close

Enter

Log in using OpenID

Bus Route Map in Tsukuba

embedDownload
a
at
um
ba
Ba
su
at
2014, December 01.
N
m
ni
Ku
Bus Route Map in Tsukuba
K
am
a
Ko
gy
rk
hi
O
o-
da
gy
in
nc
hi
i
Ki
hi
da
am
uo
Mimori Iriguchi
Ohsuna・Imakashima Iriguchi
Yoshinuma chuzaisho Mae
36
Hachiman-cho
C9A
Shin Ishige
Sansaro
Takura
Ishige Hoikuen Mae
26A
C6
Kyo-in Center
Nohrin-gijutsu
Center
20
Niji-no-hiroba
30
Yokotsutsumi
Toyoda Nishi
Minami-guchi-hori Iriguchi
Kuchinohori Rikkyo-shita
yam
aJ
Kokudo-chiri-in
a
e
om
ch
Niae
ga
su
oM
Ka
hin
a-s
rk
Pa
rim
Ka
ign
us
a
Ho
rim
Ka
en
ku
-ga chi
yu
u
nk rig
Ke Eki I
Tohkodai Taiiku-kan
Kasuga San-chome
Kenkyu-gakuen
San(3)-chome
■ to AEON
Mall Tsuchiura :
★ Tsuku-bus
Fujisawa Shoggako Mae
Oda Shuttle
Hokubu Shuttle
Sakae
Kamisakata Iriguchi
Yoshinuma Shuttle
C8
Bus route of the Jiyugaoka shuttle
is not drawing on the map.
Kaneda Nishi
Azuma Ni-chome
Niihari Shinryo-jo Mae
Sakura Madoguchi Center
Hokubu Shuttle
Shino-sakata Iriguchi
Sakura Madoguchi Center Iriguchi
Namiki Nishi
5
Rt.12
u
e
c
Tsu
ra G
aku
ori
en D
Tsuchiura Nikko
T
It- suc
ch hi
u ur
M a
ae
Sengoku
-cho
22
Lin
Tsuchiura
-bashi
Arakawaoki Nishi It-chome Chuo
Keisatsu Mae
36
Tsuchiura It-kko Mae
Naka-takatsu
20A
Ushiku Eishin Koko
JR
b
Jo
Jinja-guchi
Tanaka It-chome Kita
e
an
20
Tsukuba-san-guchi
Tanaka Ni-chome
Tanaka-cho
10
11
Kokuritsu Byoin Iriguchi
Arakawaoki Nishi It-chome
Amakawa Danchi Iriguchi
26A
Tsuchiura Yon-chu Iriguchi
Nagakuni
Nakamura
Joso Gakuin Iriguchi
Tsuchiura
Sangyo Gakuin
Manabe-dai
Tanaka San-chome
Tanaka Ni-chome Kita
C20 Sakura
New town
Tsuchiura Kogyo-koko Mae
11B
Sakura New town Iriguchi
Sakura New town Nishi
Sanchu-chiku Kominkan Minami
Kita Nakashima
19
Tsuchiura Rakuno Mae It-chome
Oonan Sho-gakko Mae
Shimo Takatsu Iriguchi
ji
n- i
se ch
Sasagi
Nanbu
Kasuge
Ei
Namiki
Danchi
Minami
Shimotsuma Eki
Zaitaku
hiu
Gakuen
Namiki
Nakamura Kyu-ku
Inaoka Minami
Kis
ruk
Shigesato
AEON Mall
C20
Tsuchiura
Shimo Takatsu Sho-gakko Shita
Tanaka
Kantetsu New-town
Tsukuba
Inaoka Chuo
Namiki It-kku
Shishizuka
Yohsui-ki-jo Mae
Hirooka
Shimohara Kita
Naka Namiki
Noda
Danchi
Bushitsu・Zairyo
Kami
Kenkyu Kiko
Hirooka
San-so-ken Tsukuba
Akane Mae
Higashi Jimusho
Tsukuba Kenkyu Shien Center
Kiyomine Mae
Namiki Ni-chome
Tsuchiura Tokubetsu
Namiki Ohashi
Shien Gakko
Kami-takatsu
C22
gu
To-ho Land Mae
Takezono Koko
Mae
Takezono Ni-chome
Gakuen Takezono
Sengen
It-chome
71
Umezono
Ni-chome
Minami
Shitana-shimizu
Fu
Takezono
It-chome
Iri
31A
18
Kantetsu Golf-jo Mae
Kaneda Higashi
on
nn
ka hi
ro- uc
mu Irig
na
Ha
o
ro
zon amu
n
en
Ha sat
Ko
42A
42A
C10
■ to/from Tsukuba-san ( No number)
na
4S
■ to/from Tsukuba Daigaku Shuttle :
Ha
Saginuma
Jido Koen
Kantetsu Honsha Iriguchi
Manabe-bashi
Kijo Koen Mae
iro
M
To
Sakura-bashi
Kawaguchi-cho
i
ch
ma
rae
ku hom hi
a
S
ac
n-c
Yo ura-m me
k
Sa n-cho
11D
Sa
18
Tsuchiura Station
■ to/from Tsukuba Center :
11B
11
■ to/from Tsukuba Daigaku Chuo :
(via Tsukuba Center )
11D
10
■ to/from Tecno park Oho (via Tsukuba Center ) :
18
■ to/from Ishige Eki (Station) (via Tsukuba Center ) :
19
Nakane Kita
Arakawaoki Eki(Station)
32A
■ to/from Tsukuba Daigaku Chuo (via Tsukuba Center) :
47
CG
Nanbu Shuttle
Shimo Sasagi
Namiki San-chome
Namiki Chu-gakko
Ushiku Aiwa
Sogo-byoin Mae
Ipponmatsu
■ to/from Tsukuba Uchu Center :
(Gakuen Minami shuttel)
Higashi-machi
o
ue
ur
ka
m
Sa
no
ro
Ue
u
m
no
Ue
ke
ka
ra
Ku
no
zo
ke me
Ta cho
nSa
ita ter
er
n
nt
Doho Koen
nK
oe n Ce u Ce
K
e
h
o
i
c
h
h
Do yu S ba U
u
k
uk
en
s
K
T
a
ub
k
u
Ts
Higashi Odori
i
gi
Ek
sa
go
Sa
ai
uk
its
M
a
uk
ts
uoj
G
i
da
-jo
oyu
sh
nk
Ki
Ke
yo
nk hi
Ka uc
g
Iri
■ to/from Tsukuba Daigaku Byoin :
(via Tsukuba Center)
Nishi Odori
■ to/from Seibutsuken・Ohwashi :
CG
Shirohata Jido
Koen
Hitashi-no-ushiki Eki(Station)
Ushiki Eki(Station)
■ to/from Yatabe Shako :
Kohnodai
Kohnodai・
Rikagaku Kenkyu-jo
Makizono Chuo
Chikusan Souchi
Kenkyu-jo
30 30A
Nishi Ohi
Shinrin Sogo Kenkyu-jo
31
C16
Kamisakai
Saiki
Azuma
o
4S
Ninomiya It-chome
Ninomiya Chuo
AEON Mall
Tsukuba
Nogyo Kankyo
Gijutsu Kenkyu-jo
Hannoki-dai
■ to/from Matsushiro Koen :
Sakuoka Shuttle
Tsukuba Gakuen
-kyoku Mae
Tsukuba Chuo
Keisatsu-sho
Sakura Danchi
Tsukuba Kokusai
Kaigi-jo Minami Odori
Ninomiya
Ninomiya San-chome Koen Kita
a
uk
en
47
C15
Higashi Arai Minami
s
at
Takamihara Danchi
Iriguchi
C15
Tsukuba-san
Tsukuba Jikken Shokubutsu-en
Azuma
Onozaki
Minami
Ak
Rt. 408
Sugama
Takasaki Chuo da
a
iw hi
sh uc
Ka Irig u
g
Ta
ta u
Ki Tag
gu
Ta
ka
i
Na Ek i
ku h
hi uc
Us Irig
Kukizaki Undo Koen
■ to/from Teshirogi Danchi :
Fujisawa Jinja Mae
Tsukuba Gijutsu Daigaku
Sangyo Gijutsu-gakubu
Kureo MaeYon-chome
Inari Mae
30A 31A
Dohbutsu
Eisei
Kenkyu-jo
Kurihara
Amakubo Yon-chome Kita
Tsukuba
Center
42A
Takamihara Chuo
Takamihara Minami
Benten Mae
Kohnodai Chuo
Kukizaki Madoguchi Center
Kukizaki Rohjin Fukushi Center
k
Ta
no jo
ke nTa nde
He e
a
M
80
Norin Danchi Chuo
Morinosato Danchi Iriguchi
32A
Takaoka Higashi
71
Fujisawa-gesyuku
Azuma Sho-gakko
C8A
Azuma
Jutaku
Chuo Dori
Hi
Kankyo Kenkyu-jo
Enokido
80
Takaoka
42A
■ to/from Shimotsuma Eki (Station) :
Tekuno park Sakura
Amakubo
San-chome
en hi
Ko s
o ga n
i
on H Koe
ez
o
e
Um
m
on
ez cho
Um Nii
sh
ga
Doho Koen
Iriguchi
Nogyo Kohgaku Kenkyu-jo
Shokuhin Sogo Kenkyu-jo
32A
Tsukuba-san
Tsukuba Medical
Senter Mae
i
ke
ei
M uen
k
Ga
i
sh
Yatabe Shako
Matsushiro Ninomiya
minami
Ninomiya
Jido Koen
Rt. 408
a
ub
uk n
-jo
Ts kue
yu
Ga oin
nk
Ke
By
ae
ju
er
M
nt
Ka
e
ba
iC o
ko
nr
-j
yo en
Ka
yu
riTo hind
yo enk
K
ub
S
hi
o
as s
Sh
o
uo
h
w
pu aich
Ch
ic
Oh am
D
n
Da a
en C
ke
e
t
i
b
-k
Bi
ta
sh
su
Ya aka o
ut
u
ib
S
e
Ch
Se
b
ta
be
Ya ata
o
Y
ad
uk
ts hi
Yo as
be im
ta sh
a
t
i
Ya Ni
sh
ka
o
Sa
ar
hi
ns
ac
m
Sa
u
u
ar
ar
m
m
ya
ya
Ka
Ka
Ni
80
B
C
D
E
Teshirogi
Teshirogi
Cyu-gakko
Danchi
42A
36
31A
Fujisawa Jujiro
Tsukuba Daigaku
Kasuga-ares Mae
C16
A
Kaju kenkyu-jo
Iriguchi
To
Mitsukaido
Midorino Eki (Station)
C6
Kisho Kenkyu-jo
4S
Ichinoya Kohsaten
Matsumi-ike
mi
Matsushiro Go-chome
30A
31
42
Shimoohshina
Daigaku Koen
no ina
zo e M
ke
Ta hom
-c
Ni
Matsushiro
30
■ to/from Ushiku Eki (Station) :
Minami Ogata
Bohsai-kagaku-gijutsu Kenkyu-jo
Kyushoku Center
20B
20A
Ogata
Amakubo Ni-chome
Oikoshi Shukusha
Higashi
32A
nd)
bou
(up kuen
Ga ishi
-n
Manbu Shuttle
Ogata Iriguchi
Tsukuba Tokubetsu-shien
Hanabatake It-chome Gakko(School)
Hanabatake
Amakubo-ike
Tsukuba Daigaku
Byoin
ri
Do
uo ishi
N
Matsushiro Koen
Matsushiro Yon-chome
C22
■ to/from Arakawaoki Eki (Station) :
■ to/from Hitacho-no-ushiku Eki (Station) :
Kyoin-kenshu Center Iriguchi
Gashuku-jo
Azuma Ni-chome Nishi
Matsushiro It-chome
C20
■ to/from Gakuen Namiki :
Karukazedai
Tsukuba Daigaku
Byoin Iriguchi
42A
i
ish
n-n d)
kue un
Ga wnbo
(do
ike
Ko
Note: A・
・・Kajibatake Jido Koen
B・・
・Matsushiro Ni-chome Minami
C・・・Matsushiro Sho-gakko
D・・・Matsushiro San-chome
E・・
・Sengami Jido Koen
10
11D
26
Oda-imajuku
Nishi Ogata
TARA
D
Center
-a aire Ni
a- (2
m )
ae Tsukuba
Daigaku
Chuo
Tsukuba Daigaku
Nishi
Hirasuna Gakusei
Shukusya Mae
Oikoshi Gakusei
Shukusha Higashi
Ch
C6
11B
■ to/from Sakura New town :
Oda Iriguchi
Daigaku
Shokubutsu
Mihon-en
18
11
Medical Center Byoin
Azuma It-chome
Nishi
At Kenkyu-gakuen Eki
to/from Kenchiku Kenkyu-jo
or Tsukuba Center:
ro
shi e
tsu
Ma -chom
Ni
en
ku
o
-ga
yu ion) ush
t
nk
k
Ke i (Sta hiya
Ek ba S
u
)
uk all
Ts ty H
i
(C
Kenkyu-gakuen Nishi
Daigaku-kaikan
Kasuga It-chome
i
k
tsu
uch
a
Tohkodai San-chome
Gakuen-no- Nishi Hiratsuka
mori Ni(2)-chome
Iriguchi
Tohkodai Go-chome
to/from
Yatabe Shako :
hi
Nis a
uk
ats
Hir saro
n
Sa
Irig
yam
hi
ira
iH
ku
shi
s
iga
h
Nis
uta
a
Hig
Toyosato-no-mori
Yukari-no-mori
Tsukuba Kinen Byoin
(Hospital)
Dai-Ichi(1)-area Mae
Nishi Odori
shi
h
To-
shi
iga
a-h
Nak
aru
am
Sak
no
Koh
Kamigo
Kamigo-ohshuku
Ohshuku San-ku
Jugashita
Tegomaru
Ippnmatsu
Toyosato Chu-gakko Mae
Dai-San(3)-area Mae
a
Hig
Nagamine-bashi
10
20
Oda Tohbu
Ko-enerugi-kasokuki-kenkyu-kiko
Higashi Odori
Tekno park
Toyosato Chuo
Ishige Koko
■ to/from Tsuchiura Eki (Station) :
Oda Jujiro
Sa Iriguchi
Ichinoya
Gakuseishukusha-mae
C10
Doboku Kenkyu-jo
Yoshinuma Suttle
Oda
Oda Chubu
Oho Mado-guchi
Center
71
C9A
19
Oda Shuttle
Kenchiku Kenkyu-jo
19
i
uc
Hokubu Kogyo-danchi Iriguchi
C6
■ to/from Ishige Eki (Station) :
H
hi
oh oh
jo jo-s uc
an h
Ohike・
im
Ohike Higashi
Ts sar ac
Hirasawa
uk o
hi Iriguchi
ub
kowada Iriguchi
ako
hr
Hohjo-shinden Iriguchi
yu
C
en
Nishimachi Iriguchi
te
r
Shinosaki
Ishige Eki (Station)
Shin Ishige
ch
Ichihara Byoin(Hospital)
Sakuoka Shuttle
Ishige Eki
Iriguchi
hi
Wellness park
Iriguchi
uo
Yoshinuma
19
uc
Kamisawa Iriguchi
Tsukuba Techno park Oho
■ to/from Tsuchiura Eki
(Station) :
(via Tsukuba Center)
rig
ta
Ch
C8A
gu
H
C8A
36
26
Iri
rig
Yamaki
Ch
a
ja
iI
Kita Yamaki
nc
o-
M
O
ho
gy
Ko
jin
ne
Minami Tanaka
Hokubu Kogyo
-danchi Kita
C8
bu
nc
pa
ho
■ to/from Tsukuba Center :
ku
Ko
Ira
ok
ka
iI
Higashi Tanaka
bu
da
pa
rk
ku
Ho
o-
o
o
18
ba
hn
hn
Ho
ku
Te
c
Te
c
C9A
i
ch
gu
Ir i h i
a
w uc
sa ig
r
I
i
Ira i
H -ek ch
o
jo ma
hj
o h ka
Ho
H
na
ba joBa oh hi
H as
b
do
bu
ko
ka
na
Ta
ku
n-
C8
■ to/from Kenchiku Kenkyu-jo :
a-
a-
um
Tsukuba Aiji-en
i-g
sa
w
i
-k
Ho
nj
ae
sh
-ji
Ts
u
uj
ba
H
18
ts
ku
sa
Ohnuki
ak Hitachi Hohjo
a
Ta
n
Iz
su
M
hi
is
n
N
Ni
at
ie
e
hi
a
ac
u
i
Nishikawatsura
ka
A
hi
ac
a
ch
om
m
m
sh
a
71
ke
ik
ag
riy
o-
ko
am
su
Hi
Ch
Yo
h
rig
o
Te
r
Ni
ar
a
eg
u
ih
ku
e
ot
Ho
G
no
ak
in
Ju
jir
ai
i
ag
sh
riy
M
im
O
N
Sh
as
sh
Te
r
Ni
su
iT
Ni
Rt.125
ai
ku
Kami-cho
as
Ta
k
u
Ts
ai
sh
Ta
k
as
ga
Ta
k
Tsukuba-san-guchi
un
G
71
Gundobashi Minami
Hi
a
am
riy i
Ku sh
a
ig
H
ho
i-c
to/from Gakuen Namiki
(via Tsukuba Center)
■ to/from Tsukuba Tekuno park Oho :
Ts
u
Ts
u
Shimotsuma Eki (Station)
To Ueno
At Tsukuba Center
Tsukuba-san
30
■ to/from Tsukuba Daigaku Chuo (via AEON Mall and Tsukuba Center)
■ to/from Tsukuba Center :
31
■ to/from Tsukuba Center (via AEON Mall Tsukuba) :
31A
■ to/from Tsukuba Daigaku Byoin (via AEON Mall Tsukuba)
32A
■ to/from Kenchiku Kenkyu-jo (via Tsukuba Center) :
36
30A
:Center :
■ to/from Tsukuba
■ to/from Mitsukaido Eki(Station). No number :
20A
■ to/from Tsukuba-san-guchi. No number :
Mitsukaido Eki
Tsukuba-san-guchi
■ to/from Tsukuba Daigaku Chuo:
(via Tsukuba Center )
20
■ o/from Shimotsuma Eki(Station). No number :
■ to/from Tsukuba Daigaku Byoin :
(via Tsukuba Center )
22
■ to/from AEON Mall. No number :
■ to/from Kenchiku Kenkyu-jo :
(via Tsukuba Center )
26A
Shimotsuma Eki
Update 2014.December 08
High Energy Accelerator Research Organization (KEK) Users Office .
KEK wholly forbid the reproduction and manufacturing of this map without
permission.
2014年12月1日版
国
松
沼
田
馬
場
筑波山直行
つつじヶ丘
筑波山神社入口
つくばのバス路線系統図
つくばセンター発着
■ to/from つくばテクノパーク大穂:
18
C8A
C8
■ to/from 建築研究所:
馬場
吉沼シャトル
C20
■ to/from 学園並木:
C22
北条新田入口
■ to/from 荒川沖駅:
小田中部
小田東部
■ to/from ひたち野うしく駅:
小田今宿
30
30A
36
小田入口
31
31A
32A
いちはら病院
■ to/from 牛久駅:
大形入口
小田シャトル
42
西大形
教員研修センタ入口
大形
花畑1丁目
20B
26
小田十字路
高エネルギー加速器研究機構
20A
20
小田
北部工業団地入口
つくば特別支援学校
南大形
花畑
防災科学技術研究所
一ノ矢
学生宿舎前
下大島
南口堀入口
42A
■ to/from 下妻駅:
71
■ to/from 手代木団地:
C15
■ to/from 松代公園:
C16
第3エリア前
第1エリア前
口ノ堀陸橋下
ゆかりの森
国土地理院
春日1丁目
春日3丁目
苅
間
つくば市役所
苅
間
篠
前
号線
125
花室観音入口
花室交差点
上の室
31
31A
桜ニュータウン発着
三中地区公民館南
■ to/from つくばセンター:
11D
磐線
JR常
22
:
■ to/from つくばセンター
:
20A
■ to/from 筑波大学中央 : (つくばセンター経由)
20
30
■ to/from 筑波大学病院 :
22
30A
■ to/from 建築研究所 :
(つくばセンター経由)
26A
32A
荒川沖駅
■ to/from 筑波大学中央(イオンモールつくば、
つくばセンター経由):
31
■ to/from つくばセンター(イオンモールつくば経由):
31A
■ to/from 筑波大学病院(イオンモールつくば経由)
:
32A
■ to/from 建築研究所(つくばセンター経由):
36
桜町3丁目
C20
中根北
牛久愛和総合病院前
川口町
桜町4丁目
土浦駅
警察前
36
土浦
1中前
森林総合研究所
はんの木台
水戸
桜橋
18
中村九区
荒川沖西1丁目中央
20A
牛久栄進高校
関鉄本社入口
真鍋橋
千束町
30A
土浦橋
関鉄ニュータウンつくば
中高津
天川団地入口
中
村
土浦四中入口
土浦産業学院
桜ニュータウン
永国
30
土浦一高前
土浦二高
亀城公園前
桜ニュータウン入口
桜ニュータウン西
国立病院入口
広
岡
神社口
田中1丁目北
下高津入口
栄泉寺
入口
常総学院入口
東大通り
西大井
20
下妻駅
田中町
11
荒川沖西1丁目
北中島
畜産草地研究所
通り
学園
土浦
上の室坂上
並木中学校
下大角豆
並木3丁目
大角豆
42A
42A
竹園
3丁目
竹園2丁目南
五十塚
気象台
環境研究所入口
■ to/from 筑波大学病院 :
(つくばセンター経由)
桜南小学校前
筑波山口
11B
10
イオンモール
土浦 下高津小学校下
田中1丁目
土浦酪農前
牧園中央
■ to/from 筑波大学中央(つくばセンター経由):
4S
田中2 丁目
揚水機場前
C20
26A
稲岡南
19
土浦特別支援学校
大角豆南部
稲岡中央
高野台・理化学研究所
真鍋台
田中2丁目北
上高津
水海道駅
土浦工業高校前
田中3丁目
あかね前
学園並木
イオンモール
つくば
■ to/from つくばセンター:
■ to/from 生物研・大わし :
上広岡
清峰前
71
ひたち野うしく駅
47
野田団地
C22
ルートの
番号無し
在宅
粕毛
重郷
並木2丁目
下原北
4S
■ to/from 谷田部車庫 :
倉
掛
産総研つくば東事務所
つくば研究支援センター入口
農業環境技術研究所
一本松
牛久駅
並木1区
宍塚
物質・材料研究機構
並木
団地南
梅園
2丁目南
鷲沼
児童公園
常名清水
中並木
学園竹園
千現
1丁目
梅園公園東
梅園公園
茗渓
学園
西大通り
トーホー
ランド前
東2丁目
気象研究所
並木西
吉
瀬
竹園1丁目
並木大橋
赤塚
柏田入口
47
洞峰公園北
洞峰公園
洞峰公園入口
館野
高崎中央
田宮
北田宮
茎崎老人福祉センター
中田宮
牛久駅
入口
高見原中央
高見原団地入口
CG
下坂田入口
竹園2丁目
筑波宇宙
センター
つくば研究
支援センター
二の宮
館野変電所前
榎戸
408
号線
茎崎運動公園
古
来
白畑児童公園
30A 31A
菅
間
つくば国際会議場
南大通り
環境研究所
42A
高野台中央
東新井南
二の宮1丁目
高野台
森の里団地入口
さくら団地
二の宮中央
桜窓口センター入口
竹園高校前
小野崎南
稲荷前
筑波学園
病院前
通横場
台町新田
高見原南
弁天前
茎崎窓口センター
C16
果樹研究所入口
農林団地中央
吾
妻
つくば中央警察署
手代木
中学校
32A
動物衛生
研究所
C15
二の宮公園北
42A
80
農業工業研究所
食品総合研究所
北部シャトル
中央通り
吾妻 4丁目
クレオ前
つくば学園
局前
新治診療所前
桜窓口センター
花
園
二の宮3丁目
二の宮児童館
谷田部車庫
80
︵上り︶
学園西
小池
408号線
果樹研究所
種苗管理センター
微研中央研究所
谷田部台町
谷田部中央
谷田部坂下
谷田部四ツ角
西町坂下
萱丸三差路
萱丸
80
吾妻住宅
千上児童
公園
松代南
みどりの駅
金田西
C8A
吾妻小学校
関鉄ゴルフ場前
金田東
C8
18
筑波大学春日エリア前
学園西
︵下り︶
手代木
団地
松代5丁目
西
町
妻木
筑波メディカルセンター前
松代3丁目
松代
上坂田入口
栄
自由が丘シャトルの路線は
記載していません。
つくば
センター
松代2丁目
松代4丁目
吉沼シャトル
南部シャトル
筑波実験植物園
32A
C6
鍛冶畑
児童公園
松代2丁目南
松代小学校
南部シャトル
4S
東町
天久保池
メディカルセンター病院
吾妻1丁目西
松代公園
作岡シャトル
上境
筑波技術大学産業技術学部
吾妻2丁目
松代1丁目
生物研大わし
キャンパス 北部シャトル
天久保2丁目
42A
吾妻2丁目西
C6
小田シャトル
藤沢小学校前
天久保4丁目北
合宿所
中央通り西
研究学園西
天久保3丁目
筑波大学病院
★ つくバス
テクノパーク桜
筑波山直行
追越宿舎東
春日2丁目
研究学園駅
研究学園駅入口
研究学園3丁目
東光台5丁目
研究学園駅発着
■ to/from 建築研究所
or つくばセンター :
ハウジングパーク
東光台体育館
■ to イオンモール土浦
:
藤沢下宿
松美池
筑波大学病院入口
筑波山直行
藤沢十字路
春風台
大学公園
C10
■ to/from 筑波山(ルート番号なし)
:
藤沢神社前
30
平砂学生宿舎前
■ to/from 筑波大学循環:
高岡東
栗原
筑波大学西
追越学生宿舎前
西平塚入口
学園の森2丁目
東光台3丁目
西平塚
三差路
東
山
西平塚
遠
東
豊里の杜
筑波記念病院
西大通り
東山住宅入口
中東
高
酒
野
丸
20
大学会館
CG
給食センター
筑波
大学
中央
10
■ to/from 筑波宇宙センター方面(学園南循環)
高岡
東大通り
上郷
上郷大宿
大宿三区
豊里中学校
一本松
手子生
重ケ下
長峰橋
第2エリア前
豊田西
一ノ矢交差点
大学植物
見本園
TARA
センター
虹の広場
テクノパーク
豊里中央
石下高校
C10
農林技術
センター
土木研究所
横堤
上野駅
11D
教員研修センター
石下保育園前
:
■ to/from 谷田部車庫
:
平沢官衙入口
北 条 仲町
北条
北条内町
C6
新石下三差路
水海道駅
平沢入口
北条三叉路
群道橋
泉入口
C9A
26A
18
11
■ to/from 桜ニュータウン:
佐入口
大穂窓口センター
八幡町
36
C9A
小和田入口
西町入口
ウエルネスパーク入口
水守入口
北部工業団地北
71
田倉
10
山木
上沢入口
建築研究所
19
19
北山木
石下駅
新石下
C6
■ to/from 土浦駅:
大池東
筑波交流センター
作岡シャトル
石下駅入口
36
■ to/from 石下駅:
北
条
駅
入
口
11B
南田中
篠崎
吉沼駐在所前
田中
北部工業団地中央
筑波北部工業団地
大砂・今鹿島入口
26
筑波山口
大池・平沢官衙入口
東田中
C8A
C8
西川面
大貫
常陸北条
筑波愛児園
つくばテクノパーク大穂
吉沼
19
北部工業団地南
テクノパーク大穂北
テクノパーク大穂中央
18
■to/from 土浦駅:
(つくばセンター経由)
西田中
71
■to/from つくばセンター :
C9A
明石
高道租
高道租西
比毛
千勝神社
幼稚園前
堀篭
下子町
小野子
下妻二高
仲町
峯
作谷
125号線
寺具
上町
西
原
東作谷
71
寺具西
下妻駅
高道租十字路
栗山
上町東
■to/from 学園並木 :
(つくばセンター経由)
群道橋南
■ to/from つくばセンンター:
11
■ to/from 筑波大学中央:
(つくばセンター経由)
10
■ to/from テクノパーク大穂:
(つくばセンター経由)
18
■ to/from 石下駅 :
(つくばセンター経由)
11B
11D
19
■ to/from 水海道駅(ルート番号なし)
:
水海道駅
■ to/from 筑波山口(ルート番号なし)
:
筑波山口
■ to/from 下妻駅(ルート番号なし)
:
下妻駅
■ to/from イオンモール土浦:
高エネルギー加速器研究機構 ユーザーズ・オフィス Update 2014, Dec. 08
KEKの許可なしでの無断複製、加工を禁じます。
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content