close

Enter

Log in using OpenID

19/2014/TT-NHNN

embedDownload
uANcrqra nrJoc
VIETNAM
CONG HOA懸 HolcHO NGHIAVIET NA■
Doc iap― Tr do― Hanh phic
s6:4-9 /2014/TINHNN
Hd N|1 ngdy4) thdng9 ndm 2014
NcArv
41
THONG T」
Ⅱ
ピ
讐
ぎきIi:理 :認栽 颯梶罵評電
Ctt ο
′Z″ ′Nま′力
aη gハ 物
a″ 雌cフ ,′ ′
ハリ772Sぢ イ6/2θ ′
/2″ ′
θ
2″ gン ′
6
″drg 6れこ 2θ ′
o
“
Oシ ″ Z″ ′″σ″c/2た ル ″辱 ″ イ7/2θ ′ゝ
■
騨
2θ fα
2‐ ■6滋慇 6″ 勧
Cれ ε′ P/2`´
″′み権 ο″ 力′ Sび 28/2θ θ5PL― しりrラ12〃 ′
f″ gン ′3訪 d72g
P力 ι
J′ gン ′∂滋グ′g3″ α″ 2θ ′J
つ ″″みSぢ θ6/2θ ′3′UBr,12″′
r Sび ″δ
″ο
bぢ s“ 77g″ φ
″ Pヵ めヮ′
″
力懃 ク
ノカ
′ Sび 23/2θ θ
5/PL―
′
f2″ α″ 2θ θ5メ
ク′
bら
し
Brン2″〃疑勾′
′
g′ 2滋″2θ θ
J滋 ど
れ
5メ
s″
Ctt σ
′Vg/7′ ″ 力Sび
′
タトリ_cP″勁 ′
7″ り
ang 7″ グ 2θ ′
イο
′
α
“ ″励 ッ
α″力″ ″9ッ ″″
力ο
カ
メ ´″ み
あ力″
2θ r sび ″
どε
″ ル ″ 物 ヵカ
タ
ン
ルを ″″
みS"あ らあ s″ ′
g″ φ
rsび ″ ″
ε
″ 彫″“
″
ルあ
″ みNン ク
7a/2θ
`ゴ
Cグ ″ ο′ 鍵 ´ノ″″み Sぢ ′
■3ぷD‐ CP電 ″ ″ ″ル g″ ″物 2θ お εあ
働 勧 ″ ″ 9η ″ た みた だ'6/2θ
F&″ 力″″ L`ツ ど″ 力卿 憾 ω σん ″ 。みた σ物
a″ gハ物
a″
″ま 力
′
Ntt βα ″
aFg
′
ク ″N♂″力
“ `p′
"cИ
ル 0″ rg/7J O″ 物 ′
M拷 珍 2″ ″ク77gagル あ
'″
Ar/7a″ ″リ
メ
fh6yg
/iic Ugan hdng Nhd rur1c ban.hdnh Th6ng tu hudng ddn vi qudn li,
ngoqi h6i d6t vdi hoqt d6ng diu tu trqc tidp nw6c ngoai vdo WQt Nam.
ChlFO■ lg I
QUYDtt CIIUNG
Diさ ul.Pham
vi diさ u chinh
ThOng tt nay htr6ng din vё quan l′ ngoai h6i d6i v6i hOat dong dさ u ttF
颯rC tlep ntrdc ngoai vao vlo Nam bao gom:G6p vOn dau";mo va si dung tai
kho狙 v6ndさ u tu tttc ti6p bttg ngO■ te va bttg d6ng vlo Naln;chuy6n v6n,
i;chuy6n v6n d:h缶 chO giai
1。 i nhuね va nguさ n thu h"ph■ ra nu“ ng。 さ
doan chuan bi dau ttr.
Diё u
2.D6ittFttg ip dlng
ThOng tu nけ
`p dung Va cic doittong sau:
1.Nglrdi ctr t艶 la doanh nghiep c6 v6n daltu twc ti6p ntr6c ngoai;
2.Nglrdi khOng ctr ttt tham gia h"dさ ng hq,伍 c kinh doanh tai Vlet
Nam;
3.NguOi khOng cu t艶 la nhaぬ u tt nlr“ ngo江 trong doanh nghiф C6 vOn
dau tu tttc tiep nuoc ngoai;
4.Cic t6 cht,ci nhtt c6 hen quan d6n hO■
dOngぬ u愴 岬c
ti“
nu6c
ngoai tai Viet Naln.
DiOu 3.Gili thfch tiF ngiF
Trong ThOng tt n∼ ciC n ngi dua d∼ dlrOC hieu nhlr sau:
1.`η Nha
dau tt ntr6c ngoai''bao gonl:Ngucl khOng ctr tm la tO chic,c`
nhtt thvc hien ho4 dong dtt ttr tttc ti6p nu“ ngOal● i v10 Nam dua cic
hhi thic dau ttFtttC tiep theO quy dinh hien hatt cia ph■ lua Ve dtt tlr.
2.``Doanh nghiep c6 v6n d△ u tu twcti6p nЦ ,c ngOai''la doanh nghiep do
nha d舗 鮨 nu6c ngoaithaln gia g6p v6n de th価
1",qu狙
1フ
dOanh nghiф va
thvc hien hoat dong dau tu tai viet Nam.
3.`Ngan hang dlrOc ph6p"bao g6m ngan httg thlFOng mai,Chi nh価
ngan hang nu6c ngoai dtrcc kinh doanh va cung ung dich vu ngoal hOitheo quy
dinh Cta ph■ lua.
4.“ T6chttc
tin dung ducc ph6p"bao g6m ngan h油 叫3 duoc phф ,tO ch“
th du襲 3 phi ngal hぬ g ducc kinh doanh va cung士 町3 diCh Vu ngo4 h6i theo
quy dinh cia ph■ lu各
.
v6nd飩 館
bttg ngo■ te
hOiC bing d6ng Viet Nam do doanh
"Jc nghiep
tiep''la
c6tai
v6nkhoan
dau tt
thanh
twctO“
tiep ntr6c ngoai,
nha d鈍 如 n覆たngoai tham gia h"dOng h`p ttc htt doanh mO tai mOt ng飾
5.“ Tさ i
khoね
hang duoc Ph6p de thvc hien cic giao dich lien quan den hoat dOng dau tt t叩
tiep ntr6c ngoaita vlet Nam theo quy dinh tai Diて
nay.
ヽ6,Dieu 7,Dieu 8]L6ng如
Diさ u4。
Nguyen dc chung
l.Doanh nghiep c6 v6n dau tt tHc tiё p nu6c ngoai va nha dau tlr nlr“
ngOai phai tuan thi cic quy anh cta phip luれ Ve dau tr,cic quy dinh hien
hanh vo quan l′ ngOai h6i va Th6ng tlF n、 _
2.VleC g6p v6n dau tt bang tien cta nha dau tll nlr6c ngott va nha dau如
Viet Naln trong dOanh nghiep c6 v6n dau tu tHc ti6p nlr6c ngOai phal dlroc thvc
hien thong qua hinh thic chuyen khoan vao ttt khoan v6n dau tu trtrc tiep.
3.VleC si dung loi nhuan duoc chia cta nha dtt tlr ntr6c ngoai tren lanh
thO Vlet Nam phai d価 bao tutt thi cic quyこ nh hien ha血 ve quan lフ ngOoi
hoi va cac quy dinh khiC C6 1ien quan cta ph■
lua Vlet Narn.
4.VieC chuy6n nhlrong v6n dh tu trOng doanh nghiep c6 v6n dさ
u tlr nu6c
ngOai phai danl bao tuan thi quy
ngoai va d▼
`n dautu,Luれ
tr cta nha
dau ttnghiep,Lua
nlr6℃
dinh tai Lu=Dh
Doanh
Thu6 thu nhゎ ca nh`通 ,Lu各
Thue thu nh“ dOanh nghiф ,Vtt b狙 huttg d舗 c Lua nじ cic quy dinh
hien h激 止vё qum l′ ngOd h6i va cれ quy dinh cta ph■
“ lutt C6 1iOn quan.
5.VleC chuyen tien thanh to`n gi`tri ChuyOn nhuぃg vOn d鈍 如 va dlr狙
dau tlr phai d枷 baO tutt th c`c quy ditt hi“ ha血 Ve quh l′ ngOai h6i Va
c`c quy dinh Cia ph■ lu∼ c61ien quan.
6.blha dau tu nu6c ngoai dlrOc si dung cac nguOn thu hop ph4p bing d6ng
Viet Nam hoiC bing ngoaite tir ho■ dong dau tt twc tiep ntr6c ngoaitai vi∝
Nam de tllvc hien hoat dong t`i dau tlrtai Vlet Narn.
ChtFCrng Ⅱ
QUYDtt CU THE
Diさ u5。
G6p v6n diu ttr
l.Nha dm tu nu6c ngoal,nha d詭 如 vl∝ Nam trong doanh nghiep c6 v6n
dtt tu tHctiф nu“ ngOal dlroc thvc hien g6p v6n d飩 如 bttg ngoai te hoic
bttg d6ng Vlet Nam theo mttc vOn dau tttJ Gi∼ ching nhれ d飩 憶
.
2.Ngua cut地
la nha dtt tu vlet Naln trong doanh nghiep c6 v6n dau ttr
tttC tiep nlr6c ngoai dtrgC g6p vOn dtt tu bttg nguOn ngoaite,c6h"ph“
.
Diさ u6.plIひ
Viet Nam
tal khoin v6n dau tr trr ti6p bing ngo■ ite Va bing dさ ng
1.D6thvc hien ho■ dong dtt tu mJc ti6p nlr6c ngoaitai vlet Nam,doanh
nghiep C6 v6n dさ u tu tttc ti`ゎ ntr6c ngOai va nha dau tlr ntr6c ngOai tham gia
h"d6ng h`⊇ tic kinh dOanh duoc mO tai khott v6n dh tlr tttc ti6p bttg
ngOai te,bttg dさ ng viet Narn tai 01(m00 ng`h httg dlroc ph6p d6 thvc hien
cic giao dich thu,chi quy dinh tai Diさ u7va Diё u 8 Th6ng ttr nay.
2.Doanh nghiep c6 v6n d△ u tlr trtrc ti6p nuoc ngOal,nha dtt tlr nu6c ngoai
thaln」 ah"dふ ng h"tac hnh doanh ducc m6 ttt khott v6n d狙 如岬cd“
bttg l。 ,i ngOaite lva chon d6 thvc hien g6p v6n dtt tu.
Tuσng ing vdi10ai ngoaite lva chon d6 thvc hien g6p v6n d△ u tlr,dOanh
ntthiep C6 v6n dau tu lryC ti6p nlr6c ngoai,nha d△ u tu nuoc ngOaitham gia hop
dOng h"tic kinh doanh cH壷 ∝ m091い Ot)薇 khO狙 v6nd△ u tt twc ti6p
bttng loai ngooite d6 d6 thvc hien g6p v6n dau tu
3.Tmぬ ghく p
thlrc hien c`c khott vay nu6c ngoai ma d6ng tiё n di vay
kh6ng tlrong ung v6i d6ng tiё n lna doanh nghiep c6 v6n dう u tt trtrc ti6p ntF6C
ngoai sき dung d6 m6 tai khott v6n d温 鮨Ⅲ c ti6p,doanh nghiep c6 v6n d温 鮨
twc tiep nu6c ngoai duoc mO them tai kh。 加 v6nd温 如
c ti6p bttg lod
i:躍
摯
1露
∫品糧
憲胞 ∬
思:霊 i服出Ъ
黒
¶ど
"「
:や
:I点
ngOai va cac giao dich thu chi quy dinh tai Diさ u7Th6ng ttr nけ
.
血Aoc臨犠:1::師亀
:鑑 ∫
窯
肥1糖lTll漁 籠
翼麻』
wrT哩∫
辮 i鶏ξ
蹴跳驚肌∬甘鳳 讐』鍔楓無
織
貫
ξ
h V6n dau ttrtrtrc ti6p dlroc thvc hien theo quy
li:IFi[:11::れ
:11:き
:ι
Doanh nghiep c6 v6n dau ttr trtrc ti6p nlr6c ngoai,nha dau tu nu6c ngoai
tham gia hop d6ng hgp tiC kinh doanh chi duoc thvc hien c`c giao dich thu chi
癬 辮
鯖 籠∫墾 驚 鷺 ∬ :∬
im6 Ⅷ m da“ ng va歯 ゎね 厳 n面
Diさu7。 Sir dvng tal khoin v6n dttu tlFtrrC tiδ
p bing ngOli to
Tai khoan v6n dau tt tttc ti6p bttg ngOai te duoc sき dung d6 thvc hien
cic giao dich thu,chi lien quan“ nh。 ¨dOng d△ u tu twc tiё p sau d∼
:
1.Cic giao dich thu:
4
. .te cia nha dau tu nu6c
→ Thu tien gop v6n dau tt twc● ф bttg ngO■
ngoal,nha dh tt viet Nam trong dOanh nghiep c6 vOn dau如 Ⅲ c tiep nlr“
ngoal;
b)Thu tiさ n mt v6n lcia
ngOai te
tir c`c
vay trong nu6c va nu6c
)温 g doanh
nghiep
c6 khoan
v6n dhttmctiф
ngoai ngan,trtlng,dai han
nlr“ ngoai;
C)Thu tiё n thanh tom gia tri chuyё n nhuσng v6n d温
如 va Ⅲ
`n dh ttr;
rlD Thu ngool te tt tai khOan thanh t。
bttg ngo1l te m6 tal ngan hang
dlroc ph6p cia doanh nghiあ c6v6nd△ u tt“
twc ti6p nu“ ngott va nha dh鮨
nuoc ngoal;
の CiC khOm thu h"ph“
kh`c bttg ngOoite lien quan d6n ho● dOng d温
tlrtvc tiep nu“ ngoaitai viet Nam.
2.Cic giao diCh Chi:
n g6c,lal,phi Cia cic khom vay ttOng nu6c va ntr6c ngoai
ngm,trung,dai htt bttg ngOai te Cia doanh nghiep c6 v6n dau tt twc IOp
nucc ngoal;
a)Chi tra tiё
b)Chi Chuyen ngOai te Sang tal khom thanh to:hb数 lg ngoai te ma tai
ngtt hmg dlroc phф Cta dOanh nghiep c6 v6n dau tu加 c tiф ntr6c ngoai va
「
nha dau tt nu6c ngOai;
C)Chi bin ngoai te cho to chic tin dung dlroc Ph6p de chuyen vao tai
khoね thanh tott bき ng d6ng vlet Nam cta doanh nghiep c6 v6n dさ u tu tttc ti6p
nlroc ngOai va nha dau tt ntr6c ngoai;
の Chi Chuyen tiOn thanh toan gli t■ nhan chuyen nhtFCng v6n dtt tu va dv
`n dau ttr;
d)Chi Chuyen loi nhuan va cac nguon thu hop ph4p bttng ngoaite tt hO■
dOng dtt tlr trtrc ti6p nu“ ngOtt tai Viet Nam cia nha d狙 缶 nu6c ngoai ra
kh6i Vlo Naln;
e)Chi Chuyё n v6n dh tu twc 16p bing ngOai te cia nha dttu tt nu6c
ngOai ra kh6i Viet Nam trong trtrong h"giai the,cham dtt h。 4 dOng cta
doanh nghiep c6 v6n dh tt tttC ti6p nu“ ngoai,chuy6n nhlr"g v6n d温 如 va
dv tt dh如 ,giam v6n dh tt hOic k6tthic,thanh lジ ,ch`m dtt hO■
dⅢnd飩 如 theO quy dinh Cia phゎ lutt Ve d加 如
;
g)CiC khOh Chih"phф khた
tu“「C tiф nu6C ngoaitai vlet Narn.
bttg ngOai te lien quan“ nh。
ng cia
“
=dOng d狙
う
ng dさ ng
Diё u 8。 StF dlng tal khOin v611 dau tlF trtrC ti6p bふ
d6ng Vlet Narn dtr∝ 並 dung de thvc
ch thu,Chi hen quan“ n hO● dOng dさ u如
cd“ sau d∼
Tai khott v6n dau tt tttc」
hien cお gia。
Viet Nam
●
ф bttg
岬
:
1.Cic giao dich thu:
a)■ u
tien g6p v6n dau tlrtttc tiep bing dOng ViOt Nam cta nha dau tlr
nu6c ngoal,nha d温 如 vlet Nam ttong dOanh nghiep c6 vOn dau tt tttc tiep
ntroc ngoal;
b)Thu l゛ nhutt Sau thu6 dlr∝ chia bttg dさ ng vlet Naln“ th"hien t`i
d温 如 t■ viet Nam cta nha dttu tt nu“ ngOai,nha dh tt viet Nalln trong
doanh nghiep c6 v6n d詭 施 twc ti6p nv6c ngoai;
C)Thu tiさ n通 t v6n tt cic khom vay trong nu6c ng組 ,trtlng,dai han bttg
dOng Vi(光 Nam cia doanh nghiep c6 v6n dau tlr trtrc tiep nlr6c ngoai de thvc
hien ho¨ dong dh tu tai Vlet Nam;
d)Thu tiё n mt v6n tt cic kho狙 vay nu6c ngoai bttgめ ng Vlet Nam cia
doanh nghiep c6 v6n dh籠 ¬
田c ti6p nu“ ngOai du∝ phф vay nu6c ngo譴
bttng d6ng Vlet Nalln theo quy dinh hien hanh cia phip lua Ve vay tra ng nlrdc
ngoai cia doanh nghiep kh6ng dlrgc Chnh phi bao lanh;
のThu
tien thanh t。 狙 gi4 tri chuyen nh口
価
;
"g VOn dau ttr va dlr an d加
C)Thu Chuyё n khOm tき
面
ng Vlet Nam cia
d′ h鮨 nu6c ngOai m0
khoh thanh tott b:畦
doanh nghiep c6 v6n d△ u tu twc ti6p nuく 梵ngoai va nha
tai ngan httg dlroc ph6p.
め
2.C`c giaO diCh Chi:
⇒ Chi Chuyen khott sang tai kho`h thanh to`nb激 lg“ ng Vlet Nam cia
doanh nghttp C6 v6n d△ utu ttc uф nビ
ngOtt va nha d△ u ttr nu6c ngo江
tai ngan hang dlrOc ph6p;
“
m6
b)Chi Chuyё n lgi nhuan bふ ng dさ ng Vlet Nam cho nha dh tu nu“ ngoal,
nha d詭 憶 vlet Naln ttong dOanh nghiф c6 v6n d狙 施 岬 c ti6p ntr6c ngOai;
C)Chi tra tien g6c,lai,phi cia cac khoan vay trong ntrcc ngttn,trtmg,dai
htt bttg dら ng viet Nam dё thuc hien du tt dh籠
dau tu ttt tiep nビ 6c ngoai;
a dOanh nghiep c6 v6n
“
n g6C,la,phi cia cic khob vay nlF“ ngOtt bttg dOng Ⅵet
Nam cia doanh nghiep c6 vOn dau如
ctiф nu(梵 ngoai dlr"ph6p vay nu“
d)Chi tra tiさ
"「
ngoai bttg d6ng Vlet Nam theo quy dinh hien h激 i cta ph■ lua Ve vay9tra ng
ntroc ngoai cia doanh nghiep khong duoc Chinh phi bao lanh;
0)Chi Chuyen tien thanh tottn gia t4 nhan chuyen nhlrOng v6n dau tlr va dv
狙 d鈍 籠
;
e)Chi Chuy6n tta v6n d狙 籠 bttg dさ ng Vlet Naln cho nha dh tu nu6c
ngO江 ,nha dtt tu viet Naln trong doanh nghiep c6 v6n dau tt mJc tiep nu6c
ngoaitrong trutt hqp gia the,chttn d資 hott dOng cta doanh nghiep c6 v6n
dau籠 岬 c ti6p ntr“ ngoal,chuyё n nhu"g v6n“ utu va Ⅲ 狙 d狙 雄,giam
v6n dh tt hOiC k&thic,thanhザ va Chtt dtt h。 ■ ng cia dv“ d温 如 theO
quy dinh cia phap luat vё dau愴
.
Diさ ●9。
“
chuy6n v6n,1■ nhuan va nguら n thu htt ph6p ra nlr“ ngoai
1.Nha d鈍 如 nlr“ ngoai du∝ chuyen ra nlr“ ngoai von d加
truc "Ⅲ
ti6p
c tiep
khi giai th6,ch`m dtt hO● dong Cta dOanh nghiep c6 v6n dau tt
ntr6c
ngoai,gianl v6n dau tlF hOiC ket thic,thanh lゞ ,Chtt dit hoat dong Cia dv昴
dau tlr va hop dさ ng hop t“ kinh doanh theo quy dinh Cia phip luat vё dau ttr,
tien goc,lai va chi phi Vay nu6c ngoai,1゛ nhuan va c`c ngu6n thu h9p ph`p
lien quan d6n hO■ dOng d温
d鈍
如 twc● 6p
tai vlet Naln thOng qua tai khott v6n
tttc tiep,前 mOt S6 trtrい gh"quy dinh tが
籠
khO狙 2 DiOu nけ Va khO狙
2,kho狙 3 Dieu 10 Th6ngtu n∼
2.Trtr。 1lg hop doanh nghiep c6 v6n dau tt trtrc tiep ntr6c ngOal phai d6ng
tai khoan v6n dau tu trtrc ti6p dO glai th6,chanl dtt hoat dong Cta dOanh nghiep
hOiC dO thvC hien chuy6n nhlrOng v6n dau tlrlan.thay d6i ph`p nhan ban dau
cta doanh nghiep c6 v6n dau nl tttc ti6p ntr6c ngoai,nha dau tt nlr6c ngoai
duoc si Ⅲng tal khOm thanh tOm bttg ngOJ te,tai khoh thanh tO航 bttg
dOng Vlet Nam cia述 nh mO tai ngね httg dlF"ph6p de thvc hien cac gia0
●Ch mua ngo■ te,Chuyё n v6n d狙 如twc● ф va ngu6n thu h"phわ ra nu6c
ngoal.
`
`
3.■ lha dau ttr nu6c ngoai dlroc stt dung cac ngu6n
Vlet Nam tir ho■ dong d鈍 如
t口
「
thu hgp ph,p bttng d6ng
c tiep tai vlet Nam de mua ngO,i te tai to chttC
tin dung dlroc ph6p va chuyen ra nu6c ngoaitrong thOi han 30 ngay lam viec ke
i ngay mua duoc ngo■ i te・
Diさ u10.chuyё n
v6n chO giai doln chuin b:dう u
tlF
l Chuyen vOn d加 情 vao Ⅵet Nam tr“ c khi dlroc cap Gi″ ch価 g nh“
dau籠
:
7
→T田 6C
khi dlroc cap Gitt ching nhれ dh ttr,nhaめ u tt n"c ngo譴
dlr∝ ph6p chuy6n v6n d△ utu vaO vIo Nam“ dゎ 血g cac chi phf h"ph■
chO giai dOtt chutt bi dau tlr tai Vlet Naln thco th6a thuれ bttg Йn bh cta
cic ben lien quan va thOng qua tal khOan thanh t。 缶 bえ ng ngO。 lte cia minh m6
tai ngan hang dlrgc ph6p;
b)Nha dさ u tlF nu6C ngott ducc siで いng ciC khoh v6n d猫 如 da chuy6n
vao viet Nam quy dinh● idi6m a khoh nけ d6dわ ing ciC Chi phf h"phゎ
cho giai dOan chutt bi dh tt tai Vlet Ntt tren cO so tutt■ i quy dinh cta
phap lua hien hanh vё s● dung ngoai h6i tren lanh■ 6 vlet Nam va cic quy
dinh khic c6 hen quan cia ph■ lua Vl∝ Nam.
2.Chuyen v6n dさ u tt ra nu“ ngott sau khi duoc
d加 価
ё
わGi∼
ching nh“
:
dttθ fTよ
uytt C△ p
』
避略 Xl[1:∬罐
増
Gi∼ chthg nhtt dム u tlr,nha
I:Ъ
ltrong doanh nghiep c6 v6n d△ u nl trtrc
ti6p ntr“ ngOai va nha dau tt nuOc ngOai thaln gia hop dさ ng hop tac kinh
do征 血phai ttt tott phtt v6n dh tt da chuyё n vaO viet Nalln m6c khi duoc
cあ Gi∼ ch品 g nhtt d温
籠
;
b)vlec chuy6n phan v6n cia nha dau ttF nlr6℃
ngOai da chuyさ n vao vlet
Naln de dap品 g cic khoh chi phi cho giai dott chutt bi dh tu tai Viet Nam
thanh v6n g6p hoュ c V6n vay nlr6c ngoai dugC thvc hien tren co s6 th6a thuan
gi,a cic ben lien quan,dam blo tutt■ i quy dinh hien h油 山cia ph`p lua vё
dau ttr,vё hach toin k6 tOin va cic quy dm C6 1ien quan cia phlp luat Viet
Nam.
Trtrυ llg
h9p phan v6n nha dau tt nlr6c ngoai chuycn vaoヽ rio Nam da st
dung de dip ing C`c khOan chi phi chuan bi dau tt dlroc chuyen thanh khoan
vay nu6c ngOtt trung,dai htt cia doanhttghiф C6 v6n d温 如 岬 c ti6p nu6c
ngOai,doanh nghiep c6 v6n dh tu trtrc tiф nu6c ngoai thtt hien thi“ c dttng
k′ khOan vay ntr6c ngOai trung,dai han nu6c ngoaitheO quy dinh hien hanh cia
Ng`通 h計lg hlha nu“
;
磁 cぶ 冊
樫 篇
籠町 亀
Wl肥
1熱 fT霊
ngoai dlroc chuyё n ra nu6c ngOai s6 v6n dau ttr cё n l,i bttng ngoaite hoic dtrcc
mua ngoaite dё chuyё n ra nlr6c ngoai d6i v6i s6 v6n dtt ttF da Chuyё n ra dさ ng
Viet Naln nhtmg kh6ng chi tieu h6t t.i viet Naln tren co so xui tanh hら
sc,
ch`ng tき ching lninh vさ s6v6n dau tlr da chuy6n vao va cac khoan chi phf ph農
=ti濫
sinh chO dv in dau tt tai vlet Nam Vlec chuycn v6n ra nu6c ngoal duoc thvc
hien trong thd han 30 ng∼ 1柿 Viec kё tt ngaッ mua duoc ngo■ te.
8
3 Chuycn v6n d温 雄ra ntr“ ngott do kh6ng duoc cap Gi∼ ching nh“
dh tlrhOic dO kh6ng■ 6p● civchendv indhtutwc lф t■ Vlet Nam:
a)T"ing h"nha d温 如 ntr6c
d“
ngoai tt chuyё n v6n dh tt vぉ vlet Naln
g CiC Chi phf h"ph“ chO giai dott chutt bi d詭 如 tai Vlet Naln
nhung
kh6ng血 ,c cσ quan c6 thtt quyё n cゎ Gi∼ ch血 g nhan dh tu hOic
“
kh6ng ti6p● c th“ hien dv“ d温 鮨 truc ti6p tai vlet Naln,nha dh tu nu6c
ngoai duoc chuyё n ra ntrdc ng。 さ
i s6 v6n d△ u tt da chuyё n vaO vlet Nam va
続
khoh tien lal kh6ng kシ htt phtt sinh(neu c6)sau khi tin di cic chi phi ph壼
sinh lien quan d6n hO"dOng chutt bi d狙 籠 twc ti6p tが vlet Naln tren co s0
xutt tanh c`cching i h"le chthg minh vさ khoh v6n dら崚愴 da chuyё n va0
Vlet Naln va cic khoh chi h"ph“ phtt Sinh lien quan d6n vieC Chutt bi dv
缶 dau"tai vlet Naln;
b)Nha dら u tt nlr“ ngoaicMoc mua ngoaite va chuy6n ra nlr“ ngoai d6i
v“ s6v6n dh tlr da chuyё n ra dら ng vlet Nm nhlrng khOng chitieu h6ttai vl∝
Nam tiCn co sO xua trinh h6 sc,chingゴ ,ching minhゃ C sO vOn dh tlrぬ
chuyen vaO va cac khom chi phi phtt sinh cho dlr an dau tu tai vlet Nam;宙 eC
chuyen v6n ra nlroc ngoaiと 脳。
c thvc hien trong tha h聟 30 ngけ lam viec kё 籠
ng∼ mua ducc ngoaite.
4.VieC chuy6n s6 v6n dau tlr cδ n lai ra nlr6c ngoai quy dinh tal khoan 2,
khoam 3 Diё u nけ duoc thvc hien th6ng quaぬ i khoh thanh to“
bと ng
ngOai te
mO tai ngtt h狙 g dlr∝ ph6p cia nha d猜 如 nttt ngoal da si dvmg d6 chuy6n
v6nd鈍 施vao Vlet Nam quy dinh t4 diem a kh。 狙 l Dieu nだリ
Diさ u
ll.Thr hien dう u ttr trlrc ti6p du`i hinh thttc g6p v6n,mua c6
Phム n
Nha d温
nu6c ngott dau tttwc ti6p vaO viO Nam dua hinh thic mua
c6phtt hOic g6p v6n dё tham gia quぬ け ho● dOng dh"tai viet Naln th"
“
hien quy dinh vさ m6tal khott nhlr sau:
1.T田 昴gh"doanh nghep Viet Nam dlroc cσ quan c6■ 猛 quyさ ncあ
Giみ ch続 g nhan dh tttheO quy anh hien hatt cia ph■ lutt Vさ d狙 愴
,dOanh
nghiep n∼ phai th"hien mo tal khom v6n dtt tlrtruc ti6p va tutt thi cac quy
dinh tal Th6ng tt nay.
2.Cic t口 ぃ
Ong hop khic ngoait口 田
じ
ng hop quy dinh t,l diem a khoan nay9
thvc hien theo quy dinh tai Th6ng tlrs6 o5/2014ノ Ч
「―
可
■
lHNN ngay 12/3/2014 cia
Ngan httg Nha nu6c huing dh宙 ec mo va stt d口 g
tal kh。 狙 v6n
dau tt gi狙
th、 К hien ho■ dong dau ttr gittlti6p nu6c ngoaitai Vlet Nam va c`cv狙
bん n sta d61,b6sung(n6u C6).
ti6p dё
ChlFmg III
QUYЁ N,NGHiAVv COATO CHぴc TiN DvNG DUoC PHЁ P,
DOANH NGHIEPCO VON DÅUTび TRIrC
TIЁ PNUOCNGOAI
VA NIIA DAU TU NU6C NGOAI
Diさ u12.Quyё n,nghia vv cia t6 ch`℃ tFn dvng dlrcFC ph6p
l.Khi thvc hien ma tal kh。 ね v6n dh tu twc ti6p va thvc hien cic giac
diCh thu chi liOn qllan d6n ho● dOng dtt tu twctiф n“ c ngoai vao viet Nalln
cho doanh nghiep c6 vOn dau tu tvc tlep ntroc ngoai va nha dau tt ntr6c ngoai,
eu ctt doanh nghiep c6 vOn d缶 如 twc
Э
ai xua trinh cic tai lieu,ch価
iet Naln.
′
g tt lien
2.Khithvc hien c`c giao dich thu chi hen quan“ n hOat dOng dtt tlrtttc
tiep nu6c ngoai tai viet Nam cia doanh nghiep c6 v6n d温 如 tttc ti6p nu“
ngoai va nha dau tlr ntr6c ngoai,to chttc tin dung dtrOc Ph6p c6廿
`ch nhienl:
a)Huttg dh dOanh nghiep c6 v6n dh tttrtrc ti6p nu“ ngoai va nha d温
tu nu"ngOtt vё c`cthi oc len quan d6n宙 eC mo,“ ng a khoan v6n d詭 如
trtrc tiф ;
b)Quy dinh,k16m tra,ltru gii clc ching償 ,pht hop v6i cic giao dich thu,
chitren tai khoan von dau ttl truc ti6p cta nha dau tt nu6c ngoai de dtt ba。
clc giao dich thu,chi ducc thuc hien ding quy dinh tai Th6ng tlr nay va phi
hく p va cic quy dinh C6 1ien quan cia ph■
lua Vlet Naln;
C)Bち h ngoaite ChO nha dau n. ntr6c ngoai d6 chuyё n ra nuOc ngOai tren
co s6 tv can d6i ngu6n ngoalte cia to chic tin dung dtrcc ph6p va phi hop vd
quy dinh cia ph■ lu無
.
Diさ u13.Quyё n,nghh
vl cia doanh nghiep c6 v6n dttu ttr trlr ti6p
ntrcc ngOai va nha dau tlr nu● c ngo】 i
l.Doanh nghiep c6 vOn dau tlr trtrc ti6p Nも c ngOai va nha dau tt ntr6c
ngoal dlroc ph6p th、
dong dal tt tnrc ti6p tai viet Nam tren cO s6
"hien
ho年
tuan thi cic quy dinh tal Th6ng tu nay va cac quy dinh khic c6 1ien quan cta
ph■ luat Viet Nam
2.Khithvc hien cic glao dich thu,chilien quan den hoat dong dau tu tnc
も
ndh館
p nu“ 鴨
籠
ぬ
馴T盤∬驚進
1獣淵 ittrp“
…
10
→Ke khai nOi dung giao dich thu,chilien quan dOn ho=dong d鈍 施 twC
tiф nu6C ngOai vさ o viet Naln theo yeu ctt va hlrttg dtt cia tO ch“ tin dung
duoc Ph6p;
b)xua tinh,b6sung cic hO so,tal lieu,ching tir theo yeu cau cia t6
chic tin dung dlrcyc ph61.
ChlFCrng Ⅳ
CHE Do BAO CA0
DiOu 14.Che do blo c10 d6i va t6 chic tin dlng dlFσ C Ph6p
C`c`t6chttc tin dung dlroc Ph6p thlrc hien b`o c4o Ngan hanglヾ ha ntr6c ve
tinh hinh ho■ dong dh tt trtrc ti6p nu“ ngOai vaO vl∝
Nam cia nha dh如
ntF6C ngOai thco quy dinh hien hanh cia Ngan hang blha nuOc ve che d6 b`o
cio t“ ng ke.
Diさ u15.Yeu
cau blo cio d6t xu`t
cac ming h"dot xua h。 。
c khi Ch thiet,doanh nghiep c6 v6n dtt tu
tttC tiep nu6c ngoai,t6chttc th dung du∝ ph6p thtrc hien bお c6oc`c noi
dung lien quan theo yeu cau cia Ngan hang Nha ntr6c.
ChtFOng V
CONGTAc mHIRA,KIЁ
M R,x」
LΨ Ⅵ
PHAM
Dieu 16。 COng tic ldem tra,thanh tra,gi4m sit
l.Ngan hang Nha nuOc,Ngan hhg Nha nu6c chi nhanh tinh,thanh ph6
tttC thuOc Trung lrυ llg tien hanh cong tiC thanh tra,kiem tra va gittm stt tinh
hlnh chap hanh quy dinh ve quan l′ ngOai h01 lien quan den hoat dong dau ttr
tnJC tiep ntr6c ngoai vao viet Nam cia doanh nghiep c6 v6n dtt ttrtwc tiep
nu6c ngoai,nha dau tu ntr6c ngoal,to chic tin dung dlroc phё p theo quy dinh
tai■ 6ngtu nけ va cac quy dinh khiC Cta ph■ lu"C61ien quan.
2.Cac to chic,c`nhan c6 1ien quan c6 trich nhienl cung cap moi h6 so,
tai lieu ch thi6t dё
宙ec
thanh tra,k16m tra va gittm stt dlroc thvc hien kip thol,
hieu qua.
Dieu 17.Xil,Vi phlm
Trucng hgp vl phanl C`c quy dinh t,l ThOng tu nay7tty theo mttc d6 vi
phanl,doanh nghiep c6 v6n d△ u tu twc ti6p ntF6C ngOal,nha dau tlr nu6c ngoai
va t6 chic tin dung dlrOc ph6p sё
bi x女
1′
theO quy dinh cia phip luat
Chlrcng Ⅵ
TO cHウ c THvc
ⅡIEN
DiOu 18.Hieu 1lr thi hanh
l.ThOng tt n∼ c6hieu lyc thi ha血 k6籠 ngけ 之ダthang g nttm 2014.
2 Baib6 Diさ u9Thong tu s6 o5/2014ノ TT― bl― ngay 12/3/2014 cia
Ngan hang blha nu“ huぬ gd猛 宙eC m6 va stt dung tai khom v6n d:通 如 giin
ti`p d6 thvc hien ho“ dong dtt ttF gi“ ti6p nt6c ngOaitai
Ⅵet Nam.
D16u19.DiCu khoin chuyen ti6p
1.Ketき ngay Th6ng tu nay c6 hieu llrc thi h価 ,doanh nghiep c6 v6n
dau tu trtrc ti6p nu6c ngoai,nha dau tu nu6c ngoaithaln gia hop dOng hop tac
kinh doanh c6 tr`ch面 em thvc hien v19c chuyen d6i tal khoan tien g・ n von
chuyen ding bttg ng。 。
ite sang ttt khottv6n dhttrtttc lф bttg ngOaite.
viec chuyen d6i sang tai khoan v6n dau籠 岬 c tiep bing ngoai te Cia
doanh nghiep c6 v6n d詭 如 trtrc ti6p nu6c ngoai va nha dau iu ntr“ ngoai
tham gia hgp d6ng hop tic kinh doanh dtroc thvc hien trong Vё ng 06 thttng k6
tir ngay Th6ng tlr nay c6 hieu lyc.
2.TO chic tin dung dlrgc ph6p c6 trich nhiem thtrc hien v19c chuyen d6i
tai kh。 缶 v6nd△ u ttrtrtrc ti6p bttg ngoaite quy dinh tal khoね l Diё u
doanh nghiep c6 v6n dau tu trtrc ti6p ntr6℃
n∼ chO
ngoai va nha dau ttr ntrdc ngoai
tham gia h"d6ng h"饉 c轟 nh doanh.
3.Sau 06 thを lg kё tt ngay勁 6ng"nay c6 hieu lyc thi h2血 ,doanh
nghiep C6 v6n dau tt tvc ti6p nl16c ngoai va nha dau tu nuoc ngoaitham gla
h9p d6ng h9p t`c kinh doanh kh6ng dlroc si dung tai khoan tiさn gtti v6n
chuyen ding bふ ng ngOai te dё thvc hien hoat dOng dau tlr tnc ti6p tai viet
Nam.
Dieu 20.T6chttc thi hinh
Chinh Vin phOng,Vu trtrい gVり Quan l′ ngOai h6i,Thi mttg cic dυ .1
vi lien quan thuoc Ngan hang Nha nlr6c,Gi`m d6c Ngan hang nlha nlr6c chi
nh勧 ぬ cac tillh,th油 ph6 truc thuOc Trung trcyng,Chi tich Hoi d6ng quan tri,
′4
^
Chi tiCh HOi dさ ng th漱i viい ,T6ng gi4m d6c(Giam d6c)cia CiC t6 chttc tFn
dung,chi nhinh ngan hhg ntr6c ngoai c6 trich nhiem to chttc thi hanh Th6ng
館 nay“
Nσ ′″″´″r
¨Nhu Dieu 20;
―BLD NIINN;
―Vtt phё ng Chinh phi;
‐BO Tu ph`p(de通 em trめ
―COng b`o;
―Llru
;
VR QLNH,PC.7そ 一
ヽ
う0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content