Lego Club - spn.ac.th

LEGO CLUB AHIRU (Wednesday)
May- July '15
※ 支払日、通常バスNo.、課外バス利用、開始日をご記入の上、サインして下さい。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Name
Ayaka Mogi
Kokona Tamagawa
Kosuke Yoshioka
Mei Miyashita
Naoya Ito
Rika Ishii
Takeru Yamazumi
Yuna Yokota
Yurina Uchikoba
Ashley Chiu(Int'l)
Haru Makino(Int'l)
支払日
通常バス
課外バス利用
開始日
サイン
No.
あり
Start
Sign
あり
6/May
6/May
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
あり
6/May
LEGO CLUB Koala (Tuesday) May- July '15
※ 支払日、通常バスNo.、課外バス利用、開始日をご記入の上、サインして下さい。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Name
Akito Kagawa
Haruto Ishii
Jumpei Watanabe
Nanako Kimura
Ryota Mitsuishi
Yuto Furuta
Kanon Hoida(Int'l)
Shogo Maeda(Int'l)
Takuto Matsubara(Int'l)
Toma Tahara(Int'l)
支払日
通常バス
課外バス利用
開始日
サイン
No.
あり
Start
Sign
あり
12/May
あり
12/May
あり
12/May
あり
12/May
あり
12/May
12/May
あり
12/May
12/May
あり
12/May
12/May
LEGO CLUB Panda(Thursday)
May - July '15
※ 支払日、通常バスNo.、課外バス利用、開始日をご記入の上、サインして下さい。
No.
Name
1 Seigo Hachio
2 Tim Thongchai(Int'l)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
支払日
通常バス
課外バス利用
開始日
サイン
No.
あり
Start
Sign
あり
7/May
7/May