close

Enter

Log in using OpenID

8 - SEW Eurodrive

embedDownload
Pavarų technika \ pavarų automatizavimas \ sistemų integracija \ techninės paslaugos
Naudojimo vadovas
MOVITRAC® B
Leidinys 2013/11
20146019 / LT
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Turinys
1 Bendrosios nuorodos ............................................................................................ 8
1.1 Dokumentacijos naudojimas .......................................................................... 8
1.2 Saugos nuorodų struktūra.............................................................................. 8
1.2.1 Signalinių žodžių reikšmė ................................................................... 8
1.2.2 Su skirsniu susijusių saugos nuorodų struktūra .................................. 8
1.2.3 Integruotų saugos nuorodų struktūra .................................................. 8
1.3 Garantinės pretenzijos ................................................................................... 9
1.4 Atsakomybės apribojimas .............................................................................. 9
1.5 Pastaba dėl autorių teisių............................................................................... 9
1.6 Gaminių pavadinimai ir prekių ženklai............................................................ 9
2 Saugos nuorodos................................................................................................. 10
2.1 Pirminės pastabos ....................................................................................... 10
2.2 Bendroji dalis ............................................................................................... 10
2.3 Paskirtis ....................................................................................................... 11
2.4 Naudojimas pagal paskirtį ............................................................................ 11
2.4.1 Saugos funkcijos ............................................................................... 12
2.4.2 Leidinio turinys .................................................................................. 12
2.5 Kartu galiojantys leidiniai.............................................................................. 12
2.6 Transportavimas ir sandėliavimas................................................................ 12
2.7 Statymas ...................................................................................................... 13
2.8 Elektros jungtis............................................................................................. 13
2.9 Patikimas atskyrimas ................................................................................... 13
2.10 Naudojimas .................................................................................................. 14
2.11 Prietaiso temperatūra................................................................................... 14
3 Prietaiso konstrukcija .......................................................................................... 15
3.1 Tipo pavadinimas ......................................................................................... 15
3.2 Specifikacijų lentelė ..................................................................................... 15
3.3 Tiekimo apimtis ............................................................................................ 16
3.4 Dydis 0XS / 0S / 0L ...................................................................................... 17
3.5 Dydis 1 / 2S / 2............................................................................................. 18
3.6 Dydis 3 ........................................................................................................ 19
3.7 Dydis 4 / 5 .................................................................................................... 20
4 Įrengimas .............................................................................................................. 21
4.1 Pagrindinio prietaiso mechaninių dalių įrengimo nurodymai ........................ 21
4.1.1 Mažiausi tarpai ir erdvinė padėtis ..................................................... 21
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
3
Turinys
4.2
4.3
4.4
4
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai ........................ 22
4.2.1 Rekomenduojami įrankiai .................................................................. 22
4.2.2 Įrengimas pagal UL ........................................................................... 22
4.2.3 Įrengimas pagal EMS reikalavimus ................................................... 24
4.2.4 Ekrano spraudės ............................................................................... 24
4.2.5 Pagrindinė prijungimo elektros schema ............................................ 29
4.2.6 Aušinimo plokštės montavimo sąlygos – tik 0 dydis ......................... 30
4.2.7 Išjunkite EMS kondensatorius (tik dydžiui 0) .................................... 30
4.2.8 Atskiri laidų kanalai ........................................................................... 31
4.2.9 Naudojimas jungiant prie IT el. tinklų ................................................ 31
4.2.10 Kontaktorių kategorija ...................................................................... 32
4.2.11 Reikiamas skerspjūvis ...................................................................... 32
4.2.12 Pavienių pavarų laidų ilgiai ............................................................... 32
4.2.13 Prietaiso išvadas .............................................................................. 32
4.2.14 Prijungti indukciniai įtaisai ................................................................ 32
4.2.15 Maitinimo tinklo jungtis su įžeminimo laidu pagal standartą
EN 61800-5-1 .................................................................................. 32
4.2.16 Trukdžių sklaida ............................................................................... 33
4.2.17 Dvejetainiai išvadai .......................................................................... 33
Mechaninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas ...................................... 33
4.3.1 Priekinių modulių uždėjimas ............................................................. 33
4.3.2 PTC stabdymo varža BW1 / BW3 su FKB10B .................................. 34
4.3.3 Plokščios varžos su FKB11B / FKB12B / FKB13B ir FHS11B /
FHS12B / FHS13B ............................................................................ 35
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas...................................... 35
4.4.1 Stabdymo varžos prijungimas ........................................................... 35
4.4.2 Stabdymo varžos BW..-P / BW..-T / BW.. prijungimas prie X3 / X2 .... 36
4.4.3 Stabdymo varžos įrengimas .............................................................. 37
4.4.4 Tinklo droselis ND ............................................................................. 37
4.4.5 Tinklo filtras NF ................................................................................. 37
4.4.6 Plokštieji feritai ULF11A .................................................................... 38
4.4.7 Išvado filtras HF ................................................................................ 38
4.4.8 Išvado droselis HD ............................................................................ 39
4.4.9 EMS modulis FKE12B / FKE13B ...................................................... 40
4.4.10 Tinklo atbulinio maitinimo prijungimas ............................................. 42
4.4.11 RS485 sąsajos jungtis ..................................................................... 44
4.4.12 Sistemos magistralės (SBus 1) jungtis ............................................. 44
4.4.13 Verčių nustatymo įtaiso jungtis ......................................................... 51
4.4.14 Papildomo sąsajos keitiklio UWS21B prijungimas ........................... 52
4.4.15 Įmontuojamojo daviklio EI7C jungtis ................................................ 53
4.4.16 Laidų apsauga ir apsauginis nuotėkio pertraukiklis .......................... 53
4.4.17 Termojutiklis TF ir bimetalinis jungiklis TH ....................................... 53
4.4.18 Stabdymo lygintuvo prijungimas ...................................................... 54
4.4.19 FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B įrengimas .............................. 55
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Turinys
5 Eksploatacijos pradžia......................................................................................... 58
5.1 Bendrosios paleidimo nuorodos................................................................... 58
5.1.1 Būtina sąlyga .................................................................................... 58
5.1.2 Naudojimas kėlimo įtaisuose ............................................................ 58
5.2 Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės ............................................. 58
5.2.1 Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės pradedant
naudoti su gamyklos nuostatomis ..................................................... 59
5.2.2 Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės pradedant
naudoti su valdymo pultu arba kompiuteriu ...................................... 59
5.3 Valdymo pultai ............................................................................................. 60
5.3.1 FBG11B paprastas valdymo pultas .................................................. 60
5.3.2 DBG60B – išplėstas valdymo pultas ................................................. 66
5.4 Inžinerinė programinė įranga MOVITOOLS® MotionStudio......................... 73
5.5 Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas ....................... 74
5.5.1 Veiksmai ........................................................................................... 74
5.5.2 Nuorodos .......................................................................................... 74
5.5.3 Gamyklinių nustatymų atkūrimas (P802) .......................................... 75
5.5.4 PWM dažnio (P86x) reguliavimas ..................................................... 75
5.5.5 Keitiklio adreso parametrų nustatymas (SBus / RS485 / tinklo
magistralė) (P81x) ............................................................................. 75
5.5.6 Reguliavimo būdo nustatymas (P700) .............................................. 75
5.5.7 Programos rūšies nustatymas .......................................................... 75
5.5.8 Darbo režimo pasirinkimas (4 kvadrantų režimas P82x) .................. 76
5.5.9 Nustatytoji vertė (P10x) ..................................................................... 76
5.5.10 Apsaugos funkcijos .......................................................................... 76
5.5.11 Ribinių sistemos verčių nustatymas ................................................. 77
5.5.12 Energijos taupymo funkcijos (P770) įjungimas ................................ 77
5.5.13 Technologinių funkcijų įjungimas ..................................................... 77
5.5.14 Nustatymai varikliui sukantis mažu sūkių skaičiumi (P32x) ............. 77
5.5.15 Dvejetainių įvadų (P60x) priskyrimo nustatymas ............................. 78
5.5.16 Stabdymo funkcijos (P73x) nustatymas ........................................... 78
5.6 Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu ............................................. 78
5.6.1 Analoginių nustatytųjų verčių nustatymas ......................................... 78
5.6.2 Fiksuotos nustatytosios vertės .......................................................... 80
5.7 PI reguliatorius (P25x).................................................................................. 82
5.8 Pagrindinio valdomojo įtaiso režimas (P750) ............................................... 82
5.9 Grupinė pavara ............................................................................................ 82
5.10 Nuo sprogimo apsaugotų 2 kategorijos trifazių asinchroninių variklių
(pagal 94/9/EB) naudojimo pradžia.............................................................. 82
5.11 Ryšio ir prietaiso profilis ............................................................................... 84
5.11.1 Proceso duomenys .......................................................................... 85
5.11.2 Proceso duomenų konfigūracija ....................................................... 87
5.11.3 Proceso duomenų aprašymas ......................................................... 88
5.11.4 Eigos valdymas ................................................................................ 95
5.11.5 Kontrolės funkcijos ......................................................................... 105
5.11.6 Keitiklio parametrų nustatymas ...................................................... 106
5.11.7 Parametrų nustatymo nurodymai ................................................... 117
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
5
Turinys
5.12 Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas ....................................................... 118
5.12.1 Nustatytoji sukimosi kryptis ............................................................ 118
5.12.2 Nustatytasis sūkių skaičius ............................................................ 118
5.12.3 Sukimosi krypties patvirtinimas su RS485 arba SBus ................... 118
5.12.4 Verčių nustatymo įtaiso MBG11A naudojimo pradžia .................... 119
5.13 Parametrų apžvalga ................................................................................... 120
6 Eksploatacija ...................................................................................................... 126
6.1 Duomenų apsauga..................................................................................... 126
6.1.1 Duomenų apsauga su FBG11B ...................................................... 126
6.1.2 Duomenų apsauga su DBG60B ..................................................... 126
6.1.3 Duomenų apsauga su UBP11A ...................................................... 127
6.1.4 Duomenų apsauga su MOVITOOLS® MotionStudio ...................... 128
6.2 Būsenos indikatoriai ................................................................................... 129
6.2.1 Pagrindinis prietaisas / valdymo pultas FBG11B ............................ 129
6.2.2 Dvejetainių įėjimų / dvejetainių išėjimų būsena ............................... 130
6.3 Grįžties kodai (r-19 – r-38) ......................................................................... 131
6.4 Valdymo pultas DBG60B ........................................................................... 132
6.4.1 Pagrindinė indikacija ....................................................................... 132
6.4.2 Nurodomieji pranešimai .................................................................. 133
6.4.3 Valdymo pulto DBG60B funkcijos ................................................... 134
7 Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas ................................................................ 137
7.1 Informacija apie prietaisą ........................................................................... 137
7.1.1 Klaidų atmintinė .............................................................................. 137
7.1.2 Išjungimo atsakai ............................................................................ 137
7.1.3 Atkūrimas ........................................................................................ 138
7.2 Klaidų sąrašas (F00 – F113)...................................................................... 138
7.3 SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba......................................... 143
7.3.1 Pagalbos linija ................................................................................. 143
7.3.2 Siųskite remontuoti ......................................................................... 143
7.4 Ilgalaikis sandėliavimas.............................................................................. 143
7.5 Utilizavimas ................................................................................................ 144
8 Techniniai duomenys......................................................................................... 145
8.1 Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys................................................. 145
8.1.1 CE ženklinimas, UL ir C-Tick sertifikatai ......................................... 145
8.1.2 Bendrieji techniniai duomenys ........................................................ 146
8.1.3 Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC ..................... 148
8.1.4 Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC ..................... 157
8.1.5 Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC ..................... 165
8.1.6 Elektroninės MOVITRAC® B sistemos duomenys .......................... 169
8.1.7 MOVITRAC® B elektroniniai funkcinės saugos duomenys ............. 170
6
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Turinys
8.2
8.3
Papildinių ir priedų techniniai duomenys.................................................... 171
8.2.1 Valdymo pultai ................................................................................ 171
8.2.2 Sąsajos keitiklis .............................................................................. 177
8.2.3 Priekiniai moduliai ........................................................................... 181
8.2.4 Tinklo magistralės jungtis ................................................................ 189
8.2.5 Valdiklis MOVI-PLC® ...................................................................... 199
8.2.6 Impulsinis maitinimo blokas UWU52A ............................................ 205
8.2.7 Atbulinis tinklo maitinimas ............................................................... 206
8.2.8 Bėgelio tvirtinimas FHS11B/12B/13B ............................................. 213
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys .............................. 215
8.3.1 Stabdymo varžos ............................................................................ 215
8.3.2 Tinklo droseliai ND .......................................................................... 225
8.3.3 Tinklo filtras NF ............................................................................... 228
8.3.4 Plokštieji feritai ULF11A .................................................................. 230
8.3.5 Išvadų droseliai HD ......................................................................... 231
8.3.6 Išvado filtras HF... ........................................................................... 234
8.3.7 EMS modulis FKE12B / FKE13B .................................................... 238
9 Atitikties deklaracijos ........................................................................................ 240
9.1 MOVITRAC® .............................................................................................. 240
10 Adresų Sąrašą .................................................................................................... 241
Priedas ................................................................................................................ 253
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
7
Bendrosios nuorodos
Dokumentacijos naudojimas
1
1
Bendrosios nuorodos
1.1
Dokumentacijos naudojimas
Ši dokumentacija yra sudedamoji gaminio dalis. Joje pateiktos svarbios nuorodos dėl
naudojimo ir techninės priežiūros. Dokumentacija skirta visiems žmonėms, kurie montuoja, įrengia gaminį, pradeda jį naudoti ir techniškai jį prižiūri.
Dokumentacija visada turi būti prieinama ir įskaitoma. Įsitikinkite, kad asmenys, atsakingi už įrenginį ir naudojimą bei su juo dirbantys, būtų perskaitę ir supratę visą dokumentaciją. Kilus klausimų ar pageidaudami išsamesnės informacijos, kreipkitės į
SEW-EURODRIVE.
1.2
Saugos nuorodų struktūra
1.2.1
Signalinių žodžių reikšmė
Toliau pateiktoje lentelėje pateikta saugos nuorodų, nuorodų dėl žalos ir kitų nuorodų
signalinių žodžių lygmenys ir reikšmė.
Signalinis žodis
1.2.2
Reikšmė
Nesilaikymo pasekmės
PAVOJUS!
Tiesiogiai gresiantis pavojus.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai.
ĮSPĖJIMAS!
Potencialiai pavojinga situacija.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai.
ATSARGIAI!
Potencialiai pavojinga situacija.
Lengvi sužeidimai.
DĖMESIO!
Materialinės žalos pavojus.
Pavaros sistemos arba jos aplinkos
apgadinimas.
NUORODA
Naudinga nuoroda arba patarimas. Palengvina pavaros
sistemos eksploatavimą.
–
Su skirsniu susijusių saugos nuorodų struktūra
Su skirsniu susijusios saugos nuorodos galioja ne vienam konkrečiam veiksmui, bet
keletui su tam tikra tematika susijusių veiksmų. Naudojamos piktogramos atkreipia
dėmesį arba į bendrąjį, arba į specialųjį pavojų.
Čia parodyta formali su skirsniu susijusios saugos nuorodos struktūra:
SIGNALINIS ŽODIS!
Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.
Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
•
1.2.3
Pavojaus išvengimo priemonė (-s).
Integruotų saugos nuorodų struktūra
Integruotos saugos nuorodos įtrauktos į veiksmų instrukciją tiesiai prieš pavojingą
veiksmą.
Čia parodyta formali integruotos saugos nuorodos struktūra:
•
SIGNALINIS ŽODIS! Pavojaus rūšis ir jos šaltinis.
Galima (-os) nesilaikymo pasekmė (-s).
– Pavojaus išvengimo priemonė (-s).
8
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Bendrosios nuorodos
Garantinės pretenzijos
1.3
1
Garantinės pretenzijos
Laikydamiesi MOVITRAC® B dokumentacijos, sklandžiai naudosite ir turėsite teisę į garantinį aptarnavimą. Todėl prieš pradėdami dirbti su prietaisu perskaitykite dokumentaciją!
1.4
Atsakomybės apribojimas
MOVITRAC® B dokumentacijos laikymasis yra pagrindinė saugaus MOVITRAC® B
naudojimo sąlyga, norint pasiekti nurodytą gaminio našumą ir technines charakteristikas. SEW-EURODRIVE neatsako už nesilaikant dokumentacijoje pateiktų nurodymų
atsiradusią žalą asmenims, daiktams ar turtui. Tokiais atvejais atsakomybė už daikto
trūkumus netaikoma.
1.5
Pastaba dėl autorių teisių
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Visos teisės saugomos.
Bet kaip – taip pat ir dalimis – dauginti, keisti, platinti ir kitaip naudoti draudžiama.
1.6
Gaminių pavadinimai ir prekių ženklai
Šiame spaudinyje minimi prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamo pavadinimo savininko prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
9
Saugos nuorodos
Pirminės pastabos
2
2
Saugos nuorodos
Šių esminių saugos nuorodų laikymasis padės išvengti asmenų sužalojimo ir materialinių
nuostolių. Eksploatuotojas turi užtikrinti tinkamą esminių saugos nuorodų paisymą ir
laikymąsi. Įsitikinkite, kad atsakingi už eksploataciją ir įrenginį bei savo atsakomybe su
prietaisų dirbantys asmenys būtų perskaitę ir supratę visą eksploatacijos vadovą. Kilus
neaiškumų arba pageidaudami išsamesnės informacijos, kreipkitės į SEW-EURODRIVE.
2.1
Pirminės pastabos
Toliau pateiktos saugos nuorodos visų pirma taikomos dažnio keitikliams. Naudodami
pavaras su varikliais arba motoreduktoriais, papildomai laikykitės ir atitinkamame perdavimo mechanizmo ir variklio eksploatacijos vadove pateiktų saugos nuorodų.
Vadovaukitės ir papildomomis saugos nuorodomis, pateiktomis atskiruose šio eksploatacijos vadovo skyriuose.
2.2
Bendroji dalis
Darbo metu dažnio keitiklyje, atitinkamai jo saugos klasei, gali būti atvirų dalių, kuriuose
yra įtampa.
•
Visus gabenimo, sandėliavimo, pastatymo / montavimo, prijungimo, paleidimo, einamosios techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai,
būtinai vadovaudamiesi:
– atitinkamu (-ais) išsamiu (-ais) naudojimo vadovu (-ais);
– prie variklio / motoreduktoriaus pritvirtintose lentelėse esančiomis saugos nuorodomis ir įspėjimais;
– visa kita pavarai priklausančia projektine dokumentacija, naudojimo pradžios instrukcijomis ir pagrindinėmis elektros schemomis;
– tokio tipo įrenginiams taikomais normatyvais ir reikalavimais;
– valstybiniais / regioniniais saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatais.
•
Apgadintus gaminius įrengti draudžiama.
•
Dėl apgadinimų būtina nedelsiant pateikti pretenzijas vežėjams.
Be leidimo nuėmus reikiamas apsaugas, neteisingai naudojant, neteisingai įrengus arba
valdant gali būti sunkiai sužaloti asmenys arba būti padaryta materialinė žala.
Daugiau informacijos ieškokite dokumentacijoje.
10
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Saugos nuorodos
Paskirtis
2.3
2
Paskirtis
Visus mechaninius darbus leidžiama atlikti tik mokytam specialistui. Specialistai šio eksploatacijos vadovo prasme yra asmenys, susipažinę su gaminio konstrukcija, mechaniniu įrengimu, sutrikimų šalinimu ir einamuoju remontu ir turintys tokią kvalifikaciją:
•
išlaikę baigiamąjį egzaminą ir įgiję mechanikos srities specialybę (pvz., mechaniko
arba mechatroniko);
•
išmanantys šį eksploatacijos vadovą.
Visus elektrotechninius darbus leidžiama atlikti tik mokytam elektrikui. Elektrikai šio eksploatacijos vadovo prasme yra asmenys, susipažinę su gaminio elektriniu įrengimu,
paleidimu, sutrikimų šalinimu ir einamuoju remontu ir turintys tokią kvalifikaciją:
•
išlaikę baigiamąjį egzaminą ir įgiję elektrotechnikos srities specialybę (pvz., elektronikos specialisto arba mechatroniko);
•
išmanantys šį eksploatacijos vadovą.
Visus kitų sričių darbus: transportavimo, sandėliavimo, eksploatacijos ir utilizavimo,
leidžiama atlikti tik atitinkamai instruktuotiems asmenims.
2.4
Naudojimas pagal paskirtį
Dažnio keitikliai yra dalys valdymo signalams į asinchroninius trifazės srovės variklius
siųsti. Dažnio keitikliai skirti montuoti į elektros įrenginius arba mašinas. Nejunkite prie
dažnio keitiklių talpinių apkrovų. Naudojant su talpinėmis apkrovomis sukeliami viršįtampiai ir gali būti nepataisomai sugadintas prietaisas.
Jeigu dažnio keitikliai pateikiami į rinką ES / ELPA teritorijoje, galioja tokie standartai:
•
Mašinoje įrengto dažnio keitiklio negalima paleisti (t. y., pradėti naudoti pagal
paskirtį) tol, kol nebus konstatuota, kad mašina atitinka ES direktyvos 2006/42/EB
(Mašinų saugos direktyva) reikalavimus; atkreipkite dėmesį į EN 60204.
•
Pradėti naudoti (t. y., pradėti naudoti pagal paskirtį) leidžiama tik laikantis EMS
direktyvos (2004/108/EB) nuostatų.
•
Dažnio keitikliai atitinka Žemos įtampos elektros įrangos direktyvos 2006/95/EB
reikalavimus. Dažnio keitikliams taikomi EN 61800-5-1/DIN VDE T105 serijos darnieji standartai kartu su EN 60439-1/VDE 0660 500 dalimi ir EN 60146/VDE 0558.
Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje ir naudojimo vadove pateiktus techninius duomenis ir nurodytas prijungimo sąlygas ir jų laikykitės.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
11
Saugos nuorodos
Kartu galiojantys leidiniai
2
2.4.1
Saugos funkcijos
SEW-EURODRIVE dažnio keitikliai be viršesniųjų saugos sistemų saugos funkcijų atlikti
negali.
Mašinų ir asmenų apsaugai įrenkite viršesniąsias saugos sistemas.
Naudodami saugiojo sustabdymo funkciją, atkreipkite dėmesį į tokius leidinius:
•
MOVITRAC® B / funkcinė sauga
Šią dokumentaciją rasite SEW-EURODRIVE interneto puslapyje keliu "Dokumentationen \ Software \ CAD" (dokumentacija / programinė įranga / CAD).
2.4.2
Leidinio turinys
Šiame leidinyje nurodyti būtini reikalavimai ir papildymai, MOVITRAC® B naudojant su
sauga susijusiose taikmenose.
Sistemą sudaro dažnio keitiklis su asinchroniniu varikliu ir patikrintos saugos išorinis
atjungimo įtaisas.
2.5
Kartu galiojantys leidiniai
Šis leidinys papildo MOVITRAC® B naudojimo vadovą ir pagal toliau pateiktus duomenis apriboja naudojimo nuorodas.
Šis leidinys gali būti naudojamas tik su tokiais leidiniais:
2.6
•
kompaktiniu MOVITRAC® B naudojimo vadovu;
•
atitinkamu naudojamos papildinio plokštės žinynu.
Transportavimas ir sandėliavimas
Gavę įrenginį, iškart patikrinkite, ar jis nepažeistas gabenimo metu. Radę pažeidimų,
nedelsdami kreipkitės į vežėją. Pradėti naudoti pažeistą įrenginį draudžiama. Laikykitės
klimato sąlygų, nurodytų skyriuje "Bendrieji techniniai duomenys" (→ psl. 146).
12
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Saugos nuorodos
Statymas
2.7
2
Statymas
Prietaisai turi būti įrengiami ir aušinami, kaip tai nurodyta šiame naudojimo vadove.
Saugokite dažnio keitiklį nuo neleistinos apkrovos. Transportuodami ir įrengdami nesulankstykite jokių konstrukcinių dalių ir (arba) nepakeiskite izoliacinių tarpų. Nesilieskite
prie elektroninių konstrukcinių dalių ir kontaktų.
Dažnio keitikliuose yra elektrostatiškai pavojingų konstrukcinių dalių, kurias galima
lengvai apgadinti netinkamai su jomis elgiantis. Negalima mechaniškai pažeisti arba
nepataisomai sugadinti elektros dalių.
Jei nėra aiškiai tam numatyta, draudžiama naudoti tokioms taikmenoms:
2.8
•
galimai sprogiose srityse;
•
aplinkoje, kurioje yra kenksmingų alyvų, rūgščių, dujų, garų, dulkių, spinduliuotės ir t. t.
(dažnio keitiklis gali būti naudojamas tik 3K3 klimato klasėje pagal EN 60721-3-3);
•
nenuostoviosiose taikmenose, kur gali pasitaikyti stipresnių mechaninių vibracinių ir
smūginių apkrovų, nei nurodyta EN 61800-5-1.
Elektros jungtis
Atlikdami darbus su dažnio keitikliais, kuriuose yra įtampa, laikykitės galiojančių šalies
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių (pvz., Vokietijoje – BGV A3).
Įrengdami atkreipkite dėmesį į linijų skerspjūviams, saugikliams ir apsauginio laido prijungimui keliamus reikalavimus. Papildomos nuorodos pateiktos šiame eksploatacijos
vadove.
Šiame eksploatacijos vadove taip pat rasite nuorodas dėl EMS reikalavimus atitinkančio
įrengimo: ekranavimo, įžeminimo, filtrų įrengimo ir laidų išvedžiojimo. Įrenginio arba
mašinos gamintojas atsako už jų atitiktį EMS įstatyminiuose aktuose nurodytoms ribinėms vertėms.
Įrenkite galiojančius normatyvus (pvz., EN 60204 arba EN 61800-5-1) atitinkančias
apsaugos priemones ir įtaisus.
Prietaisą įžeminkite.
2.9
Patikimas atskyrimas
Prietaisas įgyvendina patikimo atskyrimo nuo galios ir elektronikos jungčių reikalavimus
pagal EN 61800-5-1. Siekiant užtikrinti patikimą atskyrimą, patikimam atskyrimui
keliamus reikalavimus turi atitikti ir visos prijungtos elektros grandinės.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
13
Saugos nuorodos
Naudojimas
2
2.10
Naudojimas
Įrenginiuose, kuriuose montuojami dažnio keitikliai, turi būti įrengti (jei reikia) papildomi
kontrolės ir saugos įtaisai, atsižvelgiant į konkrečiu atveju taikytinus saugos reikalavimus, pvz., įstatymus dėl techninių darbo priemonių, nelaimingų atsitikimų prevencijos
ir pan.
Atjungus dažnio keitiklius nuo maitinimo įtampos, prie prietaiso dalių, kuriose būna
įtampa, ir galios jungčių, negalima liestis dar 10 minučių, nes kondensatoriai gali būti
įsikrovę. Čia atkreipkite dėmesį į atitinkamas nurodomąsias lenteles ant dažnio keitiklio.
Naudojimo metu visos uždangos ir korpusai turi būti uždaryti.
Užgesęs darbo šviesos diodas ir kiti indikaciniai elementai nereiškia, kad prietaisas
atjungtas nuo maitinimo tinklo ir jame nėra įtampos.
Variklis gali sustoti dėl mechaninio blokavimo arba suveikus jo vidaus saugos funkcijoms. Pašalinus sutrikimo priežastį arba atkūrus nuostatas, pavara vėl gali įsijungti
savaime. Jeigu varomose mašinose saugos sumetimais tai neleistina, prieš šalindami
gedimą atskirkite prietaisą nuo el. tinklo.
2.11
Prietaiso temperatūra
MOVITRAC® B dažnio keitikliai paprastai naudojami su stabdymo varžomis. Stabdymo
varžas įprasta montuoti ant skirstomosios spintos stogo.
Stabdymo varžų paviršiaus temperatūra gali pakilti gerokai daugiau nei 70 °C.
Jokiu būdu nelieskite stabdymo varžų darbo metu ir vėsimo fazės metu išjungus.
14
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Prietaiso konstrukcija
Tipo pavadinimas
3
Prietaiso konstrukcija
3.1
Tipo pavadinimas
3
Tolesnėje diagramoje parodytas tipo pavadinimas:
MC 07
B
0022-
2 B 1- 4- 00
/T
/T = technologinis prietaisas
/L = lakuotas
(iš dalies lakuotos spausdintinės plokštės)
/S = "SBus" adresas 1
Modelis
Modelis
00 = standartinis
S0 = saugusis sustabdymas
Kvadrantai
4 = 4Q (su stabdymo
nutraukikliu)
Prijungimo rūšis 3 = trifazis / 1 = vienfazis
Tinklo filtras
Prijungtoji
įtampa
Rekomenduojama variklio
galia
0 = be trukdžių malšinimo
A = trukdžių malšinimo
laipsnis C2
B = trukdžių malšinimo
laipsnis C1
2 = AC 200–240 V
5 = AC 380–500 V
0022 = 2,2 kW
Versija B
Konstrukcinė serija ir karta
Tipas MOVITRAC®
3.2
Specifikacijų lentelė
Tolesniame paveikslėlyje parodyta specifikacijų lentelė:
3185547659
Input
U
I
Vardinė el. tinklo įtampa
Vardinė tinklo srovė 100 % apkrova
T
Pvariklis
Aplinkos temperatūra
Rekomenduojama variklio galia 100 %
apkrova
f
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
U
Išvesties įtampa 100 % apkrova
I
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
f
Išvado dažnis
Prietaiso būsena nurodyta virš apatinio brūkšninio kodo. Ji nurodo prietaiso aparatinės ir programinės
įrangos būsenas.
Output
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
15
Prietaiso konstrukcija
Tiekimo apimtis
3
3.3
Tiekimo apimtis
Toliau nurodytos kiekvieno dydžio dalys pateiktos priedų pakete.
Paveikslėlio Nr.
Dydis
0XS, 0S, 0L
1
2S
2
3
4, 5
1x
1x
3x
3x
Ekranuojanti elektroninės valdymo sistemos skarda su spraude ir varžtu
[1]
1x
[3]
1x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
3x
1x
1x
1x
Maitinimo bloko ekranuojanti skarda be varžtų
1x
Maitinimo bloko ekranuojanti skarda su varžtais
Elektroninių gnybtų kištukas
[2]
3x
Įžeminimo gnybtai su varžtais
[4]
1x
Tinklo ir variklio kištukai (2 arba 3 polių)
[5]
1x
Plastikinė izoliacija su lipduku
[6]
1x
Apsauga nuo prisilietimo
1x
Tvirtinimo plokštelės
1x
1x
"#!#%!#
#!"#%#
"#$!"&"#%&"
16
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Prietaiso konstrukcija
Dydis 0XS / 0S / 0L
3.4
3
Dydis 0XS / 0S / 0L
[1]
[2]
[3]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199279301643
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
X1: Maitinimo jungtis:
trifazė: L1 / L2 / L3
vienfazė: L / N
Tvirtinimo plokštelė
PE jungtis
Ekranuojanti variklio laido skarda, su tvirtinimo plokštele po ja
X2: Variklio jungtys U / V / W / stabdžio jungtis +R / –R
X17: Apsauginis kontaktas, skirtas saugiam sustabdymui
(tik MC07B...-S0: Dydis 0S / 0L, 400/500 V)
X13: Dvejetainiai išvadai
X12: Dvejetainiai įvadai
X10: Analoginis įvadas
S11 jungiklis analoginiam įvadui V mA perjungti (modeliuose KD 0XS ir 0S už
ištraukiamo kištuko)
Vieta papildomai plokštei (vėliau įrengti negalima / modelyje KD 0XS nebūna)
Papildomo komunikacijos / analoginio modulio jungtis
Papildomas valdymo pultas, įstatytas
Būsenos šviesdiodis (matomas ir be papildomo aptarnavimo pulto)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
17
Prietaiso konstrukcija
Dydis 1 / 2S / 2
3
3.5
Dydis 1 / 2S / 2
[1]
[2]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
[3]
9007199346901259
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
18
X1: Trifazė maitinimo tinklo jungtis: L1 / L2 / L3 / PE varžtas
X4: Tarpinės grandinės jungtis –UZ / +UZ
X3: Stabdžio varžo jungtis R+ / R– / įžeminimas
Elektronikos ekrano spraudė
X2: Variklio jungtis U / V / W / įžeminimo varžtas
X17: Apsauginis kontaktas, skirtas saugiam sustabdymui (tik 400/500 V)
X13: Dvejetainiai išvadai
X12: Dvejetainiai įvadai
X10: Analoginis įvadas
S11 jungiklis analoginio įvado V mA perjungimui
Vieta papildomai plokštei (vėliau įrengti negalima)
Papildomo komunikacijos / analoginio modulio jungtis
Papildomas valdymo pultas, įstatytas
Būsenos šviesdiodis (matomas ir be papildomo aptarnavimo pulto)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Prietaiso konstrukcija
Dydis 3
3.6
3
Dydis 3
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7] [6]
[5]
[4]
9007199346833675
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
X2: PE jungtis
X1: Trifazė maitinimo tinklo jungtis: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Tarpinės grandinės jungtis –UZ / +UZ
X3: Stabdžio varžos jungtis R+ (8) / R– (9) ir įžeminimo jungtis
X2: Variklio jungtis U (4) / V (5) / W (6)
X2: PE jungtis
Elektronikos ekrano spraudė
X17: Apsauginis kontaktas, skirtas saugiam sustabdymui (tik 400/500 V)
X13: Dvejetainiai išvadai
X12: Dvejetainiai įvadai
X10: Analoginis įvadas
S11 jungiklis analoginio įvado V mA perjungimui
Vieta papildomai plokštei (vėliau įrengti negalima)
Papildomo komunikacijos / analoginio modulio jungtis
Papildomas valdymo pultas, įstatytas
Būsenos šviesdiodis (matomas ir be papildomo aptarnavimo pulto)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
19
Prietaiso konstrukcija
Dydis 4 / 5
3
3.7
Dydis 4 / 5
[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]
[8]
[7]
[6]
[5]
[4]
9007199346827019
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
20
X2: PE jungtis
X1: Trifazė maitinimo tinklo jungtis: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4: Tarpinės grandinės jungtis –UZ / +UZ ir įžeminimo jungtis
X3: Stabdžio varžos jungtis R+ (8) / R– (9) ir įžeminimo jungtis
X2: Variklio jungtis U (4) / V (5) / W (6)
X2: PE jungtis
Elektronikos ekrano spraudė
X17: Apsauginis kontaktas, skirtas saugiam sustabdymui (tik 400/500 V)
X13: Dvejetainiai išvadai
X12: Dvejetainiai įvadai
X10: Analoginis įvadas
S11 jungiklis analoginio įvado V mA perjungimui
Vieta papildomai plokštei (vėliau įrengti negalima)
Papildomo komunikacijos / analoginio modulio jungtis
Papildomas valdymo pultas, įstatytas
Būsenos šviesdiodis (matomas ir be papildomo aptarnavimo pulto)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso mechaninių dalių įrengimo nurodymai
4
4
Įrengimas
PAVOJUS!
Aušintuvų paviršiai gali būti karštesni nei 70 °C.
Pavojus nusideginti.
•
Neliesti aušintuvų.
PAVOJUS!
Pavojinga laidų ir gnybtų įtampa.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai nuo elektros smūgio.
Tam, kad išvengtumėte elektros smūgių dėl sukauptų elektros krūvių:
•
atjunkite keitiklį nuo elektros tinklo, palaukite 10 minučių ir tik tada pradėkite dirbti.
•
Tinkamais matavimo prietaisais patikrinkite, ar laiduose ir gnybtuose yra įtampa.
4.1
Pagrindinio prietaiso mechaninių dalių įrengimo nurodymai
4.1.1
Mažiausi tarpai ir erdvinė padėtis
•
Nepriekaištingam aušinimui užtikrinti viršuje ir apačioje palikite 100 mm (3,94 colio)
tarpus nuo korpuso. Šone nebūtina palikti tarpų, prietaisus galite įrengti vieną šalia kito.
•
Patikrinkite, ar laidai ir kitos įrengtos medžiagos netrukdo cirkuliuoti orui. Prietaisą
įrenkite taip, kad į jį nepūstų kitų prietaisų išmetamas karštas oras.
•
Montuokite prietaisus tik vertikaliai. Negalima montuoti prietaiso horizontaliai, įstrižai
arba aukštyn kojom.
•
Tinkamai pašalinus šilumą nuo aušintuvo galinės dalies, sumažėja prietaiso šiluminė
apkrova.
100 mm
(3.94 in)
100 mm
(3.94 in)
648722187
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
21
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
4.2
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4.2.1
Rekomenduojami įrankiai
•
4.2.2
Elektroniniam gnybtų skydeliui X10 / X12 / X13 prijungti naudokite atsuktuvą, kurio
plotis 2,5 mm.
Įrengimas pagal UL
Įrengimui pagal UL reikia laikytis šių reikalavimų:
•
Jungiamieji laidai turi būti tik su variniais laidais, kurių temperatūros diapazonas:
– MOVITRAC® B 0003–0300: temperatūros diapazonas 60/75 °C
– MOVITRAC® B 0370 ir 0750: temperatūrų diapazonas 75 °C
22
•
Reikiami MOVITRAC® B galios gnybtų veržimo momentai: žr. skyrių "Techniniai
duomenys" (→ psl. 148).
•
Keitiklius galima naudoti tik maitinimą tiekiant iš elektros tinklo, kurio fazės ir žemės
įtampa neviršija AC 300 V.
•
Keitiklius galima naudoti tik IT tinkluose, kuriuose naudojant ir atsiradus gedimui
fazės ir žemės įtampa negali viršyti AC 300 V.
•
Dažnio keitiklį MOVITRAC® B galima naudoti tik prijungtą prie maitinimo tinklų, kurių
didžiausios vertės neviršija nurodytų toliau pateiktoje lentelėje. Naudokite tik lydžiuosius saugiklius. Saugiklių parametrai neturi viršyti toliau pateiktoje lentelėje nurodytų verčių.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
Didžiausios
vertės / saugikliai
4
Jei norite įrengti pagal UL reikalavimus, laikykitės šių didžiausių verčių / saugiklių verčių:
230 V prietaisai /
vienfaziai
Didžiausia tinklo
srovė
Didžiausia tinklo
įtampa
Saugikliai
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5 000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5 000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
230 V prietaisai / 3 fazių
Didžiausia tinklo
srovė
Didžiausia tinklo
įtampa
Saugikliai
0003 / 0004 / 0005 / 0008
AC 5 000 A
AC 240 V
15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022
AC 5 000 A
AC 240 V
20 A / 250 V
0037
AC 5 000 A
AC 240 V
30 A / 250 V
0055 / 0075
AC 5 000 A
AC 240 V
110 A / 250 V
0110
AC 5 000 A
AC 240 V
175 A / 250 V
0150
AC 5 000 A
AC 240 V
225 A / 250 V
0220 / 0300
AC 10 000 A
AC 240 V
350 A / 250 V
400/500 V prietaisai
Didžiausia tinklo
srovė
Didžiausia tinklo
įtampa
Saugikliai
0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015
AC 5 000 A
AC 500 V
15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040
AC 5 000 A
AC 500 V
20 A / 600 V
0055 / 0075
AC 5 000 A
AC 500 V
60 A / 600 V
0110
AC 5 000 A
AC 500 V
110 A / 600 V
0150 / 0220
AC 5 000 A
AC 500 V
175 A / 600 V
0300
AC 5 000 A
AC 500 V
225 A / 600 V
0370 / 0450
AC 10 000 A
AC 500 V
350 A / 600 V
0550 / 0750
AC 10 000 A
AC 500 V
500 A / 600 V
NUORODA
Išoriniai DC 24 V įtampos šaltiniai turi būti tik patikrinti prietaisai su ribojama išvado
įtampa (Udidž. = DC 30 V) ir išėjimo srove (I ≤ 8 A).
UL leidimas negalioja prietaisų maitinimą tiekiant iš elektros tinklo su neįžeminta
neutrale (IT tinklo).
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
23
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
4.2.3
Įrengimas pagal EMS reikalavimus
•
Visi laidai, išskyrus maitinimo tinklo laidus, turi būti ekranuoti. Kad nebūtų viršytos
trikdžių skleidimo ribinės vertės, vietoje ekrano galima naudoti parinktį HD (išvado
droselį).
•
Naudojant ekranuotus variklio laidus, pvz., serijinius ekranuotus SEW-EURODRIVE
variklio laidus, neekranuotos gyslos ilgis tarp ekrano kreipiančiosios ir keitiklio prijungimo gnybto turi būti kuo trumpesnis.
•
Prijunkite ekraną trumpiausiu įmanomu būdu, kad abiejų jo galų ir įžeminimo sąlytis
būtų kuo platesnis. Naudodami laidus su dvigubu ekranu, išorinį ekraną įžeminkite
keitiklio pusėje, o vidinį – kitame gale.
9007199272247947
•
Laidų ekranavimui galite naudoti taip pat įžemintus skardinius kanalus arba metalinius vamzdžius. Maitinimo ir valdymo sistemos laidus nutieskite atskirai.
•
Dažnio keitiklį ir visus papildomus prietaisus įžeminkite pagal aukšto dažnio prietaisams keliamus reikalavimus (kuo didesniu sąlyčio plotu, metalinio prietaiso korpuso
sąlytis su žeme, pvz., nedažyta valdymo spintos lentyna).
NUORODA
4.2.4
•
MOVITRAC® B yra gaminys, kuris gali sukelti EMS trukdžius pagal standartą
EN 61800-3. Tokiu atveju naudotojui gali prireikti imtis atitinkamų priemonių.
•
Išsamios informacijos apie EMS reikalavimus atitinkantį įrengimą rasite SEWEURODRIVE leidinyje "Pavarų technikos praktika: EMS pavarų technikoje".
Ekrano spraudės
Elektroninės
valdymo sistemos
ekranuojančios
skardos
montavimas
(visiems dydžiams)
Su serijiniu MOVITRAC® B modeliu tiekiama elektroninei
valdymo sistemai skirta ekranuojanti skarda su tvirtinamuoju
varžtu. Sumontuokite valdymo elektronikos ekranuojančią
skardą taip:
1. Pirmiausia atlaisvinkite varžtą [1].
2. Įsprauskite ekrano spraudę į plyšį plastikiniame korpuse.
3. Priveržkite ekrano spraudę
[1]
24
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
Maitinimo bloko
ekranuojančios
skardos įrengimas
Naudojant maitinimo bloko ekranuojančią skardą labai paprasta ekranuoti variklio ir
stabdžio laidus. Ekraną ir įžeminimo laidą nutieskite taip, kaip pavaizduota tolesniuose
paveikslėliuose.
Dydis 0
Su serijiniu MOVITRAC® B konstrukcinio dydžio 0 modeliu tiekiama ekranuojanti skarda
maitinimo blokui su 2 tvirtinamaisiais varžtais.
Pritvirtinkite maitinimo bloko ekranuojančią skardą abiem tvirtinamaisiais varžtais.
[1]
[2]
318334475
[1]
[2]
Ekranuojanti skarda
PE jungtis
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
25
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
Dydis 1
Su serijiniu MOVITRAC® B konstrukcinio dydžio 1 modeliu tiekiama ekranuojanti skarda
maitinimo blokui su 2 tvirtinamaisiais varžtais.
Pritvirtinkite maitinimo bloko ekranuojančią skardą abiem tvirtinamaisiais varžtais.
[1]
[2]
244986123
[1]
[2]
Dydis 2S / 2
Ekranuojanti skarda
PE jungtis
Su serijiniu MOVITRAC® B dydžio 2S / 2 modeliu tiekiama ekranuojanti skarda maitinimo blokui su 2 tvirtinamaisiais varžtais.
Pritvirtinkite maitinimo bloko ekranuojančią skardą abiem tvirtinamaisiais varžtais.
Paveikslėlyje parodytas 2 dydis.
111752587
[1]
[2]
26
Ekranuojanti skarda
PE jungtis
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
Dydis 3–5
4
Su MOVITRAC® B 3 ir 5 dydžių modeliais ekranuojančios skardos maitinimo blokui
netiekiamos. Variklio ir stabdžio laidų ekranus tvirtinkite ekranų spraudėmis, kurių galite
įsigyti prekybos vietose. Ekraną tvirtinkite kuo arčiau keitiklio.
Apsaugos nuo
prisilietimo
įrengimas
PAVOJUS!
Neuždengtos maitinimo jungtys.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai nuo elektros smūgio!
Dydis 2S
•
Teisingai sumontuokite apsaugą nuo prisilietimo.
•
Jokiu būdu nepaleiskite įrenginio, kol nesumontuota apsauga nuo prisilietimo.
Su serijiniu 2S dydžio MOVITRAC® B tiekiamos 2 apsaugos nuo prisilietimo dalys,
skirtos nuolatinės srovės grandinės ir stabdymo varžo gnybtams. Su apsaugos nuo
prisilietimo dalimis 2S dydžio MOVITRAC® B atitinka saugos klasę IP20.
NUORODA
Be apsaugos nuo prisilietimo dalių 2S dydžio MOVITRAC® B atitinka saugos
klasę IP10.
Apsaugos nuo prisilietimo dalį sumontuokite pagal toliau pateiktą schemą.
IP10
X4
-UZ +UZ PE
IP20
X4
-UZ +UZ PE
IP10
X3
8/+R 9/-R PE
IP20
X3
8/+R 9/-R PE
9007199366497419
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
27
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
Dydis 4 / 5
Su serijiniu 4 / 5 dydžio MOVITRAC® B tiekiamos 2 apsaugos nuo prisilietimo dalys su
8 tvirtinamaisiais varžtais.
Sumontuokite apsaugą nuo prisilietimo prie abiejų maitinimo bloko gnybtų dengiamųjų
gaubtų.
[2]
[1]
[3]
188886667
[1]
[2]
[3]
Dengiamoji plokštė
Jungčių uždanga
Uždanga (tik 4 dydžiui)
4 / 5 dydžio prietaisai MOVITRAC® B atitinka IP10 saugos klasę tik šiomis sąlygomis:
•
tinkamai sumontavus apsaugą nuo prisilietimo;
•
prie visų maitinimo gnybtų (X1, X2, X3, X4) prijungus apsaugines žarnas.
NUORODA
Jeigu minėtos sąlygos neįvykdomos, 4 ir 5 dydžių prietaisai MOVITRAC® B atitinka
IP00 saugos klasę.
28
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4.2.5
4
Pagrindinė prijungimo elektros schema
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE
1 x AC 230 V / N / PE
®
MOVITRAC B
L1
N
PE
S1
X44
[1]
S2
ON
ON
OFF
OFF
FSC11B
–UZ +UZ
(
PE
7
8
X45
PE X4
Perjungimas
I signalas ->
U signalas*
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
0 V – +10 V
0 (4) – 20 mA
REF1
0 – 10 V*
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
Analoginių signalų atskaitos potencialas
Pagrindinė
valdymo sistema
Dvejetainis
įvadas
Klaidų atstata*
Į dešinę / sustojimas
Į kairę / sustojimas*
Patvirtinimas / stabdymas*
n11/n21*
n13 = n11 + n12
n12/n22*
TF/TH maitinimo įtampa
[2] +24 V įvadas / išvadas
(išjungiamas su P808)
Dvejetainių signalų atskaitos potencialas
Dvejetainiai
išvadai
}
3 x 400 V:
5,5 – 75 kW, standartas
3 x 400 V:
0,55 – 4,0 kW, MC07B..-S0
3 x 230 V:
3,7 – 30 kW, standartas
3 x 230 V:
0,55 – 2,2 kW, MC07B..-S0
Dvejetainių
išvadų
atskaita
Atskaitos potencialas
Stabdis išjungtas*
Parengtas darbui*
Atskaitos potencialas
Relės kontaktas /sutrikimas*
Atjungiamasis relės kontaktas
Sujungiamasis relės kontaktas
1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24
X17:
X17 "Saugus sustojimas"
24VIO
PE
PE X2
X3
[1]
[1]
-> skirsnis "Stabdymo lygintuvo
BW.. / BW..-T / BW..-P jungtis"
-> skirsnis "Stabdymo
lygintuvo prijungimas"
3 fazių
PE
* = Gamyklinė nuostata
[1] 1, 2S ir 2 konstrukciniuose dydžiuose šalia el. tinklo prijungimo ir variklio prijungimo gnybtų [X1] / [X2] PE jungties nėra. Tada
naudokite PE gnybtą prie tarpinės grandinės jungties [X4] (yra tik 1–5 konstrukciniam dydžiui). KD 0 atveju PE jungtis yra skydas.
[2] MC07B..-S0 tipo prietaisas visada turi būti maitinamas išorine įtampa.
X4 yra tik 1–5 konstrukciniam dydžiui. Nuo 3 konstrukcinio dydžio yra 2 papildomi PE
gnybtai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
29
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
4.2.6
Aušinimo plokštės montavimo sąlygos – tik 0 dydis
Dažnio keitiklių galios nuostolius galima sumažinti per aušinimo įrenginius, veikiančius
su skirtingomis aušinimo priemonėmis (oru, vandeniu, tepalu ir pan.). Tai gali būti naudinga, pvz., esant ribotai įrengimo erdvei. Laikantis įprastų įrengimo nurodymų (40 °C /
100 mm (3,94 colio) tarpai viršuje ir apačioje) aušinimo plokštės technologijos taikyti
nereikia.
Saugiam dažnio keitiklio darbui būtina tinkama šiluminė jungtis su aušinimo įrenginiu:
4.2.7
•
aušinimo įrenginio ir dažnio keitiklio sąlyčio paviršius turi būti dažnio keitiklio aušinimo plokštės dydžio.
•
Sąlyčio paviršius turi būti lygus, didž. paklaida – 0,05 mm (0,0002 colio).
•
Aušinimo įrenginys ir aušinimo plokštė turi būti sujungti visomis tam skirtomis varžtinėmis jungtimis.
•
Naudojant montavimo plokštė neturi įkaisti daugiau kaip iki 70 °C. Tai būtina užtikrinti
naudojant tinkamą aušinimo priemonę.
•
Naudojant FHS arba FKB aušinimo plokštės įrengti negalima.
Išjunkite EMS kondensatorius (tik dydžiui 0)
PAVOJUS!
Mirtis arba sunkūs sužeidimai nuo elektros smūgio.
•
Išjunkite keitiklį iš maitinimo. Atjunkite DC 24 V ir el. tinklo įtampą.
•
Palaukite 10 minučių.
•
Patikrinkite, ar nėra įtampos.
•
Prieš nuimdami gaubtą, pasirūpinkite tinkamomis asmeninėmis saugos nuo elektros smūgio priemonėmis (elektrą nuvedančia juosta, batais, laidžiais padais ir
pan.).
•
Suimkite prietaisą tik už rėmo ir aušintuvo. Nesilieskite prie elektroninių konstrukcinių detalių.
Permontavimą gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. Permontuotą prietaisą reikia paženklinti priedų maišelyje esančiu lipduku.
Dažnio keitiklio MOVITRAC® B EMS kondensatoriai išjungiami taip:
1. Atidarykite prietaisą:
– Ištraukite visus kištukus.
– Ištraukite elektronikos ekrano spraudę.
– Išsukite korpuso tvirtinamąjį varžtą, esantį korpuso priekinės dalies viduryje.
– Nuimkite korpusą.
30
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4
2. Išsukite abu plokštę laikančius varžtus [A].
3. Įstatykite varžtus į tiekimo komplekte esančias izoliacines detales [B].
4. Vėl įsukite varžtus į prietaisą [C].
5. Uždarykite prietaisą.
6. Pažymėkite prietaisą pridedamu lipduku.
[A]
[A]
[B]
[C]
[C]
25372555
Išaktyvinus EMS kondensatorius, srovė per juos jau nenuteka.
•
Atkreipkite dėmesį, kad srovės nuotėkis nustatomas pagal tarpinės grandinės įtampos dydį, IPM dažnį, naudojamą variklio laidą ir jo ilgį bei naudojamą variklį.
Išaktyvinus trikdžių panaikinimo kondensatorius, EMS filtras nebeveikia.
4.2.8
Atskiri laidų kanalai
•
4.2.9
Maitinimo laidus ir elektros laidus tieskite atskiruose kanaluose.
Naudojimas jungiant prie IT el. tinklų
•
Į tinklą sujungtose sistemose su neįžeminta neutrale (IT tinkluose) SEW rekomenduoja naudoti kodiniu-impulsiniu režimu veikiantį izoliacijos kontrolės įtaisą. Taip
išvengiama klaidingo izoliacijos kontrolės įtaiso suveikimo, pakitus keitiklio varžai
žemės atžvilgiu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
31
4
Įrengimas
Pagrindinio prietaiso elektroninių dalių įrengimo nurodymai
4.2.10 Kontaktorių kategorija
•
Naudokite tik AC-3 (EN 60947-4-1) kategorijos kontaktorius.
4.2.11 Reikiamas skerspjūvis
•
Prijungimo prie tinklo laidai: skerspjūvis pagal įvado vardinę srovę Itinklo esant
vardinei apkrovai
Variklio prijungimo laidai: skerspjūvis pagal išvado vardinę srovę Ivard.
Elektronikos laidai: daug. 1,5 mm2 (AWG16) be gyslų antgalių1)
daug. 1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais.
4.2.12 Pavienių pavarų laidų ilgiai
•
Laido ilgis priklauso nuo IPM dažnio. Leistini variklio laidų ilgiai nurodyti skyriuje
"Projektavimas".
4.2.13 Prietaiso išvadas
•
Prijunkite tik ominę / indukcinę apkrovą (variklį).
4.2.14 Prijungti indukciniai įtaisai
ATSARGIAI!
Prijungti indukciniai įtaisai.
Pavojus: veikimo trukdžiai / materialinė žala.
•
Atstumas nuo įjungtų indukcinių įtaisų iki keitiklio turi būti ne mažesnis negu
150 mm (5,91 colio).
•
Naudokite trukdžiams, kuriuos sukelia toliau nurodyti įtaisai, slopinti skirtus prietaisus:
– kontaktorius
– reles
– magnetinius vožtuvus
Trukdžius slopina, pvz., diodai, varistoriai arba rezistoriniai ir talpiniai elementai:
644450187
Trukdžius slopinančių įtaisų negalima jungti tiesiogiai prie MOVITRAC® B. Trukdžius
slopinančius įtaisus prijunkite kuo arčiau indukcinių įtaisų.
4.2.15 Maitinimo tinklo jungtis su įžeminimo laidu pagal standartą EN 61800-5-1
Naudojant įprastai gali atsirasti ≥ 3,5 mA nuotėkio srovė. Jei norite saugiai prijungti įžeminimą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
•
tinklo įvado skerspjūvio plotas < 10 mm2:
– antras įžeminimo laidas, kurio skerspjūvio plotas atitinka tinklo įvado skerspjūvio
plotą, prijungtas lygiagrečiai apsauginiam laidininkui per atskirus gnybtus arba
– naudojamas varinis apsauginis laidininkas, kurio skerspjūvio plotas yra 10 mm2
1) Laidų iš plonų vielų be gyslų antgalių naudoti negalima;
32
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Mechaninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
•
4
tinklo įvadas 10–16 mm2:
– varinio apsauginio laidininko skerspjūvio plotas turi atitikti tinklo įvado plotą.
•
tinklo įvadas 16–35 mm2:
– naudojamas varinis apsauginis laidininkas, kurio skerspjūvio plotas yra 16 mm2
•
tinklo įvado skerspjūvio plotas > 35 mm2:
– varinio apsauginio laidininko skerspjūvio plotas turi būti lygus pusei tinklo įvado
skerspjūvio ploto.
4.2.16 Trukdžių sklaida
•
Naudokite EMS reikalavimus atitinkančius ekranuotus variklio laidus arba išvado
droselius HD.
4.2.17 Dvejetainiai išvadai
•
Dvejetainiai išvadai atsparūs trumpajam jungimui ir iki 30 V atsparūs išorinei įtampai.
Aukšta išorinė įtampa gali sugadinti dvejetainius išvadus.
4.3
Mechaninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4.3.1
Priekinių modulių uždėjimas
Priekinius modulius uždėkite taip:
FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B
2.
1.
3.
4.
3889591435
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
33
Įrengimas
Mechaninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.3.2
PTC stabdymo varža BW1 / BW3 su FKB10B
PTC stabdymo varžas BW1 ir BW3 [1] su papildomu tvirtinimo kampainiu FKB10B [2],
artikulo numeris 1 821 621 8, galima montuoti prie ekranuojančios skardos, po keitikliu.
[1]
[2]
9007199923476235
34
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4.3.3
4
Plokščios varžos su FKB11B / FKB12B / FKB13B ir FHS11B / FHS12B / FHS13B
Plokščias stabdymo varžas sumontuokite taip:
•
FKB11B / FKB12B / FKB13B: Tvirtinama prie galinės skirstomosios spintos sienos
•
FHS11B / FHS12B / FHS13B: Tvirtinama naudojant tvirtinamąjį bėgelį
FKB11B
FKB12B
FKB13B
FHS11B
FHS12B
FHS13B
18014399298721547
4.4
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4.4.1
Stabdymo varžos prijungimas
•
Patrumpinkite laidus iki reikiamo ilgio.
•
Naudokite du stipriai susuktus laidus arba vieną dvigyslį ekranuotą maitinimo laidą.
Laido skerspjūvio plotas turi būti parinktas pagal F16 suveikimo srovę IF.
•
Stabdymo varžai apsaugoti naudokite 10 arba 10A suveikimo klasės bimetalinę relę
(F16, žr. elektros prijungimo schemą). Suveikimo srovę sureguliuokite pagal
stabdymo varžos techninius duomenis.
•
Naudodami BW..-T konstrukcinės serijos stabdymo varžas, vietoje dviejų metalų
relės dvigysliu ekranuotu laidu galite prijungti integruotą bimetalinę relę.
•
Plokščiosios stabdymo varžos turi vidinę šiluminės perkrovos apsaugą (nekeičiamą
lydųjį saugiklį). Plokščiąsias stabdymo varžas sumontuokite su atitinkama apsauga
nuo prisilietimo.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
35
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.2
Stabdymo varžos BW..-P / BW..-T / BW.. prijungimas prie X3 / X2
ĮSPĖJIMAS!
Stabdymo varžų paviršiai, veikdami PN apkrova, stipriai įkaista.
Nusideginimo ir gaisro pavojus.
•
Parinkite tinkamą įrengimo vietą. Paprastai stabdymo varžos montuojamos ant
skirstomosios spintos.
•
Neliesti stabdymo varžos.
X2/X3:
+R -R PE
X2/X3:
X2/X3:
+R -R PE
+R -R PE
8
8
9
9
F16
→ K11
BW..-P
F16
RB1
→ K11
T2
→ K11
96
98
4
BW..-T
95
97
T1
6
BW..
RB2
9007199281070731
Vieną gnybtą užprogramuokite "/reguliatoriaus blokavimo" funkciją. K11 turi būti atidaromas, o "/reguliatoriaus blokatorius" turi gauti "0" signalą, kai:
•
BW..-P: įjungia pagalbinį kontaktą
•
BW..-T: įjungia vidinį temperatūros jungiklį
•
BW..: įjungia išorinę bimetalinę relę F16
Varžos grandinės negalima nutraukti!
Stabdymo varžos BW apsauga nuo perkrovos:
Apsauga nuo perkrovos
Stabdymo varžo tipas
Nustatomas
pagal
konstrukciją
Vidaus temperatūros
jungiklis (..T / ..P)
Išorinė bimetalinė relė
(F16)
BW..
–
–
reikalinga
–
Reikia naudoti vieną iš dviejų parinkčių (vidinę bimetalinę relę arba išorinę bimetalinę relę).
BW..-003 / BW..-005
Užtenka
–
Leidžiama
BW1–BW4
Užtenka
–
–
BW..-T1)
/ BW..-P
1) Leidžiama montuoti: ant horizontalių paviršių arba ant vertikalių paviršių gnybtais į apačią ir perforuota
skarda viršuje ir apačioje. Neleidžiama montuoti: ant vertikalių paviršių gnybtais į viršų, į dešinę arba į
kairę.
4.4.3
Stabdymo varžos įrengimas
•
36
Įvado laidais į stabdymo varžas vykstant vardinės apkrovos režimui teka aukšta nuolatinė įtampa (DC maždaug 900 V).
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
•
4.4.4
4
Stabdymo varžų paviršiai, veikiami Pvard. apkrovos, stipriai įkaista. Atsižvelgdami į
tai, parinkite tinkamą įrengimo vietą. Paprastai stabdymo varžos montuojamos ant
valdymo spintos viršaus.
Tinklo droselis ND
ND serijos tinklo droselio jungtis
B
9007199272823563
Papildomų galios
dalių įrengimas
4.4.5
El. tinklo kontaktorius daugeliui prietaisų
Prijunkite tinklo droselį, skirtą įjungimo srovei riboti:
•
prietaisams su 5 arba 3 fazėmis
•
prietaisams su 2 arba 1 faze
Tinklo filtras NF
•
•
Naudojant tinklo filtrą NF, 0–5 dydžio MOVITRAC® B gali būti įvykdomi C1 / B ribinių
verčių klasei taikomi reikalavimai.
ATSARGIAI Galimi materialiniai nuostoliai
įvado pakopos sugadinimas.
– Tarp tinklo filtro ir MOVITRAC® B negalima nieko prijungti.
•
Tinklo filtrą montuokite šalia dažnių keitiklio, tačiau už aušinimui reikalingo tarpo ribų.
•
Laidas tarp tinklo filtro ir keitiklio turi būti kuo trumpesnis, daug. 400 mm (15,7 colio).
Galima naudoti neekranuotus susuktus laidus.
•
Maitinimo įvadą junkite taip pat neekranuotais laidais.
Tinklo filtro NF jungtis
B
18014398527568907
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
37
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Tinklo filtras
Įprastuose dažnio keitikliuose MOVITRAC® B įrengta po vieną tinklo filtrą, kurio galia
yra iki 11 kW. Be papildomų priemonių jie atitinka šios ribinių verčių klasės pagal
EN 61800-3 reikalavimus:
•
Vienfazė jungtis: C1 atsižvelgiant į laidus
•
Trifazė jungtis: C2
Trukdžių skleidimo EMS ribinės vertės maitinimo tinklams be įžemintos neutralės
(IT tinkluose) nenustatytos. Tinklo filtrų veiksmingumas labai ribotas.
4.4.6
Plokštieji feritai ULF11A
Įstatykite tinklo laidus (L ir N) į plokščiuosius feritus ir plokščiuosius feritus suspauskite,
kol užsifiksuos.
Atitiktis EMS pagal ribinių verčių klasę C1 / B patvirtinta ant bandymo schemos. Tinkamai sumontavus plokščiuosius feritus ULF11A įvykdomi atitikties pagal trukdžių skleidimo klasę C1 reikalavimai.
4.4.7
Išvado filtras HF
NUORODA
Išvado filtrą montuokite šalia jam priklausančio keitiklio. Virš išvado filtro ir po juo
palikite ne mažiau negu 100 mm (3,94 colio) aušinimo tarpą, šonuose tarpų palikti
nebūtina.
•
Laidas tarp keitiklio ir išvado filtro turi būti kuo trumpesnis, ne daugiau negu 1 m
(3 pėdos), naudojant neekranuotus laidus, ir ne daugiau negu 10 m (33 pėdos), naudojant ekranuotus laidus.
•
Jeigu prie vieno keitiklio esate prijungę variklių grupę, kelis variklius galima prijungti
prie išvado filtro. Išmatuojamos variklių srovės suma neturi viršyti išvado filtro vardinės praeigos srovės.
•
Vardinei praeigos srovei padidinti prie vieno keitiklio išvado galima lygiagrečiai prijungti du vienodus išvadų filtrus. Šiuo atveju visas vienodas išvadų filtrų jungtis
sujunkite lygiagrečiai.
•
Jeigu naudojate keitiklį, kurio fPWM = 4 arba 8 kHz, išvado filtro jungties V5 (modelyje
HF...-503) arba 7 (modelyje HF...-403) neprijunkite.
•
0XS dydžio prietaisų negalima jungti per UZ jungtį.
Išvado filtro HF jungtis be UZ jungties (IPM dažnis – tik 4 arba 8 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199272832779
38
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Išvado filtro HF jungtis su UZ jungtimi (IPM dažnis – tik 12 arba 16 kHz)
B
X1
X2/3
+R
9007199345067147
4.4.8
Išvado droselis HD
•
Išvado droselį sumontuokite šalia MOVITRAC®, už mažiausio aušinimo tarpo ribų.
•
Pro išvado droselį visada tieskite tris fazes (ne įžeminimą!)
•
Naudodami ekranuotą laidą, ekrano netieskite kartu per išvado droselį.
Naudodami išvado droselį HD, laidą pro droselį turite nutiesti 5 kartus.
n=5
9007199271903243
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
39
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Jeigu laido skersmuo didesnis, galite nutiesti mažiau kaip penkias apvijas, tačiau tokiu
atveju reikia nuosekliai sujungti du arba tris išvadų droselius. Naudojant 4 apvijas SEW
rekomenduoja nuosekliai prijungti 2 išvadų droselius, o 3 apvijas – 3 išvadų droselius.
•
Išvado droselio HD012 įrengimas:
išvado droselį sumontuokite po atitinkamu keitikliu. Po išvado droseliu ir virš jo palikite ne mažiau negu 100 mm (3,94 colio) aušinimo tarpus. Šonuose palikite tarpus
po 10 mm (0,39 colio).
Apsauginį laidą galite prijungti trimis nurodytais alternatyviais būdais. Variklio laido
įžeminimo laidą prijunkite tiesiog prie dažnio keitiklio.
Išvado droselio
HD100 / HD101
įrengimas
Išvado droselį HD100 / HD101 sumontuokite naudodami pakuotėje pridėtus varžtus
kartu su dažnio keitikliu MOVITRAC® B ant elektrai laidaus skirstomosios spintos
paviršiaus.
Jungtys U / V / W yra paženklintos simboliais U / V / W ir jas būtina atitinkamai prijungti.
9007200304810123
4.4.9
EMS modulis FKE12B / FKE13B
EMS modulį sumontuokite naudodami pakuotėje pridėtus varžtus kartu su dažnio keitikliu MOVITRAC® B ant elektrai laidaus skirstomosios spintos paviršiaus.
Jungtys U / V / W yra paženklintos simboliais U / V / W ir jas būtina atitinkamai prijungti.
40
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Jungtys L1 / L2 / L3 (ruda / oranžinė / balta) gali būti jungiamos laisvai pasirinkta eilės
tvarka.
L1 L2 L3
PE
PE
MOVITRAC® B
FKE
U V W
L1 L2 L3
PE
U V W
PE
M
3
~
9007199753732747
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
41
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.10 Tinklo atbulinio maitinimo prijungimas
Tarpinės grandinės sujungimas su tinklo atbuliniu maitinimu MDR60A0150/0370/0750
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K11
(AC3)
Netinkamai prijungus tarpinę grandinę
(supainiojus polius, įžeminus)
prietaisai gali būti sugadinami!
L1 L2 L3
Tinklo filtras NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
L2
L3
8
1
X1:
-UZ +UZ PE
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
daug. 5 m
X1:
7
®
4
V
5
W
6
+R -R
8
5
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00
X3:
PE U
4
3
TRIP raudona: MDR nepasirengęs
geltonas: MDR pasirengęs
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
X2:
2
DGND
3
Parengtas
darbui
PE L1
2
DGND
1
ND...
'
U2 V2 W2
DC +24 V
išvadas
Blokatorius
Keitiklio tinklo jungčių
negalima prijungti!
PE -D
PE
X2:
9
F25
11
+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
rd
bk
bk
rd
rd
bk
F26
Kitų keitiklių prijungimas.
Jei reikia, naudokite papildomą skirstytuvą.
BW... l
F16
veikia K11
1877029771
42
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Tarpinės grandinės sujungimas su tinklo atbuliniu maitinimu MDR60A0150, veikiančiu kaip stabdymo modulis
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Tinklo filtras NF...
L1' L2' L3'
U1 V1 W1
ND...
U2 V2 W2
1
X1:
PE L1
X3: 1
2
3
L2
L3 PE
X4:
®
2
3
4
5
DGND
8
daug. 5 m
X1:
7
-UZ +UZ PE
Parengtas
darbui
3
L3
DC +24 V
išvadas
Blokatorius
2
L2
DGND
1
PE L1
'
TRIP raudona: MDR nepasirengęs
geltonas: MDR pasirengęs
®
MOVIDRIVE / MOVITRAC
(daug. 30 kW)
MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00
X3:
X2:
PE U
4
V
5
W
6
+R -R
8
PE
PE
X2:
9
F25
-D +D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
11
12
7a
8a
7b
8b
7c
8c
bk
rd
F26
BW... l
F16
veikia K11
3627533963
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
43
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.11 RS485 sąsajos jungtis
RS485 sąsajos
įrengimas prie
FSC11B / 12B
Naudodami RS485 sąsają tarpusavyje galite sujungti daugiausia 32 MOVITRAC® B
prietaisus.
RS485 jungtis MOVITRAC® B
®
®
MOVITRAC B
®
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
X13
X44
X44
FSC11B / 12B
FIO11B
FSC11B / 12B
FIO11B
X45
X46
X45
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DGND 9
ST11 10
ST12 11
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
9007199280036491
NUORODA
Galinė varža: tai yra neatjungiamos dinaminės galinės varžos. Neprijunkite išorinių
galinių varžų!
Laido ilgis
•
Leistinas bendrasis laido ilgis – 200 m.
•
Naudokite tik ekranuotus laidus.
4.4.12 Sistemos magistralės (SBus 1) jungtis
Sistemos
magistralės (SBus)
įrengimas prie
FSC11B/12B/
FIO21B
Per sistemos magistralę (SBus) galima kreiptis į daug. 64 CAN įtaisus magistralėje.
SBus palaiko perdavimo techniką pagal ISO 11898.
Naudojant DIP jungiklį S1 arba S1:8 papildomai galima prijungti 120 omų galutinę varžą
(magistralei užbaigti).
Naudojant FSC11B papildomai per X46:4;:5 atskiriama tolesnė CAN šyna.
FIO21 neturi jokios įjungiamos 120 omų galutinės varžos, todėl magistralei užbaigti tarp
X46:4 ir X46:5 turi būti prijungiama pridedama varža.
FSC11
S1
FSC12
S1:8
FSC11/12
FSC11
FSC12
X46:1;:2
X46:4;:5
X46:4;:5
Off
CAN 1
CAN 1
CAN 1
On
CAN 1 uždara
–
CAN 1 uždara
S2 yra rezervuota FSC11B, todėl turi būti nustatyta padėtis "Išj.".
Naudojant MOVITRAC® B su sumontuota papildoma plokšte kartu tiekiamas SBus
prijungti skirtas laidas.
44
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Sistemos magistralės jungtis MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® B
S12
S1
S2
S1
ON
ON
OFF
OFF
X44
X44
ON OFF
S2
X12:
DGND 1
SC11 2
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
FSC11B / 12B
X45
HL
SC12 3
X46
1234567
9007199279915787
Sistemos magistralės jungtis MOVITRAC® B su UFx
®
MOVITRAC B
UFx
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B / 12B
X45
HL
X46
1234567
9007199494900875
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
45
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Sistemos magistralės jungtis MOVITRAC® B su DFx / UOH11B tinklų sietuvais arba
MOVITRAC® B sumontuotu DFx
UOH11B
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
9
5
6
1
X30
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
®
MOVITRAC B
S1
S2
ON
H1
H2
X44
OFF
X24
FSC11B / 12B
X45
X26
HL
1234567
X46
1234567
+ 24 V
GND
9007199494905355
Laido ilgis
•
•
Leistinas bendrasis laido ilgis priklauso nuo nustatytos SBus bodo spartos (P884):
– 125 kBaud: 500 m (1 640 ft)
– 250 kBaud: 250 m (820 ft)
– 500 kBaud: 100 m (328 ft)
– 1 000 kBaud: 25 m (82 ft)
Naudokite tik ekranuotus laidus.
NUORODOS
46
•
Galinė varža: prijunkite sistemos jungties pradžioje ir gale po vieną sistemos
magistralės galinę varžą (S1 = ON). Tarp jų esančiuose prietaisuose galines varžas išjunkite (S1 = OFF).
•
Tam tikruose prietaisuose integruota neatjungiama galinė varža. Tokia yra tinklų
sietuvuose UFx ir UOH/DFx; šie tinklų sietuvai sudaro fizikinės grandinės pabaigą.
Neprijunkite išorinių galinių varžų!
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
Laido techninės
charakteristikos
4
Naudokite keturgyslį, susuktą ir ekranuotą varinį laidą (duomenų perdavimo laidą su
ekranu iš vario tinklo). Laidas turi atitikti šias technines charakteristikas:
– Gyslų skerspjūvis 0,25–0,75 mm2 (AWG23–AWG18)
– Laido varža 120 Ω, kai 1 MHz
– Didžiausia ilginė talpa ≤ 40 pF/m, kai dažnis yra 1 kHz
Tinka, pvz., CAN magistralės arba "DeviceNet" laidai.
Pritvirtinkite ekraną
•
Pritvirtinkite ekraną abiejose pusėse taip, kad abu jo galai kuo plačiau liestųsi su
elektroniniu keitiklio ekranavimo gnybtu.
•
Sujungdami MOVIDRIVE® B ir MOVITRAC® B būtinai atkreipkite dėmesį, kad atskiriami atskaitos potencialo DGND ir MOVIDRIVE® B žemės potencialai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
47
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Sistemos magistralės (SBus) įrengimas prie DFP21B
DFP21B papildomos plokštės montavimas į MOVITRAC® B
NUORODOS
•
•
MOVITRAC® B nebūtina jokia speciali aparatinės įrangos būsena.
MOVITRAC® B skirtas papildomas plokštes įmontuoti ir išmontuoti gali tik SEWEURODRIVE darbuotojai.
SBus jungtis
MOVITRAC® B
S1
[1]
DFP21B
RUN
S2
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
X46
9
5
6
1
X30
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
X12
+
24V =
–
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
6140139531
[1]
Galinė varža įjungta, S1 = ON
NUORODOS
DFP21B integruota SBus galinė varža ir ją visada reikia įrengti SBus jungties
pradžioje.
DFP21B visada priskirtas 0 (nulinis) adresas.
X46
X26
X46:1
X26:1
SC11 "SBus" +, CAN high
X46:2
X26:2
SC12 "SBus" –, CAN low
X46:3
X26:3
GND, CAN GND
X46:7
X26:7
DC 24 V
X12
48
X12:8
+24 V įvadas
X12:9
GND skaitmeninių įėjimų atskaitos potencialas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Kad būtų lengva nutiesti laidus, DFP21B priedui iš MOVITRAC® X46.7 gnybto į X26.7
gnybtą gali būti tiekiama 24 V nuolatinė įtampa.
Jei maitinimo įtampa DFP21B tiekiama per MOVITRAC®, paties MOVITRAC® gnybtai
X12.8 ir X12.9 turi būti maitinami 24 V nuolatine įtampa.
Sistemos magistralės jungtis
®
MOVITRAC B
S1
S2
DFP21B
RUN
BUS
FAULT
ON
OFF
X44
FSC11B
X45
9
5
6
1
X46
X30
HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23
0 1
24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2
X24
MOVITRAC® B
S1
X12
+
24V =
-
24V IO
GND
X26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 3 45 6 7
MOVITRAC® B
S2
S1
ON
X44
OFF
X44
FSC11B
X45
S2
ON
OFF
FSC11B
X46
X45
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
X46
HL ^ 1 2 3 4 5 6 7
6140140043
DFP
GND
SC11
SC12
®
= sistemos magistralės atskaita
= sistemos magistralė "High"
= sistemos magistralė "Low"
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
MOVITRAC B
GND = sistemos magistralės atskaita
SC22 = sistemos išėjimo magistralė "Low"
SC21 = sistemos išėjimo magistralė "High"
SC12 = sistemos įėjimo magistralė "Low"
SC11 = sistemos įėjimo magistralė "High"
S12
= sistemos magistralės galutinė varža
49
4
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
Dėmesio.
•
Naudokite dvigyslį, susuktą ir ekranuotą varinį laidą (duomenų perdavimo laidą su
ekranu iš varinio tinklo). Prijunkite ekraną, kad abu jo galai kuo plačiau liestųsi su
MOVITRAC® B elektroniniu ekranavimo gnybtu, o ekrano galai – papildomai liestųsi
prie GND. Laidas turi atitikti šias technines charakteristikas:
– Gylsos skerspjūvio plotas 0,75 mm2 (AWG18)
– Laido varža 120 Ω, kai dažnis yra 1 MHz
– Didžiausia ilginė talpa ≤ 40 pF/m (12 pF/ft), kai 1 kHz
•
Leistinas bendrasis laido ilgis priklauso nuo nustatytos "SBus" spartos bodais:
– 250 kBaud:
– 500 kBaud:
– 1 000 kBaud:
•
160 m (528 ft)
80 m (264 ft)
40 m (132 ft)
Sistemos jungties gale prijunkite sistemos magistralės galinę varžą (S1 = ON).
Kituose prietaisuose išjunkite galinę varžą (S1 = OFF). DFP21B tinklų sietuvas
visada turi būti sistemos magistralės jungties pradžioje arba gale ir jo galinė varža
neturi kisti.
NUORODOS
50
•
Negali skirtis SBus magistrale sujungtų prietaisų potencialai. Potencialų skirtumui
išvengti imkitės tinkamų priemonių, pavyzdžiui, sujunkite prietaiso mases atskiru
laidu.
•
Negalima naudoti žvaigžde sujungtos elektros grandinės.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.13 Verčių nustatymo įtaiso jungtis
Verčių nustatymo
įtaiso MBG11A
įrengimas
•
A: Montavimas iš galo naudojantis 4 srieginėmis kiaurymėmis
•
B: Montavimas iš priekio naudojantis 2 tvirtinimo kiaurymėmis
A
B
B
M4
28 (1.1)
B
60 (2.4)
88 (3.5)
A
A
A
A
56 (2.2)
68 (2.7)
188175883
Jungtis
MOVITRAC® B
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
MBG11A
1234
188285707
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
51
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.14 Papildomo sąsajos keitiklio UWS21B prijungimas
Artikulo numeris
Papildomas sąsajos keitiklis UWS21B: 1 820 456 2
Tiekimo apimtis
Į papildinio UWS21B tiekimo komplektaciją įeina:
Keitiklio UWS21B
jungtis
•
UWS21B prietaisas
•
CD-ROM su MOVITOOLS® MotionStudio
•
nuosekliosios sąsajos laidas su 9 polių "Sub-D" lizdu ir 9 polių "Sub-D" kištuku, skirtu
UWS21B prijungti prie kompiuterio
•
nuosekliosios sąsajos laidas su 2 RJ10 kištukais, skirtais UWS21B ir MOVITRAC®
prijungti
•
UWS21B prijungti prie MOVITRAC® naudokite komplektacijoje tiekiamą sujungimo
laidą.
•
Sujungimo laidą prijunkite į MOVITRAC® XT lizdą.
•
Atkreipkite dėmesį, kad valdymo pulto DBG60B ir nuosekliosios sąsajos UWS21B
negalima vienu metu prijungti prie MOVITRAC®.
•
Tolesniame paveikslėlyje pavaizduotas MOVITRAC® sujungimo su UWS21B laidas.
MOVITRAC® MC07B
UWS21B
6473136523
Keitiklio ir
kompiuterio jungtis
•
UWS21B prijungti prie kompiuterio naudokite komplektacijoje tiekiamą sujungimo
laidą (ekranuotą RS232 įprastą sąsajos laidą).
•
Tolesniame paveikslėlyje pavaizduotas UWS21B prijungimo prie kompiuterio laidas
(1:1 jungtis).
PC COM 1-4
UWS21B
5
GND
5
3
2
TxD
3
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS232
[1]
[2]
1805918987
[1]
[2]
52
9 polių "Sub-D" tipo kištukas
9 polių "Sub-D" lizdas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.15 Įmontuojamojo daviklio EI7C jungtis
Daviklio laidas su M12
B
A
4158396811
Keitiklio jungtis
Variklio prijungimo pusė
Kontaktas
Signalas
Laido gyslos spalva
Kontaktas
X12.4 (DI03)
A
Ruda (BN)
3
A
Balta (WH)
4
B
Geltona (YE)
5
X12.5 (DI04)
B
Žalia (GN)
6
nc
Raudona (RD)
7
nc
Mėlyna (BU)
8
X12.8 (24VIO)
UB
Pilka (GY)
1
X12.9 (GND)
GND
Rožinė (PK)
2
Davikliui reikalinga iki 40 mA srovė. Išorinis 24 V maitinimas reikalingas tada, kai maitinimas kartu tiekiamas dvejetainiams įvadams.
Artikulo numeris:
Laido tipas
M12, gyslų antgaliai
Fiksuota instaliacija
1362 3273
Instaliacija su vikšru
1362 3281
4.4.16 Laidų apsauga ir apsauginis nuotėkio pertraukiklis
•
Saugiklius sumontuokite maitinimo linijos pradžioje, už surenkamosios magistralės
atšakos (žr. pagrindinio prietaiso pagrindinę prijungimo schemą).
•
SEW-EURODRIVE rekomenduoja apsauginių nuotėkio pertraukiklių nenaudoti.
Jeigu tiesioginei ar netiesioginei apsaugai nuo prisilietimo visgi reikalaujama naudoti
apsauginį nuotėkio pertraukiklį (FI), atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.
•
ĮSPĖJIMAS! Įmontavus neteisingo tipo apsauginį nuotėkio pertraukiklį.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai
– MOVITRAC® B apsauginėje linijoje gali sukelti nuolatinę srovę. Tais atvejais, kai
tiesioginei arba netiesioginei apsaugai nuo prisilietimo naudojamas apsauginis
nuotėkio įtaisas (RCD) arba apsauginis nuotėkio prietaisas (RCM),
MOVITRAC® maitinimo pusėje leidžiama naudoti tik B tipo RCD arba RCM.
4.4.17 Termojutiklis TF ir bimetalinis jungiklis TH
Apvijos temperatūrą kontroliuoja termojutiklis TF arba bimetaliniai jungikliai TH. TF arba
TH prijunkite prie MOVITRAC® B TF išvado VOTF ir TF įvado DI05TF. Dvejetainiam
įvadui DI05TF nustatykite TF signalą. Tada temperatūrą kontroliuoja prietaisas
MOVITRAC® B, papildomų kontrolės prietaisų nereikia.
Bimetalinius jungiklius TH taip pat galite prijungti prie 24 V IO ir prie dvejetainio įvado.
Nustatykite dvejetainiam įvadui parametrą "/išorinė klaida".
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
53
4
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4.4.18 Stabdymo lygintuvo prijungimas
NUORODA
Stabdymo lygintuvas prijungiamas atskiru tinklo laidu; negalima įrengti maitinimo nuo
variklio įtampos!
K11 ir K12 naudokite tik AC-3 kategorijos kontaktorius.
Visuomet naudokite stabdžio nuolatinės srovės ir kintamosios srovės išjungiklį:
•
visuose kėlimo įrenginiuose;
•
pavarose, kur reikia greitos stabdymo reakcijos.
Įrengiant stabdymo lygintuvą skirstomojoje spintoje: stabdymo lygintuvo ir stabdžio
laidus tieskite atskirai nuo kitų maitinimo laidų. Tiesti kartu su kitais laidais galima tik tuo
atveju, jeigu kiti laidai ekranuoti.
Pagrindinės
prijungimo elektros
schemos
DOØ2
GND
atjungimas nuolatinės ir
kintamosios srovės grandinėmis
atjungimas nuolatinės ir
kintamosios srovės grandinėmis
kintamosios srovės
pusės atjungimas
9007199909369355
Naudodami stabdžius be BG/BGE arba BME, vadovaukitės atitinkamomis prijungimo
nuorodomis. Išsamią informaciją apie SEW stabdžius rasite leidinyje "Pavarų technikos
praktiniai: SEW diskiniai stabdymo mechanizmai".
54
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
4.4.19 FIO11B/21B, FSC11B/12B, FSE24B įrengimas
Su moduliais FIO11B/21B, FSC11B/12B ir FSE24B galite išplėsti pagrindinius
prietaisus.
S1
S2
ON
X44
X44
FIO11B
X44
FIO21B
X45 X40
X46
X42
HL ⊥ 1 2 3 4 5
H L⊥1 2 3 4 5 6 7
OFF
X44
FSC12B
FSC11B
X45
X44
FSE24B
X46
X45
X46
X47 X30 IN X30 OUT
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
1 2
X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F
X47
EtherCAT
X30 IN
®
X30 OUT
18014398749591179
Jungtis / modulio tipas
FIO21B
FSC11B/12B
FSE24B
Analoginis
modulis
Skaitmeninis
modulis
Ryšys
Ryšys
Analoginis įvadas ir išvadas X40
taip
ne
ne
ne
Dvejetainiai įvadai X42
ne
taip
ne
ne
RS485, skirtas diagnostikai (RJ10)
X44
taip
taip
taip
taip
RS-485 gnybtų jungtis X45
taip
ne
taip
ne
S magistralės gnybtų jungtis X46
ne
taip
taip
ne
ne
ne
ne
taip
®
EtherCAT jungtis (2 × RJ45) X30
Priekinių modulių
tvirtinimas ir
įrengimas
FIO11B
Priedą visada tvirtinkite prie prietaiso tik kartu tiekiamu varžtu. 0 dydžio prietaisuose
pirmiausia sumontuokite skečiamąjį sraigtą. 1 dydžio ir didesniuose prietaisuose skečiamasis sraigtas jau yra. Priveržus varžtus užtikrinama aukšto dažnio EMS jungtis tarp
pagrindinio prietaiso ir priedo.
Funkcija
Gnybtas
Aprašymas
Duomenys
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Diagnostinė
sąsaja
X44
Per RJ10 kištukinę
jungtį
Tik techniniam
aptarnavimui
Didžiausias laido ilgis
3 m (10 pėdų)
taip
taip
taip
taip
RS485
sąsaja
X45:H
ST11: RS485+
taip
ne
taip
ne
X45:L
ST12: RS485–
Lygiagrečiai sujungta
su X44
X45:Ø
GND: atskaitos
potencialas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
55
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
4
Funkcija
Gnybtas
Aprašymas
Duomenys
FIO11B
FIO21B
FSC11B/
12B
FSE24B
Sisteminė
magistralė
X46:1
SC11: SBus High
ne
taip1)
taip2)
ne
X46:2
SC12: SBus Low
X46:3
GND: Atskaitos
potencialas
CAN magistralė pagal
CAN specifikaciją,
2.0, A ir B dalį
daug. 64 įtaisai
magistralėje
X46:4
SC21: SBus High
ne
ne
taip3)
ne
X46:5
SC22: SBus Low
X46:6
GND: Atskaitos
potencialas
DC 24 V
X46:7
24VIO: Pagalbinė
įtampa / išorinis
įtampos šaltinis
ne
ne
taip
ne
DC 24 V
X47:1
24VIO: Išorinis
įtampos šaltinis
ne
ne
ne
tik
įdavas
X47:2
GND:atskaitos
potencialas
X30:
įvadas
Per kištukines jungtis
2 RJ45
Fast Ethernet
ne
ne
ne
taip
X40:1
AI2: Įtampos įvadas
taip
ne
ne
ne
X40:2
GND: Atskaitos
potencialas
nuo -10 iki +10 V
Ri > 40 kΩ
10 bitų skyra
Atrinkimo ciklas
5 msek.
Tikslumas ±100 mV
X40:3
GND: Atskaitos
potencialas
taip
ne
ne
ne
X40:5
nuo 0 iki +10 V
Idaug. = 2 mA
AOV1: Išvado įtampa 0 (4)–20 mA
10 bitų skyra
AOI1: Išvado srovė
Atrinkimo ciklas 5 msek.
Atsparus trumpajam
jungimui ir maitinimui iki
30 V
Tikslumas ±100 mV
X42:1
DI10
ne
taip
ne
ne
X42:2
DI11
X42:3
DI12
X42:4
DI13
X42:5
DI14
X42:6
DI15
X42:7
DI16
EtherCAT®
X30:
išvadas
Analoginis
įvadas
Analoginis
išvadas
X40:4
Dvejetainiai
įvadai
Ri = 3 kΩ,
IE = 10 mA,
Atrinkimo ciklas
5 msek.,
suderinama su PLV
1) Magistralę užbaigti galima naudojant pridedamą 120 Ω varžtą tarp SC11 ir SC12.
2) Galutinė 120 Ω varža turi būti prijungiama per DIP jungiklį, tada SC21 ir SC22 yra išjungti.
3) Apkrovos varža 120 Ω prijungiama per DIP jungiklį.
X46:7 ir X47:1 DC 24 V potencialas identiškas pagrindinio prietaiso X12:8 potencialui.
Visi prietaiso GND gnybtai sujungti tarpusavyje ir su PE.
Laido techninės
charakteristikos
•
Naudokite keturgyslį, susuktą ir ekranuotą varinį laidą (duomenų perdavimo laidą
su ekranu iš vario tinklo). Laidas turi atitikti šias technines charakteristikas:
– gyslų skerspjūvis 0,25–0,75 mm2 (AWG23–AWG18)
– Laido varža 120 Ω, kai 1 MHz
– Didžiausia ilginė talpa ≤ 40 pF/m, kai dažnis yra 1 kHz
Tinka, pvz., CAN magistralės arba "DeviceNet" laidai.
56
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Įrengimas
Elektroninės įrangos papildinių ir priedų įrengimas
Pritvirtinkite ekraną
•
4
•
Pritvirtinkite ekraną abiejose pusėse taip, kad abu jo galai kuo plačiau liestųsi su
elektroniniu keitiklio ekranavimo gnybtu.
•
MOVITRAC® B ir tinklų sietuvus arba MOVITRAC® B ir MOVITRAC® B sujungus
ekranuotais laidais, masės galima neprijungti. Šiuo atveju galima naudoti dvigyslį
laidą.
•
Sujungdami MOVIDRIVE® B ir MOVITRAC® B būtinai atkreipkite dėmesį, kad
atskiriami atskaitos potencialo DGND ir MOVIDRIVE® B žemės potencialai.
ATSARGIAI Potencialų skirtumas
Galimos pasekmės – veiklos klaida arba prietaiso sugadinimas.
– Tarp sujungtų prietaisų negali būti potencialų skirtumo. Potencialų skirtumams
išvengti imkitės tinkamų priemonių, pvz., sujunkite prietaiso mases atskiru laidu.
NUORODA
Priekiniams moduliams FIO21B ir FSE24B turi būti tiekiama 24 V maitinimo įtampa.
Jeigu neprijungtas joks išorinis įtampos tiekimas, pagalbinės įtampos išvado parametro P808 24VIO negalima išjungti.
Analoginio modulio
FIO11B elektros
laidų sistema
Analoginis įvadas AI1
Analoginis išvadas AO1
X45 X40
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
HL ⊥ 1 2 3 4 5
GND
A
GND
–10 V
išorinis
+10 V
išorinis
X46
+10 V
išorinis
arba
X10:1
RL
V
RL ≤ 750 Ω
X42
CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Skaitmeninio
modulio FIO21B
prijungimas
X45 X40
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Išvado įtampa AOV1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
X45 X40
Išvado srovė AOC1
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
Vienpolis
RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1
Dvipolis
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
57
I
5
Eksploatacijos pradžia
Bendrosios paleidimo nuorodos
0
5
Eksploatacijos pradžia
5.1
Bendrosios paleidimo nuorodos
PAVOJUS!
Neuždengtos maitinimo jungtys.
Mirtis arba sunkūs sužeidimai nuo elektros smūgio!
5.1.1
•
Teisingai sumontuokite apsaugą nuo prisilietimo.
•
Jokiu būdu nepaleiskite įrenginio, kol nesumontuota apsauga nuo prisilietimo.
Būtina sąlyga
Sėkmingo paleidimo būtina sąlyga yra teisingas pavaros suprojektavimas.
Dažnio keitikliai MOVITRAC® B gamykloje sureguliuoti darbui su atitinkamos galios
SEW varikliu (4 polių, 50 Hz) U/f valdymo režimu. Todėl pritaikytą SEW-EURODRIVE
variklį galite pradėti naudoti ir paleisti neatlikę projektavimo.
5.1.2
Naudojimas kėlimo įtaisuose
PAVOJUS!
Pavojus gyvybei dėl nukritusio krovinio.
Mirtis arba sunkūs sužalojimai.
MOVITRAC® B galima naudoti kėlimo įrenginiuose.
Kėlimo įrenginiuose negalima naudoti MOVITRAC® B kaip saugos įtaiso.
•
5.2
Kaip saugos įrenginį naudokite kontrolės sistemą arba mechaninius saugos įtaisus.
Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės
•
Patikrinkite, ar tinkamai sumontuota.
PAVOJUS!
Suspaudimo pavojus dėl netyčinio variklio įsijungimo.
Mirtis arba sunkūs sužalojimai.
58
•
Pasirūpinkite, kad variklis netyčia neįsijungtų, pvz., atjungę elektronikos gnybtų
bloką X12.
•
Atsižvelgiant į naudojimą, reikia numatyti papildomas saugos priemones, skirtas
asmenims ir įrenginiams kylančiam pavojui išvengti, pvz., kontrolės sistemas arba
mechaninius apsaugos įtaisus.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės
I
5
0
5.2.1
5.2.2
Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės pradedant naudoti su gamyklos nuostatomis
•
Įjunkite į maitinimo tinklą ir prie variklio.
•
Prijunkite signalų gnybtus.
•
Prijunkite tinklą.
Parengiamieji darbai ir pagalbinės priemonės pradedant naudoti su valdymo pultu arba
kompiuteriu
•
Įjunkite į maitinimo tinklą ir prie variklio. Neprijunkite jokių signalinių gnybtų, kad
keitikliui nebūtų siunčiami patvirtinimo signalai!
•
Prijunkite tinklą.
•
Ekrano indikacija Stabdymas.
•
Suprogramuokite signalų gnybtus.
•
Nustatykite parametrus (pvz., delsos).
•
Patikrinkite gnybtų priskyrimą (P601–P622).
•
Išjunkite iš maitinimo tinklo.
•
Prijunkite signalų gnybtus.
•
Prijunkite tinklą.
NUORODA
Paleidus prietaisą, keitiklio parametrai automatiškai pakeičiami.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
59
I
5
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
5.3
Valdymo pultai
5.3.1
FBG11B paprastas valdymo pultas
Valdymo pulto klavišų ir piktogramų išdėstymas:
[1]
9007199348841739
[1] Šviesos diodo indikacija, kai įjungta IPOS® programa
Valdymo pulto
funkcijos
Klavišais UP / DOWN / ENTER / OUT / ENTER naršomas meniu. Klavišais RUN ir
STOP/RESET valdoma pavara. Verčių nustatymo moduliu nustatomos nustatytosios
vertės.
Klavišais UP/DOWN pasirenkami simboliai ir keičiamos vertės.
out
Enter
RUN
STOP
Klavišais ENTER/OUT įjungiami arba išjungiami simboliai, arba parametrų
meniu
Klavišu RUN paleidžiama pavara.
STOP/RESET klavišu panaikinamos klaidos ir stabdoma pavara.
RESET
STOP
RESET
STOP/RESET klavišo komandai taikomas pirmumas prieš gnybtų arba sąsajų patvirtinimo komandas. Jeigu sustabdote pavarą STOP/RESET klavišu, vėl paleisti ją turite
RUN klavišu.
NUORODA
Dingus tinklo įtampai, maitinimas atblokuojamas STOP/RESET klavišu!
Aptikus klaidą arba suprogramuotos klaidos reakcijos atveju, panaikinti klaidą galite
STOP/RESET klavišu. Pavara tokiu atveju blokuojama, paleisti ją galite klavišu RUN.
Naudodami FBG11B, P760 parametru galite išjungti STOP funkciją.
RUN
Jeigu sustabdote pavarą STOP/RESET klavišu, ekrane mirksi indikacija Stabdymas.
Vadinasi, pavarą turite paleisti klavišu RUN.
Nukopijavus parametrų sąranką į keitiklį, prietaisas taip pat stabdomas.
60
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
Pagrindinis
aptarnavimo
pulto FBG11B
aptarnavimas
1 lygmuo
2 lygmuo
Keitiklio būsenos
indikatorius
Sūkių skaičius
Paleidimo
delsos
indikatorius
Stabdymo
delsos
indikatorius
out Enter
Paleidimo
delsos keitimas
Enter
Keisti /
patvirtinti vertę
out Enter
Stabdymo
delsos keitimas
Enter
Keisti /
patvirtinti vertę
Nekintamų nustatytųjų verčių meniu
Fiksuotų
nustatytųjų
verčių meniu
pasirinkimas
Didžiausios
nustatytosios
vertės indikacija
Keitimo režimas
out Enter
out Enter
Enter
Keisti didžiausią
sūkių skaičių
[sūkių / min.]
out Enter
out Enter
Keisti /
patvirtinti vertę
Keitimo režimas
Parametrų meniu
Parametrų
meniu pasirinkimas
Enter
out Enter
Enter
1 variklio paleisties
parametrų sąrankos pasirinkimas
out Enter
2 variklio paleisties
parametrų sąrankos pasirinkimas
out Enter
Duomenų
išsaugojimo
funkcijos
pasirinkimas
FBG verčių
nustatymo
įtaiso pasirinkimas
Keisti /
patvirtinti vertę
Keisti /
patvirtinti vertę
Variklio parametrų meniu
2 variklio paleisties meniu
out Enter
Duomenų kopijavimo meniu
out Enter
FBG verčių nustatymo modulis
Pradinio dažnio
indikacija
Išvado srovės
indikacija
9007199272928395
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
61
I
5
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
62
Meniu naršymas
Pasirinkus simbolį užsidega jame integruotas šviesos diodas. Prieš simbolius, kurie
naudojami tik indikacinėms vertėms rodyti, indikatoriuje iškart pateikiama aktuali simbolio indikacinė vertė.
Parametrų
keitimas
Pasirinkę simbolį ir paspaudę ENTER, galite pasirinkti pageidaujamą parametrą.
Jeigu norite parametrą pakeisti, paspauskite ENTER dar kartą. Jeigu vertė atitinkamo
simbolio indikatoriuje ir šviesos diodas mirksi, galite vertę pakeisti. Dar kartą paspaudus
ENTER, įjungiama vertė ir indikatorius nustoja mirksėti.
Būsenos
indikatoriai
Būsena "Pavara paleista", indikatorius rodo paskaičiuotą faktinį sūkių skaičių.
Klaidos indikacija
Atsiradus klaidai, pasikeičia indikacija ir indikatoriuje rodomas mirksintis klaidos kodas,
pvz., F-11, žr. klaidų sąrašą skyriuje "Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas" (→ psl. 138).
Variklio parametrų parinkimo meniu tokia situacija negalima.
Perspėjimai
Kai kuriuos parametrus galima keisti ne visose darbo būsenose. Jeigu vis vien mėginsite tai daryti, bus rodoma indikacija r-19 – r-32. Indikatoriuje rodomas veiksmą atitinkantis kodas, pvz., r-28 (reikia blokuoti keitiklį). Perspėjimų sąrašą rasite skyriuje
"Naudojimas" (→ psl. 126).
Trumpojo ↔
išskleidžiamojo
parametrų meniu
perjungimas
Parametru P800 galite perjungti trumpąjį arba išskleidžiamąjį meniu. Parametrų aprašuose ir parametrų sąraše nurodyta, kurie parametrai prieinami trumpajame ir išskleidžiamajame meniu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
Eksploatacijos
pradžia su
FBG11B valdymo
prietaisu
2 lygmuo
3 lygmuo
Variklio parinktis:
– SEW-DT/DV variklis
– Ne SEW variklis
1 lygmuo
out
out
Enter
out
Enter
Enter
– SEW-DRS variklis
– SEW-DRE variklis
Darbo režimo pasirinkimas:
– U/f grafinė charakteristika
– U/f + stabdymas nuolatine srove
– VFC
out
Enter
– VFC stabdymas nuolatine srove
– VFC pritraukimo funkcija
– VFC kėlimo įtaisas
out
Enter
out
Enter
Galia, kW
HP = kW x 1.33
Variklio įtampa V
out
Enter
Vardinis variklio dažnis Hz
(
out
Enter
out
Enter
Vardinis variklio sūkių skaičius
1/min
Vardinė variklio srovė A
out
Enter
out
Enter
)
yra tik pradedant eksploatuoti
kitų gamintojų variklius
(variklis = noSEW)
cos phi
4Q režimas
out
Enter
Pavarų sistema iš kelių variklių.
Variklių skaičius
27021597782442891
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
63
I
5
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
Reikalingi
duomenys
Sėkmingai naudojimo pradžiai reikalingi tokie duomenys:
•
variklio tipas (SEW variklis ar kito gamintojo variklis)
•
variklio duomenys
– vardinė įtampa ir vardinis dažnis
– papildomai, jei naudojamas kito gamintojo variklis: vardinė srovė, vardinė galia,
galios faktorius cosφ ir vardinis sūkių skaičius
•
Naudojimo
pradžios
aktyvinimas
Vardinė el. tinklo įtampa
Būtinos sąlygos:
•
Pavarai "patvirtinimo nėra": Stop
Jeigu prijungiate mažesnį arba didesnį variklį (didžiausias skirtumas – vienas tipas),
turite parinkti artimiausią variklio vardinei galiai vertę.
Visa naudojimo pradžios procedūra užbaigta tik tada, kai OUT mygtuku grįžtate į pagrindinio meniu lygmenį.
NUORODA
SEW variklių paleidimo procedūra skirta 4 polių varikliams. 2 polių ir 6 polių SEW variklius gali būti tikslinga paleisti kaip kito gamintojo variklius.
Pavaros su
keliais varikliais
eksploatacijos
pradžia
Pavaros su keliais varikliais yra sujungtos mechaniškai, pvz., grandininė pavara su
keliais varikliais.
Pavarų grupės
eksploatacijos
pradžia
Pavarų grupėje pavaros mechaniškai sujungtos nėra (pvz., yra atskiros konvejerio
juostos). Keitiklis šiuo darbo režimu veikia be slydimo kompensacijos ir vienodu U/f
santykiu.
Atkreipkite dėmesį į nuorodas žinyne "MOVIDRIVE® pavaros su keliais varikliais".
Atkreipkite dėmesį į nuorodas žinyne "MOVIDRIVE® pavaros su keliais varikliais".
Eksploatacijos
pradžia, esant
dideliam inertiniam
apkrovos
momentui, pvz.,
siurblių ir
ventiliatorių
Slydimo kompensacija suprojektuota mažesniam kaip 10 apkrovos inertinio momento ir
variklio inertinio momento santykiui. Jeigu santykis didesnis ir pavara svyruoja, slydimo
kompensaciją reikia sumažinti arba net ir visai išjungti (nustatyti 0).
Rankinis režimas
su FBG11B verčių
nustatymo įtaisu
Valdymo prietaiso verčių nustatymo įtaisas FBG11B (vietinis rankinis režimas):
Šviesos diodas
mirksi
Darbo režimu "FBG verčių nustatymo įtaisas" galioja tik šie dydžiai:
•
P122 sukimosi kryptis FBG rankiniu režimu
•
RUN mygtukas ir SOP / RESET mygtukas
•
Verčių nustatymo įtaisas (potenciometras)
Kai FBG verčių nustatymo įtaisas aktyvintas, simbolis mirksi.
Mažiausią sūkių skaičių Jūs galite apriboti parametru P301 Minimalus sūkių skaičius, o
didžiausią sūkių skaičių – simboliu ndaug.
64
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
Atsiradus klaidai, Jūs galite atlikti atstatą STOP / RESET mygtuku per gnybtą arba per
sąsają. Po atstatos vėl aktyvus darbo režimas "rankinis verčių nustatymo įtaisas".
Pavara lieka sustabdyta.
Indikacija Stop mirksi ir reiškia, kad turite vėl leisti pavaros darbą mygtuku RUN.
Parametras P760 RUN / STOP mygtukų blokavimas "rankinio verčių nustatymo įtaiso"
darbo režimu neveikia.
Atjungus valdymo prietaisą FBG11B, iššaukiama stabdymo reakcija.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
65
I
5
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
5.3.2
DBG60B – išplėstas valdymo pultas
Reikalingi
duomenys
Sėkmingai naudojimo pradžiai reikalingi tokie duomenys:
•
variklio tipas (SEW variklis ar kito gamintojo variklis)
•
variklio duomenys
– vardinė įtampa ir vardinis dažnis
– papildomai, jei naudojamas kito gamintojo variklis: vardinė srovė, vardinė galia,
galios faktorius cosφ ir vardinis sūkių skaičius
•
Pageidaujamos
kalbos
pasirinkimas
Vardinė el. tinklo įtampa
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mygtukai, naudojami pageidaujamai kalbai pasirinkti.
[1]
[2]
[4]
[3]
247015051
[1]
[2]
[3]
[4]
↑ mygtukas
OK mygtukas
↓ mygtukas
Kalbos mygtukas
Kito meniu punkto į viršų perjungimas
Įvesties patvirtinimas
Kito meniu punkto į apačią perjungimas
Rodomas galimų kalbų sąrašas
Įjungiant pirmą kartą arba nustačius DBG60B gamyklinius parametrus, ekrane kelias
sekundes rodomas šis tekstas:
SEW
EURODRIVE
66
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
Paskui ekrane rodomas kalbos pasirinkimo simbolis.
Jei norite pasirinkti kalbą, atlikite toliau aprašytus veiksmus.
Naudojimo pradžia
•
Paspauskite kalbos mygtuką. Ekrane rodomas galimų kalbų sąrašas.
•
Mygtukais ↑ / ↓ pasirinkite pageidaujamą kalbą.
•
Pasirinktą kalbą patvirtinkite OK klavišu. Ekrane rodoma pagrindinė pasirinktos
kalbos indikacija.
Tolesniame paveikslėlyje pavaizduoti mygtukai, naudojami paleidžiant pirmą kartą.
[1]
[6]
[2]
[5]
[3]
[4]
247163659
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
↑ mygtukas
OK mygtukas
Kontekstinio meniu
mygtukas
↓ mygtukas
↔ mygtukas
[6]
DEL mygtukas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Kito meniu punkto į viršų perjungimas
Įvesties patvirtinimas
Kontekstinio meniu įjungimas
Kito meniu punkto į apačią perjungimas
Meniu perjungimas, indikacijų rodymo režimas ↔ duomenų
apdorojimo režimas
Paleidimo nutraukimas arba užbaigimas
67
5
I
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
Paleidimo eiga
1. Gnybtui X12:2 (DIØ1 "/CW/STOP") nustatykite "0"
signalą, pvz., atjungę elektroninį gnybtų bloką X12.
0,00 aps./min.
0,000 A
CONTROLLER INHIBIT
2. Kontekstinį meniu įjunkite paspausdami kontekstinio
meniu mygtuką.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
3. Spausdami mygtuką ↓ paslinkite vaizdą į apačią tol,
kol pasirinksite meniu punktą "STARTUP".
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MDX
4. Jei norite pradėti naudoti, paspauskite OK mygtuką.
Rodomas pirmas parametras. Valdymo pultas veikia
indikacijų rodymo režimu, nes po parametro numeriu
rodomas mirksintis žymeklis.
STARTUP
PREPARE FOR
STARTUP
•
Klavišu ↔ perjunkite apdorojimo režimą. Mirksintis
žymeklis dingsta.
•
Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite "PARAMETER SET 1"
arba "PARAMETER SET 2".
•
Parinktį patvirtinkite OK klavišu.
•
Klavišu ↔ atgal perjunkite indikacijų rodymo
režimą. Vėl rodomas mirksintis žymeklis.
•
Klavišu ↑ pasirinkite kitą parametrą.
C00*STARTUP
PARAMETER SET 1
PARAMETER SET 2
5. Nustatykite variklių rūšį.
C22*MOTORS
SINGLE MOTOR
IDENT. MOTORS
DIFFERENT MOTORS
6. Nustatykite pageidaujamą veikimo režimą. Klavišu ↑
pasirinkite kitą parametrą.
C01*OPER. MODE 1
STANDARD V/f
VFC1
Jei norite įjungti užfiksavimo funkciją arba kėlimo įrenginio funkciją, būtina naudoti VFC režimą.
a. Pasirenkant režimą STANDARD V/f:
C28*DC BRAKING
NO
YES
b. Pasirenkant VFC režimą:
C36*OPER. MODE
SPEED CONTROL
HOIST
DC BRAKING
FLYING START
7. Pasirinkite variklio tipą. Jei prijungtas SEW-EURODRIVE variklis su 2 arba 4 poliais, pasirinkite tinkamą
variklį iš sąrašo.
C02*MOTOR TYPE 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
Jei prijungtas kito gamintojo variklis arba SEW variklis
su daugiau negu 4 poliais, pasirinkite iš sąrašo "NONSEW MOTOR".
C02*MOTOR TYPE 1
Klavišu ↑ pasirinkite kitą parametrą.
68
NON-SEW MOTOR
DT63K4/DR63S4
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
8. Pagal variklio techninių duomenų lentelę įveskite
variklio stabdymo įtampą, atsižvelgdami į pasirinktą
prijungimo būdą.
Pavyzdys: Techninių
400Õ50 Hz
duomenų
lentelė
C03*
V
NOM. MOT. FREQ. 1
+400 000
230Ö/
Õ jungimas → įveskite "400 V".
Ö jungimas / pikinis taškas pasiekiamas, kai dažnis
yra 50 Hz → įveskite "230 V".
Ö jungimas / pikinis taškas pasiekiamas, kai dažnis
yra 87 Hz → įveskite taip pat 230 V, tačiau pirmą kartą
paleidę parametrui P302 "MAXIMUM SPEED 1" įveskite 87 Hz dažnį atitinkančią vertę. Paskui paleiskite
pavaros mechanizmą.
Pavyzdys: techninių
690Õ50 Hz
duomenų
lentelė
400Ö/
Galimas jungimas tik Ö → įveskite "400 V".
Õ jungimas negalimas.
Klavišu ↑ pasirinkite kitą parametrą.
9. Įveskite variklio techninių duomenų lentelėje nurodytą
vardinį dažnį.
C04*
Hz
NOM. MOT. FREQ. 1
+50.000
Pavyzdys: 230Ö/400Õ50 Hz
Nurodykite "50 Hz" Õ ir Ö jungimui.
Klavišu ↑ pasirinkite kitą parametrą.
SEW VARIKLIAMS
10. 2 ir 4 polių SEW variklių vertės jau nustatytos ir jų
nebereikia įvesti.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
C47*4-Q-OPERATION
NO
YES
69
5
I
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
NAUDOJANT KITŲ GAMINTOJŲ VARIKLIUS
10. Įveskite šiuos variklio techninių duomenų lentelėje
pateiktus duomenis:
•
C10* variklio stabdymo srovė, būtina atsižvelgti į Õ
arba Ö jungimą.
•
C11* variklio stabdymo galia
•
C12* galios koeficientas cosφ
•
C13* nurodytasis variklio sūkių skaičius
C47*4-Q-OPERATION
NO
YES
11. Įveskite vardinę tinklo įtampą (C05* – naudojant SEW
variklį, C14* – naudojant kito gamintojo variklį).
C05*
V
NOM LINE VOLT. 1
+400 000
11. Paleidimo duomenų skaičiavimą pradėkite spausdami "YES". Procesas užtrunka kelias sekundes.
C06*CALCULATION
NO
YES
SEW VARIKLIAMS
12. Atliekamas skaičiavimas. Baigus skaičiuoti automatiškai perjungiamas kitas meniu punktas.
C06*SAVE
NO
YES
NAUDOJANT KITŲ GAMINTOJŲ VARIKLIUS
12. Norint atlikti skaičiavimą, kai naudojami kitų gamintojų
varikliai, reikia atlikti matavimus:
•
•
srovė varikliui tiekiama automatiškai.
13. Parinkčiai "SAVE" nustatykite "YES". Duomenys
(variklio parametrai) nukopijuojami į MOVITRAC® B
neatsižvelgiant į maitinamo atmintį.
DATA IS
BEING COPIED...
14. Paleidimo procesas užbaigtas. Klavišu DEL atgal
perjunkite kontekstinį meniu.
MANUAL MODE
STARTUP
COPY TO DBG
COPY TO MC078
15. Spausdami mygtuką ↓ paslinkite vaizdą į apačią tol,
kol pasirinksite meniu punktą "QUIT".
UNIT SETTINGS
QUIT
16. Patvirtinkite OK klavišu. Rodoma pagrindinė indikacija.
0,00 aps./min.
0,000 A
CONTROLLER INHIBIT
PAVOJUS! Dėl netinkamai pasirinktų duomenų sąrankų nustatyti netinkami
parametrai.
Mirtis arba sunkus sužalojimas.
– Patikrinkite, ar nukopijuota duomenų sąranka tinkama naudoti.
70
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
I
5
0
•
Su gamykliniais nustatymais nesutampančius parametrus įveskite į parametrų
sąrašą.
•
Kitų gamintojų varikliams nustatykite tinkamą stabdžių įjungimo laiką (P732 / P735).
•
Jei norite paleisti variklį, laikykitės skyriuje "Variklio paleidimas" pateiktų nurodymų.
•
Jei naudojate Δ jungimą ir pikinį tašką, kai dažnis yra 87 Hz, parametrui P302 / P312
nustatykite "1/2 didžiausio sūkių skaičiaus" vertę, atitinkančią 87 Hz dažnį.
Naudojimo pradžia
naudojant 87 Hz
charakteristiką
Jei norite pradėti naudoti su 87 Hz charakteristika, įveskite variklio duomenis, kai naudojamas jungimas trikampiu. Paleidę variklį parametru P302 ir (arba) P312 nustatykite
87 Hz vertę atitinkantį didžiausią sūkių skaičių.
Pavyzdys
Varikliui, kurio vardinis sūkių skaičius 1 420 aps./min., vardinė įtampa Uvard. = 230/400 V,
vardinis dažnis 50 Hz ir, kuris yra paleidžiamas prijungtas trikampio jungimu arba kai
pikinė vertė atitinka 87 Hz dažnį, įveskite šiuos paleidimo parametrus:
Parametrų
nustatymas
Vardinė variklio įtampa
230 V
Nurodytasis variklio dažnis
50 Hz
Didžiausias sūkių skaičius
(pikinis sūkių skaičius)
2470 aps./min.
Jei norite nustatyti parametrus, veiksmus atlikite toliau aprašyta eilės tvarka.
•
Kontekstinio meniu mygtuku įjunkite kontekstinį meniu. Kontekstiniame meniu pasirinkite punktą "PARAMETER MODE". Patvirtinkite parinktį OK klavišu. Valdymo
pultas veikia parametrų nustatymo režimu, nes po parametro numeriu rodomas mirksintis žymeklis.
•
Klavišu ↔ perjunkite apdorojimo režimą. Mirksintis žymeklis dingsta.
•
Klavišu ↑ arba ↓ galite pasirinkti arba nustatyti tinkamą parametro vertę.
•
Parinktį arba nustatymą patvirtinkite OK klavišu.
•
Klavišu ↔ atgal perjunkite parametrų nustatymo režimą. Vėl rodomas mirksintis
žymeklis.
•
Klavišu ↑ pasirinkite kitą parametrą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
71
5
I
Eksploatacijos pradžia
Valdymo pultai
0
Valdymo rankomis
režimas
Pasirinkus valdymo rankomis režimo funkciją keitiklis valdomas per valdymo pultą
DBG60B (kontekstinis meniu → valdymo rankomis režimas).
Dvejetainiai įvadai, išskyrus "/reguliatoriaus užblokavimo" funkciją, neveikia tol, kol
įjungtas valdymo rankomis režimas. Dvejetainis įvadas "/reguliatoriaus užblokavimo"
įtaisas turi gauti "1" signalą, kad pavarą būtų galima paleisti valdant rankomis.
Sukimosi kryptį nustato ne dvejetainiai įvadai "į dešinę / sustojimas" arba "į kairę / sustojimas", o valdymo pulte DBG60B pasirinkta sukimosi kryptis.
•
Nurodykite pageidaujamą sūkių skaičių, o ženklo mygtuku (+/–) – reikiamą sukimosi
kryptį (+ = į dešinę / – = į kairę).
Rankiniu režimu prietaisas tebeveikia, taip pat išjungus ir įjungus tinklą, tačiau keitiklis
šiuo atveju užblokuojamas.
•
Mygtuku "RUN" galite patvirtinti ir paleisti pasirinkta sukimosi kryptimi nustatę nmin.
Klavišais ↑ ir ↓ galite padidinti arba sumažinti sūkių skaičių.
NUORODA
Baigus naudoti rankomis valdomu režimu, iškart pradeda veikti dvejetainių įvadų signalai. Dvejetainis įvadas arba reguliatoriaus blokatorius neturi būti įjungtas "1"-"0"-"1"
seka. Pavara pagal signalus gali būti paleidžiama prijungus prie dvejetainių įvadų ir
užduotųjų verčių šaltinių.
•
PAVOJUS! Suspaudimo pavojus dėl netyčinio variklio įsijungimo.
Mirtis arba sunkus sužalojimas.
– Pasirūpinkite, kad variklis netyčia neįsijungtų, pvz., atjungę elektronikos gnybtų
bloką X12.
– Atsižvelgiant į panaudojimą, reikia numatyti papildomas saugos priemones
pavojui asmenims ir įrenginiams išvengti.
72
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Inžinerinė programinė įranga MOVITOOLS® MotionStudio
I
5
0
5.4
Inžinerinė programinė įranga MOVITOOLS® MotionStudio
Per "Windows" paleidimo meniu paleiskite programą MOVITOOLS® MotionStudio:
Programo / SEW / MOVITOOLS MotionStudio / MotionStudio
Mygtuku [Scan] programoje MOVITOOLS® MotionStudio galite įjungti visų prijungtų
prietaisų diagramą.
189003915
Spragtelėję dešinįjį pelės klavišą ant vieno iš prietaisų, galite, pvz., jį paleisti. Papildomos
informacijos rasite interneto žinyne.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
73
I
5
Eksploatacijos pradžia
Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas
0
5.5
Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas
MOVITRAC® B dažnio keitiklį galite tiesiogiai prijungti prie tokios pačios galios variklio.
Pavyzdžiui: 1,5 kW (2,0 HP) galios variklį galima jungti tiesiog prie MC07B0015.
Veiksmai
1. Prijunkite variklį prie MOVITRAC® B
(gnybtas X2).
3 fazių
1 fazės
PE
2. Jei reikia, prijunkite stabdymo varžą
(gnybtas X2/X3).
3. Jūsų valdiklis turi siųsti valdymo signalus
į tokius signalinius gnybtus:
•
Patvirtinimas DIØ3
•
Pasirinktinai "Į dešinę / sustojimas"
DIØ1 arba "Į kairę / sustojimas" DIØ2
•
Ƅ
Perjungimas
I signalas -> U signalas*
REF1
Analoginių signalų atskaitos potencialas
Nustatytoji vertė:
– Analoginis įvadas (X10) ir (arba)
Klaidų atstata*
Į dešinę / sustojimas
Į kairę / sustojimas*
Patvirtinimas / stabdymas*
– DIØ4 = n11 = 150 aps./min. ir (arba)
– DIØ5 = n12 = 750 aps./min. ir (arba)
– DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1 500 aps./
min.
TF/TH maitinimo įtampa
+24 V įvadas / išvadas
Dvejetainių signalų atskaitos potencialas
24VIO
Stabdymo varikliui:
DOØ2 = valdymo signalas stabdžiams
per stabdžių lygintuvą
4. Pasirinktinai galite prijungti tokius signalinius gnybtus:
•
DIØØ = klaidos atstata
•
DOØ1 = /sutrikimas (įrengtas kaip
relės kontaktas)
•
n13 = n11 + n12
Atskaitos potencialas
Stabdis išjungtas*
Parengtas darbui*
Atskaitos potencialas
Relės kontaktas /sutrikimas*
Atjungiamasis relės kontaktas
Sujungiamasis relės kontaktas
Ƅ
•
GND
}
5.5.1
X2
X3
PE
DOØ3 = parengta darbui
5. Patikrinkite valdiklį, ar veikia pageidaujamos funkcijos.
6. Prijunkite dažnio keitiklį prie el. tinklo (X1).
= ekrano spraudė
ᛷ
M
trifazė
= gamykliniai
nustatymai
53520267
5.5.2
Nuorodos
Signalinių gnybtų funkcijas ir nustatytųjų verčių nuostatas keisti galima valdymo prietaisu FBG11B arba asmeniniu kompiuteriu (AK). Kad būtų galima prijungti kompiuterį,
reikalingas priekinis modulis FSC11B ir vienas iš šių sąsajų keitiklių: UWS21B /
UWS11A / USB11A.
74
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas
I
5
0
5.5.3
Gamyklinių nustatymų atkūrimas (P802)
Pasirinkę parametrą P802 gamyklinis nustatymas galite atkurti beveik visus EPROM
išsaugotus gamyklinius nustatymus.
5.5.4
PWM dažnio (P86x) reguliavimas
Pasirinkę parametrą P860 / P861 galite nustatyti vardinį keitiklio išvado takto dažnį. Jei
parametrui P862 / P863 nustatyta "Išj.", atsižvelgiant į prietaiso apkrovą, takto dažnis
gali keistis automatiškai.
5.5.5
Keitiklio adreso parametrų nustatymas (SBus / RS485 / tinklo magistralė) (P81x)
Parametru P810 galite nustatyti MOVITRAC® B adresą tam, kad per nuosekliąją sąsają
galėtų vykti ryšys.
5.5.6
Reguliavimo būdo nustatymas (P700)
Šiuo parametru galite nustatyti pagrindinį keitiklio veikimo režimą. Nustatymai atliekami
per valdymo pultą.
U/f charakteristika
(įprasta)
U/f darbo režimo įprasti parametrai. Naudokite šį darbo režimą, kai sūkių skaičiaus tikslumui nekeliama ypatingų reikalavimų ir taikmenoms, kurioms reikia didesnio negu
150 Hz didžiausio išvado dažnio.
VFC
charakteristika
(vektorinis
reguliavimas)
Keitiklį darbo režimu VFC arba VFC ir stabdant nuolatine srove pradėkite naudoti tada,
kai reikia:
•
didelio sukimosi momento
•
nuolatinio naudojimo mažais dažniais
•
tikslios slydimo kompensacijos
•
dinamiškesnės veiksenos
Pradėdami naudoti P01 punkte turite pasirinkti darbo režimą VFC arba VFC ir nuolatinės
srovės stabdymą.
5.5.7
Programos rūšies nustatymas
Sūkių skaičiaus
valdymas
Kėlimo
mechanizmas
Kėlimo mechanizmo funkcija automatiškai nustatomos visos funkcijos, kurios reikalingos nesubalansuotam kėlimo mechanizmui naudoti. Saugumo sumetimais įjunkite
kontrolės funkcijas, neleidžiančias pavaros įjungti netyčia.
DC stabdymas
Pasirinkus DC stabdymo funkciją asinchroninis variklis stabdo per srovės įvadą. Variklis
stabdo nenaudojant keitiklio stabdymo varžos.
Pritraukimo
funkcija
Naudojant pritraukimo funkciją keitiklį galima įjungti pagal besisukantį variklį. Dažniausiai naudojant pavaras, kurios stabdomos neaktyviai, ilgai sukasi dėl inercijos arba juda
tekant medžiagai, pvz., siurblius ir ventiliatorius. Ilgiausias pritraukimo laikas yra
maždaug 200 msek.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
75
I
5
Eksploatacijos pradžia
Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas
0
5.5.8
Darbo režimo pasirinkimas (4 kvadrantų režimas P82x)
Parametru P820 / P821 galite įjungti ir išjungti 4 kvadrantų režimą. Jei prie
MOVITRAC® B prijungiate stabdymo varžą, galite naudoti 4 kvadrantų režimą. Jei prie
MOVITRAC® B stabdymo varža neprijungta ir negalima naudoti su generatoriumi, parametrui P820 / P821 turite nustatyti "Išj.". Pasirinkus šį veikimo režimą MOVITRAC® B
bando pailginti tiesinį stabdymą. Taip pasiekiama ne per didelė generuojama galia, o
tarpinės grandinės įtampa išlieka žemesnė negu ribinė atjungimo vertė.
5.5.9
Nustatytoji vertė (P10x)
Parametru P100 "Nustatytosios vertės šaltinis" ir P101 "Valdymo šaltinis" galite taip pat
pasirinkti ryšio sąsają, kaip nustatytosios vertės arba valdymo šaltinį. Pasirinkus šiuos
parametrus sąsajos neišjungiamos automatiškai, nes dažnio keitiklis visada turi būti
pasirengęs priimti signalus per visas sąsajas.
Palyginti su kitomis nustatytosiomis vertėmis, fiksuotoms nustatytosioms vertėms
visada taikoma pirmenybė. Visą galimų parinkčių sąrašą galite rasti prie parametro
P100 aprašymo.
Nustatymas per
tinklo magistralę /
SBus
Norint nustatyti nustatytosios vertės šaltinį tinklo magistralėje arba SBus, parametrui
P100 reikia pasirinkti vertę "SBus1 / fiksuota nustatytoji vertė". Nustatytosios vertės ženklu nurodoma sukimosi kryptis.
Nustatymas
analogine verte
Norint nustatyti nustatytosios vertės šaltinį pagal analoginę vertę, parametro P100 vertę
galima pasirinkti šiais būdais:
Nustatymas
pagal fiksuotą
nustatytąją vertę
(skaitmeninis
valdymas)
•
dvipolė (pagal ženklą nustatomas 1 analoginio įvado apdorojimas arba fiksuota
nustatytoji vertė);
•
vienpolė (pagal vertę nustatomas 1 analoginio įvado apdorojimas arba fiksuota
nustatytoji vertė);
•
variklio potenciometras (virtualusis potenciometras);
•
fiskuota nustatytoji vertė + AI1 (pasirinktos fiksuotos nustatytosios vertės ir AI1 analoginio įvado suma → taip pat taikoma P112 AI1 veikimo režimui);
•
fiksuota nustatytoji vertė × AI1 (AI1 analoginio įvado įvertinimo koeficientas → 0–10 V
= 0–100 %);
•
dvipolė AI2 (2 analoginis įvadas arba fiksuota nustatytoji vertė).
Norint nustatyti nustatytosios vertės šaltinį pagal dvejetainius įvadus, parametrui P100
reikia nustatyti vertę "Nustatytosios dažnio vertės įvadas / fiksuota nustatytoji vertė"
(nustatytoji vertė nustatoma pagal dvejetainio įvado DI04 dažnį). Parametru P102
"Dažnio perskaičiavimas" galite nustatyti, kokiam įvado dažniui esant bus 100 %
pasiekta nustatytoji sistemos vertė.
5.5.10 Apsaugos funkcijos
76
Srovės ribinių
verčių nustatymas
(P303)
Vidinis srovės ribojimas priklauso nuo pilnutinės srovės, t. y. nuo keitiklio išvado srovės.
Lauko silpninimo diapazone keitiklis automatiškai sumažina ribinę srovės vertę. Taip
keitiklis naudoja variklio apsaugos nuo apvirtimo funkciją.
Sūkių skaičiaus
kontrolės
nustatymas (P50x)
Pavara pasiekia nustatytąja verte apibrėžtą sūkių skaičių tik tada, kai jo sukimo momentas
yra pakankamo dydžio. Jeigu keitiklis pasiekia P303 ribinę srovės vertę, laikoma, kad jis
nepasiekė pageidaujamo sūkių skaičiaus. Jeigu keitiklis viršija ribinę srovės vertę ilgiau
negu trunka P501 delsos laikas, suveikia sūkių skaičiaus kontrolės funkcija.
Reagavimo į
klaidas nustatymas
(P83x)
Klaida "IŠOR. KLAIDA" atsiranda tik tada, kai keitiklis yra "PATVIRTINTOS" būsenos.
Parametru P830 galite užprogramuoti reakciją į klaidą, kuri atsiranda dėl užprogramuoto
įvado gnybto "/IŠOR. KLAIDOS".
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Trumpas svarbiausių naudojimo pradžios etapų aprašymas
I
5
0
Variklio
kontaktoriaus
nustatymas (P340)
Įjungus šią funkciją MOVITRAC® B elektroninė sistema perima prijungto variklio terminės apsaugos funkciją. Variklio apsaugos funkcija dažniausiai yra analogiška įprastai
naudojamai terminės apsaugos funkcijai (apsauginio variklio jungiklio), tačiau taip pat
užtikrina nuo sūkių skaičiaus priklausomą aušinimą atskiru ventiliatoriumi. Variklio
apkrova nustatoma pagal keitiklio išvado srovę, aušinimo būdą, variklio sūkių skaičių ir
laiką. Terminis variklio apsaugos modelis nustatomas pagal paleidžiant (MOVITOOLS®
MotionStudio/DBG60B) įvestus variklio duomenis ir nustatytos variklio naudojimo
sąlygos.
5.5.11 Ribinių sistemos verčių nustatymas
Mažiausias sūkių
skaičius (P301)
Sūkių skaičius, kuris negali būti mažesnis net ir tada, kai nustatytoji vertė yra nulis.
Mažiausias sūkių skaičius taikomas taip pat tada, kai nmaž. < npaleistis / stabdymas.
Didžiausias sūkių
skaičius (P302)
Nustatytoji vertė negali viršyti čia nustatytos vertės. Jeigu nustatote nmaž. > ndidž.,
mažiausiam ir didžiausiam sūkių skaičiui taikoma nustatyta ndidž. vertė.
Sūkių skaičiaus
paleidimo delsa
(P13x)
Delsos trukmė priklauso nuo nustatytosios vertės pokyčio Δn = 3 000 aps./min. Įsibėgėjimo t11 / t21 ir t11 / t21 stabdymo delsos trukmė taikoma pasikeičiant nustatytajai
vertei. Stabdymo delsos trukmė t13 / t23 taikoma panaikinus patvirtinimą STOP /
RESET klavišu arba per gnybtą.
5.5.12 Energijos taupymo funkcijos (P770) įjungimas
Energijos taupymo funkciją galima įjungti veikiant VFC / VFC & FIKSAVIMAS / U/f CHARAKTERISTIKA režimais. Veikiant tuščiąja eiga variklio imamoji galia gali būti sumažinama iki 70 %.
Energijos galima sutaupyti naudojant siurblius, ventiliatorius, transportavimo juostas ir t. t.
Taikant šį metodą asinchroninio variklio magnetizmas reguliuojamas pagal apkrovą suderinus įtampos ir dažnio santykį, o variklio magnetizmas sumažinamas.
5.5.13 Technologinių funkcijų įjungimas
Papildomai su įprastos konstrukcijos parametrais technologinės konstrukcijos prietaisams galima naudoti inžinerinės programinės įrangos MOVITOOLS® MotionStudio
modulį. Technologinę funkciją atpažinsite pagal "0T" ženklinimą tipo pavadinimo gale
arba programoje MOVITOOLS® MotionStudio pagal prie "Prietaiso duomenų" nurodytą
"Prietaiso konstrukciją: technologinė".
Šiuo metu programos modulis "Paprastas padėties nustatymas" taikomas kartu su
įmontuojamais SEW davikliais, kuriais gali būti keičiamas per iniciatorius vykdomas
greitasis lėtosios eigos perjungimas.
Avariniu atveju gali būti vykdomas papildomas įjungimas. Tada programos
MOVITOOLS® MotionStudio meniu "Darbai su prietaisu" / "Technologijos įjungimas" turi
būti įvedamas tinkamas TAN.
5.5.14 Nustatymai varikliui sukantis mažu sūkių skaičiumi (P32x)
Naudokite funkciją P320 / P330 automatinis reguliavimas tik tada, kai naudojamas
vienas variklis. Šią funkciją galite naudoti visiems varikliams ir reguliavimo būdams.
Vykstant įmagnetinimui keitiklis atlieka variklio matavimą ir nustato parametrą
P322 / P332 IxR reguliavimas. Vertės iškart išsaugomos.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
77
I
5
Eksploatacijos pradžia
Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu
0
5.5.15 Dvejetainių įvadų (P60x) priskyrimo nustatymas
Informacijos rasite skyriuje "Parametrų grupė 6.. gnybtų priskyrimas" (→ psl. 123).
5.5.16 Stabdymo funkcijos (P73x) nustatymas
MOVITRAC® B keitikliai gali valdyti prie variklio sumontuotą stabdį. Stabdymo funkcija
turi poveikį dvejetainiam išvadui, kuriam priskirta funkcija "/STABDIS" (24 V = vėdinamas stabdis). Stabdžiui valdyti naudokite DO02.
5.6
Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu
Atkreipkite dėmesį į tai, kad rankomis valdomą režimą turite išjungti prieš pritvirtindami
variklį gnybtais.
5.6.1
Analoginių nustatytųjų verčių nustatymas
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokie signalai turi būti prijungti prie gnybtų X11:2
(AI1) ir X12:1 - X12:4 (DIØØ - DIØ3), nustatant nustatytąją vertę "vienpolis / fiksuota
nustatytoji vertė" (P100), kad pavara veiktų pagal analogines nustatytąsias vertes.
Gnybtų priskyrimas čia pateiktas kaip pavyzdys ir pageidaujant gali būti keičiamas pasirinkus parametrą P601–608. Parametro "Į dešinę / sustojimas DIO1" priskyrimas negali
būti keičiamas.
X11:2 (AI11)
Analoginis
įvadas n1
X12:1
(DIØØ)
/Reguliatoriaus
blokatorius1)
X12:2 (DIØ1)
Į dešinę /
sustojimas2)
X12:3
(DIØ2)
Į kairę /
sustojimas
X12:4 (DIØ3)
Patvirtinimas /
stabdymas
X12:5
(DIØ4)
n11/n21
X12:6
(DIØ5)
n12/n22
Reguliatoriaus
blokavimas
X
0
X
X
X
0
0
Stabdymas
X
1
X
X
0
0
0
Patvirtinimas ir
sustojimas
X
1
0
0
1
0
0
Eiga į dešinę, kai
50 % ndidž.
5V
1
1
0
1
0
0
Eiga į dešinę, kai
ndidž.
10 V
1
1
0
1
0
0
Eiga į kairę, kai
50 % ndidž.
5V
1
0
1
1
0
0
Eiga į kairę, kai
ndidž.
10 V
1
0
1
1
0
0
Funkcija
1) nestandartinis nustatymas
2) nekintamas priskyrimas
0
1
X
78
=
=
=
0 signalas
1 signalas
nereikšminga
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu
I
5
0
Toliau pateiktoje eigos diagramoje parodytas pavyzdys, kaip prijungus gnybtus X12:1–
X12:4 ir naudojant analogines nustatytąsias vertes paleidžiamas variklis. Dvejetainis
įvadas X10:2 (DOØ2 "/stabdis") naudojamas stabdymo kontaktoriui K12 jungti.
1
Įvadas DIØØ
/ reguliatoriaus
blokavimas
t
0
1
Įvadas DIØ1
į dešinę / sustojimas
0
Įvadas DIØ2
į kairę / sustojimas
t
1
t
0
1
Įvadas DIØ3
patvirtinimas /
stabdymas
t
0
1
Išvadas DOØ2
/ stabdis
t
0
10V
Analoginis
įvadas n1 (AI11) 5V
0V
ndaug.
Sūkių skaičius
50 % ndaug.
nmaž.
npaleistis ir stabdymas
0
-50 % ndaug.
t
t11 aukštyn
t11 aukštyn
t11 aukštyn
t11 žemyn
t11 žemyn
t
t11 aukštyn
Stabdymo delsa t13
-ndaug.
18014398698571787
NUORODA
Kai užblokuotas keitiklis, į variklį nepatenka srovė. Variklis be stabdžio sukasi
netolygiai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
79
I
5
Eksploatacijos pradžia
Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu
0
5.6.2
Fiksuotos nustatytosios vertės
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokie signalai turi būti prijungti prie gnybtų X12:1–X12:6
(DIØØ – DIØ5), nustatant nustatytąją vertę "vienpolis / fiksuota nustatytoji vertė" (P100), kad
pavara veiktų pagal fiksuotas nustatytąsias vertes. Gnybtų priskyrimas čia pateiktas kaip
pavyzdys ir pageidaujant gali būti keičiamas pasirinkus parametrą P601–608. Parametro
"Į dešinę / sustojimas DIO1" priskyrimas negali būti keičiamas.
X12:1 (DIØØ)
/keitiklio
užblokavimas1)
X12:2 (DIØ1)
Į dešinę /
sustojimas2)
X12:3 (DIØ2)
Į kairę /
sustojimas
X12:4 (DIØ3)
Patvirtinimas /
stabdymas
X12:5 (DIØ4)
n11/n21
X12:6 (DIØ5)
n12/n22
Reguliatoriaus
blokavimas
0
X
X
X
X
X
Stabdymas
1
X
X
0
X
X
Patvirtinimas ir
sustojimas
1
0
0
1
X
X
Eiga į dešinę su
n11
1
1
0
1
1
0
Eiga į dešinę su
n12
1
1
0
1
0
1
Eiga į dešinę su
n13
1
1
0
1
1
1
Eiga į kairę su n11
1
0
1
1
1
0
Funkcija
1) be įprastų parametrų
2) nekintamas priskyrimas
0
1
X
80
=
=
=
0 signalas
1 signalas
nereikšminga
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Variklio paleidimas rankomis valdomu režimu
I
5
0
Toliau pateiktoje eigos diagramoje parodytas pavyzdys, kaip prijungus gnybtus X12:1–
X12:6 ir naudojant vidines fiksuotas nustatytąsias vertes paleidžiama pavara. Dvejetainis įvadas X10:2 (DOØ2 "/stabdis") naudojamas stabdymo kontaktoriui K12 jungti.
1
Įvadas DIØØ
/ reguliatoriaus
blokavimas
t
0
1
Įvadas DIØ1
į dešinę / sustojimas
0
Įvadas DIØ2
į kairę / sustojimas
t
1
t
0
1
Įvadas DIØ3
patvirtinimas /
stabdymas
t
0
1
Įvadas DIØ4
n11/n21
t
0
1
Įvadas DIØ5
n12/n22
t
0
1
Išvadas DOØ2
/ stabdis
t
0
Sūkių skaičius
n13
n12
n11
0
-n11
-n12
t11 aukštyn
t11 aukštyn
t11 žemyn
t11 aukštyn
t
t11 aukštyn
Stabdymo delsa t13
-n13
18014398698576011
NUORODA
Kai užblokuotas keitiklis, į variklį nepatenka srovė. Variklis be stabdžio sukasi
netolygiai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
81
I
5
Eksploatacijos pradžia
PI reguliatorius (P25x)
0
5.7
PI reguliatorius (P25x)
Informacijos apie PI reguliatorių rasite skyriuje "Projektavimas / PI reguliatorius".
5.8
Pagrindinio valdomojo įtaiso režimas (P750)
Naudojant pagrindinio valdomojo įtaiso funkciją galima įjungti automatines funkcijas,
pvz., sūkių skaičiaus sinchronizavimo funkciją. Kaip ryšio jungtis gali būti naudojama
RS485 sąsaja arba sistemos magistralės sąsaja.
Pagrindiniam valdomajam įtaisui reikia nustatyti parametrą P100 nustatytosios vertės
šaltinis = pagrindinė SBus arba P100 nustatytosios vertės šaltinis = pagrindinis RS485.
Pradinius proceso duomenis PO1–PO3 (P870, P871, P872) nustato aparatinė įranga.
Naudojant programuojamą gnybtų funkciją P60x pagrindinio prietaiso dvejetainių įvadų
"Laisvoji pagrindinio įrenginio eiga" valdomąjį įtaisą galima atskirti nuo pagrindinio įtaiso
nustatytosios vertės ir galima įjungti vietinį valdymo režimą (kaip naudojant dvipolį / fiksuotos nustatytosios vertės valdymo šaltinį).
5.9
Grupinė pavara
Informacijos apie grupinę pavarą rasite skyriuje "Projektavimas/.../daugiaašė pavara,
grupinė pavara".
5.10
Nuo sprogimo apsaugotų 2 kategorijos trifazių asinchroninių variklių
(pagal 94/9/EB) naudojimo pradžia
Nuo sprogimo apsaugoti SEW-EURODRIVE trifaziai varikliai, naudojami su
MOVITRAC® B, turi būti patvirtinti naudoti pagal techninių duomenų lentelę ir ES tipo
tyrimo sertifikatą.
Apsauginę naudoti galimai sprogioje aplinkoje funkciją perima sertifikuotas saugos įtaisas su variklio temperatūros jutikliais. MOVITRAC® B srovės ribojimo funkcija neleidžia
suveikti saugos įtaisui, t. y. variklis apsaugomas nuo neleistino įkaitimo (→ tolesnis
paveikslėlis).
Srovės ribojimas lribinė
l1
1,5 lC
lN(variklis)
lü
C
lü
D
l2
B
E
A
Priklauso nuo
variklio tipo
Leistinas ilgalaikės
srovės diapazonas
fA
fB
fC
fEck
fD
fE
f/Hz
9007200296570891
82
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Nuo sprogimo apsaugotų 2 kategorijos trifazių asinchroninių variklių
I
5
0
Naudojimo pradžioje naudokite programą MOVITOOLS® MotionStudio. Paleidžiant
galimai sprogioje aplinkoje automatiškai įjungiami pasirinktų naudoti ir patvirtintų SEW
variklių parametrai P560–P566.
Paleidus P560 juos galima įjungti tik tada, jei prieš tai buvo paleistas galimai sprogioje
aplinkoje naudoti patvirtintas variklis.
Paleidus variklį įjungiama srovės ribojimo funkcija I1. Srovės ribojama funkcija I2 apibrėžiama kaip leistinoji srovė (užbrūkšniuota sritis).
Paleidimo parametrus ir vertes galite registruoti naudodami programą MOVITOOLS®
MotionStudio. Indikacija rodoma laukelyje "ATEX informacija".
NUORODA
Daugiau informacijos rasite naudojimo instrukcijoje "Nuo sprogimo apsaugoti trifaziai
varikliai EDR.71–225".
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
83
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
5.11
Ryšio ir prietaiso profilis
Per MOVITRAC® B ryšio sąsajas užtikrinama skaitmeninė prieiga prie visų pavaros
parametrų ir funkcijų.
Dažnio keitiklis valdomas greitaisiais, cikliniais proceso duomenimis. Šiuo proceso duomenų kanalu galite parinkti ne tik nustatytąsias vertes (pvz., nustatytąjį sūkių skaičių,
integratoriaus laiko paleidimą ir sustabdymą ir t. t.), bet ir įjungti įvairias pavaros (pvz.,
patvirtinimo, reguliatoriaus blokavimo, stabdymo, greitojo stabdymo ir t. t.) funkcijas.
Tuo pačiu per šį kanalą galite nuskaityti keitiklio tikrąsias vertes, pavyzdžiui, tikrojo sūkių
skaičiaus, srovės, prietaiso būsenos, klaidos numerių ar atskaitos pranešimų.
Naudojant kartu su dažnio keitiklyje integruotu pavaros ir padėties nustatymo valdikliu
IPOSplus® proceso duomenų kanalą taip pat galima naudoti kaip tiesioginę PLV ir
IPOSplus® jungtį. Tokiu atveju proceso duomenis įvertina ne dažnio keitiklis, bet
IPOSplus® programa tiesiogiai.
Vykstant cikliškam apsikeitimui proceso duomenimis pavaros parametrus galima
nuskaityti ir įrašyti necikliškai, naudojant funkcijas READ ir WRITE. Taip keičiantis parametrų duomenimis galima naudoti taikomąsias programas, kurių visi svarbiausi pavaros
parametrai išsaugoti viršesniame automatizavimo prietaise, todėl pavaros keitiklyje
nereikia parametrų nustatyti ranka.
Naudojant tinklo magistralių sistemą pavaros technikai reikia papildomų kontrolės funkcijų, pvz., pagal laiką veikiančios tinklo magistralės kontrolės įtaiso (tinklo magistralės
skirtasis laikas) arba avarinio išjungimo koncepcijos. MOVITRAC® B kontrolės funkcijas
galite tikslingai priderinti savo poreikiams. Galite nustatyti, kurios dažnio keitiklio klaidų
reakcijos turi būti įjungiamos magistralėje atsiradus klaidoms. Daugeliui taikomųjų programų prasminga naudoti greitojo stabdymo funkciją, tačiau galite nustatyti paskutinių
nustatytųjų verčių užšaldymo funkciją.
Kadangi valdymo gnybtai veikia taip pat vykstant tinklo magistralės režimui, nuo lauko
magistralės nepriklausančias avarinio stabdymo funkcijas, kaip ir anksčiau, galite įjungti
dažnio keitiklio gnybtais.
Naudojant dažnio keitiklį MOVITRAC® B galima rinktis įvairias naudojimo pradžios ir
techninės priežiūros diagnostikos funkcijas. Rankomis valdomu prietaisu DBG60B
galima patikrinti viršesnio valdiklio siunčiamas nustatytąsias ir tikrąsias vertes. Be to,
Jums pateikiama išsamios informacijos apie ryšio sąsajų būseną.
Dar patogesnė diagnostika užtikrinama naudojant inžinerinę programinę įrangą
MOVITOOLS® MotionStudio, kuria gali būti ne tik nustatomi visi pavaros ir ryšio parametrai, bet taip pat gali būti rodomos išsamios sąsajų indikacijos ir informacija apie prietaiso būseną.
84
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
5.11.1 Proceso duomenys
Sąvoka proceso duomenys (PD) apima visus laiko požiūriu kritinius proceso duomenis
(tikruoju laiku), kurie turi būti greitai apdorojami arba perduodami. Jie pasižymi aukšta
dinamika ir aktualumu.
Proceso duomenys, pvz., yra nustatytosios ir tikrosios dažnio keitiklio vertės, taip pat
galinių jungiklių išorinės būsenos. Automatizavimo prietaisas ir dažnio keitiklis jais apsikeičia cikliškai.
Naudojant proceso duomenis vykdomas dažnio keitiklio MOVITRAC® B valdymas.
Proceso įvesties (PI) ir išvesties (PO) duomenys apdorojami atskirai. Specialiai savo taikomajai programai galite nustatyti, kokius proceso išvesties duomenis (nustatytąsias
vertes) valdymo sistema turi siųsti dažnio keitikliui arba kokie proceso įvesties duomenys (tikrosios vertės) dažnio keitiklis MOVITRAC® B priešinga kryptimi turi perduoti
viršesnei valdymo sistemai.
Dažnio keitikliui valdyti per ryšio sąsają ją pirmiausia reikia nustatyti pagal atitinkamą
valdymo šaltinį ir nustatytosios vertės šaltinį. Atskiriant valdymo ir nustatytosios vertės
šaltinį galima sudaryti įvairių kombinacijų, kurias naudojant pavarą galima valdyti per
tinklo magistralę, o analoginę nustatytąją vertę galima naudoti kaip nustatytąją vertę.
Paskui proceso išvesties duomenimis aprašoma, kaip turi būti interpretuojami dažnio
keitiklio gaunami proceso duomenys.
Parametru P100 nustatytosios vertės šaltinis nustatoma, per kurią ryšio sąsają turi būti
apdorojama dažnio keitiklio nustatytoji vertė.
Parametras
Ryšių sąsaja
RS485
P100 nustatytųjų verčių šaltinis
Tinklo magistralė
"SBus"
...
Parametru P101 nustatytosios vertės šaltinis nustatoma, kaip turi būti valdomas dažnio
keitiklis. Keitiklis laukia valdymo komandos, kuri siunčiama iš čia nustatyto šaltinio.
Parametras
Keitiklio valdymas naudojant
Gnybtai
P101 valdymo šaltinis
RS485
Tinklo magistralė
"SBus"
Reguliavimas:
GNYBTAI
Nustatant šį parametrą dažnio keitiklis valdomas tik per dvejetainius įvadus ir prireikus
per IPOSplus® valdymo programą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
85
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Reguliavimas:
RS485, TINKLO
MAGISTRALĖ,
SBus
Nustatant šį parametrą atnaujinama proceso išvesties duomenų kanale nustatyto valdymo šaltinio apibrėžta komanda (RS485 / TINKLO MAGISTRALĖ / sistemos magistralė).
Dvejetainiai įvadai ir IPOSplus® valdymo programa toliau dalyvauja valdymo procese.
ATSARGIAI!
Tam, kad dažnio keitiklį būtų galima naudojant proceso duomenis, saugumo sumetimais dažnio keitiklis turi būti visada papildomai patvirtintas taip pat gnybtų pusėje. Be
to, gnybtus reikia prijungti ir užprogramuoti taip, kad keitikliui patvirtinimas būtų perduotas per dvejetainius įvadus.
Tolesniame paveikslėlyje pavaizduotas prijungimas gnybtų pusėje ir parametrai, kurie
skirti tik dažnio keitikliui valdyti naudojant proceso duomenis.
24VIO
X12
DI00 = Klaidų atkūrimas
DI01 = Į dešinę / stabdymas
DI02 = Į kairę / stabdymas
DI03 = Patvirtinimas / stabdymas
DI04 = n11/n21
DI05TF = n12/n22
VOTF = Maitinimo įtampa TF/TH
24VIO4 = + 24 V įvadas / išvadas
GND = Dvejetainių signalų atskaitos potencialas
X13
GND = Dvejetainių signalų atskaitos potencialas
DO02 = Stabdis išjungtas
DO03 = Parengta darbui
GND = Atskaitos potencialas
DO01-C = Relės kontaktas / trukdis
DO01-NO = Atjungiamasis relės kontaktas
DO01-NC = Sujungiamasis relės kontaktas
8674167947
86
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
5.11.2 Proceso duomenų konfigūracija
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B gali būti valdomas naudojant ryšio sąsajas ir 1–10
(naudojant RS485 1–3) proceso duomenų kodus. Proceso įvesties (PI) ir išvesties (PO)
duomenų kiekis yra identiškas.
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
PI
5945505675
Proceso duomenų sąranka sudaroma naudojant prie papildinio plokštės prijungtą DIP
jungiklį arba magistralės valdymo įtaisą, sumontuotą magistralių sistemos pradžioje
(pvz., PROFIBUS-DP arba RS485). Taip dažnio keitikliui automatiškai parenkami tinkami nustatymai. Naudodami rankomis valdomą prietaisą arba tinklo magistralės monitorių, proceso duomenų sąranką programoje MOVITOOLS® MotionStudio galite kontroliuoti pasirinkę meniu punktą P090 tinklo magistralės PD sąranka.
Atsižvelgiant į naudojamą tinklo magistralės sąsają, proceso duomenų sąrankas galima
įjungti pagal toliau pateiktą lentelę.
P090 PD sąranka
1 proceso duomenų žodis + parametrų kanalas
1PD+PARAM
1 proceso duomenų žodis
1PD
2 proceso duomenų žodžiai + parametrų kanalas
2PD+PARAM
2 proceso duomenų žodžiai
2PD
....
....
10 proceso duomenų žodžių + parametrų kanalas
10PD+PARAM
10 proceso duomenų žodžių
10PD
Nuoroda: 3 PD – magistralės plokštėms, 10 PD – FSE24B priekiniam moduliui.
Dažnio keitiklio proceso duomenims valdyti svarbus tik proceso duomenų (t. y. 1PD–
10PD) kiekis. Jei programuojamieji valdikliai naudojami kaip tinklo magistralės valdantieji įtaisai, paprastai proceso duomenys išvedami tiesiai į įvadą arba išvadą arba išorinį
prietaisą. Todėl PLV įvado arba išvado, arba išorinio prietaiso atmintis turi būti pakankamo dydžio, kad joje būtų galima pateikti dažnio keitiklio proceso duomenis (žr. toliau
pateiktą paveikslėlį). Dažnio keitiklio proceso duomenų ir PLV adreso srityje adresai
paprastai priskiriami pagal valdančiąją tinklo magistralės konstrukcinę grupę.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
87
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
AW 44
AW 42
AW 40
PO 3
PO 2
PO 1
PO
PO 1
PO 2
PO 3
PI 1
PI 2
PI 3
SPS adresų diapazonas
EW 44
EW 42
EW 40
PI 3
PI 2
PI 1
PI
5945507339
5.11.3 Proceso duomenų aprašymas
Pagal proceso duomenų aprašymą apibrėžiamas perduodamų proceso duomenų
turinys. Visus proceso duomenų žodžius naudotojas gali priskirti individualiai.
Jei norite apibrėžti pirmus tris proceso duomenų žodžius, galite pasirinkti šešis tinklo
magistralės parametrus:
•
P870 Nustatytosios vertės aprašymas PO1
•
P871 Nustatytosios vertės aprašymas PO2
•
P872 Nustatytosios vertės aprašymas PO3
•
P873 Tikrosios vertės aprašymas PI1
•
P874 Tikrosios vertės aprašymas PI2
•
P875 Tikrosios vertės aprašymas PI3
Pakeitus kurį nors vieną iš minėtų parametrų, automatiškai blokuojamas nustatytajai
vertei apdoroti tinklo magistralėje skirtų proceso išvesties duomenų pasirinkimas. Tik iš
naujo įjungus tinklo magistralės parametrą
•
P876 PO duomenų patvirtinimas = ĮJ.
gaunami proceso išvesties duomenys gali būti apdorojami pagal naujus tikrųjų ir
nustatytųjų verčių aprašymus.
4–10 proceso duomenų žodžiai gali būti skaitomi ir įrašomi per IPOSplus®.
88
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
PO duomenų
nustatytosios
vertės aprašymas
Parametrais nustatytosios vertės aprašymas POx apibrėžiamas proceso išvesties duomenų žodžių, kuriuos per tinklo magistralės sistemą siunčia viršesnis automatinis prietaisas, turinys (žr. tolesnį paveikslėlį).
P870: 1PO.NUST.VERT.APRAŠ.
P871: 2PO.NUST.VERT.APRAŠ.
1 valdymo komanda
2 valdymo komanda
Nust.sūk.sk.vertė
Nustatytoji srovės vertė
ir t. t.
1 valdymo komanda
2 valdymo komanda
Nust.sūk.sk.vertė
Nustatytoji srovės vertė
ir t. t.
PO 1
PO 2
P872: 3PO.NUST.VERT.APRAŠ.
1 valdymo komanda
2 valdymo komanda
Nust.sūk.sk.vertė
Nustatytoji srovės vertė
ir t. t.
PO 3
Proceso išvesties duomenys
5946331531
Naudojant proceso išvesties duomenų žodžius PO1, PO2 ir PO3 nurodytos nustatytosios vertės gali būti perduodamos per proceso išvesties duomenų kanalą. Jūs galite
patys nuspręsti, kuriam proceso duomenų žodžiui turi būti siunčiama didesnė dalis
("High") arba mažesnė dalis ("Low").
Priskyrimas
Reikšmė
NEVEIKIA
Nustatymu NEVEIKIA pasirenkama, kad dažnio keitiklis šio
proceso išvesties duomenų žodžio nenaudos nustatytajai vertei
apdoroti. Proceso išvesties duomenų, kuriems nustatyta parinktis
NEVEIKIA, turinys ignoruojamas, nors valdymo sistema per tinklo
magistralės sistemą pateikia tikrąją nustatytąją vertę.
Nustatymu "NEVEIKIA" užblokuojamas tik šio proceso išvesties
duomenų žodžio apdorojimas keitiklio sistemoje. Tačiau per
IPOSplus® Jūs bet kada galite pasiekti proceso išvesties duomenis.
SPEED
Nustačius parametrą SŪKIŲ SKAIČIUS, MOVITRAC® B dažnio
keitiklis šiuo proceso duomenų žodžiu perduodamą nustatytąją
vertę interpretuoja kaip nustatytąjį sūkių skaičių, jeigu pagal
nustatytą veikimo režimą (P700 1 veikimo režimas, P701 2
veikimo režimas) nustatytoji sūkių skaičiaus vertė yra leistina.
Jeigu sūkių skaičiaus nustatytoji vertė yra užprogramuota, nors
ryšio sąsaja (TINKLO MAGISTRALĖ, RS485, sistemos magistralė) nustatyta kaip nustatytosios vertės šaltinis, dažnio keitiklis
veikia su nustatytąja sūkių skaičiaus verte, kuri lygi 0.
1 skaitmuo =
0,2 / min.
SROVĖ
Nustatant parametrą SROVĖ dažnio keitiklis šiuo proceso duomenų žodžiu apibrėžiamą nustatytąją vertę interpretuoja kaip
nustatytąją srovės vertę, jeigu pasirinktas režimas (P700 1 veikimo režimas) su reguliuojamu sukimo momento. Priešingu atveju
dažnio keitiklis ignoruoja nustatytąją srovės vertę.
1 skaitmuo =
0,1 % Ivard.
DIDŽ. SPEED
Nustačius parametrą DIDŽ. SŪKIŲ SKAIČIUS, MOVITRAC® B
dažnio keitiklis perduotą nustatytąją vertę interpretuoja kaip apribotą sūkių skaičių. Sūkių skaičius ribojamas nustatant aps./min.
ir abejomis kryptimis interpretuojama jo vertė.
Palaikomas per tinklo magistralę apribojamo sūkių skaičiaus
diapazonas atitinka parametro P302 1 didžiausio sūkių skaičius
verčių diapazoną. Per tinklo magistralę nustatant sūkių skaičiaus
apribojimus automatiškai nebetaikomi parametrai P302 1 didžiausias sūkių skaičius, P312 2 didžiausias sūkių skaičius.
1 skaitmuo =
0,2 / min.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Mastelio
nustatymas
89
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Ypatingi atvejai
apdorojant PO
duomenis
90
Priskyrimas
Reikšmė
Mastelio
nustatymas
DIDŽ. SROVĖ
Nustačius parametrą DIDŽ. SŪKIŲ SKAIČIUS, MOVITRAC® B
dažnio keitiklis perduotą proceso išvesties vertę interpretuoja kaip
apribotą srovę. Srovė apribojama pagal keitiklio vardinę srovę,
Ivard. % išraiška ir jos vertė taikoma abejomis sukimosi kryptimis.
Palaikomas per tinklo magistralę apribojamos srovės diapazonas
atitinka parametro P303 1 ribojama srovė verčių diapazoną. Parametrais P303 1 ribojama srovė ir P313 2 ribojama srovė nustatomos ribinės srovės vertės toliau galioja ribojamas srovės vertes
nustatant proceso duomenimis ir šie parametrai laikomi labiausiai
efektyviomis ribinėmis srovės vertėmis.
1 skaitmuo =
0,1 % Ivard.
SLYDIMAS
Nustačius parametrą SLYDIMAS, MOVITRAC® B dažnio keitiklis
perduotą proceso išvesties duomenų žodį interpretuoja kaip
slydimą kompensuojančią vertę.
Per tinklo magistralę nustatant slydimo kompensavimą automatiškai nebetaikomi parametrai P324 1 slydimo kompensavimas ir
P334 2 slydimo kompensavimas.
Nurodyti slydimo kompensavimą per proceso duomenų kanalą
techniškai prasminga tik tada, kai pasirinktas veikimo režimas
VFC N REGULIAVIMAS, nes keičiant slydimo kompensavimą
galima daryti netiesioginį poveikį sukimo momentui.
Šių slydimo kompensavimo verčių diapazonas yra identiškas
parametro P324 1 slydimo kompensavimas verčių diapazonui
ir atitinka 0–500 aps./min. sūkių skaičiaus verčių diapazoną.
Jei proceso duomenimis nustatyto slydimo vertė yra ne verčių
diapazone, tada nepasiekus mažiausios diapazono vertės
nustatoma mažiausia vertė, o viršijus didžiausią diapazono
vertę, nustatoma didžiausia diapazono vertė.
1 skaitmuo =
0,2 / min.
DELSA
Nustačius parametrą DELSA, MOVITRAC® B dažnio keitiklis
perduotą nustatytąja vertę interpretuoja kaip įsibėgėjimo arba
stabdymo delsą. Nurodyta vertė atitinka laiką milisekundėmis
ir nustatoma pagal 3 000 aps./min. sūkių skaičiaus pokytį.
Ši proceso delsa neturi įtakos greitojo ir avarinio stabdymo funkcijoms. Vykstant proceso delsos perdavimui tinklo magistralės
sistemoje, delsos parametrai t11, t12, t21 ir t22 netaikomi.
1 skaitmuo =
1 msek.
1 VALDYMO
KOMANDA /
2 VALDYMO
KOMANDA
Proceso išvesties duomenims priskyrus 1 arba 2 valdymo
komandą, per tinklo magistralės sistemą galima įjungti beveik
visas pavaros funkcijas. 1 ir 2 valdymo komandos aprašymą
galite rasti skyriuje "Valdymo komandos apibrėžimas".
SŪKIŲ
SKAIČIUS [%]
Nustačius parametrą SŪKIŲ SKAIČIUS [%] MOVITRAC® B
dažnio keitiklis interpretuoja šiuo proceso duomenų žodžiu
perduodamą nustatytąją vertę kaip nustatytąją sūkių skaičiaus
vertę procentais.
Santykinė nustatytoji sūkių skaičiaus vertė visada priklauso nuo
tuo momentu galiojančios didžiausio sūkių skaičiaus ribojimo
vertės, t. y. nuo parametro P302/312 arba DIDŽ. SŪKIŲ
SKAIČIUS arba PO sūkių skaičiaus ribojimo vertės.
4 000šeš
= 100 % ndidž.
IPOS PO
DUOMENYS
Nustačius parinktį IPOS PO-DATA pasirenkama, kad dažnio keitiklis šio proceso išvesties duomenų žodžio nenaudos nustatytajai
vertei apdoroti. Parametru IPOS PO-DATA užprogramuotą proceso išvesties duomenų žodį keitiklio sistema ignoruoja ir jis
naudojamas tik apdorojimo veiksmams atlikti IPOSplus® valdymo
programoje.
Programoje IPOSplus® pasirinkę komandą GetSys PO-Data galite
tiesiogiai prieiti prie ryšio sąsajų proceso išvesties duomenų.
Daugiau informacijos pateikta eigos ir padėties nustatymo
valdymo sistemos IPOSplus® naudojimo instrukcijoje.
Tarp viršesnio
automatinio prietaiso ir IPOSplus®
gali vykti apsikeitimas 3 žodžiais
naudojant individualiai užkoduotus
16 bitų.
Atskirai nustačius proceso išvesties duomenų aprašymą galima naudoti daugelį kombinacijų, tačiau ne visos jos yra techniškai tikslingos.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Be proceso išvesties duomenų naudojami skaitmeniniai įvadų gnybtai, o ypatingais
atvejais – taip pat analoginės MOVITRAC® B dažnio keitiklio nustatytosios vertės.
Trūksta per tinklo
magistralę pateikiamų nustatytųjų
verčių
Jeigu kaip nustatytosios vertės šaltinis yra įvesta ryšio sąsaja ir rengiant proceso
išvesties duomenų aprašymą neužprogramuojama nustatytoji vertė, keitiklis sugeneruoja nuliui lygią nustatytąją vertę.
Per tinklo magistralę nenurodyta
jokia valdymo
komanda
Jeigu kaip nustatytosios vertės šaltinis yra įvesta ryšio sąsaja ir rengiant proceso
išvesties duomenų aprašymą neužprogramuojama jokia valdymo komanda,
keitiklis nustato valdymo komandą "PATVIRTINIMAS".
Dvigubas proceso
išvesties duomenų
kanalo priskyrimas
Jeigu daugelis proceso išvesties duomenų žodžių gauna vienodą nustatytosios
vertės aprašymą, galioja tik pirmas perskaitytas proceso išvesties duomenų žodis.
Duomenys dažnio keitiklyje apdorojami šia eilės tvarka: PO1, PO2, PO3, t. y., jeigu
PO2 ir PO3 nustatytosios vertės aprašymai vienodi, galioja tik PO2. PO3 duomenys ignoruojami.
Leisti naudoti PO
duomenis
P876: PO duomenų patvirtinimas
PO 1
PO 2
PO 3
Proceso išvesties duomenys
5946336651
Pakeitus parametrus PO1–PO3 nustatytosios vertės aprašymas proceso išvesties
duomenys automatiškai užblokuojami pasirinkus PO duomenų patvirtinimas = ne.
Duomenis apdoroti proceso išvesties duomenų kanale galima tik tada, kai vėl nustatomas parametras PO duomenų patvirtinimas = TAIP (pvz., per viršesnę valdymo
sistemą).
PO/PI duomenų
apdorojimas
NO
Proceso išvesties duomenys užblokuoti.
Dažnio keitiklio nustatytoji vertė apdorojama tol, kol tinklo magistralės nustatytosios vertės vėl
nustatomos su paskutiniais galiojančiais (užšaldytais) proceso išvesties duomenimis.
YES
Proceso išvesties duomenys patvirtinti.
Dažnio keitiklis veikia su valdančio įtaiso nustatytais proceso išvesties duomenimis.
Keitiklio proceso įvesties duomenys (tikrosios vertės, informacija apie būseną ir t. t.) gali
būti nuskaitomi per visas keitiklio ryšio sąsajas, todėl yra prijungti prie valdymo ir
nustatytosios vertės šaltinio.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
91
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
RS485
Sistemos magistralė 1
PO 1
PO 2
PO 3
PO 1
PO 2
PO 3
100 nustatytosios vertės šaltinis
101 nustatytosios vertės šaltinis
2 valdymo komanda
2 valdymo komanda
n/I nustatytosios vertės
n/I apribojimai
Delsa, slydimas
taip
876 PO duomenų patvirtinimas
Magistralės diagnostika
870 Nustatytosios vertės aprašymas PO1
871 Nustatytosios vertės aprašymas PO2
872 Nustatytosios vertės aprašymas PO3
Dvejetainiai įvadai
PO 1
PO 2
PO 3
094 PO1 nustatytoji vertė [šeš]
095 PO2 nustatytoji vertė [šeš]
096 PO3 nustatytoji vertė [šeš]
Pavaros valdiklis
Nustatytosios vertės apdorojimas
plus
IPOS
Magistralės diagnostika
873 Tikrosios vertės aprašymas PI1
874 Tikrosios vertės aprašymas PI2
875 Tikrosios vertės aprašymas PI3
RS485
PI 1
PI 2
PI 3
097 PI1 tikroji vertė [šeš]
098 PI2 tikroji vertė [šeš]
099 PI3 tikroji vertė [šeš]
Sistemos magistralė 1
5946339339
92
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
PI duomenų
tikrosios vertės
aprašymas
Parametrais PI1–PI3 tikrosios vertės aprašymas apibrėžiami proceso įvesties duomenų
žodžiai, kuriuos dažnio keitiklis siunčia viršesniam automatiniam prietaisui (žr. tolesnį
paveikslėlį). Kiekvienas proceso duomenų žodis apibrėžiamas atskirais parametrais,
todėl proceso įvesties duomenims aprašyti reikalingi trys parametrai.
P875: 1PI.TIKR.VERT.APRAŠ.
P875: 2PI.TIKR.VERT.APRAŠ.
P876: 3PI.TIKR.VERT.APRAŠ.
1 Būsenos žodis
2 Būsenos žodis
Tikr. sūk. sk. vertė
1 Būsenos žodis
2 Būsenos žodis
Tikr. sūk. sk. vertė
1 Būsenos žodis
2 Būsenos žodis
Tikr. sūk. sk. vertė
Tikr. piln. srovės vertė
Tikr. piln. srovės vertė
Tikr. piln. srovės vertė
ir t. t.
ir t. t.
ir t. t.
PI 1
PI 2
PI 3
Proceso įvesties duomenys
5946342027
Naudojant proceso įvesties duomenų žodžius PI1–PI3 nurodytos nustatytosios vertės
gali būti perduodamos per proceso išvesties duomenų kanalą. 32 bitų vertės, pvz., tikroji
padėtis, perduodamos 2 proceso duomenų žodžiais. Jūs galite patys nuspręsti, kuriam
proceso duomenų žodžiui turi būti siunčiama didesnė dalis ("High") arba mažesnė dalis
("Low").
Priskyrimas
Reikšmė
NEVEIKIA
Proceso įvesties duomenų žodžiui priskyrus parinktį NEVEIKIA,
šio proceso įvesties duomenų žodžio keitiklio sistema neatnaujinama. Tokiu atveju MOVITRAC® B atgal pateikia 0000šeš vertę
viršesniam valdikliui.
SPEED
Pasirinkus parinktį SŪKIŲ SKAIČIUS dažnio keitiklis esamą
tikrąją sūkių skaičiaus vertę (aps./min. vienetais) atgal pateikia
viršesniai automatizavimo sistemai.
Tiksli tikroji sūkių skaičiaus vertė gali būti atgal pateikiama tik
tada, kai dažnio keitiklis pagal faktinį variklio sūkių skaičių gali
nustatyti per sūkių skaičiaus atbulinio ryšio sistemą. Kai slydimo
vertė kompensuojama, tikrojo variklio sūkių skaičiaus paklaida
priklauso tik nuo naudotojo nustatyto slydimo kompensavimo
tikslumo.
1 skaitmuo =
0,2 / min.
IŠVADO SROVĖ
Nustačius parametrą IŠVADO SROVĖ dažnio keitiklis esamą
tikrąją išvado srovės vertę [% Ivard.] (procentais, pagal dažnio
keitiklio vardinę srovę) atgal pateikia viršesnei automatizavimo
sistemai.
1 skaitmuo =
0,1 % Ivard.
AKTYVIOJI
SROVĖ
Proceso įvesties duomenų žodį priskyrus parametru AKTYVIOJI
SROVĖ, dažnio keitiklis esamą tikrąją aktyviosios srovės vertę %
Ivard. atgal siunčia viršesnei automatizavimo sistemai.
1 skaitmuo =
0,1 % Ivard.
1 BŪSENOS
ŽODIS /
2 BŪSENOS
ŽODIS
Proceso įvesties duomenims priskyrus 1 arba 2 būsenos žodį,
galima peržiūrėti daugelį duomenų apie būseną, pranešimus apie
trukdžius ir kontrolinius pranešimus.
SŪKIŲ SKAIČIUS
[%]
Nustačius parametrą SŪKIŲ SKAIČIUS [%] dažnio keitiklis esamą
santykinę tikrąją sūkių skaičiaus vertę % ndidž. / P302 atgal
pateikia viršesnei automatizavimo sistemai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Mastelio
nustatymas
4 000šeš
= 100 % ndidž.
93
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Proceso duomenų
struktūra
Priskyrimas
Reikšmė
Mastelio
nustatymas
IPOS PI
DUOMENYS
Nustačius parametrą IPOS PI ("IPOS Process Input Data")
programa IPOSplus® proceso įvesties duomenimis viršesniam
valdikliui gali persiųsti individualią tikrąją vertę. Pasirinkus minėtą
nustatymą tarp programos IPOSplus® ir viršesnio valdiklio per proceso duomenų kanalą gali vykti apsikeitimas individualiai užkoduotais duomenimis iki 48 bitų.
Programoje IPOSplus® pasirinkę komandą SetSys PI-Data galite
tiesiogiai kurti proceso įvesties duomenų aprašymus. Daugiau
informacijos pateikta eigos ir padėties nustatymo valdymo sistemos IPOSplus® naudojimo instrukcijoje.
Tarp viršesnio
automatinio
prietaiso ir
IPOSplus® gali
vykti apsikeitimas 3 žodžiais
naudojant individualiai užkoduotus 16 bitų.
Proceso duomenys perduodami kaip fiksuotos, laidu atskirtos vertės, kurias, vykstant
tolesniam procesui, būtų įmanoma kuo paprasčiau apskaičiuoti. Parametrai su vienodais matavimo vienetais yra vienodos struktūros, todėl viršesnio automatizavimo prietaiso taikomojoje programoje galima tiesiogiai palyginti nustatytąsias ir tikrąsias vertes.
Išskiriami trys proceso duomenų tipai:
•
apsukų skaičius, aps./min.;
•
srovė, % Ivard. (vardinė srovė);
•
delsa, msek.
Įvairūs valdymo komandos arba būsenos žodžio variantai užkoduoti kaip bitų laukeliai ir
yra aprašomi atskirame skyriuje.
Proceso duomenys
Tipas
Skyra
Sūkių skaičiaus nustatytoji vertė /
Sūkių skaičiaus esamoji vertė /
Slydimo kompensavimo sūkių
skaičių apribojimas
Integer 16
1 skaitmuo =
0,2 aps./min.
Atskaita
Diapazonas
Santykinė nustatytoji sūkių
skaičiaus vertė [%] /
Santykinė tikroji sūkių skaičiaus
vertė [%]
Integer 16
1 skaitmuo =
0,0061 %
(4 000šeš = 100 %)
Didžiausias
keitiklio sūkių
skaičius
-200 % – 0 – + 200 % – 0,0061 %
8 000šeš – 0 – 7FFFšeš
Tikroji pilnutinės srovės vertė /
Tikroji aktyviosios srovės vertė /
Nustatytoji srovės vertė
Srovės ribojimas
Integer 16
1 skaitmuo =
0,1 % Ivard.
Vardinė dažnio
keitiklio srovė
-3 276,8 % – 0 – +3 276,7 %
8 000šeš – 0 – 7FFFšeš
Proceso įsibėgėjimo delsa /
Proceso stabdymo delsa
Unsigned
16
1 skaitmuo = 1 msek.
delta f = 100 Hz
0–65 535 msek.
0000šeš – FFFFšeš
-6553,6 – 0 – +6553,4 min.-1
8 000šeš – 0 – 7FFFšeš
Jei variklis prijungtas tinkamai, teigiamos sūkių skaičiaus vertės atitinka sukimosi "Į
DEŠINĘ" kryptį.
Pavyzdžiai
Proceso
duomenys
Sūkių
skaičius
Santykinis
sūkių skaičius
Srovė
Delsa
94
Vertė
Mastelio nustatymas
Į dešinę –
400 aps./ min.
400/0,2 = 2 000deš = 07D0šeš
Į kairę –
750 aps./ min.
-(750/0,2) = 3 750deš = F15Ašeš
Į dešinę 25 % fdidž.
25 x (16 384/100) = 4 096deš = 1 000šeš
4 096deš arba 1 000šeš
-75 x (16 384/100) = -12 288deš = D000šeš
-12 288deš arba
D000šeš
45 % Ivard.
(45/0,1) = 450deš = 01C2šeš
450deš arba 01C2šeš
115,5 % Ivard
(115,5/0,1) = 1 155deš = 0483šeš
1 155deš arba 0483šeš
300 msek.
300 msek. → 300deš = 012Cšeš
300deš arba 012Cšeš
1,4 sek.
1,4 sek. = 1 400 msek.
400deš = 0578šeš
1 400deš arba 0578šeš
Į kairę 75 % fdidž.
Perduodamas proceso
duomuo
2 000deš
arba 07D0šeš
-3 750deš arba F15Ašeš
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
5.11.4 Eigos valdymas
Valdymo
komandos
apibrėžimas
Valdymo komanda yra 16 bitus atitinkančio pločio. Kiekvienam bitui priskirta po vieną
dažnio keitiklio funkciją. Žemesnįjį baitą sudaro 8 nekintami apibrėžti funkciniai bitai,
kurie visada galioja. Skirtingoms valdymo komandoms priskiriami skirtingi aukštesnieji
valdymo bitai.
Funkcijų, kurių nepalaiko dažnio keitiklis, taip pat negalima įjungti naudojant valdymo
komandą. Tokiu atveju atskirus valdymo komandų bitus reikia laikyti atsarginiais ir naudotojas jiems turi nustatyti loginio 0 vertes!
Pagrindinis
valdymo blokas
Žemos vertės valdymo komandos dalyje (0–7 bitai) 8 funkciniais bitais yra apibrėžtos
svarbiausios pavaros funkcijos. Tolesnėje apžvalgoje pateiktos pagrindiniam valdymo
blokui priskirtos funkcijos.
Bitas
0
Funkcija
Reguliatoriaus blokavimas = "1" / patvirtinimas = "0"
1
Patvirtinimas = "1" / greitasis stabdymas = "0"
2
Patvirtinimas = "1" / stabdymas = "0"
3
Rezervuota
4
Integratoriaus perjungimas: 1 integratorius = "1" / 2 integratorius = "0"
5
Parametrų sąrankos perjungimas: parametrų sąranka 2 = "1" / parametrų sąranka 1 = "0"
6
Atstata: esamo trukdžio atstata = "1" / neįjungta = "0"
7
Rezervuota
8
9
10
11
12
Pagal valdymo komandą
13
14
15
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
95
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
0
Saugai svarbių
valdymo komandų
susiejimas
Valdymo komandos yra
•
CONTROLLER INHIBIT
•
GREITASIS STABDYMAS / STABDYMAS
•
SUSTOJIMAS
•
PATVIRTINIMAS
gali būti vienu metu įjungiamos per nustatytą valdymo šaltinį, dvejetainius įvadus ir valdymo programą IPOSplus®. Šios saugai reikšmingos valdymo funkcijos susiejamos
nustatant atskirų valdymo komandų reikšmingumo lygį. Tolesniame paveikslėlyje
pavaizduota, kad norint patvirtinti dažnio keitiklį, patvirtinimo signalus turi sugeneruoti
visi trys (gnybtų, valdymo komandos ir programos IPOSplus® apdorojimo) blokai. Jeigu
kuris nors vienas iš apdorojimo blokų siunčia viršesnę valdymo komandą (pvz., SUSTOJIMAS arba REGULIATORIAUS BLOKAVIMAS), tada taikoma viršesnė valdymo
komanda.
Įjungus dažnio keitiklį programa IPOSplus® pateikia valdymo komandą PATVIRTINIMAS, todėl pavarą galima iškart valdyti be IPOSplus® programos.
Kai dažnio keitikliui valdyti naudojami proceso duomenys (P101 valdymo šaltinis =
RS485 / TINKLO MAGISTRALĖ / SBus), dvejetainiai įvadai lieka įjungti. Saugai reikšmingos funkcijos, pvz., reguliatoriaus blokavimas ir patvirtinimas, gnybtų pusėje ir
magistralėje apdorojamos vienodai, t. y. norint valdyti dažnio keitiklį per tinklo magistralę, turi būti gaunamas patvirtinimas gnybtų pusėje. Visos kitos gnybtais arba valdymo
komanda įjungiamos funkcijos apdorojamos ARBA komanda. Tolesniame paveikslėlyje
pavaizduota prietaiso būsena, atsižvelgiant į įvairius valdymo šaltinius (gnybtus, magistralę arba IPOS® valdymo komandą)
MAGISTRALĖ:
Į dešinę / sustojimas = 0
GNYBTAI:
Į kairę / sustojimas = 0
Bit 0 = 1
XOR
P101 =
SBus / RS485 /
tinklo magistralė
Patvirtinimas / stabdymas = 0
AND
IPOS valdymo komanda:
MAGISTRALĖ:
Bit 2 = 0
P101 =
SBus / RS485 / tinklo magistralė
IPOS valdymo komanda:
Bit 30 = 1
OR
OR
Gnybtai:
AND
SUSTOJIMAS
Bit 0 = 1
Bit 1 = 1
Reguliatoriaus
blokavimas = 0
REGULIATORIAUS BLOKAVIMAS
"1"
"F"
Prietaiso būsena
"2"
"2"
KLAIDA
STABDYMAS
Gnybtai
Išor. Klaida = 0
Gnybtai:
Stabdymas = 0
OR
IPOS valdymo
komanda:
OR
Bit 11 = 1
Bit 1 = 0
P101 =
SBus / RS485 /
tinklo magistralė
96
AND
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Saugos sumetimais pagrindinis valdymo blokas apibrėžtas taip, kad dažnio keitiklis,
kuriam nustatyta valdymo komanda 0000šeš yra nepatvirtintos būsenos, nes visos
einamos tinklo magistralės valdančiosios sistemos įvykus klaidai išvadams atgal
nustato vertes, lygias 0000šeš! Tokiu atveju dažnio keitiklis atlieka greitojo stabdymo
veiksmą, o paskui įjungia mechaninį stabdį.
Valdymo
komandos
Dažnio keitiklio
valdymas
naudojant 0–2 bitą
Jeigu dažnio keitiklis patvirtinamas gnybtų pusėje, jį galima valdyti 0–2 bitais, naudojant
programas su pagrindinio valdymo bloko sūkių skaičiaus atbulinio ryšio sistema.
2 bitas: patvirtinimas /
stabdymas
1 bitas: patvirtinimas / greitasis
stabdymas
0 bitas: reguliatoriaus blokavimas / patvirtinimas
Viršenybė
aukšta
žema
.
.
.
.
.
.
.
Valdymo
komanda:
Reguliatoriaus
blokavimas:
Greitasis
stabdymas:
2 bitas 1 bitas 0 bitas
X
X
1
pvz., 01šeš, 03šeš,
05šeš, 07šeš,
X
0
0
pvz., 00šeš, 04šeš
Stabdymas:
0
1
0
pvz., 02šeš
Patvirtinimas:
1
1
0
06šeš
X = nereikšminga
Valdymo komanda
"Reguliatoriaus
blokavimas"
Valdymo komanda Reguliatoriaus blokavimas galite užblokuoti galines dažnio keitiklio
galios kaskadas ir prijungti didelio stiprumo varžas. Tuo pačiu dažnio keitiklis įjungia
mechaninį variklio stabdį, kuris tuoj pat mechaniškai sustabdo pavarą. Nustačius šią valdymo komandą varikliai, kurie neturi mechaninio stabdžio, sukasi netolygiai.
Norint įjungti valdymo komandą Reguliatoriaus blokavimas, pakanka nustatyti 0 bitą:
Reguliatoriaus blokavimas / patvirtinimas valdymo komandoje, nes visi kiti bitai yra
nereikšmingi. Todėl šis valdymo bitas turi didžiausią viršenybę valdymo komandoje.
Valdymo komanda
"Greitasis
stabdymas"
Pasirinkus valdymo komandą Greitasis stabdymas, dažnio keitiklis stabdomas nustačius tuo momentu galiojančią greitojo stabdymo delsą. Nustatomos šios greitojo
stabdymo delsos vertės:
•
P136 T13 Stabdymo delsa (pasirinkus 1 parametrų sąranką)
•
P146 T23 Stabdymo delsa (pasirinkus 2 parametrų sąranką)
Tinklo magistralei nustatyta proceso delsa greitajam stabdymui jokios įtakos neturi!
Ši valdymo komanda įjungiama atkūrus 1 bitą: Patvirtinimas / greitasis stabdymas.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
97
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Valdymo komanda
"Sustojimas"
Pasirinkus valdymo komandą Sustojimas, dažnio keitiklis sustabdomas. Jeigu per tinklo
magistralės sistemą perduodama proceso delsos vertė, ši valdymo komanda taiko naujausią nurodytą delsos vertę kaip stabdymo delsą. Priešingu atveju dažnio keitiklis šiai
valdymo komandai taiko tipines stabdymo delsos vertes pagal nustatytą parametrų ir
integratoriaus sąranką.
Valdymo komanda Sustojimas įjungiama 2 bitu: Patvirtinimas / sustojimas.
Valdymo komanda
"Patvirtinimas"
Pasirinkus valdymo komandą Patvirtinimas, per tinklo magistralės sistemą patvirtinkite
dažnio keitiklį. Jeigu per tinklo magistralės sistemą perduodama proceso delsos vertė,
ši valdymo komanda taiko naujausią nurodytą delsos vertę kaip įsibėgėjimo delsą. Priešingu atveju dažnio keitiklis šiai valdymo komandai taiko tipines įsibėgėjimo delsos
vertes pagal nustatytą parametrų ir integratoriaus sąranką.
Valdymo komandai Patvirtinimas visiems trims bitams turi būti pasirinkta parinktis
Patvirtinimas (110bin).
Galiojančios
parametrų
sąrankos
pasirinkimas
Atstata atsiradus
klaidai
98
Galiojanti parametrų sąranka pasirenkama naudojant valdymo komandos 5 bitą.
Parametrų sąranką perjungti galima tik tada, kai nustatyta būsena Reguliatoriaus
blokavimas.
Šis bitas su įvado gnybto funkcija Parametrų sąrankos perjungimas yra susietas ARBA
komanda, t. y. 2 parametrų sąranką įjungia loginė įvado gnybto ARBA valdymo
komandos bito "1" būsena!
Naudojant valdymo komandos 6 bitą, atsiradus klaidai per proceso duomenų kanalą
vykdoma atstata. Atstatos funkcija gali būti įjungiama tik tada, kai valdymo komandoje
yra 0/1 frontas.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
1 valdymo
komanda
Be svarbiausių pagrindinio valdymo bloko pavaros funkcijų 1 valdymo komanda aukštesniame baite turi funkcinių bitų, skirtų vidinėms nustatytosios vertės funkcijoms, kurias
generuoja MOVITRAC® B dažnio keitiklis.
Bitas
Galimos funkcijos
Priskyrimas
0
Reguliatoriaus blokavimas "1" / patvirtinimas "0"
1
Patvirtinimas "1" / greitasis stabdymas "0"
2
Patvirtinimas "1" / sustojimas "0"
3
4
Nustatyta nekintamai
Rezervuota
Integratoriaus perjungimas
5
Parametrų sąrankos perjungimas
6
Atkūrimas
7
Rezervuota
8
Variklio potenciometro sukimosi
kryptis
0 = sukimosi kryptis Į DEŠINĘ
1 = sukimosi kryptis Į KAIRĘ
9
10
Variklio įsibėgėjimo
potenciometras
Variklio stabdymo
potenciometras
10
0
1
0
1
11
12
Vidinių nekintamų
nustatytųjų verčių
n11–n13 arba
n21–n23 pasirinkimas
12 11
0 0 = nustatytoji sūkių skaičiaus vertė, gaunama per 2 proceso išvesties
duomenų žodį
0 1 = vidinė nustatytoji vertė n11 (n21)
1 0 = vidinė nustatytoji vertė n12 (n22)
1 1 = vidinė nustatytoji vertė n13 (n23)
13
Nekintamos nustatytosios vertės
perjungimas
0 = nekintamos nustatytosios įjungtos parametrų sąrankos vertės,
pasirenkamos per 11/12 bitą
1 = nekintamos nustatytosios kitos parametrų sąrankos vertės,
pasirenkamos per 11/12 bitą
9
0 = nepakeista
0 = stabdymas
1 = įsibėgėjimas
1 = nepakeista
14
Rezervuota
Rezervuotiems bitams turi būti nustatytos nulinės vertės!
15
Rezervuota
Rezervuotiems bitams turi būti nustatytos nulinės vertės!
Šios vidinės nustatytosios vertės funkcijos įjungiamos parametrą P100 nustatant pagal
nekintamą nustatytąją vertę arba variklio potenciometrą bei nustatant tinkamus 1 valdymo komandos bitus. Nustatytoji sūkių skaičiaus vertė, nurodyta SBus proceso išvesties duomenų žodžiu, nebegalioja!
Variklio
potenciometras
per tinklo
magistralę
Variklio potenciometro nustatytosios vertės funkcija valdoma per tinklo magistralės
sąsają taip pat, kaip per įprastus įvadų gnybtus. Proceso delsa, kurią galima nurodyti
kitu proceso išvesties duomenų žodžiu, turi įtakos variklio potenciometrui. Naudojami tik
šie variklio potenciometro integratoriai.
•
P150 T3 įsibėgėjimo delsa
•
P151 T4 stabdymo delsa
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
99
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
2 valdymo
komanda
2 valdymo komandą sudaro funkciniai bitai, skirti svarbiausioms pagrindinio bloko
pavaros funkcijoms, o didelės vertės dalyje – virtualieji įvadų gnybtai. Šie įvado gnybtai
yra laisvai programuojami, tačiau fiziškai neegzistuoja, nes trūksta aparatinės įrangos
(papildomų plokščių). Šie įvado gnybtai vaizduojami ant virtualiųjų tinklo magistralės
įvado gnybtų. Kiekvienas virtualusis gnybtas priskirtas papildomam ir fiziškai neegzistuojančiam įvado gnybtui bei gali būti laisvai programuojamas.
Bitas Funkcija
0
Apibrėžtis
Reguliatoriaus blokavimas "1" / patvirtinimas "0"
1
Patvirtinimas "1" / greitasis stabdymas "0"
2
Patvirtinimas "1" / sustojimas "0"
3
Rezervuota
4
Integratoriaus perjungimas
5
Parametrų sąrankos perjungimas
6
Atkūrimas
7
Rezervuota
8
1 virtualusis gnybtas = P610 / DI10 dvejetainis įvadas
9
2 virtualusis gnybtas = P611 / DI11 dvejetainis įvadas
10
3 virtualusis gnybtas = P612 / DI12 dvejetainis įvadas
11
4 virtualusis gnybtas = P613 / DI13 dvejetainis įvadas
12
5 virtualusis gnybtas = P614 / DI14 dvejetainis įvadas
13
6 virtualusis gnybtas = P615 / DI15 dvejetainis įvadas
14
7 virtualusis gnybtas = P616 / DI16 dvejetainis įvadas
15
8 virtualusis gnybtas = P617 / DI17 dvejetainis įvadas
Nustatyta nekintamai
Virtualusis įvado gnybtas
ATSARGIAI!
Jei į dažnio keitiklio tinklo magistralės sąsają papildomai įdėtas papildinys FIO21B,
viršesni yra papildinio FIO21B įvadai. Tokiu atveju virtualieji įvadai nevertinami!
100
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Būsenos žodžio
apibrėžimas
Būsenos žodis yra 16 bitų atitinkančio pločio. Žemos vertės baitą, vad. pagrindinį būsenos bloką, sudaro 8 nekintamai nustatyti būsenos bitai, kuriais perduodami signalai apie
svarbiausias pavaros būsenas. Skirtingoms valdymo komandoms priskiriami skirtingi
aukštesnieji būsenos bitai.
Pagrindinis
būsenos blokas
Pagrindiniame būsenos žodžio bloke pateikiama informacija apie būseną, kuri reikalinga beveik visoms taikomosioms pavaros programoms.
Bitas
0
Funkcija / priskyrimas
Apibrėžtis
Galinė pakopa patvirtinta "1" / galinė pakopa užblokuota "0"
1
Keitiklis parengtas naudoti "1" / keitiklis neparengtas naudoti "0"
2
PO duomenys patvirtinti "1" / PO duomenys užblokuoti "0"
3
Esama integratoriaus sąranka: 2 integratorius "1" / 1 integratorius "0"
4
Esama parametrų sąranka: 2 parametrų sąranka "1" / 1 parametrų
sąranka "0"
5
Trukdis / įspėjimas: Trukdis / įspėjimas yra padėtyje "1" / trukdžio
nėra "0"
Nustatyta nekintamai
6
7
Pranešimas
"Keitiklis parengtas
darbui"
Pranešimas
"PO duomenų
patvirtinimas"
1 būsenos žodžio bitas verte Keitiklis parengtas darbui = 1 praneša, kad dažnio keitiklis
yra parengtas reaguoti į išorinio valdiklio komandas. Dažnio keitiklis neparengtas
darbui, kai
•
MOVITRAC® B praneša apie klaidą;
•
įjungtas gamyklinis nustatymas ("Setup");
•
nėra tinklo įtampos.
2 bitas pranešimu PO duomenys patvirtinti = 1 praneša apie tai, kad dažnio keitiklis reaguoja į valdymo arba nustatytąsias ryšio sąsajų vertes. Tolesniame paveikslėlyje
pavaizduota, kokios sąlygos turi būti įvykdomos, kad būtų patvirtinami PO duomenys:
100 Nustatytosios vertės šaltinis RS-485
101 Nustatytosios vertės šaltinis RS-485
SBus 1
SBus 1
ARBA
876 PO duomenų patvirtinimas
TAIP
IR
Būsenos žodis – 2 bitas: PO duomenų patvirtinimas
5946738187
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
101
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Trukdis / įspėjimas
1 būsenos žodis
5 būsenos žodžio bitu dažnio keitiklis praneša apie galimą trukdį arba įspėjimą. Atsiradus gedimui dažnio keitiklis gali nebebūti parengtas darbui. Įspėjimas gali būti siunčiamas kaip laikinas signalas, dėl kurio nesikeičia dažnio keitiklio būsena. Todėl, norėdami tiksliai nustatyti gedimą, be šio trukdžių bito papildomai turite taip pat įvertinti 1 bitą
Keitiklis parengtas darbui (sąlyga: vardinė įtampa ĮJ.).
1 bitas: Parengtas darbui
5 bitas: Trukdis / įspėjimas
Reikšmė
0
0
Keitiklis neparengtas darbui
0
1
Sutrikimas
1
0
Keitiklis parengtas darbui
1
1
Įspėjimas
1 būsenos žodis be papildomos pagrindinio bloko būsenos informacijos, išreikštas
didelės vertės būsenos baitu, reiškia prietaiso būseną arba klaidos numerį. Atsižvelgiant
į trukdžių bitą, kai trukdžio bitas = 0, rodoma prietaiso būsena, o atsiradus trukdžiui
(trukdžių bitas = 1) – klaidos numeris. Panaikinus trukdį, taip pat panaikinamas trukdžių
bitas ir vėl rodoma esama prietaiso būsena. Klaidų numerių ir prietaiso būsenų reikšmes
rasite sistemos žinyne arba MOVITRAC® B naudojimo instrukcijoje.
Bitas Funkcija
0
Patvirtinimas galinei pakopai
1
Keitiklis parengtas darbui
2
Atblokuoti PO duomenis
3
Esama integratoriaus sąranka
4
Esama parametrų sąranka
5
Trukdis / įspėjimas
6
Rezervuota
7
Rezervuota
8
9
10
11
12
13
14
15
102
Apibrėžtis
Nustatyta nekintamai
Trukdis / įspėjimas?
5 bitas = 1 → klaidos numeris:
01 viršsvoris
02...
Prietaiso būsena / klaidos
numeris
5 bitas = 0 → prietaiso būsena:
0x1 reguliatoriaus blokavimas
0x2 ...
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
2 būsenos žodis
2 būsenos žodis be papildomos pagrindinio bloko būsenos informacijos, išreikštas
didelės vertės būsenos baitu, reiškia išvado gnybtus DO10–DO17. Užprogramavus
išvado gnybtų funkcijas, visus įprastus signalus galima apdoroti tinklo magistralės
sistemoje.
Bitas Funkcija
0
Patvirtinimas galinei pakopai
1
Keitiklis parengtas darbui
2
Atblokuoti PO duomenis
3
Esama integratoriaus sąranka
4
Esama parametrų sąranka
5
Trukdis / įspėjimas
6
Rezervuota
7
Rezervuota
8
1 virtualusis gnybtas = P630 / DO10 dvejetainis įvadas
9
2 virtualusis gnybtas = P631 / DO11 dvejetainis įvadas
10
3 virtualusis gnybtas = P632 / DO12 dvejetainis įvadas
11
4 virtualusis gnybtas = P633 / DO13 dvejetainis įvadas
12
5 virtualusis gnybtas = P634 / DO14 dvejetainis įvadas
13
6 virtualusis gnybtas = P635 / DO15 dvejetainis įvadas
14
7 virtualusis gnybtas = P636 / DO16 dvejetainis įvadas
15
8 virtualusis gnybtas = P637 / DO17 dvejetainis įvadas
Apibrėžtis
Nustatyta nekintamai
Virtualusis išvado gnybtas
ATSARGIAI!
Jei į dažnio keitiklio tinklo magistralės sąsają papildomai įdėtas papildinys FIO21B,
viršesni yra papildinio FIO21B įvadai. Tokiu atveju virtualieji įvadai nevertinami!
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
103
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Klaidos numeris ir
prietaiso būsena
NUORODA
Naujausią klaidų numerių ir prietaiso būsenų sąrašą rasite Jūsų prietaiso aparatinės
įrangos parametrų sąraše. Daugiau informacijos rasite naudojimo instrukcijoje ir
MOVITRAC® B sistemos žinyne.
Prietaiso būsena
Būsenos žodžiu parodoma MOVITRAC® B veikimo būsena, o atsiradus klaidai,
rodomas klaidos arba įspėjimo kodas.
Prietaiso būsena
(aukštesnysis baitas 1
būsenos žodyje)
Būsenos šviesos
diodas
Reikšmė
0
24 V režimas (keitiklis darbui nepasirengęs)
geltona, mirksi
1
Įjungtas reguliatoriaus blokavimas
geltona, dega
2
Nėra patvirtinimo
geltona, dega
3
Rimties srovė
žalia, dega
4
Patvirtinimas
žalia, dega
5
Reguliavimas
žalia, dega
8
Gamykliniai nustatymai
13
Fiksavimas
žalia, dega
Klaidos numeris rodomas
būsenos žodyje
Klaidos indikacija (mirksinti)
raudona, mirksi
Rodoma faktinė prietaiso
būsena
Valdymo rankomis režimas
žalia, dega
16
Keitiklis laukia duomenų
žalia ir geltona, mirksi
17
"Saugus sustojimas" įjungtas
geltona, mirksi
14
ĮSPĖJIMAS!
Neteisinga rodmens U = įjungtas "Saugus sustojimas" interpretacija
Mirtis arba sunkūs sužeidimai.
Indikacija U = "Saugus stabdymas" nėra susijusi su sauga ir negali būti perduodama į toliau prijungtas sistemas kaip saugos signalas.
Mirksinčios U raidės indikacija naudojant FBG11B.
104
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
5.11.5 Kontrolės funkcijos
Siekiant užtikrinti saugų dažnio keitiklio MOVITRAC® B naudojimą per ryšio sąsajas,
naudojamos papildomos kontrolinės funkcijos, kurias, atsiradus klaidai magistralėje,
įjungia naudotojo nustatoma pavaros funkcija. Kiekvienai ryšio sąsajai egzistuoja du
atskiri parametrai.
•
Skirtojo laiko trukmė
•
Skirtojo laiko atsakas
Šiais parametrais galima nustatyti nuo taikomosios programos priklausantį pavaros
veikimą atsiradus klaidai ryšio sistemoje.
Pranešimas apie
skirtojo laiko
klaidą / skirtojo
laiko trukmę /
skirtojo laiko
atsaką
Dažnio keitiklis generuoja skirtojo laiko signalą, kai per nustatytą laiką (skirtojo laiko
trukmę) per magistralės sistemą negaunama jokių naujų duomenų. Nustatomu skirtojo
laiko atsako parametru apibrėžiamas trukdžio variantas (klaida / įspėjimas) bei pavaros
atsakas į klaidą.
Klaidos
pranešimas apie
skirtąjį laiką
Kiekvienai ryšio sąsajai MOVITRAC® B generuoja atskirą Pranešimą apie skirtojo
laiko klaidą:
Skirtojo laiko
trukmė
Skirtojo laiko
atsakas
Ryšių sąsaja
Klaidos numeris
Klaidos pranešimas apie
skirtąjį laiką
RS485
F 43
RS485 SKIRTASIS LAIKAS
"SBus"
F 47
SBUS 1 TIMEOUT
Skirtojo laiko trukmė nustatoma atskirai kiekvienai ryšio sąsajai.
Ryšių sąsaja
Parametro numeris
Parametro pavadinimas
Skirtojo laiko
trukmė
RS485
812
RS485 skirtojo laiko
trukmė
0,00 sekundžių
"SBus"
883
SBus 1 skirtasis laikas
0,10 sekundžių
Skirtojo laiko atsakas nustatoma atskirai kiekvienai ryšio sąsajai.
Parametro numeris
Parametro pavadinimas
Skirtojo laiko atsakas
833
Atsakas RS485 SKIRTASIS
LAIKAS
GREITASIS PAL. / ĮSPĖJ.
836
Atsakas SBus1 SKIRTASIS
LAIKAS
GREITASIS PAL. / ĮSPĖJ.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
105
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Skirtojo laiko kontrolė tikslinga visoms ryšio sąsajoms, tačiau atskiroms magistralės
sistemoms taikoma kontrolinė funkcija gali labai skirtis.
Parametras tinklo magistralės skirtojo laiko
trukmė
Verčių diapazonas
Matavimo vienetai
Sekundės
Diapazonas
nuo 0,01 sek. iki 650,00 sek., kas 10 msek.
Ypatingas atvejis
0 arba 650,00 = išjungtas tinklo magistralės skirtasis
laikas
Gamykliniai nustatymai
0,5 sek.
NUORODA
Naudojant MOVILINK® per RS485 ir SBus, parametrų P812 arba P883 skirtasis laikas
turi būti nustatomas ranka. Norint valdyti per CANopen arba FSE24B, skirtasis laikas
automatiškai nustatomas parametrui P883.
5.11.6 Keitiklio parametrų nustatymas
Keitiklio pavaros parametrai pasiekiami naudojant magistralės READ ir WRITE funkcijas. Papildomos visų magistralės sistemų funkcijos gali būti atliekamos per
MOVILINK® parametrų kanalą. Šis parametrų kanalas būna visose magistralės sistemose ir toliau jo aprašymas nepateiktas.
Papildomai prie tinklo magistralės sąsajos dokumentacijos rasite kitų programavimo
nurodymų, kaip MOVILINK® parametrų kanalą naudoti įvairiose magistralių sistemose.
Parametrų
nustatymo eiga
Dažnio keitiklio MOVITRAC® B parametrai nustatomi pagal kliento serverio modelį, t. y.
dažnio keitiklis reikalaujamą informaciją pateikia tik gavęs viršesnio automatizavimo
prietaiso komandą. MOVITRAC® B paprastai atlieka tik serverio funkciją (žr. tolesnį
paveikslėlį).
CLIENT
SERVER
Request
Indication
Response
Confirmation
5947102475
106
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
MOVILINK®
parametrų kanalo
struktūra
Naudojant MOVILINK® parametrų kanalą, neatsižvelgiant į nuo magistralę, galima
prieiti prie dažnio keitiklio pavaros parametrų. Šiame parametrų kanale yra specialios
funkcijos, skirtos įvairiai informacijai apie parametrus skaityti. Parametrų kanalas susideda iš administravimo, rezervinio, indekso žodžio baito ir keturių duomenų baitų.
Baitas 0
Baitas 1
Baitas 2
Baitas 3
Baitas 4
Baitas 5
Baitas 6
Baitas 7
Administravimas
Subindeksas
Index High
Index Low
MSB
duomenys
Duomenys
Duomenys
LSB
duomenys
Parametro indeksas
4 duomenų baitai
Parametrų kanalo
valdymas
(0 baitas)
Visą parametrų nustatymo eigą koordinuoja 0 "administravimo" baitas. Šiuo baitu pateikiami svarbūs tarnybiniai parametrai, pvz., techninės priežiūros kodas, duomenų ilgis,
duomenys apie suteiktos paslaugos atlikimą ir būseną.
Indekso adreso
nustatymas
(1–3 baitas)
2 baitu "aukštas indeksas", 3 baitu "žemu indeksu" ir 1 baitu "subindeksu" nustatomas
parametras, kuris turi būti skaitomas arba įrašomas per tinklo magistralės sistemą. Visi
dažnio keitiklio parametrai aprašyti MOVITRAC® B dažnio keitiklio MOVITRAC® B
sistemos žinyne. Kiekvienam parametrui priskirtas specialus numeris (indeksas), pagal
kurį gali būti skaitomas ir įrašomas šis parametras.
Duomenų
diapazonas
(4–7 baitas)
Duomenys pateikiami 4–7 parametrų kanalo baite. Kiekvienai paslaugai gali būti perduodami 4 baitai. Duomenys įvedami iš dešinės, t. y. 7 baitas atitiks žemiausią duomenų
baitą (LSB duomenys), o 4 baitas – didžiausią duomenų baitą (MSB duomenys).
Administravimo
baitas
0–3 bitais apibrėžiamas techninės priežiūros kodas, nustatantis, kuri paslauga turi būti
vykdoma.
4 ir 5 bitu baitais nurodomas duomenų ilgis, kurį reikia nustatyti SEW dažnio keitiklio
4 baitui.
Baitas 0: Administravimas
MSB
Bit
as:
7
LSB
6
5
4
3
2
1
0
Techninės priežiūros kodas:
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Duomenų ilgis:
00 = 1 baitas
01 = 2 baitai
10 = 3 baitai
11 = 4 baitai
Handshake-Bit
Būsenos baitas:
0 = atliekant techninės priežiūros darbus
klaidų nėra
1 = atliekant techninės priežiūros darbus
yra klaidų
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
107
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
6 bitas yra pasisveikinimo bitas. Atsižvelgiant į magistralės sistemą, jis turi kitą reikšmę:
•
Jei SBus (CAN) magistralėje nustatytas pasisveikinimo bitas (= 1), atsako signalas
siunčiamas tik po sinchronizavimo signalo.
•
Jei naudojamas RS485 ir tinklo magistralė, kai duomenys perduodami cikliškai,
pasisveikinimo bitas atlieka patvirtinimo funkciją tarp kliento ir serverio. Kadangi šio
varianto parametrų kanalas veikia cikliškai ir, prireikus, signalai gali būti perduodami
su proceso duomenimis, keitiklyje vykdomos funkcijos turi būti valdomos pagal foną,
6 pasisveikinimo bitu. Šio bito vertė kiekvienai naujai vykdomai funkcijai keičiama
(svyruoja). Pasisveikinimo bitu keitiklis praneša, ar funkcija buvo įvykdyta, ar ne.
Funkcija atlikta, jei valdiklio gautas pasisveikinimo bitas atitinka išsiųstą bitą.
7 būsenos bitu nurodoma, ar funkcija buvo atlikta tinkamai, ar klaidingai.
Atsakas
Atsaką ("Response") į paklausimą dėl parametrų ("Request") sudaro toliau aprašytos
dalys.
•
Atsako telegramos administravimo baito struktūra yra tokia pati, kaip paklausimo
telegramos.
•
Būsenos bitu nurodoma, ar paslauga suteikta sėkmingai:
– jeigu būsenos bitas lygus "0", vadinasi, duomenys, dėl kurių siunčiamas paklausimas, yra atsako telegramos 4–7 baite;
– jeigu būsenos bitas lygus "1", duomenų diapazone (4–7 baito) pranešama apie
klaidą, žr. skirsnį "Netinkamas paslaugos suteikimas" (→ psl. 110).
108
Parametrų
paslaugų
aprašymas
Administravimo 0–3 bitu apibrėžiamos atskiros parametrų paslaugos. MOVITRAC® B
palaiko toliau aprašytas parametrų paslaugas.
No Service
Šis kodas praneša apie tai, kad nėra jokios parametro paslaugos.
Read Parameter
Šia parametro funkcija skaitomas pavaros parametras.
Write Parameter
Šia parametro funkcija vykdomas nemomentinis pavaros parametro skaitymas. Įrašyta
parametro vertė išsaugoma ne trumpam laikui (pvz., EEPROM). Šios paslaugos
nereikėtų naudoti vykdant cikliškus įrašymo veiksmus, nes atmintinės moduliai turi
ribotą įrašymo ciklų skaičių.
Write Parameter
volatile
Šia parametrų paslauga pavaros parametras įrašomas laikinai, jei tai įmanoma pagal
parametro savybes. Įrašyta parametro vertė keitiklio RAM išsaugoma tik laikinai, o išjungus keitiklį prarandama. Pakartotinai įjungus keitiklį pateikiama paskutinį kartą "Write"
parametru įrašyta vertė.
Read Minimum
Šia paslauga galima apskaičiuoti mažiausią nustatomą pavaros parametro vertę.
Kodavimas vykdomas taip pat, kaip nustatant parametro vertę.
Read Maximum
Šia paslauga galima apskaičiuoti didžiausią nustatomą pavaros parametro vertę.
Kodavimas vykdomas taip pat, kaip nustatant parametro vertę.
Read Default
Šia paslauga galima apskaičiuoti gamyklinę (standartinę) pavaros parametro vertę.
Kodavimas vykdomas taip pat, kaip nustatant parametro vertę.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Read Scale
Šia paslauga galima nustatyti parametro mastelį. Keitiklis pateikia vad. dydžio indeksą
ir perskaičiavimo indeksą.
Baitas 4
Baitas 5
Baitas 6
Baitas 7
MSB duomenys
Duomenys
Duomenys
LSB duomenys
Dydžio indeksas
Perskaičiavimo indeksas
Rezervuota
Dydžio indeksas:
dydžio indeksas naudojamas užkoduojant fizikinius dydžius. Šiuo indeksu ryšio partneriui pateikiama informacijos dėl atitinkamos parametro vertės fizikinių dydžių. Koduojama pagal PROFIBUS naudotojų organizacijos (PNO) nustatytą daviklių ir vykdomųjų
įtaisų profilį. Įrašas FFšeš reiškia, kad nepateiktas joks dydžio indeksas. Dydžio indeksą
galite taip pat rasti keitiklio parametrų sąraše.
Perskaičiavimo indeksas:
perskaičiavimo indeksas naudojamas perskaičiuojant perduotą parametrų vertę pagal
SI bazinį vienetą. Koduojama pagal PROFIBUS naudotojų organizacijos (PNO)
nustatytą daviklių ir vykdomųjų įtaisų profilį.
Pavyzdys:
Pavaros parametrai:
P131 stabdymo delsa t11 Į DEŠINĘ
Dydžio indeksas:
4 (= laikas sekundėmis)
Perskaičiavimo indeksas:
3 (10-3 = mili)
Perduota skaitinė vertė:
3 000šeš
Per magistralę gautą skaitinę vertę dažnio keitiklis interpretuoja taip: 3 000 sek. × 10-3 =
3 sek.
Read Attribute
Vykdant šią paslaugą galima skaityti prieigos atributus ir kito parametro indeksą. Toliau
pateiktoje lentelėje pateikta informacijos apie šios parametrų paslaugos duomenų
kodavimą.
Baitas 4
Baitas 5
Baitas 6
MSB duomenys
Duomenys
Duomenys
Kitas galimas indeksas
Baitas 7
LSB duomenys
Prieigos atributai
Prieigos atributai užkoduoti pagal prietaisą. MOVITRAC® B dažnio keitikliui atributo
apibrėžimas nustatomas pagal toliau pateiktą lentelę.
Baitas 6
Baitas 7
Bitas
Bitas
8
9–15
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Reikšmė
0
1 = parametru leidžiama "Write" prieiga
1
1 = parametras ilgam išsaugomas EEPROM
2
1 = vietoj RAM vertės įrašomas gamyklinis nustatymas
3
1 = vietoj EEPROM vertės įrašomas gamyklinis nustatymas
4
1 = EEPROM vertė pradeda galioti po identifikavimo
5
1 = "Write" prieigai užtikrinti reguliatoriaus blokavimo būsena nereikalinga
6
1 = reikalingas slaptažodis
7
00 = parametras galioja
01 = parametras priskirtas 1 parametrų sąranka
10 = parametras priskirtas 2 parametrų sąranka
11 = parametras priskirtas abiems parametrų sąrankoms
Rezervuota
109
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Parametrų sąrašas
Išsamius duomenis apie kodavimą ir visų parametrų prieigos atributus rasite parametrų
sąraše.
Netinkamas
paslaugos
atlikimas
Jeigu gautas pasisveikinimo bitas atitinka išsiųstą pasisveikinimo bitą, vadinasi, keitiklis
įvykdė savo funkciją.
Baitas 0
Baitas 1
Administravimas
Subindeksas
Baitas 2
Index High
Baitas 3
Baitas 4
Baitas 5
Baitas 6
Baitas 7
Add. Code Add. Code
Index Low Error-Class Error-Code
High
Low
↓
Būsenos bitas = 1: netinkamas paslaugos įvykdymas
Parametrų
grąžinimo kodai
Netinkamai nustačius parametrus, pavaros keitiklis parametrus nustatančiam valdančiajam įtaisui perduoda įvairius parametrų grąžinimo kodus, kuriuose pateikiamos išsamios klaidų priežastys. Šių grąžinimo kodų struktūra atitinka standartą EN 50170.
Išskiriami elementai
•
Error-Class
•
Error-Code
•
Additional-Code
Šie grąžinimo kodai galioja visoms MOVITRAC® B ryšio sąsajoms.
Error-Class
Elementu "Error-Class" (klaidos klasė) klaidos rūšis priskiriama tikslesnei klasei. Pagal
standartą EN 50170 išskiriamos toliau nurodytos klaidų klasės.
Class (šeš)
Pavadinimas
Reikšmė
1
vfd-state
Virtualiojo lauko magistralės prietaiso būsenos klaida
2
application-reference
Taikomosios programos klaida
3
definition
Apibrėžties klaida
4
resource
Sąnaudų klaida
5
service
Klaida teikiant paslaugas
6
access
Prieigos klaida
7
ov
Klaida objekto kataloge
8
other
Kita klaida (žr. papildomą kodą)
Error-Class, išskyrus Error-Class 8 = kitos klaidos, generuojama tada, kai tinklo magistralės sąsajos ryšio programa užmezga netinkamą ryšį. Visi dažnio keitiklio pateikiami
grąžinimo kodai priskiriami Error-Class 8 = kitos klaidos. Tikslesnę klaidos reikšmę
galima nustatyti naudojant elementą Additional-Code. Tada eterneto Error-Code yra
lygus "0".
Error-Code
110
Naudojant elementą Error-Code galima tiksliau nustatyti klaidos priežastį pagal
Error-Class ir jis generuojamas tada, kai tinklo magistralės sąsajos ryšio programa
užmezga netinkamą ryšį.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Additional-Code
Additional-Code sudaro specifiniai SEW netinkamo dažnio keitiklio parametrų
nustatymo proceso grąžinimo kodai. Vykdomajam įtaisui jie atgal siunčiami kaip ErrorClass 8 = kita klaida. Lentelėje pateikiamos visos Additional-Code kodavimo galimybės.
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x05
High
00
Low
Aprašymas
0x00
Unknown error
0x01
Illegal Service
0x02
No Response
0x03
Different Address
0x04
Different Type
0x05
Different Index
0x06
Different Service
0x07
Different Channel
0x08
Different Block
0x09
No Scope Data
0x0A
Illegal Length
0x0B
Illegal Address
0x0C
Illegal Pointer
0x0D
Not enough memory
0x0E
System Error
0x0F
Communication does not exist
0x10
Communication not initialized
0x11
Mouse conflict
0x12
Illegal Bus
0x13
FCS Error
0x14
PB Init
0x15
SBUS – Illegal Fragment Count
0x16
SBUS – Illegal Fragment Type
0x17
Access denied
Not used
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
111
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
MOVILINK®
Additional Code
Error Class
0x08
112
High
00
Low
Aprašymas
0x00
No Error
0x10
Illegal Index
0x11
Not yet implemented
0x12
Read only
0x13
Parameter Blocking
0x14
Setup runs
0x15
Value too large
0x16
Value too small
0x17
Required Hardware does not exist
0x18
Internal Error
0x19
Access only via RS485 (via X13)
0x1A
Access only via RS485 (via XT)
0x1B
Parameter protected
0x1C
"Controller inhibit" required
0x1D
Value invalid
0x1E
Setup started
0x1F
Buffer overflow
0x20
"No Enable" required
0x21
End of File
0x22
Communication Order
0x23
"IPOS Stop" required
0x24
Autosetup
0x25
Encoder Nameplate Error
0x29
PLC State Error
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Pavyzdys:
parametrų
nustatymo klaida
Pavyzdys:
parametro
skaitymas (READ)
Vykdant skaitymo arba įrašymo funkciją įvestas netinkamas indeksas.
Code (šeš)
Reikšmė
Error-Class
0x08
Other
Error-Code
0x00
-
Add.-Code high
0x00
-
Add.-Code low
0x10
Illegal Index
Parametras per ryšio sąsajas skaitomas naudojant prie MOVITRAC® B dažnio keitiklio
prijungto automatizavimo prietaiso skaitymo komandą ("Read-Request") (žr. toliau
pateiktą paveikslėlį).
SERVERIS
KLIENTAS
1. Skaitymo komanda (pvz., įsibėgėjimo delsos t11 skaitymas Į DEŠINĘ = indeksas 8470
ReadRequest
READ (8470)
Read-Indication
2a. Parametro
indeksą 8470 nuskaito
keitiklis.
3a. Atsakas į skaitymo paslaugą pateikiamas nurodant vertę
(pvz., 0,5 sek.)
Read-Response
ys
8470 duomen
OK + indekso
Read2b. Atsirado klaida!
Confirmation
Nėra jokių duomenų
ARBA
3b. Netinkama skaitymo paslauga, daugiau informacijos žr. prie grąžinimo kodo
Read-ErrorConfirmation
Klaida + grąž
inimo kodas
negative
Read-Response
5947128715
Jeigu dažnio keitiklyje neįmanoma vykdyti skaitymo paslaugos, automatizavimo prietaisui siunčiamas neigiamas atsakas ("negative Read-Response"). Automatizavimo
prietaisas gauna neigiamą patvirtinimą ("Read-Error-Confirmation") su tiksliu klaidos
kodu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
113
I
5
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Cikliškas
parametro
skaitymas
Jei naudojamas cikliškas perdavimo variantas, reikia pakeisti pasisveikinimo bitą, kad
būtų įjungiama paslaugos apdorojimo funkcija (būtų atliekama "Read" paslauga).
Naudojant necikliškus PDU tipus, keitiklis apdoroja kiekvieną "Request" telegramą ir
visada atlieka veiksmus parametrų kanale.
Parametrai nustatomi pagal toliau pateiktą aprašymą.
1. Įveskite skaitomo parametro indeksą 2 baitui ("High" indeksas) ir 3 baitui ("Low"
indeksas).
2. Įveskite "Read" paslaugos kodą administravimo baitui (0 baitui).
3. Naudojant cikliškus PDU tipus "Read" paslaugos signalą keitikliui perduosite tik
pakeitę pasisveikinimo signalą. Naudojant necikliškus PDU tipus visada vertinamas
parametrų kanalas.
Kadangi tai yra skaitymo paslauga, siunčiami duomenų baitai (4–7) ir duomenų ilgio
vertės (administravimo baite) ignoruojamos, todėl jų nereikia nustatyti.
Keitiklis apdoroja "Read" paslaugą ir, jei sutampa pasisveikinimo bitai, atgal siunčia
patvirtinimą apie paslaugos įvykdymą.
Baitas 0: Administravimas
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
0
1
Techninės priežiūros kodas:
0001 = Read
Duomenų ilgis:
11 = 4 baitai
Handshake-Bit:
reikia pakeisti kiekvienam naujam užsakymui.
Būsenos baitas:
0 = atliekant techninės priežiūros darbus klaidų nėra
1 = atliekant techninės priežiūros darbus yra klaidų
X = nereikšminga
0/1 = keičiama bito vertė
114
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Pavyzdys:
parametro
įrašymas (WRITE)
Parametro rašymo procedūra analogiška parametro skaitymo per tinklo magistralės
sąsają procedūrai (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
KLIENTAS
SERVERIS
1. Rašymo komanda (pvz., rašymas pagal indeksą 8470 = įsibėgėjimo delsa t11
Į DEŠINĘ, parametro vertė – 2,5 sek.)
WriteWRITE (8470: 2.5
s)
Request
Write-Indication
2a. Parametro
indeksui 8470 nustatomas 2,5 sek. laikas.
3a. Atsakas į rašymo paslaugą pateikiamas nurodant vertę
(pvz., 0,5 sek.)
Write-Response
OK
Write2b. Atsirado klaida!
Confirmation
Neįrašomi jokie duomenys
ARBA
3b. Netinkama rašymo paslauga, pvz., dėl per didelės parametro vertės
negative
inimo kodas
Write-Response
Klaida + grąž
Write-ErrorConfirmation
5947132427
Jeigu dažnio keitiklyje neįmanoma vykdyti rašymo paslaugos, pvz., todėl, kad perduoti
netinkami parametrai, automatizavimo prietaisui siunčiamas neigiamas atsakas
(negative Write-Response). Automatizavimo prietaisas gauna neigiamą patvirtinimą
("Write-Error-Confirmation") su tiksliu klaidos kodu.
Cikliškas
parametro
įrašymas
Jei naudojamas cikliškas perdavimo variantas, reikia pakeisti pasisveikinimo bitą, kad
būtų įjungiama paslaugos apdorojimo funkcija (būtų atliekama WRITE paslauga). Naudojant necikliškus PDU tipus, keitiklis apdoroja kiekvieną "Request" telegramą ir visada
atlieka veiksmus parametrų kanale.
Parametrai nustatomi pagal toliau pateiktą aprašymą.
1. Įveskite rašomo parametro indeksą 2 baitui ("High" indeksas) ir 3 baitui ("Low"
indeksas).
2. Duomenis, kuriuos reikia įrašyti, įveskite 4–7 baitams.
3. Įveskite "Write" paslaugos kodą ir duomenų ilgį administravimo baitui (0 baitui).
4. Naudojant cikliškus PDU tipus WRITE paslaugos signalą keitikliui perduosite tik
pakeitę pasisveikinimo signalą. Naudojant necikliškus PDU tipus visada vertinamas
parametrų kanalas.
Keitiklis apdoroja "Write" paslaugą ir, jei sutampa pasisveikinimo bitai, atgal siunčia patvirtinimą apie paslaugos įvykdymą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
115
5
I
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
0
Baitas 0: Administravimas
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1
1
1
0
0
1
0
Techninės priežiūros kodas:
0010 = Write
Duomenų ilgis:
11 = 4 baitai
Handshake-Bit:
reikia pakeisti kiekvienam naujam užsakymui.
Būsenos baitas:
0 = atliekant techninės priežiūros darbus klaidų nėra
1 = atliekant techninės priežiūros darbus yra klaidų
0/1 = bito vertė keičiama
Visų SEW dažnio keitiklio parametrų duomenų ilgis atitinka 4 baitus.
Parametrų nustatymo per ciklišką PDU procesą tarp valdiklio ir keitiklio galima pagal
toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotą WRITE paslaugos pavyzdį. Procesui supaprastinti vaizduojamas tik parametrų kanalo administravimo baitas.
Valdiklis
RS-485
Dažnio keitiklis
(valdomasis įtaisas)
00110010
Parametrų kanalas
paruošiamas rašymo
paslaugai.
00110010
00110010
00110010
Pasisveikinimo bitas
pakeičiamas ir
paslaugos signalas
perduodamas
į dažnio keitiklį.
Parametrų kanalas
gauna signalus,
bet jų nevertina.
01110010
00110010
01110010
Apdorojama rašymo
paslauga.
00110010
Paslaugos patvirtinimas gautas, nes
išsiųstas pasisveikinimo bitas yra vėl
lygus gautam
pasisveikinimo bitui.
Vykdoma rašymo paslauga,
pakeičiamas pasisveikinimo
bitas.
01110010
01110010
01110010
Parametrų kanalas
gauna signalus,
bet jų nevertina.
5947147915
116
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Ryšio ir prietaiso profilis
I
5
0
Kol vykdomasis įtaisas ruošia parametrų kanalą "Write" paslaugai vykdyti, dažnio keitiklio parametrų kanalas tik gauna ir atgal siunčia signalus. Paslauga įjungiama tik tą akimirką, kai pakeičiamas pasisveikinimo bitas, t. y. vietoj 0 jis tampa lygus 1. Tačiau
dažnio keitiklis įvertina parametrų kanalą, apdoroja "Write" paslaugą, atsako į visas telegramas ir toliau naudodamas 0 pasisveikinimo bitą. Apie atliktą paslaugą patvirtinama
tada, kai dažnio keitiklio "Response" telegramos pasisveikinimo bitas yra vienodas. Valdantysis įtaisas atpažįsta, kad gautas pasisveikinimo bitas vėl atitinka siųstąjį, todėl gali
būti ruošiamasi nustatyti naujus parametrus.
5.11.7 Parametrų nustatymo nurodymai
MOVITRAC® B dažnio keitiklio parametrus nustatydami per tinklo magistralės sistemą,
galite pasiekti visus pavaros parametrus. Kai kurie pavaros parametrai yra tiesiogiai
susieti su ryšio per tinklo magistralę sistema, todėl nustatant parametrus reikėtų atkreipti
dėmesį į toliau pateiktas nuorodas.
Parametrų
nustatymas
esant būsenai
REGULIATORIAUS
BLOKAVIMAS
Kai kuriuos parametrus galima keisti (įrašyti) tik esant pavaros būsenai REGULIATORIAUS BLOKAVIMAS. Keitiklis apie tai praneša atsiųsdamas neigiamą "Write"
paslaugos patvirtinimą. Informacijos apie tai, kurie parametrai atitinka šį apribojimą,
galite rasti parametrų sąraše. Tačiau šie parametrai gali būti keičiami taip pat atsiradus
klaidai arba esant 24 V režimo būsenai.
Gamykliniai
nustatymai
Atliekant gamyklinius nustatymus atkuriamos beveik visų parametrų gamyklinės vertės.
Naudojant magistralę atkuriamos valdymo šaltinio ir nustatytosios vertės šaltinio įprastos vertės.
NUORODA
Dažnio keitiklio valdymas naudojant proceso duomenis turi būti patvirtinimas gnybtų
pusėje. Vadinasi, pavara patvirtinama tam tikromis sąlygomis atlikus gamyklinius
nustatymus. Prieš įjungdami gamyklinius nustatymus, patikrinkite, ar skaitmeninių
dvejetainių įvadų signalai nesiunčia dažnio keitiklio patvirtinimo signalo. Saugumo
sumetimais maitinimo tinklo įtampą įjunkite tik nustatę parametrus.
Parametrų
blokavimas
Parametrų blokavimo funkcija blokuoja bet kokį visų nustatytų parametrų keitimą nustačius parametrą P803 Parametrų blokavimas = taip. Parametrų blokavimo funkciją
tikslinga įjungti tada, kai nustatyti visi dažnio keitiklio parametrai ir nereikia atlikti kitų
pakeitimų. Naudodami šį parametrą galite užblokuoti pavaros parametrus, kad jų nebūtų
galima pakeisti, pvz., naudojant rankomis valdomą dažnio keitiklio pultą.
NUORODA
Parametrų blokavimo funkcija neleidžia įrašyti parametrų. Įjungus parametrų blokavimo funkciją taip pat užblokuojama prieiga prie rašymo funkcijos per ryšio sąsajas!
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
117
I
5
Eksploatacijos pradžia
Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas
0
5.12
Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas
Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas
Valdymas per:
– Gnybtai
– Nuoseklusis prievadas
– Nustatytosios vertės potenciometras prijungtas prie AI11/AI12
5.12.1 Nustatytoji sukimosi kryptis
Nustatytąją sukimosi kryptį galite nustatyti taip:
•
"Į dešinę / sustojimas" ir "į kairę / sustojimas" per P101 valdymo šaltinis = gnybtai
arba P101 valdymo šaltinis = 3 Wire-Control
•
Nustatytosios vertės poliškumas proceso duomenų žodyje per P101 valdymo šaltinis
= RS-485 arba SBus ir P100 valdymo šaltinis = RS-485 arba SBus.
5.12.2 Nustatytasis sūkių skaičius
Nustatytąjį sūkių skaičių galite nustatyti taip:
•
Verčių nustatymo modulis, kai P121 papildomas FBG verčių nustatymo modulis ĮJ.
•
P100 nustatytųjų verčių šaltinis
– Fiksuotos nustatytosios vertės
– Fiksuotos nustatytosios vertės su analoginiu įvadu
– SBus arba RS485 proceso duomenų žodis
– Variklio potenciometras
5.12.3 Sukimosi krypties patvirtinimas su RS485 arba SBus
Vienpoliai nustatytųjų verčių šaltiniai
Vienpolė / fiksuota nustatytoji vertė
Variklio potenciometras / fiksuota nustatytoji vertė
Fiksuota nustatytoji vertė + AI1
Fiksuota nustatytoji vertė * AI1
Dažnio nustatytosios vertės įvadas / fiksuota nustatytoji vertė
Sukimosi kryptis nurodoma gnybtais Į DEŠINĘ arba Į KAIRĘ.
Dvipoliai nustatytųjų verčių šaltiniai
Dvipolė / fiksuota nustatytoji vertė
RS485 / fiksuota nustatytoji vertė
"SBus 1" / fiksuota nustatytoji vertė
Sukimosi kryptis pagal nustatytąją vertę. Nustatykite vertę gnybtais Į DEŠINĘ arba
Į KAIRĘ.
118
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas
I
5
0
5.12.4 Verčių nustatymo įtaiso MBG11A naudojimo pradžia
Tuo pačiu metu užmegzti ryšį tarp MOVITRAC® B / MBG11A ir MOVITRAC® B / PC per
RS485 neįmanoma.
MBG11A tuo pačiu metu gali pateikti nustatytąsias vertes daug. 31 MOVITRAC® B
prietaisui.
Parametrų
nustatymai
Reikia nustatyti šiuos parametrus, kurie skiriasi nuo MOVITRAC® B gamyklinių
parametrų. Jeigu FBG11B naudojate parametrams nustatyti, vertes nustatykite
skliausteliuose:
•
P100 nustatytosios vertės šaltinis: RS485 (2)
•
P101 valdymo šaltinis: RS485 (1)
•
P871 Nustatytosios vertės aprašymas PA2: nustatomas "Sūkių skaičius %", o paskui
– P876 PO duomenų patvirtinimas – "Taip"
Rodomas sūkių skaičius: nuo –100 % iki +100 % atitinka vertes nuo ndaug. iki +ndaug..
Įvadų gnybtai
Proceso duomenų
žodžio nustatymai
Toliau išvardyti įvadų gnybtai turi būti prijungti prie 24 V įtampos:
•
DI01 Į dešinę / sustojimas: teigiama + neigiama sukimosi kryptis gali būti pasirenkama nustačius ženklą prieš MBG11A
•
DI03 Patvirtinimas / stabdymas
Jeigu proceso duomenų žodis PO2 nepakeičiamas, MBG11B taip pat galima. Tada
perskaičiuojama taip: 1 % = 32 aps./min. Ši vertė gaunama pagal lygybę 4 000 šeš =
100 % apsukų skaičius. Vertes galite rasti toliau pateiktose lentelėse.
PO2 = sūkių skaičius (standartinis parametras P871 = sūkių skaičius)
Procentai
Šešiolikt.
Dešmt.
Sūkių skaičius
1%
A4 šeš
164 deš
32
10 %
666 šeš
1 638 deš
328
25 %
1 000 šeš
4 096 deš
819,2
33 %
1 555 šeš
5 461 deš
1 092,3
50 %
2 000 šeš
8 192 deš
1 638,4
75 %
3 000 šeš
12 288 deš
2 457,6
100 %
4 000 šeš
16 384 deš
3276,8
PO2 = sūkių skaičius % (pakeistas parametras P871 = sūkių skaičius %)
Procentai
Šešiolikt.
Dešmt.
Sūkių skaičius
1%
A4 šeš
164 deš
n_daug. / 100
10 %
666 šeš
1 638 deš
n_daug. / 10
25 %
1 000 šeš
4 096 deš
n_daug. / 4
33 %
1 555 šeš
5 461 deš
n_daug. / 3
50 %
2 000 šeš
8 192 deš
n_daug. / 2
75 %
3 000 šeš
12 288 deš
n_daug. / 1,333
100 %
4 000 šeš
16 384 deš
n_daug.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
119
I
5
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
0
5.13
Parametrų apžvalga
Toliau esančioje lentelėje pateikti visi parametrai su gamyklinėmis nuostatomis
(pabrauktos). Skaitinės vertės nurodytos su visu nustatymo diapazonu.
Išsamų parametrų aprašymą rasite sistemos žinyne arba internete www.seweurodrive.com.
Parametrų grupė 0.. Rodoma vertė
P00x parametrų grupė 00. Proceso vertės
P000 Sūkių skaičius (su ženklu)
P001 DBG11B Indikacija naudotojui
P002 Dažnis (su ženklu)
P004 Išvesties srovė (suma)
P005 Aktyvioji srovė (su ženklu)
P008 Tarpinės grandinės įtampa
P009 Išvado srovė
P01x Parametrų grupė 01. Būsenos indikatoriai
P010 Keitiklio būsena
P011 Veikimo būsena
P012 Klaidos būsena
P013 Esama parametrų sąranka
P014 Radiatoriaus temperatūra
P015 Aktyvioji galia
P02x Parametrų grupė 02. Analoginės nustatytosios vertės
P020 Analoginis įvadas AI1
P021 Analoginis išvadas AI2 (pasirinktinai)
P03x Parametrų grupė 03. Dvejetainiai įvadai
P030 Dvejetainis įvadas DI00
Klaidų atkūrimas
P031 Dvejetainis įvadas DI01
P032 Dvejetainis įvadas DI02
Į kairę / sustojimas
P033 Dvejetainis įvadas DI03
Patvirtinimas
P034 Dvejetainis įvadas DI04
n11 / n21
P035 Dvejetainis įvadas DI05
n12 / n22
P039 Dvejetainiai įvadai DI00–DI05
P04x Parametrų grupė 04. Papildinio dvejetainiai įėjimai
P040 Dvejetainis įvadas DI10
Neveikia
P041 Dvejetainis įvadas DI11
Neveikia
P042 Dvejetainis įvadas DI12
Neveikia
P043 Dvejetainis įvadas DI13
Neveikia
P044 Dvejetainis įvadas DI14
Neveikia
P045 Dvejetainis įvadas DI15
Neveikia
P046 Dvejetainis įvadas DI16
Neveikia
P048 Dvejetainiai įvadai DI10–DI16
P05x Parametrų grupė 05. Dvejetainiai išvadai
P051 Dvejetainis išvadas DO01
/SUTRIKIMAS.
P052 Dvejetainis išvadas DO02
STABDIS IŠJUNGTAS
P053 Dvejetainis išvadas DO03
PARENGTAS DARBUI
P059 Dvejetainiai išvadai DO01–DO03
P07x Parametrų grupė 07. Prietaiso duomenys
P070 Prietaiso tipas
120
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
I
5
0
P071 Vardinė išvado srovė
P072 Priekinis modulis
P073 Priekinio modulio aparatinė įranga
P076 Pagrindinio prietaiso aparatinė įranga
P077 DBG aparatinė įranga
P08x Parametrų grupė 08. Klaidų atmintinė
P080–P084 Klaidos nuo t-0 iki t-4
P09x Parametrų grupė 09. Magistralės diagnozė
P090 PD sąranka
P091 Tinklo magistralės tipas
P092 Tinklo magistralės sparta bodais
P093 Tinklo magistralės adresas
P094 PO1 nustatytoji vertė
P095 PO2 nustatytoji vertė
P096 PO3 nustatytoji vertė
P097 PI1 tikroji vertė
P098 PI2 tikroji vertė
P099 PI3 tikroji vertė
P1xx Parametrų grupė 1.. Nustatytosios vertės / integratoriai
P10x Parametrų grupė 10. Nustatytosios vertės nustatymas /
įvadinis dažnis
P100 nustatytųjų verčių šaltinis
1 / vienpolis / fiksuota nustatytoji vertė
P101 valdymo šaltinis
0 / gnybtai
P102 Dažnio perskaičiavimas fFI1daug.
0,1–10–120,00 kHz
P103 FI1 atskaita
0 / ndaug.
P104 Kontrolinio sūkių skaičiaus ir analoginių įvadų nustatytoji
vertė
0 – 3 000 – 6 000 aps./min.
P105 AI1 laido pažeidimo atpažinimas
7 / greitasis stabdymas / įspėjimas
P106 FI1 charakteristika x1
0–100 %
P107 FI1 charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
P108 FI1 charakteristika x2
0–100 %
P109 FI1 charakteristika y2
–100 – 0 – +100 %
P11x Parametrų grupė 11. Analoginis įvadas 1 (0–10 V)
P112 AI1 Veikimo režimas
1 / 10 V, didžiausio sūkių skaičiaus
atskaita
P116 AI1 charakteristika x1
0–100 %
P117 AI1 charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
P118 AI1 charakteristika x2
0 – 100 %
P119 AI1 charakteristika y2
–100 – 0 – +100 %
P12x Parametrų grupė 12. Analoginis įvadas AI2 / FBG verčių
nustatymo įtaisas (pasirinktis)
P120 AI2 darbo režimas
0 / neveikia
P121 Suminis FBG verčių nustatymo įtaisas
0 / išj.
P122 sukimosi kryptis FBG rankiniu režimu
0 / vienpolis, į dešinę
P126 AI2 charakteristika x1
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
(–ndaug. – 0 – +ndaug. / 0 – Idaug.)
P128 AI2 charakteristika x2
–100 – 0 – +100 % (–10 – 0 – +10 V)
P127 AI2 charakteristika y1
–100 – 0 – +100 %
(–ndaug. – 0 – +ndaug. / 0 – Idaug.)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
121
5
I
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
0
P13x /14x Parametrų grupė 13. / 14. Sūkių skaičiaus tiesinės
funkcijos 1 / 2
P130 / P140 Paleidimo delsa t11 / t21
0 – 2 – 2 000 sek.
P131 / P141 Stabdymo delsa t11 / t21
0 – 2 – 2 000 sek.
P134 / P144 Delsa t12 / t22 paleidžiant = stabdant
0 – 10 – 2 000 sek.
P135 / P145 S Išlyginimas t12 / t22
0/1/2/3
P136 / P146 Stabdymo delsa t13 / t23 įsibėgėjimo = stabdymo
0 – 2 – 20 sek.
P139 / P149 Delsos kontrolė 1 / 2
Taip / ne
P15x Parametrų grupė 15. Variklio potenciometro funkcija
P150 Delsa t3 paleidžiant = stabdant
0,2 – 20 – 50 sek.
P152 Paskutinės nustatytosios vertės įrašymas į atmintį
Off / Išj.
P16x / P17x Parametrų grupė 16. / 17. Nekintamos nustatytosios
vertės 1 / 2
P160 / P170 Vidinė nustatytoji vertė n11 / n21
-5 000 – 150 – 5 000 aps./min.
P161 / P171 Vidinė nustatytoji vertė n12 / n22
-5 000 – 750 – 5 000 aps./min.
P162 / P172 Vidinė nustatytoji vertė n13 / n23
-5 000–1 500–5 000 aps./min.
P163 / P173 n11 / n21 PI reguliatorius
0 – 3–100 %
P164 / P174 n12 / n22 PI reguliatorius
0 – 15 – 100 %.
P165 / P175 n13 / n23 PI reguliatorius
0 – 30–100 %
P2xx Parametrų grupė 2.. Reguliatoriaus parametrai
P25x Parametrų grupė 25. PI reguliatorius
P250 PI reguliatorius
0 / Išj.
P251 P stiprinimas
0 – 1 – 64
P252 I kiekis
0 – 1 – 2 000 sek.
P3xx Parametrų grupė 3.. Variklio parametrai
P30x / 31x Parametrų grupė 30. / 31. Ribojimai 1 / 2
P300 / P310 Sūkių skaičius paleidžiant ir stabdant 1 / 2
0–150 aps./min.
P301 / P311 Mažiausias sūkių skaičius 1 / 2
0 – 15 – 5 500 aps./min.
P302 / P312 Didžiausias sūkių skaičius 1 / 2
0 – 1 500 – 5 500 aps./min.
P303 / P313 Ribinė srovės vertė 1 / 2
0 – 150 % IN
P32x / P33x Parametrų grupė 32. / 33. Variklio reguliavimas 1 / 2
P320 / P330 Automatinis reguliavimas 1 / 2
On / Įj.
P321 / P331 Boost 1 / 2
0–100 %
P322 / P332 IxR reguliavimas 1 / 2
0–100 %
P323 / P333 Magnetinimo laikas 1 / 2
0–2 sek.
P324 / P334 Slydimo kompensavimas 1 / 2
0–500 aps./min.
P34x Parametrų grupė 34. Variklio apsauga
P340 / P342 Variklio apsauga 1 / 2
IŠJ. / ĮJ. ASINCHRON.
P341 / P343 Aušinimo būdas 1 / 2
SAVASIS VĖDINIMAS
P345 / P346 IN UL kontrolė
0,1–500 A
P4xx Parametrų grupė 4.. Atskaitos pranešimai
P40x parametrų grupė 40. Sūkių skaičiaus atskaitos pranešimas
P400 Sūkių skaičiaus atskaitos vertė
0 – 750– 5 000 aps./min.
P401 Histerezė
0 – 100 – 500 aps./min.
P402 Delsos laikas
0 – 1 – 9 sek.
P403 Pranešimas = "1"
0 / n < natsk
P43x Parametrų grupė 43. Srovės atskaitos pranešimas
122
P430 Srovės atskaitos vertė
0 – 100 – 150 % IN
P431 Histerezė
0 – 5 – 30 % IN
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
I
5
0
P432 Delsos laikas
0 – 1 – 9 sek.
P433 Pranešimas = "1"
0 / I < Iatsk.
P44x Parametrų grupė 44. Idaug. pranešimas
P440 Histerezė
0 – 5 – 50 % IN
P441 Delsos laikas
0 – 1 – 9 sek.
P442 Pranešimas = "1"
0 / I = Idaug.
P45x Parametrų grupė 45. PI reguliatoriaus_atskaitos pranešimas
P450 PI tikrosios vertės atskaita
0,0–100,0 %
P451 Pranešimas = "1"
1 / PI tikroji vertė > PI atsk.
P5xx Parametrų grupė 5.. Kontrolinės funkcijos
P50x parametrų grupė 50. Sūkių skaičiaus kontrolė 1 / 2
P500 / P502 Sūkių skaičiaus kontrolė 1 / 2
Off / išj. (naudojant x.10 ir senesnės
versijos programą)
On / motorinė / generatorinė
P501 / P503 Delsos laikas 1 / 2
0 – 1 – 10 sek.
P54x Parametrų grupė 54. Perdavimo mechanizmo / variklio
kontrolės
P540 Atsakas į pavaros svyravimus / įspėjimas
Rodyti klaidą
P541 Atsakas į pavaros svyravimus / klaida
Greitasis stabdymas / įspėjimas
P542 Atsakas į alyvos senėjimą / įspėjimas
Rodyti klaidą
P543 Atsakas į alyvos senėjimą / klaida
Rodyti klaidą
P544 Alyvos senėjimas / perkaitimas
Rodyti klaidą
P545 Alyvos senėjimas / parengties pranešimas
Rodyti klaidą
P549 Atsakas į stabdžių dilimą
Rodyti klaidą
P56x Parametrų grupė 56. Naudoti galimai sprogioje aplinkoje
tinkamo el. variklio srovės ribojimas
P560 Naudoti galimai sprogioje aplinkoje tinkamo el. variklio ribinė
srovė
Įj. / Išj.
P561 Dažnis A
0 – 5 – 60 Hz
P562 Srovės riba A
0 – 50 – 150 %
P563 Dažnis B
0 – 10 – 104 Hz
P564 Srovės riba B
0 – 80 – 200 %
P565 Dažnis C
0 – 25 – 104 Hz
P566 Srovės riba C
0 – 100 – 200 %
P567 Dažnis D
0 – 50 – 104 Hz
P568 Srovės riba D
0 – 100 – 200 %
P57x Parametrų grupė 57. Variklio apsauga
P570 Dažnis E
0 – 87 – 104 Hz
P571 Srovės riba E
0 – 100 – 200 %
P6xx Parametrų grupė 6.. Gnybtų priskyrimas
P60x Parametrų grupė 60. Dvejetainiai įvadai
P601 Dvejetainis įvadas DI02
Į kairę / sustojimas
P602 Dvejetainis įvadas DI03
Patvirtinimas
P603 Dvejetainis įvadas DI04
n11 / n21
P604 Dvejetainis įvadas DI05
n12 / n22
P608 Dvejetainis įvadas DI050
Klaidos atstata
P61x Parametrų grupė 61. Papildinio dvejetainiai įėjimai
P610 Dvejetainis įvadas DI10
Neveikia
P611 Dvejetainis įvadas DI11
Neveikia
P612 Dvejetainis įvadas DI12
Neveikia
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
123
5
I
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
0
P613 Dvejetainis įvadas DI13
Neveikia
P614 Dvejetainis įvadas DI14
Neveikia
P615 Dvejetainis įvadas DI15
Neveikia
P616 Dvejetainis įvadas DI16
Neveikia
P62x Parametrų grupė 62. Pagrindinio prietaiso dvejetainiai
išvadai
P620 Dvejetainis išvadas DO01
/SUTRIKIMAS.
P621 Dvejetainis išvadas DO02
STABDIS IŠJUNGTAS
P622 Dvejetainis išvadas DO03
PARENGTA
P63x Parametrų grupė 63. Dvejetainiai išvadai DO
P630 Virtualieji dvejetainiai išvadai
P64x Parametrų grupė 64. Analoginiai išvadai AO1 (pasirinktinai)
P640 AO1 analoginis išvadas
0 / neveikia
P641 AO1 atskaita
0 / 3 000 aps./min., 100 Hz, 150 %
P642 AO1 darbo režimas
0 / neveikia
P646 AO1 charakteristika x1
-100 – 0–100 %
P647 AO1 charakteristika y1
–100 – +100 %
P648 AO1 charakteristika x2
–100 – 0 – + 100 %
P649 AO1 charakteristika y2
–100 – +100 %
P7xx Parametrų grupė 7.. Valdymo funkcijos
P70x parametrų grupė 70. Darbo režimas 1 / 2
P700 / P701 Darbo režimas 1 / 2
21 / U/f charakteristika
P71x Parametrų grupė 71. Rimties srovė 1 / 2
P710 / P711 Rimties srovė 1 / 2
0 – 50 % Ivar.
P72x Parametrų grupė 72. Nustatytoji stabdymo funkcijos
vertė 1 / 2
P720 / P723 Nustatytoji stabdymo funkcijos vertė 1 / 2
Off / Išj.
P721 / P724 Nustatytoji stabdymo vertė 1 / 2
0 – 30 – 500 aps./min.
P722 / 725 Paleidimo poslinkis 1 / 2
0 – 30 – 500 aps./min.
P73x Parametrų grupė 73. Stabdymo funkcija 1 / 2
P731 / P734 Stabdžių išjungimo laikas 1 / 2
0–2 sek.
P732 / P735 Stabdžių įjungimo laikas 1 / 2
0–2 sek.
P74x Parametrų grupė 74. Sūkių skaičiaus išskyrimas
P740 / P742 Išskyrimo vidurys 1 / 2
0 – 1 500 – 5 000 aps./min.
P741 / P743 Išskyrimo plotis 1 / 2
0 – 300 aps./min.
P75x Parametrų grupė 75. Pagrindinio-valdomojo įtaiso funkcija
P750 Nustatytoji valdomojo įtaiso vertė
0: PAGRINDINIS VALDOMASIS
ĮTAISAS IŠJ.
P751 Nustatytosios valdomojo įtaiso vertės mastelis
–10 – 0 – 1 – 10
P76x Parametrų grupė 76. Rankinis režimas
P760 Klavišų RUN/STOP užblokavimas
Off / Išj.
P77x Parametrų grupė 77. Energijos taupymo funkcija
P770 Energijos taupymo funkcija
Off / Išj.
P8xx Parametrų grupė 8.. Prietaiso funkcijos
P80x Parametrų grupė 80. Setup
P800 Trumpas meniu (tik FBG11B)
Short
P801 Kalba DBG60B
124
P802 Gamykliniai nustatymai
No / Ne
P803 Parametrų blokavimas
Off / Išj.
P804 Statistinių duomenų atstata
Veiksmo neatlieka
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacijos pradžia
Parametrų apžvalga
I
5
0
P805 Vardinė tinklo įtampa
50–500 V
P806 DBG MOVITRAC® B kopija
Taip / Ne
P807 MOVITRAC® B DBG kopija
Taip / Ne
P808 24VIO pagalbinio išvado įtampa
1 / Įj.: 24 V įjungta
P809 IPOS patvirtinimas
P81x Parametrų grupė 81. Nuoseklioji komunikacija
P810 RS485 adresas
0 – 99
P811 RS485 Grupės adresas
100 – 199
P812 RS485 skirtojo laiko trukmė
0 – 650 sek.
P819 Tinklo magistralės skirtasis laikas
P82x Parametrų grupė 82. Stabdymo režimas 1 / 2
P820 / P821 4 kvadrantų režimas 1 / 2
On / Įj.
P83x Parametrų grupė 83. Atsakas į klaidas
P830 Gnybto atsakas "išorinė klaida"
4 / greitasis stabdymas / trukdis
(stabdymas su blokavimu)
P833 Atsakas – RS485 skirtasis laikas
7 / greitasis stabdymas / įspėjimas
P836 Atsakas – "SBus" skirtasis laikas
7 / greitasis stabdymas / įspėjimas
P84x Parametrų grupė 84. Atstatos veiksena
P840 Rankomis valdomas atstata
Ne
P841 Automatinė atstata
Išj.
P842 Kartotinio paleidimo laikas
1 – 3 – 30 sek.
P85x Parametrų grupė 85. Tikrosios sūkių skaičiaus vertės
mastelis
P850 Skaitiklių perskaičiavimo indeksas
1– 65535
P851 Vardiklių perskaičiavimo indeksas
1– 65535
P852 Naudotojo mazgas
aps./min.
P853 Kalibruotas sūkių skaičius FBG
P86x Parametrų grupė 86. Moduliavimas 1 / 2
P860 / P861 PWM dažnis 1 / 2
4 kHz
P862 / P863 PWM fix 1 / 2
Off / Išj.
P87x Parametrų grupė 87. Proceso duomenų parametrų
nustatymas
P870 Nustatytosios vertės aprašymas PO1
1 valdymo komanda
P871 Nustatytosios vertės aprašymas PO2
Sūkių skaičius
P872 Nustatytosios vertės aprašymas PO3
Neveikia
P873 Tikrosios vertės aprašymas PI1
1 BŪSENOS ŽODIS
P874 Tikrosios vertės aprašymas PI2
SPEED
P875 Tikrosios vertės aprašymas PI3
IŠVADO SROVĖ
P876 PA duomenų patvirtinimas
Yes / Taip
P88x Parametrų grupė 88. Nuoseklioji komunikacija "SBus"
P880 "SBus" protokolas
0 / MoviLink
P881 "SBus" adresas
0 – 63
P882 SBus grupės adresas
0 – 63
P883 "SBus" skirtojo laiko trukmė
0 – 650 sek.
P884 "SBus" sparta bodais
500 / 500 kBaud
P886 CANopen Adresset
1 – 2 – 127
P9xx Parametrų grupė 9.. IPOS parametrai
P938 1 komandos greitis
0–9
P939 2 komandos greitis
0–9
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
125
Eksploatacija
Duomenų apsauga
6
6
Eksploatacija
6.1
Duomenų apsauga
6.1.1
Duomenų apsauga su FBG11B
Valdymo pultu FBG11B galite įrašyti MOVITRAC® B parametrų duomenis į valdymo
pulto atmintį arba iš valdymo pulto atminties perkelti į MOVITRAC® B.
Patikrinkite, ar duomenų sąranka buvo nukopijuota į keitiklį.
Duomenų apsauga su FBG11B
2 lygmuo
1 lygmuo
3 lygmuo
Enter
Įkrovimo
paleistis
Duomenų išsaugojimo
funkcijos pasirinkimas
out Enter
Enter
Parametrų duomenys
FBG11B
MOVITRAC® B : indikacija d.d.
Enter
Įrašymo
paleistis
Enter
Parametrų duomenys
FBG11B : Indikacija U.U.
MOVITRAC® B
25352587
Perkopijavus duomenis MOVITRAC® B blokuojamas. Blokavimo būseną rodo mirksintis
būsenos indikatorius STOP. Taip pat lėtai mirksi geltonas būsenos šviesos diodas.
Paleisti galite vienu iš šių būdų:
6.1.2
•
Paspauskite FBG11B RUN klavišą.
•
Atjunkite elektros maitinimą tinklui, palaukite 10 sekundžių, o tada vėl prijunkite elektros maitinimą tinklui.
Duomenų apsauga su DBG60B
Nukopijuokite MOVITRAC® B parametrų sąranką į DBG60B valdymo pultą. Yra kelios
galimybės:
126
•
Kontekstiniame meniu iškvieskite punktą "KOPIJUOTI Į DBG". Patvirtinkite OK klavišu. Parametrų sąranka nukopijuojama iš MOVITRAC® B į DBG60B.
•
Kontekstiniame meniu iškvieskite punktą "PARAMETRŲ REŽIMAS". Pasirinkite
parametrą P807 Kopija MOVITRAC® B → DBG. Parametrų sąranka nukopijuojama
iš MOVITRAC® B į DBG60B.
•
Paspauskite FB11B arba DBG60B Run klavišą, arba išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacija
Duomenų apsauga
6.1.3
6
Duomenų apsauga su UBP11A
Nukopijuokite MOVITRAC® B parametrų sąranką į parametrų modulį UBP11A.
Paspauskite mygtuką apatinėje modulio dalyje – jį galima paspausti tik aštriu daiktu.
Jeigu duomenis perduodate atgal keitikliui, paspauskite parametrų modulio UBP11A
<rodyklės į viršų klavišą>.
Paspauskite FBG11B arba DBG60B Run klavišą, arba išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
127
Eksploatacija
Duomenų apsauga
6
6.1.4
Duomenų apsauga su MOVITOOLS® MotionStudio
Jeigu duomenis reikia perduoti MOVITRAC® B dažnio keitikliui naudojant MOVITOOLS®
MotionStudio programą, paskui keitiklį vėl reikia patvirtinti atliekant šiuos veiksmus:
•
pasirinkite prietaisą tinkle;
•
spustelėję dešinįjį pelės mygtuką atidarykite kontekstinį meniu;
•
pasirinkite meniu [spauskite RUN/STOP klavišą] [1];
•
pasirinkite programos klavišą [RUN] [2] arba
keitiklį galite iš naujo patvirtinti jį išjungę ir vėl įjungę arba paspausdami FBG11B klavišą
<RUN>.
[1]
[2]
421623307
128
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacija
Būsenos indikatoriai
6.2
Būsenos indikatoriai
6.2.1
Pagrindinis prietaisas / valdymo pultas FBG11B
6
Prietaiso būsenos indikatoriai yra tokie:
Būsena
Indikacija (pasirinktinai
su valdymo prietaisu
FBG11B)
Pagrindinio prietaiso būsenos
šviesos diodų signalų kodas
Prietaiso būsena
("High" baitas
būsenos
žodyje 1)
"PATVIRTINIMAS"
Sūkių skaičius
Žalias, šviečia nuolat
4
"PATVIRTINIMAS", kai ribota
srovė
Sūkių skaičius mirksi
Žalias, mirksi tankiai
"RIMTIES SROVĖ"
dc
Žalias, mirksi retai
3
"NĖRA LEIDIMO"
Stop
Geltonas, šviečia nuolat
2
"GAMYKLIAI NUSTATYMAI"
SEt
Geltonas, mirksi tankiai
8
"REGULIATORIAUS
BLOKAVIMAS"
oFF
Geltonas, mirksi tankiai
1
"24 V naudojimas"
U mirksi
Geltonas, mirksi retai
0
U mirksi arba 24U mirksi
Geltonas, mirksi retai
17
Aktyvus FBG rankinis
režimas arba keitiklis
sustabdytas STOP mygtuku.
Mirksi FBG rankinio režimo
piktograma arba STOP
Geltonas, ilgai šviečia, trumpai
išjungtas
Skirtasis laikas
Klaida 43 / 47
Žalias / geltonas, mirksi
Kopijuoti
Klaida 97
Raudonas / geltonas, mirksi
Sistemos klaida
Klaidos 10 / 17 – 24 / 25 /
Raudonas, šviečia nuolat
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94
Viršįtampis / fazės triktis
Klaidos 4 / 6 / 7
Raudonas, mirksi retai
Perkrova
Klaidos 1 / 3 / 11 / 44 / 84
Raudonas, mirksi tankiai
Stebėsena
Klaidos 8 / 26 / 34 / 81 / 82
Raudonas, 2 x mirksi
Variklio apsauga
Klaidos 31 / 84
Raudonas, 3 x mirksi
"SAUGIAI
STOP"1)
1) mirksi "U" (būsena 17), jeigu prijungtas el. tinklas, mirksi "24VU" (būsena 0), jeigu palaikomasis režimas.
Parametrų sąrankos išsaugojimas FBG11B → indikacija u. u.
Parametrų sąrankos išsaugojimas prietaise → indikacija d. d.
•
ĮSPĖJIMAS! Neteisinga rodmens U = aktyvus "Saugus STOP" interpretacija
Mirtis arba sunkūs sužeidimai.
– Rodmuo U = "Saugus STOP" nėra susijęs su sauga ir negali būti perduodamas į
toliau prijungtas sistemas kaip saugos signalas.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
129
Eksploatacija
Būsenos indikatoriai
6
Reguliatoriaus
blokavimo
priežastys (IŠJ.)
6.2.2
Galimos reguliatoriaus blokavimo (IŠJ.) priežastys yra:
•
Užprogramuotas ir įjungtas reguliatoriaus blokatoriaus įvado gnybtas.
•
Reguliatoriaus blokavimas AK rankiniu režimu per "MOVITOOLS® MotionStudio".
•
Laikinas reguliatoriaus blokavimas: Suveikia, jeigu perstatant parametrą P100
nustatytosios vertės šaltinis būtų tiesiogiai duodamas patvirtinimas. Laikinas reguliatoriaus blokavimas panaikinamas, kai tik leidimo signalas pirmą kartą atstatomas.
•
Reguliatoriaus blokavimas nustatytas IPOS® kontroliniu žodžiu H484.
Dvejetainių įėjimų / dvejetainių išėjimų būsena
Parametrų meniu tokie parametrai yra kaip rodmenų parametrai:
•
P039 pagrindinio prietaiso dvejetainiai įėjimai
•
P048 papildinio dvejetainiai įėjimai
•
P059 dvejetainiai išėjimai
Būsena rodoma dvejetainiu būdu. Kiekvienam dvejetainiam įėjimui arba išėjimui priskirta po 2 vienas virš kito esančius 7 segmentų indikatoriaus segmentus. Viršutinis segmentas šviečia, kai dvejetainis įėjimas arba išėjimas aktyvus, apatinis segmentas šviečia, kai dvejetainis įėjimas arba išėjimas neaktyvus. Abu dešinieji 7 segmentų indikatoriai rodo, ar išvedami P039 (di = dvejetainiai pagrindinio prietaiso įėjimai), P048
(dI = dvejetainiai papildinio įėjimai) arba P059 (do = dvejetainiai išėjimai).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083
Jeigu FIO21B su dvejetainiais įėjimais nėra, rodmenyje rodoma dl - - -.
130
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacija
Grįžties kodai (r-19 – r-38)
6.3
6
Grįžties kodai (r-19 – r-38)
Grįžties kodai įvedant / keičiant parametrą FBG11B:
Nr.
Pavadinimas
Reikšmė
18
Tik skaitymo prieiga
Parametro keisti negalima
19
Suaktyvintas parametrų
blokavimas
Parametrų keisti negalima
20
Veikia gamyklinė nuostata
Parametrų keisti negalima
23
Nėra papildinio plokštės
Nėra funkcijai atlikti reikalingos papildinio plokštės
27
Nėra papildinio plokštės
Nėra funkcijai atlikti reikalingos papildinio plokštės
28
Reikalingas reguliatoriaus
blokavimas
Reikalingas reguliatoriaus blokavimas
29
Šiam parametrui neleistina vertė
•
•
32
Leidimas
Ši funkcija neveikia LEIDIMO būsenoje
34
Sekos klaida
•
•
38
FBG11B neteisinga duomenų
sąranka
Į atmintį įrašyta duomenų sąranka netinka prietaisui
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Šiam parametrui neleistina vertė.
Negalima pasirinkti FBG rankinio režimo, nes
aktyvus AK rankinis režimas.
Įrašymo į FBG11B atmintį klaida
Paleidimas su FBG neįvyko Pradėti eksploataciją
su "MotionStudio" arba iš naujo pasirinkti variklį.
131
Eksploatacija
Valdymo pultas DBG60B
6
6.4
Valdymo pultas DBG60B
6.4.1
Pagrindinė indikacija
0,00 aps./min.
0,000 A
CONTROLLER INHIBIT
Indikacija pasirinkus /CONTROLLER INHIBIT = "0".
0,00 aps./min.
0,000 A
NO ENABLE
Indikacija naudojant nepatvirtintą keitiklį
("ENABLE/STOP" = "0").
950,00 aps./min.
0,990 A
ENABLE (VFC)
Indikacija naudojant patvirtintą keitiklį.
6 NUORODA:
VALUE TOO HIGH
(DEL)=Quit
ERROR
STARTUP
132
9
Nurodomasis pranešimas
Klaidos indikacija
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacija
Valdymo pultas DBG60B
6.4.2
6
Nurodomieji pranešimai
Nurodomieji DBG60B pranešimai (trunkantys maždaug 2 sek.) arba MOVITOOLS®
MotionStudio / SHELL rodomi (panaikinami) pranešimai:
Nr.
Tekstas
DBG60B / SHELL
Aprašymas
1
ILLEGAL INDEX
Per sąsają užklausto indekso nėra.
•
•
•
Bandymas atlikti neįdiegtą funkciją.
Pasirinkta netinkama ryšio tarnyba.
Pasirinktas valdymo rankomis režimas per neleistiną sąsają
(pvz., tinklo magistralę).
2
NOT IMPLEMENT.
3
READ ONLY VALUE
Buvo bandoma pakeisti tik skaitomą vertę.
4
PARAM. INHIBITED
Parametro blokavimo funkcija P803 = "ĮJ.", parametro negalima keisti.
5
SETUP ACTIVE
Buvo bandoma keisti parametrą, kai taikomi gamykliniai nustatymai.
6
VALUE TOO HIGH
Buvo bandoma įvesti per didelę vertę.
7
VALUE TOO LOW
Buvo bandoma įvesti per mažą vertę.
8
REQ. CARD MISSING
Nėra pasirinktai funkcijai atlikti reikalingos papildinio plokštės.
10
ONLY VIA ST1
Valdymo rankomis režimas turi būti išjungiamas per X13:ST11/ST12
(RS485).
11
ONLY TERMINAL
Valdymo rankomis režimas turi būti išjungiamas per TERMINAL
(DBG60B arba UWS21B).
12
NO ACCESS
Atsisakoma suteikti prieigą prie pasirinkto parametro.
13
CTRL. INHIBIT
MISSING
Pasirinktai funkcijai nustatykite DIØØ gnybto "/Reguliatoriaus blokavimas"
= "0".
14
INVALID VALUE
Buvo bandoma įvesti neleistiną vertę.
16
PARAM. NOT SAVED
Viršyta EEPROM talpa, pvz., dėl cikliškai vykdomų rašymo komandų.
Parametras EEPROM išsaugomas neapsaugojus nuo praradimo
IŠJUNGUS EL. MAITINIMĄ.
17
INVERTER ENABLED
-
--
•
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
•
Keičiamą parametrą galima nustatyti tik esant būklei "CONTROLLER
INHIBIT".
Veikiant patvirtintu režimu buvo bandoma perjungti rankomis valdomą
režimą
133
Eksploatacija
Valdymo pultas DBG60B
6
6.4.3
Valdymo pulto DBG60B funkcijos
Klavišų
priskyrimas
DBG60B
[1]
[2]
[3]
[12]
[4]
[11]
[10]
[5]
[6]
[9]
[7]
[8]
247460747
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
STOP mygtukas
↑ mygtukas
RUN klavišas
OK mygtukas
Kontekstinio meniu
mygtukas
[6] ↓ mygtukas
[7] . mygtukas
[8] ± mygtukas
[9] 0–9 mygtukas
[10] ↔ mygtukas
[11] Kalbos mygtukas
[12] DEL mygtukas
DBG60B
kopijavimo funkcija
134
Stabdymas
Į viršų nukreipta rodyklė, vienu meniu punktu į viršų
Paleisti
OK, įvesties patvirtinimas
Kontekstinio meniu įjungimas
Į apačią nukreipta rodyklė, vienu meniu punktu į apačią
kablelis dešimtims atskirti
ženklo keitimas
0–9 skaitmenys
meniu keitimas
Kalbos pasirinkimo mygtukas
Ištrina paskutinę įvestį
Naudojant valdymo pultą DBG60B visas parametrų sąrankas galima nukopijuoti iš vieno
MOVITRAC® B į kitą MOVITRAC® B prietaisą. Atlikite toliau aprašytus veiksmus.
•
Kontekstiniame meniu įjunkite meniu punktą "COPY TO DBG". Patvirtinkite OK klavišu.
•
Baigę kopijuoti valdymo pultą prijunkite prie kito keitiklio.
•
Kontekstiniame meniu įjunkite meniu punktą "COPY TO MC07B". Patvirtinkite OK
klavišu.
•
Baigę kopijuoti paspauskite RUN klavišą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Eksploatacija
Valdymo pultas DBG60B
DBG60B
parametrų
nustatymo režimas
6
Jei veikiant parametrų nustatymo režimu norite nustatyti parametrus, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
1. Kontekstinį meniu įjunkite paspausdami kontekstinio
meniu mygtuką. Pirmiausia rodomas meniu punktas
"PARAMETER MODE".
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
2. Skausdami OK mygtuką įjunkite PARAMETER
MODE. Rodoma pirma indikacija – P000 parametras
"SPEED". Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite 0–9 pagrindines
parametrų grupes.
P 000
SPEED
3. Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite pageidaujamą pagrindinę
parametrų grupę. Mirksintis žymeklis rodomas po
pagrindinės parametrų grupės skaičiumi.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
4. Pageidaujamoje pagrindinėje parametrų grupėje
spausdami OK klavišą įjunkite parametrų pogrupio
pasirinkimo funkciją. Mirksintis žymeklis patraukiamas
viena vieta į dešinę.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
5. Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite pageidaujamą parametrų
pogrupį. Mirksintis žymeklis rodomas po parametrų
pogrupio skaičiumi.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
6. Pageidaujamoje pagrindinėje parametrų grupėje
spausdami OK klavišą įjunkite parametrų pasirinkimo
funkciją. Mirksintis žymeklis patraukiamas viena vieta
į dešinę.
\ 13. 1 SŪKIŲ
SKAIČIAUS
RAMPS 1
7. Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite pageidaujamą parametrą.
Mirksintis žymeklis rodomas po trečiuoju parametro
numerio skaitmeniu.
\ 132
T11 UP CCW
8. Paspauskite OK klavišą, kad būtų įjungtas pasirinkto
parametro nustatymo režimas. Žymeklis yra po parametro verte.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0,13_
CONTROLLER INHIBIT
9. Klavišu ↑ arba ↓ pasirinkite pageidaujamą parametro
vertę.
\ 132
s
T11 UP CCW
+0,20_
CONTROLLER INHIBIT
10. Nustatymą patvirtinkite spausdami OK klavišą ir išjunkite nustatymų režimą ↔ klavišu. Mirksintis žymeklis vėl
rodomas po trečiuoju parametro numerio skaitmeniu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
aps./min.
+0,0
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
CONTROLLER INHIBIT
s
+0,13
CONTROLLER INHIBIT
\ 132
T11 UP CCW
s
+0,20
CONTROLLER INHIBIT
135
Eksploatacija
Valdymo pultas DBG60B
6
11. ↑ arba ↓ klavišu pasirinkite kitą parametrą arba klavišu
DEL vėl perjunkite parametrų pogrupių meniu.
\ 13. SPEED
RAMPS 1
CONTROLLER INHIBIT
Žadinimo
parametras
12. ↑ arba ↓ klavišu pasirinkite kitą parametrų pogrupį arba
klavišu DEL vėl perjunkite pagrindinės parametrų
grupės meniu.
P 1.. SETPOINTS/
RAMP GENERATORS
13. Kontekstinio meniu klavišu atgal perjunkite kontekstinį
meniu.
PARAMETER MODE
VARIABLE MODE
BASIC VIEW
CONTROLLER INHIBIT
Žadinimo parametras DBG60B ekrane rodomas įjungus prietaisą. Gavus prietaisą
(su gamykliniais nustatymais) žadinimo parametras yra pagrindinė indikacija. Žadinimo
parametrą galite nustatyti individualiai. Galimi žadinimo parametrai yra:
•
Parametras (→ Parametrų režimas)
•
Parametras iš naudotojo meniu (→ Naudotojo meniu)
•
Pagrindinis indikatorius
Jei norite pakeisti žadinimo parametrą, atlikite šiuos veiksmus:
136
•
pirmiausia parametrų režime pasirinkite pageidaujamą parametrą;
•
paskui kontekstiniame meniu pasirinkite meniu punktą "XXXX INITIAL PARAM.";
"XXXX" nurodomas pasirinktas žadinimo parametras. Patvirtinkite OK klavišu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Informacija apie prietaisą
7
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
7.1
Informacija apie prietaisą
7.1.1
Klaidų atmintinė
7
Keitiklis įrašo klaidos signalus į klaidų atmintinę P080. Naują klaidą keitiklis įrašo tik patvirtinus klaidos signalą. Vietos valdymo pulte rodomi paskutiniai gedimai. Todėl, pasikartojus klaidoms, P080 įrašyta vertė neatitinka valdymo pulte rodomos vertės. Taip gali
nutikti, pvz., kai F07 tarpinėje grandinėje yra viršįtampis ir paskui vyksta F34 delsos
pauzė.
Klaidos atveju keitiklyje įrašomi į atmintį šie duomenys:
7.1.2
•
Aptikta klaida
•
Dvejetainių įėjimų / dvejetainių išėjimų būsena
•
Keitiklio darbinė būsena
•
Keitiklio būsena
•
Aušintuvo temperatūra
•
Sūkių skaičius
•
Išvado srovė
•
Aktyvioji srovė
•
Prietaiso apkrovimas
•
Tarpinės grandinės įtampa
Išjungimo atsakai
Atsižvelgiant į gedimą, yra 3 išjungimo reakcijos:
Stabdymas iškart / trukdis (stabdymas iškart ir blokavimas)
Šio atsako į klaidą atveju, iškart blokuojama pabaigos kaskada, tuo pačiu perduodamas
išvado stabdymo signalas ir suveikia esamas stabdis. Keitiklis nustato "Pranešimą apie
trukdį" ir susigrąžina "Pranešimą apie veikimo parengtį".
Šią būseną galima atšaukti tik klaidų panaikinimo funkcija.
Greitasis stabdymas / trukdis (stabdymas su blokavimu)
Dėl šios klaidos atsako stabdoma nustatyta stabdymo delsa (P136 / P146). Šio
stabdymo dėl klaidos trukmė stebima. Jeigu pavara per nustatytą laiko intervalą nepasiekia paleisties / stabdymo sūkių skaičiaus, perjungiama klaidos būsena, stabdoma
pabaigos kaskada ir įjungiamas esamas stabdis. Parengiamas pranešimas apie klaidą
F34 skirtasis delsos laikas. Pirminis klaidos signalas perrašomas. Jeigu pavara pasiekia
paleisties / stabdymo sūkių skaičių, perjungiama klaidos būsena, suveikia esamas
stabdis ir blokuojama pabaigos kaskada. Nustatomas "Pranešimo apie trukdį" signalas
ir susigrąžinamas "Pranešimo apie veikimo parengtį" signalas.
Šią būseną galima atšaukti tik klaidų panaikinimo funkcija.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
137
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
7
Greitasis stabdymas / trukdis (stabdymas be blokavimo)
Atsakas į klaidą atitinka atsaką į greitąjį stabdymą / trukdį, išskyrus tai, kad keitiklis nesusigrąžina veikimo parengties signalo, bet nustato tik trukdžio išvesties signalą.
Naudojant skirtojo laiko RS485 / SBus parametrą:
Jeigu keitiklis valdomas per ryšio sąsają (RS485 arba SBus) ir tinklo įtampa išjungiama
ir vėl įjungiama, patvirtinimas nebus gaunamas tol, kol keitiklis vėl negaus galiojančių
duomenų per sąsają, kuri kontroliuojama pagal skirtąjį laiką. Atkūrus ryšį parnešimas
apie klaidą panaikinamas automatiškai.
7.1.3
Atkūrimas
Pagrindinio
prietaiso atstata
Pranešimą apie klaidą galima panaikinti:
Valdymo pulto
atstata
Pranešimą apie klaidą galima patvirtinti:
•
•
Atstata vykdoma per įvadų gnybtus su atitinkamai priskirtu dvejetainiu įvadu.
DIØØ gamykloje priskirta klaidų atstatos funkcija.
rankomis vykdoma atstata valdymo pulte (klavišas STOP / RESET).
STOP / RESET klavišo komanda yra viršesnė negu gnybtų patvirtinimo arba sąsajų patvirtinimo komandos.
Aptikus klaidą arba suprogramuotos klaidos reakcijos atveju, panaikinti klaidą galite
STOP / RESET klavišu. Po panaikinimo pavara blokuojama. Pavarą paleisti galite
klavišu RUN.
Klaidų
panaikinimas
per sąsają
7.2
•
Rankomis per MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Klaidų panaikinimas rankomis =
taip arba būsenos lange spaudžiant "Reset" mygtuką).
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
Nr.
Pavadinimas
Atsakas
Galima priežastis
Priemonė
00
Nėra klaidos
–
–
–
01
Viršsrovis
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Trumpasis jungimas išėjime
•
Pašalinkite trumpąjį jungimą
•
Jungimas išėjime
•
Junkite tik kai užblokuota galinė
pakopa
•
Per didelis variklis
•
Prijunkite mažesnį variklį
•
Sugedusi galinė pakopa
•
Jeigu nepavyksta atstatyti
klaidos, pasitarkite su SEW
techninio aptarnavimo skyriumi
03
138
Pranešimą apie klaidą galima patvirtinti:
Įžemėjimas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Įžemėjimas variklyje
•
Pakeiskite variklį
•
Įžemėjimas keitiklyje
•
Pakeiskite MOVITRAC® B
•
Įžemėjimas variklio įvade
•
Pašalinkite įžemėjimą
•
Viršsrovis (žr. F01)
•
Žr. F01
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
Nr.
Pavadinimas
Atsakas
Galima priežastis
Priemonė
04
Stabdymo
nutraukiklis
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Per didelė generatorinė galia
•
Pailginkite delsos tiesines
funkcijas
•
Nutrūkusi stabdymo varžos
grandinė
•
Patikrinkite stabdymo varžos
įvadą
•
Trumpasis jungimas stabdymo
varžos grandinėje
•
Pašalinkite trumpąjį jungimą
•
Per daug omų stabdymo varžose
•
Patikrinkite stabdymo varžos
techninius duomenis
•
Sugedęs stabdymo nutraukiklis
•
Pakeiskite MOVITRAC® B
•
Įžemėjimas
•
Pašalinkite įžemėjimą
06
07
El. tinklo fazės
triktis
Išjungiama iškart ir
užblokuojama (tik
trifaziam keitikliui)
•
Fazės triktis
•
Patikrinkite el. tinklo įvadą
•
Per maža el. tinklo įtampa
•
Patikrinkite el. tinklo įtampą
Tarpinės
grandinės
viršįtampis
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Pernelyg didelė tarpinės
grandinės įtampa
•
Pailginkite delsos tiesines
funkcijas
Patikrinkite stabdymo varžos
įvadą
Patikrinkite stabdymo varžos
techninius duomenis
•
•
•
08
Sūkių skaičiaus kontrolė
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
Įžemėjimas
•
Srovės reguliatorius veikia ties
vykdymo riba dėl:
–
•
•
•
•
mechaninės perkrovos
•
09
10
11
Pašalinkite įžemėjimą
Sumažinkite apkrovą
Patikrinkite srovės apribojimą
Pailginkite delsos tiesines
funkcijas
Padidinkite nustatytą delsos
laiką P5011)
•
Fazės trikties el. tinkle
•
Patikrinkite el. tinklo fazes
•
fazės trikties variklyje
•
Patikrinkite variklio įvadą ir variklį
•
Viršytas VFC darbo režimų
didžiausias sūkių skaičius
•
Sumažinkite didžiausią sūkių
skaičių
Naudojimo
pradžia
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Keitiklis dar nepaleistas
•
Paleiskite keitiklį
•
Pasirinktas nežinomas variklis
•
Pasirinkite kitą variklį
IPOS-ILLOP
Stabdymas su
užblokavimu
Tik su IPOS
•
Klaidinga programos vykdymo
komanda
•
Patikrinkite programą
•
Klaidingos programos vykdymo
sąlygos
•
Patikrinkite programos vykdymą
•
Keitiklyje šios funkcijos nėra /
funkcija neįjungta
•
Naudokite kitas funkcijas
Stabdymas su
užblokavimu
•
Šiluminė keitiklio perkrova
•
Sumažinkite apkrovą ir (arba)
užtikrinkite pakankamą aušinimą
Kai stabdymo varža įrengta
aušintuve: sumontuokite
stabdymo varžą išorėje
Perkaitimas
•
17
–
24
Sistemos
sutrikimas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
25
EEPROM
Stabdymas su
užblokavimu
•
Sutriko keitiklio elektronika, gali
būti, dėl elektromagnetinės
sąveikos
•
Kreipties į EEPROM klaida
•
•
•
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
7
Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite
įžeminimo jungtis ir ekranavimą
Jeigu klaida rodoma vėl, pasitarkite su SEW techninio aptarnavimo skyriumi
Iškvieskite gamyklines nuostatas,
atlikite atstatą ir iš naujo nustatykite parametrus.
Jeigu klaida rodoma vėl, kreipkitės į SEW techninio aptarnavimo
skyrių.
139
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
7
Nr.
Pavadinimas
26
31
Atsakas
Galima priežastis
Priemonė
Išorinis gnybtas Programuojamas
•
Per programuojamą įėjimą priimtas išorinis sutrikimo signalas
•
Pašalinkite atitinkamą klaidos
priežastį, jei reikia, iš naujo
užprogramuokite gnybtą
TF/TH trigeris
•
Per karštas variklis, suveikė TF
•
Palaukite, kol atvės variklis ir
atstatykite klaidą
•
Neprijungtas arba blogai
prijungtas variklio TF
Nutrūko MOVITRAC® B ir variklio
TF ryšys
•
Patikrinkite jungtis / sujungimus
tarp MOVITRAC® B ir TF
Stabdymas be
užblokavimo
• Pranešimas
"Parengtis"
išlieka
•
32
IPOS indekso
perpilda
Stabdymas su
užblokavimu
•
Dėl pažeistų pagrindinių program- •
avimo nuostatų perpildyti vidiniai
sistemos registrai
Patikrinkite ir pataisykite
naudotojo programą
34
Tiesinės funkcijos skirtasis
laikas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Viršytas nustatytas tiesinės
funkcijos laikas
•
Pailginkite tiesinės funkcijos laiką
•
Panaikinus leidimą ir pavarai tam
tikrą laiką viršijus stabdymo tiesinės funkcijos trukmę t13, keitiklis
rodo klaidos pranešimą F34
•
Pailginkite stabdymo tiesinės
funkcijos tlaiką
Išor. el.
apsaugos
darbo režimas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Pasirinktas neteisingas darbo
režimas
Leidžiami metodai:
• U/f, VFC, VFC kėlimas
Neleidžiami metodai:
• Pritraukimo funkcija
• DC stabdymas
• Grupinis režimas
•
Neleidžiama parametrų sąranka
•
Naudokite 1 parametrų sąranką
•
Nepaleistas joks išor. el. variklis
•
Paleiskite išor. el. variklį
•
Nustatyti neteisingi dažnio taškų
parametrai
•
•
Dažnis A < dažnį B
Dažnis B < dažnį C
•
Nustatyti neteisingi srovės ribų
parametrai
•
•
Srovės riba A < srovės ribą B
Srovės riba B < srovės ribą C
•
Šio tipo papildinio plokštė netinka
•
Įstatykite tinkamą papildinio
plokštę
•
Šiai papildinio plokštei netinka
nustatytųjų verčių šaltinis, valdymo šaltinis arba darbo režimas
•
Nustatykite tinkamą nustatytųjų
verčių šaltinį
Nustatykite tinkamą valdymo
šaltinį
Nustatykite tinkamą darbo režimą
Patikrinkite parametrus P120 ir
P121
35
36
Nėra papildinio
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
•
•
37
38
140
•
Nėra reikalingo papildinio
•
•
•
Patikrinkite tokius parametrus:
P121 – FBG11B
P120 ir P642 – FIO12B
•
Nemaitinamas priekinis modulis
FIO21B
•
Parametrą P808 nustatykite
ties "Įjn." arba prijunkite prie
pagrindinio prietaiso išorinį
24 V maitinimą
Sisteminės programinės įrangos
vykdymo klaida
•
Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite
įžeminimo jungtis ir ekranavimą
Jeigu klaida rodoma vėl, pasitarkite su SEW techninio aptarnavimo skyriumi
Sistemos sutrikimas
•
Sistemos
kontrolinis
laikmatis
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Sistemos programinė įranga
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
•
•
Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite
įžeminimo jungtis ir ekranavimą
Jeigu klaida rodoma vėl, pasitarkite su SEW techninio aptarnavimo skyriumi
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
Nr.
Pavadinimas
Atsakas
Galima priežastis
Priemonė
43
RS485 skirtasis
laikas
Stabdymas be
užblokavimo2)
•
Nutrūko keitiklio ryšys su
asmeniniu kompiuteriu
•
Patikrinkite keitiklio ryšį su
asmeniniu kompiuteriu
•
Nutrūko ryšys su FSE24B
•
•
Patikrinkite maitinimo įtampą
Patikrinkite parametrą P808
44
Prietaiso
apkrovimas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Per didelė prietaiso apkrovimo
vertė (I × t vertė)
•
•
•
Sumažinkite atiduodamąją galią
Pailginkite tiesinės funkcijos laiką
Jeigu tai neįmanoma: pakeiskite
keitiklį didesniu
45
Iniciacija
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Iniciacijos klaida
•
Pasitarkite su SEW techninio
aptarnavimo skyriumi
47
Sistemos
magistralės
1 skirtasis
laikas
Stabdymas be
užblokavimo2)
•
Ryšio per sistemos magistralę
klaida
•
Patikrinkite sistemos magistralės
ryšį
Patikrinkite P808
Patikrinkite FSE24B maitinimo
įtampą
Jei įstatytas FSE24B, patikrinkite
EtherCAT® komunikaciją
•
•
•
77
IPOS valdymo
komanda
Stabdymas su
užblokavimu
•
Sistemos sutrikimas
•
Pasitarkite su SEW techninio
aptarnavimo skyriumi
80
RAM testas
Išjungiama iškart
•
Vidinė prietaiso klaida, laisvosios
prieigos atminties gedimas
•
Pasitarkite su SEW techninio
aptarnavimo skyriumi
81
Paleidimo
sąlyga
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
Tik VFC kėlimo darbo režimu:
Pirminio įmagnetinimo metu keitiklis
negalėjo perduoti varikliui reikiamos
srovės:
Per maža vardinė variklio galia,
palyginti su keitiklio vardine galia
•
Patikrinkite keitiklio jungtį su
varikliu
Patikrinkite paleidimo duomenis,
jei reikia, paleiskite iš naujo
Per mažas variklio prijungimo
laido skerspjūvis
•
Patikrinkite variklio prijungimo
laido skerspjūvį, jei reikia,
padidinkite
•
•
82
84
Atviras išvadas
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Tik VFC kėlimo darbo režimu:
•
Nutrūko 2 arba visos išėjimo
fazės
•
Patikrinkite keitiklio jungtį su
varikliu
•
Per maža vardinė variklio galia,
palyginti su keitiklio vardine galia
•
Patikrinkite paleidimo duomenis,
jei reikia, paleiskite iš naujo
Per didelė variklio apkrova
•
Patikrinkite P345 / P346 IN-UL
kontrolę
Sumažinkite apkrovą
Pailginkite tiesinės funkcijos laiką
Ilgesnės pertraukos
Variklio
apsauga
Stabdymas su
užblokavimu
•
94
EEPROM kontrolinė suma
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Sugedęs EEPROM
•
97
Kopijavimo
klaida
Išjungiama iškart ir
užblokuojama
•
Kopijavimo metu atjungiamas
parametrų modulis
Išjungimas / įjungimas kopijavimo
metu
Prieš patvirtindami klaidą:
• iš parametrų modulio įkelkite
gamyklinę nuostatą arba visą
duomenų sąranką
98
CRC atmintuko
klaida
Išjungiama iškart
•
Vidinė prietaiso klaida, sugedęs
atmintukas
•
Siųskite prietaisą remontui
100
Svyravimai /
įspėjimas
Rodyti klaidą
•
Įspėja svyravimų jutiklis
(žr. "Diagnozės mazgo DUV10A"
naudojimo vadovą)
•
Suraskite svyravimų priežastį,
darbas galimas toliau, kol
pasirodys F101
101
Svyravimai /
klaida
Greitasis
stabdymas
•
Svyravimų jutiklis praneša apie
klaidą
•
SEW-EURODRIVE rekomenduoja tuojau pat pašalinti
svyravimų priežastį
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
7
•
•
•
•
Pasitarkite su SEW techninio
aptarnavimo skyriumi
141
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Klaidų sąrašas (F00 – F113)
7
Nr.
Pavadinimas
Atsakas
Galima priežastis
Priemonė
102
Alyvos senėjimas / įspėjimas
Rodyti klaidą
•
Įspėja alyvos senėjimo jutiklis
•
Susiplanuokite alyvos keitimą
103
Alyvos senėjimas / klaida
Rodyti klaidą
•
Alyvos senėjimo jutiklis praneša
apie klaidą
•
SEW-EURODRIVE rekomenduoja tuojau pat pakeisti
transmisinę alyvą
104
Alyvos
senėjimas /
perkaitimas
Rodyti klaidą
•
Alyvos senėjimo jutiklis praneša
apie perkaitimą
•
•
Leiskite alyvai atvėsti
Patikrinkite, ar nepriekaištingai
veikia pavaros mechanizmo
aušinimas
105
Alyvos
senėjimas /
parengties
pranešimas
Rodyti klaidą
•
Alyvos senėjimo jutiklis
neparengtas darbui
•
Patikrinkite alyvos senėjimo
jutiklio maitinimo įtampą
Patikrinkite alyvos senėjimo
jutiklį, jei reikia, jį pakeiskite
106
Stabdžių
dilimas
Rodyti klaidą
•
Sudilo stabdžio antdėklas
•
Pakeiskite stabdžio antdėklą (žr.
"Variklių" naudojimo instrukciją)
110
Išor. el.
apsauga
Avarinis
stabdymas
•
Viršyta darbo žemiau 5 Hz
trukmė
•
•
Patikrinkite projektavimą
Sumažinkite darbo žemiau 5 Hz
trukmę
111
Sistemos
magistralės
("SBus") klaida
Šis klaidos numeris pagrindiniam EtherCAT® arba tinklo
magistralės įtaisui praneša, kad sutriko ryšys tarp FSE24B
ir MOVITRAC® B Pats MOVITRAC® B prietaisas atpažintų
klaidą 47.
•
Patikrinkite FSE24B kištukinį
sujungimą
113
Analoginio
įėjimo laido
nutrūkimas
Programuojamas
•
Patikrinkite elektrinį sujungimą
116
Taikmenos modulio klaida
Poklaidė:
14: Daviklio klaida
29: Kontaktas su galiniu jungikliu
42: Slinkties klaida
78: Kontaktas su programinės įrangos galiniu jungikliu
•
Analoginio įėjimo AI1 laido
nutrūkimas
•
1) Keičiant parametrus P500 / P502 ir P501 / P503 nustatoma sūkių skaičiaus kontrolė. Nustačius per didelį delsos laiką negali būti patikimai
apsisaugoma nuo kėlimo įtaisų nukritimo.
2) Klaidų atstata nereikalinga, atkūrus ryšį klaidos pranešimas dingsta
142
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba
7.3
SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba
7.3.1
Pagalbos linija
7
Pagalbos linijos numeriu visą parą ir 365 dienas per metus galite kreiptis į SEWEURODRIVE techninės priežiūros specialistą.
Tiesiog savo telefono mygtukais surinkite kodą 0800 ir paskui raidžių derinį SEWHELP.
Taip pat galite skambinti ir numeriu 0800 739 4357.
7.3.2
Siųskite remontuoti
Jeigu nepavyksta pašalinti klaidos, kreipkitės į SEW elektronikos techninės priežiūros tarnybą.
Tardamiesi su SEW elektronikos techninės priežiūros tarnyba, visuomet nurodykite
prietaiso būsenos kodą. Tada SEW-EURODRIVE techninės priežiūros specialistai
Jums galės geriau padėti.
Siųsdami prietaisą remontuoti, visuomet nurodykite šiuos duomenis:
7.4
•
serijos numerį (žr. specifikacijų lentelę);
•
tipo pavadinimą;
•
trumpą taikmenos aprašymą (naudojimą, valdymas per gnybtus ar nuoseklusis);
•
koks variklis prijungtas (variklio įtampa, prijungtas žvaigžde ar trikampiu);
•
klaidos pobūdį;
•
lydimąsias aplinkybes;
•
savo prielaidas;
•
ar prieš tai buvo neįprastų įvykių.
Ilgalaikis sandėliavimas
Ilgą laiką sandėliuodami prietaisą kas du metus ne trumpiau kaip 5 minutėms įjunkite į
elektros tinklą. Antraip sutrumpėja prietaiso naudojimo laikas.
Veiksmai neatlikus techninės priežiūros darbų
Keitikliuose naudojami elektrolitų kondensatoriai, kurie, kol juose nėra įtampos, sensta.
Dėl šio efekto elektrolitų kondensatorius gali būti sugadintas, jeigu prietaisas po ilgo
sandėliavimo bus iš karto prijungtas prie vardinės įtampos maitinimo tinklo.
Jeigu einamoji techninė priežiūra nebuvo atliekama, SEW-EURODRIVE rekomenduoja
el. tinklo įtampą didinti iki didžiausios pamažu. Tai galima daryti, pvz., reguliavimo transformatoriumi, kurio išvado įtampa nustatoma pagal toliau pateiktą apžvalgą. SEWEURODRIVE rekomenduoja 0 V įtampą keletą sekundžių didinti pirmoje pakopoje.
SEW-EURODRIVE rekomenduoja taikyti šią pakopų klasifikaciją:
AC 400/500 V prietaisams:
•
1 pakopa: AC 350 V, 15 minučių
•
2 pakopa: AC 420 V, 15 minučių
•
3 pakopa: AC 500 V, 1 valandai
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
143
Techninė priežiūra ir klaidų sąrašas
Utilizavimas
7
AC 230 V prietaisai:
•
1 pakopa: AC 170 V, 15 minučių
•
2 pakopa: AC 200 V, 15 minučių
•
3 pakopa: AC 240 V, 1 valandai
Po tokios regeneracijos prietaisą tuojau pat vėl galima naudoti arba sandėliuoti toliau,
atliekant einamąją techninę priežiūrą.
7.5
Utilizavimas
Laikykitės nacionalinių teisės aktų reikalavimų!
Dalis utilizuokite atskirai, atsižvelgę į jų savybes ir šalyje galiojančius teisės aktus.
Utilizuojamos dalys gali būti:
144
•
elektronikos laužas (plokštės);
•
plastikas;
•
skarda;
•
varis;
•
aliuminis.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
8
Techniniai duomenys
8.1
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
8.1.1
CE ženklinimas, UL ir C-Tick sertifikatai
kVA
i
f
n
8
P Hz
CE ženklinimas
Dažnio keitikliai MOVITRAC® B atitinka Žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB
reikalavimus.
Dažnio keitikliai MOVITRAC® B skirti montuoti į mašinas ir įrenginius, kaip jų dalys. Jie
atitinka elektromagnetinio gaminių suderinamumo standartą EN 61800-3 – Reguliuojamojo greičio elektrinių galios pavarų sistemos. Jeigu prietaisas teisingai įrengtas,
CE ženklas gali būti suteiktas visai mašinai / įrenginiui, remiantis EMS direktyvos
2004/108/EB nuostatomis. Išsamią informaciją apie EMS reikalavimus atitinkantį įrengimą rasite SEW-EURODRIVE leidinyje "EMS pavarų technikoje".
Atitiktis ribinių verčių klasei C2 ir C1 patvirtinta specialiu testiniu modeliu. Pagal pageidavimą, SEW-EURODRIVE gali suteikti išsamesnę informaciją šiuo klausimu.
CE ženklas techninių duomenų lentelėje reiškia atitiktį Žemos įtampos direktyvai
2006/95/EB. Pageidaujant SEW-EURODRIVE išduoda atitikties deklaraciją.
UL sertifikatas / CSA / GOST-R sertifikatas / C-Tick
UL ir cUL sertifikatai (JAV) išduoti šiems MOVITRAC® B prietaisams:
®
LISTED
US
•
230 V / vienfazė
•
230 V / trifazė
•
400 V / 500 V / trifazė
cUL atitinka sertifikavimo pagal CSA reikalavimus.
GOST-R sertifikatas (Rusija) suteiktas prietaisų serijai MOVITRAC® B.
C-Tick patvirtina atitiktį ACMA (Australijos ryšių tarnybos) reikalavimams.
Prietaisai 1 × 230 V ir 3 × 400 V paženklinti C-Tick ženklu.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
145
8
kVA
i
8.1.2
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
Bendrieji techniniai duomenys
Toliau pateikti techniniai duomenys galioja visiems MOVITRAC® B dažnio keitikliams,
neatsižvelgiant į jų dydį ir galią.
MOVITRAC® B
Visi konstrukciniai dydžiai
Atsparumas trukdžiams
Pagal EN 61800-3
Trukdžių skleidimas įrengus
pagal EMS reikalavimus
(tinklo pusėje)
Pagal ribinių verčių klasę1)
• 0–2 dydis: C2 be papildomų priemonių
• 0–5 dydis: C1 su tinkamais filtrais / plokščiaisiais feritais
C1/C2 pagal standartą EN 61800-3
Srovės nuotėkis
> 3,5 mA
•
Aplinkos temperatūra âA
(iki 60 °C su sumažinta srove)
230 V, 0,25–2,2 kW (0,34–3,0 HP) / 400/500 V, 0,25–4,0 kW (0,34–5,4 HP)
Atsparus perkrovai (daug. 150 % Ivard. 60 sek.)
ID = 100 % Ivard. / fPWM = 4 kHz: Nuo -10 °C iki +40 °C
Neatsparus perkrovai:
ID = 100 % Ivard. / fPWM = 4 kHz: Nuo -10 °C iki +50 °C
ID = 100 % Ivard. / fPWM = 8 kHz: Nuo -10 °C iki +40 °C
ID = 125 % Ivard. / fPWM = 4 kHz: Nuo -10 °C iki +40 °C
•
3 × 230 V, 3,7 – 30 kW (5,0–40 HP) / 400/500 V, 5,5 – 75 kW (7,4–100 HP)
Atsparus perkrovai (daug. 150 % Ivard. 60 sek.)
ID = 100 % Ivard. / fPWM = 4 kHz: Nuo 0 °C iki +40 °C
Neatsparus perkrovai:
ID = 100 % Ivard. / fPWM = 4 kHz: Nuo 0 °C iki +50 °C
ID = 100 % Ivard. / fTIM = 8 kHz: Nuo 0 °C iki +40 °C
ID = 125 % Ivard. / fTIM = 4 kHz: Nuo 0 °C iki +40 °C
•
Montavimo plokštė, naudojant aušinimo plokštę <70 °C
Techninių charakteristikų pablogėjimas dėl aplinkos temperatūros (srovės sumažėjimas)
2,5 % Ivard. vienam K, kai temperatūra yra nuo 40 °C iki 50 °C
3 % Ivard. vienam K, kai temperatūra yra nuo 50 °C iki 60 °C
Klimato klasė
EN 60721-3-3, 3K3 klasė
Sandėliavimo temperatūra
Transportavimo temperatūra
Nuo -25 °C iki +75 °C
Nuo -25 °C iki +75 °C
Aušinimo rūšis
Savaiminis aušinimas
Saugos klasė EN 60529
(NEMA 1)
0–3 dydis: IP20
Dydžių 4–5 maitinimo jungtys:
• IP00
• Su sumontuotomis tiekimo komplekte esančiomis organinio akrilinio ("Plexiglas")
stiklo dangomis ir sumontuota apsaugine žarna (neįeina į tiekimo apimtį): IP10
Darbo režimas
Ilgalaikis režimas
Viršįtampio kategorija
III pagal IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Tinklo įtampos tolerancija
EN 50160: ±10 %
Taršos klasė
2 pagal IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Apsaugo nuo mechaniškai
aktyvių medžiagų
3S1
Apsaugo nuo chemiškai
aktyvių medžiagų
3C2
230 V: ≤ 0,75 kW (1,0 HP)
400/500 V: ≤ 1,1 kW (1,5 HP)
Papildomas aušinimas:
230 V: ≥ 1,1 kW (1,5 HP)
400/500 V: ≥ 1,5 kW (3,0 HP)
(pagal temperatūrą reguliuojamas ventiliatorius, reakcijos slenkstis 45 °C)
Lentelės tęsinys pateiktas kitame puslapyje.
146
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVITRAC® B
Visi konstrukciniai dydžiai
Įrengimo aukštis
Iki h ≤ 1 000 m (3 281 pėdos) be apribojimų.
Kai h ≥ 1 000 m (3 281 pėdos), galioja šie apribojimai:
• nuo 1 000 m (3 281 pėdos) iki daug. 4 000 m (13 120 pėdų):
– kas 100 m (328 pėdas) po 1 % mažėja Ivard.
• nuo 2 000 m (6 562 pėdų) iki daug. 4 000 m (13 120 pėdų):
– 2 000 m ir didesniame aukštyje neužtikrinamas saugus galios ir elektroninių
jungčių atskyrimas. Reikia imtis papildomų priemonių (IEC 60664-1 /
EN 61800-5-1)
– Viršįtampiams mažinti vietoj III kategorijos apsaugos nuo viršįtampių įtaiso reikia
prijungti II kategorijos įtaisą.
Matmenys
Pagal DIN ISO 276-v
0 dydis:
nuolatinio naudojimo
125 % Ivard. apribojimai
•
•
•
Didžiausia aplinkos temperatūra âA: 40 °C
Negalima montuoti ant bėgių / montavimo apačioje varžas
Kai 1 × 230 V: įrengti tinklo droselį ND
1) Kad būtų įvykdyti EMS ribinių verčių klasės reikalavimai, turi būti tinkamai įrengta elektrinė prietaiso dalis. Laikykitės įrengimo nuorodų.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
147
8
kVA
i
8.1.3
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC
MOVITRAC® B apžvalga
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Maitinimo tinklo jungtis 400 V / 500 V / trifazė
Dydis
Galia
kW / HP
148
0XS
0S
0L
2S
2
3
4
5
0,25/0,34
0,37/0,50
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
3,0/4,0
4,0/5,4
5,5/7,4
7,5/10
11/15
15/20
22/30
30/40
37/50
45/60
55/74
75/100
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydžiai 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (be "Saugaus stabdymo" funkcijos)
ĮVADAS
0003-5A3-4-00
0004-5A3-4-00
828 515 2
828 516 0
1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 380–500 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 0,9 A
AC 1,1 A
AC 1,4 A
AC 1,8 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,0 A
AC 1,3 A
AC 1,6 A
AC 2,0 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,1 kVA
1,4 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
68 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
30 W
35 W
35 W
40 W
Natūrali konvekcija / –
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,3 kg / 2.9 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
149
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydžiai 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74/ / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Standartinio įrenginio artikulo numeris (-00)
Dalykinis numeris "Saugus sustojimas" (-S01))
0005-5A3-4-x0
0008-5A3-4-x0
0011-5A3-4-x0
0015-5A3-4-x0
828 517 9
828 995 6
828 518 7
828 996 4
828 519 5
828 997 2
828 520 9
828 998 0
ĮVADAS2)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 380–500 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 1,8 A
AC 2,3 A
AC 2,2 A
AC 2,6 A
AC 2,8 A
AC 3,5 A
AC 3,6 A
AC 4,5 A
IŠVADAS
3 × 0 – Utinklo
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 %
apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 %
apkrova
Pvarikl
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
Pvarikl 125
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 2,0 A
AC 2,5 A
AC 2,4 A
AC 3,0 A
AC 3,1 A
AC 3,9 A
AC 4,0 A
AC 5,0 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
2,1 kVA
2,7 kVA
2,8 kVA
3,5 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
50 W
60 W
60 W
75 W
68 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
45 W
50 W
Natūrali konvekcija
Dirbtinė ventiliacija / 12 m3/val.
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo
momentas
40 W
45 W
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm (3,1 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,5 kg / 3,3 lb
1) MC07B...-S0 modelio prietaisas turi būti visada maitinimas per išorinį DC 24 V tinklo šaltinį
2) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
150
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Standartinio įrenginio artikulo numeris (-00)
Dalykinis numeris "Saugus sustojimas" (-S01))
0022-5A3-4-x0
0030-5A3-4-x0
0040-5A3-4-x0
828 521 7
828 999 9
828 522 5
829 000 8
828 523 3
829 001 6
ĮVADAS2)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 380–500 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 5,0 A
AC 6,2 A
AC 6,3 A
AC 7,9 A
AC 8,6 A
AC 10,7 A
IŠVADAS
3 × 0 – Utinklo
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 %
apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 %
apkrova
Pvarikl
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP
Pvarikl 125
3,0 kW / 4,0 HP
4,0 kW / 5,4 HP
5,5 kW / 7,4 HP
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 5,5 A
AC 6,9 A
AC 7,0 A
AC 8,8 A
AC 9,5 A
AC 11,9 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
3,8 kVA
4,8 kVA
4,8 kVA
6,1 kVA
6,6 kVA
8,2 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
68 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
80 W
95 W
95 W
120 W
Natūrali konvekcija
125 W
180 W
Dirbtinė ventiliacija /
18 m3/val.
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo
momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm (3,1 colio × 10,77 colio × 6,437 colio)
2,1 kg / 4,6 lb
1) MC07B...-S0 modelio prietaisas turi būti visada maitinimas per išorinį DC 24 V tinklo šaltinį
2) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
151
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydis 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *
105 (4.13)
234 (9.21)
325 (12.8)
335 (13.2)
70 (2.8)
7 (0.3)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
828 524 1
828 526 8
ĮVADAS1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 380–500 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 11,3 A
AC 14,1 A
AC 14,4 A
AC 18,0 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 12,5 A
AC 15,6 A
AC 16 A
AC 20 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
8,7 kVA
10,8 kVA
11,1 kVA
13,9 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varžos vertė
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
47 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
220 W
290 W
290 W
370 W
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Dirbtinė ventiliacija / 80 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 335 mm × 238 mm
(4,13 colio × 13,2 colio × 9,37 colio)
5,0 kg / 11 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
152
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydis 2 / 11 kW / 15 HP
105 (4.13)
225 (8.86)
300 (11.8)
315 (12.4)
229 (9.02) *
335 (13.2)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
0110-5A3-4-00
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
828 527 6
ĮVADAS1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 380–500 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 21,6 A
AC 27,0 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
3 × 0 – Utinklo
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 24 A
AC 30 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
16,6 kVA
20,8 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
22 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
400 W
500 W
Dirbtinė ventiliacija / 80 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
Matmenys
PxAxG
130 mm × 335 mm × 229 mm
(5,12 colio × 13,2 colio × 9,02 colio)
Masė
m
6,6 kg / 15 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
153
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydis 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
828 528 4
828 529 2
828 530 6
ĮVADAS1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 380–500 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 28,8 A
AC 36,0 A
AC 41,4 A
AC 51,7 A
AC 54,0 A
AC 67,5 A
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IŠVADAS
3 × 0 – Utinklo
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 32 A
AC 40 A
AC 46 A
AC 57,5 A
AC 60 A
AC 75 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
22,2 kVA
27,7 kVA
31,9 kVA
39,8 kVA
41,6 kVA
52,0 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
15 Ω
12 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
550 W
690 W
750 W
940 W
950 W
1 250 W
Dirbtinė ventiliacija / 180 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
200 mm × 465 mm × 251 mm
(7,87 colio × 18,3 colio × 9,88 colio)
15 kg / 33 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
154
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydis 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
ĮVADAS
0370-503-4-00
0450-503-4-00
828 531 4
828 532 2
1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 380–500 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 65,7 A
AC 81,9 A
AC 80,1 A
AC 100,1 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP
45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP
IN
IN 125
AC 73 A
AC 91,3 A
AC 89 A
AC 111,3 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
50,6 kVA
63,2 kVA
61,7 kVA
77,1 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
6Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
1 200 W
1 450 W
1 400 W
1 820 W
Dirbtinė ventiliacija / 180 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm
(11,0 colio × 20,6 colio × 9,84 colio)
27 kg / 60 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
155
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 400 / 500 V / trifazė / dydis 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)
330 (13.0)
610 (24.0)
590 (23.2)
140 (5.51)
7 (0.3)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0550-503-4-00
0750-503-4-00
829 527 1
829 529 8
ĮVADAS1)
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 380–500 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 94,5 A
AC 118,1 A
AC 117 A
AC 146,3 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP
75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP
IN
IN 125
AC 105 A
AC 131 A
AC 130 A
AC 162 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
73,5 kVA
90,8 kVA
91,0 kVA
112,2 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
6Ω
4Ω
1 700 W
2 020 W
2 000 W
2 300 W
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Dirbtinė ventiliacija / 360 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 610 mm × 330 mm
(11,0 colio × 24,0 colio × 13,0 colio)
35 kg / 77 lb
1) Kai Utinklo = 3 × 500 V, tinklo ir išvado srovės vertes reikia sumažinti tiek, kad jos būtų 20 % mažesnės negu vardiniai parametrai.
156
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
8.1.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC
MOVITRAC® B apžvalga
400 / 500 V
0XS
230 V
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
4
3
4
5
Maitinimo tinklo jungtis 230 V / trifazė
Dydis
Galia
kW / HP
0XS
0S
0L
1
2
3
4
0,25/0,34
0,37/0,50
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
3,7/5,0
5,5/7,4
7,5/10
11/15
15/20
22/30
30/40
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
157
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (be "Saugaus stabdymo" funkcijos)
0003-2A3-4-00
0004-2A3-4-00
828 499 7
828 500 4
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 1 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo125
AC 1,6 A
AC 1,9 A
AC 2,0 A
AC 2,4 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
40 W
50 W
Natūrali konvekcija / –
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
158
35 W
40 W
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,3 kg / 2,9 lb
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
80 (3.1)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Standartinio įrenginio artikulo numeris (-00)
Dalykinis numeris "Saugus sustojimas" (-S01))
0005-2A3-4-x0
0008-2A3-4-x0
828 501 2
829 987 0
828 502 0
829 988 9
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 1 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 2,8 A
AC 3,4 A
AC 3,3 A
AC 4,1 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
50 W
60 W
60 W
75 W
Natūrali konvekcija / –
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm
(3,1 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,5 kg / 3,3 lb
1) MC07B...-S0 modelio prietaisas turi būti visada maitinimas per išorinį DC 24 V tinklo šaltinį
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
159
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / 3 fazių / dydis 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Standartinės konstrukcijos įrenginio artikulo numeris (-00)
Dalykinis numeris "Saugi technika" (-S01))
0011-2A3-4-00
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
828 503 9
829 989 7
828 504 7
829 990 0
828 505 5
829 991 9
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 200–240 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 5,1 A
AC 6,3 A
AC 6,4 A
AC 7,9 A
AC 7,6 A
AC 9,5 A
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
IŠVADAS
3 × 0 – Utinklo
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
75 W
90 W
90 W
110 W
Natūrali konvekcija
105 W
140 W
Dirbtinė ventiliacija / 18 m3/val.
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
(3,1 colio × 10,77 colio × 6,437 colio)
2,2 kg / 4,9 lb
1) MC07B...-S0 modelio prietaisas turi būti visada maitinimas per išorinį DC 24 V tinklo šaltinį
160
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 1 / 3,7 kW / 5,0 HP
*
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
0037-2A3-4-00
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
828 506 3
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 12,9 A
AC 16,1 A
IŠVADAS
3 × 0 – Utinklo
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
IN
IN 125
AC 14,5 A
AC 18,1 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
5,8 kVA
7,3 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
3,7 kW / 5,0 HP
5,5 kW / 7,4 HP
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Dirbtinė ventiliacija / 40 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
210 W
270 W
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm
(4,13 colio × 12,4 colio × 6,81 colio)
3,5 kg / 7,7 lb
161
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
225 (8.86)
300 (11.8)
335 (13.2)
229 (9.02)
105 (4.13)
315 (12.4)
130 (5.12)
6.5 (0.26)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
828 507 1
828 509 8
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
3 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 19,5 A
AC 24,4 A
AC 27,4 A
AC 34,3 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
5,5 kW / 7,4 HP
7,5 kW / 10 HP
7,5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP
IN
IN 125
AC 22 A
AC 27,5 A
AC 29 A
AC 36,3 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
8,8 kVA
11,0 kVA
11,6 kVA
14,5 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
12 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
380 W
475 W
Dirbtinė ventiliacija / 80 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
162
300 W
375 W
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
4 mm2 / AWG12 / 0,6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG12 / 1,5 Nm / 13 lb in
Matmenys
PxAxG
130 mm × 335 mm × 229 mm
(5,12 colio × 13,2 colio × 9,02 colio)
Masė
m
6,6 kg / 15 lb
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)
200 (7.87)
105 (4.13)
*
445 (17.5)
465 (18.3)
247 (9.72)
7 (0.3)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0110-203-4-00
0150-203-4-00
828 510 1
828 512 8
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 200–240 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 40,0 A
AC 50,0 A
AC 48,6 A
AC 60,8 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP
IN
IN 125
AC 42 A
AC 52,5 A
AC 54 A
AC 67,5 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
16,8 kVA
21,0 kVA
21,6 kVA
26,9 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
7,5 Ω
5,6 Ω
PV
PV 125
580 W
720 W
720 W
900 W
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
Dirbtinė ventiliacija / 180 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
25 mm2 / AWG4
3,5 Nm / 31 lb in
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
200 mm × 465 mm × 251 mm
(7,87 colio × 18,3 colio × 9,88 colio)
15 kg / 33 lb
163
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / trifazė / dydis 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)
499 (19.6)
522 (20.6)
250 (9.84) *
246 (9.69)
7 (0.3)
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (trifazis tinklas)
Artikulo numeris (integruota "Saugaus stabdymo" funkcija)
0220-203-4-00
0300-203-4-00
828 513 6
828 514 4
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
3 × AC 200–240 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 72 A
AC 90 A
AC 86 A
AC 107 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP
30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP
IN
IN 125
AC 80 A
AC 100 A
AC 95 A
AC 118,8 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
31,9 kVA
39,9 kVA
37,9 kVA
47,4 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
3Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
1 100 W
1 400 W
1 300 W
1 700 W
Dirbtinė ventiliacija / 180 m3/val.
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
164
280 mm × 522 mm × 250 mm
(11,0 colio × 20,6 colio × 9,84 colio)
27 kg / 60 lb
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
8.1.5
i
f
n
8
P Hz
Techniniai duomenys MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC
MOVITRAC® B apžvalga
400 / 500 V
230 V
1 x 230 V
0XS
0S
0XS
0L
0S
0L
1
2
2
2S
3
3
4
4
5
Maitinimo tinklo jungtis 230 V / vienfazė
Dydis
Galia
kW / HP
0XS
0,25/0,34
0,37/0,50
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
0S
0L
0,55/0,74
0,75/1,0
1,1/1,5
1,5/2,0
2,2/3,0
165
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / vienfazė / dydis 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
163.5 (6.437)
49.5 (1.95)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
54.5 (2.15)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (vienfazis tinklas)
Artikulo numeris (be "Saugaus stabdymo" funkcijos)
0003-2B1-4-00
0004-2B1-4-00
828 491 1
828 493 8
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
1 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 1 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 4,3 A
AC 5,5 A
AC 6,1 A
AC 7,5 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
0,25 kW / 0,34 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,37 kW / 0,50 HP
0,55 kW / 0,74 HP
IN
IN 125
AC 1,7 A
AC 2,1 A
AC 2,5 A
AC 3,1 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
0,7 kVA
0,9 kVA
1,0 kVA
1,3 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
35 W
45 W
Natūrali konvekcija / –
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
166
30 W
35 W
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
54,5 mm × 185 mm × 163,5 mm
(2,15 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,3 kg / 2,9 lb
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
AC 230 V / vienfazė / dydis 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
70 (2.8)
149 (5.87)
285 (11.2)
185 (7.28)
163.5 (6.437)
196 (7.72)
220 (8.66)
6 (0.2)
80 (3.1)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su priekiniu moduliu FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (vienfazis tinklas)
Artikulo numeris (be "Saugaus stabdymo" funkcijos)
0005-2B1-4-00
0008-2B1-4-00
828 494 6
828 495 4
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
1 × AC 200–240 V
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
50/60 Hz ± 5 %
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 1 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
AC 8,5 A
AC 10,2 A
AC 9,9 A
AC 11,8 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
0,55 kW / 0,74 HP
0,75 kW / 1,0 HP
0,75 kW / 1,0 HP
1,1 kW / 1,5 HP
IN
IN 125
AC 3,3 A
AC 4,1 A
AC 4,2 A
AC 5,3 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
1,4 kVA
1,7 kVA
1,7 kVA
2,1 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
50 W
65 W
Natūrali konvekcija / –
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
45 W
50 W
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163,5 mm
(3,1 colio × 7,28 colio × 6,437 colio)
1,5 kg / 3,3 lb
167
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
AC 230 V / 1 fazių / dydis 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP
163.5 (6.437)
70 (2.8)
149 (5.87)
373.5 (14.70)
273.5 (10.77)
80 (3.1)
284.5 (11.20)
308.5 (12.15)
6 (0.2)
6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Su papildomai pasirenkama plokštele FSE24B +4 mm (0,16 colio)
MOVITRAC® MC07B (vienfazis tinklas)
Artikulo numeris (be "Saugaus stabdymo" funkcijos)
0011-2B1-4-00
0015-2B1-4-00
0022-2B1-4-00
828 496 2
828 497 0
828 498 9
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
Utinklo
Vardinis maitinimo tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 1 x AC 230 V)
Itinklo
Itinklo 125
1 × AC 200–240 V
50/60 Hz ± 5 %
AC 13,4 A
AC 16,8 A
AC 16,7 A
AC 20,7 A
AC 19,7 A
AC 24,3 A
IŠVADAS
Išvado įtampa
UA
Rekomenduojama variklio galia 100 % apkrova
Rekomenduojama variklio galia 125 % apkrova
Pvarikl
Pvarikl 125
Vardinė išvado srovė 100 % apkrova
Vardinė išvado srovė 125 % apkrova
3 × 0 – Utinklo
1,1 kW / 1,5 HP
1,5 kW / 2,0 HP
1,5 kW / 2,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
2,2 kW / 3,0 HP
3,0 kW / 4,0 HP
IN
IN 125
AC 5,7 A
AC 7,1 A
AC 7,3 A
AC 9,1 A
AC 8,6 A
AC 10,8 A
Pilnutinė išvado galia 100 % apkrova
Pilnutinė išvado galia 125 % apkrova
SN
SN 125
2,3 kVA
2,9 kVA
3,0 kVA
3,7 kVA
3,5 kVA
4,3 kVA
Mažiausia leistina stabdymo varža
(4 kvadrantų režimu)
RBW_min
27 Ω
BENDROJI DALIS
Galios nuostolis 100 % apkrova
Galios nuostolis 125 % apkrova
PV
PV 125
Aušinimo būdas / aušinimo oro poreikis
90 W
110 W
Natūrali konvekcija
105 W
132 W
Dirbtinė ventiliacija /
18 m3/val.
150 % Ivard. mažiausiai 60 sekundžių
Srovės ribojimas
168
70 W
90 W
Prietaiso gnybtų skerspjūvis / veržimo momentas
Gnybtai
Matmenys
PxAxG
Masė
m
4 mm2 / AWG12 / 0,5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273,5 mm × 163,5 mm
(3,1 colio × 10,77 colio × 6,437 colio)
2,2 kg / 4,9 lb
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
8.1.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Elektroninės MOVITRAC® B sistemos duomenys
Funkcija
Gnybtas
Pavadinimas
Numatytosios vertės
įvadas
(diferencialinis įvadas)
X10:1
X10:2
X10:3
REF1
AI11 (+)
AI12 (–)
X10:4
GND
X12:1
X12:21)
DI00
DI01
X12:3
DI02
X12:4
DI03
X12:5
X12.6
DI04
DI05TF
TF maitinimo įtampa
X12:7
VOTF
Speciali TF skirta charakteristika pagal standartą
DIN EN 60947-8 / suveikimo vertė 3 kΩ
Pagalbinio išvado
įtampa / išorinė
maitinimo įtampa2)
X12:8
24VIO
Pagalbinio išvado įtampa: U = DC 24 V, atsparumas srovės apkrovai Idaug. = 50 mA
Išorinis įtampos šaltinis:
U = DC 24 V – 15 % / +20 % pagal EN 61131-2
Žr. skyrių "Projektavimas / išorinė maitinimo
įtampa DC 24 V
Atskaitos gnybtas
X12:9
GND
Dvejetainių ir analoginių signalų atskaitos
potencialas, įžeminimo potencialas
Dvejetainiai išvadai
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
GND
DO02
DO03
GND
Relės išvadas
X13:5
X13:6
X13:7
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
Apsauginis kontaktas
Žr. skyrių "MOVITRAC® B elektroniniai funkcinės saugos duomenys" (→ psl. 170).
Gnybtų reakcijos
trukmės
Dvejetainiai įvadų ir išvadų gnybtai atnaujinami kas 5 msek.
Didžiausias laido
skerspjūvis
1,5 mm2 (AWG15) be gyslų antgalių
1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais
Izoliacijos pašalinimo
ilgis
X10 / X12 / X13: 5 mm
FSC11B/12B / FIO11B/21B / FSE24B: 7 mm
Veržimo momentas
X10 / X12 / X13: 0,25 Nm
FSC11B/12B / FIO11B/ 21B / FSE24B: 0,22–0,25 Nm
Dvejetainiai įvadai
Numatyta
Duomenys
+10 V, Idaug. = 3 mA
0–10 V (Ri > 200 kΩ)
0–20 mA / 4–20 mA (Ri = 250 Ω),
Bitų skyra 10 bitų, atrinkimo ciklas 1 msek.,
tikslumas ±100 mV, 200 μA
GND = dvejetainių ir analoginių signalų atskaitos
potencialas, įžeminimo potencialas
Klaidų atkūrimas
Į dešinę /
sustojimas
Į kairę /
sustojimas
Patvirtinimas /
stabdymas
n11/n21
n12/n22
Stabdis
išjungtas
Parengtas
darbui
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, atrinkimo ciklas 5 msek.,
suderinamas su PLV
Signalų lygis pagal standartą EN 61131-2, 1 arba
3 tipas:
• 11 – 30 V → 1 / kontaktas uždarytas
•
nuo –3 iki +5 V → 0 / kontaktas atidarytas
• X12:2 / DI01 nustatyta į dešinę / sustojimas
• X12:5 / DI04 galima naudoti kaip dažnio įvadą
• X12:6 / DI05 galima naudoti kaip TF įvadą
Suderinamas su PLV, suveikimo trukmė 5 msek.,
Idaug. DO02 = 150 mA, Idaug. DO03 = 50 mA,
atsparus trumpajam jungimui, atsparus maitinimui iki 30 V
GND = dvejetainių ir analoginių signalų atskaitos
potencialas, įžeminimo potencialas
Bendrasis relės kontaktas
Įprastai atviras kontaktas
Įprastai uždaras kontaktas
Apkraunamumas: Udaug. = 30 V, Idug. = 800 mA
1) X12:2 / DI01 priskirta nekintamai su parinktimi "Į dešinę / stabdymas"
2) MC07B...-S0 modelio prietaisas turi būti visada maitinamas išorine įtampa.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
169
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Pagrindinio prietaiso techniniai duomenys
P Hz
24 V palaikomojo režimo DC 24 V galios poreikis
Dydis
Pagrindinio
prietaiso
galios
poreikis1)
0 MC07B..-00
DBG60B
FIO11B
Tinklo
magistralės
papildinys2)3)
1W
2W
3,4 W
DHP11B3)
DHE21B /
41B3)
FSE24B
4,5 W
8,5 W
1,2 W
5W
0 MC07B..-S0
12 W
1, 2S, 2
17 W
3
23 W
4, 5
25 W
1) Įskaitant FIO21B, FBG11B, FSC11B/12B (UWS11A / USB11A). Atkreipkite dėmesį į dvejetainių išvadų
papildomą 2,4 W apkrovą, tenkančią 100 mA.
2) Tinklo magistralės papildiniai yra: DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Šie papildiniai turi būti VISADA papildomai maitinami iš išorės.
8.1.7
MOVITRAC® B elektroniniai funkcinės saugos duomenys
Apsauginis įvadas X17 prietaisams su įrengtu funkciniu saugos įtaisu:
Gnybtas
Pavadinimas
X17:1
GND: X17:2 atskaitos potencialas
X17:2
VO24: UOUT = DC 24 V, tik to paties prietaiso X17:4 maitinti, neleidžiama
maitinti kitų prietaisų
X17:3
SOV24: DC + 24 V įvado "STO" (apsauginis kontaktas) atskaitos potencialas
X17:4
SVI24: DC + 24 V įvado "STO" (apsauginis kontaktas)
leistinasis laido skersmuo
Viena gysla vienam gnybtui: 0,75–1,5 mm2 (AWG21–15)
Dvi gyslos vienam gnybtui: 0,75–1,0 mm2 (AWG21–17)
Veržimo momentas
•
•
Maž. 0,22 Nm
Didž. 0,25 Nm
Dydis
Maž.
Tipas
Didž.
DC 19,2 V
DC 24 V
DC 30 V
Su sauga susijęs 24 V įtampos
tiekimas
–
–
Imamoji galia X17:4
0S / 0L
27 µF
3W
1
270 µF
5W
2 / 2S
270 µF
3
270 µF
4
270 µF
8W
5
270 µF
10 W
0
–
–
–
20 msek.
1–5
–
–
–
100 msek.
Trukmė nuo saugumo reikalavimus atitinkančio 24 V maitinimo įtampos atjungimo nuo
MOVITRAC® B iki pagrindinio
impulsų kompiuterio atjungimo
galinėje pakopoje tatj.
Pakartotinės paleisties trukmė
170
Įėjimo
talpa
–
–
6W
7,5 W
200 msek.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.1
Valdymo pultai
kVA
i
f
n
8
P Hz
Paprastas valdymo
pultas FBG11B
Artikulo numeris: 1820 635 2
Aprašymas
Priekinį modulį FBG11B galima naudoti paprastai diagnostikai ir pradedant naudoti.
[1]
9007199279701003
[1] šviesos diodo indikacija
Funkcijos
Savybės
•
Proceso verčių ir būsenos indikacijų peržiūra
•
Klaidų atmintinės ir klaidų panaikinimo funkcija
•
Parametrų peržiūra ir reguliavimas
•
Duomenų apsauga ir parametrų sąrankų perkėlimas
•
Patogus SEW ir kitų gamintojų variklių paleisties meniu
•
MOVITRAC® B valdymas rankomis
•
5 vietų 7 segmentų indikatorius / 6 klavišai / 8 piktogramos / verčių nustatymo
modulis
•
Galimybė pasirinkti trumpąjį arba išskleidžiamąjį meniu
•
Galima pritvirtinti ant keitiklio (darbo metu)
•
Saugos klasė IP20 (EN 60529)
•
Šviesos diodo indikacija, kai įjungta IPOS® programa
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
171
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Išplėstas valdymo pultas DBG60B
Aprašymas
MOVITRAC® yra pagrindinis prietaisas be valdymo pulto DBG60B ir su juo galima papildomai naudoti valdymo pultą. MOVITRAC® 07B valdyti naudojant valdymo pultą su
papildomomis funkcijomis galima tik DBG60B naudojant 13 ir naujesnę programos
versiją.
Valdymo pultas
Kalbų variantai
Artikulo
numeris
DBG60B-01
DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(vokiečių / anglų / prancūzų / italų / ispanų /
portugalų / nyderlandų)
1820 403 1
DBG60B-02
DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
(vokiečių / anglų / prancūzų / suomių / švedų /danų / turkų)
1820 405 8
DBG60B-03
DE / EN / FR / RU / PL / CS
(vokiečių / anglų / prancūzų / rusų / lenkų / čekų)
1820 406 6
DBG60B-04
DE / EN / FR / ZH
(vokiečių / anglų / prancūzų / kinų)
1820 850 9
Montavimo duryse
komplektas1)
Aprašymas (= tiekimo apimtis)
Artikulo
numeris
DBM60B
•
•
Montuojamas korpusas, skirtas DBG60B (IP65)
Ilginimo laidas DKG60B, ilgis 5 m (20 pėdų)
Ilginimo laidas
Aprašymas (= tiekimo apimtis)
Artikulo
numeris
DKG60B
•
•
817 583 7
Ilgis 5 m (20 pėdų)
Keturių gyslų, ekranuotas laidas
824 853 2
1454354443
1) Valdymo pultas DBG60B netiekiamas kartu, todėl jį reikia užsisakyti atskirai.
Funkcijos
Savybės
•
Proceso verčių ir būsenos indikacijų peržiūra
•
Dvejetainių įvadų / išvadų būsenos indikacijos
•
Klaidų atmintinės ir klaidų panaikinimo funkcija
•
Veikimo ir techninės priežiūros parametrų indikacijos ir nustatymai
•
Duomenų išsaugojimas ir parametrų sąrankų siuntimas kitiems MOVITRAC® B
•
Patogus paleidimo meniu
•
MOVITRAC® B valdymas rankomis
•
Apšviestas ekranas, kuriame galima nustatyti vieną iš 7 kalbų
•
Klaviatūra su 21 klavišu
•
Galima prijungti naudojant ilginimo laidą DKG60B (5 m (20 pėdų)
•
Apsaugos klasė IP40 (EN 60529)
NUORODA
Valdymo pultas DBG60B prijungiamas prie priekinio ryšio modulio FSC11B/12B,
FSE24B arba FIO11B / FIO21B. Naudojant DBG60B tuo pačiu prijungti MOVITRAC® B
per RS485 negalima.
172
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
135 (5.31)
DBG60B brėžinys
su matmenimis
kVA
45 (1.8)
18 (0.71)
1454357771
Matmenys, mm (coliais)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
173
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Montuojamas korpusas DBM60B / DKG60B, skirtas DBG60B
Aprašymas
Valdymo pultą įmontuojant DBG60B (pvz., į skirstomosios spintos duris) galima naudoti
papildinį DBM60B. Papildinį DBM60B sudaro įmontuojamas IP65 saugos klasės korpusas ir 5 m (20 pėdų) ilginamasis laidas DKG60B.
Artikulų numeriai
•
DBM60B08248532
•
DKG60B08175837
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
16
Ø4 (0.2)
.0)
54 (2
.15)
67 (2
.6)
139 (5.47)
(1
26
3)
(0.6
151 (5.94)
DBM60B /
DKG60B brėžinys
su matmenimis
R5
1454360843
Matmenys, mm (coliais)
174
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Parametrų modulis UBP11A
18028939
Artikulo numeris
823 933 9
Aprašymas
•
Keitiklio duomenų išsaugojimas parametrų modulyje
•
Parametrų modulio duomenų išsaugojimas keitiklyje
•
Veikimo būsenos indikacija
•
Šviesos diodo reikšmė:
– žalias: duomenys pateikiami
– mirksintis žalias: vyksta duomenų perdavimas
– geltonas: nėra duomenų
– raudona: kopijavimo klaida
NUORODA
Parametrų modulis UBP11A prijungiamas prie priekinio ryšio modulio FSC11B/12B,
FSE24B arba FIO11B / FIO21B. Naudojant UBP11A tuo pačiu prijungti MOVITRAC® B
per RS485 negalima.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
175
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Verčių nustatymo įtaisas MBG11A
Artikulo numeris
822 547 8
Aprašymas
•
Verčių nustatymo įtaisas MBG11A turi 2 mygtukus ir ekraną. Juos naudojant sūkių
skaičių galima keisti diapazone nuo –100 % iki +100 % ndaug. (P302).
•
Vienu metu galima valdyti iki 31 MOVITRAC® B ("Broadcasting").
•
Verčių nustatymo įtaisui MBG11A reikalingas priekinis modulis FSC11B/12B arba
FIO11B.
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
[1]
[1]
5)
[2]
[2]
60 ((2.4))
88 (3.5)
)
(2.8
38
(1.
M4
70
28 (1.1)
Matmenys ir
jungčių priskyrimas
[1]
[1]
90 (3
(3.5)
56 (2.2)
68 (2.7)
RS-
RS+
24V
MBG11A
186412427
[1] Sriegta anga galinėje pusėje
[2] M4 varžtams tvirtinti skirtos angos
Techniniai
duomenys
Artikulo numeris
822 547 8
Įvado įtampa
DC 24 V ± 25 %
Srovės poreikis
apie 70 mA
Užduotosios vertės
skyra
1%
Nuoseklusis prievadas1)
RS485, skirta daug. 31 MOVITRAC® keitikliams prijungti (daug. 200 m
(656 pėdų), 9 600 bodų)
Apsaugos klasė
IP65
Aplinkos temperatūra
Nuo -15 °C iki +60 °C
Matmenys
90 mm × 70 mm × 38 mm (3,5 colio × 2,8 colio × 1,5 colio)
1) su integruota dinamine galine varža
176
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Sąsajos keitiklis
Sąsajos keitiklis UWS11A
NUORODA
Norint prijungti UWS11A reikalingas FSC11B/12B arba FIO11B.
Artikulo numeris
822 689 X
Aprašymas
Pasirinkus papildinį UWS11A, pvz., kompiuterio RS232 signalus galima paversti RS485
signalais. Šie RS485 signalai gali būti tiekiami MOVITRAC® RS485 sąsajai.
Papildiniui UWS11A reikalinga DC 24 V maitinimo įtampa (Idaug. = DC 50 mA).
RS232 sąsaja
UWS11A prie kompiuterio prijungiamas naudojant nuosekliosios sąsajos laidą
(ekranuotą!), kurį galima įsigyti prekybos vietose.
RS485 sąsaja
Per UWS11A sąsają RS485 prie ryšio tinklo galima prijungti daug. 32 MOVITRAC®
[daug. bendras linijos ilgis 200 m (656 pėdos)]. Dinamiškos galinės varžos jau yra
sumontuotos, todėl nereikia prijungti papildomų galinių varžų!
Leistinas laido skersmuo:
1 gysla vienam gnybtui 0,20–2,5 mm2 (AWG 24–12)
2 gyslos vienam gnybtui 0,20–1 mm2 (AWG 24–17)
Brėžinys su
matmenimis
UWS11A
24V
RS+
RS-
X2:RS-232
X1:RS-485
1
2
3
4
5
75 (3.0)
1
2
3
4
5
UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)
68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939
Matmenys, mm (coliais)
Papildinys UWS11A montuojamas skirstomojoje spintoje ant bėgelio (EN 50022-35 × 7,5).
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
177
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Techniniai
duomenys
UWS11A
Artikulo numeris
822 689 X
Aplinkos temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Sandėliavimo temperatūra
nuo -25 °C iki +70 °C (EN 60721-3-3, 3K3 klasė)
Apsaugos klasė
IP20
Maitinimo įtampa
DC 24 V (Idaug. = 50 mA)
Imamoji srovė
daug. DC 50 mA
Masė
150 g (0,35 lb)
Matmenys
83 mm × 75 mm × 22,5 mm (3,3 colio × 3,0 colio × 0,88 colio)
Sąsajos keitiklis UWS21B
NUORODA
Norint prijungti UWS21B, reikalingas FSC11B/12B, FSE24B arba FIO11B/21B.
178
Artikulo numeris
1820 456 2
Aprašymas
Pasirinkus papildinį UWS21A, pvz., kompiuterio RS232 signalus galima paversti RS485
signalais. Šie RS485 signalai gali būti tiekiami į MOVITRAC® XT lizdą.
RS232 sąsaja
UWS21B prie kompiuterio prijungiamas naudojant nuosekliosios sąsajos laidą (ekranuotą!), kurį galima įsigyti prekybos vietose.
RS485 sąsaja
UWS21B prie MOVITRAC® B prijungiamas naudojant nuosekliosios sąsajos laidą su
RJ10 kištukais.
Tiekimo apimtis
Į papildinio UWS21B tiekimo komplektaciją įeina:
•
UWS21B prietaisas
•
nuosekliosios sąsajos laidas su 9 polių "Sub-D" lizdu ir 9 polių "Sub-D" kištuku, skirtu
UWS21B prijungti prie kompiuterio
•
nuosekliosios sąsajos laidas su 2 RJ10 kištukais, skirtais UWS21B ir MOVITRAC® B
prijungti.
•
CD-ROM su inžinerine programine įranga MOVITOOLS® MotionStudio.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
Brėžinys su
matmenimis
UWS21B
kVA
i
f
n
8
P Hz
96 (3.8)
25 (0.98)
43 (1.7)
90 (3.5)
1454854283
Matmenys, mm (coliais)
Techniniai
duomenys
UWS21B
Artikulo numeris
1 820 456 2
Aplinkos temperatūra
Nuo 0 °C iki 40 °C
Sandėliavimo temperatūra
nuo -25 °C iki +70 °C (EN 60721-3-3, 3K3 klasė)
Apsaugos klasė
IP20
Masė
300 g (0,7 lb)
Matmenys
96 mm × 43 mm × 25 mm (3,8 colio × 1,7 colio × 0,98 colio)
Sąsajos keitiklis USB11A
NUORODA
Norint prijungti USB11A, reikalingas FSE11B/12B, FSE24B arba FIO11B/21B.
Artikulo numeris
824 831 1
Aprašymas
Naudojant papildinį USB11A, per MOVITRAC® B XT lizdą galima prijungti asmeninį
arba nešiojamąjį kompiuterį su USB jungtimi. Sąsajos keitiklis USB11A palaiko USB1.1
ir USB2.0.
USB11A - PC
USB11A prie kompiuterio prijungiamas naudojant ekranuotą USB A-B tipo laidą su USB
jungtimi.
RS485 sąsaja
USB11A prie MOVITRAC® B prijungiamas naudojant nuosekliosios sąsajos laidą su
RJ10 kištukais.
MOVITRAC® –
USB11A
MOVITRAC® B prie USB11A prijungiamas naudojant nuosekliosios sąsajos laidą su
RJ10 kištukais.
Tiekimo apimtis
Į papildinio USB11A tiekimo komplektaciją įeina:
•
sąsajos keitiklis USB11A;
•
USB11A prijungti prie kompiuterio naudojamas laidas su USB jungtimi;
•
MOVITRAC® B prijungti prie USB11A reikalingas nuosekliosios sąsajos laidas su
2 RJ10 kištukais;
•
CD-ROM su tvarkykle ir inžinerine programine įranga MOVITOOLS® MotionStudio.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
179
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Brėžinys su
matmenimis
Matmenys, mm (coliais)
25 (0.98)
92.5 (3.64)
43 (1.7)
90 (3.0)
1454863115
Matmenys, mm (coliais)
Techniniai
duomenys
180
USB11A
Artikulo numeris
824 831 1
Aplinkos temperatūra
nuo 0 iki 40 °C
Sandėliavimo temperatūra
nuo -25 °C iki +70 °C (EN 60721-3-3, 3K3 klasė)
Apsaugos klasė
IP20
Masė
300 g (0,7 lb)
Matmenys
92,5 mm x 43 mm x 25 mm (3,64 colio x 1,7 colio x 0,98 colio)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.3
kVA
i
f
n
8
P Hz
Priekiniai moduliai
MOVITRAC® B turi 2 lizdus, skirtus tiesiogiai įkišamiems moduliams, kurie gali atlikti
daug papildomų funkcijų, prijungti.
NUORODA
Modulius galima jungti tik į nustatytus lizdus.
Į vieną lizdą galima jungti tik vieną modulį (moduliai FIO11B, FSC11B/12B ir FSE24B
montuojami tame pačiame tvirtinimo lizde, bet jų negalima naudoti tuo pačiu metu).
A
B
3818921227
A lizdas rezervuotas FBG11B.
B lizdas numatytas vienam iš toliau nurodytų modulių:
•
FSC11B/12B
•
FSE24B
•
FIO11B/21B
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
181
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Analoginis modulis FIO11B
Artikulo numeris: 1820 637 9
Aprašymas
Analoginis modulis FIO11B pagrindinį prietaisą papildo šiomis sąsajomis:
•
Numatytosios vertės įvadas
•
Analoginis išvadas
•
RS485 sąsaja
X44
FIO11B
X45 X40
HL
12345
9007199490009355
182
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Analoginio modulio FIO11B elektroninės sistemos duomenys
Funkcija
Gnybtas
Pavadinimas
Duomenys
Nustatytosios
vertės įvadas1)
X40:1
X40:2
AI2: įtampos įvadas
GND: atskaitos potencialas
nuo -10 iki +10 V
Ri > 40 kΩ
10 bitų skyra
Atrinkimo ciklas 5 msek.
Tikslumas ±100 mV, 200 μA
Analoginis
išvadas / naudojamas kaip srovės
arba įtampos
išvadas
X40:3
X40:4
X40:5
GND: Atskaitos potencialas
AOV1: Išvado įtampa
AOC1: Išvado srovė
0–10 V / Idaug. = 2 mA
0 (4)–20 mA
10 bitų skyra
Atrinkimo ciklas 5 msek.
Atsparus trumpajam jungimui ir maitinimui iki 30 V
Apkrovos varža RL ≤ 750 Ω
Tikslumas ±100 mV, 200 μA
Diagnostinė sąsaja
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
EIA standartas, 9,6 kBaud
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
RS485 sąsaja
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Atskaitos potencialas
EIA standartas, 9,6 kBaud, daug. 32 įtaisai
Didžiausias laido ilgis 200 m (656 pėdos)
Neišjungiama dinaminė galinė varža
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
X44 ir X45 modulyje FIO11B prijungti lygiagrečiai.
1) Jeigu nustatytosios vertės įvadas nenaudojamas, jam reikia nustatyti GND. Antraip nustatoma išmatuojama įvado įtampa, kuri gali būti
nuo –1 V iki +1 V.
Visų FIO11B gnybtų skerspjūvio plotas yra:
•
1,5 mm2 (AWG15) be gyslų antgalių
•
1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
183
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
FIO21B skaitmeninis modulis
Artikulo numeris 1822 541 1
Aprašymas
Skaitmeninis modulis FIO21B pagrindinį prietaisą papildo šiomis sąsajomis:
•
7 papildomi dvejetainiai įvadai DI10–DI16
•
RS485 techninės priežiūros sąsaja
•
Sisteminė magistralė su CAN (SBus) (protokolai: MOVILINK®, CANopen)
X44
FIO21B
X46 X42
1231234567
9007200898417931
Elektroniniai skaitmeninio modulio FIO21B duomenys
Funkcija
Gnybtas
Pavadinimas
Duomenys
Dvejetainiai įvadai
X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, atrinkimo ciklas 5 msek., suderinama
su PLV
1 arba 3 tipo signalų lygis pagal standartą EN 61131-2:
• nuo 11 iki 30 V: kontaktas uždarytas
• nuo -3 iki +5 V: kontaktas atidarytas
Gamyklinis nustatymas: "Neveikia"
Diagnostinė sąsaja
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
EIA standartas, 9,6 kBaud
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
Sisteminė magistralė (SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: Atskaitos potencialas
CAN magistralė pagal CAN specifikaciją, 2.0, A ir B dalį
perdavimo technika pagal ISO 11898, daug. 64 abonentai
Magistralę galima užbaigti naudojant pridedamą 120 Ω varžtą
tarp SC11 ir SC12
Visų FIO21B gnybtų skerspjūvio plotas yra:
184
•
1,5 mm2 (AWG15) be gyslų antgalių
•
1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Komunikacijos modulis FSC11B
Artikulo numeris: 1820 716 2
Ryšio moduliu FSC11B į išorę išvedamos MOVITRAC® B ryšio sąsajos, skirtos ryšiui su
PLV, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, kompiuteriu arba valdymo terminalu. Čia gali būti
naudojamos šios sąsajos:
Aprašymas
•
RS485
•
Sisteminė magistralė su CAN (SBus) (palaikomi protokolai: MOVILINK® / CANopen)
S1
S2
ON
X44
OFF
FSC11B
X45
X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
235261451
Ryšio modulio FSC11B elektroniniai duomenys
Funkcija
Gnybtas
Pavadinimas
Duomenys
Sisteminė
magistralė
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Atskaitos potencialas
SC21: SBus High
SC22: SBus Low
GND: Atskaitos potencialas
24VIO: Pagalbinė įtampa /
Išorinis įtampos šaltinis
CAN magistralė pagal CAN specifikaciją 2.0, A ir B dalis, perdavimo
technika pagal ISO 11898, daug. 64 abonentai magistralėje, galinė
varža (120 Ω) prijungiama DIP jungikliu S1
Diagnostinė
sąsaja
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
EIA standartas, 9,6 kBaud
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
RS485 sąsaja
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Atskaitos potencialas
EIA standartas, 9,6 kBaud, daug. 32 įtaisai
Didžiausias laido ilgis 200 m (656 pėdos)
Neišjungiama dinaminė galinė varža
Visų FSC11B gnybtų skerspjūvio plotas yra:
•
1,5 mm2 (AWG15) be gyslų antgalių
•
1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
185
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Ryšio modulis FSC12B
Artikulo numeris: 1824 045 3
X46
0012
S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27
18240453.51
CTS
S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X46
ON
X45
S1
CTS
FSC12B
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
ON
S2
1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
3833587211
Aprašymas
Ryšio moduliu FSC12B į išorę išvedamos MOVITRAC® B ryšio sąsajos, skirtos ryšiui su
PLV, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, kompiuteriu arba valdymo terminalu. Čia gali būti
naudojamos šios sąsajos:
•
RS485
•
Sisteminė magistralė su CAN (SBus) (palaikomi protokolai: MOVILINK® / CANopen)
DIP jungikliu galima nustatyti toliau išvardytus parametrus.
•
Profilis (MOVILINK®, CANopen)
•
Sparta bodais
•
Adresas
Priešingai negu ryšio modulis FSC11B, naudojant FSC12B galima nustatyti nekintantį
CAN adresą. Atlikti nustatymų programoje nereikia. Keičiant prietaisą adresas gali būti
išsaugomas.
186
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Ryšio modulio FSC12B elektroniniai duomenys
Funkcija
Gnybtas /
jungiklis
Pavadinimas
Duomenys
Sisteminė
magistralė
(SBus)
X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Atskaitos potencialas
SC11: SBus High
SC12: SBus Low
GND: Atskaitos potencialas
24VIO: Pagalbinė įtampa /
Išorinis įtampos šaltinis
CAN magistralė pagal CAN specifikaciją 2.0, A ir B dalis, perdavimo
technika pagal ISO 11898, daug. 64 abonentai magistralėje, galinė
varža (120 Ω) prijungiama DIP jungikliu S1:8 (galinėje pusėje)
Diagnostinė
sąsaja
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
EIA standartas, 9,6 kBaud
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
RS485 sąsaja
X45:H
X45:L
X45:Ø
ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: Atskaitos potencialas
EIA standartas, 9,6 kBaud, daug. 32 įtaisai
Didžiausias laido ilgis 200 m (656 pėdos)
Neišjungiama dinaminė galinė varža
DIP jungiklis
S2
Adresas
Dvejetainis kodavimas: 1:20; 2:21; 3:22
Pavyzdys: Adresas 9: S2:1 ir S2:4 = ON
Leistinasis adresų diapazonas:
• 0 – 63 (MOVILINK®: S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen: S1:1 = ON)
S1
S1:1 CAN profilis
S1:2 125 kBaud
S1:3 250 kBaud
S1:4 500 kBaud
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 galutinė varža
OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Sparta bodais: galima pasirinkti tik 1 spartą bodais
S1:6 – S1:7
• F1 ir F2 rezervuotos ir negali būti naudojamos
S1:8 perjungia 120 Ω galinę magistralės varžą tarp "CAN high" ir
"CAN low"
Visų FSC12B gnybtų skerspjūvio plotas yra:
•
1,5 mm2 (AWG15) be gyslų antgalių
•
1,0 mm2 (AWG17) su gyslų antgaliais
Visiems DIP jungikliams nustatytos vertės yra "OFF". Galioja prie parametro P88. įvestos vertės.
Jeigu DIP jungikliais S1:2–S1:5 nepasirenkamos kelios spartos bodais vertės, naudojama parametru P884 nustatyta sparta bodais.
Jeigu DIP jungikliu S2 nustatomas negaliojantis adresas, galioja parametru P881 ir
P886 nustatyti adresai.
Negaliojančių adresų pavyzdžiai:
•
adresas > 63 MOVILINK® profilyje (S1:1 = OFF) arba
•
adresas > 127, arba adresas = 0 CANopen profilyje (S1:1 = ON)
FSC12B palaikomas naudojant 1822 5632.11 ir naujesnę MOVITRAC® programą.
Naudojant senesnės versijos programą negali būti užtikrinamas CAN ryšys.
SEW-EURODRIVE rekomenduoja naudoti ne senesnės
MOVITOOLS® MotionStudio inžinerinę programinę įrangą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
negu
5.80
versija
187
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
EtherCAT® modulis FSE24B
Artikulo numeris: 1824 006 2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
X44
X44
ON
S1
FSE24B
S2
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
FSE24B
ON
RUN
ERR
SYS-F
X47 X30 IN X30 OUT
X47
EtherCAT
X30 IN
Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215
24V IO: 1
Gnd: 2
X47
RS485 techninės priežiūros sąsaja
IN
X30
•
Ethercat
EtherCAT®
18240062.52
•
0013
Ryšio modulis EtherCAT® FSE24B pagrindinį prietaisą papildo šiomis sąsajomis:
FSE24B
Aprašymas
OUT
1 2
®
X30 OUT
3833591435
Ryšio modulis taip pat gali būti naudojamas kaip tinklo prievadas DFE24B.
EtherCAT® FSE24B elektroniniai duomenys
Funkcija
Gnybtas
Pavadinimas
Duomenys
X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)
Įeinanti ir išeinanti
EtherCAT® jungtis
•
Diagnostinė
sąsaja
X44
RJ10
Diagnostinė sąsaja
EIA standartas, 9,6 kBaud
Jungtis: tik techniniam aptarnavimui, tik taško
jungčiai su tašku
Didžiausias laido ilgis 3 m (10 pėdų)
Išorinis
įtampos
tiekimas
X47:1
X47:2
24 V IO
GND
•
•
®
EtherCAT
•
•
•
Fast Ethernet (100 MBaud, dupleksinė
jungtis)
Auto-Crossing
IEC 61158, IEC 61784-2
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
FSE24B ir MOVITRAC® B 24 V įtampa
maitinamas per X47
FSE24B taip pat gali būti maitinamas iš
MOVITRAC® B
DIP jungikliais S1 ir S2 galima nustatyti dvejetainiais signalais užkoduotą prietaisų identifikavimo funkciją, kuri matoma MOVITOOLS® MotionStudio parametrų grupės P09.
(magistralės diagnostika) parametrų struktūroje. Šis prietaisų identifikavimas gali būti
nustatomas naudojant 10497 indeksą ir 3 subindeksą.
Norint matyti išplėstinės diagnostikos parametrus parametrų grupės P09. parametrų
struktūroje, reikia naudoti 5.70 arba naujesnės versijos inžinerinę programinę įrangą
MOVITOOLS® MotionStudio.
188
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.4
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tinklo magistralės jungtis
Tinklo magistralės sąsaja DFP21B, skirta PROFIBUS
Artikulo numeris: 1820 962 9
1823 840 8 – tinkamų varžtų komplektas.
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir
papildiniu DFP21B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per
PROFIBUS DP ir DP-V1.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFP21B PROFIBUS
DP-V1".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFP21B
DFP21B
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
PROFIBUS protokolo variantai
PROFIBUS DP ir DPV1 pagal IEC 61158
Automatinis
spartos bodais
atpažinimas
9,6 MBaud/12 MBaud
Prijungimo
technika
•
•
Magistralės galinė
apkrova
Neintegruota, turi būti įrengta naudojant tinkamą PROFIBUS
kištuką su prijungiamomis galutinėmis varžomis.
Terminalo adresas
1–125, nustatoma DIP jungikliu
GSD failo
pavadinimas
SEW_6009.GSD
RUN
X30
BUS
FAULT
20
21
22
23
24
25
26
AS
0
Per 9 polių Sub-D kištuką
Kištukų priskyrimas pagal IEC 61158
DP ident. numeris
6009šeš = 24585deš
Specifiniai parametrų nustatymo
duomenys
(Set-Prm-UserData)
•
•
DP sąrankos,
skirtos
DDLM_Chk_Cfg
Žr. leidinį "Tinklo magistralės sąsaja DFP21B PROFIBUS DP-V1".
Diagnostikos
duomenys
Standartinė diagnostika – 6 baitai
Ilgis 3 baitai
Šeš. parametras 00,00,00
1
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
189
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFS11B, skirta PROFIBUS / PROFIsafe
Artikulo numeris: 1821 183 6
1823 863 7 – tinkamų varžtų komplektas.
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja bei
papildiniu DFS11B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per
PROFIBUS su PROFIsafe.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFS11B PROFIBUS DP-V1
su PROFIsafe".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFS11B
•
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
PROFIBUS protokolo variantai
PROFIBUS DP ir DP-V1 pagal IEC 61158
Automatinis
spartos bodais
atpažinimas
9,6 MBaud/12 MBaud
Prijungimo
technika
•
•
Magistralės galinė
apkrova
Neintegruota, turi būti įrengta naudojant tinkamą PROFIBUS
kištuką su prijungiamomis galutinėmis varžomis.
Terminalo adresas
1–125, nustatoma DIP jungikliu
F adresas
1–1022, nustatoma DIP jungikliu
GSD failo
pavadinimas
SEW_6009.GSD
DP ident. numeris
6009šeš = 24585deš
Specifiniai parametrų nustatymo
duomenys
(Set-Prm-UserData)
•
•
DP sąrankos,
skirtos
DDLM_Chk_Cfg
Žr. leidinį "Lauko magistralės sąsaja DFS11B PROFIBUS DP-V1
su PROFIsafe".
Diagnostikos
duomenys
Standartinė diagnostika – 6 baitai
Per 9 polių Sub-D kištuką
Kištukų priskyrimas pagal IEC 61158
Ilgis 3 baitai
Šeš. parametras 00,00,00
ATSARGIAI!
Naudojant "PROFIsafe" sąsajas gali būti naudojamos taikomosios saugos
programos.
Vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFS11B PROFIBUS DP-V1 su
PROFIsafe".
190
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFD11B, skirta DeviceNet
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir papildiniu DFP11B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per atviras ir
standartizuotas tinklo magistralių sistemas DeviceNet.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFP11B DeviceNet".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFD11B
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
Ryšio protokolas
"Master-Slave Connection" komplektas pagal "DeviceNet"
specifikacijos 2.0 versiją
Proceso duomenų žodžių
skaičius
Nuostatos, atliekamos DIP jungikliu:
• 1–24 proceso duomenų žodžiai taikant Polled-I/O
• 1–4 proceso duomenų žodžiai taikant Bit-Strobe I/O
Sparta bodais
125, 250 arba 500 kBaud, nustatoma DIP jungikliu
Magistralės laido
ilgis
"Thick Cable" pagal "DeviceNet" specifikaciją 2.0, B priedą:
• 500 m (1 640 pėdų), kai sparta 125 kBaud
• 250 m (820 pėdų), kai sparta 250 kBaud
• 100 m (656 pėdos), kai sparta 500 kBaud
Perdavimo lygis
ISO 11 98 – 24 V
Prijungimo
technika
•
•
5 polių "Phönix-Kombicon" rinklė
Kištukų priskyrimas pagal "DeviceNet" specifikaciją
MAC-ID
•
•
0–63, nustatoma DIP jungikliu
daug. 64 įtaisai magistralėje
Palaikomos
tarnybos
•
•
•
Polled I/O
Bit-Strobe I/O
Explicit Messages:
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Atkūrimas
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set
EDS failo
pavadinimas
SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
191
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFE24B, skirta EtherCAT®
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir
papildiniu DFE24B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per
EtherCAT®.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFE24B EtherCAT®".
Vietoje DFE24B taip pat galima naudoti priekinį modulį FSE24B (→ psl. 188). Jis turi
daugiau funkcijų ir jam nereikia naudoti papildomo FSC11B. Vienam MOVITRAC® B
prietaisui reikalingas vienas FSE24B.
Elektronikos
duomenys
192
Papildinys DFE24B
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
Standartai
IEC 61158, IEC 61784-2
Sparta bodais
100 MBaud, dupleksinė jungtis
Prijungimo
technika
2 × RJ45 (8 × 8 modulinė jungtis)
Magistralės galinė
apkrova
Neintegruota, nes magistralės galinė apkrova aktyvinama
automatiškai.
OSI Layer 1/2
II eternetas
Terminalo adresas
Nustatymas EtherCAT® valdančiuoju įtaisu (→ indikacija su
P093).
XML rinkmenos
pavadinimas
SEW_DFE24B.xml
Vendor ID
0x59 (CANopenVendor ID)
EtherCAT®
funkcijos
•
•
CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFE32B, skirta PROFINET IO RT
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir papildiniu DFE32B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per PROFINET
IO RT.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFE32B PROFINET IO".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFE32B
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
Programos
protokolai
•
•
•
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
PROFINET IO ("Ethernet Frames" su kadrų atpažinimo parametru 8892šeš) skirtas dažnio keitikliui valdyti ir jo parametrams nustatyti.
HTTP ("Hypertext Transfer Protocol") skirtas diagnostikai
interneto naršyklėje atlikti.
SMLP ("Simple MOVILINK®-Protocol"), protokolas, kurį
naudoja MOVITOOLS® MotionStudio.
Naudojamo prievado numeriai
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Eterneto tarnybos
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
II eternetas
Sparta bodais
100 MBaud, dupleksinė jungtis
Prijungimo
technika
2 × RJ45 su vidiniu Switch ir Auto-Crossing
Adresavimas
4 baitų IP adresas ir (arba) MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
Gamintojo kodas
(Vendor-ID)
010Ašeš
GSD failo
pavadinimas
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj-mm-tt.xml
193
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFS21B, skirta PROFINET / PROFIsafe
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir papildiniu DFS21B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų per PROFINET
IO RT su PROFIsafe.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFS21B PROFINET su
PROFIsafe".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFS21B
Išorinis įtampos
tiekimas per X26
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
Programos
protokolai
•
•
•
•
PROFINET IO ("Ethernet Frames" su kadrų atpažinimo parametru 8892šeš) skirtas dažnio keitikliui valdyti ir jo parametrams nustatyti.
HTTP ("Hypertext Transfer Protocol") skirtas diagnostikai
interneto naršyklėje atlikti.
SMLP ("Simple MOVILINK®-Protocol"), protokolas, kurį
naudoja MOVITOOLS® MotionStudio.
Naudojamo prievado numeriai
•
•
300 (SMLP)
80 (HTTP)
Eterneto tarnybos
•
•
ARP
ICMP (Ping)
OSI-Layer 1/2
II eternetas
Sparta bodais
100 MBaud, dupleksinė jungtis
Prijungimo
technika
2 × RJ45 su vidiniu Switch ir Auto-Crossing
Adresavimas
4 baitų IP adresas ir (arba) MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)
F adresas
1–1022, nustatoma DIP jungikliu
Gamintojo kodas
(Vendor-ID)
010Ašeš
GSD failo
pavadinimas
GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj-mm-tt.xml
ATSARGIAI!
Naudojant "PROFIsafe" sąsajas gali būti naudojamos taikomosios saugos
programos.
Vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DF21B PROFINET su PROFIsafe".
194
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tinklo magistralės sąsaja DFE33B, skirta EtherNet/IP ir Modbus/TCP
Aprašymas
Dažnio keitiklis MOVITRAC® B su galinga universalia tinklo magistralės sąsaja ir papildiniu EtherNet/IP DFE33B gali būti jungiamas prie viršesnių automatizavimo sistemų
per EtherNet/IP.
Įrengdami vadovaukitės leidiniu "Tinklo magistralės sąsaja DFE33B EtherNet/IP".
Elektronikos
duomenys
Papildinys DFE33B
DFE33B
U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Idaug. = DC 200 mA
Pdaug. = 3,4 W
Programos
protokolai
•
•
•
xx xx xx xx
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
Išorinis įtampos
tiekimas
ETHERNET/IP
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
•
EtherNet/IP ("Industrial Protocol") arba Modbus/TCP, skirti
keitikliui valdyti ir jo parametrams nustatyti.
HTTP ("Hypertext Transfer Protocol") skirtas diagnostikai
interneto naršyklėje atlikti.
SMLP ("Simple MOVILINK®-Protocol"), protokolas, kurį
naudoja MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol"), skirtas
automatiškai priskirti adreso parametrus.
Naudojamo prievado numeriai
•
•
•
•
•
•
44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP
Eterneto tarnybos
•
•
ARP
ICMP (Ping)
ISO / OSI-Layer 1/2
ISO / OSI-Layer 4/5
•
•
II eternetas
TCP/IP ir UDP/IP
Automatinis greitaveikos atpažinimas
10 / 100 MBaud
Prijungimo
technika
2 × RJ45 su vidiniu Switch ir Auto-Crossing
Adresavimas
4 baitų IP adresas ir (arba) MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx)
Gamintojo kodas
(Vendor-ID)
•
•
Naudojimo pradžios pagalbinės
priemonės
Programinės įrangos paketas MOVITOOLS® MotionStudio,
5.40 ir aukštesnės versijos
MOVITRAC® B
programinės
įrangos versija
Nebūtina jokia speciali programinės įrangos versija.
EDS failo
pavadinimas
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
013Bšeš (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
195
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Tinklo magistralės
tinklų sietuvai
Tinklo magistralės tinklų sietuvai vietoje standartinių tinklo magistralių naudoja SEWSBus. Vienu tinklų sietuvu galima įjungti iki 8 keitiklių.
Valdiklis (PLV arba PC) ir MOVITRAC® B dažnio keitiklis tinklo magistralėje apsikeičia
duomenimis, pavyzdžiui, valdymo komandomis ar sūkių skaičiumi. Norint prijungti
MOVITRAC® B prie tinklo magistralės prievadų, reikia naudoti ryšio modulį
FSC11B/12B. Jo taip pat reikia tada, kai tinklų sietuvas integruotas keitiklyje. Prijungti
naudojant modulį FIO11B negalima.
Per SBus prie tinklų sietuvo galite prijungti ir naudoti taip pat kitus SEW prietaisus
(pavyzdžiui, dažnio keitiklį MOVIDRIVE®).
Tinklų sietuvas veikia 2 skirtingais būdais:
•
Integruota keitiklyje: DF..B tinklo magistralės sąsaja sumontuota MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
MOVITRAC® B
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351335435
•
Savame korpuse: DF..B tinklo magistralės sąsaja sumontuota UOH11B korpuse.
MOVITRAC® B
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®
1
2
3
4
5
6
7
8
SPS / PLC
SBus
351336971
NUORODA
Jeigu tinklo magistralės sąsaja MOVITRAC® B buvo sumontuota gamykloje, jau
nustatytas SBus adresas P881 yra "1".
Jei MOVITRAC® B neturi tinklo magistralės sąsajos, gamykloje nustatytas SBus
adresas P881 yra "0".
196
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Prie tinklų magistralių gali būti prijungiami toliau nurodytų magistralinių sistemų tinklų
sietuvai.
Magistralė
Atskiras korpusas
Integruota keitiklyje1)
PROFIBUS
DFP21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B
"DeviceNet"
DFD11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B
EtherCAT®2)
DFE24B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B
PROFINET
DFE32B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B
EtherNet/IP + Modbus/TCP
DFE33B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B
PROFIsafe®
DFS11B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B
PROFINET / PROFIsafe®
DFS21B / UOH11B
MC07B... / FSC11B/12B / DFS21B
PROFIBUS /
1) Keitiklyje neintegruota, jei pasirinktas 0XS dydis.
2) Kiekvieną MOVITRAC® B prietaisą taip pat galima prijungti prie EtherCAT® tinklo naudojant priekinį
modulį FSE24B.
Naudojant MOVITRAC® B su sumontuota papildoma plokšte kartu tiekiamas SBus prijungti skirtas laidas.
Jei maitinimo įtampa tinklų sietuvams tiekiama per MOVITRAC® B, paties MOVITRAC®
B gnybtai X12.8 ir X12.9 turi būti maitinami DC 24 V įtampa.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
197
kVA
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Veikimo būdas
Tinklo magistralės sietuvai turi standartines sąsajas. Prijunkite žemesniame lygmenyje
sumontuotus MOVITRAC® B prietaisus prijunkite prie tinklo magistralės sietuvo per
prietaiso sisteminę magistralę (SBus).
"MOVITRAC® B" / "UOH11B"
vaizdas iš priekio
H1
H2
X24
Funkcija
H1 šviesos diodas
(raudonas)
Sistemos klaida (tik tinklų sietuvo
funkcijoms)
H2 šviesos diodas
(žalias)
Rezervuota
X24 X terminalas
RS485 sąsaja, skirta diagnostikai per
kompiuterį ir MOVITOOLS® MotionStudio
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
4.5 (0.18)
28 (1.1)
257.5 (10.14)
224 (8.82)
5.5 (0.22)
Brėžinys su
matmenimis UOH
Aprašymas
185 (7.28)
i
f
234.5 (9.232)
8
22.5 (0.886)
30 (1.2)
100 (3.94)
9007199470367499
198
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.5
kVA
i
f
n
8
P Hz
Valdiklis MOVI-PLC®
Prietaisų
konstrukcijos
Valdiklis MOVI-PLC® gaminamas įvairių modelių, kurie skiriasi iš skirtingų bibliotekų
naudojamais moduliais. Įrengdami vadovaukitės leidiniu "MOVI-PLC® valdymas".
MOVI-PLC® prietaiso
konstrukcija
Aprašymas
MOVI-PLC®
basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic valdymo sistema
DHP11B-T11)
Kartu su T0 naudojant I modelį galima naudoti ekscentrinės,
sinchroninės eigos ir kt. funkcijas
DHP11B-T21)
Kartu su T1 naudojant II modelį galima naudoti kitas funkcijas
DHE21B/41B
MOVI-PLC® basic funkcijos ir papildomai dideli galios rezervai bei
didelio greičio sąsajos.
MOVI-PLC
advanced
®
1) T1 ir T2 modelius naudoti su MOVITRAC® B tikslinga tik tam tikromis sąlygomis. Pasitarkite su SEWEURODRIVE.
Aprašymas
Naudojant valdiklį MOVI-PLC® basic DHP11B SEW-EURODRIVE savo gaminių asortimente siūlo pagal standartą IEC 61131-3 ir PLCopen laisvai programuojamą valdymo
sistemą.
Papildinys DHP11B integruojamas gamykloje (0XS dydžio negaminamas) arba tiekiamas UOH korpuse. Prietaisą išplėsti šiuo papildiniu gali tik SEW-EURODRIVE.
Valdiklis MOVI-PLC® DHP11B.. turi PROFIBUS DP-V1 valdomojo įrenginio sąsają,
2 SBus sąsajas (CAN), RS485 ir 8 skaitmeninius įvadus / išvadus, iš kurių 5 gali būti pertraukiami. Tuo pačiu metu DHP11B gali valdyti 12 prietaisų (MOVIDRIVE®,
MOVITRAC®, MOVIMOT®).
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
199
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
MOVI-PLC® basic DHP11B
MOVI-PLC® basic DHP11B elektroninės sistemos duomenys:
Būsenos
indikatoriai
Šviesos diodai, skirti
• Įtampos tiekimas I/O
• Aparatinė įranga
• Programa
• PROFIBUS
• Sistemos magistralės
Tinklo magistralė
•
•
•
•
•
•
Sisteminė
magistralė
•
•
•
•
•
Projektavimas
2 sistemos magistralės (CAN), skirtos 12 keitiklių ir CANopen
I/O moduliams valdyti
CAN 2 lygis (SCOM cikliškas, necikliškas) arba per
SEW-MOVILINK® protokolą
Sparta bodais: 125 MBaud/1 MBaud
Išorinis magistralės užbaigimas
Adresų diapazonas: 0–127
Naudojant RS485, PROFIBUS ir sistemines magistrales
Valdymas pultu
Per RS485
Prijungimo technika
•
•
•
Dvejetainiai įvadai /
išvadai
8 I/O pagal IEC 61131-2, konfigūruojami kaip įvadas ir išvadas,
iš kurių 5 gali būti pertraukiami.
Atmintis
•
•
•
Programa: 512 KByte
Duomenys: 128 KByte
Laikymo: 24 KByte
Naudojimo pradžios pagalbinės
priemonės
•
Programavimo kalbos
– AWL
– ST
– KOP
– FUP
– AS
Bibliotekos, skirtos keitiklių valdymui optimizuoti
•
200
PROFIBUS DP ir DPV1 pagal IEC 61158
Automatinis greitaveikos atpažinimas nuo 9,6 kBaud iki
12 MBaud
Magistralės gale naudokite tinkamą kištuką
GSD failas SEW_6007.GSD
DP ident. numeris 6007šeš. ( 24579deš.)
Ne daugiau negu 32 proceso duomenys
PROFIBUS: 9 polių Sub-D kištukas pagal IEC 61158
Sistemos magistralės ir I/O: įkišamieji gnybtai
RS485: RJ10
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
MOVI-PLC® basic DHE21B/41B elektroniniai duomenys:
Papildinys DHE21B/41B
Artikulo numeris
•
Papildinys DHE21B 1823 607 3
Papildinys DHE41B: 1821 160 7
Elektros srovės
maitinimas
•
X26: U = DC 24 V (–15 % / +20 %)
DGND turi būti įžemintas (PELV)
Imamoji galia: Pdaug. = 8,5 W
Idaug. = 600 mA
X31: Dvejetainiai įvadai ir išvadai DC 24 V įtampa turi būti maitinami atskirai
•
•
•
Potencialų lygmenys
Papildinys DHE21B/41B turi šiuos potencialo lygmenis:
• Valdiklio / CAN 1 / COM1 potencialas
• COM2 potencialas
• Dvejetainių įvadų ir išvadų potencialai
• Sisteminės magistralės CAN 2 potencialas
Atmintis
• Saugomų duomenų: 32 KByte
• Sistemos kintamųjų (saugomų): 8 KByte
Programinė atmintis:
• DHE21B: 2 MByte (taikomajai programai, įsk. IEC bibliotekas)
• DHE41B: 6 MByte (taikomajai programai, įsk. IEC bibliotekas)
Duomenų atmintis:
• DHE21B: 4 MByte (IEC taikmenoms)
• DHE41B: 8 MByte (IEC taikmenoms)
1455764363
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
201
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Papildinys DHE21B/41B
Sisteminė magistralė
CAN 2
X32:1 – X32:3
Sisteminė magistralė
CAN 1
X33:1 – X33:3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eternetas 1
X36
Sisteminė magistralė, rezervuota
Eternetas 2
X37
•
•
USB
SD atminties kortelė
•
•
•
•
•
•
Projektavimas
TCP/IP
Prijungimo galimybės: inžinerijos tikslams skirtas kompiuteris, kiti valdikliai, intranetas
USB 1.0, skirta kompiuteriui prijungti (ruošiama)
•
RS485 sąsaja COM1/2
X34:1 – X34:4
202
Sisteminė magistralė CAN 1 ir CAN 2 pagal CAN specifikacijos 2.0, A ir B dalį,
perdavimo technika pagal ISO 11898
Sisteminė magistralė CAN 2 yra atskirta galvaniškai
Vienoje CAN sisteminėje magistralėje gali būti daug. 64 abonentai
Daug. 64 SCOM siuntimo objektai / 32 priėmimo objektai vienoje CAN sisteminėje
magistralėje
Adresų diapazonas 0–127
Sparta bodais: 125 MBaud/1 MBaud
Jei X32 arba X33 naudojami magistralės gale, prie jų turi būti jungiama papildoma
galinė varžą (120 Ω)
Galite ištraukite kištuką X32 arba X33 neatjungę sisteminės magistralės
Sisteminė magistralė gali būti naudojama 2 pakopoje (SCOM cikliškas, necikliškas)
arba pagal SEW-MOVILINK® protokolą
Valdymo terminalui DOP11A/B arba varikliui su reduktoriumi ir integruotu MOVIMOT®
dažnio keitikliu prijungti
I/O standartas, 57,6/9,6 kBaud, didž. bendras laido ilgis 200 m
Fiksuota dinaminė galinė varža
Gali būti skaitoma naudojant kompiuterį
Sudaro:
– Aparatinė įranga
– IEC programa
– Duomenys
Maž. 128 MB atmintis
Modeliai, artikulų numeriai ir funkcijos:
– OMH41B-T0: 1821 204 2
Funkcijos: sūkių skaičiaus reguliavimas, padėties nustatymas, pvz., naudojant
MPLCMotion_MDX biblioteką
– OMH41B-T1: 1821 205 0
Funkcijos: papildomai be kumštelio galima naudoti elektroninę pavarą, kumštelių
valdiklį
– OMH41B-T2: 1821 206 9
Funkcijos: papildomos, pvz., apdirbimas
Projektuojant naudojama viena iš toliau išvardytų sąsajų:
• Eternetas 2 (X37)
• Ruošiama: USB (X35)
Visos prie MOVI-PLC® advanced DHE41B valdiklio prijungtos SEW dalys gali būti projektuojamos naudojant MOVI-PLC® advanced DHE41B valdiklį.
MOVI-PLC® advanced DHE41B valdiklis negali būti projektuojamas naudojant keitiklius.
• Inžinerinė programinė įranga MOVITOOLS® MotionStudio su PLV rengykle
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
P Hz
Valdymo technika
SEW-EURODRIVE techninius valdymo įrenginius sudaro įvairaus dydžio blokai,
kuriuose sumontuoti pagal standartą IEC 61131-3 (MOVI-PLC®) programuojami arba
naudojant pagamintus taikomuosius modulius (CCU) konfigūruojami valdikliai. Valdikliai
į prietaisą gali būti integruojami kaip papildoma plokštė arba kaip kompaktiniai valdymo
moduliai (UOH korpuse). Jie gali valdyti SEW elektronines pavaras. SEW-EURODRIVE
rekomenduoja naudoti paprastos ir standartinės klasės MOVITRAC® B, nes jie numatyti
naudoti srityse, kuriose koordinuotus atskirus ašių judesius gali atlikti ne daugiau negu
16 ašių.
Laisvai
programuojamas
"Motion Control"
valdiklis
(MOVI-PLC®)
Naudojant OMH41B tipo SD korteles valdiklį galima naudoti kaip laisvai programuojamą
"Motion Control" valdymo sistemą MOVI-PLC®. MOVI-PLC® yra programuojamų
"Motion Control" valdiklių šeima. Naudojant jos įrenginius galima patogiai įdiegti didelės
galios automatizuotus pavarų mechanizmus ir logines duomenų apdorojimo sistemas
bei procesų valdymo sistemas naudojant standartą IEC 61131-3 atitinkančias programavimo kalbas.
•
MOVI-PLC® sistema yra universalus sprendimas, nes gali valdyti SEW gaminių
asortimente pateikiamus keitiklius ir gali būti paprastai išplečiama į didesnio galingumo MOVI-PLC® versiją, nes sistemoje naudojamos universalios programos.
•
MOVI-PLC® gali būti įvairių dydžių, nes naudojamos įvairios aparatinės įrangos platformos (standartinė, išplėstinė ir t. t.) bei taikomi moduliniai programinės įrangos
principai (bibliotekos, skirtos daugeliui taikymo sričių).
•
MOVI-PLC® yra galinga sistema dėl naudojamų įvairių technologijų (pvz., kumštelio,
sinchroninės eigos įtaiso) ir gali būti naudojama sudėtingiausiems procesams (pvz.,
apdorojimo) valdyti.
Standartinė
MOVI-PLC®
galingumo klasė
Naudojant valdiklį DH.21B galima valdyti atskirų ašių koordinuotus judesius ir juos
susieti su išoriniais įvadais bei išvadais ir "Drive Operator Panel" (DOP) sistema. Papildinys DH.21B tinkamas naudoti kaip modulinis valdiklis arba kaip vienintelis vidutinio
sudėtingumo variklių valdiklis.
Konfigūruojamas
taikomasis valdiklis
(CCU)
Naudojant OMC41B tipo SD korteles valdiklį galima naudoti kaip konfigūruojamą taikomąją valdymo sistemą (CCU). Taip gali būti naudojami SEW-EURODRIVE pagaminti
standartiniai taikomieji moduliai. Taikomieji moduliai gali būti greitai ir paprastai paleidžiami naudojant grafinę sąranką. Reikiamos funkcijos viršesnei valdymo sistemai
pateikiamos per apibrėžtą proceso duomenų sąranką. Kad būtų lengviau pradėti naudoti, naudojamas valdymo režimu veikiantis proceso duomenų ekranas.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
8
203
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Galios klasės
pagal CCU
standartą
Galios klasė pagal CCU standartą taikoma taikomiesiems moduliams su atskirų ašių
valdymo funkcijomis ir vidutiniu atsako laiku. Prie vieno konfigūruojamo valdiklio galima
prijungti daug. 16 ašių. Galimi toliau išvardyti taikomieji moduliai, paleidžiami įrankiu
"AxisConfigurator":
•
Sūkių skaičius
•
Kumštelio padėtys
Prietaisų konstrukcijos
Naudojama kaip
papildoma plokštė
Kompaktiškas
valdiklis UOH
korpuse
MOVI-PLC®
dokumentacija
204
Papildoma plokštė
Aprašymas
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Controller Standard
DHE21B-T0
Valdiklis su integruota eterneto sąsaja (protokolai UDP, TCP/IP), skirtas koordinuotiems atskirų ašių judesiams automatizuoti. USB sąsaja, skirta projektavimui,
SD kortelė, skirta duomenims saugoti.
Papildoma plokštė
Aprašymas
MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0
MOVI-PLC® basic
Controller Standard
DHE21B-T0
Valdiklis su integruota eterneto sąsaja (protokolai UDP, TCP/IP), skirtas koordinuotiems atskirų ašių judesiams automatizuoti. USB sąsaja, skirta projektavimui,
SD kortelė, skirta duomenims saugoti.
Valdiklis DHF21B-T0
Taip pat, kaip DHE21B, tik papildomai naudojamos tinklo magistralės valdomosios sąsajos "Profibus" ir "DeviceNet".
Valdiklis DHR21B-T0
Taip pat, kaip DHE21B, tik papildomai naudojamos pramoninio eterneto sąsajos
PROFINET, Ethernet IP ir Modbus TCP.
Išsamios informacijos apie funkcijas, projektavimą ir techninius duomenis rasite šiuose
leidiniuose:
•
Valdiklio DHE21B / DHF21B / DHR21B (standartinio), DHE41B / DHF41B / DHR41B
("Advanced") naudojimo instrukcija
•
MOVI-PLC® basic DHP11B.. valdymo instrukcija
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
8.2.6
kVA
i
f
n
8
P Hz
Impulsinis maitinimo blokas UWU52A
Techniniai
duomenys
Impulsinis maitinimo blokas UWU52A
Artikulo numeris
Brėžinys su
matmenimis
188 181 7
Įvado įtampa
1 × AC 110–240 V
Įtampos diapazonas
AC 95–265 V, DC 110–300 V
Dažnis
50/60 Hz
Didžiausia tuščiosios eigos srovė
AC 40 mA
Įvado vardinė srovė
kai 1 × AC 110 V
kai 1 × AC 230 V
AC 1,04 A
AC 0,63 A
Išvado įtampa
DC 24 V (–1 % / +3 %)
Išvado vardinė srovė
kai temperatūra 40 °C
kai temperatūra 55 °C
DC 2,5 A
DC 2,0 A
Likutinė pulsacija
< 50 mV
Trukdžių įtampa
< 120 mV
Galios nuostoliai
< 5,5 W
Masė
0,23 kg (0,51 lb)
Veikimo temperatūra
nuo 0 °C iki +55 °C (negali rasoti)
Apsaugos klasė
IP20 (EN 60529)
Saugos klasė
I
Jungtis
Varžtiniai gnybtai, kai laido skerspjūvis yra 0,20–2,5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Veržimo momentas 0,4–0,5 Nm
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
109 (4.29)
38 (1.5)
76 (3.0)
101 (3.98)
EN 60715TM35
4 (0.2)
269954187
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
205
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
8.2.7
Atbulinis tinklo maitinimas
2 ir didesnio dydžio MOVITRAC® B keitiklius naudojant su generatoriais 4 kvadrantų
režimu, papildomai su stabdymo varžomis galima naudoti atbulinę tinklo maitinimo sistemą MOVIDRIVE® MDR60A. Būtina sąlyga yra užtikrinti pakankamos galios elektros
srovės maitinimo tinklą. Išsamios informacijos galite rasti sistemos žinyne "Atbulinė
tinklo maitinimo sistema MOVIDRIVE® MDR60A/61B ir variklio inventorius MDX62B",
kurį galite užsisakyti pas SEW-EURODRIVE.
MOVIDRIVE® MDR60A maitina prijungtų MOVIDRIVE® pavaros keitiklių tarpinę nuolatinės įtampos grandinę varikliui naudojant tinklo elektros energiją, o naudojant generatorių grąžina elektros energiją iš tarpinės nuolatinės įtampos grandinės atgal į elektros
tinklą.
UL sertifikatas
®
US
LISTED
Apsauginės ir
kontrolinės
funkcijos
UL ir cUL sertifikatai išduoti MOVIDRIVE® prietaisams MDR60A0150-503-00,
MDR60A0370-503-00 ir MDR60A0750-503-00. cUL sertifikatas prilygsta CSA sertifikatui.
Prietaisui MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 UL arba cUL sertifikatas neišduotas.
•
Kontrolė ir apsauga nuo terminės perkrovos.
•
Tinklo maitinimo įtampos dingimo atpažinimas per tinklo pusperiodį.
•
Apsauga nuo viršįtampių.
9007200709048587
Atbulinio maitinimo
prietaiso savybės
palyginti su
keitikliu, kuriame
naudojama
stabdymo varža
206
•
Energijos balansas: generatoriaus pagaminta energija grąžinama atgal į elektros tinklą ir nevirsta šilumos nuostoliais.
•
Taip sutaupoma įrengimo išlaidų montuojant kelis keitiklius (prijungiant tinklo ir
stabdymo varžų jungtis). Norint reguliuoti stabdymą tada, kai tinkle atsiranda trukdžių, reikia sumontuoti vieną stabdymo varžą.
•
Sutaupoma vietos, kurioje būtų statoma skirstomoji spinta. Taip pat sutaupoma ventiliatoriui sunaudojamos galios, kuri iki šiol buvo naudojama skirstomojoje spintoje
sumontavus stabdymo varžą.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
Bendrieji techniniai duomenys
Atbulinis tinklo maitinimas MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A
0150-503-00 (2 dydis)
0370-503-00 (3 dydis)
0750-503-00 (4 dydis)
Atsparumas trukdžiams
Pagal EN 61800-3
Trukdžių skleidimas įrengus pagal EMS
reikalavimus
Atitinka standartą EN 61800-3:
• su tinklo filtru NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• su tinklo filtru NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• su tinklo filtru NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• su tinklo filtru NF150-503 (MDR60A0750-503-00)
Aplinkos temperatūra
âapl
Aplinkos temperatūros mažinimo
koeficientas
Nuo 0 °C iki +40 °C
Ivard. mažinimas: 3 % Ivard. vienam K iki daug. 60 °C
Klimato klasė
EN 60721-3-3, 3K3 klasė
Laikymo temperatūra1)
âsand
nuo -25 °C iki +70 °C (EN 60721-3-3, 3K3 klasė)
Aušinimo būdas (DIN 51751)
Dirbtinis aušinimas
(pagal temperatūrą reguliuojamas ventiliatorius, reakcijos slenkstis 50 °C)
Apsaugos klasė
EN 60529
(NEMA1)
IP20
IP20
IP00 (maitinimo jungtys)
IP10 (maitinimo jungtys)
• su sumontuotu, komplektacijoje tiekiamu organinio stiklo dangteliu
• su sumontuota apsaugine žarna (netiekiama komplektacijoje)
IP20
• su sumontuotu apsaugos nuo prisilietimo įtaisu DLB11B
2 dydis
3 dydis
4 dydis
Darbo režimas
Nuolatinis naudojimas (EN 60149-1-1 ir 1-3)
Viršįtampio kategorija
III pagal IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Taršos klasė
2 pagal IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Įrengimo aukštis
Kai h ≤ 1 000 m, be apribojimų.
Kai h ≥ 1 000 m, galioja šie apribojimai:
• nuo 1 000 m iki daug. 4 000 m:
– kas 100 m 1 % mažėja IN
• nuo 2 000 m (6 562 pėdų) iki daug. 4 000 m (13 120 pėdų):
– 2 000 m ir didesniame aukštyje neužtikrinamas saugus galios ir elektroninių
jungčių atskyrimas.
Reikia imtis papildomų priemonių (IEC 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Viršįtampiams mažinti vietoj III kategorijos apsaugos nuo viršįtampių įtaiso
reikia prijungti II kategorijos įtaisą.
1) Ilgą laiką sandėliuodami prietaisą kas du metus ne trumpiau kaip 5 minutėms įjunkite į elektros tinklą. Antraip sutrumpėja prietaiso
naudojimo laikas.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
207
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Techniniai MOVIDRIVE® MDR60A duomenys
MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370 2 ir 3 dydis
MOVIDRIVE® MDR60A
standartinis modelis
Konstrukcija su dažyta plokšte
Artikulo numeris
2 dydis
0150-503-00
0150-503-00/L
3 dydis
0370-503-00
0370-503-00/L
1 825 271 0
1 825 272 9
826 658 1
829 672 3
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
(pagal standartą EN 50160)
Utinklo
3 × AC 380 V–500 V
50–60 Hz ±5 %
Tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė prijungimo galia
Pvard.
15 kW
37 kW
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
AC 29 A
AC 66 A
ELEKTRONINIAI GNYBTAI
Dvejetainiai įvadai
Vidinė varža
Suderinama su PLV (EN 61131), atrinkimo ciklas 1 msek.
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalo lygis
+13–+30 V = "1" = kontaktas uždarytas
-3–+5 V = "0" = kontaktas atidarytas
Dvejetainiai išvadai
Suderinama su PLV (EN 61131-2), atrinkimo ciklas 1 msek., atsparūs trumpajam
sujungimui, Idaug. = 50 mA
Signalo lygis
"0" = 0 V, "1" = +24 V, Dėmesio! Neprijunkite išorinės įtampos!
TARPINĖ GRANDINĖ
25 kVA
50 kVA
Pilnutinė išvado galia
(kai Utinklo = 3 x AC 380–500 V)
SA
Tarpinės grandinės įtampa
(kai vardinė tinklo srovė Itinklo)
Utgrand
Vardinė tarpinės grandinės
įtampa
(kai vardinė tinklo srovė Itinklo)
Itgrand
DC 35 A
DC 70 A
Didž. tarpinės grandinės srovė
Itgrand_daug.
DC 53 A
DC 105 A
DC 560–780 V
BENDROJI DALIS
Galios nuostoliai, kai Pvard.
PVdaug.
Aušinimo oro poreikis
Galios gnybtų jungtis
X1, X2
Leistinasis veržimo momentas
Leistinasis laido skersmuo
Elektroninių gnybtų jungtis
X3
Masė
Matmenys
PxAxG
Tinklo droselis (visada reikalingas)
Tinklo filtras (pasirinktinai)
Skirta MOVITRAC®
Rekomenduojamas el. tinklo saugiklis
208
120 W
950 W
100 m3/val.
180 m3/val.
Atjungiamos rinklės
Gyslos antgalis pagal DIN 46228
Kombinuotas varžtas M6
1,8 Nm (16 in-lb)
3,5 Nm (31 in-lb)
6 mm2 (AWG9)
PE: M4 su 1,5 Nm (13 n-lb)
25 mm2 (AWG4)
Leistinas laido skersmuo:
• viena gysla vienam gnybtui: 0,20–2,5 mm2 (AWG 24–13)
• dvi gyslos vienam gnybtui: 0,25–1 mm2 (AWG 23–17)
4 kg (8,8 lb)
16 kg (35 lb)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4,65 colio × 12,6 colio × 5,0 colio)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7,87 colio × 18,3 colio × 8,7 colio)
ND045-013,
Lvard. = 0,1 mH
Artikulo numeris
826 013 3
ND085-013
Lvard. = 0,1 mH
Artikulo numeris
826 014 1
NF035-503 iki 15 kW
Artikulo numeris 827 128 3
NF048-503 iki 22 kW (15 kW × 125 %)
Artikulo numeris 827 117 8
NF085-503,
Artikulo numeris 827 415 0
0055 – 0150
0055 – 0370
63 A
100 A
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 4 dydis
MOVIDRIVE® MDR60A
standartinis modelis
Konstrukcija su dažyta plokšte
4 dydis
0750-503-00
0750-503-00/L
Artikulo numeris
826 556 9
829 673 1
ĮVADAS
Vardinė el. tinklo įtampa
(pagal standartą EN 50160)
Utinklo
3 × AC 380 V–500 V
50–60 Hz ±5 %
Tinklo dažnis
ftinklo
Vardinė prijungimo galia
Pvard.
75 kW
Vardinė tinklo srovė
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Itinklo
AC 117 A
ELEKTRONINIAI GNYBTAI
Dvejetainiai įvadai
Vidinė varža
Be potencialo (optronas), suderinama su PLV (EN 61131), atrinkimo ciklas 1 ms
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Signalo lygis
+13–+30 V = "1"
= Kontaktas uždarytas
-3–+5 V = "0"
= kontaktas atidarytas
Dvejetainiai išvadai
Suderinama su PLV (EN 61131-2), atrinkimo ciklas 1 msek., atsparūs trumpajam
sujungimui, Idaug. = 50 mA
Signalo lygis
"0" = 0 V, "1"=+24 V,
Dėmesio! Neprijunkite išorinės įtampos!
TARPINĖ GRANDINĖ
Pilnutinė išvado galia
(kai Utinklo = 3 x AC 380–500 V)
SA
90 kVA
Tarpinės grandinės įtampa
Utgrand
DC 560–780 V
Vardinė tarpinės grandinės
įtampa
(kai vardinė tinklo srovė Itinklo)
Itgrand
DC 141 A
Didž. tarpinės grandinės srovė
(kai vardinė tinklo srovė Itinklo)
Itgrand_daug.
DC 212 A
BENDROJI DALIS
Galios nuostoliai, kai Pvard.
PVdaug.
Aušinimo oro poreikis
Galios gnybtų jungtis
(L1, L2, L3 naudojant 6 dydį)
X1, X2
1 700 W
360 m3/val.
Prijungimo sraigtas M10
Leistinasis veržimo momentas
14 Nm (120 in-lb)
Leistinasis laido skersmuo
70 mm2 (AWG2/0)
Galios gnybtų SKS 1–3 jungtis
Elektroninių gnybtų jungtis
(X2 naudos 6 dydį)
–
X3
Masė
Matmenys
Leistinas laido skersmuo:
• viena gysla vienam gnybtui:
0,20–2,5 mm2 (AWG 24–13)
• dvi gyslos vienam gnybtui:
0,25–1 mm2 (AWG 23–17)
24 kg (53 lb)
PxAxG
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 colių × 20,6 colio × 8,07 colio)
Tinklo droselis (visada reikalingas)
ND200-0033
Lvard. = 0,03 mH
Artikulo numeris 826 579 8
Tinklo filtras (pasirinktinai)
NF150-503,
Artikulo numeris 827 417 7
Skirta MOVITRAC®
Rekomenduojamas el. tinklo saugiklis
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
0055 – 0750
175 A
209
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Brėžiniai su
matmenimis
Montuodami skirstomojoje spintoje laikykitės šių mažiausių tarpų:
•
Virš ir po prietaisu – po 100 mm (3,9 colio)
•
Šone tarpo palikti nereikia
118
315
80
295
315
10
6
320
MOVIDRIVE®
MDR60A0150
2 dydis
127
3349923979
Matmenys, mm (coliais)
210
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
Montuodami skirstomojoje spintoje laikykitės šių mažiausių tarpų:
Virš ir po prietaisu – po 100 mm (3,9 colio)
•
Šone tarpo palikti nereikia
11 (0.43)
445 (17.5)
•
465 (18.3)
MOVIDRIVE®
MDR60A0370
3 dydis
kVA
7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)
173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907
Matmenys, mm (coliais)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
211
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Montuodami skirstomojoje spintoje laikykitės šių mažiausių tarpų:
•
Virš ir po prietaisu – po 100 mm (3,9 colio)
•
Montuodami temperatūros poveikiui jautrias dalis, pvz., kontaktorius arba saugiklius,
palikite mažiausiai 300 mm (11,8 colio) tarpą virš keitiklio
•
Šone tarpo palikti nereikia
11 (0.43)
522 (20.6)
MOVIDRIVE®
MDR60A0750
4 dydis
502 (19.8)
8
7 (0.3)
140 (5.51)
160 (6.30)
280(11.0)
205(8.07)
18014399963821579
Matmenys, mm (coliais)
212
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
Tarpinės grandinės
jungtis
kVA
i
f
n
8
P Hz
SEW-EURODRIVE rekomenduoja tarpinėms grandinėms prijungti naudoti toliau išvardytus laidų komplektus. Šie laidų komplektai yra pakankamai atsparūs elektros įtampai
ir yra spalvotai paženklinti. To reikia tam, kad nebūtų supainiojami poliai, būtų išvengiama trumpojo jungimo ir dėl to nebūtų sugadinamas prietaisas.
Tarpinėms grandinėms prijungti naudojami laidai negali būti ilgesni negu penki metrai.
Jei reikia prijungti kelis prietaisus, laidus galima pailginti. Laidų antgaliai, skirti prijungti
prie atbulinės tinklo maitinimo sistemos ir keitiklio, pridedami laidų komplekte. Papildomiems keitikliams prijungti turi būti naudojami laidų antgaliai, kurių galima įsigyti
prekybos vietose. Tokiais atvejais keitikliai prie atbulinio maitinimo tinklo turi būti prijungiami žvaigžde.
Laidų komplekto tipas
DCP12A
DCP13A
DCP15A
Artikulo numeris
814 567 9
814 250 5
814 251 3
0055... 0110
0150... 0300
0400... 0750
Skirtas prijungti MOVITRAC®
NUORODA
Prijungdami tarpines grandines, vadovaukitės sistemos žinyne "Atbulinė tinklo maitinimo sistema MOVIDRIVE® MDR60A", kurį galite užsisakyti iš SEW-EURODRIVE,
pateiktomis nuorodomis.
8.2.8
Bėgelio tvirtinimas FHS11B/12B/13B
FHS naudojamas dažnio keitiklių MOVITRAC® B bėgeliams tvirtinti ir stabdymo varžoms montuoti.
Tipas
Artikulo numeris
Dydis
FHS11B
1820 724 3
0XS
FHS12B
1820 725 1
0S
FHS13B
1820 727 8
0L
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Stabdymo varža
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
213
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Papildinių ir priedų techniniai duomenys
P Hz
Brėžinys su
matmenimis
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
196 (7.72)
e
10 (0.39)
5 (0.2)
b
a
d
8
32.5
(1.28)
4.5
(0.18)
9007199340909451
MOVITRAC® B dydis
a
b
d
e
55 (2,2)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
7,5 (0,30)
0S
80 (3,1)
171,5 (6,752)
220 (8,66)
32,5 (1,28)
0L
80 (3,1)
260,3 (10,25)
308,5 (12,15)
32,5 (1,28)
0XS
214
Matmenys, mm (coliais)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
8.3
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
8.3.1
Stabdymo varžos
kVA
i
f
n
8
P Hz
Stabdymo
varžos BW
Bendroji dalis
Stabdymo varžos
BW suderinti pagal keitiklių eilei MOVITRAC® B taikomus reikalavimus. Aušinimo būdas
KS = savaiminis aušinimas (oro).
Varžų paviršiai, veikdami Pvard. apkrova, stipriai įkaista. Atsižvelgiant į tai turi būti parenkama montavimo vieta. Todėl paprastai stabdymo varžos montuojamos ant skirstomosios spintos viršaus.
Kai aplinkos temperatūra aukštesnė negu 45 °C, turi būti numatomas 4 % kas 10 K
apkrovos mažinimo koeficientas. Negali būti viršijama aukštesnė negu 80 °C aplinkos
temperatūra. Jei montuojate skirstomojoje spintoje, atsižvelkite į didžiausią leistiną kitų
dalių (pvz., MOVITRAC® B) temperatūrą.
UL ir cUL
sertifikatas
Su dažnių keitikliais MOVITRAC® B galima naudoti BW.. tipo stabdymo varžas, kurioms
išduoti UL ir cUL sertifikatai. Pagal pageidavimą SEW-EURODRIVE gali pateikti įrodantį
dokumentą. Stabdymo varžoms BW..-T ir BW..-P atskirai nuo keitiklio MOVITRAC® B
buvo išduotas cRUus sertifikatas.
PTC stabdymo
varžos
Naudodami PTC stabdymo varžas, atkreipkite dėmesį į toliau išdėstytus punktus.
•
Rekomenduojama naudoti, kai generatorius gamina nedidelį energijos kiekį.
•
Varža nuo perkrovos apsisaugo šuoliais padidėdama ir nepriimdama energijos.
Tokiu atveju keitiklis išjungiamas dėl atsiradusios klaidos "Nutraukimas stabdant"
(klaida F04).
186415755
PTC stabdymo varžų priskyrimas:
Stabdymo varžo tipas
Artikulo numeris
Aplinkos temperatūra âA
Skirta MOVITRAC® B
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
BW1
BW2
BW3
BW4
822 897 3
823 136 2
823 598 8
823 599 6
Nuo -25 °C iki +60 °C
0003–0040 (400/500 V)
0003–0022 (230 V)
215
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Plokščia
konstrukcija
Plokščios konstrukcijos varžos yra IP54 saugos klasės ir turi integruotą apsaugos nuo
perkrovos įtaisą (nekeičiamą). Varžas pagal jų tipus galite sumontuoti vadovaudamiesi
toliau pateiktais nurodymais.
•
Naudokite tvirtinamąjį bėgelį FHS arba paslėpto montavimo po radiatoriumi įtaisą
FKB. Paslėptos sumontuotos stabdymo varžos nepasiekia nurodytos ED galios.
Papildiniai FHS ir FKB tinkami naudoti tik su stabdymo varžomis BW027-003 ir
BW072-003.
•
Naudokite ant bėgelio apsaugos nuo prisilietimo įtaisą BS.
230 V
Stabdymo varžo tipas
Artikulo numeris
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varžos vertė RBW
Išorinės bimetalinės relės suveikimo srovė
BW027-003
BW027-005
826 949 1
826 950 5
230 W
310 W
410 W
550 W
980 W
450 W
610 W
840 W
1 200 W
2 360 W
27 Ω ±10 %
27 Ω ±10 %
1,0 A
1,4 A
Nuo -20 °C iki +45 °C
Aplinkos temperatūra âA
Skirta MOVITRAC® B 230 V
0003–0022
0003–0022
400/500 V
Stabdymo varžo tipas
Artikulo numeris
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varžos vertė RBW
Išorinės bimetalinės relės suveikimo srovė
Aplinkos temperatūra âA
Skirta MOVITRAC® B 400/500 V
216
BW072-003
BW072-005
826 058 3
826 060 5
230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W
450 W
600 W
830 W
1 110 W
2 000 W
72 Ω ±10 %
72 Ω ±10 %
0,6 A
1,0 A
Nuo -20 °C iki +45 °C
0003–0040
0003–0040
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
Vieliniai rezistoriai
ir rezistoriai su
plieniniu tinkleliu
kVA
i
f
n
8
P Hz
•
Skardinis korpusas su anga (IP20), kuris yra atviras nuo montavimo paviršiaus
pusės
•
Trumpalaikė vielinių rezistorių ir rezistorių su plieniniais tinkleliais apkrova yra
didesnė negu plokščios konstrukcijos stabdymo varžų (→ skyrius "Stabdymo varžos
pasirinkimas")
•
Stabdymo varžoje BW..-T yra integruotas temperatūros jungiklis
•
Stabdymo varžoje BW..-P yra integruota terminė viršytos srovės relė
SEW-EURODRIVE rekomenduoja vielinius rezistorius ir rezistorius su plieniniais tinkleliais nuo perkrovos papildomai apsaugoti naudojant bimetalinę relę, atitinkančią 10 arba
10A suveikimo klasę (pagal standartą EN 60947-4-1). Nustatykite IF lygią suveikimo
srovę (→ žr. kitoje lentelėje).
Nenaudokite elektroninių arba elektromagnetinių saugiklių, nes jie gali suveikti tada, kai
srovė viršijama tik trumpą laiką arba leistiname diapazone.
Naudodami BW..-T / BW..-P konstrukcinės serijos stabdymo varžas, vietoje bimetalinės
relės dvigysliu ekranuotu laidu galite prijungti integruotą temperatūros jutiklį arba
apsaugos nuo per didelės srovės relę. Naudojant stabdymo varžas BW..-T ir BW..-P
laidas gali būt nutiesiamas iš priekio arba galo (→ žr. su stabdymo varžų BW.. / BW..-T /
BW..-P) brėžinį matmenimis. Sriegtas angas, prie kurių neprijungta jokių įtaisų, uždenkite
aklėmis.
Varžų paviršiai, veikdami Pvard. apkrova, stipriai įkaista. Atsižvelgiant į tai turi būti parenkama montavimo vieta. Todėl paprastai stabdymo varžos montuojamos ant skirstomosios spintos viršaus.
Tolesnėje lentelėje pateikta galia, kuria gali būti apkraunamos stabdymo varžos,
atsižvelgiant į jų veikimo trukmę. Stabdymo varžos veikimo trukmė (ED) % priklauso nuo
tinklo trukmės, kuri ≤ 120 sek.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
217
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Priskyrimas AC 230 V prietaisams
Tipas
Artikulo numeris
BW027006
BW027012
BW018015
BW018035
BW018075
BW012025
BW012050
BW012100
822 422 6
822 423 4
–
–
–
821 680 0
–
–
Modelio BW...-T artikulo
numeris
–
–
–
1820 138 5
1820 139 3
–
1820 140 7
1820 141 5
Modelio BW...-P artikulo
numeris
–
–
1820 416 3
–
–
1820 414 7
–
–
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
8,7 kW1)
1,5 kW
2,7 kW
4,5 kW
6,7 kW
13,0 kW1)
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
7,5 kW
12,7 kW
13,0 kW1)
13,0 kW1)
13,0 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
10 kW
17 kW
19,6 kW1)
19,6 kW1)
19,6 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varža
Suveikimo srovė IF
Jungtys
Veržimo momentas
27 Ω ±10 %
4,7 A
18 Ω ±10 %
6,7 A
9,1 A
13,9 A
12 Ω ±10 %
20,4 A
14,4 A
Keraminiai gnybtai 2,5 mm2 (AWG12)
0,5 Nm / 4 lb in
Konstrukcinis tipas
28,9 A
6 Nm / 50 lb in
Vielinis rezistorius
Skirta MOVITRAC® B
20,4 A
Pirštas M8
0015–0037
Rezistorius su plieniniu tinkleliu
2 × lygiagrečiai, naudojant 0110
0055 / 0075
1) Galia ribojimas fiziškai dėl tarpinės grandinės įtampos ir varžos vertės.
Tipas
Artikulo numeris
Modelio BW...-T artikulo
numeris
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
BW039-003
BW039-006
821 687 8
821 688 6
821 689 4
–
–
–
–
–
–
1820 136 9
1820 415 5
1820 413 9
1820 083 4
1820 412 0
0,3 kW
0,5 kW
1,0 kW
1,8 kW
2,9 kW
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,5 kW
5,7 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
2,6 kW
4,6 kW
6,0 kW1)
6,0 kW1)
6,0 kW1)
15,6 kW
15,6 kW
15,6 kW1)
15,6 kW1)
15,6 kW1)
13,5 kW
23 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
18 kW
30,6 kW
39,2 kW1)
39,2 kW1)
39,2 kW1)
2,8 A
3,9 A
Varža
Suveikimo srovė IF
BW039-012
BW039-026
39 Ω ±10 %
BW915
BW106
15 Ω ±10 %
5,5 A
8,1 A
28 A
6 Ω ±10 %
38 A
2
Keraminiai gnybtai 2,5 mm (AWG12)
Pirštas M8
Veržimo momentas
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcinis tipas
Vielinis rezistorius
Jungtys
Skirta MOVITRAC® B
0015–0022
BW206
42 A
Rezistorius su plieniniu tinkleliu
2 × lygiagrečiai, naudojant 0110
0150 / 2 × lygiagrečiai,
naudojant 0220 / 0300
1) Galia ribojimas fiziškai dėl tarpinės grandinės įtampos ir varžos vertės.
BW...-T / BW...-P
1 x 2,5 mm2/ 1 Nm
Pranešimo kontakto prijungimo skerspjūvio plotas / veržimo
momentas
218
Temperatūros jungiklio pranešimo kontakto įjungimo galios vertės
•
•
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230V (AC11)
Įjungimo (atidaromasis) kontaktas
pagal EN 61800-5-1
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
i
n
f
8
P Hz
Priskyrimas AC 400 V prietaisams
BW100-006
BW168
BW268
BW147
BW247
BW347
Artikulo numeris
Tipas
821 701 7
820 604 X
820 715 1
820 713 5
820 714 3
820 798 4
Modelio BW..-T artikulo
numeris
1820 419 8
1820 133 4
1820 417 1
1820 134 2
1820 084 2
1820 135 0
0,6 kW
1,1 kW
1,9 kW
3,6 kW
5,7 kW
0,8 kW
1,4 kW
2,6 kW
4,8 kW
7,6 kW
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW1)
1,2 kW
2,2 kW
3,8 kW
7,2 kW
11,4 kW
2,0 kW
3,8 kW
6,4 kW
12 kW
19 kW
4,0 kW
7,2 kW
12,8 kW
20 kW1)
20 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varža
Suveikimo srovė IF
100 Ω ±10 %
2,4 A
68 Ω ±10 %
3,4 A
Jungtys
47 Ω ±10 %
4,2 A
5A
6,5 A
9,2 A
Keraminiai gnybtai 2,5 mm2 (AWG12)
Keraminiai gnybtai
10 mm2 (AWG8)
0,5 Nm / 4 lb in
1,6 Nm / 14 lb in
Veržimo momentas
Konstrukcinis tipas
Vielinis rezistorius
Skirta MOVITRAC® B
0015–0040
0055 / 0075
1) Galia ribojama fiziškai dėl tarpinės grandinės įtampos ir varžos vertės.
Tipas
BW039-012
BW039-026
BW039-050
BW018-015
BW018-035
BW018-075
Artikulo numeris
821 689 4
–
–
821 684 3
–
–
Modelio BW..-T artikulo
numeris
1820 136 9
1820 415 5
1820 137 7
–
1820 138 5
1820 139 3
Modelio BW..-P artikulo
numeris
–
–
–
1820 416 3
–
–
1,2 kW
2,1 kW
3,8 kW
7,0 kW
11,4 kW
2,6 kW
4,7 kW
8,3 kW
15,6 kW
24,1 kW1)
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW1)
24,1 kW1)
1,5 kW
2,5 kW
4,5 kW
6,7 kW
11,4 kW
3,5 kW
5,9 kW
10,5 kW
15,7 kW
26,6 kW
7,5 kW
12,8 kW
22,5 kW
33,8 kW
52,3 kW1)
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varža
39 Ω ±10 %
11,3 A
9,1 A
Keraminiai gnybtai 2,5 mm2
(AWG12)
Pirštas M8
Keraminiai gnybtai
2,5 mm2 (AWG12)
Pirštas M8
Veržimo momentas
0,5 Nm / 4 lb in
6 Nm / 50 lb in
1,0 Nm / 8,9 lb in
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcinis tipas
Vielinis rezistorius
Suveikimo srovė IF
Jungtys
5,5 A
Skirta MOVITRAC® B
8,1 A
18 Ω ±10 %
0110
13,9 A
20,4 A
Rezistorius su plieniniu tinkleliu
0110
0150 / 0220
1) Galia ribojama fiziškai dėl tarpinės grandinės įtampos ir varžos vertės.
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
219
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Tipas
BW915
BW012-025
BW012-050
BW012-100
BW0106
BW206
–
821 680 0
–
–
–
–
Modelio BW..-T artikulo
numeris
1820 413 9
–
1820 140 7
1820 141 5
1820 083 4
1820 412 0
Modelio BW..-P artikulo
numeris
–
1820 414 7
–
–
–
–
16,0 kW
27,2 kW
48,0 kW1)
62,7 kW1)
62,7 kW1)
2,5 kW
4,2 kW
7,5 kW
11,2 kW
19,0 kW
5,0 kW
8,5 kW
15,0 kW
22,5 kW
38,0 kW
10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76,0 kW1)
13,5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW
18 kW
30,6 kW
54 kW
81 kW
136,8 kW
28,8 A
47,4 A
Artikulo numeris
100 % ED
50 % ED
25 % ED
12 % ED
6 % ED
Varža
Suveikimo srovė IF
15 Ω ±10 %
32,6 A
12 Ω ±10 %
14,4 A
20,4 A
Jungtys
54,7 A
Pirštas M8
Veržimo momentas
6 Nm / 50 lb in
Konstrukcinis tipas
Skirta MOVITRAC® B
6 Ω ±10 %
Rezistorius su plieniniu tinkleliu
0220
0300
0370–0750
1) Galia ribojama fiziškai dėl tarpinės grandinės įtampos ir varžos vertės.
220
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
B
C
2
2
A
'
B
M4
1
d
A
a
6
10
b
n
8
P Hz
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
Stabdymo varžų
BW... brėžinys su
matmenimis /
BW...-T / BW...-P
1
i
f
a
A
c
C
12
4
3
C
M12
BW... :
• 1 = plokščia konstrukcija
Prijungimo laidas yra
500 mm (19,7 colio) ilgio.
Į tiekimo apimtį įeina po
4 sriegtus 1 ir 2 tipo
pirštus M4.
• 2 = rezistorius su plieniniu
tinkleliu
• 3 = vielinis rezistorius
• 4 = vielinis rezistorius su
temperatūros jungikliu
(T/P)
Laidas (X) gali būti tiesiamas iš abiejų pusių.
a
A
10
d
B
B
X
a
8
c
c
C
M25
A
1455846795
Tipas BW...
Montavimo
padėtis
BW..-T/ BW...-P
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
Tvirtinimo elementų matmenys,
mm (coliais)
Srieginis
laidų sujungimas
Masė
kg (lb)
A/A'
B
C
a
b/c
d
BW072-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW027-003
1
110 (4,33)
80 (3,1)
15 (0,59)
98 (3,9)
60 (2,4)
-
-
0,3 (0,7)
BW072-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-005
1
216 (8,5)
80 (3,1)
15 (0,59)
204 (8,03)
60 (2,4)
-
-
0,6 (1)
BW027-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW027-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006
4
486 (19,1)
120 (4,72)
BW100-006-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
BW168
3
365 (14,4)
120 4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
BW168-T
4
449 (17,7)
120 (4,72)
185 (7,28) 326 (12,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,6 (7,9)
BW268
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
BW268-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW147
3
465 (18,3)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
4,3 (9,5)
BW147-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW247
3
665 (26,2)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG13.5
6,1 (13)
BW247-T
4
749 (29,5)
120 (4,72)
185 (7,28) 626 (24,6) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
9,2 (20)
BW347
3
670 (26,4)
145 (5,71)
340 (13,4) 630 (24,8) 300 (11,8)
6,5 (0,26)
PG13.5
13,2 (29,1)
BW347-T
4
749 (29,5)
210 (8,27)
185 (7,28) 630 (24,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
12,4 (27,3)
BW039-003
3
286 (11,3)
120 (4,72)
92 (3,6)
230 (9,06)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
1,5 (3,3)
BW039-006
3
486 (19,1)
120 (4,72)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
BW039-012
3
486 (19,1)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
BW039-012-T
4
549 (21,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
4,9 (11)
BW039-026-T
4
649 (25,6)
120 (4,72)
275 (10,8) 530 (20,9) 240 (9,45)
6,5 (0,26)
M12 + M25
7,5 (17)
BW018-015
3
620 (24,4)
120 (4,72)
6,5 (0,26)
PG11
4,0 (8,8)
BW018-015-P
4
649 (25,6)
120 (4,72)
185 (7,28) 530 (20,9) 150 (5,91)
6,5 (0,26)
M12 + M25
5,8 (13)
BW012-025
2
295 (11,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-025-P
2
295/355
(11,6)/(14)
260 (10,2)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
M12 + M25
8,0 (18)
BW012-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW012-100-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
21 (46)
BW018-035-T
2
295 (11,6)
270 (10,6)
490 (19,3) 270 (10,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
9,0 (20)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
185 (7,28) 426 (16,8) 150 (5,91)
92 (3,6)
430 (16,9)
64 (2,5)
92 (3,6)
430 (16,9)
80 (3,1)
92 (3,6)
544 (21,4)
64 (2,5)
6,5 (0,26)
PG11
4,3 (9,5)
6,5 (0,26)
PG11
2,2 (4,9)
6,5 (0,26)
M12 + M25
3,0 (6,6)
6,5 (0,26)
PG13.5
3,5 (7,7)
221
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Tipas BW...
Montavimo
padėtis
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
BW..-T/ BW...-P
Tvirtinimo elementų matmenys,
mm (coliais)
C
a
Srieginis
laidų sujungimas
Masė
kg (lb)
A/A'
B
b/c
d
BW018-075-T
2
595 (23,4)
270 (10,6)
490 (19,3) 570 (22,4)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
18,5 (40,8)
BW039-050-T
2
395 (15,6)
260 (10,2)
490 (19,3) 370 (14,6)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
12 (26)
BW915-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3) 770 (30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
30 (66)
BW106-T
2
795 (31,3)
270 (10,6)
490 (19,3)
770(30,3)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
32 (71)
BW206-T
2
995 (39,2)
270 (10,6)
490 (19,3) 970 (38,2)
380 (15)
10,5 (0,41)
-
40 (88)
PTC stabdymo
varžų brėžinys su
matmenimis
≥11 (0.43)
≥1 (0.04)
>0
34 ±0.3
(1.3 ±0.01)
L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)
8
(L4)
max. 14
(0.55)
(L3)
L
L2
187649035
Tipas
L1
L2
L3
L4
L
BW1
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW2
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
BW3
89 (3,5)
82 (3,2)
64 (2,5)
60 (2,4)
100 (3,94)
BW4
124 (4,88)
117 (4,61)
97 (3,8)
95 (3,7)
165 (6,50)
Apsauga nuo
prisilietimo BS...
Aprašymas
Plokščios konstrukcijos stabdymo varžoms gali būti tiekiamas apsaugos nuo prisilietimo
įtaisas BS..
Apsauga nuo prisilietimo
BS003
BS005
Artikulo numeris
813 151 1
813 152 X
stabdymo varžai
BW027-003
BW072-003
BW027-005
BW072-005
BW100-005
Stabdymo varžų
FKB10B
montavimas
222
Tipas
Artikulo numeris
Dydis
230 V
400 V
FKB10B
1821 621 8
0XS, 0S, 0L
BW3
BW1
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
65 (2.6)
0XS, 0S, 0L dydžių
brėžinys su
matmenimis
125 (4.92)
791021195
FKB11/12/13B,
skirtas stabdymo
varžoms montuoti
paslepiant
FKB..B naudojamas stabdymo varžas montuojant po keitikliu.
Tipas
Artikulo numeris
Dydis
FKB11B
1820 728 6
0XS, 0S
FKB12B
1820 729 4
0S
FKB13B
1820 730 8
0L
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Stabdymo varža
230 V
400/500 V
BW4
BW2
BW027-003
BW072-003
223
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Brėžinys su
matmenimis
a
185 (7.28)
d
b
M5
21.5 (0.846)
9007199340913035
MOVITRAC® B dydis
224
Matmenys, mm (coliais)
a
b
d
0XS
55 (2,2)
196 (7,72)
220 (8,66)
0S
80 (3,1)
196 (7,72)
220 (8,66)
0L
80 (3,1)
284,5 (11,20)
308,5 (12,15)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
8.3.2
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tinklo droseliai ND
Tinklo droseliams ND.. išduotas nuo MOVITRAC® nepriklausomas cRUus sertifikatas.
Tinklo droselio tipas
ND 010-301
ND 020-151
826 972 6
826 973 4
Artikulo numeris
Vardinė įtampa Uvard.
1 × AC 230 V ±10 %
Aplinkos temperatūra, °C
Nuo -25 °C iki +45 °C
Apsaugos klasė
IP00 (EN 60529)
Vardinė srovė Ivard.
AC 10 A
AC 20 A
6W
10 W
Galios nuostoliai,
kai Ivard. Pvard.
3 mH
1,5 mH
4 mm2 (AWG10)
10 mm2 (AWG8)
0,6 Nm / 5 lb in
1,5 Nm / 13 lb in
0003–0008
0011–0022
Induktyvumas Lvard.
Rinklė
Veržimo momentas
Tinka MOVITRAC® B
1 fazės, 230 V
Tinklo droselio tipas
Artikulo numeris
ND 020-013
ND045-013
ND085-013
ND150-013
826 012 5
826 013 3
826 014 1
825 548 2
3 × AC 200–500 V ±10 %
Vardinė įtampa Uvard.
Aplinkos temperatūra, °C
Nuo -25 °C iki +45 °C
Apsaugos klasė
Vardinė srovė Ivard.
Galios nuostoliai,
kai Ivard. Pvard.
IP00 (EN 60529)
AC 20 A
AC 45 A
AC 85 A
AC 150 A
10 W
15 W
25 W
65 W
Pirštas
M10 / PE: M8
0,1 mH
Induktyvumas Lvard.
2
10 mm (AWG8)
35 mm2 (AWG2)
0,6–0,8 Nm /
5–7 lb in
2,5 Nm / 22 lb in
3,2–3,7 Nm /
28–33 lb in
4 mm (AWG10)
Rinklė
Veržimo momentas
2
Pirštas M10:
10 Nm / 89 lb in
PE: 6 Nm / 50 lb in
Tinka MOVITRAC® B
3 fazių,
400/500 V
3 fazės,
230 V
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
100 % Ivard.
0003–0075
0110–0220
0300–0450
0550–0750
125 % Ivard.
0003–0075
0110–0150
0220–0370
0450–0750
100 % Ivard.
0003–0055
0075–0110
0150–0220
0300
125 % Ivard.
0003–0037
0055–0750
0110–0150
0220–0300
225
8
kVA
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Vienfazis keitiklis
Naudoti būtina šiais atvejais:
•
kai prietaiso apkrova Ivard. > 100 %;
•
kai tinklo induktyvumas < 100 µH vienai atšakai;
•
kai tuo pačiu metu naudojami keli įjungti prietaisai. Tinklo droselis apriboja įjungiant
atsirandančius viršįtampius.
Jį galima pasirinktinai naudoti šiais atvejais:
•
norint sumažinti suderinamus tinklo svyravimus;
•
norint pagerinti apsaugą nuo viršįtampių.
Norint prie trifazio tinklo droselio prijungti kelis vienfazius keitiklius, turi būti įvykdomos
šios sąlygos:
Kelių vienfazių
keitiklių
prijungimas prie
trifazio tinklo
droselio
Trifazis keitiklis
•
tinklo kontaktorius turi būti tokios konstrukcijos, kad atitiktų suminę srovę;
•
pirminis saugiklis turi atitikti tinklo droselio vardinę srovę;
•
MOVITRAC® B ir tinklo droselis turi būti sujungiami simetrine jungtimi.
Reikia naudoti tada, kai vienu metu įjungti 5 arba daugiau keitiklių. Tinklo droselis apriboja įjungiant atsirandančius viršįtampius.
Naudojama pasirinktinai, norint pagerinti apsaugą nuo viršįtampių.
Tinklo droselio ND020.. brėžinys su matmenimis / ND030.. / ND045.. / ND085..
A
c
a
c
[1]
B b
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2
[1]
C
1455926923
[1]
Tarpas montuojamiems gnybtams
Montavimo padėtis pasirenkama laisvai
226
Įvadas: 1U1, 1V1, 1W1
Išvadas: 1U2, 1V2, 1W2
Montavimo matmenys,
mm (coliais)
Tinklo
droselio
tipas
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
A
B
C
a
ND020-013
85 (3,3)
60 (2,4)
120 (4,72)
50 (2)
ND030-023
ND045-013
125 (4,92)
95 (3,7)
170 (6,69)
84 (3,3)
ND085-013
185 (7,28)
115 (4,53)
235 (9,25)
136 (5,35)
Angos matmuo,
mm (coliais)
Masė
b
c
kg (lb)
31–42 (1,2–1,7)
5–10 (0,2–0,39)
0,5 (1)
55–75 (2,2–3)
6 (0,24)
2,5 (5,5)
56–88 (2,2–3,5)
7 (0,28)
8 (18)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
kVA
i
f
n
8
P Hz
C
Tinklo droselio ND150.. brėžinys su matmenimis
c
c
a
A
b
B
1455933707
Tinklo
droselio
tipas
ND150-013
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
Montavimo matmenys,
mm (coliais)
Angos matmuo,
mm (coliais)
Masė
A
B
C
a
b
c
kg (lb)
255 (10)
140 (5,51)
230 (9,06)
170 (6,69)
77 (3)
8 (0,31)
17 (37)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
227
8
kVA
i
8.3.3
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Tinklo filtras NF
•
Skirtas trukdžiams slopinti keitiklių prijungimo prie tinklo pusėje.
•
Tarp tinklo filtro NF... ir MOVITRAC® negalima nieko prijungti.
•
Tinklo droseliams NF.. išduotas nuo MOVITRAC® nepriklausomas cRUus
sertifikatas.
Tipas
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
Artikulo numeris
827 412 6
827 116 X
827 413 4
827 128 3
827 117 8
Vardinė įtampa
3 × AC 200–500 V ±10 %
Aplinkos temperatūra
Nuo -25 °C iki +45 °C
Apsaugos klasė
IP20 (EN 60529)
Vardinė srovė
AC 9 A
AC 14 A
AC 18 A
AC 35 A
AC 48 A
Galios nuostoliai
6W
9W
12 W
15 W
22 W
Srovės nuotėkis
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 25 mA
≤ 40 mA
Jungtys
Įžeminimo varžtas
4 mm2 (AWG10)
M5
10 mm2 (AWG8)
M5/M6
Veržimo momentas
0,6–0,8 Nm / 5–7 lb in
1,8 Nm / 16 lb in
Tinka MOVITRAC® B
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
100 % Ivard.
0003–0040
0055 / 0075
–
0110 / 0150
0220
125 % Ivard.
0003–0030
0040 / 0055
0075
0110
0150
100 % Ivard.
0015 / 0022
0037
–
0055 / 0075
0110
125 % Ivard.
0015
0022
0037
0055 / 0075
–
Tipas
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
Artikulo numeris
827 414 2
827 415 0
827 416 9
827 417 7
Vardinė įtampa
3 × AC 200–500 V ±10 %
Aplinkos temperatūra
Nuo -25 °C iki +45 °C
Apsaugos klasė
IP20 (EN 60529)
Vardinė srovė
Galios nuostoliai
Srovės nuotėkis
AC 85 A
AC 115 A
AC 150 A
30 W
35 W
60 W
90 W
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
≤ 30 mA
Jungtys
Įžeminimo varžtas
16 mm2 (AWG6)
M6
35 mm2 (AWG2)
M8
50 mm2 (AWG1/0)
M10
50 mm2
(AWG1/0)
M10
Veržimo momentas
3 Nm / 30 lb in
Tinka
MOVITRAC®
3 × 400/
500 V
3 × 230 V
228
AC 63 A
3,7 Nm / 33 lb in
B
100 % Ivard.
0300
0370 / 0450
0550
0750
125 % Ivard.
0220
0300 / 0370
0450
0550 / 0750
100 % Ivard.
0150
0220
0300
–
125 % Ivard.
0110 / 0150
–
0220 / 0300
–
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
a
A
Tinklo filtro
NF009-503–
NF150-503
brėžinys su
matmenimis
C
C
L3
L2
L1
B
b
LINE
LOAD
L3'
L2'
L1'
1456387083
Montavimo padėtis pasirenkama laisvai
Tinklo
filtro tipas
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
NF009-503
195 (7,68)
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503
A
55 (2,2)
50 (1,97)
60 (2,36)
90 (3,54)
100 (3,94)
B
225 (8,86)
C
Montavimo matmenys,
mm (coliais)
a
80 (3,1)
20 (0,78)
100 (3,94)
260 (10,2)
330 (13)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
c
140 (5,51)
155 (6,1)
30 (1,18)
60 (2,36)
65 (2,56)
Masė
kg (lb)
0,8 (2)
210 (8,27)
240 (9,45)
275 (10,8)
320 (12.6)
PE jungtis
180 (7,09)
255 (10)
315 (12,4)
b
Angos matmuo,
mm (coliais)
5,5 (0,22)
M5
0,9 (2)
1,1 (2,4)
255 (10)
1,7 (3,7)
295 (11,6)
2,1 (4,6)
M6
235 (9,25)
255 (10)
6,5 (0,26)
M8
M10
2,4 (5,3)
3,5 (7,7)
4.8 (11)
5,6 (12,3)
229
8
kVA
i
8.3.4
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Plokštieji feritai ULF11A
Artikulo numeris: 1821 213 1 (3 vnt.)
Aprašymas
Naudodami plokščiuosius feritus galite slopinti tinklo trukdžių sklidimą. Plokštieji feritai
numatyti naudoti tik vienfaziuose prietaisuose.
Tiekiamame komplekte yra 3 plokštieji feritai, kuriuos reikia sumontuoti laikantis įrengimo nuorodų.
Techniniai
duomenys
Brėžinys su
matmenimis
Kai laido skersmuo
10,5–12,5 mm (0,413–0,492 colio)
Sandėliavimo temperatūra
Nuo -40 °C iki +85 °C
Veikimo temperatūra
Nuo -25 °C iki +105 °C
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
C
D
A
B
9007199346002571
Tipas
ULF11A
230
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
A
B
C
D
37,6 (1,48)
33,5 (1,32)
28,8 (1,13)
Ø 13,0 (0,512)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
8.3.5
i
f
n
8
P Hz
Išvadų droseliai HD
Naudodami išvado droselį slopinti neekranuoto laido skleidžiamus trukdžius.
Išvado droselio tipas
Artikulo numeris
HD001
HD002
HD003
813 325 5
813 557 6
813 558 4
15 W
8W
30 W
Masė
0,5 kg (1 lb)
0,2 kg (0,4 lb)
1,1 kg (2,4 lb)
Kai laido skerspjūvio plotas
1,5–16 mm2
AWG16 – 6
≤ 1,5 mm2
≤ AWG16
≥ 16 mm2
≥ AWG6
Didž. galios nuostoliai PVdaug.
Išvado droselio tipas
Artikulo numeris
HD012
HD100
HD101
1821 217 4
829 837 8
829 838 6
Vardinė srovė
AC 12 A
Galios nuostoliai
(tekant vardinei srovei)
11 W
Aplinkos temperatūra
20 W
Nuo -10 °C iki +60 °C
Mažinimo koeficientas 3 % Ivard., kai temperatūra yra nuo 40 °C iki 60 °C
Apsaugos klasė
IP20
2
Prijungimas prie tinklo ir
variklio
Varžtiniai gnybtai 4 mm2 (AWG 10)
≤ 4 mm
≤ AWG12
Keitiklio jungtis
Laidai su gyslų antgaliais
Masė
Tinka integruoti, kai
naudojamas dydis
0,55 kg (1,2 lb)
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
Netinka integruoti
0S
0L
0003–0040
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
0003–0022
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
skirta MOVITRAC® B ..-5A3
®
skirta MOVITRAC B ..-2A3
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
A
d
C
Brėžinys su
matmenimis
HD001–HD003
c
HD001
HD002
HD003
b
B
a
1456392203
Vidinis
skersmuo,
mm (coliais)
Angos matmuo,
mm (coliais)
Masė
b
d
c
kg (lb)
50 (2,0)
50 (2,0)
Montavimo matmenys,
mm (coliais)
Išvado
droselio
tipas
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
A
B
C
a
HD001
121 (4,76)
64 (2,5)
131 (5,16)
80 (3,1)
HD002
66 (2,6)
49 (1,9)
73 (2,9)
44 (1,7)
38 (1,5)
23 (0,91)
HD003
170 (6,69)
64 (2,5)
185 (7,28)
120 (4,72)
50 (2,0)
88 (3,5)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
5,8 (0,23)
7,0 (0,28)
0,5 (1)
0,2 (0,4)
1,1 (2,4)
231
kVA
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
24 (0.94)
158 (6.22)
[1]
130 (5.12)
Brėžinys su
matmenimis
HD012
5 (0.2)
i
f
178 (7.01)
8
5 (0.2)
80 (3.1)
45 (1.8)
247576459
[1] Ilgis = 100 mm (3,94 colio)
232
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
Brėžinys su
matmenimis
HD100 / HD101
i
f
n
8
P Hz
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
e
b
d
e
M5
45 (1.8)
9007199616643467
* Su priekiniu moduliu FSE24B + 4 mm (0,16 colio)
Išvado droselio
tipas
MOVITRAC® B
b
d
e
HD100
Dydis 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
HD101
Dydis 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
233
kVA
8
i
8.3.6
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Išvado filtras HF...
Išvado filtrai HF... yra sinusiniai filtrai, skirti keitiklių išvado įtampai išlyginti. Išvado filtrai
HF... (išskyrus HF450-503 ir HF180-403) turi UL/cUL sertifikatus, išduotus kartu su
MOVITRAC® išduotais sertifikatais.
Išvado filtrai HF.. naudojami šiais atvejais:
•
naudojant grupines pavaras (lygiagrečiai jungiant kelias variklio maitinimo linijas);
tokiais atvejais perkrovos srovė blokuojama variklio laiduose;
•
norint apsaugoti kitų gamintojų variklių, kurie nepritaikyti naudoti su keitikliais, apvijų
izoliaciją;
•
norint apsisaugoti nuo pikinių viršįtampių, kai naudojami ilgi variklio laidai (> 100 m).
Laikykitės tolesnių nuorodų.
NUORODOS
•
Išvadų filtrai gali būti naudojami tik naudojant VFC ir U/f režimais.
•
Išvadų filtrų negalima naudoti kėlimo mechanizmams.
•
Projektuodami pavarą atsižvelkite į įtampos kritimą išvado filtre ir su juo susijusį
esamo variklio sukimo momento sumažėjimą. Tai dažniausiai taikoma naudojant
AC 230 V prietaisus su išvadų filtrais.
Išvado filtro tipas
HF008-5031)
HF015-5031)
826 029 X
826 030 3
Artikulo numeris
HF022-5031)
HF030-5031)
HF040-5031)
HF055-5031)
826 031 1
826 032 X
826 311 6
826 312 4
Vardinė įtampa
Uvard.
3 × AC 230–500 V, 50/60 Hz2)
Srovės nuotėkis,
kai ΔI
Uvard.
0 mA
Galios nuostoliai,
kai Ivard.
Pvard.
25 W
Trukdžių siuntimas pro neekranuotą variklio maitinimo liniją
35 W
55
65 W
90 W
Atitinka ribinių verčių klasę C1/C2 pagal standartą EN 61800-3
Aplinkos temperatūra âapl
115 W
3)
nuo 0 °C iki +45 °C (sumažėjimas: 3 % Ivard. vienam K iki daug. 60 °C)
Saugos klasė (EN 60529)
IP20
Jungtys /
Veržimo momentas
Prijungimo sraigtas M4
1,6 Nm ±20 %
Masė
3,1 kg (6,8 lb)
4,4 kg (9,7 lb)
10,8 kg (23,8 lb)
AC 400/500 V prietaisų priskyrimas
Įtampos kritimas,
kai Ivard.
ΔU
Praleidžiamoji vardinė
srovė
Ivard. 400 V
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Praleidžiamoji vardinė
srovė
Ivard. 500 V
(kai Utinklo = 3 x AC 500 V)
Vardinis režimas (100 %)3)
Padidinta galia (125 %)3)
< 6,5 % (7,5 %), kai AC 400 V/< 4 % (5 %), kai AC 500 V, kai fAdaug. = 50 Hz (60 Hz)
AC 2,5 A
AC 4 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
AC 12 A
AC 2 A
AC 3 A
AC 5 A
AC 6 A
AC 8 A
AC 10 A
0005–0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
0055
0005
0008 / 0011
0014 / 0015
0022
0030
0040
AC 230 V prietaisų priskyrimas
Įtampos kritimas,
kai Ivard.
–
< 18,5 % (19 %), kai AC 230 V, kai fAdaug. = 50 Hz (60 Hz)
ΔU
Praleidžiamoji vardinė srovė
Ivard. 230 V
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
AC 4,3 A
AC 6,5 A
AC 10,8 A
AC 13 A
AC 17,3 A
AC 22 A
Vardinis režimas (100 %)3)
–
–
0015/0022
–
0037
0055
Padidinta galia (125 %)3)
–
–
0015/0022
–
–
0037
1) Patvirtinta pagal UL/cUL naudoti kartu su pavarų keitikliais MOVITRAC
dokumentą.
2)
®.
Pagal pageidavimą SEW-EURODRIVE gali pateikti įrodantį
Jei daugiau negu fA = 60 Hz, praleidžiamoji vardinė srovė Ivard. mažinama 6 % Ivard. kas 10 Hz.
3) Laikykitės SEW dokumentacijos skyriuje apie EMS reikalavimus atitinkantį įrengimą pagal standartą EN 61800-3 pateiktų nurodymų
234
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
kVA
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503
Išvado filtro tipas
Artikulo numeris
826 313 2
Vardinė įtampa
Uvard.
Srovės nuotėkis,
kai Uvard.
ΔI
Galios nuostoliai,
kai Ivard.
Pvard.
825 784 1
825 785 X
825 786 8
i
f
n
8
P Hz
HF180-403
826 948 3
0 829 909 9
3 × AC 230–500 V, 50/60 Hz2)
0 mA
135 W
Trukdžių siuntimas pro neekranuotą variklio maitinimo liniją
90 W
120 W
200 W
400 W
Atitinka ribinių verčių klasę C1/C2 pagal standartą EN 61800-3
Aplinkos temperatūra âapl
nuo 0 °C iki +45 °C (sumažėjimas: 3 % IN kiekvienam K iki
daug. 60 °C)
Saugos klasė (EN 60529)
IP20
IP20
Prijungimo
sraigtas M4
1,6 Nm
± 20 %
Jungtys /
Veržimo momentas
10,8 kg
(23,8 lb)
Masė
860 W
16,5 kg
(36,4 lb)
Nuo -25 °C iki +85 °C
IP10
23 kg
(51 lb)
IP00
Prijungimo sraigtas M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)
35 mm2 (AWG 2)
3,2 Nm
15,9 kg
(35,1 lb)
3)
32 kg
(71 lb)
85,3 kg
(188 lb)
AC 400/500 V prietaisų priskyrimas
Įtampos kritimas, kai Ivard.
ΔU
Praleidžiamoji vardinė srovė
Ivard. 400 V
(kai Utinklo = 3 x AC 400 V)
Praleidžiamoji vardinė srovė
Ivard. 500 V
(kai Utinklo = 3 x AC 500 V)
< 6,5 % (7,5 %), kai AC 400 V/< 4 % (5 %), kai AC 500 V, kai fAdaug. = 50 Hz (60 Hz)
AC 16 A
AC 23 A
AC 33 A
AC 47 A
AC 90 A
AC 180 A
AC 13 A
AC 19 A
AC 26 A
AC 38 A
AC 72 A
AC 180 A
Vardinis režimas (100 %)3)
0075
0110
0150/03004)
0220
0370/0450/
05504)/0750
0550/0750
Padidinta galia (125 %)3)
0055
0075
0110/02204)
0150
0300/0370/
04504)/0550/
07504)
0550/0750
AC 230 V prietaisų priskyrimas
Įtampos kritimas, kai Ivard.
ΔU
Praleidžiamoji vardinė srovė
Ivard. 230 V
(kai Utinklo = 3 x AC 230 V)
< 18,5 % (19 %), kai AC 230 V, kai fAdaug. = 50 Hz (60 Hz)
AC 29 A
AC 42 A
AC 56,5 A
AC 82,6 A
0075
0110
0150/03004)
0220
0300
-
0055
0075
0110/02204)
0150
0220/0300
-
Vardinis režimas (100 %)3)
3)
Padidinta galia (125 %)
AC 156 A
-
1) Patvirtinta pagal UL/cUL naudoti kartu su pavarų keitikliais MOVITRAC®. Pagal pageidavimą SEW-EURODRIVE gali pateikti įrodantį
dokumentą.
2) Jei daugiau negu fA = 60 Hz, praleidžiamoji vardinė srovė Ivard. mažinama 6 % Ivard. kas 10 Hz.
3) Laikykitės SEW dokumentacijos skyriuje apie EMS reikalavimus atitinkantį įrengimą pagal standartą EN 61800-3 pateiktų nurodymų
4) Jei reikia naudoti su šiais MOVITRAC® prietaisais, lygiagrečiai prijunkite 2 išvado filtrus HF...-...
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
235
kVA
8
i
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
Išvado filtrų
HF...-503 brėžiniai
su matmenimis
Tolesniuose paveikslėliuose pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
1
1
1
M
~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®
U2
V2
V5
B
b
B
b
W2
U1
4
V1
5
W1
6
8
MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c
c
A
a
C
A
C
1472824587
Leistina tik brėžinyje su matmenimis nurodyta montavimo padėtis.
Montavimo
matmenys,
mm (coliais)
Pagrindiniai matmenys,
mm (coliais)
Išvado filtro tipas
HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503
Angos
matmuo,
mm (coliais)
A
B
C
a
b
80 (3,1)
286 (11,3)
176 (6,93)
-
265 (10,4)
135 (5,31)
296 (11,7)
216 (8,5)
70 (2,8)
283 (11,1)
Vėdinimo tarpai1)
mm (coliais)
c
viršuje
apačioje
7 (0,3)
100 (3,94)
100 (3,94)
1) Šonuose nereikia palikti tarpo, prietaisus galima išdėstyti šalia.
B
b
HF450-503
c
4 5 6 7 U VW
a
A
C
1472827659
Leistina tik brėžinyje su matmenimis nurodyta montavimo padėtis.
Išvado filtro
tipas
HF450-503
236
Pagrindiniai matmenys,
mm (coliais)
Montavimo matmenys,
mm (coliais)
Angos
matmuo,
mm (coliais)
Ventiliacijos tarpai,
mm (coliais)
A
B
C
a
b
c
viršuje
apačioje
465 (18,3)
385 (15,2)
240 (9,45)
436 (17,2)
220 (8,66)
8,5 (0,33)
100 (3,94)
100 (3,94)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
Išvado filtrų
HF...-403 brėžiniai
su matmenimis
kVA
i
f
n
8
P Hz
Tolesniame paveikslėlyje pateikti mechaninių dalių matmenys mm (coliais).
b
b1
c
c
a1
a
B
4
5
6
7
U
V
W
C
A
C1
1472830731
Montavimo matmenys, mm (coliais)
Pagrindiniai matmenys,
mm (coliais)
Tipas
HF023-403
HF033-403
HF047-403
Angos
matmuo,
mm
(coliais)
Ventiliacijos tarpai,
mm (coliais)
Standartinis
montavimas
Skersinis
montavimas
a1
a2
c
šone
viršuje
apačioje
210
(8,27)
334
(13,1)
6,5 (0,26)
po 30
(1,2)
150
(5,91)
150
(5,91)
A
B
C/C1
a
b
145
(5,71)
284
(11,2)
365/390
(14,4/15,4)
268
(10,6)
60 (2,4)
190
(7,48)
300
(11,8)
385/400
(15,2/15,7)
284
(11,2)
80 (3,1)
d
U2
V2
W2
U1
V1
W1
C
c
b
a
A
B
2705456011
Žiedinį laido antgalį reikia montuoti tiesiog ant varinės plokštelės.
Leistina tik brėžinyje su matmenimis nurodyta montavimo padėtis.
Išvado filtro
tipas
HF180-403
Pagrindiniai matmenys,
mm (coliais)
Montavimo
matmenys,
mm (coliais)
Angos matmuo,
mm (coliais)
Ventiliacijos tarpai,
mm (coliais)
A
B
C
a
b
c
d
šone
viršuje
apačioje
480
(18,9)
260
(10,2)
510
(20,1)
430
(16,9)
180
(7,1)
18 x 13
(0,71 x 0,51)
11
(0,43)
po 192
(7,6)
510
(20,1)
510
(20,1)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
237
8
kVA
i
8.3.7
f
n
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
P Hz
EMS modulis FKE12B / FKE13B
Naudodami EMS modulį įvado ir išvado pusėje galite pasiekti ribinių verčių klasę C1 (B).
EMS modulis sukonstruotas naudoti 100 % ir 125 % režimu.
Techniniai
duomenys
Tipas
FKE12B
FKE13B
Artikulo numeris
829 590 5
829 591 3
Vardinė įtampa
3 × AC 230–500 V
Įtampos kritimas filtre
(tekant vardinei srovei)
<1%
Vardinė srovė
AC 12 A
Galios nuostolis
(tekant vardinei srovei)
Aplinkos temperatūra
20 W
Nuo -10 °C iki +60 °C
Mažinimo koeficientas 3 % Ivard., kai temperatūra yra nuo
40 °C iki 60 °C
Apsaugos klasė
IP20
Prijungimas prie tinklo ir variklio
Varžtiniai gnybtai 4 mm2 (AWG10)
Keitiklio jungtis
Laidai su gyslų antgaliais
Masė
Tinka integruoti, kai naudojamas
dydis
skirta MOVITRAC® B ...-5A3
®
skirta MOVITRAC B ...-2A3
238
0,40 kg (0,88 lb)
0,48 kg (1,1 lb)
0S
0L
0005 / 0008 / 0011 / 0015
0022 / 0030 / 0040
0005 / 0008
0011 / 0015 / 0022
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Techniniai duomenys
Stabdymo varžų, droselių ir filtrų techniniai duomenys
i
f
n
8
P Hz
Visi matmenys pateikti mm (coliais).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)
45 (1.8)
e
b
d
e
M5
EMS modulio
FKE12B / FKE13B
brėžinys su
matmenimis
kVA
9007199616643467
* Su priekiniu moduliu FSE24B + 4 mm (0,16 colio)
EMS modulis
MOVITRAC® B
Pagrindiniai matmenys, mm (coliais)
b
d
e
FKE12B
Dydis 0S
226 (8,90)
248 (9,76)
196 (7,72)
FKE13B
Dydis 0L
314,5 (12,38)
336,5 (13,25)
284,5 (11,20)
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
239
Atitikties deklaracijos
MOVITRAC®
9
9
Atitikties deklaracijos
9.1
MOVITRAC®
EC Declaration of Conformity
900850010
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
declares under sole responsibility that the following products
frequency inverters of the series
MOVITRAC® B
are in conformity with
Machinery Directive
2006/42/EC
1)
Low Voltage Directive
2006/95/EC
EMC Directive
2004/108/EC
4)
Applied harmonized standards
EN 13849-1:2008
EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2007
5)
1)
The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been
established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the
provisions of the aforementioned Machinery Directive.
4)
According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC
assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The
assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
5)
All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions,
manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.
Bruchsal
14.06.10
Johann Soder
Place
Date
Managing Director Technology
a) b)
a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
b) Authorized representative for compiling the technical documents
240
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
10
Adresų Sąrašą
Vokietija
Pagrindinė
administracija
Gamykla
Pardavimų skyrius
Bruchzalis
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Pašto dėžutės adresas
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Gamykla /
Pramoniniai
perdavimo
mechanizmai
Bruchzalis
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970
Techninio
aptarnavimo
kompetencijos
centras
Mechanics /
Mechatronics
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Šiaurės Vokietija
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (prie Hanoverio)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Rytų Vokietija
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (prie Cvikau)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Pietų Vokietija
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (prie Miuncheno)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Vakarų Vokietija
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (prie Diuseldorfo)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Technology
Center
Pavarų techninio aptarnavimo karštoji linija / 24 val. per parą
budėjmasrą
+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357
Pasiteiravus nurodysime daugiau Brazilijoje veikiančių klientų aptarnavimo punktų adresus.
Prancūzija
Gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Gamykla
Forbachas
SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Bordo
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lionas
SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Nantas
SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
241
Adresų Sąrašą
10
Prancūzija
Paryžius
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Pasiteiravus nurodysime daugiau Brazilijoje veikiančių klientų aptarnavimo punktų adresus.
Airija
Dublinas
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Alžyras
REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger
Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
http://www.reducom-dz.com
Buenos Airės
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Melburnas
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sidnėjus
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Viena
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
[email protected]
Minskas
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
[email protected]
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Briuselis
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Techninio
aptarnavimo
kompetencijos
centras
Pramoniniai
perdavimo
mechanizmai
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Alžyras
Pardavimų skyrius
Argentina
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Australija
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Austrija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Baltkrievija
Pardavimų skyrius
Belgija
242
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
Brazilija
Gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
San Paulas
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Rio Claro
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP
Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
[email protected]
Žoinvilis
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC
Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
[email protected]
Indaiatuba
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP
Tel. +55 19 3835-8000
[email protected]
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Hostivice
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Pavarų
techninio
aptarnavimo
karštoji linija /
24 val. per parą
budėjmasrą
HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)
Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
[email protected]
Čilės Santjagas
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Pašto dėžutės adresas
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Kopenhaga
SEW-EURODRIVE A/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Normantonas
SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Bulgarija
Pardavimų skyrius
Čekijos Respublika
Pardavimų skyrius
Surinkimo gamykla
Techninis
aptarnavimas
Čilė
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Danija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Didžioji Britanija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Pavarų techninio aptarnavimo karštoji linija / 24 val. per parą
budėjmasrą
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Tel. 01924 896911
243
Adresų Sąrašą
10
Dramblio kaulo krantas
Abidžanas
SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26
Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
[email protected]
Kairas
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Talinas
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Librevilis
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 741059
Fax +241 741059
[email protected]
Atėnai
Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Honkongas
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Buveinė
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Čenajus
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Puna
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-411003, Maharashtra
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Pardavimų skyrius
Egiptas
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Estija
Pardavimų skyrius
Gabonas
Pardavimų skyrius
Graikija
Pardavimų skyrius
Honkongas
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Indija
Ispanija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
244
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
Italija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Solaro
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel Avivas
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Ivata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Gamykla
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Pietryčių
regionas
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Šiaurės rytų
regionas
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Vidurio vakarų
regionas
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
[email protected]
Pietvakarių
regionas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Vakarų regionas
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Izraelis
Pardavimų skyrius
Japonija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
JAV
Pasiteiravus pateikiame kitus JAV veikiančių klientų aptarnavimo punktų adresus.
Jungtiniai Arabų Emyratai
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Sharjah
Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
[email protected]
Torontas
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Kamerūnas
Pardavimų skyrius
Kanada
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
245
Adresų Sąrašą
10
Kanada
Vankuveris
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Monrealis
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Pasiteiravus pateikiame kitų Kanadoje veikiančių klientų aptarnavimo punktų adresus.
Kazachija
Pardavimų skyrius
Almata
SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
[email protected]
Nairobis
Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi
Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
[email protected]
Tiandzinas
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Tiandzinas
SEW Industrial Gears (Tianjin) Co., Ltd.
No.38,9th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Sudžou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangdžou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
[email protected]
Šenjangas
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Uhanas
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
[email protected]
Sianas
SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065
Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
[email protected]
Kenija
Pardavimų skyrius
Kinija
Gamykla
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Pasiteiravus pateikiame kitų Kanadoje veikiančių klientų aptarnavimo punktų adresus.
246
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
Kolumbija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Bogota
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Zagrebas
KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Ryga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Lodzė
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Techninis
aptarnavimas
Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346
Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Beirutas
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
[email protected]
After Sales Service
[email protected]
Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut
Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
[email protected]
http://www.medrives.com
After Sales Service
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Briuselis
SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven
Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Antananaryvas
Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar
Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
[email protected]
Kroatija
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Latvija
Pardavimų skyrius
Lenkija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Libanas
Pardavimų skyrius
Libanas
Pardavimų skyrius
Jordanija /
Kuveitas / Saudo
Arabija / Sirija
Beirutas
Lietuva
Pardavimų skyrius
Liuksemburgas
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Madagaskaras
Pardavimų skyrius
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
247
Adresų Sąrašą
10
Malaizija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Džohoras
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Mohamedija
SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia
Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.ma
Keretaras
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Ulan Batoras
SEW EURODRIVE LLP
Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250
Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
[email protected]
Svakopmundas
DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund
Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
[email protected]
Auklandas
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Kraistčerčas
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lagosas
EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate
(Ogba Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Tel. +234 (0)1 217 4332
[email protected]
http://www.eisnl.com
Roterdamas
SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
[email protected]
Marokas
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Meksika
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Mongolija
Pardavimų skyrius
Namibija
Pardavimų skyrius
Naujoji Zelandija
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Nigerija
Pardavimų skyrius
Nyderlandai
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
248
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
Norvegija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Mosas
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Karačis
Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi
Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
[email protected]
Fernando de la
Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino
Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Johanesburgas
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Keiptaunas
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durbanas
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
[email protected]
Nelsprutas
SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200
Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
[email protected]
Ansanas
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Pakistanas
Pardavimų skyrius
Paragvajus
Pardavimų skyrius
Peru
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Pietų Afrika
Surinkimo
gamyklos
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Pietų Korėja
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
249
Adresų Sąrašą
10
Pietų Korėja
Busanas
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Koimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukareštas
Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Peterburgas
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakaras
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
http://www.senemeca.com
Belgradas
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapūras
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banska Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košicė
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Portugalija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Rumunija
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Rusija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Senegalas
Pardavimų skyrius
Serbija
Pardavimų skyrius
Singapūras
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Slovakija
Pardavimų skyrius
250
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Adresų Sąrašą
10
Slovėnija
Celė
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Techninis
aptarnavimas
Hollola
SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Gamykla
Surinkimo gamykla
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Manzini
C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200
Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
[email protected]
Jonšiopingas
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Bazelis
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Dar es Salamas
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam
Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
[email protected]
Tunisas
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
[email protected]
Kocaeli-Gebzė
SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli
Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Suomija
Svazilandas
Pardavimų skyrius
Švedija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Šveicarija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Tailandas
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Tanzanija
Pardavimų skyrius
Tunisas
Pardavimų skyrius
Turkija
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
251
Adresų Sąrašą
10
Ukraina
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Dniepropetrovs
kas
ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск
Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Valencija
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Budapeštas
SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
H-1037 Budapest
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
[email protected]
Hošiminas
Hujė - Pietūs Vietnamas / Statybinė
Medžiaga
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City
Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hanojus
Quảng Trị - Šiaurė Vietnamas / Visos šakos
be Statybinė Medžiaga
MICO LTD
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam
Tel. +84 4 39386666
Fax +84 8 39742709
[email protected]
Hošiminas
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
11 Hoang Sa Str., Da Kao Ward, District 1, HCM
City
Tel. +84 8 3820 60 64
Fax +84 8 3820 60 23
[email protected]
Kitvė
EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road,
Off Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe
Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
[email protected]
http://www.ecmining.com
Venesuela
Surinkimo gamykla
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Vengrija
Pardavimų skyrius
Techninis
aptarnavimas
Vietnamas
Pardavimų skyrius
Laosas
Zambija
Pardavimų skyrius
252
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Priedas
Priedas
0...9
1 būsenos žodis ................................................102
1 valdymo komanda ............................................99
Variklio potenciometro funkcija per tinklo
magistralę ........................................99
2 būsenos žodis ................................................103
2 valdymo komanda ..........................................100
A
Analoginis modulis FIO11B ......... 55, 57, 182, 184
Analoginių nustatytųjų verčių nustatymas ...........78
Aplinkos temperatūra ........................................146
Apsauga nuo prisilietimo .....................................27
Apsauga nuo prisilietimo BS .............................222
Apsauginis kontaktas ........................................169
Apsauginis nuotėkio pertraukiklis ........................53
Apsaugos klasė .................................................146
Atbulinio tinklo maitinimo prietaisai MDR60A
Laidų komplektai, skirti tarpinei grandinei
prijungti ..........................................213
UL sertifikatas .............................................206
Atbulinis tinklo maitinimas MDR60A
Aprašymas .................................................206
Bendrieji techniniai duomenys ....................207
Atitikties deklaracija
MOVITRAC® ..............................................240
Atjungimo atsakas
stabdymas ..................................................137
Atkūrimas ..........................................................138
Atsakomybės apribojimas .....................................9
Atsparumas trukdžiams ....................................146
Atstata
Pagrindinis prietaisas .................................138
Valdymo pultas ...........................................138
Atstata atsiradus klaidai ......................................98
Aušinimo plokštė .................................................30
Aušinimo rūšis ...................................................146
B
Bėgelio tvirtinimas
Stabdymo varža .........................................213
Bimetalinis jungiklis TH .......................................53
Brėžiniai su matmenimis
DBG60B .....................................................173
DBM60B / DKG60B ....................................174
Išvado filtrai HF...-403 ................................237
Išvado filtrai HF...-503 ................................236
Išvadų droseliai HD001-HD003 ..................231
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 210
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 211
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 212
Stabdymo varžos BW... / BW...-T /
BW...-P ......................................... 221
Tinklo droselis ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. ........................ 226
Tinklo droselis ND150 ............................... 227
Tinklo filtras NF009-503–NF150-503 ........ 229
USB11A ..................................................... 180
UWS11A .................................................... 177
UWS21B .................................................... 179
Būsenos indikatoriai
Dvejetainių įėjimų / išėjimų būsena ........... 130
Pagrindinis prietaisas ................................ 129
Šviesos diodai, šviesos signalų kodai ....... 129
Valdymo pultas .......................................... 129
Valdymo pultas FBG11B ............................. 62
Būsenos žodžio apibrėžimas ............................ 101
Pagrindinis būsenos blokas ....................... 101
C
CE ženklinimas ................................................ 145
CSA .................................................................. 145
cUL ................................................................... 145
D
Darbo režimas .................................................. 146
DBG60B valdymo pultas .................................. 172
Indikacijos .................................................. 132
Naudojimo pradžia ....................................... 66
Parametrų nustatymas ................................ 71
Valdymo rankomis režimas ......................... 72
DBM60B ........................................................... 174
Delsa
Įsibėgėjimas ................................................. 61
Stabdymas ................................................... 61
DFD11B DeviceNet .......................................... 191
DFE24B EtherCat ............................................ 192
DFE32B PROFINET ........................................ 193
DFE33B PROFINET ........................................ 195
DFP21B PROFIBUS ........................................ 189
DFS11B PROFIBUS ........................................ 190
DFS21B PROFINET ........................................ 194
DHP11B tipo valdymo plokštė
Šviesos diodai ........................................... 200
Didžiausia nustatytoji vertė ................................ 61
DKG60B ........................................................... 174
253
Priedas
Dokumentacija, galiojanti kartu ...........................12
Dokumentacijos naudojimas .................................8
Dokumentai, galiojantys kartu .............................12
Duomenų apsauga ..................................... 61, 126
DBG60B .....................................................126
FBG11B ......................................................126
MOVITOOLS® MotionStudio ......................128
UBP11A ......................................................127
Dvejetainiai išvadai .................................... 33, 169
Dvejetainiai įvadai ...................................... 33, 169
E
Eigos valdymas ...................................................95
1 būsenos žodis .........................................102
1 valdymo komanda .....................................99
2 būsenos žodis .........................................103
2 valdymo komanda ...................................100
būsenos žodžio apibrėžimas ......................101
saugai svarbios valdymo komandos ............96
valdymo komandos ......................................97
valdymo komandos apibrėžimas ..................95
Ekranuojanti skarda
Elektroninė valdymo sistema ........................24
Maitinimo blokas ...........................................25
Eksploatacijos pradžia
Valdymo prietaisas FBG11B ........................63
Elektronikos duomenys .....................................169
Elektronikos ekrano spraudės .............................24
Elektronikos techninės priežiūros tarnyba ........143
Elektroniniai duomenys
Funkcinė sauga ..........................................170
El. tinklo kontaktorius ..........................................37
EMS modulis FKE ...................................... 40, 238
EMS ribinės vertės ..............................................38
Erdvinė padėtis ...................................................21
EtherCat DFE24B .............................................192
EtherCAT modulis FSE24B ..............................188
F
FBG verčių nustatymo modulis ...........................61
FBG11B valdymo prietaisas
Eksploatacijos pradžia ..................................63
FBG11B valdymo pultas ............................ 60, 171
Funkcijos ......................................................60
Valdymas ......................................................61
Fiksuota nustatytoji vertė ....................................61
Fiksuotos nustatytosios vertės ............................80
FIO11B analoginis modulis ......... 55, 57, 182, 184
FIO21B skaitmeninis modulis .............................57
FKE EMS modulis .............................................238
254
FSC11B komunikacinė sąsaja ................... 55, 185
FSC12B priekinis ryšio papildinys .................... 186
FSC12B ryšio sąsaja ....................................... 186
FSE24B .............................................................. 55
FSE24B EtherCAT® modulis ........................... 188
Funkcinė sauga ................................................ 170
G
Garantinės pretenzijos ......................................... 9
Gnybtas X17 .................................................... 170
Gnybtų reakcijos trukmės ................................ 169
GOST-R ........................................................... 145
Grąžinimo kodai nustatant parametrus ............ 110
Grįžties kodai ................................................... 131
19 aktyvintas parametrų blokavimas ......... 131
20 veikia gamyklinė nuostata .................... 131
23 nėra papildinio plokštės ........................ 131
27 nėra papildinio plokštės ........................ 131
28 reikalingas reguliatoriaus blokavimas ... 131
29 šiam parametrui neleistina vertė ........... 131
32 leidimas ................................................ 131
34 sekos klaida .......................................... 131
38 FBG11B neteisinga duomenų
sąranka ......................................... 131
I
Ilgalaikis sandėliavimas ................................... 143
Impulsinis maitinimo blokas UWU52A ............. 205
Informacija apie prietaisą ................................. 137
Integruotos saugos nuorodos .............................. 8
Įrengimas pagal EMS reikalavimus .................... 24
Įrengimas pagal UL ............................................ 22
Įrengimo aukštis ............................................... 147
Įrengimo padėtis ................................................ 21
Išjungiama iškart .............................................. 137
Išjungimo atsakas ............................................ 137
Išjungimas iškart ........................................ 137
Išjunkite EMS kondensatorius ............................ 30
Išorinė maitinimo įtampa DC 24 V .................... 169
Išorinis nustatytųjų verčių nustatymas ............. 118
Išvadas (valdymo pulto FBG11B) ...................... 60
Išvado dažnis ..................................................... 61
Išvado droselis HD ..................................... 39, 231
Išvado filtras HF ......................................... 38, 234
Išvado srovė ....................................................... 61
IT el. tinklai ................................................... 30, 31
Įvestis (valdymo pulto FBG11B) ......................... 60
Izoliacijos kontrolės įtaisas ................................. 31
Y
Ypatingi PO duomenų apdorojimo atvejai .......... 90
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Priedas
J
Jungtis ................................................................49
K
Keitiklio būsena ...................................................61
Keitiklio parametrų nustatymas ..........................106
Grąžinimo kodai nustatant parametrus ......110
MOVILINK® parametrų kanalo struktūra ....107
Parametro rašymas (pavyzdys) ..................115
Parametro skaitymas (pavyzdys) ...............113
Parametrų nustatymo eiga .........................106
Kištukas
X31 dvejetainiai įvadai ir išvadai ................200
Klaida
F01 viršsrovis .............................................138
F03 įžemėjimas ..........................................138
F04 stabdymo nutraukiklis ..........................139
F06 el. tinklo fazės triktis ............................139
F07 tarpinės grandinės viršįtampis .............139
F08 sūkių skaičiaus kontrolė ......................139
F09 naudojimo pradžia ...............................139
F10 IPOS-ILLOP ........................................139
F100 svyravimai / įspėjimas .......................141
F101 svyravimai / klaida .............................141
F102 alyvos senėjimas / įspėjimas .............142
F103 alyvos senėjimas / klaida ..................142
F104 alyvos senėjimas / perkaitimas .........142
F105 alyvos senėjimas / parengties
pranešimas ....................................142
F106 stabdžių dilimas .................................142
F11 perkaitimas ..........................................139
F110 išor. el. apsauga ................................142
F111 sistemos magistralės ("SBus")
klaida .............................................142
F113 analoginio įėjimo laido nutrūkimas ....142
F116 MOVI-PLC skirtasis laikas .................142
F17 ... F24 sistemos sutrikimas ..................139
F25 EEPROM .............................................139
F26 išorinis gnybtas ...................................140
F31 TF/TH trigeris ......................................140
F32 IPOS indekso perpilda ........................140
F34 tiesinės funkcijos skirtasis laikas .........140
F35 išor. el. apsaugos darbo režimas ........140
F36 nėra papildinio .....................................140
F37 sistemos kontrolinis laikmatis ..............140
F38 sistemos programinė įranga ................140
F43 RS485 skirtasis laikas .........................141
F44 prietaiso apkrovimas ...........................141
F45 iniciacija ...............................................141
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
F47 sistemos magistralės 1 skirtasis
laikas ............................................ 141
F77 IPOS valdymo komanda ..................... 141
F80 RAM testas ......................................... 141
F81 paleidimo sąlyga ................................. 141
F82 atviras išvada ..................................... 141
F84 variklio apsauga ................................. 141
F94 EEPROM kontrolinė suma ................. 141
F97 kopijavimo klaida ................................ 141
F98 CRC atmintuko klaida ......................... 141
Klaidos indikacija, valdymo pultas FBG11B ....... 62
Klaidos numeris ir prietaiso būsena ................. 104
Klaidų atmintinė ............................................... 137
Klaidų sąrašas ................................................. 138
Klimato klasė .................................................... 146
Komunikacinė sąsaja FSC11B .................. 55, 185
Kontaktorius ....................................................... 32
Kontrol .............................................................. 105
Kontrolės funkcijos
Klaidos pranešimas apie skirtąjį laiką ........ 105
Skirtasis laikas ........................................... 105
Skirtojo laiko atsakas ................................. 105
L
Laido ilgis ........................................................... 32
SBus ............................................................ 46
Laido techninės charakteristikos, SBus ............. 56
Laidų apsauga ................................................... 53
Laidų komplektai, skirti tarpinei grandinei
prijungti ir atbulinio tinklo maitinimo
prietaisams MDR60A ....................................... 213
Laidų skerspjūvis ............................................... 32
Leidiniai, galiojantys kartu .................................. 12
Leidinio turinys ................................................... 12
M
Maitinimo ekrano spraudė .................................. 25
Maitinimo tinklo jungtis su įžeminimo laidu ........ 32
Maksimalus sūkių skaičius ................................. 64
Mažiausi tarpai ................................................... 21
MBG11A verčių nustatymo įtaisas ............. 51, 176
MBG11A verčių nustatymo įtaisas,
naudojimo pradžia ............................................ 119
Minimalus sūkių skaičius .................................... 64
Montavimas
DFP21B papildomos plokštės į
MOVITRAC® B ............................... 48
Montuojamas korpusas DBM60B / DKG60B ... 174
255
Priedas
MOVILINK® parametrų kanalo struktūra ...........107
MOVITOOLS® MotionStudio, naudojimo
pradžia ................................................................73
MOVI-PLC® ......................................................199
MOVI-PLC® valdymas ......................................199
N
Naudojimo pradžia
Kompiuteris ..................................................73
Trumpas aprašymas .....................................74
Valdymo pultas DBG60B ..............................66
Verčių nustatymo įtaisas MBG11A .............119
Nuorodos
Bendrosios .....................................................8
Ženklinimas dokumentacijoje .........................8
Nustatytasis sūkių skaičius ...............................118
Nustatytoji sukimosi kryptis ...............................118
Nustatytoji vertė, analoginė .................................78
Nustatytosios vertės aprašymas
Proceso išvesties duomenų
(PO duomenų) .................................89
Nustatytosios vertės įvadas ..............................169
Nustatytųjų verčių nustatymas, išorinis .............118
P
Pagalbinio išvado įtampa ..................................169
Pagrindinė prijungimo elektros schema ..............29
Tarpinės grandinės sujungimas su
MDR60A0150, veikiančiu kaip
stabdymo modulis ...........................43
Tarpinės grandinės sujungimas su
MDR60A0150/0370/0750 ................42
Paleidimas su AK ................................................73
Paleidimas, variklis .............................................78
Paleistis
Kėlimo mechanizmai ....................................58
Nurodymai ....................................................58
Parengiamieji darbai ir pagalbinės
priemonės ................................. 58, 59
Sąlygos .........................................................58
Panaikinimas
Per sąsają ..................................................138
Papildinys
Montuojamas korpusas DBM60B /
DKG60B ........................................174
Parametrų aprašymas
Apžvalga lentelėje ......................................120
Parametrų grąžinimo kodai
Error-Class .................................................110
Klaidos kodas .............................................110
Papildomas kodas ......................................111
256
Parametrų keitimas, valdymo pultas FBG11B ... 62
Parametrų meniu ............................................... 61
Parametrų modulis UBP11A ............................ 175
Parametrų nustatymas valdymo pultu
DBG60B ............................................................. 71
Parametrų nustatymo nuorodos ........................ 117
Būsena REGULIATORIAUS
BLOKAVIMAS .............................. 117
Gamykliniai nustatymai .............................. 117
Parametrų blokavimas ............................... 117
Parametrų sąranka
Pasirinkimas ................................................ 98
Pastaba dėl autorių teisių ..................................... 9
Pauzė (perspėjimas) ........................................ 138
Pavara su keliais varikliais ................................. 64
Pavarų grupė ..................................................... 64
Perspėjimai, valdymo pultas FBG11B ................ 62
Plokščios konstrukcijos stabdymo varža .......... 216
Plokštieji feritai ULF11A ............................. 38, 230
Pranešimas
Keitiklis parengtas darbui .......................... 101
PO duomenų patvirtinimas ........................ 101
Priekiniai moduliai ............................................ 181
Priekinis modulis
Analoginis modulis FIO11B ....................... 182
Analoginis modulis FIO21B ....................... 184
EtherCAT® modulis FSE24B ..................... 188
Komunikacinis modulis FSC11B ............... 185
Valdymo pultas FBG11B ........................... 171
Prietaiso būsena ........................................ 15, 104
Prietaiso būsenų kodai ..................................... 129
Prietaiso konstrukcija
Dydis 0XS / 0S / 0L ..................................... 17
Dydis 1 / 2S / 2 ............................................ 18
Dydis 3 ......................................................... 19
Dydis 4 / 5 .................................................... 20
Prietaiso sandara ............................................... 15
Prijungimo prie tinklo laidai ................................ 32
Proceso duomenų aprašymas
Nustatytosios vertės aprašymas
proceso išvesties duomenų
(PO duomenų) .......................... 89
Proceso duomenų struktūra ........................ 94
Tikroji proceso įvesties duomenų
aprašymo vertė ............................... 93
Proceso duomenų struktūra ............................... 94
PROFIBUS DFP21B ........................................ 189
PROFIBUS DFS11B ........................................ 190
PROFINET DFE32B ........................................ 193
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
Priedas
PROFINET DFE33B .........................................195
PROFINET DFS21B .........................................194
PTC stabdymo varža ........................................215
R
Rankinis režimas
Valdymo prietaisas FBG11B ........................64
Rankinis verčių nustatymo įtaisas .......................64
Relės išvadas ....................................................169
Remontas ..........................................................143
Rezistorius su plieniniu tinkleliu
Stabdymo varža .........................................217
Ribinių verčių klasė .............................................38
Ribinių verčių klasė B, atsižvelgiant į laidus ........38
Ryšio sąsaja FSC12B .......................................186
RS485
Įrengimas ......................................................44
RUN (valdymo pulto FBG11B) ............................60
S
Sandėliavimo temperatūra ................................146
Saugai svarbios valdymo komandos ..................96
Saugos nuorodos ................................................10
Integruotos, struktūra .....................................8
Susijusios su skirsniu, struktūra .....................8
Ženklinimas dokumentacijoje .........................8
SEW prietaiso profilis
Keitiklio parametrų nustatymas ..................106
Parametrų nustatymo nuorodos .................117
Proceso duomenys .......................................85
Proceso duomenų aprašymas ......................88
Proceso duomenų sąranka ..........................87
Signaliniai žodžiai saugos nuorodose ...................8
Sistemos magistralė ............................................49
Sistemos magistralės (SBus) įrengimas .............44
Skaitmeninis modulis FIO21B .............................57
Sparta bodais ......................................................50
Specifikacijų lentelė ............................................15
Srovės nuotėkis ................................................146
Stabdymas ........................................................137
Stabdymo lygintuvas
Jungtis ..........................................................54
Stabdymo varža ................................................215
Bėgelio tvirtinimas ......................................213
BW, jungtis ...................................................36
FKB10B, montavimas .................................222
Jungtis ..........................................................35
Paslėptas montavimas ...............................223
Plokščia konstrukcija ..................................216
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
PTC ........................................................... 215
Rezistorius su plieniniu tinkleliu ................. 217
Vielinis rezistorius ...................................... 217
Stabdymo varžos prijungimas ............................ 35
Stabdymo varžų paslėptas montavimas .......... 223
Stabdymo varžų saugos klasė ......................... 216
STOP / RESET (valdymo pulto FBG11B) .......... 60
Su skirsniu susijusios saugos nuorodos .............. 8
Sukimosi krypties išblokavimas ........................ 118
Sūkių skaičius
Maksimalus .................................................. 64
Minimalus .................................................... 64
Rankinis nustatymas ................................... 64
Sutrikimas ........................................................ 102
Š
Šviesos diodai ................................................... 200
Šviesos signalų kodai ................................ 129
T
Taršos klasė ..................................................... 146
Techniniai duomenys
AC 230 V / 1 fazių / dydis 0L ..................... 168
AC 230 V / 1 fazių / dydis 0XS .................. 166
AC 230 V / 3 fazių / dydis 0L ..................... 160
AC 230 V / 3 fazių / dydis 0XS .................. 158
AC 230 V / 3 fazių / dydis 2 ....................... 162
AC 230 V / 3 fazių / dydis 3 ....................... 163
AC 230 V / 3 fazių / dydis 4 ....................... 164
AC 230 V / vienfazė / dydis 0S .................. 167
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 0L .............. 151
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 2 ................ 153
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 2S .............. 152
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 3 ................ 154
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 4 ................ 155
AC 400/500 V / 3 fazių / dydis 5 ................ 156
AC 400/500 V / trifazė / 0S dydis ............... 150
AC 400/500 V / trifazė / 0XS dydis ............ 149
Apžvalga ....................................148, 157, 165
Atbulinis tinklo maitinimas MDR60A .......... 207
Bendrieji ..................................................... 146
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ..................... 208
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ..................... 209
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ..................... 209
Papildinys DFP21B ............................ 189, 190
TF termojutiklis ........................................... 53, 169
TH bimetalinis jungiklis ....................................... 53
Tikroji proceso įvesties duomenų aprašymo
vertė ................................................................... 93
257
Priedas
Tinklo droselis ND ...................................... 37, 225
Tinklo filtras NF ....................................37, 38, 228
Tinklo magistralės jungtis ..................................189
Tinklo magistralės sąsaja
DeviceNet DFD11B ....................................191
EtherCat DFE24B .......................................192
PROFIBUS DFP21B ..................................189
PROFIBUS DFS11B ..................................190
PROFINET DFE32B ...................................193
PROFINET DFE33B ...................................195
PROFINET DFS21BB ................................194
Tinklo magistralės tinklų sietuvai ......................196
Tipo pavadinimas ................................................15
Transportavimo temperatūra .............................146
Trukdžių sklaida ......................................... 33, 146
U
UBP11A ............................................................175
UL sertifikatas ...................................................145
Atbulinio tinklo maitinimo prietaisai
MDR60A ........................................206
ULF11A plokštieji feritai ....................................230
UWU52A ...........................................................205
Valdymo rankomis režimas
Valdymo pultas DBG60B ............................. 72
Valdymo šaltinis
GNYBTAI ..................................................... 85
RS-485 ........................................................ 86
SBus ............................................................ 86
TINKLO MAGISTRALĖ ............................... 86
Variklio paleidimas ....................................... 61, 78
Variklio prijungimo laidai .................................... 32
Verčių nustatymo įtaisas
MBG11A .............................................. 51, 176
MBG11A, naudojimo pradžia ..................... 119
Verčių nustatymo įtaisas, rankinis ...................... 64
Verčių nustatymo modulis .................................. 61
Vielinis rezistorius, stabdymo varža ................. 217
Viršįtampio kategorija ....................................... 146
V
Valdymo komanda ...............................................97
Greitasis stabdymas .....................................97
Patvirtinimas .................................................98
Reguliatoriaus blokavimas ...........................97
Sustojimas ....................................................98
Valdymo komandos apibrėžimas .........................95
Pagrindinis valdymo blokas ..........................95
Valdymo prietaisas FBG11B
Dvejetainių įėjimų / išėjimų būsena ............130
Eksploatacijos pradžia ..................................63
Valdymo pultas DBG60B ..................................172
Naudojimo pradžia .......................................66
Parametrų nustatymas .................................71
Valdymo pultas FBG11B ............................ 60, 171
Būsenos indikatoriai ...................................129
Funkcijos ......................................................60
Valdymas ......................................................61
258
Naudojimo vadovas – MOVITRAC® B
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE
Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
16 758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content