close

Enter

Log in using OpenID

"Une tribu à soi", un article de Josephine Lebard

embedDownload
»qe] 2015
á dü+∫ø£˝À ...
dü+∫ø£ : 1 ø£$‘· ........................................ ............. 4
dü+|ü⁄{Ï : 14
ø=‘·Ô @&Ü~
NHê (ø£<)ä∏ ................................... ......... 5
ø£$‘· ................................................ .....11
qe´ dü+Á|ü<ëj·T+ Ä<ÛTä ìø±q+‘·sy¡ ê<ä+
ÁbÕ‹|ü~ø£ ˝Òìy˚ .............. ..12
ø£$‘· .................................................. ...16
ìs¡T|üe÷q ø£$‘·«+ ................... ............17
eTT‘·ø£ ø£<qä∏ + eT÷*+{≤yÓ÷ .......................19
ø£$‘· .................................................. ...21
ÁuÛeÑ Ts¡+ (ø£<)ä∏ ........................ ............ 22
ø£$‘· .................................................. ...24
kÕVæ≤‘·´+ H˚{Ï |ü]o\q ...........................25
ø£$‘· ............................................... .... 28
ªdü÷Œ¤]Ô bÕ≥\Tμ ÁXÊ$Tø£es¡Z
#Ó’‘·Hê´ìøÏ yês¡<ÛäT\T ........ 29
ªø=e«*μ qe\˝À¢ì ªÁd”μÔ ................................ 32
ø£$‘· ............................................... .... 35
ªp_© _#·Ã>±&ÉTμ (ø£<)ä∏ ..................................36
ø£$‘· ........................................................ 41
d”«ø±s¡+ ................................................... 42
ìy˚~ø£ ..................................................... 45
&ÓØ’ ....................................................... 47
2014 eTT–dæ 2015 e#˚Ãdæ+~. sê»ø°j·T Ä]úø£ kÕe÷õø£ kÕ+düè‹ø£
s¡+>±˝À¢H˚ >±ø£ uÛÖ>√[ø£+>± #ê]Á‘·ø£+>± ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T yê]øÏ ø=‘·Ô |ü]dæú‹
rdüTø=∫Ã+~. ‘Ó\+>±D,Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÁcÕº\T @s¡Œ&ܶsTT. <ë+‘√bÕ≥T>±H˚
nìï s¡+>±˝À¢q÷ nìyês¡´+>± nH˚ø£ q÷‘·q |ü]D≤e÷\T dü+uÛÑ$düTÔHêïsTT.
yê{Ïì düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+, ñuÛÑj·T sêÁcÕº\ n_Ûeè~›øÏ #·s¡´\T
rdüTø√e&É+ Ç|ü⁄Œ&ÉT »s¡>±*‡q yÓTT<ä{Ï |üì. >∑‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q $#êsê\T
$yê<ë\T Ç|ü⁄Œ&ÉT nÁ|üdüTÔ‘·y˚T ø±<äT, nyê+#Û·˙j·T+ ≈£L&Ü. ‘Ó\T>∑T yês¡+‘ê
#·÷&Ée\dæ+~ eTT+<äTπø. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ Á|ü»\≈£L Á|üuÛÑT‘ê«\≈£L
q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î s¡#·sTT‘·\≈£L
Á|üø£≥q ø£s¡Ô\≈£L Á|ü‘˚´ø±_Ûq+<äq\T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ükÕúq+ $q÷‘·ï
Ø‘·T\˝À s¡#·sTT‘·\q÷ bÕsƒ¡≈£î\q÷ n\]+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äì á
dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+.
$uÛÑ»q Á|üuÛ≤e+ @ s¡+>∑+˝À m˝≤ e⁄Hêï , ‘Ó\+>±D , qyê´+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ
‘˚&Ü\THêï Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢q÷ e#˚Ã~ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´y˚T
ne⁄‘·T+~. Væ≤+B sêÁcÕº\T nìï e⁄Hêï eTq+ Væ≤+B kÕVæ≤‘·´+ n+{≤eTT
>±ì ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ kÕVæ≤‘·´+,;Vü‰sY kÕVæ≤‘·´+ nq+. ‘Ó\T>∑T yê]øÏ e÷Á‘·y˚T
á ‘˚&Ü\T ‘Ó\TkÕÔsTT >±ì ãsTT≥qT+∫ #·÷ùdyês¡+‘ê ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+>±H˚
|ü]>∑DÏkÕÔs¡T. ø£qTø£H˚ ñuÛÑj·T sêÁcÕº\ Á|üuÛÑT‘ê«\÷ uÛ≤cÕ kÕVæ≤‘·´ dü+düè‘·T\
$ø±kÕìøÏ Ç‘√~Ûø£+>± düVü≤ø£]+#·e\dæ e⁄+≥T+~. q÷‘·q sêÁcÕº˝À¢ Á|üC\
dü e Tdü ´ \qT Á|ü ‹ <Û ä « ì+#· & É + ˝Àq÷, Á|ü C ≤kÕ«eT´ ˝ÖøÏ ø £ $\Te\qT
ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝Àq÷ kÕVæ≤‘·´ ø±s¡T\T eTT+<äT+{≤s¡ì Ä•+#ê*. e÷]q
dü+bÕ<äøe£ s¡+Z
H˚|<ü ë∏ ´ìøÏ ‘·–q≥Tº eT]+‘· |ü<Tä HÓq’ nø£så ¡ düè»q »s¡>±*. kÕ+düè‹ø£ ø±\TcÕ´ìï
‘Ó\ø£|*ü ¢ s¡$ (dü+bÕ<ä≈£î&ÉT)
n&ÉT¶≈£îì Á|üC≤ dü+düè‹ì ì]à+#·Tø√yê*.
>∑‘· ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ ‘·sê«‘· πø+Á<ä+˝À eT‘·‘·‘·« $yê<ë\T ‘·s¡#·÷
¬ø.Äq+<ë#ê]
eTT+<ä T ≈£ î sêe&É + Ä+<√fi¯ q ø£ * –dü T Ô + ~. Ä]ú ø £ s¡ + >∑ + ˝Àq÷ <˚ X ¯
y=sÁ¡ |ükÕ<é
kÕ«e\+ãqqT Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê\qT <Óã“rùd |ü\T ìs¡íj·÷\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT.
e\¢u≤Û |ü⁄s+¡ »Hês¡q›
M{Ïì ìyê]+#·˝Òø£b˛‘˚ kÕe÷qT´\ J$‘ê\T <äTs¡“¤s¡eTe⁄‘êsTT. ñbÕ~Û
¬ø.\ø£åàj·T´, y˚TH˚»sY
neø±XÊ\T ≈£î~+#·T≈£îb˛sTT <Ûäs¡\ uÛ≤s¡+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. sêuÀj˚T @&Ü~˝À
∫s¡THêe÷
á $<ÛëHê\qT e÷πsÃ+<äT¬ø’ »]π> ñ<ä´e÷\˝À s¡#·sTT‘·\T Á|ü»\≈£î n+&É>±
kÕVæ
≤
‘·
´ Á|ükÕúq+
ì\yê*‡ e⁄+≥T+~. ˝ÖøÏø£ $\Te\qT s¡øÏå+#·Tø√e\dæ e⁄+≥T+~.
n+‘·sê®rj·T+>± nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L´u≤‘√ nsTT<äT <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘· m+.ôV≤#YueÑÛ Hé, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 21/1, nC≤e÷u≤<é
ÄsY{Ïdæ ø£fi≤´DeT+&É|ü+ <ä>∑Zs¡,
<Í‘·´ dü+ã+<Ûë\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± Á|ü>∑‹o\ X¯≈£îÔ\≈£L
ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 020,
es¡Δe÷q <˚XÊ\≈£L ˇø£ $»j·TeTì #ÓbÕŒ*. Á|ü|ü+Nø£s¡D j·TT>∑+˝Àq÷
bò˛Hé : 27660013, 9490099059
bòÕ´ø˘‡, 040–27635136,
>∑{Ϻ>± ì\ã&ç‘˚H˚ <˚XÊ\ Ä‘·à>ös¡e+ >∑T]Ô+#·ã&ÉT‘·T+<äì #Óù|Œ ñ<ëVü≤s¡D
Ç~. e#˚à @&Ü~˝ÀHÓ’Hê uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ Ä $<ÛäyÓTÆq d”«j·T >ös¡e+ kÕs¡«uÛÖeT‘·«+ Ç`yÓTsTT˝Ÿ : [email protected]
ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T+<äì Ä•dü÷Ô ø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìï ÄVü‰«ì<ë›+.
www.prasthanam.com
u§eTà\T : ‘·T+ã* •yêõ, C….yÓ+ø£fÒwt, uÛ≤düÿsY
3
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ø£$‘·
s¡+&ç u≤ã÷ s¡+&ç.. e÷ uÛ÷Ñ eTT*#˚kà ÕÔ+
‘Ó\T>∑T H˚\qT πø≈£î eTTø£ÿ˝≤
` &܈ˆ mHé.áX¯«s¡¬s&ç¶
9490192228
neø±X¯yê<ä düTK|ü⁄s¡Twüß\T @yÓTÆb˛yê*?
|üs¡+|üs¡>± e∫Ã|ü&˚ mìïø£\ C≤‘·s¡¢≈£î
&ÉãT“\ ãkÕÔ\T m˝≤ ekÕÔjTY ?
ã+»s¡T uÛÑ÷eTT˝À¢ uÛÑe+‘·T\T yÓ*ùdÔ
]j·T˝Ÿ ªuÛÑ÷μø±düTs¡T\T mø£ÿ&É #êyê*?
s¡+&ç u≤ã÷! s¡+&ç.. e÷ uÛÑ÷eTT*#˚ÃkÕÔ+
eTTø±ÿs¡T |ü+≥\T |ü+&˚ uÛÑ÷eTT*#˚ÃkÕÔ+
e÷ ø£fi¯fl≈£î dæ+>∑|üPsY n<ë›\T ‘·–*+∫
e÷ #˚‹˝À »bÕHé ∫|üŒ*ï ô|{º+&ç #ê\T
Vü‰sTT>± n&ÉTø=ÿì ã‹πøkÕÔ+
nqï+ ≈£î+&ÉqT |ü>∑\>=fÒºXÊø£
Äø£* ø£&ÉT|ü⁄\T m˝≤ e÷&ç‘˚H˚+?
eT{Ϻ |ædüTø√ÿe&É+ ‘·|üŒ e÷¬sÿ{Ÿ ‘Ó*j·Tì
ãø£ÿ ¬s’‘·T\ |üø£ÿf…eTTø£\T qT»®sTT b˛‘˚H˚+?
e´ekÕj·T ≈£L©\ >∑÷fi¯ófl #Ó~]b˛‘˚H˚+?
|ü+≥ #˚qTqT ÁbÕD+>± #·÷düTø=H˚
bÕ‘·ø±\|ü⁄ eTqTwüß\ >∑T+&Ó\T |ü–*‘˚H˚+?
s¡+&ç u≤ã÷ s¡+&ç! e÷ uÛÑ÷eTT*#˚ÃkÕÔ+!
ns¡úã\+` n+>∑ã\+ ªHêj·Tμø°j·T+ nj·÷´ø£
>∑T‘˚Ô<ës¡T¢ XÊdüq ø£s¡Ô\j·÷´ø£
Á|üC≤ ã&ÜsTT kÕ«eT´+ MT ô|s¡{Ï >√&É nj·÷´ø£
y˚T+ ø±<äHêï.. MTs¡T Ä>∑s¡T >∑<ë u≤ã÷! n+<äTπø
s¡+&ç u≤ã÷ s¡+&ç.. e÷ uÛÑ÷eTT*#˚ÃkÕÔ+
e÷ ã‘·T≈£î*#˚ÃkÕÔ+.
ø√dæbÕπsXÊø£
•˝≤X¯ø£\+˝≤ ì\ã&ɶ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
sê»<Ûëì ø√dü+ yÓ÷¬s‹Ô #·÷k˛Ô+~
sê»<Ûëì ø£$T{° dü÷#·q\ |üÁ‘ê*ï
ªø£èwüíμ˝À ø£*|æ
ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ nedüsê\ø£$T{°
sê»<Ûëì ∫Á‘·|ü{≤\qT ^j·T&É+
yÓTT<ä˝…{Ϻ+~
&ÉãT“\TH√ïfi¯≈£î <äK\T #˚j·T&ÜìøÏ
sê»<Ûëìì dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~.
U≤∞ uÛÑ÷eTT\Tqï <=qø=+&É≈£î øÏØ≥+ ô|&ç‘˚
Hêj·Tø£ nqø=+&É\≈£î @+ $T>∑T\T‘·T+~?
uÛÑ÷ùdø£s¡D ù|s¡T‘√ |òüTq+>± Ks¡TÃô|≥º≈£î+fÒ
eT+Á‹>∑D≤\ yê{≤\T ãs¡TyÓ˝≤ m≈£îÿ‘êsTT?
ø±s=Œπs≥¢≈£î HÓ‘·TÔ{Ï ø±¬sŒf…¢j·T´ø£b˛‘˚
mìïø£\ dü+‘·˝À ø£¬s˙‡ ≈£î|üŒ\T m+<äT≈£î b˛kÕÔs¡T?
>±* yê>±›Hê\≈£î ` ø£s¡|üÁ‘· Vü‰MT\≈£î
z≥¢ |ü+&ÉT¢ sê\eì
H√≥¢ sêfi¯fl‘√ ø={Ϻq Hêj·Tø£ ≈£îuÒs¡T\≈£î
&ÉãT“ Äø£* rπs<Ó˝≤? ø√≥¢ >±<äT\T ì+&˚<Ó˝≤?
e´øÏÔ>∑‘· ˝≤uÛ≤\T |ü+&ç+#·˝Òì
Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT˝À¢ sê»<Ûëì yÓTT*ùdÔ
bÕغ\ s¡+>∑T*ï #·sêà\T>± ø£|üø=ì ‹]π>
&çôd+ãsY HÓ\ |ü⁄s¡kÕÿsê\T
n+≈£îs¡+
<ä÷s¡yTÓ qÆ nø£så +¡
ø£<∏ä≈£î: s¡÷.700/`
ø£$‘·≈£î : s¡÷ .500/`
s¡#·sTT‘· : XÊ+‹l
s¡#·sTT‘· : |ü⁄wü´$T kÕ>∑sY
dæ˙ s¡#·sTT‘· »Hês¡›q eTVü≤]¸ n+~düTÔqï |ü⁄s¡kÕÿs¡ #Ó≈£îÿ\T á s¡#·sTT‘·\≈£î n+<äT‘êsTT
yê´dü
+:
nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä≈£î 50 @fi¯ófl
s¡#·sTT‘· : &܈ˆ ‘·˙ïs¡T ø£fi≤´DY ≈£îe÷sY
á s¡#·sTT‘·≈£î ªø£s¡¢bÕ˝…+ s¡TøÏàDeTà kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡+μ s¡÷. 500/- n+<äCÒj·Tã&ÉT‘·T+~.
bÕsƒ≈¡ î£ \T ‘êeTT #·~$q ø£$‘·\T, ø£<\ä∏ T, yê´kÕ\˝À q∫Ãq$ ø±s¡D≤\‘√ dü÷∫+#·e#·TÃ.
d”ìj·TsY, Á|üdæ<äΔ s¡#·sTT‘·\ s¡#·q\T ø±ø£ W‘ê‡Væ≤≈£î\qT, Ç{°e\ sêdüTÔqïyê]ì
Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Éy˚T á |ü⁄s¡kÕÿsê\ ñ<˚›X¯´+>± Á>∑Væ≤+#·>∑\s¡T.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
` m&ç≥sY
4
ø£<∏ä
NHê
` düyTÓ à≥ ñe÷<˚$
9849406722
ªªnHêï qTe⁄« ˙ <√düT\Ô ‘√ n+≥e⁄ dü÷&ÉT.. ô|+&ç¢ #˚dTü ø√yê\+fÒ uÛ÷Ñ $T C≤>± ã+>±s¡+
ã\>∑+ e⁄+&É>±H˚ dü]b˛<äT.. áyÓT ˝Òø£ b˛‘˚ H˚qT ã‘·ø˝£ qÒ T nì|æ+#ê\ì.. Hê≈£î düT‘·
<ës¡TqT pùdÔ n≥¢H˚ nì|ædæ Tü qÔ ï~. MT n+<ä]ì Ç&çdæ n+‘· <ä÷s¡+uÀe⁄&ÉT ø£wyºü T˚ nsTTHê..
n‘·Hï˚ eTqTyê&Ü\qTqï~.μμ dæ>T∑ Z |ü&TÉ ‘·÷H˚ düŒwü+º >± #Ó|Œæ +~.
‘·q @¬ø’ø£ #Ó˝…¢\T dü+‘·÷ n+fÒ NHê≈£î Äs√ ÁbÕD+.
ÄyÓT @~ ø√]‘˚ n~ ‘Ó∫à ô|fÒºyê&ÉT. e÷ #Ó˝…¢ e÷ #Ó˝…¢
n+≥÷ ÄyÓTqT ‘·q‘√ yÓ+≥ yÓ+≥ ‹|ü⁄Œ≈£îH˚yê&ÉT. ‘·eT≈£î
<ä÷s¡|⁄ü #·T≥ºeTsTTq <ës¡T ‘·sT¡ #·÷ @<√ ˇø£ |üìMT<ä ‘·eT
}]øÏ e#˚Ãyê&ÉT. #·÷|ü⁄ e÷≥ ø£*dæq Ä »+≥ ˇø£]ø=ø£sT¡
Çwüº|ü&ܶs¡T. ì»+>± yêCÒ&ÉT ‘·eT≈£î #ê˝≤ <ä÷s¡eTsTTHê,
<ës¡TqT Çwü|º &ü +ç <äì ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT ˇ|æŒ+∫ eTØ ø√s¡T≈£îqï
e´øÏÔ‘√H˚ ô|[fl »]|æ+#ê&ÉT. <ës¡T dü+‘·÷ Ç<ä›s¡÷ #·÷&É
eTT#· Ã f… Æ q »+≥. dü + ‘· ÷ #ê˝≤ nD≈£ î e>± e⁄+≥÷
Ç+{Ï*¢bÕ~ì ‘·q yêfi¯flqT #˚düT≈£îqï~. |üø£ÿ }]˝À nqï
e´ekÕj·T+ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± e⁄+~. #Ó˝*¢… ô|[fløÏ #˚dqæ
n|ü⁄Œ rs¡Ã&É+ ø√dü+ nqï‘√bÕ≥T ‘êq÷ #ê˝≤ ø£wºü |ü&Ü*‡
e∫Ã+~. á ˝À>± dü+‘·T eTT>∑TZs¡T |æ\¢\ ‘·*¢ ≈£L&Ü
nsTTb˛sTT+~. eTs√ s¬ +&˚fió¯ fl >∑&#ç êjÓ÷ ˝Ò<ë NHê≈£î ô|[fl
#˚<ë›+ nqT≈£îH˚ düeTj·T+˝À NHê ‘·+Á&ç #·ìb˛j·÷&ÉT.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ªª@+<äHêï qTe⁄« ô|[fl #˚dTü ø√e⁄ ..?μμnì n&ç>π ~. ô|[fl
#˚dTü ø√yê\+fÒ.. uÛ÷Ñ $T C≤>±, ã+>±s¡+ ã\>∑+ e⁄+&É>±H˚
dü]b˛<äT .. ˇø£e÷àsTTì #·÷&É>±H˚ áyÓT ˝Ò≈£î+&Ü H˚qT
ã‘·ø˝£ qÒ T nì|æ+#ê˝… dü+‘·÷ .. n+<äTøπ >∑<ë ˙≈£î >∑÷&Ü ˙
eTqdüT≈£î q∫Ãq yê&çø∫Ï Ã ô|[fl #˚d+æ ~..μμ qe⁄«‘·÷ nH˚yê&ÉT.
ø=Hêïfi¯≈¢ î£ ø√ø±´ ‘·+&Ü˝À z ô|[fl ˝À ‘·Hê´qT #·÷ùdÔ n{≤π>¢
nì|æ+∫+~ NHê≈£î. nqT≈£îqï≥T¢>±H˚ yêfi¯¢ ô|<ä› yêfi¯¢ qT
ˇ|æŒ+∫ ô|[fl≈£L&Ü #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT ˝Ò≈î£ +&ÜH˚
ã‘·T≈£î‘·THêï&ÉT..
m+<äTø£˝≤ nì Á|üXï¯ ñ<äsTT+∫q yêfi¯fl+‘ê Ç˝≤ NHê
>∑‘+· ˝ÀøÏ z kÕ] ‘=+– #·÷&Ü*‡+<˚..
ªª@+<äe÷à ô|fi¯fl+fÒ |üP\˙ï MTs¡T ô|≥Tºø√&ÉyT˚ Hê »s¡+‘·
e÷ #Ó˝*¢… øπ eTHêï e⁄+#·T‘·sê ˝Ò<ë..μμ e+ø°\ E‘·TÔ #·Ts¡Tø¬ q’
ø£fifl¯ ‘√ e⁄qï NHêqT zs¡>± #·÷dæ+~ ‘·Hê´..
5
ªªmeØ |æ\¢>±&ÉT.. eT÷&ÉTs√E\qT+&ç mø£ÿ&É #·÷dæHê
Ç‘·H˚ ø£q|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. n+<ä]˙ q$«düTÔHêï&ÉT es¡Tdü\T
ø£\T|ü⁄‘·THêï&ÉT..μμ nqï~ ‘·Hê´. >∑Tdü >∑Tdü>± n&É>&∑ +É NHê
#Ó$q |ü&ç eTTdæ eTTdæ qe⁄«\T qe⁄«≈£îHêï&ÉT..μμ
ªªbÕs¡«‹øÏ nqïsTT‘·&É≥..eTdüTÔ cÕqT CÒdüTÔqï&ÉT..μμ
>=DÏ–+~ s√wæï. e÷≥˝Ò ø±<äT eTT>∑TZs¡T eTqTwüß´\T #˚ùd
|üìì ˇø£ÿ #˚‘√Ô #˚düTÔqï NHê #ê˝≤ eT+~ n&É|æ\¢\qT
Äø£≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. .
@ |üì#˚düTÔHêï Ä qe⁄« e÷j·T˝Ò<äT. mø£ÿ&Ü n\dü≥
ø£q|ü&É˝Ò<äT. ô|[fl eTT–ùd dü]øÏ me] H√≥ $Hêï NHê
e÷fÒ.. Çø£ n|üŒ–+‘·\ düeTj·T+ e∫Ã+~. ô|[fl≈£L‘·Ts¡T
‘·q ∫qïHê{ÏqT+&û mø£ÿ&Óø£ÿ&ç $wüj·÷˝À #Ó|ü⁄‘·÷ ‘·*¢ì
|ü≥Tº≈î£ ì @&ÉTdüT+Ô fÒ.. ‘·Hê´ <äT:K+ ‘·≥Tºø√˝Òø£ nø£ÿ&É e⁄+&É˝øÒ £
ãj·T≥≈£î e#˚Ãdæ+~. ‘·TsêsTT |üP\#Ó≥Tºø+Ï <ä ì\ã&ç mes¡÷
#·÷&É&É+ ˝Ò<äqT≈£îì <√dæ{À¢ eTTU≤ìï <ë#·T≈£îì yÓøÏÿ yÓøÏÿ
@&ÉekÕ–+~. ø±ùd‡|ü{øÏ Ï mes√ ‘·q |üøÿ£ q
ì\ã&É ¶ ≥ º ì |æ + ∫ ‘· \ m‹Ô #· ÷ dæ + ~.
m<äTs¡T>± NHê..
ªª˙≈£î MT <√dtÔ n+fÒ n+‹wüºe÷..?
qTe⁄« n{≤¢ @&Ée≈£î qTeP« MT <√düTÔ
$&çb˛≈£î+&Ü e⁄+&˚ e⁄bÕj·T+ #Ó|üÔø£<ë.μμ
>=+‘·T ‘·–Z+∫ nHêï&ÉT. @&Ée&É+ Äù|dæ
≈£fió¯ fl $bÕŒs¡TÃ≈£îì #·÷dæ+~.
ªªn+‘ê ne<ë›˝.Ò μμ ≈£Ls¡TÃì yÓ÷ø±fi¯fl˝À¢
‘·\ ô|≥Tº≈£îì eT∞fl @&Ée&É+ yÓTT<ä\T
ô|{Ϻ+~. ªªdü¬s ‹sTT qqTï qeTTà‘·˝Ò¢e⁄
>∑<ë.. Ç|üŒ{ÏøÏ bÕs¡«‹ì n‘·>Ô ±]+{ÏøÏ ..n<˚
e÷ }s¡TøÏ b˛ìsTT.. yês¡+ ~Hê\ø£˝≤¢ @eTsTT‘·<√
#·÷<äTe› ⁄>±ì. n+≥÷ yÓ*b¢ ˛j·÷&ÉT.
Hê\T>∑ T
s√E\T >∑&#ç êjÓ÷ ˝Ò<√ n‘êÔ]+{ÏøÏ ø=‘·\Ô T¢&‘ç √ bÕ≥T NHê
≈£L&Ü ~>±&ÉT.
bÕs¡«‹ e∫Ã+<äqï dü+‘√wü+‘√ ‘·Hê´ n≥T |üs¡T>∑T
ô|{Ï+º ~. eT÷&ÉT >∑+≥\T eTT#·Ã≥T¢ ô|≥º≈î£ Hêï ø£<\ä ì bÕs¡«‹
‘·Hê´\qT #·÷dæ ..ô|<ä›\T »s¡ ô|+&ç¢ø=&ÉT≈£îqT ≈£L&Ü
ns¡ T dü T ø√+Á&ç bÕ|ü + ˇø£ ÿ &É T ≈£ L dü T qï&É T nHêïs¡ T .
yÓTTVü≤e÷≥+>± qe⁄«‘·÷ ‘·|Œü ìdü]>± nø£ÿ&çqT+&ç ø£~*+~.
‘·Hê´ Ç+{ÏøÏ e#˚Ãdü]øÏ.. yêøÏ{À¢ NHê q\T>∑Ts¡T ô|<ä›\T
eT<Û´ä ≈£Ls¡TÃì e÷{≤º&TÉ ‘·THêï&ÉT.
‘·Hê´≈£î Ä ô|[fl e÷≥\T me]>∑T]+#√ ns¡+Δ ø±˝Ò<Tä .
ªª»s¡ #êsTT u…≥Tº _&ܶ..μμ nì ‘·+Á&ç nq>±H˚ ˝ÀìøÏ
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
yÓ[flb˛sTT+~. ‘·*¢ì n&ÉT>∑T<ëeTHêï ÄyÓT ≈£L&Ü ˝À|ü*øÏ
sê˝Ò<äT. yêfi¯fl‘√bÕfÒ ≈£Ls¡TÃqï~.
ªª ô|<ä\› T dü+bÕ~+∫q <ëì MT<ä Hê≈£î ÄX¯˝<Ò Tä ø±ø±.
ø±\T ¬sø£ÿ\T düø£ÿ+>∑Tqï+‘· ø±\+ ø£wüº+ CÒdüT≈£îì ã‹πø
<äeTTàqï~. |æ\ì¢ ùdÔ HÓ‹MÔ T<ä u…≥Tº≈î£ ì #·÷düT≈£îH˚ Áù|eTTqï~.
>∑+‘· es¡¬ø’‘˚ C…|üÔ. ô|<ä›\T Ç>∑ MTπs k˛+#êsTT+#·T+Á&ç.μμ
#Ó|Œæ yÓ[flb˛j·÷&ÉT NHê
ªª|æ\>¢ ±&ÉT »ãs¡d› Tü >Ô T∑ qï&ÉT. ÇkÕ¢e‘√\¢ |æ\>¢ ±&ÉT. ì\ã&ç
|æ \ ¢ ì j· T ´eTì n&ç π > <ä e TTàH√ï&É T . Hê –≥º á&Ó ’ q
≈£L‘·÷s¡T+&ç+fÒ ndü‡˝Òÿ e~*ô|≥º. <Ûs’Ó ï¡ + C…sTT´ yÓ÷r˝≤˝Ÿ..μμ
|æ\¢ düTK|ü&~ÔÉ sêpHêj·Tø˘! nHêï&ÉT. ñ*øÏÿ|ü&+ç ~. ‘·Hê´
ªªn+fÒ á e÷≥\˙ï Hê ô|[fl >∑T]+#ê..!μμ ˇø£ÿkÕ]>±
dü+‘√wü+ eTT|æŒ] >=qï~. ªªn+fÒ NHê≈£î H˚q+fÒ Ç+‘·
Çwü º y Ó T Æ + <ë..!
qqTï
ô|+&ç ¢
#˚düT≈£î+{≤q+≥Tqï&Ü..!μμdü+ãs¡|ü&çb˛sTT+~ n+‘·˝ÀH˚
ªªÄj·Tq≈£î q∫Ñ˚ Hê≈£î q#êÃ&√ ˝Ò&√ n&ç>π
|ü ì ˝Ò < ë m+‘· <Û Ó ’ s ¡ ï + á NHê≈£ î μμ
bÂs¡Twü|ü&ç+~. Ä kÕj·T+Á‘·+ bÕs¡«‹
<ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓfió¯ +Ô fÒ <ë]˝À m<äTs¡T |ü&¶É NHêqT
#·÷dæ ø±yê\H˚ eTTK+ ‹|ü⁄Œ≈£îqï~.
ªªÇ~>√ ‘·Hê´ ˙‘√ e÷{≤¢&Ü˝…..bÕs¡«‹
yê*¢+f…qø£ sê–#Ó≥Tº<>ä sZ∑ ≈¡ î£ sê..μμ nHêï&ÉT.
ªªÄ kÕ\T ‹sTT´. Hê‘√ @+ e÷{≤¢&TÉ ‘·yé
n+‘êô|<√›fifl¯ ‘√ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥Tqïe⁄>∑<ë..μμ
$düTs¡T>± yÓfi¯fluÀsTT+~.
ªªÇ>√Z ˙‘√ e÷{≤¢&É˙øÏ #Ó≥TºøÏ+<ä≈£î
sê..˝Ò≈î£ +fÒ me«\¢ e÷≥‘√ |üì˝Ò<Tä ìqTï
m‘·TÔø£b˛‘·.. ‘Ó*‡+<ë.. qe⁄«‘·÷ u…~]+#ê&ÉT. >∑T+&Ó
ˇø£ÿkÕ]>± Ä–b˛sTT eTfi≤fl ø=≥ºø√Hês¡+_Û+∫+~. m+<äTø√
ìqTï CÒdTü ≈£îH˚≥+<äTøπ á ô|+&çø¢ Ï e∫ÃHê..
nì|ædTü qÔ ï~ qTe⁄« ø£+&É¢ ã&É+>∑H.˚ . qTy˚«Hê≈£î CÀ&ç nì
Hê eTqdüT C…|⁄ü qÔ ï~.˙≈£î >∑÷&É q∫Ñ˚ ô|+&ç¢ CÒdTü ≈£î+<ä+.
ø±<äT H˚qT ˙≈£î q#·Ã≈£î+fÒ q#·Ã˝Ò<Tä nì C…ù|ŒôdsTT´.. e÷
}s¡T eT]¢b˛‘ê nHêï&ÉT. Ä ∫e] yêø£´+ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT
ø£+|æ+∫q n‘·ì >=+‘·T $ì ÄyÓT b˛{≤¶&É+ e÷H˚dæ yÓ*¢
n‘·ì #ÓsTT´ >∑{>ºÏ ± |ü≥Tº≈î£ qï~. n+‘˚ n‘·qT ø£&*É ø¬ s¡≥+˝≤
m>∑dæ|ü&ܶ&ÉT.. e⁄qï+‘·˝À }s¡+‘ê dü+<ä&ç#˚dæ ÄyÓTqT
ô|fi¯fl&Ü&ÉT.. n~ yÓTT<ä\T ÄyÓT
NHê Hê≈£î ô|fi¯fl+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·Ty˚Tùd~. e÷ HêsTTq
~Hê+ ‘ê– eTdüTÔ ˝§*¢u&… &ÔÉ TÉ . e÷ nø£ÿ ô|ì$T{Ï >∑+‘˚ eTdüTÔ
6
‘ê– Ç\T¢ qs¡ø£+ #˚düTÔqï&ÉT. á yÓTT>√fi¯fl+‘ê –+‘˚ >∑<ë
e÷ n&√fi¯q¢ T #Ós\¡ T u…≥˙º øπ |ü⁄{ÏÁº qT. nqT≈£îH˚ <ëìï. |ü+&ÉT
yÓHïÓ ˝À¢ y˚|ü #Ó≥Tºø+Ï <ä qT\ø£ eT+#·+ MT<ä ≈£Ls¡TÃì n‘·ì
>∑T+&Ó\ô|’Hê >∑TãTs¡Ty˚dæq E‘·TÔ‘√ ‘·q düqïì y˚fi¯fl‘√
Ä&ÉT≈£î+≥÷ nqï~.
@+ CÒd+Ôü ‘·Hê´.. m+‘· ø±j·T ø£w+ºü CÒdHæ ê e#˚à ô|d’ \ü T
kÕ\yêjÓT.. Ç+{Ïød£ Tü +Ô fÒ #˚dqæ u≤øÏ\T ø£sT¡ ‡\ìï eTqdüT\
yÓ T <ä T \T‘· s TT. ô|sTT´, eTqdü T n*dæ b ˛sTT n˙ï
eT]dæb˛j˚T+<äT≈£î »s¡+‘· ‘ê>∑<äeTì uÀsTT |”ø£\ <ëø£
‘ê>∑T‘·sT¡ . Ç+≥¢ Ä&√fi¯fl‘√ –≥º ˝§*¢u≥… Tº≈î£ +≥.. yÓTT<ë\T
M˝…¢ ˝§*¢u…&É‘·s¡T.. @+ CÒdüT&ÉT >∑ØuÀì ã‘·T≈£î ø£Hê
ø£wyºü TÓ bÆ ˛‘·Tqï~. NHê e÷≥\‘√ Á‘·+&É+fÒ C≤* ø£*–+~..
ª@yÓ÷ e÷ nj·T´ ‘ê>∑T&ÉT C…jT· ´ã{Ϻ Ä\¢ øÏ]øÏ]\‘√H˚
dü]b˛jÓT≥$....y˚TeTT q\T>∑Ts¡ø£ÿ #Ó˝…¢\y˚TyÓ÷ e÷≈£î
∫qï|üŒ{Ï dü+~ –+‘· eT+~$T |æ\¢\j˚T´|ü{ÏøÏ e÷≈£î @
ø√]ø£\T rs¡H˚ ˝Ò<Tä . y˚TeTT>∑÷&Ü #˚qT≈£î
uÀe⁄&ÉT ˝Ò<+ä fÒ e÷ neTà #˚qT≈£î uÀsTT
e#˚Ães¡≈£î #Ó\¢qT ã≥Tº≈£îqT&ÉT e+≥\T
EdüT&ÉT >=&É≈¢ î£ y˚T‘˚dTü &ÉT. n+≥T¢ ã≥º\T
–<˚ Á|ü | ü + #· + .. #ê˝≤ ndü + Á‘· è |æ Ô > ±
nqï~..
ªª>∑+‘· |òüTq+ ø√]ø£\T @eTTqïj˚T+
˙≈£î.. μμn&ç>±&ÉT.
ªªmqïsTTq e⁄+≥sTT. n+<ä] |æ\˝¢ ø… ÿ£
ˇø£ eTT<ë› eTT#·Ã≥Hêï..∫qï ø√]ø£\ düT‘·
Bs¡˝<Ò Tä #Ó|Œæ ‘˚ qTe⁄« q>∑T‘·e⁄ >∑÷&Éμμ
ªª@+ qe«qT ‘·Hê´ qTe⁄« Hê bÕD+
sê ˙≈£î @$T ø√]ø£\TqïjÓT #ÓbÕŒ*‡+<˚..Hê≈£î >±ø± mefi¯fl≈£î
C…|eÔü ⁄ #Ó|⁄ü Œ ‘·q e&ç˝À bÕ|üqT #˚dTü ≈£îqï ‘·Hê´ |ü≥Tº |ü{≤º&TÉ ..
d”qà≈£î uÀyê˝….. eT+∫>± Ç\¢+‘ê n\T≈£îÿì eT+∫
ã≥¢\T >∑≥Tºø√ì..|üP»\T #˚dTü ≈£îì y˚T&Üs¡+ C≤‘·s≈¡ î£ uÀyê˝…..
Ä&É s¡+>∑T s¡+>∑T u§≥Tº _\¢\T >±E\T #Ó+|ü |æqTï\T
>=\TdüT\T >=qTø√ÿyê˝……..>±sêã+>± ˇø√ÿ ø√]ø± ÄyÓT
#ÓãT‘·T+fÒ..‘·qqT
ô|q y˚dqæ ÄyÓT #Ó‹‘√ Ä&ÉT≈£î+≥÷ y˚* y˚*ø√ eTT<ä›
ô|&ÉT‘·÷ eTT]|ü+>± $+≥÷..z –+‘˚Hê Çe«˙ï Bs¡«qT.
H˚qTqï>∑<ë
nHêï&ÉT.nq&ÉyT˚ ø±<äT s¬ +&ÉTs√E˝À¢ ‘·Hê´ ‘·j÷· s¡T>±
d”qà≈£î uÀ<ä+ nHêï&ÉT. ø£<\ä ≈£î+&Ü qdüT>∑T‘·÷ ì\ã&ɶ ‘·Hê´
e+ø£ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷kÕ&ÉT.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ªª|ü>{∑ Ï Ä≥≈£î ø±<äT.. yÓTT<ä{Ï Ä≥≈£î uÀyê\..μμnqï~..
ªª@+~ ‘·Hê´ eTq+ ãdüT‡~–q+ø£ eT÷&ÉT yÓTÆfi¯ófl q&Éyê˝…
n~ eT]dæqyê..
ªªnsTTHê düsπ qTe⁄«qïe⁄ >∑<ë Hêπø+ μμ uÛj
Ñ T· ´+ nqï~.
düsπ nHêï&ÉT.. ÄyÓT dæ>ì∑ +&Ü |üP\e÷\\T ø=ì ô|{≤º&TÉ .
ø√s¡T≈£eTT+<˚ s¡ø£s¡ø±\ ∫s¡T‹fi¯ófl ø=ì ô|{≤º&ÉT ÄyÓT
nãT“s¡+>± dæìe÷ #·÷düTÔ+fÒ ‘êqT dü+ãs¡+>± ÄyÓTqT
#· ÷ dü T ≈£ î Hêï&É T .. Äq+<ä + >± n‘· ì ãT»+ ô|’ y ê*
ì<√›ss¡ TT+~. ‘·Hê´ –|ü⁄Œ&˚ ìÁ<ä uÀ‘˚ eT÷&ÉT yÓTfiÆ ó¯ fl m˝≤
q&ÉTdüTÔ+~ nì ø£+>±s¡T |ü&ܶ&ÉT. #·+<ä÷øÏ bò˛qT#˚dæ ùdºõ
<ä>∑Zs¡≈£î Ä{À ‘ÓeTàì #Óu≤›+˝Ò nqT≈£îHêï&ÉT. n‘·ì bò˛qT
ø£\e&É+˝Ò<Tä . n|üŒ{Ï<ëø± ≈£îqT≈£î rdæq ‘·Hê´ ˝Ò&ç |æ\˝¢ ≤
>¬ +‘·T‘·÷ q&ÉekÕ–+~. eT<Û´ä ˝À n|ü⁄Œ&˚ #·÷dæq Ä dæìe÷
bÕ≥\T .. bÕ&ÉT‘·÷.. qe⁄«‘·÷ ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘·÷ yÓHïÓ ˝À¢ ‘·Hê´
q&ÉTdüT+Ô fÒ..
Ä eì øÏ z ‘Ó \ ¢ ø£ \ Te q&É ø £ \ T
H˚]Ãq&Éj·÷&çq≥Tº+~. Ä ø±* eTTe«\
dü e «\T¢ . . Ä >±E\ >∑ \ >∑ \ \T yÓ T ≥º \
#·|ü⁄Œ\T¢ ‘·Hê´.ô|[fl #˚düT≈£î+fÒ yÓTT>√ì
J$‘·y˚T e÷]b˛‘·<äì Ç+<äTπø n+{≤s¡T
nqT≈£î+{≤ nqT≈£îHêï&ÉT. n\T|ü⁄ sê≈£î+&Ü
ø±ùd‡|ü⁄ #ÓsT¡ e⁄ ø£≥Mº T<ä Ç<äs›ä T¡ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.
ªª‘·Hê´ Çìï ~Hê\T á <ë]˝À m+‘√
~]–q Hê>∑T]+∫ H˚qT @Hê&ÉT ãj·T|ü&˝É Ò
.. Ç|ü⁄Œ&ÉT qTe⁄« á&É ~s¡T>∑T‘·T+fÒ @
|ü⁄s¡T>∑T >∑T&É‘·<Ó @ m\T>∑T e∫à ìqTï
uÛ Ñ j · T ô|&É ‘ · < √ nì uÛ Ñ j · T eTsTT‘ê+~..μμ
nHêï&ÉT ÄyÓT uÛTÑ »+ #·T≥÷º #˚‘T· \ y˚dæ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ bı<äe⁄≈£îì
q&ç|æ+#·kÕ>±&ÉT.
ªªHê¬ø‘’ Ó ndü‡˝Òÿ uÛj
Ñ T· yÓT‘Æ ˝· .¢Ò nìï{ÏøÏ qTe⁄«qïe⁄ ø£<ë..
μμnqï~ <ë<ë|ü⁄ n‘·ìï ô|qy˚dTü ≈£îb˛‘·÷ q&ÉTdü÷.Ô . nø£dàü ‘·T>Ô ±
ÄyÓTqT m‘·T≈Ô î£ ì ø±\T¢ H=düTqÔ ïj·÷.. ‘êq´ n&ç>±&ÉT. yÓTøÆ +£
ø£$Tàq≥T¢ dü+‘√wü+‘√ n\T¢≈£îb˛sTT+~. ø=ìï n&ÉT>∑T\T
q&ç#êø± e<äT› e<äT› H˚qT q&ÉTkÕÔ. nsTTq+ø£ Hê≈£î #˚‘T· \T
H=düTqÔ ïsTT.
ø±fi¯ófl >∑T+E‘·TqïsTT n+fÒ H˚qeTsTT
b˛yê˝…. >∑&TÉ düT>± n+≥÷ n‘·ì #˚‘T· ˝À¢+∫ <ä÷øÏ #·ø£ #·ø±
q&ÉekÕ–+~. ˇø£]ø=ø£s¡T #˚sTT ø£*|æ, n&ÉT>∑T\T ø£*|æ
e÷sêeTT #˚d÷ü .Ô . qe⁄«\T s¡Te⁄«‘·÷.. Ä yÓHïÓ ˝À¢ n j·TTe
»+≥ n&É$ ‘·*¢ >±sê\ |ü+≥˝≤ #·]+#ês¡T. ‘·Hê´ s¬ ø£ÿ˝§∫Ãq
|üø˝åÏ ≤ ø±ùd‡|ü⁄ n‘·ìøÏ <=s¡ø≈£ î£ +&Ü |üsT¡ >∑T\T rdæ+~. eT]
7
ø±ùd‡|ü{øÏ Ï <=]øÏb˛sTT n‘·ì #˚‹˝À >∑Te«˝≤ ˇ~–b˛sTT+~.
n‘·ì #ÓeT≥qT ø=+>∑T‘√ ‘·T&ç∫+~. qT<äT≥q
eTT<äT\› T ô|{Ï+º ~. Ç+{ÏøÏ #˚sêø£ ø£+#·+˝À nqï+ ø£*|æ
eTT<ä›\T ‹ì|æ+∫+~.
ªª‘·Hê´ eT] eTqø√ _&ɶ e<ë› ÄyÓT #Ó$˝À >∑Tdü >∑Tdü>±
n&ç>±&ÉT .. e<äT› ø=+‘· ø±\+ Hê≈£î ˙ _&É>¶ ± ã‘·øì£ nqï~
ÄyÓT ø£qTï˝À¢ ˙s¡T. ªªÇ<˚+~ ‘êq´..μμ
ªªì»+ NHê.. dü+‘√wü+. @~Hêìø±~q+.. &Éu≤“\
–+»\T eTT+‘·˝À >∑+õ pdüT≈£îqT&˚.. bı<ä+› ‘ê ô|sTT´
n*ùd<ëø£ ø£wºü |ü&TÉ &ÉT bı<äT› uÀsTTq+ø£ ne÷à Hêj·Tq\<√
|üøÿÏ +{Ï ø±ø£. e÷e÷ yêfi¯fl<√ ø={≤¢≥ pdüT&ÉT. –<˚ <Ó\TdüT
Hê≈£î. eT+∫ ãTe«≈£î.. eT+∫ ã≥º≈£î m+‘· H√düT≈£îqïyÓ÷
>±ì.. eT+∫>∑ ã‘·ø£˙øÏ e÷Á‘·+ ndü‡\T H√düTø√˝Ò<äì
nì|ædTü +Ô &˚. >∑&eÉ ì Hê&ÉT Ç+‘·eT+~ |æ\\¢ HÓ+<äT≈£î >∑Hê˝…
nì e÷ neTà MT<ä ø√|ü+.. neTà‘√ì ˝§*¢ u…≥Tº≈î£ +≥&Éì
Hêj·Tq+fÒ ø√|ü+.. ‘ê>∑T&ÉT ã+<äT u…≥ìº eT>∑ìï m+<äT≈£î
Ç&ç d æ ô |{Ï º sê<ä ì nø£ ÿ MT<ä ø√|ü + ..
yêfi¯ + <ä ] ì Ç&ç d æ ô|{Ï º e∫à ˙
‘êqø£∫Ãq+ø£H˚ ã‘·T≈£î Ç+‘· bÕe⁄s¡+
ø£\T>∑T‘·Tqï~. Ç|ü⁄Œ&˚ |æ\¢\qT ≈£Hê\ïì
˝Ò<äT ø=ìïs√E\T >±ì..μμ
ªª‘· H ê´ eTq #˚ ‹ \ @eTTqï~
u>∑eÑÛ T+‘·T&˚~ sêùdÔ n<˚ nsTT‘·~.. ‹sTT.
μμÄyÓTqT ãT»®–+#ê&ÉT. e⁄+&ÉT+&ç ÄyÓT
e⁄‘·TÔ‹Ô n\Tø£\T b˛‘·T+&˚~. n‘·qT
mH√ïs¡ø±\T>± q$«+∫ Ä n\Tø£ rπsÃyê&ÉT.
‘·q‘√ #˚qT≈£î rdüTø¬ fi‚flyê&ÉT. qTy˚«$T |üì
#ÓjTÓ T´<äT› nø£ÿ&É ≈£Ls√ÃeTH˚ yê&ÉT. njÓ÷´
–<˚$T düT‘ês¡yT˚ .. nì Ä&É+>∑T\T ãT>∑\Z T
H=≈£îÿ≈£îH˚ yês¡T .. Hê #ÓsTT´øÏ <Óã“ ‘·–*+~ n‘êÔ ‘êHê´
nqï+ ~ì|æd<Ôü ìä rdüÿ∫ÃHê nH˚ yê&ÉT .. n+<ä]eTT+<äT ..
nqï+ ø£*|æ ‹ì|æ+#ê\+fÒ dæ>T∑ Z |ü&TÉ ‘·T+fÒ.. nyÓ÷à.. njÓ÷´
n+≥÷ #ÓsTT´ |ü≥Tº≈£îì #·÷|ü⁄‘·÷ yÓT*ø£\T ‹]π> yê&ÉT
‘·Hê´ ø£+>±s¡T |ü&ç ‹ì|ædTü +Ô fÒ >∑T+uÛqÑ +>± qe⁄«≈£îH˚yê&ÉT.
‹q u…≥eº ÷à..
‹qu…≥Tº kÕj·T+Á‘·+ MT Äj·Tq≈£î ø±\¢H|Ó ⁄ü Œ\ùdÔ m‘·TøÔ =ì
Ç+{ÏøÏ >=+#·uÀ nì qe⁄«‘·÷ yêfi¯¢ |üqT˝À¢ |ü&˚yês¡T
$T–‘êyês¡T. n‘·qT |üì eTT–+#·T≈£îH˚ es¡≈î£ n‘·qT #Ó≥≈º î£
ø£{qºÏ }j·T\ }>∑T‘·T+&˚~. ªª}>∑e÷à }>∑T e÷sêDÏ C≤‘·ø+£
˙~ μμnì.. qy˚«yês¡T. C≤‘·s¡≈£î rdüT¬ø*¢ |ü⁄\¢ ◊düÁøÏ+
‹ì|æ+#ê&ÉT. ø√s¡T≈£îqïìï >±E\T u§≥Tº _\¢\T myÓT
ø√s¡T≈£îqïe˙ï ø=ì#êÃ&ÉT.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
eTTqTwü´\Hêï ã+<Ûë\Hêï ÁbÕD+ ô|fÒº ‘·q NHê ‘·˝À¢,
#Ó˝À,¢ nø√ÿ eùdÔ m+‘√ dü+ãs¡|&ü bç ˛j˚Tyê&ÉT. e⁄qïìï s√E\T
yêfi¯fl≈£î düø\£ + neT]à ô|fÒº yê&ÉT. ‘·q nø±ÿ #Ó˝\¢… ¢ ∫qïHê{Ï
eTT#·Ã≥T¢ ø£<\ä∏ T ø£<\ä∏ T>± #Óù|Œyê&ÉT. yê] |æ\\¢ qT uÛTÑ C≤Hê
yÓ÷dæ ñô|ŒøÏÿ+#·T≈£îì ‹s¡>π yê&ÉT.. yê\¢qT #˚\>∑≥Tº≈L£ #ÓsT¡ e⁄
ø£≥≈£L ‹ù|Œyê&ÉT. neTà #·T≥÷º #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ Hê <ä>sπZ∑
e⁄+&Ésê<äe÷à n+≥÷ n&çπ>yê&ÉT. MT e~q≈£î ÁbÕD+
u≤>∑ ˝ Ò < ä T _&ܶ nH=ïø£ ÿ &É T j· T ekÕj· T + |ü q T\T m≥¢
CÒdüT≈£î+≥&ÉT.μμ
nH˚~.yê\¢qT kÕ>∑q+bÕø£ ∫qïuÀsTTq JHêqT ‘·q e&ç
CÒsT¡ Ã≈£îH˚~ ‘·Hê´.. Ç+‘ê e÷ \e⁄ Áù|eT\T á&ÉH˚ pdüTqÔ ï..
$TeTTà\qT pdüT+Ô fÒ Hê¬ø+‘· eT+∫>∑ì|ædTü qÔ ï<√..nH˚~.
Ç+ø± e÷eT÷\T dæ‹ú øÏ sêì NHêqT #·÷dæ Ç>√Z dü÷&ÉT
˙ u§eTà ^dü.Ô . n+≥÷ y˚* ø=dü‘√ n‘·ì eTTK+ #·T≥÷º ^‘·
^dæ, Ç$NHê ø£qT u§eTà\T.. Ç$ #Óe⁄\T.. Ç$ #Ó+|ü\T
n+≥÷ ^dü÷Ô..^dü÷Ô >∑T+&Ó\ MT<ä y˚fi¯ófl
bÕøÏ+∫ #·øÿ£ *–* ô|fÒ~º ÄyÓT n\¢]øÏ qy˚«ùd
yê&ÉT.. Ç~>√ neTà eTT<ä.› Ç>√ Ç<=ø£ÿfÒ ›
Ç~nø£ÿ eTT<ä› Ç~ #Ó˝¢… eTT<ä› n+≥÷ nqï+
‹ì|æ+∫+~. ªªÇ|ü⁄Œ&ÉT ø±<äT >±ì πs|ü⁄
H˚H=ø£{Ï n&ÉT>∑T‘· #Ój÷· ´˝…..μμ wüs‘¡ T· ô|{Ï+º ~.
eTsêï&ÉT @+~ ‘·Hê´ nì n&ç–‘˚ dæ>T∑ ‘Z √
yÓ T *ø£ \ T ‹]–+~. #ê˝≤ ùd|ü ⁄
ã‹e÷*+#·T≈£îHêïø£ #Ó|Œæ +~.. ªª~Hê+ e÷
Hêj·Tq ‘ê>=#·TÃ&˚ >±ì @Hê&ÉT e÷ eTT<ä÷›
eTT#·Ã≥ p&É˝Ò e÷ ã‘·T≈£î\T >∑÷&Ü
eTT<ä›ø√dü+ ‘·Hê¢&˚ e÷ ã‘·T≈£î\\¢ y˚πs
Ä˝À#·q @eTTqï~ >±ì..Ä|æ+~.
NHê ÄyÓT uÛTÑ »+ #·T≥÷º #ÓsTT´ y˚dæ #Ó|⁄ü Œ ‘·Hê´..
ªªHê≈£î ñj·÷´\ }>∑\qT+<ä+fÒ Ç+{Ï ø±&Ü #˚qTø±&É ñ
j·÷´\ >∑{ºÏ }|æqe⁄. #Ó|Ôü >±ì.. qTe«dü\T q>=<äT.› Hê≈£î
Hê≈£î.. >∑TÁs¡yTÓ ø±ÿ\qT+~. dæqï|ü⁄Œ&ÉT Ä Ä≥ H˚Hê&ÉTø√˝Ò..
∫qï>± nqï~ ‘·Hê´.. $düàj·÷ìï n~$T ô|{Ï.º . ‘·Hê´ eTT+<äT
>∑TÁs¡+˝≤ e+>±&ÉT. dæ>∑TZ\ yÓTT>∑Ze⁄‘·÷H˚ ‘·Hê´ eTT<äT›>±
>∑TÁs¡eTs√Væ≤+∫+~. NHê Ç\¢+‘ê >∑TÁs¡+˝≤ <√>±&ÉT‘·÷+fÒ..
‘·Hê´ dü+us¡+>± n‘·ì Mô|øÏÿ ‹]–+~. ‘·qqT n+‘· u≤>±
ns¡+ú #˚dTü ≈£îqï eT>∑ì #·÷dæ dü+‘√wü+‘√ øÏ˝≤ øÏ˝≤ q$«+~.
ùV≤..ùV≤..ùV≤..n+≥÷ ñ‘ê‡Vü≤+>± øπ ]+‘·\T ø={Ï+º ~. Ç+ø£
#ê\T ˝Ò NHê.. n+≥÷ nø£kÕà‘·TÔ >± Äù|dæ+~.. H˚H+˚ <√
8
|æ∫Ã>∑ n&ç–+~. >±ì ø±fi¯ H=∫Ãqj·÷.. nì n&ç–+~.
Ç+¬ø|ü⁄Œ&É÷ n&É>q∑ T˝Ò.. n+~ eTT&ÉT#·T≈£îb˛‘·÷..
ùV≤ ..n|ü⁄Œ&˚ nsTTb˛sTT+<ë..! Hêπø$T ø±\T¢ H=j·T´˝Ò..
qTy˚«+ |üsπ cÕHé>±≈£î.. nHêï&ÉT. n|üŒ{ÏqT+&ç ÄyÓTqT
m|ü⁄Œ&ÉT eT+∫ #˚düTø√yê\+fÒ n|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT yÓTT+<äT
yÓ÷ø£]*¢ ì*#êyê&ÉT.. ÄyÓT eTVü‰sêDÏ˝≤ møÏÿ ≈£Ls√Ãì
>∑TÁs¡e÷{≤&˚~..n˝≤ Ä&ÉT‘·÷ bÕ&ÉT‘·÷ >∑&TÉ |ü⁄‘·Tqï Ä »+≥
>∑T]+∫ Ä ‘·+&Ü˝À¢ ø£<\ä∏ T ø£<\ä∏ T>± #Ó|⁄ü Œ≈£îH˚yês¡T..
mÁs¡{Ï m+&É˝À #˚qT˝À #Ó≥Tº≈î£ ø£{qºÏ ‘ê&ÉT ñj·÷´\ô|’
‘· H ê´ eTVü ‰ sêDÏ ˝ ≤ ñj· ÷ ¢ \ ÷>∑ T ‘· T qï~.. NHê |ü ‹ Ô
ãkÕÔ\¬ø‘·TÔ‘·THêï&ÉT.. <ä÷s¡+ qT+&ç sêyéT˝≤˝Ÿ |üs¡T¬>‘·TÔ
ø=#êÃ&ÉT. NHê <ës¡T |ü⁄s¡T>∑T{Ϻ dü∫à b˛sTT+&É+≥.. n+≥÷
n]#ê&ÉT. NHê |üì ≈£î|üŒ≈£L*b˛sTTq+‘· |üqsTT´+~. e⁄+&ç
e⁄+&ç uÀs¡T uÀs¡Tq @&ÉTdü÷ÔH˚ ‘·Hê´qT $T–‘ê yê]‘√
Ç+{Ϭø*¢bıeTàì #Ó|æŒ q\T>∑Ts¡T eTqTwüß´\q÷, ø=+‘·
kıeTTàq÷.. ≈£L&˚düT≈£îì #Ó˝…¢* <ä>∑Zs¡≈£î
Á|üj÷· DeTj·÷´&ÉT. n≥T qT+∫ NHê ‘·*¢
nHêï Á|üj·÷DeTj·÷´s¡T.
Ä{À møÏÿ ùdJº <ä>sZ∑ ¡ ~– ãdü‡+<äT≈£îì
ø=‘·Ô>∑÷&Ó+øÏ yÓ*¢.. nø£ÿ&ÉqT+&ç yêCÒ&ÉT
ãôd‡øÏÿ.. <ë]˝À #Ó˝*¢… }s¡T ~– nø£ÿ&É
qT+&ç eT∞fl¯ Ä{À møÏÿ.. |ü&TÉ ‘·÷ ˝Òd÷ü .Ô .
e⁄+&ç e⁄+&ç C≤s¡ T ‘· T qï ø£ ˙ ï\qT
‘· T &É T #· T ≈£ î +≥÷ #Ó ˝ … ¢ * eTTK+ m˝≤
#·÷&Ü˝≤.. Ä |æ\\¢ HÓ˝≤ z<ësêÃ˝≤ nì
u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷ >∑T+&Ó õø£ÿ ã≥Tº≈î£ ì nø£ÿ&É≈î£
#˚s¡T≈£îHêï&ÉT.. nø£ÿ&É <äèX¯´+ eT]+‘·
<ës¡TD+>± e⁄+&É&+É #·÷d” NHê >∑T+&Ó Ä–q+‘· |üqsTT´+~..
<ës¡T eTs¡D≤ìï ‘·≥Tºø√˝Òì dü+‘·÷ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT ‘ê–
ø=q }|æ]‘√ ø=≥Tº≈î£ +≥Tqï~. NHê ø√düyT˚ ÄyÓT ÁbÕD+
ì*∫ e⁄qï<ë nqï≥Tº NHê e+ø£ #·÷dü÷Ô @<√ #ÓbÕŒ\qT≈£îì
#Ó|üŒ˝Òø£ ø=ìï ìeTTcÕ˝À¢ ÁbÕD+ e~*+~. ‘·q #˚‹˝À
|üdæbÕ|ü˝≤ ô|]–q dü+‘·T Ç|ü⁄&ÉT ìØ®e+>± ‘·q #˚‘·T˝À¢
yê*b˛e&É+ ‘·≥Tºø√˝Òø£ >∑+>∑ yÓs¡TÁ˝…‹ïq yê&ç˝≤ ‘·\ô|’
u≤<äT≈£î+≥÷ ô|<ä>› ± s√~+#·kÕ>±&ÉT Ç+‘·˝À.. e÷e÷ nì
NHêqT |ü ≥ Tº ≈ £ î ì u≤e⁄s¡ T eT+≥Tqï eTT>∑ T Z s ¡ T |æ \ ¢ \ qT
#· ÷ &É > ±H˚ ‘· q #Ó ˝ … ¢ \ T @$T #Ó b ÕŒ\qT≈£ î qï<√
ns¡e› TsTTb˛sTT´+~. >∑T+&Ó u≤<Ûä rπs˝≤ NHê @&ÉTÃ≈£îH˚ M˝…
˝Òøb£ ˛sTT+~. n\T¢ì¢ , ≈£L‘·T] eTs¡D+ ‘·≥Tºø√˝Òø£ #·\‹øÏ*
ã&çb˛sTTq ‘·*¢*, nHÓï+ |ü⁄HÓï+ ms¡T>∑ì Ä |æ\¢\qT
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
z<ës¡ T Ñ· ÷ H˚ ‘· q nqï kÕj· T +‘√.. m˝≤ $T–‘ê
ø±s¡´Áø£e÷\T m˝≤ #˚kÕ&√ <˚e⁄ì¬øs¡Tø£. ‘êH˚ @&Éyê˝≤ @&˚Ã
|æ\\¢ H˚ z<ësêÃ˝≤ ns¡+ú ø±ì BqyÓTqÆ |ü]dæ‹Ô ..
|ü~s√E\ ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–ùd<ëø£ nø£ÿ&É qT+&ç sêe&É+
≈£î<äs<¡ ìä .. sêyéT˝≤˝Ÿ ø±ø± øÏ #Ó|Œæ ‘êqT ‘·Hê´ì yêfi¯¢
neTà>±]+{À¢ ~+|üeTì |ü+bÕ&ÉT. dü+‘·÷ <ës¡T m+‘·
nH√´q´+>± e⁄+&˚ yês√ |æ\\¢ qT m+‘· Áù|eT>± ô|+#ês√
‘·+&Ü˝Àì yês¡+‘ê ø£<∏ä\T ø£<Ûä\T>± #ÓãT‘·T+fÒ ø£˙ïfi¯ófl
‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ $Hêï&ÉT.. á eTìwæ ˝Ò≈î£ +&Ü H˚qT ã‘·ø˝£ qÒ T
nì|ædüTÔ+<äHêï nì #Ó|æŒ <ës¡TqT #˚düT≈£îqï #Ó\¢\T e÷≥
ì\u… ≥ Tº ≈ £ î qï≥Tº > ±.. Ä eTìwæ eTs¡ D ≤ìï ‘· ≥ Tº ø √˝Ò ø £
b˛sTT+~. ‘·q |æ\¢˝ÒeTsTTb˛‘ês¡ì ≈£L&Ü ˇø£ÿ ø£åD+
Ä˝À∫+#·˝Òø£ b˛sTT+~. Ç|ü⁄&ÉT yêfi¯fl |ü]dæú‹ @$T{Ï..
Ä˝À#·q ˇø£e+ø£ ‘·Hê´ . ‘êqT Çe«˙ï #·÷dæ ‘·≥Tºø√˝Ò<Hä ˚
sêìe«˝Ò<Tä .. ‘êqT ekÕÔqì >=&Ée #˚d+æ <ä≥. m˝≤ e⁄+<√
>∑ & ç j · T ø√kÕ] nqT≈£ î +≥÷H˚ ø£ s ¡ à \T
|üP]Ô#˚kÕ&ÉT..
eTT>∑TZs¡T |æ\¢\qT rdüT≈£îì Ä }s¡T
<ë{Ïedü÷Ô.. á&É ìqTï eT{Ϻ #˚ùd≥+<äTπø
ìqTï á }]øÏ∫ÃHêμμ n+≥÷nø£ÿ&ç eT{Ϻ
MT<ä |ü&ç bı]¢ bı]¢ @&ÜÃ&ÉT..
yê\T¢ Ç\T¢ #˚sπ düeTj·÷ìπø ‘êHê´ yê\¢
ne÷à Hêj·Tq\‘√ e∫à e⁄qï~. n+‘·
<ä÷s¡+˝À NHêqT #·÷dü÷ÔH˚ |üüs¡T¬>‘·TÔ≈£îyÓ*¢
n‘·ìï |ü≥Tº≈£îì uÀs¡T uÀs¡TeTì @&çÃ+~.
‘·qqT #·T≥º≈£îì @&ÉTdüTÔqï |æ\¢\qT Ä
|æ\\¢ qT <ä>sZ∑ ≈¡ î£ rdüT≈£îì nqï+ ô|{Ï+º ~.
#êHêï\¢≈£î ‘·Hê´qT #·÷dæq NHê ø±düÔ ≈£î<ä≥ |ü&ܶ&ÉT.
n‘êÔe÷e÷\T e∫à e⁄qï+<äT≈£î dü+‘√wü|&ü ܶ&TÉ .
ø±ì Ä kÕj·T+Á‹ìπø ‘·Hê´≈£î yêfi¯ófl Hê\T>∑T s√E˝À
HÓ\ s√E˝À e⁄+&É&ÜìøÏ ø±<äT XÊX¯«‘·+>± e⁄+&É&ÜìøÏ
e#êÃs¡ì n ‘êqT yê]øÏ e+&çô|{Ϻ yê\¢qT b˛wæ+#ê\ì
ns¡›eTsTT´+~. ‘·q kÕe÷ÁC≤´ìï mes√ ÄÁø£$T+#·&ÜìøÏ
e∫Ãq <ëì˝≤ ñ*øÏÿ |ü&ç+~. ‘·q kÕúes¡+ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚
ôdì’ ≈£î&ç˝≤.. NHê <ä>sZ∑ ≈¡ î£ |üsT¡ >∑T ô|{Ï+º ~..
ªªMfi¯¢ á&ÉH˚ e⁄+{≤sê n+≥÷ n|üqeTàø£+>± n&ç–+~..μμ
ne⁄qT
ªª‘·Hê´ Çø£ eTqy˚T yê\¢≈î£ ne÷à HêHêï\+..μμ dæsú +¡ >±
#ÓbÕŒ&ÉT.. ne⁄qT ø±<ä+≥˝Ò eTqy˚T #·÷düT≈£î+<ä+. ø±ì
9
MT ne÷à.. nHêï e⁄qïs¡T >∑<ë qTe⁄« ∫H√ï&ç$ ˙ MT<˚dTü &ÉT
<˚ìøÏ.. MT nqï yê\¢ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ ã+|ü#T· Ã>∑<ë..μμ
ªªHê MT<Óes¡÷ mj·T´˝Ò H˚H˚ Bdüÿ∫Ãq.. |æ\¢\T >∑÷&Ü
Hê<ä>∑Zπsï e⁄+≥eTqïs¡T.μμ
ªªne⁄qT ∫qï |æ\\¢ T qTe«+fÒ Áù|eT ø=B› nqïs¡T ô|<√›\T¢
yê\¢≈î£ #ÓbÕŒ˝… ø£<ë..μμ ì\Bdæ+~.
ªªNHê ø±e*ùdÔ eTq+ ô|’dü\T ã+|ü⁄<ë+. nedüs¡yÓTÆ‘˚
H˚qT ≈£L&Ü #˚q¢ü |üì CÒd.Ôü .μμ yê~+#·&+É yÓTT<ä\T ô|{Ï+º ~.
ªªyê\T¢ Çø£ÿ&É eTq <ä>∑Zs¡ e⁄+&É<ä›+{≤yê..μμ u≤<Ûä>±
n&ç>±&ÉT..
ªªne⁄qT..μμ K∫Ñ·+>± #Ó|æŒ+~..ªªeT∞fl n˙ï yÓTT<ä\T..
‹˙ ‹qø£ >∑&Nç >∑&eÉ ø£ ‘·øu¢° Ÿ\ ã‘·T≈£î\T..μμ ‘·q u≤\´+
>∑Ts¡T≈Ô î£ ‘Ó#T· Ã≈£îqï~.ªª‘·Hê´ yê\T¢ ∫qï b˛s¡\T..Hêj·TH˚ ø±<äT
neTàdüT‘· ˝Òì |æ\¢\T.. μμq#·ÃC…bÕŒ\ì #·÷kÕ&ÉT. ‘·Hê´
$q˝Ò<äT.
ªªMT nø£ÿ <ä>sZ∑ ¡ e⁄+#·Tø√eTàqT. ˝Ò<+ä fÒ
MT neTà <ä>∑Zs¡≈£î |ü+|æ‘˚ ô|<ä› ~≈£îÿ>±
e⁄+≥T+~.μμyÓTT+&çπødæ+~.
ªªneTà ô|<ä › < Ó ’ b ˛sTT+~. ÄyÓ T
#·÷düTø√˝Ò<äT.μμ nHêï&ÉT.
ªªMT nqï <ä>s¬Z∑ ‘’ ˚ MT e~HÓ≈î£ eT+N
#Ó&TÉ n˙ï ‘Ó\TdüTø£<ëμμ nqï~.. Ä }s¡¢
e⁄+fÒ yê\¢ #·<äTe⁄\≈£î ≈£î<äs¡<äT nqï
‘·q‘√ bÕ≥T |üì\ u…fdºÒ &Ôü TÉ ..μμ
ªªHê ø£+fÒ yê˝Ò¢ m≈£îÿej·÷´sê..μμ nì
ñÁø√wü|&ü +ç ~. ªªHê MT<ä Áù|eTT+fÒ..μμ nì
yÓT*ø£ ô|≥º+~. ªªyêfi¯Sfl á&ÉH˚ e⁄+&Ü\+fÒ
..H˚ q ÷s¡ T ø√qT..H˚ H ˚ $ T #˚ d ü Ô H √ Hêπ ø
‘Ó*j·T<äT..μμ n+≥÷ u…~]+∫+~. ªªndü\T qTe⁄« Hê
NHêy˚Hê..?μμ nqTe÷q |ü&ç+~. ‘·Hê´ mìï #Ó|æŒHêm+‘·
yê~+∫Hê NHê $q˝Ò<Tä .. ‘·Hê´ ‘·Hê´ n+≥÷ yÓqTø£ yÓqø£
‹]–q NHê Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êHê´ ÄyÓTeT eTTK+˝ÀøÏ ≈£L&Ü
#·÷&É≈î£ +&Ü ìX¯Ãj·T+>± ìø£ÿ∫Ã>± e÷{≤º&TÉ ‘·THêï&ÉT..
ªªnsTT‘˚ H˚qT ˙ ‘êq e⁄+&É nqï~..∫e] nÁdü+Ô >±..μμ
<Óã“ ‹qï≥Tº>± ‘Ó˝‹… Ô #·÷kÕ&ÉT.
ªªne⁄qT qTe⁄« >± |æ\\¢ qT MT neTàø±&çø√ MT nqïø±&çø√
ã+|ü≈î£ +fÒ H˚qT á&É e⁄+&ÉqT.μμ K∫Ñ·+>± #Ó|Œæ +~. nq&ÉyT˚
ø±<äT ‘·Hê´ ì»+>±H˚ yÓ[fl b˛sTT+~. n|ü⁄Œ&ÉT.. n|ü⁄Œ&ÉT
‘·\ e+#·T≈£îHêï&ÉT NHê.. ÄHê{ÏqT+&ç.. me]e+ø± #·÷&É&TÉ
me]ì |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. |ææ\¢\T.. |æ\¢\T Á|ü|ü+#·+>±
Áã‹ø±&É T . yÓ T T<ä { À¢ ã+<Û ä e ⁄\T ‘· H ê´qT m+‘· > ±H√
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ã‹e÷˝≤s¡T.ø√|üŒ&ܶsT¡ .. q#·ÃC…bÕŒs¡T $q˝Ò<Tä . ÄyÓT sê˝Ò<Tä .
NHê yÓ\¢˝Ò<äT, Ä |æ\¢\qT e<ä\˝Ò<äT. á |ü<˚fi¯¢˝À mH√ï
e÷s¡TŒ\T »]>±sTT. NHê ‘·*¢ #·ìb˛sTT+~. NHê #˚‹˝À
ô|s¡T>∑T‘·Tqï #Ó˝*¢… |æ\\¢ T u≤<Û´ä ‘·>± #·<Tä e⁄ø√kÕ>±s¡T.. @&Ü~
ÁøÏ‘+· ‘·Hê´ ‘·+Á&ç #·ì b˛j·÷&ÉT. nsTTHê ‘·Hê´ NHê <ä>sZ∑ ≈¡ î£
sê˝Ò<Tä . ‘·*¢ ÄyÓT ø£*dæ e⁄+≥Tqïs¡ì $Hêï&ÉT. >∑T+&Ó ~≥e⁄
|üsT¡ #·T≈£îHêï&ÉT.. Ç|ü⁄&ÜyÓT ‘·*¢ ≈£L&Ü #·ì b˛sTT+<äì..
nqï<ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯flqì yÓTT+&çπødæ e+≥]>± e⁄+≥T+<äì
$Hêï&ÉT n‘·ì >∑T+&Ó˝À @ ‘·TbòÕqT sπ >∑T‘·Tqï<√..>±ì ‘êqT
e÷Á‘·+ eTÚq+>± ñ+&çb˛j·÷&ÉT
eT÷&ÉT HÓ\\T >∑&#ç êsTT. ‘·Hê´ |ü⁄{Ï\º s¢ TTq ø√ø±´‘·+&Ü
˝À ‘·q ã+<ÛTä e⁄ #·ìb˛j·÷s¡ì ‘Ó*dæ ‘·|Œü ì dü]>± NHê Ä
}]øÏ ãj·T\T <˚sê&ÉT. ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT s√E\T Ä }s√¢
e⁄+&ç nìï |üqT\T <ä>∑Zs¡+&ç #˚j·T+#ê&ÉT. Ä kÕj·T+Á‘·+
sêyéT˝≤˝Ÿ n‘·ì |üø£ÿq #˚sê&ÉT.ªª NHê .. Ç+≥T+fÒ Hêπø
bÕD+ uÒC≤s¡sTT‘ê+~sê.. ‘·Hê´øÏ bÕD+
u≤>∑T+&Éø£ e⁄+&ÉT+&ç |ü&çb˛‘·Tqï<ä≥..
e+≥]>± ~≈£îÿ˝Òì <ëì˝≤ |ü&çe⁄+<ä≥..μμ
‘·\e+#·T≈£îì $Hêï&ÉT ªªNHê.. ø±ùd‡|ü{ø¬Ï
eTãT“\T ø£eTTà≈£îì..
ñs¡ T eTT\T yÓ T s¡ T |ü ⁄ \‘√ yêq
yÓTT<ä\sTT´+~.. ñs¡TeTT\T eùdÔ uÛj
Ñ T· +‘√
‘·qqT ø£sT¡ #·T≈£îb˛j˚T ‘·Hê´ >∑Ts¡≈Ô î£ e∫Ã..
yÓTT+&ç>± ‘·\e+#·T≈£îì ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT..
mø£ÿ&√ ô|<ä› |æ&ÉT>∑T |ü&ç es¡¸+ eT]+‘·
}|ü+<äT≈£îqï~..
ªª‘·Hê´ .. z ‘·Hê´ ˙ ø√dü+yÓTe˝À
e∫ÃÁqT.. μμz ne÷àsTT \+>±
‘·≥Tº≈£î+≥T+&É>± |üs¡T>∑T\T ô|≥Tº≈£î+≥÷ ns¡Tdü÷Ô e∫Ã
#Ó|æŒ+~. ˙s¡dü+>± ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì |ü&ÉT≈£îqï ‘·Hê´ ø±düÔ
z|æø£ ‘Ó#·TÃ≈£îì.. ‘·\T|ü⁄ rdæ mes¡÷ nqï~.. m<äTs¡T>±
ì\TyÓ‘T· Ô eTìwæ ˇø£ÿkÕ]>± ‘êqT me]ì #·÷düTqÔ ï<√ ns¡+›
ø±˝Ò < ä T .. ns¡ › eTsTTq eTs¡ T ø£ å D + ÄyÓ T ˝À|ü * øÏ
|üs¡T>∑Trj·TuÀsTT+~..yÓ+≥H˚ n‘·qT ÄyÓT ø±fi¯¢≈£î n&ÉT¶
|ü&.ç . ÄyÓT eTT+<äT yÓ÷ø£]*¢≥T¢>± e+>±&ÉT ‘·Hê´.. H˚qT ˙
NHêH˚ ‘·Hê´..ìqTï Ç˝≤ yÓ÷ùd+<äT≈£L.. >∑T+&Ó˝À¢ u…≥Tº≈î£ ì
#·÷düT≈£îH˚≥Ó +<äT≈£î.. H˚qT m|ü⁄Œ&É÷..dæ<y›ä T˚ nqï≥Tº>± ‘·˝‹… Ô
ÄyÓT e+ø£ #·÷kÕ&ÉT.. ÄyÓT n‘·ì #˚‘T· ˝À¢ yê*b˛sTT.. >∑+>∑˝≤
Á|üeVæ≤+∫+~.. n‘·qT kÕ>∑sy¡ TÓ Æ ÄyÓTqT ø£\T|ü⁄≈£îHêï&ÉT..
‘·Hê´≈£î ‘·q düs«¡ dü+ <äøÿÏ +~. Ç|ü⁄Œ&ÉT dü+‘·T |æ\æ \¢ ≈£î z
‘·*¢ <=]øÏ+~.
V
10
ø£$‘·
e÷qe‘ê|ü‘êø£
` &܈ˆ ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄
Ä ≈£î+&û˝À Áø√{qT
Ä ∫qT≈£î\≈£î |ü⁄\ø£]düTÔ+~
Äø±X¯+ y˚T|òü÷eè‘·+ nsTTe⁄+&É&É+
ˇø£ nqTuÛ÷Ñ ‹
Ä |ü#÷ ì bı˝≤\T ∫s¡Tqe⁄«\‘√
øÏ\øÏ˝≤ sêyê\T #˚kÕÔsTT
<äèXÊ´\T e÷s¡T‘·Tqï ø=~›
ø£fi¯fl˝À¢ q÷‘·ï Á|ü|ü+#·+
|ü⁄q]ï]à+#·ã&ÉT‘√+~
Ä C§qïø£+≈£î\T MT<ä |ü&çq ∫qT≈£î
eTT‘ê´\ <ä+&É ‘Ó– sê\T‘·Tqï≥Tº e⁄+~
ne⁄qT!
|ü≈£åî\T ãj·T≥ ‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø£+fÒ
>∑÷fi¯fl˝ÀH˚ yÓ#·Ã<äHêìï ø√s¡Tø=+≥THêïsTT
Ä #ÓsT¡ ≈£î ‘√≥<√ n+<ä+
ø£DT|ü⁄ ø£DT|ü⁄˝À r|æ<äq+
˙{Ïu§≥Tº\T |ü+#·<ës¡˝À eTTì–
<Ûës¡ø±s¡T‘·THêïsTT
H˚\ ‹j·T´>± e⁄+~
#êfi¯fl ì+&Ü sê*q Ä≈£î\‘√
|ü&Ée˝À¢ Á|üj·÷D+
Ä ø=ã“] ‘√≥\ eT<Û´ä ˝À e⁄qï
#Ós¡Te⁄˝À¢ #˚|ü\ ∫+<äT˝≤≥
ø=ã“] u§+&Ü\ MT<ä>±
˙{Ï #·Tø£ÿ\T sê\T‘·THêïsTT
ˇø=ÿø£ÿ #·Tø£ÿ qø£åÁ‘ê\qT
uÛÑ÷$T MT<ä≈£î &=*¢düTÔHêïsTT
eTìwæ ˝Òì #√≥+‘ê
Á|üø£è‹ $ø£dædüTÔ+~
HÓeT* qè‘·´+ #˚düTÔ+~
Jeq Á|üuÛ≤‘ê\qT e]¸düTÔ+~
Á|üøè£ ‹ì ÄeVü≤q #˚dTü ø=qï
|üøÏå dü÷s√´<äj·T+˝À ø=‘·Ô sê>∑+ $ì|ædüTÔ+~
Ä |üøåÏ Ä sê>±\qT
eTãT“ ‘·Tqø£\ qT+&˚ n+<äT≈£î+~
dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙s¡T, >±© sê>∑X¯~ΔøÏ eT÷\+
Ä »e«ì
ø±\ n+<Ó\ düe«&ç˝À @<√
n\»&ç e⁄+~
ÄyÓT n+‘·:|ü⁄s¡+˝À e⁄qï |üP\ ≈£î+&û
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
9849741695
sêfi¯fl≈£î <ä÷|üB|ü HÓ’y˚<ë´\T
#˚düTÔHêïs¡T
kÕ+Áu≤DÏ ≈£î|üŒ\T ≈£î|üŒ\T
Ä ≈£î+&û˝À e⁄qï |üP\T
eTT{ϺdüTÔHêïs¡T
ãj·T≥ »&çyêq ≈£î]dæHê ‘·&Ée&É+ ˝Ò<äT sêfi¯fl MT<ä ≈£îs¡TdüTÔqï
mìï düJe düàè‘·T\qT
bÕ\esê¸ìøÏ
n<ë›\ y˚T&É\T düe÷~Û #˚XÊjÓ÷!
sê‹ H˚\\T düVæ≤‘·+ eTøÏ*
ì»y˚T!
|ü&ÉT‘·THêïsTT
uÛ≤y√<˚«>±\T ñô|Œq˝≤+{Ï$
me]øÏ #Ó+<ë*‡+~ me]øÏ
ãj·T≥ e#˚Ã ‘·TbòÕqT X¯u≤›\T
#Ó+<äT‘·T+<√
Ä |ü&É‹ dü«s¡+˝À Hê≈£î $ì|ædüTÔHêïsTT ne⁄qT!
@~ bı+<ä˝<Ò √ <ëì ø√dü+ Äsê≥+
πsb˛e÷b˛ dü÷s¡T´&ÉT
@~ bı+<ëyÓ÷ <ëìô|’ ìs¡¢ø£å´+
uÛÑ÷$Tì
ne⁄qT!
N*Ã #Ó+&Ü&ÉT‘ê&ÉT
•˝≤Œìï #ÓøÏÿq+‘· X¯ó\uÛÑ+>±
eTqTwüß\T Á≈£Ls¡ eTè>±\j˚T
<ëìøÏ }|æ]\T b˛j·T˝Ò+
ø=~›
ø=ìïkÕs¡T¢ •*Œ ‘·q }|æs¡+‘ê }~
uÛÑ÷$T y˚&Ó≈£îÿ‘√+~
sêfi¯fl‘√ sê>±\T |ü*øÏkÕÔ&ÉT
HÓ‘·TÔs¡T es¡¸+>± ≈£îs¡TdüTÔ+~
‘·q X¯ø£Ô+‘·eTj·÷´ø£
Á≈£Ls¡ eTè>±\≈£Lÿ&Ü ˇø£
M{ÏøÏ ø£˙ïfi¯ófl ˝Òeì ‘Ó\TdüTø=+{≤&ÉT
˙‹ e⁄+~
eT∞fl! Ä ‘·*¢ ø±]Ãq ¬s+&ÉT
Ä eTìwæ Á|ü‹ X¯Øsêìï N*Ã
ø£˙ïfi¯fl‘√H˚ n‘·&ÉT ‹]–˝ÒkÕÔ&ÉT
#Ó+&Ü&ÉT‘·THêï&ÉT
ne⁄qT!
n~ õ+πø ø±qø£ÿs¡ ˝Ò<äT
Ä qø£Áå ‘ê\ ¨≥˝Ÿ ì+&Ü
m\Tø£qT ≈£L&Ü
|ü*–q d”kÕ\ ô|+≈£î\T
ì»y˚T!
ø±fi¯fl≈£î >∑T#·TÃø=Hêï yê]øÏ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT eT∞fl e÷qe‘ê«ìπø
qsê˝À¢ Á|üeVæ≤düTÔqï eT‘·TÔeT+<äT\T
|ü‘êø£˝…‘êÔ*
q\¢‘ê#·T˝≤¢ yê]ì ø±fÒdüTÔHêïsTT
Jeq kÂs¡uÛ≤\T m<ä»˝Ò¢
Ms¡+<ä]øÏ M~Û BbÕ\T Ä]b˛sTTq
Vü≤è<äj·T ≈£îdüTe÷\T
$wüjT· + ‘Ó\TkÕ!
$ø£dæ+#ê*
Ä eTTfi¯fl ø£+#Ó˝À¢ Ä |æ\¢y˚dæq πøø£\T
n|ü&˚ eTìwæì eTìwæ
Äø±X¯+˝À |æ&ÉT>∑T\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔ+~ Áù|$T+#˚ j·TT>∑ $ø±dü+
11
Ç+≥s¡÷«´
qe´ dü+Á|ü<ëj·T+
Ä<ÛäTìø±q+‘·s¡yê<ä+
ÁbÕ‹|ü~ø£ ˝Òìy˚!
kÕVæ≤r Ádüe+‹øÏ, kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+≈£î
sê#·bÕfiË+ ∫s¡ø±\ $TÁ‘T· \T. øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´
nø±&ÉMT nyês¡T¶ bı+~q dü+<äs¡“¤+>±
n_Ûq+<äq\T ‘Ó\|ü⁄‘·÷ kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+
‘=* dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]+∫q Ç+≥s¡÷«´qT
|ü⁄qs¡Tà~Á düTHÔ êï+.
m|üŒ≥Tï+∫ MTs¡T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù˝À ñHêïs¡T?
1972 qT+∫ H˚qT kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù sêdüTHÔ êïqT. m+m
‘Ó\T>∑T #·<Tä e⁄‘·Tqï s√E˝À¢ e÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôd$THês¡T¢
#˚sTT+#˚yêfi¯ófl. 1972˝À Hê ôd$THêsY˝À H˚qT ª‘Ó\T>∑T dæìe÷
bÕ≥˝À¢ kÕVæ≤‘·´ $\Te\Tμ MT<ä |ü]XÀ<Ûqä #˚XÊqT. Ä yê´dü+
1972˝À n#·ÃsTT+~. Ä ‘·sê«‘· ªÁ|üuÛ≤er Á|ü<äT´eTï+μ
|ü]XÀ<ÛäHê+X¯+>± rdüT≈£îì <ë<ë|ü⁄ Hê\T¬>’<˚fi¯ófl ÁbÕNq
kÕVæ≤‘ê´ìπø |ü]$T‘·eTj·÷´qT. 1977˝À nq+‘·|⁄ü s¡+ |”J
ôd+≥sY˝À ˝…ø£Ãs¡sY>± #˚]q ‘·sê«‘· ø£Hê´X¯ó˝≤ÿìï, $T>∑‘ê
>∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘ê´ìï bÕsƒ+¡ >± #Ó|Œü e\dæ e∫Ã+~. ø£Hê´X¯ó
\ÿ+ bÕsƒ+¡ >± #Ó|Œü &É+ Hêø√ ô|<ä› eT\T|ü⁄. n~es¡≈î£ ñqï
kÕe÷õø±_ÛÁbÕj·÷\T, kÕVæ≤‘ê´_ÛÁbÕj·÷˝À¢ >∑Ts¡C≤&É sê‘·\T
ô|<ä› e÷s¡TŒ rdüTø=#êÃsTT. <ë+‘√ ø¬ .$.ÄsY. ªeTVü≤À<äjT· +μ,
dü π s › X ÊjY T ‹s¡ T eT\sêe⁄>±] ªø£ H ê´X¯ ó \ÿ+-Hê≥ø£ ø£ fi ¯ μ
#·~yêqT. Ä $<Û+ä >± Ä<ÛTä ìø£ kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù |ü]#·jT· +
»]–+~. ‘·sê«‘· >∑Ts¡C≤&É yê] Ç‘·s¡ kÕVæ≤‘·´eT+‘ê #·<eä &É+,
Ä<ÛTä ìø£ $eTs¡ÙHê s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·&+É »]–+~.
‘=* $eTs¡Ù m|ü&ÉT sêXÊs¡T?
‘=*kÕ]>± 1980˝À >√|” > ±] ª‘· + π > &É T |ü P \Tμô|’
$eTs¡ÙHêyê´dü+ sêXÊqT. n|üŒ{ÏøÏ Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘ê´ìï
$eT]Ù+#·&ÜìøÏ Hê <ä>sZ∑ ¡ ‘·–q kÕ<ÛHä ê\T, |üìeTT≥T¢ ˝Òe⁄.
|üPs¡« $eTs¡Ù≈£î\ yê´kÕ\T #·~$, Ä qeT÷Hê˝À n~
sêXÊqT. Ä ‘·sê«‘· nH˚øe£ T+~ e÷]ÿ‡düTº kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î\
yê´kÕ\T #·~yêqT. mùdÿ j·T÷ìe]‡{°˝À ªdüT+<äsj
¡ T· ´ $C≤„q
πø+Á<ä+μ kÕ+_¬s&ç¶ >±s¡T e÷]ÿ‡düTº sê»ø°j·T ø±¢düT\T
rdüT≈£î+≥T+&˚yês¡T. ˇø£{Ï ¬s+&ç+{ÏøÏ H˚qT Vü‰»s¡j·÷´qT.
z˝≤Z s¡#·q\T, $X‚¢wüD\T ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#êsTT.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
sê#·bÕfiË+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶
<ë+‘√ Hê <äèø£Œ<∏+ä ˝À e÷s=Œ∫Ã+~. nq+‘·|⁄ü s¡+˝À kÕVæ≤‘·´
yê‘êes¡ D +....ø£ < ∏ ë s¡ # · s TT‘· \ T, ø£ e ⁄\T., kÕVæ ≤ ‘· ´
dü e ÷y˚ X Ê\T... *≥s¡ Ø MT{Ÿ nH˚ kÕVæ ≤ ‘· ´
ãè+<ä+...$XÊ˝≤+Á<Û.ä .. Mfi¯fl+‘ê H˚qT kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î&ç>±
m<ä>∑&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ܶs¡T.
e÷]ÿ‡düTº kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ùqô|’ <ë&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï <äX¯˝À MTs¡T
e÷]ÿ‡düTº <äèø£Œ<∏ä+ yÓ’|ü⁄ sêe&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+∫q n+XÊ˝Ò$T{Ï?
1977-80\ <ëø± H˚qT $X¯«Hê<∏ä kÕVæ≤‘·´ Á|üu≤Û e+˝À
ñHêïqT. nq+‘·|⁄ü s¡+ e#êÃø£ Çø£ÿ&ç nedüsê\T, |ü]#·j÷· \T,
Ä˝À#·qqT $düÔ]+#êsTT. uÛ≤eyê<ä+ e\¢ #˚ùd<˚MT ˝Ò<äì
‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Ç≥TyÓ|’ ⁄ü yÓTT>±ZqT. ø=ìï <˚XÊ\˝À ø£eT÷´ìdüTº
Á|üuÛÑT‘ê«\T ñHêïj·÷? ˝Òyê? nH˚$ sê»ø°j·T |ü]dæú‹øÏ
dü+ã+~Û+∫q $wüj·÷\T. J$‘êìï ns¡ú+ #˚düTø√e&ÜìøÏ
e÷]ÿ‡düTº dæ<ëΔ+‘·+ ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT. eTq uÛ≤s¡rj·T
dü+Á|ü<ëj·T n\+ø±s¡ XÊÁkÕÔ\ Á|üø±s¡+ #·~$‘˚ uÛ≤s¡‘y· TÓ HÆ ê
ns¡+ú ø±<äT. e÷]ÿ‡düTº <äèw摺 √ #·~$‘˚H˚ ns¡eú Te⁄‘·T+~. Ç<˚
dü¬s’q Á|üe÷D+. kÕsê+XÊìï ns¡ú+#˚düTø√≈£î+&Ü s¡÷bÕìï
ns¡ú+#˚düTø√˝Ò+. edüTÔe⁄ ø√dü+ s¡÷|ü+ ‘·|üŒ s¡÷|ü+ ø√dü+
s¡÷|ü+ ø±<äT.
‘Ó\T>∑T˝À kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù m˝≤ ek˛Ô+~?
Çyêfi¯ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù s¬ +&ÉT Á|üyêVü‰\ qT+∫
ek˛Ô + ~. ˇø£ { Ï $X¯ « $<ë´\j· ÷ \ qT+∫ m+|ò æ ˝ Ÿ ,
|æôV≤#Y&\ç T>± $<ë´s¡T\ú T #˚dTü qÔ ï |ü]XÀ<Ûqä . s¬ +&√~ kÕVæ≤‘·´
$eTs¡Ù≈£î\T #˚ùd |ü]XÀ<Ûqä . $X¯«$<ë´\j·÷\ yÓ\T|ü\ qT+∫
edüTqÔ ï kÕVæ≤‘·´ $eTπsÙ sê•˝Àq÷, yêdæ˝Àq÷ yÓTs¡T>±Z ñ
+{À+~. $X¯«$<ë´\j·T |ü]XÀ<ÛäHê $<ë´s¡Tú\T, kÕVæ≤‘·´+
|ü≥¢ Ç+ø± |ü]D‹ @s¡Œ&Éìyêπs nsTTq+<äTe\¢ Ä ‘˚&Ü ñ
12
kÕVæ≤r n<Û´ä j·THêìøÏ e÷]ÿ‡»+ ‹s¡T>∑T˝Òì kÕ<Ûqä +
πø+Á<ä kÕVæ≤r |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>±
sê#·bÕfi¯+ düŒ+<äq
Ä<ÛäTìø£ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î 140 dü+e‘·‡sê\
#· ] Á‘· ñ+~. 1876 Hê{Ï ø£ + <ä T ≈£ L ] ª$Á>∑ V ü ≤ ‘· + Á‘·
$eTs¡Ùq+μ nH˚ Á>∑+<∏ä+ Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î ‘=*
Äqyêfi¯ófl. Ä ‘·sê«‘· 1914 Hê{Ï ªø£‘·è‘·‘·« $#ês¡Dμ
Á>∑+<∏ä+‘√ Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î düŒwüºyÓTÆq s¡÷|ü⁄πsK\T
@s¡Œ&ܶsTT. nq+‘·s+¡ ≈£îs¡T>∑+{Ï d”‘êsêeTj·T´ ªø£‘· $ø£è‘·‘«·
$eTs¡ Ù qμ |ü ⁄ dü Ô ø £ + e∫Ã+~. B+‘√ dü + Á|ü < ëj· T ,
Ä<ÛäTìø£yê<äT\ eT<Ûä´ es¡Z b˛s¡T yÓTT<ä˝…’+~. Ç~ e+<˚fi¯¢
qT+∫ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üeTTK
kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î\T ø£≥ºeT+∫ sêeT*+>±¬s&ç¶ ªnuÛÑT´<äj·Tμ
kÕVæ ≤ r $eTs¡ Ù ≈£ î |ü P s¡ « s¡ + >±ìï @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T .
sêeT*+>±¬s&ç¶ e÷]ÿ‡düTº ø±<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° Äj·Tq
n+~+∫q dü÷Á‘ê\T nuÛTÑ ´<äjT· kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î m+‘·>±H√
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ܶsTT. nuÛÑT´<äj·T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡ÙqT ll,
≈£î≥T+ãsêe⁄, eT<äT›≈£L] #·+Á<ä+, |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äs¡j·T´,
yÓTT<ä˝…’q yês¡T eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. kÕe÷õø£ #·]Á‘·qT,
kÕVæ≤‘·´ #·]Á‘·qT ø£fi≤‘·àø£+>± Á|ü‹_+_+#˚ $<Ûä+>±
#·÷&É≥y˚T nuÛÑT´<äj·T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù \ø£å´+. nuÛÑT´<äj·T
kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù yÓTT<ä˝…’q ‘·sê«‘· dü+Á|ü<ëj·Tyê<äT\T ≈£L&Ü
dü + Á|ü < ëj· T kÕVæ ≤ ‘· ´ +˝À kÕe÷õø£ J$‘· + ñ+<ä ì
+≥Tqï~. ø=ìï øπ e\+ &çÁ^\T, ñbÕ~Û ø√dü+ sêdæq≥T¢ ñ
+≥THêïsTT. n+‘˚ ø ±<ä T , ¬ > ’ & é #˚ ù d $X¯ « $<ë´\j· T
n<Ûë´|ü≈£î\≈£L, ãj·T{Ï |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£L eT<Ûä´ Ä˝À#·Hê
dü s ¡ [ ˝À ≈£ L &Ü ‘˚ & Ü ñ+{À+~. Ç+<ä T ≈£ î ø±s¡ D +
$X¯«$<ë´\j·T düe÷C≤ìøÏ, ãj·T{Ï düe÷C≤ìø° eT<Ûä´ 70
@fi¯fl ‘˚&Ü ñ+&É&É+. ãj·T{Ï düe÷»+ Á|üuÛ≤e+ $X¯«
$<ë´\j·÷\ô|’ ñ+≥Tqï~ >±˙, $X¯«$<ë´\j·÷\ Á|üu≤Û e+
düe÷»+ô|’ ñ+&É&+É ˝Ò<Tä . ìC≤ìøÏ j·T÷ìe]‡{°\ Á|üu≤Û ey˚T
düe÷»+ô|’ ñ+&Ü*. ø±ì n˝≤+{Ï |ü]dæ‹ú ˝Ò<Tä . Ç+<äT≈£î
ø±s¡D+ yê{Ï <Û√s¡DT\˝À ˝À|üy˚T nqTø√yê*. düe÷»
Á|üuÛ≤ey˚T >∑TD≤‘·àø£+>± ñ+~. Hê nqTuÛÑe+˝À $X¯«
$<ë´\j·÷\ ãj·T≥ ñqï düsπ X› ÊjYT ‹s¡TeT\sêe⁄, sê.sê.,
eT<äT≈› L£ ] #·+Á<äXK‚ sYsêe⁄, |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äsj
¡ T· ´, #˚.sê.
e+{Ïyê]e\¢ m≈£îÿe>± H˚s¡TÃ≈£îHêïqT.
kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù˝À Ä<ÛäTìø£ e÷s¡Z+ m|ü&ÉT yÓTT<ä˝…’+<ä+{≤s¡T?
ø£≥eº T+∫ sêeT*+>±¬s&ç>¶ ±]‘√ Ä<ÛTä ìø£ e÷s¡+Z ˝À $eTs¡Ù
yÓTT<ä˝+’… <ä+{≤s¡T. nsTT‘˚, n+‘·≈î£ eTT+<äT –&ÉT>∑T sêeT÷à]Ô,
>∑Ts¡C≤&É yê´kÕ\qT ≈£L&Ü |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*.
ø£≥eº T+∫øÏ yês¡T s¡+>∑+ dæ<+Δä #˚XÊs¡ì #Ó|ü ø√e#·TÃ. nsTT‘˚,
ø£≥eº T+∫ ‘·sê«‘· $eTs¡Ù Äj·Tq e÷s¡+Z ˝ÀH˚ |üjT· ì+#·˝<Ò Tä .
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
>∑T]Ô+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. Ç~
nuÛÑT´<äj·Tyê<äT\T dü+Á|ü<ëj·T+
ô|q’ kÕ~Û+∫q $»j·T+. H˚qT ≈£L&Ü
Ä ‘êqT˝À b˛π>.. sêj·T\d”eT˝À
kÕVæ ≤ r y˚ ‘ · Ô \ T e\¢ + bÕ{Ï
yÓ+ø£≥düTã“j·T´, #·+<äT sêyÓ÷àVü≤q,
dü + JeeTà, sê.sê. Á‹|ü ⁄ s¡ H ˚ ì
eT<ÛTä dü÷<äqsêe⁄, øπ ‘·T $X¯«Hê<∏s¬ä &ç,¶
uÛÑ÷eTq düTÁãeTD´+¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T
nuÛÑT´<äj·T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡ÙqT m+‘√
n_Ûeè~Δ #˚XÊs¡T. >∑TD≤ìï >∑TD+>±, <√cÕìï <√wü+>±
#Ó|üŒ&É+ eT+∫ $eTs¡Ù.
á ‘·s¡+ s¡#·sTT‘·\T $eTs¡ÙqT >ös¡e+>± d”«ø£]+#ê*.
kÕVæ≤r $eTs¡Ù\qT dü~«eTs¡Ù\T>± >∑T]Ô+#ê*. kÕVæ≤‘·´+
kÕe÷õø£ J$‘êìøÏ Á|ü‹_+ã+. n+<äTπø sêj·T\d”eT,
‘Ó\+>±D, ø√kÕÔ+Á<Ûä, ñ‘·Ôs¡ ø√kÕÔ ÁbÕ+‘ê\ J$‘ê\qT
Á|ü ‹ _+_+#˚ ˝ ≤ e∫Ãq qe\\T, ø£ < ∏ ë ìø£ \ qT
$eTs¡ Ù Hê<ä è wæ º ‘ √ |ü ] o*+#· & É + Hê J$‘· + ˝À >=|ü Œ
nqTuÛ Ñ ÷ ‹>± $T–*+<ä ì sê#· b ÕfiË + #· + Á<ä X ‚ K sY ¬ s &ç ¶
$e]+#ês¡T. e÷]ÿ‡düTº <äèø£Œ<∏ä+˝ÀH˚ kÕVæ≤‘·´ $eTs¡ÙqT
ø=qkÕ–kÕÔqì Ç<˚ ‘·q \ø£å´eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.
sêfi¯fl|ü*¢ nq+‘·ø£èwüíX¯s¡à, |ü⁄≥º|ü]Ô Hêsêj·TD≤#ês¡T´\T
$eTs¡Ù˝À yêdüÔ$ø£‘· e÷sêZìï rdüTø=#êÃs¡T. nuÛÑT´<äj·T
kÕVæ≤‘·´+, $eTs¡Ù yÓTT<ä\j·÷´ø£ Ä<ÛTä ìø£, ÁbÕNq kÕVæ≤‘ê´\qT
e÷]ÿ‡düTº <äèø£Œ<∏ä+˝À $eT]Ù+#·&É+ yÓTT<ä\sTT+~. ll,
ø=.≈£î., ø¬ .$.ÄsY., e\¢+bÕ{Ï yÓ+ø£≥düTã“j·T´, es¡es¡sêe⁄,
‘·~‘·sT¡ \T kÕVæ≤‘·´ $eTs¡ÙqT Ä e÷s¡+Z ˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T.
‘Ó\T>∑T˝À kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù m+‘·es¡≈£î m~–+~?
Ç~ eTÚ*ø£yTÓ qÆ Á|üXï‚ . m<ä>˝∑ <Ò ìä nH˚≈î£ \+{≤s¡T. ø=.≈£î.
≈£L&Ü ˇø£ dü+<äs“¡ +¤ ˝À nHêïs¡T. sê•˝À ‘·≈î£ ÿe ø±<äT. nsTTHê
á n_ÛÁbÕj·T+ edüTqÔ ï~ n+fÒ ø±s¡D+ edüTqÔ ï<ä+‘ê kÕVæ≤‘·´
$eTs¡Ù ø±<äT. ª|ü]#·jT· s¡#q· \Tμ ≈£L&Ü kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù˝À¢
ñ+&É≥+ ø£ì|ædüTÔqï~. s¡#·q, s¡#·sTT‘· |ü]#·j·÷˝Ò ø±˙,
$X‚w¢ Dü , dü+X‚w¢ Dü ø±ì$ ne˙ï.
bÕsƒ¡≈£î&ç düŒ+<äq, düMTø£å≈£î&ç |ü]#·j·T+, $eTs¡Ù≈£î&ç $X‚¢wüD eT<Ûä´
$uÛÑ»q πsK ñ+≥T+<ë?
˝Ò<Tä . Á|ü‹ $eTs¡Ù≈£î&É÷, bÕsƒ≈¡ î£ &É÷ düMTø£≈å î£ &˚. ‘·øDå£
düŒ+<äq bÕsƒ≈¡ î£ &ç \ø£Då +. |ü]#·jT· +‘√ düMTø£å yÓTT<ä\e⁄‘·T+~.
m≈£îÿe uÛ≤>∑+ düMTø£å <äX¯ø=∫à Ėb˛‘·÷.. n<˚ $eTs¡Ù>±
#·˝≤eTDÏ ne⁄‘·Tqï~. Bìì n~Û>$∑ T+#ê*‡q nedüse¡ TT+~.
n~Û>∑$TdüTÔqï yêfi¯Sfl ñHêïs¡T. kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù m<ä>∑˝Ò<äH˚
13
sê#·bÕfiË+ kÕVæ≤‘·´ ø£èwæ
* •\Œ |Á uü ≤Û e‹ (Á|uü ≤Û er |Á <ü Tä ´eTï+ MT<ä |ü]XÀ<Ûqä )
* ‘Ó\T>∑T ø£$‘·«+ ` qqïj·T´ ˇs¡e&ç
* >∑Ts¡C≤&É ` ‘=* ø=‘·Ô ‘Ó\T>∑T ø£<\ä∏ T
* ÁbÕNHê+Á<Ûä ø£e⁄\ kÕVæ≤‘ê´_ÛÁbÕj·÷\T
* kÕVæ≤‘·´ uÛÀ<Ûqä |ü<‘Δä T· \T (ôV≤#Y.mdt.ÁãVü‰àq+<ä+‘√ ø£*dæ)
* kÕVæ≤‘·´ |ü]XÀ<Ûqä dü÷‘Á ê\T (ôV≤#Y.mdt.ãÁ Vü‰àq+<ä+‘√ ø£*dæ)
* Ä<ÛTä ìø±+Á<øäÛ $£ ‘·«+ ` ñ<ä´e÷\T`dü+<äsê“\¤ T
* ø£<ë∏ +X¯+
* ø=ìï ø±yê´\T` ø=+<äsT¡ ø£e⁄\T
* <ä] ` <ë|ü⁄
* ‘·T\Hê‘·àø£ <ëøÏåD≤‘·´ kÕVæ≤‘·´ yê´kÕ\T
* eTs√ #·sá
* #·sá
* B|ü<Ûë] >∑Ts¡C≤&É
* $eTs¡Ù 2009
* C≤‘êjÓ÷<ä´eT ø£<\ä∏ T (dü+ø£\q+)
* ø=ìï ø±yê´\T ø=+<äsT¡ ø£e⁄\T
* |Á ‹ü |ò\ü q+
* kÕVæ≤‘·´ |ü]XÀ<Ûäq dü÷#·q\T
* y˚eTq (y˚eTq |ô ’ $eTs¡Ùq yê´kÕ\T)
$eTs¡Ù≈£î eTs√ ø±s¡DeT÷ ñ+~.
kÕVæ≤‘·´+˝À ˇø£ >∑T+|ü⁄ >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#˚+<äT≈£î
XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï~. ñ<ä´eTy˚T ø±ì<ëìì
ñ<ä ´ eT+>± MT&ç j · ÷ ˝À Á|ü # ês¡ + #˚ d ü T Ô q ï~. #ê]Á‘· ø £
ÁbÕeTTK´+ ˝Òì Á>∑+<∏ëìï #ê˝≤ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ ~>± #Ó|Œü ≥+,
Äø±XÊì ø¬ ‘·&Ô +É #˚dTü HÔ êïs¡T. ás√E eTq+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï~
yÓqø£{Ï s√E˝À¢H˚ ñ+<äì >∑{>ºÏ ± yê~düTHÔ êïs¡T. uÛ≤s¡‘+· ˝À
;ÛeTT&ÉT ≈£îuÒse¡ q+ >∑T]+∫ s¡ø¸å£ ≈î£ \‘√ yê~dü÷Ô ªªBH˚ïyÓTHÆ ê
≈£îuÒs¡T&ÉT ‘·yê«&Ü? Á|üø£è‹ düVü≤»+ n+<ä]ø° Vü≤≈£îÿ+~μμ
n+{≤&ÉT. Bìï#·÷|æ ;ÛeTT&˚ ‘=* e÷]ÿ‡düTº nH˚yêfi¯Sfl ñ
Hêïs¡T. sêe÷j·TD+˝Àì ˇø£ ø£<˝ä∏ À Ád”Ô |üøåÏ #·ìb˛sTTq|ü&ÉT
b˛‘·T|üøåÏ $\|ædTü +Ô ~. Ç~ #·÷|æ Ád”Ô |ü⁄s¡Twü düe÷q‘·«+ ÄHê&˚
ñ+~. Ád”Ô |ü⁄s¡Twü düe÷q‘·«+ >∑T]+∫ yê´düyê©à≈£î˝Ò #ÓbÕŒs¡T.
ø±ø£b˛‘˚ ª>∑Ts¡C≤&É, ll\T <ëìì ø=qkÕ–+#ês¡Tμ nH˚yêfi¯Sfl
ñHêïs¡T. Bìï ã{Ϻ yêfi¯ófl düe÷C≤ìï m+‘· ‘·|ü<ë]
|ü{ϺdüTÔHêïs√ ns¡úeTe⁄‘·T+~. uÛ≤eq\≈£î #·]Á‘· ñ+≥T+~.
nìï uÛ≤eq\÷ nìï ø±˝≤˝À¢ ñ+&Ée⁄. düeTdüe÷»+ nH˚~
Ä<ÛTä ìø£ uÛ≤eq. eTq ÁbÕNqT\≈£î Ä Ä˝À#·q ˝Ò<Tä . yês¡T
ndüe÷q‘·\‘√ ≈£L&çq es¡eí ´edüqú T uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT düèwæ+º #ê&Éì,
<ëìï ì\bÕ\ì nqT≈£îHêïs¡T. düeTdüe÷» uÛ≤eq uÛ≤s¡‘·+
Hê&ÉT ñ+fÒ @ø£\e⁄´&ç u§≥qy˚\T ø£‹Ô]düTÔqï|ü&ÉT düeT
düe÷»yê~ @+ #˚dTü qÔ ï≥T¢?
ndü\T Ä<ÛTä ìø£ uÛ≤eC≤\eTì bÕ]ÁXÊ$Tø£ $|üe¢ +, ùd«#êÃ,
düe÷q‘·« uÛ≤eC≤˝≤\ qT+∫ e∫Ãq<ëH˚ï n+≥THêï+. Ä<ÛTä ìø£
ø±\+˝À e∫Ãq Á|ü‹ s¡#H· ê Ä<ÛTä ìø£ s¡#q· ø±<äT. ø±˙ Ä<ÛTä ìø£
ø±\+˝À e∫Ãq dü+Á|ü<ëj·T kÕVæ≤‘ê´ìï Áù|$T+#˚yêfi¯ó¢ Ä<ÛTä ìø£
uÛ≤eq\‘√ e∫Ãq kÕVæ≤‘ê´ìï ≈£L&Ü kı+‘·+ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ
Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T. ªy˚TeTT Ä |ü+øÏ˝Ô ÀøÏ ‘·>e∑ ÷?.., nB e÷<˚!μ
n+≥÷ e#·q ø£$‘·«+ MT<ä ≈£L&Ü dü+Á|ü<ëj·Tyê<äT\T $eTs¡Ù
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
dü+bÕ<äø‘£ «· +
* s¬ +&ÉT |Á |ü +ü #ê\T (ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï)
* nq+‘· <ä]Ùì (nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ $C≤„q düs¡«dü«+)
* dü«‘·+‘Á u· ≤Û s¡‘· dü«s√푇· e kÕe˙sY
(sêj·T\d”eT kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT #·]Á‘·)
<ä
[
‘·
ø£<\ä∏ T ` yÓTT<ä{Ï dü+ø£\q+
nqTyê<ë\T
*
(¬ø.\ø°àå Hêsêj·TD‘√)
* <˚e⁄&˚ u≤\T&Ó‘’ ˚ (øÏwHü é #·+<äsY qe*ø£)
$eTs¡
Ù
`
|
Á
‹
ü
$eTs¡
Ù
* <˚e⁄fi¯ófl <Ój÷· ´\T, uÛ÷Ñ ‘ê\T (nÁãVü‰+ ø√ePsY) *
(&܈ˆdü
s
π
X
›
ÊsTT kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù)
* |ü⁄qï$TsêÁ‹ (ø£sêÔsdY +æ >¥ <äT>∑˝Z Ÿ ø£<\ä∏ T)
1980
‘·
s
T
¡
yê‘·
‘Ó
\
T>∑T <ä[‘· qe\
*
* eTVü≤]¸ <˚y+˚ <Á Hä ê<∏ä {≤>∑÷sY
(¬
ø
.\ø°àå Hêsêj·TD‘√)
ø£$‘·« dü+|ü⁄{≤\
y=s¡
T
|ü
⁄
(XÊ+‹
Hêsêj·TD‘√)
*
* dü«s¡uí ≤Û s¡‹ kÕøÏ>å ±
1980
‘·
s
T
¡
yê‘·
‘Ó
\
T>∑
T
d
Á
yÔ” ê<ä qe\\T
*
* d”eT Hê˙\T
(¬
ø
.\ø°
à
å
H
êsêj·TD‘√)
* bı* (Bs¡Èø£$‘·)
sêdüTÔHêïs¡T. Bìe\¢ @~ dü+Á|ü<ëj·TyÓ÷, @~ Ä<ÛäTìø£yÓ÷
‘Ó * j· T ø£ bÕsƒ ¡ ≈ £ î &ç ø Ï >∑ + <ä s ¡ > √fi¯ + @s¡ Œ &É T ‘√+~. Ç~
#ê\<äqï≥T¢ qe´ dü+Á|ü<ëj·Tyê<äeTH˚ ø√D≤ìï ˝≤>±s¡T.
Ç+^¢ w ü ß ˝Àì ªìjÓ ÷ ø±¢ d æ » +μ nH˚ <ëìqT+∫ Bìì
|ü≥Tºø=#êÃs¡T. dü+Á|ü<ëj·T+ nHêïø£ qe´ dü+Á|ü<ëj·T+ n+fÒ..,
ndü e ÷q‘· ≈ £ î qe´ ndü e ÷q‘· ˝ ≤>± nì|æ d ü T Ô + ~ ‘· | ü Œ
eTs=ø£{Ïø±<äT.
dæ<ëΔ+‘ê˝Ò |üìøÏ sêeH˚ yê<äq >∑T]+∫..?
á eT<Û ä ´ dæ < ëΔ + ‘ê\≈£ î ø±\+ #Ó * ¢ + <ä ì ø=+<ä s ¡ T
yê~düTHÔ êïs¡T. øπ e\+ e÷]ÿ‡C≤ìï e´‹πsøÏ+#·&+É ø√düyT˚ á
yê<äq #˚düTÔHêïs¡T. yêdüÔe+>± Ä≥$ø£ düe÷»+.. Ä~eT
düe÷C≤\≈£î ≈£L&Ü ˇø£ ìã<ä‘Δ ,· dæ<ëΔ+‘·+ ñHêïsTT. |òPü ´&É˝Ÿ..,
|æ‘·èkÕ«eT´+.., ô|≥Tºã&ç<ëØ düe÷C≤\≈£î.. n+‘Ó+<äT≈£î..
m|üŒ{Ï düe÷C≤\¬ø’Hê >∑‹‘ê]ÿø£+>± dæ<ëΔ+‘· eT+≥÷
ˇø£≥T+≥T+~. me]¬øH’ ê q#·Ãø£b˛‘˚ e÷]ÿ‡C≤ìï e´‹πsøÏ+#·T
ø√e#·TÃ. Ä ùd«#·Ã¤ ñ+~.. dæ<ëΔ+‘· <äèwæHº ˚ e´‹πsøÏ+#·≈L£ &É<Tä .
Ç~ XÊÁd”j
Ô T· Ä˝À#·q ø±<äT. bÕsƒ≈¡ î£ &çø,Ï° s¡#q· ≈£L eT<Û´ä n>±<Û+ä
ô|+#·&+É Ç~.
e#·q ø£$‘·«+ MT<ä dü+Á|ü<ëj·T yê<äT\ <ë&ç Ç~.
Ç|ü  &É ÷ ªqe´ dü + Á|ü < ëj· T yê<ä e TH˚ μ ù|s¡ Ä <ë&ç
ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. qe´ dü+Á|ü<ëj·Tyê<ä eTH˚<˚ ndü+ã<äΔ
dæ<ëΔ+‘·+. $X¯«$<ë´\j·T Ábıô|dò sπü ¢ Bìì ñ‘·Œ‹Ô #˚dTü HÔ êïs¡T.
$eTs¡ÙHê<äèwæº˝À Ä<ÛäTìø±q+‘·s¡yê<äT\ô|’ $÷ n_ÛÁbÕj·T+?
düe÷»+ Ç+ø± Ä<ÛäTìø£+ ø±≈£î+&ÜH˚ Ä<ÛäTìø±q+‘·s¡
yê<ä+ nq&É+ ndü+ã<äΔy˚T. H˚{Ïø° düe÷»+˝À ≈£î\, eT‘·
uÛ≤eq\T b˛˝Ò<äT. ndüe÷q‘·\T, n+‘·sê\T ‘=\>∑˝Ò<äT.
J$‘·+˝À sê≈£î+&Ü kÕVæ≤‘·´+˝À b˛dtºyÓ÷&É]ï»+ m˝≤
kÕ<Ûä´+? m˝≤ ñ+≥T+~? J$‘·+ e÷sê\ì, e÷sê*‡q
nedüsêìï #Óù|Œ<˚ Ä<ÛTä ìø£ yê<ä+, Ä<ÛTä ìø£ kÕVæ≤‘·´+. Ç+ø±
14
Ä e÷s¡TŒ »s¡>≈∑ î£ +&ÜH˚ b˛dtº yÓ÷&É]ï»+ n+fÒ n~ <äèø£Œ<∏ëìï
>∑+<äs¡>√fi¯|ü]#˚<˚. qe´ dü+Á|ü<ëj·T+, b˛dtº yÓ÷&É]ï»+
s¬ +&É÷ yêdü$Ô ø£ ÁbÕ‹|ü~ø£ ˝Òì$.
ø£$‘·«+˝À Ád”Ô, <ä[‘·, yÓTÆHê]{°, ÁbÕ+rj·T ndæÔ‘ê«\ô|’ MT
n_ÛÁbÕj·T+?
düe÷»+˝Àì nìï ‘·s¡Vü‰\ yÓ’s¡T<Ûë´\÷ s¡#·sTT‘·\qT
Á|üu≤Û $‘·+ #˚kÕÔsTT. 1985 ‘·sê«‘· Ád”,Ô <ä[‘· yê<ë\T, 1992
‘·sê«‘· yÓTÆHê]{° ø£$‘·«+ e#êÃsTT. yê{Ïì ÄVü‰«ìkÕÔqT.
sê»ø°jT· , Ä]úø£ $|üe¢ +, düe÷q‘·«+ sêyê\+fÒ <ëìø£+fÒ
eTT+<˚ kÕ+|òTæ ø£ $|üe¢ + sêyê\ì 1936˝À n+uÒ<ÿä sY ≈£L&Ü
#ÓbÕŒs¡T. n|ü⁄Œ&˚ Ä düe÷»+ Äs√>∑´ø£s+¡ >± ñ+≥T+<äHêïs¡T.
n+uÒ<ÿä sY ≈£î˝≤ìï ìs¡÷à*+#ê\Hêïs¡T. <äTs¡<èä wüeº XÊ‘·TÔ H˚{Ï
≈£î\dü+|ò÷ü \T <ëìï eT]+‘· |ü{wÏ +ºü #˚dTü HÔ êïsTT. ‘·|ü <ë]q
Á|üj÷· DÏdTü HÔ êïs¡T. ˇø£ $wüjT· + #ÓbÕŒ*. es¡Z #Ó‘’ q· ´y˚T ã\yÓTqÆ
#Ó’‘·q´+. <ä[‘·T&ÉT <ÛÓ’s¡´+>± e÷{≤¢&É>∑\T>∑T‘·THêï, Ád”Ô á
e÷Á‘·+ düe÷»+˝ÀøÏ e∫à b˛sê&É>∑\T>∑T‘·THêï n+<äT≈£î
ø£eT÷´ìdüTº b˛sê{≤\T @s¡Œ]∫q uÛ÷Ñ $Tπø ø±s¡D+. nsTT‘˚,
e÷]ÿ‡C≤ìï j·÷+Á‹ø£+>± nq«sTTùdÔ dü]b˛<äT. kÕ+|òæTø£
b˛sê≥+, Ä]úø£ b˛sê≥+ düe÷q+>± q&Éyê*. ‘Ó\+>±D≤
b˛sê≥+˝À ≈£î\eT‘ê\ ø£r‘·+>± Á|ü»\T @ø£eTj·÷´s¡T. <ëìøÏ
_ÛqïyÓTqÆ #·]Á‘ê ñ+~. Ç+ø± <ä[‘·yê&É\qT }]øÏ <ä÷s¡+>±H˚
ñ+#·T‘·THêïs¡T. >±+BÛJ sêø£|üPs¡«+ kÕ+|òæTø£ b˛sê{≤\T,
sê»ø°jT· b˛sê{≤\T ø£*dæ q&ç#êsTT. >±+BÛJ e#êÃø£ s¬ +&ÉT
|ü>±Z\÷ ‘·H˚ |ü≥Tºø=ì, yÓT\¢>± kÕ+|òæTø£ b˛sê{≤\qT
e~˝ÒXÊs¡T. Äj·Tq≈£î es¡eí ´edüôú |’ >ös¡e+ ñ+&É&yÉ T˚ n+<äT≈£î
ø±s¡D+. ø£eT÷´ìdüTºbÕغ\T Á|ü<Ûëq+>± Ä]úø£ b˛sê{≤\H˚
q&çbÕsTT. n~ #·]Á‘·˝À »]–q ‘·|Œæ <ä+. ø±]à≈£î\ ◊ø£´‘·≈î£
≈£L&Ü ≈£î\+ >√&É>± ì\Tk˛Ôqï |ü]dæ‹ú ì #·÷&Ü*. Ç|ü&ÉT
<ëìï >∑T]Ô+∫ kÕ+|òTæ ø£ b˛sê{≤\T ≈£L&Ü #˚dTü HÔ êïs¡T. ≈£î\$eø£å
e´‹πsø£ b˛sê≥+ m|ü&√ sêyê*‡+~.
kÕVæ≤‘ê´ìøÏ |üsƒ¡˙j·T‘· ‘·>∑TZ‘·Tqï s√E˝À¢ $eTs¡Ù nedüs¡eT÷,
ndæÔ‘·«+ >∑T]+∫ #Ó|üŒ+&ç..
kÕVæ≤‘·´+ ñqï+‘· ø±\+ kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î ≈£L&Ü ndæ‘Ô «· +
ñ+≥T+~. <äèX¯´e÷<Ûä´eT+˝À eT+∫ <Û√s¡DT\T+fÒ |üsƒ¡q
e÷<Ûä´e÷ìï &Ü$TH˚{Ÿ #˚düTÔ+~. H˚&ÉT <äèX¯´ e÷<Ûä´eT+˝À
>√¢ã˝Ÿ ø£+ô|˙\T, ô|≥Tºã&ÉT\T, eTT+#˚jT· {≤\T, Ád”\Ô ≈£î Ád”˝Ô Ò
X¯Á‘·Te⁄\T e+{Ï <Û√s¡DT\T ñHêïsTT. ø±e⁄q eT+∫ kÕVæ≤‘·´+
nH˚~ Ç+ø± |üsq¡ƒ e÷<Û´ä eT+˝ÀH˚ edüTqÔ ï~.
dæìe÷, {°M kÕVæ≤‘·´+ô|’ $eTs¡Ù m˝≤ ñ+&Ü*?
$eTs¡Ù≈£î\T dæìe÷ kÕVæ≤‘ê´ìï <ë<ë|ü⁄ $düà]+#ês¡T.
$eTs¡Ù sêe&É+˝Ò<äT. sêyê*‡q nedüs¡+ ñ+~. dæìe÷
düMTø£å\+≥÷ edüTÔqïyê{Ï˝À edüTÔ düMTø£å ˝Ò≈£î+&Üb˛‘√+~.
Ç~ |òü˝≤Hê V”≤s√ ¬øØsYqT eT\T|ü⁄‹ù|Œ dæìe÷˝≤+{Ï
yê´U≤´Hê\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. {°M d”]j·T˝Ÿ‡ |ü]dæúr
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
n+‘˚. #ê˝≤ ã\V”≤qyÓTqÆ edüTeÔ ⁄\‘√ q&ÉTdüTHÔ êïsTT. dæìe÷
kÕVæ≤‘ê´ìï $eT]Ù+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘· $eTs¡Ù≈£î\ô|’ ñ+~. ø±˙
|üPqTø√e&É+ ˝Ò<äT. H˚&ÉT d”eT ø£<∏ä\T Væ≤≥ºe⁄‘·THêïsTT.
ø√kÕÔyêfi¯≈¢ î£ n~ |òøæ Hå£ .é yê{Ï˝À e÷qe dü+ã+<Ûë\T, J$‘·yT˚
ñ+&Ée⁄. &ÉãT“ sêe&ÉyT˚ |üse¡ ÷s¡+ú .
s¡#·sTT‘·\T, ø£e⁄˝Ò $eTs¡Ù≈£î\T>± ñ+&É&É+ e\¢ düu…®øϺ$»yéT
ø£ì|æk˛Ô+<äqï $eTs¡Ùô|’ MT n_ÛÁbÕj·T+?
Á|ü‹ s¡#·sTT‘ê $eTs¡Ù≈£î&˚. qqïj·T´qT+N Ç~ e⁄+~.
s¡#s· TT‘· ‘·qT sêùd s¡#q· ≈£î ≈£L&Ü @ edüTeÔ ⁄ rdüTø√yê*, @
<äèø£Œ<∏+ä nqTdü]+#ê* nH˚$ Ä˝À∫kÕÔ&TÉ . Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü
$eTs¡Ù˝Àπø edüT+Ô ~. dæHê¬s ‘·q XË*’ ˝À ªø£|Œæ #Óù|Œ~ ø£$‘·«+,
$|æŒ #Óù|Œ~ $eTs¡Ùμ nHêïs¡T.
sê.sê.qT Á≈£Ls¡yÓTÆq $eTs¡Ù≈£î&É+{≤s¡T?
ì»y˚T. s¡#·qH=~*ô|{Ϻ s¡#·sTT‘· MT<äT>± yÓfi‚¢ <Û√s¡DÏ
Äj·Tq‘√H˚ yÓTT<ä˝+’… ~. >∑Ts¡C≤&É >∑T]+#˚ n˝≤ sêXÊs¡T. sêsê,
Á‹|ü⁄s¡H˚ì eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ ˝≤+{Ïyês¡T s¡#·q‘√bÕ≥T
s¡#s· TT‘·ô|’ ≈£L&Ü $eTs¡Ù #˚ùdyês¡T. m+<äTøÏ˝≤ n+fÒ ªÇyêfi¯
Á|ü r |ü X¯ ≈ £ î Ô \ T |ü ⁄ +E≈£ î +≥THêïsTT. yê]ì HÓ ’ ‹ ø£ + >±
<Óã“rùd‘Ô |· Œü m<äTs√ÿe&É+ kÕ<Û´ä +ø±<äTμ nì sêsê nH˚yês¡T.
Ç~ ÄyÓ÷<äj÷Ó >∑´+>± nì|æ+#˚~ ø±<äT.
‘Ó\T>∑T qe\ ìsêX¯qT $T–*Ã+<ä+{≤sê?
eTq qe\\T ô|<ä› ø£<∏ä\T. >=|üŒ qe\\T ‘·≈£îÿe.
XÊUÀ|ü X ÊK\T>± $dü Ô ] +∫ J$‘êìï #Ó | æ Œ q qe\\T
eTØ‘·≈£îÿe. e÷\|ü*¢, n‘·&ÉT ÄyÓT˝≤+{Ï ø=~› qe\˝Ò Ä
Á|üe÷D≤\≈£î nqT>∑TD+>± ñHêïsTT. uÛ≤yê\ |üs+¡ >± eTq+
e´‹πsøÏ+#·e#·Tà >±˙ $X¯«Hê<∏ä y˚sTT |ü&É>∑\T˝À Ä]úø£
kÕe÷õø±+XÊ\˙ï ñHêïsTT. J$‘· bÕsêÙ«\˙ï ñHêïsTT.
e÷\|ü*¢ s¡#s· TT‘· >±+BÛsTTdüT.º ø±˙ düeTø±©q e÷]ÿ‡»+
≈£L&Ü sêXÊs¡T.
Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À H˚&ÉT edüTÔqï $eTs¡Ù |ü]dæú‹?
$<˚XÊ\˝À kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù |ü]dæ‹ú eTqø£+‘·>± ‘Ó*j·T<äT.
Ádüºø£Ãs¡*»+, ØÁdüºø£Ãs¡*»+ nH˚$ Á|ü<Ûëq+>± ñHêïsTT.
&û Á dü º ø £ Ã s¡ * »eT÷ ñ+~. @‘êyê‘ê eTqTwü ß \T Ç+ø±
$&çb˛yê*. e´øÏÔ kÕúsTTøÏ N*b˛yê* nH˚~ b˛düTº yÓ÷&É]ïdüT\º
e÷≥.
j·T÷ìe]Ù{°˝À edüTÔqï |ü]XÀ<Ûäq\ |ü]dæú‹?
j· T ÷ìe]Ù{° ˝ À Ç|ü  &Ó e «s¡ ÷ ÁbÕNq kÕVæ ≤ ‘ê´ìï
|ü]XÀ~Û+#·&+É ˝Ò<Tä . nø£ÿ&ç dü+Á|ü<ëj·Tyê<äT\T ≈£L&Ü Ä<ÛTä ìø£
kÕVæ≤‘ê´H˚ï |ü]XÀ~ÛdTü HÔ êïs¡T. ø±˙ ≥÷˝Ÿ‡ Ä<ÛTä ìø£yTÓ qÆ $ ø±<äT.
BìøÏ $<ë´s¡ T ú \ qT ‘· | ü  |ü { ≤º * ‡q |ü ì ˝Ò < ä T . ø±s¡ D +
n<Ûë´|ü≈î£ ˝Ò. M{Ï˝À ≈£L&Ü ø=ìï yêdæ ø£*–q$ edüTHÔ êïsTT.
Ç{°e\ n|ü‡sY, düT+øÏs¬ &ç¶ Hêsêj·TD¬s&ç¶ e+{Ïyês¡T sêdæq$
eT+∫ $eTs¡Ù\T.
(kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ ‘=* dü+∫ø£ (nø√ºãs¡T`&çôd+ãsY 2002)
15
ø£$‘·
Nø£{Ïì N˝≤Ã*‡+<Ó
` e\¢uÛ≤|ü⁄s¡+ »Hês¡›q
9440163687
Nø£{Ï eTìwæ n+‘·s¡+>±ìï
yÓTs¡T|ü⁄ r¬>\qT J$‘· $<äT´‘·TÔ>±
Á|üeVæ≤+|üCÒdüTø√e≥+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT
eTìwæ #Ó‘’ q· ´ |ü{eÏ T •\Œ+>±
e÷sê\+fÒ
Nø£{Ï ø√s¡qT ñ*>±
e÷s¡TÃø√yê*‡+<˚
Nø£{Ï ø£*Œ+#˚ n>±<Ûä |ü<äàeP´Vü‰\qT
#Û˚~+#·&É+˝À n_ÛeTqT´\+ ø±≈£î+&Ü
ø=‘·Ô düe÷» dü÷s¡T´DÏí düèwæº+#˚
ø±Ák˛º\yÓTÆ Nø£{Ïì N˝≤Ã*‡+<˚
n+‘·T #·÷&Ü*‡+<˚
ø=‘·Ô yÓ\T‘·Ts¡TqT
düèwæº+#·Tø√yê*‡+<˚
ã\V”≤q |üs¡#˚ u…<äTs¡Tu§eTà
düe÷C≤ìï ∫ÛÁ<ä+ #˚ùd |ü<äà eP´Vü≤y˚T
nsTTHê n+≥sêì~ ø±<äT
yÓ\T>∑T yÓTT\ø£\≈£î H˚|ü<∏ä´ dü+^‘·+
ÄX¯j·T Á|üjÓ÷>±ìøÏ |üØø£å Hê[ø£
yÓ\T>∑T≈£î Nø£{Ï kÕù|ø£åy˚T
n+<äTπø <˚«wæ+#ê*‡q |üì˝Ò<äT
ÄVü‰«ì+#ê*‡+<˚
øö–*+#·Tø√yê*‡+<˚
øö–*ì ø±\bÕX¯+>± e÷sêÃ*‡+<˚
Nø£{Ï kÕ«>∑‹ùdÔ ˝§+– b˛e≥+ ø±<äT
uÛÑj·÷ìøÏ uÛÑj·T+ |ü⁄{Ϻ+#·&Éy˚T
Nø£{Ï <Óã“\qT s¡T∫#·÷&É≈£î+&Ü
e\dü nsTTb˛sTT+~
yÓT≥Tº ~>∑ì uÛj
Ñ T· +
` sπ DTø£ njÓ÷\
q÷HÓ\.Áoìyêdü sêe⁄
9963889298
949297023
e\dü |üø˝åÏ ≤ m>∑sê*
Çø£ÿ&É >∑÷&ÉT ‹+&ç ìÁ<ä ˇ~*
düeTTÁ<ë\T <ë{Ï m>∑sê*
¬sø£ÿ\T e∫Ãq |æ\¢ >∑÷&ÉT eT<Ûä´˝À
Çs¡T≈£îÿqï bÕ<ë\ì ã\e+‘·+>± ø£<äT|ü⁄‘·÷ m>∑sê*
˙{Ï #Ó\eTì ÇdüTø£‘√ ø£|æŒô|{Ϻ m>∑sê*
–+»\Tqï #√≥ ã‘·T≈£î\+fÒ qe÷à*
‘·&çeT&ç˝À ¬sø£ÿ\T Hêìb˛‘êj·Tì #ÓbÕŒ*`
>=+‘·T˝À Ä–b˛sTTq C≤Á>∑‘·Ô\ì $T+π>dæ m>∑sê*
|ü≈£åî\ |üdæ¬sø£ÿ\ C≤&É\ø√dü+ m>∑sê*
¬sø£ÿ\ q&Éø£\ì z<ëπsà #˚‘·T\ |ü≥TºqT+∫
‘·|Œæ +#·T≈£îì m>∑sê* Äø±XÊìï qeTTà≈£îì m>∑sê*
nø£ÿ&É @eTT+~ Çø£ÿ&É @MT˝Ò<äT ∫≈£îÿeTT&ÉT\ì
$|ü≈£î+≥÷ m>∑sê*
m>∑s¡&É+ Ä–b˛q+‘· es¡≈£î m>∑sê*...
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
s√p ÄyÓTq˝≤
#·÷dü÷HÔ ˚ e⁄HêïqT‘Ó˝≤¢] {°ø|£ ⁄ü Œ˝≤
eT<Ûë´q+ uÛÀ»q+˝≤
sêÁ‹ |ü&øÉ ˝£ ≤Hê n\dü≥˝À
Äy˚<äq˝À
r]ø£˝À£
y˚&ÉTø£˝À£
nìï{À¢ ÄyÓTqT
sêÁ‹ #·÷&Éì |ü>{∑ ˝Ï ≤
|ü>\∑ T #·÷&Éì sêÁ‹˝≤
n˝≤ #·÷düTHÔ ˚ e⁄Hêïn˝≤ #·÷düTHÔ êï
H˚qT #·÷&Éì~
#·÷&É˝Òì~
ÄyÓT ø£fiqé¯ Tm+<äTø√....
Ä ø£fifl¯ yÓqTø£
uÛ≤e $k˛Œ≥q+˝À
H˚H√ yÓT≥Tº C≤]b˛‘êqH˚
uÛÑj·T+ ø±uÀ\T.
16
q∫Ãq s¡#·q
ìs¡T|üe÷q ø£$‘·«+
` eT+&Ée düTu≤“sêe⁄
9493335150
ø£$‘·«+ #·<äTe⁄‘·Tqï+‘· ùd|ü⁄ eT÷&ÉT e÷≥\T |ü<˚
|ü<˚ >∑Ts¡TÔø=düTÔ+{≤sTT. ø£$‘·«+ @$T{Ï? ø£$‘·«+ m+<äT≈£î?
ø£ $ ‘· « + m˝≤ sêj· ÷ *? á s√E ø£ $ ‘· « + ù|s¡ T ‘√
n#·Ãe⁄‘·Tqï<ä+‘ê ø£$‘·«y˚THê? yês¡+ yês¡+ |üÁ‹ø£˝À¢ e+&ç
e&ç¶düTÔqï ø£$‘·«+˝À ø£$‘·«+ bÕ˝…+‘ê? Hê eT≥Tº≈£î Hê≈£î
m≈£îÿe XÊ‘·+ ø£$‘·«+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. m≈£îÿe XÊ‘·eT+fÒ
51 XÊ‘·e÷? 60 XÊ‘·e÷? 99 XÊ‘·eTì #Ó|Œü &ÜìøÏ ô|<ä>› ±
kÕVü≤dü+ #˚j·Te\dæq |üì˝Ò<äT. }s¡πø nø£åsê*ï ù|]Ã
ø£$‘·«eT+fÒ ≈£î<äTs¡T‘·T+<ë? ªª>∑T≥º\T >∑T≥º\T>± nø£åsê\T/
<ä T ]“¤ D Ï y˚ d æ yÓ ‹ øÏ H ê ø±qsêì ø£ $ ‘· « +... kÕ–\|ü & ç
qeTdüÿ]<ë›eT+fÒ.... ˇø£ÿ yêø£´eT÷ yÓ+≥sê<˚+μμ `nì
ø£$ yêb˛sTTqfÒ¢ #·<äTeØ yêb˛‘·THêï&ÉT.
“Poetry is painting with the gift of speech” `nì
556`468 ;d”˝À Simonides nH˚ Á^≈£î ø£$ #Ó|æŒ+~
bÕ‘· ã&çb˛sTT+~. “Poetry is rhythmical creation of
beauty in words” `nì Edgar Allan Poe #Ó|Œæ q e÷≥
eTq≈£î >∑Ts¡TÔ ˝Ò<äT. ñHêï >∑Ts¡TÔ sê<äT. 1802˝À William
Wordsworth #Ó | æ Œ q “Poetry is the spontaneous
outflow of powerful feelings” nqï e÷≥˝À¢ yÓTT<ä{Ï
uÛ≤>∑y˚T $T–*+~.
ªªnqT|üeTμμ ì+&Ü ìs¡÷|üe÷qyÓTÆq ø£$‘·«+ e]¸+∫+<äì
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
#Ó|üŒ&ÜìøÏ H˚H˚MT kÕVü≤dü+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT.
ªªHê˝À ˝À|ü\ ≈£îs¡TdüTÔqï
~>∑T\T esê¸ìïμμ..........
sêÁ‹ì ‘ê>∑T‘·÷
Nø£{Ïì q+Eø=+≥THêïqTμμ.........
.................
Çyêfi¯ #ê¬s&ÉT ø£+~|ü|ü ø√dü+
.........................
|ü+{Ï øÏ+<ä sêfi¯flj·÷´sTT
........... Hê #˚˝À ø±dæq ø£+~ #Ó≥¢ ø±j·T\T
...........................
...................... <ë≈£îÿHêïsTT
qø£åÁ‘ê\˝À qø£åÁ‘ê˝…’............μμ
yêyé.... ªªe÷≥*ï Hê{Ï‘˚
e÷≥˝Ò ø£<ë |ü+&˚~.μμ - As you sow so you reap-.
ÇVü≤
ø£$‘·«+ m+<äT≈£î? nqï~ eTs√ Á|üX¯ï. z`Ç<˚eTHêï
∫qï Á|üX¯ïHê?μμ ø£~*+#·{≤ìøÏ, ô|qT ì<äT›s¡ e~*+#·&ÜìøÏμμ
nì y√ eTVü‰ ø£$ #ÓbÕŒ&ÉT. ø£$‘·«+ düe÷C≤ìøÏ #Ó’‘·q´+
s¡–*+#·&Üìø£ì m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T.
á sêfi¯fl‘√ ‘·÷<ë›e÷? ◊‘˚ dü+<Ûë´ düeTj·T+˝À qø£åÁ‘ê\
17
e∫ÃHê eTq Áã‘·T≈£î\T e÷s¡e⁄. n+<äTø£ì
e˝Ò nø£ÿ&√ ø£$‘· Çø£ÿ&√ ø£$‘· ø£ì|æ+∫
ìsêX¯ ìdüŒèVü≤\T ø±<äT ø±e\dæ+~.
ø£ì|æ+#·q+‘·>± <=s¡T≈£î‘êsTT. düe÷C≤ìøÏ
ªªyÓTT\¬ø‹Ô ‘˚H˚ ø£<ë $düÔ]+#˚~
|ü { Ï º q s√>∑ + e~*+#· & ÜìøÏ ø£ $ ‘· « + ñ
yÓTT<ä\Tô|≥Tº
|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+<ë? ll ˇø£ #√≥ n+{≤&ÉT,
J$+#·&Üìï
‘êqT sêdæq ªªeTVü‰Á|ükÕúq+ s√>∑+ ì<ëqy˚T
Ç|ü&˚
#˚düTÔ+~ >±˙ s√>±ìøÏ yÓ’<ä´+ #Ój·T´<äTμμ `nì.
Çø£ÿ&˚
n+fÒ ø£$‘·«+ ˝Ò|üqeTqï e÷≥. eT+<äT
yÓTT<ä\Tô|≥Tºμμ` nì ø£$ ø£s¡Ôe´ uÀ<Ûä
eTπs<√ e⁄+~. ªªH˚qT ndü+|üPs¡í+>± e~˝Òdæq
ã+&É¢ e÷<Ûeä sêe⁄
#˚düTÔHêï&ÉT. Á|ü>∑‹o\ uÛ≤yê\T Hê≥&ÜìøÏ ø£$
yê{Ïì Ç‘·s¡T\T |üP]Ô #˚kÕÔs¡T. kÕVæ≤‘·´eTH˚~
ˇø£ ìs¡+‘·s¡ Á|üyêVü≤+. n~ Hê‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äT. n~ @ ∫qï dü+<äs¡“¤+ <=]øÏHê n\T¢≈£îb˛yê*. e÷<Ûäesêe⁄˝À
Hê‘√ n+‘·+ ø±uÀe&É+ ˝Ò<Tä μμ` ll. ll nqï≥Tº Ç+ø± ˙{Ï >∑TD+ C≤dæÔ>± ø£ì|æk˛Ô+~. yê\T>± bÕs¡T‘·÷H˚,
ø£e⁄\T H˚{Ï düe÷» b˛ø£&É*ï bò˛{ÀÁ>±|òt #˚dü÷Ô, #ê˝≤ nedüs¡yÓTÆq #√≥ Äqø£f…ºÌ ` $<äT´‘·TÔ Á|üeVæ≤+|üCÒdüTÔHêï&ÉT.
Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|ü‹<ëìï yê´bÕs¡+ #˚dæ »q+ H√fi¯fl˝À¢
yêdüÔe+>± sêdüTÔHêïs¡T. ø±˙ á |ü]dæú‘·T*ï m˝≤ e÷s¡Ã>∑\+?
e÷s¡Ã&ÜìøÏ @$T{Ï #˚j·÷*? nqï~ Ç+ø± $T–˝Ò e⁄+~. m˝≤ eT{Ϻ>=&ÉTÔ+<√ #ÓãT‘·÷, Ä »q+ y˚T\T≈£î+fÒ` yêfi¯¢
Ç|ü&ÉT ø£e⁄\T &ÉãT“\ ø√dü+ ¨<ë\ ø√dü+ ø£$‘·«+ ø£fi¯¢˝À¢ ø±s¡+ >=&ÜÔs¡ì` yêfi¯fl ø=+|ü˝À¢ $Ts¡|ü>±j·T\T uÀdæ
sêj·T&É+ ˝Ò<äT. ˇø£ u≤<Ûä´‘·>± ìã<䛑·‘√ sêdüTÔHêïs¡T. ‘·>∑˝ÒkÕÔs¡ì` ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT.
ªªuÛÑ÷ >√fi¯+ eTq >∑T|æŒ{À¢ Ç$T&ç+<˚yÓ÷ >±˙
n+<äTe\q düe÷»+ |ü≥¢ u≤<Ûä´‘· >∑\ e÷<Ûäesêe⁄ e+{Ï
J$‘ê\T <ä÷s¡+>± HÓfÒºj·T ã&ÉT‘·THêïsTTμμ`
ø£e⁄\ ø£$‘·«+˝À e÷qe J$‘ê\T+{≤sTT. eTìwæ mø£ÿ&É
nì Ç|ü&ÉT eTqeT+<äs¡+ ôd˝À¢ ã+BÛ\ eTj·÷´eT+≥÷
<√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï&√, mø£ÿ&É <ä>± |ü&ÉTÔHêï&√ nø£ÿ&É qT+∫
ø£$ ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. |æ\¢\ >∑<äT˝À¢ì s¡Vü≤dü´ dü+uÛ≤wüD\T
ø£$‘·«+ |ü⁄&ÉT‘·T+~.
ªª<˚ X ¯ e T+fÒ eT{Ï º ø±<√jY T .........μ nHêï&√ mø£ÿ&çøÏ <ë]rdüTÔqïjÓ÷ Ä˝À∫+#·eTì.
ø£$ y˚T<∏ëy˚Hê? nsTT‘˚ ø£$ πøe\+ |ü]dæú‘·T*ï ]ø±s¡T¶
eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT. Ä dü+<äs¡“¤+ y˚s¡T. Ç|ü&ÉT <˚X¯eT+fÒ
#˚j·T&Éy˚THê? düe÷C≤ìï eTT+<äT+&ç q&ç|æ+#·e\dæq
eTqTwüß˝Ò ø±<äT. eT{Ϻ ≈£L&Ü,
|üì˝Ò<ë? yêdüÔe |ü]dæú‘·T*ï ø£$‘ê‘·àø£+>±, s¡eT´+>±,
eT{Ϻ u§>∑TZ
s¡eTD°j·T+>± #Ó|üŒ&Éy˚T nsTT‘˚ á |üì eT<Ûä´j·TT>±˝À¢
eT{Ϻ Kì»+
ø£e⁄\T m|ü&√ #˚XÊs¡T. eT] Ä<ÛäTìø£ ø£$ #˚j·Te\dæ+~~
eT{Ϻ u≤¬ø’‡{Ÿ
ø±<äT.
n&Ée⁄˝À¢+∫
ªª˙ nø£åsê*ï n–ï˝À eT+&ç+#·T
ø=+&É˝À¢+∫
m|üŒ{Ïø¬ H’ ê düeTdüÔ Äj·TT<Ûë*ï »sTT+#˚ n+‹eT Äj·TT<Û+ä
kıs¡+>±\T kıs¡+>±\T>±
nø£ås¡y˚Tμμ` nqï e÷<Ûäesêe⁄ e÷≥ nø£åsê\ ì»+
<ÛäqeTe⁄‘·Tqï eT{Ϻμμ ` <˚X¯+>±ø£ eTπseTe⁄‘·T+~?
∫es¡>±,
ªªeT{Ϻì |üD+>± ô|{Ϻ/ sêC≤´*ï ø=+≥THêï&ÉT ..........
ªªá s√E yÓTT<ä\Tô|&É<ë+
m+<äT≈£î?
ø=‘·Ô ø±\|ü⁄ düTyêdüq*ï XÊ«dæ<ë›+
n+<äTπø ø£$ n+{≤&ÉT`
ìqï{Ï <äT'U≤*ï ~>∑Tfi¯¢˙
ªªH˚qT mìïkÕs¡T¢ eTs¡DÏ+∫Hê
eT+≥˝À¢ y˚dæμμ........ e÷<Ûäesêe⁄ ø£$‘·«+ ì+&Ü
‹]– ‹]– yÓTT\Tdü÷HÔ ˚ ñ+{≤qT
düeTdü´˝Ò ø±<äT` z<ës¡TŒ e⁄+~. ÄX¯ e⁄+~. ÄX¯j·T+ e⁄+~.
................. eT{Ϻ ø√dü+μμ
bÕ*+#˚ yê&ç |ü<ä|òüT≥ºq\ ÁøÏ+<ä q*–, eTÚq+>± Äy˚<äq e⁄+~.` Äy˚X¯+ e⁄+~. ùd<ä Bπsà #Ó\eT\THêïsTT.
s√~+#·&É+ ø±<äT. ‹]– ‹]– yÓTT\Tdü÷Ô, ìs¡+‘·s¡+ eT{Ϻ #˚<äT≈£îH˚ ùdïVü≤ Vü≤kÕÔ\THêïsTT. Ä‘·àVü≤‘·´\ ãTT‘·Te⁄\qT
‘·èD°ø£]+∫ uÛÑ$‘·yê´ìï kÕø±s¡+ #˚düT≈£î+<ë+` s¡+&ç. eTq
ø√dü+ |üs¡T¬>‘·ÔeTì s¡–*+#·&É+ ø£$‘·«+.
Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D |ò ü * ‘· + >± ∫Û Á <ä e Te⁄‘· T qï ã‘· T ≈£ î *ï Á|ü|ü+#êìï eTqy˚T ì]à+#·T≈£î+<ë+.
ø£$r«ø£]+#·&ÉeT+fÒ.... eTq*ï eTq+ n<ä›+˝À #·÷düTø=ì,
@+ #˚düTÔHêïeTì Á|ü•ï+#·Tø√e&Éy˚T. me&ÉT b˛sTT me&ÉT
W
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
18
$X‚w¢ Dü
eTT‘·ø£ ø£<∏äq+ eT÷*+{≤yÓT
#ÓbÕŒ\+fÒ |ü#·ÃHê≈£î kÕøÏå>± qT+∫ Hê$Tì
HÓ+ãsY eHé |òü⁄&ç+– sêùdHê{ÏøÏ á s¡#·sTT‘·˝À e÷s¡TŒ
n+‘· ø £ + ‘· ≈ £ L Á|ü d ü T Œ≥eTe⁄‘· ÷ e∫Ã+~. J$‘·
dü‘ê´\qT düVü≤»uÛ≤wü˝À #ÓãT‘ê&Éqï Á|üX¯+dü ø±düÔ
$ø£{Ï+∫+~. Á|üø£è‹˝À Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü<∏äeT dü‘·´yÓTÆq
neTà Áù|eTqT #Ó|æŒq+‘· es¡≈£L Äj·Tq XË’* n+‘·
dü « #· à +>±q÷ e⁄+~. Ä ô|’ q $T≥÷º s ¡ T ˝À
eT{ϺeTqTwüT\ >∑T]+∫ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Jeq
uÛ≤wü´+˝≤H˚ nì|æ+∫+~. ˇø£ <äX¯ ‘·sê«‘· s¡#·Hê
XË’* Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ s¡#·sTT‘· XË’* e÷s¡T‘·÷
e∫Ã+~.
` ‘Ó\ø£|*ü ¢ s¡$
|ü#·ÃHê≈£î kÕøÏå>± J$‘· dü‘ê´\qT #Óù|Œ Hê$Tì ‘êC≤
qe\ ªeT÷*+{≤yÓTμô|’ #ê˝≤ #·s¡Ã˝Ò »]>±sTT. n$ »]–
≈£ L &Ü #ê˝≤ ø±\yÓ T Æ q |ü Œ {Ï ø ° n&É b Õ<ä & É b Õ Ç+ø±
$ì|ædüTÔHêïsTT. Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü n$ Ä>∑ø£b˛e#·TÃ. Hê$Tì
yÓTT<ä{Ï Á|ü#·T]‘· |ü⁄düÔø£+ô|’q Á|ü<∏äeT+>± düMTø£å sêdæq
e´øÏÔ>±(Ä dü+>∑‹ Äj·Tq Hê‘√ nHêïs¡T >±ì eT¬sø£ÿ&Ü
Á>∑+<ÛädüÔ+ #˚dæq≥Tº ˝Òs¡T >∑qø£ Äj·Tq e÷fÒ ∫e] e÷≥)
M{Ï|ü≥¢ ì]¢|üÔ+>± e⁄+&É˝Òì ‘·q+. eT÷*+{≤yÓT qe\ô|’
#·s¡Ã˝À n~Ûø£ uÛ≤>∑+ n+<äT˝À e⁄qï~ yêdüÔee÷ ø±<ë |ü˝…¢˝À¢
n˝≤{Ï yês¡T e⁄Hêïsê ˝Ò<ë nH˚ HÓ’‹ø£ ø√D+˝ÀH˚ q&ç∫q≥Tº
ø£ì|ædüTÔ+~. s¡#·q>±, s¡#·sTT‘· <äèø£Œ<∏ä dü÷∫ø£>± <ëHÓï˝≤
#·÷&Ée\dæ e⁄+≥T+<äH˚~ Hê |ü]o\q.
#ÓbÕŒ\+fÒ |ü#·ÃHê≈£î kÕøÏå>± qT+∫ Hê$Tì HÓ+ãsY eHé
|òü⁄&ç+– sêùdHê{ÏøÏ á s¡#·sTT‘·˝À e÷s¡TŒ n+‘·ø£+‘·≈£L
Á|üdüTŒ≥eTe⁄‘·÷ e∫Ã+~. J$‘· dü‘ê´\qT düVü≤»uÛ≤wü˝À
#ÓãT‘ê&Éqï Á|üX¯+dü ø±düÔ $ø£{Ï+∫+~. Á|üø£è‹˝À Á|ü|ü+#·+˝À
Á|ü<∏äeT dü‘·´yÓTÆq neTà Áù|eTqT #Ó|æŒq+‘· es¡≈£L Äj·Tq
XË ’ * n+‘· dü « #· à +>±q÷ e⁄+~. Ä ô|’ q $T≥÷º s ¡ T ˝À
eT{ϺeTqTwüT\ >∑T]+∫ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Jeq uÛ≤wü´+˝≤H˚
nì|æ+∫+~. ˇø£ <äX¯ ‘·sê«‘· s¡#·Hê XË’* Ç+ø± #ÓbÕŒ\+fÒ
s¡#·sTT‘· XË’* e÷s¡T‘·÷ e∫Ã+~. Msêsê<Ûäq\÷ $#·ø£åD≤
s¡Væ≤‘·yÓTÆq d”«j·÷sê<Ûäq\ <äTwüŒ*‘·+>±H˚ Ç~ ø£ì|ædüTÔ+~.
Ç˝≤ »s¡≈£Lÿ&É<ä+fÒ s¡#·sTT‘·\≈£î #ê˝≤ d”«j·T ìã<䛑· ˝Ò<ë
ìj· T +Á‘· D e⁄+&Ü*. ˙‹ Ø‹ me] Çwü º + yê]~
nì#Ó|Œü &Üìÿ ìj·T‹ ìC≤sTTr e⁄+&Ü*.
eT÷*+{≤yÓT qe\˝À ø£<∏ä eTT>∑TZs¡T eTVæ≤fi¯\≈£î ˝Ò<ë
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ªÄ&Üfi¯¢≈£îμ dü+ã+~Û+∫+~. eT÷*+{À¢ eTT>∑TZs¡T Ä&Üfi¯ó¢Hêïs¡T.
s¡#·sTT‘· e÷≥˝À¢ eT÷*+{Ï yÓTT<ä{≤yÓT, q&çbÕyÓT, ∫esêyÓT.
yÓTT<ä{Ï Ç<ä›]øÏ uÛÑs¡Ô\T |æ\¢\T |ü⁄≥º>±H˚ uÛÑs¡Ô\T b˛j·÷s¡T.
q&çbÕyÓT ‘·q _&ɶqT n+fÒ ∫esêyÓTqT nqïπø Ç#·TÃ≈£îì
‘·*¢‘√H˚ e⁄+≥Tqï~. dü<äs¡T ∫esêyÓT ‘·≈£îÿe ≈£î\+ yê&ç‘√
yÓ[¢b˛e&É+ ø£<∏ä≈£î yÓTT<ä\T. yÓTT<ä{≤yÓT |æ*¢ø√dü+ $#ê]+∫
eP|æ] e<ä\&É+ ∫es¡. á eT<Ûä´q ∫esêyÓT kÕúq+˝ÀøÏ
e∫Ãq |ü+<=dü+‘·(|ü+~ edü+‘·`˝≤e⁄>± e⁄+≥T+~ >∑qø£)
ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉT $yêùV≤‘·s¡ e´eVü‰sê\‘√ yê´bÕsê\‘√ ø£<∏ä
q&ÉTdüTÔ+~. á |ü+<=dü+‘·\qT |ü˝…¢≥÷] »q+ ≈£L&Ü
ìs¡ u Û Ñ ´ +‘· s ¡ + >± ÄyÓ ÷ ~+#˚ d æ <ëìe\¢ ˝≤uÛ Ñ +
bı+<äT‘·T+{≤s¡T.
@ |ü˝…¢˝À¢ @@ |ü<ë\‘√ ‹≥¢‘√ ã÷‘·T\‘√ Ä&É»q+
e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s√ ‘Ó*j·T<äT >±ì Hê$Tì m+#·T≈£îqï á
ø£ < ∏ ä bı&É T >∑ T Hê Á|ü ‹ ù|JøÏ ø£ ˙ dü + |ü ~ |ü \ ø£ ˝ Ò ì
e÷≥\T+{≤sTT. eT÷*+{Ï yÓTT<ä{≤yÓT‘√ düV‰ü Ä&Éyêfi¯+¢ <äs÷¡
˝À˝À|ü\ #ê˝≤ #˚XÊeTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T+{≤s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄q
ej·TdüT˝À #ê˝≤ ∫qï<Ó’q |ü+<=dü+‘·qT ô|[¢ #˚düT≈£îqï
Hêsêj·TT&ÉT e÷Á‘·+ Çy˚M |ü≥º≈£î+&Ü ÄyÓT‘√ª düVü≤Jeq+μ
#˚düTÔqï >∑T&ÉT>∑T&ÉT #·+Á<äT&çøÏ ‘√ø£˝≤ e´eVü≤]düTÔ+{≤&ÉT. á
eTT>∑TZs¡÷ ˇø£ »≥Tº>± yÓT\>∑&É+, Á|ü‘˚´øÏ+∫ edü+‘· #·+Á<äT\
b˛ø£&É\T s¡#·sTT‘· $|ü⁄\+>± $es¡+>± bı+<äT|üs¡TkÕÔ&ÉT.
≈£î˝≤\ yê] |ü]uÛ≤wü˝À uÀ˝…&ÉT yê´U≤´Hê\T+{≤sTT |üì˝À
|üì>± |ü+<=dü+‘· Ç+{Ï#·T≥÷º e⁄qï #Ó≥¢qT ø=fÒºsTT+#·&É+,
∫\¢s¡ø=≥Tº ô|≥º&É+, e´ekÕj·T+ qT+∫ yê´bÕs¡+ yÓ’|ü⁄
eTfi¯¢&É+, uÛÑs¡ÔqT ≈£L&Ü Hê>∑]≈£î&ç e÷~]>± #˚j·T&É+ e+{Ï
19
n+XÊ\T+{≤sTT..Çe˙ï Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+#˚eì Ä&çb˛düTø√e&É+ dü+kÕÿs¡+ ø±<ä˙ #Ó|ü⁄Œø√yê*. Hê$Tì MT<ä
ø=+<äs¡T $X‚¢wæùdÔ Hê$Tì düVü≤» uÛ≤cÕuÛ≤yê\≈£î eT]ø=+<äs¡T Áù|eT‘√H√ Äj·Tq uÛ≤wüô|q’ yÓ÷E‘√H√ ø=+<äsT¡ á qe\
eTT>∑TΔ\e⁄‘·THêïs¡T.
Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D ≈£ î Á|ü ‹ _+ã+ nqï≥Tº |ü ˝ … ¢ \ T ì»+>±H˚
eT÷*+{≤yÓT qe\ (ìC≤ìøÏ ô|<ä› ø£<∏ä) |ü˝…¢≥÷fi¯¢˝À bÕ&Ó ’ b ˛j· ÷ j· T qï≥Tº dü e T]ú + #· & É + ≈£ L &Ü bÕøÏ å ø £ + >±H˚
e÷s¡T‘·Tqï |ü]dæú‘·T\qT ∫Á‹+∫+<äì ø=+‘·eT+~ #˚düTÔqï ì\ã&ÉT‘·T+~. mes¡T @ ø£<∏ä sêdæHê n+<äT˝Àì yÓ’s¡T<Ûë´\qT
düeTs¡úq yê<äq≈£î ì\e<äT. ø£<∏ä Á|üø±s¡y˚T #·÷dæHê Çe˙ï _Ûqï X¯≈£îÔ\ dü+|òüTs¡¸DqT #Ó_‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT düe÷J≈£î\T
á s√EH˚ »]–q$ ø±e⁄. #Ó ≥ T¢ ø=fÒ º j · T &É + , ùd<ä ´ + |ü]D≤eTÁø£e÷ìï ns¡ú+ #˚düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. n+‘ê bÕ&Ó’
e÷H˚j·T&É+ e+{Ï$ |ü+<=dü+‘·˝Ò >±ø£ nìï s¡ø±\ yês¡÷ b˛sTT+<ä˙ ˝Ò<ë bÕ&Ó’ b˛e&É+ e÷eT÷˝Òq˙ kÕ<Ûës¡D°ø£s¡D
#˚kÕÔs¡T.Çø£ düVü≤» uÛ≤wü nqï e÷≥ø=ùdÔ Ç+‘·ø£+fÒ |ü∫Ã>± #˚dæbÕπsùdÔ yêdüÔ$ø£‘· ø±<äT.yêdüÔe+ m|ü⁄Œ&É÷ n+‘· düs¡fi¯+>±
e÷{≤¢&ÉTø√e&É+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT. ÄyÓT ø£Hêï |òüTÀs¡yÓTÆq dü«uÀ<Ûäø£+>± e⁄+&É<äT. Ç+‘·ø£Hêï á qe*ø£˝Àì $esê˝À¢øÏ
bÕÁ‘·\÷ ‘Ó\TdüT.nsTT‘˚ yê{Ïì @ y˚Ts¡≈£î @ rs¡T>± b˛e&É+ nqedüs¡+. |æ\T¢\qT rdüTø=ùdÔH√ yÓTTø£ÿ\ ø√dü+
∫Á‹kÕÔ e Tqï<˚ Á|ü X ¯ ï . |ü + <=dü + ‘· ` >∑ T &É T >∑ T &É T $#ê]ùdÔH√ ˇø£ s¡#·q Á|üø£è‹ dæ<äΔyÓTÆ b˛<äT, $ø£è‹ e÷dæb˛<äT.
#·+Á<äT&ÉT`Hêsêj·TT&ÉT Á‘·j·T+ #·T≥÷ºH˚
‘Ó\T>∑THê≥ neTàô|’q Hê≈£î ù|f…+≥T
HÓ+ãsY eHé |òü⁄&ç+–˝À πøe\+ e⁄+<ä ì >∑ s ¡ « |ü & ç q ˇø£ s¡ # · s TT‘·
ø£<∏ä ‹|üŒ&É+ <ë«sê Hê$Tì n<äq+>±
#Ó|æŒq ø=‘·Ô $wüj·Ty˚TMT ˝Ò<äT. Ç˝≤{Ï Ä‘·àdüTÔ‹, nqT∫‘·yÓTÆq |üs¡ì+<ä, Ä&Üfi¯ ¢ + <ä ] ˝Àq÷ n<˚ neTà‘· q +
e´eVü ‰ sê\T e⁄+{≤j· T ì me]ø° Ä<ä]+∫qyê]|ü≥¢ n|üV‰ü dü´+ e⁄+fÒ #·÷&É˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+. ˝≤e⁄>± e⁄qï
‘Ó * j· T <ä ˙ ø±<ä T . yê{Ï ì sêj· T &É + eT÷*+{≤yÓT˝À yÓTT‘·Ô+ düe÷C≤ìï yê]ì |ü+~ n+{≤s¡T >∑qø£ |ü⁄düÔø£+
ìùw~Û+#ê\ì mes¡÷ nqs¡T >±ì n+‘ê #·T\ø£q #˚ùd E>∑TbÕ‡ø£s¡ <Û√s¡DÏ bı&ÉT>∑THê |ü+<=dü+‘· nì sêj·T&É+
ìy˚~+#ê*‡q |üì ˝Ò<ìä e÷Á‘·+ #ÓbıŒ#·TÃ. e⁄+~. Ç+<äT≈£î $#ê]dü÷Ô ‘=*Hê{Ï ≈£ î ˝Ád” Ô \ ≈£ î \≥‘· H êìï ù|J\ ø=~›
ˇø£ Ä]úø£ kÕe÷õø£ ø£<∏ë Áø£e÷ìï #Óù|Œ düVü≤» yêdüÔ$ø£‘·≈£î ‹]–ekÕÔs¡ì ∫Á‹+#·&É+ düVü≤»‘·«+ eTTÁ<ä‘√ q&ç∫q
dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À m˝≤{Ï |ò ü T ≥q\HÓ ’ H ê Ä•düTÔHêïqT.
eTH√ #ê|ü\´+ e÷Á‘·y˚T. Ç+‘·ø£+fÒ
bÕÁ‘·\HÓ’Hê s¡#·sTT‘·\T bı+<äT|üs¡Ãe#·TÃ.
<ës¡TDyÓTÆq $wüj·÷\T ≈£L&Ü |òüTÀs¡yÓTÆq
e÷\|ü*¢ qT+∫ yÓTÆ<ëq+ es¡≈£L ‘Ó\T>∑T
uÛ≤wü˝À e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤s¡T >∑qø£ ne˙ï
kÕVæ≤‘·´+˝À ns¡úX¯‘ê_› øÏ+<äfÒ Ç˝≤{Ï n+XÊ\T e#êÃsTT. m+<äT≈£î sêj·T˝Ò<ä+fÒ @+ #ÓãT‘ês¡T? s¡#·sTT‘· ‘·q ≈£î\+
nsTT‘˚ @ H˚|ü<∏ä´+˝À @ dü+<˚X¯+‘√ #ÓbÕŒs¡qï<˚ ø°\ø£+. ù|πs yê&ÉT‘·THêïs¡T >∑qø£ Bìô|’ @~ sêdæHê #Ó*¢b˛sTTqfÒºHê?
eT÷*+{≤yÓT #·~$‘˚ e÷Á‘·+ s¡#·sTT‘· nÁø£eT+ nqT≈£îqï ø=&Ée{Ï>∑+{Ï ≈£î≥T+ãsêe⁄ ≈£L&Ü #ê˝≤ <äXÊu≤›\ øÏ+<äfÒ
sêdü©\\ô|’H˚ ø£\+ q&ç|æ+#ês¡T. b˛˙ |ü˝…¢˝À¢ n~ düVü≤»+ |ü‹Áe‘· nH˚ ø£<∏ä sêXÊs¡T. ndü˝≤j·Tq ø£<∏ä\T qe\\T #ê˝≤
nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ sêXÊ&ÉqT≈£î+<ëe÷ n+fÒ »q+ n˝≤ yê{Ï˝À XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûë\ Á|ükÕÔeq\T+{≤sTT. yÓTTqï
nqT≈£îqï Á|ü‹ dü+<äsꓤìï e´+>∑´+>± ∫Á‹+#ês¡T. ô|’>± ø£qTïeT÷dæq u≤\#·+<äsY ∫Á‘ê˝À¢q÷ HÓ’‹ø£ $\Te\ |òüTs¡¸DqT
nH˚ø£ eTTK´ |òüT{≤º˝À¢ |üs¡düŒs¡ $s¡T<äΔyÓTÆq ø£<∏äHê\T Çdü÷Ô J$‘·|ü⁄ $ø±s¡ bÕsêÙ´ìï #·÷|æ+#˚ bÕÁ‘·\T mH√ï e⁄+{≤sTT
@~ yêdüÔeyÓ÷ ‘˚\Ã≈£î+&Ü e~˝ÒXÊs¡T. e´_Û#ês¡+ nqï uÛ≤eq >±ì Ä ‘·s¡Vü‰ y˚s¡T. düe÷»+˝À bÂs¡T˝≤¢π> s¡#·sTT‘·\T
Ä<Ûës¡+>± ñ<ä“$+∫q nH˚ø£ E>∑TbÕ‡ø£s¡ |ü<ë\qT n<˚ ≈£L&Ü ◊∫Ãø£+>± ø=ìï Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·&É+ s¡#·Hê
|ü ì >± >∑ T |æ Œ +∫ e<ä * ô|{≤º s ¡ T . ne˙ï eTVæ ≤ fi¯ \ qT •\Œ+˝À uÛ≤>∑+ ‘·|üŒ Á|ü‘˚´ø£ HÓ’‹ø£ dü÷Á‘· uÀ<Ûäq ø±<äT.
øÏ+#·|üπsÃ$>± e⁄+&É>± >∑T&ÉT>∑T&ÉT #·+Á<äT&ç e+{Ï bÕÁ‘·\qT s¡ # · s TT‘· nqT≈£ î Hêï ˝Ò ≈ £ î Hêï ø=+‘· e T+~ Ç+<ä T ˝À
e÷Á‘·+ |òüTq+>±H˚ e]í+#ês¡T.
Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D Á|ü u Û ≤ yê\qT #· ÷ &É { ≤ìøÏ #· ÷ |ü & ÜìøÏ
Hê$Tì Vü≤sƒê‘·T>Ô ∑ Ád”\Ô HÓ‹’ ø£‘ô· |’ á ø±\+˝À Ç+‘· ø£<qä∏ + Á|üj·T‹ï+#·&É+ Áø£è‹eT düeTs¡úq ø√düy˚T nø£ÿs¡≈£î edüTÔ+~.
e<ä \ &É + ÄX¯ à s¡ ´ ø£ s ¡ + . ô|’ > ± nHÓ ’ ‹ ø£ ‘ · yê]˝À eT÷*+{Ï yÓTT<ä{≤yÓT >∑T]+∫q ø£<∏äHê{ÏøÏ @ Á|ü|ü+Nø£s¡D
kÕs¡ « Á‹ø£ e Tqï≥Tº #Ó ù |Œ nH˚ ø ±H˚ ø £ dü + uÛ ≤ wü D \q÷ e⁄+~?
düìïy˚XÊ\q÷ >∑T|æŒ+∫ e<ä*ô|{≤ºs¡T. yê{Ïì uÒU≤‘·s¡T
HÓ+ãsY eHé |òü⁄&ç+–˝À πøe\+ Ä‘·àdüTÔ‹, nqT∫‘·yÓTÆq
#˚dæq≥Tº >±ø£ düe÷»y˚T ˙‹ u≤Vü≤´yÓTÆ+<äqï≥Tº ∫Á‹+#ês¡T. |ü s ¡ ì +<ä , Ä<ä ] +∫qyê]|ü ≥ ¢ n|ü V ü ‰ dü ´ + e⁄+fÒ
Äj·Tq≈£î Ä<Ûës¡yÓTÆq ñ<ëVü≤s¡D\T @$T{À ‘Ó*j·T<äT >±ì eT÷*+{≤yÓT˝À yÓTT‘·Ô+ düe÷C≤ìï #·T\ø£q #˚ùd E>∑TbÕ‡ø£s¡
eTq düe÷»+ Ç+‘· ndüeÔ ´dü+Ô >± nHê>∑]ø£+>± ˝Ò<ìä e÷Á‘·+ <Û√s¡DÏ e⁄+~. Ç+<äT≈£î $#ê]dü÷Ô ‘=*Hê{Ï düVü≤»
#ÓbıŒ#·TÃ. Äj·Tq n˝≤ nqT≈£îHêï eTVæ≤fi¯\qT e÷Á‘·y˚T yêdüÔ$ø£‘·≈£î ‹]–ekÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqT.
W
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
20
ø£$‘·
ø£\‘·q H˚‘H· êï
` õ. yÓ+ø£≥ ø£èwüí
ns¡ n&ÉT>∑T y=s¡˝À y=~–q
Äs¡&ÉT>∑T\ Ns¡
‘·q ø£+fÒ y=~›¬ø’q yêDÏí #·÷|æ+#·Hê n+≥T+~.
>∑T+‘·˝À Ä‘·àqT bı~–q eT>∑Z+
‘·q ì»<˚Vü≤yÓTes√ ‘Ó\TkÕ nì n&ç–+~.
ø±\eT+‘·{≤ yÓ\dæq Hê>∑]ø£‘·\≈£î
yÓ’uÛÑe eÁkÕÔìï #·T{Ϻq ø£fi≤‘·àø£‘·
‘·q düèwæº ø£s¡Ô mes√ ‘Ó\TkÕ nì+~.
ø£+&É, ø£+&Ó ø£+&Ó e&çøÏ
Ns¡\≈£î »Ø|üP\T>± n‹øÏ
Ä‘·à‘√ eT>∑Z|ü⁄ >∑T+‘·≈£î Jedüe÷~Û nsTTqyê&ÉT.
s¡ø£Ô|ü⁄ b˛>∑Tb˛>∑÷ rdæ
|ü&TÉ >∑÷ ù|ø£>± r]Ã
ø£+&Ó sêÁ{≤q ‹|æŒq≥T¢ >±qT¬><äT›˝≤
‘·q ã‘·T≈£îqT ‹ù|Œyê&ÉT.
#·*øÏ eDÏøÏ #ÓeT≥≈£î ‘·&çd”
eTT+&ÉT¢ ‘√* yês¡TŒ\‹ø°
düe÷» nedüsêìøÏ ‘·q |ü]yês¡ HÓ’|ü⁄D≤´ìï
>ös¡e+>± ø£ù|Œyê&ÉT.
ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT
ˇø£ ÁXÊ$T≈£î&ÉT
‘·s¡‘·sê\ ø£&ÉTbÕÁ‘êìï
ø£fi¯>± H˚düTÔqï nuÛ≤>∑T´&ÉT.
|ü>∑Z+˝≤ e÷]q eT>∑Z+
‘·q ø=dü≈£î y˚˝≤&ÉT‘·Tqï<Óes√
‘Ó\TkÕ nì n&ç–+~.
<ä>∑ΔeTe⁄‘·Tqï >∑‘· yÓ’uÛÑe+
Ç~ @ j·T+Á‘·+ s¡–*+∫q ∫#√Ã
‘Ó\TkÕ nì+~.
es¡Ôe÷Hêìï #·˝≤sTTdüTÔqï <Ûäq e÷j·÷C≤\+
‘·q eTsêàìï ã<ä›\T ø=fÒº~ mes¡T n+≥T+~.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
8985034894
ˇø£ BÛeT+‘·T&ÉT
ˇø£ ø£fi≤e+‘·T&ÉT
ˇø£ ø±ìø±˝≤q d”eT\T<ë{Ï e∫Ãq
‘·+Á‘·+ ø£ìø£≥Tº #˚j·T>±
‘·qT H˚dæq eÁkÕÔìπø y˚˝≤&ÉT‘·Tqï
H˚‘·>±&ÉT.
ô|≥Tºã&ÉT\T ì+&çq ˇø£ dü+‘·
‘·qqT ì\Te]+#˚<Óes¡ì n&ç–+~.
ˇø£ |üì‘·qeTTqï #˚‘q·
‘·q˝À Äj·TT<ÛäeTT+~ n+<äT≈£îH˚<Óes¡qï~.
ˇø£ |ü&ç˝Ò#˚ ¬øs¡≥+
‘·H˚ ˇø£ $»j·T s¡Vü≤dü´+ nqï~.
ˇø£ eP´Vü≤+ ˇø£ j·TT<äΔ+
j·T+Á‘· ‘·+Á‘ê\ ø√≥\qT ÄÁø£$T+#˚ HÓ’|ü⁄D´+
ô|≥Tºã&ÉT\qT eT≥º–+#˚
kÕeT÷Væ≤ø£ #Ó’‘·q´y˚T H˚‘·Hêï.
21
ø£<∏ä
ÁuÛÑeTs¡+
` eT˝≤¢¬s&ç¶ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé
8861184899
‘·q¬ø+‘√ ÇwüºyÓTÆq Ä~yês¡+ s√Eq, nB ñ<äj·T+ |üP≥ Vü‰sTT>± yê\T≈£îØÃ˝À q&ÉT+yê*Ã, ÇwüºyÓTÆq
dü+^‘êìï $+≥÷ Äq+<ä ˝Àø±˝À¢ $Vü≤]düTÔHêï&ÉT sê|òüTe. Ä~yês¡+ ` ªÄq+<äμ yês¡y˚T, m+<äTø£+fÒ
ì+bÕ~>± ìÁ<ä ˝Òe&É+ ì+N ªbòÕdtºμì bòÕdtº>± ÁuÒø˘ #˚j·T≈£î+&Ü ªn˝≤ŒVü‰s¡+μ˝≤ Äs¡–dü÷Ô, ø±|ò”ì >∑≥>∑{≤
‘ê>∑≈£î+&Ü ÄkÕ«~+#·&É+ es¡≈£L... ≈£î~πs~ yês¡+ yÓTT‘êÔìøÏ ˇø£ÿ Ä~yês¡+ Hê&ÉT e÷Á‘·y˚T.
n≥Te+{Ï Äq+<äeTj·T ø£åD≤˝À¢ bò˛Hé yÓ÷‘·\T, ôd˝Ÿ ªø£¢uŸμ nì |ü*øÏq|ü⁄&ÉT n‘·ì ø£+sƒ¡+˝À <äs¡Œ+ <Ûä«ì+∫+~.
≈£L‘·\T $q&ÜìøÏ #ê˝≤ ∫sê≈£î|ü&TÉ ‘·T+{≤&ÉT sê|òTü e. nsTTHê sê|òüTe ø£+fÒ Ä]úø£+>± ø±düÔ ô|’ yÓT≥Tº˝À ñqï lø±+‘Y
n‘· ì ÇcÕº s TTcÕº \ ‘√ |ü H ˚ ¢ ≈ £ î +&Ü, ªª@ rs¡ T >∑ qqT >=+‘·T˝À <äs¡Œ+ sê|òüTeì ø£åDø±\+ bÕ≥T ‘Ó©ì nuÛÑÁ<ä‘ê
<äj·Tp#Ó<äy√...μμ nqï ]+>¥{ÀHé‘√ yÓTTu…’˝Ÿ ÁyÓ÷–+~. uÛ≤yêìøÏ ˝ÀqT #˚dæ+~.
ªyê\T≈£ î ØÃμ, ª]+>¥ { ÀHé μ \qT ã{Ï º n‘· ì ~ eTT~$T
ªª ªÁô|ò+&éwæ|t &˚μ s√Eq ø£<ë... #·÷<ë›+˝Ò...μμ nHêï&ÉT
ej·TdüqT≈£î+fÒ bıs¡ã&ɶfÒº. eT÷&ÉT |ü<äT\≈£î $T+∫ Hê\T>∑T BÛe÷>± sê|òüTe, ø£¢ãT“˝À ìs¡íj·÷\‘√ ‘·qπøMT ì$T‘·Ô+
|ü<äT\ ˝À|ü⁄ ej·TdüTyê&Ó’Hê sê|òüTeøÏ Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q C≤dæÔ. ˝Òq≥Tº.
Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î eTqdüT‘√H˚ ‘·|üŒ ej·TdüT‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò<äì
ªª#· ÷ <ë› e T+fÒ ø±<ä T sê, n+<ä T π ø Ç+‘· n&Ü«Hé ‡ >±
qeTTà‘ê&ÉT sê|òüTe.
#ÓãT‘·THêï. }fiÀ¢ ñqï qTy˚« Ç˝≤ n+fÒ, ô|’ }fi¯fl qT+&ç
ªÄq+<äyês¡+μ |üP≥ ≈£L&Ü Vü‰sTT>± ñ+&Éìe«s¡Tμ e#˚Ãyêfi¯ó¢ Ç+¬øìï kÕ≈£î\T #ÓãT‘ês√ Ä˝À∫+#·T...μμ ˇ|æŒ+#˚
nqT≈£î+≥÷ ôd˝Ÿ n+<äT≈£îì ã≥Hé H=øÏÿ ªªVü≤˝À!μμ nHêï&ÉT. Á|üj·T‘·ï+>± nHêï&ÉT lø±+‘Y.
ªª@sê, sê|òüTyê u≤e⁄Hêïyê?μμ n+≥÷ lø±+‘Y n{Ïï+∫.
M[¢ < ä › π s ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ À ñ+≥THêïs¡ T . $T>∑ ‘ ê
ªª@sê @$"{Ï $X‚wü+...?μμ nq&ç>±&ÉT sê|òüTe.
ùdïVæ≤‘·T\+‘ê yÓ’C≤>¥, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, eTT+u…’ e+{Ï Ç‘·s¡
ª@sêμ nqï dü+uÀ<Ûäq yê[fl<ä›s¡÷ düVü‰<Ûë´j·TT\qï dü+>∑‹ q>∑sê\ qT+&ç sêe\dæq yêfi‚¢.
‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~.
ªªdüπs... n˝≤π> ø±˙... ekÕÔÁHê...μμ nHêï&ÉT sê|òüTe Çø£
ªªeTq u≤´#Y yêfi¯¢+<äs¡+ e#˚ÃHÓ\ sêuÀj˚T ªÁô|ò+&éwæ|t ‘·|üŒ<äqï≥Tº, yê]ì dü+‘·Twüº|üs¡TdüTÔqï≥Tº.
&˚μ s√Eq ø£\TdüT≈£î+fÒ u≤e⁄+≥T+<äì H˚q÷, øÏXÀsY yÓTTqï
ªªn<äZB... n+‘˚ ø±<äTs√jYT... ˙‘√ ≥#Y˝À ñqï yêfi¯¢+<ä]
ø£¢ãT“˝À ø£*dæq|ü⁄&ÉT nqT≈£îHêï+sê...μμ
#Ó$˝À á yÓTùdCŸ }<ÓjYT...μμ VüQcÕs¡T>± nHêï&ÉT lø±+‘Y.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
22
ªyê&ç¬ø+<äT≈£î+&É<äT VüQcÕs¡T? m+‘·ùd|üP ‘·q ñqï‹ì
q\T>∑T] eTT+<ä÷ Á|ü<ä]Ù+#ê\qï<˚ yê&ç ‘ê|üÁ‘·j·T+.
n+<äTπø>± m|ü&Ó|ü&ÉT n≥Te+{Ï neø±X¯+ <=s¡T≈£î‘·T+<ëì
m<äTs¡T#·÷&ɶ+, n|ü&É|ü&É÷ Ç˝≤+{Ï düy˚Tàfi¯Hê\ ù|]≥ Ä
neø±XÊ\T düèwæº+#·T≈£îì, n+<äØï b˛>∑T#˚dæ ‘·q ªm<äT>∑T<ä\μ
ì Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ yê&çø£\yêfÒ>±μ nì eTqdüT˝ÀH˚
nqT≈£îHêï&ÉT sê|òüTe.
ªªdüsπ >±˙, ô|’ }fi¯flqT+&ç ≈£L&Ü eTH√fi¯ó¢ ekÕÔs+¡ ≥THêïyé...
eT] X¯XÊ+ø˘ ≈£L&Ü edüTÔHêï&Ü? ndü\T yê&ÉT ≥#Y˝À
ñHêï&Ü?μμ nì m+‘√ ñ‘·T‡ø£‘·‘√ n&ç>±&ÉT sê|òüTe.
X¯XÊ+ø˘ì >∑÷]à Á|ü‘˚´øÏ+∫ n&É>∑&É+˝À $X‚wüeTT+~.
ø±˝ÒCŸ s√E˝À¢ lø±+‘Y, X¯XÊ+ø˘ |üs¡düŒs¡+ ˇø£] πøsê|òt
mÁ&Édt eTs=ø£s¡qï≥Tº ˇπø u…’ø˘ MT<ä ‹s¡T>∑T‘·T+&˚yêfi¯ó¢. Ä]úø£
dæú‹>∑‘·T\ kÕs¡÷|ü´‘· yê] ùdïVü≤ ã˝≤ìøÏ |ü⁄Hê~>± ì*∫+~.
ªªX¯XÊ+ø˘ H˚s¡T>± ≥#Y˝À ˝Ò&ÉT >±˙, yêfi¯¢
ã+<ÛäTy=ø±j·Tq yÓTTqï z ô|[fl˝À ø£*XÊ&ÉT.
Äj·Tq Çø£ÿ&˚ $Tj·÷|üPsY˝À
ñ
+≥THêï&ÉT. ø=~›>± ÁX¯eT|ü&ç Äj·Tìï ø£*ùdÔ X¯XÊ+ø˘
HÓ+ãsY <=s¡ø£ÿb˛<äT... yêDÏí ≈£L&Ü s¡|æŒ<ë›+...μμ
n+≥÷ eTTqT|ü{Ï ø£+fÒ ¬s{Ϻ+∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√
nHêï&ÉT lø±+‘Y.
X¯XÊ+ø˘ ù|s¡T $+≥÷H˚ lø±+‘Y >=+‘·T bò˛H√¢ $ì|ædüTÔHêï
eTqdüT e÷Á‘·+ yÓqTø£{Ï s√E˝À¢øÏ yÓ[flq≥Tº düŒwüº+>±
‘Ó\Tk˛Ô+~.
m&É‘]Ó |æ ˝Ò≈î£ +&Ü X¯XÊ+ø˘‘√ ‘·q nqTuÛyÑ ê\, nqTuÛ÷Ñ ‘·T\
C≤_‘ê #Ó|üŒkÕ>±&ÉT. mH√ïkÕs¡T¢ #Ó|æŒq dü+>∑‘·T˝Ò nsTTHê
eT∞fl, eT∞fl #Ó|üŒ&É+ n‘·ìø√ düs¡<ë. ªÇHé ø£$T+>¥ ø±˝Ÿμ
ø±ã{Ϻ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü $+≥THêï&ÉT sê|òüTe. $+≥Tqï
sê|òüTeøÏ, X¯XÊ+ø˘ ø√düy˚T ãVüQXÊ á ª¬>{Ÿ`≥T¬><äsYμ lø±+‘Y
@sêŒ≥T #˚düTÔHêï&˚yÓ÷qqï dü+<˚Vü≤+ e∫Ã+~. nsTTHê
nj·TT´+&=#·TÃ.
ªªÇ+‘·ø° mø£ÿ&É ø£\TdüTø√uÀ‘·THêïssê?μμ
ªª•˝≤ŒsêeT+... f…ÆyéT, $T>∑‘ê $wüj·÷\˙ï eT∞fl bò˛Hé
#˚dæ #ÓãT‘ê. Çø£ ñ+{≤ eT]...μμ n+≥÷ bò˛Hé ø£{Ÿ #˚XÊ&ÉT
lø±+‘Y.
***
ª|üPs¡« $<ë´]ú düy˚Tàfi¯q+μ... n#·Ã+>± n<˚ ø±ø£b˛sTTHê,
ªbÕ‘· ùdïVæ≤‘·T\ ø£\sTTø£μqT >∑÷]Ã Ä˝À∫düTÔ+fÒ sê|òüTe
eTqdüT ‘·q bÕ‘· ùdïVæ≤‘·T\+<äØï ø£\TdüTø√uÀ‘·THêïqqï
dü+‘√wü+‘√ zyÓ’|ü⁄, ÇH˚ïfi¯fl ‘·sê«‘· yêfi¯¢qT ø£\TdüT≈£îH˚≥|ü&ÉT
‘·qì q÷´q‘·≈î£ >∑T]#˚ùd ‘·q ªÄ]úø£ dæ‹ú μ e\¢ Ä+<√fi¯q‘√
eTs√yÓ’|ü⁄ }–dü˝≤&ç+~.
nsTTq|üŒ{Ïø° ìs¡+‘·se¡ T÷ ‘·q‘√ düV≤ü yêdü+ #˚ùd ìsêXÊ,
ìdüŒèVü≤\≈£î ø=~› düeTj·T+ dü«dæÔ |ü*øÏ, >∑‘· düàè‘·T\‘√ ø=+‘·
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
HêkÕº*®ø˘>±, sêuÀe⁄ ª¬>{Ÿ`≥T ¬><äsYμì }Væ≤+#·T≈£î+≥÷
ø=+‘· bÕs¡eX¯´+‘√q÷ &√˝≤j·Te÷q+ ø±kÕ>±&ÉT.
∫qïHê{Ï dü+>∑‘·T\T »„|æÔøÏ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥Tqï n‘·ìøÏ
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢H˚ ì»yÓTÆq k˛wü*»+ ñ+≥T+<äì|æ+∫+~. @MT
‘Ó*j·Tì ne÷j·Tø£‘·«+‘√ ‘ês¡‘·e÷´\T ˝Òø£ n+<äs¡÷ ø£\dæ
yÓT\dæ >∑&ç|æq s√E\$. nsTTq|üŒ{Ïø° n|ü&É|ü&É÷ sê|òüTe
#=ø±ÿ ∫s¡T>∑T˝À¢+∫ ù|<ä]ø£+ ‘=+– #·÷ùd~. lø±+‘Y,
X¯XÊ+ø˘ ˝≤+{Ï yêfi¯¢ j·T÷ìbòÕ+ qT+&ç yÓ\Te&˚ ôd+≥T
yêdüq ø±¢düT˝À ø±´|æ≥*C≤ìï yê´|æ+|üCÒùd~.
Áø£eT+>± ej·TdüT, }Vü≤, ‘·s¡>∑‹ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B›
‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ düe÷»+˝Àì ñ#·Ã¤, ìe÷ï\T ‘·eT
eT<Ûä´ ≈£L&Ü bı&Édü÷|ü&É+ >∑eTì+#ê&ÉT sê|òüTe.
sê|ò ü T eøÏ ‘· + Á&ç q T+&ç yês¡ d ü ‘ · « +>± n|ü  \T,
nqTe+•ø£+>± nHês√>∑´eT÷ dü+Áø£$T+#êsTT. yê{Ïì <ë{Ï
|ü]¬>‘˚Ô ªe&çμ Á|üdüTÔ‘·+ yÓ\>∑u…&ÉT‘·Tqï ñ<√´>±ìøÏ
˝Ò<äT.
uÛÖ‹ø£ yê<ëìøÏ |ü≥º+ ø£fÒº dü+|òüT+˝À |òüTq+>±,
&Ü+_ø£+>± ‘·q ñìøÏì #ê≥Tø√>∑\ eqs¡T˝ÒM
˝Ò ì sê|ò ü T e dü V ü ≤ »+>±H˚ ª˝À Ábıô|ò ’ ˝ Ÿ μ ˝À
ñ+&çb˛j·÷&ÉT.
n‘·&ÉT á ªø£≈£LHéμ qT+&ç ãj·T{Ïø=∫à d”‘êø√ø£
∫\Tø£˝≤ e÷]b˛e&ÜìøÏ Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q, ªÄq+<äμ yêsê\T
düVü≤ø£]düTÔ+{≤sTT.
ˇø£yÓ’|ü⁄ ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤‘·T\qT ø£\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î eTqdüT‡
ñ$«fi¯Sfls¡T‘·THêï, á ª&û e÷πsÿwüHéμ Á|üuÛ≤e+ e\¢ ‘·qT ô|+∫
b˛wæ + #· T ≈£ î qï q÷´q‘· |ü ] ~Û ì #Û ˚ ~ +#· T ≈£ î ì ãj· T {Ï ø Ï
sêe&ÜìøÏ dü+X¯sTTdüTÔHêï&É‘·qT.
***
Ä>∑wüߺ e÷dü+˝À yÓTT<ä{Ï Ä~yês¡+.
nqT≈£ î qï dü e Tj· ÷ ìøÏ •˝≤ŒsêeT+ e<ä › ø Ï sê|ò ü T e
ùdïVæ≤‘·T\T ˇø=ÿø£ÿs¡T sêkÕ>±s¡T. øÏXÀsY, lø±+‘Y, øÏs¡DY,
düT<Ûëø£sY, dürwt, yêdüT, qMHé n+<äs¡÷ e#êÃs¡T. X¯XÊ+ø˘
Ç+ø± sê˝Ò<äT. ø£\TdüT≈£îqï n+<äs¡÷ ªùdïVæ≤‘·T\ |ü+&ÉT>∑μ
X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T |üs¡düŒs¡+ ‘Ó*j·TCÒdüT≈£îHêïs¡T.
X¯XÊ+ø˘ sêì ø±s¡Dy˚T+≥ì ˇø£{Ï, ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ˇø£]<ä›s¡T
lø±+‘Y ì n&ç > ±s¡ T . ø±˙ n‘· q T $ì|æ + #· T ø√qfÒ º
$~*+#˚XÊ&Ü Á|üX¯ïì.
#ê˝≤ø±\+ ‘·sê«‘· ø£\TdüT≈£îqï ùdïVæ≤‘·T\+‘ê eT∞¢ ∫qï
|æ\¢˝…’ b˛j·÷s¡T. yê] e÷≥˝À¢ ñ<√´>∑+, dü+bÕ<äq, uÛ≤s¡´,
dü+‘êq+, ÄdüT\Ô T, ã≥º‘\· , u≤qbı≥º... ø±˝ÒJ s√E\ Ä&É
ùdïVü ‰ \T, ˝… ø £ Ã s¡ s ¡ ¢ ìø˘ H˚ y é T ‡... n\yê≥T¢ . .. Çe˙ï
bı+–bısê¢sTT.
n+‘ê yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢˝À, ˝≤´|t{≤|t\˝À ñqï uÛ≤sê´ |æ\¢\
bò˛{À\T ˇø£]ø=ø£s¡T #·÷|æ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. bò˛{À\T ªøÏ¢ø˘μ
23
ø£$‘·
#˚ùdyês¡÷
bÕ\T<=s¡ø£ì bÕbÕsTT\T
ô|qTôd’q´+˝≤ e÷]
9849753298
˙ yê] @ø£#Á·Û ‘ê~Û|‘ü ê´ìøÏ
ìqTï ˙e⁄ eT\#·Tø=ì
n&ÉTø¶ ≥£ º y˚jT· {≤ìøÏ
á Á|ü|+ü #êìï
m|ü⁄Œ&É÷ dæ<yΔä T˚
n˝≤ @\T‘·÷H˚ ñ+{≤yê
n+<äTøπ Äø±XÊeT+‘·
nì Á|ü•ï+#·ee÷à
m‘·TqÔ ñqï
z
Á|ò&” +É ≥esY
<˚XÊ\ eT<Û´ä &Ü\sY ø£≥\º ‘√
ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì s√|t yêøÏ+>¥ #˚d÷ü Ô ˙e⁄ yê]≈£Lÿ&Ü
‘··\e÷ìø£ƒy˚T
mes¡÷ #·÷&É˝Ò<äì
yê] dæ‹ú øÏ ≈£L&Ü
#·÷dæHê »+ø£ì
˙e⁄
Á|ü‹_+ãy˚T
Ä Hêj·T≈£î\ \C≤®sV¡ ≤æ ‘· <Û√s¡DøÏ Ï
$düTÔb˛‘·÷H˚ $düT≈£îÿ+≥÷H˚
ñÁ>∑yê<ëìøÏ
‘·eT ñìøÏø√dü+ $qÁeT+>±
nÁ>∑yê<ëìøÏ
dü˝≤eTT#˚düTÔqï yê]‘√bÕ≥T
á Á|ò&” +É ≥esY
Ä #·s´¡ *ï m+&É>&∑ TÉ ‘·÷
e´‹πsø£eTì #Ó|üŒy˚
sêø£då øü è£ ‘ê´\≈£î n&ÉT|¶ &ü TÉ ‘·÷
n|ü⁄Œ&˚ ˙e⁄ Á|ü|+ü #êìøÏ
n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ‹s¡T>∑Tu≤≥T
‘·\e÷ìø£eTe⁄‘êe⁄
|Á &”ò +É ≥esY »+<Ûë´\ s¡|Tüò Tu≤ãT
•~Û˝≤˝À¢qT+∫
•Ks¡+˝≤ ˝Ò∫q
z Á|ò&” +É ≥esY
ñÁ>∑yê<ëìøÏ düe÷<Ûëq+>±
Á|ü»\ <Ûs’Ó ê´ìøÏ yÓqTï˝≤
<Ûs’Ó ê´ìøÏ dü÷∫ø£>± ì\∫q
z ùd«#Ûêä dü÷|ú eü ÷
˙≈£î e÷ CÀVü‰s¡T
Ç|üŒ{Ïøπ ø±>∑&Ü|ü{qºÏ
ùd«#Ûêä eT÷]Ô
Äø±X¯+øπ dæ #·÷k˛Ô+~
˙yê] $»j·÷\qT ø°]kÔ ˛Ô+~
Ä>∑&Ü\q÷ z ø£+≥ MøÏkå ˛Ô+~
#·eTTs¡T¬ø’ düs¡T≈£î¬ø’
yê´bÕsêì¬ø’ e´eVü‰sêì¬ø’
neì yÓTT‘êÔìøÏ @ø£<èäÛ e+>±
#˚düTÔHêïs¡T.
ªsêø£ b ˛sTT ñ+fÒ ª#ê˝≤μ ø√˝ÀŒsTT ñ+&˚ yêDí μ ì
nqT≈£îHêï&ÉT sê|òüTe.
X¯XÊ+ø˘ Çø£ sê&Éì nqT≈£îqï ‘·sê«‘· lø±+‘Yì n&ç>±&ÉT
sê|òüTe ` ªª@sê, X¯XÊ+ø˘ sê˝Ò<˚+?μμ nì.
ø=~›>± e÷]q eTTK ø£e[ø£\‘√ lø±+‘Y sê|òTü eì ø±düÔ
|ü ø £ ÿ øÏ rdü T ¬ ø [¢ , ªªn+<ä s ¡ ÷ ªyêDÏ í μ >∑ T ]+∫ qH˚ ï
n&ÉT>∑T‘·THêïπs+Á{≤... sêø£b˛‘˚ b˛j·÷&ÉT... n+‘ê eTq
eT+∫πø... m+C≤jYT #˚<ë›+ |ü<ä...μμ n+≥÷ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.
ª@+ »]>∑T+≥T+<äu≤“μ nqT≈£î+≥÷ ˇøÏ+‘· ÄX¯Ãsê´ìøÏ
>∑Ts¡j·÷´&ÉT sê|òüTe.
ùdïVæ≤‘·T\+‘ê ø£*dæb˛sTT, eT∞¢ yê]˝ÀH˚ ∫qï ∫qï
»≥T¢>± $&çb˛sTT e÷{≤¢&ÉTø√kÕ>±s¡T.
n+<ä] >∑Tdü >∑Tdü\ eT<Ûä´ X¯XÊ+ø˘ì >∑÷]à z #˚<äT
ì»+... uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ì»+... >∑T|üeT+~.
n~ ` ªX¯XÊ+ø˘ øÏ msTT&é‡ e∫Ã+~μ.
ªªì»e÷?... ø±<ë??μμ
ªªÄ eT#·Ã e\¢H˚ yê&û ª¬>{Ÿ ≥T ¬><äsYμøÏ sê˝Ò<äTμμ
ªªÄ eT<Ûä´ ÄÁùdº*j·÷˝À ø=~› s√E\T ñ+&ç e#êÃ&ÉT
>∑Ts¡T&ÉT... nø£ÿ&É u≤>± m+C≤jYT #˚dæq≥TºHêï&ÉT... Ç|ü&ÉT
nqTuÛÑ$düTÔHêï&ÉT...μμ
Ç˝≤ ‘·˝≤ ˇø√ÿ u≤D+ dü+~Û+#·kÕ>±s¡T` nø£ÿ&É ˝Òì
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
e´øÏÔ e´øÏÔ‘·«+ MT<ä. á ∫e] u≤D+ dü+~Û+∫+~ eT¬ses√
ø±<äT` lø±+‘Y. lø£èwüßíDÏí ns¡T®qT&√, ns¡T®qTDÏí lø£èwüßí&√
yÓ÷dü+ #˚dæq≥ºì|æ+∫ eTqdüT‡ ∫e⁄≈£îÿeT+~ sê|òüTeøÏ.
nø£ÿ&ÉTqï $T>∑‘ê yê]˝À X¯XÊ+ø˘‘√ n+‘·>± düìïVæ≤‘·
dü+ã+<Ûä+ ˝Òì yê¬se¬s’Hê á e÷≥ nì ñ+fÒ n~ ª˝Àø£
Ø‹μ>± düs¡T›≈£îb˛j˚Tyê&ÉT sê|òüTe. ø±˙ ˇø£|ü&ÉT n‘·ìøÏ
n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&Ó’, düìïVæ≤‘·+>± yÓT*–q yê&Éj·TT´+&û Ç|ü&ÉT
n‘·&ÉT ˇø£ s¡T>∑à‘·‘√ ñqï+‘· e÷Á‘êq n‘·ì‘√ ‘·q¬ø+‘·
e÷Á‘·eT÷ dü+ã+<Ûä+ ˝Òq≥Tº, kÕe÷õø£+>± n‘·ìï yÓ*
y˚düTÔqï≥÷º e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï lø±+‘Yì #·÷ùdÔ sê|òüTeøÏ ndüVü≤´+
y˚dæ+~.
ªãVüQXÊ X¯XÊ+ø£øÏ Ä yê´~Û ˝Òø£ á s√E á y˚&ÉTø£øÏ
Vü‰»¬s’ ñ+fÒ... ªÄ]úø£+>±μ ‘·≈£îÿe˝ÀqTqï ‘·q ª˝Òì ‘·q+μ
lø±+‘Y ªbÕsTT+{Ÿ Ä|ò t Äu… ® ø Ï º y é μ >± e÷] yÓ * øÏ
>∑Ts¡j·TT´+&˚<˚yÓ÷. lø±+‘Y ˝≤+{Ï yêfi¯ó¢ m˝≤dæºø˘>± m˝≤¬>’Hê
s¡+>∑T\T e÷s¡Ã>∑\ düeTs¡TΔ\T... ˇø£ $<Ûä+>± X¯XÊ+ø˘ msTT&é‡
yê´~Û ‘·q ªq÷´q‘·μqT ªÄ|òt ôd{Ÿμ #˚dæq≥ºsTT+~...μ nì
eTqdüT˝ÀH˚ nqT≈£îHêï&ÉT sê|òüTe.
Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ø±düÔ >∑T≥Tº>±, >∑Tdü>∑Tdü>± e÷{≤¢&çq
lø±+‘Y Ç|ü&ÉT ø±düÔ >∑{Ϻ>±H˚ me]‘√H√ #ÓãT‘·THêï&ÉT`
ªªÄ e÷j·T<ë] s√>∑+ n+{Ï+#·T≈£îqïyê&ÉT sêø£b˛‘˚H˚
u≤e⁄+~ ø£<ä÷...μμ nì
W
24
|ü]o\q
kÕVæ≤‘·´+ - H˚{Ï |ü]o\q
ÁbòÕsTT&é dæ<ëΔ+‘· ø±\+ Hê{Ï - yê+#Û\· nD∫y˚‘· Ç|ü&Óøÿ£ &ÉT+~? neø±XÊ\T - $#·Ã\ $&ç‘q· + - yÓ<’ ´ä
kÕ+πø‹ø£ $C≤„q+ - e+{Ï$ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&+É
e\¢ - yê+#Û\· nD∫y˚‘· - Á|üXï‚ ˝Ò<Tä ! á s¡#H· ê XË*’ ˝À
s¡#q· \ e\¢ - ÁbòÕsTT&é dæ<ëΔ+‘· ø±\+Hê{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝Ò
Ç|ü&É÷ ñqï≥T¢ - ‘·|ü&ÉT dü+πø‘ê\T Çe«&É+
»s¡T>∑T‘·T+~. ñqï~ ˝Òq≥T¢ #Ó|üŒ&É+, ˝Òì~ ñqï≥T¢
#Ó|üŒ&É+, eÁø°ø£s¡D »s¡T>∑T‘êsTT! düe÷»+˝À e∫Ãq
|ü]D≤e÷\qT >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~! á
kÕVæ≤‘·´+ ‘˚*>±Z ns¡+ú ø±<äT, bÕsƒ≈¡ î£ \T ˝ÒsT¡ ! ø=~›eT+~
y˚T<Ûë$ esêZìøπ |ü]$T‘·yTÓ bÆ ˛‘·T+~.
- »j·T+‹ bÕbÕsêe⁄
8912557961
düe÷»+ - kÕVæ≤‘·´+ - #·]Á‘· - M{Ï eT<Û´ä dü+ã+<Ûë\T
|üsd¡ Œü s¡+ Á|üu≤Û $‘·eTÚ‘êsTT. düe÷» ìsêàD≤\≈£L, \øå±´\≈£L
~XÊ ìπsΔX¯+ #˚j·T&É+˝À ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. kÕVæ≤‘·´+˝À
yêdüÔyê\qT eÁø°ø£]+#·&É+ ˝Ò<ë $düà]+#·&É+ »]–‘˚, Ä
Á|üuÛ≤e+ düe÷»+ MT<ä, #·]Á‘· MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. Vü‰ì
»s¡T>∑T‘·T+~.
dæ<ëΔ+‘ê\T - dü÷Árø£s¡D\T - Á|üe÷D≤\T <äèø£Œ<∏ë\T - Ä˝À#·q\T - düè»qX¯øÏÔ - düè»Hê‘·àø£ ø£fi≤
$\Te\T - kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ~XÊìπsXΔ +¯ #˚dæ q&ÉT|ü⁄‘êsTT. nM
e÷s¡T‘êsTT. nM ÁbÕdü+–ø£‘q· T ø√˝ÀŒ‘êsTT. düeTø±©q‘·qT
ø√˝ÀŒ‘êsTT. yê{Ïì m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |ü]o*+#·Tø√yê*‡q
nedüs+¡ ñ+~. yê{Ïì es¡eÔ ÷q nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>±
e÷s¡ T Ãø√e&É y Ó ÷ , ˝Ò < ë ‘=\–+#· T ø√e&É y Ó ÷ #˚ j · ÷ *‡
e⁄+≥T+~. Ä $<Û+ä >± #˚dTü ø√ø£b˛‘˚, kÕVæ≤‘·´+˝À yêdüyÔ ê\
eÁø° ø £ s ¡ D »s¡ T >∑ T ‘· T +~. ø=ìï dü + <ä s ꓤ \ >∑ T ]+∫
e÷{≤¢&ÉT≈£î+<ë+.
#Ó‘’ q· ´ Ádüe+‹ :- ÁbòÕsTT&é eTH√ $X‚w¢ Dü dæ<ëΔ+‘·+˝À+∫
kÕVæ≤‘·´+˝À - #Ó‘’ q· ´ Ádüe+‹ - s¡#H· ê XË*’ e∫Ã+~. CÒyTé ‡
C≤sTTdt s¡∫+∫q. j·TT©ôddt - BìøÏ Á|üe÷D+>± #ÓbÕÔsT¡ .
ªdüT|üÔ #˚‘·qμ˝À ãj·T\T<˚], ª#˚‘·qμ˝ÀøÏ e#˚Ã≥|ü&ÉT,
s¡÷bı+B s¡÷bı+<äì |ü<ä C≤\+ - #Ó’‘·q´ Ádüe+‹˝À
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ñ+≥T+~. nìj·T+Á‹‘·, Äø£dàæ ø£‘,· j·÷<äè∫äø‘£ ,· ndü+ã<ä‘Δ ,·
ndü+<äs“¡ ‘¤ ,· nqs¡‘ú ,· ndüŒdü‘º ,· nÁø£eT‘· - e+{Ï \ø£Då ≤\T
ø£*– ñqï Ä˝À#·Hê Ádüe+‹ì - #Ó‘’ q· ´ Ádüe+‹ - s¡#H· ê
XË’* ∫Á‹düTÔ+~. Á|üø£è‹ dæ<äΔyÓTÆq yê+#Û·\T, nyê+#Û·\
nD∫y˚‘,· düT|üÔ #˚‘q· ˝À yê{Ï düJe ndæ‘Ô «· +, ø£\\T, ø£\˝À¢
n$ Á|üø{£ ‘Ï · eTe&É+, Ä ø£\\ $X‚w¢ Dü , e÷qdæø£ düeTdü´\
|ü]cÕÿs¡+ - ÇM á dæ<ëΔ+‘·+˝Àì $T[‘·yTÓ qÆ $wüj÷· \T.
‘Ó\T>∑T˝À ø=ìï qe\\˝Àq÷, ø£<˝ä∏ À¢q÷, á s¡#H· ê XË*’ ì
ñ|üj÷Ó –+#ês¡T ø±˙ Hê´j·T+ #˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷s¡T. eÁø°øs£ D¡
ø£ì|ædTü +Ô ~. ÁbòÕsTT&é dæ<ëΔ+‘· ø±\+ Hê{Ï - yê+#Û\· nD∫y˚‘·
- Ç|ü&Óøÿ£ &ÉT+~? neø±XÊ\T - $#·Ã\ $&ç‘q· + - yÓ<’ ´ä
kÕ+πø‹ø£ $C≤„q+ - e+{Ï$ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&+É e\¢
- yê+#Û\· nD∫y˚‘· - Á|üXï‚ ˝Ò<Tä ! á s¡#H· ê XË*’ ˝À s¡#q· \
e\¢ - ÁbòÕsTT&é dæ<ëΔ+‘· ø±\+Hê{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝Ò Ç|ü&É÷ ñ
qï≥T¢ - ‘·|ü &ÉT dü+øπ ‘ê\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ñqï~
˝Ò q ≥T¢ #Ó | ü Œ &É + , ˝Ò ì ~ ñqï≥T¢ #Ó | ü Œ &É + , eÁø° ø £ s ¡ D
»s¡ T >∑ T ‘êsTT! dü e ÷»+˝À e∫Ãq |ü ] D≤e÷\qT
>∑ T ]Ô + #· ø £ b ˛e&É + »s¡ T >∑ T ‘· T +~! á kÕVæ ≤ ‘· ´ + ‘˚ * >±Z
ns¡ú+ø±<äT, bÕsƒ¡≈£î\T ˝Òs¡T! ø=~›eT+~ y˚T<Ûë$ esêZìπø
|ü]$T‘·yÓTÆb˛‘·T+~.
25
HÓ\ø=qï nuÛÑÁ<ä‘·, Ä+<√fi¯q, ìdü‡Vü‰j·T‘·
e÷õø˘ ]j·T*»+ : @ ìj·Te÷\÷,
e+{Ï <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ - ‘ê‘êÿ*ø£ ñ
ìã+<Ûäq\÷, ìj·T+Á‘·D\÷, ìã<äΔ‘·\÷
|üXe¯ Tq+ ø√dü+ - á •\Œ eT<ä´+ düèwæ+º ∫
˝Ò≈î£ +&Ü, eTìwæ Ä˝À#·Hê Ádüe+‹ ùd«#·Ã>¤ ±,
ùd$+#ês¡T! á •\Œ+ $cÕ<ä+ - |ü˝≤j·Tq
düV≤ü » Á|üyêVü≤+˝≤ düV≤ü »+>± Á|üeVæ≤+#ê*.
yê<ä+ - Áù|sπ |ædTü +Ô ~! <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢+∫
nH˚ Ä˝À#·H˚ - düÁ]j·T*»+ - ø£fi≤ ñ
ãj·T≥|ü&É&ÜìøÏ ø±yê*‡q ns¡úe+‘·yÓTÆq
<ä ´ eT+>± s¡ ÷ |ü ⁄ ~<ä T › ≈ £ î +~. Áô|ò + ∫ ø£ $ ,
ìsêàDo\ #Ó‘’ q· ´|ü⁄ yêdüq ≈£L&Ü á •˝≤ŒìøÏ
$eTs¡Ù≈£î&ÉT, Ä+Á&˚ Áu…|üHé BìøÏ Ä<äT´&ÉT.
ndü\T –≥º<Tä ! Á|ü|+ü #· j·TT<ëΔ\ ø±\+Hê{Ï
1915-1925 ø±\+˝À »s¡ à ˙˝À mø˘‡Áô|wüìwüߺ - ñ<ä´eT+ }|ü+<äTø=+~. <ëìøÏ d”«&çwt (dt) |ü]dæ‹ú y˚sT¡ . Á|üC≤kÕ«eT´ e´edü\ú T @s¡Œ&ܶø£ e∫Ãq |ü]dæ‹ú
Hê≥ø£ s¡#s· TT‘· Ä>∑wßü º (dæ+º &é u…sZY Ä<äT´&ÉT. Ç~ yêdü$Ô ø£‘ê y˚s¡T. ÄHê{Ï BìøÏ Ç|ü&ÉT ÁbÕdü+–ø£‘·, düeTø±©q‘·
yê<ëìï ‹s¡dÿü ]düT+Ô ~. Ä+<√fi¯q˝À, nuÛÁÑ <ä‘‘· √ ‘·\&¢ \ç T¢‘T· qï mø£ÿ&ÉT+{≤sTT?! uÛ≤e e´ø°øÔ s£ D¡ ùd«#·Ã¤ ≈£L&Ü Ç|ü&ÉT ø±düÔ
Ä<ÛTä ìø£ e÷qe⁄ì e÷qdæød£ ‹úæ ì Ä+‘·s+¡ –ø£ nqTuÛyÑ ê\‘√ yÓTs¡T>±ZH˚ ñ+~. y˚T<∏ë esêZìøπ |ü]$T‘·yTÓ qÆ •\Œ+.
düeTø±©q‘· : á $wüj·T+˝À ø=+<äs¡+≥Tqï e÷≥\T
e´ø°Ôø£]+#·&Éy˚T Bì Á|ü<Ûëq <Û˚´j·T+. á ø£fi≤ ñ<ä´e÷\
Á|üu≤Û e+˝À+∫ - e÷õø˘ ]j·T*»+ - e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\TdüT+Ô ~. eTT+<äT>± #Ó|ü ≈£î+<ë+. J$‘· >∑eTq+ y˚>e∑ T+‘· eTÚ‘·T+~.
»s¡à˙øÏ #Ó+~q ÁbòÕ+CŸ s√Vt≤ 1925˝À - e÷õø˘ ]j·T*»+, düe÷» >∑eTq+ y˚>e∑ T+‘· eTÚ‘√+~. Á|üC≤ Jeq $<Ûëq+˝À,
XË ’ * ˝À ‘· « s¡ ‘ · « s¡ > ± e÷s¡ T Œ\T
b˛dtº mø˘‡Áô|wüì»+ - nH˚ |ü⁄düøÔ +£
sêXÊ&É T . n+<ä T ˝À - e÷õø˘
Ä düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±q+‘· ø±\+ - e#˚ÃdüTÔHêïsTT. düeTø±©q‘· y˚\
]j·T*»+ - dü«s¡÷|ü dü«uÛ≤yê\T yÓj˚T´fi¯ófl ø±y=#·TÃ, e+<˚fi¯ófl ø±y=#·TÃ, mìï @fi¯fl˝À¢ ñ+&˚~. e+<ä\ @fi¯fl˝À¢ ñ
$X‚w¢ +æ #ê&ÉT. kÕ«|æïø£ nqTuÛ÷Ñ ‹ - @fiË’flHê ø±y=#·Tà - Ä Ç‹eè‘·Ô+ düeTø±©q +&˚~. Ç|ü&É~ Ä˝≤ ˝Ò<Tä . ø=~›bÕ{Ï
Bì Á|ü<Ûëq \ø£åD+>±, \ø£å´+>±, Ç‹ eè‘·yÔ T˚ W‘·T+~. es¡ø≥£ ï ìs¡÷à\q+ - @fi¯fl˝À¢H˚ e÷]b˛‘√+~. s¡#s· TT‘·\T
ù|s=ÿHêï&ÉT. ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·|ü⁄ ≈£î\ ìs¡÷à\q+ - eT‘· ìs¡÷à\q+ - n$˙‹ Ä e÷s¡TŒ\qT ˇ&çdæ|ü≥Tºø√yê*.
Ä+‘· s ¡ + –ø£ ∫Á‘êìï kÕ«|æ ï ø£ ìs¡÷à\q+ - <√|æ&û ìs¡÷à\q+ - e+{Ï düeTø±©q‘·qT kÕVæ≤r´ø£]+#ê* nqTuÛ÷Ñ ‹˝À Ä$wüÿ]+#·&yÉ T˚ Bì dü e Tdü ´ \ ìs¡ ÷ à\q+ ø±q+‘· ø±\+, Ä n+≥THêïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + ˝À
<Û´˚ j·T+ nHêï&ÉT. Bìï Ä<ÛTä ìø√‘·sÔ ¡ düeTdü´\ô|’ edüTÔqï kÕVæ≤‘·´+ - düeTø±©q dü e Tø±©q‘· - >∑ T ]+∫ ø±dü Ô
e÷{≤¢&TÉ ≈£î+<ë+. s¡#s· TT‘· m|ü&ÉT
yê<ä s¡#H· ê •\Œ+>± Ä ‘·sT¡ yê‹ kÕVæ≤‘·´y˚T - W‘·T+~.
˝Ò<ë @ ø±\+˝À s¡#q· qT s¡∫kÕÔ&√,
ø±\+˝À ø=+<äs¡T uÛ≤$+#ês¡T.
ø=\+_j·÷≈£î #Ó+~q »s¡ï*düT,º >±Á_jÓT˝Ÿ >±]ïj·÷ e÷¬sÿ«CŸ Ä ø±\+ Ä s¡#·q≈£î s¡#·Hêø±\+ W‘·T+~. @ n+X¯+ô|’q
1967˝À kÕŒìwt uÛ≤wü˝À qe\ sêXÊ&ÉT. n~ 1970˝À s¡∫kÕÔ&√, Ä n+X¯+ - düeTø±©q‘· - ñqï n+X¯e÷, ø±<ë
í TT+#·&+É ˝À düeTø±©q‘· - qT ìs¡sí TT+#˚ @¬øø’ £
one hundered years of solitude >± Ä+>∑ ¢ + ˝ÀøÏ nqï~ ìs¡s
nqTyê<äyTÓ Æ e∫Ã+~. n+<äT˝À á •˝≤Œìï ñ|üj÷Ó –+#ê&ÉT. $wüjT· +>± |ü]>∑D+Ï #·˝+Ò . yêfi¯ófl #ÓãT‘·Tqï≥T¢>± - @fi¯ófl Ä$s¡“¤$+∫q nq‹ ø±\+˝ÀH˚ $düà]+|üã&çq á •\Œ+ düeTø±©q‘·qT ìs¡sí TT+#·˝eÒ ⁄! Ä - ø=\‘· - düeTø±©q‘·qT
‹]– ì+&ÉT ÁbÕD+ b˛düT≈£î+~. q>∑ï yêdüeÔ +- bòÕ+≥d” - ìs¡sí TT+#· ˝Ò<Tä ! düe÷» düeTdü´ - Á|üC≤düeTdü´ - |ü]cÕÿs¡+
|üøÿ£ |üøÿ£ q #˚‘T· \T ø£*|æ q&ÉTdü÷,Ô ÄX¯Ãs¡´+, dü+ÁuÛeÑ T+ ø£*–+#˚ e÷Á‘·yT˚ - düeTø±©q‘·-qT ìs¡sí TT+#·>\∑ <äT. @ düeTdü´ ô|q’
bòÕ+{≤dæºø˘ f…øÏïø˘ Ç~. j·TT<äΔ ;uÛÑ‘·‡+, ìs¡+≈£îX¯ bÕ\q, s¡#s· TT‘·\T s¡∫düTHÔ êïs√, Ä düeTdü´ |üsêcÕÿs¡+ ø±q+‘· ø±\+
nD∫y˚‘,· Væ≤+dü, <˚«wü+, ù|<ä]ø£+, $cÕ<ä+, ìdü‡Vü‰j·T‘· - yÓj˚T´fi¯ófl ø±y=#·TÃ, e+<˚fi¯ófl ø±y=#·TÃ, mìï @fiË’flHê
- ˝À uÛ≤ee´ø°øÔ s£ D¡ ≈£î @e÷Á‘·+ ùd«#·Ã˝¤ ìÒ <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ ø±y=#·Tà - Ä Ç‹eè‘·+Ô düeTø±©q Ç‹ eè‘·yÔ T˚ W‘·T+~.
- n+‘·sês¡ú+ - \ø£å´+>± á •\Œ+ Ä$s¡“¤$+∫+~. á es¡ø≥£ ï ìs¡÷à\q+ - ≈£î\ ìs¡÷à\q+ - eT‘· ìs¡÷à\q+
n+‘·sês¡ú+ n+‘· ‘˚*>±Z ns¡ú+ ø±<äT! á •˝≤Œìï eTq+ - n$˙‹ ìs¡÷à\q+ - <√|æ&û ìs¡÷à\q+ - e+{Ï düeTdü´\
yê&ÉT≈£î+fÒ @eTÚ‘·T+~? eTq+ <˚X¯+˝À ≈£L&Ü, Ç|ü&ÉT ìs¡÷à\q+ ø±q+‘· ø±\+, Ä düeTdü´\ô|’ edüTqÔ ï kÕVæ≤‘·´+
n≥Te+{Ï <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T\T ñqï≥T¢ ‘·|ü&ÉT dü+πø‘ê\T - düeTø±©q kÕVæ≤‘·´y˚T - W‘·T+~. n<˚ $<Û+ä >±, es¡Z s¡V≤æ ‘·,
n+<äT‘êsTT! eÁø°øs£ D¡ W‘·T+~! Á|ü|+ü #· j·TT<ëΔ\ ø±\+˝À $eø£å s¡V≤æ ‘·, ì»yÓTqÆ düeTdüe÷» Á|üC≤kÕ«eT´ XÊ+‹j·TT‘·
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
26
düVü≤Jeq dü+düÿè‹ sêq+‘·ø±\+, Ä\ø£å´+ ø√dü+ edüTÔqï z≥T¢ ø√dü+ Ks¡TÃô|&ÉT‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£, ô|{Ïqº
nuÛÑT´<äj·T, Á|ü>∑‹o\, $|ü¢e, Á|üC≤kÕ«eT´ kÕVæ≤‘·´+ - ô|≥Tºã&çøÏ mH√ï s¬ ≥T¢ ‹]– sêã≥Tº≈î£ +{≤&ÉT. m˝≤ sêã≥Tº
düeTø±©q kÕVæ≤‘·´y˚T - W‘·T+~. düŒwüyº TÓ qÆ ne>±Vü≤q ˝Òøb£ ˛‘˚, ≈£î+{≤&ÉT? n~ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT! Ä $<Û+ä >± - z≥T˙ düe÷»+ - kÕVæ≤‘·´+- #·]Á‘· qwüºb˛‘êsTT. ‘·|ü<ë]˝À Á|üC≤Á|ü‹ì~Û˙ - ô|≥Tºã&ç‘√ ≈£L&çq yê´bÕs¡+>± e÷πsÃXÊs¡T.
|ü&çb˛‘êsTT.
n+‘˚ø±<äT, Á|üC≤<ÛäHê˙ï, Á|üC≤ ÄdüTÔ\qT kı+‘· ÄdæÔ>±,
•\Œ \ø£Då + : ø£<˝ä∏ À ø=+‘· bÕsƒ≈¡ î£ ì ñVü‰X¯øøÔÏ Ï e~*ô|{≤º* ≈£î≥T+ã ÄdæÔ>±, <√|æ&û e÷sêZ˝À¢ e÷πsÃdüTø√e&É+ ≈£L&Ü
- nH˚ •\Œ \ø£ å D ≤ìï ø=+<ä s ¡ T ñqï‘· + >± uÛ ≤ $+∫ »s¡T>∑T‘·T+~. nø£ÿ&ç‘√ Ä–b˛˝Ò<äT! Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ≈£L&Ü
nqTdü]kÕÔsT¡ . Ç~ $sêeT y˚T<∏ë esêZìøπ |ü]$T‘·yTÓ bÆ ˛sTTq kı+‘· Ädæ>Ô ±, ≈£î≥T+ã yês¡d‘ü «· Ädæ>Ô ± e÷πsÃdüTø√e&É+ ≈£L&Ü
•\Œ \ø£åD+. 19e X¯‘ê_Δ yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+˝ÀH˚ dü+|òüT »s¡T>∑T‘·T+~. z≥T¢ ø√dü+ ≈£î\+ - ñ|ü ≈£î\+ - eT‘·+ dü + dü ÿ s¡ D √<ä ´ eT+ ÁbÕs¡ + uÛ Ñ e TsTT+~. ¬ s +&√ uÛ ≤ >∑ + ˝À ÁbÕ+‘·+ - e+{Ï Á|ü»\ ã\V”≤q‘·\qT s¬ #·Ã>=&ÉT‘·÷ sê»ø°jT·
Ä<Û ä T ìø£ ‘ · - C≤rj· T sê»ø° j · T kÕ«‘· + Á‘· ´ #Ó ’ ‘ · q ´+ \_› bı+<äT‘·THêïs¡T. ÇB eTq Á|üC≤kÕ«eT´+ rs¡T! Ç~
}|ü+<äTø=+~. Ä $<Û+ä >± dü+|òTü dü+düÿs¡D - kÕ«‘·+Á‘·´ - ì»+>± Á|üC≤kÕ«eT´e÷?! eT] Ä]úø£ e´edüú m˝≤ ñ+~?
nuÛTÑ ´<äjT· - Á|ü>‹∑ o\ - $|üe¢ - ñ<ä´e÷\T Áø£eT Áø£eT+>± Á|ü » \≈£ î nedü s ¡ y Ó T Æ q ì‘· ´ nedü s ¡ edü T Ô e ⁄\÷, Ç‘· s ¡
ñ|ü+<äTø=ì kÕ>∑T‘·÷ edüTHÔ êïsTT. Ä ñ<ä´e÷\ kÕVæ≤‘·´y˚T edüTeÔ ⁄\÷, ˙s¡÷ - >±* - ‘√ düV‰ü ø±s=Œπs{Ÿ Ä]úø£ X¯≈î£ \Ô ÷,
Á|ü<Ûëq Ádüe+‹ Á|üC≤ kÕVæ≤‘·´+>± |ü]>∑DÏ+|üã&ç+~. Ç‘·s¡ Ä]úø£ X¯≈£îÔ\÷, ‘·eT >∑T|æŒ{À¢ ô|≥Tº≈£îì, me] X¯øÏÔ
n‹kÕe÷q´, kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î
y˚ T s¡ ≈ £ î yêfi¯ ó fl, Á|ü » \qT
ñ<ä ´ e÷\ |ü ≥ ¢ #Ó ’ ‘ · q ´+
ø£ < ∏ ä ˝ À ø=+‘· bÕsƒ ¡ y ¡ ≈ £ î ì ñVü ‰ X¯ ø Ï Ô ø Ï <√#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç≥T <Ûäs¡\qT
ø£ * –+#· & É + - ñ<ä ´ eT+˝À e~*ô|{≤º* - nH˚ •\Œ \ø£Då ≤ìï ø=+<äsT¡ ñ ô|+#˚dü÷Ô - n≥T Á|ü»˝À¢ edüTÔ
uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·T&É+ - ñ qï‘·+>± uÛ≤$+∫ nqTdü]kÕÔs¡T. Ç~ $sêeT yê´yÓ÷Vü≤+ düèwædº ÷ü ,Ô Á|ü»\T ø£w+ºæ ∫
<ä´eT kÕVæ≤‘ê´\ \ø£å´+. ô|’q y˚T<∏ë esêZìøπ |ü]$T‘·yTÓ bÆ ˛sTTq •\Œ \ø£Då +. dü+bÕ~+#·T≈£î+≥Tqï &ÉãT“, yêfi¯fl
#Ó|ü≈£îqï s¡#·Hê •\Œ+ ñ<ä´eT kÕVæ≤‘·´+ sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É&eÉ T+fÒ, #˚ ‘ · T ˝À¢ ø Ï
Á|ü e Væ ≤ +#˚ ˝ ≤
kÕVæ≤‘ê´\≈£î |üìøÏsê<äT. n+<ä]ø° <√|æ&û e´edüúqT ô|+∫ b˛wæ+#·&Éy˚T W‘·T+~. #˚ d ü T ≈£ î +≥THêïs¡ T . n+<ä T e\¢ ,
n‹ ‘˚ * >±Z ns¡ ú e Tj˚ T ´≥≥T¢ eT] m+<ä T ø√dü + , me]ø√dü + , kÕVæ ≤ ‘· ´ + Á|ü»\ #˚‘T· ˝À¢ @MT $T>∑\<äT! @
#Ó | ü Œ &É y ˚ T nedü s ¡ + . n+‘˚ sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*?!
Äd” Ô ñ+&É < ä T ! n|ü  ˝Ò
ø±≈£î+&Ü, y˚>∑+, r]ø£˝Òì ‘·q+
$T>∑T\T‘êsTT! Á|ü»\T Ä]úø£ uÛÁÑ <ä‘·
H˚{Ï j·TT>∑ \ø£Då +. }Vü‰X¯øìÔÏ ñ|üj÷Ó –+#·Tø√e&Üìø° y˚T<∏ë ˝Ò≈£î+&Ü, ù|<ä]ø£+˝À <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q‘√
esêZìøÏ ≈£L&Ü düeTj·T+ ˝Ò<Tä ! ªH˚qT MTø£+fÒ ‘Ó*yÓq’ yêìï, J$kÕÔsT¡ . BìøÏ s¡TDe÷|ò” e+{Ï |ü<øä∏ ±˝Ò kÕø£´å +. q\¢ãC≤s¡T
H˚qT #Ó|Œü qT! MTπs }Væ≤+#·Tø√+&ç - nì bÕsƒ≈¡ î£ \ MT<ä≈î£ yê´bÕsê\T - q\¢<qäÛ yê´bÕsê\T - nÁø£eT yê´bÕsê\T düyê\T $dæ]qfÒ¢ W‘·T+~! eTs√ qwü+º ≈£L&Ü ñ+~, me]øÏ yÓ÷kÕ\÷ <ä>±\÷ - <Ûsä \¡ , ô|s¡T>∑T<ä\ - e+{Ï nÁø£e÷\q÷,
‘√∫q $<Ûä+>± yês¡T }Væ≤+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. <√|æ&û\q÷, bÕ\≈£î\T n]ø£≥º˝Òø£b˛‘·THêïs¡T! m+<äTe\¢?!
<ëìe\¢, s¡#H· ê \ø£´å + ˙s¡Tø±]b˛‘·T+~. düŒwü‘º · ˝À|æ+#·&+É ny˚ e÷sêZ˝À¢ bÕ\≈£î\÷ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTHÔ êïs¡T ø±ã{Ï!º !
•\Œ \ø£Då + ø±<äT. n{À ø±\÷, Ç{À ø±\T y˚d,æ <ä«+<ä« ø£fió¯ fl eTT+<äT q&ÉTdüTqÔ ï á #·]Á‘·qT me¬sH’ ê ø±<äq>∑\sê?
Á|ü e ÷D≤\T bÕ{Ï + #· & ÜìøÏ á •\Œ \ø£ å D ≤ìï ñ Á|üC≤ kÕ«eT´yê<äT\T - y˚T<∏ëes¡Z+ - s¡#·sTT‘·\T |üj÷Ó –+#·T≈£îqï dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT! eT] á •\Œ düe÷»+|ü≥,¢ Á|ü»\ |ü≥,¢ Á|üC≤kÕ«eT´+ |ü≥¢ ‘·eT ô|’ ñqï
\ø£åD+ m+<äT≈£î? me]ø√dü+?
u≤<Ûä´‘·qT m˝≤ $düà]+#·>∑\s¡T? kÕVæ≤‘·´+ sê»ø°j·÷\≈£î
e´edü ú : kÕVæ ≤ ‘· ´ + sê»ø° j · ÷ \≈£ î <ä ÷ s¡ + >± <ä÷s¡+>± ñ+&É&eÉ T+fÒ, <√|æ&û e´edüqú T ô|+∫ b˛wæ+#·&yÉ T˚
ñ+&Ü\+{≤s¡T ø=+<äs¡T. eTq sê»ø°j·T e´edüú m˝≤ W‘· T +~. eT] m+<ä T ø√dü + , me]ø√dü + , kÕVæ ≤ ‘· ´ +
ñ+~? ø√≥¢ MT<ä &ÉãT“ Ks¡TÃô|≥º>*∑ –q >¬ \T|ü⁄ >∑TÁsê\H˚ sê»ø°j÷· \≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*?!
sê»ø°j·T bÕغ\T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T>± ì\ã&ÉT‘·THêïs¡T.
yêfi¯ófl q\¢ &ÉuÀ“ - ‘Ó\¢ &ÉuÀ“- n~ ø=+‘ê Ç~ ø=+‘ê -
W
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
27
ø£$‘·
nø£ås¡ $Hê´dü+
` ø¬ +>±s¡ yÓ÷Vü≤Hé
ãVüQeTTFj·T <ës¡T˝À¢
y=+≥]>± dü+#·]düTÔHêï
#Ó’‘·q´+ Äe]+∫q dü«|üï+
ø£$‘·« <äT|üŒ{Ï ø£|æŒ+~
Äø±X¯ πøåÁ‘·+˝À
nø£åsê\ $‘·TÔ\T $‹Ô
yêø±´\‘√ ø±yê´\‘√
$Hê´dü+ #˚dæ
Áø±+‹ |ü⁄cÕŒ\ |ü+≥\T
|ü+&çkÕÔqqï BÛe÷
ø±\+ m>∑πsdæq HêD≤´ìøÏ
u§e÷à u§s¡TdüT
¬s+&É÷ H˚HÓ’
$X¯«>√fi¯+˝À
ø=‘·Ô Á>∑Vü≤yÓTÆ
Ä$wüÿè‘·eTÚ‘ê
düe÷+‘·s¡ düs¡fi¯πsK >∑T+&Ü
dü+#·]+∫
ø£\+ ≈£î+#Ó‘√ uÛÑ÷eT<Ûä´πsK
^kÕÔ
9493375447
e÷qMj·T Á‹uÛÑTC≤˝…H√ï
eT~ ≈£î{°s¡+˝À <ë∫
ne÷qMj·T+ #=s¡ã&É˝Òì
ô|’<∏ë>∑s¡dt #·‘·Ts¡ÁkÕÔHÍï‘ê
dü+øÏ¢wüº dü+~>∑Δ dü+|òüTs¡¸D\‘√
|ü⁄s¡T&ÉTuÀdüT≈£îH˚
ø£eHêìøÏ &çmHém>±
ne‘·]+∫ eTT+<äTe÷≥HÍ‘ê
Vü≤è~˝À Ç+øÏq dæsê‘√
\ø£å\ ôV≤&é®\ X¯u≤›\qT |ü⁄{Ϻ+#˚
dü«s¡ uÛ≤e |ü<ä ∫Á‘ê\qT
Á|ü|ü+#· |ü≥+ô|’ |üs¡TkÕÔ
|ü{Ϻ|ü&ûdüTÔqï n$˙‹
nHê´j·T nÁø£e÷\qT
Hê[ø£˝À b˛dæ
C≤„q $C≤„qeTH˚ ÄeT¢ øå±s¡\‘√
s¡kÕj·Tq #·s¡´ »]|æ
$X¯«XÊ+‹ eT+≥qT s¡–*kÕÔ
Á|ü>∑‹ >∑eTHêìï ìs√~Û+#˚
@ edüTÔ yê´yÓ÷Vü≤+˝Àq÷
Á|ü|ü+Nø£s¡D |ü<äàeP´Vü≤+˝Àq÷
≈£Ls¡T≈£îb˛ø£
¬s+&É+#·T\ K&ÉZ+‘√
eT‘√Hêà<ä uÛÒ‘êfi¯óìï
K+&ç+∫
$Áø£e÷s¡Tÿ&çHÓ’
eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ê
ø£$‘·
neTà ø£&ÉT|ü⁄˝À
ÄyÓT Áù|e÷eTè‘· M∫ø£\ MT<ä
HÓ‘·TÔs¡T eTT<ä›HÓ’ ‘˚*j·÷&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT
Hê˝À ÁbÕDyêj·TTe⁄\÷~
Á|üDe Hê<äyÓTÆ Á|ü‹<Ûä«ì+∫q ø£$‘·!
}Vü≤*ï
|ü<ä ∫Á‘ê\T>± |ü]e]Ô+|üCÒdæ
Hê s¡düHêÁ>∑+ MT<ä
qes¡kÕ‘·àø£+>±
q]Ô+|üCdÒ qæ ø£$‘·!
ø£D≤ìï nK+&É+>±
ø£åD≤ìï nq+‘·+>±
e÷s¡Ã>∑*–q eTVü≤˙j·T X¯ãΔX¯øÏÔ‘√
eTs¡TÔ´DÏï n»sêeTs¡TDÏï>±
Äos¡«~+∫q ø£$‘·!
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
` &܈ˆ ø±dü\ Hê>∑u÷ÑÛ wüD+
9444452344
eTqTwüß˝À¢
Ä•+∫q nìï $\Te\÷
Ä$s¡T˝…’
ø£˙ïfi¯ó¢>± C≤s¡T‘·÷ ñ+fÒ
Ns¡ #Ós¡>∑T‘√ Hê #ÓøÏÿfi¯ófl ‘·T&ç∫
HÓ#ÃÓ *˝≤ qqTï ˝≤*+∫q ø£$‘·!
Hê˝ÀbÕ\qT düVæ≤+∫
bÕbÕ\qT ø£å$T+∫
#·\¢ì ‘·q yÓHÓï\ #·÷|ü⁄\‘√
qqTï ì\TyÓ˝≤¢ ø£]–+∫q
ø±s¡TD´ <˚e‘· ø£$‘·!
28
|ü]o\q
ªdü÷Œ¤]Ô bÕ≥\Tμ
ÁXÊ$Tø£ es¡Z #Ó’‘·Hê´ìøÏ yês¡<ÛäT\T
bÕ≥qT mìïkÕs¡T¢ #·~$Hê s¡#·sTT‘· s¡∫+#˚≥|ü&ÉT
bı+~q nqTuÛÑ÷‹ bÕsƒ¡≈£î&ÉT bı+<ä˝Ò&ÉT. Ä bÕ≥qT ˇø£
>±j·T≈£îì‘√ bÕ&çdü÷Ô, \j·÷ì«‘· dü+^‘· yêsTT<ë´\ eT<Ûä´
<ëì ` uÛ≤e+ ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ôd’‘·+
düTHêj·÷dü+>±... ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ä˝À#·q*ï πs|ü⁄‘·T+~.
ñ~«>∑ïuÛÑ]‘· yê‘êes¡D≤ìï düèwæºdüTÔ+~. ñs¡ø£˝ÒsTTdüTÔ+~.
bÕ≥≈£î e÷Á‘·yT˚ Ä X¯øÔÏ ñ+~. Ä X¯øìÔÏ dü÷Œ¤]Ô |ü≥Tºø√>∑*>±&Éì
ªmÁs¡C+… &Üμ bÕ≥*ï |ü]o*ùdÔ ns¡eΔ Te⁄‘·T+~. n‘·ì bÕ≥˝À¢
n+‘· ] ï>∑ ÷ &Û É + >± <ë– ñqï e÷]ÿ‡dt º uÛ ≤ eC≤\+
ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·Tqï~.
&܈ˆ <=e÷à{Ï CÀ´‹
9701923281
#·]Á‘· |ü]D≤eT Áø£e÷ìï >∑T]Ô+#·>∑*–q s¡#·sTT‘·˝Ò
n<äT“¤‘·yÓTÆq kÕVæ≤‘ê´ìï düèwæº+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. yê]˝À ø£*π>
uÛ≤e #Ó’‘·Hê´ìï ‘·{Ϻ˝Ò|æ e÷qe düeT÷Vü‰\≈£î <ës¡T\qT yÓ‹øÏ
ô|&ÉT‘ês¡T. ‘·<ë«sê kÕe÷õø£ #Ó’‘·Hê´ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘ês¡T.
á $<Ûëq s¡#·Hê HÓ’|ü⁄D≤´\T yÓT+&ÉT>± ñqï s¡#·sTT‘· dü÷Œ¤]Ô
‘·≈£îÿy˚$T ø±<äT. dü÷Œ¤]Ô bÕ≥˝À¢ ÁXÊ$Tø£ es¡Z Á|ü»\T
|ü\¢$kÕÔs¡T. #·s¡D≤˝…’ ø£<ä+ ‘=≈£îÿ‘ês¡T. \j·÷ì«‘· sê>±˝…’
eTT+<äT≈£îs¡T≈£î‘ês¡T. b˛s¡T ¬øs¡{≤˝…’ m–]|ü&ÉT‘·÷ <√|æ&ç
düe÷C≤ìï >∑~›kÕÔs¡T. ÁX¯eT+fÒ, ÁX¯eT Je⁄\+fÒ dü÷Œ¤]Ô≈£îqï
ÄbÕ´j·T‘·, yês¡T |ü&ÉT‘·Tqï ø£cÕº*ï #·÷&É˝Òì ‘·q+ e\¢H√
n‘· ì bÕ≥\ ì+&Ü ÁXÊ$Tø£ Á|ü » \ Jeq ∫Á‘· D ,
ø£cÕº\T`ø£˙ïfi¯ófl, y˚<äq`Äy˚X¯+‘√ bÕ≥T yê]øÏ C≤„Hêìï
n+~+∫ #˚j·T÷‘· q+~+#ê\H˚ <äèø£Œ<∏ä+ ø£qã&ÉT‘·T+~.
bÕ≥qT mìïkÕs¡T¢ #·~$Hê s¡#·sTT‘· s¡∫+#˚≥|ü&ÉT
bı+~q nqTuÛÑ÷‹ bÕsƒ¡≈£î&ÉT bı+<ä˝Ò&ÉT. Ä bÕ≥qT ˇø£
>±j·T≈£îì‘√ bÕ&çdü÷Ô, \j·÷ì«‘· dü+^‘· yêsTT<ë´\ eT<Ûä´
<ëì ` uÛ≤e+ ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î ôd’‘·+
düTHêj·÷dü+>±... ns¡úeTe⁄‘·T+~. Ä˝À#·q*ï πs|ü⁄‘·T+~. ñ
~«>∑ïuÛÑ]‘· yê‘êes¡D≤ìï düèwæºdüTÔ+~. ñs¡ø£˝ÒsTTdüTÔ+~.
bÕ≥≈£î e÷Á‘·yT˚ Ä X¯øÔÏ ñ+~. Ä X¯øìÔÏ dü÷Œ¤]Ô |ü≥Tºø√>∑*>±&Éì
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ªmÁs¡C…+&Üμ bÕ≥*ï |ü]o*ùdÔ ns¡ΔeTe⁄‘·T+~. n‘·ì bÕ≥˝À¢
n+‘· ] ï>∑ ÷ &Û É + >± <ë– ñqï e÷]ÿ‡dt º uÛ ≤ eC≤\+
ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·Tqï~. á bÕ≥˝À¢ mÁs¡ C…+&ÜqT b˛s¡T˝À H˚\
ø=]–q Ms¡T\ ‘ê´>±ìøÏ, Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\≈£î, ÁXÊ$Tø£
Á|ü » \ |ü ø £ å b Õ‹>± ñ+≥÷... yê] ø£ c Õº \ ø£ & É > ∑ + &É ¢ ≈ £ î
n+&É>±ì*#˚ ˇø£ >∑Ts¡TÔ nì
ªªÁX¯eTì qeTTàø=ì ã‹πøyês¡\
Äø£* πøø£\ Vü≤≈£îÿ\ C…+&Ó’
<√|æ&û ø√≥\T ã<ä›\ ø=≥º>∑
b˛sê{≤ìøÏ ôd’s¡qT\÷~
ø±]àø£ b˛s¡T »]π>qT ì‘·´+
ù|<ä\ sê»´+ e#·TÃ≥ dü‘·´+μμ
n+≥÷ mÁs¡C…+&ÜqT ù|<äkÕ<ä\ C…+&Ü nì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
≈£L*yêfi¯flq+<ä]ì @ø£+ #˚dæ s¡D+ #˚sTT+∫+<äì, |ü{Ϻq
|ü ≥ Tº m|ü  &É ÷ M&É ˝ Ò < ä ì , uÛ Ñ ÷ $Tø√dü + C… + &Ü
uÛÑ÷ø£+|üyÓTÆ+<äì, ø£wüºJe⁄\ ø£+{À¢ ‘=\ø£] ∫qT¬ø’+<äì,
‘=*bı<äT› yÓ\T¬>’+<äì, ã+<ÛäHê\T ‘Ó+∫+<äì, dü+|òüTyÓTÆ
ì*∫+<ä ì , dü + ¬ ø fi¯ fl qT ‘Ó + |æ + <ä ì ..., ù|<√fi¯ fl ≈£ î
dü~ΔãTyÓ’«+<äì, b˛sê&˚ ì|ü s¡yÓ’«+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á π>j·÷˝À¢
s¡#·sTT‘· Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ n+‘ê ãT¬øÿ&ÉT ãTe«ø√dü+
29
ªªø£wæº+∫ e÷ ã‘·T≈£î qcÕº\ bÕ˝≤jÓT
‘· + &Ü¢ ≥ |ü & É T ‘· T qï ÁXÊ$Tø£ e s¡ Z Á|ü » \ #· T fÒ º
‹s¡T>∑T‘·T+~.
ø£+ô|˙ <=s¡\~ ˝≤uÛ≤\ u≤{≤jÓT
yê]øÏ ~XÊìπsΔX¯+ #˚düTÔ+~. Ä‘·à$XÊ«kÕìï
...........................................
n+~düTÔ+~. dü÷Œ¤]Ô bÕ≥˝À¢ì Äy˚X¯+, <√|æ&û˝Òì
...........................................
düeTdüe÷» ìsêàD ø±+ø£å, ÁX¯eT Je⁄\qT >∑T+&Ó\
e÷ Vü≤≈£îÿ\ ø√düeTsTT´ eT+≥˝…’‘·eTT
ø£<äT›≈£îH˚ Áù|eT |üPs¡«ø£ $<Ûëq+ #·÷ùdÔ, Ç~ es¡ø£{Ï
eTeTTà <√#˚ yêfi¯flì+ø£ e~*ô|≥ºeTTμμ
Á|üC≤ø£e⁄˝…’q ‹s¡Tq>∑], düT<ë›\, e+>∑|ü+&ÉT e+{Ï
nì Ä‘êàÁX¯ j · T Ø‹˝À es¡ Z dü + |ò ü T s¡ ¸ D≤
dü÷Œ¤]Ô
yê] bÕ≥˝À¢ì eT+≥≈£î m+<äT˝Àq÷ rdæb˛e⁄...
<äèø£Œ<∏ëìï yÓ*ãT#·TÑ·÷ s¡#·sTT‘· ‘·q ÄÁø√XÊìï
ÁX¯eTJ$ ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, ÁXÊ$T≈£î\T
yÓ*ãT#êÃs¡T.
˝Òø£b˛‘˚ á Á|ü|ü+#·+ Ä–b˛‘·T+<äì #Ó|üPÔ ªdü+|òüT ìsêàD+μ
Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î J$‘· Á|üj·÷D+˝À C≤Á>∑‘·Ô\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
nH˚ bÕ≥˝À e+>∑|ü+&ÉT es¡Á|ükÕ<äsêe⁄
d”Œ&é>± bıeTàH˚ bÕôd+»s¡¢ e÷≥*ï $qe<ä›ì, s√&ÉT¶ô|’q
ªªdüTø£ÿ düTø£ÿ MT ôdeT{≤
Ä|ü≈£L&É<äì, Á|üj·÷D°≈£î\qT ˝…ø£ÿ≈£î $T+∫ møÏÿ+#·Tø√e<ä›ì,
ñô|Œq ôdj·T´+&çs√
‘ê>∑T&ÉT≈£î n\yê≥T |ü&=<ä›ì Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒs¡T. ªkÕe⁄‘√{Ï
$TqT>∑T $TqT>∑T ù|D≤\T
j·TT<äΔeTT u≤ej·T´, á yÓ÷{≤s¡T |ò”\¶+fÒ e÷eTj·T´μ nì
yÓTs¡T|ü⁄\T ôdj·T´+&çs√
ªÄ{À q&çù|{Ï u≤ej·T´μ nH˚ bÕ≥˝À ˇø£ Ä{ÀÁ&Ó’esY uÛ≤s¡´
eP~ eP~ MT eP|æ]
n+‘·s¡+>±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. ªÄ{À\T q&çù|{Ï Á&Ó’es¡H√ïμ
nH˚ bÕ≥˝À Ä{À Á&Ó’esY>± bı<äT›q ˝Ò∫+~ yÓTT<ä\T bı<äT›
e⁄s¡TeTT\T ôdj·T´+&çs√μμ
n+≥÷ ÁX¯ e TJe⁄˝… ’ q ø±]à≈£ î \qT ñ‘˚ Ô » |ü s ¡ T dü ÷ Ô b˛j˚Tes¡≈£î |ü&ÉT‘·Tqï Çã“+<äT\qT ãj·T\ŒsêÃs¡T. e∫Ãq
~XÊìπsΔX¯+ #˚XÊs¡T. ny˚ düTìï‘· |ü<ë\‘√ ªMs¡T\÷ e÷ dü+bÕ<äq+‘ê ÄsY.{Ï.z ô|ò’Hé≈£î, ã+&ç q&Ée&ÜìøÏ &ûõ˝Ÿ≈£î,
yÓ\T>∑T\Tμ n+≥÷ kÕπ> bÕ≥˝À neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\qT $T–*q &É ã T“\T ô|ò ’ H êHé ‡ ≈£ î ø£ ≥ º + >± U≤∞ #˚ ‘ · T \‘√
≈£î$T*b˛j˚T Ä{ÀÁ&Ó’esY n+‘·s¡+>±ìï ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï
ø=ìj·÷&ÉT‘·÷
dæú‹>∑‘·T\T e÷s¡Ã&ÜìøÏ, ‘·≈£îÿe e&û¶\πø ˝ÀHé\T Çe«&ÜìøÏ,
ªª|ü˝…¢ |ü˝…¢˝Àq Hêπ>{Ï kÕfi¯fl˝À¢
&ûõ˝Ÿ` ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·&ÜìøÏ, b˛©düT\ E\T+qT
#·*¢Hê b˛sê≥ $‘·TÔ\T yÓTT\¬ø‹Ô
n<äT|ü⁄˝À ô|≥º{≤ìøÏ s¡#·sTT‘· dæ.◊.{Ï.j·TT C…+&Ü ˙&É˝À
}s¡÷s¡T˝Àq ñ<ä´e÷\T |ü⁄{Ϻ
b˛s¡Tdü˝≤Œ\ì ø√s¡T≈£îHêïs¡T. ªÄ{À yêfi¯fleT+&çμ nH˚ bÕ≥˝À
ñô|ŒHÓ’ ˝Ò#˚qTs√s¡Hêï
ªªn]–Hê f…Æs√˝… ã‘·T≈£î˝…’ b˛j·÷sTT
ñ]≈£î]øÏ b˛<ëeTTs√s¡Hêïμμ
Ä{À yêfi¯ófl H˚&ÉT Ä>∑eTe⁄‘·THêïs¡T
nì dü÷Œ¤]Ô ù|<ä\ >∑T+&Ó˝À¢ b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì s¡–*+#ês¡T.
}s¡T≈£î+fÒ eTq\ <√#·T≈£î ‹+{≤s¡T.
Ç+&É¢düú˝≤\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\\¢ mÁs¡C…+&Ü*ï bÕ‹,
<ä+&ÉT ø£{Ϻ eTq+ C…+&Ü˝… m‘êÔ*μμ
b˛sê&ç neTs¡T˝…’q Ms¡T*ï ªuÛÑ÷$T b˛s¡T˝Àμ nH˚ π>j·T+˝À
n+≥÷ Ä{ÀÁ&Óe’ s¡T¢ düyTÓ KÆ ´+>± ñ+≥÷ düeTdü´\ kÕ<Ûqä ≈£î
ªuÛÑ÷$T b˛s¡T˝À ˇ]–q Ms¡T\T, yÓTT¬ø’ÿ yÓTT*∫Hês¡Ts√s¡qïμ
nì ‘·\#·T≈£îHêïs¡T. bÕ≥\ s¡#·Hê H˚|ü<∏ä´+ ‘Ó\+>±D ø£èwæ #˚j·÷\ì Á|üuÛÀ~+#ês¡T. Vü≤e÷© ø±]à≈£î\ >∑÷]Ã
e÷+&É*ø£ uÛ≤wü˝À ñHêï ø±ì ªø£wüºJe⁄\T mø£ÿ&ÉTHêï >±ì, ªãs¡Te⁄˝…‘˚Ô u≤\Hêïμ nH˚ bÕ≥˝À e´ø£Ô+ #˚dæq rs¡T ø£+≥˙s¡T
◊ø£´b˛sê{≤\T eTT+<äT≈£î kÕ>±*μ nì n+‘·sê®rj·T‘ê ‘Ó|æŒdüTÔ+~. Vü≤e÷© J$‘·+˝À Ä≥Tb˛≥¢qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
uÛ≤yêìï yÓ*ãT#êÃs¡T. ª;&û\T #˚ùd{Ï e÷ ã‘·T≈£îμ nH˚ >π j·T+˝À m+<äT≈£î ø=s¡>±ì ã‘·T¬ø’q $<ÛëHêìï ‘Ó*bÕs¡T. yê] Jeq
;&û ø±]à≈£î\T ;&û\T ‘·j·÷s¡T#˚ùd $<Ûëq+ ‘Ó*bÕs¡T. á $<ÛëHêìï ñqïrø£]dü÷Ô Ä‘·à $XÊ«kÕìï n+~+#ê\H˚ ñ
|üì <äTÁwüŒuÛ≤e+ e\¢ nHês√>±´\ bÕ˝…’q yê] dæú‹>∑‘·T*ï <˚›X¯eTT‘√
ªªãs¡Te⁄˝…‘˚Ô #˚‘·T˝À¢ @eTTqï~
‘Ó*bÕs¡T. m+‘· ø£w+ºü #˚dHæ ê >±ì –≥Tºu≤≥T ≈£L* bı+<ä˝<Ò Hä ˚
ã‘·T≈£îqT u≤>∑T #˚ùd b˛s¡Tqï~μμ
;&û ø±]à≈£î\ e´<∏ä*ï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ;&û ø±]à≈£î\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄
ø±s¡T¶\T ˝Òeì, ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |òü+&é (|æ.j·T|òt), ô|q¸Hé ˝Ò<äì
n+≥÷ Vü≤e÷©\qT b˛s¡Tu≤≥ HÓ+#·Tø=ì eTT+<äT≈£î
‘Ó\T|ü⁄‘·÷
kÕ>±\ì ñ|ü<˚X¯$T#êÃs¡T. eTTì‡bÕ*{Ï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
30
>∑÷]à ª@+<äø√ÿ eTTì‡bÕ*{Àfi¯fl+μ nH˚ bÕ≥˝À yês¡T s√&É¢ô|’
#Ó‘Ô· }&çÃq Áø£e÷ìï ªn<äy› ÷Ó ˝… y˚TeT+‘ê/ s√&É+¶ ‘ê }&çÃHê+μ
nì #·ìb˛sTTq ≈£îø£ÿ\qT, _#·Ã>±+&É¢qT @ ádü&ç+|ü⁄\T
˝Ò≈£î+&Ü rùddæ s√&É¢˙ï X¯óÁuÛÑ+ #˚dæHê ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ #˚dæq
ÁX¯eT |òü*‘êìï <√|æ&ç >±$+#·Tf… nì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷
ªªm+‘·÷&çÃHê.... m+‘˚&çÃHê
J‘ê\T... sêø£bÕjÓT
ã‘·T≈£î˝À¢ e÷s¡TŒø=s¡≈£î
ø£cÕº\T rs¡˙øÏ
ø£*dæ yÓT*dæ b˛sê&ÉT<ë+μμ
ÁX¯eT Je⁄\T düeTdü´\ kÕ<Ûäq ø√dü+ dü$Twæ˜>± ø£*dæ
b˛sê&Ü\ì ìq~+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ªÇ+&É¢\ |üì
#˚ùd{Ï ª|æ\¢*ï >∑÷]Ã, eTVæ≤fi≤ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\‘√ bı<äT|ü⁄
düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT #˚sTTdü÷Ô ns¡ø=s¡ dü+bÕ<äq‘√ ã‘·Tø°&ÉTdüTÔqï
eTVæ≤fi≤ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\ düeTq«j·T ø£s¡ÔqT ªj·÷ìy˚T≥s¡ø±ÿμ
n+≥÷ ªbı≥º ì+&Éì ˙e⁄/ b˛s¡T <ä+&Ü\+<äTø√eTHêïs¡T.
ªdæbÕsTT ø±]à≈£î\ eT+&çμ nH˚ bÕ≥˝À yê] ø£cÕº\qT
s√Eyê] ~q#·s¡´qT Ä‘êàÁX¯j·TØ‹˝À e´ø£Ô|üs¡Tdü÷Ô á
$<Ûëq+ e÷sê\ì- ªªÇH˚ïfi¯ófl #˚dæHê ø±ì/ bÕ‘· N|ü⁄s¡T
ã‘·T≈£î˝≤jÓT/ @˝…{Àì yÓT&É\T e+#·/ N|ü⁄s¡T¢ ‹s¡π>dæ
ø£~*q+μμ
n+≥÷ yê] Jeq $<Û ë q+˝À e÷s¡ T Œsêyê\ì
ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÁX¯eTJe⁄\ >∑÷]Ã düTìï‘·
|ü<ë\‘√ ø£s¡¸≈£î\ ø£˙ï{Ï >±<Ûä\qT ` ªªqs¡eTT˝Ò ‘Ó+bÕe⁄ `
Hês¡T Hê{≤e⁄/ ø£˙ïπs b˛XÊe⁄ ` ø£\T|ü⁄ rXÊe⁄/ πssTT˝À ˙
ø£fió¯ fl BbÕ\T CÒd/æ ùd\ |ü+≥\ìï ø±|ü˝≤ ø±dæμμ
∫es¡≈£î @MT ˝≤uÛÑ+ ˝Ò≈£î+&Ü nsTT, uÛÑ÷$T q$Tà
ãTe«˝Ò ≈ £ î +&Ü ø£ c Õº \ |ü ] dæ ú ‹ nsTT´+<ä ì e+>∑ | ü + &É T
ôd\$#êÃs¡T. düT<ë›\ Vü≤qTeT+‘·T ¬s’‘·T >∑÷]Ã` ªª¬s’‘·T u≤ãT
s¡ø£Ô+‘√ ‘·&çdæ/ ≈£L*u≤ãT ‘·q #ÓeT≥Hé yÓT~|æ/ ã\yÓTÆq{Ϻ
uÛÑ÷$Tì <äTìï/ ã+>±s¡T |ü+≥\T |ü+&ç+∫Hê/ –≥Tº u≤≥T
<Ûäs¡˝Òø£ ∫es¡≈£î/ |ü⁄f…º&É|ü˝Ò $T–˝… ø£<äqïμμ
n+≥÷ ªmHêï∞fl ø£ w ü º ø ±\+μ nH˚ π > j· T +˝À ¬ s ’ ‘ · T
BÛq>±<∏ä\qT e]í+#ês¡T. düT<ë›\ Vü≤qTeT+‘·T, e+>∑|ü+&ÉT
es¡Á|ükÕ<äsêe⁄ bÕ≥˝À¢ ÁX¯eT Je⁄\qT uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔ≈£îqï
$<Ûëq+ m˝≤ ñ+<√ dü÷Œ¤]Ô bÕ≥˝À¢ ≈£L&Ü n˝≤+{Ï $<Ûëqy˚T
ø£ì|ædüTÔ+~. ªnqï<ë‘·\ ã‘·T≈£î H˚&ÉTμ nH˚ bÕ≥˝À dü÷Œ¤]Ô ªªø√&ç ≈£L‘·≈£î eTT+<˚ ˝Ò∫/ m&É¢ ì|æŒ ≈£î&ç‹ ô|{Ϻ/ ø£Ás¡T
Hê>∑* |ü≥Tºø=ì/ ns¡ø£ >∑{Ϻ <äTøÏÿ <äTìï/ ÄX¯‘√{Ï Hê≥T¢
y˚XÊs√... e÷ ¬s’‘·qï\T
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ôdeT≥ düTø£ÿ\ ˙fi¯ófl ô|{≤ºs√... ¬s’‘·qï\Tμμ
nì e´ø£Ô|üs¡Tdü÷Ô ∫e] #·s¡D+˝À - ø√‘· ø√dæ ≈£î|üŒô|{Ϻ/
ã+‹ ‹|æŒ sê• b˛ùdÔ/ neTàuÀ‘Ó n&çÔ<ës¡T\T/ <Ûäs¡\T yÓTT‘·Ô+
~+∫Hês¡T/ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\ ø√düeTTs√ ¬s’‘·qï\T
¬s’‘·T C…+&É‘√ <ä+&ÉT q&ÉT|üH√ï e÷ nqï\Tμμ nì
‘Ó*|æq á bÕ≥\T ø±\+ <äXÊu≤Δ\T, X¯‘êu≤Δ\T e÷]Hê
ø±]à≈£î\, ø£s¡¸≈£î\ Jeq $<ÛëHê\T, ø£cÕº\ ø£&É>∑+&ÉT¢
e÷s¡˝Ò<äH˚ yêdüÔyêìï düe÷» >∑‘·T*ï e´ø£Ô|üs¡TdüTÔHêïsTT.
sê»]ø±\T @*q ø±\+˝À sêE\T, kÕeT+‘· sêE\T—
uÛÑ÷kÕ«eTT\ bÕ\q˝À |üfÒ˝Ÿ, |ü{≤«Ø\T, <=s¡\T— H˚{Ï
ø±\+˝À n&ûÔ yê´bÕs¡T\T, e÷¬sÿ{Ÿ <äfi≤s¡T\T ¬s’‘·T ø£cÕºìï
ì\Te⁄Hê <√|æ & ç #˚ d ü T Ô H êïs¡ ì ‘Ó \ Tdü T Ô q ï~. ÁXÊ$T≈£ î \
n+‘· s ¡ + >±ìï e´ø° Ô ø £ ] +∫, yê]˝À ÄXÊyê<ä uÛ ≤ eq
Hê≥&ÜìøÏ, nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê*ï s¡–*+|ü#˚j·T&ÜìøÏ |üPs¡«
ø£e⁄\T m+‘· ø£èwæ #˚XÊs√ Ä Á|üuÛ≤e+˝À+∫ e∫Ãq dü÷Œ¤]Ô
s¡#·q˝À¢ ≈£L&Ü n<˚ Äy˚X¯+ ø£qã&ÉT‘·Tqï~. e+>∑|ü+&ÉT
ø±]à≈£î\ ø£+sƒê\ìï+{Ï˙ @ø£+ #˚dæ n&ÉT>∑T‘·÷- ªª|ü+#·uÛÑø£å
|üs¡e÷qï+ ˙ø±/ ñ|ü˝Òì >∑+õ˙\T¢ e÷ø±/ sêÁ‹|ü>∑\T
CÒdæ+~ y˚Te÷/ sêE˝≤>∑ ≈£î*øÏ+~ ˙yêμμ
nì ~Ûø±ÿs¡ dü«sêìï $ì|æùdÔ, dü÷Œ¤]Ô n<˚ Äy˚X¯+, ÁXÊ$Tø£
es¡Z Á|ü»\≈£î n+&É>± ñ+&˚ dü«uÛ≤e ∫+‘·q‘√, |”&ç‘· es¡Z+
ô|’q <äTyÓTà‹Ô b˛ùd Ä˝À#·Hê düs¡[˝À` ªªe÷ #ÓeT≥\T ∫+<Ó/
yê] ˝≤uÛÑ+ ô|]π>/ e÷ ø£wüº+ ‘√{Ï/ yês¡T ø√≥¢≈£î m~¬>/
>∑T+&Ó >∑T+&ÓqT ø£*|æ/ mÁs¡ C…+&Ü\e⁄‘·+/ ôd’s¡q÷ <äT‘·Tqï+/
b˛s¡T≈£î ôd’ n+≥Tqï+μμ
nì b˛s¡T≈£î ôd’ n+≥Tqï ø£wüºJe⁄\ n+‘·s¡+>±ìï
düŒè•+#ês¡T. J$‘· Á|üj·÷D+˝À e÷]ÿ‡dtº uÛ≤eC≤˝≤ìøÏ
Á|üuÛ≤$‘·T&Ó’ bÕ≥˝À¢ eTqTwüß*ï yê] ø£cÕº*ï Á|ü<Ûëq+>±
#˚düTø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·Tqï bÕ≥\ ÁXÊ$T≈£î&ÉT dü÷Œ¤]Ô.
n‘·ì bÕ≥˝À¢ <√|æ&ç #˚ùd es¡Z+ qT+&ç <√|æ&ç >±$+#·ã&˚
ÁXÊ$Tø£ es¡Z+ s¡øÏå+#·ã&Ü\ì ø√s¡T≈£îHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À
nH˚ø£H˚ø£ bÕ≥\T sêXÊs¡T. n‘·ì bÕ≥˝À¢ $$<Ûä ≈£î\eè‘·TÔ˝…’q
#˚H˚‘·, øåös¡, CÖ[, ≈£îeTà], eT‘·‡´, <ä]®, s¡»ø£ ne⁄dü*,
ø£\T¢^‘·, >=Á¬s`y˚Tø£\ ø±|üs¡T\ >∑÷]à eè‹Ô<ës¡T ^‘ê\T,
¬s’‘·T ^‘ê\T, ø±]àø£ ^‘ê\T, <ä[‘·T\ô|’q ^‘ê\T, b˛\es¡+
ÁbÕC…≈£îº e´‹πsø£ ^‘ê\T, sê»ø°j·T nuÛÑT´<äj·T ^‘ê\T,
eTT~>=+&É ô|’q ^‘ê\T, yÓT<äø˘ õ˝≤¢ düeTdü´\ ô|’q ^‘ê\T,
eT‘· kÕeTs¡dü´+, uÛÑÁ<ä‘·, |üsê´es¡D+, n+>∑yÓ’ø£\´+ ø£*–q
yê]ô|’q ^‘ê\T... Ç+ø± $$<Ûä n+XÊ\ ô|’q ‘·q<Ó’q XË’*˝À
bÕ≥qT s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#ês¡T.
W
31
|ü]o\q
ªø=e«*μ qe\˝À¢ì ªÁd”Ôμ
ø=e«* yê] yÓsTT´ qe\\T Áyêdæq, ÄHê&ÉT 1940
Hê{Ï qT+∫ ñqï kÕe÷õø£ H˚|ü<∏ä´+˝Àì Ç‹eè‘êÔ\H˚,
Ä\+ãq>± #˚dTü ø=ì, ‘·q #·T≥÷º ñqï düe÷»+˝Àì e´≈£î\Ô
∫‘·Ô Á|üeè‘·T\Ô qT, øπ +Á<ä _+<äTe⁄>± ªÁd”μÔ bÕÁ‘·\T>± #˚dTü ø=ì,
‘·q nìï qe\\q÷ r]Ã~~›Hês¡T.
øπ e\+ Ád”Ô bÕÁ‘·\ eTH√ $ø±dü|⁄ü , #Ó‘’ q· ´ B|æø\£ T>±
yÓTT<ä{Ï qe\ ª|ü˝|¢… &ü TÉ #·Tμ‘√H˚ ø£\+ dü+~Û+∫q Ád”Ô |üøbå£ Õ‹
ø=e«*.
*+>±\ sêeTrs¡ú
9866262829
ø=e«* \ø°åà qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ª1001μ qe\\T ÁyêXÊs¡T.
Ç$ 1935 dü+ˆˆs¡+˝Àì ª|ü˝…¢|ü&ÉT#·Tμ \>±j·T‘·T 1975
‘·q ÄK] qe\ ªø£$ uÛÑèeTqïμ <ëø± ñqï yÓsTT´ ˇø£ÿ
qe\\T. ‘Ó\T>∑T qe˝≤ kÕVæ≤‘·´+˝ÀH˚ ø±ø£, Á|ü|ü+#· qe˝≤
kÕVæ≤‘·´+˝À Ç+¬øe«s¡T Çìï qe\\T Áyêj·T˝Òs¡T. ªq uÛÑ÷‘√
q uÛÑ$wü´‹μ! >± áj·Tq ù|s¡T –ìïdt ãTø˘ ]ø±sY¶≈£î mø±ÿ*.
ø±ì ø=e«* yês¡T n‘·´+‘· ìsê&É+ãs¡ J$‘êìï >∑&ç|æq
qe˝≤ ø±s¡T&ÉT.
ø=e«* yês¡T 1912˝À |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ‘·DT≈£î˝À |ü⁄{≤ºs¡T.
sê»eT+Á&ç˝À ‘·+Á&ç |”¢&ÉsY <ä>∑Zs¡ >∑TeTkÕÔ–] #˚dü÷Ô dæús¡|ü&ܶs¡T.
áj· T q $<ë´uÛ ≤ ´dü + n+‘ê dü ÷ ÿ˝Ÿ ô|ò ’ q ˝Ÿ <ëø±
sê»eT+Á&ç˝ÀH˚ |üP]Ô#˚XÊs¡T.
Ä~ ø£$ qqïj·T´ yÓTT<ä\Tø=ì kÕe÷õø£ ªj·TT>∑ø£s¡Ôμ
ø£+<äT≈£L] MπsX¯*+>∑+ >±] ˝≤+{Ï kÕVæ≤‘·´ ùde≈£î\≈£î,
Á<äwüº\≈£î |ü⁄{Ϻì\T¢ nsTTq >√<ëe] rs¡+. n+<äT˝À yÓ\dæq
Á>∑+<∏ë\j·÷\q˙ï Wb˛düq |ü{qºÏ uÛ≤cÕ_Ûe÷ì. e#·q ø±s¡T&ÉT
ø=e«*.
ø=e«* yê] yÓsTT´ qe\\T Áyêdæq, ÄHê&ÉT 1940
Hê{Ï qT+∫ ñqï kÕe÷õø£ H˚|ü<∏ä´+˝Àì Ç‹eè‘êÔ\H˚,
Ä\+ãq>± #˚dTü ø=ì, ‘·q #·T≥÷º ñqï düe÷»+˝Àì e´≈£î\Ô
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
∫‘·Ô Á|üeè‘·TÔ\qT, πø+Á<ä _+<äTe⁄>± ªÁd”Ôμ bÕÁ‘·\T>± #˚düTø=ì,
‘·q nìï qe\\q÷ r]Ã~~›Hês¡T.
πøe\+ Ád”Ô bÕÁ‘·\ eTH√ $ø±dü|ü⁄, #Ó’‘·q´ B|æø£\T>±
yÓTT<ä{Ï qe\ ª|ü˝…¢|ü&ÉT#·Tμ‘√H˚ ø£\+ dü+~Û+∫q Ád”Ô |üø£åbÕ‹
ø=e«*. ‘·q ‘·*¢>±]ÿ n+øÏ‘·$T#êÃs¡T.
á qe\˝À Ä]ú ø £ ` kÕe÷õø£ ` dü + |ò ü T dü + dü ÿ s¡ D
ø√D≤\˝À Ád”Ô bÕÁ‘·≈£î ÁbÕ‹ì<Ûë´ìï dü+|òü÷ìøÏ, e´edüúøÏ m+‘·
nedüs¡yÓ÷ ‘˚˝≤Ãs¡T.
@≥T≈£L] Á|ükÕ<é ≈£L]Ãq ªø=e«* qe\\T ø=ìïμ nH˚
ù|s¡T‘√ eTTÁ~+∫q ªqe˝≤ dü+|ü⁄{Ïô|’ H˚qT j·T+.|òæ˝Ÿ.
dæ<ëΔ+rø£s¡D #˚XÊqT. ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ Ç|ü&ÉT
ø=e«* qe\˝À¢ì ªÁd”Ôμ bÕÁ‘·\ $X‚¢wüDô|’ u…+>∑Tfi¯Ss¡T
$X¯«$<ë´\j·T+ qT+∫ |æ.ôV≤#Y.&ç, |ü]XÀ<ÛäHê+X¯+>±
#˚düTø=ì |üP]Ô #˚düTÔHêïqT.
ø=e«* yê] nìï qe\˝À¢ Ád”Ô bÕÁ‘·˝Ò πø+Á<ä _+<äTe⁄>±,
|ü⁄s¡Twü bÕÁ‘·\ eTH√ ∫‘·ÔeTT\T, yê] dü+kÕÿs¡eTT\T, ÄHê{Ï
kÕe÷õø±+XÊ\≈£î Á|ü‹_+u≤\T>± r]Ã~<ë›s¡T.
n+<äTHê –&ÉT>∑Tyê] e´eVü‰]ø£ e#·q uÛ≤wü Á|üjÓ÷>±ìøÏ
ì\TyÓ‘·TÔ @ø£\e´ •wüß´&ÉT ø=e«*yês¡T. kÕe÷qT´ìøÏ
ns¡úeTj˚T´ e´eVü‰]ø£ uÛ≤wü˝ÀH˚, n$ n‹ ‘·≈£îÿe yÓ\≈£î
32
Á|ü # · T s¡ D ≤ dü + dü ú \ T ‘· q qe\\qT
Áù|$T+∫q j·TTe≈£îì‘√ j·÷#·ø£eè‹ÔH˚
Á|ü#·T]+#˚˝≤ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=qï e#·q
m+#· T ø=ì, eè<ä Δ y˚ X ¯ ´ ms¡ # · ÷ |æ q
uÛ≤c˛<ëΔs¡≈£î&ÉT.
ÄuÛÑs¡D≤\qT ÄdæÔì Á‘√dæ sê»ìï ªÁù|eT
o*μ>± r]Ã~<ë› s ¡ T ø=e«*. nfÒ ¢
Ä s√E˝À¢ 1940`1970 <äX¯ø±\˝À
ªuÛ≤e÷ø£˝≤|ü+μ‘√ ªb˛*μ bÕÁ‘· eT<Ûä´‘·s¡>∑‹
dü+Á|ü<ëj·T yê<äT\≈£î Ç<ä›]MT<˚ Ä+ø£å\T
ªÁd”Ôμ\ yê´≈£î\‘·≈£î, ªø£Hê´X¯ó\ÿ+‘√μ ‘·q
yêπs ø=e«* ` #·\+ >±s¡T¢.
‘·+Á&ç |ü&¶É nee÷qø£s¡ J$‘ê\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À
ÄHê&ÉT ø=e«* qe\\T #·<äeì Ád”Ô
‘·qT H˚s¡TÃø=qï ø£fi¯≈£î kÕs¡úø£‘· #˚≈£L]Ã,
˝Ò<˚yÓ÷! nqï+‘·>± eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‘˚ ø±<äT
‹]– ‘· q uÛ Ñ s ¡ Ô q T bı+~q $<Û ä + ,
nìï esêZ\ Ád”\Ô T ø=e«* yê] qe\˝≈£î
ªø£fi≤õC≤„düμ eTìwæ Jeq eTqT>∑&É≈£î m˝≤ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<√
Msê_Ûe÷qT˝Ò.
Ç~ #·\+ Á|üX¯+dü˝ÀH˚ #ÓbÕŒ\+fÒ ªªˇø£ ø±\eTTq düe÷C≤ìøÏ ‘Ó*j·T|üsêÃs¡T. ª|ü>∑{Ï y˚wü+μ qe\ <ë«sê.
ªsêe⁄ãVüQ<ä÷›sYμ qe\˝À u≤\´ $‘·+‘·TyÓ’q ªyêdü$μ
‘Ó\T>∑T<˚X¯eTTq ø=e«* qe\\T øö–{Ï˝À ˝Òì Ád”Ôμ ˝Ò<äT!μμ
Ä<Û
ä
T
ìø£‘· y˚Tfi¯$+#·Tø=qï Hê>∑]ø£ JeHêìï kÕ«>∑‹dü÷Ô ‘·q
nì #·\+>±πs ø=e«* qe\\ô|’ Ád”Ô\≈£î m+‘·{Ï ÁπøCŸ
uÛ≤yÓ’q ª$X‚«dtμqT ‘·+Á&ç #ê+<Ûädü yê<ëìï m~]+∫ Äj·Tìï
ñ+&˚<√ Á|ü‘·´ø£å kÕøÏå>± yÓ\¢&ç+#ês¡T.
$yêVü≤+ #˚düTø=qï~>± r]Ã~<ë›s¡T ø=e«*.
ø=e«* qe\\T Áyêùd Hê{Ïπø Ád”Ô
ªuÛÑ>∑e‹ ` uÛ≤s¡‹μ qe\ <ë«sê
yê~>± n‘·T´‘·ÔeT qe˝≤ ø±s¡T\T>±
Ä
s√E˝À¢
1940`1970
<ä
X
¯
ø
±\˝À
uÛ
Ñ
s
¡
Ô
e~˝Òdæq ªÁd”Ôμì düe÷»+ m˝≤+{Ï
ª#· \ +μ, ` $X¯ « Hê<∏ ä ` n&ç $
dü+Á|ü<ëj·T yê<äT\≈£î Ç<ä›]MT<˚ Ä+ø£å\T ø£$«+|ü⁄ #·s¡´\≈£î, n|òü÷sTT‘ê´\≈£î
u≤|æsêE Á‘·j·T+ ñÁs¡÷‘·T\÷>∑T‘·Tqï
yêπs ø=e«* ` #·\+ >±s¡T¢.
ñdüT>=\TŒ‘·T+<√, ∫Á‹dü÷Ô, m˝≤+{Ï
ø±\+.
ÄHê&ÉT ø=e«* qe\\T #·<eä ì Ád”Ô nyê+‘·sê\T, nee÷Hê\T m<äT¬s’q
eTTK´+>± ø£+<äT≈£L] yê] Ád”Ô ˝Ò<˚yÓ÷! nqï+‘·>± eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‘˚ ø±<äT
»H√<äΔs¡D, ∫\ø£eT]Ô yê] kÕVæ≤‘·´ nìï esêZ\ Ád”\Ô T ø=e«* yê] qe\˝≈£î ‘·q ªo\ dü+|ü‹Ôìμ ø±bÕ&ÉT ø=+≥÷
<äTwüº düe÷C≤ìï m<äTs=ÿìï ‹]– ‘·q
ùdyê‘·‘·Œs¡‘· ø=e«* yê] J$‘êìøÏ
Msê_Ûe÷qT˝Ò.
uÛ Ñ s ¡ Ô q T dü + kÕsêìï ì\T|ü ⁄ ø=qï
Áù|s¡D nsTTq|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ$T+∫q
ôV’≤+<äe j·TTe‹>± <Ûäsêà ` <Ûäs¡à `
e#·q qe˝≤ ø±s¡T&ç>± e÷qdü#√s¡T&ç>±, Ád”Ô |üø£åbÕ‹>±
$#·ø£åD‘√ ªÁd”Ô nã\ ø±<äT düã\μ nì ìs¡÷|æ+#ês¡T.
ø=e«* qe\\T n‘·´+‘· Á|üC≤<äs¡D H√#·Tø=HêïsTT.
ª\øå ± ~Û ø ±]μ qe\ <ë«sê ñqï u≤+<Û ä y ê´ìï ‘Ó > ∑
ª|ü+&É>∑ e÷eT÷\Tμ qe\˝À ªns¡$+<äμ bÕÁ‘· <ë«sê
#·<äTe⁄ø=qï ªÁd”Ôμ>± ‘·q e´øÏÔ>∑‘· n_ÛÁbÕj·÷\≈£î ‘·q $<ë´s¡®q ‘Ó+#·&ÜìøÏ ˝Òì dü+ã+<Ûëìï ø£*Œ+#·&ÜìøÏ dæ]dü+|ü<ä\T
m˝≤ $#·ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&ç+<√, m˝≤+{Ï ìs¡íj·÷~Ûø±sêìï, ‘·q eTqTwüß\ J$‘·+‘√ m˝≤ Ä&ÉT≈£î+{≤jÓ÷ ‘Ó*j·T#Ó|Pü Ô ‘·qT
J$‘· \ø£å´+ô|’ >∑T]ô|{Ϻ+<√, ‘·qT Áù|$T+∫q sêe÷ìï Áù|$T+∫q $<ë´~Û≈£î&Ó’q sê|òüTeH˚ ô|[fl#˚düTø=qï ªneTàqïμ
≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰ìøÏ m˝≤ ô|<ä›\qT yê] ≈£î\ ø£≥Tºu≤≥T¢qT ˝≤+{Ï eT<Û ä ´ ‘· s ¡ > ∑ ‹ j· T Te‹ì ªô|[fl#· ÷ |ü ⁄ μ qe\˝À
m~]+∫, ø£qï‘·+Á&ç ‘·qô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ ˇ&ç>∑{ϺHê, ªuÛ≤>∑´e‹μ bÕÁ‘· ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä]úø£ dæú‹ì @e÷]Ã,
>±+<Û˚j·Tyê<ä dæ<ëΔ+‘êìï ne\+_Û+∫ düe÷C≤ìøÏ ªÁd”ÔμøÏ eTè>∑‘·T\T´&Ó’q uÛÑs¡ÔqT, e÷eT>±] Äs¡fi¯flqT ‘·≥Tºø√˝Òø£, $~Û
$<ä ´ ñ+fÒ m˝≤+{Ï $#· ø £ å D ≤ C≤„ H êìï dü e ÷C≤ìøÏ e+∫‘Ó’, Ä‘êàVüQ‹ #˚düTø=qï Ä‘êà_Ûe÷ì>± ªuÛ≤>∑´e‹μì
r]Ã~<ë›s¡T ªø=e«*μ
|ü+∫ô|≥ºe#√à Á|üø£{Ï+|ü#˚dæq dü+düÿs¡D≤_Û˝≤wæ ø=e«*.
es¡ø£{≤ïìøÏ nuÛ≤–qT\ J$‘ê\T m˝≤ ã˝…’b˛j·÷jÓ÷
nfÒ¢ ªÄwüø˘μ qe\˝À¢ ª]+>¥μ nH˚ Vü‰dü´ bÕÁ‘·˝À ‘·eTøÏ z
eTqdü T ‡+≥T+<ä ì , eTqdü T ‡ #· + |ü ⁄ ø=ì @ eè‹Ô eTq ø£fi¯fl eTT+<äT Á|ü‘·´ø£å+#˚dæ, düe÷C≤ìï Ä˝À∫+|ü#˚XÊs¡T
ø=qkÕ–+#·≈£L&É<äì, ‘·eTøÏ Áù|eT‘√ ≈£L&çq ìC≤sTTr >∑\ Äs√E˝À¢H˚.
ª>∑+>±u≤sTT ` j·TeTTHêuÛ≤sTTμ ˝≤+{Ï nbÕŒ#Ó˝…¢\T¢ ‘·eT
J$‘·+, nqTuÛ$Ñ +#ê\H˚ Äø±+ø£qå T Ä bÕÁ‘· <ë«sê düe÷C≤ìøÏ
ejÓ
÷uÛÒ<ä $yêVü‰\‘√ $dæ–b˛sTT, ‘·eTqT Áù|$T+∫q
ìs¡÷|æ+#ês¡T.
ªC≤‹ ø=B› >∑TDeTT\T+&Éeì, ªãT<äTΔ\T+&Éeìμ ‘·qT Á|æj·TT\‘√H˚ |ü⁄qsY J$‘êìï, |ü⁄q]«yêVü‰ìï kÕ«>∑‹+∫q
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
33
ª\+uÀ<äs¡+μ qe\ ø=e«* qe´Hê>∑]ø£ düe÷» ø±+ø£å≈£î r]Ã~<ë›s¡T ø=e«*.
ì<äs¡Ùq+.
n˝≤π> Äj·Tq qe\ \ìï{ÏøÏ ô|fÒº ù|s¡T¢. ˇø£<ëì ø=ø£{Ï
ª#·T|üŒHê‹μ qe\˝À ªdüœμ ˝≤+{Ï j·TTe‹ ‘·q≈£î ø±ì $_Ûqï+>±, ø£<∏äHêìøÏ dü]b˛j˚T ù|s¡¢H˚ m+|æø£ #˚düTø=+≥÷
<ëìï Ä•+∫, |ü s êsTT dü + kÕsê\qT ≈£ L \<=j· ÷ ´\ì yÓsTT´ qe\\T |üP]+#ês¡T ø=e«*.
#·÷∫Hê, ‘·q J$‘·+ m˝≤ HêX¯q+ #˚düTø=+<√ ªÁd”Ô\μ $|üØ‘·
ªªs¡÷|üe‹μ, ªÇ˝≤¢\Tμ, ª&Üø£ºsY yÓ’|òtμ, ª<˚ekÕìμ, ª˙y˚Hê
ãT<äTΔ\≈£î Á|ürø£>± r]Ã~<ë›sTT.
uÛ≤s¡´e⁄ ` ˙y˚Hê uÛÑs¡Ôe⁄μ, ªdüe‹ b˛s¡Tμ, ªkÕì dü+|üs¡ÿ+μ,
ªÁã‘·ø£&ÉyÓT+<äT≈£îμ, ªc˛>±Z&ÉTμ, qe\˝À¢ì Ád”Ô bÕÁ‘·\T ≈£L&Ü ªÁd”Ô X¯øÏÔμ, ª<Ó’e$T∫Ãq uÛÑs¡Ôμ, ªø√&É+{Ïø£eTTμ, ª>∑+>± ` j·TeTTq
‘· q T $#· ø £ å D ≤ J$‘êìøÏ Á|ü r ø£ \ T>± ∫Á‹+#ês¡ T . ` düsd¡ «ü ‹μ ªÇ+‹ ` |üPã+‹ ` #êeT+‹μ ˝≤+{Ï qe\\T
ª‘·ù|ŒeTT+~?μ qe\˝À¢ ‘·q uÛÑs¡Ô MÁsêE ‘·qTï ø±<äì Á|üC≤<äs¡D bı+<ëj·T+fÒ, ø=e«* qe˝≤ e#·q Á|üÁøÏj·T
ª|üìeTìwæìμ eT]>±&Éì, |üPs¡í ≈£L&Ü |üìyê&ç‘√ nÁø£eT n+‘· düTì•‘·yÓTÆq~. $_ÛqïyÓTÆq$.
dü+ã+<Ûä+ HÓs¡|æ, uÛÑs¡Ô≈£î dæ>=Z#˚Ã˝≤ #˚dæ, düe÷C≤ìï ì\Bdæ
ªC≤>∑C≤„Dμ ª$wüø£q´μ ˝≤+{Ï &çf…øϺyé, kÕVü≤k˛ù|‘· Ád”Ô
‘·qT #˚dæ+~ ª‘·ù|ŒeTT+~!μ nì yÓTT>±&çø√ ˙‹! Ä&É<ëìø√ ø£<∏ëHêsTTø£ qe\\qT ø=ìï yêsê\bÕ≥T nH˚ø£ |üÁ‹ø£\˝À
˙‹Hê nì Á|ü•ï+#˚˝≤ yê] yê] dü+kÕsê\qT ‹]– 1940, 50, 60 <äX¯ø±\˝ÀH˚ nìï esêZ\ ªÁd”Ôμ bÕsƒ¡≈£î\qT
#·ø£ÿ~<äT›ø=H˚˝≤ ø=e«* düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿsê\qT ‘˚*à ªuÛÑj·T+ø£s¡ sêDÏμ ø£\+ ù|s¡T¢‘√ ‘·q $q÷‘·ï s¡#·Hê XË’*‘√
#·÷bÕs¡T.
ø£{Ϻ|ü&˚dæq e#·q qe˝≤ uÀ<Û≈ä £î&ÉT ø=e«*
ne÷j·Tø£|ü⁄ yÓTT>∑TDÏí ãT≥º˝À y˚düTø=ì
yês¡T.
n˝≤π
>
Äj·
T
q
qe\
\ìï{Ï
ø
Ï
nÁø£eT dü+ã+<Ûëìï HÓs¡T|ü⁄‘·Tqï ª∫Á‘ê+–μ
ÄHê{Ï ªÁd” Ô $<ä ´ μ ª|ü ⁄ q]«yêVü ‰ \
ô|fÒº ù|s¡T¢. ˇø£<ëì ø=ø£{Ï
˝≤+{Ï Ád”Ôì }s√¢ yê]#˚ uÛÑs¡Ô |ü{Ϻ+∫, $_Ûqï+>±, ø£<∏äHêìøÏ dü]b˛j˚T dü e Ts¡ Δ q μ, ªy˚ X Ê´ eè‹Ô K+&É q μ
>±&ç<ä MT<ä ≈£Ls√Ãu…{Ϻ düe÷»+˝À eTπs
ªnÁø£ e Tdü + ã+<Û ë \qTμ K+&ç d ü ÷ Ô , ªÁd” Ô
ù|s¡¢H˚ m+|æø£ #˚düTø=+≥÷
Ád”Ô, Ç˝≤+{Ï yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü ñ yÓsTT´ qe\\T |üP]+#ês¡T eTH√$ø±kÕ\qT ø√s¡T‘·÷, ‘·q qe˝≤
+&˚˝≤ >∑TDbÕsƒ¡+ #Ó|æŒ+#ês¡T ªyÓ÷dü|ü⁄
s¡#·qqT ø=qkÕ–+∫q jÓ÷<ÛäT&ÉT.
uÛ≤s¡´μ qe\˝À ø=e«*.
‘·q düVü≤#·s¡, düeTø±©q qe˝≤ø±s¡T\>∑T Á‹|ü⁄s¡H˚ì
uÛÑ÷˝Àø£+˝À e´_Û#ês¡+ ô|s¡>∑&ÜìøÏ, ejÓ÷ s¡÷|ü>∑TD≤\T >√|”#Ó+<é, ø=&Ée{Ï >∑+{Ï ≈£î≥T+ãsêe⁄, ãT∫Ãu≤ãT >±]
>∑ * –q uÛ Ñ s ¡ Ô \_Û + #· ø £ b ˛e&É + , Ád” Ô \ T |ü ø £ ÿ <ës¡ T \T ø£+fÒ ≈£L&Ü $_ÛqïXË’©, ø£<∏äHê+XÊ\‘√ qe˝≤ ø±s¡T&ÉT>±
‘=≈£îÿ‘·THêïs¡H˚ $wüj·T+. <˚y˚+Á<äT&ÉT uÛÑ÷˝Àø±ìøÏ j·TeTTDÏí n‘·´+‘· bÕsƒ¡ø£ Vü≤è<äj·T#√<ä≈£î&ÉT>±, ‘Ó\T>∑Tyê] Ä<äs¡D≈£î
|ü+|æ $wüj·÷\T ùdø£]+|ü#˚dæ, ª@&Ü~ |ü⁄dæÔμ qe\ <ë«sê bÕÁ‘·T&Óq’ ªe#·q •*Œμ ø=e«*.
k˛wæjÓ÷ bòÕ+≥d” ‘·s¡Vü‰ ø£<∏äq+‘√ Çwüº+ ˝Òø£b˛‘˚ uÛÑs¡ÔqT
yÓjÓ÷´ qe\ (1000) ªeT+Á‘ê\j·Tμ qe\qT Ä<Ûë´‹àø£
e÷s¡TÃø=H˚ |ü<äΔ‹ì Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ #·÷bÕs¡T.
qe\>± r]Ã~~›, Vü‰dü´ eTVü‰q{Ï dü÷s¡´ø±+‘·+ >±]øÏ
ª;#Y˝À Vü≤‘·´μ˝À ≈£L&Ü #·<äTe⁄ø=qï $<ë´e+‘·T\T Áù|eT n+øÏ‘·$T#êÃs¡T. Ç~ q≥T&ÉT sê»u≤ãT>±] #˚‘·T\ MT<äT>±
ù|s¡T‘√, Ä]úø£ dæ‹ú H˚|<ü ´ä∏ +˝À Áù|$T+#˚ yê&çì ≈£L&Ü @e÷]Ã, »]–+~.
y˚πs nÁø£eT dü+ã+<ÛëìøÏ yÓqø±&Éì ªX¯_μ ˝≤+{Ï Ád”Ô bÕÁ‘·qT
1001 qe\ ªø£$;ÛeTqïμqT ‘·q uÛ≤s¡´ \ø°åà<˚$>±]ÿ
∫es¡ ≈ £ î ìC≤sTTr >∑ \ Áù|eT≈£ î m˝≤ ˇ~–+<√ n+øÏ‘·$T#êÃs¡T ø=e«*. 1975˝À ∫e] XÊ«dü rdüT≈£îHêïs¡T.
ìs¡÷|æ+#ês¡T.
q{Ï ø£Hêï+ã>±] dü«+‘·u≤´qsY ªsêC≤sêCÒX¯«] |òæ*+dtμô|’
Væ ≤ j· T sY ! Væ ≤ j· T sY ! qe\˝À ≈£ L &Ü m+‘· { Ï $<ë´ Ä$&É uÛÑs¡Ô ø£&Üs¡T Hê>∑uÛÑ÷wüD+ >±] |æ\T|ü⁄ q+<äTø=ì
dü + |ü q Tï˝… ’ , ñqï‘· k Õú q +˝À ñqïyê¬ s ’ H ê nqTe÷q|ü ⁄ ∫Á‘·s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ yêì ª‘·*¢Áù|eTμ, ª<äø£åj·T»„+μ ˝≤+{Ï
#Ûêäj·T\‘√ uÛ≤s¡´\qT nqTe÷ì+∫ ‘·eT dü+kÕsê\qT m˝≤ dæìe÷\≈£î ªø£<∏ä ` e÷≥\Tμ ≈£L&Ü n+~+∫q düe´kÕ∫
Çs¡ø±≥|ü⁄ dæú‹øÏ ‘Ó#·TÃø=+{≤s√! yê{Ïì ‘·eT≈£îqï ø£fi≤‘·àø£ ø=e«*.
Vü≤è<äj·T+‘√, #·ø£ÿ{Ï düVü≤q dü+kÕÿs¡+‘√ ‘·eT dü+kÕsê\qT
q≥T&ÉT ¬ø’ø±\ dü‘·´Hêsêj·TD ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± #˚dæq
m˝≤ VüQ+<ë>± #·ø£ÿ~<äT›ø√e#√à #ê˝≤ düTìï‘·+>± Ád”Ô ªdæbÕsTT ≈£L‘·Ts¡Tμ dæìe÷qT &ç.m˝Ÿ.Hêsêj·TD ìsêà‘·>±
bÕÁ‘·\qT` |ü⁄s¡Twü nVü≤+ø±s¡ bÕÁ‘·\qT ‘·q qe\˝À¢ e÷], á dæìe÷≈£î ø£<∏ä`e÷≥\T ÁyêsTT+#ês¡T.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
34
ø£$‘·
m<äT>∑T‘·Tqï |ü#·Ãì yÓTTø£ÿHêï
Çwüº+!
` ø¬ . $\‡Hésêe⁄
$#·TÃ≈£î+≥Tqï |üP yÓTT>∑ZHêï
o‘êø±\|ü⁄ eT+#·T eTT‘·´eTHêï
øÏ{Ïø° ˝À+∫ düT‘ês¡+>± ‘êπø
o‘·>±* nHêï Hê¬ø+‘√ Çwü+º `
8985435515
ˇ+Á&ÉT eT{Ϻì e+{Ïì+&Ü |üPdüT≈£îì
ùd«#·Ã¤>± Ä&ÉT≈£î+≥Tqï πs|ü{Ï ‘·s¡+
yÓTT+&çyÓTT\ b˛s¡>±fi¯fl+fÒ mø£ÿ&É˝Òì Çwüº+ `
|ü]øÏD°\T ô|’¬ø>∑Z{Ϻ
‘·+¬>&ÉT |üP\T ‘·\˝À ‘·Ts¡TeTT≈£îì
bı\+ >∑f…¢+≥ #Ó+>∑T #Ó+>∑Tq
>∑+‘·T˝Òùd ≈£îÁs¡ø±s¡+fÒ Ç+ø± Çwüº+ `
Á|ü•ï+#˚ ‘·‘·«eTTqï
kÕ«|æï≈£î&çï ø£\>∑q≥+ Çwüº+
yÓ‘·T≈£î˝≤≥˝À <=]øÏq
eTT‘·´eT+{Ï eT+∫ |ü<ä´eT+fÒ Çwüº+ `
bÕ˝…>±fi¯flqT Á|ü•ï+∫q H˚sêìøÏ
neTs¡T˝…’q H˚kÕÔ\ neTs¡‘ê«ìï
>=+‘Ó‹Ô >±q+ #˚d÷ü Ô
bÕ≥*ï áf…\T>± $dæsπ
bÕ≥>±fi¯fl+fÒ eTØ Çwüº+
yêfi¯flqT ø£qï ‘·\T¢\+fÒ eTØ eTØ Çwüº+!
ø=e«* yê]øÏ ªVü‰dü´ÁãVü≤àμ uÛ$Ñ T&çbÕ{Ï ø±y˚TX¯«s¡ sêe⁄>±s¡T
dü«j·T+>± >∑Ts¡T‘·T\T´\T.
yÓTT<ä{Ï qe\ ª|ü˝…¢|ü&ÉT#·Tμ≈£î C≤rjÓ÷<ä´eT o* >∑]yÓTfi¯fl
dü‘·´Hêsêj·TD eTT+<äTe÷≥ Áyêdæ ÄoÙdüT‡\+~+#ês¡T. nfÒ¢
¬ s +&√ qe\ ª<ëd” |æ \ ¢ μ ≈£ î #Ó fi ¯ fl |æ fi ¯ fl y˚ + ø£ ≥ XÊÁdæ Ô # ˚
eTT+<äTe÷≥ ÁyêsTT+∫, áj·Tq #˚‹q ªe#·q uÛ≤wüμ
kÕe÷qT´\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ ªe´eVü‰]ø£uÛ≤cÕ
yê<ëìïμ düeT]ú+#ês¡T.
ø±ãfÒ º ªe´eVü ‰ ]ø£ e#· q uÛ ≤ c˛<ëΔ s ¡ ≈ £ î &ç > ± ªqe˝≤
#·Áø£e]Ôμ>± ‘Ó\T>∑T qe˝≤ kÕVæ≤‘·´+˝À ø=e«* ∫s¡kÕúsTT>±
yÓ\T>=+<ës¡T.
Ç˝≤ ‘·q qe\*ï Ä s√E˝À¢ ‘Ó\T>∑THê≥ ãkÕº+&ÉT˝À¢øÏ,
¬s’˝Ò« ø£+bÕsYºyÓT+{Ÿ˝À¢øÏ, e+{Ï\T¢˝À¢øÏ ‘√\Tÿe∫Ãq qe˝≤
#√<ä≈£î&ÉT ø=e«*.
Á|üeTTK q{°eTDÏ uÛ≤qTeT‹ #Ó|æŒq≥T¢ ªe÷ s√E˝À¢ ø=e«*
yê] qe\\T #·<äTe⁄‘·÷ bÕsƒ¡≈£î\+ ‘êeTT ~>∑e\dæq
¬s’˝Ò«ùdºwüq¢qT eTs¡∫ b˛sTT, yê] qe\˝À¢ ìeT>∑Tï˝…’b˛j˚T˝≤
#˚dæq <Ûäq´J$, ªqe˝≤ #·Áø£e]Ôμ ø=e«* yês¡ì Á|üX¯+dæ+#ês¡T.
nfÒ¢ _.mdt.¬s&ç¶, <ëX¯s¡~∏, dæ˙>±j·T≈£î\T |æ._.lìyêdt
ªqe\\ ‘ê‘· e÷ ø=e«*μ nì bı–&˚yês¡T.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
Ä#ês¡´ ‘·e÷àes¡a\ ø√<ä+&ÉsêeT|ü+‘·T\T ˝≤+{Ï
uÛ≤cÕyê<äT\T ôd’‘·+, kÕVæ≤‘·´ ø√$<äT˝…+<äs√ ø=e«* yê]
wüwü˜´_› ñ‘·‡yêìøÏ ÄoÙdüT‡\+~+#ês¡T. y˚+ø£fÒX¯«sê, eTÁ<ëdt
$X¯«$<ë´\j·÷\T áj·Tq qe˝≤s¡#H· ê ` kÕVæ≤‘·´ ùde≈£î
yÓT#·TÃø=ì Á|üX¯+kÕ |üÁ‘ê\‘√ >ös¡$+#êsTT.
Ç˝≤ ÄHê{Ï Ád”Ô\ dæú‹>∑‘·T\ô|’, Ád”Ô\ J$‘· $ø±kÕìøÏ
‘·q qe˝≤ s¡#·qqT y˚~ø£ #˚düTø=qï Ád”Ô |üø£åbÕ‹ ø=e«*
yês¡T` #·\+>±s¡T ‘·q qe\˝À¢ ø√s¡T≈£îqï Ád”Ô ùd«#êä Jeq
kÂ+<äsê´ìï ø±+øÏådü÷ÔH˚, Ç~ düe÷C≤ìøÏ düùV≤‘·Tø£+>± Ád”Ô
J$‘· eTH√$ø±kÕ\≈£î, ‘·eT ‘·sê«‹ ‘·sêìøÏ Ä<äs¡Ù+>±
ñ+&˚˝≤ Äj·÷ bÕÁ‘·\qT r]Ã~~›q dü+|òTü dü+kÕÿs¡ dü«>∑‘T· &ÉT
ªyÓ s TT´ qe\\ ø=e«*μ nì $eTs¡ Ù ≈£ î \#˚ Á|ü X ¯ + dü \ T
bı+<ës¡T!
|ü + &ç ‘ · uÛ ≤ wü ns¡ ú + ø±ì s√E\˝À, kÕe÷qT´\≈£ î
ns¡ ú e Tj˚ T ´ e´eVü ‰ ]ø£ uÛ ≤ wü ˝ À ‘· q qe\\ìï+{Ï ˙
yÓ\sTT+∫q ø=e«* ªª‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ eq+˝À mqï&É÷ yê&Éì
≈£îdüTeT+μμ nì |ü<äàl &܈ˆ ‘·Ts¡¢bÕ{Ï ≈£î≥T+ãsêe⁄ >±]
Á|üX¯+dü, Á|ü|ü+#· qj·÷ kÕVæ≤‘ê´ìø° eTDÏeT≈£î≥eTì, X¯‘·
` dü V ü ≤ g e+<ä H ê\T n]Œ+#· T ø√e*‡+<˚ ! eT] eTq
‘Ó\T>∑TC≤‹ ø=e«* yê]øÏ.
W
35
ø£<∏ä
` #·Áø£bÕDÏ H√eTT\
9052011145
p_© _#·Ã>±fi¯ófl
p_© Væ≤˝Ÿ‡ ô|’ $+‘· $+‘· _*¶+>∑T\T ‘Ó˝≤¢s¡>∑≥º bı&ÉTdüTø=∫Ãq |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ ‘˚≥>∑ ì>∑ì>∑
˝≤&ÉT‘·THêïsTT. rØÃ~~›q ù|yéyÓT+≥T¢ ø£&ç–q≥T¢ ‘ês¡Ts√&ÉT¢, m‘Ó’Ôq Á|üVü≤Ø>√&É\‘√ nø£ÿ&É+‘ê <äsê®>±
ñ+~. z π>≥T eTT+<äT≈£î u…’≈£î MT<ä e∫Ãq‘·ìøÏ XÊ\÷´{Ÿ ø={Ϻ ˝À|ü*øÏ yÓfi¯flì#êÃ&ÉT ôd≈£L´]{° n‘·qT.
˝À|ü\ |üP\yÓTTø£ÿ\ eT<Ûä´ ô|<ä› ø£‘ÓÔs¡ #˚‘·|ü{Ϻ Áø√≥Hé n+#·T\qT düe]düTÔHêï&ÉT e÷*.
u…’≈£î ô|’ e∫Ãq n‘·qT Ä uÛÑe+‹ yÓT≥T¢ m≈£îÿ‘·T+fÒ ªô|<ä› <=s¡kÕ˙ ø±+bÂ+&ÉsY ˇ∫Ã+s¡T, kÕs¡÷ nedüs¡eTT+fÒ
Ç\T¢ <ä<ä›]˝Ò¢˝≤ ªuÛÖ uÛÖμ... nì ns¡Tdü÷Ô düÔ+uÛ≤ìøÏ ø£fÒºdæq |æ\Te⁄+&çμ n+≥÷ C≤s¡T≈£î+~.
ªmes¡÷ ÁøÏk˛º|òüsY qTy˚«Hêμ
yÓT&É >=\TdüTqT ‘Ó+#·Tø√yê\ì Ms¡+>∑yÓT‘·TÔ‘√+~ z $+‘·
ne⁄qT ÁøÏk˛º|òüsY H˚ neTà>±s¡T ªqyê«&ÉTμ
eTTK+ ≈£îø£ÿ.
ªÁøÏcÕí, Áø°dü÷Ô nì ù|s¡T ô|&˚Ô <˚e⁄fiË’flb˛s¡Tsê eTìwæ˝≤>±
Vü≤&Ü$&ç>± yÓT*ø£\T ‹s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~ |üìeTìwæ
ªø±+bÂ+&És¡T kÕs¡÷ s¡+&ç s¡+&ç, Vü‰\¢ ∫qï <=s¡kÕì ñ+fÒ #ê\T Ç+>∑ qTyÓ’«‘˚ eT+#√ìesê Ç|ü&ÉT qTy˚« Hê≈£î
¬>düTº\THêïs¡T á |üø£ÿ es¡+&Ü\¬ø[fl b˛<ë+ s¡+&çμ <äsê“s¡T˝À ~≈£îÿ. #·÷dæqyê ÁøÏk˛º|òüsY, ÄK]øÏ Hê ã‘·T≈£î mf…Æ¢+<√, H˚qT
sêDT˝≤¢ ø=\Te⁄B] ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. ÁùdŒ yêdüq Hê ø£ e Tsê\ ñ+&=<ä › ≥ . Hê ø√&É \ T <=s¡ k ÕìøÏ ÄyÓ T
>∑T|üeT+{À+~. ªmyÓTà˝Ò´>±] y˚T&É+ >±s=∫Ã+s¡T, yêfi¯fl_&ɶ <√düTÔ˝§∫Ãq|ü&ÉT Hê eTTdü* eTTK+ eTT&É‘·\ eTTK+ #·÷dæ
\>∑Z+ ø£<ë kÕs¡÷ kÕ|æ+>∑T≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T.. n+<äTπø $TeTà*ï ∫ø±≈£î |ü&ÉTÔqïs¡≥, ìqï |üÁ‹ø£ Çj·T´{≤ìøÏ $TìdüºsY ô|fi≤fl+
Ç≥¢ rdüTø£b˛‘·Tqï, kÕs¡÷ ô|<ä› <=s¡kÕì ìqï u≤>± dæø±≈£î >±´+>∑T y=∫ÃÁqT, yêfi¯ófl eTT#·Ã≥T¢ ô|{Ϻ b˛j˚T<ëø± qqTï
#˚dæ+~, ∫qï <=s¡kÕìøÏ ø√|üyÓTT∫à á ø=dü >∑~\≈£î s¡÷eTT\u…{Ϻ uÒ&É+ ô|{Ϻ+~, Ç+>√ Çj·÷\ <ä÷s¡+>∑ áeT÷\
e÷]Œ∫Ã+s¡T n|üŒìï+∫ n+<äØï ‹&ÉT‘·Tqï~, Ç>√ Hê >∑~\≈£î bÕπsdæÁqT. Ç+>∑ ÇB Bì $TìwüºsY <√düTÔ\T Hê˝≤>∑
#Ó+|ü\T yêj·T ø={Ϻ+~.μ es¡+&Ü ∫e] >∑~ ‘·\T|ü⁄ ‘·{Ϻ eTTdüT˝À\T¢ >±sê. yêfi¯fl yÓ÷ø±*Ã|üŒ\T ns¡>∑yê..
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
36
ªªneTà>±s¡÷ ne˙ï |ü{Ϻ#·TÃø√e<äT› eT+<äT\T yê&ç
ã\+>± ‘·j·÷s¡Tø±+&çμ Ç+C…ø£åHé ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêï&ÉT.
ªá dü÷~ ˇø£ÿkÕπs düTs¡T≈£îÿeT+≥~, <ëì <Ó|æŒbı&ÉT|ü⁄\T
‘Ó˝≤¢s¡T¢ >∑T#·TÃ≈£î+≥sTT sêμ
ªeTTqT|ü{Ï ø£+fÒ qj·Ty˚T ø£<ë eT∞fl e÷eT÷\T>±
ne⁄‘·s¡T˝…+&ç..μ
ªø±qTsê Hê ã‘·TøÏ+‘˚, e<ä›Hêï Çq≈£î+&Ü Hê yÓ÷ø±fi¯ófl
}&É ; øÏ e÷j· T <ë] ø° fi ¯ ó fl ô|{Ï º + s¡ T u§ø£ ÿ \˙ï
NøÏ b ˛sTTqj· T ≥, ø£ ~ ˝… Ô H ˚ |ü ⁄ ≥T≈£ î ÿeTH˚ ≥ ≥Tº q ïsTT
bÕq+uÀ‘ê+~, wüß>∑s¡T ;|” uÒC≤¬s’‘ê+~sê... á @ø±øÏ
ã‘·T≈£î Hêø=<äT›sê dü∫Ãb˛‘· Hê |”&É b˛‘·~ Hêø° ø£cÕº\T
<ä|ü ‘·sTT, H˚q&ç–+~ ‘Ó∫Ãqyê mìïkÕs¡&¢ –ç Hê ø£ìø£s+¡ |ü⁄&É˝Ô Ò
˙≈£î..μ
ªneTà>±s¡T, @ ~≈£îÿ˝Òì ≈£î+{Àfi¯ófl >∑T&√¶\T¢ &=ø£ÿ\T
#˚‘·|ü{Ϻ s√&É¢yÓ+≥ n&ÉT≈£îÿ+≥, ã‘·ø±\H˚ Äsê≥ |ü&ÉT‘·s¡T
MTπø+ ‘·≈£îÿeμ
ªn˙ï ñHêï ~≈£îÿ˝Òì <ëìïsê... m+<äT≈£î
ã‹øÏ <ä+&É>∑... Hê ø√&É\T HêyÓTTK+ dü÷&É<äT
Hê ø=&ÉT≈£î |ü~s√E\ø=ø£kÕ] >∑\eT≥¢ì+#˚
‘=+–#· ÷ dü T ≈£ î +≥ jÓ T +<˚ ˙ ø√&É * ‘√
|ü+#ê‹˝…+<äT≈£î #˚düTÔqïe⁄, ÁøÏcÕí sêe÷
nqT≈£î+≥ eT÷\≈£î |ü&ÉT+&Éø£ eTTdü˝≤›Hê nì
‹≥º{≤ìøÏ eT+<ä*∫à b˛‘·&ÉT, Hê eTqe\T
jÓ T ø£ ÿ &√ dü < ä T e⁄‘· s ¡ T , ‘ê‘· \ Hê{Ï uÛ Ñ ÷ $T á ø=&É T ≈£ î
sê|æ#·TÃø=ì ø√≥¢≈£î nsTT+&Éì ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ _&ɶì sêìdüÔ˝Ò&ÉT
n\T¢&ÉT, eT+#·+ ~>±\Hêï ˇø£ÿ <ëìøÏ ~>=düÔ˝Ò<äT, ìÁ<ä≈£î
>√©\T, ìÁ<ä eT‘·TÔ b˛e{≤ìøÏ >√©\T, bı<äT›e÷|ü⁄\T
$T+>∑˝Òø£ #·düTÔqïsê. ~≈£îÿ˝Òì ã‘·T≈£î, |ü⁄≥Tº≈£îÿq dü#˚Ã<˚<äqï
–+‘· $wü+ ÇsTT´ ˙≈£î Hê >=\TdædüÔsê..
ªdüπs>∑ì yÓT‘·Ô øÏ+<ä j˚TyÓ÷ <ë#·T≈£îqïs¡Tμ n+≥÷ yÓT‘·Ô˝Ò|æ
Ç+C…ø£åqT ãT&ç¶ì ø√ùd ∫qï uÒ¢&ÉT¢, |ü+&ÉT¢ ø√ùd ø£‹Ô rXÊ&ÉT
ªjÓT+<äTøÏeìïμ
ªd”]j·T˝À¢ ø√&É\Tô|fÒº u≤<ä\T |ü&É˝Òø£ Hê ˝≤+{Ï n‘·Ô
ÄK]øÏ eTDÏø£≥Tº qsê\ì ø√düT≈£î+≥~... s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·T+fÒ
Vü‰sTT>∑ ø£fi¯ófl eT÷düT≈£î+≥~μ
ªs¡ø£ÔeT+‘êb˛sTT #·ìb˛‘·T+<ëμ
ªÄVü‰... #êe<äTsê... |üìeTìwæ #·÷dæ πøø£\Tô|&ÉÔ~,
ø=&ÉT≈£î >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥ ne÷à.. ne÷à qTe⁄#êy=<˚›
nì ô|<ä›ô|<ä› &Üø£ºs¡¢øÏ dü÷ô|&ÉÔ&ÉT. @&ÉTÃ≈£î+≥ ø±fi¯ófl
yÓTT≈£îÿ‘·&ÉT... ô|fi≤flìï #Ó+|ü\T yêj·Tø=&ÉÔ&ÉT, n‘·Ô>±s¡T nì
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
ø±fi¯flMT<ä|ü&ÉÔ~, ÄK]øÏ n+<ä]øÏ ãT~Δ edüÔ~... |ü⁄e⁄«fi¯fl
ô|{Ϻ #·÷düT≈£î+≥s¡Tμ
ªeT] MTs¡÷ qsê\T ø√düTø√yê\qT≈£î+≥THêïsêμ
ª<ÛÓ’s¡´+ edüÔ ˝Ò<äTsê s¡ø£ÔeT+fÒ Hê≈£î uÛÑj·T+ ∫qï|ü&ÉT
ø√fi¯ófl ø√düTÔ+fÒH˚ H˚qT ˝À|ü\ <ë≈£îÿH˚<ëìï. |ü⁄≥T≈£îÿq dü#˚Ã
<˚<äqï ÇsTT´sê.μ
ªneTà>±s¡T Ç+‘·≈£îeTT+<äT ‘√≥e÷*‘√ >∑H˚ïs¡T ø±j·T\T
‘Ó|æŒ#·TÃ≈£îqïs¡≥ Ä dü+>∑‹ MT y√fi¯fl≈£î ‘Ó*dæ, Ä e÷*ì
eTfi≤fl ˝Òe≈£î+&Ü u§ø£ÿ*s¡>∑ ø={ϺÁq≥ ø£<ä. eT] H˚qT MT≈£î
$wü$TùdÔ qqTï ã‘·ø£ìkÕÔsêμ
ª>∑H˚ïs¡T ø£{Ïø£ #˚<äTsê, $T+>∑T&ÉT|ü&É˝Ò, <˚e⁄ì MT<ä ˇ≥Tº
jÓ T e«]ø° #Ó | ü Œ ã‘· T ≈£ î MT<ä r|æ b˛sTT+~sê ‹j· T ´{Ï
$wü $ TsTT´, dü | ü Œ ]+#· T ≈£ î +≥ #· d ü Ô s ê.. ø±yê\+fÒ
>=\TdüT‘√bÕfÒ Hê >±E\T ≈£L&É ÇdüÔ.μ ...
ª$TeTà*ï m|ü&Ó’Hê n&ç–Hêïμ
ªø√≥¢¬ø’H√fi¯ófl eT+~ì eTT+#·T‘·˝Ò..
qTe⁄ >∑ØuÀì$, ˙ ø£cÕº\T Hê ø£cÕº\T
rs¡T‘Ó’, Ç+>√ Hê≈£î Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=H˚
&çÁô|düHé s√>∑eTì Hê ø√&É\T e∫ÃH√fi¯fl‘√
eTT#·Ã≥T¢, Çìï s√>±\÷ á m>∑‘ê[
ã‘·T¬ø+<äT≈£î #Ó|ü, mìïkÕs¡T¢ #êe{≤ìøÏ
#˚dæHê Ä <˚e⁄ì <äj·T nsTT‘· ˝Ò<äT qTy˚«
~≈£îÿsê #·#˚Ã≥|ü&ÉHêï düTK+>∑ #·#˚à n<äèwüºeTqï ˝Ò<ë,
ÁøÏcÕí|òüsY.. ˙≈£î <ä+&É+ ô|&ÉÔ Hê ø=<äT› á ã‘·T≈£î, H˚qT
#êyê˝Ò #·düÔμ
ªneTà>±s¡T..μ ‘·|üŒ<ë nqï≥T¢ #·÷XÊ&ÉT.
ª‘·|üŒ<äT qTe⁄« Çj·T´≈£î+fÒ Hê <ë] H˚qT #·÷düT≈£î+≥
Mfi¯fl s√>∑+ ‹s¡>±˝…. ‘·\¢+fÒ ˝…ø£ÿ˝Ò<äT <ëì¬ø’‘˚ eTìdæqqï
|üsê« ≈£î&É˝Ò<äT Hê ñdüTs¡T ‘·>∑˝≤˝Ò Mfi¯fl≈£î ãT~Δsêyê˝Òμ
ªdüπs... Hê≈£î ø=+‘· f…Æ$Tj·T´+&ç... Ç+ø£ y˚πs Á|üj·T‘êï\T
#Ój·T´ø£+&çμ
ªqTe⁄« #êHê eT+#√ì$sê ÁøÏcÕí|òüsYμ
p_*Væ ≤ ˝Ÿ ‡ #Ís¡ k ÕÔ õπ > \T eT+≥÷ ø£ + &É T ¢ u… ’ s ¡ T ¢
ø£yÓTà≥≥T¢ yÓ*–b˛‘√+~. ôV’≤Á<ëu≤<äTqT dæ+>∑|üPsY˝≤
e÷s¡Ã{≤ìπøyÓ÷. n&ÉT>∑&ÉT≈£îÿ $+‘·\T >=*ù| ô|<ä›ô|<ä›
e÷j·T<ë] ˝…’≥T¢, ø£¬s+≥TqT eT+&çdü÷Ô Äø±X¯+ ì+∫ |æ+&ç
yÓHÓï\ $Ts¡T$T≥¢qT s√&É¢ MT<ä≈£î ≈£îeTà]düTÔqï eT‘êãT˝≤¢
ôV’≤e÷dtº ˝…’≥T¢. dü+|üqTï\ $˝≤¢\qT cÕ|æ+>¥ e÷\¢qT
<Ûä>∑<Ûä>∑˝≤&ç+#·{≤ìøÏ á |ü≥ïb˛\¢ uÛÀ>±\ø√dü+ <äsê®
yÓ\T>∑T\ø√dü+, Çø£ÿ&É ø±*b˛‘·Tqï ø£¬s+≥T‘√ m+&ÉT‘·Tqï
37
#˚\≈£î ÁbÕD+b˛jÓTT#·Tà m+<äs√ ¬s’‘·T\ Ä‘·à Vü≤‘·´\qT
Äbı#·TÃ, _‘·T≈£î_‘·T≈£î eT+≥Tqï Nø£{Ï |ü˝…¢˝À¢ $TqT≈£î
$TqT≈£î BbÕ\ yÓ*–+#=#·TÃ. nø£ÿ&ç z ã+>∑˝≤ u≤s¡T
es¡+&Ü˝À >∑HéyÓTqT¢, dü+ø£˝À¢ 47\T n≥÷ Ç≥÷ }>∑T‘·T+fÒ
rs¡Tã&ç>± #êjYT ‘ê>∑T‘·THêïs¡T. ˝À|ü\ Vü‰˝À¢ cÕ+&ç*j·TsY
eTdüø£ yÓ\T>∑T˝À $d”ÿ >±¢düT\T ‘·fi¯ó≈£îÿeT+≥÷ ˝Ò#êsTT..
&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿô|’ ôV’≤Á<ëu≤B |òüTTeT|òüTTeT\T. m<äTs¡T>± ÇÁd”Ô
K<ä › s ¡ T ˝À ø=\Te⁄B]q eTq ã&Ü u≤ãT\T Vü ‰ sTT>±
qe⁄«≈£î+≥THêïs¡T bı>∑&ÉÔ\T kı+‘· &Éu≤“\T eTkÕÿbÕ*wt\T
CÀ≈£ î \‘√ ã*dæ q u§»® \ T ìeTTs¡ T ≈£ î +≥÷ dü + <ä & ç > ±
dü+ãsê\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ìC≤ìøÏ eTq á ©&ÉsY u≤ãT\T
>=&ɶ\T¢ y˚≥ ø=&Éefi¯ófl |ü{Ϻ qs¡T≈£îÿ+{≤πsyÓ÷ nqï≥Tº
MT{Ï+>∑T˝À¢ {°M #Ûêqfi¯fl˝À ì|ü\T #Ós¡T>∑T‘·÷ ns¡T#·T≈£î+≥÷
Á|ü»*ï q$TàkÕÔs¡T, nsTT‘˚ b˛*{Ï≈£î‡ bÕ*{Ïπø‡ yê´bÕs¡+
yê´bÕs¡y˚T.. ÁbÕ+‘ê\ø£r‘·yÓTÆq eTTsƒê‘·‘·«+, ˙r ìC≤sTTrì
bÕ‘·s¡ ô|fÒº e÷|òæj·÷ eT‘·+, @C…+&Ü m‹ÔHê,
n~Û ø ±s¡ + ˝À ñHêï $|ü ø £ å + ˝À ñHêï
$düÔ]+#·T≈£îqï ‘·eT H˚s¡ kÕÁe÷»´+˝À bòÕ´ø£åHé
ø±]&Üs¡¢‘√ n~Ûø±s¡ ˝≤;\‘√ ø√≥¢ $\TyÓ’q
düsêÿs¡T ø±+Á{≤≈£îº\T ø±CÒdü÷Ô... yÓTÆì+>¥
©E\‘√, Áø£wüs¡¢ ø√s¡˝À¢ CÒd”;\ #·Á{≤\ øÏ+<ä
ø=+&É\qT |æ+&ç#˚dæ –]»q ÄyêkÕ\qT ∫ÛÁ<ä+
#˚dü÷Ô á <˚XÊìï ø=\¢ø=≥º{≤ìøÏ $<˚XÊ\øÏ
ny˚Tàj·T{≤ìøÏ Mfi¯fl+‘ê ˇø£ÿ ‘ê{ÏMT<äø=∫à kÕŒ{Ÿ ô|fÒkº ÕÔsT¡ ...
$d”ÿ eT∞fl Ns¡‡+~.
ªôV’≤Á<ëu≤<äT #·T≥Tº|ü≥¢ eTq ]j·T˝…ùdº{Ÿ sêC≤´ìøÏ
&=U≤˝Ò<äT..., nsTT‘˚ s√X¯j·T´>±] Vü≤j·÷+˝À πød”ÄsY >±]
πøø£\≈£î y˚T˝§ÿqï eTq≈£î nø£ÿ&É sê»<Ûëì >∑T]+∫ |ü˝Ÿ‡
<=s¡ø£≥+ n<˚ düeTj·÷ìøÏ nyÓT]ø± qT+∫ eTq $TÁ‘·T\T
|ü+|æq&Ü\s¡T¢ Çø£ÿ&É düsêÿs¡T ø±+Á{≤≈£îº˝À¢ ø£*kı∫Ãq
s¡÷bÕsTT‘√ eTq+ sö+&É|t #˚dæq y˚\ mø£sê\T n|ü&˚
ø√≥¢≈£î |ü\T≈£î‘·Tqï~. Çø£ ˇø√ÿ >∑»+ uÛÑ÷$T ã+>±s¡T _ôdÿfÒº,
#·|üŒ≥T¢
ªbÕ‘· bÕغ\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ »+|ü⁄ õ˝≤˙\yÓTÆ‘˚
nj·÷´+ ø±˙ @dæj÷· >π yéT‡ |ü‘ø· ±\qT $T+∫ eTq+<ä]øÏ
{Ïø£≥T¢ e#êÃsTT. mes¡T ¬>*∫Hê eTq≈£î |ües¡T+≥T+~,
eTq ˝≤;\T ˝≤yê<˚ M \T Ç˝≤π > kÕ>∑ T ‘êj· T ì Hê
e÷{ÏdüTÔHêï..μ #·|üŒ≥T¢ πø]+‘·\T
ªnHêï #ê˝≤ <∏ë+πø‡ Hê≈£î {Ïø{£ |Ï Œæ ∫à ã‹øÏ∫Ãqy˚μ >±¢dTü \T
eT∞flô|’øÏ ˝Ò#êsTT.
ªnjÓ÷´ #·düTÔqï... ø=&Üÿ.. #·düTÔqï ø±bÕ&É+&çμ ˇø£ÿkÕ]>±
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
>∑T+&Ó\~πs Äs¡ÔHê<ë\T.
>∑HéyÓTqT¢ ‘·bÕ≈£î\T m≈£îÿô|{Ϻ |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. eT+~
e÷s¡“\+ Ç\¢+‘ê ø£*j·T‹]– <=+>∑qT |ü{Ϻq≥Tº ÄK]øÏ
ô|<ä› <=s¡kÕì >∑~ eTT+<äT≈£î #˚sês¡T.
ªø=&Üÿ... H˚qT #·düTÔqï... ø±bÕ&ÉT, njÓ÷´ H˚qT #·düTÔqïμ
uÛÑj·T+‘√ eDT≈£î‘√+~.
ªne÷à @+<˚ Äj·÷düeTì|ædüTÔqï<ëμ
ªø±<äT _&ܶμ
ªeT] >∑T+&Ó H=bÕŒμ
ªnjÓ÷´ >∑T+&ÓH=|æŒ ø±<äTsê $wüj·T+... $wü+ ø=&Üÿμ
ª$wüe÷ $wüy˚T+<˚ dü]>∑ #Ó|ü eTTdü˝≤›Hêμ
ªÁøÏcÕº|òüsY >±&ÉT Hê q>∑\T rdüTø=ì $wü$T∫Ã+&ÉT, $T+–q
ø=&Üÿ qqTï ã‹øÏ + #· T _&ܶ ˙ ø±˝§à≈£ î ÿ‘· μ >∑ T +&Ó \ T
u≤<äT≈£î+{À+~.
ªnjÓ÷´ eTTdü˝≤›Hê Hê ø=+|ü eTT+∫qy˚ Hê≈£î m+|”
{Ïø£{À∫Ã+<˚μ..
ªH˚ q T dü T ‘· Çj· ÷ \ eT+∫s√»H˚
$wü $ Tà+–q... ø=&Üÿ H˚ q T kÕe..
ã‹øÏ+#·Tμ
ªnjÓ÷´ m≥¢ H˚H˚+ CÒ‘·T. ˙j·Te«
eTTdü˝≤›Hê..μ
ª¬s&ç¶μ Ç˝≤sê ô|<ë›j·Tq |æ*#ê&ÉT.
ªnHêï #·÷dæ+Á&Ü $wü$Tà+–<ä≥μ
ô|<ë›j·Tq uÛÑT»+ ‘·≥Tº‘·T ª¬s&ç¶ ô|<ë›$&É Çs¡ø±≥+˝À
|ü&˚dæ+~... ãj·T{ÏøÏ @ Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ yÓ[flHê MT&çj·÷¬ø≈£îÿ‘êyé.
ìqTï »\j·T»„+ ø±+Á{≤ø£ºsY ãTs¡<ä˝Àì+∫ ãj·T≥|ü&˚dæ,
bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ôeì ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~ÛìdüTÔHêïeì {Ϭø{Ÿ
‘Ó#êÃ. Ä‘·àVü≤‘·´ì ãj·T≥|ü&‘ç ˚ MT&çj÷· yêfi¯ófl ìqTï |ò⁄ü {Ÿu≤˝Ÿ
Ä&ÉT‘ês¡T. n|ü&ÉT ôV’≤ ø£e÷+&é≈£î q#·Ã #Ó|üŒ˝Ò+. z |üì
#˚<ë›+ &Üø£ºsYøÏ dü]ÿ˝ŸøÏ bò˛Hé #˚kÕÔ Çø£ÿ&çπø ekÕÔs¡T.
ªnHêï... ˇø£y˚fi¯ &Üø£º]ï Çø£ÿ&çøÏ |æ\e≈£î+fÒ @yÓTÆ‘·~μ
ªô|<ë›$&Éø£<ë b˛‘·T+~... yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+... >±uÛÑsê
|ü&É≈£î... dü]ÿ˝Ÿ.. &Üø£ºsY eTqyêfi‚fl.. eT+#Ó’Hê #Ó&Ó’Hê Çø£ÿ&˚
e÷H˚CŸ #˚kÕÔs¡T. Ä ø±+bÂ+&É]ï s¡|æŒ+∫ $wüj·T+ bıø£ÿ≈£î+&Ü
ì+&Ü H√≥T¢≈£îøÏÿ yê&ç H√s¡T eT÷sTT+#·T. m\ø£åHé ø√&é˝ÀøÏ
e#˚ÃXÊ+ y˚TeTT yÓ+≥H˚ Çø£ÿ&çï+∫ yÓfi¯fl&É+ eT+∫~ yÓfi≤Ô+μ
ªnHêï... n+‘ê qTy˚« #·÷düTø√yê˝Òï H˚qT+≥ eT\¢μ
ª|òüsêyê˝Ò >∑T≥Tº#·|ü&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü j·Tyês¡+ ø√¢dt #˚dæø√μ
>∑HéyÓTq¢ <äqTï‘√ yÓ[flb˛j·÷s¡T.
ªdüºeTø˘ yêwt #˚sTT+#ê+, Ç+C…ø£åHé‡ #˚XÊ+... |üP]Ô
düŒèVü≤˝À ñHêïs¡T \+>¥‡ øÏ¢j·TsY, #ê˝≤ |üesY |òü⁄˝Ÿ bÕjYT»Hé
38
Ç#êÃ&ÉT. f…ÆeTT≈£î e#êÃ+ ˝Ò≈£î+fÒ ÁbÕD+ b˛j˚T~.. Äø°‡»Hé
ÇdüTÔHêï+ >±uÛÑsê e<äT›μ H˚qTHêï nqï≥Tº uÛÑT»+ ‘·{≤º&ÉT &Üø£ºsY.
ª&Üø£ºsY kÕuŸ... m+‘· &Éu…’“Hê düπs eTTdü*› #êy=<äT›...μ
ªø£qï ‘·*¢ ø£<ë f…q¸qT+≥~˝…+&çμ
ªø£qï ‘·*¢ ø±<äTej·÷ m+|”... {Ϭø{Ÿ.. f…q¸Hé.. bÕπsXÊìμ
ªbÕπsXÊì ø±≈£î ø=&Üÿ qqTï #êe≈£î+&É #·÷k˛ÿ... qTe⁄
$Tìdüº¬s’‘·e⁄μ Äøχ»Hé e÷dtÿ »]|æ n]∫+~.
ªH√s¡TàjYT eTTdü˝≤›Hêμ
ª¬s&ç¶>±s¡÷ ø±+bÂ+&ÉsY >±&ÉT <=]ø±&É≥.. |ü≥Tºø=düTÔHêïs¡Tμ
dü]ÿ˝Ÿ.
ªsê˙ \+&ç¶ø=&ÉT≈£îìμ
ªø√|ü+ e<äT›.. m˝…ø£åHé ø√&é.. ˝Òø£b˛‘˚ H˚H˚ nHêø=&ÉT≈£îì
#Û·rÔdt|òüT&é |ü+ù|yêìï.
ø±+bÂ+&É]ï |ü≥Tºø=#êÃs¡T.
ª<=+>∑ k Õ˝Ò μ }–b˛j· ÷ &É T ¬ s &ç ¶ .
ªã+>±s¡+ ø√dü+ $wü$TkÕÔe⁄s¡ Ç|ü&ÉT #·ùdÔ
Hê H√fÒ¢ eTqTï|ü&ÉÔ~sêμ
ªn<˚<√ ¬s&ç¶kÕuŸ H˚ n&ÉT≈£îÿ+fÒ u≤>∑T+&˚~
ø£<äsê πø&ç Hê ø=&Éø±, ª˝≤؃ ˝ÒbÕ&ÉT.μ dü]ÿ˝Ÿ
ªp;¢Væ≤˝Ÿ‡ >=b˛Œfi¯óflsê $~*ùdÔ \ø£å\T
sêfi¯ÔsTT.. yÓ’<ä´eè‹Ôπø ø£fi¯+ø£+ ‘Ó#êÃe⁄ ø£<äsê
_ø£å|ü⁄ yÓ<Ûäyê«μ &Üø£ºsY.
ª>± $wü+ m\ø£åqT¢ nsTTq+ø£ Çj·T´ø£b˛sTTHêe⁄s¡ \+;¶
ø=&Éÿ... ø√≥T¢ô|{Ϻ y√≥¢qT ø±s¡´ø£s¡Ô*ï >∑T‘·Ô |ü{Ϻq+... |ü~
‘·T˝≤\ ø√dü+ e÷ bÕHê\T øÏ+<äMT<ä #˚düTÔqïe⁄sê.μ
ªø=&Üÿ... Hê bÕq+ düT‘ê øÏ+<äMT<Ó’‘ê+~ »s¡ qqTï πøsY
<äyêU≤q≈£î rdüÿb˛sêμ
ªqTe⁄« dü∫ÃHê düπs ãj·T{ÏøÏ rdüÿb˛qT Äb˛õdüH√fi¯ófl
MT&ç j · ÷ y√\T¢ ˝§*¢ #˚ ù dÔ ôV’ ≤ ø£ e ÷+&É T Hê d” ≥ T
>∑T+E≈£î+≥~,.
n|ü&ÉT H˚qT _#·Ãb˛HÓ’ï‘·.μ
ªnjÓ÷´ ø=&Üÿ... ø£qï ‘·*¢ bÕq+ ø£+fÒ ˙ m+|”>=|üŒHês¡μ
ª@jYT eTTdü˝≤›Hê zf…Æ¢q+ø£ n&ç–‘˚ H˚H˚ Ç#˚Ã{ÀH˚ï $wü+,
q\T>∑T]øÏ ‘Ó*ùdÔ Hê m+|” eTfÒ¢ø£\TdüÔ~μ
ªn+‘˚Hê _&ɶ... ìj·TeTàqTsêμ
ªnsTT‘˚ nsTTqe⁄b˛ Hê m+|” ø£+fÒ m≈£îÿyê @+~μ
ªNÛ... Hê ø£&ÉT|ü⁄q ôd&É |ü⁄{Ϻqe⁄sê H˚qT dü∫ÃHê @+
ø±<ë... Ç|ü&ÉT düùdÔ ˙ d”≥T b˛‘·<ë... _#·Ãb˛ìyÓ’‘·yê
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
<∏ä÷... ˙ neTàHÓ’q+<äT≈£î s√‘·|ü⁄&ÜÔ+~ Hê ø=<äT›s¡ á ã‘·T≈£î,
ã‘·ÿ H˚ #·düÔ #·düÔ ã‘·ø£μ ô|<ä›<=s¡kÕì Äøχ»Hé e÷düTÿ ôd˝…’Hé
≥÷´ãT\÷ |”øÏ H˚\ πødæ ø={Ϻ+~... ªH˚qT #·düÔ.. ã‘·ø£...
#·düÔμ
ªnjÓ÷´ &Üø£ºsY kÕuŸ eTTdü*› dükÕÔ+~... dükÕÔ+~... Hê
m+|æ.. m+|æ...μ
ª<∏ä÷.. ˙ m+|”\ |”ì¬>\¢... ÄπsjYT... ˙ nj·T´ #·ùdÔ...
ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ HÓ‹Ôq >∑+|ü, dü+ø£q ìqTï m‘·TÔø√ì
ãC≤s¡T¢ ‹s¡T≈£îÿ+≥ ≈£Ls¡>±j·T\T neTTà≈£î+≥ dü~$|æ∫Ã
Ç+‘·{Àìï #˚dæq ª>∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+{À+~.
ªnjÓ÷´ &Üø£ºsê‡uŸ.. ne÷à qTe⁄«kÕy=<˚› Hê m+|” b˛‘Ó
H˚qT #·düÔ ˙ ø=&ÉT≈£îH˚μ
ªqT$|ü&˚ dü∫Ãqe⁄sê,. qTy˚«+ ø=&ÉT≈£îe⁄sê |ü<ä$ø√dü+
‘·*¢ dü∫ÃHê |üsê« #Ój·÷´H√&ç$ πs|ü⁄ m+|” yÓ’ Ç+¬ø+‘·
eT+~ ‘·\T¢\qT dü+|ü⁄‘·y√ á <˚XÊìï
bÕøÏ k ÕÔ q T≈£ î ny˚ T àdü Ô e ⁄... H˚ q T ã‘· ø £
ø£ècÕº|òüsY H˚qT b˛‘·Tqïsê...μμ
ªneTà>±s¡T... MTs¡T b˛s¡T MTπø+ ø±<äTμ
ª&Üø£ º s Y ì H˚ H ˚ #Ó | ü Œ ˝Ò ø £ b ˛‘· T qï..
b˛≥T>±&ÉT e#êÃ&ÉT dü]ÿ˝Ÿ >±s¡T Mìï
|ü+ù|j·T+&ç.μ
ªˇπ s jY T
m\ø£ å H é
ø√&é . ..
ã‹øÏ b ˛j· ÷ yé . .. ˝≤ø£ | t \ ÷ ø√{Ï + >∑ T \÷ ˝Ò ≈ £ î +&Ü
ìH=ï~˝ÒdüTÔqï, ¬s&ç¶>±s¡T eTT+<äT Mìï |ü+ù|<ë›eTT Mìπø<√
Ç#˚Ãj·T+&çμ
ª#·÷&ÉT ‘·$Tà ˇf…Æ¢q+ø£ Hê m+|” ø√{≤\ ˙≈£î eT+∫
C≤_düÔsê.... Çø£ÿ&É »]–+~ mø£ÿ&Ü e÷{≤¢&É≈£î düø£ÿ>±
Ç+{ÏøÏb˛. e÷ neTà ã+>±s¡+ qTy˚« ñ+#·Tø√μ
ªMT neTà>±] ã+>±s¡+ |üs¡T|ü⁄øÏ+<äH˚ ñ+~ HêπøMT
y=<äT›μ ‘Ó∫à Ç#êÃ&ÉT.
ªã+>±s¡+ y=<ä›+fÒ Ç>√sê \ø£å s¡÷bÕj·T\T rdüÿb˛μ
ªHêø=<äT›μ
ª\ø£å+fÒ ø±s=Œπs{Ÿ _*¢+>√jYT _ø£å|ü⁄ y˚XÊ˝Òj·T≈£î rk˛ÿb˛μ
ªX¯yê\øÏ ôd˝…’qT |”ì¬>\≈£î Á|ædæÿ|ü¸Hé Ç∫à ˙ ø±s=Œπs{Ÿ
_#· Ã |ü ⁄ y˚ c Õ\T n+<ä ] øÏ ‘Ó \ T‡, neTà>±] ÁbÕD≤\T
ø±bÕ&É{≤ìøÏ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ɶe⁄ ø£<ë CÒãT˝À+∫ ø±–‘·+ rdæ
ªÇ>√... neTà>±]øÏ H˚qT Ç∫Ãq &Ó&û¢ $wü+ s¡o<äT #·<äTe⁄μ
&Üø£ºsYøÏ#êÃ&ÉT
39
ø£$‘·
Hêπ>{Ï dü÷s¡T´&ÉT
eT{Ϻe÷{≤&ÉT‘·T+~
` <ëeTs¡≈î£ +≥ X¯+ø£sj
¡ T· ´
9440876788
Vü≤]‘·es¡í+ |üs¡e•düTÔ+~
n‘·&ÉT ø£+≥|ü&ç‘˚
düeTdüÔ Je<Ûë‘·Te⁄\≈£î
Ä<Ûës¡yÓTÆq uÛÑ÷$T
|òü*düTÔ+~ n‘·ì #ÓeT≥ <Ûës¡\‘√
Á|ü»\ ≈£åî<들<Ûä
n‘·ì~>± uÛ≤$+∫
uÛÑ÷>√fi¯|ü⁄ eT{Ϻô|’
;C≤\T»\T¢
˝Àø£ø£fi≤´D eT÷]Ô
uÛÑ÷‘· es¡Ôe÷q
e÷qeC≤‹ #·]Á‘·qT
πs|ü{Ïø√dü+ ì\T|ü⁄‘ê&ÉT
ªπsjYT &Üø£º]ï sê eTsê´<ä>± e÷{≤¢&ÉTμ
ª&Üø£ºsê‡uŸ eTsê´<ä ‘·sê«‘· ej·÷´ Ä &Ó&û¢ bÕsTT»Hé
n+≥ #·<äTe⁄ »*¶q #·<äTe⁄μ
ªsêeTÁøÏcÕí ¨$TjÓ÷k˛ºsY‡... ˇHéÁ>∑yéT ù|¢Hé |æ˝Ÿ‡ n+fÒ
@ yÓT&çdHæ é ø£\|üì ñ‘·Ô ‹j·T´ì ¨$TjÓ÷|ü‹ >√©\Tμ
ªñ‘·Ô >√©˝≤ $wü+ ø±<ë... n+fÒ eTTdü˝≤›ìπø+ ø±<ë
‹j·T´{Ï >√©\T $wü+ø±<äT Hê m+|”πø+ ø±<äT... neTà...
<˚e⁄&Ü m+ø£qï ø=+&Ó≈î£ ÿ‘·.... ne÷à ˙πø$T ø±<˚ Hê m+|æøπ $T
ø±<˚ qTe⁄ $T+–+~ ñ‘·Ô >√©˝Ò H˚qT HÓ+|æì ø±+bÂ+&ÉsY
‘·$Tà ˙≈£î 5 \ø£å*düÔ rk˛ÿμ
ªHê ø=<äT›μ
ªb˛˙ |ü~\ø£\å T rk˛ÿ b˛μ
ª˙ ô|’kÕ Hêø=<äT› m+<äTø£+fÒ ndü\T _#·Ã>±ì$, qTy˚«
kÕsY.. »qàì∫Ãq ø£qï ‘·*¢ H˚qT #·düTÔqï ø=&Üÿ ø±bÕ&ÉT nì
–\–\ ø=≥Tº≈£î+≥T+fÒ ø√≥T¢ô|{Ϻ m+|” ø=qï... ôV’≤ø£e÷+&ÉT
>∑T+E≈£î+≥<äì |ü<ä$ ø√dü+ e÷qe‘ê«ìï eT]Ãqe⁄, ìqTï
eTè>±\‘√ b˛\T<ë›eT+fÒ ˙ n+‘· ˙#Y ø£MTH˚ »+‘·Te⁄
Hêø£>∑|ü&ÉÔ˝Ò. eTqTwüß\¢H˚ ˙#·T\THêïs¡T. yêfi¯fl˝À¢ qTy=«ø£&ç$.μ
ªdüπs H˚qT _#·Ãb˛H˚ï ø±+bÂ+&ÉsY kÕuŸHê ô|’kı<äT›
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
$X¯« $|üDÏ˝À
ˇ+≥]>± Á|üj·÷DÏdü÷Ô
bÕ\≈£î\ <äTØï‹ô|’
ø±+Á&ç+∫ ñy˚Tàdæ
ñ]‘êfi¯fl≈£î #˚s¡TyÍ‘·THêï&ÉT
á $XÊ\ $X¯«eT+‘·
düT$XÊ\yÓTÆq eTqdüT yê&ÉT
|ü⁄&É$TøÏ ÁbÕD+ b˛j·TT s¡T‘·TsêE
Äø£* Nø£{ìÏ N\TÃ
Hêπ>{Ï dü÷s¡T´&ÉT
ã+>±s¡yÓTT<äT›... m+<äTπø Ç+‘· bÕπsXÊì CÒdæqyéμ
ªn>√ Ä neTà>±]ø√dü+... Äj·TeTà≈£î Áã‘·T≈£î ns¡Δ+
‘Ó\yê\ì, e÷qe ã+<Ûë\ì eT]‡, eTeT‘êqTsê>±\
e+‘Óq\qT ø±˝ÒÃdæ, edüTÔ $˝≤kÕ\ eTC≤\|ü&ɶ MT dü+|üqï
p_* eTqTwüß\≈£î, m+‘· øö–*+#·T≈£îHêï ø£&ÉT|ü⁄\ ˝Òì
Áù|eTsê<äì, sêì<ëì ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ç ÁbÕD≤\ MT<ä≈£î
‘Ó#·TÃø√e<ä›ì, ã‘·T≈£î $\Te ã‹≈£îqï|ü&ÉT ‘Ó\eH√fi¯fløÏ
ÁbÕD+ b˛‘ê+fÒ ‘Ó*kıdü<Ô ìä ‘Ó\yê\ì n≥¢ #˚dqæ , bÕπsXÊì
#˚dæq+<äT≈£î ø£å$T+#·T neTà>±s¡T... ÁbÕD+ b˛‘·T+<ä+fÒ
Áã‘·T≈£î m+‘· ‹j·T´>∑T+≥<√ MT≈£î ‘Ó*ùdÔ #ê\Tμ
ªÁøÏcÕº|òüsY ∫H√ï&çyÓ’Hê #˚‘·T˝…‹Ô yÓTT≈£îÿ‘·Tqïsê. Hê #˚‹\
‘·TbÕøÏ ñ+fÒ n~ ô|{Ϻ Mfi¯fl+<ä]ì ˙ ø±fi¯ófl yÓTTøÏÿ+#˚
<ëìï ø±˙ mes¡÷ ˙≈£î yÓTTø£ÿø£ eTT+<˚ qTe⁄ <˚e⁄ì
ne⁄‘ês¡ y Ó T ‹Ô q eTìwæ $ sê H˚ q T ã‘· T ≈£ î ‘· _&É ¶ . .. Hê
}]øÏb˛sTT Hê >∑T&çôd\ Hê |ü˝…¢ eTqTwüß\ eT<Ûä´ s¡+>∑eTàø±ÿ
|ü⁄\¢j·T´ e÷e÷ m\¢qï eT\¢qï\ eT<Ûä´... á p_*
_#·Ãb˛fi¯fløÏ <ä÷s¡+>∑ dü#˚Ã<ëø£ ã‘·T≈£î‘·... ã‹øÏq+‘· ø±\+
ìqTï ‘·\TdüT≈£î+≥ _&ܶ... Ç+>∑ qTe⁄ Mfi¯fl eTT+>∑{Ϭø[fl
b˛ _&ܶ... ô|’\+ ø=&Üÿ...μ
W
40
ø£$‘·
»\>∑+&É+
` es¡Ãdæ«
9948356626
ø=+&ÉHê*ø£ì ø=+&Éø=eTTàq n\+ø£]<ë›eTìñqïHê*ø£øπ ñ|ü⁄ŒbÕ‘·sπ ùdkÕÔ+
ø£\\ Vü≤sêà´\øÏ ø£sT¡ yê∫b˛sTTq≥T¢
˙{Ï#T· ø£ÿ nHÓH’ ê #·÷&É≈î£ +&Ü ∫~y˚TkÕÔ+
»\sêX¯ó\ >∑\>∑\\ ø£Hêï
CÒãTq ø±düT\ >∑\>∑\˝Ò yÓ÷‘· m≈£îÿe ø£<÷ä !
|ü⁄wüÿ\ kÕ>∑s¡ »˝≤\HÓH’ ê
|ü⁄˙‘· >∑+>± »˝≤\HÓH’ ê
s¡+>∑~› bò˛{À Áù|eò TT ø£≥&º yÉ ÷Ó
sê– #Ó+ãT#˚‘· |ü⁄øÏÿ≥ |ü{+ºÏ #·&yÉ ÷Ó
eTqπøHê{ÏqT+#√ eTT#·ÃfÒ>±
nq+‘· »\ì<ÛTä ˝…ï’ Hê
ns¡#‹˚ ˝À Wb˛düq |ü≥&º +É n\yêfÒ>±
ne÷j·Tø£+>± H√fiË¢fi¯flu…{Ϻq
»˝≤X¯j÷· *ï ùdÿfi¯fl‘√ ø=*#˚kÕÔ+
˙fi¯fl ø£&eÉ ˝≤ eTT<=›#Ã˚
kÕ>∑s¡ ø°så ê\ bı<äT>∑T˝À¢
ø±+Áø°≥T |ü⁄Hê<äT\T y˚ùdkÕÔ+
»Hêìø° »˝≤ìø° »\>∑+&É+ ‘·ù|Œ≥Tº˝<Ò Tä
Çø£ ˙{Ï ø£jT· ´\T ø£fiflË <äTs¡T>± ñπsdüT≈£îì düe÷<Ûeä &É+
ô|q’ q÷s√ n+‘·dTü Ô ˝À+∫ #·øÿ£ >± ø£qã&ÉT‘·T+~ ...
n#·Ã+>±
+
ü|Á Õqú Ÿôd’{ Ÿò: m.com
k
Óu na
tha
s
a
r
.p
w
ww
s=#·Tà ˝À+∫ ‘·\ ô|ø¬’ ‹Ô
eTT]øÏyê&É m|üŒ{≤¢ #·÷düTqÔ ï≥Tº!
s¡+&ç! &ÉãT“\ <äT|üŒ{Ï dæ>T∑ ˝Z ≈Ò î£ +&Ü Äø±X¯+˝À |üsT¡ <ë›+
<ë#·Tø√˝Òì •~Û\ <˚V‰ü ©ï,
nHêïs¡T\Ô Äø£* øπ ø£*ï
sπ wüHé ø±s¡T˝¶ ≤¢ øÏ+<äøÏ @] bÕπs<ë›+
&ÉãT“\T ˙fi¯fl˝≤ Ks¡Tà ô|f…H̺ ê düsπ
Çø£ô|’ ˙fi¯ófl ø£fifl¯ ≈£î ø£qã&É≈î£ +&Ü #˚<ë›+
ªÁ|kü Õúq+μ ≈£î #·+<ë ø£≥+º &ç !
HÓ\ HÓ˝≤ MT Ç+{Ïπø Á|ükÕúq+ ‘Ó|æŒ+#·Tø√+&ç !!
y
nsTT<˚fi≈¢¯ î£ : s¡T. 500 /|ü<fi˚ ≈¢¯ î£ : s¡T. 1000/dü+e‘·‡s¡ #·+<ë (e´≈£î\Ô ≈£î) : s¡T. 120/5,10 dü+ˆˆ\ #·+<ë ø£{Ϻq yê]øÏ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë (dü+dü\ú ≈£î) : s¡T. 150/- ˇø£ eT+∫ |ü‹Á ø£≈î£ #·+<ë
$&ç |Á ‹ü : s¡T. 10/$\TyÓ’q bÕ‘· Á|ükÕúq+ |ü⁄düÔø±\T
ø£≥+º &ç! ` ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´
ñ∫‘·+.
Á{≤Hé‡b˛s¡Tº #êØ®\T n<äq+
ø£èwæì bÁ ˛‘·‡Væ≤+#·+&ç !!
Á|ükÕúq+
m+.ôV≤#Y.uÛÑeHé, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 21/1, ÄC≤e÷u≤<é, ÄsY{Ïdæ ø£fi≤´DeT+&É|ü+ <ä>∑Zs¡, ôV’≤<äsêu≤<é`20
$esê\≈£î: 040–27660013, ôd˝Ÿ : 9490099059 Ç`yÓTsTT˝Ÿò : [email protected] ; www. prasthanam.com
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
41
d”«ø±s¡+
KeTà+ kÕVæ≤r eT÷s¡T\Ô T
ø=+&Ü... ø√q˝À¢...
dü+|ü≥+ <äTsêZ Á|ükÕ<äsêe⁄
Ä~yêd” ø£<∏ä\T
&܈ˆ ~˝≤esY
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 123
Á|ü‘·T\≈£î : 9247873162, 8466965401
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 152
‘Ó \ +>±D @s¡ Œ &ç q ‘· s ¡ T yê‘·
Á|ü‘·T\≈£î : 9866923294, 7382552236
n≥T $XÊK|ü≥ï+, ns¡≈î£ ˝Àj·T qT+&ç
Á|ü Á |ü < Û ä e T+>± KeTà+ õ˝≤¢
Ç≥T Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ñ≥÷ïs¡T es¡≈L£
|üs¡´{Ï+#êqT. Çø£ >√<ëe] ˝Àj·T
kÕVæ ≤ ‘· ´ ø±s¡ T \qT Ç+‘· eT+~ì
ÁbÕ+‘· + ... bÕ|æ ø =+&É \ T...#· s ¡ ¢ ,
|ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô Á>∑+<Ûä+ sêe&É+
TD|ü⁄s¡+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+
dü + ‘√wü < ëj· T ø£ + . Ç~ m+‘√ eT+~ dü è »qø±s¡ T \≈£ î yÓfi≤flqT. #·{,ºÏ ∫+‘·÷s¡T, yÓdü÷‘˝…·´Hêsêj·
`d”˝sÒ T¡ ÁbÕ+‘ê\T ≈£L&Ü #·÷XÊqT.
Áù|s¡D>±, Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+>± ì\TdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï |üqT\T n+<äTe\¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n&É$ _&ɶ\qT <ä>∑Zs¡>± >∑eTì+#˚
Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚|ü{Ϻ #˚j·÷*‡ì$.
neø±X¯+ ø£*–+~. Ç˝≤ Ä~yêd”\ eT<Ûä´ ‹]–q nqTuÛÑe+
` ø¬ . Äq+<ë#ê]
Hê#˚‘· sT÷ ø£<∏ä\T sêsTT+∫+~.
` &܈ˆ ~˝≤esY
ø£$‘·«+
yÓHÓï\ »\bÕ‘·+
eT÷&ÉT uÛ≤>±\T
pø£+{Ï »>∑Hêï<∏+ä
(ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï)
>∑T+&Ü\ qπs+Á<äu≤ãT
yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ : s¡÷.200/`, s¬ +&Ée uÛ≤>∑+
: s¡÷.300/`, eT÷&Ée uÛ≤>∑+ : s¡÷.150/
` ù|J\T: 336
Á|ü‘·T\≈£î : 9440178095, 9440169896
ne⁄qe⁄qT bı+–q Hê HÓ‘·TÔs¡T ∫es¡
yÓTT*∫q #ÓeT≥ _+<äTe⁄ ` q&ç m+&É˝À¢
≈£L©\qT n≈£îÿq #˚s¡TÃø=H˚ ∫>∑Tsê≈£î\ ø±qT>∑#Ó≥Tº ` yêHêø±\+
ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À <ä÷s¡+>± ≈£î]dæq yêq ∫qT≈£î\≈£î uÛÑ÷$T˝À+∫
$s¡õ$Tàq |üØeTfi¯ Á<äyê´˝Ò Hê ø£$‘·«+ nsêú\T |üs¡e÷sêú\T `
düe÷C≤ìø° Hê≈£L eT<Û´ä Hê ø£$‘·«+ ˇø£ j·÷qø£+.
yÓ\ : s¡÷.50/` ù|J\T: 60
Á|ü‘·T\≈£î : 9493235992
á
ø£ $ ‘· « + eT+∫‘· q y˚ T ‘· | ü Œ
e÷j·T˝Ò<äT, Væ≤b˛Áø£d”˝Ò<äT. bÕ+&ç‘·´
Á|ü<sä Ù¡ q˝Ò<Tä . ‘·q #·T≥÷º »s¡T>∑T‘·Tqï
dü+|òüT≥q\ |ü≥¢, ‘·q u≤\´+, ‘·q |ü˝…¢≥÷s¡T, ‘·qT ‘·q
nqTuÛÑyê\ |ü≥¢ n‘·&ç Á|ü‹düŒ+<äH˚ á ø£$‘·«+. ‘Ó*j·Tì
$wüj÷· \T CÀ*ø√, nqedüs¡ }Vü≤˝À¢ø√ yÓfifl¯ ø£b˛e≥+ á
ø£$≈£îqï eT+∫ \ø£åD+.
` pø£+{Ï »>∑Hêï<∏+ä
` |ü\eTH˚sT¡ u≤˝≤J
ø=+&É∫\Te
<ë]˝À ˝≤+‘·sT¡
ø£<∏ëìø£\T
&܈ˆXÊ+‹Hêsêj·TD
s¡øÏå‘· düTeT
yÓ\ : s¡÷.50/` ù|J\T: 48
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 167
Á|ü‘·T\≈£î : Á|üeTTK |ü⁄düÔø±\ cÕ|ü⁄˝À¢
Á|ü‘·T\≈£î : 9391343916
á ø£<\ä∏ ˙ï Çyêfi¯ sêe\dæq ø£<˝ä∏ .Ò
uÛÑ$wü´‘·TÔqT #·÷&É>∑*–q ø£y˚ ì»yÓTÆq
uÛ ≤ s¡ r j· T ø£ < ∏ ë ìø± kÕVæ ≤ ‘· ´
dü e T÷Vü ≤ +˝À
ÇMuÛ ≤ >∑ y ˚ T .
nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ e+{Ï ø£s¡Te⁄ |”&ç‘·
ÁbÕ+‘·+ qT+&ç <ÛäsêàÁ>∑Vü≤+‘√ ˇø£
ø£<∏ä≈£î&ÉT á ø£<∏ä\˝À nH˚ø£ yê´U≤´\T #˚XÊs¡T. nH˚ø£
$wüj·÷\T Á|ükÕÔ$+#ê&ÉT. yê{Ï˝À ÄÁ>∑Vü≤+, Äy˚<äq
>∑÷&ÉTø£≥Tºø=ì ñHêïsTT. n$ ìC≤sTTr dæsê‘√ ø£<∏ä\ s¡÷|ü+
bı+<ësTT.
` sê#·bÕfiË+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶
ø£$. >∑‘· es¡Ôe÷Hê\qT |üs¡´y˚øÏådü÷Ô
uÛÑ$wü´‘Y |ü<∏ëìï ì]à+#·>∑\ yê],
#· ÷ &É > ∑ * –q yê] ø£ $ ‘· « +
ì\ã&çb˛‘·T+~. s¡øÏå‘· düTeT˝À n˝≤+{Ï \ø£åD≤\THêïsTT.
á ∫qï ∫qï n&ÉT>∑T\‘√ πs|ü⁄ >=|üŒ ø£$‘·« Á|üj·÷D≤ìï
düTHêj·÷dü+>± #˚j·T>∑\<äì Hê qeTàø£+.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
` •˝≤˝À*‘·
42
d”«ø±s¡+
ø£<ë∏ ìø£\T
ø£<∏ëø£è‹
&Üø£ºsY yêkÕ Á|üuÛ≤e‹
(|ü]#·j·÷\T`|üsêeTs¡Ù\T)
eT÷&ÉeuÛ≤>∑+
$Vü‰]
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 139
Á|ü‘·T\≈£î : 9391343916
ªª}s¡>±j·TC≤&ûμμ‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ
á ø£ < ∏ ë ìø± dü + |ü ⁄ {Ï ªHê≈£ L z
eTqdüT+~μ‘√ eTT>∑TdüTÔ+~. #Ûê+<ädü
≈£ î ≥T+u≤*ï
eTq
ø£ fi ¯ fl
eTT+<ä T +#· T ‘· ÷ H˚ , yêfi¯ fl ˝À
$|ü¢yê‘·àø£ uÛ≤yê*ï yÓT]|æ+#ês¡T s¡#·sTTÁ‹. ªø=‘·ÔyÓ\T>∑Tμ,
ªnqdü÷j·T ˝Ò∫b˛sTT+~μ ˝≤+{Ï ø£<∏ëìø£\T n+<äT≈£î
ì<ä s ¡ Ù Hê\T. ô|<ë\MT<ä ∫s¡ T qe⁄«ì ‘ê+&É $ +|ü C Ò ù d
ø£ < ∏ ë ìø£ \ T` ª}s¡ > ±j· T C≤&û μ , ªø±e÷ø° å ` ø±dü T \ù|s¡ T μ
˝≤+{Ï$.
` y˚<–ä ] sê+u≤ãT
Á|ü‘·T\≈£î : 9391343916
yÓ’$<Ûë´ìï dü+‘·]+#·T≈£îqï mH√ï
ø£<ë∏ ìø£*ï #·~$ >∑T+&Ó |ü+&ç+#·Tø=ì,
m≈£îÿe dü+<äs¡“¤+˝À >∑T+&Ó eT+&ç+#·T≈£îì ` uÛ≤edüŒ+<äq‘√,
yÓ÷j·T˝Òì >∑T+&Ó ãs¡Te⁄‘√, nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq nqT<˚«>∑+‘√,
n|üPs¡«yÓTÆq Äràj·T düŒs¡Ù‘√ |üsêeT]Ù+#êqT, |ü]#·j·T+
#˚XÊqT! ∫‘·Ô–+#·+&ç.
` $Vü‰]
ø£<ë∏ øπ [
lø£èwü<í e˚ sêj·T »j·T+‘·T´‘·‡e
m+.Hê>∑≈î£ e÷], m+.sêe÷sêe⁄
ñ|üHê´kÕ\T ` yê´kÕ\T
(1929`1936)
&܈ˆ n|挬s&ç¶ Vü≤]Hê<∏ä¬s&ç¶
yÓ\ : s¡÷.60/` ù|J\T: 90
Á|ü‘·T\≈£î : .............
e÷eT÷\T>± ˇø√ÿ |üÁ‹ø£˝À ˇø£{Ï
˝Òø£ s¬ +&ÉT ø£<ëÛ ìø£*ï #·<eä >∑\+. ø±˙
dü + ø£ \ q+˝À ãVü Q eT‹ bı+~q
ø£<∏ëìø£\ìï{Ï‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï
ø£ < ∏ ë ìø£ \ qT ≈£ L &Ü #· ~ y˚ neø±XÊìï ø£ * Œ+∫q
dü+ø£\qø£s¡Ô\T n_Ûq+<ä˙j·TT\T. ø£<∏ëìø± Á|æj·TT\≈£î á
dü + ø£ \ q+ ‘· | ü Œ ≈£ î +&Ü eT+∫ $+<˚ q ì #Ó | ü Œ >∑ \ +.
s¡#·sTT‘·\≈£î, dü+ø£\qø£s¡Ô\≈£î, ªø£<∏ëπø[μ |üÁ‹ø£≈£î Hê X¯ó
uÛ≤ø±+ø£å\T.
` &܈ˆy˚<–ä ] sê+u≤ãT
&܈ˆ sêeP] uÛÑs¡<ë«»
kÕVæ≤r |Á kü ÕÔeq
sêeP] \øÏåà≈£îe÷]
yÓ\ : s¡÷.50/` ù|J\T: 75
Á|ü‘·T\≈£î : 24224458, 24224459
C≤„q|”sƒY nyês¡T¶ \_Û+∫q ‘·s¡Tyê‘·
l uÛÑs¡<ë«» >±] s¡#·q\T #·<äyê\qï
ÄdüøÏÔ H˚{Ï‘·s¡+ bÕsƒ¡≈£î\˝À¢ πs¬ø‹Ô+~.
Äj· T q J$‘· + ˝Àì eTTK´yÓ T Æ q
|òTü {≤º\qT, e÷≥\qT ‘Ó\TdüTø√yê\qï
≈£î‘·÷Vü≤\+ #ê˝≤eT+~øÏ ø£*–+~. uÛÑs¡<ë«» >±] s¡#·q\T
yê] e÷≥\T, J$‘·+˝Àì neT÷\´ |òüT{≤º\qT ‘Ó\T>∑T
yê]ø√dü+ n+~+#˚ ∫s¡TÁ|üj·T‘·ïy˚T`á ªª&܈ˆsêeP] uÛÑs¡<ë«»
kÕVæ≤r Á|ükÕÔeqμμ.
` sêeP] \øÏåà≈£îe÷]
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 166
yÓ\ : s¡÷.150/` ù|J\T: 160
Á|ü‘·T\≈£î : 9963917187
ìC≤ìøÏ yê]‘√ HêøÏ|Œü {Ïø° eTTU≤eTTœ
|ü]#·j·T+ ˝Ò<äT. yê] s¡#·q\ <ë«sêH˚
|ü]#·j·T+. ns¡T<Ó’q XÊdüHê\T, ‘êfi¯|üÁ‘· Á>∑+<∏ë\T ùdø£]düTÔHêïs¡ì
‘Ó*dæ dü+‘√wæ+#êqT. Ç|ü&û Á>∑+<∏+ä n\Hê{Ï ªl kÕ<Ûqä μ, ªøöyÓ÷<äøμÏ
|üÁ‹ø£\ qT+&ç düe÷#êsêìï dü+Á>∑V≤æ +∫ $\TyÓq’ düe÷#êsêìï
yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î n_Ûq+~düTHÔ êïqT.
` e≈£îfi≤uÛÑs¡D+ sêeTø£èwüí
düeTø±©q uÛ≤s¡rj·T ø£$‘ê«qTyê<ä+
dü«s¡<Ûës¡
&܈ˆe÷≥÷] lìyêdt
yÓ\ : s¡÷.150/` ù|J\T: 108
Á|ü‘·T\≈£î : 9849000037
ªdü«s¡<Ûës¡μ uÛ≤s¡rj·T ø£$‘·«+, mH√ï
<äXÊu≤›\ ‘·sê«‘·, á ø£e⁄˝…es¡÷
$T>∑\ì ø±\+˝À eTq≈£î n+<äT‘·Tqï
>∑ ‘ · | ü ⁄ ø£ < Û ä ø±<ä T . Ç<=ø£ dü J e
es¡ Ô e ÷q <Û ä « ì. Ms¡ ÷ eTq˝≤π > , uÛ ≤ e dü + |ò ü T s¡ ¸ D\
yÓTÆ<ëq+˝À ì\ã&ç ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚XÊq }|æ] ≈£î+|ü≥T¢
yÓ÷düTÔqïyês¡T. |æ*ùdÔ |ü*πøyês¡T, yê] ø£$‘·\qT düø±\+˝À
nqTe~+∫ n+~+#·&+É &܈ˆ lìyêdt #˚dqæ $\TesTTq
` sêeTrs¡ú
|üì.
43
d”«ø±s¡+
eTq |Á |ü +ü #·+
qeTàø±\T eeTàe⁄‘·Tqï#√≥
yês¡+ yês¡+ yê´U≤´q+
<äT|üŒ\ s¡$≈£îe÷sY
ø£$‘·«+
@˝ÒX¯«s¡+ yÓ+ø£fÒXŸ
yÓ\ : s¡÷.75/` ù|J\T: 176
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 112
Á|ü‘·T\≈£î : 9989265444
Á|ü‘·T\≈£î : 9849487146
ªeT q
Á|ü | ü + #· + μ, dü > ∑ ≥ T
$y˚ø£e+‘·T&ç Äy˚<äq≈£î ì\Te⁄≥<ä›+.
$\Te\H˚ e\Te\÷&ç b˛sTTq
düe÷»|ü⁄ q>∑ï‘ê«ìøÏ Á|ü‹_+ã+.
Ç+<äT˝À lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD sê»ø°j·÷\ qT+∫ nyÓT]ø±
<ëw”ºø£+ es¡≈£L n˙ï ñHêïsTT. »s¡ï*»+ MT<ä eT≈£îÿe
ñqï s¡#·sTT‘· qT+∫ C≤\Tyê]q yê´kÕ\T ø±ã{Ϻ, <ë<ë|ü⁄>±
|ü⁄düÔø£+˝Àì nìï yê´kÕ\T MT&çj·÷qT düŒè•dü÷ÔH˚ ñ+{≤sTT.
>√<ëe]Kì ‘·qT ñ+≥Tqï ÁbÕ+‘·+
ø£qTø£ u§>∑TZ ô|\¢\≈£îμ ø±e´>ös¡e+
ø£*ŒkÕÔ&ÉT. ªu≤sTT |üH√&ÉTμ >∑T]+∫
sêkÕÔ & É T . Ä eTìwæ (n+fÒ >∑ ì
ø±]à≈£î&ÉT) ‘·q &=≈£îÿ ôd’øÏ˝Ÿ ‘=≈£îÿ≈£î+≥÷, ˝À˝À|ü\
>=qT≈£îÿ+≥÷ ekÕÔ&Éì eTq≈£î |ü]#·j·T+ #˚kÕÔ&ÉT. Ä ôd’øÏ˝Ÿ
≈£î|üŒ>± ñHêï n~ u≤sTT |üìyê&ç ÄdæÔ, >∑T]Ô+|ü⁄ ∫s¡THêe÷,
ªªqeTàø±\T eeTàe⁄‘·Tqï#√≥μμ nH˚ ù|s¡T‘√ rdüTø=düTÔqï
á ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï˝À yÓTT‘·Ô+ 53 ø£$‘·\THêïsTT.
` õ.$.s¡yT˚ wt
` &܈ˆ q*yÓT\ uÛ≤düÿsY
Á|ü|ü+#· $CÒ‘·\T
ø=‘·Ô ∫>∑Ts¡T
e´øÏÔ‘·« ìsêàD+
dæ+Vü≤ Á|ükÕ<é
&܈ˆ ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄
yÓ\ : s¡÷.120/` ù|J\T: 160
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 135
Á|ü‘·T\≈£î : 9849061668
Á|ü‘·T\≈£î : 9849741695
á qe\˝À s¡#·sTT‘· düŒè•+#·ì
nì ‘Ó \ Tdü T ø√yê*. Á|ü | ü + #·
e÷qe⁄\T>± m<ä>±\+fÒ ìs¡+‘·s¡
n<Ûä´j·Tq+, ne>±Vü≤q, |ü]XÀ<Ûäq, |ü⁄q]ïsêàD+ nedüs¡+.
n+<äT≈£î á Á>∑+<∏ä+ MT #˚‹˝À ˇø£ >∑TuÛ≤[+#˚ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+˝≤
ñ+≥T+~. $TeTà*ï |ü]eT[+|ü #˚düTÔ+~.
n+X¯ + ˝Ò < ä T . Áù|eT\THêïsTT.
ej·TdüT‡ y˚&ç‘√ Vü≤]+#·T≈£îb˛j˚T
J$‘ê\THêïsTT. $<ë´ yê´bÕs¡+
ñ+~. j·TTe‘· ‘·eT ø±fi¯¢ô|’ ‘êeTT
ì\ã&Ü\H˚ ‘· | ü q ñ+~. ≈£ î \eT‘ê\ø£ r ‘· y Ó T Æ q
ã+<Ûë\THêïsTT. nqTã+<Ûë\THêïsTT. bÕsƒ¡≈£î\≈£î wüÁ&Ék˛ù|‘·
$+<äT ªø=‘·Ô ∫>∑Ts¡Tμ nq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.
` ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄
` #·+Á<äÁ|ü‘ê|t
n+uÒ<ÿä sY ` ˝ÀVæ≤j·÷
ø±˝≤ìï n~Û>$∑ T+∫
Áù|eT yÓ’j·TøÏÔø£+ ø±<äT, $X¯«»˙q+
&܈ˆ ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄
ìœ˝ÒX¯«sY
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 120
yÓ\ : s¡÷.100/` ù|J\T: 134
Á|ü‘·T\≈£î : 9849741695
Á|ü‘·T\≈£î : 9177881201
ø= +<ä ¬ s ’ H ê
n+uÒ<äÿsY ` ˝ÀVæ≤j·÷ bÕÁ‘·\qT
$X‚¢wæ+∫q Á>∑+<∏ä+. M] s¡Te⁄s¡T
≈£î˝≤~Û|ü‘·´+ MT<ä b˛sê&çq yêπs.
n+uÒ<äÿsY Væ≤+<ä÷ kÕÁe÷»´yê<ä+ MT<ä ≈£L&Ü b˛sê&Üs¡T.
uÛ≤s¡‘· sê»ø°j·÷˝À¢ ≈£î\+ bÕÁ‘·, eT‘·+ bÕÁ‘· á Á>∑+<∏ä+˝À
#·]Ã+#êqT.
bÕsƒ ¡ ≈ £ î \T, ø£ $ ‘· « +
#·<äTe⁄‘·THêïs¡H˚ ÄX¯‘√, |üs¡düŒs¡
dü ‘ êÿsê\T ` dü H êàHê\T `
|ü⁄s¡kÕÿsê\‘√ ‘Ó\T>∑T ø£$‘ê˝Àø£+,
$$<Ûä ` ndæÔ‘·« n+‘·s¡+>∑ ø£<∏äHê\‘√
düJe+>± e⁄qï~. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\
ø±\+˝À sêdæq$, >∑‘·+˝À dü+|ü⁄{≤\˝À sêì$ ø=ìï #˚]Ã
á ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï‘√ MT düeTø£å+˝ÀøÏ...!
` &܈ˆ ø£‹Ô |ü<ëàsêe⁄
` ìœ˝ÒX¯«sY
á Á>∑+<∏ä+ kÕ«‘·+Á‘√<ä´eTø±\+˝À
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
44
ìy˚~ø£
ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢˝À >∑Ts¡C≤&É y˚+ø£≥ nbÕŒsêe⁄ X¯‘e· s¡+Δ ‹ düu\ÑÛ T
dü+|òüT dü+düÿs¡Ô >∑Ts¡C≤&Éy˚+ø£≥ nbÕŒsêe⁄ X¯‘·es¡Δ+‹
düuÛÑ\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À kÕVæ≤r Ádüe+‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À
»]>±sTT. kÕVæ≤rÁdüe+‹ õ˝≤¢ ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î
ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T »]>±sTT. 2014 qe+ãsY 30 qT+&ç
@&Ü~bÕ≥T õ˝≤¢ \ ˝Àì nìï Á|ü < Û ë q |ü ≥ º D ≤˝À¢
ìs¡«Væ≤+#·&É+. >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ s¡#·q\T kÕe÷q´
Á|üC≤˙ø£+ es¡≈£î #˚s¡Te #˚j·÷\ì, >∑Ts¡C≤&É sêdæq <˚X¯uÛÑøÏÔ
π>j·T+ Á|ü|ü+#·π>j·T+>± ◊.sê.dü rsêàì+#ê\ì Ä πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~X¯>± ø£èwæ #˚j·÷\ì düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§Zqï eø£Ô\T
eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
q+<ë´\˝À...
kÕVæ≤rÁdüe+‹ q+<ë´\ &ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À
sêePdt u≤\Ts¡ Vü‰düº˝À¢ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T lìyêdüeT÷]Ô
düuÛ≤<Ûä´ø£å‘·q düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>±
$#˚ädæq kÕVæ≤rÁdüe+‹ sêhø±s¡´<ä]Ù »+<Ûë´\s¡|òüTTu≤ãT
e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ádü T s√eTì eTqTwü ß \T+fÒ <˚ X ¯ y ˚ T >∑ ‹
u≤>∑T|ü&ÉTH√jYT n+≥÷ Á|ü»\uÛ≤wü˝À s¡#·q #˚dæq >∑Ts¡C≤&É
eTVü‰˙j·TT&ÉTHêïs¡T. <˚X¯eT+fÒ eT{Ϻø±<√jYT <˚X¯eT+fÒ
eTqTwüß˝ÀjYT n+≥÷ Á|ü»˝À¢ <˚X¯uÛÑøÏÔì Á|üuÀ~Û+#ês¡ì
nHêïs¡T. <Ó’e+ø£Hêï <˚X¯+ eTTK´eTì #ê{Ï#Ó|æŒq dü+<˚XÊ‘·àø£
dü+|òüTdü+düÿs¡Ô >∑Ts¡C≤&É nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷<ë\lìyêdüT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T n˝ÀŒ¤Hé‡,
ø£ØeTTB›Hé, düeTà<é, nyêCŸ sêhø±s¡´<ä]Ù eTTs¡TÔC≤\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.
ø£s¡÷ï˝À¢...
düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù |ü⁄*#˚] eTùV≤wt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷
>∑Ts¡C≤&É s¡#·q\T düe÷C≤ìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊj·THêïs¡T.
dü+|òüTÁX‚j·Tùd‡ >∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘·´ edüTÔeHêïs¡T. düTBÛsYsêE
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕe÷õø£#Ó’‘·Hê´ìøÏ |üsê´j·T|ü<ä+ >∑Ts¡C≤&É
nHêïs¡T. >∑Ts¡C≤&É s¡#·q\T H˚{Ïø° Ä#·]+#·<ä>∑ZeHêïs¡T. á
ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À wü Ø |ò t , dü ‘ · ´ Hêsêj· T D¬ s &ç ¶ , eTTìkÕ«$T
bÕ˝§ZHêïs¡T.
Á|üC≤X¯øÏÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À...
q>∑s¡+˝À kÕVæ≤rÁdüe+‹ ` »q$C≤„qy˚~ø£ dü+j·TTø£Ô+>±
ø±]àø£ø£s¡¸ø£ uÛÑeHé˝À C…$$ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù _&ç
düTBÛssY êE düu≤Û <Û´ä ø£‘å q· >∑Ts¡C≤&É y˚+ø£≥ nbÕŒsêe⁄ X¯‘e· s¡+Δ ‹
y˚ & É T ø£ \ T »]>±sTT. á dü u Û Ñ ˝ À kÕVæ ≤ rÁdü e +‹ õ˝≤¢
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´eVü‰]ø£ uÛ≤wüqT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£îyÓfi¯fl&ÜìøÏ
>∑Ts¡C≤&É y˚dæq n&ÉT>∑TC≤&ÉqT n‘·´~Ûø£ ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\T
nqTdü]+#ês¡Hêïs¡T. yÓ’~ø£ eTqT<Ûäs¡àyê<ëìï |ü{≤|ü+#·\T
#˚dæq kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´eT÷]Ô nHêïs¡T. ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø£+
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
Á|üC≤X¯øÏÔ ø£s¡÷ï\T m&çwüHé πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq
>∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ X¯‘·es¡Δ+‹ ÁbÕs¡+uÛÑdüuÛÑ˝À eTTK´n‹~∏>±
Á|üC≤X¯øÔÏ dü+bÕ<ä≈î£ \T bÕ≥÷]sêeTj·T´ >∑Ts¡C≤&É ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ
|üP\e÷\y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á düuÛÑ˝À Äj·Tq
45
<ë«sê kÕ+|òæTø£ <äTsê#êsê\qT m+&É>∑{≤º&ÉHêïs¡T. m&çwüHé
Ç+#êsY® bÕqT>∑+{Ï#·+Á<äj·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À
dæõj·T+ Á|üuÛ≤ø£sY, õj·T+ Vü≤]øÏc˛sY dæ|æj·T+ sêh ø£$T{°
düuÛÑT´\T {Ï.wüÁ&Éø˘, m&çwüHé ø£$T{° düuÛÑT´\T eTTs¡[, m+.
eT+>∑j·T´, qs¡dæ+VüQ\T, y˚DT>√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
|æmHéjT· + Hêj·T≈£î\T ãdüesêE, Ä[email protected] yêdüT\T Ä\|æ+∫q
nuÛÑT´<äj·T π>j·÷\T n\]+#êsTT.
ø√&ÉTeT÷sY˝À...
Ä<ÛäTìø£ kÕVæ≤‘·´ Áø±+‹<ä]Ù >∑Ts¡C≤&É y˚+ø£≥nbÕŒsêe⁄
X¯ ‘ · e s¡ Δ + ‹ dü u Û Ñ ø√&É T eT÷sY |ü ≥ º D +˝À llìyêdü
Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À kÕVæ≤rÁdüe+‹ ø√&ÉTeT÷sY
ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T>± qπs+Á<äu≤ãT,
eTTK´n‹~∏ > ± $ÁXÊ+‘· ñbÕ<Û ë ´j· T T\T ø£ $ n#· Ã j· T ´
bÕ˝§Z H êïs¡ T . eø£ Ô \ T e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ‘Ó \ T>∑ T kÕVæ ≤ r
$˙˝≤ø±X¯+˝À >∑Ts¡C≤&É <Ûäèe‘ês¡ nHêïs¡T. kÕe÷õø£ø√D+˝À
kÕVæ≤‘·´s¡#·q ø=qkÕ–+∫q e÷qe‘êyê~ nHêïs¡T. >∑Ts¡C≤&É
s¡#·q˝À¢ì Ád”Ô kÕe÷õø£e÷s¡TŒ ~X¯>± |üj·Tì+∫+<äHêïs¡T.
á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕVæ≤rÁdüe+‹ Hêj·T≈£î\T eTVü≤eTà<éwü|òæ,
qπ>wt, düTπswt, bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T.
m$Tà>∑q÷sY˝À...
ô|+#·TeTHêï π>j·T+ Á|ü|ü+#·π>j·T+>± ÄyÓ÷~+#ê\Hêïs¡T.
á ~X¯>± ‘Ó\+>±D Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\T ø£èwæ#˚j·÷\Hêïs¡T.
n˝≤π > >∑ T s¡ C ≤&É X¯ ‘ · e s¡ Δ + ‹ dü u Û Ñ \ T n~Û ø ±]ø£ + >±
ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø$|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T
<˚ e dü V ü ‰ j· T + j· T T{Ï m |t sêhHêj· T ≈£ î \T lìyêdü T \T,
sê|òüTy˚+Á<ä, Hê>∑sêE\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
Ä<√ì˝À....
Ä<√ì &ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝Àì _dæ
dü+πøåeT edü‹ >∑èVü≤+˝À >∑Ts¡C≤&É X¯‘·es¡Δ+‹ düuÛÑ »]–+~.
á düuÛÑ˝À kÕVæ≤rÁdüe+‹ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T |ü]XÀ<Ûäø£
$<ë´]ú sêC≤ »j·T#·+Á<äHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘·´
düè»q Ä+>∑¢uÛ≤wü‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Ç+&çj·THé ©»sY Vü≤esY
|üÁ‹ø£˝À kÕs¡+>∑<Ûäs¡ o]¸ø£‘√ |ü<ë´\T sêXÊ&ÉHêïs¡T. >∑Ts¡C≤&É
Á|üuÛÀ<Ûäø£$‘·« |æ‘êeTVüQ&ÉHêïs¡T. >∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘ê´ìï Á|ü‹
‘·s¡>∑‹˝À bÕsƒê´+X¯+>± #˚sêÃ\Hêïs¡T. es¡Δe÷q ø£e⁄\≈£î
Á|üdæ<äΔ ø£e⁄\≈£î >∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘·´+ ì|òüT+≥Te⁄ ˝≤+{Ï<äHêïs¡T.
á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &ç$»Hé n<Ûä´ø£å\T ne⁄\ ãdü|üŒ n<Ûä´ø£å‘·
eVæ ≤ +#· > ± õ˝≤¢ H êj· T ≈£ î \T ¬ ø +>±s¡ y Ó ÷ Vü ≤ Hé , q˝≤¢ ¬ s &ç ¶ ,
s¡|òüTTsê+, j·TTmHé Áù|yéT≈£îe÷sY, bÕ˝§ZHêïs¡T.
ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø£dèü wæøº s£ ,Ô¡ Ä<ÛTä ìø£ kÕVæ≤‘ê´ìøÏ n&ÉT>∑T\T
H˚]Œq Á|üdæ<äΔ kÕVæ≤ry˚‘·Ô >∑Ts¡C≤&É y˚+ø£≥ nbÕŒsêe⁄
X¯‘·es¡Δ+‹ düuÛÑ m$Tà>∑q÷qT |ü≥ºD+˝À kÕVæ≤rÁdüe+‹
&ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± »]>±sTT. &ç$»Hé ø£$T{°
Hêj· T ≈£ î \T s¡ # · s TTÁ‹ Hê>∑ e TDÏ n<Û ä ´ ø£ å ‘ · q »]–q
ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À õ˝≤¢ Á|ü < Û ë qø±s¡ ´ <ä ] Ù ¬ ø +>±s¡ y Ó ÷ Vü ≤ Hé
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑TkÕVæ≤‘ê´ìøÏ ~≈£L‡∫ nHêïs¡T. ~<äT›u≤≥T,
yÓT{Ϻ˝≤¶ ø£<∏ä˝À¢ì Ád”Ô bÕÁ‘·\T kÕe÷õø£ e÷s¡TŒ≈£î Ád”Ô #Ó’‘·Hê´ìøÏ
Á|ü ‹ _+u≤\Hêïs¡ T . ø£ H ê´X¯ ó \ÿ+ Hê≥ø±ìøÏ 112
dü e ‘· ‡ sê˝… ’ + <ä ì H˚ { Ï ø Ï n‘· ´ +‘· Á|ü C ≤<ä s ¡ D bı+~q
Hê≥ø£eTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ kÕVæ≤‘·´#Ó’‘·q´+ ø£*–+∫q
eTVü≤˙j·TT&ÉHêïs¡T. <˚X¯eTTqT Áù|$T+#·TeTHêï eT+∫j·Tqï~
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
46
&Ó’Ø >∑Ts¡C≤&É X¯‘· es¡ú+‹ düuÛÑ
qyê´+Á<Û ä ìsêàD+˝À eTVü ‰ ø£ $ >∑ T s¡ C ≤&É nbÕŒsêe⁄
eTT+<äT#·÷|ü⁄— Á|ü>‹∑ o\, Á|üC≤kÕ«$Tø£ uÛ≤eC≤\+ Á|ü‹_+_+#ê\ì
Á|üeTTK sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T, kÕVæ≤r Ádüe+‹ sêh n<Û´ä ≈£îå \T ‘Ó\ø£|*ü ¢
s¡$ nHêïs¡T. $XÊK|ü≥ï+ bÂs¡Á>∑+<∏ë\j·T+˝À qe+ãsY 30q
yÓTTC≤sTTø˘ kÕVæ≤‘·´ dü+düú Ä<Û«ä sê´q eTVü‰ø£$ >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄
X¯‘· es¡Δ+‹ e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ düuÛÑ
»]–+~. m˝Ÿ ÄsY kÕ«$T n<Û´ä ø£‘å q·
»]–q á dü u Û Ñ ˝ À ‘Ó \ ø£ | ü * ¢ s¡ $
ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡C≤&É
kÕVæ ≤ ‘ê´ìï >∑ T s¡ T Ô # ˚ d ü T ø√≈£ î +&Ü
qyê´+Á<Û˝ä À ø£<*ä ø£, #Ó‘’ q· ´+ ‘˚e&É+
kÕ<Û´ä + ø±<äHêïs¡T. sê#·]ø£ e´edü˝ú À
ñ+&ç ≈£L&Ü <˚Xu¯ øÑÛ ÔÏ >∑T]+∫ m\T¬>‹Ô
#ê{≤s¡ì— Ád”Ô\qT X¯øÏÔe+‘·T\T>±,
#Ó‘’ q· ´e+‘·T\T>± r]Ã~<ë›sì¡ nHêïs¡T.
<äTs¡<èä wü+º ø=B› H˚&TÉ <˚XÊìï @\T‘·Tqï
yê]øÏ <˚Xu¯ øÑÛ ÔÏ ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T.
ª<˚ X ¯ + n+fÒ eTqTwü T \T ø±<ä T .
ô|≥Tºã&ÉT\T, Á|ü#êsêsꓤ≥+μ n+≥÷
‹s¡ T >∑ T ‘· T Hêïs¡ ì m<˚ › y ê #˚ X Ês¡ T .
<˚Xe¯ T+fÒ eTqTwüß˝ÀjYT nì >∑Ts¡C≤&É #Ó_‘˚` Á|üdTü ‘Ô · bÕ\≈£î\T
eTqTwüß\qT >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü uÛÑ÷eTT\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. sêÁcÕº\T>± $&çb˛sTTHê ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\
Á|ü»\qT ø£*ù|~ ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü ˇø£ÿfÒqì nHêïs¡T. kÕVæ≤‘·´+
kÕe÷qT´\≈£î #˚sê\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ >∑Ts¡C≤&É ÄHê&ÉT yê&ÉTø£u≤Û wü˝À
s¡#·q\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. Á|ü|ü+Nø£s¡D C≤&É´+‘√ ‘Ó\T>∑T≈£î eTT|ü⁄Œ
@s¡Œ&ç+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. >∑Ts¡C≤&É 150e »j·T+‹ì
eTs¡∫q øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ∫es√¢ Vü≤&Ü$&ç #˚d+æ <äì, á
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïø° |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq
kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ÁbÕ#·Ts¡´+ \_ÛùdÔ Á|ü»\≈£î Á|ü•ï+#˚ #Ó‘’ q· ´+ edüT+Ô <äì
bÕ\≈£î\≈£î uÛj
Ñ T· eTì $eT]Ù+#ês¡T. ø£eT÷´ìdüT\º T yÓ*øÏrXÊπø >∑Ts¡C≤&É
s¡#q· \≈£î á e÷Á‘·yTÓ HÆ ê Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+#ês¡ì >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T.kÕVæ≤ry˚‘Ô·
sêeTrs¡ú e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑Ts¡C≤&É »j·T+‹øÏ øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ Á|üuTÑÛ ‘·«+
øπ {≤sTT+∫q s¡÷.5 ø√≥¢ ì<ÛTä \T @+ #˚XÊs√ #ÓbÕŒ\ì ì\BXÊs¡T.
‘Ó\T>∑T yÓ’‘ê[≈£î\ ÁbÕ#·Tsê´ìøÏ, kÕVæ≤‘·´ Á|ü#êsêìøÏ ì<ÛäT\T
π ø {≤sTT+#ê\ì, Bìô|’ kÕVæ ≤ ‘· ´ y˚ ‘ · Ô \ T >=+‘Ó ‘ êÔ \ ì
|æ\T|æ#êÃs¡T.>∑Ts¡C≤&É kÕVæ≤‘ê´ìøÏ
ÁbÕ#·Ts¡´+ ø£*Œ+#·øb£ ˛e&É+ô|’ Äy˚<qä
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X¯‘· es¡Δ+‹ e‘·‡s¡
dü+<äs“¡ +¤ >± >∑Ts¡C≤&É s¡#q· \≈£î $düèÔ ‘·
ÁbÕ#· T s¡ ´ + ø£ * Œ+#ê*‡+~ ñ+<ä ì
nHêïs¡T.
Á|ü»˝À¢øÏ >∑Ts¡C≤&É Á|ü>‹∑ o\
yês¡dü‘·«+
>∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ n+~+∫q
Á|ü > ∑ ‹ o\ yês¡ d ü ‘ ê«ìï Á|ü » ˝À¢ ø Ï
$dü Ô è ‘· + >± rdü T ¬ ø fi≤¢ \ ì kÕVæ ≤ r
$eTs¡Ù≈£î\T ‘Ó\ø£|ü*¢ s¡$ nHêïs¡T.
eTVü ‰ ø£ $ >∑ T s¡ C ≤&É X¯ ‘ · es¡ ú + ‹
dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>±
$XÊK $#˚Ãdæq Äj·Tq $XÊK˝Àì
>∑Ts¡C≤&É ø£fi ≤πøåÁ‘·+˝Àì >∑Ts¡C≤&É
$Á>∑V‰ü ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyê[ n]Œ+#ês¡T. qyê´+Á<Ûä ìsêàD+˝À
>∑Ts¡C≤&É ‘ê‹«ø£ <äèwæìº , eTT+<äT #·÷|ü⁄qT Á|ü‹_+∫+#˚˝≤ C≤Á>∑‘\Ô· T
rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ø£e⁄\T, s¡#s· TT‘·\‘√ kÕVæ≤r
Ádüe+‹ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù q÷HÓ\ lìyêdüsêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· #·sêÃ>√wæº
»]bÕs¡T. ‘Ó\ø£|*ü ¢ |ü*¢ s¡$ kÕVæ≤‘·´ø±s¡T\ ø£syÔ¡ ê´\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T.
kÕVæ≤r Ádüe+‹ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dü‘ê´J, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T
s¡eTD≤#·\+, s¡eTD≤sêe⁄, s¡#s· TT‘·\T nq+‘·sêe⁄, m$ÄsY eT÷]Ô,
n&ÉbÕ sêeTø£èwü,í mj·TT ]f…sÆ T¡ ¶ ndæôd+º ≥T ]õÁkÕºsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄
‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&Üs¡T. õ$mHé #·\|ü‹, dü«‘·+Á‘·≈î£ e÷sY, Á|üC≤X¯øÔÏ
$XÊK m&çwHü é y˚TH˚»sY mdt.düT<Ûëø£sY bÕ˝§ZHêïs¡T.
ªø£Hê´X¯ó\ÿ+μ J$‘· <äèø£Œ<∏ëH˚ï e÷πsÃdæ+~
>∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ s¡∫+∫q ø£Hê´X¯ó\ÿ+ Hê≥ø£+ ‘·q J$‘· <äèø£Œ<∏ëH˚ï e÷]Ã+<äì πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶≈£î m+|æ¬ø’q
Ä#ês¡´ sê#·bÕ˝…+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. »q $C≤„q y˚~ø£, kÕVæ≤r Ádüe+‹ õ˝≤¢ XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£&É|ü |ü≥ºD+˝À qe+ãsY
23q d”|” ÁuÖHé uÛ≤cÕ |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ä+˝À sê#·bÕfiË+ n_Ûq+<äq düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìsê«Vü≤≈£î\T Äj·TqqT |òüTq+>±
dü‘ÿ· ]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ Ä#ês¡´ sê#·bÕfiË+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nq+‘·|⁄ü s¡+˝Àì kÕVæ≤r yê‘êes¡D+, Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T ‘·q≈£î nyês¡T¶
\_Û+#˚ kÕúsTTøÏ, ‘·q Á|ükÕúHêìøÏ |ü⁄Hê~ y˚XÊj·THêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘·, ñ<ä´e÷\ #·]Á‘·, yê<ë\ #·]Á‘· >∑T]+∫ á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $X‚¢wæ+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì @ düe÷C≤ì¬ø’Hê e÷]‡ÿ»y˚T n+‹eT |ü]cÕÿs¡eTHêïs¡T. j·T÷ìôd|òt |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V”≤‘·
X¯•l e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T kÕúsTT˝À $eTs¡Ù≈£î&ç>± m~–q sê»bÕfiË+ s¡#·sTT‘·\+<ä]ø° e÷s¡Z<äs¡Ùø£+ ø±yê\Hêïs¡T. &Üø£ºsY m+m+
$H√~ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝À sêqTqï Á|üe÷<ë\qT >∑T]Ô+#·>∑*π>~ kÕVæ≤r $eTs¡Ù≈£î˝ÒqHêïs¡T. CÒMM õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
m.s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê#·bÕfiË+≈£î Á|üø£{Ï+∫q nyês¡T¶ ‘·q≈£î e∫Ãq≥T¢>± dü+‘√wædüTÔHêïeTHêïs¡T. n_Ûq+<äq düuÛÑ˝À CÒMM
Hêj·T≈£î\T mdt.Á|üuÛ≤ø£sY, düT˙‘·, sê»X‚KsY sêVüQ˝Ÿ, düs¡dü«‹, kÕVæ≤r Ádüe+‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTkÕÔHée©, &Üø£ºsY eTH√Vü≤sY, &Üø£ºsY|ü⁄‘êÔ
u≤*¬s&ç¶, d”|”m+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hês¡j·TD, ]f…ÆsY¶ &ûmd”Œ |òüDÏsêE‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
47
&Ó’Ø
KeTà+˝À >∑Ts¡C≤&É X¯‘· es¡+Δ ‹
>∑Ts¡C≤&É ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘ê´ìøÏ n&ÉT>∑TC≤&É e+{Ïyê&Éì
Á|ü<Ûëqeø£Ô &܈ˆ|æ.düTu≤“sêe⁄>±s¡Hêïs¡T. _.$.¬ø.Á>∑+<∏ë\j·T+˝À
qe+ãs¡T 30q kÕVæ≤r Ádüe+‹ n<Ûä´j·Tq y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À
>∑Ts¡C≤&É X¯‘·es¡ú+‹ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. KeTà+ |ü≥ºD+˝Àì
á düuÛÑ≈£î ø£|æ\ sê+≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± n‹<∏äT\T>±
kÕVæ≤r Ádüe+‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø£HÓï>∑+{Ï yÓ+ø£≥j·T´, ø±s¡´<ä]Ù
sö‘·T s¡$, |ü≥Dº n<Û´ä ≈£îå &ÉT dü+|ü≥+ <äTsêZ Á|ükÕ<äsêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù
ø£+#·s¡¢ lìyêdt, kÕVæ≤rÁdüe+‹ sêh u≤<ÛäT´\T Äq+<ä#ê],
ø£$‘ê &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ñ|ü Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T &Ü.Ä+»H˚j·TT\T
bÕ˝§Zì dü+<˚XÊ*#êÃs¡T. ‘=\T‘· _.$.¬ø. $<ë´]ú ÄdüTÁ|ükÕ<é
ªª<˚X¯eTTqT Áù|$T+#·TeTqïμμ >∑Ts¡C≤&É ^‘ê˝≤|üq‘√ düuÛÑ
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ø£HÓï>∑+{Ï yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq $XÊ\
uÛ≤yê\≈£î Áù|s¡D>± $X¯«»˙qyÓTÆq ø£$ >∑Ts¡C≤&É nHêïs¡T.
nÁ>∑V‰ü Ø≈£î\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê\˝Àì ˝À≥TbÕ≥¢qT, #Ûê+<ädü
uÛ≤yê\qT, eT÷&ÛÉqeTàø±\qT ø£Hê´X¯ó\ÿ+ m‹Ô#·÷|æ+<äHêïs¡T.
n≥Te+{Ï kÕ+|ò æ T ø£ Hê≥ø£ + eTs=ø£ { Ï Ç|ü Œ {Ï ø Ï es¡ ≈ £ î
sê˝Ò<Hä êïs¡T. eT<ÛTä s¡yêDÏ bÕÁ‘·, –ØX¯+, \Tu≤›e<ÛëqT\T ãT#·ÃeTà,
k»Hê´sêe⁄ |ü+‘·T\T ˝≤+{Ï bÕÁ‘·\<ë«sê düe÷C≤ìï ø£fi≈¢¯ î£
ø£ì|æ+#˚˝≤ #˚j·T≥+˝À ø£è‘·ø£è‘·T´&Ó’ ñHêïs¡T. kÕVæ≤r Ádüe+‹
sêh u≤<ÛäT´\T Äq+<ë#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ z ø=‘·Ô ˇs¡e&çøÏ,
q÷‘·q kÕVæ≤‘·´ Ä$wüÿs¡D≈£î s¡÷|üø£s¡Ô>±qT, kÕVæ≤‘·´+˝À
dü+düÿs¡D\≈£î |üPqT≈£îqï e´øÏÔ >∑Ts¡C≤&É nHêïs¡T. –&ÉT>∑T,
>∑Ts¡C≤&É\T eTq ‘Ó\T>∑T≈£î yÓ\T>∑T\ì, J$‘· |üs¡´+‘·s uÛ≤wü˝À
e÷s¡TŒ¬ø’ b˛sê&Üs¡ì ø=+‘· eT+~øÏ <ä÷s¡yÓTÆHê ‘·eT e÷sêZìï
$&ÉTe˝Ò<äHêïs¡T. H˚{Ï ‘·s¡+ ø£e⁄\T >∑Ts¡C≤&É˝≤ rÁe dü«s¡+‘√
s¡#q· \T #˚j÷· \ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . >=|üŒ e÷qe‘ê yê~>±,
Á|üC≤ Áù|$T≈£î&ç>±, <ä÷s¡<äèwæº>∑\ s¡#·sTT‘·>± H˚{Ï ø±\|ü⁄
<äTÁwüŒuÛ≤yê\qT Hê&˚ >∑T]Ô+∫ ø£\+ dü+~Û+∫ $|ü¢ø£$ >∑Ts¡C≤&É
nì sêh –]»qdü+|òüT+ u≤<ÛäT´\T ã+&Üs¡T s¡$≈£îe÷sY
ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡C≤&É ø£$‘ê K+&çø\£ qT ø=ìï #·~$ $ì|æ+#ês¡T.
ø£|\æ sê+≈£îe÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $»j·Tq>∑s¡ dü+kÕúq+˝À |üì#˚d÷ü Ô
|òPü ´&É˝Ÿ e´edü˝ú À |üì#˚d÷ü HÔ ,˚ Hê{Ï kÕ+|òTæ ø£ kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·\ô|’
q>±sê yÓ÷–+#·&ÉeT+fÒ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äì. Ä
‹s¡T>∑Tu≤≥T dæús¡ ∫‘·TÔ&Ó’‘˚ ‘·|üŒ y˚s=ø£ kÕe÷qT´&ÉT #˚j·T˝Ò&Éì
nHêïs¡T. ‘·<äT|ü] &Ü.|æ.düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£$>±H˚
ø±≈£î+&Ü #·ø£ÿ{Ï ∫Á‘·ø£fi≤ $eTs¡Ù≈£î&ç>± >∑Ts¡C≤&ÉqT #·÷&Ü\ì,
ªªÁ|”$Tj·TsY Ä|òt düÿ˝Ÿ|üÃsYμμ nH˚ s¡$es¡à ∫Á‘ê\qT ì•‘·+>±
|ü]o*+∫ n+‘·>± q#·Ã˝Ò<äì #Ó|üŒ≥+˝À yê] bÕsƒ¡e+
ne>∑‘·eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. $*j·T+ esY¶‡ esYÔ, ùwøχŒj·TsY,
yÓTT<ä\>∑T bÕXÊÑ·´ ø£e⁄\HÓ+<ä]H√ #·~yê&ÉT ø±ãfÒº |ü{Ïwü˜yÓTÆq
kÕVæ≤‘ê´ìï, >∑Ts¡C≤&É uÛ≤$‘·sê\ ≈£î|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± düè»q
#˚kÕ&Éì nHêïs¡T. sö‘·T s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T <˚X¯eTTqT
Áù|$T+#·TeTHêï ‘·«s¡>± ns¡ú+#˚düT≈£îì H˚s¡TÃø=q≥+˝À ÄdüøÏÔ
#· ÷ |ü ⁄ ‘· T Hêïs¡ ì , kÕeT÷Væ ≤ ø£ + >± >∑ T s¡ C ≤&É π > j· ÷ ìï
#·~$düTÔHêïeTì n+≥÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï Ç+‘·eT+~ Vü‰»¬s’ #·ø£ÿ{Ï
dü+<˚XÊ*∫Ãq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T #Ó|æŒ e+<äq düeTs¡ŒD #˚XÊs¡T.
` ø£|æ\ sê+≈£îe÷sY
mø˘‡πs |ü⁄s¡kÕÿsê\T
mø˘‡πs 2014 C≤rj·TkÕúsTT nyês¡T¶
ø£$ düT+ø£s¡ >√bÕ\j·T´, ø√≥, HÓ\÷¢s¡T
õ˝≤¢, s¡#·q ªªˇø£ dü÷s¡T´&ÉT ` ˇø£ HÓ\
e+ø£μμøÏ \_Û+∫+<äì mø˘‡πs n<Ûä´≈£åî\T
ø=\÷¢ ] ˇø£ Á|ü ø £ ≥ q˝À ‘Ó * bÕs¡ T .
$CÒ ‘ · ≈ £ î |ü ~ y˚ \ q>∑ < ä T , C≤„ | æ ø £ ‘ √
düT+ø£s¡ >√bÕ\j·T´ dü‘·ÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü<Ûëq
nyês¡T¶‘√bÕ≥T eTs√ |ü~ eT+~øÏ ñ
‘·ÔeT |ü⁄s¡kÕÿsê\T ≈£L&Ü n+<äCÒj·Tã&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
á dü+e‘·‡s¡+ ñ‘·ÔeT ø£$‘ê |ü⁄s¡kÕÿsê\T eT+<äs¡|ü⁄
ôV’≤e÷e‹ ($»j·Tyê&É) ªª˙*>√]+≥μμ, ø£≥Tø√s¡a«\ s¡y˚Twt
(Ç\¢+<äT) ªªme¬s’Hê ˝…’ø˘ ø=≥º+&ûμμ, >∑TÁsê\ s¡eTDj·T´
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
(HÓ\÷¢s¡T) ªnø£ås¡+μ yÓ+ø£fÒwte\Hé<ëdt (qsê‡|üPsY, yÓT<äø˘)
ªª\*‘· ø£ fi ≤‘√s¡ D +μμ, ø√dü ÷ ] s¡ $ ≈£ î e÷sY (<ë#˚ | ü * ¢ )
ªªeT{°º`|üP\÷... eTs¡DÏdüTÔqï #√≥μμ ¬ø.$. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄
(ø√ePs¡T,) ªªdü+~>∑Δ düeTj·T+μμ á‘·ø√≥ düTu≤“sêe⁄ (HÓ\÷¢sT¡ )
ªwüsêe÷eT÷˝Òμ, eT˝…\¢ qs¡d+æ Vü≤eT÷]Ô (nq+‘·|⁄ü s¡+) ªªø£$‘√
e÷{≤¢&É≥eT+fÒμμ, õ.$»j·T\ø°åà (ôV’≤<äsêu≤<é) ªªq&ÉTdüTÔqï
>±j·T+μμ, _.$.yÓ+ø£Á{≤e⁄ (Ä≈£îq÷s¡T) ªªuÛÑ÷Á>∑Vü≤D+μμ
n+<äTø√qTHêïs¡T. 2014 mø˘‡πs nyês¡T¶ ì$T‘·Ô+ b˛{°ø° 356
ø£$‘·\T e#êÃj·Tì Á|üeTTK kÕVæ≤r y˚‘·Ô qe˝≤ ø£<Ûë s¡#·sTT‘·
n+|üX¯j·T´ qMHé (es¡+>∑˝Ÿ) Hê´j·Tìπsí‘·>± e´eVü≤]+#ês¡ì
Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
48
&Ó’Ø
ª#·÷|ü⁄μ qe\ Ä$wüÿs¡D
‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£ sêh b˛sê≥ #·]Á‘·≈î£ dü+ã+~Û+∫q dü÷ø£àå $wüjT·
|ü ] C≤„ q y˚ T á qe\ kÕsê+X¯ e Tì ª#· ÷ |ü ⁄ qe\μ s¡ # · s TT‘·
&Ü._.mdt.sêeTT\T nHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À &çôd+ãs¡T 22q Ç+~sêbÕs¡Tÿ
e<ä›>∑\ m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À ãTø˘ô|òsTTsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ª#·÷|ü⁄μ qe\
|ü⁄düøÔ ±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üÁ‹ø± dü+bÕ<ä≈î£ \T ≥+ø£XÊ\
nXÀø˘ á |ü⁄døÔü ±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± qe\ s¡#s· TT‘· _.mdt.
sêeTT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷... á qe\˝À 15 bÕÁ‘·\T ñHêïj·Tì, Ábı.\ø°àå |ü‹
bÕÁ‘·, Ábı.»j·TX¯+ø£sY J$‘êìï b˛* ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ñ
<√´>±\T <=s¡ø£ø£, ãj·T{ÏøÏ b˛˝Òø£ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]Ù{°˝ÀH˚ ¬s+&ÉT,
eT÷&ÉT |”J\T #˚dTü qÔ ï $<ë´s¡T\ú |ü]dæ‘ú T· \qT qe\˝À bı+<äT|üsêÃqHêïs¡T.
düeTdüÔ es¡í, es¡Z, ≈£î\, eT‘·, *+>±\ n+XÊ\T, |ü]D≤e÷\T ñHêïj·Tì
Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Ád”Ô Äy˚<qä , s√<äq, >=|üŒ‘·q+ á qe\˝À ∫Á‹+#êqì
#ÓbÕŒs¡T. _.mdt. sêeTT\T s¡#q· \T n<äT“¤‘+· >± ñ+{≤j·T˙, #·~y˚ yê]øÏ
‘·q XË’© Ä˝À∫+|üCÒùd$<Ûä+>± ñ+≥T+<äì >√s¡{Ï yÓ+ø£qï nHêïs¡T.
s¡#·sTT‘·\T ¬ø._.>√bÕ\+, u…’dü <˚e<ëdt, &Ü.$+»eT÷] Á|üø±wt, Væ≤b˛ï
ø£eT˝≤ø£s,Y p\÷] >öØX¯+ø£sY á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
ì‘·´ kÕVæ≤‘·´ ø£èw”e\T&ÉT
ì‘·´ kÕVæ≤‘·´ ø£èw”e\T&ÉT Ä#ês¡´ sê#·bÕfiË+ #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç¶ nì md”‡,
md”º,ôd˝Ÿ &ç.mdt.|æ ø£$, s¡#·sTT‘· nsTTq ˝ÀkÕ] düT<Ûëø£sY nHêïs¡T.
sê#·bÕfiË+≈£î øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶ e∫Ãq dü+<äs“¡ +¤ >± &çôd+ãs¡T
21q ø£&|É ˝ü À Äj·TqqT ø£\dæ n_Ûq+~Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± düT<Ûëø£sY
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· Hê\T>∑T <äXÊu≤Δ\T>± sê#·bÕfiË+ ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ, kÕVæ≤‘ê´ìøÏ
eTTK´+>± qe\\T, ø£<∏ëìø£\ô|’ dü~«eTs¡Ù\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´
nuÛTÑ ´qï‹øÏ, |ü⁄s√>∑‹øÏ m+‘·>±H√ ‘√&ÜŒ≥T n+~+#ês¡Hêïs¡T. kÕVæ≤r
Ádüe+‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY mdt.eTkÕÔHée* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê#·bÕfiË+≈£î πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T nyês¡T¶ sêe&É+ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T eTTK´+>± sêj·T\d”eT
kÕVæ≤‘·´ n_Ûe÷qT\≈£î Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. sê#·bÕfiË+qT ø£\dæ
n_Ûq+~+∫q yê]˝À ˝ÀkÕ] düT<Ûëø£s,Y mdt.eTkÕÔHeé *, ø£s÷¡ ï\T kÕVæ≤r
Ádüe+‹ õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø¬ +>±s¡|⁄ü yÓ÷Vü≤Hé, s¡|Tüò T\T ñHêïs¡T.
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+ »qe] dü+∫ø£, 2015
»q$C≤„q y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À &çôd+ãsY 7q »]–q &܈ˆ
m+.m+.$H√~ì |ü⁄düøÔ +£ ªy˚>T∑ #·Tø£ÿ\Tμ Ä$wüÿs¡D düu.ÑÛ ø£&|É ˝ü Àì
dæ|æ. ÁuÖHé Á>∑+<∏ë\j·T+˝À »]–q á düuÛÑ˝À πø‘·T $X¯«Hê<∏é¬s&ç¶,
sê#·bÕfiË+ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, dü.yÓ+.s¡y˚Twt, m.s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶,
eT˝…e¢ ÷\ y˚DT>√bÕ˝Ÿs¬ &ç,¶ |ü⁄‘êÔ u≤\¬s&ç¶ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.
ªª•\|üs¡ XË{Ϻ sêeTT\T Hêj·TT&ÉT kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ªª2014
>±qT dü&É¢|ü˝…¢ ∫<ä+ãs¡¬s&ç¶ ªª<äèX¯´Á|üyêVü≤+μμ ø£$‘ê dü+|ü⁄{Ï
mìïø£sTT+~. qe+ãs¡T 16q nqø±|ü˝…¢˝À »]–q kÕVæ≤‘·´
düuÛÑ˝À |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+~düTÔqï leT‹ »>∑<ëΔÁ‹, sêeTrs¡ú,
e÷<ÛäMdüHêsê ‘·~‘·s¡T\T.
qe+ãsY 30q ˇ+>√\T˝Àì s¡+>±uÛeÑ Hé˝À øπ +Á<äkÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
eT]j·TT Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À
»]–q ªª‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+ ` Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\Tμμ dü<ädüT‡˝À
Á|üdü+–düTÔqï nø±&ÉMT ‘Ó\T>∑T dü\Vü‰eT+&É* dü+#ê\≈£î\T
Ábı.j· T Hé . >√|æ . ∫Á‘· + ˝À nø±&É M T ø±s¡ ´ Áø£ e T n~Û ø ±]
¬ø.|æ.sê<Ûëø£èwüíHé Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT
_. Vü≤qTe÷¬s&ç¶, &܈ˆj·TT.<˚ebÕ\q ñHêïs¡T.
49
&Ó’Ø
<ëdü] yÓ+ø£≥ s¡eTD≈£î u≤\kÕVæ≤‘·´+˝À 2014 øπ +Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶
u≤\kÕVæ≤‘·´+˝À ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>∑+˝À πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT
nyês¡T¶ n+<äT≈£î+≥Tqï <ëdü] yÓ+ø£≥s¡eTD.
2014 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT u≤\ kÕVæ≤‘·´+˝À πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&Ó$T nyês¡T¶\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝Àì
≈£îyÓ+|ü⁄ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À qe+ãs¡T 14q »]–+~. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. lìyêdüsêe⁄
kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. Á|üeTTK ø£qï&É s¡#s· TT‘·, X¯‘ê~Ûø£ eè<äT&Δ TÉ
>∑+C≤+ yÓ+ø£≥ düTã“j·T´ eTTK´ n‹~Û>± $#˚ÃXÊs¡T.
kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ, Á|üeTTK ø£qï&Éø£$, Hê≥ø£
ø£s¡Ô, C≤„q|”sƒ¡ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á>∑V”≤‘· #·+Á<äX‚Ks¡ ø£+u≤s¡ #˚‘·T\
MT<äT>± nyês¡T¶\ Á|ü<Ûëq+ »]–+~. á nyês¡T¶qT
‘Ó\T>∑T˝À <ëdü] yÓ+ø£≥s¡eTD ‘êqT sêdæq Äq+<ä+ nH˚
ø£<∏ä\ |ü⁄düÔø±ìøÏ n+<äT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ Á|üuÛÑT‘·«+
]õÁùdºwüHé kÕº+|ü⁄\ XÊK˝À düuŸ`]õÁkÕºsY>± |üì#˚düTÔqï
<ëdü] yÓ+ø£≥s¡eTD Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $$<Ûä yês¡, e÷dü
|üÁ‹ø£\˝À <ë<ë|ü⁄ 400 es¡≈£î s¡#·q\T #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À
‘·q neTàeTqdüT |ü⁄düÔø±ìøÏ >±qT bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T
j·T÷ìe]‡{° ñ‘·ÔeT u≤\ kÕVæ≤‘·´ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ (2006),
#·Áø£bÕDÏ`ø=\kÕì |ü⁄s¡kÕÿs¡+ (2008), leT‹ qqï|üH˚ì
eT+>±<˚ $ ñ‘· Ô e T u≤\kÕVæ ≤ ‘· ´ |ü ⁄ s¡ k Õÿs¡ + (2010)
n+<äT≈£îHêïs¡T. ø£<∏ä, e÷≥\T, bÕ≥\T n+~+∫q eTVü‰ø£$
uÛ≤s¡$ {°M d”]j·T˝Ÿ (1998) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç
Hê\T>∑T q+~ nyês¡T¶\T ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. ø£<∏ä, e÷≥\T,
Ád”ÿHéù|¢, <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q n<ä›+˝À #·+<äe÷eT dæìe÷
‘Ó\T>∑T j·T÷ìe]‡{° \|òüTT ∫Á‘ê\ b˛{°˝À ¬s+&Ée ñ‘·ÔeT
∫Á‘·+>± nyês¡T¶ bı+~, s¡÷.20,000/`\ q>∑<äT ãVüQeT‹
¬>\T#·T≈£î+~. πø+Á<ä kÕVæ≤‘·´ nø±&É$T nyês¡T¶ sêe≥+
|ü≥¢ <ëdü] yÓ+ø£≥s¡eTD Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á nyês¡T¶
u≤\kÕVæ ≤ ‘· ´ +˝À eT]+‘· ø£ è wæ #˚ j · ÷ \H˚ u≤<Û ä ´ ‘· q T
ô|+∫+~ nì ‘Ó*bÕs¡T.
ø=\ø£\÷] |ü⁄s¡kÕÿsê\≈£î ÄVü‰«q+
leT‹ ø=\ø£\÷] $ÁXÊ+‘·eTà |ü⁄s¡kÕÿs¡+ á dü+e‘·‡s¡+
Hê≥ø£+/ Hê{Ïø± dü+|ü⁄{ÏøÏ Á|ü<Ûëq+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì
Ä#ês¡´ ø=\ø£\÷] ÄXÊCÀ´‹ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£&∫É q
eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À n+fÒ »qe] 2012 qT+∫ &çôd+ãsY
2014 es¡≈£î eTTÁ~‘·yÓTÆq Hê≥ø£+/ Hê{Ïø± dü+|ü⁄≥T\T
|ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ |ü]o*+|üã&É‘êj·Tì Ç+<äTø√dü+ s¡#s· TT‘·\T>±˙,
Á|ü # · T s¡ D ø£ s ¡ Ô \ T >±˙ eT÷&˚ d æ Á|ü ‘ · T \T |ü ] o\Hês¡ ú +
|ü+|üe\dæ+~>± ø√sês¡T. ˇπø s¡#·sTT‘·$ ˇø£{Ï ø£+fÒ m≈£îÿe
Hê≥ø±\T/ Hê{Ïø± dü+|ü⁄≥T\T mqïsTTHê |ü+|üe#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T.
|ü⁄s¡kÕÿs¡+>± s¡÷. 10,000/`q>∑<Tä , XÊ\Te, yÓTyÓTT+{À Á|ü<ëq+
#˚kÕÔeTì, Hê≥ø£+ / Hê{Ïø± dü+|ü⁄{Ï˝À>± |ü+|üe\dæ+~>±
ø√sês¡T. 15`2`2015q |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|üø£≥q »s¡>∑T‘·T+<äì,
26`2`2015q ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]π> düu˝ÑÛ À |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü<ëÛ q+
#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Hê≥ø£+ / Hê{Ïø± dü+|ü⁄≥T\T |ü+|üe\dæq
∫s¡THêe÷: Ä#ês¡´ ø=\ø£\÷] ÄXÊCÀ´‹, Ä+Á<Ûë#ês¡T´\T,
‘Ó\T>∑T XÊU≤<Ûä´≈£åî\T, u…+>∑Tfi¯Ss¡T $X¯«$<ë´\j·T+, C≤„quÛ≤s¡‹,
u…+>∑Tfi¯Ss¡T`560 056.
leT‹ ø=\ø£\÷] uÛ≤^s¡B∏ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ á dü+e‘·‡s¡+ ø£$‘ê
dü+ø£\HêìøÏ (e#·q, π>j·T, |ü<ä´, ø£$‘ê dü+ø£\Hê\T) Á|ü<ëq+
#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä#ês¡´ ø=\ø£\÷] eT<ÛäTCÀ´‹ ˇø£
Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£&∫É q eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À n+fÒ »qe]
2012 qT+∫ &çôd+ãsY 2014 es¡≈£î eTTÁ~‘·yÓTÆq ø£$‘ê
dü + ø£ \ q+ (ˇø£ ÿ s¡ # · s TT‘· ø£ $ ‘· ˝ Ò ) á |ü ⁄ s¡ k ÕÿsêìøÏ
|ü]o*+|üã&É‘êj·Tì, |ü⁄s¡kÕÿs¡+ s¡#·sTT‘·≈£î e÷Á‘·y˚T Çe«&É+
»s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+<äTø√dü+ s¡#·sTT‘·\T>±˙, Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\T >±˙
eT÷&˚dæ Á|ü‘·T\T |ü]o\Hês¡ú+ |ü+|üe\dæ+~>± ø√sês¡T. ˇø£{Ï
ø£ + fÒ m≈£ î ÿe dü + ø£ \ Hê˝… ’ H ê |ü + |ü e #· T Ã. |ü ⁄ s¡ k Õÿs¡ + >±
s¡÷.10,000/` q>∑<äT, XÊ\Te, yÓTyÓTT+{À Á|ü<ëq+ #˚kÕÔeTì,
ø£$‘ê dü+ø£\Hê\T 15`1`2015˝À>± |ü+|ü>√s¡T‘·THêïeTT.
15`2`2015q |ü ⁄ s¡ k Õÿs¡ Á|ü ø £ ≥ q »s¡ T >∑ T ‘· T +<ä ì .
26`2`2015q ôV≤’ <äsêu≤<é˝À »]π> düu˝ÑÛ À |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü<ëq+
#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£$‘ê dü+ø£\Hê\T |ü+|üe\dæq ∫s¡THêe÷
: Ä#ês¡´ ø=\ø£\÷] eT<ÛäTCÀ´‹, Ä+Á<Ûë#ês¡T´\T, ‘Ó\T>∑TXÊK,
l |ü<ëàe‹ eTVæ≤fi≤ $X¯«$<ë´\j·T+, ‹s¡T|ü‹` 517 502.
Printed, Published and owned by V. Krishnaiah 1-1-298/4, Street No-1, Ashoknagar, Hyderabad-20,
kÕVæ≤‘·´ Á|ükÕúq+Printed
»qe] düat+∫ø£
, 2015
Prajashakti
Daily Printing Press, 1-1-60/2, M.B. Bhavan, Musheerabad, Hyderabad,
Published at Shaitya Prasthanam 1-1-60/2, M.B. Bhavan, Musheerabad, Hyderabad-20. Editor. T. Ravi
50
#ê>∑+{Ï k˛eTj·÷E\T
17.01.1915 - 02.01.1994
‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´+˝À ª#êk˛μ>± Á|üd<æ Tä \Δ T. u§+&ÉT eT˝…\¢ T, ≈£î+≈£î&Ü≈£î,
m+|ü⁄ e+{Ï ø£<\ä∏ T ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT. ø=ìï ø£<\ä∏ T e÷Á‘·yT˚
sêdæHê n$ ø£<ë∏ \ø£Då ≤\≈£î qeT÷Hê>± ñ+{≤j·Tì #ÓãT‘ês¡T.
nuÛTÑ ´<äjT· s¡#s· TT‘·\ dü+|òTü + @sêŒ≥T˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.
SHAITYA PRASTHANAM
RNI N0.APTEL/ 2004/18396
Postal Regd. No.H/SD/415/13-15
Date of Positng : 30.12.2014 Date of Publication: 25.12.2014
If Un Delivered Please Return to : Prasthanam, C/O M.H.Bhavan, Plot No. 21/1, Azamabad
Near RTC Kalyanamandapam, Hydeabad - 500 020 (A.P.), Ph : 040-27660013, Cell : 9490099059
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
16 782 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content