close

Enter

Log in using OpenID

Page 1 486 司法。警察および消防 記 事 項 設 立 合 併 に よ る 設 立

embedDownload
4
8
6 司法,啓察お よび消防
X遜。 司 法 ,警 察
よ び 消 防
J
USTI
CE,POLI
CE,AND Fi
RE SERVI
CE
お
266. 登
記
(
昭和 45年)
REGI
STRATI
ONS (1970)
(1) 商
事
会
社
CoMMERCI
AL Fr
RMS
設
の
増
加
Movi
ェ
噌 Ofmai
mof
f
i
c
esorbr
anc
hes
Conver
t
e
dde
bent
ur
es
As
s
i
gnmentorc
hangeoft
i
l
ePer
s
onsWho
t
e
mpor
ar
i
l
yper
f
or
mt
hel
obofr
epr
es
ent
at
i
ve
di
r
ect
orori
ns
pect
or
解
散
Di
s
bandment
散
Di
s
bandmentbyamal
gamat
i
on
継
の
続
Di
sba
ndmentby c
haユ
l
geOfor
gani
z
at
i
on
Suc
c
es
s
i
on ofcor
por
at
i
or
l
S
Regi
s
t
r
at
i
onofi
i
q
ui
dat
or
s
算
人
の
登
記
の
算
治
了
Re
gi
s
t
r
at
i
onons
pec
i
a
ll
i
qui
dat
i
on
Col
l
l
pl
et
i
ono
fli
qui
dat
i
on
Change,ext
i
ngui
s
hme
ntorabo
i
i
s
hmento
fr
e
gi
s
t
er
ed
mat
t
er
s
登
e
r
edmat
t
er
s
Cor
r
ec
t
i
ono
fr
e
gist
事
項
の 更
正
そ
の
他
資料 :法務大 臣官房 司法法制調査部調査統計課
Sour
c
e:Mi
ni
s
t
r
yo
fJ
us
t
i
c
e.
T
r
ノ
Q
i
1
)
O
D
t
7
′
I
.
J
,
3
j
・
J
:
.
1
.
∴
Canc
el
l
a
t
i
onorer
as
i
onofr
egi
s
t
er
e
dmat
t
ers
Ot
her
s
47
登 記 事 項 の ま つ 消
ノ
0
ん
り
i2
登記事項 の変更 , 消減 , 廃止
i162
Regi
s
t
r
at
i
onofi
nva
l
i
di
ss
ueo
fnew s
t
oc
ks
ま26519
新 株 発 行 無 効 の 登 記
記
553
清
∴
特 別 清 算 に 関 す る登 記
24
清
9
Re
gi
s
t
r
at
i
o
no
ni
.
ehabi
l
i
t
at
i
onofcor
por
at
i
ons
一
5
/
q
8
フ
∩
3
U
ハ
5
Re
gi
st
r
at
i
o
nonad5
us
t
mentofcor
por
at
i
ons
会 社 更 生 に 関 す る登 記
1
会 社 の 整 理 に 関 す る登記
会社設立 の無効 ま た は 取 消
3
)
∩
O
C
・
1
-
r86
i
。
決議 の取消,変更 または無効
終語の判決 に よる登記
i
)
i
s
bandmentandc
hangeorr
ec
over
yof
cor
por
at
i
onsbyi
nval
i
di
t
yofa
ma
l
gamat
i
on
i
nval
i
di
t
yorr
evoc
at
i
onofes
t
abl
i
s
hmentof
cor
por
at
i
ons
Regi
s
t
r
at
i
onbydcc
l
ar
at
or
yj
udge
mentofabol
i
t
i
on
.
Changeori
nval
i
di
t
yofr
es
ol
ut
i
ons
4
3
2193
社
会
合併無効に よる解散お よび変
更 または会社 の封複
2川
阻 減 変 更 に よ る 解 散
6
る 解
31
211
よ
313322
に
1679
1606
併
St
opoft
hepe
r
f
or
manc
eofdut
i
esofdi
r
ec
t
orand
i
ns
pec
t
or
,andas
s
i
gnmentoft
hes
eo
fagents
orc
hangeandabo
l
i
t
i
on
Re
gi
s
t
r
at
i
ononbankr
upt
cy
-andoncompos
i
t
i
on
1
転
換
初二
倍
代表取締役,取締役 または監
査役 の職 務 を一
な うもの
の選 任 ま たは変
取締 役,監査 役 の職務執行 停
也,代 行者 の選任またはその
変更 ,取消
破 産, 和 議 に 関 す る 登 記
1
王
nc
r
eas
l
ngOfc
api
t
al
sbya
ma
l
gamat
i
on
合
r
i
0
I
ncr
eas
i
ngofc
api
t
a
一
s
合 併 に よ る資本 の増 加
時行
更
3
r
本
資
Es
t
abl
i
s
hmentofbr
anc
hes
C
O
′
ロ
本 店 または支 店 の移 転
8 qノ
2
1
ま
2
置
一 3 .
1 ・
p・p・・
ま 5 0
3
,
.
1 2
3
設
z
at
i
on
Es
t
abl
i
s
hmentbyc
hangeofor
gani
′
b
店
支
2
組 織 変 更 に よ る 設 立
3
5
Es
t
abl
i
s
hmentbyamal
gamat
i
on
2 7
一
・・
・ 3
〆
L
J 3
A⊥
立
3041
0
n
U ′
o n
U
2 2 74 ′
〇 ・
・
3 7
る 設
187883
l
よ
Es
t
abl
i
s
hment
1293
⋮
に
立
305
一
併
Mat
t
er
sr
e
gi
s
t
er
e
d
( 2
合
項
4
8
(
)
U
8
箪
′
0 7
4
5
3
冒
己
7
蟹
2
0
38
9
6
1
】
1
6
2
3
0
7
Just
i
ce, Pol
i
ce and Fi
re Servi
ce 48
7
(2) 建
物,
土
地
STRUCTURES AND LANDS
建物 Structures
数
権
の
保
有
売 買 に よ る所 有 権 の 移 転
i
l
i
A
先
分
侶
取
質
小
永
Le
'
lS
ehol
d
地
役
e
r
V
a
t
i
o
n
S
e
Ri
ghtofpl
.
1
0r
i
t
Ri
ghtofpl
edge
芸
Mor
t
gage
i
宗
sur
f
ac
er
i
ght
i等e
r
t
a
t
L
e
s
T
e
e
r
nt
権
定
Set
t
l
e
mentof巴as
e
ment
権
Ri
ghtofr
cpuf
C
has
e
正
ChaI
〕
geandc
or
r
ec
t
i
or
)ofr
i
ght
戻
売, 強 制
仮
押,
一
q
8
U
n
/
】
7
0
4
5
ノ
i
1
(
5
O
C
7
2
8
一
l
ノ
q
5
/
2
・
-
937
2352
21
01
]
L
-
一
L
l
更
管 鞄 の 申 立
c
:
ユ
ー
i;
c
r
t
a
t
L
e
s
Te
分
St
at
e
mentofopt
i
ol
l
als
al
eal
l
df
or
c
edc
ont
r
ol
Pr
o
vi
s
i
o王
1
a
ls
ei
z
ur
eanddi
s
pos
i
t
i
on
Regi
s
t
r
at
i
onofr
es
t
r
i
ct
i
onbyot
herdi
s
pos
i
t
i
ons
会社 の整理,更正に関 す る 竪 記
Regi
s
t
r
at
i
ononadj
us
t
mentandr
ehabi
l
i
t
at
i
onof
c
or
por
at
i
ons
破 産, 和 議 に 関 す る 登 記
信 託 に 関 す る 登 記
消した登 記 の 回 復
記簿の滅失に よ る 登 記 の 回復
Re
gi
s
t
r
at
i
ononbaf
l
kr
upt
c
yandc
or
npos
i
t
i
on
Re
gi
s
t
r
at
i
onol
lt
r
us
t
Recover
yofc
anc
el
l
edr
e
gi
s
t
r
at
i
on
Rec
over
yofr
e
gi
s
t
r
at
i
ol
lbyl
os
sofr
egi
s
t
er
s
仮
予
記
記
Pr
ovi
s
i
onalr
egi
s
t
r
at
i
on
Pr
evi
o
us
l
ynot
i
c
edr
e
gi
s
t
r
at
i
on
消
Canc
eHat
i
onofr
e
gi
s
t
r
at
i
on
正
Cl
l
aDgeandc
or
r
ec
t
i
onofs
t
at
e
ment
9
23
登
6
13
そ の他 の処 分 の制限 の 登 記
25323595
滞 納 処 分 に 関 す る 差 押
Sei
z
ur
eondef
a
ul
t
抹
24622
ノ
q
2
.
1
7
ノ
Q
5
2
2
1
0
7
8
・
一
1
7
2
237
469
2775
11275
1
881
5 /
1
0299
13202304
処
仮
1
2252
U
L
A
′
▲
7
2
8711787
競
差
更,
変
1
4086
q
8
0
3
/
0
′
1
・
542318495
穐 利 の
3664
11581546
買
7334
33532 11
76i
O 1
8446
4
4
3
7
5
:c
r
t
a
t
i
e
s
T
c
e
r
nt
f
P
o
c
r
r
p
t
c
e
t
n
u
n
a
a
l
n
l
c
e
i
as
e
設
1
5591 40201
2
Tr
ans
f
er
尽
Tl
・
anS
f
er
t
t
l
e
ment
Tr
ans
f
er
_
g
\
\
I
移
設の
3269
r
e
yP
権
極
権
綾J
(
.
r
1
t
・
.
、
1
ー
1
設
設
設
移
移
保
移
擢
物
作
22
41
6687
53698130437112840214517
上
9001
2701
S
e
t
t
一
e
me
n
t
当
地
5252
2382
定
抵
971
97
Di
i
v
onof
s
coznmoDpl・Oljert
y
有
判 定 転 春 転建 艦
共
94728
1
81
64
T
f
b
ownershi
erof
rans
ercauses
yoth
p
その他 の原軌 こよる所有権 の移 転
t
ersb
oth
u f
ygrat
ousnames
f
T
i
hi
b
ysllCCCSS
owners
erof
rans
on
p f
T
d
hi
h
i
erof
rans
owrlerS
onan
onati
psllC
as
ev
se
,i
T
i
erof
rallS
ownersl
ransacti
yt
pb
l
on
相 続 に よ る所 有 抱 の移 転
遺贈贈与 その他無償名儀に よる所
有権 の移転
Lands
3231
07 579655 586540日)
75081
P
hi
reservati
onof
owrlerS
p
有
所
T
al
ot
l
i
e
土地
i239
226
0
i554
3079
31
04
4905
32
61
1
0
27
)
1
U
n
一
7
0
ノ
1
q
2
ノ
一
7
ノ
C
T
1
t
4
5
2
1
▲
0
′
D
/
0
2
t
一
l
29606592745720399553
竪
示
の
変
更,
更
更他正
Changeandc
or
r
ec
t
i
onofs
t
a
t
e
mentofno
mi
nal
pe
r
s
ons
Ot
her
s
6
9
44
1150618433
3120
361297255992541170516
登記名義人の表示 の 変 動
そ
の
74
20186912
71
表
抹
の
6
120756225839
6496313325
記
登
130271266617
登
告
注 , 取 下 げ, 却 下 件 数 は食 まない 。
「
栂 紋 に よる所 有搬 彩 瞭」 に は 「泣 入 合 併 に よる所 有 縦 移駐_ を含 む .
Not
e. Cas
esofwi
t
hdr
awalandl
ej
ec
t
i
onar
enoti
nc
l
udedi
nt
het
a
bl
e.T̀r
ans
f
c
rofowne
r
s
hi
pby s
uc
c
es
s
i
o
n'i
ncl
u【
l
esT̀r
ans
f
er
ofowncl
・
S
hi
pbyt
l
ni
o
r
10fcor
por
at
i
ons
'
.
資料 :究京法務局庶務課
Sour
c
e:TokyoLegalAf
f
a
i
rsBur
e
au.
4
8
8 司法,警察お よび消防
92 227077 _4 55 1 10 1 68 28 ∼ r= I 15 H
88
1 J
Au
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
Co
ur
t
69
9
83
Ui 17
4 5 3 -.c
c
'
・
7
.
-0
0
′
OQ
ノ7
7
-5
0
2⊥
(
U
4′
7
2
6
n
U
′
b3
リア
n
U
.
上′
∩
UA
A
⊥
8
Oq
ノ7
5つ
23 5
n
U7 3 7 3 3 5 2 4 5 4i
′
02 2 7 1.
.
旦2 2
n
U8
ま7 2
2
..
▲1
02
9
9
7
7
2
4 4n
UI 7 r
o7 3 ∼q
ノ′
05 2 2 3 1
C
)
C
J--一7
5 5 1 Tl-1
33(
U2 2 4 4▲
2 28 4 4 ∩
∪2 ′
07
ムー
45
5・
148 /
b4I
53 5 5 4 7 3 3 n
U1.
- 22
9C
O18 2
1
ま
5 8 8 -
法に
競売
二
-H
EI E rJ i Z :
二
二
H
柑 55 引 - 二
5 22
rr一H
柑
5
二
l li I i l I l i f r r J F
二
=
=
二
08 90 ほー l r i l H
32
二
I-
89
3
二
-
96 80 は l r I l 二
5 23
7′
D.
i
l二
96
5
7
=
35 35 r f i J I i l i l H
JJ li I l l二
Zi
n
U2 83 3 2 L
O/
bハ
ブハ
U2 2 L
O2 4⊥
(
∪3 8 ′
bL
〇2 5 8 /
ら
44
7′
02
3(
q
ノ7
3(
8
5r
8
2(
,i
-.
5
八
日
∠
2 23
8∩
7
T
b
O
6
・・1
∪
ノ
て7
U7
〇2
∪5
q
ノq
ノ3
2 A1
〇5
-.
C
nn
2
bA
⊥5
5
ノ/
b4
ノ7 5 7 2
5
2
r
q
ノ′
6O
L
〇
5q
1
1-LLL.
ー.
t
t4
C
ム
Zl
.
い
︼ 1--
1
.・.
T.
、・
- I I E 一 1 1 E l 一I E I
2り
ん一 r l I T E 1 F 一 - 1f i i
-
9 8 - 3
T
r
' 2
2
C
O8 If 一 - F 一 1 - I 1 J ! [ 一 Z J 一 一 ] - M E
-8
28
88
e
U e
Ur
O40 - I T H
8
35
68 58 粥 9510 75 79 889459 05 5- 45 04 0
9 08 4 E二 47
7 3C
O44 2 M 2 12 -.
2 -..
︼3
n
U 7′
0 3上
5
5
3
8
2
′○ ○U 5 1 /
b qノ′
01 ハ
ブ L
〇.
1 ′
b
′
b8 2 (
u
ノ4 2 2 L
〇 7 0ノ .
且 8
Qノ2 7・3
5 nU 3 q/2
q/7 r
O5
t
〇 OU CO i
7q
ノ
4 A⊥
n
Uハ
U
0つ
JC
0
n
U
′
b5
n
フ′
On
フ
n
Uq
n
U
2
7
5
ご
U7
1ら
′
o
d
⊥4
47
7
2
n
U5
ノ3 -.一7
E
J(
∠7
,J
6′
oq
ノ4 0
U3 2 2 45 4 つ
JC
O2 1
J
M ワん.上
3
ノ
39 3
50
・
.
1
00 2 1
i′
b
/
′
0 ′0 8 3
Ⅰ (
U ′0 2
3 /
b 2 5
.
l 1 1
1
12
4
c
O
n
U
3
6
.
- 2 qノ・
-・
3 rO qノ4
8 3 4 ▲¢U7 2 7 ′
b
3 3 7 4 8 2 3
5 CO 7 - nu 7 ′0 7
8 7
eU 2
6
85 8
7 7 63 割 7 6 7 13 ほ ほ 24 9 7 5 5
CO qノqノ5 nU8 2 qノ nU qノ00 7 7 4 7 5 ′O Cフ ′
b nU ア r
bC
T/′0
0U I 一′0 5 2 -・8 0 C
O/
ら /
b 5 -.7 8 0 4 2 2 /
b 1 qノ(
U C
O
5 (
∪ 5 nU 7 qノ2 A⊥2 - ・′07 0U 2 (
リ
ノ4
5 L
ま
. 3 ︹
フ2
資料 :東 京 地 方 裁 判 所 事 務 局 資 料 課
2
6
4
7
4
2
3
4
e
U
48
2
東 京 北
Edogaw竺
打ac
hi
j
oj
l
ma
I
z
uOs
hi
ma
Ni
i
j
i
ma
f
l
ac
l
l
i
o
j
i
Tac
hi
kawa
Mus
as
hi
no
ome
I
t
s
t
l
kai
c
hi
足
立
葛
飾
江 戸 川
八 丈 島
伊 豆大 島
#
A
八 王 子
i
L
川
武 蔵 野
青
梅
五 日 市
Di
s
t
r
i
ctcour
t
s
Tokyo
Hac
hi
oj
iBr
anch
summar
yco
ur
t
s
Tol
。
yo
shi
nj
uku
Tai
t
o
Sum
i da
omor
i
sbi
buya
Nakano
Tos
hi
ma
TokyoKi
t
a
Adac
I
l
i
Kat
s
us
hi
ka
地 方裁 判 所
東
京
八王子支部
陳易裁 判 所
乗
用
新
宿
台
東
墨
田
大
森
渋
谷
中
野
&
&
R enew al of procedure
再 審
1
2 21
987
3
To
t
a
l
数
総
Edogaw更
Hac
hi
j
oJ
l
ma
I
z
uOs
hi
ma
Ni
i
j
i
ma
Hac
hi
oj
i
Tac
l
l
i
kawa
Mus
as
hi
no
ome
Ⅰ
t
s
ukai
c
hi
東 京 北
足
立
葛
飾
江 戸 川
八 丈 島
伊 豆大 島
新
島
八 王 子
i
L
川
武 蔵 野
青
梅
五 日 市
所
判
裁
Di
s
t
r
i
c
tc
our
t
s
Tokyo
Hac
hi
oj
iBr
anc
h
summar
yco
ur
t
s
Tokyo
shi
nj
ul
(
u
Tai
t
o
Sumi
da
omor
i
shi
buya
Na
kano
Tos
hi
ma
To
kyoKi
t
a
Adac
bi
Kat
s
us
hi
ka
地 方鼓 判所
#
f
八王子支部
簡 易裁 判所
素
足
新
宿
台
東
墨
田
大
森
渋
谷
中
野
豊
島
Tot
al
数
総
(昭和 45年)
2
6
7
. 民事事件 の種顛別裁判所別件数
本 家 には, 調停 事件 は含 まれ ていない。
よる競売
Justi
ce, Pol
i
ce and Fi
re Servi
ce 48
9
33 1
6/
0 T L I E E l L - 1 t 一 l - ] [ [I - - ︻7
一
83
J砧ー
1 17
08 247 4 4 9 6 0 8 5
H
3
1 - 1
4
4 7
-・.
-ハ
U 7・4-0ノqノ7 r
O2 /
らC
ブ
A
78
2 ′
/
D′
Q
ノ9
A一
L! -1 M c
り
ん7
7
i
∼一2
b
′
0
r
,
--c
J
qノ(
∪ 7 tEp
Oへ
J4
ィ
セ
義
i1
1
r=
∴
リ 5
rlUハ
0
′
b
31 朗 4
州
tI I I
t] li l 一 l I L i
4
U
n
O
L
/
q
U
O
2
L
Q
t
1
∼
p
8
2
5
150 19 川 9 ;84 67 舶 05 60 け 22 ほ l = 3
4
6′
0
6′
ノ
0 - 一 - L - 1 - ] J L I i t [-t Il - Ll -
- 1 EO
4
「
.・.1
1
.
.
7
.
n
U3
2
二
1q
ノ
2
5
-(
U
1r
b47 6′
b′
b3 -n
UO
ノL
q
ノ
2
(
∪
′
0′
A
n
フ7
41
-5 3 ′
03 5 b5 2 4▲
C
∠′
b7つ
J
・
Li LI L 一LEII t
- T
I2E l ] I 一 l l - r 一 L r,.
.-LLLIPP1
6†
4 2l
8
_
2 2
2
山
9 2
9Q
(
ノ
ソ Ll1 - E LI
4
∠
p
y
二
6
6
RU8
7 7 L - Z ] - 1 E 1 L r L ⋮ - 一[l l II 1 i L
つ 、
4
3 5c1 2 1
′
L
U 了O t
上
I
(UA▲0ノ▲
17 2
7o
U8 7 C
O′
′
〇・
4
-7 r
O2 C
O2 E ︼ -てqノ iO
2 5/
らn
u一
l 4 qノ4 n
O′
b3 322
A⊥4 3
n
Uq
/ y
・
・
-
9 5 4.一・
(
n
U
U nU(
∪ -・ 4 9
9 2 7 ハ
り′D C
t
Oりん
0 ハ
2 5
一7
ブ
∼
0 ∩)
8 0 r
〇 Aふ5 q/2
〇
n
v
t
一
8
7
c)
7
2
3
q
7
0
9
b
A
3
J
C
/
8
5
2
7
′
ー
′
i
t
1
.
8
9
6
3
5
2
U
穴
D
C
・
.糊
門
5
5
8
6
1
l
e
3
2
6
ほ
二
8
5
0
3
6
1
c
n
2
3
U
7
I
t
P0
A
′
b
つ
)
″
⊥
r
7
4
0
1
ノ
q
4b
ム
b
n
5
U
ハ
ノ
q
山
O
ソ
′
r
:
2
8
7
〇
q
7
3
b
4
/
5
r
5
t
′
U
幻
∼ り
J7
O
C
5
5
l
5
2
U
n
3
0
c
7
f
i
)
′
.
1
・
4
∠
3
O
C
=
八
1
ん
5
q
0
2
A
7
/
(
U
ブ
ハ
n
′
2
・
.
⊥
5
0
U
7
′
b
日
A
3
2
2
C
4
O
ノ
q
8
ブ
ハ
5
L
C
2
7
⊥
。
4
U
ハ
0
′
′
24
㍍
5
6
柑
は
15
12
柑
4
7
4
5
7
9
5 ∠
o
3
U
O
い
1
1- .
-・
1 1 - 一 - I t - L L - 1 t EtI L ri L] - t
3
6
T
T I
「
91
2
4
へ
31
i
ー
上
t
・
7
′
O今<
- t ]R
3
1
.
3
1
3
/7
I.⋮
Un
7
q
/
n
Uq
/′
4
7
b
48
5′
8
4
C
0
5
フ
・
3 が25
L
O8
7C
3
1
2
8
0
5′
l1
6
ご
U ハ
r
.∩
T3
)
II
一l1
一L 一一 ︼ .. L I 一 l 一J 一 -1 一 F
√
Jt 3
・
・
T {
4
T
ヘ
リへ
TJ
] L L 1 L i I I - 一] l I
m
欄
6
95
8
2 2 t L- EI L-1
285813400475011344i29614
8
7
0
1
9
05
0
6
4
2
▲-一
1
1]
・
凡
て- †
1
Ln
O2 ハ
U 1一1
- 1 ・
1 ] l i t(LE
53
3
q
//
05 ′
02C
O0 O
UO
U80 ∼q/7 53 t
叫
▲
2q
ノ
2
71
・
一
54 (
Un
UC
プ5 7 4 Q
A▲L
q
/Qノ7 2 7 1 1ノ
ノ
- 1 L 一 ▼ J L ] L I I E 一l
3
e
「
0
U C
6
LI
メ
0
し
0
U′
;
Jl 一 L L
3 33
1 I L ) I一l i I IIL 一 一 f t 一 I
0
2
I 4
2
0
QU
3
0
2
′07
1
C
O
i
1・13
23
38
2 2M7
21
H2i3 23 2 -
2
5
1
9
2
68
0
Un
U2 qノ.
iq
/′
bn
U48 1 -/
b2 1
8
_
7
,.
′
b
8
9 q/
6
6
T
ok
st
yoI)i
r
i
ctC
ou
r
t
.
4
Ot
herc
as
es
2
3
1
I
P
Q
ノ
9
■
一
・
.
∼
1
(
1
9
7
0
)
CI
VI
L CASES BY K IND AND CouRT
2
6
7
.
Me
di
at
i
onc
as
esar
el
1
0ti
ncl
udedi
nt
hi
st
abl
e
.
Li
t
i
g
a
t
e
dcas
es
490 司法,怒察お よび消防
268. 執 行 官 の 穫 糞 別 事 静 件 数
(昭和 45年)
BAI
uFF'
s W oRK BY Kr
ND (1970)
To
t
al
行
Co
mpul
s
o
r
ye
xe
c
ut
i
o
n
有
体
動
産
Co
r
po
r
e
alpr
o
pe
r
t
i
e
s
不
動
産
等
Re
ale
s
t
a
t
ee
上
c
.
強
債 権 そ の 他 の 財 慮 権
Obl
i
ga
t
i
o
王
l
Sando
t
he
rpr
o
p
e
r
t
yr
i
gh
t
s
動
産
Pr
o
pe
r
t
i
e
s
不
動
産
等
Re
ales
t
a
t
ee
e
c
,
代
替
執
行
Subs
t
i
t
ut
i
vee
xe
c
ut
i
o
z
I
覧
書 の 作 成 等
Maki
ngo
u
tpr
o
t
e
s
t
2
1
Se
ndi
ngno
t
i
c
ea
ndc
al
lno
t
i
c
e
89
87
1
1
27
の
9083
l
, 催 告 書 の 送 付
9083
f
書
閲
他
Ot
he
r
s
逼
De
l
i
ve
r
y
2
48483 2448
451
2805
8340
83
40
事
cr
i
mi
nai
i
4501
4 1
45442 3491
6071
6071
事
ci
vi
l
1
0
3469
226
9
2269
資料 :東京地方裁判所51
番 局資料課
So
ur
c
e:To
kyoDi
s
t
r
i
c
tCo
ur
t
.
6
99403 931
4
f
証
の 交 付,
2
送
等
E
絶
告 知
そ
本
抄
一
拒
,
r 2
躍
Val
u
a
t
i
o
no
fr
e
ale
s
t
a
t
e
fu
s
alo
fc
o
pi
e
sa
n
d
Gi
vi
nga
ndre
a
bs
t
r
ac
t
s
54
価
-
評
-
の
-5
虞
i802
T 1
動
i572
7
不
王
nvc
s
t
i
ga
t
i
o
no
fr
e
ale
s
t
at
e
-4
調
Z 4
取
- 4
の
340
産
26
⋮
動
30
67
不
As
s
i
s
t
a
nc
e
,a
t
t
e
nda
nc
eands
e
al
i
z
l
g
o
fpr
o
pe
r
t
yi
nve
s
t
i
ga
t
i
o
n
77
財産調査の援助,立会,封印等
1
l
At
t
e
nd
anc
eate
xcl
us
i
o
no
fr
e
s
i
s
t
a
nc
e
743
会
466
立
209
2
の
372
除
7日〕
00
- -
排
1
0782
F 2
抗
OL
he
r
s
2
抵
他
356
の
-7
穫:
Obl
i
ga
t
i
o
nsa
l
l
do
t
he
rpr
o
p
e
r
t
yr
i
g
ht
s
-
債 権 そ の 他 の 財 産 権
387
Re
ales
t
at
ee
e
c.
E
等
4
産
6
動
-0
不
1 44
Co
r
po
r
e
alpr
o
pe
r
t
i
e
s
2 2
〇
〇 〇
n
U 一
l
u
. ・・ J
産
︼
の
動
q
ノ 7
7
′
0
処
そ
体
6
4
2
差
仮
有
4
Vo
l
u
nt
ar
yau
c
t
i
o
n
競
意
E
売
任
5
∩
) 7
L
〇
だ
U Q
ノ
月T
3
ot
be
r
s
一
他
'
pr
o
vi
s
i
o
naldi
s
po
s
i
t
i
o
n
3
分
36
pr
o
vi
s
i
o
nala
t
t
a
c
hme
nt
︼
押
処
′
D n
U
O
U 2
8
q
/
Pr
e
s
e
r
v
at
i
vel
ne
aS
ur
e
保
′
凸
]
O
/
7
2
分
全
守
00
3
Cus
t
o
d
ya
I
l
dpr
e
s
e
r
va
t
i
o
no
fvessels
監
52
存
の
52
3
船 舶
8 4 5
4 5 4ユ
′
0 ′
0
Cus
t
o
d
yandpr
e
s
e
r
v
at
i
o
no
fa
ut
o
mo
b
i
l
e
s
n
U
0
7
2
(
・
J
7
4
3
2
自動 車 等 の 監 守保存等
仮
保
執
制
数
just
i
ce,Pol
i
ce and Fi
re Service 491
2
6
9
. 検察事件 の検察庁別種数 別人員 (碍和4
5
年)
PERSOhl
S FOR CAST
E
S PROSECUTI
;
D BY PuBu C PROCt
j
RATOR'
s OFFⅠ
Cl
王AND KI
ND (1970)
2676
44
2678ほ
3 8 0/
b8
7
-q
ノ(
U/
b7
ハ
∪3 A
Tr
〇1
.in 8
′
oO
ノ22
Q
ノ3 3 3 ・
pp・p・
7
-3
(
U′
01
ノ
ル
ム
「
○
昌
l
ミ
ミ
7 ′D q /q /
Qノ ・
▲
1
関
a
k
.
∼
慧
a
汰
子 川 野梅 市
糾 ・済
L
L
O
⊥
8
U0
′
D
O
UC
J2 Q
ノn
U ハ
UA
.
.J
.
00
2
U I
P∼′
D3 3 3
7 3 -・
′
DQ
ノ =
′
D/
Dq
ノ一-・
〇7 2 n
∠
-l
i一
・
n
U7 4 r
.
h
2-ハ
/
〟
15 7 O
7 2′
b5 5 ′
b 58 _
U2
b
4 一1′
ノ2 - 1
O 52 1′
b3 3 4Q
n
U3
o
0.
.-7 1
1n
C
J
7"
′
-一
-I
/
b_
′
b7 5 7 3
..上
′
D_
闇
飾 川島島 島
戸
恥
a
m
文
渋 中盤東足 意狂犬 八新
京
日
八立 武背 五
王 蔵
n
U1 ..上IP<
C
O
′
on
U2 つ
りり
ん
02 2 8 1
i
il
ま.
・
1 ′
リー.
√
bO
ノ7 3 5 t
1
.1_
_′
′
D3 7 ハ
也′
o/
b
72 3 4
7ニー-8 8 2 2 7 4一
∴.
I
1
:
Jl・
谷 野 島 北立
3 4r
〇′
C
)
∩
.D′
′
0
L
U
n
U 73 -㌔/
2
237
40
7
-・
47 ′
b4
3/
b/
b′
bn
U
.
1′
L
UQ
ノC
0輿
5
′
b5
・
18 5
・・
1
8040
12
37
をr
o
.
c
c
a
Lr
p
a
Y
.
b
!
吾
…。f
f
i
c
e
To
kyo
shi
nj
u
ku
Tai
t
o
su
mi
da
omo
r
i
7C
O3 .
ふ
よ2
Q
ノ
q
ノ
t
y
O
7
へ
O
n
U7 2 1
〇・1
c
O
′
0
8
2
2
u
ノ
3
3
3
・
ppl
1
-′
′
Oq
ノ7 4 (
;[
.
7n
U/
h
Ul
l
r
OO
U5 ′
L
U5 I
3
i
1 .
-
n
2
92
7
7
庁
原
宿
衆
田
森
2
9472
t ・ U5 2
.
也▲
1- 1
37
A,
1n
ブ7
71
11
1/
.
07
0
ノ7 q
/2 2
7n
U′
bl
IPIPP.
n
J
52093
4011
9
11974
区 検 察
〟
1
c
c
)C
)
ノ(
=
∪7
31
-7-,L
OA▲
ん7 3 3
八日
ノり
1
f
j了
0r
J7
3
C
∴
0 -▲
t
1n
Un
U′
′
OAf
2C
O4 5 ′
′
D
q
ノ3 C
f
?3 1
A▲
5
83899
3288
2963
245
Undi
s
pos
e
d
Co
u
r
L
t
慧 ans
f
e
r
r
誉
巨 §u
s
。
c
n
d
。
畑
(
U2 ハ
U4C
O
C
1
ノq
/ハ
U2 n
U
′
07 3 2 ′
h
)
b2
4
I A▲
4日
〆
〇
2
U〇
t
.
.1 1
1′
15 A▲ よ⊥
9822
i223
′
O(
∪7 o
Ul
t
・
5 1′
02 .
o
ノ2 7 3 4
A
⊥
′
b5 7
1へ
・7
.
(.
・
1
781
04
35871
87
.
18 CYjつ
Jn
U L
O4L
O7
1
Q
ノ 3
O
ら
.′
;- E/
I
7
03 へ
L
33
1
-2 - 4 ∩︺ ′
2
1
228 1
-1
.I-,
71
15 0
ノ2
1
17 _
18 4
50
0′
り′
′
05
a
欝
a
a
.
41
g
仙
済
蜘
済
八立 武育 五
三 蔵 日
子 川 野梅市
丈
飾 川島鹿 島
戸
谷 野鹿 北 立
京
渋中盤充足 富江大 八新
資 料 :寛 京地 方 検 察 庁 総 務 部 調 査 課
So
ur
c
e:To
kyoDi
s
t
r
i
c
tPubl
i
cPr
oc
ur
at
o
r
らof
f
i
c
e
.
ll045
1
65001
34058
東 新 台墨大
認i
k
n
;:ku
Tai
t
o
su
mi
da
omo
r
i
N慧 ,r
'
i
o
ee
c
盈
67〔
〕
5
1 ‥
53し
)
2
i039
∴二
義
衆
田
森
7106i
1
2838
63730
5∠
日 39
9591
台
25308
6236
5782
1
07393
1
3447
1
028
4
言r
o
o
k
c
y
u
o
r
a
%s
r
t
,
r
s
i
c
gf
f
P
i
霊王
i
c
Ma
i
nOf
f
i
c
e
Ha
c
hi
o
j
iBr
anc
h
墨
大
21
3975
211
43
3050
268822
52093
東京地方検轟 庁
本
庁
栗
新
1
99059
1
861
44
371
08
察 庁 L
p?
.
c
c
a
tr
P
a
y
.
b
I
i
;Of
f
i
c
e
1
07639
93202
八王子支部
223635
八王子支部
5221
To
t
a
l
数
至
急
481790
吉,
o
!
;
C
'
L
o
,
a
崇r
Y
s
i
c
&f
P
i
:
L
e
b
l
i
c
Ma
i
nOf
f
l
・
c
e
I
i
a
c
hi
o
J
・
iBr
anc
h
家裁 に送致
Se
ntt
oFa
mi
l
y
Publ
i
cPr
oc
uf
at
Or
'
so
f
f
i
c
e
466703
24
Lt
g3
区 検
察
検
25371
223252
寓京地方検察 庁
本
庁
1
・
e
c
。
I
ee
。
匿
ー
B
p
r
r
e
c
c
v
g
?
v
u
e
s
i
Y
21
2590
49207
4
To
t
a
l
数
急
き
起
訴
e
c
u
t
e
d
Pr
os
Pu
bh
'
cPr
o
c
ur
a
t
or
'
sof
f
i
c
e
理
処
庁
察
険
4
9
2 司漆,警察および消防
2
7
0. 家事審判事件 の種類 別件 数
謹㍊
処
の
の
可
d
o
an
norab
る
酬〓
7
・問
与 分仲
養処
分 中
の
長
は
問す 糾
の
㌔ 期関 褒
に放
藍 の 期 間 の選
任
許 長
院 に つ い て の 伸
る
付
a
人の解
任人の
す
:
L
m
j
=
:.
ま佐調⋮
対監
賀管
人佐
川
たせ
.
]
_
6
録者
の に 計
捕補 の
人見 の
ん時 日慮
見 慶治
たは後見監督臨財禁 後
の読相
後
見後管
懲産
遣 承
後見人,補佐人
任監
につ
人,補 または後見監督人の辞
佐 人 ま た は後 見
督い
人 の 選 任
f
R
ef
usal
o
gual`
li
s
y
st
ngpropert
-h
i
Ad
f
t
ent
o
osp
al
ono
quas
ncompet
st
m
ss
-i
Gi
v
ngreward f
p
curat
orshi
s
onoi
fth
E
ono
etermf
xt
ens
ormanagementcomputi f
di
ansorcurat
ors Di
i
ors
of
guardi
ansorcurat
sm
ssal S
temporarycurat
ors
el
ecti
onof fth
f
E
i
et
xt
ens
ono
erm
ormaki
di
st
ans
oguar
i
D
ec
ng
fi
h
it
D
i
ance
ormanagement
eci
er
s
on
o
ni
fth
f
E
ti
o
ono
et
erm
xtens
orrecogn
ての
可
許
親権 また
ま た は 管 理 権 の 賛矢 の宣 言 お よび そ の取 消
後 見 は管理 権 を 辞 し ま た は 回 復 に つ い て の 許 可
it
or
yorm
者の選 任 そ の 他 の 財 産 の 管 理 に 関 す る処 分
i
tyor
al
rent
auth
or
人
ち
の て
他 の
の 処
許 分
可
の
選
任
o
の の
許選 任
可
hild
ynamesof
c
ren
s
f
i
al
agenes
speci
D
d
propert
ec
appo
of
managersof
yan
oth
er
s
onof
nt
ment f
propert
y
management
od
Adj
ff
f
di
t
ei
onan
orpa
revocati
u
cati
ono
ori
anagement
auth
or
ydi
A
f
i
ors
r
ansorcurat
ppo
ment
o
gu
nt
Ch
mil
angeoff
aAd
f
hild
opti
ono
c
renl
S
el
ecti
gtlardi
ansaft
erdi
ssoDi
ad
on
opti
uti
onof i
Di
li
sh
ment
p
narypun S
el
ecti
ono
f
uti
ono
ad
opti
on
ssol
t
or
ngauth
y
managf
R
al
auth
e
usal
orrecoveryof
parent it
期
て
べ て
き 者の の 許選 可
任
ent
ncompet
s
onofi i
Ad5
f
cati
udi
onand
revocati
ono
L
Adj
f
aw
ment
or
ust fD
ati
el
cR
o
omesti
ons Adj
d
udi
eati
onan
revocati
S
quas
王lCOmpetent
・i
'
D
f
ec
Spropert
sentee
s
onab
out
management
y
o
ab Adj
di
d
u
cati
onan
revocati i
l
ti
en
a
eg
macyd
fdi
sapperance
ono
S
f
t
el
ect
al
ono
spec
agentf
orsu
親 権
代
の
そ の 取
の 取 消
に
る 処 消
そ
すa
. 取 消
絹ぴ」
.
L
に
よ
そ
関
び
代斑人
に
にとに許
議
す⋮
をにを
こ
養歌離愁
子 繁㌍
特
財産管理別
る
分の
者
治う の
塵
よ
■
日
日
ぉ告管 よ訴
の者財宣
産
者
の
甲 類
第 9条
C
d
i
A
t
asesun
erany
ass
e9
cユ
emofCl
rti,
判 法
よ亘
わ埋び特の
告
て
審
藍 の産
のお い 更 る入るる
告"
寄
認
否
治禁在 そ出
禁準不失嫡
攻
(
昭和4
5年)
相 続 財 産 の保 存 また は 管 理 に関 す る 処 分
S
u
c
c
e
s
s
i
onfpr
D
e
c
i
s
i
o
no
es
er
vat
i
onormanage
ment
相 続 の 限 定 承 諦 ま た は 放 索 の取 消 の 申述 の 受 理
相 続
の 限 定 承 認 の 申 述 受 理
鑑
定
人
の
選
任
o
fs
uc
ceededpr
oper
t
y
.
A
r
c
c
a
e
b
P
a
t
n
a
i
l
.
C
n
e
mO
e
f
nt
s
t
.
a
f
t
e
s
m
uC
c
::S
:
.
f
。
三anc
el
l
at
i
ono
f
i
mi
t
edr
ec
o
gni
t
i
on
Acc
e
pt
anceofs
t
at
e
mentofl
i
it
m
edr
ec
o l
sel
ect
i
o
相
続
放
相 続 財 産
相 統 財 塵
Ac
c
ePt
a
nceo
fs
t
a
t
e
n
l
e
n
tO
fs
u
no
fe
xpe
r
twi
t
n
es
s
De聖 Onofs
e
par
at
i
on
cc
es
s
i
onabandonment
De
ci
s
L
OnOf三
nanage
ment
o
fs
ucc
e
ededpr
oper
t
y
棄
の
の 分 離
の 管 理
申
述
の 受
に 関 す る 処
に 関 す る 処
理
分
分
消
相続財産の管理人の選任その他相続の財産管熟 こ関する処分
相
続
財
産
の
処
分
道
.
]
の
確
認
遺
言
憲
の
検
遺
言
執
行
者
の
選
任
認
遺 言 執 行 者 に 対 す る 報 酬 の 付 与
遺言執行者の解
の
遺
任および遺言執行者の辞任につい
ての許 可
言
取
許
可 の許
可て
の許
可
籍
つ正
るる
㌔ 名 丁
よよ
に昌
分 にに の
留鰻
就
道
戸
戸
gni
t
i
onofs
uc
ces
s
i
o
n
Se
a
l
:c
a
t
g
i
e
o
:e
o
n
f
t?f
an
s
a
u
g
c
e
c
r
e
S
ed
O
e
f
d
S
,
u
r
C
.
C
芸
e
r
d
t
e
y
dp
r
op
e
O
fs
u
c
c
e
dedp
r
oper
t
y
Deci
s
i
onabout
r
t
yanddec
i
s
i
onof
c
s
uc
c
eede
dpr
oper
t
y
onf
i
r
mat
i
onofwi
l
l
s
I
n
el
s
e
p
c
e
t
c
i
t
o
i
no
onofwi
l
l
fe
xec
ut
or
sofwi
l
l
Gi
ingr
v
ewa
r
d
e
x
e
c
l
l
t
O
r
SO
fwi
l
l
sf
orexec
u
t
or
so
fwi
l
l
Ab
Wi
t
a
h
n
d
d
r
o
a
n
wa
me
lo
fwi
l
l
Changeoff
n
a
to
mi
l
fl
yn
eg
a
a
meu
lpor
王
l
t
d
i
o
e
n
rCez
I
S
Changeofna
meunderCens
uSRe
gi
s
t
r
at
i
o
n Law
Ent
r
ancei
n
usRegi
s
t
r
at
i
onLaw
Cor
r
ec
t
i
onofc
c
ens
usr
e
gi
s
t
r
at
i
on
の
こ 変 針)
に つてし
の の
て
変
っ て
放
戸籍 事
に つ い て の許 許 可
戸
籍
件 につ
の 市 町の
村長の
に対 す
届い て 出
安処 分託
確る 不 服
資料 :東京家庭裁判所事務局資料室
nmentof
認
ki
,ma
c
hi
,andmt
i
r
aabout
Di
s
c
ont
entwi
t
hd
ens
e
l
l
c
Sr
i
s
i
o
e
no
gi
s
t
fh
r
at
e
i
o
a
n
dsofs
C
r
e
o
g
n
i
f
s
i
t
r
r
ma
at
i
t
o
i
o
nc
王
10
aft
s
es
r
us
tofr
e
gi
Di
s
mi
s
s
alandr
e
f
us
alof
Justi
ce,Pol
i
ce and Fi
re Ser
vi
ce 493
5
′
b2 2 4 一
/
2
nU′
b l′
b 一
′0 5
L 4{ 一
︼ 7
2 E
7
2
2
E
E
-
り
ム
⋮
・
-
32
7
2L
O
C
3O
1- ′
n
U
0
q/ T l
5
0
4
/
DO
n
U
5
l3 二
・2
1 -1
一2
C rJ
25
3 2 q
5
/
5
3 (3 87 一
4 2 一一 5 3 一︻
3 3
,
.
︰ 一・ i ・・ i 、ph
⋮ 8 2
′
b 2
5 87 - 3- =
8 1 q/ 4 4
15 1 1E 3 r
∩
∠一一 43 ]2 1 2 一
・
1 2
・
1-・・1 5 1
O
U883 一 7 4 ︼2 一 ∩)
・
- 1・・・
1/
らq
7
3
5
0
4
5
1-1・E O 1
′
08
41
58 4
1 3
5
O
ノ一 2 5 ・
1qノ1 7 E
q/O
U′
o
2
87
2′
b
17
74
5・
5 13
q
ノ3
1
iE 5
1 1
ノ ー
14
′
OQ
・1 4
5
5 0C
O
q
2
11
40
05 3 一 5
2n
8
1
一
15
8
5/ ' ′
b 7
8
U
一1 一 5
∼ 27
0
q
/
71 5
71
7 L8 1 4 )
1
.
.
1
1 7 1′
bi
I
⋮-
nU ′
b′
b
2
1
8
0
1
7 一一 i IL
t I E 24 - l E
t 1 ]
2 -・ 一
-
5 ′0 1 4
i
E
1
2
1 =
︻
2 q ′nU 7
E
l
E
(2
︻
一
-
m
t E
I
2
1
q/1
3 2 2
1
L3
・
,
1⋮
4
7
4
nU3
5
一
1 一
2
︻
-
1 2
・、︰
・
-nu0
1 2
OU 一
- 2
2
■2
;Lr . I r
L一
4 4
-1 1 7 44 2
45
62
は
35 19 3
5
1
t8 け
2
l72
218
9 1 1 E 94 31
6l 1
3
∼
O5
87
2 3
28
1 31
n
UE1 3
8
2923 日 1 7 C
--
2
2 2
,
in
2
U7
22 - L 4 8 2
∩
)8 り
3 一一 5
42
.-.′
4
03 7
ん 2 1
11 2
5
2 ∩)2 2
4
8 2 93 1 1
2
19 0
45
61
6
ノ 1 1
5
q
/
′
b q/
3 50
5
- 一7
n
・1
U5
0
′
D7
O
Uq
′
b
2 8
4
7
1
1
L
7
n
U
O
′
b
8
4
n
u
▲1
2
・
,1
5
2
3
5
2 11
2 3 -・・′b 7
E
2
∼
7
b
5
0
/
′
3
i
t
6 8
/
b
/2
2E
1
1q
5
n
u 4.
.
13
5
6696
1165851
1914625
5
▲
1
111153972123
19822
b
3
2
/
65
1
51
1
701
0
1
6923
28
99
(
1
9
7
0)
CASES FOR AI
)
JL
T
STMENT OF i
)OMESTI
C RELATI
ONS BY KI
P
I
D
2
7
0.
4
9
4 司法,警察および消防
2
7
0
. 家事審判事件 の穫 類 別件 数 (昭和45年) (続)
の
附
法
則
政 審 審 判 法 第 9条
第
28
条
の
事
件 cases
に
掲
げ
る
拳
項 Mattersme
乙 類
W
clf
法
祉
・
ren
s
ild
Ch
民
福
28,
t
.
A
r
er
精神衛生法第
2
粂第
20
の事件
P
c
d
ar
ascsun
er
aw
areL 項
童
d
un
児
.2,Art
.20
,Ment
alHygi
eneLaw
nt
i
o:
n
e
di
nCi
vi
lL
a
w ,Ar
に よ る も の o
C
f
aS
,
C
.
S
mu
e
n
s
e?
c
r芸
…
a
t
i
i
t
o
e
n
r
C
l
as
sB
t
19,
Law f
orAd5
us
t
me
f
m
expenseso
ll
f
ot
ment
o pp
na
h
nt
Pt
e
h
C
3;
1
0
2at
Te
a
r
d
s
eb
O
e
n
t
li
e
v
e
禁 hi
O
s
g
b
e
a
t
nd
i
s
i
ononchangeofmanagero
fp
r
o
p
e
r
t
ya
n
dd
i
v
er
i
nc
d
O
:
P
i
…
:
a
t
i
on
・s
up
pi
or
tand
Dec
commonPr
oper
t
s
i
onof
ar
r
i
y
Dec
i
聖
o
i
nt
mentofc
hi
l
dr
en'
sovers
ee
age
0
o
n
v霊 e
htO
De
and
rs
eona
nmad
;1
i
di
eon
c
s
v
onmad
i
eh
C
t
の指定その他
の監
護
に関す
る処
?
分
夫婦の同属その 他 の 夫 婦 間 の 協 力 扶 助 に 関 す る処 分
財産管理者の変更お よび共 有 財 産 の 分 別 に 関 す る 処 分
婚 姻 か ら生 ず る 費 用 の 分 担 に 関 す る 処 分
子 の 監 護 者
の 分 与
る
処
財 産
に 関
す
分
権
利
の
承
継
者
の
指
定
親 権 者 の 指 定
更
ま
た
は
変
扶
養
に
関
す
Appoi
nt
i
onaz
l
ddonat
i
onofpr
oper
t
y
me.
1
tO
fs
u
c
c
e
s
s
oro
fr
i
g
htnpar
Appo王
nt
n
to
rc
h
a
n
g
eo
fp
er
s
oni
ent
alaut
hor
i
t
y
c
l
us
i
onandc
anc
e
関 す る 処 分
道
生
推 活
定産 栢
る項 の
処 事 分
第 2
件
破
保慮
の護
疏 法
人
分 第
の
法割7
磨
7に
除
条 の
お よ ぴ 事
そ の 取 件
消
民 法 の 附 則
に
資料 :東
京家
掲
庭
裁
判
所
事
げ
る
事
項
Dec
i
s
i
onmadeondi
v
i
s
i
o fhe
i
l
n
go
i
rappar
ent
D
es
c
i
s
i
onmadeons
uppor
t
i
ng
ca
c
su
no
fi
l
l
her
i
t
ance
rSec
.2,Ar
t
.7
7。fDai
Ea
c
xs
esunde
l
yLi
f
eSec
ur
i
t
y
derBankr
upt
cyLaw
Mat
t
er
sment
i
one
di
nCi
ilLaw
v
務局資料室
2
71
. 家事調停事件 の穏 類 別件 数
(
昭
t
oget
he
和4
5
年)
奈
夫婦
臣 同属 そ の他 の 夫 婦 間 の協 力 扶 助 に 関 す
財産の管理者の変更および共有財産の
婚 姻 か ら 生 ず る 費 用 の 分 担分 割 に 関 す る 処 分
者
の
族
嘉
中
係
判の外
分
こ
の
解
人
分
法
の 打約
説劉
雛
夫
の定
に
継除
こ
婦
条
も長
㌔開者
鳥
ぉ関
に間
よづ
す
た
す
る
女
ぴの
の
く
は
る
そ
る慰
関
分
定
げ関
紛
∵
他
定
分
更
件
科
項
消
保
争
婚
板
財
扶
子
親
遠
貌
離
酢
男
家
絶
その
約
…
新
悶
慮
権養
監利
婚
護 者 の 指 定 そ の 他 子 の 監掲
に
護関
に
する
する
る・
処
処線
資料 :)
東京家庭裁判所事務局資料室
γ 鱗 縫 者 とのな る へH き 着
Deci
s
i
onmadeonl
i
vi
ng
Just
i
ce,Pot
;
ce and Fi
re Servi
ce 49
5
270. CASES FOR A工
)
JuSTMENT OF DoMESTⅠ
C RELATI
ONS BY KI
ND (1970)
(
Cont
i
nue
d)
F
受
T
漂
言
霊
N
l
e
T
y
Sd
c
e
re
v
認
Admi
s
s
i
on
、 ∴
∴
∴
2
4
2
ご
U
3
5
b7
1
1 ⋮7
3 4▲4
1
-′
′
00
4 4
2 5
5 1 E ⋮
1
L
5
L
l
1 2 ; L 29 - F 一
0
B 5
′
03
4 3
8 ′
0
ノ5
′
0 1
- F i
t 二
[1 2 3 - 0
ノ 4-c
c
)4 1 1 1
L3 2 E3 ′
2
1
1 E [ 肘
Q
0
ノ′
▲1
b2 3
P
L
.
.
m
8
2
8
1
"
1
5
3
9
6
引
5
〓
0
4
。
て
人
.
1
3
b
・
′
6
4
qノ E 3
q
/ 13 4 n
U
81 3 ; ) F r
2
3
︻ 72 一
48
9
4
8
832
8
908
6
一∩
5) 1
q
/
2
受 5
7
2
6
ー
I
…
8
6
‖
柑
;
E
9
":・
∴
容
S
T
k
F
il
yC
ollrCe:
o
am
ou
yo
ND (197
C M 苫DI
AT王
ON BY Kr
r
t
.
27
1
. CAS苫S OF DoMEST王
済
既
To
a
数理
総
受t
s
ed 調 停 を し
ない も
No
n の
di
m
e・
a
t
ion
Re
c
e
i
v
N
r
新受
e
e
e
d
C
w
d
e
l
y
V-総
To
t
a
数
l m
調
1u
e
C
停
s
d
i
o
i
o
n
a
成立
n
c
t
i
o
o
f
n
l
1
29
2
0 41
70 8750
8474
351
0
0)
Di
s
po
830 31
81
501
28
70
31
5
39
4
178133132446
76
21
241113861
1
47
4
1
0
ノ
q
6
′
U
7
4
n
h
b
3
2
む
i
.
/
′
32
一
1
3
母
7
2
5
8
1
・
i
.
4′
b2
n
U 5 47 5 1・
4
d
3
0
)
∩
i
T
4
3
n
5
U
(
0
ノ
′
i
1
.
I
,
4
3
0
1
54
2
︻ 一 ︻ l i i L′
Ot
l・1 1 1 一
7
b
.
′
4
D
3
7
2
8
U
0
′
/
∼
L
2
7
/
q
3
0
l
I
3
2
一
i
,
l
・
4
3
7
5
2
1
l - 1c
siLL
4
3
8
7
O
ノ
q
5
り
/
1
・
-
8 ′
b3 0 8 qノ
Q
ノ/
bり
ん
5
.
・.l ハ
U2 17 C
7
∩)
5
7
o
/4
4
2 L′
D
l1 t
.ま7 7
.
▲Q
12
.
I i LI i il [
n
O 8-′
05 5
24
1
-′
4
b2
n
U3
′
b8 0 4 .
I′
°
2
l1
4
一
22290
41314526826914
4
3
0
5
.
i
・
2
7
0
3
5 A
▲ 4
2
1
]
l
1
(
一
5
4
3
O
8
2
7
b
・
′
i
L
9
4
2
7
i
.
2
1
i
一
E
3
)
0
8
ノ
q
L
t
/
′
ー
・
-
L
1
I
7
5
U
n
・
1
1
…
1
3
3
2
q
b
/
.
l
i
t
▲
・
4
0
ノ
q
8
5
3
U
n
′
/
b
1
3
ノ
Q
0
2
′
【
一
(
t
)
I
E
l
L
]
一
(
1
r
L
E
l
I
i
2
I
496 司法,警察および消防
2
7
2
. 人権侵 犯事件 の種類 別件 数
(
昭和45年)
理
新
Rec
ei
ved
受
Newl
y
Ki
r
l
d
二
二
=
"二
Z 二
l il ■1 1 H
l二
92
2
3 -3 7 5 ∼8 4 4 83 一 7
4
33 3 ∼
8
i r-・l ⋮ 1 -・
∼ i EEr
I
1 82 n
U2
25 一 〇
8 ・.
・.
・・・ ・
1 5/
L
U・
・l
「
〇5
n
U
2
4{
i
.(
U1
= 42 42 ︼ー _5 - H r4 ■4 ︻2
2 [2
2 1 1 16
34 6 6
23
25 8
-4
32 r 2
-一・・一 )- 一4 ∼3 J 5 1 一4 0 4 ′
6 n
Un
U・i H1 2 i l 一 ⋮ J′
b 一1 1・・
02 57 J3 13 J5 2 3 2
25
12 2
=
5 2 2 -一
-・l ] L E 一 Z E 一 一3 -・
2 - - Z r- r 一 一- 7 z l一i
ー
271
Eっ
J z 一 r [ l r - Z 一 Z F-
1
2
1I
l,
・
1 一4 -3 E 4 Z 一′
b5
2 4n
U
7
・′
b2
1 r7 r7 17 2 5 3
5
5
I
..
..
2
4 4
5
q
V
576
IA▲
13 2
資料 :東京法務局人権擁護部
3
他
L
Aa
b
;utoHe
nc
esagai
ns
tLaborSt
andar
d
Ot
her
s
Vi
ola
tiono
fs
af
et
yofdw elling
Exec
ut
i
o
nbyone
'
Sownabi
l
i
t
y
Ot
l
l
e
r
S
Co
mpul
s
i
oz
l
,Pr
es
s
ur
e
Evi
li
nf
l
uencet
ot
hepubl
i
c
Vi
o
l
at
i
onbyor
gani
z
at
i
o
norpo
wer
o
fmass
es
ot
he
rs
i,
14▲r 3 ,
-8 2 /
b一
・
・
23
の
Vi
o
l
at
i
o
no
fr
i
ghto
fr
e
l
i
.
gi
.
on
Vi
o
l
at
i
ono
fr
i
ghto
fac
qul
r
l
ngedt
i
Cat
i
on
Vi
o
l
at
i
ono
fr
i
ghto
fl
abor
Aboutunf
ai
rl
aborpr
ac
t
i
c
e
7
4 2 2 13 ︻3 ︻3 ⋮3 ⋮
35 1
-。
瓜
⊥l 一 J H 一5 2 3 r (
∩
- ⋮ E3 3 一-・
織 または多衆の威力による
Humant
r
af
f
i
c
Vi
o
l
at
i
onat
t
endedonpr
os
t
i
t
ut
i
on
I
mmoder
at
eus
e,i
l
i
・
t
r
eat
mcnt
Be
t
we
e
nf
ami
l
yme
mbe
r
s
I
ne
mpl
o
yme
ntr
el
at
i
o
ns
hi
ps
Pr
i
vat
er
es
t
r
ai
nt
Vi
olation o f persona
ll
i
ber
t
y
AboutMe
nt
alHe
al
t
hLaw
Ot
l
l
er
S
Bo
yc
o
t
tbyi
nhabi
t
ant
s
Di
s
Cr
i
mi
nat
i
vet
r
eat
ment
Abouto
ut
c
as
tc
o
mmuni
t
i
es
Ot
he
r
s
Vi
o
l
at
i
o
no
fs
uf
f
r
age
Vi
o
l
at
i
ono
fhonorandcr
edi
t
Byi
nf
or
mat
i
o
nmedi
umset
c
・
ot
l
l
er
S
Vi
o
l
at
i
ono
fmeet
i
ng,as
s
oc
i
at
i
onand
expr
ess
i
on
・
・
0
03 1一
・
1′
bl
1
2
1
1
強 公租犯そ
他犯 行 地 迫 害 侵
俊
る
全力
す執
対
のに
の
安
労働基準法違反に関するもの
そ
住居
自
そ
の
制
圧
Ot
hervi
o
l
at
i
on
3
1
2
侵
村
八
差
別
待
同和問題
Z
7
gに 関 す る も の
そ
の
他
参 政 権 に 対 す る侵 犯
名 誉 信 用 等 に 対 す る侵 犯
報道 機 関等 に よ る もの
そ
の
他
集会,結社および表現の自由に
対する侵犯
信 教 の 自 由 に 対 す る侵 犯
教育を受ける権利に対する侵犯
労 働 権 に 対 す る侵 犯
不 当 労 働 行為に関するもの
Bynat
i
o
nalpubl
i
c o
mC
i
al
s
Byl
oc
alpubl
i
cs
er
vi
c
ee
mpl
o
ye
es
Ot
l
l
er
S
31
42 0
4
ノ7
∩
)2
O3
0一1
.・・i 4
1
-q
5
-C
5
/
L
U7
.
13
務
処
Byot
hers
pec
i
alpubl
i
co
f
f
i
c
i
al
s
Byeduc
at
i
onalo
f
f
i
c
i
al
s
Co
r
po
r
alpuni
s
hment
Ot
he
r
s
B y
pr
i
so
no
f
fi
c
i
als
Vi
ol
e
nc
e
Unduet
r
e
at
me
nt
Ot
her
s
Byt
axat
i
onof
f
i
c
i
al
s
Byot
herpubl
i
co
f
f
i
c
i
al
s
53
rO
52 8
43
当
に貝 員員 の
貝鯛 務務 他
身鮎
的明
職 の 公公
也
′
■ー
家
万
の 春 錯
離 そ
の
国
地
そ
人売酷
私人
そ教体そ刑暴不そ税か
そ
職
そ
の他の特別公務員によ
育 職 員 に よ る
罰 に よ る
の
務 職 員 に よ る 侵
98
3 q/2 7 2 J-1- 一qノ 3 6 J 引 = 59 55 4 日 3 8 23 1 川 r
6
押強
報 介信 怠
法
の
名
情事
職備
氏
誉
務
腎
暴 等
捕
索
P
h
y
ei
写u
d
bt
i
t
c
i
c
O
s
f
f
i
c
i
al
si
nper
f
or
manc
eof
ffi
ci
al
s
Bys
pec
i
alpubl
i
co
Bypo
l
i
c
emen
Ar
r
es
tanddet
ent
i
on
Sea
r
chands
ei
z
ur
e
Enf
or
c
emento
fc
onf
es
s
i
on
Vi
o
l
enc
e
Exec
L
l
t
i
ono
fpo
l
i
c
el
aw
Guar
dandi
nf
or
mat
io
nac
t
i
vi
t
y
laf
f
ai
rs
l
nt
er
f
er
enc
ei
n civi
Hono
randc
r
edi
t
Negl
ec
to
fdut
y
Ot
her
s
67
4
3
∩
)5 2 2 8 -・一 一
33
憲
に
犯 犯 匿 収 要 行 行 動 入用慢 他 犯犯 の他犯 行 遇他犯犯 犯犯 地 組 男 の得 のの裁犯 係 他 分 過
俊
侵授
甥 も 侵
侵硝 るる
執活
るよ よよ 倭
L
よに こu
売鮮
関
の
公務風の職務執行にともな う侵犯
特 別 公 務 員
警 察 官 に
逮
捜
自
白
To
t
al
2 1
2
2
-2 一 ー J 一 i′
D
2
...
.
r
N2 -・
数
Justi
ce,Pol
i
ce and Fi
re Servi
ce
2
7
2
.
VI
OLATI
ON OF Ht
j
MAN RⅠ
GHTS BY KI
がD
L I E
1
i I I
I - L E I E i I - - 一[1 5 L 一Et1
L 1 1 1 - 1 L
I
l
1
L
i
E
t
一
1
I
一
[
l
t
L
t
t
]
l
一
・
1
I
一
一
[
t
I
i
I
l
i
I
l
1
L
一
E
l
L
】
E
1
L
・
1
▲
1
I
-
L E - L
1
l
5
L i l ( l Ll[
i L l 一L 一Ll-
2
5
q
/
0
7
L⋮ 2
一L( .1
l
5 11 1 ・
4
1 1
5 -1 2 q /′
らl
- ]
- 一
4 /
b4
4
′
b2
.
・
l
・1
一
- ∼
(2
7
i
2
I l I
一
一 -
M l ( EE
E
1
一 L L・
1--3 LE l
i
・
I
M L t
M I1 i
[l
[
▲L
1
l
- [4
L l
2 4
1
i一
I
1
- 1▲0 11
- 2 2
2
2
22
5
〓【
=
E
一
=
L
E
3
9
4
4
5
2
2
5
8
1
1
1
2
3
一
1
E
…
L
(
1
0
0
6
3
9
2
5
8
二
=
E
一
E
I
o
l
【
i
一
E
I
L
i
二
…
H
I
二
l
H
二
二
4
2
6
7
6
2
3
1
-
・
10 4
.
-一2
-- - 4 ▲
1
i
L
(
=
E
I
l
I
1・ 2
1 L I I
i
l
8-01 T ( l 一
7
5
b
U
)
(
.
1
′l
ノ
q
2
U
0
・
I
9
‥
=
I
l
21
H
1
E
【
I
E
=
【
(
9
5
9
2
3
5
2
4
I I i i
4
I
E
l
1
.
L 1
一
3
3
8
-
2
L
1
i
E
L
-
4 2 4 C
O8 3
E
[
l
(
1
I
L
一
T
]
E
…
L
(
l
つり
I
一
1
L
一
l
E
[
一
L
L
]
l
L
-
l
I
t
【
⋮3
114
【
4
7
2
l
一
1
(
E
[
I
L
1
l
[
L
…
E
一
I
一
l
i
L
-
L
4
5
5
1
E
I
I
l
E
4
E
i
7
q
3
0
ノ
2
O
5
ノ
/
′
B
C
/
2
2
1
・
I
.
6
0
′
6
9
2
5
4
.
1
4
i
L - L L
l
一
L
]
l
一
]
l
一
]
L
一
I
【
L
T
一
I
L
一
l
7 6
l
一 - - 1 E ( I ]
1
L
E
一
r
V
n
L
1
I
l
l
t
E
一
t
E
I
1
4
L
E
3
4
q
5
2
/
一
わ
1
I
・
′
i I l ) [ 一1
J
h
l
7
一
I I l ii
L
i
t
I
一
I
L
l
lE
一
l一 l
I E1 I I l 一l I iE
(
1 2
l [ )
8
t
1E =
一
4 1
l
I
一
L
L
I
t
I
L
l
1
L
E
r
一
a
l
4 一
13 1
L I E 1 I I LIi EI-1 LIl
] L -
2 2
1
E
1
30
・
-
23 22 5
9
1
l
1
I
E
L
(
I
i
2
3
1
∼
I
-
・
-
29
1
0
3
(
1
9
7
0
)
84
l E E I i i I L I l L ⋮ ︻ 一 一 一 l ︼ l E M 一 ll! [ lI
【
6
1 1
95
4
9
7
2
.
1
i
I
1
-
2
I
E
l
L
1
l
I
E
I
1
二
3
l
1
t
二
E
2
1
8
2
2
4
2
2
1
1
i
l
1
I
1
i
E
498 司法 ,腎察お よび消防
2
7
3
. 刑事轟件 の種 類 別手続 別裁 判所別人員 (昭和45年)
乱
Justi
ce, Pol
i
ce and Fi
re Servi
ce 49
9
PERSONS FOR CRr
MI
NAL CASES BY KI
ND, PROCl
‡
DURE AND CouRT (1970)
2
73.
Jc
=01,3
77 聖
-=
[ 示
3
22
_38 297 = 1224928警
tほ
15
1 -A
0▲-4
7
[7
1 2
[l
一E
1 ′
0
-︻3
l l ⋮′
b
0 [∼
一
・・.︻1 L
7
7
5
b -1
4 一1
1r ′
1
25t
A. ] 3
2
一 nU - I - L - 1
8 12081
二 2 1 L 74 2467
1Z]L一 - 1
C
.
" -。 二
∩) ︻ 8
∩
一
-・
1
-
7
I
]
一 4
I
1
13
-2 一
L ]1
一 ︻ l
l1 -I - 8 L8
忘 l二
8 I55 "ほ E2 ︻
一
⋮
3
1 4
一2
L・
l L0
1
,
L ⋮ 一
3
2
-1
I一 l l ] L L
・
⋮
[
f
L
- qノ
E
4
7
E
i
1 -・ l
] L・
8 1-・L -1 !
2
n
U EO
U-
646
r
/
J901
・・ 2
6-6聖
l
1
--
一I
l
フ
IC
0ノ
2
547
tO 7
LO
13 1′
b
h
/)
3
E
欄禦
′
b・ 1 0
・
2
′
b qノ 4
4
・1
7
E
′
;
O21 17
12
- L 89 L6- 107 一88 二 08 L 45 ⋮oB ⋮汀 -57 一78 i 柑 Lo7 =
52 2
5 2 3 t
i
5
4 3 /
b 2
l/
b 8 1 ∩U l
5
3
一q/E
2 L5
Ln
5 5 ︻z1 i
3
n
U
U12
2
一 1
・ 3
2
4
・1 12
- 1 ∼ 10
U
11
▲
一1 8
1 n
∵ I
I
.
U︻′
7
・12
/E 4
8
4
C
T
1
1
′
b
b L1
2
11q
L4 El
′
h
V
Lq /
]5
1
4
一
Ll 12 12 1 -2 l
]3
5
-
2 15 E2 1
72
5′
b5
q
ノ3 5 4 137
-3 2
5738
3 Ei E5 -4
/
h
U O
ノ 1
1 -一 ′
0
4 q′
bO
U n
U 1
5/
2
b5
n5 1
18′
0
31
1▲-5
q
/q
2
/′
2
L4 1
1′
b7 4 18 03
′
07 8
ノ q
ノ 0 2
- ′
L
U 一1
U・
-′
h
﹀ 5
2
4
33
0 3
U,
⋮40
U-3
4
.
瓜
⊥ 33
25 3
2
A
2
3 2
U 5 5′
n
O2 n
1
2
(5
0
7
3 --
1
′
b・
1′
b r0
/0
2
3
98
7
7
0
7.
4
42
4
相
92
=
0
ー
7
2
9
2
l
∼ 1
▲1
-1
1
5
443702952
7
39312377
77 7
30
36
・一16 8
22 2
O
2
19712
33 - 日 -1
6
8
0
81447
42262
5n
U
21
1
34
3
44 - 1 33
61975
809
3
3
52 2
n
U
り
」
egul
ozl
ati
.S
T
Di
k
otlrCe:
ァo
st
o
S
S
u
・・・・・・..∫
i
gul
al
art
r
Th
efi
re
rst
・・・
b
th
:
est
u・・・R
i
mmaryt
al
r
T
S
i
ffi
ft
ati
cr
ummaryt
onv
al
ol
ono
ra
r
---
i
Th
f
N
e
ot
ati
rev
eabb
onso
.
r
一
1
(
O
C
8
U
36
2
505
500 司法,警察お よび消防
27
4. 少
年
保
(1) 種
護
類
本 表 の数
(2)
字 は本年
庁分齢
のみで
別
22987
20301
85
47
89
事
別
人
件
(昭和45年)
員
行 為 別 人 貞
あ
り,道路交
通事件
まない.
刑
法
7
34
7
1
2
3 を含
14
7
4
7
46
犯
cri
mi
nal
9 1
41
4
- 0
3
ノ3
2 3
8
/
07
5
4 7
5
,
12 3 3 4 5
7
1
2
7
20
1
2
[
E
9
l
r
4
3
2
1
4
2
1
ま
l
・
一
E
I
J
i
5
2
T
1
3
4
7
b
′
2
12
・
1
3
7
1
一
1
4
3
2
ら
/O
ノ
7
i
t
,
5
2
0
.
1
4
5
ノz
0
J
【
一
4
2
ノ
q
5
O
C
2
1
i
l
.
…
一
4
3
2
・
t
3
2
8
一
3
2
,
1
.
・
i
r
3
2
5
J
t1
L
5
2
U
n
/
q
.
1
0
5
8
7
▲
-1
】
5
8
b
′
一
l
【
3
b
u
n
7
U
0
′
一
l
n
2
/
q
U
8
4
l
7
7
5
打
J
i
4
8
2
1
.
一
0
2
U
n
′
1
4
O
C
一
【
/
U
b
q
7
O
′
f
i
L
1
[
4
o
′
8
7
b
/
z
i
ノ
Q
5
)
∩
8
b
1
・
′
5usti
c
e, Pol
i
ce and Fi
re Servi
ce 5
O
1
2
7
4・
ⅠNSTANCES oF PROTECTI
ON ExTENDED TO
(1)
MI
NORS (1970)
PERSONS BY K I
ND
7
1
0
6
8
1
8
33571
23787
5253
8
1
8
11946
73
37
3442
21625
1
6450
1811
(2)
6
45
6
8
190
3
1
2665
19
4
2
65
8
3
8
8
9
1
24
66
5
72
9
41
76
PERSONS BY
Fi
gur
esr
e
f
ert
ot
heMai
nCo
ur
t
AG
,no
E
ti
A
nc
N
l
u
D
di
n
Co
gt
N
h
D
er
UC
oa
T
dt
r
a
f
f
i
c
7
1
5596
172
4
21
46
85
4
287
ns
t
anc
e
.
1
98i
7
i
6
448
L
(
L
283
] ′D
4
0
▲ 7
A
7
ノ
8
3
8
-
1
-
2
2
l
L
4
・
I
1
・
J
L
1
川
L
3
4
7
1
・
-
l
yCo
ur
t
,
So
〇
′
・
′
l
l
r
C
e:TokyoFami
34
2〟
5
3
A
2
b
1
′
l
・
5
0
6
8
I
L
5
9
6
2
8
1
1
L
L
9
5
2
0
1
L
1
7
3
4
8
1
4
2
0
1
i
′
1
E
l
一
b
2
5
7
′
1
一
3
23
2
】
づ
4
q
ノ
パ
1
・
一
5
40
502
司猿,怒察および消防
2
7
5
. 地域別行為別不良行為少年の補導数 (昭和45年)
域
地
家
Di
s
t
r
i
ct
1
11
47
7
5
0
/
′
b(
Uq
′
b! 2
⋮
7
2
8
38 85 75
4 ・-Cl
フ
C
O3 3
4-9
53
48
-.
7-
28
5
8
′
00
ノ 8
2 -・ 7
30舶 38
Oノ ア ′O
- 12 2
q
//
n
U5
(
U q
4
`
8
/
ら
O
U 7
/ 1
5
b
ノ4
1
b 7
-一
C
∠4
′
○q
(
∠
3
-・
2
-/
92 47
15
3 37
-・ 75 64
-1
・・1 70 日 52
3 5
(
U 5
1
5 i3
C
3 5 23 -4 39 T ま 15
相
・
1砧 鵬
4
7
3
28
柑
3 ■7
48
tm
A⊥
4▲ L(U LO
7
1一
2 1-7
1
1
二
二
:
1
1
H
︻
3
2 ZEil
n
U 4
3
2 i CJ3 E
4
2
2
7 朗 23 は 7
I ・1
1
(
27
5
1
.L
Oハ
U.J
jn
O 2
t
LO
・ -
〇
二
4 -3 ⋮
E qL
引
∩
7
1 1
ほ
つJ Oノ
3
2
4
0
A⊥・
i nD
∼ 3
'-
u 一 r.H
2
3 9 C
M
T
I39
2
7 -・
n
U/
b
.
1
・l
1
・
資料 :警 視 庁 総 務 部 企 画 課
)
三 宅島 署
八丈 島 署
小笠原 署
os
hi
mas乞
a.
Ni
i
j
i
maSt
a.
Mi
yake
j
i
maS上
a.
Hac
hi
j
o
j
i
maSt
a.
ogas
awar
ast
a.
一
大 島 署
新 島 署
Al
li
s
l
al
l
ds
1
部
.`
島
Hi
gas
hi
mur
ayamaSt
a.
Mus
as
hi
noS乞
a.
Mi
t
akaSt
d.
Cho
f
uSt
a.
n
U 2 r4 (
2
武蔵野 署
三 鷹 署
調 布 署
4
2
東村 山署
Fuc
huSt
a.
Kogal
l
eiSt
a.
Tal
l
aS
hiSt
a.
Kodai
r
aS上
a.
r3
nu
32
2
署
小金井 署
田 無 署
小 平 署
3 ′
6 7 5
!
1 -`
府 中
︻ W i rl
Mac
hi
daSt
a.
Hi
noSt
a.
Aki
s
hi
maSt
a.
Tac
hi
kawaSt
a.
l
署
署
署
署
2 1 --
町 田
日野
昭 島
立 川
福 生 署
r2 F T
八王子 署
OmeSt
a.
I
t
s
ukai
c
hiS上
a,
Fus
s
as上
a.
Hac
hi
o
5
iSt
a.
I-一⋮ ;-・l ︻
青 梅 署
五 日市 署
233
2
・ q
ノn
U3
Q
ノ2
○
ノ5
O
′
b
n
U
5
- C
Ⅰ
.
1
-- 2
566
4
4656
qノ 5
5
4
7 ・ 0/
1
2
2
Al
ls
hl
'
,gl
4
7
1
1
15 ,
・1 ,
-2 2
市,郡 部
2
121
9
86i
(
)3
32′
b I・
2・ 3 10 i
Kat
s
us
hi
ka・
kl
i
Edogawakz
L
2
蓋 飾 区
江戸川区
立
E1 0
i096
965
1257
区
区
I・
・4山′
b
I
t
abas
hi
kl
C
Ncr
i
makZ
C
Adac
hi
ku
馬
73 4 一
橋 区
!一 13
板
練
足
荒 川
(
UC
O 3
4- 2
i6
33
980
hI
L
:
I
7 - ・7
2 4 {5
Tos
hi
ma・
kl
l
Ki
t
akz
L
Ar
akawa
・
k
u
区
区
-・
44
57-
島 区
O
豊
北
杉
5 2 ′
5 -・3
1051
444
ii
O
3
(
U.-1
- C
OC
O′
C
)
-・
3q
/ つ
J7 44
Shi
buyakL
E
Nal
(
ano・
kz
J
Sugi
nami
・
kz
E
nU CO
/
ら CO
区
野 区
北 区
中
2
谷
渋
5
138
3
255
4
158
4
L
OC
O2
455
Megur
okt
i
Ot
a・
kz
f
Se
t
agayakl
E
2 ZI 2
目 黒 区
大 E
r
:
i区
世 田谷 区
E -2 4
i397
21
42
3278
6
Sumi
dakz
J
Ko
t
o・
kz
占
Shi
nagawaA
,
z
t
3 2 - 38
田 区
東 区
川 区
7 22
墨
江
品
- Ⅰ6
3582
2062
4i
55
9 12
Shi
n5
ukukz
t
Bunkyo
hz
E
Tai
t
oku
区
区
区
3 65
宿
京
東
1 29
新
文
台
5 8 7
3269
207
3
1589
(
U(
q
ノ一
c
O ︻C
O
J
Chi
yo
dahz
占
Chuoje
Z̀
i
Wi
nat
oku
7
ノ
7
8 0 47
4
63
′
0L
0
′
DO
ノ0
2q
/ 3
2
q
ノq
ー
・
n
U0
A⊥ 7 7 7 ′
b (
UO
C
) r
O
4
n
U
u
J.-2 3 2 - 2 1
f
) 3 4A
A⊥り
ム 2′
b3 5 -
千 代 田区
中 央 区
港
区
38
41
69
7
2
Al
lkz
L
3
1
3
4
8929
3
3
n
U
8 2
部
1
3250
41093
(
U
ほ
区
1
23
9 m
He
adquar
t
er
7295
引
;92
2E
・・-
部
7
53
68
3
1
本
501
39
(
UO
U-一 ○
ノ2 4 - -・
A▲ q
ノ5 (
ソ
3
5
7 3
∠2
-・ 7 5
・-2
・
・
.
・
33
′
〇2
・
・15
・
・ 7(
2
Tol
こ
yOi
o
L
l
;
o
a
:i
e
ng i
s
,
t
e
T
a
;
i;
s
S
s
T
S
:
n
t闇
m
B
i勘
Car
r
yi
n
g
o
utmo
ne
y
:
1
,
f
g
o
b
O
o
r
n an
dg
o
o
ds
2 9
O
U 3
7
2
3
数
f
LI
v
l
e
o
i,
dt
n
n
!
金 品持 出
5
3
7
総
Tot
al
出 妻
紺 外泊 博 学怠業
書
! pl
a
yi
n
g
Jus
t
i
ce,Pol
i
ceand Fi
r
eSc
r
vi
cc 503
275. Dェ
RECTED JuvENI
LE i
)ELI
NQUENTS BY D I
S
TRI
CT AND CoNDUCT (1970)
9
8
l 12
A▲
37 ⋮
1′
・
・
1
3
bq
/2
2
2
03
・
・2 ′
b
2 1Q
0
/3
75
t
・
3
4C
O
4・
1
7
5q
ノ2 4▲
2(
U l
lC
ノ8
7 70
ノ 7
-2 7 5 へ
07
1
15
2
52
8
7 qノ5
42 2
88
7
28
1
n
U O
7
7 2
3
2 14
69 -
- --
13
6
4
2
,
- -1
3
- I L1
i 14 L
P・P・
・
2
3 9
・
- I
A
ふ4 5 一 5 3 ・
pp-/
b 3 27 4
・
1
-0
1・-
7 1q
/ /
04 企
U 3・
・
-q/2
4・
8
八
U 1
A
T1
9
Uへ
〇・
14
・
t
l O
U (
1
-1
与
lI
・1
-L .
6
2
・1 3
1
1
・
22
一 3
1 (E
1
b
3
3
/
b′
5
3
33
783
3
1 13
I・12 t ・
-1 t
つ
JO 3
一▲
q
ノ2
・
一
1
2
t I I1
3 12
∩
bC
O
8)2 ′
3
4
tl -
・18 2
,
1′
0 6
4
4
2
I E3
3 1 ・-
ノq′2 0
ノ4
24
5
′
03
7(
ハ
U 3
77
′
b
t
O0
′
O
q
ノ q
4
U
82
7
・ 3
U.′
b
40 n
4
57
3
一1
・ 一
-・
1 3U qノ・
・12 1
5- 9
1
4
5/
b/
7
0
0/
n
U3
3
b
2
b
1
17
1
1・
1 ・
10
ノ8
2
1
4 1
4一
1
-・
7
/0
1
I
・1 q
p・4
7(
u
ノC
O 50
U8
7
b 3
n
U1
(
∪2
7
・1qノ′
2
-
5
U′
O
2n
-
53 E
ハ
u
/ム▲1
′
05
O3
4
4
87
-・
1
E I E2
3 82
-′
b5
1
2
2
/
b7
・
・I-3
′
Dn
U・1
C
T
/︻ L
I
ノ7 0
ノ3 0 3 Q
ノ3
0
1
t
・
3√
0 3
2
2
- -5
7. 3
1
7
3 38
2 8 5 ▲1
1
-︼5
2
■
・
- 4 ′
h
V
35 3 40
ノ 8 45 ・
・-′
bO
U 7 83 28′
L
U ′
0′
07 8
′
b′
0
?
・1
ら
e
U 4
9 3
1
Q
ノ 8
2
2
73
0
ノ
en
U
n
U
1
I
I O
U C
O′
b3 2
-1
I
・
J.I
;
I・
・・
・;
J C
.
∵
r
. l
・4 5
.・ 7
・
・
I
・ つ
I
・・
・/
I
- q/7
6
7
▲
1
4
M
J
Lf
'
9
8
7
/
OQ
ノ/
b
2
-4 7
J3 (
0/
L
Uq/ C
7
n
U2
1 8
-5
・∼2
23
3
4
5
2
5
∩
ロ q
/3
・
12
-・ 2
27
4
6
,
I-2
甲
u
8 42
九
人 Qノ・1へ2J
0
1
263
[C
T
l12
87 7 5
7
C
O3 1 2 8 0
′
b2 3 7 -▲
23
5
23 3 Q
ノ ー
色5 8 q
/ ′
05
2
2
n
O8
35
r
O 9
3
211
-
3
4
2
b
5
8
3
/
′
t
1
i
l
I
・
7
E
=
l
5
7
6
F
∵
・
1
3
2
b
O
4
3
A
0
フ
n
〇
5
ノ
q
J
7
U
ら
L
u
8
/
(
′
l
/
I
.
1
・
91
4
7
引
6
5
8
9
3
2
0
1
柑
3
5
8
9
7
4
2
0
6
1
502
1
i
422
6
ー 9
3
5
4
2
Q
O
C
D
′
ノ
U
n
0
7
1
・
A
5
7
q
/
2
1
∼
▲
1
76
6g78
0
.
・
3
1
・
-
Ga
mbl
i
ng
深
出夜営業所
入
りn 射嚢行為
a
Wa
n
nd
e
r
i
ngl
h
tf
a
c
i
l
i
t
i
e
s
ni
g
d
a
r
o
u
n
d
a
l
l
・
as
s
o
c
i
at
i
e
wi
t
ho
t
h
o
e
n
r
S
e
X
6598
477
1560
f
orwo
me
l
1
l
n
y
1
4
飲 酒 i喫 煙
不純異
∫
mpur
遊
交
性
T
いたず
e
mpt
iら
andac
t
ng
i
mmo
r
a
i
ng
婦女誘惑
M
S
k
et
an
yo
ropolit
o
ource:T
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
809 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content