close

Enter

Log in using OpenID

Solfege, Music Theory, Analysis terminology

embedDownload
Solfege, Music Theory, Analysis terminology:
English
5th, 8th, unison parallel
acoustics
Aeolian
alteration
analysis
anticedent
Hungarian
kvint-, oktáv- és prímpárhuzam
akusztika
eol, természetes moll
módosítás, alteráció
analízis
előtag
antithesis
augmented (fourth, fifth)
augmented fifth chord
antitézis
bővített (kvárt, kvint)
bővített kvintes hangzat
augmented sixth chord
beat, meter
binary form
borrowed from minor
bridge
cadence
c-clef
chord
chromatic scale
clef
close position
closing subject
coda
complete seventh chord
consequent
consonant
bővített szextes hangzat
mérő, lüktetés
kéttagú forma
mollból kölcsönzött
átvezetés
kadencia
c-kulcs
akkord
kromatikus skála
kulcs
szűk szerkesztés
zárótéma
coda
teljes szeptimakkord
utótag
mássalhangzó
corresponding
counterpoint
degree
development
diatonic scale
diminished seventh chord
diminshed (fourth, fifth)
direction
dominant
dominant of dominant
Dorian
dotted note
double bass
down beat
eighth note, quaver
korrespondáló
kontrapont
fokszám
kidolgozás
diatonikus skála
elision
enharmonic
episode
exposition
elízió
enharmonikus
epizód
expozíció
音部記号
密集配置
終結句
コーダ
属七の和音(完全形)
後楽節
子音
呼応している、応答している(前楽節と後楽
節の音、スタイルが同一、または酷似してい
ること)
対位法
音度
展開部
全音階
減七の和音
減音程
方向
ドミナント、属音、属和音
重属七、ドッペルドミナンテ
ドリア旋法
付点音符
コントラバス
強拍
8分音符
エリシオン(通常進行しない方向へ進む 導音 > 主音へ行かない等)
エンハーモニック、異名同音
(ロンド形式の)エピソード
提示部
f-clef
f-kulcs
ヘ音記号
fifth
fifth note
figuration
flat
flute
forbidden parallel
kvint
kvint hang
figuráció, díszítés
bé
fuvola
tiltott párhuzam
5度
第5音
装飾音形
フラット、変記号
フルート
平行並達1・5・8度の禁則進行
fourth
kvart
4度
four-three inversion
French four-three
g-clef
German six-five
half note
half-diminished seventh chord
terc-kvárt fordítás
bővített második fokú terc-kvárt
g-kulcs
bővített negyedik fokú kvint-szext
félkotta
三四の和音(七の和音の第二転回形)
フランスの六
ト音記号
ドイツの六
2分音符
半減七の和音
harmonic minor
összhangzatos moll
和声的短調
szűkített (kvárt, kvint)
irány
domináns
váltódomináns
dór hangsor
pontozott hang
nagybőgő
leütés, ütemsúly
nyolcad
Japanese
連続(5度、8度もしくは同度)
音響学
エオリア旋法
臨時記号(を伴っている音)
アナリーゼ
前楽節
対句、経過句(そのまえのモチーフ対照、正
反対の性格を持つ
増音程
増三和音
増六の和音(一般にこれらの和音はサブドミ
ナントとして扱われドミナントに解決する)
拍、拍子
2部形式
同主短調からの借用和音
経過句
終止、カデンツ
ハ音記号
和音
harmonics
harmony
harmony
hemiola
hidden/covered parallel
homophony
horn
incomplete seventh chord
összhangzattan
hangzat
harmónia
hemiola
fedett párhuzam
homofónia
kürt
hiányos szeptimakkord
inner extention
intermezzo
interval
intonation
inversion
Ionian
belső bővítés
intermezzo
hangköz
intonáció
megfordítás
jón hangsor
irregular
Italian sixth
key signature
leading tone (note)
leisure line
linking part (point)
Locrian
Lydian
major (second, third)
major key
measure (line), barline
melodic minor
melody
memorization
minor (second, third)
minor key
minuet
mixed parallel
Mixolydian
modal scale
modality
modulation
movement
Mozart fifth parallel
musical interval
musical note
natural (sign)
natural minor
Neapolitan (chord)
neighbouring chord
non-modulating
oboe
octave
rendhagyó
bővített negyedik fokú szext
előjegyzés
one part dictation
one subject Vienna rondo
open position
egyszólamú diktálás
egytémás bécsi rondó
tág fekvés/szerkeztés
outer extention
pentatonic scale
percussion
perfect
period
phrase
Phrygian
picardy third
polyphony
primary degree
primary subject
progression
quarter note, crotchet
Rameau six-five
recapitulation
regular
relative key
Rex motive
rhapsody
rhythm
külső bővítés
pentatónia, pentaton hangsor
ütős hangszer
tiszta
periódus
frázis
fríg
pikárdiai terc
polifónia
fő fokok
fő téma
menet
negyed hang
Rameau kvintszext
visszatérés
normál, szabályos
párhuzamos hangnem
pótvonal
lokriszi
líd
nagy (szekund, terc)
dúr
ütemvonal
dallamos moll
dallam
memoriter feladat
kis (szekund, terc)
moll
menüett
vegyes párhuzam
mixolid
modális hangsor
modalitás
hangnem váltás
tétel
Mozart kvintpárhuzam
zenei hangköz
zenei hang
feloldójel
természetes moll
nápolyi
szomszédos hangzat
nem moduláló
oboa
oktáv
rapszódia
ritmus
和声法
和声、ハーモニー
和声
ヘミオラ
並達(5度もしくは8度)
ホモフォニー
ホルン
属七の和音(不完全系)
Irregular時、後楽節内における後半の音
・スタイル・要素が同一、または酷似してい
ること
インテルメッツォ、間奏曲
音程
イントネーション
転回形
イオニア旋法
前楽節と後楽節の音節数が違うこと
(主に後音節を指す)
イタリアの六
調号
導音
加線
ブリッジ、経過部
ロクリア旋法
リディア旋法
長音程
長調
小節
旋律的短調
旋律
暗記課題
短音程
短調
メヌエット
平行8(5)度
ミクソリディア旋法
モーダルスケール
転調
楽章
モーツァルトの五度
音程
音符
ナチュラル、本位記号
自然的短調
ナポリの六の和音
経過和音
転調なし
オーボエ
オクターブ
一声聴音
ロンド形式
開離配置
Irregular時、後楽節内における後半の音
・スタイルが異なること
五音音階
打楽器
完全音程
大楽節
フレーズ、楽句
フリギア旋法
ピカルディの3度
多音性、ポリフォニー
主要音度
第一主題、主要主題
反復進行
4分音符
ラモーの五六
再現部
規則的(?)
平行調
王様のモチーフ
狂想曲
リズム
rondo subject
root note
root position
rythm
scale
scherzo
second
second inversion
secondary degree
secondary dominant
secondary subject
sequence
seventh
seventh chord
seventh note
seventh position
sharp
sight reading
sight singing
singing in parts
single form
six-five inversion
six-four inversion
sixth
rondótéma
alaphang
alaphelyzet
ritmus
hangsor
scherzo
szekund
szekund fordítás
mellék fokok
mellékdomináns
melléktéma
szekvencia, sorozat
szeptim
négyeshangzat
septim hang
szeptim helyzet
kereszt
blattolás, lapról olvasás
blattolás, lapról éneklés
többszólamú éneklés
egytagú forma
kvint-szext fordítás
kvárt-szext fordítás
szext
ロンド主題
根音
基本形
リズム
音階
スケルツォ
2度
二の和音(七の和音の第三転回形)
副音度
副属七、ヴェクセルドミナンテ
第二主題、副主題
ゼクエンツ、反復進行
7度
七の和音
第7音
七の和音(七の和音における)
シャープ、嬰記号
初見演奏
新曲視唱
重唱
1部形式
五六の和音(七の和音の第一転回形)
四六の和音(三和音の第二転回形)
6度
sixth inversion
sext fordítás
六の和音(三和音の第一転回形)
sonata form
sonata rondo
space
stem
string
subdominant
suspension
symphony orchestra
szonátaforma
szonátarondó
vonalköz
hang szára
vonós hangszer
szubdomináns
késleltetés
szinfonikus zenekar
synthesis
system
ternary form
thesis
third
third note
time signature
to flatten
to sharpen
tonality
tonic
tonic-dominant pendulum (T -> D -> T)
transposing
triad
trio form
tritone
trombone
unison
up beat
variation
vowel
whole note
whole-tone scale
pause
suspension
szintézis
kottasor
háromtagú forma
tézis
terc
terc hang
ütemmutató
leszállít
felemel
hangnem
tonika
tonika-domináns ingamozgás
transzponálás
hármashangzat
triós forma
tritónusz
harsona
prím
ütemelőző, felütés
variáció
magánhangzó
egész kotta
egészhangú skála
szünet
késleltetés
ソナタ形式
ソナタロンド形式
(五線の)間
符尾
弦楽器
サブドミナント、下属音、下属和音
繋留
交響楽団
経過句(いろんなモチーフを合体させた性格
を持つ)
~段目
3部形式
経過句
3度
第3音
拍子記号
半音下げる
半音上げる
調性
トニカ、主音、主和音
ペンジュラム
移調
三和音
トリオ付き三部形式
三全音
トロンボーン
同度、1度
弱拍
変奏曲
母音
全音符
休止符
掛留、掛留音
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content