close

Enter

Log in using OpenID

醜翻榊珊淵 辮l∬鷺‰1『里誹1卵器辮1よ1冊認

embedDownload
T.C.
FIRAT
Urivensiresi
xlsrlxrsl
oOruen SERMAYE iglernae einiMi
euzG
rexulr lsreue
11348:14/1166
:GOZ HASTAL!KLAR!KLINlё
lstem No
Talep Eden BI‖ m
bellrt‖ en
FoRMU
31.03.2014
l
Firat Un:versitesi Hastanesi lhtiyaci maizemerh:zmet satin alinacaktir. Fiyat tek‖ f
asagida
tarlh ve saatte Dё ner Sermaye Sat:n a:ma Birimine b:zzat, faks veya posta lle
tes:imini rica
ederlm.
1‐
Malzemeノ hizmet tes‖ rninin ka9 gunde yap:lacaginin be‖ rtilrnesi zorun:udur. Belirtilmemesi durumunda sipari§
tarihinden itibaren tes‖ m silresi 10 giin olarak kabul ed‖ ecektir.丁 esl:rnatta gecikme durumunda geciken her giin i9in
uttF器
ntti¶
蟹
』
:潔 電
眠
L鯖 梢肝棚 Fi蹄 翼
鮒
ぶy:i‖ 10∬ tttn鵠 酬躍 糧::簡喘
rduou§
rttL』
t:譜
露
稿闇椰鷺据1刷l認 罷
洲繋
間 出TttLcettL Tettmarmekadattmgiderl∝
濯軍
温
ill:Lemeha‖
elょ
L
Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edileceklr.Aynca idarenin ongё
:ど
artlar di9:nda,lrma taraindan
i鷺
dndett uriinlede TsE mattatt attnan mJzemderttsE bdgeli dacan「
5‐
Tek‖ f mektubunda s‖ inti ve kaz:nt! yap:lmayacaktir. son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen tek‖ fler
ざ鴇鷺:d邸 里:I露詰
:塩in::‖ 1:電 獄
祠 e bu su健ゾuzaね 酬 L
ξl『 IttL器 harcama yetkilisinin(Ba,hekim:ik Makamり
izni‖ e devir ve
魃 耗饉 瘍 ‖
蠍 鼈 莉 祠 i獅酵
辮
鷺
‰
里
誹
器
辮
認
醜
翻榊珊淵TII理 II憚
kodunun be‖ rtilmemesil:e KIK kaydi olmayan frmalarin tek
negatif :istesinde bulunan t:bbi malzemeler al:nmayacak: alinsa dahi negatif ‖
steden 9!kmadik9a fatura bede‖
l∬
)「
durumunda bu durum tek‖ f mektubunda be‖
rt‖
1『
1卵
1よ 1冊
i9in suT kodu,Tebliode yer almayan malzeme o:mas:
ecektir.
留無蹴淵刹
i榔
寵齢淵鵠潮耀織〕
mercilere bildirim yap!larak, lrma idarenin beli‖
:肝 輩
肥 嘴 鳥肝1:需 l ⅧL柑 堰麒
edemeyecektir.
eyecI
11- Oiemeler Maliye Bakanhgrnrn belirledigi esaslan do$rultusunda Ddner Sermaye Saymanhgr tarafrndan nakit
durumuna gOre yapr lacaktt r.
Son Teslim Tarih & Saat:
l≒
雲
卸
叫 ■‐
IЧ
MALZEME/HiZnner
S:ra N Malzeme Kodu
Malzeme Cinsi
1
slLIKON OIL.
150030399100793
15003030299488
Allklama
ilSreSi
Mikta‖
20,O
PERFLUORU‐ OCTANE
B:面 mi
BI‖ m Flyat
KDV orani%
ADET
2010
ADET
10,O
ADET
50,O
ADET
SOLOSYONU
15003030299489
ILM― ERM
PEELING AMELiYATI
191N TRIPAN MAVIS1 0,5 ML
SYR!NGE
150030399101092
KAPSULoREKSIS lglN TRIPAN
MAVIS1 0:5 ML SYRINGE
NOT:丁 EKNIK sARTNAMELER EKttED:R.
Adres:
Tel:
F:rat Oniverslesi Hastanesi D6ner Sermaye l,letme Modurl101
0424 233 35 55
Fax:
04242339040
Sayfa l
SILIKON OIL TEKNIK sARTNAMESI
l)1000 CS宙 Skositede,1.404 κ aktifilldeksde,15n11 lniktarda olacよ
fl・
2)Referans listesi verilmeli ve bu Hstede el14■
ur.
z3tinittrsite hastmesi ollnalldlr.
3)Hcnstane idttesinin sipari,inden sonm en ge9 20 gun i9inde malzeme teslim edilmelidir.
4)Son kull狂 mla tal・ ihi teslim tarillinden itibな en en認 2 yll olmalldlr.
5)Okunak・ 1l kaね log verilecek ve teklifedilcn FnalzeFllC i,aretlelleccktir.
6)M[alZelltetlin FDA, Tさ V veya lsO belgelerinden birinin noter onayll okullakll
fotokopisi ibLtt edilecektir.
7)Tebik,armttne lnaddelerille ttk tek yazl ile cevtt verilecektir.
8)Teklif SIttsinda mutttka ёrnck stllllJacak,bu ёrnck「 .古 Gё z Htttahkl釘 l AD Ottretirn
tJyeleri tat・ aflndan olu,turulmu,ckip t鑓 劉
findan denendiktn sol■ ra kttar verilecektir.
9)Yukandaki,artiど in ttmttnt sa滋lctrltayan teklifdetterlendirmeye alinmayκ aktlr.
10)Gど 触 ti silresinin bitmesine 6 ay kda ilgili fl.11la yenisi ile deこ istinne garalltisi verecek
ve teklifdosyasinda bu dc二 isirn t販 載lhtitnanlcsini ibに 観,edecektir.
?A^O€sU
--r4-{€e->
卜Q´
Perfluoru“ Octane Sonsyonu Teknik sartnalllesi
l)Sefhf l.76g1/ml-1.77g/1nl ktゎ
111iktal・ da
speS轟 k gravitede,1.282に 倉
よtifindeksdc ve 5 1■ 1
ol“ aktlr.
2)Refettns listesi verHmeliヽ ∝ bu listede en az 3 universite hastanesi olmalldlr.
3)Hastalle idaresinin siparioinden sorlra cll ge9 1 5 gill i9inde malzerne teslim edilnlelidir.
4)Son kullaltna tarihi tcslil■
carlhillden sonra en az 2 vll stircli ollna1ldlr.
5)Okllllよ 1l katdog verilecek ve teklifedilen malzelne i,aretlenecekir.
6)M』 zemenin ISO veya Tも V belgelerinden birinin noter onayll okunakll fotok)pisi
ibraz edilecektir.
7)Tekllik,artllcme maddelerine tek tek yttl ile cevap verilecekir.
8)Teklif Slraslnda lnlltlaka ё
mek sund“ 晨 ,bu ёmek F.ウ .Gё z Htttallklar1 0こretim
Uyeleri tttaindan olu,tllruinltls ekip9e denelldikten soma kaFar Verilecektir.
9)Yllkttdaki,arti鉗 ln ttilniillt sttlalllayan teklifdetterlelldi..1ler dlllunay“
10)Gttmti雨
sinin bitmesille 6 ay kala ilgili ttrma yenisi ile deЁ
aktll.
i,tirme garantisi verecek
“ bu detti,im ta」 血tltnalnesini ibraz edecettir.
ve teklifdosy益 lnda
cい い り
ヽ
ヽ
と
TRIPAN MAViS10。 5 NllL SYItINGE(lLN/1/ERM PEELiNG AMELiYATIIcDT)
1)Disposablc(tek kullanlmllk)。 lindldlr.
2)19eriSinde toksik maklc kesinlitte bullllllllを mlalldlr.
3)Menlbran sovl■ ai,lemine yardimcl olma1ldlr.
4)Sulttdirlimadtt gё z i9ine ettektt edilmelidir.
5)Steril iZyolQlik SOdyllm― klorid ftlsねttttpontulda 9ё ziinmt,t五 pan nla宙 si
solttyontl oinlalldir.
6)Arka segment cerahisinde kull鑢 1lmak ttzere,l ml'sillde l.5 mgt五 ptt mⅣ isii9eК n
O.5 ml'lik flokalllar i9illde ve CE anlblenlll olllnalldlr。
7)0埼 inal
ambal可 lnda 01rna11,iizel・ irlde baskl,ctiket blllllninatnalldlr.
8)Hastalle idaresinin sipari,inden sol■ ra en ge9 20 gin i9inde malzenle tesliin
edilmelidir.
9)Oriiinal katJOg verilecek ve teklifedilen ma12eme i,aretlenecektir。
10)MJZemenin CE ve ttV belgeleJnin nottr ollaメ l okullよ11ね tobpisiibraz
edilecektir.
11)Teknik,armme maddelerine tek tek yttlile ce17ap verilecekir。
12)Son kullarllna tarihi teslim tarihinden itibaren en厖
2y1l olmalldlr.
13)Teklif Slrぉ lnda mutiaka ёmek
F。 さ.GOz
sunil“ よ ,bu ёrnek
Hastallklal AD
Ottetim uyeleri tば 派 ndan o15turulmu,ekip tttaflndall denetldikten sollra k鉗 狂
verilecektir.
14)Yukarldよ i
salari sattlant等
鑢 teklifctetterlendirrlleye
allllnlttκ
よtlr.
15)Garallti stresinin bimttsine 6 ay kala ilgili nm■ a yenisi ile de色 1,tirlne gTantisi
verecek ve teklifdosy郷 lllda
bu detti§
lm伝 山hitanesini ibrct edecektir.
tt t
し、
Fに
/ /
/ /
´ /
′
/‐
_
KAPStLOREKSiSiciN TRiPAN MAViSi O。 5 ML SYRINGE
1
2
Disposable(tek kullanlmllk)01malldlr.
3
19erisinde toksik lmadde kesinlikle blllunlmal■ alldlr.
4
Lens ёn kapsitlii boyanla l,lentille yardlrncl ollnalldir.
5
Slllalldlrlimadan goz 191ne enfekte edilmelidir.
Steril izyoloilk SOdytlm一
kloridね sねt tattonunda 9ё zunntisむ ipan ma宙 si
soliisyoFlu Ollnalldlr,
6- く
)rttinal
ambdttlnda O11■ all,tzerinde bttkl,etiket bullll■ rnarndldlr。
7- H〔stane idaresinin sip鑓 1,inden sorlra en ge9 20 gtill i9inde rllalzenle tesliln
edilmelidir.
Or可 lnal ka餞 1log verilecet ve teklifedilerl lnalzellle l,鉗 etlCnecektir`
9- NIlalzellllenin CE ve Tウ V belgelerinin noter onavh okl厠 劇kllね tokopisi ibraz
8‐
edilecektir。
10‐
11‐
12‐
Teknik§ artname maddelerille tek tek yazl ile cevap verilecektir.
Son kllllanma tanhi teslim tttihinden itibtten en az 2 yll ollnalldlr。
Teklif slrttlllda muti」b6mek
rnek
sululacは ,bu ё
F.さ Gё z Hastallklarl AD
Ottretim tyeleri taraindan olttturtllmus ekip tttaflndan ctenelldikten soma
karal・
verilecektir.
ア
saに lctrin
13‐ 取tal・ ldaki
dinmayacaktlr.
14‐
tttmtll■
sattlainayttl
teklif
detterlendirmeye
Garalti sitresinin bitnlesinc 6 ay kala ilgili flrnta yenisi ile detti,tirIIne garantisi
vettcek ve teklifdosyaslllda bu deЁ
i,imね 滅血itnalnesini ibraz cdecektir.
な相`
2′
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
521 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content