1 ≪スマホ限定P最大19倍≫ナンガ[NANGA] アウトドアギア UDD

Pomoc povodním
Musica Sacra Brno
Svatomartinský sbor Třebíč
SBOROVÁNÍ
regionální kolo
nesoutěžní přehlídky chrámových sborů
13. ročník
Představí se sbory:
Santini, Telč
Serafín - Třebíč, Jejkov
Svatomartinský sbor - Třebíč, město
Musica animata Humeris - Třebíč
sobota 5. června 2010
15:30 hod.
chrám sv. Martina v Třebíči
Severní Moravu zasáhly před několika dny ničivé povodně. Na pomoc jejich obětem mohou
občané přispět na charitní účet:
5015003434/5500, variabilní symbol: 333.
Lze zaslat i dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POVODNE2010 na číslo 87777.
Jednotlivé Charity se zapojují i do přímé pomoci na postižených místech. Jde o materiální pomoc obsahující úklidové prostředky, lopaty a jiné nářadí a hygienické potřeby.
Důležitá bude i pomoc psychosociální, jak je vidět ze slov
koordinátora olomoucké Arcidiecézní charity Roberta
Neugebauera po průzkumu terénu17. 5.:
„Nejvíce se obávám o psychický stav lidí v postižených
oblastech. Všude vidíme domy opravené nejspíše po povodních v roce 1997. Nyní stojí tytéž domy opět ve vodě.
Pro jejich majitele to musí být zdrcující.“
Oblastní charita Třebíč momentálně jedná o vyslání svého
krizového týmu do postižené oblasti. Na povodně přispěje
též finančně z prostředků Tříkrálové sbírky.
Marie Paločková, asistentka PR
OCH Třebíč, 568 408 482, [email protected]
„Číslo 15 žije“
Charitní středisko Ambrela pořádá v Třebíči –Židech,
na ul. L. Pokorného č. 15 výstavu, která různým způsobem vypovídá o historii domu, v němž dnes sídlí Oblastní charita Třebíč.
Výstava potrvá od 1. 6. do konce září 2010, v pracovní
dny pondělí – pátek 9.00 – 14.00 hod.
Za Oblastní charitu Třebíč, Ing. Marie Paločková
Vás zve na koncert
NRåLFNpKRSďYHFNpKRVERUXSUHPRQVWUiFNpKR
NRVWHOD1HMVYďWďMåt Trojice
dHQQtVWDFLRQiĜSURVHQLRU\DWČOHVQČSRVWLåHQp
YiVVUGHþQČ]YHQDDNFHSURYHĜHMQRVW
vždy od 10 hodin
Pátek 4. 6. 2010
Charitní mše
svatá
3ĜLMćWHVLREþHUVWYLWGXFKD
ZSČYHPQiVEXGHGRSURYi]HWVFKROD526$
z Rokytnice n/Rokytnou
'LULJXMH
Jozef Havasi
Kdy a kde:
QHGďOHĀHUYQDKRGLQ
&KUiPVY0DUNpW\ -DURPďĢLFHQDG5RN\WQRX
967831e'2%5292/1e
ýWYUWHN. 2010
Vítání léta
3ĜLMćWHs námi VWUiYLWSĜtMHPQpGRSROHGQH
VN\WDURXDRSpNiQtPãSHNiþNĤ
$GUHVD'RPRYLQN\MH*HQ6RFKRUD7ĜHEtþ
=.DUORYDQiPSĜLMHGHWHDXWREXV\0+'þD
VPČU+iMHN- Y\VWRXStWHQD]DVWiYFH*HQ6YRERG\QDG9\VRþLQRX
Domovinka je v areálu bývalé školky.
3ĜHMHWH-OLVLREMHGQDWREČGFHQD-.þ]DYROHMWHQiPGHQSĜHGHPGRKQDWHO
568 851 146 nebo 604 583 529 (v pracovní dny od 7 do 16 hodin)
Vstupné dobrovolné! Budete-OLPRFLSĜLQHVWHVLSĜH]ĤYN\V sebou.
NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX, s.r.o. • Registrováno OÚ Třebíč pod značkou MK ČR E11637. Vychází jako čtrnáctideník. Redakční rada: Marie Doležalová, Marie Dudíková, František Fiala, Marta Fialová, Eva
Fruhwirtová, Radek Hahn, Rikitan, Petr Spilka, Karel Tomek. Digitálně tiskne a vydává: FIBOX s.r.o., Janouškova 20, 674 01 Třebíč, tel.: 568 840 036, email: [email protected] • Příspěvky zasílejte emailem na [email protected]
T Ř EB Í Č Š T Í FAR N Í CI
FA R N Í K Ů M
Ročník XXI. • 30. května 2010 • 5 Kč
Děkuji
Zdravím do Třebíče :-)
Pane Zahrádka,
děkuji moc za tak rychlé poslání Cdček
s nahrávkami z duchovního cvičení s otcem Vellou.
A DĚKUJI za celé to duchovní cvičení..., že
se vůbec uskutečnilo! Bylo to úžasné! ...po
všech stránkách! Jsem nadšená úplně ze
všeho! ...z Třebíče, je to nádherné město :-),
...z kostela sv. Martina, tak dobře jsem se
tam cítila, ...z nových lidí, které jsem tam
poznala, ...ubytování bylo příjemné a v jídelně výborně vařili :-). Také děkuji za milé
přijetí!
Zkrátka děkuji Vám i všem ostatním, kdo
se jakkoli na tom veškerém zařizování podíleli. Muselo to být náročné, ale z mého
pohledu byl výsledek perfektní, vynikající!!!
To duchovní cvičení mě velmi vnitřně posílilo a stále z toho čerpám. Přesně toto jsem
potřebovala aniž jsem o tom věděla. Jsem
Bohu nesmírně vděčná za tuto milost, kterou jsem od Něj dostala..., že jsem se mohla
právě tohoto duchovního cvičení zůčastnit,
a že jsem se mohla osobně setkat s otcem
Vellou! Ten týden prožitý v Třebíči mi přinesl velmi mnoho... prožitky duchovní, zážitky pěkného města a kostela
sv. Martina, setkání se zajímavými lidmi... Odjela jsem tam.a vrátila jsem se... jiná... jiná
v dobrém slova smyslu... proměněná... nejen, že já to cítím, ale
i okolí si toho všimlo. Všechno
to pro mě moc znamená a nepřestávám za to Bohu děkovat.
Poprvé u stolu Páně
Letošní Slavnost Seslání Ducha svatého byla pro farnost Třebíč – Jejkov
svátkem dvojnásobným. Sedm dětí zde poprvé přistoupilo k prvnímu
svatému přijímání.
„Bože, pohleď na tyto své děti, které poprvé přistoupily ke stolu tvého Syna
Ježíše, aby se s ním spojily pokrmem lásky. Prosíme tě za ně: otevři jim
zdroj nebeských darů a dej jim v síle darů Ducha svatého bezpečně dojít
do přístavu tvé věčné lásky skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“
Marie Dudíková.
Jako na větrné hůrce
Mějte se pěkně a ať Pán žehná
Vám, celé Vaší rodině, celé farnosti, celému městu!
Alena Nejedlá
Internetový dopis panu R, Zahrádkovi
Příští číslo vychází 13. 6.
P
Chladno a vítr, tak to vypadalo s počasím na Strážné hoře u Kostelíčka
v Třebíči v pondělí 17. května v podvečer, kam přišlo na čtyři desítky
poutníků, aby mší svatou a modlitbou uctily sv. Jana Nepomuckého –
světce, který hájil církev a svobodu proti zvůli krále Václava IV. Ani
po mučení nevyzradil zpovědní tajemství – byl shozen do Vltavy.
Sochu světce vídáme nejen v kostelích, ale i ve městech u mostů.
J.Č.
Kalendář bohoslužeb
datum
svátek
Martin
PO
31.5.
7:15
ÚT
1.6.
ST
2.6.
ČT
3.6.
Sv. Navštívení Panny Marie
Pam. sv. Justina,
mučedníka
Sv. Marcelina a Petra,
mučedníků
Slavnost Těla a Krve
Páně
PÁ
4.6.
SO
5.6.
NE
6.6.
PO
7.6.
Pam. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
10.NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
8.6.
ST
9.6.
ČT
PÁ
10.6.
11.6.
SO
12.6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
NE
13.6.
11.NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sv. Efréma Syrského
Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
18:00
18:00
7:15
16:00
-
18:00
7:15
18:00
18:00
8:00
18:00
16:30
7:15
MÐG 18:00
19:00
7:55
18:00
7:15
7:30
9:00
Farní případně děkanátní dětský tábor se uskuteční na faře v Beneticích 11. - 17. 7. 2010. Začátek v neděli navečer v 18 - 19 hodin, ukončení v sobotu
7:00
10:30 H. Újezd
18:00
-
18:00
7:15
18:00
8:00
16:30
12:06
8:00
bíče zapamatovali pozitivně. Zvolili jsme workshop, kde
budou péct chleba. V Travellers´Hostel si pod odborným
vedením zkusí přípravu těsta, hnětení, sázení do pece, hlídání teploty a vytahování z pece. Druhá skupina bude zatím pátrat po místních památkách a plnit úkoly. Potom se
obě skupin prohodí,“vysvětluje Lukáš Dvořák. Na 19.00 je
připravené společné grilování a od 21.00 vypuštění Thajských luceren přání na Hrádku.
Katolické gymnázium Třebíč se v roce 2008 stalo partnerem multilaterálního projektu Europaschools.coop2,
podporovaným z Programu celoživotního učení Comenius, který zahrnuje vzájemnou spolupráci v oblasti Cooperative Business mezi školami z Londýna a Manchesteru z Velké Británie a Mondragonu ze Španělska. V rámci
tohoto projektu navštívili třebíčští studenti Velkou Británii a letos se chystají do Španělska.
Eva Fruhwirtová.
Svatodušní vigilie začíná ohněm…
7:30
7:00
10:30 H. Újezd
9:00
10:00
8:30 Sokolí
- Dětská mše svatá
- Pozor, změna začátku
- Bohoslužba slova
- Kostel Nejsv. Trojice na hřbitově
- hřbitov - modlitba za zemřelé
v - poutní mše
DDC - Domov důch. manž. Curieových
DDH - Domov důch. Hájek
DDK - Domov důch. Kubešova
DDKo - Domov důch. Koutkova
MÐG - Medjugorská pobožnost
KG
- pro žáky Katolického gymnázia
REK - Rekolekce třebíčského děkanství
SS
- Slavnost světla
- mše sv. s udílením svátosti nemocných
- svatební liturgie
v 10 - 11 hod. S sebou spacák, oblečení, hygienické potřeby, dobré boty, pláštěnku, zápisník a tužku. Prosím maminky o upečení nějaké buchty. Cena asi 900 Kč, víc ne.
Věk 7 - 13 let. Přihlášky do 15. června 2010. Kontaktujte
buď otce Jiřího nebo Ing. Štěpničkovou, tel. 777 668 732
nebo [email protected] ‡
Ve středu 19. květně přijedou do Třebíče v rámci vzdělávacího programu Comenius studenti z Velké Británie
a Španělska. Katolické gymnázium pro ně připravilo třídenní program v Praze s prohlídkou města a dvoudenní
program v Třebíči.
Ve čtvrtek dopoledne se zahraniční studenti podívají do Zadní synagogy a židovského města a také na třebíčskou věž. „Průvodci jsou sami naši studenti, kteří si
připravili historické zajímavost o Třebíči, včetně trasy.
Výklad bude samozřejmě v angličtině,“přibližuje koordinátor projektu Lukáš Dvořák. V aule katolického
gymnázia pak slavnostně přivítá studenty v 12.00 česká
miss Jitka Válková a třebíčský kněz Vlastimil Protivínský. Od dvou hodin se česká a zahraniční skupinka studentů zúčastní workshopů, kde budou péct domácí chléb
a hledat podle znamení třebíčské památky. „Chtěli jsme
připravit něco netradičního, aby si studenti návštěvu Tře-
17:30 H. Újezd
T
Vysvětlivky:
Slavnostní galakoncert duchovní hudby Bazilika
sv. Prokopa v Třebíči 12. červnen 2010 v 19 hod.
Učinkují: italský tenor Guglielmo Callegari, italský varhanní mistr Devis Formentin a velký Tišnovský komorní orchestr. Umělecký vedoucí Jaroslav Kolesa. Program
je sestaven ze slavných děl J. S. Bacha, G. F. Handela, A.
Stradelly, T. Albinoniho, Ch. Gounoda, G. Verdiho a dalších mistrů. Vstupenky k dostání od 10.5. u fy. Kapucín
– Copy repro, Blahoslavova 10, Třebíč – Zámostí, tel.
568 840 931, nebo v prodejně Hudba v Jihlavské bráně 5/4,
Třebíč město. Zbylé lístky k stání je možno získat v bazilice před začátkem koncertu.. 8:00
18:00
‡
‡
17:30 H. Újezd
8:00
DDK 14:00
18:00
7:15
16:00
18:00
7:15
MÐG 18:00
19:00
7.55
10:35
18:00
Česká křesťanská akademie - místní pobočka
Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč vás zvou
na neformální diskusní podvečer s Mgr. Janem Špilarem
alias Střihorukým Edwardem s názvem: Církevní soud
a manželství aneb manželské rozkoly z pohledu církevního práva. Setkání se koná v pondělí 7. června v 19.00
hod nově v restauraci U Dubu Třebíč (Žerotínovo náměstí). Po úvodní „přednáškové“ části bude prostor k široké
diskusi. Možnost občerstvení v rámci restaurace (výborná
kuchyně, pivo Budvar či Pilsner Urquel). ...okolí
18:00
Kalendář akcí, inzerce
‡
Bazilika
7:15
7:15
ÚT
Jejkov
Studenti z Británie a ze Španělska
se budou v Třebíči učit péct chleba
Akce Studentského klubu KG Třebíč: 4. - 6. 6.
2010 - Mrákotínská brigáda, 4. 6. 2010 - Adrenalinové sporty, 11. 6. 2010 - Miloš Janda band, 12. - 13. 6.
2010 - Kána. Více na: www.halahoj.org.
Světlo dne se prodloužilo – svatodušní vigilie v kostele sv.
Martina v Třebíči začíná v sobotu 22. května, tentokráte
o něco později…
Duch svatý přinese Světlo do tmy chrámu. Nejprve se zapálí oheň (dle liturgie), od něj pak velikonoční svíce – Paškál – i svíce přítomných.
O seslání Ducha svatého jsme prosili až do pozdních
nočních hodin – někteří až do úsvitu nedělního rána 23.
května – Slavnosti seslání Ducha svatého. Nechť mysterium Letnic naplní Vaše srdce. Svatý Duchu, sesílej hojnost
darů celému světu.
J. Č.
Děti na pouti s námi…
Chladné počasí doprovázelo putování dětí i nás dospělých
v sobotu 15. května za poznáním, tentokráte do Čech –
Kutné Hory a na zámek Radim.
Nejprve ale mše svatá v kapli chrámu Nanebevzetí P. Marie v Kutné Hoře – Sedleci, pak prohlídka varhan a hřbitovní kaple – Kostnice. Na Vlašském Dvoře jsme viděli
mincovnu i stříbrné groše. Chrám sv. Barbory měl 30 m
vysoko zaklenutý strop a obrazy z doby dobývání stříbra…, líbil se i zámek Radim. Rozdováděné děti téměř nepostřehly, že jsou už nazpět v Třebíči. A kam pojedeme
příště? …
J. Č.