สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล (ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาสเปน)

ธุรกิจ
อีเมล
อีเมล - การเปิดเริ่มต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
Distinguido Sr. Presidente:
拝啓
・・・・様
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguido Señor:
拝啓 ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Señores:
拝啓 ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Apreciados Señores:
関係者各位
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
A quien pueda interesar
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Apreciado Sr. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Apreciado Sra. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Apreciada Sra. Pérez:
佐藤太郎様
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Estimado Sr. Pérez:
หน้า 1
28.04.2017
ธุรกิจ
อีเมล
Querido Juan:
佐藤太郎様
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
・・・・についてお知らせいたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Nos dirigimos a usted en referencia a...
一同に代わって、・・・・についてご連絡い
たします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Le escribimos en referencia a...
Con relación a...
・・・にさらに付け加えますと、
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
En referencia a...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・
・・
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
・・・についてお伺いします。
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Escribo para pedir información sobre...
・・・に代わって連絡しております。
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Le escribo en nombre de...
あなたの会社は・・・に高く評価されていま
す。
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía
por parte de...
อีเมล - เนื้อหาหลัก
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
・・・・していただけないでしょうか。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Sería posible...
申し訳ありませんが・・・・してくださいま
せんか?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Tendría la amabilidad de...
・・・・していただけると大変ありがたく思
います。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Me complacería mucho si...
หน้า 2
28.04.2017
ธุรกิจ
อีเมล
・・・・についての詳細な情報をお送りいた
だけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más
detallada en cuanto a...
・・・・していただければ幸いです。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería enormemente si pudiera...
・・・・を送っていただけますか。
คำขอทางการ สุภาพ
¿Podría enviarme...
是非・・・・を購入したいと思います。
คำขอทางการ สุภาพ
Estamos interesados en obtener/recibir...
・・・・は可能でしょうか?
คำขอทางการ สุภาพ
Me atrevo a preguntarle si...
・・・・を紹介してください。
คำขอทางการ โดยตรง
¿Podría recomendarme...
・・・・をお送りください。
คำขอทางการ โดยตรง
¿Podría enviarme...
至急・・・・してください。
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Se le insta urgentemente a...
・・・していただけたら私どもは大変うれし
く思います。
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Estaríamos muy agradecidos si...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくら
でしょうか?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
¿Cuál es la lista actual de precios de...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお
知らせいただけるとありがたいです。
คำถามทางการ โดยตรง
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての
件ですが、
คำถามทางการ โดยตรง
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes
producen...
หน้า 3
28.04.2017
ธุรกิจ
อีเมล
・・・・することを目的としております。
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Es nuestra intención...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Lamentamos informarle que...
大変申し訳ございませんが・・・・
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
El archivo adjunto está en formato...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開
いてください。
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイル
スを感知したため、あなたが添付してくださ
ったファイルを開くことができませんでした
。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi
antivirus el archivo está infectado.
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません
。しかしアドレス間違いがあったためあなた
宛てのメールは送信できませんでした。
ทางการ สุภาพ
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes,
pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto
por tener un "usuario desconocido".
詳細については・・・・のウェブサイトを参
照して下さい。
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ
Para mayor información consulte nuestra página web:
อีเมล - การปิดท้าย
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽に
ご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
何かお役に立てることがございましたらご連
絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor,
háganoslo saber.
・・・・してくださいますようお願いいたし
ます。
Le agradecemos de antemano...
หน้า 4
28.04.2017
ธุรกิจ
อีเมล
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡くださ
い。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si requiere información adicional no dude en
contactarme.
この件につきましでできるだけ早くお調べい
ただけると大変ありがたく思います。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más
pronto posible.
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお
待ちしております。
ทางการ สุภาพ
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡くださ
い。
ทางการ สุภาพ
Si requiere más información no dude en contactarme.
お取り引きを開始させていただきたく思いま
す。
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de trabajar juntos.
お力添えいただきありがとうございます。
ทางการ สุภาพ
Gracias por su ayuda en este asunto.
この件について話し合える日を心待ちにして
います。
ทางการ โดยตรง
Me complace la idea de discutir esto con usted.
さらに情報が必要な場合は・・・・
ทางการ โดยตรง
Si requiere más información...
誠にありがとうございました。
ทางการ โดยตรง
Apreciamos hacer negocios con usted.
私までご連絡ください。電話番号は・・・・
です。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número
directo es...
お返事を楽しみに待っています。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Espero tener noticias de usted pronto.
หน้า 5
28.04.2017
ธุรกิจ
อีเมล
敬具
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Atentamente,
敬白
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respetuosamente,
敬具
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Saludos,
Saludos,
よろしくお願い致します。
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน
หน้า 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
28.04.2017