Svenska (Swedish)

Snabbstartsguide
00825-0112-4697, vers. EA
November 2014
Rosemount 848T FOUNDATION™-fältbuss
temperaturtransmitter för hög densitet
Enhetsversion 7 – ny DD/CFF-version fordras
Snabbstartsguide
November 2014
OBS!
Denna startguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 848T. Den innehåller inte anvisningar
om detaljerad konfiguration, diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken för
Rosemount 848T (dokument-nr 00809-0112-4697) för ytterligare instruktioner. Handboken och denna guide
finns även i elektroniskt format på www.rosemount.com.
VARNING!
Explosioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala,
nationella och internationella standarder och normer samt vedertagen praxis. Se avsnittet med
typgodkännande i referenshandboken för begränsningar som associeras med säker installation.
Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall.
Installera och dra åt temperaturmätfickor eller sensor innan tryck anbringas.
 Avlägsna inte temperaturmätfickor under användning.

Elektrisk stöt kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i ledningar kan orsaka elstötar.
FÖRSIKTIGHET!
Transportinformation för trådlösa produkter:
Denna enhet levereras utan batteriet installerat. Ta ur strömförsörjningsenheten innan du skickar enheten.
Batterimodulen består två primära litiumbatterier av storlek C. Transport av primära litiumbatterier regleras
av U.S. Department of Transportation, IATA (International Air Transport Association), ICAO (International
Civil Aviation Organization) och ARD (European Ground Transportation of Dangerous Goods). Det åligger
avsändaren att se till att samtliga ovanstående samt tillämpliga lokala krav uppfylls. Konsultera gällande
bestämmelser och krav före transport.
Innehållsförteckning
Montering av transmittern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inkoppling och matning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollera märkbricka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Verifiera transmitterns konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Produktcertifieringar — 848T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Snabbstartsguide
November 2014
Steg 1. Montering av transmittern
Montera på en DIN-skena utan kopplingsutrymme
1. Dra upp DIN-skenans fästklämma som finns upptill på transmitterns baksida.
2. Haka fast DIN-skenan i spåren på transmitterns nederdel.
3. Luta 848T och placera den på DIN-skenan. Släpp fästklämman.
Figur 1. Montera 848T på en DIN-skena
848T without
installed enclosure
A
B
DIN Rail
C
DIN Rail Mounting Clip
A. 848T utan kapsling installerad
B. DIN-skena
C. Fästklämma för DIN-skenan
Montera på en panel med kopplingsutrymme
Figur 2. Kapsling av aluminium/plast
A
Aluminum or Plastic Junction Box
Mounting
screws
B
C
Panel
A. Kopplingsutrymme av aluminium eller plast
B. Fästskruvar (4)(1)
C. Panel
1. Montera med hjälp av fyra 1/4-20 x 1,25-tums skruvar.
3
November 2014
Snabbstartsguide
Figur 3. Kopplingsutrymme av rostfritt stål
A
Aluminum or Plastic Junction Box
Mounting
screws
B
C
Panel
A. Kopplingsutrymme av rostfritt stål
B. Fästskruvar (2)(1)
C. Panel
1. Montera med två 1/4-20 x 1/2 tums skruvar.
Montera på ett 2-tums rörstativ
Använd det extra monteringsfästet (tillvalskod B6) för att montera modell 848T
på ett 2-tums rörstöd vid användning av kopplingsutrymme.
Figur 4. Kopplingsutrymme av aluminium/plast
260
(10,2)
10.2 (260)
5.1 (130)
130
(5,1)
1676.6
(167)(1)
(6,6)
Framsida
Sida
1. Fullständigt monterat.
Figur 5. Kopplingsutrymme av rostfritt stål
114
4.7 (114)
(4,7)
Framsida
1. Fullständigt monterat.
4
7.5 (190)
190
Fully(1)
(7,5)
Assembled
Sida
Snabbstartsguide
November 2014
Figur 6. Monterad på ett vertikalt rör
Kopplingsutrymme av aluminium/plast
Kopplingsutrymme av rostfritt stål
Steg 2. Inkoppling och matning
Strömmen är polaritetsokänslig, vilket innebär att användaren kan ansluta
FOUNDATIONS positiva (+) eller negativa (—) fältbusstrådar till endera
FOUNDATION-fältbusskabelterminal på kopplingsplinten.
Användning av kabelförskruvningar
1. Avlägsna de fyra kåpskruvarna för att avlägsna locket till kopplingsutrymmet.
2. Led sensor- och ström-/signalledningarna genom rätt kabelförskruvningar
med hjälp av de förinstallerade kapslingarna.
3. Installera sensorkablarna i rätt skruvterminal.
4. Anslut FOUNDATION-fältbussledningarna till skruvterminalerna.
5. Sätt tillbaka FOUNDATION-fältbusskåpan och dra åt alla kåpskruvar.
Användning av kabelanslutningar
1. Skruva loss de fyra kåpskruvarna för att avlägsna locket till
kopplingsutrymmet.
2. Avlägsna de fem kabelpluggarna och installera kabelförskruvningarna
(tillhandahålls av kunden).
3. Led kablarna parvis genom respektive kabelförskruvning.
4. Installera sensorkablarna i rätt skruvterminal.
5. Anslut FOUNDATION-fältbussledningarna till skruvterminalerna.
6. Sätt tillbaka skyddskåpan och dra åt alla kåpskruvar.
5
November 2014
Snabbstartsguide
Figur 7. Kabelanslutningar
Kabelförskruvningar
J
EG
A C
Kabelanslutningar
I
F
D
A B C
E
F H
B D
A. Sensor 1
B. Sensor 2
C. Sensor 3
D. Sensor 4
E. Sensor 5
F. Sensor 6
G. Sensor 7
H. Sensor 8
I. Matning/signal
J. Kåpskruv
A. Sensor 1 och 2
B. Sensor 3 och 4
C. Sensor 5 och 6
D. Sensor 7 och 8
E. Matning/signal
F. Kåpskruv
Sensorinkoppling och matning




Kompatibel med åtta individuellt konfigurerbara kanaler med kombinationer
av två- och tretråds resistansgivare, termokopplingar samt mV-, ohm- och
mA-sensorer.
Alla sensor- och matningsanslutningar har en märkspänning på 42,4 VDC.
FOUNDATION -fältbussnätverk som drivs med en terminalspänning på
9,0—32,0 VDC och maximalt strömdrag på 22 mA.
För bästa möjliga nätverksprestanda bör skärmade partvinnad kabel
användas. Välj lämplig ledningsdiameter för att bibehålla minimispänningen
på 9,0 VDC.
Figur 8. Kopplingsschema för sensor
12-wire
2 3
RTD and
Tvåtråds
Ohms
resistansgivare
och ohm
13-wire
2 3
RTD and
Tretråds
Ohms*
1 2 3
Thermocouples
Ohms and
1 2 RTD
3
2-wire
with
Termokoppling/
Tvåtråds
Millivolts
Compensation
resistansgivare
ohm och mV
resistansgivare
med
Loop**
och ohm(1)
kompensationskrets(2)
1. Emerson Process Management erbjuder fyratrådssensorer för alla resistansgivare med enkelelement. Använd dessa
resistansgivare för konfigurationer med 3 tre trådar genom att klämma fast den fjärde tråden eller lämna den
urkopplad och isolerad med eltejp.
2. Transmittern måste konfigureras för minst en tretrådig resistansgivare för att kunna identifiera en resistansgivare
med en kompensationskrets.
Ledningarna på tretråds resistansgivare för den här enheten är annorlunda
jämfört med vissa tidigare 848T-modeller. Var uppmärksam på
kopplingsschemat på dekalen, i synnerhet om enheten ersätter ett äldre
instrument.
6
Snabbstartsguide
November 2014
Inkoppling av analoga ingångar
Figur 9. 848T kopplingsschema för analoga ingångar
Analog ingångsanslutningar
Input Connectors
Analoga
Analog
Transmitters
Analoga
transmittrar
Power Supply
Matning
sörjning
Typisk konfiguration för FOUNDATION-fältbussnätverk
OBS!
Varje segment i FOUNDATION-fältbussens trunkledning måste avslutas i båda ändar.
Integrerad strömutjämnare
och filter
1900 m (6234 fot) max.
(beroende på kabelns egenskaper)
Avslutningar
(trunkledning)
FOUNDATION™-fältbussvärd eller konfigurationsverktyg
(påsticksledning)
(påsticksledning)
Matning
Signalkabel
7
November 2014
Snabbstartsguide
Jorda transmittern
Ordentlig jordning är ytterst viktigt för tillförlitliga temperaturavläsningar.
Ojordade termoelement-, mV- och resistansgivar-/ohmingångar
Alternativ 1
1. Anslut FOUNDATION-fältbussens skärmade signalkabel till sensorns
kabelskärm(ar).
2. Kontrollera att de två skärmarna är ihopbundna och elektriskt isolerade från
transmitterns hus.
3. Jorda skyddet endast vid matningens ända.
4. Kontrollera att sensorskärmen/sensorskärmarna är elektriskt isolerad från
omgivande jordad utrustning.
B
C
A
A. Sensorkablar
B. 848T
D
C. Matning
D. Kabelskärmens jordningspunkt
Alternativ 2
1. Anslut sensorkabelskärmen/sensorkabelskärmarna till transmitterhuset
(endast om huset är jordat).
2. Kontrollera att sensorskärmen/sensorskärmarna är elektriskt isolerad(e)
från omgivande utrustning som kan vara jordad.
3. Jorda FOUNDATION-fältbussens signalkabelskärm vid matningsänden.
C
B
A
D
A. Sensorkablar
B. 848T
C. Matning
D. Kabelskärmens jordningspunkt
Jordade termokopplingsingångar
1. Jorda sensorns kabelskärm(ar) vid sensorn.
2. Kontrollera att sensorledningarna och FOUNDATION-fältbussens
signalkabelskärmar är elektriskt isolerade från transmitterhuset.
3. Anslut inte FOUNDATION-fältbussens signalkabelskärm till sensorns
kabelskärm(ar).
8
Snabbstartsguide
November 2014
4. Jorda FOUNDATION-fältbussens signalkabelskärm vid matningsänden.
B
C
A
D
A. Sensorkablar
B. 848T
C. Matning
D. Kabelskärmens jordningspunkt
Analoga enhetsingångar
1. Jorda den analoga signalkabeln vid de analoga enheternas strömförsörjning.
2. Kontrollera att den analoga signalkabeln och FOUNDATION-fältbussens
signalkabelskärmar för sensorledningarna är elektriskt isolerade från
transmitterhuset.
3. Anslut inte den analoga signalkabelskärmen till FOUNDATION-fältbussens
signalkabelskärm.
4. Jorda FOUNDATION-fältbussens signalkabelskärm vid
matningsspänningsänden.
B
E
A
F
D
C
G
A. Matning för analog enhet
B. 4-20 mA-krets
C. Analog enhet
D. 848T
E. FOUNDATION-fältbuss
F. Matning
G. Skärmens jordningspunkter
Transmitterskydd (tillval)
Jorda i enlighet med gällande elinstallationsnormer.
9
November 2014
Snabbstartsguide
Steg 3. Kontrollera märkbricka
Modell 848T är utrustad med en avtagbar
driftsättningsetikett som innehåller både enhets-ID
(den unika kod som identifierar en viss enhet vid
frånvaro av en enhetsetikett) och plats för att anteckna
enhetsetiketten (enhetens driftsidentifiering enligt
rör- och instrumenteringsschemat).
Vid användning av mer än en enhet på ett Foundation
fältbussegment kan det vara svårt att identifiera vilken
enhet som befinner sig på en viss plats. Den avtagbara
etiketten kan underlätta identifieringen genom att
koppla enhets-ID till dess fysiska placering. Installatören
ska notera transmitterns fysiska placering både uppoch nertill på etiketten. Nederdelen ska rivas av för varje
enhet på segmentet och användas för idrifttagning av
segmentet i kontrollsystemet.
Steg 4. Verifiera transmitterns konfiguration
Konfigurationerna visas och utförs på olika sätt på de enskilda FOUNDATIONfältbussvärdarna eller -konfigurationsverktygen. Vissa använder
enhetsbeskrivningar (DD) eller DD-guider för att konfigurera och visa data på
samma sätt på alla plattformar. Det finns inget krav på att en värd eller ett
konfigurationsverktyg ska ha stöd för dessa funktioner.
Följande är minsta konfigurationskrav för en temperaturmätning. Denna guide är
utformad för system som inte använder enhetsbeskrivningar. En fullständig lista
över parametrar och konfigurationsinformation finns i referenshandboken till
Rosemount 848T (dokument-nr 00809-0112-4697).
Sensortransduktorplint
Detta block innehåller temperaturmätningar för alla åtta sensoringångar. Den
innehåller även information om sensortyper, ingenjörsenheter, dämpning och
diagnostik. Som ett absolut minimum ska parametrarna verifieras i Tabell 1 för
varje enskild sensortransduktorplint.
Tabell 1. Parametrar för sensortransducerblock
10
Parameter
Anmärkning
Typical Configuration (Typisk konfiguration)
—
Configure Input (Konfigurera ingång)
—
SENSOR_1_CONFIG.SENSOR
Exempel: ”PT100_A_385: 3-wire”
Snabbstartsguide
November 2014
Funktionsblock för analoga ingångar (AI)
AI-blocket bearbetar mätningar från fältutrustning och gör utdata tillgängliga
för andra funktionsblock. AI-blockets utstorhet anges i tekniska enheter och
innehåller en status som indikerar mätningarnas kvalitet. Använd kanalnumret
för att definiera variabeln som AI-blocket bearbetar. Som ett absolut minimum
ska parametrarna för AI-blocken verifieras i Tabell 2.
Tabell 2. Parametrar för AI-block(1)
Parameter
Anmärkning
CHANNEL (Kanal)
Alternativ:
Sensor 1 — 8
Differential Sensors 1 — 4 (Differentialsensor 1—4)
Höljestemperatur
L_TYPE
Ställs in på ”DIRECT” (Direkt) för de flesta mätningar
Ställ in önskat mätområde och enheter. Mätenheten måste vara
någon av följande:
XD_SCALE



LO_LO_LIM
(Låg-låggräns)



°F
°R
K

mA
För ”DIRECT” L_TYPE ska OUT_SCALE ställas in så den
överensstämmer med XD_SCALE
OUT_SCALE
HI_HI_LIM
mV
Ohm
°C
HI_LIM
LO_LIM
Processlarm.
Måste ligga inom intervallet som anges av ”OUT_SCALE”
1. Konfigurera ett AI-block för varje önskad mätning.
OBS!
För att göra ändringar för AI-blocket måste BLOCK_MODE (TARGET) ställas in på OOS (Out of service
— ur funktion). När ändringarna har gjorts ska BLOCK_MODE TARGET ställas in på AUTO igen.
11
November 2014
Snabbstartsguide
Funktionsblock för flera analoga ingångar (MAI)
MAI-blocket bearbetar upp till åtta mätningar från fältutrustning och gör utdata
tillgängliga för andra funktionsblock. Utdatavärdet av MAI-blocket räknas i
ingenjörsenheter och innehåller en status som indikerar mätningarnas kvalitet.
Använd kanalnumret för att definiera variablerna som MAI-blocket bearbetar.
Som ett absolut minimum ska parametrarna för MAI-blocket verifieras i Tabell 3.
Tabell 3. Parametrar för MAI-block
Parameter
Anmärkning
CHANNEL (Kanal)
Alternativ:
Channels 1 — 8 (Kanal 1—8)
Egna inställningar (se referenshandbok till Rosemount 848T för mer
information).
L_TYPE
Ställs in på ”DIRECT” (Direkt) för de flesta mätningar
Ställ in önskat mätområde och enheter. Mätenheten måste vara någon av
följande:
XD_SCALE



OUT_SCALE
OBS!
mV
Ohm
°C



°F
°R
K

mA
För ”DIRECT” L_TYPE ska OUT_SCALE ställas in så den överensstämmer med
XD_SCALE
För att göra ändringar för MAI-blocket måste BLOCK_MODE (TARGET) ställas in på OOS (Out of
service — ur funktion). När ändringarna har gjorts ska BLOCK_MODE TARGET ställas in på AUTO igen.
12
November 2014
Snabbstartsguide
Produktcertifieringar – 848T
Information om EU-direktiv
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns i slutet av snabbstartsguiden.
Den senaste versionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns på
www.rosemount.com.
FM Approvals intyg för användning i
icke-explosionsfarliga miljöer
Som en rutinåtgärd har transmittern undersökts och testats — för att kontrollera
att utförandet uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och
brandskyddsmässiga krav — av FM Approvals, ett nationellt erkänt
testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL])
auktoriserat av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA,
USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket).
Installera utrustning i Nordamerika
Enligt amerikanska NEC (National Electrical Code) och CEC (Canadian Electrical
Code) får divisionsmärkt utrustning användas i zoner och zonmärkt utrustning i
divisioner. Markeringarna måste vara lämpliga för områdesklassificering, gas- och
temperaturklass. Denna information definieras tydligt i respektive koder.
USA
I5
FM egensäkerhet och gnistfrihet
Intyg:
3011568
Standarder: FM-klass 3600:1998, FM-klass 3610:2010, FM-klass 3611:2004,
FM-klass 3810:2005, ANSI/ISA 60079-0:2009, ANSI/ISA 60079-11:2009,
NEMA 250:1991, IEC 60529:2011
Märkdata: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; T4(-50 °C ≤Ta ≤+60 °C); NI CL I, DIV 2,
GP A, B, C, D; T4A(-50 °C ≤Ta ≤+85 °C); T5(-50 °C ≤Ta ≤+70 °C) vid
installation i enlighet med Rosemount-ritning 00848-4404
OBS!
Transmittrar märkta som gnistfria KL. 1, DIV. 2 kan installeras i division 2-miljöer med hjälp av
allmänna division 2-inkopplingsmetoder eller gnistfri fältledning. Se ritning 00848-4404.
13
November 2014
Snabbstartsguide
IE
FM FISCO
Intyg:
3011568
Standarder: FM-klass 3600:1998, FM-klass 3610:2010, FM-klass 3611:2004,
FM-klass 3810:2005, ANSI/ISA 60079-0:2009, ANSI/ISA 60079-11:2009,
NEMA 250:1991, IEC 60529:2011
Märkdata: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; T4(-50 °C ≤Ta ≤+60 °C); NI CL I, DIV 2,
GP A, B, C, D; T4A(-50 °C ≤Ta ≤+85 °C); T5(-50 °C ≤Ta ≤+70 °C) vid
installation i enlighet med Rosemount-ritning 00848-4404
N5
Explosionssäker och dammgnistsäker
Intyg:
3011568
Standarder: FM-klass 3600:1998, FM-klass 3611:2004, FM-klass 3810:2005,
ANSI/ISA 60079-0:2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2011
Märkdata: NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; DIP CL II/III, DIV 1, GP E, F, G;
T4A(-50 °C ≤Ta ≤ +85 °C); T5(-50 °C ≤Ta ≤ +70 °C) vid installation
enligt Rosemount-ritning 00848-4404; typ 4X
NK
Gnistfri
Intyg:
3011568
Standarder: FM-klass 3600:1998, FM-klass 3611:2004, FM-klass 3810:2005,
ANSI/ISA 60079-0:2009, NEMA 250:1991, IEC 60529:2001
Märkdata: NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; T4A(-50 °C ≤Ta ≤ +85 °C);
T5(-50 °C ≤Ta ≤ +70 °C) vid installation enligt Rosemount-ritning
00848-4404
OBS!
Endast N5 och NK är giltiga med S002-tillvalet.
Tabell 4. Enhetsparametrar
FÄLTBUSS
(ingång)
14
FISCO
(ingång)
Gnistfri
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
VOC = 12,5 V
VMAX = 30 V
VMAX = 17,5
VMAX = 42,4
IMAX = 300 mA
IMAX = 380 mA
Ci = 2,1 nF
ISC= 4,8 mA
Pi = 1,3 W
Pi = 5,32 W
Li = 0
PO = 15 mW
Ci = 2,1 nF
Ci = 2,1 nF
—
CA = 1,2 μF
Li = 0
Li = 0
—
LA = 1 H
November 2014
Snabbstartsguide
Kanada
E6
I6
IF
N6
CSA explosionssäker, dammgnistsäker, division 2 (JX3-hölje krävs)
Intyg:
1261865
Standarder: CAN/CSA C22.2 Nr. 0-M91 (R2001), CSA-Std. C22.2 Nr. 25.1966
CSA Std. C22.2 nr 30-M1986, CAN/CSA C22.2 nr 94-M91,
CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 nr 213-M1987,
CSA Std. C22.2 nr 60529:05
Märkdata: Explosionssäker för klass I, division 1, grupp B, C och D;
T4(-40 °C ≤Ta ≤ +40 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-1041; damm-gnistsäker för klass II, division 1,
grupp E, F och G; klass III; klass I, division 2, grupp A, B, C och D;
T3C(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-4405; rörtätning krävs
CSA-egensäker och division 2
Intyg:
1261865
Standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-M91 (R2001), CAN/CSA C22.2 nr 94-M91,
CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 nr 157-92,
CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 nr 60529:05
Märkdata: Egensäker för klass I, division 1, grupp A, B, C och D;
T3C (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-4405; klass I, division 2, grupp A, B, C, D;
T3C(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-4405
CSA FISCO
Intyg:
1261865
Standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-M91 (R2001), CAN/CSA C22.2 nr 94-M91,
CSA Std. C22.2 Nr. 142-M1987, CSA Std. C22.2 nr 157-92,
CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 nr 60529:05
Märkdata: Egensäker för klass I, division 1, grupp A, B, C och D;
T3C (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-4405; klass I, division 2, grupp A, B, C, D;
T3C(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt Rosemountritning 00848-4405
CSA Division 2 och dammgnistssäker (hölje krävs)
Intyg:
1261865
Standarder: CAN/CSA C22.2 nr 0-M91 (R2001), CSA-std. C22.2 nr 30-M1986,
CAN/CSA C22.2 nr 94-M91, CSA-std. C22.2 nr 142-M1987,
CSA Std. C22.2 Nr. 213-M1987, CSA Std. C22.2 nr 60529:05
Märkdata: Klass I, division 2, grupp A, B, C och D; T3C(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid
installation enligt Rosemount-ritning 00848-4405; damm-gnistsäker
för klass II, division 1, grupp E, F och G; klass III; rörtätning krävs
15
November 2014
Snabbstartsguide
Europa
I1
ATEX egensäkerhet
Intygs-nr: Baseefa09ATEX0093X
Standarder: SS-EN 60079-0:2012, SS-EN60079-11:2012
Märkdata:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt
ritning 00848-4406
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20. Icke-metalliska skyddskåpor måste förhindra elektrostatiska
risker, och skyddskåpor av lätta legeringar eller zirkonium måste skyddas från
slag, stötar och friktion vid installation.
2. Utrustningen klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt
bestämmelse 6.3.13 i SS-EN 60079-11:2012. Hänsyn till detta måste tas vid
installation av utrustningen.
Tabell 5. Enhetsparametrar
IA
Fältbuss
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 30 V
Uo = 12,5 V
Ii = 300 mA
Io = 4,8 mA
Pi = 1,3 W
PO = 15 mW
Ci = 2,1 nF
Co = 1,2 μF
Li = 0
LO = 1 H
ATEX FISCO egensäkerhet
Intygs-nr: Baseefa09ATEX0093X
Standarder: SS-EN 60079-0:2012, SS-EN60079-11:2012
Märkdata:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C) vid installation enligt
ritning 00848-4406
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20. Icke-metalliska skyddskåpor måste förhindra elektrostatiska
risker, och skyddskåpor av lätta legeringar eller zirkonium måste skyddas från
slag, stötar och friktion vid installation.
2. Utrustningen klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt
bestämmelse 6.3.13 i SS-EN 60079-11:2012. Hänsyn till detta måste tas vid
installation av utrustningen.
Tabell 6. Enhetsparametrar
16
FISCO
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 17,5 V
Uo = 12,5 V
Ii = 380 mA
Io = 4,8 mA
Pi = 5,32 W
PO = 15 mW
Ci = 2,1 F
Co = 1,2 μF
Li = 0
LO = 1 H
Snabbstartsguide
November 2014
N1
ATEX typ n — med kapsling
Intygs-nr: Baseefa09ATEX0095X
Standarder: SS-EN 60079-0:2006, SS-EN60079-15:2005
Märkdata:
II 3 G Ex nA nL IIC T5(-40 °C ≤Ta ≤ +65 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
märkspänningen för apparatens strömförsörjning inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
NC
2. Elkretsen är direkt ansluten till jorden. Detta måste beaktas när apparaten
installeras.
ATEX typ n (utan kapsling)
Intygs-nr: Baseefa09ATEX0094U
Standarder: SS-EN 60079-0:2006, SS-EN60079-15:2005
Märkdata:
II 3 G Ex nA nL IIC T4(-50 °C ≤Ta ≤ +85 °C), T5(-50 °C ≤Ta ≤ +70 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Komponenten måste installeras i en lämplig typgodkänd skyddskåpa som ger
ett skydd på minst kapslingsklass IP54 och uppfyller tillämpliga material- och
miljökrav i SS-EN 60079-0:2006 och SS-EN 60079-15:2005.
2. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
märkspänningen för apparatens strömförsörjning inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
3. Elkretsen är direkt ansluten till jorden. Detta måste beaktas när apparaten
installeras.
OBS!
848T kan också installeras i en extern energibegränsad krets som Ex nL IIC. I det här fallet gäller
följande parametrar:
Tabell 7. Enhetsparametrar
Matning/buss
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 42,4 V
Uo = 12,5 V
Ci = 2,1 nF
Io = 2,5 mA
Li = 0
Co = 1000 μF
LO = 1 H
ND ATEX damm
Intygs-nr: BAS01ATEX1315X
Standarder: EN 50281-1-1:1998
Märkdata:
II 1 D T90 (-40 °C ≤Ta ≤ +65 °C); IP66
17
Snabbstartsguide
November 2014
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Användaren måste se till att högsta märkspänning och maximimärkström
(42,4 V, 22 mA, likström) inte överskrids. Alla anslutningar till andra apparater
eller associerade apparater ska kunna reglera spänningen och strömmen
motsvarande kategori ”ib” kretslopp i enlighet med EN 50020.
2. Komponentgodkänd EEx e-kabel med kabelingångar som kan upprätthålla ett
inträngningsskydd på minst IP66 på skyddskåpan ska användas.
3. Oanvända kabelingångshål måste fyllas igen med komponentgodkända
EEx e-blindpluggar.
4. Omgivningstemperaturområdet som används ska vara ytterst begränsande
angående anordningen, kabelförskruvning eller blindplugg.
Internationella
I7
IECEx egensäkerhet
Intygs-nr: IECEx BAS 09.0030X
Standarder: IEC 60079-0:2011, IEC60079-11:2011
Märkdata: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20. Icke-metalliska skyddskåpor måste förhindra elektrostatiska
risker, och skyddskåpor av lätta legeringar eller zirkonium måste skyddas från
slag, stötar och friktion vid installation.
2. Utrustningen klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt
bestämmelse 6.3.13 i SS-EN 60079-11:2012. Hänsyn till detta måste tas vid
installation av utrustningen.
IG
IECEx FISCO-egensäkerhet
Intygs-nr: IECEx BAS 09.0030X
Standarder: IEC 60079-0:2011, IEC60079-11:2011
Märkdata: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20. Icke-metalliska skyddskåpor måste förhindra elektrostatiska
risker, och skyddskåpor av lätta legeringar eller zirkonium måste skyddas från
slag, stötar och friktion vid installation.
18
Snabbstartsguide
November 2014
2. Utrustningen klarar inte det 500 V-isoleringstest som krävs enligt
bestämmelse 6.3.13 i SS-EN 60079-11:2012. Hänsyn till detta måste tas vid
installation av utrustningen.
Tabell 8. Enhetsparametrar
N7
FISCO
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 17,5 V
Uo = 12,5 V
Ii = 380 mA
Io = 4,8 mA
Pi = 5,32 W
PO = 15 mW
Ci = 2,1 nF
Co = 1,2 μF
Li = 0
LO = 1 H
ATEX typ n (med kapsling)
Intygs-nr: IECEx BAS 09.0032X
Standarder: IEC 60079-0:2004, IEC 60079-15:2005
Märkdata: Ex nA nL IIC T5(-40 °C ≤Ta ≤ +65 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
märkspänningen för apparatens strömförsörjning inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
NC
2. Elkretsen är direkt ansluten till jorden. Detta måste beaktas när apparaten
installeras.
ATEX typ n (utan kapsling)
Intygs-nr: IECEx BAS 09.0031U
Standarder: IEC 60079-0:2004, IEC 60079-15:2005
Märkdata: Ex nA nL IIC T4(-50 °C ≤Ta ≤ +85 °C), T5(-50 °C ≤Ta ≤ +70 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Komponenten måste installeras i en lämplig typgodkänd skyddskåpa som ger
ett skydd på minst kapslingsklass IP54 och uppfyller tillämpliga material- och
miljökrav i SS-EN 60079-0:2006 och SS-EN 60079-15:2005.
2. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
märkspänningen för apparatens strömförsörjning inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
3. Elkretsen är direkt ansluten till jorden. Detta måste beaktas när apparaten
installeras.
Brasilien
I2
INMETRO egensäkerhet
Intygs-nr: NCC 12.1156X
Standarder: ABNT NBR IEC 60079-0:2008 korrigerade versioner 2011,
ABNT NBR IEC 60079-11:2009, ABNT NBR IEC 60079-26:2008
korrigerade versioner 2009, ABNT NBR IEC 60079-27:2010
Märkdata: Ex ia IIC T4(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C)
19
November 2014
Snabbstartsguide
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20 och som är lämplig för tillämpningen enligt ABNT NBR IEC60079-0.
2. Utrustningen klarar inte det dielektriska styrketestet på 500 V enligt punkt
6.3.12 i ABNT NBR IEC60079-1. Detta ska man ta hänsyn till vid installationen,
se installationshandboken.
Tabell 9. Enhetsparametrar
IB
Fältbuss
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 30 V
Uo = 12,5 V
Ii = 300 mA
Io = 4,8 mA
Pi = 1,3 W
PO = 15 mW
Ci = 2,1 nF
Co = 1,2 μF
Li = 0
LO = 1 H
INMETRO-egensäkerhet
Intygs-nr: NCC 12.1156X
Standarder: ABNT NBR IEC 60079-0:2008 korrigerade versioner 2011,
ABNT NBR IEC 60079-11:2009, ABNT NBR IEC 60079-26:2008
korrigerade versioner 2009, ABNT NBR IEC 60079-27:2010
Märkdata: Ex ia IIC T4(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C)
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste installeras i en skyddskåpa med en kapslingsklass på
minst IP20 och som är lämplig för tillämpningen enligt ABNT NBR IEC60079-0.
2. Utrustningen klarar inte det dielektriska styrketestet på 500 V enligt punkt
6.3.12 i ABNT NBR IEC60079-1. Detta ska man ta hänsyn till vid installationen,
se installationshandboken.
Tabell 10. Enhetsparametrar
N2
20
Fältbuss
(ingång)
Sensorfältanslutning
(utgång)
Ui = 17,5 V
Uo = 12,5 V
Ii = 380 mA
Io = 4,8 mA
Pi = 5,32 W
PO = 15 mW
Ci = 2,1 nF
Co = 1,2 μF
Li = 0
LO = 1 H
INMETRO egensäker för zon 2
Intygs-nr: NCC 12.1182X
Standarder: ABNT NBR IEC 60079-0:2008 korrigerade versioner 2011,
ABNT NBR IEC 60079-11:2009
Märkdata: Ex ic IIC T5(-40 °C ≤Ta ≤ +65 °C) Gc
Snabbstartsguide
November 2014
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Utrustningen måste monteras i ett hölje som ger ett skydd på minst
kapslingsklass IP54, med material och tillverkning som täcks av kvalitetsintyg.
Om höljets material inte är av metall måste det ha en ytresistans på högst
1 G. Om skyddskåpan är tillverkad i en zirkoniumlegering måste den skyddas
mot slag, stötar och friktion vid installation.
2. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
matningsspänningen (42,2 VDC) inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
3. Den högsta miljötemperaturen begränsas till den lägsta temperatur som
omfattar utrustningen, kablarna, kabelförskruvningarna och pluggarna.
4. Elkretsen är direkt ansluten direkt till jord. Detta måste beaktas när
urustningen installeras.
Kina
I3
NEPSI-egensäkerhet
Intygs-nr: GYJ111365X
Standarder: GB3836.1-2000, GB3836.4-2000
Märkdata: Ex ia IIC T4
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Temperaturtransmittern får bara användas i en farlig miljö när den är
installerad i ett IP20(GB4208-2008)-hölje. Metallhöljet ska uppfylla kraven i
GB3836.1-2000 punkt 8. Hölje som inte är av metall ska uppfylla kraven i
GB3836.1-2000 punkt 7.3.
2. Apparaten klarar inte det 500 V rms-isoleringstest som krävs enligt punkt
6.4.12 i GB3836.4-2000.
3. Intervallet för omgivningstemperatur i utrustningen är T4(-50 °C ≤Ta ≤ +60 °C).
4. Parametrar:
Matnings-/kretsanslutningar (1-2)
Utgång
Max. utspänning:
Max.
utströmstyrka:
Max. uteffekt:
Max. utvändiga
parametrar:
Uo (V)
Io (mA)
Po(mW)
Co(μF)
Lo(H)
F
30
300
1,3
2,1
0
F (FISCO)
17,5
380
5,32
2,1
0
21
November 2014
Snabbstartsguide
OBS!
Parametrar som inte är FISCO (anges ovan) måste komma från en linjär strömförsörjning med en
resistansbegränsad anslutning.
Sensoruttag
Utgång
Anslutningar
F
1-8
Max.
utspänning:
Max.
utströmstyrka:
Max. uteffekt:
Max. utvändiga
parametrar:
Uo (V)
Io (mA)
Po(mW)
Co(μF)
Lo(H)
30
300
1,3
2,1
0
5. Produkten uppfyller de krav för FISCO-fältinstrument som anges i
IEC60079-27: 2008. För anslutning av en egensäker krets enligt FISCO-modell
gäller ovanstående FISCO-parametrar för denna produkt.
6. Produkten ska användas med Ex-godkänd apparatur för att åstadkomma ett
system för explosionsskydd som kan användas i miljöer med explosiv gas.
Ledningar och anslutningar ska uppfylla kraven i bruksanvisningen för
produkten och tillhörande utrustning.
7. Kablarna mellan transmitter och tillhörande apparatur ska vara skärmade
(kablarna måste ha isolerad kabelskärm). Skärmkabeln måste vara ordentligt
jordad på icke-farlig plats.
8. Slutanvändare får inte ändra några komponenter invändigt, utan ska rådgöra
med tillverkaren om saken för att undvika att skada produkten.
9. Under installation, drift och underhåll av den här produkten ska kraven i
följande standarder uppfyllas:
GB3836.13-1997, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 13: Repair and overhaul for apparatus used in explosive gas atmospheres”
(Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 13: Reparation och översyn
av utrustning använd i explosiv gasatmosfär).
GB3836.15-2000, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 15: Electrical installations in hazardous area (other than mines)” (Elektrisk
utrustning för explosiv gasatmosfär, del 15: Elinstallation i farliga miljöer [ej
gruvdrift]).
GB3836.16-2006, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 16: Inspection and maintenance of electrical installation (other than
mines)” (Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 16: Inspektion och
underhåll av elinstallation [ej gruvdrift]).
GB50257-1996, ”Code for construction and acceptance of electric device for
explosion atmospheres and fire hazard electrical equipment installation
engineering” (Norm för konstruktion och godkännande av elektrisk
utrustning för explosionsfarliga miljöer och teknik för installation av elektrisk
utrustning när brandrisk föreligger).
N3
22
NEPSI typ n
Intygs-nr: GYJ12.1035U
Standarder: GB3836.1-2010, GB3836.8-2003
Märkdata: Ex nA nL IIC T4/T5 Gc
Snabbstartsguide
November 2014
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. Komponenten klarar inte det elektriska 500 V-styrketest som definieras i
punkt 8.1 i GB3836.8-2003. Hänsyn till detta måste tas vid installation.
2. Komponenten måste installeras i en skyddskåpa av lämpligt typgodkännande
som ger ett skydd på minst kapslingsklass IP54 och uppfyller tillämpliga
material- och miljökrav i GB3836.1-2010 och GB3836.8-2003.
3. Åtgärder ska vidtas (utvändigt anordningen) för att förhindra att
märkspänningen för apparatens strömförsörjning inte överskrids på grund av
transientstörningar på mer än 40 %.
4. Följande intervall för omgivningstemperaturer gäller:
T-kod
Omgivningstemperatur
T4
-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
T5
-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
5. Max inspänning: 42,4 V
6. Slutanvändare får inte ändra några komponenter invändigt, utan ska rådgöra
med tillverkaren om saken för att undvika att skada produkten.
7. Under installation, drift och underhåll av produkten ska hänsyn tas till
bestämmelserna i följande standarder:
GB3836.13-1997, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 13:
Repair and overhaul for apparatus used in explosive gas atmospheres”
(Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 13: Reparation och översyn
av utrustning använd i explosiv gasatmosfär).
GB3836.15-2000, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 15:
Electrical installations in hazardous area (other than mines)” (Elektrisk
utrustning för explosiv gasatmosfär, del 15: Elinstallation i farliga miljöer [ej
gruvdrift]).
GB3836.16-2006, ”Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 16:
Inspection and maintenance of electrical installation (other than mines)”
(Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär, del 16: Inspektion och underhåll
av elinstallation [ej gruvdrift]).
GB50257-1996, ”Code for construction and acceptance of electric device for
explosion atmospheres and fire hazard electrical equipment installation
engineering” (Norm för konstruktion och godkännande av elektrisk utrustning
för explosionsfarliga miljöer och teknik för installation av elektrisk utrustning
när brandrisk föreligger).
Japan
I4
TIIS FISCO egensäkerhet (ia)
Intygs-nr: TC19713
Märkdata: IIC T4
H4
TIIS FISCO egensäkerhet (ib)
Intygs-nr: TC20737
Märkdata: IIC T4
Kombinationsintyg
KG
Kombination av I1/IA, I5/IE, I6/IF och I7/IG
23
November 2014
Snabbstartsguide
Kabelpluggar och -adaptrar
ATEX flamsäker och ökad säkerhet
Intygs-nr: FM13ATEX0076X
Standarder: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, IEC 60079-7:2007
Märkdata:
2 G Ex de IIC Gb
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. När gängadaptern eller blindplugg används med en kapsling för ökad säkerhet
typ ”e” ska ingreppsgängan tätas lämpligt sätt för att bibehålla
kapslingsklassen (IP) för kåpan.
2. Blindpluggen ska inte användas med någon adapter.
3. Blindplugg och den gängade adaptern ska ha antingen av NPT-gänga eller
metrisk gänga. G1/2 och PG 13,5 är endast godtagbara som gängtyper för
befintliga (äldre) utrustningsinstallationer.
IECEx flamsäker och ökad säkerhet
Intygs-nr: IECEx FMG 13.0032X
Standarder: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2007, IEC 60079-7:2006-2007
Märkdata: Ex de IIC Gb
Särskilda villkor för säker användning (x):
1. När gängadaptern eller blindplugg används med en kapsling för ökad säkerhet
typ ”e” ska ingreppsgängan tätas lämpligt sätt för att bibehålla
kapslingsklassen (IP) för kåpan.
2. Blindpluggen ska inte användas med någon adapter.
3. Blindplugg och den gängade adaptern ska ha antingen av NPT-gänga eller
metrisk gänga. G1/2 och PG 13,5 är endast godtagbara som gängtyper för
befintliga (äldre) utrustningsinstallationer.
Tabell 11. Gängstorlekar för kabelpluggar
Gänga
Identifieringsmärke
M20 x 1,5
1
/2 — 14 NPT
G1/2
M20
1
/2 NPT
G1/2
Tabell 12. Gängstorlekar på gängadaptrar
Hangänga
24
Identifieringsmärke
M20 x 1,5 — 6H
M20
1/2 — 14 NPT
1/2 — 14 NPT
3/4 — 14 NPT
3/4 — 14 NPT
Hongänga
Identifieringsmärke
M20 x 1,5 — 6H
M20
1/2 — 14 NPT
1/2 — 14 NPT
PG 13,5
PG 13,5
Snabbstartsguide
November 2014
Ytterligare intyg
SBS ABS-typgodkännanden (American Bureau of Shipping)
Intygs-nr:
011-HS771994C-1-PDA
ABS-regler:
2013 års regler om stålfartyg 1-1-4/7.7, 1-1— bilaga 3, 4-8-3/1.7,
4-8-3/13.1
SBV BV-typgodkännanden (Bureau Veritas)
Intygs-nr:
26325/A1 BV
Krav:
Bureau Veritas regler för klassificering av stålfartyg
Tillämpning: Klassanmärkningar: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT and AUT-IMS
SDN Det Norske Veritas (DNV) typgodkännande
Intygs-nr:
A-13246
Avsett bruk:
Det Norske Veritas regler för klassificering av fartyg,
höghastighetsfartyg och lätta fartyg och Det Norske Veritas
offshorenormer.
Tillämpning:
Platsklasser
Temperatur
D
Luftfuktighet
B
Vibration
A
EMC
B
Kapsling
B/IP66: Al
C/IP66: SST
SLL Lloyd’s Registers (LR) typgodkännande
Intygs-nr:
11/60002 (E2)
Tillämpning: Miljökategorier ENV1, ENV2, ENV3 och ENV5
25
Snabbstartsguide
November 2014
Figur 10. EG-försäkran om överensstämmelse för temperaturtransmitter 848TX
26
November 2014
Snabbstartsguide
27
Snabbstartsguide
28
November 2014
Snabbstartsguide
November 2014
EG-försäkran om överensstämmelse
Nr.: RMD 1047 Rev. H
Vi,
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
intygar på eget ansvar att produkten
Temperaturtransmitter, modell 848T
tillverkade av
Rosemount Inc.
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN 55317-9685
USA
till vilken denna försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EG-direktiv,
inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogade tabell.
Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniserade
standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EG anmält organ,
vilket framgår av bifogad tabell.
Vice President of Global Quality
(befattning – textad)
Kelly Klein
9 aug 2013
(namn – textat)
(datum för utfärdande)
Sidan 1 av 3
Dokumentvers.: 2013_A
29
November 2014
Snabbstartsguide
EG-försäkran om överensstämmelse
Nr.: RMD 1047 Rev. H
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG)
Alla modeller
Harmoniserade standarder: EN 61326-1:2006, EN 61326-2-3:2006
ATEX-direktivet (94/9/EG)
Temperaturtransmitter, modell 848T
Baseefa 09ATEX0093X – egensäkerhetsintyg
Utrustning grupp II, kategori 1 G
Ex ia IIC T4 Ga
Harmoniserade standarder:
EN 60079-0:2012; EN 60079-11:2012
Baseefa09ATEX0095X – typ n-intyg
Utrustning grupp II, kategori 3 G [Ex nA nL IIC T5 (-40 °C ”7D” °C)]
Harmoniserade standarder: EN60079-15:2005
SS-EN 60079-0:2006 (en genomgång av den harmoniserade standarden
SS-EN 60079-0:2009 ger inte vid handen några avsevärda relevanta förändringar
för denna utrustning, varför SS-EN 60079-0:2006 alltjämt representerar den
senaste tekniken)
Baseefa 09ATEX0094U – typ n-komponentintyg
Utrustning grupp II, kategori 3 G (Ex nA nL IIC T5–T4)
T5 (-50 °C ”7D”ƒ&7-50 °C ”7D”ƒ&
Harmoniserade standarder: EN60079-15:2005
Övriga standarder: SS-EN 60079-0:2006 (en genomgång av den harmoniserade
standarden SS-EN 60079-0:2009 ger inte vid handen några avsevärda relevanta
förändringar för denna utrustning, varför SS-EN 60079-0:2006 alltjämt
representerar den senaste tekniken)
BAS01ATEX1315X – dammintyg
Utrustning grupp II, kategori 1 D (T90 °C Tamb -40 °C WLOOƒ&,3
Harmoniserade standarder:
Övriga standarder: SS-(1-1-1:HQgenomgång av de harmoniserade
standarderna SS-EN 60079-0:2009 och SS-EN 60079-31 ger inte vid handen
några avsevärda relevanta förändringar för denna utrustning, varför
SS-(1-1-1:DOOWMlPWUHSUHVHQWHUDUGHQVHQDVWHWHNQLNHQ
Sidan 2 av 3
30
Dokumentvers.: 2013_A
Snabbstartsguide
November 2014
EG-försäkran om överensstämmelse
Nr.: RMD 1047 Rev. H
Anmälda organ för CE-typutvärderingsintyg enligt ATEX-direktivet
Baseefa >1XPPHUSnXQGHUUlWWDGP\[email protected]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9JN
Storbritannien
Anmält organ för kvalitetssäkring enligt ATEX-direktivet
Baseefa [NummeUSnXQGHUUlWWDGP\[email protected]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9JN
Storbritannien
Sidan 3 av 3
Dokumentvers.: 2013_A
31
*00825-0106-4697*
Snabbstartsguide
00825-0112-4697, vers. EA
November 2014
Rosemount Inc.
Emerson Process Management AB
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
Emerson Process Management
Latin America
8200 Market Boulevard
Chanhassen, MN, USA 55317
Tfn: (inom USA): 800-999-9307
Tfn (övr. världen): +1-952-906-8888
Fax: +1-952-949-7001
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Tfn: +65-6777 8211
Fax: +65-6777 0947/6777 0743
Box 1053
S-65115 Karlstad
Sverige
Tfn: +46 (54) 17 27 00
Fax: +46 (54) 21 28 04
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise, Florida 33323 USA
Tfn: 954 846 -5030
Emerson Process Management
GmbH & Co. OHG
Argelsrieder Feld 3
82234 Wessling, Tyskland
Tfn: +49 8153 939 -0
Fax: (49) 8153 939-172
Beijing Rosemount Far East
Instrument Co., Limited
No. 6 North Street, Hepingli,
Dong Cheng-distriktet
Peking 100013, Kina
Tfn: +86-10-6428 2233
Fax: +86-10-6422 8586
© 2014 Rosemount Inc. Med ensamrätt. Alla varunamn tillhör respektive ägare.
Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co.
Rosemount och Rosemounts logotyp är registrerade varumärken som tillhör
Rosemount Inc.
FOUNDATION fältbuss är ett varumärke som tillhör Fieldbus Foundation.