Telugu

బ్రహ్మ సూక్త మ్
బ్రహ్మ జగ్యానమ్ ప్రథమమ్ ప్ురస్యతత్ | వి సీమతహ్ సురుచొ వెన
ఆవహ్ |
స బ్ుధ్నియా ఉప్మా అసా విశ్యాహ్ | సతశ్చ యొనిమసతశ్చ వివహ్
||౧
om
పితా విరయజాముుశ్భొ రయీణామ్ | అనత రిక్శమ్ విశ్వరూప్ ఆవివెశ్ |
a.
c
తమర్కైరభ్ారచనిత వథసమ్ | బ్రహ్మ సనత మ్ బ్రహ్మణా వరధ యనత హ్ ||౨
బ్రహ్మ సూక్త మ్
gm
బ్రహ్మ దెవయనజనయత్ | బ్రహ్మ విశ్వమిదమ్ జగత్ |
ou
si
బ్రహ్మణహ్ క్శతరమ్ నిరిమతమ్ | బ్రహ్మ బ్రరహ్మణ ఆతమనా ||౩
.y
అనత రసిమనిిమె లొకయహ్ | అనత రివశ్వమిదమ్ జగత్ |
w
బ్రహ్మమవ భ్ూతానామ్ జ్ాశ్ా మ్ | తెన కొఅరహతి సపరిధతుమ్ ||౪
w
w
బ్రహ్మన్ దెవయసత య
ర సిత గ
ర మశత్ | బ్రహ్మనిిన్ ర ప్రజాప్తీ |
బ్రహ్మన్ హ్ విశ్యవ భ్ూతాని | నావీవయనత హ్ సమాహితా ||౫
చతసర ఆశ్యహ్ ప్రచరనత వగియహ్ | ఇమమ్ నొ యగామ్ నయతు
ప్రజానన్ి |
ఘ్ుుతమ్ పినవనిజరగ్మమ సువీరమ్ | బ్రహ్మ సమిదభవతాాహ్ుతీనామ్
||౬