ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΡ. ΤΑΥΤ.: ………………..…… ΚΩ∆. ΥΠΟΨ.: …………..…
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……….….....………..………………………………
ΟΝΟΜΑ: ………….….… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ……..………….
ΣΧΟΛΕΙΟ: ………………………………… ΤΜΗΜΑ: ….....…...
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ………...………….…………………..
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
:ΑΓΓΛΙΚΑ 4ωροΤ.Σ.(ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :23/05/2014
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΥO (2) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
HIGHER AND TERTIARY EDUCATION
PANCYPRIAN EXAMINATIONS 2014
HOTEL AND CATERING SCHOOLS
IV. LISTENING SKILLS
(20 MARKS)
Restaurants and food
EXERCISE 1
Choose the correct answer a, b or c.
(5x1=5 marks)
1. Nando’s restaurant mainly serves _______.
a. fish
b. chicken
c. pork
2. Nando’s restaurant is _______ style.
a. Spanish
b. Chinese
c. Portuguese
3. At Napoli restaurant, pizza usually has a thin _______.
a. base
b. topping
c. mixture
4. At Napoli restaurant, the ingredients are _______.
a. chilled
b. expensive
c. fresh
5. At Ramen Noodle shop, one bowl of noodles costs _______ .
a. 5 dollars
b. less than 5 dollars
c. more than 5 dollars
Page 1of 2
EXERCISE 2
Decide if the sentences are True or False. Put a tick (√) in the appropriate box.
(3x1=3 marks)
True
False
1. Mexican, Indian, Vietnamese and Thai food is spicy.
2. Green apples are usually sour.
3. Thai curry is horrible.
EXERCISE 3
Underline the correct word in brackets.
̶
My favourite food is Okonomoyaki.
Japanese) food.
(12x1=12 marks)
Okonomoyaki is a 1. (Chinese /
It’s similar to an English 2. (pancake / biscuit) but it
involves different types of 3. (corn / cabbage), meats and an egg. They are
mixed together and then in the 4. (cafeteria / restaurant) you would cook it in
front of yourself and it’s very delicious. Usually, you have 5. (barbecue / beef)
sauce and mayonnaise on top. I also like paella, which is Spanish food. It
has 6. (brown / yellow) rice, lots of different types of seafood and sometimes
it can be spicy.
̶
Pizza is my favourite food. I like it because you can have pizza every day and
it can be different each time. My favourite 7. (ingredients / toppings) on pizza
are pepperoni, mushrooms, basil, 8. (garlic / ginger). I like lots of 9. (cream /
cheese) also. Olives are really good on pizza as well. I like pizza with a 10.
(thin / thick) crust but I like the crust to also be 11. (soft / crunchy). I know
how to make pizza quite welI and I think some of the best pizzerias that you
can go to usually serve it with olive oil, chillies and 12. (mozzarella /
parmesan) cheese. That’s how I like it.
Sources: http://www.elllo.org/english/Mixer051/T061‐Food.htm http://www.elllo.org/english/0201/225‐Steve‐Pizza.htm http://www.elllo.org/english/Mixer126/T127‐Restaurant.htm Page 2of 2