SIEMENS  6XV1440-2KH32

SIEMENS 6XV1440-2KH32

technical documentation