Compusory Acquistion Notice 24Mar2015

Klassifikation av sjukdomar m m 1968
Systematisk förteckning
[ICD8]
Underlaget till denna utgåva av Klassifikation av sjukdomar, ICD8, är hämtat från Spriterm (version
Classic_3_072). Den i förordet förklarade användningen av asterisk (*) för att markera vissa avvikelser från regler för kodning av vissa subkategorier har av praktiska skäl i denna utgåvad ändrats
till numrerade fonoter.
2
Innehållsförteckning
Preface in English ............................................................................................................................................. 4
Förord
...................................................................................................................................................... 5
Bruksanvisning .................................................................................................................................................. 6
I.
Morbi infectiosi et parasitarii
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar. ....................................................................... 12
II.
Neoplasmata
Tumörer ................................................................................................................................................ 30
III.
Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar ......................................................................................................... 47
IV.
Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Blodbildande organens och blodets sjukdomar ........................................................................ 54
V.
Morbi mentis
Mentala rubbningar ........................................................................................................................... 57
VI.
Morbi systematis nervosi et organorum sensuum
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar ......................................................................... 64
VII.
Morbi organorum circulationis
Cirkulationsorganens sjukdomar .................................................................................................. 75
VIII. Morbi organorum respirationis
Andningsorganens sjukdomar........................................................................................................ 84
IX.
Morbi organorum digestionis
Matsmältningsorganens sjukdomar .............................................................................................. 90
X.
Morbi organorum urogenitalium
Uro-genitalorganens sjukdomar .................................................................................................. 100
XI.
Complicationes gravidarum, parientium et puerperarum
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet ............................................... 108
XII.
Morbi cutis et subcutis
Hudens och underhudens sjukdomar ......................................................................................... 116
XIII. Morbi systematis musculosceletalis et telae conjunctivae
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven ...................................................... 122
XIV. Maleformationes congenitae
Medfödda missbildningar ............................................................................................................. 127
XV.
Causae quaedam morborum neonatorum et mortis perinatalis
Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet ............................................................. 136
XVI. Symptomata et casus male definiti
Symptom och ofullständigt preciserade fall ............................................................................ 141
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning .................................................................................. 147
Kompletterande klassifikation (Y-serien) .............................................................................................. 186
3
Preface in English
This edition of the 1965 version of the ICD is an adaptation mainly for hospital indexing and
morbidity statistics.
It differs from the ICD mainly by a more detailed specification on subcategories. The principle has been to keep the digits in the ICD unchanged and give the further specification in a
fifth digit. The rare deviations from this rule have been indicated by an asterisk (*) immediately after the codenumber accompanied by an explanation in a footnote (example: No. 378).
In no case a three-digit category has been affected (except in the E-series; see below). The
insertion of certain numbers for "suspected" cases has not been regarded as a deviation (example 000,97). In the case of poisoning by drugs, the hospitals have been instructed to apply,
whenever applicable, a separately printed list of pharmaceutics (Pharmaceutical Specialities in
Sweden, FASS) instead of the ICD numbers N 960-N 977.
The sections A and B in chapter XVII have been reversed and the N deleted from the code
numbers, which is of course only a formal change. As regards the E-series, .some parts,
namely E 800-E 877, E 930-E 939, E 947-E 949, E 951-E 952, E 981-E 982, have been reduced according to reservations made in due course to the WHO. These changes have been
denoted by footnotes to the applicableВ· rubrics, asterisks being inserted in cases when the significance of the number differs from the ICD.
4
Förord
Ur förordet till första upplagan.
Denna klassifikation utgör en för sjukhusbruk adapterad version av 1965 års revision av "International Classification of Disease" (ICD), som antogs av WHO år 1966.
Föreliggande bok är avfattad på svenska och latin. Dess användningsområde omfattar dels
statistik över sjukdomar och dödsorsaker och dels registrering hos sjukvårdsorganen av deras
diagnosmaterial.
Med tanke på vikten av en världsomspännande, enhetlig klassifikation och mot bakgrunden av
tidigare ГҐtaganden gentemot WHO Г¤r man i princip hindrad att Г¤ndra pГҐ innehГҐllet i de av
WHO fastställda sjukdomsgrupperna. (Detta uttalande gällde den då antagna 8:e revisionen.
Sedemera har WHO antagit en 9:e revision av klassifikationen vilken dock t v icke tillämpas i
de nordiska länderna.) Då emellertid en finare specificering av diagnoserna ansetts önskvärd
för det tilltänkta syftet, har denna åstadkommits genom uppdelning av ICD's grupper på subkategorier, skilda åt genom decimaler. Medan sålunda ICD använder tresiffriga kodnummer,
ibland med, ibland utan decimal, använder denna bok genomgående femsiffriga kodnummer,
nämligen de tresiffriga heltalen och två decimaler (eller en bokstav och fyra siffror). Enumren, som avser den yttre orsaken till skada genom våld, har emellertid minskats något i
antal i enlighet med de reservationer mot denna serie som i vederbörlig ordning ingivits till
WHO. (Numera anges i stället för kodnumren 960-977 vid ogynnsam inverkan av läkemedel
den alfanumeriska koden enligt Farmacevtiska specialiteter i Sverige, FASS.)
En svår fråga har varit att avgöra hur långt specificeringen skulle drivas. Att helt tillfredsställa
de medicinska specialisterna är icke praktiskt möjligt. För övriga brukare skulle en alltför
detaljerad kod bli svårhanterlig. Man har därför syftat till en medelväg: En klassifikation tillräckligt detaljerad för att tillfredsställa sjukhusens behov men med samlingsnummer för ospecificerade fall så att även den icke specialiserade läkaren skall kunna hantera den.
Det är i allmänhet lätt att från kodlistan i denna bok rekonstruera ICD's ursprungjiga kod för
diagnosgrupperna. De tre första siffrorna överensstämmer alltid med ICD. Första decimalen är
som regel också ICD's, om ICD över huvud taget har någon decimal. Den av oss gjorda ytterligare uppdelningen i subkategorier ligger i andra decimalen, som saknas i ICD. När sådan
uppdelning skett, upprepas de tre första siffrorna och första decimalen, om ICD haft en sådan,
för varje subkategori. Där undantag gjorts från dessa regler, har berörda kodnummer markerats med asterisk (*) och avvikelsen förklarats i fotnot.
Förord till fjärde upplagan
Enligt socialstyrelsens kungörelse SOSFS (M) 1979:70 om ändring i "Klassifikation av sjukdomar 1968" har i denna upplaga följande kodnummer utgått: 302,00, 302,10, 302,20, 302,30,
302,40, samt 302,88. På sidan 106 har anvisning om läkemedelsnummer omarbetats.
Socialstyrelsen i mars 1981.
BARBRO WESTERHOLM
/Åke Sjöström
5
Bruksanvisning
Klassifikationens utformning
Det skall först understrykas att det här rör sig om en statistisk klassifikation och icke om en
sjukdomsnomenklatur. Klassifikationen syftar till att gruppera de mer eller mindre preciserade
diagnoser, som användes i medicinsk verksamhet. Varje tänkbar diagnos kan då icke få eget
kodnummer. Klassifikationen ger dock i princip möjlighet att kodsätta alla förekommande
tillstånd, genom att den på olika nivåer innehåller restgrupper för sådana tillstånd, som inte
kan hänföras till de förekommande specifika kategorierna (jfr nedan). Som regel ger klassifikationen inte några exakta definitioner för användningen av olika sjukdomsbeteckningar.
Självfallet avses inte heller att den terminologi, som användes i klassifikationen, skall utgöra
rättesnöre för de i praktisk verksamhet använda diagnosernas formulering.
För att göra systematiken mera överskådlig har uppställningen ändrats något i jämförelse med
den föregående svenska upplagan. För varje diagnosgrupp som er-hållit en och samma tresiffriga (heltals-) kod anges först en rubrik på latin i fetstil med motsvarande svenska beteckning
på följande rad. Rubrikens text upprepas emellertid som regel inte för eventuellt förekommande decimaluppdelningar, och texten till subkategorierna utgör sålunda endast specifikationer till rubriken. Dessa subkategoribeteckningar måste därför läsas i sammanhang med
rubriktexten; ofta utgör de bestämningar i adjektivform, men även på annat sätt utformade
bestämningar förekommer. Användningen av beteckningen NUD (non ultra descriptus, -a, um) och den svenska motsvarigheten UNS (utan närmare specifikation) torde kräva en kommentar. Även detta begrepp måste ses i förhållande till sitt huvudord. Nummer 601 kan tas
som exempel :
Prostatitis
601,00 Acuta
601,01 Chronica
601,09 NUD
Denna uppställning innebär sålunda att diagnosen Prostatitis acuta, får koden 601,00, Prostatitis chronica koden 601,01 och diagnosen Prostatitis - som ej preciserats utöver vad rubriken
anger - fГҐr koden 601,09.
En NUD-beteckning behöver emellertid inte alltid innebära att diagnosen är medicinskt oklar
eller opreciserad. Den betyder endast att diagnosen (rent språkligt) inte är försedd med någon
bestämmning till huvudordet (rubriken), som modifierar kodningen. Nummer 001 kan tas som
exempel pГҐ detta :
Febris typhoides
001,97 Suspecta
001,99 NUD
Här är det den ur medicinsk synpunkt mer preciserade diagnosen Febris typhoides, som svarar
mot NUD-numret och som därför skall ha nummer 001,99. Den mindre exakta diagnosen Febris typhoides suspecta får nummer 001,97.
NUD-beteckningen förekommer vanligtvis sist bland flera uppräknade subkategorier. Den
kan emellertid Г¤ven stГҐ i direkt anslutning till annat Г¤n heltalsrubrik d v s ingГҐ som en del av
beteckningen pГҐ en subkategori.
Beteckningen "alia" (alternativt "alia definita") och dess böjningsformer före-kommer både
som fristГҐende subkategoribeteckning och i anslutning till annan text. Betydelsen Г¤r В»annan
6
definierad» typ och innebörden måste förstås med hänsyn till övriga förekommande, preciserade typer. Alia-kategorin syftar på en i primär-materialet (t ex sjukjournalen) angiven och
preciserad diagnos, för vilken inget särskilt nummer anges i klassifikationen, medan NUDbeteckningen avser en typ som icke preciserats närmare (icke behövts eller kunnat preciseras
närmare) .
Det kan vidare framhållas att beteckningen "cum" (med) innebär samtidig förekomst av annat
tillstånd medan "et" (och) sammanfogar beteckningar på tillstånd av vilka endast det ena behöver föreligga för att ifrågavarande kod skall vara tillämplig. När "cum" förekommer, följer
ibland en alternativ subkategori med uttrycket "sine" (utan). Oftare har man dock valt uttrycket "non indicata" (utan uppgift om), vilket innefattar både fall, där man säkert vet att tillståndet i fråga ej föreligger, och fall, där ingen uppgift härom finnes. Man kan sålunda säga att
uttrycket "non indicata" Г¤r en kombination av "sine" och "NUD" (se t ex 433).
Kortare förklaringar och anvisningar anges med kursiv stil under de rubriker och enskilda
diagnoser till vilka de hänför sig. Sådana anvisningar har medtagits i större utsträckning än i
tidigare upplaga. "Inkluderar" och »Exkluderar» innebär upplysning om vad som ingår resp.
icke ingår i en viss kategori, men uppräkningarna är sällan fullständiga och avser framför allt
sådana tillstånd som icke självfallet skall ingå eller uteslutas. "Exkluderar" åtföljes samtidigt
av en hänvisning till annat nummer, där den exkluderade diagnosen i stället skall klassificeras.
Denna hänvisning sker som regel endast till det heltalsnummer som är aktuellt. Användaren
av klassifikationen måste sålunda själv avgöra vilken subkategori som skall väljas för en korrekt klassificering.
Allmänt beträffande klassifikationens användning på sjukhus
Det föreligger internationella överenskommelser för tillämpningen av ICD (International
Classification of Diseases) på mortalitetsdata, vilka bl a ger anvis-ningar för val av underliggande dödsorsak i sådana fall, där flera orsaker till döds-fallet kan anges. (Dessa detaljerade
regler återges ej här. ) Några motsvarande internationellt gällande regler för klassificeringen
av multipla diagnoser vid mor-biditetsstatistik finns emellertid inte. Klassifikationens användning på morbiditets-data måste bli beroende av syftet, varför sådana regler inte lika lätt
kan fastställas.
Den diagnosregistrering som sker vid sjukhus tjänar flera ändamål. Den ligger till grund för
en statistisk redovisning av den sjukvårdande verksamheten och för framställning av samlingsregister över de diagnoser som förekommit. Dessa båda syften står i visst motsatsförhållande till varandra. För översiktlig statistik är det ofta nödvändigt att karakterisera varje patient med endast en diagnos. Man måste alltså för detta ändamål välja ut en huvuddiagnos, om
flera diagnoser förekommer. För många andra ändamål, t ex för sjukhusens diagnosregister är
det emellertid angeläget att få med samtliga diagnoser, som varit aktuella för en viss patient,
och dessutom att få en så detaljerad kodsättning av dessa diagnoser som möjligt. Det är framförallt av det sistnämnda skälet som denna upplaga av klassifikationen byggts ut med en mer
omfattande decimaluppdelning Г¤n vad som ГҐterfinnes i ICD.
ICD's struktur gör den mera lämpad för statistik över antalet personer som vårdats för olika
sjukdomar än för registrering i ett diagnosregister av alla de sjukdomar och tillstånd som diagnosticerats i samband med vården. Sålunda förekommer vissa kombinationsnummer, som
innefattar den samtidiga förekomsten av två olika men till varandra relaterade sjukdomar,
vilket underlättar den statistiska redovisningen i sådana fall, där flera diagnoser förekommer.
Likaså ges vissa prioriteringsregler för hur kombinerade sjukdomstillstånd och skador bör
kodsättas, som icke nödvändigtvis gäller vid fallens införande i diagnosregister.
7
För registreringen i ett diagnosregister finns i princip ingen gräns för hur många diagnoser
som kan tas med för varje vårdad person. Inte minst praktiska synpunkter talar dock för en
begränsning av antalet. Endast sådana diagnoser som haft relevans för vården bör registreras.
Om en diagnos har föranlett utredning eller någon form av behandling bör den registreras,
eljest icke. Oväsentliga bifynd, tidigare behandlade och till synes utläkta sjukdomar bör sålunda ej tas med.
Komplikationer till en sjukdom klassificeras som regel på grundsjukdomen. Här finns dock
ofta möjlighet att ange förekomsten av komplikation i ett särskilt decimal-nummer. Maligna
tumörsjukdomar klassificeras efter primärtumörens lokalisation. Subkategorin »loco multiplici» innebär samtidig förekomst av flera primärtumörer och avser ej metastaser. De särskilda
numren för sekundära tumörer (metastaser), t ex 196-198, bör icke användas, utom i de fall
där primärtumörens läge är okänt. De symptomdiagnoser, som huvudsakligen finns samlade i
kapitel XVI, bör inte användas för att ytterligare precisera eller komplettera redan säkra diagnoser. Symptomdiagnoserna är i första hand avsedda för sådana fall där någon definitiv diagnos inte kan ställas. Se i övrigt ingressen till kapitel XVI.)
I vissa fall torde det vara motiverat att vid sjukhusbruk registrera båda eller alla de komponenter, som ingår i ett kombinationsnummer. Detta gäller t ex för registreringen av hypertoni i
kombination med vissa andra sjukdomar. (Jfr den anvisning som införts före numren 400438.) Likaså synes det lämpligt att be-träffande perinatala sjukdomar och dödsorsaker i skilda
nummer ange barnets diagnos och de förhållanden hos modern, som kan ha varit av betydelse
för barnets tillstånd. (Se närmare härom i ingressen till kap XV.) De särskilda numren i kap.
XVII A för multipla skador (t ex 828, 900-907) kan vid sjukhusbruk likaså ersättas av separat
registrering av de ingГҐende skadekomponenterna.
Skador och förgiftningar
Skador genom yttre våld eller förgiftning (kap XVII) skall alltid dubbelklassificeras, varvid
skadans natur (diagnos) anges enligt XVII A och skadans tillkomstsätt klassificeras i den särskilda serien av s k E-nummer i XVII B. För varje skadad person anges dock endast ett Enummer, även om skadans natur klassificerats med flera olika nummer i serien 800-999.
För att få största möjliga specificitet och ackuratess i klassificeringen av förgift-ningar och
annan ogynnsam inverkan av läkemedel skall de från ICD hämtade numren 960-979 beträffande farmaceutiska ämnen ersättas av det femsiffriga kodnummer, som anges för läkemedlet
i fråga i »Synonymregister över farmaceutiska specialiteter». (Jfr ingressen till numren 960979.) Detta kodnummer föregånget av bokstaven X betecknar förgiftningens natur och motsvarar sålunda ett skadenummer ur serien 800-999. Härav följer att även s k X-nummer alltid
skall åtföljas av E-nummer, som anger uppkomstsättet (t. ex. genom olycksfall E 859,9, suicidalförsök E 950,9 eller komplikation vid medicinsk åtgärd E 939,9).
Beträffande E-serien bör i övrigt framhållas att den nya klassifikationen innehåller vissa
nummer (E980-E989) avsedda att användas då tveksamhet föreligger om skada ådragits genom olycksfall eller uppsåt (självförvållad eller åsamkad av annan person).
Beträffande användningen av de särskilda E-numren för »sen effekt» hänvisas till ingressen
till kap XVII B. Den i föregående revision angivna regeln, att skadefall som återintages på
sjukhus för samma skada skulle klassificeras med E-nummer för sen effekt har nu utgått. Den
aktuella versionen av klassifikationen följer i stället ICD i detta avseende. Även återintagna
skadefall skall sålunda erhålla samma E-nummer som ett förstagångsfall, om tillståndet ej
uttryckligen betecknats som sent besvär av olycksfall eller om ej mera än ett år förflutit sedan
skadan inträffade.
8
Y-serien
De nummer som anges i den kompletterande Y-serien är specifika för klassifikationens tilllämpning på morbiditetsdata. De är avsedda för kodsättning av orsaker till intagning på sjukhus (och besök i öppen vård), för vilka huvudförteckningen icke är tillämplig, därför att intagningen (vården) inte föranletts av aktuell sjukdom eller sjukdomssymptom. (Se även ingressen till Y-serien.)
I Y-serien återfinns särskilda nummer för undersökningar och utredningar på personer utan
sjukdom eller symptom, medicinsk och kirurgisk eftervård utan aktuella besvär, preventiva
åtgärder och förebyggande vård och nummer för patienter som intagits av andra än rent medicinska skäl. Slutligen ingår i Y-serien vissa nummer för klassifikation av friska, levande födda
barn. De sistnämnda bör vid sjukhusbruk lämpligen reserveras för klassifikation av friska,
nyfödda barn på förlossningsavdelning.
Sociala skäl kan ibland vara den enda anleningen till sjukhusvård och i sådant fall klassificeras vården på Y 79,99. Sociala skäl utgör dock oftast endast bidragande orsak till sjukhusintagning: I sådana fall torde de sociala skälen icke böra särskilt registreras, då fallen endast
genom en gradskillnad skiljer sig frГҐn В»rentВ» medicinska fall.
Oklara diagnoser
I olika avsnitt av klassifikationen återfinns särskilda nummer för osäkra diagnoser under beteckningen "suspecta" ("suspectus"). Dessa nummer avser fall, där diagnosen stödes av observerade symptom och där misstanken kvarstår efter utredning, dock utan att diagnosen ifråga
kunnat definitivt verifieras. Oftast kan emellertid ett frГҐgetecken efter diagnosen icke komma
till uttryck i kodnumret. Diagnoser som på ena eller andra sättet markerats som osäkra skiljer
sig emellertid icke i princip utan endast beträffande graden av säkerhet från övriga diagnoser.
Vid större osäkerhet om diagnosen bör man klassificera fallet på det eller de symptom som
föranlett utredning eller vård. Om symptomen icke är tillräckligt uttalade för att ett lämpligt
symptomnummer skall kunna utväljas och då fallet efter utredning och observation icke visat
behov av behandling eller ytterligare medicinsk vård, kan i stället det särskilda numret för
observations- och utredningsfall (793) användas.
S k status post-diagnoser
I praktisk medicinsk verksamhet förekommer inte sällan s k status post-diagnoser för att markera följdtillstånd och sena besvär till sjukdom, skada eller operation. Dessa diagnostyper kan
vålla svårigheter vid kodsättningen. I klassifikationen återfinns vissa nummer som direkt är
avsedda för sådana följdtillstånd (sequelae), t ex encefalit (066 och 324), efter icke traumatisk, cerebral insult (344) o s v.
Beträffande skadefall gäller att flertalet nummer för skadans natur i kap. XVII A är försedda
med särskilda decimaler för markering av sena besvär. Speciella följder av och komplikationer till operativa ingrepp klassificeras på nummer 997-998 och till annan medicinsk vård på
999. Vissa former av medicinsk och kirurgisk eftervГҐrd kan klassificeras i Y-serien, som bl a
innehåller nummer för t ex avlägsnande av osteosyntesmaterial (Y 32) och nummer för efterundersökning efter sjukdom, skada eller operation (Y 34). Beträffande det sistnämnda numret
kan framhållas, att det endast bör användas för fall som återkommer för kontrollundersökning
utan att aktuella besvär föreligger och där undersökningen icke föranleder vidare terapeutisk
åtgärd. Vid påvisat recidiv kodas tillståndet på grundsjukdomen.
9
Förklaring av förkortningar och vissa främmande ord
a-, an- = avsaknad av (t ex anestesi = utan känsel)
abusus = missbruk
alius, alia, aliud, alio, gen. alterius = annat, annan, annans
alii, aliae, alia, gen, aliorum, aliarum = andra, andras
alia (definita) = annan (specificerad)
algos = smärta
alibi = annorstädes
ambo, ambae (gen.amborum, ambarum) = bГҐda, pГҐ bГҐda
annus (gen. anni) = ГҐr
ante = före
anti- = mot
atoxicus, -a, -um = icke giftig
bilateralis = pГҐ bГҐda sidor, dubbelsidig
brevis, breve = kort
casus = fall
causa (gen. causae) = orsak
compara = jämför
cum, c. = med
et = och
ex, e = av, frГҐn, ur
extra = utanför, utvärtes
gravis, grave = tung, svГҐr
hebdomas = vecka
hora = timme
hyper- = över- (för mycket)
hypo- = under- (för litet)
ignota (fem) = okänd
immatur = omogen
indicatus, indicata, indicatum = antydd, angiven, uppgiven
infra, inferior = nedanför, nedre, under
inter = mellan
intra = inom, innanför
levis, leve = lätt
loco multiplici = multipel lokalisation dvs lokaliserad till flera ställen
loco non indicato = lokalisation ej angiven
locus, (abl.) loco, (pl.) loci = lokalisation, plats
longitudo = längd
male definitus = ofullständigt angiven
mater (gen. matris) = moder, ursprung, grund
mensis, men- = mГҐnad, mГҐnads
motus = rörelse
multiplex, multiplici(s) = mångfaldig, berörande flera organ
non = icke
non alibi classificabilis = ej annorstädes klassificerbar
non indicatus, -a, -um = ej angiven (utan uppgift om)
NUD = non ultra descriptus, -a, -um = ej ytterligare beskriven = utan närmare specifikation
oligo- = liten (el. sällan)
numerus (numeri) = antal
parvus (parva) = liten, oansenlig
per = genom, förmedelst
perturbatio = rubbning
plurium, pluribus = flera
poly- = mycken
pondus = vikt
post = efter
prae-, pro- = före, framför
propter = pГҐ grund av
rigidus, rigida, rigidum = styv, stel
simplex, simplici(s) = enkel, osammansatt
10
sine = utan
sive, seu, s. = eller
status = tillstånd, belägenhet, skick
sub = under, nedanför
super, superior, supra- = Г¶ver, Г¶vre
toxicus, -a, -um = giftig
trauma = skada
unilateralis = pГҐ ena sidan, ensidig
UNS = utan närmare specifikation
11
I. Morbi infectiosi et parasitarii
Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.
Inkluderar: sjukdomar som vanligtvis betraktas som smittsamma eller överförbara
Exkluderar: akuta luftvägsinfektioner (460-466), influensa (470-474), vissa lokala infektioner
Under många rubriker i detta kapitel har ett nummer angivits för suspekta fall. Se t ex 000,97
(Cholera) Suspecta. Med suspekt menas, att diagnosen stödes av observerade symptom, men
icke kunnat definitivt verifieras. Jfr smittbärare, Y 41, och personer utan subjektiva symptom
eller sjukdom Y 00-Y 19, Y 34 och Y 40. Se Г¤ven bruksanvisningen.
(000-009)
(010-019)
(020-027)
(030-039)
(040-046)
(050-057)
(060-068)
(070-079)
(080-089)
(090-099)
(100-104)
(110-117)
(120-129)
(130-136)
Morbi infectiosi ex origine intestinali / Infektionssjukdomar utgГҐngna frГҐn digestionskanalen
Tuberculosis / Tuberkulos
Morbi bacterici ex origine animali / Djurburna bakteriesjukdomar
Morbi bacterici alii / Г–vriga bakteriesjukdomar
Poliomyelitis et aliae enteroviroses systematis nervosi / Polio och andra enteroviroser i nervsystemet
Viroses cum exanthemate / Virussjukdomar med hudutslag
Viroses per arthropoda / Virussjukdomar överförda av leddjur
Viroses aliae / Andra virussjukdomar
Rikettsioses et alii morbi per arthropoda / Rickettsiasjukdomar och andra sjukdomar överförda av leddjur
Syphilis et alii morbi venerei / Syfilis och andra veneriska sjukdomar
Morbi spirochaetales alii / Andra spiroketsjukdomar
Mycoses / Svampsjukdomar
Helminthiases / Masksjukdomar
Morbi infectiosi sive parasitarii alii / Andra infektiösa och parasitära sjukdomar
Morbi infectiosi ex origine intestinali (000-009)
Infektionssjukdomar utgГҐngna frГҐn digestionskanalen
Exkluderar: helminthiasis (120-129)
000,01
000,10
000,97
000,99
Cholera / Kolera
Classica
El Tor
Suspecta
NUD
001,97
001,99
Febris typhoides / Tyfoidfeber
Suspecta
NUD
002,00
002,10
002,20
002,97
002,99
Febris paratyphoides / Paratyfoidfeber
Typus A
Typus B .
Typus C
Suspecta
NUD
12
003,90
003,91
003,92
003,93
003,94
003,95
003,96
003,97
003,99
Salmonellosis alia / Annan salmonellainfektion
Causa alimentaria Breslau (typhi murium)
Causa alimentaria Oranienburg
Causa alimentaria Montevideo
Causa alimentaria Newcastle
Causa alimentaria enteritidis Gärtner
Causa alimentaria cholerae suis
Causa alimentaria alia
Causa alimentaria suspecta
Causa alimentaria NUD
Av födoämnen UNS
Causa alimentaria non indicata, Breslau (typhi murium)
Causa alimentaria non indicata, Oranienburg
Causa alimentaria non indicata, Montevideo
Causa alimentaria non indicata, Newcastle
Causa alimentaria non indicata, enteritidis; Gärtner
Causa alimentaria non indicata, cholerae suis
Causa alimentaria non indicata, alia
Causa alimentaria non indicata, suspecta
NUD
004,00
004,10
004,20
004,30
004,40
004,80
004,97
004,99
Dysenteria bacillaris / Bacillär dysenteri, rödsot
Shiga
Flexner
Boyd
Sonne
Schmitz-Stutzer
Alia
Suspecta
NUD
005,00
005,10
005,20
005,80
005,97
005,99
Intoxicatio alimentaria bacillaris acuta / Akut bakteriell födoämnesförgiftning
Exkluderar: salmonellainfektioner (003), förgiftning av födoämnen (988, E 869)
Staphylococcica
Botulismus
Aliae clostridicae
Aliae bactericae
Suspecta
NUD
006,00
006,90
006,97
006,99
Amoebiasis / Amöbiasis
Cum abscessu hepatis
Sine abscessu hepatis
Suspecta
NUD
007,00
007,10
007,20
Morbi protozoici intestinales alii / Andra protozosjukdomar i tarmen
Balantidiasis
Giardiasis. Lambliasis
Coccidiosis
003,00
003,01
003,02
003,03
003,04
003,05
003,06
003,07
003,09
13
007,96
007,97
007,99
Alia
Suspecta
NUD
008,00
008,10
008,20
008,30
008,80
008,98
Enteritis per organismos alios specificatos / Enteritis av annan specificerad
organism
Escherichia coli
Arizona
Bacterica alia specificata
Bacterica NUD
Virosa specificata
Virosa NUD
009,00
009,19
009,20
009,21
009,98
Diarrhoea / DiarrГ©
Exkluderar: kronisk enterit och ulcerös kolit (563), diarré av specificerad organism (000-008), icke-infektiös gastroenterit och kolit (561)
Diarrhoea dysenterica NUD / Dysenteri UNS
Diarrhoea NUD
Gastroenteritis (acuta) (infectiosa)
Enterocolitis sive colitis (acuta) (infectiosa)
Diarrhoea alia
Tuberculosis (010-019)
Tuberkulos
Exkluderar: inaktiv eller botad tuberkulos som icke fordrar medicinsk behandling (Y 34)
010,99
Silicotuberculosis
011,01
011,02
011,03
011,04
011,05
011,06
011,07
011,09
Tuberculosis pulmonum / Lungtuberkulos
Cavernosa
Non cavernosa
Bronchialis
Tuberculoma pulmonum
Disseminata pulmonum
Pulmonum alia sive NUD
Suspecta
Tuberculosis NUD / Tuberkulos utan uppgift om lokalisation
012,00
012,10
012,11
012,12
012,20
012,30
012,90
012,91
012,92
012,96
012,97
Tuberculosis aliorum organorum respirationis / Tuberkulos i andra andningsorgan
Complexus tuberculosus primarius cum symptomatibus
Tuberculosis pleurae, pleuritis exsudativa tuberculosa
Empyema pleurae tuberculosum
Fistula tuberculosa pleurae
Pleuritis exsudativa, serofibrinosa, serosa, causa non indicata
Laryngis
Tracheae
Pharyngis
Lymphonodorum tracheobronchialium et mediastini
Alia
Suspecta
14
013,00
013,90
013,97
013,99
Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis / Tuberkulos i
hjärnhinnorna och centrala nervsystemet
Meningum
Systematis nervosi centralis, meningibus exceptis
Suspecta
NUD
014,00
014,01
014,07
014,09
Tuberculosis intestinorum, peritonei et lymphonodorum mesenterii / Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesentariallymfkörtlarna
Intestinorum
Peritonei et lymphonodorum mesenterii
Suspecta
NUD
015,00
015,10
015,20
015,88
015,97
015,99
Tuberculosis ossium et articulorum / Ben- och ledtuberkulos
Columnae vertebralis
Coxae
Genus
Alia
Suspecta
NUD
016,00
016,01
016,02
016,03
016,04
016,05
016,06
016,07
016,08
016,09
Tuberculosis uro-genitalis / Tuberkulos i urin- och könsorgan
Renis
Ureteris
Vesicae urinariae
Urethrae
Prostatae, vesiculae seminalis sive testis
Salpingis
Endometrii
Alia
Suspecta
NUD
017,01
017,02
017,03
017,08
017,09
017,10
017,18
017,19
017,20
017,21
017,22
017,23
017,29
017,31
017,32
017,39
Tuberculosis aliorum organorum / Tuberkulos i andra organ
Erythema induratum tuberculosum
Erythema nodosum tuberculosum
Lupus tuberculosus
Alia cutis et subcutis
Cutis et subcutis NUD
Lymphonodorum colli
Lymphonodorum periphericorum aliorum
Lymphonodorum NUD
Conjunctivitis tuberculosa
Keratitis tuberculosa
Iritis et iridocyclitis tuberculosa
Retinitis et chorioiditis tuberculosa
Oculi NUD
Otitis media tuberculosa
Otitis alia tuberculosa
Auris NUD
15
017,91
017,93
017,94
017,95
017,96
017,97
Pericardii
Cavi oris
Hepatis, lienis
Glandulae suprarenalis
Organorum aliorum
Suspecta
018,00
018,10
018,98
Tuberculosis disseminata / Disseminerad tuberkulos (miliartuberkulos)
Acuta, non pulmonalis
Acuta NUD
Alia, chronica inclusa
019,00
019,01
019,02
019,03
019,04
019,08
019,09
019,10
019,20
019,21
019,28
019,29
019,30
019,31
019,32
019,38
019,39
019,90
019,98
Tuberculosis sequelae / Sena besvär av tuberkulos
Exkluderar: fall med tecken på aktiv tuberkulos (010-018); efterundersökning av
person utan sjukdom eller subjektiva symtom (Y 34)
Bronchectasia
Emphysema
Atelectasis pulmonis
Fibrosis pulmonum
Adhaesiones pleurae
Sequelae aliae e tuberculosi organorum respirationis
Sequelae NUD e tuberculosi organorum respirationis
Organorum systematis nervosi
Hydronephrosis
Strictura ureteris
Sequelae aliae, organorum urogenitalium
Sequelae NUD, organorum urogenitalium
Columnae vertebralis
Coxae
Genus
Ossium et articulorum aliorum
Ossium et articulorum NUD
Synechia pericardii
Organorum aliorum
Morbi bacterici ex origine animali (020-027)
Djurburna bakteriesjukdomar
020,00
020,10
020,99
Pestis / Pest
Bubonica
Pulmonalis
NUD
021,00
021,01
021,02
021,06
021,07
021,09
Tularaemia / Tularemi
Glandularis sive ulceroglandularis
Oculoglandularis
Typhoides
Alia
Suspecta
NUD
16
022,97
022,99
Anthrax / Mjältbrand
Suspectus
NUD
023,00
023,10
023,20
023,97
023,99
Brucellosis / Brucellos (undulantfeber)
Causa brucella melitensis
Causa brucella abortus
Causa brucella suis
Suspecta
NUD
024,99
Malleus / Rots
025,99
Melioidosis / Melioidos
026,00
026,01
026,10
026,99
Febris morsus muris / RГҐttbettsfeber
Per spirillum minus
Per spirochaetam morsus muris
Per streptobacillum moniliformem
NUD
027,00
027,01
027,08
027,09
027,10
027,98
Morbi bacterici ex origine animali alia / Andra djurburna bakteriesjukdomar
Granulomatosis infantiseptica
Meningoencephalitis listerica
Listeriosis alia
Listeriosis NUD
Infectio erysipeloides
Alii
Morbi bacterici alii (030-039)
Г–vriga bakteriesjukdomar
Exkluderar: veneriska bakteriesjukdomar (098, 099), bartonellos (089)
030,00
030,10
030,20
030,30
030,97
030,98
030,99
031,99
Lepra / Spetälska
Lepromatosa
Tuberculoides
Indeterminata
Intermedia
Suspecta
Alia
NUD
Morbi mycobacterici alii / Andra sjukdomar orsakade av mykobakterier
Inkluderar: tuberkulos av aviär typ
032,97
032,99
Diphtheria / Difteri
Suspecta
NUD
033,00
033,10
Pertussis / Kikhosta
Causa bacilli pertussis
Causa bacilli parapertussis
17
033,90
033,96
033,97
033,99
Status post pertussim
Alia
Suspecta
NUD
034,00
034,10
034,17
034,19
Tonsillitis streptococcica et scarlatina / Streptokocktonsillit och scharlakansfeber
Tonsillitis streptococcica
Scarlatina cum complicatione
Scarlatina suspecta
Scarlatina NUD
035,99
Erysipelas / Rosfeber
036,00
036,10
036,11
036,12
036,80
036,97
036,99
Infectio meningococcica / Meningokockinfektion
Meningitis meningococcica
Meningococcaemia acuta sive non definita
Syndrome Waterhouse-Friedrichsen
Meningococcaemia chronica
Alia
Suspecta
NUD
037,99
Tetanus / Stelkramp
038,00
038,10
038,20
038,80
038,88
038,97
038,99
Septichaemia / Sepsis
Inkluderar: sepsis neonatorum (umbilicalis) (NUD)
Exkluderar: puerperal tetanus (670)
Streptococcica
Staphylococcica
Pneumococcica
Escherichia coli
E microbiosibus aliis definitis
Suspecta
NUD
039,00
039,10
039,90
039,91
039,92
039,93
039,98
Morbi bacterici alii / Andra bakteriesjukdomar
Gangraena emphysematosa Gasbrand
Rhinoscleroma
Infectio staphylococcica aurea
Infectio Yersinia (Pasteurella) pseudotuberculosa
Infectio Yersinia (Pasteurella) enterocolitica
Infectio Yersinia (Pasteurella) alia sive NUD
Alii
Poliomyelitis et aliae enteroviroses systematis nervosi (040-046)
Polio och andra enteroviroser i nervsystemet
040,00
040,01
040,07
Poliomyelitis bulbaris acuta / Akut bulbär polio
Cum paralysi spinali
Cum encephalitide
Suspecta
18
041,99
Poliomyelitis acuta alia cum paralysi / Annan akut polio med förlamning
042,99
Poliomyelitis acuta sine paralysi / Akut polio utan förlamning
043,97
043,99
Poliomyelitis acuta NUD / Akut polio UNS
Suspecta
NUD
044,99
Poliomyelitis acuta, sequelae / Sena besvär av polio
045,00
045,10
045,97
045,99
Meningitis aseptica per enterovirus / Aseptisk meningit av enterovirus
Exkluderar: orsakad av arbovirus (060-068), adenovirus (078), virus av polio
(042), herpes zoster (053), herpes simplex (054), pГҐssjuka (072), choriomeningitis lymphocytica (079), leptospiros (100)
Serosa Coxsackie
Serosa ECHO
Suspecta
Serosa per enterovirus NUD
046,99
Alii morbi enterovirosi systematis nervosi centralis / Andra enterovirussjukdomar i centrala nervsystemet
Viroses cum exanthemate (050-057)
Virussjukdomar med hudutslag
050,00
050,10
050,97
050,99
Variola / Smittkoppor
Major
Minor (alastrim)
Suspecta
NUD
051,99
Variola bovis / Kokoppor
052,00
052,01
052,07
052,09
Varicellae / Vattenkoppor
Cum meningoencephalitide
Cum complicatione alia
Suspectae
NUD
053,00
053,01
053,02
053,06
053,07
053,09
Herpes zoster / Bältros
Ophthalmicus
Oticus
Generalisatus
Alius
Suspectus
NUD
054,00
054,01
054,02
054,03
054,04
054,05
Herpes simplex / Herpes simplex
Labialis
Gingivostomatitis
Genitalis
Cutaneus (Eczema herpeticum)
Meningoencephalitis herpetica
Kerato-conjunctivitis herpetica
19
054,06
054,07
054,09
Herpes simplex alius
Suspectus
NUD
055,97
055,99
Morbilli / Mässling
Suspecti
NUD
056,97
056,99
Rubeola / Röda hund
Suspecta
NUD
057,00
057,10
057,88
057,97
057,99
Exanthemata virogena alia / Andra hudutslag orsakade av virus
Erythema infectiosum
Exanthema subitum
Alia
Suspecta
NUD
Viroses per arthropoda (060-068
Virussjukdomar överförda av leddjur
060,00
060,10
060,97
060,99
Febris flava / Gula febern
Silvatica
Urbana
Suspecta
NUD
061,97
061,99
Febris Dengue / Denguefeber
Suspecta
NUD
062,00
062,10
062,20
062,30
062,40
062,97
062,98
062,99
Encephalitis virosa per mosquitos / Virusencefalit orsakad av moskiter
Japonica
Equina occidentalis
Equina orientalis
St. Louis
Murray Valley
Suspecta
Alia definita
NUD
063,00
063,10
063,20
063,97
063,99
Encephalitis virosa per ixodidam / Virusencefalit orsakad av fästingar
Meningoencephalitis verno-aestivalis russica (RSSE)
В»Louping illВ»
Europae centralis
Suspecta
NUD
064,99
Encephalitis virosa per arthropoda alia / Virusencefalit orsakad av andra
leddjur
20
065,90
065,99
Encephalitis virosa NUD / Virusencefalit UNS
Exkluderar: encefalit UNS (323), encefalit efter vaccination (999, E 939)
Encephalitis lethargica
Encephalitis virosa NUD
Encephalitis virosa, sequelae / Följdtillstånd av virusencefalit
Avser tillstånd, som föreligger ett år eller mera efter insjuknandet i encefalit
066,00
066,01
066,02
066,08
066,09
Parkinsonismus postencephaliticus
Alterationes personae et characteris postencephaliticae
Psychosis postencephalitica
Alii casus postencephalitici
NUD
067,00
067,10
067,20
067,38
067,40
067,50
067,90
Febris haemorrhagica per arthropoda / Hemorrhagisk feber orsakad av
leddjur
Krim
Omsk
Morbus Kyasanur Forest
Febris haemorrhagica per arthropoda alia
Febris haemorrhagica per mosquitos
Nephroso-nephritis haemorrhagica
Alia sive NUD
068,00
068,10
068,20
068,98
Viroses per arthropoda alia / Andra virussjukdomar orsakade av leddjur
Per phlebotomum. Febris Pappataci
Per ixodidam
Per mosquitos
Viroses per arthropoda alia
Viroses aliae (070-079)
Andra virussjukdomar
070,01
070,02
070,03
070,04
070,07
070,09
Hepatitis infectiosa / Infektiös hepatit
Exkluderar: hepatit efter vaccination, transfusion etc (999, E 939), Morbus Weil
(100), Hepatitis NUD (573), Icterus NUD (785)
Silvatica / Orienterarhepatit
Laboratoria / Laboratoriehepatit
Narcomanica / Narkomanhepatit
Alia
Suspecta
NUD
071,99
Rabies / Vattuskräck
072,00
072,01
072,02
072,03
072,04
072,06
Parotitis epidemica / PГҐssjuka
Cum pancreatitide
Cum meningoencephalitide
Cum orchitide
Cum oophoritide
Cum keratitide sive episcleritide
Cum complicatione alia
21
072,07
072,09
Suspecta
NUD
073,99
Psittacosis / Papegojsjuka
074,00
074,01
074,10
074,20
074,21
074,98
074,99
Viroses Coxsackie / Coxsackieviroser
Exkluderar: meningitis aseptica (045)
Angina herpetica
Pharyngitis vesicularis
Myalgia epidemica (Bornholm)
Myocarditis Coxsackie
Pericarditis Coxsackie
Alia definita
NUD
075,01
075,02
075,07
075,08
075,09
Mononucleosis infectiosa / Infektiös mononukleos
Angina monocytotica
Mononucleosis infectiosa cum meningoencephalitide
Cum alia complicatione
Suspecta
NUD
076,99
Trachoma / Trakom
077,99
Trachoma, sequelae / Följdtillstånd efter trakom (botad)
078,00
078,10
078,20
078,80
078,99
Viroses conjunctivae aliae / Andra virussjukdomar i Г¶gats bindehinna
Conjunctivitis inclusionis
Kerato-conjunctivitis epidemica
Kerato-conjunctivitis adeno
Aliae
NUD
079,00
079,10
079,20
079,30
079,40
079,50
079,51
079,59
079,80
079,81
079,88
079,97
079,99
Viroses aliae / Andra virussjukdomar
Molluscum contagiosum
Verruca contagiosa
Choriomeningitis lymphocytica (Armstrong)
Lymphoreticulosis benignaВ» / Cat-scratch diseaseВ»
Stomatitis aphthosa epidemica / Mul- och klövsjuka
Virosis cytomegalica congenita
Virosis cytomegalica acquisita
Virosis cytomegalica NUD
Infectio virosa ECHO
Exkluderar: enteritis virosa ECHO (008), meningitis serosa ECHO (045)
Infectio virosa adeno alia
Exkluderar: enteritis virosa adeno (008), keratoconjunctivitis virosa adeno
(078), pneumonia virosa adeno (480)
Viroses aliae (ej klassificerbara under 040-079,81)
Viroses suspectae
NUD
22
Rickettsioses et alii morbi per arthropoda (080-089)
Rickettsiasjukdomar och andra sjukdomar överförda av leddjur
Exkluderar: virussjukdomar orsakade av leddjur
080,99
Febris exanthematica per pediculum vestimenti / Fläckfeber (tyfus) överförd av klädlöss
081,00
081,10
081,20
081,97
081,99
Febris exanthematica alia / Annan fläckfeber (tyfus)
Febris exanthematica per pulicem irritantem
Morbus Brill
Febris exanthematica per trombiculam
Suspecta
NUD
082,00
082,10
082,20
082,99
Rickettsiosis per ixodidam / Rickettsios av fästingar
Febris maculosa / Rocky Mountain spotted feverВ»
Febris boutonnosa
Typhus asiaticus per ixodidam
NUD
083,00
083,10
083,20
083,88
083,97
083,99
Rickettsioses aliae / Andra rickettsiasjukdomar
Variola per rickettsiam
Febris Q
Febris Wolhynia
Aliae
Suspectae
NUD
084,00
084,10
084,20
084,30
084,40
084,50
084,88
084,97
084,99
Malaria / Frossa
Tertiana maligna
Vivax
Quartana
Per plasmodium ovale
Haemoglobinurica
Recurrens inducta (therapeutica)
Alia
Suspecta
NUD
085,00
085,10
085,20
085,97
085,99
Leishmaniosis / Leishmanios
Kala-Azar
Cutanea
Mucocutanea
Suspecta
NUD
086,99
Trypanosomiasis Americana / Amerikansk trypanosomiasis
087,99
Trypanosomiasis alia / Annan av trypanosom orsakad sjukdom
088,99
Febris recurrens / Г…terfallsfeber
089,00
Morbi per arthropoda alii / Andra sjukdomar orsakade av leddjur
Bartonellosis
23
089,90
Alii
Syphilis et alii morbi venerei (090-099)
Syfilis och andra veneriska sjukdomar
Exkluderar: icke-venerisk endemisk syfilis (104), phthiriasis (134), trichomoniasis urogenitalis (131)
090,00
090,10
090,20
090,30
090,40
090,50
090,60
090,70
090,97
090,99
091,00
091,10
091,20
091,30
091,88
091,97
091,99
Syphilis congenita / Kongenital (medfödd) syfilis
Recens, symptomatica
Kongenital syfilis bedömd som tidig eller påvisad mindre än 5 år efter födelsen
Recens, latens
Kongenital syfilis utan klinisk manifestation, med positiv serologisk reaktion
och negativt liquorprov, mindre än 5 år efter födelsen
Recens, NUD
Kongenital syfilis UNS, mindre än 5 år efter födelsen
Keratitis interstitialis syphilitica
Neurosyphilis juvenilis
För hithörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnummer 292, 309
Tarda, symptomatica
Kongenital syfilis bedömd som sen eller påvisad 5 år eller mera efter födelsen
Tarda, latens
Kongenital syfilis utan klinisk manifestation, med positiv serologisk reaktion
och negativt liquorprov, 5 år eller mera efter födelsen
Tarda, NUD
Kongenital syfilis UNS, 5 år eller mera efter födelsen
Suspecta
NUD
Syphilis recens symptomatica / Tidig, symptomatisk syfilis
Exkluderar: tidig kardiovaskulär syfilis (093), tidig neurosyfilis (094)
Infectio primaria syphilitica genitalis
Infectio primaria syphilitica extragenitalis
Secundaria cutanea sive mucosa
Inkluderar: syfilis specificerad som både primär och sekundär
Exkluderar: perforerande syfilitiskt sГҐr pГҐ fot (094), annan lokalisation (095),
klinisk relaps i tidig syfilis (091,30)
Secundaria recidivans (cum sive sine cura)
Alia
Suspecta
NUD
Syphilis recens, latens / Tidig, latent syfilis
Förvärvad syfilis utan klinisk manifestation med positiv serologisk reaktion och negativt liquorprov, mindre än 2 år efter infektionen
092,00
092,97
092,99
Recidivum serologicum post curam medicam
Suspecta
NUD
093,00
Syphilis cardiovascularis / Kardiovaskulär syfilis
Aneurysma syphiliticum aortae
24
093,91
093,92
093,93
093,98
093,99
Aortitis syphilitica
Arteritis s. phlebitis syphilitica
Myocarditis (gummosa) syphilitica
Alia
NUD
Syphilis systematis nervosi centralis / Syfilis i centrala nervsystemet
För tillhörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnummer 292, 309
094,00
094,01
094,02
094,08
094,09
094,10
094,90
094,91
094,98
094,99
Atrophia tabica nervi optici
Arthropathia tabica
Ulcus perforans pedis tabicum
Tabes dorsalis alia
Tabes dorsalis NUD
Dementia paralytica (paralysie gГ©nГ©rale)
Meningo-encephalitis syphilitica
Gumma cerebri sive medullae spinalis
Syphilis cerebri et medullae spinalis alia
NUD
095,00
095,01
095,09
Syphilis tarda, alia, cum symptomatibus / Annan sen syfilis med symptom
Gumma syphiliticum cutis, syphilis tertiaria cutis
Gumma syphiliticum hepatis
Syphilis tarda alia
096,99
097,00
097,10
097,97
097,99
Syphilis tarda latens / Sen, latent syfilis
Syfilis (förvärvad) utan klinisk manifestation med positiv serologisk reaktion och
negativt liquorprov minst 2 ГҐr efter infektion
Syphilis alia sive NUD / Syfilis, annan eller UNS
Tarda non definita
Latens non definita cum reactione serologica positiva
Suspecta
NUD
Exkluderar: syfilis UNS som dödsorsak under 1 års ålder (090)
Infectiones gonococcicae / Gonokockinfektioner
Med »chronica» menas här nedan sådan infektion som specificerats som »kronisk» eller varat
2 månader eller längre
098,00
098,02
098,03
098,04
098,05
098,06
098,08
098,09
098,10
098,11
098,12
098,13
098,14
Urethritis acuta cum cervicitide
Urethritis acuta cum bartholinitide
Urethritis acuta cum epididymitide
Urethritis acuta cum prostatitide et vesiculitide seminali
Urethritis acuta cum prostatitide
Uro-genitalis acuta, suspecta
Uro-genitalis acuta, alia
Uro-genitalis (acuta) NUD
Cervicitis chronica
Salpingo-oophoritis chronica
Bartholinitis chronica
Epididymitis chronica
Prostatitis chronica cum vesiculitide seminali
25
098,15
098,16
098,18
098,20
098,21
098,28
098,29
098,39
098,88
098,99
Prostatitis chronica
Uro-genitalis chronica suspecta
Chronica organorum uro-genitalium aliorum
Conjunctivae sive ophthalmoblennorrhoea
Iridis sive iridocyclitis
Infectio gonococcica oculi alia
Infectio gonococcica oculi NUD
Infectio gonococcica articuli
Alia
Loco non indicato
099,09
099,19
099,29
099,90
099,91
099,92
099,96
099,97
099,99
Morbi venerei alii / Andra veneriska sjukdomar
Ulcus molle
Lymphogranuloma inguinale
Granuloma inguinale venereum
Balanitis, urethritis, vaginitis venerea NUD
Bubo inguinalis venereus NUD
Condyloma acuminatum
Morbi venerei alii
Suspectus
Morbus venereus NUD
Morbi spirochaetales alii (100-104)
Andra spiroketsjukdomar
100,00
100,88
100,99
Leptospirosis / Leptospiros
Ictero-haemorrhagica Weil
Alia
NUD
101,99
Infectio per bacillum Vincenti / Infektion med Vincents bacill
102,99
Framboesia / Yaws
103,99
Pinta / Pinta
104,00
104,98
Infectiones spirochaetales aliae / Andra spiroketinfektioner
Syphilis endemica non venerea
Aliae
Mycoses (110-117)
Svampsjukdomar
110,00
110,01
110,02
110,03
110,04
110,05
110,06
110,07
Dermatophytoses / Hudsjukdomar av växtparasiter
Axillae
Barbae
Capillitii
Corporis
Inguinis
Manuum
Pedis
Unguium
26
110,08
110,09
Alia
NUD
111,00
111,10
111,20
111,80
111,88
111,99
Dermatomycoses aliae sive NUD / Svampsjukdomar i huden, andra eller
UNS
Pityriasis versicolor
Tinea nigra
Tinea blanca
Erythrasma mycoides
Dermatomycosis alia
Dermatomycosis NUD
112,99
Moniliosis (candida) / Monilios
113,99
Actinomycosis / StrГҐlsvampsjuka
114,99
Coccidioidomycosis / Koccidios
115,99
Histoplasmosis / Histoplasmos
116,00
116,10
116,20
116,99
Blastomycoses / Jästsvampsjukdomar
Europaea
Blastomycosis Americana Nordica
Blastomycosis Brasiliana
NUD
117,00
117,10
117,20
117,30
117,40
117,88
117,99
Mycoses aliae / Andra svampsjukdomar
Rhinosporidiosis
Sporotrichosis
Chromomycosis
Aspergillosis
Maduromycosis
Mycoses aliae
Mycoses NUD
Helminthiases (120-129)
Masksjukdomar
120,00
120,10
120,20
120,30
120,88
120,97
120,99
Schistosomiasis (bilharziasis)
Haematobium
Mansoni
Japonica
Cutanea
Alia
Suspecta
NUD
121,99
Infestationes trematodicae aliae
122,99
Echinococcosis
123,00
123,10
123,20
Infestationes cestodicae aliae
Taenia solium
Cysticercosis
Taenia saginata
27
123,30
123,40
123,50
123,60
123,98
123,99
Taeniasis NUD
Dibothriocephalus
Sparganosis
Hymenolepiasis
Aliae
NUD
124,97
124,99
Trichinosis / Trikinos
Suspecta
NUD
125,97
125,99
Filariosis
Suspecta
NUD
126,99
Anchylostomiasis
127,00
127,10
127,20
127,30
127,40
127,50
127,99
Helminthiasis intestinalis alia / Annan maskinfestation i tarmkanalen
Ascariasis lumbricoides / Spolmaskinfestation
Strongyloidiasis
Trichuriasis
Oxyuriasis / Springmaskinfestation
Alia
Infestatio vermilis mixta / Blandad maskinfestation
Helminthiasis intestinalis NUD
128,99
Helminthiases aliae sive NUD / Masksjukdomar, andra eller UNS
129,99
Morbi parasitarii intestinales NUD / Parasiter i tarmkanalen UNS
Morbi infectiosi sive parasitarii alii (130-136)
Andra infektiösa och parasitära sjukdomar
130,99
Toxoplasmosis / Toxoplasmos
Acquisita
Congenita activa
Sequelae per infectionem intrauterinam
För hithörande mentala rubbningar, se kap. V, kodnumren 310-315
NUD
131,97
131,99
Trichomoniasis urogenitalis / Trikomonassjukdom i uro-genitalorganen
Suspecta
NUD
130,00
130,10
130,20
132,99
133,00
133,90
133,98
133,99
Pediculocis / Löss
Exkluderar: phthirudis pubis (flatlöss) (134)
Acariasis / Akarinos
Scabies / Skabb
Demodicosis
Alia
NUD
28
134,00
134,10
134,20
134,30
134,98
134,99
Infestationes aliae / Andra infestationer
Myiasis
Phthirudis / Flatlöss
Arthropodicae aliae
Hirudiniasis / Infestation av blodiglar
Aliae
Infestationes NUD
135,97
135,99
Sarcoidosis / Sarkoidos
Suspecta
NUD
136,01
136,02
136,03
136,04
136,07
136,08
136,09
Morbi infectiosi et parasitarii alii / Andra infektiösa och parasitära sjukdomar
Pneumocystosis
Morbus protozoicus NUD
Morbus Reiter, syndrome urethro-oculo-articularis
Lymphocytosis infectiosa
Morbus Behcet
Morbi infectiosi et parasitarii alii
(ej klassificerbara under 000-136,07)
Morbus infectiosus sive parasitarius NUD
29
II. Neoplasmata
Tumörer
(140-149)
(150-159)
(160-163)
(170-174)
(180-189)
(190-199)
(200-209)
(210-228)
(230-239)
Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis
Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei
Neoplasma malignum systematis respirationis
Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae
Neoplasma malignum urogenitalium
Neoplasma malignum loco alio definito sive NUD
Neoplasmata telae lymphaticae et haemotopoeticae
Neoplasmata benigna
Neoplasma typi non definiti
Nummer 140-199 omfattar maligna tumörer klassificerade efter lokalisation.
Nummer 200-209 omfattar neoplasmata i lymfatisk och blodbildande vävnad.
Nummer 210-228 omfattar benigna tumörer klassificerade efter lokalisation och, i vissa fall,
efter typ.
Nummer 230-239 omfattar tumörer beträffande vilka man icke vet, om de är benigna eller
maligna.
Neoplasma malignum cavi oris et pharyngis (140-149)
Malign tumör i munhåla och svalg
140,01
140,11
140,21
140,99
Neoplasma malignum labii / Malign tumör på läpp
Exkluderar: hud på läpp (172, 173)
Labii superioris
Labii inferioris
Labiorum amborum
NUD
141,97
141,99
Neoplasma malignum linguae / Malign tumör på tungan
Baseos linguae
Dorsale linguae
Marginum linguae et apicis linguae
Ventrale linguae
Exkluderar: tumör på tungans undersida och munbotten i kombination (144)
Loco multiplici
NUD
142,01
142,81
142,82
142,87
142,99
Neoplasma malignum glandulae salivariae / Malign tumör i spottkörtel
Glandulae parotidis
Glandulae submaxillaris
Glandulae sublingualis
Loco multiplici
NUD
141,01
141,11
141,21
141,31
30
143,01
143,11
143,97
143,99
Neoplasma malignum gingivae / Malign tumör i tandköttet
Maxillae gingivae
Mandibulae gingivae
Loco multiplici
NUD
144,99
Neoplasma malignum baseos oris / Malign tumör i munbotten
145,01
145,11
145,81
145,87
145,99
Neoplasma malignum partium aliarum oris sive NUD / Malign tumör i
munnen, andra delar eller UNS
Mucosae buccae
Palati (duri) (mollis)
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
146,01
146,81
146,87
146,99
Neoplasma malignum oropharyngis / Malign tumör i mellansvalget
Tonsillae
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
147,99
Neoplasma malignum nasopharyngis / Malign tumör i nässvalgrummet
148,01
148,11
148,88
148,97
148,99
Neoplasma malignum hypopharyngis / Malign tumör i svalget bakom
struphuvudet
Regionis postcricoideae
Fossae piriformis
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
149,99
Neoplasma malignum pharyngis NUD / Malign tumör i svalget UNS
Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei (150-159)
Malign tumör i matsmältningsorganen och bukhinnan
150,00
150,01
150,02
150,07
150,09
Neoplasma malignum oesophagi / Malign tumör i matstrupen
Tractus superioris
Tractus mediani
Tractus inferioris
Loco multiplici
NUD
151,01
151,11
151,81
151,87
151,99
Neoplasma malignum ventriculi / Malign tumör i magsäcken
Cardiae
Pylori
Fundi sive corporis ventriculi
Loco multiplici
NUD
31
152,01
152,81
152,82
152,87
152,99
153,01
153,02
153,03
153,11
153,21
153,31
153,87
153,89
153,99
154,01
154,11
154,21
Neoplasma malignum intestini tenuis, duodeno incluso / Malign tumör i
tunntarm, inklusive tolvfingertarmen
Duodeni
Jejuni
Ilei
Loco multiplici
NUD
Neoplasma malignum intestini crassi, recto excepto / Malign tumör i grovtarmen exklusive ändtarmen
Appendicis
Caeci
Coli ascendentis
Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
Coli descendentis
Coli sigmoidei
Exkluderar: Flexura recto-sigmoidei (154)
Loco multiplici
Coli NUD
Tractus intestini NUD
Neoplasma malignum recti et flexurae rectosigmoideae / Malign tumör i
ändtarmen och förbindelsen ändtarm-colon sigmoides
Flexurae recto-sigmoideae
Recti
Canalis analis
Exkluderar: anus (hud) (172, 173)
155,01
155,11
Neoplasma malignum hepatis et viarum biliferarum intrahepaticarum,
primarium / Primär malign tumör i levern och intrahepatiska gallvägarna
Hepatis
Viarum biliferarum intrahepaticarum
156,01
156,11
156,21
156,99
Neoplasma malignum vesicae felleae et viarum biliferarum / Malign tumör
i gallblåsa och gallvägar
Vesicae felleae
Viarum biliferarum extrahepaticarum
Papillae Vateri
NUD
157,01
157,87
157,88
157,99
Neoplasma malignum pancreatis / Malign tumör i bukspottkörteln
Capitis pancreatis
Loco multiplici
Loco alio definito
NUD
158,01
158,90
Neoplasma malignum peritonei et telae retroperitonealis / Malign tumör i
bukhinnan och bakomliggande vävnader
Exkluderar: retroperitoneala lymfkörtlar (200-209), njure (189), binjure (194),
pankreas (157)
Telae retroperitonealis
Peritonei
32
158,99
NUD
159,99
Neoplasma malignum organorum digestionis NUD / Malign tumör i digestionsorgan UNS
Neoplasma malignum systematis respirationis (160-163)
Malign tumör i respirationssystemet
160,21
160,81
160,87
160,99
Neoplasma malignum nasi, cavitatum nasi, auris mediae et sinuum accessoriorum / Malign tumör i näsan, näskaviteter, mellanöra och bihålor
Nasi (interni) et cavitatum nasi
Exkluderar: bentumör (170), hudtumör (172, 173)
Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae
Exkluderar: yttre hörselgången (172, 173), bentumör (170), brosktumör (171),
hud på ytteröra (172, 173)
Sinus maxillaris
Sinus alterius
Loco multiplici
NUD
161,01
161,88
161,89
161,99
Neoplasma malignum laryngis / Malign tumör i struphuvudet
Glottidis, plicae vocalis
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
160,01
160,11
162,01
162,11
162,12
162,13
162,14
162,17
162,18
162,19
163,01
163,11
163,98
163,99
Neoplasma malignum (primarium) tracheae, bronchi et pulmonis / Malign
(primär) tumör i trakea, bronk och lunga
Tracheae
Bronchi
Lobi superioris pulmonis
Lobi medii pulmonis
Lobi inferioris pulmonis
Pulmonis, loco multiplici
Pulmonis, loco alio sive NUD
NUD, primario sive secundario non indicato
Exkluderar: metastaser i lungan av okänt ursprung (197)
Neoplasma malignum (primarium) organorum respirationis aliorum et
NUD / Malign (primär) tumör i andra och ospecificerade respirationsorgan
Pleurae
Mediastini
Loco alio
NUD
33
Neoplasma malignum ossium, telae conjunctivae, cutis et mammae
(170-174)
Malign tumör i ben, bindväv, hud och bröstkörtel
170,01
170,11
170,21
170,31
170,41
170,51
170,61
170,71
170,81
170,97
170,99
Neoplasma malignum ossium / Malign bentumör
Exkluderar: benmärg (201-203)
Cranii et faciei
Exkluderar: brosk i öra (171), ögonlock (171), näsa (160)
Mandibulae
Columnae vertebralis (sacro et coccyge exclusis) / I ryggrad (korsben och
svansben undantagna)
Costae, sterni et claviculae
Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / I Г¶vre extremitetens lГҐnga
ben och skulderblad
Ossium brevium extremitatis superioris / I Г¶vre extremitetens korta ben
Ossium pelvis, sacri et coccygis
Ossium longorum extremitatis inferioris / I nedre extremitetens lГҐnga ben
Ossium brevium extremitatis inferioris / I nedre extremitetens korta ben
Loco multiplici
NUD
171,31
171,97
171,99
Neoplasma malignum telae conjunctivae et telae mollis alterius / Malign
tumör i bindväv och annan mjuk vävnad
Exkluderar: ledbrosk (170), larynx (161), näsa (160)
Capitis, faciei et colli
Trunci
Exkluderar: breda ligament, runda ligament och uterusligament (183)
Cordis
Extremitatis superioris (regione scapulari inclusa)
Exkluderar: retroperitoneal vävnad (158)
Extremitatis inferioris (regione coxae inclusa)
Loco multiplici
NUD
172,01
172,11
172,21
172,39
172,41
172,51
172,61
172,71
172,81
172,97
172,99
Melanoma malignum cutis / Malignt melanom i huden
Inkluderar: melanocarcinom, hudmelanom UNS
Exkluderar: hud pГҐ mamma (174), genitalorgan (184, 187)
Labiorum oris
Palpebrae (cantho incluso)
Auris (canali externo incluso)
Faciei loco alio et NUD
Verticis et colli / HuvudsvГҐl och hals
Scroti
Trunci
Extremitatis superioris
Extremitatis inferioris
Loco multiplici
NUD
171,01
171,11
171,12
171,21
34
173,01
173,11
173,21
173,31
173,41
173,51
173,61
173,71
173,81
173,97
173,99
Neoplasma malignum cutis aliud / Annan malign tumör i huden
Exkluderar: malignt melanom (172), mamma (174), genitalorgan (184, 187)
Labiorum oris
Palpebrae (cantho incluso)
Auris (canali externo incluso)
Faciei, loco alio definito
Verticis et colli
Scroti
Trunci
Extremitatis superioris
Extremitatis inferioris
Loco multiplici
NUD
174,01
174,02
174,09
Neoplasma malignum mammae / Malign tumör i bröstkörteln
Cutis
Glandulae
NUD
Neoplasma malignum urogenitalium (180-189)
Malign tumör i urogenitalorganen
180,99
Neoplasma malignum cervicis uteri / Malign tumör i livmodershalsen
181,99
Chorioepithelioma
182,00
182,01
182,02
182,99
Neoplasma malignum uteri, loco alio / Malign tumör i uterus med annan
lokalisation
Carcinoma corporis uteri
Carcinoma corporis et cervicis uteri
Sarcoma uteri
NUD
183,01
183,11
183,97
183,99
Neoplasma malignum ovarii, tubae uterinae, ligamenti lati / Malign tumör i
ovarium, Г¤ggledare och breda ligamentet
Ovarii
Tubae uterinae et ligamenti lati
Loco multiplici
NUD
184,01
184,11
184,88
184,99
Neoplasma malignum genitalium feminae, loco alio sive NUD / Malign tumör i kvinnliga genitalorganen, annan lokalisation eller UNS
Vaginae
Vulvae
Loco alio definito
NUD
185,99
Neoplasma malignum prostatae / Malign tumör i prostata
186,99
Neoplasma malignum testis / Malign tumör i testikel
35
187,01
187,80
187,88
187,89
187,99
Neoplasma malignum genitalium viri loco alio sive non indicato / Malign
tumör i annat manligt genitalorgan eller UNS
Penis
Scroti
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
188,99
Neoplasma malignum vesicae urinariae / Malign tumör i urinblåsan
189,00
189,11
189,21
189,90
189,91
189,97
189,98
189,99
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum et NUD / Malign
tumör i andra och icke specificerade urinorgan
Renis (pelve excepta)
Pelvis renis
Ureteris
Urethrae
Urachi
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
Neoplasma malignum loco alio definito sive NUD (190-199)
Malign tumör på annat ställe eller UNS
190,00
190,01
190,02
190,03
190,04
190,07
190,08
190,09
Neoplasma malignum oculi / Malign tumör på öga
Exkluderar: Г¶gonlock (hud) (172, 173), brosk (171), optisk nerv (192)
Conjunctivae
Bulbi oculi (conjunctiva exclusa)
Extrabulbare oculi
Retinae
Orbitae
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
191,00
191,01
191,02
191,03
191,04
191,05
191,06
191,07
191,08
191,09
Neoplasma malignum cerebri / Malign hjärntumör
Exkluderar: kranialnerver (192)
Lobi frontalis
Lobi temporalis
Lobi parietalis
Lobi occipitalis
Ganglii centralis
Hypothalami
Pontis sive medullae oblongatae
Cerebelli
Loco multiplici
NUD
192,00
Neoplasma malignum systematis nervosi, loco alio / Malign tumör på andra
ställen inom nervsystemet
Nervorum cranialium
36
192,01
192,10
192,21
192,31
192,41
192,51
192,97
192,99
Nervi optici
Meningum cerebralium
Medullae spinalis
Meningum spinalium
Nervorum periphericorum
Systematis sympathici
Loco multiplici
NUD
193,99
Neoplasma malignum thyreoideae / Malign tumör i sköldkörteln
194,01
194,11
194,21
194,31
194,41
194,87
194,88
194,99
Neoplasma malignum glandularum endocrinarum aliarum / Malign tumör
i andra endokrina körtlar
Suprarenalis
Parathyreoideae
Thymi
Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici
Pinealis
Loco multiplici
Loco alio definito
NUD
195,01
195,11
195,90
195,91
195,92
195,98
Neoplasma malignum, loco male definito / Tumör på ofullständigt angivet
ställe
Abdominis, carcinoma intraabdominale
Pelvis, viscerum pelvis, septi recto-vaginalis
Capitis sive colli
Thoracis
Extremitatis
Loco alio
196,01
196,11
196,21
196,31
196,41
196,71
196,81
196,99
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et NUD / Malign
tumör i lymfkörtlar, sekundär eller UNS
Exkluderar: tumör i lymfkörtel betecknad som primär (200-202), morbus Hodgkin (201), lymfosarkom (200), andra former av lymfom (202), retikelcellsarkom i
lymfkörtel (200)
Capitis, faciei et colli
Intrathoracicorum
Intraabdominalium
Axillae et extremitatis superioris
Inguinis et extremitatis inferioris
Loco alio definito
Loco multiplici
NUD
37
197,01
197,11
197,21
197,31
197,41
197,51
197,61
197,71
197,81
197,91
Neoplasma malignum secundarium organorum respirationis et systematis
digestivi / Sekundär malign tumör i respirationsorganen och digestionsapparaten
Pulmonis, secundarium
Mediastini, secundarium
Pleurae, secundarium
Organorum respirationis aliorum, secundarium
Intestini tenuis (duodeno incluso), secundarium
Intestini crassi et recti, secundarium
Peritonei, secundarium
Hepatis, secundarium
Hepatis NUD
Loco alio, secundarium
198,01
198,18
198,21
198,31
198,48
198,51
198,98
Neoplasma malignum aliud, secundarium / Annan sekundär malign tumör
Vesicae urinariae, secundarium
Organorum urinariorum aliorum, secundarium
Cutis, secundarium
Cerebri, secundarium
Partis alterius systematis nervosi, secundarium
Ossium, secundarium
Partium aliarum, secundarium / Sekundär malign tumör på andra ställen
199,01
199,18
Neoplasma malignum partis non indicatae (NUD) / Malign tumör på icke
angivet ställe (UNS)
Multiplex NUD
Aliud NUD
Neoplasmata telae lymphaticae et haemotopoeticae (200-209)
Tumörer i lymfatisk och blodbildande vävnad
Exkluderar: sekundär och ospecificerad tumör i lymfkörtel (196), sekundär tumör i benmärg
och mjälte (198)
200,18
Reticulosarcoma et lymphosarcoma / Retikelcellsarkom och lymfosarkom
Reticulosarcoma pharyngis, tonsilla inclusa
Reticulosarcoma tractus gastrointestinalis
Reticulosarcoma corporis alterius partis (lymphonodis intrathoracicis et intraabdominalibus inclusis)
Reticulosarcoma loco non indicato sive generalisatum
Lymphosarcoma pharyngis, tonsilla inclusa
Lymphosarcoma tractus gastrointestinalis
Lymphosarcoma loco alio (lymphonodis intrathoracicis et intraabdominalibus
inclusis)
Lymphosarcoma loco non indicato sive generalisatum
201,99
Lymphogranulomatosis maligna / Malign lymfogranulomatos
202,00
202,19
202,28
Neoplasmata alia telae lymphaticae / Andra tumörer i lymfatisk vävnad
Lymphoma giganto-folliculare
Mycosis fungoides
Neoplasma primarium malignum
200,01
200,02
200,03
200,08
200,11
200,12
200,13
38
202,93
202,98
Neoplasma benignum sive NUD, medullae osseae
Lymphomata alia
203,99
Myeloma multiplex, myelomatosis / Multipelt myelom, myelomatos
204,00
204,15
204,90
Leuchaemia lymphatica / Lymfatisk leukemi
Acuta (lymphoblastica)
Chronica
NUD
205,00
205,15
205,90
Leuchaemia myeloides / Myeloisk leukemi
Acuta (myeloblastica)
Chronica
NUD
206,00
206,15
206,99
Leuchaemia monocytica / Monocytleukemi
Acuta
Chronica
NUD
207,00
207,10
207,28
207,99
Leuchaemia alia et NUD / Annan leukemi och UNS
Leuchaemia (blastica) acuta
Leuchaemia chronica
Erythraemia acuta (Morbus di Guglielmo)
Leuchaemia NUD
208,99
Polycythaemia vera, Osler
Exkluderar: sekundär polycytemi (289), akut erytremi (207)
209,99
Myelofibrosis / Myelofibros
Neoplasmata benigna (210-228)
Benigna tumörer
210,70
210,80
210,99
Neoplasma benignum cavi oris et pharyngis / Benign tumör i munhålan och
svalget
Exkluderar: cysta i käken (526), cysta i munnens mjukdelar (528)
Labii
Exkluderar: läppens hud (216)
Linguae
Glandulae salivariae
Baseos oris
Oris, loco alio et NUD
Tonsillae
Partium aliarum indicatarum oropharyngis / I andra specificerade delar av mellansvalget
Nasopharyngis
Hypopharyngis
Pharyngis NUD
211,00
Neoplasma benignum partium aliarum organorum digestionis / Benign tumör i andra delar av digestionsorganen
Oesophagi
210,00
210,10
210,20
210,30
210,49
210,50
210,68
39
211,10
211,20
211,21
211,22
211,23
211,31
211,32
211,33
211,34
211,35
211,36
211,39
211,40
211,50
211,51
211,52
211,60
211,70
211,99
212,00
212,01
212,02
212,07
212,08
212,09
212,10
212,20
212,30
212,40
212,50
212,99
213,00
213,01
213,02
213,03
213,04
213,05
213,06
213,07
213,08
Ventriculi
Intestini tenuis
Duodeni
Ilei
Jejuni
Appendicis
Caeci
Coli ascendentis
Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
Coli descendentis
Coli sigmoidei
Coli NUD
Recti
Hepatis
Vesicae felleae
Viarum biliferarum extrahepaticarum (papilla Vateri inclusa)
Pancreatis
Exkluderar: insulomacellstumör (251)
Peritonei et telae retroperitonealis / I bukhinna och bakomliggande vävnader
NUD
Neoplasma benignum systematis respirationis / Benign tumör i andningsorganen
Cavi nasi
Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae
Sinus maxillaris
Sinus alterius definiti / I annan specificerad bihГҐla
Nasi, loco multiplici
Nasi, NUD
Laryngis
Exkluderar: polyp på stämband och larynx (508)
Tracheae
Bronchi et pulmonis
Pleurae
Mediastini
NUD
Neoplasma benignum ossium et cartilaginum / Benign tumör i ben och
brosk
Exkluderar: benign tumör i benmärg (202), brosk, öra och ögonlock (215), larynx och näsa (212)
Mandibulae (dentibus inclusis)
Columnae vertebralis (sacro et coccyge exclusis)
Costae, sterni, claviculae
Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / I Г¶vre extremitetens lГҐnga
ben och skulderblad
Ossium brevium extremitatis superioris / I Г¶vre extremitetens korta ben
Pelvis, sacri, coccygis
Ossium longorum extremitatis inferioris / I nedre extremitetens lГҐnga ben
Ossium brevium extremitatis inferioris / I nedre extremitetens korta ben
Loco alio sive multiplici
40
213,09
NUD
214,99
Lipoma / Lipom
215,01
215,02
215,03
215,04
215,05
215,09
Neoplasma benignum aliud telae musculorum et conjunctivae / Annan benign tumör i muskelvävnad och bindväv
Capitis (facie inclusa) et colli
Trunci
Extremitatis superioris (regione scapulari inclusa)
Extremitatis inferioris (regione glutaea inclusa)
Loco multiplici
NUD
216,01
216,02
216,03
216,04
216,05
216,06
216,07
216,08
216,09
216,10
216,20
216,88
216,99
Neoplasma benignum cutis / Benign tumör i huden
Exkluderar bl a: melanom (757)
Labii oris
Palpebrae (cantho incluso)
Auris (canali externo incluso)
Partis alterius faciei sive faciei NUD
Capillitii
Trunci
Extremitatis superioris
Extremitatis inferioris
Trunci et extremitatis, loco multiplici sive NUD
Folliculorum pilorum et glandularum sebacearum
Exkluderar: cysta i talgkörtel (706)
Glandularum sudoriferarum et ductus sudoriferi
Loco alio definito
NUD
217,99
Neoplasma benignum mammae / Benign tumör i bröstkörtel
Exkluderar: benign cysta i mamma (610), fibroadenomatos i mamma (610)
218,99
Myoma uteri / Uterusmyom
219,00
219,10
219,98
219,99
Neoplasma benignum uteri aliud / Annan benign tumör i livmodern
Exkluderar: endometrios i uterus (625)
Papilloma uteri, polypus uteri
Cysta benigna uteri
Loco alio definito
NUD
220,99
221,01
221,10
221,20
221,80
221,99
Neoplasma benignum ovarii / Benign tumör i äggstockarna
Exkluderar: cysta i corpus albicans, luteum, Graafs follikel m m
(615), funktionellt aktiva tumörer (256), retentionscysta (615)
Neoplasma benignum genitalium feminae aliorum / Benign tumör i andra
kvinnliga könsorgan
Tubae uterinae et ligamenti lati
Vaginae
Vulvae
Loco alio definito
NUD
41
222,00
222,10
222,80
222,88
222,99
Neoplasma benignum genitalium viri / Benign tumör i manliga könsorgan
Testis
Penis
Scroti
Loco alio definito
NUD
223,00
223,10
223,20
223,30
223,88
223,99
Neoplasma benignum renis et organorum urinariorum aliorum / Benign
tumör i njure och andra urinorgan
Renis (pelve excepta)
Pelvis renis
Ureteris
Vesicae urinariae
Loco alio definito
NUD
224,00
224,01
224,02
224,04
224,05
224,08
224,09
Neoplasma benignum oculi / Benign ögontumör
Conjunctivae
Corneae
Uveae
Retinae
Orbitae
Loco alio definito
NUD
225,00
225,10
225,20
225,30
225,40
225,50
225,60
225,99
Neoplasma benignum cerebri et partium systematis nervosi aliarum / Benign tumör i hjärnan och andra delar av nervsystemet
Exkluderar: neurofibromatos (743)
Cerebri
Nervorum cranialium
Meningum cerebralium
Medullae spinalis
Meningum spinalium
Nervorum periphericorum
Systematis sympathici
NUD
226,00
226,01
226,02
226,03
226,08
226,09
226,10
226,20
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum / Benign tumör i endokrina körtlar
Glandulae suprarenalis, cortisolum producentis / I binjure, cortisolproducerande
Glandulae suprarenalis, androgenum producentis / I binjure, androgenproducerande
Glandulae suprarenalis, aldosteronum producentis / I binjure, aldosteronproducerande
Glandulae suprarenalis, oestrogenum producentis / I binjure, Г¶strogenproducerande
Glandulae suprarenalis sine functione endocrina / I binjure utan endokrin funktion
Glandulae suprarenalis NUD
Thymi
Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici
42
226,30
226,80
226,99
Glandulae pinealis
Loco alio definito
NUD
227,00
227,01
Haemangioma et lymphangioma / Hemangiom och lymfangiom
Haemangioma
Lymphangioma
228,99
Neoplasma benignum organorum (telae) aliorum sive NUD / Benign tumör
i annat organ (vävnad) eller benign tumör UNS
Neoplasmata typi non definiti (230-239)
Tumör av ospecificerad natur
230,00
230,10
230,20
230,28
230,29
230,30
230,31
230,32
230,33
230,34
230,39
230,40
230,50
230,51
230,52
230,60
230,70
230,99
Neoplasma non definitum organorum digestionis / Ospecificerad tumör i
digestionsorganen
Oesophagi
Ventriculi
Duodeni
Intestini tenuis, loco alio definito
Intestini tenuis, NUD
Caeci, appendicis, coli ascendentis
Coli transversi (flexuris hepatica et splenica inclusis)
Coli descendentis
Coli sigmoidei
Coli NUD
Intestini crassi (recto excluso) NUD
Recti
Hepatis primarium
Vesicae felleae
Viarum biliferarum extrahepaticarum (papilla Vateri inclusa)
Pancreatis
Peritonei
NUD
231,00
231,01
231,02
231,03
231,04
231,09
231,10
231,20
231,30
231,40
231,50
231,99
Neoplasma non definitum organorum respirationis / Ospecificerad tumör i
respirationsorganen
Cavi nasi
Tubae pharyngo-tympanicae et auris mediae
Sinus maxillaris
Sinus alterius indicati / I annan specificerad bihГҐla
Nasi, loco multiplici
Nasi NUD
Laryngis
Tracheae
Bronchi et pulmonis
Pleurae
Mediastini
NUD
43
232,19
232,20
232,21
232,22
232,23
232,24
232,25
232,26
232,27
232,29
Neoplasma non definitum cutis, musculorum, telae conjunctivae, ossium,
cartilaginum / Ospecificerad tumör i hud, muskler, bindväv, ben, brosk
Ossium et cartilaginum cranii et faciei
Ossium et cartilaginum mandibulae
Ossium et cartilaginum columnae vertebralis (sacro et coccyge exclusis)
Ossium et cartilaginum costae, sterni, claviculae
Ossium longorum extremitatis superioris et scapulae / Ben- eller brosktumör i
Г¶vre extremitetens lГҐnga ben och skulderblad
Ossium brevium extremitatis superioris / Ben- eller brosktumör i övre extremitetens korta ben
Ossium et cartilaginum pelvis, sacri, coccygis
Ossium longorum extremitatis inferioris / Ben- eller brosktumör i nedre extremitetens långa ben
Ossium brevium extremitatis inferioris / Ben- eller brosktumör i nedre extremitetens korta ben
Ossium, cartilaginum, articulorum NUD
Musculorum (telae conjunctivae) capitis(facie inclusa) et colli
Musculorum (telae conjunctivae) trunci
Musculorum (telae conjunctivae) extremitatis superioris (regione scapulari inclusa) / I muskulatur (bindväv) på övre extremitet (inklusive skuldra)
Musculorum (telae conjunctivae) extremitatis inferioris (regione glutaea inclusa)
/ I muskulatur (bindväv) på nedre extremitet (inklusive säte)
Musculorum (telae conjunctivae) NUD
Cutis labii
Cutis palpebrae (cantho incluso)
Cutis auris (canali externo incluso)
Cutis faciei, loco alio sive NUD
Capillitii
Cutis trunci
Cutis extremitatis superioris
Cutis extremitatis inferioris
Cutis NUD
233,99
Neoplasma non definitum mammae / Ospecificerad tumör i bröstkörtel
232,00
232,01
232,02
232,03
232,04
232,05
232,06
232,07
232,08
232,09
232,10
232,11
232,12
232,13
234,90
234,91
234,98
234,99
Neoplasma non definitum uteri / Ospecificerad tumör i livmodern
Carcinoma stadium 0 (non invasivum) cervicis uteri
Neoplasma non definitum cervicis uteri aliud / Ospecificerad annan tumör i cervix uteri
Corporis uteri
Corporis et endocervicis uteri
Uteri, loco alio definito (chorioepitheliomate incluso)
NUD
235,99
Neoplasma non definitum ovarii / Ospecificerad tumör i äggstockarna
236,00
236,10
236,20
236,88
Neoplasma non definitum genitalium feminae aliorum / Ospecificerad tumör i andra kvinnliga könsorgan
Tubae uterinae et ligamenti lati
Vaginae
Vulvae
Loco alio definito
234,00
234,10
44
236,99
NUD
237,00
237,10
237,20
237,21
237,29
237,30
237,40
237,50
237,60
237,90
237,99
Neoplasma non definitum uro-genitalium aliorum / Ospecificerad tumör i
andra uro-genitalorgan
Testis
Penis
Scroti
Genitalium viri, loco alio definito / Andra manliga könsorgan
Genitalium viri NUD
Renis (pelve excepta)
Pelvis renis
Ureteris
Vesicae urinariae
Organorum urinariorum loco alio definito
Organorum urinariorum NUD
238,09
238,10
238,20
238,21
238,30
238,40
238,50
238,60
238,70
238,99
Neoplasma non definitum oculi, cerebri et partium aliarum systematis nervosi / Ospecificerad tumör i öga, hjärna och andra delar av nervsystemet
Conjunctivae
Corneae
Uveae
Retinae
Orbitae
Oculi, loco alio definito
Exkluderar: Г¶gonlock (hud) (232), brosk (232), optiska nerven (238,21)
Oculi NUD
Cerebri
Nervorum cranialium
Nervi optici
Meningum cerebralium
Medullae spinalis
Meningum spinalium
Nervorum periphericorum
Systematis sympathici
NUD
239,00
239,01
239,02
239,03
239,04
239,05
239,09
239,10
239,11
239,12
239,13
239,14
239,15
Neoplasma non definitum organorum aliorum sive NUD / Ospecificerad
tumör på annat ställe eller UNS
Labii
Linguae
Glandulae salivariae
Oris
Tonsillae
Pharyngis
Cavi oris et pharyngis NUD
Glandulae suprarenalis
Glandulae parathyreoideae
Glandulae pinealis
Glandulae thymi
Glandulae thyreoideae
Glandulae alterius definitae
238,01
238,02
238,03
238,06
238,07
238,08
45
239,90
239,99
Glandulae pituitariae et ductus craniopharyngici
Alio loco sive NUD
46
III. Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar
De allergiska sjukdomarna, vilka tidigare ingick i detta kapitel, har uppdelats pГҐ kapitlen
Vlll, IX, X, Xll och Xlll. En sammanfattande lista Г¶ver dem ГҐterfinnes i det alfabetiska registret under uppslagsordet Allergia.
(240-246)
(250-258)
(260-269)
(270-279)
Morbi glandulae thyreoideae
Morbi glanudularum aliarum systematis endocrini
Avitaminoses et aliae insufficientiae nutritionis
Alii morbi metabolici
Morbi glandulae thyreoideae (240-246)
Sjukdomar i sköldkörteln
240,00
240,10
240,99
Struma simplex / Enkel struma
Endemica
Sporadica
NUD
241,00
241,10
241,99
Struma nodosa atoxica / Atoxisk nodös struma
Endemica
Sporadica
NUD
242,00
242,09
242,10
242,20
Thyreotoxicosis cum sive sine struma / Tyreotoxikos med eller utan struma
Cum struma diffusa et exophthalmo / Morbus Basedowi
Cum struma diffusa NUD
Cum struma nodosa toxica
Struma non indicata
243,99
Cretinismus congenitalis / Medfödd kretinism
Inkluderar: kongenitalt myxödem
244,00
244,09
Myxoedema / Myxödem
Myxoedema (hypothyreosis) post therapiam
Myxoedema (hypothyreosis) NUD
245,00
245,01
245,02
245,03
245,04
245,09
Thyreoiditis / Tyreoidit
Subacuta de Quervain
Acuta sive subacuta alia
Subchronica
Chronica
Struma Riedel
NUD
246,99
Morbi thyreoideae alii / Andra sjukdomar i tyreoidea
47
Morbi glandularum aliarum systematis endocrini (250-258) Sjukdomar i andra endokrina körtlar
250,00
250,01
250,02
250,03
250,04
250,05
250,06
250,07
250,08
250,09
251,01
251,02
251,03
251,08
251,09
252,00
252,10
252,19
252,98
252,99
253,00
253,01
253,10
253,11
253,12
253,13
253,14
253,19
253,20
Diabetes mellitus / Sockersjuka
Exkluderar: diabetes insipidus (253), bronsdiabetes (273), diabetes renalis
(273)
Sine complicatione
Cataracta diabetica
Retinopathia diabetica
Complicatio oculi alia sive NUD
Nephropathia diabetica
Neuropathia diabetica / Polyneuritis diabetica
Gangraena diabetica
Coma diabeticum
Complicatio alia definita
NUD
Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica / Rubbningar i
pankreas inre sekretion, andra Г¤n diabetes
Exkluderar: terapeutiskt missöde efter insulinadministration (läkemedelsnummer plus E 939)
Hypoglychaemia spontanea
Insuloma
Adenoma pancreatis, gastrinum secernens / Adenoma pancreatis, gastrinproducerande
Alia definita
NUD
Morbi parathyreoideae / Paratyreoideas sjukdomar
Hyperparathyreoidismus
Inkluderar: Adenoma parathyreoideae
Tetania parathyreopriva
Hypoparathyreoidismus alius sive NUD
Alii definiti
Exkluderar: tetani UNS (788)
NUD
Morbi hypophyseos / Hypofysens sjukdomar
Acromegalia
Gigantismus hypophysarius et hyperpituitarismus alius
Exkluderar: Cushings syndrom och basofilt adenom (258)
Panhypopituitarismus
Hypopituitarismus partialis
Nanismus hypophysarius
Syndrome Fröhlich (dystrophia adiposogenitalis)
Necrosis hypophysaria (Sheehan)
Hypopituitarismus alius sive NUD
Adenoma chromophobicum pituitarium
48
253,90
253,98
253,99
Diabetes insipidus
Exkluderar: nefrogen diabetes insipidus (273)
Alii definiti
NUD
254,99
Morbi thymi / Tymus sjukdomar
255,00
255,01
255,02
255,08
255,10
255,20
255,98
255,99
Morbi glandulae suprarenalis / Binjurarnas sjukdomar
Aldosteronismus. Syndrome Conn
Syndrome adrenogenitalis acquisita
Virilismus adrenocorticalis
Hyperfunctio adrenocorticalis alia
Insufficientia adrenocorticalis. Morbus Addison
Pheochromocytoma
Alii definiti
Exkluderar: Syndrome Waterhouse-Friedrichsen (036)
NUD
256,00
256,10
256,90
256,98
256,99
Laesio endocrina ovarii / Rubbningar i ovariets inre sekretion
Hypergonadismus
Hypogonadismus
Syndrome Stein-Leventahl
Alia definita
NUD
257,00
257,10
257,98
257,99
Laesio endocrina testis / Rubbningar i testiklarnas inre sekretion
Hypergonadismus
Hypogonadismus
Alia definita
NUD
258,00
258,10
258,98
258,99
Dysfunctio polyglandularis et morbi systematis endocrini alii sive NUD /
Polyglandulära rubbningar och andra eller ej specificerade sjukdomar i
endokrina körtlarna
Syndrome Cushing
Dysfunctio polyglandularis endocrina
Alii definiti
Morbi systematis endocrini NUD
Avitaminoses et aliae insufficientiae nutritionis (260-269)
Avitaminoser och andra bristsjukdomar
260,00
260,10
260,80
260,81
260,98
260,99
Avitaminosis A / A-vitaminbrist
Nyctalopia ex avitaminosi A
Keratomalacia ex avitaminosi A
Morbus Darier ex avitaminosi A
Hemeralopia ex avitaminosi A
Alia definita
NUD
49
261,00
261,01
261,09
Insufficientia thiamini / Tiaminbrist
Beriberi alcoholica
Beriberi NUD
Alia sive NUD
262,00
262,01
262,09
Insufficientia niacini / Niacinbrist
Pellagra alcoholica
Pellagra NUD
Alia sive NUD
263,00
263,10
263,80
263,81
263,88
263,99
Avitaminosis B alia / Annan B-vitaminbrist
Exkluderar: bristanemier (280, 281)
Ariboflavinosis
Avitaminosis B6
Avitaminosis B12
Deficientia acidi folii
Alia definita
NUD
264,01
264,02
264,08
264,09
Avitaminosis C / C-vitaminbrist
Morbus Barlow
Scorbutus
Alia definita
NUD
265,00
265,10
265,20
265,99
266,00
266,80
266,88
266,99
Avitaminosis D / D-vitaminbrist
Rhachitis activa
Exkluderar: rhachitis coeliaca (269), rhachitis renalis (593)
Rachitis, sequelae
Rakit eller annat rakitiskt tillstГҐnd manifest 1 ГҐr eller mera efter debuten eller
uppgivet som sent besvär eller följdtillstånd av rakit
Osteomalacia
NUD
Avitaminoses aliae / Andra avitaminoser
Avitaminosis K
Exkluderar: K-vitaminbrist hos nyfödd (778)
Avitaminosis E
Alia definita
Avitaminoses NUD
267,99
Nutritio defectiva proteini / Proteinbrist
Inkluderar: kwashiorkor
268,99
Marasmus e malenutritione / Marasm av undernäring
269,00
269,10
269,90
269,98
269,99
Insufficientiae nutritionis aliae /Andra bristsjukdomar
Steatorrhoea. Sprue
Malabsorptio NUD
Syndrome K-Z
Aliae definitae
NUD
50
Alii morbi metabolici (270-279)
Andra rubbningar i ämnesomsättningen
270,60
270,80
270,81
270,82
270,88
270,99
Morbi congeniti metabolici aminoacidi / Kongenitala rubbningar i äggviteomsättningen
Phenylketonuria
Cystinuria
Glycinuria
Morbus Hartnup
Alii defectus transportationis aminoacidi
Cystinosis
В»Maple syrup diseaseВ». Leucinos
Morbi metabolici purini et pyrimidini
Exkluderar: Diathesis urica (274)
Alcaptonuria
Albinismus universalis
Albinismus partialis
Homocystinuria
Alii definiti
NUD
271,00
271,10
271,20
271,80
271,81
271,82
271,88
271,99
Morbi congeniti metabolici carbonhydratis / Kongenitala rubbningar i kolhydratomsättningen
Glycogenosis generalisata Gierke
Glycogenoses aliae
Galactosaemia
Fructosuria
Pentosuria
Oxalosis
Alii definiti
NUD
270,00
270,10
270,20
270,21
270,28
270,30
270,40
270,50
272,00
272,01
272,09
272,80
272,81
272,82
272,88
272,99
273,00
273,10
273,11
273,18
Morbi congeniti metabolici lipoidici / Kongenitala rubbningar i fettomsättningen
Hypercholesterolaemia essentialis sive familiaris
Hyperlipaemia hereditaria
Xanthomatosis NUD
Morbus Gaucher
Morbus Niemann-Pick
Heredopathia atactica polyneuritiformis (Morbus Refsum)
Alii definiti
Exkluderar: familjär amaurotisk idioti och leukodystrofi (333)
NUD
Morbi congeniti metabolici alii et NUD / Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar
Fibrosis cystica pancreatica. Mucoviscidosis
Porphyria cutanea tarda
Porphyria acuta intermittens
Alii morbi metabolici porphyrini
Exkluderar: porfyri, förvärvad eller sekundär (279)
51
273,20
273,30
273,40
273,50
273,58
273,60
273,80
273,81
273,82
273,88
273,99
Haemochromatosis
Exkluderar: sekundär hemokromatos (279)
Degeneratio hepatolenticularis Wilson
Hypophosphathaemia et alii morbi metabolici minerales
Icterus intermittens juvenilis
Alia deficientia secretionis bilirubini
Morbi metabolici steroides
Glycosuria renalis
Diabetes insipidus nephrogenicus
Gargoylismus
Alii definiti
NUD
274,00
274,01
274,02
274,03
274,08
274,09
Diathesis urica / Gikt
Arthritis urica. Synovitis urica
Nephropathia urica
Iritis urica
Phlebitis urica
Alia definita
NUD
275,00
275,10
275,20
275,30
275,40
275,50
275,98
275,99
Functio laesa metabolismi proteini plasmatis / Rubbningar i plasmaproteinomsättningen
Agammaglobulinaemia
Hypogammaglobulinaemia
Analbuminaemia
Bisalbuminaemia
Cryoglobulinaemia
Macroglobulinaemia Waldenström
Alia definita
NUD
276,99
Amyloidosis universalis / Amyloidos
277,99
Obesitas origine non endocrina / Ej endokrin fettsot
278,00
278,10
278,20
278,98
278,99
Hyperalimentatio alia / Annan form av övernäring
Exkluderar: orsakad av excessiv medikamentering (läkemedelsnummer plus E-nummer)
Hypervitaminosis A
Carotinaemia
Hypervitaminosis D
Alia definita
Hyperalimentatio NUD
279,00
279,01
279,02
279,03
Morbi metabolici alii sive NUD / Andra eller icke specificerade ämnesomsättningsrubbningar
Exkluderar: kongenitala metaboliska defekter (270-273)
Hypercholesterolaemia non familiaris sive NUD
Hyperlipaemia, hyperglyceridaemia non familiaris NUD
Hypophosphathaemia non familiaris sive NUD
Morbus Letterer-Siwe
52
279,04
279,06
279,07
279,08
279,09
Porphyria acquisita
Morbus Hand-SchГјller-Christian
Granuloma eosinophilicum ossium
Alii
NUD
53
IV. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Blodbildande organens och blodets sjukdomar
280,00
280,08
280,09
Anaemia sideropenica / Anemi av järnbrist
Exkluderar: graviditetsanemi (633), puerperal anemi (653, 676)
Posthaemorrhagica
Alia definita
NUD
281,00
281,09
281,10
281,20
281,30
281,40
281,98
281,99
Anaemia e deficientia alia / Andra bristanemier
Exkluderar: makrocytär graviditetsanemi (633)
Perniciosa cum myelopathia spinali
Perniciosa NUD
E deficientia vitamini B12, alia
E deficientia acidi folii
E deficientia vitamini B6
E deficientia proteini
Alia definita
NUD
282,10
282,20
282,30
282,38
282,40
282,50
282,98
282,99
Anaemia haemolytica hereditaria / Г„rftliga hemolytiska anemier
Cum sphaerocytosi hereditaria
Exkluderar: hemolytisk anemi hos nyfödd (774, 775)
Cum elliptocytosi hereditaria
E deficientia G-6-PD (glykos-6-fosfat dehydrogenas)
E deficientia PK (pyruvatkinas)
Sine sphaerocytosi alia
Thalassaemia
Haemoglobinopathica
Alia definita
NUD
283,00
283,90
283,91
283,92
283,98
Anaemia haemolytica acquisita / Förvärvad hemolytisk anemi
Exkluderar: hemolytisk anemi hos nyfödd (774, 775) och anemi orsakad av medicinsk åtgärd (läkemedelsnummer 990, 999 jämte E 939)
Acuta
Autoimmunisatoria primaria
Autoimmunisatoria secundaria
Haemoglobinuria paroxysmatica nocturna
Alia definita
284,00
284,01
284,02
284,03
284,04
284,08
284,09
Anaemia aplastica / Aplastisk anemi
Congenita (Fanconi)
Acquisita primaria
Acquisita secundaria
Erythroblastopenia congenita (Diamond Blackfan)
Erythroblastopenia acquisita
Alia definita
NUD
282,00
54
285,00
285,88
285,90
285,99
Anaemia alia definita et NUD / Andra och ej specificerade anemier
Hypochromica sideroachrestica (sideroblastica)
Alia definita
Secundaria (e nephropathia, collagenosa, ex infectione etc)
NUD
286,00
286,10
286,20
286,30
286,40
286,50
286,51
286,98
Defectus coagulationis / Koagulationssjukdomar
Haemophilia A (defectio В»faktor VIIIВ»)
Haemophilia B (defectio В»faktor IXВ»)(Christmas)
Haemophilia C (defectio В»faktor XIВ»)(Rosenthal)
Syndrome von Willebrand
Fibrinogenolysis haemorrhagica
Anticoagulantia circulans
Hypoprothrombinaemia acquisita
Alii definiti
287,19
287,20
287,30
287,90
287,98
287,99
Purpura et alii status haemorrhagici / Purpura och andra hemorrhagiska
tillstГҐnd
Purpura allergica Henoch-Schönlein
Exkluderar: purpura annularis telangiectodes (709)
Thrombocytopenia essentialis (Morbus Werlhof)
Thrombocytopenia symptomatica
Exkluderar: trombotisk trombocytopen purpura (446)
Thrombocytopenia NUD
Thrombocythaemia haemorrhagica
Thrombocytopathia
Purpura hyperglobulinaemica Waldenström
Purpura et status haemorrhagicus alius
NUD
288,99
Agranulocytosis / Agranulocytos (leukopeni)
287,00
287,10
287,11
289,00
289,10
289,20
289,30
289,40
289,42
289,44
289,45
289,46
289,48
289,49
289,90
289,91
Morbi systematis haematopoetici et sanguinis alii / Andra sjukdomar i blodet och de blodbildande organen
Polycythaemia secundaria
Exkluderar: polycythaemia vera (208)
Lymphadenitis chronica
Exkluderar: akut lymfadenit (683), mesenterisk lymfadenit (289,20), körtelförstoring UNS (782)
Lymphadenitis mesenterica acuta sive chronica
Lymphadenitis NUD, mesenterica excepta / Lymfadenit UNS, utom i mesenterialkörtlarna
Abscessus lienis
Infarctus lienis
Perisplenitis
Splenitis
Ruptura spontanea lienis
Alii morbi lienis definiti
Exkluderar: Splenomegali UNS (782)
Morbi lienis NUD
Methaemoglobinaemia
Sulfhaemoglobinaemia
55
289,98
289,99
Alii definiti
NUD
56
V. Morbi mentis
Mentala rubbningar
Detta kapitel är främst avsett för klassificering av patienter på psykiatriska institutioner o dyl,
där huvudintresset ligger på patienternas mentala tillstånd. Det omfattar därför alla slags mentala rubbningar, även sådana som är förbundna med eller sekundära till fysiska tillstånd, som
fallet Г¤r med grupperna 292-294, 309, 310-315.
För klassificering av bakomliggande dödsorsaker och för morbiditetsstudier där huvudintresset icke är det mentala tillståndet, bör ovan nämnda grupper icke användas, utan klassificeringen bör anknyta till det associerade eller bakomliggande fysiska tillståndet.
(290-299)
(300-309)
(310-315)
Psychoses
Neuroses, personae pathologicae et aliae perturbationes mentales, nonpsychoticae
Retardatio mentalis
Psychoses (290-299)
Psykoser
290,00
290,10
290,11
290,19
Dementia senilis et praesenilis
Senilis
Morbus Alzheimer
Morbus Pick
Praesenilis alia sive NUD
291,00
291,10
291,20
291,30
291,98
291,99
Psychosis alcoholica / Alkoholpsykos
Delirium tremens
Psychosis Korsakow (alcoholica)
Hallucinosis alcoholica alia
Paranoia alcoholica
Alia definita
NUD
292,39
292,98
292,99
Psychosis cum infectione intracraniali / Psykos förbunden med intrakraniell infektion
Cum dementia paralytica (compara 094,1)
Cum syphilitide alia systematis nervosi centralis (compara 090,4, 094,0, 094,9)
Cum encephalitide epidemica (compara 062-065)
Cum encephalitide alia
Exkluderar: traumatisk encefalit (293)
Cum encephalitide NUD
Alia definita
NUD
293,00
293,10
293,20
293,30
Psychosis cum conditione systematis nervosi centralis alia / Psykos förbunden med annat tillstånd i centrala nervsystemet
Cum arteriosclerosi cerebri (compara 437)
Cum morbo cerebrovasculari alio (compara 430-436, 438)
Cum epilepsia (compara 345)
Cum neoplasmate intracraniali
292,00
292,10
292,20
292,38
57
293,40
293,50
293,98
293,99
Cum morbo degenerativo systematis nervosi centralis
Exkluderar: senil och presenil demens (290)
Cum traumate cerebri (compara 800-804, 850-854)
Alia definita
NUD
294,80
294,99
Psychosis cum conditione physicali alia / Psykos förbunden med annan somatisk sjukdom
Cum morbo endocrino (compara 240-258)
Cum morbo metabolico et nutritionis (compara 260-279)
Cum morbo infectionis
Exkluderar: intrakranial infektion (292)
Cum intoxicatione (compara 304, 960-979, 981-989)
Exkluderar: alkoholpsykos (291)
Cum partu (in puerperio)
Exkluderar: psykos enligt 295-298, som uppkommer under puerperiet
Alia definita
NUD
295,00
295,10
295,20
295,30
295,40
295,50
295,60
295,70
295,80
295,99
Schizophrenia
Typus simplex
Typus hebephrenicus
Typus catatonicus
Typus paranoides
Acuta alia sive NUD
Latens
Residualis
Typus schizo-affectivus
Alia definita
NUD
294,00
294,10
294,20
294,30
294,40
296,10
296,20
296,30
296,88
296,99
Psychosis affectiva / Affektiv psykos
Melancholia involutionis
Exkluderar: paraphrenia involutionalis (297)
Mano-depressiva, typus manicus
Mano-depressiva, typus depressivus
Mano-depressiva, typus circularis
Mano-depressiva alia definita
NUD
297,00
297,10
297,98
Status paranoicus / Paranoiska tillstГҐnd
Exkluderar: akut paranoisk reaktion (298), parafrenisk schizofreni (295)
Paranoia
Paraphrenia involutionalis
Alius definitus
298,00
298,10
298,20
298,30
298,99
Psychosis alia / Annan psykos
Reactiva depressiva
Reactiva excitativa
Reactiva confusiva
Reactiva paranoides acuta
Reactiva NUD
296,00
58
299,99
Psychoses NUD
Inkluderar: sinnessjukdom UNS, demens UNS, (involutions-) psykos UNS
Neuroses, personae, pathologicae et aliae perturbationes mentales,
nonpsychoticae (300-309)
Neuroser, patologisk personlighet och andra mentala, ickepsykotiska rubbningar
300,00
300,10
300,20
300,30
300,40
300,50
300,60
300,70
300,88
300,99
Neurosis / Neuros
Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)
Angoris
Hysterica
Phobica
Obsessiva-compulsiva
Neurosis depressiva
Neurasthenia
Cum syndrome depersonalisationis
Hypochondrica
Alia definita
NUD
301,00
301,10
301,20
301,30
301,40
301,50
301,60
301,70
301,80
301,88
301,99
Persona pathologica / Patologisk personlighetstyp
Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)
Paranoides
Affectiva
Schizoides
Explosiva
Anankastica
Hysterica
Asthenica
Antisocialis
Immatura
Alia definita
NUD
302,31
302,99
Anomaliae sexuales / Sexuella anomalier
Exkluderar: somatiskt betingade fall (309)
Transsexualismus
NUD
303,00
303,10
303,20
303,98
303,99
Alcoholismus / Alkoholism
Exkluderar: alkoholpsykos (291), akut alkoholförgiftning (980, E 869), somatiskt betingade fall (309)
Episodicus / Episodiskt alkoholmissbruk
Habitualis / Vanemässigt alkoholmissbruk
Chronicus (В»alcoholic addictionВ») (dipsomania)
Alius definitus
NUD
59
304,00
304,10
304,20
304,30
304,40
304,50
304,60
304,70
304,88
304,99
Narcomania, abusus medicamentorum / Narkomani, missbruk av droger
Inkluderar: begivenhet på, beroende av, kronisk förgiftning av
droger
Exkluderar: psykoser (294), somatiskt betingade fall (309)
Opium, opii alcaloides et derivata ex iis
Analgetica synthetica cum effectu simili morphino
Barbituratum
Alia hypnotica et sedativa siveВ»tranquillizersВ»
Cocainum
Cannabis sativa
Alia psychostimulantia
Hallucinogenes
Alia definita
NUD
305,00
305,10
305,20
305,30
305,40
305,50
305,60
305,70
305,80
305,98
305,99
Morbi psychosomatici / Psykosomatiska sjukdomar
Cutanei
Musculorum et ossium
Systematis respirationis
Cardiovasculares
Systematis haematopoetici et lymphatici
Systematis gastro-intestinalis
Systematis urogenitalis
Systematis endocrini
Organorum sensuum
Organorum aliorum definitorum
NUD
306,00
306,10
306,20
306,30
306,40
306,50
306,60
306,70
306,80
306,98
Symptomata definita systematis nervosi et organorum sensuum alibi non
classificabilia / Speciella symtom frГҐn nervsystemet och sinnesorganen som
ej kan klassificeras annorstädes
Denna grupp är avsedd att användas, då ett klart uttalat, specifikt symptom icke
påtagligt tillhör någon av de vedertagna diagnosgrupperna
Titubantia / TalsvГҐrighet
Caecitas verbalis, surditas verbalis / Ordblindhet, orddövhet
Tic
Aliae perturbationes psychomotoriae
Difficultas dormiendi
Perturbationes appetitus
Enuresis
Exkluderar: fall av okänd orsak (786)
Encopresis Fecesinkontinens
Exkluderar: fall av okänd orsak (785)
Cephalalgia
Exkluderar: fall av okänd orsak (791)
Alia definita
307,99
Perturbationes fortuitae psychogenes accidentales / Tillfälliga, psykiskt betingade rubbningar
308,99
Gerendum abnorme infantum / Abnormt beteende hos barn
60
309,00
309,10
309,20
309,30
309,40
309,50
309,60
309,70
309,80
309,98
309,99
Perturbationes mentis non psychoticae in morbis somaticis / Mentala ej
psykotiska rubbningar vid somatiska sjukdomstillstГҐnd
Per infectiones intracraniales
Per medicamenta, venena sive morbum infectionis Genom läkemedel, gifter
eller infektionssjukdom
Exkluderar: alcoholism (303), narkomani (304)
Per laesionem cerebri
Per perturbationem circulationis (compara 393-458)
Per epilepsiam (compara 345)
Per perturbationes metabolicas (compara 240-279)
Per morbum cerebralem senilem sive praesenilem
Per tumorem intracranialem
Per morbum degenerativum systematis nervosi centralis
Aliae definitae
NUD
Retardatio mentalis (310-315)
Psykisk utvecklingsstörning
310
Intelligentia leviter subnormalis (В»BorderlineВ») / Lindrigt under normal
intelligens (gränsfall)
311
Retardatio mentalis levis / Lätt mental retardation
312
Retardatio mentalis moderata / MГҐttlig mental retardation
313
Retardatio mentalis gravis / SvГҐr mental retardation
314
Retardatio mentalis profunda (idiotia) / Djup mental retardation
315
Retardatio mentalis NUD / Mental retardation UNS
Ovanstående nummer (310-315) bör åtföljas av decimaler angivande den sannolika orsaken
till den mentala retardationen enligt följande lista:
,09
Sequelae infectionum et intoxicationum / Följdtillstånd till infektioner och
förgiftningar
Post infectionem praenatalem T ex rubeola, syfilis, toxoplasmos
Post infectionem postnatalem T ex abscess i hjärnan, encefalit, meningit, meningoencefalit
Post toxaemiam graviditatis sive aliam intoxicationem maternalem
Post aliam infectionem sive intoxicationem T ex kärnikterus, sensibiliseringseller immuniseringsprocess
NUD
,10
,11
,12
,13
,18
,19
Sequelae traumatis sive causarum physicarum / Följdtillstånd till skada
eller fysiska agentia
Post trauma praenatale
Post trauma mechanicum in partu
Post asphyxiam in partu
Post trauma postnatale T ex contusion, blödning, porencefali, vaskulär ocklusion
Post trauma aliud
NUD
,00
,01
,02
,08
61
,20
,21
,22
,23
,28
,29
,30
,31
,32
,33
,34
,35
,38
,39
Cum perturbatione metabolismi, incrementi sive nutritionis / Rubbningar i
ämnesomsättning, tillväxt eller nutrition
Cum perturbatione metabolismi lipoidum T ex cerebral lipoidos (Tay-Sach's,
Bielschowsky, Spielmeyer-Vogt), infantil metakromatisk leukodystrofi
(Greenfield) Niemann-Picks sjukdom
Cum perturbatione metabolismi acidorum amini sive proteini T ex fenylketonuri, maple syrup urine disease, argininosuccinuri, hyperglycinemi, hyperprolinemi, homocystinuri, porfyri, hepatolenticulär degeneration (Wilson)
Cum perturbatione metabolismi carbonis hydratis T ex galaktosemi, glykogenos
(v. Gierke), hypoglykemi
Cum perturbatione metabolismi mucopolysaccaridi T ex gargoylism (Hurlers
syndrom, Hunters syndrom), sanfilipposyndromet
Cum alia perturbatione metabolismi, incrementi sive nutritionis T ex araknodaktyli (Marfan), hypotyreoidism, juvenil metakromatisk leukodystrofi (Scholz),
Prader Willis syndrom, progressiv muskeldystrofi
NUD
Morbus gravis postnatalis cerebri / Svår postnatal sjukdom i hjärnan
Neurofibromatosis (v. Recklinghausen)
Angiomatosis trigeminalis cerebralis (Sturge-Weber-Dimitri)
Sclerosis tuberosa
Neoplasma intracraniale
Encephalopathia cum sclerosi cerebri diffusa T ex akut infantil diffus skleros
(Krabbe) kronisk infantil diffus skleros (Merzbacher Pelizaeus), progressiv subkortikalisencefalopati (Schilder)
Encehalopathia cum degeneratione cerebelli T ex spinal skleros (Friedreichs
ataxi)
Alius morbus gravis cerebri
NUD
,49
Morbus praenatalis (non definitus) / Prenatal sjukdom (av okänd genes)
Defectus cerebralis congenitus
T ex anencefali, hemianencefali, mikrogyri, pachygyri, porencefali, multipla
hjärnanomalier
Encephalopathia cum anomalia primaria craniali multiplici T ex kraniostenos,
hydrocefalus, hypertelorism, makrocefali, mikrocefali
Alius morbus praenatalis (origine ignota) T ex Cornelia de Langes syndrom,
Laurence-Moon--Biedlsyndromet, meningocele spina bifida
NUD
,50
,51
,52
,53
,54
,56
,58
,59
,60
Abnormitae cromosomatum / Kromosomabnormitet
Morbus Down (mongolism), ej kromosomundersökt
Morbus Down cum trisomia 21 sive alia abnormitas chromosomatica
Alia abnormitas autosomatica T ex trisomia 13-15, trisomia 17-18, translocatio
Syndrome Klinefelter
Syndrome Turner
Alia abnormitas chromosomatica sexualis
Alia abnormitas chromosomatica T ex triploidia
NUD
Cum immaturitate / Förbunden med immaturitet
,40
,41
,48
62
,70
,80
Sequelae perturbationum psychiatricarum gravium / Följdtillstånd till svåra psykiatriska rubbningar i utvecklingsåldern
Cum miseria psycho-sociali gravi / Förbunden med svår psyko-social misär
,90
,98
,99
Casus alii sive NUD / Andra eller ospecificerade fall
Polygenes, sola perturbatione functionis manifesta
Alia causa definita
NUD
63
VI. Morbi systematis nervosi et organorum sensuum
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
(320-324)
(330-333)
(340-349)
(350-358)
(360-369)
(370-379)
(380-389)
Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis
Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi
Alii morbi systematis nervosi centralis
Morbi nervorum et gangliorum periphericorum
Morbi inflammatorii oculi
Alii morbi et casus oculi
Morbi auris et processus mastoidis
Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis (320-324)
Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
320,00
320,10
320,80
320,88
320,99
Meningitis / Hjärnhinneinflammation
Exkluderar: meningit i sjukdomar klassificerade som infektiösa och parasitära
(000-136)
Purulenta per haemophilum influenzae
Purulenta per pneumococcum
Purulenta per streptococcum
Alia definita
NUD
321,00
321,09
Phlebitis et thrombo-phlebitis sinuum intracranialium venosorum / Flebit
och tromboflebit i intrakraniella venösa sinus
Exkluderar: av icke-pyogen natur (438), puerperal (674)
Sinuum durae matris
Alia sive NUD
322,00
322,01
322,02
322,03
Abscessus intracranialis et intraspinalis / Intrakranial och intraspinal abscess
Intracerebralis
Subduralis
Epiduralis
Intracranialis et intraspinalis NUD
323,00
323,01
323,02
323,03
323,08
323,09
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis
Exkluderar: postvaccinal encefalit (999, E 939), infektiös och parasitär encefalit
(000-136)
Encephalitis postinfectiosa
Encephalitis subacuta cum corporibus inclusionis
Encephalopathia toxica
Encephalomyelopathia haemorrhagica necroticans acuta sive subacuta
Alia definita
NUD
64
324,00
324,01
324,02
324,03
324,08
324,09
Abscessus sive infectio intracranialis, sequelae / Sena effekter av intrakranial abscess
Tillstånd betecknade som sena besvär eller följder eller manifesta 1 år eller mer
efter sjukdom i 320-323
Hydrocephalus acquisitus
Status postencephaliticus
Status post myelitidem
Status post abscessum cerebralem
Aliae definitae
NUD
Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi (330-333)
Ärftliga och familjära sjukdomar i nervsystemet
330,00
330,10
330,20
330,30
330,90
330,98
Morbi neuromusculares hereditarii / Ärftliga neuromuskulära sjukdomar
Atrophia muscularis neuropathica. Morbus Charcot-Marie-Tooth
Atrophia muscularis spinalis hereditaria (Werdnig-Hoffmann)
Amyotonia congenita. Morbus Oppenheim
Dystrophia musculorum progressiva
Dystrophia myotonica
Alii definiti
331,20
331,98
331,99
Morbi hereditarii systematis striati-pallidi / Г„rftliga sjukdomar i striatopallidalsystemet
Exkluderar: hepatolentikulär degeneration (273)
Chorea Huntington
Dystonia musculorum deformans (dystonia torsionum, morbus ZiehenOppenheim)
Epilepsia myoclonica progressiva familiaris
Alii definiti
NUD
332,00
332,10
332,98
332,99
Ataxia hereditaria / Г„rftlig ataxi
Spinalis, familiaris (Friedreich)
Cerebellaris (hereditaria)
Alia definita
NUD
333,00
333,10
333,98
333,99
Morbi hereditarii et familiares systematis nervosi alii / Andra Г¤rftliga och
familjära sjukdomar i nervsystemet
Idiotia amaurotica familiaris
Leucodystrophia cerebralis progressiva
Alii definiti
NUD
331,00
331,10
65
Alii morbi systematis nervosi centralis (340-349)
Andra sjukdomar i centrala nervsystemet
340,99
Sclerosis disseminata / Multipel skleros
Exkluderar: diffus cerebral skleros (341)
341,01
341,02
341,08
341,09
Alii morbi demyelinantes systematis nervosi centralis / Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
Neuromyelitis optica
Morbus Schilder
Alii definiti
NUD
342,00
342,08
342,09
Paralysis agitans
Exkluderar: sen effekt av virusencefalit (066)
Parkinsonismus
Alia definita
NUD
343,00
343,01
343,02
343,03
343,04
343,05
343,08
343,09
Paralysis cerebralis spastica infantilis / Infantil cerebral pares
Hemiplegia spastica
Diplegia spastica
Tetraplegia spastica
Athetosis
Dystonia tetraplegica / Tonusväxlingssyndrom
Ataxia
Alia definita
NUD
344,00
344,01
344,02
344,03
344,08
344,09
Paralysis cerebralis alia / Annan cerebral förlamning
Exkluderar: paralys som sen effekt av intrakraniella skador av pyogen natur
(324), eller av yttre vГҐld (851, 852, 853 och E-nr)
Hemiplegia NUD
Diplegia NUD
Laesio cerebralis non traumatica, sequelae
Laesio medullaris non traumatica, sequelae
Alia definita
NUD
345,00
345,09
345,10
345,11
345,19
345,20
345,30
345,31
345,32
345,33
Epilepsia / Epilepsi
В»Petit malВ»
Absentia epileptica NUD
В»Grand malВ»
Motoria minor / Mindre, motoriska anfall
Inkluderar: В»infantile spasmsВ» myoklon epilepsi hos smГҐbarn
Generalisata convulsiva NUD
Status epilepticus
Psychomotoria
Partialis (focalis) Jackson
Partialis (focalis) generalisata
Inkluderar: fokala former med sekundär generalisering
Partialis (focalis) alia
66
345,39
345,98
345,99
Partialis (focalis) NUD
Alia definita
NUD
346,01
346,09
Hemicrania / Migrän
Exkluderar: huvudvärk UNS (791)
Morbus Harris-Horton
Hemicrania NUD
347,00
347,90
347,91
347,92
347,93
347,98
347,99
Morbi cerebri alii / Andra sjukdomar i hjärnan
Exkluderar: hydrocefalus hos nyfödd (742)
Cataplexia, narcolepsia
Ataxia cerebellaris NUD
Atrophia cerebri
Degeneratio cerebri
Hydrocephalus acquisitus NUD
Alii definiti
NUD
348,99
Morbi neuronis motorii / Neuromotoriska sjukdomar
Sclerosis lateralis amyotrophica
Paralysis bulbaris progressiva
Paralysis spinalis progressiva
Atrophia musculorum progressiva NUD
Alii definiti
Exkluderar: primär muskelatrofi (733)
NUD
349,00
349,01
349,90
349,98
349,99
Morbi medullae spinalis alii / Andra sjukdomar i ryggmärgen
Syringomyelia
Syringobulbia
Haematomyelia
Alii definiti
NUD
348,00
348,10
348,21
348,29
348,98
Morbi nervorum et gangliorum periphericorum (350-358)
Sjukdomar i nerver och perifera ganglier
350,00
350,08
350,09
Paralysis facialis / Facialisförlamning
Spasmus facialis
Alia definita
NUD
351,99
Neuralgia trigemini / Trigeminusneuralgi
352,01
352,02
352,03
352,09
Neuritis brachialis / Brakialneurit
Exkluderar: brakialradikulit (728)
Nervi ulnaris
Nervi mediani
Nervi radialis
NUD
67
353,99
Ischias
Exkluderar: diskbrГҐck (725), lumbosakral radikulit (728)
354,01
354,08
354,09
Polyneuritis et polyradiculitis
Exkluderar: alkoholpolyneurit (303) och polyneurit av förgiftning (960-989 och
E 942) eller vitaminbrist (260-266)
Polyradiculitis Guillain-BarrГ©
Alia definita
NUD
355,00
355,01
355,02
355,08
355,09
Neuralgia et neuritis alia sive NUD / Annan eller ospecificerad neuralgi och
neurit
Inkluderar: toxisk, orsakad av ospecificerad förgiftning
Exkluderar: neuritis i samband med graviditet (639), rizopati med diskprotrusion (725)
Nervi glossopharyngici
Supraorbitalis
Nervi occipitalis
Alia definita
NUD
356,00
356,01
356,02
356,03
356,04
356,05
356,08
356,09
Alii morbi nervorum cranialium / Andra sjukdomar i kranialnerverna
Exkluderar: sjukdomar i hörselnerven (385-389), syn- och okulomotoriska nerver (367, 369, 373, 377, 379) och skada på nerv (950-959 jämte E-nr)
Nervi olfactorii (I)
Nervi trigemini (V)
Nervi glossopharyngici (IX)
Nervi vagi (X)
Nervi hypoglossi (XII)
Nervi accessorii (XI)
Alterius nervi
NUD
357,00
357,01
357,02
357,08
Morbi nervorum periphericorum alii, autonomis exceptis / Andra sjukdomar i perifera nerver utom de autonoma
Exkluderar: värksyndrom från ryggkotorna (728) och skada på nerv (950-959
plus E-nr)
Nervi ulnaris
Nervi mediani
Nervi radialis
Alterius nervi
358,00
358,08
358,09
Morbi systematis nervosi peripherici autonomi / Sjukdomar i perifera, autonoma nerver
Exkluderar: Raynaud's syndrom (443), värksyndrom från ryggkotorna (728)
Syndrome Horner
Alii definiti
NUD
68
Morbi inflammatorii oculi (360-369)
Inflammatoriska Г¶gonsjukdomar
360,00
360,01
360,02
360,03
360,08
360,09
Conjunctivitis et ophthalmia
Catarrhalis, infectiosa
Nivalis, photoelectrica
Phlyctaenulosa
Conjunctivitis allergica
Alia definita
NUD
Exkluderar: av infektiösa och parasitära sjukdomar (000-136), allergisk konjunktivit vid höfeber (507)
361,00
361,01
361,09
Blepharitis
Squamosa
Ulcerosa
Alia sive NUD
362,00
362,01
362,02
362,09
Hordeolum / Vagel
Externum
Internum. Infectio glandulae tarsalis Meibomi
Abscessus palpebrae / Phlegmone palpebrae
Aliud sive NUD
363,00
363,01
363,02
363,08
363,09
363,90
363,91
363,92
363,93
363,94
363,98
363,99
Keratitis
Exkluderar: keratit i infektiösa och parasitära sjukdomar (000-136), keratoconjunctivitis sicca (734)
Ulcerosa
Ulcus serpens corneae
Ulcus rodens corneae (Mooren)
Ulcus corneae aliud
Ulcus corneae NUD
Non ulcerosa, superficialis, punctata. Erosiones recidivantes
Phlyctenulosa
E lagophthalmo
Neuroparalytica
Profunda nonsyphilitica sive herpetica
Alia definita
NUD
364,02
364,09
Iritis
Iridocyclitis acuta
Iridocyclitis glaucomatosa. Syndrome Posner-Schlossman. Heterochromia
iridum (Fuchs)
Iridocyclitis, uveitis chronica
NUD
365,00
365,01
365,02
365,03
Chorioiditis
Anterior
Centralis
Disseminata
Juxta-papillaris
364,00
364,01
69
365,04
365,08
365,09
Retinitis. Retino-chorioiditis
Alia definita
NUD
366,00
366,01
366,02
366,08
366,09
Inflammationes tractus uvealis aliae / Andra inflammatoriska sjukdomar i
uvea
Abscessus oculi. Uveitis suppurativa. Panophthalmitis
Endophthalmitis septica. Ophthalmia metastatica
Ophthalmia sympathica
Alia definita
NUD
367,00
367,01
367,02
367,03
367,09
Inflammationes nervi optici et retinae / Inflammation i optiska nerven och
näthinnan
Exkluderar: retinitis pigmentosa (744)
Retinitis infectiosa
Periphlebitis retinae
Neuritis optica. Papillitis
Neuritis optica, retrobulbaris
NUD
368,00
368,01
368,02
368,03
368,04
368,05
368,08
368,09
Morbi organorum lacrimalium / Sjukdomar i tårkörtlar och -gångar
Dacryadenitis acuta. Abscessus glandulae lacrimalis
Dacryadenitis chronica
Obstructio, stenosis viarum lacrimalium
Dacryocystitis acuta, phlegmonosa
Dacryocystitis chronica
Fistula lacrimalis
Alii definiti
NUD
369,00
369,01
369,02
369,03
369,04
369,05
369,07
369,08
Alii morbi inflammatorii oculi / Andra inflammatoriska sjukdomar i Г¶gat
Abscessus orbitae
Phlegmone orbitae
Tenonitis (bulbi oculi)
Episcleritis
Scleritis
Sclerokeratitis
Morbi inflammatorii orbitae alii
Morbi inflammatorii oculi alii
Alii morbi et casus oculi (370-379)
Andra sjukdomar och förändringar i ögat
370,00
370,01
370,02
370,03
370,04
370,05
Vitia refractionis / Refraktionsfel
Astigmatismus
Hypermetropia. Hyperopia
Myopia
Anisometropia
Presbyopia
Transitoria / Г–vergГҐende
70
370,08
370,09
Alia definita
NUD
371,00
371,01
371,02
371,03
371,08
371,09
372,99
Opacitas corneae / Grumling av hornhinnan
Cicatrix (nubecula, macula, leucoma) corneae
Degeneratio corneae
Dystrophia corneae hereditaria
Keratoconus
Alia definita
NUD
Pterygium
Inkluderar: pinguecula, pseudopterygium
373,00
373,01
373,02
373,03
373,04
373,09
Strabismus / Skelning
Concomitans convergens
Concomitans divergens
Concomitans sursum sive deorsum vergens
Heterophoria (exophoria, esophoria, hypophoria)
Strabismus paralyticus. Paresis nervorum III, IV, VI
NUD
374,00
374,01
374,02
374,03
374,04
374,05
374,06
374,07
374,08
374,09
Cataracta / GrГҐ starr
Exkluderar: kongenital (744), diabetisk (250)
Infantilis, juvenilis
Praesenilis
Senilis
Complicata
Secundaria
Traumatica
Tetanica
Consecutiva
Alia
NUD
375,00
375,10
375,11
375,12
375,13
375,14
375,20
375,97
375,98
375,99
Glaucoma / Grön starr
Exkluderar: kongenital (744), tuberkulös (017)
Acutum
Chronicum simplex
Chronicum irritativum sive congestivum / TrГҐngvinkelglaukom
Chronicum capsulare
Chronicum pigmentosum
Chronicum absolutum s. fere absolutum dolorosum
Secundarium
Suspicio glaucomatis
Aliud definitum
NUD
71
376,00
376,01
376,02
376,03
376,09
Ablatio (amotio) retinae / Näthinneavlossning
Primaria
Secundaria
Foramen, ruptura retinae
Retinoschisis
NUD
377,00
377,01
377,02
377,03
377,04
377,05
377,09
377,10
377,12
377,19
377,20
377,30
377,31
377,90
377,91
377,98
377,99
Alii morbi retinae et nervi optici / Andra sjukdomar i näthinna och optisk
nerv
Haemorrhagia corporis vitrei
Haemorrhagia retinae et chorioideae
Embolia, spasmus arteriae centralis retinae
Thrombosis venae centralis retinae
Fibroplasia retrolentalis
Retinopathia hypertensiva, angiospastica
Laesio vascularis retinae NUD
Degeneratio maculae luteae
Retinitis exsudativa externa (Coats)
Aliae degenerationes retinae
Amblyopia NUD
Achromatopsia / Defekt färgsinne
Hemeralopia
Atrophia (et degeneratio) nervi optici (tabica excepta)
Papilloedema. Stasis papillae
Morbi retinae alii sive NUD
Morbi nervi optici alii sive NUD
378,00
378,10
378,11
378,12
378,13
378,14
378,20
378,21
378,30
378,31
378,32
378,33
378,34
378,35
378,40
378,41
378,50
378,60
378,61
378,70
378,71
378,72
378,98
Alii morbi oculi / Andra Г¶gonsjukdomar
Chalazion
Blepharospasmus
Ectropion palpebrae
Entropion palpebrae
Lagophthalmus
Infarctus glandulae tarsalis Meibomi
Cysta conjunctivae
Symblepharon
Prolapsus uveae
Synechiae
Seclusio pupillae
Occlusio pupillae
Deformatio pupillae. Anisocoria. Miosis. Mydriasis
Myotonia pupillae
Opacitates corporis vitrei
Ablatio corporis vitrei
Ablatio chorioideae
Staphyloma UNS
Phthisis et degeneratio bulbi
Subluxatio et luxatio lentis
Deformatio lentis acquisita
Aphakia artefacta, acquisita
Alii
72
379,09
379,19
379,29
379,39
Amaurosis, amblyopia gravis (acquisita) (congenita) / Blindhet, synnedsättning (förvärvad) (medfödd)
Denna rubrik inbegriper blindhet, som antages vara medfödd, men däremot icke
nedsatt synskärpa i samband med ljusbrytningsfel (370).
Blindhet med specifik definition av synskärpan betyder enligt den i olika länder
vanligen använda definitionen vid behandling av invaliditetsfrågor en central
synskärpa av 6/60 (20/200) eller lägre med bäst korrigerande glas, eller en sådan inskränkning av synfältet, att dess största diameter motsvarar ett vinkelmått
av högst 20°.
Blindhet, som icke särskilt definieras enligt det nu sagda, omfattar det oklart
formulerade begreppet »ekonomisk blindhet», d v s oförmåga att utföra varje
slags arbete, industriellt eller annat, för vilket seende är erforderligt.
Bilateralis, cum definitione specifica / BГҐda Г¶gonen, med specifik diagnos
Bilateralis, sine definitione specifica / BГҐda Г¶gonen, utan specifik diagnos
Unilateralis, cum definitione specifica / Ena Г¶gat, med specifik diagnos
Unilateralis, sine definitione specifica / Ena Г¶gat, utan specifik diagnos
Morbi auris et processus mastoidis (380-389)
Sjukdomar i Г¶rat och processus mastoides
380,09
Otitis externa / Inflammation i ytterörat
Abscessus auris externae
Abscessus meatus acustici externi
Inflammatio auris externae
Otofurunculus
Inflammatio meatus acustici externi alia sive NUD
Otitis externa alia definita
Exkluderar: perichondritis (387)
NUD
381,00
381,10
381,99
Otitis media, mastoiditide non indicata / Inflammation i mellanörat, utan
uppgift om mastoidit
Acuta
Chronica
NUD
382,00
382,10
382,99
Otitis media cum mastoiditide / Inflammation i mellanörat med mastoidit
Acuta
Chronica
NUD
383,00
383,10
383,99
Mastoiditis, otitide media non indicata / Mastoidit, utan uppgift om inflammation i mellanörat
Acuta
Chronica
NUD
384,00
Alii morbi inflammatorii auris / Andra inflammationer i Г¶rat
Rhinosalpingitis (otosalpingitis) acuta
380,00
380,01
380,02
380,03
380,04
380,08
73
384,01
384,02
384,03
384,08
Rhinosalpingitis (otosalpingitis) chronica adhaesiva
Rhinosalpingitis (otosalpingitis) NUD
Labyrinthitis
Alii definiti
385,99
Morbus MГ©niГЁre (vertigo labyrinthica)
386,99
Otosclerosis
387,00
387,10
387,90
387,98
387,99
Alii morbi auris et processus mastoidis / Andra sjukdomar i Г¶rat och processus mastoidis
Cholesteatoma auris
Cerumen excessivum / Vaxpropp
Degeneratio nervi acustici
Alii definiti
Inkluderar bl a: perikondrit, sjukdom (striktur) i Г¶rontrumpeten
NUD
388,00
388,01
388,09
Surdomutitas / Dövstumhet
Exkluderar: dövstumhet av psykogent ursprung (305)
Acquisita
Congenita
NUD
389,00
389,10
389,20
389,90
389,98
389,99
Surditas alia sive NUD / Dövhet, annan eller UNS
Exkluderar: dövhet av psykiskt ursprung (305)
Totalis bilateralis
Totalis unilateralis, partialis auris alterius
Totalis unilateralis
Partialis uni- sive bilateralis
Alia definita
NUD
74
VII. Morbi organorum circulationis
Cirkulationsorganens sjukdomar
(390-392)
(393-398)
(400-404)
(410-414)
(420-429)
(430-438)
(440-448)
(450-458)
Febris rheumatica acuta
Morbi rheumatici chronici cordis
Morbi hypertonici
Morbi cordis ischaemici
Alii morbi cordis
Morbi cerebrovasculares
Morbi arteriales, arteriolarii et capillares
Morbi venarum et systematis lymphatici et alii morbi organorum circulationis
Febris rheumatica acuta (390-392)
Akut reumatisk feber
390,97
390,99
391,97
391,99
392,99
Febris rheumatica, morbo cordis non indicato / Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
Suspecta
NUD
Febris rheumatica (activa, acuta) cum morbo cordis / Reumatisk feber (aktiv, akut) med hjärtsjukdom
Suspecta
NUD
ICD har decimalerna 0 (pericarditis), 1 (endocarditis), 2 (myocarditis) och 9
(alia definita).
Chorea rheumatica minor
ICD har decimalerna 0 (med) och 9 (utan hjärtsjukdom)
Morbi rheumatici chronici cordis (393-398)
Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
Exkluderar: tillstГҐnd specificerade som arteriosklerotiska eller icke-reumatiska (424)
393,99
Morbi pericardii rheumatici chronici / Kronisk reumatisk sjukdom i perikardiet
Morbi valvularum mitralium / Förändringar i mitralisvalvlerna
394,00
Cum stenosi (febris rheumatica inactiva)
394,01
Cum insufficientia (febris rheumatica inactiva)
394,02
Cum stenosi et insufficientia (febris rheumatica inactiva)
394,03
Operata (febris rheumatica inactiva)
394,09
NUD
395,00
395,01
395,02
395,03
395,09
Morbi valvularum aortae / Förändringar i aortavalvlerna
Cum stenosi (febris rheumatica inactiva)
Cum insufficientia (febris rheumatica inactiva)
Cum stenosi et insufficientia (febris rheumatica inactiva)
Operata (febris rheumatica inactiva)
NUD
ICD har också första decimalen 9 (”rheumatica non indicata”)
75
396,01
396,02
396,03
396,04
396,09
Morbi valvularum mitralium et aortae / Förändringar i (både) mitralis- och
aortavalvlerna
Mitralium operata
Aortae operata
Mitralium et aortae operata
Non operata
NUD
397,99
Morbi endocardii, alterius partis / Sjukdomar i andra delar av endokardiet
398,99
Alii morbi rheumatici cordis / Andra reumatiska hjärtsjukdomar
Inkluderar: morbus rheumaticus cordis NUD
Morbi hypertonici (400-404)
Hypertoniska sjukdomar
Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här
angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför
benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni
(400) ges dessutom företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas
för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall
redovisas som bidiagnoser.
400,00
400,10
400,20
400,30
400,90
Hypertonia maligna / Malign hypertoni
Laesione organorum non indicata
Laesione cordis indicata
Laesione cerebrovasculari indicata
Laesione renis indicata
Laesione organorum multiplici indicata
401,99
Hypertonia benigna essentialis / Benign essentiell hypertoni
Exkluderar: pulmonär hypertoni (426)
402,99
Hypertonia essentialis cum morbo cordis / Essentiell hypertoni med hjärtsjukdom
403,99
Hypertonia essentialis cum morbo renis / Essentiell hypertoni med njursjukdom
404,99
Hypertonia essentialis cum morbo cordis et renis / Essentiell hypertoni med
(både) hjärt- och njursjukdom
Morbi cordis ischaemici (410-414)
Hypertoniska sjukdomar
Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och
annan här angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär
sjukdom (430-438) företräde framför benign hypertoni (401-404). Både malign
och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni (400) ges dessutom
76
företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler
användas för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall redovisas som bidiagnoser.
410,00
410,07
410,97
410,99
Infarctus myocardii acutus / Akut infarkt i myokardiet
Inkluderar: Ischemisk hjärtsjukdom, som specificerats som akut eller pågått
högst 8 veckor
Cum hypertonia
Suspectus, cum hypertonia
Suspectus, hypertonia non indicata
Hypertonia non indicata
411,00
411,99
Alii morbi cordis ischaemici acuti et subacuti / Andra akuta och subakuta
ischemiska hjärtsjukdomar
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
412,01
412,09
412,91
412,99
Morbi cordis ischaemici chronici / Kroniska ischemiska hjärtsjukdomar
Inkluderar: Ischemisk hjärtsjukdom, som specificerats som kronisk eller pågått
mer Г¤n 8 veckor
Status post infarctum cordis, cum hypertonia
Arteriosclerosis cordis NUD, cum hypertonia
Status post infarctum cordis, hypertonia non indicata
Arteriosclerosis cordis NUD, hypertonia non indicata
413,00
413,07
413,97
413,99
Angina pectoris / Anginösa bröstsmärtor
Cum hypertonia
Suspecta, cum hypertonia
Suspecta, hypertonia non indicata
Hypertonia non indicata
414,00
414,99
Morbus cordis ischaemicus asymptomaticus / Asymptomatisk ischemisk
hjärtsjukdom
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
77
Alii morbi cordis (420-429)
Andra hjärtsjukdomar
Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här
angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför
benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni
(400) ges dessutom företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas
för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall
redovisas som bidiagnoser.
420,00
420,07
420,08
420,09
Pericarditis acuta, non rheumatica / Akut icke-reumatisk perikardit
Exkluderar: akut perikardit utan uppgift om orsak (391)
Pleuropericarditis
Suspecta
Alii definiti
NUD
421,00
421,98
Endocarditis acuta et subacuta / Akut och subakut endokardit
Exkluderar: reumatisk, akut endokardit (391)
Bacterica (lenta)
Alia definita
422,97
422,99
Myocarditis acuta / Akut myokardit
Exkluderar: reumatisk, akut myokardit (391)
Suspecta
NUD
423,00
423,08
423,09
Pericarditis chronica, non rheumatica / Icke-reumatisk, kronisk perikardit
Exkluderar: postperikardektomisyndrom (997 plus E 939 eller E 949)
Constrictiva
Alia definita
NUD
424,00
424,01
424,09
424,10
424,11
424,19
424,90
424,91
424,98
424,99
Endocarditis chronica, non rheumatica / Icke-reumatisk, kronisk endokardit
Exkluderar: om av icke specificerad orsak i: mitralvalv (394), aortavalv (395),
trikuspidalvalv (397)
Mitralis, non operata
Mitralis, operata
Mitralis NUD
Aortae, non operata
Aortae, operata
Aortae NUD
Alia partis, non operata
Alia partis, operata
Alia partis NUD
NUD
78
425,00
425,08
425,09
Cardiomyopathia / Kardiomyopati
Stenosis subaortae hypertrophicans
Alia definita
NUD
426,01
426,02
426,08
426,09
Morbi cordis pulmonales / Pulmonala hjärtsjukdomar
Morbus Ayerzas
Hypertonia pulmonalis primaria
Alii definiti
Cor pulmonale NUD
427,00
427,10
427,20
427,27
427,28
427,29
427,90
427,91
427,92
427,98
427,99
Morbi cordis symptomatici / Symptomatiska hjärtsjukdomar
Incompensatio cordis. Oedema cardiale
Oedema pulmonum acutum
Syndrome Adams-Stokes
Syndrome Adams-Stokes, suspecta
Dissociatio cordis alia
Dissociatio cordis NUD
Tachycardia paroxysmalis auricularis
Tachycardia paroxysmalis ventricularis
Fibrillatio auricularis
Alia arrhythmia definita
Functio laesa cordis NUD
428,99
Aliae insufficientiae myocardii / Andra myokardinsufficienser
429,99
Morbus cordis NUD / Hjärtsjukdom UNS
Morbi cerebrovasculares (430-438)
Cerebrovaskulära sjukdomar
Anvisning till numren 400-438. När, vid kombinerade tillstånd av hypertoni och annan här
angiven sjukdom, endast ett nummer skall väljas, ges ischemisk hjärtsjukdom (410-414) företräde framför hypertoni (400-404) och cerebrovasculär sjukdom (430-438) företräde framför
benign hypertoni (401-404). Både malign och benign hypertoni (400-404) ges däremot företräde framför symptomatisk eller opreciserad hjärtsjukdom (427-429); malign hypertoni
(400) ges dessutom företräde framför cerebrovaskulär sjukdom (430-438). Om flera diagnosnummer registreras avseende samma fall (t ex vid sjukhusbruk), kan samma regler användas
för val av huvuddiagnos. De diagnoser som icke valts som huvuddiagnos kan i sådant fall
redovisas som bidiagnoser.
430,00
430,01
430,08
430,09
430,90
430,91
430,98
430,99
Haemorrhagia subarachnoidalis / Subaraknoidalblödning
Post aneurysma sacculare, cum hypertonia
Post aneurysma arteriovenosum, cum hypertonia
Alia definita, cum hypertonia
NUD, cum hypertonia
Post aneurysma sacculare, hypertonia non indicata
Post aneurysma arteriovenosum, hypertonia non indicata
Alia definita, hypertonia non indicata
NUD
79
431,00
431,01
431,08
431,09
431,90
431,91
431,98
431,99
Haemorrhagia cerebri / Hjärnblödning
Intracerebralis, cum hypertonia
Subduralis non traumatica, cum hypertonia
Alia definita, cum hypertonia
Haemorrhagia cerebri NUD, cum hypertonia
Intracerebralis, hypertonia non indicata
Subduralis non traumatica, hypertonia non indicata
Alia definita, hypertonia non indicata
NUD
432,00
432,01
432,02
432,08
432,09
432,90
432,91
432,92
432,98
432,99
Occlusio arteriae praecerebralis / Ocklusion (emboli, trombos) av precerebrala artärer
In arteria carotide interna, cum hypertonia
In arteria basiali (arteria cerebri posteriore inclusa), cum hypertonia
In arteria vertebrali, cum hypertonia
Alia definita, cum hypertonia
NUD, cum hypertonia
In arteria carotide interna, hypertonia non indicata
In arteria basiali (arteria cerebri posteriore inclusa), hypertonia non indicata
In arteria vertebrali, hypertonia non indicata
Alia definita, hypertonia non indicata
NUD
433,00
433,99
Thrombosis cerebri / Hjärntrombos
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
434,00
434,99
Embolia cerebri / Hjärnemboli
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
435,00
435,99
Ischaemia cerebralis transitoria
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
436,00
436,99
Morbus cerebrovascularis acutus non definitus / Akut, ej tillräckligt specificerad cerebrovaskulär sjukdom
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
437,00
437,99
Morbus cerebrovascularis ischaemicus generalisatus / Utbredd ischemisk
cerebrovaskulär sjukdom
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
438,00
438,99
Morbi cerebro-vasculares alii sive non definiti / Andra och otillräckligt preciserade cerebrovaskulära sjukdomar
Exkluderar: trombos av pyogen natur i durans sinus (321) och i ryggmärgen
(322), hemiplegi UNS (344)
Cum hypertonia
Hypertonia non indicata
80
Morbi arteriales, arteriolarii et capillares (440-448)
Sjukdomar i artärerna, arteriolerna och kapillärerna
440,99
Arteriosclerosis / Arterioskleros
Aortae
Renis
Exkluderar: arterioskleros i njurarnas arterioler (403)
Extremitatum
Alia
Exkluderar: koronär (412), pulmonär (426), cerebral (437)
Universalis sive NUD
441,00
441,10
441,20
441,99
Aneurysma aortae (non syphiliticum) / Aortaaneurysm (ej syfilitiskt)
Dissecans
Thoracicum, dissecanti non indicato
Abdominale, dissecanti non indicato
Aliud definitum sive NUD
442,00
442,09
Aliud aneurysma / Annat aneurysm
Exkluderar: koronärt (412), cerebralt rupturerat (430), cerebralt arteriosklerotiskt (437), arterio-venöst (747)
Cum ruptura
Ruptura non indicata
440,00
440,10
440,20
440,38
443,90
443,99
Alii morbi vasculorum periphericorum / Andra sjukdomar i de perifera
kärlen
Syndrome sive gangraena Raynaud
Thrombangitis obliterans Buerger
Pernio (dermatitis congelationis)
Alii definiti
Exkluderar: köldskada, immersion foot (991 plus E 901)
Claudicatio intermittens
NUD
444,00
444,10
444,20
444,30
444,40
444,98
444,99
Embolia et thrombosis arteriarum / Arteriell emboli och trombos
Exkluderar: av puerperalt ursprung (671, 673, 677)
Aortae abdominalis
Alterius partis aortae
Mesenterii
Renis
Extremitatum
Alia definita (cerebrali, coronaria, pulmonali, retinali exceptis)
NUD
445,00
445,98
445,99
Gangraena / Gangrän
Exkluderar: gasgangrän (039), gangrän vid diabetes (250), vid vissa lokalisationer (se alfabetiska registret)
Arteriosclerosis cum gangraena
Alia definita
NUD
443,00
443,10
443,20
443,88
81
446,00
446,10
446,20
446,30
446,38
446,40
446,98
Polyarteritis nodosa et morbi similes / Polyarteritis nodosa och besläktade
sjukdomar
Polyarteritis nodosa
Angiitis hypersensitiva
Granulomatosis Wegener
Arteritis cranialis (temporalis)
Polymyalgia arteritica (rheumatica)
Microangiopathia thrombotica
Alia definita
Alii morbi arteriae et arteriolae / Andra sjukdomar i artärer och arterioler
Exkluderar: arterit och endarterit i kranskärlen (412), hjärnan (438), aortabågen (446), arteriosklerotisk arterit och endarterit (440)
447,00
Aortitis non syphilitica
447,08
Alii definiti
447,09
NUD
Morbi capillares / Kapillärsjukdomar
Exkluderar: purpura (287)
448,00
Telangiectasia haemorrhagica, hereditaria Osler
448,08
Alii definiti
448,09
NUD
Morbi venarum et systematis lymphatici et alii morbi organorum
circulationis (450-458) / Sjukdomar i vener, lymfsystem och andra
delar av cirkulationsorganen
Embolia et infarctus pulmonis / Lungemboli och lunginfarkt
Exkluderar: komplikation till graviditet (634), av puerperalt ursprung (673), puerperal sepsis
(670)
450,01
Embolia
450,02
Infarctus
450,03
Thrombosis
450,09
NUD
451,00
451,98
451,99
Phlebitis et thrombophlebitis / Flebit och tromboflebit
Exkluderar: komplikation till graviditet (634), av puerperalt ursprung (671,
677), i durans sinus (321 ), d:o icke-pyogen (438), i vena portae (572)
Extremitatum inferiorum
Alio loco definito
NUD
452,99
Thrombosis venae portae / Trombos i portГҐdervenen
453,00
453,09
Alia embolia et thrombosis venarum / Annan venös emboli och trombos
Exkluderar bl a: i durans sinus (321 ), d:o icke-pyogen (438), som komplikation
till graviditet (634), av puerperalt ursprung (671, 673, 677)
Thrombophlebitis migrans
NUD (cerebri, cordis, mesenterii, pulmonis exceptis)
82
454,00
454,99
Varices venarum extremitatum inferiorum / Varicer i nedre extremiteterna
Ulcus varicosum cruris
Ulcus non indicatum
455,99
Haemorrhoides / Hemorrojder
456,00
456,10
456,98
Varices venarum alio loco / Varicer med annan lokalisation
Oesophagi
Scroti (varicocele)
Alio loco definito
457,00
457,08
457,09
Morbi vasorum lymphaticorum non infectiosi / Icke infektiösa sjukdomar i
lymfväggarna
Exkluderar: chylocele (ej av filariasis) i tunica vaginalis (607), vulvahypertrofi
(629), kongenital elefantiasis (757)
Chylocele (non propter filariosin)
Alii definiti
NUD
458,00
458,91
458,98
458,99
Alii morbi systematis circulationis / Andra sjukdomar i cirkulationsorganen
Exkluderar: hemorragi UNS hos nyfödd (778)
Hypotonia
Haemorrhagia subcutanea NUD
Alii definiti
NUD
83
VIII. Morbi organorum respirationis
Andningsorganens sjukdomar
(460-466)
(470-474)
(480-486)
(490-493)
(500-508)
(510-519)
Infectiones acutae tractus respiratorii (influenza excepta)
Influenza
Pneumonia
Bronchitis, emphysema et asthma
Alii morbi tractus respiratorii superioris
Alii morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii (influenza excepta) (460-466)
Akuta infektioner i luftvägarna (utom influensa)
460,99
Nasopharyngitis acuta / Förkylning
Exkluderar: akut eller ospecificerad faryngit (462), kronisk faryngit (502) allergisk rinit (507), kronisk eller ospecificerad rinit (502)
461,00
461,01
461,02
461,03
461,04
461,09
Sinuitis acuta / Akut sinuit
Exkluderar: kronisk eller ospecificerad sinuit (503)
Maxillaris
Frontalis
Ethmoidalis
Sphenoidalis
Pansinuitis
NUD
462,01
462,02
462,09
Pharyngitis acuta / Akut faryngit
Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034), peritonsillär abscess (501)
Catarrhalis
Phlegmonosa
NUD
463,01
463,09
Tonsillitis acuta / Akut tonsillit
Exkluderar: peritonsillär abscess (501), om orsakad av streptokocker (034)
Gangraenosa
NUD
464,01
464,02
464,03
464,09
Laryngitis et tracheitis acuta / Akut laryngit och trakeit
Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034)
Laryngitis acuta (subglottica)
Laryngotracheitis acuta purulenta
Epiglottitis acuta
NUD
465,99
Infectio viarum respirationis superiorum, loco multiplici sive NUD / Г–vre
luftvägsinfektion, multipel lokalisation eller UNS
Exkluderar: om orsakad av streptokocker (034)
466,99
Bronchitis et bronchiolitis acuta
84
Influenza (470-474)
Influensa
Exkluderar: hemofilusinfluensa (039, 320, 482 etc)
470,99
Influenza NUD
471,01
471,09
Influenza cum pneumonia / Influensa med lunginflammation
Cum pleuropneumonia
NUD
472,01
472,02
472,09
Influenza cum aliis symptomatibus respirationis / Influensa med andra manifestationer i luftvägarna
Cum bronchitide
Cum pharyngitide
NUD
473,99
Influenza cum symptomatibus digestionis, symptomatibus respirationis non
indicatis / Influensa med manifestationer i matsmältningsapparaten utan
symptom i luftvägarna
474,99
Influenza cum symptomatibus nervorum, symptomatibus respirationis et
digestionis non indicatis / Influensa med manifestationer i nervsystemet
utan symptom i andningsorganen eller matsmältningsapparaten
Pneumonia (480-486)
Lunginflammation
Exkluderar: pneumoni specificerad som kronisk interstitiell (517), hypostatisk (514), lipoid
(519), Loefflers (519)
480,99
Pneumonia virosa
Exkluderar: pneumoni specificerad som cytomegalisk inklusion (079), influensavirus (471), mässling (055), med psittakos (073)
481,99
Pneumonia pneumococcica / Pneumokockpneumoni
482,01
482,10
482,20
482,30
482,98
Pneumonia bacillaris alia / Annan bacillär (bakteriell) lunginflammation
Exkluderar: vid antrax (022), tuberkulos (011), tularemi (021), andra bakteriesjukdomar (000-039)
Bacillus Friedländer
Haemophilus influenzae
Bacillus streptococcus
Bacillus staphylococcus
Alia definita
483,99
Pneumonia per organismum alium definitum / Lunginflammation av annan
specificerad organism
Exkluderar: pneumoni vid kockidioidomykos (114), histoplasmos (115), Q-feber
(083) och andra infektionssjukdomar (000-136)
484,99
Pneumonia acuta interstitialis / Akut interstitiell pneumoni
85
485,01
485,02
485,09
Bronchopneumonia NUD / Bronkopneumoni UNS
Exkluderar: bronkiolit (466), lipoid pneumoni (519)
Pneumonia aspiratoria
Secundaria NUD
NUD
486,01
486,09
Pneumonia NUD / Lunginflammation UNS
Pleuropneumonia NUD
NUD
Bronchitis, emphysema et asthma (490-493)
Bronkit, emfysem och astma
Exkluderar: akut bronkit och akut trakeobronkit (466)
490,99
Bronchitis NUD
491,01
491,02
491,04
491,09
Bronchitis chronica
Non purulenta (simplex)
Purulenta
Cum emphysemate
NUD
492,01
492,02
492,09
Emphysema
Generale bronchitide non indicata
Focale (bullosum)
NUD
493,00
493,02
493,08
493,09
Asthma
Exkluderar: asthma cardiale (427), astma med pneumokonios (515-516)
Asthma bronchiale
Rhinitis allergica cum asthmate bronchiali
Aliud definitum
NUD
Alii morbi tractus respiratorii superioris (500-508)
Andra sjukdomar i övre luftvägarna
500,99
Hyperplasia tonsillarum et adenoidum / Hyperplastiska tonsiller och adenoider
Exkluderar: akut eller ospecificerad tonsillit (463)
501,99
Abscessus peritonsillaris / Halsböld
Exkluderar: akut eller ospecificerad tonsillit (463), kronisk d:o (500)
502,00
502,10
Pharyngitis et nasopharyngitis chronica
Exkluderar: akut eller ospecificerad faryngit (462) eller nasofaryngit (460)
Pharyngitis chronica
Nasopharyngitis chronica
503,00
503,01
Sinuitis chronica
Maxillaris cum empyemate
Maxillaris NUD
86
503,02
503,03
503,04
503,05
503,06
503,08
503,09
Frontalis cum empyemate
Frontalis NUD
Ethmoidalis
Sphenoidalis
Pansinuitis chronica
Alia definita
NUD
504,99
Deviatio septi nasi / Septumdeviation
505,01
505,02
505,03
505,04
505,09
Polypus nasi / Näspolyp
Maxillaris
Frontalis
Ethmoidalis
Sphenoidalis
NUD
506,01
506,09
Laryngitis chronica / Kronisk laryngit
Exkluderar: akut eller ospecificerad laryngit och trakeit (464), kronisk trakeit
(491)
Tracheolaryngitis chronica
NUD
507,01
507,02
507,03
507,04
507,05
507,08
507,09
Rhinitis allergica / Höfeber
Exkluderar: fall kombinerat med bronkial astma (493)
Vernalis
Aestivalis
Autumnalis
Cum conjunctivitide allergica
Pharyngitis allergica
Alia definita
NUD
508,00
508,01
508,02
508,03
508,04
508,05
508,06
508,08
508,09
Alii morbi tractus respiratorii superioris / Andra sjukdomar i övre luftvägarna
Exkluderar: ulcerös faryngit (462) och laryngit (464), variköst sår i nässeptum
(456)
Abscessus laryngis
Abscessus nasi
Abscessus pharyngis
Pseudocroup
Oedema laryngis, glottidis
Paralysis, paresis laryngis
Stenosis ulcus laryngis
Alii definiti
NUD
87
Alii morbi organorum respirationis (510-519)
Andra sjukdomar i andningsorganen
510,01
510,02
510,03
510,09
Empyema
Exkluderar: fall med tuberkulos (012)
Fistula pleurocutanea
Fistula bronchopleuralis
Fistula bronchocutanea
NUD
511,01
511,09
511,10
511,20
Pleuritis / Lungsäcksinflammation
Exkluderar: fall med tuberkulos eller med exsudat av okänd orsak (012)
Adhaesiones pleurae
Sicca NUD
Exsudativa bacterica
Alia exsudativa definita
512,99
Pneumothorax spontaneus
Exkluderar: hos spädbarn (776)
513,99
Abscessus pulmonis / Varbildning i lunga
514,99
Hyperaemia et hypostasis pulmonum
515,00
515,10
515,20
515,98
515,99
Pneumoconiosis silicotica / Pneumokonios genom silikat
Exkluderar: silikotuberkulos (010)
Silicosis pulmonum
Anthracosilicosis pulmonum
Asbestosis pulmonum
Alia definita
NUD
516,00
516,10
516,20
Pneumoconiosis alia et morbi similes / Annan pneumokonios och besläktade
sjukdomar
Causa inhalationis pulveris alterius non organici
Causa inhalationis pulveris alterius
Causa inhalationis fumi
517,01
517,09
Alia pneumonia chronica interstitialis / Annan kronisk interstitiell pneumoni
Exkluderar: akut eller ospecificerad (484)
Fibrosis interstitialis diffusa pulmonum essentialis (Hamman-Rich)
NUD
518,99
Bronchectasia
519,00
519,01
519,10
Alii morbi organorum respirationis / Andra sjukdomar i andningsorganen
Atelectasis pulmonis
Collapsus pulmonis NUD
Exkluderar: spontanpneumotorax (512), kongenital atelektas (776), partiell
(776)
Oedema pulmonum acutum morbo cordis non indicato
Exkluderar: kronisk eller ospecificerad (514)
88
519,20
519,21
519,22
519,25
519,28
519,91
519,92
519,93
519,94
519,98
Infiltratio pulmonis eosinophilica
Haemosiderosis pulmonum essentialis (idiopathica)
Proteinosis alveolaris pulmonum
Infiltratio pulmonis NUD
Morbi pulmonum alii
Mediastinitis acuta
Mediastinitis chronica. Abscessus mediastini
Stenosis bronchi et tracheae
Insufficientia respirationis
Alii definiti
89
IX. Morbi organorum digestionis
Matsmältningsorganens sjukdomar
(520-529)
(530-537)
(540-543)
(550-553)
(560-569)
(570-577)
Morbi cavi oris, glandularum salivarium, maxillae et mandibulae
Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni
Appendicitis
Hernia abdominalis
Alii morbi intestinorum et peritonei
Morbi hepatis, viarum biliferarum et pancreatis
Morbi cavi oris, glandularum salivarium, maxillae et mandibulae
(520-529)
Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar
520,60
520,70
520,98
520,99
Vitia evolutionis et eruptionis dentium / Rubbningar i tändernas utveckling
och genombrott
Anodontia / Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling
Exkluderar: felande tänder vid abnormt tandavstånd (524)
Dentes supernumerarii / Övertaliga tänder
Exkluderar: vid felställning (524)
Magnitudo et forma dentium abnormis / Abnormiteter i tändernas storlek och
form
Opacitas adamantinae (mottled teeth) / Emaljopaciteter
Hypoplasia adamantinae / Emaljhypoplasi
Exkluderar: Hutchinsons framtänder och mullbärsmolarer vid kongenital syfilis
(090)
Anomaliae congenitae dentium aliae / Övriga heriditära utvecklingsstörningar, i
tandvävnaderna
Eruptiones dentium abnormes / Rubbningar i tandgenombrottet
Eruptiopathia ("teething syndrome") / Tandgenombrottsbesvär
Alia definita
NUD
521,00
521,10
521,20
521,30
521,40
521,50
521,60
521,70
521,80
521,98
521,99
Morbi adamantinae, dentini et cementi dentium / Sjukdomar i tändernas
hårda vävnad
Caries dentium / Tandkaries
Attritio dentium
Abrasio dentium
Erosio dentium
Resorptio dentium
Hypercementosis / CementpГҐlagring
Ankylosis dento-alveolaris
Discoloratio posteruptiva / Posteruptiv färgförändring
Adamantina irradiata / BestrГҐlad emalj
Alii definiti
NUD
520,00
520,10
520,20
520,30
520,40
520,50
90
522,00
522,10
522,20
522,30
522,40
522,50
522,60
522,70
522,80
522,98
522,99
523,00
523,10
523,20
523,30
523,40
523,50
523,60
523,98
523,99
524,00
524,10
524,20
524,30
524,40
524,50
524,98
524,99
525,00
525,10
525,98
525,99
526,00
526,10
Morbi pulpae et regionis periapicalis / Pulpans och de periapikala vävnadernas sjukdomar
Pulpitis
Necrosis pulpae
Degeneratio pulpae
Dentinum irregulare pulpae / Sekundärdentinbildning i pulpan
Periodontitis apicalis acuta
Abscessus periapicalis (alveolaris)
Periodontitis apicalis chronica
Fistula e laesione periapicali / Fistel frГҐn periapikal lesion
Cysta radicularis
Alii definiti
NUD
Morbi parodontales / Parodontala sjukdomar
Gingivitis acuta
Exkluderar: gingivo-stomatitis herpetica (054), Vincents gingivitis (101)
Gingivitis chronica
Recessio gingivae / Gingivaretraktion
Parodontitis acuta
Parodontitis chronica
Parodontitis degenerativa
Concretio dentium / Tandbeläggningar
Alii definiti
NUD
Anomaliae dento-faciales cum malocclusione / Dento-faciala anomalier med
malocklusion
Gnathanomaliae majores / Uttalade anomalier i käkarnas storlek
Gnathanomaliae ad basin cranii / Anomalier i förhållandet mellan skallbas och
käkar
Gnathanomaliae arcuum dentalium / Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
Positio dentium abnormis / Felställning av tänderna
Malocclusio NUD
Abnormitates functionis dento-faciales / Dento-faciala funktionella abnormiteter
Aliae definitae
NUD
Alii morbi et aliae conditiones dentium et processuum alveolarium / Andra
sjukdomar och tillstånd i tänder och alveolarutskott
Edentatio acquisita / Förvärvad tandförlust
Exkluderar: felande tänder som orsak till malocklusion (524)
Atrophia processus alveolaris edentati / Atrofi av tandlöst alveolarutskott
Alii definiti
NUD
Morbi maxillae et mandibulae / Sjukdomar i käkarna
Cysta (cystis) evolutionis dentium / Follikulär tandcysta
Exkluderar: radikularcysta (522)
Cysta (cystis) fissuralis
91
526,20
526,30
526,40
526,50
526,98
526,99
527,00
527,10
527,20
527,30
527,40
527,50
527,60
527,70
527,80
527,98
527,99
Cystae maxillae et mandibulae aliae / Övriga käkcystor
Granuloma gigantocellulare reparativum / Reparativt jättecellsgranulom
Conditio inflammatoria
Alveolitis
Alii definiti
NUD
Morbi glandularum salivarium / Sjukdomar i spottkörtlarna
Atrophia
Hypertrophia
Sialoadenitis / Spottkörtelinflammation
Exkluderar: epidemisk parotit (072), uveoparotid feber (135)
Abscessus
Fistula
Sialolithiasis / Spottsten
Mucocele
Inkluderar: Retentionscysta i spottkörtel
Dysfunctio glandulae salivaris
Sialosis
Alii definiti
NUD
528,10
528,20
528,30
528,40
528,50
528,60
528,70
528,80
528,98
528,99
Morbi mucosae oris, gingiva et lingua exceptis / Sjukdomar i munslemhinna, exklusive gingiva och tunga
Stomatitis
Exkluderar: herpetisk (054), fusospiroketisk (101)
Gangraena oris / Gangränös stomatit
Ulcus aphthosum orale (stomatitis aphthosa)
Cellulitis et abscessus
Cysta naso-alveolaris sive nasolabialis
Morbi labiorum non alibi classificabiles
Leucoplacia
Aliae perturbationes keratini
Fibrosis submucosa oralis
Alii definiti
NUD
529,00
529,10
529,20
529,30
529,40
529,50
529,60
529,70
529,98
529,99
Morbi linguae et conditiones aliae oris / Sjukdomar i tungan och andra orala tillstГҐnd
Glossitis Inflammation i tungan
Lingua geographica
Glossitis rhombica mediana
Hypertrophia papillarum linguae
Atrophia papillarum linguae
Lingua plicata / Scrotaltunga
Glossodynia / Tungsmärtor
Leucoplacia linguae et aliae perturbationes keratini
Alii definiti
NUD
528,00
92
Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni (530-537) / Matstrupens,
magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar
530,90
530,91
530,92
530,93
530,94
530,95
530,96
530,97
530,98
530,99
Morbi oesophagi / Matstrupens sjukdomar
Exkluderar: varices oesophagi (456)
Achalasia cardiae
Cardiospasmus
Functio laesa NUD
Exkluderar: psykogen funktionsrubbning (305)
Perforatio (non traumatica)
Strictura
Stenosis
Ulcus pepticum
Oesophagitis
Dilatatio
Diverticulum
Leucoplacia
Alii definiti
NUD
531,00
531,01
531,90
531,91
531,92
531,93
531,94
531,98
531,99
Ulcus ventriculi / Sår på magsäcken
Praepyloricum, cum perforatione
Loco alio sive non indicato, cum perforatione
Praepyloricum, cum haemorrhagia (perforatione non indicata)
Praepyloricum, cum stenosi (perforatione non indicata)
Praepyloricum (haemorrhagia, stenosi sive perforatione non indicata)
Loco non indicato, cum haemorrhagia (perforatione non indicata)
Loco non indicato, cum stenosi (perforatione non indicata)
Aliud definitum, perforatione non indicata
NUD
532,00
532,90
532,91
532,98
532,99
Ulcus duodeni / SГҐr pГҐ tolvfingertarmen
Cum perforatione
Perforatione non indicata, cum haemorrhagia
Perforatione non indicata, cum stenosi
Aliud definitum, perforatione non indicata
NUD
533,00
533,90
533,92
533,98
533,99
Ulcus pepticum loco non indicato / Ulcus pepticum utan angiven lokalisation
Cum perforatione
Perforatione non indicata, cum haemorrhagia
Perforatione non indicata, cum stenosi
Aliud definitum, perforatione non indicata
NUD
530,01
530,02
530,09
93
534,00
534,90
534,91
534,98
534,99
Ulcus gastrojejunale / GastrojejunalsГҐr
Cum perforatione
Perforatione non indicata, cum haemorrhagi
Perforatione non indicata, cum stenosi
Aliud definitum, perforatione non indicata
NUD
535,00
535,01
535,02
535,03
535,04
535,05
535,06
535,07
535,08
535,09
Gastritis et duodenitis / Gastrit och duodenit
Exkluderar: gastroduodenit av virus (008), infektiös gastroenterit (009)
Gastritis phlegmonosa
Gastritis haemorrhagica
Gastritis acuta NUD
Gastritis chronica NUD
Duodenitis acuta
Duodenitis chronica
Gastroduodenitis phlegmonosa
Gastroduodenitis haemorrhagica
Gastroduodenitis NUD
Alia sive NUD
536,01
536,02
536,03
536,10
536,19
536,90
536,98
536,99
Vitia functionis ventriculi / Rubbning i magsäckens funktion
Exkluderar: psykogena rubbningar (305), hyperemesis gravidarum (638), dumpingsyndrom (997, E 939)
Achylia. Achlorhydria
Hypochlorhydria
Hyperchlorhydria
Dilatatio ventriculi
Motus ventriculi laesus alius sive NUD
Hyperemesis NUD
Alia definita
Dyspepsia e vitio functionis (indigestio) NUD
537,01
537,02
537,03
537,08
Alii morbi ventriculi et duodeni / Andra sjukdomar i magsäck och tolvfingertarm
Exkluderar: diverticulosis duodeni (562)
Fistula gastrointestinalis
Stenosis hypertrophicans pylori
Exkluderar: stenosis pylori congenita sive infantilis (750)
Gastroptosis
Alii definiti
Appendicitis (540-543)
Appendicit
540,00
540,01
540,02
540,03
540,90
Appendicitis acuta / Akut appendicit
Perforans
Cum peritonitide diffusa
Cum peritonitide circumscripta
Cum abscessu
Phlegmonosa, peritonitide non indicata
94
540,91
540,99
Gangraenosa, peritonitide non indicata
NUD
541,99
Appendicitis NUD / Appendicit UNS
542,00
542,01
542,08
Appendicitis alia / Annan appendicit
Appendicitis chronica
Appendicitis recidivans
Appendicitis alia (ej klassificerbar under 540,00-542,01)
543,00
543,01
543,02
543,08
543,09
Alii morbi appendicis / Andra sjukdomar i appendix
Mucocele appendicis
Stercolithium appendicis
Fistula appendicis
Alii definiti
NUD
Hernia abdominalis (550-553)
BukbrГҐck
550,99
551,00
551,10
551,20
551,21
551,30
551,80
551,99
552,99
553,00
553,10
553,20
553,21
553,30
553,80
553,99
Hernia inguinalis, obstructione non indicata / LjumskbrГҐck utan uppgift
om obstruktion
Alia hernia abdominalis, obstructione non indicata / Annat bukbrГҐck utan
uppgift om obstruktion
Hernia femoralis
Hernia umbilicalis
Hernia epigastrica
Alia hernia ventralis (incisionalis, in cicatrice)
Hernia diaphragmatica
Exkluderar: hernia orsakad av större kongenital defekt hos diafragma (756)
Alterius loci definiti
Exkluderar: hernia i vagina (623)
NUD
Hernia inguinalis cum obstructione (hernia incarcerata, strangulata, gangraenosa) / Ljumskbråck med obstruktion (inklämt, sammansnört, gangränöst)
Alia hernia abdominalis cum obstructione / Annat bukbrГҐck med obstruktion
Hernia femoralis incarcerata
Hernia umbilicalis incarcerata
Hernia epigastrica incarcerata
Alia hernia ventralis (incisionalis, in cicatrice) incarcerata
Hernia diaphragmatica incarcerata
Jfr 551,30
Alterius loci definiti
Jfr 551,80
NUD
95
Alii morbi intestinorum et peritonei (560-569)
Andra sjukdomar i tarm och bukhinna
560,99
Obstructio intestinalis, hernia non indicata / Intestinal obstruktion utan
uppgift om brГҐck
Exkluderar: infarkt i mesenteriet (444)
Invaginatio
Exkluderar: invagination av appendix (543)
Ileus paralyticus
Volvulus
Obstructio per contenta
Stenosis coli
Stenosis intestini tenuis
Ileus propter adhaesionem, cum functione laesa circulationis intestinalis
Ileus propter adhaesionem (functione laesa circulationis intestinalis non indicata)
Alia definita
Exkluderar: adhesioner i bukhinnan utan obstruktion (568)
NUD
561,00
561,01
561,02
561,03
561,04
561,08
561,09
Gastro-enteritis et colitis non ulcerosa, causa non infectiosa / Icke ulcerös
gastro-enterit och kolit, av icke infektiös orsak
Exkluderar: enterit, gastroenterit, kolit, diarré, som är infektiös eller ospecificerad (009)
Gastro-enteritis allergica
Enterocolitis allergica
Colitis toxica
Gastro-enteritis non infectiosa
Entero-colitis non infectiosa
Alia definita
NUD
560,00
560,10
560,20
560,30
560,90
560,91
560,95
560,96
560,98
562,00
562,01
562,02
562,10
562,11
562,18
562,19
563,00
563,10
563,98
563,99
Diverticulosis et diverticulitis intestinorum / Divertikulos och divertikulit i
tarmen
Diverticulum (diverticulosis) duodeni
Diverticulum (diverticulosis) intestini tenuis alterius
Diverticulitis intestini tenuis
Exkluderar: diverticulum Meckeli (751)
Diverticulum (diverticulosis) coli
Exkluderar: kongenital divertikel (751)
Diverticulitis coli
Alia definita
NUD
Enterocolitis chronica et colitis ulcerosa / Kronisk enterit och ulcerös kolit
Enteritis regionalis (Crohn)
Colitis ulcerosa
Exkluderar: proctitis ulcerosa (569)
Alia definita
NUD
96
564,00
564,10
564,11
564,19
564,90
564,98
564,99
Functio laesa intestinorum / Funktionsrubbning i tarmen
Exkluderar: psykogen funktionsrubbning (305)
Obstipatio chronica
Colitis mucosa
Colon spasticum
Colon irritabile aliud sive NUD
Contractura ani
Alia definita
NUD
565,00
565,10
Fissura et fistula ani / Analfissur och analfistel
Fissura ani
Fistula ani
566,00
566,01
Abscessus perianalis et periproctalis / Abscess i analregion och rektalregion
Abscessus perianalis
Abscessus periproctalis
567,00
567,01
567,02
567,03
567,04
567,08
567,09
Peritonitis / Bukhinneinflammation
Exkluderar: tuberkulös (014), med eller följande på appendicit (540), vid extrauterint havandeskap (631), bäckenperitonit hos kvinna (616), puerperal (670)
Abscessus pelvis (viri)
Abscessus subphrenicus
Abscessus retroperitonealis
Peritonitis localisata
Peritonitis diffusa
Alia definita
NUD
568,99
569,00
569,01
569,02
569,03
569,04
569,05
569,06
569,07
569,08
569,09
Adhaesiones peritonei / Peritoneala sammanväxningar
Exkluderar: fall med intestinal obstruktion (560), i kvinnligt bäcken (616)
Alii morbi intestinorum et peritonei / Andra sjukdomar i tarm och bukhinna
Exkluderar: hemorrojder (455), uterorektal fistel (616), rektovaginal fistel
(629), kongenitalt megakolon (751), inkontinens hos analsfinktern (785)
Abscessus intestini
Perforatio intestini NUD
Proctitis haemorrhagica (ulcerosa)
Periproctitis
Perisigmoiditis
Fistula faecalis
Prolapsus ani
Prolapsus recti
Alii definiti
NUD
97
Morbi hepatis, viarum biliferarum et pancreatis (570-577)
Leverns, gallvägarnas och bukspottkörtelns sjukdomar
570,00
570,01
570,02
570,08
570,09
571,00
571,01
571,90
571,98
571,99
572,99
Necrosis hepatis, acuta et subacuta / Akut och subakut levernekros
Exkluderar: infektiös hepatit (070), vid graviditet och i puerperiet (639), icterus
gravis hos nyfödd (774), icterus UNS (785), serumhepatit (070 eller 999 och E
939)
Hepatitis acuta degenerativa
Hepatitis subacuta degenerativa
Atrophia acuta flava hepatis
Alia definita
NUD
Cirrhosis hepatis / Levercirros
Cirrhosis cum alcoholismo
Degeneratio hepatica adiposa alcoholica
Cirrhosis hepatis cum hypertensione venae portae (Banti), alcoholismo non indicato
Alia definita, alcoholismo non indicato
NUD
Hepatitis purulenta et abscessus hepatis / Varig hepatit, leverabscess
Exkluderar: amöbaabscess i levern (006)
573,00
573,01
573,02
573,03
573,08
573,09
Alii morbi hepatis / Andra leversjukdomar
Exkluderar: infektiös hepatit (070), glykogeninfiltration (271), stärkelse- eller
fettdegeneration (276), obstruktion i vena portae (452), kongenital levercysta
(751), hepatomegali UNS, ikterus UNS (785)
Hepatitis NUD
Degeneratio hepatica NUD
Coma hepaticum non alibi classificabile
Stasis hepatis non alibi classificabilis
Alii definiti
NUD
574,00
574,01
574,02
574,03
574,04
574,05
574,06
574,08
574,09
Cholelithiasis / Gallstenssjukdom
Cum cholecystitide acuta
Cum cholecystitide chronica
Cum choledocholithiasi cum cholecystitide
Cum choledocholithiasi sine cholecystitide
Choledocholithiasis NUD
Choledocholithiasis suspecta
Cum cholangitide
Alia definita
NUD
98
575,00
575,01
575,02
575,03
575,04
575,05
Cholecystitis et cholangitis, calculo non indicato / Kolecystit och kolangit
utan uppgift om gallsten
Cholecystitis acuta
Cholecystitis chronica
Empyema vesicae felleae
Cholecystitis alia sive NUD
Choledochitis
Cholangitis alia sive NUD
576,00
576,01
576,02
576,03
576,04
576,05
576,06
576,07
576,08
576,09
Alii morbi viarum biliferarum / Andra sjukdomar i gallvägarna
Exkluderar: fall med sten (574)
Cholesterosis vesicae felleae
Spasmus sphincteris Oddi (cum ectasia viarum)
Ruptura vesicae felleae
Ruptura viarum biliferarum
Fistula vesicae felleae
Fistula viarum biliferarum
Stenosis viarum biliferarum
Occlusio NUD viarum biliferarum
Dyskinesia viarum biliferarum
Alii definiti sive NUD
577,00
577,01
577,02
577,08
577,09
577,10
577,19
577,90
577,91
577,92
577,93
577,98
Morbi pancreatis / Bukspottkörtelns sjukdomar
Exkluderar: insulomacellstumör (251), fibrosis cystica (273)
Pancreatitis acuta haemorrhagica
Pancreatitis acuta cum abscessu
Necrosis acuta pancreatis
Pancreatitis acuta alia
Pancreatitis NUD
Pancreatitis chronica recidivans
Pancreatitis chronica NUD
Calculus pancreatis
Cirrhosis pancreatis
Cysta pancreatis
Necrosis telae adiposae pancreatis
Alii definiti
99
X. Morbi organorum urogenitalium
Uro-genitalorganens sjukdomar
(580-584)
(590-599)
(600-607)
(610-616)
(620-629)
Nephritis et nephrosis
Alii morbi systematis urinarii
Morbi organorum genitalium viri
Morbi mammae,ovarii, tubae, parametrii
Morbi uteri et organorum genitalium aliorum feminae
Nephritis et nephrosis (580-584)
Nefrit och nefros
Exkluderar: med malign hypertoni (400)
580,99
Nephritis acuta / Akut nefrit
Exkluderar: nefrit som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet (636)
581,99
Nephrosis / Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit
Exkluderar: nefros som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet. (636), akut
tubulär nefros (593)
582,00
582,09
Nephritis chronica / Kronisk nefrit
Exkluderar: nefrit som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet (636)
Cum uraemia
NUD
583,99
Nephritis NUD / Nefrit UNS
Inkluderar: nefrit ej specificerad som akut eller kronisk
584,99
Sclerosis renalis NUD / Njurskleros UNS
Exkluderar: pyelonefritisk eller hydronefrotisk skrumpnjure (590, 591), nephropathia urica (274), nefroskleros, med (benign) hypertoni (403)
Alii morbi systematis urinarii (590-599)
Andra sjukdomar i urinorganen
590,00
590,01
590,02
590,10
590,11
590,12
590,13
590,14
590,20
590,98
590,99
Infectio renis / Njurinfektion
Exkluderar: med konkrement (592), infektion som uppstГҐtt under graviditet eller
puerperiet (636), vid extra-uterin graviditet (631)
Pyelonephritis chronica
Pyelonephrosis chronica
Hydropyonephrosis chronica
Pyelonephritis
Pyelitis
Pyelocystitis
Hydropyonephrosis
Pyonephrosis
Abscessus renalis et perirenalis
Alia definita
NUD
591,99
Hydronephrosis / Hydronefros
100
592,00
592,01
592,03
592,04
592,05
592,08
592,09
Calculus renis et ureteris / Njursten och uretärsten
Nephrocalcinosis / Utbredda små konkrement i njurvävnad
Calculus renis
Calculus ureteris
Pyelonephritis calculosa
Pyonephrosis calculosa
Alius definitus
NUD
593,29
593,30
593,40
593,50
593,58
Morbi renis et ureteris alii / Andra sjukdomar i njure och uretär
Rachitis renalis, nanosomia renalis
Nephrosis acuta tubularis
Exkluderar: sjukdom som uppstГҐtt under graviditet (636), traumatisk anuri
(В»crush syndromeВ») (995 plus E-nr)
Ren mobilis
Cysta (cystis) renis (non congenita)
Albuminuria orthostatica
Morbi renis alii
Exkluderar: sjukdom som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet (639), med
malign hypertoni (400)
Morbi renis NUD
Stenosis (strictura) ureteris non calculosa
Hydroureter non congenitus
Ureterocele
Morbi ureteris alii
594,00
594,01
594,08
Calculus alterius partis systematis urinarii / Sten i annan del av urinorganen
Urethrae
Vesicae urinariae
Alterius parlis definitae
595,00
595,01
595,02
595,03
595,04
595,09
Cystitis / Cystit
Exkluderar: cystit som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet (635)
Acuta
Recidivans
Chronica
Allergica
Interstitialis (Hunner)
NUD
596,00
596,01
596,02
596,08
596,09
Alii morbi vesicae urinariae / Andra sjukdomar iВ·urinblГҐsan
Exkluderar: cystocele hos kvinna (623), hernia eller blГҐsprolaps hos kvinna
(623)
Fistula vesicovaginalis
Atonia vesicae urinariae
Diverticulum vesicae urinariae
Alii definiti
NUD
593,00
593,10
593,20
593,21
593,22
593,28
101
597,00
597,01
597,02
597,03
597,08
597,09
Urethritis (non venerea) / Uretrit, icke-venerisk
Exkluderar: periuretral abscess (599)
Acuta
Recidivans
Chronica
Allergica
Alia definita
NUD
598,09
Strictura urethrae / Uretrastriktur
Exkluderar: kongenital stenos (753)
Partis prostatae
Partis bulbosae
Meatus externi viri
Alia definita
Inkluderar: uretrastriktur hos kvinna
NUD
599,00
599,01
599,02
599,03
599,08
599,09
Alii morbi tractuum urinariorum / Andra sjukdomar i urinvägarna
Exkluderar: infektioner som uppstГҐtt under graviditet eller puerperiet (635),
kvinnligt uretrocele (623)
Caruncula urethrae
Diverticulum urethrae
Infectiones tractuum urinariorum NUD
Fistula urinaria NUD / Urinvägsfistel UNS
Alii definiti
NUD
598,00
598,01
598,02
598,08
Morbi organorum genitalium viri (600-607)
Sjukdomar i manliga genitalia
Exkluderar: tillstГҐnd orsakade av venerisk sjukdom (090-099)
600,00
600,09
Hyperplasia prostatae / Prostatahyperplasi
Prostatism Besvär av oklar genes
Hyperplasia prostatae NUD
601,00
601,01
601,09
Prostatitis / Prostatit
Acuta
Chronica
NUD
602,00
602,08
602,09
Alii morbi prostatae / Andra sjukdomar hos prostata
Sclerosis colli vesicae urinariae
Alii definiti
NUD
102
603,00
603,01
603,09
Hydrocele
Exkluderar: kongenitalt hydrocele (752)
Tunicae vaginalis testis
Funiculi testis
NUD
604,00
604,01
604,02
604,03
Orchitis et epididymitis / Orkit och epididymit
Exkluderar: vid parotit (072)
Orchitis
Epididymitis acuta
Epididymitis chronica
Epididymitis NUD
605,00
605,08
605,09
Morbi praeputii / Preputiums sjukdomar
Phimosis
Alii definiti
NUD
606,99
Sterilitas virilis / Sterilitet hos man
607,00
607,10
607,20
607,30
607,40
607,50
607,60
607,70
607,80
607,90
607,91
607,98
Alii morbi genitalium viri / Andra sjukdomar i manliga genitalia
Leucoplacia penis
Erythroplasia penis
Ulcus chronicum penis
Balanitis non venerea
Vesiculitis seminalis
Alii morbi inflammatorii
Exkluderar: abscess i testis (604)
Spermatocele
Torsio testis
Atrophia testis
Induratio penis plastica
Haematocele tunicae vaginalis
Alii definiti
Morbi mammae, ovarii, tubae, parametrii (610-616)
Sjukdomar i mamma,ovarium, tuba och parametrium
Exkluderar: tillstånd förbundna med graviditet,abort, förlossning eller puerperiet (630-678)
eller orsakade av venerisk sjukdom (090-099)
610,00
610,01
610,08
610,09
Mastopathia chronica cystica
Fibroadenomatosis mammae
Cysta (cystis) mammae
Alia definita
NUD
611,00
611,01
611,02
Alii morbi mammae
Exkluderar: när förbundna med laktation eller i puerperiet (678)
Mastitis acuta
Abscessus mammae
Liponecrosis mammae
103
611,10
611,11
611,20
611,90
611,91
611,92
611,98
611,99
Hyperplasia mammae
Gynaecomastia
Fissura mamillae (papillae mammae)
Atrophia mammae
Fibrosis mammae
Papilla retracta
Alii definiti
NUD
612,01
612,02
612,07
612,08
612,09
Salpingo-oophoritis acuta / Akut salpingit och ooforit
Exkluderar: när förbunden med graviditet (630), extrauterin graviditet (631),
abort (640-645), förlossning och puerperium (670)
Pyosalpinx acuta
Pyovarium acutum
Salpingo-oophoritis acuta suspecta
Alia definita
NUD
613,01
613,02
613,07
613,08
613,09
Salpingo-oophoritis chronica / Kronisk salpingit och ooforit
Exkluderar: samma tillstГҐnd som undantagits i 612
Pyosalpinx chronica
Pyovarium chronicum
Salpingo-oophoritis chronica suspecta
Alia
NUD
614,99
615,00
615,10
615,20
615,21
615,90
615,91
615,92
615,93
615,98
616,00
616,01
616,02
616,03
616,10
616,20
616,91
616,98
Salpingitis et oophoritis non definita / Salpingit och ooforit utan uppgift om
akut eller kronisk
Exkluderar: samma tillstГҐnd som undantagits i 612
Morbi ovarii et tubae alii / Andra sjukdomar i ovarium och tuba
Torsio ovarii
Hydrosalpinx, sactosalpinx
Cysta (cystis) follicularis ovarii (retentio)
Cysta (cystis) corporis lutei ovarii
Ruptura corporis lutei
Ruptura tubae
Haematoma corporis lutei
Torsio adnexorum
Alii definiti
Morbi parametrii et pelviperitonei (feminae) / Sjukdomar i parametrium
och pelviperitoneum
Parametritis acuta
Parametritis chronica
Abscessus fossae Douglasi
Alii morbi inflammatorii pelviperitonei
Exkluderar: samma tillstГҐnd som undantagits i 612
Adhaesiones pelviperitonei feminae
Congestio pelvis feminae (varices parametrii)
Hydrocele ligamenti teretis
Alii definiti
104
616,99
Exkluderar: rektovaginal fistel (629)
NUD
Morbi uteri et organorum genitalium aliorum feminae (620-629)
Sjukdomar i uterus och andra kvinnliga genitalia
Exkluderar: vid venerisk sjukdom (090-099), och i förbindelse med graviditet, abort, förlossning och puerperium (630-678)
620,00
620,01
620,90
620,91
620,98
620,99
Morbi infectiosi cervicis uteri / Infektionssjukdomar i cervix uteri
Exkluderar: trikomonasinfektioner (131)
Cervicitis chronica
Exkluderar: med ulcus (621)
Endocervicitis chronica
Cervicitis NUD
Endocervicitis NUD
Alii definiti
NUD
Exkluderar: samma tillstГҐnd som undantagits i 612
621,00
621,10
621,20
621,30
621,40
621,50
621,60
621,90
621,91
621,92
621,98
Morbi cervicis uteri alii / Andra sjukdomar i cervix uteri
Leucoplacia cervicis uteri
Erythroplasia cervicis uteri (pseudo-erosio)
Hyperplasia endometrii cervicalis
Erosio chronica (ulcus) portionis uteri
Cicatrix cervicis uteri
Strictura (atresia) cervicis uteri
Atrophia cervicis uteri
Hypertrophia cervicis
Dysplasia portionis uteri
Polypus non neoplasticus cervicis uteri
Alii definiti
622,00
622,01
622,02
622,03
622,08
622,09
622,10
622,11
622,12
622,13
622,18
622,19
Morbi infectiosi uteri (cervice excepta), vaginae et vulvae / Infektionssjukdomar i uterus (cervix undantagen), vagina och vulva
Exkluderar: trikomonasinfektioner (131) och samma tillstГҐnd som undantagits i
612
Endometritis acuta
Endometritis chronica
Endometritis NUD
Pyometra
Alii morbi infectiosi uteri
Morbi infectiosi uteri NUD
Vulvitis
Vaginitis
Bartholinitis acuta
Bartholinitis chronica
Vaginitis et vulvitis alia
Vaginitis et vulvitis NUD
105
623,00
623,01
623,10
623,20
623,30
623,91
623,98
623,99
Prolapsus uterovaginalis / Uterovaginal prolaps
Prolapsus vesicae urinariae feminae
Cystocele alia
Rectocele (proctocele) feminae
Urethrocele
Enterocele vaginalis
Elongatio cervicis
Alia
NUD
624,00
624,18
624,99
Malepositio uteri / Felaktigt läge av uterus
Retroversio (retroflexio)
Alia definita
Malepositio uteri (sive cervicis uteri) NUD
625,00
625,10
625,20
625,21
625,22
625,30
625,31
625,32
625,33
625,38
625,39
625,90
625,91
625,98
Alii morbi uteri / Andra sjukdomar i uterus
Exkluderar: cervix (621)
Atrophia uteri
Subinvolutio uteri
Polyposis non neoplasticus corporis uteri
Hyperplasia glandularis cystica endometrii
Polyposis non neoplastica uteri
Endometriosis ovarii
Endometriosis serosae pelvis
Endometriosis retro-cervicalis sive retrouterina
Adenomyosis uteri
Endometriosis alia
Endometriosis NUD
Mucometra
Haematometra
Alii definiti
626,00
626,10
626,11
626,20
626,30
626,40
626,50
626,60
626,70
626,98
626,99
Menstruatio abnormis et metrorrhagia / Anomalier i menstruationen och
andra blödningsrubbningar
Amenorrhoea
Hypomenorrhoea / Sparsam blödning
Oligomenorrhoea / Blödning med långa intervall
Hypermenorrhoea / Riklig blödning
Algomenorrhoea (dysmenorrhoea)
Polymenorrhoea / Blödning med korta intervall
Menstruatio irregularis / Acyklisk blödning
Metrorrhagia inter menstruationem
Metrorrhagia post menopausin
Alia definita
Menometrorrhagia NUD
106
627,00
627,01
627,02
627,09
Symptomata climacterica / Klimakteriska symptom
Exkluderar: involutionsmelankoli (296), -parafreni (297), -psykos NUD (299)
Symptomata climacterica
Syndrome menopauseos praematurae artificialis
Climacterium praecox
Syndrome climacterica alia sive NUD
628,00
628,01
Sterilitas feminae / Sterilitet (infertilitet) hos kvinna
Sterilitas primaria
Sterilitas secundaria
629,00
629,10
629,11
629,20
629,21
629,30
629,40
629,50
629,60
629,61
629,70
629,71
629,72
629,73
629,74
629,80
629,90
629,91
629,92
629,93
629,94
629,98
Alii morbi genitalium feminae / Andra sjukdomar i kvinnliga genitalia
Leucoplacia vaginae
Erythroplasia vaginae
Erythroplasia vulvae
Leucoplacia vulvae
Kraurosis vulvae
Leucorrhoea (fluor vaginalis)
Infectio genitalis feminae NUD
Exkluderar: samma tillstГҐnd som undantagits i 612
Haemorrhagia vaginalis
Laceratio inveterata
Exkluderar: gammal laceration av cervix (621)
Ruptura perinei inveterata
Atresia vaginae
Atresia hymenis
Strictura (stenosis) vaginae
Strictura hymenis
Occlusio vulvae
Fistula rectovaginalis
Atrophia vaginae
Atrophia vulvae
Haematocele feminae NUD
Haematoma vulvae
Vagina angusta
Alii morbi genitalium feminae
107
XI. Complicationes gravidarum, parientium et puerperarum
Komplikationer vid graviditet, förlossning och i puerperiet
(630-634)
(635-639)
(640-645)
(650-662)
(670-678)
Complicationes gravidarum
Infectiones urinariae et toxicoses gravidarum et puerperarum
Abortus
Partus
Complicationes in puerperio
Complicationes gravidarum (630-634)
Komplikationer under graviditet
630,00
630,01
630,02
630,03
630,08
630,09
Infectiones genitales gravidarum / Infektioner i könsorgan under graviditet
Inkluderar: tillstГҐnd i 612-614, 616,0, 620, 622 och 629,4, som uppstГҐtt under
graviditet
Salpingo-oophoritis
Abscessus fossae Douglasi
Bartolinitis
Vulvovaginitis
Alia definita
NUD
631,00
631,10
631,11
631,20
631,30
631,40
631,50
631,51
631,60
631,98
631,99
Graviditas extrauterina / Extrauterin graviditet
Abdominalis, cum sepsi 1
Tubaria rupta, cum sepsi 1
Tubaria NUD, cum sepsi 1
Ovarialis cum sepsi 1
Alia definita sive NUD, cum sepsi 1
Abdominalis, sepsi non indicata
Tubaria rupta, sepsi non indicata
Tubaria NUD, sepsi non indicata
Ovarialis, sepsi non indicata
Alia definita, sepsi non indicata
NUD
632,00
632,01
632,02
632,09
632,10
632,20
632,30
632,40
632,98
632,99
Haemorrhagia gravidarum / Havandeskapsblödning
Exkluderar: med abort (640-645), som komplikation till förlossning (651)
Placenta praevia centralis
Placenta praevia partialis
Placenta praevia marginalis
Placenta praevia NUD
Ablatio placentae (praematura)
Haemorrhagia sinus marginalis / Randsinusblödning
Abortus imminens (cum haemorrhagia)
Haemorrhagia afibrogenica
Alia definita
NUD
1
»Cum sepsi»inkluderar också tillstånden i 635, 670, 671 eller 673,9 d v s urinvägsinfektion, puerperal flebit,
trombos och ospecificerad lungemboli.
108
633,00
633,10
633,98
633,99
634,00
634,10
634,20
634,30
634,40
634,50
634,60
634,90
634,91
634,92
634,93
634,94
634,95
634,96
634,97
634,98
634,99
Anaemia gravidarum / Anemi uppkommen under graviditet
Anaemia macrocytica
Inkluderar: alla tillstГҐnd i 281
Anaemia sideropenica / Järnbristanemi
Inkluderar: alla tillstГҐnd i 280
Alia definita
NUD
Aliae complicationes gravidarum / Andra komplikationer under graviditet
Malepositio fetus in utero
Exkluderar: malepositio som komplikation till förlossning (656)
Ruptura uteri
Mola hydatidosa
Exkluderar: i samband med abort (640-645)
Anomaliae placentae, alibi non classificabiles
Hydramnion
Embolia aeria / Luftemboli
Exkluderar: luftemboli vid förlossning (673)
Abortus inhibitus (missed abortion)
Abortus habitualis
Incompatibilitas systematis Rh
Incompatibilitas systematis AB0
Incompatibilitas systematis sanguinis, alia sive NUD
Insufficientia cervicis
Effluxus liquoris amnii praetemporarius / För tidig vattenavgång
Labores inhibiti
Partus praematurus imminens, alibi non classificabilis
Inkluderar: graviditet under 29:e-37:e veckan
Graviditas prolongata
Inkluderar: graviditet mer än 14 dagar efter den beräknade förlossningsdagen,
förutsatt att menstruationscykeln var regelbunden (28-30 dagar)
Alii definiti
Infectiones urinariae et toxicoses gravidarum et puerperarum (635639)
Urinvägsinfektioner och toxikoser under graviditet och puerperium
635,00
635,01
635,90
635,98
635,99
Infectio urinaria in graviditate et puerperio / Urinvägsinfektioner, som
uppstГҐtt under graviditet och puerperium
Pyelonephritis
Pyelitis et pyelocystitis
Cystitis
Alia definita
NUD
636,00
Morbi renum in graviditate et puerperio / Njursjukdomar under graviditet
och puerperium
Alla tillstГҐnd i 580, 581, 583 eller 593,1, som uppstГҐtt under graviditet eller puerperium
Nephritis acuta
109
636,01
636,08
636,09
Nephrosis
Alii definiti
NUD
637,00
637,01
637,02
637,03
637,04
637,09
637,10
637,99
Praeeclampsia, eclampsia et toxicosis NUD / Preeklampsi, eklampsi och toxikos UNS
Albuminuria (proteinuria)
Hypertonia
Oedema
Prae-eclampsia levis
Prae-eclampsia gravis
Prae-eclampsia NUD
Eclampsia
Toxicosis NUD
638,00
638,99
Hyperemesis gravidarum / Havandeskapskräkningar
Cum neuritide
Neuritide non indicata
639,00
639,01
639,09
639,90
639,98
Aliae toxicoses in graviditate et puerperio / Andra toxikoser under graviditet och puerperium
Pruritus
Icterus gravis
Necrosis acuta et subacuta hepatis
Neuritis
Aliae definitae
Abortus (640-645)
Abort
För att skilja mellan abort och barn används definitionen: »Med barn avses nyfödd, som efter
födelsen andats eller visat annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan». 2
Abortus provocatus ex indicatione medica / Provocerad abort pГҐ medicinsk
indikation
Inkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap pГҐ medicinsk
(Г¤ven medicinsk-social och social-medicinsk) indikation, abort i terapeutiskt syfte i samband med annan operation och legal abort UNS.
Exkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap pГҐ annan Г¤n
ovan nämnda indikationer.
Toxikos eller annan graviditetskomplikation anges som bidiagnos. Г„ven komplikation till abortingreppet redovisas som bidiagnos (998 plus E 939,9).
640,90
640,91
640,92
640,93
640,99
2
Sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan (medicinsk indikation)
Svaghet (medicinsk-social indikation)
Förutsedd svaghet (social-medicinsk indikation)
Annan medicinsk indikation
Legal abort UNS
Jfr för Sveriges del folkbokföringsförordningens 30 § fjärde stycket. SFS 1967: 198, MF 1967:40.
110
Abortus provocatus ex indicatione legali alia / Provocerad abort pГҐ annan
legal indikation
Inkluderar: abort enligt lagen om avbrytande av havandeskap pГҐ annan Г¤n i
640 nämnd indikation.
Toxikos eller annan graviditetskomplikation anges som bidiagnos (630-639). Г„ven komplikation till abortingreppet redovisas som bidiagnos (998 och E 939,9).
641,90
641,91
641,92
641,99
Humanitär indikation
Arvsrisk (eugenisk indikation)
Ökad risk för fosterskada
Annan legal indikation
642,00
642,10
642,20
642,30
642,99
Abortus provocatus ex alia causa / Annan provocerad abort
Inkluderar: kriminell abort, provocerad abort UNS
Cum sepsi 3
Cum haemorrhagia
Cum sepsi3 et haemorrhagia
Cum laceratione organorum pelvis (sepsi et haemorrhagia indicata sive non indicata)
Sepsi3 sive haemorrhagia sive laceratione non indicata
643,00
643,10
643,20
643,99
Abortus spontaneus / Spontan abort
Cum sepsi3
Cum toxicosi
Cum sepsi3 et toxicosi
Sepsi sive toxicosi non indicata
644,00
644,10
644,20
644,99
Abortus, provocatus an spontaneus non indicatum / Abort, okänt om provocerad eller spontan
Inkluderar: abort UNS
Cum sepsi3
Cum toxicosi
Cum sepsi3 et toxicosi
Sepsi sive toxicosi non indicata
645,90
645,91
645,92
645,93
645,94
645,95
645,98
Abortus alius / Annan abort
Inkluderar bl a: retentio ovi (partialis), mola hydatidosa cum abortu, resttillstГҐnd efter genomgГҐngen abort enligt 640-645
Salpingo-oophoritis post abortum
Endometritis post abortum
Mola hydatidosa cum abortu
Abortus inhibitus, cum abortu / Abort efter В»missed abortionВ»
Retentio ovi (partialis)
Haemorrhagia post abortum NUD
Abortus alius
3
»Cum sepsi» avser också tillstånden i 635, 670, 671 eller 673,9, d v s urinvägsinfektion, puerperal flebit, trombos och ospecificerad lungemboli.
111
Partus (650-662)
Förlossning
Inkluderar: förlossning av fullgångna, levande födda eller dödfödda, prematur förlossning av
levande född, förlossning av dött foster efter 28:e havandeskapsveckan
Exkluderar: förlossning av dött foster före 28:e havandeskapsveckan (640-645)
Numren 650-662 är försedda med endast en decimal 4 . Vid klassificering för statistiska ändamål skall - om intet annat föreskrives - en andra decimal, som anger fostrets presentation,
tillfogas enligt följande :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Framstupa nack- eller hjässbjudning (kronbjudning)
Framstupa ansikts- eller pannbjudning
Vidöppen ansiktsbjudning
Vidöppen pannbjudning
Vidöppen nack- eller hjässbjudning
Djup tvärställning
Sätes- eller fotbjudning
Alla bjudningar vid flerbörd
Annan eller obestämd bjudning
Uppgift saknas
Definition. Med "komplikation" menas komplikation hos modern. Förlossning med dödfött
barn kan alltså vara att anse som okomplicerad. Detsamma gäller prematur och postmatur
börd, flerbörd och de flesta fosterbjudningar.
650,04
Partus, complicatione non indicata / Förlossning utan uppgift om komplikation
Exkluderar: förlossning som komplicerats av förhållanden som anges i 651-661
651,04
651,14
651,24
651,34
651,44
651,54
Partus complicatus e placenta praevia sive haemorrhagia ante partum /
Förlossning komplicerad av föreliggande moderkaka eller blödning före
förlossningen
Placenta praevia centralis
Placenta praevia partialis
Placenta praevia marginalis
Placenta praevia NUD
Ablatio placentae (praematura)
Haemorrhagia NUD
652,04
652,14
652,24
652,94
Partus complicatus e retentione placentae / Förlossning komplicerad av
kvarhГҐllen moderkaka
Totalis
Partialis
Membranarum placentae
NUD
4
Decimalindelningen till numren 650-662 skiljer sig från ICD både med avseende på första och andra decimalen. ICD har en första decimal, som betecknar förlossningssättet.
112
653,04
653,14
653,24
653,84
4
654,0
654,84
654,94
655,04
655,14
655,84
655,94
656,94
Partus complicatus ex alia haemorrhagia post partum / Förlossning komplicerad av annan blödning (under eller) efter förlossning
Haemorrhagia atonica intra partum
Haemorrhagia atonica post partum
Partus cum anaemia posthaemorrhagica
Alius definitus
Partus cum anomalia pelvis osseae / Förlossning vid abnormt bäcken
Cum pelvi angusta
Alius definitus
NUD
Partus complicatus e disproportione fetopelvina / Förlossning komplicerad
av missförhållande mellan foster och bäcken
E fetu hydrocephalico
E fetu abnormi alio
Alius definitus
NUD
Partus complicatus e praesentatione fetus / Förlossning komplicerad av fostrets
presentation (position)
Exkluderar: Okomplicerad förlossning, oavsett presentationen (650)
657,84
657,94
Partus complicatus propter laborem prolongatum e causa alia / Abnormt
utdragen förlossning av annan orsak
Partus protractus, primarius / Primär värksvaghet
Partus protractus, secundarius / Sekundär värksvaghet
Uterus spasticus
Cervix rigida
Plurifetatio / Flerbörd
Exkluderar: okomplicerad flerbörd (650)
Alius definitus
NUD
658,04
658,14
658,24
658,94
659,94
Partus cum laceratione perinei, alia laceratione non indicata / Förlossning
med bristning av mellangГҐrden, utan uppgift om annan bristning
Exkluderar: smärre slemhinne- och perinealbristningar, som åtgärdas med enstaka sutur
Stadium I Till analsfinktern
Stadium II Genom analsfinktern
Stadium III In i rektum
NUD
Partus cum ruptura uteri / Förlossning med uterusruptur
660,04
660,14
660,24
660,34
660,44
660,84
660,94
Partus cum alio traumate obstetricio matris / Förlossning med annan förlossningsskada; hos modern
Laceratio vesicae urinariae
Laceratio urethrae
Laceratio cervicis
Laceratio vaginae
Haematoma vulvae
Alia traumata
NUD
657,04
657,14
657,24
657,34
657,44
113
4
661,0
661,14
661,24
661,34
661,44
661,54
661,64
661,74
661,84
662,94
Partus cum alia complicatione / Förlossning med annan komplikation
Effluxus liquoris amnii praetemporarius / För tidig vattenavgång
Partus praecipitatus
Eclampsia (prae-eclampsia) intra partum
Complicatio funiculi
Hydramnion
Anomalia placentae
Propter morbum non graviditatis sive partus causa / Av icke-obstetrisk sjukdom
hos modern
E conditione fetus
Alia complicatio
Mors in anaesthesia in partu sine complicatione / Död under anestesi vid okomplicerad förlossning
Exkluderar: död under anestesi vid komplicerad förlossning (651-661)
Complicationes in puerperio (670-678)
Komplikationer under barnsängstiden
Exkluderar: ifrГҐgavarande komplikationer efter abort
670,00
670,01
670,02
670,08
670,09
Sepsis in partu et puerperio / Sepsis under förlossnings- och barnsängstiden
Exkluderar: puerperal urinvägsinfektion (635), feber av okänd orsak i puerperiet (672)
Endometritis
Lymphangitis uteri
Salpingo-oophoritis
Alia definita
NUD
671,00
671,01
671,02
671,08
671,09
Phlebitis et thrombosis puerperalis / Puerperal flebit och trombos
Exkluderar: puerperal lung- (673) och hjärttrombos (677)
Thrombophlebitis extremitatis inferioris
Thrombosis extremitatis inferioris
Thrombosis pelvis (phlegmasia alba dolens)
Alia definita
NUD
672,99
Pyrexia in puerperio e causa ignota / Feber i puerperiet av okänd orsak
673,00
673,10
673,98
673,99
Embolia pulmonis in puerperio / Lungemboli i puerperiet
Inkluderar: lungemboli som inträffat under förlossning eller i puerperiet
Embolia aeria / Luftemboli
Embolia fluidi amniotici
Aiia definita
NUD
674,99
Haemorrhagia cerebri in puerperio / Hjärnblödning i puerperiet
Inkluderar: tillstГҐnd i 430-434, 436-438 specificerade som puerperala eller som
inträffade under förlossning eller puerperium
675,99
Coagulopathiae sanguinis in puerperio / Blodkoagulopatier i puerperiet
114
676,99
Anaemia puerperalis
Exkluderar: sekundär blödningsanemi
677,00
677,90
677,91
677,98
677,99
Complicatio in puerperio alia sive NUD / Annan eller ospecificerad komplikation i puerperiet
Exkluderar: psychosis puerperarum (294)
Mors subita e causa ignota, intra sive post partum
Retentio placentae partialis
Haemorrhagia tarda (alia)
Alia definita
NUD
678,00
678,01
678,02
678,08
678,09
Mastitis et aliae complicationes lactationis / Mastitis och andra komplikationer vid amningen
Lymphangitis mammae
Mastitis
Abscessus mammae
Aliae definitae
NUD
115
XII. Morbi cutis et subcutis
Hudens och underhudens sjukdomar
(680-686)
(690-698)
(700-709)
Infectiones cutis et subcutis
Alii casus inflammatorii cutis et subcutis
Alii morbi cutis et subcutis
Infectiones cutis et subcutis (680-686)
Exkluderar: molluscum contagiosum, virusvГҐrtor (079) och andra lokala hudinfektioner i nr
000-136
680,90
Furunculus et carbunculus / Furunkel och karbunkel
Faciei
Nuchae
Trunci
Brachii sive antebrachii
Manus
Regionis glutealis
Extremitatis inferioris, alterius partis
Loco multiplici / Multipel lokalisation
Alio loco definito
Inkluderar: huvudet (utom ansiktet)
Exkluderar: genitalorganen (yttre) (607, 622)
NUD
681,00
681,01
681,02
681,03
681,04
681,08
681,09
Cellulitis (phlegmone) digitorum manus et pedis / Cellulit (flegmone) i fingrar och tГҐr
Exkluderar: synovit och tendinisynovit (731)
Panaritium
Paronychia acuta
Paronychia chronica
Onychia
Unguis incarnatus infectus
Alio loco definito
NUD
682,00
682,10
682,20
682,30
682,40
682,50
682,98
682,99
Cellulitis (phlegmone) alia et abscessus / Annan cellulit (flegmone) och abscess
Exkluderar: cellulitis och abscess i ögonlock (362), tårorganen (368), yttre hörselgång (380), näsa (inre) (508), anal- och rektalregionen (566), yttre genitalia
(607, 622), finger, tГҐ (681)
Capitis et cervicis
Trunci
Brachii et antebrachii
Manus, digitis exceptis
Extremitatis inferioris
Pedis, digitis exceptis
Alio loco sive multiplex
NUD
680,00
680,10
680,20
680,30
680,40
680,50
680,60
680,80
680,88
116
683,00
683,01
683,02
683,08
683,09
Lymphadenitis acuta / Akut lymfadenit
Exkluderar: förstorade körtlar (782), lymfadenit (kronisk, subakut, mesenterisk,
UNS) (289)
Colli
Axillae
Inguinis
Alio loco definito
NUD
684,00
684,08
684,09
Impetigo (bullosa, circinata, simplex)
Pemphigus neonatorum
Alia definita
NUD
685,99
Cysta (cystis) dermoides cutis
686,00
686,10
686,11
686,90
686,91
686,92
686,93
686,94
686,95
686,96
686,98
Aliae infectiones locales cutis et subcutis / Andra lokala infektioner i hud
och underhud
Pyoderma atypicum
Granuloma pyogenes
Granuloma telangiectaticum
Ecthyma non gangraenosum
Ecthyma gangraenosum
Herpes gestationis
Pustulosis palmo-plantaris
Panniculitis
Acrodermatitis continua maligna Hallopeau
Acrodermatitis continua benigna
Aliae definitae
Alii casus inflammatorii cutis et subcutis (690-698)
Andra inflammatoriska tillstГҐnd i hud och underhud
690,00
690,01
690,08
690,09
Eczema seborrhoicum / Seborroiskt eksem
Exkluderar: infantilt eksem (691)
Pityriasis simplex sive sicca
Pityriasis steatodes
Alia definita
NUD
691,00
691,01
691,08
691,09
Eczema infantum et casus similes / Eczema infantum och liknande tillstГҐnd
Eczema atopicum. Prurigo Besnier. Eczema pruriginosum allergicum
Neurodermatitis diffusa (Brocq-Jacquet)
Alia definita
NUD
692,00
692,10
Eczema aliud sive dermatitis alia / Annat eksem eller dermatit
Inkluderar: dels toxiskt eller s k traumiterativt dels allergiskt eksem (dermatit)
E detergentibus / Av rengöringsmedel (tvål, tvättpulver etc)
Ex oleis et unguentis, professionalis / Av oljor och fetter, yrkesdermatit
117
692,19
692,70
692,80
692,81
692,82
692,83
692,88
692,90
692,99
Ex oleis et unguentis, professionali non indicata / Av oljor och fetter utan uppgift om yrkesdermatit
E solventibus, professionalis / Av industriella lösningsmedel, yrkesdermatit
E solventibus, professionali non indicata / Av industriella lösningsmedel utan
uppgift om yrkesdermatit
E pharmacis / Av läkemedel (genom kontakt)
Exkluderar: allergi UNS mot läkemedel och droger (960-979 plus E 939)
E chemicalibus aliis / Av andra kemikalier
Ex alimentis / Av födoämnen
Ex herbis / Av växter, ej födoämnen
Exkluderar: allergi UNS mot pollen (507)
E radiatione (non solari) / Av strГҐlning (ej frГҐn solen)
E radiatione solari / Av solstrГҐlning
E cosmeticis / Av kosmetiska medel
E microbis / Mikrobiellt eksem
Dysidroticum (Pompholyx)
E causis aliis definitis / Av andra kända orsaker
Intertriginosum (T ex i hudveck)
E causa non indicata / Av okänd orsak
693,99
Dermatitis herpetiformis / Herpesliknande dermatit
694,00
694,01
694,02
694,03
694,04
694,09
Pemphigus
Vulgaris, vegetans, foliaceus
Erythematodes
Pemphigoides
Chronicus familiaris Hailey-Hailey
Pustulosis subcornealis
NUD
692,20
692,21
692,30
692,40
692,50
692,60
695,90
695,91
695,92
695,98
695,99
Casus erythematodes / Erytematösa tillstånd
Exkluderar: tillstånd orsakade av läkemedel (960-979 plus E 939)
Toxicodermia
Ectodermosis multiformis (syndrome Stevens-Johnson)
Erythema multiforme NUD
Erythema nodosum
Exkluderar: tuberkulöst (017)
Rhinophyma
Acne rosacea
Lupus erythematosus (discoides)
Exkluderar: lupus UNS, vulgaris (017), disseminatus (734)
Erythema chronicum migrans
Erythema annulare centrifugum Darier
Erythrodermia exfoliativa NUD
Alii definiti
NUD
696,00
696,10
696,19
696,20
Psoriasis et alii casus psoriasiformes / Psoriasis och liknande tillstГҐnd
Psoriasis arthropathica
Psoriasis pustulosa
Psoriasis alia sive NUD (vulgaris)
Parapsoriasis en plaques
695,00
695,10
695,19
695,20
695,30
695,39
695,40
118
696,21
696,22
696,23
696,24
696,29
696,30
696,40
696,59
696,98
Parapsoriasis guttata
Parapsoriasis lichenoides
Parapsoriasis varioliformis
Parapsoriasis variegata
Parapsoriasis NUD
Pityriasis rosea NUD
Pityriasis rubra pilaris
Exkluderar: pityriasis rubra (Hebra (695))
Pityriasis alia
Exkluderar: pityriasis simplex (690) och versicolor (111)
Pityriasis NUD
Alii casus psoriasiformes
697,00
697,10
697,98
697,99
Lichen
Exkluderar: lichen: skrofulös (017), simplex chronicus (698), sklerös och atrofisk (701), pilaris, spinulosus (757)
Ruber planus
Nitidus
Alius definitus
NUD
696,58
698,00
698,10
698,20
698,30
698,40
698,91
698,98
698,99
Pruritus et morbi similes / Pruritus och besläktade tillstånd
Pruritus ani
Pruritus genitalium
Prurigo (gravis)
Exkluderar: prurigo nodularis (697)
Lichenificatio et lichen simplex chronicus
Dermatitis factitia (artefacta) (Excoriatio neurotica)
Senilis
Alii definiti
NUD
Alii morbi cutis et subcutis (700-709)
Andra sjukdomar i hud och underhud
Exkluderar: kongenitala sjukdomar i hud, hГҐr och naglar (757)
700,99
Clavus et callositas / Liktornar och hudförhårdnader
701,00
701,01
701,10
701,11
701,12
701,13
701,14
701,15
Alii casus hypertrophici et atrophici cutis / Andra hypertrofier och atrofier
av huden
Exkluderar: dermatomyit (716), scleroderma (diffusa) (734), Г¤rftligt Г¶dem pГҐ
benen (757)
Scleroderma circumscriptum NUD
Lichen sclerosus et atrophicus
Keratoderma acquisitum (palmare, plantare)
Acanthosis nigricans
Hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans Kyrle
Porokeratosis Mibelli
Keratoderma climactericum Haxthausen
Ichthyosis
119
701,19
701,20
701,30
701,90
701,98
Keratosis, hyperkeratosis alia sive NUD
Exkluderar: keratos: seborreisk (216), gonokockisk (098), av arsenik (692),
senil (702), follikulär, pilaris (757), Dariers dyskeratos (757)
Striae atrophicae
Cicatrix keloides
Acrodermatitis atrophicans chronica Herxheimer
Alii definiti
702,00
702,01
702,02
702,03
702,03
702,09
Aliae dermatoses / Andra dermatoser
Exkluderar: senil vГҐrta (216), papulosa nigra, progressiv pigmentdermatos
(709), xeroderma pigmentosum (757), argyri (961 plus E 869)
Keratoma senile (keratosis senilis)
Leukoplacia NUD
Dermatosis Bowen (praecancerosa)
Erythroglasia Queyrat
Aliae definitae
NUD
703,00
703,01
703,02
703,03
703,04
703,05
703,06
703,08
703,09
Morbi unguium / Naglarnas sjukdomar
Exkluderar: onyki och paronyki (681)
Dystrophia unguium
Hypertrophia unguium
Unguis incarnatus
Leuconychia
Coelonychia
Onychogryposis
Onycholysis
Alii definiti
NUD
704,00
704,01
704,02
704,03
704,04
704,05
704,06
704,07
704,08
704,09
Morbi pilorum et folliculorum / Sjukdomar i hГҐr och hГҐrfolliklar
Exkluderar: folliculitis ulerythematosa reticulata (701), mykotisk sykos (110)
Alopecia areata (benigna, maligna)
Alopecia alia sive NUD
Pili incarnati
Pili retenti (ingrown hair)
Folliculitis NUD
Hypertrichosis
Hypotrichosis
Trichiasis
Sycosis barbae non parasitaria
Alii definiti et NUD
705,00
705,10
705,90
705,91
705,92
Morbi glandularum sudoriferarum / Sjukdomar i svettkörtlarna
Exkluderar: hidrocystom (216), hyperhidros (788)
Anhidrosis
Miliaria cristallina (prickly heat)
Hidrosis
Inkluderar: specialformer, t ex bromhidros
Hidrosadenitis
Granulosis rubra nasi
120
705,93
705,98
705,99
Morbus Fox-Fordyce
Alii definiti
NUD
706,00
706,01
706,10
706,11
706,12
706,20
706,30
706,98
706,99
Morbi glandularum sebacearum / Sjukdomar i talgkörtlarna
Exkluderar: seborroiska vГҐrtor (216), seborrhoea sicca (690), seborrhoea capilitii (704), acne rosacea (695)
Acne necrotica
Acne varioliformis NUD
Acne vulgaris
Acne cheloides. Acne scleroticans nuchae
Acne alia sive NUD
Cysta sebacea
Seborrhoea NUD
Alii definiti
NUD
707,00
707,01
707,02
707,08
707,09
Ulcus chronicum cutis / Kroniskt hudsГҐr
Exkluderar: specifika infektioner i 000-136, med gangrän (445), ulcerösa varicer (454), hudinfektioner (680-686)
Decubitale
Neurogenes
Trophicum NUD
Aliud definitum
NUD
708,00
708,90
708,91
708,98
708,99
Urticaria / Urtikaria
Exkluderar: papulosa (Hebra) (698), pigmentosa (757)
Angioneurotica. Oedema Quincke
Acuta
Recidivans. Chronica
Alia definita
NUD
709,00
709,01
709,02
709,03
709,04
709,05
709,06
709,07
709,08
709,09
Morbi cutis alii / Andra hudsjukdomar
Chloasma symptomaticum / Hyperpigmentering av kroppsegna Г¤mnen
Chloasma symptomaticum aliud sive NUD
Chloasma idiopathicum / Hyperpigmentering UNS
Leucoderma symptomaticum
Leucoderma professionale
Vitiligo
Cicatrix atrophica
Cicatrix NUD
Alii definiti
NUD
121
XIII. Morbi systematis musculosceletalis et telae
conjunctivae
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
(710-718)
(720-729)
(730-738)
Arthritis et rheumatismus, febri rheumatica excepta
Osteomyelitis et alii morbi ossium et articulorum
Alii morbi systematis musculosceletalis
Arthritis et rheumatismus, febri rheumatica excepta (710-718)
Artrit och reumatism, utom reumatisk feber
710,00
710,01
710,02
710,03
710,04
710,05
710,06
710,07
710,08
710,09
Arthritis acuta purulenta / Akut varig artrit
Exkluderar: akut och subakut reumatisk artrit (390), serumartrit (999 plus E
939)
Humeroscapularis
Cubiti
Carpi
Digiti manus
Coxae
Genus
Talocruralis sive pedis
Loco multiplici
Alio loco definito
NUD
711,00
711,01
711,02
711,03
711,04
711,05
711,06
711,07
711,08
711,09
Arthritis acuta non purulenta / Akut icke varig artrit
Humeroscapularis
Cubiti
Carpi
Digiti manus
Coxae
Genus
Talocruralis sive pedis
Loco multiplici
Alio loco definito
NUD
712,00
712,10
712,20
712,38
712,39
712,40
712,50
Arthritis rheumatoides et morbi similes / Reumatoida artriter och besläktade tillstånd
Juvenilis (Morbus Still)
Cum spleno-adenomegalia et leucopenia (Syndrome Felty)
Arthritis palindromica
Arthritis rheumatoides alia definita
Arthritis rheumatoides NUD
Spondylitis ankylopoetica (Morbus von Bechterew)
Fibrositis rheumatoides chronica nodularis
122
713,00
713,01
713,02
713,03
713,08
713,09
713,10
713,11
713,12
713,19
713,20
Osteo-arthritis (arthrosis) et morbi similes / Osteoartrit (artros) och besläktade tillstånd
Arthritis (arthrosis) coxae
Arthritis (arthrosis) genus
Arthritis (arthrosis) talocruralis
Arthritis (arthrosis) multiplex
Arthritis (arthrosis) alia (spinali excepta)
Arthritis (arthrosis) NUD
Spondylarthritis cervicalis
Spondylarthritis thoracica
Spondylarthritis lumbalis sive lumbosacralis
Spondylarthritis NUD
Spondylopathia posttraumatica
714,00
714,90
714,91
714,92
714,93
714,98
Aliae arthritides definitae / Andra specificerade former av artrit
Exkluderar: artrit specificerad som tuberkulös (015), av epidemiskt erytem
(026), meningokockisk (036), syfilitisk (094), gonokockisk (098), neuropatisk
(diabetisk 250) (syringomyelitisk 349), skorbutisk (264), av gikt (274), krikoarytenoid (508), serumartrit (999 plus E 939)
Arthritis posttraumatica
Arthritis postinfectiosa NUD
Arthritis neuropathica
Allergica
Polyarthritis chronica seronegativa
Alia definita
715,99
Arthritis NUD / Artrit UNS
716,00
716,10
Polymyitis et dermatomyitis
Exkluderar: myit (myosit): UNS (717), reumatisk (717), infektiös (732), ossificans (733)
Dermatomyitis
Polymyitis
717,00
717,10
717,20
717,98
Rheumatismus alius non articularis / Annan reumatism utom i lederna
Exkluderar: ischiasneurit (353), diskprolaps (725), lumbalgi, lumbosakral radikulit, ryggvärk UNS (728)
Lumbago
Periarthritis (myofibrosis) humeroscapularis
Torticollis (congenita, psychogenes sive traumatica non indicata)
Rheumatismus musculorum alius, fibrositis et myalgia alia
718,99
Rheumatismus NUD / Reumatism UNS
Osteomyelitis et alii morbi ossium et articulorum (720-729) Osteomyelit och andra ben- och ledsjukdomar
720,00
720,10
Osteomyelitis et periostitis
Exkluderar: i käken (526)
Osteomyelitis acuta
Osteomyelitis chronica
123
720,29
720,30
720,31
720,39
Osteomyelitis NUD
Periostitis acuta
Periostitis chronica
Periostitis NUD
721,99
Ostitis deformans (Paget)
722,00
722,09
722,10
722,11
722,19
722,20
722,21
722,22
722,23
722,28
722,29
722,88
722,99
Osteochondrosis
Vertebrae planae
Osteochondrosis spinalis juvenilis (Scheuermann) NUD
Epiphyseolysis capitis femoris
Coxae planae
Coxae juvenilis NUD
Malacia ossis lunati (Kienböck)
Dissecans
Tuberositatis tibiae (Schlatter)
Ossium metatarsalium et ossis navicularis pedis (Köhler)
Juvenili alia definita
Juvenilis, NUD
Alia definita
NUD
723,99
Alii morbi ossium / Andra bensjukdomar
Osteoporosis
Osteo-arthropathia hypertrophicans pneumica (Marie)
Morbus fibrocysticus ossium (mandibula excepta)
Fractura spontanea
Alii definiti
Exkluderar: osteitis fibrosa cystica generalisata (252), xanthomatosis i ben
(272), polyostotisk fibrös bendysplasi (756)
NUD
724,00
724,10
724,98
724,99
Morbi meniscorum et alii morbi cartilagines articuli / Sjukdomar i meniskerna och andra ledbrosk
Cubiti
Genus
Alio loco definito
NUD
725,00
725,09
725,10
725,19
725,88
725,99
Dislocatio disci intervertebralis / Dislokation av intervertebralskiva
Cervicalis cum prolapsu disci
Cervicalis NUD
Lumbalis cum prolapsu disci
Lumbalis et lumbosacralis NUD
Alio loco definito
NUD
723,00
723,10
723,90
723,91
723,98
726,99
Morbi articuli sacroilici / Sjukdomar i iliosakralleden
Exkluderar: spondylitis ankylopoetica (v Bechterew) (712), medfödda anomalier
i lumbosakralregionen (756), distorsion i korsledsregionen (846 plus vederbörlig E-diagnos)
124
727,00
727,10
727,20
727,30
727,40
727,50
727,60
727,70
727,88
727,99
728,00
728,10
728,20
728,30
728,40
728,50
728,60
728,70
728,80
728,98
728,99
729,00
729,01
729,02
729,03
729,04
729,08
729,09
Ankylosis articuli / Ankylos av led
Exkluderar: iliosakralleden (726)
Vertebralis
Humeroscapularis
Cubiti
Carpi
Digiti manus
Coxae
Genus
Talocruralis et pedis
Alio loco sive loco multiplici
NUD
Syndrome doloris dorsi vertebralis / Ryggvärkssyndrom
Exkluderar: värk orsakad av reumatoid artrit (712), spondylitis osteoarthropathica (713), diskbråck (725) och andra skador på ryggraden
Cervicalgia
Syndrome cervico-cranialis
Syndrome cervico-brachialis diffusa
Syndrome radicularis extremitatum superiorum
Exkluderar: brakialneurit UNS (352)
Myelopathia columnae vertebralis cervicalis
Dolores columnae vertebralis thoracicae
Myelopathia columnae vertebralis thoracicae
Lumbalgia
Exkluderar: lumbago (717)
Syndrome radicularis extremitatum inferiorum
Alia definita
NUD
Alii morbi articulorum / Andra ledsjukdomar
Contractura articuli
Corpus liberum articuli
Haemarthrosis
Hydrarthrosis
Dislocatio spontanea
Exkluderar: traumatisk dislokation (800-839 plus E-nr)
Alii definiti
NUD
Alii morbi systematis musculosceletalis (730-738)
Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet
730,99
Bunio / Bursit vid basala stortГҐleden
731,00
731,01
731,02
Synovitis, bursitis et tendinivaginitis
Exkluderar: tuberkulös (015), syfilitisk (095), gonokockisk (098), vid gikt (274)
Tendinivaginitis acuta
Tendinivaginitis chronica
Tendinivaginitis stenosans
125
731,03
731,04
731,05
731,09
Tendinivaginitis crepitans
Bursitis acuta
Bursitis chronica
NUD
732,99
Myitis infectiosa et alii morbi inflammatorii tendinum et fasciarum / Infektiös myit och andra inflammatoriska sjukdomar i senor och fascior
Exkluderar: epidemisk myalgi (074), reumatisk myit, myit UNS (717), fibrös
eller ossificerande (733)
733,00
733,10
733,90
733,98
734,00
734,01
734,09
734,10
734,90
734,91
734,98
734,99
Alii morbi musculorum, tendinum et fasciarum / Andra sjukdomar i muskler, senor och fascior
Exkluderar: xanthomatos i sena (272), ärftliga neuromuskulära tillstånd (330),
progressiv muskulär atrofi (348)
Myasthenia gravis
Atrophia musculorum (idiopathica)
Contractura fasciae palmaris (Dupuytren)
Alii definiti
Morbi diffusi telae conjunctivae / Disseminerade sjukdomar i bindväv
Exkluderar: polyarteritis nodosa (446), dermatomyitis, polymyitis (716)
Sclerosis systematica progressiva diffusa
Sclerosis systematica acrosclerotica (acrosclerosis)
Sclerosis systematica NUD
Exkluderar: scleroderma circumscriptum (701)
Lupus erythematodes disseminatus
Exkluderar: discoides (non disseminatus) (695)
Keratoconjunctivitis sicca. Syndrome Sjögren
Collagenosis NUD
Alii definiti
NUD
735,99
Curvatura columnae vertebralis / Ryggradskrökning
Exkluderar: residuum efter ankyloserande spondylit (712), Pagets bensjukdom
(721 ), kongenital missbildning (756)
736,99
Pes planus / Plattfot
Exkluderar: kongenital (755)
737,99
Hallux valgus et varus
Exkluderar: kongenital (755)
738,00
738,01
738,02
738,03
738,04
738,05
738,08
738,09
Aliae deformitates / Andra deformiteter
Exkluderar: klumpfot (alla slag) (754), kongenitala missbildningar (755, 756)
Coxa valga
Coxa vara
Genu valgum
Genu varum
Hallux rigidus
Digitus malleus / HammartГҐ
Aliae definitae
NUD
126
XIV. Maleformationes congenitae
Medfödda missbildningar
740,99
Anencephalia (acrania)
741,00
741,01
741,90
741,91
741,99
Spina bifida aperta / Г–ppen spina bifida
Cum hydrocephalo, cute tecta / Med hydrocefalus, hudtäckt
Cum hydrocephalo, non cute tecta / Med hydrocefalus, ej hudtäckt
Hydrocephalo non indicato, cute tecta
Hydrocephalo non indicato, non cute tecta
NUD
742,00
742,01
742,09
Hydrocephalus congenitus / Medfödd hydrocefalus (utan spina bifida)
Communicans
Non communicans
NUD
743,38
743,40
743,88
743,99
Maleformationes systematis nervosi aliae / Andra medfödda missbildningar
i nervsystemet
Encephalocele
Microcephalus
Agenesis corporis callosi
Porencephalia
Hydranencephalia
Maleformationes cerebri aliae
Exkluderar: mongolism (759), tuberös skleros (759), missbildningar av hjärnans kärl (747)
Maleformationes medullae spinalis aliae
Neurofibromatosis (von Recklinghausen)
Aliae definitae
Maleformationes cerebri, medullae spinalis et systematis nervosi NUD
744,00
744,10
744,20
744,28
744,30
744,39
744,40
744,41
744,42
744,49
744,50
744,80
744,81
744,82
Maleformationes oculorum congenitae / Medfödda ögonmissbildningar
Exkluderar: medfödd blindhet UNS (379)
Anophthalmus
Microphthalmus
Buphthalmus (glaucoma)
Megalocornea alia
Cataracta rubeolosa
Cataracta NUD
Coloboma uveae
Coloboma lentis
Coloboma palpebrae
Coloboma NUD
Aniridia
Ectopia lentis
Aphakia
Ptosis
743,00
743,10
743,20
743,21
743,23
743,28
127
744,83
744,84
744,88
744,99
Retinitis pigmentosa
Stenosis sive atresia canalis lacrimalis
Aliae definitae
NUD
745,10
745,28
745,39
745,40
745,50
745,83
745,88
745,99
Maleformationes congenitae auris, faciei et colli / Medfödda missbildningar
av Г¶ra, ansikte och hals
Exkluderar: larynx (748), gom (749), spina cervicalis (756), tyreoidea (758)
Atresia canalis auditorii
Aplasia auris externae
Dysplasia gravis auris externae
Maleformationes auris NUD, cum surditate
Exkluderar: medfödd dövhet utan uppgift om orsak (389)
Appendix (fibroma) praeauricularis
Maleformationes auris aliae
Maleformationes auris NUD
Cysta (cystis), fistula (sinus) praeauricularis sive branchialis
Pterygium colli
Asymmetria faciei
Aliae definitae
NUD
746,09
746,19
746,29
746,37
746,39
746,42 5
746,435
746,465
746,475
746,545
746,595
746,635
746,645
746,695
746,735
746,745
746,795
746,845
746,865
746,895
746,90
746,99
Maleformationes congenitae cordis6 / Medfödda hjärtfel
Truncus communis
Transpositio
Tetralogia Fallot
Cor triloculare biatriatum (В»single ventricleВ»)
Defectus septi ventriculorum
Defectus septi atriorum, ostium secundum
Cor triloculare biventriculare ("single atrium")
Defectus septi atriorum, ostium primum
Ostium atrioventriculare commune
Maleformatio valvulae tricuspidalis (morbo Ebstein incluso)
Maleformatio valvulae mitralis
Stenosis valvulae pulmonariae
Atresia valvulae pulmonariae
Aliae male formationes valvulae pulmonariae sive ventriculi dextri
Stenosis valvulae aortae
Atresia valvulae aortae (В»Hypoplastic left heart syndromeВ»)
Aliae maleformationes valvulae aortae sive ventriculi sinistri
Maleformationes positionis cordis
Fibroelastosis cordis
Aliae definitae
Maleformatio cordis suspecta
NUD
745,00
745,01
745,02
745,09
5
Överensstämmer icke helt med motsvarande decimaler i ICD.
128
747,09
747,19
747,24
747,29
747,34
747,39
747,49 7
747,597
747,697
747,707
747,797
747,89
747,90
747,99
Maleformationes organorum circulationis aliae 6 / Andra medfödda missbildningar i cirkulationsorganen
Exkluderar: hemangiom, lymfangiom (227), rupturerat cerebralt arteriovenöst
aneurysm (430), medfött aneurysm (retinalt 744), (koronärt 746)
Ductus arteriosus persistens
Coarctatio aortae
Anulus vascularis aortae (В»Vascular ringВ»)
Maleformationes aortae aliae
Stenosis, hypoplasia sive aplasia arteriae pulmonariae
Aliae maleformationes arteriae pulmonaria
Maleformationes venarum systematis
Maleformationes venarum pulmonariarum
Maleformationes arteriarum coronariarum et sinuum Valsalvae
Absentia sive hypoplasia arteriae umbilicaris
Aliae maleformationes organorum circulationis periphericorum
Aliae definitae
Maleformatio organorum circulationis suspecta
NUD
748,40
748,50
748,60
748,68
748,88
748,99
Maleformationes congenitae organorum respirationis / Medfödda missbildningar i andningsorganen
Atresia choanae
Maleformationes nasi aliae
Membrana laryngis
Maleformationes laryngis, tracheae et bronchi aliae (stridore congenito incertae
causae incluso)
Pulmo cysticus
Agenesis pulmonis
Hypoplasia pulmonis
Maleformationes pulmonum aliae
Aliae definitae
NUD
749,00
749,10
749,11
749,12
749,13
749,20
749,24
749,297
Fissura faciei et palatoschisis / Kluven läpp, käke och gom
Palatoschisis mediana
Cheiloschisis unilateralis
Cheiloschisis bilateralis
Cheilognathoschisis unilateralis
Cheilognathoschisis bilateralis
Cheilognathopalatoschisis unilateralis
Cheilognathopalatoschisis bilateralis
NUD
748,00
748,10
748,20
748,30
6
Decimalindelningen av 746 och 747 ingГҐr i en mera detaljerad klassifikation utarbetad av Nordisk barnkardiologisk klubb.
7
Överensstämmer icke helt med motsvarande decimaler i ICD.
129
750,00
750,10
750,20
750,21
750,28
750,88
750,99
Maleformationes congenitae organorum digestionis superiorum / Medfödda
missbildningar av matsmältningskanalens övre del
Maleformationes linguae
Stenosis (hypertrophia) pylori
Atresia oesophagi
Stenosis oesophagi
Fistula tracheo-oesophagica alia
Aliae definitae
NUD
751,79
751,88
751,99
Aliae maleformationes congenitae organorum digestionis / Andra medfödda
missbildningar i matsmältningsorganen
Diverticulum Meckelii (Ductus omphaloentericus persistens)
Atresia et stenosis duodeni
Atresia et stenosis ileo-jejunalis
Atresia ani inferioris cum fistula
Atresia ani inferioris, fistula non indicata
Atresia ano-rectalis superior cum fistula
Atresia ano-rectalis superior, fistula non indicata
Stenosis ano-rectalis cum fistula
Stenosis ano-rectalis, fistula non indicata
Atresia et stenosis ano-rectalis NUD
Megacolon
Morbus Hirschsprung NUD
Malerotatio intestini (mesenterium commune)
Atresia coli
Microcolon
Cloaca persistens
Maleformatio intestini alia
Aplasia congenita vesicae felleae
Aplasia, atresia et stenosis ductus biliaris externi
Aplasia, atresia et stenosis ductus biliaris interni
Maleformationes hepatis
Inkluderar: jättecellshepatit
Maleformationes hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris aliae sive NUD
Pancreas anulare
Maleformationes pancreatis aliae
Exkluderar: medfödd diabetes (250), pancreas fibrocystiticus (273)
Maleformationes pancreatis NUD
Aliae definitae
NUD
752,00
752,08
752,10
752,20
752,21
752,22
Maleformationes congenitae organorum genitalium / Medfödda missbildningar i genitalorganen
Exkluderar: Klinefelters och Turners syndrom (759)
Hermaphroditismus verus
Sexus indeterminati alii casus (pseudhermaphroditismo excepto)
Retentio testis, cryptorchismus, ectopia testis
Hypospadia glandis
Hypospadia scrotalis
Hypospadia totalis
751,00
751,10
751,11
751,20
751,21
751,22
751,23
751,24
751,25
751,29
751,30
751,39
751,40
751,50
751,51
751,52
751,58
751,60
751,61
751,62
751,63
751,69
751,70
751,78
130
752,29
752,30
752,40
752,50
752,51
752,52
752,53
752,54
752,55
752,56
752,59
752,60
752,61
752,62
752,69
752,71
752,72
752,88
752,99
753,00
753,01
753,02
753,10
753,11
753,19
753,20
753,21
753,22
753,29
753,30
753,31
753,32
753,38
753,39
753,40
753,41
753,48
753,49
753,50
753,60
753,61
753,62
753,63
753,64
753,68
Hypospadia alia sive NUD
Epispadia
Hydrocele
Uterus subseptus unicollis et uterus septus
Uterus bicornis et uterus arcuatus
Uterus unicornis / Rudimentärt uterushorn
Uterus didelphys
Atresia cervicis
Agenesis tubae Fallopii et agenesis uteri
Agenesis sive dysgenesis ovarii
Maleformationes ovarii, tubae Fallopii et uteri NUD
Atresia vaginae
Hymen imperforatus
Vagina septa et vagina duplex (utero didelphye excepto)
Maleformationes vaginae et organorum genitalium externorum feminae NUD
Pseudhermaphroditismus masculinus
Exkluderar: testikulär feminisering (257,98)
Pseudhermaphroditismus femininus (syndrome adreno-genitali excepta)
Exkluderar: cum anomalia adrenocorticali (273)
Aliae definitae
NUD
Maleformationes congenitae organorum urinariorum / Medfödda missbildningar i urinorganen
Agenesis renis bilateralis
Agenesis renis unilateralis
Hypoplasia et dysplasia renis
Ren polycysticus bilateralis
Ren polycysticus unilateralis
Ren cysticus alius sive NUD
Ureterocele
Defectus obstructivus ureteris alius
Hydronephrosis, obstructione non indicata
Hydronephrosis alia sive hydroureter alius sive NUD
Exkluderar: medfödd obstruktion av blåshals och uretra (753)
Ren supernumerarius
Ren unguliformis
Ectopia renis alia
Maleformationes renis aliae
Maleformationes renis NUD
Ureter sive pelvis renalis duplex
Ectopia ureteris
Maleformationes ureteris aliae
Maleformationes ureteris NUD
Ecstrophia vesicae urinariae
Valvula urethrae cum hydronephrosi
Valvula urethrae, hydronephrosi non indicata
Stenosis colli vesicae urinariae cum hydronephrosi
Stenosis colli vesicae urinariae, hydronephrosi non indicata
Stenosis meatus urethrae
Obstructio urethrae alia (atresia, stenosis, cysta (cystis) etc.)
131
753,69
753,88
753,99
Obstructio urethrae NUD
Maleformationes vesicae urinariae et urethrae aliae definitae
NUD
754,00
754,01
754,02
754,03
754,08
754,09
Talipes congenitus / Medfödd klumpfot
Pes equino-varus adductus
Metatarsus varus
Pes calcaneo-valgus
Talus verticalis
Alius definitus
NUD
755,00
755,01
755,02
755,03
755,04
755,05
755,06
755,10
755,11
755,12
755,13
755,14
755,19
755,20
755,21
755,22
755,23
755,24
755,25
755,26
755,28
755,29
755,30
755,31
755,32
755,33
755,34
755,35
755,38
755,39
755,49
755,50
755,51
755,58
755,60
Aliae maleformationes congenitae extremitatum / Andra medfödda missbildningar av extremiteterna
Polydactylia digiti I manus
Polydactylia digiti I pedis
Polydactylia digiti V manus
Polydactylia digiti V pedis
Polydactylia digiti alterius sive NUD manus
Polydactylia digiti alterius sive NUD pedis
Triphalangismus digiti I manus
Syndactylia sine reductione phalangis manus
Syndactylia sine reductione phalangis pedis
Syndactylia cum reductione phalangis manus
Syndactylia cum reductione phalangis pedis
Symphalangismus
Syndactylia alia sive NUD
Extremitatis superioris: Amelia et phocomelia
Extremitatis superioris: Micromelia Proportionell reduktion av Г¶vre extremitet
Aplasia pollicis (sine reductione radii)
Extremitatis superioris: Reductio phalangis digitorum II-V (sine reductione ulnae sive radii)
Extremitatis superioris: Reductio transversalis alia (amputatio)
Aplasia sive hypoplasia radii (cum/sine reductione manus)
Aplasia sive hypoplasia ulnae (cum/sine reductione manus)
Extremitatis superioris : Reductiones aliae
Extremitatis superioris : Reductiones NUD
Extremitatis inferioris : Amelia et phocomelia
Extremitatis inferioris : Micromelia Proportionell reduktion av nedre extremitet
Extremitatis inferioris : Reductio phalangis (sine reductione fibulae sive tibiae)
Extremitatis inferioris: Reductio transversalis alia (amputatio)
Aplasia sive hypoplasia fibulae (cum/sine reductione pedis)
Aplasia sive hypoplasia tibiae (cum/sine reductione pedis)
Extremitatis inferioris : Reductiones aliae (sirenomelia exclusa)
Extremitatis inferioris : Reductiones NUD
Reductiones extremitatis NUD
Manus vara (excepta cum aplasia et hypoplasia radii)
Dysostosis cleidocranialis
Maleformationes ossium et articulorum extremitatis superioris (scapula inclusa)
aliae
Dislocatio congenita coxae (fixata)
132
755,61
755,78
755,80
755,98
755,99
Praeluxatio congenita coxae (non fixata, fenomeno Ortolani positivo)
Maleformationes ossium et articulorum extremitatis inferioris (pelvi inclusa)
aliae
Arthrogryphosis multiplex congenita
Alia definita
NUD
756,50
756,60
756,61
756,62
756,63
756,64
756,65
756,68
756,80
756,99
Maleformationes congenitae ossium et musculorum aliae / Andra medfödda
missbildningar i ben och muskelsystemet
Craniosynostosis (craniostenosis)
Hypertelorismus
Maleformationes ossium cranii et faciei aliae
Exkluderar: maleformationes maxillae et mandibulae (524), cyclopia (744) et
cum maleformationibus cerebri (740, 742, 743)
Maleformationes ossium cranii et faciei NUD
Aplasia sacri et coccygis
Syndrome Klippel-Feil
Maleformationes columnae vertebralis aliae
Exkluderar: spina bifida aperta (741)
Maleformationes columnae vertebralis NUD
Costa cervicalis
Pectus excavatum
Pectus carinatum
Sternum bifidum
Maleformationes costae et sterni aliae
Chondrodystrophia (achondroplasia) (chondrodysplasia fetalis)
Exkluderar: lipokondrodystrofi (Hurlers syndrom) (273)
Osteogenesis imperfecta
Osteopetrosis (Morbus Albers-Schönberg)
Dysplasia chondro-ectodermalis (Syndrome Ellis-van Creveld)
Dysplasia fibrosa polyostotica (Syndrome Albright-Stenberg)
Dysplasia epiphysicalis multiplex
Dysplasia epiphysicalis punctata (chondrodystrophia calcificans congenita)
Exostosis cartilaginea multiplex
Maleformationes generalisatae ossium aliae
Maleformationes musculorum, tendinis et fasciae aliae
NUD
757,00
757,10
757,19
757,20
757,21
757,22
757,23
757,24
757,25
757,26
757,27
Maleformationes congenitae cutis, pilorum et unguium / Medfödda missbildningar av hud, hår och naglar
Oedema hereditarium extremitatis inferioris (Morbus Milroy)
Naevus pigmentosus congenitus permagnus
Naevus pigmentosus NUD
Ichthyosis congenita
Urticaria pigmentosa
Epidermolysis bullosa
Polythelia et polymastia
Cutis laxa et hyperelastica
Aplasia cutis congenita
Defectus capillitii
Cicatrix cutis / Snörfåra
756,00
756,01
756,08
756,09
756,10
756,11
756,18
756,19
756,20
756,30
756,31
756,32
756,38
756,40
133
757,28
757,30
757,40
757,99
758,00
758,01
758,08
758,09
758,10
758,20
758,28
758,29
758,30
758,38
758,39
758,88
758,99
759,00
759,10
759,20
759,21
759,28
759,29
759,30
759,40
759,41
759,42
759,48
759,50
759,51
759,52
759,53
759,59
759,60
759,80
759,81
759,82
759,83
Maleformationes cutis aliae
Exkluderar: hemangiom och lymfangiom (227)
Maleformationes pilorum
Maleformationes unguium
NUD
Maleformationes congenitae aliae et NUD / Andra och ospecificerade medfödda missbildningar
Exkluderar: Multipla missbildningar (759)
Asplenia congenita
Lien supernumerarius
Maleformationes lienis aliae
Maleformationes lienis NUD
Maleformationes glandulae adrenalis
Exkluderar: hyperplasia adrenocorticalis congenita (273)
Ductus thyreoglossus persistens
Maleformationes glandulae thyreoideae aliae
Maleformationes glandulae thyreoideae NUD
Aplasia thymi
Maleformationes glandularum endocrinarum aliae
Exkluderar: maleformationes gonadii (759)
Maleformationes glandularum endocrinarum NUD
Maleformationes aliae (exceptis maleformationibus organorum multiplicium)
Maleformatio congenita NUD / Kongenital missbildning UNS
Maleformationes congenitae systematis multiplicis / Medfödda missbildningar i flera organsystem
Situs inversus
Exkluderar: dextrocardia isolata (746)
Diplopagus Monster av typ duplex
Cyclopia
Sirenomelia
Monstrum aliud
Exkluderar: anencephalia (740), amelia et phocomelia (755)
Monstrum NUD
Trisomia 21-22 (Morbus Down) (Mongolismus)
Trisomia 17-18 (trisomia E)
Trisomia 13-15 (trisomia D)
Monosomia partialis 5 (monosomia partialis B, В»cri du chatВ»)
Maleformationes congenitae propter chromosomata autosomatica aliae
Syndrome Turner
Syndrome Klinefelter
Syndrome triplo-X
Syndrome XYY
Maleformationes congenitae propter chromosomata genosomatica aliae sive
NUD
Sclerosis tuberosa (epiloia)
Syndrome Marfan, arachnodactylia
Syndrome Laurence-Moon-Biedl-Bardet
Syndrome Sturge-Weber
Syndrome Prader-Willis
134
759,84
759,86
759,87
759,88
759,99
Syndrome Waardenburg
Ataxia telangiectatica
Syndrome von Hippel-Lindau
Aliae definitae
NUD
135
XV. Causae quaedam morborum neonatorum et mortis
perinatalis
Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet
Numren i detta kapitel avser huvudsakligen, som rubriken anger, klassificering av orsaker till
dödföddhet och vissa sjukdomar och dödsorsaker, som är karaktäristiska för den första levnadsveckan. De kan emellertid användas även utanför den perinatala perioden.
Numren 772-779 avser sjukdom eller skada hos barnet (fostret). Numren 760-771 nämner
sjukdom hos modern eller omständigheter under graviditeten och förlossningen, som kan ha
varit av betydelse för barnets sjukdom (skada, missbildning) eller utgjort anledning till dess
vård; men även dessa nummer är avsedda endast för klassificering av barnet.
Vid sjukhusbruk bör 760-771 redovisas som bidiagnoser på barnets sjukdom (skada, missbildning), vare sig denna är klassificerad i detta kapitel eller annorstädes. Då moderns sjukdom eller omständigheterna under graviditeten och förlossningen föranleder vård enbart för
observation av barnet eller undersökning av till synes friskt barn, kan de användas som bidiagnos till någon av observationsdiagnoserna i nummer 793 (gäller vid vård utanför förlossningsavdelning) eller något av numren Y 80-Y 89 (gäller för friskt barn som kvarligger på
förlossningsavdelning). Se även bruksanvisningen.
760,00
760,10
760,20
760,30
760,40
760,50
761,00
761,10
761,20
761,30
761,40
761,50
761,60
761,70
761,80 8
761,98
8
Morbi chronici circulatorii et urogenitales matris / Kroniska sjukdomar i
cirkulationsorganen och urogenitalia hos modern
Morbus cordis chronicus rheumaticus Sjukdomar hos modern klassificerbara
under 393-398
Morbus cordis congenitalis Sjukdomar hos modern klassificerbara under 746
Hypertonia chronica Sjukdomar hos modern klassificerbara under 400-404
Exkluderar: hypertoni som uppstГҐtt under graviditet (762)
Alii morbi circulatorii chronici Sjukdomar hos modern klassificerbara under
410-458 och 747
Nephritis chronica Sjukdomar hos modern klassificerbara under 582
Alii morbi chronici urogenitales Sjukdomar hos modern klassificerbara under
590-599 och 610-629
Alii morbi matris non graviditatis / Andra, ej havandeskapets sjukdomar
hos modern
Syphilis matris
Diabetes mellitus matris
Influenza matris
Rubeola matris
Toxoplasmosis matris
Injuria matris
Inkluderar: skador hos modern klassificerbara under 800-999
Operatio matris
Exkluderar: kejsarsnitt eller annan förlossningsoperation för det aktuella barnet
(772)
Substantiae chemicales per placentam transmissae
Aliae infectiones matris non graviditatis
Aliae causae matris
IngГҐr hos ICD i 761,9.
136
762,00
762,10
762,20
762,30
762,40
762,50
762,98
763,00
763,10
763,98
Toxicosis gravidarum / Graviditetstoxikos
Morbus renalis in graviditate Sjukdom i 636 uppkommen under graviditeten
Prae-eclampsia in graviditate Sjukdom i 637,0 uppkommen under graviditeten
Eclampsia in graviditate Sjukdom i 637,1 uppkommen under graviditeten
Toxicosis NUD Sjukdom i 637,9 uppkommen under graviditeten
Hyperemesis gravidarum Sjukdom i 638
Necrosis hepatis acuta sive subacuta in graviditate Sjukdom i 639,0 uppkommen
under graviditeten
Alia toxicosis gravidarum
Infectiones matris ante et intra partum / Infektioner hos modern före och
under förlossning
Pyelitis et pyelonephritis Sjukdom i 635,0 uppkommen under graviditet eller
förlossning
Aliae infectiones urogenitales Sjukdom i 630 och 635,9 uppkommen under graviditet eller förlossning
Aliae
764,99
Partus difficilis cum deformitate pelvis matris sive organorum pelvis / SvГҐr
förlossning med abnormitet i moderns bäcken eller bäckenorgan
765,99
Partus difficilis cum disproportione, deformitate pelvis non indicata / SvГҐr
förlossning med disproportion men utan angivande av bäckenabnormitet
766,99
Partus difficilis cum malepositione fetus / Svår förlossning med abnormt
fosterläge
767,99
Partus difficilis cum abnormitate laborum partus / Svår förlossning med
patologiska förlossningsvärkar
768,99
Partus difficilis cum complicationibus aliis sive NUD / Svår förlossning med
andra eller icke specificerade komplikationer
Numren 764-768 här ovan är icke uppdelade på decimalrubriker. ICD anger emellertid en
undergruppering, som vid behov (t ex vid klassificering av dödsorsaker) kan användas för att
beteckna vissa tillstГҐnd hos barnet (fostret). Decimalerna 99 utbytes i sГҐdant fall mot:
00
10
20
30
40
90
Laesio cerebri
Laesio medullae spinalis
Laesio ossium et nervorum
Laesio intra partum NUD
Asphyxia, anoxia sive hypoxia
Laesio, asphyxia, anoxia sive hypoxia non indicata
769,00
769,10
769,20
769,30
769,40
769,50
769,98
Alia complicatio in graviditate et partu / Andra komplikationer under graviditet och förlossning
Insufficientia cervicis
Ruptura praematura membranae fetus
Hydramnion
Graviditas extrauterina
Plurifetatio
Mors matris NUD
Alia complicatio
Inkluderar: graviditetsanemi, blödning UNS (ante partum, vid förlossning),
olighydramnios, abortus imminens
137
770,00
770,10
770,20
770,80
770,99
Conditio placentae / TillstГҐnd hos placentan
Placenta praevia
Ablatio praematura placentae
Infarctus placentae
Alii morbi placentae
NUD
771,00
771,10
771,98
Conditio cordae umbilici / Tillstånd hos navelsträngen
Compressio cordae umbilici
Prolapsus cordae umbilici, compressione non indicata
Alia definita
772,319
772,329
772,339
772,389
772,499
772,599
772,699
772,97
772,98
772,99
Laesiones intra partum / Förlossningsskador
Inkluderar: instrumentell förlossningsskada
Ruptura tentorii cerebelli
Haemorrhagia ventricularis cerebri
Haematoma subdurale
Haemorrhagia cerebri alia
Laesio cerebri alia
Laesio intracranialis NUD
Laesio spinalis
Fractura cranii
Fractura claviculae
Fractura humeri
Fractura femoris
Caput succedaneum / Fostersvulst pГҐ huvudet
Paresis facialis
Paralysis Erb (-Duchenne)
Paralysis Klumpke (-DГ©jerine)
Paralysis brachialis NUD
Laesiones ossium sive nervorum aliae sive NUD
Laesio cutis capitis
Inkluderar: sugklockemärke
Cephalhaematoma
Haematoma musculi sternocleidomastoidei
Ruptura hepatis sive lienis
Alia laesio intra partum
Irritatio systematis nervosi centralis
Depressio systematis nervosi centralis
Difficultas sugendi / SugsvГҐrigheter
Difficultas temperationis ordinandae / TemperaturregleringssvГҐrigheter
Aliae definitae
NUD
773,00
773,01
773,08
Terminatio graviditatis / Avbrytande av graviditeten
Abortus / Abort (alla slag)
Destructio fetus vivendi pro facilitate parientis
Alia definita
772,00
772,01
772,02
772,03
772,08
772,09
772,10
772,20
772,21
772,22
772,23
772,24
772,25
772,26
772,27
772,28
772,29
772,30 9
9
Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD
saknar decimaler.
138
773,09
NUD
774,00
774,10
774,20
774,29
774,97
774,99
Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum cum ictero nucleari / Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn med kärnikterus
Cum incompatibilitate systematis Rh
Cum incompatibilitate systematis AB0
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita
Cum incompatibilitate sanguinis NUD
Suspectus
NUD
775,00
775,10
775,20
775,29
775,97
775,99
Morbus haemolyticus fetuum et neonatorum, ictero nucleari non indicato /
Hemolytisk sjukdom hos foster och spädbarn utan uppgift om kärnikterus
Exkluderar: Hereditära hemolytiska sjukdomar (282)
Cum incompatibilitate systematis Rh
Cum incompatibilitate systematis AB0
Cum incompatibilitate sanguinis alia definita
Cum incompatibilitate sanguinis NUD
Suspectus
NUD
776,00
776,10
776,20
776,25
776,29
776,30
776,40
776,50 10
776,6010
776,7010
776,8010
776,99
777,0010
777,1010
777,2010
Anoxia et hypoxia alibi non classificabilis / Anoxi och hypoxi ej annorstädes
klassificerad
Syndrome aspirationis
Syndrome membranarum hyalinarum. В»Idiopathic respiratory distress syndromeВ»(IRDS)
Emphysema (interstitiale, mediastinale, unilobulare)
Pneumothorax
В»Respiratory distressВ» alia sive NUD
Exkluderar: intrauterin pneumoni (som orsakat sjukdomen) (480-486)
В»Foetal distressВ»
Anoxia (hypoxia) intrauterina
Asphyxia proxima post partum / Asfyxi omedelbart efter partus
Immaturitas pulmonum
Syndrome Wilson-Mikity
Apnoea repetens
NUD
Immaturitas NUD / Omogenhet UNS
Inkluderar: immaturitet, prematuritet, "small for date", dysmaturitet Exkluderar: låg födelsevikt i flerbörd (769,4)
Tempus graviditatis breve (minus quam 35 hebdomades), ponderis et longitudinis ratione non habita / Kort graviditetstid (under 35 fullbordade veckor) oavsett
vikt och längd
Pondus in partu leve, cum tempore graviditatis collatum / Låg födelsevikt i förhållande till graviditetstiden (»Small for date»)
Pondus in partu leve (2 500 g sive minus), tempore graviditatis non indicato /
Låg födelsevikt (2 500 g eller lägre), utan uppgift om graviditetstid
10
Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD
saknar decimaler.
139
777,30 11
777,4011
777,5011
777,6011
777,9011
Longitudo in partu parva, cum tempore graviditatis collata / Liten födelselängd i
förhållande till graviditetstiden (»Small for date»)
Longitudo in partu parva (minus quam 47 cm), tempore graviditatis non indicato
/ Liten födelselängd (under 47 cm), utan uppgift om graviditetstid
Pondus in partu leve, cum longitudine collatum / Låg födelsevikt i förhållande
till födelselängden
Dysmaturitas
NUD
778,96
778,98
Alii morbi fetuum sive neonatorum / Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd
Damnum sanguinis fetale ante sive intra partum / Fetal blodförlust före eller
under födelsen
Postmaturitas / 42 fullbordade veckor eller längre
В»Large for dateВ» (a) Pondus pro tempore graviditatis
В»Large for dateВ» (b) Longitudo pro tempore graviditatis
Morbus haemorrhagicus neonatorum
Syndrome laesionis frigoris fetalis / Fetal köldskada
Febris transitoria neonatorum
Erythema toxicum neonatorum
Accomodatio nutritiva mala neonatorum
Mastitis neonatorum
Haemorrhagia a frusto umbilicali
Embryopathia et fetopathia NUD
Icterus physiologicus sine statu notabiliter adjuvanti / Fysiologisk ikterus utan
pГҐvisbart bidragande tillstГҐnd
Icterus nuclearis sine morbo haemolytico
Exkluderar: kärnikterus hos nyfödd UNS (774)
Icterus physiologicus cum statu notabiliter adjuvanti
Alii morbi neonatorum
779,00
779,99
Morbus fetalis e causa ignota / Fosterdöd av okänd orsak
Maceratio
Alii sive NUD
778,00
778,10
778,11
778,15
778,20
778,30
778,6011
778,7011
778,8011
778,90
778,91
778,92
778,93
778,94
11
Ingår hos ICD i första decimalen 9, utom vad angår 776,70, som ingår i decimalen 2, och 777, som hos ICD
saknar decimaler.
140
XVI. Symptomata et casus male definiti
Symptom och ofullständigt preciserade fall
Detta kapitel omfattar symptom och ofullständigt preciserade fall som icke kunnat klassificeras annorstädes.
Symptom som någorlunda säkert indikerar en viss diagnos bör hänföras till något av de föregående kapitlen. (Se de diagnoser med attributet »suspecta» som intagits på vissa nummer i
det föregående.)
I allmänhet omfattar 780-789 sådana mindre väl preciserade fall och symptom, som med kanske lika stort berättigande indikerar två eller flera sjukdomar eller organsystem och där studiet
av fallet icke är tillräckligt för att möjliggöra en slutgiltig diagnos. Praktiskt taget alla rubriker
i denna grupp kunde betecknas som "utan närmare specifikation" eller som »av okänd etiologi» eller »övergående».
Tillstånd och symptom som inkluderas i 780-789 består av (a) fall för vilka ingen mera preciserad diagnos kunnat ställas, även sedan alla för fallet relevanta fakta utretts; (b) symptom
som existerade vid intagningen av patienten men visade sig vara övergående och vilkas orsaker icke kunnat fastställas; (c) provisoriska, symptomatiska diagnoser hos en patient som uteblivit från återbesök för ytterligare diagnostisering eller behandling; (d) fall som remitterats
annorstädes för behandling, innan diagnosen fastställts och (e) fall där diagnosen av andra
orsaker icke blivit färdig.
(780-789)
(790-796)
Symptomata systematis sive organi definiti
Casus male definiti
Symptomata systematis sive organi definiti (780-789)
Symptom hänförliga till bestämda organsystem och organ
780,00
780,01
780,10
780,20
780,30
780,31
780,32
780,39
780,40
780,49
780,50
780,60
780,70
780,79
780,80
Symptomata systematis nervosi et organorum sensuum / Symptom frГҐn
nervsystemet och vissa sinnesorgan
Stupor
Coma
Delirium
Convulsiones
Athetosis non congenita
Myoclonia
Tremor
Motus abnormis involuntarius alius sive NUD
Ataxia
Laesio coordinationis alia sive NUD
Vertigo
Laesio somni
Amnesia
Laesio memoriae alia sive NUD
Meningismus
781,00
781,01
Alia symptomata systematis nervosi et organorum sensuum / Andra symptom frГҐn nervsystemet och vissa sinnesorgan
Hemianopsia
Scotoma
141
781,02
781,09
781,10
781,11
781,12
781,19
781,20
781,30
781,31
781,39
781,41
781,42
781,43
781,44
781,49
781,50
781,51
781,52
781,59
781,60
781,61
781,62
781,63
781,64
781,65
781,66
781,69
781,70
781,80
782,00
782,10
782,20
782,30
782,31
782,40
782,50
782,59
782,60
782,70
Anopsia quadrantis
Symptoma visus aliud sive NUD
Exkluderar: blindhet (379)
Diplopia
Exophthalmus (sine thyreotoxicosi)
Nystagmus
Symptoma oculomotorium aliud sive NUD
Photophobia
Amnesia acustica (surditas mentalis)
Tinnitus aurium
Symptoma auditus aliud sive NUD / Hörselrubbning, annan eller UNS
Exkluderar: dövhet (partiell) (389)
Parageusia
Paralysis deglutitionis
Parosmia
Trismus, neonati excepto
Symptomata nervorum cranialium (exceptis II, III, IV, VI, VIII) alia sive NUD
Exkluderar: optikusneurit (367), optikusatrofi (377), ptosis i Г¶gonlock (378)
Agraphia
Aphasia
Dysarthria
Laesio loquendi alia sive NUD / Talrubbning, annan eller UNS
Exkluderar: dövstumhet (388), stamning (306)
Ageusia
Paraesthesia
Anaesthesia
Astereognosis
Anosmia
Frigiditas
Hyperaesthesia
Anomalia sensus alia sive NUD
Encephalopathia
Hallucinatio
Symptomata organorum cardiovascularium et lymphaticorum / Symptom
från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden
Cardialgia
Palpitatio
Tachycardia
Cyanosis
Pallor
Insufficientia cordis acuta
Exkluderar: morbus cordis congestivus, insufficientia ventriculi sinistri (427)
Syncope (lipothymia) vasovagalis
Syncope (lipothymia) alia sive NUD
Exkluderar: neurocirkulatorisk asteni (305)
Oedema et hydropsia
Exkluderar: hydropsia fetalis (774, 775), hydrops i bukhålan (785) och när specificerat som: bristtillstånd (269) eller kardialt (427) eller renalt (581)
Intumescentia lymphonodorum
Exkluderar: lymfadenit (kronisk eller NUD 289) (akut 683)
142
782,80
782,90
783,00
783,10
783,20
783,21
783,22
783,29
783,30
783,40
783,50
783,51
783,52
783,53
783,59
783,60
783,70
Splenomegalia
Chock (traumate non indicato)
Symptomata organorum respirationis / Symptom frГҐn respirationsorganen
Epistaxis
Haemoptysis
Inkluderar: pulmonär hemorragi NUD
Tetania hyperventilatoria
Apnoea, neonati excepta
Orthopnoea
Dyspnoea alia sive NUD
Tussis
Sputum excessivum
Aphonia
Phonasthenia
Raucitas vocis
Rhinolia
Permutatio vocis NUD
Stridor
Pleurodynia
Exkluderar: epidemisk pleurodyni (074)
784,60
784,70
784,79
Symptomata tractus digestionis superioris / Symptom frГҐn Г¶vre delen av
digestionskanalen
Anorexia
Emesis
Nausea NUD
Exkluderar: graviditetskräkning (638)
Pylorospasmus
Pyrosis / Halsbränna
Dysphagia / Sväljningsbesvär
Haematemesis
Exkluderar: hematemes beroende pГҐ mag- eller tarmsГҐr (531-533)
Singultus / Hicka
Ruminatio / Idissling
Ructus NUD / Rapning UNS
785,00
785,10
785,20
785,30
785,40
785,49
785,50
785,51
785,59
785,60
785,70
785,80
Symptomata tractus digestionis inferioris / Symptom frГҐn nedre delen av
digestionskanalen
Intumescentia abdominis
Hepatomegalia
Icterus, neonati excepto
Ascites
Meteorismus
Flatulentia alia sive NUD
Tenesmus rectalis
Symptomata abdominalia acuta NUD
Colica abdominalis NUD
Incontinentia alvi
Melaena, neonati excepta
Peristalsis visibilis
784,00
784,10
784,19
784,20
784,30
784,40
784,50
143
786,29
786,30
786,40
786,50
786,51
786,60
786,70
786,71
786,79
Symptomata organorum urogenitalium / Symptom frГҐn urogenitalorganen
Stranguria
Tenesmus vesicalis
Colica renalis
Algos systematis urinarii aliud sive NUD / Smärta i urinorganen, annan eller
UNS
Retentio urinae
Enuresis
Exkluderar: enures av icke-organiskt ursprung (306)
Incontinentia urinae
Nycturia
Polyuria
Oliguria, neonati excepta
Anuria, neonati excepta
Priapismus
Dyspareunia
Vaginismus
Algos genitalium aliud sive NUD / Smärta i genitalorganen, annan eller UNS
787,00
787,10
787,19
787,20
787,30
787,39
787,40
787,50
787,60
Symptomata extremitatum et articulorum / Symptom frГҐn extremiteterna
och lederna
Exkluderar: smärtor i ryggen UNS (728)
Monoplegia transitoria extremitatis
Extremitates inquietae (В»Restless legsВ»)
Dolor extremitatis alius sive NUD
Intumescentia extremitatis
Coxalgia
Arthralgia alia sive NUD
Intumescentia articuli
Dysbasia
Itus abnormis
786,00
786,01
786,02
786,09
786,10
786,20
788,00
788,10
788,11
788,19
788,20
788,30
788,40
788,50
788,60
788,69
788,70
788,80
788,90
788,91
788,92
788,98
Alia symptomata generalia / Andra allmänna symptom
Dehydratio
Hyperhidrosis localisata (manus, pedis etc)
Hidrosis nocturna
Hyperhidrosis alia sive NUD
Eruptio cutanea
Noduli subcutanei
Emaciatio / Viktförlust
Exkluderar: nutritionsbesvär (260-269)
Tetania
Acetonaemia
Acidosis NUD
Alkalosis
Febris incertae causae
Hypersedimentatio / Hög sänka
Hypokaliaemia
Hypocalcaemia
Alia symptomata definita, alibi non classificabilia / Andra specificerade symptom, ej annorstädes klassificerade
144
789,00
789,10
789,11
789,20
789,30
789,40
789,50
789,60
789,98
Urina abnormis e causa ignota / Abnorm urin av okänd orsak
Proteinuria (albuminuria)
Exkluderar: ortostatiskt (593), tillstГҐnd som uppstГҐtt under graviditet och puerperium (636, 637)
Bacteriuria
Pyuria
Chyluria
Haematuria
Haemoglobinuria
Glycosuria
Ketonuria (acetonuria)
Alia
Casus male definiti (790-796)
Ofullständigt preciserade fall
790,00
790,10
790,19
790,20
Nervositas et debilitas / Nervositet och svaghet
Nervosismus
Asthenia
Debilitas et fatigatio abnormis alia sive NUD
Exkluderar: kakexi (268), astenisk reaktion, nervös svaghet (305), senil asteni
(794)
Depressio mentis
Exkluderar: depression vid psykos (296, 298) och psykoneuros (300)
791,99
Cephalalgia NUD / Huvudvärk UNS
792,99
Uraemia
793,00
793,01
793,09
793,10
793,11
793,12
793,13
793,14
793,15
793,19
793,80
793,81
793,88
793,99
Observationes et explorationes sine therapia / Observations- och utredningsfall utan ytterligare terapi
Inkluderar: dels vissa undersökningar för speciella ändamål (793,00), dels fall
då misstanke om sjukdom föreligger men som efter utredning och observation
icke visat behov av ytterligare behandling eller medicinsk vГҐrd. (Jfr Y-serien)
Casus mentales pro abortu provocato sive sterilisatione
Observatio post tentationem suicidii
Casus mentales alii sive NUD
Neoplasmata maligna organorum endocrinorum, suspecta
Neoplasmata maligna organorum nervorum et sensuum, suspecta
Neoplasmata maligna organorum respirationis, suspecta
Neoplasmata maligna organorum digestionis, suspecta
Neoplasmata maligna organorum urogenitalium, suspecta
Neoplasmata maligna organorum ossium, suspecta
Neoplasmata maligna organorum aliorum sive NUD, suspecta
Maleformationes congenitae suspectae
Morbi neonati suspecti
Morbi alii definiti
Exkluderar bl a: bukobservation (785)
NUD
145
794,00
794,09
795,99
796,00
796,10
796,20
796,21
796,30
796,99
Senilitas, psychosi non indicata / Senilitet utan uppgift om psykos
Marasmus senilis
Senilitas alia sive NUD
Mors subita, non violenta, e causa ignota / Plötslig, ej våldsam, död av
okänd orsak
Causa morbi et mortis male definita vel ignota / Sjukdoms- och dödsorsak
otillräckligt preciserad eller okänd
Casus morbi sive mortis male definiti
Simulatio (aggravatio) morbi
Mortuus admissus, causa ignota
Mortuus inventus, causa ignota / Funnen död, orsaken okänd
Mortuus sine morbi signo / Död utan tecken på sjukdom
Inkluderar: endast fall, där döden veterligen icke var plötslig eller orsakad av
vГҐld
Aliae causae ignotae sive non indicatae
146
XVII. Skador genom yttre våld och förgiftning
A
Skadans natur (diagnos)
B
Skadans yttre orsak (E-serien)
A. Skadans natur (diagnos) 12
För de flesta skadorna anges till vänster om diagnosen två eller flera nummer för att beteckna
olika egenskaper hos skadan, nämligen dels dess karaktär av att vara en akut skada resp ett
sent besvär (följdtillstånd av tidigare skada) och dels olika svårighetsgrad av akut skada
(okomplicerad, komplicerad el dyl). Om det icke är känt, huruvida en skada var akut eller sen,
klassificeras den som akut. Om det icke är känt om den var okomplicerad eller komplicerad,
klassificeras den som okomplicerad.
Ifråga om skador på armar, händer, fingrar, ben, ögon, öron, nerver och andra organ, varav det
finns mer Г¤n ett hos varje individ, Г¤r diagnosen formulerad i singularis d v s som skada pГҐ
»arm», »hand, »finger» etc men skall tydas som »arm eller armar», »hand eller händer» etc,
såvida det icke uttryckligen anges, att det gäller endast en lem (t ex i 817). Ordet »finger»
inbegriper ocksГҐ tumme.
DГҐ flera lokalisationer anges i rubrikerna, betyder ordet В»cumВ» att bГҐda lokalisationerna mГҐste
vara inbegripna och В»etВ» att endera eller bГҐda (alla) lokalisationerna kan vara inbegripna (jfr
823, 828). Med В»multipel skadaВ» menas skada pГҐ flera, olika slag av kroppsdelar (av de slag
som här specificeras), däremot icke skador på samma slag (t ex flera frakturer på samma
överarmsben eller fraktur på flera mellanhandsben) och följaktligen ej heller på bilaterala
kroppsdelar (t ex skada pГҐ bГҐda Г¶verarmsbenen).
(800-829)
(830-839)
(840-848)
(850-854)
(860-869)
(870-879)
(880-887)
(890-897)
(900-907)
(910-918)
(920-929)
(930-939)
(940-949)
(950-959)
(960-989)
(990-999)
Fracturae
Luxatio sine fractura
Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
Injuria intracranialis (fractura cranii excepta)
Laesio traumatica organorum intrathoracicorum et intraabdominalium et organorum pelvis
Vulnera sine fractura
Laceratio et vulnus extremitatis superioris
Laceratio et vulnus extremitatum inferiorum
Laceratio et vulnera loco multiplicia
Injuria superficialis
Contusio sive compressio, cute intacta
Corpus alienum per orificia naturalia ingressum
Ambustio (combustio)
Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis
Ogynnsam inverkan av kemiskt verkande Г¤mnen
Ogynnsam inverkan av strГҐlning, temperatur, lufttryck m m. Skada UNS
12
ICD upptar som avdelning A den klassifikation av skadornas yttre orsak (E-serien), som nedan ingГҐr som
avdelning B och vice versa. Numren för skadornas natur (800-999) föregås i ICD av bokstaven N, som dock här
utelämnats.
147
Fracturae (800-829)
Frakturer
Fraktur med dislokation klassificeras på det ben som är berört av frakturen. Spontana (eller
patologiska) frakturer klassificeras pГҐ den sjukdom som orsakade frakturen (t ex metastaser
frГҐn neoplasma, multipelt myelom).
Med »komplicerad» fraktur menas öppen fraktur, med eller utan främmande kropp.
Akut (eller UNS)
Sena
besvär
Okomplicerad
(el UNS)
Komplicerad
800,00
800,10
800,90
Fractura cranii (verticis, ossis frontalis, ossis parietalis) /
Fraktur på huvudets övre del (kalott, pannben, hjässben)
801,00
801,10
801,90
Fractura baseos cranii / Fraktur pГҐ skallbasen
Fractura ossium faciei / Fraktur pГҐ ansiktsben
802,00
802,21
802,42
803,00
802,10
802,31
802,52
803,10
802,90
802,91
802,92
803,90
804,00
804,10
804,90
Exkluderar: fraktur pГҐ tand (873)
Nasi
Mandibulae
Ossium faciei aliorum
Fracturae cranii aliae et NUD / Andra frakturer pГҐ skallen och
skallfrakturer UNS
Fracturae multiplices cranii sive ossium faciei cum aliis ossibus /
Multipla frakturer på skall- eller ansiktsben jämte andra ben
Fractura columnae vertebralis sine laesione medullae
spinalis sive NUD / Fraktur pГҐ ryggraden utan
ryggmärgsskada eller UNS
805,00
805,21
805,42
805,63
805,10
805,31
805,52
805,73
805,90
805,91
805,92
805,93
Cervicalis
Thoracica sive lumbalis
Sacralis sive coccygis
Alia sive NUD
Fractura columnae vertebralis cum laesione medullae
spinalis / Fraktur på ryggraden med ryggmärgsskada
(nervrotsskada)
806,00
806,21
806,22
806,43
806,64
806,10
806,31
806,32
806,53
806,74
806,90
806,91
806,92
806,93
806,94
Cervicalis
Thoracica
Lumbalis
Sacralis et coccygis
Alia sive NUD
Fractura costae, sterni et laryngis / Fraktur pГҐ revben,
bröstben och struphuvud
807,00
807,21
807,42
807,10
807,31
807,52
807,90
807,91
807,92
Costae
Sterni
Laryngis
808,00
808,10
808,90
Fractura pelvis / Fraktur på bäckenben
148
Akut (eller UNS)
Sena
besvär
Okomplicerad
(el UNS)
Komplicerad
809,00
809,10
809,90
Fracturae trunci multiplices et fractura trunci NUD /
Multipla frakturer pГҐ bГҐlens ben och fraktur pГҐ bГҐlens
ben UNS
810,00
810,10
810,90
Fractura claviculae / Fraktur pГҐ nyckelben
811,00
811,10
811,90
Fractura scapulae / Fraktur pГҐ skulderblad
Fractura humeri / Fraktur pГҐ Г¶verarmsbenet
812,00
812,21
812,10
812,31
812,90
812,91
812,42
812,52
812,92
Partis superioris
Diaphysaria sive humeri NUD / Humerusskaftet eller humerus
UNS
Partis inferioris
Fractura radii et ulnae / Fraktur pГҐ strГҐlben och
armbГҐgsben
813,00
813,21
813,42
813,63
813,10
813,31
813,52
813,73
813,90
813,91
813,92
813,93
Radii 13
Ulnae13
Radii cum ulna13
NUD13
814,00
814,10
814,90
Fractura ossis carpi / Fraktur pГҐ ben i handleden
815,00
815,10
815,90
Fractura ossis metacarpalis / Fraktur pГҐ mellanhandsben
816,00
816,10
816,90
Fractura digiti manus / Fraktur pГҐ fingerben
817,00
817,10
817,90
Fracturae multiplices ossium unius manus / Multipla
frakturer pГҐ ena handens ben
Exkluderar: fraktur inkluderande karpalben (818)
818,00
818,10
818,90
Fracturae aliae, multiplices et NUD, unius extremitatis
superioris / Andra multipla och icke specificerade
frakturer pГҐ en Г¶vre extremitet
819,00
819,10
819,90
Fracturae multiplices extremitatum superiorum
ambarum et extremitatis superioris cum fractura costae
et/sive sterni / Multipel fraktur pГҐ bГҐda Г¶vre
extremiteterna och multipel fraktur inbegripande Г¶vre
extremitet och revben och/eller bröstben
13
ICD skiljer icke på radius och ulna, men har decimaler för fractura partis superioris (sive NUD) non complicata (0), complicata (1), diaphysaria (2 resp. 3) och partis inferioris (4 resp. 5).
149
Akut (eller UNS)
Okomplicerad
(el UNS)
Sena
besvär
Komplicerad
Fractura femoris partis superioris / Fraktur pГҐ Г¶vre
delen av lГҐrben
820,00
820,01
820,02
820,03
820,10
820,11
820,12
820,13
820,90
820,91
820,92
820,93
Colli femoris
Pertrochanterica
Alia definita
NUD
Fractura femoris partium aliarum et NUD / Fraktur pГҐ
andra och ospecificerade delar av lГҐrbenet
821,00
821,21
821,10
821,31
821,90
821,91
Femoris diaphysaria sive femoris NUD
Femoris partis inferioris
822,00
822,10
822,90
Fractura patellae / Fraktur på knäskålen
Fractura tibiae et fibulae / Fraktur pГҐ skenben och
vadben
823,00
823,21
823,10
823,31
823,90
823,91
Partis superioris sive tibiae et fibulae NUD
Diaphysaria
824,00
824,10
824,90
Fractura malleoli / Malleolarfraktur
Fractura ossis tarsalis et metatarsalis / Fraktur i fotvristoch mellanfotsben
825,00
825,01
826,00
825,10
825,11
826,10
825,90
825,91
826,90
Calcanei
Alio loco sive NUD
Fractura digiti pedis / Fraktur pГҐ tГҐ
827,00
827,10
827,90
Fracturae aliae, multiplices et NUD, unius extremitatis
inferioris / Andra multipla och icke specificerade
frakturer pГҐ en nedre extremitet
828,00
828,10
828,90
Fracturae multiplices extremitatum inferiorum
ambarum, inferioris cum fractura superioris et inferioris
cum fractura costae et sterni / Multipel fraktur
inbegripande bГҐda nedre extremiteterna, nedre med Г¶vre
extremitet eller nedre extremitet med revben och
bröstben
829,00
829,10
829,90
Fractura NUD / Fraktur UNS
150
Luxatio sine fractura (830-839)
Luxation utan fraktur
»Komplicerad» betyder här t ex med öppet sår eller främmande kropp
Okomplicerad
(el UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
830,00
830,10
830,90
Luxatio mandibulae / Luxation i käkled
Luxatio scapulae / Luxation i skuldra
831,00
831,01
831,02
831,10
831,11
831,12
831,90
831,91
831,92
Humeroscapularis
Acromioclavicularis
NUD
Luxatio cubiti / Luxation i armbГҐgsled
832,00
832,01
832,02
832,10
832,11
832,12
832,90
832,91
832,92
Capituli radii cubiti
Radii et ulnae cubiti
Alia sive NUD
Luxatio articulationis carpi radialis / Luxation i
handled
833,00
833,01
833,02
833,03
833,04
833,10
833,11
833,12
833,13
833,14
833,90
833,91
833,92
833,93
833,94
Radii carpi
Ulnae carpi
Radii et ulnae carpi
Ossis carpalis
NUD
834,00
834,10
834,90
Luxatio digiti manus / Luxation av finger
835,00
835,10
835,90
Luxatio coxae Luxation i höftled
Luxatio genus / Luxation av knä
836,00
836,01
836,10
836,11
836,90
836,91
Patellae
NUD
837,00
837,10
837,90
Luxatio talocruralis / Luxation i fotled
838,00
838,10
838,90
Luxatio pedis (tarsi, metatarsi, digitorum) / Luxation i
fot (tarsalben, metatarsalben, tГҐben)
Luxationes aliae, multiplices et NUD / Andra och
multipla luxationer och luxationer UNS
839,00
839,01
839,52
839,73
839,10
839,11
839,62
839,83
839,90
839,91
839,92
839,93
Vertebrae cervicalis
Vertebrae alterius
Alio loco
Loco multiplici sive NUD
151
Distorsiones et distensiones articulorum, tendinum et musculorum
(840-848)
Distorsioner (vrickningar), stukningar och rupturer av muskler och
senor
Inkluderar: ligamentruptur
840,00
Distorsio et distensio regionis scapularis et humeri proximalis / Distorsion i
skulder- och Г¶verarmsregionen
841,00
Distorsio et distensio cubiti et antebrachii / Distorsion av armbГҐgen och
underarmen
842,00
Distorsio et distensio carpi et manus / Distorsion av handled och hand
843,00
Distorsio et distensio coxae et femoris proximalis / Distorsion av höft och
lГҐr
844,00
Distorsio et distensio genus et cruris / Distorsion av knä och ben
845,00
Distorsio et distensio malleoli et pedis / Distorsion av vrist och fot
846,00
Distorsio et distensio regionis sacroilicae / Distorsion i korsledsregionen
847,00
847,81
847,92
Distorsio et distensio dorsi alterius partis sive dorsi NUD / Distorsion i ryggen i Г¶vrigt eller UNS
Colli
Alterius partis dorsi
NUD
848,00
Distorsio et distensio alia sive NUD / Vrickning, annan eller UNS
Injuria intracranialis (fractura cranii excepta) (850-854)
Skada pГҐ huvudet (utan skallfraktur)
Med »komplicerad» menas här skada med öppet intrakraniellt sår, infektion eller främmande
kropp
Okomplicerad
(el UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
850,00
-
850,90
Commotio cerebri / Hjärnskakning
851,00
851,10
851,90
Contusio cerebri, laceratio cerebri / Hjärnkontusion,
hjärnlaceration
852,00
852,10
852,90
Haemorrhagia subarachnoidalis, subduralis et
extraduralis posttraumatica, contusione sive
laceratione cerebri non indicata / Subaraknoidal,
subdural och extradural posttraumatisk blödning
utan uppgift om hjärnkontusion eller -laceration
152
Okomplicerad
(el UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
853,00
853,10
853,90
Haemorrhagia intracranialis posttraumatica alia
sive NUD, contusione sive laceratione cerebri non
indicata / Intrakraniell posttraumatisk blödning
utan uppgift om hjärnkontusion eller
hjärnlaceration, annan eller UNS
Injuria intracranialis alia sive NUD / Intrakraniell
skada, annan eller UNS
854,00
854,01
854,10
854,11
854,90
854,91
Alia definita
NUD
Laesio traumatica organorum intrathoracicorum et intraabdominalium et organorum pelvis (860-869)
Inre skador i bröst, buk och bäcken
Med »komplicerad» menas här penetrerande sårskada, med eller utan främmande kropp
Okomplicerad
(el UNS)
Kompli- Sena
cerad
besvär
Pneumothorax et haemothorax traumaticus / Traumatisk
pneumotorax och hemotorax
860,00
860,01
860,02
860,10
860,11
860,12
860,90
860,91
860,92
Pneumothorax
Haemothorax
NUD
Injuria cordis et pulmonis / Skada på hjärta och lunga
861,00
861,21
861,10
861,31
861,90
861,91
Cordis
Pulmonis
Injuria organorum intrathoracicorum aliorum et NUD /
Skada pГҐ intratorakala organ, andra och UNS
862,00
862,01
862,10
862,11
862,90
862,91
Aliorum definitorum
NUD
Injuria tractus gastrointestinalis / Skada pГҐ
gastrointestinalkanalen
863,00
863,01
863,10
863,11
863,90
863,91
Injuria intestinalis
Injuria gastrointestinalis alia sive NUD
Exkluderar: analsfinktern vid förlossning (658), gallblåsan, gallgångarna (868)
864,00
864,10
864,90
Injuria hepatis / Leverskada
865,00
865,10
865,90
Injuria lienis / Skada på mjälten
866,00
866,10
866,90
Injuria renis / Skada pГҐ njure
867,00
867,10
867,90
Injuria organorum pelvis / Skada på bäckenorgan
Exkluderar: vid förlossning (659, 660)
153
Okomplicerad
(el UNS)
Kompli- Sena
cerad
besvär
Injuria organorum intraabdominalium aliorum sive NUD
/ Skada pГҐ bukorgan, andra eller UNS
868,00
868,01
868,02
868,10
868,11
868,12
868,90
868,91
868,92
Aliorum
Loco multiplici
NUD
869,00
869,10
869,90
Laesio traumatica interna NUD sive organorum intrathoracicorum cum laesione intraabdominalium / Inre
skador UNS eller samtidig skada på bröst och bukorgan
Vulnera sine fractura (870-879)
SГҐrskador utan fraktur
Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större
infektion eller främmande kropp
Okompl
(eller
UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
Vulnus oculi et orbitae / SГҐrskada i Г¶gat och Г¶gonregionen
Exkluderar: 2:a kranialnerven (950), 3:e kranialnerven
(951), enukleation av Г¶ga (871)
870,00
870,01
870,02
870,03
870,10
870,11
870,12
870,13
870,90
870,91
870,92
870,93
Palpebrae et orbitae, oculi excepto
Perforans oculi
Oculi, perforatione non indicata
NUD
-
871,10
871,90
Enucleatio oculi / Lösryckande (utskalning) av öga
872,00
872,10
872,90
Vulnus auris externae / SГҐrskada pГҐ Г¶ra
Vulnus capitis aliud sive NUD / SГҐrskada pГҐ huvudet,
annan eller UNS
873,00
873,21
873,72
873,73
873,74
873,75
873,76
873,77
873,10
873,31
873,82
873,83
873,84
873,85
873,86
873,87
873,90
873,91
873,92
873,93
873,94
873,95
873,96
873,97
Vulnus capitis partis superioris
Vulnus nasi
Fractura coronae dentis
Fractura radicis dentis
Fractura dentis NUD
Luxatio dentis
Vulnus faciei partis alterius
NUD
874,00
874,10
874,90
Vulnus colli / SГҐrskada pГҐ halsen
875,00
875,10
875,90
Vulnus thoracis / SГҐrskada pГҐ toraxregionen
876,00
876,10
876,90
Vulnus dorsi / SГҐrskada pГҐ ryggen
877,00
877,10
877,90
Vulnus regionis glutealis / Sårskada på sätesregionen
154
Okompl
(eller
UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
878,00
878,10
878,90
Vulnus genitalium externorum, amputatione traumatica
inclusa / SГҐrskada pГҐ yttre genitalia, inklusive traumatisk
amputation
Vulnera faciei, colli et trunci, multiplicia, alia et NUD /
Andra multipla och ospecificerade sГҐrskador pГҐ ansikte,
hals och bГҐl
879,00
879,71
879,82
879,10
879,81
879,82
879,90
879,91
879,92
Loci alterius definiti
Multiplicia
NUD
Laceratio et vulnus extremitatis superioris (880-887)
Sönderslitning och sårskada i övre extremitet
Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större
infektion, senskada eller främmande kropp
Okompli- Komplicerad
cerad
(el UNS)
Sena
besvär
880,00
880,10 14
880,90
Vulnus regionis scapularis et brachii / SГҐrskada i
skulderregion och Г¶verarm
881,00
881,1014
881,90
Vulnus cubiti, antebrachii et carpi / SГҐrskada i
armbГҐgsregion, underarm och handlov
882,00
882,1014
882,90
Vulnus manus, digiti (solius) excepto / SГҐrskada pГҐ handen
utom finger (enbart)
883,00
883,1014
883,90
Vulnus digiti / SГҐrskada pГҐ finger eller fingrar
884,00
884,1014
884,90
Vulnera multiplicia et NUD extremitatis superioris /
Multipla och ospecificerade sГҐrskador pГҐ Г¶vre extremitet
885,00
885,10
885,90
Amputatio traumatica pollicis (totalis) (partialis) /
Traumatisk amputation av tumme (total) (partiell)
886,00
886,10
886,90
Amputatio traumatica digiti alterius (totalis) (partialis) /
Traumatisk amputation av annat finger (total) (partiell)
887,00
887,10
887,90
Amputatio traumatica extremitatis superioris et manus
(totalis) (partialis) / Traumatisk amputation av Г¶vre
extremitet och hand (total) (partiell)
14
ICD särskiljer härur senskadorna med decimalen, 2.
155
Laceratio et vulnus extremitatum inferiorum (890-897) Sönderslitning och sårskada på nedre extremiteterna
Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större
infektion, senskada eller främmande kropp
Okompl
(eller UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
890,00
890,1014
890,90
Vulnus regionis coxae et femoris / Sårskada på höftoch lårregion
891,00
891,1014
891,90
Vulnus regionis genus, cruris (femoris excepto) et
regionis malleoli / Sårskada på knäregion, ben
(exklusive lГҐr) och malleolarregion
892,00
892,1014
892,90
Vulnus pedis, digiti (solius) excepto / SГҐrskada pГҐ fot,
exklusive tГҐ (enbart)
893,00
893,1014
893,90
Vulnus digiti pedis / SГҐrskada pГҐ tГҐ
Vulnera unius extremitatis inferioris, multiplicia sive
NUD / SГҐrskador pГҐ en nedre extremitet, multipla eller
UNS
894,00
894,01
894,1014
894,1114
894,90
894,91
Multiplicia
NUD
895,00
895,10
895,90
Amputatio traumatica digiti pedis (totalis) (partialis) /
Traumatisk amputation av tГҐ (total) (partiell)
896,00
896,10
896,90
Amputatio traumatica pedis (totalis) (partialis) /
Traumatisk amputation av fot (total) (partiell)
897,00
897,10
897,90
Amputatio traumatica extremitatis inferioris (totalis)
(partialis) / Traumatisk amputation av nedre
extremitet (total) (partiell)
Laceratio et vulnera loco multiplicia (900-907)
Sönderslitning och sårskador med multipel lokalisation
Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling, större
infektion, senskada eller främmande kropp
Okompl
(eller UNS)
Komplicerad
Sena
besvär
900,00
900,10 15
900,90
Vulnera multiplicia extremitatum superiorum
ambarum / Multipla sГҐrskador pГҐ bГҐda Г¶vre
extremiteterna
901,00
901,1015
901,90
Vulnera multiplicia extremitatum inferiorum ambarum
/ Multipla sГҐrskador pГҐ bГҐda nedre extremiteterna
15
ICD särskiljer härur senskadorna med decimalen ,2.
156
902,00
902,1015
902,90
Vulnera multiplicia extremitatum superiorum cum
vulneribus extremitatum inferiorum / Multipla
sГҐrskador pГҐ bГҐde Г¶vre och nedre extremiteterna
903,00
903,1015
903,90
Vulnera multiplicia manuum ambarum / Multipla
sårskador på båda händerna
904,00
904,1015
904,90
Vulnera multiplicia capitis cum vulneribus extremitatis
/ Multipla sГҐrskador pГҐ huvud och extremitet
905,00
905,1015
905,90
Vulnera multiplicia trunci cum vulneribus extremitatis
/ Multipla sГҐrskador pГҐ bГҐde bГҐl och extremitet
906,00
906,1015
906,90
Vulnera multiplicia faciei cum vulneribus extremitatis /
Multipla sГҐrskador pГҐ ansikte och extremitet
Vulnera multiplicia loci alterius sive NUD / Multipla
sГҐrskador, annan lokalisation eller UNS
907,00
907,01
907,10
907,11
907,90
907,91
Loci alterius definiti
NUD
Injuria superficialis (910-918)
Ytliga sГҐrskador
Inkluderar: skrubbsГҐr, skavsГҐr, bett av icke giftig insekt
Exkluderar: kontusion (920-929), brännskada (940-949), sting av giftig insekt (989)
Utan infektion
(eller UNS)
Infekterade Sena
besvär
910,00
910,10
910,90
Injuria superficialis faciei et colli et verticis / Ytlig
sГҐrskada i ansiktet, pГҐ halsen och kalotten
911,00
911,10
911,90
Injuria superficialis trunci / Ytlig sГҐrskada pГҐ bГҐlen
912,00
912,10
912,90
Injuria superficialis regionis scapularis et brachii /
Ytlig sГҐrskada i skulderregion och pГҐ Г¶verarm
913,00
913,10
913,90
Injuria superficialis cubiti, antebrachii et carpi /
Ytlig sГҐrskada pГҐ armbГҐge, underarm och handlov
914,00
914,10
914,90
Injuria superficialis manus, digiti (solius) excepta /
Ytlig sГҐrskada pГҐ hand, exklusive finger (enbart)
915,00
915,10
915,90
Injuria superficialis digiti / Ytlig sГҐrskada pГҐ finger
916,00
916,10
916,90
Injuria superficialis coxae, femoris, cruris et
malleoli / Ytlig sårskada på höft, lår, underben och
vrist (malleolarregionen)
917,00
917,10
917,90
Injuria superficialis pedis et digiti pedis / Ytlig
sГҐrskada pГҐ fot och tГҐ
157
Utan infektion
(eller UNS)
Infekterade Sena
besvär
Injuria superficialis loci alterius, multiplex sive
NUD / Ytliga sГҐrskador med annan, multipel eller
ospecificerad lokalisation
918,00
918,01
918,10
918,11
918,90
918,91
Loci alterius sive multiplex
NUD
Contusio sive compressio, cute intacta (920-929)
Kontusion eller klämskada (krossning) med intakt hud
Exkluderar: fall kombinerade med fraktur (800-829), dislokation (830-839), inre skada (850869), nervskada (950-959)
920,00
Contusio faciei, verticis et colli, oculi excepta / Kontusion pГҐ ansikte, kalott
och hals, exklusive Г¶ga
921,00
Contusio oculi et orbitae / Kontusion pГҐ Г¶ga, Г¶gonhГҐla och Г¶gonlock
922,00
Contusio trunci / Kontusion pГҐ bГҐlen
923,00
Contusio regionis scapularis et brachii / Kontusion pГҐ skulderregion och
Г¶verarm
924,00
Contusio cubiti, antebrachii et carpi / Kontusion pГҐ armbГҐge, underarm
och handlov
925,00
Contusio manus, digiti (solius) excepta / Kontusion pГҐ hand, exklusive
finger (enbart)
926,00
Contusio digiti / Kontusion pГҐ finger
927,00
Contusio coxae, femoris, cruris et malleoli / Kontusion på höft, lår, underben och vrist (malleolarregionen)
928,00
Contusio pedis et digiti pedis / Kontusion pГҐ fot och tГҐ
929,00
929,01
Contusio loci alterius, multiplex sive NUD / Kontusion med andra och multipla lokalisationer eller UNS
Loci alterius sive multiplex
NUD
Corpus alienum per orificia naturalia ingressum (930-939)
Främmande kropp som inträngt genom naturlig öppning
Exkluderar: främmande kropp med sårskada (800-839, 851-907)
930,00
930,01
930,02
Corpus alienum oculi et oculi adnexorum / Främmande kropp i ögat och
Г¶gats adnexer
Conjunctivae Löst liggande främmande kropp
Viarum lacrimalium
Alterius loci sive NUD
931,00
Corpus alienum auris / Främmande kropp i örat
932,00
Corpus alienum nasi / Främmande kropp i näsan
158
933,00
Corpus alienum pharyngis et laryngis / Främmande kropp i farynx och
larynx
934,00
Corpus alienum bronchi et pulmonis / Främmande kropp i bronk och
lunga
935,00
Corpus alienum oris, oesophagi et ventriculi / Främmande kropp i mun,
matstrupe och magsäck
936,00
Corpus alienum intestini et coli / Främmande kropp i tunntarm och
grovtarm
937,00
Corpus alienum ani et recti / Främmande kropp i anus och rektum
938,00
Corpus alienum organorum digestionis NUD / Främmande kropp i matsmältningsapparaten UNS
939,00
Corpus alienum tractus urogenitalis / Främmande kropp i genital- och
urinvägar
Ambustio (combustio) (940-949)
Brännskador
Med »komplicerad» menas här t ex skada med försenad läkning, försenad behandling eller
större infektion
Inkluderar: skållning, kemiska brännskador och brännskador genom strålning
Utan uppgift om komplikation
Grad ej
Grad
Grad
Grad
angiven I
II
III
Komplicerad
Sena
besvär
940,00
940,10 940,20
940,30
940,80
940,90
Ambustio oculi / Brännskada i öga
941,00
941,10 941,20
941,30
941,80
941,90
Ambustio faciei, capitis et colli /
Brännskada i ansikte, på huvud och
hals
942,00
942,10 942,20
942,30
942,80
942,90
Ambustio trunci / Brännskada på
bГҐlen
943,00
943,10 943,20
943,30
943,80
943,90
Ambustio extremitatis superioris,
carpi et manus exceptis /
Brännskada på övre extremitet,
exklusive handlov och hand
944,00
944,10 944,20
944,30
944,80
944,90
Ambustio carpi et manus /
Brännskada på handlov och hand
945,00
945,10 945,20
945,30
945,80
945,90
Ambustio extremitatis inferioris /
Brännskada på nedre extremitet
946,00
946,10 946,20
946,30
946,80
946,90
Ambustio faciei, capitis et colli cum
ambustione extremitatis /
Brännskada i ansiktet, på huvudet
och halsen kombinerad med
brännskada på extremitet
159
Utan uppgift om komplikation
Grad ej
Grad
Grad
Grad
angiven I
II
III
Komplicerad
Sena
besvär
947,00
947,10 947,20
947,30
947,80
947,90
Ambustio trunci cum ambustione
extremitatis / Brännskada på bålen i
kombination med brännskada på
extremitet
948,00
948,10 948,20
948,30
948,80
948,90
Ambustio faciei, capitis et colli cum
ambustione trunci et extremitatis /
Brännskada i ansikte, på huvud och
hals i kombination med brännskada
pГҐ bГҐl och extremitet
Ambustio loco alio sive NUD /
Brännskada med annan, angiven
lokalisation eller UNS
949,00
949,01
949,10 949,20 949,30
949,11 949,21 949,31
949,80
949,81
949,90
949,91
Loco alio definito
NUD
Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis (950-959)
Nerv- och ryggmärgsskador genom yttre våld (utan skelettskador)
Exkluderar: nervskada, som komplikation till fraktur (800-829); för sekundär kodsättning av
nervskadan erbjudes 995,4
SГҐr ej
angivet
Med
Г¶ppet sГҐr
Sena
besvär
950,00
950,10
950,90
Injuria nervi optici / Skada pГҐ synnerv
Injuria nervi cranialis alterius / Skada pГҐ annan
kranialnerv
951,00
951,01
951,10
951,11
951,90
951,91
Nervi III, IV, VI
Alterius sive NUD
952,00
952,10
952,90
Injuria nervi brachii / Skada pГҐ nerv i Г¶verarm
953,00
953,10
953,90
Injuria nervi antebrachii / Skada pГҐ nerv i underarm
954,00
954,10
954,90
Injuria nervi carpi et manus / Skada pГҐ nerv i handlov
och hand
955,00
955,10
955,90
Injuria nervi femoris / Skada pГҐ nerv i lГҐr
956,00
956,10
956,90
Injuria nervi cruris / Skada pГҐ nerv pГҐ underben
957,00
957,10
957,90
Injuria nervi malleoli et pedis / Skada pГҐ nerv i vrist och
fot
160
SГҐr ej
angivet
Med
Г¶ppet sГҐr
Sena
besvär
Laesio traumatica medullae spinalis sine fractura
columnae vertebralis / Skada genom yttre vГҐld pГҐ
ryggmärg utan ryggradsfraktur
958,00
958,21
958,22
958,43
958,64
958,10
958,31
958,32
958,53
958,74
958,90
958,91
958,92
958,93
958,94
Cervicalis
Dorsalis/thoracica
Lumbalis
Sacralis
NUD
Injuria nervi alterius, injuria nervorum multiplici inclusa
/ Skada pГҐ annan nerv och pГҐ nerver med olika
lokalisation
959,00
959,21
959,22
959,10
959,31
959,32
959,90
959,91
959,92
Cervicalis sympathici
Injuria nervi alterius sive injuria nervorum multiplex
Injuria nervi NUD
Injuria traumatica nervorum et medullae spinalis (950-959)
Nerv- och ryggmärgsskador genom yttre våld (utan skelettskador)
Exkluderar: nervskada, som komplikation till fraktur (800-829); för sekundär kodsättning av
nervskadan erbjudes 995,4
SГҐr ej
angivet
Med
Г¶ppet sГҐr
Sena
besvär
950,00
950,10
950,90
Injuria nervi optici / Skada pГҐ synnerv
Injuria nervi cranialis alterius / Skada pГҐ annan
kranialnerv
951,00
951,01
951,10
951,11
951,90
951,91
Nervi III, IV, VI
Alterius sive NUD
952,00
952,10
952,90
Injuria nervi brachii / Skada pГҐ nerv i Г¶verarm
953,00
953,10
953,90
Injuria nervi antebrachii / Skada pГҐ nerv i underarm
954,00
954,10
954,90
Injuria nervi carpi et manus / Skada pГҐ nerv i handlov
och hand
955,00
955,10
955,90
Injuria nervi femoris / Skada pГҐ nerv i lГҐr
956,00
956,10
956,90
Injuria nervi cruris / Skada pГҐ nerv pГҐ underben
957,00
957,10
957,90
Injuria nervi malleoli et pedis / Skada pГҐ nerv i vrist och
fot
Laesio traumatica medullae spinalis sine fractura
columnae vertebralis / Skada genom yttre vГҐld pГҐ
ryggmärg utan ryggradsfraktur
958,00
958,21
958,22
958,43
958,64
958,10
958,31
958,32
958,53
958,74
958,90
958,91
958,92
958,93
958,94
Cervicalis
Dorsalis/thoracica
Lumbalis
Sacralis
NUD
161
SГҐr ej
angivet
Med
Г¶ppet sГҐr
Sena
besvär
Injuria nervi alterius, injuria nervorum multiplici inclusa
/ Skada pГҐ annan nerv och pГҐ nerver med olika
lokalisation
959,00
959,21
959,22
959,10
959,31
959,32
959,90
959,91
959,92
Cervicalis sympathici
Injuria nervi alterius sive injuria nervorum multiplex
Injuria nervi NUD
Ogynnsam inverkan av kemiskt verkande Г¤mnen (960-989)
Inkluderar: akut skada; kronisk inverkan; sen effekt; allergisk reaktion (utom kontaktdermatit); inre, kemisk brännskada - på grund av: absorption, nedsväljning, inandning, injektion
Exkluderar: kontaktdermatit (692); yttre, kemisk brännskada (940-949)
(960-979) Ogynnsam inverkan av läkemedel och droger
(980-989) Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning
Ogynnsam inverkan av läkemedel och droger (960-979)
Vid ogynnsam inverkan av läkemedel anges som diagnos läkemedlets namn och som klassifikationsnummer den alfanumeriska kod som anges i Farmacevtiska specialiteter i Sverige
(FASS). För ogynnsam inverkan av t ex Hibernal anges koden 11B0515. Om mer än ett medel
använts, redovisas alla, varvid det viktigaste skrives först.
Jämte det sålunda angivna läkemedlet bör den ogynnsamma effekten t ex symptomet på förgiftningen anges med vederbörligt sjukdomsnummer.
Dessutom skall alltid E-nummer utskrivas för att kunna ange de yttre omständigheterna vid
skadans tillkomst.
I de fall, dГҐ en drog icke finnes angiven i FASS, t ex vid extemporeberedningar, klassificeras
kompositionen enligt den internationella grupperingen, som med vissa modifikationer i ordvalet (nomenklaturen) följer nedan:
960,00
960,10
960,20
960,30
960,40
960,50
960,98
960,99 16
Antibiotika
Penicillin
Antibiotika mot svamp
Kloramfenikol
Erytromyciner
Streptomyciner
Tetracykliner
Andra antibiotika
UNS
961,00
961,10
961,20
961,30
961,98
Kemoterapeutika
Sulfapreparat
Arsenikhaltiga antisyfilitika
Silver och dess föreningar
Oxykinolinderivat
Andra kemoterapeutika
16
Finnes ej i ICD.
162
961,9916
UNS
962,00
962,05
962,10
962,20
962,30
962,40
962,50
962,60
962,70
962,80
962,98
962,9916
Hormoner och syntetiska substitut
Adrenalin och noradrenalin
Glykokortikoider och mineralkortikoider
Androgena och andra anabola steroider
Г–strogener
Insulin och perorala diabetespreparat
Hypofysframlobens hormoner
Hypofysbaklobens hormoner
Gestagener
Tyreoidea hormoner
Antityreoideapreparat
Andra hormoner och syntetiska substitut
UNS
963,50
963,60
Medel vid allergiska tillstånd, maligna tumörer, elektrolytrubbningar
m.m. 17
Antihistaminer
Г–vriga antiemetika
Medel vid Ieukemi och andra neoplasmer
Medel vid elektrolytrubbningar
Medel vid chockbehandling, dialysvätskor, infusionslösningar för parenteral
nutrition
Enzymer
Vitaminer
964,00
964,10
964,20
964,30
964,40
964,98
964,99 18
Medel vid blodsjukdomar
Medel vid järnbristanemi
Medel vid megaloblastanemi
Medel vid trombos
Vitamin K och syntetiska K-vitaminpreparat
Hemostatika
Andra medel med inverkan pГҐ blodkomponenter
UNS
965,00
965,10
965,20
965,30
965,40
965,50
965,98
965,99
Analgetika och antipyretika
Analgetika av morfintyp
Salicylsyrederivat
Kinin och oxiklorokin
Kolchicin
Anilider
Pyrazolonderivat
Andra analgetika och antipyretika
UNS
966,00
966,10
Antiepileptika
Oxazolidin-, pyrrolidin- och pyrimidindionderivat
Hydantoinderivat
963,00
963,08
963,10
963,20
963,40
17
18
ICD har också förstadecimalerna 3 (alkaliniserande medel) och 9 (övrigt).
Finnes ej i ICD.
163
966,98
966,9918
Andra antiepileptika
UNS
967,00
967,10
967,20
967,30
967,98
967,9918
Hypnotika och sedativa
Barbiturater
Kloralhydrat
Paraldehyd
Bromider (organiska och oorganiska)
Andra hypnotika och sedativa
UNS
968,00
968,10
968,98
968,9918
Vissa medel vid narkos
Muskelavslappande medel
Anestetiska gaser
Andra medel vid narkos
UNS
969,99
Lokalanestetika
970,00
970,10
970,90
970,98
970,9918
Medel vid psykiska rubbningar
Psykostimulantia
Neuroleptika (tranquillizers)
Antidepressiva medel (Tricykliska tymoleptika)
Andra medel vid psykiska rubbningar
UNS
971,00
971,01
971,03
971,04
971,08
971,09
Psykotomimetika
Narkomani, se 304
LSD
Psilocybin
Marihuana
Haschisch
Andra psykotomimetika
UNS
972,00
972,10
972,20
972,30
972,98
972,99 19
Medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet
Kolinergika
Antikolinergika
Adrenergika
Antiadrenergika
Andra medel med primär inverkan på autonoma nervsystemet
UNS
973,00
973,10
973,20
973,30
973,40
973,50
973,60
Hjärt- och kärlmedel
Medel för nedsättning av hjärtmuskulaturens retbarhet
Adrenergika med uttalad hjärtverkan (-receptorstimulerande)
Medel vid hyperkolesterolemi
Ganglieblockerande medel
Kärlvidgande medel
Medel vid hypertoni
Medel vid varix behandling
19
Finnes ej i ICD.
164
973,90
973,98
973,9919
Hjärtglykosider
Andra medel med primär inverkan på kardiovaskulära systemet
UNS
974,00
974,05
974,10
974,20
974,30
974,40
974,50
974,60
974,98
974,9919
Medel vid rubbningar i digestionsorganen
Antacida
Antidiarroika
Intestinalt irriterande avföringsmedel
Uppmjukande avföringsmedel
Saliniska avföringsmedel
Medel verkande huvudsakligen pГҐ tjocktarmen
Andra avföringsmedel
Emetika (kräkmedel)
Andra preparat med primär inverkan på digestionsorganen
UNS
975,00
975,10
975,20
975,30
975,90
975,98
975,9919
Diuretika
Kvicksilverdiuretika
Purinderivat
Kolsyreanhydrashämmare
Saliniska medel
Tiazider och andra sulfonamidderivat
Andra diuretika
UNS
976,10
976,20
976,98
976,9919
Medel med direkt verkan pГҐ muskel- och skelettsystem 20
Spasmolytika
Guld och dess föreningar
Andra agens med direkt verkan pГҐ muskel- och skelettsystem
UNS
977,00
977,10
977,20
977,88
977,99
Övriga och ospecificerade läkemedel
Utvärtes läkemedel annorstädes ej klassificerbara
Farmaceutiska färgämnen annorstädes ej klassificerbara
Diagnostiska medel
Andra, annorstädes ej klassificerbara läkemedel
Läkemedel UNS
978,00
978,10
978,20
978,30
978,40
978,41
978,49
978,80 21
978,8121
TvГҐ eller flera medicinska agentia i specificerade kombinationer
Opiumderivat med barbiturater eller neuroleptika (tranquillizers)
Salicylater med antikoagulantia, antihistaminer och antiemetika
Barbiturater med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika
Non-barbituratsedativa med salicylater eller andra icke vanebildande analgetika
Barbiturater med non-barbituratsedativa
Barbiturater med non-barbituratsedativa och med psykoterapeutika
Barbiturater med psykofarmaka UNS
Barbiturater i andra kombinationer med verksamma ämnen än ovan nämnda
Organiska eller oorganiska bromider med andra non-barbituratsedativa
20
21
ICD har också förstadecimalen 0 (oxytociner).
Finnes ej i ICD.
165
978,8221
978,8521
978,8621
978,8821
Organiska eller oorganiska bromider med andra non-barbituratsedativa och med
psykoterapeutika
Organiska eller oorganiska bromider med psykoterapeutika
Non-barbituratsedativa utom bromider i andra kombinationer med verksamma
ämnen än ovan nämnda
Meprobamat med andra psykoterapeutika
Andra psykoterapeutika i andra kombinationer än ovan nämnda
Andra specificerade kombinationer
979,00
979,10
979,20
979,30
979,40
Alkohol i kombination med specificerade medicinska medel
Alkohol och opiumderivat
Alkohol och barbiturater
Alkohol och nonbarbituratsedativa
Alkohol och antihistaminer
Alkohol och psykofarmakologiska medel
978,8321
978,8421
Toxisk effekt av substanser i huvudsakligen icke-medicinsk användning (980-989)
Inkluderar och exkluderar: skador enligt anvisningarna före nummer 960
980,00
980,01
980,10
980,20
980,98
980,9921
Toxisk effekt av alkohol
Etylalkohol
Etylalkoholhaltiga tekniska substanser (alkoholsurrogat)
Metylalkohol
Isopropylalkohol
Andra alkoholer
UNS
981,00
981,10
981,20
981,98
981,99 22
Toxisk effekt av flytande petroleumprodukter (ej gaser)
Fotogen
Bensin
Petroleumnafta
Andra petroleumprodukter
UNS
982,00
982,02
982,10
982,20
982,90
982,98
982,9922
Toxisk effekt av industriella lösningsmedel
Exkluderar: alkoholer (980), petroleumprodukter (981)
Bensen (bensol)
Homologa produkter till bensen (bensol)
Koltetraklorid
Koldisulfid
Etylenglykol (och andra glykoler)
Andra industriella lösningsmedel
UNS
983,00
983,10
983,18
Toxisk effekt av etsande och frätande ämnen
Aromater (tjära, tjärprodukter, fenol)
Mineralsyror
Andra syror
22
Finnes ej i ICD.
166
983,19
983,20
983,28
983,29
983,99
Syra UNS
Lut (natronlut, ammoniak)
Andra alkalier
Alkali UNS
Frätande ämne UNS
984,99
Toxisk effekt av bly och dess föreningar (inklusive ångor därav)
985,00
985,10
985,20
985,30
985,90
985,98
985,9922
Г–vriga, huvudsakligen ej medikamentella metaller
Kvicksilver och dess föreningar
Arsenik och dess föreningar
Mangan och dess föreningar
Beryllium och dess föreningar
Tallium och dess föreningar
Andra metaller och metallföreningar
UNS
986,00
986,08
986,09
Toxisk effekt av koloxid (kolmonoxid)
Koloxid använd som hushållsgas
Annan koloxid (motorgas, masugnsgas o s v)
UNS
987,00
987,10
987,20
987,30
987,40
987,90
987,98
987,99 23
Toxisk effekt av annan gas, rök eller ånga
Kondenserade petroleumgaser (butan, propan)
Andra kolvätegaser (metan, sumpgas, acetylen)
Kvävedioxid (nitrösa gaser)
Svaveldioxid
Freongaser
Klor, klordioxid
Annan gas, rök eller ånga
Gas, rök eller ånga UNS
988,00
988,10
988,20
988,98
988,9923
Toxisk effekt av skadliga födoämnen
Exkluderar: bakteriell födoämnesförgiftning (005), födoämnesallergi
Skaldjur
Svampar
Andra växter använda som födoämnen
Andra skadliga födoämnen
UNS
989,00
989,10
989,20
989,30
989,31
989,38
989,39
989,40
989,41
989,48
Toxisk effekt av övriga ämnen i huvudsakligen icke-medicinsk användning
Cyanider (cyanväte)
Stryknin
Klorerade pesticider
Paration och andra organiska fosforsyreestrar
Nikotin (som pesticid)
Andra pesticider
Pesticider (insekticider, rodenticider, herbicider) UNS
Ormgift
Insektgift
Gift av annat (naturligt) giftigt djur
23
Finnes ej i ICD.
167
989,49
989,50
989,90
989,98
Gift av (naturligt) giftigt djur UNS
Tvål och andra tvättmedel
Tobak
Andra ämnen ej annorstädes klassificerbara
Ogynnsam inverkan avstrГҐlning, temperatur, lufttryck m m. Skada
UNS (990-999)
990,60
990,98
990,99
StrГҐlningseffekt
Inkluderar såväl tidig som sen effekt
Exkluderar: dermatit av strålning (692,7), solbränna (692,8), brännskada av
strГҐlning (940-949)
Radioaktivitet, ej diagnostisk eller terapeutisk
Inkluderar: radioaktivt utfall, radioaktivt ämne, röntgenstrålar etc i ickemedicinskt syfte
Diagnostisk röntgenbestrålning
Radioaktiv isotop eller spГҐrsubstans
Annan ospecificerad strГҐlning i diagnostiskt syfte
Radioterapi, utvärtes
Inkluderar: radium eller isotop använd som »bomb», röntgenterapi, teleterapi
Radioterapi, invärtes
Inkluderar: implantation av (borttagbar) isotop, radium och nedsväljning eller
injektion av isotop
Radioterapi, annan och UNS
Annan strålning (t ex infraröd, ultraviolett)
UNS
991,00
991,10
991,20
991,30
991,40
991,98
991,99 24
Effekt av nedsatt temperatur
Exkluderar: kylknöl, kölddermatit (443,2)
Köldskada i ansiktet
Köldskada på hand
Köldskada på fot
Köldskada på andra och ospecificerade ställen
В»Immersion footВ»
Andra köldskador
UNS
992,00
992,10
992,20
992,30
992,40
992,50
992,60
992,70
Effekt av värme
Exkluderar: brännskada (940-949), sjukdom i svettkörtlarna orsakad av hetta
(705) och solbränna (692,8)
Värmeslag (värmefeber, solsting)
Värmesvimning
Värmekramp
Värmeutmattning, anhydrotisk
Värmeutmattning av salt- (och vatten-) förlust
Värmeutmattning UNS
Värmetrötthet, övergående
Värmeödem
990,00
990,10
990,20
990,30
990,40
990,50
24
Finnes ej i ICD.
168
992,98
992,99
Andra värmeeffekter
UNS
993,00
993,10
993,20
993,30
Effekt av lufttryck
Barotrauma, otitiskt
Barotrauma, sinuitiskt
Annan eller ospecificerad skada av hög höjd
Kassunsjuka, dykarsjuka
994,00
994,10
994,20
994,30
994,40
994,50
994,60
994,70
994,80
994,98
995,00
995,10
995,20
995,30
995,40
995,50
995,60
995,70
995,98
996,00
996,10
Inverkan av andra yttre omständigheter
Blixt (chock, brännskada)
Drunkning, drunkningstillbud och annan skada av nedsänkning i vatten
Inkluderar: kramp vid badning
Hunger (svält)
Törst (vattenbrist)
Annan skada (t ex utmattning) av blottställd belägenhet
Inverkan av överansträngning
Ressjuka (rörelsesjuka) (sjö-, tåg-, bil-, luftsjuka o s v)
Asfyxi, kvävning
Exkluderar: kvävning av föda el. främmande kropp (932-934), av koloxid (986)
och andra gaser och ГҐngor (987)
Elektrisk ström (stöt, eld, brännskada)
Andra effekter ej annorstädes klassificerbara (t ex vanskötsel av förlossning
eller barn under 1 ГҐrs ГҐlder)
Vissa tidiga komplikationer till trauma
Luftemboli
Exkluderar: under havandeskap (634,5), förlossning och puerperium (673,0)
och vid operation (998)
Fettemboli
Sekundär eller återkommande (rekurrerande) blödning (efter den initiala blödningen då skadan uppstod)
Traumatiskt aneurysm och annan arteriell skada
Exkluderar: intrakraniell blödning efter skada (851-854)
Nervskada efter skelettskada (t ex sekundär till fraktur)
Chock
Inkluderar: chock, omedelbar eller fördröjd efter skada, i form av sänkt blodtryck, minskad andning, svag, snabb puls
Exkluderar: chock av blixt (994,0), elektrisk ström (994,8) och postoperativ
chock (998,0)
Traumatisk anuri, myohaemoglobulinuria (В»crush syndromeВ»)
Volkmanns ischemiska kontraktur
Andra tidiga komplikationer till trauma
Skada, annan eller UNS
Exkluderar: skada UNS av huvud (854), intrakraniella organ (850-854), Г¶vriga
inre organ (860-869), öga (921), ryggmärg (958)
Ansikte och hals (utom Г¶ga och skallskada)
BГҐl
Inkluderar: yttre genitalorgan
Exkluderar: skulderregionen och interna skador
169
996,20
996,30
996,40
996,50
996,60
996,70
996,88
996,99
997,00
997,10
997,20
997,30
997,40
997,50
997,60
997,70
997,80
997,90
997,98
998,00
998,10
998,20
998,30
998,40
998,50
998,60
998,70
998,90
998,91
998,98
Skulderparti och Г¶verarm
ArmbГҐge, underarm, handlov
Hand utom finger
Finger
Höft, lår
Knä, ben, ankel, fot
Andra och multipla lokalisationer
Exkluderar: multipla lokalisationer, som klassificeras pГҐ samma femsiffriga
nummer enligt ovan (d v s 996,00-996,70)
Ej angiven lokalisation
Speciella komplikationer till kirurgiska åtgärder
Reaktion mot lumbal- eller spinalpunktion
Postkardiotomisyndrom
Sen komplikation i amputationsstump
Exkluderar: sena besvär av traumatisk amputation (878, 885-887, 895-897 med
9 som första decimal.
Lymfödemsyndrom efter mastektomi
Komplikation av kateter (t ex komplikation under dialys)
Exkluderar: uretral kateter (999,9)
Mekanisk komplikation av invärtes protes
Inkluderar: bristande funktion av pacemaker, av ersatt artär eller hjärtvalvel
Andra komplikationer av shunt eller invärtes proteser
Inkluderar: hemolytisk anemi, infektion eller trombos orsakad av insättning av
inre protes
Komplikation av transplanterat organ
Komplikation av ГҐter fastsatt extremitet
Dumpingsyndrom efter gastrektomi
Annat postgastrektomisyndrom
Andra komplikationer till kirurgiska åtgärder
Exkluderar: komplikation av det tillstånd (sjukdom, skada) för vilket åtgärden
vidtogs
Postoperativ chock
Postoperativ blödning eller hematom
Oavsiktlig perforering eller sönderslitning
Bristning av operationssГҐr
Främmande kropp oavsiktligt kvarlämnad i operationssår
Postoperativ sГҐrinfektion
Exkluderar: infektion efter infusion, injektion, transfusion, eller vaccination
(999,3)
KvarstГҐende postoperativ fistel
Bristande funktion hos kolostomi och enterostomi (ileostomi etc)
Postoperativ nervpares
Luftemboli (under operation)
Andra komplikationer vid kirurgiska åtgärder (Jfr Y 20-Y 39)
170
999,00
999,10
999,20
999,30
999,40
999,50
999,60
999,70
999,80
999,98
999,99
Andra komplikationer till medicinsk vГҐrd
Exkluderar: icke avsedd reaktion mot medicinska agentia (läkemedel, droger)
(960-979); brännskada av lokal behandling och bestrålning (940-949), kontaktdermatit av läkemedel (692,3), komplikation av det tillstånd för vilket åtgärder
vidtogs
Vaccina generalisata
Encefalit (encefalomyelit) efter immunisering
Serumhepatit
Inkluderar: hepatit, homolog serumhepatit o dyl inom 8 månader efter, och uppfattad som orsakad av tillförsel av blod, plasma, serum eller annat biologiskt
Г¤mne
Exkluderar: laboratoriehepatit, narkomanhepatit och annan serumhepatit, som
icke erhГҐllits av medicinsk vГҐrd (070)
Annan infektion (sepsis) efter infusion, injektion, transfusion eller vaccination
Exkluderar: postoperativ sГҐrinfektion (998,5)
Anafylaktisk chock
Inkluderar: allergisk chock, anafylaxi UNS, Herxheimers reaktion
Andra serumreaktioner (t ex serumintoxikation, proteinsjuka, serumsjuka)
Exkluderar: serumhepatit (999,2)
AB0-inkompatibilitet
Rh-inkompatibilitet
Andra reaktioner mot transfusion
Andra komplikationer av medicinsk vГҐrd
Komplikation av medicinsk vГҐrd UNS
171
B. Skadans yttre orsak (E-serien)
E-numren betecknar den yttre orsaken till en skada, skadans tillkomstsätt (eng. External cause). De skall användas till dubbelklassificering med numren 800-999 i kap. XVII A.
Observera, att det finns två slags E-nummer, nämligen ett för nya skador och ett för sen effekt
av skada. De sistnämnda återfinnes under E 940-E 949, E 959, E 969, E 977, E 989 och E
999. Med sen effekt menas tillstГҐnd som medicinskt betraktas som В»senaВ» eller som eljest
föranlett behandling (vid sjukhusstatistik intagning på sjukhus) ett år eller senare efter skadans tillkomst.
(E 807 - E 846)
(E 859 - E 877)
(E 880 - E 887)
(E 890 - E 899)
(E 900 - E 909)
(E 910 - E 939)
(E 940 - E 949)
(E 950 - E 959)
(E 960 - E 969)
(E 970 - E 978)
(E 980 - E 989)
(E 990 - E 999)
Trafikolyckor (förkortad serie)
Förgiftning genom olyckshändelse (förkortad serie)
Fall (olyckshändelse)
Olyckor orsakade av Г¶ppen eld
Olyckshändelser orsakade av natur och miljö
Andra olyckshändelser
Sena effekter av olycksfall
Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada
Mord, drГҐp och annan uppsГҐtlig misshandel
Polisingripande o dyl
Vid tveksamhet om olycksfall eller uppsГҐt
Krigshandling
Trafikolyckor (förkortad serie) (E 807 - E846)
Definitioner
(a) Trafikolycka är olyckshändelse med fordon helt eller huvudsakligen avsett för och nyttjat
i trafik (transport, samfärdsel). Det anses vara nyttjat i trafik, även när det tillfälligt står stilla
under färd, men icke då det är på reparationsverkstad. Järnvägståg och vattenfartyg räknas
dessutom som varande i trafik, dГҐ de stГҐr stilla pГҐ station respektive i hamn. Motsvarande
gäller däremot icke bilar, luftfartyg och andra fordon, som alltså icke anses vara i trafik då de
är parkerade. Som trafikolyckor räknas också maskinolycka på fordon, eld ombord, fall i, på
eller från fordon (även vid på- eller avstigning), slag av fallande föremål i (på) fordon, förgiftning av avgaser, klämskador i dörrar och fönster och skador av föremål som satts i rörelse
av fordon i trafik.
Exkluderade Г¤r :
transportolyckor vid idrott, där transporten (t ex i skidlift) är oväsentlig för själva idrotten,
olyckor med fordon ingående i industriell anläggning och använda på industriområdet,
olyckor under transport men utan förbindelse med de risker som vidlåder transporten (t ex vid
slagsmål på fartyg) och olyckor för personer som reparerar eller underhåller trafikutrustning
eller fordon som ej är i rörelse, såvida de icke skadats av annat fordon i rörelse.
(b) Luftfartygsolyckor inkluderar olycka med civila och militära motordrivna flygplan, glidflygplan, ballonger etc. Även rymdfarkoster räknas till gruppen. Även olycka som inträffar
vid fallskärmshopp hör hit.
172
(c) Vattentrafikolyckor omfattar, förutom olyckor med alla slags båtar och kanoter, även
olyckor med bärplansbåt, färja och transportflotte, men icke flotte till trampolin el dyl, ej heller surfingbräda.
(d) Motorfordonsolyckor omfattar, förutom olyckor med bilar, bussar, motorcyklar, (motorscooters ) etc, även olyckor med elektriskt drivna fordon, som ej går på räls. Hit hör också
trafikolyckor med jordbruksredskap, vägmaskiner, byggnadsmaskiner o dyl, då de färdas i
trafik för egen motor men icke då de är i arbete på åker, landsväg etc. Hit hör icke olyckor
med anordningar för transport inom byggnader (t ex hissar), ej heller med elektriska truckar
på järnvägsstationer eller inom industriområden.
(e) Järnvägsolyckor omfattar olyckshändelse med järnvägståg (eller -lokomotiv, -vagn, dressin o dyl) i trafik men icke andra (ej rullande) delar av järnvägsanläggning. Tunnelbana
och förortsspårvagn räknas som järnväg, om de disponerar från annan trafik avskild rälsbana.
(f) Spårvagnsolyckor skiljes från järnvägsolyckor därigenom att spårvagns räls ingår i vägbana, som trafikeras även av andra fordon.
(g) Trampcykelolyckor inkluderar olyckor som drabbar passagerare i barnsits o dyl, och
olyckor med barncykel som har kedja och kugghjul.
(h) Olycka med annat vägfordon omfattar olyckor med andra fordon än ovan berörda, t ex
hästfordon (även släde), oxspann och beridet ekipage.
(i) Fotgängare. Hit hör också personer som färdas med (i, på) barnvagn, drag- eller skjutkärra, kälke för sport och lek, rullstol, skidor, skridskor, sparkcykel och barncykel som icke har
kedja och kugghjul.
Vid kollision mellan olika fordon hänföres olyckan till ett av dem enligt den ordning som följande lista anger :
Lufttrafikolycka (E 846)
Vattentrafikolycka (E 838)
Motorfordonsolycka (E 819)
Järnvägsolycka (E 807)
SpГҐrvagnsolycka (E 825)
Trampcykelolycka (E 826)
Olycka med annat vägfordon (E 827)
Kollision mellan t ex bil och trampcykel föres sålunda på E 819.
Decimalerna till numren E 807-E 846 betecknar de skadade personerna.
173
E 807,0
E 807,1
E 807,2
E 807,3
E 807,8
E 807,9
E 819,0 26
E 819,126
E 819,226
E 819,326
E 819,426
E 819,526
E 819,626
E 819,726
E 819,826
E 819,926
Järnvägsolycka UNS 25
Inkluderar: kollision järnvägsfordon sinsemellan och med spårvagn, trampcykel, hästfordon, fotgängare. Se i övrigt definitionerna (a) och (e)
Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg
(E 838)
Järnvägspersonal
Inkluderar: varje person, som till följd av anställning i järnvägsföretag eller
annorstädes är utsatt för ökad risk att bli inblandad i järnvägsolycka, såsom förare, konduktör, förplägnadspersonal på tåg, brandman, vakt, bärare, postpersonal på tåg, kopplare, sovvagnspersonal
Järnvägspassagerare
Exkluderar: passagerare, som väntar på station, person som utan tillstånd följt
med tГҐget (,8)
Fotgängare (definition i)
Trampcyklist (definition g)
Annan specificerad person
Inkluderar: passagerare som väntar på station, person i hästdraget fordon, ryttare, trampcyklist, fripassagerare
Exkluderar: person som färdas i (på) motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846),
vattenfartyg (E 838)
Person UNS
Motorfordonsolycka
Inkluderar: kollision motorfordon sinsemellan, mellan motorfordon och järnvägsfordon, spårvagn, trampcykel, andra vägfordon, ryttare, fotgängare och föremål på eller vid vägen, kullkörning, dikeskörning ete. Se i övrigt definitionerna (a) och (d)
Exkluderar: kollision med luftfartyg (E 846), vattenfartyg (E 838)
Förare av bil eller annat motorfordon utom motorcykel
Passagerare i (pГҐ) bil eller annat motorfordon utom motorcykel
Förare av motorcykel
Passagerare pГҐ motorcykel (Г¤ven i sidovagn)
Person som färdas med spårvagn
Person som färdas i fordon draget av djur; ryttare på djur
Trampcyklist (Г¤ven passagerare) (definition g)
Fotgängare (definition i)
Annan skadad person
Inkluderar: person på järnvägsfordon, spårvagn, fripassagerare
Person UNS
25
ICD upptar åtta nummer (E 800-E 807) för att beteckna olyckans art, varav E 807 avser järnvägsolycka UNS.
ICD upptar fjorton nummer (E 810-E 823) för att beteckna olyckans art, varav E 819 avser »motorfordonsolycka i trafik på allmän väg UNS» och alltså har en delvis annan innebörd. Decimalnumren här ovan överensstämmer med ICD.
26
174
E 825,0
E 825,1
E 825,2
E 825,8
E 825,9
E 826,0
E 826,1
E 826,8
E 826,9
E 827,0
E 827,8
E 827,9
E 838,0
SpГҐrvagnsolycka
Inkluderar: kollision spårvagnar sinsemellan och med trampcykel, hästfordon,
ryttare, fotgängare, föremål på spårbanan, urspårning etc. Se i övrigt definitionerna (a) och (f)
Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg
(E 838), järnvägsfordon (E 807)
Fotgängare (definition i)
Trampcyklist (definition g)
Person i spГҐrvagnen
Annan person
Person UNS
Trampcykelolycka
Inkluderar: kollision trampcyklar sinsemellan och med hästdraget fordon, ryttare, fotgängare, annat föremål, kullkörning, fall från cykel, skada av hjul eller
annan del av cykel i rörelse
Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg
(E 838), järnvägsfordon (E 807), spårvagn (E 825)
Fotgängare (definition i)
Trampcyklist (definition g)
Annan person
Inkluderar: person i »annat vägfordon» enligt definition (h)
Person UNS
Olycka med annat vägfordon
Inkluderar: kollision »andra vägfordon» sinsemellan, mellan sådant fordon och
fotgängare, djur, annat föremål, kullkörning, skada i hjul, fall från fordonet
(Г¤ven vid pГҐ- eller avstigning). Se ocksГҐ definitionerna (a) och (h)
Exkluderar: kollision med motorfordon (E 819), luftfartyg (E 846), vattenfartyg
(E 838), järnvägsfordon (E 807), spårvagn (E 825), trampcykel (E 826)
Fotgängare (definition i)
Annan person
Inkluderar: person i »annat vägfordon» enligt definition (h)
Person UNS
Olycka vid vattentransport UNS 27
Inkluderar: kollisioner, fall i vatten eller drunkning i samband med vattentrafik,
fall ombord på fartyg eller landgång, explosion, eldsvåda på fartyg (utan inskränkning), maskinolycka. Se också definitionerna (a) och (c) ovan
Exkluderar: kollision rned luftfartyg (E 846)
Person i В»smГҐbГҐtВ»
В»SmГҐbГҐt"; Г¤r ett fartyg framdrivet genom ГҐra, paddelГҐra eller liten motor och
som kan ta högst nio passagerare
Exkluderar: pråm, flotte (förankrad) använd som dykplattform, segeljakt
27
ICD upptar nio nummer för att beteckna sjöolyckornas art (E 830-E 838) varav E 838 har rubriken »Andra och
ospecificerade olyckor i vattentrafikВ».
175
E 838,1
E 838,2
E 838,3
E 838,8
E 838,9
E 846,0 28
E 846,128
E 846,228
E 846,328
E 846,428
E 846,528
E 846,828
E 846,928
Besättning på annat vattenfartyg än »småbåt»
Inkluderar: person som är anställd på båten eller arbetar där såsom skeppsläkare, förplägnadspersonal, musiker, frisör
Passagerare
Inkluderar: förutom passagerare varje person, utom besättningen, som vid
skeppsbrott befinner sig i livbГҐt, sedan fartyget Г¶vergivits
Hamnarbetare, stuvare
Inkluderar: person som i hamn arbetar med lastning och lossning av fartyget
Annan person
Inkluderar: besökande besättningsman från annan båt, tulltjänsteman, lots,
simmare, person på vattenskidor, som skadas av fartyget eller del därav
Person UNS
Olycka vid lufttrafik (inklusive rymdfärder)
Inkluderar: krasch, fallande föremål från luftfartyg, slag av propeller, insugning
i reaktionsaggregat, kollision på marken med annat fordon, människa, djur eller
föremål. Se också definitionerna (a) och (b) ovan
Exkluderar: köld (E 901), barotrauma (E 902), ressjuka (E 903)
Rymdfarare
Person i militärt luftfartyg
Inkluderar: besättning, trupper, militära och civila passagerare
Besättning i kommersiellt luftfartyg
Inkluderar: pilot, steward, flygvärdinna
Passagerare i kommersiellt luftfartyg
Inkluderar: flygpersonal, som icke är del av besättningen
Person i annat slag av luftfartyg och luftfartyg UNS
Inkluderar: besättning och passagerare i privat flygplan
Markpersonal
Annan person
Inkluderar: besökande på flygfält, person utanför flygfält, frivillig fallskärmshoppare
Person UNS
Förgiftning genom olyckshändelse (förkortad serie) (E 859 - E877)
E 859,9
Förgiftning av droger och läkemedel genom olyckshändelse UNS 29
Inkluderar: överdosering av läkemedel genom olyckshändelse och felaktigt läkemedel givet av rent misstag, även narkomans förgiftning av drog
Exkluderar: kontaktdermatit av droger och läkemedel (692), komplikation av
och missöde vid anestesi i medicinskt bruk (E 939,9), överkänslighet mot droger
givna i terapeutiska, diagnostiska och andra syften (E 939,9), ogynnsam effekt
av droger och läkemedel (E 939,9), felbedömning vid ordination (E 939,9)
28
ICD upptar sex nummer (E 840-E 845) för att beteckna olyckans art. Decimalerna här ovan överensstämmer
med ICD. E 846 saknas.
29
ICD upptar under E 850-E 859 83 grupper av droger, varav E 859,9 avser В»droger och medikamenter UNSВ».
176
E 869,9
E 877,9
Förgiftning av andra och ospecificerade fasta och flytande ämnen genom olyckshändelse 30
Inkluderar förgiftning av: alkoholer, puts och rengöringsmedel, kosmetika, målarfärg, färgämnen, petroleumprodukter, lösningsmedel, tunga metaller och avdunstningar från dem, syror och alkali (lut), giftiga svampar, odört, digitalis
och andra giftiga växter (bär), giftiga fiskar, giftiga skaldjur, konserveringsmedel
Exkluderar kontaktdermatit av: rengöringsmedel (692), oljor och fetter (692),
lösningsmedel (692), andra kemikalier (692)
Förgiftning av ospecificerade gaser och ångor genom olyckshändelse 31 3
Inkluderar: os från eldstäder i bostäder och fabriker, hushållsgas, avgaser från
maskiner (Г¤ven frГҐn stillastГҐende motorfordon)
Exkluderar: rökförgiftning vid eldsvåda (E 890,9-E 893,9), koloxid från motorfordon och luftfartyg i rörelse (E 819, E 846), från vattenfartyg vare sig stillastående eller i rörelse (E 838), ångor från tunga metaller (E 869,9) och gaser
använda vid anestesi (E 939,9)
Fall (olyckshändelse) (E 880 - E887)
Exkluderar: fall i eller frГҐn fordon i trafik, Г¤ven vid pГҐ- eller avstigning (E 807 - E 846)
E 880,9
Fall i eller frГҐn trappa (trappsteg)
E 881,9
Fall i eller från stege eller byggnadsställning
Inkluderar: fall i eller frГҐn trappstege
E 882,9
Fall frГҐn eller ut ur byggnad
Inkluderar: fall frГҐn bro, flaggstГҐng, mur och viadukt
Exkluderar: fall vid sammanstörtning av byggnad (E 916,9)
E 883,9
Fall i hГҐl eller annan Г¶ppning i marken (golvet)
Inkluderar: fall i docka, gruvhГҐl, brunn och tank
E 884,9
Andra fall frГҐn en nivГҐ till en annan
Inkluderar: fall från säng (eller annan möbel) och från fordon som ej är i trafik
E 885,9
Fall i samma plan till följd av halkning, snavning, snubbling
E 886,9
Fall i samma plan till följd av knuff, kollision o dyl av eller mot annan person
Inkluderar: tackling i sport
Exkluderar: knuff etc av djur (E906,9)
E 887,9
Andra och ospecificerade fall
Inkluderar: fraktur utan angiven orsak (fraktur UNS)
Olyckor orsakade av Г¶ppen eld (E 890 - E899)
Inkluderar: kvävning eller förgiftning av rök (os) vid eldsvåda
Exkluderar: eldsvåda på fordon i rörelse (E 807 - E 846)
E 890,9
EldsvГҐda i privat bostad
Inkluderar: skada vid eldsvГҐda i pensionat och pГҐ campingplats, vid hopp och
fall från, slag av fallande föremål från, eller sammanstörtning av brinnande privat bostad
30
ICD upptar under E 860-E 869 tio grupper av förgiftningar av fasta och flytande ämnen, varav E 869 avser
В»andra och ospecificerade Г¤mnenВ».
31
ICD upptar under E 870-E 877 åtta grupper av förgiftningar av gaser och ånga, varav E 877 avser »gaser och
ГҐnga UNSВ».
177
E 891,9
E 892,9
E 893,9
E 894,9
E 895,9
E 896,9
E 897,9
E 898,9
E 899,9
EldsvГҐda i annan byggnad
Inkluderar: skada vid eldsvГҐda i hotell, sjukhus, fabrik, skola (Г¤ven internat),
vid hopp och fall från, slag av fallande föremål från, eller sammanstörtning av
brinnande sГҐdan byggnad
EldsvГҐda i annat Г¤n byggnad
Inkluderar: skogseld och eldsvГҐda i gruva, tunnel och stillastГҐende fordon
Eldsvåda i kläder utan uppgift om samband med annan eldsvåda
Exkluderar: eldsvåda i sängkläder (E 898,9)
Antändning och uppflammande av starkt brännbara ämnen
Inkluderar: bensin, fotogen, tändsticksask
Exkluderar: explosiv vara (E 923)
Olycka med kontrollerad eld i privat bostad
Inkluderar: brännskador från normal eld (värme) i kakelugn, kamin, köksspis
(Г¤ven elektrisk och gas-) i privat bostad som anges i E 890,9
Exkluderar: koloxidförgiftning genom ofullständig förbränning (E 877,9)
Olycka med kontrollerad eld i annan byggnad
Inkluderar: samma slags olyckshändelser som E 895,9 i byggnad som ej är privat bostad
Olycka med kontrollerad eld utom i byggnad
Inkluderar: olycka med bål, fyrfat och vid förbränning av avskräde
Olycka med annan, specificerad eld
Inkluderar: brännskada från blåslampa, svetslåga, brinnande sängkläder, tobak, cigarettändare och tändsticka
Exkluderar: brännskada av heta föremål som icke frambringar låga (E 924,9),
av eldsvådor som frambragts av sådana föremål (E 890,9-E 894,9)
Olycka med ej angivet slag av eld (eld UNS)
Olyckshändelser orsakade av natur och miljö (E 900 - E909)
E 900,0
E 900,9
Stark värme
Inkluderar: värmeslag, solsting, skada av hetta utvecklad av (i) fordon
Exkluderar: solbränna (692,8)
I bastu
Г–vrigt och UNS
E 901,9
Stark köld
Exkluderar: kylknöl (443,2)
E 902,9
Högt eller lågt lufttryck
Inkluderar: dykarsjuka
E 903,9
Ressjuka (bilsjuka, luftsjuka, sjösjuka etc)
E 904,9
Hunger, törst och vanvård
Exkluderar: undernäring (269,9), hunger, törst och utmattning i samband med
trafikolyckor (E 807-E 846) och skada genom avsiktligt vГҐllande av annan person (E 968,9)
E 905,9
Bett och sting av giftigt djur
178
E 906,9
Andra skador orsakade av djur
Inkluderar: bett (ej giftigt), klämd trampad på, knuffad, stångad eller sparkad
av djur
Exkluderar: bett och sting av giftiga djur (E 905,9), trafikolycka med ridet djur
(E 827), snubblande eller fall Г¶ver djur (E 885,9)
E 907,9
Blixt
Inkluderar: skada av blixt, chock av åsknedslag (även brännskada)
E 908,9
Naturkatastrof
Inkluderar: översvämning, stormflod, skyfall, hagelstorm, orkan, cyklon, tornado, vulkanutbrott, jordbävning
E 909,9
Andra olyckshändelser orsakade av natur och miljö
Inkluderar: jordskred, snöskred, hagel
Andra olyckshändelser (E 910 - E 939)
E 910,0
E 910,9
Drunkning, drunkningstillbud genom olyckshändelse
Exkluderar: drunkning och drunkningstillbud vid trafikolyckor (E 807-E 846),
skada vid naturkatastrof (E 908,9)
Under rekreation (fritidssysselsättning)
Inkluderar: bad, jakt och fiske (utom frГҐn bГҐt), skridskoГҐkning, vattenskidГҐkning
Andra och ospecificerade tillfällen (drunkning UNS)
E 911,9
lnandning och nedsväljning av föda med kvävning eller andningshinder
Inkluderar: inandning av uppkastningar
E 912,9
Inandning och nedsväljning av annat föremål med kvävning eller andningshinder
Inkluderar: inandning etc av slem eller annan främmande kropp med andningshinder
Exkluderar: inandning och nedsväljning av föda (E 911,9)
E 913,0
E 913,9
Mekanisk kvävning genom olyckshändelse
Exkluderar: kvävning genom inandning eller nedsväljning av främmande kropp
(E 912,9) eller föda (E 911,9)
I bädd eller vagga
Inkluderar: kvävning (strypning) i sovpåse, sängkläder, barnvagn, bäddsoffa
Annan eller ospecificerad
Inkluderar: kvävning genom instängning (i plastpåse, frysbox, grustag)
Exkluderar: kvävning genom explosion (E 921, E 923)
E 914,9
Främmande kropp i öga (orbita) genom olyckshändelse
Inkluderar: damm, olja, ej frätande vätska etc under ögonlock, i iris, konjunktiva, tårgångarna och -körtlarna
E 915,9
Främmande kropp i annan naturlig öppning genom olyckshändelse
Inkluderar: alla främmande kroppar, som orsakar skada i luftvägarna utan
andningshinder och skada eller blockering i andra naturliga Г¶ppningar, sГҐsom
öron, matsmältningskanal, urinvägar, vagina
Exkluderar: kvävning eller andningshinder av föda (E 911,9), av annat föremål
(E 912,9)
179
E 916,9
Slag av fallande föremål
Inkluderar: instängning (utan kvävning), sammanstörtning av byggnad (utom
vid eldsvГҐda), fallande jord, stenar
Exkluderar: fallande föremål vid trafikolyckor (E 807-E 846), naturkatastrof o
dyl (E 908,9, E 909,9), explosion av tryckkärl (E 921) och kastade föremål (E
917,9)
E 917,9
Stöt mot eller slag av föremål
Inkluderar: spark mot eller tramp på föremål (person), stillastående eller i rörelse, och slag av kastat (kringflygande) föremål
Exkluderar: fall efter kollision med annan person (E 886,9) eller snubbling Г¶ver
föremål (E 885,9), slag av fallande föremål (E 916,9) och projektil från eldvapen (E 922)
E 918,9
Klämd mellan föremål (stillastående eller i rörelse) genom olyckshändelse
E 919,9
Fysisk överansträngning, excessiva (överdrivna) rörelser
Inkluderar: utmattning eller skada genom kroppsansträngning, böjning, tänjning, vridning, lyftning och dragning
E 920,0
E 920,1
E 920,2
E 920,8
E 920,9
E 921,0
E 921,1
E 921,8
E 922,0
E 922,9
Olycka med skärande eller stickande föremål
Inkluderar: fall mot, på, sådant föremål
Maskindrivet, handmanövrerat verktyg eller redskap
Inkluderar: elektrisk handborr och handsåg, handmanövrerad motoriserad
gräsklippare
Annat handverktyg och redskap (yxa, sГҐg, kniv, sax, spade etc)
Annan maskin (verktyg, redskap)
Inkluderar: cirkelsåg, köttkvarn, skärapparat, maskin för skärning av metaller
Annat skärande eller stickande föremål
Inkluderar: spik, glas- och träsplitter
Skärande eller stickande föremål UNS
Explosion av tryckkärl
Inkluderar: tryckkärl vare sig dessa är delar av maskin eller icke
Exkluderar: tryckkärl på fordon i trafik (E 807-E 846)
Г…ngpanna
Inkluderar: varmvattenberedare och vatten- och eller ångrör
Gascylinder
Inkluderar: alla gastryckkärl, även lufttryckkärl
Annat tryckkärl
Inkluderar: tryckkokare
Olycka genom skott frГҐn skjutvapen
Inkluderar: alla slags skjutvapen, Г¤ven flamkastare
Exkluderar: explosiv projektil (E 923,8)
Självförvållad
Annan och UNS
180
E 923,0
E 923,1
E 923,2
E 923,8
E 923,9
E 924,9
E 925,0
E 925,1
E 925,8
E 925,9
E 926,0
E 926,1
E 927,9
Olycka genom explosiv vara
Inkluderar: brännskada och annan skada genom explosion av explosiv vara
Exkluderar: explosion på fordon i trafik utom stillastående motorfordon (E 807E 846), eld alstrad (sekundärt) av explosion (E 890-E 899)
Fyrverkeri
Sprängämne
Inkluderar: tändhatt
Explosiva gaser
Inkluderar: bensinГҐngor, gasol, butangas, acetylengas, gruvgas, gruvexplosion
UNS
Annat explosivt ämne (föremål)
Inkluderar: bomb, explosiv projektil, mina, torped, explosion i ammunitionsfabrik och -upplag
Exkluderar: olycka i samband med krigshandling (E 990-E 999)
Explosion UNS
Olycka orsakad av hett ämne eller föremål, frätande vätska och ånga
Inkluderar: brännskada av hetta från elektrisk värmeapparat
Exkluderar: brännskada UNS (E 899,9), kemisk brännskada av nedsväljning av
frätande ämne (E 869,9), eldsvåda orsakad av ämnet ifråga (E 890,9-E 899,9),
brännskada genom strålning (E 926) och terapeutiska missöden (E 939,9)
Olycka med elektrisk ström
Inkluderar: alla slags skador av ström från oisolerad ledning (även högspänningsledning), bristfällig apparatur och stickkontakter
Exkluderar: brännskada av hetta från elektrisk apparat (E 924,9) och blixt (E
907,9)
Bostadsinstallationer (ledningar, apparatur)
Industriinstallationer (ledningar, apparatur)
Andra installationer
Inkluderar: anläggningar i storhushåll, stall, ladugård, offentlig lokal,
trappuppgГҐng, skola och utomhus
Olycka med elektrisk ström UNS (chock, brännskada)
StrГҐlskada
Icke joniserande strГҐlning
Inkluderar: naturlig, infraröd och ultraviolett strålning och strålning från svetslåga
Exkluderar: komplikation av i medicinsk praktik använd strålning (E 939,9),
solbränna (692)
Joniserande strГҐlning
Inkluderar: överexposition för röntgenstrålar och strålar från isotop, radium
och radioaktiva Г¤mnen
Exkluderar: bristfällig funktion av atomkraftmaskin i vattentrafik (E 838), cancer på grund av strålning (173), komplikation av i medicinsk praktik använd
strålning (E 939,9), solbränna (692,8), krigshandling (E 996,9)
Fordonsolycka ej annorstädes klassificerbar
Inkluderar: stillastГҐende motorfordon pГҐ enskilt omrГҐde (garage, verkstad),
linbana, hiss, bagagetruck, fabriksfordon och gruvfordon
Exkluderar: motorfordon i trafik (även tillfälligt stillastående) (E 819)
181
E 928,9
Maskinolycka ej annorstädes klassificerbar
Inkluderar: olycka med dammsugare, mixer, tvättmaskin, lyftkran, pålkran, ångvält, fabriksmaskin, elektrisk fläkt, hästräfsa, vält, mangel, sågverk, symaskin,
skidlift
Exkluderar: skärande maskin, maskinsåg etc (E 920,2)
E 929,9
Andra och ospecificerade olyckshändelser
Exkluderar: fraktur UNS (E 887,9) och tveksamma fall, dГҐ skadan kan ha varit
uppsГҐtlig (E 980,9-E 989,9)
E 939,9 32
Komplikationer och missöden vid medicinska (och kirurgiska) åtgärder
(utom sen effekt)
Inkluderar: fall av överkänslighet eller annan onormal reaktion hos patienten,
missöde vid behandling eller felaktig behandling, såsom anafylaktisk chock, hemolys, läkemedelsallergi, förgiftning eller annan onormal reaktion mot droger
(utom kontaktdermatit), serumhepatit, serumsjuka, inokulationshepatit (inom 8
månader efter injektion, blodtransfusion etc), brännskada vid strålbehandling,
fördröjd blödning vid operation, syrebrist vid anestesi, infektion eller feber,
Г¶verdosering, skada vid operation
Exkluderar: kontaktdermatit av läkemedel (692) överdosering eller läkemedel
givet av rent misstag (E 859,9) och sen effekt av medicinsk åtgärd (E 949,9)
Sena effekter av olycksfall (E 940 - E 949)
Definition pГҐ В»sen effektВ», se ingressen till kap XVII B.
E 940,9
Sen effekt av motorfordonsolycka
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 819
E 941,9
Sen effekt av annan trafikolycka
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 807, E 825-E 827,
E 838, E 846
E 942,9
Sen effekt av förgiftning genom olyckshändelse
Inkluderar: sen effekt av olycksfall klassificerad som E 859,9, E 869,9, E 877,9
E 943,9
Sen effekt av fall
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 880,9-E 887,9
E 944,9
Sen effekt av olyckshändelse orsakad av eld
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 890,9-E 899,9
E 945,9
Sen effekt av olyckshändelse orsakad av natur och miljö
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 900,0-E 909,9
E 946,9
Sen effekt av annan eller ospecificerad olyckshändelse
Inkluderar: sen effekt av olyckshändelse klassificerad som E 910,0-E 929,9
E 949,9 33
Sen effekt av medicinsk åtgärd UNS
Inkluderar: sen effekt av åtgärd som klassificerats som E 939,9
32
ICD upptar under E 930-E 936 42 grupper av orsaker till komplikationer. E 939 saknas.
ICD rubricerar E 949 som »sen effekt av andra kirurgiska och medicinska åtgärder» i motsats till E 947 och E
948, som avser vissa specifikationer. - Hos ICD motsvaras E 952 av »självmord etc genom förgiftning av andra
gaser» till skillnad mot ett här utelämnat nummer (E 951), som avser hushållsgas.
33
182
Självmord, självmordsförsök och annan självtillfogad skada (E 950 E 959)
För att en skada skall klassificeras som självtillfogad fordras icke blott att den skadade personen själv var orsaken till skadan utan även att han hade för avsikt att skada sig. Vid tvekan om
skadan var avsiktligt själv tillfogad eller icke hänvisas till E 980,9-E 989,9.
E 950,9
Självmord etc genom förgiftning med fasta eller flytande ämnen
Inkluderar: samma Г¤mnen som E 859,9 och E 869,9
E 952,933
Självmord etc genom gasförgiftning UNS
Gäller samma gaser som E 877,9
E 953,9
Självmord etc genom hängning, strypning och kvävning
E 954,9
Självmord etc genom dränkning eller hopp i vatten
E 955,9
Självmord etc genom skjutvapen och explosiva ämnen
Inkluderar: samma explosiva Г¤mnen som E 923
E 956,9
Självmord etc genom skärande eller stickande vapen (redskap)
E 957,9
Självmord etc genom hopp från höjd
E 958,9
Självmord etc med andra eller ospecificerade metoder
E 959,9
Sen effekt av självmordsförsök och annan självtillfogad skada
Definition pГҐ В»sen effektВ», se ingressen till kap XVII B.
Mord, drГҐp och annan uppsГҐtlig misshandel (E 960 - E 969)
Exkluderar: skador på allmänheten vid polisingripande och i krig . Vid tvekan huruvida skadan var uppsåtlig eller icke klassificeras på E 980,9-E 989,9.
E 960,9
Slagsmål, våldtäkt
Inkluderar: strid med nävar, fötter och andra kroppsdelar och dödsfall i slagsmål UNS
Exkluderar: strid med vapen (E 965,9, E 966,9), strypning (E 963,9) och dränkning (E 964,9)
E 961,9
Mord etc med frätande ämne (utom förgiftning)
Exkluderar: förgiftning (E 962,9) och brännskada av hett ämne (E 968,9)
E 962,9
Mord etc genom förgiftning
E 963,9
Mord etc genom hängning, strypning och kvävning (ej dränkning)
E 964,9
Mord etc genom dränkning
E 965,9
Mord etc med skjutvapen och explosiva Г¤mnen
Inkluderar: samma explosiva Г¤mnen som E 923
E 966,9
Mord etc med skärande eller stickande vapen (redskap)
E 967,9
Mord etc genom knuff från höjd
E 968,9
Mord etc med annan eller ospecificerad metod
Inkluderar: övergivande av barn i syfte att döda eller skada, bett, brottslig försummelse, slag med trubbigt föremål, skada på barn genom kriminell abort
183
E 969,9
Sen effekt av uppsГҐtlig misshandel
Definition pГҐ В»sen effektВ», se ingressen till kap XVII B.
Polisingripande o dyl (E 970 - E 978)
Numren E 970,9-E 978,9 skall användas vid skada som orsakats av polis som å ämbetets vägnar upprätthåller ordning, arresterar lagbrytare o dyl. (Vid skadefall som därvid uppstår bland
poliserna användes icke dessa nummer utan något av numren tillhörande vederbörande
olycksfalls- eller misshandelskategori.) Med polis menas i detta sammanhang ocksГҐ annan
person som satts att Г¶vervaka lag och ordning, t ex ordningsman med polismans befogenhet
och militärer med uppdrag att upprätthålla ordning.
Skador i samband med upplopp klassificeras här, men icke skador vid uppror (inbördeskrig).
De senare hör till E 990,9-E 999,9.
E 970,9
Skada genom polisingripande med skjutvapen
E 971,9
Skada genom polisingripande med sprängämne
E 972,9
Skada genom polisingripande med gas
E 973,9
Skada genom polisingripande med trubbiga vapen (t ex battonger och käppar)
E 974,9
Skada genom polisingripande med skärande eller stickande vapen (t ex sablar, bajonetter)
E 975,9
Skada genom polisingripande med andra specificerade metoder
Inkluderar: hantering utan vapen
E 976,9
Skada genom polisingripande UNS
E 977,9
Sen effekt av skada orsakad genom polisingripande
Definition av В»sen effektВ», se ingressen till kap XVII B.
E 978,9
Avrättning
Vid tveksamhet om olycksfall eller uppsГҐt (E 980 - E 989)
Numren E 980,9-E 989,9 användes då det icke kan avgöras om skada ådragits genom olycksfall eller uppsåt (självförvållad eller åsamkad av andra).
E 980,9
Förgiftning med fasta eller flytande ämnen, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Inkluderar: samma Г¤mnen som E 859,9 och E 869,9
E 982,9 34
Förgiftning med gas, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Inkluderar: samma Г¤mnen som E 877,9
E 983,9
Hängning, strypning eller kvävning, ovisst om olycksfall eller uppsåt
E 984,9
Drunkning, dränkning, fall, hopp i vatten, ovisst om olycksfall eller uppsåt
E 985,9
Skada med skjutvapen och explosiva Г¤mnen, ovisst om olycksfall eller uppsГҐt
Inkluderar: samma explosiva Г¤mnen som E 923
34
E 982 avser hos ICD "andra gaser". ICD upptar dessutom ett nummer (E 981) för förgiftning med gas i hushåll.
184
E 986,9
Skada med skärande eller stickande vapen (föremål), ovisst om olycksfall
eller uppsГҐt
E 987,9
Fall från höjd, ovisst om olycksfall eller uppsåt
E 988,9
Skada ådragen på annat eller okänt sätt, ovisst om olycksfall eller uppsåt
E 989,9
Sen effekt av skada, ovisst om olycksfall eller uppsГҐt
Definition pГҐ В»sen effekt", se ingressen till kap XVII B.
Krigshandling (E 990 - E 999)
Inkluderar: skador på militärer och civila, orsakade av krig och uppror under den tid kriget
eller upproret pågick, eller av åtgärd under krig efter fientligheternas upphörande
Exkluderar: olyckshändelser under militära övningar och tillverkning och transport av
krigsmateriel, sГҐvida de icke kan tillskrivas fiendens verksamhet
E 990,9
Eldsprutor, eldsvГҐda
E 991,9
Projektiler
Exkluderar: atombomb
E 992,9
Explosion orsakad av sjöstridsvapen (t ex mina, torped, projektil från sjöbaserat artilleri)
E 993,9
Andra explosioner
E 994,9
Förstört luftfartyg
E 995,9
E 996,9
Annan och ospecificerad, konventionell krigföring
Atomkrigföring
Inkluderar: spräng- och värmeeffekt av atombombsexplosion, joniserande strålning och andra direkta och indirekta verkningar av atomvapen
Andra slag av icke-konventionell krigföring
Skada av krigshandling ådragen efter fientligheternas upphörande (t ex
explosion av mina utlagd under kriget)
Sen effekt av skada orsakad av krigshandling
Definition av В»sen effektВ», se ingressen till kap XVII B.
E 997,9
E 998,9
E 999,9
185
Kompletterande klassifikation (Y-serien)
Numren i denna serie är avsedda för kodsättning av orsaker till intagning på sjukhus och besök i all slags öppen vård, för vilka huvudförteckningen icke är tillämplig, antingen därför att
ingen klassificerbar diagnos framkommit eller registrerats eller därför att vederbörande icke
var sjuk.
Skillnaden mellan numren Y 00-Y 19 m fl och 793 (Observation utan ytterligare medicinsk
vård), är att det sistnämnda förutsätter subjektiva symptom på sjukdom vid undersökningstillfället, medan Y-numren gäller fall, då en aktuell sjukdom icke föreligger.
(Y 00 - Y 09)
(Y 10 - Y 19)
(Y 20 - Y 29)
(Y 30 - Y 39)
(Y 40 - Y 49)
(Y 50 - Y 59)
(Y 60 - Y 69)
(Y 70 - Y 79)
(Y 80 - Y 89)
Undersökning och utredning av specifika system utan uppgift om
diagnos
Andra undersökningar utan uppgift om diagnos
Medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos
Medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär
Personer underkastade preventiva åtgärder
Viss kirurgi
Förebyggande mödra- och barnavård
Andra personer utan aktuella besvär eller sjukdom
Friska, levande födda barn efter typ av börd
Undersökning och utredning av specifika system utan uppgift om
diagnos (Y 00 – Y 09)
Y 00,99
Undersökning av endokrina systemet och metabolismen
Y 01,99
Undersökning av blodet och de blodbildande organen
Exkluderar: blodundersökning för endokrina eller metaboliska rubbningar
(Y 00,99)
Y 02,09
Y 02,90
Y 02,91
Y 02,98
Undersökning av nervsystemet och sinnesorganen
Nervsystemet
Г–ron
Г–gon
Г–vriga sinnesorgan
Y 03,99
Undersökning av cirkulationsorganen
Y 04,99
Undersökning av respirationsorganen
Y 05,99
Undersökning av matsmältningsorganen
Y 06,09
Y 06,99
Undersökning av uro-genitalorganen
Genitalorganen
Urinorganen
Exkluderar: urinundersökning för endokrina och metaboliska rubbningar
(Y 00,99)
Y 07,99
Undersökning av huden
Exkluderar: allergitest pГҐ hud (Y 12,02)
Y 08,99
Undersökning av muskel- och skelettsystemet
Y 09,99
Andra specifika undersökningar
T ex för epidemisk sjukdom; isotoptest UNS
186
Andra undersökningar utan uppgift om diagnos (Y 10 – Y 19)
Y 10,99
Allmän kroppsundersökning
För försäkring, skola; hälsoundersökning i allmänhet
Y 11,09
Y 11,99
Allmän psykiatrisk undersökning
Social missanpassning utan manifesterad psykisk rubbning
Г–vriga
Y 12,01
Y 12,02
Y 12,08
Hudtests
Tuberkulintest
Allergitest
Г–vriga hudtests
Y 19,01
Y 19,02
Y 19,08
Andra undersökningar
Graviditetsundersökning
Kontrollpatient i klinisk forskning
Г–vriga
Medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos
(Y 20 – Y 29)
Y 20,99
Kontroll av artificiella Г¶ppningar och katetrar
Kontroll eller borttagande av kateter. Omformning, tillslutning, toalett av: enterostomi, cystostomi, ureterostomi
Y 21,99
Punktion av kavitet
Y 29,00
Y 29,01
Y 29,08
Övriga medicinska (och kirurgiska) åtgärder utan uppgift om diagnos
Justering (byte) av pacemaker
Dialys
Övriga åtgärder utan uppgift om diagnos
Medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär
(Y 30 – Y 39)
Y 30,00
Y 30,01
Y 30,02
Y 30,03
Y 30,04
Y 30,08
Y 30,09
Inpassning av protes
Arm
Ben (även gångträning)
Г–ga
Tandprotes
Stomibandage
Г–vriga
UNS
Y 31,99
Avlägsnande av yttre stödförband
Borttagande av gips, spjäla
Y 32,99
Avlägsnande av osteosyntesmaterial o dyl
Borttagande av nГҐl, spik, platta
Y 33,99
Plastikkirurgi efter skada eller operation
187
Y 34,09
Y 34,19
Y 34,29
Y 34,39
Y 34,90
Y 34,98
Uppföljande undersökning efter sjukdom, skada eller operation
Inaktiv lungtuberkulos efter behandling
Inaktiv lungtuberkulos som icke veterligen varit aktiv
Andra fall av inaktiv tuberkulos
Tumörfall efter behandling
Psykisk sjukdom
Annan sjukdom, skada eller operation
Y 39,99
Övrig medicinsk (och kirurgisk) eftervård utan aktuella besvär
Personer underkastade preventiva åtgärder (Y 40 - Y 49)
Y 40,09
Y 40,19
Y 40,29
Y 40,39
Y 40,99
Kontakter till infektiösa och parasitära sjukdomsfall
Tuberkulos
Polio
Rabies
Smittkoppor
Г–vriga el!er UNS
Y 41,09
Y 41,19
Y 41,29
Y 41,39
Y 41,90
Y 41,91
Y 41,99
Smittbärare eller misstänkta bärare av infektiösa organismer
Difteri
Tyfoidfeber
Venerisk sjukdom
Amöbadysenteri
Paratyfoidfeber
Annan salmonellainfektion
Г–vriga eller UNS
Y 42,00
Y 42,01
Y 42,02
Y 42,03
Y 42,04
Y 42,05
Y 42,06
Y 42,08
Y 42,09
Profylaktisk inokulation och vaccination
Exkluderar: antibiotika, immunsera och andra kemoterapeutiska agentia givna i
profylaktiskt syfte (Y 44)
Smittkoppsvaccination
Difteriympning
DPT-ympning (trippelvaccination)
Polioympning
Tetanusympning
Ympning mot mässling
Ympning mot katarrala infektioner
Г–vriga ympningar
Ympning (vaccination) UNS
Y 43,00
Y 43,01
Y 43,02
Y 43,03
Y 43,08
Y 43,09
Profylaktisk sterilisering
Legal sterilisering, medicinsk indikation (sjukdom eller kroppsfel)
Legal sterilisering, medicinsk-social indikation (svaghet)
Legal sterilisering, social indikation
Legal sterilisering, eugenisk indikation (arvsrisk)
Profylaktisk sterilisering av andra skäl
Sterilisering UNS
188
Y 44,00
Y 44,09
Övriga profylaktiska åtgärder
Hyposensibilisering
Г–vriga eller UNS
Antibiotika, immunsera och andra kemoterapeutiska medel givna i profylaktiskt
syfte
Y 49,99
Övriga preventiva åtgärder
Viss kirurgi (Y 50 - Y 59)
Y 50,99
Plastikkirurgi av kosmetiska skäl
Exkluderar: reparation av Г¤rr efter skada eller operation (Y 33,99)
Y 51,99
Omskärelse (rituell eller preventiv)
Y 59,99
Г–vrig kirurgi (utan sjukdom)
Förebyggande mödra- och barnavård (Y 60 - Y 69)
Y 60,99
Prenatal vГҐrd och observation (normal graviditet)
Y 61,99
Postpartum observation utan abnorma symptom
Y 62,99
Förebyggande barnavård (vård av friskt barn)
Y 69,99
Г–vrigt
Andra personer utan aktuella besvär eller sjukdom (Y 70 - Y 79)
Y 70,09
Y 70,19
Y 70,29
Y 70,39
Y 70,99
Y 71,00
Y 71,09
Y 79,99
Friska donatorer
Blod
Hud
Ben
Njure
Г–vrigt
Frisk person åtföljande sjuk
Friskt barn åtföljande sjuk moder
Г–vriga
Г–vriga personer
Inkluderar: sjukhusvård av sociala skäl
189
Friska, levande födda barn efter typ av börd (Y 80 - Y 89)
,09
,19
,29
,99 35
Till Y 80-Y 89 fogas decimaler enligt följande:
Född i sluten förlossningsvård
Född före intagning på sjukhus (förlossningsanstalt)
Ej född i sluten förlossningsvård och ej intagen i sådan vård
Okänt
Y 80
Singel
Y 81
Tvilling, också den andra tvillingen levande född
Y 82
Tvilling, den andra tvillingen dödfödd
Y 83
Tvilling utan uppgift om den andra tvillingens liv
Y 84
Annan multipel, också övriga multiplar levande födda
Y 85
Annan multipel, alla övriga multiplar dödfödda
Y 86
Annan multipel, övriga multiplar levande och dödfödda
Y 87
Annan multipel, utan uppgift om Г¶vriga multiplars liv
Y 89
Friskt, levande fött barn utan uppgift om bördtyp
35
Finns ej hos ICD.
190