close

Enter

Log in using OpenID

null

embedDownload
SKRACENI IZVOD
IZ MEГђUNARODNIH
KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10
IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I
UZROKA SMRTI
U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB)
pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog
nemarnog odnosa prema primarnoj registraciji morbiditeta i mortaliteta.
Na statisti~kim listi}ima dostavljenim Zavodu za za{titu zdravlja pojavljivale su se mnoge
{ifre koje su nepotpune ili ne odgovaraju dijagnozama ili nisu ni upisane. Na osnovu tih
nepotpunih i pogre{nih izvornih podataka u analizama zdravstvenog stanja stanovni{tva nije se ni
moglo realno prikazati stanje zdravlja, odnosno aktuelna patologija. Podaci su kori{}eni u malom
obimu i sa rezervom ili uz napomenu da su analize date na osnovu raspolo`ivih podataka teku}e
evidencije.
Deseta revizija MKB utvr|ena je 1990. Godine i od strane pojedinih zemalja primenuje se
od 1993. Godine. Ova revizija MKB uvodi alfanumeri~ku {ifru sa slovom na prvom i brojem na
drugom, tre}em i ~etvrtom mestu. Neke kategorije su date samo sa tri mesta - bez broja na ~etvrtom
mestu iza decimale.Te {ifre su date kao rezerva za budu}a pro{irenja tih kategorija, {to zna~i da }e
slede}a revizija MKB biti relativno mala (pro{irenje tih i eventualno neke nove kategorije). Deseta
revizija menja i grupe oboljenja i pove}ava ukupan broj grupa.
Prihvataju}i novu reviziju MKB i pripremaju}i se za XXI vek i bolji kvalitet ukupnog rada u
zdravstvu, zakonska obaveza registracije morbiditeta i mortaliteta mora se ispunjavati preciznije.
Time bi i na{a zemlja bila ravnopravna sa drugim zamljama ~lanicama SZO, odnosno koristili bi se
podaci morbiditeta i mortaliteta i sa na{eg podru~ja od strane SZO. Realna primarna registracija
morbiditeta i mortaliteta omogu}ila bi sistematsko pra}enje, pore|enje, tuma~enje i analiziranje
podataka, a istovremeno poslu`ila bi kao objektivna osnova za planiranje razvoja zdravstvene
za{tite i zdravstvene delatnosti.
U tom smislu daje se ovaj izvod Desete MKB kao pomo} u kori{}enju knige. Izvod sadr`i
naj~e{}e dijagnoze i {ifre koje su date uporedo iz devete i desete revizije MKB, gde
god je to bilo mogu}e. Izvod sigurno ne mo`e zameniti knjigu, ali se nadamo da }e biti od
pomo}i u realnom registrovanju morbiditeta i mortaliteta i kao olak{ica u samom kori{}enju iste.
Svaka sugestija u vezi dopune i izmene ovog izvoda je dobrodo{la.
Priredio
Dr Sergije Kr`anovi}, spec. socijalne med.,
Zavod za za{titu zdravlja “Timok” Zaje~ar
MKB X
(IZVOD - PARALELELE SA MKB IX)
INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI ( A00-B99)
Bakterijsko trovanje hranom, neozna~eno
Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata
Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neozna~eno
005.9
A05.9
Bakterijski enteritis,neozna~en
Enteritis bacterialis NOS
Zapaljenje tankog creva uzrokovano bakterijama, neozna~eno
008.5
A04.9
Infekt.kolitis, enterokolitis
Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata
Druga ozna~ena infekcia creva uzrokovana bakterijama
009.0
A04.8
Diarrhoea infektivna
Diarrhoea NOS
Proliv, verovatno zaraznog porekla
009.2
A09
Diarrhoea za koju se sumnja da je infektvinog porekla
Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta
Proliv i `eluda~no-crevno zapaljenje,verovatno zaraznog porekla
009.3
A09
Primarni tuberkulozni kompleks
Neozna~en primar. tuberk. inf.
Tuberculosis pulmonis primaria
Primarna TBC plu}a
Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata
Primarna TBC plu}a, otvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki
010.0
010.9
A16.7
Fibrozna TBC plu}a
TBC pulmonis, per bacteriologiam et histologiam confirmata alia
Druga TBC plu}a potvrdjena bakteriolo{ki i histolo{ki
Tuberculosis pulmonis, bacteriologice et histologice negativa
TBC plu}a bakteriolo{ki i histolo{ki negativna
011.4
A15.0
Siliko TBC
Pneumokoniosis cum tuberculosi
Pneumokonioza sa tuberkulozom
A15.7
A16.0
J65
TBC plu}a neozna~ena
Tuberculosis pulmonis NOS
TBC plu}a neozna~ena
011.9
A16.9
Tuberkulozni pleuritis
Pleuritis tuberculosa, NOS
012.0
A16.5
Tuberkulozno zapaljenje porebrice
Tuberkulozni meningitis
Meningitis tuberculosa (G01*)
Tuberkulozno zapaljenje mo`danica
013.0
A17.0+
TBC kostiju i zglobova, neozna~ena
Tuberculosis ossium et articulorum
Tuberkuloza kostiju i zglobova
015.9
A18.0+
TBC bubrega
TBC renis(N29.1+)
TBC bubrega
016.0
A18.1+
TBC epididimitis
Tuberculosis organorum genitalium masculinorum(N51*)
Tuberkuloza mu{kih genitalnih organa
016.2
A18.1*
TBC ko`e - Erit. Nodosum
Tuberculosis cutis et subcutis
Tuberculoza ko`e i podko`nog tkiva
TBC oka
Tuberculosis oculi
Tuberkuloza oka
017.1
A18.4
017.3
A018.5+
TBC miliaris ac.
Tuberculosis miliaris acuta,loci specificati
Akutna rasejana tuberkuloza, ozna~ene lokalizacije
Tuberculosis miliaris acuta,non specificata
Akutna rasejana tuberkuloza, neozna~ena
018.0
A19.0
TBC miliaris, neozna~ena
TBC miliaris, non specificata
Rasejana tuberculoza, neozna~ena
018.9
A19.9
TBC secundaria
Sequelae tuberculozis pulmonis et tuberculosis non specificatae
Posledice tuberkuloze plu}a i neozna~ene tuberkuloze
137.0
B90.9
TBCsuspecta - opservacija
Posmatranje zbog sumnje na tuberkolozu
V71.2
Z03.0
Pertussis, neozna~en uzro~nik
Pertussis, non specificata
Veliki ka{alj, neozna~en
033.9
A37.9
Scarlatina
Scarlatina
Sarlah
Erizipel
A19.2
034.1
A38
035
Erysipelas
Crveni vetar
Meningokokni meningitis
Meningitis meningococcica (G01*)
Zapaljenje mo`danica uzrokovano meningokokom
Tetanus
Tetanus alius
Drugi tetanus
Sapticaemia, neozna~ena
Septicaemia, non specificata
Sepsa neozna~ena
Meningitis virusni, prouzrokovan enterovirusom, neozna~eno
Meningitis enteroviralis (G02.0*)
Zapaljenja mo`danica uzrokovana enterovirusima
A46
036.0
A39.0+
037
A35
038.9
A41.9
047.9
A87.0+
Vari~ella
Varicella sine complicatione
Ov~je boginje bez komplikacije
052
B01.9
Herpes zoster bez napomena o komplikacijama
Herpes zoster sine complicatione
Zonski-pojasasti herpes bez komplikacija
053.9
B02.9
Morbili bez napomene o komplikacijama
Morbilli sine complicationibus
Male boginje bez komplikacija
055.9
B05.9
Rubeola baz napomena o komplikacijama
Rubeola sine complicationibus
Rubeola bez komplikacija
056.9
B06.9
Hepatitis virusni
Hepatitis acuta A
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
Hepatitis acuta B
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
Hepatitis viralis acuta alia
Druga akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Parotitis bez napomena o komplikacijama
Parotitis epidemica sine complicatione
Epidemijske zau{ke bez komplikacije
Infektivna mononukleoza
Mononucleosis infectiva
Mononukleoza-oboljenje uzrokovano virusom pra}eno pove}anjem broja monocita u krvi
070
B15
B16
B17
072.9
B26.9
075
B27
Condylomata acuminata
Verrucae anogenitales
^marno polne bradavice
078.1
A63.0
Sifilis, neozna~eni
Syphilis,non specificata
097.9
A53.9
Gonokokne infekcije-akut.
Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et
glandulae accessoriae
Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokra}nih puteva bez zagnoja oko mokra}ne cevi ili
`lezde
Dermatofitije
Dermatophytosis
Dermatofitoza, uzro~nik dermatofiti
Monilijaza usta
Candidiasis oris
Kandidijaza usta
Ehinokokoza
Echinococcosis
Ehinokokoza, uzro~nik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis
Enterobijaza
Enterobiasis
Enterobijaza, uzro~nik Enterobius vermicularis
Trihomonijaza urogenit. tr.
Trichomoniasis urogenitalis
Trihomonijaza polno-mokra}nog pribora, uzro~nik Trichomonas vaginalis
Scabies
Scabies
[uga, uzro~nik Sarcoptes scabiei
098.0
A54.0
110
B35
112.0
B37.0
122
B67
127.4
B80
131.0
A59.0
133.0
B86
TUMORI-(C00-D48)
ZLO]UDNI TUMORI (C00-C97)
Maligna neoplazma gornje usne-rub
Neoplasma malignum labii superioris externi
Zlo}udni tumor gornje usne, spoljne strane
140.0
C00.0
Maligna neoplazma donje usne,rub
Neoplasma malignum labii inferioris externi
Zlo}udni tumor donje usne, spoljne strane
140.0
C00.1
Maligna neoplazma jezika, neozna~eno
Neoplasma malignum linquae, non specificatum
Zlo}udni tumor jezika, neozna~en
141.9
C02.9
Maligna neoplazma larinksa, neozna~eno
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum
Zlo}udni tumor grkljana, neozna~en
161.9
C32.9
Maligna neoplazma bronhusa i plu}a, neozna~eno
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum
Zlo}udni tumor du{nika i plu}a, neozna~en
162.9
C34.9
Maligna neoplazma pleure, neozna~eno
Neoplasma malignum pleurae
Zlo}udni tumor poplu}nice
163.9
C38.4
Maligna neoplazma jednjaka, neozna~eno
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum
Zlo}udni tumor jednjaka, neozna~en
150.9
C15.9
Maligna neoplazma kardije `eluca
Neoplasma malignum cardiae
Zlo}udni tumor ulaznog dela `eluca
151.0
C16.0
Maligna neoplazma `eluca, neozna~eno
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum
Zlo}udni tumor `eluca, neozna~en
151.9
C16.9
Maligna neoplasma tankog creva, neozna~eno
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum
Zlo}udni tumor tankog creva, neozna~en
152.9
C17.9
Maligna neoplazma debelog creva,descendentni deo
Neoplasma malignum coli descendentis
Zlo}udni tumor silaznog dela debelog creva
153.2
C18.6
Maligna neoplazma sigmoidnog kolona
Neoplasma malignum coli sigmoidis
Zlo}udni tumor izvijenog dela debelog creva
153.3
C18.7
Maligna neoplasma cekuma
Neoplasma malignum caeci
Zlo}udni tumor slepog creva
153.4
C18.0
Maligna neoplazma debelog creva, neozna~eni deo
Neoplasma malignum coli, non specificatum
Zlo}udni tumor debelog creva,neozna~en
153.9
C18.9
Maligna neoplazma rektosigmoidnog dela
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis
Zlo}udni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
154.0
C19
Maligna neoplasma rektuma
Neoplasma malignum recti
Zlo}udni tumor zadnjeg creva
154.1
C20
Maligna neoplasma anusa
Neoplasma malignum canalis analis
Zlo}udni tumor ~marnog kanala
154.2
C21.1
Maligna neoplazma jetre, prim.
Carcinoma hepatocellulare
Karcinom-rak jetrinih }elija
155.0
C22.0
Maligna neoplazma `u~ne kese
Neoplasma malignum vesicae felleae
Zlo}udni tumor `u~ne kese
156.0
C23
Maligna neoplazma glave pankreasa
Neoplasma malignum capitis pancreatis
Zlo}udni tumor glave gu{tera~e
157.0
C25.0
Maligna neoplazma pankreasa, neozna~eni deo
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum
Zlo}udni tumor gu{tera~e, neozna~en
157.9
C25.9
Maligna neoplazma peritoneuma, neozna~eno
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum
Zlo}udni tumor potrbu{nice, neozna~en
158.9
C48.2
Maligna neoplazma intest. trak. Neoznac. deo
Neoplasma malignum tr. Intest. non specificatum
Zlo}udni tumor crevnog puta, neozna~en
159.0
C26.0
Maligna neoplazma gastrointestin. tr. nedefinisano
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti
Zlo}udni tumor sistema za varenje, nedovoljno odredj. lokal.
159.9
C26.9
Maligna neoplazma kosti lobanje i lica
Nepolasma malignum ossim cranii et faciei
Zlo}udni tumor kostiju lobanje i lica
170.0
C41.0
Maligna neoplazma vezivnog i dr. mekog tk.
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi
Zlo}udni tumor perifernih `ivaca i autonomnog nervn. sist.
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius
Zlo}udni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva
171..
C47..
Maligna neoplazma ko`e usne
Neoplasma malignum cutis labii
Zlo}udni tumor ko`e usne
172.0
C44.0
Maligna neoplazma ko`e dr. i neozna~enih delova lica
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatum
Zlo}udni tumor ko`e drugih i neozna~enih delova lica
172.3
C44.3
Melanom ko`e
Melanoma malignum cutis
Melanom-crni zlo}udni tumor ko`e
172.
C43..
Maligna neoplasma lojnih i znojnih `lezdi
Nepolasma malignum cutis alius
Drugi zlo}udni tumor ko`e
C49.
173
C44
Maligna neoplasma dojke `ena, neozna~eno
Neoplasma malignum mammae, non specificatum
Zlo}udni tumor dojke, neozna~en
174.9
C50.9
Maligna neoplazma grlica materice,neozna~eno
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum
Zlo}udni tumor grlica materice, neozna~en
180.9
C53.9
Maligna neoplazma tela materice,drugo
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae
Zlo}udni tumor materice, neozna~enog dela
182.8
C55
Maligna neoplazma ovarijuma
Neoplasma malignum ovarii
Zlo}udni tumor jajnika
183.0
C56
Maligna neoplazma vulve ,NOS
Neoplasma malignum vulvae,NOS
Zlo}udni tumor stidnice
Maligna neoplazma prostate
Neoplazma malignum prostatae
Zlo}udni tumor kestenja~e
Maligna neoplazma testisa,NOS
Neoplasma malignum testis,NOS
Zlo}udni tumor semenika
184.4
C51.9
185
C61
186.9
C62.9
Maligna neoplazma mokra}ne be{ike ,NOS
Neoplasma malignum vesicae urinariae,NOS
Zlo}udni tumor mokra}ne be{ike
Maligna neoplazma bubrega ,izuzev karlice
Neoplasma malignum renis,pelvem renalem excludens
Zlo}udni tumur bubrega izuzev karlice
188.8
C67.9
189.0
C64
Maligna neoplazma oka
Neplasma malignum oculi,NOS
Zlo}udni tumor oka
190.9
C69.9
Maligna neoplasma mozga, NOS
Neplasma malignum cerebri,NOS
Zlo}udni tumor mozga ,NOS
191.9
C71.9
Maligna neoplazma tireoidne `lezde
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae
Zlo}udni tumor {titna `lezde
Maligna neoplazma hipofize
Neoplasma malignum hypophysis
Zlo}udni tumor hipofize
193
C73
194.3
C75.1
Maligna neoplazma bez ozna~ene lokalizacije
Neoplasma malignum sine loco specificato
Zlo}udni tumor bez ozna~ene lokalizacije
199
C80
Retikulosarkom
Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia
Drugi neozna~eni ne -Hodgkinovi limfomi
200.0
C85.7
Limfosarkom
Lymphosarcoma
Maligni tumor limfnog tkiva
200.1
C85.0
M.Hodgkin.NOS
M.Hodgkin NOS
Hodginova bolest NOS
201.9
C81.9
Multipli mijelom
Myeloma multiplex
Mijelom multiple lokalizacij
203.0
C90.9
Akutna limfoidna leukemija
Leucaemia lymphoblastica ac.
Akutna leukemija limfoblastnih }el.
204.0
C91.0
Hroni~na limfoidna leukemija
Leucaemia lymphocytuica chr.
Hron~na leukemija limfocita
204.1
C91.1
Neozna~ena limfoidna leukemija
Leucaemia lymphoides.NOS
204.9
C91.9
Akutna mijeloidna leukemija
Leucaemia myeloides ac.
205.0
C92.0
Hroni~na mijeloidna leukemija
Leucaemia myeloides chr.
205.1
C92.1
Leukemija cel. Neozna~enog tipa,NOS
Leucaemia ,NOS
208.9
C95.9
BENIGNI TUMORI (D10-D36)
Benigna neoplazma `eluca
Neoplasma benignum ventriculi
Dobro}udni tumor `eluca
211.1
D13.1
Benigna neoplazma kosti i zglobne hrskavice
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli
Dobro}udni tumor kosti i zglobne hrskavica
213
D16
Lipom
Neoplasma benignum lipomatosum
Dobro}udni tumor masnog tkiva
214
D17
Druga benigna neoplasma vezivnog idr.mekog tkiva
Neoplasma benignum textus connexivi et tex. conn. aliorum aliud
Drugi dobro}udni tumor vezivnog i dr mekih tkiva
215
D21
Benigna neoplazma ko`e
Neoplasma benignum cutis
Drugi dobro}udni tumor ko`e
216
D23
Naevus melanocysticus
Mlade`
D22
Benigna neoplazma dojke
Neoplasma benignum mammae
Dobro}udni tumor dojke
217
D24
Lejomiom materice
Leiomyoma uteri
Tumor glatkog mi{i}a materice
218
D25
Druge benigne neoplazme uterusa
Neoplasmata benigna uteri alia
Drugi dobro}udni tumori materice
219
D26
Benigna neoplazma jajnika
Neplasma benignum ovarrii
Dobro}udni tumor jajnika
220
D27
Benigna neoplazma drugih `enskih genitalnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum
Dobro}udni tumori drugih `enskih polnih organa
221
D28
Benigna neoplazma testisa
Neoplasma benignum testis
Dobro}udni tumor semenika
220.0
D29.2
Benigna neoplasma prostate
Neoplasma benignum prostatae
Dobro}udni tumor kestenja~e
222.2
D29.1
Benigna neoplasma bubrega
Neoplasma benignum renis
Dobro}udni tumor bubrega
223.0
D30.0
Benigna neoplasma oka
Neoplasma benignum oculli
Dobro}udni tumor oka
Benigna neoplasma mozga NOS
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,NOS
Dobro}udni tumor CNS
Hemangiom i limfangion
Haemangioma et lymohangioma loci non specificati
Tumor krvnih sudova i limfe neozna~ene lokalizacije
224
D31
225.9
D33.9
228
D18
BOLESTI @LEZDA SA UNUTRA[NJIM LU^ENJEM, ISHRANE I
METABOLIZMA (E00-E90)
Struma diff. Neozna~ena,endem.
Struma endemica NOS propter deficientiam iodi
NOS endemska gu{avost zbog nedostatka joda
240.9
E01.2
Struma nodosa NOS
Struma nodosa atonika,NOS
^vornovata netoksi~na gu{avost,NOS
241.9
E04.9
Tireotoksikosis-dif.gu{avost
Thyreotoxicosis cum struma diffusa
Pove}ana funkcija {titne `lezda sa gu{avo{}u
242.0
E05.0
Hypertireoidismus NOS
Hyperthyreoroxicosis NOS
Pove}ana funkcija {titne `lezde,NOS
242.9
E05.9
Hypotireoidismus NOS
Hypothyreoidismus,NOS
Smanjena funkcija {titne `lezde NOS
244.9
E03.9
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus ab insulino dependens
[e}erna bolest , insulinozavistan oblik
250
E10
Diabetes mellitus ad insulino independens
[e}erna bolest,insulinonezavistan oblik
E11
Diabetes mellitus malnutritionalis
[e}erna bolest kod pothranjenosti
E12
Diabetes mellitus alius , specificatus
Druga ozna~ena {e}erna bolest
E13
Diabetes mellitus ,NOS
[e}erna bolest ,NOS
E14
Catarakta diabetika
Cataracta diabetica
Siva mrena kod {e}erne bolesti
Gangrena diabetika
Angiopathia peripherica in morbis aliis
Oboljenja perifernih krvnih sudova
Hipoglikemi~ka koma
Coma hypoglicaemicum non diabeticum
Besvesno stanje zbog niskog nivoa {e}era u krvi bez {e}erne bolesti
250.4
H28.0
250.6
I79.2
251.0
E15
Hipoglikemija NOS
Hypoglycaemia alia
Sni`eni nivo {e}era u krvi,NOS
251.2
E16.2
Drugi poreme}aji pituitarne `lezde i drugi diencefalnoghipofiznog izvora
Morbi glanduae pituitariae alii
Druge bolesti hipofize(Dystrophia adiposogenitalis)
253.8
E23.6
Morbus Addison
Hypofunctio adrenocorticalis primaria
Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrezne `lezde
255.4
E27.1
Syndr. Waterhous-Friderichsen
Syndroma Waterhouse-Friderichsen
Syndroma adrenalis meningococcica
255.5
A39.1
Policisti~ni jajnik
Syndroma Stein-Leventhal(ovarii policystici)
Sindroma vi{ecisti~nog jajnika
256.4
E28.2
Ovarijalna disfunkcija,NOS
Dysfunctio ovarii,NOS
Poreme}aj funkcije jajnika,NOS
256.9
E28.9
Malnutricija, nutritivni marazam
Marasmus malnutritionalis
Te{ka energetska pothranjenost
261.0
E41
Proteinsko-kalori~na malnutricija, neozna~eno
Malnutritio proteinoenergeticam, nos
Proteinsko-energetska pothranjenost, neozna~ena
263.9
E46
Hipovitaminoze
Hypovitaminosis A, nos
Hipovitaminoza A, neozna~ena
Defitientia thiamini
Nedostatak tiamina
Pellagra
Bolest uzrokovana nedostatkom vit. PP, nijacina
Defitientia vitaminorum B aliorum
Nedostatak ostalih vitamina B grupe
Scorbut
Bolest uzrokovana nedostatkom vit. C
Rahitis
Hypovitaminosis D, nos
Bolesti uzrokovane nedostatkom vit. D
Hypovitaminosis E
Hypovitaminosis K
Giht, neozna~eni
Arthritis urica, nos
264-269
E50.9
E51
E52
E53
E54
E55
E55.9
E56.0
E56.1
274.9
M10.9
Poreme}aji te~nosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteze
Dehydratio et hypovolaemia
Smanjenje koli~ine vode i zapremine krvi
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii
Drugi poreme}aji te~nosti, elektrolita i kiselo-bazne ravnoteze
Gojaznost
Obesitas, nos
276..
E86
E87
278.0
E66.9
POREME]AJI IMUNITETA (D80-D89)
Poreme}aji imuniteta
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus
Smanjenje imuniteta sa predominantnim poreme}ajima antitela
Immunodeficientiae combinatae
Kombinovana smanjenja imuniteta
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis assoiata
Smanjenje imuniteta udru`eno sa ve}im defektima
Immunodeficientia variabilis communis
Op{te smanjenje imuniteta
Immunodeficientiae aliae
Druga smanjenja imuniteta
Disordines immunitatis alii
Drugi poreme}aji imuniteta
279..
D80
D81
D82
D83
D84
D89
BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA (D50-D77)
Hipohromna anemija
Anaemia sideropenica (hypochromatica)
Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvo`dja
280.0
D50
Perniciozna anemija
Anaemia perniciosa (deficientiam vit. B12)
Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vit. B12
281.0
D51
Akutna posthemoragi~na anemija
Anaemia posthaemorrhagica acuta
Akutna slabokrvnost posle krvarenja
285.1
D62
Anemija neozna~ena
Anaemia, nos
Slabokrvnost, neozna~ena
Defekti u koagulaciji, hemofilija
Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII
Haemophilia B propter deficientiam factoris IX
Defectus coagulationis alii
Poreme}aji zgru{avanja krvi uzrokovani nedostatkom ~inioca VIII, IX i drugi
285.9
D64.9
286..
D66
D67
D68
Henoch-schonlein-ova purpura
Purpura allergica (Henoch-Schonlein)
Alergijsko krvarenje ko`e
287.0
D69.0
Purpura simplex
Purpura simplex
Krvarenje ko`e uzrokovano smanjenjem broja krvnih plo~ica
287.2
D69.2
Trombocitopenija, neozna~ena
Thrombocytopenia, nos
Smanjenje broja krvnih plo~ica, neozna~eno
287.5
D69.6
Agranulocitoza
Agranulocytosis
Smanjenje broja granulocita
Policiemija sekundarna
Polycythaemia secundaria
Sekundarno pove}anje broja krvnih zrnaca
Hroni~ni limfadenitis
Lymphadenitis chronica non mesenterica
Hroni~no zapaljenje limfnih ~vorova, osim `lezda opornjaka
288.0
D70
289.0
D75.1
289.1
I88.1
Hipersplenizam
Hypersplenismus
Uve}ana slezina
289.4
D73.1
DU[EVNI POREME]AJI I POREME]AJI PONA[ANJA (F00-F99)
Senilna demencija, obi~an tip
Dementia, senilis
Demencija senilna
290.0
F03
Presenilna demencija
Dementia, praesenilis nos
Demencija presenilna
290.1
F03
Senilna demencija, depresivni ili paranoidni tip
Dementia, depressiva sive paranoides
Demencija, depresivna ili paranoidna
290.2
F03
Arterioskleroti~na demencija
Dementia vascularis
Vaskularna demencija
290.4
F01
Senilna demencuja, neozna~eno
Dementia senilis, nos
Demenija senilna, neozna~ena
290.9
F03
Delirujim tremens
Syndroma abstinentialis cum delirio (Delirium tremens)
Apstinencijalni sindrom sa delirijumom
291.0
F10.4
Alkoholi~arska demencija, neozna~eno
Dementia alcoholica NOS
Demncija alkoholi~arska, neozna~ena
291.2
F10.7
Shizofrena psihoza, obi~an tip
Schizophrenia simplex
Obi~na shizofrenija
295.0
F20.6
Shizofrena psihoza, hibefreni~ni tip
Schizophrenia hibephrenica
Hibefrena shizofrenija
295.1
F20.1
Shizofrena psihoza, katatoni~ni tip
Schizophrenia catatonica
Katatona shizofrenija
295.2
F20.2
Shizofrena psihoza, paranoidni tip
Schizophrenia paranoides
Paranoidna shizofrenija
295.3
F20.0
Latentna shizofrenija
Schizophrenia latens
295.5
F21
Shizofrenija, neozna~ena
Schizophrenia, NOS
295.9
F20.9
Mani~no-depresivna psihoza, mani~nog tipa
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum
Afektivno bipolarno du{evno obeljenje, manijska epizoda bez psihoti~kih simptoma
Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum
Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze
296.0
F31.1
Mani~no-depresivna psihoza, depresivni tip
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati
Afektivno du{evno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus
majoris
Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epiz. bez psihoti~kih simpt.
Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
Afektivno bipolarno du{evno obolj., te{ka depresijska epizoda sa simpt. psihoze
296.1
F31.3
Mani~no-depresivna psihoza, druga i neozna~ena
Psychosis afectiva bipolaris, NOS
Afektivno bipolarno du{evno oboljenje, neozna~eno
296.6
F31.9
Afektivna psihoza, NS; melanholija
Disordo thymiacus (affectivus), NOS
Poreme}aj raspolo`enja (afekta), neozna~en
F31.2
F31.4
F31.5
296.9
F39
Paranoja
Paranoia
Sumanuto du{evno oboljenje
297.1
F22.0
Parafrenija
Paraphrenia (tarda)
Parafrenija
297.2
F22.0
Paranoidna psihoza, NS
Psychosis paranoides persistens, NOS
Stalno sumanuto du{evno oboljenje, neozna~eno
Psychosis paranoides
297.9
F22.9
Akutna paranoidna reakcija
Reactio paranoides
Akutna sumanuta reakcija
298.3
F23.3
Reaktivna depresivna psihoza
Psychosis depressiva reactiva
298.0
F33.3
Neozna~ena psihoza
Psychosis NOS
Neozna~eno du{evno oboljenje
F22.0
298.9
F29
Infantilni autizam
Autismus puerilis
De~ji autizam
299.0
F84.0
De~ja psihoza, neozna~ena
Psychosis infantilis
299.9
F84.0
Anksiozna neuroza (reakcija)
Neurosis anxiotica (Reactio anxioticus)
300.0
F41.1
Histerija
Hysteria
300.1
F44
Fobija
Agarophobia
Strah od trgova, otvorenog prostora
Phobia specifica (separata)
Specifi~na (izolovana) fobija
300.2
F40.0
Phobia NOS
Fobija, neozna~ena
F40.9
Neuroti~na depresija
Neurosis depressiva
300.4
F34.1
Neurastenija
Neurasthenia
Nervni zamor
300.5
F48.0
Hypohondria
Disordo hypochondrialis
Hipohondria - hipohondrijski poreme}aj
300.7
F45.2
Neuroza , Psihoneurosa NOS
Disordo neuroticus NOS
Neurotski poreme}aj neozna~en
300.9
F48.9
F40.2
Poreme}aji li~nosti
Disordines personae specifici
Specifi~ni poreme}aji li~nosti
301
F60
Paranoidni poreme}aj li~nosti
Disordo personae paranoides
Paranoidni poreme}aj li~nosti
301.0
F60.0
Shisoidni poreme}aj li~nosti
Disordo personae schizoides
Shizoidni poreme}aj li~nosti
301.2
F60.1
Poreme}aj li~nosti sa predominant. manif. socijopatije i asocijalnim manif.
Disordo personae dissocialis
Disocijalni poreme}aj li~nosti
301.7
F60.2
Eksplozivni poreme}aj li~nosti
Disordo personae smotionalis instabilis
Emocionalni nestabilni poreme}aj li~nosti
301.3
F60.3
Histeri~ni poreme}aj li~nosti
Disordo personae histrionicus
Teatralni poreme}aj li~nosti
301.5
F60.4
Anankasti~ni poreme}aj li~nosti
Disordo personae anankasticus
Anankasti~ki poreme}aj li~nosti
301.4
F60.5
Afektivni poreme}aj li~nosti
Disordo personae anxiosus(evitans)
Anksiozni(izbegavaju}i) poreme}aj li~nosti
301.1
F60.6
Astene~ni poreme}aj li~nosti
Disordo personae dependens
Poreme}aj li~nosti u sferi zavisnosti
301.6
F60.7
Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti
Disordo personae valius alius, specificus
Drugi ozna~eni poreme}aji li~nosti
301.8
F60.8
Drugi neozna~eni poreme}aji li~nosti
Disordo personae,NOS
Poreme}aji li~nosti NOS
301.9
F60.9
Hroni~ni alkoholizam, ak. alkoholi~na pijanost (sindrom zavisn. od alkohola)
Alcoholismus chronicus (Syndroma dependeniae)
Hroni~ni alkoholizam (Sindrom zavisnosti)
303.0
F10.2
Akutna intoksikacija alkoholom
Alcoholitas acuta, Intoxicaio pathologica alcoholica
Akutno trovanje alkoholom
305.0
F10.0
Neuroze sa respirat., kardiovask., gastrointest. I genitourinar. manifest.
Dysfunctio somatoformis autonoma, Syndroma Da Costa
Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema
306.2
F45.3
Anpexia nervosa
Anorexia nervosa
Neurotski gubitak apetita
307.1
F50.0
Enuresis
Enuresis non organica
Nevoljno umokravanje, neorgansko
307.6
F98.0
Encopresis
Encopresis non organica
Nevoljno ispustanje stolice
307.7
F98.1
Psihalgija: glavobolja, krstobolja
Disordo doloris somatoformis permanens
Stalan somatoformni bol
307.8
F45.4
Neurosis situaionem-akutna reakcija na stres
Reactio stressogenes acuta
Akutna reakcija na stres
308.9
F43.0
Postkontuzionalni sindrom (encefalopatija)
Syndroma post contusionem (encephalopathia)
Postkontuzionalni sindrom
310.2
F07.2
Du{evna zaostalost
Retardatio mentalis levis
Laka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis moderata
Umerena du{evna zaostalost
Retardatio mentalis gravis
Te{ka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis profunda
Duboka du{evna zaostalost
Retardatio mentalis alia
Druga du{evna zaostalost
Retardatio mentalis, NOS
Du{evna zaostalost, neozna~ena
Kleptomanija
Cleptomania
Patolo{ka sklonost kradji
Retardatio psihomot.-poreme}aj u razvoju neozna~eno
Disordo evolutionis psychicae, NOS
Poreme}aj psihi~kog razvoja, neozna~en
317-319
F70..
F71..
F72..
F73..
F78..
F79..
312.2
F63.2
315.9
F89
BOLESTI NERVNOG SISTEMA(G00-G99)
Meningokokni meningitis (036.0)
Meningitis meningococcica (A39.0†)
Zapaljenje mo`danica uzrokovan meningokokom
Meningitis virusni, neozna~en (047.9)
Meningitis in morbis viralibus aliis
Zapaljenje mo`danica u drugim bolestima uzrokovanim virusima
Encefalitis, mijelitis I encefalomijelitis
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis
Zapaljenje mozga, ki~mene mo`dine i mozga sa zapaljenjem ki~mene mo`dine
Encephalitis, myelitis et encephalomyelitis in morbus aliis
Zapaljenje mozga, ki~mene mo`d. i mozga sa zapalj. ki~mene mo`d. u dr.bolestima
Parkinsonovo oboljenje, Paralysis agitans
Morbus Parkinson, Paralysis agitans
320.5
G01*
321.7
G02.0*
323..
G04..
G05.*
332.0
G20
Friedreichova ataksija
Ataxia Friedreich
334.0
G11.1
Progresivna muskularna atfofija
Atrophia musculorum spinalis progressiva
335.2
G12.2
Multipla skleroza
Sclerosis multiplex
Vi{ezavisna skleroza
Hemiplegija, neozna~ena
Hemiplegia, NOS
Jednostrana paraliza-oduzetost, neozna~ena
340.0
G35
342.9
G81.1
Diplegija
Diplegia spastica, Morbus Little
Spasti~ka (gr~evita) paraliza obe ruke ili noge
343.0
Paraplegija (donja), neozna~ena
Paraplegia (inferior) NOS
Simetri~na paraliza donjih udova, neozna~ena
344.1
G82.2
Epilepsija-Petit mal
Petit mal,NOS (sine grand mal)
Mali epilepsijski napad, neozna~en-bez velikog napada
345.0
G40.7
Epilepsija-Grand mal
Grand mal, NOS (cum sive non petit mal)
Veliki epilepsijski napad, neozna~en-sa malim napadom ili bez njega
345.1
G40.6
Obi~na migrena
Migraena simplex (sine aura)
Obi~na migrena, bez aure
346.1
G43.0
Encefalopatija, neozna~ena
Encephalopathia, NOS
Oboljenje mozga, neozna~eno
348.3
G93.4
Neuralgija Trigeminusa
Neuralgia nervi trigemini
Bol u napadima V lobanjskog `ivca
350.1
G50.0
Paraliza facijalisa (Bellova paraliza)
Paralysis nervi facialis
Oduzetost `ivca lica
351.0
G51.0
O{te}enje facijalisa, neozna~eno
Disordo nervi facialis, NOS
Poreme}aj `ivca lica, neozna~en
351.9
G51.9
Lezije brahijalnog pleksusa
Plexopathia brachialis
Oboljenje spleta `ivaca ruke
353.0
G54.0
Polineuropatija, neozna~ena
Polyneuropathia, NOS
Oboljenje `ivaca, NOS
357.9
G62.9
Myastenia gravis
Myasthenia gravis
Te{ka miastenija
358.0
G70.0
BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00-H59)
Odljubljenje retine sa defektom retine
Ablatio retinae cum ruptura
Odlubljenje mre`nja~e sa rascepom
361.0
H33.0
Retinalna mikroembolija
Mikroembolia arteriae retinae
Mikroembolija arterije retine
362.3
H34.2
Fokalni horioretinitis
Chorioretinitis focalis
Zarisno zapaljenje sudovnja~e i mre`nja~e
363.0
H30.0
Akutni i subakutni iridociklit
Iridocyclitis acuta et subacuta
Akutno i subacutno zapaljenje du`ice i zrakastog tela
364.0
H20.0
Hroni~ni iridociklit
Iridocyclitis chronica
Hroni~no zapaljenje du`ice i zrakastog tela
364.1
H20.1
Glaukom, neozna~en
Glaucoma, NOS
Zelena mrena, neozna~ena
365.9
H40.9
Apsolutni glaukom
Glaucoma absolutum
Degenerativna stanja jabu~ice oka
360.4
H44.5
Congenitalni glaukom
Glaucoma congenitum
Urodjena zelena mrlja
743.2
Q15.0
Senilna katarakta
Cataracta senilis
Siva mrlja - stara~ko zamu}enje so~ivo
366.1
H25
Traumatska katarakta
Cataracta traumatica
Siva mrlja uzrokovana povredom
366.2
H26.1
Sekundarna katarakta
Cataracta complicata
Komplikovana siva mrlja
366.3
H26.2
Hipermetropija
Hypermetropija
Dalekovidnost
367.0
H52.0
Miopija
Myopia
Kratkovidost
367.1
H52.1
Astigmatismus
Astigmatismus
Astigmatizam
367.2
H52.2
Presbiopija
Presbyopia
Stara~ka dalekovidost
367.4
H52.4
Drugi superficijalni keratitis bez konjunktivita
Keratitis superficialis alia,sine conjunctivitide
Drugo povr{in{ko zapaljenje ro`nja~e,bez zapaljenja ve`nja~e
370.2
H16.1
Ulkus kornee
Ulcus corneae
Grizlica ro`nja~e
370.0
H16.0
Keratokonjunktivitis NOS
Keratoconjunctivitis
Zapaljenje ro`nja~e i ve`nja~e
370.4
H16.2
Keratitis intersticialis
Keratitis profunda interstitialis
Duboko zapaljenje ro`nja~e
370.5
H16.3
Conjunctivitis ac.
Conjunctivitis ac. NOS
Akutno zapaljenje ve`nja~e oka,NOS
372.0
H10.3
Conjunctivitis chr.
Conjunctivitis chr.
Hroni~no zapaljenje ve`nja~e oka
372.1
H10.4
Blepharoconjunktivitis
Blepharoconjunctivitis
Zapaljenje ruba o~nog kapka i ve`nja~e oka
372.2
H10.5
Pterygium
Pterygium
Krilasta navlaka
372.4
H11.0
Blepharitis
Blepharitis
Zapaljenje ivice kapka oka
373.0
H01.0
Chordeolum
Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae
^mi~ak i druga duboka zapaljenja kapaka oka
373.1
H00.0
Chalazion
Chalazion
Tvrdo zrno u kapku oka
373.2
H00.1
Dakriocistitis akutni
Dacrycystitis acuta, NOS
Akutno zapaljenje suznih puteva
375.3
H04.3
Dakriocistitis hroni~ni
Dacryocystitis chronica
Hroni~no zapaljenje suznih puteva
373.4
H04.4
Egzostoza orbite
Exostosis orbitae
Egzostoza duplje oka
376.4
H05.3
Atrofija optikusa
Atrophia nervi optici
Usahlost vidnog `ivca
377.1
H47.2
Papilitis optikusa
Papillitis optica
377.3
H46
Strabizam, neozna~eni
Strabismus, NOS
Razrokost, neozna~ena
378.9
H50.9
Skleritis i episkleritis
Scleritis
Zapaljenje beonja~e
Episcleritis
Povr{in{ko zapaljenje beonja~e
379.0
H15.0
H15.1
BOLESTI UVA I MASTOIDNOG NASTAVKA (H60-H95)
Otitis externa, neozna~eno
Otitis externa, NOS
Zapaljenje spolja{njeg uva, neozna~eno
380.9
H60.9
Cerumen obturans
Cerumen obturans
^ep od usne masti u spoljasnjem usnom kanalu
380.4
H61.2
Otitis media acuta serosa
Otitis media serosa acuta
Akutno serozno zapaljenje srednjeg uva
381.0
H65.0
Hroni~ni serozni otitis media
Otitis media serosa chronika
Hroni~no serozno zapaljenje srednjeg uva
381.1
H65.2
Drugi i neozna~eni hroni~ni nesupurativni otitis media
Otitis media non suppurativa chronica NOS
Hroni~no negnojno zoapaljenje srednjeg uva, neozna~eno
381.3
H65.4
Otitis media, neozna~en
Otitis media, NOS
Zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno
381.4
H66.9
Akutni supurativni otitis media
Otitis media suppurativa acuta
Akutno gnojno zapaljenje srednjeg uva
382.0
H66.0
Hroni~ni supurativni otitis media (tubotimpanalni, benigni)
Otitis media tubotympanica suppurativa chronica (benigna)
Hroni~no tubotimpani~ko gnojno zapaljenje srednjeg uva
382.1
H66.1
Neozna~eni hroni~ni supurativni otiti media
Otitis media suppurativa chronica NOS
Hroni~no gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno
382.3
H66.3
Neozna~eni supurativni otitis media
Otitis media suppurativa, NOS
Gnojno zapaljenje srednjeg uva, neozna~eno
382.4
H66.4
Akutni mastoiditis
Mastoiditis acuta
Akutno zapaljenje mastoidnog nastavka
383.0
H70.0
Hroni~ni mastoiditis
Mastoiitis chronica
Hronino zapljenje mastoidnog nastaka
383.1
H70.1
Perforacija bubne opne
Perforatio membranae tympani
Otvor bubne opne
384.2
H72
Timpanoskleroza
Tympanosclerosis
Skleroza bubne opne i bubne duplje
385.0
H74.0
Menierova bolest
Morbus Meniere
386.0
H81.0
Otogeni vertigo, periferna vrtoglevica, druga i neozna~ena
Vertigo periferica alia
Druga periferna vrtoglavica
386.1
H81.3
Otoskleroza, neozna~ena
Otosclerosis, NOS
Skleroza unutra{njeg uva
387.9
H80.9
Iznenadni gubitak sluha, neozna~eno (laesio n. cochlearis)
Surditas idiopathica acuta
Naglo nastala samopojavna gluvo}a
388.2
H91.2
Tinnitus
Tinnitus
Zujanje u uvu
388.3
H93.1
Oboljenja akustikusa (neuritis,degeneraja)
Degeneratio nervi acustici
Degenerativne promene slu{nog `ivca
388.5
H93.3
Otorrhoea
Otorrhoea
Curenje iz uva
388.6
H92.1
Otalgija
Otalgia
Bol u uvu
388.7
H92.0
Neozna~ena gluvo}a
Surditas, NOS
389.9
H91.9
BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (I00-I99)
Reumatska groznica bez pomena o oboljenju srca
Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis
Reumatska groznica bez promena na srcu
390.0
I00
Reumatska groznica sa oboljenjem srca, neozna~eno
Morbus cordis rheumaticus acutus, NOS
Akutna reumatska bolest srca, neozna~eno
391.9
I01.9
Reumatska mitralna stenoza
Stenosis mitralis
Su`enje levog venskog otvora
394.0
I05.0
Reumatska mitralna insuficijencija
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica
Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
394.1
I05.1
Reumatska aortna stenoza
Stenosis aortae rheumatica
Reumatsko su`enje aorte
395.0
I06.0
Reumatska aortna insufcijencija
Insufficientia aortae rheumatica
Reumatska nedovoljna funkcija aorte
395.1
I06.1
Oboljenja mitralnih i aortnih valvula(reumatska ili ne)
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae
Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca
396.0
I08.0
Esencijalna hipertenzija
Hypertensio arterialis essentialis(primaria)
Povi{en krvni pritisak , neozna~enog porekla(maligno i benigno)
401.0
I10
Hipertenzivno oboljenje srca NOS
Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis
Bolest srca kod povi{enog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca
Incompensatio cordis hypertensiva
Slabost srca kod povi{enog krvnog pritiska
402.9
I11.9
Hipertenzivno oboljenje bubrega
Hypertensio renalis cum insufficiencia renis
Povi{en krvni pritisak bubre`nog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega
Hypertensio renalis sine insufficientia renalis
Povi{en krvni pritisak bubre`nog poekla bez nedovoljne funkcije bubrega
403
I12.0
I11.0
I12.9
Hipertenzivno oboljenje srca i bubrega NOS
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus ,NOS
Bolesti srca i bolesti bubrega uzrokovana povi{enim krvnim pritiskom, NOS
404.9
I13.9
Akutni infarkt miokarda
Infarctus myocardii acutus
Izumiranje tkiva srca
410.0
I21..
Infarctus myocardii recidivus acutus
Ponovljen akutni infarkt srca
I22..
Koronarna insuficijencija (akutna i subakutna)
Insufficientia coronaria
411.0
I24.8
Preinfarktni sindrom
Syndroma praeinfarctica
411.0
I20.0
Status.post infarctum. myocardi
Stanje posle infarkta mi{i}a srca
I24.1
Infarctus myocardi antea
Raniji infarkt mi{i}a srca
I25.2
Angina pectoris, Stenokardija
Angina pectoris, Stenocardia
Stezanje u grudima
413.0
I20.8
Koronarna ateroskleroza
Atherosclerosis coronaria
414.0
I25.1
Hroni~no ishemi~no oboljenje srca, neozna~eno
Morbus cordis icshaemicus chronicus, NOS
414.9
I25.9
Akutno pulmonalno srca
Cor pulmonale acutum
415.0
I26.0
Pulmonalna embolija
Embolia pulmonis (sine cordi pulmonali acuto)
Za~epljenje krvnih sudova plu}a (bez akutnih smetnji srca)
415.1
I26.9
Hroni~no pulmonalno srce, neozna~eno
Cor pulmonale (chronicum) NOS
416.9
I27.9
Akutni neozna~eni perikarditis
Pericarditis acuta, NOS
Akutno zapaljenje kese srca, neozna~eno
420.9
I30.9
Akutni miokarditis, neozna~eni
Myocarditis acuta, NOS
Akutno zapaljenje mi{i}a srca, neozna~eno
422.9
I40.9
Nereumatsko oboljenje mitralnih valvula
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici
Nereumatske bolesti mitralnog zaliska
424.0
I34..
Nereumatsko oboljenje aortnih valvula
Morbi valvulae aortae non rheumatici
Nereumatske bolesti aortnog zaliska
424.1
I35..
Kardiomiopatija sekundarna, neozna~ena
Cardiomyophatia, NOS
Oboljenje mi{i}a srca, neozna~eno
425.9
I42.9
Atrioventrikularni blok, neozna~en
Block atrioventricularis allus et NOS
Drugi i neozna~eni prekomorsko-komorski zastoj
426.1
I44.3
Drugi blok leve grane
Block fasciculi sinistri, NOS
Zastoj levog snopa, neozna~en
426.3
I44.7
Blok desne grane
Block fasciculi dextri
Zastoj desnog snopa
426.4
I45.0
Sr~ani blok, neozna~en
Disordo conductionis, NOS
Sprovodni poreme}aj, neozna~en
426.9
I45.9
Paroksizmalna supravenrikularna tahikardija
Tachycardia supravenricularis paroxysmalis
Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca
427.0
I47.1
Paroksizmalna ventrikularna tahikardija
Tachycardia ventricularis paroxysmalis
Komorni napadi ubrzanog rada srca
427.1
I47.2
Paroksizmalna tahikardija, neona~ena
Tachycardia paroxismalis, NOS
Napad ubrzanog rada srca, neozna~en
427.2
I47.9
Ekstrasistolije
Extrasystolae atriales
Extrasystolae supraventricularis
Pretkomorni poreme}aji ritma
Extrasystolae nodalis
Nodusni poreme}aj ritma srca
Extrasystolae ventricularis
Komorni poreme}aj ritma srca
Extrasystolae alia, NOS
Drugi poreme}aj ritma srca, neozna~en
427.6
I49.0
I49.1
I49.2
I49.3
I49.4
Aritmija, neozna~eno
Arrhytmia cordis, NOS
Poreme}aj ritma srca. Neozna~en
427.9
I49.9
Subarahnoidalno krvarenje
Haemorrhagia subarachnoidalis
Krvarenje ispod pau~inaste mo`danice
430.0
I60
Intracerebralno krvarenje
Haemorrhagia cerebri
Krvarenje u mozgu
431.0
I61
Neozna~ena intrakranijalna hemoragija
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), NOS
Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neozna~eno
432.9
I62.9
Embolija bazilarne arterije
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis
Zapu{enje arterije baze mozga i su`enje arterije baze mozga
433.0
I65.1
Embolija precerebralne arterije, neozna~eno
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, NOS
Zapu{enje premo`dane arterije i su`enje premo`dane arerije, neozna~eno
433.9
I65.9
Cerebralna tromboza
Cerebralna embolija
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu
Zapu{enje arterije mozga i su`enje arterije mozga bez infarkta mozga
434.0
434.1
I66
Cerebralni infarkt, neozna~en
Infarctus cerebri,NOS
Infarkt mozga, neozna~en
434.9
I63.9
Akutna cerebrovaskularna insuficijencija
Inssuficientia cerebrovascularis acuta, NOS
435.0
I67.8
Apoplexia
Apoplexia cerebri et haemorrhagia sive infarctus NOS
Mo`dana kap,neozna~ena kao krvarenje ili infarkt mozga
436.0
I64
Cerebralna ateroskleroza
Atherosclerosis cerebri
Zakre~avanje krvnih sudova mozga
437.0
I67.2
Hipertenzivna encefalopatija
Encephalopathia hypertensiva
Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom
437.2
I67.4
Generalizovana i neozna~ena ateroskleroza (endarteritis obliterans)
Atherosclerosis generalisata, NOS
Difuzna ateroskleroza arterija, neozna~ena
440.9
I70.9
Raynaudov sindrom (bolest)
Syndroma Raynaud (morbus)
443.0
I73.0
Thromboangitis obliterans (Burgerova bolest)
Thromboangiitis obliterans (Buerger)
Buergerova bolest
443.1
I73.1
Akroparestezija, Akrocijanoza
Acrocyanosis, Acroparaesthesia
443.8
I73.8
Claudicatio intermitens
Claudicatio intermittens
443.9
I73.9
Embolija i tromboza neozna~enih arterija
Embolia arteriae et thrombosis arteriae NOS
Za~epljenje arterije i stvaranje krvnog ugru{ka neozna~ene arterije
444.9
I74.9
Hereditarna hemoragi~na teleangiektazija
Morbus Rendu-Osler-Weber (Teleangiectasia haemorrhagica hered.)
Urodjeno pro{irenje krvnih kapilara
448.0
I78.0
Flebitis i tromboflebitis povr{nih sudova donjih ekstremiteta
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis
Zapaljenje povr{in{ke vene i zapaljenje povr{in{ke vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka
451.0
I80.0
Flebitis i tromboflebitis dubokih sudova donjih ekstremiteta
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda
Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugru{ka u dubokim venama nogu
451.1
I80.2
Flebitis i tromboflebitis donjih ekstremiteta, neozna~eno
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, NOS
Neozna~eno zapaljenje vena i zapaljenje vena sa stvaranjem krvnog ugru{ka u nozi
451.2
I80.3
Flebitis i tromboflebitis neozna~ene lokalizacije
Phlebitis et thrombophlebitis, NOS
Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugru{ka, neozna~eno
451.9
I80.9
Ulcus cruris
Varices extremitatis inferioris cum ulcere
Pro{irene vene noge sa grizlicama
454.0
I83.0
Varices cruris sa zapaljenjem
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione
Pro{irene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva
454.1
I83.1
Varices cruris neozna~eno
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione
Pro{irene vene nogu bez grizlice ili zapaljenja okolnog tkiva
454.3
I83.9
Unutra{nji hemoroidi, bez pomena komplikacije
Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione
Unutra{nji {uljevi bez komplikacija
455.0
I84.2
Spoljni hemoroidi, bez pomena komplikacije
Haemorrhoides externae (ani) sine complicatione
Spolja{nji {uljevi bez komplikacija
455.3
I84.5
Nespecifikovani hemoroidi, bez spomena komplikacije
Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae
[uljevi bez komplikacija, neozna~eni
455.6
I84.9
Varices ezofagusa bez krvarenja
Varices oesophagi sine haemorrhagia
Pro{irene vene jednjaka bez krvarenja
456.1
I85.3
Variko~ela
Varicocele (Varices scroti)
Pro{irene vene mo{nica
456.4
I86.1
Hipotenzija arterijska, neozna~ena
Hypotensio arterialis, NOS
Nizak krvni pritisak, neozna~en
458.9
I95.9
BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00-J99)
Akutni nazofaringitis, rinitis akutni
Nasopharyngitis acuta, Rhinitis acuta
Akutno zapaljenje nosnog dela `drela, nosa
460.0
J00
Akutni maksilarni sinuzitis
Sinusitis maxillaris acuta
Akutno zapaljenje sinusa gornje vilice
461.0
J01.0
Frontalni akutni sinusitis
Sinusitis frontalis acuta
Akutno zapaljenje sinusa ~ela
461.1
J01.1
Akutni pansinusitis
Pansinusitis acuta
Akutno zapaljenje svih sinusa
461.8
J01.4
Akutni sinusitis, neozna~eno
Sinusitis acuta, NOS
Akutno zapaljenje sinusa, neozna~eno
461.9
J01.9
Akutni faringitis
Pharyngitis acuta, NOS
Akutno zapaljenje `drela, neozna~eno
462.0
J02.9
Akutni tonzilitis
Tonsillitis acuta, NOS
Akutno zapaljenje krajnika, neozna~eno
463.0
J03.9
Akutni laringitis
Laryngitis acuta
Akutno zapaljenje grkljana
464.0
J04.0
Akutni traheitis
Tracheitis acuta
Akutno zapaljenje du{nika
464.1
J04.1
Akutni laringotraheitis
Laryngotracheitis acuta
Akutno zapaljenje grkljana i du{nika
464.2
J04.2
Akutni laringofaringitis
Laryngopharyngitis acuta
Akutno zapaljenje grkljana i `drela
465.0
J06.0
Infectio respiratoria superior acuta, NOS
Akutna infekcija gornjeg dela puta za disanje
J06.9
Akutni bronhitis
Bronchitis acuta, NOS
Akutno zapaljenje du{nica, neozna~eno
466.0
J20.9
Iskrivljenost pregrade nosa
Deviatio septi nasi
470.0
J34.2
Polip nazalne {upljine
Polypus cavi nasi
471.0
J33.0
Drugi polipi sinusa
Polypus sinus alius
471.8
J33.8
Hroni~ni rinitis
Rhinitis chronica
Hroni~na kijavica
472.0
J31.0
Hroni~ni faringitis
Pharyngitis chronica
Hroni~no zapaljenje `drela
472.1
J31.2
Hroni~ni nazofaringitis
Nasopharyngitis chronica
Hroni~no zapaljenje nosnog dela `drela
472.2
J31.1
Hroni~ni maksilarni sinuzitis
Sinusitis maxillaris chronica
Hroni~no zapaljenje sinusa gornje vilice
473.0
J32.0
Hroni~ni frontalni sinuzitis
Sinusitis frontalis chronica
Hroni~no zapaljenje sinusa ~ela
473.1
J32.1
Pansinuzitis hroni~ni
Pansinusitis chronica
Hroni~no zapaljenje svih sinusa
473.8
J32.4
Hroni~ni sinuzitis, neozna~eno
Sinusitis chronica, NOS
Hroni~no zapaljenje sinusa, neozna~eno
473.9
J32.9
Hroni~ni tonzilitis
Tonsillitis chronica
Hroni~no zapaljenje krajnika
474.0
J35.0
Hypertrophia tonsillarum
Pove}anje krajnika
J35.1
Hipertrofija tonzila i adenoida
Hypertrophia tonsillarum et vegetationum adenoidum
Pove}anje krajnika i tre}eg krajnika
474.1
J35.3
Adenoidne vegetacije
Vegetationes adenoidas
Tre}i krajnik
474.2
J35.2
Peritonzilarni apsces
Abscessus peritonsillaris
Zagnoj oko krajnika
475.0
J36
Hroni~ni laringitis
Laryngitis chronica
Hroni~no zapaljenje grkljana
476.0
J37.0
Hroni~ni laringotraheitis
Laryngotracheitis chronica
Hroni~no zapaljenje grkljana i du{nika
476.1
J37.1
Alergijski rinitis neozna~enog uzroka
Rhinitis allergica, NOS
Alergijska kijavica, neozna~ena
477.9
J30.4
Retrofaringealni apsces
Abscessus retropharyngicus et parapharyngicus
Zagnoj iza `drele i iza `drela
478.2
J39.0
Polip glasne zice ili larinksa
Polypus plicae vocalis et laryngis
Polip glasnice i grkljana
478.4
J38.1
Noduli plicarum vocalium
^vori}i glasnica
J38.2
Edem larinksa
Oedema laryngis
Otok grkljana
478.6
J38.4
Virusna pneumonija, neozna~ena
Pneumonia viralis, NOS
Zapaljenje plu}a uzrokovano virusom, neozna~eno
480.9
J12.9
Pneumokokna pneumonija
Pneumonia pneumococcica
Zapaljenje plu}a, uzro~nik Streptococcus pneumoniae
481.0
J13
Bakterijska pneumonija, neozna~ena
Pneumonia bacterialis, NOS
Zapaljenje plu}a, neozna~eno
482.9
J15.9
Bronhopneumonija neozna~enog uzroka
Bronchopneumonia, NOS
Zapaljenje du{nica i plu}a, neozna~eno
485.0
J18.0
Pneumonia neozna~enog uzroka
Pneumonia, NOS
Zapaljenje plu}a, neozna~eno
486.0
J18.9
Grip sa pneumonijom
Influenza cum pneumonia, virus non identificatum
Grip sa zapaljenjem plu}a, virus neidentifikovan
487.0
J11.0
Grip sa drugim respiratornim manifestacijama
Influenza cum symptomatis respiratoriis aliis, virus non identificatum
Grip sa drugim disajnim smetnjama
487.1
J11.1
Grip sa drugim manifestacijama
Influenza cum symptomatis aliis, virus non identificatum
Grip sa drugim smetnjama, virus neidentifikovan
487.8
J11.8
Bronchitis, neozna~en kao akutni ili hroni~ni
Bronchitis, non specificata
Zapaljenje du{nica, neozna~eno
490.0
J40
Hroni~ni bronhitis, obi~ni-katar
Bronchitis simplex chronica
Obi~no hroni~no zapaljenje du{nica
491.0
J41.0
Mukopurulentni hroni~ni bronhitis
Bronchitis mucopurulenta chronica
Sluzno-gnojno hroni~no zapaljenje du{nica
491.1
J41.1
Opstruktivni hroni~ni bronhitis
Bronchitis obstructiva chronika, NOS
Hroni~no opstruktivno zapaljenje du{nica
491.2
J44.8
Hroni~ni bronhitis, neozna~eno
Bronchitis chronica, NOS
Hroni~no zapaljenje du{nica, neozna~eno
491.9
J42
Emfizem
Emphysema pulmonum
Naduvenost plu}a
492.0
J43
Astma utvrdjenog uzroka i decjeg doba
Asthma bronchiale allergicum
Alergijska astma
Asthma bronchiale non alergicum
Nealergijska astma
Asthma mixtum
Me{ovita astma
493.0
J45.0
J45.1
J45.8
Astma, neozna~ena, Bronhitis alergijski
Asthma, NOS
Bronchitis allergica NOS
Status asthmaticus
Produ`en napad astme
493.9
J45.9
J45.0
J46
Bronhiektazije
Bronchiectasia
Ograni~eno pro{irenje du{nica
494.0
J47
Hroni~na opstrukcija respiratornih puteva, neklasifikovana na dr. mestu
Morbus pulmonis obstructivus chronicus, NOS
Hroni~na opstruktivna bolest plu}a, neozna~ena
496.0
J44.9
Antrakoza, Antrakosilikoza (Pneumokonioza kopaca uglja)
Pneumoconiosis (Anthracosis, Anthracosilicosis)
Profesionalna bolest plu}a uzrokovana udisanjem ~estica pra{ine
500.0
J60
Silikoza-Pneumokonioza izazvana udisanjem silicijumdioksida ili silikata
Pneumoconiosis silicotica
502.0
J62
Pneumokonioza, neozna~ena
Pneumoconiosis, NOS
505.0
J64
Azbestoza
Asbestosis
Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbesnih ~estica i drugih mineralnih vlakana
501.0
J61
Siderosis
Pneumokonioza uzrokovana pra{inom gvo`dja
J63.4
Oedema pulmonis (acutum)
Otok plu}a
J81
Pyothorax
Gnojenje u grudnom kosu
J86
Pleuritis bez eksudata
Pleuritis
Zapaljenje poplu}nice
511.0
R09.1
Neozna~eni pleuralni izliv-eksudativni
Effusio pleuralis
Izliv u poplu}nicu
Effusio pleuralis in morbis aliis
Izliv u poplu}nicu u drugim bolestima
511.9
J90
Pneumotoraks
Pneumothorax
Vazduh u slobodnom prostoru poplu}nice
512.0
J93..
J91*
Apsces plu}a
Abscessus pulmonis
Zagnoj plu}a
513.0
J85.2
Plu}na kongestija i hipostaza
Pneumonia hypostatica, NOS
Zapaljenje plu}a usled staze, neozna~eno
514.0
J18.2
Ciroza i fibroza plu}a
Pneumoniae interstitiales cum fibrosi, aliae
Druga zapaljenja potpornog tkiva plu}a sa fibrozom
515.0
J84.1
Fibrothorax
Fibroza prostora poplu}nice
J94.1
Haemothorax
Krv u slobodnom prostoru
J94.2
Hydrothorax
Te~nost u slobodnom prostoru poplu}nice
J94.8
Morbus pleurae, NOS
Bolest poplu}nice, neozna~eno
J94.9
Plu}na insuficijencija kao posledica traume i hiru{ke intervencije
Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem
Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije grudnog ko{a
Insuffitientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem
Akutna nedovoljna funkcija plu}a posle operacije van grudnog ko{a
Insufficientia pulmonis postoperativa chronica
Hroni~no popu{tanje funkcije plu}a posle operacije
Syndroma distress respiratoria ad adultum
Sindrom poreme}enog disanja kod odraslih osoba
518.5
J95.1
Insufficientia respiratoria
Nedovoljna disajna funkcija
J95.2
J95.3
J80
J96
Pulmonalni kolaps, Atelektaza
Atelectasis pulmonis
Nepotpuno {irenje mehurica plu}a
518.0
J98.1
Intersticijalni emfizem
Emphysema interstitiale
Naduta plu}a (Vazduh u podpornom tkivu)
518.1
J98.2
Kompenzatorni emfizem
Emphysema compesatiorum
Kompezacijski emfizem
518.2
J98.3
Stasis respiratoria, Insufficientia cardiorespiratoria
Zastoj disanja
R09.2
BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00-K93)
Poreme}aj u razvoju i izbijanju zuba
Disordines evolutionis et eruptionis dentijm
520..
K00..
Zubni karijes (kvar zuba)
Caries dentium
Erozija zuba
Erosio dentium
Nagrizanje zuba
521.0
K02..
521.3
K03.2
Pulpitis, pulpalni apsces
Pulpitis, Abscessus pulpae dentis
Zapaljenje zubne pulpe
Periapikalni apsces bez sinusa
Abscessus periapicalis fistulosus
Zagnoj vrha korena sa fistulom
Abscessus periapicalis non fistulosus
Zagnoj vrha korena bez fistule
522.0
K04.0
Radikularna cista
Cystis dentis radicularis
Cista korena zuba
522.8
K04.8
Akutni gingivitis
Gingivitis acuta
Akutno zapaljenje desni
523.0
K05.0
Hroni~ni gingivitis
Gingivitis chronica
Hroni~no zapaljenje desni
523.1
K05.1
Akutni periodontitis
Periodontitis acuta
Akutno zapaljenje okoline zuba
523.3
K05.2
Hroni~ni periodontitis
Periodontitis chronica
Hroni~no zapaljenje okoline zuba
523.4
K05.3
Zaostao koren zuba
Radix relicta
525.3
K08.3
Osteitis, Periostitis
Osteitis, Periosteitis
Zapaljenja vilica
526.4
K10.2
Egzostoza vilice
Exostosis maxillae et mandibulae
526.8
K10.8
522.5
K04.6
K04.7
Sialoadenitis
Sialoadenitis
Zapaljenje pljuva~ne `lezde
527.2
K11.2
Apsces pljuva~ne `lezde
Abscessus glandulae salivaris
Zagnoj pluva~ne `lezde
527.3
K11.3
Sialolitijaza
Sialolithiasis
Kamen~i u pljuva~noj `lezdi
527.5
K11.5
Stomatitis
Stomatitis, formae aliae
Drugi oblici zapaljenja sluznice usta
528.0
K12.1
Aftozni stomatitis, herpetiformni
Stomatitis aphtosa, herpetiformis
Jasterice usta
528.2
K12.0
Heilitis
Cheilitis NOS
528.5
K13.0
Glositis
Glossitis
Zapaljenje jezika
529.0
K14.0
Alveolitis vilice
Alveolitis sicca
Zapaljenje ~asice zuba
526.5
K10.3
Geografski jezik
Lingua geographica
{areni jezik
529.1
K14.1
Ezofagitis
Oesophagitis
Zapaljenje jednjaka
530.1
K20
Strictura oesophagii
Strictura oesophagi
Neprolaznost jednjaka
530.3
K22.2
Diverticulum oesophagii
Diverticulum oesophagii acquisitum
Ste~eno kesasto pro{irenje jednjaka
530.6
K22.5
Ulcus ventriculi
Ulcus ventriculi
Grizlica `eluca
531
K25
Ulcus ventriculi NOS
Ulcus ventriculi NOS
NOS grizlica `eluca
531.9
K25.9
Ulcus ventriculi ac. Sa perforacijom
Ulcus ventriculi ac. cum perforatione
Ac. Grizlica `eluca sa peroracijom
531.1
K25.1
Ulcus ventriculi chr. Sa perforacijom
Ulcus ventriculi chr. sive NOS cum perforacijom
Hr.grizlica `eluca sa perforacijom
531.5
K25.5
Ulcus duodeni
Ulcus duodeni
Grizlica dvanaestopala~nog creva
532
K26
Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom
Ulcus duodeni ac. cum haemorrhagia
Ak.grizlica duodenuma sa hemoragijom
532.0
K25.1
Ulcus duodeni ac.sa hemoragijom i perforacijom
Ulcus duodeni ac.cum haemorrhagia et perforatione
Ak.grizlica dvanaestopala~nog creva sa hemoragijom i perforacijom
532.2
K26.2
Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom
Ulcus duodeni chr.sive NOS ,cum haemorrhagia
Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom
532.4
K26.4
Ulcus duodeni chr.ili NOS sa hemoragijom ili perforacijom
Ulcus duodeni chr.sive NOS cum haemorrhagia et perforatione
Hr. grizlica dvanaestopala~nog creva ili NOS sa hemoragijom i perforacijom
532.6
K26.6
Ulcus duodeni chr.
Ulcus duodeni chr.sine haemorrhagia sive perforatione
Chr.ulcus duodenuma
532.7
K26.7
Ulcus duodenuma NOS
Ulcus duodeni NOS
NOS grizlica duodenuma
532.9
K26.9
Ulcus pepticus NOS
Ulcus pepticum,loci NOS
Pepti~ka grizlica,neozna~ene lokalizacije
533
K27
Ulcus gasstrojejunale
Ulcus gastrojejunale
@eluda~no-crevna grizlica
534
K28
Gastritis ac.haemorrhagica
Gastritis haemorrhagica ac.
Ac.zapaljenje `eluca sa krvarenjem
535.0
K29.0
Gastritis ac.(drugi)
Gastritis ac.alia
Drugo ac. Zapaljenje `eluca
535.4
K29.1
Gastritis ac.alcoholica
Gastritis alcoholica
Zapaljenje `eluca uzrokovano alkoholom
535.3
K29.2
Gastritis chr.(atrofica)
Gastritis superficialis chr.
Hroni~no povr{in{ko zapaljenje `eluca
535.1
K29.3
Gastritis atrophica chr.
Hroni~no atrofijsko zapaljenje `eluca
K29.4
Gastritis NOS
Gastritis NOS
NOS zapaljenje `eluca
535.5
K29.7
Duodenitis
Duodenitis
Zapaljenje dvanaestopala~nog creva
535.6
K29.8
Gastroduodenitis NOS
Gastroduodenitis NOS
Zapaljenje `eluca i dvanaestopala~nog creva NOS
535.5
K29.9
Ahlorhidrija
Achlorhydria
536.0
K31.8
Ac. Dilatacija `eluca
Dilatatiomventriculi ac.
Ac.pro{irenje `eluca
536.1
K31.0
Dispepsija
Dyspepsia
Poreme}aj varenja
536.8
K30
Gastroptoza
Gastroptosis
537.5
K31.8
Dolor epigastricus
R10.1
Apendicitis ac.sa generalizovanim peritonitisom
Appendicitis ac.cum peritonitide generalisata
Ac.zapaljenje slepog creva sa op{tim zapaljenjem potrbu{nice
540.0
K35.0
Apendicitis ac.sa peritonealnim apscesom
Apendicitis ac.cum abscessus peritoneali
Ac.zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbu{nice
540.1
K35.1
Apendicitis ac.bez peritonita
Appendicitis ac.sine perforatione
Ac.zapaljenje slepog creva bez peritonita
540.9
K35.9
Apendicitis NOS
Appendicitis NOS
NOS zapaljenje slepog creva
541.0
K37
Apendicitis chr.
Appendicitis alia
Drugo zapaljenje slepog creva
542.0
K36
Apendicularna kolika
Dolor abdominalis inferior
Bol u donjem delu trbuha
543.0
R10.3
Dolor abdominalis alius NOS
Drugi i neozna~eni bol trbuha
R10.4
Ingvinalna, skrotalna hernija
Hernia inguinalis
Preponska kila
550..
K40..
Femoralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene
Hernia femoralis
553.0
K41..
Umbilikalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene
Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangranosa
Neukle{tena pup~ana kila, bez gangrene
553.1
K42.9
Ventralna hernija, bez opstrukcije ili gangrene
Hernia ventralis non incarcerata, non gangrenosa
Kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene
553.2
K43.9
Dijafragmalna hernija, bez opstrukcije ili gangrene
Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangrenosa
Kila grudno-trbu{ne pre~age, neukle{tena, bez gangrene
553.3
K44.9
Dijafragmalna hernija sa opstrukcijom
Haernia diaphragmatica incarcerata, non gangrenosa
Ukle{tena kila grudno-trbu{ne pre~age bez gangrene
552.3
K44.0
Hernija neozna~ene lokalizacije
Haernia abdominalis, NOS
Trbu{na kila,neozna~ena
553.9
K46..
Regionalni enteritis ili Crohnova bolest
Enteritis regionalis, Morbus Crohn NOS
555.0
K50.9
Regionalni kolitis
Colitis regionalis (M. Crohn coli)
Crohnova bolest debelog creva
555.1
K50.1
Embolija mezenterijalne arterije
Embolia arteriae mesentericae
557.0
K55.0
Gastroenteritis, (entero)colitis, dijareja neinfektivna
Gastroenteritis, ileitis et colitis non infectiva alia
Druga nezarazna zapaljenja `eluca, tankog i debelog creva
558.0
K52
Crevna opstrukcija bez spomena hernije, intususcepcija
Incarceracio
Ukle{tenje creva u crevo
560.0
K56.1
Paraliti~ni ileus
Ileus paralyticus
Paraliti~ki zavezano crevo
560.1
K56.0
Volvulus
Volvulus
Uvrtanje creva
560.2
K56.2
Crevne adhezije sa opstrukcijom
Adhaesiones intestini obstructionales
Crevne priraslice sa smetnjama u prolaznosti
560.8
K56.5
Neozna~ena crevna opstrukcija
Ileus alius, NOS
Drugo zavezano crevo,neozna~eno
560.9
K56.6
Divertikuli tankog creva
Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu
Divertikuloza tankog creva bez proboja i zagnoja
Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu
Divertikuli tankog creva sa probojem i zagnojem
562.0
K57.1
Divertikuli kolona
Diverticulosis coli perforans cum abscessu
Divertikuloza debelog creva sa probojem i zagnojem
Diverticulosis coli non perforans cum abscessu
Divertikuloza debelog creva bez proboja sa zagnojem
562.1
K57.2
Konstipacija
Opstipatio
Zatvor
564.0
K59.0
K57.0
K57.3
Spasti~ni kolon (Colon iritabile)
Syndroma intestini irritabilis (Colon irritabile)
Sindrom nadra`enog creva
564.1
K58
Gastri~ni sindrom posle operacije `eluca
Syndroma post gastrectomiam
Sindrom posle operacije `eluca
564.2
K91.1
Funkcionalna dijareja
Diarrhoea Functionalis
Psihogeni proliv
564.5
K59.1
Analna fisura
Fissura ani acuta
Akutna prskotina ~mara
Fissura ani chronica
Hroni~na prskotina ~mara
Fissura ani, NOS
Prskotina ~mara, neozna~ena
565.0
K60.0
Perianalni apsces
Abscessus perianalis
Zagnoj oko ~mara
566.0
K61.0
Peritonoitis, neozna~eno
Peritonitis, NOS
Zapaljenje potrbu{nice neozna~eno
567.9
K65.9
Analni i rektalni polip
Polypus ani
Polip ~mara
Polypus recti
Polip zadnjeg creva
569.0
K62.0
Prolaps rektuma, analnog kanala
Prolapsus ani
Ispadanje ~mara
Prolapsus recti
Ispadanje zadnjeg creva
569.1
K62.2
Alkoholicarska ciroza jetre
Cirrhosis hepatis alcoholica
Ciroza jetre uzrokovana alkoholom
571.2
K70.3
Hroni~ni hepatitis
Hepatitis chronica
Hroni~no zapaljenje jetre
Ciroza jetre bez spomena alkohola
Cirrhosis hepatis NOS alia
Druga, neozna~ena ciroza jetre
K60.1
K60.2
K62.1
K62.3
571.4
K73
571.5
K74.6
Hepatorenalni sindrom
Syndroma hepatorenalis
Jetreno-bubre`ni sindrom
572.4
K76.7
Kalkulus `u~ne kese sa akutnim holecistitom
Cholelithiasis et cholecystitis acuta
Kamen u `u~i i akutno zapaljenje `u~ne kese
574.0
K80.0
Kalkulus `u~ne kese sa drugim holecistitom
Cholelithiasis et cholecystitis alia
Kamen u `u~i i drugo zapaljenje `u~ne kese
574.1
K80.1
Kalkulus `u~ne kese bez spomena holecistita
Calculus vesicae feleae
Kamen u `u~noj kesi
574.2
K80.2
Kalkulus holedokusa sa akutnim holecistitom
Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide
Kamen u `u~nom kanalu bez zapaljenja `u~nog kanala
574.5
K80.5
Akutni holecistitis
Cholecystitis acuta
Akutno zapaljenje `u~ne kese
575.0
K81.0
Hroni~ni holecistitis
Cholecystitis chronica
Hroni~no zapaljenje `u~ne kese
575.1
K81.1
Hidrops `u~ne kese
Hydrops vesicae felleae
Vodena bolest `u~ne kese
575.3
K82.1
Bilijarna diskinezija
Dyskinesia ductus cystici sive vesicae felleae
575.8
K82.8
Postholecistektomi~ni sindrom
Syndroma post cholecystectomiam
Sindrom posle hirur{kog odstranjenja `u~ne kese
576.0
K91.5
Akutni pankreatitis
Pancreatitis acuta
Akutno zapaljenje gu{tera~e
577.0
K85
Hroni~ni pankreatitis
Pancreatitis chronica alia
Drugo hroni~no zapaljenje gu{tera~e
577.1
K86.1
Hematemeza
Haematemesis
Povra}anje krvi
578.0
K92.0
Melena
Melaena
Crna stolica
578.1
K92.1
Hemoragija digestivnog trakta, neozna~eno
Haemorrhagia gastrointestinalis, NOS
Krvarenje u `elucu i crevima, neozna~eno
578.9
K92.2
Opstrukcija `u~nog voda
Occlusio ductus billiaris
Za~epljen `u~ni kanal
576.2
K83.1
BOLESTI MOKRA]NO-POLNOG SISTEMA (N00-N99)
Akutni glomerulonefritis, neozna~eno
Syndroma nephritica acuta (Glomerulonephritis, NOS)
Akutni zapaljenjski bubre`ni sindrom
580.9
N00.9
Nefroti~ni sindrom,neozna~en; Nefroza NS
Syndroma nephroticum
Sindrom oboljenja bubrega
581.9
N04.9
Hroni~ni glomerulonefritis, NS
Syndroma nephritica chronica
Hroni~ni zapaljenjski bubre`ni sindrom
582.9
N03.9
Nefritis i nefropatija, neozna~eno kao ak ili hr.sa neozna~enim patolo{kim prom. u bubregu
Nephritis tubulointerstitialis, NOS
Zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva
Akutni otkaz bubrega, NS
Insufficientia renalis acuta, NOS
Akutna nedovoljna funkcija bubrega
Bubre`ni otkaz neozna~en
Insufficientia renalis, NOS (Uraemia NOS)
Nedovoljna funkcija bubrega
Hroni~ni pijelonefritis
Nephritis tubulointrestitialis chronica, NOS (Pyelonephritis chr.)
Hroni~no zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva, neozna~eno
583.9
N12
584.9
N17.9
586.0
N19
590.0
N11.9
Akutni pijelonefritis
Nephritis tubulointerstitialis acuta (Pyelonephritis ac.)
Akutno zapaljenje kanali}a bubrega i medju}elijskog tkiva
590.1
N10
Pijelonefritis i pijelonefroza, neozna~eni kao ak. Ili hr.
Pyelonephritis NOS
590.8
N12
Hidronefroza
Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica
Zastoj mokra~e u bubregu uzrokovan preprekom mokra}ovoda bubrega
Hydronephrosis cum strictura ureteris
Zastoj mokra~e u bubregu sa su`enjem mokra}ovoda bubrega
Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)
Zastoj mokra}e u bubregu kod zapu{enja bubrega i mokra}ovoda kamencem
Hydronephrosis alia et NOS
Drugi i neozna~eni zastoj mokra~e
591.0
N13.0
Kamen bubrega
Nephrolithiasis NOS (Calculus renis)
592.0
N20.0
N13.1
N13.2
N13.3
Kamen uretera-mokra}ovoda bubrega
Calculus ureteris (Ureterolithiasis)
Calculus renis et calculus ureteris
Kamen bubrega i kamen mokra}ovoda bubrega
592.1
N20.1
N20.2
Kalkulozni pijelonefritis
Calculosis urinaria, NOS (Pyelonephritis calculosa)
Pesak u mokra}nim putevima, neozna~en
592.9
N20.9
Nefroptoza, Mobilni bubreg
Nephroptosis
593.0
N28.8
Kamen mokra}ne be{ike
Calculus vesicae urinarie
594.1
N21.0
Kamen u uretri
Calculus urethralis
Kamen u mokra}ovodu be{ike
594.2
N21.1
Akutni cistitis
Cystitis acuta
Akutno zapaljenje mokra}ne be{ike
595.0
N30.0
Hroni~ni intersticijalni cistitis
Cystitis interstitialis chronica
Hroni~no zapaljenje medju}elijskog tkiva mokra}ne be{ike
595.1
N30.1
Uretralni apsces
Abscessus uretrae
Zagnoj mokra}ovoda be{ike
597.0
N34.0
Drugi uretritis
Urethritis alia
Syndroma urethrae, NOS
Sindrom mokra}ovoda be{ike
597.8
N34.2
N34.3
Traumatska striktura uretre
Strictura urethrae posttraumatica
Su`enje mokra}ovoda be{ike posle povrede
598.1
N35.0
Postoperativna striktura uretre
Strictura urethrae postproceduralis
Su`enje mokra}ovoda be{ike posle medicinske intervencije
598.2
N99.1
Neozna~eno su`enje uretre
Strictura urethrae, NOS
Uretralna fistula (uretrorektalna)
Fistula urethrae (urethrorectalis)
598.9
N35.9
599.1
N36.0
Hematurija
Haematuria, NOS
Krvava mokra}a, neozna~ena
599.7
R31
Colica renalis, NOS
Kolika bubrega, neozna~ena
N23
BOLESTI MU[KIH POLNIH ORGANA (N40-N51)
Hiperplazija prostate (Adenom prostate-benigni)
Hyperplasia prostatae (Adenoma prostate benignum)
600.0
N40
Akutni prostatitis
Prostatitis ac.
Ac. Zapaljenje kestenja~e
Prostatitis chr.
Prostatitis chr.
Hr.zapaljenje kestenja~e
601.0
N41.0
Prostatocistitis
Prostatocyistitis
Zapaljenje kestenja~e i mokra}ne be{ike
601.3
N41.3
Hidrocela NS
Hydrocele NOS
Vodena kila neozna~ena
603.9
N43.3
Orhitis, epididimitis i epididimo-orhitis sa apscesom
Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu
Zapaljenje semenija,pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem
604.0
N45.0
Orhitis, epidimitis i epiidimitis bez pomena apscesa
Orchitis,epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu
Zapaljenje semenika,pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja
604.9
N45.9
601.1
N41.1
Parafimoza, Fimoza
Phymosis et paraphymosis
Bolesti udne navlake
605.0
N47
Mu{ki sterilitet
Sterilitas masculina
Mu{ka neplodnost
606.0
N46
Balanitis
Balanitis
Zapaljenje glavica mu{kog uda
Torsio testis
Uvrtanje semene vrpce
607.1
N48.1
N44
BOLESTI DOJKE (N60-N64)
Difuzna cisti~na mastopatija
Mastopathia cystica diffusa
Oboljenje dojke sa rasejanim cistama
610.1
N60.1
Apsces dojke
Abscessus mammae
Zagnoj (zapaljenje) dojke
611.0
N61
Ginekomastija (hipertrofija dojke)
Gynaecomastia (Hypertrophia mammae)
Uve}anje dojke
611.1
N62
Mastodinija
Mastodynia
Bol u dojci
611.7
N64.4
ZAPALJENJA @ENSKIH ORGANA KARLICE (N70-N77)
Akutni salpingitis i ooforitis (Adnexitis ac.)
Salpingitis et oophoritis
Akutno zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika
614.0
N70.0
Hroni~no salpingis i ooforitis (Adnexitis chr.)
Salpingitis et oophoritis chronica
Hroni~no zapaljenje jajovoda i hroni~no zapaljenje jajnika
614.1
N70.1
Salpingitis i ooforitis, neozna~eno
Salpingitis et oophoritis, NOS
Neozna~eno zapaljenje jajnika i jajovoda
614.2
N70.9
Akutni parametritis i karli~ni celulitis
Parametritis et phlegmona pelvis acuta
Akutno zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva
614.3
N73.0
Hroni~ni ili nespec. parametritis i karli~ni celulitis (Absc. Douglas)
Parametritis et phlegmona pelvis chronica
Hroni~no zapaljenje i flegmona okomateri~nog tkiva
Parametritis et phlegmona pelvis, NOS
Zapaljenje okomateri~nog tkiva i vezivnog tkiva male karlice, neozna~eno
614.4
N73.1
Akutni i neozna~eni karli~ni peritonitis u `ena
Pelvioperitonitis feminae acuta
Akutno zapaljenje potrbu{nice male karlice `ene
614.5
N73.3
Pelvioperitonitis chronica
Hroni~no zapaljenje potrbu{nice male karlice
N73.4
Akutni endometritis
Endometritis acuta
Akutno zapaljenje sluznice materice
615.0
N71.0
Hroni~ni endometritis
Endometritis chronica
Hroni~no zapaljenje sluznice materice
615.1
N71.1
Inflamatorno oboljenje uterusa izuzev cerviksa, NS
Endometritis, NOS
Zapaljenje sluznice materice, neozna~eno
615.9
N71.9
Cervicitis i endocervicitis
Cervicitis uteri
Zapaljenje grlica materice
Vaginitis i vulvovaginitis
Vaginitis ac.et NOS, Vulvovaginitis ac.et NOS
Akutno zapaljenje rodnice i stidnice
N73.2
616.0
N72
616.1
N76.0
Vaginitis subakuta et chronica (et vulvovaginitis)
Subakutno i hroni~no zapaljenje rodnice
Vulvitis acuta (NOS)
Akutno zapaljenje stidnice
Vulvitis subakuta et chronica
Subakutno i hroni~no zapaljenje stidnice
N76.1
Cista Bartholinieve `lezde
Cystis glandulae Bartholin
616.2
N75.0
Apsces Bartholinieve `lezde
Abscessus Glandulae Bartholin
Zagnoj Bartholinove `lezde
616.3
N75.1
Morbi glandulae Bartholin alii (Bartholinitis)
Druge bolesti Bartholinove `lezde
N75.8
N76.2
N76.3
NEZAPALJENJSKE BOLESTI POLNIH ORGANA @ENE (N80-N98)
Prolaps vaginalnog zida, cistokela, rektokela
Cystocele, (Prolapsus parietis-aterioris vaginae NOS)
Kila mokra}ne be{ike
618.0
N81.1
Rectocele
Kila pravog creva
N81.6
Prolaps uterusa bez spomena prolapsa vaginalnog zida
Prolapsus uteri gradus primus et secundus
Nepotpuno ispadanje materice
Prolapsus uteri gradus tertius
Potpuno ispadanje materice
Prolapsus uteri NOS
Ispadanje materice, neozna~eno
618.1
N81.2
Uterovaginalni prolaps, neozna~en
Prolapsus uterovaginalis, NOS
Ispadanje materice i rodnice, neozna~eno
618.4
N81.4
Fistulae `enskog genitalnog trakta
Fistulae genitaliorum femininorum
Folkularna cista jajnika
Cystis ovarii follicularis
Cista me{ka jajnika
619..
N82..
620.0
N83.0
Druge i neozna~ene ciste jajnika
Cystis ovarii aliae et non specificate
620.2
N83.2
Hematosalpinks
Haematosalpinx
Krv u jajovodu
620.7
N83.6
Polip korpusa uterusa (Polip tela materice)
Polypus corporis uteri
621.0
N84.0
Hematometra
Haematometra
Krv u materici
621.4
N85.7
Malpozicija uterusa (RTF,RTV,ATV)
Malpositio uteri
Nenormalan polozaj materice
621.6
N85.4
N81.3
N81.4
Erozija i ektopija grlica
Erosio et ectopia cervicis uteri
Nagri`enost i izme{tenost grlica materice
622.0
N86
Displazija grlica materice (eritroplakija)
Dysplasia cervicis uteri
Poreme}aj razvoja celija grlica materice
622.1
N87..
Leukoplakija grlica materice
Leucoplakia cervicis uteri
Bela plo~asta zadebljanja sluznice grlica materice
622.2
N88
Mukozni polip cerviksa
Polypus cervicis uteri
Polip grlica materice
622.7
N84.1
Leukoplakija vagine
Leucoplakia vaginae
Belo plo~asto zadebljanje sluznice rodnice
623.1
N89.4
Polip vagine (rodnice)
Polypus vaginae
623.7
N84.2
Leukoplakija vulve
Leucoplakia vulvae
Belo plo~asto zadebljanje sluznice stidnice
624.0
N90.4
Dispareunija
Dyspareunia
Ote`ano polno op{tenje
625.0
N94.1
Dismenoreja
Dysmenorrhoea primaria
Dysmenorrhoea secundaria
Dysmenorrhoea, NOS
Bolna menstruacija (primarna, sekundarna i neozna~ena)
625.3
N94.4
N94.5
N94.6
Stresna inkontinencija, `enska
Incontinentia stressogenes
stresom uzrokovano nezadrzavanje mokra}e
625.6
N39.3
Amenoreja-odsustvo menstruacije
Amenorrhoea primaria
Amenorrhoea secundaria
Amenorrhoea, NOS
626.0
N91.0
N91.1
N91.2
Hipomenoreja i oligomenoreja
Oligomenorrhoea primaria
Oligomenorrhoea secundaria
Oligomenorrhoea non specificata
Smanjena menstruacija
626.1
N91.3
N91.4
N91.5
Menometroragija
Menorrhagia NOS, Polymenorrhoea
Poja~ano, neozna~eno i u~estalo krvarenje iz materice
Menometrorrhagia
Poja~ano i obilno lu~enje iz materice
626.2
N92.0
N92.1
Porem. menstruacije i dr. abnormalna krvarenja iz `ens. genit.tr. NS
Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis, NOS
Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice, neozna~eno
626.9
N93.9
Premenopauzalna menoragija
Menorrhagia sive metrorrhagia climacterica
Poja~ano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu
627.0
N92.4
Menstruatio irregularis, NOS
Neuredna menstruacija, neozna~ena
N92.6
Postmenopauzalno krvarenje
Metrorrhagia post menopausum
Krvarenje posle menopauze
627.1
N95.0
Menopauzalna ili `enska klimakteri~na stanja
Symptomata climacterii feminae
Simptomi `ene u mmenopauzi
627.2
N95.1
Sterilnost `ene neozna~enog porekla
Sterilitas feminae NOS
Neplodnost `ene neozna~ena
628.9
N97.9
TRUDNO]A, RADJANJE I BABINJE (O00-O99)
Mola hidatidoza
Mola hydatidosa
Grozdasta mola
630.0
O01..
Neostvaren poba~aj (Missed abortion)
Abortus imperfectus
Nepotpun poba~aj
632
O02.1
Ektopi~na (vanmateri~na) trudno}a, neozna~ena
Graviditas extrauterina, NOS
Vanmateri~na trudno}a, neozna~ena
633.9
O00.9
Spontani poba~aj bez spomena komplikacije
Abortus spontaneus (potpun ili neozna~en bez komplikacija)
634.9
O03.9
Legalno indukovan poba~aj, bez komplikacija
Abortus medicalis (potpun ili neozna~en, bez komplikacija)
Medicinski poba~aj
635.9
O04.9
Ilegalno izazvan poba~aj, bez komplikacija
Abortus alius (potpun ili neozna~en, bez komplikacija)
Drugi poba~aj
636.9
O05.9
Kompl. nastale poba~. vanmat. i molar. trudn: endomet. Paramet. Pelveoperit. Adnex. Septik .
Complic. post abortum, graviditatem ectopicam et molarem: infec. tr. genit. et pelvis
Infekcija polnih organa i karlice
639.0
O08.0
Dugotrajno ili obilno krvavljenje
Haemorrhagia retardata sive gravis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem
Kasno ili obilno krvarenje posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e
639.1
O08.1
Rascep, laceracija pelvi~nih organa
Laesionorganorum et textus pelvis post abortum, graviditatem ectopicam et molarem
O{te}enje or. i tk. karlice posle poba~aja, vanmat. i molarne trudno}e
639.2
O08.6
Sok
Afflictus (shock) post abortum, graviditatem ectopiam et molarem
Sok posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e
639.5
O08.3
Neozna~ene komplik. posle stanja koja se mogu klasif. u 630-638
Complicatio post abortum, gravid. ectopicam et molarem, NOS
Komplikacija posle poba~aja, vanmateri~ne i molarne trudno}e, neozna~ena
639.9
O08.9
Prete}i poba~aj
Abortus imminens
640.0
O20.0
Benigna esencijalna hipertenzija u trudnoci
Hipert. arterialis essent. praeexistens, per graviditat., partum et puerperium
complicata
Ranije postoje}i primarni povi{en krvni pritisak komplikovan u toku trudno}e, porojaja i babinja
642.0
O10.0
Laka ili neozna~ena preeklampsija
Praeeclampsia moderata
Umerena preeklampsija
642.4
O14.0
Te{ka preeklampsija
Praeeclampsia severa
642.5
O14.1
Eklampsija
Eclampsia
Povi{en krvni pritisak, gr~evi i belan~evine u mokra}i u trudno}i
642.6
O15
Hyperemesis gravidarum, laki oblik
Hyperemesis gravidae mitis
Umereno povra}anje trudnice
643.0
O21.0
Kasno povra}anje u trudno}i
Vomitus gravidae tardus
Kasno povra}anje trudnice
643.2
O21.2
Neozna~eno povra}anje u trudno}i
Hyperemesis gravidae,NOS
Prekomerno povra}anje trudnice,NOS
643.9
O21.9
NOS oboljenje bubrega u trudno}i,bez spomena HTA
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et NOS
Druge i neozna~ene infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i
646.2
O23.9
Infekcije genitourinarnog trakta u trudno}i
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate
Infekcije mokra}no-polnih puteva u trudno}i
646.6
O23
Neozna~ena komplikacija u trudno}i
Status cum graviditate conjunctus ,NOS
Stanje vezano za trudno}u NOS
Anaemia u trudno}i
Anaemia in graviditate,partu et puerperio
Slabokrvnost u trudno}i,porodjaju i babinjama
646.9
O26.9
Normalan porodjaj
Partus spontaneus capitis
Spontani porodjaj glavom
650
O80.0
Partus spontaneus natibus
Spontani porodjaj zadnjicom
O80.1
Partus spontaneus simplex alius
Drugi spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e
O80.8
648.2
O99.0
Partus spontaneus simplex,NOS
Spontani porodjaj kod jednoplodne trudno}e
O80.9
Nepravilan polo`aj i prezentacija fetusa
Malpresentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatorum
Lo{e prednja~enje pre porodjaja sa posledicama po plod i novorodjen~e
652
P01.7
Disproporcije
Partus propter pelvem matris abnormalem complicatus
Komplikovani porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke
Partus complicatus alius
Drugi komplikovan porodjaj
653
O65..
Smetnje u porodjajnim trudovima
Partus praematurus
Prevremeni porodjaj
Inductio partus inefficax
Neuspela indukcija porodjaja
Abnormitates partus
Nenormalnosti porodjaja
Partus prolongatus
Produ`en porodjaj
O66
660-669
O80
O61
O62
O63
Partus propter malpositionem et malpraesentationem fetus complicatus
Komplikovan porodjaj zbog nepravilnog polo`aja i stava ploda
Partus propter pelvem matris abnormalemcomplicatus
Koplikovan porodjaj zbog nenormalnosti karlice majke
Partus complicatus alius
Drugi komplikovan porodjaj
Partus ptopter asphyxiam fetus complicatus
Porodjaj komplikovan zbog gu{enja ploda
Partus propter haemorrhagia complicatus
Porodjaj komplikovan zbog krvarenja
Partus propter complicationes chordae umbilicalis complicatus
Porodjaj komplikovan zbog komlikacija sa pup~anikom
O64
Povreda peritoneuma i vulve u toku porodjaja
Laesio perinaei, per partum
Povreda medjice u toku porodjaja
664..
O70
Druga obstetri~na povreda
Traumata obstetricia alia
Druge aku{erske ozlede u toku porodjaja
665
O71
Krvarenje posle porodjaja
Haemorrhagia post partum
666
O72
Porodjaj forcepsom ili vakuum ekstratorom bez spomena indikacije
Partus simplex forcipe et vacuum-extractore
O65
O66
O68
O67
O69
669.5
O81
Porodjaj carskim rezom bez spomena indikacije
Partus simplex sectionem caesarea
Porodjaj carskim rezom kod jednopolne trudno}e
669.7
O82
Partus simplex cum assistentia, alius
Drugi porodjaj kod jednoplodne trudno}e uz stru~nu pomo}
O83
Partus multiplex
Vi{eplodni porodjaj
O84
Te{ka puerperalna infekcija
Sepsis puerperalis
Sepsa(trovanje bakterijama) u babinjama
Infectiones puerperales aliae
Druge infekcije u babinjama
670
O85
Komplikacije na venama u trudno}i i puerperijumu
Complicationes venosae puerperales
671
O87
O86
Superfijijalni tromboflebitis
Trombophlebitis puerperalis, superfitialis
671.2
O87.0
Druge komplikacije obstreti~kih hirur{kih rana
Infectio vilneris chirurgici obstreticii
Infekcije hirur{ke rane u toku porodjaja
Ruptura vulneris sectionem cesarea fasti
Prskanje rana posle carskog reza
Ruptura vulneris perinaealis obstreticie
Prskanje rane na medjici nastale tokom porodjaja
Haematoma vulneris obstetricii
Krvni ugru{ak rane nastale tokom porodjaja
674.3
O86.0
Hepatorenalni sindrom posle porodjaja
Insufficientia renalis postpartualis ac.
Ac.nedovoljna funkcija bubrega u babinjama
674.8
O90.4
Nepurulentni mastitis
Mastitis non purulenta per lactationem
Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja
675.2
O91.2
Fisura bradavice
Fissura papillae mammae post partum et poet puerperium
Prskotina bradavice posle porodjaja tokom babinja
676.1
O92.1
O90.0
O90.1
O90.2
BOLESTI [email protected] I [email protected] TKIVA (L00-L99)
Carbunculus et furunculus
Abscessus,furunculus et carbunculus cutis
Zagnoj,~ir i grupa ~ireva ko`e
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis fatiei
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis colli
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis truncii
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis regionis glutealis
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis extremitatis
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis capitis
Abscessus,furunculus,carbunkulus cutis NOS
680
L02
L02.0
L02.1
L02.2
L02.3
L02.4
L02.8
L02.9
Celulitis i apsces prsta ruke i noge
Phlegmonae digiti manus et pedis
.Zapaljenje vezivnog }elijskog tkiva
681
L03.0
Drugi celulitis i apsces
Phlegmonae extremitatis
Phlegmonae trunci
Phlegmonae locorum aliorum
Phlegmonae NOS
Erysipelas faciei
682
L03.1
L03.3
L03.8
L03.9
L03.2
Dermatitis izazvan sun~evim zracima
Abustio solaris
Opekotina uzrokovana sun~evim zracima
Urticaria solaris
Koprivnja~a uzrokovana suncem
Kontaktni dermatitis i drugi ekcemi NOS
Dermatitis contacta NOS
692.7
L55
L56.3
692.9
L25.9
Pemcigus
Pemphigus
Plikovnja~a
694.4
L10
Eritema nodozum
Erythema nodosum
Eritem (crvenilo) sa ~vori}ima
695.2
L52
Rosacea
Rosacea
Hroni~ne crvene promene ko`e lica
695.3
L71
Druge akine
Acnae
Bubuljice
706.1
L70
Lupus eritematosus
Lupus erythematosus
Eritemski lupus-sistemsko oboljenje ko`e
695.4
L93
Psorijaze i drugi poreme}aji
Psoriasis
Ljuskavica
696
L40
Lichen
Lichen simplex chronicus et prurigo
Obi~an hroni~an li{aj i svrab
697
L28
Pruritus i srodna stanja
Pruritus
Svrab
Pruritus ani
Pruritus acroti
Pruritus vulvae
Pruritus anogenitalis,NOS
Pruritus NOS
698
L29
Klavus i kalus
Callositas et clavus
@uljevitost i `ulj
L29.0
L29.1
L29.2
L29.3
L29.9
700.0
L84
Vitiligo
Ste~ene depigmentovane mrlje ko`e
L80
Ac.limfadenitis
Lymphadenitis ac.
Ac.zapaljenje limfnih ~vorova
683
L04
Impetigo
Impetigo
Gnojno oboljenje ko`e
684
L01
Pilonidalna cista(cysta dermoides)bez spomena abscesa
Cystis pilonidalis
685.1
L05.9
Piodermija
Pyodermia
Gnojno zapaljenje ko`e
686
L08.0
Lojna cista(atheroma)
Cystes folliculares cutis et subcutis
Ciste korena dlake ko`e i potko`nog tkiva
706.2
L72
Seborrhoea
Keratosis seborrhoeica
Seboroi~ko orozavanje ko`e
706.3
L82
UrticariaAllergica
Urticaria allergica
Alergijska koprivnja~a
708.0
L50.0
Urticaria idiopathia
Urticaria idiopathica
Samopojavna koprivnja~a
708.1
L50.1
Urticaria NOS
Urtticaria NOS
Koprivnja~a neozna~ena
708.9
L50.9
BOLESTI MI[I]NO-KO[TANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00-M99)
Neozna~eni infektivni artritis
Arthritis purulenta NOS
Gnojno zapaljenje zgloba NOS
Reumatoidni artritis
Arthritis rheumatoides seropositiva
Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba
711.9
M00.9
714.0
M05
Inflamatorna poliartropatija ili poliartritis NOS
Polyarthropathia inflammatoria
Zapaljenjsko oboljenje vi{e zglobova
714.9
M06.4
Generalizovana osteoartroza
Arthrosis generalisata primaria
Primarno op{te degenerativno oboljenje zglobova
Osteoartroza lokalizovana,neozna~eno da li je primarna ili sekundarna,Gonartrtosis
Gonarthrosis
Degenerativo oboljenje zgloba kolena
715.0
M15.0
Traumatska artropatija
Arthrosis articulorum aliorum post traumaticam
Degenerativna oboljenja drugih zglobova posle povrede
716.1
M19.1
Neozna~ena poliartropatija i poliartritis
Polyarthritis, NOS
Zapaljenje vi{e zglobova, neozna~eno
716.5
M13.0
Stari rascep medijalnog meniskusa
Poreme}aj lateralnog meniskusa
Laesio menisci genus traumatica obsoleta
Zastarela ozleda meniskusa uzrokovana povredom
717.0
717.4
M23.2
Slobodno telo u kolenu
Corpus liberum genus
717.6
M23.4
Kontraktura zgloba
Contractura articuli
Zgr~enost zgloba
718.4
M24.5
Ankiloza zgloba
Ankylosis articuli
Uko~enost zgloba
718.5
M24.6
Izliv u zglobu
Hydrarthron
Izliv te~nosti u zglob
719.0
M25.4
715.3
M17
Haemarthrosis
Haemorthrosis
Krv u zglobu
719.1
M25.0
Bol u zglobu
Arthralgia
719.4
M25.5
Arthritis urica
Giht
Poliarteritis nodosa
Polyarteritis nodosa
Cvori~asto zapaljenje vi{e arterija
M10
446.0
M30.0
Sklerodermija
Scleroderma
Sistemsko otvrdnu}e ko`e
710.1
M34
Ankiloziraju}i spondilitis
Spondylitis ankylopoietica
Zapaljenje pr{ljena sa uko~enoscu
720.0
M45
Coxarthrosis
Degenerativno oboljenje zgloba kuka
M16
Sakroiliitis neklasifikovan na dr. mestu
Sacroiliitis
Zapaljenje krsne i bedrene kosti
720.2
M46.1
Cervikalna spondiloza bez mijelopatije
Torakalna spondiloza bez mijelopatije
Lumbosakralna spondiloza bez mijelopatije
Spondylosis alia (cervicalis, thoracalis, lumbosacralis)
Drugo oko{tavanje zglobova pr{ljena
721.0
721.2
721.3
M47.8
Spondiloza neozna~ene lokalizacije
Spondylosis, NOS
Oko{tavanje zglobova pr{ljena, neozna~eno
721.9
M47.9
Pomeranje torakalnog ili lumbalnog intervertebralnog diskusa bez mijelopatije
Prolaps. disci interverteb. lumb. et disc.intervertebr. alior.+ radiculopath (Ischias
discogen.)
Ispadanje slabinskog i dr. medjupr{ljenskih diskusa sa oboljenjem korena `ivca
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata (Lumbago discogen)
Drugo ozna~eno pomeranje medjupr{ljenskog diskusa
Degeneracija torakalnog ili lumbalnog intervertebrajnog diskusa
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata
Druga degenerativna ozna~ena promena medjupr{ljenskog diskusa
722.1
M51.1
M51.2
722.5
M51.3
Cervikalgija
Cervicalgia
Bol u vratu
723.1
M54.2
Cervikokranijalni sindrom
Syndroma cervicocranialis
Vratno lobanjski sindrom
723.2
M53.0
Cervikobrahijalni sindrom
Syndroma cervicobrachialis
Vratno ru~ni sindrom
723.3
M53.1
Brahijalni neuritis ili radikulitis NS
Radiculopathia (Neuritis sive radiculitis brachialis NOS)
Oboljenja korena `ivca
723.4
M54.1
Lumbago
Lumbago NOS
Bol u lumbalnom delu ki~me
724.2
M54.5
Isijalgija
Ischialgia
Bol u sedalnom `ivcu
724.3
M54.3
Lumboischialgia
Bol u slabinskom delu ki~me i sedalnom `ivcu
M54.4
Bol u ledjima, neozna~en
Dorsalgia, NOS
724.5
M54.9
Sakralgija
Dolor sacralis
Bol u krstima
724.6
M54.5
Periartritis ramena
Periarthritis humeri
Zapaljenje okolozglobnog tkiva ramena
726.2
M75.0
Entezopatija lakatne regije-burzitis
Bursitis olecrani
Zapaljenje serozne kese vrha lakta
Bursitis cubiti alia
Drugo zapaljenje serozne kese lakta
726.3
M70.2
Entezopatija kolena
Bursitis praepatellaris
Zapaljenje serozne kese ispred ~asice
Bursitis genus alia
Drugo zapaljenje serozne kese kolena
Tendinitis patellaris
Zapaljenje tetive ~asice kolena
726.6
M70.4
M70.3
M70.5
M76.5
Enezopatija sko~nog zgloba i tarzusa
Metatarsalgia
Bol u dono`ju
Enthesopathia pedis alia
Druga entezopatija stopala
Tendinitis calcanei (Bursitis Achillea)
Zapaljenja tetive kosti pete
726.7
M77.4
Neozna~ene entezopatije
Enthesopathia, NOS
726.9
M77.9
Sinovitis i tendosinovitis
Synovitis et tenosynovitis
Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom
M77.5
M76.6
727.0
M65
Kontraktura tetive
Contractura tendinis (tunicarum) alia
Druga zgr~enost tetive
727.8
M67.1
Ganglion i cista sinovije, tetive i burze
Ganglion
Nervni ~vor
Cystis bursae alia (Cystis synovialis NOS)
Druga cista serozne kese
727.4
M67.4
Mi{i}na kalcifikacija i osifikacija-Miozitis osifikans
Calcificatio musculi et ossificatio musculi
Zakre~avanje mi{i}a i oko{tavanje mi{i}a
M71.3
728.1
M61
Dupuytrenova kontraktura
Fibromatosisi fasciae palmaris (Dupuytren)
Dupuytrenova zgr~enost tetive dlana
728.6
M72.0
Reumatizam, neozna~eni i fibrozitis
Rheumatismus NOS, Fibrositis
729.0
M79.0
Mialgija i miozitis, neozna~eni
Myalgia
Bol u misicu
Myositis, NOS
Zapaljenje mi{i}a neozna~eno
729.1
M79.1
Neuralgija, neuritis i radikulitis, neozna~eno
Neuralgia et neuritis, NOS
Neuralgi~ki bol i zapaljenje `ivca, neozna~eno
Radiculitis NOS
Zapaljenje korena `ivca, neozna~eno
729.2
M79.2
Algoneurodistrofija
Algoneurodystrophia (Atrophia Sudeck)
Bolni `iv~ano-misi}ni poreme}aji ishranjivanja
733.7
M89..0
M60.9
M54.1
Akutni osteomijelitis
Osteomyelitis acuta alia
Drugo akutno zapaljenje sr`i kosti
730.0
M86.1
Hroni~ni osteomijelitis
Osteomyelitis chronica alia
Drugo hroni~no zapaljenje sr`i kosti
730.1
M86.6
Osteoporoza
Osteoporosis sine fractura pathologica
Gubitak ko{tane mase bez patolo{kog preloma
733.0
M81
Patolo{ka fraktura
Fractura pathologica
Patolo{ki prelom
733.1
M84.4
Neozna~ena osteohondropatija
Osteochondropathia, NOS
Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje, neozna~eno
732.9
M93.9
Juvenilna osteohondroza glave femura (Legg-Calve-Perthes)
Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes)
Ko{tano-hrskavi~avo oboljenje glave butne kosti u dece
732.1
M91.1
Ravno stopalo
Pes planus (acquisitus)
Ravno stopalo (ste~eno)
734.0
M21.4
Kifoza (ste~ena)
Kiphosis secundaria alia
Druga sekundarna grba
737.1
M40.1
Kifoskolioza
Kyphoscoliosis
Grba i bo~no iskrivljena ki~ma
Ste~ena spondilolisteza
Spondylolisthesis
Iskliznu}e pr{ljena
737.3
M41
738.4
M43.1
URODJENE NAKAZNOSTI, DEFORMACIJE I HROMOSOMSKE
NENORMALNOSTI
(Q00-Q99)
Spina bifida bez napomene o hidrocefalusu
Spina bifida cervicalis sine hydrocephalo
Rascep vratnog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida thoracica sine hydrocephalo
Rascep grudnog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida lumbalis sine hydrocephalo
Rascep slabinskog dela ki~me bez vodene glave
Spina bifida sacralis sine hydrocephalo
Rascep krsne kosti bez vodene glave
741.9
Q05.5
Neozna~ena anomalija srca
Malformatio cordis congenita, NOS
Urodjena anomalija srca, neozna~ena
746.9
Q24.9
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Chelioschisis
Chelioschisis
Rascep usne
749.1
Q36
Rascepljeno nepce sa rascepljenom usnom
Cheilopalatoschisis
749.2
Q37
Kongenitalni megakolon (Hirschsprungova bolest)
Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum)
751.3
Q43.1
Kriptorhizam-nespu{ten testis
Cryptorchismus
Nespu{ten semenik
752.5
Q53
Hipospadija i epispadija
Hypospadia
Urodjeni rascep na donjoj strani mu{kog uda
Epispadia
Urodjeni rascep mokra}ovoda na prednjoj strani mu{kog uda
752.6
Q54
Ektopija be{ike
Ectopia vesicae urinariae
Uvrnutost mokra}ne be{ike
Kongenitalna dislokacija kuka
Luxatio coxae unilateralis congenita
Jednostrano urodjeno is~a{enje kuka
Luxatio coxae bilateralis congenita
Obostrano urodjeno isca{enje kuka
Q64.0
753.5
Q64
754.3
Q65.0
Q65.1
Arthrogryposis multiplex congenita
Arthrogryposis multiplex congenita
Urodjena uko~enost vi{e zglobova u savijenom polo`aju
Downov sindrom
Syndroma Down
Multiple kongenitalne anomalije
Malformationes multiplices congenitae
Mnogostruke urodjene anomalije
755.8
Q74.3
758.0
Q90
759.7
Q89.7
ODREDJENA STANJA NASTALA U PERINATALNOM PERIODU (P00-P96)
"Mala te`ina-za datum" bez malnutricije fetusa
"Mala te`ina-za datum" sa znacima malnutricije fetusa
Pondus ad terminum gestationalem parvum
Mala te`ina za termin trudno}e
Dysmaturitas
Razvojni poreme}aji ploda (novorodjen~e koje nije malo i lako za term.trudno}e sa znac.
podhranjenosti kao sto su suva perutava ko`a i gubitak podko`. tk.
764.0
764.1
P05.0
Ekstremna nezrelost (ispod 1000g por. te`. i ispod 28 navr{. nedelja)
Pondus et partum minimum
Veoma mala te`ina na rodjenju (999g ili manje)
Immaturitas extrema
Izrazita nezrelost (manje od 28 punih nedelja)
765.0
P07.0
Pondus ad partum parvum aliud
Druga mala te`ina na rodjenju (1000-2499g)
P07.1
Prematuritet NS
Partus ante tempus alius
Drugi prevremeni porodjaj (izmedju 28 i 37 nedelja trudno}e
765.1
P07.3
Cefalohematom
Cephalhaematoma neonati traumaticum, per partum
Krvni naduv glave novorodjen~eta usled porodjajne povrede
767.1
P12.0
P05.2
P07.2
Smrt fetusa usled asfiksije ili anoksije pre po~etka trudova ili u neozna~eno vreme
Asphyxia (anoxia) fetalis sive intrauterina
768.0
P20
Tetanus neonatorum
Tetanus neonati
771.3
A33
Omfalitis novorodjen~eta
Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti
Zapaljenje pupka novorodjen~eta sa blagim krvarenjem ili bez njega
771.4
P38
Hemoliti~ka bolest fetusa ili novorodjen~eta, zbog RH imunizacije
Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati
RH-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta
773.0
P55.0
Hemoliti~ka bolest usled ABO izoimunizacije
AB-isoimmunisatio fetus et neonati
AB-izoimunizacija ploda i novorodjen~eta
773.1
P55.1
Neozna~ena fetalna i neonatalna `utica
Morbus haemolyticus fetus et neonati, NOS
Hemoliti~ka bolest ploda i novorodjen~eta, neozna~ena
774.6
P55.9
Konvulzije novorodjen~eta
Convulsiones neonati
Gr~evi novorodjen~eta
779.0
P90
SIMPTOMI,ZNACI I PATOLO[KI KLINI^KI I LABORATORIJSKI NALAZI
(R00-R99)
Sinkopa i kolaps
Syncopa et collapsus
Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca
Senilitas
Starost
Konvulzije
Convulsiones febriles
Gr~evi uzrokovani povi{enom temperaturom tela
780.2
R55
R54
780.3
R56.0
Vrtoglavice i nesvestice
Instabilitas et vertigo
Nestabilnost i vrtoglavica
780.4
R42
Groznica nepoznatog porekla (St. febrilis)
Febris causae ignotae
780.6
R50
Meningizam
Meningismus
Nadra`aj mo`danica mozga
781.6
R29.1
@utica neozna~ena
Icterus NOS
@utica nepoznatog porekla
782.4
R17
Glavobolja
Cephalalgia
784.0
R51
Epistaxis
Epistaxis
Krvarenje iz nosa
784.7
R04.0
Tahikardija, neodredjena
Tachycardia, NOS
Ubrzan rad srca, neozna~eno
785.0
R00.0
Bradycardia, NOS
Spor rad srca, neozna~en
R00.1
Palpitatio cordis
Lupanje srca
R00.2
Gangrena
Gangraena
Izumiranje tkiva
785.4
R02
Hypertensio, sine diagnosi hypertensionali
Povi{en krvni pritisak bez dijagnoze hipertenzije
R03.0
Hypotensio
Nizak krvni pritisak
R03.1
Hemoptiza
Haemoptysis
Krvav ispljuvak
786.3
R04.2
Renala colika
Colica renalis, NOS
Dysuria
Ote`ano mokrenje
Haematuria, NOS
Krvava mokra}a, neozna~ena
788.0
N23
R30.0
R31
Abdominalni bol
Dolor abdominalis alius, NOS
Drugi i neozna~eni bol trbuha
789.0
R10.4
Hepatomegalija
Hepatomegalia
Uve}ana jetra
789.1
R16.0
Splenomegalija
Splenomegalia
Uve}ana slezina
789.2
R16.1
Ascites
Ascites
Voda u trbuhu
789.5
R18
Pyrosis
Goru{ica
R12
Urticaria et exanthemata cutis aliae
Koprivnja~a i drugi osip ko`e
R21
Nervositas
Nervoza
R45.0
Incontinentia urinae NOS
Neozna~eno nezadr`avanje mokra}e
R32
Retentio urinae
Zadr`avanje mokra}e
R33
Anuria et oliguria
Nemogu}nost mokrenja i umanjeno mokrenje
R34
Polyuria
U~estalo mokrenje
R35
Proteinuria
Proteinuria isolata
Belan~evine u mokra}i
791.0
R80
Kristaluria
Crystalluria
791.9
R82.9
Nenormalni elektrokardiogram
Electrocardiogramma abnormale
794.3
R94.3
Nespecifi~ni pozitivni nalazi kulture
Secretum nasale nasale abnormale
Rasura pharyngis abnormalis
Sputum abnormale
Secretum vulneris abnormale
795.3
R84.5
R84.5
R84.5
R89.5
Sindrom iznenadne smrti odoj~eta
Mors infantis subita
798.0
R95
Nausea et vomitus
Mu~nina i povra}anje
R11
Languor et lassitudo
Klonulost i umor
R53
POVREDE, TROVANJA I POSLEDICE DELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA
(S00-S98)
POVREDE GLAVE
Povr{na povreda lica, vrata i poglavine izuzev oka
Laesio traumatica capitis, superficialis
Povr{in{ka povreda glave
910..
S00..
Otvorena rana poglavine, komplikovana
Vulnus apertum capillitii
Otvorena rana poglavine
873.0
S01.0
Laceracija ko`e o~nog kapka i periokularne regije
Vulnus apertum palpebrae et periokulare
870.0
S01.1
Otvorena rana nosa
Vulnus apertum nasi
873.2
S01.2
Otvorena rana uha
Vulnus apertum auris
872..
S01.3
Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice
Vulnus apertum buccae et regionis temporo-mandibularis
873.4
S01.4
Otvorena rana usne i usta
Vulnus apertum labii et cavitatis oris
873.6
S01.5
Druga i neozna~ena otvorena rna glave
Vulnus apertum capitis NOS partium
873.9
S01.9
Prelom svoda lobanje
Fractura calvarii (ossis frontalis seu parietalis)
800..
S02.0
Prelom baze lobanje
Fractura basis cranii
801..
S02.1
Prelom kosti nosa zatvoren (otvoren)
Fractura ossium nasalium
802.0 (802.1)
S02.2
Prelom orbitalnog dna zatvoren (otvoren)
Fractura orbitae pars inferior
802.6 (802.7)
S02.3
Prelom zigomati~ne i maksilarne kosti
Fractura ossis zygomatici et ossis maxillaris
802.4
S02.4
Fractura dentis
Prelom zuba
S02.5
Prelom mandibule zatvoren(otvoren)
Fractura mandibulae
802.2 (802.3)
S02.6
Vi{estruki prelomi kostiju lobanje ili lica sa drugim kostima
Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex
Vi{estruki prelom lobanje i prelom kosti lica
Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum
Prelomi lobanje i drugih kostiju lica
Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei NOS
Prelom neozna~enog dela kostiju lobanje i prelom kostiju lica
804
S02.7
Dislokacija ( i{~a{enje ) vilice
Luxatio mandibulae
I~{a{enje donje vilice
830..
S03.0
Laesions traumaticae nervorum cranialium
Laesio traumatica nervi optici et tractus optici
Laesio traumatica nervi oculomotorii
Laesio traumatica nervi trochlearis
Laesio traumatica nervi trigemini
Laesio traumatica nervi abducentis
Laesio traumatica nervi facialis
Laesio traumatica nervi acustici
Laesio traumatica nervi accessorii
Laesio traumatica nervorum aliorum (IX,XII,I,X)
Laesio traumatica nervi cranialis,NOS
S04..
S04.0
S04.1
S04.2
S04.3
S04.4
S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
Povr{na povreda oka i adneksa oka-kornea
Laesio traumatica oculi et orbitae, NOS
Povrede oka i duplje oka
918.1
S05.9
Komocija-potres mozga
Commotio cerebri
850.0
S06.0
Laceracija i kontuzija mozga
Laesio traumatica cerebri diffusa
Rasprostranjena povreda mozga
Laesio traumatica cerbri fokalis
Lokalna povreda mozga
851.0
S06.2
Subarahnoidalna, subduralna i ekstraduralna krvarenja posle povrede
Haemorrhagia epiduralis (extraduralis)
Krvarenje nad tvrdom mo`danicom
Haemorrhagia subduralis traumatica
Krvarenje ispod tvrdih mo`danica uzrokovano povredom
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatika
Krvarenje ispod mre`aste mo`danice uzrokovano povredom
852
S06.4
Conquassatio caitis
Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem-kras
S07..
S02.8
S02.9
S06.3
S06.5
S06.6
POVREDE VRATA
Povr{na povreda vrata
Laesio traumatica colli superficialis
910..
S10..
Kontuzja vrata
Contusio juguli
Nagnje~enje grla
920..
S10.0
Prelom cervikalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d.
Fractura colli
Prelom vrata
Vulnus apertum colli
Otvorena rana vrata
805.0,1
S12..
S11..
POVREDE GRUDNOG KO[A
Kontuzija zida grudnog ko{a
Contusio thoracis
Nagnje~enje grudnog ko{a
922.1
S20.0
Povr{na povreda trupa
Laesio traumatika thoracis superficialis
Povr{in{ka povreda grudnog ko{a
911..
S20..
Otvorena rana grudnog ko{a
Otvorena rana ledja
Vulnus apertum thoracis
Otvorena rana grudnog ko{a
875..
876..
S21..
Prelom torakalnog ki~menog stuba bez lezije na ki~m. mo`d.
Prelom rebra (rebara)
Prelom sternuma
Fractura costae (costarum), sterni et columnae thoracalis
Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela ki~me
Povreda srca bez (sa) otvorene rane u toraksu
Laesio traumatica cordis
Povreda srca
Traumatski pneumotoraks i hemotoraks
Pneumothorax traumaticus
Prisustvo vazduha u poplu}nici uzrokovano povredom
Haemothorax traumaticus
Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom
Haemopneumothorax traumaticus
Udru`eno prisustvo vazduha i krvi u poplu}nici uzrokovano povredom
805.2,3
807.0,1
807.2,3
S22..
861.0(1)
S26..
860..
S27.0
S27.1
S27.2
Povreda plu}a bez (sa) spomena otvorene rane u toraksu
Laesiones traumaticae pulmonis aliae
Druge povrede plu}a
Multiple otvorene rane neozna~ene lokalizacije, komplikovane
Laesiones traumaticae multiplices. NOS
Vi{estruke neozna~ene povrede
861.2(3)
S27.3
879.9
T07
POVREDE TRBUHA, KRSTA, SLABINSKOG DELA KI^ME I KARLICE
Kontuzija trbu{nog zida
Contusio parietis abdominis
Nagne~enje zida trbuha
922.2
S30.1
Kontuzija ledja-glutealni predeo
Contusio regionis glutealis
Nagnje~enje glutealnog predela
922.3
S30.0
Contusio genitaliorum externorum
Nagnje~enje spoljnih polnih organa
S30.2
Laesio traumatica abdominis, lumbi et pelvis, superficialis, NOS
Povr{in{ka povreda trbuha, slabine i karlice, neozna~ena
S30.9
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis
Otvorena rana trbuha, slabine i karlice
S31..
Prelom acetabuluma
Fractura acetabuli
Prelom ~asice karli~ne kosti
Prelom drugog ozna~enog dela karlice, zatvoren (otvoren)
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis
Prelom slabinskog dela ki~me i karlice
808.0,1
S32.4
808.4(5)
S32.8
Povreda gastrointestinalnog trakta
Povreda jetre
Povreda slezine
Laesio traumatica organorum intraabdominalium
Povreda organa trbuha
863..
864
865
S36..
Povreda bubrega
Povreda karli~nih organa
Laesio traumatica organorum pelvis
Povreda organa karlice
866
867..
S37..
POVREDA RAMENA I NADLAKTICE
Kontuzija ramena i nadlakta
Contusio regionis deltoideae et brachi
Nagnje~enje u predelu ramena i nadlaktice
923.0
S40.0
V.L.C.ramena i nadlakta (nagnje~enje)
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachi, superficialis, NOS
Povr{in{ka povreda u predelu ramena i nadlaktice, neozna~eno
927.0
S40.9
Otvorena rana ramena i nadlakta
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachi
Otvorena ranau predelu ramena i nadlaktice
880
S41..
Prelom klavikule (klju~ne kosti)
Fractura clavikulae
810
S42.0
Prelom humerusa, dijafiza ili neozna~eni deo
Fractura corporis humeri
Prelom tela ramenja~e
812.2,3
S42.3
Dislokacija ramena (isca{enje)
Luxatio articuli humeroscaularis
Luxatio articuli acromioclavicularis
Isca{enje natple}no-klju~nja~kog zgloba
831
S43.0
S43.1
Uganu}a i nategnu}a akromioklavikularnog zgloba (ligamenta)
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis (ligamentum)
Uganu}e i istegnu}e natple}no-klju~nja~kog zgloba (ligamenta)
840.0
S43.5
Uganu}a i nategnu}a ramena i nadlakta, neozna~eno
Distorsio et distensio partium cinguli eztremitatis superioris aliarum NOS
Uganu}e i istegnu}e drugih i neozna~enih delova ramenog pojasa
840.9
S43.7
POVREDE LAKTA I PODLAKTICE
Kontuzija lakta i podlaktice
Povr{na povreda lakta, podlakta i ru~nog zgloba
V.L.C.lakta i podlakta (nagnje~enje)
Laesio traumatica cubiti et antebrachi, superficialis
Povr{in{ka povreda lakta i podlaktice
923.1
913
927.1
S50..
Otvorena rana lakta, podlakta i ru~nog zgloba
Vulnus apertum cubiti
Otvorena rana lakta
Vulnus apertum partis antebrachi NOS
Otvorena rana neozna~enog dela podlaktice
881
S51.0
S51.9
Prelom radijusa i ulne, dijafiza i donji kraj (otvoren)
Fractura corporis ulnae
Prelom tela lakatne kosti
Fractura corporis radii
Prelom tela zbice
813.2,3,5
S52.2
S52.3
Prelom radijusa i ulne, donji kraj (zatvoren), (loco typico)
Fractura radii, extremitas distalis
Prelom donjeg okrajka zbice
Fractura ulnae et radii, extremitas distalis
Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i zbice
813.4
S52.5
Dislokacija (isca{enje) lakta
Luxatio cubiti, NOS
832
S53.1
Uganu}a i istegnu}a lakta i podlakta, neozna~eno
Distorsio et distensio cubiti
Uganu}e i istegnu}e lakta
841.9
S53.4
S52.6
POVREDE ZGLOBA ZBICE I [AKE I POVREDE [AKE
Kontuzija prsta (nokta)
Nagnje~enje prsta (V.L.C. digiti mani)
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis
Nagnje~enje prsta (prstiju) {ake bez povrede nokta
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis
Nagnje~enje prsta {ake sa povredom nokta
923.3
927.3
S60.0
Kontuzija ru~nog zgloba i {ake, izuzev prstiju
Nagnje~enje ru~nog zgloba i {ake isklju~uju}i samo prst (V.L.C.)
Contusio carpi et manus alia
Drugo nagnje~enje ru~ja i {ake
923.2
927.2
S60.2
Povr{na povreda {ake izuzev prstiju samo
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, NOS
Povr{in{ka povreda ru~ja i {ake, neozna~ena
914
S60.9
Otvorena rana {ake, izuzev samo prstiju
Vulnus apertum partis carpi et manus, NOS
Otvorena rana neozna~enog dela ru~ja {ake
882
S61.9
Otvorena rana prstju
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis
Otvorena rana prstiju {ake, bez povrede nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis
Otvorena rana prstiju {ake sa povredom nokta
883
S61.0
Prelom karpalnih kostiju
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius
Prelom neke druge kosti (kostiju) ru~ja
814
S62.1
S60.1
S61.1
Prelom metakarpalne kostiju
Fractura ossis metacarpalis primi, arterius, multiplex
Prelom prve, neke druge,vi{estruki kosti doru~ja
815
S62.2,3,4
Prelom jedne ili vi{e falangi {ake
Fractura policis, digiti manus alterius, multiplex
Prelom palca, nekog dr. prsta {ake, vi{estruki
816
S62.5,6,7
Dislokacija ru~nog zgloba (isca{enje)
Luxatio carpi
I{~a{enje korena {ake
833
S63.0
Uganu}a i nategnu}a ru~nog zgloba
Distorsio et distensio carpi
842.0
S63.5
Uganu}a i nategnu}a {ake
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus
Uganu}e i istegnu}e prsta (prstiju) {ake
842.1
S63.6
Traumatska amputacija palca
Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis)
Odsecanje palca (potpuno) (delimi~no)
885
S68.0
Traumatska amputacija drugih prstiju
Amputatio traumatica digiti alterius-digitorum multiplicium (completa) (partiallis)
886
S68.1-2
POVREDE KUKA I BUTINE
Kontuzija kuka i butine
Contusio femoris
Nagnje~enje butine
924.0
S70.1
Povr{na povreda kuka, butine, noge i gle`nja
Nagnje~enje kuka i butine (V.L.C. femoris)
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, NOS
Povr{in{ka povreda u predelu kuka i butine
916
928.0
S70.9
Otvorena rana kuka i butine
Vulnus apertum regionis coxae et femoris
890
S71..
Prelom vrata butne kosti, transcervikalni
Fractura colli femoris
Prelom vrata butnja~e
820.0
S72.0
Pretrohanteri~ni prelom,zatvoren
Fractura praetrochanterica
Prelom butne kosti, neozna~eni deo, zatvoren
Fractura femoris, pars NOS
820.2
S72.1
820.8
S72.9
Prelom dijafize ili neozna~eni deo, zatvoren
Fractura corporis femoris
Prelom tela butnja~e
821.0
S72.3
Dislokacija (i{~a{enje) kuka
Luxatio coxae traumatica
835
S73.0
Uganu}a i nategnu}a kuka i butine
Distorsio et distensio coxae
Uganu}e i i{~a{enje kuka
843.9
S73.1
POVREDE KOLENA I POVREDE PODKOLENICE
Kontuzija kolena i donjeg dela noge
Nagnje~enje kolena i donjeg dela noge (V.L.C.)
Contusio genus
Contusio partium cruris aliarum, NOS
Nagnje~enje kolena i drugih neozna~enih delova podkolenice
lLaesio traumatica cruris, superficialis, NOS
Povr{in{ka povreda podkolenice, neozna~ena
924.1
928.1
S80.0
S80.1
Otvorena rana kolena, noge i gle`nja
Vulnus apertum cruris
Otvorena rana potkolenice
891
S81..
Prelom patele
Fractura patellae
Prelom ~asice
822
S82.0
Prelom tibije i fibule (golenja~e i lisnja~e)
Fractura tibiae, pars proximalis
Fractura corporis tibiae
Fracturae tibiae, pars distalis
Fractura corporis fibulae
Fractura cruris multiplex, pars distalis
Vi{estruki prelom potkolenice
823
S82.1
S82.2
S82.3
S82.4
S82.7
Prelom gle`nja
Fractura malleoli medijalis
Fractura malleoli lateralis
Fractura bimalleolaris
824..
S82.5
S82.6
S82.8
Prelom neozna~enog dela gle`nja
Fractura articuli talocruralis NOS
824.8
S82.8
Dislokacija (i{~a{enje) kolena
Luxatio genus
836..
S83.1
S80.9
Rascep medijalne hrskavice ili meniskusa kolena, svez
Rascep lateralne hrskavice ili meniskusa kolena, svez
Fissura menisci traumatica recens (lateralis et medialis)
Rascep meniskusa, skora{nji
836.0
836.1
S83.2
Drugi rascep hrskavice ili meniskusa kolena, sve`
Fisura cartulaginis genus recens
Rascep zglobne hrskavice kolena, skora{nji
836.2
S83.3
Uganu}a i nategnu}a kolena i noge, neozna~eno
Distorsio et distensio partium genus aliarum, NOS
Uganu}e i istegnu}e drugih neozna~enih delova kolena
844.9
S83.6
Traumatska amputacija noge, ispod kolena, unilataralna, bez kompl.
Amputatio traumatica cruris regionis NOS
Odsecanje podkolenice u neozna~enom predelu
897.0
S88.9
POVREDE SKO^NOG ZGLOBA I STOPALA
Kontuzija gle`nja i stopala, isklju~uju}i prste na nozi
Nagnje~enje gle`nja i stopala, isklju~uju}i samo prste na nozi
Contusio regionis malleoli
Nagnje~enje u predelu sko~nog zgloba
Contusio partium pedis aliarum, NOS
Nagnje~enje drugih neozna~enih delova stopala
924.2
928.2
S90.0
Kontuzija prstiju na nozi
Nagnje~enje prsta na nozi (V.L.C.)
Contusio digitorum pedis sine laesione unguis
Nagnje~enje prstiju bez ozlede nokta
Contuzio digitorum pedis cum laesione unguis
Nagnje~enje prstiju stopala bez ozlede nokta
924.3
928.3
S90.1
Otvorena rana stopala izuzev samo prsta
Vulnus apertum partium pedis aliarum
Otvorena rana drugih delova stopala
892
S91.3
Otvorena rana prstiju na nozi
Vulnus apertum digitorum pedis sine (cum) laesione unguis
Otvorena rana prstiju bez (sa) ozlede nokta
S90.3
S90.2
893
S91.1(2)
Prelom kalkaneusa, zatvoren (otvoren)
Fractura calcanei
Prelom petne kosti
825.0(1)
S92.0
Prelom drugih tarzalnih i metatarzalnih kostiju, zatvoren (otvoren)
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius
Prelom neke druge kosti (kostiju) no`ja
Fractura ossis metatarsi
Prelom kosti dono`ja
825.2(3)
S92.2
S92.3
Prelom jedne ili vi{e falangi na nozi
Fractura hallucis
Prelom palca stopala
Fractura digiti pedis alterius
Prelom nekog drugog prsta stopala
826
S92.4
Dislokacija gle`nja
Luxatio articuli talocruralis
I{~a{enje sko~nog zgloba
837
S93.0
Uganu}e i nategnu}e gle`nja
Distorsio et distensio articuli talocruralis
Uganu}e i istegnu}e sko~nog zgloba
845.0
S93.4
Traumatska amputacija prstiju na nozi (potpuna) (delimi~na)
Amputatio traumatica digiti pedis singularis
Odsecanje jednog prsta stopala
Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium
Odsecanje vi{e prstiju stopala
895
S98.1
Traumatska amputacija stopala (potpuna) (delimi~na)
Amputatio traumatica pedis regionis nos
Odsecanje stopala u neozna~enom predelu
896..
S98.4
S92.5
S98.2
POVREDE VI[E DELOVA TELA I NEOZNA^ENOG DELA TELA, TRUPA I
UDOVA (T00-T14)
Mnogostrana povreda trupa
Laesio traum. thoracis, abdominis, reg. Lumbalis (et pelvis) superf.
Povr{in{ke povrede grudnog ko{a, trbuha, slabinskog predela (i karlice)
922.8
T00.1
Povr{na povreda stopala i prstiju na nozi
Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multipl. superf.
Povr{in{ka povreda u vi{e predela noge
917
T00.3
Nagnje~enje multiplih i neozna~enih lokalizacija
Laesiones traumaticae superficiales multiplices, NOS
Vi{estruke povr{in{ke povrede neozna~ene
929.9
T00.9
Multipla i neozna~ena rana na donjem ekstremitetu
Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium
Otvorena rana u vi{e predela noge
894
T01.3
Otvorena rana(e) (multiple) neozna~ene lokalizacije (ja), komplik.
Vulnus apertum corporis multiplex, NOS
Vi{estruka otvorena rana, neozna~ena
879.9
T01.9
Nedovoljno ozna~eni prelomi kostiju trupa
809
Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis
Prelomi grudnog ko{a, slabinskog predela i karlice
Vi{estr. prelomi oba donja ekstrem. donjeg sa gornj. i donj. (ih) sa rebrom (ima) i sternum.
Fracturae regionum corporis multiplicium
Prelomi u vi{e predela tela
T02.1
828
T02
Kontuzija neozna~enog dela trupa
Laesio traumatica trunci regionis NOS aliae, specificatae
Druge ozna~ene povrede u neozna~enom predelu trupa
922.9
T09.8
Traumatska amputacija noge, nivo neodredjen, bez komplikacija
Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis NOS
Odsecanje u neozna~enom predelu noge
897.4
T13.6
POSLEDEICE ULASKA STRANOG TELA KROZ PRIRODNI OTVOR TELA
(T15-T19)
Strano telo u kornei
Corpus alienum corneae
Strano telo u ro`njaci
930.0
T15.0
Strano telo u spoljnem delu oka, neozna~eno
Corpus alienum partis oculi externi NOS
Strano telo u neozna~enom predelu oka
930.9
T15.9
Strano telo u usnom kanalu
Corpus alienum auris
Strano telo u uvu
931
T16
Strano telo u nosu
Corpus alienum nasi
932
T17.1
Strano telo u larinksu-grkljanu
Corpus alienum laryngis
933.1
T17.3
Strano telo u traheji-du{niku
Corpus alienum tracheae
934.0
T17.4
Strano telo u ezofagusu-jednjaku
Corpus alienum oesophagi
935.1
T18.1
Strano telo u `elucu
Corpus alienum ventriculi
935.2
T18.2
OPEKOTINE I RAZJEDI POVR[INE TELA, OZNA^ENE PO LOKALIZACIJI
(T20-T25)
Opekotina o~nog kapka i periokularnog predela, izaz. hemijsk. sred
Druge opekotine o~nog kapka i periokularnog predela
Combustio palpebrae et regionis orbitalis
Opekotina kapka oka i predela oko oka
940.0
940.1
T26.0
Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana alkalijama
Opekotina kornee i konjuktiv. kesice izazvana kiselinama
Druga opekotina kornee i konjuktiv. vre}ice
Combustio corneae et conjuctivae
Opekotina ro`nja~e i ve`nja~e
940.2
940.3
940.4
T26.1
Neozna~ena opekotina oka i adneksa oka
Combustio okuli et adnexorum, pars NOS
Opekotina neozna~enog dela oka i pripojaka oka
940.9
T26.4
Opekotine lica, glave i vrata
Combustio et corosio capitis et colli, gradus NOS
Opekotina glave i vrata neozna~enog stepena
941
T20.0
Opekotine trupa
Combustio trunci, gradus NOS
Opekotina trupa neozna~enog stepena
942
T21.0
Opekotina gornjeg ekstremiteta, izuzev ru~nog zgloba i {ake
Combustio extremitatis superioris, gradus NOS (excl. carpus et manus)
Opekotina ruke, izuzev ru~ja i {ake, neozna~enog stepena
943
T22.0
Opekotina ru~nog zgloba i {ake
Combustio carpi et manus, gradus NOS
Opekotina ru~ja i {ake, neozna~enog stepena
944
T23.0
Opekotina donjeg ekstremiteta
Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus NOS (excl. regio malleoli et pes)
Opekotina kuka i noge neoznac. stepena, izuzev povreda sko~n. zgl. i stopala
Combustio regionis malleoli et pedis, gradus NOS
Opekotina u predelu sko~nog zgloba i stopala neozna~enog stepena
945
T24.0
T25.0
OPEKOTINE I RAZJEDI OKA I UNUTRA[NJIH ORGANA (T26-T28); U VISE
NEOZNAC, PREDELA TELA (T29-T32)
Opekotine multiplih ozna~enih lokalizacija
Combustio regionum multiplicium, gradus NOS
Opekotine u vi{e predela neozna~enig stepena
946
T29.0
Opekotina usta i farinksa
Combustio cavi oris et pharyngis
Opekotina usta i `drela
947.0
T28.0
Opekotina larinksa, traheje i plu}a
Combustio laryngis, tracheae et pulmonis
Opekotina grkljana, du{nika i plu}a
947.1
T27.1
Opekotina ezofagusa
Combustio oesophagi
Opekotina jednjaka
947.2
T28.1
Opekotina gastrointestinalnog trakta
Combustio partium tractus alimentarii aliarum
Opekotina drugih delova sistema za varenje
947.3
T28.2
TROVANJE LEKOVIMA, PREPARATIMA I BIOLO[KIM SUPSTANCAMA
(T36-T50)
Trovanje antipireticima, analgeticima i antireumaticima
Intoxicatio analgeticis non opiaticis, antipireticis et antirheumaticis
Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima
965..
T39..
Trovanje barbituratima
Intoxicatio -barbiturata
967.0
T42.3
Trovanje antivarikoznim lekovima
Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes
Antivarikozni lekovi podrazumevaju}i i sklerozantne ~inioce
972.7
T46.8
Trovanje drugim i neozna~enim lekovima i medikamentima
Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia,NOS
Drugi i neozna~eni lekovi, preparati i biolo{ke supstance
977..
T50.9
TOKSI^NA DEJSTVA UGLAVNOM NELEKOVITIH SUPSTANCI (T51-T65)
Toksi~ne posledice etil alkohola
Effectus alcoholis toxicus-aetthonolum
980.0
T51.0
Toksi~ne posledice metil-alkohola
Effectus alcoholis toxicus-methanolum
980.1
T51.1
Toksi~no dejstvo petroleumskih proizvoda
Effectus toxicus-producta petrolei
Effectustoxicus-benzenum
981.0
T52.0
T52.1
Toksi~no dejstvo drugih hloriranih hidrokarbonskih restvara~a
Effectus-toxicus trichloroethylenum
Toksi~no dejstvo-trihloretilen
982.3
T53.2
Toksi~no dejstvo kiselina
Effectus toxicus-acida corrosiva et substantiae acidis similes
Toksi~no dejstvo-korozivne kiseline i kiselinama sli~ne supstance
983.1
T54.2
Toksi~no dejstvo olova i njegovih jedinjenja (uklju~uju}i pare)
Effectus toxicus-plumbum et composita plumbi
984..
T56.0
Toksi~no dejstvo kausti~nih alkalija
Effectus toxicus-alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes
Toksi~no dejstvo-nagrizaju}e baze i bazama sli~ne supstance
983.2
T54.3
Toksi~no dejstvo ugljen-monoksida
Effectus carbomonoxidi toxicus
986.0
T58
Toksi~no dejstvo sumpor-dioksida
Effectus toxicus-dioxidum sulphuricum
987.3
T59.1
Toksi~no dejstvo hlor gasa
Effectus toxicus-vapor (gas) chloricus
987.6
T59.4
Toksi~no dejstvo cijanovodoni~ne kiseline, gasa
Effectus toxicus-hydrogenium cyanidum
987.7
T57.3
Toksi~no dejstvo pe~urki (kao hrana)
Effectus toxicus-fungi ingesti
988.1
T62.0
Toksi~no dejstvo DDT
Effectus toxicus-insecticida halogenisata (mercuralia)
Toksi~no dejstvo-halogenizovani insekticidi
989.2
T60.1
Toksi~no dejstvo organofosfata i karbomata (parathion)
Effectus toxicus-organophosphata et insecticida carbamata
989.3
T60.0
Toksi~ni dejstvo drugih pesticida, neklasifikovanih na dr. mestu
Effectus toxicus-pesticida alia
989.4
T60.8
Otrov-ujed insekta (zmije)
Morsus serpentis venenosi
Ujed otrovne zmije
989.5
T63.0
DRUGA I NEOZNA^ENA DEJSTVA SPOLJNIH FAKTORA (T66-T78)
Smrznuta ruka
Congelatio extremitatis superioris, superficialis
Povr{in{ka promrzlina ruke
991.1
T33.4
Smrznuto stopalo
Congelatio regionis malleoli et pedis, superficialis
Povr{in{ka promrzlina u predelu sko~nog zgloba i stopala
991.2
T33.8
Promrzline
Perniones
991.5
T69.1
Toplotni udar i sun~ani udar (sun~anica)
Ictus e calore et sole (Insolatio)
992.0
T67.0
Sinkopa usled vru}ine
Syncopa e calore
Gubitak svesti uzrokovan toplotom
992.1
T67.1
Posledice groma
Effectus fulguris
Dejstvo munje
994.0
T75.0
Davljenje i nesmrtno potapanje
Immersio et submersio non letalis
Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda
994.1
T75.1
Asfiksija i zagu{enje
Asphyxia
Gu{enje
994.7
T71
Elektrokucija i nesmrtonosne posledice udara elektri~ne struje
Effectus cursus electrici
Posledice dejstva elektri~ne struje
994.8
T75.4
Anafilakti~ki {ok
Afflictus (shock) anaphylacticus, NOS
Afflictus anaphylact pp. effect. remedii sive medicam.correc. ezacte applicati
adversum
Anafilakti~ki {ok uzrokovan nepovolj. dejstv. pravilno primenj leka ili preparata.
995.0
T78.2
Neozna~ene {tetne posledice lekova, medikamenata i biol. supst.
Effectus remedii sive medicamenti adversus, NOS
Neozna~eno nepovoljno dejstvo leka ili preparata
995.2
T88.7
Alergija, neozna~ena
Allergia, NOS
995.3
T78.4
T88.6
KOMPLIKACIJE UZROKOVANE HIRUR[KIM I MEDICINSKIM
ZBRINJAVANJEM (T80-T88)
[ok zbog anestezije
Afflictus (shock) propter anaesthesiam
995.4
T88.2
Postoperativni {ok
Afflictus (shock) per sive post proceduram
[ok za vreme ili posle medicinske intervencije
998.0
T81.1
Anafilakti~ki {ok izazvan serumom
Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum
999.4
T80.5
Druge reakcije na serum
Reactiones in serum aliae
999.5
T80.6
MEГђUNARODNA
KLASIFIKACIJA
BOLESTI
MKB–X
Document
Category
Prostatitis
Views
2 777
File Size
198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content