close

Enter

Log in using OpenID

Scotch™ Elektrik Bantlar› Scotch™ Spreyler

embedDownload
Scotch™ Elektrik Bantlar›
Scotch™ Spreyler
‹zolasyon Spreyleri
Scotch™ 1601 Saydam ‹zolasyon Spreyi
Scotch™ 1602/3/4 Renkli ‹zolasyon Spreyi
Scotch™ 1601 alkid reçine bazl› saydam bir
izolasyon ve kaplama malzemesidir. Metal,
cam, plastik ahflap vb yüzeylere mükemmel
yap›flarak, esnek ve dayan›kl› bir film tabakas›
oluflturur. Yüksek elektrik izolasyon özelli¤i
olan Scotch™ 1601UV - ›fl›nlar›na, asitlere,
ya¤ ve alkalilere, nem ve d›fl hava flartlar›na
dayan›kl› bir film oluflturur.
Scotch™ 1601’in özelliklerine sahip olan bu
ürünlere renklendirici madde ilave edilmifltir.
1602 = k›rm›z›
1603 = siyah
1604 = gri
PVC ‹zolasyon Bantlar›
Scotch™ 22 A¤›r Koflul PVC Bant
•
•
•
•
•
Temizleme Spreyleri
Scotch™ 1625 Kontak Temizleyici
Scotch™ 1625 her türlü kiri,
ince oksit tabakalar›n› ve
istenmeyen partikülleri hassas
bir flekilde çözer. Scotch™
1625 temizlenen ürünün
elektriksel özelliklerini bozmaz
ve yüzeyde art›k b›rakmaz.
Koruyucu Spreyler
Scotch™ 1626 Ya¤ Sökücü
Scotch™ 1626 gres, ya¤,
ya¤lay›c›lar, reçineler ve katrana
karfl› ideal bir çözücü ve
temizleyicidir. Art›k b›rakmaz,
paslanmaya sebep olmaz ve
asbesti temizler.
Scotch™ 1626 plasti¤e zarar
verebilir.
• Kal›nl›k: 0.254 mm
• Dielektrik kuvveti: 12 kV/mm
• Tüm a¤›r ifllere uygun: bara izolasyonu,
trafo yal›t›m›, flalter ba¤lant›lar›, esnek
kondüilerde neme karfl› koruma, kablo
tamirlerinde,
Scotch™ 33+ Yüksek Kaliteli PVC Bant
Scotch™ 1633 Pas Çözücü
•
•
•
•
Aleve dayan›kl›
-40˚C’den 105˚C’ye kadar çal›flma ›s›s›
Her türlü yüzeye uyan esneklik
Pas, UV, afl›nma, nem, asit ve bazlara
mukavemet
• Kal›nl›k: 0.178 mm
• Dielektrik kuvveti: 8 kV/1 kat
Scotch™ 1633 çok amaçl›d›r.
Pas› çözer, nem ve
oksidasyona karfl› koruma
sa¤lar. ‹deal bir ya¤lay›c›d›r.
• 1000 V’a kadar dahili ve harici her türlü
uygulamalarda (özellikle nemli ve solvent
buharl› ortamda)
• Koruyucu k›l›f oluflturur (Yüksek gerilim
ek muflar› veya bafll›klar› üzerinde afl›nmaya
karfl› koruyucu k›l›f oluflturur).
Scotch™ 35 Yüksek Kaliteli Renkli PVC Bant
Scotch™ 1600 Pas Önleyici Sprey
Scotch™ 1617 Çinko Sprey
Scotch™ 1600 etkili bir pas önleyicidir.
Kauçuk-asfalt bazl› yap›s› yo¤un ve dayan›kl›
bir kaplama oluflturarak nem, tuzlu su, tüm
pasland›r›c›lar ve fiziksel darbelere karfl›
koruma sa¤lar.
Scotch™ 1617 püskürtüldü¤ü metal yüzey
üzerinde elektro kimyasal olarak, pas ve
korozyona karfl› koruyucu bir tabaka oluflturur.
Demir ve çeli¤e mükemmel yap›fl›r; d›fl hava
flartlar›na, UV’ye, neme, 500˚C ›s›ya, alkalin
çözücüleri ve mineral ya¤lara dayan›kl›d›r.
• -40˚C’den 105˚C’ye kadar çal›flma ›s›s›
• Kolay uygulama
• Pas, UV, afl›nma, nem, asit ve bazlara
mukavemet
• 10 de¤iflik renk: K›rm›z›, mavi, yeflil, sar›,
kahve, gri, beyaz, oranj, mor, sar›/yeflil
Scotch™ 1605 Nem Al›c›
Scotch™ 1609 Silikon Koruyucu ve Ya¤lay›c›
Scotch™ 1605 nemi yok eder ve donmufl
bölümleri çözer. Scotch™ 1605 ince bir
koruyucu film tabakas› oluflturarak yeniden
nem birikimini önler.
Boya, plastik, kauçuk ve dokumalara zarar
vermez. -74˚C’den +175˚C’ye kadar olan
›s›larda etkisini sürdürür.
Scotch™ 1609 bak›m, koruma ve kayd›r›c›l›k
için genel amaçl› bir üründür. -32˚C’den
+177˚C’ye kadar olan ›s›larda hareketli parçalar›
ya¤layarak nem ve pasa karfl› uzun süreli
koruma sa¤lar.
Scotch™ 1609 boya, plastik, kauçuk, sünger,
ahflap ve dokumalara zarar vermez.
•
•
•
•
Kal›nl›k: 0.178 mm
BS3924 ve UL 510
Dielektrik kuvveti: 8 kV/1 kat
1000 V’a kadar ek, bafll›k ve konnektör
izolasyonu,
Scotch™ 88 Her ‹klim PVC Bant
• Aleve dayan›kl›
• -40˚C’den 105˚C’ye kadar çal›flma ›s›s›
• Düzgün olmayan yüzeyleri mükemmel
kapama
• Pas, UV, afl›nma, nem, asit ve bazlara
mukavemet
• Mükemmel esneklik
Koruyucu Bak›m Spreyleri
• Kal›nl›k: 0.216 mm
• Dielektrik kuvveti: 10 kV/1 kat
• 1000 V’a kadar her türlü uygulamada
(özellikle düflük ›s›larda)
• Yüksek gerilim ek muf ve bafll›klar› üzerinde
koruyucu k›l›f oluflturur.
• Havai hat ve bara izolasyonunda,
Kauçuk ve Mastik Bantlar
ScotchFil™ Elektrik ‹zolasyon Masti¤i
Özel Spreyler
3M Sanayi ve Tic. A. fi. / Türkiye
Elektrik Ürünleri Bölümü
Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok: 3
Kat: 6 34340 Etiler - ‹stanbul
Tel : +90 212 350 77 77
Faks : +90 212 282 17 41
www.3m.com.tr
Aleve dayan›kl›
-40˚C’den 105˚C’ye kadar çal›flma ›s›s›
Çok sa¤lam ve dayan›kl›
Çok elastik
Pas, UV, nem ve kimyasal maddelere
mukavemet
Scotch™ 1632 So¤utucu Sprey
Scotch™ 1640 Multi-5 Çok Amaçl› Sprey
Scotch™ 1632 bir kaç saniyede -40˚C’ye
so¤utarak, elektronik komponentlerdeki termal
hatalar› tesbit eder. Art›k b›rakmaz, toksik
malzeme içermez, kokusuz ve zarars›zd›r.
Scotch™ 1640 genel amaçl› bir spreydir.
‹çindeki özel katk› maddeleri sayesinde
mükemmel nüfuz edici, kayganlaflt›r›c›,
korozyon önleyici ve temizleyici özelliklere
sahiptir. Scotch™ 1640 Multi-5, vida sökmede,
yap›flkan ve zift gibi kirleri temizlemede
kullan›labilir. Multi-5 sprey silikon ve grafit
içermez. Plastik, lastik, bask›lar gibi yüzeylere
zarar vermez.
Scotch™ Spreyler florokarbon içermez.
•
•
•
•
Bant fleklinde mastik
Pasa mukavim, sertleflmez.
Ya¤ ihtiva etmez, firesi yoktur.
Mükemmel uzar ve her yüzeye
uygulanabilir.
• Kal›nl›k: 3.175 mm
• Dielektrik kuvveti: 22.5 kV/mm
• Alçak gerilim ba¤lant› izolasyonunda
boflluklar› ve düzgün olmayan yerleri
doldurmak için
• Neme ve pasa karfl› koruyucu
Scotch™ 70 Eriyen Silikon Kauçuk Bant
• Kendi kendine kaynayan inorganik silikon
kauçuk
• Çok düflük ›s›larda veya 180˚C’ye kadar
H s›n›f› ›s›larda çal›flabilir.
• Ozon, ark ve iklim flartlar›na mukavemet
• Kolay uygulan›r.
• Dielektrik kuvveti: 34,5 kV/mm
• Yüksek gerilim bafll›klar›nda sivri uçlarda
ark› önlemek için
• Kal›nl›k 0.305 mm
Scotch™ Elektrik Bantlar›
Scotch™ Elektrik Bantlar›
Kauçuk ve Mastik Bantlar
Özel Bantlar
Scotch™ 2200 ve 2210 Vinil Mastik Bant
Scotch™ 27 Yüksek Is›ya Dayan›kl› Cam Elyafl› Mensucat Bant
• Kendince eriyen kauçuk bazl› izolasyon
malzemesi her iklime uygun bir PVC taban
üzerine tatbik edilmifltir.
• Afl›nmaz, baz, asit UV, nem ve bak›r
korozyonuna mukavemet sa¤lar.
• Kal›nl›k 3.175 mm, 0.635 ve 1.143 mm
• Dielektrik kuvveti: 9 kV/mm
• Sürekli 130˚C’de ve anl›k 160˚C’de
çal›flabilir.
• Büzüflmez, genleflmez.
• ‹yi bir mekanik mukavemet sa¤lar.
• Is›yla kuvvetlenen yap›flkan
• Kal›nl›k: 0.170 mm
• Dielektrik kuvveti: 11.5 kV/mm
• Düzgün olmayan yüzeylerde elektrik
izolasyonu, nem yal›t›m› için 600 V’a kadar
kullan›l›r. Uygulama yerleri
- Trafik sinyalizasyon kablo ba¤lant›lar›,
- Terminal koruma
- Kablo ucu yal›t›m›
- Vibrasyon engelleme
- Ayd›nlatma ba¤lant›lar› vb.
Scotch™ 2228 Kauçuk Mastik Bant
• Kendince eriyen kauçuk mastik bant
• Elektrik izolasyon ve s›zd›rmazl›k sa¤lar.
• Etilen propilen kauçuk bazl› bant›n bir yüzü
›s›ya dayan›kl› kuvvetli mastik yap›flkanla
kapl›d›r.
Scotchrap™ 50 & 51 Korozyona Karfl› Özel Yap›flkanl› PVC Bant
• Bara izolasyonunda ve kablo eklerinde
s›zd›rmazl›k amac› ile kullan›l›r.
• Sürekli çal›flma s›cakl›¤› 90˚C’dir.
• K›sa süreli afl›r› yük s›cakl›¤› 130˚C’dir.
• Ekler, boru hatlar›, valflerde her iklim
koflulunda paslanmay› önler, izolasyon
sa¤lar.
• Afl›nma, nem, tuzlu su, topraktaki asit ve
bazlara mukavemet
Scotch™ 2229 Mastik Bant
• Kendince eriyen yap›flkan mastik bant
• Düzgün olmayan yüzeyleri kolayca sararak
mükemmel nem ve korozyon korumas›
sa¤lar.
• Darbe veya kesi¤e karfl› kendi kendini
onarma özelli¤i vard›r.
Is›n›n Ön Planda Oldu¤u Uygulamalarda:
• F›r›n ve ›s›t›c›larda,
• Motor, flalter ve anahtarlar›nda,
• Yüksek ›s› bölgelerinde,
• Ütü, tost mak. vs. iç izolasyonlar›nda
• Scotch 77 band›n›n d›fl yüzünde,
• Yüksek ›s› yayan ayd›nlatma sistemleri
• -48˚C’den 80˚C’ye çal›flma ›s›lar›
• Kal›nl›k: 0.254 mm (Scotchrap™ 50) ve
0.508 mm (Scotchrap™ 51)
• Mükemmel izolasyon özellikleri: 39 kV/mm
Scotch™ 77 Ark ve Alev Önleme Band›
• UV ve kimyasallara karfl› dayan›kl›d›r.
• Esnektir çatlamaz.
• Di¤er izolasyon bantlar› ile birlikte
maksimum elektrik ve mekanik izolasyon
sa¤lar.
• Alevle karfl›lafl›nca yanmaz sert bir kalkan
oluflturur.
• Asbestsizdir.
• Tatbik edildi¤i yerden sökülüp, tekrar
kullan›labilir.
• UV, su, tuzlu su, asit ve kanalizasyona
mukavemet
• Kal›nl›k: 0.762 mm
Kablo Ek Bantlar›
•
•
•
•
Ark ve aleve karfl›:
Yüksek enerji ve kontrol kablolar›nda
Yang›n tehlikesi olan bölgelerde,
Gaz, su veya petrol boru hatlar›nda
Ek elektrik izolasyonu amac›yla,
Scotch™ 13 Yar›-‹letken E.P.R. Bant
•
•
•
•
•
130˚C’de özellikleri de¤iflmez.
UV, nem ve solventlere mukavemet
Düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir.
Kal›nl›k 0.762 mm
Yüksek gerilim uç ve konnektörlerinin
köflelerinin sar›lmas›nda
• Yüksek gerilim ek ve bafll›klar›nda ekran
devaml›l›¤› sa¤lanmas›nda
• Zarar görmüfl kablolar›n bak›r ekran
alt›ndaki yar› iletken tabakan›n onar›m›nda
• Alan kontrol konilerinin iletken
k›s›mlar›nda
Scotch™ 2000
Elektrikçiler için Duct Tape
(50 mm x 46 m)
Scotch™ 23 Y. G. Eriyen E.P.R. ‹zolasyon Band›
• Kendi kendine kaynayan yüksek gerilim
izolasyon band›, 69 kV’a kadar.
• UV, d›fl hava flartlar› ve koronaya karfl›
mukavemet
• 10 misli uzayabilir, boflluksuz, nemi
geçirmeyen izolasyon sa¤lar.
• XLPE ve EPR kablolarda afl›r› yükleme
durumunda ›s› da¤›l›m› sa¤lar.
•
•
•
•
Kal›nl›k 0.762 mm
Dielektrik kuvveti: 31.9 kV/mm
130˚C ve 69 kV’a kadar izolasyon
Kablolarda 35 kV’a kadar elektrik alan
kontrol konileri oluflturmak için
• Yüksek ve alçak gerilim kablolar›nda neme
karfl› izolasyon, uç kapama
• Orta ve yüksek gerilim kablo eklerinde
izolasyon
Üstün özellikli genel kullan›m amaçl› bant
Scotch™ 24 Elektrik Ekranlama Band›
• Çorap fleklinde, kalay kapl› bak›r örgü bant.
• Atefl, ya¤, pas, solvent, UV, ozon ve neme
dayan›kl›
• Yüksek ›s›larda kararl›
• Yüzeye uyum sa¤layabilecek flekilde esnek.
• Özel yap›s› sayesinde üst üste gelen katlar
birbirine kenetlenir.
• Kal›nl›k: 0.406 mm
• Gözenekli olmas› ek esnas›nda reçinenin
tam nüfuz etmesini sa¤lar.
• Eklerde elektriksel ekranlamay› devam ettirir
• Elektrik alan kontrol konisinde iletken yüzey
yarat›r.
• Ya¤l› kablolarda ek ba¤lant› bölgesinde
kullan›l›r.
Vinil yap›
Çizgili yüzey
Kauçuk bazl› yap›flkan
➪ Suyu tutmaz.
➪ Düz kolay elle y›rt›lma, kesiciye gerek yoktur.
➪ Temiz, söküldü¤ü yerde kal›nt› b›rakmaz.
Temel Uygulamalar
Scotch™ 2151 A. G. Eriyen E.P.R. ‹zolasyon Band›
•
Kablo gruplamas›nda,
•
Paketlemede,
• Kendi kendine kaynayan alçak gerilim
izolasyon band›
• UV, d›fl hava flartlar› ve korozyona karfl›
dayan›kl›d›r.
• 10 misli uzayabilir, boflluksuz, nemi
geçirmeyen izolasyon sa¤lar.
• Kal›nl›k: 0.51 mm
•
Üzerine yaz› yaz›labilir,
kodlama yap›labilir.
•
Çatlak hortumlar›n, borular›n onar›lmas›nda,
•
Kablolar›n tutturulmas›nda,
as›lmas›nda,
•
Vinil yüzeylerdeki deliklerin kapat›lmas›nda,
• Dielektrik kuvveti: 27 kV/mm
• Çal›flma ›s›s› 90˚C
• Alçak gerilim eklerinin izolasyonu, motor
ba¤lant›lar›n›n izolasyonu, nem s›zd›rmazl›¤›
gerektiren ba¤lant›larda ve genel amaçl›
s›zd›rmazl›k uygulamalar›nda kullan›l›r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 869 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content