close

Enter

Log in using OpenID

BUTTİM Gazete

embedDownload
Ö Z L E M L E A N IYO RU Z
10 Kasım Saat 09.05’te Tüm
BUTTİM’lileri BUTTİM Atatürk Anıtı
önüne davet ediyoruz.
KASIM - ARALIK 2014 • YIL: 4 • SAYI: 27 • Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi Yayın Organıdır. 2 ayda bir çıkar. ÜCRETSİZDİR
BUTTİM Kavşağı’nda inşaat başladı
BUTTİM Kavşağı’nda inşaat çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 6 milyon
liraya mal olacak BUTTİM Yoncalı Kavşağı’nı 3 ay içinde hizmete almayı planladıklarını, bir yıl içinde de İstanbul yolunda trafiğin kesintisiz ışıklara takılmadan
akacağını söyledi.  Kent Meydanı, Beşyol, BUTTİM ve Panayır kavşaklarıyla İstanbul yolunda kesintisiz ulaşım başlıyor. Sırası
ile bu köprüler ve kavşakların yapımı tamamlandıktan sonra raylı sistem de Yalova yoluna getirilecek.
Vatandaşlarımız raylı sistemle kentin merkezinden
otogara kadar ulaşmış olacak.
BTSO 250
Büyük Firma
Araştırmasını
Açıkladı
HABERİ 12. SAYFADA
Abdullah Biçen
Değerli
BUTTİM’liler
Öncelikle geçtiğimiz hafta kutladığımız Cumhuriyetimizin 91. yılının hepimize
hayırlı olmasını diliyorum.
Bursa Büyükşehir Beledi- diyesi Başkanı Recep Altepe,
yesi, İstanbul yolundaki trafiği “Yalova Yolu Bursa’nın trafik
rahatlatmak için çalışmalarına açısından en önemli bölgesi.
hız verdi. İlk etapta BUTTİM Bu girişte de artık hummalı
Kavşağı’nda inşaat çalışmaları bir çalışma başlatıldı. Ankara yolu baştan başa kavşakbaşladı.
larla donatıldıysa, vatandaşBüyükşehir Belediye Başlar Kestel’den Görükle’ye
kanı Recep Altepe, 6 milyon
kadar hiç trafik lambalarına
liraya mal olacak BUTTİM
takılmıyor ise aynı çalışmaYoncalı Kavşağı’nı 3 ay içinde
ları Yalova yolunda da gerhizmete almayı planladıklaçekleştireceğiz” diye konuştu.
rını, bir yıl içinde de İstanbul
yolunda trafiğin kesintisiz ışık- RAYLI SİSTEM
lara takılmadan akacağını söy- OTOGAR’A KADAR
ledi. Yılladır
bu
kavşağın
Bursa Büyükşehir Bele- sıkıntıları konuşulduğu ifade
Tuğrul Dirimtekin
Dr. Hüseyin
ANONİM ŞİRKETLERDE
TEMSİL VE YÖNETİM
YETKİSİ DEVRİ
Beslenelim,
Ama Nasıl ?
Şerif Arı
Av. Mehmet Şişmangil
Yeminli Mali Müşavir
 Yazısı 4. Sayfada
 Yazısı 2. Sayfada
♦ Yeminli Mali Müşavir
SGK AR-GE TEŞVİKİNDE
BEŞ YIL UYGULANMA
ŞARTI KALKTI
 Yazısı 11. Sayfada
H. Serdar
Hukukçu
YENİ TORBA YASA İLE İŞ
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
 Yazısı 8. Sayfada
eden Altepe, “Kent Meydanı,
Beşyol, BUTTİM, Panayır
kavşaklarıyla
İstanbul
yolunda kesintisiz ulaşım
başlıyor. Bunun ilk ayağı
olan BUTTİM kavşağında
çalışmalar başladı.”
“Benim de birkaç defa
tehlike atlattığım Özdilek
Kavşağı kapanacak. Kent
merkezinden gelip geri dönmek isteyen vatandaşlarımız
hiçbir lambaya takılmadan
bu kavşaktan geri dönüşlerini sağlayabilecek. Sırası
ile bu köprüleri ve kavşakları gerçekleştirdikten sonra
raylı sistem de Yalova yoluna
getirilecek. Vatandaşlarımız
raylı sistemle kentin merkezinden otogara kadar ulaşmış olacak” dedi.
Altepe, 6 milyonun üzerinde maliyeti olan BUTTİM kavşağının 3 ay içerisinde hizmete
gireceğinin müjdesini verdi.
BUTTİM’in yeni vizyonu
BUTTİM İş Merkezi’mizin yönetimi, 2015-2016 yılları arasındaki işletme projesini hazırladı.
lir arttırıcı ve gider azaltıcı
faaliyetleri sürdürmek; hep
birlikte daha iyiye ulaşmayı
ilke haline getirmek.”
BUTTİM
yönetiminin
yeni vizyonu çerçevesinde
ana hedefler şöyle belirlendi:
BUTTİM yönetimi bu hedeflere ulaşmak için gerekli
olan aksiyon planlarını hazırladı.
“Kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden, ge-
 Haberi 7. Sayfada
10 Kasım 1938’de kaybettiğimiz Cumhuriyetimizin
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez
daha saygıyla anıyorum.
Bu arada yine geçtiğimiz
hafta açıklanan Bursa’daki
250 büyük firma arasına giren BUTTİM’li firmalarımızı da kutluyorum.
Çok hareketli bir yıl geçirdik. Üst üste gelen seçimler, üst üste gelen maden
faciaları, sınırlarımızdaki
gerginlik bir yandan toplumumuzu gererken; bir yandan da ekonomimizi ağırlıklı
bir biçimde etkiledi.
Yapımına
başlanan
BUTTİM Kavşağı’nın ve
Yalova Yolu düzenlemesinin
önümüzdeki yıl başlarında
hizmete girecek olması
bizleri mutlu etti.
Yılın son iki ayına girdik.
Bu iki ayın huzurlu geçmesini öncelikle diliyorum.
Saygılarımla.
2
KASIM - ARALIK 2014
ANONİM ŞİRKETLERDE
TEMSİL VE YÖNETİM YETKİSİ DEVRİ
BUTTİM Personeli
Yangından Korkmuyor
Tuğrul Dirimtekin
Yeminli Mali Müşavir
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin temsil ve yönetim yetkisinin devri konusunda önemli maddelere
yer verilmiş ve kural olarak, anonim şirketi temsil yetkisinin yönetim kuruluna ait olduğu ve bu
yetkisini de çift imza ile kullanabileceği açıkça
belirlenmiştir. Esas sözleşmede yer verilmek şartı
ile çift imza yetkisi tek imza olarak da kullanılabilecektir.
Yönetimin Devri
Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme gereği genel kurul yetkisine bırakılmış işler dışında,
şirketin işletme konusu ile ilgili gerçekleştirilmesi gereken her türlü iş ve işlem için karar almaya
yetkilidir. Kanun hükmüne göre, esas sözleşmeye
konulacak bir hüküm ile ve düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre, kurul şirketin yönetimine ait bazı
görev ve yetkilerini bir yönetim kurulu üyesine
veya dışarıdan atanacak bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye
yetkili kılınabilir.
Bahse konu olan, iç yönerge şirketin yönetimini düzenlediği gibi, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin
kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu
belirler. Bu durumda Yönetim, devredilmediği
takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine ait olduğu unutulmamalıdır.
Ticari mümessil ve vekiller
Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini
bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür
olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli
üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin
özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.
Temsil Yetkisi Kapsam ve sınırları
(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına
ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki
işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû
hakkı saklıdır.
(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de
şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü kişinin, işlemin
işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya
durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan
edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek
başına yeterli delil değildir.
(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi
niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade
etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin
veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen
sınırlamalar geçerlidir.
(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan
işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilerin
o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel
değildir.
(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların,
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız
fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rucû hakkı
saklıdır.
(6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket
tek pay sahibi tarafından ister temsil edilsin ister
edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu
pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük,
önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.
Son zamanlarda anonim şirketlerde imza yetkisi ve yetki sınırlaması konusunda var olan bir
sıkıntıyı ortadan kaldıracak biçimde , 6552 sayılı
Torba Kanun olarak bilinen kanunla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 371 inci maddesine
aşağıdaki 7 no lu fıkra eklenmiştir.
(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi
ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil
veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri,
367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede
açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil
ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve
diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.”
Ayrıca, Torba Kanunla 6102 sayılı Ticaret
Kanunu’nun 629 uncu maddesine Limited Şirketleri konu alan aşağıdaki 3. fıkra eklenmiştir.
“(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet
akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak
atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci
maddenin yedinci fıkrası kıyasen Limited Şirketlere de uygulanır.”
İmza şekli
Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin ünvanı altında imza atarlar ve şirket tarafından
düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile
kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası yer verilir.
Tescil ve İlan
Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek
üzere ticaret siciline vermek zorundadır. Temsil
yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin
herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından
üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilecektir.
Sonuç olarak, TTK da yapılan bu değişikliklerden sonra ; Anonim şirketlerin Genel Müdürlerine sınırlı yetki verebilmeleri için;
Genel Müdür, “Ticari Vekil veya Tacir Yardımcısı” olarak atanmalıdır,
Atama kararı, Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılmalı noterce onaylanmalıdır,
İç Yönerge düzenlenerek bu yönergede yetkiler açıkça belirlenmelidir,
Düzenlenecek İç Yönergeler, Ticaret Siciline
tescil ve ilan edilmelidir.
Saygılarımla.
Kaynak: 6102 sayılı TTK-6552 sayılı Torba Kanun
BUTTİM personeli yetkinliklerine bir yenisini daha kattı. Belirli periyodlar ile her
sene eğitimlerine devam eden BUTTİM
personeli artık yangına daha hazırlıklı.
BUTTİM otoparkındaki
boş alanda yapılan yangın
tatbikatında, yakılan ateşe
yangın tüpüyle müdahalelerden örnekler verildi. Tatbikatta Orsez Yangın Güvenlik Sistemleri firmasının
yetkilisi tarafından yangınla
mücadele ve yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla
ilgili teorik bilgiler verilirken, ardından yangına müdahalenin nasıl yapılacağı
uygulamalı olarak gösterildi.
re müdahale etti. BUTTİM
personeli, olası bir yangına
nasıl müdahale edileceğini
uygulamalı olarak bilgi sahibi oldu.
BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Biçen “Kendimizi sürekli
geliştirmeye çalışıyoruz.
Böylesi büyük bir yerde
çalışan
personelimizin
muhtemel bir yangında itfaiye ekipleri gelene kadar
müdahaleyi yapabilmesi
Tatbikatta
BUTTİM için bu eğitimi düzenledik.
personeli, sırayla yangın Eğitimin başarılı olduğusöndürme tüpleriyle alevle- na inanıyorum” dedi.
3
KASIM - ARALIK 2014
BESOB Bursa VOCTEST merkezi tekstil için
dönüm noktası olacak
Arif Tak, Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi İşbirliği
ile yazılıp yürütülen “Yetkinlik Etkinlik Sağlar” Projesi’nin sonucunda kurulumu gerçekleştirilen Bursa Voctest Merkezi’nin TÜRKAK
dan akreditasyon belgesi almaya hak kazandığını ifade ederken bu
süreçte çalışan tüm personele teşekkür etti.
Ayrıca MYK nezdinde de yetkilendirilmiş kuruluş olunması sonrasında
işverenlerin personelleri için alacakları belgelerin %50 sinin KOSGEB
tarafından karşılanabileceğini belirtti. Bir işletmenin önemli
ihtiyaçlarından biri, işin gerekleri ile çalışan niteliklerinin birbirleri ile örtüşmesidir.
Belli çalışma süresi sonunda
kişinin ve/veya işverenin
beklentilerinin karşılanamadığı anlaşıldığında ise her
iki taraf için de çeşitli kayıplar söz konusu olmaktadır.
Bu kayıpların önüne geçmek
üzere ülkemizde, örgün eği-
tim sistemi dışında mesleğini öğrenen kişilerin mesleki
bilgi, beceri ve yetenekleri- uluslararası geçerliliği olan
nin ölçülüp değerlendirildi- güvenilir bir sistem kurulği, mesleki seviyelerinin be- muş ve işletilmektedir.
lirlenerek belgelendirildiği,
Sistemin koordinasyonu, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu ile
kurulan Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından sağlanmaktadır. MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme
işlevlerini gerçekleştirmektedir. Uluslararası nitelikte
TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygunluğu TÜRKAK tarafından akredite
edilmiş belgelendirme kuruluşları, MYK tarafından
yetkilendirilmektedir. Belgelendirme kuruluşlarının
yaptığı sınavlarda başarılı
olanlara Mesleki Yeterlilik
Belgesi verilmektedir.
BESOB yapısında yer
alan Bursa VocTest Personel Sınav ve Belgelendirme
Merkezi Eylül 2013’de bu
amaçla kurulmuştur. Merkez, 2014 yılında Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
akreditasyon ve yetkilendirme süreçlerini tamamlamış
olup 2014 Çalışma Programı’nda yer alan mesleklerde
belgelendirme faaliyetlerine
başlamıştır. Diğer meslekler
için de sınav sistemi ve alt
yapı çalışmaları tamamlanarak belgelendirme kapsamı
genişletilecektir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İlgili Düzenlemeler,
Destekler ve Teşvikler
1. 6111 sayılı kanun kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin
48 aya varan sigorta işveren
primleri karşılanmaktadır.
2. En az 4. Seviye MYK
Belgesi sahiplerinin işyeri açma belgesi alma hakkı
vardır.
3. En az 4. Seviye MYK
Belgesi sahipleri, öğretmen
olabilmektedir.
4. Bazı meslek alanlarında ve projelerde görevlendirilecek personelin MYK
Belgesine sahip olma şartı
aranmaktadır. (Tehlikeli ve
Çok Tehlikeli Sınıfta Yer
Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine
Dair Yönetmelik, FATİH
Projesi, .. vb.)
5. Personelini belgelendiren iş yerleri, % 50 oranında geri ödemesiz KOSGEB
belgelendirme desteğinden
yararlanabilmektedir.
Türkiye’de, kapsamında yetkili tek personel sınav
ve belgelendirme kuruluşu
olan VOCTEST merkezi
sektördeki tüm tarafların
kalite, verimlilik ve kazanç
artışına katkıda bulunmaya
çalışmaktadır.
4
KASIM - ARALIK 2014
OKTORUNUZ
DİYOR Kİ
Dr. Hüseyin H. SERDAR / [email protected]
Beslenelim, Ama Nasıl ?
Y
ıllardır televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda beslenme konuları işlenir.
Çeşit çeşit diyet listeleri yayınlanır.
Konunun ‘Bilirkişileri’ ve ‘Demirbaşları’
da vardır; şunu ye, bunu yeme derler.
Lahana, ısırgan, enginar ve birçok sebzenin ya püresi, ya da suyu önerilir.
Et ye diyen de var, ot ye diyen de,
Hatta ‘ne yersen ye kardeşim, istersen
zıkkımın kökünü ye!’ diyen de…
İlla da sağlık diyorsanız sağlıklı ve dengeli besleneceksin.
Yapılacaklar belli;
Yaşına, işine ve dişine göre besleneceksin!…
Yediğini eriteceksin,
yakacaksın, sindireceksin.
Bu kadar basit.
YAŞINA GÖRE
YE
Kırk yaş aşıldığında
biyolojik ve fizyolojik
yapı, metabolizma, endokrin ve enzim düzeyleri,
sindirim düzeni gibi birçok faaliyet yirmi yaşlardan farklılıklar gösterir.
Yaşlanmayla birlikte değişimler olur.
Altmış yaş aşıldığında çalışma gücü,
görme, işitme, kavrama, üşüme, ısınma,
kas kuvvetinde azalma, yavaşlama ve
gerilemeler görülür.
Kaçınılmaz doğal değişimlerdir bunlar.
Beyin ister, ama vücut yapamaz hale gelir!..
Zevkler, renkler, sohbet konuları için
yeni bir dönem başlar.
‘Püf noktası’ değişimlere ayak uydurabilmektir.
Bu dönemde yaşa göre beslenmeli; yorucu, sindirimi güç, şekerli, tuzlu, yağlı
gıdaları, kızartmaları, çiğ sebzeleri daha
az tüketmeli, konservelere, ambalajlı,
doğal olmayan ve boyalı gıdalara mesafe koyulmalı.
İŞİNE GÖRE YE
Beslenirken yaşa, günlük aktiviteye, işe
güce göre davranmalı.
‘Mavi Yakalı’ denilen bedenen çalışanlar, ‘Beyaz Yakalı’ yönetici, projeci, ofis
çalışanlarından daha fazla enerji harcadıklarından daha fazla, kalorili gıdalar
yemeliler.
Çalışıp eriteceksen, yağ olarak, kilo olarak biriktirmeyeceksen sorun yok;
Ye ve yak!..
Ne yersen ye, doğal ve güvenli gıda ye.
DİŞİNE GÖRE YE
Severek ye, yediğinden zevk al, mutlu
ol.
Yediklerinin; Allah’ın ve tabiatın lütfu
olduğunu düşün.
RUMELİSİAD’DA BUTTİMLİ
HUKUKÇU EROL KILIKÇIER DÖNEMİ
Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayiciler Derneği’nin (RUMELİSİAD) 2. olağan kongresinde Avukat Erol Kılıkçıer Başkanlığı’ndaki yönetim göreve getirildi. 132 üyeli derneğin İzmir
Yolu Arıkanlar İş Merkezi’ndeki ofisinde gerçekleştirilen kongrede, seçime tek aday olarak giren Erol Kılıkçıer, derneğin 4. Başkanı oldu.
Bunları nimet olarak gör,
sağlıklı olduğun, yiyebildiğin için de Yaradan’a şükret.
Kongre öncesinde RUMELİSİAD’ın kurucu yönetim kurulu üyeleri ile görev yapan eski başkanlarının resimlerinin yer
aldığı köşenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışı eski başkanlar Şahap Aktaş ve Mustafa Kırcı ile yeni başkan adayı Erol Kılıkçıer
birlikte yaptı. Dişin, damağın ve
ağız sağlığın, protezin, kaplaman,
implantın hangi gıdalara izin veriyorsa onları ye, yerken
dişini kırma!..
Üyelerin tamamına yakınının katıldığı kongrede başkanlık
koltuğunu devralan Erol Kılıkçıer, kısa bir teşekkür konuşması
yaparak, iddialı bir kişi olduğunu ve güzel hizmetler yapacağını
belirtti. RUMELİSİAD’ı, bulunduğu noktadan çok daha ileri taşıyacağını ifade eden yeni Başkan Kılıkçıer, Balkan ülkeleri ile
kurdukları iktisadi ve kültürel bağları daha da güçlendireceklerini söyledi.
Tıka basa, abur cubur
yeme.
BUTTİM Yönetim Kurulu olarak; BUTTİMLİ bir Hukukçunun Bursa’nın önemli derneklerinden biri olan RUMELİSİAD’ın
Başkanı olmasından gurur duyuyor ve kendisini tebrik ediyoruz.
Gece yeme.
Yapaydan kaçın.
Şekeri, tuzu, unu sınırla;
Tatlıyı, şekeri, çikolatayı abartma,
Yediğini yak, biriktirme;
www.buttim.org.tr
Çalış, çalışmaktan yılma,
BUTTİM, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu adına sahibi
Abdullah Biçen
Yürüyüş ve spor yap.
Hızlı ve ayakta yemek yeme;
Ev yemeği, lokantada tencere yemeği ye,
Her gün 2-2,5 litre su iç.
VÜCUT HAMAL MI?
Kalp ve dolaşım sistemini, kemik, kas
ve eklemleri, solunum sistemini rahatsız
etme.
Vücuduna hamallık yaptırma.
Hem yerim, hem yakarım diyenlere bir
sözümüz yok;
Bizim sözümüz, yiyip yiyip şişen, kilo
aldıkça alan, bunu da dert edinip şikayetçi olanlara!…
Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dilşat Yılmaz
Editörler
Dr. Murat Kuter
Duygu Özbekçi
Reklam ve Pazarlama
Duygu Özbekçi
Yeni Yalova Yolu 4. Km BUTTİM Ticaret Merkezi
E Blok Kat:5 No:1602 PK:16250 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 14 16 Faks: 0.224 211 11 14
BUTTİM Arıza : 4646 - 4747
YAYINA HAZIRLIK
Kuter Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
BUTTİM C-4 1207 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 11 62 Faks: 0.224 211 11 82
www.kuterpr.com
BASKI
Akmat Akınoğlu Matbaacılık A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı 2. Sokak No:1 PK. 16159 Nilüfer / BURSA
Tel: 0.224 243 29 29 pbx Faks: 0.224 242 51 00 www.akmat.com.tr
5
KASIM - ARALIK 2014
KMA Filtre Sistemleriyle tasarruf ve
güvenlik bir arada!
 KMA Filtre Sistemleri Türkiye Temsilcisi Mahlo Teknik Servisi tarafından BUTTİM’de
düzenlenen toplantıda fitre sistemleri hakkında KMA firması Genel Müdürü ve sahibi Rolf Kurtsiefer, KMA firması satış Müdürü Philipp Große-Brauckmann ve Mahlo
Teknik Servisi; Hikmet Mahanoğlu değerli bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.
 RAM ve kurutuculardan atılan baca gazları arıtılarak ısı olarak sisteme geri kazandırılıyor. Kıvılcım yakalama sistemi ile tam güvenlik sağlanıyor.
dırılarak ciddi oranlarda
tasarruf sağlanıyor.
Sektörün dev isimlerinden
Alman KMA tarafından geliştirilen yeni sistem sayesinde,
RAM makineleri ve kurutuculardan atılan baca gazları, hem
arıtılarak çevreyi koruyor hem
de atık ısı sisteme geri kazan-
sistemde, debiye bağlı olarak
RAM’ın üzerine veya kenaKıvılcım
yakala- rında kurulum yapılıyor. Örma sistemi sayesinde nek olarak; 15 bin metreküp/
ise tam güvenlikli bir saat için 2X2,5 metrekare alan
kullanım imkânı sağ- yeterli olabiliyor. Türkiye ve
lanıyor. Sistemin sahip
olduğu otomatik temizleme modülü sayesinde, filtre
temizliği haftalık programlanan saatte 60 dakika içinde ve
personele ihtiyaç duyulmadan
yapılıyor. Montaj için minimum alana ihtiyaç duyulduğu
Avrupa’da uygulanan hassas
çevre koruma standartlarına
uygun temiz hava (TOC) garantili sistem, ihtiyaç duyduğu
minimum enerji konusunda
uluslararası ödüllere de sahip. Sistem yenilikçi ısı
geri kazanım sistemi ve
ekonomik değeri olan
yağ partiküllerinin geri
toplanması sayesinde
kısa sürede amortisman
sağlıyor.
Korozyona
nıklı ve yağ sızdırmayan paslanmaz çelikten imal edilen
kasanın kullanıldığı sistemde,
opsiyonel olarak kıvılcım yakalamaya ek olarak yangın
söndürme sistemi de bulunuyor. Otomatik klape ise yangında sistemi korumaya alıyor.
Ayrıca koku giderme UV modülü de (VOC) yine opsiyonel
olarak sunuluyor. Yedek parça
ve servis ihtiyacı ise Türkiye
genelindeki uzman kuruluş
olan Mahlo Teknik Servis tadaya- rafından sağlanıyor.
“Balık” filminin galası Nilüfer’de yapıldı
Gölyazı’da çekilen Usta rin salonu doldurduğu galada
Yönetmen Derviş Zaim’in se- oyuncular filmi izleyicisiyle
naryosunu yazıp yönetmenliği- birlikte seyretti.
ni üstlendiği son filmi Balık’ın
Yönetmen Derviş Zaim
Türkiye Galası, Nâzım Hikmet
roğlu çocukluk yıllarını Bursa’da geçiren Zafer Altun’un
yıllar önce Nilüfer Belediyesi’nden burs aldığını söylemesi
üzerine “Nilüfer Belediyesi
olarak doğru işler yaptığımıTürkiye Galası yapılan Bazı bir kez daha görmüş olduk.
lık filminin gösteriminin ardınVermiş olduğumuz bursladan Nilüfer Belediyesi Başkan
rın doğru kişilere ulaştığını
Vekili Fırat Emiroğlu, Yönetgörmek bizleri mutlu ediyor”
men Derviş Zaim ve ekibine
dedi.
Bursa’ya kattıkları değerden
Film gösteriminden sonra
dolayı teşekkür etti. Fırat Emişeklinde konuştu. Ünlü oyuncu
Sanem Çelik de heyecan verici
bir film olduğunu kaydederek
seyircinin de beğeneceğine
inandıklarını söyledi.
izleyicisiyle bir araya gelen
Derviş Zaim ve ekibi, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirerek film hakkında sohbet etti.
Gölyazı’da balıkçı bir ailenin hayat hikâyesini ve doğayla mücadelesini beyaz perdeye
ustalıkla aktaran Derviş Zaim’in 17 Ekim’de tüm sinemalarda gösterime giren filmi, 21.
Altın Koza Film Festivali’nden
En İyi Senaryo ödülünü aldı.
LÖSEV
BURSA ŞUBESİ
Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Derviş Zaim yazıp yönetmenliğini üstlendiği Balık
filminin galasına Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer Belediyesi’nin
sponsorluğunda Gölyazı’da çekimleri yapılan filmin Türkiye
Galası da, Nilüfer Belediyesi
Nâzım Hikmet Kültürevi’nde
düzenlendi. Galaya Usta yönetmen Derviş Zaim ve filmin
başrol oyuncusu Sanem Çelik
ve filmde rol alan oyuncular
katıldı. Bursalı sanatseverle-
film öncesi yaptığı açıklamada,
filmin bir insanın doğayla iç içe
olan hayatını işlediğini belirterek, “Filmimiz ‘Balık’ Bursa’da çekildi. O yüzden Galasını da Bursa’da yapmak
istedik. Nilüfer Belediyesi de
bizim destekçilerimizden biriydi. Dolayısıyla Galayı burada yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada
bize yardımcı olan Gölyazı
halkına, Bursa halkına teşekkür ediyoruz. Umarım tüm
izleyicilerimiz filmi beğenir,”
26 - 27 Aralık’ta Ispanak Dükkan standı BUTTİM’lilerle buluşuyor.
Tüm BUTTİM’liler davetlidir.
6
KASIM - ARALIK 2014
BUTTİM İş Merkezi 2014 Anketi
MUHASEBE BİRİMİ HİZMETLERİ
 Değerli BUTTİM’ liler; BUTTİM Yönetimi olarak, siz
değerli sakinlerimizin memnuniyetlerini ölçmek
amacıyla her yıl düzenlemekte olduğumuz anketimizi bu yılda gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Anketimize, destek verip katılan herkese çok teşekkür ederiz.
1. Muhasebe personelinin sizlerle olan diyoloğundan memnun musunuz?
Bu soruyu toplamda 464 kişi yanıtladı.
400
327
300
mizliğine ve düzenine önem
verirken sizlerden de bu konular da bizlere destek olmanızı
rica ediyoruz.
*
200
Sizlerin güvenliği, bizim
için çok önemlidir. Bu sebeple,
0
Özel Güvenlik Yasası gereği
İyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
ön giriş kapılarında güvenlik
araması uygulamasına devam
2. Muhasebe personeline iletmiş olduğunuz sorunlar kısa zamanda çözümleniyor mu?
edilecektir. Arka girişlerde
Bu soruyu toplamda 459 kişi yanıtladı
belirtilen güvenlik açığını da,
önümüzdeki yıllarda arttırıla400
323
cak personel sayısıyla gider300
meye çalışacağız. Gün içerisin200
de ofisleriniz de ve katlarınızda
74
yaşanan güvenlik sorunlarını
49
100
13
ve her türlü rahatsızlık yaratan;
0
satış görevlileri, dilenciler vs.
İyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
gibi kişileri de 4949 numaralı
Güvenlik Birimimizi arayarak
3. Muhasebe personeline iletmiş olduğunuz sorunlar kısa zamanda çözümleniyor mu?
Bu soruyusakintoplamda 443 kişi
yanıtladı.
Bizler, siz değerli
ortamda
hizmet görebilmesi bizi bildirmeniz halinde anında
lerimiz için kendimizi her ge- adına geniş ortak alanlara sa- müdahale edilecektir.
çen 400
gün geliştiriyor
ve hızla hiptir. Bu ortak alanların, sizler
315
*
ilerliyoruz.
Düzenlenen anketi gibi diğer esnafların ve ofisle300
yaklaşık
460 BUTTİM sakini rinde kullanım alanları olduHijyen ve sağlık Yönetim
200
doldurmuş olup, cevaplanan
ğunu bir kez daha hatırlatmak olarak en çok önem verdiğimiz
79
100
39
10
anketlerimizden 155 adetin de isteri.
konulardan biridir. Bu sebeple,
0
geçtiğimiz yıl, E1 Blok tuvaİyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
3. Güvenlik biriminin vermiş olduğu İç Mahal Güvenlik hizmetini nasıl
letlerinde başlattığımız yenideğerlendiriyorsunuz?
Bu soruyu toplamda 466 kişi yanıtladı
leme çalışmalarına sizlerinde
önerileri doğrultusunda, önü286
300
müzde ki yıllarda yapılması
planlanmaktadır.
100
84
42
11
Binamız içerisin de, baş
gösteren haşerata karşı böcek ilaçlaması yapılmış olup,
sizden gelen haklı şikâyetler
88
84
100
doğrultusunda, anlaşmalı olduğumuz ilaçlama firmasını
8
değiştirme yoluna gidilmiş ve
0
başka firmalardan teklif alarak
İyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
sorunumuzu en kısa sürede
çözmeye çalışmaktayız. Ko4. Güvenlik biriminin vermiş olduğu Dış Mahal Güvenlik hizmetini nasıl değerlendiriyorsunuz?
öneri, şikâyet ve teşekkürleriBu soruyu toplamda 458 kişi yanıtladı
Ortak kullanım alanlarına nuyla ilgili gelişmeleri, en kısa
niz bizzat not edilmiş bulunkumaş toplarını yığmak, kom- sürede siz değerli sakinlerimi300
maktadır.
272
şu esnaf ve ofisler için rahat- ze sunacağız.
Bizler, yönetim olarak siz- sızlık oluşturmaktadır. Bizler
*
lerin düşüncelerine ve istek- ortak kullanım alanlarının teBildiğiniz üzere, arka bölerine önem veriyor ve sizlere
200
3. Teknik servis biriminin vermiş olduğu Isıtma&Soğutma hizmetini nasıl
daha iyi hizmet verebilmek
değerlendiriyorsunuz?
Bu soruyu toplamda 457 kişi yanıtladı.
için, tüm personelimizle birlikte elimizden gelen gayreti gös400
89
termekteyiz.
Yine, sizlerden
100
78
321
gelen öneriler doğrultusunda,
kendimizi geliştirmeye çalış300
19
maktayız. Ancak sizlerden de,
bizlere
destek olmanızı bekli200
0
İyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
yoruz.
lümde yer alan, araç otoparklarının giriş bölümleri yükleme alanı olarak belirlenmiştir.
Sizlerin ve misafirlerinizin, bu
yükleme alanlarına araçlarınızı
park etmemenizi önemle rica
ediyoruz.
Özellikle;
koridorlarda
kullanılan taşıma
ekipmanlarından
çıkan, rahatsızlık
verici derecede ki
yüksek sesler için,
yönetimimize bilgi
verdiğiniz takdirde, ilgili firmaları
uyararak
kullandıkları araç gereç,
lastiklerin gözden
geçirilmesini rica
ediyoruz.
yapılan kontrollerde iç ortam
havasının standartlara uygun
olduğu görülmektedir. Talebiniz halinde, yapılmış olan
kontrol sonuçlarını siz değerli
sakinlerimizle paylaşmaya hazırız.
*
*
Kapalı otoparkımız da,
kartlı
üyelik sistemi uygulanOrtak alan kullanımların
da sıkça rastladığımız bir di- maktadır. Bu üyelik yıllık çok
ğer konu ise tütün ürünlerinin cüzi bir bedel karşılığın da
kullanımı. Bildiğiniz üzere olup, otoparkımızı kullanmak
5727 Sayılı yasa gereğince ka- isteyen siz değerli sakinleriTEMİZLİK BİRİMİ HİZMETLERİ
1.Temizlik personelinin sizlerle olan dilayoğundan memnun musunuz?
soruyu toplamda 459 kişi yanıtladı
Bu
400
336
300
200
*
Değerli esnafımız, iş merkezimiz, sizlerin ve müşterilerinizin daha iyi ve sağlıklı bir
89
100
38
9
0
İyi
Orta
Zayıf
Fik. Yok
4. Teknik servis biriminin vermiş olduğu Asansör hizmetini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu soruyu toplamda 461 kişi yanıtladı
300
200
79
100
28
0
İyi
Orta
Zayıf
16
Fik. Yok
2. Temizlik personeline iletmiş olduğunuz sorunlar kısa zamanda çözümleniyor mu?
Bu soruyu toplamda 452 kişi yanıtladı
palı alanlarda sigara kullanımı
yasaklanmıştır ve BUTTİM
296
Yönetimi 300olarak İl Sağlık Müdürlüğü’müzle ile yaptığımız
iş birliği sayesin de kapalı alan200
larda sigara
kullanımı engellemekteyiz. Kullanımı tespit
edilen esnafımıza cezai işlem
93
100
uygulanmaktadır. Siz değerli
esnafımızdan da ortak alanlarda ki kurallara
uymasını rica
0
İyi
Orta
etmekteyiz. Ayrıca
bireysel
olarak sizlerde 184 No’lu hattı
arayarak bu yasağa uymayanları bildirebilirsiniz.
*
mizi Yönetim Ofisimize bekler,
esnafımızın hakkı olan bu imkândan faydalanmasını bekleriz.
*
Siz, değerli sakinlerimize
daha iyi hizmet vermeyi, kendine ilke haline getirmiş tüm
42
personelimize,
Ağustos
2014
21
tarihi itibariyle İletişim TekZayıf Eğitimi,
Fik. Yok
nikleri
Asansör, Yangın, Ateşli Silah Eğitimi gibi
teknik eğitimleri de, verdirerek
kendimizi sürekli yenilemekteyiz.
Esnaflarımızdan, ortak yaKompleksimiz merkezi sisşam hakkına uymalarını bir kez
tem havalandırma, ısıtma-sodaha önemle rica eder, Sevgi
ğutmaya sahip bir binadır. Bina
ve Saygılarımızı sunarız.
içindeki havayla ilgili olarak
kontrollerimiz yapılmış olup,
BUTTİM YÖNETİMİ
7
KASIM - ARALIK 2014
BUTTİM İş Merkezi İşletme Projesi
ve Geleceğe Bakış
Özellikle BUTTİM sakinleri ve işyerlerinin güvenlik önlemlerinin artırılması,
kameraların asansörler dahil kör nokta
kalmadan düzenlenmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
 2016 yılında İbis Otel ve Sama BUTTİM İş
Merkezi’mizden kira gelirlerimiz olacaktır. Bunların yanında güneş enerjisiyle
ilgili önemli görüşmeler yapmaktayız.
Yangın Yönetmeliğinden kaynaklanan
eksiklerimiz nedeniyle, BUTTİM’de bulunan firmaların işletme ruhsatı sorunu
devam etmektedir. Bu sorunun çözümü
de önceliklerimiz arasındadır.
 İşleriniz de başarılar diler, 18 Ocak 2015
Pazar günü Saat 10.30’da sizlerin teşrifleriyle görüşlerinizi paylaşmak üzere,
Genel Kurul Toplantımıza katılımlarınızı
bekleriz.
Ali Tiryaki
Mali İşler Müdürü - SMMM
Buttim İş Merkezimizin,
2015-2016 yılları arasındaki
işletme projesini hazırlarken;
kaliteli hizmet anlayışımızdan
ödün vermeden, gelir arttırıcı
ve gider azaltıcı faaliyetleri
sürdürmeye, hep birlikte daha
iyiye ulaşmayı ilke haline getirmiş bulunmaktayız.
2014 yılı içerisinde, Doğalgaz ve Elektriğe % 9 oranın
da zam yapılmış olup, yine
2015 ve 2016 yıllarında da
aynı oranda artışların olabileceğini düşünmekteyiz. İş merkezimizin de 18 yılını doldurmuş olması sebebiyle, teknik
alt yapısında bakımlar gerekmektedir. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için çalışan idari,
teknik bakım, güvenlik ve temizlik birimlerimizden oluşan
100 personelimiz bulunmakta,
asgari ücrete gelebilecek artışları ve kıdem tazminatlarını da
göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapmaktayız.
Yangın
Yönetmeliğinden kaynaklanan eksiklerimiz
nedeniyle,
Buttim’de bulunan
firmaların işletme
ruhsatı sorunu devam
etmektedir.
Yeni
yönetmeliğe
göre, merdivenlerin
kapatılarak yangın
anında dumansız bir
alan oluşturulması
ve dışarıya açılan
kapılarının olması, plazada
olduğu gibi Spring sistemi yapılması gerekmektedir. Ayrıca,
Lokanta bacalarının ve mescidimizin yangın yönetmeliğine
uygun hale getirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve
kameraların asansörler dahil
kör nokta kalmadan düzenlenmesi,
mevcut tuvaletlerin yenilenmesi gerekmektedir. 2013 yılında gerçekleşen
elektrik ve aydınlatma giderimiz 1.918.296,50 TL, iken
2014 ilk 9 ayında gerçekleşeni 1.478.913,00 TL’dir. Yine
2013 yılında gerçekleşen Doğalgaz giderleri 544.338,00 TL
iken 2014 ilk 9 ayında gerçekleşeni, 286.589,00 TL olmuştur ve Biriken Personel Kıdem
Tazminatları 1.650.026,00 TL
dir. Yapılması düşünülen çalışmalar ve gelen zamlar göz
önünde
bulundurulunca,
2015
yı-
lında %8 oranın da bir aidat
artışı kaçınılmazdır.
Buttim İş Merkezimizde
olumlu ve gelir getirici projelerimizi incelediğimizde; Yalova yoluna yapılan köprülü
kavşak çalışması ile girişimiz
düzenli hale gelecek ve devamında gelen raylı sistemle
Buttim her yönden ulaşımı kolay bir ticaret merkezi haline
gelecektir. Belediyelerimizce
yapılan bu alt yapı çalışmaları
bizlere yeni adliye binasının
temelinin atılacağının göstergesi olduğuna inandırmaktadır.
Bildiğiniz gibi Buttim İş
Merkezimiz oldukça büyük
bir alana sahiptir. (135.000m2)
alanlarımızı değerlendirerek
gelirlerimizde artışa ulaşmak
istiyoruz. Örneğin Yalova yolu
üzerindeki yeşil alanımızın
değerlendirilmesi, plaza reklam giydirme çalışmalarımız,
Orman Bölge Müdürlüğü yanındaki otopark alanında ki etkinlikler ve kır düğünleri gibi
gelir getirici faaliyetler olabileceğini planlamaktayız.
2016 yılında İbis Otel ve
yeni Sama Buttim İş Merkezi’mizden kira gelirlerimiz
olacaktır. Bunların yanında
Güneş enerjiyle ilgili yapılan
görüşmelerimiz
mevcuttur.
Güneş enerjisinden faydalanacak dönüşümü sağlayabilirsek beklentilerimizin çok kısa
sürede gerçekleşeceğine inanmaktayız.
İşleriniz de başarılar diler, 18 Ocak 2015 Pazar günü Saat 10.30’da
sizlerin teşrifleriyle görüşlerinizi paylaşmak
üzere, Genel Kurul
Toplantımıza katılımlarınızı bekleriz.
Saygılarımızla.
Yeni BUTTİM’liler ve BUTTİM’deki değişiklikler
Geçtiğimiz iki ay içinde hem BUTTİM’e yeni katılımlar oldu, hem bazı ofisler ve mağazalarımız el değiştirdi, bazıları da adres değişikliğine gitti. Aşağıdaki tablolarda bu değişiklikleri
izliyorsunuz.Bu arada yeni BUTTİM’lilere aramıza hoş geldiniz diyoruz. Bol kazançlar ve
hayırlı işler dileğiyle.
EYLÜL 2014 TAŞINANLAR
A1 74 İHSAN CEMRE TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
B1 138 EMRE GÜVEN
C1 164 MEHMET TURHAN
D1 273 SEVGİ KUM
E1 283 TUBA BANAZILI
E1 299 BARANDAĞ DIŞ TİC.TEKS.İNŞ.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
E1 324 VEBSAN END.ATIK.SAN TİC.LTD.ŞTİ.
A2 373 KHT LOJİSTİK GÜMRÜK NAKLİYE PAZARLAMA (SEVAL ERÖKSÜZ)
D2 548 YUSUF ARAS
D2 612 HAMDİ FEZA DURAK
E2 662 CÜNEYT ERDEN-AHMET CEMİL DİKMEN
A3 680 ISST DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
A3 722 BAHÇEŞEHİR PEYZAJ UYGULAMALARI SAN.TİC.AS.
A3 745 ASGARD TEKNOLOJİ OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
C3 864 YAHYA TURGUT
D3 891 MEHMET NACİ PİRİNÇÇİ (MENA TEKSTİL)
A4 1047 FAHRETTİN IŞIKLI
A4 1090 AR-JAK DESEN TASR.LTD.ŞTİ.
B4 1118 AHMET MARAŞLI-MUSTAFA VEYSEL GÜNDOĞAN
M
D4 1241 MEHMET YAVUZ
E4 1353 FARKLI ONLİNE TİCARET LTD.ŞTİ.
A5 1402 ERCİN MAD.TEKS.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
P.181659 İNTESA GLOBAL TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. M
EKİM 2014 TAŞINANLAR
C1
D1
C2
D2
A3
B3
B3
C3
A4
C4
E4
E5
181
249
482
608
751
767
801
883
1065
1187
1329
1574
LEVENT MAŞ
AKBAŞLAR MENSUCAT TEKSTİL İMALAT MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MERVE TÖRÜN
ABDULLAH ŞENOL DİCLE
ÖZHAN BAŞARAN
İRFAN IŞIK
KADİR KOTAN
NURAN ERENULUĞ
ARATAN İNŞ.TURZM.GIDA LTD.ŞTİ.
SUBHAN AKIŞ
SERKAN AKTALUM
EMRULLAH ÖZKAN
8
KASIM - ARALIK 2014
YENİ TORBA YASA İLE İŞ
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
Mehmet Şişmangil
Hukukçu
TBMM’de 10 Eylül 2014 tarihinde kabul edilen ve 11 Eylül 2014 tarihli Resmi gazete’de yayınlanan 6552 sayılı yasa, günlük deyimle Yeni Torba Yasa ile öncelikle İş Kanununda olmak üzere birçok yasada değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapıldı. Bu yazıda, İş
Kanununda yapılan değişiklikleri sunacağız.
6552 sayılı yasanın 1.maddesi ile; İş Kanununun 3.üncü maddesinin 2.fıkrasında düzenlenen, alt işveren işleminin muvazaaya dayandığını belirleyen müfettiş raporunun işverene
tebliğinden itibaren başlayan “altı iş günü” itiraz süresi, “otuz iş günü”ne çıkarılmıştır.
Aynı fıkranın beşinci cümlesi de, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine
itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.”
Böylece, müfettiş raporuna karşı itiraz süresi uzatılmış, itiraz üzerine açılacak
davanın da dört ay içinde sonuçlandırılması, bu kararın temyizi durumunda da Yargıtay’ın
altı ay içinde ve kesin olarak karar vermesi düzenlenmiştir. İşverene tanınan kısa itiraz süresi
uzatılarak hak arama kolaylaştırılmıştır. Buna karşılık, anlaşmazlığın kısa sürede sonuçlandırılması için yargı yerlerine süre sınırlaması getirilmiştir.
6552 sayılı yasanın 2.maddesi ile; İş Kanununun 18.inci maddesinin birinci fıkrasına
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.” cümlesi eklenmiştir. İş Kanunu
18.maddesi, “işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedenle feshi için işçinin
en az altı ay kıdemli” olmasını aramaktadır. Yeni eklenen cümle ile yer altı işlerinde çalışan
işçilerde bu en az süre aranmayacak, altı aydan kıdemi az olan yer altı işçisinin işten çıkarılmasında da “geçerli neden” aranacaktır.
Uludağ Üniversitesi 4. “Bilgilendirme ve
Bu yıl 4.sü düzenlenen “Bilgilendirme
ve Ar-Ge Günleri” 11-13 Kasım 2014 taAr-Ge Günleri”
rihinde Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Yürütülmekte olan veya yürütülmesi
planlanan akademik çalışmaların ve Uludağ Üniversitesi’nde bulunan laboratuvar
ve diğer alt yapı olanaklarının tüm üniversite akademik birimleriyle, kamu, sanayi,
ve özel sektörle paylaşılarak etkin çalışma
gruplarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Etkinliğin diğer bir amacı da fikir ve projeleri kamu, sanayi ve özel sektöre ulaştırarak bu sektörlerin beklentilerini göz önünde tutarak işbirliği olanaklarını arttırmaktır.
Böylece yeni fikir ve projelerin oluşturulması, proje çıktılarının lisanslanması ve
ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Etkinlik kapsamında sanayi, özel sektör ve kamu temsilcileri devam eden ARGE çalışmalarını, patentlerini ve yeni
fikirlerini hazırladıkları posterlerle tüm
katılımcılara sunabilme olanağına sahip
olacaklar; Ayrıca, işbirliği olanaklarını ve
üniversiteden beklentilerini tartışabilecekleri özel mekanlar da kendilerine tahsis edilebilecektir.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
IV. BİLGİLENDİRME ve
ARGE GÜNLERİ
11-13 Kasım 2014
Prof. Dr. Mete Cengiz
Kültür Merkezi
http://arge.uludag.edu.tr
6552 sayılı yasanın 3.maddesi ile; İş Kanununun 36.ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle
ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”
Bu düzenleme ile taşeron işçisi denilen alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenmesini
güvenceye kavuşturmak amaçlanmıştır.
6552 sayılı yasanın 4.maddesi ile; İş Kanununun 41.inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen aşağıdaki fıkralarla;
İş Kanununun 42.nci “zorunlu nedenleri” ve 43.üncü “olağanüstü durumları düzenleyen maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla
çalışma yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Eklenen diğer fıkra ile; yer altında maden işlerinde çalışan işçilerin fazla çalışma yaptırılamayacağı hükmünün ayrık durumu olan İş Kanununun 42.nci ve 43.üncü maddelerinde
sayılan durumlarda fazla çalışma yaptırıldığında; “haftalık otuz altı saati aşan her bir saat
fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödeneceği”, hükme bağlanmıştır.
6552 sayılı yasanın 5.maddesi ile; İş Kanununun 53.üncü maddesinin dördüncü fıkrasına
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak
uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.
Böylece, yer altı işlerinde çalışan işçilerin izin süreleri artırılmıştır.
6552 sayılı yasanın 6.maddesi ile; İş Kanunun 56.ncı maddesine şu fıkra eklenmiştir;“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları
yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu
izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
Böylece, asıl işverene de bir takım yükümlülükler getirilmiş ve alt işveren (taşeron)
işçilerinin çalışma sürelerine göre hak edecekleri izinlerini kullanabilmeleri için güvence
sağlanması amaçlanmıştır.
6552 sayılı yasanın 7.maddesi ile; İş Kanununun 63.üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en
çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.”
Böylece, haftada 45 saat olan çalışma süresi, yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için
haftalık 36 saate indirilmiş ve günlük 6 saatle sınırlandırılmıştır.
6552 sayılı yasanın 8.maddesi ile; İş Kanununun 112.nci maddesine 5 adet fıkra eklenmiştir.
İş Kanunu 112.maddesi metni şöyledir; “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı
kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli
olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.”
Bu madde, özel durumlara ilişkin kıdem tazminatını düzenlemektedir. Konusu özel ve
eklenen fıkralar da çok ayrıntılı olduğundan başlı başına bir yazı konusu olacak düzeydedir.
Bu nedenle burada fazla açıklama yapamıyoruz. Ancak kısaca şunu söyleyebiliriz; eklenen
fıkralarla özellikle bu madde kapsamında çalışan işçilerin ve alt işveren işçilerinin kıdem
tazminatları düzenlenerek, güvenceye bağlanması amaçlanmıştır.
Saygılarım ve esenlik dileklerimle.
19-22 Kasım CNR Hometeks’e
BUTTİM’den Katılan Firmaların Listesi
BUTTİMLİ KATILIMCI FİRMA
A.S.T. TOPDAĞI TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ASMEN MENSUCAT DOKUMA TEKS DERİ DAY.
TÜK. MAL. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
BAYLANLAR TEKSTİL SAN.TİC.AŞ.
BYL TEKSTİL İNŞ.
ÇELİKALP TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DAMASKO DOKUMA SAN.TİC.A.Ş.
DURU STOR TEKSTİL
EKİM MENSUCAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
EPENGLE TEKSTİL ENDÜSTRİ VE TİC A.Ş
EVUALS TEKSTİL
GİDER TEKSTİL HASAN GİDER
GÜNGÖRLER TEKSTİL
HİZMET GÜMRÜKLEME VE YATIRIM MÜŞAVİRLİĞİ
TEKSTİL GIDA İNŞ. PAZ. TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
İSBAY TEKS. SAN TİC LTD ŞTİ
KARINCA KUMAŞ
KONYALILAR TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ
PERNOVA TEKSTİL
REİSOĞLU DIŞ TİC LTD ŞTİ (Döşemelik)
REİSOĞLU İPLİK (Perdelik) MENS.SAN.TİC.A.Ş.
SERTEKS
SGT GÜNGÖREN TEKSTİL
TUHAN TEKSTİL
ZİYAOĞLU TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
HOL
8. HOL
STAND NO
B-18
4. HOL
E-18
6.HOL
8. HOL
7. HOL
8.HOL
5. HOL
7. HOL
4.HOL
6. HOL
8.HOL
8. HOL
D-13
A-19
C-23
C-12
I-09
B-05
E-03
F-06
D-07
A-09
4. HOL
B-27
8.HOL
A-17
8.HOL
D-12
2.HOL
B-21
6. HOL
F-06
8.HOLC-05
6.HOL
E-06
8.HOLB-04
4.HOL
E-13
6. HOL
F-06
7. HOL
B-09
Kendilerine hayırlı fuarlar dileriz.
9
KASIM - ARALIK 2014
TÜYAP Fuar alanında düzenlenen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları Hedefine Ulaştı
BURTARIM’a 41 Ülkeden 268.125 Ziyaretçi
 Fuarların ziyarete açık olduğu günlerde katılımcı firmalarımızın yaptığı yaklaşık 500
milyon TL. tutarındaki satış sektöre büyük
moral verdi.
Bursa dışından gelen yaklaşık 123.000
ziyaretçi ise otellerde konaklayıp, restaurantlarda yemek yiyip alışveriş yaparak
şehir ekonomisine katkılar sağladı.
BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım,
Fuarların ziyarete açık olduğu günlerde katılımcı
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile firmalarımızın yaptığı yaklaşık 500 milyon TL. tuBursa 7. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları tarındaki satış sektöre büyük moral verdi. Bursa dıFuarı, 14 - 18 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa şından gelen yaklaşık 123.000 ziyaretçi ise otellerde
konaklayıp, restaurantlarda yemek yiyip alışveriş yaparak şehir ekonomisine önemli katkılar sağladı. Ayrıca önümüzdeki yıl 14 - 18 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Bursa Tarım ve Hayvancılık
Fuarları için otellerde şimdiden ön rezervasyonlar
yapıldı. Bu veriler bize kentimizde düzenlediğimiz
fuarların şehrin sosyal, kültürel, ekonomik hayatına
katkısını göstermektedir.” dedi.
Sektör ilgililerinin tüm programlarını fuar tarihine göre ayarladığı Bursa Tarım ve Hayvancılık
Fuarları, ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları
arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin
sergilendiği tek fuardır. Ziyaretçiler ister yurt dışından ister yurt içinden Marmara, Ege, Akdeniz, KaraUluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadi.
dolu Bölgelerinden gelsin, kendi iklimi, kendi ürün
Tüyap tarım fuarlarının gerek ziyaretçi gerekse grubu ile ilgili aradığı tüm ürünleri aynı çatı altında
metrekare bakımından en büyük halkalarından olan bulabilmektedir.
Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, yurt dışından
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İran, İspanya, İtalya,
Japonya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Polonya,
Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Ukrayna
ve Yunanistan’dan, yurt içinden ise 78 ilden gelen
268.125 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 16 Makro
Projesi’nden biri olan Ticari Safari kapsamında yurt
dışından alım heyetleri organize edildi. Bursa’nın dış
ticaretinin artması ve dünya ticareti ile daha entegre
bir merkez haline gelmesi amacıyla; T.C. Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile Bosna - Hersek, Bulgaristan, Cezayir, İtalya, Kosova, Moldova, Özbekistan, Sudan
ve Yunanistan’dan organize edilen iş adamları, 14
Ekim Salı günü katılımcı firmalar ve sektör firmalarının temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Ayrıca; Tüyap yurt dışı ofisleri tarafından Beyaz
Rusya, Cezayir, İran, Makedonya, Moldova, Rusya
ve Tunus’tan organize edilen alım heyetleri katılımcı
firmalar ile iş görüşmeleri yaptı.
Fuarlar ile eş zamanlı; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi, Ziraat Odaları Bursa İl Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde, akademisyen, üreticiler ve ziraat mühendislerinin katılımı ile üçüncü kez organize
edilen Bursa Tarım Kongresi, “Kuraklık Gölgesinde Tarım ve Kıtlık” teması ile 16 - 17 - 18 Ekim
tarihleri arasında düzenlendi.
Fuar süresince gerçekleşen diğer etkinlik ise 15
Ekim Çarşamba günü; Dünya Gazetesi, Bursa Ticaret Borsası ve Kuruluşumuz işbirliği ile organize
edilen “Türkiye’nin Tarım Politikaları ve Gelecek
Vizyonu” konulu paneldir. Tarım yazarı Ali Ekber
Yıldırım tarafından gerçekleştirilen söz konusu panel
sektör tarafından ilgi ile takip edildi.
BURSA TÜYAP 2014 FUAR TAKVİMİ
ACİL TELEFONLAR
Yangın110
Alo Büyükşehir
153
Polis İmdat
155
Alo Valilik
179
Doğalgaz187
Hızır Servis
112
Alo Trafik
154
Jandarma156
Elektrik Arıza
186
Bilinmeyen118
İşçi ve İş Bulma
180
Sağlık Danışma
184
BUSKİ185
Doğalgaz Arıza
187
Cenaze Hizmetleri
188
POLİS
Emniyet Müd.(Fomara)
270 50 00
Emniyet Müd.(Acemler)
233 96 30
Nöbetçi Müdürlüğü
271 21 58
Osmangazi Em.Müd.
222 33 70
Yıldırım Em. Müd.
361 81 81
Nilüfer Em. Müd.
245 80 10
SAĞLIK
Devlet Hastanesi
220 00 20
Tıp Fakültesi
295 00 00
Yük. İhtisas Hastanesi
360 50 50
Çekirge Devlet
234 48 48
Şevket Yılmaz Devlet
368 43 43
Pilot San.Poliklinikleri
239 37 00
Kızılay Kan Merkezi
221 15 08
BELEDİYE
Büyükşehir
225 18 09
Osmangazi
270 70 00
Yıldırım
363 55 01
Nilüfer
451 21 50
ULAŞIM OTOBÜS
Şehirler. Ter.
261 54 00(18 Hat)
Almira Taksi
252 86 38
Altıparmak Taksi
222 16 44
Park Taksi
236 67 05
Setbaşı Taksi
328 90 91
Çekirge Taksi
236 71 04
Uludağ Taksi
222 35 14
Fomara Taksi
222 04 38
Kükürtlü Taksi
235 12 96
Çelik Palas Taksi
233 27 79
İhsaniye Taksi
247 47 33
Beşevler Taksi
451 28 28
VAPUR
Yalova
(226) 814 10 20
FERİBOT
Topçular
(226) 363 43 19
Eskihisar
(226) 655 00 31
HIZLI FERİBOT
Yalova
(226) 811 13 23
Yenikapı
(212) 516 12 12
DENİZ OTOBÜSÜ
BUDO
444 99 16
Mudanya
544 30 60
Kabataş
(212) 410 66 33
Yenikapı
(212) 516 12 12
BANKALAR
Akbank Bursa Bölge 224 14 04
Al Baraka Türk
220 97 60
Asya Finans Kurumu
225 14 80
HSBC
256 89 79
Denizbank Bursa Şb.
272 18 00
Denizbank Heykel
Fortis Bursa Şb.
Garanti Bankası Bursa
Halk Bankası Bursa
İş Bankası Bursa Şb.
İş Bankası Marmara B.
Kuveyt Türk
ING Bank Bursa Şb.
ING Bank Yıldırım Şb.
Şekerbank Bursa
TC Merkez Bankası
TC Ziraat Bankası Bursa
TEB Bursa Şb.
Turkish Bank A.Ş. Bursa
Yapı Kredi Bank. Bursa
Vakıfbank Marmara
ESNAF KEFALET KOOP.
BURSA
NİLÜFER
YILDIRIM
İŞ ADAMLARI
KURULUŞLARI
ANASİAD
ARSİAD
ASİAD
A.TİC.BORSASI
BTSO
BUGİAD
BUGÜMDER
BUSİAD
BUTTİM
BUYSAD
ÇASİAD
DESİAD
223 10 01
241 99 10
280 37 00
294 97 00
224 19 35
224 16 70
225 05 45
252 59 00
362 60 66
224 15 90
224 34 50
225 05 75
224 41 61
220 91 91
271 51 47
220 35 34
254 38 27
245 10 16
361 91 33
271 87 87
250 28 80
243 67 67
221 13 58
243 15 00
211 30 34
243 60 15
233 50 18
211 14 16
211 09 58
482 36 90
494 12 07
GESİAD
GÜSİAD
KALDER
KARSİAD
KSİAD
MOBSİAD
MÜSİAD
NİLSİAD
ORSİAD
RUMELİSİAD
SUSEB
TÜGİAD
UİB
UPB
URTEB
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ
Beşevler Küçük San Sit.
Bursa Osb BUSEB
Demirtaşpaşa Org. San. Böl.
Gürsu OSB
HOSAB
İnegöl OSB
KOSAB
Nilüfer OSB
OTOSANSİT
MEDYA
Olay Gazetesi
EKO Haber Gazetesi
Bursa Hakimiyet
Kent Gazetesi
Bursa Haber
Meydan
211 07 17
371 68 20
541 60 10
676 80 90
493 23 20
253 47 77
256 54 43
242 07 10
574 07 12
211 63 64
211 22 32
211 30 50
219 10 00
233 59 75
243 21 30
441 25 53
243 15 00
524 86 89
261 00 40
376 01 46
484 23 10
714 86 00
373 06 51
411 09 00
346 06 10
331 70 00
223 29 29
261 10 40
242 30 30
271 48 00
234 80 00
Olay Tv
AS Tv
Flash Tv
LİNE Tv
OTELLER
Almira Otel
Anatolia Otel
Central Hotel
Çelik Palas
Gönlü Ferah Otel
Grand Yazıcı
İbis Otel
Kent Otel
Kervansaray Termal
Kırcı Otel
Otel Büyükyıldız
VALİLİK BURSA
Santral
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ
Defterdarlık
Bölge Çalışma Müd.
Bölge İdare Mahk.Bçk.
Vergi Mah.Bşk.
İŞKUR
Gümrük Baş Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
Sanayi Ticaret İl. Müd.
SKK Bölge Müd.
TSE Bölge Müd.
Turizm İl Müd.
ALO Tüketici Hattı
331 70 00
261 10 40
273 37 00
211 70 90
250 20 20
233 94 00
273 55 00
233 38 00
233 92 10
285 20 50
275 85 00
223 54 00
233 93 00
220 20 00
239 69 90
256 64 20
221 10 49
221 12 17
271 37 53
271 38 22
222 43 25
243 37 98
253 14 14
253 40 64
223 20 11
243 80 00
223 83 08
175
BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ
KALIP AVRASYA 2014
04 - 07 Aralık 2014
Bursa 7. Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler
Fuarı
BURSA OTOMOBİL VE TİCARİ
ARAÇLAR YAN SANAYİLERİ FUARI
04 - 07 Aralık 2014
Otomobil ve Ticari Araçlar, Yedek Parça,
Aksamları Fuarı
BURSA METAL İŞLEME
TEKNOLOJİLERİ FUARI
04 - 07 Aralık 2014
U.arası Metal İşleme Makineleri,
Kaynak, Kesme, Delme
Teknolojileri, El Aletleri,
Pnömatik ve Hidrolik Fuarı
Depolama, İstifleme Özel Bölümü
İCAT 2014
04 - 07 Aralık 2014
2. Yeni Fikirler, Yeni Buluşlar Fuarı
BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
FUARI 2014
04 - 07 Aralık 2014
6. Sac, Boru, Profil İşleme Teknolojileri ve Yan
Sanayileri Fuarı
BELEX 2014
04 - 07 Aralık 2014
Bursa 12. Ul.arası Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı
Kablo Özel Bölümü
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Özel Bölümü
BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ
FUARI 2014
04 - 07 Aralık 2014
10
KASIM - ARALIK 2014
Bursa’nın tekstil ihracatı
1.3 milyar doları aştı
 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin kayıtlarından derlenen bilgilere göre,  Ocak-ağustos döneminde, geçen senenin aynı aylarına göre teksTürkiye’de tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin en önemli merkeztilde yüzde 6,73 artışla 950 milyon 638 bin, hazır giyim ve konfeklerinden Bursa’nın, 2014 yılının ilk 8 ayında tekstil ve hazır giyim
siyonda ise yüzde 10,83 yükselişle 394 milyon 883 bin dolarlık dış
alanındaki ihracatı 1,3 milyar doları geçti. satım gerçekleştirildi. Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin kayıtlarından derlenen bilgilere göre, 2013’ün
ocak-ağustos döneminde 890
milyon 691 bin dolar olan
tekstil ihracatı, bu senenin
aynı sürecinde yüzde 6,73 artışla 950 milyon 638 bin dolara ulaştı. yükselişle 394 milyon 883 bin
dolara çıktı. Bu dönemde Almanya’ya yapılan ihracat, yüzde
0,30’luk artışla 77 milyon
680 bin dolarla ilk sıradaki
yerini korudu. İlin hazır giyim
ve konfeksiyon ihracatından
yüzde 19,67 pay alan AlBu dönemde Alman- manya’yı, İngiltere, İspanya,
ya’ya yapılan dış satım yüzde Belçika, Fransa, ABD, İtalya,
0,46’lık artışla 95 milyon 420 Polonya, Hollanda ve Rusya
bin dolarla ilk sırada yer aldı. Federasyonu takip etti. PolonBursa’nın tekstil ihracatın- ya, yüzde 282,53’lük rekor ihracat artış hızıyla en
dan yüzde 10,04
iyi performanpay alan Alsın sergilenmanya’yı,
diği pazar
Rusya,
olarak
Romandikkaya, İnti
çekgiltere,
ti. Rusya
Hollanda,
ise
yüzde
İran, Fas,
36,12’lik düşüşİspanya, İtalle en fazla gerilemeya ve ABD izledi.
Tekstil ihracatı artış hızında nin yaşandığı pazar oldu. bu ülkeler arasındaki en iyi
Dış satımda, tekstilde 9
performans, yüzde 31,18 arserbest bölgeyle 126 ülke ve
tışla İran pazarında sağlandı.
özerk bölgeye, hazır giyim ve
En fazla gerileme ise yüzde
konfeksiyonda ise 5 serbest
18,88 düşüşle ABD pazarında
bölgeyle 125 ülke ve özerk
yaşandı. bölgeye ulaşıldı. Hazır giyim ve konfeksiTekstil ile hazır giyim ve
yon ihracatında en fazla artış
konfeksiyon
sektörlerinin,
Polonya’ya 2013’ün ocak-ağustos aylarınGeçen sene ocak - ağus- da 1 milyar 247 milyon 3 bin
tos aylarında 356 milyon 312 dolar olan ihracatı, bu yılın
bin dolar olan hazır giyim ve aynı döneminde 1 milyar 345
konfeksiyon ihracatı, bu yılın milyon 521 bin dolara yükselaynı döneminde yüzde 10,83 di. Rafet Kahraman’ı kaybettik
BUTTİM kat maliklerinden, Bursa tekstil sektörünün yakından tanıdığı, aynı zamanda Bursa’nın önemli hayırseverlerinden
biri olan Rafet Kahraman aramızdan ayrıldı.
1953 yılında Bursa’da ticarete başlayan
Rafet Kahraman, 1965 yılında Fidan Han’da
şu andaki şirketlerinin de çekirdeğini oluşturan Kahraman Tekstil’i, 1976 yılında da
bugünkü Sunteks fabrikasını kurdu.
38 yıllık süreçte kurduğu şirket 800 çalışanı, yıllık 40 milyon metreden fazla kumaş
üretimi, 5 milyon kilogramdan fazla iplik
boyama kapasitesi ile Bursa’nın önde gelen
firmaları arasında yer aldı.
Rafet Kahraman verdiği burslarla, yaptırdığı ilkokul, ortaokul ve liselerle, restore
ettirdiği camilerle Bursamız’da, ülkemizde
ve Balkanlar’da sayısız eser bırakarak aramızdan ayrıldı.
Tüm Kahraman Ailesi’ne ve Sunteks camiasına BUTTİM yönetimi olarak başsağlığı diliyoruz.
Saruhan Ayber’i kaybettik
Bursa’da ofset gazeteciliği başlatarak,
Bursa Hakimiyet Gazetesini kuran Bursa’nın duayen gazetecisi Saruhan Ayber’i
kaybettik.
Ayber 60 yıla yaklaşan meslek yaşantısında ülkemizin yetiştirdiği değerli gazetecilerden birisiydi.
Aynı zamanda bir süre BUTTİM’deki
Ayber Danışmanlık’ında genel müdürlüğünü yürüten Saruhan Ayber Bursa gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığı da yapmıştı.
Başta Ayber ailesi olmak üzere Bursa basınına BUTTİM yönetimi olarak başsağlığı
dileriz.
11
KASIM - ARALIK 2014
Ortadoğu Tekstil
Makinaları Fuarı
SGK AR-GE TEŞVİKİNDE BEŞ YIL
UYGULANMA ŞARTI KALKTI
Şerif Arı ♦ Yeminli Mali Müşavir
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik
unsurları başlıklı 3.ncü maddesinin 3.ncü fıkrasında yer alan; - Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Gaziantep’te “Ortadoğu Tekstil Makinaları Fuarı
(OTM 2014)”, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ilk kez düzenlendi.
Dünyanın her tarafından 560 şirket “Ortadoğu Tekstil
Makinaları Fuarı”na katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin Gaziantep’in kalkınma yolunda çalışmaya devam edeceğini söyledi.
İşadamlarının rekabeti yönetmesi için ellerine güçlendirmek, bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak gerektiğini belirten
Şahin, “Hepimize düşen kendi görev alanında en iyisini
yapmak. Gazi şehrimiz, Ortadoğu’nun üretim ve lojistik merkezi olduğu gibi fuar merkezi de olacaktır. Bunun
güçlü altyapısını oluşturacağız. Helva yapmak için unun,
yağın en kalitelisi bizde var. Bu gücümüzü birleştireceğiz.
Yetişmiş insan gücüne sahibiz, bu nedenle geleceğimiz daha
aydınlık olacak. 2023 hedeflerine en yakın şehir biziz” diye
konuştu.
- Ar-Ge merkezlerinde, -Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi
anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla
fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da
TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve
yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği
projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan ArGe ve destek personeli ile, -4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri
ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısının “her bir çalışan
için beş yıl süreyle” teşvik kapsamında olacağı hüküm altına alınmıştı. 6552 sayılı Kanunun madde 144/e fıkrası ile “her bir çalışan için beş yıl süreyle”
hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre
5746 sayılı Kanun teşvikinden faydalanılması sırasında bir çalışanın en fazla 5 yıl süre
ile teşvikten yararlanması şartı artık aranmayacaktır. Yayımı tarihinde (11.09.2014) yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca; daha önce
5 yıl bu teşvikten yararlanmış sigortalılar ile
ilgili tekrar teşvikten yararlandırmak için;
01.09.2014-10.09.2014 arası için kanun türü
seçilmeksizin veya
yararlanılmakta olan
05510 sayılı kanundan doğan indirim teşviki
gibi diğer teşvikler kanun numarası seçilerek,
11.09.2014-30.09.2014 tarihi arası için 5746
sayılı Kanun teşvikinden yararlanması mümkündür. Arge faaliyetlerinde çalışanları olan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırım.
TORBA KANUN UYARINCA G.S.S. TESCİLİ YAPILMIŞ
OLUP GELİR TESPİTİ YAPTIRMAYANLARI İÇİN YENİ
DÜZENLEMELER
Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneği
(TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant da dünya makine sanayinin
hacminin 3 trilyon dolar ve tekstil makinasının 25 milyar
dolar olduğunu belirtti. Tekstil makinalarının Türkiye için çok
önemli olduğunu, dünyada üçüncü büyük tekstil makine alıcısı
olduğumuzu bildiren Nalbant, Türkiye’nin petrolden sonra
en büyük ithalat kaleminin makina ithalatı olduğuna dikkat
çekerken, ülkemizin geleceği için yerli makina üretimine
önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda,
iplik, dokuma, örgü, boya, baskı-terbiye ve konfeksiyon makinalarının en yeni modelleri ve ürünleri sergilendi. Fuarda,
Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Avusturya, Belçika, Brezilya,
Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Kanada, Yunanistan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Singapur, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre,
Tayvan, Tayland, İngiltere ve ABD ülkelerinden gelen firmalar
da katıldı.
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış
olup da gelir tespitine hiç başvurmayanlar
için Kanunun 57.inci maddesiyle 5510 sayılı
Kanuna “GEÇİCİ MADDE 53” eklenmiş
olup, detayı aşağıdaki gibidir.
“GEÇİCİ MADDE 53 – 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup
da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu
maddenin yayımını takip eden ay başından
itibaren altı ay içinde gelir testine başvuran
kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç
tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari
ücretin iki katından daha düşük olarak tespit
edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel
sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan
tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel
sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve
gecikme zammı tutarları iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Kurumca belirlenir.
Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi
altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Yukarıdaki madde hükmüne göre;
60.ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 01/10/2014 tarihinden itibaren
6 ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi
sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecektir.
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında resen genel sağlık sigortası
tescili yapılmış olanlardan 11/09/2014 tarihinden önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından
daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu
tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi
ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir
testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanacaktır. Ancak,
bu maddenin yürürlüğe girdiği 11/09/2014
tarihine kadar ödemiş oldukları genel sağlık
sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme
zammı tutarları iade edilmeyecektir.
Yukarıdaki hükümler 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun uygulamasında tereddüt edilen hususlarla ilgili Kurum
tarafından Genelge yayınlanacaktır.
12
KASIM - ARALIK 2014
Bursa’nın en büyük firması Oyak Renault oldu. İlk 10 içinde otomotiv ağırlıkta.
BURSA’DA 250 BÜYÜK FİRMA AÇIKLANDI
Muharrem Yılmaz
Bursa’daki en büyük 250 ğerleri, öz sermaye toplamları,
aktif toplamları, vergi öncesi
büyük firma açıklandı.
dönem karları, ihracatları, orKonuyla ilgili bilgi veren
talama çalışan sayıları ve üreBTSO Yönetim Kurulu Baştimden satışlarının araştırıldıkanı İbrahim Burkay, Türkiğını ifade eden Burkay, 2012
ye’nin ihracatta 2’nci, katma
yılı içinde yaptıkları net ciroladeğer sıralamasında 4’üncü
sırada yer alan kenti Bursa’nın
250 büyük firması ile ilgili anket çalışması yaptıklarını kaydetti.
Zeki Zorlu
brüt katma değer reel olarak
büyüdüğünü ifade eden İbrahim Burkay, ihracatın gerilediğini ve buna karşın istihdamın
arttığını kaydetti.
Temel göstergeler içinde
en iyi performansı yüzde 17.2
Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası (BTSO) tarafından bu
yıl 16’ncısı gerçekleştirilen
‘Bursa’nın en büyük 250 firması’ araştırmasının sonuçları
açıklandı.
Firmaların 2012 yılındaki
toplam ciroları, brüt katma değerleri, öz sermaye toplamları,
aktif toplamları, vergi öncesi
dönem karları, ihracatları, ortalama çalışan sayıları ve üretimden satışları göz önünde
bulunduruldu.
Yapılan çalışmada ciro ve
ihracat oranına göre Bursa’nın
en büyük firması Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
oldu.
Bu firmayı Tofaş Türk
Otomobil Fabrikası A.Ş. ile
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
takip etti.
BTSO Hizmet Binası’nda
düzenlenen toplantı ile kentteki en büyük 250 büyük firma
açıklandı.
Konuyla ilgili bilgi veren
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ihracatta 2’nci, katma
değer sıralamasında 4’üncü
sırada yer alan kenti Bursa’nın
250 büyük firması ile ilgili anket çalışması yaptıklarını kaydetti.
Firmaların 2012 yılındaki
toplam ciroları, brüt katma de-
rı esas alınarak oluşturulduğunu söyledi.
BURKAY NE DEDİ?
Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Burkay,
şunları kaydetti :
“Dünya ekonomisi, 2012’
de yüzde 2.4 ile 2011 yılının
ve beklentilerin altında büyümüştür. Dünya ticaretindeki
büyüme ise yüzde 0.2’de kaldı.
Gelişmiş ülkelerde yüksek
işsizlik sürmüştür. Türkiye
ekonomisi ise hem dünya ekonomisindeki bu yavaşlamayla
hem de uygulanan sıkılaştırma
politikaları sonucu yüzde 2.2
oranında büyümüştür.
İhracat yüzde 13 artmış,
işsizlik ise yüzde 9.2’ye gerilemiştir. Bursa ekonomisi ise
2012 yılında yüzde 3.2 büyüme göstermiş, ihracat ise
yüzde 4.9 gerilemiştir. İşsizlik
oranı yüzde 7 olarak öngörülmektedir .”
artan dönem karı gösterdiğini
söyleyen Burkay, “Üretimden
satışlar ve ihracat ise gerileme gösteren iki gösterge
olmuştur. İstihdam artışı da
gerçekleşmiştir.
Sıralama
içinde sektörlere göre firma
sayılarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 250 içinde
otomotiv ana ve yan sanayi,
gıda, tarım hayvancılık, metal makine, enerji, elektrik ve
elektronik ile nakliye ve ulaştırma sanayilerinde de firma
sayıları artmıştır. tekstil ve
konfeksiyon sanayii, kimya
sanayileri ile ağaç orman
ürünleri mobilya sanayilerinde firma sayıları azalmıştır. İnşaat, plastik kauçuk ve
çimento sanayilerinin firma
sayısı değişmemiştir” diye
konuştu.
OTOMOTİV EN YÜKSEK
KATMA DEĞERLİ
SANAYİ OLDU
Geçen yıl 250 firma içinde
en yüksek katma değeri yüzde
44.4 pay ile otomotiv sanayiİSTİHDAM ARTTIYOR
nin ürettiğini belirten Burkay,
Bursa’nın temel gösterge- “Gıda - tarım - hayvancılık
ler içinde kar, öz sermaye ve sektörü yüzde 16 payı ile
Hüseyin Özdilek
ikinci sıraya yükselmiştir. turizm, gıda - tarım - hayTekstil ve konfeksiyon sektö- vancılık ve inşaat sektörünrünün yarattığı katma değer de elde edilmiştir .”
payı yüzde 15.4’tür. Maki- EN BÜYÜK FİRMA OYAK
ne - metal sanayi yüzde 10 RENAULT
payı ile en çok katma değer
Daha sonra Bursa’nın 250
yaratan dördüncü sektördür.
Büyük Firma Araştırması’nın
sonuçlarını açıklayan Burkay,
toplam cirolarına göre yapılan incelemede Oyak Renault
Otomobil Fabrikaları A.Ş.’nin
ilk sırada yer aldığını, Tofaş
Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
ve Bosch Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin bu firmayı takip ettiğini kaydetti. Burkay, ihracatlarını göre yapılan çalışmada
ise aynı sıralamanın oluştuğuİnşaat, enerji ve hizmet sek- nu kaydetti.
törlerinin yarattığı katma
Burkay, yapılan çalışmada
değer halen düşük kalmıştır.
250 büyük firma listesine 28
Sınırlanan performanslarıfirmanın girdiğini dile getirdi.
na rağmen Bursalı firmalaİbrahim Burkay, “2011
rın karlılık göstergeleri iyileşmiştir. Mutlak karlar, kar yılında ise toplam 33 firma
eden firma sayısı ve karlılık yeni giriş yapmıştı. Listeye
oranı artmıştır. Firmalar et- yeni giriş yapmış olan firmakinlik, verimlilik ve risk yö- larımızın toplam cirosu 4.5
netimleri ile satışlarının reel milyar TL ile toplam cironun
olarak gerilediği bir yılda, yüzde 8.3’üne tekabül etmekkarlılıklarını artırma başarı- tedir. Genel olarak değerlendirdiğimizde 2012 yılında
sı göstermişlerdir” dedi.
dünya ve Türkiye ekonomiEN YÜKSEK KARLILIK
sindeki yavaşlama, firmalaTURİZM, GIDA TARIM
rımızın satış, ihracat, katma
HAYVANCILIK VE
değer ve aktif büyümelerini
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
sınırlandırmış, buna karşın
Burkay, sektörlerin ciro firmalarımız karlılıklarını ve
artışları, mutlak karları ve kar- istihdamlarını artırmayı balılık oranlarında yaşanan geliş- şarmışlardır. Ayrıca 250 bümeler ile ilgili de bilgi verdi. yük firmanın ekonomideki
önemli yavaşlamaya rağmen
Burkay, şunları söyledi :
istihdam artışını sürdürme“En yüksek ciro artışları si bir başarıdır ve geleceğe
enerji - elektrik - elektronik, güven olarak görülmelidir.
nakliye - ulaştırma ile gıda 2013 yılında ise ekonomik
tarım hayvancılık sektörle- büyümede ve ihracatta bir
rinde olmuştur. Mutlak kar- toparlanma
yaşanmakta
lar, sektörler arasında önem- olup, Bursa ekonomisi bunli dalgalanma göstermiştir. dan olumlu etkilenmektedir”
En yüksek karlılık oranları dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
1 745 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content