close

Enter

Log in using OpenID

İngilizce Haber başlığını giriniz

embedDownload
OCAK - ŞUBAT 2014 • YIL: 4 • SAYI: 22 • Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi Yayın Organıdır. 2 ayda bir çıkar. ÜCRETSİZDİR
02
Tuğrul Dirimtekin
02
Mehmet Şişmangil
Avukat
08
H. Hüseyin Serdar
Doktor
08
Şerif Arı
Anonim Şirketlerde
Yeminli Mali Müşavir Pay Senedi Bastırılması
Türk Ticaret Kanunu’nun
Kar Dağıtımı Konusuna Yaklaşımı
Yeminli Mali Müşavir
Tuz, Üre, Sigara;
Böbrekleri Koruyalım
Bilim ve Teknoloji Merkezi
BUTTİM’de açıldı
◆◆ Bursa Büyükşehir Bele- ◆◆ Bakan Işık, “Artık yav- ◆◆ BTM 9 bin metrekare
diyesi’nin yaptırdığı Birularımıza kurbağaların
kapalı, 20 bin metrekalim ve Teknoloji Merkezi
sindirim sistemini öğre toplam alana sahip.
(BTM), BUTTİM’de Bilim
retmiyoruz. ÖğrendikleBursa Bilim ve Teknoloji
Sanayi ve Teknoloji Bari bilgiyle hayata dokunMerkezi’nde 14 farklı
kanı Fikri Işık tarafından
malarını sağlayacak bir
noktada 270’e yakın deaçıldı.
müfredatı var” dedi.
ney alanı bulunuyor.
➥ Haberi 3. Sayfada
Bursa Büyükşehit Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin açılışı
anısına plaket takdim ederken.
Değerli BUTTİM’liler
Ülkemiz 2014 yılına çeşitli iç ve dış sorunlarla
girdi.
Amerikan Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar doların dünya ekonomisindeki değerini yükseltirken; ülkemizdeki iç gelişmeler dolar ve euroyu
adeta bir kat daha tetikledi.
TEKSPO 2014 başlıyor
◆◆ Dünya’nın en büyük iplik
fuarı konumuna gelen
11. Uluslararası İstanbul
İplik Fuarı 26-29 Mart
2014 tarihleri arasında
yapılıyor.
◆◆ Fuar ile eş zamanlı düzenlenen Texpo Eurasia
2014 31. Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü,
Çorap Makineleri, Yan
Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı, Tüyap İstanbul’daki büyük buluşma
için geri sayıma başladı.
➥ Haberi 10. Sayfada
Böyle bir ortamda bu ayın sonunda ülkemiz yerel
seçimlere giriyor.
Daha önce bu satırlarda belirttiğim gibi herkesin ortak dileği seçim ekonomisinin olabildiğince az
uygulanmasıydı.
Seçim ve vaatlerin yoğunlaştığı böyle bir ortamda bu ne oranda realize olabilir, onu sizin takdirinize bırakıyorum.
Evet Bursamız da yeni bir seçime gidiyor.
Bu seçim sürecinin öncelikle siyasi partiler arasında seviyeli ve barış ortamı içinde geçen bir sürece tanıklık etmesi, sanıyorum aklı selim sahibi herkesin ortak dileği.
Bizler BUTTİM Yönetimi olarak Bursa’ya hizmet
etmek amacıyla yola çıkan tüm siyasi
partilerimize ve o siyasi partilarin belediye başkanı, meclis üyesi adaylarına başarılar diliyoruz.
Bu seçim yarışından kuşkusuz sadece birer kişi galip çıkacak.
Şimdiden Bursa için hayırlısı
neyse onun olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
Abdullah Biçen
2
OCAK - ŞUBAT 2014
Türk Ticaret
Kanunu’nun
Kar Dağıtımı Konusuna
Yaklaşımı
Tuğrul Dirimtekin
Yeminli Mali Müşavir
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
(TTK) kar dağıtımı ve yedek akçeler ile
ilgili hükümlere yer verilirken, eski TTK
daki hükümler esas alınmakla birlikte
ekonomik ve ticari hayatın getirdiği
gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan
yeni kurumlara, yeni anlayış ve ilişkiler
de göz önüne alınmıştır. Bu nedenle
kar dağıtımı ve yedek akçelerle ilgili
hususlara geniş yer verilmiş ve yoruma
açık ifadeler yerini daha anlaşılabilir
sözcüklere bırakmıştır.
PAY SAHİPLİĞİ KAVRAMI
Anonim şirketlerde pay sahipliği
neticesinde pay sahibi ile anonim şirket
arasında hukuki bir ilişki oluşur. Bu ilişki
sonucu pay sahibi bir takım haklara sahip olduğu gibi, ortağı olduğu anonim
şirkete karşı bir takım borç ve sorumluluklar altına girmektedir.
Örneğin; Her pay sahibi, kanun ve
esas sözleşme hükümlerine göre pay
sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış
net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haiz olduğu gibi şirketin
tasfiyesi hâlinde her pay sahibi, mevzuata uygun olarak, tasfiye sonucunda
kalan tutara payı oranında katılır. Esas
sözleşmede aksine bir hüküm yoksa,
kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle
orantılı olarak hesap edilir.
KÂR PAYI
Yeni TTK da “net dönem karı” ortaklara dağıtılabilecek kar olarak ta-
nımlanmış olup TMS ile uyumlu hale
getirilmiştir. Bu tanımlama ile TTK
507. maddesi birlikte değerlendirilirse,
bundan böyle ortaklara dağıtılabilecek
karın” net dönem karı” olduğu açıkça
belirtilmiş olup yedek akçeler de bu
tanımlara bağlı olarak ayrılabilecektir.
KAZANÇ PAYLARI
Şirket esas sözleşmesinde yer almak şartı ile Yönetim kurulu üyelerine
verilecek kazanç payları, sadece net
kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için
belirli ayırım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi
oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı
dağıtıldıktan sonra verilebilir.
KANUNİ YEDEK AKÇE
1. Genel kanuni yedek akçe
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş
sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya
kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan
sonra da kanunda belirtilen bazı ilaveler dışında ayrıca “ Pay sahiplerine
yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu”,
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
2. Yedek Akçeler
Yedek akçeye yıllık kârın yüzde
beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve
yedek akçenin ödenmiş sermayenin
yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir.
Esas sözleşme ile başka yedek akçe
ayrılması da öngörülebilir ve bunların
özgülenme amacıyla harcanma yolları
ve şartları belirlenebileceği hususuna
da yer verilmiştir..
3. Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi
Kanunda ayrıca, esas sözleşmede
şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması
veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel
kişilerine verilmek üzere ve diğer yer
verilecek konularda yedek akçe ayrılabileceği de belirtilmiştir.
KÂR PAYI İLE YEDEK AKÇELER
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Kanun ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr
payının belirlenemeyeceği kanunda
hüküm altına alınmıştır.
Şirket Genel Kurulu;
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin
sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı
kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir.
Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri
için yardım sandıkları ve diğer yardım
örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek
üzere, bilanço kârından yedek akçe
ayırabilir.
Dağıtılacak Kar Payı Hesabı
Türk Ticaret Kanunu; Anonim
Düşüncelerimizi sözcüklerle dile getiririz.
Sözcükler sürekli devinim, gelişim içindedir. Bu
devinimin tersine, önünde durmak olanaksız.
Çünkü yaşam her gün yeniye doğuyor. Yeter ki
insanlar yaşamın doğallığını bozmasın.
nılır. Bu mahkemelerde yargılama yapacak olan
kişiler, hukuk eğitimi almış, hukuk eğitiminden
sonra ilgili yasalarda öngörülen sınavları geçip,
yargıçlık stajını tamamladıktan sonra atanan
yargıçlardır.
Sözcüklerin sürekli yenilenmesine en güzel
örneklerden biri; güncel önemi olan “yargı” sözcüğüdür. Yargı, eski deyimle “hüküm”; yasalara
göre mahkemece (yargı yeri, yargıç) bir olay ya
da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de
göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
sonucu verilen karardır.
Yargıçlar kararlarını; anayasa, yasalar, yasa
hükmündeki uluslar arası sözleşmeler, tüzük ve
yönetmelikler, örf ve adet ve sonunda vicdanlarına dayanarak verirler.
Yargıç tarafından yapılan bu işleme, yargılama diyoruz. Yargılamaya eskiden “muhakeme”,
yargıca da “hakim” denirdi.
Yine “yargı”nın bir diğer anlamı, devletin üç
erkinden biri olan yargı erkini anlatmasıdır. Devletin üç erki “yasama, yürütme ve yargı”dır. Eski
dilde bunlara “teşri, icra, kaza” denilirdi. Bu eski
kelimeleri ve ne anlama geldiklerini çok kimse
bilemez.
İşte bu, sözcüklerin devinimine ve yenilenmesine en güzel örneklerden biridir.
Devletin yargı yetkisi, anayasamıza göre
bağımsız olması gereken mahkemelerce kulla-
Yazılı kurallar belirlidir. Örf ve adet de, çağdaş uygarlığa ve çağdaş, evrensel değerlere
ulaşmış örf ve adettir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik,
başkalarının hakkına ve düşüncelerine saygı göstermek, doğruluk, dürüstlük, vefa duyguları gibi.
Burada bence asıl önemli olan “vicdan”dır.
Sözlük anlamı ile vicdan; “kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin
kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.”
Vicdan azabı; “yapılan kötü bir davranış nedeniyle duyulan sıkıntı ve pişmanlığı” anlatır. Bu
nedenle diyebiliriz ki; vicdan kelimesi, anlamı
yönünden olumlu bir kelimedir.
Vicdan kelimesinin olumsuzu ise “vicdansız”
şirketlere, esas sözleşme de aksi bir
hüküm olmadığı sürece, genel kurullarını şirket merkezinin bulunduğu yerde
yapma hakkı tanımıştır. Kanun Anonim
şirketlere her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, olağan genel kurul yapma zorunluluğu getirmiş
olup gerek görüldüğünde olağanüstü
genel kurulu toplama hakkı tanımıştır.
TTK’ nın 408. Maddesinin birinci fıkrasında; “ Genel kurul, kanunda ve esas
sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır” hükmüne yer
verilmiştir. Bu hükme istinaden, genel
kurulun finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç
paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra
katılması dâhil, kullanılmasına dair
kararların alınması, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerindendir.
Kar Payı Dağıtımı Ve Ödeme Kı
stası
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun
466. maddesinde yer alan “pay sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi,
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde de­ğiştirilmiştir.
Bu değişiklik sonrası, 1. temettünün
dağıtılıp dağıtılmaması konusundaki
maddenin değişmeden önceki halinde
yaratılan tartışmalara son verildiği düşünülürken uygulamada 1.temettünün
dağıtılıp dağıtılmayacağı konu­
sunda
birtakım tereddütlerin yaşandığı da bir
gerçektir.
TTK’nın yürürlüğü henüz çok yeni
olduğundan, uygulamada anonim ve
limitet şirketlerin yine ortaklara getireceği vergisel yükler nedeni ile 1. temettüyü ödeyip ödemeyecekleri konusu
genel kurullarda alınan kararlarda belli
olacaktır. Ayrıca, “yüzde beş oranında
kelimesidir. Vicdansız kelimesinin sözlük anlamı;
“vicdanı olmayan, insafsız,
hak gözetmez”dir.
O halde, vicdanına
göre karar verecek olan
yargıçlar, vicdansız olmamalı, vicdan sahibi olmalıdır.
Belki de, asıl soru şöyle olmalıdır; Bir insan
nasıl vicdan sahibi olur? Ya da diğer deyimle vicdansız olmaz?
Sanırım bu, hem toplumsal hem de bireysel
alanları ilgilendiriyor.
Bireysel ve toplumsal alanda; insanların doğuşlarından başlayarak eşit, özgür bireyler olarak
kabul edilerek, çağdaş ve evrensel değerleri içselleştirecek bir eğitimle donatıldığı;
Onların hırslardan, başkalarına karşı kin ve
nefret duygularından uzak, hoşgörü, kardeşlik ve
paylaşım duyguları dolu olarak yetiştirildiği;
İnsanların ve toplumların birbirinden değişik
ve farklı özelliklerinin tüm insanlar ve dünya için
birleştirici birer zenginlik olduğunun, ayrılık ve
kar payı ödendikten sonra “ şeklinde
değiştirilen maddedeki ifadenin dağıtım ve ödeme için bir zorunluluk
olduğu düşünülürse genel kurul karar
almasa dahi 1. temettü üzerinden %15
kar payı stopajı yapılması gerektiği
konusu gündeme gelmiştir. Kaldı ki,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Anonim Şirket esas sözleşme örneği Karın tespiti ve dağıtımı maddesi
ödeme ve dağıtımı esas almıştır.
MADDE: Şirketin net dönem karı
yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net
dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın
%5’i pay sahiplerine kar payı olarak
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas
sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil
ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten
sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel
kanuni yedek akçeye eklenir.
Değerli okuyucular, Genel Kurulların yaklaştığı bu günlerde kar dağıtımı
konusunda kurullarınızın alacağı kararlar ileriye dönük dağıtım yapılması ya
da “ kar payı ödendikten sonra” hükmü
nedeni ile dağıtılmaması halinde stopaj yapılmamasından kaynaklanan
vergisel sorunları da yukarıda açıklandığı gibi beraberinde getirebileceğinden dikkatli olunmasını tavsiye ederiz.
Ayrıca, bu konunun yarattığı tereddütlerin ortadan kaldırılması için
de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresinin ortaklaşa bir düzenleme
yapmalarının yerinde olacağını ve uygulamada birlik sağlayacağını düşünmekteyiz.
Saygılarımla.
VİCDAN
Mehmet Şişmangil
Hukukçu
bölünmenin insanların yararına değil zararına
olduğunun bilinçlendirildiği;
Düşmanlık, kin, hırs, kıskançlık, ihtiras gibi
olumsuz duyguların insanların ve tüm insanlığın
yararına olmadığının, insanlık dışı olduğunun
benimsetildiği;
Ve, güçlünün güçsüzü ezmediği, koruduğu,
haklarına saygı duyduğu anda eşitlik, özgürlük
ve kardeşliğin egemen olacağının bilincine ulaşıldığı;
Böyle bir insanda ve toplumda vicdanın egemen olacağı,
İnsanların ve yargıçların vicdan sahibi olduğu böyle bir dünyada yaşamanın tadına doyulmayacağı ve büyük bir keyif vereceği,
Böyle güzel günlerin hepinizin olması dileklerimle saygılarımı sunarım. Esenlikle kalın.
3
OCAK - ŞUBAT 2014
BTM, BUTTİM’e değer kattı
➥ 1. Sayfadan Devam
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptırdığı Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından
hizmete açıldı.
da, Büyükşehir belediyeleri tarafından bilim merkezleri kurulması
için hükümetin 1 milyar lira kaynak ayırdığını belirterek “Kalıplar
dışında düşünen, proje yapabilen,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe ise kalite kenti çağdaş
kent üretim merkezi Bursa’ya yakışır ve Avrupa’da bu kapsamda denginin bulunmadığı bir bilim mer-
Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, “Artık
yavrularımıza kurbağaların sindirim sistemini öğretmiyoruz. Artık
öğrendikleri bilgiyle hayata dokunmalarını sağlayacak bir müfredatı
uygulamaya koyduk.” dedi.
Bakan Fikri Işık, Bursa Bilim ve
Teknoloji Merkezinin, TÜYAP Fuar
Alanı yanındaki yeni binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada,
açılan merkezin Türkiye’nin bu gününe, yarınına ve geleceğine damga
vuracak çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Bursa’nın, Türkiye’nin
en önemli üretim merkezlerinden
biri olduğunu anlatan
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBITAK)
Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak
cak bir merkezi hizmete açıyoruz.”
diye konuştu.
Daha sonra 200’den fazla deney
düzeneği, uzay ve havacılıkla ilgili
özel bir bölüm, planetaryum ile 3
boyutlu video duvarı bulunan merkezin açılış kurdelesi, Bakan Fikri
Işık, Yücel Altunbaşak, Bursa Valisi
Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile protokol tarafından kesildi.
Ardından Bakan Fikri Işık ile
birlikte katılımcılar, merkezin bölümlerini inceleyerek “Bilimin Sultanları Sergisi”ni gezip yetkililerden
bilgi aldı. Bakan Fikri Işık ve beraberindeki protokol daha sonra bazı
deneylere tanıklık ederken 3 boyutlu sinevizyon filmini izledi.
yerinde duramayan gençler yetiştirmemiz lazım. Daima kafalarında birtakım fırıldakların döndüğü
gençler yetiştirmemiz lazım. Işte bu
gençler buralardan çıkacak” dedi.
kezinin Bursa’ya kazandırdıklarını
belirterek “Okullarda alınan teorik
eğitimin pratiğe dökülmesini sağlayacak ve başımıza icat çıkaracak
gençlerin yetişmesine katı sağlaya-
Törene, Ak Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Ibrahim Burkay,
Bursa Kültür A.Ş Genel Müdürü Rıfat Bakan ile vatandaşlar katıldı.
Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi yapıldı
Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye ve Balkanlar’daki sesi
olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren
RUMELİSİAD’ın en önemli projelerinden biri olan Uluslararası
Balkan Ekonomi Zirvesi yapıldı.
Bursa’da düzenlenen 2’nci
Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç, Kosova Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Makedonya Ekonomi Bakanı Valon
Saracini ve Balkan ülkelerinden
gelen yetkililer ve işadamlarının
ACİL TELEFONLAR
Yangın110
Alo Büyükşehir
153
Polis İmdat
155
Alo Valilik
179
Doğalgaz187
Hızır Servis
112
Alo Trafik
154
Jandarma156
Elektrik Arıza
186
Bilinmeyen118
İşçi ve İş Bulma
180
Sağlık Danışma
184
BUSKİ185
Doğalgaz Arıza
187
Cenaze Hizmetleri
188
POLİS
Emniyet Müd.(Fomara)
Emniyet Müd.(Acemler)
Nöbetçi Müdürlüğü
Osmangazi Em.Müd.
Yıldırım Em. Müd.
Nilüfer Em. Müd.
SAĞLIK
Devlet Hastanesi
Tıp Fakültesi
Yük. İhtisas Hastanesi
Çekirge Devlet
Şevket Yılmaz Devlet
Pilot San.Poliklinikleri
Kızılay Kan Merkezi
BELEDİYE
Büyükşehir
270 50 00
233 96 30
271 21 58
222 33 70
361 81 81
245 80 10
220 00 20
295 00 00
360 50 50
234 48 48
368 43 43
239 37 00
221 15 08
225 18 09
Osmangazi
Yıldırım
Nilüfer
ULAŞIM OTOBÜS
Şehirler. Ter.
Almira Taksi
Altıparmak Taksi
Park Taksi
Setbaşı Taksi
Çekirge Taksi
Uludağ Taksi
Fomara Taksi
Kükürtlü Taksi
Çelik Palas Taksi
İhsaniye Taksi
Beşevler Taksi
VAPUR
Yalova
FERİBOT
Topçular
Eskihisar
HIZLI FERİBOT
Yalova
Yenikapı
DENİZ OTOBÜSÜ
BUDO
Mudanya
Kabataş
Yenikapı
BANKALAR
Akbank Bursa Bölge Al Baraka Türk
Asya Finans Kurumu
270 70 00
363 55 01
451 21 50
261 54 00(18 Hat)
252 86 38
222 16 44
236 67 05
328 90 91
236 71 04
222 35 14
222 04 38
235 12 96
233 27 79
247 47 33
451 28 28
(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(226) 655 00 31
(226) 811 13 23
(212) 516 12 12
444 99 16
544 30 60
(212) 410 66 33
(212) 516 12 12
224 14 04
220 97 60
225 14 80
HSBC
Denizbank Bursa Şb.
Denizbank Heykel
Fortis Bursa Şb.
Garanti Bankası Bursa
Halk Bankası Bursa
İş Bankası Bursa Şb.
İş Bankası Marmara B.
Kuveyt Türk
ING Bank Bursa Şb.
ING Bank Yıldırım Şb.
Şekerbank Bursa
TC Merkez Bankası
TC Ziraat Bankası Bursa
TEB Bursa Şb.
Turkish Bank A.Ş. Bursa
Yapı Kredi Bank. Bursa
Vakıfbank Marmara
ESNAF KEFALET KOOP.
BURSA
NİLÜFER
YILDIRIM
İŞ ADAMLARI
KURULUŞLARI
ANASİAD
ARSİAD
ASİAD
A.TİC.BORSASI
BTSO
BUGİAD
BUGÜMDER
BUSİAD
BUTTİM
BUYSAD
ÇASİAD
256 89 79
272 18 00
223 10 01
241 99 10
280 37 00
294 97 00
224 19 35
224 16 70
225 05 45
252 59 00
362 60 66
224 15 90
224 34 50
225 05 75
224 41 61
220 91 91
271 51 47
220 35 34
254 38 27
245 10 16
361 91 33
271 87 87
250 28 80
243 67 67
221 13 58
243 15 00
211 30 34
243 60 15
233 50 18
211 14 16
211 09 58
482 36 90
DESİAD
GESİAD
GÜSİAD
KALDER
KARSİAD
KSİAD
MOBSİAD
MÜSİAD
NİLSİAD
ORSİAD
RUMELİSİAD
SUSEB
TÜGİAD
UİB
UPB
URTEB
494 12 07
211 07 17
371 68 20
541 60 10
676 80 90
493 23 20
253 47 77
256 54 43
242 07 10
574 07 12
211 63 64
211 22 32
211 30 50
219 10 00
233 59 75
243 21 30
ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ
Beşevler Küçük San Sit.
Bursa Osb BUSEB
Demirtaşpaşa Org. San. Böl.
Gürsu OSB
HOSAB
İnegöl OSB
KOSAB
Nilüfer OSB
OTOSANSİT
441 25 53
243 15 00
524 86 89
261 00 40
376 01 46
484 23 10
714 86 00
373 06 51
411 09 00
346 06 10
MEDYA
Olay Gazetesi
EKO Haber Gazetesi
Bursa Hakimiyet
Kent Gazetesi
Bursa Haber
331 70 00
223 29 29
261 10 40
242 30 30
271 48 00
Meydan
Olay Tv
AS Tv
Flash Tv
LİNE Tv
234 80 00
331 70 00
261 10 40
273 37 00
211 70 90
OTELLER
Almira Otel
Anatolia Otel
Central Hotel
Çelik Palas
Gönlü Ferah Otel
Grand Yazıcı
İbis Otel
Kent Otel
Kervansaray Termal
Kırcı Otel
Otel Büyükyıldız
250 20 20
233 94 00
273 55 00
233 38 00
233 92 10
285 20 50
275 85 00
223 54 00
233 93 00
220 20 00
239 69 90
VALİLİK BURSA
Santral
256 64 20
DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ
Defterdarlık
Bölge Çalışma Müd.
Bölge İdare Mahk.Bçk.
Vergi Mah.Bşk.
İŞKUR
Gümrük Baş Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
Sanayi Ticaret İl. Müd.
SKK Bölge Müd.
TSE Bölge Müd.
Turizm İl Müd.
ALO Tüketici Hattı
221 10 49
221 12 17
271 37 53
271 38 22
222 43 25
243 37 98
253 14 14
253 40 64
223 20 11
243 80 00
223 83 08
175
katılımıyla 7 Şubat’ta gerçekleşti.
Zirve hakkında bilgi veren
RUMELİSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Kırcı, geçen yılki
zirvenin çok verimli geçtiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
“Geçen yıl ki zirvede 200’e yakın firma ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. 30’un üzerinde RUMELİ Derneği zirveye katıldı. 9
Balkan ülkesinden ticareti artırmak için temsilci katıldı.
RUMELİSİAD, Balkan ülkelerinin iş dünyası işbirliği konusunda temsilcisi olarak belirlendi.”
Bursa
Yeşil Işık
Engelliler
Derneği
➥2013 Aralık’tan
bugüne, ihtiyaç sahibi
herkese ulaşan, şişe
kapakları ve geri
dönüşüm toplayarak
engelli kardeşlerimize
akülü araç temin eden ve
engellilerin yapmış olduğu
ürünlerin satışlarıyla
ayakta durmaya çalışan bir
dernektir.
LERİ
İ
L
M
İ
T
T
TÜM BU
IZA
AÇILIŞIM Z
RU
BEKLİYO
17 Mart Pazartesi
Saat: 14:00’te
E4.1335’teyiz
4
OCAK - ŞUBAT 2014
buttim
business
rezidence
Bağlarbaşı Mah. 3. Elif Sok. No: 20/1 Osmangazi/BURSA
Tel: 0224 329 55 55 - 247 84 84
Gsm: 0533 566 55 06
www.peksainsaat.com.tr
OCAK - ŞUBAT 2014
Otomotiv Test Merkezi
5
hızla ilerliyor
TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
Bursa’da bir basın toplantısı düzenledi.
olacak böyle bir test merkezini bol
bol işlemenin medyanın en tabi
hakkı olduğunu ifade etti
Şentürk, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurulacak otomotiv test
merkezini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çizilen planları onaylamak üzere kendi üzerine aldığını
belirterek, “Yaklaşık 3 kilometrelik
boyu ve 1 kilometre eninde bir alandan bahsediyoruz. 160 kilometre
sabit hıza ulaşmayı hayal ederken,
otomotiv sektörünün yönlendirmesiyle 250 kilometre saat sabit hıza
çıkıldı. Bu hıza Avrupa’da çıkılan bir
tane test merkezi var.” dedi.
120 İLE 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Plaza16 Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
Bursa’da kurulacak otomotiv test
merkezi ile ilgili belirlenen arazinin
bir bölümünün daha sonra tarım
arazisi çıktığını ve bu nedenle yeni
arazi ve zemin etütleri nedeniyle sürenin uzandığını söyledi.
Şentürk, ülkenin medarı iftiharı
Ayrıca “Kaça mal olacak?” sorularından yıldığını anlatan TSE Başkanı Şentürk, “Yaklaşık 120 ile 150
milyon dolara mal olacağını söylüyoruz ama net rakam vermek mümkün değil. Ne zaman net rakam
verilir, halen devam ediyor, proje
biter, tüm detaylar ortaya çıkar o
zaman net rakam verilir. ‘Efendim
kaç kişi çalışacak?’, en az 150 teknik
eleman ilk etapta çalışacak. İdari
personel ile bu sayı 250’yi bulacak.
Ancak bu sayının ne kadara çıkacağını bundan sonra ki süreç belirleyecek. Niye; Türkiye’de test merkezi
sadece otomotiv sektörüne hizmet
etmeyecek, bir çok sektöre hizmet
edecek.” dedi.
Test merkezinin bir ucundan bir
ucuna boyutunun 2.7 kilometre olduğunu belirten Şentürk, ’Yaklaşık
www.buttim.org.tr
BUTTİM, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu adına sahibi
Abdullah Biçen
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dilşat Yılmaz
Editörler
Dr. Murat Kuter
Duygu Özbekçi
Reklam ve Pazarlama
Duygu Özbekçi
Yeni Yalova Yolu 4. Km BUTTİM Ticaret Merkezi
E Blok Kat:5 No:1602 PK:16250 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 14 16 Faks: 0.224 211 11 14
BUTTİM Arıza : 4646 - 4747
YAYINA HAZIRLIK
Kuter Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
BUTTİM C-4 1207 Osmangazi / BURSA
Tel: 0.224 211 11 62 Faks: 0.224 211 11 82
www.kuterpr.com
BASKI
Akmat Akınoğlu Matbaacılık A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı 2. Sokak No:1 PK. 16159 Nilüfer / BURSA
Tel: 0.224 243 29 29 pbx Faks: 0.224 242 51 00 www.akmat.com.tr
3 kilometrelik boyu ve 1 kilometre
eninde bir alandan bahsediyoruz.”
şeklinde konuştu.
TSE Başkanı Hulusi Şentürk,
şöyle devam etti:
“Tam ne olacak, tam ne olacağını ancak proje ihalesi bittiği zaman
göreceğiz. O yüzden de net rakamları o zaman göreceğiz. 6 ayda Türkiye’de iddia ediyorum bu kadar
büyük bir araziyi hiç bir kurumun
gösteremeyeceği bir hızla biz neleri
yaptık. Öncelikle arazisinin zemin
etütlerini yaptık. Bu zemin etütlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda hava fotoğrafları bile yoktu
onları çıkardık. Haritası olmayan
alanın haritası çıkarıldı. Arkasından
plan alanları net olarak çizildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu planları
onaylamak üzere kendi üzerine aldı.
Önümüzdeki günlerde planların
onaylanmasını bekliyoruz. Bir kaç
ay içinde olağanüstü bir şey olmazsa
bunun onaylanmasını bekliyoruz.”
Artık 25 yıllık bir hayalin gerçekleşmek üzere olduğunun altını
çizen Hulusi Şentürk, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Devasa bir
test merkezi, 25 yıllık hayal olan bir
test merkezi Elhamdülillah orada
artık ete kemiğe bürünmek üzere
ve bir aksilik olmaz ise bu yıl içinde
proje ihaleleri tamamlanmış olacak,
yani çivi çakılmış olacak.” dedi.
6
’DE
M
İ
T
T
U
B
LAR
N
A
K
Ş
A
B
GEÇİDİ
OCAK - ŞUBAT 2014
Başkan Adaylarının BUTTİM Ziyareti
◆◆ BUTTİM, geçtiğimiz günlerde, seçim yarışındaki Bursa Büyükşehir ve ilçe başkan
adaylarını ağırladı.
CHP
Büyükşehir Başkan Adayı Necati Şahin,
Osmangazi Belediye Başkan Adayı
Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı
Ramazan Altınöz, BUTTİM Yönetim Kurulu’nu ve
BUTTİM esnafını ziyaret etti.
Yaklaşan seçimler öncesi, Necati Şahin, Erkan
Aydın ve Ramazan Altınöz, BUTTİM’e yaptıkları
ziyaretle yönetim kurulunun ve esnafın sorularını
cevaplayarak, projelerini anlattı. BUTTİM yönetim
kurulu başkanı Abdullah Biçen, bütün adaylara şans
dileyerek seçim heycanlarını paylaştı.
Necati Şahin, Erkan Aydın ve Ramazan Altınöz, görüşmeye katılan basın mensuplarının da sorularını
yanıtladıktan sonra, Cuma namazını BUTTİM esnafıyla birlikte kıldı. Daha sonra hep birlikte Divan
Lokantası’nda öğle yemeği yiyen Necati Şahin, Erkan
Aydın ve Ramazan Altınöz’e BUTTİM Yönetim Kurulu ve esnafı eşlik etti. BUTTİM sakinlerini de ziyaret ederek onları dinleyen başkanlar, akşam saatlerine
doğru BUTTİM’den ayrıldılar.
Altın Yaprak Restaurant BUTTİM’de
Bursa Tekstil ve Ticaret
Merkezi B Blok G6-G7 giriş
kapısından hizmete giren Altın Yaprak Restaurant, bir ilk
gerçekleştiriyor.
Meşhur Yusuf Usta’nın ellerinden BUTTİM çalışanlarına
ve misafirlerine sunulan %100
dana etinden yapılan şark usulü yaprak döner, meşhur ispir
kuru fasulyesi, konya etli ekmeği ve haftanın her günü sizlerle
buluşuyor. Sabah saatlerinde
taze hazırlanan süzme mercimek çorbasının yanı sıra dana
ayak paça ziyafeti sunuyor.
İşletme sahibi Seyfullah
Polat “BUTTİM’in ferah çevresi ve park sorunu olmayan
iş yerinin haftanın hergünü
sabah çorba içmeğe saat 11:30
itibariyle akşama kadar sizleri
dostlarınız ve ailenizle birlikte
salonumuza bekliyoruz” dedi.
Buttim Dahili: 58 58
7
OCAK - ŞUBAT 2014
Ambulans Rallisinde Araçta Sıkışan Yaralılar Kurtarıldı
BUTTİM’de Ambulans Rallisi
◆◆ Bursa’da ilk kez BUTTİM Otopark ◆◆ Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve
Alanı’nda düzenlenen “AmbuParamedik Derneği tarafından
lans Rallisi”nde, kaza yapan araçBUTTİM Otopark Alanı’nda düta sıkışan iki yaralı, Kanada’dan
zenlenen “Ambulans Rallisi”ne,
gelen acil servis ekibi tarafından
Bursa Sağlık Müdürü Dr. Özcan
kısa sürede kurtarıldı.
Akan da katıldı.
Senaryo gereği araçta
sıkışan iki kişi, Danimarka’dan gelen acil servis
ekibi tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, ilk müdahale yapılarak uygun tekniklerle
araçtan çıkarılıp ambulansa konuldu.
Ralli hakkında bilgi veren Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği
Başkanı Ertuğrul Erik, Bursa’da ilk defa “Ambulans
Rallisi” düzenlediklerini
dile getirdi. Bunun bir am-
bulans hız yarışı olmadığını, hastaya müdahale, ileri
hayat, travma konularında
bilgiye dayalı bir çalışma
olduğunu kaydeden Erik,
etkili ambulans kullanma,
engelleri aşma organizasyonları yapıldığını vurguladı. Erik, şu bilgileri verdi: “İşimiz sürat değil, bilgi. Organizasyonun gayesi
ekiplerin uyum içinde çalışması. Halkımıza 112’nin
ne zor şartlarda çalıştığını
göstermek ve kendi ara-
mızda da birlikteliğimizi
sağlamak istiyoruz. 112,
haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Bizim işimiz acil müdahale.
Biz hayat kurtarma eğitimi
aldığımız için kendimizi de
hayat kurtaranların derneği
olarak tarif ediyoruz. İşimiz
zor. Gölde boğulma, trafik
kazası, yanma, kalp krizi,
sinir krizi, kavga gibi akla
gelebilecek her türlü olumsuz şartlarda çalışıyoruz.”
Nişan, Söz
Sandıklarınız artık
BUTTİM’de
Farklı sektörlerin buluştuğu Bursa Tekstil ve Ticaret
Merkezi’nde yepyeni bir mağaza açıldı. Nergiscan Çeyiz,
düğün arifesinde olan sakinlerimize son moda sandık
modellerini sizlere sunuyor.
E Blok Kat:4 No:1306’
da hizmet vermeye başlayan
Nergiscan Çeyiz 2004 yılından bu yana sektöründeki tecrübesini BUTTİM’de
sürdürmeye devam ediyor.
Nişan, söz sandıkları ve sepetleri imalatının yanı sıra
toptan olarak da satışı yapılmakta. Yurt içi ve yurt
dışında birçok firma ile ça-
lışan Nergiscan Çeyiz’in en
büyük avantajı ise kişiye özel
tasarım çalışmaları da yapıyor olması.
Nergiscan Çeyiz İşletmecisi Berrin Koyunsağan;
“Havlu, nevresim, pike takımları artık bohça yerine
sandıkların içerisine konuluyor. Çeyizler daha renkleniyor. Sandıklarda renk
olarak ekru tercih edilmekte
olup, bölgesel farklılıklar görünüyor. Ama bizler müşteri
tercihlerine göre çalışmalar
hazırlayabiliyoruz.” dedi.
Yeni BUTTİM’liler ve BUTTİM’deki değişiklikler
Geçtiğimiz iki ay içinde hem BUTTİM’e yeni katılımlar oldu, hem bazı ofisler ve mağazalarımız el değiştirdi, bazıları da adres değişikliğine gitti. Aşağıdaki tablolarda bu değişiklikleri izliyorsunuz.
Bu arada yeni BUTTİM’lilere aramıza hoş geldiniz diyoruz. Bol kazançlar ve hayırlı işler dileğiyle.
OCAK 2014 TAŞINANLAR
A1
A1
A1
C1
D1
D1
D1
D1
E1
B2
B2
B2
B2
C2
D2
E2
E2
E2
A3
A3
B3
B3
9
45
63
178
222
232
240
257
301
420
428
460
462
522
551
618
645
664
691
698
772
788
ONUR ŞENGÜ
ŞİNASİ YILDIZ
SEVİL ŞENGÜR
REİSOĞLU DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
SERTAN KARAKAŞLI
MOHAMED ALSAYED
BERTAN KARAKAŞLI
WİNCOR NIXDORF BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
PEYMAN UNLU MAMULLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
YEŞ-PET PETROL ÜR.BAK.TURZ.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MEHMET ŞEMSETTİN PİRİNÇÇİ
MUSTAFA ATLAR
ÇELİKALP TEK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
MEHMET ÖDEN
SEZAİ UÇAR
A.S.Y EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
NAR MENSUCAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
REİS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
L.Y. ELEKTRONİK VE ELEKTRONİK SİST.LTD.ŞTİ.
TANSER ÇOBANOĞLU
HALİL İBRAHİM KOÇ
DÜRİYE ŞİMŞEK
C3
C3
C3
D3
D3
D3
E3
E3
E3
A4
A4
A4
A4
A4
D4
D4
E4
B5
B5
C5
D5
E5
E5
858
859
881
892
898
931
989
990
1003
1045
1050
1090
1095
1096
1257
1259
1333
1435
1436
1479
1537
1558
1570
MEHMET FATİH PİRİNÇÇİ
MEHMET FATİH PİRİNÇÇİ
METESAN TEKS.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
HİTİTNET İNTERNET HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
METESAN TEKS.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
METİN EREN
DEKART TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
DEKART TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
CENGİZ CANTÜRK
EGE E.D.DİZAYN EĞİTİM GEREÇ.OFİS MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İSRAFİL SAİDOĞLU
BETÜL OKUT
ÇINAR TAŞ.DEĞ.VE MÜŞ.A.Ş
SPORTEKS(SALİH ZEKİ AKKURT)
VOLKAN NALCI
AHMET ÖZGÜN-ÖZGÜN TEKSTİL
DESPA KİM.TEKS.ELK.ELKTRNK.KIRT.AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
HASAN İNCİ
BEHİCE DİNMEZPINAR
EMRE HOCALAR
BİRGÜL DEMİREL
EKİNER TEKSTİL TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
VOLKAN BİNGÖL
P.16 1650 SKYTAŞ MADENCİLİK DIŞ.TİC..PRT ÜRÜN İNŞ.TAŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞUBAT 2014 TAŞINANLAR
B1
E1
A2
C2
D2
D2
A3
C3
D3
D3
E3
A4
A4
D4
E4
E4
E4
A5
B5
C5
E5
138 MUSTAFA İMAMOĞLU TEKSTİL KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
298 DERSİYON TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
390 MEHMET SEYDİ ÖĞÜTGEN
514 ERAY ÇETİNER
564 SERKAN OTMAN
601 USK PAZARLAMA DIŞ TİCARET A.Ş.
704 MECİT DUMAN
837 BAHATTİN SEYHAN
918Y.M.F.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
926Y.M.F.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
962 PELİTEKS TURİZM İNŞ.EV TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
1070 MUSA ÇETİN
1077 ERKAN ARSLAN
1279 MİNE ÜSEKES
1305 SİNEM ÇETİNOĞLU
1339 MEVLÜT SEMERTAŞ
1350 KARTEL İNŞ.TEKS.LTD.ŞTİ.
1389 ŞAKİR CELAP
1456 NADİRLER SİGORTA EKSPERTİZ LTD.ŞTİ
1484 A-KAR OTOMOTİV
1574 GLOBAL ULAŞTIRMA TİCARET LTD.ŞTİ.
8
OCAK - ŞUBAT 2014
TUZ, ÜRE, SİGARA;
BÖBREKLERİ KORUYALIM
OKTORUNUZ
İYOR Kİ
Dr. Hüseyin H. SERDAR / [email protected]
Tuz çok değerli, kokutmayalım
ama dikkatli kullanalım.
Dikkatli kullanmazsak işimiz
çok zor.
Yemeklere, çorbalara tat veren
tuzu acaba günde ne kadar tüketiyoruz?
Sağlığımız etkileniyor mu?
Bakalım o zaman;
Sağlıklı yaşam için bir yetişkinin günde tüketmesi gereken tuz
miktarı 6 gramdır.
Biz ne kadar kullanıyoruz; 15
gram…
İki buçuk kat yani.
su.
O halde aşırı tüketim söz konu-
bir tür zehirdir diyebiliriz.
mezliği daha hızlı ilerler.
Özellikle şeker, kalp, tansiyon
ve böbrek hastaları tuz kullanımı
konusunda çok dikkatli olmalı, tüketimi azaltmalıdırlar.
Sigara kullanan böbrek hastalarının bir süre sonra damarsal problemleri başlar ve Kronik Böbrek
Yetmezliği-KBY hastalığına yakalanırlar.
Günde 4 gram ideal olur.
Tuz ve su canlı yaşamı için olmazsa olmaz hayati maddelerdir.
Vücuttaki su ve tuz dengesini de
böbrekler ayarlar. Aşırı ve bilinçsizce kullanılan tuz böbreklerin sağlığını hızla bozar.
Sağlık elden gidince tuz ve su
dengesi de bozulur, bu bozulma
böbrekleri hasta edeceği gibi vücudun ahengini de bozar.
SİGARA BÖBREK DÜŞMANI
Tuzun fazlası damarlarda ve
böbreklerde harabiyet yapıyor.
Normal sınırların üzerinde tüketilen tuz nasıl böbrekleri hasta
ediyorsa sigara kullanımı da böbrek sağlığını bozmaktadır.
O halde yüksek miktarlarda tüketilen tuz böbrek ve damarlar için
Böbrek rahatsızlığı bulunan ve
sigara içen kişilerde böbrek yet-
TUZ ZEHİR MİDİR?
baren 3 ay içinde pay senedinin
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY bastırılması zorunludur. Dolayısıyla, çıkarılan İLMÜHABERLER
SENEDİ BASTIRILMASI
sadece bu 3 ayın sonuna kadar
geçerliliğini koruyacaktır. Bu süre
sonunda, İLMÜHABERLER geçerli
Yeminli Mali Müşavir
olmayacağı gibi, pay senetleri de
Anonim şirketlerin çok büyük çoğunlubastırılmamışsa pay devirlerinğunda pay senetlerinin basılı olmadığı bilinde Gelir Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu’ndaki
mektedir. Ancak pay senedi gibi işlem gören
vergi avantajlarından faydalanılamayacağını
İLMÜHABERLERİ olabilir. İlmühaberde yoksa
önemle hatırlatmak isteriz. çok büyük bir risk içerisinde demektir.
- Şirketteki paylar NAMA yazılı ise, her ne
Türk Ticaret Kanunu’na göre; BEDELİ TAkadar zorunluluk olmasa da sağladığı vergi
MAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETavantajları yönünden doğrudan pay senedi
LERİ İÇİN BEDELLERİNİN TAMAMEN ÖDENDİĞİ
bastırılması gerekir.
TARİHTEN İTİBAREN 3 AY İÇİNDE PAY SENETGeçici ilmühaber veya pay senedi bulunLERİNİN yönetim kurulunca BASTIRILIP, PAY
maması halinde pay satışlarından elde edilen
SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ZORUNLUDUR. Bekar üzerinden gelir vergisi veya kurumlar verdelleri tamamen ödenmeyen paylar için HAMİgisi doğacağı ve KDV gündeme geleceği unuLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz. Bu hükme
tulmamalıdır.
aykırı olarak çıkarılanlar da geçersizdir.
PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ;
Pay senedi bastırılıncaya kadar İLMÜHAPay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaBER çıkarılabilir. İLMÜHABERLERE, NAMA yazılı
ye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki serpay senetlerine ilişkin hükümler kıyasen uygumaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini,
lanır. bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî
NAMA yazılı pay senedi basımı ise, azlık
değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şir(sermayenin en az onda birini oluşturan pay
ket adına imza etmeye yetkili olanlardan en
sahipleri) istemde bulunduğu takdirde söz
az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.
konusu olacaktır. Aksi halde, TTK’na göre pay
Kapalı (halka açık olmayan) şirketlerde baskı
senedi basımı zorunlu değildir.
şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârAnılan düzenlemeler neticesinde,
lığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin
uygulanması gerekir. Bu durumda, hazırlana- Şirketteki paylar HAMİLİNE yazılı ise,
cak pay senetlerinin bilgisayar çıktısı şeklinde
bedellerinin tamamen ödendiği tarihten iti-
Şerif ARI
Ve Diyaliz hastası olurlar.
BESLENME VE
BÖBREK SAĞLIĞI
Böbrek sağlığı için beslenme de
önemlidir.
Dengeli ve normal beslenen bir
kişi yeterli protein alır.
Vücutça kullanılan proteinler
daha sonra üreye dönüşür ve böbrekler tarafından vücuttan atılırlar.
Tuzun fazlası nasıl zehir görevi
görüyorsa, kanda biriken üre de
aynı derecede zararlıdır.
Aşırı protein kullanımı üre artışına, üre artışı da böbreklerin daha
çok etkilenmelerine neden olur.
Hipertansiyon ve şeker hastalığı
olmayıp, matbaa tarafından DELİKLİ İMZA
VEYA HOLOGRAM gibi güvenlik önlemlerinden
birinin kullanılarak basılması kaçınılmazdır.
Matbaa ile görüşürken bunlardan hangisinin
uygulanacağı netleştirilmelidir.
Pay senetlerine istenildiği takdirde kar
payı dağıtım kuponu eklenebilir.
NAMA yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını,
yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş
olan miktarını da açıklaması gerekir. NAMA yazılı senetler şirketin pay defterine kaydolunur.
Pay senetleri, yönetim kurulu kararı alınarak istenilen büyüklükteki küpürler halinde bastırılabilir. Örnek, Ahmet ÖZ’ün payı
2.350.000,- TL’dir. İleride pay devri düşünülmüyorsa bu tutar için tek senet bastırılabilir. Veya
2 adet 1.000.000,-TL’lik, 3 adet 100.000,-TL’lik,
5 adet 10.000,-TL’lik senet bastırılabilir. Daha
farklı küpürler de düşünülebilir.
Özetle, PAY SENETLERİNİN HAMİLİNE YAZILI PAYLAR İÇİN MECBUREN, NAMA YAZILI
PAYLAR İÇİN DE VERGİ AVANTAJLARINI KAYBETMEMELERİ İÇİN MUHAKKAK İLK FIRSATTA
BASTIRILMASINI ÖNEMLE TAVSİYE EDERİM.
Çok sayıda şirkette eski TTK hükümlerine
göre hazırlanmış ilmühaberler bulunmaktadır.
O tarihte geçerli mevzuata uygun çıkarılmıştır.
Halen geçerli olduğu savunulabilir. Ancak, ilmühaberlerin pay senedi bastırılıncaya kadar
geçici olarak çıkarıldığı unutulmamalıdır. Bu
çerçevede PAY SENEDİNİN BASTIRILMASINI,
eski ilmühaberlerin üzerine İPTAL YAZILARAK
olan hastalarının böbrek rahatsızlığına yakalanması tesadüf değildir.
Tuz, aşırı protein, üre, sigara, hipertansiyon, şeker, böbrek hastalığı
ve diyaliz genellikle bir aradadır.
BÖBREK HASTALIĞINDAN
NASIL KORUNABİLİRİZ?
♦ Tuzu az tüket, sağlıklı beslen
♦ Sigara içme
♦ İdeal kilonu koru, kiloluysan zayıfla
♦ Susuz kalma, bol su iç
♦ Alkol tüketimini sınırla yada bırak
♦ Egzersiz yap, hareketli yaşa
♦ Gereksiz ilaç kullanma
♦ Yılda bir kez tansiyonunu ölçtür
♦ Kalp damar, hipertansiyon, şeker
ve ailede böbrek hastalığı varsa
yılda en az bir kez böbrek sağlığını kontrol için nefroloğa başvurmalı.
MUHAFAZA EDİLMESİNİ önemle tavsiye ederim.
PAY SENETLERİNİN DEVRİ;
A- HAMİLİNE YAZILI PAYLARDA
Hamiline yazılı payların devri, zilyetliğin
geçirilmesiyle hüküm ifade eder (TTK 489).
Nama yazılı paylardaki prosedüre gerek olmaksızın pay senedinin teslimiyle devir gerçekleşir.
B- NAMA YAZILI PAYLARDA
Nama yazılı pay senetlerinin devri ciro ve
senedin zilyetliğin devralana geçirilmesiyle
yapılabilir (TTK 490/2). Buna ilişkin uygulamadaki sıralama aşağıdaki şekildedir:
1- Pay senetleri için TESLİM TUTANAĞI tanzim edilir.
2- Pay devrinin devralan ve devreden tarafından ayrı dilekçelerle şirket yönetim kuruluna bildirilir.
3- Pay devrine ilişkin yönetim kurulu onay
kararı alınır. (şirket esas sözleşmesinde pay
devri, yönetim kurulunun onayı şartına bağlanmış ise öncelikle buna ilişkin karar alınması
gerekir. Aksi halde yapılan devir geçersiz olacaktır)
4- Devrin pay senedinin arka sayfasındaki
“Devir İşlemleri” sütunları yazılır.
5- Ortaklar pay defterine kayıt yapılır.
6- Yevmiye defteri sermaye hesabında isim
değişikliği kaydı yapılır.
7- Bedeli banka yoluyla satıcıya ödenerek
işlem tamamlanır.
9
ki
e
d ma
z
ü ş
m ıla
ü
n ap
Y
e
e
r
v
Çe
v
G
ü
OCAK - ŞUBAT 2014
S
Meryem ÇAYLAN / Peyzaj Mimarı
on yıllarda nüfus artışının beraberinde çarpık
kentleşme ve betonlaşma hızla artmaktadır.
Sanayileşme ile başlayan doğanın tahribatı,
ardından teknolojinin hızla ilerlemesiyle ormanların yok olması günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Oysaki doğa teknolojiye her
zaman ilham kaynağı olmuştur. Dünyada artık balta
girmemiş ormanlar parmakla sayılı kadar az kalmış,
doğanın yeşilliğini; gökdelenler, fabrikalar almıştır.
Teknoloji insanı her ne kadar geliştirse de yeşilin ve
çiçeğin olmadığı bir dünya siyah ve beyaz bir manzaranın rengi kadardır. Ne bir kuş sesi duyulur, ne de bir
kelebek kanat çırpar.
Günümüzde teknolojiyi de kullanarak çarpık kentleşmenin önüne geçme planlamaları yapılmaktadır.
Türkiye’de yapı mimarları, peyzaj mimarları, mühendisler ve proje yarışmalarının hızla artması görülmektedir. Profesyonel projeler çıkmakta ve bununla
beraber çarpık kentleşme azalmaktadır. Bu uzman
projecilerin emeğiyle birlikte yeni kentleşen yerler
planlı yapılaşmaktadır.
D
İ
K
E
Y
B
A
H
Ç
E
L
E
R
D
ikey bitkilendirme, bildiğimiz bahçenin herhangi bir
duvarda konumlanmış halidir. Bu uygulamada çok değişik
türdeki canlı bitkiler düz duvarda
bir arada uyumla yaşayabilirler.
Dikey bahçe uygulaması yapılacak duvarın konumu ve bölgenin
iklimine göre bitki seçimi yapılır.
Dikey bahçenin uygulanmasıyla alanda doğal yaşam oluşur.
İç ve dış mekanlarda soğuk beton
yada donuk griler görmek yerine
canlı, doğal ve değişken formlar
oluşur. Kısmen havayı temizler,
ısı dengesini sağlar, çağımızın
hastalığı stresi azaltır.
Dikey bahçeler duvarlarda dekoratif açıdan inanılmaz özgün,
canlı ve zengin görüntü sağlar ve
her mevsim ayrı tonlarda yaşanmasını sağlar. Mekanlara canlılık,
güzellik ve değer katarak kaliteyi
artırır.
ÇATI
İ
R
E
L
E
Ç
BAH
Yeşil alanlarımız ve tarım alanlarımız giderek azalarak yeni projelerin uygulama alanları olmaktadır.
Zamanla ekosistemin döngüsünü bozmamak için hem
bireysel hem de toplumsal olarak tedbir alınmalıdır.
Proje uygulama yeri yani arazi seçiminde planlamalar
yapılmalıdır. Geleceğimiz ve gelecekteki nesillerimiz
için yeni projelerde analiz yaparak planlamalar sonucunda uygulamalara geçilmelidir.
Son yıllarda kent yaşamının insanlarda oluşturduğu stresin ve yeşil yoksunluğunun çözümü olarak çatı
bahçeleri, yeşil çatı, yeşil duvar, dikey bitkilendirme gibi
birçok uygulama yaygınlaşmıştır. Çünkü giderek kentleşen metropoller insanları doğadan uzaklaştırdıkça,
doğanın insanlar üzerindeki pozitif etkisinin eksildiğini
görmekteyiz.
Bu uygulamaların ekolojik dengeye katkısının yanısıra estetik açıdan da binalara değer katmaktadır. Dikey bahçeler, çatı ve teras bahçelerinin yaygınlaşmasıyla beraber hava kirliliği azalmaktadır.
Bunların hepsi betonlaşma sonucu günümüzde yeşilden kopamamayı ispatlayan uygulamalardır.
Zeminde ya da çoğunlukla zemin seviyesinin
üzerinde yer alan herhangi bir yapıya ait düz ya da
eğimli çatıda özel malzeme ve teknikler yardımıyla, gerçekleştirilen az ya
da çok bakım gerektiren
birçok işleve sahip açık
yeşil mekan düzenlemelerine çatı bahçesi adı verilir.
Özellikle büyüyen şehirlerde nefes alan mekanlara ihtiyaç artarken,
estetik ve modern tasarımlarla teras ve çatıları
monotonluktan kurtararak renkli ve keyifli bahçelere dönüştürülür.
Çatı bahçelerinin tasarımı yapılırken bölgenin,
güneş, rüzgar, sıcaklık vb.
gibi iklim koşulları, cephe
ve çatı bahçesinin fonksiyonu ve çatı bahçesinin
kullanım yoğunlukları dikkate alınması gerekmektedir.
Yeşil teraslar kentsel
bölgelerde geçirimsiz yüzeylerin artışından kaynaklanan sorunların en
modern çözümüdür. Yüzeyi termal ve mekanik
darbelerden korudukları
ve böylece çatının yaşam
ömrünü arttırdıkları için
çatı bakımı ve kullanım
ömrü sonunda değiştirilme maliyetini azaltır. Gürültü azaltma özellikleri
sayesinde daha sessiz iç
ortamlar sunar.
Yeşil teraslar kimyasal
hava kirleticileri ve fizik-
sel olarak tutulan hava
kaynaklı partikülleri filtre
eder. Yağmur suyunu absorbe eder ve doğal su
döngüsünü geri kazandırır. Binaların gürünüşünü
güzelleştirir ve değerini
artırır. Yeşil teraslar çatıdan gelen suyun akış
hızını ve toplam su miktarını azaltarak su arıtma
altyapısının yükünü hafifletir. Kent ısı adası etkisinin azaltılmasına yardımcı
olur.
Yeşil teraslar kirleticileri uzaklaştırır, duvarlardaki
sıcaklığı azaltarak binanın
tabanına doğru hava akımı oluşturur. Şehir içinde
kuşlar ve omurgasız hayvanlar için yaşam alanı
oluşturur.
10
OCAK - ŞUBAT 2014
Tekstil Sektörü’nün Büyük Buluşması
◆◆ Texpo Eurasia 2014 başlıyor. Texpo Eurasia 2014, 31. Tekstil, ◆◆ Bu fuara eş zamanlı olarak da 11. Uluslararası İstanbul İplik
Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Çorap Makineleri, Yan SanaFuarı aynı tarihler arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuarda iplik sanayindeki yeni trendler sektörün beğeniyileri ve Kimyasalları Fuarı 26-29 Mart 2014 tarihlerinde
Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor.
sine sunulacak.
➥ 1. Sayfadan Devam
Tekstil sektörünü bir araya getirecek olan fuarlar tekstil makinelerindeki en son teknolojiler ve iplik
sanayindeki yeni trendler sektörün
beğenisine sunulacak.
RAKAMSAL VERİLER
2013 yılında 1223 firma ve firma
temsilciliğinin katılımı ile düzenlenen fuarlar, 71 ülkeden 39.256 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Sürdürülen yoğun pazarlama faaliyetleri sonucu hedeflenen yüksek
marka bilinirliliğine ulaşan fuarlara
26 ülkeden alım heyeti organizasyonları düzenlendi.
TEKSTİL SEKTÖRÜ
GSMH içindeki payı ve yerli girdi
kullanımı gibi parametrelerde ülkemizde ilk sırada olan sektör, küresel
pazarlarda da var oluşumuzun temelini oluşturmaktadır.
Tekstil sektörünün en önemli
uluslararası pazarlama faaliyetlerinden biri olan fuarlar, müşteri ile
ürünlerin buluştuğu ticari noktadır.
Fuarlar artık günümüzün modern
pazarları haline gelmiştir.
Texpo Eurasia ve İstanbul İplik
Fuar’ları 2014 yılında da yerel ve
uluslararası arenada ses getirmeyi
hedefliyor.
TEMSAD DESTEĞİ
TEMSAD – Tekstil Makine ve
Aksesuar Sanayicileri Derneği- desteğiyle düzenlenecek olan Texpo Eurasia 2014, 31. Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Çorap Makineleri,
Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı
ile eşzamanlı yapılacak olan 11. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 26-29
Mart 2014 tarihleri arasında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da
tekstil sektörünün 2014’teki büyük
buluşmasına ev sahipliği yapacak.
DETAYLI BİLGİ
Detaylı bilgi için www.texpoeurasia.com ve www.istanbuliplikfuari.
com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
28 Mart Cuma günü BUTTİM servisleriyle
fuara ulaşım sağlanacaktır.
Müracaat İçin : 5120
[email protected]
Müracaat için son gün: 21 Mart 2014
11
OCAK - ŞUBAT 2014
Fuarın İkinci Senesinde Yurtdışından Büyük Talep Var
◆◆ MODEKS 2014, 2. Mobilya, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı 5 – 9 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Modeks Fuarın’da
Geri Sayım Başladı
Konusunda önemli üretici mobilya firmaları ile profesyonel ziyaretçileri bu yıl da aynı çatı altında buluşturacak
olan fuar; ülkemizin mobilya imalatının ve yan sanayisinin
merkezi konumunda olan İnegöl firmalarının yanı sıra Türkiye genelindeki firmaların katılımında, genç nüfusun yoğun
olduğu toplumumuzda, çağdaş bir sosyal yaşam için ihtiyaç
duyulan yeni, modern ve işlevsel ürün ve çözümlerin ziyaretçilere tek çatı altında sunulacağı bir platform olmaktadır.
İlhan Ersözlü; “Fuara Bu Yıl Yurtdışından Çok Büyük İlgi Var,
Şuana Kadar 51 Ülkeden Alım Heyetleri Davet Edildi”
Fuar ile ilgili sektöre ilişkin yabancı platformlarda bilinirliğini yükseltmek, ülkemiz ihracatının arttırılmasına yönelik
yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla TG Expo ve Tüyap’ın yurtdışında var olan ofisleri tarafından yapılan etkin
tanıtımlar ve T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile Afganistan, Almanya, Arnavutluk,
Azerbaycan, B.A.E., Belçika, Beyaz Rusya, Bosna - Hersek,
Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Filistin, Fransa, Gürcistan, Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan,
Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, KKTC, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Kosova, Kuveyt,
Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Meksika, Mısır,
Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya,
Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi
Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan iş adamları davet edilmiştir.
Yurtiçinden ise Türkiye genelinde il merkezleri ve ilçelerinde
bulunan 40 bin mobilya mağazası yetkilisi özel mektup ile
fuara davet edilmiş olup sektör profesyonellerinin fuarımızı
ziyaret etmesi hedeflenmektedir.
Fuar 5 Mart Çarşamba günü kapıları açacak olup 9 Mart
Pazar akşamı saat 18.30’a kadar ziyaret edebilecektir.
BURSA TÜYAP 2014 FUAR TAKVİMİ
MODEKS 2014
2. Mobilya, Dek. ve Aksesuarları Fuarı
05 - 09 Mart 2014
BURSA 12. KİTAP FUARI
15 - 23 Mart 2014
BURSA EĞİTİM FUARI
10. Yurtiçi-Yurtdışı Eğitim Fuarı
18 - 23 Mart 2014
BURSA TİC.ARAÇLAR YAN SAN.FUARI
07 - 10 Mayıs 2014
KALIP AVRASYA 2014
Bursa 7. Kalıp Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuarı
07 - 10 Mayıs 2014
BURSA DOĞA, AV 2014
6. Uluslararası Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık,
BURSA 26. U.ARASI YAPI VE YAŞAM FUARI ve
KONGRESİ
Mutfak, Banyo, Seramik, Tesisat Özel Bölümü
02 - 06 Nisan 2014
Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Yaz
BURSA KENT 2014
3. Belediye Ihtiyaçları, Kent Mob., Park Bahçe
Düzenlemeleri Spor Tesisleri Fuarı
İş ve İnşaat Makineleri Özel Bölümü
02 - 06 Nisan 2014
BURSA 7. U.ARASI HAYVANCILIK VE
IHS BURSA 2014
9. Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve D.gaz
Teknolojileri Fuarı
02 - 06 Nisan 2014
Bursa 12. U.arası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve
BURSA OTOMOTİV YAN SANAYİ FUARI
6. Oto. Yan San., Yed.Prç. Aksamları Fuarı
07 - 10 Mayıs 2014
MODEKS 2014
Sporları, Spor Giyim, Karavan ve Kamp Malzemeleri
Fuarı
29 Mayıs - 01 Haziran 2014
EKİPMANLARI FUARI
14 - 18 Ekim 2014
BURTARIM 2014
Süt End. Fuarı
14 - 18 Ekim 2014
3. Mobilya, Dek.ve Aksesuarları Fuarı
04 - 09 Kasım 2014
BELEX 2014
Bursa 12. Uluslararası Elektrik, Elektronik,
Otomasyon, Aydınlatma ve İletişim Fuarı, Kablo Özel
Bölümü
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Özel Bölümü
04 - 07 Aralık 2014
BORUTEK 2014
2. Boru ve Boru İşleme Teknolojileri Fuarı
04 - 07 Aralık 2014
BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI
2014
04 - 07 Aralık 2014
BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI
13. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak,
Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik ve
Hidrolik Fuarı
Depolama, İstifleme Özel Bölümü
04 - 07 Aralık 2014
BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014
6. Sac, Boru, Profil İşleme Teknolojileri ve Yan
Sanayileri Fuarı
04 - 07 Aralık 2014
İCAT 2014
2. Yeni Fikirler, Yeni Buluşlar Fuarı
04 - 07 Aralık 2014
KAN BAĞIŞI CAN BAĞIŞI
E Blok giriş kapısında 12-13
Mart’ta düzenlenecek ‘Kan Bağışı
Kampanyası’na tüm BUTTİM’liler
davetlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 789 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content