close

Enter

Log in using OpenID

Uygulama Sınav Tarihi ve Saati

embedDownload
Genel Vekaletname
(Şirket vekaletnameleri hem asaleten hem de
vekaleten olacak)
Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.
Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her
sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası
için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava
açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili
olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir
kararlan almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını
ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari
ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar
düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin
teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip,
hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname,
ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının
uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim
dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve AHZU KABZA, sulh ve ibraya,
davayı ıslaha, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan
ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, CMK' nun ilgili maddeleri
uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde, gerektiğinde adli sicil kaydı çıkartmaya,
birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve
yetkili olmak üzere Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sk. Karalar Plaza No:18 Kat: 2
Maltepe-İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Barosu avukatlarından
13478328804 T.C. Kimlik No'lu Av. Nafi ERGÜL ile yanında SSK'lı olarak çalışan
ve aynı adreste İstanbul Barosu avukatlarından 52474358200 T.C. Kimlik No'lu
Av. Mehmet KOÇAK, 18316585456 T.C. Kimlik No'lu Av. Mustafa YAĞCI,
27172904158 T.C. Kimlik No'lu Av. Refika YORULMAZ, 28615947428 T.C. Kimlik
No’lu Av. Ayşe AKÇİN ve 10654747138 T.C. Kimlik No’lu Av. Hayrullah
BAŞOL’u birlikte veya ayrı ayrı vekil tayin edildi.
VEKİL EDEN :
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content