close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
T II_TANAK
2547 sayrh Kanunun 65.maddesi geresince hazrlanan "Olretim Uyeli[ine
Ytikseltilme ve Atama Ydnetmeli[i"nin T.maddesi uyannca Fakiiltemiz, iktisadi
Geligme ve Uluslararasr iktisat Anabilim Dah, Sosyal Siyaset ve Sosyal Giivenlik
Anabilim Dah, Siyaset Bilimi Anabilim Dah ve Uluslararasr iliqkiler Anabilim
Dallan'nda agrk bulunan Yardrmcr Dogent kadrosuna bagvuran aga[rda isimleri yazlr
olan adaylann Yabancr Dil (ingilizce) smavrnr yapmakla gdrevlendirilen jiirimiz 13
ocak2015Salrgiinii,saat10.00'datoplanmt9ttr.
Yaprlan slnav sonundaki de[erlendirmede adaylarrn BA$ARILI/BA$ARJSIZ
oldu[u belirlenmiqtir.
13.01.2015
t,
jl
Adavlarrn Adr Sovadr:
Sonuc
t'
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Gizem BiLGiN AYTAQ
Burcu SUNAR CANKURTARAN
Bang KABLAMACI
Ash GULER
ilhan DOGAN
:l
th tA [?r Lr
BgJ'n et Li
Bn[nBt Lt
'
BOtnFtt-r
Gns'n Rr Ll
Prof. Dr. $ahin
(
^ v
|r'4n
/ \uu
,(^j-,.\
A
)
Dog. Dr. Hasine $EN KARADENIZ
It:
I
't'l
'
'
- -.'g
AKKAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content