close

Enter

Log in using OpenID

Münhal Kadro İlanı

embedDownload
T.C.
TRABZoN VALiLiGi
it tr,ttittitrigti
Sayr
: 22318096-903-l
Konu
: Srnav ilanr
l9
t4/01/20t5
Aqaltda unvanr, hizmet smtfi, kadro derecesi, kadro adedi olan miinhal kadrolara ve gdrevlisi
askere sevk edilen, raporlu olan ve yurtdrgrnda gdrevlendirilen personellerin yerine yanfma srnavr ile
atama yaprlacaktrr.
SINAVA KATILMA $ARTLARI
l-Halen gdrevli olmak,
2- 657 sayrh Devlet l4emurlart Kanunu'nun de[igik 48/A maddesinde aranan genel ve 6zel qartlarr
ta;ryor olmak,
3- Diyanel" iqleri Baqkanh$r Atama ve Yer De$igtirme ile Srnav Ydnetmeli[inde belinilen qartlara haiz
olmak, :
4- Yardrmcr Hizmetler Srnrfi kadrosuna atanabilmek igin; Atama ve Yer Depigtirme Ycinetmeli[inin 6.
Maddesinin (<i) bendindeki gartlan ta$ryor olmak.
5-Vekaleten atanmak isteyenlerin;
a)Vekil imam-Hatip olarak atanmak igin en az imam-hatip lisesi mezunu ve iistii dini dlrenim diizeyine
sahip olmak,
b)imam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
c)2014 Yrh KPSS (DFIBT)'den Bagkanhkga belirlenen 60 ve iizeri puanr almrq olmak,
Vekaleten miiracaat edenler igin gerekli belgeler;
a)Dilekge,
b)iq talep Formu, (Foto[raf yaprqtrrrlmrg olacak)
c)Diploma ve Hafizhk belgesinin onayh sureti,
d) 2014 Yrh KPSS (DHBT 60 ve iizeri puana sahip olduguna dair belge,
Aggr ve Yardtmct Hizmetler Srnrfina miiracaat edenler igin gerekli belgeler:
''
a) i$ Talep Formu,
b) Dilekge,
c) Hizmet Cetveli.
d) Aggrhk igin Milli Elitim Bakanh[rndan onayh sertifika sahibi olmak.
6 -ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine mi.iracaat edebilecektir.
7- isteklilerin en geg 29/01/2015 Perqembe giinii mesai bitimine kadar iq Talep Formuyla il
Miiftiiliiliine bagvurmalan ve imtihanrn yaprlacaSr 02/02/2015 Pazartesi giinii saat: 09.00'da
T
rabzon
m ii
ftiilii[iinde hazr bulunmalarr
gerekmektedir,
8- Mtiracaat evrakrnda eksik veya yanhg beyanda bulundu$u tespit edilenler snava almmayacaktrr,
9-
Smav sonuglan Mtiftiiliiliimiiz web sayfasr www.trabzonmuftulugu.gov.tr ve ilan panosunda
duyurulacaktrr. S mava katrlan lara ayrrca yazr h tebligat yaprlmayacaktrr.
l0- Postadaki vaki gecikmeler dikkate almmayacaktrr,
ilan olunur.
Ahmet TOKDEMIR
il Miiftii v.
Slra
No
Unvanl
Vekili.H.
a
L
Hizmetli
3
Hizrnetli
4
Asal
Hizmet
Kadro
Kadro
Caminin
Srnfi
D.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
Derecesi
Adedi
Grubu
Kadronun Bulundu[u Caminin Adt
Mevlana Camii
Miifttiltilti
6
ilge
a
J
Bdltimlii Mah.BiiWk Camii K.K.
Bdlge Yatrh Erkek K.K.
8
I
ilgesi
Ortahisar
Qaykara
of
Arakh
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content