close

Enter

Log in using OpenID

Специальное предложение Термальный курорт

embedDownload
T�hlük�sizlik
Hörm�t
Gördüyümüz h�r bir
iş işçi qüvv�mizim
v� bizi �hat�
ed�n icmalarının
t�hlük�sizliyin�
yön�lmişdir.
Biz �n yüks�k etik
normalara riay�t
ed�r�k �trafdakıların
etimadını qazanırıq.
C�sar�t
Mük�mm�llik
n yaxşı n�tic�nin
�ld� edilm�si bizd�n
çox vaxt ç�tinlikl�ri
d�f etm�yi, fikrimizi
s�rb�st ifad� etm�yi
v� öz mövqeyimizi
müdafi� etm�yi t�l�b
edir.
Biz keyfiyy�tli
n�tic�l�rin �ld�
edilm�sind�
maraqlıyıq v� daim
öyr�nm�y� v�
inkişaf etm�y� s�y
göst�ririk.
Vahid
komanda
Bir ş�xsin n� q�d�r
güclü olmasından
asılı olmayaraq
birlikd� biz daha
çox uğur �ld� ed�
bil�rik.
Müraci�t edin
İnternet s�hif�mizd� müxt�lif f�aliyy�t sah�l�ri v� bu sah�l�rin h�r
biri üzr� sizd� axtardığımız bacarıqlar haqqında daha �traflı m�lumat
�ld� ed�c�ksiniz. Sizin üçün �n uyğun proqramı mü�yy�n etdikd�n
sonra bizim onlayn müraci�t formamızı doldurun. Bir az vaxtınızı alsa
da, bu forma qabiliyy�trl�rinizi tam ş�kild� nümayiş etdirm�k üçün
hazırlanmışdır. İlk m�rh�l�d�n uğurla keçdiyiniz t�qdird� sizd�n
ingilis dili v� psixometrik test keçm�yinizi xahiş ed�c�yik. Daha
sonra is� ixtisas sah�niz üzr� s�rişt�nizin v� müxt�lif v�ziyy�tl�rd�
davranışınızın qiym�tl�ndirilm�sin� yön�ldilmiş müsahib�d� iştirak
etm�y� d�v�t ed�c�yik. N�tic�l�ri mümkün olduqca tez bir zamanda
n�z�riniz� çatdıracağıq v� t�klif ir�li sürm�k q�rarı verildiyi t�qdird�
BP şirk�tin� iş� düz�l�n� q�d�r sizinl� münt�z�m olaraq �laq�
saxlayacağıq.
bp.com/grads/az
facebook.com/bpcareers
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
05
M�N SUYUN ALTINDA DAHA
ASAN N�F�S ALMAĞI ÖYR�NDIM
t�crüb�
heç d� h�miş� yaşla g�lmir
BP g�nc müh�ndisl�r� böyük imkanlar yaradır. M�n
ABŞ-da Kimya Müh�ndisliyi üzr� Magistr pill�sind�
oxuyarkan bu şirk�t m�n� d�st�k göst�rmişdir v�
o vaxtdan m�nim yüks�lişim h�qiq�t�n d� sür�tl�
vüs�t almağa başladı. Hal–hazırda m�n kifay�t
q�d�r böyük hey�t� r�hb�rlik edir�m – onlardan
b�zil�ri m�nd�n yaşca böyük v� daha t�crüb�lidir
v� �vv�ll�r mühüm layih�l�r� r�hb�rlik etmişl�r.
Indiy� q�d�r mövcud olan layih�l�rd�n biri DRA
layih�si olmuşdur. M�qs�dimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan
boru k�m�rinin ötrücülük qabiliyy�tini 20% artırmaq
idi v� başlanğıcda m�n baş müh�ndisin köm�kçisi
olmağıma baxmayaraq, layih�nin sonunda artıq
beyn�lmil�l hey�t� r�hb�rlik edirdim. Biz h�qiq�t�n
d� bu işi bacardıq, h�yatımda bundan çox h�l� heç
n� il� bu q�d�r f�r�h hissi keçirm�miş�m.
Vüsal Ş�fiyev, Texnoloji proses v� texnoloji prosesin
t�hlük�sizliyi üzr� müh�ndis hey�tinin r�hb�ri,
Midstrim, AGT Regionu
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
06
Quyular üzr� g�nc müt�x�ssis v� müh�ndis qismind�
BP-d� işl�diyim birinci ili m�n X�z�r d�nizin� BP-nin
�m�liyyatçısı olduğu platformalara s�f�rl�r etm�kl�
keçirtdim. Universiteti t�z�c� bitirmiş bir m�zun
olaraq m�ni sözün �sl m�nasında �m�liyyatların
keçirildiyi �n uzaq m�nt�q�l�r� t�yin etdil�r. Lakin
bu m�nim üçün son d�r�c� maraqlı bir t�crüb�
olmuşdur, h�miş� yanımda köm�k üçün müraci�t
etm�y� kims� var idi. Üç il sonra m�n Quyular
üzr� layih� hey�tinin bir üzvün� çevrildim v� bir çox
şeyi – günd�n-gün� öz işimi nec� t�kmill�şdirm�yi,
peş�kar bacarıqlarımı nec� inkişaf etdirm�yi v�
dig�rl�ri il� sıx işl�m�yi öyr�ndim. Bir-birin� hörm�t
ed�n v� bir-birinin ir�lil�yişin� köm�k ed�n hey�tin
üzvü olmağım sah�sind� h�r yeni layih� il� özüm�
inamın artdı. M�n d�y�rli insanlarla çiyin-çiyin�
işl�dim, onlardan öyr�ndim, v� BP-y� qoşulacaq
yeni n�sil müh�ndisl�rl� öyr�ndikl�rimi
m�mnuniyy�tl� paylaşıram.
Aysel Kazimova, Qazma müh�ndisi,
Quyular üzr� layih� hey�ti, Bakı,
Port Baku
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
07
N�yİ
k�şf ED�C�KSİNİZ?
Müh�ndislik v� d�qiq elml�r sah�sind�
m�zunlar üçün imkanlar
bp.com/grads/az
Yer üzünd� yaşayan h�r bir
insanın üzl�şdiyi bu problemin
h�lli ücün bir neç� böyük
elmi uğurlar v� heyr�tamiz
müh�ndislik nailiyy�tl�ri �ld�
etmişik. Lakin bizim hamımız
üçün BP il� işl�m�yin �n
Neft-m�d�n müh�ndisliyi
Korroziya v� Materialşünaslıq
Müh�ndisliyi
İnşaat v� Tikinti Müh�ndisliyi Elektrik Müh�ndisliyi
N�zar�t v� ölçü cihazları
Müh�ndisliyi Petrofizika
Mühasibat uçotu v� n�zar�t
İnsan resurslarıCommercial
ild�n artıq f�aliyy�t
göst�rir.
2,500
-d n
çox Az�rbaycan
v�t�ndaşı BP şirk�ti
üçün çalışır.
Layih� Müh�ndisliyi
Kritik �m�liyyatlar üzr�
Telekommunikasiyalar
Müh�ndisliyi
İstehsal kimya Müh�ndisliyi
Sualtı Müh�ndislik
S�T�M - T�hlük�sizlik
01
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
02
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
l
l
l
l
Bakı-Tbilisi-Ceyhan
boru k�m�ri
X�z�r d�nizind�n
Aralıq d�nizinin
sahill�rin�d�k
1,768km
m�saf�d� uzanır.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
N�zar�t v� ölçü cihazları Müh�ndisliyi
l
l
Mexanika Müh�ndisliyi
l
l
l
İdar�etm� strategiyası v� prinsipl�ri
Buxar turbinl�ri v� g�mil�rin köm�kçi avadanlıqları
Aviasiyanın t�tbiqi il� bağlı statistik göst�ricil�r
G�miqayırma
Psixologiya, Sosiologiya , İnsan Resursları
Tibb v� Tibbi ixtisaslar
Hüquq, Beyn�lxalq Hüquq, Enerji v� D�nizçilik Hüququ
Daxili yanma müh�rrikl�ri
Hidrologiya
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Geodeziya, X�rit�ç�km�, Hidroqrafik T�dqiqatlar
l
l
l
l
Elektrik Müh�ndisliyi
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Axın t�minatı Müh�ndisliyi
l
l
l
Layih� Müh�ndisliyi
l
l
l
l
l
l
İstehsal kimya Müh�ndisliyi
l
Sualtı Müh�ndislik
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Maliyy�/Kommersiya/Mühasibat uçotu v�n�zar�t
l
İnsan resursları
l
Hüquq
l
l
TZİ (T�chizat z�ncirinin idar�olunması)
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
Geologiya/Geofizika, Geoloji k�şfiyyat, Geologiyaminerologiya, Yerşünaslıq
İqtisadiyyat, Marketinq, Kommersiya, Maliyy�, Mühasibat
uçotu, Biznesin İdar�edilm�si
Neft-qaz istehsalı / Neft v� T�bii qaz
Neft v� qazın n�qli, Boru k�m�rl�ri
Dağ-m�d�n müh�ndisliyi
l
l
Kritik �m�liyyatlar üzr� Telekommunikasiyalar
Müh�ndisliyi
03
Metallurgiya, Materialşünaslıq müh�ndisliyi
Mexanika, Neftin mexanikası müh�ndisliyi (v� mexanika
�saslı f�nl�r)
l
S�naye müh�ndisliyi
l
l
�m�yin mühafiz�si v� texniki t�hlük�sizliyi
l
Elektrik avadanlıqları, Elektrik enerjisi müh�ndisliyi
l
Energetika
l
l
Su qurğularının tikintisi,Su t�chizatı strukturları
l
İnşaat v� tikinti müh�ndisliyi; Neft v� qaz qurğuları
müh�ndisliyi
Geologiya, Geofizika v� Petrofizika
l
Emal texnologiyaları Müh�ndisliyi
Qeyri-Texniki Sah�l�r
20
Hal-hazırda
l
l
Boru k�m�rl�ri Müh�ndisliyi
Emal texnologiyaları
Müh�ndisliyiOCT (Operations
Critical Telecommunications)
Engineering
BP şirk�ti
Az�rbaycanda
l
l
İnşaat v� Tikinti Müh�ndisliyi
Boru k�m�rl�ri
Müh�ndisliyiFlow Assurance
Engineering
Axın t�minatı Müh�ndisliyi
Neft-m�d�n müh�ndisliyi
Korroziya v� Materialşünaslıq Müh�ndisliyi
TZİ (T�chizat z�ncirinin
idar�olunması)
Mexanika Müh�ndisliyi
l
S�T�M - T�hlük�sizlik
Hüquq
S�T�M - T�hlük�sizlik
l
Kimya müh�ndisliyi / Emal texnologiyaları müh�ndisliyi
Geofizika
l
Aerokosmik müh�ndislik (fırlanan avadanlıqlar üzr�
müh�ndislik)
Maliyy�/KommersiyaContract
& Procurement
�b�k� sisteml�ri, elektronika, telekomunikasiya, elektrik
müh�ndisliyi, radio sisteml�rin t�miri
Glogeoiya
Kompüterl�r v� t�tbiqi proqramlar, İT, elektronika
Qazma v� tamamlama
�m�liyyatları/Quyular
yalnız
t�crüb�
rolları
N�zar�t sisteml�ri, Prosesl�rin Avtomatlaşdırlması
müh�ndisliyi, Cihazqayırma müh�ndisliyi
Bizim T�l�b� v� M�zun
proqrami siz� imkan ver�cek
ki, BP-d� 10 h�ft�lik
t�crüb�d� iştirak ed�siniz v�
t�crüb�li h�mkarlarla yanaşi
işl�y� v� real layih�l�rd� iştirak
ed� bil�siniz.
Biznes
yalnız
m�zun
rolları
Biokimya
BP şirk�ti Az�rbaycanda
m�zunların 18-24 aya q�d�r
iş� q�bulu programını h�yata
keçirir. Bu proqram Siz� ilk
günd�n real h�yatda bilik v�
bacarıqlarınızı sınamaq v�
biznes f�aliyy�tinizd� doğru
addımlar atmaq imkanları verir.
Lakin biz� qoşulmazdan �vv�l
BP-ni k�şf etm�yin bir sıra
dig�r yolları da vardır. Türkiy�
v� Az�rbaycanda müvafiq
sah�l�rd� t�hsil alanlar üçün
müxt�lif t�qaüd programları
Elm
Qazma v� tamamlama �m�liyyatları/quyular
M�zun v�
t�crüb�
rolları
HAL-HAZIRDA T�QDIM ETDIYIMIZ M�ZUN PROQRAMLARI AŞAĞIDAKILARDIR
Müh�ndislik
T�tbiqi fizika, Fizika
mövcuddur. Bakıda t�hsil alan
yeni n�sil geoloq v� geofizikl�r
üçün biz litologiya v� struktur
geologiyası f�nnl�ri üzr�
yay aylarında çöl ş�raitind�
t�dqiqatların v� kursların
keçirilm�sini maliyy�l�şdiririk.
T�vtbiqi kimya, Kimya, Kimya elml�ri, Kimy�vi texnologiya
(Kimyada ixtisaslaşma)
c�lbedici c�h�ti ayrı-ayrı
f�rdl�r olaraq n�y� qadir
olduğumuzu v� birlikd� n�y�
nail ola bil�c�yimizi k�şf
etm�kd�n ibar�tdir. Bu işd�
iştirak etm�k valehedici bir
t�crüb�dir.
T�tbiqi riyaziyyat, Riyaziyyat, Mexaniki riyaziyyat
Bir düşünün. İstilik. İşıq. Enerji.
Mobillik. Müasir h�yatımızın
�sasını t�şkil ed�n m�hsulların
hazırlanmasında istifad� edil�n
xammal kimy�vi madd�l�r v�
materiallardır. Bütün bunlar
neft v� qaz say�sind� �ld�
edilir. Bu cür m�hsullara
t�l�bat artmaqda davam etdiyi
üçün neft v� qazın davamlı
ş�kild� v� münasib qiym�tl�
hasilatı bu gün dünyanın �n
böyük probleml�rind�n biri
olaraq qalmaqdadır.
Biz üç �sas sah� üzr� iş� q�bul elan edirik – Müh�ndislik, T�bi�t
v� D�qiq Elml�r v� Biznes/İqtisadiyy�t. Lakin bu sadalan sah�l�rin
h�r birind� imkanlar olduqca müxt�lifdir. Odur ki, biz� qoşulacağınız
sah�d�n asılı olmayaraq enerji t�chizatının ist�nil�n m�rh�l�sind�
öz istedad v� bacarıqlarınızı sınaya bil�rsiniz.
Texniki Sah�l�r
Dünyanın t�hlük�siz ş�kild� enerji il� t�min edilm�si üçün n� t�l�b
olunur? Yeni enerji m�nb�l�rini aşkarlamaq, istismara hazırlamaq v�
enerji hasil etm�k, sonra is� onu dünya �halisinin günd�lik h�yatında
istifad� olunan m�hsullara çevirm�k n�yin bahasına başa g�lir?
Biz� qoşulun v� reallığın düşündüyünüzd�n d� maraqlı olduğunu
özünüz k�şf edin.
Bu v�zif�l�r� müraci�t
etm�k üçün minimum
ixtisas t�l�bi bakalavr
diplomunun olmasidir.
Hava n�qliyyat vasit�l�rin� n�zar�t, Aviasiya haqqında
qanunvericilik, Aerodinamika, Hava T�hlük�sizliyi
BP-ni k�şf edin
l
04
N�l�r �ld� ed�c�ksi�ni�z?
bp.com/grads/az
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
52
File Size
596 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content