close

Enter

Log in using OpenID

12 ночей из Мо - Robinson Tours

embedDownload
BU BÜLTEN AK PART‹ ‹STANBUL ‹L GENÇL‹K KOLLARI E⁄‹T‹M B‹R‹M‹ TARAFINDAN ÇIKARILMIfiTIR.
Yaz›lar›n›z için [email protected]
May›s 2014
SAYI 19
“Baflkan”dan...
Vicdan Karfl›s›nda Siyaset!
Son dönemde Türkiye'de muhalif siyasi
partiler bir varolufl buhran› yafl›yor.
Toplumun karfl›s›na yans›tt›klar› kesimlerin
taleplerini siyaset diline tercüme ederek
ç›karamayan bu aktörlerin flimdilik kendi
varl›klar›n› dayand›rd›klar› bir husus var:
Erdo¤an karfl›tl›¤›. Say›n Baflbakan'›n 12
y›l boyunca toplumun farkl› kesimlerine
ulaflarak infla etti¤i liderli¤in karfl›s›nda
muhalefet, bir flekilde dayand›klar›
toplumsal koflul ve aidiyetler nedeniyle
AK Parti'ye karfl› olan toplum kesimleri
üzerinde anti-kahramanc›l›k oynuyorlar.
Say›n Baflbakan'›n AK Parti'ye gönül
verenler nezdinde hakim olan imaj›n›n
kötü bir karikatürü, topluma Erdo¤an
korkusu pompalayarak çizilmeye çal›fl›l›yor.
Kullan›lan kelime ise vicdan.
Siyasetin karfl›s›na yerlefltirdikleri vicdan
kelimesiyle siyasetin sadece ç›karlar› temsil
etti¤i; hiç bir toplumsal probleme çözüm
üretemedi¤i aksine ''vicdan› kirlenen
insanlar'' taraf›ndan yap›ld›¤› varsay›m›
üzerinden siyaset kurumu kirletiliyor.
Bunun için Türkiye'de toplumsal sorunlara
çözüm üretmeye çal›flan bütün ad›mlar
fleytanlaflt›r›l›yor: Çözüm süreci ''vatan›
satmak'', yahut ''Cumhurbaflkanl›¤› için
yap›lan stratejik bir hamle'' olarak topluma
sunuluyor. Muhalefetin toplumsal olan
her alanda etkisizleflmesi sonucu, yaflanan
her olay›n ard›ndan ayn› siyaset tekrar
ediliyor. AK Parti'ye sald›r, Erdo¤an'›
itibars›zlaflt›r. Muhalefetin yaflad›¤› asl›nda
bir k›s›r döngü. Say›n Baflbakan'a olan
karfl›tl›klar›n› siyasetlerinin merkezine
yerlefltirdikçe toplumsal sorunlara çözüm
üretme ufkundan ayr›l›yorlar ve bu oldukça
da aktör olma vas›flar›n› kaybediyorlar.
Geriye söyleyecek bir söz kal›yor:
''Baflbakan vicdans›z; AK Partililer
vicdans›z.'' Vicdan kelimesi AK Parti'yi
fleytanlaflt›rman›n anahtar›na dönüflüyor.
‹nsanlar›n duygular›n› merkeze alarak
vicdanlar› kullanmay› amaçlayan muhalefet
yönteminin son örne¤ini Soma'da gördük.
Daha kazan›n ilk an›nda, devletin bütün
imkanlar› iflçilerimizi yer alt›ndan kurtarmak
için seferber edilirken ''katil hükümet''
sloganlar›yla muhalefet yapanlara bu ülke
maalesef flahitlik etti. fiunun fark›nda
olmal›y›z ki, daha fazla flekilde siyasetin
nesnel boyutlar›n› göz ard› ederek kendi
yaratt›klar› hayali durum içerisinde
yaflamaya devam eden muhalefet, h›zl›
bir flekilde toplumdan uzaklaflacakt›r.
Siyasetle vicdanlar› karfl› karfl›ya getirmek
hiç bir sorunumuzu çözüme
kavuflturmayaca¤› gibi, ayn› zamanda
toplumsal yap›m›z›n bütünlü¤üne de zarar
verecektir.
G›yaseddin GERG‹N
2
4
5
6
8
Sonuç Yerine: ‹stanbul
Seçimlerinin Belirleyicili¤i
Fatih S›rmac›
Çekmeköy Bel. Bflk. Yrd.
fiaban Demirel
Ka¤›thane Bel. Bflk. Yrd.
Kur’an ‹nananlar ‹çin
fiifad›r
Soma’n›n Yas›n›
Tutmak Yetmez
Sonuç Yerine: ‹stanbul Seçimlerinin
Belirleyicili¤i1
Türkiye demokratikleflme tarihi
aç›s›ndan kuflkusuz baz› seçimler,
di¤erlerine göre daha büyük bir
anlam tafl›maktad›r. Bunun nedeni,
söz konusu seçimlerde sadece parti
ya da siyasetçinin de¤iflmesinin
ötesinde, siyasal yap›da da önemli
de¤iflimlerin meydan gelecek
olmas›d›r. Bu yönüyle öne ç›kan
seçimlere bak›ld›¤›nda hepsinin
ortak özelli¤i, halk›n vesayete karfl›
göstermifl oldu¤u kararl› tutumu
yans›tmas›d›r. Bu ba¤lamda,
1950,1973,1983,1995 ve 2002
seçimleri Türkiye siyasal hayat›nda
ayr› bir öneme sahiptir.
1950 seçimleri, otoriter tek parti
yönetiminden çok partili demokratik
sisteme geçiflin kap›s›n› aralam›flt›r.
1973 ve 1983 seçimleri ise, halk›n
vesayetçi ve dayatmac› yap›lara
meydan okudu¤u seçimlerdir.
Çünkü bu seçimler, askeri darbelerle
kesintiye u¤rayan demokratik
sistemin yeniden inflas› için halk›n
vesayetçilerin iflaret etti¤i partileri
cezaland›rd›¤› seçimlerdir. 1995
seçimleri ise, yine vesayetçi yap›lar
taraf›ndan “ötekilefltirilen” bir siyasal
partinin (Refah Partisi'nin) halk
taraf›ndan sahiplenildi¤i bir seçim
olmas› aç›s›ndan önemlidir.
Bu zincirin devam› niteli¤indeki
2002 seçimleri de statükocu ve
vesayetçi yap›lar›n her türlü siyaset
d›fl› engellemelerine ra¤men yeni
kurulan bir siyasi hareketi (AK Parti)
halk›n sahiplenmesini sembolize
etmektedir. Ayr›ca bu seçimler,
1950'de bafllayan çevrenin merkeze
yöneliminin bir sonucu olarak “eski
merkez”in kesin olarak k›r›lmas›n›
ifade eder. 2002 sonras› seçimleri
ise, her seçim döneminde eski
yap›lar›n gücünü yeniden
kazanmas›na yönelik çeflitli
manevralar›na ra¤men halk›n
“istikrar›” öncelemesi ve
“restorasyona” sahip ç›kmas›
anlam›na gelmektedir.
Türkiye yerel siyasetine bak›ld›¤›nda
genelde Türkiye'de demokratik
sistemin ba¤lamas›n›n ard›ndan
yerel seçimlerin daha çok tüm ülkeyi
kapsayan genel sorunlar üzerinden
tart›fl›lmas› bir gelenek haline
gelmifltir. Dolay›s›yla da iktidar
partilerini hariç tutarsak siyasal
partiler yerel yönetimle ilgili
politikalar›n› flekillendirme ihtiyac›
bile duymazlar. Belli ba¤l› büyük
flehirlerde aç›klad›klar› programlar
ise, daha çok konjonktürel flartlar›n
getirmifl oldu¤u zorlamalarla günü
kurtarmaya dönük olarak
haz›rlanmaktad›r. Bununla birlikte
siyasal partilerin yerel yönetim
vizyonu seçim dönemlerinde tart›fl›l›r
ve seçimi kazanan partinin d›fl›ndaki
adaylar›n projeleri ço¤u zaman bir
dahaki seçime kadar gündeme bile
gelmez.
Partilerin bir ço¤u yerel yönetim ve
proje belediyecili¤i söylemlerini ise
büyükflehirler üzerinden daha çok
da ‹stanbul merkezli dile getirirler.
Bunun en önemli nedeni ise,
‹stanbul'un hem yerel hem de genel
seçimlerde Türkiye'nin genel
siyasetini temelden etkilemesidir.
Bu ba¤lamda, 1963 yerel
seçimlerinin ard›ndan ‹stanbul
seçimlerinin sonuçlar› Türkiye siyaseti
ile paralellik gösterir. 1964 ‹stanbul
Belediye Baflkanl›¤› seçimlerini AP
kazan›r, ard›ndan 1965 y›l› genel
seçimleriyle Süleyman Demirel tek
bafl›na iktidar olur. Bu süreç 1968
yerel seçimlerinin ard›ndan yap›lan
1969 seçimlerinde devam eder ve
AP hem ‹stanbul'da hem de
Türkiye'de birinci parti ç›kar.
2
1973 ve 1977 ‹stanbul yerel
seçimleri de ülke siyaseti ile
paraleldir. Ortan›n solu
tart›flmalar›n›n ard›ndan kendini
halka yaklaflt›ran CHP, bu dönemde
yerelde ve genelde birinci parti
olarak seçimlerin galibi olacakt›r.
1984 yerel seçimleri ise bir önceki
y›l yap›lan genel seçimlerin yani
ANAP'›n ald›¤› oylar›n bir teyididir.
1989 yerel seçimlerinde Nurettin
Sözen'in seçimi kazanmas› 1992'de
SHP'nin genel seçimde alaca¤›
oylar›n›n habercisi gibidir. 1995
seçimleri ise Milli Görüfl gelene¤inin
yerel iktidar› olarak 1995
seçimlerinde ortaya ç›kacak siyasal
sonucun bir göstergesidir. 2000'li
y›llarda, hem ‹stanbul hem de genel
seçimler AK Parti'nin kazand›¤›
seçimler olmas› bak›m›ndan da
‹stanbul ve genel seçim aras›ndaki
iliflkinin bir teyidi mahiyetindedir.
2000'li y›llarla birlikte çevrecilik baflta
olmak üzere yerel sorunlar›n
tart›fl›lmas› en temelde ‹stanbul
üzerinden gerçekleflmifltir. Bunda
kuflkusuz AK Parti iktidar›n›n yerel
politikalar›n› ve mega projelerini
‹stanbul üzerinden gerçeklefltirme
çabas›n›n pay› vard›r. Örne¤in,
üçüncü köprü ya da Taksim
Meydan›'n›n düzenlenmesine
yönelik planlar, kent muhalefeti ve
di¤er siyasal partiler taraf›ndan
fliddetli bir flekilde elefltirilmifltir.
Ancak geriye do¤ru ‹stanbul'a
yönelik siyasal partilerin projeleri
tarand›¤›nda bugün için üçüncü
köprü ve Taksim Meydan›'n›n
düzenlenmesi konusunda iktidar›
elefltiren partilerin bir ço¤unun
benzer projeleri savundu¤u ortaya
ç›kar. Örne¤in, 1994 ve 2004 yerel
seçimlerinde SHP/CHP'nin ‹stanbul
adaylar›n›n üçüncü köprünün
yap›lmas› konusunda vaatleri
bulunmaktad›r.
H a b e r
A n a l i z
(1) Abdullah Eren ve Nebi Mifl
Siyasal Partilerin Yerel Vizyonu: ‹stanbul Seçimleri
SETA Analiz, 28 Mart 2014
‹stanbul seçimleri özellikle AK Parti
iktidar›n›n ard›ndan, iktidar ve
muhalefet partileri için seçim
yar›fl›n›n merkezindedir. ‹stanbul'un
kaybedilmesi iktidar için bir daha
toparlanamayacak bir flekilde geri
gidiflin bafllang›c› olacakt›r.
Muhalefet içinse, AK Parti'yi
iktidardan indirmenin yolu
‹stanbul'un “düflmesinden”
geçmektedir. Tayyip Erdo¤an'›n bu
flehir üzerinden siyasetin
basamaklar›n› t›rmanmas› AK Parti
için sembolik bir anlam tafl›maktad›r.
Muhalefet içindeki aktörler aç›s›ndan
ise, ‹stanbul'a belediye baflkan aday›
olmak Türkiye'yi yönetmeye talip
olman›n bafllad›¤› yerdir. Bu
anlamda Erdo¤an'›n ard›ndan
Kemal K›l›çdaro¤lu'nun ‹stanbul
üzerinden CHP'nin bafl›na geçmesi
bu düflüncenin oluflmas›nda
etkendir.
2014 seçimleri için yar›fl AK Parti ve
CHP aras›nda geçmekte ancak
CHP'nin oy oran›, üçüncü bir
partinin, HDP'nin alaca¤› oya göre
de¤iflecektir. Di¤er partilerin ‹stanbul
adaylar› ise, medyada ve flehir
siyasetinde neredeyse yok gibidir.
‹stanbul projelerini seçime az bir
süre kala aç›klad›klar› için kampanya
süreci genel konular üzerinden
sürdürülmüfltür. Topbafl için
Erdo¤an rüzgar›n› arkas›nda
hissetmesi ve proje belediyecili¤inde
somut ç›kt›lara sahip olmas› seçim
çal›flmalar›n› kolaylaflt›rm›flt›r.
Erdo¤an'a mesafeli olan seçmen
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Kadir Topbafl
için bu bir dezavantaj gibi görünse
de söz konusu görünür olmama
hali kendisine bir çeflit
dokunulmazl›k kazand›rmaktad›r.
büyük tart›flmalar sonucunda
gerçekleflse de, bu kriz bir çat›flmaya
dönüflmeden yönetilebilmifltir.
Sar›gül için ‹stanbul Belediye
Baflkanl›¤›'n› kazanamasa bile tekrar
CHP'ye dönmesi, seçimi kazanmas›
kadar önem arz etmektedir. CHP
Genel Baflkanl›¤›'na bir ad›m daha
yaklaflm›flt›r. Her ne kadar baflkan
adayl›¤› sürecinde CHP içindeki
ulusalc› kanat taraf›ndan itiraz edilse
de, CHP'deki de¤iflim taraftarlar›,
sermaye ve medyan›n deste¤i ile
Sar›gül, genel baflkanl›¤a kadar
zorlanmadan gitmeyi
planlamaktad›r.
Sar›gül'ün CHP'ye dönmesi ve
‹stanbul için aday olmas›n› AK Parti
karfl›t› kesimlerin ittifak› üzerinden
de¤erlendirmek mümkündür. Bu
siyaset, CHP'nin kazanmas›ndan
daha çok AK Parti'nin oy kaybetmesi
üzerine bina edilen bir stratejinin
sonucudur. Strateji, 2014 yerel
seçimlerinden daha çok 2015 genel
seçimlerine haz›rl›k için bir bafllang›ç
yürüyüflüdür. Çünkü AK Parti'nin
oyunda anlaml› bir düflüfl ve
Sar›gül'ün CHP'ye tekrar dönmesi
ve aday gösterilmesi parti içinde
3
ard›ndan AK Parti'nin kalelerinden
birinin “düflmesi”, CHP'ye gelecek
seçimler için moral üstünlük
sa¤layacak ve kendine güvenini
getirecektir. Bu yürüyüflün ‹stanbul
üzerinden gerçeklefltirilmesi ise
sembolik anlamlar tafl›maktad›r.
HDP'nin ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan Aday› olan S›rr›
Süreyya Önder, CHP ile oylar›n
bölünmesi üzerinden tart›flma
yaflasa da, ‹stanbul'daki BDP
çizgisine yak›n olan oylara ek olarak,
AK Parti ve CHP'ye muhalif olan
di¤er gruplardan da oy alabilecektir.
Özellikle, Gezi Park› eylemlerine
destek veren flehirli muhalefetin
siyaset aray›fl›nda hem söylemleri
ile hem de kurdu¤u iliflkilerle S›rr›
Süreyya Önder, tercih edilebilirli¤ini
yükseltmifltir. Her ne kadar, oylar›n
“zayi edilmemesi” stratejisinin bir
sonucu olarak, Belediye
Baflkanl›¤›'nda Sar›gül, ‹l Genel
Meclisi'nde Önder'e oy verilmesi
yönünde kampanya yürütülse de,
HDP ‹stanbul'da az›msanamayacak
bir baflar› elde edecektir.
Genç Belediye Baflkan
Yard›mc›lar›m›zla Röportaj
Siyasete at›lman›zda etkin olan
hususlar nelerdir? Bir kaç cümle ile
anlatabilir misiniz?
Türkiye'nin d›fla ba¤›ml› makûs
talihini de¤ifltirecek bir liderin,
Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip
Erdo¤an'›n, do¤ufluna flahitlik
etti¤imiz bir dönemde bu geliflime
kay›ts›z kalmak mümkün de¤ildi.
Baflbakan›m›z›n yeni Türkiye
yolunda, gençlere verdi¤i önemin
getirdi¤i sorumlulukla, çocuklar›m›z
ve torunlar›m›z için infla edece¤imiz
gelecekte pay›m›z›n olmas›n› istedim.
AK Parti'de bir genç olarak siyaset
yapmak size siyaset tecrübesi
bak›m›ndan neler kazand›rd›?
Ülkemizin siyasi ve sosyolojik
geçmifline bakt›¤›m›zda bugünlere
a¤›r bedeller ödeyerek geldi¤ini
görüyoruz. Bir kesimin özgürlü¤ü
di¤er kesimin k›s›tlanan hayatlar›
üzerine kuruldu. Toplumun
vicdan›nda gelenek, görenek ve
inançlar›m›zda mevcut olan baz›
de¤erler tehdit malzemesi yap›ld›.
Toplum, bu tehdit alg›s›yla
korkutuldu. Tehditlerin yetersiz
kald›¤› dönemlerde farkl› güçlere
baflvurularak, milletimize telafisi
olmayan ac›lar yaflat›ld›.
Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip
Erdo¤an, bu tabular› y›kt›. Dayatma
ile yaflamaya zorland›¤›m›z hayat›
reddederek tüm farkl› görüfllerin
mozaik ahengi ile bir arada yaflad›¤›
bir ülke için çal›flt›. Bugün geldi¤imiz
noktada, bundan 12 y›l önce
toplumda tehdit olarak gösterilen
bir çok konu gündelik hayat›m›z›n
birer parças› oldu. Partimiz, verdi¤i
mücadelede siyasi tecrübe ve
gençlerin enerjisini birlefltirerek
tak›m çal›flmas› gerçeklefltirdi. Bu
tak›m›n içinde var olman›n de¤eri
kelimelerle anlat›lamayacak kadar
çoktur.
Fatih S›rmac› Çekmeköy Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›
AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonu
sizin aç›n›zdan ne ifade ediyor?
Yerel yönetimlerde 1994 y›l› bir
milatt›r. Baflbakan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an'›n dönemin ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan›
seçilmesinin ard›ndan flehirlerin de
kaderi de¤iflti. 1993 y›l›nda
Ümraniye'de çöplük patlad›. 27
vatandafl›m›z hayat›n› kaybetti, 12
kiflinin cesedine ulafl›lamad›. Ayn›
dönemlerde evlerin musluklar›ndan
su akm›yordu. Ayda bir kere akan
su da ar›t›lmam›fl, pasl› ve çamurlu
su oluyordu. Bir belediye baflkan›
düflünün ki, yapt›¤› en büyük icraat
mahalleye tankerle su getirmek
olsun ve bu suyu da¤›tmak çok
büyük iflmifl gibi tankerin bafl›nda
vatandafllar›n›n bidonlar›n›
doldurmalar›n› izlesin. 20'li yafllar›n
bafl›nda olanlar bu anlatt›klar›m›n
hiç birini bilmezler çünkü 1994
y›l›ndan sonra fieyh Edebali'nin
Osman Gazi'ye ö¤üdü olan “‹nsan›
yaflat ki devlet yaflas›n” ilkesini
benimseyen bir yönetim, kent
idaresinin bafl›na geçti. Aradan y›llar
geçmesine ra¤men bu ö¤üdü asla
unutmayan yerel yönetim
kadrolar›nda biz Baflbakan›m›z›n
izinden gitmeye devam ediyoruz.
4
Belediye Baflkan Yard›mc›s› olarak
hayata geçirmek istedi¤iniz bir
düflüncenizi anlatabilir misiniz?
‹stanbul'un en genç ilçelerinden biri
olan Çekmeköy'ün yönetim
kadrosuna dahil oldum. 336 oyla
kazan›lan ilk dönemin ard›ndan, 15
bin oy fark› ile 2014 seçimlerini
kazanan Baflkan›m›z Ahmet Poyraz
ile birlikte ilçemizin gelece¤ini infla
edece¤imiz hizmetlere imza atmak
için yola ç›kt›k. 7'den 70'e tüm ilçe
halk›n› kucaklayacak projeleri hayata
geçirmeyi planl›yoruz. En büyük
hayalimiz; döneminin parlayan
y›ld›z› olan Çekmeköy'ü, metropol
‹stanbul'un 'E¤itim Vadisi' haline
getirmek.
R ö p o r t a j
hizmetleri ile sadece Ak Parti' ye oy
verenlerin de¤il, tüm milletimizin
takdirini kazanm›flt›r. Bu do¤rultuda
durmadan, yorulmadan büyük
Türkiye ideal ve hedefleri
do¤rultusunda hiç bir bireyi ay›rt
etmeden Baflbakan›m›z›n çizmifl
oldu¤u yolda milletimize hizmet
etmeye devam edece¤iz.
Belediye Baflkan Yard›mc›s› olarak
hayata geçirmek istedi¤iniz bir
düflüncenizi anlatabilir misiniz?
Bir çok hedefimiz, idealimiz ve
düflüncemiz mevcut. Yaln›z burada
flahs›ma ba¤l› olan iki
müdürlü¤ümüz yani Temizlik ‹flleri
ve Çevre Kontrol Müdürlü¤ümüz
ile ilgili düflüncelerimizden
bahsetmek isterim.
fiaban Demirel Ka¤›thane Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›
Siyasete at›lman›zda etkin olan
husular nelerdi? Bir kaç cümleyle
anlatabilir misiniz?
Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip
Erdo¤an'›n fikren 1994 y›l›nda
temelini att›¤› 2002 y›l›nda fiilen
hayata geçirdi¤i daha önce Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde görülmemifl
de¤iflim ve dönüflüm hareketi olan
yeni ve büyük Türkiye'yi infla etme
yolunda kurmufl oldu¤u Adalet ve
Kalk›nma Partisi bir genç olarak beni
de etkiledi. Henüz daha yirmili
yafllar›mda milletin ilgi ve sevgisini
bu denli kazanm›fl olan bir lider, o
zamanlardan beri dünya görüflüme
paralel olarak sergiledi¤i durufl ve
idealler beni heyecanland›rm›fl ve
etkilemifltir. Daha sonra bu yap›n›n
içerisinde var olmak ve Say›n
Baflbakan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an' › milletimiz ve ümmetimiz
için yaln›z b›rakmamak ad›na Ak
Parti Ka¤›thane ‹lçe Gençlik
Kollar›'nda siyasi hayat›ma bafllad›m.
Ak Parti'de bir genç olarak siyaset
yapmak size siyaset tecrübesi
bak›m›ndan neler kazand›rd›?
Ak Parti' de siyaset yapan bir genç
olarak farkl› alanlarda bir çok
kazan›m elde ettim. Kazan›m
diyorum çünkü, iyi ya da kötü her
tecrübenin bir kazanç oldu¤unu
düflünüyorum. Genç yafl›mda
siyasetin içerisinde var olmak bir
siyasetçinin en önemli özellikleri
olan, problem çözme, analiz etme
ve empati kurma gibi konularda
kendimi gelifltirmemi sa¤lam›flt›r.
Bunun yan›nda insan›n f›trat›nda
var olan farkl› özelliklerin
geliflmesinde ve bu geliflim sonras›
edinilen tecrübelerle harmanlanarak
uygulamaya dönüflen genifl bir
tecrübe kazan›m›ndan söz edebiliriz.
Ak Parti' nin yerel yönetimler vizyonu
sizin aç›n›zdan ne ifade ediyor?
1994 y›l›nda Baflbakan›m›z ‹BB
Baflkanl›¤› döneminde bafllatm›fl
oldu¤u belediyecilik anlay›fl› ve
vizonu günümüze kadar yükselen
bir ivme ile devam etmifltir.
Milletimizin seçimler ile sevgi ve
teveccühünü kazanan belediyecilik
5
‹lk olarak temizlik alan›nda
uluslararas› standartlar› yakalam›fl
geri dönüflümde % 100' e ulaflan
temiz bir Ka¤›thane için ekibimizle
var gücümüzle çal›flaca¤›z.
Çevre Kontrol Müdürlü¤ümüz ile
Ka¤›thane'de yaflayan
hemflehrilerimizi çocuk, genç, yafll›
ayr›m› yapmaks›z›n, sa¤l›kl›, mutlu
ve huzurlu bir flekilde yaflayabilece¤i
ortam ve alanlar oluflturarak hem
Ka¤›thane' ye hem de Ka¤›thane'liye
de¤er kataca¤›z.
Kur’an ‹nananlar ‹çin
fiifad›r
1. HASTA OLAN K‹MSEYE
KUR'AN'IN MANEV‹ ‹LACI
Kur'an mü'minler için bir flifâd›r
buyuran Allah (cc) hikmetli kitâb›nda
kullar›na ince ince flifâ ayetleri
indirmifltir.
Bir kimse hastalan›r da; “Rabbi innî
messeniyeddurru ve ente
erhamürrâhimîn” “Rabbim bana bir
zarar dokundu. Sen ise
merhametlilerin en
merhametlisisin.1” demezse o
kimseye ac›r›m. Çünkü Rabbimiz
Kur'an'› Kerim’de Hz. Eyyüb
aleyhisselam'›n o amans›z hastal›¤a
yakaland›¤›nda bu flekilde dua
etti¤ini anlatmaktad›r.
2. SIKINTIYA U⁄RAYAN B‹R
K‹MSEYE KUR'AN'IN MANEV‹ ‹LACI
Bir kimse bir s›k›nt›ya u¤rar, stres
yapar, bunal›m tak›l›r, depresyona
girer de; “Lâ ilâhe illa ente
subhaneke ‹nnî küntü minezzâlimîn”
“Senden baflka ilah yoktur. Seni tüm
eksikliklerden uzak tutar›m ben
nefsime haks›zl›k yapt›m Allah'›m2”
diye dua etmezse o kimseye de
ac›r›m. Çünkü Yunus aleyhisselam
karanl›klar aras›nda, denizin
karanl›¤›nda, bal›¤›n karanl›¤›nda,
midenin karanl›¤›nda yaln›zlaflm›flt›,
s›k›nt›lanm›flt›, Allah'tan baflka
derdini kimseye açamazd›.
Mü'minlerin Allah'tan baflka
dostlar›n›n olmad›¤›n› biliyordu. Bir
rivayette k›rk gün, di¤er bir rivayette
k›rk ay bal›¤›n karn›nda kalm›flt›. Bu
s›k›nt›larda Rabbine yöneldi, O'nu
yücelterek O'na hamd ederek, O'nu
tesbih etti. Rabbine yalvard›. E¤er
duaya devam etmeseydi, bu flekilde
Rabbine yalvarmasayd› Allah'›n da
(cc) buyurdu¤u gibi “Biz O'nu
insanlar›n dirilece¤i güne kadar
bal›¤›n karn›nda bekletecektik.3”
Allah (cc) Zennun'un yaflad›klar›n›
anlatt›ktan sonra son olarak
mü'minlere hitâben “Biz böyle dua
eden mü'minleri kurtar›r›z”
buyurmakta, inananlara s›k›nt›ya
maruz kald›¤›n›zda Yunus (as) sizin
için en güzel örnektir demektedir.
Günümüz dünyas›nda da
Müslümanca yaflamak isteyenler;
zaman›n fitnelerinde ve Allah'›n
istemedi¤i yaflam tarzlar› aras›nda
aynen Yunus'un (as) bal›¤›n
karn›nda s›k›flt›¤› gibi s›k›flmaktad›r.
‹nançl› insanlar günahlar aras›nda
bo¤ulurken ayn› zamanda
hayatlar›nda inançlar›n› yaflama
f›rsat› aramaktad›rlar. Asl›nda dini
yaflayamamaktan kaynakl› bir
sorundan de¤il, tam aksine yaflama
f›rsat› ve imkan› oldu¤u halde çevre
ve flartlar›n etkisiyle ‹slam› hayat›na
adapte edememekten kaynaklanan
bir s›k›nt› yaflamaktad›rlar. Yunus
(as) bu flekilde nas›l bir ç›kmaz içine
girmiflse günümüz Müslümanlar›na
Yunus'un yolu çare olmaktad›r.
3. ÇOCU⁄U OLMAYAN K‹MSEYE
KUR'AN'IN MANEV‹ ‹LÂCI
Bir kimsenin çocu¤u olmaz da;
“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente
'hayrul vârisîn” “Rabbim beni yaln›z
6
b›rakma. Sen varislerin en
hay›rl›s›s›n.4” diye dua etmezse o
kimseye de ac›r›m. Çünkü Zekeriyya
aleyhisselam›n uzun y›llar çocu¤u
olmam›flt› da Allah ona bu flekilde
duas› yalvar›fl› sebebiyle Yahya
aleyhisselam› müjdelemiflti.
Modern ak›l ve bilimsel yollarla izah›
mümkün olmayan bu geliflmeler
sadece inançla mümkündür. Çünkü
din; bilimsellik ve modern ak›llar
üstü bir geliflmedir. Bilim, dinin
ö¤retilerine ulafl›ncaya kadar dinle
bazen çak›flabilir. Ancak bilimsel
çal›flmalar ilerledikçe bilim dinin
ö¤retilerine do¤u kaymaya
bafll›yacakt›r.
4. KÖTÜLÜ⁄ÜN GELMES‹NDEN
KORKAN, MUS‹BETLERDEN
KORUNMAK ‹STEYEN K‹MSEYE
KUR'AN'IN MANEV‹ ‹LACI
Allah (cc) mü'minleri kötülüklerden
ve musibetlerden korur. Allah
sevdi¤i kimseyi dünyadan korur5.
‹nsanlar›n hastalar›n› mikrop
kapmas›n diye korudu¤u gibi. Bir
kimse kötülüklerden korunmak ister,
düflmanlar›n›n korku salmas›n›
bertaraf etmek ister, Allah'›n lütfunu
ve nimetini ister de; “Hasbünallahu
veni'mel vekil” “Bize Allah yeter O
ne güzel vekildir.6” demezse ona
ac›r›m. Çünkü Kur'an'› Kerim’de
Rabbimiz “Onlar 'bize Allah yeter.
O ne güzel vekildir' dediler ve Onlar
Allah'›n nimeti ve faziletiyle
kendilerine hiç bir kötülük
dokunmadan geri döndüler. Allah
onlar› kötülüklerden uzaklaflt›rd›.
Allah'›n r›zas›na tabi oldular. Allah
büyük lütuf sahibidir.7”
buyurmaktad›r.
D i n i
B i l g i l e r
Halil ‹brahim
5. ‹fi‹NDE ZORLUKLARLA
KARfiILAfiAN K‹MSEYE KUR'AN'IN
MANEV‹ ‹LACI
6. NAZARDAN KORUNMAK
‹STEYEN K‹MSEYE KUR'AN'DAN
MANEV‹ ‹LAÇ
Bir kimse iflinde kesâda u¤rar,
ticaretinde s›k›nt›ya girer, iflas efli¤ine
gelir, hileye maruz kal›r,
düflmanlar›n›n kötülüklerinden
korkar veya zorluklarla karfl›lafl›r da;
“Ve üfevvidû emir ilallah. ‹nnallahe
bas^›run b›l'îbâd” “Ben ifllerimi Allaha
havale ederim. O kullar›n›
görücüdür” demezse ona ac›r›m.
Çünkü Rabbimiz “Sonunda onlar›n
yapt›¤› hile ve tuzaklardan onu
korudu” buyurmaktad›r8.
Allah Rasûlü sallallahu aleyhi
vesellem “Nazar, yani göz de¤mesi
hakt›r” buyurmufltur9. Bir kimseyi
k›skanman›n, ona karfl› hasetkâr
davranman›n ona metafizik bir etki
oluflturaca¤› kesindir. Bu nedenle
o etkiyi ortadan kald›rmak için
Allah'tan baflka kuvvet sahibi
olmad›¤› inanc›n› tazelemek, Allah'›n
dilemesi d›fl›nda hiç bir fleyin hiç
kimseye zarar veremeyece¤inin
bilincinde olmak gerekir.
Bir kimse hanesine, ofisine,
7
bahçesine girer de; “Maflallah, Lâ
kuvvete illâ billah” demezse ona
ac›r›m. Çünkü Rabbimiz “Bahçene
girdi¤in zaman 'Allah dileyince olur,
Ondan baflka kuvvet yoktur'
deseydin ya” buyurmaktad›r10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enbiya Suresi 83
Enbiya Suresi 87
Saffat Suresi 144
Enbiya Suresi 89
Tirmizi T›bb 1
Alimran 173-174
Alimran 174
Mümin 45
Buhari
Kehf Suresi 39
Mustafa Parlad›c›
Soma’n›n Yas›n› Tutmak
Yetmez
Ak Gençler için Soma’da hakka
yürüyen ruhlar sadece madenciler,
iflçiler, emekçiler ya da alt gelir
grubundan yurdum insan›
de¤ildiler. Onlar bizim ailemizdeki
fertlerden bir fert, en yak›n›m›zdaki
dostlardan bir dosttular. Bizlerle ayn›
dertten muzdarip, bizler gibi ayn›
sevince talip Anadolu'nun has
çocuklar›yd›lar.
Soma'daki atefl zamanla kora
sonrada küle dönüflecek olsa bile,
bu ac›y› en derininde hisseden Ak
Gençlik olarak vicdanlar›m›za düflen
atefl har›l har›l yanmaya devam
edecek. Ne zaman ki sönmeye yüz
tuttu onu yeniden alevlendirecek
ve bu atefl baflka hanelere düflmesin
diye iyili¤i emretmeye ve kötülükten
nehyetmeye gayret edece¤iz.
Soma'daki elim kaza sadece kazada
flehit olan veya yaral› kurtulan
kardefllerimizin imtihan› de¤ildi
flüphesiz. Onlarla beraber bu vatan
üzerinde soluk al›p veren her birimiz
s›nand›k ve s›nan›yoruz. Bu ac›
tecrübe kimileri için bulunmaz bir
f›rsatken, kimileri içinse
sorumlulu¤undan kaç›lan a¤›r bir
bedele dönüfltü. Gençler olarak bu
hazin olay sonras› samimiyetle
vicdani muhasebemizi yap›p
ülkemizde vuku bulan ifl kazalar›n›
mümkün olan en alt seviyeye
düflürmenin gayreti içinde olaca¤›z.
Daha fazla kazanmak h›rs›yla
servetlerinin ve güçlerinin temel
kayna¤› olan insan unsurunu hiçe
sayan madde perestlere karfl›, her
zaman güçsüzün, iflçinin ve
emekçinin yan›nda duraca¤›z. Ak
Gençlik olarak ekonomik geliflmeyi
hiç bir zaman kendi içinde bir amaç
olarak görmedik ve göremeyiz.
8
Bizler için ekonomi, ülkenin tabi
kaynaklar›n›n, ülkede üretilen de¤er
güç ve refah›n adil bir flekilde,
ekonomik faaliyete kat›lan kifliler
aras›nda bölüfltürülmesi için bir
araçt›r. Salt ekonomik büyüklük
ad›na içinde yaflad›¤›m›z tabiat›, bizi
biz yapan de¤erlerimizi özellikle de
adalet mefhumunu göz ard›
edemeyiz.
Sonuç olarak Soma Maden’inde
hayat›n› kaybeden iflçi kardefllerimize
yüce Allah'tan rahmet, geriye kalan
ailelerine sab›rlar diler; ac›lar›
ac›m›zd›r minvalinde yaklafl›mla her
daim yanlar›nda olaca¤›m›z›
belirtmek isteriz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content