close

Enter

Log in using OpenID

muğla ili, merkez ilçesi, şeyh mahallesi, bankalar (ismet inönü)

embedDownload
I
I
TÜRKKIZİLAYÎ
1368
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ)
CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86 ,98 M2
TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
1- Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş
Merkezi inşaatının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif
alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdin
'
”
3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel
Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18
Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin
edilebilir.
İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların tekliflerini en geç 08 MAYIS 2014 günü saat lOtOO’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.05.2014 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
•i
i
TURKKIZILAY1
1866
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ)
CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2
TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
1- Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş
Merkezi inşaatının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif
alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
™— 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki Genel
Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18
Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin
edilebilir.
İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların tekliflerini en geç 08 MAYIS 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.05.2014 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
'1i
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kuramtımıız Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
04 . 04.2014 * 0 0 8 2 8 6
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜK
Lojistik Direktörlüğü
TüRKKIZILAYI
1868
Sayı
Konu
Ek
Ataç 1. Sokak No:32 Yenişehir 06420 Ankara,
Tel: (0312) 430 23 00 Faks: (0312) 430 01 75
433 05 31 www.kiziiay.org.tr
: D.50.0.KZY.0.33.
: Muğla Kızılay İş Merkezi hk.
: İdari, Teknik ve Mali Şartname ile İlan Metni
KARGO
TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA
Söğütözü Mah. 2. Cadde No:5
Söğütözü/ ANKARA
*
•
Karabük İli, Merkez İlçesi, Hamzalar Mevkiinde 113 ada, 3 parselde kayıtlı 13.689y57 m2 yüz
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353
ada, 4 no Tu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş Merkezi inşaatının anahtar teslimi .
götürü bedelle yaptırılması işi kapalı zarfla teklifJalınmak suretiyle yaptırılacaktır.
; - 1*
*'
İhale ile ilgili olarak hazırlanan 1 takım şartname yazımız ekinde gönderilmiş olup, bilgi
edinilmesini ve ilgililere duyurulmasını rica ederim.
'
Dr. MehıMOULLUOGLU
Türk Kızılayı Genel Mudurü
Zarf Teslim Tarih ve Saati
: 08.05.«2014 tarih saat 10:00
Açık Eksiltme Tarih ve Saati : 09.05.2014 tarih saat 14:30
TÜRK KIZI LAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
.,
&
f
jM
■Cı v, *
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
'
.
\
\
İ
İ
V . '•
''V\ . :
Madde I - Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki
353 ada, 4 no’Iu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatının KIZILAY'm yaptırdığı
ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi,
resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle
yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarını, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA’' adresinde bulunan Türk
Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balabanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde,
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine
veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara iletebileceklerdir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A - Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.)
B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil
belgesi,
C - İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
D - İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi
E - Diğer belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir)
b) İdari Şartname ve ihale dokümanlarının okunup incelediği ve bütün hükümlerinin kabul edildiği
anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
F - Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G - İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’de yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
H- İhale Teknik Şartnamesi Madde-4’de istenilen belgeler,
I - İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler,
* İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve Firma kaşesini yanında
bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz
edilecektir.
İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR.
İhaleye katılım için istenen belgelerin şartnamedeki sıraya göre düzenlenmeleri ve asıl veya noter tasdikli sureti
olması gerekmektedir.
ORTAK GİRİŞİM, İS ORTAKLIĞI VB. KABUL EDİLMEYECEKTİR.
İH ALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
M adde 3 - Aşağıda sayılanlar, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin ortağı olduğu
şirketler (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10’undan daha fazla hisse’
sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
katılamazlar.
a-) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş çocukları ve
kardeşleri.
b-) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri.
c-) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d-) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı
mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek
görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler,
e-) Müşavirlik, danışmanlık ve proje yapım hizmetleri alman gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerin alındığı
ihalelere doğrudan, dolaylı veya temsilen katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İH A L E DOSYASININ H A ZIRLAN M A SI
Madde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/I’da (Mali
Şartname 3-C’de istenilen belse 2 nolu zarfa konulacaktır,) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve
kapalı zarfın üzerine “İhale İdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.________ ______________________________
1 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAH.
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CAD. (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE
KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ
İNŞAATI YAPTIRILMASI İHALESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.2. “2” Numaralı zarfın içerisine sadece İdari Şartname madde 2/F ve G ’de istenen teklif mektubu ve teminat
ile Mali Şartname 3-C’de istenilen belge konulacak, zarf kapatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak
konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine “Teklif ve Teminat Mektubu ” ibaresi yazılacaktır.__________ ___ __ _
2 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
MUĞLA
İLİ,
MERKEZ
İLÇESİ,
ŞEYH
MAH.
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CAD. (ESKİ NÖ:2I)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI
86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPTIRILMASI İHALESİ
“FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve TEMİNAT” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA
4.3. "3" Numara]j zarfın içerisine idari şartname madde 2/H’de istenen belgeler konacak, zarf.kapatılacak ve
kapalı zarfın üzerine “İhale Teknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
3 NOLU ZARF
MUĞLA
İLİ,
MERKEZ
İLÇESİ,
ŞEYH
MAH.
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CAD. (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI
86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPTIRILMASI İHALESİ
’İHALE TEKNİK BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1, 4.2 ve 4,3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 08.05.2014 günü saat 10:00’a kadar Ataç-1 Sokak
No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu
firmaya aittir.
TEKLİF VERME SAATİNDEN SONRA (08.05.2014 günü saat 10:00) GELEN İHALE DOSYALARI
KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.______________________________________________________
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (08.05.2014 saat: 10:00) ileri
bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine
kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ
ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.
• TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP
KISMİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
• ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
• ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif
tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif
değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır.
Bazı istisnai durumlarda, İdare, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için
uzatmalarını isteyebilir. İdarenin uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif
sahibi, idare tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik
süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir.
İdarenin uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, Geçici Teminatın geçerlilik süresini İdarece istenen süre
kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
'•
M adde 6 J - ' •
' j!
A - Geçici veya kesin teminat olarak kabııl edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir.
. .. \
a) Tedavüldeki Türk parası
b)Yiirürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan bankaların veya özel fınaYı's kurutnlarmın
geçici teminat mektupları en az 120 takvim gönü süreli, kesin teminat mektupları ise süresiz olacaktır.
(Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible Yabancı Paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B - Teminatların teslim yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TRİ40001000685390090265039 no'lu TL hesabına,
döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR570001000685390090265041 no’lu Euro
hesabına veya TR840001000685390090265040 no’lu Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri
için Mali İşler Bölümünün 0 312 4302300 / 1509 dahili telefon numarasından hesap numaraları temin edilir.)
C - Geçici teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale
Kanunlarına tabi olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE verilecektir. Teminatların % 3 ’den az olması durumunda teklif geçersiz sayılır.
Fiyat bakımından ilk üç sırayı alan firmaların teminatları ihale kesinleşinceye kadar (Sözleşme imzalanana
kadar) Türk Kızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç firmanın dışındaki
teminatlar ihaleden sonra iade edilir.
D-Kesin teminat: İhale üzerinde kalan firmadan, sözleşme davetinin firmaya yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 10 iş günü içinde ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarda teminat alınır.
Yüklenici tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar firmanın diğer alacaklarına
da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 7- 08.05.2014 günü saat 10:00’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 3
adet zarftan 1 No’lu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No’lu zarflar Yapı Teknik ve Proje
Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No’lu zarfların açılması ve incelenmesi
aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş
09.05.2014 tarih saat
14.30’da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN
İLK ÜC İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (09.05.2014
Saat: 14:30) ACIK PAZARLIK YAPILACAKTIR.
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarflan ise,
Açık pazarlıktan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile
olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin
verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son
ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 ve 3 nolu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda 2 nolu zarfın
açılmasına kadar geçen süre zarfında, var ise eksiklikler evrakları inceleyen yapılar tarafından
tamamlattırılır. İhale Kurulunun karan doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne uygun veya yeterli
olmayan isteklilerin teklif ve teminatlannm bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra
açılmadan iade edilir.)
4
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
M adde 8- İdare tarafından belirlenen Tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede ııygıın
bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabul edildiği faksla tebliğ ve aıdından
taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartname ekinde yer alan ve tek nüsha olan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü
içerisinde kati teminatı yatırdıktan sonra imzalar. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı İdarece ırat
kaydedilir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda, İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek ve Üçüncü teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya
sözleşme imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecektir.
Bu durumu İSTEKLİLER peşinen kabul etmiş sayılırlar ve bu konuda herhangi bir hak iddia edemezler.
İŞİN SÜRESİ
Madde 9 - Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
FİYAT FARKI
Madde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre
içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların
yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde
bulunamaz.
TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ
Madde 11 - Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve
dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 1 2 a) Türk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 2 İS GÜNÜ öncesine kadar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Firmanın gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı
lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e)Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) İSTEKLİLERİN PAZARLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, SÖZLÜ VEYA YAZILI
OLARAK DAHA DÜŞÜK FİYAT VERECEĞİNİ İDDİA EDEREK İHALENİN SÜRECİNİ SEKTEYE
UĞRATMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE, İLGİLİ İSTEKLİLER HAKKINDA TÜRK KIZILA YI’NCA
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR.
h) TÜRK KIZILAYI’NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN
VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDÎ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR.
ı) İSTEKLİLER, varsa ihaleye ait şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden
4 İŞGÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı’na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak
olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
i) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar
çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak
verilir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde - 1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddiite düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek
veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
5
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen
şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu
şaıtı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil edén yetkilinin,
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil
etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak.
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılayı’nın, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve
sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır.
DEVİR VE TEMLİK
Madde 15 - Firmalar işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı’nm yazılı muvaffakatı olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler,
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın
Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
6
Tarih:
M ektup No: . ‘
:
G E C İC İ TEM İN A T M EKTUBU
TÜRK K IZILA Y I G EN EL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan .......................................................................................... (ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan.......................................... . ................................. (istekli adı) nm ihale
hükümlerini
yerine
getirmek üzere
vermek zorunda
olduğu geçici
teminat
tutarı
olan
.........................................................................................................
(Yalnız/.................................................... )
nı
........................................ (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğim izi.......................... (Banka adi) ’nm im za atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e ................................. (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu .......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
7
Plaı t k Boya (25.048/1A) + Düz Sıva (27.501/MAK)
10*10 seram k DüvarXaplamasi (26.0060051) + Kaba Sıva •
(MSB.608)
fef^ÎçYraeatolıi Terrazo Karof^k(26'041/M^K) + Tesviye T
|27 gbi/^AK) „
1
^_______ 30&®rS^rlırhlâ Dftş'eifne Kapfaîsıaşı (î§ O0S$2ŞA) + Tesviye T
30*30 Alüminyum Asma Tavan (23.243/24) Asma tavan içinde
kalan döşeme altı ve kiriş yüzeylerine: Katran Badana (25.052)
Plastik Boya (25.048/1 A) + Tavan Sıvası (27.535/MAK)
Plastik Boya (25.048/2) + .Saten Alçı (27.528/3) + Tavan Sıvası
(27.535/MAK)
>6mır Kaplları - Kare ve Dikdörtgen Profillerle Kapı ve Pencere
apılmast (Y 23-152) + Kör kasajçın Korozyona karşı 2 Kat Boya
Ş*5;r137f+'.Î> Katl^ntıpas ve* YağJ^boya (15.016/,1)'
'^llmlnÿum’CatirtlrKapilar - Isı -yalıtımlı Kapı Kanadı (Y 23 244/L)
Kör Ka^a ıçrtnKajie ve.DıkdöMejeın?Profillerle Kapı ve,Peracere
âjsjjıa&sı (Y,2B 1%2) + Korç^lna katöşı 2 Kat B©ya (25 137) +
^2^§>5é^G â^o ab
Gjtııaes ve Işı
Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Y.23.244/L) + Kör Kasa için Kare
ve Dikdörtgen Profillerle Kapı vş Pencere Yapılması (Y.23.152) +
Korozyona karşı 2 Kat Boya (25.137) + 4+12+4 mm Çift Camlı
Pencere Ünitesi - Güneş ve Isı kontrol Kaplamalı (28.645/C41Y)
Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Y.23.244/L) + Kör Kasa için Kare
ve Dikdörtgen Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması (Y.23.152) + •
Korozyona karşı 2 Kat Boya (25;137) + 4+12+5 mm Çift Camlı
Pencere Ünitesi - Temperlı, Güneş ve Işı kontrol Kaplamalı (özel)
Silikon Giydirme Cephe (özel)
Eloksallı alüminyum profiller (Y.23.244/C)
o
-.8
m
S
m
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ
MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI İŞİNE AİT İNŞAAT MAVlAL LİSTESİ
Pla tık Boya (26.048/2) +. Saten Alçı (27.528/3) + Düz Sıva
(27 11/MAK)
, •
73 z r
Si ?
öfo
t:
O
ti
c/51
Plastik Boya (25.048/2) + . Saten Alçı (27.528/3) + Düz Sıva
(27,5117MAK)
, •
________________
:>
73
Plastik Boya (25.048/1A) + Düz Stva (27.501 /MAK)
10*10 Seramik DuvarKaplaması (26.0060051) + Kaba Sıva
ÎMSB.608)' :
'
30*30
(27 581/.MAK)
D^şeı®*1 K aplam ası Î36'-Ö&S1®MA1 + Tesviye T
Retftefı Mermer, Dfcşeıme Kaplaması (26 20©/C1) + Tesviye T
127 581/WK). ________________________ :
^nldı^Nfermer Meriiısen Basaniâğ.ı ,(26 B22fÇ)„+ Renkli Mermer
LımonluK tMSB 664 A) - Tesviye T 27 561 *MAK)___________
30*30'Alüminyum Asma Tavan (23.243/24) Asma tavan içinde
kalan döşeme altı ve kiriş yüzeylenne: Katran Badana (25.052)
Plastik Boya (25.048/1A) + Tavan Sıvası (27.535/MAK)
Plastik Boya (25.048/2) + .Saten Alçı (27.528/3) + Tavan Sıvası
(27.535/MAK)
\ •
lar - teLYaMırak Kapı Kanadı (Y 23 244/L) +
^tfrJtaa&ışû«n<âK>ve Dıkdörtgeo Prafflt®fe-Kapı ve Pencere
YâAma&\'m2İâmj^ K©r^©#:karîŞt2. Kat ;[email protected](25.137) +
Isı
Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Y.23.244/L) + Kör Kasa için Kare
ve Dikdörtgen Profillerle Kapı ve Pencere Yapılması (Y.23.152) +
Korozyona karşı 2 Kat Boya (25.137) + 4+12+4 mm Çift Camlı
Pencere Ünitesi - Güneş ve Isı kontrol Kaplamalı (28.645/C41Y)
Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama (Y.23.244/L) + Kör Kasa için Kare
ve Dikdörtgen Profillerle Kapı ve.Pencere Yapılması (Y.23.152) + •
Korozyona: karşı 2 Kat Boya (25.137) + 4+12+5 mm Çift Camlı
Pencere. Ünitesi - Temperli, Güneş ve İsı kontrol Kaplamalı (özel)
Silikon Giydirme Cephe (özel)
Eloksaltı alüminyum profiller (Y.23.244/C)
1
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ
MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI İŞİNE AİT İNŞAAT M^HAL LİSTESİ
"
~i:"<C
m im r
1868
TURK KIZI LAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE
KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZÎ
İNŞAATI YAPILMASI İŞİNE AİT
İHALE DOSYASI
İÇİNDEKİLER;
SAYFA
1
İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ
2
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
16
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
POZ LİSTESİ (İNŞAAT)
4
SAYFA
8
MAHAL LİSTESİ (İNŞAAT)
1'
SAYFA
9
TEKNİK ŞARTNAME (İNŞAAT)
15
SAYFA
10
MAHAL LİSTESİ (MEKANİK)
3
SAYFA
11
TEKNİK ŞARTNAME (MEKANİK)
2
SAYFA
12
POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
4
SAYFA
13
MAHAL LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
5
SAYFA
14
TEKNİK ŞARTNAME (ELEKTRİK TESİSAT)
27
SAYFA
15
TEKNİK ŞARTNAME (ASANSÖR)
8
SAYFA
16
PROJE PAFTA LİSTELERİ
1
SAYFA
17
PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER CD
ORTAMINDA)
1
CD ORTAMINDA
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUŞU:
Madde 1- Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı $6,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatının
KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim günü, inşaat yapım süresi
ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360 takvim günüdür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü)
Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine
yapılacaktır.
B.
Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C.
Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kuramlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D.
Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Gerektiğinde kuramlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
F. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
G. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları
yapılarak projelendirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY’a verecektir.
H. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
■Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarım incelemeleri inşaat sahasını ziyaret .
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
İ.
Şantiye elektr^|j ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
bedelleri YJJKj&ENİCİ tarafından ödenecektir.
,u--U »¡iiViArdJK
\\
. . .
.->h. '.us. \iddpeqTfS, Ltd. Şti.
J. İşin yapımına\ait%jjÇ'Villara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin ÇBanai^njM^ıi^^ateleriyle,
r V\
Vi
^
N
i
1
.¡:
ö;3*? sö24
1 4 # /2 ffr a : 0(312)419 50/<3
ranlov.İA/.D «Rnn/nysm
güllün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altında fiyat farkı
verilmeyecektir.
K. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller, elektrik, su, doğaîgaz abonelik
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
L. Teklif hazırlanırken;
* Sözleşme Ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin
dikkate alınması gerekmektedir.
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine
göre değerlendirilir;
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELİSELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yandan fazla hissesine sahip olması, teminat süresince ( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2013 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4),
E. İhale dosyası satın alındığına dair belge.
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
Madde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir.
DİĞER HUSUSLAR
Madde 7a) İhzarat için ayrıca bir ödeme
b) Avans ödemesi yapılmayacal
Şii
c)
d)
e)
f)
g)
Fiyat farkı ödemesi ve erken bitirme primi vb. ad altında herhangi bir ödeme söz konusu değildir.
Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır.
Ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İHALE DOKÜMANLARI:
Madde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pürsantaj Listesi
8. Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
9. Mahal listeleri (inşaat, mekanik, elektrik)
EKLER
Örnek-1
Örnek-2
Örnek-3
Örnek-4
Mali Teklif Mektubu
Teknik Personel Taahhütnamesi
Yer Görme Belgesi
Proje Taahhütnamesi
Cr
J
i- l/ l2 Z r a x G ( 3 U ) 4 l9 5 0 / ^
C a n k a y ^ V -D . 6 60 043
8
Örnek-1
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEKLİF MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
.......
Türk Kızılayı tarafından
.........günü ihalesi yapılacak olan Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh
Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lıı parselde kayıtlı
86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait
ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. îşin yapılacağı yerleri ve çevresini
gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarım tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan
bütün şartlan kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak, kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam.................................................... ( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
kaleminin miktannın ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçerlidir.
4- İhale konusu iş’ için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
.
'
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptmlacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlanna aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İhale Kurulu Başkanlığı’na
KTZTLAY’ca
....... günü ihalesi yapılacak olan Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi,
Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2
taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi için istenen Teknik
Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt
ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
 T?
0
Müh
MİMARLIK
!-ic
2.
Tel. 0(312)434/4 27/28 Fsx
5
Ça&Caya V.D . 660043 / b /6
'
{ -
Örnek-3
YER GÖRME BELGESİ
1. İŞİN ADI: Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski
no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi
inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi.
2. YER: Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz.
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş Merkezi
inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını.... / ...../ ........tarihinde
gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme
kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
6
Örnek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu Başkanlığı’na
.......
1. KIZILAY’ca
...... tarihinde ihalesi yapılacak olan Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi,
Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı
86,98 m2 taşınmaz özerine İş Merkezi inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması
işine ait şartnamenin ekinde verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını teslim
aldım ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLÎ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21)
adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine yapılacak İş Merkezi
inşaatının KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim günü, inşaat yapım süresi
ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360 takvim günüdür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a.
Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri uyannca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge.
c.
Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge.
TÜRKKIZILAYI
1868
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98
M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPILMASI İŞİNE AİT
SÖZLEŞME TASLAĞI
(A -
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- TARAFLAR:
Bu sözleşme, bir taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak
anılacaktır.)
ile
diğer
taraftan
.............................................. ................................................. .
......................... .................................................... .................. ........... ............... (bundan böyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2 -TANIMLAR:
KIZILAY _
: TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’ın verdiği projelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh
Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıtlı
86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatı yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
......................................................... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hâkediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatlann ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detaylan ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak yaptınlacak, ya da sözleşme eki proje, detaylan ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptınlmasmdan vazgeçilen İş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aynı sözleşme şartlan dâhilinde
YÜKLENİCİ’ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi, ^ofcl$^ıe şartlan dâhilinde yapacaktır.
^
/ \j
^
.
¡y'
2/-16 y r r N ^
",
• ' :h'Oİ Ç A R L I K
■
427/28 Fax:û(312)419'5079
Cank/vaV.D. 6600437878
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
Bu işin kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme bedelinin %6(altı)’sı oranında olan
.............. ............................ TL’dir.
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz olacaktır. Her ne suretle olursa olsun
KIZILAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale bedeli
miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENİCİ’den ek kesiti teminat alınır.
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde tamamlanacak, tüm masraflar ve
gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Yapı ruhsatı onay tarihi işe başlama tarihi kabul
edilecektir.
b) YÜKLENİCİ, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360
(üçyüzaltmış) takvim günü içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup her
türlü iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29.
Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır.
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
-Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
-Mimari projeye ve mahal listesine,
-Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
-Türk Standartlan Enstitüsü Normlanna,
-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkmdaki Yönetmeliğe,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9 -YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere
YÜKLENİCİ’ye aittir.
'
.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelin, işin süresince
çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZILAY’m
muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini,
özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü
içinde KIZILAY’a bildirecektir. KIZILAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra,
kabul edip etmediğini var ise değişiklik talebini 10 (On) takvim günü içinde YÜKLENİCİ'ye tebliğ
edecektir.
YÜKLENİCİ bufteb)\ğe uymaya mecburdur. KIZILAY’ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde,
teklif kabul edilmiş s a y ı
l
a c a k t
ı
^ ,
.
j
\ \ > P > x
.
r,r'u d Sti.
YÜKLENİCİ' nin anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurmak zorunda olduğu;
Teknik Personel Listesi:
Şantiye şefi, İnşaat mühendisi veya Mimar
Makine mühendisi veya Makine teknikeri
Elektrik mühendisi veya Elektrik teknikeri.
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1.
Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, her gecikme günü için Madde
28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
İşyerinde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyottan dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) bulundurmadığı.
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir.
Günlük Ceza Miktarı:
İşin devamı süresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KIZELAY’ın verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY’ın
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemanlan değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi
değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZILAY’dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
Madde 11- İS PROGRAMI:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KIZILAY’a
vermek zorundadır.
Bu programları KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KIZILAY’m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
Madde 12- İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına i>ila bedel tahsis edecektir.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
hükümleri bozmuş olması YÜKLENİCİ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YUKLENICİ'ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY’m
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY’ın isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 30(otuz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlannda belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakl^rr^esilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara
süresi dolmamış olsa bil^sş^ı
ara hakediş daha talep edebilir.
,c„j ^
/\ ^
\ \ \
\
.
UPvm t_Uf İVHh/îrtiMJK
.
i ıv y
\ \ \
M,”.*, m.-..
e™ t;, i »w o«
^
'
4/ 16
Sf-ianık 2.
IJfzlfcy/ANfwRA
\
\
j F
iv *ü i ı.
ıv s ıiş ^ ı
y u -
Tel. 0(312)424^4 27176 Fax: Of312)419 5079
V.D. 6800437878
„
7
'
-
Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının
YÜKLENİCİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konusu geçici hakedişleri
her zaman yeniden değerlendirebilir ve reddedebilir.
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altında (işin yıllara sari olması durumunda dahi) fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işçilik artışı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
Madde 15-KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek
kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ'ye KIZILAY
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlanna uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI:
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat
mülkiyeti tapulanm tüm masraflar kendisine ait olmak üzere çıkanp KIZILAY’a teslim edecektir.
Gerektiğinde ilgili kuramlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY’m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari,
statik, mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bila bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY ^tarafından YÜKLENİCİ’ye verilmesi, YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi profeîer veVtatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur. DtfîâpSŞlâ/ilMffitlriENİCİ projelerin
v
''
''
^
------
Müh. Müş. İns.
Selanik2. C?d.
& ı f x it \ i/ T Â ı if A b A
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
- ■ Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3. şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KIZILAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarını
KIZDLAY’a vermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
• Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
• Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
• Noter masrafları,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından sonra yemden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCİ'ye aittir.
Madde 19-EK İSLER:
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptırılmasından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim, fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ’ye ödenir veya YÜKLENlCl’den kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’m onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır.
KIZILAY’ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
haricinde yaptınlacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1.- Resmi kuramların birim fiyatlan (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ nin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
- Resmi kuramların birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatlan olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
kan eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlanna göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENÎCİ’nin teklif bedeli arasındaki farkın
tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla^
2. Resmi kuramların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartlan
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit kan eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim
fiyatlanna göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCl’nin teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptınlacaktır.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik
şartnamelerde bulunup da K K J ^ Y ’m yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedejlerinin, anahtar teslimi
götürü bedelden çıkarılmasına^ \lâYukarıdaki yöntemler uygulanacaktır. ^TiöafÖ W v£va Sanayi Odasına
■■ \ \ \ \
fi/lfi
6/16
M
n h I\A:1S. i n s b af n . İIU.i U
M ü h . ivVj ş . i
Selanik 2.
Tel: 0(312)424 1 4
p*
Cankayl'V.D,
u
. |y U .
C
M
.
^ ^
’’ "' —
gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartlan dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ:
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar
verir.
İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'inden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgal ve
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şarttır.
Madde 22- GEÇİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a vereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu işin geçici, kabule hazır olmadığını belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi
belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCİ’nin namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENlCİ’nin KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCİ’nin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.
YÜKLENİCİ’ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir.
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybım gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş KIZILAY
tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23- İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi,
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ'ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİCİ'ye aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCİ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
Madde 24-DEVİR:
KIZILAY’m yazılı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı gepçl hyk;ümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25-TEMLİK:
YÜKLENİCİ nin bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’ın yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ' nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi veya
iflası halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’ın en az 30 (Otuz) gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğim YÜKLENİCİ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek keşin teminatlar
KIZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÜKLENİCİ'ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'nin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm haklan bloke edilir. KIZILAY
işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENİCİ’ye ödenir. .
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplannın teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlannda öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajlan çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarlan belirlenmelidir.
Aynca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarlan da (yukanda belirtilen ihale
dokümanlannm yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflannca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlannda
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlanyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedâlkarşılığınm belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsarrrçho^ki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
r
.«¿¿ARi !K
\\V W V •
. .
-
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı, KIZILAY’in bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÜKLENİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir ve YÜKLENİCİ'nin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’nin borcuna sayılmaz.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgm hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden fazla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitamını beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILÂY’m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZlLAY’ın
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)İşin yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZILAY’ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENİCİ’nin ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamım yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamım diğer
ortakları yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanlan vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatlann bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlannda öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajlan çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarlan belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlanna ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukanda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandınlarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflannca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale -dokümanlannda
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatlann yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlanyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasmuaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır:
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’nin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşıcında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda b u l u n & Û
^ E C I MtMARLl^
.
\T \
\
\ \ \ T
iVıun. Muş. ıns. baft. Tıc. Ltd. Ştı.
V
" '! ‘
•w
_
. X
-
/ \
m M fi
10 /16
/ O
Selanik 2. C ld jfg i
k
^
0K
¡P '
5ÎI2ftıatey^KÂRA
T e l : 0 ( 3 i 2 ; 4 2 4 T ^ g £ £ ^ 0 M ) * r â s6079
■
C a n k a ^ V .D . 6600437878
«'
-
r
YÜKLENÎCÎ’nin bu durumda kesin teminat ve ek kesin teminatlarının, YÜKLENİCİ’nin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu iş bölümü kadarki kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmı geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.
Madde 27-KIZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ tarafından, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onbindebeş)’i oranında gecikme cezası, gecikilen hergün için
YÜKLENİCİ'nin alacaklarından veya KESİN TEMİNATI’ndan kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARI’ndan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENİCİ’den ceza kesilmez. YÜKLENİCİ’ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
• KIZILAY’ın onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak KIZILAY’ın kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY’ın yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştınlamaması dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENİCİ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunlann önlenmesine veya ortadan kaldınlmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunlann oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZILAY’a onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENİCİ'nin talebine bağlıdır.
Bu hususlann takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENİCİ’nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre üzâtımi Verilmez.
Madde 30- İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kesin kabul
tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemek
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin (b'ker nüshasını KIZILAY’a vermek zorundadır. Aksi halde YÜKLENİCİ
hakedişi ödenmez. YÜKL^NİÇB.ni^ Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlgr^CBiMMflİy^
Müh. Müş.|inŞ| Sacı. Tic.’Ltd. Ş8.
Seianil<2
11 / 1 6
^ 6 6 0 0 4 3 7 8 7 8
/t\y
/ ¿W
İp
30.1.
Sigortaların Genel Şartları:
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta. Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü" nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikolann hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, soru formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bulunacaktır.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususlan kaydettirecektir:
a) Bu poliçede lehdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı,: bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmeisi şartı ile
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatım, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
arttırmak zorundadır.
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanuni adresine yapılacaktır.
Yalmzca sigorta ettiren olarak YÜKLENİCİ'ye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZILAY’a ulaştırmakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartlan ve/veya plasmanlara! yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykın olamaz. Bu özel şartlan poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi ile ilgili olarak KIZILAY’m
YÜKLENİCİ' den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin aynlmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini, ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÜKLENİCİ'nin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZILAY’a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Soru Formu veya Teklifnameyi tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir.
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara (Not: YÜKLENİCİ adresi ,
yazılmayacaktır).
30.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerim düzenleyen ,ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgeleri temin ederek KIZILAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslını
KIZTT.A Y ’a poliçeler ile birlikte ibraz edecektir. T.T.K.'mn 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştınlmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı" mn bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KTZTT.AY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıllarını, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
,30.1.4- Madde 30.1.l'e göre verdiği beyanlann, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilnamelerde hakikate, aykın veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAY’m uğrayacağı mad4j ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
•fazlası ile YÜKLENİCİ al^ıMJâbından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
-< V _
--rrr,,
r.Mi
30.1.5- Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZILAYA ödenecek olup, YÜKLENİCİ’nin meydana gelen haşan eski haline getirmesine bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ’ye tazmin bedelini peyder pey ödeyecektir.
30.2- Sigorta Süresi:
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortalan sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak kesin kabulün KIZILAY’ca onay tarihine kadar devam edecek; geçici kabul
tarihinden kesin kabul tarihine kadar bakım klozu da kapsama ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZELAY’a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır.
30.3.
Sigortanın Yaptırılmaması D u ru m u n d a:
YÜKLENİCİ, madde 30.1’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir.
Sigorta Poliçelerinin tümü yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILA Y’a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENÎCFye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasına gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCİ'ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyilnamelerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabma ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’ın gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENİCİ'nin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilnameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ'nin sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLENİCİ'nin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onayından sonra tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhaİ durumu KIZILAY’a bildirir.
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİŞ RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY’a teslim edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir.
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyalan, KIZILAY’ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENİCİ’ye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılır.
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZILAY’da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde Kesin Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır;. bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YÜKLENİCİ’nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
Söz konusu iş için hakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar ^ ı^ ğ in c e hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YÜKLENİCİ’nin
■ ’/
KIZILAY’a olan borçlan j<eşi|rriek suretiyle yapılır.
1\ , j ^ \
13/ 16
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY’ın kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILAY’a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklanndan
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENİCİ’nin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktan KIZILAY’a ödemeye mecburdur I
Kesin hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’m onayından sonra geçerlilik kazanacaktır,
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolayı tasfiyesine
KIZILAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Madde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatlann veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ’nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin
bakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’nin başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyannca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde,
sorumluluğu YÜKLENİCİ’nin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse hu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağnya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir,
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince uygun bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENİCİ’ye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,
KIZILAY’ın kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY YÜKLENİCİ’ye
sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sini uygulayarak eksiklik ve kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etnikle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur \ rh, Eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse
Ç a n K £ | # '/ .Ü . 6 b 0 0 4 3 7 8 / 8 -
yukarda belirtilen bekleme cezalarını YÜKLENİCÎ’nin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa
teminatmdan kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur.
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YÜKLENİCÎ'nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENÎCÎ’ye geri verilir.
Madde 36- YAPIM ve İSKAN RUHSATLARI:
Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde tamamlanacak, tüm masraflar
ve gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği
takdirde gecikilen her gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesilecektir.
YÜKLENİCÎ'nin kusuru olmaksızın ruhsatın alınamaması halinde sözleşmenin 29. Maddesine
göre KIZILAY’ca uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilir.
Sözleşme konusu işin iskân ruhsatının alınması ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf, vergi, harçlar
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, iskân ruhsatı ve cins tahsisi geçici kabul onay tarihinden itibaren
120 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği
takdirde gecikilen her gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezasının 1/2’si (yarısı) kadar
ceza kesilecektir.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir.
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her ¡türlü ihtilafların çözümünde taşınmazların bulunduğu
illerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.
-
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA
Y Ü K LEN İCİ:.................
Tebligat Adresi: ................
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir ve kabul eder.
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilinceye kadar yukarıdaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YÜKLENİCİ'nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste
YÜKLENİCİ'nin bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENICİ'ye ait olacaktır.
Madde 41 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’m verdiği proje ve mahal listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan KIZILAY ve ilgili kurumlar tarafından onaylanan projeler YÜKLENİCİ'nin
hazırlayacağı ve KIZILAY’m onaylayacağı bütün iş programlar! ve benzerlerinin yanı sıra;
A) İhale Şartnameleri ve ekleri.
B)
Yapım Şartnamesi ve ekleri.
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G)
Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik ve elektrik).
H) Mahal Listeleri
Bu maddenin (C,D) şıklan sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır.
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra .................. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
D
TÜRKKIZILAYI
1868
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98
M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI
İŞİNE AİT
£
ÖRMECİ MİMARLIK
Mıih. Muş. inş. Ş^n
Seısntk 2 C : k j ) f p S ^ î \ ı ı f â y i p
Tel. 0(312)424 1 ^ 7 /H /a x . 0(312)419^5079
Ç ankaİı V.Ü. 6600437878
r
1/3
i
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE 1 - İSİN YERİ:
M uğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki
353 ada, 4 no’lü parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz.
M ADDE 2- İSİN KONUSU:
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki
353 ada, 4 no’lü parselde kayıtlı 86,98 m2 taşmmaz üzerine İş Merkezi inşaatı yapılm asına ait
KIZILAY’ca verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle
ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1. YÜKLENİCİ, İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Yapım Şartnamesi'nin hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
2. İşbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, v.s.) arasında çelişki olduğu takdirde KIZILAY
lehine olan tercih edilecektir.
3. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir.
4. Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY m onaylayacağı
laboratuarlarda yaptırılması her türlü giderleriyle birlikte YÜKLENİCİ nin yükümlülüğündedir. Testler
YÜKLENİCİ ve KIZILAY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
5. Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY ın görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZILAY adma yürütecektir.
6. Yapı ruhsatı, iskân ruhsatı ve cins tahsisi işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işler
için YÜKLENİCİ’ye ilave bir ücret ödenmeyecektir.
7. İhale dokümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
8. Yıkım, söküm ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak- üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
9. İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
10. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
11. Statik, mekanik ve-elektrik projeleri uygulanırken mimari projeye göre uygulanacaktır.
12. KIZILAY m kabulünün yanı sıra; Belediye, BEDÂŞ ve TEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ' ye aittir.
13.YÜKLENİCİ taahhüdündeki binaya ait, iskân ruhsatı alınmış, kanalizasyon, elektrik ve su
aboneliği yapılıp sayacı takılmış, varsa doğalgaz bağlantıları yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmiş,
asansör ve ısınma tesisatının kullanma izinlerini vs. almış olarak KİZILAY’a teslim edecektir.
YÜKLENİCİ ilgili Kurum ve Kuruluşlardan söz konusu işlerin takibini yapıp, izinlerini onaylarını alıp
gerekli harçlarını, vergilerini ve depozitolarını yatıracaktır.
14. Mevcutta molozlar varsa YÜKLENİCİ tarafından atılacak olup, bunun için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
15. Kazı imalatı, dolgu imalatı, inşaat imalatları, moloz inşaat artığı, artan malzemeler, inşaat artıklan v.s.ler
şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bunlar için ayrıca yükleme boşaltma nakliye bedeli
ödenmeyeceği gibi, herhangi bir ad altında da ödeme yapılmayacaktır. İnşaatın söz konusu hafriyat, moloz, inşaat
artıklan vb. Belediyenin göstereceği yere dökülecektir.
16. KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bağışin yapıldığı 2013 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat'analizindeki
malzeme ve işçilik\oranlan esas alınarak, YÜKLENİCİ nin yapım imalatı pursantaj oram uygulanarak yapmış
olduğu işçilik ve^sar^çalzemelerine ait bedel fiyatının düşülmesiyle ödeme
17. Gerektiğinde kuranlardan onay YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup her türlü harcama YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
18. KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
19. İşin süresi içinde - yapım aşamasında ortaya çıkabilecek proje revizyonları inşaatın yapımım
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Yapılan proje revizyonlarım son hallerini gösterir as-built
projeler YÜKLENİCİ tarafindan bila bedel yaptırılarak KIZILAY’a teslim edilecektir.
20. Proje detaylarındaki bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmemiş olabilir veya
projede tammlanamayan bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmiş olabilir, bu tür
imalatlann ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi götürü bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylanm, imalat tanımlarını incelemeleri inşaat
sahasım ziyaret ederek saha şartlanın önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
21. İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafindan çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
22. YÜKLENİCİ teklif alt dokümanlarında olabilecek herhangi bir işlem hatası (toplama, çarpma vb)
KIZILAY lehine değerlendirilecektir.
23. Mahal listesi, teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasında çelişki olması durumunda KIZILAY onayı
-doğrultusunda imalat yapılacaktır.
24. Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yer almakta olup her hangi bir ad altında bedel ödenmeyecektir.
25. Tüm nakliyeler anahtar teslimi götürü bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir. Hiçbir
şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğu katsayısı ödenmeyecektir.
26. Ara depo bedeli ödenmeyecektir.
27. Gerektiğinde kuramlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlara ait Teknik Uygulama Sorumlusu
(TUS) veya Yapı Denetim sorumlularıyla ücretleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
28. Zemin ve çevre emniyeti acısından gereken (iksa, fore kazık vb.) her türlü projelendirme ve
imalat yükleniciye ait olup bedelleri de Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
29. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafindan karşılanacaktır.
MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR:
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde inşaat sahasının KIZILAY’ca
gösterilecek yerlerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartlan açıklanan levhalan koymaya mecburdur.
1)Levhalar üzerine, KIZILAY tarafından yaptınlıp onaylanan projesine göre KIZILAY m, inşaatın,
Kontrol' un ve YÜKLENİCİ'nin adı, ruhsat tarih ve numarası ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacaktır.
2)Levhalar, tahmini 1.70 x 2.60 m boyutunda olacak, yaklaşık 7.00 m yükseklikte patent borudan yapılmış
2 .adet sehpa üzerine monte edilecektir. Patent borudan yapılan sehpanın ayaklan,, projesine uygun olarak beton
temel içine gömülecektir. Uygulama YÜKLENİCİ' nin hazırlayacağı ve KIZILAYm onaylayacağı detay projelere
i
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ N0:21)
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
SIRA NO
İMALATIN CİNSİ
1
KABA İNŞAAT İŞLERİ
GENEL PURSANTAJ
(%)
34,66
1a
1b
YIKIM, HAFRİYAT, TEMEL ve BETONARME
32,60
DUVAR İŞLERİ
2,06
2
İNCE İNŞAAT İŞLERİ
36,05
2a
2b
2c
26
2e
2f
DÖŞEME KAPLAMALARI
2,94
MERDİVEN İŞLERİ
1,15
YALITIM İŞLERİ
4,43
DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
5,31
KAPI PENCERE DOLAP VE TEZGAH İŞLERİ
8,72
CEPHE İŞLERİ
13,50
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ
3
16,04
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3ı
PANOLAR
2,01
KABLOLAR
0,64
AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATI
1,90
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
1,14
TELEFON-DATA TESİSATI
0,66
MULTISVVITCH TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI
0,74
YANGIN-ALGILAMA VE ALARM TESİSATI
1,02
TOPRAKLAMA & PARATONER TESİSATI
1,43
ASANSÖR TESİSATI
6,50
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
4
4a
4b
4c
5
8,25
SIHHİ TESİSAT
2,08
MÜŞTEREK TESİSAT
0,55
HAVALANDIRMA-KLİMA TESİSATI
5,62
GEÇİCİ KABUL VE İSKAN RUHSATININ ALINMASI
GENEL PURSANTAJ TOPLAMI
5,00
100,00
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ N0:21) ADRESİNDEKİ
TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI İŞİNE AİT POZ LİSTESİ
SIRA
NO
BİRİM
POZ NO
İMALAT CİNSİ
1
Y.15.001/2b
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı)
2
Y.15.006/2b
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)
3
15.140/4
Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma
yapılması
4
15.140/5
Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması
5
15.140/8
Çakıl ile drenaj yapılması
6
Y. 16.050/03
Beton santralinde üretilen veya satın alman ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
m3
7
Y.16.050/05
Beton santralinde üretilen veya satın alman ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
m3
8
Y. 16.061/06
0 80 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık
yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)
m
9
Y.18.001/C01 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması
m3
m3
m3
m3
m3
m2
10
18.460/ 2
0 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj,
yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4
11
Y.18.461/009
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta büküimeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
m2
12
19.101/MK
Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım şapı yapılması (fazla su
basıncı olmayan mahallerde)
m2
13-
21.011
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
14
Y.21.050/C01 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası)
15
Y.23.010
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
16
Y.23.014
0 8- 0 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu,-çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması
Ton
17
Y.23.015
0 14- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubuktann kesilmesi, bükütmesi ve yerine
konulması.
Ton
18
18.001/P01Y
90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması
19
18.110/1C04Y
10 cm-kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton
tutkalı ile) (G2sınıfı)(2,50 N/mm2ve 400 kg/m3)
-
M2
20
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton
18.110/1C07Y
tutkalı ile) (G2 sınıfı)(2^0 N/mm2ve 400 kg/m3)
M2
21
18.110/1C10Y
20 cm kalınlığındaki t^çmzatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbetçp
tutkalı ile) (G2 sımfı)(İ\$0^/mnQ2ve 400 kg/m3)
Q\ ’M' v / , ^ g|j
m
m2
m3
Ton
M2
M2
18.139/D2
Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması
(12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)
M2
23
18.461/009Y
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
M2
24
18.461/042Y
250 gr/rn2 ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi
19.055/003Y
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS -2 0 0 kPa
basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması
(Mantolama)
M2
M2
22
25
M2
26
19.056/003Y
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum
perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması
27
19.057/003Y
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine
oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması
28
19.057/004Y
6 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine
oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması
29
19.085/004Y
Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat
halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
30
21.280/02Y
AC3 Sınıf 23-31 Laminatyer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması
31
22.009/3A
¡.sınıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli iç kapı kanadı
yapılması ve yerine konulması
32
Y.23.152
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
33
23.243/24
30x30cm ebadında 0,50mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
boyah(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW
3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
M2
M2
M2
M2
M2
KG
M2
34
Y.23.244/C
Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
35
Y.23.244/E
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
KG
36
Y.23.244/L
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
KG
37
25.016/1
Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması
38
25.048/1A
Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması
39
25.048/2-
Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması
40
25.052,00
Katran badana yapılması
41
2.756.007,00
Silikon esaslı dış cephe boyası(su bazlı) yapılması
42
25.137,00
Demir ve madeni imalatın korozyona karşı iki kat-boyanması
43
26.005/025A
30 x 30 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme
kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı Üe)
M2
44
26.006/0051
10 x 10 cm e b ^ n d ^ düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar
ve cephe kaplaîr^si|^pıj^İ^ı(Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)
% ~Cı îil *3ARLIK
M2
KG
M2
M2
M2
M2
M2
M2
i
ı
7,’SSii"' G(312)4Î9 5079
v .l ).
6o00sı3 7 8 7 8
l
45
26.041/MAK
Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo
karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması
(250x250mm/300x300mm/330x330mm vb, ebatlarda)
M2
46
26.206/Cl
3 çm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy)
47
26.252/C1
2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması (2x30xSerbestboy)
48
26.622/C
Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, rıht 2 cm
kalınlığında) yapılması
M
49
27.501/MAK
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç
duvarlarında)
M2
50
27.511/MAK
Kireç harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda)
51
27.528/3
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması
275.305,00
Dışta ve içte tamir gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere sıva filesi takviyeli çimento
esaslı kuru karışım tamir ve düzeltme sıvası (kalın) ile 10 mm kalınlıkta sıva yapılması
(Duvar ve tavan yüzeylere)
52
M2
M2
M2
M2
M2
53
27.535/MAK
Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvasıcyapılması
54
27.560/03
İç ve dış yüzeyler (tuğla, briket, beton ve benzeri) üzerine çimento - kireç esaslı hazır beyaz
sıva malzemesi ile sıva yapılması.
55
27.581/MAK
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
56
28.645/C41Y
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı
güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
57
MSB.608
Kireç ve Çimento Karı&ımı Harçla Kaba Sıva Yapılması
58
MSB.660/A1
3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması
Yapılması
59
MSB.664/A
Renkli Mermer Limonluk
60
MSB.676
Renkli Mermer Plaklarla Parapet Duvarına Harpu&ta
Yapılması
61
MSB.702
Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması (MeSte)
62
MSB.703
Mutfak Asma Dolabı Yapılması
63
MSB.808/A
WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması
64
MSB.851/1
Sac Yağmur İniş Borusu Yapılmas
65
Özel 1
Silikon Giydirme Cephe + Temperli Güneş ve Isı Kontrollü Cam
66-
Özel 2
4+12+5 Temperli Güneş ve Isı Kontrollü Cam
67
Özel 3
MikroJaluzili Cam
68
Özel 4
Delikli A lü m in y u m ^ e v h ^ ^ .
ÖRMECİ MİMARLIK
M2
---------r'" —
— -¿rN------------------------------------------- Müh. Müs. In/fe. San. Tic. Ltd. Sft — J
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M
M2
M2
M2
M
M
M2
M2
\
M2
Selanik 2.
JeL
0(31 2 )4 2 4 1/4/2?72cfF3x: 0 (3 1 2 )4 1 9 5079
Ç a n k # V.D. 6 6 0 0 4 3 7 8 7 8
_:S
69
Özel 5
Yangın Kaçış Kapısı
70
Özel 6
Çelik Kapı
AD
AD
71
Özel 7
Paslanmaz Çelik Korkuluk
72
Özel 8
Paslanmaz Çelik Tutamak
73
Özel 9
Çelik Döner Merdiven
74
Özel 10
Alüminyum Kompozit Kaplama
75
Özel 11
Posta Kutusu
M
M
AD
M2
AD
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1 - İŞİN YERİ:
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353
ada, 4 no’Iu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz.
MADDE 2 - İŞİN KONUSU:
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353
ada, 4 no’lu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatı yapılmasına ait
KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
I - İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunm a
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarının birim
fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kuramların (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S.B, vs.) im alat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zam m ı
' gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- Islak hacim izolasyonları duvarlara 30’ar cm çıkartılacak ve sızdırmazlık kontrolü
yapılmadan üzerine imalat yapılmayacaktır.
7- Kör kasalar (2) kat antipasla boyanacaktır.
8- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine
PVC esaslı çıta konacaktır.
9- Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
merdiven basamaklarında kaymayı önlemek amacı ile basamak uçlarına 5cm
kumlama işlemi yapılarak önlem alınacaktır.
10- Gezilebilir teras çatıya uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
II - İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım ,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onanm lar (altyapı v b .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
13-Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyan
levhalarını asacak, aynca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş
ÖRMECİ MİMARLIK
Ltd. Şii.
ıl#ç)ANKARA
[(3/2)413 5079
1 4 -Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı, fotokopi vb. büro
makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
15- Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, y o llan ve
diğer yapılan bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
16- Yüklenici, çalışanlan ile birlikte taşeronlannın ve şantiyedeki diğer elem anlann sağlığını,
güvenliğini ve refahım sağlayacak ve bu konuda idarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
17- İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğer emniyet unsurlannm, güvenlik ve kurtarma ekipmanlanmn yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanlan temin edecektir. Bu gibi talim atlar
18-Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. H alkın geçiş
haklanna daima riayet edilecektir. Polis, karayollan veya diğer kamu m akam lannın yazılı
izni olmadan, karayolu veya yürüme yollan geçişi engellenmeyecektir.
19-Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili m akam lann getirdiği
şartlara ve önerilere uyacaktır.
20- Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollannın ve kaplamalann temiz tutulm ası
ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilm esi için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2 1 -Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizm eti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronlan çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlannın çalışmalan sonucu m evcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22- Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında b ir örnek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kuramca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
23- İhale öncesi isin yapılacağı mahal yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici,
projede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bunların çözüm yollan yüklenici firma tarafından kurumdan ayrıca bir bedel
talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam edilmelidir.
24- Tüm malzeme imalatlannda (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplam a vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlanna ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümüiıü
reddedebilir, yeni mklzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde kuramca malzeme onayı
verilmeyecektir. ÎYaklenici, m alzem eleri is p ro g ram ların ı aksatm ayacak şekilde
ÖRMECİ MİMARLIK
-O
Müh.
Şİİ.
25-
262728-
29-
30-
3132-
önceden kurumun onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden kurum sorum lu
olmayacaktır. Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Yüklenici, kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta
tahkikini yaptıracak ve neticelerini kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Isı ve su yalıtımı imalatları fötograflandırılacak, kontrol teşkilatı tarafından görülm eyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
Yağmur suyu bina içinden tahliye edilecektir.Yağmur iniş borularının gerekli olan tüm
bağlantıları ilgili Belediyenin isteği doğrultusunda Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir.
M ontajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje m üellifince
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlem ler için
ayrıca bedel ödenmeyecektir.
Tüm dış cephede mantolama altına kaba sıva yapılacaktır.
Zemin ve çevre emniyeti acısından gereken (iksa, fore kazık vb.) her türlü
projelendirme ve imalat yükleniciye ait olacaktır.
MADDE 4-ÖZEL İMALAT TANIMLARI
ÖZEL KALEMLER ÜSTESİ
Özel 1
Silikon Giydirme Cephe ve 6+12+6
Temperli Güneş ve Isı Kontrollü'Cam
Özel 2
4+12+5 Temperli. Güneş ve Isı Kontrollü
Cam
Özel 3
MikroJaluzili Cam
Özel 4
Delikli Alüminyum Levha
Özel 5
Yangın Kaçış Kapısı
Özel 6
Çelik Kapı
Özel 7
Paslanmaz Çelik Korkuluk
Özel 8
Paslanmaz Çelik Tutamak
Özel 9
Çelik Döner Merdiven
Özel 10
Alüminyum Kompozit Kaplama
Özel 11
Posta kutusu
ÖRMECİ MİMARLIK
•
SİLİKON GİYDİRME CEPHE
Bu şartnamedeki işler projelerde gösterilen yerlerde yapılacak alüminyum silikon
giydirme cephe işlerini kapsamaktadır.
Müteahhit, alüminyum giydirme cephe imalat projelerini Sözleşme ekinde yer alan
projelere uygun olarak imalatı yapacak olan ve Mühendis ve İdare’nin onayladığı
uzman kuruluşa hazırlatarak Mühendisin onayına sunacaktır. Statik. tahkik ve
.mukavem et hesaplamalarında TS 498 ve DİN 1055 dikkate alınmalıdır. Giydirme
cephelerin taşıyıcı sistemi DİN 1055'e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilmelidir.
Statik hesaplamalarda, cephenin kendi ağırlığından daha önemli olan rüzgarın cephe
üzerine yaptığı basınç ve emme kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli ve cephe üzerine
binen statik yükün hesaplanmasında, alüminyum düşey taşıyıcıların tek veya iki
mesnetli açıklıkla cepheye bağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. İki mesnetli
taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey profilin ısıya bağlı hareketini engellemeyecek
tarzda kayar mesned olarak konulması gereklidir.
Kullanılacak tüm malzemeler ve örnekleri de Mühendisin onayına sunulacaktır.
Onaylanmadan hiçbir malzeme şantiyeye teslim edilmeyecektir.
Alüminyum giydirme cephe proje ve imalatını yapacak firma en az 5 yıldır benzer işleri
başarıyla yaptığını belgelemeli ve İşveren'e en az 10 yıl malzeme ve işçilik garantisi
vermelidir.
Malzemeler
Alüminyum profiller 'TSE (veya eşdeğeri) Kalite Belgesi"ne, üretim tesisleri de 'TSE (veya
eşdeğeri) İmalat Yeterlik Belgesi"ne sahip olmalıdır. Alüminyum profiller anodizasyona
uygun ve aa 6063 (almgsl05) alaşımında ve ısı izolasyonlu olmalıdır. Profiller Kısım 7A'da
verilen özellikleri sağlamalıdır.
Çelik profiller:
Cam:
St 37, derin daldırma galvanizli
Düz Cam
Yalıtımlı Cam (Isıcam)
.
:TS 10288 EN 572/2
:TS 3539 prEN 1279
Reflekte Renkli Cam
:TS EN 1096
Temperli Cam
:TS EN 12150
LamineCam .
:C6206 EN-ISO 12543
Buzlu cam
: TS 9041
Eloksal Kaplama:
Toz boya kaplama
Şartnameye ek olarak Profil kalınlık ve özellikleri için ayrıca doğrama detay paftası
dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
İşçilik
Giydirme cephe, projesindeki görünüşe uygun olarak uygulanacaktır. Giydirme
cepheyi yapıya ankre etme sistemi, döşeme veya parapet alnından düşey, ya da
döşeme alt ve üsttönden yatay bağlamaya uygun olmalıdır; Ankraj sistemleri sabit ya
da ara mesnet (Aajr^ketli mesnet) olarak kullanılabilmelidir.
, ıf
V ~.J:<
Ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalarile yapılacaktır.
Profilin ankraja bağlantıları özel paslanmaz çelik civata, burç, her iki başta aderansı
temin eden özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları' paslanmaz çelik vidalarla
bağlanmalıdır.
Yangın tutucuları
Düşey ve yatay taşıyıcıların montajını müteakip yerinde alınan ölçülere göre 2 mm
galvanizli saçtan bükülüp parapet altı ve üstlerine, giydirme cephe profillerine
bağlanm adan metalik teması kesen polyizobutilen bantlarla yanaştırılacaktır.
Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem de yatay profiller arasındaki fuga silikon tipi
mastiklenecek ve kesin duman geçirimsizliği sağlanacaktir.
Ses izolasyonu
Katlar arasında ses geçişini önlemek için her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin
üzerinden başlamak üzere mekanik hesap raporlarına göre döşeme bitişine kadar ısı
yalıtımı doldurulacaktır.
Temperll Güneş ve Isı Kontrollü C am
Yalıtımlı Cam (6+12+6 mm)
Strüktürel silikon giydirme cephelerde; dış camlarda temperli, ısı ve güneş kontrollü, iç
cam larda da ısı, güneş kontrollü low-e kombinasyonu kullanılacaktır. Silikon sistem
alüminyum profil genişliği 50 mm, et kalınlıkları en az 3 mm., açılır kanatlar gizli sistem
olacaktır. Isı yalıtımlı camların, kenarları rodajlı olacak projesine ve strüktürel silikon
yapıştırma şartnamesine uygun olarak fabrikada tozdan tamam en arındırılmış klimatize
odalarda yapıştırılacaktır. Taşıyıcı çerçeve tesbit edilmemiş eloksal olarak bilahare üzeri
renk listesinde belirtilen renkte kaplanacaktır. Bina dış cephesinde görünür vida veya
herhangi bir alüminyum kapak kullanılmayacaktır (bina bitişleri hariç).
•
Yukarıda belirtilen Cam kalınlıkları minumum ölçüler olup ayrıca yapılacak cam
kalınlığı hesabı İdarenin onayına tabidir.
•
Sistem cam takıldıktan sonra DİN 18055’e uygun fuga geçirimsizliğini sağlamış
olacaktır. Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, EPDM cam
fitilleri tutacak şekilde kanallı olmalıdır.
Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar,
yükleme-boşaltma;alet edevat giderleri müteahhitlik karı ve genel giderler
dahil 1 m2 fiyatıdır.
•
5/15
ÖZEL 2
•
4+12+5 TEMPERLİ GÜNEŞ VE ISI KONTROLLÜ CAM
Yalıtımlı Cam (4+12+5 mm)
Projesinde belirtilen doğramalarda; dış camlarda temperli, ısı ve güneş kontrollü, iç
cam larda da ışı, güneş kontrollü low-e kombinasyonu kullanılacaktır.
•
Yukarıda belirtilen Cam kalınlıkları minumum ölçüler olup ayrıca yapılacak cam
kalınlığı hesabı İdarenin onayına tabidir.
•
Sistem cam takıldıktan sonra DİN 18055'e uygun tuğa geçirimsizliğini sağlamış
olacaktır. Alüminyum doğramalarda camların yaslandığı yanaklar, EPDM cam
fitilleri tutacak şekilde kanallı olmalıdır.
ÖZEL 3
• . MİKROJALUZİLİ CAM
Sabit cam da 16mm mikrojaluzi perdelerin zıgıllı, iki cam arası
butonlu,jaluzilerde çevirme ve kilitleme mekanizması istenilen yöne (sağ/sol)
konabilir.
Aspen Feco, Tepe, Deka veya muadili derzli sistem olarak uygulanacaktır.
Bölücü paneller projesine uygun yükseklik ve uzunlukta olacaktır. Panellerin kalınlığı
8 cm ’dir. Panel karkaslarına zemine uyum sağlayabilmesi için ayarlanabilir
pabuçlar takılacaktır. Panel karkaslarının içerisine takılabilen elektrik kanalları
sayesinde masa alt ve üst seviyelerinden elektrik, telefon ve data çıkışı almak
mümkün olmalıdır. Panel üst ve yan kapamalar eloksallı alüminyum olacaktır.
Modüler bölme duvar, kullanılacak olan alüminyum bitiş profilleri C veya Z kesitli
galvanize çelik taşıyıcılı profiller ve sisteme uygun cam kapı modülü ile camlı
modüllerin proje ve detaylarına uygun olarak yan yana getirilerek montajı ile
oluşturulacaktır.
Görünen tüm profiller eloksallı alüminyum ve minimum 1,8 mm et kalınlığındaolacaktır. İki. adet 4 mm cam arasında 25 mm şerit'kalınlığında, 18 mikron et
kalınlığında, çubuk kumanda veya buton kumanda ile kontrol edilebilen mikro
jaluzinin çalışması için tasarlanmış özel kesitli alüminyum profillerden imal edilecek
o la n . monoblok camlı modüller, projede belirtilen ölçülerde, fabrika ortamında
camların iç yüzünde toz, leke v.b. kusurlar kalmayacak şekilde temizliği sağlanarak,
hazırlanacaktır.
Yukarıda tarif edilen işlerin, gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilikleri, saha
içi ve saha dışı yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, nakliye, alet ve
ekipmanların giderleri, müteahhitlik kârı ve genel aiderler. tüm aksesuarları ve alt
konstrüksiyonu dahil yapılması m2 fiyatıdır.
6/15
ÖZEL 4
•
DELİKLİ ALÜMİNYUM LEVHA
aşağıdaki kapsamda imalat yapılması gerekmektedir.
Delikli alüminyum Levha yatayda tek parça olup (ön cephede yaklaşık 2*3.5 m
ebatlarında); kesitte ve görünüşte gösterilen parçalar halinde imal edilip
uygulanacaktır. En az 3mm et kalınlığında şekilde gösterilen desen yoğunluğunda
ve gerektiğinde parçalar bağımsız olarak demonte edilip geri takılabilir sistemde
olacaktır. Bağlantı elemanları ve ankrajlar aluminyum, paslanmaz çelik veya çinko
kaplamalı çelik olacaktır.
•
KUTU HARF
Şekilde gösterilen renk ve sistemde, içi led aydınlatmalı, 60 cm yüksekliğinde, 15 cm
derinliğinde pleksi mat beyaz yarı saydam renkte kutu harf, 3 mm et kalınlığında 3 cm
eninde alüminyumdan siyah çerçeveli, kutu harfler imal edilip uygulanacaktır.
ÖRMECİ MİMARLIK
fvlüh. M ü ş f i k i
ÖZEL 5
•
YANGIN KAPISI
TANIM : Bu şartname yangın merdivenleri ve yangın hollerinde kullanılacak olan
PROJESİNDEKİ ebatlardaki yangın çıkış kapılarını kapsar.
a) f 100 x 220 cm ebatlarında.- camlı, 120 dakika vanama dayanıklı)
Kapılar, UNI9723 yönetmeliklerine uygun olacaktır. Kanatların metal levhaları, izolasyon
malzemesinin çekirdeği ile yapıştırılacaktır. Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvenize
edilecektir. Isı dayanıklılığı arttırılmış toz boya ile boyanacaktır. Yangın kapıları ile ilgili
bütün normlara uygun olacaktır. Toplam kanat kalınlığı 60mm ebadında
olacaktır.galvenize çelik profilden yapılmış köşebentler, duvar bağlantı kelepçeleri,
yerinde kurulum için gerekli bağlantı parçalan olacaktır. Kanat üzerinde acil durum
kolunun kilidi için de kullanılabilir kilit deliği olacaktır. Dışta kanat için çelik özlü siyah
güvenlik kapı kolu koluyla birlikte patentli anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla komple
kilit sistemi, içte panik bar olacaktır. Menteşelerden biri kendi kendine kapanm a
sağlayan yaylı menteşe, diğeri vida ile dikey ayarlama sağlayan bilyeli menteşe
olacaktır.ayrıca hidrolik kapı kapatıcısı olacaktır. Doğru kapanma sekansını sağlayan
kapanma düzenleyicisi olacaktır. Kapı kanatlan içine güçlendirici plakalar konacaktır.
Kanatların alt kenarlarında ve çerçevede uygun yerlere yerleştirilmiş sıcaklıkla
genişleyen contalar «anacaktır. Kanatların kenarlarında-tanıtım levhası bulunmalıdır.
x.
0(312)419 5079
Cakaya V.D. 66Ö0437878
MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Proje ebadındaki yangın kapıları:
Yangın Standartlan
: Italyan REI 120 UNI CNVV/CCI UNI 9723
Yangın dayanımı
: 120 dakika
Kapı Kasası
: Köşe tip, galvaniz çelik.
Duman fitili .
: Kapı kasası çevresinde, ısı ile şişen duman fitili.
Kapı Kanadı
: 60 mm kalınlıkta, özel olarak preslenmiş, çelik kutu
profillerle destekli, taş yünü dolgulu çelik kanat.
Menteşeler
: DİN standartlarına uygun, aşınmaya dayanıklı, bir adedi
kapının kapanmasını sağlayan yay sistemli menteşeler.
Kapı Kilidi
: YALE tipi silindir.
Panik Bar
: Dıştan kol ve silindirli kilitli KMS tipi panik bar
Kapı Kolu
: Siyah termoplastik malzeme kaplı kapı kolu, kapı kapayıcı
Kapı ve Kasa Rengi
: proje müellifince seçilecektir.
Yukarıdaki özelliklere sahip yangına dayanıklı kapı yapılması için bütün malzeme ve
zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve
genel giderler dahil, 1 ad fiyatı
ÖZEL 6
•
ÇELİK KAPI
Kapı Kasaları 1,5 mm DKP sac
Kapı Kanatları 1mm DKP sac bütün gövde
Kapı kanat içerisinde 2 adet 120 mm omega profil
Isı ve ses yalıtımı 5 cm strafor
Kapı MDF leri 8 mm MDF LAM
‘
Kanat çevresi paslanmaz cumbalı
Kasa ve kanattan contalı
Kapı kasaları MDF kaplamalı dekoratif alüminyum çıtalı,
Kanat kalınlığı 9 cm
Gizli emniyet kelepçeli
Kapı kilitleri KALE marka monoblok system
Kapı aksesuarları lüks paslanmaz
Kapı iç eşik sacında paslanmaz krom
Kapı menteşeleri vidalı özel menteşe
ÖRMECİ MİMARLIK
Müh Muş. ms) S m j f o UiLSti.
11 / 15
Se iiPik 2 C - ' H ^ S ^ i i ^ A K K Â R A
Tei 0 (3 ;İ ••'.24 14/ 7/ 2> f 3 x: 0(312)419 5079
Çankav/V.u. 6600437878
*Kapı renk seçimi idarenin onayı ile yapılacaktır.
ÖZEL 7-8
• PASLANMAZ ÇELİK KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI & D U V A R
TUTAMAĞI
Tanım:
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 90 cm. ara ile
dikmeleri Q32*1.5, korkuluk üst başlık küpeştesi Q51 *1.5, ara bağlama boruları 3 adet
Q16*1.5 çapında paslanmaz çelikten imal edilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanm az
mafsallardan olacak, ara kayıtların dikme borulara bağlantısı Mö'lık vidalarla yapılacak,
bunların üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek, dikmelerin basamak bağlantı yerlerine
M10 vida veya fırın boyalı ankraj demirinin yerinde pünta ile kaynak yapılacak üzerine kromnikel Q51'lik kapaklar takılacaktır. Q51'lik küpeştenin ağız kapakları paslanmaz çelik kapakla
kapatılacak, merdiven dönüşüm yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri
kaynaklı olacaktır. Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (3 04
krom çelik) merdiven küpeştesi yapılması; 0.5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak,
kaynak izi belli olmayacak, paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesinin projesine
uygun olarak imal edilmesi için gerekli atölye masrafları, kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal,
somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı elemanları, ufak malzemeler ve çelik cıvata
kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, m alzem enin
şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve
yüklenici karı dâhil 1 mt fiyatı.
ÖZEL 9:
• ÇELİK DÖNER MERDİVEN
Projesinde belirtilen ölçülerde;
Ürün tanımı
DIN18065 normuna uygun montaja hazır ürün modüler montaj
Basamaklar
Parke görünümlü masif kayın. Kalınlık 40, 50 ve 60mm
Kaide
Parke görünümlü masif kayın. Kalınlık 40, 50 ve 60mm yuvarlak ya da düz tavan kenarları için, kaide
korkuluğu dahil.
Trabzan
2 parçalı, 42mm çaplı çelik trabzan
•
'
■
Korkuluk
Alüminyum dik korkuluk çıtaları: 20mm çaplı, alt ve üst çıtalar 30mm çaplı.
Orta sütun
İçe yerleştirilmiş masif çelik boru, aluminyum kaplaması ve masif taban plakası dahil
Ses koruması
Kaide ve orta sütun için ses yalıtımlı zemin, ses yalıtımlı vidalama dahil
Metal kısımlar yüzeyi
Toz boyama, renkler: çelik, krem beyaz RAL 9001 ya dagri alüminyum RAL 9007
Ahşap yüzeyler
Sağlık açı^md^j zararsız, çevre koşullarından etkilenmeyen cila. DİN 68861 normuna
12/15
uygun olarak sürtünme ve çizilmeye dayanıklı. DİN EN 12720 normuna uygun olarak
kimyasallara dayanıklı
Taşıma kapasitesi
Merdiven dayanıklılığı DİN 1055 normunca kanıtlanacaktır.
ÖRMECİ MİMARLIK
ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA
*** Mimari projede verilen dış cephe çizimleri doğrultusunda uygun yerlerine göre
aşağıdaki kapsamda imalat yapılması gerekmektedir.
Bu şartname, ilgili detay çizimlerinde ve aşağıda belirtilen dış cephe alüminyum
kaplama profil sistemi bütününü oluşturan elemanlar, işçilikler ve gerekli malzemeleri
kapsamaktadır. DİN EN 12155 standardına göre yapılan testlerde, 600 Pa basınç farkı
altında, dış cephe alüminyum kaplama profil sisteminden bina iç bölümlerine su girişi
olmayacaktır. DİN EN 12210 ve DİN EN 12211 standartlarına uygun olarak bina
yüksekliği ile ilişkili rüzgar yüklerinde, yatay olarak veya düşey olarak monte edilmiş PD
dış cephe alüminyum kaplama profilleri en fazla ilgili açıklığın 1/200'ü veya 1/300’ü
oranında sehim yapacaktır
PD dış cephe kaplama profil sistemini oluşturan profil, levha, bağlantı elemanı vb
malzemeler Al veya A2 sınıfı yanmaz malzeme grubunda olacaktır. PD dış cephe
kaplama profilleri sistemi, alüminyum ekstrüzyon profillerinden oluşacaktır. Ekstrüzyon
işlemi AA-6063 veya AA-6060 alüminyum alaşım kullanılarak üretilecektir.- Sistemi
tamamlayıcı, alüminyum levha veya kompozit levhalar, anodik oksidasyona uygun
alaşımda olacaktır. İş bitiminde ekstrüzyon profilleri ile alüminyum levha veya kompozit
levhalar eş görselliğe sahip olacaktır.
Bağlantı elemanları ve ankrajlar aluminyum, paslanmaz çelik veya çinko kaplamalı
çelik olacaktır. Çelik ankraj kullanımında, ankraj ile alüminyum arasında yalıtım
sağlanacaktır. Alüminyum yüzeyindeki doğal oksit tabakası anodik işlemlerle dış ortam
şartlarına dayanıklı hale getirilecektir. Eloksal tabakası ile ilgili tüm teknik gereksinimler
QUALANOD’a uygun olarak yapılacaktır. Eloksal kaplama işleminin yapılacağı tesis
QUOALANOD sertifikasına sahip olacaktır.
Eloksal prosesi öncesinde yüzeye mekanik ön işlemler (polisaj) yapılacaktır.
Eloksal işlemi uygulanan alüminyum profillere aşağıda belirtilen testler yapılarak,
elde edilen sonuçların, QUALANOD’a uygunluğu sağlanacaktır. İç ortamda kullanılan
profiller 2 m mesafede, dış ortamda kullanılan profiller 3 m mesafede kontrol
edilecektir. Yapılan kontrol sonucunda DİN 17111 standardına uygun olarak,
yüzeylerde renk farklılıkları, polisaj hataları gibi uygunsuzluklar görülmeyecektir. İç
ortam uygulamalarında 10 mikron eloksal kaplamalı alüminyum profiller, dış ortam
uygulamalarında 20 mikron eloksal. kaplamalı alüminyum profiller kullanılacaktır. Söz
konusu kontroller ISO 2360 standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir. ISO 2931
standardına göre yapılacak kontrolde, anotest cihazı ile ölçülen iletkenlik değerinin,
kaplama kalınlığı ile çarpımı en fazla 400 mikrosiemens olacaktır.
ISO 3210 standardına göre yapılacak kontrolde, test sonucundaki ağırlık kaybı değeri
en fazla 26 m g/dm 2 olacaktır.
Toz boya ön işlemleri ve toz boya işlemlerinin yapılacağı tesis, OUAUCOAT
sertifikasına sahip olacaktır. Toz boya işlemi uygulanan alüminyum profillere aşağıda
belirtilen testler yapılarak, elde edilen sonuçların, QUAUCOAT’a uygunluğu
sağlanacaktır. İç ortamda kullanılan profiller 3 m mesafede, dış ortamda kullanılan
profiller 5 m mesafede kontrol edilecektir. Dİ N 17111 standardına uygun olarak, yapılan
kontrol sonucunda yüzeylerde portakallanma, kraterlenme, renk farklılıkları, boya
atması v b . yıüföy. h a ta la rı görülmeyecektir. D İN 5 0 9 3 9 standardına uygun olarak
y a p ıla n k o n t r ş lV r ^ e , k r ç m a t k a p lı yüzeyde 0 ,6 ile 1 g/m 2 a r a s ın d a
X \ \
•
Müh Muş. İnj./8^9%pvc/ı/1
Şii.
;Â R A
14/15
\
9 50'
,
/ i> #
A
*'
^ 7
Ç£n k ^ V.Û. 6600437878
.
■ J
i !
V
olacaktır. EN ISO 2360’ a göre kontrol edilen yüzeylerde en az 60 mikron boya kalınlığı
olacaktır. ASTM D 2794’e göre boyanmış yüzeye en az 25 kg.cm’lik darbe
uygulandığında, iç ve dış,yüzeyde çatlam a olmayacaktır. QUALICÖAT standartlarına
uygun olarak test yapılmış plaka yüzeyinde boya altı korozyon etkileri görülmeyecektir.
DİN 53152 standardına uygun olarak, 180 derecelik bükme yapılan test plakasında
boya kalkması görülmeyecektir. EN ISO 1520 standardına uygun olarak, test plakasına
yapılan sıkıştırma işlemi sonunda yüzeyde çatlam a olmayacaktır. QUALICOAT
standardına uygun olarak boyanmış test plakasına uygulanan kimyasal
etki
sonrasında, yüzeyde matlaşma yada boya birikmesi görülmeyecektir. EN ISO 2409
standardına uygun olarak, yapılan test sonrası yüzeyde boya kalkması
görülmeyecektir.
ÖZEL 11
•
POSTA KUTUSU
Proje detaylarında belirtildiği gibi yapılacaktır.
orr;:^:
15/15
TÜRK KIZILAY!
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL İŞ MERKEZİ BİNASI
MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
Sıhhi Tesisat
Sıra
No
Poz No * Tanımı
* '**•„'
/-
\
„
\
^
.
Birimi
BODRUM * " ZEMİN; *
.1,2,3,4 KATLAR '
1
071.112
45x55 CM KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS
CAMLAŞMIŞ ÇİNİ
AD
X
X
x
2
072.601
LAVABO TESİSATI GÖM,BATARYA.1.SIN1F(ÖZ.PLAS.TASLI)
TK
X
X
x.
3
073.202
AYNA 40X60 CM (KRİSTAL CAM)
AD
X
X
X
4
079.400
DUVARA ASMA TİP TAKRİBEN 60X35 CM GÖMME REZERVUARLI
ALAFRANGA HELA VE TESİSATI
TK
X
X
X
5
083.103
BİR GÖZLÜ DAMLALIKSIZ EVİYE 50X50X15ÇM.
AD
X
6
084.102
1 GÖZLÜ EVİYE TESİSATI,.BATARYALI,PLASTİK SİFONLU, 1.SINIF
AD
X
7
094.400
PASLANMAZ ÇELİK KAĞITLIK
AD
X
X
X
8
097.203
YER SÜZGECİ SERT PLASTİK 10X10 cm
AD
X
X
X
9
1026.004
ABC KURU KİMYASAL TOZLU TAŞINABİLİR YANGIN
SÖNDÜRÜCÜLER 6KG
AD
X
X
X
10
103.102
SOĞUK SU SAYACI 3/4" Vidalı 2O0mm.
AD
X
11
105.605
6,25 m3 PRİZMATİK MODÜLER PASLANMAZ ÇELİK SU DEPOSU
AD
X
12
107.633
İKİ POMPALI DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK
PAKET HİDROFOR (Debi: 10- 30 m3/h, Basınç: 30-60 mSS)
AD
X
13
109.101
SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖR BORUSU 2” 500 mm.
MT
X
14
109.203
KOLLEKTÖR AĞZI 0 25 mm. Flanşlı
AD
X
KOLLEKTÖR AĞZI 0 32 mm. Flanşlı
AD
X
15
109.204
ö’hSviEC’ •
mus.
;
,,A
TÜRK KIZILAYI
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL İŞ MERKEZİ BİNASI
MEKANİK TESİSAT MAHAL ÜSTESİ
Müşterek Tesisat
¿W *
No^
' ‘â V '
iç ti/
;0
k?v.
\+ '*
BODRUM
T â h ın ^ £ ^ îjjl? ^ -^
1
201.204
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU 3/4” (Bina İçi Vidalı)
MT
X
2
201.205
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU 1” (Bina İçi Vidalı)
MT
X
3
201.208
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU 2" (Bina İçi Vidalı)
MT
X
4
201.400
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30
%
X
5
204.3102
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde)
MT
X
X
X
6
204.3103
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU B0RUSU3/4" (Bina İçinde)
MT
X
X
X
7
204.3300
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45
%
X
X
X
8
204.401
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 50-40 mm.
MT
X
X
X
9
204.402
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 75-70 mm.
MT
X
X
X
10
204.403
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 100-110 mm
MT
X
X
11
204.501
Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35
%
X
X
12
210.624
KÜRESEL VANA (Pirinç.Teflon Contalı) 20 0 mm.
AD
X
13
210.625
KÜRESEL VANA (Pirinç.Teflon Contalı) 25 0 mm.
AD
X
14
210.628
KÜRESEL VANA (Pirinç.Teflon Contalı) 50 0 mm.
AD
X
15
221.103
PİSLİK TUTUCU 1H
AD
X
16
227.202
GERİ TEPME VENTİL[, Pirinç.Pres Döküm.Vidalı. 0 20mm
AD
X
17
227.206
GERİ TEPME VENTİLİ, Pirinç.Pres Döküm.Vidalı. 0 50mm
AD
X
18
239.601
DEBİSİ 5.0-10 m3/h. BASINCI 5.0-10 mSS PARÇALAYICI BIÇAKLI
DALGIÇ TİP SU POMPASI
AD
X
.
X
X
TÜRK KIZILAYI
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL İŞ MERKEZİ BİNASI
MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
Havafandırma-Kiima Tesisatı
Sıra
T n0 :
Poz No
1
253.704
KANAL TİPİ ASPİRATÖR 400 m3/h
AD
X
2
261.151
EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM.
GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI
M2
X
3
267.201
TOPLAYICI MENFEZ Tek Sıra Kanatlı 100-500 cm2
AD
X
4
267.302
MENFEZ DAMPERİ 501-1000 cm2
AD
X
5
269.103
PANJUR (Alüminyumdan)
M2
X
X
6
270.000
TEL KAFES
M2
X
X
7
ÖZEL/1
SPLİT KLİMA 2,5 KW İÇ ÖNİTE-2,5 KW DIŞ ÜNlTE(BORULAMA
DAHİL)
GRP
X
X
8
ÖZEL/2
MULTİ SPLİT KLİMA 2 TANE 4,0 KW İÇ ÜNlTE-8,0 KW DIŞ
ÜNİTE(BORllLAMA DAHİL)
GRP
X
X
9
ÖZEL/3
MULTİ SPLİT KLİMA 1 TANE 0,3 KW,1 TANE 6,0 KW,1 TANE 2,5 KW
İÇ ÜNİTE-7,8 KW DIŞ ÜNlTE(BORULAMA DAHİL)
GRP
X
X
10
ÖZEL/4
MULTİ SPLİT KLİMA 1 TANE 2,8 KW,1 TANE 7,0 KW 1TANE 0,7 KW
İÇ ÜNlTE-10,5 KW DIŞ ÜNİTE
GRP
X
X
11
ÖZEL/5
KARBON FİLTRELİ MUTFAK ASPİRATÖRÜ
AD
i Birimi? BODRUM
»,
ı-v **
ZEMİN * * L ' l ,2,3,4 KATLAR
X
ÖRMECİ MİMARLIK
Müh. İViüş. ¡pş.jSa^Jic. Ltd. Şti.
TÜ R K K IZ ILA Y I
M UĞLA 353 ADA 4 PARSEL OFİS BİNASI İŞİ MEKANİK TESİSAT TEK NİK
. ŞARTNAMESİ
MULTİ SPLÎT KLİMALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ
a. M İ 5.1 Genel Özellikler:
b. Cihazlar CE belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Sistem Heat Pump olarak
çalışmalıdır. Soğutma kapasite değerleri 27°C KT / 19PC YT iç sıcaklık v e 3.5°C
KT/24°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Isıtma Kapasite değerleri 20°C K T /
15°C YT iç sıcaklık ve 7°Ç KT / 6°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. C ihazlar
ozona zararlı HCFC içermeyen R410A gazı ile çalışmalıdır. Sistem 43°C ile -0 °C dış
ortam sıcaklık aralığında soğutma , -20°C ile +16°C dış ortam sıcaklık aralığında
ısıtma yapabilmelidir. Sistem oransal kapasite modülasyonu yapabilmelidir. Sistem
Dış ünite ile iç ünite arasında 50m. Yükseklik farkına kadar çalışabilmelidir. E n alttaki
iç ünite ile en üstteki iç ünite arasındaki kot farkı 15 m yi sağlayabilmelidir. D ış ünite
ile en uzaktaki iç ünite arasındaki tek yön boru mesafesi 175m. eşdeğer boru uzunluğu
200m ’ye kadar çıkabilmelidir. Dış üniteden sonra ilk branşmandan itibaren en
uzaktaki iç üniteye kadar olan tek yön boru mesafesi 40m’yi sağlamalıdır.
c. M İ 5.2 DIŞ ÜNİTELER
d. Tek beden dış ünitelerdeki kompresörlerden en az 1 tanesi DC inverter teknolojisine
sahip olmalıdır. Cihazların EER değeri min. 3,2 ve COP değeri min.4,0 olm alıdır.
Birden fazla modülden oluşan dış ünitelerde en az dış üniteyi oluşturan m odüller kadar
DC inverter teknolojisine şahip kompresörler olmalıdır. Kompresörler yüksek
verimlilikleri sebebiyle Scroll tipte olmalıdır. Kondenser fanları DC İnverter olmalıdır.
Devreye alma sırasında sistemin ihtiyacı olan ilave soğutucu akışkan m iktarım
hesaplayan Otomatik gaz şaıjı fonksiyonu bulunmalıdır. Sistemde soğutucu akışkan
kaçağını
otomatik
olarak
tespit
edebilen
otomatik
arıza
tespit
fonksiyonu
bulunmalıdır.
e. Kompresörler eş yaşlanma prensibine uygun olarak dönüşümlü çalışmalıdır. Cihaz 6
saatte bir iç ünitelerde arıza ihtimalini kontrol eden ve sistemdeki tüm değerleri
kontrol ederek arıza oluşma ihtimaline karşı back-up operasyonunu çalıştıran otom atik
bilgilendirme fonksiyonu bulunmalıdır. Sistem arıza vermeden önceki 5 dakika
boyunca oluşan verileri kayıt etmelidir.
f.
Sistemde gaz depolama fonksiyonu olmalıdır. İç ünitelerde arıza olduğunda tüm gaz iç
ünitelerden dış ünitelere pompalanarak depolanmalı, dış ünitelerde ^rapy^lduğunda
tüm gaz iç ünitelere ve çalışan diğer dış ünitelere pompalanarak depolanmalıdır. U zun
borulama ve kot farklarına imkanı tanıyan, aynı zaman yüksek soğutma perform ansı
sağlayan plakalı tip eşanjör sub cooling de kullanılmalıdır. Kondenserlerde korozyona
dayanıklı ve geniş yüzey alanına sahip olmalıdır.
g. Sistem Koruma ekipmanlan aşağıdaki gibi olmalıdır.
h. - Yağ ayıracı olmalıdır.
i.
- Yüksek Basınç Sensörü olmalıdır,
j.
- Alçak Basınç Sensörü olmalıdır,
k. - Düşük basınç koruması olmalıdır.
I.
-A şın yük için korumalı olmalıdır. Yağ geri dönüşüm sistemi ve defrost sistemi
olmalıdır.
m. Cihaz üzerinde sadece mikroprosesör kontrollü işlemci elektronik kart olmalı, cihazla
ve sistemle ilgili tüm servis kontrolleri bu ana kart üzerindeki dijital nüm erik ledler
vasıtası ile yapılabilmelidir. Servis bilgisayarı ile cihazda gerekli ayarlar yapılabilm eli
ayrıca arıza teşhisi de yapılabilmelidir,
n. M İ 5.3 İÇ ÜNİTELER
o. M İ5.3.4 Duvar Tipi İç Ünite
.......... KW so ğ u tm a,............... KW ısıtma kapasitesinde ünite mahfazası beyaz renkli
ısı geçirmez plastikten imal edilmiş siyah levha ile destek çerçeveleri galvanize çelik
levhadan imal edilmiş, düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet aşın ısınmasına karşı sigortalı BLDC tip fan m otoruna sahip,
sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş
■çıkış sıcaklıklannı ölçerek bu bilgileri mikroişlemciye gönderen ve böylece elektronik
genleşme valilerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrolünü sağlayan, yüksek
fan hızında 40dB(A) ses seviyesine, yıkanabilir ve uzun ömürlü hava filtresine sahip,
ayarlanabilen yatay ve dikey hava üfleme açılanna sahip, R410 A soğutucu akışkanım
kullanan duvar tipi değişken soğutucu akışkan debili sistem iç ünitesi.
KARBON FİLTRELİ MUTFAK ASPİRATÖRÜ
M inimum 60cm genişlikte, 2 adet aydınlatma ampüllü, 3 kademeli, karbon filtreli
.................... .................... .................... .................... .................... ....
POZ NO
SIRA NO
ELEKTRİK POZ LİSTESİ
İMALAT CİNSİ
•
V
t
1.1
1
BİRİM
HAZIRLANMASI İŞİ
i
TÜRK KIZILAY! MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR(İSMET İNÖNÜ) CADDESİ(ESKİ
N0:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA
UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DÖKÜMANLARININ
701-101
ANA DAĞITIM PANOSU VE SAYAÇ DOLABI
800mm Genişliğinde Dikili Tip Sac Pano
Ad.
Kompakt Tip Termik ve Manyetik Koruyuculu Şalter, 3x250A
Ad.
2
. 715-327
3
718-527
Kaçak Akım Koruma Şalteri, 300mA
Ad.
4
718-509
KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (30mA)
Ad.
5
718-563
B Sınıfi, 230V AC, lOOkA Pano Tipi Aşın Gerilim Koruyucusu
Ad.
6
724-701
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA 1x6A.
Ad.
7
724-707
Anahtarlı Otomatik Sigorta, lOkA 3x25A.
Ad.
8
724-707
Anahtarlı Otomatik Sigorta,lOkA 3x40A.
Ad.
9.
724-708
Anahtarlı Otomatik Sigorta,lOkA 3x63A.
Ad.
10
725-312
Multimetre (TS 4417)
Ad.
11
725-401
ölçü Akım Trafosu, 250/5A
Ad.
12
725-721
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Elektrik Sayacı, 3xl0(40A)
Ad.
13
725-721
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Elektrik Sayacı, 3xl0(60A)
Ad.
14
725-722
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Elektrik Sayacı, 3x20(100A)
Ad.
15
725-904
Sinyal Lambası, 250V
Ad.
16
EMO-1
ELEKTRİK ABONELİK İŞLEMLERİ(ELK PROJE ÇİZİM VE ONAY İŞLEMLERİ-SAYAC MÜHÜRLENMESİ-GÜVENCE
TEMİNATI VE TÜM GİDERLER DAHİL)
Ad.
1.2
İKT, 2KT, 3KT, 4KT PANOSU
1
704-102
Sıva Üstü Tip Sac Tablo, 0,20m2
Ad.
2
718-507
Kaçak Akım Koruma Şalteri, 4x25A, 30mA
Ad.
Ad.
3
724-601
Anahtariı Otomatik Sigorta, 6kA lxl0A
4
724-601
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x16A.
Ad.
5
724-602
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lx32A.
Ad.
6
724-607
Anahtarlı Otomatik Sigorta,6kA 3x32A.
Ad.
7
724-701
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lx6A
Ad.
S
724-708
Anahtarlı Otomatik Sigorta,lOkA 3x63A.
Ad.
9
725-904
Sinyal Lambası, 250V
Ad.
1
704-102
Sıva Üstü Tip Sac Tablo, 0,20m2
2
718-507
Kaçak Akım Koruma Şalteri, 4x25A, 30mA
Ad.
3
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lxl0A.
Ad. _
4
724-601
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x16A.
Ad.
1.3
DT-1 PANOSU
*
Ad.
5
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA 1x25A.
Ad.
6
724-602
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x32A.
Ad.
7
724-701
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x6A.
Ad.
8
724-707
Anahtarh Otomatik Sigorta,lOkA 3x25A.
Ad.
9
725-904
Sinyal Lambası, 250V
Ad.
1.4
DT-2 PANOSU
Ad.
1
704-102
Sıva Üstü Tip Sac Tablo, 0,20m2
2
718-507
Kaçak Akım Koruma Şalteri, 4x25A, 30mA
3
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA 1x10A.
4
724-601
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x16A.
-5
724-602
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA lx32A.
Ad.
724-607
Anahtarh Otomatik Sigorta,6kA 3x20A.
Ad.
- 7
724-701
Anahtarh Otomatik Sigorta, 6kA 1x6A.
Ad
8
724-707
Anahtarh Otomatik Sigorta,lOkA 3x40A.
Ad
9
725-904
Sinyal Lambası. 250V
Ad.
î
704-î 02
Sıva Ustu Tip Sac Tablo, 0.20m2
Ad
2
718-201
Kuru Tip Termik Koruyuculu Kontaktör, 3x9A
Ad ^
3
718-507
Kaçak Akım Koruma Şalteri. 4x25A. 30mA
6 •
1.5
—Adr—
.
^
Ad.
MT (Müşterek) PANOSU
^
_
1
URd^1
" « '3 1 2 ) 4 2 4 14 2 # 8 Frw . 0 (3 1 2 )4 1 9 5 0 T9
s»
Ç a n ka ya w ü . 6 6 û u 4 3 î o 78
TÜRK KIZI LAYI MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR{İSMET İNÖNÜ) CADDESİ(ESKİ
NO:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA
UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DÖKÜMANIARININ
HAZIRLANMASI İŞİ
POZ NO
SIRA NO
ELEKTRİK POZ LİSTESİ
S
£
m
İMALAT CİNSİ
Ad.
4
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lxl0A.
5
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA 1x16A.
Ad.
6
724-701
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lx6A.
Ad.
7
724-607
Anahtarlı Otomatik Sigorta,6kA 3x6A
Ad.
8
724-607
Anahtarlı Otomatik Sigorta,6kA 3x20A.
Ad.
9
724-707
Anahtarlı Otomatik Sigorta, lOkA 3x25A.
Ad.
10
725-904
Sinyal Lambası, 250V
Ad.
A
u
Tu CvM2/,2'‘> H'dtlZ*
<■>j ' i 1 '
Ç a n k a y j//D . 6600437876 ■
TÜRK KIZILAY! MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR(İSMET İNÖNÜ) CADDESİ(ESKİ
N0:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA
UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ
HAZIRLANMASI İŞİ
BİRİM
POZ NO
SIRA NO
ELEKTRİK POZ LİSTESİ
İMALAT CİNSİ
l& B L O ^
- '
2
1
727-521
İKV YERALTI KABLO.KOLÖN VE BESLEME HATTI 3*50+25 mm2 NYY (TSIEC 60502-1)
M.
2
791-424
4x16 mm2N2XH Kablo
M.
3
791-425
4x10 mm2 N2XH Kablo
M.
4
791-426
4x6 mm2 N2XH Kablo
M.
5
791-504
1x6 mm2 07Z1 Kablo
M.
“'
;
*
/
*
‘ ' 4
t
.
6
791-505
1x10 mm2 07Z1 Kablo
M.
7
791-506
1x16 mm2 07Z1 Kablo
M.
S
791-431
5x2,5 mm2N2XH Kablo
M.
AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATI
1
796-103
Halojen Free Kablolu Güvenlik Hatlı Priz Sortisi
Ad.
2
796-103
Halojen Free Kablolu Güvenlik Hatlı Priz Sortisi (Kapaklı Priz)
Ad.
3
792-101
Halojen Free Kablolu Normal Aydınlatma Sortisi
Ad.
4
792-102
Halojen Free Kablolu Komütatör Aydınlatma Sortisi
Ad.
5
792-104
Halojen Free Kablolu Paralel Aydınlatma Sortisi
Ad.
lAYDINtATMA ARMATÜRLERİ
.
1
742-532
ATY2-4xl8W Sıva Üstü Tip , Çift Parabolik Parlak Reflektörlü Floresan Aydınlatma Armatürü
Ad.
2
742-536
ATY6-lx36W, Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak Reflektörlü, Çizgisel Tip, Floresan Aydınlatma Armatürü
Ad.
3
742-538
ATY8-2xl8W, Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak Reflektörlü, Floresan Aydınlatma Armatürü
Ad.
4
742-540
ATY10-lx36W, Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak Reflektörlü, Çizgisel Tip, Floresan Aydınlatma Armatürü
Ad.
5
742-262
Tl-2x 18W Sıva Üstü Tip Floresan Ampullü Aydınlatma Armatürü
Ad.
6
742-266
Tl-2x36W Sıva Üstü Tip, Plexiglaslı Floresan Aydınlatma Armatürü
Ad.
7
742-127
2x18W 180° Hareket Sensörlü Acil Durum Aydınlatma Kitli, Kompakt Floresan Ampullü, aydmlatöa armatürü
Ad'.
S
780.134
BALAST (220 V.20 W. )
Ad.
9
780.135
BALAST (220 V.40 W. )
Ad.
10
780-136
Floresan Lamba için 20W Elektronik Balast
Ad.
11
780-137
Floresan Lamba için 40W Elektronik Balast
Ad.
12
ÖZ-ELK-Î 1x18W Gömme Tip Yatay İçten Camlı, Kompakt Floresan Ampullü, Elektronik Balasth, Spot Aydınlatma Armatürü, IP 44.
Ad.
TELEFON-DATA-DITAFON TESİSATI TESİSATI
M.
1
204-202
050 PVC Boru
2
204-212
0100 PVC Boru
M.
3
727-541
1x16 mm2 NYY Kablo
M.
4
739-102
020 PVC Boş Boru Döşenmesi
M.
S
815=101
Telefon sortisi
Ad.
6
782-704
Data prizi
Ad.
7
880-5631
Utp Cat6H Halojen Free
8
818-104
HBH Kablo, 10x2x0,5+0,5mm
M.
9
818-106
HBH Kablo, 20x2x0,5+0,5mm
M."**'
10
818-204
PD-PAP Kablo, 20x2x0,5+0,5mm
M.
11
819-201
Telefon Dağıtım Kutusu, 10 çift
Ad.
819-203
Telefon Dağıtım Kutusu, 50 çift
Ad.
12
13
ÖZ-ELK-15 DT 8 Duafon kablosu
M.
14
ÖZ-ELK-16 Kameralı Zil Paneli(Bina girişi)
Ad
15.
ÖZ-ELK-Î 7 Görüntülü duafon(Ofıslerde )
.Ad
TÜRK KIZILAY) MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR(İSMET İNÖNÜ) CADOESİ(ESKİ
N0:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITU 86,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA
UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ
HAZIRLANMASI İŞİ
POZ NO
1
739-102
020 PVC Boş Boru Döşenmesi
M.
2
845-103
Televizyon sortisi
Ad.
3
880-428
RG 6/U-4 75 Ohm HF Koaksiyal Kablo
M.
4
880-434
RG 1l/U-4 75 Ohm HF Koaksiyal Kablo
BİRİM
SIRA NO
ELEKTRİK POZ LİSTESİ
İMALAT CİNSİ
MLLTISWITCH TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI
'!
BMMMI
M.
ÖZ-ELK-8 Quadro LNB
Ad.
6
ÖZ-ELK-9 Çanak anten (120cm.)
Ad.
7
ÖZ-ELK-10 12IF ve 1 RF girişli hat yükseltici
Ad.
8
ÖZ-ELK-11 Güç kaynağı
Ad.
9
ÖZ-ELK-12 12IF+1 RF girişli 12 priz çıkışlı multiswitch
Ad.
10
11
ÖZ-ELK-13 1 Giriş 2(RF+IF) Çıkışh Son Nokta TV Prizi
Ad.
ÖZ-ELK-14 F quick
Ad.
5
.
YANGIN ALGILAMA VE Al ARM TESİSATI
1
791-614
2x1,5 mm2 N2XH FE 180 Kablo
2
880-2001
1x2x0,8+0,8mm JH(St)H FE180 Yangın Alarm Kablosu
M.
3
833-237
Konvansiyonel tekrarlayıcılı yangm ihbar paneli
Ad.
4
832-109
Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı
Ad.
5
832-110
Konvansiyonel iyonize duman ve sıcaklık detektörü ve montajı
Ad.
6
833-595
Konvansiyonel harici tip yangm ihbar butonu
Ad.
7
833-594
Harici Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni
Ad.
M.
TOPRAKLAMA&PARATONER TESİSATI
1
30.2/004
Bakır Topraklama İletkeni, 95 mm2
M.
2
980.214
Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu 1=60 mt
Ad.
3
981.101
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken
M.
4
983.103
İletken koruyucu borusu
Ad.
5
982.102
Galvanizli Topraklama Şeridi, 30x3,5mm
M.
6
983-102
Topraklama Elektrodu (çubuk-elektrolitik bakır), 020, 3.5 m.
Ad.
7
985-101
Termokaynak Eki
Ad.
1
902-214
320kg. 5 Duraklı Asansör
Ad.
2
921-100
Minha Edilecek Durak Kapılan
Ad.
3
921-401
Tam Otomatik Kabin Kapıları
Ad.
4
921-401
Kabin Kapılarının V W F Kontrollü Hız Ayan Yapılabilir Özelliğinde Kullanılması Fiyat Farkı (%15)
Ad.
Ad.
5
921-401
Kabin Kapılarının Satine Paslanmaz Levha ile Kaplanması fiyat farkı (%20)
6
921-501
Tam Otomatik Kat Kapılan
Ad.
7
921-501
Kat Kapılarının Satine Paslanmaz Çelik Levha ile Kaplanması fiyat farkı (%20)
Ad.
Ad.
8
923-201
Acil Kurtarma Güç Tertibatı Fiyat Farkı
9
923-300
Kabin İç Yüzeyinin Satine Paslanmaz Çelik Sac Kaplama Fiyat Farkı
m2
10
923-400
[şın Perdesi Fiyat Farkı
Ad.
jjjl
* - <^ j-
M M İ
Mü'i
-'Ş. I |
sı:.
Seı?.r>ıî: 2
Tel. 0(312)4/4 1-/7/2 8 Fax. 0 (3i2;4iG 5079
6600437878
X
TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL PROJE İŞİ
ELEKTRİK M ÜHENDİSLİĞ İ HİZMETLERİ
7 1H-507
Kaçak Akım Korunla Şallcri, 4x25A, 30mA
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, fikA lx l0 A .
4
724-601
Anahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA U I6 A .
X
5
724-602
A nahtarlı O tomatik Sigorta, 6kA lx32A.
X
r»
724-607
Anahtarlı O tomatik Sigorta,6kA 3x20A.
X
7
724-701
A nahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lx6A.
X
8
724-707
Anahtarlı O tomatik Sigorta,I()kA 3x40A.
9
725-904 ■ Sinyal Lambası, 250V
H
'
,
AK.05
*
<
AK.04
o
*
<
AK.03
AK.06
AK.05
AK.04
AK.03
AK.01
O'
I
AK.06
AK.05
AK.04
AK.03
AK.02
AK.01
AK.06
<
X
X
MT (Müşterek) PANOSU
1
704-102
Sıva Uslu Tıp Sac Tablo, 0,20m2
X
718-201
Kuru Tip Term ik Koruyuculu K ontaktör, 3x9A
X
3
718-507
Kaçak Akım Koruma Şalteri, 4x25A, 30mA
X
4
724-601
A nahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lxl0A ,
X
5
■ 724-601
Anahtarlı O tomatik Sigorta, 6kA lx l6 A .
X
6
724-701
A nahtarlı Otomatik Sigorta, 6kA lx6A.
X
7
724-607
Anahtarlı O tomatik Sigorta,6kA 3x6A.
X
S
724-/>/)7
Anahtarlı Otomatik Sigoria/>kA .1x20A.
X
9
724-707
Anahtarlı O tomatik Sigorta,lOkA 3x25A.
X
10
725-904
Sinyal Lambası, 250V
X
1
727-521
1KV YERALTI KABLO.KOLON VE BESLEME
HATTI 3*50+25 mm2 NYY fTS IEC 60502-1)
2
791-424
4x16 mm2 N2XH Kablo
3
791-425
4x10 mnı2 N2XH Kablo
4
791-426
4x6 mnı2 N2XH Kablo
X
5
791-504
1x6 mm2 07Z1 Kablo
X
6
791-505
1x10 nım2 07ZI Kablo .
7
7 9 1-506
1x16 mnı2 07Z1 Kablo
8
791-431
5x2,5 mm2 N2XH Kablo
o b;;
<
"+11.80 KOTU"
X
2
2
o
*
CM
X
2
3
1.5
1
"+8.85 KOTU"
"+5.90 KOTU"
AK.05
AK.01
_
0
i
AZ.05
AZ. 04
AZ.03
AZ.02
AZ.01
AB.07
«M
AK.03
"+2.95 KOTU"
”±0.p0 KOTU"
AB.06
AB.05
AB.04
AB.03
o
m
<
AB.02
"-2.95 KOTU"
ÇATI
İMALAT CİNSİ
SAHA
ASANSÖR
SIRA
POZ NO
NO
ELEKTRİK TESİSA T İŞLERİ MAHAL LİSTESİ
KABLOLAR
ıs
t
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/ \\
X
A
X
X
o
i s r - Q.
W1>0
Sayfa 2 / 5
1
(O
o
*
<
TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL PROJE İŞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
N
o
X
<
o
M
o
o
X
<
o
"+8.85K
O
TU
"
"+5.90K
O
TU
".
IO o ’*• X S
w
n o
q <0
S
X
<
< X
< S X
<
< X
■i <
o
706-103
Halojen Frce Kablolu Güvenlik Hatlı Priz Sortisi
2
796-103
Halojen Frcc Kablolu Güvenlik Hatlı Priz Sortisi
(Kapaklı Priz.)
3
792-101 ■ Halojen Frcc Kablolu Normal Aydınlatma Sortisi
4
792-102
Halojen Frcc Kablolu K omütalör Aydınlatma Sortisi
5
792-104
Halojen Frce Kablolu Paralel Aydınlatma Sortisi
1
AYDINLATMA VE FRİZ TESİSATI
1
o
||||A
K
.02
o
”+2.95K
O
TU
"
n X «o
o
*O
< X
<
<
< *
ako4
M
-2.95K
O
TU
"
"±0.00K
O
TU
”
<
•
»m
Mm
<
8
0 «O
0 s s
O m od «<
. §m
m <
d
< < 9<
< o<
1 Ü1 i i
<m
X
A
K
.04
İM
A
LA
TC
İN
Sİ
[lllj
»,„,1 A
SA
N
SÖ
R
1
O
N20d «
SIR
AN
O
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ MAHAL ÜSTESİ
o
o
X
<
o
"+11.80K
O
TU
"
C
\
| o »t
X
< *
< X<
o
o
<o
o
X
<
IO
o
X
<
4
m
1
742-532
742-536
■3^
2-538
V \X ) ) >
742-540
6
742-266
X
742-262
ATY2-4x I8W Sıva Üslu Tip Elektrönik Balasttı, Çift
Parabolik Parlak Reflektörlü Floresan Aydınlatma
Armalımı
A T Y 6-lx36W , Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak
Reflektörlü, Çizgisel Tip, Elektronik Balastlı, Floresan
Aydınlatma Armatürü
 T Y 8-2xl8W , Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak
Reflektörlü, Elektronik Balastlı, Floresan Aydınlatma
Armatürü
A T Y I0-1x36W , Sıva Üstü Tip, Çift Parabolik Parlak
Reflektörlü, Çizgisel ıTip, Elektronik Balastlı, Floresan
Aydınlatma Armatürü
T !-2 x l8 W Sıva Üstü Tip Floresan Ampullii
Aydınlatma Armatürü
T İ -2x36W Sıva Üstü Tip, Plcxiglaslı Floresan
Aydınlatma Armatürü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
780.134
BALAST (220 V.20 W. )
Projeden bakınız
8
7X0.135
BALAST (220 y.40 W. )
Projeden bakınız
9
742-127
2x18W 1X0° Hareket Scnsörlii Acil Durum
Aydınlatma Kitli, Kompakt Floresan Ampullii,
Elektronik Balastlı Aydınlatma Armatürü
10
7X0-136
Floresan Lamba için 20W Elektronik Balast
11
7X0-137
Floresan Lamba için 40W Elektronik Balast
12
ÖZ-ELK-I
1
204-202
0 5 0 PVC Boru
X
x:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
—7
5
•
X
0 1 0 0 PVC Boru
X
X
7 27-54I
1x16 mm2 NYY Kablo
X
X
4
739-102
0 2 0 PVC Boş Bonı Döşenmesi
*>
'C
X
«80-563!
Telefon sortisi
Projeden bakınız
Data prizi
Projeden bakınız
Utp Cat6H Halojen Frcc
818-104
HBH Kablo, I0x2x0,5+0,5mm
_ 818-106
HBH Kablo, 20x2x0,5+0,5mm
X
PD-PAP Kablo, 20x2x0,5+0,5mm
X
10
’ 818-204
D
819-201
Telefon Dağıtım Kutusu, 10 çift
12
• XI 9.-203
Telefon Dağıtım Kutusu, 50 çift
*
ÖZ-El K-15 DT 8 Dtıafon kablosu
14
O Z -hl K-16
IS
O/AA K-17 Görüntülü duafon(O fisIcrdc)
X
X
X-
X
X
Kameralı Zil Paneii(Bina girişi)
Projeden bakınız
Sayfa 3 / 5
7
X
X
X
ü
204-212
v
X
m m m •ŞîSPF
2
. 7X2-704
X
TELEHON-DATA TESİSATI'
3
< $ 1 5 -1 0 1
”
Ö Z I-lx l8 W Gömme Tip Yatay İçten Camlı, Kompaktı
Floresan Ampullü, Elektronik Balastlı, Spot
Aydınlatma Armatürü, İP 44.
TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL PROJE İŞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
"-2.95 KOTU"
"+2.95 KOTU”
"+11.80 KOTU"
"+8.85 KOTU"
"+5.90 KOTU"
X
X
X
X
X
X
X
!
6
AK.03
AK.02
X
<
AK.01
X
*
AK.03
RG 1 l/U-4 75 Ohm HF Koaksiyal Kablo
AK.01
880-434
AK.04
X
4
İ
AK.03
X
X
o
AK.02
X
X
AK.04
X
X
AK.01
X
X
AZ.05
X
X
AZ.04
X
X
<
AZ.03
X
X
o
ÜÛ
AZ.02
X
'
1
AZ.01
X
RG 6/U-4 75 Ohm HF Koaksiyal Kablo
0
AB.06
Televizyon sortisi
880-428
<
AB.05
845-103
03
AB.03
2
SIRA
AK.06
<o
AK.05
ıo
o
AK.06
M
AK.05
o
*
<
AK.06
cs
o
¥
<
AK.05
»>»
i AK.04
I
"±0.00 KOTU"
3
o
AB.02
ÇATI
İMALAT CİNSİ
SAHA
O
z
N
O
O.
ASANSÖR
NO
ELEKTRİK T ESİSA T İŞLERİ MAHAL Ü STESİ
o
X
<
o
it*
<
<
Ml'I.I IS\M İCli TELEVİZVON Sİi TEM İT E
1
739-102
0 2 0 PVC Boş Boru Döşenmesi
5
ÖZ-ELK-8
Quadro LNB
X
6
ÖZ-ELK-9
Çanak anlen (I20cm .)
X
7
ÖZ-ELK-10
12 IF ve 1 RF girişli hat yükseltici
X
X
ÖZ-ELK-I 1 Güç kaynağı
9
ÖZ-ELK-12
10
ÖZ-ELK-13
1 G iriş 2(KF+IF) Çıkışlı Son Nokta TV Prizi
11
OZ-ELK-14
P quick
1
791-614
2x1,5 m m2 N2XH FE 180 Kablo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X ’
X
X
X
X
X
X
2
880-2001
1x2x(),8+0,8mm JH(St)H FE180 Yangın Alarm
Kablosu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
833-237
Konvansiyoncl tckrarlayıcılı yangın ihbar paneli
4
832-109
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
832-110 .
6
833-595
Konvansiyoncl harici tip yangın ihbar bullonu
X
X
7
833-594
Harici Tip Flaşörlü Elektronik Yangın thbar Sireni
X
I2IF+1 RF girişli 12 priz, çıkışlı multiswitch
X
X
X
X
FESİ SAİÎ
7
X
Konvansiyonc! optik duman ve sıcaklık detektörü ve
montajı
Konvansiyoncl iyonize dum an ve sıcaklık detektörü ve
montajı
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
r-c? o.-
lâ s y n f
• ^ vTH o
&
o eSy coTI ^■
S’ -'c
S 1'
^
Od C o a T C J" 2 0
-K r - -----
■i*. -V «-**. J>r*
co c^ ’Q. '
Sayfa 4 / 5
X
X
.
X
X
X
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL PROJE İŞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ! HİZMETLERİ
1
2
3
8
.
X
9X0.214
A ktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu 1=60 mt
X
081.101
Çalı ihata ve indirm e iletkeni 50 mm2 elektrolitik
bakır iletken
X
981.103
İ letken koruyucu borusu
X
5
982.102
G alvanizli Topraklama Şeridi, 30x3,5mm
X
6
983-102
T opraklam a Elektrodu (çubuk-elcktrolilik bakır), 0 2 0 ,
3.5 m.
X
7
985-101
Tcrmokaynak Eki
X
3
9
921-100
Mirıha Edilccck Durak Kapıları
X
921-401
Tam Otomatik Kabin Kapıları
■K ft6ıiiK a|înafıHfrt'T vı?FK öfim m ım (7:Ayiıfl ...........
Y apılabilir ö zelliğinde Kullanılması Fiyat Farkı
X
AK.04
AK.03
AK.02
AK.01
AK.06
AK.05
AK.04
AK.03
AK.02
AK.06
AK.05
AK.04
AK.03
i AK.01
» M
u>
iti
<
¡ rn
İ lm
lÂ
i
m
**
,•
M
M
W -ü
>
*v t
■
X
4
921-401
5
921 -401
Kabin K apılarının Şaline Paslanm az Levha ile
Kaplanması fiyat farkı (%20)
X
6
921-501
Tam Otomalik Kat Kapıları
X
7
921-501
Kal K apılarının Satinc Paslanm a/ Çelik Levha ile
Kaplanması fiyat farkı (%20)
X
S
923-201
Acil Kurtarma Güç Tertibatı Fiyat Farkı
X
9
Kabin İç Yüzeyinin Şaline Paslanm az Çelik Sac
923-300 ■
Kaplama Fiyat Farkı
X
10
923-400
X
İşın Perdesi Fiyat Farkı
<
"+11.80 KOTU"
’
H
X
o
icf
AK.02
AK.06
AK.05
AK.04
AK.03
<
AK.02
AZ.05
AZ.04
AZ.03
AZ.02
AZ.01
AB.07
AB.06
AB.05
AB.04
AB.03
AB.02
o
*
"+8.85 KOTU"
"+5.90 KOTU"
"+2.95 KOTU"
m
ASANSÖR T İ S İ S A a ® ' ^ . ' ^ ' ^ :
320 kg 5 duraklı asansör
902-214
"±0.00 KOTU"
l O P R A K I A M A T E S İ S A T L A R A ' O N E R T lm
4
1
2
ffi
<
Bakır Topraklam a İletkeni, 95 mm2
30.2/004
ÇATI
”-2.95 KOTU”
SAHA
ASANSÖR
NO
İMALAT CİNSİ
POZ
SIRA
NO
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ MAHAL LİSTESİ
[I
« «
___________________________________________________
■
............................................................................
TÜRK KIZI LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
V ‘ "H
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TU R K K IZ IL Â Y I
1868
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH M AHALLESİ, BANKALAR(İSMET İNÖ NÜ )
CADDESİ(ESKİ NO:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 YÜZÖ LÇÜÜM LÜ
TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUM UNA UYGUN MİMARİ, STATİK, M EK ANİK VE
ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANM ASI İŞİ
ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1-
GENEL ŞARTLAR VE STANDARTLAR
22.12.22.32.4-
KUVVETLİ AKIM TESİSATI
KUVVETLİ AKIM KABLOLAMASI
AG PANOLARI VE ŞALT CİHAZLARI
TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA
AYDINLATMA TESİSATI
33.13.23.3-
ZAYIF AKIM TESİSATI
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
YAPISAL KABLOLAMA
MULTISWITCH TV SİSTEMİ
1
t
"
¡¡il' 2 Crd No
J (3 i2 2 4
¿7/^ T
y<
r
Çankaya V$j. 6 6: m-. */;- n
?r- a
"50/9
BÖLÜM 1
GENEL ŞARTLAR VE STANDARTLAR
1.1Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı G enel Şartnamesi
bu şartnamenin doğal ekleridir. Bu şartnamede yer almayan hususlarda anılan şartnam elerin hükümleri
geçerlidir.
1.2Projesinde belirtilen işlerin bu şartname hükümlerine uygun olarak yapılm asına yönelik tüm
harcamalar sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici, sözleşme kapsamında yapımım üstlendiği işlerin
şartnamede yer alan hususlara uygun hale getirilmesi için hiçbir ad altmda ilave ödeme talep edemez.
1.3Proje kapsamında tesis edilecek tüm sistemler/cihazlar kendilerden beklenen fonksiyonları
kullanım amacına uygun olarak yerine getirebilecek şekilde tesis edilecektir. Sözleşme doküm anlarında
sehven unutulan, yanlış tarif edilen veya eksik bırakılan herhangi bir husus, Yüklenicinin, am aca uygun
bir tesisatın yapılması için üstlenmesi gereken sorumlulukları ortadan kaldırmaz.
1.4Şartnamede açıklanan tesisat yapım yöntemleri ve sistem tanımlamalarında asgari özellikler
tarif edilmektedir. Bu tarifler, daha gelişmiş veya üstün özellikte sistemlerin/malzemelerin
kullanılm asını engellemez.
1.5Tüm tesisat; projesine, uluslararası standartlara, genel kabul görmüş fen ve sanat kurallanna
ve bu şartnamede yazılı şartlara uygun olarak yapılacaktır.
1.6Projelerin geçerli fen ve sanat kurallanna göre uygulanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenicinin, projelerin uygulanması sırasında tespit edeceği hataları zamanında Kontrollüğe bildirmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde Yüklenici, hatalı projelerin uygulanmasından kaynaklanan kusurlann
düzeltilmesi için gerekli tüm çalışmaları ek bir bedel talep etmeden yapmak zorundadır.
1.7Projelerde yer almayan detay çizimler, malzeme seçimlerinin yapılmasından sonra Yüklenici
tarafından hazırlanacak ve Kontrollüğün onayından sonra uygulama yapılacaktır. Yüklenici,
hazırlayacağı detay çizimler için herhangi bir ad altında ek ödeme talep edemez.
1.8Yüklenici kendisine teslim edilen projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. İdarenin yazılı
izni olmaksızın projeler çoğaltılamaz, basılı veya elektronik ortamda üçüncü şahıslara verilem ez.
1.9Tesisatta kullanılacak malzemeler CG (Conformité Européene) işaretine sahip olacak ve
Avrupa Normlarına (EN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu direktiflerine (IEC), D İN, VDE gibi
genel kabul görmüş uluslararası standartlara, Türk Standartlarına (TS) ve şartnam enin ilgili
bölümlerinde istenilen diğer standartlara uygun olacaktır.
1.10- Tesisatta kullanılacak malzemelerin üretici firmaları, ürettikleri ürünlere ilişkin ISO-belgesine
sahip olacaktır. .
1.11- Tesisatta, kullanılacak malzemelerin günümüz teknolojisine, işin yapılacağı yérin coğrafi
özelliklerine, eneıji verimliliği, genel sağlık ve çevrenin korunması ilkelerine uygunluğu zorunludur. Bu
şartlara uymayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.
-1.12- Malzeme seçimi konusundaki diğer şartlarla çelişmemek kaydıyla, sistemlerin periyodik
bakım ve onarım işlerinin yerel olarak yaptınlabilmesine olanak tanıyan markalar tercih edilmelidir.
1.13- Şartnamede ve marka listelerinde (Bölüm 5) anılan markaların ürünlerinin kullanılması esas
olmakla birlikte, belirtilen marka ürünlerinin temin edilmesinin veya temin edilebilse bile yerel olarak
bakım -onanm lannm yaptırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, İdarenin onayı alınm ak kaydıyla,
muadil bir markanın ürünü kullanılabilir.
1.14- Tesisatta bulunan sistemlerde kullanılan tüm cihaz ve teçhizatın en az 10 gün süreyle yedek
parçalarının temini mümkün olmalıdır. Tesisatta kullanılacak cihazlar üretici firmaların seri üretimleri
olmalıdır. Prototip veya bu şartnameye uyum için modifiye edilmiş cihazlar kullanılmayacaktır.
1.15- Farklı üretim teklikleri ve haberleşme protokollerinin neden olacağı sorunların önlemesi
amacıyla, tesisatta bulunfyı ^ s te m le ri oluşturan cihazların, sistem bazında, aynı üreticinin ürünleri
olmasına özen gösterilecelqir.Yy
r - î - Â o AA
'•
A
'
|
..
ORîvIECİ MİMARLIK
M üh. M uş. ¡rş.
_.Se'a;*2 C^i NVptek^fa^/IİİW
lel. u(3 ■2¡4^4 i 4 27/İS Fax : 0(312)419 5Q/C
Çankaya V./. 6600437878
1.16- Tesisatta bulunan sistemlerde kullanılan tüm cihaz ve teçhizat, Yüklenicinin sözleşmeden j
kaynaklanan teminat müddeti sorumluluğu dışında, en az 2 yıl süreyle montaj ve imalat hatalarına karşı ;
üretici firmaların garantisi altında olacaktır. Bir malzemeye ilişkin üretici firmanın garanti süresi, o j
malzemenin ait olduğu sistemin montajının tamamlanıp çalışır hale getirilmesiyle başlar. Başka bir j
ifadeyle, bir malzemenin yerleşkeye getirilmiş olması o malzemeye ilişkin garanti süresinin başlamasını J
sağlamaz. Üretici firma garantisi, Yüklenicinin garantiyle ilişkili sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
}
1.17- Yüklenici, teminat müddeti süresince, periyodik bakıma ihtiyaç duyan sistem lerin (asansör i
vb.) periyodik bakımlarını ek bir ücret talep etmeden yapmak zorundadır. Bu sorumluluğun yerine
getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak hata ve kusurlar Yüklenici tarafından giderilecektir.
1.18- Sistemlerin kesin teminat süresi sonrasındaki periyodik bakım ve onanm işleri için Yüklenici j
tarafından gerekli organizasyonlar yapılacak ve yetkili firmalann iletişim bilgileri bir dosya halinde ]
İdareye sunulacaktır.
J
1.19- İhale dokümanlan kapsamında verileri metraj cetvelleri bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır, i
Metraj cetvellerinde yer alan imalat kalemleri ve miktarlar projelere göre hesaplanmış olm akla birlikte, j
projenin uygulanması sırasında bu miktarlarda ve/veya iş kalemlerinde artma olması durumunda bu ı
artışların iş bedeline dahil olduğu kabul edilecektir. Yüklenici metraj cetvellerindeki m iktarlarda artış j
nedeniyle ek bir ücret talep edemez.
>
1.20- Yüklenici, geçici kabulden sonra İdarenin göstereceği işletme personeline en az 15 gün <
süreyle tesisatı tanıtıcı ve işletme-bakım-onanm işlerine ilişkin eğitim verecektir.
j
1.21- Tesisatın işletmeye alınmadan önce yapılması gereken temizlik, muayene v e test işlemleri i
yüklenici tarafından yapılacaktır.
j
1.22- Tesisatta kullanılan bütün kablo, pano, tablo, şalt cihazları, ek kutulan, data ve telefon prizleri I
silinmez etiketlerle projesine uygun olarak işaretlenecektir.
1
1.23- Tesisatın işletilmesine yönelik bakım ve işletme yönergeleri metal plakalar üzerine silinmez J
bir şekilde Türkçe ve yerel dilde yazılarak ilgili teçhizatın bulunduğu alanda görünür bir yere asılacaktır. .
1.24- Tesisatın tamamlanarak geçici kabul hazır hale getirilmesinden sonra, yüklenici tarafından \
hazırlanacak son durum (as-built) projeleri 4 takım basılı olarak ve elektronik ortamda İdareye teslim
edilecektir.
i
1.25- Tesisatta kullanılan cihaz ve sistemlere ait işletme ve bakım -onanm kılavuzlan, garanti i
belgeleri vs. doküman geçici kabulden önce idareye teslim edilecektir.
1.26- Tesisatta kullanılan cihaz ve sistemlerin üretici bilgileri, cihaz bilgileri, seri num araları, anza i
ve/veya bakım için başvurulabilecek yetkili servis numaraları bir etiket üzerine yazılacak ve cihaz
üzerine sabitlenecektir.
1.27- Şartnamede Kontrollük tarafından verilmesi gerektiği belirtilen her türlü teknik onay, kabul
ve seçimlerin tamamı İdarenin kendi teknik personelince de yapılabilir. Başka bir ifadeyle, şartnamede ■
Kontrollük tarafından verileceği öngörülen teknik onaylann, İdarenin isteği halinde, İdare teknik
personelince verilmesinde engel yoktur.
1.28- Enerjinin temini: ilgili E.D.A.Ş. Biriminden alınacak eneıji müsaadeye göre belirlenecektir.
1.29- Enerjinin temini ile ilgili tüm işlemleri yapmak projenin hazırlanması, onaylatılması,
ilgili e.d.a.ş.’a kabulünün yaptırılması, abonelik işlemlerinin yapılması (güvence tem inatı ve her
türlü giderler) yükleniciye aittir. Enerjinin getirilmesi ve bununla ilgili E.D.A.Ş.’m istediği tüm
şartların yerine getirilmesi tamamen yüklenici sorumluluğundadır. Yükleniciye bu işlerle ilgili
ayrıca hiçbir ücret ödenmeyecektir.
BÖLÜM 2
KUVVETLİ AKIM TESİSATI
2.1KUVVETLİ AKIM KABLOLAMASI
2.1.1- GE
Bu bölüm, tesisatın enerji dağıtımı, aydınlatma ve kuvvet tesisatıyla ilgili şartları kapsar.
W
v "\
' Wa %
r ■ . o u , r F<üK
d. Ştı.
./»lo^^u,av/ANK^A
, , ; /- 7 '7 S .C: CL .'A lS 50,9
P
"
W
: V D . 6 & Ü 0 , 3 7 S ? 8
Kablolama, yürürlükteki (DIN/VDE/IEC vb.) uluslararası standartların ilgili hükümlerine
uygun olarak yapılacaktır.
Kablolar kullanılacağı güzergâha uygun boyda tek parça olacaktır. Kesinlikle eklenm iş parça
kablolar kullanılmayacaktır.
Kablo bağlantı noktalarında gevşeklik olmamasına dikkat edilecektir. K ablo başlıkları
kullanılan kablo kesitine uygun olacak, kablo iletkeni ile kablo başlığı arasında ısınm aya neden olacak
boşluklar bulunmayacaktır. Tesisata enerji verilmeden önce yapılacak kontrollerde tüm bağlantı
noktalan bir kez daha kontrol edilecektir.
Kullanılacak tüm kablolar renk kodlamasına sahip olacaktır. Bütün tesisatta kullanılacak renk
kodlaması aynı olacaktır (faz iletkenleri R-gri, S-siyah, T-kahverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma
iletkeni (toprak) yeşil-san renk olacaktır).
Tüm nötr kablolan izoleli tip olacak ve kesinlikle toprak iletkeni olarak kullanılmayacaktır.
Aydınlatma ve priz linyeleri ayn olacak ve ayrı sigortalarla korunacaktır.
Kablolamada kullanılacak klemensler, kullanılacağı kablo kesitine uygun şekilde erimeyen ve
yanmayan malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu amaçla bakalit veya porselen klemens kullanılacaktır.
Yüklenici iş bitiminde tüm elektrik pano ve tablolann tam yük altında faz dengelemesini son
duruma göre tahkik edecek ve varsa gerekli düzeltmeleri yapacaktır.
Linye ve sorti iletkenlerinin kesitleri ilgili projelerinde gösterildiği gibi olacaktır.
•
Lamba sortileri için en az 1,5 mm2’lik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri için en az 2,5
mm2Tik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanılacaktır.
Bitmiş döşeme seviyesi baz alınarak; aksi belirtilmedikçe anahtarlar 110 cm, prizler 40 cm, duvar
aplikleri 190 cm yükseklikte olacaktır. Ancak, yükseklikler Kontrollükçe değiştirilebilir.
Buatlar bitmiş döşemeden en az 220 cm yükseklikte olacaktır.
2.1.2- SIVA ÜSTÜ TESİSAT
Sıva üstü tesisat imalatından önce tesisata ait detaylı çalışma yapılacak ve gerekli çizim ler ve
kullanılacak malzeme ile kontrollüğün onayına sunulacaktır. Kontrollük imalatı yapılacak tesisatın genel
dekoratif şartlara uygunluğuna göre kullanılacak malzemenin görünüşünde, renginde ve geçeceği
güzergah üzerinde inceleme ve değişiklik yapabilecektir. Bu konuda yüklenicinin itiraz hakkı
olmayacaktır.
•
i
.
i
i
!
!
!
i
;
1
:
Duvara döşenen kablolar, duvardan mesafe sağlayacak şekilde plastik veya metal kroşeler üzerinde
tesis edilecektir. İkiden fazla yan yana döşenen küçük kesitli kablolarda mutlaka ray tipi kroşeler :
kullanılacaktır.
Kullanılacak kroşeler, taşıyacaklan kablo kesitine ve ağırlığına uygun özellikte olacaktır.
Plastik kfoşeler.30 cm., metal kroşeler ise 50 cm. mesafe ile döşenecektir.
'.
.
Duvara döşenen kablo sayısının fazla olduğu yerlerde kablo merdiveni kullanılacaktır. M ekanik
darbelere maruz kalabilecek yerlerde kablo merdiveni sac kapakla korunacaktır.
Tavanda monte edilecek kablolar kablo raflan içerisinde tesis edilecektir. Kablolar ra f içerisine
serbest biçimde düzgün olarak döşenecektir.
M ekanik darbeye maruz kalabilecek yerlerde kablolar mutlaka sıva üstünde galvaniz spiral boru
içerisinde döşenecektir.
Duvar üzerinde bulunan anahtar-priz veya cihaz bağlantılanna inişlerde kablolar 2 m .’ ye kadar
galvanizli spiral boru veya sert PVC boru içinden tesis edilecektir. Kullanılacak kesin boru tipine
Kontrollük karar verecektir.
Kullanılacak kablolann döşemeden geçmesi gereken noktalarda, kablolar şap betonu içinde tesis
edilecek uygun çapta galvaniz boru içinde tesis edilecektir.
K ablolann yatayda duvar veya beton içi geçişleri galvaniz veya sert PVC boru ile yapılacaktır.
Sıva üstü tesisatta küllanılacaksçkipman nem ve toza karşı korumalı olacaktır.
Kullanılacak buatlar PVC
â-^üminyum döküm olacaktır.
1 \
ÖRMECİ fv'İPiARLIK
Kabloların anahtar-priz-buat ve tablo ile boru giriş ve çıkışları uygun kesitte rakorlar ile yapılacaktır.
Kablaj tamamlandıktan sonra tüm rakorlar macunlanarak delikler kapatılacaktır.
Yapı elemanları üzerine tesis edilecek sıva üstü elektrikli ekipmanın montajı doğrudan yapılmayacak,
yapı elemanı ile arasında boşluk bırakılacaktır.
Sıcak akışkan geçen tesisat boru-kanal vb. ekipmanı yakınında kablo tesis edilmeyecektir.
Asma tavanlı hacimlerde, tesisat asma tavan içerisinde sıva üstü olarak tesis edilecektir. Asm a
tavandan anahtar-priz vb. cihaz inişleri kablo tipi değiştirilmeden sıva altında PV C boru içinden
yapılacaktır.
Asma tavan içinde tesis edilecek buatlar kesinlikle tavan ekipmanına irtibatlandırılmayacak, kablo
rafı üzerinde yada yapı elemanları üzerinde tesis edilecektir.
Asma tavan içinde kablolar kesinlikle tavan üzerinde serbest olarak döşenmeyecek v e herhangi bir
tavan elemanına tespit edilmeyecektir.
2.1.3- SIVA A L T I TESİSA T
Sıva altı elektrik tesisatı PVC borular içinden yapılacaktır. Tesisatta kontrollüğün izniyle sadece
betona gömülü olarak PE boru kullanılabilecektir.
PVC borular yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılmayacaktır.
Üçten fazla PVC boru yan yana döşenmeyecek, döşenmesi gereken yerlerde üçlü gruplar
oluşturulacak ve gruplar arasında en az 5 cm. mesafe bırakılacaktır. Zorunluluk durum unda borular
üzerinde sıva teli tesis edilecektir.
Sıva altı tesisatta kablolama, Kontrollükçe aksine görüş belirtilmedikçe, birinci badana sonunda
yapılacaktır.
Tüm borular bağlandıkları kasa ve buat içinden görünür ve ulaşılabilir şekilde sonlandınlacaktır.
Anahtar-priz-buat vb. ekipman yükseklikleri, kontrollükçe aksi belirtilmediği takdirde, projesinde
gösterilen şekilde olacaktır.
Tüm anahtar-priz ve buat gibi ekipman yatayda aynı hizada olacaktır. Ayrıca buatlar ile ilgili anahtarpriz düşeyde aynı hizada olacaktır.
Buat ve kasalar çarpık, sıvadan taşmış ve çukurda kalmış olmaları durumunda bilabedel yüklenici
tarafından düzeltilecektir.
Dairesel buatlara dörtten fazla boru girişi yapılmayacak, daha fazla giriş gerektiren durum larda kare
buat kullanılacaktır. Tüm buat kapaklan klipsli tip olacaktır.
Buat kapaklan yüklenici tarafından duvar ile aynı renkte iki kat boya ile boyanacaktır. Boyama
işlemi kapaklar monte edilmeden önce, yapılacak ve son kat boyamn bitmesinden sonra kapaklar yerine
takılacaktır. Kesinlikle duvar boyası sırasında, buat kapaklan takılı olmayacaktır.
Anahtar-priz ve armatür kasalarının buat olarak kullanılması gereken durumlarda derin kasa tesis
edilecek, irtibat ayrı bir klemens grubu ile yapılacaktır. Kesinlikle armatür-anahtar-priz bağlantı
klemensleri irtibat klemensi olarak kullanılmayacaktır.
Yan yana tesis edilecek anahtar-priz vb. ekipman projesinde belirtilmemiş olsa dahi kom bine tip tesis
edilecektir. Bu amaçla kasalar kombine montaja imkân verecek özellikte olacaktır.
Sıhhi tesisat anzasında elektriksel tehlike yaratabilecek bölgelerde elektrikli ekipman ile kabloları
tesis edilmeyecektir.
Yüklenici beton dökülmesi sırasında elektrik borularının zarar görmemesi için gerekli önlemleri
almakla sorumludur.
2.1.4- K A B L O LA R
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın beslenmesi ve
kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolannın özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar. .
Yapıda kullanılacak tüm kablolar halojenden arındırılmış (halojen free) izoleli ve halojenden
arındırılmış dış kılıflı tip olacaktır, i
Tüm kablo iletkenleri bakırdat'n^ım ul olacak, alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır.
;
,
•
i
«
i
i
ı
Gerilim düşüm hesaplan ve kablo akım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firm a verilerine,
kablo döşeniş şekillerine, besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulam a şekline
göre yeniden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda kontrollüğün onayı alınacaktır.
N2XH TİPİ KABLOLAR
N2XH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli Olacak, her iletken
halojenden arındırılmış özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek ve halojenden
arındırılmış özel sentetik dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış kılıf
arasında dolgu malzemesi kullanılacaktır. Kablo VDE 0276 ’ya uygun olacaktır.
Projede aksi gösterilmedikçe N2XH tipi kablolar, kuvvet ve mekanik ekipman beslem e kablosu
olarak kullanılacaktır. Ayrıca çok iletkenli N2XH tipi kablolar (örn. 24x1.5 mm2) kontrol kablosu olarak
kullanılacaktır.
Kablolar, dahili mekânlarda kablo tepsileri içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecek, harici
kullanımda toprak altına gömülmeye ve/veya beton kanal içinde kullanılmaya uygun olacaktır.
NHXM H TİPİ KABLOLAR
N HXM H tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her iletken
halojenden arındırılmış- özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek ve ö zel sentetik dış
kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış kılıf arasında d o lg u malzemesi
kullanılacaktır. Kablo VDE 0250 ’ye uygun olacaktır.
Projede aksi gösterilmedikçe NHXMH tipi kablolar sıva üstünde asma tavan içinde ve etanş tesisat
yapılacak yerlerde aydınlatma ve priz tesisatı yapılmasında kullanılacaktır. Ancak sıva üstü tesisatın
estetik bulunmadığı hacimlerde sıva altında boru içinde de kullanılabilecektir.
Kablolar, kablo rafı içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecektir ancak sıva altı tesisat
yapılacak hacimlerde PVC boru içinde ankastre olarak ferş edilecektir.
0 7Z 1 TİPİ KABLOLAR
07Z1 tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte tek damarlı bakır iletkenli olacak, h e r iletken özel
sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecektir.
Projede aksi gösterilmedikçe 07Z1 tipi kablolar sıva altında aydınlatma ve priz tesisatı yapılmasında
kullanılacaktır.
Kablolar, PVC boru içinde ankastre olarak ferş edilecektir. Kablolar sıva üstü tesisatta kesinlikle
kullanılmayacak, sıva altından sıva üstü tesisata (yada aksi yönde) geçiş yapılacak yerlerde geçiş buatı
kullanılarak NHXMH kablo tipi kullanılacaktır.
2.1.5- ANAHTARLAR
Bu böltim, yapıda aydınlatma tesisatına kumanda etmek amacıyla kullanılan anahtarların özellikleri
ile ilgili bölümleri kapsar.
".
_
Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250 V nominal gerilime 10 A nominal
akıma sahip anahtarları kapsar.
Anahtarlar kullanılacakları hacme uygun ö zellikte"sıva .altı veya sıva üstü m ontajına uygun
olacaklardır.
Rutubetli yerlerde kullanılacak olan anahtarlar etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.
Anahtarların çalışması sessiz olacaktır.
Dimmer anahtarlar (manuel dimmer) 50 Hz şebeke frekansında 60-750 W arası kesintisiz
ayarlanabilir, dokunmatik ayarlanan tipte olacaktır. Normal anahtar kasası içine monte edilebilecektir.
Üretim şekli itibariyle parazit yaratmayacak ve iç kayıplan düşük olacaktır.
Anahtar gövdesi kendinden sönen sert PV C’den veya porselenden mamul olacaktır. K ontaklar gümüş
kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en az 2.5 mm2 kesite
kadar iletken bağlanabilecektir.
Anahtarlar, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 110 cm.
yüksekliğe monte edilecektir(vB|i.değer dekorasyon projesine göre işyerinde kontrol edilecektir.
w v?Cİ MİMARLIK
Müh. Muşf İnfî-
'a'W’^ Î j 5 Î S « 7 87«' '
^
Yan yana tesis edilecek anahtarlar projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine k a sa içinde tesis
edilecektir.
Anahtarların ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından
belirlenecektir.
2.1.6- P R İZ L E R
Bu bölüm, yapıda priz tesisatında kullanılan prizlerin özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250 V, trifaze alternatif akim da 500 V
nominal gerilime, 16A/20 A nominal akıma sahip prizleri kapsar.
Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.
Projesinde gösterilen yerlerde kapaklı prizler kullanılacaktır.
Tüm prizler topraklı tip olacaktır.
Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.
Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PV C’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar
gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve 4 m m 2 kesite
kadar iletken bağlanabilecektir.
Prizler, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40 cm. yüksekliğe
monte edilecektir. B u değer dekorasyon projesine göre işyerinde kontrol edilecektir.
Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilm em iş olsa dahi
kombine kasa içinde tesis edilecektir.
UPS prizleri kırmızı renkli ve erkek toprak fişli olacaktır.
Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından
belirlenecektir.
2.1.7- BU AT ve K ASALAR
Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan buatlar ve armatür-anahtar-priz kasalarının
özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.
Sıva altı tesisatta, tuğla-ytong vb. duvarlı inşaatlar, brüt beton, tünel kalıp beton perdeli inşaatlar ve
alçı panel duvarlı inşaatlar için ayn özelliklerde olmak üzere uygun buat ve kasalar kullanılacaktır.
Tüm buat ve kasalar termo plastik malzemeden mamul, alevi iletmeyen özellikte olacaktır. Tercihen
tüm elemanlar 650°C’ ye kadar sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
Anahtar ve priz kasaları yapıda tesis edilecek anahtar ve priz tipleri için uygun ebatlarda olacaktır.
Tavanda armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılması durumunda,- bu
kasalar kablo çıkışının yani sıra armatürün tavana asılması içinde kullanılacağından askı kancasına sahip
olmalı ve askı kancası en az asılacak annatürün 5 katı ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
Ancak taşıma kapasitesi hiç bir zaman 10. kg. altında olamaz.
!
Duvarda aplik tip armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılm alıdır. Bu
kasalar kablo çıkışı yanı sıra armatürün montajı için kullanılacağından bünyesinde gerekli montaj
delikleri bulunmalıdır. Armatür, anahtar ve priz kasaları projelendirme şekli itibariyle buat amacıyla da kullanılıyorsa, bu
amaçla özel imal edilmiş derin kasalar kullanılacaktır. İrtibat için kesinlikle ekipm an terminalleri
kullanılmayacak, ayrıca klemens tesis edilecektir.
Tüm buatlar kullanılacakları bağlantı noktası için uygun sayıda kablo/boru giriş deliğine sahip
olacaklardır. Buatlarda imalat harici delik açılmayacaktır.
Buatlar içinde aşın ısınma, dolayısıyla yangın tehlikesini engellemek amacıyla imalatçısı tarafından
belirtilenden fazla sayıda klemens tesis edilmeyecek, aynca projesinde belirtilenden fazla sayıda ve
büyük kesitte kablo girişi yapılmayacaktır.
Buatlar içinde tesis edilecek klemensler porselen veya sıkıştırmalı tip plastikten mam ul olacaktır. 4
mm2 ye kadar kablolarda tesis edilecek klemensler buat içinde serbest olan
mm2 ve üzeri kesitte kablolarda k l^ e n ş le r kesinlikle buat içinde uygun şekildi
1
!
Müh
.
Selan
Tel; 0(3
Buatlar, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe tavandan 30 cm. aşağıda monte
edilecektir.
Projelendirme şekli itibariyle toplu buat (klemens kutusu) kullanilacak hacimlerde b u amaçla özel
imal edilmiş termoplastik malzeme veya sacdan mamul özel buatlar kullanılacaktır. B u buatlar içinde
ekipman bağlantısı için raya montajlı sıra klemensler, nötr ve toprak bağlantısı için b aralar (projesine
uygun olarak) tesis edilecektir. Kutunun sac olması durumunda gövde de topraklanacaktır.
Buat ve kasaların montajı sırasında sıvaya göre çok derinde veya dışarıda kalm am alarına dikkat
edilecektir. Yan yana tesis edilecek buat ve kasalarda aynı aralıkla montaj için gerekli yardım cı parçalar
kullanılacaktır. Ayrıca ilgili buat ve kasalar düşeyde aynı hizada tesis edilecektir. A y n ı hacimdeki
ekipmanın yatayda da aynı hizada olmasına özen gösterilecektir.
Hizasız ve çok derinde ve/veya sıvanın dışına taşmış olarak monte edilmiş buat ve k asalar yüklenici
tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.
Sıva üstü tesisat yapılan hacimlerde darbe olasılığı olmayan hacimlerde bakalitten mam ul, darbe
olabilecek yerlerde metal buatlar kullanılacaktır. Metal buatlar mutlaka topraklanacaktır.
Sıva üstü tesisat buatlan kablo girişi için rakorlu olacak, tüm kablo giriş delikleri imalatın
bitmesinden sonra uygun bir şekilde toza ve suya karşı izole edilecektir.
2.1.8- BORULAR
Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan PVC ve galvanizli sac boruların özellikleri ile
ilgili bölümleri kapsar.
Yapıda kabloların döşemeden geçirilmesi veya özel koruma altına alınması gereken yerlerde
galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise sert PVC borular kullanılacaktır.
Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.
Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde
monte edilecektir.
Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek v e herhangi bir
şekilde delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol
edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.
Borunun döşeli olduğu hattın 30 m ’yi geçmesi durumunda imalat ve kablo çekm e kolaylığı
açısından ara buat tesis edilecektir..
Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Y apıda olabilecek
esnemelere karşı rezervli tesis edilecektir.
Projeler üzerinde aksi belirtilmedikçe aşağıda verilen boru seçim cetveline göre belirlenen çapta
borular kullanılacaktır.
''
Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir.. Yatayda tesis edilen borular
zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en az 250 cm. yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir.
İLETKENLER İÇİN BORU ÇAPI SEÇİM CETVELİ
İletken Adedi
Kesit (mm2 )
1.5
2.5
4
6
10
16
-25
35
KUVVETLİ
lx
mm
11
-ı -t
11
11
11
11
13.5
ZAYIF A K IM
AKIM
2x
mm
11
11
13.5
16
21
23
29
36
3x
mm
13.5
13.5
16
21
23
29
29
36
4x
mm
16
11\Jc.
21
23
29
29
36
42
adet
1 çift
2 çift
4 çift
6 çift
10 çift 16 çift
20 çift
30 çift
mm
13.5
13.5
13.5
21
21
29
29
29
Müh W'fi. İn^SanJTcAtd. Şii,
Sf w'. ; t^\fo.^%^/ANKARA 8
£
leı. O;?.:.’ ..'4 tasSKS Pax. 0(312)419 5079
t a n ı y a V.O. 6600437878
50
70
21
23
36
42
42
42
48
48
50 çift
100 çift
48
48
Aynı boru içinden 5-6 iletken geçmesi halinde 4 iletken için verilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
Çıplak iletkenler için belirtilen borunun bir altı kullanılacaktır.
NHXM H kablo için belirtilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
Verilen çizelge her çeşit boru için geçerlidir.
PRİZ ÇIKIŞ KUTULARI
Priz çıkış kutulan yer döşemesi ile aynı yükseklikte olacaktır.
Çıkış kutusu içinde projesinde belirtilen sayıda çıkış alma (eneıji-zayıf akım-data) im kânı olacaktır.
Çıkış kutusu içinde tesis edilecek prizler kanal imalatçısı tarafından temin edilecek veya imalatçı
firmanın önerisine göre belirlenecek marka ve modelde olacaktır.
Kutu kapağı üzerinde kablo çıkışı için yeterli büyüklükte boşluklar bulunacaktır.
Kutu kapağı dekorasyon ile uyumlu renkte olacak, aynca üzeri yer döşemesi ile aynı özellikte
kaplanacaktır. Kapak yönü gerektiğinde değiştirilebilecektir.
BAĞLANTI KUTULARI
Bağlantı kutulan alüminyum veya galvanizli sacdan imal edilecektir.
Bağlantı kutulan, dört yönden farklı ebatlarda kanalların bağlantısı için uygun olacaktır.
Kutu kapağı döşeme kaplamasının alt seviyesinde kalacaktır.
Priz çıkış kutulan, özel kapak takılmış bağlantı kutulan içinde tesis edilecektir.
Priz çıkış kutusu tesis edilmeyecek bağlantı kutuları düz kapaklı olacaktır.
2.2AG PANOLARI VE ŞALT CİHAZLARI
Bu bölüm, yapıda elektrik eneıjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın
beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim elektrik panolannm imalatı ve m ontajı ile ilgili
bölümleri kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze alternatif akımda nominal gerilim i 1000 V
’a kadar olan panoları kapsar. Panolar için en az ortalama sıcaklık değeri 50 °C olacak ve korum a sınıfı
takip eden bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır.
2.2.1- GENEL
Panolar ilgili uluslararası yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir.
Pano imalatı öncesinde, projesinde verilen tek hat şeması/yükleme cetveline ve prensip resimlere
uygun olarak hazırlanmış imalat resimleri hazırlanacaktır. Pano ebatlan belirlenirken tesis edileceği
şaftta, duvarda veya taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki rezervasyonlar mutlaka dikkate alınacaktır. Pano
içinde kullanılacak tüm enerji ve sinyal kabloları ile bara izolatör malzemesi halojenden anndınlm ış
tipte olacaktır.
'
j
Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun
şekilde etiketlenecektir. A ynca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan bağlantı şemasına
göre etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler
kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır. Tüm panoların görünür bir yerinde projesinde gösterilen j
pano ismi büyük punto harflerle yazılacaktır.
Panolarda kullanılacak sac aksam teknolojisine uygun şekilde işlemden sonra m onte edilecektir.
Bunun için görünmeyen iç sac aksam krom pasivizasyon işleminden sonra sıcak daldırma galvaniz ile |
kaplanacaktır. Görünür dış yüzejderjse boyadan önce fosfatizasyon ile yüzey temizliğine tabi tutulacak,
daha sonra astarlanacak ve epioKy^polyester toz boya ile boyanacaktır. Boyadan sonra fınnlam a
yapılacaktır.
ö n ' >tCİ r ’ ’VAFLiK
Mün. i v*j f i j S Ji®«'
\4irZT-'r.
T e ;.C 'ı3 ',2 ,^
0<312)413 5079
Çankafö V.D . 6500437878
!/
Kapakta tesis edilecek ekipmanlar ve şalterlerin kumanda düğmeleri için açılacak delikler boyadan
önce hazırlanacaktır. Panolar imalat şekli itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği term ik ve dinamik
zorlanmalara dayanıklı olacaktır.
Tüm panolarda mutlaka faz, nötr ve toprak baralan (projesinde gösterilen bağlantı şekline uygun
olarak) bulunacaktır. Kullanılacak baralar elektrolitik bakırdan mamul ve projesinde belirtilen ebatta
dikdörtgen kesitli olacaktır. Baralar kesit ve montaj itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve
dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.
Baralann gövdeden izolasyonu için izolatörler veya levha pertinaks kullanılabilecektir.
Toprak baralan pano gövdesine metal kulaklar vasıtasıyla direkt irtibatlı olacaktır. Birbirini takip
eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır.
Pano içindeki tüm baralar boyanarak ve/veya özel izole kılıf ile işaretlenecektir.
İzole kılıflar baralarda ve pano içinde oluşacak sıcaklık derecelerinde bozulmayacak v e zaman içinde
deformasyona uğramayacak özellikte olacaktır.
Pano içinde baralar tesis edilirken fazlar önden arkaya, soldan sağa veya yukandan aşağıya doğru RS-T sırasına sahip olacaktır.
Pano içi bağlantılarda 250 A ’e kadar olan akımlarda fleksible kablo veya izoleli baralar, 250 A ’den
büyük akımlarda mutlaka fleksible baralar kullanılacaktır. Kullanılacak fleksible baralar m utlaka uygun
bir şekilde yalıtılm ış olacaktır.
İç bağlantılarda kullanılan fleksible baralar en çok 30 cm. ’de bir kablo kelepçeleri ile sabitlenecektir.
Kullanılacak fleksible kablolarda, 10 mm2 ’den küçük kablolar 8 adetlik gruplar halinde, 16-50 m m 2
’lik kablolar 4 adetlik gruplar halinde, 50 mm2 ’den büyük kablolann ise her biri ayrı ayrı kablo
kroşeleri ile pano gövdesine sabitlenecektir.
Kontrollük tarafından istenmesi durumunda kablolar düzgün bir görünüm sağlama amacıyla pano
içinde tesis edilecek plastik kanallar içinde toplanabilir. Ancak bu durumda ısınm a nedeniyle
oluşabilecek akım kapasitesi azalması vb. faktörle göz önünde bulundurulmalıdır.
Pano içi yardımcı devre kablolan uygun kesitte (asgari 1.5 mm2) halojenden anndırılm ış yalıtkanlı
07Z 1-K tipte olacaktır. Bu kablolar güç kablolanndan ayn olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo
spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. A ynca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman
bağlantısı da aynı tip kablolar ile yapılacaktır.
Pano içinde elektronik kontrol ekipmanı (otomasyon vb. için) tesis edilmesi durum unda bağlantı ve
kumanda kablolan numaralandınlmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar enerji
kablolarından uzak mesafede tesis edilecektir.
Panolara giriş-çıkış kablolan için üstten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi
kİemens grubu tesis edilecektir.
- 35 m m 2’ye kadar olan kablo bağlantılan tesis edilecek klemens grubu ile sağlanacak, 35 mm2’den
büyük kablolar direkt olarak koruma/kumanda ekipmanına irtibatlandınlacaktır. Klemenssiz
bağlantılarda iletkenler kuşgözü yapılarak bağlanacak ve rezerv pay bırakılacaktır.
Çok iletkenli kablolann klemenslere irtibatı için m utlaka kablo pabucu kullanılacaktır.
Toprak ve nötr baralanna kablo irtibatı için 16 mm2 ’ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri
kullanılacaktır. 16 mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçlan ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır.
Panolarda klemens haricinde yapılan ek noktalan iyice temizlenmiş, temas direnci en aza indirilmiş
yüzeylerle yapılacaktır.
Tesis edilecekleri iklim şartlanna uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır.
Gerekli görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı veya fan tesis edilecektir.
- Tüm panolarda elektrikli ekipman montajı için DİN ray veya delikli montaj plakalan kullanılacaktır.
Kapak üzerinde tesis edilecek ölçü ve gösterge ekipmanı ebatları panonun estetik görüntüsü ile
çelişmeyecek ölçüde, ancak amacına d a hizmet edecek ebatta kullanılacaktır. Tesis edilecek sinyal
lambaları için mutlaka sigorta kullanılmaktır. Bağlantı için sigortalı ray klemens kullanılması tercih
edilmelidir.
I\ \ \
1\
ÖRMECİ NiV-'MUK
Panolarda toprak devamlılığının sağlanması için toprak barası her pano ile irtibatlandm lacaktıf.
A ynca metal yüzeylerin irtibatı için kullanılacak cıvatalarda tırnaklı ve yaylı róndela kullanılarak
kaplama m alzemesinin delinmesi sağlanacaktır.
Kapaklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden ayrılmış metal kısımları irtibatlam ak için 6 m m 2
’den az olmamak üzere örgülü izoleli iletkenler kullanılacaktır.
Pano içindeki iletken kısımları doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla tüm iletkenler, şalter
bacakları vb. bölümler şeffaf pleksiglaslı kapaklarla muhafaza altına alınacaktır.
Pano gövdesinin metal kısımları ile akım taşıyan iletkenler arasında hava aralığı hiçbir şart altında 15
mm ’nin altında olmayacaktır.
Anonim bir anahtar ile tüm pano kapakları açılabilecektir.
Tüm panoların kumanda devreleri kablolarında mutlaka kablo yüksüğü kullanılacaktır.
2.2.2- A N A PANOLAR
Tüm ana panolar yukarıda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Bunlara ilave
olarak;
Panolar en az 2 mm DKP sacdan üretilecektir.
Pano iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş olacaktır.
Panolar gerektiğinde birbiri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır. Biı am açla sağ
ve sol yüz kapaklan gerektiğinde sökülebilir olacaktır.
Tüm ana panolar dikili tipte montaja uygun olacak, projesine uygun olarak tek veya iki yönden
müdahale imkânı bulunacaktır.
Panolar en az 10 cm. yükseklikte demir veya beton kaide üzerine oturacaktır. Ana p an o lan n giriş ve
çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli durumlarda üstten çıkış
yapılabilecektir.
Alttan girişli panolarda kablo tespiti için delikli profilden kelepçe mesnedi bulunacaktır.
Üstten girişli panolarda büyük kesitli kablolar (50 mm2 ve yukansı) için metal kablo başlıklan, küçük
kesitli kablolar içinse uygun ebatta PVC veya pirinçten mamul kablo rakorlan kullanılacaktır.
Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası
bulunacaktır. H am alttan, hem üstten çıkış alman panolarda nötr ve toprak baralan her bölm ede düşey
bakır lamalarla birleştirilecektir.
Çıkış sayısının fazla olması nedeniyle ray klemens sayısı pano genişliğini aşarsa klemensler,
kontrollüğün de izni alınarak, kademeli olarak döşenebilir.
'
Ana panolar koruma sınıfı, özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmaları şartı ile, IP31 olacaktır.
Ana panolar yetkili olmayan kişilerin de ulaşabileceği yerlerde tesis edilecekse korum a sımfı en az
IP54 olacaktır.
•
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan panonun ön yüzüne mö.nte
edilecektir.
".
.
2.2.3- DİKİLİ TİP TALİ SAÇ PANOLAR
Tüm dikili tip tali panolar yukanda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Bunlara
ilave'olarak;
_
Panolar en az 2 mm. DKP sacdan üretilecektir. Pano iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş
olacaktır. Panolar gerektiğinde birbiri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye m üsait olacaktır. Bu
amaçla sağ ve sol yüz kapaklan gerektiğinde sökülebilir olacaktır.
Tüm ana panolar dikili tipte montaja uygun olacak ve önden kontrollü tip olacaktır. Pano içindeki
cihazlar ön yüzden sökülüp çıkanlabilecektir.
Projede aksi belirtilmedikçe ve kontrollükçe ö zel bir istek gelmedikçe veya pano im alat teknolojisi
aksini gerektirmedikçe panolar 180 cm. yüksekliğe, 35 cm. derinliğe ve 50 cm. genişliğe sahip modüler
üniteler halinde imal edilecektir.
Dikili tip panoların giriş ve çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. A ncak gerekli
durumlarda üstten çıkış yapılabilecektir.
Alttan girişli panolarda kablo te p iti için delikli profilden kelepçe mesnedi tolım açaktm (
Müh. Müij. î y £k ı j c . Ltd. Şii.
Selanik 2 C ? *y ^ 5 0 4 (}l(ita ty A M fâ R A
v
’s“' \ --------- T*
Tel. 0(312)424 1f27/29f¥ax:
ÇaniifaV.D. 6600437878
Í& 507S
Üstten girişli panolarda büyük kesitli kablolar (50 mm2 ve yukarısı) için metal kablo başlıkları, küçük
kesitli kablolar içinse uygun ebatta PVC veya pirinçten mamul kablo rakorları kullanılacaktır.
Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası
bulunacaktır. Hem alttan, hem üstten çıkış alman panolarda nötr ve toprak bar al arı her bölm ede düşey
bakır lamalarla birleştirilecektir.
Çıkış sayısının fazla olması nedeniyle ray klemens sayısı pano genişliğini aşarsa klemensler,
kontrollüğün de izni alınarak, kademeli olarak döşenebilir.
Dikili tip panolar koruma sınıfı, özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmaları şartı ile, en az IP31
olacaktır.
Dikili tip panolar yetkili olmayan kişilerin de ulaşabileceği yerlerde tesis edilecekse k o rum a sınıfı en
az IP54 olacaktır.
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan panonun ön yüzüne monte
edilecektir.
;
\
;
]
!
!
■
i
=
j
2.2.4- AYDINLATMA TESİSATI TALİ TABLOLARI
Tüm aydınlatma tesisatı tabloları yukarıda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. ,
Bunlara ilave olarak;
Tablolar projesinde gösterildiği şekilde sıva altı veya sıva üstü montaja uygun sac veya PV C ’den
mamul olacaktır. Tablolar sacdan mamul olmaları halinde 1.5 mm. DKP sacdan im al edilecektir.
Tablolar PV C ’den mamul olmaları halinde self-extiguishing tip PVC’den enjeksiyon m etoduyla imal
edilecektir.Sıva üstü montaja uygun tablolar duvara monte edilirken özel montaj parçaları ile duvardan
en az 3 mm. açığa monte edilecektir. Şaft içinde monte edilen sıva üstü tablolar ise kablo geçişi için özel
imal edilmiş metal konstrüksiyonlar üzerine monte edilecektir
Sıva altı montaj lı sac tablolar, duvara ankastre montaj için profil demirden m am ul bir tespit
çerçevesine sahip olacaktır. PVC tablolar ise üretim şekli itibariyle ankastre montaja uygun olacaktır.
Sıva üstü tablolarda alt ve üst yüzeylerde kablo girişleri için delikler olacak, her deliğe kablo kesitine
uygun ebatta PVC veya pirinç rakor takılacaktır. Sıva altı tablolarda ise PVC borular tablo içine kadar
uzanacaktır.
PVC tablolarda kablo giriş çıkış delikleri için kırılabilir kulaklar bulunacaktır.
PVC boru ile giriş yapılan tablolarda boru tablo içinden erişilebilecek şekilde kesilecektir.
Tüm tablolarda giriş delikleri ve rakorları imalatın bitmesinden sonra macun ile tıkanacaktır.
Tüm tablo ekipmanı ön yüzden sökülüp takılabilecektir.
Tablo içi ana enerji dağıtımı, tablonun ebatlarına göre, baralar, anahtarlı otomatik sigorta dağıtım
baraları ile veya kablo ile yapılabilecektir. Aiıcak yukarıda belirtilen tüm elemanlar uygun şekilde
yalıtılmış olacaktır.
Tablolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası (projesine
uygun şekilde bağlantısı yapılmış) bulunacaktır. Hem alttan, hem üstten çıkış alman panolarda nötr ve
toprak baralan düşey bakır iletkenlerle birleştirilecektir. Nötr bağlantısı içi kullanılan iletken mutlaka
yalıtılmış olacaktır.
'
Çıkış sayısının fazla olması nedeniyle ray klemens sayısı pano genişliğini aşarsa klemensler,
kontrollüğün de izni alınarak, kademeli olarak döşenecektir.
Tüm tablolarda menteşeli kapağın altında şalter ve klemensleri tam olarak örten b ir örtü plakası
bulunacaktır. Örtü plakası üzerindeki deliklerle sadece şalterlere kumanda etmek m ümkün olacak, plaka
sökülmeden herhangi bir şekilde akım taşıyan elemanlara erişmek mümkün olmayacaktır.
Örtü plakası 0.40 m2 ’ye kadar olan sac tablolarda ve tüm PVC tablolarda tek parça, diğer tablolarda
ise iki parçadan oluşacaktır. İki parçalı tablolarda birinci parça şalterlerin, ikinci parça ise klemenslerin
üstünü örtecektir.
Örtü plakaları kolay tutulabilmeleri için plastik tutma başlıklarına sahip olacaktır. Ayrıca pano
ekipmanına ait etiketleme örtü plakası^zçrinde yapılacaktır. Kontrollüğün istemesi halinde örtü plakası
mühürlenebilir özellikte imal e d ile c e k ti \ \
İ \ V J p ^ 'V
■*
s
ÖRMECİ MİMARLIK
n.ınh Mııı iris. San. lic. Ltd. Şii.
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan panonun örtü plakasına monte
edilecektir.
Tabloların montaj konumlan kontrollük tarafından belirlenecektir.
2.2.5- Ö LÇ Ü ve G Ö STE R G E EK İPM A N I
Bu bölüm, yapıda elektrik eneıjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın
kontrolünde kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölüm leri kapsar.
B u bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akım da nominal
gerilimi 1000 V ’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak
ölçü ve gösterge ekipmanım kapsar.
Ölçü ekipmanlan mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle
oluşabilecek kalibrasyon hatalan yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir. Ö lçü ekipm anlan
üzerinde nominal değerleri, çevrim oranlan ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış
olacaktır. Tüm bağlantı uçlan yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.
A K IM TR A N SFO R M A T Ö R L E R İ
A kım transformatörleri primer anma akımı projesinde gösterilen değerde, sekonder an m a akımı 5 A
olacaktır. Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sımfı en az 3, ölçü amacıyla
kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacaktır.
Akım transformatörlerinin sekonder devresi kesinlikle açık bırakılmayacak, servis vb. işletme
koşullannda çalıştırılması durumunda sekonder uçlar kısa devre edilecektir. Aynı nedenden dolayı
sekonder devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir. Akım transform atörlerinin
nominal gerilimi 1000 V, nominal gücü 5-15 VA olacaktır.
SA Y A Ç LA R
Sayaçlar monofaze tiplerde 220 V, trifaze tiplerde 220/380 V nominal gerilim de çalışacaktır.
N om inal akımı projesinde belirtilen değerde olacaktır.
Akım trafosu üzerinden devreye bağlanan sayaçların nominal akımı 5 A olacaktır.
Trifaze sayaçlar 4 telli bağlantıya sahip olacaktır.
Sayaçlar, özel sayaç panolan içinde veya normal panolar içinde ayn gözlerde tesis edilecektir.
Sayaçlann kendisi ve tesis edildikleri panolar mühürlenebilmesi için gerekli aksama sahip olacaktır.
C am lan renksiz ve pürüzsüz olacaktır. Sayaç üzerinde kullanılacak çarpan faktörleri silinm ez şekilde
işaretlenmiş olacaktır.
Tüm sayaçlar %300 oranında aşın yükte çalışabilecek özellikte olacaktır.
Sayaçlar yanlış faz bağlantısından etkilenmeyecek özellikte imal edilecek, geri dönm eyi engelleyecek
kilit sistemi bulunacaktır.
Sayaçlar dengeli ve dengesiz yüklerde hassas olarak ölçüm yapabilecek özellikte im al edilmiş
olmalıdır.
İŞ A R E T LA M BA LA RI
İşaret lambaları nominal 250 V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte
edilebilir özellikte olacaktır. Lambalar önden değiştirilebilir olmalıdır.
D evrenin çalıştığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalışmadığını veya anza belirten lambalar
kırm ızı renkli olacaktır. Diğer lamba renkleri için kontrollüğün istekleri esas alınacaktır.
Tüm işaret lambalan sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlam lığını test
edebilen bir test devresi tesis edilecektir.
2.2.6- ŞA L T E R L E R ve SİG O R TA L A R
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın
beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda ekipmanının özellikleri ve
montajı ile ilgili bölümleri kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımla malar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akım da nominal
gerilimi 1000 V ’a kadar olan m projesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve
sigorta ekipmanını kapsar.
ı \ \s
|
|
|
[
|
[
:i
Tüm şalter ye sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman
tablolar üzerinde de etiketlenecektir.
T E R M İK M A N Y ETİK O T O M A T İK ŞA L T E R L E R
Tüm şalterler aşın akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlannda devreyi açabilecek bir
anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır.
Şalterler aynca üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve kontaklarla kaçak akımlara karşı
korum a, uzaktan açtırma vb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açıkkapalı-hata sinyalini iletebilecektir.
Şalter üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda im kânına sahip
olabilecektir.
Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir.
Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları açılmadan ulaşılabilecektir.
Şalterlere takılacak elektromekanik veya elektronik koruma rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşın akım,
ayarlanabilir kısa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması
durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir.
Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklı
şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır.
Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumunu
gösteren indikatörler olacaktır.
Şalterler 2500 A ’e kadar kompakt tip, 2500 A ’den büyük akımlarda açık tip olacaktır.
A N A H TA R LI O T O M A T İK SİG O R TA L A R
Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte olacaktır. Tüm sigortalar termik ve
m anyetik açma işlevine sahip olacaktır. Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.
Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortalan 10 kA kısa devre kesm e kapasitesinde
(U veya C eğrisi), linye sigortalan 3 kA kısa devre kesme kapasitesinde (L eğrisi) olacaktır. Ancak bazı
özel ekipmanın besleme linyelerinde ekipman imalatçısının isteğine uygun olarak 6 kA (G eğrisi)
sigortalar kullanılabilecektir.
Sigortalar, yanlarına takılacak ilave modüller ile uzaktan açtırma, düşük gerilimde açma, durum
sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktır.
Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapaklan açılmadan ulaşılabilecektir.
Sigortalar, tasanm itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilm iş olmalıdır.
O T O M A T İK TR A N SFER ŞA L TER İ
Otomatik transfer şalterleri ana panolann içinde tesis edilecektir.
Transfer için 4 kutuplu motorlu termik manyetik otomatik şalterler kullanılacaktır. Şalter amperajı
projesinde belirtilen değerde olacaktır.
Transfer ve kumanda için elektronik tip otomatizm ünitesi kullanılacaktır.
Otomatizm ünitesi şebeke eneıj isinin kesintiye uğraması durumunda ayarlanabilen bir gecikme
süresinden sonra senkronizasyon panosuna çalıştırma sinyali gönderecektir. Senkronizasyon
panosundan gelen çalışma sinyalinden ^onra ayarlanabilen bir gecikme süresi sonunda transfer şalterine
kumanda ederek yükü jeneratöre aktaracaktır. Şebeke enerjisi geldiğinde ayarlanabilen bir süre sonunda
aynı işlemleri ters yönde yaparak yükün şebekeye aktarılmasını sağlayacaktır.
Otomatizm ünitesi şebeke ve jeneratörden çalışmaya manuel olarak geçirilebilecektir.
PA K O ŞA L TER L ER
Pako şalterler el ile kumandalı ve monte edileceği yere göre tablo üstü ve arkası m ontajına uygun
olacaktır.
Şalterler nominal akımlarında sorunsuz olarak açma kapama yapabileceklerdir.
Şalterler döner göbekli tip|e, «patakların açılıp kapanmasını dönme tahriki ile yaylı olarak
sağlayacaktır.
i
f
I
j
j
|
]
j
j
i
j
{
!
j
;
:
;
;
;
i
!
:
:
|
;
.
Şalterler projesinde aksi belirtilmediği sürece iki pozisyonlu (0-1) olacaktır. V oltm etre komütatörü
'olarak'kullanılacak pako şalterler bu amaçla özel olarak imal edilmiş olacak ve projesinde belirtilen
pozisyon sayısına sahip olacaktır. Şalterin pozisyon kadranı kaymayacak şekilde m onte edilecek,
üzerinde silinmez şekilde pozisyonlannı gösteren işaret ve yazılar bulunacaktır.
Şalterler, gerek imalat, gerekse montaj şekli itibariyle pozisyon değiştirme sırasında açısal olarak
hareket etmeyecektir.
KONTAKTÖRLER
Kontâktörler bir kumanda bobini ve bobine bağlı olarak çalışan kontak m ekanizm asından meydana
gelecektir.
Kontaktörlerin uyarma bobinlerine uygulanan gerilim ile kontaklar pozisyon değiştirecektir.
Gerilimin kesilmesinden sonra ayrıca bir sinyale gerek kalmadan kontaklar yay m ekanizm ası ile normal
konuma gelecektir.
Kontaklar elektriki ömrü boyunca nominal akımda hasar görmeden açma kapama yapacaktır.
Tüm kontâktörler kuru tip olacaktır. Çalışma esnasında titreşim ve gürültü yapmayacaklardır.
Her kontaktör imalat şekli itibariyle yanlarına ve/veya önüne ilave kontak blokları ilave etmeye
müsait olacaktır.
Kontâktörler yanma, üzerine veya altına koruma, kumanda ve alarm amaçlı olarak zam an rölesi,
termik röle vb. ekipman takılabilecektir.
M otor beslemelerinde kullanılan kontaktörlerde mutlaka termik röle kullanılacaktır. Röle term ik
değeri motor ve/veya röle imalatçısı tarafından belirtilen değere ayarlanacaktır.
Bobin besleme devresi mutlaka sigorta ile korunmuş olacaktır. Kontâktörler sipariş edilm eden önce
projesinde gösterilen değerler, besleyeceği yükün özellikleri ve imalatçı teknik doneleri kıyaslanacaktır.
Kontaktörlü tip yıldız-üçgen şalterler besleyeceği motorun özelliklerine uygun fabrikasyon imalat
olacaktır.
K A Ç A K A K IM K O RU M A ŞA L T E R İ
Kaçak akım koruma şalterleri, diferansiyel sistemde çalışan ve kendi bünyesinde anahtarlama
ekipmanı bulunan tipte olacaktır. Kaçak akım eşik değeri, insan koruması için en çok 30 mA, yangına
karşı koruma için en az 300 mA olacaktır. Peş peşe bağlanan aynı eşikli kaçak akım şalterleri selektivite
amacıyla zaman gecikmeli tipte olacaktır. Ancak 30 mA insan koruma eşiği için gecikmeli tip
kullanılmayacaktır.
Kaçak akım koruma şalterleri üzerinden cihazın açık konumu gözlenebilecektir. A y n c a üzerinde
bulunan test butonu ile hata simülasyonu yapılarak şalterin çalışması kontrol edilebilecektir.
!
:
!
j
j
j
i
j
:
i
Kaçak akım şalterleri en az koruyacaklan devrenin akım değerinde veya üstünde akım değerlerinde
tesis edilecektir. Nominal akımda açma-kapamayı problemsiz olarak gerçekleştirecektir:.
Monofaze devrelerde iki kutuplu (1F+1N), trifaze devrelerde dört kutuplu (3F+1N) olarak tesis :
edilecektir.
Kaçak akım koruma şalterleri, geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açm alara karşı v
- korumalı olacaktır.
Şalterin kısa devre dayanımı en az 10 kA olacaktır. Şalterler raya monte edilebilir özellikte olacaktır.
Tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. Kaçak akım I
koruma şalterleri aşırı akım ve kısa devreye karşı mutlaka uygun amperajda bir anahtarlı otomatik
sigorta veya termik manyetik otomatik şalter ile korunacaktır.
2.3TO PR A K LA M A V E Y ILD IRIM D A N KORUNM A
Bu bölümde, iş kapsamı yapılann topraklama ve yıldınmdan korunma tesisatının ilgili uluslararası
standartlarda açıklanan hükümlere uygun olarak yapımı, testleri ve tam çalışır durum a getirilmesiyle
ilgili teknik şartları kapsar. 2.3.1- SİSTEM İN G EN EL TA N IM I
Projesinde gösterilen topraklama seti sistemi kurulduktan sonra yetkili bir kuruluş tarafından
topraklama direnci testi yapılacak ve aşağıda belirtilen değerlerden yüksek olması durum unda ilave
önlemler alınarak belirtilen değere düşmesi sağlanacaktır.
Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.
2.3.2- TOPRAKLAMA TESİSATI
Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano karkasları, kablo
rafları, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanacaktır.
Topraklanmış tüm metal akşamın kaçak akım veya statik elektrik durumunda eşpotansiyelde olması
ve bu şekilde akım geçişinin engellenmesi sağlanacaktır. Bu nedenle, tüm topraklam a iletkenleri
eşpotansiyel baraya irtibatlandınlacaktır.
Birbirinden bağımsız topraklama sistemleri yapılmayacaktır.
Ana topraklama barası tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj sırasında kısa devre
manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan sabitlenecektir.
Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya lehim le yapılacak,
kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.
Toprak altında kalacak topraklama iletkenlerinin birbiriyle veya topraklama elektrotlarıyla
bağlantısında termo-kaynak kullanılacak, ek noktasının korozyona uğrayarak direnç değerinin artmasını
engellenecek gerekli koruma önlemleri alınacaktır
Topraklama haralarının toprak irtibatı için projesinde gösterildiği şekilde topraklam a seti tesis
edilecektir. Toprak elektrodan som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırm ak için özel
sertleştirilmiş koni biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak elektrodu üst hizası 80 cm. derinlikte olacak
şekilde gömülecektir. Elektrotlar 3,5 m. uzunluğunda 20 mm. çapında olacaktır.
Elektrotların topraklama iletkeni ile bağlantısı projesinde gösterildiği şekilde yapılacaktır.
Topraklama iletkeni çıplak bakır iletken olup 80 cm. derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.
Topraklama setinin direncini düşürmek amacıyla temel topraklaması ile projesinde belirtilen
noktalardan bağlantı yapılacaktır.
Önemli Not:
Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr
iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni olarak
kullanılmayacaktır. Ancak, topraklama sisteminin TN-S şeklinde yapılmasının öngörülm esi halinde,
nötr barası, uygun ekipmanlar (Kondansatör vb.) ve izoleli iletkenlerle eşpotansiyel baraya
irtibatlandınlacaktır.
2.3.3- YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
A ktif paratoner, piezoelektrik kristalle veya elektrostatik alan etkisiyle çalışan paratoner olacaktır.
İçinde radyoaktif madde bulunmayacaktır.
Paratoner, NFC 17-102 Fransız Standartlarına uygun olduğunu gösteren test belgesine sahip
olacaktır.
Yıldırımdan korunma sistemine ait malzemeler korozyona karşı dayanaklı olacaktır. Bakıralüminyum alaşımları gibi, korozyonu hızlandıran elektrolitik bağlantı oluşturan m alzem eler sisteme
kombine edilmeyecektir.
Paratoner, her türlü hava koşullannda 24 saat sorunsuz çalışabilmelidir.
25 yıl çalışma ve paslanmazlık garantisine sahip olmalıdır. Paratonerin garantisi, deşarj esnasında
paratoner ünitesinde oluşacak hasarlan da kapsamalıdır.
Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.
At tetikleme zaman üstünlüğü NFC 17-102 standartlannda belirtilen değerlere uygun olacaktır.
Yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümün daha az etkilenmesini sağlayacak tertibe sahip olacaktır.
Dolayısıyla kablo vs. gibi ek bağlantı elemanlan bulunmayacaktır.
Paratoner, pozitif ve negatif yıldırım durumlarında işlevini yerine getirebilecektir.
Paratoner
Paratoner
\\
\ \-* v
i
„
f-- y , /
Montaj yapılırken hava koşullarına dikkat edilecek, yağışlı günde çalışamayacaktır.
Paratoner direği en az 2” çapında, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava koşullarına ve dış
etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.
Paratoner yapı üstünde mümkün olan en yüksek yere konacaktır. Eğer bina üzerinde korkuluk demiri,
anten direği vs. yükseltiler varsa, paratoner ünitesinin yüksekliği bunların üzerinde olacaktır.
Paratoner direği 6 metreden yüksekse, en az üç noktadan gergi telleriyle sabitleştirilecektir.
İniş iletkeninin 1 metre yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demiri, anten direği vs.) paratoner
iniş iletkenine bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeniyle aynı malzemeden olacaktır.
İniş iletkeni, 2x50 mm2 dolu bakırdan veya 1 x (25x3) mm bakır şeritten döşenecektir.
İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin büküm ler
yaptıramayacaktır.
İletken, düşey ve yatay yüzeyler üzerine döşendiğinde 100 cm aralıklarla, düşey yüzeyler üzerine
yatay biçimde döşendiğinde 50 cm aralıklarla bakır iletken kroşeleriyle yüzeye tespit edilecektir. Test
klemensi, m uhafaza borusunun hemen üzerine konacaktır. Test klemensi bakır veya pirinçten olmalı, bu
maksat için özel olarak yapılmalı ve galvaniz kelepçelerle sağlam olarak tespit edilmelidir.
İniş iletkeninin zemine indiği yere, 250 cm ’lik kısmı toprak üstünde, 50 cm ’lik kısm ı toprak altında
kalacak biçimde 1” çapında galvaniz muhafaza borusu konacaktır.
Toprak altında kalan bağlantılar, korozyonun önlenmesi için termokaynakla yapılm alıdır.Topraklam a
iletkenleri ve elektrotların üst ucu en az 80 cm derine gömülecektir. Ayrıca bu elektrotlar, toprağın
donma derinliğinin ve kurak bölgelerde toprak ıslaklığının başladığı sınırın altında derinliğe
gömülecektir.
Eğer topraklama levhası kullanılacaksa, levha yere dikey olarak gömülecektir.Topraklama sonucu 5
ohm’dan düşük toprak geçiş direnci elde edilecektir.
Gerekli topraklama geçiş direnci 4 adede kadar topraklama çubuğu ile sağlanmadığı takdirde, ilave
çubuk çakılarak gerekli direnç değeri sağlanacaktır.Tesisat bittiğinde toprak geçiş direnci ehliyetli
personel tarafından ölçülüp yetkili mühendisinin onayı ile raporlanacaktır. İş bitim inde, paratoner
sisteminin onaylı projesini, test raporlarını ve garanti belgelerini içeren bir dosya verilecektir.
2.3.4- AŞIRI GERİLİM KORUMASI
Herhangi bir nedenle aşm gerilim oluşması durumunda aşın gerilim darbe koruma ekipm anı aşın
gerilimleri tesisata iletmeden kesecektir.
2.4AYDINLATM A TESİSATI
2.4.1- GENEL
Bu bölüm, yapıda kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve yardımcı ekipm anlannm teknik
özelliklerini ve aydınlatma tesisatında uyulacak şartlan kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar enkandesan, halojen, flüoresan, compact flüoresan, cıva buharlı,
sodyum buharlı ve metal halide ampullü, 220 V 50 Hz veya daha düşük alternatif akım da çalışan
armatürleri kapsar.
Projede gösterilen aydınlatma armatürlerinin seçimi teknik olarak yapılmış olup, dekorasyon ve
estetik açıdan uyumlu armatürlerin temini şarttır. Örnek armatürlerin temini ve işyerine getirilmesi
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Armatürlerin yerleştirilmesinden önce, projede öngörülen armatür ve ampul özellikleri ve sayısı baz
alınarak, her bağımsız bölüm için Yüklenici tarafından aydınlatma hesabı yapılacaktır. A ydınlatm a
hesaplarına göre elde edilecek aydınlatma şiddetinin, bağımsız.bölümün kullanım amacının gerektirdiği
aydınlatma şiddetiyle uyumsuzluk olması halinde, armatür cinsi, ampul cinsi, armatür sayısı, yerleşim
düzeni vb. revizyonlarla uygun bir aydınlatma seviyesi elde edilecektir. Aydınlatma şiddeti seviyeleriyle
ilgili bir tablo şartname ekinde yer almaktadır .Ampullerin renk sıcaklıkları Kontrollüğün direktiflerine
göre belirlenecektir.
Armatürlerin kumandası {^ojesinde gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, projesinde aksi
gösterilmiş olsa bile, wc ve ^merdiven hollerindeki armatürler ışığa duyarlı harek^tc;(>i/irlık) sensörleri
M üh. M 1 ^
$ ju r ,ı> c . L t d . Ş ii.
vasıtasıyla kumanda edilecektir.Armatürler, projesinde belirtilen özellik ve güçte am pulü alacak
büyüklükte olacaktır .Armatür kapsamına, ampulü ve her türlü yardımcı ekipmanı (balast, trafo, starter
vb.), varsa montaj ekipmanı (asma tavan çemberi, harici armatürlerde, direk içi sigortası vb.)
dahildir .Armatürlerde sac imalatına özen gösterilmiş olacak, armatürlerde punto v e kaynak izi
bulunmayacaktır.Etanş ve harici tip armatürlerde nem ve toza karşı sızdırmazlık için im alatta ve
montajda gereken özen gösterilecektir.Armatür iç bağlantı iletkenleri, ampul, duy, balast gibi fazla
ısınan ekipmanın uzağından geçirilecektir.
2.4.2- FLORESAN ARMATÜRLER
Floresan armatürlerde ilgili projesinde gösterilen güçlerdeki flüoresan ampuller kullam lacaktır.Tüm
armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır. Starterler gecikm esiz
ateşleme yapacaktır. Tüm ampul güçleri için tek tip starter kullanılacaktır.Balastlar düşük kayıplı tip
olacaktır.Balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri m alzem e ile dolgulu
olacaktır.Balastlar titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi
önleyecek şekilde lastik contalarla tespit edilecektir.Sac gövdeli floresan armatürlerde, gövde en az 0.8
m m sacdan mamul, fırın boyalı olacaktır. Reflektör kullanılan armatürlerde, reflektör % 99.9 saflıkta
anodize alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.Ampul duyları yaylı döner kilit sistemine sahip olacaktır.
Genleşmenin önlenmesi için duylarda bakalit kullanılacaktır.
2.4.3- KOM PAKT FLORESAN ARMATÜRLER
Compact floresan armatürlerde projesinde gösterilen şekilde startcri içinde, balastı içinde veya
dışında ampuller kullanılacaktır.
Tüm armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.
Harici balast kullanılan armatürlerde balastlar düşük kayıplı tip olacaktır.
Balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri malzeme ile dolgulu olacaktır.Balastlar
titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi önleyecek şekilde lastik
contalarla tespit edilecek veya ayrı kutu içinde tesis edilecektir.Sac gövdeli com pact flüoresan
armatürlerde, gövde en az 0.8 mm sacdan mamul, fırın boyalı olacaktır. Reflektör kullanılan
armatürlerde, reflektör %99.9 saflıkta anodize- alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.Armatürler saten
krom finishing özellikli manyetik balastlı ve koruyucu camsız olacaktır.
2.4.4- AYDINLATM A ARMATÜRLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER
A T Y 2-4xl8W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
A T Y 6-lx36W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
A T Y 8-2xl8W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
h
AT Y İ 0-1x36 W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATM A ARMATÜRÜ
lQ ğ ± )
T l-2 x l8 W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATM A ARMATÜRÜ
i»
» 1 ■t
t ' '
i[ti........ ...........
«J
T l-2x36W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATM A ARMATÜRÜ
BOLÜM 3
A
ZAYIF AKIM TESİSATI
3.1YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ (YİS)
3.1.1- GENEL
Bu bölümde, yerleşkede kurulacak yangın algılama ve ihbar sisteminin (YİS) genel özellikleri
açıklanmıştır.Bu şartnamede yer alan şartların biri veya birkaçının yerel yönetmeliklerle çelişmesi
durum unda,' Kontrollüğün onayı alınmak kaydıyla, yerel yönetmeliklerin emrettiği uygulam alar
yapılabilecektir.
■
.
ÖRMECİ MİMARLIK ■
Müh. Muş. InşiSgn. Tic. Ltd. Şii.
Selanik 2
Tel: 0(312)424 14
Ç ankay/v.D . 6600437878
fi!^s'Â0(3n)4m>0T9
880.201-1x2x0.8+0.8 J-Y (St) YANGIN ALARM KABLOLARI
Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanı lan, 0.8 m m çapında kalaylı,
iletkenli, DİN VDE 0815'e uygun, çalışma sıcaklığı en az -10 C° ile +70°C olan, PVÇ damar
izolasyonlu, perler bükülü, Alüminyum folyo sanlı, 0.8 (+) topraklama teli, dış k ılıf kırm ızı PVC,
PV C nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi, VDE 0472 kısım 804 deki gibi TSEK belgeli,
yangın alarm kablölanm n işyerine temini, geçit ve güvenlik borulan, her nevi m alzem e ve işçilik
dahil. Not: Dahili tesisatta ( peşel, bergman veya PVC) dahildir.
.
■
.
■ . - . / i
833.237-KONVANSİY ÖNEL TEKRARLAYICI
DEVREYE KADAR (DAHİL)
YANGIN
İHBAR
PA N E L İ
|
j
!
I
j
1
40
Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, ana yangın ihbar santralı ile haberieşebilmeli ve sistem le ilgili tüm
alarm ve anza durumlannı izleyebilmelidir. Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, genel yan g ın alarm ve
arıza lambasına, her yangın bölgesi için ayn alarm ve anza lambalarına sahip olmalı ve lokal sesli
uyan cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz kişilerin santrala müdahale etm esini engelleyen
kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistem i, algılama
fonksiyonlannı en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verm e, kontrol ve
haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı,
sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması
bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN54-4 K alite Uygunluk ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Standardlara
uygun projelendirilerek, tespit edilecek panel kapasiteleri mevcut birim fiyat pozlanndaki alt ve üst
değerler kullanılarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir.Teknik şartnam esinde yazılı
özellikte tekrarlayıcı yangın ihbar santrali temini, yerine montajı, her nevi ufak m alzem e ve işçilik
dahil, çalışır halde teslimi.
j
j
j
\
j
j
)
]
i
832.109-KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ VE
MONTAJI
Detektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Detektör ışık saçma prensibiyle
çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya
duyarlı yan iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak kontrol paneline haber verecektir.
Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılmamalıdır. Konvansiyonel optik dum an ve
sıcaklık detektörü, kafesi, ortamdaki dumana ve ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde
tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel
ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp
sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı
kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 Kalite Uygunluk ve ISO 9001
Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün tem ini,
işyerine nakli her türlü |îb ^m alzem e dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
f
832.110- KONVANSİYONEL İYONİZE DUMAN VE SICAKLIK DEDEK TÖ RÜ VE
M ONTAJI
Detektör iyonizasyon yöntemi ile çok küçük duman partüküllerinin algılamasını yapacaktır. Detektör
rutubet, ortam sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıklı bir iyonizasyon hücresine
sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yarı iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak
kontrol paneline haber verecektir. Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılm am alıdır.
Konvansiyonel iyonize duman ve sıcaklık detektörü , kafesi, ortamdaki dumana v e ısıya hızlı bir
biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi
kullanılmamalıdır. Detektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır. D etektör özel bir
soket vasıtasıyla takılıp sökülebilmelidir. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli
olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 K alite U ygunluk ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün
temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
833.595- KONVANSİYONEL HARİCİ TİP YANGIN İHBAR BUTONU
Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1 mm lik camı kırılarak
aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale
gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılmcaya kadar bu durumda kalm alıdır. B uton bir test
anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP65
olmalıdır. Buton TS EN54-11 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine
- sahip üretici firma mamulü olacaktır.Butonun temini, işyerine nakli her türlü ufak m alzem e dahil, test
edilerek çalışır halde teslimi
833.594- HARİCİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ
Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ,ısıya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün m inim um 100 db/lm t
ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş eneıjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 H z olmalıdır.
Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı korumalı zam an karşı boyalı
olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS E N 54-3 Kalite
Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren
flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslim i.
3.2YAPISAL KABLOLAMA
3.2.1- GENEL
Bu bölümde, iş kapsamında yapılacak zayıf akım sistemlerinin kablolamasıyla ilgili şartlar
açıklanmaktadır.
Bu bölümde anlatılan yapım şartları Bölüm 2.1’de anlatılan kuvvetli akım kablolaması prensipleriyle
birlikte dikkate alınmalıdır.
Z ayıf akım kablolamaları, yapısal kablolama prensiplerine uygun olarak bir bütün olarak ele
alınacak, modüler, efektif, bakım-onarım kolaylığı sağlayan bir kablolama tesis edilecektir.
3.2.2- TELEFON V M ^ A ŞEBEKESİ
Dikey kablolama;
j
t
j
^
,
>4
.
■
ul3«^9 50^ 21
ή-5530437870
Dikey kablolarna amaca uygun CAT6 UTP kablolar ile yapılacaktır.
Dikey kablolar kablo şaftlarından çekilerek zayıf akım sistem odalarına veya dağıtım kabinlerine
getirilecektir.
Yatay kablolarna;
Her priz noktasından kabinin konumlandınlacağı noktaya kadar tek parça (yekpare) kablo
çekilmelidir. Hiç bir şekilde Categoryö kabloya ek yapılmayacaktır.
Çekilecek olan UTP Categoryö kabloların içinde bulunan seperatörün bozulm am asm a dikkat
edilmelidir. A şırı çekme kuvveti uygulanmayacaktır.
UTP kablolar hiçbir şekilde topak haline gelmeyecek, kuş gözü olmayacak şekilde düz olarak
çekilmelidir.UTP kablolar çekim sırasında dış ve iç PVC kılıfında sıyrık olm ayacak şekilde
çekilmelidir.UTP kablo boyu hiçbir şekilde priz ve panel arasındaki mesafesi 90 metreyi geçm em elidir.
Kablonun her iki ucu olan; priz ve UTP Patch Panel tarafında bire bir etiketlem e/ kodlam a
yapmalıdır.
Kablolara 120 derece açının altında dönüş yapılmamasına azami özen gösterilmelidir.
UTP Categoryö Kablolar, eneıji veya gerilim kabloları ile manyetik alan etkileşim ine girebilecek
veya data hattı üzerinde gürültü oluşturacak şekilde paralel çekilmeyecektir. Data hatları ile eneıji
hatları arasında minimum 10 cm mesafe olmalıdır. Mecbur kalınmadıkça cross ( çapraz ) geçiş
yapmamalıdır.
'
Çekilecek olan UTP Categoryö Kabloların her iki ucuna bire bir aym olacak şekilde
numaralandırma/kodlama yapılacaktır. Numaralandırma yapılırken permanent kalemle, kablonun her iki
ucuna yakın bu kodlama en az 2 defa yazılmalıdır (Silinme durumunda diğeri ile hattın tespit
edebilebilmesi için).
3.2.3- UTP CATEGORY 6 LSZH - DÜŞÜK DUMAN YE SIFIR HALOJEN - (L ow Smoke
Zero Halogen) KABLO
Kurulacak olan UTP kablolarna altyapısı ANSI/EIA/TIA 5Ö8B.2-1 ve IS O /IE C -II 8O I& IEC Ö115Ö-5
Categoryö standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlanna uygun
olmalıdır.
Kabloların bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL) onaylanm ış bir
rapor ile belgelendirilmelidir.
Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirm ek amacıyla,
her bir çift kendi arasında yapışık olmalıdır ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir
seperatör veya izolatör geçmelidir.
Kablo 100 metre mesafede Categoryö UTP standartlarına (250 Mhz) uygun iletişimi desteklem elidir.
Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.
Kablo iletkeni 23 AW G ölçüsünde olmalıdır.
Kabloda 4 adet sarmal çift olmalıdır. Yalıtkan renkleri;
Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi
İkinci çift için Beyaz/Turuncu x Turuncu
Üçüncü çift için Beyaz/Yeşil x Yeşil
'
Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahve olmalıdır.
Kablo dış kılıfı LSZH olmalıdır.
Çalışma sıcaklığı -20 + Ö0C olmalıdır.
3.2.4- UTP CATEGORY 6 DATA PRİZLER
Prizlerde kullanılacak olan jacklar, ANSI/EIA/TIA 5Ö8B.2-1 spesifikasyonlannda, de-embeeded
(ürün düzyinde Kategori ö onaylı) olarak bağımsız test kuruluşundan (ETL, UL) onaylı olmalıdır. Bu
onay, üretilen tüm jacklan kapsayan-şekilde olmalıdır.
Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin ikisini birden
destekleyecektir.Prizler üzerinde, 45x45 / 22,5x45 mm yaylı toz kapağı ve etiketleme için şeffaf
muhafazalı etiket yeri olm ahdm \
\ \
ö
ÖRMECİ MİMARLIK
3.2.10-E T İK E T L E M E VE T E ST L E R
Data prizleri ve patch panel bağlantıları yapılırken her iki uç da (kablo ve Data priz/patch panel
üzerinde) aynı formatta etiketlenecektir. Kat numarası- oda numarası- priz numarası belirtilecektir Data
prizlerinde kullanılacak etiketleme çözümü Kontrollüğün onayına sunulacak ve onay alınacaktır.
Kablolam a sisteminin numaralanması açık ve izlenmesi kolay bir sistemle yapılacak v e kalıcı olarak
işaretlenecektir. Her data prizinde ve patch panel üzerinde kalıcı bir etiketleme yapılmalıdır.
Yapısal kablolama uygun test cihazları ve akşasuarlanyla test edilecektir. Testler, açık/kısa devreleri,
çift tersliklerini, sürekliliği, FO kablolar için ODTR ölçümlerini kapsayacaktır. 3 .3 -M U L T IS W IT C H
TV S İS T E M İ
3.3.1- G E N E L
İki uydu yayım ve bir yerel antenden gelen tüm yayınlan almaya yönelik olarak m ultisw itch TV
Sistemi oluşturulacaktır.Bu projeye teklif verecek olan firmalar gerekli S/N veya C/N, analog ve dijital
yayınların seviyesi, dijital yayınların düzeltmeden önceki BER değerlerinin testlerini yapabilecek
cihazlara sahip olmalıdırlar.Teklif verecekler, teklifle beraber dağıtım şebekesi ve ana m erkez yapışım
gösteren blok diyagramlan sunacaktır. Blok diyagramlannda yükseltici giriş ve çıkış seviyeleri, kablo
tipi ve mesafesi, priz çıkış seviyelerini gösterilecektir. Sistemde monte edilecek TV prizlerinin çıkış
seviyeleri, C/N, CTB, CSO değerleri, aşağıdaki sınırlar içinde olmalıdır:
Q PS K 950-2150 M H z arasında
•
•
•
•
Sinyal seviyesi
C/N
CTB
CSO
-
55 -77dB|a.V
> lld B
> 33 dB
> 33 dB
Koaksiyal kablo düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. B unun için fiziksel
köpürtmeli kablolar kullanılacaktır. Ekranlanması yüksek olmalıdır. Çevredeki d iğ er elektronik
cihazlarla girişimi önlemek için sadece RF korumalı malzeme kabul edilecektir. Tüm m alzem eler için
min. ekranlama değerleri EN 50083-A21 standardındaki ’’ClassA” ya uygun olm alıdır.Sistem bütün
elemanlarıyla beraber günde 24 saat, yılda 365 gün kesintisiz çalışabilecek perform ansa sahip
olacaktır. Sistem 2 Uydunun sinyallerini TV prizlerine kadar taşıyacak ve 2 uydu üzerinden gelen tüm
şifresiz kanallar izlenebilecektir. Şifreli ve abonelik gerektiren kanallar ilgili operatörlerden abone
tarafından abonelik karşılığı, temin edilecek olan dekoderler vasıtasıyla izlenebilecektir.Sistem 2 uydu
12 IF ve 1 RF girişli olacak ancak modüler dizaynda olacak ve ilerideki isteklere bağlı olarak cihaz
ilavesi yapılmak süretiyle abone sayısı artınlabilecektir.Sistemde 12 IF + 1 RF girişli ve 12 priz çıkışlı
M ultiswitchler kullanılacaktır.Teklif edilecek sistemde uydu antenler dağıtımı yapılacak yayın
özelliklerine göre seçilecek ve 2 adet 120 cm çapında offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak
antenler mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü
taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir.Teklif edilen
sistemde TV yayınlarının projedeki birimlere dağıtımı sağlayan priz hatları kabloları, M ultiswitchler,
TV prizleri ve uydu alıcılarından oluşacaktır.
3.3.2- T E K N İK Ö Z E L L İK L E R
ÇA N A K A N TEN LER
Teklif edilecek sistemde uydu antenler dağıtımı yapılacak yayın özelliklerine göre seçilecek ve 2 adet
120 cm çapında offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak antenler- mahalde oluşabilecek en yüksek
rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta m onte edilecek,
estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir.
anten 120km/h’lik rüzgara dayanabilsin.
•
Besleme sistemi, ortamod dönüştürücüsü ve LNB’ler; yağmur, nem ve kumdan etkilenm eyecek
biçimde korunmalı sistemin genel çalışmasında aksaklığa neden olmamalıdır.
•
Besleme ile mekanik ve elektronik diğer cihazlar için bir koruma kapağı tavsiye edilir. Tüm
kablo konnektörleri kendinden daralmalı bantla korunmalıdır.
•
KU-bandı alımı için kullanılacak uydu antenleri katı antenler olmalıdır. Yansıtıcı tek parçada ve
bölmelerde tem in edilmelidir, deforme olan antenler kabul edilmeyecektir.
•
Tedarikçi, işaretin % 99’ünu almaya uygun uydu antenler önermelidir.
•
Tedarikçi uyduların tracklerini kullanarak en uygun anten çaplarını seçmelidir. L N B çıkışındaki
kabul edilebilir en düşük C/N oram 15 dB'dir.
IF+RF YÜKSELTİCİLER
Uydu Anten sinyali (SAT) kuvvetlendiricisinde 12 IF girişi + 1 RF girişi bulunmalıdır. H er girişin
birbirinden bağımsız kazanç kontrolü yapılabilmelidir
TERR :
İleri Frekans Bölgesi
Kazanç (Min)
TERR :
Max. Çıkış EN 50083-3 / 60 dBıma TERR
TERR :
Zayıflatıcı
Jumper
Geri Dönüş Frekans Bölgesi
TERR :
TERR
Geri Dönüş Kazanç
Geri Dönüş Zayıflatıcı
TERR :
SAT :
İleri Frekans Bölgesi
SAT :
Kazanç (Min)
Max. Çıkış EN 50083-3 / 60 dBıma SAT
SAT :
Zayıflatıcı
Jumper
SAT
İzolasyon Ana Hat
85 - 862 MHz.
15-22 dB.
:
115dB(xV
0-15dB
5 - 6 5 MHz.
:
8-9 dB.
0-10 dB.
9 5 0 -2 4 0 0 MHz.
16-23dB
:
115dB*iV
0-15dB
:
38 dB typ.
MULTIS W IT CHLER
M ultiswitchler Kâskad ve Quick sistemine uyumlu olmalıdır. Girişler birbirinden bağım sız olarak
istenilen çıkışlara switchlenmelidir. Böylece farklı uydu polaritelerindeki kanalları fa rk lı.. uydu
alıcılarında birbirinden bağımsız olarak izlenebilecektir.
Giriş frekans aralığı
SAT
950 -2400 MHz
Giriş frekans aralığı
TERR
5 -862 Mhz
Direkt Geçiş kayıbı
TERR
6dB.
SAT
Kazanç
:
15 dB.
İzolasyon Ana Hat
30 dB min.
Abone çıkışları
8
Abone Çıkış frekans arı
5 -2400 Mhz
Abone çıkış kayıbı
SAT
0 dB
\c>!
; 2 | 4;
\ f K ) (fi RA
â ¿T'-
:2}42‘A '¡‘r f jt u f f î a za
. 0(312)419 5079
Ç a nkayJk . û , 6 6 0 0 4 3 7 8 7 8
•
Abone çıkış kayıbı
TERR :
22 dB
İzolasyon Abone çıkışı
SAT
:
>30 dB min.
İzolasyon Abone çıkışı
TERR :
>42 dB min.
İzolasyon Switch matrixi
:
27 dB min.
Kontrol sinyali
:
DİSEqC 2.0
Giriş Voltajı
:
230VAC
Güç
:
17,5W
Akım
:
300mA
LNB besleme voltajı
:
14V D C /700m A
D A Ğ IT IM H A T T I
TV dağıtım şebekesi 47-2150 Mhz bandında istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde projelendirilmeli
ve uygulanmalıdır. Dağıtım sistemi Yıldız dağıtımına uygun olmalıdır ( Multiswitch dağıtım noktası ile TV priz
arası her TV priz için ayrı, ayn hatlar çekilecektir) . Geçişli sistem kullanılamaz. Dağıtım sistemini oluşturacak
dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır. Sistemde olanaklar dışında arka arka sinyal
kuvvetlendin bağlanmasından kaçınılmalıdır. Sistemde gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip 75 ohmluk
koaksiyel kablo kullanılacaktır.
K O A K SİY E L K A BLO LA R
Sistemde anten iniş kabloları ve multiswitch ara bağlantılan R G 11 ve priz bağlantılan RG6 75 ohm
koaksiyel kablolarla yapılacaktır.
Sistem kapsamında kullanılacak tüm kablolar halojenfree özellikte olacaktır.
Bina dışı kablolar az kayıplı ve yer altı tipi olacaktır.
•
2150 M hz’de 100 metresinin kaybı en çok .17 dB olacaktır,
•
860 M hz’de 100 metresinin kaybı en çok 21 dB olacaktır,
Bina dışı kabloları yükselticilere bağlamak için gerekli adaptör konnektörler de temin edilecektir.
Bina içerisinde kullanılacak koaksiyel kablolar halojensiz ve aşağıdaki özellikte olacaktır.
Kat dağıtım noktalanndan TV prizlerine RG6/U-4 75 Ohm koasiyel kablo çekilecektir.
•
860 MHz Kaybı
: -19 d B / 100 m
•
2150 M Hz Kaybı: - 3 1 d B / 1 0 0 m
Ana hatlarda RG11/U4 75 Ohm koasiyel kablo çekilecektir.
» 860 M Hz Kaybı
: =12,5 dB / 100 m
•
2150 MHz Kaybı: -21 dB / 100 m
SON N O K TA TV P R İZ L E R İ
•
Frekans Aralığı
47-2150MHz
•
Yan çıkış Kayıbı 862MHz
< l,5dB/<4,0dB
•
Yan çıkış Kayıbı 2 pO M H z
< 2,5dB/<l,5dB
-
'
•
İzolasyon
20 dB den büyük
•
Ekranlama faktörü
85 db den büyük
RG6 F KONNEKTOR
Frekans Aralığı
5-3000MHz
Empedans
75Q
Transfer Empedansı
< 0.2 m ii/connector (5-30 Hz)
Sıkmalı
•
Tip
RG11 F KONNEKTÖR
Frekans Aralığı
5-3000MHZ
Empedans
75Q
Transfer Empedansı
< 0.2 m iî/connector (5-30 Hz)
Sıkmalı
•
Tip
Sistemde kullanılan gerek yükselticilerin gerekse multiswitchlerin boşta kalan u çlan vidalı tip 75
Ohm kör tapalarla sonlandırılacaktır.
DUAFON TESİSATI
MONİTÖRLER VE INTERCOM TELEFONLARI
'
rjt
i
li
A h izeli, ren kli g ö rü n tü lü , tuşlu m o n itö r
;
/'¡s to â a 'iÂ
U\l, :m
Fax: 0(312)419 50/9
r e j / v a V D . 6600437878
•
•4” CRT tüp ekran
•Tuş takımı ile herhangi bir
daireyi/güvenliği ücretsiz arayabilme
•Tuş takımı ile kullanılabilen bir çok özellik
•Monitör butonu
•Kapı ile konuşma butonu
•Kapıyı açma butonu
B) KAMERALI PANELLER
®«©
OOO
aoo
‘
Kameralı, tuş takımlı ve jumbo LCD ekranlı kapı paneli “
-Jombo LCD ekran
-Sıva altı montaj
-Daire, isim fihristi.
-Kolay kullanım.
-Tuş takımı kullanılarak daire aranır.
-Şifre girilerek kapı otomatik açılır, ışıklar
yanar, asansör zemin kata çağrılır.
-Işıklı tuş takımı.
-Yağmurluk, tozluk seçeneği.
Ç-;sni;c/s \0.
ÖjGÛ';3/Vo
ASANSÖR YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
t. KONU:
Bu
teknik
şartname,
aşağıdaki
maddelerle
tanımlanmış
olan,
Türk
Kızılayı
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar(İsmet İnönü) Caddesi(Eski No:21), 353 Ada, 4
Parselde Kayıtlı 86,98 M2 Yüzölçüümlü Taşınmaz Üzerine İmar Durumuna Uygun Mimari, Statik,
Mekanik Ve Elektrik Projelerinin Ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşinde 1 adet 5 duraklı 320
kg taşıma kapasiteli 4 kişilik insan asansörü İdarenin göstereceği noktaya Yüklenici tarafından
nakledilmesi tesis edilmesi, imalatları ve kullanılacak olan malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet
tedbirlerini, garanti şartları ile diğer hususları kapsar.
2. TANIMLAR
İnsan asansörü: tesis edilecek 1 adet 320 kg insan taşıma amaçlı kullanılacak, 5 k at 5
duraklı, insan asansörü.
3. GENEL HÜKÜMLER:
1. Bu şartname kapsamında yapılacak asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği
(95/16/AT)’ne uygun olarak yapılacaktır.
2. İstekli firmalar asansörlere ait aşağıda belirtilen belgelerin ihale tarihini de kapsayacak şekilde
yasal vize tarihi geçmemiş olan noter tasdikli “Aslı Gibidir” suretlerini İdareye sunacaktır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TSE İmalata Yeterlilik Belgesi
Asansör firması adına Elektrik ve Makine mühendisleri odaları tarafından onaylanmış
Yetkili mühendislere ait Serbest Mühendislik ve Müşavirlik belgesi,
Makine ve Elektrik Mühendisleri odası tarafından düzenlenmiş Asansör Firması Büro
Tescil Belgesi,
Makine Mühendisleri Odasından Asansör Mühendisi Yetki Belgesi.
TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alman TS EN ISO 9001:2000
Sertifikasyon Belgesi,
TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alman H modülü CE Sertifikasyon
Belgesi,
3. İdari ve teknik şartnamede belirtilen şekilde ve özelliklerde asansörlerin yapılabilmesini
teminen yeni yapılacak asansörlere ait kesin ölçülerin alınması, uygulama projelerin
hazırlanması, asansör malzemelerinin temini, ithalatı, gümrük vergileri ve fonlar, navlun,
sigorta, montaj, işçilik vb. işler Yüklenici firmanın taahhüdü altındadır. Yüklenici firma tüm
bu işleri birinci sınıf işçilikle yerine getirecektir. Bunun dışında tüm bu taahhüt ile ilgili tüm
alet edavat, teçhizat temini de Yüklenici tarafından temin edilecektir.
4. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici firma iş programı ile söz konusu işe ait ilgili
standart, yönetmelik ve mevcut kuyu ebatları doğrultusunda hazırlanmış uygulama projelerini
ve kullanılacak bütün malzemelere ait menşei ve markasının da belirtildiği malzeme listesini
(TSE, EN, ISO, IEC, CENEL-EC belgeleri ve katalogları ile birlikte) 20 gün İçerisinde
İdareye sunacaktır.
5. Yüklenici tarafından projeler ilgili kuramlara (MMO ve EMO) vize edilmesi veya
onaylattırılmasınm ardından İdare tarafından onaylanacaktır. Hazırlanan bu projeler için ilave
bir bedel talep edilmeyecektir.
6. Yüklenici firma asansörlerin montajını müteakip asansörlere ait uygulama projelerini ve
gerekli evrakları İlgili Belediyeye vererek İşletme ruhsatını alacaktır. Belediye tarafından
onaylanan 1 takım uyguMpıa'projesi İdareye teslim edilecektir. Ruhsat harcına ilişkin bedeller
İdarece karşılanacaktır, f \
7. Asansör akşamının uygunluğu İdarece onaylanmadan asansör montajına başlanmayacaktır.
İdarenin uygun görüşü, sadece montaja başlama izni anlamında olup Yüklenicinin
sorumluluklarını kaldırmaz.
8. Asansör kabinlerinin görülebilir bir yerine, CE uyğünlük işareti ve firmaya uygunluk işaretini
kullanmaya yetki kılmış kuruluşun kimlik numarası yazılacaktır.
9. Bu şartnamede bulunmayan veya bulunan hususlar için; TSE, EN81-1 (TS 10922)’nin işin
yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak
şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her türlü çelişkide
bu kaide geçerlidir.
4. İNŞAAT VE ELEKTRİK İŞLERİ:
İ. Asansörlerin elektrik hatlarının makine dairesine kadar çekilmesi.
2. Asansör kuyularına aydınlatma tesisatı yapılacaktır.
3. Asansör çelik konstrüksiyonu ve kaplaması
4. Asansör kuyusu açılması ve yalıtımı
5. GARANTİ ŞARTLARI:
1. Tesis edilen asansör geçici kabul onaylanmasının ardından 2 yıl Yüklenici firma garantisinde
olacaktır. Garanti süresi içerisinde montaj ve imalattan kaynaklanan değişen parçalar ve işçilik
için ücret ödenmeyecektir. Ancak meydana gelen anzanın bilirkişi raporu ile garanti kapsamı
dışında (kullanım hatasından) olduğu tespit edilirse, bu husus İdarece garanti kapsamı dışında
değerlendirilecek olup sadece malzeme ücreti ödenecektir.
2. Yüklenici garanti kapsamında ayda 1 (bir) defa olmak üzere periyodik bakım yapacak olup
bunun için bir yıl süre ile ücret talep etmeyecektir.
3. Yüklenici firma 10 yıl süre ile bedeli mukabili servis bakım ve her türlü parça temini
hizmetlerini taahhüt edecektir.
6.EĞİTİM
Asansör imalatçısı firma asansörlerle ilgili kullanma eğitimini geçici kabulden önce. İdarenin
belirleyeceği en az 2 adet teknik elemanım gerek montaj sırasında gerekse de montaj sonrasında
devreye alma, ilk bakım, kullanma, asansörde kalan kişileri kurtarma, ayar, asansörde oluşabilecek
riskler ve dikkat edilmesi gereken ayarlar vs. konularında eğitecek ve gerekli seminerleri verecek
ayrıca kurmuş olduğu sistemin montaj projelerini elektrik şemalarım ve işletme bakım
talimatlarını idareye verecektir.
7) TEKNİK ÖZELLİKLER:
7.1
Genel Özellikler
7.1.1.
Asansör kullanımı
Asansör Adedi
Yük/Kapasite
Hızı
Tahrik Şekli
Seyir Mesafesi
Makine dairesi yeri
Kuyu Ölçüsü(gen.xder.)
Enüst durak üstü yükseklik
Kuyu dibi derinliği
Kat sayısı
Durak sayısı
/**\ ^
1
;/ '
: İnsan Asansörü
: 1 adet
: 320 kg/ 4 kişi
: 1,0 m/sn
: Elektromekanik VVVF kademesiz hız ayarlı sistem
: .............mt
: Kuyu üzerinde olacaktır.
: .................x ............ mm.
mm
.......mm
:5
:5
r\
.... OR’ViFpi MİMARLIK
Tüm katlarda
1
Tam elektronik mikroprosesörlü toplamalı kumandalı
kabin içerisinden ve katlardan çift yönlü toplamalı,
VVVF kademesiz hız kontrollü, Âcil kurtarma güç
tertibatlı.
Kat ve Kabin Kapıları(gen.xyüks.): 700x2000mm ebadında Tam otomatik, 2 kanatlı,
kayar tip, teleskobik veya merkezden açılır, kapı
panelleri ve kasaları Satine paslanmaz kaplı, farklı
hızlarda ayalanabilir kapı operatörü olacaktır.
: Kapasiteye uygun, standardın belirlediği maksimum
Kabin boyutları
kabin alanı ebatlarında imal edilecektir.
: Satine paslanmaz çelik kaplanacaktır.
Kabin kaplaması
: Satine paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı
Kaset ve göstergeler
kat çağrı butonları (kayıt alındı ışıklı) ile hareket yön
okları ve dijital kat göstergesi her katta kapı yanında
bulunacaktır.
: Paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı brail
Kabin kumanda paneli
kabartma alfabeli kat
butonları, diafon, acil
aydınlatma, alarm, dijital tip
gösterge, kapı açma ve kapama butonları, vatman
anahtarı, aşırı yük ikazı bulunan yarım boy buton
kullanılacaktır.
Elektrik şebekesi
: 3x380 V , 50 Hz
Asansörün çalıştığı katlar
Kabine giriş sayısı
Kumanda şekli
CE uygunluk İşareti Zorunlu ekipmanlar
TS 10922 EN 81-1 standardının istemiş olduğu aşağıda belirtilen malzemeler için CE
belgeleri ve kullanım kitapçıklarından oluşan teknik dosya hazırlanacak idareye
verilecektir.
• Hız regülâtörü,
• Tamponlar,
• Kat kapılan ve kapı kilitleri,
• Elektronik elemanlar içeren güvenlik devreleri.
• Hız ayar sistemi,
• Aşağı ve yukarı yönde frenleme sistemi
• Inverter,
• Acil kurtarma güç tertibatı.
Tahrik Ünitesi
.1
Makine-Motor
Asansör kuyusu üzerinde makine dairesine monte edilecek olan makine, asansör servisi
için özel olarak tasarlanmış redüktörlü tip ve asenkron motorlu olacaktır. Motor
kasasının üzerinde cebri havalandırma bulunacaktır. Motor gücü proje hesabının
gerektirdiği şekilde olacaktır. Asansör motoru, asansörün hız ve taşıma kapasitesine
uygun güçte olacaktır. Tahrik makinesi, titreşim ve sese karşı binadan yalıtılmış
olacaktır.
.2
M otor Freni
Motor ile aynı mil üzerindeki elektromekanik fren, disk tipinde ve sessiz işletim için
bir DC beslemeden çalışacaktır.
/ .\
¡\
ac
>'*}'!* ^
Fren akımı da kumanda tarafından ayrı olarak kontrol edilecektir. Gerektiğinde kalkış
ve duruş konforu sağlamak için tahrik sistemi frenin açma ve kapanma zamanlarını
değiştirme özelliğinde olacaktır.
7.3.3
Saptırma kasnaktan
Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının 40
mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ve mile yataklama
usulü ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının rulmanları kolay değiştirilmeye
imkan verecek şekilde imal edilecek ve yerleştirilmede(kabin üstünde veya altmda)
halatların inişi tam düşey olacaktır.
Hız regülatörü
Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönme hızı
normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir.
Bu kilitleme mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi
ancak elle yapılacak bir müdahaleyle, elle ulaşma imkanı olmaması durumunda da hız
regülatöründe sabit bağlı bobin tertibatı eneıj ilenmesi ile kilidin açılması mümkün
olacaktır. Kilitleme esnasmda asansörün akımını kesecek bir kontak da bulunacaktır.
Regülatör, her iki yöndeki aşın hızlanma durumundada devreye girecektir. Hız regülatörü
alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir
kontak da bulunacaktır. Hız regülatörü, çelik halat ile tahrik edilmeli ve regülatör halatı 6
mm2 kesitinden aşağı olmamalıdır.
Kabin
7.5.1 Kabin ebatları
Asansör boşluklarının elverdiği ölçüde ve standartların müsaade ettiği oranda kabinler
azami büyüklükte olacaktır. Asansör boşluğunun küçülmesi halinde kabinler
standartın izin verdiği oranda küçültülecektir.
7.5.2
Kabin karkası
Şekil verilmiş çelik elemanlardan imal edilmiş, platform ve kabin göstergesini
desteklemek için uygun mesnetlere sahip kabin karkası olacaktır. Kabin karkası,
asansör kapasitesinin %125 yüklü durumunda frenleme anında oluşabilecek gerilme
ve yüklere dayanacak mukavemette olacaktır.
Kabin emniyet dişlisi karkas elemanları üzerine ve standartlar doğrultusunda kabin
altına monte edilecek ve bir aşırı hız regülatörüyle kumanda edilecektir. Aşırı hız
regülatörünün devreye girmesi durumunda, kabin karkasında kalıcı bir kontak
devreye girerek asansörü bloke edecek ve asansör yetkili kişiler tarafından kontrol
edilene kadar çalışması engellenecektir.
Klavuz raylarını kavramak ve sarsıntısız bir kabin işletimi sağlamak için kabin
karkasının üstüne ve altına klavuz pabuçları monte edilecektir. Bunlar kaymalı tip
olacak ve otomatik yağlama cihazı ile rayların sürekli olarak yağlanması sağlanacaktır.
Kabinin tampona oturduğu noktada karkas üzerinde gerekli sağlamlıkta takviye ve
lama konulaeaktır.Bu suretle çarpma kabine zarar vermeyecek şekilde olacaktır.
7.5.3
Platform
Kabin platformu tamamen çelik konstrüksiyondan olacaktır.
7.5.4
Kabin iç duvarları
Boydan boya en az 0,8 mm kalınlığında Satine paslanmaz çelik saç ile kaplanacaktır.
Kabin karşı yüzeyi düz panoramik ve 1200mm genişliğinden az olmayacaktır.Cam
kısım altındaki süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
7.5.5
Kabin zemin^ : r
Anti bakteriyel PVC ile kaplanacaktır.
7.5.6
Kabin tavam ve aydınlatması
Kabin tavanı asgari 2 insanın durabileceği mukavemette yapılacaktır. Kabin tavanında
doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeterli delik bulunacaktır. Tavanda kabinin
havalandırılmasını sağlamak üzere aspiratör bulunacaktır. Kabinlerin aydınlatılması
yeterli seviyede ve dekoratif olarak yapılacaktır. Aydınlatma, kabinin kullanılması
halinde veya kabin kapısı açıldığında devreye girecek, kabinin ayarlanabilir bir süre
kullanılmaması halinde otomatik olarak sönecektir.
lazer kesimli dekoratif Satine paslanmaz çelik tavan bulunacaktır.. Aydınlatma
endirekt ve flüoresan armatürlerle sağlanacaktır.
7.5.7
Kabin aynası
Kabin yan duvara yarım boy kristal flotal ayna monte edilecektir.Gerekli kabin
dizaynı idareye gösterilecektir.
7.5.8
Kabin aksesuarları
■ Kabin yan duvarlarında standartlara uygun bir yükseklikte kabin aynası önlerinde
krom kaplı boru tipi iki sıra trabzaiı temin edilecektir.
Satine paslanmaz sacdan süpürgelik temin edilecektir. Cam kısım altındaki
süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
Kabinlerde idarenin belirleyeceği bina içindeki bir yerde (teknik servis odası)
dahili sesli haberleşmeyi sağlayacak sistem bulunacaktır. Bunun için gerekli hat
asansör kumanda panolarının bulunacağı en üst kat seviyesine kadar
getirilecektir.
kabin içi müzik yayınına veya anons istemine uygun hoparlörler, kabin tavanının
altına veya yan duvarlann altına tesis edilecek ve kabinin kumanda panosuna
kadar sistemin bağlantısı yapılacaktır.
Kaset
Kabin kasetleri Engelliler Kanunu şartları uyarınca Brail alfabesine uygun kabin duvarı
içine yerleştirilmiş dış bükey tasarımlı olacaktır.
Satine paslanmaz çelik olacaktır. Kasette düğmeye basıldığını gösteren dairesel (mikro
hareket) düğme aydınlatması bulunacaktır. Kat çağrıları, imdat butonu, kapı açma ve
kapama ile alarm için düğmeler temin edilecektir. Düğme kenarlarında kör alfabesineuygun işretler ile aynı zamanda özürlü kullanımına da uygun olacaktır.
Ayrıca kabinin katlardan geçmesi esnasında, kabin kaseti özürlüler için kat geçiş ton ikazı
ile donatılacaktır.
Pozisyon göstergesi; seyir oklu ve kat göstergesi olacaktır. Kasetlerde ayrıca şunlar
bulunacaktır:
■ Acil kabin ışıkları
■ Hoparlör ızgarası ve dahili haberleşme sistemi
■ Bağımsız servis anahtan şalteri (vatman anahtarı)
■ Kabin aşırı yük göstergesi(Işıklı ve sesli)
■ Havalandırma anahtarı
Kat çağırma buton ve göstergeleri
En alt ve en üst duraklarda tekli düğme tertibatı, ara katlarda ise Yukarı ve Aşağı olmak
- üzere ikili düğme tertibatı temin edilecektir. Kat düğmesine basılarak bir çağrı
yapıldığında o düğme yanacak ve çağrıya cevap verilene kadar yanık kalacaktır. Işık
ledlerle sağlanacak, yukarı seyir için yeşil, aşağı seyir için kırmızı olacaktır giriş katta
itfaiyeci anahtarı bulunacaktır.
Tüm kat donanımlarına ait kasetlerin kalınlığı 2 cm yi geçmeyecek şekilde ve sıva üstü
monte edilir tip olacaktır. Duvarlarda kaset kutuları için yuva açılmayacak sadece tesisat
kablolarının geçeceği bir delik bulunacaktır.
İnsan asansörleri için her katta göstergeli bir pozisyon indikatörü bulunacaktır. Pozisyon
indikatörü, katta olduğunu belirtir dijital gösterge ve hareket yönünü gösterir yön okları
ile servis dışı göstergesi kabin katta dururken kabinin seyir yönünü gösteren gösterge
kabin varmadan yanacak özellikte olacaktır.
7.8
Gong
Kabin çağrılan kata geldiğinde bir gong çalacaktır. Kabin içi kat bilgisi anonsu
bulunacaktır.
7.9
Kat ve Kabin kapısı
7.9.1
Kat kapısı kasaları en az 2mm DKP saçtan imal edilecektir.Kapı kasalarının ayrıca
yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapılacaktır .Kapı kasaları genişliği en az
lOOmm olacaktır. Satine paslanmaz çelik kaplamalı olacaktır.
7.9.2
Kapı ebatları ve kaplaması
Kabin girişi teleskopik veya merkezden açılır, değişken hızlı tip yatay kayar kapılı
700x2000mm ölçülerde olacaktır. Kapı çelik raylı makaralı askılara asılacak ve altta
bir eşik yuvası içinde kayan, metalik olmayan yüksek dayanımlı kılavuz pabuçları
bulunacaktır. Kabin kapısı ve kat kapıları yüzeyi satine paslanmaz çelik olacaktır.
7.9.3
Kapı tahrik ünitesi
Aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır;
Kat ve kabin kapılan senkronize şekilde hareket edecektir.
Kapı hızının ayarlanması mümkün olacaktır.
Kapı tahrik ünitesi frekans kontrollü olacaktır.
Kapı açma mesafesinin ayarlanması mümkün olacaktır.
Tahrik ünitesi kabinin üzerinde ön tarafta olacaktır. Kabin gövdesi ile tahrik ünitesi
arasında izolasyon yapılmış olacaktır.
Kat kapısı tam kapanmadan kabinin harekete geçmesini önleyen emniyet kontaklan
bulunacaktır.
Açma ve kapama işleminin tamamlandığını tayin ederek hareketi durduran kontakları
bulunacaktır.
Kapının hareketine engel olunduğu zaman kapıyı yeniden açacak sıkışma kontaklan
bulunacaktır.
■
■
■
■
■
■
■
■
7.9.4
Kapı fotoseli (Işık barajı ) İnsan asansörlerinde kabin kapısında boy fotosel
bulunacaktır. Fotoselin önüne ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma
hareketini durduracak ve kapı yeniden açılacaktır. Fotosel ışık perdesini oluşturan
' optik verici ve alıcı sayısı yüksek güvenlik sağlamaya yeterli olacaktır. Kabin
kapısında ikinci sıkışma emniyeti olarak boy fotosel bulunacaktır. Fotoselin önüne
ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma hareketi duracak ve kapı açılma
işlemi başlayacaktır. Bu fotosel en az 24 ayrı noktadan duyarlı olacaktır.
7.9.5
Sıkışma kontağı
Kabin kapısı kapanırken bir zorlama veya sıkışma anında kabin kapısı bir kontak
vasıtası ile kapının kapanma işlemini durduracak ve kapı tekrar kapanmayacaktır.
7.10
Kabin ağırlığı kontrolü
kabin tabam altında uygun yerlere yerleştirilmiş elektronik sensörler vasıtasıyla kabinin
yükünü hassas olarak ölçgcek ve kabinin tam ve/veya aşın yükte olup o!ffiâffiğiâ4i!Bîİğli8hi
kumanda sistemine iletecektir. Yapılan ölçü neticesinde taşıma yuküri'deŞfkjzla-Miftl'eıiM Şti1
1
s
,h \
*
.......................
■■- HMik 2. C j - l / i o : 55/3 Ki/ıiay/ANKARA
¡3 1 2 ) 4 2 4 * 1 ^ 7 /$ F% -<J$3$)419 5079
kabin hareket etmeyecektir. Kabin içi ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Tam
yük ve aşırı yük değerleri ayarlanabilir olacaktır.
7.11
Tamponlar
Kabin ve karşı ağırlığın altına yeterli mukavemette CE sertifikalı olacaktır.
7.12
Kılavuz raylar ve tespit şekli
Kabin ve kılavuz rayları, asansör kabinin de en ufak bir sarsıntı, sallantı, titreşim ve
sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte, DİN 15311 normuna uygun St 37 malzemeden
TSE veya menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal
edilmiş olacak, imal edilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye,
zeminde oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir.
Kabin ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, 90x75x16 mm.den az
olmayacaktır.
Kuyu içerisinde sabit kısımlara mesnetlerle tespit edilecektir. Özellikle rayın çalışma
yüzeylerinde en ufak bozukluk olmayacaktır. Mesnetlerin çelik konstrüksiyona tespiti
mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça kaynak ile konstrüksiyona sabit
edilecek, ikinci parça, birinci parçaya civatalı, raya ise tırnaklarla bağlanacaktır. Bu
parçanın konstrüksiyona tespit edilen yerleri ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar üç
yönde yapılabilmelidir. Ray konsolları azami 150 cm aralıkla konulacaktır.
Kabin ve ağırlık üzerine rayları yağlayacak yağdanlık konulacaktır.
7.13
Karşı ağırlık
Emniyetli işletim için uygun dengeyi temin etmek amacıyla ağırlıklarının bulunduğu,
yapım çeliğinden bir kasa tesis edilecektir. Ağırlıklar kasanın içine dizilecektir, ağırlık
dizilmesinde ve tutulmasında tij kullanılmayacaktır. Ağırlıkların zıplamasını önlemek için
üste sıkıştırma yapılacaktır.
7.14
Tel Kafes
Asansör kuyusunda kabin ile karşı ağırlık arasına 40x40x4 mm ebatlarında köşebent
çerçeveden oluşan tel kafes veya sac montajı yapılacaktır. Kullanılacak tel kafesin
açıklıkları EN 294 standardına uygun olarak maksimum 30 mm olacaktır. Tel kafesler
putrellere lamalar vasıtasıyla monte edilecektir. Kuyu dibinden 2,5m yüksekliğe kadar
yapılacaktır.
7.15
Halatlar
Çelik halatlar TS 1908 ya da uluslararası standartlara uygun sayı ve ölçüde özel olarak
asansör için imal edilmiş SEAL tipi halat olacaktır. Halat çaplan, emniyet katsayısı da
dahil olmak üzere yapılan hesaplamalardan bulunan değerden küçük olmayacaktır.
7.16
Kumanda sistemi
7.16.1 Kumanda Panosu
Kabinden ve katlardan iki yönde toplamalı kumanda sisteminde olacaktır. Sistem
mikroişlemci olacak ve mümkün olduğu kadar az kontaktör kullanılacaktır. Kumanda
kartı LCD likit kristal ekranlı olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgiler bu ekranda yazılı
olarak bulunacaktır. Yazılımlar Türkçe olacak ve sistemdeki arızalar, hareketler, saat,
tarih* konfîgürasyon ayarları, tuşlar ile yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından makine
dairesine kadar getirilecek olan yangın ikaz sistemi tesisatı asansör kumanda tablosuna
bağlanacaktır. Yangın ikazı alınması halinde sistem otomatik olarak belirlenen kata kayıt
alarak hareket edecek ve bu komutu yerine getirdikten sonra asansör hareket etmeyecektir.
Asansör kumanda panosu üzerindeki bir şalter ile, asansörü bakım kumandasında hareket
ettirmek mümkün olacaktır. Kumanda tablosu elemanları CE sertifikalı olacaktır.
7.16.2 Tahrik sistemi (W V F Tahrik)
AC kapalı devre, değişken frekans hareket kontrolü ve hız profili temin edilecektir. Bu
mikrobilgisayar esaslı hız kontrol sistemi, bütün seyir safhalarında (hızlanma, tam çalışma
ve yavaşlama) öngörülen modele uygun gerçek asansör hızının belirtilen modele uygun
olmasını sağlayan bir dijital kapalı devre geri besleme sistemi içerecektir. Bütün seyir
safhaları yükten ve seyir yönünden bağımsız olarak kontrol edilecektir.
7.16.3 Acil kurtarma tertibatı
Elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalan kabin, asansörün otomatik olarak jeneratör
devresine bağlanmasını müteakip hareketine devam edecek şekilde düzenlenecektir.
Jeneratör yoksa veya devreye girmez ise acil kurtarma tertibatı devreye girecektir. Bu
sistem devreye girdiğinde asansör en yakın kata gelerek kapılarını açacaktır. Enerji
yeniden gelene kadar sistem bekleme konumunda kalacaktır.
7.17
Kuyu Emniyet Şalterleri
Otomatik durdurma sistemi:Kabinin en alt ve en üst duraklan tehlikeli bir şekilde
geçmesi veya hızın, standardlarda belirtilen sınırlan (normal hızın min. 1,15; max. 1,25
katı) geçmesi halinde kabini durduracak otomatik durdurma sistemi bulunacaktır.
Mecburi yavaşlama şalteri: Kabinin en alt ve en üst duraklara girerken yavaşlaması için
şalter bulunacaktır.
Kuyu dibi dur şalteri: Kuyu alt boşluğunda giriş kapısından ve kuyu döşemesinden
erişilebilen durdurma anahtarı bulunacaktır.
7.18
Kabin üstü revizyon panosu
Kabin üzerine yerleştirilecek bir kumanda panosu ile iç ve dış kumanda irtibatı kesilecek,
kabin pano üzerindeki düğmelerle her iki yönde düşük hızla hareket ettirilebilecektir.
Kumanda panosu üzerinde artıca mantar tipi stop butonu, güvenlik hatlı 220 Volt AC priz
ve anahtarı ile birlikte aydınlatma sistemi ve asansörü normal konuma getiren bir seçici
pako şalter bulunacaktır. .
7.19
Elektrik Tesisatı Malzemeleri
Kumanda kabloları : Kullanılacak kablolar TSE normuna uygun ve yangına dayanıklı
özellikte olacaktır. Kolay anlaşılmasını sağlamak için gerekli işaretlemeler yapılacaktır.
Tesisatın döşenmesi : Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U
tipinde kanal kullanılacaktır.
Kuyu içi aydınlatma ve priz tesisatı: Aydınlatma tesisatı lambaları kuyu tavanı ve
tabanından en çok 0,5 metrede ve her kat seviyesinde olacak şekilde yerleştirilen E tipi
armatürlerden oluşacaktır. Bu aydınlatma asansör beslemesi dışındaki farklı bir hattan
beslenecek, makine dairesinden açılıp kapatılabileceği gibi kuyu dibinde de giriş kapısı
açılınca erişilebilecek, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaeviyen anahtarlı
tesisatı bulunacaktır. Kuyu alt boşluğunda ayrı bir hattan beslenen elektrik prizi
bulunacaktır.
Fleksbıl kablo
Damar kalınlıkları 0,75mm. 12 veya 24 kanallı yassı tip fîeksbil kablo kullanılacak olup,
çok iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan olacaktır. Kablolarda % 10 oranında yedek
bulunacaktır. Kumanda panosundan direk kabine bağlanacaktır.
Muğla 353/4 Parselde yapılacak İş Merkezi inşaatı
PROJE PAFTA LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
MİMARİ PROJE VE DETAYLAR
PLANKOTE
MEKANİK TESİSAT PROJESİ
STATİK PROJESİ
ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
146
File Size
6 574 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content