close

Enter

Log in using OpenID

2- TEKLİF İSTEME ŞARTNAMESİ 20.11.2014

embedDownload
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
6. İhaleye Katılmak
YETERLİLİK DOSYASI İÇİN
İçin İstenen
Tüm İstekliler aşağıdaki bilgi ve dokümanları yeterlilik dosyalarına dâhil
Belgeler
edeceklerdir:
6.1. İsteklinin son 2 (iki) yıl boyunca ihale konusu işler ile ilgili faaliyetinin
olduğuna dair belge
6.2. İsteklinin kuruluşunu veya yasal statüsünü gösteren Oda Kayıt Belgesi
6.3. İstekli Firma Tebligat adresi
6.4. İhale Dokümanının eksiksiz teslim alındığına dair belge
6.5. Kalite Belgeleri
6.6. Yeterlilik dosyası teslim tarihinde de geçerli olan “Vergi Dairesi Borçsuzluk
ve SGK Borçsuzluk Belgesi”
6.7. 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” kapsamında; İhalelere katılmaya engeli
olmadığını gösteren İstekli Firma taahhütnamesi
Teknik Yeterliliğe Dair Belgeler;
6.8.
1.
İsteklilerin ihale konusu iş veya benzer nitelik ve ölçekteki
işlerde
en az 10 (on) yıl deneyimli olmaları gerekmektedir. İsteklinin ihale
tarihinden geriye doğru son on yıl içinde; Yurt içinde veya yurtdışında
kamu veya özel sektörde;
a.
Tek bir sözleşme kapsamında V.B sınıf yapı sınıfına giren ve asgari 20.000
m2'si yüksek nitelikli olmak üzere
-
yüksek teknoloji donanımlı AR-GE Binası,
-
asgari 300 yataklı A sınıfı Hastane,
-
Havaalanı Terminal Binası,
-
en az 4 ve /veya tercihan 5 yıldızlı Otel Kültür ve Kongre Merkezi,
-
Müze ve Konser Salonu
olan, asgari 50.000 m2 ve üzeri betonarme bina inşaatı işini tek
sözleşmede başarıyla tamamlamış olmak,
Veya,
b.
Ayrı ayrı sözleşme kapsamında; V.B sınıf yapı sınıfına giren, kapalı inşaat
alanı en az 30.000 m2‘si yüksek nitelikli olmak üzere,
- yüksek teknoloji donanımlı AR-GE Binası,
- asgari 300 yataklı A sınıfı Hastane,
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
- Havaalanı Terminal Binası,
- en az 4 ve/veya tercihan 5 yıldızlı Otel Kültür ve Kongre Merkezi,
- Müze ve Konser Salonu
olan bina inşaatı işini ayrı ayrı sözleşme kapsamında başarı ile
tamamlamış olmak
2. Toplamda 30.000 (otuz bin) m2’lik peyzaj alanı (yapısal ve bitkisel dahil)
tamamlamış olmak
3. Tamamlanmış ya da devam eden işler kapsamındaki bina bünyesinde; CCTV
ve Otomasyon merkezi kurmuş olmak ve bunu belgelendirebilmek
4. Tamamlanmış ya da devam eden işler kapsamındaki; Kurulu Enerji gücünün
binalar toplamında en az 6 MVA olmak ve bunu belgelendirebilmek
5. Yukarıdaki 1 a ve b maddelerinde tanımlı yapılarla ilgili olarak
“Tamamlanmış” ya da “Devam Eden” işler kapsamındaki yapıların Alt Yapı
İşlerini tamamlamış olmak (ya da varsa tüm tesisin alt yapı işlerini
tamamlamış olmak tercih nedenidir) ve bunu belgelendirebilmek
6.9. İstekli Firma ya da bu iş kapsamında çalışacak kilit teknik personele (Proje
Müdürü ve Şantiye Şefi) ait
“İş Deneyim Belgesi ve özgeçmişi” ile
personele ait taahhütname sunacaktır.
6.10. Sözleşmeye konu işler için Ekli listede belirtilen nitelik ve vasıfta teknik
personel ve kilit saha yönetim personelini bulunduracağına dair
taahhütname
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
Asgari YÜKLENİCİ SAHA Kilit Personeli:
Adet
Pozisyon
Mesleki Unvan
Toplam
Tecrübe/
Benzer
Tecrübe
15/10
1
Proje Müdürü
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi/
Mimar
İnşaat Müh./Mimar
2
Ofis Mimarı
Mimar
7/5
2
Ofis Teknik Ressam
İnş.Tek./Mekanik Tek.
5/3
4
Saha Mühendisi
İnşaat Mühendisi
7/5
2
Saha Mühendisi
Makine Mühendisi
7/5
2
Saha Mühendisi
Elektrik Mühendisi
7/5
1
İnşaat Mühendisi/
Mimar
Makine Mühendisi
7/5
1
Hakediş ve Planlama
Mühendisi
Mekanik Tesisat Şefi
1
Yapısal İşler Şefi
Mimar
7/5
1
Elektrik Tesisat Şefi
Elektrik Mühendisi
7/5
1
Harita İşleri Sorumlusu
Harita Mühendisi
5/3
1
Tefriş İşleri Sorumlusu
İç Mimar
7/5
1
Kalite Güvence ve Kalite
Kontrol Mühendisi
İnşaat Mühendisi/
Mimar
5/3
2
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Uzman
Mühendis
2
Saha Teknikeri
İnşaat Teknikeri
5/3
2
Saha Teknikeri
Makine Teknikeri
5/3
2
Saha Teknikeri
Elektrik Teknikeri
5/3
1
Topograf
Harita Teknikeri
5/3
TOPLAM: 30 kişi
10/7
7/5
A SINIFI _
Kısmen (1)
C SINIFI _
tam zamanlı
(2)
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
6.11. İşbu ihale kapsamında; aşağıdaki liste ile sınırlı olmamak kaydı ile,
kullanılacak ASGARİ makine-ekipman taahhütnamesi
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Makine-Ekipman Cinsi ve Özellikleri
Kule Vinç
Ekskavatör (100 HP)
Traktör (75 HP)
Yükleyici (5500 lb)
İnşaat Asansörü (2000 kg)
Kalıp ve İskelesi
Kamyon (10 ton'luk)
Vibratör (2,5 HP)Elektrikli 5 ad. Benzinli 5 adet
Silindir
Motopomp (20 PS)
Jeneratör
Fore Kazık Makinesi
Gerekli Min.
Adet/Miktar
4
3
4
3
4
12.000 m2
10
10
2
4
3
2
6.12. Son 10 (on) yıllık İş Bitirme Belgeleri : (ASLI veya NOTER onaylı sureti)
6.13. Benzer İşlerde son 10 (on) yıl içinde Tamamlanan ve Devam Eden İşler
Tablosu [FORM 3]
6.14. Teklif Sahibi, Sözleşme imzalanmasından sonra şartname ve sözleşmenin
eksik ve/veya hatalı olduğunu ileri sürerek herhangi bir hak talebinde ya
da süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır. Bu koşulları dikkate alarak,
İhale Dokümanlarını çok dikkatli bir şekilde inceleyecek, var ise hata ve
eksiklerini belirlemek ve etkilerini Tekliflerine yansıtan dokümanı teklifiyle
birlikte İŞVEREN’e sunabilecektir. İsteklinin bu şekilde bir belge
sunmaması durumunda; Teklif Sahibi, İŞVEREN tarafından ihale için
verilen tüm bilgi, belge ve dokümanın yeterli, doğru ve eksiksiz olduğunu
kabul etmiş sayılacaktır.
6.15. Mali Yeterlilikler;
a. Bankalardan temin edilecek belgeler:
200.000.000 TL (iki yüz milyon Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren Banka Referans
Mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka
referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
b. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya
eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını
gösteren bölümlerini,
2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan
adaylar,
yılsonu
bilançosunu
veya
bilançonun
gerekli
kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
•
Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
•
Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
•
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük
olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
6.25 Kısıtlamalar: ihaleye konu olan İşler’in projelerinin ve ihale dokümanlarının
hazırlık aşamasında danışmanlık hizmeti sağlamış bulunan kişi/kuruluş
temsilcileri ile bunların birinci ve ikinci derecede kan hısımları bulunanlar
ihaleye katılamazlar.
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
7. Kapalı Zarf Fiyat
Teklifinin
Hazırlanması
FİYAT TEKLİF DOSYASI İÇİN
7.1. Fiyatlandırılmış Keşif Cetveli; işbu şartname ekinde verilen CD içeriğine ve
formatına uygun olarak hazırlanmış “Fiyatlandırılmamış Keşif Cetveli”ne göre
bir adet basılı dosya ve bir adet CD formunda hazırlanacaktır.
7.2. Geçici Teminat Mektubu
7.3. Teklif Mektubu; ekli örneğine uygun şekilde İstekli Firma tarafından
düzenlenecektir.
7.4. Teklifi imzalayanın yetki belgesi, vekil ise vekâletname (ASIL veya NOTER
onaylı sureti)
7.5. Davet Mektubu (ASIL)
7.6. Tüm sahifeleri paraflanmış ve kaşelenmiş:
a.
Teklif İsteme Şartnamesi
b. Teknik Şartname
c. Taslak Sözleşme
d. İş ile ilgili koşullar
e. Teklif eki
f.
(Varsa) İmzalı Zeyilname
g. (Varsa) İmzalı “Soru-Cevap” yazısı
7.7. İşlerin yürütülmesi, imalatların yapım tekniği, sıralaması ve işlerin ifasına
ilişkin öngörülen her türlü teknik, planlama, tedbir ve süresel yaklaşımları
içeren ayrıntılı “Metodoloji” (işlerin yapım prosedürü, izlenecek yöntem)
sisteminin hazırlanarak sunulması,
7.8. İhale Konusu iş ile ilgili olarak öngörülen Şantiye Kilit Personeli, saha proje ofis
elemanları ve merkez ofis personeli dâhil isimlendirilmiş halde düzenlenmiş
olacak şekilde Organizasyon şeması, Personel özgeçmişleri ve Diplomaları
7.9. Önerilen Detaylı iş programı – Yapısal, Mekanik, Elektrik ve Peyzaj disiplinleri,
Test etme ve işletmeye süreleri dâhil, Malzeme Temin ve Onay süreçlerini de
içeren ayrıntılı iş programı
7.10. Yüklenicinin ön metraj tablosunda varsa farklılık gördüğü kalemler için ayrı bir
tablo oluşturacak ve ön metrajdan elde edilen keşiften oluşan teklifine
ekleyerek/çıkararak sunacaktır.
7.11. Aşağıda yer alan içerik ve tanımına uygun düzenlenmiş İstekli firma
taahhütnameleri;
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
a) ÖN METRAJ TAAHHÜTNAMESİ
“İhale evrakı eki ÖN METRAJ başlığı altında İşveren tarafından verilen imalat
değerlerinin, bir ÖN-METRAJ olduğu, firmamız bu ön metraj listesini, istekli
firmaların ortak paydada ve eşit koşullarda bir teklif fiyatlandırması yapması
ve İşverenin istekli firmaların teklif mukayeselerinin yapabilmesine yardımcı
olmak amacıyla vermiş olduğunu, firmamızın, ihale esnasında kendi
çalışmaları ile artış ve/veya eksiliş gösteren ve teklifinde verdiği, sözleşme
görüşmeleri sonrası kesinleşen ve sözleşme dokümanlarında belirtilen imalat
değerleri ve sözleşmede hakediş ödemelerinde esas alınacak nihai pursantaj
hesaplamalarına esas teşkil edeceğini bu imalat değerlerine ilişkin olarak
oluşacak miktar riskinin tamamen firmamıza ait olacağını, işveren tarafından
verilebilecek ilave iş dışında, işin yapılması aşaması ya da sonrasındaki veya
herhangi bir aşamada yapılan (gerçekleşen) iş miktarını öne sürerek
gerçekleşen miktarların ön metrajlardan farklı olması nedenini ileri sürerek
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı peşinen kabul ve
taahhüt etmekteyiz”
{ İstekli Firma Adı }
NOT: “ÖN METRAJ TAAHHÜTNAMESİ” TEKLİF FİYAT CETVELİ’NİN AYRILMAZ BİR
EKİ OLUP, İSTEKLİ FİRMA TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI OLARAK TESLİM
EDİLECEKTİR.
b) PURSANTAJ TAAHHÜTNAMESİ
“Sözleşme görüşmeleri sonrası kesinleşen ve sözleşme dokümanlarında
belirtilen ve firmamız tarafından kabul edilen imalat KEŞİF değerlerine göre
hesaplanmış pursantaj değerlerini; işin yapılması aşaması ya da sonrasındaki
veya
herhangi
bir
aşamasında
yapılan
(gerçekleşen)
iş
miktarını
( metrajını) öne sürerek gerçekleşen miktarların ön metrajlardan farklı olması
ya da başkaca nedenleri ileri sürerek sözleşme aşamasında kesinleşen ve
sözleşme eki olan pursantaj değerlerinin nihai pursantaj olduğunu, bu başlık
altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı peşinen
kabul ve taahhüt etmekteyiz “
{ İstekli Firma Adı }
NOT: “PURSANTAJ TAAHHÜTNAMESİ” TEKLİF FİYAT CETVELİ’NİN AYRILMAZ
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
BİR EKİ OLUP, İSTEKLİ FİRMA TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI OLARAK TESLİM
EDİLECEKTİR.
c) ALT PURSANTAJ TAAHHÜTNAMESİ
“Sözleşme görüşmeleri sonrası kesinleşen ve sözleşme dokümanlarında
belirtilen ve firmamız tarafından kabul edilen imalat KEŞİF değerlerine göre
hesaplanmış pursantaj değerlerine göre ALT pursantaj listesini sözleşme
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde vereceğimi, bu yönde Kontrollük
ve İşveren onayını alacağımızı, aksi halde bu başlık altından kaynaklanacak
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı ya da Kontrollük ve
İşveren tespit ve değerlendirmelerine göre ödeme yapılmasını peşinen kabul
ve taahhüt etmekteyiz.”
{ İstekli Firma Adı }
NOT: “ALT PURSANTAJ TAAHHÜTNAMESİ” TEKLİF FİYAT CETVELİ’NİN
AYRILMAZ BİR EKİ OLUP, İSTEKLİ FİRMA TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI
OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İŞLERİN İFASI İÇİN TAAHHÜTNAME
1. Gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya kur farkı ya da yeni mali
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenler ile iş kapsamında tanımlı tüm imalat
kalemleri teklif bedelleri dahil ve bunların dışında herhangi bir neden ileri
sürerek başkaca fiyat farkı verilmesi talebinde bulunmayacağını,
2. Yüklenici Sözleşme konusu için Sözleşme, Teklif İsteme Şartnamesi ve Teknik
Şartnameler, Projeler, Zeyilnameler ile eklerinde belirtildiği şekilde başarı ile
tamamlanmasına ilişkin tüm riskleri, maliyetleri, harcamaları, masrafları
öngörme sorumluluğunu da üstlenmiş olup, öngörülmemiş güçlükler, riskler,
maliyetler, harcamalar ve masraflardan dolayı Sözleşmeye esas nihai bedelde
– sözleşmede tanımlı [ İş Değişikliği ] HARİÇ - herhangi bir nedenle değişiklik
yapılması talebinde bulunmayacağını,
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – “II. Aşama ArGe Binaları, Kuluçka Merkezi Ve Sosyal Tesis Binaları İnşaatı İle Tesis
Yönetim Binası İkmal İnşaatı” – Teklif İsteme Şartnamesi
3. Yüklenici, sözleşme ekinde yer alan nihai pursantajlara ve yine projelerde
belirtilen mahal listeleri ile teknik Şartnamelerde yer alan malzeme teknik
özellikleri
ve
kriterlerine
göre
imalatları
gerçekleştireceğini,
teknik
şartnamelerde tanımlı ürün, malzeme, sistem ve cihazların teknik marka ve
modelleri dışında başkaca marka ve model için bir teklif de dahi
bulunmayacağını,
4. İş kapsamında kazıdan çıkan hafriyat fazlası “vasıfsız “ toprağı – idare
tarafından onay verilecek geri dolgu miktarı hariç – iş sahasından imalatın
yapılmasını müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde uzaklaştıracağını, aksi
halde hafriyat fazlası vasıfsız toprağın İşveren tarafından Yüklenici firmamız
nam ve hesabına uzaklaştırılacağını peşinen kabul ettiğimi,
5. Yasal çalışma saatleri dışında; işin gereği olarak mesai yapması nedeniyle
İşverenin maruz kalacağı ek gözetim bedeli masrafını (Müşavir firmaya
ödenecek ek inşaat kontrollük hizmet bedelini_ İşverenin işbu işler için
müşavir firmaya ödediği mevcut Kontrollük Birim Bedeli üzerinden ) bizzat
kendisinin karşılayacağını,
ek gözetime kalacak sayı, nitelik ve süre;
kontrollüğün talebi sonrası işveren kararı ile kesinleşeceğini
peşinen kabul beyan ve taahhüt etmekteyiz”
{ İstekli Firma Adı }
NOT: “İŞLERİN İFASI İÇİN TAAHHÜTNAME” TEKLİF FİYAT CETVELİ’NİN AYRILMAZ
BİR EKİ OLUP, İSTEKLİ FİRMA TARAFINDAN KAŞELİ VE İMZALI OLARAK TESLİM
EDİLECEKTİR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content