close

Enter

Log in using OpenID

Bildiri Sunumları PDF Formatında İndirmek için Tıklayın

embedDownload
SÖZEL BİLDİRİ SUNMLARININ DAĞILIMI
1.GÜN
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 1
SALON: Eyüp (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri
No.
51
95
123
267
370
154
72
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
OTURUM BAŞKANI: Meftun SAKALLI (ÇSGB)
Yazar(lar)
Kurum
6331 Sayılı İş Sağliği Ve Güvenliği
The Evaluation of Occupational Health And Safety
Kastamonu
Sibel Seçil
Kanununun Ormancılık Faaliyetleri
Law (Law No. 6331) In Aspect to Woodcraft
Üniversitesi
Nalbantoğlu
Açısından Değerlendirilmesi
Activities
Orman Fakültesi
Uluslararası Uygulamalar Çerçevesinde
Ankara
Evaluation Of Occupational Safety Experts Within Prof. Dr. Levent
İş Güvenliği Uzmanlığının
Üniversitesi
The Terms Of International Practices
Akın
Değerlendirilmesi
Hukuk Fakültesi
6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş
“Coordination” Related With The Improvement Of
İzmir Ekonomi
Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün
Yrd.Doç.Dr.
“Occupational Health And Safety Culture” Within
Üniversitesi
Geliştirilmesi Açısından
Zeynep Şişli
The Framework Of Law No.6331
Hukuk Fakültesi
“Koordinasyon”
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Implementation Of Occupational Health And Safety
Özge Akaner
ÇASGEM
Kanununun Kamuda Uygulanması
Law (Law No. 6331) In Public Sector
OSGB Denetimleri Üzerinden İş
Teftişinin Hızlandırılması Önerisi
İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan
Türlerinden Biyolojik Risk
Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro
Organizmalardan Numune Alma
Teknikleri
Vardıyalı Çalışma Sisteminde Gece
Çalışan İşçilerin Karşılaştığı Fizyolojik,
Psikolojik Ve Sosyolojik Etkilerin
Değerlendirilmesi
Konu Başlığı
1. 6331 SAYILI İSG
KANUNU VE
UYGULAMASI
Offer on Acceleration of Labour Surveillance over
CHSU(Common Health and Safety Units) Audits
Dr. Kadir Atlı
Serbest
16. İŞ TEFTİŞ
YAKLAŞIMI
Techniques for Sampling Alive Microorganisms of
Biological Agent Type at Workplaces
Şah Şeyhmus
Ektirici
ÇSGB
3. İYOLOJİK RİSK
FAKTÖRLERİ
Evaluation Of Physiological, Psychological And
Sociological Effects Faced By Night Shift Workers
In Shift System
Ecehan Kazancı
-
1
36. PSİKOSOYSAL
RİSK FAKTÖRLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 2
SALON: Fener (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
OTURUM BAŞKANI: Bülent GEDİKLİ (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
371
Sevk Bilgi Dönüş Formu Ve Sağlık
Kurumlarında Çalışanın
Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak
İçin Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri
Ve Arşivleri Oluşturulmasi Önerisi
Referral Information Return Form
And Establishment Of Occupational
Health And Archives In Hospitals
To Overcome The Difficulties That
Employees Of Health Institutions
May Encounter
Problem Of Diagnosing
Occupational Diseases
205
249
Kurum
Konu Başlığı
Dr. Suat Sarp
Serbest
21. İSG KURUMSAL
YAPISI
Dr. Kenan Ergus
-
Yazar(lar)
Neden Meslek Hastalığı Tanısı
Koyamıyoruz
Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit,
Detection, diagnosis and increasing
Tanı Ve İSG Profesyonellerinin
of awareness on occupational
Duyarlılığının Arttırılması Projesi 3.
diseases of OHS professionals.
Aşama
32. MESLEK
HASTALIKLARI
Aslıcan Güler
ÇSGB
91
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması
The Employees’ Protection From
The Dangers Of Explosive
Environments
Arş. Gör. Cüneyt
Çalışkan
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
5. ENDÜSTRİYEL
SAĞLIK
369
Kişisel Bilgilerin Gizliliği Ve
Birimler/İş Yerleri Arası Sağlık
Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi
Proposal On Confidentiality Of
Personal Information And Transfer
Management Of Health Information
Inter Units/Workplaces
Dr. Suat Sarp
Serbest
38. SAĞLIK
GÖZETİMİ
295
Toz Patlaması Ve Tozdan
Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin
Yönetimi
Dust Explosion and Risk
Management
Serkan Küçük
Arme Danışmanlık
Ltd. Şti.
45.TOZDAN
KORUNMA
138
Türkiye’de Sağlıık Çalışanlarının
İşyerinde Şiddete Maruz Kalma
Konusundaki Endişe Düzeyleri
The Level of Worry About
Workplace Violence Among
Healthcare Workers in Turkey
Dr. Tevfik Pınar
Hacettepe Üniversitesi
36. PSİKOSOYSAL
RİSK FAKTÖRLERİ
2
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 3
SALON:Tophane (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
92
Kargo Transfer Merkezlerinde İş
Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının
İncelenmesi
222
274
32
178
341
161
OTURUM BAŞKANI: Burhanettin KURT (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Occupational Health And
Safety Conditions In Cargo
Transfer Centers
The Factors Of The
Ortam Faktörleri
Environment
Street the premises;
Sokak Tesislerinde; İş, İş Sağlığı ve
Business, Occupational
İş Güvenliği Kültürü
Health and Safety Culture
The Economic Costs Of
İş Kazaları ve Meslek
Occupational Diseases And
Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri:
Injuries: A Conceptual
Kuramsal Bir Çerçeve
Framework
İş Kazaları ile İş Sağlığı Ve
Cost Comparison Of Job
Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet
Accidents Versus Job Health
Karşılaştırması Ve Yapılandırmacı And Security Services In A
Yaklaşım ile Bir İrdeleme
Constractive Perspective
Health And Safety And
İş Sağlığı Ve Güvenliği ile İşveren
Employee Liability
Mali Mesuliyet Sigortasi
Insurance
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış
Bozukluğu
Behavioral Disorder in
Occupational Health
3
Yazar(lar)
Kurum
Kübra Ünal Gülsoy
ÇSGB
Ahmet Hizal
-
Öğr.Gör.Yaver Saka
Bayburt Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Onur
Sunal
Başkent Üniversitesi
Burak Sağlam
Devran Haritacılık İnş.
Tic. Ltd. Şti.
Özlem Emgen
Marsh Risk Consulting
Memet Gültek
-
Konu Başlığı
4.ÇALIŞAN ORTAMI
GÖZETİMİ
26. İSG’NİN
EKONOMİK BOYUTU
36. PSİKOSOYSAL
RİSK FAKTÖRLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 4
SALON:Hasköy (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri
No.
68
90
310
140
327
219
334
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Serkan HACIOSMANOĞLU (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Ergonomic Factors In Office
Work And Productivity Of The
Employees
Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Research Of Musculoskeletal
Kargo Transfer Merkezlerinde
Disorders In Cargo Transfer
Araştırılması
Centers
Tea, Simit* And Laptop: An
Çay, Simit Ve Dizüstü Bilgisayar:
Essay On Ergonomics Of
Bilimsel Bilgi Üretiminin Ergonomisi
Scientific Knowledge
Üzerine Bir Deneme
Production
Çalışma Duruşlarının Analizinde
A Critical View on Methods
Kullanılan Yöntemlere Eleştirel Bir
Used in Analysis of Working
Bakış
Postures
Determination Of The Ideal
Üniversite Eğitim Ortamlarının
Size Of The Students In Higher
Antropometrik Olarak
Education By Anthropometric
Değerlendirilmesi
Measurements
Ofis Çalışmalarında Ergonomik
Faktörler Ve Çalışanların Verimliliği
İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon
Occupational Health And Safety
And Innovation
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin
Organizational Ombudsman
Geliştirilmesinde Psikososyal
Model As A Preventive
Risklere Karşı Önleyici Bir Yaklaşim Approach Against Psychosocial
Olarak Örgütsel Ombudsmanlık
Risks In Development Of
Modeli
Occupational Health And Safety
4
Yazar(lar)
Kurum
Mehtap Bar
Düzce Üniversitesi
Ali Kaan Çoktu
ÇSGB
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Yılmaz
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülin
Feryal Can
Başkent Üniversitesi
Muharrem Ünver
Karabük Üniversitesi
Sema Özdemir
Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Ömer
L. Met
Balıkesir Üniversitesi
Konu Başlığı
6. ERGONOMİ
7. ERGONOMİK
RİSK
FAKTÖRLERİ
23. İSG VE
İNOVASYON
36. PSİKOSOYSAL
RİSK
FAKTÖRLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 5
SALON: Kasım Paşa 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri No.
225
233
250
258
82
97
228
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Halil POLAT (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Fiziksel Risk Etmenlerinin İş
The Effect Of Physical Risk
Doyumuna Etkisi
Factors On Job Satisfaction
Ofis Ortamında Kişi Başına
Calculation Of Average WBGT
Ortalama WBGT Hesaplanması
Per Person In The Office
Türkiye'deki Sektörlerin Toz
Dust Concentration Analysis Of
Konsantrasyon Analizi
Sectors In Turkey
Termal Konfor İndisleri Ve
Thermal Comfort Indices And
Türkiye Üzerine Uygulamalari Their Applications Over Turkey
Kimyasal Maddelerle
Occupational Health And
Çalışanların İş Sağlığı Ve
Safety Of Employees Who
Güvenliği
Worked With Chemicals
Evaluation Of Labour
Diş Protez Laboratuvarlarinda Inspection Results Obtained In
İSG Şartlarının İyileştirilmesi
Dental Prostheses Laboratories
Ve Diş Teknisyeni
During 2012-2013 With The
Pnomokonyozunun Önlenmesi
Aim Of Improving The
Hedefli 2012 -2013 Teftiş
Occupational Health And
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Security Conditions And
Preventing Pneumoconiosis
Psikososyal Risk Faktörlerinin
Toplum Kalitesine Etkisi
Psychosocial Risk Factors’
Impact On The Quality Of The
Community
5
Yazar(lar)
Kurum
Murat Darçın
Jandarma Genel
Komutanlığı
Kadir Kadiroğulları
ÇSGB
Hamza Altınsoy
İSGÜM
Hamza Altınsoy
İSGÜM
Ömer Yavuz
-
Konu Başlığı
8. FİZİKSEL RİSK
FAKTÖRLERİ
29. KİMYASAL RİSK
FAKTÖRLERİ
Yıldız Üner
ÇSGB
Murat Darçın
Jandarma Genel
Komutanlığı
36. PSİKOSOYSAL
RİSK FAKTÖRLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 6
SALON: Kasım Paşa 3-4-5 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
OTURUM BAŞKANI: Kağan YÜCEL (ÇSGB)
Bildiri No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Kurum
Konu Başlığı
Risk Factors And The Risk
Petrokimya Tesislerinde İş
Assessment Of Petrochemical
Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili
Prof. Dr. Atilla Mirati
171
Establisments In The Field Of
Gazi Üniversitesi
Risk Faktörleri Ve Risk
Murathan
Occupational Health And
Değerlendirmesi
Safety
ATEX Direktifleri Çerçevesinde
29. KİMYASAL RİSK
Önder Akademi
Ex Koruma Ve Seveso II
The Relation Between Ex
FAKTÖRLERİ
Endüstriyel Güvenlik
197
Direktifi Kapsamında Güvenlik Protection and Safety Integrity
Özlem Özkiliç
Eğitim Ve Danışmanlık
Bütünlük Seviyesi (Sil)
Level (SIL)
Ltd. Şti.
Arasındaki Bağlantı
Kimyasal Maddelerle
Occupational Health And
Doç. Dr. Erdal
213
Çalışmalarda İş Sağlığı Ve
Safety In The Working With
Fırat Üniversitesi
Canpolat
Güvenliği
Chemical Substances
Risk Faktörlerinin
The Impact Of Cognitive Style
36. PSİKOSOYSAL
Değerlendirilmesinde Bilişsel
Of Thinking In Risk Factors
309
Nursel Durmaz
Pamukkale Üniversitesi RİSK FAKTÖRLERİ
Düşünme Tarzının Etkisi: Bilişin Evaluating: The Riskless World
Risksiz Dünyasi
Of Cognition
The Analysis Of Measured
Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve
259
Temperature And Relative
Hamza Altınsoy
İSGÜM
Bağıl Nem Verilerinin Analizi
Humidity Data Set In Turkey
Ofis Ortamındaki Odaların
The Classification Of The
260
Sıcaklıklarına Göre
Rooms In Office With Respect
Hamza Altınsoy
İSGÜM
8. FİZİKSEL RİSK
Gruplandırılması
To Their Temperature
FAKTÖRLERİ
Türkiye'de Ölçülen Kişisel
The Classification Of The
Gürültü Maruziyeti Değerlerinin
269
Measured Noise Exposure In
Hamza Altınsoy
İSGÜM
BSVM/SVM İle
Turkey By Using BSVM/SVM
Gruplanlandırılması
6
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 7
SALON: Balat (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri No.
104
124
131
167
168
248
340
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Furkan KAHRAMAN (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Örgütsel Değerler Açısından İş Occupational Safety In Terms
Güvenliği: Düzce İlinde Üretim
Of Organizational Values: A
Okan Bütüner
Yapan İşletmeler Üzerine Bir
Study On Manifacturing
Çalışma
Enterprises In Duzce
Orman İşçilerinde Sağlık Ve
Investigation To Safety And
Yrd.Doç.Dr. Erhan
Güvenlik Verilerinin Tespitine
Health Conditions Of Forest
Çalışkan
Yönelik Bir Araştırma
Worker In Turkey
Çalışanların Güvenlik İklimi
Employee Perception Of Safety
Algısı: Teknik Bilimler Meslek Climate: The Case Of Technical
Gizem Akalp
Yüksekokulu Örneği
Sciences Vocational School
Analysing Individual,
Güvenlik İkliminin Bireysel,
Organizational And Ambient
Örgütsel Ve Ortam Etmenlerinin
Factors Of Safety Climate İn
Büyük Ölçekli Makine, Kimya
Ertuğrul Yozgat
The Large-Scale Machinery,
Ve Maden İşletmelerinde
Chemical And Mining
İncelenmesi
Corporations
Havacılık Sektöründe Kapalı Survey Of The Confined Spaces
İbrahim Akyürek
Alanların Gözetimi
In Aviation Industry
Improvement Of Occupational
Evsel Katı Atık Toplama Ve
Health And Safety Conditions
Taşıma İşkolunda Çalışanların İş
Cemal Burak
Of Employees Working In
Sağlığı Ve Güvenliği
Yaşaroğlu
Municipal Solid Waste
Koşullarının İyileştirilmesi
Collection And Transportation
Psychosocial Hazards And
İşyeri Hekimlerinin Gözünden
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem
Risks: Perspective Of
Psikososyal Tehlike Ve Riskler
Vatansever
Occupational Physicians
7
Kurum
Konu Başlığı
Düzce Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
11. GÜVENLİK
KULTURU
ÇSGB
Tusaş Havacilk Ve Uzay
San. A.Ş.
ÇSGB
Namık Kemal Üniversitesi
17. İSG ALANINDA
ORTAYA ÇIKAN
YENİ RİSKLER
36. PSİKOSOYSAL
RİSK FAKTÖRLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 8
SALON: Cibali 1-2 (5 Mayıs 2014/16:30-17:40)
Bildiri
No.
186
231
264
254
294
227
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: ismail ÇELİK (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Üretim Sektöründe Güvenlik
Perception of Security Culture
Murat Can Ocaktan
Kültürü Algısı
in Production Sector
Güvenlik Kültürü İle Güvenlik
A conceptual study on the
İklimi Arasındaki İlişki Üzerine
relationship between safety
Elif Çelik
Kavramsal Bir Araştırma
climate and safety culture
İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Occupational Health And Safety
Çerkez Yuva
Ve Etik
Studies And Ethics
Türkiye'nin Sel Kaynaklı
Risk Map Of Unpreventable
Önlenemeyen İş Kazaları Risk
Occupational Accidents As A
Hamza Altinsoy
Haritası
Result Of Flood In Turkey
İşyerlerinde Elektromanyetik
Exposure Of Electromagnetic
Gökce Begüm Silsüpür
Radyasyon Maruziyeti
Radiation In The Workplaces
Tarımda Kullanılan Motorlu Araç
Kaynaklı Trafik Kazaları
Traffic Accidents Involving
Motor Vehicles Used For
Agricultural Purposes
Murat Alkan
8
Kurum
Konu Başlığı
Türk Traktör Ve Ziraat
Makineleri A.Ş.
ÇASGEM
11. GÜVENLİK
KÜLTÜRÜ
Fırat Üniversitesi
İSGÜM
17. İSG ALANINDA
ORTAYA ÇIKAN
YENİ RİSKLER
ÇSGB
Jandarma Genel
Komutanlığı
46.ULAŞIM
SEKTÖRÜNDE İSG
2.GÜN
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 9
SALON: Balat (6 Mayıs 2014/16:30-17:20)
Bildiri
No.
520
360
208
226
253
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Şengül ÇOŞAR (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Pilot Project of Occupational
Health and Safety in
Agriculture
Current Problems and
Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve
Solutions on Occupational
Güvenliği Konusunda Güncel
Safety and Health in Tourism
Sorunlar ve Çözüm Yolları
Sector
Training Activities in
Eğitim Yayım Ve Yayınlar Dairesi
Dictorate of Education and
Başkanlığının Eğitim Faaliyetleri
Documentery
Assurance of Occupational
İş Hukukunda İş Güvenliği
Security Professionals In
Uzmanlarının Güvencesi
Labor Law
Projection Of Labor
Türkiye’nin Batısındaki İşçi
Productivity Over Western
Verimliliğinin Projeksiyonu
Turkey
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği
Pilot Projesi
9
Yazar(lar)
Kurum
Dr. Ebru Korkmaz
ÇSGB
Öğr.Gör.Bilal Çilkaya
Niğde Üniversitesi
Olgun Haydar Polat
Eğitim Yayım Ve
Yayınlar Dairesi
Başkanlığı
Emine Ayan
Sakarya Üniversitesi
Hamza Altınsoy
İSGÜM
Konu Başlığı
42. TARIM
SEKTÖRÜNDE İSG
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 10
SALON: Cibali 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
OTURUM BAŞKANI: İlknur ÇAKAR (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
183
Kamu Çalışanları İçin İşyerinde
Sağlığın Geliştirilmesi Programı
Workplace Health Promotion
Program for Civil Servants
212
Kuaförlük, Berberlik Ve Diğer
Güzellik Salonları Faaliyetlerinde İş
Sağlığı Ve Güvenliği Algısı Üzerine
Bir Araştırma
344
Türkiye’de Özel Güvenlik
Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve
Risklerden Korunma
180
Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı,
Güvenliği Ve Hukuku Uygulamaları
18
Tabaklama İşlemlerinde Kullanılan
Tehlikeli Kimyasallara Deri yolu ile
Maruziyette Risk Derecesinin
Belirlenmesine Yönelik bir Çalışma
Yazar(lar)
Meftun Sakallı
Research For The
Occupational Health And
Business Safety In The Field
Nurettin Gölen
Of Hairdressing, Barber, And
Other Beauty Salons
Risk Factors In Private
Security Services In Turkey
Alaattin İrdem
And Preventing Occupational
Hazards
Occupational Health , Safety
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali
and Legal Order Applications
Akkaya
in Maritime Sector
A Study on Determination of
Risk Levels and Prevention
Measures for Skin Exposure to
Betül Çavdar
Hazardous Chemicals Used in
Tanning Industy
10
Kurum
Konu Başlığı
ÇSGB
35. ÖNLEME VE
KORUMA
FAALİYETLERİ
Firat Üniversitesi
12. HİZMET
SEKTÖRÜNDE İSG
Balıkesir Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
ÇSGB
44. TEKSTİL VE
DERİ
SEKTÖRÜNDE İSG
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 11
SALON:Eyüp (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
Bildiri
No.
101
103
105
106
85
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Furkan YILDIZ (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Special Applications For
Safety Management At
Construction Works
Çalışanların Katılımı İle Edinilen Lessons Learnt Process With
Dersler Çalışması
Involvement Of Workers
Evaluation of Proactive
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Approach of the The Law of
(İSG) Kanununun Proaktif
Occupational Health and
Yaklaşımının Haddon Matrisi ile
Safety (6331) By Haddon
Değerlendirilmesi
Matrix Analysis
Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Matrix (L-Matrix) Method
Kullanılarak Matris (L-Matris)
Based Risk Assessment By
Metodu Bazlı Risk
Using Fuzzy Decision
Değerlendirmesi
Making Approaches
İnşaat İşlerinde İş Güvenliği
Yönetimi İçin Özel Uygulamalar
Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği
Safety At Subcontracting
Yazar(lar)
Kurum
Konu Başlığı
Nurettin Demir,
Gama Nurol Ortaklığı
13. İNŞAAT
SEKTÖRÜNDE İSG
Banu Tuna
Gama Nurol Ortaklığı
Ömer Vehbi
Karaosmanoğlu
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Muhammet Gül
Yıldız Teknik
Üniversitesi
Mehmet Özdemir
-
37. RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
43. TAŞERONLAŞMA
170
Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde Subcontractor Relations And
İş Sağliği Ve Güvenliği
Occupational Health Safety
Öğr. Gör. Şebnem
Gedik
11
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 12
SALON:Fener (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
Bildiri
No.
292
235
232
191
280
Türkçe Başlık
inşaat İşlerindeki Korkuluk
OTURUM BAŞKANI: Sedat YENİDÜNYA (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Evaluation Of Railing
Applications In Construction
Uygulamaları Üzerine
Sites
Değerlendirmeler
A Research On Safety Of
Türkiye Ve Güney Kore’de İnşaat
Foreign Workers Who Work
Sektöründe Çalışan Yabancı
In Construction Industry In
İşçilerin İş Güvenliği Ve İşverenin
South Korea And Turkey
Sorumluluğu
And Employer
Montaj Hatlarında Çalışma
Analysis of Working
Duruşlarının Reba Yöntemi İle
Postures in Mounting Lines
Analizi Ve Ergonomik Risk
by Reba Technique and
Değerlendirmesi
Ergonomic Risk Assesment
Subcontracter-Contracter
6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Alt
Relations Due To The Law
İşveren- Üst İşveren Ilişkileri
no:6331
Çalışma Hayatında Alt İşveren
Subcontracter Applications
Uygulaması
in Worklife
Yazar(lar)
Kurum
Doç. Dr. Vedat Toğan
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Serdar Korkmaz
Seul Teknoloji
Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi
Doç.Dr. Yakup Kara
Selçuk Üniversitesi
Hüseyin Ökelek
TEİAŞ
Lütfi İnciroğlu
ÇSGB
12
Konu Başlığı
13. İNŞAAT
SEKTÖRÜNDE İSG
37. RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
43. TAŞERONLAŞMA
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 13
SALON: Kasım Paşa 1-2 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
Bildiri
No.
54
93
108
116
125
136
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Ali Rıza ERGUN (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Otomotiv Sektöründe Risk
Değerlendirmesi
Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir
Risk Değerlendirmesi Çalışması
Risk Assessment
Application
A Risk Assessment Study In
Upholstery Workshops
A Risk Assessment Study In
Siteler Bölgesinde Ondan Az
Carpenter And Furniture
Çalışanı Olan Doğrama Ve
Workshops In Siteler Region
Mobilya Atölyelinde Risk
Where Less Than 10 Persons
Değerlendirmesi Çalişmasi
Working
Employers Risk Assessment
KKTC'de İşverenin Risk
Obligation In Trnc: Level Of
Değerlendirmesi Yükümlülüğünün
Fulfilment, Current Situation
Yerine Getirilme Oranı, Durum
And Suggestions For
Tesbiti Ve İyileştirme Önerileri
Improvement
Sosyal Güvenlik Kurumunun
Risk Assessment By Using
İstatistiklerini Kullanarak Risk
The Statistics Of Social
Değerlendirmesi Yapmak
Security Institute
Risk Analysis Study in
Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Metal Accessory Production
Risk Analizi Çalışması
Process
Yazar(lar)
Kurum
Özgür Dandin
Ford Otomotiv Sanayi
A.Ş.
Kürşat İsmail Akça
ÇSGB
Fatih Erel
ÇSGB
Konu Başlığı
37. RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
13
Emine Atasoylu
-
Mustafa Bağan
T.Kimya Sanayicileri
Derneği
Yrd. Doç.Dr. Gülin
Feryal Can
Başkent Üniversitesi
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 14
SALON: Kasım Paşa 3-4-5 (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
Bildiri
No.
147
175
196
198
220
37
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
OTURUM BAŞKANI: Berk ATLI (ÇSGB)
Yazar(lar)
Kurum
Konu Başlığı
6331 Sayılı Kanunda Risk
Risk Assesment by the Law no:6331
Kübra Öz
Değerlendirmesi
İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan
Occupational Health And Safety
İş Sağliği Ve Güvenliği Sorunları Ve
Dr. Nurettin
Problems In Air Conditioning Sector
Sektöre Yönelik Örnek Risk Analiz
Yamankaradeniz
And Industry Risk Analysis Guide
Rehberi
Büyük Endüstriyel Kazaların
Önder Akademi
Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması
Seveso II (COMAH) Directive and
Endüstriyel Güvenlik
Hakkında Yönetmelik Kapsamında
ARAMIS Accidental Risk Assessment
Özlem Özkılıç
Eğitim Ve
Kantitatif Risk Değerlendirmesi:
Methodology For Industries
Danışmanlık Ltd. Şti.
Aramis Metodolojisi
2006/42/Ec Makine Emniyeti Direktifi Machine Risk Assessment Within The
Önder Akademi
37. RİSK
Ve 2009/104/Ec Sayılı İş Ekipmanlari
Context of 2006/42/EC Machinery
Endüstriyel Güvenlik
Özlem Özkılıç
DEĞERLENDİRMESİ
Direktifi Kapsamında Makine Risk
Directive And 2009/104/EC Work
Eğitim Ve
Değerlendirmesi
Equipment Directive
Danışmanlık Ltd. Şti.
Meslek Yüksek Okullari
Vocational School Laboratory And The
Laboratuarlarında Risk Analizi
Importance Of Risk Analysis For
Uygulamasinin Önemi Ve Alinacak İş
Application To Take Work Health,
Oğuzhan
Sağliği, Güvenliği Önlemleri (Uludağ
Uludağ Üniversitesi
Safety Measures Uludağ University
Çankaya
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Vocational School Machines
Yüksekokulu Makine Laboratuarı
Laboratory Sample
Örneği)
Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerini Cantitave Formation of Method That Is
Tanımlama Metodu (MIMAH)’nun
Used For Determining the Dangers of
Neslihan
ÇSGB
Çeşitli Veri Tabanlarıyla Kantitatif
Large Scaled Industrial Accidents
Babaarslan
Hale Getirilmesi
(MIMAH) By Various Databases
14
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 15
SALON: Hasköy (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
335
Gap Bölgesi’nde Tarımda Hastalık
Ve Erken Ölümlerle İlişkili Risk
Değerlendirmesi
353
Türkiye’de Risk Değerlendirmesi
361
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Pestisit Satış Yerlerinde Risk
Değerlendirmesi
Agricultural Work In The
South Eastern Anatolia
Project (Gap) Region
Risk Assesment
Implementation
Risk Assessment Of
Pesticides Selling Place In
Southeastern Anatolia
Region In Turkey
Risk Assessment In Light
Commercial Vehicle
Production Factories
Incident Management For
Construction Works
317
Hafif Ticari Araç Üretim
Fabrikalarında Risk
Değerlendirmesi
102
İnşaat İşleri İçin Kaza Yönetimi
300
Türkiye’de İş Kazalarının
Nedenlerinin Meslek Grupları Ve
Çalışan Sayısı Göz Önünde
Bulundurularak İstatistiksel Olarak
İncelenmesi
Statistical Analysis of
Occupational Accident In
Iron Steel Industry
OTURUM BAŞKANI: Ümit TARHAN (ÇSGB)
Yazar(lar)
Kurum
Uzm.Dr. İlker Kayı
Harran Üniversitesi
Ali Rıza Ergun
ÇSGB
Konu Başlığı
37. RİSK
DEĞERLENDİRMESİ
Dr.Burcu Kara
Harran Üniversitesi
Ferdi Karakaya
ÇSGB
Bülent Çakar
Gama Nurol Ortaklığı
Yrd. Doç.Dr.Ercüment
Neşet Dizdar
15
Karabük Üniversitesi
15. İŞKAZALARININ
İSTATİSTİKSEL
YORUMU
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 16
SALON: Tophane (6 Mayıs 2014/16:30-17:30)
OTURUM BAŞKANI: Ebru KORKMAZ (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Kurum
128
Yaşam Güvenliği Kuramı
Life Safety Method
H.Latif İşcen
İSGDER
iş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir
288
296
299
368
321
Araştırma: K. Maraş Çelik Mutfak
Eşya Sektöründe Yöneticilerin Ve
Çalışanların İş Güvenliği Kültürü
Algıları
Dönüştürmek İçin Çalışanların
Gözünden Görmek: Sağlık Ve
Güvenliğe İlişkin Kurumsal
Tarihçenin Görselleştirilmesine
Yönelik Bir Atölye Çalışması
Türkiye’de Ulusal Ve Global
Dinamiklerin Işığında, Kurumsal
Ölçekli Güvenlik Kültürü İnşa Süreci
İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı
Ve Güvenliği Konularında
Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli
Eğitim Konusu Başlıkları
Bir Otomotil Fabrikasının Çalışma
Ortamında Elektromanyetik Alan
Maruziyetinin İncelenmesi Ve
Sonuçlarının Uluslarası Limitlere
Göre Değerlendirilmesi
A Study On Safety Culture: K. Maras
Steel Kitchenware Industry Managers And Meryem Danışmaz
Employees' Perceptions Of Safety Culture
Seeing Through The Eyes Of The
Workers To Transform: A Workshop To
Visualize The Corporate History In Terms
Of Health And Safety
Development of Institutional Scaled
Safety Culture According to National and
International Perspectives In Turkey
Priority Training Topics For Giving
Information To Employer/ Employer’s
Representatives On Occupational Health
And Security (OHS)
Measurement of Electromagnetic Fields
Exposure
in Working Environment of an
Automotive Factory
and Assessment of Results According to
the International Safety Limits
16
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi
Elif Sungur
Maltepe Üniversitesi
Serkan Küçük
Arme Danışmanlık
Ltd. Şti
Dr. Suat Sarp
Serbest
Prof.Dr.Osman
Çerezci
Konu Başlığı
Sakarya Üniversitesi
11. GÜVENLİK
KÜLTÜRÜ
17. İSG
ALANINDA
ORTAYA
ÇIKAN YENİ
RİSKLER
3.GÜN
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 17
SALON: Eyüp (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
Bildiri
No.
62
74
209
Türkçe Başlık
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu
Ve Katılımcı Profili İlişkisi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri
İçin Denenmiş Bir Modele Dair
iSG Profesyonelleri Alanında Etik
Boyut
367
İş Hemşirelerinin İş SağlığıGüvenliği Hizmetlerindeki
Öneminin Tartışılması
117
Kadın İşçilerin Gece Çalışması Ve
İş Güvenliği
169
Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar Ve İş
Güvenliği
OTURUM BAŞKANI: Esin KÜRKÇÜ (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
The Relation Of The
Participant Profile And
Exam Grades In
Yrd.Doç.Dr. Barış Yılmaz
Workplace Safety
Specialist Certification
A Tried Model For
Occupational Health And
Dr. F. Yonca Ayas
Safety Training
Ethical Aspect In OHS
Dr. Kenan Ergus
Professionals Area
Discussion On
Significance Of
Occupational Nurses In
Dr. Suat Sarp
Occupational HealthSafety Services
Female Worker On Night
Kübra Yavuz
Work And Job Security
Women Domestic
Workers And
Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner
Occupational Health And
Safety Issues
17
Kurum
Konu Başlığı
Celal Bayar Üniversitesi
19. İSG EĞİTİMİ
Kişisel Katılım
Bilgemed Bursa
22. İSG
PROFESYONELLERİ
Serbest
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
24. KADIN
ÇALIŞANLAR VE
İSG
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 18
SALON:Fener (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
Bildiri
No.
215
328
365
354
349
86
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
The Significance of
Preventing Occupational
Eğitiminin İş Kazalarının Önüne
Accidents By The
Geçilmesindeki Önemi
Education of OHS Experts
The Role Of Universities In
İş Güvenliği Uzmanlarının
Education Of Occupational
Eğitiminde Üniversitelerin Rolü
Safety Experts And A New
Ve Yeni Bir Model Önerisi
Model Suggestion
The Importance Of
Milli Eğitimde İş Sağliği Ve
Occupational Health And
Güvenliğinin Önemi
Safety In National
Education
Authorization and
Türkiye’deki İş Güvenliği
Functions of Training
Uzmanları için Eğitim
Institutions for
Kurumlarının Yetkilendirilmesi
Occupational Safety
ve İşlevleri
Specialists in Turkey
Occupatıonal Health And
Safety Traınıng: A Process
Management Approach For
Effectıveness
iş Güvenliği Uzmanlarının
Ev Ve Bakım Hizmetleri, İş
Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Metin KUTAL (Gedik Ünivertsitesi)
Yazar(lar)
Kurum
Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel
İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi
Prof.Dr.Bülent Akay
Ankara Üniversitesi
Prof.Dr.Rafet Arıkan
Atılım Üniversitesi
Ayşegül Altınok
ÇSGB
Gökçen Kırımhan
İngiliz Standartları
Enstitüsü
Occupational Diseases and
Yrd. Doç.Dr. Çağla Ünlütürk
Accidents in Domestic
Ulutaş
work
18
Pamukkale Üniversitesi
Konu Başlığı
19. İSG EĞİTİMİ
28. KAYITDIŞI
ÇALIŞANLARIN
KORUNMASI
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 19
SALON:Hasköy (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
OTURUM BAŞKANI: Arif ŞİMŞEK (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Kurum
Konu Başlığı
193
İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında
Yaptırımlar
Sanctions In The Area Of
Job Health And Security
Tuba İmert
Fırat Üniversitesi
18. iSG ALANINDA
YAPTIRIMLAR
Selaha Çelik
Fırat Üniversitesi
25. İSG’DE SOSYAL
DİYALOG
Ahmet Tozlu
Kalkınma Bakanlığı
Müge Yıldız
Namık Kemal
Üniversitesi
Hamza Altınsoy
İSGÜM
201
129
148
252
298
The Role Of Social
Dialogue On Job Health
And Security
Temel Politika Dokümanlarında iş Occupational Health And
Safety Basic Pol
Sağlığı Ve Güvenliği
Employee Occupational
Çalışanların İş Sağlığı Ve
Health And Safety
Güvenliği Eğitimleri
Training
Occupational Health And
Türkiye'deki Üniversitelerde İş
Safety At The
Sağlığı Ve Güvenliği
Universities In Turkey
A Comparison Of The
Türkiye’de Faaliyet Gösteren
Unions Operating In
Sendikaların İş Sağlığı Ve
Turkey With Those
Güvenliği Algısının Avrupa İle
Functioning In Europe In
Karşılaştırılması
Terms Of Labour Health
And Safety
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal
Diyalogun Rolü Ve Önemi
Murat Hotaman
19
Fırat Üniversitesi
47.ULUSAL İSG
POLİTİKALARI VE
STRATEJİLERİ
48.ULUSALARARASI
İSG POLİTİKALARI
VE STRATEJİLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 20
SALON: Balat (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
OTURUM BAŞKANI: Hüseyin OKUYUCU (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Kurum
56
İsg Yönetim Sistemleri
Ohs Management System
Mutlu Kutlu
Viko Elektrik
359
Eczacıbaşı Topluluğu'nda İş
Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili
Temel Performans Göstergeleri
291
43
172
375
Basic OHS Performance
Indicators Used In
Eczacıbaşı Society
Trainining, Decision
İSG Sektörüne Yönelik Eğitim,
Support And Process
Karar Destek Ve Süreç Yönetimi
Management Platform
Platformu Geliştirilmesi
Implementation For Ohs
Sector
Occupational Health And
Mibrag Mbh´nın İş Sağlığı Ve
Safety Management
Güvenliği Yönetim Sistemi
System Of Mibrag Mbh
The Importance Of
Medical Mineralogy With
Tibbi Mineraloji’nin İSG
Regards To Occupational
Açısından Önemi Ve Mineralojik
Health Safety And Some
Risk Etmenleri İle İlgili Bazı
Determinations On
Saptamalar
Mineralogical Risk
Factors
Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk A New Risk Assessment
Değerlendirme Yöntemi
Method for Marble Sector
Anıl Sugetiren
Ercan Koldaş
Thoralf Klehm
Eczacibaşı Sağlık
Hizmetleri - Eczacıbaşı
OSGB
Desimel Yazılım Ve
Danışmanlık San. Tic.
Ltd. Şti.
24. İSG YÖNETİM
SİSTEMLERİ
Mibrag Consulting
International Gmbh
Dr. İsrafil Kayabali
OSGB
Doç.Dr.Yasin Dursun Sarı
Atılım Üniversitesi
20
Konu Başlığı
31. MADEN
SEKTÖRÜNDE İSG
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 21
SALON: Kasım Paşa 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
Bildiri
No.
67
99
242
257
243
282
Türkçe Başlık
Makine Emniyeti Ve Risk
Değerlendirmesi
Metal Sektöründe İş Sağlığı ve
Güvenliği Riskleri Üzerine
Araştırma
OTURUM BAŞKANI: Kenan YAVUZ (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Machinery Safety And Risk
Assessment
Research on Occupational
Health and Safety Risks in
Metal Industry
Occupational Health
Kum Kalıba Döküm Yönteminin
Effects of Sand Molded
İş Sağlığına Etkileri Ve Çözüm
Casting Process and
Yolları
Solutions
Challenges Faced In The
Metal Industry In
Metal Sektöründe İş Sağlığı Ve
Implementing The
Güvenliği Çalışmalarının Sahada
Occupational Health And
Uygulanmasının Zorlukları
Safety Practices In The
Field
Working With Nano
Nano Parçacıklarla Çalışma
Particles
Determination of
İş Yeri Ortamında Nanomalzeme
Nanomaterial Exposure
Maruziyetinin Belirlenmesi
Limits in Workplace
Konu Başlığı
Yazar(lar)
Kurum
Necmi Türer
BSH Ev Aletleri - İş
Güvenliği Bölümü
Tuğçe Özen
ÇSGB
Melis Özmen
ÇSGB
Elif Tavzar
Karyer Isi Transfer San.
Ve Tic. A.Ş.
Ayşe Gökçen Serçe
-
Erdem Babaarslan
İSGÜM
21
24 33. METAL SEKTÖRÜNDE
İSG
34.NANOPARÇACIKLARLA
ÇALIŞMA
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 22
SALON: Tophane (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
OTURUM BAŞKANI: Neslihan ÇEViKSOY (ÇSGB)
Bildiri
No.
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
Yazar(lar)
Kurum
20
Toz Patlamaları
Dust Explosions
Z.Burcu Mercan
ÇSGB
49
Forklift İle Meydana Gelen İş
Kazaları Ve Güvenlik Önlemleri
Şenol Şirin
Düzce Üniversitesi
58
Türkiye’de Meydana Gelen İş
Kazalarının Sınıflandırılması Ve
Yıllara Göre İstatistik Dağılımı
Forklift With The Work
Accidents And Security
Measures
Classification Of
Occupational Accidents
Occurring In Turkey And
Statistics Distribution By
Year
Related To Carbon Dioxide
Accidents
Coal Mines Excluding
Methane Explosion
Accidents
Statistical Analysis of
Occupational Accident In
Iron Steel Industry
Mehtap Bar
-
142
Karbondioksit İle İlgili İş Kazaları
143
Kömür Madeni Dışındaki Metan
Patlama Kazaları
306
Demir Çelik Endüstrisinde
Karşılaşılan İş Kazalarının
İstatistiki Analizi
Konu Başlığı
14. İŞKAZALARI
22
Harun Atilgan
ÇSGB
Harun Atilgan
ÇSGB
Yusuf Kurtgöz
Karabük Üniversitesi
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 23
SALON: Cibali 1-2 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
Bildiri
No.
69
71
88
144
34
356
Türkçe Başlık
OTURUM BAŞKANI: Selçuk YAŞAR (ÇSGB)
İngilizce Başlık
Mechanical Security by
Programmable Control
Devices
Health And Safety
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde
Precautions To Be Taken
Alınacak Sağlık Ve Güvenlik
In Workplace And
Önlemleri Ve İş Sağlığı Ve
Premises And
Güvenliği
Occupational Health And
Safety
Turning Lathe With
Torna Tezgâhinda Meydana Gelen
Occurring Work
İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri Accidents And Security
Measures
Risklerin Ve Önlemlerin
Measures Of Risk And
Değerlendirilmesi Konusunda
To The Evaluation Of An
Özgün Bir Çalışma
Original Study
Assesment of
Elektromanyetik Alan
occupational exposure
Maruziyetinin Değerlendirilmesi
due to electromagnetic
field
Occupational Health and
İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip
Safety Recording
ve İzleme Programı (İSG-KATİP) Tracking and Monitoring
Program
Programlanabilir Kontrol Cihazları
İle Makina Emniyeti
Yazar(lar)
Kurum
Merve Demirci
ÇSGB
Hüseyin Koçak
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Emine Şirin
ISG
Harun Atilgan
ÇSGB
Nihan Merve Sarıkahya
ÇSGB
Ferdi Karakaya
23
ÇSGB
Konu Başlığı
35. öNLEME VE
KORUMA
FALİYETLERİ
47. ULUSAL İSG
POLİTİKALARI VE
STRATEJİLERİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI 24
SALON: Kasım Paşa 3-4-5 (7 Mayıs 2014/12:30-13:30)
Bildiri
No.
21
160
364
Türkçe Başlık
İngilizce Başlık
In SME Employer and
Employee Perspective in
terms of Occupational
Health and Safety Law
The Investigation Of The
Security Culture
TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi
Perception Of The
Sahip Ve Yöneticilerinde Güvenlik
Marble Industry Owners
Kültürü Algısının İncelenmesi
And Managers In TRB1
Region
Occupational Health And
Küçük Ve Orta Ölçekli
Safety In Small And
İşletmelerde İş Sağlığı Ve
Medium Enterprises: A
Güvenliği: Bir Alan Araştırması
Field Research
Kobilerde Çalışan Ve İşveren
Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği
Kanununa Bakış Açısı
216
İş Kazalarının İstatistiksel Yorumu
203
Gıda Üretim Endüstrisinde Toz
Patlamaları
245
OTURUM BAŞKANI: Nihat EĞRi (ÇSGB)
Süt Ve Süt Ürünleri Sektöründe İş
Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının
İyileştirilmesi
Statistical Interpretation
Of
Occupational Accidents
Dust Explosions In Food
Products Industry
Improvement Of
Occupational Health And
Safety Conditions In
Dairy Products Industry
Yazar(lar)
Kurum
Özlem Bilgin
Affa
Neslihan Bildik
Fırat Üniversitesi
Tuğçe Üner
Abant İzzet
Baysal Üniversitesi
Gokhan Tuna
SGK
İlkay Yavuz
İSGÜM
Konu Başlığı
30. KOBİLERDE İSG
15. İŞ KAZALARININ
İSTATİSTİKSEL
YORUMU
9. GIDA
SEKTÖRÜNDE İSG
Meriç Ünver
24
İSGÜM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
522 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content