close

Enter

Log in using OpenID

TüRKKIZILAYI - Ankara Ticaret Odası

embedDownload
TüRKKIZILAYI
1868
TÜ R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN
E L A Z IĞ İL İ, M E R K E Z İL Ç E Sİ, A K PIN A R M A H A L LESİ, 16 ADA, 141 PA R SELD E K A Y IT L I
52İJİ8M 2 Y Ü ZÖ LÇ Ü M LÜ TA ŞIN M A Z Ü ZER İN D E BULUNAN BİNANIN Y IK IL A R A K Y EN İ
BİNA İN ŞA A TI Y A PTIR ILA C A K TIR .
1- Elazığ İli, M erkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18ın2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatı yaptırılacaktır.
< * Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul
Müdürlüğümüzden 500,00 T L karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilav.org.tr/ihale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 10.10.2014 günü saat lÖ :30’a kadar Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak
Koloğlu İş Merkezi B Blok No:4/3 Merkez / ELAZİĞ”adresindeki Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanlığına
vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu Teklif ve Teminat M ektubu zarfı “Nailbey Mah. Gazi cad. No:3 M erkez / ELAZIĞ”
adresindeki İlbey Otel Çaydaçıra Toplantı salonunda 17.10.2014 günü saat 14:30’da açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7» Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kuruntumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
.
/¿ IZ IL A Y I GENE
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
İH A L E N İN KONUSU VE ŞEK Lİ
M adde 1 - Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı ^ l î ^ ^ ^ ş ^ z ö l ç ü n ı l ü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim,
harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle
yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yeni şehir/ANKARA” adresinde bulunan Türk
Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balabanağa M ahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul M üdürlüğünde,
“Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak Koloğlu İş Merkezi B Blok No:4/3 M erkez/ELA ZIĞ ”
adresindeki Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanlığında inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularını, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
M üdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü (Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA)
adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara iletebileceklerdir.
İH A L E Y E G İR E B İL M E ŞA RTLA RI
M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
I
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil
belgesi,
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İd a ri, T ek n ik Şartnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, b ü tü n h ü k ü m lerin in k a b u l edildiği
an lam ını taşım ak üzere kaşeli ve im zalı İd a ri Ş artn am e ve İhale D oküm anları,
c) V ergi Levhası fotokopisi
d) F irm a n ın , K am u ihalelerinden yasaklı olm adığını içeren ve ekte y er alan ta a h h ü tn a m e (F irm a
yetkilisi ta ra fın d a n kaşelenerek im zalanm ış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
H. İhale Teknik Şartnamesi M adde-4’de istenen belgeler,
İ.
İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (M ali şartnam e 3-c bendinde istenilen belge 2 nolu zarfa
kom ıla çaktır.)
•
İhaleye katılan F irm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kim lik belgesi) ve fırın a kaşesini
y an ında b u lu n d u racak tır. Yetki belgesi n o ter tasdikli değilse firm a yetkilisinin im za sirk ü le ri ite
b irlik te ib ra z edilecektir.
•
İH A L E Y E K ATILA N Y E T K İL İ K İŞİ N O T E R ONAYLI İM ZA BEY A N N A M ESİ V EY A İM ZA
S İR K Ü L E R İ DE BERA BER G E T İR E C E K T İR .
1
İH A L E Y E K A T İL İM
DÜZENLENM ELERİ
G E R E K M E K T E D İR .
İÇ İN
VE
İSTEN EN B EL G E LE R İN S A R T N A M E P E IflU g m  S m > G Ö R E
A SIL
VEYA
N O TER
TA SD İK Lİ
^Ü R ET İ
OPM A SI
O R T A K G İR İŞİM İS O R T A K L IĞ I KABUL ED İLM EY EC EK T İR .
ü »% (\ 2J?
)S
!£ / £
İH A L E L E R E K A TILA M A Y ACA K O LA N LA R
M ad d e 3 - Aşağıda a, b, e ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın
tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk K ızılayı veya Türk
Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye
gerek göriilmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’nın gayrimenkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İH A L E DOSYASININ H A ZIR LA N M A SI
M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve M adde 2/Tde
(M ali Ş a rtn a m e 3-C ’de istenilen beige hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın
üzerine “İh ale İd a ri Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİR M A ADI VE ADRESİ
1 N O L U ZA R F
E L A Z IĞ
İL İ,
M ERKEZ
İL Ç E S İ,
AKPINAR
M A H A L LESİN D E TA ŞIN M A Z Ü ZE R İN D E BULUNAN
BİNA N IN
Y IK ILA RA K
Y EN İ
BİNA
İNŞAATI
Y A PT IR IL M A SI
“İH A LE İD A R İ VE M ALİ B E L G E L E R İ” ZAREI
T Ü R K K IZ IL A Y I
G EN EL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
İhale K u ru lu B aşk an lığ ın a
ANK A RA
2
4.2. c<2” Numaralı zarfın içerisine; İD Â R İ ŞARTNAM E MADDE 2 /F ’DE
M EK TU B U AYRI BÎR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ‘’TEMİNA"
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G 9de İSTEN E N T E K L İF M EKTUBİ
İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ° TEKLİF MEKTUBU ZARFI” İBARESİ
ŞA R TN A M E 3-C ’DE İSTEN İLEN B EL G E AYRI BİR ZARFIN İÇİNE K<
MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE ° İBARESİ YAZILACAK VE T l B C ^ ^ ^ r U B U
ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İS T E N E l^ B E Ğ E ZARFI
T E K B Ü Y Ü K BİR ZA RFIN İÇ İN E K O N U LA RAK ZA R FIN Ü ZE R İN E ° T E K L İF V E T E M İN A T
M EK TU B U ° İBA RESİ Y A ZILA CA K TIR.
FİR M A ADI VE ADRESİ
2 N O LU ZARF
E L A Z IĞ
İL İ,
M ERKEZ
İL Ç E Sİ,
A K PIN A R
M A H A LLESİN D E TAŞINM AZ Ü ZE R İN D E BULUNAN
BİNANIN
Y IK ILA RA K
Y EN İ
BİNA
İN ŞA A TI
Y A PT IR IL M A SI
“ T E K L İF ve TEM İN A T M EK TU B U ” ZA R FI
T U R K K IZ IL A Y I
G EN E L M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
İh ale K u ru lu B aşk an lığ ın a
A N K A RA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname m adde 2/H ’de istenen belgeler konacak, z arf kapatılacak
ve kapalı zarfın üzerine “İhale T eknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİR M A A D I VE ADRESİ
3 N O LU ZARF
E L A Z IĞ İL İ, M E R K E Z İL Ç E Sİ, A K PIN A R
M A H A L LESİN D E TA ŞIN M A Z Ü ZER İN D E BULUNAN
BİNANIN Y IK ILA R A K YENİ BİNA İN ŞA A TI
Y A PTIR ILM A SI
° İH A L E T E K N İK B E L G E L E R İ” ZA R FI
T Ü R K K IZ IL A Y I
G EN E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
İhale K u ru lu B aşk an lığ ın a
ANK A RA
4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 10.10.2014 günü saat 10:30’a kadar “N ailbey
M ahallesi
Tuncay
Sokak
Koloğlu
İş
M erkezi
B
Blok No:4/3
M erk ez /E L A Z IĞ ”
adresindeki T ü rk Kızılayı Elazığ Şube B aşkanlığına ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı
evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firm aya aittir. İhale
“N ailbey M alı. Gazi Cad. No:3 M erkez / E L A Z IĞ ” adresindeki İlbey Otel Çaydaçıra Toplantı
salonunda yapılacaktın
SON T E K L İF V ER M E SAATİNDEN SONRA (10.10.2014 SA A T :10:30\ S M j g l S I M ESA İ
SA A Tİ İÇ E R İS İN D E G ELEN
İH A L E D O SY A LA RIN I D E Ğ E R L E N D İR M E Y E
A LIP
A LM A M A Y A İH A L E KURULU Y E T K İL İD İR .
TA R İH İN D EN
SONRA
G ELEN
a 0.10;20t4________________________
k e s in l ik l e
T E K L İF L E R
D E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR .
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (10.10.2014
saat:10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli
kalır.
3
4.5 İD A R İ ŞARTNAM ENİN 4.1., 4;2. ve 4.3. M A D D ELERİN D E HA
AÇIKLA N AN ÜÇ A DET ZARFTAN B İR İN İN E K SİK OLM ÂSI H A LİN D E
B IR A K IL A C A K T IR .
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup, aynen kat
ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• T E K L İF L E R , İH A L E TE K N İK ŞA RTN A M ESİ EK İND E Y ER ALAN Tl
Ö R N E Ğ İN E G Ö R E KDV H A RİÇ T O PLA M TU TA R Ü ZERİNDEN V E R İL E C E K T İ
• T E K L İF L E R İN D E Ğ E R L E N D İR İL M E Sİ TO PLA M M İK T A R Ü ZER İN D EN Y A PIL A C A K
O LU P K ISM İ T E K L İF L E R KABUL ED İLM EY EC EK T İR .
• A L T E R N A T İF T E K L İF L E R KABUL ED İLE M E Y E C E K T İR .
• ŞA R TLI T E K L İF KABUL E D İL M E Y E C E K T İR .
4.7. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen
teklif tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
T E K L İF L E R İN G E Ç E R L İL İK SÜ RESİ
M adde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli
olacaktır, İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin g eçerlilik sü resi o larak
sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin
geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir. Türk Kızılayı’nın uzatm a isteği ve teklif
sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen
uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitim inden önce olmak
kaydıyla Türk K ızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. T ürk K ızılayı’mn
uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı’nca istenen
süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TE M İN A T A İL İŞK İN ESASLAR
M adde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmişin*.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kumlan mevduat bankalar* veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. G E Ç İC İ T E M İN A T
M EK T U PL A R IN IN 120 TA K V İM GÜNÜNDEN AZ O LM A SI DURUM UNDA S Ö Z KON U SU
T E K L İF L E R D E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR . K ESİN TEM İN A TIN T E M İN A T M EK TU B U
ŞEK LİN D E V E R İL M E Sİ H A LİN D E TE M İN A T M EKTUBU M İN U M U M 13 Y IL SÜ R EL İ
O LA C A K TIR . (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro)
B. T em in atların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54
0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat
Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN
numaralı USD hesabına veya TR 97 0001 0025 3239 0090 2689 71 IBAN numaralı EU R O hesabına
yatırılır
C. Geçici Tem inat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 3 ’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk K ızılayı K a m u İhale
K a n u n ların a tabii olm adığından E K T E Y E R ALAN G EÇ İC İ TEM İN A T M E K T U B U Ö R N E Ğ İN E
G Ö R E V E R İL E C E K T İR . Teminatların %3*teıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat
4
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözlerine imzalanana'fijüdar)
Türk Kızı layı5nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İ l l ^ ç J s t ö l ^ B î ^ dışındaki
isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir;
I\ '# (
} $
1
Al ^
< I
D. Kesin T em inat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yaz^
besini
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6\sm a tekabül edeiı miktarda teminat a h m n ^ ^ S ^ ^ ^
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı
protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye
yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin
diğer alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir. Türk Kızıl ayı’ııa verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilem ez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
T E K L İF L E R İN A Ç ILM A SI VE D EĞ E R L EN D İR M E
M adde 7- 10.10.2014 günü saat 10:30*a kadar firmalarca “ Nailbey M ahallesi T uncay S o k a k K oloğlu İş
M erkezi B B lok No:4/3 M erkez / E L A Z IĞ ” adresindeki “T ü rk Kızılayı Elazığ Şube B aşk an lığ ın a”
teslim edilen 3 adet zarftan 1 N o’Iu z a rfla r L o jistik D irektörlüğü tarafından, 3 N o’lu z a rfla r Y apı
T eknik ve P ro je Yönetimi M ü d ürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 N o ’Iu z a rfla rın
açılm ası ve incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu z arfları iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 N o’lu Z a rfla rı ise, 17.10.2014 ta rih saat
14.30’da firm a tem silcilerinin h u zu ru n d a açılacak, EN UYGUN FİY A T I V ER M İŞ O L A N İL K BEŞ
İS T E K L İN İN K A TILIM IY LA “N A İLBEY M AH. G A Zİ CAD. N O :3 M E R K E Z / E L A Z IĞ ”
A D R E SİN D E K İ İLBEY O TEL CAYDACIRA TO PL A N T I SALONUNDA AYNI G Ü N V E SA A TTE
(17.10.2014 Saat:14:30) A CIK PA Z A R L IK Y A PILA CA K TIR .
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardım cı olması
amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı
posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılm ayacak, teklif
edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale K um lu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 ve 3 ııo’Iu z a rf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olm am ası d u ru m u n d a ,
eksik e v ra k la r tam am lanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tam am lam ay ı talep etmesi
halinde, 2 N o’Iu zarfın açılm asına k a d a r geçen sü re zarfında eksikliklerin ta m a m la ttırılm a sın a ve
teklifin açılm asına İhale K ıın ılu k a r a r verecektir. İhale K u ru lu n u n k a ra rı d o ğ ru ltu su n d a , ihale
evrakı eksik, usulüne veya yeterli olm ayan isteklilerin teklif ve tem in atların ın b u lu n d u ğ u kapalı
z a rfla r ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.)
İH A L E Y İ KAZANANA T E B LİG A T V E SÖ ZLEŞM EN İN İM ZA LAN M A SI
M adde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona erm esinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği
faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi,
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan soma im zalar. İsteklinin,
sözleşm enin im za aşam asında ihale tarih i itibariyle kam u ihalelerinden y a sa ld ı olm am ası
gerekm ekte olup, istekli sözleşme aşam asında bu hususla ilgili taah h ü tn am e v e re ce k tir. Sözleşmeyi
imzalamayan istekli teminatı Türk K ızılayı’nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet al unlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme
5
yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari J^irtnam e Ve
sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzcJjbı[email protected]ıi'L&sı^ıuJynnın(
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygmn ^krçf/g^hijmı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati te m ir W ^ ş £
sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat k a y d e d ile c e ğ e /
sahibini aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
IŞIN SU R ESİ
M adde 9 - Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir,
FİY A T FA R K I
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı
uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve
resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat
ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
T Ü R K K IZ IL A Y IN IN Y ETK İSİ
M adde 11 - Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tam am en yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptam akta tamamen
serbesttir.
M Ü T E F E R R İK H Ü K Ü M LER
M adde 12 a) T ü rk K ızıîayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarih in d en en geç 4 iş günü öncesine k a d a r tüm
isteklilere yazılı bildirim de bu lu n m ak kaydıyla şartn am e esaslarında değişiklik y ap ılab ilir,
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir,
e) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk
Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) T Ü R K K IZ IL A Y I’NC A, İH A LE VE SÖ Z LEŞM E SÜ RESİN CE İH A L E Y E K A TILA N
İS T E K L İL E R D E N VEYA Y Ü K LEN İC İLER D EN AYNİ VEYA NAKDİ B A Ğ IŞ T A L E P
E D İL M E Y E C E K T İR .
h) İstekliler, v arsa ihaleye ait T eknik ve İd a ri Ş artnam elere ait değişiklik talep lerin i en geç ihale
ta rih in d en 7 İ$ GÜNÜ Öncesine k a d a r yazılı o larak T ü rk K ızılayı’n a bildirecek o lu p , bu ta rih te n
so nra yapılacak olan b aşv u ru lar dikkate alınm ayacaktır.
i) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere
ücretsiz olarak verilir.
İH A L E D E N M EN E D İL M E D U RU M LA RI
M adde-1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddtite düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
6
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari v/
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden, fazla tekli!
Kumlunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini)
j) Alternatif teklif .verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek v e y a . t ü ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ t 0 ^ b i |/ e d e n
yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten
veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
li) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bıılunmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
İH A L E L E R D E N YASAKLANM A D U RUM LARI
M adde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimim K uruluşun zararına
kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kam uoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk K ızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
1) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet B aşsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
D E V İR V E T E M L İK
M adde 15 - F irm a la r işbu şartnam eden doğan soru m lu lu k ların ı T ü rk Kızı layı’mıı yazılı m u v affak atı
olm aksızın tam am en veya kısm en b ir başkasına devir, alacaklarını tem lik ve ciro edem ezler.
İH T İL A F L A R IN H A L L İ
M adde 16 - îş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak
her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci
Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
7
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan .......................................................................................... (ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan............................................................................. {istekli adı) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
.........................................................................................................
(Yalnız/......................................................) m
......................................... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kuronumuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşm azlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi .......................... {Banka adı) ’n ın im za atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve .................................. (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat m e k tu b u .......................... tarihine kadar,geçerli olup, bu tarihe kadar elim ize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantiîerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ism i ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teniinat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazm in tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
8
TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞIM A
17.10.2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan "ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ
, AKPINAR
MAHALLESİNDE TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA
İNŞAATI YAPTIRILMASI,J ihalesi için ihale tarihi olan 17.10.2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu
ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğum uz anlaşılması
durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adına irat kaydedilmesini kabul ve
taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
9
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
/ ;
KIZILAY
TÜRK KIZILAY (GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;
İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi .veya tüzel kişi . .
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapiİan jŞTEKJİ
•• .
İHALENİN KONUSU:
•
M adde 1 Elazığ İli, Merkez.İlçesi, Akpmar Mahallesi, 16 Ada, Î4lParselde k a y ıtlr$ ^ S ^ ^ y ü z p İÇ ü m îü
taşınmaz üzerinde bulunan. binanın yıkılarak yeni bina, inşaatının KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı.
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm'işlerle ilgili vergi, resim, harç
ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar, teslimi götürü bedelle yapılması
işidir.
.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme Ve ekleri ile P roje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil- olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ: '
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirnıi) takvim günü, inşaat
yapım süresi yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 500 (beşyüz) takvim günü, iskan ruhsatı alma süresi ise
geçici kabul itibar tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim giinü’dür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 ada, 141 parselde
yapılacaktır.
B. * Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C.
Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat im alat giderleri ve
kurumlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D.
Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY’m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fauıra üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
Hakediş raporlarında belirtilen tutarların* YÜKLENİCİ’ye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ
firmanın vergi ve SGK borcu olmadığına dair internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına
eklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde YÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Gerektiğinde kurumlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar. YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar jziııler ve ruhsatların alınması için gerekli h e r. türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
" '
İnşaat sürecinde İhtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları
yapılarak projelendirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY5a verecektir.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
. cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların oıtaya çıkması dunımunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
E.
F.
G.
H.
İ.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibL ]S^ie ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata da^lVlup fiyat değişmeyecektir,
^
-
'»I1 1
/ ’ fiili' r i i ’i'ftC
\ 1 \
\
.^liflerini vermeden önce proje ve detaylarını incel^pıe^y-Rşaat sahasını ziyaret
ederek sa|k!'ş^fir^/^{>öHçe3rep tetkik etmeleri tavsiye edilir.
•..S s S i l
J.
Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. îş süresince binaya a it elektrik ve su
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
K. îşm.yapımmâ ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin z a n ü a n m ^ ^ ^ e rş ^ ^ ^ y le ^
günün eköhomik şartlanılın zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve • a d a m ın d a . fiyat K^kı
; verilmeyecektin
L r E le l^ k ve sü;.abonelik bedelleri YÜKLENİCİ tarafmdan karşılaııacaktır;
•. İr
M. Parselde . karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm beav^cr^.
tarafından karşılanacaktır .
.. ■.
N. Teldif hazırlanırken; :
; .
* Sözleşme Ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik' şartnamelerin
dikkate alihması gerekmektedir.
* Sözleşmede belirtileri işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin Ş.9. M addesine
göre değerlendirilir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
M adde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. maddemde belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’ı oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarmı
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekil*.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeine belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat -süresince( kesin kabule kadar) bu oranm muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan Önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o"işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 y ıl içerisine giren
fiili iş oianları benzer iş olarak hesaplanacaktır.
. İş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı K arne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Gönne Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Ömek 4).
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5~ İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartlan öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz.
ÎŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI :
Madde 6- İş ve işyerini/îisi^ortalanması hususundaki şartlar Sözleşmejıoadı
M İL â Y T “
D İĞ ER HUSUSLAR
M adde7" y
a) İhzarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
b) Âyans Ödemesi yapılmayacaktır.
c) Fiyat farkı Ödemesi ve erken bitirme primi yb. ad altında herhangi bir ödeme
d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
;
e) Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır...
. .
f) Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır.
g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektir.
İHALE DOKÜMANLARI :
.
M adde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır; ’
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaj Listesi
8. Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
EKLER
Ö rnek-1 Mali Teklif Mektubu
Örnek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
Ornek-3 Yer Görme Belgesi
Örııek-4 Proje Taahhütnamesi
ANAHTAR TESLİM İ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEK LİF MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI
.
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Türk Kızılayı tarafından .../.../2014 günü ihalesi yapılacak o la n ............................................................
anahtar- teslim götürü bedel ile yapjlması işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen
kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik,
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere lıerşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, .vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ..................................................( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Analıtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde y er alan her bir iş *
kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
.
'
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü geçerlidir.
4--İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
Örnek-2
İhale Kurulu B aşkanlığına
........
KIZILAY’ca
günü ihalesi yapılacak olan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16
ada, 141 parselde, kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak yeni bina inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile
yapılması işi için istenen Teknik Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde
bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
YER GÖRME BELGESİ
1. İŞİN ADI:-Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141-Parselde kayıtlı 521,18m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’in
yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda,
tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere
anahtar teslimi götüm bedelle yapılması işi.
2. YER: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 ada, 141 parselde kayıtlı taşınmaz.
Elazığ İli, Merkez'İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18nı2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç
ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak Üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi
ile ilgili inşaat sahasını ...../.... / ....... tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri
görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak içiıı gerekli mahalli
şartları Öğlendik.
FİRMA •
Ad SOY AD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu B aşkanlığına
.....
KIZILAY’ca
tarihinde ihalesi yapılacak Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpmar Mahallesi, 16
Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina
inşaatının KIZILAY'ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işine ait şartnamenin ekinde -CD ortamında verilen mimari,
statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını gördüm ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA'
Ad SÖYAD/ Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR T E S L İM (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE IVLUJÎ BELGELER Ş
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY.
: TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi:.veya tüzel k iş i..
..YÜKLENİCİ •.: .Üzerine ihale yapılan. İSTEKLİ
'/ :
;
.
. • ;
İHALENİN KONUSU:
M adde 1.- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpmar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,1.8m2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması
işinin KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca* sözleşme Ve e k i şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL):' İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile P roje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak-üzere her şey dahil (m alzem e, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
M adde 2~ Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim g ü n ü , inşaat yapım
süresi yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 500 (beşyüz) takvim günii, iskan ruhsatı alma süresi ise geçici
kabul itibar tarihinden itibaren 60 takvim günü’dür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
M adde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a. Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu
.olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge.
*
.
.
c.
Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış tem inat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak banka .referans
mektuplarının aslı ve teyidinin aslı.
i s--; i
"••’•'•'•■i r; ;/ /_ :
' T •
; •
••!
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR
MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18
M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN
BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
YAPILMASI İŞİ
İÇİNDEKİLER:
1
İDARİ ŞARTNAME VE EKLERİ
2
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
16
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
POZ LİSTESİ (İNŞAAT)'
5
SAYFA
8
MAHAL LİSTESİ (İNŞAAT)
8
SAYFA
9
TEKNİK ŞARTNAME (İNŞAAT)
9
SAYFA
10
MAHAL LİSTESİ (MEKANİK)
5
SAYFA
11
TEKNİK ŞATRNAME (MEKANİK)
2
SAYFA
12
POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
6
SAYFA
13
MAHAL LİSTESİ (ELEKTRİK)
3
SAYFA
14
TEKNİK ŞARTNAME (ASANSÖR)
12
SAYFA
15
TEKNİK ŞARTNAME (ELEKTRİK TESİSAT)
17
SAYFA
16
PROJE PAFTA LİSTELERİ
1
SAYFA
17
PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER CD ORTAMINDA)
1-
CD ORTAMINDA
OSMAN TEMİZ M /
Ç ANK/
0 :y x SOKAK N O İ l't
seğmenle!
i
AtsRAfiA
/rj ftıvı'j/,1 .j-nıi!
SAYFA
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÎSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
Madde 1 Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 52l,18m2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’ııı yaptırdığı ve onaylattığı
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç
ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması
işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşnna, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, geııeî
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILA Y’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme İmza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat
yapım süresi yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 500 (beşyıiz) takvim günü, iskan ruhsatı alma süresi ise
geçici kabul itibar tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim giinü’dür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 ada, 141 parselde
yapılacaktır.
B. ' Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C.
Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kuı umlara ödenecek katkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENİCİ5ye aittir.
D.
Geçici lıakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY*m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişîer her ayın belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Hakediş raporlarında belirtilen tutarların YÜKLENİCİ’ye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ
firmanın vergi ve SGK borcu olmadığına dair internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına
eklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde YÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
F. Gerektiğinde kıırumlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar. YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli h e r. türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
G. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
H. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları
yapılarak projeleııdirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY5a verecektir.
İ. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gib^
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata
m m m i
OSMAN TEMİZ MAM. 'îO î/i
f e r i n i vermeden önce proje ve detaylarım incel
tetkik etmeleri tavsiye edilir.
_
ÇANltAYA/Mipi
SF.GUEK’lE R V .t /c /î l/0
AK N O 9/1
je ve detayları ile teknik
yp fiyat değişmeyecektir.
¿jnşaat sahasını ziyaret
J.
Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
K. .İşin.yapımına ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamianması gerekçeleriyle,
günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altında fiyat farkı
verilmeyecektir.
L. Elektrik ve su abonelik bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
M. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır
N. Teklif hazırlanırken;
* Sözleşme Ve İhale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin
dikkate alınması gerekmektedir,
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine
göre değerlendirilir.
* Teklif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştmhnası hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarım
belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarım belgelemeleri gerekir.
İş bitiıme belgesinin özel sektörden almması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yarıdan fazla hissesine sahip olması, teminat stiresiııce( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitiıme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitiıme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösteril'
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4).
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğlenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz.
DİĞER HUSUSLAR
Madde 7a) İlızarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
b) Avans ödemesi yapılmayacaktır.
c) Fiyat farlu ödemesi ve erken bitirme primi vb. ad altında herhangi bir Ödeme söz konusu değildir.
d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
e) Nakliyeleı* için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
f) Aksi belirtilmediği sürece gün takvim giinii sayılacaktır.
g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektir.
İHALE DOKÜMANLARI:
Madde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götüıü Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaj Listesi
8. Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
EKLER
Örııek-1 Mali Teklif Mektubu
Örnek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
Örnek-3 Yer Görme Belgesi
Ornek-4 Proje Taahhütnamesi
AKALIN m i/ j PP OJE
lı
;.ı
i] /
MÜHEN DİSLİK i p » Â ' RLIK
ı İNŞ-AA T TA A H . TKJ L T f Ş T İ
tti. OltttiH-ınij'.s iıif.
OSMAN TEMİZ MAH. 1 0 ^ K c / y f k +10 9/',
ÇANKAYA / ANKİm / / / |
SEĞMENLER V .O O K
&M96
Örııek-1
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
TEKLİF MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Türk Kızılayı tarafından .../.../2014 günü ihalesi yapılacak o lan ..........................................................
anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen
kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarım tetkik ettik,
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam ................................................. ( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (ytizyirmi) takvim günü geçerlidir.
4- İhale konusu İş İçin kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işİe ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
Örnek-2
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İhale Kurulu B aşkanlığına
KIZILAY’ca
gihıü ihalesi yapılacak olan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16
ada, 141 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak yeni bina inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile
yapılması işi için istenen Teknik Personeli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hükümler çerçevesinde
bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
pRo/e
M AHAuâc ^wpMİM
ARLIK
i
.
' Ul OS} ‘ T'CLTO$ri
/
A
's
OSMANT6MİZMAHJ,
¡M Ü HEf/oiL
iPK
AKNO9/1
A
uEĞMENUriJ|0, W
OS1
Örnek-3
YER GÖRME BELGESİ
1. İŞİN ADI: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’m
yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda,
tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere
anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi.
2. YER: Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 ada, 14Î parselde kayıtlı taşınmaz.
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18m2 yüzölçümlü
taşmmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’m yaptu*dığı ve onaylattığı
projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç
ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işi
ile ilgili inşaat sahasını..../.... /....... tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri
görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli
şartları öğrendik.
FİRMA *
Ad SÖYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu B aşkanlığına
.....
KIZILAY’ca
tarihinde ihaİesi yapılacak Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16
Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina
inşaatının KIZILAY5ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resini, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götüm bedelle yapılması işine ait şartnamenin ekinde CD ortamında verilen mimari,
statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını gördüm ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA'
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALİ BELGELER ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine' ihale yapılan İSTEKLİ
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Elazığ İli, Merkez İlçesi, Akpnıar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18ın2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanm yıkılarak yeni bina inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yapılması
işinin KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılamnak
üzere anahtar teslimi götüm bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak-üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma» elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günü, inşaat yapım
süresi yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 500 (beşyiiz) takvim günü, iskan ruhsatı alma süresi ise geçici
kabul itibar tarihinden itibaren 60 takvim giinü’dür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a. Vergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitleııdirilmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden Önceki 3 (îiç) ay içinde düzenlenmiş belge ash veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge ash veya
internet barkotîu belge.
c. Teklif edilen bedelin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak banka referans
mektuplarının ash ve teyidinin aslı.
TÜRKKIZILAYI
1868
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16
ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2YÜZÖLÇÜMLÜ
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK
YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
SÖZLEŞME TASLACE
Madde 1- TARAFLAR:
Bu sözleşme, bir taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KIZILAY olarak
anılacaktır.)
ile
diğer
taraftan
......................................................... ............................................
........................................................................................................................... (bundan böyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her
türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2- TANIMLAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
^ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplanı gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’m verdiği projelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere Elazığ İli, M erkez İlçesi,
Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan
binanın yıkılarak yeni bina inşaatının yapılması işinin anahtar teslim götüm bedel ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
......................................................... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacakta.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda-YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu ayııı sözleşme şartları dâhilinde
YÜKLENİCİ’ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi, sözleşme şartları dâhilinde yapacaktır.
, Madde 5- KESİN TEMİNAT:
,
Bu işin -kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme bedelinin
........................................... ıTL’dir.
Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, teminat mektubu minumum 13 (oııüç) yıl süreli olacaktır*.
Her ne suretle olursa olsun KIZILAY’a verilen teminatlar haczedilemez veya Üzerlerine-.ihtiyati tedbir
konulamaz. İhale bedeli miktarından fazla iş yaptırılması halinde YÜKLENİCİ’den ek kesin teminat alınır.
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
a) Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza'tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masraflar ve gerekli
işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Yapı ruhsatı onay tarihi işe başlama tarihi kabul edilecektir.
b) YÜKLENİCİ, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 500
(beşyüz) takvim günii içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup her türlü
iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29.
Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışmda hiçbir nedenle süre uzatılmayacakta*.
c) İskan ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler geçici kabul itibar tarihinden itibaren 60 (altmış)
takvim günü içerisinde, tüm masraflar kendisine ait olacak şekilde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Mimari projeye ve mahal listesine,
- Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartları Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9- YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imza tarihini takip eden günde görerek, bilerek
kabul etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmenin
imza tarihini takip eden günde yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması,
güvenliği vb. gibi sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak
üzere YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya taahhüt ettiği teknik.personelin, işin süresince
çalışma programına bağlı periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KIZILAY’ın
muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri ile birlikte, isimlerini,
özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü
içinde KIZILAY’a bildirecektir. KIZILAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan soma, kabul
edip etmediğini var ise değişiklik talebini 10 (On) takvim günü içinde YÜKLENİCİ'ye tebliğ edecektir.
YÜKLENİCİ bu tebliğe uymaya mecburdur. KIZILAY’ca bu tebliğ yapılmadığı takdirde, teklif kabul
edilmiş sayılacaktır.
YÜKLENİCİ' nin anahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, i ş ç a l ı ş ma periyotları dahilinde
şantiyede bulundurmak zorunda olduğu;
TeknikPeısonel Listesi:
1 Şantiye şefi İnşaat Mühendisi veya Mimar
1 Makine Mühendisi veya Tekniker
1 Elektrik Mühendisi veya Tekniker
YÜKLENİCİ; yukarıdaki vecibelerini yerine getirmez ise:
1.
Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde, lıer gecikme günü için Madde
28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
2.
İşyerinde (devamlı veya sözleşmede tespit edilen şartlara göre) çalışma periyotları dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) bulundurmadığı
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir*.
Günlük Ceza Miktarı:
İşin devamı süresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4*1
(dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir.
YÜKLENİCİ, KIZILAY*ın verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY’m
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemanları değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi
değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZILAY*dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
Madde 11- İS PROGRAMI:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim günü içinde YÜKLENİCİ, işlerin
miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını hazırlayarak KIZILAY’a
vermek zorundadır.
Bu programları KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZILAY’ca
onaylandıktan soma geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KIZILAY*m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasmın 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
Madde 12- İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir*.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
hükümleri bozmuş olması YÜKLENICİ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENÎCİ’ye aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY* m
yazılı müsaadesiyle ohnası şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY’m isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre
30(otuz)ar günlük aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir.
1) Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan varsa KIZILAY*m alacakları kesilerek ödenir.
YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara siireşj^olmamış olsa bile, son bir ara
• hakediş daha talep edebilir.
2) Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onayfeıtoıası ya da hakediş tutarının,
YÜKLENİCİne ödenmiş olması, söz konusu hakedişmJKlZILA3
__.
i
t
/
0 * m a N T E M İZ
d İ T
i i i S / A Tİ
, ' ' '' M^R L1K
.V .”
4/16
"
“
--
- - -
edildiği biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden soma kesin hesaba kadar, söz konusu
geçici hakedişleri her zaman yeniden değerlendirebilir ve reddedebilir.
3) Hakediş raporlarında belirtilen tutarların YÜKLENÎCİ’ye ödenebilmesi için YÜKLENİCİ
firmanın vergi ve SGK borcu olmadığına dair internet çıktılı belgeleri hakediş raporlarına
eklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde YÜKLENÎCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Madde 14- FİYATLARIN DEOSMEZLİCR
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim altında (işin yıllara sari olması durumunda dalıi) fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işçilik artışı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
Madde 15- KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İŞÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENÎCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal üstesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENÎCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol .tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapıİan masraf YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENÎCİ’ye KIZILAY
tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI:
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat
mülkiyeti tapularım tüm masraflar kendisine ait olmak üzere çıkarıp KIZILAY’a teslim edecektir.
Gerektiğinde ilgili kuramlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dahil tüm giderler YÜKLENÎCİ’ye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY’m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari,
statik, mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonların projelerini YÜKLENİCİ bila bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından YÜKLENÎCİ’ye verilmesi, YÜK
ÎCÎ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi ptfbjdfer ve tatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur^
/A
{
aka/Jn rup proje
fc'l
\
M Û H E jf lO İ t J K
V il I ! u ş M V
O İ M A N T EM İZ
M
M İM A R L IK
*
H
SO KAK N O 9/1
çank/y'(/,{/\ni<ara
Vİfr 0 1 2 0 3 1 3 4 9 ?
'
<î/
j İM O Ü £U
^
İB S W B S M
,y
yyjV
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3. şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KIZILAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarını
KIZIL AY’a yermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasma
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
• Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
• Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
• Noter masrafları,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından sonra yeniden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, lıarç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCİ'ye aittir.
Madde 19-EK İSLER:
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILA Y’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yaptırılmasından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ’ye ödenir veya YÜKLENİCİ’den kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’m onayına sunulur ve onayından soma geçerlilik kazanır.
KIZILAY’ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
1. a)Resmi kurumlarm birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, .KIZILAY5ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı .yıla ait) YÜKLENİCİ’ ııin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
bJResmi kurumlarm birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
karı eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ııin teklif bedeli arasındaki farkın
tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2. Resmi kurumlarm birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartları
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit karı eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli
arasındaki farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesiı mıalat tanınılan ve teknik
şartnamelerde bulunup da KIZILAY’ın yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların b bellerinin anahtar teslimi
götürü bedelden çıkanj^a^j 1j j ^ j ^ a r ı d a k i yöntemler uygulanapktn>îicar®tAa^saia SaıroSfö
¡1
\
M Ü i/ş N d /' LİK
ıi ) m * ^
M İM A R L IK
vh Tic LT’DışT*ı
OSMAN T E M İz 'm b Îi//ö 7 SOKAK NO 9>1
Ç A N i/M tf//
SEĞMEN# twV.D 012 O.v *
1/
6 / 1 6
gönderilen birini fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 20- İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartları daİıilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ;
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZILAY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin iîk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar
verir.
İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'inden fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgal ve
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şarttır.
Madde 22- GEÇİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a vereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu işin geçici kabule hazır olmadığım belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’den talisi! edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi İçin gerekli olan süreyi
belirler.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü, yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikmfe cezasının 1/2’si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCİ’niıı namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza- uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan soma bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZİLAY’ca
onaylandıktan soma geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım ftsıla ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmeoe\bc ?kaca bir kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde işlem yapılır.
»UP PROJE
; MİMARLIK
TtC U D Ş Tİ
ı*,** H
Ö J . . 1A H T E M İZ M A t,
ÇAHKAj
seğmeni.
S O K A K N O 9/1
..A a r a
o)2o:*ı ' t-1'
7/ 1 6
İ1İ IflUD
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’ııiıı KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCÎ’nin veya vekilinin de lıazır bulunması gereklidir.
YÜKLENİCİ’ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde dunun kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran dunımlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir.
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı İle, iş KIZILAY
tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidennek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23- İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldınlması,
b) İnşaat esnasmda: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlannın temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi,c) İşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ'ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kalıntılarının kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. İle ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİCİ'ye aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCİ’nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir,
Madde 24-DEVİR:
KIZILAY’m yazılı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şaıtlann aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatr^çlir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 25- TEMLİK:
YÜKLENİCİ' ııiıı bu sözleşmede öngörülen her .türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’ın yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesli etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ' nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi veya
İflası halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa-ek kesin
teminatlar gelil* kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’m en az 30 (Otuz) gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğini YÜKLENİCİ’ye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KIZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğim YÜKLENİCİ'ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesli edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feslimden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'nin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm hakları bloke edilir. KIZILAY
İşin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu hıı.sus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENİCİ’ye ödeııiı*.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya İş gruplarının teknik tarif ve Özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yam sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) ayııı esaslara dayandmlarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
■
_
'
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ilıale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmelim 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve ayııı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme\\edeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel,karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kcş\ıe hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
GRUP
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı, KIZILAY'ın bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÜKLENİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir .ve YÜKLENİCİ'nin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafmdan gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’nin borcuna sayılmaz.
- Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden fazla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitanımı beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILAY5m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’ın
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)İşiıı yapılmasmı imkânsız kılacak ve KIZILAY5ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENİCİ’nin ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir .edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamım yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamını diğer
ortakları yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarmca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’nin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ rçi\bir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamam.
N O İSLİK
vT TAAH. TİC LTO.ŞTİ
¿t
10/16
M İM A RLIK
„Jt,
H
10 3 7 SO K A K N O 9/1
A/AN KA R A
< 7.D.0J2 03 I ¿drtS
<
m ıu y ı t
53
ıa
r-ı
ım*»'
YÜKLENİCİ’ııiıı bu durumda kesin teminat ve ek kesin teminatlarının, YÜKLENİCİ’ııin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu iş bölümü kadarki kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmı geçici kabııl ve kesin kabul işlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra serbest bırakılır.
Madde 27- KIZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ tarafından, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onbindebeş)’i oranında gccikme cezası, gecikilen lıergün için
YÜKLENİCİ5ııin alacaklarından veya KESİN TEMİNATPndaıı kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARI’ııdan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ye varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENİCİ’den ceza kesilmez. YÜKLENİCİ’ye yukarıda belirtilen cezamn
uygulanması, YÜKLENİCİ5yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
• KIZILAY’m onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kuşum dışında olan; ancak KIZILAY’ın kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY’m yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
• Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştırılmaması dolayısıyla imalatların
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENİCİ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZILAY’a onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENİCİ'nin talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENİCİ’nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez.
Madde 30- İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden, kesin kabul
itibar tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemek
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile Yivenflasyona endeksli olarak
sigorta' ettirmek ve poliçelerin birer nüshasını KIZILAY’a vermek zomndaaıry\\k s i halde YÜKLENİCİ
hakedişi ödenmez. YÜKLENİCİ1nin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlar >e Mikiimler:
g r u p proje
/^ N
D
İ S U
k
M İM A R L IK
t-TO 5 Tl
■>
.. ,,
J a / j . 1037 SOKAK
/ O y A / ANKARA
f-tr-K V.Ü 012 0.1
,;
un
11/16
30.1.
Sigortaların Genel Ş a rtla rı:
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü" ııü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere tekliiname, som formu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bulunacakür.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususları kaydettirecektir:
a) Bu poliçede lelıdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır.
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatını, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
arttırmak zorundadır.
d) Sigorta şirketinin ilıbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanuni adresine yapılacaktır.
Yalnızca sigorta ettiren olarak YÜKLENÎCİ'ye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigortacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZILAY’a ulaştırmakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartları ve/veya plasmanların yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykırı olamaz. Bu özel şartları poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi ile ilgili olarak KIZILAY5ın
YÜKLENİCİ1den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÜKLENİCİ'nin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZILAY5a yazılı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin Genel Şartlan Madde 6. "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü"
hükümleri altında Som Formu veya Teklifnameyi tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ibraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3’de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir.
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara (Not: YÜKLENİCİ
adresi
yazılmayacaktır).
30.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgeleri temin ederek KIZILAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslını
KIZILAY’a poliçeler ile birlikte ibraz edecektir. T.T.K.'nın 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı" nm bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıllarım, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
30.1.4- Madde 30.1.1'e göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyil nam el erde hakikate aykırı veys eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAY5m uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY’a maliyeti ı^$ursa olsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENİCİ alacaklarından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30,1.5Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZILAYA ödenecek olup, YÜKLENİCFnm meydana gelen hasarı eski haline getirmesine bağh olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ 5ye tazmin bedelini peyderpey ödeyecektir.
30.2- Sigorta Süresi:
Bu'madde kapsammda bulunan ALL Risk İnşaat Sigortaları sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak geçici kabul itibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabul itibar tarihine kadar da (12 ay) bakını klozu kapsama ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY5a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacakta.
30.3. Sigortanın Yaptıramam ası D urum unda :
YÜKLENİCİ, madde 30.1’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY5a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir.
Sigorta Poliçelerinin iiimü yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILA Y’a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENÎCPye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zeyihıameleri güncelleştiriİmesi aşamasına gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyiiname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCİ’ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyilnamelerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağuıdan keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyiiname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’ın gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENİCİ'nin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilııameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ'nhı sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLENİCİ'nin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onaymdan sonra tespit edihnesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31-KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu uyarınca işîem yapar ve derhal dununu KIZILAY’a'-bildiriı*.
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİŞ RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY’a teslim edildikten soma, kesin hesap düzenlenir.
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyaları, KIZILAY’ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENİCİ’ye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılır.
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZILAY5da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurul
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde 'fe
ı Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır; bundan sonra kesin hakediş rap!
jşleme konulur ve
YÜKLENİCİ'nin hiçbir it bâz/ dikkate alınmaz.
// h
n î/
;■>\ f T J f U GRUP p/vû/e
■k \ M $ wsLİK mimaru^
¿ ¿ J
M -
-
T )C L T D Ş t j
1037
S O K .-M, .vy - y g l
i L ^ANKAfi/
13/ 16
i<! v x V l-
Söz konusu iş için hakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YÜKLENİCİ’nin
KIZILAY’a olan borçları kesilmek suretiyle yapılır.
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY5m kendisine yazılı
olarak yapacağı,..bildiriden itibaren 30. gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILAY’a Ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENİCİ’nin her 11e sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktarı KIZILAY5a ödemeye mecburdur.
Kesin hesap ve kesin lıakediş, KIZILAY’m onayından sonra geçerlilik kazanacaktır.
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolayı tasfiyesine
KIZILAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Madde 33- TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatların veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ’nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın oıtaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin
bakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’nin başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan İşlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğıikendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde ‘
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesiıı kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu stire içinde,
sorumluluğu YÜKLENİCİ’nin yönel ti lemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince uygun bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENİCİ’ye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,
KIZILAY ’111 kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma /getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, K Iz JlV y YÜKLENÎCİ’ye
sözleşmenin 28,. m ad
nd d ^ i ^ i l en gecikme cezasının 1/2 5s
YÇ;Ş|ısjcutorın
'
... kp\l\K M.MANİ
14/16
.Ih
'
j
| g l ( f ^ I t^
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabma kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarını YÜKLENİCİ’nin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir. Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile
kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.
Madde 35-KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Taalıliüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YÜKLENİCİ'nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten soma,
geçici ve kesin kabulde tespit .edilen eksik ve kusurlarm giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan soma, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCİ’ye geri verilir.
Madde 36- YAPIM ve İSKAN RUHSATLARI:
Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün İşlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde, tüm masraflar ve gerekli
işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde
gecikilen lıcr gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesilecektir.
YÜKLENİCİ'nin kusuru olmaksızın ruhsatın almamaması halinde sözleşmenin 29. Maddesine
göre KIZILAY^a uygun görüldüğü takdirde ek süre verilebilir.
Sözleşme konusu işin iskân ruhsatının alınması ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf, vergi, harçlar
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, iskân ruhsatı ve cins değişikliği geçici kabul onay tarihinden
itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ bu
vecibeyi yerine getirmediği takdirde gecikilen her gün için Madde 28’de yer alan günlük gecikme
cezasının 1/2’si (yarısı) kadar ceza kesilecektir.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir.
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde taşınmazların bulunduğu
illerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİCİJye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEOSİKLİÇR
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapnn Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir*.
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA
YÜKLENİCİ: .................
Tebligat Adresi: ................
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir ve kabul eder.
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilinceye kadar yukarıdaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde. YÜKLENİCİ’nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILApTa noter kanalıyla bildiriİmediği takdmde syeya verilen adreste
YÜKLENİCİ'nin buhmm nm hj ¡jıa}^i^<^ ¡doğacak sorumluluk Y Ü J O v E h ^ l g j ^ l l l ^ a l ^ ^ l ^ ^ Yî
'
)
y
'
\
m Ûhp/iDİSLİK
I
MİMARLIK
l/^ ffT A A H .T lC L fO .Ş - n
1037 SOKAK NO 9/1
' ' M A /ANKARA
?R V.D ftl? ■•>.•'«1
u c
I HC
İO /
IO
Madde 41- SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY’m verdiği proje ve mahaL listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan KIZILAY ve ilgili kurumlar tarafından' onaylanan projeler YÜKLENİCİ'nin
hazırlayacağı ve KIZILAY’m onaylayacağı bütün iş programları ve benzerlerinin yanı sıra;
A) İhale Şartnameleri ve ekleri.
B)
Yapım Şartnamesi ve ekleri.
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G) Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik ve elektrik).
H) Mahal Listeleri
Bu maddenin (C,D) şıkları sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır.
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra ............... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
YÜKLENİCİ
TÜRK KIZILAYI
TÜRKKIZILAYI
1868
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16
ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK
YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
M ADDE 1 -İSİN YERİ:
Elaztğjli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 parselde kayıtlı taşınmaz.
M ADDE 2- İSİN KONUSU:
Elazığ, İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18 m2 yüzölçümlü
taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının KIZILAY’ca verilen projeler ve detayları
uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler,
YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1. YÜKLENİCİ, İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Yapım Şartnamesi'nin hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
2. İşbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, v.s.) arasında çelişki olduğu takdirde KIZILAY
lehine olan tercih edilecektir.
3. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapını işlerini gerçekleştinnesi için gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir.
4. Yapım süresince gerek duyulan' her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY m onaylayacağı
laboratuarlarda yaptırılması her türlü giderleriyle birlikte YÜKLENİCİ nin yükümlülüğündedir. Testler
YÜKLENİCİ ve KIZILAY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
5. Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY m görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZILAY adına yürütecektir.
6. Yapı ruhsatı, iskân ruhsatı ve cins tahsisi işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işler
için YÜKLENICİ'ye ilave bir ücret ödenmeyecektir.
7. İhale dokümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvinı-ğünüdür.
8. Yıkım, söktim ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
9. İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
10. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
11. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari projeye göre uygulanacaktır.
12. KIZILAY in kabulünün yanı sıra; Belediye, BEDAŞ ve TEDAŞ vb. gibi diğşr ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ' ye aittir.
13.YÜKLENICİ taahhüdündeki binaya ait, iskân ruhsatı alınmış, kanalizasyon, elektrik ve su
aboneliği yapılıp sayacı takılmış, varsa doğalgaz bağlantıları yapılıp aboneliğe hazır hale getirilmiş,
asansör ve ısınma tesisatının kullanma izinlerini vs. almış olarak KIZIL AY'a teslim edecektir.
YÜKLENİCİ ilgili Kurum ve Kuruluşlardan söz konusu işlerin takibini yapıp, izinlerini onaylarını alıp
gerekli harçlarını, vergilerini ve depozitolarım yatıracaktır.
14. Mevcutta molozlar varsa YÜKLENİCİ tarafından atılacak olup, bunun için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
15. Kazı imalatı, dolgu imalatı, inşaat imalatları, moloz inşaat aıtıg, artan malzemeler, İnşaat artıklan v.s. 1er
şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bunlar için ayrıca yükleme boşaltma nakliye bedeli
ödenmeyeceği gibi, herhangi bir ad altında da ödeme yapılmayacaktır. İnşaatın-söz konusu hafriyat, moloz, inşaat
artıkları vb. Belediyenin göstereceği yere dökülecektir'.
16. KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğumdan bağış malzeme alabilecekti!*. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bağışın yapıldığı 2013 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat analizindeki
malzeme ve işçilik oranlan esas alınarak, YÜKLENİCİ nin yapım imalatı pursantaj^ram uygulanarak yapmış
olduğa işçilik ve sarf malzemelerine ait bedel fiyatının düşülmesiyle Ödeme yapılacaktır.
17. Gerektiğinde kurumlardan onay YÜKLENİCİ tarafından alınacak ol Vher türlü harcama
'
Y U l t N M P PROJE
t]1[I
V Û H F h -J D İB IJK K U M A R I IK
K 'S â / f r T M . T İ L ! r o ŞTI
u l - ■. V & J ı l I i
ÇAMKA
NO9/1
l & ^SOTKAhhNom
SîI(*'.MENLFA v
2/3
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır*.
18. KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan
yapımcı firma sorumludur.
19. İşin süresi içinde - yapım aşamasında ortaya çıkabilecek proje revizyonları inşaatın yapımım
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Yapılan proje revizyonlarını son hallerini gösterir asbuilt projeler YÜKLENİCİ tarafından bila bedel yaptırılarak KIZILAY'a teslim edilecektir.
20. Proje detaylarındaki bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmemiş olabilir
veya projede tammlanamayan bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmiş olabilir, bu
tür imalatlann ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereğj imalat snasına göre
yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeyeceği gibi proje ve detay lan ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi götüm bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylanm, imalat tanımlanın incelemeleri
inşaat sahasını ziyaret ederek saha şartlanın önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
21. İşin yapımı esnasında işe engel olacak heı* türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILA Y'dan herhangi bir hak talep
edilmeyecektir.
22. YÜKLENİCİ teklif alt dokümanlarında olabilecek herhangi bir işlem hatası (toplama, çarpma vb)
KIZILAY lehine değerlendirilecektir.
23. Mahal listesi, teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasında çelişki olması durumunda KIZILAY
onayı doğrultusunda imalat yapılacakta.
24. Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yer almakta olup her hangi bir ad altında bedel
ödenmeyecektir.
25. Tüm nakliyeler anahtar teslimi götürü bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir.
Hiçbir şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğjı katsayısı ödenmeyecekti!*.
26. Ara depo bedeli Ödenmeyecektir.
27. Gerektiğinde kurum lardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlara ait Teknik Uygulama
Sorumlusu (TUS) veya Yapı Denetim sorumlularıyla ücretleri YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır.
28. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR :
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde inşaat sahasının KIZILAY’ca
gösterilecek yerlerine, aşağjda özellikleri ve uygulama şartları açıklanan levhaları koymaya mecburdur.
1)Levhalar üzerine, KIZILAY tarafından yaptırılıp onaylanan projesine göre KIZILAY in, inşaatın,
Kontrol' un ve YÜKLENİCÎ'nin adı, ruhsat tarih ve numarası ile lüzumlu görülecek diğpr hususlar yazılacaktır.
2)Levlıalar, talimini 1.70 x 2.60 m boyutunda olacak, yaklaşık 7.00 m yükseklikte patent borudan yapılmış
2 adet sehpa üzerine monte edilecektir. Patent borudan yapılan sehpanın ayakları, projesine uygun olarak beton
temel içine gömülecektir. Uygulama YÜKLENİCİ* nin hazırlayacağı, ve KIZILAYın onaylayacağa detay projelere ‘
göre yapılacaktır.
MADDE 5 -EKLER
1.
2.
3.
4.
Projeler (CD ortamında)
Teknik Şartnameler (Poz tarifleri) (İnşaat, mekanik, elektrik, asansör)
Mahal Listeleri (İnşaat, mekanik, elektrik)
Pursantaj Listesi
TÜRK KIZILAY!
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI
521,18 M2YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK
YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
GENEL
PURSANTAJ(%)
İMALATIN CİNSİ
SIRA NO
KABA İNŞAAT İŞLERİ
1
30,39
1a
YIKIM, HAFRİYAT, TEMEL İŞLERİ VE TEMEL ALTI İŞLERİ
1,26
1b
KAT BETONARME İŞLERİ
24,41
1c
ÇATI İŞLERİ
2,22
1d
DUVAR İŞLERİ
2,22
1e
0,28
ALTYAPI İŞLERİ
İNCE İNŞAAT İŞLERİ
2
38,07
2a
DÖŞEME KAPLAMA VE SÜPÜRGELİKLER
5,55
2b
DUVAR KAPLAMA
4,91
2c
MERDİVEN İŞLERİ
3,74
2d
TAVAN KAPLAMALARI
1,79
2e
BOYA İŞLERİ
2,26
2f
KAPI, PENCERE VE MUTFAK DOLAP VE TEZGAHLARI
13,90
2g
CEPHE VE BAHÇE İŞLERİ
5,92
ELEKTRİK TESİSATI
3
17,06
3a
KUVVETLİ AKIM
3,68
3b
TELEFON ANKASTRE & DATA TESİSATI
0,68
3c
YANGIN İHBAR TESİSATI -
0,95
3d
TV&CCTV&İNTERKOM TESİSATI
0,95
3e
ASANSÖR TESİSATI
10,44
3f
TOPRAKLAMA & PARATONER TESİSATI
0,36
MEKANİK TESİSATI
.4
9,48
4a
SIHHİ TESİSAT
1,93
4b
KALORİFER TESİSATI
3,23
4c
MÜŞTEREK TESİSAT
2,75
4d
HAVALANDIRMA TESİSATI
5
GEÇİCİ KABUL VE İSKAN RUHSATI ALINMASI
GENEL TOPLAM
1,57
5,00
100,00
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İMALATLARI POZ LİSTESİ_____________ _______
Sıra
No
B irim i:,
Poz No' .... • . ; ..
1
15.140/8
ÇAKIL İLE DRENAJ YAPILMASI
M3
2
Y.15.006/2B
MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI
(DERİN KAZI)
M3
3
Y.16.050/02
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 12/15
M3
BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)
4
Y.16.050/03
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20
M3
BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)
5
Y.16.050/06
BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37
M3
BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)
6
Y.17.136
OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI
M3
7
Y.21.001/01
AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI
M2
8
Y.21.001/03
PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI
M2
9
Y.21.050/C01
ÇELİK BORUDAN KALIP İSKELESİ YAPILMASI (0,00-4,00M ARASI)
M3
10
Y.23.011
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL)
TON
11
Y.23.014
0 8 -0 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE
YERİNE KONULMASI
TON
12
Y.23.015
0 14-0 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE
YERİNE KONULMASI.
TON
13
12.2190/1
BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.TABAN ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.60 mt.,BİRL.YERİ
LAS.CONTA)
AD
14
12.2190/2
BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.50 mL.BİRL.YERİ 600
AD
DZ.HARÇ)
15
12.2190/6
BS 18 BETON.(350 dz.!u)İMAL EDİLMİŞ ÇERÇEVELİ PREF.B.A.KAPAĞIN YERLEŞTİRİLMESİ
AD
16
12.2202
0200 mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ
MT-
17
15.140/A
TERAS ÇATILARA ÇAKIL TEMİNİ VE SERİLMESİ
M2
18
19.095/MK
SENTETİK GEREÇ İLE SU GEÇİRİMSİZLİK TABAKASI TEŞKİLİ
M2
19
22.081
TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI (1.68x0.85)=1.43 M2
M2
20
22.082
TİP AHŞAP MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI (3.04x0.80)=2.46 M2
M2
21
23.243/15
ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI ( DELİKLİ) 30‘30 CM
M2
22
24.016
14 NOLU ÇİNKO LEVHADAN EĞİMLİ ÇATI DERESİ YAPILMASI VE YERİME KONULMASI
MT
23
24.020
12 NOLU ÇİNKODAN SIVA ETEĞİ BACA KENARI YAPILMASI
\
MT
\
ÎLöWl.JS^f[
M«PPjfo/e
SiB 'i
I<aİ£!AH*»9/1
03’ i'hifr
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
_________________
YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İMALATLARI POZ LİSTESİ
?Sıra. Poz-No .
Tanımı;-;
/ .• . ;. z; ;
...
; ; ■
Birim!
- No
24
24.021
12 NOLU ÇİNKO LEVHADAN ATİKA DUVARLAR! ÜST VE YANLARINA KAPLAMA YAPİLMASI
M2
25
25.116/A10
2 MM PVC ESASLI YER DÖŞEME MALZ.DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HOMOJEN)(Grup T04.443/A2C)
M2
26
25.117/1
PVC ESASLI MALZEMELER İLE KENDİNDEN DÖNÜŞLÜ KEPLİ SÜPÜRGELİK YAPILMASI
MT
27
26.206/C1
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3x30xSERBESTBOY) M2
28
26.210/MK
4 CM ANDEZİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (30 cm x SERBESTBOY)
M2
29
26.221/MK
10x15x50 CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ
MT
30
26.502/MK
BEYAZ ÇIMENTOLU, TEK TABAKALI TERRAZO KARO PLAK (SUNİ MERMER - SINIF 2) İLE İÇ
MEKANLARDA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (CİLALI) (250X250MM/300X300MM/330X330MM
VB. EBATLARDAİ
M2
31
26.622/C
RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI (BASAMAK 3 CM, RIHT 2 CM
KALINLIĞINDA) YAPILMASI
MT
32
26.702/C1
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE DIŞ DENİZLİK YAPILMASI
(3x30xSERB ESTBOY)
M2
33
26.752/C1
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ MERMER PLAKLAR İLE PARAPET YAPILMASI (3x30xSERBEST80Y)
M2
34
27.501/MK
250/300 ÇİMENTO DOZLU HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI
M2
35
27.504/MK
METAL KAPI KASA ARKALARININ BETON HARCIYLA DOLDURULMASI
M2
36
27.51.1/M K
KİREÇ HARÇLI DÜZ SIVA YAPILMASI
M2
37
27.528/3
ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI vb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI
M2
38
27.531/MK
KİREÇ-ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA DÜZ SIVA YAPjLMASI
M2
39
27.535/MK
ALT 350DZ ÇİM.ÜST 0.1 M3\250KG.KRÇ-ÇİM.TAVAN SIVASI
M2
40
27.581/MK
200 DZ ÇİMENTO HARCIYLA TESVİYE TABAKASI YAPIMI
M2
41
27.582
MALA PERDAHLI ŞAP YAPIMI
M2
42
A.06
GÖMME MAKARALI SİLİNDİRLİ İÇ VE DIŞ KAPI KİLİDİNİN YERİNE TAKILMASI (DAR TİP)
AD
43
A.08
KAPI KOLU VE AYNALARININ YERİNE TAKILMASI (KROMAJLI)
AD
44
A.10
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
AD
45
B.01
İSPANYOLET TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (KOL, DEMİR VE TEFERRUATLI)
AD
46
B.02
VASİSTAS TAKIMININ YERİNE TAKILMASI (BASİT MAKAS)
AD
-------
\ \
mOlF----- ------ -------------------------------------J-A ,-- r.A __
i
■037 SOKfrh N ° 9 ”
O-»"'"'1
/ ahkara
J TJ
v»:V. ¡-V.
ı
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İMALATLARI POZ LİSTESİ
Sıra
No. Poz No , :
Birimi
47
B.16
MENTEŞENİN YERİNE TAKILMASI
AD
48
MSB 564/A3
5 cm KAL.EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK İLE DÖŞEMEDE ISI YALITIMI YAPILMASI
M2
49
MSB.608
KİREÇ VE ÇİMENTO KARIŞIMI HARÇLA KABA SIVA YAPILMASI
M2
50
MSB.608/A
KABA SIVA YAPILMASI
M2
51
MSB.660/A1
3 CM RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI
M2
52
MSB.661
3 CM KAL.MERMER PLAKA İLE OVAL HİLTON LAVABO VE TEZGAH YAPILMASI
M2
53
MSB.674
3 cm KALINLIKTA RENKLİ MERMER İLE ASANSÖR SÖVESİ YAPILMASI
M2
54
MSB.676
RENKLİ MERMER PLAKLARLA PARAPET DUVARINA HARPUŞTA YAPILMASI
M2
55
MSB.808/A
WC KAPILARINA ALÜMİNYUM BANT YAPILMASI
MT
56
MSB.851/1
SAC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI
MT
57
MSB.852/1
SAC YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI
MT
58
MSB.913/A1
LAMİNANT KAPLAMALI GÖMME DOLAP YAPILMASI
M2
59
MSB.916/A1
LAMİNANT KAPLAMALI VESTİYER YAPILMASI
M2
60
MSB.922/A
13 MM COMPACT LAMİNANT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI
M2
61
ÖZEL-01
DAİRE GİRİŞİ ÇELİK KAPI YAPILMASI
AD
62
ÖZEL-02
ÖZEL TASARIM ALÇI LEVHA ASMA TAVAN YAPILMASI
M2
63
ÖZEL-03
HELİKOPTER PERDAHLI VAKUMLU BETON YAPILMASI
M2
64
ÖZEL-04
GARAJ KAPISI YAPILMASİ(SEKSİYONEL)
AD
65
ÖZEL-05
ALÜMİNYUM HAVALANDIRMA MENFEZİ YAPILMASI
AD
66
ÖZEL-06
POSTA KUTUSU YAPILMASI
M2
67
ÖZEL-07
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI
KG
68
ÖZEL-08
ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI
M2
69
ÖZEL-09
PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 6+6 MM KALINLIKTA 12 MM A M BOŞLUKLU
TEMPERLİ ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI
\ \
M2
---------
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
Sıra
Poz No
No
y
Tanımr-.:.^
Ş:
f/p .y
V .':>
B irim i/
70
ÖZEL-10
DEMONTABLE CAMLI MODÜLER BÖLME DUVAR YAPILMASI
M2
71
ÖZEL-11
DEMONTABLE YARI DOLU MODÜLER BÖLME DUVAR YAPILMASI
M2
72
ÖZEL-12
10MMTEMPERÜ CAM TEMİNİ VE TAKILMASI
M2
73
ÖZEL-13
KUVARS ESASLI KOMPOZE TEZGAH YAPILMASI
MT
74
ÖZEL-14
AĞAÇ TEMİNİ VE DİKİMİ {Çınar Yapraklı Akça Ağaç }
ADET
75
Y.18.001/C01
85 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 85 X 190 MM) İLE DUVAR YAPILMASI
M2
76
Y.18.001/C04
135 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞU (190 X 135 X 190 MM) İLE DUVAR YAPILMASI
M2
77
Y.18.001/C05
190 MM KALINLIĞINDA YATAY DELİKLİ TUĞLA (190 X 190 X 135 MM) İLE DUVAR YAPILMASI
M2
78
Y.18.001/P01
90 MM KALINLIĞINDA DOLU HARMAN TUĞLASI (190 X 90 X 50 MM) İLE DUVAR YAPILMASI
M2
79
Y.18.201/A02
YAN VE ÜST KENARINDAN KENETLENEBİLEN KİREMİT ÎLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (GRUP 1)
M2
80
Y.18.201/A10
ÇATILARDA KİREMİT MAHYA YAPILMASI (GRUP 1)
MT
81
Y.18.245/003
EĞİMLİ ÇATILARDA, ÇAT! ÖRTÜSÜ ALTINA, SU BUHARI GEÇİŞİNE AÇIK SU YALITIM ÖRTÜSÜ İLE
SU YALITIMI YAPILMASI
M2
82-
Y.18.461/002
3 MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-10 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) CAM TÜLÜ TAŞIYICILI VE 3
MM KALINLIKTA PLASTOMER ESASLI (-10 SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI
POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI
M2
83
Y.18.461/041
150 GR/M* AĞIRLIKTA GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
M2
84
Y.19.055/052
4 CM KALINLIKTA TAŞYÜNÜ LEVHALAR (MİN. 120 KG/M3 YOĞUNLUKTA) İLE DIŞ DUVARLARDA
DIŞTAN ISI YALITIMI VE ÜZERİNE ISI YALITIM SIVASI YAPILMASI (MANTOLAMA) -
M2
85
Y.19.056/003
5 CM KALINLIKTA YÜZEYİ DÜZGÜN LEVHALAR (XPS - 300 KPA BASINÇ DAYANI MLl) İLE BODRUM
M2
PERDELERİNDE SU YALITIMI ÜZERİNE İSI-YALITIMI YAPILMASI
86
Y.19.061/003
ÇATI ARASINA DÖŞEME ÜZERİNE, 10 CM KALINLIKTA CAMYÜNÜ ŞİLTE (CAMYÜNÜ ŞİLTE -18
KG/M3 YOĞUNLUKTA) VE ÜZERİNE SU BUHARI GEÇİŞİNE AÇIK SU YALITIM ÖRTÜSÜ SERİLMESİ
87
Y.19.085/001
ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SIVI PLASTİK KAPLAMA MALZEMESİ İLE 2 KAT HALİNDE TOPLAM
M2
1 MM KALINLIKTA SU YALITIMI YAPILMASI
88
Y.21.051/C01
ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASf (0,00-51,50M ARASI)
M2
89
Y.21.051/C03
ÇELİK BORUDAN TAVANLAR İÇİN TAM GÜVENLİKLİ İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-21 r50M ARASI)
M3
90
Y.21.101/01
AHŞAPTAN OTURTMA ÇATI YAPILMASI (ÇATI ÖRTÜSÜ ALTI TAHTA KAPLAMALI)
M2
91
Y.21.280/03
AC4 SINIF 32 LAMİNAT YER KAPLAMASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI K»ÜPÜRGELİK
DAHİL)
'
1
M2
92
Y.22.001/01
AHŞAPTAN MASİF TABLALI İÇ KAPI KASA VE PERVAZI YAPILMASI YERİNE KON «LMASI
M2
AKALIM
O
ilr"'
vüH£NOİ
I ■.M'JîVNÎ ~r’
Çht!^,
L^Ğt.'-tUİ'R
ÖR
M2
m
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKP1NAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ
YAPILMASI İŞİ İNŞAAT İMALATLARI POZ LİSTESİ __ _
______
_ _ _ _ _ _________
Sıra
“ No
Poz No.
•
Birimi
93
Y.22.009/03
LAM İNAT KAPLAMALI, İKİ YÜZÜ ODUN LİFİNDEN YAPILMIŞ LEVHALARLA (MDF) PRESLİ, KRAFT
DOLGULU İÇ KAP) KANADI YAPILMASI, YERİNE TAKILMASI
M2
94
Y.22.071/02
ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ, PLASTİK TELDEN SİNEKLİK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
(TAKILI R-SÖKÜLÜR)
M2
95
Y. 23.152
KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
KG
96
Y.23.155
2,00 MM KALINLIĞINDA SICAK HADDELENMİŞ SACDAN BÜKME KAPI KASASI YAPILMASI VE
YERİNE KONULMASI
KG
97
Y.23.176
LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
KG
98
Y.23.244/L
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE
YERİNE KONULMASI
KG
99
Y.25.002/01
DEMlR YÜZEYLERE KOROZYONA KARŞI İKİ KAT BOYA YAPILMASI
M2
100
Y. 25.002/02
DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI
M2
101
Y.25.003/22
SATEN ALÇILI VE ALÇIPANEL YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT
BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)
M2
102
Y.25.003/27
YENİ SIVA YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT ANTİBAKTERİYEL
BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE)
M2
103
Y. 25.004/05
BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI
GRENLİ/TEKSTÜRLÜ KAPLAMA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)
M2
104
Y.26.005/402
105
Y.26.006/407A
106
Y.26.008/406A
107
.108
(30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY
ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME
KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
(20 X 40 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE,
RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI
(KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
(42,5 X 42,5 CM) VEYA (45 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, REKTİFlYELİ, HER TÜRLÜ RENK,
DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, PARLAK, SIRSIZ PORSELEN KARO İLE 3 MM DERZ
ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
M2
Y.28.645/C21
PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU İLK
CAMI ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI
M2
04.612/4C-1a2
100 kPa BASINÇ DAYANIM.(1 kg/cm2) 0.030<ISI İLET.<=0.035 W /mK YÜZEYİ PÜRÜZLÜ
VEYA PÜRÜZLÜ-KANALLI LEVHALAR; YOĞUNLUK MİN. 25 kg/m3 . ‘
M3
M2
M2
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, J41 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞ1NJL\Z ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
MAIIAL KODU
B01
ıNLVHAL ADI
KORİDOR
B02
TECRİT HOLÜ
B03
S1ĞLNAK
İNŞAAT MAIIAL LİSTESİ
POZ NO
27.581/MK
26.206/C1
27.531/MK
DUVAR KAPLAMALARI
27.528/3
Y.25.003/22
27.535/MK
TAVAN KAPLAMALARI
27.528/3
Y.25.003/22
Y.22.001/01
KAPI
Y.22.009/03
A.06
ÂİÖ
Mİ
27.581/MK
ZEMİN KAPLAMALARI
26.502/MK
2 7.531/MK
27.528/3
DUVAR KAPLAMALARI
Y.2 5.003/27
27.535/MK
27.528/3
TAVAN KAPLAMALARI
Y.25.003/27
Y.22.001/0I
Y.22.009/03
A.06
KAPI
A10
A08
27.581/MK
ZEMİN KAPLAMALARI
26.502/MK
2 7.531/MK
27.528/3
DUVAR KAPLAMALARI
Y.2 5.003/27
27.535/MK
27.528/3
TAVAN KAPLAMALARI
Y.2 5.003/27
22.081
22.082
MUTFAK DOLAPLARI
MSB 660/A1
MAHAL YERİ
ZEMİN KAPLAMALARI
KAPI
B0-1-B05
ZEMİN KAPLAMALARI
BAYAN- BAY WC
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
B06
PANO ODASI
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALAR]
KAPI
*
26.006/407A
Y.22.001/0]
Y.22.009/0 3
A-Oö
A10
AO8
27.581/MK
Y.26.008/406A
MSB 608
26.006/4 07 A
27.531/MK
27.528/3
Y.2 5.003/2 7
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/27
MSB 922/A
Y.22.001/01
Y.22.009/03
A.06
A10
A08
27.581/MK
26.502/MK
27.531/MK
Y.25.003/22
27.535/MK
Y.25.003/22
Y.23.155
Y.23.152
Y.25.002/02
A.Ü£
A10
A0&
AÇIKLAMA
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
LAMİNE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMIN E LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTİBAKTERTYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBAKTERİYEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
LAMİNE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBÂKTERIYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBÂKTERIYEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
TEZGAH ALT DOLAP
TEZGAH ÜST DOLAP
MERMER TEZGAH
SERAMİK KAPLAMASI
LAMIN E LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMIN E LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
45x45 GRANİT SERAMİK KAPLAMA
KABA SIVA
SERAMİK KAPLAİtiASl
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
.
2 KAT ANT1BAKTER1YEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIB AKTERİ YEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
COMPACT LAMIN AT BÖLME DUVAR VE KAPI YAPILMASI
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAM İNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
SACDAN BÜKME KAPI KASASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
DEMİR KAPI YAPILMASI
DEMİR İMALATIN BOYANMASI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
1
Y \
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMA SIİŞİ
MAHAL KODU
B07
MAHAL YERİ
MAHAL ADI
ISI MERKEZİ
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
PENCERE
BOS
HİDROFOR ODASI
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
B09
OTOPARK
ZEMİN KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALAR]
Z02-Z03-Z04-Z06
DÜKKAN
KAPI
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALAR]
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
PENCERE
Z02,-Z03,-Z04,-Z06' WC
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
MENFEZ
İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
POZ NO
27.581/MK
26.502/MK
27.53 J/MK
Y.2 5.003/22
27.535/MK
Y.25.003/22
Y.23.155
Y.23.152
Y.25.002/02
A.06
A10
AO8
26.702/CI
26.752/CI
Y.23.152
Y.2 5.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C2I
B16
B02
27.581/MK
26.502/MK
27.531/MK
Y.2 5.003/22
27.535/MK
Y.2 5.003/22
Y.23.155
Y.23.152
Y.2 5.002/02
A.06
AI0
AO8
27.581/MK
OZEL-03
27.531/MK
Y.25.003/22
27.535/MK
Y.25.003/22
23.243/15
ÖZEL* 04
27.581/MK
26.206/C1
27.531/MK
27.528/3
Y.25,003/22
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/22
Y.23.152
Y.25.002/01
Y.23.244/L
OZEL-09
A.06
A10
Y.23.152
Y.25.002/01
Y.23.244/L
O.ZEL-09
27.581/MK
Y. 19.085/001
Y. 38.461/04J
27.582
Y.26.005/402
MSB 608
26.006/407A
23.243/15
Y.22.001/01
Y.22.009/03
A.06
A 10
A08
MSB 808/A
ÖZEL-05
AÇIKLAMA
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
SACDAN BÜKME KAPI KASASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
DEMİR KAPI YAPILMASI
DEMİR İMALATIN BOYANMASI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
VASİSTAS TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
SACDAN BÜKME KAPI KASASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
DEMİR KAPI YAPILMASI
DEMİR İMALATIN BOYANMASI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
HELİKOPTER PERDAHLI VAKUMLU BETON
DUZ SIVA YAPILMASI
2 KAT YÂRİ MAT PLÂSTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
2 KAT YARI MAT PLÂSTİK BOYA
30X30 ALÜMİNYUM ASMA TAVAN
GARAJ KAPISI
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
KÖRKASA
ANTİPAS
İSI YALITIMLI ALUMINYUM DOĞRAMA
6+12+ mm TEMPERLİ ÇİFT CAM
KİLİT
MENTEŞE
KÖRKASA
ANTİPAS
. '
ISI YALITIMLI ALUMINYUM DOĞRAMA
6+12+6 mm TEMPERLİ ÇİFT CAM
TESVİYE TABAKASI
SU YALITIMI
GEOTEKSTJL KEÇE SERİLMESİ
KORUMA ŞAPI
30*30 RENKLİ SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
KABA SIVA
20*40 SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
30X30 ALUMINYUM ASMA TAVAN
LÂMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAM İNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
\\
KOL VE AYNA
\ \
ALUMINYUM BANT YAPILMASI | V
AI.UKİIKTUıViHAVALAN&TRlCTA'KfflNnpJ (PENCEkE OLMAYANLAR
İÇİN)
..... . .
M \
ELAZIĞ İLİ, M ERKEZ İLÇESİ, AKPLNAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M ‘ YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
(
________________________________________________________________ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ____________ ____________________________ ________ __
NLULVL YERİ
MAHAL KODU
MAHAL ADI
PO Z NO
¡AÇIKLAMA
27.581/MK
TESVİYE TABAKASI
7.05
KORİDOR
ZEMİN KAPLAMALARI
26.206/C1
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
27.531/MK
DUZ SIVA YAPILMASI
DUVAR KAPLAMALARI
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/22
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
MSB 674
RENKLİ MERMER ASANSÖR SÖVESİ
ASANSÖR SÖVESİ
ÖZEL TASARIM ALÇI LEVHA ASMA TAVAN
TAVAN KAPLAMALARI
ÖZEL-02
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/22
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
Y.23.I52
KAPI
KÖRKASA
Y.2 5.002/01
ANTİPAS
Y.23.244/L
ISI YALITIMLI ALUMINYUM DOĞRAMA
OZEL-09
6+12+6 mm TEMPERLI ÇİFT CAM
A.06
KİLİT
A10
MENTEŞE
OZEL-06
POSTA KUTUSU
POSTA KUTUSU
27.581/MK
TESVİYE TABAKASI
Z01-Z10
DÜKKAN, KOKIDOK
ZEMİN KAPLAMALARI
2<5.206;C1
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
27.531/MK
DUZ SIVA YAPILMASI
DUVAR KAPLAMALARI
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/27
2 KAT ANTTBAKTERIYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
MSB 674
RENKLİ MERMER ASANSÖR SÖVESİ
ASANSÖR SÖVESİ
27.53 5/MK
TAVAN SIVASI YAPILMASI
TAVAN KAPLAMALARI
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/27
2 KÂT ÂNT1BAKTERIYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
ÖZEL TASARIM ALÇI LEVHA ASMA TAVAN
ÖZEL-02
MSB.916/A1
LAMIN AT KAPLI DOLAP YAPILMASI
TEMİZLİK DOLABI
Y.23.152
KAPI
KÖRKASA
Y.25.002/01
ANTİPAS
Y.23.244/L
İSİ YALITIMLI ALUMINYUM DOĞRAMA
OZEL-09
6+12+6 mm TEMPERLI ÇİFT CAM
A.06
KİLİT
A10
MENTEŞE
26.702/C1
PENCERE
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
2^7527CI
V
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
Y.23.152
KÖRKASA
Y.25.002/01
ANTİPAS
Y.23.244/L
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOÖRAMA
Y.28.645/C2I
4+12+4 ISICAM
B16
MENTEŞE
B02
VASİSTAS TAKIMI
27.581/MK
TESVİYE TABAKASI
ZI1-Z12-Z13-Z14
OFİS
ZEMİN KAPLAMALARI
25.116/A10+25. İ l 7/1 2mm PVC DÖŞEME KAPLAMASI + 10 cm KEPLI SÜPÜRGELİK
27.531/MK
DUZ SIVA YAPJLMA&
DUVAR KAPLAMALARI
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/27
2 KAT ANTIBAKTE RIYEL YÂRI MAT PLASTİK BOYA
ÖZEL-11
DEMONTE MODÜLER YÂRI DOLU BÖLME PANELh:14Ö
ÖZEL-11
DEMONTE MODÜLER YARI DOLU BÖLME PANEL
27.535/MK
TAVAN SIVASI YAPILMASI
TAVAN KAPLAMALARI
27.528/3
SATEN ALÇI KAPLAMA
Y.25.003/27
2 KAT ANTIBAKTER3YEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
Y.22.001/01
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
KAPI
Y,22.009/03
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
A.06
KİLİT
A10MENTEŞE
A08
KOL VE AYNA
22.081
TEZGAH ALT DOLAP
TEZGAH
ÖZEL-13
KUVARS ESASLI KONi POZ E TEZGAH
26.702/C1
PENCERE
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
26.752/C1
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
Y.23.152
KÖRKASA
Y.25.002/01
ANTİPAS
Y.23.244/L
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOÖRAMA
Y.28.645/C21
4+12+4 ISICAM
OZEL-09
6+12+6 mm TEMPERLI ÇİFT CAM
B16
MENTEŞE
B01
İSPANYOLET TAKIMI
(ALİN GRUP PROJE
jH tiN O İS L İK M İM A R LIK
A A T T A A H . T I C L T O Ş 'J
■İSİ
¿ 3 > A \İ ->*'.* 1-. •* V
h'H. 1037 SOKAK N Ü 9M
.‘/ANMAYA /ANKARA
?.DCm? ,,jl 3406
ELAZIĞ İLİ, M ERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANLN
BIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
MAHAL KODU
Z07-Z09
_____________________İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
ALU LAL YERİ
POZ NO
27.581/MK
Y. 19.085/001
ZEMİN KAPLAMALARI
Y. 18.461/041
27.582
Y.26.005/4 02
MSB 608
DUVAR KAPLAMALARI
26.Û06/407A
23.243/15
TAVAN KAPLAMALARI
Y.22.001/01
KAPI
Y.22.009/03
A.06
A10
A08
MSB 808/A
¡\LV1IAL ADI
\VC
MENFEZ
ÖZEL-05
PENCERE
26.702/Cİ
26.752/C1
Y.23.152
Y.2 5.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C21
BÎ6
MI
LAVABO
ZEMİN KAPLAMALARI
MERDİVEN
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
PENCERE
M2
KORKULUK
ZEMİN KAPLAMALARI
MERDİVEN
DUVAR KAPLAMALARI
B02
MSB.661
27.581/MK
26.206/Cİ
26.6221C
27.531/MK
27.528/3
Y.25,003/27
27.535/MK
27.528/3
Y.25,003/27
26,702/CI
26,752/Cl
Y.23.152
Y.25,002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C21
B16
B0I
OZEL-07
27.581/MK
26.206/Cİ
26.622/C
27.531/MK
27.528/3
AÇIKLAMA
TESVİYE TABAKASI
SU YALITIMI
GEOTEKST1L KEÇE SERİLMESİ
KORUMA ŞAPI
30*30 RENKLÎ SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
KABA SIVA
SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
30X30 ALÜMİNYUM ASMA TAVAN
LAMİNE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMINE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
ALÜMİNYUM BANT YAPILMASI
ALÜMİNYUM HAV'ArAÏTPIÏÏMÂ MENFEZİ (EEM0ERË OLMAYANLAR
İÇİN)
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTIPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
VASİSTAS TAKIMI
MERMER HİLTON LAVABO
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
RENKLİ MERMER BASAMAK
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBAKTERİ YEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBAKTERİYEL YARİ MAT PLASTİK BOYA
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI Y A Lm M U ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
İSPANYOLET TAKIMI
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
RENKLİ MERMER BASAMAK
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
V_H.W3/H+Y.â5.ÛM/ i KAT VARI MAT PUfJTJK
22
TAVAN KAPLAMALARI
27.535/MK
27.528/3
BöVÂ+2 KAT ANTIBAKTËftlYËL VARI
MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
YinmJTTTTKmT i KAT YARI MAT PLASTİK büVA+5 KAT AMTlbARTİ-kiVtL' VARÍ
10M 0S
201-208-214
301-308-314
401-408-414
KORKULUK
ZEMİN KAPLAMALARI
GİRİŞ HOLÜ
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
VESTİYER
ZEMİN KAPLAMALARI
GİRİŞ HOLU
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
KftS/lUuUHİP PHUJE
tl
M İM A R L IK
TİC
ltü ş u
I. İ 0İ 7- SOKAK N O -9^
'A U N K A R A
012031 ¿‘îyfr
22
O ZE L -07
27.581/MK
'.26.008/4Ö6A
27.531/MK
27.528/3
Y.25.003/22
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/22
OZEL-O1
MSB 9I6/A1
27.581/MK
26.206/Cİ
27.531/MK
27.528/3
Y.2 5.003/27
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/27
Y.23.152
.25.002/01
’.23.244/L
ÖZEL-09
A.06
A.08
A10
MAT PLASTİK BOYA
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU
TESVİYE TABAKASI.
45x45 GRANİT SERAMİK KAPLAMA
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
ÇELİK KAPI
LAMİNANT KAPLI VESTİYER YAPILMASI
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANT1BAKTER1YEL YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇIKAPLAMÂ"
2 KAT ANTIBAKTERIYEL YARI MAT PlU sTIK BOYA
KÖRKASA
ANTIPAS
ISI YALITIMLI ALUNttKiSßMJ^QGRAMA
6+12+6 mm TEAİPERLI^ŞJFİH&SI^J'
KİLİT
KAPI KOLU VE AYNASI
MENTEŞE
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKP1NAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞLNMAZ ÜZERİNDE DULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
MAI1AL KODU
118-119-120-121
117
MAHAL ADI
¡\L\Lİ İŞLER ODASI
YÖNETİCİ ODASI
KALİTE YÖNETİMİ
KAN BAĞIŞ UZMANI
DEPO
İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
PO Z NO
27.581/MK
25.116/A10+2 5.117/1
27.531/MK
DUVAR KAPLAMALARI
27.528/3
Y.25.003/27
27.535/MK
TAVAN KAPLAMALARI
27.528/3
Y.25.003/27
Y.22.001/01
KAPI
Y.22.009/03
A.06
A10
A08
26.702/CI
PENCERE
26.752/C1
Y.23.152
Y.25.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C21
BI6
B01
27.581/MK
ZEMİN KAPLAMALARI
Y.26.005/402
MSB 608/A
MAHAL YERİ
ZEMİN KAPLAMALAR]
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
115-116
WC
26.006/407A
SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
Y.25.003/27
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/27
Y.22,001/01
Y.22.009/03
A.06
AI0
A08
27.581/MK
2 KAT ANTİBAKTERİYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBAKTERIYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMINE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
k il it
MENTEŞE
KOL VE AYNA
TESVİYE TABAKASI
SU YALITIMI
GEOTEKSTIL KEÇE SERİLMESİ
KORUMA ŞAPI
30*30 RENKLİ SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
KABA SIVA
SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
30X30 ALUMINYUM ASMA TAVAN
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMINE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
ALUMINYUM BANT YAPILMASI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
RENKLİ KİERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
VASİSTAS TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
Y. 19.085/001
SU YALITIMI
Y. 18.461/041
GEOTEKSTİL KEÇE SERİLMESİ
TAVAN KAPLAMALAR]
KAPI
27.582
Y.26.005/402
MSB 608
26.006/407A
23.243/15
Y.22.001/01
Y.22.009/03
A.06
Alt)
A08
MENFEZ
ÖZEL-05
KORUMA ŞAPI
30*30 RENKLİ SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
KABA SIVA
20*40 SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
30X30 ALUMINYUM ASMA TAVAN
LAMINE LEVHA KAPLI KAP] KASASI VE PERVAZI
LAMINE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
ALUMINYUM HAVALANDIRMA MENFEZ ç >EW!,’ERE OLMAYANLAR
İÇİN)
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KATLAMALAR]
KAPI
PENCERE
ZEMİN KAPLAMALARI
\VC-BANYO
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
İSPANYOLET TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
30*30 RENKLİ SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI
KABA SIVA
Y. 19.085/001
Y,18.461/041
27.582
Y.26.005/402
MSB 608
26.006/407A
23,243/15
Y.22.001/01
Y.22.009/03
MSB 808/A
A.06
A10
AO8
26.702/C1
26.752/C1
Y.23.152
Y.25.002/01
Yİ3.244/L
Y.28.645/C21
B16
B02.
27.581/MK
ZEMİN KAPLAMALARI
102-103-109-110
202-203-209-210215-216
302-303-309-310315-316
402-403-409-410416-416
AÇIKLAMA
TESVİYE TABAKASI
2mm PVC DÖŞEME KAPLAMASI + 10 cm KEPL1 SÜPÜRGELİK
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANT1BAKTERIYEL YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT ANTIBAKTER1YEL YARI MAT PLASTİK BOYA
LAMINE LEVHX KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
.MENTEŞE
KOL VE AYNA
-
DUVAR KAPLAMALARI
-
ELAZIĞ İLİ, M ERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
MAHAL KODU
MAHAL ADI
MAHAL YERİ
105-106-111-112
OFİS-ODA
ZEMİN KAPLAMALARI
205-206-212-211217-218
305-306-312-311317-318
405-406-411-412417-418
Ç02
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
PENCERE
107
207
307
407
MERDİVEN IIOLÜ
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
ASNSÖR SÖVESİ
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI -PENCERE
104-113
204-213-219
304-313-319
404-413-418
ZEMİN KAPLAMALARI
MUTFAK
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
KAPI
*
*
PENCERE
MUTFAK DOLAPLARI
, ÖRÜP PROJE
i \llK
IN
Ş^V
l£A o
■TfM
ÇİZ
Mİ'KA'
\ h
MİMARLIK
T İ C .L T D Ş T İ
S O K A K . N O . 9/1
D O t2 0 3 ' 3496
İNŞAAT ftLVHAL LİSTESİ
PO Z NO
AÇIKLAMA
27.581/MK
TESVİYE TABAKASI
Y.21.280/03
LAMİNANT PARKE KAPLAMA+ 10CM AHŞAP SÜPÜRGELİK
27.531/MK
DÜZ SIVA YAPILMASI
27.528/3
Y.2 5.003/22
OZEL-IO
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/22
Y.22.001/01
Y.22.009/03
A.06
A10
A08
26.702/CI
26.752/C)
Y.23.152
Y.2 5.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C21
B16
B01
27.581/MK
26.206/C1
27.531/MK
27.528/3
Y.2 5.003/22
MSB 674
OZEL-02
27.528/3
Y.2 5.003/2 2
Y.23.152
Y.25.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C2İ
ÖZEL-12
A.06
AI0
B16
B01
27.58I/MK
Y.26.008/406A
27.531/MK
27.528/3
Y.25.003/22
27.535/MK
27.528/3
Y.25.003/22
Y.22.001/01
Y.22.009/03
A.06
A10
A08
26.702/CI
26.752/Cl
Y.23.152
Y.25.002/01
Y.23.244/L
Y.28.645/C2I
B16
B01
22.081
22.082
MSB 660/A1
26.006/407A •
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
DEMONTE MODÜLER CAMLI BÖLME PANEL
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMİNE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTIPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
İSPANYOLET TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
RENKLİ MERMER ASANSÖR SÖVESİ
ÖZEL TASARIM ALÇI LEVHA ASMA TAVAN
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALUMINYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
lOmm TEMPERLI CAM
KİLİT
MENTEŞE
MENTEŞE
İSPANYOLET TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
45x45 GRANİT SERAMİK KAPLAMA
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARİ MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
LAMINE LEVHA KAPLI KAPI KASASI VE PERVAZI
LAMINE LEVHA KAPLAMALI KAPI KANADI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+12+4 ISICAM
MENTEŞE
İSPANYOLET TAKIMI
TEZGAH ALT DOLAP
TEZGAH UST DOLAP
MERMER TEZGAH
SERAMİK DUVAR KAPLAMASI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPLVAR MAHALLESİ, 16 ADA, 1*11 PARSELDE KAYITLI 521,18 M» YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
MAHAL ADI
MAHAL KODU
M3
MERDİVEN
Ç01
MERDİVEN HOLÜ
MAHAL YERİ
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALARI
Ç03
ASANSÖR MAK.
DÂİRESİ
ZEMİN KAPLAMALAR]
DUVAR KAPLAMALARI
TAVAN KAPLAMALAR]
KAPI
PENCERE
ÇOJ
TERAS
İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
PO Z NO
27.58I/MK
Y.21.280/03
OZEL-07
27.581/MK
26.206/C1
27.531/MK
27.528/3
Y.25.003/22
27.535/MK
27.528/3
Y.2 5.003/22
27.581/MK
26.502/MK
27.531/MK
Y.25.003/22
27.535/MK
Y.25.003/22
Y.23.152
Y.2 5.002/02
A.06
A10
A0S
26.702/C1
26.752/C1
Y.23.152
Y.25.002/0 İ
Y.23.244/L
Y.28.645/C21
B16
B02
27.58 J/MK
ZEMİN KAPLAMALARI
DUVAR KAPLAMALARI
PARAPET
DIŞ CEPHE
TÜM DUVARLAR
ÇATI
ÇATI
MARKİZ VE MAK. DAİRESİ
BACALAR
MAKİNE DAİRESİ
BİNA
YANGIN MERDİVENİ
DUVAR
ŞAPKA
TÜM DUVARLAR
Y.I9.0S5/00!
Y.l 8.461/041
27.582
Y.26.008/406A
MSB 608/A
Y. 19.055/052
Y.25.004/05
MSB.676
OZEL-07
MSB 608/A
Y. 19.055/052
Y.25.004/05
ÖZEL-08
Y.23.244/C
Y.2L10I/01
Y .l 8.245/003
Y.l 8.201/A02
Y.l 8.201/A 10
MSB 851/1
MSB 852/1
24,016
19.061/003
24.020
27.5S1/MK
Y. 19.085/001
Y.I8.461/041
27.582 •
15.140/A
27.501/MK
Y.25.004/05
24.021
Y.l 8.001/C01
Y.18.001/C04
Y.18.003/C05
Y.2 3.176
Y.23.220
Y.2 3.231
Y.25.002/Û2
AÇIKLAMA
TESVİYE TABAKASI
LAMINAT PARKE KAPLAMASI
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU
TESVİYE TABAKASI
RENKLİ MERMER DÖŞEME KAPLAMASI
DUZ SIVA YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
SATEN ALÇI KAPLAMA
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
TESVİYE TABAKASI
SUNİ MERMER
DUZ SIVA YAPILMASI
2 KAT YARI MAT PLASTİK BOYA
TAVAN SIVASI YAPILMASI
2 KAT YARİ MAT PLASTIK BOYA
DEMİR KAPI YAPILMASI
DEMİR İMALATIN BOYANMASI
KİLİT
MENTEŞE
KOL VE AYNA
RENKLİ MERMER DENİZLİK YAPILMASI
RENKLİ MERMER PARAPET YAPILMASI
KÖRKASA
ANTİPAS
ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA
4+1244 ISICAM
MENTEŞE
VASİSTAS TAKIMI
TESVİYE TABAKASI
SU YALITIMI
GEOTEKST1L KEÇE SERİLMESİ
KORUMA ŞAPI
45x45 GRANİT SERAMİK KAPLAMA
KABA SIVA
MANTOLMA+ISI YALITIM SIVASI
SİLİKON ESASLI GRENLI CEPHE MALZ. KAPLAMA YAPILMASI
MERMER HARPUŞTA
PASLANMAZ KÜPEŞTE
KABA SIVA
MANTOLMA+ISI YALITIM SIVASI
SİLİKON ESASLI GRENLI DİŞ CEPHE BOYASI
ALUMINYUM KOMPOZIT CEPHE KAPLAMASI
ISI YALITIM SIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA
ÇAM KERESTESİNDEN AHŞAP OTURTMA ÇATI
SU YALITIMI
KİREMİT İLE ÇATI ORTUSU YAPILMASI
KREMIT MAHYA
SAC YAĞMUR İNİŞ BORUSU
SAC YAĞMUR ÇATI OLUĞU
ÇATI DERESİ
CAMYUNU ISI YALITIMI
BACA KENARI, SIVA ETEGI, DB DİPLERİ YAPILMASI
TESVİYE TABAKASI
SU YALITIMI
GEOTEKSTJL KEÇE SERİLMESİ
KORUMA ŞAPI
ÇAKIL SERİLMESİ
SIVA
SİLİKON ESASLI GRENLI CEPHE MALZ. KAPLAMA YAPILMASI
ÇİNKO ÇATI ŞAPKASI
TUĞLA DUVAR (85MM)
TUĞLA DUVAR (135MM)
1TJGLA DUVAR (190MM)
ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ
DEMİR BORUDAN KORKULUK YAPILMASI
BAKLAVA DESENLİ SAC İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI
DF.MIR İMALATINI ANTİPAS VE YAĞLI BOYA YAPILMASI
ELAZIĞ İLİ, M ERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M* YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN
YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
________________________________________________________________ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ_________________________________________________________________
¡\L\HAL YERİ
PO Z NO
AÇIKLAMA
MAHAL KODU
MAHAL ADI
PREF.TABAN ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ
ALTYAPI
12.2190/1
ÇEVRE DÜZENLEME
PREF.GOVDE ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ
12.2190/2
0200 mm KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ
12.2202
PREFABRİK BETONARME KAPAK.
12.2190/6
Y.17.136
OCAK TAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI
BİNA ETRAFI (TRETUVAR
Y.23.011
NERVURLU ÇELİK HASIR
BETON (10 cm )
Y. 16.050/03
26.210/MK
ANDEZİT ZEMİN KAPLAMASI
26.221/MK
ANDEZİT BORDUR
27.581/MK
TESVİYE TABAKASI
ENGELLİ RAMPASI
3 CM KUMLANMIŞ RENKLİ MERMER İLE DOŞ. KAP. .
26.206/CI
DİŞ MERDİVENLER
KUMLANMIŞ RENKLİ MERMER İLE BASAMAK KAP.
26.622/C
PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU
OZEL-07
KURANGLEZLER: (Arazi Durumuna göre yapılacaktır.: Detay projesine göre Betonarme olacak, (yağmurcuyu bacası bağlantılı ve perde donatısına ankrajl anacaktır.) Özerine demir ızgara
(Poz:23.176) + Antipas+Yağh boya (Poz:Y.2 5.002/02) yapılacaktır.
Asansör ve tesisat şaftı duvarları sıvanacak ve kireç badana yapılacaktır (Poz:27.51I/MK +Poz: 25.003/12).
Asansör kuyusu su izolasyonu: Perdelerde; Çimento esaslı çift kompenanîlı Su yalıtım» (Poz; 19.095/MK), Döşemede; Çimento esaslı çift kompenantlı sürme su yalıtuıu (Poz: 19.095/MK)
Yapılacaktır.
Asansör dairesinde oluşacak sesi« alt kata ve diğer mahallere intikalini önlemek için ses izolasyonu yapılacak, gürültü ve titreşimlerin diğer mahallere intikali (dikey darbelere karşı) önlenecektir.
Tüm mahallerde zemin kaplaması iîe aynı özelliklerede süpürgelik yapılacaktır.
Yapılacak su yalıtımı duvara 30cm dönülecektir.
Metal Kapı kasalanmn arkasına beton harcıyla doldurulacaktır. (Poz:27.504/MK)
Bodrum kat tavanına 5cm kalınlığında eps ile ısı yalıtımı yapılacaktır.(MSB.564/A3)
Temelde ve bodrum duvajlarında (Y. 18.461/002) ile iki kat su yalıtımı+5cm xps (Y. 19.056/003) ısı yalıtımı+Dolu tuğla (18.001/P01) yapılacaktır.
Dükkan I ait tüm mahallerde açılır pencerelere sineklik takılacaktır.(Y.22.071/02)
Bitişik cephede iki bina arasına levha konulacakttr.(04.6l2/4C-la2)
Yangın merdiveni çıkışına içerden bariyerli kapı kolu takılacaktır.
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1 - İŞİN YERİ:
E lazığjli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı taşınmaz.
MADDE 2- İŞİN KONUSU:
Elazığ, İli, Merkez İlçesi, Akpınar Mahallesi, 16 Ada, 141 Parselde kayıtlı 521,18 m2
yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yeni bina inşaatının anahtar teslim
götürü bedel ile yapılması KIZILAY’m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca,
sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri
giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götüm bedelle yapılması
işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
1- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve İlgili kamu kurum/kuruluşlarının birim
fiyat tariflerine ve özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) ile bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şekilde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmi kurumlanıl (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı., M.S.B, vs.) imalat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5~ Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s. için kazı klas farkı, su çıkması halinde su zammı
gibi hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- Sac kasa arkaları mutlaka doldurulacaktır.
7- Islak hacim izolasyonları duvarlara 30’ar cm çıkartılacak ve sızdırmazİık kontrolü
yapılmadan üzerine imalat yapılmayacaktır.
8- Kör kasalar ve sac kasa arkaları (2) kat antipasla boyanacaktır.
9- Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine PVC
esaslı çıta konacaktır.
10-Mahaller arası kot farkı olmayacaktır. Döşeme kaplaması değişimlerinde, uygun metal eşik
profili ile geçiş sağlanacak ve merdiven basamaklarında kaymayı önlemek amacı ile
basamak uçlarına 5cm yalana işlemi yaparak önlem alınacaktır.
1İ - Çatı arasına uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir.
12“ İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve
hava koşullarından konulacaktır.
13-İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı v b .) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yfcpıl
14- Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı
levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığa personelin k ald ıg binaları işçi sağjığj, iş
giivenliğj tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
15-Yüklenici şantiyede kontrol teşkilatına görevini yapabilmesi için, kendine yaptığj şantiye
ofisinden bağımsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağjantısı, fotokopi vb. büro
makineleriyle ve ofis mobilyaları ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazırlayacaktır.
16-Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve
diğpr yapıları bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlerle ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır.
17- Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğgr elemanların sağlığını,
güveni i ğjni ve refahım sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sorumluluğundadır.
18-İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya
diğpr emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuma karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talim atlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğpr yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
19-Yüklenicinin yapacağj işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğgr kamu makamlarının yazılı
izni olmadan, karayolu veya yürüme yollan geçişi engellenmeyecektir.
20- Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdi©
şartlara ye önerilere uyacaktır.
21 - Yüklenici, proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aktiviteleriııden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
22- Projenin herhangi bir kısmında su, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut
• alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
23- Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler Kurumun öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek
bölüm yapılarak, uygunluğunun Kurumca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
24- İhale öncesi tadilatın yapılacağı mahal yüklenici firma tarafından incelenmelidir.
Yüklenici, projede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine
kadar kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen
aksaklıklar ve çelişkiler ve bunların çözüm yolları yüklenici firma tarafından kurumdan
ayrıca bir bedel talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata
devam etmelidir.
25- Tüm malzeme imalatlarında (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksatil kaplama vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin
esnasında
Yüklenicinin sunacağa Tiirk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak
T
m
AKALIM/toUB »«OJE
y i- ,
J
\
m l ih e m d / s
)
/ ik
İN S İ
ÎIA
G û M A N T E M İZ M A H
/ ^ / / / T jl-
Ç A N K A Y A /A ilk v il
|AW*,V'
i{>.->iı
M O fl/|
SEûr.iENLERfl'üoıy ’>
<.uyf>
~
2 /9
^
26-
272829-
30-
31-
32-
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümünü
reddedebilir, yeni malzeme sunulmasım isteyebilir, Aksi takdirde kurumca malzeme onayı
verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarım aksatmayacak şekilde önceden
kurumun onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden kurum sorumlu olmayacaktır.
Malzeme seçimi kurumun onayı ile kesinlik kazanacaktır.
Yüklenici, 'kurumun talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafından karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta
tahkikini yaptıracak ve neticelerini kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Isı ve su yalıtımı imalatları fotograflandırılacak, kontrol teşkilatı tarafından görülmeyen
imalatın üzeri kapatılmayacaktır.
Yağmur iniş boruları ilgili Belediyenin isteğj doğrultusunda gerekli olan tüm bağlantıları
Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Tüm doğam a, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri
hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir.
Montajı asgari teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
Özel imalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje müellifınce
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.
Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için
ayrıca bedel Ödenmeyecektir.
Tüm dış cephede ısı yalıtmı altına kaba sıva yapılacaktır.
MADDE-4 ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ
ÖZEL-01 DAİRE GİRİŞİ ÇELİK KAPI YAPILMASI
Proje ve detayına uygun olarak kutu profillerle ve sacla takviye edilmiş, 1 mm. sac kaplamalı,
üzeri 5 mm. kalınlığında kontrplak ve 0,65 mm. kalınlığında somadan şekil verilebilen,
m uhtelif renk, desen ve yüzey şeklindeki lamiııe levhalar ile kaplanmış, 14 noktadan kilitletileli
multi sistem (Gövdesi: çelik ve galvaniz kaplamalı; aynası: çelik, krom kaplamalı ve içten
montaja uygun; sürgüsü: çelik, üç milli ve krom kaplamalı; rozet: delinmeye mukavim
sertleştirilmiş çelik, sarı nikel kaplamalı veya nikel kaplamalı; silindir: 164 GN-164 BN/E-BM ;
TS standartlarına uygun) kapı kilidinin montajı ile oluşturulan kapı kanadı ve 2 mm. sacdan
imal edilmiş elektrostatik toz fırın boyalı (90 mikron) kapı kasasının yapılması, sac kapı kasası
arkalarının 300 dozlu harç ile doldurulması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç
giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır,
ÖZEL-02 ÖZEL TASARIM ALÇI LEVHA ASMA TAVAN YAPILMASI
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dübel
kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede
ilk ana taşıyıcı ekseninin tavan yüzeyine işaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardışık
eksenlerin sabitleneceğj hatların işaretlenmesi, işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla
çelik dübellerin sabitlenmesi, askı çubuklarının çelik dübellere takılması, askı maşalarının askı
çubuklarına takılması, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri askı maşalarına
takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması, ana taşıyıcı TC60
profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60
profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması, 12,5mm'lik suya ve yangına dayamklı
alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25mm*lik borazan vidalarla sabitlenmesi,
gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3
m m ’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması,
derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı
uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 m2 fiyatı :
Ölçü: Uygulanacak yüzey alanı ölçülür.
ÖZEL-03 HELİKOPTER PERDAHLI VAKUMLU BETON YAPILMASI
Beton, üzerine çıkıldığında, en çok 3 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldığında, yüzey
sertleştirici 5kg/m2 olarak yüzeye homojen bir şekilde, min. iki aşamada (2/3 ve 1/3) oranında
serpilecektir. Birinci aşamada serpilen malzeme, tahta mala ve helikopter tepsi perdahı ile
yerleştirildikten sonra ikinci aşama malzeme yüzeye serpilecek ve tepsi perdahının ardından,
beton yüzey üzerinde yürünecek kadar sertleştiğjnde helikopter mala perdahı yapılacaktır. Daha
soma kür malzemesi, beton yüzeyinin parlaklığını kaybetmesinin ardından, beton içerisine
derinlemesine işleyerek emprenye eden, tozumaz, kaymaz ve
n,
tek bileşeni i solvent içermeyen, yanmaz, film tabakası olı
ür
r
4 /9
malzemesi olarak 0,200 kg/m2 olacak şekilde, fırça, rulo ile veya püskürtme şeklinde yüzeye
uygulanması karşılığj gerekli, her türlü malzeme zayiat, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler
dahil 1 m2 fiyatıdır.
Ölçü: Uygulanacak yüzey alanı ölçülür.
ÖZEL-04 GARAJ KAPISI YAPILMASI (SEKSİYONEL)
Paneller
: 40kg/m poliüretan izolasyonlu
Panel kalınlığı: 42mm (yan kapatmalar dahil)
Sac
: İç ve dış 0,50mm kalınlığında çelik kaplama. DİN 55928-8 standartlarına göre
korozyon direnci sağlayan GALFAN ve PLADUR çift kaplama sistemi ile korozyona karşı,
daldmna galvanize göre 4 kat daha fazla direnç. Poliüretan bazlı son kat dış kaplama sonucu
güneş ışınlarında renk solması yaşanmaz.
Güvenlik
: Parmak sıkışma emniyetli
Dış yüzey
: Kurum tarafından beğenilecektir.
İç yüzey
: Kurum tarafından beğenilecektir.
Denge Sistemi:
Balans : Tork yayları vasıtasıyla sağlanacak.
Yaylar : Yağ^la temperlenmiş yay çeliği
DİN 17223, kategori C
Kurşun patentli
Tahrik Sistemi:
Motor : Elektrikli motor
120 KN / 220 V
Sessiz çalışma
Arkadan çekmeli tip
Kumanda Sistemi:
Çift kanal uzaktan kumandalı olacaktır.
Sızdırmazlık:
Kapının alt, üst ve yan bölümlerinde fırça ve fitillerle sızdıniıazlık sağlanacaktır.
Güvenlik:
- Kapılarda yay kırılmasında kapının düşmesine olanak vermeyen güvenlik sistemleri olacaktır.
- Kapının altında, kapı kapanırken herhangi bir cisime temas ederse, cisimlere zarar vermeden
kapının geri açılmasını sağlayan, hassaslığı ayarlanabilir olan, EPDM alt contanın içerisine
yerleştirilmiş pünomatik güvenlik sistemi bulunmalıdır.
- Kapı kapanırken altında bulunan bir cisme temas ederse Elektrik operatörîü kapıların kullanım
güvenliği standardı EN 12453’e göre izin verilen en yüksek kuvvet olan 400 N ’dan daha düşük
bir kuvvetle temas edecektir.
- Kapıların kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda, durmasını ve yukarı
kalkmasını sağlayan sistem motor içinde mevcut olacaktır.
İlgili Standartlar:
- Temin edilecek kapılar TS EN 13241-1 şartnamesine ve bu şartnamede belirtilen alt
şartnamelere uygun olmalıdır ve bu durum sevk edilecek her kapı için imalatçı tarafından
belgelenmelidir.
TS EN 13241-1 : Kapılar - Endüstriyel ve ticari yapılar ve garajlarda kullanıUAı\ Bu standart,
insanların ulaşabileceği alanlara yapılması tasarlanan, temel kullanım amaçları endüstriyel ve
ticari binalara, kişiler tarafından taşman mallar veya kullanılan taşıtların güvenli erişimini
sağjamak olan kapılara ait güvenlik ve performans şartlarım kapsar.
- Kapıların CE işareti taşıması gereklidir. CE işareti konulabilmesi için kapının mekanik
performansı ve sağjadığı konfor TS ve EN Normlarına uygun olacak, bu durum test edilerek
belgelenmiş olacaktır. İmalatçı her kapı için, kapının üzerinde bir üretim referans numarası
belirtecek ve kapı ile birlikte, belirtilen referans numaralı kapının CE markası konulabilmesi
için gerekli olan standartlara göre test edildiğini ve test sonuçlarının uygun olduğpnu bildiren
bir uygunluk beyanı teslim edecektir.
- Kapılar Performans bölümünde atıfta bulunulan TS EN normlarına göre test edilmiş olmalıdır.
- Kapıların TÜV sertifikasına sahip olması gereklidir.
Uygulama ve G aranti:
- Kapılar uygulayıcı firma tarafından iş yerine taşınacak, montajı yapılacak ve işletmeye
alınacaktır.
- İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garanti verilecektir.
- Kapının tüm yedek parçalarının 10 yıl süre ile temin edilebileceği garantisi verilecektir.
- Kapılar için 2 yıl süreli, yılda bir defa koruyucu bakım ve arıza durumunda 24 saat içinde
müdahale garantisi veren bir bakım anlaşması yapılacaktır. Bu sözleşme bedeli fiyat teklifine
dahil edilmelidir.
- Uygulama firmalarının yeterli© referanslarına ve firma personel ve ekipman durumlarına göre
idare tarafından belirlenecektir.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır.
Rulo kapı yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, her tüıiü İşçilik, iş yerinde
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, yüklenici kan, genel giderler ve nakliye
dahildir.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır.
Ö ZEL-05 ALÜM İNYUM HAV A LA N D IRM A M EN FE Zİ Y A PILM A SI
Alüminyum menfezi yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, iş'
yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet edevat giderleri, yüklenici karı, genel giderler ve
nakliye dahildir.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır.
Ö ZEL-06 PO STA KUTUSU Y A PILM A SI
Projesine göre taşıyıcı ve tali elemanlarının tamamının, Kurumun beğpııdiğj MDF lam malzeme
ile oluşturulması, MDF malzemenin görünen dış yüzeylerinin 0,65 mm. kalınlığında, laminat
levhalarla kaplanması, madeni aksam, montaj malzemeleri ve parçalarının birbirine montajı ile
abone kutusunun kullanıma hazır hale getirilmesi için, kilit, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat
ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ADET fiyatıdır.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır.
ÖZEL-7 PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ
YAPILMASI
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğa yapılması; detay projesinde
göründüğji gibi uygulaması yapılacaktır. Yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve
zayiatı, işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey
taşımalar, genel giderler ve müteahhit kan dahil 1 m t fiyatı: Ölçü: Projesine göre imal edilen
imalat, projesi üzerinden ölçülür.
ÖZEL-08 ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI
Projesine göre 4 mm. et kalınlığında (0,5 mm. kompozit alüminyum levha + 3 mm. PVC
çekirdek dolgu + 0,5 mm. kompozit alüminyum levha) kompozit (PVDF boyalı) alüminyum
levhalar ile cephe kaplaması imalatının, kutu profilden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin,
duvar yüzeyine şakülünde ankrajının yapılması, antipasla korozyona karşı boyanması, ana
taşıyıcı derz boşluklarının fıtil+silikon ile kapatılması, kompozit (PVDF boyalı) alüminyum
levhaların montajının yapılmasının ardından, kompozit alüminyum levhaların derz
elemanlarına bağlantısının yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç
giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır.
Ölçü: Uygulanacak yüzey alanı ölçülür.
ÖZEL-09 PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 6+6 MM
KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU TEMPERLİ ÇİFT CAMLI PENCERE
ÜNİTESİ TAKILMASI
6+6 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, Tempeıli, çift camlı pencere ünitesinin takılacağa yerin
ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya
yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin
dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon
çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her tüıiü malzeme ve
zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğam a pozundan ödenir
ÖZEL-10-11 DEMONTABLE CAMLI /YARI DOLU MODÜLER BÖLME DUVAR
YAPILMASI
Demonte Bölme Duvar Sistemi; Zemin profili 1,8 mm. et kalınlığında ve kablo geçişine olanak
sağjayan 60 mm. yüksekliğcidedir.
Sistem kalınlığı : 70 mm.
Sistem yüksekli© : Yerinde yapılacak ölçüme göre üretilecektir.
Ağırlık
: Yaklaşık 25 kg/m2
Profil kalınlığa : 1,8 mm. alüminyum
Boya kalınlığa : 75 mikron - elektrostatik toz boya
Panel malzemesi : 8 mm. mel âmin
Yalıtım malzemesi: 50 mm. levha camyünü 22 kg/m3
¡A cAupprûje .
Omega profili
Omega fitili
: Alüminyum / Çelik
:P V C /Ç e lik
Camlı üniteler
: 1,8 mm. 75 mikron elektrostatik toz boyalı alüminyum profiller ve 5
mm. düz cam kullanılarak oluşturulan çift cam arasına 25mm jaluzi
monte edilmiş
Kapı kasa ünitesi : Alüminyum kasa monoblok ünite (üç menteşe)
istek üzerine kanat ve kilit üzerine takılmış
Kilit
: Mat krom topuz kol (ofis tipi)
Barelli kilit - alm paslanmaz çelik
Kol
: Mat krom topuz kilit (ofis tipi)
Paslanmaz çelik ve/veya alüminyum baston tip kol
Köşe dönüşleri : 90° ve 135° özel alüminyum köşe profilleri
Diğpr açılı dönüşle için yuvarlak alüminyum köşe profili
Sistemin rijitliğjni sağjamak için belirli aralıklarla korozyona karşı
boyanmış profillerle zemine ve tavan montaj yapılacaktır.
Ölçü: Uygulanacak yüzey alanı ölçülür.
Ö ZEL-12 10MM T E M P E R L İ CAM T E M İN İ V E TA K ILM A SI
10 mm kalınlığında temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık
macunu çekilmesi, camın yerleştirilmesi, madeni profil veya çıtanın vidalarla tutturulması,
cam, macun ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, m üteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış camın alanı Ölçtiiür.
ÖZEL-13 KUVARS ESA SLI IİO M P O Z E T E Z G Â H YAPILM A SI
Yapımının proje ve detayında belirtilen mekânlardaki tezgâh imalatlarında projedeki yerlerine
ve detaylarına'göre 2 cm kalınlığında balıksırtı damlalıklı malzeme kullanılacaktır. Bu taşlarda
tezgâh altı lavabolar için, delikler şablona göre açılacak ve içte kalan kenarlan pahlam p
cilalanacaktır. Ayrıca batarya için detaya uygun çapta şablon delikler açılacaktır.
Kırık, çatlak ve paiça plak kesinlikle kullanılmayacak, plak ve yüzleri gayet düzgün olacak,
şakulimde ve terazisinde, birinci sınıf işçilikle montajı yapılacaktır. Renk toım bozuk, yüzeyi
çizilmiş göııyesiz ebatlanmış kambur plaklar kesinlikle kullanılmayacaktır. Tezgah m ontajına
başlamadan evvel kaplama altında kalacak biletimle ankastre tesis ve imalat daha evvelden
hazırlanmış, ikmal edilmiş ve tecrübeleri yapılmış olacaktır.
Tezgâhlar çift kalınlık tam balık sırtı set (geçme) pahlı olacaktır.
Uygulama çelik konstrüksiyon üzerine her 1 m de enine d o ğ u destek elemanı konularak,
silikon ve akemi serilmek sureti ile proje detayına uygun şekilde yapılacaktır. Bütün tezgah ve
rafların açıkta kalan alınlannda pah açılacaktır.
Montaj işlemi bittikten sonra taşlar temizlenecek ve üzeri koruma ölüleriyle örtülerek tadilat
bitimine kadar korumaya alınacaktır.
Ölçü: İmalat tezgah uzunluğjı üzerinden mt olarak hesaplanır ve bu esasta ödeme
ÖZEL-14 AĞAÇ DİKİLMESİ ( Çınar yapraklı Akça ağaç)
Altyapı ve alan kullanım birimlerine ilişkin yapısal uygulama işleri tamamlanıp, üst toprağın;
çevresindeki yol, kaldırım, bordür, vb. peyzaj yapıları bitmiş kotlarında serilmesi, kaba
tesviyesi bitkisel uygulama teknik şartnamesine uygun olarak dikime hazırlık işlemleri yapılıp,
ağşıç dikime geçilecektir.
Kökü topraklı ve kapta olan fidanın kabı, fidan çukuruna yerleştirilmeden önce çıkarılıp
uzaklaştırılacaktır. Çukur açılırken yanına stoklanmış tist toprak, gerekiyorsa organik gübre ile
belirlenmiş oranda karıştırılarak, çukurun dibine 10 cm. derinliğinde doldurulacak ve hafif
kürek darbeleriyle yerleşmesi sağlanacaktır. Çukurun yamna, dikimde kullanılmak üzere
stoklanmış üst toprak yada dikim harcı, dikime başlamadan önce kürek-belle işlenerek
gevşetilecek ve ufal anaç aktır. Fidan hereği, çukurun merkezinden, hakim rüzgar tarafından 15
cm. uzağ^, 10 cm. derinliğinde çakılacaktır. Bir işçi fidanı herekle birlikte elle tutarken ikinci
işçi çukura iyice ufalanmış, temiz üst toprak dolduracak, kökler arasında hiçbir suretle hava
boşluğp bırakılmayacaktır. Bunun için doldurulan toprak, bel ucuyla, fidanın köklerine ve
gövdesine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilecek, dikilen fidan zaman zaman düşey yönde
oynatılarak toprağjn ince kökler arasına iyice girmesi sağlanacaktır. Kökler üzerine her 15 cm.
derinliğinde toprak atıldıktan soma ayakla sıkıştırılacaktır. Çukur tamamen doldurulduktan
soma ayakla sıkıştırma işi tekrarlanacaktır. Çukur, çevresindeki bitmiş bahçe seviyesinden 100
mm. aşağjda kalacak şekilde, yani fidanın kök boğazına kadar doldurulacaktır. İlgili plan ve
belgelerde istenmişse üstten gübreleme ya da malçlama yapılacaktır. Dikilen her ağ^ç fidanı,
aşırı sallanmalardan ve rüzgar etkilerinden korunmak için hereğe sağjam bir şekilde
bağlanacaktır. Gövde kabuğunun hereğp sürtünerek zarar görmemesi için, herekle fidan arasına
sünger kauçuk yada katlanmış çuval parçası ya da benzeri yumuşak bir tampon malzemesi
konularak, yassı ve sağjam bir malzeme ile bağlanacaktır. Her ağ£ç fidanı, hereğine iki
noktadan bağlanacaktır: * Yukarıdan; en alttaki yan dalın hemen altından, »Aşağjda; bitm iş üst
toprak seviyesinden 30 cm. üstünden. Dikimi ve bağlanması biten her ağşç fidanına, en az 10
litre can suyu verilecektir.
Her tür nakliye, boşaltma, dikim, toprak gübre her şey dahil fiyatıdır.
Ölçü: İmalat adet üzerinden hesaplanır ve bu esasta ödeme yapılır.
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAII. ADRESİNDEKİ
16 ADA 141 PARSEL ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İLE 2014 YILI BİRİM FİYATLARI İLE MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SIH H İ TESİSA T M A HAL L İST ESİ
SIRA.
P O Z NO İM A LA T CİN Sİ
NO
;> ■
’'M'
ö BRM B. KAT Z. KAT 1. KAT 2. K A T 3. K A T 4; K A T
1
071-108
Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm
Adet
2
071-112
Fayans lavabo (ekstra sınıf). 45x55 cni konsolla Yarını Ayaklı Tk
Adet
Adet
3
071-116
50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu
4
072-601
Lavabo tesisatı, birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)
Tk
X
X
X
X
X
X
x.
X
X
X
X
X
x ■
X
5
073-201
Ayna (kristal canı) 40x50 cm
Adet
X
X
X
X
X
X
6
074-102
Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm
Adet
X
X
X
X
X
X
7
075-103
Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Adet
X
X
X
X
8
079-100
Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes. (1 .kalite) 35x55 cm
X
X
X
X
X
X
9
079-200
Bedensel engelli için, takriben 35x70cm (Ekstra Kalite)
Adet
X
10
079-800
Gömme rezem ıarlı alafranga tuvalet seti
Adet
X
X
11
083-202
Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 50x100 cm
Adet
X
X
X
X
X
12
084-102
Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, I .sınıf)
Adet
X
X
13
089-603
Telefon askısı ve el duşu ile komple batarya
14
089-101
Musluk (kısa) l.sınıf, 1/2"
15
089-201
16
91.700
17
18
X
X
X
Tk
X
X
X
X
Adet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1/2" kronıajlı çamaşır musluğu
Adet
Engelliler için sabit tutunma ban:
Adet
091-1000 Engelliler için katlanabilir tutunma ban:
094-400
Tk
X
Adet
X
X
Adet
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
ç.
KA T
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
094-500
Engelliler için kağıtlık
Adet
20
097-203
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10xl0cm
Adet
X
21
103-102
Soğuk su sayacı (çap 20 ram, (3/4"), vidalı)
Adet
X
X
22
103-202
Sıcak su sayacı (çap 20 mm, (3/4"), vidalı)
Adet
23
105-607
Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 10,0 m*
Adet
24
107-632
İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (1-10 mVh, 60-90 mSS)
Adet
X
25
109-102
Kollektör borusu galvanizli (çap: 3")
Mt
X
26
109-202
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (20 mm fianşlı)
Adet
X
27
109-206
Kollektör ağzı galvanizli manşonlarla (50 mm fianşlı)
Adçt
X
28
110621/08
Bakır Borulu Tek Serpantinli Hızlı Boyler 800 Lt - Minimum sıcak su çıkış
debisi: 1800 İt/h
Adet
X
29
113-201
Havalandırma boru ve şapkası (PVC’den, çap 70 mm)
Adet
30'
113-202
Havalandırma bonı ve şapkası (PVC'den, çap 100 mm)
Adet
3!
1002-202 Tüplü model yangın dolabı
X
X
X
Adet
X
X
X
X
X
X
X
32
MTÖ.SHİ Pis su havai tk ventilİ çap:70
Adet
33
MTÖ.SH2 Engelli lavabo aynası eğimli montajlı
Adet
X
34
MTÖ.SH3 Engelli lavabo bataryası
Adet
X
35
MTÖ.SH4 Mutfak aspiratörü
Adet
X
X
X
X
36
MTÖ.SH5 Duşakabin
Adet
X
X
X
X
TÜRK KIZILAY!
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAH, ADRESİNDEKİ
16 ADA 141 PARSEL ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İLE 2014 YILI BİRİM FİYATLARI İLE MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
K A L O R İF E R T ESİSA TI M A HAL LİSTESİ
SIR A
NO
POZ.NO. İM ALAT CİNSİ
.
.>7 ~ :
i' -'
BR M
B..KAT Z. KAT .1. KAT 2. KAT 3. K A T 4, K A T Ç. KA T
1
162-201
Tennometre (madeni) çap: 100 nım, 120 C bölontülo
Adet
X
2
164-300
Manometre (çap: 100 mm, 5 A tüye: kadar bölüntillü)
Adet
X
3
165-708
Panel radyatör, (Tip 22) 600
Mt.
165-709
Panel radyatör, (Tip 22) 900
Mt
'4
X
5
169-1100 Isı ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Adet, İhzarat:% 80)
Adet
6
170-202
Köşe tip radyatör musluğu (çap: 20 mm (3/4n))
Adet
7
173-103
Kollektör borusu (dikişli, çap: 108/3.71 mm)
Mt.
X
8
173-104
KolJektör borusu (dikişli, çap: 133/4.00 nım)
Mt.
X
X
9
173-105
Kollektör borusu (dikişli, çap: 159/4.50 nım)
Mt.
X
10
173-302
KolJektör ağızlığı (ağız çapı: 20 mm)
Adet
X
ıı
173-304
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 32 mm)
Adet
X
12
173-306
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)
Adet
X
13
173-307
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm)
Adet
X
14
173-308
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 80 mm)
Adet
X
15
173-309
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 100 mm)
Adet
X
16
174-401
Siiindirik havalandırma deposu (5 İt)
Adet
X
17
174-516
Diyaframlı genleşme deposu 8 atmosfer 750 İt
Adet
X
18
192.209
90.000 kcal/h, Duvara asılabilen gaz yakıtlı, programlanabilir tam
donanımlı, yoğuşmalı kazan
Adet
X
19
193-210
0 350, Çift cidarlı izolasyonlu paslanmaz çelik baca (Dış Kaplaması
Gofrajlı Alüminyum Sac)
Mt.
X
20
216-907
15 m3/h- 6 nıSS frekans invertörlö sirkülasyon pompası
Adet
X
21
MTÖ-KT1 2,0 nıt - 1600 m3/h -1 5 kw ısıtıcılı Hava perdesi
Adet
22
MTÖ-KT2 Denge Kabı
Adet
X
23
MTÖ-KT3 Doğalgaz dedektörfl
Adet
X
24
MTÖ-KT4 Kaskad kontrol paneli
Adet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AK PINAR MAH. ADRESİNDEKİ
16 ADA 141 PARSEL ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç.Ş.B.B.F. İLE 2014 YILI BİRİM FİYATLARI İLE MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
MÜŞTEREK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SIRA
NO
POZ NO İ m a l a t c i N
s i -Vy,: : ■- ■
7 :; v
'•' BRM B. KAT z . KAT 1. KAT 2. KÂT 3 . KAT 4. KAT Ç .K A T
1
201-104 Dikişli siyah boru 1/2"
Mt.
2
201-105
Dikişli siyah boru 3/4"
Mt.
X
3
201-106
Dikişli siyah boru 1"
ML
X
4
201-107
Dikişli siyah bom (vidalı, 1 1/4”)
Mt.
X
5
201-108
Dikişli siyah boriı 1 1(T
Mt.
X
6
201-109
Dikişli siyah boru 2”
7
201-110 Dikişli siyah boru 2 1/2"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mt.
X
X
Mt.
X
X
8
201-111
Dikişli siyah boru (vidalı, 3")
Mt.
X
9
201-112
Dikişli siyah boru (vidalı, 4")
Mt.
X
10
201-400
Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli:
%
X
11
201-203
Dikişli galvanizli boru (1/2")
Mt
12
201-204
Dikişli galvanizli boru (3/4")
Mt
X
13
201-205
Dikişli galvanizli boru ( l n)
Mt
X
14
201-206 Dikişli galvanizli boru (1 1/4")
Mt
X
15
201-208
Mt
X
X
16
201-400 Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli:
%
X
X
Dikişli galvanizli boru (2")
17
201-1001 Çelik boru 21.3/2.8 mm
Mt
X
X
İS
201-1002 Çelik boru 26.7/2.9 mm
Mt
X
X
X
X
X
X
19
201-1003 Çelik boru 33.4/3.4 mm
Mt
X
X
20
201-1004 Çelik bom 42.2/3.6 mm
Mt
X
X
21
201-1005 Çelik bom 48.3/3.7 mm
Mt
X
X
22
201-1006 Çelik bonı 60.3/3.9 mm
Mt
X
X
23
201-1007 Çelik boru 76.0/5.20 mm
Mt
X
X
24
201-400
%
X
X
X
X
X
X
X
Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli:
25
204-3102 Pn 20 polipropilen temiz su bora 1/2" 20/3,4 mm
Mt
X
X
X
X
X
26
204-3103 Pn 20 polipropilen temiz su bom 3/4" 25/4,2 mm
Mt
X
X
X
X
X
X
27
204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm
Mt
X
X
X
X
X
X
28
204-3105 Pn 20 polipropilen temiz su bom 11/4" 40/6,7 mm
Mt
X
X
X
X
X
X
29
Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru
204-3300
montaj malzemesi bedeli. (% 45 zamlı ödenecektir)
%
X
X
X
X
X
X
30
204-401
Sert PVÇ pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm)
Mt
X
X
X
X
X
X
31
204-402
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, el kalınlığı 3 mm)
Mt
X
X
X
X
X
X
32’
204-403
Sert PVC pis su bomsu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)
Mt
X
X
X
X
X
X
33
204-404
Mt
X
34
204-501
%
X
X
X
X
X
X
35
204-922
X
X
X
X
X
36
204-975
Sert PVC pis su bomsu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm)
B.F.T 204-400 ve 204-410 pozundaki pis su borularının montajında
kullanılan fiıtings ve tespit malzemesi ile conta karşılığı olarak montaj!ı
boru tutarının
Anma dış çapı(0 MM ):16 (oksijen bariyeri),ısıtma tesisatında kullanılmak
üzere polietilen borular
0 1 6 -0 1 7 çaplarda pe-xa ve pe-xb bomlarda kullanılan spiral kullanılan
koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı
X
X
X
X
X
37
204-939
Bom Montaj malzemesi bedeli
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mt
38
204-982
3 Çıkışlı Mini küresel vanalı Tkollektör
Adet
X
39
204-984
5 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
Adet
X
40
204-987
8 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör
Adet
X
X
41
204-988
9 Çıkışlı Mini küresel vanalı l"kollektör
Adet
X
X
42
207-602
Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 20 mm)
Adet
X
.
43
207-603
FCosva vana, preste im al/dilm iş (çap: 25 mm)
— --------------------------------a tt f.7 ı/t ıtİMir; ım m c -------------------------------------------------------------------
Adet
X
s ^
MwdterMty/l« mimaKoi-.
I ' ' U ) İN^r-i/M H-TlC.LTD^Tl
\
(J i
O S M A N r t iM İ Z é Á / y u J ?
S O K .A K N Ü 9 /1
ÇAI
ANKARA
P’. EĞW efll.Ef<V.O0V2 031 34 9fi
\ x
/V
44
207-604
Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 32 mm)
Adet
X
45
207-605 Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 40 mm)
Adet
X
46
207-606 Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 50 mm)
Adet
X
47
208-101
Kolon boşaltma musluğu, prinç I .smıf adi döküm (1/2")
Adet
X
48
210-623
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm)
Adet
X
49
210-624
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm)
Adet
X
50
210-625
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm)
Adet
X
51
210-626
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm)
Adet
X
52
210-628
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm)
Adet
X
53
210-726
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (32mm, 1 1/4")
Adet
X
54
210-727
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (40 mm, 1 1/2")
Adet
X
55
210-728
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (50 mm, 2")
Adet
X
,
56
210-729
Küresel vana, gövde çelik küresi paslanmaz çelik, vidalı (65 mm, 2 1/2")
Adet
X
57
210-739
Küresel vana, gövde çelik küre paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 mm)
Adet
X
58
210-740
Küresel vana, gövde çelik küre paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 100 mm)
Adet
X
59
210-811
60
210-813
61
210-831
62-
212-437
63
213-317
64
216-809
65
216-802
66
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
15 mm)
Doğalgaz küresel vana, pirinç pres, teflon contalı, tam geçişli, vidalı (çap:
25 mm)
Doğalgaz küresel vana (çap: 65 mm)
Adet
X
X
X
X
X
Adet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Adet
X
Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör DN65, vidalı
Adet
X
Doğalgaz Selenoid Vana DN65 flanşlı
■Adet
X
Çok hızlı sirkülasyon pompası (Üç hızlı): (3-5 m’/h, 3.6-10,3240-9000)
Adet
X
Çok hızlı sirkülasyon pompası (Üç hızlı): (3-5 mVh, 2.8-3.5,2520-3150)
Adet
X
221-303
Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 25 mm)
Adet
X
67
221-307
Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm)
Adet
X
68
221-308 Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 80 mm)
Adet
X
69
224-101
Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı (çap: 15 mm)
Adet
X
70
225-134
100 mm 0 Flanşlı hava ayırıcı
Adet
X
71
225-224
100 mm 0 Flanşlı tortu ayıncı
Adet
X
72
228-102
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 20 mm)
Adet
X
73
228-103
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 25 mm)
Adet
X
74
228-104
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 32 mm)
Adet
X
75
228-105
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 40 mm)
Adet
X
76
228-106
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 50 mm)
Adet
X
77
228-107
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 65 mm)
Adet
X
78
228-108
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 80 mm)
Adet
X
79
228-109
Geri tepme ventili, pik döküm gövdeli (çap: 100 mm)
Adet
X
80
229-104
Emniyet ventili, prinç, yaylı tip, vidalı (çap: 32 mm)
. Adet
X
* Mt
X
81
230-1220 11/4" Cam Yünü esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik boru Yalıtımı
-
82
230-1236 21/2" Cam Yünü esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik boru Yalıtımı
Mt
X
83
230-1243 3" Cam Yünü esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik boru Yalıtımı
Mt
X
84
230-1250 4" Cam Yünü esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik boru Yalıtımı
Mt
X
85
231-101
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)
Mt
X
X
86
231-102
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm)
Mt
X
X
87
231-201
Bonı boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm)
Mt
X
X
X
88
231-202
Bonı boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm)
89
239-505
Debİsİ 10-15 m3/h, basıncı 10-15 mSS dalgıç tip pis su pompası
90
91
25 o mm, PN 16, Gövde ve Kontrol Ünitesi, Vidalı, Bronz Gövde, Fark
3asmç Ayar Aralığı: 0,05 - 1,0 Bar
Avan Projesine uygun olarak yetkili yerel firmaya doğalgaz projesinin
lazırlatılması ilgili kuruma onaylatılması ve yazılı metrajın haricindeki tüm
MTÖ-M1
gerekli imalatın yerinde montajlannm yapılıp devreye alınması ve
doğalgazın yerinde çalışır halde teslimi işleri
380-203
Mt
X
Adet
X
Adet
X
Adet
X
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAH. ADRESİNDEKİ
16 ADA 141 PARSEL ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONUT İNŞAATININ YAPILMASI
Ç Ş.B.B.F. İLE 2014 YILI BİRİM FİYATLARI İLE MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
HAVALANDIRMA TESİSAT MAHAL LİSTESİ
SIRA
NO
P O Z NO
İm
1
253-706
750 m3/h, Kanal tipi aspiratör
Adet
X
2
254-202
Kuru hava filtresi (madeni veya sentetik tip) 501-1500 mVh’Iik
Adet
X
3
261-151
En genis kenan 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm, Galvanizli
sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması
m2
X
4
267-101
Dağıtıcı menfez 100-500 cm1
Adet
X
5
267-201
Toplayıcı menfez 100-500 cm3
Adet
X
6
267-301
Menfez damperi 100-500 cm2
Adet
X
7
269-101
Galvanizli sacdan panjur
m1
X
8
315.304
Daldırma tipi elektronik sıcak suyar elemanı 50 °C’den büyük
Adet
X
9
315.105
Dış hava tipi elektronik sıcak duyar elemanı
Adet
X
10
a î j VI'
eitNSi
;
; ;v
!
BRÎVI
B. KAT Z. KAT IV K A T 2, K A T 3. K A T 4. K Â T
327.201
Denge rölesiz oransal servomotor
Adet
X
11
328.401
El kumanda potansiyometresi(servomotor üzerine)
Adet
X
12
331.102
Vana-servomotor bağlantı mekanizması Vana<=80 mm
Adet
X
13
358.205
1 yollu.PN-16,vidalı otomatik vana gövdesi o 65 mm.
Adet
X
14
MTÖ-HT1
Multi split klima 1 dış ünite min.9kw ,min. 2,2Kw 4 iç
ünite,kumanda,elektrik işleri ve bonılama İşleri dahil temini ve
montajının yapılarak çalışır vaziyette teslimi
GRP
15
MTÖ-HT2
Multi split klima 1 dış ünite min.9kw ,nıin. 2,2Kw 5 iç
ünite,kumanda,elektrik işleri ve borulama işleri dahil temini ve
montajının yapılarak çalışır vaziyette Jeslİmİ
GRP
ilN C.RUP
1
OSMANTE>.
taah
V ^
j),/’•'
r‘
H '\! 0 3 7 SO KAK N a S M
5EO.MF.NlK
X
X
ç.
KAT
T Ü R K K IZ IL AYI
E L E Z IĞ İL İ, M E R K E Z İL Ç E S İ, A K PIN A R M AH. A D RESİN D EK İ 16 AD A ,141
PA RSEL ÜZERİN DE Y A PILM A SI PLANLANAN K O N U T İNŞAATININ
Y APILM ASI İŞ İ M EK A N İK TESİSA T M U L T İ S P L İT K LİM A T E K N İK
ŞARTNAM ESİ
a. M15.1 Genel Özellikler:
b. Cihazlar CE belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Sistem Heat Pump olarak
çalışmalıdır. Soğutma kapasite değerleri 27°C KT / 19°C YT iç sıcaklık ve 35°C
KT/24°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Isıtma Kapasite değerleri 20°C KT /
15°C YT iç sıcaklık ve 7°C KT / 6°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Cihazlar
ozona zararlı HCFC içermeyen R410A gazı ile çalışmalıdır. Sistem 43°C ile -0 °C dış
ortam sıcaklık aralığında soğutm a, ~20°C ile +16°C dış ortam sıcaklık aralığında ısıtma
yapabilmelidir. Sistem oransal kapasite .modülasyonu yapabilmelidir. Sistem Dış ünite
ile iç ünite arasında min.50m. Yükseklik farkına kadar çalışabilmelidir. En alttaki iç
ünite ile en üstteki iç ünite arasındaki kot farkı min. 10 m yi sağlayabilmelidir. Dış ünite
ile en uzaktaki iç ünite arasındaki tek yön boru mesafesi min,125m. eşdeğer boru
uzunluğu min.200m’ye kadar çıkabilmelidir. Dış üniteden soma ilk branşmandan
itibaren en uzaktaki iç üniteye kadar olan tek yön boru mesafesi 40m’yi sağlamalıdır.
c. M İ5.2 DIŞ ÜNİTELER
d. Tek beden dış ünitelerdeki kompresörlerden en az 1 tanesi DC inverteı* teknolojisine
sahip olmalıdır. Cihazların EER değeri min. 3,2 .ve COP değeri min.4,0 olmalıdır.
Birden fazla modülden oluşan dış ünitelerde en az dış üniteyi oluşturan modüller kadar
DC iııverter teknolojisine sahip kompresörler olmalıdır. Kompresörler yüksek
verimlilikleri sebebiyle Scroll tipte olmalıdır. Kondeııser fanları DC İnverter olmalıdn*.
Devreye alma sırasında sistemin ihtiyacı olan ilave soğutucu akışkan miktarım
hesaplayan Otomatik gaz şarjı fonksiyonu bulunmalıdır. Sistemde soğutucu akışkan .
.kaçağım otomatik olarak tespit edebilen otomatik arıza tespit fonksiyonu bulunmalıdır.
e. Kompresörler eş yaşlanma prensibine uygun olarak dönüşümlü çalışmalıdır. Cihaz 6
saatte bir iç ünitelerde arıza ihtimalini kontrol eden ve sistemdeki tüm değerleri kontrol
ederek arıza oluşma ihtimaline karşı back-up operasyonunu çalıştıran otomatik
bilgilendirme fonksiyonu bulunmalıdır. Sistem arıza vermeden önceki- 5 dakika
boyunca oluşan verileri kayıt etmelidir.
f.
Sistemde gaz depolama fonksiyonu olmalıdır. İç ünitelerde arıza olduğunda^t
borulama ve kot farklarına imkanı tanıyan, aynı zaman yüksek soğutma performansı
sağlayan plakalı tip eşanjör sub cooling de kullanılmalıdır.Kondenserlerde korozyona
dayanıklı ve geniş yüzey alanına sahip olmalıdır,
g. Sistem Koruma ekipmanları aşağıdaki gibi olmalıdır,
lı. - Yağ ayıracı olmalıdn\
i.
- Yüksek Basınç Sensörti olmalıdır,
j.
- Alçak Basınç Sensörü olmalıdır,
k. - Düşük basınç koruması olmalıdır.
1.
-Aşırı yük için korumalı olmalıdır, Yağ geri dönüşüm sistemi ve defrost sistemi
olmalıdır.
m. Cihaz üzerinde sadece mikroprosesör kontrollü işlemci elektronik kart olmalı, cihazla
.ve sistemle ilgili tüm servis kontrolleri bu ana kart üzerindeki dijital nümerik ledler
vasıtası ile yapılabilmelidir. Servis bilgisayarı ile cihazda gerekli ayarlar yapılabilmeli
ayrıca arıza teşhisi de yapılabilmelidir,
n. M İ5.3 İÇ ÜNİTELER
o. M İ 5.3.4 Duvar Tipi İç Ünite
..........KW soğutm a,.............. KW ısıtma kapasitesinde ünite mahfazası beyaz renkli ısı
geçirmez plastikten imal edilmiş siyah levha ile destek çerçeveleri galvanize çelik
levhadan imal edilmiş, düşük gürültü ve titreşimsiz bir çalışma sağlayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet aşın ısınmasına karşı sigortalı fan motoruna salıip, sıcaklık
kontrolünü mikroişlemcili tennistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş çıkış
sıcaklıklarını ölçerek bu bilgileri mikroişlemciye gönderen ve böylece elektronik
genleşme valilerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrolünü sağlayan, yüksek fan
hızında min. 40dB(A) ses seviyesine, yıkanabilir ve uzun ömürlü hava filtresine sahip,
ayarlanabilen yatay ve dikey hava üfleme açılarına sahip, R410. A soğutucu akışkanını
kullanan duvar tipi değişken soğutucu akışkan debili sistem iç ünifeâi. \
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAH. ADRESİNDEKİ 16 ADA 141 PARSEL
ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONUT İNŞAATININ YAPILMASI MEKANİK
TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ
M TÖ.SHlt Pis su lıavalık veııtili:
Sıhhi tesisat sistemlerinde bina dışına kadar tesis edilemeyip havalandırılması sağlanamayan pissu
kolonlarında, havalandırma kolonu yerine kullanılmak üzere temin ve tesis edilecek otomatik pis su
havalandırma şapkaları, sıhhi tesisat projesinde belirtilen çaplarda -40/+65 °C sıcaklıklara dayanıklı olacak,
atmosfer basıncında çalışabilecek, tesisattaki emme basıncı ile açılarak gerekli havayı alıp vakum etkisini
kıracak, özeî silikon contalı, yabancı cisimlere karşı / conta sistemini koruyan böcek ızgarasma haiz olacaktır.
MTÖ.SH2: Engelli lavabo aynası eğimli montajlı
Engelli lavabo ölçülerine uygun min.50x70 cin ölçülerinde hareketli aynanın temini ve montajının yapılması.
MTÖ.SII3: Engelli lavabo bataryası
Su tasarruflu özel perlatör, Isı ve debi ayarlı özel kartuş, açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve
ergonomik kumanda kolu, çıkış ucu uzunluğu max, 140 mm, çıkış iıcu yüksekliği max.70 mm temini ve
montajı yapılcacaktır.
MTÖ.SH4: Mutfak aspiratörü:
Minimum 60cm genişlikte, 2 adet aydınlatma ampüllü, 3 kademeli, bacalı kullanım için yıkanabilir alüminyum
filtreli duvar tipi aspiratörün yerinde temini ve montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir,
MTÖ.SH5: Duşakabin
Duş tekneleri ve küvetler için yerleşime uygun olarak duşakabin yapılacaktır. Duşakabiniıı boyutları yerinde
ayarlanacak olup açılma biçimleri de kontrol mühendisi tarafından belirlenecektir. Duşakabin ısıya ve darbeye
dayanıklı olması amacıyla temperli camdan imal edilecektir. Temperli camın kalınlığı min. 4 mm olacaktu\
Açılır bölümlerden banyo mekânına su sızmasına engel olmak amacıyla contalar kullanılacak ve tam bir
sızdırmazlık sağlanacaktır. İdareye onaylatılacak imalat projelerine uygun duşakabiniıı işyerinde temini ve
montajı yapılacaktır.
MTÖ-KT1: 2,0 mt - 1600 m3/lı - 15 kw ısıtıcılı Hava perdesi
Tesiste kullanılacak hava perdeleri mekanik tesisat projesinde belirtilen ebatlarda, fanlar sessiz çapraz akışlı
olacak, fan motoru dıştan rotorlu tip olacaktır. Hava perdelerinde gövde koıozyoııa karşı toz boya kaplı veya
sıcak daldırma galvaniz çelik malzemeden ya da ön ve arka paneller kavisli paslanmaz çelik malzemeden imal
edilmiş olacaktır. Hava emişi alından olacak, fan motoru ve elektrikli ısıtıcılar yüksek sıcaklığı koruma
termostatlı olacak, fan ve elektrikli ısıtıcı kapasitesi en az iki kademe manuel ayarlanabilir, duvar montajına
uygun kontrol panelinden yapılacaktır. Eneıji tasarrufunu teminen elektrikli ısıtıcıya oda termostatından iki
kademeli ve otomatik olarak kumanda edilecektir. Hava perdelerinde ”CE Belgesi”, üretici firmada “ÎSO 9001
- 2000 Kalite Belgesi” aranacak,
MTO-KT2: Denge Kabı
Denge kabı gövdesi kaynaklı konstriiksiyon ve karbon çelikten imal edilecektir. Elektrostatik tozboyalı
olacaktır. Üst bombede küresel vaııalı min. 1/2" çıkış ve sıcaklık sensörütoüu konulabileceği kovan
bulunacaktır. Alttaki çıkış ise kaynaklı olup su tahliyesi için kullanılabilecektir. Su gim-çıkış boruları kaynaklı
veya flanşh olacaktır. Çalışma basıncı,max. 10 bar, test basıncı 15 bar olacaktır: (|\ı]\^ma sıcaklığı max. 110
°C’dir.
RU P PROJE
ÎLİK M i MAH l IK
H. TİC U D ŞTl
c:-:u'NTE?
SOKAK NO 9/1
Ç \y i!< AV rt /A N K A R A
S E Ğ M E N LE R V .D 0 1 2 t m .u>>ı-
MTÖ-KT3: Doğalgaz (ledektörü:
Expı*oof gaz kaçağı algılama alarm cihazı; Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda, doğalgaz ve LPG bütangazı,
kaçağını algılayarak sesli alarm vererek. Röle çıkış sinyali ile doğalgaz boru hattının binaya girişine bağlanan
maııuel rest solenoid valfı kapatarak gaz akışını kesecek. Proje ve mahal listesinde belirtilen yerlere gerekli
değerlerde temin ve montaj mm yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
MTÖ-KT4: Kaskad kontrol paneli:
Kazan kontrol paneli dijital tip ve kapaklı olmalıdu*. Dijital ekran üzerinden çalışma konumu (sıcak su kalorifer), brülörüıı çalışması ve kombi çalışma suyu sıcaklığı görü lebi Imelidir. Entegre arıza tespit sistemine
sahip olmalıdır. Meydana gelen arızalar mesaj kodları şeklinde ekran üzerinden okunabilmelidir. Üretici firma
ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır. Kombi geçerli yönetmelikler (Gaz Yakıtlı Cihazlar ile Verim
Yönetmeliğine) uygun CE işaretine sahip olmalıdır.
MTO-M1 Avan Projesine uygun olarak yetkili yerel firmaya doğalgaz projesinin hazırlatılması ilgili kuruma
onaylatılması ve yazılı metıajm haricindeki tüm gerekli imalatın yerinde montajlarının yapılıp devreye
almması ve doğalgazm yerinde çalışır halde teslimi işleri
Yapımıı, doğal gaz ihtiyacmııı sağlanması amacıyla EPDK Şartnamelerine uygun olarak doğal gaz temin ve
dağıtım projesi ve tatbikatı yapılacaktır. Bu itibarla, iç lıatlann (kombi ve mutfak cihazları için) ve servis
hattmııı tesisi gerekmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
- Yöresel Gaz Firmasından bölge için ‘Gaz yeterlilik belgesi ‘alınacakür.
- Doğal gaz ile ilgili uygulama projesi yaptırılacak ve Yöresel Gaz Firmasına oııaylattırılacaktır.
- Yöresel Gaz Firmasına gerekli harçlar yatırılacaktır.
- Onaylanan projeye uygun olarak gerekli İmalatlar ve testler yapılacaktır.
- Yapılan imalatların kabulü Yöresel Gaz Firmasına yaptırılacak ve gaz verilebilir raporu alınacaktır.
GENEL NO TLAR;
1.Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MAKİNE TESİSATI
GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ’ne uyulacaktır.
2.Bütüıı imalatlar TSE standardında ve birinci sınıf kaliteye haiz olacaktır. Cihaz montajlarında ilgili Türk
Standartlarına ve imalatçı firma tavsiyelerine uyulacaktır.
3.Mekanik tesisat borulama ve cihaz elektrik montajlarında gerekli topraklama öngörülecektir.
4.Tüm cihazların nihai seçimlere göre bulundukları noktada işletme basıncına dayanıklı olması sağlanacaktır.
5.İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştınhnası safhasında oluşacak
olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir. ‘
6.Bütün imalatların üzerine, özelliklerini belirtilen etiketleri monte edilecektir.
7.İş sırasında karşılaşılacak beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından çözülerek,
çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş
kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel
ödenmeyecektir.
RUP PROje
Jü Ü K
MİMARLIK
>V\H. TİC t.fO ^ T ı
rt? Jf v «s •/
C .ÎİJAN TE
11. rt H
037 SOKAK NO 9/1
ANKARA
-Oot2 031
TÜRK KIZILAYI ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE
İNŞAAT YAPIMI ELEKTRİK İŞLERİ
KUVVETLİ AKIM TESİSATI
POZ LİSTESİ
S. NO
POZ NO
İMALATIN CİNSİ
1
701*102
Sac Pano
Ad.
2
701-201
Önden Kapaklı Özel Saç Pano
Ad.
3
704-104
Sıva üstü Sac Tablo 0,30-0,40 m2
Ad.
4
704-103
Sıva üstü Sac Tablo 0,20-0,30 m2
Ad.
5
705-102
Gömme tip Sac Tablo 0,10-0,20 m2
Ad.
6
705*103
Gömme tip Sac Tablo 0,20-0,30 m2
Ad.
7
710*100
Bakır bara
kg.
8
715*311
Termik Manyetik Şalter (3x300 A.e Kadar)
Ad.
9
715-324
Termik Manyetik Şalter (3x125 A.e Kadar)
Ad.
10
715-309
Termik Manyetik Şalter (3x100 A.e Kadar)
Ad.
11
715-308
Termik Manyetik Şalter (3x63 A.e Kadar)
Ad.
12
715-307
Termik Manyetik Şalter (3x40 A.e Kadar)
Ad.
13
718*530
Kaçak Akım Koruma Şalteri(4x300A.den 1250A2e kadar)
Ad.
14
718-522
Kaçak Akım Koruma Şaİteri(4x63 A.e Kadar)
Ad.
15
718-521
Kaçak Akım Koruma Şalteri{4x40 A.e Kadar)
Ad.
16
718*520
Kaçak Akım Koruma Şalterİ(4x25 A.e Kadar)
Ad.
17
718-501
Kaçak Akım Koruma Şalteri(2x25 A.e Kadar)
Ad.
18
718*563
Pano tipi aşırı gerilim koruyucusu
Ad.
19
723-401
Otomatik Kumandalı Kompanzasyon Bataryaları
20
724-402
25 A Kadar Anah. Ot. Sig.
Ad.
21
BİRİM
kVAR
724*406
3x16 A. Kadar Anah. Ot. Sig.
Ad.
22
724-407
3x40 A. Kadar Anah. Ot. Sig.
Ad.
23
724*413
3x63 A. Kadar Ahah. Ot. Sİg.
Ad.'
24
725-312
Multimetreler.
Ad.
25
725-721
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Sayaç
Ad.
26
725-731
Üç Fazlı Zaman Tarifeli (aktîf-reaktif) Elektronik Tip Sayaç
Ad.
27-
725-901
İşaret Lambası
Ad.
28
726*301
Topraklama İletkeni 4 mm2
Mt.
29
726-302
Topraklama İletkeni 6 mm2
Mt.
30
726-303
Topraklama İletkeni 10 mm2
Mt.
31
726-304
Topraklama İletkeni 16mm2
Mt.
32
727*520
3*70+35 mm2 NYY (T S IE C 60502-1)
Mt.
TÜRK KIZI LAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE
İNŞAAT YAPIMI
ELEKTRİK İŞLERİ
TELEFON ANKASTRE & DATA TESİSATI
POZ LİSTESİ
S.NO
İMALATIN CİNSİ
POZ NO
BİRİM
Telefon Tesisatı
1
819-204
Yanmaz Telefon Dağıtım Kutusu 100Ç
Ad.
2
819-201
Yanmaz Telefon Dağıtım Kutusu 20Ç
Ad.
3
782-703
TELEFON PRİZİ RJ-11 V E Y A RJ-12 (6 KONTAKLI) {22,5 X 45 MM)
Ad.
4
880-5831
Utp çat,6e kablo halojen free 4x2x23 avvg
Mt.
5
890-509
Elk. Tip Tam otomatik Telefon Santralı 8/56
Ad.
6
890-581
Robot operatör ve sesli mesaj sistemi, 2 port
Ad.
Data Tesisatı
6
880-5631
Utp çat,6e kablo halojen free 4x2x23 awg
7
880-584
Utp Cat6 Patch Panel 24 Portlu
Ad.
8
8804204
Dikili Tip Kabinet 25U19"
Ad.
9
880-575
Utp CAT6 Sıva Altı (RJ-45) Tekli Priz
Ad.
10
880-643
3MT SM Patchcordlar
Ad.
11
ÖZEL-11
24 Port Swich (HP Switch)
Ad.
12
880-1271
Sunucu kabin sabit raf
Ad.
13
880-1278
Frenli Tekerlek Grubu
Ad.
14
880-1279
Sunucu kabin termostatlı fan modülü
Ad.
15
880-1288
8’İı Sigortalı Priz grubu
Ad.
16
880-1289
Yatay Organizer, 1U
Ad.
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE
İNŞAAT YAPIMI
ELEKTRİK İŞLERİ YANGIN ALGILAMA TESİSATI
POZ LİSTESİ
S.NO
POZ NO
1
2
833-500
Analog Adresli Optik Duman Dedektörü
Ad.
833-530
Anaiog Adresli Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü
Ad.
3
833-555
Analog Adresli Yangın İhbar Butonu
Ad.
4
5
6
7
8
İMALATIN CİNSİ
BİRİM
833-592
FLAŞÖ RLÜ Elektronik Yangın İhbar Sireni
Ad.
880-202
Yangın Alarm Kabloları 2x2x0.8+0.8 JE-H (st) FE-E180
M.
833-681
EXİT Yönlendirme Armatürü
Ad.
833-301
Akıllı Analog Adresli Alarm Santralı 1 Çevirmeli
Ad.
833-699/2 Acil Durum Ayd. Kitleri
Ad.
TÜRK KIZIL AYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE
İNŞAAT YAPIMI
ELEKTRİK İŞLERİ
TV , CCTV VE İNTERKOM TESİSATI
POZ LİSTESİ
S.NO
İMALATIN CİNSİ
POZ NO
BİRİM
TV TESİSATI
1
845-202
Tv Anten Santralı
Ad.
2
880-501
1/2 Splitters
Ad.
3
880-503
1/4 Splitters
Ad.
4
ÖZEL-01
Sonlu Tv-Radyo/Sat Priz
Ad.
5
ÖZEL-02
Multiswich 10/16
Ad.
6
ÖZEL-03
120 cm Çanak Anten Ofset
Ad.
7
ÖZEL-04
LNB Quatro
Ad.
İNTERKOM TESİSATI
1
ÖZEL-05
1
ÖZEL-06
Komple Renkli Görüntülü Diafon Sistemi (11 Dalre)(Teknik şartnamesinde belirlilen
özelliklerde)
CCTV TESİSATI
Komple CCTV Sistemi
Ad.
Ad.
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İNŞAAT
YAPIMI ELEKTRİK İŞLERİ
ASANSÖR TESİSATI
POZ LİSTESİ
S.NO
İMALATIN CİNSİ
POZ NO
BİRİM
Sınıf l İnsan Asansörü 400 kg (3
1
2
903*322
S ın ıf! İnsan Asansörü 400 kğ (3 duraklı)
Ad.
921*402
Tam Otomatik Kabin Kapısı 800x2000 mm. (Satine çelik ievha ile kaplama)
Ad.
3
921-502
Tam Otomatik Kat Kapısı 800x2000 mm. (Satine çelik levha İle kaplama)
Ad.
4
923-300
Kabin iç Yüzeyinin Satine Paslanmaz Çelik Sac Kaplama
M*.
5
923-201
Acil Kurtarma Güç Tertibati
Ad.
a
923-400
Işın Perdesi
Ad.
7
OZEL-10
A sansör Proje Bedeli (Emo Ayrı Çizilen Kuvvetli Akım Projeleri
Ad.
Sınıf I İnsan Asansörü 630 kg (6 duraklı)
1
2
904-225
Sınıf I insan Asansörü 630 kğ (6 duraklı)
921-403
Tam Otomatik Kabin Kapısı 900x2000 mm. (Satine çelik levha ile kaplama)
Ad.
3
921-503
Tam Otomatik Kat Kapısı 900x2000 mm. (Satine çelik levha ile kaplama)
Ad.
4
923-300
Kabin İç Yüzeyinin Satine Paslanmaz Çelik Sac Kaplama
M*.
5
923-201
Acil Kurtarma Güç Tertibatı
Ad.
Ad.
6
923-400
Işın Perdesi
Ad.
7
OZEL-10
Asansör Proje Bedeli (Emo Ayrı Çizilen Kuvvetli Aktm Projeleri
Ad.
3000 kg. Taşıma Kapasiteli Hidrolik Araç Asansörü
1
OZEL-09
3000 kg. Taşıma Kapasiteli Hidrolik Araç Asansörü(Tam çalışır vaziyette teslimi)
Ad.
TÜRK KIZI LAYI
ELAZIĞ İLİ, M ERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE İNŞAAT
YAPIMI
ELEKTRİK İŞLERİ
PARATONER VE TOPRAKLAMA TESİSATI
PO Z LİSTESİ
S.NO
İMALATIN CİNSİ
POZ NO
BİRİM
982-102
30x3,5 mm edabmda gavanizli çelik lama
Mt.
985-106
Termokaynak eki 200 gr. a kadar
Ad.
980-214
Aktif yakalama ucu DL = 60 mt.
Ad.
4
980-300
Aktif Paratoner için çatı direği
Ad.
5
982-101
Çatı ihata indirme iletkeni 50 mm2 elektrotik bakır tei
Mt.
6
983-103
iletken Koruyucu Borusu
Ad.
7
988-100
Toprak direnci düşürücü kimyasal madde
Kg.
8
983-101
T O PRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTRO LİTİK BAKIR
Ad.
1
2
3
PFîüjî
M İMARLIK
TİC LT D Ş1 I
SC K A K N O 9 '1
KARA
0313496
TÜRK KIZI LAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ,
16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE
İNŞAAT YAPIMI
ELEKTRİK İŞLERİ MAHAL LİSTESİ
POZU VE İMALATIN ADI
MAHAL ADI
OTOPARK
SIĞINAK
DEPO , ISI MERKEZİ ,
HİDROFOR ODASI
KORİDOR
. DÜKKAN 1 / 2 / 3 / <1
AÇIKLAMA
PROJEYE BAKINIZ
ÖZ.- 2x20 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
792-201 NORMAL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
HARİCİ SENSÖR .
PROJEYE BAKINIZ
704-104 SIVA ÜSTÜ TABLO
PROJEYE BAKINIZ
TABLO BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
724-407 3*25 A AOS
PROJEYE BAKINIZ
718-520 4*25 A KAÇAK AKIM ŞALTERİ
PROJEYE BAKINIZ
ASANSÖR MOTOR BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
791-101 GÜVENLİK HATLI ŞEBEKE PRİZİ
PROJEYE BAKINIZ
792-104 PARALEL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
PROJEYE BAKINIZ
741-201 TRÎFAZE PRÎZ
PROJEYE BAKINIZ
742-275 Tı 2x40 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
742-271T1 2x20 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
Öz.-2x11 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
PİS SU POMPASI BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
792-201 NORMAL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
792-102 KOMÎTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
791-101 GÜVENLİK HATLI ŞEBEKE PRİZİ
PROJEYE BAKINIZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
PROJEYE BAKINIZ
742-333 U2x40 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
792-102 KOMÎTATÖR SORTl HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
792-104 PARALEL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
724-401 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
PROJEYE BAKINIZ
704-104 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO
PROJEYE BAKINIZ
TABLO BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
POMPA BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
BOYLER BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
HİDROFOR BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
791-101 GÜVENLİK HATLI ŞEBEKE PRİZİ
PROJEYE BAKINIZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
PROJEYE BAKINIZ
742-129 SENSÖRLÜ PLC-26 W ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
742-127 SENSÖRLÜ ŞARJLI ARMATÜR PLC-2xl8 W
PROJEYE BAKINIZ
792-201 NORMAL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
792-104 PARALEL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
705-105 GÖMME TİP SAC TABLO
PROJEYE BAKINIZ
TABLO BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ .
819-104 YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU
PROJEYE BAKINIZ
845-202 TV SANTRALI
PROJEYE BAKINIZ
833-201 YANGIN İHBAR SANTRALİ VE MONTAJI
PROJEYE BAKINIZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
880-202 YANGIN ALARM KABLOSU(SANTRAL İLE DEDEKTÖRLER
PROJEYE BAKINIZ
ARASI TOPLAM)
PROJEYE BAKINIZ
105-105 GÖMME TİP SAC TABLO
PROJEYE BAKİNİZ
791-101 GÜVENLİK HATLI PRİZ
PROJEYE BAKINIZ
792-102 KOMÎTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
792-104 PARALEL SORTl HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
815-101 TELEFON PRİZİ
PROJEYE BAKINIZ
TV SONLU PRİZ
PROJEYE BAKINIZ
792-201 NORMAL SORTİ HALOJEN FREE
PROJEYE BAKINIZ
742-532 ATY2 4* 18W ÇÎFT PARABOLİK ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
REKLAM AYD. BESLEMESİ
M
fflj
K/Ş AKINIZ
ÖZ. 2x11 W ARMATÜR
\\1 P !
819-102 YhNMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSÜVl \ u ^ uuuu “ » 'M Î S y H BAKINIZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ ı\\A '
ı im . /?! m ov.. u*
[i »i
{İH T fc t r o
* if / o 3
İ 7}M*.S o ) 1 .‘ II.- r:
dJ}M:{7 S O K A K
Ç'VtİV/KV’/A^lKARA
"I T E M İZ
N 0 9M
'y 'M E M S E R V .D 0 1 2 031 .3496
Sayfa 1
d
KAN MERKEZİ GİRİŞ
HOLÜ
742-532 ATY2 4*I8W ÇİFT PARABOLİK ARMATÜR
792-102 KOMİTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
792-104 PARALEL SORTl HALOJEN FREE
GURUP 1 (2 ADET UPS PRİZİ SORTİSİ 2 ADET ŞEBEKE PRİZİ DORTİSİ)
880-501 1/2 SPLİTTER
TV SONLU PRİZ
815-101 TELEFONPRİZİ
833-699/2 ACİL AYD. KİTİ
REKLAM BESLEMESİ
HAVA PERDESİ BESLEMESİ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
890-509 ELEKTRONİK TlP TAM OTOMATİK TELEFON SANTRALİ
RACK KABİN
105-105 GÖMME TİP SAC TABLO
20 KVA 12 DARBELİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÜÇ FAZ GİRİŞ ÜÇ FA;
751-108 UPS BESLEMESİ İÇİN GÖMME TİP SAC PANO
791-427 UPS BESLEME HATTI 4X4
CAT 6 PATCH PANELTELEFON İÇİN
25 U 19" DİKİLİ TİP KABİN
880-575 CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
742-563 ATH 4*18W ÇİFT PARABOLİK ARMATÜR
GURUP 1 (2 ADET UPS PRİZİ SORTİSİ 2 ADET ŞEBEKE PRİZİ DORTİSİ)
833-699/2 ACİL AYD. KİTİ
HEMOGLOBİN ÖLÇÜMÜ, TV SONLU PRİZ SORTİSİ
DÖNER SALONU» İKRAM 792-102 KOMİTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
SALONU, MUANE ODASI, 792-104 PARALEL SORTl HALOJEN FREE
815-101 TELEFON PRİZİ
880-575 CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
742-532 ATY2 4*18W ÇİFT PARABOLİK ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKİNİZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINTZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
GURUP 1 (2 ADET UPS PRİZİ SORTİSİ 2 ADET ŞEBEKE PRİZİ DORTİSİ)
833-699/2 ACİL AYD. KİTİ
YÖNETİCİ ODASI,
TV
SONLU PRİZ SORTİSİ
KALİTE YÖNETİM İ, KAN
792-102 KOMİTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
BAĞIŞ UZMANI
792-104 PARALEL SORTİ HALOJEN FREE
815-101 TELEFONPRİZİ
880-575 CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
ÖZ-40 W AYNA ÜSTÜ ARMATÜR
ÖZ. 2x11 W ARMATÜR
BAY/BAYAN WC
792-102 KOMİTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
791 -101 GÜVENLİK HATLI PRİZ
742-532 ATY2 4*18W ÇÎFT PARABOLİK ARMATÜR
ÖZ. 2x11 W ARMATÜR
ÖZ.-40 ARMATÜR
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
GURUP 1 (2 ADET UPS PRİZİ SORTİSİ 2 ADET ŞEBEKE PRİZİ DORTİSİ)
792-201 NORMAL SORTİ HALOJEN FRÉE
792-102 KOMİTATÖR SORTİ HALOJEN FREE
792-104 PARALEL SORTİ HALOJEN FREE
880-503 1/4 SPLİTTER
724-402 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
TV SONLU PRİZ SORTİSİ
819-102 YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU
724-401 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
815-101 TELEFONPRİZİ
880-575 CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
OFİSLER
ELEKTRİK ODASI
ÇATI
TÜM ALANLAR
701-201 ÖZEL TİP SAC PANO
710-100 BAKIR BARA TEMİNİ VE MONTAJI
715-311 3*300 A TMŞ
715-324 3*125 A TMŞ
718-530 3*300 A KAÇAK AKIM ŞALTERİ
718-563 B SINIFI 3 FAZ NÖTR-TOPRAK PANO TİPİ AŞIRI GERİLİM
KORUYUCU
705-105 GÖMME TİP SAC PANO
715-309 3*100 A KADAR TMŞ
715-310 3*200 A KADAR TMŞ
715-307 3*40 A TMŞ
723-401 OTOMATİK KOMPANZASYON (ŞOK BOBÎNLI-REAKTİF GÜÇ
RÖLE DAHİL)
724-401 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
724-602 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA
725-731 3 FAZLI ELEKTRONİK SAYAÇ
782-100/4 GALVANİZLİ SAC TAVA
724-407 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 AMPER E
KADAR
726-406 1*35 MM2 TOPRAKLAMA HATTI
726-405 1*25 MM2 TOPRAKLAMA HATTI
791-119 KOLON BESLEME HATTI IIALOGEN FREE
832-109 OPTİK DUMAN VE SICAKLILIK DEDEKTÖRÜ
150CM OFSET ANTEN .
OUARDRO LNB
KARASAL ANTEN
MAHAL LİSTELERİNDE GÖRÜLMEYEN TÜM İMALATLAR İÇİN
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
. PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
PROJEYE BAKINIZ
POZ LİSTELERİ,PROJE,
TEKNİK ŞARTNAME
VE EKLERİNE BAKINIZ
ASANSÖR TE K N İK ŞA R TN A M ELE R İ
İNSAN A SA N SÖ R LERİ T E K N İK ŞA RTN A M ESİ
1. KONU:
Bu teknik şartname, aşağıdaki maddelerle tanımlanmış olan, Elazığ İli, M erkez ilçesi,
Akpmar mahallesi, 16 ada, 141 parselde kayıtlı 521,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde
yapılacak olan konutta bulunan İ adet 3 duraklı 400 kg taşıma kapasiteli 4 kişilik insan
asansörü, 1 adet 6 duraklı 630 kg taşıma kapasiteli 8 kişilik insan asansörü İdarenin
göstereceği noktaya Yüklenici tarafından nakledilmesi tesis edilmesi, imalatları ve
kullanılacak olan malzemelerin teknik özelliklerini, emniyet tedbirlerini, garanti şartları ile
diğer hususları kapsar.
2. TA N IM LA R
İnsan asansörü: Tesis edilecek 1 adet 630kg insan taşıma amaçlı kullanılacak, 6 kat 6
duraklı, insan asansörü, 1 adet 400 kg insan taşıma amaçlı kullanılacak 6 kat 3 duraklı
insan asansörü.
3. G EN EL H Ü K Ü M LER:
1. Bu şartname kapsamında yapılacak asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği
(95/16/AT)’ne uygun olarak yapılacaktır.
2. İstekli firmalar asansörlere ait aşağıda belirtilen belgelerin ihale tarihini de kapsayacak
şekilde yasal vize tarihi geçmemiş olan noter tasdikli “Aslı Gibidir” suretlerini
İdareye sunacaktır.
Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Soması Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TSE İmalata Yeterlilik Belgesi
Asansör firması adına Elektrik ve Makine mühendisleri odaları tarafından
onaylanmış Yetkili mühendislere ait Serbest Mühendislik ve M üşavirlik
belgesi,
M akine' ve Elektrik Mühendisleri odası tarafından düzenlenmiş Asansör
Firması Büro Tescil Belgesi,
Makine Mühendisleri.Odasından Asansör Mühendisi Yetki Belgesi.
TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alınan TS EN ISO 9001:2000
Sertifıkasyon Belgesi,
-TURKAK tarafından onaylanmış kuruluşlardan alman H m odülü CE
Sertifıkasyon Belgesi,
3. İdari ve teknik şartnamede belirtilen şekilde ve özelliklerde asansörlerin
yapılabilmesini teminen yeni yapılacak asansörlere ait kesin ölçülerin alınması,
uygulama projelerin hazırlanması, asansör malzemelerinin temini, ithalatı, gümrük
vergileri ve fonlar, navlun, sigorta, montaj, işçilik vb. işler Yüklenici firmanın
taahhüdü altındadır. Yüklenici firma tüm bu işleri birinci sınıf işçilikle yerine
getirecektir. Bunun dışında tüm bu taahhüt ile ilgili tüm alet edavat, teçhizat temini de
Yüklenici tarafından temin edilecektir.
4. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici firma iş programı ile söz konusu işe
ait ilgili standart, yönetmelik ve mevcut kuyu
tları doğrultusunda hazırlanmış
uygulama projelerini vef kullanılacak bütün malze
A K A L IM p / J P PROJE
U Ü H E t/> 1 ÎU jfl MİMAH ıt
, Tf) .şf.
' V A N T E M İ Z M A Iİ
Ç '. İ J K A j
Ü O K A k N O cı<-,
MKYVRA
>012om
5.
6.
7.
8.
9.
belirtildiği malzeme listesini (TSE, EN, ISO, IEC, CENEL-EC belgeleri ve katalogları
ile birlikte) 20 gün içerisinde İdareye sunacaktır.
Yüklenici tarafından projeler ilgili kurumlara (MMO ve EMO) vize edilmesi veya
onaylattırılmasımn ardından İdare tarafından onaylanacaktır. Hazırlanan bu projeler
için ilave bir bedel talep edilmeyecektir.
Yüklenici firma asansörlerin montajını müteakip asansörlere ait uygulama projelerini
ve gerekli evrakları İlgili Belediyeye vererek İşletme ruhsatım alacaktır. Belediye
tarafından onaylanan 1 takım uygulama projesi İdareye teslim edilecektir. Ruhsat
harcına ilişkin bedeller İdarece karşılanacaktır.
Asansör akşamının uygunluğu İdarece onaylanmadan asansör m ontajına
başlanmayacaktır. İdarenin uygun görüşü, sadece montaja başlama izni anlamında
ölüp Yüklenicinin sorumluluklarını kaldırmaz.
Asansör kabinlerinin görülebilir bir yerine, CE uygunluk işareti ve firmaya uygunluk
işaretini kullanmaya yetki kılmış kuruluşun kimlik numarası yazılacaktır.
Bu şartnamede bulunmayan veya bulunan hususlar için; TSE, EN81-1+A3 ’ııin işin
yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun
olmak şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her
türlü çelişkide bu kaide geçerlidir.
4. İNŞAAT VE E L EK TR İK İŞLERİ:
1. Asansörlerin elektrik hatlarının makine dairesine kadar çekilmesi.
2. Asansör kuyularına aydınlatma tesisatı yapılacaktır.
3. Asansör çelik koııstrüksiyonu ve kaplaması
4. Asansör kuyusu açılması ve yalıtımı
5. GARANTİ ŞARTLARI:
1. Tesis edilen asansör geçici kabul onaylanmasının ardından 2 yıl Yüklenici firma
garantisinde olacaktır. Garanti süresi içerisinde montaj ve imalattan kaynaklanan
değişen parçalar ve işçilik için ücret ödenmeyecektir. Ancak meydana gelen arızanın
bilirkişi raporu ile garanti kapsamı dışında (kullanım hatasından) olduğu tespit
edilirse, bu husus İdarece garanti kapsamı dışında değerlendirilecek olup sadece
malzeme ücreti ödenecektir.
2. Yüklenici garanti kapsamında ayda 1 (bir) defa olmak üzere periyodik bakım yapacak
olup bunun için bir yıl süre ile ücret talep etmeyecektir.
3. Yüklenici firma 10 yıl süre ile bedeli mukabili servis bakım ve her türlü parça temini
hizmetlerini taahhüt edecektir.
6.EĞİTİM
Asansör imalatçısı firma asansörlerle ilgili kullanma eğitimini geçici kabulden önce
İdarenin belirleyeceği en az 2 adet teknik elemanını gerek montaj sırasında gerekse de
montaj sonrasında devreye alma, ilk bakım, kullanma, asansörde kalan kişileri
kurtarma, ayar, asansörde oluşabilecek riskler ve dikkat edilmesi gereken ayarlar vs.
konularında eğitecek ve gerekli seminerleri verecek ayrıca kurmuş olduğu sistemin
montaj projelerini elektrik, şemalarını ve işletme bakım talimatlarım idareye verecektir.
7) TEK N İK Ö ZELLİK LER :
7.1
Genel Ö zellikler
TEM İZ M f f J / f P l
SO KAK N Ü ^ r i
ÇMltİKV'lflMKARA
7.1.1.
Asansör kullanımı
Asansör Adedi
Yük/Kapasite
Hızı
Tahrik Şekli
sistem
Seyir Mesafesi
Makine dairesi yeri
Kuyu Ölçüsü(geıı.xder.)
Enüst durak üstü yükseklik
Kuyu dibi derinliği
Kat sayısı
Durak sayısı
Asansörün çalıştığı katlar
Kabine giriş sayısı
Kumanda şekli
: İnsan Asansörü
: 2 adet
: 400 kg/4 kişi - 630 kg/8 kişi
: 1,00/0,25 m/sn
: Elektromekanik VVVF kademesiz hız ayarlı
Takriben 15,10 mt
Kuyu üzerinde olacaktır.
1500x1900 mm. - 1500x2005 mm.
3950mm.
1500mm.
6
3 -6
1 Asansör 3 Kat, î Asansör Tamamı
1 Tam elektronik mikroprosesörlü toplamalı
kumandalı kabin içerisinden ve katlardan çift
yönlü toplamalı, VVVF kademesiz hız kontrollü,
Acil kurtarma güç tertibatlı.
Kat ve Kabin Kapıları(gen. x yüks.): 900x2200mm ebadında Tam otomatik, 2
kanatlı, kayar tip,
teleskobik açılır, kapı
panelleri ve kasaları Satine paslanmaz kaplı,
farklı hızlarda ayalanabiİir kapı operatörü
olacaktır.400 kg asansör kat ve kabin kapıları
800x2200mm ebadında olacaktır.
: Kapasiteye
uygun,
standardın
belirlediği
Kabin boyutları
maksimum kabin alanı ebatlarında imal
edilecektir.
: Satine paslanmaz çelik kaplanacaktır.
Kabin kaplaması
:
Satine paslanmaz
çelik panel üzerinde;
Kaset ve göstergeler
Mikrokontaklı kat çağrı butonları (kayıt almdı
ışıklı) ile hareket yön okları ve dijital kat
göstergesi her katta kapı yanında bulunacaktır.
Paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı
Kabin kumanda paneli
brail kabartma alfabeli kat butonları, diafon, acil
aydınlatma, alarm, dijital tip
gösterge, kapı açma ve kapama butonları,
vatman anahtarı, aşırı yük ikazı bulunan yarım
boy buton kullanılacaktır.
: 3x380 V ,5 0 Hz
Elektrik şebekesi
7.2
CE uygunluk İşareti Z o ru n lu ekipm anlar
EN 81-1+A3 standardının istemiş olduğu ,
belgeleri ve kullanım kitapçıklarından
idareye verilecektir.
Hız regülâtörü,
G RU P PROJE
SLİK M İM A R LIK
IVAH. TİC IT O ŞTı
‘«ÎJfA.-S r) J). n.
..
'3 / SOKAK NO 9/1
ANKARA
012 031 349fi
belirtilen malzemeler için CE
teknik dosya hazırlanacak
•
•
•
•
•
•
•
Tamponlar,
Kat kapıları ve kapı kilitleri,
Elektronik elemanlar içeren güvenlik devreleri.
Hız ayar sistemi,
Aşağı ve yukarı yönde frenleme sistemi
İnverter,
Acil kurtarma güç tertibatı.
T a h rik Ünitesi
7.3.1 M akine-M otor
Asansör kuyusu üzerinde makine dairesine monte edilecek olan makine, asansör
servisi için özel olarak tasarlanmış redüktörlü tip ve asenkron motorlu olacaktır.
Motor kasasının üzerinde cebri havalandırma bulunacaktır. Motor gücü proje
hesabının gerektirdiği şekilde olacaktır. Asansör motoru, asansörün hız ve taşıma
kapasitesine uygun güçte olacaktır. Tahrik makinesi, titreşim ve sese karşı binadan
yalıtılmış olacaktır.
7.3.2 M otor F reni
Motor ile aym mil üzerindeki elektromekanik fren, disk tipinde ve sessiz işletim
için bir DC beslemeden çalışacaktır.
Fren akımı da kumanda tarafından ayıı olarak kontrol edilecektir. Gerektiğinde
kalkış ve duruş konforu sağlamak için tahrik sistemi frenin açma ve kapanm a
zamanlanın değiştirme özelliğinde olacaktır.
7.3.3 Saptırm a k asnakları
Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının 40
mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ve mile
yataklama usulü ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının rulmanları kolay
değiştirilmeye imkan verecek şekilde imal edilecek ve yeıieştirilmede(kabin
üstünde veya altında) halatların inişi tam düşey olacaktır.
Hız regülatörü
Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. 'Regülatörün
■ dömne hızı normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem
kilitlenecek ve dönmeyecektir. Bu kilitleme mekanik bir şekilde gerçekleşecek
olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi ancak elle yapılacak bir müdahaleyle,
elle ulaşma imkanı olmaması durumunda da hız regülatöründe sabit bağlı bobin
tertibatı eneıjilenmesi ile kilidin açılması mümkün olacaktır. Kilitleme esnasında
asansörün akımım kesecek bir kontak da bulunacaktır. Regülatör, her iki yöndeki
aşırı hızlanma durumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü alt tekerleği gergi
tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir kontak da
bulunacaktır. Hız regülatörü, çelik halat ile tahrik edilmeli ve regülatör halatı 6
mm2 kesitinden aşağı olmamalıdır.
.
K abin
7,5.1 K abiıı ebatları
Asansör boşluklarının elverdiği ölçüde ve standartların müsaade ettiği oranda
kabinler azami büyüklükte olacaktır. Asansör boşluğunun küçülmesi halinde
kabinler standartm izin verdiği oranda küçültülecektir.
2
K abin karkası
Şekil verilmiş çelik elemanlardan imal edilmiş, platform ve kabin göstergesini
desteklemek için uygun mesnetlere sahip kabin karkası olacaktır. Kabin
karkası, asansör kapasitesinin %125 yüklü durumunda frenleme amnda
oluşabilecek gerilme ve yüklere dayanacak mukavemette olacaktır.
Kabin emniyet dişlisi karkas elemanları üzerine ve standartlar doğrultusunda
kabin altına monte edilecek ve bir aşırı hız regülatörüyle kumanda edilecektir.
Aşırı hız regülatörünün devreye girmesi durumunda, kabin karkasında kalıcı
bir kontak devreye girerek asansörü bloke edecek ve asansör yetkili kişiler
tarafından kontrol edilene kadar çalışması engellenecektir.
Klavuz raylarını kavramak ve sarsıntısız bir kabin işletimi sağlamak için kabin
karkasının üstüne ve altına klavuz pabuçları monte edilecektir. Bunlar kaymalı
tip olacak ve otomatik yağlama cihazı ile rayların sürekli olarak yağlanması
sağlanacaktır.
Kabinin tampona oturduğu noktada karkas üzerinde gerekli sağlamlıkta takviye
ve lama konulacaktır.Bu suretle çarpma kabine zarar vermeyecek şekilde
olacaktır.
3
Platform
Kabin platformu tamamen çelik konstrüksiyondan olacaktır.
4
K abin iç d u v arları
Boydan boya en az 0,8 mm kalınlığında Satine paslanmaz çelik saç ile
kaplanacaktır. Kabin karşı yüzeyi düz panoramik ve 1200mm genişliğinden az
olmayacaktır. Cam kısım altındaki süpürgelik yüksekliği 2200mm olacaktır.
5
K abin zemini
Anti bakteriyel PVC ile kaplanacaktır.
6
K abin tavani ve aydınlatm ası
Kabin tavam asgari 2 insanın durabileceği mukavemette yapılacaktır. Kabin
tavanında doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeterli delik bulunacaktır.
Tavanda kabinin havalandırılmasını sağlamak üzere aspiratör bulunacaktır.
Kabinlerin aydınlatılması yeterli seviyede ve dekoratif olarak yapılacaktır.
Aydınlatma, kabinin kullanılması halinde veya kabin kapısı açıldığında
devreye girecek, kabinin ayarlanabilir bir süre kullanılmaması halinde
otomatik olarak sönecektir.
lazer kesimli dekoratif Satine paslanmaz çelik tavan bulunacaktır. Aydınlatma
endirekt ve flüoresan armatürlerle sağlanacaktır.
7
K abin aynası
Kabin yan duvara yarım boy kristal flotal ayna»monte edilecektir.Gerekli kabin
dizaynı idareye gösterilecektir.
8
Kabin aksesuarları
■
Kabin yan duvarlarında standartlara uygun bir yükseklikte kabin aynası
önlerinde krom kaplı boru tipi iki sıra trâbzan temin edilecektir.
Satine paslanmaz sacdan süpürgelik temin edilecektir. Cam kısım altındaki
süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
Kabinlerde idarenin belirleyeceği bina içindeki bir yerde (teknik servis
odası) dahili sesli haberleşmeyi sağlayacak sistem bulunacaktır. Bunun
için gerekli hat asansör kumanda panolarının bulunacağı en üst kat
seviyesine kadar getirilecektir.
kabin içi müzik yaymına veya anons istemine uygun hoparlörler, kabin
tavanının altına veya yan duvarların altına tesis edilecek ve kabinin
kumanda panosuna kadar sistemin bağlantısı yapılacaktır.
7.6
K aset
Kabin kasetleri Engelliler Kanunu şartlan uyarınca Brail alfabesine uygun kabin
duvarı içine yerleştirilmiş dış bükey tasarımlı olacaktır.
Satine paslanmaz çelik olacaktır. Kasette düğmeye basıldığım gösteren dairesel
(mikro hareket) düğme aydınlatması bulunacaktır. Kat çağrıları, imdat butonır,
kapı açma ve kapama ile alarm için düğmeler temin edilecektir. Düğme
kenarlarında kör alfabesine uygun işretler ile aynı zamanda özürlü kullanımına da
uygun olacaktır.
Ayrıca kabinin katlardan geçmesi esnasında, kabin kaseti özürlüler için kat geçiş
ton ikazı ile donatılacaktır.
Pozisyon göstergesi; seyir oklu ve kat göstergesi olacaktır. Kasetlerde ayrıca
şunlar bulunacaktır:
■ Acil kabin ışıklan
■ Hoparlör ızgarası ve dahili haberleşme sistemi
■ Bağımsız servis anahtarı şalteri (vatman anahtarı)
■ Kabin aşırı yük göstergesi(Işıklı ve sesli)
■ Havalandırma anahtarı
7.7
K at çağırma buton ve göstergeleri
En alt ve en üst duraklarda tekli düğme tertibatı, ara katlarda ise Yukarı ve Aşağı
olmak üzere ikili düğme tertibatı temin edilecektir. Kat düğmesine basılarak bir
çağrı yapıldığında o düğme yanacak ve çağrıya cevap verilene kadar yanık
kalacaktır. Işık ledlerle sağlanacak, yukarı seyir için yeşil, aşağı seyir için kırmızı
olacaktır giriş katta itfaiyeci anahtarı bulunacaktır.
Tüm kat donanımlarına ait kasetlerin kalınlığı 2 cm yi geçmeyecek şekilde ve sıva
üstü monte edilir tip olacaktır. Duvarlarda kaset kutulan için yuva açılmayacak
sadece tesisat kablolarının geçeceği bir delik bulunacaktır.
İnsan asansörleri için her katta göstergeli bir pozisyon indikatörü bulunacaktır.
Pozisyon indikatörü, katta olduğunu belirtir dijital gösterge ve hareket yönünü
gösterir yön okları ile servis dışı göstergesi kabin katta dururken kabinin seyir
yönünü gösteren gösterge kabin varmadan yanacak özellikte olacaktır.
7.8
Gong
7.9.1
K at kapısı kasaları en az 2mm DKP saçtan imal edilecektir.Kapı kasalarının
ayrıca yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapılacaktır.Kapı kasaları
genişliği en az 900mm olacaktn. Satine paslanmaz çelik kaplamalı oîacakür.
7.9.2
K apı ebatları ve kaplam ası
Kabin girişi teleskopik veya merkezden açıln, değişken hızlı tip yatay kayar
kapılı 900x2000mm ölçülerde olacaktır. Kapı çelik raylı makaralı askılara
asılacak ve altta bir eşik yuvası içinde kayan, metalik olmayan yüksek
dayanımdı kılavuz pabuçları bulunacakta-. Kabin kapısı ve kat kapılan yüzeyi
satine paslanmaz çelik olacaktır.
7.9.3
K apı talırik ünitesi
Aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır;
Kat ve kabin kapıları senkronize şekilde hareket edecektir.
Kapı hızının ayarlanması mümkün olacaktır.
Kapı tahrik ünitesi frekans kontrollü olacaktır.
Kapı açma mesafesinin ayarlanması mümkün olacaktır.
Tahrik ünitesi kabinin üzerinde ön tarafta olacaktır. Kabin gövdesi ile tahrik
ünitesi arasında izolasyon yapılmış olacaktır.
Kat kapısı tam kapanmadan kabinin harekete geçmesini önleyen emniyet
kontakları bulunacaktır.
Açma ve kapama işleminin tamamlandığım tayin ederek hareketi durduran
kontakları bulunacaktır.
Kapının hareketine engel olunduğu zaman kapıyı yeniden açacak sıkışma
kontakları bulunacaktır.
■
■
■
*
■
■
■
■
7.9.4
K apı fotoseli (Işık barajı ) İnsan asansörlerinde kabin kapısında boy fotosel
bulunacaktır. Fotoseîin önüne ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı
kapanma hareketini durduracak ve kapı yeniden açılacaktır. Fotosel ışık
perdesini oluşturan optik verici ve alıcı sayısı yüksek güvenlik sağlamaya
yeterli olacaktır. Kabin kapısında ikinci sıkışma emniyeti olarak boy fotosel
bulunacaktır. Fotoseîin önüne ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı
kapanma hareketi duracak ve kapı açılma işlemi başlayacaktır. Bu fotosel en az
24 ayrı noktadan duyarlı olacaktır.
7.9.5
Sıkışma kontağı
Kabin kapısı kapanırken bir zorlama veya sıkışma anında kabin kapısı bir
kontak vasıtası ile kapının kapanma işlemini durduracak ve kapı tekrar
kapanmayacaktır.
7,10 Kabin ağırlığı kontrolü
kabin tabanı altında uygun yerlere yerleştirilmiş elektronik sensörler vasıtasıyla kabinin
yükünü hassas olarak ölçecek ve kabinin tam ve/veya aşırı yükte olup olmadığım bilgisini
kumanda sistemine iletecektir. Yapılan ölçü neticesinde taşıma yükünde fazla yüklenen
kabin hareket etmeyecektir. Kabin içi ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Tam
yük ve aşırı yük değerleri ayarlanabilir olacaktır.
7.11 Tamponlar
Kabin ve karşı ağırlığın altına yeterli mukavemette CE sertifikalı
y : , \ < p x
w
v O n /f D 'S
K
■V-.V/Y t a -
J J C
i»*?/.1
- M
j t h
?
PPaJjc
M iM A R l ü
u f O i?’ *
SOKAK NO 9'1
'.ARA
7.12
Kılavuz raylar ve tespit şekli
Kabin ve kılavuz rayları, asansör kabinin de en ufak bir sarsıntı* sallantı, titreşim
ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte, DİN 15311 normuna uygun St 37
malzemeden TSE veya menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme
yöntemiyle imal edilmiş olacak, imal edilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı
raylarda çekmeye, zeminde oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve
kesit tayin edilecektir. Kabin ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa
bile, 90x75x16 mm.den az olmayacaktır.
Kuyu içerisinde sabit kısımlara mesnetlerle tespit edilecektir. Özellikle rayın
çalışma yüzeylerinde en ufak bozukluk olmayacaktır. Mesnetlerin çelik
konstrüksiyona tespiti mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça kaynak
ile konstrüksiyona sabit edilecek, ikinci parça, birinci parçaya civatalı, raya ise
tırnaklarla bağlanacaktır. Bu parçanın konstrüksiyona tespit edilen yerleri
ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar üç yönde yapılabilmelidir. Ray konsolları
azami 150 cm aralıkla konulacaktır.
Kabin ve ağırlık üzerine rayları yağlayacak yağdanlık konulacaktır.
7.13
Karşı ağırlık
Emniyetli işletim için uygun dengeyi temin etmek amacıyla ağırlıklarının
bulunduğu, yapım çeliğinden bir kasa tesis edilecektir. Ağırlıklar kasanın içine
dizilecektir, ağırlık dizilmesinde ve tutulmasında tij kullanılmayacaktır.
Ağırlıkların zıplamasını önlemek için üste sıkıştırma yapılacaktır.
7.14
Tel Kafes
Asansör kuyusunda kabin ile karşı ağırlık arasına 40x40x4 mm ebatlarında
köşebent çerçeveden oluşan tel kafes veya sac montajı yapılacaktır. Kullanılacak
tel kafesin açıklıkları EN 294 standardına uygun olarak maksimum 30 mm
olacaktır. Tel kafesler putrellere lamalar vasıtasıyla monte edilecektir. Kuyu
dibinden 2,5ın yüksekliğe kadar yapılacaktır.
7.15
Halatlar
Çelik halatlar. TS 1908 ya da uluslararası standartlara uygun sayı ve ölçüde özel
olarak asansör için imal edilmiş SEAL tipi halat olacaktır. Halat çapları, emniyet
katsayısı da dahil olmak üzere yapılan hesaplamalardan bulunan değerden küçük
olmayacaktır.
7.16 Kumanda sistemi
7.16.1 Kumanda Panosu
Kabinden ve katlardan iki yönde toplamalı kumanda sisteminde olacaktır. Sistem
mikroişlemci olacak ve mümkün olduğu kadar az kontaktöı* kullanılacaktır.
Kumanda kartı LCD likit kristal ekranlı olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgiler bu
ekranda yazılı olarak bulunacaktır. Yazılımlar Türkçe olacak ve sistemdeki
arızalar, hareketler, saat, tarih, konfıgürasyon ayarları, tuşlar ile yapılacaktır.
Ayrıca idare tarafından makine dairesine kadar getirilecek olan yangın ikaz sistemi
tesisatı asansör kumanda tablosuna bağlanacaktır.. Yangın ikazı alınması halinde
sistem otomatik olarak belirlenen kata kayıt alarauNhaveket edecek ve bu komutu
yerine getirdikten sonra asansör hareket etmeyecp^Q\^spgp^|}gk|yyr|nda panosu
0 1 )
c :;.:v ı
tem
!
‘Ç
üzerindeki bir şalter ile, asansörü bakım kumandasında hareket ettirmek mümkün
olacaktır. Kumanda tablosu elemanları CE sertifikalı olacaktır,
7.16.2 T a h rik sistemi (VVVF T a h rik )
AC kapalı devre, değişken frekans hareket kontrolü ve hız profili temin edilecektir.
Bu mikrobilgisayar esaslı hız kontrol sistemi, bütün seyir safhalarında (hızlanma,
tam çalışma ve yavaşlama) öngörülen modele uygun gerçek asansör hızının
belirtilen modele uygun olmasını sağlayan bir dijital kapalı devre geri besleme
sistemi içerecektir. Bütün seyir safhaları yükten ve seyir yönünden bağımsız olarak
kontrol edilecektir.
7.16.3 Acil k u rta rm a tertibatı
Elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalan kabin, asansörün otomatik olarak
jeneratör devresine bağlanmasını müteakip hareketine devam edecek şekilde
düzenlenecektir. Jeneratör yoksa veya devreye girmez ise acil kurtarma tertibatı
devreye girecektir. Bu sistem devreye girdiğinde asansör en yakın kata gelerek
kapılarını açacakür. Enerji yeniden gelene kadar sistem bekleme konumunda
kalacaktır.
7.17
K uyu Em niyet Şalterleri
O tom atik d u rd u rm a sistem i:K abinin en alt ve en üst durakları tehlikeli bir
şekilde geçmesi veya hızın, standardlarda belirtilen sınırları (normal hızın
min. 1,15; max. 1,25 katı) geçmesi halinde kabini durduracak otomatik durdurma
sistemi bulunacaktır.
M ecburi yavaşlam a şalteri: Kabinin en alt ve en üst duraklara girerken yavaşlaması için
şalter bulunacaktır.
K uyu dibi d u r şalteri: Kuyu alt boşluğunda giriş kapısından ve kuyu
döşemesinden erişilebilen durdurma anahtarı bulunacaktır.
7.18
K abin üstü revizyon panosu
Kabin üzerine yerleştirilecek bir kumanda panosu ile iç ve dış kumanda irtibatı
kesilecek, kabin pano üzerindeki düğmelerle her iki yönde düşük hızla hareket
ettirilebilecektir. Kumanda panosu üzerinde artıca mantar tipi stop butonu,
güvenlik hatlı 220 Volt AC priz ve anahtarı ile birlikte aydınlatma sistemi ve
asansörü normal konuma getiren bir seçici pako şalter bulunacaktır.
7.19
E lek trik Tesisatı M alzem eleri
K um anda kabloları : Kullanılacak kablolar TSE normuna uygun ve yangına dayanıklı
özellikte olacaktır. Kolay anlaşılmasını sağlamak için gerekli işaretlemeler yapılacaktır.
Tesisatın döşenmesi : Çekilecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U
tipinde kanal kullanılacaktır.
K uyu içi aydm latm a ve p riz tesisatı: Aydınlatma tesisatı lambaları kuyu tavanı ve
tabanından en çok 0,5 metrede ve her kat seviyesinde olacak şekilde yerleştirilen E tipi
armatürlerden oluşacaktır. Bu aydınlatma asansör beslemesi dışındaki farklı bir hattan
beslenecek, makine dairesinden açılıp kapatılabileceği gibi^kuyu dibinde de giriş kapısı
açılınca erişilebilecek, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya^WYaft^{a8yiy®@s anahtarlı
AKALİ,M Gi
a.;ÜHENDlSL
İNŞAAT TV
>U031
C ı \ ! \ ' | TEMİZ f.îA H . II
ÇANKAYAi
n'TC.MENL ER V.
tesisatı bulunacaktır.
bulunacaktır.
Kuyu alt boşluğunda ayrı bir hattan beslenen elektrik prizi
Fleksbıl kablo
Damar-kalınlıkları 0,75mm. 12 veya 24 kanallı yassı tip fleksbıl kablo kullanılacak
olup, çok iletkenli ve minimum düzeyde kırılgan olacaktır. Kablolarda % 10
oranında yedek bulunacaktır. Kumanda panosundan direk kabine bağlanacaktır.
O TO ASANSÖRÜ T E K N İK ŞARTNAM ESİ
Mimari plana uygun tasarlanacak ve kontrollük onayı alındıktan sonra imalata
geçilecektir. İnsan asansörleri başlığı altında
G enel H ü k ü m ler, İn ş a a t Ve
E lek trik İşleri, G a ran ti Ş a rtları, Eğitim ‘’m addelerinde belirtilen h u su sla r
oto asansörü içinde geçerlidir.
ASANSÖRÜN T E K N İK Ö Z E L L İK L E R İ
Y ük/K apasite
: 3000 kg kapasiteli oto asansörü
A sansör Adedi
: 1 Adet
K at -D u ra k
:2 kat 2 durak
H idrolik odasının yeri
:Altta kuyunun yamnda
K uyu Ö lçüleri
:İlgili standartlara ve yönetmeliklere göre
H idrolik Ünite
:Hidrolik ünite CE sertifikasına sahip standartlara
ve projesine uygun olacaktır.
Hızı
: 0,30 m/sn
H ız R egülatörü
:Ce Sertifıkasyonuna haiz, çift yönlü, 0,30 m/sıı
Hızında ve üzerinde stop kontağı bulunacak, regülatör alt ağırlığında halat
uzama kontağı bulunacaktır.(Kuyu dibinde)
• K um anda Panosu
- :Micropıocesor kumandalı olacaktır.. Kumanda
panosu komple CE belgeli olacaktır. (Toplamalı kumanda ve basit kumanda
sistemine uygun programlanabilir olacaktır.) Kumanda panosu ve kuyu/ kabin
tesisatında sistem tercihen seri veya paralel haberleşmeye uygun
olacaktır.Ttim bağlantılarda sabit klemens kullanılmalı ek birleştirme noktaları
dahil tüm tesisatta ray tipi klemens kullanılmalıdır.Kuyu tesisatı kumanda
panosu bağlantı noktasında kuyu tesisatından gelen kablolar üzerinde gerekli
rumuz veya numaralama yapılmahdır.(Plastik 2. Sınıf klemens hiçbir noktada
kullanılmayacaktır.)
K ata getirm e sistem i
:Enerji kesildiği zaman asansörü en yakın kata
getirecek ve kapıları açılacaktır. Standartlara uygun, CE sertifikalı, yedek
parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır.
K at ve kabin kapısı :Kat kapısı p ro jesin ^ gösterildiği gibi elektrikli sarmal
kapı olacaktır.
H alat
:Seale
tipi,
657
ve
TSE
Standartlarına
uygun,kendir özlü 6 adet, 12 mm(8*19) çaplı olacak, Regülatörde ise 1 adet 6
mm(8* 19) çaplı olacaktır.(îthal halat kullanılmayacaktır.)
H alat Şişeleri
:Sifero pik döküm, çift somunlu, pimli ve TSE
veya ilgili kurumdan alınmış test raporlu olarak kullanılacaktır.
Ray K onsolları
:En az 6 mm kalınlığında sacdan veya köşebentten
oval delikler kullanılarak, gezer tipi olacak şekilde imalat edilmeli, cıvata ile
kaynak kullanılmadan ray konsol montajı yapılmalıdır.
R ay T ırnağı
:Dövme döküm veya en az 5 mm kalınlığında
sacdan imal edilmelidir. Galvanizli oİmalı ve lıavşa başlı cıvata (8.8 kalite)
kullanılmalıdır.)
C ıvata-Som unlar
: TSE standartlarına uygun 8.8 kalitede çelik cıvata
ve somun olmalıdır.
R ay lar
:TSE 4789 standartlarına uygun kabin rayları
125*82*16 mm ebadında piston rayları 50*50*5 mm ebadında çift işlem
görmüş ve asansör için özel imal edilmiş olmalıdır. İşlenmiş Raylar B harfiyle
simgelenecek ve üretici firma ismi ray üzerine işlenecektir. Flanşlarla birbirine
kaynak yapılmadan çelik civatalar (8.8) ile tutturulmalıdır.
Revizyon seti
:Sacdan imal, elektrostatik toz boyalı, yanmaz ve
geçmeli klemens kullanılarak imal edilir. Üzerinde aydınlatma, alarm, acil
stop, priz, kabin üstü aydınlatma ve el kumandası grubu kullanılacaktır.
Anahtar butonlu ve kilitsiz olacaktır, yön butonları ile işaretlemeleri üzerinde
olacaktır.(Ek revizyon butonlarına bağlı kablo uzunluğu en az 2 nıt olacaktır.)
Fotosel
: Boy fotosel olacaktır. Işın sayısı en az 100 adet
görüş açısı kabin kapısı girişinde, tavanı ve tabanını en iyi şekilde görebilecek,
montaj kitli olacak ve kabine montajı montaj kiti ile yapılacak sabit tipte
olacaktır.
K a t b utonları
:Kabiıı ve kat butonyer kapakları min. 2 mm
kalınlığında ve 304 kalite paslanmaz çelikten üretilecek. Butonyer koruma
kutuları galvanizli sac, veya alüminyumdan üre tümelidir.Kat butoııyerlerinde
çağırma butonu, servis dışı sinyali, yön oku göstergesi ve dijital kat gösterge
displayi 20 mm. Yüksekliğinde olmalıdır. Buton kontak tipi mikroswitch
olmalı ve min. 3 Amper 250 V AC olmalıdır. Tüm bütanlarda ve gösterge
camlarında kullanılan plastik parçaların hammaddesi Policarboııate (PC) veya
ısıya dayanıklı PC muadili bir hammadde olmalıdır.
K abin b utonları
:Kabin ve kat butonyer kapakları min. 2 mm
kalınlığında ve 304 kalite paslanmaz çelikten üretilecek. Butonyer koruma
kutulan galvanizli sac, veya alüminyumdan üretilmelidir.Kat butonyerlerinde
çağırma butonu, servis dışı sinyali, yön oku göstergesi ve dijital kat gösterge
displayi 20 mm. Yüksekliğinde olmalıdır. Buton kontak tipi mikrosvvitch
olmalı ve min. 3 Amper 250 V AC olmalıdır. Tüm bütanlarda ve gösterge
camlarında kullanılan plastik parçaların hammaddesi Policarbonate (PC) veya
ısıya dayanıklı PC muadili bir hammadde olmalıdır.
Fleksibıl
:Asansör için özel olarak imla edilmiş yassı
fleksibıl kullanılacaktır. Kumanda panosundan revizyon setine kadar boy
fleksibıl kullanılacaktır. Makine dâiresi kuyu çıkışı, kuyu ortası ve kabin altı
olmak üzere en az 3 adet fleksibı®flkozu kullanılacaktır. %20 oranında da
yedek kablo bırakılacaktır.
/■; n x ; a!•!m nup prcje
‘
M İM AR;
■ATj y î / l ?LKl TJr>
.
SOKAK NO s
NKARA
v(:İ0 1 2 031 .Mvif,
\
/
r
''V '
1 1-L
•
•
•
•
•
•
•
•
Tesisat kablosu
:TSE standartlarına uygun NYAF kablo çeşitleri
kullanılacaktır. Topraklamalar için sarı yeşil renk kablo kullamlacaktır.(Dijitaİ
tesisatında kalay kaplamalı NYF kablo kullanılacaktır.)
K a n alla r ve tesisat ak tarım ı
:TSE standartlarına uygun kuyu tesisatı
kanalları 40*40 veya 40*80 cm ebatlı yanmaz kanallar makine dairesi kablo
kanalları 40*100 mm Dkp. Galvaniz kaplı saç kullanılacaktır. Tarif edilmeyen
diğer tesisat ve kablo aktarımlarında ilgili iş için gerekli kanala ve sipiral
hortum kullamlacaktır. Elektrik ve kumanda tesisatı uygulamalarında açıktan
tesisat taşınmayacak korumaya alınacaktır. Kanal ve sipiraller dübel ve plastik
kablo bağı ile sabitlenecektir.
K uyu dibi tam p o n ları
:Kabin altında 4 adet olacak şekilde CE
sertifikasına sahip üzerinde seri numaraları etiketlenmiş kauçuk tamponlar
kullanılacaktır.
M alzem e seçimi
:Tüm malzemeler yerli olacaktır. İthal malzeme
teklifleri de değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Teklif edilecek parça ve
malzemelerin tipi ve markası bildirilecektir. M alzemeler için İdare’ nin onayı
alınacaktır.
Y edek P arça G aran tisi :Yapımcı firma 10 yıl süre ile yedek parça temini
ve gerekirse servis garantisi altında olacaktır.
S ta n d a rtla r
:TS 10922-15309 EN 81-1, EN 81-2, DİN,
95/16/AT Asansör Yönetmeliği ve imalatçı firma normları,
M ontaj
:Asansör montaj işinde asansör kuyusunun 2/3
kapsayacak şekilde çelik iskele kurulmalı montaj ve diğer işlerde merdiven
kullanılarak montaj yapılmamalı, gerekli paraşüt tip emniyet kemeri, çelik
burunlu ayakkabı, ve baret muhakkak kullanılmalıdır, İlgili iş güvenliği tedbir
ve emniyetine had safhada dikkat edilmelidir.
E tiket ve u y a rıla r
:Hidrolik oda, halat, kabin katlar, kapaklar vs. tüm
ekipmanlar üzerinde ilgili yönetmeliğe uygun uyarı ve etiketlemeleri
yapılacaktır. Etiketler 0,50 mm. Alüminyum veya paslanmazdan imal
edilecektir.
TÜ R K K IZ IL AYI
G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ
TÜ R K KI Z İL A YI
E L A ZIĞ İL İ, M E R K E Z İL Ç E Sİ, A K PIN A R M AH A LLESİ,
16 ADA, 141 PA R SELD E K A Y IT L I 521,18 M 2 Y Ü ZÖ LÇ Ü M LÜ TA ŞIN M A Z Ü Z E R İN E
İNŞAAT Y A PIM I
E L E K T R İK TESİSA TI
Ö ZE L TE K N İK ŞA RTN A M ESİ
A.
İŞİN TANIM I
İş Türk Kızılay Genel Müdürlüğünce yaptırılacak olan Elazığ İli, Merkez ilçesi, Akpınar
mahallesi, 16 ada, 141 parselde kayıtlı 521,18 m 2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine İnşaat yapımı
projelerinde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen
standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde
tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.
B.
KAPSAM
Elektrik özel şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri
belirler. Bu bölüm genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari
şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.
C.
UYULACAK STA ND A RTLA R
Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda
belirtilen standart ve yönetmelikler geçerlidiı*. Yetersiz kalması durumunda uluslar arası
standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın
yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.
A- Standartlar:
> Özel TEKNİK Şartname ve Birim Fiyat Tarifi
> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmelikleri
> Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
> Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
> Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
> TED AŞ Elektrik Eneıjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği
> Anma akımı İKV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri
> Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi
> Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
> Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği
> TSE Paratoner Yönetmeliği
> EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği
> EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım fç.Tesisat Yönetmeliği
> 15.02,2003 tarih ve 25021 sayılı asansör yönetmeliği(95/l 6 AT)
> Türk Telekom A.Ş Bina İçi Telefon Tesisleri Teknik Şartnamesi ve Telefon
Şebeke Tesisi Yönetmenlikleri
B- IEC, VDE, DİN, BS, NEC Standartları
D.
M A LZEM E O LU R LA R I VE KABULÜ
Binada kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve
teknik şartnamelere uygun olacaktır.
Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin
sorumluluğundadır.
Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükl^ ^çiye ait olacaktır. Bir imalatın
gecikmesinden dolayı müteahhit hiçbir hak iddia edemez.
EI11LM
a îîa îj :jaİîu /V proje
\
(
MLJHEN
) İNŞ‘V\T
Lİk /-.IİM /\R ü >
\H.
C'!
./ / iti yrrr*
G -î'J .V I TKMtZ M h H. ]
Ç ’ ,t!XAVA
?EĞMcKLER
BC KAK NO Ç'
ARA
İ2 0S1 3406
Kullanılacak bütün malzemelerin kalite, garanti ve standart belgeleri idareye teslim
edilecektir.
E.
ÖLÇÜM ve TESTLER
Yüklenici inşaatın seyri esnasında binada bulunan herhangi bir sistemin test
yapılması kontrol mlihendisince istenildiğinde tüm alet edevatı temin ederek gerek kontrollükle
beraber ve gerekse ilgili kurumlara tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere test
ettirmek zorundadır.
F.
KULLANMA VE BAKIM TALİMATI
Yüklenici imalatını ve montajını yapacağı tüm sistemlere ait Türkçe varsa İngilizce
kullanma, bakım ve işletme talimatları ile bağlantı şemalarını bir asıl beş kopya olarak
hazırlayarak idareye verecektir. İdarenin isteği doğrultusunda cihazlarla ve işletme ile ilgili
gerekli ve yeterli eğitimi idarece belirtilecek personele ücretsiz verecektir.
G.
GARANTİ
Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Binada
bulunan tüm'sistemleri eksiksiz çalışır durumda tesis edecek işin geçici kabulünü müteakip bir
yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızalan derhal bilabedel gidermekle sorumludur. Tamiri
gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmese bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve
bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan idarece müteahhit namına yaptırılarak
müteahhidin teminatından kesilecektir. Yüklenici ilgili kısım teknik şartnamelerinde ayrıca
belirtilmemiş olsa bile bütün sistemlere ait garanti belgelerini geçici kabul tarihinden itibaren
garantisi başlamak kaydıyla idareye teslim edecektir.
H.
ENERJİ TEMİNİ VE SAHA ELEKTRİK İŞLERİ
ENERJİ TEMİNİ
Enerjinin temini ile ilgili projenin hazırlanması, onaylatılması, ilgili TED A Ş’a kabulünün
yaptırılması, enerji müsaadesinin alınması, enerji kimlik belgesinin alınması ve bu işlerle ilgili
tüm masrafların karşılanması yüklenicinin sorumluluğu altındadır.
I.
IÇ KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK TESİSATI
- Kapsam
- Doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz-nötr arası 250 V. dan az olan gerilim
sistemlerini kapsar.
TABLOLAR:
A :önden Kontrollü Ana Dağıtım Tabloları:
— Yapımcı firmalar ISO 9000,TS-EN -60947-4-l,TSE-3367,TSE-12817 kalite belgelerine
sahip olacaktır.
—Tablolar dikili sistemde, taşıyıcı akşamları en az 2mm, diğer bölümleri ise en az 1,5 mm
kalınlığında düzgün yüzeyli sac levhalardan imal edilecek; temizlik sonrası fosfat kaplanıp statik
toz boya ile boyanıp fırınlanacaktır.
—Panoların taşıyıcı çerçevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyum kaplı civatalarlabirleştirilmesiyle yapılacak ve panolar birbirinden sac levhalaı^çyçılacaktır. Ayrıca kısa devre
akımının meydana getireceği kuvvetlere dayanıklı olacaktır.
9 R M l N # ppl,t)|E
Q A wüh/no»-İV ; :•••;
OSMAN
SEĞMFJl
la it ıw
— Panoların arkası kapalı ve önden kontrol edilebilir tarzda olacak, gerekli sinyal lambaları,
kumanda şalterleri ve ölçü aletleri kapakta, sigorta, şalter, kontaktör vb. cihazlar pano içinde
kalacak şekilde imal edilecektir.
— Tablonun arka tarafı civatalı kapaklar ile yapılacaktır.
— 125 A ’den büyük sigorta ve şalter bağlantıları bakır bara ile yapılacaktır. Bütün ek yerleri
temizlenmiş olacak ve bağlantıda kadmiyum kaplı civatalar kullanılacakür.
— Tabloda faz, nötr ve toprak baraları bulunacak faz ve nötr haraların gövdede izolesi için
yalıtkan levhalar kullanılacaktır. Baralar saf bakır olacak ve boyutları kısa devre akımı ile kısa
devre mukavemetlerine göre tayin edilecek, klemensler ısıya dayanıklı yanmaz malzemeden
olacaktır.
—Hareketli kapaklar tek tip anahtarla açılacak, tablonun rutubet ve tozdan korunması için dikili
tip panolarda IP-20 korama sınıfları geçerli olacaktır.
— Hareketli kapakların topraklaması, 4mm2 çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucunda uçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir
şekilde kaynatılmış cıvatalarla bağlanacaktır.
— Tablonun metal kapsama yapılmayan sac akşamının temizleme işlemleri tamamlandıktan
sonra epoxi-polyesteı* elektrostatik toz boya ile RAL 7035 renk ile boyanmış olacaktır.
— Cihaz isimlen etiket içerisine şablon ve daktilo ile yazılacak etiketler şeffaf muhafazalı
olacaktır.
— Tablo içindeki kablolara düzgün bir form verilecek, gerekli yerlerde plastik kablo kanalları
kullanılacaktır. Tablo teçhizatları ve kendisi bir sistem içerisinde etiketlendirilecektir.
—Pano giriş ve çıkışları kontrollüğün uygun gördüğü şekilde alttan olacaktır.
— Panoların uygun bara bölmelerinde yan yana sıralanmış yeterli amperajlarda faz, nötr ve
toprak baraları bulunacaktır. Baralar akım taşana kapasiteleri ve IEC-439-1 şartnamesine göre
boyasız olarak dizayn edileceklerdir.
—Nötr ve toprak barası panonun ait bölümüne yatay olarak götürülecek ve boyasız olacaktır.
— Terminal klemenslerine, çok telli fleksibıl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlarına
mutlaka yüksük takılacak veya uçları lehimlendikten sonra klemense bağlantı yapılacaktır.
—Klemenssiz bağlantıları çok telli iletkenlerde keitine uygun yarıksız tip kablo pabucu İle
yapılacaktır.
— Panolar mevcut tablo odalarında bulunacak imalata geçilmeden önce pano yerleşim planı
hazırlanıp kontrollüğün onayına sunulacaktır.
-Ana dağıtım tabloları VDE 0660 kısım 500 ve IEC 439-1 ve IEC 617 ‘e göre imal edilecek ve
testleri yapılmış'olacaktır.
—Panoların yan yüzlerindeki sac plakalar dış taraftan tespit edilecektir. BÖylece bir tablonun
tevsii mümkün olabilecektir. .
— Tablonun önünde, meııteşeli sac kapak bulunacak ve şalter kumanda kolları ön kapak üzerinde
olacaktır. Şalter kumanda kolları için sac kapakta açılan delikler düzgün şekilde delinmiş ve
panonun imalatında esas alman IP sınıfına göre izole edilmiş olacaktır.
— Hareketli kapakların topraklanması, çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir
şekilde kaynatılmış civatalarla bağlanacaktır. Boyama işlemi sırasında topraklama civatalannın
boyasız kalması sağlanacaktır.
— Tüm kumanda ve ölçü aletleri, klemensleri ile birlikte ayrı bir bölümde olacaktır.
—Kaza ile baraya teması önlemek için bara bölmesinin önüne şeffaf bir izole plaka konulacaktır.
— Panolarda %20 oranında boş hacim bırakılacaktır.
—Proje ve şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanmış imalat resimlerinin kontrollüğe
onaylatılmasından sonra imalat resimlerine uygun olarak, tablo \n a l\tın a geçilecektir.
— İmalat resimleri aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
-Elektrik bağlantı şeması
-Akım yolu şeması
-Şalt cihazları listesi
-Etiket listesi
-Pano görünüş listesi
B:Tali Dağıtım ve Kat Tabloları:
— Tablolar, proje ve şartnameye göre hazırlanıp tasdik ettirilecek imalat resimlerine uygun
olarak 1,5 mm kalınlığında düzgün yüzeyli sac levhalardan imal edilecektir.
— Gövde içinde, teçhizatı taşıyan şase veya kopili, cihazları örten ve üzerinde sigorta kumanda
teçhizatları vb. gibi elemanlar için delik bulunan iç kapak olacaktır. İç kapak kolaylıkla çıkarılıp
takılabilecektir.
—-Hareketli kapakların topraklanması, çok ince telli, örgülü ve sarı-yeşil izoleli iletkenle
yapılacaktır. Bu bağlantıda iletken her iki ucundan pabuçlanarak, gövdeye ve kapağa uygun bir
şekilde kaynatılmış civatalarla bağlanacaktır.
— Tablonun rutubet ve tozdan korunması için IP-40. 7 sınıfı sızdırmazlık sağlanacaktır.
—-Tabloda faz, nötr ve toprak haraları bulunacak, faz ve nötr baraları gövdeden izoleli olacak;
baralar uygun kesitte saf bakırdan imal edilecektir. Besleme ve linye hatları ray tipi klemenslerle
tabloya tespit edilecek, klemensler ısıya dayanıklı yanmayan malzemeden olacaktır.
— Tablo kapağı içinde ısıya dayanıklı PVC malzemeden proje cebi olacakta*. Şema gözü A4
normundaki proje ve şemayı içine alacak ölçülerde olacaktn*.
— Tali dağıtım tabloları mevcut klemens adedinin %20 fazlası kadar klemens takılı halde teslim
edilecektir.
— IP 20.7 sınıfı pano ve tablolarda kontrol ve kumanda edilen devrelere ait buton, şalter ile
sinyalizasyon devreleri kapak üzerinde IP 20.7 ile IP 54.7 sınıfı pano ve tabloların tüm kontrol,
kumanda ve sinyalizasyon devreleri hareketli kapakların içerisinde olacaktır.(IEC -439~l)
— Kablolara düzgün form verilerek gerekli yerlerde plastik kablo kanalları kullanılacak, tablo
teçhizatları ve kendisi bir sistem dâhilinde etiketlendinlecektİr.
— Tüm kumanda ve kontrol kabloları numaralandırılacak ve kodlanacaktır.
— Klemenslere, çok telli fleksibıl iletkenler bağlanacak ise, iletkenlerin uçlarına mutlaka yüksük
takılacak veya uçları lehimlendikten soma klemense bağlantı yapılacaktır.
— Her klemense bir adet iletken bağlanacaktır.
— İç tesisat
— Burada zikredilmeyen hususlar için TSE, EN, VDE, US E, IEC, CENELLEC veyahut
benzeri standartların hükümleri esas kabul edilecektir..
— Sıva altındaki bütün tesisat TS veya uluslararası standartlara uygun PVC borularla
yapılacaktır.
— Sıva altındaki iniş boruları dik veya yatay olarak döşenecektir. Buatların priz veya
anahtar hizasında bulunmasına dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru geçitleri, boruların
serbestçe oynayabilmesi için manşonlu olacak ve mekanik etkilere karşı dayanıklı bir boru ile
muhafaza altına alınacaktır.
— Tozlu veya yangın tehlikesi gösteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar yerine
galvanizli gaz borusu içinde plastik izoleli iletkenlerle etanş olarak yapılabilecektir.
— Tali tevzi tablolarının merkezi zeminden, 169 cm. yükseklikte olacaktır. Bu mesafe
kontrol mühendisinin izniyle değiştirilebilecektir.
—• İletkenler, sıva altında yapılacak tesisatın boru döşenmesi ikmal edilip sıva işi
tamamlandıktan ve birinci badana tamamen kuruduktan soma çekilecektir. Bir binada faz
iletkenleri R-gri, S-siyah, T-kahverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma iletkeni(toprak) yeşil
banth-sarı renk olacaktır. Bütün aydınlatma sortilerinin çıkış noktalarına, armatürlerle,
bağlantılarını temine yarayan birer lüstr klemens konacaktır,
— Buatlar zeminden en az 220 cm. yükseklikte olacak ve aynı oda veya koridorda
bulunan buatlarm aynı seviyede olmalarına dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandıktan som a sıva
dışına taşmış veya çukurda kalmış yahut çarpık konmuş bir buat görülürse m asraf yüklenicisine
ait olmak üzere düzeittirilecektir. Asma tavanlı mahallerde buatlar asma tavamn altında
bulunacaktır.
— Akım kapasitesi bakımından bir fazla beslenmesi mümkün olmayan aydınlatma
sisteminde (avize v.s. gibi) trifaze soıtiler kullanılacaktır.
— Lamba sortileri için en az 1,5 mm2 lik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri
için en az 2,5 mm2 lik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanılacaktır.
— Aydınlatma tesisatında kullanılacak olan tüm balastlar elektronik tip olacaktır.
02.05.2003 / 25096 (2000/55/AT) tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimi ile ilgili Yönetmeliği esaslarına
uygun olacaktır. Elektronik balastlar 160 - 250 V aralığında sabit ışık veren regüleli (ani şebeke
sıçramalarına ve gerilim dalgalanmalarına karşı korumalı), Cos 0 ' si 0.95'den büyük olan, 0-50
°C ortam sıcaklığında çalışabilen, RFI filtre ve elektronik îıarmonik filtre devreleri bulunan,
metal veya termoplastikten muhafazalı, ÎEC ve TS EN 61347-1, TS EN 647-2-3 standartlarına
uygunluk belgeli ve ISO 9001 kalite güvence sistemine uygun olacaktır.
— Sorti anahtarları zeminden 110 cm, aplikler zeminden 190 cm. yüksekliğe konacak ve
aym odada birkaç anahtar, söndürme düğmesi bulunduğu takdirde hepsi aynı seviyeye monte
edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. yüksekliğe konacaktır. Telefon, TV ve çağlım a
düğmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde aynı seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek
anahtar ve gerekse priz yükseklikleri kontrol mühendisinin izni ile değiştirilebilecektir.
— Etanj sortilere konulacak anahtar, armatür, priz ve bu gibi tesisatta kullanılacak bütün
malzemeler rutubetli yerler için imal edilmiş cinsten etanj olacaktır. Prizler etanj kapaklı cinsten
olacaktır,
— TSE standartlarına uygun PVC buatlar kullanılabilecek, bir buata en çok dört boru ile
bağlantı yapılabilecektir. Bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacakta'. Buatlarm
içindeki kablo bağlantılarında yalıtkan klemensler kullanılacaktır. Buatlarm saçtan olması
halinde saç kalınlığı en az 0,35 mm. olacaktır.
— Bütün armatürler projelerde gösterilen tip ve güçteki ampulü ihtiva edecek büyüklükte,
olacaktır.
— Etanj armatürlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadığı takdirde kontrol
mühendisinin muvafakati ile belirlenecektir. Güvenlik hatlarının tespiti için kaideler üzerinde
galvanizli veya paslanmaz madenden vidalar bulunacaktır.
— Kare buat kapakları paslanmaz saç veya PVC olacak, dört vida ile buata tespit
edilecek ve her bir yanı 0,5 cm. kutudan taşacak ölçüde olacaktır. Zayıf ve kuvvetli akım
tesislerinde kullanılan buatlar yerden en az 220 cm. yükseklikte olacaktır.
— Güvenlik hatları
a) Güvenlik hatları ait oldukları tevzi tablolarına kadar devam edecek ve tablonun
topraklama barasına bağlanacaktır.
b) Toprak elektrodu ile ana tablo arasındaki iletken 50 mm2 kesitinde som bakır olacaktır.
c) Ana ve tali tablolar arasındaki ve tali tablolarda topraklanacak cihazlar arasındaki bakır
iletkenlerin kesitleri aşağıdaki cetvele uygun olacaktır.
Faz iletken kesiti
1,5
2,5
4
6
10
1 6 \\ 25
35
50
70
95
Toprak iletken kesiti
1,5
2,5
4
6
10
16
16
16
25
35
50
— Tablo girişinde, 30mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi (hayat koruma için)
kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300mA, eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi (yangına karşı
koruma için) kullanılacaktır.
— Rutubetli, açık hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etanj ve yeraltı
kablosu cinsi malzeme ile yapılacaktır. Etanj hatların döşenmesinde duvardan mesafeli bakalit
kroşeler kullanılacaktır. Kroşe ve bütün tespit vidaları galvanizli veya paslanmaz m adenden
olacaktır. Rutubetli olmayan yerlerde tesisat özel galvanizli kroşelerle yapılabilecek etanj
kablolar duvar geçitlerinde, borular içine alınacak ve bu borulara etanj kablolara has lastikli
ağızlıklar takılacaktır. Kroşeler arasındaki mesafe 30 cm. yi geçmeyecektir. Yan yana dizilen
birçok etanj cinsi kabloların kroşeleri müşterek bir paslanmaz metal konsol üzerinden tespit
edilecektir. Tesisatta kullanılacak bütün kolon, ana hat ve besleme hatları imalat boyuna uygun
ve yekpare olacaktır, İliç bir surette parça parça kısımlar eklenerek kullanılmayacaktır.
— Mecburi kalınmadıkça lambadan lambaya geçiş yapılmayacaktır. Tavana gelen
kısımlara hiç bir surette buat konulmayacaktır. Yalnız bazı dekoratif düşüncelerle normalin
üstünde sorti kullanılması gerektiği hallerde veya binanın mimari şekli gereği buat konacak
sütun, kiriş veya duvar bulunmadığı hallerde, sorti uçlarına kolayca ulaşabilecek tipte lüstı*
klemensler koymak şartıyla lambadan lambaya geçiş olabilecek, gerilim düşümünün uygun
olması şartıyla bir sigorta devresine dokuzdan fazla ışık sorti bağlanması mümkün olabilecektir.
— Etanj kabloların tali tablolara, armatürlere veya herhangi bir cihaza girişler, toz ve
nem girişini Önleyen özellikteki malzeme ile yalıtılacaktır. Etanj buatlarda güvenlik hatlarının
tespiti galvanizli veya paslanmaz madenden civatalaı* ile yapılacak, buatlarm açıkağızları vidalı
tıkaçlarla kapatılacak, kabloların döşenmesi sırasında kavislerin kablo çapının altı mislinden
daha küçük yarıçapta bir kavis yapılmamasına dikkat edilecektir.
— Priz devreleri ışık devrelerinden ayrı olacaktır.
— Büyük tesislerde her tali tablonun tam yük altında çektiği akımın fazlara göre
dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin yardımı ile kontrol edilecektir.
— Sıhhi tesisatta arıza olduğunda, elektrik bakımından tehlike olmaması için tavan ve
duvarlara mümkün olduğu kadar linye ve sorti hatları ile buat, armatür vs. konuimamasına dikkat
edilecektir.
— Klemeslerin akım taşıyan kısımlarının buat kapaklarına dokunmasını Önlemek için
buat dahilinde buat ölçüsünde prespant kağıtları konulacaktır.
— Yan yana bulunan anahtar, söndürme düğmesi, priz, telefon prizi, çağırma butonu vs.
kombine kasalar dahilinde yapılabilecektir.
— PVC borular, sıva altında olmak üzere üç boruya kadar yanyana döşenebilecektir.
Üçten fazla boruların döşenmesinde, borular üçer üçer gruplara ayrılacak ve her bir grubun
arasında en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktır. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde
borular rabitz teliyle kaplanacaktır.
a) Ölçü ve Göstrege Ekipmanı
(î) Konu ve Kapsam
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan
ekipmanın kontrolünde kullanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve
montajı ile ilgili bölümleri kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 H z frekansta trifaze veya monofaze alternatif
akımda nominal gerilimi 1000 V ’a kadar olan projesinde belirtilen nominal akım ve
gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge e k ip m a n ı kapsar.
1.
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE ve IEC 61107, IEC 255, IEC
1000, EN 60051-2 standartlarına uygun olacaktır.
2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar”
bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.
3. Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak,
nakliye- montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici
tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.
4. Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer
gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları
yalnış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktn\
(3) Akım Transformatörleri
1. Akım transformatörleri primer anma akımı projesinde gösterilen değerde,
sekondeı* anma akımı 5A olacaktır.
2. Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sınıfı en az 3, ölçü
amacıyla kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacakUr.
3. Akım
transformatörlerinin
sekonder
devresi
kesinlikle
açık
bırakılmayacak, servis vb. işletme koşullarında çalıştırılması durumunda
sekonder uçlar kısa devre edilecektir. Aynı nedenden dolayı sekonder
devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir.
4. Tüm akım transformatörleri tablo içinde kullanıma uygun özellikte
olacaktır.
5. Akım transformatörlerinin nominal gerilimi 1000V, nominal gücü 515VA olacaktır.
(4) Ampermetreler
1. ■Ampermetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak
95x95mm veya 144xl44mm ölçülerinde olacaktır.
2. Ampermetreler projesinde aksi belirtilmedikçe 5A sekonder akımlı akım
transformatörleri ile beraber kullanılacaktır.
3. İçine toz, nem ve gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Cam lan
renksiz ve pürüzsüz olacaktır.
4. Ölçü skalası kullanılan çevrim oranına uygun olarak işaretlenecektir.
Skala çizgi ve rakamları beyaz zemin üzerine siyah renkte okunaklı
şekilde işlenecektir.
.5 , Darbe akımlara karşı nominal akımının 2 katı akıma dayanıklı olacaktır.
(5) Voltmetreler ve voltmetre komütatörleri
1. Voltmetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak
95x95mm veya 144xl44mm ölçülerinde olacaktır.
2. Voltmetreler 0-500V arasında çalışacak özellikte olacaktır.
3. Farklı fazlar ile nötr arası veya fazlar arası gerilimin ölçülebilmesi
amacıyla amacına uygun imal edilmiş 7 pozisyonlu voltmetre komütatörii
ile birlikte kullanılacaktır. Güvenlik amacıyla devre üzerinde sigorta tesis
edilecektir.
4. İçine toz, nem ve gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Camları renksiz ve pürüzsüz olacaktır.
5. Ölçü skalası kullanılan nominal değerine uygun olarak işaretlenecektir.
Skalâ çizgi ve rakamları beyaz zemiıKOzerine siyah renkte okunaklı
h şekilde işlenecektir.
\ \ \
03
(6) İşaret Lambaları (sinyal lambaları)
1, İşaret lambaları nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar .tablo
üzerine ankastre monte edilebilir özellikte olacaktır.
2. Devrenin çalışmadığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalıştığmı
veya arıza belirten lambalar kırmızı renkli olacaktır. Diğer lamba renkleri
için kontrollüğün istekleri esas alınacaktır.
3, Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm
lambalarn sağlamlığını test edebilen bir test devresi tesis edilecektir.
4. Panolarda enerji olup olmadığım gösteren (R-S-T fazları için farklı
renklerde) lambalar her bir panoda kullanılacaktır.
b) Şalterler ve Sigortalar
(1) Konu ve Kapsam
Bu bölüm, yapıda elektrik eneıjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan
ekipmanın beslenmesinde ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim konuna ve
kumanda ekipmanlarının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif
akımda nominal gerilimi 1000 V ’a kadar olan projesinde belirtilen nominal akım
değerlerinde çalışacak şalter ve sigorta ekipmanmı kapsar.
(2) Genel
1. Tüm şalter ve sigortalar TSE , IEC 60947-2, EN 60947-2, EN 60898, EN
60269 , VDE 636 ve DİN 43620 standartlarına uygun olacaktır.
2. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar”
bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır. .
3. Tüm şalter ve sigortalar üzerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak,
ayrıca ilgili ekipman tablolar üzerinde de etiketlenecektir.
(3) Termik Manyetik Otomatik Şalterler (TMŞ) ve Motorlu Şalterler (MŞ)
1. Tüm şalterler aşırı akım (termik) ve kısa devre (manyetik) durumlarında
devreyi açabilecek bir anahtarlama elemanı ve açma biriminden
oluşacaktır.
2. Şalterler ayrıca ileride üzerine modüler olarak takılabilecek ek röle ve
kontaklarla kaçak akımlara karşı koruma, uzaktan açtırma vb. işlevlere
sahip olabilecektir: Takılacak yardımcı kontaklar vasıtası ile açık-kapalıhata sinyalini iletebilecektir.
3. Şalter ileride üzerine yine modüler olarak takılacak motor modülü ile
uzaktan kumanda imkanına sahip olabilecektir.
4. Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi ön yüzünden yapılabilecektir.
5. Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları
açılmadan ulaşılabilecektir.
6. Şalterlere takılacak elektromekanik veya elektronik koruma rölesi
vasıtasıyla ayarlanabilir aşırı akım, ayarlanabilir kısa devre akımı
koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması
durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir.
7. Şalterler belirli akım değerleri için aynı M klarda imal edilmiş olacak
dolayısıyla aynı rölenin farklı şalterleıpç \ lgıllamlabilmesi imkanı
olacaktır.
GRUPPKOJt
İ S L İK M İ M ' ' ' « ' 1'
lA H . T l C
i '
.
,. A | J ı 0 3 7 S O K A K N ü “
/ £ a y a / a ; u <a r a
8.
Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalıhata) ve yalıtım durumunu gösteren indikatörler olacaktır.
9. Şalterler 2500A’e kadar kompakt tip, 2500A ’den büyük akımlarda açık
tip olacaktır.
10. Kontrollüğün isteği doğrultusunda uygulama sırasında yüklenici, ana
dağıtım panolarındaki ve tali tablolardaki kısa devre akımlarını
hesaplayacak ve buna göre şalterlerin kısa devre kesme kapasitelerini
belirleyip onaya sunacaktır.
(4) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (AOS)
1. Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte olacaktır.
2. Tüm sigortalar termik ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.
3. Aynı kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.
4. Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortaları lOkA kısa
devre kesme kapasitesinde (U veya C eğrisi), linye sigortalan 6kA kısa
devre kesme kapasitesinde olacaktır. Ancak bazı özel ekipmanın besleme
linyelerinde ekipman imalatçısının isteğine uygun kesme kapasitesinde (G
eğrisi) sigortalar kullanılabilecektir.
5. Sigortalar, ileride yanlarına takılacak ilave modüller ile uzaktan açtırma,
düşük gerilimde açma, durum sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi
imkânlara sahip olacaktır.
6. Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapakları
açılmadan ulaşılabilecektir.
7. Sigortalar, tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek
şekilde imal edilmiş olmalıdır.
Kullanılacak bütün şalt malzemeleri (kacak akım röleleri, anahtarlı otomatik sigortalan
temıik manyetik şalterleri SIEM EN S, ABB, LEG RA N D , SC H N E ÎD E R markalarından
herhangi biri olacaktır.
İ.
TO PRA K LA M A TE SİSA TI
1- Sistem in Genel T anım ı:
Yapıda elektrik ve elektronik sistemlerinin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli
korumak amacıyla koruma topraklaması ve yıldırımdan korunma topraklama sistemi ayrı ayrı
tesis edilecektir. Yetkili kuruluşlardan alınacak onaylı ölçüm sonuçları ve uygundur belgeleri
idareye verilecek olup topraklamanın yetersiz olması durumunda yüklenici gerekli bütün
işlemleri yapmakla yükümlüdür.
2- K ullanılacak E kipm an T ek n ik Özellikleri:
•
Tesis edilecek-tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusalv ve uluslar arası standartlara
uygun olacaktır.
3 - Topraklama Tesisatı:
Yapıda bulunan tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano
karkasları, kablo rafları, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanacaktıı*.
Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve en son yayınlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.
Şebeke ve jeneratörden beslenen ekipmanın ve diğer metal ekipmanın bağlantısı için
planlanan genel koruma topraklama sistemi için ana tablo odasında genel topraklama barası tesis
edilecektir. Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır.
Projesinde gösterilen şekilde çıplak bakır iletkenler ile genel koruma topraklama sistemi tesis
edilecek Ve ana topraklama barasında sonlandırılacaktır. Hareketli parçaların irtibatı için
fleksibîe bakır kablolar kullanılacaktır.
Ana topraklama haraları tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj
sırasında kısa devre manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan
sabitlenecektir.
Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens veya
lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.
Topraklama haralarının toprak irtibatı için projesinde gösterildiği şekilde topraklama
seti tesis edilecektir, Bakır toprak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı
kolaylaştırmak için özel sertleştirilmiş konik biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak elektrodu üst
hizası 80 cm. derinlikte olacak şekilde gömülecektir. Elektrotların topraklama iletkeni ile
bağlantısı için termokaynak (cadweld vb.) kullanılacaktır. Topraklama iletkeni olarak 2 ad.
50mm2 kesitinde çıplak bakır iletken 80 cm, derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.
Yüklenici topraklama ile ilgili periyodik ölçümlerin yapılabilmesi ve elektrotların
kaybolmaması için gerekli tedbirleri alacaktır.
Yüklenici geçici kabulden önce tüm topraklama sistemini kontrollukla beraber yetkili
kurumlara ölçtürerek ayrı ayrı tutanak haline- getirecektir. Bununla ilgili tüm masraflar
yükleniciye aittir.
Önemli Not:
Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle
tüm nötr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni
olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine bağlanmayacakür.
J. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE)
Kapsam:
Bina içi telefon tesisatı (ankastre), bina ana giriş terminal kutusundan itibaren aboneye ait
cihazların telefon şebekesine bağlantısını kapsamaktadır.
Tanımlar:
a) Kat telefon terminali : Kattaki telefon prizlerinden gelen hatlarla bina ana giriş
terminalinden gelen hatların birbirine bağlandığı terminaldir.
b) Ara telefon terminali : Katlardaki telefon prizlerinder^gelen hatlarla bina ana giriş
terminalinden gelen hatların birbirine bağlandığı terminaldir.
c) Bina ana giriş terminali': Kat ve ara telefon terminallerinden gelen hatlarla T.Telekom
şebekesinden gelen hatların birbirine bağlandığı terminaldir.
d)Teiekom giriş terminali : Telekom şebekesinin tesisata bağlandığı terminaldir.
e)Ana hat tesisatı : Kat ara telefon terminalleri ile bina ana giriş terminali arasındaki
bağlantıyı sağlayan tesisattır.
i) Ara terminal kutusu : Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal kutusudur.
g) Bina ana giriş terminal kutusu: Bina ana giriş terminali ile Telekom giriş terminalinin
monte edildiği kapaklı kutudur.
h) Terminal bloku : Telefon kablolarının kat ara ve bina ana giriş term inal
kutularında bağlantılarının düzenli bir biçimde" yapılabilmesi için kullanılan bağlantı
elemanlarıdır. Terminal blokları sıkıştırmah tipte (guick connect) olacaktır. Türk Telekom
tarafından kullanılan veya uygun görülen terminal bloku kullanılacakür. Vidalı bağlantı
elemanları kullanılmayacaktır.
Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı):
Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel
kanal içinden cat5h kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE
Standartlarına uygun olacaktır.
Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare (eksiz)
olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Telefon tesisatı paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatı)
Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya özel kanal
içinden cat5h kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE
standartlarına uygun olacaktır.
Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak çekilecek ve uçları telefon prizine
bağlanacaktır.
Ana hat tesisatı:
Tesisatta kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriş terminaline kadar PVC boru
veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli, PVC izoleli PVC kılıflı, Tablo
1'deki elektriksel özelliklere uygun, bina içi telefon kablosu kullanılmak suretiyle yapılacaktır.
Kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.
Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara giriş terminaline kadar yekpare
olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Telefon Terminal Kutulan:
Kat ve Ara Terminal Kutuları:
Kat ve ara terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek DKP saç veya PVC esaslı
bir malzemeden yapılacaktır. Kabloları termine etmek için şartnamede belirtilen ve projesine
uygun telefon bağlantısını karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal blokları kutu
içine yerleştirilecektir. Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.
Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun, nemli yerlerden ve kuvvetli akım
tesisatından uzakta yapılacaktır.
Kat- ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem
sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.
Bina Ana Giriş Terminal Kutuları:
Bina ana giriş terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden
yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon bağlantısını
karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal bloku kutu içine monte edilecektir.
Bina ana giriş terminal'kutularında kullanılacak terminal blokları şartnameye ve projesine
uygun kapasitede olacaktır.
Bina ana giriş terminal kutularına konacak bina ana giriş terminal sayısı ile Telekom giriş
terminal sayısı eşit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo çift sayısından az
olmayacaktır. Aym kutu içinde olmak kaydıyla Telekom giriş terminalleri ve bina ana giriş
terminalleri ayıı ayrı gruplandmlacaktır.
Bina ana giriş terminal kutulaıi, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı mümkün olan
nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis edilecektir.
Türk Telekom Şebekesine Bağlantı Tesisatı:
Binalarda Telekom giriş terminalinin Telekom şebekesine bağlantısını sağlamak için,
bina ana giriş terminal kutusunun bulunduğu yerden, bina dışma kadar telefon priz sayısı 200'e
kadar olan binalarda 50 mm'lik iki adet boru ile çıkış yapılacaktır. Boru, zeminden en az 40 cm
derinliğe ve tekniğine uygun olarak döşenecektir. Telefon priz sayısı 200’den fazla olan binalarda
tasdikli projesinde belirtilen sayıda ve çaptaki borularla çıkış yapılacaktır.
Bina kablo girişi ve ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 500 cm.den fazla ise bina
girişine ebatları en az 60x80 cm olan tali ek odası yapılacak ve buradan tratuvara kadar tekniğine
uygun olarak 100 mm çaplı boru döşenecektir.
Bina kablo girişi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 500 cm’.en az ise bina ara
giriş terminal kutusundan tratuvara kadar iki adet 50 mm'lik boru döşenecektir.
Bina tretuvara bitişik ise, bina ana giriş terminal kutusundan tratuvara kadar iki adet 50
mm'lik boru döşenecektir.
Birden fazla girişi olan binalarda bir tane bina ana giriş terminal kutusu olacaktır.
Bina İçi Telefon Tesisatı Projelerinin Hazırlanmasına Dair Esaslar:
Projelerin düzenleme şekli ile projelerde belirtilmesi gereken ve bu şartnamede
belirtilmeyen hususlarda Türk Telekom Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesine
uyulacaktır.
Tesisatın izolasyon direnci (tesisatta kullanılacak kablo ve terminalin çalışır durumdaki
izolasyon direnci) 100 megaohmdari.az olmayacaktır. Ayrıca, terminallerden ölçülen diyofoni
zayıflaması 70 dB'den büyük olacaktır..
Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılacaktır.
Tesisatta kullanılacak .boru çaplan, çekilen kabloların dış çapının en az iki katı olacaktır.
Proje hazırlanması ve imalatın yapımında Türk Telekom Şartnamesine uyularak
meskenlerde en az 2 adet telefon sortisi konulacaktır. Kat veya ara telefon terminalleri ile bina
ana giriş telefon terminalleri arasına çekilecek kablo çift adedi en az, daire sayısının iki katı
olarak hesaplanacaktır. Ticari işyeri olarak yapılacak binalarda her iş yerine en az üç telefon
tesisi konulacaktır. Kat telefon terminalleri ile bina ana giriş telefon terminalleri arasına
çekilecek kablo çift adedi en az işyeri sayısının üç katı olarak hesaplanacaktır. Kamu binalarında
tasdikli projesinde belirtilen sayıda telefon sortisi konulacaktır. Kat telefon terminalleri ile bina
ana giriş terminalleri arasına çekilecek kablo çift adedi en az ihtiyacın %20'si kadar fazla
olacaktır.
Maks. Çıkış Gücü: 100 dBuV
Abone Kaybı: 0 dB TYp.
LNB Besleme Akımı: 1A
Dağıtım Şebekesi:
TV dağıtım şebekesi yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programlarının VHF/UHF
(47-862Mhz) bandında TV prizlerine istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde
projelendirilmen ve uygulanmalıdır. Dağıtım sistemini oluşturacak dağıtım elemanlarının hemen
hepsi belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Ayrılan kollar arasındaki yalıtım, kollar birbirini
etkilemeyecek şekilde yüksek olmalıdır. Dağıtım kuvvetlendiricileri belirtilen standartlarda
gürültüsü az, TV prizlerinde istenilen sinyal düzeyi elde edilecek şekilde olmalı ve sistemde
olanaklar ölçüsünde arka arkaya kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılmalıdır. Sistemde
programların yayın frekansları göz önüne alınarak gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip
75 ohm hık koaksiyel kablo kullanılacaktır.
Çıkış konvertörîeri birleştirilip tek kablo haline geldikten soma sistemdeki tüm yaymlar TV
alıcılarına min.63dBuV - max.84dBuV sinyal seviyesi olacak şekilde dağıtılacaktır.
Sistemde kullanılacak olan amplifikatörler (dağıtım kuvvetlendiricileri) daha som a
geliştirilecek olan PTT kablolu TV şebekesine değişiklik yapılmasına gerek olmadan entegre
edilebilecek şekilde, 47-862MHz lerde dağıtım yapabilecek standartlarda seçilecektir.
Hat seviyesi 72dBuV’un altına düşmemelidir. Ve Amplifikatörlerin max. çıkış seviyeleri CE
standartlarına göre, kaskad edilen amplifikatör sayısı ve kanal sayısına göre hesaplanarak
gereken seviyeye düşürülmelidir.
Gerektiği dununda amplifikatörler aşağıdaki teknik değerleri karşılamalıdır.
Giriş
Geri dönüş
Kazanç
Linearite
Max. Çıkış
Gürültü faktörü
Hat egalizörü
: 47-862 MHz.
: 4- 30/65 MHz
: 28/36 dB kademeli ayarlanabilir
: +/- 0,75 dB
: 11 OdBuV (CENELEC standardına göre 24 TV kanalında)
: .7 dB den az olmalı
: 0 - 20dB
Gerektiği durumda dağıtım amplifikatörü:
Prizlere giden
güçlendirilmesinde Dağıtım amplifikatörü olarak kullanılacaklardır.
dağıtım
hatlarının
Koaksiyel kablolar:
Sistemdeki projeye uygun olarak <lüşük kayıplı ve çok düşük kayıplı olacak şekilde 4 tip
koaksiyel kablo kullanılabilir ancak, Tüm kabloların dielektrikleni Gas Injection teknolojisi ile
üretilmiş PE ’den mamul olacaktır.
a- Düşük kayıplı koaksiyel kablo: Sorti (TV prizi) bağlantı kablosu ( RG6 )
50 m 5yi aşmayan hatlarda ve pano içi bağlantılarda kullanılabilir.
Kayıplar
Ekranlama
Empedans
: 47MHz.de 4.5dB / 800MHz de 18.5 dB
: 75dB den fazla
: 75ohm
b -D üşük kayıplı koaksiyel kablo : ( RG11)
Ana dağıtım hattı kablosu olarak kullanılacaktır (Dağıtım panolarından ) Toprak altı
uygulamasına elverişli olup, ekran ile dış PE kılıf arasında PJ (Petrol Jelly bileşiği) su izolasyon
maddesi
bulunmalıdır.
Kayıplar
Ekranlama
Empedans
47MHz de 2.5dB / 800MHz de 1 ldB
80dB den fazla
75ohm
L. ÖZEL A R M A TÜ R LER
E taıış T avan A rm atü rler
Tesisin Banyolarında kullanılan armatürler, Banyo tavanına monte edilecektir.
A plik A rm atü rlerin T ek n ik Özellikleri
• Alüminyum döküm gövdeli olacaktır.
• Opal lenz ve Polyester Elektro statik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
• Tavana kolay monte edilebilmelidir.
• Armatürün çapı 25 ile 32 cm arası olmalıdır.
• Buhara ve neme karşı su geçirmezlik özelliği bulunmalıdır.
• E27 duy lu w PLC ampul takılabilir olmalıdır.
• Ağırlığı 1 kg civarında olmalıdır.
S arkıttı Otla A rm atü rleri
Tesisin odalarında kullanılan bu aydınlatma armatürleri PLC ampullerin yüksek ışık
randımanını ve tüketimin tasarrufunu sağlamaktadır.
O da A rm atü rlerin tek n ik özellikleri
• Şeffaf opal cam gövdeli,
• Armatürün çapı en fazla 25 cm olmalıdır.
• Tavandan sarkıtacı 80 cm dekoratif tel olacaktır
• Tavana kolay monte edilebilmelidir.
•
E27 duylu w PLC ampul takılabilir olmalıdır.
• Elektrik bağlantısı : 220- 240 v. 50 H z olacatır.
GRUP PROJiİSLİK f.m.K«'-»
a a h T lc t rr
o û
:.: a m r e .
1037 SO KAK m
/A N K A R A .
LER V.D 012 û :<1
M. GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Mas veya Audio renkli görüntülü diafon sistemi kullanılacaktır. Kapı kontrolle bağlantı sağlanacaktır.
KAMERALI ZİL PANELİ :
a-Darbelere,paslanmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı alüminyum gövdeden imal edilmiş
olmalı.
b-Elektrostatik boyalı olmalı
c-Renkli CMOS kamera kullanılmıştır.
d-Kaıanlıkta gece görüşünü kolaylaştıran aydınlatma ledleri mevcut olmalı
e- Hoparlör ve mikrofon devreleri zil panali içinde gizli olmalı
M O N İT Ö R :
a-Renkli yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekran olmalı
b-Eller serbest halde konuşabilme özelliğine sahip olmalı
c-Zil melodisi kendi içinde ve zil panelinden zile basıldığı anda otomatik olarak ekranı
açma özelliğine sahip olmalı
d-8 değişik zil melodisi mevcut olmalı
e-Elektronik kontrollü kapı otomatiği açabilme özelliğinde olmalı
f-Zil ve konuşma sesinin seviyesini ayarlayabilme özelliğinde olmalı
g-Parlaklık ve renk tonunu ayarlayabilme özelliğinde olmalı
h-12V DC adaptör ile çalışabilmeli
i-Lüx,modm,ince alüminyum alaşımlı monitör olmalı
j-D uvar veya masa üzerine montaj edebilme özelliğine sahip olmalı
N. NOTLAR:
-Tüm Florasan lambalı armatürler elektronik balâstlı olacaktır.
-İç bahçeye idarenin onayı alınarak aydınlatma armatürü temini ve montajı yapılacaktır.
-Masa altlarına gelen priz gruplan zemine gömülü (şap altı) kablo kanalı içinden
geçirilecektir.
TÜRK KIZILAYI
ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AKPINAR MAHALLESİ, 16 ADA, 141 PARSELDE KAYITLI 521,18 M2
YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN YIKILARAK YENİ BİNA İNŞAATININ YAPILMASI
İŞ İ
PROJE PAFTA LİSTESİ
1
M İM ARİ UYGULAMA PROJESİ
2
M İM A R İ DETAY PROJESİ
3
DÖŞEME PLANI
4
ZEMİN ETÜDÜ
5
BETONARME UYGULAMA PROJESİ
6
KALORİFER TESİSATI PROJESİ
7
SIHHİ TESİSAT PROJESİ
8
DOGALGAZ TESİSATI PROJESİ
9
KUVVETLİ AKIM PROJESİ
10
ZAYIF AKIM PROJESİ
11 TELEFON ANKASTRE &DATAPROJESİ
12
YANGIN ALGILAMA PROJESİ
13
CCTV PROJESİ
14
TALİ TABLO TEK HAT ŞEM A PROJESİ
15
HESAPLAR, İCMAL VE KOLON ŞEMASI
16
TEMEL TOPRAKLAMA PARATONER PROJESİ
17
ASANSÖR AVAN PROJESİ.
18
OTO ASANSÖRÜ AVAN PROJESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
121
File Size
5 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content