close

Enter

Log in using OpenID

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

embedDownload
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Aralık 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Aralık 2014
Sayı
2014-23
ĠÇĠNDEK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ai
(R.G. 02 Aralık 2014 – 29193)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 02 Aralık 2014 – 29193)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm
Dair Yönetmelik
(R.G. 02 Aralık 2014 – 29193)
Gümrük Genel Tebliği (YetkilendirilmiĢ G
MüĢavirliği) (Seri No: 2)‘nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (YetkilendirilmiĢ
MüĢavirliği) (Seri No: 5)
02 Aralık 2014 – 29193)
Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait K
(R.G. 02 Aralık 2014 – 29193)
Kadına Yönelik ġiddetin Sebeplerinin AraĢ
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmes
Amacıyla Bir Meclis AraĢtırması Komisyo
Kurulmasına ĠliĢkin Karar
(R.G. 03 Aralık 2014 – 29194)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ai
(R.G. 03 Aralık 2014 – 29194)
Kartı ĠĢlemlerinde Uygulanacak Azami Fai
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) Çerçevesin
Belirlenen Kredi Kartı ĠĢlemlerine Uygulan
Azami Faiz Oranları Hakkında Duyuru
(R.G. 03 Aralık 2014 – 29194)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/1675 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/3170 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/3300 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/6585 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/7087 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/8463 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2013/8521 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli
2014/648 BaĢvuru Numaralı Kararı
(R.G. 04 Aralık 2014 – 29195)
Gümrük Genel Tebliği(Gümrük ĠĢlemleri)
119)
(R.G. 05 Aralık 2014 – 29196)
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin
Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayene
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alanında Yardım ve ĠĢbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkme
Hükümeti Arasında ArĢiv Alanında ĠĢbirliğ
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulu
Dair Kanun
(R
Aralık 2014 – 29203)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey
Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kay
On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin
GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokolün Onaylan
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm ĠĢ
AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulu
Dair Kanun
(R.G. 12
2014 – 29203)
176 Sayılı Maden ĠĢyerlerinde Güvenlik ve
SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bul
Dair Kanun
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
Nükleer Enerjinin BarıĢçıl Amaçlarla Kulla
Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ġle Ür
HaĢimi Krallığı Hükümeti Arasında ĠĢbirliğ
AnlaĢmasının Onaylanmasının Uygun Bulu
Dair Kanun
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ai
Kararları
(R.G. 1
2014 – 29203)
4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda D
Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkınd
9 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uy
Para Cezaları Hakkında Tebliğ
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanac
Cezaları Hakkında Tebliğ
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
5307 Sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (L
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanu
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 n
Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanac
Cezaları Hakkında Tebliğ
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1
Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanac
Cezaları Hakkında Tebliğ
(R.G. 12 Aralık 2014 – 29203)
Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihl
2013/57, K: 2013/162 Sayılı Kararı
Aralık 2014 – 29203)
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli
2013/38, K: 2014/58 Sayılı Kararı
(
Aralık 2014 – 29203)
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli
2013/127, K: 2014/64 Sayılı Kararı
(R
Aralık 2014 – 29203)
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
31/8/2014 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci
sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulan adli ve idari yargı hâkim ile Cumhuriyet baĢsavcı ve
savcılarının adlarını gösterir liste aĢağıda gösterilmiĢtir.
Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1
ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‘na yazılı baĢvurmak sureti ile durumlarının
incelenmesini isteyebilirler.
Eki için tıklayınız
[R.G. 02 Aralık 2014 – 29193]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ SEVĠYE BELĠRLEME USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve
Rusça dilleri için yılda en az iki kez; diğer diller için ise yılda en az bir kez yapılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel
Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/1/2013
28518
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/7/2014
29050
[R.G. 02 Aralık 2014 – 29193]
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki (k) bendi eklenmiĢtir.
―k) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının onbirinci bendi kapsamı cenazeler.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/ġ maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aĢağıdaki
Ģekilde yeniden düzenlenmiĢtir.
―f) Gümrük idaresince bilgisayar veri iĢleme tekniği yoluyla iletilen veri, mesaj ve
talimatların gereğinin yerine getirilmesini,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesine aĢağıdaki dördüncü fıkra
eklenmiĢtir.
―(4) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize
iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek
zorunlu haller dıĢında izin verilmez.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aĢağıdaki dördüncü fıkra eklenmiĢ ve fıkra numaraları buna göre teselsül
ettirilmiĢ; aynı maddenin mevcut beĢ ila yedinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) Hareket idaresince belge kontrolüne veya eĢya muayenesine karar verildiği
durumlar hariç, izinli gönderici yetkisine sahip kiĢilerin bu taĢıma iĢlemleri için
düzenledikleri transit beyannamelerine iliĢkin belgeler beyannamenin 44 no.lu kutusuna
kaydedilmek kaydıyla beyannameye eklenmez ve söz konusu beyannameler gümrük
idaresince kağıt ortamında aranmaz.‖
―(6) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen beyannameler dıĢındaki gümrük
beyannamelerine herhangi bir belge eklenmemesine iliĢkin düzenleme yapmaya Bakanlık
yetkilidir.
(7) Gümrük iĢlemleri sırasında belge aslının aranmadığı durumlarda belge örnekleri
üzerinde iĢlemler sonlandırılır. Belge asılları ikinci fıkra kapsamında muhafaza edilir.
(8) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmeyen
belgeler dâhil ithalat, ihracat ve transit iĢlemlerine iliĢkin gümrük beyannameleri ve ekleri,
beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde her bir beyanname itibariyle, sonradan yapılacak
kontrollere imkân sağlayacak Ģekilde Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde saklanır.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan ‗‗eĢyanın tahlil masrafları‘‘ ibaresinden sonra gelmek üzere ―, idarece temin edilen
numune kaplarının bedeli‘‘ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 207 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinden
sonra yer alan ifade aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve dördüncü fıkrasının son cümlesinden
sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
"hallerinde, bu eĢyanın tabi olduğu gümrük vergisinin uygulanabilecek vergi ile aynı
veya yüksek olması durumunda söz konusu eĢyaya 89.08 tarife pozisyonunda yer alan
‗sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar‘ hariç nihai kullanım hükümleri
uygulanmaz."
―Ġzin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren
gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde, eĢyaya iliĢkin olarak alınan
teminata 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde iĢlem yapılır.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 236 ncı maddesine aĢağıdaki dokuzuncu fıkra
eklenmiĢtir.
―(9) Ġzinli gönderici yetkisine sahip kiĢilerin taĢıma iĢlemlerinde düzenledikleri transit
beyanları için hareket idaresince teminat kontrolü yapılmaz. Bu durumda teminatın
doğruluğuna iliĢkin sorumluluk izinli gönderici yetkisine sahip asıl sorumlulara aittir.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 249 uncu maddesine aĢağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiĢtir.
―(3) Dökme eĢyada ortaya çıkan eksikliğin eĢyanın tabiatı icabı, ek-11‘de yer alan
oranlarda olduğunun anlaĢılması halinde, eksiklik takibatı yapılmayarak iĢlemler varıĢ
idaresince tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklikten dolayı takibatın gerektiği
durumlarda takibat ve varsa gümrük vergilerinin tahsili, eksikliğin tamamı için değil, ek11‘de belirtilen oranları aĢan kısım için uygulanır.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesine aĢağıdaki yedinci fıkra
eklenmiĢtir.
―(7) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve 63 üncü madde hükümlerine
göre özet beyanı verilen eĢyanın, varıĢ yeri ile alıcısının değiĢmemesi koĢuluyla, gümrüğe
sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boĢaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar
Türkiye Gümrük Bölgesi dıĢına çıkıĢında özet beyan aranmaz."
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 438 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c)
Yabancı
devletlerin
Türkiye‘deki
diplomatik
temsilciliklerinde
ve
konsolosluklarında görevli misyon Ģefleri, diplomatik memurlar, meslekten konsolosluk
memurları ile idari ve teknik personel ve milletlerarası resmi kuruluĢların Türkiye‘de ikamet
eden misyon Ģefleri, diplomatik memurları ile idari ve teknik personeli,‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 440 ıncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 440 – (1) Diplomatik muafiyetten yararlanan;
a) Yabancı devlet baĢkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanların,
b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev ile
Türkiye‘ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetlerin,
c) Yabancı devletlerin Türkiye‘deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında
görevli misyon Ģefleri ile diplomasi memurları ve meslekten konsolosluk memurlarının,
ç) Milletlerarası resmi kuruluĢların Türkiye‘de ikamet eden misyon Ģefleri, diplomatik
memurları ile idari ve teknik personelinin,
d) Yabancı devletlerin Türkiye‘deki diplomatik temsilciliklerinde ve konsolosluklarında
görevli idari ve teknik personelin,
beraberlerinde gelen kiĢisel eĢya ve ev eĢyası ile, görevlerinin yapılmasıyla ilgili her
türlü eĢya için, ilgililerinden hiç bir beyan aranılmaz ve bu eĢya muayene edilmez.
(2) Sözü edilenlerin kimlikleri pasaportlarının incelenmesinden anlaĢılır ve kendilerine
azami kolaylık ve nezaket gösterilir.
(3) ġüphe ve yazılı, açık adresli ve imzalı ihbar olmadıkça, bu eĢya muayene edilmez.
(4) Birinci fıkrada yazılı kiĢilerin beraberlerinde gelmeyen eĢyası ile resmi görevlerin
yapılması ile ilgili ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluĢlarda kullanılacak eĢya
ve elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluĢ binalarının inĢaatında kullanılmak üzere
getirilecek malzeme için ilgili elçiliklerce, konsolosluklarca veya milletlerarası kuruluĢlarca
tanzim ve DıĢiĢleri Bakanlığınca vize edilmiĢ ‗Mektup‘lar beyanname olarak kabul olunur.
Aksi takdirde, bu eĢyanın gümrük iĢlemleri gümrük beyannamesi ile yapılır.
(5) Birinci fıkrada sayılanlara ait taĢıtlar ile elçilikler, konsolosluklar veya milletlerarası
kuruluĢlarda kullanılmak üzere getirilen taĢıtların gümrük iĢlemleri, ilgili elçilik, konsolosluk,
milletlerarası kuruluĢ veya muafiyet hakkı tanınmıĢ misyon Ģeflikleri veya heyet baĢkanları
tarafından tanzim ve DıĢiĢleri Bakanlığınca vize edilmiĢ mektuplarla sonuçlandırılır.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme
olarak gelen eĢyadan (sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı dahil), ham petrol ile yurtdıĢına transit
edilecek eĢya dıĢındakilerin depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve iĢletme
yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ġkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım
talebinin hangi kapsamdaki eĢyanın depolanmasına yönelik olduğu belirtilir.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddenin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Genel antrepo olarak açılıp iĢletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları
toplamı büyükĢehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²‘den, diğer yerlerde ise 3.000
m²‘den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı bulunan, havayolu ile kargo taĢımacılığında
kullanılan, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı nitelikteki eĢyanın konulduğu, havalimanı ve deniz
limanı sahasında bulunan veya özel tertibat gerektiren eĢyanın konulacağı antrepolar bu Ģarta
tabi değildir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 525 inci maddesine aĢağıdaki yedinci fıkra
eklenmiĢtir.
―(7) Yapılacak denetleme neticesinde;
a) YetkilendirilmiĢ gümrük müĢavirliği asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi
sonucu yetkilendirilmiĢ gümrük müĢavirinin belgesinin geri alınmasına karar verilmesi
halinde bir ay süreyle,
b) YetkilendirilmiĢ gümrük müĢaviri ile tespit iĢlemi yaptıran antrepo iĢleticisi arasında
tespit iĢlemi haricinde doğrudan veya dolaylı iĢ iliĢkisinin tespiti halinde üç ay süreyle,
ilgili antrepoya eĢya alınmasına izin verilmez.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu
teminat Ģeklinde de verilebilir. Her iki durumda da birinci fıkrada sayılanlar tarafından
teminat verilebilir. Toplu teminat verilmesi halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve
eĢyanın KDV ve fon dahil vergilerinin toplu teminat miktarını aĢması halinde, aĢan kısım için
ayrıca teminat verilmesi gerekir.
(3) 493 üncü maddenin beĢinci fıkrasında sayılan yükümlülerce, C ve E tipi
antrepolarda yapılan iĢlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü
madde uyarınca hesaplanmıĢ teminat da kullanılabilir.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı,
aynı fıkranın (g) bendi ile (k) bendinin (15) ve (17) numaralı alt bentleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya aĢağıdaki (l) bendi ile aynı maddeye aĢağıdaki dördüncü ve
beĢinci fıkralar eklenmiĢtir.
―Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça
aĢağıdaki nitelik ve Ģartlar aranır. Ancak, antreponun özelliği nedeniyle veya antrepoya
konacak eĢyanın özel nitelik taĢıması halinde bu Ģartların bir kısmı veya tümü aranmayabilir.‖
―g) EĢyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi
hizmetlerin yapılmasına ve taĢıtlara yükletilmesine ve bunlardan boĢaltılmasına yarayan
gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmıĢ olması ve gerekli aydınlatma düzenine
sahip bulunması,‖
―15) Akaryakıt antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de akaryakıt antrepo
tanklarına tahliyesi için iskele veya platforma bağlı boru hattının olması,‖
―17) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt
olarak tanımlanan dökme eĢyanın (sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya
tanklara alınması ile buralardan çıkıĢında kullanılan ana giriĢ ve çıkıĢ boru hatlarına ek81/A‘da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması,‖
―l) Ek-81/B‘de sayılan özelliklere sahip kamera sistemi bulunması,‖
―(4) YurtdıĢına transit edilecek eĢyanın depolandığı akaryakıt antrepo tanklarının
tesisteki diğer akaryakıt tanklarıyla bağlantısının bulunmaması gerekir.
(5) Ek-81/A ve ek-81/B‘de yer alan ve asgari özellikleri belirtilen sayaç ve kameralara
iliĢkin teknolojik geliĢmeler ile öngörülmeyen durumları inceleyerek sonuçlandırmaya
Bakanlık (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yetkilidir.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aĢağıdaki cümleler eklenmiĢtir.
―Ham petrol ile yurtdıĢına transit edilecek eĢya hariç olmak üzere, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan ve dökme olarak
gelen eĢya (sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı dahil) akaryakıt antrepolarına konularak antrepo
rejimine tabi tutulamaz ve doğrudan eĢyanın tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri
çerçevesinde iĢlem yapılır. Akaryakıt antreposu tanklarına konulan yurtdıĢına transit edilecek
eĢyanın transit rejimi dıĢında bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ve transit rejimi dıĢında bir
gümrük rejimine tabi tutulmak üzere baĢka akaryakıt antreposu tanklarına aktarılmasına izin
verilmez.‖
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası ile altıncı
fıkrasının (d) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki sekizinci fıkra
eklenmiĢtir.
―(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin
uygun cihazlarla yapılması esastır. Ancak, dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdıĢına
transit edilecek eĢyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve tanklardan
çıkıĢında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde
belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır.‖
―d) Tankta bulunan serbest dolaĢıma girmiĢ eĢyanın, gümrük iĢlemlerinin bitirilmesini
müteakip derhal çekimine baĢlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu iĢlem ham petrol
için on beĢ gün, diğer ürünler için ise altmıĢ gün içinde tamamlanır. Bu süreler içerisinde
serbest dolaĢıma girmiĢ eĢyanın antrepodan çekilememesi halinde bu süreleri otuz güne kadar
uzatmaya gümrük müdürlükleri yetkilidir. Bunun dıĢındaki farklı durumları inceleyerek
sonuçlandırmaya gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.‖
―(8) Dökme olarak gelen, ham petrol ile yurtdıĢına transit edilecek eĢyanın miktarının
tespitinde eĢyanın akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce sayaç ile yapılan
ölçümler dikkate alınır.‖
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 559 uncu maddesine aĢağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiĢtir.
―(3) Antrepolara konulan eĢyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmıĢ iĢlem veya
kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir.‖
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin
sonunda yer alan ―.‖ iĢareti ―,‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya aĢağıdaki (d) ve (e) bentleri
eklenmiĢtir.
―d) Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma cezası almamıĢ olmak,
e) ErtelenmiĢ, hükmün açıklanması geriye bırakılmıĢ, para cezasına veya tedbire
çevrilmiĢ ya da affa uğramıĢ olsalar bile kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere Ģahadet, suç tasnii,
iftira, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, devlet sırlarını açığa vurma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teĢebbüs suçlarından ceza almamıĢ olmak.‖
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici yedinci madde eklenmiĢtir.
―Sayaç sistemine geçiĢ süreci
GEÇĠCĠ MADDE 7 – (1) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde
petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eĢyanın (sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı dahil)
miktarını tespit edecek olan, 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı
alt bendinde belirtilen sayaç sisteminin 15/2/2015 tarihine kadar kurulması gerekir. Sayaç
sistemi kurulum iĢlemlerine baĢlanmıĢ ve süresi içerisinde baĢvurulmuĢ olması halinde, bu
süre, Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreye kadar Bakanlıkça
(Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) uzatılabilir. Bu süreler içerisinde sayaç sisteminin
kurulmaması halinde antrepo açma ve iĢletme izinleri iptal edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca, sayaç sistemi kurulan ham petrol ve yurtdıĢına transit
edilecek eĢya depolanan akaryakıt antrepoları dıĢında kalan antrepo tanklarında bulunan
eĢyanın, tabi tutulacağı gümrük rejimi hükümleri çerçevesinde iĢlemlerinin tamamlanmasını
müteakip, antrepo açma ve iĢletme izin belgeleri iptal edilir.
(3) 541 inci maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen uygulamaya, bu
maddenin birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir.
(4) 542 nci maddenin altıncı fıkrasının (d) bendi kapsamı uygulamaya, bu maddenin
birinci fıkrası uyarınca sayaç sistemi kurulması ile birlikte geçilir. Sayaç sistemi kurulmasına
kadar mülga hükme göre uygulamaya devam edilir.‖
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ekteki ek-81/A ve ek-81/B eklenmiĢtir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 24 no.lu eki ekteki Ģekilde ve 82 no.lu ekinin 2 no.lu
satırı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, 82 no.lu eke aĢağıdaki satır eklenmiĢtir.
―Yönetmeliğin 72 ila 72/T maddeleri hükümlerine uyulmaması‖
―
48 Yönetmeliğin 72/ġ maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak belirlenen liman
hizmetleri azami bedellerine iliĢkin yapılan düzenlemelere uyulmaması
‖
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin;
a) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi,
b) 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi,
c) 371 inci maddesi,
ç) 493 üncü maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan ―ile Bakanlıkça belirlenen Ģartları
taĢıyan antrepo iĢleticileri‖ ibaresi,
d) 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
e) 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 520
nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ―faaliyet belgesi,‖ ibareleri,
f) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ―ve kayıtlı olunan Odadan
alınacak Faaliyet Belgesi‖ ibaresi,
g) 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile beĢinci ve altıncı fıkraları,
ğ) 527 ila 532 nci maddeleri,
h) 572 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―elli soru üzerinden‖ ibaresi,
ı) 65 no.lu eki,
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinin beĢinci
fıkrası, 494 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
ve 527 ila 532 nci maddelerinde bu Yönetmelik ile yapılan değiĢikliğe iliĢkin hükümlerin
yürürlüğe girmesinden önce antrepoya alınmıĢ eĢya için uygulanan teminat sistemi devam
eder.
MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesi ile 24 üncü maddesinin (ç), (d) ve (ğ) bentleri yayımını takip eden
onbeĢinci günden itibaren,
b) 24 üncü maddesinin (b) bendi 15/2/2015 tarihinde,
c) 24 üncü maddesinin diğer bentleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009
27369 Mükerrer
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
131/3/2010
27538
22/7/2010
27629
32/12/2010
27773
431/12/2010
27802
526/3/2011
27886
630/4/2011
27920
723/5/2011
27942
816/7/2011
27996
92/11/2011
28103
1028/12/2011
28156
1131/3/2012
28250
1212/6/2012
28321
1320/11/2012
28473
1410/1/2013
28524
157/2/2013
28552
165/4/2013
28609
1715/5/2013
28648
1812/6/2013
28675
193/8/2013
28727
2021/11/2013
28828 (Mükerrer)
2121/5/2014
29006
Ekler için tıklayınız
[R.G. 02 Aralık 2014 – 29193]
—— • ——
TEBLĠĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (YETKĠLENDĠRĠLMĠġ GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ)
(SERĠ NO: 2)’NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(YETKĠLENDĠRĠLMĠġ GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ)
(SERĠ NO: 5)
MADDE 1 – 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin 21 inci maddesinin
altıncı fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan
gümrük müşavirine 11 inci maddede yer alan tespit işlemleri haricinde bir hizmet verilmesi,
bu kişiler arasında hizmet faturası alışverişi yapılması, karşılıklı/karşılıksız para veya
ekonomik değer transferi yapılması.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
“(1) 21 inci maddenin beş, altı ve sekizinci fıkralarına aykırı davranan, görevini
bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da Kanunda
yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan yetkilendirilmiş gümrük
müşavirinin yetki belgesi geri alınır, kullanıcı koduna ve şifresine program üzerinden bloke
konarak işlem yapması engellenir. Bu şekilde yetki belgesi geri alınan yetkilendirilmiş
gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 21 inci maddenin bir, üç, dokuz ve onuncu fıkralarına aykırı davranan
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı
maddesi uyarınca işlem yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9)
numaralı alt bentleri, 13 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları, 17 nci maddesinin
ikinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentleri, 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 20 nci
maddesinin iki ila altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin dördüncü, on birinci ve on ikinci
fıkraları, 23 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇĠCĠ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce aynı Tebliğin 11 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ila (9) numaralı alt bentleri uyarınca
düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 31/12/2014 tarihine kadar sonlandırılır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 02 Aralık 2014 – 29193]
—— • ——
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 2. Ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
[R.G. 02 Aralık 2014 – 29193]
—— • ——
TBMM KARARI
KADINA YÖNELĠK ġĠDDETĠN SEBEPLERĠNĠN ARAġTIRILARAK ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLERĠN BELĠRLENMESĠ AMACIYLA BĠR MECLĠS
ARAġTIRMASI KOMĠSYONU KURULMASINA
ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1077
Karar Tarihi: 25.11.2014
Kadına yönelik Ģiddetin sebeplerinin araĢtırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa‘nın 98‘inci, Ġçtüzük‘ün 104 ve 105‘inci maddeleri uyarınca
bir Meclis araĢtırması açılmasına, bu araĢtırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden
kurulmasına, Komisyonun çalıĢma süresinin BaĢkan, BaĢkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye
seçimi tarihinden baĢlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dıĢında da
çalıĢmasına Genel Kurulun 25.11.2014 tarihli 18‘inci BirleĢiminde karar verilmiĢtir.
[R.G. 03 Aralık 2014 – 29194]
—— • ——
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Ağustos 2014 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet BaĢsavcı ve
Savcıları ile Ġdarî Yargı Hâkimlerine ait defterler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aĢağıda gösterilmiĢtir.
Ekleri için tıklayınız
[R.G. 03 Aralık 2014 – 29194]
—— • ——
TEBLĠĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) çerçevesinde;
(1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak
(a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02
(b) Aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak
(a) Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62
(b) Aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 2,12
olarak belirlenmiştir.
Söz konusu oranlar 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
[R.G. 03 Aralık 2014 – 29194]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/1675 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/3170 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/3300 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/6585 BaĢvuru Numaralı Kararı 4
Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/7087 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/8463 BaĢvuru Numaralı Kararı 4
Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2013/8521 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18/9/2014 Tarihli ve 2014/648 BaĢvuru Numaralı Kararı 4
Aralık 2014 Tarihli ve 29195 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 04 Aralık 2014 – 29195]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ
(GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO: 119)
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı
için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan,
4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369
Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü,
519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.
4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Usulsüzlük Cezasının Yeniden
Belirlenmesi
MADDE 2 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Kararda Yer Alan ÇalıĢma Ücretlerinin Yeniden Belirlenmesi
MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma
ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı
kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için
28,43 TL olarak uygulanır.
Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan Tutarların Yeniden Belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen tutar 5.721.866,15 TL,
b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 147.000,00 TL,
(b) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 746.000,00 TL,
c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen tutar 1.497.169,73 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 524.009,40 TL, (3)
numaralı alt bendinde belirtilen tutar 224.575,46 TL,
ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL
olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 05 Aralık 2014 – 29196]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESĠNĠN
UYGULAMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(ARAÇ MUAYENELERĠNE DAĠR)
(SERĠ NO: 2)
11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin Bakanlar
Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın “Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri” başlıklı 1
inci maddesinin üçüncü fıkrasında “(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan
31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları
gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu
tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca
muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten
(yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık
%1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla %5 fazlaların tahsilinden
vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 2918 sayılı Kanun
uyarınca araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde
yaptıramamış olan araç sahiplerinin, 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle getirilen
düzenlemelerden yararlanmasına yönelik süre 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil)
uzatılmıştır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 05 Aralık 2014 – 29196]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000‘in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup
olmadığına iliĢkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI :
ĠLĠ:
2013 YILI
GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ
1 - ACIGÖL NOTERLĠĞĠ
NEVġEHĠR
65.312,23.-TL.
2 - ADĠLCEVAZ NOTERLĠĞĠ
BĠTLĠS 94.781,29.-TL.
3 - AĞRI BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
AĞRI 198.456,28.-TL.
4 - AKÇAKENT NOTERLĠĞĠ
KIRġEHĠR 21.737,50.-TL.
5 - AKKUġ NOTERLĠĞĠ
ORDU
70.586,12.-TL.
6 - ANDIRIN NOTERLĠĞĠ K.MARAġ
98.992,95.-TL.
7 - ARABAN NOTERLĠĞĠ GAZĠANTEP
81.058,25.-TL.
8 - BAYAT NOTERLĠĞĠ
AFYONKARAHĠSAR19.246,91.-TL.
9 - BĠTLĠS BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
BĠTLĠS 240.105,46.-TL.
10 - CĠZRE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ġIRNAK 243.499,22.-TL.
11 - ÇELTĠK NOTERLĠĞĠ KONYA
59.357,65.-TL.
12 - ÇÜNGÜġ NOTERLĠĞĠ DĠYARBAKIR 21.061,75.-TL.
13 - DATÇA NOTERLĠĞĠ
MUĞLA
258.248,26.-TL.
14 - DÜZĠÇĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
OSMANĠYE 262.070,19.-TL.
15 - GÖKÇEBEY NOTERLĠĞĠ
ZONGULDAK 100.712,62.-TL.
16 - GÖLPAZARI NOTERLĠĞĠ
BĠLECĠK 46.804,11.-TL.
17 - KORKUT NOTERLĠĞĠ MUġ
35.264,22.-TL.
18 - KOZLUK NOTERLĠĞĠ BATMAN
99.983,77.-TL.
19 - KÖġK NOTERLĠĞĠ
AYDIN
150.782,44.-TL.
20 - PAZARLAR NOTERLĠĞĠ
KÜTAHYA 18.375,87.-TL.
21 - SĠLOPĠ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ġIRNAK 225.804,36.-TL.
22 - SĠLOPĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ġIRNAK 419.627,64.-TL.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI :
ĠLĠ:
2013 YILI
GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ
23 - SĠLVAN NOTERLĠĞĠ DĠYARBAKIR 261.340,10.-TL.
24 - SĠVRĠHĠSAR NOTERLĠĞĠ
ESKĠġEHĠR 132.791,46.-TL.
25 - SÜRMENE NOTERLĠĞĠ TRABZON
196.858.39.-TL.
26 - TORTUM NOTERLĠĞĠ ERZURUM
39.590,28.-TL.
27 - TUT NOTERLĠĞĠ
ADIYAMAN
14.068,46.-TL.
10665/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf BeĢiktaĢ
Onikinci Noterliği 28.01.2015, Ġstanbul YirmibeĢinci Noterliği 30.01.2015, Gaziantep
Onüçüncü Noterliği 01.02.2015 ve Beyoğlu YirmibeĢinci Noterliği 03.02.2015 tarihlerinde
yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI : 2013 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ
1 - BEġĠKTAġ ONĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ844.966,34.-TL.
2 - BEYOĞLU YĠRMĠBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ1.979.760,90.-TL.
3 - GAZĠANTEP ONÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 471.108,94.-TL.
4 - ĠSTANBUL YĠRMĠBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ1.374.312,69.-TL
10666/1-1
[R.G. 05 Aralık 2014 – 29196]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nca 27.11.2014 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname
aşağıda gösterilmiştir.
KARAR : 27.11.2014
2014/ 2695-2696-2697
ADLĠ YARGI HÂKĠM ve SAVCI ADAYLARI
2. derecenin 1. kademesi (1155-3600) göstergesi ile;
1. 171389 EskiĢehir Adli Yargı Hâkim adayı Nuh Muhammed URUK Antalya Hâkimliği'ne,
5. derecenin 2. kademesi (865-2200) göstergesi ile;
2. 171097 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Fatih AYDIN AfĢin (Elbistan) Hâkimliği'ne,
6. derecenin 2. kademesi (785-1600) göstergesi ile;
3. 171032 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Aydın KARAGÖZ Manisa Hâkimliği'ne
6. derecenin 1. kademesi (760-1600) göstergesi ile;
4. 171085 Sakarya Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet ATAġ Doğanhisar (AkĢehir)
Hâkimliği'ne,
5. 171099 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa AYDIN Konya Hâkimliği'ne,
6. 171563 Çankırı Adli Yargı Hâkim adayı Nadide IġIK Elbistan Hâkimliği'ne,
7. derecenin 1. kademesi (705-1500) göstergesi ile;
7. 171271 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed ġAVKILI Antalya
Hâkimliği'ne,
8. 171318 Konya Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Ali TOPKAN Dinar Hâkimliği'ne,
8. derecenin 2. kademesi (675-1300) göstergesi ile;
9. 151145 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Demet TAHMAZ ġanlıurfa Hâkimliği'ne,
10. 171005 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsmail Fazıl KARA Gebze C. Savcılığı'na,
11. 171214 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Ebucihat POLAT Salihli Hâkimliği'ne,
12. 171433 Ağrı Adli Yargı Hâkim adayı Necmettin DÖLDÖġ Sakarya Hâkimliği'ne,
8. derecenin 1. kademesi (660-1300) göstergesi ile;
13. 164274 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Fatma PEKER Espiye (Giresun) Hâkimliği'ne,
14. 164286 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Adem TATLĠ Ġskenderun Hâkimliği'ne,
15. 164300 EskiĢehir Adli Yargı Hâkim adayı Fatih ÖZCAN Malkara (Tekirdağ)
Hâkimliği'ne,
16. 164358 Bursa Adli Yargı Hâkim adayı Yılmaz YAVUZ Çaycuma (Zonguldak)
Hâkimliği'ne,
17. 164361 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Celal ORAL Konya Hâkimliği'ne,
18. 164376 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Gülhan KILAVUZ Erdemli (Mersin)
Hâkimliği'ne,
19. 170971 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Beyhan ACAR Sarayköy (Denizli)
Hâkimliği'ne,
20. 170972 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Cevdet ACAR Ortaca (Fethiye) C.
Savcılığı'na,
21. 170973 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı ġahin Ġġ Alanya Hâkimliği'ne,
22. 170974 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Bilal ADIGÜZEL Malatya Hâkimliği'ne,
23. 170975 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Elif AĞAR ÖdemiĢ Hâkimliği'ne,
24. 170976 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Umur Yiğit Ġġ Tatvan (Bitlis) C. Savcılığı'na,
25. 170977 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġlknur AKALP Konya Hâkimliği'ne,
26. 170978 Gaziantep Adli Yargı C.Savcı adayı Abdulkadir AKBAYRAM Gebze C.
Savcılığı'na,
27. 170979 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kamil ĠġIKGÖZ Ağrı Hâkimliği'ne,
28. 170980 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Esra ERÇELĠK Karasu (Sakarya) Hâkimliği'ne,
29. 170981 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Buket KABATAġ Diyarbakır
Hâkimliği'ne,
30. 170982 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Saliha AKÇAKUġ Gaziantep Hâkimliği'ne,
31. 170984 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sabahattin AKÇAL Karabük Hâkimliği'ne,
32. 170985 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail KAHRAMAN Mesudiye (Ordu)
Hâkimliği'ne,
33. 170986 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gözde AKÇAY Çerkezköy (Çorlu) Hâkimliği'ne,
34. 170987 Erzurum Adli Yargı C.Savcı adayı Oktay AKÇAY Adana C. Savcılığı'na,
35. 170988 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Yasin KAHRAMAN Ġstanbul Hâkimliği'ne,
36. 170989 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Erdal AKDAĞ Kızıltepe (Mardin) C.
Savcılığı'na,
37. 170990 Kastamonu Adli Yargı Hâkim adayı Seyhan AKDEMĠR Ġstanbul Hâkimliği'ne,
38. 170991 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet KAHYE Gölcük (Kocaeli) C.
Savcılığı'na,
39. 170992 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Seyyit Ahmet Taha AKDEMĠR Ġnebolu
Hâkimliği'ne,
40. 170993 Ordu Adli Yargı Hâkim adayı Naim AKDENĠZ Dörtyol Hâkimliği'ne,
41. 170994 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Erkan KALĠZ Erzurum Hâkimliği'ne,
42. 170995 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet AKDUMAN Ġstanbul Hâkimliği'ne,
43. 170996 Bursa Adli Yargı Hâkim adayı Merve KALKAN Gaziantep Hâkimliği'ne,
44. 170997 Sivas Adli Yargı Hâkim adayı Eda AKER Doğubayazıt Hâkimliği'ne,
45. 170998 Erzurum Adli Yargı C.Savcı adayı Murat KALKAN Adana C. Savcılığı'na,
46. 170999 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Tuba YILDIRIM Kars Hâkimliği'ne,
47. 171000 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġbrahim KAMBEROĞLU Antalya Hâkimliği'ne,
48. 171001 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kazım AKGÜL Kütahya Hâkimliği'ne,
49. 171002 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet AKGÜN Bodrum Hâkimliği'ne,
50. 171003 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mete KAPLAN Gaziantep Hâkimliği'ne,
51. 171004 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Abdulkadir AKINCI Elazığ Hâkimliği'ne,
52. 171006 Kırklareli Adli Yargı C.Savcı adayı Murat KARA Bitlis C. Savcılığı'na,
53. 171007 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mürüvvet AKINCI KORKMAZ Ordu
Hâkimliği'ne,
54. 171008 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Burak AKKURT Gaziantep C. Savcılığı'na,
55. 171009 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Nafiz AKKUZU GümüĢhacıköy (Amasya) C.
Savcılığı'na,
56. 171011 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Abdurrahman Remzi AKPINAR ġanlıurfa
Hâkimliği'ne,
57. 171012 Trabzon Adli Yargı C.Savcı adayı Alper AKSOY Altınözü (Hatay) C.
Savcılığı'na,
58. 171013 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet AKSU Gerede (Bolu) C. Savcılığı'na,
59. 171014 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zehra DEMĠRTAġ Ġstanbul Hâkimliği'ne,
60. 171015 KarĢıyaka Adli Yargı C.Savcı adayı EĢref AKTAġ Trabzon C. Savcılığı'na,
61. 171016 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Burcu BAYRAM Konya Hâkimliği'ne,
62. 171017 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mesut AKVERDĠ Babaeski (Kırklareli) C.
Savcılığı'na,
63. 171018 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı ġahin Doğan KARABOĞAZ Çorlu C.
Savcılığı'na,
64. 171019 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Halit AKYOL Mersin Hâkimliği'ne,
65. 171020 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hatice Nur AYAZ Adana Hâkimliği'ne,
66. 171021 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Esra ALACA ġanlıurfa Hâkimliği'ne,
67. 171022 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Ali Armağan KARACA Kumluca (Elmalı) C.
Savcılığı'na,
68. 171023 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Hicret ALCEYLAN Kastamonu
Hâkimliği'ne,
69. 171024 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Elif ALEMDAR Antalya Hâkimliği'ne,
70. 171025 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Beray BüĢra KOÇARSLAN Hatay Hâkimliği'ne,
71. 171026 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ömer Faruk ALKAN Ġstanbul Anadolu
Hâkimliği'ne,
72. 171027 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kenan KARACA Karaman C. Savcılığı'na,
73. 171028 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Gamze ALMALI KahramanmaraĢ C.
Savcılığı'na,
74. 171029 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hasan KARACAOĞLU Ceyhan Hâkimliği'ne,
75. 171030 Ankara Batı Adli Yargı C.Savcı adayı Ferhat ALPASLAN Yüksekova C.
Savcılığı'na,
76. 171031 Ġzmir Adli Yargı C.Savcı adayı Baki ALSAN Ġskenderun C. Savcılığı'na,
77. 171033 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gökhan ALTAN Hozat (Tunceli) Hâkimliği'ne,
78. 171034 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Serdar KARAKAYA Kilis C.
Savcılığı'na,
79. 171035 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Uğur ALTINDAĞ Of (Trabzon) Hâkimliği'ne,
80. 171036 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı AyĢe KARAKOÇ Nizip Hâkimliği'ne,
81. 171037 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Ünal ALTINÖZ Edremit (Burhaniye)
Hâkimliği'ne,
82. 171038 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serkan KARAKOÇ Amasya C. Savcılığı'na,
83. 171039 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Sinan ALTINTAġ Gebze C.
Savcılığı'na,
84. 171040 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Ümran KARAKOL Yalova Hâkimliği'ne,
85. 171041 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Muhammed Ġkbal ANAR Osmaniye C.
Savcılığı'na,
86. 171042 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet KARAKÖSE Ġslâhiye (Kilis) Hâkimliği'ne,
87. 171043 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı ġuayip KARAKÖSE Gürün (Sivas) C.
Savcılığı'na,
88. 171044 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Faruk KARAKUġ Bergama C.
Savcılığı'na,
89. 171046 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Senem KARAKUġ ġanlıurfa Hâkimliği'ne,
90. 171047 Konya Adli Yargı C.Savcı adayı Yasin ARIKAN Çal (Denizli) C. Savcılığı'na,
91. 171049 Yalova Adli Yargı Hâkim adayı Muhammet Emin ARIMAN Maden (Elazığ)
Hâkimliği'ne,
92. 171050 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gizem Özge DEĞĠRMENCĠ SeydiĢehir
Hâkimliği'ne,
93. 171051 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Amine Elif ARSLAN Dörtyol (Ġskenderun)
Hâkimliği'ne,
94. 171053 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yusuf KAVAK Elazığ C. Savcılığı'na,
95. 171054 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Behiye ARSLAN Elmalı Hâkimliği'ne,
96. 171057 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ersan ARSLAN Hatay Hâkimliği'ne,
97. 171058 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hasan KAYA Tekirdağ Hâkimliği'ne,
98. 171059 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Hanefi ARSLAN Ġskilip (Çorum) C.
Savcılığı'na,
99. 171061 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġbrahim KAYA Denizli Hâkimliği'ne,
100.
171063 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Merve Fulya KAYA Ġstanbul Anadolu
Hâkimliği'ne,
101.
171064 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Resul ARSLAN Adana Hâkimliği'ne,
102.
171068 KırĢehir Adli Yargı C.Savcı adayı Suat ARSLAN Ordu C. Savcılığı'na,
103.
171070 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ziya ARSLAN Soma (Akhisar)
Hâkimliği'ne,
104.
171072 Ġstanbul And. Adli Yargı Hâkim adayı Zeynep ARSLANTAġ ARIDURU
Bursa Hâkimliği'ne,
105.
171075 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Samet KAYA Hendek (Sakarya)
Hâkimliği'ne,
106.
171076 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yusuf ARUS ġanlıurfa Hâkimliği'ne,
107.
171077 Bafra Adli Yargı Hâkim adayı Reha ASAN Denizli Hâkimliği'ne,
108.
171078 Elazığ Adli Yargı Hâkim adayı Halim ASLAN Sinop Hâkimliği'ne,
109.
171079 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı ġeyma KAYA Bursa Hâkimliği'ne,
110.
171081 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali Yasin ATALAY SinanpaĢa (Afyon) C.
Savcılığı'na,
111.
171083 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Zeynep ATASOY Hatay Hâkimliği'ne,
112.
171084 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yusuf KAZICI Ġstanbul Hâkimliği'ne,
113.
171086 Düzce Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Akif ATEġ Bayındır (ÖdemiĢ) C.
Savcılığı'na,
114.
171087 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Habibullah KESER ÇeĢme
(Ġzmir) C. Savcılığı'na,
115.
171088 Yalova Adli Yargı Hâkim adayı Muhammet ATEġ Nizip Hâkimliği'ne,
116.
171089 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ömer Faruk KESER Adana C.
Savcılığı'na,
117.
171090 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Önder ATEġ Bigadiç (Balıkesir) C.
Savcılığı'na,
118.
171091 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa Alper KESĠK Sungurlu
Hâkimliği'ne,
119.
171092 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Zülbiye ATMACA Alaca (Sungurlu)
Hâkimliği'ne,
120.
171093 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Nazire KAHRAMAN Ġstanbul
Hâkimliği'ne,
121.
171094 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Serap UYULMAZ Düziçi
(Osmaniye) Hâkimliği'ne,
122.
171095 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet AYAZ Adana C. Savcılığı'na,
123.
171096 Samsun Adli Yargı C.Savcı adayı Sezgin KILICCI Fethiye C. Savcılığı'na,
124.
171098 Gaziantep Adli Yargı Hâkim adayı Cihangir KILIÇ Zonguldak Hâkimliği'ne,
125.
171100 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih KILINÇ Kırıkhan (Hatay) C.
Savcılığı'na,
126.
171101 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ömer Faruk AYDIN Bodrum C.
Savcılığı'na,
127.
171102 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġbrahim KILINÇ Turgutlu (Manisa) C.
Savcılığı'na,
128.
171103 Gaziantep Adli Yargı C.Savcı adayı Yasin AYDIN Erdemli (Mersin) C.
Savcılığı'na,
129.
171104 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Semih KIR Diyarbakır C. Savcılığı'na,
130.
171105 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Muhammet AYDOĞAN Adana
Hâkimliği'ne,
131.
171106 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sefa AYDOĞAN Çay (Bolvadin) C.
Savcılığı'na,
132.
171107 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hakkan KIRGIN Kızıltepe (Mardin)
Hâkimliği'ne,
133.
171108 Samsun Adli Yargı Hâkim adayı Merve AYGÜL Serik (Manavgat)
Hâkimliği'ne,
134.
171109 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sevda KIRIM KuĢadası (Söke)
Hâkimliği'ne,
135.
171110 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Cevdet AYGÜN Ġstanbul Hâkimliği'ne,
136.
171111 Ġskenderun Adli Yargı Hâkim adayı Muhammet Bestami KIZILOĞLU
Manisa Hâkimliği'ne,
137.
171112 Erzurum Adli Yargı Hâkim adayı Selin AYĞIN Gaziantep Hâkimliği'ne,
138.
171113 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet AYKO Ġstanbul Anadolu
Hâkimliği'ne,
139.
171114 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Emin KIZMAZ Adana C.
Savcılığı'na,
140.
171115 G.antep Adli Yargı C.Savcı adayı Ġbrahim Halil AYTEKĠN Çerkezköy
(Çorlu) C. Savcılığı'na,
141.
171116 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Tuğba KOCA Kilis Hâkimliği'ne,
142.
171117 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat AYTEKĠN AlaĢehir C. Savcılığı'na,
143.
171118 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Merve AYVAZ Söke Hâkimliği'ne,
144.
171119 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet KOÇ Körfez (Kocaeli) C.
Savcılığı'na,
145.
171120 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Salih AZ Kırklareli C.
Savcılığı'na,
146.
171121 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sema KOÇ Bodrum Hâkimliği'ne,
147.
171122 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Huriye BAĞCI Dörtyol Hâkimliği'ne,
148.
171123 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Sinan KOÇ Ġstanbul Hâkimliği'ne,
149.
171124 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Salih BAĞIġ Edremit (Burhaniye) C.
Savcılığı'na,
150.
171125 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Veysel KOÇARSLAN Hatay C.
Savcılığı'na,
151.
171126 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehtap BAKMAZ Yozgat Hâkimliği'ne,
152.
171127 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Dicle Gözde KOÇYĠĞĠT Elazığ C.
Savcılığı'na,
153.
171128 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ergül BALA EleĢkirt (Ağrı) Hâkimliği'ne,
154.
171129 Kırklareli Adli Yargı Hâkim adayı Elif KORKMAZ Tarsus Hâkimliği'ne,
155.
171130 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Ferhat KORKMAZ Ġstanbul Hâkimliği'ne,
156.
171131 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Gökhan BALCI Saray (Çorlu) C.
Savcılığı'na,
157.
171132 Adana Adli Yargı C.Savcı adayı T. Mehmet KORUCU Safranbolu
(Karabük) C. Savcılığı'na,
158.
171133 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail BALCI Alanya Hâkimliği'ne,
159.
171134 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hacer GENÇOĞLU Mersin Hâkimliği'ne,
160.
171135 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ramazan KÖSEM Ġstanbul Hâkimliği'ne,
161.
171136 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kenan Yusuf BARDAKCI Gaziantep C.
Savcılığı'na,
162.
171137 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Ramazan Uğur KULA Sarız (Kayseri) C.
Savcılığı'na,
163.
171138 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Muhammet BARDAN Espiye (Giresun) C.
Savcılığı'na,
164.
171140 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet KURNAZ Elazığ C.
Savcılığı'na,
165.
171141 Ankara Batı Adli Yargı C.Savcı adayı Cemal KURT YeniĢehir (Ġnegöl) C.
Savcılığı'na,
166.
171142 Elazığ Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet BARIġ Pazarcık (KahramanmaraĢ)
C. Savcılığı'na,
167.
171143 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Okan KURTARAN Ġpsala (Edirne) C.
Savcılığı'na,
168.
171144 Kastamonu Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih KURTOĞLU Osmaniye C.
Savcılığı'na,
169.
171146 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet BARUT Ġstanbul Hâkimliği'ne,
170.
171147 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yakup KURTOĞLU Sarıgöl (AlaĢehir)
Hâkimliği'ne,
171.
171150 Trabzon Adli Yrg. C.Savcı adayı Mustafa KÜÇÜKBEKĠR Uzunköprü
(Edirne) C. Savcılığı'na,
172.
171151 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kazım KÜRKÇÜ Dörtyol (Ġskenderun) C.
Savcılığı'na,
173.
171152 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mahmut LEVENT Edremit (Burhaniye)
Hâkimliği'ne,
174.
171153 Ġstanbul Adli Yrg C.Savcı adayı H. Ġbrahim MAHMUTOĞLU Espiye
(Giresun) C. Savcılığı'na,
175.
171154 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Yavuz MASAT Gebze Hâkimliği'ne,
176.
171155 B.köy Adli Yargı Hâkim adayı AyĢe Gül MEMĠġOĞLU BOZAN Kurtalan
(Siirt) Hâkimliği'ne,
177.
171156 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Ali MERCANOĞLU Alanya C.
Savcılığı'na,
178.
171157 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa MERTSOY Kozaklı (NevĢehir) C.
Savcılığı'na,
179.
171158 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Oğuz MEġE Torbalı (Ġzmir) C.
Savcılığı'na,
180.
171159 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Nurullah MORAL Ereğli (Konya)
Hâkimliği'ne,
181.
171160 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Duygu AKKURT Gaziantep Hâkimliği'ne,
182.
171161 Konya Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa MUTLU Erdemli (Mersin)
Hâkimliği'ne,
183.
171162 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Murat MÜFTÜOĞLU Fethiye C.
Savcılığı'na,
184.
171163 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Samet NAZLIOĞLU Kırıkkale
Hâkimliği'ne,
185.
171164 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Cihan ODACI Altınözü (Hatay)
C. Savcılığı'na,
186.
171165 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdulhadi OĞUZ Gemlik (Bursa) C.
Savcılığı'na,
187.
171166 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mahmut OĞUZ Diyarbakır Hâkimliği'ne,
188.
171168 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Emre ORMAN MustafakemalpaĢa (Bursa)
C. Savcılığı'na,
189.
171169 Ġskenderun Adli Yargı Hâkim adayı Gamze OVALI Fethiye Hâkimliği'ne,
190.
171170 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ceyhun ÖCAL Cizre C. Savcılığı'na,
191.
171171 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Halil ÖDEMĠġ Görele (Giresun) C.
Savcılığı'na,
192.
171172 Samsun Adli Yargı C.Savcı adayı Cemile Pelin ÖLMEZ Gaziantep C.
Savcılığı'na,
193.
171173 AkĢehir Adli Yargı C.Savcı adayı ġerife ÖNSÖZ Silopi (ġırnak) C.
Savcılığı'na,
194.
171174 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih ÖZALAN Ergani (Diyarbakır) C.
Savcılığı'na,
195.
171175 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Yunus Emre ÖZBEY ġ.koçhisar
(Aksaray) C. Savcılığı'na,
196.
171176 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Burhan ÖZCAN Bulanık (Patnos) C.
Savcılığı'na,
197.
171177 Sivas Adli Yargı Hâkim adayı Mümüne ÖZCAN BADEMCĠ Çine (Aydın)
Hâkimliği'ne,
198.
171178 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Emine ÖZDAĞ Bursa Hâkimliği'ne,
199.
171179 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mevlüt ÖZDAġ Erdemli (Mersin)
Hâkimliği'ne,
200.
171180 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Osman ÖZDEMĠR Serik (Manavgat) C.
Savcılığı'na,
201.
171181 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Said ÖZDEMĠR Erzincan Hâkimliği'ne,
202.
171182 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serdar ÖZDEN Batman C. Savcılığı'na,
203.
171183 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Rukiye ÖZEN PĠRĠNÇÇĠ Zile
Hâkimliği'ne,
204.
171184 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Gökçe KAYA Çankırı Hâkimliği'ne,
205.
171185 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed Esad ÖZEREN Erzurum
Hâkimliği'ne,
206.
171186 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Gökhan ÖZGAN Bakırköy
Hâkimliği'ne,
207.
171187 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Hasan ÖZGÜN GümüĢhane C.
Savcılığı'na,
208.
171188 V.köprü Adli Yargı Hâkim adayı Ġbrahim ÖZGÜNGÖR Akdağmadeni
(Yozgat) Hâkimliği'ne,
209.
171189 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Fevzi ÖZKAN Bakırköy Hâkimliği'ne,
210.
171191 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı HurĢit ÖZKAYA Geyve (Sakarya)
Hâkimliği'ne,
211.
171192 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Eshat ÖZKUL Adana Hâkimliği'ne,
212.
171193 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Derya ALKAN Ġstanbul Anadolu
Hâkimliği'ne,
213.
171194 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed ÖZOLU Nusaybin (Mardin)
Hâkimliği'ne,
214.
171195 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Alperen ÖZTÜRK Kozan C. Savcılığı'na,
215.
171196 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Emel ÖZTÜRK ASKER Sakarya
Hâkimliği'ne,
216.
171197 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Bekir ÖZTÜRKERĠ Yalova Hâkimliği'ne,
217.
171198 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Adem PAġA ġarkikaraağaç (Yalvaç)
Hâkimliği'ne,
218.
171203 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Uğur Fatih PEHLĠVAN Nizip C.
Savcılığı'na,
219.
171204 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Uğur Ali PEKGÖZ Ġnegöl C. Savcılığı'na,
220.
171205 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Zehra PERK Sorgun (Yozgat) C.
Savcılığı'na,
221.
171206 Ankara Batı Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet BASMACI Kadirli
(Osmaniye) C. Savcılığı'na,
222.
171207 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özge PĠÇAKCI Adana Hâkimliği'ne,
223.
171208 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Tolga BAġBOZKURT Gölcük (Kocaeli)
C. Savcılığı'na,
224.
171209 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa PĠLGĠR EskiĢehir Hâkimliği'ne,
225.
171210 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Derya BATUK Elbistan (Elbistan) C.
Savcılığı'na,
226.
171211 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Burak POLAT Marmaris (Muğla)
Hâkimliği'ne,
227.
171212 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Fatih BEKEÇ Silopi (Cizre)
Hâkimliği'ne,
228.
171213 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Hamza BELENKÖYLÜ Tekirdağ
Hâkimliği'ne,
229.
171216 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Muhammet POLAT Antalya
Hâkimliği'ne,
230.
171217 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hamdi BEYZO TavĢanlı Hâkimliği'ne,
231.
171218 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Tuğba POLAT Niğde Hâkimliği'ne,
232.
171219 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet BĠLGĠN Sarayköy (Denizli) C.
Savcılığı'na,
233.
171220 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Esin GÖKDEMĠR Gebze Hâkimliği'ne,
234.
171221 Adana Adli Yargı Hâkim adayı Yusuf POLAT Giresun Hâkimliği'ne,
235.
171222 Kayseri Adli Yargı C.Savcı adayı Erhan BĠROL Mardin C. Savcılığı'na,
236.
171223 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail Emre RENÇBER Bartın
Hâkimliği'ne,
237.
171224 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Hasan BĠROL Silivri Hâkimliği'ne,
238.
171225 Adana Adli Yargı Hâkim adayı Fatma Yelda SAKĠN Bismil (Diyarbakır)
Hâkimliği'ne,
239.
171226 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Müvlüde Sevinç BODUR Datça (Muğla)
Hâkimliği'ne,
240.
171227 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nusret Suat SARIKAYA Gemerek (Sivas)
C. Savcılığı'na,
241.
171228 Erzurum Adli Yargı Hâkim adayı Osman BODUR GümüĢhacıköy (Amasya)
Hâkimliği'ne,
242.
171229 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed BOLAT Osmaniye
Hâkimliği'ne,
243.
171230 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Elif SARIYILDIZ ErciĢ Hâkimliği'ne,
244.
171231 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsmail BONCUK Osmancık (Çorum) C.
Savcılığı'na,
245.
171232 Amasya Adli Yargı Hâkim adayı Ömer Faruk SATILMIġ Torbalı (Ġzmir)
Hâkimliği'ne,
246.
171233 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Turan BORAN Diyarbakır C. Savcılığı'na,
247.
171234 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Pınar SAYAN Ünye Hâkimliği'ne,
248.
171235 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı BüĢra Çağla BOSTANCI Sapanca
(Sakarya) Hâkimliği'ne,
249.
171236 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġlhan SAYIN Elbistan Hâkimliği'ne,
250.
171237 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gülsüm COġAR Gaziantep Hâkimliği'ne,
251.
171238 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Makbule Tuğçe ÖZDEN Batman
Hâkimliği'ne,
252.
171239 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bilal BOZKUġ Reyhanlı (Hatay) C.
Savcılığı'na,
253.
171240 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Rafetcan BOZLAK Ġskenderun C.
Savcılığı'na,
254.
171241 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Naile SEÇĠLMĠġ ERGÜN ġenkaya (Oltu)
Hâkimliği'ne,
255.
171242 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Hande BOZOKLU Amasra (Bartın)
Hâkimliği'ne,
256.
171243 Antalya Adli Yargı Hâkim adayı Meltem SERT Cizre Hâkimliği'ne,
257.
171244 Gaziantep Adli Yargı Hâkim adayı Yusuf BÖKE Ġstanbul Hâkimliği'ne,
258.
171245 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Recep SEVGĠLĠ Karaburun (Ġzmir) C.
Savcılığı'na,
259.
171246 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Abdullah Edip BULUT Kocaeli
Hâkimliği'ne,
260.
171247 KarĢıyaka Adli Yargı Hâkim adayı Vedat SEVĠNDĠR Ezine (Çanakkale)
Hâkimliği'ne,
261.
171248 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Filiz BULUT Kâhta (Adıyaman)
Hâkimliği'ne,
262.
171249 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sümeyye BULUT Ġskenderun Hâkimliği'ne,
263.
171250 Antalya Adli Yargı Hâkim adayı Dilek SEZGĠN KuĢadası (Söke)
Hâkimliği'ne,
264.
171251 Çorum Adli Yargı C.Savcı adayı Eray Burak BUYRUK Hazro (Diyarbakır)
C. Savcılığı'na,
265.
171252 Ordu Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan SOYDAN Batman C. Savcılığı'na,
266.
171253 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yunus Emre BÜYÜKYURT Mersin C.
Savcılığı'na,
267.
171254 Van Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed SÖNMEZ Söke Hâkimliği'ne,
268.
171255 Bolu Adli Yargı C.Savcı adayı Hami CAN Çorlu C. Savcılığı'na,
269.
171256 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nuri CAVCAV Ġnebolu C. Savcılığı'na,
270.
171257 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Saliha TAġPINAR Adana Hâkimliği'ne,
271.
171258 Bursa Adli Yargı Hâkim adayı Münteha UĞUR Fethiye Hâkimliği'ne,
272.
171259 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Celal SÜNGER Palu (Elazığ)
Hâkimliği'ne,
273.
171260 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Gökhan CEYHAN Lüleburgaz (Kırklareli)
C. Savcılığı'na,
274.
171261 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Nurdan ġAHAN Ġstanbul Hâkimliği'ne,
275.
171263 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Bedriye ġAHĠN Türkoğlu
(KahramanmaraĢ) Hâkimliği'ne,
276.
171264 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Burcu ġAHĠN Nazilli Hâkimliği'ne,
277.
171265 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hatice Kübra CEYLAN NevĢehir
Hâkimliği'ne,
278.
171267 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Murat ġAHĠN Yozgat Hâkimliği'ne,
279.
171268 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Osman ġAHĠN Ereğli (Zonguldak)
Hâkimliği'ne,
280.
171269 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet ġALDIRDAK Adana Hâkimliği'ne,
281.
171270 Konya Adli Yargı Hâkim adayı Özlem KILIÇ Polatlı (Ankara) Hâkimliği'ne,
282.
171272 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Aykut COġAR Gaziantep C. Savcılığı'na,
283.
171273 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ümit ġEHRĠ Bismil (Diyarbakır) C.
Savcılığı'na,
284.
171274 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Zeynep COġKUN Malatya Hâkimliği'ne,
285.
171275 Adana Adli Yargı C.Savcı adayı Sinan CULFA YeĢilova (Burdur) C.
Savcılığı'na,
286.
171276 Kayseri Adli Yargı C.Savcı adayı Ural ġEKER Merzifon (Amasya) C.
Savcılığı'na,
287.
171277 Konya Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa ġEN Biga (Çanakkale) C.
Savcılığı'na,
288.
171278 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsmail CUNETOĞLU Silvan (Diyarbakır)
C. Savcılığı'na,
289.
171279 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Uğur CÜRE KahramanmaraĢ Hâkimliği'ne,
290.
171280 Trabzon Adli Yargı Hâkim adayı ġule BĠROL Batman Hâkimliği'ne,
291.
171281 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ali ÇAĞLAR Bulancak (Giresun) C.
Savcılığı'na,
292.
171282 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Tarkan ġIK Cihanbeyli (Konya)
Hâkimliği'ne,
293.
171283 Amasya Adli Yargı C.Savcı adayı Serkan ÇAĞLAR Yıldızeli (Sivas) C.
Savcılığı'na,
294.
171284 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Hatice ÇAĞLAYAN Ġstanbul
Hâkimliği'ne,
295.
171285 Ġskenderun Adli Yargı Hâkim adayı Nesrin ġĠRĠN Patnos Hâkimliği'ne,
296.
171286 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serra ÇAKAR KaĢ (Elmalı) C.
Savcılığı'na,
297.
171287 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Çağlar ÇAKI Gebze Hâkimliği'ne,
298.
171288 Zonguldak Adli Yargı Hâkim adayı Nuran ÇALIK ZIVALI Bandırma
Hâkimliği'ne,
299.
171289 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Elif AYKO Ġstanbul Anadolu Hâkimliği'ne,
300.
171290 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mesut ÇAVDAR EĢme (UĢak)
Hâkimliği'ne,
301.
171291 Kayseri Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet ÇELĠK AlaĢehir C. Savcılığı'na,
302.
171292 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Seda TAMAM GazipaĢa (Alanya)
Hâkimliği'ne,
303.
171293 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Ali ÇELĠK Hassa (Hatay) Hâkimliği'ne,
304.
171294 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hakkı TAġ Çorlu Hâkimliği'ne,
305.
171295 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Aykut ÇELĠK Tunceli C. Savcılığı'na,
306.
171296 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Murat TAġAN Çorum Hâkimliği'ne,
307.
171297 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hüseyin Onur ÇELĠK KeĢan (Edirne)
Hâkimliği'ne,
308.
171298 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ömer Faruk ÇELĠK Gaziantep C.
Savcılığı'na,
309.
171299 Konya Adli Yargı C.Savcı adayı Oktay TAġPINAR Adana C. Savcılığı'na,
310.
171300 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı ġakir ÇELĠKTAġ Silivri C. Savcılığı'na,
311.
171302 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Hamdi TAġYAPAN MuĢ C.
Savcılığı'na,
312.
171303 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Burak ÇERKEZ Suruç (ġanlıurfa) C.
Savcılığı'na,
313.
171307 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mikail ÇIPLAK Osmaniye C. Savcılığı'na,
314.
171308 AkĢehir Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Ali ÇĠÇEK ġile (Ġstanbul Anadolu)
C. Savcılığı'na,
315.
171310 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet TEKKOYUN Gemlik (Bursa) C.
Savcılığı'na,
316.
171311 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatma ÇĠÇEK BAĞCI Ereğli (Konya)
Hâkimliği'ne,
317.
171312 Ankara Adli Yrg Hâkim adayı Ramazan TEKKOYUN Karapınar
(Ereğli(Konya) Hâkimliği'ne,
318.
171314 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat ÇĠÇEK Edremit (Burhaniye) C.
Savcılığı'na,
319.
171315 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Kadir TĠLKĠ Terme (ÇarĢamba) C.
Savcılığı'na,
320.
171316 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Alim ÇĠFÇĠ Mihalıççık (EskiĢehir)
Hâkimliği'ne,
321.
171317 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Talha TOK Patnos Hâkimliği'ne,
322.
171319 Manavgat Adli Yargı Hâkim adayı Rabia ÇĠFTÇĠ Gaziantep Hâkimliği'ne,
323.
171320 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sungur Alp TOPTAġ Kemer (Antalya) C.
Savcılığı'na,
324.
171321 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ġ. Hakkı TOSPATLI Türkoğlu (K.maraĢ)
C. Savcılığı'na,
325.
171322 Gaziantep Adli Yargı Hâkim adayı Ali ÇOBANOĞLU Erzurum
Hâkimliği'ne,
326.
171324 Ankara Adli Yrg C.Savcı adayı Ahmet ÇOBANYILDIZI BeyĢehir
(SeydiĢehir) C. Savcılığı'na,
327.
171326 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Burak ÇOLAK Bolu C.
Savcılığı'na,
328.
171329 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Yasemen GÜNEL Hatay Hâkimliği'ne,
329.
171330 Ankara Batı Adli Yargı C.Savcı adayı Bekir TORUN Soma (Akhisar) C.
Savcılığı'na,
330.
171332 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Rumeysa ÇULLU Kayseri Hâkimliği'ne,
331.
171334 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Tolga TUNAY Urla (Ġzmir)
Hâkimliği'ne,
332.
171335 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sinan DAĞ Erdemli (Mersin) Hâkimliği'ne,
333.
171337 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet TUNCER Bayburt C. Savcılığı'na,
334.
171338 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Osman DAĞLI Kastamonu Hâkimliği'ne,
335.
171341 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Emrullah DAYE Ilgın (AkĢehir) C.
Savcılığı'na,
336.
171342 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Çiğdem TURAN Osmaniye Hâkimliği'ne,
337.
171344 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin DEMĠR Gaziantep C.
Savcılığı'na,
338.
171345 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kasım Tuğrul TURAN Ġnegöl Hâkimliği'ne,
339.
171348 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sümeyra YILMA Siverek Hâkimliği'ne,
340.
171350 Samsun Adli Yargı C.Savcı adayı Faruk TUZLU Gelibolu (Çanakkale) C.
Savcılığı'na,
341.
171351 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa DEMĠREL Samandağ (Hatay) C.
Savcılığı'na,
342.
171354 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı ġahin TÜFEKÇĠ Malatya Hâkimliği'ne,
343.
171356 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ümit DEMĠRHAN Turhal (Zile) C.
Savcılığı'na,
344.
171357 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Gülçin TÜRKAY Kaman (KırĢehir)
Hâkimliği'ne,
345.
171360 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hamza TÜRKER Diyarbakır Hâkimliği'ne,
346.
171362 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Hüseyin DEMĠRSES Torul (GümüĢhane)
Hâkimliği'ne,
347.
171365 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Burçin TÜRKSOY Kayseri Hâkimliği'ne,
348.
171367 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hasan DEMĠRTAġ Ġstanbul Hâkimliği'ne,
349.
171370 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Serap UÇAR Osmaniye Hâkimliği'ne,
350.
171371 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Saime DEPEARDI Antalya Hâkimliği'ne,
351.
171372 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Talha DEVRAN Erdemli (Mersin) C.
Savcılığı'na,
352.
171373 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kübra UFUK BENAKAY Çumra (Konya)
Hâkimliği'ne,
353.
171375 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yasin DĠKĠCĠ Reyhanlı (Hatay) C.
Savcılığı'na,
354.
171376 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Cibrail UĞUR Adana
Hâkimliği'ne,
355.
171377 Ġzmir Adli Yargı C.Savcı adayı Yüksel DĠLEK Soma (Akhisar) C.
Savcılığı'na,
356.
171379 Amasya Adli Yargı Hâkim adayı Erhan ULU Ġskenderun Hâkimliği'ne,
357.
171381 Amasya Adli Yargı C.Savcı adayı Ali DĠNCEL Mardin C. Savcılığı'na,
358.
171386 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Arife Hüsne DOĞAN Ġstanbul
Hâkimliği'ne,
359.
171392 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı AyĢe Kıvılcım KAVAK Kayseri
Hâkimliği'ne,
360.
171394 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Selahattin USLU Mersin C.
Savcılığı'na,
361.
171395 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Esra BARUT Ġstanbul Hâkimliği'ne,
362.
171399 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih DOĞAN Kemer (Antalya) C.
Savcılığı'na,
363.
171400 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Onur USTA Bingöl Hâkimliği'ne,
364.
171403 Ġskenderun Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsmail DOĞAN Kilis C. Savcılığı'na,
365.
171404 Trabzon Adli Yargı C.Savcı adayı Taner USTA Ġslâhiye (Kilis) C.
Savcılığı'na,
366.
171406 Gaziantep Adli Yargı C.Savcı adayı Kemal DOĞAN Ezine (Çanakkale) C.
Savcılığı'na,
367.
171411 Ordu Adli Yargı Hâkim adayı Nuriye KANYILMAZ Bakırköy Hâkimliği'ne,
368.
171412 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Lütfi DOĞAN Kütahya Hâkimliği'ne,
369.
171420 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Emine DOKUMUġ Lice
(Diyarbakır) Hâkimliği'ne,
370.
171437 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Yahya DÖNERGÖZ Gaziantep
C. Savcılığı'na,
371.
171441 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Muhammed Bilal DÖNMEZBĠLEK
Bilecik Hâkimliği'ne,
372.
171442 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Esra UZUN Kozan Hâkimliği'ne,
373.
171446 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı ġevki DURMUġ Milâs (Muğla)
C. Savcılığı'na,
374.
171449 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Merve UZUN Doğubayazıt
Hâkimliği'ne,
375.
171451 Bursa Adli Yargı Hâkim adayı Zühal Merve DURMUġ Eskil (Aksaray)
Hâkimliği'ne,
376.
171455 Bafra Adli Yargı Hâkim adayı Özgür DURSUN Giresun Hâkimliği'ne,
377.
171458 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali Nail UZUNOVA Karacabey (Bursa) C.
Savcılığı'na,
378.
171459 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Olgun DÜZGÜN Gaziantep Hâkimliği'ne,
379.
171463 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Semih EKER Ünye Hâkimliği'ne,
380.
171464 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Esma ÜÇLER Adana Hâkimliği'ne,
381.
171465 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Faruk EKĠCĠ Gebze C.
Savcılığı'na,
382.
171466 Kayseri Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa UTKU Kulp (Diyarbakır)
Hâkimliği'ne,
383.
171467 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zeliha ÜLKER Görele (Giresun)
Hâkimliği'ne,
384.
171468 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hilal ÜNAL Mersin Hâkimliği'ne,
385.
171469 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Barbaros Hayrettin EKĠCĠ Milâs (Muğla)
Hâkimliği'ne,
386.
171470 Konya Adli Yargı Hâkim adayı Mehdi ÜNAL Adana Hâkimliği'ne,
387.
171471 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih EKĠCĠ Diyarbakır C. Savcılığı'na,
388.
171472 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Göksu ELMAS NAS Elazığ Hâkimliği'ne,
389.
171473 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Fatma EMEÇ Manavgat Hâkimliği'ne,
390.
171474 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Nurullah EMLĠK Tercan
(Erzincan) Hâkimliği'ne,
391.
171476 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Münire ġeyma ÇELEBĠ Adana
Hâkimliği'ne,
392.
171477 Diyarbakır Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin ERDOĞMUġ Hopa (Artvin)
C. Savcılığı'na,
393.
171478 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Tuğba TÜRK Adana Hâkimliği'ne,
394.
171479 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Talip ERGEN Korkuteli (Antalya) C.
Savcılığı'na,
395.
171480 Çorum Adli Yargı C.Savcı adayı ġükrü ÜNLÜ ġavĢat (Artvin) C.
Savcılığı'na,
396.
171481 Mardin Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Nur ERGÜL Gaziantep
Hâkimliği'ne,
397.
171482 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Tuba ERGÜL Akçakale
(ġanlıurfa) Hâkimliği'ne,
398.
171483 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Latife ORHAN Fatsa (Ünye) Hâkimliği'ne,
399.
171484 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatma KONAK Adana Hâkimliği'ne,
400.
171485 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Emel ÖZKAN Bakırköy Hâkimliği'ne,
401.
171486 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sebahattin ERKAYA Manavgat C.
Savcılığı'na,
402.
171487 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Havva YAKAR AĞMAZ Erzurum C.
Savcılığı'na,
403.
171488 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ömer YAKUT Bergama Hâkimliği'ne,
404.
171489 Kayseri Adli Yargı C.Savcı adayı ġeref Murat ERKILIÇ Yüksekova C.
Savcılığı'na,
405.
171490 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gökhan YALMAN Kilis Hâkimliği'ne,
406.
171491 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Metin ERTAġ Ünye Hâkimliği'ne,
407.
171492 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ümran ERTEKĠN Gölcük (Kocaeli)
Hâkimliği'ne,
408.
171493 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Yasemin YAMAN Silifke Hâkimliği'ne,
409.
171494 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Hatice EYTEMĠġ UĢak
Hâkimliği'ne,
410.
171495 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Emel YASLI Erzincan Hâkimliği'ne,
411.
171496 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail FERHAT Gebze Hâkimliği'ne,
412.
171497 Bafra Adli Yargı C.Savcı adayı Emre GENÇ Çorlu C. Savcılığı'na,
413.
171498 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet GENÇOĞLU Mersin C.
Savcılığı'na,
414.
171499 Aydın Adli Yargı Hâkim adayı Saliha YAġAR Gülnar (Silifke)
Hâkimliği'ne,
415.
171500 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Emin GENÇTÜRK Kocaeli
Hâkimliği'ne,
416.
171502 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yunus Emre GÖGER Adana Hâkimliği'ne,
417.
171503 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Nihan GÖK Çekerek (Yozgat)
Hâkimliği'ne,
418.
171504 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Feyza YEKEBAġ Kilis Hâkimliği'ne,
419.
171505 Ankara Batı Adli Yargı Hâkim adayı Ġbrahim YELLĠ Andırın
(KahramanmaraĢ) Hâkimliği'ne,
420.
171507 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Songül YENĠGÜN Akhisar Hâkimliği'ne,
421.
171508 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Akif GÖKDEMĠR Gebze C.
Savcılığı'na,
422.
171509 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ümit YETKĠN Vize (Kırklareli)
Hâkimliği'ne,
423.
171510 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Fatih GÖKSAN Bodrum
Hâkimliği'ne,
424.
171511 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Esma YILDIRIM Hadim (Konya)
Hâkimliği'ne,
425.
171512 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Aykut GÖNÜL Çerkezköy (Çorlu)
Hâkimliği'ne,
426.
171513Ankara Adli Yrg C.Savcı adayı Hayrullah Burak YILDIRIM
Vezirköprü(V.köprü)C. Savcılığı'na,
427.
171514 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Gülperi GÖZE Ordu Hâkimliği'ne,
428.
171515 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Uğur YILDIRIM Adana C. Savcılığı'na,
429.
171517 Konya Adli Yargı C.Savcı adayı Muhammed YILDIZ Yatağan (Muğla) C.
Savcılığı'na,
430.
171518 Ankara Batı Adli Yargı C.Savcı adayı Sedat GÜLMEZ Düzce C.
Savcılığı'na,
431.
171519 Ankara Batı Adli Yrg C.Savcı adayı Muhammet YILDIZ Lüleburgaz
(Kırklareli) C. Savcılığı'na,
432.
171520 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serkan GÜLTEKĠN Bilecik C.
Savcılığı'na,
433.
171521 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı Hâkim adayı Nurullah YILDIZ UĢak
Hâkimliği'ne,
434.
171522 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Sadullah GÜMÜġ Ortaca (Fethiye) C.
Savcılığı'na,
435.
171523 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yasin YILDIZ Terme (ÇarĢamba)
Hâkimliği'ne,
436.
171526 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Gökalp Tarık GÜNAYDIN ġanlıurfa
Hâkimliği'ne,
437.
171527 Adana Adli Yargı C.Savcı adayı Halil YILDIZTEKĠN Bucak (Burdur) C.
Savcılığı'na,
438.
171528 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Derya KOCAMAN SarıkamıĢ (Kars)
Hâkimliği'ne,
439.
171529 Diyarbakır Adli Yargı Hâkim adayı Selmin TOPÇU Kayseri Hâkimliği'ne,
440.
171530 Ġstanbul Anadolu Adli Yargı C.Savcı adayı Erhan YILMAZ Gebze C.
Savcılığı'na,
441.
171531 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yavuz GÜNEL Hatay C. Savcılığı'na,
442.
171532 Gaziantep Adli Yargı Hâkim adayı Gamze YILMAZ ÖZBEK Tire (ÖdemiĢ)
Hâkimliği'ne,
443.
171533 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nurettin GÜNER Salihli C. Savcılığı'na,
444.
171534 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet YILMAZ Gürpınar (Van)
Hâkimliği'ne,
445.
171535 Balıkesir Adli Yargı Hâkim adayı Nesibe KARAKAġ Osmancık (Çorum)
Hâkimliği'ne,
446.
171536 Silivri Adli Yargı C.Savcı adayı Merve YILMAZ Kayseri C. Savcılığı'na,
447.
171537 Ġstanbul And. Adli Yrg Hâkim adayı Muhammet Emin GÜRGEN Ġslâhiye
(Kilis) Hâkimliği'ne,
448.
171538 Ġstanbul And Adli Yarg C.Savcı adayı Oktay Timuçin YILMAZ Finike
(Elmalı) C. Savcılığı'na,
449.
171539 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Rukiye YILMAZ Ġstanbul Anadolu
Hâkimliği'ne,
450.
171540 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı KamĢat YĠĞĠT Nizip Hâkimliği'ne,
451.
171541 Düzce Adli Yargı Hâkim adayı Resul YĠRMĠBEġ Samsun Hâkimliği'ne,
452.
171543 KahramanmaraĢ Adli Yargı Hâkim adayı Ġlyas YUMRUTAġ Akyazı
(Sakarya) Hâkimliği'ne,
453.
171544 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zehra GÜRLEK Bulancak (Giresun)
Hâkimliği'ne,
454.
171545 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Osman YÜCEL Bayat (Çorum)
Hâkimliği'ne,
455.
171546 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Necla Pelin UYAR Ġskilip (Çorum)
Hâkimliği'ne,
456.
171547 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Melike YÜKSEK Adana Hâkimliği'ne,
457.
171548 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Aydın GÜZEL Of (Trabzon) Hâkimliği'ne,
458.
171550 Diyarbakır Adli Yargı Hâkim adayı Rıfat GÜZEL Aksaray Hâkimliği'ne,
459.
171551 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Halil Ġbrahim YÜKSEL Akhisar C.
Savcılığı'na,
460.
171552AnkaraBatı Adli Yrg Hâkim adayı Lokman HACIAHMETOĞLU Dursunbey
(B.kesir Hâkimliği'ne,
461.
171553 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan HANAY GündoğmuĢ (Manavgat)
C. Savcılığı'na,
462.
171554 Bakırköy Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet HEKĠM Tarsus C. Savcılığı'na,
463.
171555 Bandırma Adli Yargı C.Savcı adayı Emre HERDEM Germencik (Aydın) C.
Savcılığı'na,
464.
171556 Ġstanbul Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa HOYUR Turhal (Zile)
Hâkimliği'ne,
465.
171557 Bakırköy Adli Yargı Hâkim adayı Dilek KÖSEM Ġstanbul Hâkimliği'ne,
466.
171558 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin IġIK ViranĢehir (ġanlıurfa) C.
Savcılığı'na,
467.
171559 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Enes IġIK Ardahan C. Savcılığı'na,
468.
171560 Ġzmir Adli Yargı C.Savcı adayı Mesut IġIK Kula (Salihli) C. Savcılığı'na,
469.
171564 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mihriban ĠBĠġ Kozan Hâkimliği'ne,
470.
171566 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatih Hüseyin ĠNAL Eskipazar (Karabük)
Hâkimliği'ne,
471.
171568 Isparta Adli Yargı Hâkim adayı Merve Fadime ĠNCE Alanya Hâkimliği'ne,
472.
171569 Trabzon Adli Yargı C.Savcı adayı Yusuf ĠNCE Bozüyük (Bilecik) C.
Savcılığı'na,
473.
171571 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatma SARIOĞLU Suluova (Amasya)
Hâkimliği'ne,
474.
171572 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Huriye ĠNĠL DUMAN Bakırköy
Hâkimliği'ne,
475.
171576 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Rabia ĠSKENDER GENÇ Çorum
Hâkimliği'ne,
476.
171577 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Engin ĠSPĠRT EskiĢehir Hâkimliği'ne,
477.
171581 Ġstanbul Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih TETĠK Elbistan C. Savcılığı'na,
478.
171777 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet KOCABAY Turgutlu (Manisa)
Hâkimliği'ne,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıĢlardır.
ĠDARĠ YARGI HÂKĠM ADAYLARI
1. derecenin 3. kademesi (1440-4000) göstergesi ile;
1. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 173384 Ferhat EKER DanıĢtay Tetkik Hâkimliği‘ne,
1. derecenin 2. kademesi (1380-4000) göstergesi ile;
2. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 173300 Fuat KAYADĠBĠ DanıĢtay Tetkik Hâkimliği‘ne,
2. derecenin 1. kademesi (1155-3600) göstergesi ile;
3. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 43015 Gültekin GÖKDUMAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği‘ne,
4. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 173381 Murat YÜKSEL DanıĢtay Tetkik Hâkimliği‘ne,
3. derecenin 2. kademesi (1065-3000) göstergesi ile;
5. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 173380 Murat ÖZER Ġstanbul Vergi Mahkemesi
Üyeliği‘ne,
6. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 173379 Sabriye KURU DanıĢtay Tetkik Hâkimliği‘ne
7. derecenin 2. kademesi (720-1500) göstergesi ile;
7. Adana Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167805 Ela AKÇALI Ġzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği‘ne,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıĢlardır.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Danıştay Başkanlığından:
DANIġTAY PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde,
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999
tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını,
b) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,
c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından
yapılacak atamaları,
ç) Görevde yükselme sınavı: Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür
kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı;
diğer kadrolar için ise görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı
sınavı,
d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendine göre hesaplanan süreleri,
e) Personel: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile
kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,
f) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu
edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,
g) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği suretiyle atanacakların tabi tutulacağı
yazılı sınavı,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan
değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane
Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,
2) Şef.
b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici.
c) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı,
2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi,
3) Şoför.
ç) Yardımcı-Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir, Garson, Teknisyen Yardımcısı.
(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Mühendis, Fizyoterapist, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık
Teknisyeni.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak Ģartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde
yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane
Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Arşiv Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksekokul veya Adalet Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olmak,
2) Kütüphane Müdürlüğü için yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü
mezunu olmak,
3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde 3 yıl şef kadrosunda veya 5 yıl ayniyat saymanı kadrosunda ya da zabıt
katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi
birinde toplam 8 yıl süreyle hizmeti olmak,
4) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,
b) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü için;
1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım,
elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik,
endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; şef kadrosunda 3 yıl veya çözümleyici,
programcı ve mühendis kadrolarının herhangi birinde 8 yıl süreyle hizmeti olmak,
3) Görevde yükselme amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,
c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,
2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde 3 yıl ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar
işletmeni ya da zabıt kâtibi kadrolarından birinde olmak üzere toplam 5 yıl hizmeti olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya
Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar,
elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla; Danıştay, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde mühendis, tekniker, programcı, istatistikçi ve teknisyen kadrolarından
herhangi birinde toplam 3 yıl hizmeti olmak,
3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
d) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile zabıt katibi kadrolarına
atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip
bulunmak,
3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda veya bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplam 3
yıl hizmeti olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) İlan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak
üzere, en az 2 yılı Danıştayda olmak kaydıyla, Danıştay, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan
sınıflarda geçmek üzere toplam 3 yıl hizmeti olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
(2) Görevde yükselme ile ilgili ilan sonucu çalışma süresi nedeniyle atama yapılacak
kadro sayısı kadar başvuru olmaması halinde Danıştay veya bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerindeki çalışma süresi şartı aranmaz. Ancak çalışma süresi şartını taşımayanlar
arasından, diğer şartları taşımaları kaydıyla çalışma süresi en fazla olandan başlamak üzere
eksik kadro sayısı kadar personel görevde yükselme sınavına tabi tutulabilir.
Unvan değiĢikliği suretiyle atanacaklarda aranacak Ģartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan
değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Mühendis ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya
dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı
sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki programlama dilini bilmek,
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanını
almış olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü
mezunu olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıllık meslek yüksekokulu ilgili bölüm mezunu olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
f) Sağlık Teknisyeni kadrosuna yapılacak atamalarda;
1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvurabilmek için son üç yıl
içerisinde aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı Esasları
Görevde yükselme sınavı
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddede belirtilen
görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınav ya da sınavlarda
başarılı bulunmaları gerekir.
(2) Görevde yükselme sınavı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür
kadrolarına atanacaklarda yazılı ve sözlü; diğer personel için ise yazılı olarak yapılır.
Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve baĢvuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlıkça
belirlenerek yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş
iş günü olarak belirlenir.
(2) Bu ilânda;
a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,
gösterilir.
(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.
(4) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca
incelenir. Aranan şartları taşıyanlardan başvurusu kabul edilenler Başkanlığın resmi intranet
sitesinde ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer
verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi
Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için ise yazılı sınav
başarı puanı en az altmıştır.
Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki müdür kadrolarına
atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olanların da
tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan sözlü sınava
alınabilecek aday sayısı, ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmazsa, yalnızca başarılı
olanlar sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin her biri
tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar Ek 2'de yer alan değerlendirme formuna işlenerek
imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar Ek 3'te yer alan birleştirme tutanağında
gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı
tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.
BaĢarı sıralaması
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Yazı İşleri Müdürü ve aynı düzeydeki
kadrolara atanacaklar için Ek 4'te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenerek yazılı
sınav puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için ise
yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi intranet sitesinde
sınavların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç
duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atama
MADDE 13 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınav
sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç bir ay
içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması
halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim
mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da
başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı
sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değiĢikliği sınavı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç
olmak üzere bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı puanına göre oluşturulan
sıralama uyarınca gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin
konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim
durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Yazılı ya da sözlü sınavlara katılacakları seçmek ve görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak üzere Danıştay Başkanı tarafından Genel
Sekreterin başkanlığında, personelden sorumlu genel sekreter yardımcısı ve üç tetkik hakimi
veya Danıştay savcısının katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının yapılacak sınavlara
katılması halinde, bunların yerine dahil oldukları gruptan yenileri görevlendirilir.
(3) Sınav kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların
bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması
ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.
(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük
dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar
Personel ve Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sonuçların intranette ilan edilmesinden itibaren beş
iş günü içerisinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar,
Sınav Kurulu tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçiĢler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin hizmet gruplarını belirleyen 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır;
a) Aynı hizmet grubu alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak
şartıyla ve birden fazla müracaat olması halinde, bu Yönetmelik eki Ek-1 değerlendirme
formu esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda, toplam puanı en fazla olandan başlamak
üzere diğer kadrolara atama yapılabilir. Bu puanlama, yapılacak her atamada yenilenir.
b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan
üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı
düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama
yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.
Engellilerin sınavları
MADDE 19 – (1) Danıştay Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi
yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi ile ilgili gerekli
önlemleri alır.
Naklen ve açıktan atamalar
MADDE 20 – (1) Danıştay Başkanlığı, aynı unvana veya daha alt unvanlara naklen
atama yapabilir. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 22 – (1) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Öğrenim düzeyi
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
(2) 18/4/1999 tarihinde görevli personel hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c),
(d) ve (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlar itibarı ile belirlenmiş
bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.
Ekler için tıklayınız
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
GENEL YÖNETĠM KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠNĠN DETAYLI
HESAP PLANLARINA ĠLĠġKĠN GENEL TEBLĠĞ (SAYI: 2006-1)’DE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 7/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ
(Sayı: 2006-1)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 23)
GENEL YÖNETĠM KAPSAMINDAKĠ KAMU ĠDARELERĠNĠN DETAYLI HESAP
PLANLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
MERKEZÎ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ
(SAYI: 2007/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî
Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 24)
MERKEZÎ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ
(SAYI: 2007/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödeme
Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 25) ÖN
ÖDEME USUL VE ESASLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
TAġINIR KOD LĠSTESĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 2007/1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır
Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 26)
TAġINIR KOD LĠSTESĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 8/9/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal
Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 27)
ĠHTĠYAÇ FAZLASI TAġINIRLARIN BEDELSĠZ DEVRĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
GENEL YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ GENEL TEBLĠĞĠ
(SAYI: 1)’NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 28)
AMORTĠSMAN VE TÜKENME PAYLARI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ GENEL TEBLĠĞĠ
(SAYI: 2)’NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 7/3/2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 29)
BÜTÇELEġTĠRĠLMĠġ BORÇLAR HESABI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 2)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 3/12/2009 tarihli ve 27421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır
Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 30)
TAġINIR KAYIT VE KONTROL YETKĠLĠLERĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER GENEL TEBLĠĞĠ (DÖNER SERMAYELĠ
ĠġLETMELER DETAYLI HESAP PLANI) (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner
Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra
No: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 31)
DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER DETAYLI HESAP PLANI”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 3)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır
Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 32)
TAġINIRLARIN GEÇĠCĠ TAHSĠSĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
GENEL YÖNETĠM MALÎ ĠSTATĠSTĠKLERĠ GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 5)’NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 6/4/2012 tarihli ve 28256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 33)
GENEL YÖNETĠM MALÎ ĠSTATĠSTĠKLERĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESĠ HAKKINDA
GENEL TEBLĠĞ (SIRA NO: 1)’DE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 17/7/2012 tarihli ve 28356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aylıkların
Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 34)
AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESĠ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
DEĞERLĠ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 2013/1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 35)
DEĞERLĠ KAĞITLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ
(SAYI: 2014/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 25/1/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Parasal
Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)’in adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 36)
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
DEĞERLĠ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SAYI: 2014/1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değerli
Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 37)
DEĞERLĠ KAĞITLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 38)
MUHASEBE YETKĠLĠLERĠNCE YAPILACAK YETKĠ DEVRĠ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak
üzere genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde görevli muhasebe yetkililerinin,
yardımcılarına yapacakları yetki devrine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18, Ek 19 ve Ek 20 nci
maddeleri ile 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin
yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
c) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını,
ifade eder.
Muhasebe yetkililerince, yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler
MADDE 4 – (1) Aşağıda sayılan işlemlere ilişkin görev ve yetkilerden muhasebe
yetkilisince uygun görülenler yardımcılarına devredilebilir.
a) Tahsilat ve tahsilatın muhasebeleştirilmesi işlemlerinde;
1) Yapılan tahsilatın muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe işlem fişleri, gerçek veya
tüzel kişiler veya kamu idarelerine mahsup alındısı yerine verilecek muhasebe işlem fişi ya da
ödeme emri belgesi örneklerini tasdik etmek ve teslimat müzekkerelerini tutarına
bakılmaksızın imzalamak,
2) Muhasebe yetkilisi mutemetleriyle ilgili olarak 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet
Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yerine getirilmesi gereken
kontrol ve denetim görevine ilişkin işlemleri yapmak.
b) Ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde;
1) Bakanlığın Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde gösterilen vergi ve
sair kesintiler düşülmeden önceki tutara kadar olan ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem
fişi ile bunlarla ilgili çek ve gönderme emirlerini imzalamak,
2) Bir kişiye, aynı günde birden fazla belge ile yapılacak ödemelerde, her bir belge için
devredilen yetki sınırı aşılmamak koşuluyla, bu belgelerin toplam tutarı için düzenlenecek çek
veya gönderme emirlerini imzalamak.
c) Diğer işlemlerde;
1) Mevzuatı gereği muhasebe birimlerine teslim edilen banka teminat mektubu veya
menkul değerlerin kayıtlara alınması ile iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle kısmen veya
tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemleri, Bakanlığın Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında
Genel Tebliğinde gösterilen limit dahilinde sonuçlandırmak, bunlarla ilgili yazıları ve
muhasebeleştirme belgelerini imzalamak,
2) Küçük ambarda bulunan değerli kağıtların yetkili memurlara zimmetle verilmesi
veya satışı ile ilgili belgeleri imzalamak,
3) Ödenek hesaplarının muhasebeleştirilmesi için düzenlenen muhasebeleştirme
belgelerini tutarına bakılmaksızın imzalamak,
4) Çalışanların aylık bordrolarından kesilerek 333-Emanetler Hesabı, 360-Ödenecek
Vergi ve Fonlar Hesabı ile 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına kaydedilen
tutarlardan ilgili yerlere yapılacak göndermeler için düzenlenen muhasebeleştirme belgelerini
tutarına bakılmaksızın imzalamak.
Yetki devrine iliĢkin esaslar
MADDE 5 – (1) Yetki devri, iş hacmi ve yardımcı sayısı dikkate alınarak muhasebe
yetkilisi tarafından yardımcılarına yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılır. Tebligatta,
devredilen yetki ve görevlerin sınırları ile yardımcıların görevinden geçici ayrılmalarında ve
tereddüde düşülen hususlarda devredilen yetkilerin, kim tarafından kullanılacağı da açıkça
belirtilir.
(2) Söz konusu tebligat yazılarının bir örneği Sayıştayca incelenmek üzere muhafaza
edilen belgeler arasında saklanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait belgelerin
muhasebe birimince ilgili harcama birimlerine tesliminde, düzenlenen tutanağa tebligat
yazıları da eklenir.
(3) Muhasebe yetkilisinin, devrettiği görev ve yetkilerle ilgili idari sorumluluğu devam
eder.
(4) Yetki devrini müteakip, muhasebe biriminde düzenlenen belgelere, muhasebe
yetkilisi sıfat ve yetkisini kullananların adı-soyadı ile unvanı yazılır veya isim ve unvan kaşesi
basılır.
Yetki devri yapabilecek muhasebe yetkilileri
MADDE 6 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde hizmet veren muhasebe
birimlerinin muhasebe yetkililerinden; merkez saymanlık müdürleri, muhasebe müdürleri,
vergi dairesi müdürleri, Bakanlığa bağlı kurum saymanlık müdürleri ile bir önceki mali yıl
sonu itibarıyla yevmiye sayısı onbeş bini geçen ilçe malmüdürleri yardımcılarına yetki devri
yapabilir.
(2) Genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerinde ise 4 ve 5 inci maddelerde belirlenen
esaslara bağlı kalınması koşuluyla, muhasebe yetkilisi tarafından yapılacak yetki devri üst
yöneticinin onayı ile yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 1 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yetki Devri ve Sorumluluklar hakkındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel
Tebliği (Sıra No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/22
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/59 (Siyasi Parti
Denetimi), K: 2014/54 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/11 (Siyasi Parti
Denetimi), K: 2014/55 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/9 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/56 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/5 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/57 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/7 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/58 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/24 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/59 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/16 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/60 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/23 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/61 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/22 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/62 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/20 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/63 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/14 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/64 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/10 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/65 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/12 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/66 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2011/46 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/67 Sayılı Kararı 6 Aralık 2014 Tarihli ve 29197 Sayılı
Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/37 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/68 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/26 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/69 Sayılı Kararı
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar 6 Aralık 2014 Tarihli ve 29197
Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Aralık 2014 – 29197]
—— • ——
TEBLĠĞ
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
MARKA TESCĠL BAġVURULARINA AĠT MAL VE HĠZMETLERĠN
SINIFLANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TPE: 2014/2)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına
uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil
başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu listeye
ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşmasına ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Mal ve hizmet sınıflandırma listesinin kapsamı ve uygulama
MADDE 3 – (1) Ekte yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesinde, mallar 34,
hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.
(2) Bu listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara
ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların
veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilir.
(3) Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsar. Herhangi bir genel başlık kapsamına
girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer
verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında
bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı
kapsamda değerlendirilebilir.
(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde,
bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınır. Ancak, Enstitü marka tescil
başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya
hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha
geniş kapsamda değerlendirebilir.
(5) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ekteki listenin 35 inci sınıfında yer
alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir
araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen
hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal grupları yazılır. Bu
alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz.
(6) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, mal ve hizmet listesi olarak bu
Tebliğin ve yürürlükten kaldırılan tebliğin ekindeki listelerin aynı anda ve bir arada yazıldığı
durumlarda, mal ve hizmet listesi bu Tebliğin ekindeki liste esas alınarak düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 4 – (1) 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka
Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2013/2)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
Ekler için tıklayınız
[R.G. 08 Aralık 2014 – 29199]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından
Adalet Bakanlığından:
Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/990 Esas, 2005/2331 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
10790/1-1
[R.G. 09 Aralık 2014 – 29200]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Yargıtay BaĢkanlığından:
YARGITAY PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli
ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Unvan
değiĢikliği sınavı ―tanımındaki ―, eğitime tabi tutulmaksızın‖ ibaresi ile ―Görevde yükselme
eğitimi‖ tanımı yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı fıkrada yer alan ―Görevde yükselme sınavı‖
tanımı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir,
―Görevde yükselme sınavı: Yazı iĢleri müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür
kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı;
diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı sınavı,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 5 – Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aĢağıda
belirtilmiĢtir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Genel Yazı ĠĢleri Müdürü, Yazı ĠĢleri Müdürü, Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürü,
Kütüphane Müdürü, Yayın ĠĢleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Ġdari ve Mali ĠĢler
Müdürü ve Müdür,
2) ġef, Koruma ve Güvenlik ġefî,
b) Bilgi ĠĢlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
c) Ġdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı, Sayman,
2) Veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni, bilgisayar iĢletmeni, zabıt kâtibi, veznedar,
koruma ve güvenlik görevlisi, memur, Ģoför,
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
l) Teknisyen yardımcısı, aĢçı, mübaĢir, hizmetli, bahçıvan.
Bu Yönetmelik kapsamında unvan değiĢikliğine tabi kadrolar aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) Biolog, çocuk geliĢimcisi, fizyoterapist, hemĢire, diyetisyen, laborant, sağlık
teknikeri, teknisyen, mühendis, tekniker, programcı, avukat.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ilan
edilen kadro için BaĢkanlıkta en az çalıĢma Ģartını sağlayan personel bulunmaması durumu
hariç olmak üzere, en az altı ayı BaĢkanlıkta geçmek ve halen BaĢkanlıkta çalıĢıyor olmak
kaydıyla 3 yıl süreyle alt görevlerde çalıĢmıĢ olma,‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 7 – Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda,
aĢağıda belirtilen özel Ģartlar aranır;
a) Genel Yazı ĠĢleri Müdürü, Yazı ĠĢleri Müdürü, Kütüphane Müdürü, Yayın ĠĢleri
Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
2) 3 yıl ġef olarak çalıĢmıĢ olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
b) Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren iktisat, iĢletme, maliye,
kamu yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler veya bunlara denkliği kabul
edilen yurtdıĢındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak,
2) 3 yıl Ģef veya ayniyat saymanı olarak çalıĢmıĢ olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
c) Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik,
bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) Çözümleyici, programcı veya mühendis kadrolarından herhangi birinde en az 3 yıl
çalıĢmıĢ olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
ç) Müdür (Bakımevi müdürü) kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
2) 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
3) Çocuk GeliĢimcisi kadrosunda en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
d) ġef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) En az 3 yıl veznedar, ayniyat saymanı, memur, zabıt kâtibi, bilgisayar iĢletmeni, veri
hazırlama ve kontrol iĢletmeni veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre zabıt kâtibi olarak
çalıĢmıĢ olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
e) Koruma ve Güvenlik ġefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) En az 3 yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıĢmıĢ olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
Ģartları taĢımak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
l) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya Yükseköğretim
kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve
elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
g) Ayniyat Saymanı ve Sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) En az 3 yıl veznedar, memur, zabıt kâtibi, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve
kontrol iĢletmeni veya Ġlk derece mahkemelerinde aynı süre zabıt kâtibi olarak çalıĢmıĢ
olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
ğ) Veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni ile bilgisayar iĢletmeni kadrosuna atanabilmek
için;
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
h) Zabıt Kâtibi kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,
3) 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Yargıtay Personeli
Özlük ĠĢleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
ı) Memur ve veznedar kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,
3) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
i) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen Ģartları taĢımak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
j) ġoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,
3) E sınıfı ehliyete sahip olmak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bentler
eklenmiĢtir.
―g) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleĢme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile
matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü mezunu olmak veya
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik,
bilgisayar, elektrik ve elektronik lisans veya mühendislik bölümleri mezunu olmak veya en az
dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Yapacağı görevle ilgili en az iki yıl süreli teknik eğitim veren yüksekokul mezunu
olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
ı) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak,
3) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 11 – Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle atama yapılacak
kadrolar BaĢkanlık personeline yazılı sınavlardan en az kırkbeĢ gün önce duyurulur. BaĢvuru
süresi en az beĢ iĢ günü olarak belirlenir, ilan edilen kadrolar için belirlenen baĢvuru tarihinin
son günü itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı
kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen Ģekilde baĢvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde
bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların
da baĢvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.
Diğer kurum ve kuruluĢların personeli ile aday memur statüsünde olanlar baĢvuruda
bulunamazlar.
Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavına iliĢkin duyuru üzerine baĢvuruda
bulunanların dilekçeleri Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. BaĢvuruda bulunanların
gerekli Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir,
aranan Ģartları taĢıyanlar BaĢkanlığın intranet sitesinde ilan edilir. Sınava baĢvuranlar, listenin
yayımlanmasından itibaren beĢ iĢ günü içinde itiraz edebilir. Ġtirazlar Sınav Kurulu tarafından,
itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iĢ günü içinde değerlendirilir. Ġtiraz sonucu ilgiliye
yazılı olarak bildirilir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 14 – Görevde yükselme sınavı, Yazı ĠĢleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer
müdür kadrolarına atanacaklara yazılı ve sözlü, diğer personel için yazılı olarak yapılır. Yazılı
sınav, bu sınava iliĢkin konu baĢlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, BaĢkanlık
tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az
yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav baĢarı
puanı en az altmıĢ olarak uygulanır.
Yazı ĠĢleri Müdürü ve aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı
sınavda en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beĢ katına
kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü
sınava alınır.
Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―BaĢarı sıralaması ve sınav sonuçlarının açıklanması
Madde 16 – Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle ilan edilen boĢ kadro
sayısı kadar atama yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, Yazı ĠĢleri Müdürü ve
aynı düzeydeki diğer müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle
tespit edilir ve BaĢkanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir. BaĢarı puanlarının eĢit olması
hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu daha yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı
kadar personel, BaĢkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek
olarak belirlenebilir.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara
iliĢkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kadrolara atamalar, sözlü sınava iliĢkin
hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
yaptırılacak unvan değiĢikliği sınavı sonucundaki baĢarıya göre gerçekleĢtirilir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 18 – BaĢkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavlara iliĢkin görevde
yükselme veya unvan değiĢikliği iĢlemlerini yürütmek üzere beĢ kiĢiden oluĢan sınav kurulu
veya kurulları teĢkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları; Genel Sekreter BaĢkanlığında,
Yargıtay Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi, iki Genel Sekreter
Yardımcısı ile Personel Müdürü olmak üzere toplam beĢ kiĢiden oluĢur. Ayrıca her üyenin
yedeği de tespit edilir. Kurul, BaĢkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin
bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.
Sınav kurulunun baĢkan ve üyeleri; eĢlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kan ve kayın hısımlarının görevde yükselme sınavı ve unvan değiĢikliği sınavında görev
alamazlar.
Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düĢük seviyede
olamazlar.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 19 – Sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının
ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür.
BaĢkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için sınav tarihinden altmıĢ gün önce sınav
kurulunu bilgilendirir.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 20 – Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavı sonucunda duyurulan
boĢ kadro sayısı kadar personelin ataması en yüksek puandan baĢlamak üzere belirlenen
baĢarı sıralamasına göre yapılır.
Atanmaya hak kazandıkları kadrolara iliĢkin görevlerine sınav sonucunun kesinleĢtiği
tarihten itibaren 30 günlük süre içinde baĢlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadrolara ya da
baĢka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalan kadrolara, baĢarı sıralamasının kesinleĢtiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
iliĢkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre BaĢkanlıkça belirlenmiĢ
olması halinde yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar
ile baĢarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar
atanmamıĢ olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara
tabidir.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Ġlgililer, sınav sonucunun BaĢkanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilmesinden
itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu, itirazın
intikalinden itibaren en geç onbeĢ iĢ günü içerisinde itirazla ilgili iĢlemleri sonuçlandırarak,
sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da BaĢkanlık intranet sitesi vasıtasıyla bildirir.‖
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan ―eğitimi ve‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin madde baĢlığındaki ―Özürlülerin
eğitim ve‖ ibaresi ―Engellilerin‖ Ģeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan
―özürlülerin eğitimi ile‖ ibaresi ―engellilerin‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci BaĢkanı yürütür.
[R.G. 10 Aralık 2014 – 29201]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından
[R.G. 10 Aralık 2014 – 29201]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR GENEL TEBLĠĞ
(SERĠ NO: 2)
11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 6552 sayılı ĠĢ
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin Bakanlar
Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Söz konusu Kararnamenin eki Kararın ―BaĢvuru ve ilk taksit ödeme süreleri‖ baĢlıklı 1
inci maddesinin ikinci fıkrasında ―(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer
alan baĢvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin
bitiminden itibaren bir ay uzatılmıĢtır.‖ hükmüne yer verilmiĢtir.
Anılan Karara göre, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan baĢvuru ve ilk
taksit ödeme süreleri bu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıĢtır.
Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için baĢvuru süresi
31 Aralık 2014 tarihi bitimine, bu maddeye göre yapılandırılan alacaklara iliĢkin ilk taksit
ödeme süresi ise peĢin ödeme seçeneği tercih edilmiĢ olanlar dahil (31 Ocak 2015 tarihinin
tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iĢ günü olan) 2 ġubat 2015 tarihine
uzatılmıĢtır.
Diğer taraftan, bu Karar kapsamında baĢvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile ilgili
olarak anılan Kararnamenin yayımı tarihinden önce Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
baĢvuruda bulunanların, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
yapacakları ilk taksite iliĢkin ödeme süresi de (peĢin ödeme seçeneği tercih edilmiĢ olanlar
dahil) yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 ġubat 2015 tarihine uzamıĢtır.
Bununla birlikte, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre taksit
ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar
vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisini vadesinde ödeme Ģartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk
taksit ödeme süresi baĢlangıç tarihi olan 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren baĢlayan bu
yükümlülüğün anılan fıkrada öngörüldüğü Ģekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
[R.G. 11 Aralık 2014 – 29202]
—— • ——
KANUNLAR
DÜNYA POSTA BĠRLĠĞĠ KURULUġ YASASINA YEDĠNCĠ EK PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6573
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 2004 yılında BükreĢ‘te toplanan XXIII. Dünya Posta Kongresinde
kararlaĢtırılan ―Dünya Posta Birliği KuruluĢ Yasasına Yedinci Ek Protokol‖ün onaylanması
uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
ENGELLĠLERĠN HAKLARINA ĠLĠġKĠN SÖZLEġMEYE EK ĠHTĠYARĠ
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6574
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) ―Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢmeye Ek Ġhtiyari Protokol‖ün
beyan ile onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ
HÜKÜMETĠ ARASINDA AĠLE, KADIN VE ÇOCUK POLĠTĠKALARI
ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6575
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde Ġzmir‘de imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları
Alanında ĠĢbirliği Protokolü‖nün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK
ALANINDA YARDIM VE ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6576
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara‘da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
Yardım ve ĠĢbirliği Protokolü‖nün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TÜRKMENĠSTAN HÜKÜMETĠ
ARASINDA ARġĠV ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6577
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 29 ġubat 2012 tarihinde Ankara‘da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında ArĢiv Alanında ĠĢbirliği Protokolü‖nün
onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA KAYITLI POSTA, ON-LĠNE
HAVALE VE TAHSĠLAT HĠZMETLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE
ĠLĠġKĠN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6578
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 27 Nisan 2007 tarihinde LefkoĢa‘da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line
Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin Protokol‖ün onaylanması uygun
bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE KIRGIZ CUMHURĠYETĠ
HÜKÜMETĠ ARASINDA TURĠZM ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6579
Kabul Tarihi: 3/12/2014
MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde BiĢkek‘te imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm ĠĢbirliği AnlaĢması‖nın
onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
176 SAYILI MADEN ĠġYERLERĠNDE GÜVENLĠK VE SAĞLIK
SÖZLEġMESĠNĠN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6580
Kabul Tarihi: 4/12/2014
MADDE 1 – (1) Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında
Cenevre‘de yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen ―176 Sayılı Maden ĠĢyerlerinde Güvenlik
ve Sağlık SözleĢmesi‖nin onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
NÜKLEER ENERJĠNĠN BARIġÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAĠR
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE ÜRDÜN HAġĠMĠ
KRALLIĞI HÜKÜMETĠ ARASINDA ĠġBĠRLĠĞĠ
ANLAġMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6581
Kabul Tarihi: 4/12/2014
MADDE 1 – (1) 17 ġubat 2011 tarihinde Amman‘da imzalanan ―Nükleer Enerjinin
BarıĢçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün HaĢimi
Krallığı Hükümeti Arasında ĠĢbirliği AnlaĢması‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
11/12/2014
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
ATAMA KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
4646 SAYILI ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PĠYASASI HAKKINDA
KANUNUN 9 UNCU MADDESĠ UYARINCA
2015 YILINDA UYGULANACAK PARA
CEZALARI HAKKINDA TEBLĠĞ
4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüĢtür.
Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun
17 nci maddesinin yedinci fıkrasında ―Ġdarî para cezaları her takvim yılı baĢından geçerli
olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak
uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.‖ hükmü
yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiĢtir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu
maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak
uygulanması gerekmektedir.
4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden
itibaren aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
ĠLGĠLĠ KANUN
MADDESĠ
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (a)
Bendi
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (b)
Bendi
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (c)
Bendi
9
uncu
Maddenin
KANUNDA
2014 YILINDA
2015 YILINDA
ÖNGÖRÜLEN UYGULANACAK UYGULANACAK
ARA ĠDARĠ
ĠDARĠ PARA
ĠDARĠ PARA
CEZALARI
CEZALARI
CEZALARI
(TL)
(TL)
(TL)
350.000
533.002
586.888
300.000
456.858
503.046
350.000
533.002
586.888
500.000
761.432
838.412
Birinci Fıkrasının (d)
Bendi
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (e)
Bendi
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (f)
Bendi
9
uncu
Maddenin
Birinci Fıkrasının (g)
Bendi
500.000
761.432
838.412
600.000
913.719
1.006.095
600.000,-
913.719
1.006.095
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PĠYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESĠ UYARINCA
2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLĠĞ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para
cezaları öngörülmüĢtür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi
olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında ―Ġdarî para cezaları her
takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları
açısından uygulanmaz.‖ hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11
(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiĢtir.
Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para
cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi
uygulanacaktır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili iĢleyen
bayinin sözleĢme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri
uygulanır.
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller
hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beĢte biri
uygulanır.
Ulusal marker ekleme iĢlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim
firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın
dörtte biri uygulanır.
Tebliğ olunur.
ĠLGĠLĠ KANUN
MADDESĠ
6455 SAYILI
KANUNLA
DEĞĠġĠK 5015
SAYILI
KANUNLA
2014 YILINDA
2015 YILINDA
UYGULANACAK UYGULANACAK
ĠDARĠ PARA
ĠDARĠ PARA
CEZALARI
CEZALARI
BELĠRLENEN
ĠDARĠ PARA
CEZALARI
(TL)
19
uncu
Maddenin Ġkinci
Fıkrasının
(a)
Bendi
19
uncu
Maddenin Ġkinci
Fıkrasının
(c)
Bendi
19
uncu
Maddenin Ġkinci
Fıkrasının
(e)
Bendi
19
uncu
Maddenin Ġkinci
Fıkrasının
(h)
Bendi(Ton
BaĢına)
19
uncu
Maddenin
yedinci fıkrası
(TL)
(TL)
1.000.000
1.039.300
1.144.373
850.000
883.405
972.717
350.000
363.755
400.530
200
207
227
1.500-70.000
1.558-72.751
1.715-80.106
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5307 SAYILI SIVILAġTIRILMIġ PETROL GAZLARI (LPG) PĠYASASI
KANUNU VE ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUNUN 16 NCI MADDESĠ UYARINCA
2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLĠĞ
5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda
para cezaları öngörülmüĢtür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi
olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında ―Ġdarî para cezaları her
takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları
açısından uygulanmaz.‖ hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiĢtir. 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda
arttırılarak uygulanması gerekmektedir.
5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası
miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN
ĠDARĠ
PARA
CEZALARI
ĠLGĠLĠ KANUN
MADDESĠ
16 ncı Maddenin
Ġkinci Fıkrasının (a)
Bendi
16 ncı Maddenin
Ġkinci Fıkrasının (b)
Bendi
16 ncı Maddenin
Ġkinci Fıkrasının (c)
Bendi
16 ncı Maddenin
Ġkinci Fıkrasının (ç)
Bendi
16 ncı Maddenin
Dördüncü Fıkrası
2014 YILINDA
2015 YILINDA
UYGULANACAK UYGULANACAK
ĠDARĠ PARA
ĠDARĠ PARA
CEZALARI
CEZALARI
(YTL)
(TL)
(TL)
500.000
761.432
838.412
250.000
380.715
419.205
50.000
76.142
83.839
100
149
164
1.000
1.520
1.673
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
6446 SAYILI ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESĠ
UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLĠĞ
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para
cezaları öngörülmüĢtür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi
olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında ―Ġdarî para cezaları her
takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk
Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları
açısından uygulanmaz.‖ hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 441
sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını
%10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiĢtir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda
arttırılarak uygulanması gerekmektedir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası
miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aĢağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
KANUNDA
2014 YILINDA
2015 YILINDA
ÖNGÖRÜLEN UYGULANACAK UYGULANACAK
ĠDARĠ PARA
ĠDARĠ PARA
ĠDARĠ PARA
CEZALARI
CEZALARI
CEZALARI
ĠLGĠLĠ KANUN
MADDESĠ
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (a)
Bendi
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (b)
Bendi
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (c)
Bendi
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (ç)
Bendi
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (d)
Bendi
16 ncı Maddenin
Birinci Fıkrasının (e)
Bendi
(TL)
(TL)
(TL)
500.000
519.650
572.186
500.000
519.650
572.186
500.000
519.650
572.186
800.000
831.440
915.498
900.000
935.370
1.029.935
1.000.000
1.039.300
1.144.373
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/57, K: 2013/162
Sayılı Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/38, K: 2014/58 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/127, K: 2014/64 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2014/5, K: 2014/65 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/104, K: 2014/96 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/9, K: 2014/121 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/24, K: 2014/122 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/50, K: 2014/124 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/62, K: 2014/125 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2013/124, K: 2014/136
Sayılı Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2013/146, K: 2014/137
Sayılı Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2014/65, K: 2014/150 Sayılı
Kararı 12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Aralık 2014 – 29203]
—— • ——
KANUN
ASKERLĠK KANUNU ĠLE SÖZLEġMELĠ ERBAġ VE ER
KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6582
Kabul Tarihi: 10/12/2014
MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aĢağıdaki geçici
madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa
olsun henüz fiilî askerlik hizmetine baĢlamamıĢ ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde askerlik Ģubelerine veya yurt dıĢı temsilciliklerine baĢvurmaları ve
18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satıĢ kuruna göre ödeme
tarihindeki karĢılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri Ģartıyla temel
askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiĢ sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti
kapsamından çıkarılanlardan yaĢ Ģartını taĢıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra
hükümlerinden yararlanırlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen
askerliğe elveriĢli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar
da istekleri hâlinde yaĢ Ģartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına
T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılır.
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve
bakayadan dolayı idari ve adli soruĢturma ve kovuĢturma yapılmaz, baĢlatılmıĢ olanlar sona
erdirilir ve bu suçlara iliĢkin kesinleĢmiĢ idari para cezaları tahsil edilmez.
Bedelin ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.‖
MADDE 2 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanununun 3
üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) SözleĢmeli er kaynaklarını;
a) En az ilköğretim veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini
erbaĢ ve er olarak tamamlamıĢ ve düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın
ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beĢ yaĢını bitirmemiĢ olanlar,
b) En az ortaöğretim veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine
baĢlamamıĢ veya askerlik hizmetini tamamlamamıĢ olanlardan, düzeltilmemiĢ nüfus kaydına
göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaĢından gün almıĢ ve yirmi
beĢ yaĢını bitirmemiĢ olanlar,
teĢkil eder.
Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik hizmetine baĢlamamıĢ veya askerlik
hizmetini tamamlamamıĢ olanların, (b) bendi kapsamında sözleĢmeli erliğe alınıp
alınmayacakları kaynak ihtiyacı dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından
belirlenir.‖
MADDE 3 – 6191 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(5) Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamıĢ sayılanlardan sözleĢmesi
feshedilerek iliĢiği kesilenler, yedekte erbaĢ ve er kaynağına alınırlar.‖
MADDE 4 – 6191 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
―Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiĢ sayılması
EK MADDE 3 – (1) Askerlik hizmetine baĢlamadan sözleĢmeli erliğe kabul edilenlerin
sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik
Komutanlığının teklifine istinaden, sözleĢmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı
tarafından tehir edilir.
(2) SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden, askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamıĢ
olanların, askerlik yükümlülüklerine iliĢkin olarak uygulanacak hükümler Ģunlardır:
a) SözleĢmeli erbaĢ ve erler ile sözleĢmeli er adaylarından, ön sözleĢme ve sözleĢme
süreleri içinde bu Kanunun 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bentleri hariç olmak üzere birinci
fıkrası ile (f) ve (g) bentleri hariç dördüncü fıkrası gereğince iliĢiği kesilenlerden; ön sözleĢme
ve sözleĢme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5
inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karĢılayanlar, askerlik hizmetini yerine
getirmiĢ sayılır, bu süreyi karĢılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.
b) Yukarıdaki bentte belirtilen hâller dıĢında herhangi bir nedenle sözleĢmesi sona eren
sözleĢmeli erbaĢ ve erler ile sözleĢmeli er adaylarından, ön sözleĢme ve sözleĢme döneminde
ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri;
1) SözleĢmesinin sona erme tarihinde 1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karĢılayanlar,
2) SözleĢmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karĢılayanlar,
askerlik hizmetini yerine getirmiĢ sayılır, bu süreyi karĢılamayanların kalan süreleri
tamamlattırılır.
c) Askerlik hizmetine devam ederken sözleĢmeli er olarak alınanların, ön sözleĢme
imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, kalan yükümlülük süresinin
hesabından mahsup edilir.
ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması, ilgilinin iliĢiği kesilmeden, kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
belirlenecek birliklerde, erbaĢ veya er olarak yerine getirilir.‖
MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/12/2014
[R.G. 13 Aralık 2014 – 29204]
—— • ——
TEBLĠĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karĢılığında yapılacak reeskont
iĢlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans iĢlemlerinde uygulanacak
faiz oranı ise yıllık yüzde 10,50 olarak tespit edilmiĢtir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 14 Aralık 2014 – 29205]
—— • ——
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
6 518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content