close

Enter

Log in using OpenID

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Ders

embedDownload
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl / 1st Semester
Dersin Kodu :
Adı
:
Zorunlu Dersler
MAK111
Genel Kimya
Madde ve Temel Kanunları, Atomik Yapı, Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar ve Geometri, Gazlar, Sıvılar ve
Katılar
MAK111
General Chemistry
The Foundations of Matter, The Structure of Atoms, Chemical Periodicity, Chemical Bonding and Geometry,
Gases, Liquids and Solids
MAK107
Matematik I
Genel bilgiler, fonksiyon, fonksiyonun limiti, fonksiyonun sürekliliği, türev kavramı ve türevin uygulamaları
MAK107
Mathematics I
Preliminaries, functions, limit of a function, continuity, concept of differentiation and applications of
differentiation
MAK101
Teknik Resim
MAK101
Technical Drawing
TDB101
Türk Dili I
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki
yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi
ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon
yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama
MAK105
Temel Bilgisayar ve Algoritma
Bilgisayarların tanımı, tarihçesi, gelişimi ve çalışma ilkeleri. Donanım ve yazılımlar. Temel terimler ve
kavramlar. İşletim sistemlerine giriş. Sistem koruma ve virüsler. Kelime işlemci yazılımlarının kullanımı
(Word). Elektronik hesaplama tablolarının kullanımı (Excel). Sunum hazırlama programlarının kullanımı
(Powerpoint). Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma. Web ve bilgi tarama sistemleri. İnternette araştırma yapma.
İnternet ile bilgi yaymak.
MAK105
Introduction To Computers and Algorithm
History of computers, development and basics of operation principles. Hardware and Software. Basic
terminology, introduction to operating systems. System protection and viruses. Learning Microsoft Office tools (
Word, Excel, PowerPoint). Basic concepts of networks. Search over Internet.
MAK103
Makina Mühendisliğine Giriş
Makine Mühendisliğinin eğitim programının ve yönetmeliğinin tanıtımı. Mühendislik mesleği ve makine
mühendisliğinin mühendislik alanı içindeki yeri. Makine mühendisliğinin zaman içindeki gelişimi. Mühendislik
etiği, makine mühendislerinin toplum sorunlarının çözümüne katkısı. Makine mühendisliğinin başlıca uygulama
alanları.
MAK103
Introduction to Mechanical Engineering
Introduction of Mechanical Engineering Program and the regulations. Engineering profession and the place of
mechanical engineering in it. Development of mechanical engineering. Engineering ethics. Contribution of ME
to the solution of societal problems. Principal application areas of ME.
MAK109
Fizik I
Boyut analizi, vektörler, bir ve iki boyutta hareket, tek parçacık sistemleri, Newton kanunları ve uygulamaları, iş
ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, katı cisimlerin dönme hareketi.
MAK109
Physics I
Dimensional analysis, vectors, one and two dimensional motion, single particle systems, Newton laws and its
applications, work-energy principle, conservation of energy, collisions, rotational motion of solid bodies.
Yabancı dil I
YBD103
Almanca I
YBD103
YBD101
İngilizce I
YBD101
II. Yarıyıl / 2nd Semester
Zorunlu Dersler
MAK112
Lineer Cebir ve Vektör Analizi
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Doğrusal Denklem Sistemlerinin çözümleri, determinantlar,Vektör
Uzayları, Alt uzaylar, Doğrusal Bağımsızlık, Taban, Boyut, Doğrusal Dönüşümler, Çekirdek, Rank,
İzoformizmalar, Doğrusal Dönüşümlerin Matris Gösterimi, Taban Değişimi, İç çarpım uzayları, özdeğer öz
vektörler ve uygulamaları
MAK112
Linear Algebra and Vector Analysis
Linear equatians , Matrix, solutions of linear equation systems, determinants,Vector spaces, subspaces, lineer
independent vectors, lineer maps, basis dimension, İzoformizms, lineer maps and matrix
representations,eigenvalues, eigenvectors.
MAK108
Matematik II
Belirsiz integral, belirli integral, integralin uygulamaları
MAK108
Mathematics II
Indefinite integrals, definite integrals, applications of integration, sequences, series and convergence tests. (
MAK102
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
MAK104
Statik
Mekanikte temel kavramlar, skaler ve vektörel büyüklükler ve bunların işlemleri, kuvvet ve moment kavramları,
Mekanik sistemlerin izolasyonu, Farklı sistemlerde denge uygulamaları, Düzlemsel ve uzay kafeslerde işlemler,
Ağırlık merkezi uygulamaları, Akışkanların statiği, Sürtünme durumları, Virtüel iş kavramı
MAK104
Statics
Fundamental concepts in mechanics, Scalar - vectorial magnitude and their operations, Force and moment
concepts, Isolation of mechanical systems, Equilibrium applications in different systems, Operations in planar
and space frame, center of gravity applications, Statics of fluids, Friction situations, Virtual work concept.
MAK110
Fizik II
MAK110
Physics II
TBD102
Türk Dili II
MAK106
Bilgisayar Programlama
MAK106
Computer Programming
Yabancı Dil II
YBD102
İngilizce II
YBD102
YBD104
Almanca II
YBD104
Seçmeli Dersler
III. Yarıyıl / 3rd Semester
Zorunlu Dersler
MAK211
Ölçme Tekniği ve Değerlendirme
Mühendislikte ölçme ve değerlendirmenin yeri ve öneminin kavranması. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel
kavramların verilmesi. Ölçme aletlerinde bulunması gereken özellikler. Uluslararası boyut ve birim sistemlerinin
tanıtılması. Boyut, sıcaklık, basınç ve akış ölçüm cihazları ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi. Veri ve hata
analizi yapabilme yeteneğinin kazandırılması. Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi.
MAK211
Measurement Techniques And Evaluation
Insight of the place and importance of measurement and evaluation in engineering. Presentation of fundamental
concepts related to measurement and evaluation. Qualities of measurement instruments. Introduction to
international quantity and unit systems. Learning of size, temperature, pressure and flow measurement devices
and measurement techniques. Gain the ability to make data and uncertainty analysis. The measurement of
surface roughness.
MAK209
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler tanımı ve sınıflandırılması, Adi diferansiyel Denklemleri tanımak ve çözüm
yöntemlerini görmek
MAK209
Differential Equations
Differential equations of first order and their applications, linear differential equations of higher order, linear
differential equations with constant coefficients and their applications.
ATA101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
MAK207
Sayısal Analiz
Hata tanımları, denklem köklerinin bulunması, matrisler ve lineer denklem sistemleri, eğri uydurma, sonlu fark
formülleri ile türev, interpolasyon extrapolasyon,nümerik integrasyon, başlangıç değer problemleri.
MAK207
Numerical Analysis
Error definitions, calculation of equation roots, matrices and linear equation systems, curve fitting, derivation
with finite difference equations, interpolation – extrapolation, initial value problems.
MAK203
Mukavemet I
Mukavemete giriş ve temel kavramlar, İç kuvvetler ve kesit tesir diyagramları, Gerilme türleri ve bunların şekil
değiştirme olan ilişkileri, Mohr dairesi, Normal kuvvet altında oluşan zorlamalar, Hiperstatik sistemler, Isıl
zorlanmalar, Gerilme yığılması ve çentik etkisi faktörü, Kesme kuvveti ve kayma gerilmesi kavramları,
Mukavemet hipotezleri, Eylemsizlik momenti, Basit eğilme, Tarafsız eksen kavramı, Burulma
MAK203
Strength I
Introduction to strength and fundamental concepts, Internal forces and cross section effect diagrams, Stress types
and their relations with strain, Mohr’s circle, Strain that occur under normal force, Hyperstatic systems, Thermal
strain, Stress concentration and notch factor, Concept of shear force and shear stress, Strength hypothesis,
Moment of Inertia, Bending basics, Neutral axis concept, Torsion
MAK203
Termodinamik I
Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri ve
Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol Hacimleri İçin
Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı
Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi,
MAK203
Thermodynamics I
Introduction and basic concepts. Thermodynamics and Energy, Zeroth Law of Thermodynamics, Energy
Conversion and General Energy Analysis, Properties of Pure Substances, Energy Analysis of Closed Systems,
Mass and Energy Analysis for Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics, Heat Engines,
Refrigerators and Heat Pumps, Carnot Cycle, Entropy and the Principle of entropy increases,
MAK201
Malzeme Bilimi
Atomik yapı ve bağlar, Kristal katıların yapısı, Katılardaki kusurlar, Difüzyon, Metallerin Mekanik Özellikleri,
Dislokasyonlar ve mukavemetlendirme mekanizmaları, Hasar
MAK201
Materials Science
Atomic structure and bonding, Structure of crystalline solids, imperfections in solids, Diffusion, Mechanical
properties of metals, Dislocations and strengthening mechanisms, Failure
IV. Yarıyıl / 4th Semester
Zorunlu Dersler
MAK212
Elektroteknik
Temel sembol ve işaret kaynakları, voltaj, akım ve direnç, Ohm Kanunu, Kirchoff Kanunu, voltaj ve akım
analizi, ağ basitleştirmesi, devre analizi, seri ve parallel devreler, üstdüşüm teorisi, mıknatıslama, alternatif akım
ve voltaj analizi, kapasitörler ve endüktörler, trafolar, Direnç-Kapasitör devreleri, Direnç-Endüktör devreleri ve
Direnç-Endüktör-Kapasitör devrelerine giriş.
MAK212
Elektrotechnics
Fundamental symbols, voltage and current sources,resistors, Ohm Law, Kirchoff Law, voltage and current
analysis, circuit analysis, serial and parallel circuits, magnetism, alternative current and voltage analysis,
capasitor and inductor, Resistor-Capasitor circuits, Resistor-Inductor circuits, , Resistor-Capasitor-Inductor
circuits
MAK210
Mühendislik Matematiği
Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerinin mekanik ve elektrik
uygulamaları, Laplace Dönüşümleri, Fourier Dönüşümleri, Dalga denklemi ve çözüm yöntemi, Isı denklemi ve
çözüm yöntemi, Genel sınır değer problemleri ve uygulamaları, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Bessel
diferansiyel denklemi.
MAK210
Engineering Mathematics
Systems of linear differential equations, mechanical and electircal applications of systems of linear differential
equations, integral transforms: Gamma function, Laplace and Fourier transformsmethod of seperation of
variables, wave and heat equations and their solutions, series solutions of differential equations, Bessel
differential equations
MAK202
Mühendislik Malzemeleri
Mühendislik Malzemeleri, metaller, seramikler, polimerler, kompozitler. Çelik, türleri, özellikleri, ısıl işlemleri,
uygulama alanları. Dökme demirler. Demir dışı metaller – alüminyum – özellikleri ve ısıl işlemi, Seramikler.
Polimerler. Kompozitler. Özellikleri ve uygulamaları.
MAK202
Engineering Materials
Engineering materials, metals, ceramics, polymers, composites, types of steel, heat treatment, applications, cast
irons, non-ferrous metals, aluminum properties and applications
MAK208
Dinamik
Maddesel nokta kinematiği , Uzaysal yörüngede hareket, Bağıl hareket, Bağlı parçaların hareketi, Maddesel
noktanın kinetiği, Newtonun ikinci kanunu, İş güç ve enerji, İmpuls momentum, Çarpışma, Maddesel nokta
sisteminin kinetiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği, Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği, Mekanik
titreşimlerde genel kavramlar
MAK208
Dynamics
Kinematics of particles, Movement in spatial orbital, Relative movement, Movement of connected parts,
Kinetics of particles, Newton’s second law, Work – energy and power, Impulse and momentum, Collision,
Kinetics of particle systems, Planar kinematics of rigid objects, Planar kinetics of rigid objects, General concepts
in mechanical vibrations.
MAK204
Mukavemet II
Bileşik zorlanma hallerinin tanıtımı, Normal kuvvet ve eğilme, Burulmalı eğilme, Kesmeli eğilme, Bileşik
zorlanmada mukavemet hipotezleri ve tarafsız eksen, Elastik Eğri, Enerji yöntemleri ve Castigliano yöntemi,
Burkulma, Yorulma, Darbeli Yükler
MAK204
Strength II
Identifying combined strain conditions, Normal force and bending, Bending with torsion, Bending with shear,
Strength hypothesis in combined strain and neutral axis, Elastic curve, Energy methods and Castigliano method,
Buckling, Fatigue, Impact Loads
MAK206
Termodinamik II
Entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. Gaz akışkanlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Soğutma
çevrimleri. Gaz karışımları. Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme.
MAK206
Termodynamics II
Entropy. Irreversibility and availability. Gas power cycles. Steam power cycles. Cooling cycles. Gas mixtures.
Gas-vapor mixtures and air conditioning
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl / 5th Semester
Zorunlu Dersler
MAK307
Akışkanlar Mekaniği
Akışkan tanımı. Akışkanın termofiziksel özellikleri. Akışkan içinde basınç dağılımı. Kontrol hacmi için integral
bağıntılar. Akışkan hareketinin diferansiyel denklemleri. Borularda sürtünmeli akış.
MAK307
Fluid Mechanics
Description of fluids. Thermo-physical properties of fluids. Pressure distribution in fluids. Integral equations of
control volume. Differential equations for fluid motion. Pipe flow with friction.
MAK305
Mekanizma Tekniği
Mekanizmaların sınıflandırılması, serbestlik derecelerinin bulunması, harekette mafsalların rolü ve mafsal
çeşitleri, mekanizmalarda kinematik (konum, hız ve ivme) analizi, mekanizmalarda kuvvet etkisi ve volan
tasarımı.
MAK305
Mechanisms
Classification of mechanicsms, calculating degrees of freedom, the role of joints in motion and joint types,
mechanism kinematics (position, velocity and acceleration) analysis, force impact in mechanism and flywheel
design.
MAK303
İmal Yöntemleri I
Üretim yöntemlerinin ve plastik şekil verme yöntemlerinin sınıflandırılması, şekil değiştirme mekanizması ve
dislokasyonların etkisi, akma şartları – akma eğrileri ve akma eğrilerini etkileyen faktörler, plastik
şekillendirmede iş ve kuvvet ihtiyacının hesaplanması, haddelemenin esasları, haddeleme yöntemleri, serbest
dövme ve kalıpta dövme yöntemleri, ekstrüzyon yöntemleri, tel çekme - çubuk çekme ve boru çekme
yöntemleri, derin çekmenin esasları ve derin çekme yöntemlei, sıvama yöntemleri, bükme yöntemleri
MAK303
Manufacturing Methods I
Classsification of manufacturing methods and plastic forming of metals methods, deformation mechanisms and
the effect of dislocations, yield conditions – yield curves and the factors affecting yield curves, calculation of
work and force requriments in plastic forming of metals, fundamentals of roll forming, roll forming methods,
open-die and closed-die forging, extrusion methods, wire drawing – rod drawing and tube drawing methods,
fundamentals of deep drawing and deep drawing methods, metal spinning methods, bending methods
MAK301
Makine Elemanları I
Toleranslar, geçmeler, gerilme analizi, emniyet analizleri, malzemelerin mekanik özellikleri ve seçimi, akslar ve
miller. mil - göbek bağlantıları, pimler ve pernolar, cıvata bağlantıları, kaynak bağlantıları, perçin bağlantıları,
lehim ve yapıştırma bağlantıları, elastik bağlantı elemanları, yaylar.
MAK301
Machine Elements I
Tolerances, fittings, strain analyses, safety analyses, mechanical properties and selection of materials, shafts and
hubs, shaft-hub connections, pins, screw connections, welding connections, solder and adhesive bonded joints
elastic connection elements, springs.
MAK309
Otomatik Kontrol
Açık çevrim ve kapalı çevrim(geri beslemeli) sistemlerin tanımı ve özellikleri. Dinamik sistemlerin
modellenmesi ve analizi. Sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının analizi. Temel denetim etkileri, P,
PI, PID denetleyiciler. Kararlılık kavramı. Kararlılık inceleme yöntemleri: Routh-Hurwitz kararlılık ölçütü. Bode
Diyagramları, Nyquist Eğrileri, Kök yer eğrileri.
MAK309
Automatic Control
Definition and properties of open loop and closed loop(feedback) control systems. Dynamic Systems Modeling
and Analysis. Behavioral Analysis of temporary and permanent status of the systems. Basic control effects, P,
PI, PID controllers. The concept of stability. Stability analysis methods: Routh–Hurwitz stability criterion. Bode
Diagrams, Nyquist curves, The Root Locus Method.
Seçmeli Sosyal Dersler
MAK367
İş Hukuku
İş kanununda yer alan iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, tarafların iş sözleşmesinden doğan
borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve işin düzenlenmesi gibi konuların yanı sıra sendikalar ve toplu iş
hukuku ile sosyal güvenlik hukuku konularını öğretmek.
MAK367
Labor law
Employment contract types in Turkish labor law, establishment of the employment contract, liabilities arising
from the parties' bargaining, teaching the subjects of termination of the employment contract and as well as
issues such as the organization of labor unions and collective labor law and social security law.
MAK365
Felsefe
MAK363
Teknik İngilizce I
Malzemelerin yapıları ve özellikleri, Mekanik Özellikler, Demir ve Çelik, Çeliklerin ısıl işlemi, imal yöntemleri
konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve alıştırmalar
MAK363
Technical English 1
Texts, vocabulary, patterns and exercises on Structure and properties of materials, Mechanical properties, Iron
and steel, Heat treatment of steel, Manufacturing methods
MAK361
İletişim
MAK359
Psikoloji
MAK357
Sanat Tarihi
MAK355
Anadolu Medeniyetleri
MAK353
Ekoloji
MAK351
Teknik Almanca
VI. Yarıyıl / 6th Semester
Zorunlu Dersler
MAK314
Seminer
MAK314
MAK308
Hidrolik Makineleri
Sınıflandırma, turbo makinelerde Euler teorisi, su türbinleri; Pelton, Francis pervaneli ve Kaplan türbinleri,
kavitasyon fenomeni, benzerlik teorisi, pompalar; türleri, çalışma prensipleri ve ilgili tanımlar, santrifüj
pompaları – konstrüksiyonları ve boyutlandırmaları, pompaların karakteristik eğrileri ve işlevsel noktalarının
belirlenmesi, pompa seçimi.
MAK308
Hydraulic Machines
Classification, Euler theory in turbomachines, water turbines; Pelton, Francis propeller and Kaplan turbines, the
phenomenon of cavitation., the theory of similarity, pumps; types, working principles and related definitions,
centrifugal pumps - their constructions and dimensioning, characteristic curves of pumps and determination of
operational points, the selection of pumps.
MAK306
Makine Dinamiği
Sürtünmeli ve sürtünmesiz statik-dinamik kuvvet analizi, sanal işler prensibinin hareketli mekanizmalara
uygulanması, döner kütlelerin dengelenmesi, grafik metod mekanizmalarının dengelenmesi, gidip-gelen
kütlelerin dengelenmesi, dişli sistemleri, basit, bileşik ve planet dişliler, hareketli dişlilerde tork analizi.
MAK306
Machine Dynamics
Frictional and frictionless static – dynamic force analysis, applying the virtual work principle to moving
mechanisms, the balancing of rotational masses, the balancing of grafical method mechanisms, the balance of
intermittent masses, gear systems, simple – combined and planet gears, torque analysis of moving gears.
MAK310
Isı Transferi
Isı tansferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı
taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, doğal taşınım. Isı ışınımı. Isı Değiştiricileri.
MAK310
Heat Transfer
Fundamentals of heat transfer. Conduction: one dimensional conduction, transient state convection. Convection:
external flow convection, internal flow convection, natural convection. Heat exchangers.
MAK304
İmal Yöntemleri II
Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, kum kalıplara yapılan döküm; model ve maça imalatı, kalıp ve maça
malzemeleri, kalıplama işlemleri, maske kalıp yöntemi , dolu kalıp yöntemi, ergitilerek boşaltılan kalıplara
döküm yöntemi, kokil döküm ve basınçlı döküm yöntemleri, savurma döküm ve sürekli döküm yöntemleri, toz
metalürjisinin esasları, kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynak kabiliyeti, gaz ergitme kaynağı, arklı
kaynak yöntemleri, döküm kaynağı, cürufaltı kaynağı, ışınlarla yapılan kaynak yöntemleri, elektrik direnç
kaynağı, sürtünme kaynağı, gaz basınç kaynağı, patlamalı kaynak, termik kesme yöntemleri, termik püskürtme
yöntemleri
MAK304
Manufacturing Methods II
Classification of casting methods, sand mold casting; model and core manufacturing, mold and core materials,
molding methods, mask mold method, full – mold method, casting to molds that drained by melting, die casting
and pressurized casting methods, centrifugal casting and continuous casting methods, fundamentals of powder
metallurgy, classification of welding methods, weldability, gas welding, arc welding methods, cast iron welding,
under-slag welding, beam welding methods, electric resistance welding, friction welding, gas pressure welding,
explosion welding, thermal cutting methods, thermal spraying methods
MAK302
Makine Elemanları II
Kavramalar. Sürtünme ve Yağlama Teorisi, Triboloji. Kaymalı Yataklar. Rulmanlı Yatakların Seçimi. Dişli
Çarklar. Kayış-Kasnak Mekanizmaları.
MAK302
Machine Elements II
Clutches, friction and lubrication theories, tribology, plain bearings, selection of roller bearings, gears, belt and
pulley mechanisms.
Seçmeli Sosyal Dersler
MAK366
Patent Hakları
MAK366
The Rights of Patent
MAK364
İşletme
MAK364
Business
MAK362
Teknik İngilizce II
Yoğunlaştırıcılar, Benzin motoru, karbüratör sistemi, akışkanlar konularındaki metin, kelimeler, kalıplar ve
alıştırmalar
MAK362
Technical English II
Texts, vocabulary, patterns and exercises on The lathe, welding, condensation and condensers, petrol engine,
liquid flow and metering
MAK360
Satranç Kültürü
MAK358
Uluslararası İlişkiler
MAK356
Sosyoloji
MAK354
Uygarlık Tarihi
MAK352
Teknik Almanca II
VII. Yarıyıl / 7th Semester
Zorunlu Dersler
MAK403
Makine Proje
MAK403
Machine Project
MAK405
Takım Tezgahları
MAK 405
Machine Tools
MAK401
Makine Laboratuvarı
Taşınımla Isı Transferi Deneyi, Elastik Eğri Deneyi, İletimle Isı Transferi Deneyi, Aşınma Deneyi, Burulma ve
Eğilme Deneyi, Bernoulli ve Basınç Kayıpları Deneyi, Havadan Suya Isı Pompası Deneyi, Burkulma Deneyi,
Hidrolik – Pnömatik Sistemler Deneyi, Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulamaları Deneyi, Işınımla Isı
Transferi Deneyi
MAK401
Machine Laboratory
Thermal Convection Experiment, Elastic Curve Experiment, Thermal Conduction Experiment, Abrasion
Experiment, Torsion and Bending Experiment, Bernoulli and Pressure Losses Experiment, Air to Water Heat
Pump Experiment, Buckling Experiment, Hydrolics and Pneumatic Systems Experiment, Rapid Prototyping
Technology and Applications Experiment, Thermal Radiation Experiment
Seçmeli Teknik Dersler (Güz)
MAK411
Makine Konstrüksiyonu
Makine tasarımı için gereken giriş büyüklükleri, boyutlandırma, mil tasarımı, yatak tasarımı, dişli tasarımı,
sızdırmazlık elemanı tasarımı , dişli kutusu tasarımı, bütün bunlar konstrüksiyon ilkeleri dikkate alınarak
yapılacaktır.
MAK411
Machine Construction
Initial design parameters, sizing, shaft design, bearing design, gear and gearbox design, sealing design in
deference to principle of machine design.
MAK421
Malzeme Seçimi
Malzeme seçim kriterleri. Malzeme seçim tabloları. Dişliler için malzeme seçimi. Çelik ısıl işlemleri. Bazı çelik
yüzey sertleştirme işlemleri. Dökme demirler. Pres kalıpları, eğme kalıpları, cam şekillendirme kalıpları, plastik
kalıpları, civatalar için malzeme seçimi.
MAK421
Materials Selection
Materials selection criteria, materials selection charts, materials selection ofr gears, heat treatment of steel, some
surface hardening processes, cast irons, presssing molds, bending molds, glass shaping molds, plastic molds,
bolts and nuts
MAK433
Hidrolik Pnömatik
Hidroliğin tanımı ve temel ilkeleri. Hidrolik devrelerde kuvvet ve basınç iletimi. Hidrolik devre elemanları ve
sembolleri. Hidrolik pompa ve motorlar. Hidrolik silindirler. Hidrolik valfler. Hidrolik akışkanlar. Hidrolik filtre
ve sızdırmazlık elemanları. Hidrolik devrelerin kurulması ve çalıştırılması. Pnömatik sistem elemanları.
Kompresörler. Pnömatik devrelerin kurulması ve çalıştırılması.
MAK433
Hydraulic Pneumatic
Description and fundamental principles of hydraulic. Force and pressure transmission in hydraulic circuits.
Hydraulic system components and their symbols. Hydraulic pumps and motors. Hydraulic cylinders. Hydraulic
valves. Hydraulic fluids. Hydraulic filters and sealing components. Installation and operation of hydraulic
circuits. Pneumatic system components. Compressors. Installation and operation of pneumatic circuits.
MAK445
Isıtma – Soğutma – Havalandırma
Giriş, uygulama alanları, ısıtma türleri, ısıtma yalıtımı, ısı kayıplarının hesaplanması, ısıtıcılar ve seçimleri,
montajları, tesisatın projelendirilmesi, pompa seçimi, havalandırma tekniği ve gürültü.
MAK445
Heating, Ventilating and Air Conditioning
Application fields, diffrent types of heating, insulation, heat loss calculations, heaters, heater selection and
assembly, system projects, pump selection, HVAC technique and noise.
MAK443
Soğutma Tekniği
Temel soğutma çevrimleri ve kavramları, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin termodinamiksel analizi,
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin elemanları; kompresörler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, genleşme
elemanları, yardımcı elemanlar ve kontrol cihazları. soğutucu akışkanlar, soğutma sistemlerinde ısı geçişi ve
soğutma yükü hesapları, soğutma tesisatında boru çaplarının belirlenmesi, soğuk depo projesi örnekleri,
alternatif soğutma sistemleri.
MAK443
Refrigeration Technique s
Basic refrigeration cycles and concepts, thermodynamic analysis of vapor compression refrigeration system,
components of vapor compression refrigeration system: compressors, evaporators, condensers, expansion
devices, auxiliary and control devices. Refrigerants, heat transfer and cooling load calculations in the cooling
system, determining pipe diameter of the cooling system, cold storage project examples, alternative cooling
systems.
MAK441
İçten Yanmalı Motorlar
Kimyasal enerjiden içten yanmalı motorun yanma odasında termik enerjinin mekanik enerjiye dönüşümü, piston,
silindir, biyel kolu, krank mili, volan, motor bloğu, silindir kapağı, çevrim, devir sayısı ve fonksiyonları, krank
mili, eksantrik mili, koordinasyonları enerji, güç, mukavemet hesapları, tasarımlar yakıt çeşitliliği sıvı hidrojen,
sıvı oksijen dönüşüm güç hesapları.
MAK441
Internal Combustion Engines
Mixture formation in spark ignition engines, carburation, carburettors, working process in an simple carburettor,
Calculations of the air/fuel ratio, tunings that must be added to the simple carburettor, Insufficiencies of
Carburettors, stratified-charge engines, fuel injection and its systems, types, power output control of the system,
ignition, ignition systems, spark plugs.
MAK439
Tesisat
Giriş, uygulama alanları, tesisat türleri ve seçimleri, montajları, tesisatın projelendirilmesi, pompa seçimi.
MAK439
Sanitary
Application fields, sanitary system types and selection, system assembly, system project and pump selection.
MAK437
Isı Değiştiricileri
Isı değiştiricilerin sınıflandırılması. Isı eşanjörlerinin konstrüksiyonu. Toplam ısı geçiş katsayısı. Isı değiştiricisi
çözümlemesi: Logaritmik ortalama sıcaklık farkı yöntemi. Etkenlik- NTU yöntemi. Tanımlar ve etkenlik-NTU
bağıntıları. Bir ısı değiştiricisi hesabının metodolojisi. Kompakt ısı değiştiricileri.
MAK437
Heat Exchangers
Classification of heat exchangers. Construction of heat exchangers. Overall heat transfer coefficient. Analysis of
heat exchangers: Log mean temperature difference method. Effectiveness – NTU method. Definitions and
equations of Effectiveness – NTU method. Methodology of the heat exchanger calculations. Compact heat
exchangers.
MAK435
Buhar Kazanları
Buhar kazanının tanımı ve sınıflandırılması. Buhar kazanı tesisat elemanları. Yakıtlar. Buhar kazanlarında
yanma. Yanma için gerekli oksijen ve hava miktarının hesaplanması. Yanma ürünleri miktarının hesaplanması.
Yanmanın kontrolü. Yakıtların ısıl değerleri. Ocak boyutlarının hesaplanması. Isıl kayıplar ve ısıl verim. Kazan
ısıtma yüzeylerinin hesabı. Ekonomizerler.
MAK435
Steam Boilers
Description and classification of steam boilers. Components of steam boilers. Fuels. Combustion in steam
boilers. Determination of amounts of oxygen and air required for the combustion. Determination of amounts of
combustion products. Combustion control. Heating values of fuels. Calculation of furnace size. Heat losses and
thermal efficiency. Calculation of heating surface of steam boilers. Economizers.
MAK431
Robot Tekniğine Giriş
MAK429
Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş
Sayısal yöntemlere giriş, sonlu elemanlar yönteminde uygulanan temel adımlar, Direk formülasyon, bir boyutlu
elemanlar, kafes sistemler, iki boyutlu elemanlar, dörtgensel elemanlar, izoparametrik elemanlar, sonlu
elemanlar modellerinin oluşturulması, sınır koşullarının tanıtılması, çözdürülmesi, üç boyutlu elemanlar ve
yazılımlar aracılığıyla uygulamalar.
MAK429
Introduction to Finite Element Methods
Introduction to numerical methods, Fundamental steps in finite element method, Direct formulation, one
dimensional elements, Trusses, Two dimensional elements, Quadrilateral elements, Isoparametrical elements,
Modelling of finite elements, Identify and solving of boundry conditions, Applications via three dimensional
elements and softwares.
MAK427
Mekanik Titreşimler
MAK427
Vibration Analysis
MAK425
Kalite Güvenliği
Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve
standartları, çevre standartlar, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç
yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite
kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar
MAK425
Quality Assurance
The concept of quality, standards and standardization, the importance of manufacturing standarts and service
sectors ,management quality and standards, environmental standards, quality management systems models,
strategic management, participation in management, process management systems, resource management
systems, production quality control, inspection and sampling, total quality control, control charts, statistical
distributions
MAK423
Toz Metalurjisine Giriş
Toz karakterizasyonu, toz üretimi, şekillendirme ve yoğunlaştırma öncesi toz işlemleri, toz şekillendirme, tozun
sıkıştırılması, sinterleme kavramları, sinterleme pratiği, tam yoğunluk işlemleri, parça karakterizasyonu
MAK423
Powder Metallurgy
Powder characterisation, powder production, powder shaping and consolidation, pressing, sintering, sintering
practice, full density operations, characterisation.
MAK419
Korozyon
Korozyon oluşumu, metallerde korozyon, korozyonu önleme ve korunma yöntemleri, korozyon, metal veya
metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu, metal ve alaşımların kararlı halde
olan bileşik haline dönme eğilimleri.
MAK419
Corrosion
Corrosion, corrosion of metals, corrosion prevention and protection methods, oxidation and / or other chemical
wear of the metal and metal alloys, tendency of metal and alloys to being steady state compounds.
MAK417
Kaynak Tekniği
MAK415
Plastik Malzemelerde Konstrüksiyon
MAK413
Bilgisayar Destekli Modelleme I
MAK413
Computer Aided Modelling I
VIII. Yarıyıl / 8th Semester
Zorunlu Dersler
MAK404
Bitirme Çalışması
MAK404
Diploma Projects
MAK402
İş Sağlığı ve Güvenliği
Giriş, Tanımlar, İş kazaları, iş kazalarının genel nedenleri, Kanun-Tüzük Yasalar-Türk Standartları, Kazalar ile
ilgili alınabilecek tedbirler, meslek hastalıkları, koruyucular, Atölyelerde iş Güvenliği, Fabrikalarda iş Güvenliği
MAK402
Working Health and Safety
Introduction, definition, work accidents, general causes of work accident, laws-rules-turkish standards,
precautions about accidents, occupational diseases, safeguards, work safety in machine-shops, work safety in
factory.
Seçmeli Teknik Dersler
MAK444
Elektrik Makineleri
Makine Mühendisliğinde elektrik makinelerin yeri, önemi, gerekli motor gücü hesaplamaları, makinelerin temel
fiziksel çalışma prensibi ve seçimi.
MAK444
Electrical Machines
Electrical machines in Mechanical Engineering; their importance and required engine power calculations,
working principle and selection of basic physical machines
MAK440
Sayısal Akışkanlar Dinamiği
Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı transferi denklemlerine uygulanışı. Denklemlerin
difüzyon, konveksiyon, zamana bağımlı ve kaynak terimlerinin açıklanması. Sayısal yaklaşımlar, cebirsel
denklemler, sayısal hücre yapısı. Sonlu hacimler metodu, diskritizasyonprosesi, genel kurallar, örnekler.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği; SAD prensiplerine giris, FLUENT HAD kodu,FLUENT nasıl çalışır, sonlu
hacimler metodu, grid geometrisi, cebirsel denklemler,çözüm metodu, sınır şartları, kaynak terimleri. FLUENT'
in bazı mühendislik problemlerine uygulanışı.
MAK440
Computational Fluid Dynamics
Application of the finite volume method to fluid mechanics and heat transfer equations. Explanation of diffusion,
convection, transient and source terms of the equations. Numerical approximations. Algebraic equations,
computational cell structure. Finite volume method, discretisation process, general rules, examples. Introduction
to computational fluid dynamics-CFD- principles, the FLUENT CFD code. Operation of FLUENT, the finite
volume method, grid geometry, algebraic equations, solution procedure, boundary conditions, source terms.
Application of FLUENT to someengineering problems.
MAK438
Isı Ekonomisi
Tanımlar ve Temel Kavramlar, Isı Yalıtım Malzemeleri ve Özellikleri, Yalıtım Malzemelerinin Çeşitli
Uygulamaları, Yalıtım Hesapları, Binalarda Su Buharı Yoğuşması, Binaların Isı Yalıtımı, TS 825 ve
Uygulamaları.
MAK438
Heat Economy
Descriptions and fundamentals. Thermal insulation materials and their properties. Various applications of
thermal insulation materials. Insulation calculations. Condensation in the buildings. Thermal insulation of the
buildings. TS 825 standard and its applications.
MAK436
Güneş Enerjisi
Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sınıflandırılması. Alışılagelmiş ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının genel olarak karşılaştırılması. Güneş enerjisi ve güneş enerjisi güç sistemleri hakkında genel
bilgiler. Güneş enerjisi hesaplamaları.
MAK436
Solar Energy
Classification of conventional and renewable energy resources. Comparison of conventional and renewable
energy resources. General information about solar energy and solar power systems. Solar energy calculations.
MAK434
Doğalgaz Sistemleri
Doğalgazın mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini, ekonomik sektörlerdeki uygulama alanlarını
tanımak. Doğalgaz iç ve dış tesisatının anlaşılması ve tasarlanması, yanma ve emisyon analizlerini öğretmek
MAK434
Natural Gas Systems
Explaining importance and position of natural gas systems upon engineering applications and its various
applications on different economical sectors. Make students understand the system and teach them how to design
internal and external mechanical installation of natural gas systems. Teaching combustion and emission analysis.
MAK432
Fabrika Organizasyonu
MAK432
Plant Layout and Organization
MAK430
Bakım Tekniği
MAK430
MAK428
Taşıt Tekniği
MAK428
MAK426
Kalıp Tasarımı
İlkel malzeme - demir ve alaşımları, alüminyum ve alaşımları, bakır ve alaşımlarını kullanarak kesme, bükme
çekme ve bileşik kalıplarda otomasyon üretim yapmak. Hacim kalıplarında plastik enjeksiyon, alüminyum ve
alaşımları enjeksiyon üretimi yapmak. Dövme, çekme, hacim kalıplarında otomasyon üretim yapmak - kesme,
çekme, enjeksiyon hesaplarını yapmak.
MAK426
Mold Design
Automatic production in cutting, bending, drawing and combined dies with using primitive materials like iron
and its alloys, aluminum and its alloys, copper and alloys. Plastic injection molds, injection production of
aluminum and its alloys. Automatic production in forging, drawing, plastic injection dies – calculating cutting,
drawing and injection data.
MAK424
Transport Tekniği
MAK424
Transport Machines
MAK422
Mekatroniğe Giriş
MAK420
Tahribatsız Muayene
Gözle muayene, girdap akımı, penetran, ultrason, radyografik, akustik emisyon gibi yöntemlerle uygulanan
tahribatsız muayeneler.
MAK420
Non-destructive Testing
Application of non destructive testing methods such as visual inspection, eddie current, penetrant, ultrasonic,
radigraphic, acoustic emission
MAK418
Kompozit Malzemeler
Kompozit malzemeler ve uygulama alanları, takviye elemanları ve özellikleri, matris malzemeleri, kompozit
üretim metodları, takviye elemanı ve matris arayüzeyi, kompozitlerin mekanik analizi
MAK418
Composite Materials
Composite materials and their application areas, reinforcement materials, matrix materials, composite production
techniques, matrix-reinforcement interface, mechanical analysis of composites
MAK416
Bilgisayar Destekli Üretim
MAK416
Computer Aided Manufacturing
MAK414
Bilgisayar Destekli Modelleme II
MAK414
Computer Aided Modeling II
MAK412
Demir Olmayan Malzemeler
Malzeme çeşitleri. Alüminyum ve alaşımları. Bakır ve alaşımları. Titanyum alaşımları. Süperalaşımlar.
Magnezyum ve çinko alaşımları. Seramikler. Polimerler. Kompozitler, özellikleri ve uygulama alanları
MAK412
Non Ferrous Materials
Types of materials, aluminum and its alloys, copper and its alloys, titanium alloys, superalloys, magnesium and
zinc alloys, Ceramics, Polymers, Composites, properties and applications
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content