close

Enter

Log in using OpenID

Hasta Kayıt, Karşılama, Danışma, Yönlendirme, Güvenlik Hizmetleri

embedDownload
T.C.
SAĞLIKBAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi
HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME
GÜVENLİK HİZMETLERİ
2014
DÖK. KODU:YÖN.RH.05
YAYIN TAR: 2010
REV. TAR.: 10.12.2014
-1-
REV. NO: 04
SAYF. NO: 01/25
İÇİNDEKİLER
Oryantasyon Eğitiminin Amacı ...3
Kurumumuz Tarihçesi..3
Yönetsel yapı ve Yöneticilerimiz..4
Vizyonumuz, Misyonumuz Ve Kalite Politikamız .4
Hastanemiz mevcut personel durumu.5
Hastanemiz Kat Planı5
Hastanemizdeki İdari Birimler6
Hastanemizdeki Medikal Birimler...6-7
Hastanemizdeki Komiteler...7
Hastanemiz Ulaşım ve iletişim bilgileri.......8
Özlük Hakları....9
Devlet Malını Koruma Ve Tasarruf Tedbirleri.....9-10-11-12
Görev Tanımları-Yetki Ve Sorumluluklar-Görev Ayrıntıları..12-13
Organ Bağışı Birimimiz..14
Acil durum kodları..15
Hastanemizde atık yönetimi...16
El hijyeni..16
Hastane Afet Planı...17
İnsan İlişkilerinde Temel Kurallar....18
Hasta Hakları Birimi.....19-20
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi20-21
Sağlık Kurumlarında İletişim Ve Empati...22-23-24
-2-
ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI
Oryantasyon eğitimi kuruma yeni başlayan çalışanların işe ve kuruma uyumunu çabuklaştırmak; kurum içinde
yer değişikliği meydana gelen sağlık personelinin yeni görevine en kısa sürede uyum sağlaması amacı ile yapılır.
Oryantasyon eğitiminde kurumun tarihçesi, ,organizasyon yapısı, kurum içi ve dışı iletişim, çalışma
koşulları, mesai saatleri, kurum içi hizmet süreçleri, kalite yönetim sistemi vb. hakkında bilgiler verilir.
Oryantasyon eğitimindeki temel amaçlar çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal
kaynaşmayı hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten
doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, iş akışına uyumunu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemek ve iş
güvenliğini sağlamaktır.
KURUMUMUZUN TARİHÇESİ
Hastanemiz 1949 yılında sağlık merkezi olarak hizmete açılmıştır. Yaklaşık 1 yıl sonra Verem
Savaşı Dispanseri olarak hizmet vermeye başlamış, 1964 yılında da Devlet Hastanesine
dönüştürülmüştür. 1991 yılında ek bina yapılmış, 1995 yılında ek olarak kalorifer dairesi ve özel
odalar yapılmıştır.
Hastalara daha iyi şartlarda daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurumumuz 2014 Şubat ayı
içersinde yeni binasına taşınmıştır.
-3-
KURUMUMUZ YÖNETSEL YAPISI VE YÖNETİCİLERİ
BAŞHEKİM/ YÖNETİCİ
Uzm. Dr. Ahmed Bilal Genç
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Emine TOKGÖZ
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Yusuf GELPİŞ
POLİTİKAMIZ
Sağlık hizmeti alan ve sunanların, memnuniyetini sağlayarak devamlı
gelişen ve iyileşme planlayan kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Hasta ve çalışanların memnuniyetinin sağlandığı, fiziki şartların çağdaş
ölçülerde olduğu, uluslar arası standartlarda sağlık hizmeti veren bir modern
kuruluş olmaktır.
MİSYONUMUZ
Hastanemize müracaat eden hastalarımızın hiçbir fark gözetim eksizin,
hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak en iyi ve doğru sağlık hizmetini
sunmaktır.
HASTANEMİZİN MEVCUT PERSONEL DURUMU







Uzman Hekim: 11
Pratisyen Hekim: 5
Diş hekimi: 3
Hemşire/Ebe/ Sağlık memuru: 67
Eczacı: 1
Sosyal hizmet uzmanı: 1
Yardımcı sağlık personeli ve diğer çalışanlar: 138
HASTANEMİZ BİNA KAT PLANI
HASTANEMİZDEKİ İDARİ BİRİMLER
1.KALİTE YÖNETİM BİRİMİ: Hizmet Kalite Standartlarının hastanemizde uygulanmasını sağlar ve denetimini yapar.
Tüm hastane bölümleri arasındaki organizasyonu sağlar.
2.BİLGİ İŞLEM BİRİMİ: Otomasyon sisteminde oluşan arızaların giderilmesi, verilerin depolanmasını ve
güvenliğini sağlar.
3.HASTA İLETİŞİM BİRİMİ: Hasta ve yakınlarının doğrudan başvurabildiği sorunlarını, önerilerini yazılı olarak dile
getirebildiği birim Hasta İletişim Birimi'dir.
4.MUTEMETLİK BİRİMİ: Tüm personelin sosyal güvenlik kurumuna emekli keseneklerini, maaş ve döner
sermaye ödemelerini düzenler. Kuruma başlayan yeni personel anlaşmalı bankadan aldığı hesap numarasını
mutlaka mutemetlik birimine bildirir. Maaşla ilgili tüm bilgi ve müracaatlar ilgili saymanlığa bildirilir, sermaye
ödemelerini düzenler. Kuruma başlayan yeni personel anlaşmalı bankadan aldığı hesap numarasını mutlaka
mutemetlik birimine bildirir. Maaşla ilgili tüm bilgi ve müracaatlar ilgili saymanlığa bildirilir.
5.SATIN ALMA BİRİMİ: Hizmet sunumu için gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması, taşınmazların
kiralanması ile ilgili işleri yapar.
6.ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ: Kurumumuzda çalışan tüm personelin güvenliğini tehdit eden veya
edebilecek durumlara karşı çalışan ve bu kapsamda faaliyetlerini yürüten birimimizdir.
7.HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ BİRİMİ: Dosyaların ve gerekli evrakların bütünlüğü
korunarak düzenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
8.AYNİYAT BİRİMİ: Kullanılan tüm demirbaş eşyalar kullanan kişi adına zimmetlenir.
9.PERSONEL ŞUBE BİRİMİ: Özlük haklarımızın dosyalarımıza işlendiği birimdir. Kurum içi ve dışı
yazışmalar yapılır. Raporlar buraya bildirilir. Yıllık, ölüm, nikâh, mazeret, babalık, kongre, doğum izni bilgileri kayıt
edilir.
10.İSTATİSTİK BİRİMİ: Hastane verilerini; günlük, haftalık, aylık, üç aylık, yıllık olmak üzere sağlık
müdürlüğüne ve bakanlığa göndermek ile görevli birimimizdir.
11.DEPO BİRİMİ: Kırtasiye, ecza, sarf malzeme ve demirbaş eşya depoları şeklinde hizmet vermektedir. Klinik ve
birimlerde kullanılan ilaç ve sarf malzemeler otomasyon sistemi üzerinden talep edilir. Her deponun (ecza, sarf vb.)
ilgili sorumluları bulunmaktadır.
HASTANEMİZDEKİ MEDİKAL BİRİMLER
1.AMELİYATHANE: Hastanemizin birinci katında yer almaktadır. Ameliyathane içinde 2 genel ameliyathane
odası,2 personel dinlenme odası,post-op hasta uyandırma odası, cerrahi el yıkama alanı,bay ve bayan personel
giyinme odaları mevcuttur.C kollu skopi cihazı mevcuttur. Girişler şifreli kart ile yapılmaktadır.
2.DOĞUMHANE: Hastanemizin birinci katında yer alıyor. 1 adet NST ,iki adet son sistem doğum odası ve
yenidoğan gözlem odası mevcuttur. Girişler şifreli kart ile yapılmaktadır.
3.ACİL SERVİS: Hastanemizin zemin katında yer almaktadır, 12 yataklı müşahede odası, muayene ve
resüsitasyon odası, pansuman ve alçı odası, nöbetçi personel dinlenme odası, acil doktor dinlenme odası, acil servis
karşılama-yönlendirme servis içinde yer alır.
4.ENDOSKOPİ ÜNİTESİ: Hastanemizin birinci katında Cerrahi servisi içerisinde yer almaktadır, ünitemizde
endoskopi/gastroskopi, kolonoskopi ve sigmoikoskopi cihazımız mevcuttur.
5.KLİNİKLER: Hastanemiz bünyesinde Dâhiliye, Cerrahi, Çocuk Ve Kadın Doğum olmak üzere 4 adet klinik
bulunmaktadır. Dâhiliye Kliniği zemin katta olup 18 yatak mevcuduna sahiptir. Cerrahi Kliniği 1.Katta olup 18
yataklıdır. Bu bölümde G. Cerrahi, Üroloji, ortopedi ve KBB hastalarının yatarak almaları gereken tedavi
verilmektedir. Çocuk Kliniği ise 2. Katta olup 18 Yatak mevcuduna sahiptir. Ancak Doktorumuzun ücretsiz izinde
olması sebebiyle hizmet vermemektedir.
6.YOĞUN BAKIM: Hastanemizin 1.katında ameliyathanenin yanında yer almaktadır.1i izolasyon olmak
üzere toplam 6 yatak mevcuduna sahiptir.2 adet ventilatör cihazımızın yer aldığı yoğun bakıma girişler şifreli
kart ile yapılmaktadır.
7.RÖNTGEN BİRİMİ: Hastanemizin zemin katında yer almaktadır. Röntgen çekim odasında bir adet
konvansiyonel röntgen cihazı bulunmaktadır. Bilgisayarlı Radyoloji Sistemi (PACS) ile çekimden en geç 5
dakika sonra hekimlerimiz tarafından değerlendirilmek üzere görüntüler sisteme yüklenmektedir.
Radyografi görüntüleri aynı zamanda CD ye de aktarılabilmektedir.
8.BİYOKİMYA LABORATUVAR BİRİMİ: Hastanemizin zemin katında yer almaktadır. Ünitemiz içerisinde
biyokimya, hormon, hemogram, tit/idrar stripi, koagülsayon, jel santrifügasyon(cross match, kan gruplama,
indirekt coombs) cihazlarımız bulunmaktadır.
8.POLİKLİNİKLER:
8.1.NÖROLOJİ POL. Hastanemizin zemin katında bulunmaktadır.Ancak doktorumuzun ücretsiz izine
ayrılması sebebiyle hizmet verememektedir.
-68.2.DÂHİLİYE POL: Hastanemizin zemin katında ve 1.katında hizmet vermektedir.
8.3.ÇOCUK POL.: Hastanemizin zemin katında hizmet vermektedir.
8.4.ORTOPEDİ POL.: Hastanemizin 1.katında hizmet vermektedir
8.5.KADIN HAST. VE DOĞUM POLKLİNİĞİ: Hastanemizin 1.katında hizmet vermektedir.
8.6.ÜROLOJİ POL.: Hastanemizin giriş katında hizmet vermektedir.
8.7.ANESTEZİ/AĞRI/REANİMASYON POLİKLİNİĞİ: Hastanemizin zemin katında hizmet vermektedir.
8.8. EK POLİKLİNİKLER: Hastanemizde kadrolu olarak değil geçici görev ile hizmet vermekte olan doktorlar
için açılmaktadır.
9.STERİLİZASYON BİRİMİ: Hastanemizin bodrum katında hizmet vermektedir.
10.EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ: Hastanemize gelemeyecek durumda olan hastalara Evde Sağlık
Hizmetleri Birimi tarafından sağlık hizmeti sunulmaktadır
11.DİŞ ÜNİTESİ: Aktif olarak çalışmakta olan 3 hekim ile hizmet vermektedir.Hastanemizin bodrum katında hizmet
vermektedir.
13.DİYALİZ ÜNİTESİ: Diyaliz servisimiz 13 yatak, 2 seans, kış aylarında 40, yaz aylarında 52 hasta kapasitesi
ile hizmet vermektedir
14. YENİDOĞAN - YETİŞKİN İŞİTME VE SOLUNUM FONKSİYON TESTİ BİRİMİ:Kurumumuzda görevli
olan odiometrist tarafından zemin katta hizmet vermektedir.
15.EEG VE EMG İŞLEMLERİ:Kurumumuzda nörolojik hastalıkların tanısında kullanılan bu işlemler EEG işlemi
ayrı bir ünitede EMG işlemi ise Doktor tarafından poliklinikte yapılmaktadır.
HASTANEMİZDEKİ KOMİTELER
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amacıyla sürveyansı takipleri yapar. Hasta ve çalışan
güvenliği açısından sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar. Çalışan sağlık kartları
bu birim tarafından tutulup saklanır. Hastanemizde meydana gelen enfeksiyon ile ilgili olayların takibini yapar.
EĞİTİM KOMİTESİ
Hastanemiz tarafından verilecek olan bütün eğitimlerin planı yapılır. Verilen eğitimlerin takibini yapar.
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz
ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sağlar
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği
kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin
belirlenmesini sağlar.
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, hastane altyapı güvenliğinin sağlanması, can ve
mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, atık yönetimi çalışmaları, tıbbi cihazların
bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, tehlikeli maddelerin
yönetimini sağlar.
ÖNEMLİ HASTANE İÇ HAT NUMARALARI
1216.Başhekim/Yönetici
1218.Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
1219.İdari Ve Mali İşler Müdürü
1160.Kalite Birimi
1146.Dahiliye Servisi
1163.Cerrahi Servisi
1115.Ameliyathane
1256.Kadın Doğum
1180.Çocuk Servisi
-7-
1119.Eczane-Tıbbi Sarf
1204.Bilgi İşlem
1247.Güvenlik
1107.Vezne
1250Laboratuar
1259.Röntgen
1112.Acil Servis
1240Sterilizasyon
0.Santral
HASTANEMİZ ULAŞIM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÖZLÜK HAKLARI
HASTANEMİZİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
MESAİ SAATLERİ :08.00-12.00 / 13.00-17.00
NÖBETLER: Hafta içi: 16.00-08.00 ve 08.00-08.00 şeklindedir.
YILLIK İZİN
10 Yıla kadar 20 gün 10 yıl sonrası 30 gün senelik izin hakkı verilir.
Senelik izinler yılda en fazla 2'ye bölünür. Her senenin son ayında izin zamanlarının belli olduğu dilekçeler
doldurulur ve idareye verilir. İzin almak isteyen personel (acil durumlar hariç) bir hafta önceden idareye
bildirir.
Personelin kısa süreli işi varsa, ilgili amirinden saatlik izin dilekçesiyle izin yazdırır.
Bir ay içinde toplam saatlik izin süresi 8 saati geçerse, amiri isteği üzerine bir günlük yıllık izni kesilebilir.
657'li personeller yılda 40 gün hastalık izni kullanabilirler.
DOĞUM İZİNİ
Personeller, doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 haftalık izine sahiptir. Çoğul gebelik halinde 2 hafta
süre doğum öncesi iznine eklenir.
Doğumun erken olması halinde kullanılamayan süre doğum sonrasına süresine eklenir. Kadın
memurun ölümü halinde öngörülen süreyi memur olan baba kullanabilir.
SÜT İZİNİ
Doğum yapan anneye ilk 6 ay günde 3 saat, son 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Saat seçme hakkı anneye
aittir. Doğum sonu kadın personelin isteği halinde 2 yıl ücretsiz izin hakkı vardır.
DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ
DEVLET MALI: Devletin sahip olduğu her çeşit taşınır ve taşınmaz varlıklardır.
DEVLET MALINI KORUMA İLKELERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında;
• Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli,
• Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli,
• Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı.
• Tasarruf tedbirleri konusunda personele hizmetiçi eğitim yapılmalı
• Yöneticiler hizmetleri aksatmadan tasarruf sağlamayı ön planda tutmalı,
• Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami
gayret göstermeli.
YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
• Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulatmak,
• Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek,
• Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak,
• Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak,
• Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak, bakımını yapmak,
• Tüketim Malzemelerinin (yakıt,ilaç, yedek parça) depolanması, dağıtım ve nakilleri esnasında bozulmalarını
önleyecek tedbirleri almak,
• Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek,
• Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek ve ayrı tasarruf tedbirleri
programları hazırlatmak ve uygulatmak, •
Personele hizmetiçi eğitim yapmak.
ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI
• Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak,
• Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak, • Sarf
malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek,
-9-
GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ
• Tedarik ve depolama işlemlerinde uygulanacak tedbirler,
• Elektrik kullanımında,
• Su kullanımında
• Ulaştırma hizmetlerinde,
• Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında.
TEDARİK VE DEPOLAMA İŞLERİNDE TASARRUF TEDBİRLERİ
• İhtiyaca göre malzeme alınmalı, depoda ölü stok olarak bekletilmemeli,
• Malzemelerin iklim şartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli,
• Piyasada fiyat araştırması yapılmalı,
• Demirbaş malzeme kontrollü olarak dağıtılmalıdır.
• Yedek parça stoklarının sayım ve kontrolleri her yıl yapılmalı, en geç bir ay içinde merkeze bildirilmeli, •
Malzemeler ihtiyaç duyulan yerlere usulüne uygun ve zimmetli olarak dağıtılmalıdır. • Depolama için
seçilecek yerler depolama tekniğine uygun olmalı.
• Stok kontrol sistemi tesis edilmeli,
• Makine ve araçlar, yapımı yıllık olarak plan ve projeli hizmetlerde kullanılmalı,
• Makine ve araçlarda meydana gelen kazalar tutanağa geçirilir. Gerekli olan kanuni işlem yapılır. •
Her çeşit araç-gereci kullanacak elemanlar hizmetiçi eğitimden geçirilmeli.
ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
• Gereksiz yere kuruluş tanıtma levhaları elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalı.
• Tesisatta topraklama hattı bulundurulmalı,
• Elektrikli malzemelere ıslak şeyle dokunulmamalı, üzerine ıslak malzeme konulmamalı.
• Elektrikli aletlerin bakımı bilir kişi tarafından yapılmalı,
• Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmeli.
• Ampuller uygun yükseklikte ve güçte olmalı
• Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı,
• Çok ampullü ve avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır,
• Gece güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalarda florasan ampul kullanılmalı,
Isıtmada Uygulanacak Tedbirler:
• Elektrik hiçbir şekilde ısıtma aracı olarak kullanılmamalı.
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TASARRUF TEDBİRLERİ
• Hizmetin gereğine göre uygun araç seçilmeli,
• Taşıt talepleri gerekli ise yapılmalı,
• Taşıtlara "RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR" ibaresi yazılmalı,
• Mevcut taşıtlardan yakıt sarfiyatı az olan kullanılmalı,
• Taşıtlara yapılan bakımlar karta işlenmeli,
• Günlük bakımları yapılır. (yağ, lastik hava basıncı, elektrik aksamı vb.)
• Bakım ve tamir işlerinden ilgili kuruluş yöneticileri sorumlu olmalı, •
Tamirler merkezi bir yerde yapılmalıdır.
BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER
• Çift cam kullanılmalı,
• Bina ısındıktan sonra kalorifer kısılmalı,
• Kaloriferli tesislerde gerekli olmadıkça sistemin suyu boşaltılmamalı,
• Kullanılacak yakıt uygun yerde depolanmalı,
• Bakımları teknik personele yaptırılmalı,
• Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalı,
• Her yıl kalorifer tesisatı, soba boruları ve bacalar temizletilmeli,
- 10 -
AKARYAKIT DEPOLANMASI VE DAĞITIMI
• Aynı nitelikteki akaryakıt aynı yerde depolanmalı,
• Akaryakıtlar mümkünse yer altı depolarında muhafaza edilmeli,
• Bidonlar ve variller sağlam olmalı, sızdırmamalı •
Akaryakıt maksat dışı kullanılmamalı.
SU KULLANIMINDA TEDBİRLER
• Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli,
• Bozuk olanlar tamir edilmeli,
• Gereken bakım ve kontrolü yapılmalı,
• Bina araç-gereç ve bahçe sulamada israfa kaçılmamalı,
PTT VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
• Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmeli,
• Yazılar kısa sürede cevaplanmalı, • Telefon
amaç dışı kullanılmamalı,
• Telefon görüşmeleri kısa olmalı,
• Yazışma ile mümkün olan haberleşmede ayrıca telefon kullanılmamalı,
• Telgraflar en az sözcükle anlatılacak şekilde olmalı,
• Telefon ücretleri merkeze düzenli olarak her ay gönderilmelidir.
PERSONEL İSTİHDAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
• Kuruluş şema ve kadroları yeniden gözden geçirilir,
• Görevli personelin günlük çalışma süresi ayarlanmalı,
• Kişiye iş yaratma ilkesi yerine, işe uygun kişi ilkesi esas alınmalıdır,
• Görev tanımlarına göre yetki ve sorumluluklar belirlenmeli,
• Az personel ile iş yapma sağlanmalı. Bunun için:
• İşe uygun personel seçilmeli,
• Hizmette uzmanlaşmış personel olmalı,
• Birbiri ile ilişkili hizmetler aynı yerden yürütülmeli.
YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
• Kağıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli,
• Yazılar 2 nüsha yazılmalı,
• Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı,
• Gerekirse teksirler kağıdın çift yüzüne basılmalı,
• Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı,
• Gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalı,
• Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı,
• Daktilo, yazı, teksir, bilgisayar gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalı
DÖŞEME VE DEMİRBAŞ MALZEME İLE İLGİLİ TEDBİRLER
• Tamir edilmeli,
• Kullanma kılavuzuna uygun kullanılmalı,
• Gösterişten uzak, sade olmalı,
• Bürolarda yerleşme esaslarına göre dağıtım ve düzen sağlanmalı, Malzeme alımı DMO'nden yapılmalı,
- 11 -
TEMİZLİK VE BAKIM MALZEMESİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER
• Ekonomik ve kaliteli ürün seçilmeli,
• Personel eğitilmeli,
• Demirbaş eşyanın günlük/aylık bakımları yapılmalı,
• Malzemeler kullanma kılavuzuna uygun çalıştırılmalı.
MİSAFİR AĞIRLAMADA TEDBİRLER
• Zorunlu haller dışında yapılmamalı,
• Verilecek yemek ve kumanyalar kurumun kendi imkanlarıyla hazırlanmalı, •
Pahalı yiyecek ve ağırlama malzemesi tercih edilmemeli.
Yurt Dışı Geçici Görevlerin Uygulanmasında Hususlar
• Geziler asgari seviyede planlanmalı,
• Asgari personelle yürütülmeli,
• Gidiş-gelişte öncelikle Türk Hava Yolları uçaklarından yararlanılmalı.
• Görevli personelin ekonomik bir araçla gitmesi,
• Harcırah alması,
• Vazife dönüşünde amirine gerekli bilgileri vermesi gerekir.
YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
• Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulatmak,
• Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek,
• Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak
GÖREV TANIMLARI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV AYRINTILARI
POLİKLİNİKLERİN FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA İŞLEYİŞLERİ
TIBBI SEKRETERIN GÖREV VE YETKILERI
Madde 160 - Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilo/bilgisayar ofis programları bilir
personeldir. Hasta müşahede kâğıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupları tabiplerin söyledikleri
şekilde ve usulüne uygun olarak yazar. Tabipler tarafından kayıt cihazlarına söylenenleri deşifre eder.
Bilimsel toplantılarda konuşulanları not alır. Gerektiğinde hasta müşahede kağıtları ve raporların
örneklerini çıkartır.
POLİKLİNİK SEKRETERİ GÖREV VE YETKİLERİ
yene masasına tahlil, reçete ve muayene defterini düzenli olarak yerleştirir. Gerekli aletlerin
temizliğini ve düzenini sağlar. Çalışmayan bozuk olan aletler varsa tamiri yada yenilenmesi için teknik
servise bildirir ve takibini yapar.
e olan aksaklıkları bilgi işlem birimine bildirir ve takibini yapar.
ğlanır. Tahlil
istenen hastalara yol gösterir.
yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk, yetki ve iletişim
planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
GÜVENLİK FAALİYETLERİ VE ÇALIŞMA İŞLEYİŞLERİ
Gündüz mesailer 08.00 ile 17.00
Gece mesailer 17.00 ile 08.00 arasındadır.
Güvenliklerimiz hastanenin her yerini rutin olarak gezerek kontrol ederler.
Güvenliğe ihtiyaç duyulan durumlarda hemen çağırılarak olaya müdahale etmesi sağlanır.
Görevleri arasında araba park düzenleme işlevi vardır.
- 12 -
YASAL YETKİLERLE İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ;
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliği
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
5188 kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik
ÖZEL GÜVENLIK GÖREVLİLERİNİN TEMEL GÖREVİ
Özel güvenlik görevlilerinin sınırları, mevcut yasal düzenlemelerde açıkça belirtilmemiş olsa dahi,
mevzuatın tamamı dikkate alındığında şu şekilde belirlenebilir:
ÖGG'leri, şirket yetkili temsilcileri tarafından Valiliklere yapılan resmî bildirimlere istinaden alınan Özel
Güvenlik İzninde adres olarak belirtilen, görev alanı veya güzergâhı dâhilinde şirket varlıklarına yönelik suç
işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka uygun usullerle alabilirler.
Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk
kuvvetini suç mahalline davet eder.
Genel kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak
bilgi, belge, doküman ve tanıkları muhafaza eder, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel
kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama faaliyetine yardımcı olur.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİ SINIRLARI
Özel güvenlik görevlileri, kendisine verilen yetkileri; özel güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes
tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve
görevli oldukları alanlarda kullanabilirler.
Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma güzergahı dışında
yetkili değildir.
Özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket tarafından verilen ve genel
kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, ancak görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler
alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması 6136 sayılı kanun kapsamında kanuni
takibata uğrarlar.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜLERİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun 23 üncü maddesine göre, "Özel güvenlik
görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç
işleyenler Devlet Memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır" hükmü bulunmaktadır. Özel
güvenlik görevlileri, görevlerini yaparlarken genel kolluk kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de
kullandıklarından, kendilerine karşı mukavemet, hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her
zaman mümkündür. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerinin görevli oldukları sürelerde hukuken
korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul
edilmiştir. Bu kapsamda, görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı
kendilerine karşı suç işlenilmesi halin-de, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları
gerekir.
Özel güvenlik görevlileri, güvenlik hizmetlerini yürütürken kolluk memurlarıyla ilişkilendirilen suçları
(işkence, kötü muamele, vb.) işlemeleri halinde ise, memurlar gibi ceza alırlar. Ancak, memurların
yargılanması için gerekli süreçler uygulanmadan (mülki amirin izninin alınması vb) genel hükümlere
göre ceza yargılaması sürecine tabi olurlar.
- 13 -
BIRAKACAĞINIZ
EN GÜZEL MİRAS,
HAYATTA İKEN
YAPACAĞINIZ
ORGAN
BAĞIŞIDIR!
GELİN SİZ DE
KAHRAMANIMIZ
OLUN
Organ Bağışı Birim Sorumlusu:
Hacer Sadan
- 14 -
ACİL DURUM KODLARI
BEYAZ KOD: çalışanların her türlü fiziksel saldırı, taciz ve şiddete maruz
kalmaları durumunda
Beyaz kod Ekip Sorumlusu ;
Başhekim
İdari Mali İşler Müdürü ve yardımcıları(Nöbetlerde Nöbetçi memur)
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
Kalite Yönetim Direktörü
Sosyal Hizmet Uzmanı
Güvenlik Sorumlusu
Anestezi Teknisyeni
1111
PEMBE KOD: Yeni doğan, bebek ve çocuk kaçırılması veya kaybolması
durumunda
Pembe Kod Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur.
İdari Mali İşler Müdürü ve yardımcıları(Nöbetlerde Nöbetçi memur)
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşireleri,
Teknik servis elemanları ,
Güvenlik amiri ve ekibi
3333
MAVİ KOD: Solunum ve kardiyopulmoner arrest durumunda 2222
Başhekim/Yönetici,
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
İdari veMali İşler Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
Sorumlu Acil Hekimi:
Sorumlu Acil Hemşiresi
Anestezi Teknisyeni
Güvenlik Amiri
Mavi Kod Müdahale Ekibi (Mesai içerisinde)
1- Acil hekimi ,
2- Anestezi hekimi,
3- Anestezi teknisyeni
4- Acil hemşiresi
Mavi Kod Müdahale Ekibi ( Nöbet içerisinde )
1- Nöbetçi Acil Hekimi 2Nöbetçi Uzm.hekimi
3- Nöbetçi Acil Hemşiresi
4- Nöbetçi Anestezi Teknisyeni
- 15 -
HASTANEMİZDE ATIK YÖNETİMİ
KIRMIZI ÇÖP TORBASI
Kan veya hastaya ait materyal alınan
enjektörler, intravenöz kateterler
Hastaya temas etmiş tek kullanımlık diğer
malzemeler
Foley sonda, Nazogastrik sonda,
Trakeostomi kanülü
İdrar torbası ve bağlantıları (idrar
torbalarının içi özel kanalizasyon sistemine
boşaltıldıktan sonra kırmızı çöp poşetine
atılmalıdır)
İğne ucu, bistüri gibi kesici-delici aletler
(koruyucu bir kapta toplandıktan sonra çöp
poşetine atılmalıdır)
Kullanılmış pansuman malzemeleri
Kullanılmış eldiven, gaita kapları, balgam
kapları
Bildirimi zorunlu hastaların atıkları
Kemoterapi ilaçları
İnsan patolojil atıkları
Kan ve kan ürünleri
Sekresyon ve çıkartılar
Diyaliz atıkları, laboratuar atıkları
SİYAH ÇÖPTORBASI
Evsel Atık
Hasta, doktor ve hemşire
odaları, yemekhane ve
kafeteryalar, hasta bakım
ünitelerinde bulunun kağıt,
tek kullanımlık havlu, plastik
bardak vb.
MAVİ ÇÖP TORBASI
Cam atıkları
Serum şişeleri
İlaç şişeleri
Tıbbi malzeme
ambalajlanmasında
kullanılan kağıtlar
KESİCİ-DELİCİ ALET
KUTUSU
Her türlü enjektör ucu,
bistüri vb. gibi delici-kesici
aletler delici-kesici alet
kutusuna atılmalıdır.
Enjektörler kapağı
kapatılmadan, kutunun
üzerinde bulunan küçük
açıklıktan, ajutajı takılarak
iğne ucu kutunun içine
düşürülmelidir.
EL HİJYENİ 5 ENDİKASYON KURALI
- 16 -
HASTANE AFET PLANI
SI
RA
NO
ADI - SOYADI
ÜNVANI
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Ahmed Bilal GENÇ
Başhekim / Yönetici
HAP Başkanı
Tıbbi Sekreter
Halka İlişkiler Yetkilisi
2
Belgin ŞAHİN
3
Sağlık Memuru
Tarık ALTUN
4
Nejdet AYKAÇ
5
Yusuf GELPİŞ
6
Süleyman GÜZEL
Hemşire
7
Hamit KAÇAR
8
Ahmed Bilal GENÇ
Kurumlar Arası
Koordinasyon Şefi
Güvenlik Şefi
TELEFON
Başhekimlik
(535) 581 84 56
Personel Şube
(541) 205 02 25
Satın Alma
(505)540 96 76
Güvenlik
Güvenlik
İd. Mali Hiz. Müd.
(546) 216 62 55
Lojistik Şifi
Hastane Müdürü
(505) 813 37 39
Planlama Şefi
Acil Servis
(505) 851 20 97
VHKİ
Finans Şefi
Mutemet
(532) 203 99 74
Başhekim / Yönetici
Operasyon Şefi
Baş Hekim
(535) 581 84 56
HAP GÖREVLENDİRME TABLOSU
ASIL ÜYELER
Ahmed Bilal GENÇ
1. HAP BAŞKANI
Belgin ŞAHİN
2.HALKLA İLİŞKİLER ŞEFİ
Tarık ALTUN
3.KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ŞEFİ
Nejdet AYKAÇ
4.0 GÜVENLİK ŞEFİ
5.0 LOJİSTİK ŞEFİ
Yusuf GELPİŞ
5.1. Alt yapı ve teknik hizmetler Sorumlusu
Yılmaz EREN
5.2. Haberleşme Hizmet sorumlusu
Cengiz GÜLSÜN
5.3. Araştırma ve Taşıma sorumlusu
Koray Kurtuluş KAPLAN
5.4. Ayniyat sorumlusu
Feriha AKSOY
5.5. Mutfak sorumlusu
Mehmet OK
5.6. Hasar Tespit Sorumlusu
Orhan CİVELEK
5.7. Sanitasyon Sorumlusu
Adem AKDENİZ
6.0 PLANLAMA ŞEFİ
Süleyman GÜZEL
6.1. Durum Değerlendirme birim sor.
Mehmet VURAL
6.2. İnsan Gücü sorumlusu
Tarık ALTUN
6.3. Tıbbi Personel birim Sorumlusu
Emine TOKGÖZ
6.4. Hemşirelik hizmetleri birim sorumlusu
Emine TOKGÖZ
7.0. FİNANS ŞEFİ
Hamit KAÇAR
7.1. Muhasebe sorumlusu
Metin ÖZDAMAR
7.2. Satınalma sorumlusu
Tarık ALTUN
8.0 OPERASYON ŞEFİ
Ahmed Bilal GENÇ
8.1. Tıbbi bakım Direktörü
Emrah GEDİKOĞLU
8.1.1. Yataklı Birimler sorumlusu
Esra ERDOĞAN
8.1.2. Hemşire Hizmetleri Soru.
Emine TOKGÖZ
8.1.3. Acil tedavi birimleri Sorumlusu
Mehmet VURAL
8.1.3.1.Triaj sorumlusu
O. Hasan BURSALIOĞLU
8.1.3.2.Kırmızı Alan
Selen MÜFTÜOĞLU
8.1.3.3.Sarı alan
Fatih KAN
8.1.3.4.Yeşil Alan
Yaser BİLGİN
8.1.2.5.Morg Sorumlusu
Ali CİCİ
8.2. Destek birimleri Direktörü
Güray ŞEN
8.2.1. Laboratuar sorumlusu
Ayşe KELEŞ
8.2.1.1.Kan Bankası Hiz.Sor.
Adem SAYIN
8.2.2. Radyoloji sorumlusu
Özkan ACAR
8.2.3. Eczane sorumlusu
İlçim Ceyhun TIRAK
8.2.4. Tıbbi cihaz-malzeme sorumlusu
Feriha AKSOY
8.3. Psiko-sosyal Destek birimleri Direk.
Semiha ÇALIŞKAN
8.3.1. Personel Psikolojik destek sorumlusu
Semiha ÇALIŞKAN
8.3.2. Aile Destek Birimi Sorumlusu
Nazan ÖZPINAR
8.3.3. Sosyal Hizmet Sorumlusu
Semiha ÇALIŞKAN
9.0 DİĞER BİRİMLER
9.1. Adli Tıp Hizmetleri
Derviş EFE
9.2. Tıbbi Atık ve Çöp Planlaması
Ayşe SEVİM
Gerektiğinde kurulur
10 .TIBBİ TEKNİK KURUL
1. KBRN üyesi / üyeleri
1.1.Biyolojik/ Enfeksiyöz Hast. Dan.
1.2.Kimyasal Maddeler Danışmanı
1.3.Radyolojik Sorunlar Danışmanı
GÖREVLER
HASTANEDE
ÇALIŞTIĞI YER
YEDEK ÜYELER
Nöbetçi Uzman Hekim
Hakan KUTLU
Mehmet VURAL
Bahadır ULAŞ
Metin ÖZDAMAR
Adem AKDENİZ
İbrahim ÇEVİK
Ramazan KARAMAN
Emine ALKANDURUR
Ferruh GÜNEŞ
Adem AKDENİZ
Orhan CİVELEK
Fatih KARACA
Hamit KACAR
Derviş EFE
Nurcan VURAL
Sevgi KARAKILIÇ
İbrahim ÇEVİK
Hamit KAÇAR
Bircan CİVA
Nöbetçi Uzman Hekim
Fatma GEDİKOĞLU
Ayşe SEVİM
Sevgi KARAKILIÇ
Fatih KAN
Ali Buğra TÜRK
O.Hasan BURSALIOĞLU
Tuğçe ÇOLAK
Cansu ÇELİK
Hasan KOÇYİĞİT
Özkan ACAR
Pınar AKDEMİRBEY
İmren KILIÇ
Metin ORCAN
Tevfik DURU
Emine ALKANDURUR
Esra GÖLPEK
Esra GÖLPEK
Emine SEZER
Esra GÖLPEK
İbrahim YAŞAR
Cengiz ÇELİK
İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin temel, doğal ve vazgeçilmez ilkeleri vardır.
Bunlar;
Özerklik İlkesi (Tarafların bağımsızlığı, iradiliği, istekliliği)
Dürüstlük İlkesi (Aldatmama)
Saygı İlkesi
Yararlılık ilkesi (Karşılıklı zarar vermeme ve yarar sağlama)
Eşitlik ilkesi (Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik)
Hakkaniyet ve Adalet İlkesi'dir.
Genelde insanlar arası ilişkilerin erdemli olması gerekir ve bu ilişkilerde de insanlar arasındaki
ilişkilerin tüm kuralları geçerlidir. Hasta merkezli ilişkiler düşünüldüğünde, bu ilişkinin başlıca
tarafları; hastanın kendisi, ailesi, sağlık çalışanı, sağlık kurumu (insan gücü, örgüt ve fizik
yapılarından oluşan kurumsal bütün), sağlık sektörü, ulus / devlet / sağlık politikası, uluslararası
platform ve doğa / küremiz oluşturur. Günlük yaşamda, hasta merkezli ilişkiler iki veya üç
tarafın basit, yalın ilişkileriymiş gibi görünür ve algılanır ise de, aslında tüm tarafların bu
anlamdaki ilişkilerinden oluşan bir yumağın, bir bütünün parçalandır. Bu tarafların, gerek
hasta ve birbiri ile olan teke tek ilişkilerinin gerekse bir bütün olarak tüm ilişki yumağının
erdemli ilişkiler olması bir zorunluluktur. Bu ilişkilerin, birbirinden soyutlanarak, yalnızca bir
kısmının erdemli olmasını beklemek doğru değildir.
Çünkü sağlık çalışanın hastaya karşı olan tavrını kurumu, sektör ve yürürlükte olan sağlık
politikası biçimlendirir. Buna karşılık, hastanın sağlık çalışanına karşı oluşan tavrını
biçimlendiren de yine aynı ilişkiler yumağıdır.
Özetle, hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli olması gerekir. Taraflardan birinin,
yalnızca sağlık çalışanının, erdemli olması ya da yalnızca onlardan erdemli davranışlar
beklenilmesi doğru değildir.
Buna karşın, ilişkiler yumağındaki olumsuzluklar sağlık çalışanının erdemsiz davranmasının
gerekçesi olamaz, olmamalıdır. Sağlık çalışanı her koşulda erdemli olmak zorundadır.
Tarafların hastalarla olan ilişkileri erdemliliğin tüm ilkelerine ve bu arada da hasta haklarına
uygun olmalıdır. Hastalar ile olan ilişkilerinin genel insan ilişkilerine olan ayırdı da bu noktada
başlar. Aynı şekilde, sağlık çalışanı, hasta ilişkilerinde erdemli ilişkilerin öğelerinden birisi,
hakkaniyet, adalet, yani insan haklarına uygunluk iken diğeri de, bunun bir alt kümesi olan,
hasta haklarına uygunluktur. Hasta hakları ile insan haklarının ilişkisi de bu noktada başlar.
- 18 -
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ
Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip
oldukları tüm haklarına saygı duyulması ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmeleri beklenir.
Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey, hastanemiz çalışanları tarafından benimsenmiş
ve yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler. Bu haklar;
1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları
dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve
sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve
seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte
olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve
değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
5) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde
rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6) Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme : Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler
çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam
gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve
rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde
ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi
halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır
10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü
başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Son dönemde hasta haklarının yanında bir de "Hasta Sorumluluğu" kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu
kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna
başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye
tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde
sıralayabiliriz:
1. Genel Sorumluluklar
1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen
tavsiyelere uymalıdır.
1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 1.3.
Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
- 19 -
2. Sosyal Güvenlik Durumu
2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek
durumundadır.
2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.
4. Hastane Kurallarına Uyma
4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması
beklenir.
4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine
uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık
çalışanına bildirmesi gerekir.
5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi
gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan
kendisi sorumludur.
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan
2012/23 sayılı genelgesine istinaden hastanemizde "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi" kurulmuştur.
Bu birimde Çalışan Hakları ve Güvenliği birim sorumlusu olarak iki kişi görevlendirilmiştir.
Bu birimin amacı, sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza
indirilmesi, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulması ve çalışan farkındalığının
arttırılması, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması
muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesidir.
- 20 -
Birim, Çalışanların Hakları ve Güvenliğine Yönelik
Talep ve şikâyetleri kabul eder.
Başvuruları değerlendirerek raporlar.
Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri
bildirimde bulunur.
Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı İl Sağlık
Müdürlüğü'nün hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.
Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
Aylık olarak başhekime rapor sunar.
Beyaz Kod Birimi Nedir?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında '113' no'lu telefon
numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini
araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet
olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.
Hizmetten Çekilme
Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi
gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.
Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup
olmadığına karar verir.
Hastanemiz Yemek Salonu girişinde personel görüşlerinin ve önerilerinin bildirilmesi amacıyla personel
dilek ve öneri kutusu bulunmaktadır. Çalışanlar dilek ve önerilerini burada bulunan formu doldurarak,
sonrasında kutuya atarak bildirebilmektedirler.
Bu kutu haftada bir iki kişi tarafından tutanakla açılır, formlar değerlendirmeye alınır ve dolduran kişiye
geribildirimde bulunulur.
- 21 -
Sağlık Kurumlarında İletişim ve Empati
İletişim; personelin hasta ve yakını tarafından veya hasta/hasta yakının sağlık çalışanları tarafından iyi
anlaşılmasını sağlayan bir süreç olup bilgi, deneyim, duygu ve düşünce alış verişi olarak tanımlanmaktadır.
Kişiler arası ilişkileri, örgütleri, toplumları oluşturan ve bir arada tutan temel bir faktördür. Hastane
personeli iletişimi; Kendilerini anlayabilmek, hasta ve yakınlarına anlatabilmek, hastane müşterini tanımak
ve etkilemek, hastanenin tanıtımını yapmak, hizmetin kalitesini artırmak, teşhis ve tedavinin başarı
oranını yükseltmek, gereksiz zaman harcamalarını ve hasta memnuniyetsizliğini önlemek amacıyla kullanır.
Ancak iletişimin etki oluşturabilmesi için açıklık, dürüstlük, destekleyici içerikli olmasına özen gösterilmesi
gerekir. İletişim etkili sonuç verir. Hasta/hasta yakını veya sağlık kurumlarının müşteri ile sağlık
kurumlarında çalışan personelin iletişimde kullandığı yolları ise üç ana başlıkta değerlendirmeye tabi
tutabiliriz.
Sözlü İletişim - Konuşma
Yazılı İletişim (yazışma, dergi, gazete, anket, broşür)
Hareketlerle İletişim (beden dili, jest, mimik, giyim.)
İletişimin Temel Ögeleri
1. Kaynak (Hasta/ H.Yakını..): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da
topluluk
2. Alıcı (H.Danışman/Rehber/Hemşire..): Vericinin gönderdiği iletiyi alan ve anlamlandıran kişi veya
topluluktur
3. İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmaktaolan duygu, düşünce ya da istek
4. Kanal (Telefon, B.Dili, Sözel): Bildirişimde kullanılan yol sözlü veya yazılı olabildiği gibi beden dili ile de
olabilmektedir.
5. Filtre: Filtre, alıcının iletiyi kendine göre yorumlama biçimidir. Bu açıdan filtre, algılamayla ilişkili bir
öğedir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Kişinin hastalık durumu,
istekleri, geçmiş yaşamı, önyargıları ile sosyal ve kültürel unsurlar algılamayı etkilemektedir.
6. Çevre(Poliklinik/ Randevu Bankosu/Santral/ Hastane): İletişimin gerçekleştiği ortam ve bu
çevrenin uygunluğudur.
7. Geri Bildirim: Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıttır. Hastanın sağlık kurumundan beklediği hizmeti alarak
memnun olarak ayrıldığının ifadesidir.
Etkili İletişimin Özellikleri
Etkili iletişimde dinleme ve söylemenin yanı sıra iletinin de etkin olması gereklidir. Etkili bir iletişim için
iletilerimizi nasıl etkin kılacağımızı bilmemiz ve bunları uygulamaya geçirmemiz gereklidir.
Bazı kişiler iletişim kurmaları gerektiğini bilmelerine rağmen, korkuları nedeniyle, iletişim kurmayı
hedefledikleri kişilerle dolaysız bir şekilde iletişim kurmak yerine ya ipuçları vermeyi denerler ya da
üçüncü kişiler aracılığıyla söylemek istediklerini duyurmayı denerler.
Bu şekilde, iletileri dolaylı yolla iletmek oldukça risklidir, yanlış yorumlamalara veya iletilerin
görmezlikten gelinmesi ile sonuçlanmasına neden olur. İletilerin zamanında paylaşılması da önemlidir.
Sağlık hizmetinin sunumunda oldukça büyük öneme sahip iletişimin etkili şekilde işlemesi için; hastane
personelinin iletişim sürecinde yer alan ögelerin özelliklerini bilmeleri ve bunu uygulamaya geçirmeleri
gerekmektedir.
Etkin iletişimin özelikleri; Samimiyet ve saygı, ilgi alaka ve güleryüz, etkin dinleme, çözüm odaklı
yardımcı olmak, istekli olmak, dikkate almak ve önemsemek, detaya hakimiyet, dış görünüş, etkin bir beden dili
ve duyguların etkili ifade şekli, diksiyon, konuşma şekli, dürüstlük, empati, sürekliliktir. Örneğin vücut
dili için en önemli organlarımız sırasıyla gözler, eller, ağız, omuzlar ve bacaklar. Bunun dışında burun
kıvırtmak, dil çıkartmak, göğüs bölgemizi hareket ettirmek gibi küçük detaylar da çok önemlidir. Gözler her
şeyi anlatır zaten, dolayısıyla vücut dili için gözler ilk sırada gelir. Kısık gözlü bakışlar insana şüpheyi, açık
gözler merakı, derin bakışlar dikkati, eğik bakışlar üzüntüyü anlatır. Göze bağlı olarak kaşlar da hareket
edecektir.
- 22 -
Başarılı iletişim açısından çok önemli bir kavram olan empati kurma ise sadece insan oğlunun
başarabileceği bir çaba isteyen bir iletişim becerisidir. Empati kavramı, bir insanın kendisini, iletişim içinde
olduğu kişinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması şeklinde
tanımlanmaktadır.
Gerçek anlamda bir empati yapabilmek için bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyması ve
olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve bu
durumun karşıdaki kişiye iletilmesidir. Empati kurmanın aşamaları:
1.aşama: Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyması
2.aşama: Doğru olarak algılaması
3.aşama: Hissettirmek-iletmek
4.aşama: Kendi yerine geri geçmek
Empati bir rol değiştirme işidir. Birçok toplumda olduğu gibi biz de daha çok sonuçlarla ilgilenen bir yapıya
sahibiz ve bu yaklaşım süreci kaçırmamıza ve zaman zaman da bu sebeple nedenlere yönelik
farkındalıklarımızı geliştiremememize sebep olmaktadır. Bu önemli bir problemdir. Kurum içinde sağlıklı
iletişim ve empatinin başarılmasında dört ayrı faktörün önemi büyüktür. Empati ve iletişimin sağlıklı ya da
istenilen düzeyde olmasını etkileyen faktörleri; Toplumsal Faktörler, Kurumsal Faktörler, Alt Grup
Faktörleri, ve son olarak ta Bireysel Faktörler olarak sınıflanabilir. Bu faktörlerden en önemli olanı bireysel
faktörlerdir. Bireylerin kişisel gelişiminin sağlanması sorunların en güçlü kaynağını düzeltmek anlamına
gelmektedir.
Hasta İle Hastane Çalışanları Arasındaki Etkili İletişim Aşamaları:
1. Aşama: İlgi Ve Güler Yüz
2. Aşama: Etkin Dinleme
3. Aşama: Etkin Ve Birbiri İle Tutarlı Sözlü Ve Sözsüz İletişim
4. Aşama: Hasta /H.Yakını Beden Dili İpuçlarının Değerlendirilmesi
5. Aşama: Anlaşılabilir Bir Dil Kullanarak Hastaya Samimi Olarak Duygu Ve Düşüncelerini Açıklamak.
Kendisi Rahatlıkla Açabileceği Bir Ortam Oluşturmak
6. Aşama: Empatik Yaklaşım Ve Sözlü-Sözsüz İletişim İle Hastanın Verilen Bilgileri Doğru Olarak
Algılayıp Algılamadığını Ortaya Çıkarmak.
Sağlık Kurumlarında Empati
Sağlıklı iletişim ve empatini sağlık kurumlarında olabilmesi için bazı temel inançların yerleşmesi
gerekmektedir. İnsana verilen değer tüm kurumları etkilemektedir. Değer gören bireyler başkalarına da
değer verirler. Kurumun bu anlamda personeline yaklaşımlarını gözden geçirmesi
gerekmektedir. Birbirlerini seven ya da birbirlerini seçmiş insanların bulunduğu topluluklarda tüm
hastalıkların aksi özellikleri bünyesinde barındırmak gruplara nazaran daha az olduğu gerçeği saptanmıştır.
Empati bir tahmin işi değildir. Empati bir rol değiştirme işidir ve bu nedenle karşımızdaki ile
ilgili bildiklerimizin ötesinde bir bağlantının sonucunda gerçekleşir. Bu tanımadığımız insanlar ile de empati
kurabileceğimizin olanaklı olduğunun bilgisini bize verir. Sezgiler empati kurmamızda yardımcı olursa da asıl
gerekli olan nereden bildiğimizi bilmediğimiz bilginin ortaya çıkmasına izin verebilmek yada buna yol açan rol
değiştirmeyi başarabilmek gerekmektedir.
Sağlık Kurumda İletişimin Vazgeçilmezleri
A-İsim Vererek Muhatab Olmak; Ben Ali, size nasıl yardımcı olabilirim. Anlaşıldı Efendim. Ayşe hanım
hoşgeldiniz, sizden önce bir muayene hastası var: çıkınca Sizi alacağım. Elimde liste ile takip
ediyorum lütfen oturun merak etmeyin.
B- Uygun Hitap Şekli; Hanımefendi /beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim. Ya da karşımızdaki insanın
sosyo-kültürel özellikleri dikkate alınarak iletişim kurmak.
- 23 -
C- Bilmiyorum/Görmedim/Duymadım Yok; Lütfen ayrılmayın, hemen sizi bilgilendiriyorum.
D- Bizzat Refakat Etmek; Aşağı in, sağa dön, koridoru geç solda tarif yerine bizzat, buyurun ben size eşlik
edeyim efendim deyip birlikte hareket etmek Güven Aşılar: Birliktelik Hissi Verir:Bağlayıcı Kılar: Sıcaklık Getirir.
E- İşlemlerini Sonuçlandırmak:Tetkik ve sonuçların takibi ve hastaya ulaşımını organize etmek.
Sağlık kurumu çalışanları arasında empatik bakış yeteneğine sahip olanlar olabilir ancak genel bir anlayış
tarzı olarak yerleştirmek için çaba gerekir. Birlikte çalışmayı gerektiren sağlık hizmeti üretiminin çıktısı
insan olduğuna göre kişiler arası iletişimde önemli faktör olan empatik bakışın kalıcı olmasını da sağlamak
gerekir. Sağlık Kurumlarında Empatik bakış Açısını geliştirme için yapılması gereken çalışmalar:
Eğitim: Özellikle hastane gibi stres yoğun kurumlarda çalışan personellerin sürekli olarak hizmet içi
eğitime tabi tutulmaları empati kurmada başarılı sonuç vermektedir. Bu tür eğitimlerin ayrıma tabi
tutulmadan tüm hastane çalışanlarına verilmesi etkili sonuç vermektedir. Ayrıca örnek olay incelemeler ile
bir kurumdan hizmet alırken yaşadıklarını süzgeçten geçirmesini sağlamak, davranış değişikliğini
hızlandırmaktadır. Kurumun iletişim ve empati eğitimlerinden geçirilmesi ve bu eğitimlerin didaktik
eğitimlerden çok yaşantısal eğitimler olması son derece önemli olduğu belirtilmektedir.
Başarıyı Ödüllendirmek: Etkili iletişim tekniklerini iyi kullanmayı sağlamak ve bu konuda beklentileri
karşılamak için izlenebilir çabasını kesintiye uğratmadan gösterebilen bile personelin terfi, izin gibi manevi
ödüllendirmenin yanı sıra maddi ödülle karşılık bulması davranış değişikliğini kalıcı hale getirmesini
sağlamaktadır.
Kurumsal Farkındalık Oluşturma Çabaları: Empati yeteneğinin tüm kurum çalışanlarına aşılanmasını
sağlamak için mücadele etmek gerekir. Hizmet sunumunu farklılaştırma çalışmalarında, rutini yapmak
farklılık oluşturmayabileceği için hissedilebilir bir duygusal ağ ile iletişimi taçlandırmak gerekir. Ameliyat
olacak hastaya A dan Z ye tüm işlemlerinde hasta yakını gibi yardımcı olacağı iletişimi iyi bir
hasta rehberinin hizmet vermesi hastanın hastaneye ve ameliyathanesine karşı ilave güven duymasını sağlar.
Öğrenen Organizasyon Kurmak: Çalışanların kendi arasındaki iç tetkik ve denetleme çalışmaları ile
unutma, vb nedenlerden kaynaklı iletişim tekniklerinde oluşacak sapmalarının zaman geçmeden hızlıca
düzeltilmesini sağlayan sistemi kurmak çok zor değildir. Bir çalışanın hatalı iletişimi tekniği kullanması
sonucu oluşabilecek zararlardan korunmanın etkili bir yolu ise hatanın başka bir çalışan tarafından anında
düzeltilerek giderilmesi ile olur.
Sonuç olarak; etkili bir iletişim için temel olarak, etkin dinleme, etkin konuşma ve söyleme, empatik
yaklaşım, etkin bir beden dili sergilenmelidir. Sektör ne olursa olsun etkili iletişimin özü, yapısı değişmez.
Hekim-hasta ilişkisinde etkili iletişimde ilk karşılama sırasında sergilenecek ilgi ve güleryüz, sonrasında
etkin dinleme, etkin ve birbiri ile tutarlı sözlü ve sözsüz iletişim, hastanın sözsüz iletişim ile ortaya koyduğu
beden dili ipuçlarının değerlendirilmesi, mesleki dilden kaçınarak anlaşılması kolay bir dil kullanmak,
hastaya samimi duygu ve düşüncelerini açıklayıp kendisini rahatlıkla açabileceği bir ortam oluşturmak,
empatik yaklaşım ve sözlü ve sözsüz iletişimin ile hastanın verilen bilgileri doğru olarak algılayıp
algılamadığını ortaya çıkarmak sağlıklı iletişimi sağlayacaktır.
Etkili iletişim becerileri, sevgi, başarı ve mutluluk elde etmede adeta sihirli bir etki yaparlar ve eğer gönül
zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü ile birlikte olmazlarsa yalın ve anlamsız kalırlar. Sağlık sektöründe
çalışanların, iletişim becerileri ve etkili iletişim açısından istemeyerek de olsa zaman zaman sergiledikleri
gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışları, söz konusu sektörde çalışanların stres, yorgunluk, aşırı iş yükü,
kızgın saldırgan hasta grubu ve buna benzer pek çok durum ile karşı karşıya oldukları gerçeği ile birlikte
düşünmek doğru bir değerlendirme olacaktır. İletişim bozuk olursa tuzu kuru olan kesime yine bir şey olmaz ama
kurum geneline baktığımızda; İnsanlar arasında anlaşma sağlanamaz ve çatışma -kavga oluşur.
İnsanlar gittikçe birbirine yabancılaşır ve birbirlerini görmemek için çaba içerisine girerler. Ayrılık başlar ve
hastane terk edilir. Neticede kaos oluşarak kurum dibe vurur.
"Çoğu İş, Kötü Üründen Değil, Kötü Davranış Nedeniyle Kaybedilir"
- 24 -
HAZIRLAYAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ESRA ERDOĞAN
SEVGİ KARAKILIÇ
- 25 -
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM/YÖNETİCİ
UZ.DR.AHMED BİLAL GENÇ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
3 007 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content