close

Enter

Log in using OpenID

2011 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

embedDownload
T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
2011 YILI
İL ÇEVRE DURUM RAPORU
HAZIRLAYAN
YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2011
ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BAŞLIKLARI
Sayfa
A. COĞRAFİ KAPSAM............................................................................................... 19
B. DOĞAL KAYNAKLAR........................................................................................... 59
C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )........................................................................
64
D. SU..............................................................................................................................
87
E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI....................................................................
109
F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER..........................................................
110
G. TURİZM....................................................................................................................
132
H. TARIM VE HAYVANCILIK ................................................................................. 160
İ. MADENCİLİK ......................................................................................................... 171
J. ENERJİ...................................................................................................................... 172
K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ ............................................... ...................................... 176
L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME.. ......................................................... 209
M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS..................................................................... 220
N. ATIKLAR................................................................................................................... 252
O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM..................................................................................... 265
P. AFETLER.................................................................................................................
268
R. SAĞLIK VE ÇEVRE...............................................................................................
282
S. ÇEVRE EĞİTİMİ....................................................................................................
286
T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA.................................................................. 290
-2-
İÇİNDEKİLER
A. COĞRAFİ KAPSAM
A.1. Giriş
A.1.1. Yalova’nın Tarihi
A.1.1.1. Yalova Adının Oluşumu
A.1.1.2. İlk Çağlarda Yalova
A.1.1.3. Roma Döneminde Yalova
A.1.1.4. Tarih Öncesi Dönemlerde Yalova
A.1.1.5. Türkler Döneminde Yalova
A.1.1.6. Kurtuluş Savaşında Yalova
A.1.1.7. Yalova’da Sosyal Düzen
A.2. İl ve İlçe Sınırları
A.2.1. Çınarcık İlçesi
A.2.1.1. Tarihi ve Coğrafi Yapısı
A.2.1.2. Nufus Durumu
A.2.1.3. Sosyal Durum
A.2.1.4. Ekonomik Durum
A.2.2. Altınova İlçesi
A.2.2.1. Tarihi
A.2.2.2. Coğrafi Durumu
A.2.2.3. Sosyal Yapı
A.2.2.4. Ekonomik Yapısı
A.2.3. Çiftlikköy İlçesi
A.2.3.1. Tarihi
A.2.3.2. Coğrafi ve Jeolojik Yapısı
A.2.3.3. Ekonomik Durum
A.2.4. Armutlu İlçesi
A.2.4.1. Tarihi
A.2.4.2. Jeolojik Yapısı
A.2.4.3. İklimi
A.2.4.4. Geçim Kaynakları
A.2.5. Termal İlçesi
A.2.5.1. Tarihi
A.2.5.2. Coğrafi Durumu
A.2.5.3. Ekonomik Durum
A.3. İlin Coğrafi Durumu
A.4. İlin Topoğrafyası Ve Jeomorfolojik Durumu
A.4.1. Dağlar
A.4.2. Yaylalar
A.4.3. Göller
A.4.4. Ovalar
A.4.5. Vadiler
A.4.6. Jeomorfoloji
A.5. Jeolojik Yapı Ve Stratigrafi
A.5.1. Metamorfizma Ve Magmatizma
A.5.2. Tektonik Ve Paleocoğrafya
-3-
19
20
20
21
21
23
24
25
26
30
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
37
38
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
48
56
56
B. DOĞAL KAYNAKLAR
B.1. Enerji Kaynakları
B.1.1. Güneş
B.1.2. Su Gücü
B.1.3. Kömür
B.1.4. Doğalgaz
B.1.5. Rüzgar
B.1.6. Biyokütle
B.1.7. Petrol
B.1.8. Jeotermal Sahalar
B.2. Biyolojik Çeşitlilik
B.2.1. Ormanlar
B.2.1.1. Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları
B.2.2. Çayır ve Mera
B.2.3. Sulak Alanlar
B.2.4. Flora
B.2.5. Fauna
B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer
Hassas Yöreler
B.3. Toprak
B.4. Su Kaynakları
B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar
B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları
B.4.3. Akarsular
B.4.4. Göller ve Göletler
B.5. Mineral Kaynaklar
B.5.1. Sanayi Madenleri
B.5.2. Metalik Madenler
B.5.3. Enerji Madenleri
B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
64
64
64
64
64
64
C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)
C.1. İklim ve Hava
C.1.1. Doğal Değişkenler
C.1.1.1. Rüzgar
C.1.1.2. Basınç
C.1.1.3. Nem
C.1.1.4. Sıcaklık
C.1.1.5. Buharlaşma
C.1.1.6. Yağışlar
C.1.1.6.1. Yağmur
C.1.1.6.2. Kar, Dolu, Sis ve Kırağı
C.1.1.7. Seller
C.1.1.8. Kuraklık
C.1.1.9. Mikroklima
C.1.2. Yapay Etmenler
C.1.2.1. Plansız Kentleşme
C.1.2.2. Yeşil Alanlar
C.1.2.3. Isınmada Kullanılan Yakıtlar
C.1.2.4. Endüstriyel Emisyonlar
64
64
65
65
65
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
72
-4-
C.1.2.5. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar
C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları
C.2.1. İstasyon raporu
C.2.2. Partikül Madde Emisyonları
C.3. Atmosferik Kirlilik
C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri
C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri
C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri
C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri
C.4.1.1. Su Üzerindeki Etkileri
C.4.1.2. Toprak Üzerine Etkileri
C.4.1.3. Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri
C.4.1.4. İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri
C.4.2. Yapay Çevreye Etkileri
C.4.2.1.Görüntü Kirliliği Üzerine Olan Etkileri
74
74
74
82
82
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
D. SU
D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı
D.1.1. Yeraltı Suları
D.1.2. Jeotermal Kaynaklar
D.1.3. Akarsular
D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar
D.1.4.1. İçme Suyu Amaçlı Depolama Tesisleri
D.1.5. Denizler
D.2. Doğal Drenaj Sistemleri
D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri
D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik
D.3.2. Akarsularda Kirlilik
D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik
D.3.4. Denizlerde Kirlilik
D.3.4.1. Yalova Kıyılarının Su Kalite Özellikleri
D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları
D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri
D.5.1. Tuzluluk
D.5.2. Zehirli Gazlar
D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik
D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler
D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler
D.5.5.1. Siyanürler
D.5.5.2. Petrol ve Türevleri
D.5.5.3. Polikloro Naftalinler ve Bifeniller
D.5.5.4. Pestisitler ve Su Kirliliği
D.5.5.5. Gübreler ve Su Kirliliği
D.5.5.6. Deterjanlar ve Su Kirliliği
D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler
D.5.7. Patojenler
D.5.8. Askıda Katı Maddeler
D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği
-5-
87
87
89
90
93
93
94
94
94
94
94
101
102
102
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI
E.1. Genel Toprak Yapısı
E.2. Toprak Kirliliği
E.3. Arazi
E.3.1. Arazi Varlığı
E.3.1.1. Arazi Sınıfları
E.3.1.2. Kullanma Durumu
E.3.2. Arazi Problemleri
109
109
109
109
109
109
110
F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. Ekosistem Tipleri
F.1.1. Ormanlar
F.1.1.1. Ormanların Ekolojik Yapısı
F.1.1.2. İlin Orman Envanteri
F.1.1.3. Orman Varlığının Yararları
F.1.1.4. Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları
F.1.2. Çayır ve Meralar
F.1.3. Sulak Alanlar
F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.)
F.2. Flora
F.2.1. Habitat ve Toplulukları
F.2.2. Türler ve Populasyonları
F.3. Fauna
F.3.1. Habitat ve Toplulukları
F.3.2. Türler ve Populasyonları
F.3.2.1.Karasal Türler ve Populasyonlar
F.3.2.2 Aquatik Türler ve Populasyonlar
F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları
F.3.3.1. Evcil Hayvanlar
F.3.3.1.1. Sahipli Hayvanlar
F.3.3.1.2. Sahipsiz Hayvanlar
F.3.3.2. Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar
F.3.3.3. Hayvan Hakları İhlalleri
F.3.3.4. Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği
F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği
Alanlar
F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar
F.4.1.1. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. Maddesinde Tanımlanan
ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”,
“Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”
F.4.1.2. 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve
Orman Bakanlığı’nca Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları
ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları”
F.4.1.3. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
2.Maddesinin “a - Tanımlar” Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde
“Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak
Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun)
İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar
-6-
110
110
110
111
113
113
114
114
114
114
114
114
118
118
118
118
120
123
123
123
124
125
125
125
127
128
128
129
129
F.4.1.4. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları
F.4.1.5. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20.
Maddelerinde Tanımlanan Alanlar
F.4.1.6. 2/11/1986 Tarihli ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. Maddesinde
Tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”
F.4.1.7. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Mad. Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından
“Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar
F.4.1.8. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar
F.4.1.9. 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler
F.4.1.10. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar
F.4.1.11. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanunda Belirtilen Alanlar
F.4.1.12. 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar
F.4.1.13. 30.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar
F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması
Gerekli Alanlar
F.4.2.1. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma
Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış
Alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I.
ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları”
F.4.2.2. 12/6/1981 Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona
Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar
F.4.2.2.1. 23/10/1988 Tarihli ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
“Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” Gereği
Ülkemizde “Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar
F.4.2.2.2. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler
Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme
Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar
F.4.2.2.3. Cenova Deklerasyonu’nun 17. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e
Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme
Ortamı Olan Kıyısal Alanlar
F.4.2.3. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin
1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma
Altına Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel,
Tarihi ve Doğal Alanlar
F.4.2.4. 17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca
Koruma Altına Alınmış Alanlar
F.4.3. Korunması Gereken Alanlar
F.4.3.1. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak
Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri
Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.)
F.4.3.2. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün
-7-
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar,
Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul
Plantasyon Alanlarının Tamamı
130
F.4.3.3. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun
veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme
Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak
Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık
Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara
Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler
130
F.4.3.4. Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları
130
F.4.3.5. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş
Veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı
Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları,
Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu
Alanlar
130
F.4.3.6. Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın
Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine
Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar
130
(*) Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.4. Bölümündeki Alanlar İçin İstenen Bilgiler
1. Alanın Resmi Adı
2. Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. bilgiler dahil)
3. Alanı
3.1. Toplam Alan (km2)
3.2. Kara Yüzeyi (km2)
3.3. Su Yüzeyi (km2)
3.4. Kıyı Uzunluğu (m)
4. Alanın Açıklamalı Tanıtımı
5. Yasal Konumu
6. Yerleşimler ve Nüfusları
7. Sosyo-ekonomik-Kültürel-Tarihsel Özellikler
8. Fiziksel Özellikler (Karasal-Denizsel)
8.1. İklim Özellikleri
8.2. Jeomorfoloji (Topografya vb. morfolojik özellikler)
8.3. Jeoloji (Varsa sedimantoloji ile ilgili bilgiler de dahil)
8.4. Hidroloji-Hidrojeoloji (Yerüstü ve yeraltı suları, varsa jeotermal
kaynaklar da dahil)
8.5. Toprak Yapısı
8.6. Flora ve Fauna (Karasal, denizsel ve iç sular kapsamında,
özellikleri, endemik ve tehdit altındaki)
9. Alan Kullanımı ve Mevcut Durumu (Tarım-envanter ve mülkiyet bilgileri
varsa dahil, turizm, rekreasyon, ulaşım ve altyapı, vb.)
10. Mevcut Sorunlar (Hassas Bölgenin Doğal Yapıdan Uzaklaştığı Alanlar, vb.)
-8-
G. TURİZM
G.1. Yörenin Turistik Değerleri
G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri
G.1.1.1. Konum
G.1.1.2. Fiziksel Özellikler
G.1.2. Kültürel Değerler
G.1.2.1. Folklor
G.1.2.2. El Sanatları
G.2. Turizm Çeşitleri
G.3. Turistik Altyapı
G.4. Turist Sayısı
G.5. Turizm Ekonomisi
G.6. Turizm-Çevre İlişkisi
132
132
134
135
146
146
146
148
150
150
160
160
H. TARIM VE HAYVANCILIK
H.1. Genel Tarımsal Yapı
H.2. Tarımsal Üretim
H.2.1. Bitkisel Üretim
H.2.1.1. Tarla Bitkileri
H.2.1.1.1. Buğdaygiller
H.2.1.1.2. Baklagiller
H.2.1.1.3. Yem Bitkileri
H.2.1.1.4. Endüstriyel Bitkiler
H.2.1.2. Bahçe Bitkileri
H.2.1.2.1. Meyve Üretimi
H.2.1.2.2. Sebze Üretimi
H.2.1.2.3. Süs Bitkileri
H.2.2. Hayvansal Üretim
H.2.2.1. Büyükbaş Hayvancılık
H.2.2.2. Küçükbaş Hayvancılık
H.2.2.3. Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi)
H.2.2.4. Su Ürünleri
H.2.2.5. Kürk Hayvancılığı
H.2.2.6. Arıcılık Ve İpekböcekçiliği
H.3. Organik Tarım
H.4. Tarımsal İşletmeler
H.4.1. Kamu İşletmeleri
H.4.2. Özel İşletmeler
H.5. Tarımsal Faaliyetler
H.5.1. Pestisit Kullanımı
H.5.2. Gübre Kullanımı
H.5.3. Toprak Kullanımı
-9-
160
161
162
162
163
163
164
164
164
164
165
166
167
167
167
167
168
168
168
168
169
169
169
169
169
170
171
I. MADENCİLİK
I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Doğal Malzemeler
I.1.1. Sanayi Madenleri
I.1.2. Metalik Madenler
I.1.3. Enerji Madenleri
I.1.4. Maden Kanuna Tabi Olan Doğal Malzemeler
I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri
I.3. Cevher Zenginleştirme
I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri
I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan
Rehabilitasyon Çalışmaları
171
171
171
171
171
171
172
172
172
J . ENERJİ
J.1. Birincil Enerji Kaynakları
J.1.1. Taşkömürü
J.1.2. Linyit
J.1.3. Asfaltit
J.1.4. Bitümlü Şist
J.1.5. Hampetrol
J.1.6. Doğalgaz
J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum)
J.1.8. Orman
J.1.9. Hidrolik
J.1.10. Jeotermal
J.1.11. Güneş
J.1.12. Rüzgar
J.1.13. Biyokütle
J.2. İkincil Enerji Kaynaları
J.2.1. Termik Enerji
J.2.2. Hidrolik Enerji
J.2.3. Nükleer Enerji
J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi
J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı
J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar
172
172
172
172
173
173
173
173
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
176
K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ
K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler
K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması
K.2.1.Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Faaliyet Gösteren Firmalara Ait
Genel Bilgiler
K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı
K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu
K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı
K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler
K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği
K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği
K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği
K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği
K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar
- 10 -
176
177
181
194
196
201
203
203
203
204
204
204
K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı
209
L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME
L.1. Altyapı
L.1.1. Temiz Su Sistemi
L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi
L.1.3. Yeşil Alanlar
L.1.4. Elektrik İletim Hatları
L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları
L.2. Ulaşım
L.2.1. Karayolları
L.2.1.1. Karayolları Genel
L.2.1.2. Ulaşım Planlaması
L.2.1.3. Toplu Taşıma Sistemleri
L.2.1.4. Kent İçi Yollar
L.2.1.5. Araç Sayıları
L.2.2. Demiryolları
L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı
L.2.3.1. Limanlar
L.2.3.2. Taşımacılık
L.2.4. Havayolları
L.3. Haberleşme
L.4. İlin Plan Durumu
L.5. İldeki Baz İstasyonları
209
209
209
210
210
210
211
211
211
211
211
212
212
212
212
212
213
214
215
216
216
M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS
M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama
M.1.1. Kentsel Alanlar
M.1.1.1. Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri
M.1.1.2. Kentsel Büyüme Deseni
M.1.1.3. Planlı Kentsel Gelişme Alanları
M.1.1.4. Kentsel Alanlarda Yoğunluk
M.1.1.5. Kentsel Yenileme Alanları
M.1.1.6. Endüstri Alanları Yer Seçimi
M.1.1.7. Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar
M.1.2. Kırsal Alanlar
M.1.2.1. Kırsal Yerleşme Deseni
M.1.2.2. Arazi Mülkiyeti
M.2. Altyapı
M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri
M.3.1. Kamu Binaları
M.3.2. Okullar
M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri
M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler
M.3.5. Endüstriyel Yapılar
M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar
M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar
M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar
M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma
- 11 -
220
221
221
221
222
236
236
239
239
239
239
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
245
M.3.10.Yerel Mimari Özellikler
M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller
M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı
M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik
M.4.2. Göçler
M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik)
M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı
M.4.5. Konut Yapım Süreçleri
M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri
M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri
M.5.1. Görüntü Kirliliği
M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu
M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları
M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü
M.5.5. Kentsel Atıklar
M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı
M.6. Nüfus
M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı
M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları
M.6.4. Nüfus Değişim Oranı
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
246
246
246
246
246
246
246
246
249
250
251
N. ATIKLAR
N.1. Evsel Katı Atıklar
N.2. Tehlikeli Atıklar
N.3. Özel Atıklar
N.3.1. Tıbbi Atıklar
N.3.2. Atık Yağlar
N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar
N.3.4. Pil ve Aküler
N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller
N.3.6. Tarama Çamurları
N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar
N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar
N.4. Diğer Atıklar
N.4.1. Ambalaj Atıkları
N.4.2. Hayvan Kadavraları
N.4.3. Mezbaha Atıkları
N.5. Atık Yönetimi
N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu
N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri
N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri
N.8.1. Katı Atıkların Depolanması
N.8.2. Atıkların Yakılması
N.8.3. Kompost
N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi
N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri
- 12 -
252
254
255
255
257
257
257
257
257
257
258
258
258
261
261
261
261
263
263
263
264
264
264
264
O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM
O.1. Gürültü
O.1.1. Gürültü Kaynakları
O.1.1.1. Trafik Gürültüsü
O.1.1.2. Endüstri Gürültüsü
O.1.1.3. İnşaat Gürültüsü
O.1.1.4. Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler
O.1.1.5. Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü
O.1.2. Gürültü ile Mücadele
O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri
O.1.3.1. Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri
O.1.3.2. Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri
O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri
O.1.4.1. Fiziksel Etkileri
O.1.4.2. Fizyolojik Etkileri
O.1.4.3. Psikolojik Etkileri
O.1.4.4. Performans Üzerine Etkileri
O.2. Titreşim
265
265
265
265
266
266
267
267
267
267
267
267
267
268
268
268
268
P. AFETLER
P.1. Doğal Afetler
P.1.1. Depremler
P.1.1.1. Durum Saptaması...........................................................................................
P.1.1.2. Hasarın Büyüklüğü Ve Nedenleri...................................................................
P.1.1.3. Deprem Anı Yatay Ve Düşey Yer Değiştirmeler ............................................
P.1.1.4. Can Kayıpları Yapı Hasarları Ve Kentin Geleceği .........................................
P.1.1.5. Yıkık Ağır Ve Orta Hasarlı Konutların Mülkiyet Dağılımı .............................
P.1.2.
Heyelan ve Çığlar
P.1.2.1. Heyelan Bölgeleri ..........................................................................................
P.1.2.2. Toprak Kayması ...........................................................................................
P.1.3. Seller
P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları
P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri
P.1.6. Fırtınalar
P.2. Diğer Afetler
P.2.1. Radyoaktif Maddeler
P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar
P.2.3. Tehlikeli Maddeler
P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri
P.3.1. Afet Acil Birimleri
P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri
P.3.3. İlkyardım Servisleri
P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı
P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler
P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar
- 13 -
268
268
269
270
271
271
273
274
274
276
276
277
277
278
278
278
278
278
278
279
279
280
280
281
281
R. SAĞLIK VE ÇEVRE
R.1. Temel Sağlık Hizmetleri
R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı
R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar
R.1.2.1. İçme, Kullanma ve Sulama Suları
R.1.2.2. Denizler
R.1.2.3. Zoonoz Hastalıklar
R.1.3. Gıda Hijyeni
R.1.4. Aşılama Çalışmaları
R.1.5. Bebek Ölümleri
R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı
R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları
R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri
R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma
R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
282
282
283
283
283
284
284
285
285
285
285
286
286
286
286
286
286
286
286
S. ÇEVRE EĞİTİMİ
S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri
S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri
S.2.1. Çevre Vakıfları
S.2.2. Çevre Dernekleri
S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar
286
289
289
289
289
T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA
T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi
T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı,
Korunması ve Geliştirilmesi
T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak
Biçimde Planlanması
T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması
T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması
T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi
TABLO LİSTESİ
290
290
290
290
290
SAYFA
A.1.1.7. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı 2011
A.2.3.3.1. Çiftlikköy İlçesi Hayvan Dağılımı
B.1.1.1
Yıllara Göre Güneşlenme Süresi
B.1.2.1. Yer Altı Suyu Potansiyeli
B.1.2.2
Yer Üstü Suyu Potansiyeli
B.1.2.3. Gökçe Barajı
- 14 -
27
37
59
59
59
60
C.1.1.1 2011 yılı Aylık Maksimumum ve Ortalama Rüzgar Hızı
65
C.1.1.2. Aylık Ortalama Basınç (hPa)
65
C.1.1.3 Aylık Ortalama Nisbi Nem (%)
65
C.1.1.4 2011 yılı Aylık Ortalama sıcaklık
68
C.1.1.6 2011 yılı Aylık Toplam Yağış
68
C.1.1.9. Yalova İline Ait 2011 Yılı Meteorolojik Parametreler
69
C.1.2.3.1. Yalova İlinde Kullanılan Toplam Yakıt Miktarı
70
C.1.2.4.1. Emisyon İznine Tabi Tesisler
72
C.1.2.5.1.Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar
74
C.2.1.
Merkez İlçe 2011 Yılı İstasyon raporu
74
C.3.1.
Şehir Havasındaki Hedef Kirleticiler
82
C.3.2.
Ölçüm Sonuçları
84
D.1.3.1 Sellimandıra Dere Gökçe Baraj Çıkışı
91
D.1.3.2. Safran Dere
91
D.1.3.3. Yalak Dere-Ayazma
92
D.3.2.1. Ölçüm Yerleri
94
D.3.2.2. Parametrelerin Değerlendirilmesi
95
D.3.4.1.1. Yalova Merkez İlçe Deniz Suyu Numune Sonuçları
104
D.3.4.1.2. Çiftlikköy İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
105
D.3.4.1.3. Çınarcık İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
106
D.3.4.1.4. Armutlu İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
107
E.3.1.2.1. Arazi Kullanım Miktarı
109
E.3.1.2.2. Sulama Alanlarının Sulama Biçimleri
110
F.1.1.2.1. Ormanların Ağaç Cinslerine göre dağılımı
111
F.1.1.2.2. 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları itibariyle Devlet Ormanlarından Üretilen
Orman Ürünleri Miktarı
112
F.1.1.2.3. 2011Yılı İtibariyle Devlet Ormanlarından Üretilen Tali Orman Ürünleri
Miktarı
112
F.1.2.1. Yalova İlinde Mera Alanlar
114
F.2.1.
Bölge Florası
115
F.3.2.1.1. Kemirgenler
118
F.3.2.1.2. Yırtıcı Hayvanlar
118
F.3.2.1.3. Kertenkeleler
119
F.3.2.1.4.Yılanlar
119
F.3.2.1.5. Kaplumbağalar
119
F.3.2.1.6. Kurbağalar
119
F.3.2.1.7. Semenderler
119
F.3.2.1.8. Kuşlar
119
F.3.2.2.1. Balıklar
122
F.4.3.6.1. İl Müdürlüğümüz dahilindeki mesire yerleri
131
G.1.1.1.1. Doğal Değerler ve Konumları
134
G.1.2.1. Yerel Etkinlikler, Belirli Gün ve Haftalar
145
G.2.1.
Turizm Sektörüne Genel Bakış
148
G.2.2. İlimizde Bulunan Konaklama Merkezleri ve Potansiyeli
151
G.3.1.
İlimizde Bulunan İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri
154
G.4.1.1 2011 Yılı Turist Sayısı
155
G.4.1.2 İlimizde faaliyet gösteren seyahat acenteleri
156
G.4.1.3 Restaurant ve eğlence yerleri
159
H.1.1.
Yalova İli Genel Arazi Dağılımı
160
H.2.1.
Tarımsal Üretim
161
H.2.1.1.1 Tarla Bitkileri Üretim Alanı, Üretim Miktarı ve Ürünün Değerlendirilmesi
162
H.2.1.1.1.1. Buğdaygiller
163
H.2.1.1.2.1. Baklagiller
163
- 15 -
H.2.1.1.3.1. Yem Bitkileri
164
H.2.1.1.4.1. Endüstriyel Bitkiler
164
H.2.1.2.1.1. Meyve Üretimi
164
H.2.1.2.2.1. Sebze Üretimi
165
H.2.1.2.3.1. Süs Bitkileri
166
H.2.2.1. İlimizde Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim
167
H.2.2.4.1. Su Ürünleri
168
H.4.1.İlde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Sayıları
169
H.5.1.1. 2009-2011 Yıllarında İl Sınırlarında Kullanılmakta Olan Zirai Mücadele
İlaçlarının Yıllık Tüketimi
169
H.5.2.1.Yalova İli Sınırları İçerisinde 2009-2011 Yıllarındaki Kimyevi Gübre Tüketim
Miktarı
170
H.5.3.1. Tarımsal Alanların Sınıfsal Dağılımı
171
J.3.1. 2011 Yılı İtibariyle Abone Sayıları ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimleri
174
K.2.1 Kayıt Yaptıran Üyeler İstatistiği (Meslek Grubuna Göre)
180
K.2.2. Kayıt Yaptıran Üyeler İstatistiği (Firma Tipine Göre)
180
K.2.3. Yalova İli Kayıtlı Firmaların Sektörlerine Göre Dağılımı
180
K.2.1.1. Son Yıl İtibariyle Sanayi Sicil Belgesi Alan Önemli Firmaların Özet Bilgileri
Tablosu
181
K.3.1. Sanayi Tesisleri, Yeri, Kuruluş yılı, Sermaye, Üretim Kapasitesi, İstihdam
194
K.4.1. İstihdam Durumu
196
K.4.2. Yalova İlinde Faaliyet Gösteren İşYerlerinin Konularına Göre Dağılımı
196
K.4.3. Yalova İli İmalat Sanayi Firma Adedi ve İstihdam Sayısı
199
K.4.4. Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi Özet Bilgiler
199
K.4.5. Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi
200
K.4.6. Kirazlı Küçük Sanayi Sitesi Özet Bilgiler
201
K.4.7. Kirazlı Küçük Sanayi Sitesi İş Kolu, İşyeri Alanı, Adet, Toplam Alan
201
K.5.1. Yararlanılan Elektrik Enerjisi Kaynakları Ve Üreten Kuruluşlar
201
K.5.2. Sanraller Ve Yararlanılan Elektrik Kaynağının Adı
202
K.6.2.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği
203
K.6.5.1. İlimizde Tehlikeli Atık Üreten Tesisler
204
L.1.5.1. Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin faaliyet Bilgileri
210
L.2.1.1.1. Yalova Yol Ağı (km)
211
L.2.1.1.2. Yalova ili sınırları içinde geçen devlet yollarının toplamı
211
L.2.1.1.3: Yıllık Hareket Halindeki Taşıt Sayısı
211
L.2.1.5.1. Araç Sayıları
212
L.2.3.1.1. Yalova İlinde Bulunan Limanlar
213
L.2.3.2.1. Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Seyir ve Taşımalar (Trafik Yükü)
213
L.2.3.2.2. Devlet Yolları Yıllık Ortalama Günlük Trafik Bilgileri
214
L.2.3.2.3. Devlet yolları Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri
214
L.2.3.2.4. Yolların yıllık taşımacılıkta (insan ve yük) kullanılması
214
L.3.1.
Haberleşme
215
L.3.2.
Telefon Şebekeleri
215
L.5.1.
Baz İstasyonları Listesi
217
M.1.1.3.1.Yalova İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekansal Kullanım Değerleri 223
M.1.1.5.1. Nüfus Sayımı Sonuçları
237
M.1.1.5.2. Konut Alanı Büyüklük, Nüfus Ve Yoğunluğu
239
M.1.2.2.1. Hazineye Ait Taşınmazlar
240
M.3.2.1. Anaokulu Bilgilileri
240
M.3.2.2. İlköğretim Bilgileri
241
M.3.2.3. Lise ve Dengi Okullar
243
M.3.2.4. İlimizde Mevcut Bulunan Yatılı ve Pansiyonlu Okulların Durumu
244
M.3.2.5. Özel Yurtlar
244
- 16 -
M.6.1.1. 2011 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
M.6.2.1 İlçelere Göre Şehir-Köy Nüfusu Ve Nüfus Yoğunluğu
M.6.2.2. İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusu, Yıllık Nüfus Artışı
M.6.2.3. İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusu, Yüzölçümü Ve Nüfus Yoğunluğu
M.6.4.1. Nüfusun Değişim Oranı
N.1.1. Yalova Belediyesi Mesken Ticarethane ve Resmi kurum sayıları
N.1.2. Yalova Belediyesi Katı Atık Analizi
N.2.1. Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi Alanlar
N.2.2. Tehlikeli Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi Alanlar
N.3.1 Tıbbi Atık Miktarları
N.4.1.1 Yalova Geri Dönüşüm Çalışması
N.4.1.2 2011 Yılı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı
N.4.1.3 2011 Yılı Toplanan Ambalaj Atık Miktarı Oranları
N.6.1. Yalova Belediyesi 2011 Kış Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu
N.6.2. Yalova İli 2007–2029 Yılları Arası Toplanabilecek Atık Miktarları
O.1.1.4.1. Gürültü Ölçüm Ortalamaları
P.1.1.4.1. Hasar Tespit Durumu
P.1.1.4.2. Bahçelievler Mahallesindeki 609 Adet Binanın Hasar Dağılımı
P.1.1.4.3. Yalova Hacımehmet Ovası’ndaki186 Adet Binanın Hasar Dağılımı
P.1.1.5.1. Bolu, Kocaeli,Sakarya Ve Yalova İllerinde Konutun Hasar
Durumuna Göre Hane Halkı Mülkiyet Durumu
P.1.1.5.2. Yalova Bölgesinde Bulunan Geçici Prefabrikler
P.1.2.1.1. Heyelan Bölgeleri
P.1.2.2.1. Toprak Kayması
P.1.4. Son On Yıllık Orman Yangınları
P.1.5. Son On Yıllık Ormanlarda Çevre faktörleri Etkileri
P.3.4.1. Yalova İli Afetler Acil Yardım Planında yer alan Çadırkent Alanları
P.3.4.2. Yalova İli Afetler Acil Yardım Planında yer alan Geçici İskân Olarak
Kullanılabilecek Tesisler
R.1.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı
R.1.1.2. Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hasta ve Yapılan Ameliyatlar
R.1.2.1. Bulaşıcı Hastalıklar
R.1.2.1.1. İçme Ve Kullanma Suyu Numune Sonuçları
R.1.2.1.2. Deniz Suyu Numune Sonuçları
R.1.3.1. Gıda Hijyeni
R.1.4.1. Aşılama Çalışmaları
R.1.5.1. Bebek Ölüm Hızları
R.1.6.1. Ölümlerin Yaş Ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı
R.1.7.1. 2011 Yılı Yapılan Aile Planlaması Çalışmaları
T.6.1. ÇED Olumlu Kararı Verilen Faaliyetler Listesi
T.6.2. ÇED Ön Araştırma Raporuna Tabii Faaliyetler
T.6.3. 2010-2011 Yılında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-II Liste)
T.6.4. 2010-2011 Yılında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-I Liste)
T.6.5. 2010-2011 Yılında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-II Liste) Olumsuzlar
T.6.6. ÇED Olumlu Belgesi Alacak Faaliyetler Devam Edenler
246
249
250
251
251
252
252
254
254
255
258
259
259
261
262
266
272
272
272
274
274
274
276
277
277
280
280
282
282
283
283
283
284
285
285
285
285
294
296
301
301
302
303
ŞEKİL LİSTESİ
A.1.1. Yalova Tonami Parkı
A.1.1.7.1. Yalova Cevdet Aydın Parkı
A.1.1.7.2. Yalova 17. Ağustos Parkı
A.1.1.7.3. Yalova Samanlı Deresi
A.1.1.7.4. Yalova Termal
19
27
28
28
29
- 17 -
A.1.1.7.5. Yalova-Barış Manço Anfi Tiyatro Parkı
A.1.1.7.6. Yalova Deprem Anıtı
A.2.1.1. Çınarcık İlçesi
A.2.2.1. Altınova İlçesi
A.2.3.1 Çiftlikköy Sahili
A.2.4.1. Armutlu Sahil
A.2.5.1. Termal kaplıcaları
A.5.1. Yalova Bölgesinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kolon Kesiti
C.1.1.3.1: Normalleştirilmiş Yağış İndeks Değerlerinin Farklı Zaman
Dilimlerinde Değişimi Gösteren Grafik (1 Aylık ve 3 Aylık)
C.1.1.3.2: Normalleştirilmiş Yağış İndeks Değerlerinin Farklı Zaman
Dilimlerinde Değişimi Gösteren Grafik (12 Aylık ve 24 Aylık)
C.1.2.3.1. Yalova İli Merkez İlçe Mahalleler Bazında Evsel Isınmada Kullanılan
Yakıtlardan Kaynaklanan Emisyon Miktarları
C.3.1. Yalova UOB Ölçümleri
C.3.2. Yalova UOB Ölçümleri
C.3.3. Ölçüm sonuçları
C.3.4. Ozon Ölçümler
C.3.5. Yerleşim ve Sanayiden Kaynaklanan SO2 Emisyonlarının 24 Saat
Ortalama Konsantrasyon Maksimum Dağılımı
C.3.2.1. Sınırötesi Taşınım
D.1.2.1. Yalova Civarının Jeolojisi
D.1.2.2. Hidrojeoloji Haritası
D.3.2.1. Yalova Samanlı Deresi
D.3.2.2. Yalova Safran Deresi
D.3.2.3. Yalova Balaban Deresi
D.3.2.4. Çalışma Alanı
D.3.3.1. Yalova Gökçedere Baraj Gölü
D.3.4.1. Yalova Kıyı Şeridi
G.1.1.2.1. Yalova İli Termal Turizm Merkezi Sınır Genişletilmesi
G.1.1.2.2. Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi
L.5.1. İlin elektromanyetik Kirlilik Haritası
M.6.1.1.İlin Şehir-Köy Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu
M.6.2.1. Yalova İli Genel Nüfusu ve Alt Gruplara Göre Dağılımı
N.1.2. Yalova Belediyesi Katı Atık Analiz Değerleri
29
30
31
33
35
38
40
49
67
68
71
83
83
85
85
86
86
89
90
98
99
100
101
102
102
134
134
217
249
250
253
HARİTA LİSTESİ
A.2.1. İlimiz İlçe Sınırları
A.5.2.1. Doğu Marmara Bölgesinin Aktif Fayları
A.5.2.2. Yalova Bölgesi Jeoloji Haritası
A.5.2.3. Toprak Tipleri
D.3.4.1.1 . Yalova İli
K.2.1 İldeki Sanayi Alanı
K.2.2 İldeki Sanayi Alanı
- 18 -
30
57
58
58
103
178
179
A. COĞRAFİ KAPSAM
A.1.GİRİŞ
Yalova, Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan ve kuzeyi Karadeniz, batısı Marmara
Denizi, güneyi Sakarya nehri, doğusu Kocaeli (Karamürsel İlçesi) tarafından sınırlanan
Bitinya kıtasında yer almaktadır.
Yüzölçümü 839 km2 olan Yalova İli’in yerel yapısı palezoik ve mezozoik yaşlı tortul
tabaklardan oluşmaktadır. Hafif metamorfizme olmuş, genellikle geçirimsiz olan bu yapı
bazen sert, bazen çatlaklı kalkerleri kapsamaktadır. Kıyılar alüvyal ve genç alüvyal, yamaçlar
kireçl rendzina, orman ve makilikler kireçsiz kahve renkli orman toprakları ile kaplıdır.
Yalova 280 45’ ve 290 35’ Doğu boylamları, 400 28’ ve 400 45’ Kuzey enlemleri
arasında yer almakta olup, şehir merkezinin denizden yüksekliği 2 metre, İl sınırları içindeki
en yüksek nokta 921 metredir.839 km2’lik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11’lik bölümünü
kaplamaktadır.
Bölgede M.Ö. 1200 yıllarında batıdan gelen bir kavim olan FRİGLER görülür.M.Ö.
700 yılına doğru meydana gelen KİMMİRYALILAR’ın akımından sonra BİTHYNLER’in
bölgeye kendi adlarını verdikleri ve tümüyle egemen oldukları görülür .
Bizans devrinde İstanbul’un Konstantinos tarafından başkent yapılması ve o güne
kadar İzmit üzerinden geçen yolun Yalova yakınından geçmesi yörenin önem kazanmasına
neden olmuştur. Bu dönemde İstanbul’dan yola çıkanlar karadan Gebze’ye gelmekte, oradan
kayıklarla Dil İskelesi (AİGLİALOİ)’den karşı taraftaki Dil Burnu’na (Hersek) çıkarlardı.
Bugünkü Hersek üzerinden Kırkgeçit (Yalakdere) deresinin vadisini izleyerek İznik’e
gidilirdi ya da İstanbul’dan deniz yolu ile doğrudan doğruya körfezin güney kıyısındaki
PRAİNETOS, HELENOPOLİS VEYA PYLAİ iskelelerine çıkılarak buradan İznik’e
gidilirdi. Konstantinos devrinde kullanılmağa başlanan yolu sağlamlaştırmak için, İmparator
Justinianos, Kadıköy-Gebze arasındaki yolu kullanıma kapatmış, İstanbul’dan gemiyle Dil
İskelesine, oradan da kayıklarla Hersek veya civarındaki iskelelere çıkılmasını emretmiştir..2.
Justinos zamanında Kaplıcaların imarı sürdürülmüştür.
Şekil A.1. 1 : Yalova Tonami Parkı
Osmanlı döneminde, Osmanlılar tarafından yapılan akınlar İznik ve Pythia arasındaki
yöreyi kaplamakta ve denize kadar yayılmaktaydı.1325 yılında Yalova tamamen Türklerin
- 19 -
eline geçmiş, Gazi Karamürsel’e korumak üzere tımar olarak verilmiştir. 15. ve 16. Yüzyıl
tarihçileri bu yöre için YALAKOVA veya YALAKABAD adını kullanmışlardır. 17.
Yüzyılda da Evliya Çelebi
de Yalova kasabasının adını, orayı fetheden Kara
Yalvaçoğlu’ndan aldığını söyler.
Cumhuriyet döneminde, 1921 ocağında T.B.M.M. Hükümeti Yalova’ya kaymakam
olarak Demir Bey’i gönderdi.1921 yılının mart ve nisan aylarında Rum çetelerinin yakıp,
yıkmaları başlamıştır.19 Temmuz 1921’de Yalova ve köyleri düşman işgalinden kurtarıldı.
1930’da da Atatürk’ün isteği ile Yalova İstanbul’a bağlı bir kaza durumuna geldi. Daha sonra
07.07.1995 yılında İl olmuştur. Bugün 6İlçe, 9 Belde ve 44 Köye sahip bir ildir.
A.1.1 YALOVA TARİHİ
A.1.1.1.YALOVA ADININ OLUŞUMU
Yalova yöresi, Türkler ‘den önce Roma - Doğu Roma (Bizans ) ‘ya , daha önce de
Bitinya ‘ya bağlıydı.
Bitinya ‘yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması, bu
bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. Ancak, Bizans
kaynaklarının suskunluğu, arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla
bir noktaya kadar giderilebilmektedir.
Bitinya ve önceki dönemde, Yalova yöresiyle ilgili olarak; Prainetos–Prenektos
(Karamürsel ), Drepane–Drepanum (Hersek civarında köy), Pylai (Çiftlikköy civarında,
olasılıkla Sahil Mahallesi civarında yerleşim yeri), Pythia Therma (Termal Kaplıcaları),
Soteropolis (Koru Köy civarında bir yerleşim yeri , vb isimler göze çarpar.
Bazı kaynaklarda, 1236 yıllarındaki bir evrakta, Yalova yöresinin genel adının
Pylopythia olduğu yazılıdır. Gerek Pylai ( Çiftlikköy ) , gerek Pythia (Termal) bu bölgede
olduklarına göre, büyük bir olasılıkla bu iki isim birleştirilerek bölgeye ad olarak verilmiştir.
Daha sonra, bazı kaynaklarda, Yalova yöresiyle ilgili olarak Xenodochion ismine de
rastlanır. 13. yüzyılda, günümüzdeki Karamürsel ve Yalova arasındaki düz kıyı ovası,
Halizones Toprakları ya da Yalak Ovası olarak adlandırılıyordu.
Antik dönemde Arganthonios olarak tanınan Samanlı Dağları ‘nın adı da Sifones
Dağları ‘ydı. Türklerin eline geçtikten sonra, yöre hakkında çeşitli isimlerin kullanıldığı
dikkati çeker. Örneğin Katip Çelebi, Yalakabad adından söz etmekte ve kaplıcanın bulunduğu
yere, Yalıova denildiğini işaret etmektedir.
Ahmet Refik Altınay ‘ın hazırladığı, ”Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı “ isimli
kitaptaki Divan-ı Hümayun belgelerinde, Yalakabad hakkında çeşitli bilgiler vardır. Yalnız
bir yerde Yalakabad yerine Yalive kelimesi geçer. Dr. J. Siotis ‘in 1906 yılında hazırladığı “
Les Thermes de Pythia “ isimli kitapta ise YALOVA adı yer alır.
Türkçe ve Rumca, Yali / Yalı bugün, kıyı –sahil anlamına gelmektedir. Bu kelimenin
sonuna Ova eklenmesiyle meydana gelen Yaliova / Yalıova, sahildeki ova anlamında
kullanılmış; Yalıova‘ daki “ ı “ harfi, kullanım kolaylığından düşmüş ve YALOVA olarak
halk diline yerleşmiş olabilir.
Atatürk ‘ün davranışı da , bu iddiayı doğrular görünümdedir. Atatürk , Türk Tarihi
ile ilgili olarak Yalova ‘da yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931
tarihini yazmış ve altına :
- 20 -
( YALİ OVA / YALOVA ) diye not düşmüştür.
A.1.1.2.İLK ÇAĞLARDA YALOVA
Tunç çağı, Anadolu’da İÖ.3.000 yıllarında başlar. Tunç çağı’nın en önemli özelliği,
Anadolu’nun bu dönemde Hatti ülkesi oluşudur. İÖ.2.500-2.000 yılları arasında din, töre,
mitoloji ve sanat bakımından büyük bir varlık sergileyen Hattiler’in etkileri Anadolu’da 2.000
yıla yakın bir süre yaşadı.
Hattiler ve daha sonra tarih sahnesine çıkan Hititler (İÖ.1750-1200) zamanında, onlarla
hemcins Anadolu kavimleri de yaşıyordu. Bunlar (NTH) ve (SS)’li coğrafya adları
kullanıyorlardı. Samanlı Dağları’nın antik dönemlerdeki adının ARGANTHONİOS olması,
bize tunç çağı öncesinde bu bölgede Anadolu kavimlerinin oturduğunu göstermektedir.
İÖ.1200’lerde Balkanlar’dan gelen büyük bir göç dalgası yaşandı. Bu akınlar, yerleşik
yaşamı darmadağın ederek, Hititler örneğinde olduğu gibi, kimi güçlü devletleri yıktı.
Kültürün bilinen özelliklerinin de değişimine yol açtı.
İlliryalılar’ın Balkanlar’ın güneybatısına girmesi, başta Firigler olmak üzere, buradaki
Trakları Boğazlar üzerinden Anadolu’ya itti.Frigler’le Balkanlar’dan gelenler, ortalığı yakıp
yıkarak Anadolu’ya girdiler. Hitit devleti yıkıldı. Anadolu’nun kültürel yaşamı da alt üst oldu.
Frig toplulukları ,yerli halkın bir bölümünü sürdüler, geride kalanlarla karışarak yerleşik
yaşama geçtiler. İÖ.7’nci yüzyılda önce Marmara Denizi güney kıyılarına Bebrikler yerleşti.
Bölgeye Bebrikya dendi.
Bazı kaynaklara göre Frigler’in soyundan olduğu ileri sürülen Bebrikler’î Misler,Misler’i
Bitinler izledi.Bitinler’in bir kolu olan Tinler,daha çok kıyılarda oturuyordu. Heredot
Tarihi’ne göre Güney Marmara bölgesiyle, Lidya’ya kadar olan Ege kesiminin adı Mysia
(misya), Marmara bölgesinin doğu kısmının da adı Bithinya (Bitinya) idi.
Bugünkü Yalova ili toprakları Bitinya bölgesinde bulunuyordu. Günümüzde Gacık
Köyü’nde bulunan bir stelde “Pratomysitai Halk Meclisi”nden bahsedilmektedir. Pratomysitai
sözcüğünün anlamı “İlk Myssia’lı” dır. Olasılıkla Yalova çevresinde ilk yerleşimi kuran
kahramanın Mysia oluşundan kaynaklanmaktadır.
Çeşitli hakimiyet mücadelesine sahne olan Bitinya’da, çeşitli kültürlerden etkilenen
Bitinler’de son bağımsız kral, 3.Nikomedes idi.Çocuğu olmayan Nikomedes’in ülkesini
Roma İmparatorluğu’na bağışlayarak ölmesinden sonra Bitinya Doğu Roma egemenliğine
geçti. Yalova, Bitinler döneminde önemli bir yerleşim yeri değildi. Bu sebeple Yalova
merkezi ve köylerinde Bitinler’e ait önemli bulgu henüz elde edilmemiştir.
A.1.1.3.ROMA DÖNEMİNDE YALOVA
Bitinya Krallığı’nın İÖ.1’nci yüzyılda veraset yoluyla Romalılar’a geçişinden sonra,
Batı Anadolu’nun kimi bölümleriyle birlikte, günümüzdeki Yalova’nın topraklarının da
bulunduğu Bitinya yöresinde, Roma egemenliği başladı.
Ancak, Roma egemenliğinin ilk dönemlerinde Bursa ve kaplıcaları daha çok
tanınıyor,Yalova-Termal kaplıcaları, çevre yerleşim yerleri halkı tarafından biliniyordu.
Yalova çevresi ve Yalova Kaplıcaları’nın adı, Roma İmparatoru Constantinus I (325-337)’ un
tahta geçişiyle birlikte tanınır ve anılır oldu. Constantinus I’in ilk icraatlarından biri,
İS.330’da, İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında, eski bir yerleşim yeri olan Byzantion
(Bizans)’da, Constantinopolis (Konstantin’in Şehri) adıyla yeni bir kent kurmak olmuştu..
Constantinus I’in tahta geçtiği yıllarda, Byzantion’dan Anadolu içlerine giden yol Khalkedon
- 21 -
(Kadıköy)’den başlıyor, İzmit Körfezi’nin kuzey sahilini takip ederek Nicomedia (İzmit) ’ya
geliyor buradan güneye kıvrılarak Nicaea (İznik)’a ulaşıyordu.
Yeni başkentle birlikte, Anadolu içlerine giden yolda da değişiklik oldu.Constantinopolis
(İstanbul) ’dan Nikaea (İznik)’e gidecek yolcular, Nicomedia (İzmit) üzerinden dolaşmak
yerine,kara yoluyla Aigialoi (Dil iskelesi)’ne gelmeye ve buradan kayıklarla karşı taraftaki
Helenopolis (Hersek)’e geçmeye başladılar.Yolcular buradan da kara yoluyla Kırkgeçit
Deresi (Dragon Vadisi veya Yalakdere) yoluyla Nikaea (İznik)’e gittiler.
Yeni yol düzenlemesiyle birlikte İzmit Körfezi güney sahillerinde yeni bir takım geçit
yerleşmeleri meydana gelmeye ve mevcut olanlar da gelişmeye başladı.
Bunlardan biri (Pronektos veya Pronetios da denilen) Prainetos’tu.Günümüzde Karamürsel’de
olduğu bilinen Prainetos 'un dışında , 4 ncü yüzyılda varlığı bilinen yerlerden biri de Pylai
(Çiftlikköy-Sahil mahallesi civarı) idi.
Constantinus I zamanında,Helenopolis (Hersek)’in farklı bir durumu vardı.Burada
daha önceleri Drepanon (Drepane-Drepana da denilen) küçük bir köy bulunuyordu.Buraya
İzmit’te din uğruna ölen Lukianos adında birinin gömülmesi, Constantinus’un da hem bu
azizi takdis, hem de annesi Helena’nın adını yaşatmak amacıyla bu köyü Helenopolis olarak
adlandırması ve şehir unvanı vermesi, kentin gelişmesine sebep oldu.
Constantinus I’in üzerinde önemle durduğu yerlerden biri de Termal’di.İmparatorun
mide ve cilt rahatsızlığı, annesi Helena’nın cilt ve romatizma hastalığı vardı.Her ikisi de sık
sık Kaplıca’ya geliyorlardı
İmparator ve annesi, Kaplıca’ya geldiklerine göre, bu sırada kaynak civarında bina ve
tesis olması gerekir. Tarihçi Prokopios’un sözünü ettiği Arhangelos Kilisesi ile “Hastaların
istirahatına tahsis edilmiş olan bina''nın bu imparator tarafından yaptırılmış olması pek
muhtemeldir.
Bölgeye yeni göçler olması,sahilde yeni yerleşim yerlerinin oluşması, Helenopolis’in
giderek ünlenmesi,Yalova Kaplıcaları’nın başkent Constantinopolis (İstanbul)’e Bursa
kaplıcalarından yakın olması,İmparator Constantinus I ve annesi Helena’nın sık sık kaplıcaya
gelmeleri Bizans halkının buraya rağbetini artırdı ve Yalova yöresi ve kaplıcaların daha çok
tanınmasına vesile oldu.
Ancak İS. 358, 362 ve 368’deki depremler,Marmara Denizi güney kıyılarına büyük zarar
verdi.Yalova
yöresi
de
bu
tahribattan
payına
düşeni
almış
olmalıdır.
Roma imparatorluğu, İS 395’te ikiye bölününce,Bitinya toprakları Doğu Roma (Bizans)
İmparatorluğu’nun egemenliğinde kaldı.
Constantinus I’den sonra tahta çıkan imparatorlardan İustinianos I (527-565), kara
yolunda yeni bir düzenleme yaptı.Khalkedon (Kadıköy) ile Dakibyza (Gebze) arasındaki kara
yolunu tahrip etti.Başkentten Anadolu içlerine gidecek yolcuların, deniz yolunu kullanarak
Helenopolis (Hersek) ve civarındaki iskelelere çıkmasını zorunlu kıldı.
Şüphesiz bu durum; Marmara Denizi güney kıyılarındaki yerleşim yerlerinin ve
Anadolu içlerine uzanan yol ağızlarının önemini artırdı. İmparator İustinianos I de,
Constantinus I gibi, stratejik konumundan dolayı Helenopolis’e önem verdi.Kemerler
vasıtasıyla şehre su getirdi.Şehrin ortasına bir hamam yaptırırken, eskisini tamir ettirdi.Bir
çok kilise,bir saray,sütunlu galeriler, oteller ve bir takım resmi binalar yaptırdı. Ne var ki,
Helenopolis, bu kadar özene rağmen bir türlü beklendiği şekilde gelişemiyordu. Büyük bir
olasılıkla, depremlerin yıkıcı etkisi bu gelişmede önemli bir faktör oluyordu.
- 22 -
İustiniaos I devrinde, Yalova kaplıcaları da büyük bir imar faaliyetine sahne
oldu.İustiniaos I, burada daha önce Constantinus I’in yaptırdığı olası olan Arhangelos kilisesi
ile “Hastaların istirahatına tahsis edilen bina"yı onarttı ve genişletti.Burada yeni bir saray,
kaynağın civarında genel bir hamam yaptırdı.Ayrıca, kayaları oydurarak açtırdığı kanallar
vasıtasıyla soğuk su getirerek burada eskiden beri hüküm süren kuraklığa bir son verdirtti.
Bizans tarihlerinde, İmparator İustinianos I’in Yalova yöresine ya da Termal
Kaplıcaları’na gittiğine dair bir kayıt yoktur . Ancak karısı Kraliçe Theodora’nın 525
yılında, 4000 kişilik bir gurupla kaplıcaya geldiği bilinmektedir. Theodora, kaplıcaya
gelirken yol üzerinde bulunan kilise, manastır ve yaşlıların bakıldığı yerlere büyük
ihsanlarda (bağışlarda) bulunmuştu.O dönemlerde, kaplıcada 4000 kişinin konaklayacağı
tesis
olmadığı,
gelenlerin
çadırlarda
kaldığı
kabul
edilmektedir.
Bu devirde, sarayın kaplıcaya önem vermesiyle, Bizans tarihçileri de, yörenin tarihiyle
ilgili araştırmalara başladılar.Böylece, eski tarihlerden kalma bazı adlar yeniden canlandırıldı;
eski ilah ve ilaheler Hıristiyanlık inanışlarına göre değiştirildi ve bir takım efsaneler bu
kaplıca ile ilgili gösterildi.6’ncı yüzyıldan itibaren tarihçiler, bu kaplıcaları Pythia, Pythion,
Pythia Therma ve ya Pythia’daki Kudret Hamamları olarak göstermeye başladılar. İmparator
İustinos II (565-578) zamanında da kaplıcada imar faaliyeti sürdü.Bu durum, Park Lokantası
arkasında 1932 yılında Arif Müfit Mansel’in yaptığı kazı ile doğrulanmaktadır.
Yarım daire şeklinde, dağa yaslanmış, cephesi açık ve üstü yarım bir kubbe ile
örtülmüş olan bu Exedra’nın içindeki sütun başlıklarının üzerinde, İmparator İustinos II ile
karısı Sophia’nın monogramları (arma/amblem) bulundu. İustinos II’den sonraki Bizans
İmparatorları döneminde, Helopolis ve Termal kaplıcaları giderek gözden düştü.Başkentten
Doğu’ya gitmek isteyenler de, Heleopolis yerine Prainetos (Karamürsel) ve Pylai (Çiftlikköy)
gibi iskelelere çıkmayı tercih etmeye başladılar.Ancak, iskeleye çıktıktan sonra takip edilen
kara yolu yine Dragon vadisi (Yalakdere)’nden geçiyordu.
11’nci yüzyılın sonlarına doğru, yöre, 1’nci Haçlı seferi’ne katılanların istilasına
uğradı.Bunu takiben,Türkler bölgede görünmeye başladılar.Bu da, yöredeki sosyal ve kültürel
yapıyı kökten etkileyen olay oldu.
A.1.1.4.TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE YALOVA
Yalova sınırları içinde yapılan arkeolojik araştırmalar henüz tarih öncesi devirlerdeki
yaşamı yeterli şekilde aydınlatacak nitelikte değildir.
Yalova yakınlarında pleistosen taraçalarının uzandığı yörede, Çalıca Deresi gravyerlerinde
paleolitik çağa ait kazıyıcı tipinde aletler toplanmıştır. Ancak, bu aletlerin paleolitiğin (Eski
Taş Çağı) hangi kültürüne ait olduğu belirtilmemiştir.
Marmara’nın güneyindeki bir konaklama yeri de, Çınarcık’ın 4 km kadar
güneydoğusundaki İbo’nun Rampası Mevkii 'dir. Yalova-Çınarcık yolu üzerinde, yolun iki
tarafında uzanan buluntu yeri, deniz kıyısından 1 km içeridedir. Yüzey araştırmaları, konak
yerinin çok geniş bir alana yayıldığını göstermektedir.
Tigem hudutları içindeki Göztepe Mevkii’nde ele geçen çanak-çömlek de,her ne kadar
Fikirtepe kültürü çanak çömleği özelliklerinin tümünü göstermese de , bazı benzerlikler vardır
ve İÖ.6.000 yıla tarihlenmektedir.
Kuşkusuz ileride jeomorfolojik araştırmalarla birlikte diğer fen ve doğa bilimlerinden de
yararlanarak yapılacak arkeolojik kazılarla Yalova ve çevresinin yazı öncesi insan
toplulukları, yerleşmeleri ve kültür tarihleri hakkında çok daha doyurucu ve kesin bilgilere
- 23 -
kavuşulabilecektir. Ancak bunun tek şartı, buluntu yerlerini bilinçli bir şekilde koruyarak,
gelecek kuşaklara ulaştırmaktır.
A.1.1.5.TÜRKLER DÖNEMİNDE YALOVA
Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra, fetih hareketleri süratle gelişmiş ve Selçuklu
orduları, kısa sürede Marmara Denizi kıyılarına ulaşmışlardı.Ancak, 1086’da Süleyman
Şah’ın ölümünden sonra, Anadolu Selçuklu Devleti bir süre iç karışıklıklara sahne olmuştu.
Bu
durumu,
1906’da
başlayan
Haçlı
seferleri
takip
etti.
1906 da Haçlı ordusu öncüleri,karayolunu takiben İstanbul’dan İzmit’e geldiler.Buradan
ikiye ayrılarak bir kolla İznik’e bir kolla da Marmara Denizi güney sahilini izleyerek
Helenopolis(Hersek)civarına kadar ilerlediler. Latinler’in CİVETOT, Bizanslıların KİBETOS
dedikleri yerde ordugah düzenine geçtiler.
Selçuklular, 21 EKİM 1096 günü, Dragon Vadisi (Yalakdere Vadisi)’nde başlayan bir
akınla,Haçlıları
pusuya
düşürdüler
ve
ardından
kılıçtan
geçirdiler.
Asıl Haçlı orduları bölgeye gelince, Selçuklular çekildiler. Bizans İmparatorları,Türk
tehdidinden dolayı tedirgindi. İmparator Aleksios I Komnenos(1081-1118 ),
Helenopolis(Hersek)yakınlarındaki Kibetos’u tahkim ettirdi.
İmparator Manuel I.Komnenos(1143-1180) da, Pylai (günümüzde Çiftlikköy sahil
mahallesi civarı)de Pylai Kalesi ve surlarını inşa ettirdi ve bir takım Hıristiyan göçmeni
buraya yerleştirdi.
Yalova yöresi,bundan sonra Osmanlı yönetimine geçinceye kadar Bizans hakimiyetinde
kaldı.
14.yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Beyliği, Batı’ya, yani Bitinya topraklarına doğru
genişleme siyaseti izlemişti.Türk atlıları,her fırsatta Marmara Denizi güney kıyılarına kadar
iniyordu.
Türkler
bir
taraftan da
İznik’e
baskı
yapmaya
başlamışlardı.
Türkler’ in yöreye yönelik tehditleri üzerine, Bizans İmparatoru buraya Heteriarkos (muhafız
komutanı) Mouzalon komutasında bir birlik gönderdi. Bu birlik, Hersek-İznik yolunu kontrol
eden Çoban Kale (Koyun Hisarı)yi tahkim etti, güçlendirdi. Durumu öğrenen Osman gazi,
1300 yılında, Yalakdere Vadisi ‘ne bir öncü birlik gönderdi. Bu birlik, Mouzalon’un
adamlarıyla tahkim ettiği anlaşılan kaledeki karargahı etkisiz hale getirecek ve Halizones
topraklarına ya da Yalak Ovası’ na giden yolu açacaktı.
Osman Gazi ‘nin adamları tarafından yapılan ani saldırı, tepelerle çevrili kalenin
yakınlarında gerçekleşmiş olmalıdır. Aslında, dönemi yaşamış tarihçi Pahimeres, başta
Mouzalon un askerleri tarafından püskürtülen Osman’ın kuvvetlerinin geri çekildiklerinden
ve sonra başarılı bir karşı saldırı yaptıklarından söz eder.
Çoban Kale elde edilememiştir ama , bu başarı Osman Gazi ‘nin kıyıdaki Yalak Ovası
‘na ulaşmak için
Yalakdere Vadisi’ni aşma kararı almasını sağlamıştır.
Böylece,bu öncü muharebelerinden sonra,Bizans bilimcilerinin çoğunluğunun 27 Temmuz
1301 tarihinde anlaştıkları Bafeus Muhaberesi meydana geldi.
Osmanlı geleneği, muhabere meydanını kıyıdaki Yalak Ovası, o dönemle r(Halizones
Toprakları) ya da (Yalak Ovası) olarak anılıyordu. Kaynaklar, Bafeus muharebesi adı verilen
- 24 -
çarpışmanın İzmit Körfezi’nin güney kıyılarındaki kıyı ovasıyla, İznik’ten gelen kara yolunun
kıyı ovasıyla birleştiği bir noktada gerçekleştiğinde birleşirler.
Dönemi yaşayan tarihçi Pahimeras’a göre: Bizanslılar, Alan paralı askerleri ve yerel
milislerden oluşan 2000 kişi kadardı. Başlarında, öncü muharebesinde de bulunan Heteriarkos
(Muhafız Komutanı) Mouzalon bulunuyordu. Ancak, Bizanslılar arasında birlik
sağlanamamıştı. Emir Nogay’ın yönetimi altında yaşadıkları Karadeniz’in kuzey kesiminden
gelen Türk-Moğol bozkır taktikleriyle eğitilmiş Alan paralı askerleri ile Bizans askerleri
uyuşamıyor
ve
işbirliği
yapmakta
gönülsüz
davranıyorlardı.
Yine Pahimeras’a göre, Osmanlılar müttefiklerinden aldığı destekle, Bizanslılar’dan sayıca
fazlaydı.Osmanlı birliklerinde atlı asker yanında yaya asker de vardı.
Yalakdere Vadisi boyunca ilerleyerek Yalak Ovası’na inen Osmanlılar ile, Hersek
bölgesinde kıyıya çıkan Bizanslılar arasındaki çarpışma, 27 Temmuz 1301 günü meydana
geldi. Alan paralı askerleri bir süre inatla direnmelerine rağmen, yaya Bizans askerleri erken
pes edince, üstün Türk muharebe gücüne boyun eğmek zorunda kaldılar. Bizanslılar, önce
İzmit istikametinde, oradan da gemilerle İstanbul’a kaçtılar.
Bizans bilimcilerinin çoğunluğunun 27 Temmuz 1301 tarihinde anlaştıkları Bafeus
muharebesi’nde elde edilen zafer, Osmanlıların sonraki birkaç on yıl içinde Bizans ya da
Balkan devletlerine karşı alacağı kesintisiz başarıların işaretini vermişti.
Prof. Dr. Halil İnalcık bunu, ”Taktiklerindeki üstünlüklerin yanı sıra, Osmanlı
hükümdarlarının Anadolu’dan topladıkları sayısız Gazi ya da profesyonel Türkmen gazinin
sadece ganimet beklentisiyle Osmanlı sancağı altında savaşmaya koşarken,Bizans ve balkan
hükümdarlarının hazinelerini boşaltacak kadar büyük bir miktar ödeyerek, (Türkopoller de
dahil olmak üzere)paralı asker bulmak zorunda kalmalarıydı.”diye açıklar.
Sonuç olarak Osman Gazi,İznik kuşatması ve Bizans İmparatoru’nun yardım ordusuna
karşı kazandığı zaferle, sınır boylarında yaşayan Türkmenler ve liderleri arasında benzersiz
bir şöhret ve karizma elde etti; Bu zafer önderlik ve egemenlik açısından ona ve evlatlarına
kalıcı bir meşrulaştırma zemini hazırladı.
Osman Gazi’den sonra Osmanlı Beyliği’nin başına geçen Orhan Bey,İznik’in fethinin
ardından(1329-1331), Yalak Ova kıyısına yayılma planlarını uygulamaya başladı.Bölgedeki
Yalakova Kalesi ile Çoban Kale(Koyun Hisarı),İzmit teslim olana kadar (1337) direnmeyi
sürdürdüler.
Omsalı geleneğine göre, 1337’ye gelindiğinde Yalakova Kalesi vHisarı), Bizans
prensinin (has)’ını oluşturuyordu. Yalak Ova’daki kale, Ylknya( ya da Balknya)’ya
aitti.Koyun Hisarı da,Ylknya’nın erkek kardeşi Kaloyan’ın komutasındaydı.
Osmanlı atlıları, Yalova yöresine 1301,1307,1326 ve 1327 gibi yıllarda akınlar
yapmalarına rağmen, yöre, kesin olarak Osmanlı hakimiyetine 1337’de bu iki kalenin
düşmesinden sonra girdi.
Emir Ali,Yalakova Kalesi ve Çobankale’nin düşmesinden sonra,Yalova yöresini ele
geçirdi.
A.1.1.6. KURTULUŞ SAVAŞI’NDA YALOVA
30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra, Anadolu yer yer işgal
edilirken Yalova, Akköylü İbo’nun kurduğu teşkilat ve düzen sayesinde bu işgalin dışında
- 25 -
kalmştı. 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması imzalandı. Ağustos ayının sonlarında, İbo’nun
tuzağa düşürülerek esir alınmasıyla birlikte, Yalova ve civarında Yunan işgali başladı.
Bu, aynı zamanda civarda bulunan Rum ve Ermenilerle Müslüman Türkler’in aralarının
açılmasının da başlangıcı oldu.Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin işgali bir yandan,halkın kurduğu
çetelerle olaylara karışmasıyla bölge bir anda kan gölüne dönüştü.Çeşitli çetelerin amansız
saldırılarına karşı,önce canlarını,sonra köylerini korumak için bir araya gelenler,küçük küçük
müfrezeler oluşturdular.
Özellikle, 2 nci İnönü Muharebesi’nden sonra, Yunan askeri güçlerinin katliamı başladı.
Bu günler, aynı zamanda Kuva-yı Milliye’nin düzenli orduya geçtiği günlerdi. Kaymakam
Demir(Hulusi) Bey, Yalova’ya Kaymakam olarak atandı. Bundan sonra, bölgede bulunan
unsurlar, giderek tek komuta altında toplanmaya başladılar.
Ancak,Anadolu içlerinde işler istenildiği gibi gitmiyordu.Türk Ordusu,Eskişehir-Kütahya
Muharebeleri'nde yenilmiş,Sakarya doğusuna çekiliyordu.
Marmara Bölgesi'nde bulunan Yunan kuvvetleri, bu durumdan yararlanmak istediler.
Marmara güney kıyıları, Yalova, Armutlu Yarımadası stratejik hedefti ama, asıl amaç Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün tamamen ortadan kaldırılmasıydı.
Yunanlılar, Türk Ordusu’nun içinde bulunduğu durumdan yararlanarak asıl amaçlarına
ulaşmak için, Marmara Denizi güney kıyılarında ve Yalova’da bulunan kuvvetlerini azaltarak
önce Bursa bölgesine çekildiler, buradan da doğuya kaydırdılar. Bölgede Yunan hakimiyeti
kayboldu Dağlarda bulunan müfrezeler, oluşan yeni durumdan yararlanarak, teker teker
boşalan yerleri ele geçirmeye başladılar.
4 Temmuz 1921' de bir milli müfreze Karamürsel ‘e , 19 Temmuz 1921’de de Yalova
Müstakil (bağımsız) Bölüğü 'nden bazı unsurlar, Yalova’ya girdi.
Yunan askeri bir daha Yalova’ ya giremedi.Anadolu içlerinde Sakarya da uğradığı
yenilgiden sonra geri çekildi;kendine uygun bir hatta savunmaya çalıştı.
Büyük Taaruz , bir sene sonra başlayabildi.Hazırlıklar ancak bitmişti.26 Ağustos 1922 ' de
başlayan Büyük Taaruz karşısında Yunan askeri , büyük bir bozguna uğrayarak İzmir 'e doğru
kaçmaya başladı.Yalova bölgesinde toplanan Halit (Karsıalan ) Paşa komutasındaki Sağ ve
Sol Kol birlikleri (Yalova Müstakil Bölüğü de dahil) 4 Eylül 1922 'de Gemlik istikametine
doğru harekata başladılar.
Sonuçta, 18 Eylül 1922' de, son Yunan askeri de Anadolu 'dan çekildi.
Günümüzde, Uğur Mumcu Kültür Merkezi 'nin bir Anıt bulunmaktadır. Bu anıt, Kurtuluş
Savaşı sırasında Yalova civarında şehit olanların ve kahraman gazilerin anısına dikilmiştir.
A.1.1.7. YALOVA’DA SOSYAL DÜZEN
Yalova’nın Osmanlı topraklarına katıldığı dönemde,İzmit Körfezi’nin güney kıyıları
boyunca, Yalakdere batısında kalan kısım ile Armutlu Yarımadası’nda Rum ve Ermeni nüfus
hakimdi.
- 26 -
Tablo A.1.1.7. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı 2011
İl/İlçe merkezi
Toplam
Yalova 142.881
Belde/Köy
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
70.920
71.961
63.654
32.015
31.639
206.535
102.935
103.600
Kaynak: TUİK İstatistikleri (2011 yılı internet verileri)
Şekil A.1.1.7.1 : Yalova - Cevdet Aydın Parkı
Yörenin Türk hakimiyetine girmesiyle birlikte, Müslüman Türk nüfus giderek
arttı.Kırım savaşı (1853-56), Osmanlı –Rus Savaşı (1877-78), Osmanlı-Yunan Savaşı (1897),
Balkan Savaşı (1911-13 ), Birinci Dünya savaşı ( 1914-1918 ), Kurtuluş Savaşı (1919-1923 )
sırasında, bunların arasındaki devrelerde ve Cumhuriyet’in ilanından sonra,Yalova çevresinde
büyük nüfus değişiklikleri meydana geldi.Yunanistan’dan,Bulgaristan’dan,Yugoslavya’dan,
Romanya’dan ve Kafkaslar’dan bölgeye gelenler oldu.
- 27 -
Şekil A.1.1.7.2 : Yalova – 17 Ağustos Parkı
Birbirini takip eden muhtelif devrelerde,göçmen olarak gelenler boş sahaları süratle
doldururken,bazı unsurlar da göç ederek veya mübadele ile bu topraklardan ayrıldılar.
Zaman içinde Yalakova,Yalakabad gibi isimlerle tanımlanan Yalova,kısa sürelerle
Bursa’ ya bağlanmasına rağmen uzun süre Karamürsel‘ e bağlı kaldı.
30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla Nahiye haline getirildi ve Kocaeli Vilayeti Karamürsel
Kazası’na bağlandı.
Şekil A.1.1.7.3 : Yalova- Samanlı Deresi
- 28 -
Yalova Nahiyesi,Atatürk ‘ün gelişinden sonra 9.12.1929 tarih ve 1533 sayılı kanunla
kaza haline getirilerek İstanbul vilayeti ne bağlandı.
Şekil A.1.1.7.4 : Yalova – Termal
Yalova Kazası da 6.Haziran 1995 tarihinde 550 sayılı Kanun hükmündeki Kararname
ile,Türkiye’nin 77 kodlu ili oldu
Şekil A.1.1.7.5 : Yalova-Barış Manço Anfi Tiyatro Parkı
- 29 -
Şekil A.1.1.7.6 : Yalova - Deprem Anıtı
A.2.
İL VE İLÇE SINIRLARI
Harita A.2.1 : İlimiz İlçe Sınırları
- 30 -
Yalova İli, Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Türkiye’nin kuzeybatısında yer
alır.İlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi ,doğusunda Kocaeli(Karamürsel İlçesi),
güneyinde Bursa (Orhangazi,Gemlik ve İznik İlçeleri) ve Gemlik Körfezi yer almaktadır.
Merkez İlçe, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere toplam 6 ilçeden
oluşur. Merkez İlçeye 1 belde, 11 köy; Altınova İlçesine 3 belde, 13 köy; Armutlu İlçesine 5
köy, Çınarcık İlçesine 4 belde, 3 köy; Çiftlikköy İlçesine 1 belde, 10 köy ve Termal İlçesine
2 köy bağlı bulunmaktadır.
A.2.1.ÇINARCIK İLÇESİ
Şekil A.2.1.1: Çınarcık İlçesi
A.2.1.1.Tarihi ve Coğrafi Yapısı
Çınarcık İlçesinin bulunduğu topraklarda milattan 3-4 bin yıl önce kurulmuş yerleşim
merkezleri vardır.Bölgeye milattan önce 1229 yıllarında Frigyalıların M.Ö. 700 yıllarında
Kimiryalıların akımından sonra Bithinler egemen oldular. Pers egemenliğinden sonra M.Ö.
III. yy.’da Vitrinyalılar bağımsız bir krallık kurdular. Ülkeleri Anadolu’nun kuzeybatı
bölgesini, dolayısı ile Çınarcık İlçesinin de topraklarını kaplıyordu.
Vitrinya Kralı 3. Nikomedes ölürken ülkesini, bu arada Çınarcık ve çevresini de
M.Ö. 74 yılında Roma Devletine bağışladı. Roma İmparatoru Konstantin zamanından kalma
tarihi kalıntılara Çınarcık ve köylerinde rastlanmaktadır.
Daha sonra İlçemiz ve çevresi 1307 yılında Osman Bey’in komutanlarından
Karayalvaçoğlu tarafından alınmış, Orhan Gazi zamanında Gazi Abdurrahman’ın Bizans
kuvvetlerini bozguna uğratması üzerine 1325 yılında Türklerin eline geçmiştir. Kurtuluş
Savaşı yıllarında üç defa işgal edilmiş ve en son 19.07.1921 tarihinde düşman işgalinden
tamamıyla kurtarılmıştır. İlçedeki Ortaburun Köyü, Aşağı Kocadere ve Yukarı Kocadere
halkının eşyası Rumlar tarafından aldatılarak alınmış, eşya sahipleri acımasızca
öldürülmüştür. Kocadere Köyündeki mezalim, soykırım , yakıp yakma hepsinden korkunçtur.
Bu köyde 230’u toplu öldürme kaydı ile öldürülenlerin sayısı 880’i aşmıştır. Bu olay her yıl
29 Nisan’da törenle anılır.
Çınarcık İlçesi Yalova İline bağlı bir ilçedir. Toprakları doğusunda Yalova,
Gökçedere, güneyinde Bursa İli, Gemlik İlçesi , batısında Armutlu ve kuzeyinde Marmara
Denizi ile çevrilidir. Çınarcık Yalova’ya 17 Km. Bursa’ya 82 km, İstanbul’a karayolu ile 172
- 31 -
km uzaklıkta olan şirin ve turistik bir ilçedir.İlçemizin yüzölçümü 174 km’dir. Denizden
yüksekliği takriben 30 m. Olan İlçenin güney ve batısı dağlar ve ormanlar ile kaplıdır.
Kocadere, Teşvikiye, Koru, Çapana ve Ay Deresi önemli akarsu kaynaklarını teşkil eder.
A.2.1.2.Nüfus Durumu
2000 yılında yapılan genel nüfus tespitine göre İlçenin genel nüfusu 22.564 olup;
bunun 10.688’i İlçe merkezinde , 11.876’sı belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezi ile
köy ve kasabalarda yaşayan nüfusun ana dili Türkçe’dir. İlçedeki nüfus yapısı cinsiyet olarak;
%65’i kadın, % 35’i erkektir.
İlçedeki toplam nüfusun % 60’ı turizm sektöründe, % 40’ı ormancılık , tarım,
hayvancılık sektöründe çalışmaktadır. Okuma yazma oranı yüksek olmakla birlikte orta ve
yüksek öğrenim düzeyi ilçe nüfusuna göre oldukça düşüktür.
A.2.1.3.Sosyal Durum
İlçede konut sıkıntısı yoktur. Çınarcık’ta 26.000’e yakın konut mevcut olup, kış
aylarında ancak % 15’inde sürekli oturulmaktadır. İlçe turistik bir yapıya sahip olduğundan
söz konusu konutlar genellikle turizm amacı ile inşa edilmiştir. Bu nedenle kış nüfusu
11.000 dolayında olup yaz nüfusu 200-250 bine çıkmaktadır. Çınarcık sakinleri yoğun olarak
turizm sektöründe çalışmakla beraber az da olsa balıkçılık, tarım, ormancılık ve hayvancılık
ile uğraşmaktadır. Yörede çok eski tarihlerden kalma zeytin ağaçları olup, zeytincilik önemli
bir gelir kaynağıdır.
A..2.1.4.Ekonomik Durum
Çınarcık İlçesinin ekonomik yapısı sektörel açıdan değerlendirildiğinde, sanayi
sektörü kapsamına giren hemen hemen hiçbir faaliyet olmadığı, olanların ise halkın günlük
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olduğu, tarım sektörünün etkin ve yaygın olmayan
orman, bağ, bahçe ziraatı, hayvancılık ve balıkçılık ,alt dallarından oluştuğu, hizmetler
sektöründe ise, iç turizme yönelik yaygın ticari faaliyet ve organizasyonların mevcudiyeti
genel bir değerlendirme olarak yapılabilecek bir tespittir.
İlçenin ekonomik kazançlarından bir diğeri de köy ve beldelerde daha ağırlıklı olmak
üzere ormandan makta karşılığı odun kesimidir. İlçe 17089 hektar orman alanına sahip olup,
bunun % 78’i verimli, % 22’si verimsizdir. 01.02.1945 tarihinde kurulan Orman İşletme
Şefliği halka hizmet vermektedir. İlçe orman ürünlerini işleyecek bir adet parke fabrikası ile
küçük atölyelerden ibaret ham parke ve palet üretimi yapan işletmelere sahiptir. Ormandan
yer yer toplanan kestane ve ıhlamur da diğer gelir sağlayan ekonomik ürünlerdir.
Tarımsal yapıda en önemli gelir kaynağı bitkisel ürünlerdir. İlçemizde 1250 dekar
alanda hububat , 1618 dekar açık alanda sebze ve kesme çiçek, 4828 dekar alanda ise meyve
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hububat yetiştiriciliğinde buğday ve mısır , sebze
yetiştiriciliğinde fasulye, bamya ve bezelye, meyve yetiştiriciliğinde ise zeytin , elma ve
kızılcık ön sıralarda gelmektedir. 140 dekarlık plastik serada sebze, 6 dekarı cam olmak üzere
406 dekar sera alanında ise çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.
İlçemiz genelinde yapılan hayvan yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır. Fakat toplam
sığır popülasyonu içerisinde kültür ırkı sığır oranı düşüktür. Çınarcık
İlçe Tarım
Müdürlüğünün çeşitli hayvan hastalıkları ile mücadelesi hızlı bir şekilde sürmektedir.
- 32 -
Ayrıca çiftçilerin teknik danışmanlığımızda yürüttükleri bodur elma tesis projesi
çerçevesinde 4000 meyve fidanı diktirilmiştir. Koru beldesinde sebze, çiçek yetiştiriciliği
çalışmaları devam etmektedir. Merkez ve köylerde projeli olarak toplam 10 adet örtü altı
naylon sera ve 100 adet arılı kovan projeleri hazırlanmıştır.
5725 adet projeli ceviz fidanı bakım ve kontrolü yapılmıştır. Çiftçilerimize doğrudan
gelir desteği ödemesi çalışmaları tamamlanmış olup toplam 132 kişiye 2832 dekar alan için
38.235.469.500 TL (Türk Lirası) ödeme yapılmıştır.
A.2.2.ALTINOVA İLÇESİ
Şekil A.2.2.1 : Altınova İlçesi- Merkez
A.2.2.1.Tarihi
İlçede bilinen ilk yerleşimler M.Ö. XII. Yy.’a İzmit Körfezi kıyılarında medeniyet
kurmuş olan Bitinya (Bithynia) dönemine kadar dayanmaktadır. Sonraki dönemlerde Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapan yörenin, özellikle M.S. IV.
Yy.’ın sonlarından itibaren Kalehedon (Kadıköy-İstanbul) ‘dan başlayıp Dacibysa (Gebze) ve
Lbyosa (Dilburnu-Hersek) üzerinden Anadolu’nun içlerine
doğru giden kervanlara
konaklama yeri olarak kullanıldığı görülmektedir.
Tarihimizde 93 Harbi (1293) olarak bilinen Türk-Rus Savaşı (1877-1878) sırasında
kaybedilen topraklardan zorlanarak göç ettirilen ve periyodik dönemlerde Kocaeli sancağına
gelen göçmenlere Hersek ve Altınova yerleşim için gösterilmiştir. Ancak, çevrenin bataklık,
sivrisinekli ve sıtma hastalığı olması nedeniyle gelen kişiler burayı terk ederek güney
kısımdaki samanlı dağlarının yamaçlarında yerleşmeyi tercih etmişlerdir.
30 Ocak 1923’de imzalanan mübadele (Göçmen Nüfus Değişimi) sırasında
Yunanistan’dan gelen mübadil göçmenlere de Altınova çevresi gösterilmiş ise de; yerleşim
olmamıştır. Böylece 1928 yılına kadar Altınova ve çevresi boş bırakılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi; Cumhuriyet ilanından sonra İstanbul’un bulunan Bektaşi
Dergahının girişimleriyle 1929 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk kenti civarından gelen bir
heyetin bu bölgeyi görmesiyle Altınzade çiftliği olan yer satın alınarak Rusçuk’un çevresi,
- 33 -
Domegila, Sinanköy, Solenik Köylerinden gelen kırk hanelik bir göçmen aile grubu buraya
yerleştirilmiştir. 1930 yılında da Karamürsel İlçesine Altınova Köyü adıyla bağlanmıştır.
1987 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve belde, 4109 Sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak çıkarılan 550 Sayılı kanun Hükmünde Kararname gereği, 03 Haziran
1995 tarihinde 3 belde ve 12 köyü ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinden ayrılarak, Yalova
İlinin bir ilçesi durumuna gelmiştir.
A.2.2.2.Coğrafi Durumu
Altınova, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda, Kocaeli Körfezinin en dar yeri olan
bölgede bulunmaktadır. Hersek deltasından güneye doğru yükselen Samanlı Dağları’na kadar
ulaşan Altınova, Doğu Marmara alt bölgesinde İzmit Körfezinin güneyinde 7*40” kuzey
enlem ve 5029” boylam üzerindedir.
Batısındaki Çiftlikköy İlçesi ile 14 km, doğusundaki Karamürsel İlçesi ,le 7 km,
güneyinde İznik İlçesi ile, 30 km ve Marmara Kıyı şeridi ile 17 km’lik Mülki sınırlara
sahiptir. Yalova’ya olan uzaklığı ise 21 km’dir. Bu bölge içerisinde kalan alan yaklaşık 155
km2’dir.
Bölge arazisi genel olarak kıyı şeridinde düz tarım arazisi olup, güney kesimin tamamı
dağlık ve ormanlık arazi yapısına sahiptir. İlçenin en önemli dağları güneyinde bulunan
Samanlı dağları’dır. Dağ etekleri makilik olup, tepelere doğru meşe, kayın ve gürgenden
oluşan ormanlarla kaplıdır.
İlçenin en önemli ve en büyük akarsuyu Yalakdere’dir. Söz konusu dere Hersek
Ovasını oluşturarak Marmara Denizi’ne dökülür. Yalakdere’yi , Derbent Deresi, Sulu Dere ve
Akçat Dereleri besler. Bu dere, aynı zamanda Yalova İli’nin en önemli derelerinden biridir.
Karadeniz ile Akdeniz ikliminin geçiş sahası halinde farklı bir iklime sahip olması
nedeniyle her çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği, her tarafı meyve bahçeleriyle bezenmiş şirin
bir İlçe olan Altınova’nın bu özel kliması ve iklimi nedeniyle , çiçekçilikte ön plana
çıkmıştır. Doğudan batıya doğru boydan boya geçen E-130 Karayolunun hemen sağ ve
solundaki düz arazi kesiminde meyve ve sera içi kesime çiçek, dış ve iç mekan süs bitkileri,
sebze üretimi ile İlçe geniş çapta bir sektör haline gelmiştir. İlçenin toplam yüzölçümü
164.970 dekardır.
A.2.2.3.Sosyal Yapı
Etnik Yapı
İlçede yaşayan halkın etnik orjini oldukça renkli bir yapıya sahiptir.İlçe
merkezi;Balkan göçmenleri, Karadenizliler, Çerkezler ve Doğu Anadolu’dan göç eden
vatandaşlardan, Kaytazdere Beldesi Karadenizliler ve Doğu Anadolu’dan göç eden
vatandaşlardan , Subaşı Beldesi Balkanlar’dan göç edenlerden,Tavşanlı Beldesi ise “manav”
diye tabri edilen yerli halk ile çok az sayıda Doğu Anadolu’dan gçö eden vatandaşlardan
oluşmaktadır.
Aktoprak, Fevziye, Tevfkiye, Karadere ve Örencik köyleri Kafkasya kökenli olup
Çerkezlerdir. Tokmak, Sermayecik, Havuzdere, Ahmediye ve Geyikdere köyleri
Bulgaristan’dan; Ayazma (Soğuksu köyü) Yugoslavya’dan, Hersek ve Çavuşçiftliği köyleri
ise Romanya’dan göç eden Türkler tarafından kurulmuşlardır.
- 34 -
Ulaşım
Altınova’nın İl merkezine olan uzaklığı 21 km. olup ulaşım, Bursa-Yalova Kocaeli
İllerini birbirine bağlayan E-130 devlet kara yolunun ilçe merkezinden geçmesi dolayısıyla
tamamen asfalt yoldan sağlanmaktadır. İlçe merkezinin beldeleri ve köyleriyle, beldelerin ve
köylerin birbiriyle olan bağlantılarının tamamı asfalt yollarla sağlanmaktadır. Ayrıca,
Tavşanlı-Topçular ile Gebze-Eskihisar arasında çalışan feribotlar İlçenin ve İlin İstanbul ile
olan bağlantısının hem zaman hem de yo olarak kısaltmakta ve ulaşım kolaylaştırmaktadır.
A.2.2.4.Ekonomi Yapısı
İlçe ekonomisi özellikle meyvecilik çiçekçiliğe dayalı tarım sektörü ile KOBİ’lerden
oluşan sanayi sektörüne dayanmaktadır. Turizm de bu sektörlere ilaveten son yıllarda oldukça
ivme kazanan bir gelişme göstermekte ve bu alanda da yeni yatırımlar hizmete girmektedir.
Tarım
İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Ziraat yapılabilir toplam 35 bin
dekar arazinin her yıl 28*30 bin dekarlık kısmı işlenmektedir. Tarımsal üretimde ilk sırayı
meyvecilik almaktadır. Karadeniz ve Akdeniz iklimlerinin geçiş sahasında bulunan,
bereketli ve verimli topraklara sahip olan İlçede tarım, küçük aile işletmeleri şeklinde ve
bilinçli olarak yapılmakta ve yaklaşık 1200 ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır.
İlçede aysıca tarımsal ürünlerin pazarlaması aşamasında bozulmadan muhafaza
edilebildiği Bir-Su ve Aslaş gibi büyük soğuk hava depoları mevcuttur.
A.2.3.ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ
Şekil A.2.3.1 : Çiftlikköy Sahili
A.2.3.1.Tarihi
Çiftlikköy’ün bilin ilk adı Pylaidir. Yörede Helenistik çağdan Bizans .çağına kadar
çok sayıda ve değişik zamanlara ait yazıtlar ele geçmiştir. Tarihte ilk kez adına 4. yy.’da
rastlanmaktadır. Adı Bizans Kroniklerinde sık sık geçen bu yerleşim merkezinin ilk epigrafik
kanıtı 8. yüzyıla aittir.
- 35 -
Attaliota tarafından yahut Pylon astü olarak gösterilen şehir 11. ve 12. yüzyıllarda
önemli bir rol oynamıştır. Bizans İmparatorlarının burada saraylarının bulunduğu ve
İstanbul’dan bu kıyılara geldiklerinde buradan karaya çıktıkları anlaşılmıştır. Iustinianos
devrinde ise, Hersek-İznik yolu daha büyük önem kazanmaktadır. İmparator Adapazarı
civarında köprü yapımı sırasında Kadıköy-Gebze arasındaki iskelelerin birinde karaya
çıkmaya ve buradan İznik’e gitmeye başlamışlardır. İşte bu olaylar Körfezin güneyindeki
diğer sahil kentleri ile birlikte Pylai kentinin de büyük gelişme göstermesine neden olmuştur.
Bizans teşrifat kitaplarında imparatorların Pylai’da karaya çıkmalarında yapılan bütün törenler
ayrıntıları ile anlatılmaktadır.
11.yy.’da 1 Haçlı seferlerinde Latin ordularının bir kısmının buradan geçtikleri
görülür.Roma ve Bizans döneminin bu bölgedeki varlığı yazılı belgelerin dışında bazı
buluntularla da kanıtlanmaktadır.
1325 yılında Osmanlı Egemenliğine geçen köy bu dönemde Karakilise veya
Kadıçiftliği olarak adlandırılmıştır. Köy 93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Şumnu
kasabasının Yenice, Teke,Makop, Bulanık, Pravada, Elasaki ve diğer köylerinden gelenlerce
iskan edilmiş 1923’lerde Kafkaslardan gelen göçmenlerle burada iskan edilmişlerdir.
Çiftlikköy adı ATATÜRK tarafından 1932 yılında verilmiş ve eski adı olan Kadıçiftliği
kullanılmamıştır.
A.2.3.2.Coğrafi ve Jeolojik Yapısı
Çiftlikköy, Marmara denizinin güneydoğusunda; doğuda
Altınova, Güneyde
Orhangazi ve batıda Yalova Merkez ile çevrilidir. Batıda Yalova İl merkeziyle birleşik
görünümdedir. Doğuya doğru gittikçe dik inen akarsuların oluşturduğu alüvyon ovaları ve
alçalan tepelik alanlar yer alır. Güneyde 888 rakımlık karlık tepesi sınırı oluşturur. İlçenin en
yüksek noktası Laledere köyünün güneyindeki 897 m. yüksekliğindeki Dumanlı tepedir.
İlçe, Armutlu Yarımadasının batı kesiminde Marmara Denizi kıyısında yer alan ve
yakın çevresinde Paleozoyik’den Kuvaterner’e kadar değişik yaşlarda meydana gelmiş ve
farklı oluşumların ortamlarını belgeleyen kaya birimleri yüzeylerden meydana gelmektedir.
Bunlar, yapısal olarak başlıca üç farklı morfolojik seviye halinde bulunurlar,en yaşlı birimler
kıyı alanının gerisinde, güneydeki en yüksek alanları meydana getirirler. Bunlar paleozoyik
yaşlı başlıca metamorfik kayaçlardan oluşan Pamukova metamorfitleri, bunların üzerine açılı
uyumsuz olarak oturan ve konglemera, kumtaşı ardalanmasından oluşan Triyas yaşlı
Taşköprü Formasyonu ve bunların üzerinde yine açılı uyumsuz olarak yer alan kumtaşı, marn
ardlalanmalı Geç Kretase yaşlı Bakacak Formasyondur.
İklimi : Marmara bölgesinin doğu kısmında yer alan bölge Makro-Klima tipi olarak Akdeniz
iklim kuşağı içinde bulunmaktadır. Bu iklim tipinin bilhassa etkisi yazın alanını genişletmekte
ve Türkiye’nin büyük bir kısmını içine almakla beraber, bölgesel farklar kendisini
hissettirmektedir. Marmara Geniş tipi veya Marmara iklimi olarak vasıflandırılan bölgesel
iklim tipine girmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 14.3 0C ‘dir. En sıcak aylar TemmuzAğustos , en soğuk ay Ocak ayıdır. En yüksek sıcaklık ise Temmuz, Ağustos aylarında 30400C arasında değişiklik göstermekte, en düşük sıcaklık ise 100C ile Ocak-Şubat aylarında
görülmektedir.
Yıllık ortalama basınç 1014 mb’dır. Basıncın en düşük olduğu ay Temmuz ayıdır. En
düşük basınç Aralık ayında 1037.7 mb. Olarak gözlenmiştir. Alar içinde basınç farkları çok
azdır. Yaz ve Kış aylarındaki basınç farkı 2-3 mb. Kadardır.
Denizden esen rüzgarlar nedeniyle kış ayları nemli geçmektedir. Yıl içinde tüm
aylarda nem % 73-77 arasında değişmektedir. Yıllık ortalama nısbi nem % 76’dır.
- 36 -
Marmara bölgesinin en yağış alan yerlerinde birisidir. Yağış miktarı 760 mm. Olan
Çiftlikköy, bütün aylarda ortalama 22-125 mm. Yağış alır. Yağışlar genellikle sonbahar ve kış
aylarında görülür. Yıllık yağışın % 10’u ise yaz aylarında düşmektedir. Kış aylarındaki
yağışın fazlalığı ile Karadeniz ikliminin, yaz aylarındaki yağışın azlığı ile Akdeniz ikliminin
özelliklerini taşımaktadır.
Bitki Örtüsü: Çiftlikköy, maki formasyonu ve ormanlarıyla, batı Karadeniz kıyı bölgesindeki
floranın Akdeniz flora alanına sokulduğu, diğer deyişle bu iki floranın bu bölgenin kendileri
için uygun koşullar gösteren bölümlerini izleyerek birbirinin içine girdiği, bir geçiş alanın
karakterlerini ortaya koymaktadır.
A.2.3.3.Ekonomik Durum
Tarım; Çiftlikköy ilçe merkezi ve köylerinde 2073 hane çiftçilikle uğraşmaktadır.Bu
sayının ilçe nüfusuna oranı % 802e karşılık gelmektedir.Sebze, meyve,çiçekçilik ve seracılık
tarımın ana başlıklarını oluşturmaktadır. İlçede yapılan tarım büyük oranda tarımsal alet ve
makinelerle yapılmaktadır. Özellikle seracılık ve sera çiçekçiliği ilçeye büyük oranda gelir
sağlamaktadır.
İlçede toplam 47.515 dekar tarım alanı bulunmaktadır. Bunun 26.400 dekarı sulu
alandır. Sulu alanın 3370 dekarında sera ve açıktan sebze, 10874 dekarında meyve, 338
dekarında açık ve serada süs bitkisi, 11818 dekarında tahıl ve baklagil ekimi yapılmaktadır.
21.113 dekar kuru alan bulunmaktadır. Kuru alanın 10.933 dekarı ekilen, 10.180 dekarı çayır
ve meradan oluşmaktadır. 27.220 dekar orman ve 20.657 dekar tarıma elverişsiz alan
bulunmaktadır.
Hayvancılık;
Tablo A.2.3.3.1. Çiftlikköy İlçesi Hayvan Dağılımı
3240
Büyükbaş hayvan
4610
Koyun
490
Keçi
145
Tek tırnaklı hayvan
14.000
Tavuk, hindi, kaz vb.
(Kaynak:Çiftlikköy Kaymakamlığı)
Çiçekçilik
İlçede 338 dekar alanda açık ve serada süs bitkisi yetiştirilmektedir. Çiftlikköy
merkezde 13 çiftçi, 119 serada, Kılıç köyünde 11 çiftçi 96 serada, Laleder köyünde 28 çiftçi
219 serada iç mekan çiçekçiliği ve Taşköprü beldesinde 8 çiftçi 45 serada dış mekan
çiçekçiliği olmak üzere toplam 60 çiftçi ve 479 sera ile yetiştiricilik yapmaktadır.Yetiştirilen
çiçekler, başta İstanbul İli ve yurt dışı olmak üzere, büyük miktarda süs bitkisi çiçek satışı
şeklinde gerçekleşmektedir.
Sanayi
Ülkenin önde gelen Yalova İlinin can damarı sayılabilecek Sanayi kuruluşlarının
büyük bir kısmı Çiftlikköy’de Taşköprü Beldesi ile Denizçalı köyü sınırları içinde
bulunmaktadır. Akrilik Kimya ve tekstil sanayinin önde gelen AK-SA, AK-AL, AK-KİM,
AK-TOPS,AK-ENERJİ ve İstanbul Elyaf Kuruluşları ile diğer yan hizmet veren kuruluşlar
da ilçede faaliyet göstermektedirler.
- 37 -
Taşköprü Beldesi sınırları içinde; 160 dönüm arazi üzerine kurulmuş bulunan Yalova
Toplu İş Yeri Yapı Kooperatif i Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesinde 209 adet işyerinde 564
kişi çeşitli meslek dallarında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Kılıç köyü sınırları içinde
Seb-Mey Gıda Ürünleri tesisleri bulunmaktadır. İlçede sebze-meyve üretiminde büyük
ilerleme kaydeden, şoklama şeklinde dondurulmuş ürün üretimi yapan firmalarda mevcuttur.
Yine buna bağlı olarak yüksek kapasiteli buzhaneler de faaliyetlerine devam
etmektedirler.İlçede yazlık sitelerin bulunması ve ikinci konut alanı olması nedeni ile ;
eğlence ve hizmet sektörüne yönelik tesisler mevcuttur.
A.2.4.ARMUTLU İLÇESİ
Şekil A.2.4.1 : Armutlu Sahili
A.2.4.1.Tarihçesi
Bizans Kralına kızı Armodies’in vücudunun her yerinde yaralar çıktığı bildirilmiş,
Kral bu durumundan utandı için askerleriyle birlikte kızını şimdiki kaplıcaların bulunduğu
mevkide bırakmış, kız buradaki sularla her gün yıkanmış ve bütün yaraları geçmiş, Kral
kızının iyileştiğini görünce onu tekrar yanına almış ve Armodies adı Armutlu olarak
günümüze gelmiştir.
Güzel bir kıyı kasabası olan Armutlu’nun tarihi çok eskilere dayanır. Evliya Çelebi,
ünlü Seyahatnamesinde, 1050 senesi Sefer ayının altıncı günü Mudanya kasabasına
vardıklarından ve oradan bir gemi ile Bozburun İskelesine geldiklerinden söz eder.
Armutlu’ya ilk yerleşenlerin kimler olduğu ve ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir.
Yalnız 1320 yıllarında Bizanslılardan alınarak Osmanlılara katıldığı kayıtlarda vardır. Bu da
bize 1300’lerden önce Armutlu’nun bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.
Armutlu’da Türkler ve Rumlar çok uzun bir süre birlikte yaşamışlardır. Yunan işgali
sırasında Yunan ordusu ile işbirliği yapan Rumlar özellikle Kocadere mevkiinde katliamlar
yapmışlardır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte buradaki Rumlar göç etmişlerdir. Bugün
Armutlu’da hiç Rum kalmamıştır. Burada yaşayan Türklerin kökeni ise fetihten sonra
Anadolu’ya gelip yerleşen Türklere, 93 Harbi göçmenlerine ve Cumhuriyetten sonra yapılan
müdahale sonucu Rumeli’den gelen Türklere dayanmaktadır.
A.2.4.2.Jeolojik Yapısı
Alüvyon; İlçe içinden geçen ve kuzeydeki kaplıcalar bölgesinden ilçe merkezine kadar
dar bir vadi boyunca gelen bu derenin biriktirdiği alüvyon Armutlu’nun güneyine doğru
- 38 -
yelpaze gibi açılmakta ve geniş alanları kaplamaktadır. Kuzeyde killi, kumu,çakıl, blok
niteliğindedir. Bu depremlerin deprem şoklarını büyüttüğü ve hasarların artmasına neden
oldukları bilinmektedir.
Pliyosen Seri; Konglomera, kumtaşı, kiltaşı marn tabakalarından oluşmaktadır. Yer
yer çapraz tabakalı olan bu birimler yataya yakın konumlu ve formasyonun kalınlığı yaklaşık
20 metreye ulaşmaktadır. Genellikle gevşek tutturulmuş bu birimler güneybatıdaki deniz
kenarlarında sıkı tutturulmuştur ve sahilde dik falezler (10-15 m. yükseklikte)
oluşturulmaktadır. Kırmızımsı, pembe, boz, krem renklerdeki bu birimlerde tane boyları kil
boyutundan 50 cm’ye kadar varan bloklara kadar ulaşmaktadır.
Granit; İlçenin güneydoğusunda yer alan bu birim orta büyüklükte taneli, pembemsi
,gri renkli sık eklemli olup genellikle 3 mm. Açıklıktadır Yer yer arena özelliği gösteren bu
birim çok dik şevlerde de kendini tutabilme özelliği göstermektedir. Yer altı suyu dolaşımına
uygun çatlak sistemi olmadığı için yer altı suyuna çok az rastlanabilir. Bu birim çok dayanıklı
kayaç niteliğindedir.
Volkanik seri; İlçenin batısında geniş alanlar kaplayan bu birimler esasen yaşlı olup,
andezit, bazaltik, lav, tüf, tüfit ve aglomeralardan oluşmaktadır. Koyu gri, koyu kahve, boz
ve yeşilimsi renkte olan bu birimler sert ve sıkı eklem ve çatlaklıdır. Az ayrışmalı ve masif
yapılı olmaları nedeniyle deniz kenarlarında dik ve yüksek falezlerin oluşumuna neden
olmuşlardır. Çatlakların genellikle kil dolgusu olması nedeniyle yer altı suyu dolaşımına
meydan vermeyen bu birimler yer altı suyu bulundurmaktadır. Bu birimler kayaç dayanım
sınıflamasına göre dayanıklı kayaç sınıfına girmektedir.
Metamorfik Seri; İlçenin kuzeyi ile doğusunda yaygın olarak yer almaktadır.
Amfibolit, amfibol şist, gnays ve bazaltik lav ve tüflerden oluşmakta olan u birimler yeşil, gri,
kahve renklidirler. Yer yer derin ayrışma zonlarının bulunduğu bu seride ayrışmalı alanlar
kızılımsı, açık bej renklerdedir.
A.2.4.3.İklimi
Genellikle Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve
yağışlıdır.
Bitki Örtüsü:
İlçe arazi dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kullanım sınıfı
Zeytin Alanı
Diğer meyve alanları
Tarla (ekilen-nadas-sebze)
Çayır-Otlak Alanı
Tarım ve ormana elverişsiz alan
Ormanlık alan
TOPLAM
Miktarı (Dekar)
26.378
1.027
3.862
2.725
5.778
145.230
185.000
A.2.4.4.Geçim Kaynakları
Zeytincilik, balıkçılık, orman işçiliği ve yaz turizmine yönelik küçük sayıda
pansiyonculuktur. Halkın % 80’i zeytin üretimi, % 10’u balıkçılıkla geçimini sağlamaktadır.
26.378 dekar alanda 741.300 ağaçtan ağaç başına 12 kg. verimle, 8.895.600 kg (8.895 ton)
ürün elde edilmiştir.
- 39 -
A.2.5. TERMAL İLÇESİ
Şekil A.2.5.1 : Termal Kaplıcaları
A.2.5.1.TARİHİ
Termal, kelime olarak Therma’dan gelir. Therma, yeraltından çıkan sıcak su ya da
ılıca demektir. Kaplıca sözcüğü de, ılıcanın üstüne bir hamam yapılması sonucunda ortaya
çıkan tesisin (kaplı ılıca ) biçiminde tanımlanmasından türemiştir.
Yalova’daki Therma’nın (ılıcanın) , İ.Ö.2000 yıllarında bir yer sarsıntısıyla meydana
geldiği tahmin edilmektedir. Yalova Kaplıcalarının ismi Ramsey’e göre Pylai’dir. Haçlı
seferlerini yazanlar ise Helenopolis olarak kaydetmektedirler. Eski Yunan, Roma, Bizans,
Selçuk ve Osmanlılar devrini yaşayan Yalova Kaplıcaları, Kral Justinyen, Sultan Orhan,
Sultan Hamit ve Sultan Mecid tarafından muhtelif tarihlerde restore edilmiştir.
Bazı kaynaklarda, yörede yaşayanların, doğanın çıkardığı bu buharı ve sıcak suların
Garyoneş isminde bir ejder ya da bir yılan olan bir ilahın koruyuculuğunda meydana
geldiğine ve bu buharın gelecekten haber verme kehanette bulunduğuna inandıkları,
belirtilmiştir. Termal civarında yaşayanlar, sonraları bu suların şifa veren özelliklerini
keşfetmişler, fakat bu özellikleri ilahların özel bir armağanı olarak değerlendirmişlerdir.
Yalova’da uzun müddet Herkül, Asklepios ve Nemfler’e ibadet edilmiş ve hastalar
(Mabet uykusuna yatmak ) ve rüya görmek suretiyle mucizevi bir şekilde hastalıktan
kurtulmak yolunu aramışlardı.
- 40 -
Kurşunlu Hamam’ın cephesindeki pilyelerin dış satıhlarında bulunan adak stellerinin
birinde sadece Herkül, birinde üstte Herkül ve Asklepios altta 3 nemf, bir stelde sadece 3
nemf, üç stelde de üstte Herkül altta üç nemf ya da peri kızının tasvirleri bulunmaktadır.
A.2.5.2.COĞRAFİ DURUMU
Sayısız özellikleri ile Yalova’nın ve yörenin en büyük turizm merkezi olan Termal
İlçesi, Gökçedere ve Üvezpınar Mahallelerinden oluşup, Akköy ve Yenimahalle Köyleri
mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Termal; Yalova’ya 12 km. mesafede bulunur ve
ulaşımı kolaydır. Çok işlek bir hat olan ve gece gündüz gidiş dönüş olanağı bulunan YalovaTermal karayolunun yanı sıra Termal-Çınarcık yolu da ulaşım kolaylığına sahiptir. Termal
Turistik İşletmeleri, Samanlı Dağı’nın yamacında vadi içerisinde yer almaktadır.
A.2.5.3.EKONOMİK DURUM
Ülkemizde orta yaş gruplarının çoğunun tercih ettiği turizm türü Termalizm’dir. Bu
bakımdan Yalova İli çok şanslı konumdadır. Özellikle kaplıca olanakları 3.yaş turizminin
sürekliliğini sağlamaktadır.
Kaplıca-Sağlık Turizmi, tedavi amacı ile yapılan turizm türüdür. Doğanın sağlık verici
özelliklerinden yararlanmak isteyen insanların, sıcak suyu, maden suyu, hamam, kaplıca ve
bunları tamamlayan kür merkezlerini ziyaret etmeleridir. Kaplıca ve içme suyu
kaynaklarından yararlanmak için yapılan turizm, uzun bir konaklama süresini
gerektirmektedir. Doğal kaynak özelliği gösteren kaplıcalardan öncelikle iç turizm açısından
yararlanılmaktadır.
Termal kaplıcaları, Türkiye’nin en düzenli gelişmiş kaplıca alanıdır. Altyapı sorunu
yoktur. Kaplıca‘ya ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. Termal Tesisleri’nin girişinde, Yedi
Havuzlar’da denilen bir çağlayan bulunmaktadır. Çeşitli, renkli ortancaları ile ünlü Termal’de,
çok nadide ağaçlar bulunmaktadır. Termal’de bulunan Gökçedere ‘ye kaplıca sularının
verilmesiyle otel ve motellerin büyük bir bölümü tesisleri içerisinde müşterilerinin kaplıca
sularından faydalanmalarını sağlamaktadırlar. Termal Tesisleri içinde çeşitli banyolar
bulunmaktadır. Valide Banyo ve Kurşunlu Banyo tarihi banyolardır. Ayrıca 8 odalı Çınar
Banyo, 26 kabinli Sultan Banyo ve 10 kabinli sıra banyo bulunmaktadır.
TERMAL SUYU TAHLİL RAPORU
(İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü)
Organik ve Fizik Tahlili
Suyun Alındığı Mahal Esas Kaynak
Numune Suyun Derecesi
Su Alınan Mahalin Derecesi
Rengi
Kokusu
Lezzeti
Manzarası
Densitesi 4 de
Resistivite 18 de
Kondüktivite de
66,2
11
Renksiz
Bariz Hidrojen Sülfür
Tatlı
Berrak
1,001306
5609
0,173,101
- 41 -
Ph
Bir Litre Sudaki Kuru Bakiye
Resüdü Sülfürik
Bir Litre Termal Suyunda Bulunan İyonların Miktarı
KATİON
Potassium K+ 0,0640
Sodium Na+ 0,2314
Ammonium Nh+ 0,0001
Calcium Ca++ 0,1860
Fer Fa++ 0,0003
Manganese Mn++ 0,0007
Aluminium Al+++ Eser
Redium Ra++ 2,5.10-12
7,8
1,4484
1,5224
ANİYON
Sülfürik So 4- 0,7993
Nitrigue No 3- 0,0000
Nitreux N0 2- 0,0000
Chlore Cl- 0,0902
İode L- 0,0000
Carbanigue Hco 3- 0,0447
Phosphurigue Hpo 4- 0,0000
Arsenigue Haso 4- 0,0000
Aniyon ve Katiyon Toplam Ağırlığı Gayri Münhal Asitler
Silice Sio 0,0504
Anhyoride Borigue Coo 0,0005
Anhyoride Borigue 8.0 Eser
Mineraller Toplamı 1,4577
A.3.
İLİN COĞRAFİ DURUMU
Yalova İli 39-40 kuzey enlemleri, 29-61 doğu boylamları arasında olup, denizden
yüksekliği 2 m’dir.Kuzey ve batı sınırını Marmara Denizi oluşturur,güneyde Bursa
(Orhangazi,Gemlik ve İznik ) ve Gemlik Körfezi , doğuda Kocaeli(Karamürsel İlçesi) ile
sınırlanır.
A.4.
İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK DURUMU
A.4.1.Dağlar
İlin güney tarafı Samanlı Dağları tarafından kaplanmıştır. Samanlı Dağları’nın en
yüksek noktası Yalova ile Gemlik sınır noktasında bulunan Beşpınar Tepesi (926 m)
dir.Diğer yüksek alanlar:
-Laledere Köyü güneyindeki Dumanlı Tepe (897 m)
-Manastır Tepesi (892 m)
-Karlık Dağı Tepesi (888 m)
-Kolaçan Tepe (868 m)
-Ayıcı Tepe (718 m)
-Çakıllık Tepesi (692 m)
-Dümbelek Tepe (594 m)
-Reşadiye Sivrisi’nde yer alan Kale Tepe (569 m)
-Hasan Baba Tepesi (545 m)
-Mezarlık Tepe (512 m)
-Bir uzantı halinde devam eden Katırlı Sırtları (683 m).
A.4.2.Yaylalar
Kocadere Köyü’ nün güneyindeki Delmece Yaylası.
- 42 -
A.4.3.Göller
Dipsiz göl, Hersek gölü.
Hersek Gölü ileri bölümlerde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
A.4.4.Ovalar
-Kocadere Köyü yakınındaki Kocadere Ovası ,
-Koru Köy ile Akköy arasında yer alan Koru Ovası,
-Devlet Üretme Çiftliği (Baltacı Çiftliği) sahilinde Liman Ova ile başlayan ve
Sellimandıra’ya kadar uzanan Samanlı ve Kadıköy Ovaları,
-Elmalık Köyü’nden başlayıp Araştırma Enstitüsü (Millet Çiftliği) ne kadar uzanan Kazımiye
Ovası,
-Taşköprü Köyü altında Taşköprü Ovası.
A.4.5.Vadiler
Gemlik Körfezi ve Yalova arasında batı-doğu doğrultusunda uzanan dağlık alan içinde
derelerin yatakları doğrultusunda uzanan küçük vadiler bulunmaktadır. Bunların içinde en
önemli yere sahip olan ise Sellimandıra vadisidir. Genellikle tüm bu vadiler birbirine paralel
olarak uzanmaktadırlar. Sellimandıra vadisi Gökçedere yöresinde tabanını genişletir ve
Marmara Denizi’ne açılır. Bu çeşitli vadicikler arasında küçük tepeciklerle birbirinden ayrılan
ovalar bulunmaktadır.
A.4.6.JEOMORFOLOJİ
Yalova İli, Armutlu Yarımadası’nın kuzeyindeki eğimli bölgede yer almaktadır. Bu
bölge, kuzeyde Kuzey Anadolu Fay Zonu dilimleriyle kuşatılmıştır. Yarımadanın ortasında,
çok sağlam Prekambriyen yaşlı başkalaşmış ( metamorfik ) kayaçlarda oluşan sıradağlar doğu
– batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu taban kayaçların üzerinde sıradağların kuzey ve
güneyinde kalan eğimli bölgelerde Triyas Çağ ile III. Dönemin başlarına ait daha genç tortul
ve volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Bu kayaçlar, son derece güçlü tektonik devinim
yüzünden kıvrımlanmış ve faylanmıştır. Bunun sonucunda, Yalova Bölgesinde denize kadar
uzanan genç bir havza oluşmuştur. Bu havzada, Orta ve Geç Miyosen devirlerindeki sığ
denizlerde kumtaşı, çamurtaşı ve kireçtaşı kayaçları oluşmuştur. Pleyistosen devrine
gelindiğinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkin hale gelmesi sonucu, Armutlu
Yarımadası’nın yukarı doğru kalkmasına neden olmuş ve buna karşılık olarakta akarsular
tarafından aşağı doğru kesilerek değişik katmanlar boyunca kuzey – güney yönünde eğimli
derin vadiler oluşmuştur. Deniz düzeyi tekrar yükseldikçe vadiler kısmen alüvyonla dolmuş
ve bugünkü konumunu almıştır.
Yalova, Anadolu’nun paleotektonik ve neotektonik dönemdeki yapısal evrimi
açısından önemli bir bölgede bulunmaktadır. Bölge, paleotektonik açıdan Rodop – Pontid
Kuşağı ( İstanbul Zonu ) ile Sakarya Kıtası arasındaki kenet kuşağında bulunur. Bu iki zon,
Eosen – Erken Oligosen’de İntra - Pontid Okyanusunun kapanması sonucu oluşan kenet
boyunca bir araya gelmiştir. Yalova çevresinde yüzeylenen paleotektonik dönem kayaç
toplulukları, İstanbul Zonu içerisinde yer alan birimlerdir. Bölgesel neotektonik evrim
Anadolu’nun neotektoniği ile uyumlu olup, Orta ve Geç Miyosen devirlerinde başlar.
Bölgenin günümüz jeolojisi neotektonik dönemde şekillenmiş olup, bu döneme ait Miyosen
ve Kuvaterner yaşlı çökeller yüzeylenmektedir. Bölgenin en önemli yapısal unsuru olan
Kuzey Anadolu Fayı, günümüz tektoniğini denetlemektedir.
Bölgenin en önemli yapısal unsuru olan Kuzey Anadolu Fayı ( KAF ) günümüz
tektoniğini denetlemektedir. Bu fay, Armutlu Yarımadasında kuzey ve güney olmak üzere 2
kola ayrılır. Kuzey kol İzmit – Adapazarı koridorunu izleyerek Marmara Denizine doğru
- 43 -
uzanır. Yalova yöresinde kabaca doğu – batı doğrultusunda Marmara Denizi çukurluklarını
izleyerek batıya doğru devam eder. Diğer kolu ise Geyve – Gemlik hattı boyunca Armutlu
Yarımadası yükselimini güneyden sınırlandırır. Yalova yöresinde neotektonik döneme ilişkin
diğer faylar kuzeybatı – güneydoğu ve kuzeydoğu – güneybatı doğrultusundadır. Bunlar
genelde inaktiftir. Hersek ve Laledere deltalarında izlenen aktif faylar KAF Zonu içerisinde
yer almaktadır. Neotektonik dönem yapılarından olan kıvrım ve bindirmeler Miyo – Pliyosen
yaşlı birimler içerisinde izlenir. Kıvrımların doğrultusu genelde doğu – batıdır. Armutlu
Yarımadası’nı oluşturan doğu – batı uzanımlı Samanlı Dağları silsilesinin kuzeybatı
kesiminde yeralır. Bu dağ kuşağı tektonik kökenli olup, Kuzey Anadolu Fay Zonunun kuzey
ve güney kolları arasındaki yükselim alanına karşılık gelmektedir. Doğudaki Sakarya Nehri
ile Çınarcık arasında Samanlıdağ kütlesi kuzeyden Marmara Denizinin çukurlukları ve İzmit
– Adapazarı koridoru tarafından sınırlandırılmaktadır. İzmit doğusunda Kuvaterner yaşlı
alüvyonların düzlediği koridor tabanı ile yüksek kütle arasında çok dik yamaçlarla tanınan
keskin bir morfolojik uyumsuzluk izlenir.Buna karşın Marmara Denizi güneyinde Samanlı
Dağları yükselimi ile bu deniz arasında az eğimli ve basık morfolojili etek düzlükleri
yeralmaktadır. Yalova bölgesinde bu etek düzlükleri deniz
ile güneydeki dağlık
kütle arasında doğu – batı uzanımlı bir kuşak oluşturur. Bu düzlükler
Yalova –
Çınarcık arasında Marmara Denizi kıyılarına kadar sokulurlar. Çınarcık yöresinde deniz
bunların eteğinde gelişmiş falezlere yaslanır. Yalova doğusunda ise etek düzlükleri ile deniz
arasında kıyı ovalarından oluşan düzlükler bulunmaktadır.
Doğu – batı yönlü kuşaklar halinde uzanan bu jeomorfolojik üniteler kuzeyden güneye
doğru 3 farklı yükselti kuşağı oluşturur. Bu üniteler; kıyı kuşağı ve alüvyal vadi tabanları,
etek düzlükleri ve yüksek dağlık alan olmak üzere 3 ana yer şekli grubunda toplanır.
a) Yüksek dağlık alan : Bu rölyef grubu, Yalakdere – Çınarcık arasındaki güney
bölümde gözlenir. Yalova kaplıcaları ile Yalakdere arasında etek düzlükleri gerisinde aniden
yükselen dik eğimli yamaçlarla karakteristiktir. Çınarcık güneyinde ise etek düzlükleri ile
dağlık alan arasında geçiş belirsizdir. Yüksek dağlık kütlenin zirve bölümlerinde aşınım
yüzeylerinin oluşturduğu düzlükler izlenir. Bu alanlar içerisinde yayvan morfolojili ve
tabanlarında yer yer eski alüvyon dolgusu içeren vadi formları bulunur. ( Bilgin ( 1968 ),
Emre ve diğerleri ( 1998 ) ) Bu özelliği ile dağlık kütlenin zirve düzlükleri yüksek plato
görünümü sunar. Çınarcık güneyindeki Neojen öncesi yaştaki kaya topluluklarının
oluşturduğu sırtlarda bu düzlükler hafif eğimli yüzeyler şeklinde kuzeydoğuya doğru
alçalırlar. Dağlık kütle üzerinde dandritik paternli akarsu ağı izlenir. Zirve düzlüklerinde
akarsular yayvan vadi tabanlarına yerleşmiş olup, talveg eğimleri düşüktür. Zirve düzlükleri
ile daha alt seviyede yeralan etek düzlükleri arasındaki yamaç zonunda ise akarsu ağı daha
yoğun ve dik yamaçlı kertik vadiler içerisinde olup, talveg eğimleri yüksektir. Morfolojik
yarılmanın en fazla olduğu bu kesimlerdeki vadi yamaçları aynı zamanda kütle hareketlerinin
de yoğun olarak izlendiği alanlardır.
b) Dağ eteği düzlükleri : Güneydeki dağlık kütle ile kıyı arasında doğu – batı
yönünde uzanan ve genişliği kuzey – güney yönünde genişliği yer yer 10 km.’yi bulan az
eğimli yüzeyler dağ eteği düzlükleri olarak tanımlanmıştır. Köken açısından bu düzlükler Geç
Pliyosen – Pleyistosen’de biçimlenmiş aşınım yüzeylerine karşılık gelmektedir. Yalova
yöresindeki Neojen yaşlı kaya toplulukları üzerinde kuzeye doğru düşük eğimli sırtlar
şeklinde izlenen bu yüzeyler Altınova güneyindeki temel kayalarda ise basık morfolojili
tepelikler halindedir. Bu yüzeyler üzerinde kalınlığı yer yer 2 – 3 metreye kadar ulaşan derin
bir alterasyon ( pedojenez ) zonu gelişmiştir. Etek düzlükleri kuzeye doğru kabaca birbirine
paralel akan akarsuların yerleşmiş olduğu vadiler tarafından yarılarak parçalanmıştır.
Parçalanma Yalova yöresindeki Neojen kaya toplulukları üzerindeki kesimlerde daha
belirgindir. Burada yüzeyler vadiler arasında kabaca kuzey – güney yönünde uzanan sırtlara
dönüşmüştür. Vadilerdeki yarılmanın derinliği kuzeyden güneye doğru artar. Buna paralel
- 44 -
olarak yamaç eğimlerinde de artış izlenir. Kuzeyde tabanlı olan vadiler güneydeki dağlık
kütleye yakın bölgelerde kertik vadilere dönüşür. Basık morfolojisine rağmen etek
düzlüklerinde yer alan yamaç zonları bölgede kütle hareketlerinin en yaygın olduğu
alanlardır. Özellikle Miyosen – Pliyosen yaşlı kaya toplulukları
( Kılıç ve Yalakdere
Formasyonları ) üzerine rastlayan kesimlerde çok düşük yamaç eğimlerine rağmen kütle
hareketlerinin gelişmiş olduğu görülür. Kütle hareketlerinin gelişimi kaya türü özellikleri ile
ilişkilidir. Ancak, bunların türü ve alansal dağılımı morfoloji tarafından denetlenmektedir.
Şöyleki, etek düzlüklerini oluşturan kuzey – güney uzanımlı sırtların kuzey bölümlerinde
düşük yamaç eğimi nedeniyle krip ve akmalar yaygındır. Bu alanlarda gelişen kaymalar
küçük boyutlu ve sığdır. Ancak, güneye doğru gidildiğinde yarılma artışına paralel olarak
yamaç eğimi ve uzunluğu artar. Bu değişikliğe uygun olarak kaymalar yoğunluk kazanır. Etek
düzlüklerinin güneydeki dağlık alana yaslandığı kesimlerdeki kertik vadi içleri kaymaların
maksimum büyüklük ve derinliğe ulaştığı alanlardır.
c) Kıyı kuşağı ve alüvyal vadi tabanları : Yalova – Çınarcık bölümünde kalan
kıyılar yüksek kıyı özelliğine sahiptir. Bu kesimde dik falezler önünde dar kumsal şeritleri
uzanır. Yalova doğusunda kalan kıyı kuşağı ise alçak kıyı özelliği sunar ve kıyı gerisinde
geniş birikim düzlükleri yer alır. Delta ve kıyı ovası şeklinde gelişmiş olan bu birikim
düzlükleri güneye doğru etek düzlükleri içerisine sokulan alüvyal vadi tabanları ile
bütünsellik sunarlar. Bu nedenle kıyı düzlükleri ile bu vadi tabanları aynı yerşekli grubu
içerisinde değerlendirilmiştir. Bölgedeki konutlar ve sanayi yapıları büyük ölçüde bu yerşekli
grubu üzerinde yer almaktadır.
Kıyı düzlükleri denizel sekiler ile güncel delta ve kıyı ovası olmak üzere 2 alt bölgeye
ayrılır. Denizel sekiler Yalova doğusunda etek düzlükleri önünde gelişmiş ve olasılıkla eski
falezlere karşılık gelen yamaç eteklerine sıvanmış haldedir. Ayrıca, Hersek ve Laledere
deltalarında da basamaklar oluştururlar. Araştırma alanında bol fosilli düzeyler içeren bu seki
dolguları morfometrik olarak 3 – 5 ve 8 – 70 metre olmak üzere 2 seviyede yer alırlar. Üst
seviyede yer alan seki dolguları Marmara Denizi’nin Tireniyen’deki yüksek seviyelerine
karşılık gelmektedir. Alt seki ise Holosen’de gelişmiştir. Alt seki yüzeyleri çoğunlukla
kolüvyon ve alüvyon çökelleri tarafından örtülerek maskelenmiştir.
Güncel deltalar ve kıyı ovası en alt seki basamakları önünde yer alır. Yalakdere
ağzındaki üçgen geometrili Hersek Deltasının sivri ucu İzmit Körfezi’nin kuzey kıyılarına
doğru sokulmuştur. Bu körfez delta lobu tarafından kuzey – güney yönünde 2’ye bölünmüş
olup, doğu bölümü dar bir boğazla açık denize bağlanmaktadır. Delta yüzeyindeki Hersek ve
Altınova yöresi olmak üzere iki alanda denizel seki dolguları yüzeylenir. Diğer bölümleri ise
Holosen çökellerinden oluşmaktadır. Deltanın kuzey ucu kabaca doğu – batı doğrultulu aktif
bir fayla kesilmiştir. Doğusunda dar bir kıyı kordonu ile denizden ayrılan Hersek Gölü
lagünü, bu fay boyunca batıya doğru delta içerisine sokulur. Kendisini şekillendirmiş olan
Yalakdere’nin güncel kanalları deltanın batı bölümünde yeralır. Yapılan sondajlar deltada
Kuvaterner kalınlığının 118 metreden fazla olduğunu ve bunların Geç Pliyosen – Güncel
zaman aralığında depolandığını göstermektedir.
Yalova doğusundaki Laledere deltası da Pleyistosen ve Holosen olmak üzere 2 çökel
topluluğundan oluşmaktadır. Deniz içerisine doğru dairesel geometride ilerlemesi olan bu
delta kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda bir normal fay tarafından basamaklandırılmıştır.
Doğu kesiminde bu fayın güney bloğu denizel taraça, kuzey bloğu ise güncel delta
çökellerinden oluşmaktadır. 17.08.1999 depreminde delta üzerinde kabaca bu fayın
doğrultusu ile uyumlu gidişi gösteren yüzey kırıkları gelişmiştir.
Laledere deltası ile Yalova arasındaki kıyı düzlüğü ortalama 1 km. genişliği olan kıyı
ovası niteliğindedir. İnce bir alüvyon örtüsü ile kaplı olan bu kıyı ovası, güneyden 5 – 6
- 45 -
metre kotlarında yer alan eski bir falez dikliği ile sınırlandırılmaktadır. Bu eski kıyı çizgisi
güneyden gelen akarsu ağızlarında vadiler boyunca içerilere sokulur. Vadi ağızlarında yer
alan sekiler ve içerilere doğru izlenen bataklıklar, Marmara Denizi’nin olasılıkla Holosen
başlarında daha yüksek seviyede olduğu dönemlerde bu vadi içlerine küçük koylar halinde
sokulmuş olduğunu göstermektedir. Yalova batısında Sellimandıra dere ağzında kıyıdan
yaklaşık 1 km. içeride DSİ tarafından vadi tabanında açılmış olan bir sondajda denizel
kavkılar içeren çökellere rastlanmış olması bu görüşü desteklemektedir. Kıyı ovaları akarsu
ağızlarında, vadiler boyunca güneye doğru sokulan taşkın düzlükleri ile geçişlidir. Taşkın
düzlükleri kuzey – güney yönlü uzanan vadi tabanlarının tamamını kapsar. Etek düzlüklerinin
yarılması ile oluşan bu vadiler olasılıkla Marmara Denizi’nin Geç Pleyistosen’de seviye
alçalması döneminde şekillenmiştir. Vadilerdeki alüvyon dolgusunun kalınlığı hakkında bilgi
edinilememiştir. Ancak Geç Pleyistosen’de Marmara Denizi seviyesinin günümüzden 60 – 70
metre daha aşağılarda bulunduğu göz önüne alınırsa bu dönemde Yalova yöresindeki vadi
tabanlarının da yaklaşık aynı düzeyde kazılmış olması gerekir. Buradan hareketle vadilerdeki
taban dolgusunun yaklaşık 60 – 70 metre dolayında olduğu söylenebilir. Bu dolgunun niteliği
hakkında yeterli veri olmamasına karşın Yalova kenti bölümünde Eyrekdere ve Sellimandıra
dere, Çınarcık yöresinde Doğandere gibi büyükçe vadileri, denizden 4 – 5 km. kadar içeriye
sokulan ağız kesimlerindeki çökel dolgusunun tabanda esas olarak denizel / lagüner nitelikte
üst seviyelerinin ise akarsu alüvyonlarından oluştuğu söylenebilir. Bu vadi tabanlarında
akarsuların güncel kanalları çok dar olup, sellenme dönemlerinde tüm vadi tabanları taşkın
süreçlerinin etkisinde kalmaktadır.
Jeolojik – jeomorfolojik yapısı ve iklim özellikleri sonucu Yalova bölgesinde etkin
olan güncel yerbilim süreçleri önem sırasına göre deprem, heyelan ve taşkın olarak sıralanır.
Bu dinamik süreçler kentsel konut ve sanayi yapılaşmasının yoğun olduğu bölgede yerel
zemin koşulları yanında arazi kullanım planlamasında ön planda tutulması gereken yerbilim
verileridir.
Aktif Faylar, Deprem Kaynakları : Yalova Bölgesi ülkenin en önemli aktif
faylarından olan Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde yer almaktadır. Bu fay zonu, araştırma
alanı doğusuna rastlayan Dokurcun yöresinde 2 ana kola ayrılmaktadır. Güney kol Dokurcun
– Geyve – İznik hattını izleyerek Gemlik Körfezinde Marmara Denizi’ne ulaşmaktadır.
Buradan batıya doğru Marmara Denizi güneyini morfolojik olarak sınırlandıran güney kol
Bandırmaya kadar izlenmektedir. Kuzey kol ise Dokurcun – Karapürçek – Sapanca Gölü
üzerinden batıya doğru devam ederek İzmit Körfezinde Marmara Denizine ulaşmaktadır.
Hersek Deltası doğusunda kalan kesiminde bu koldaki faylar morfolojik olarak İzmit
Körfezinin güney kıyılarını sınırlandırmaktadır.
Yalova Bölgesinde deprem kaynağı olabilecek aktif faylar Marmara Denizi tabanında
yer almaktadır. Hersek deltası batısında Kuzey Anadolu Fayı’nın bu deniz içerisindeki
konumu hakkında yeterli veri yoktur. Bu denizde fayın yapısı ve geometrisi hakkında değişik
görüşler
ileri sürülmektedir. Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisindeki
konumuna ilişkin yapılan bir çok araştırmada bulunmaktadır. Bu araştırmalarda fayın kuzey
kolunun KD – GB yönlü doğrultu atımlı fay segmentleri ve bunlar arasındaki normal
faylardan oluşan bir patern sunduğu konusunda görüş birliği vardır. Emre ve diğerleri
1998’de ise İzmit Körfezi’nin doğu yarısında Kuzey Anadolu Fayı zonundaki aktif ana
fayların doğu – batı yönünde uzandığı kuzeydoğu – güneybatı uzanımlı fayların Kuzey
Anadolu Fayının ilk oluşum aşamasındaki makaslama yapıları şeklinde gelişmiş olduğu
açıklanmıştır. 17.08.1999 depreminde gelişen yüzey kırıklarının geometrisi ikinci görüşü
doğrulamaktadır.
17.08.1999 depreminde Altınova doğusunda deniz içerisinden başlayan ve en doğuda
Gölyaka’ya kadar uzanan yaklaşık 130 km. uzunluğunda yüzey kırılması gerçekleşmiştir.
Gölcük – Gölyaka arasında bu deprem kırığı üzerinde birkaç cm.’den 5 metreye kadar değişen
- 46 -
miktarda sağ yönlü yerdeğiştirmeler ölçülmüştür. Bu deprem kırığı batı devamında bulunan
Altınova yöresinde kara üzerinde izlenememektedir. Ancak, Yalova doğusunda yeralan
Laledere deltasında bu depremde gelişmiş bir faylanmaya yorumlanabilecek yapısal özellikler
sunan yüzey kırıkları gözlenmiştir. Delta düzlüğü üzerinde kabaca doğu – batı doğrultusunda
uzanan bu kırıklar devamlılığı olmayan birkaç cm.lik sağ yönlü doğrultu atım bileşeni olan
normal fay ve açılma çatlakları şeklindedir. Normal faylanma gösterenlerin kuzey blokları
aşağıda olup, Yalova Havaalanı batısında 15 cm.lik maksimum eğim atımı izlenmiştir.
Taşköprü kuzeyinde izlenen bu yüzey kırılması delta üzerinde kabaca WNW – ESE
doğrultusunda uzanan normal fay zonunda gelişmiştir. Bu özellikleri ile kırıkların tektonik
kökenli, dolayısıyla 17.08.1999 depremine bağlı olarak meydana gelen yüzey kırılması
sonucu oluştuğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Bölgenin yakın gelecekteki deprem tehlikesi açısından, Kuzey Anadolu Fayı’nın
Hersek Deltası batısında kalan kesimindeki fayların kırılıp kırılmadığı önem kazanmaktadır.
1939, 1942, 1943, 1944, 1951, 1957 ve 1967 yıllarında meydana gelen depremler Kuzey
Anadolu Fayı üzerindeki deprem aktivitesinin doğudan batıya doğru düzenli olarak yer
değiştirdiğini göstermiştir. 17.08.1999 depremi ise, fay zonunda batıya doğru olan deprem
göçünün devam etmekte olduğunu ortaya koymuştur. Son deprem, bu fayın Hersek Deltası
doğusuna rastlayan bölümünün kırılması sonucu meydana gelmiştir. Fay boyunca depremlerin
batıya doğru düzenli şekilde ilerlemekte oluşu Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi
altındaki bölümlerinde yakın gelecekteki deprem riskini arttırmıştır. Dolayısıyla 17.08.1999
depremi sonrasında Yalova İlinin de içerisinde bulunduğu bölge deprem riski en yüksek
alanlardan biri haline gelmiştir.
Tarihsel deprem aktivitesi ve son deprem, bölgedeki aktif fayların Yalova bölgesi için
sürekli tehlike oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Yapılaşma uygulamaları açısından bölge
yürürlükte olan Deprem Yönetmeliklerinde 1. derecede deprem bölgesi olarak tanımlanmıştır.
Ancak, bu Yönetmeliklerde öngörülen beklenen yer ivmesi kaya zemin parametrelerine göre
değerlendirilmiştir. Oysa, Yalova kenti ve çevresi yakın alanlardaki yapılar genelde gevşek
zeminler üzerinde kurulmuştur. Son depremde, kentte meydana gelen hasarların
çoğunluğunun bu gevşek zeminlerdeki yapılarda meydana gelmiş olması sürekli yıkıcı
deprem tehdidi altında bulunan bölgede, planlama ve uygulama aşamasında yerel zemin
özelliklerinin iyi değerlendirilmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Kütle Hareketleri : Bölgede kütle hareketleri yaygındır. Bölgedeki kütle hareketleri
oluşum mekanizmalarına göre kayma ( heyelan ), akma ve sürtünme ( krip ) şeklinde 3 ana
gruptu toplanabilir. Kaymalar ise aktivitelerine göre eski ve yeni ( aktif ) olarak 2’ye
ayrılmıştır. Toprak ve moloz akması şeklinde gözlenen akmalar ise tiplerine ayrılmadan
haritalanmıştır. Yaygın olarak gözlenen yavaş ve sığ hareketlerde krip olarak ayırtlanmıştır.
Kütle hareketlerinin türü, dağılımı, yoğunluk ve derinlikleri kaya türü ve morfolojiye bağlıdır.
Genelde kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı ve marn ardalanmasından oluşan çökel kaya
topluluklarında izlenirler. Kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı ve çamurtaşı ardalanmalı birimlerde
tabakalanma düzlemleri ana ve devamlı süreksizlik sistemini oluşturur. Kumtaşı seviyeleri
yeraltısuyu dolaşımının kolaylıkla sağlandığı kesimlerdir. Kiltaşı ve çamurtaşı düzeyleri ise
geçirimsiz zonlardır. Bu birimlerde tabaka eğimleri ile yamaç eğimi arasındaki ilişkiye bağlı
olarak ( tabakalanmanın yamaç dışarı ve uygun eğimde bulunması durumunda ) düzlemsel
kaymalar gelişmiştir. Gevşek tutturulmuş masif kumtaşı ve marn türü birimlerde ise yamaç
eğimine bağlı olarak dairesel kaymalar oluşmuştur. Toprak ( çamur ) akmaları anakaya
üzerindeki günlenme ( ayrışma ) zonunda gelişmiş sığ kütle hareketleri niteliğindedir. Alansal
büyüklükleri ise birkaç on metre ile birkaç yüz metrekare arasında değişir. Bölgede izlenen
diğer sığ kütle hareketide sürünme ( krip )’tir. Anakaya üzerinde günlenme ile oluşan toprak
örtüsünün kalın olduğu alanlarda yamaç eğimi ve yerçekimine bağlı yenilme düzlemleri
gelişmemiş kabarma, dalgalanma ve belvermeler şeklinde morfolojik özellikler sunan yavaş
- 47 -
ve sığ hareketler sürünme ( krip ) olarak tanımlanmıştır. Sürünmenin kaya türü özelliklerine
bağlı olarak yamaç eğiminin çok düşük olduğu alanlarda da kolaylıkla gelişebildiği
izlenmiştir. Derinliği ancak birkaç on cm. ile 2 metre arasında olabilen sürünme anakaya
içerisinde etkili olmadığından kolaylıkla sıyrılıp alınabilecek niteliktedir. Yamaç eğiminin
yüksek olduğu alanlarda ilksel hareketi sürünme şeklinde başlayan hareketler, yağışlar
sonucunda suya doygun hale gelerek akmalara dönüşür.
Bölgenin yüksek topoğrafyasını oluşturan Miyosen öncesi temel birimlerdeki
kaymalar, yüksek eğimli yamaç zonlarında yeralır. Sarısu volkanitleri, İncebel flişi ve
Bakacak formasyonu temel kaya toplulukları içerisinde kaymaların gelişmiş olduğu
birimlerdir. Bu birimlerdeki kaymalar genelde daireseldir. Sarısu volkanitlerinde kaymaların
en yoğun olduğu bölge Çınarcık güneyindeki Aydere Vadisi’dir. Burada bileşik dairesel
kaymaların oluşturduğu heyelan kütlelerinin uzunluğu 1,5 km.’ye yaklaşmaktadır. Altınova
güneyinde izlenen kaymalar ise volkanik kumtaşı, kiltaşı ve marn ardalanmasından oluşan
İncebel flişi ile yine kumtaşı, marn ve kiltaşından meydana gelen Bakacak formasyonlarında
gelişmiştir.
Bölgede kütle hareketlerinin en yoğun olduğu birimler ise Kılıç ve Yalakdere
formasyonlarıdır. Bu birimler, Yalova yöresinde kıyı kuşağı ile güneydeki yüksek dağ
kütleleri arasında orta yükseklikteki sırtları oluşturmaktadır. Kuzey – güney uzanımlı bu
sırtların yamaçlarında her türlü kütle hareketi izlenmektedir. Sırtların düşük eğimli yamaçlarla
çevrili olduğu kuzey bölümlerinde krip ve çamur akması gibi sığ hareketler egemen süreçtir.
Bu kesimlerde küçük boyutlu, seyrek olarak sığ dairesel kaymalarda izlenir. Vadiler boyunca
güneye doğru gidildiğinde ise yamaç eğiminin artışına uygun olarak kaymalar yoğunluk
kazanır. Bu yönde, kayma kütlelerinin büyüklük ve derinliklerinde de artış gözlenmiştir.
A.5. JEOLOJİK YAPI VE STRATİGRAFİ
Bölgede Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik yaşlı birimler yer almaktadır.Yalova ve
civarında yaşlıdan gence doğru formasyonlar şu şekilde sıralanmaktadır.
Paleozoik
şişt, mermer
Triyas
Kumtaşı-konglomera
Üst Kretase Kalker-konglomera
Eosen
Filiş volkan tüfü, andezit lavı
Neojen
Marn, kil taşı, silt taşı, konglomera
Kuvaterner Kil, kum, çakıl
Yalova-Orhangazi çizgisinin batısında kalan kısımda Paleozoik kütle göze
çarpmaktadır. Paleozoik oluşum Armutlu yarımadasının batı ucundan başlayarak Esenköy ve
Kocadereye kadar sürer. Yarımadanın batı, güney ve doğu kısımlarında geniş alanlar kaplayan
paleozoik seri, kuzeybatı da Kocadere köyünde granit
tabaka ve orta kısımlarda
Dumanlıdağ’dan başlayıp kuzeydoğu doğrultusunda Çınarcık-Kurtköy çizgisine kadar yayılan
volkanik arazi ile kesintiye uğramış ve çok büyük bir olasılıkla örtülmüş bulunmaktadır.
Mesozoik oluşum ise ancak Taşköprü’nün güneyindeki alçak kütlede dar bir kısımda
görülür. Üçüncü zamanın çeşitli devirlerine ait seriler, dağların karakteristik ve oran
bakımından daha yaygın diğer şekillerini oluştururlar. Bunlar Eosen ve Neojen oluşumlar
halinde yer yer süreklidirler.
Kocadere-Esenköy arasındaki tepelik alanda güney-batı-kuzeydoğu doğrultusunda
filiş karakterinde Eosen serisi yer alır. Kum, gre, ince elemanlı konglomera ve yer yer
kalkerden oluşan bir neojen serisi ile Yalova kıyılarından güneydeki yüksek kısımlara kadar
uzanan alanda görülür. Neojen alan çeşitli yerlerde değişen eğimlerle büyük bir yapıya
- 48 -
sahiptir ve uzun sırtlar, alçak platolar halinde yüzey şekillerinin gelişmesine yardımcı
olmuştur. Bu neojen alan güneydoğuda Yalakdere Havzası’na kadar sokulur ve havzayı
dolduran depolarla birleşir. Neojen formasyonları konglomera, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ve
mam seviyelerinin ardalanmalı tabakalar şeklinde sıralanmasından meydana gelmiştir. Sarı,
beyaz ve gri renkli olup bazen açık mavi ve kahverengi seviyelerde görülmektedir. Tabaka
kalınlıkları 0.1-1.0 m arasında değişmektedir.
Şekil A.5.1: Yalova Bölgesinin genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesiti
Bölgenin jeolojisi oldukça karmaşıktır. Çok gevşek yeni kil ve silt çökeltilerinden
daha eski ve çok sağlam mermer ve bazalt kayaçlara kadar değişkenlik göstermektedir. Farklı
yereyler, çoğunlukla kayaçların direnci ve mühendislik özellikleriyle belirlenir. Deniz
seviyesinin yükselme hızındaki değişimler değişik türden toprakların toplanmasına yol
açmıştır. Hızlı deniz yükselmelerini izleyen kıyı haliç çökeltileri alüvyonlu vadilerin güneyine
kadar uzanmış ve deniz sekilerinin bugünkü deniz seviyelerinin üzerinde kalmasına neden
olmuştur. Kuzey Anadolu Fayındaki düşey hareketlerde 4. Dönem çökeltilerinin dağılımını
daha karmaşık hale getirmiştir. Güneyde kayaçlar çok sağlam, başkalaşmış kayaç yada kor
kayaç kökenlidir. Doğuda ve batıda ise tortul ve volkanik kayaçlar mevcuttur. Bu kayaçlar
sağlam olmasına rağmen büyük oranda kıvrımlanmış ve faylanmaya uğramışlardır.
1. Jeolojik Formasyonlar :
1.1. Tortul kayaçlar :
· Taşköprü Formasyonu,
· Bakacak Formasyonu,
· Kılıç Formasyonu
· Yalakdere Formasyonu ve kireçtaşı üyesi,
· Kuvaterner - güncel yaşlı alüvyonlar
1.2. Mağmatik kayaçlar :
· İncebel Formasyonu ve tüf üyesi,
· Sarısu Formasyonu,
· Fıstıklı Graniti
- 49 -
1.3. Metamorfik kayaçlar :
· Pamukova Metamorfitleri
2. Yapısal jeoloji :
Yalova İli sınırları dahilinde Paleozoyikten günümüze kadar değişik zamanları temsil
eden çeşitli kaya türleri yüzeylenmektedir.
Prekambriyen – Alt Paleozoyik yaşlı olduğu düşünülen Pamukova Metamorfitleri
bölgenin temelini oluşturur. Alt Triyas yaşlı Taşköprü Formasyonu, Üst Kretase yaşlı
Bakacak Formasyonu, Üst Paleosen – Orta Eosen yaşlı İncebel Formasyonu, Eosen yaşlı
Sarısu Formasyonu temeli örten sedimanter ve volkano – sedimanter birimlerdir. Eosen
döneminde Fıstıklı Granitoyidi bölgeye yerleşmiştir. Daha üstte ise Sarmasiyen yaşlı Kılıç
Formasyonu, Üst Miyosen – Alt Pliyosen yaşlı Yalakdere Formasyonu ve Pleyistosen yaşlı
denizel seki çökelleri ile güncel alüvyonlar yeralır.
Bölgede birçok araştırmacı çalışmıştır. En önemlileri; Akartuna ( 1968), Erendil ve
diğerleri ( 1991 ), Sakınç ve Bargu ( 1989 ), Bargu ve Sakınç ( 1990 ), Göncüoğlu ve diğerleri
( 1992 ) ve Seymen ( 1995 )’tir.
3. Yer altı jeolojisi :
3.1. Pamukova Metamorfitleri ( Pmş ) : Armutlu Yarımadası’nın temelini oluşturan
metamorfik kayalar Erendil ve diğerleri ( 1991 ) tarafından Pamukova Metamorfitleri adı
altında incelenmiştir. Pamukova Metamorfitleri; Yalova güneydoğusunda Gacık Köyü’nün 1
km. kadar güneyinde yüzeylenir. Amfibolit, amfibolşist, granit, metavolkanit, metagrovak,
metakuvarsit ve fillitten oluşan ve bölgenin temeli olduğu düşünülen Pamukova
Metamorfitleri yer yer aplit, pegmatit ve kuvars damarlarıyla kesilmektedir.
Birimin temel litolojisi olan amfibolitler yeşil, gri – yeşil ya da çok koyu yeşil renkli
homojen kütleler halinde bulunur. Hornblend ve plajioklas ana bileşenlidir. Kuvars, sfen,
epidot ve klorit ana parajenezi tamamlar. Mineralojik bileşimi ve homojen yapısından dolayı
bu birimin köken kayaları asidik mağma kökenli volkanik kayalar olmalıdır. Granitlerdeki
mafik minerallerin dizilim yönleri amfibolitin şistozitesiyle uyumludur. Amfibolitler irili
ufaklı birçok granitik plütonlarla kesilmiştir. Çevre kayalarda gözlenen mekanik deformasyon
granitlerde de açıkça gözlenir. Yapraklanmanın aşırı ölçüde geliştiği kesimlerde ise kaya
gnaysik dokuludur. Kuvars, plajiyoklas, ortoklas, hornblend, klorit ve biyotitten oluşan
pembemsi, sarı, beyazımsı gri, beyaz, yeşil, yeşilimsi beyaz renkli granitler önemli ölçüde
alterasyona uğramıştır. Tali mineralleri; apatit, sfen ve opaldir.
Bazı alanlarda amfibolitlerin üzerinde granit çakılları içeren çakıltaşı ile gelen
metakırıntılı birim uyumsuz olarak yeralır. Genellikle metagrovak, metakuvarsit ve sleytten
oluşan birim aşırı ölçüde deformasyona uğramış ve genel olarak milonitik bir yapı
kazanmıştır. Çakıltaşı düzeyleri milonitik dokulu kuvars ve plajiyoklastan oluşan hamur
içinde deforme granitik çakıllıdır.
Pamukova Metamorfitleri bölgede Bakacak Formasyonu ve Eosen yaşlı formasyonlar
tarafından uyumsuz olarak örtülür.
Birimin İznik Gölü güneyindeki eşleniklerinin Permiyen öncesi yaşta oldukları
saptanmıştır. ( Genç, 1992 ) Kuzey kesimlerde ise Pamukova Metamorfitleri’nin alt
seviyelerinin Prekambriyen üst kesiminin ise Alt Paleozoyik yaşlı olduğu kabul edilmektedir.
( Göncüoğlu ve diğerleri, 1992 )
- 50 -
3.2. Taşköprü Formasyonu ( Trt ) : Erendil ve diğerleri ( 1991 ) tarafından Pamukova
Metamorfitleri içinde değerlendirilen kırmızı - mor renkli kumtaşı, silttaşı ve çakıltaşından
oluşan birim Bargu ve Sakınç ( 1990 ) tarafından Taşköprü Formasyonu olarak
tanımlanmıştır. Birim Yalova’nın doğusunda Taşköprü civarında yüzeylenir.
Taşköprü Formasyonu, kırmızı – mor, gri renkli, çatlaklı, kırıklı, sert, sıkı tutturulmuş,
orta – kalın tabakalı kumtaşı, silttaşı ve çakıltaşından oluşur. Kırık ve çatlaklarda spekülarit,
pirit ve kalkopirit gibi cevher mineralleri hidrotermal olarak gelişmiştir. Ayrıca, çatlaklar yer
yer kuvars dolguludur. Birim içinde mika pulları içeren silttaşı ve kumtaşı en yaygın kaya
türüdür. Kumtaşı genellikle demiroksit ve hematit çimentolu, bazen klorit çimentolu grovak
özelliğindedir. Seyrek olarak izlenen çakıltaşı çeşitli seviyelerde yeralır ve dereceli olarak
kumtaşına geçer. Çakıltaşı; az yuvarlak, kristalize kireçtaşı, şist, kuvars ve radyolarit
çakıllarından oluşmaktadır. Birim genellikle metamorfik birimleri uyumsuz olarak örter.
Maestrihtiyen yaşlı Bakacak Formasyonu ve Üst Paleosen – Orta Eosen yaşlı İncebel
Formasyonu tarafından açısal diskordansla örtülür. Litolojik benzerlikleri nedeniyle Kocaeli
Triyası ile eş tutulmuştur.
( Akartuna ( 1968 ), Erendil ve diğerleri ( 1991 ) ve
Seymen ( 1995 ) )
3.3. Bakacak Formasyonu ( Kb ) : Kılıç köyü güneyinde yüzeyler. İstifin taban
seviyeleri, Taşköprü Formasyonuna ait köşeli blok ve çakılları içeren kalın tabakalı taban
çakıltaşı ile başlar. Genellikle gri, beyaz, yeşilimsi, sarımsı ve pembemsi renkli olan kumtaşı
ve çakıltaşının çimentosu kalkerli ve / veya killidir. Kumtaşları gri renkli, dereceli, laminalı,
tane destekli, ince – kaba tanelidir. Kumtaşı ve çakıltaşının çimento maddesi içinde mermer,
granit, kristalen şist parçaları, kuvars ve Taşköprü Formasyonuna ait çakıllar bulunmaktadır.
Çakıltaşları ise genellikle yuvarlak, ufak – iri çakıllı, yer yer blokludur. Çakıltaşları mercek
şeklinde, kötü boylanmalı, derecelenmeli, eş zamanlı yada farklı yaşlı kırıntılar ve çakıllar
içerir.
Birim Paleozoyik ve Triyas yaşlı formasyonlar üzerinde uyumsuz olarak
bulunmaktadır. Üstte Paleosen – Orta Eosen yaşlı İncebel Formasyonu ile uyumlu, Miyosen
yaşlı Kılıç Formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür. Birimin yaşı Erendil ve diğerleri (
1991 ) tarafından Maestrihtiyen olarak belirlenmiştir.
3.4. İncebel Formasyonu ( Tit ) : Çınarcık ilçesi batısında, Ortaburun köyü civarlarında,
Yalova doğusunda Subaşı, Mecidiye, İncebel arasında yüzeyler. İncebel Formasyonu
üzerlediği formasyonların çakıllarından oluşan ve aşındırdığı litolojilerin rengine bağlı olarak
mor, gri yada sarı renkli taban çakıltaşı ile başlar. Genellikle tekdüze bir şekilde kumtaşı,
çamurtaşı, marn ve çakıltaşı ardalanması ile devam eder. Alt düzeylerde çakıltaşı ve
kumtaşının hakim olduğu 50 – 100 metre kalınlıkta bir bölüm vardır. Kumtaşları hem sığ,
hemde derin deniz fosil ve fosil parçaları içeren laminalı, derecelenmeli, tane destekli, bol
kuvars taneli, volkanik ve metamorfik kaya parçalı türbiditik çökellerdir.
Formasyon üste doğru köşeli kuvars taneli kireçtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından
oluşan bir istif niteliği kazanır. Bu bölümde yer yer volkanik düzeyler içerir. Bunlar açık
renkli tüf ve daha az oranda da andezitik aglomeralardan oluşur. Birimin kalınlığı yaklaşık
1000 metre olarak kabul edilmektedir. ( Göncüoğlu ve diğerleri, 1992 )
3.4.1. Tüf Üyesi ( Tit ) : İncebel Formasyonu içinde ara seviyeler olarak bulunan
tüfler, İncebel Formasyonunun üyesi olarak ayırtlanmıştır.
Birim Subaşı, Geyikdere, Ayazma çukur, Dereköy yörelerinde yüzeyler. Genellikle
beyaz, yeşil, yeşilimsi beyaz renkli, ince – iri taneli, sıkı tutturulmuş tüfler, yapı taşı olarak
- 51 -
kullanılmaktadır. Ayrışmış kısımlarında kaolinleşme izlenir. Vitrofirik kristal tüf olarak
tanımlanan birim, cam hamur içinde yeralan plajioklas, ortoklas, kuvars, hornblend, kristal
parçalarından oluşmaktadır. Birim Üst Paleosen – Orta Eosen yaşlı olarak kabul edilmektedir.
3.5. Sarısu Formasyonu ( Ts ) : Birim Çınarcık güneybatısında, Elmalık köyü güneyinde ise
sınırlı bir alanda yüzeylenir. Sarısu Formasyonu, metamorfik kayalar üzerinde 5 – 10 metre
kalınlıkta bir çökel düzeyi ile başlar. Bu düzey koyu kahverengi – koyu yeşil – sarı, çakıltaşı,
çamurtaşı, kumtaşı ve kireçtaşı gibi litolojilerden oluşur. Çakıltaşları köşeli kuvars
çakıllarından oluşmakta olup, tane desteklidir. Çamurtaşları kuvars taneli, kalkerli çamurtaşı
niteliğindedir. Kireçtaşları ise nummulitli, kuvars taneli istiftaşı türündedir. Bu seviye
üzerinde yaklaşık 1000 metre kalınlıktaki piroklastik kayalar bulunur. Piroklastik düzeyler
ince yada kaba taneli tüf ve lapilli tüf içinde çeşitli boyutta andizitik tüf ve kaya parçalarından
oluşur. İstifin kimi düzeyleri ise iri andezit bloklu ve çakıllı, olasılıkla plaj çakıltaşı
niteliğindedir. Bu istif içinde lav akıntıları ortalama 5 metre kalınlıkta düzeyler halinde
piroklastik kayalarla ardalanır. Lav akıntıları plajiyoklas, proksen ( ojit ) ve hornblend
fenokristalli andezitik volkanik kayalardan oluşur. Tüfler ise camsı bir hamur içinde
plajiyoklas, cam, fluidal dokulu volkanik kaya parçaları içerir. Tüflerin yanında sulu
piroklastik akıntılarla oluşmuş normal yada simetrik derecelenmeli lahar çökelleri piroklastik
akıntı yüzeylerini kazıyarak çok düzensiz uyumsuzluk düzlemleri oluştururlar. Bütün bu istif,
özellikle üst düzeylerinde gözlenen bazalt dayklarıyla kesilir. Bazaltlar ojit ve plajiyoklas
bileşenlidir. Sarısu Formasyonu; Orta Eosen döneminde gelişen bir volkanik yay ürünü olarak
değerlendirilir. ( Güncüoğlu ve diğerleri, 1992 )
Birim; metamorfik kayalar ise uyumsuz, İncebel Formasyonu ile geçişlidir. Fıstıklı
Graniti tarafından kesilen birim üstte Kılıç Formasyonu tarafından örtülür.
3.6. Fıstıklı Graniti ( Tf ) : Birim Şenköy güneyinde ve Hayriye köyü 2,5 km.
güneydoğusunda yüzeyler. Fıstıklı Graniti; genel olarak gri, bazen pembe renkli, ayrışmış
seviyeleri açık sarı renkli, orta taneli, sert ve masif yapılı sokulum kayasıdır. İnce kesitlerde
orta taneli, holokristalen, genellikle granüler, hipidyomorf, nadiren porfiritik dokulu, bol
piritli granodiyorit bileşimli olarak izlenir. Fıstıklı Graniti; Armutlu Yarımadasında önemli bir
yer tutan Eosen volkanikleriyle ( Sarısu ) yakın ilişkilidir. Bu yay volkanizmasıyla eş zamanlı
sokulum kayaları da Fıstıklı eş zamanlı sokulum kayaları da Fıstıklı Granitleriyle temsil
edilmektedir.
( Erendil ve diğerleri, 1991 ) Fıstıklı Graniti; Pamukova
Metamorfitleriyle Sarısu volkaniklerini kesmektedir. Dokanak ilişkileri dikkate alındığında
Fıstıklı Granitinin Sarısu volkanikleriyle eşzamanlı olarak geliştiği ( Eosen ) söylenebilir.
3.7. Kılıç Formasyonu ( Tk ) : Yalova İli ile güney kesimlerinde, Çiftlikköy, Kazımiye,
Kılıç köyleri arasında yüzeyler. Birim sarı, kahverengimsi – gri, yer yer koyu mavi renkli,
laminalı, ince tabakalı, orta – sıkı tutturulmuş kiltaşı, silttaşı, marn ile mercek ve bant şeklinde
kumtaşı ve çamurtaşından oluşur. Killer yer yer jips kristallidir. Üst seviyelere doğru marnlar
arasında killi kireçtaşlarına rastlanır. Yeşil, beyaz veya kahverenkli kiltaşı ve marnlar beyaz
kum ve ince – orta kalınlıkta, açık renkli kireçtaşları ile çökelmiştir. Kılıç Formasyonu
üzerinde yaygın olarak 1 – 6 metre kalınlığında bir ayrışma seviyesi izlenir. Kil niteliğinde
olan bu seviyede çamur akması, krip şeklinde kütle hareketleri gözlenir. Kılıç Formasyonu
kendinden daha yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Birim Sarmasiyen yaşındadır. (
Akartuna, 1968 )
3.8. Yalakdere Formasyonu ( Ty ) : Yalova ile Çınarcık arasında, Çınarcık ile Dümbelek
Dağı civarlarında ve Yalakdere civarlarında geniş alanlar kaplar. Kırmızı, sarı, beyaz renkli
kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı, kiltaşı ve çamurtaşından oluşur. Bu seviyeler birbirleri ile
geçişlidir. Birim içinde değişik lokasyonlarda kireçtaşı düzeyleri de izlenir. Çakıltaşı
içerisindeki çakıllar genellikle yuvarlaklaşmış olup orta boylanmalıdır. Çoğunlukla
- 52 -
tutturulmamış olan birim çapraz katmanlanmalı, dekir oksit nodüllü ve çamurlu – killi
topakçıklar içerir. Birim yer yer heyelanlı olup, tektonizmadan etkilenmiş ve Çınarcık –
Samanlı Köyü yolu Demirkapı mevkiinde olduğu gibi kıvrımlı ve kırıklıdır. Birimin yaşı
Ponsiyen – Pliyosen’dir. ( Akartuna, 1968 )
3.8.1. Yalakdere Kireçtaşı Üyesi ( Tyk ) : Çınarcık ilçesi ile Çalıca ve Çiftlikköy
arasında kalan alanda yüzeylenmektedir. Yalakdere Formasyonunun kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı
ve kiltaşlarının üzerinde beyaz, gri, bej renkli kireçtaşları yeralmaktadır. Birim genellikle
yataya yakın konumlu olup, yer yer killi seviyeler içermektedir. Kireçtaşları içerisinde lamelli
ve gastropod kavkıları gözlenmektedir. Masif olan kireçtaşlarının alt kesimlerinde
tabakalanma iyi gözlenemezken üst seviyelerde belirginlik kazanmaktadır. Kireçtaşı üyesinin
kalınlığı değişken olup, yer yer 100 metreye erişebilmektedir. Yalakdere Formasyonunun
tabanı çok iyi görülmemekle birlikte önceki araştırmacılar tarafından Kılıç Formasyonu
üzerine uyumsuz olarak geldiği belirtilmektedir.
3.9. Kuvaterner Çökelleri : Altınova – Yalova – Çınarcık kıyı şeridi ve vadi tabanlarında
yaygın olan Kuvaterner çökelleri taşıdıkları önem nedeniyle 13 alt birime ayrılmıştır.
Bunlardan Holosen yaşlı olanların ayrımında çökelme ortamı özellikleri esas alınmış,
haritalama ise birimlerin jeomorfolojik konumlarına göre gerçekleştirilmiştir. Kuvaterner
birimleri denizel seki çökelleri ile kıyı ve akarsu ortamlarında çökelmiş çökel
topluluklarından oluşmaktadır. Denizel seki çökelleri Altınova – Yalova arasında kıyı ve
gerisindeki düzlükler arkasında, temel kayalardan oluşan yamaç eteklerinde dağınık halde
küçük yüzlekler şeklinde izlenir. Denizel çökellerden oluşan seki dolguları morfolojik olarak
3 – 5 ve 8 – 70 metre kotlarında basamaklar meydana getirmiştir. ( Erinç, 1956 ) Üst kotlarda
yeralan seki çökelleri Altınova Formasyonu olarak tanımlanmıştır. ( Sakınç ve Bargu, 1989 )
Araştırmada, bölgede birbirinden farklı yaşlarda 2 farklı seki çökel topluluğu belirlenmiş
olması nedeniyle karışıklığa yol açmamak amacıyla bu adlama kullanılmamış olup bu birim
üst seki çökelleri ( QDs1 ) olarak tanımlanmıştır.
Üst seki çökelleri, Karamürsel – Yalova karayolunun Kaytazdere – Altınova
bölümünde, yol yarmalarında küçük mostralar halinde yüzeyler. Ayrıca, Subaşı köyü kuzeyi,
Hersek Deltası ve Taşköprü köyü kuzeyindeki Laledere deltasında izlenir. Bunlar, sarı, boz
renklerde tabakalı, çoğu düzeyleri bol fosilli, gevşek çimentolu kum, killi kum ve siltten
oluşmaktadır. Temele yakın en alt seviyeler sıkı çimentolanmış volkanik kaya ve kireçtaşı
çakılları kapsayan taban çakıltaşı ile başlar. Üste doğru gevşek tutturulmuş kumtaşlarına, daha
üst seviyelerde ise siltli kum ve marnlara geçer. ( Sakınç ve Bargu, 1989 ) Üst seki çökelleri
kendinden daha yaşlı birimler üzerine transgresif ve açısal uyumsuzlukla gelmektedir.
Üzerinde ise alüvyon çökelleri yer almaktadır. Tireniyen fosilleri içeren bu çökeller Üst
Pleyistosen yaşındadır. ( Sakınç ve Bargu, 1989 )
3 – 5 metre kotlarında yeralan
alt seki çökelleri Taşköprü – Yalova arasında Hersek ve Laledere deltaları gerisindeki
basamaklar ile kıyıdan ortalama 1 km. içerideki yamaç önlerinde yüzeylemektedir. Akarsu
ağızlarında ise vadi tabanlarında izlenirler. Tabanda kumtaşı – çakıltaşı ile başlayan bu
çökeller üste doğru kumtaşı ve silttaşına geçer transgresif istifler niteliğindedir. Sekiler
dışında kalan Holosen birimleri kıyıda deniz, deniz / akarsu, karada ise akarsu ortamında
depolanmış tutturulmamış çökellerden oluşur. Daha yaşlı kaya toplulukları üzerinde uyumsuz
olarak bulunan bu çökeller yanal ve düşey yönde birbirine geçişlidir. Denizel kökenli birimler
kıyı boyunca plaj ( kumsal ) ( QDp ), kıyı kordonu ( QDo ), kıyı düzlüğü ( QDk ) ve bataklık (
QDb ) çökellerinden oluşmaktadır. Yalova – Altınova arasında sahil boyunca kumsal bandın
genişliği birkaç metre ile 100 metre arasında değişmektedir. En yaygın olduğu alanlar ise
delta kıyılarıdır. Bataklık çökelleri güncel ve eski olmak üzere 2’ye ayrılır. Güncel bataklıklar
Hersek ve Laledere deltalarındaki lagün gölleri çevresi ile diğer akarsu ağızlarında izlenir.
Eski bataklıklar ise özellikle Yalova merkezi yakınındaki vadi içlerinde denizden birkaç
kilometre içerilerde yer alırlar. Eski bataklık çökelleri Holosen başlarında Marmara denizi su
- 53 -
seviyesinin daha yüksek olduğu dönemde, vadi içlerindeki haliçlerde çökelmiştir. Öte yandan
Marmara Denizi’nin kıyı akıntılarına bağlı olarak gelişmiş kıyı kordonlarının önünü kapattığı
Hersek Gölü ise bugün lagün çökellerinin ( QDl ) depolanmakta olduğu tek alandır.
Akarsu çökelleri kanal ( QAk ) ve taşkın ovası alanı ( QAt ) olmak üzere 2 grup
altında toplanmıştır. Kanal depoları vadi içlerinde örgülü akarsu, deltalarda ise menderes
çökellerinden oluşur. Taşkın çökelleri delta ve kıyı düzlükleri yüzeyinde yaygındır. Akarsu
çökelleri kapsamındaki leve ( doğalset ) çökelleri ( QAl ) sadece Yalova İl Merkezi batısında,
Sellimandıra deresinin denize döküldüğü yerde bugünkü bataklık alan içinde çok küçük bir
alanda yüzeylenir.
Alüvyon yelpazesi çökelleri ( QEy ) Laledere ve Hersek deltalarının kök kısımlarında
QDs1 ile gösterilen üst seki çökellerinin önünde yayılım gösterir. Basık bir topoğrafya ile
tipik geometrilerinde görülen yelpazelerin ıraksak kesimlerinde 3 – 5 metre kotundaki alt seki
çökelleri daha sonra delta düzlüğü çökelleri ( QDd ) görülür.
Kuvaterner birimleri içinde morfostratigrafik konumları itibarı ile en yeni çökellerden
olan etek çökelleri ( QEe ) ise Laledere deltası güneyinde alüvyon yelpazelerini örten bir
kuşak gibi aynı deltanın güneybatısındaki derin derenin doğu yamaçlarında ve çok dar bir
yayılımla Çınarcık güneybatısı ve güneydoğusunda yüzeylenir.
4. Ekonomik jeoloji :
Akarsu vadilerindeki zengin alüvyonlu topraklarda ve bunların Marmara Denizine
doğru uzantılarını oluşturan Taşköprü ve Altınova deltalarında yoğun bir biçimde tarım ve
bahçecilik yapılmaktadır. Ancak, kıyıdaki bu delta düzlüklerinde önemli askeri tesisler ve
havaalanı ile büyük ölçekli sanayi kuruluşları da konumlanmış bulunmaktadır.
Ormanlık tepeler, volkanik su kaynakları, kumsallar ve deniz ile İstanbul ve
Anadolu’ya yakın bağlantılar son derece aktif bir yerel turizm pazarı oluşturmuştur. Deniz
kıyısındaki belediyelerde yaz nüfusunun kış nüfusuna göre on kat fazla olabilmektedir.
Yerleşimler denize yakın olma isteği doğrultusunda sahil şeridi boyunca uzanmaktadır.
Turizmin yarattığı bu gelişme, doğuda Kaytazdere’den batıdaki Kocadere’ye kadar hemen
hemen kesintisiz olarak uzanan bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. Bu kıyı şeridinin dışında ise
bir iç bölge kaplıcası olan Termal ile batı ve güneybatıda sarp tepeler ve yüksek falezler
nedeniyle gelişememiş alanların ayırdığı Esenköy ve Armutlu kıyı yerleşimleri yer
almaktadır. Tarım, bahçecilik ve seracılığın yanı sıra diğer bir istihdam alanını turizm
bağlantılı işyerleri oluşturmakta olup, ana sanayi faaliyetleri orta ve büyük ölçekli fabrikalar
ile yürütülmektedir.
Bölgenin hakim bitki örtüsünü genellikle merkezdeki ve güneydeki dik yamaçları ve
vadileri kaplayan ve yaprak döken ağaçlardan meydana gelen ormanlar oluşturmaktadır. Aynı
şekilde, yüksek alanlardaki ve sarp yamaçlardaki çamlıklarda bazı çıplak ve yeniden dikim
yapılmış yerler görülmekte ve bunların ticari amaçlı kereste üretiminde kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Bu çamlıklar önemli oranda kozalaklı türleri içermektedir. Denize yakın
bölgelerdeki yüksek ve dik yamaçlar çoğunlukla makilik ve kayalıklarla kaplıdır ve bitki
örtüsü sık ve bodur çalılıklar ve yer yer çıplak kayalık zemin şeklindedir. Göreceli olarak dik
eğimlere sahip yüksek alanlarda kalmalarına rağmen doğal bitki örtüsünün temizlendiği
platolar ve vadi yamaçlarında halen tarım yapılmaktadır.
- 54 -
5. Çevre jeolojisi :
Bölge açısından en büyük jeolojik tehlike depremdir. Deprem yerkabuğundan enerji
salınımını izleyen yer sarsılması olgusudur. En yıkıcı depremler yeryüzündeki jeolojik
güçlerin etkileşimi ile, yerkabuğundaki jeolojik faylar boyunca uzanan büyük kayaç
kütlelerinin aniden yerinden oynaması sonucu oluşurlar. Bu olgular tektonik depremler olarak
adlandırılırlar. Yeryüzeyini 7 büyük plaka ile bir dizi küçük plaka oluşturmakta olup,
depremlerin büyük çoğunluğu bu plakaların örtüşme sınırları boyunca oluşmaktadır. Ortadoğu
ve Akdeniz bölgelerindeki tektonik bozulum Avrasya plakası, Afrika plakası ve Arap plakası
olmak üzere
3 ana plaka arasındaki örtüşme sınırlarında oluşmaktadır. Anadolu ve İran
mikroplakalarıda
dahil olmak üzere daha küçük daha katı ve esnemez bloklar yada
mikroplakalar bu ana
plakaları birbirinden ayırmaktadırlar. Anadolu mikroplakası
kuzeyde 1200 km. uzunluğundaki KAF Kuşağı ile güneyde adayayı ve doğuda Doğu
Anadolu Fay kuşağı ile sarılmıştır. Ana plakaların birbirlerine göre hareket etmeleri
sonucunda Anadolu mikroplakası batıya doğru hareket etmektedir. Marmara Denizi yöresinde
oluşan depremler KAF Kuşağı ile ilişkilidir. Bu fay kuşağı boyunca oluşan sürekli devinimler
bölgenin bugünkü biçimini almasına yardımcı olmuştur. KAF Kuşağı kesin biçimi tam olarak
bilinmemekle birlikte normal ve doğrultu atımlı faylanmadan oluşan karmaşık bir yapı
gösterir. Çevresel jeolojik tehlikelerin özelliklerine ve önem sırasına göre sınıflandırılması ise
şu şekildedir :
1. Yer sarsıntısı tehlikesi
a. Yer devinimi
b. Faya yakınlık
c. Yerel alan koşulları
d. Topoğrafik ve katmansal etkiler
2. Sıvılaşma
a. Akma
b. Yanal yayılmalar
c. Yer salınımı
d. Taşıma – gücünün kaybı yada azalması ve oturma
f. İstinat duvarlarında artan yanal basınç
g. Gömülü yapıların yüzmesi
3. Fay yırtılma tehlikesi
4. Sismik deniz dalgası ( Tsunami ) ve Sismik göl dalgası ( seiche )
5. Jeoteknik yer kayması tehlikesi
a. Yüzeysel yer kayması
1. Toprak akması
2. Sığ toprak akması
3. Akımsal kaymalar
4. Ötelenmesel kaymalar
5. Tümseklenme
b. Derin yer kaymaları
c. Depremin neden olduğu yer kayması
6. Diğer jeolojik tehlikeler
a. Düzensiz ufalanma profilleri
b. Fosilli toprak katları
c. Çözelti ufalanması
d. Tuz kayaçlar ( Evaporitler )
e. Gömülü akarsu mecraları
f. Barajda zarar oluşması
g. Zararlı maddelerin toprak ve yeraltısularına sızması
- 55 -
A.5.1. METAMORFİZMA VE MAĞMATİZMA
MAGMATİK KAYAÇLAR
Lav, tüf ve anglomeralar Yalova’nın güneyinde ve güneybatısında geniş bir alana
yayılmışlardır. Tüf ve anglomeralar grift bir durumda olup lavlar andezit, riolit, dasit ve
bazalt kökenlidir. Yaşları Eosen olarak kabul edilen magmatik kayaçlar kahverengimsi,
sarımtırak, beyaz ve yeşilimsi renktedir. Sert ve kırılgan yapıda, kırık ve çatlaklıdırlar.
Kırılma yüzeyleri daireseldir ve küresel ayrılmalar görülür.
Andezit, dasit, lav, tüf ve anglomeralar, Yalova kaplıcaları civarında dere tabanlarında
ve yol yarmalarında görülmektedir. Yapıları ince kristallidir.
METAMORFİK KAYAÇLAR
Yalova’da metamorfik kayaçlar, gnays, amfibolitler, şist, kuvarsitler,
metakonglomera, metagrovak, mermer ve yarı kristalize kireç taşlarından meydana gelmiştir.
Eski temel olarak tanımlanan bu kayaçlar genellikle aplit daykları, granit ve granidiyoritler
tarafından kesilmişlerdir. Armutlu, Geyve Boğazı ve Sakarya Nehri’ne kadar uzanan
yarımadada doğu-batı doğrultusunda antiklinoryum şeklinde metamorfitler alttan üste doğru
şu şekilde sıralanmaktadır:
Gnays, mikaşist, amfibolşist ardalenması
Killi şist, grovak, serisitli şist, kloritli şist, serpantinli şist, kuvarsit şist, kristalize kireçtaşımermer ardalanması
Kuvarsit
Mermer ve kristalize kireçtaşı
Paleozoik formasyonların alt kısmını çeşitli şistler oluşturmaktadır. En çok rastlanan
şistler gnays, mikaşist, klorit şist ve killi şistlerdir. Bütün bu şistler arasında tedrici geçişler
mevcuttur. Paleozoik üst formasyonunu mermerler oluşturur. Genellikle beyaz, sarımtırak ve
gri renkte olup masif yapı gösterirler.
A.5.2. TEKTONİK VE PALEOCOĞRAFYA
Yalova İli 1. Derece Deprem Bölgesi ve Kuzey Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer
almaktadır. İlimiz önümüzdeki yıllar süresince de deprem tehlikesi altındadır. İleride
olabilecek afetlerin etkisini azaltmak için zemin güvenliği olmayan yerler imara kapatıldı, kat
sınırlaması getirildi. Bu konu afetler bölümünde daha ayrıntılı olarak incelenecektir.
- 56 -
Harita A.5.2.1:Doğu Marmara bölgesinin aktif fayları.
- 57 -
Harita A.5.2.2:Yalova Bölgesi Jeoloji Haritası
Konglemera
Kayan zemin
Kılıç formation (Kiltaşı- kumtaşı)
Tüf,aglomera, kumtaşı, kiltaşı.
Bakacak Formasyonu (Kumtaşı,kiltaşı,çakıltaşı)
Konglemera ve kumtaşı
Kumtaşı, silt (taşköprü Formasyonu)
Harita A.5.2.3 : Toprak Tipleri
- 58 -
(B). DOĞAL KAYNAKLAR
B.1. ENERJİ KAYNAKLARI
B.1.1. GÜNEŞ
Tablo B.1.1.1:Yıllara göre güneşlenme süresi
Rasat I
II
III IV V
VI
VII VIII IX
Süresi
(yıl)
Ort.
18
02: 03:0 04: 05: 07. 09:12 09: 09:11 07:
Güneşlen
03 5
11 46 32
32
42
me süresi
(saat,dak
)
Ort.
18
114 178. 266 377 479 539.5 529 470.7 373
Güneşlen
.91 99
.51 .05 .60 1
.68 9
.08
me
Şiddeti
(cal/cm2,
dak)
Aylık En 18
1.0 1.17 1.9 1.6 1.8 1.69 1.4 1.81 1.4
Yüksek
0
0
2
6
4
0
Güneşlen
me
Süresi
(cal/cm2,
dak)
X
XI
231 133.0 93.41 315.7
.92 8
0
1.2 1.01
0
Tablo B.1.2.1:Yeraltı Suyu Potansiyeli
İşletme Rezervi(hm3/yıl) Yıllık Beslenme(hm3/yıl) Yıllık Boşaltım(hm3/yıl)
Yalova-Taşköprü
2.97
4.95
Karamürsel-Hersek 4.63
7.73
Kaynak : Yalova Kongresi,19-20 Aralık 1997
5.7
7.8
Tablo B.1.2.2: Yalova İli Su Potansiyeli Yerüstü Suyu Kaynakları
Akarsu Adı
Yıllık Su Potansiyeli (m3/yıl)
Sellimandıra deresi
58(5 yıllık ortalama)
Karpuzdere
29
Safrandere
32
Armutlu-Hamamdere
7(8 yıllık ortalama)
Elmalı dere
0.073(Q 500’e göre alınmıştır)
Kocadere
0.005(Q 50’ye göre alınmıştır).
- 59 -
YIL
LIK
05: 02:44 01:39 05:39
03
B.1.2. SU GÜCÜ
Ova adı
XII
1.23
1.90
GÖKÇE BARAJI:
Gökçe Barajı Çınarcık-Yalova-Karamürsel sahil şeridinin had safhaya varan içmekullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmıştır. Daha önce YalovaKaramürsel arasındaki sahil siteleri,fabrikalar ve Karamürsel ihtiyaçlarını yeraltı sularından
karşılamaktaydı.
Yeraltı suyu rezervinin ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle yeraltı suyu seviyesi
gittikçe düşmekte ve bu nedenle deniz suyunun karaya doğru nüfuz etmesi sonucu yeraltı
suyunda aşırı derecede tuzlanma görülmekteydi.Yeraltı suyunun seviyesinin düşmesi ve
tuzlanması sonucunda yeterli verim alınamamaktaydı.
Çınarcık-Yalova-Karamürsel sahil şeridinin içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını
karşılayabilecek iki kaynak bulunmaktaydı. Bu kaynaklardan birisi Yalova-Termal kesiminde
Sellimandıra Deresi üzerinde 1981’de yapımına başlanılan ve şu anda faaliyette olan Gökçe
Barajıdır. İkinci kaynak ise Altınova-Karamürsel kesiminde Yalakdere üzerinde inşa
edilebilecek Ayazma Barajıdır.Gökçe Barajı daha ekonomik bulunduğundan öncelikle
yapılması uygun görülmüştür.Ayazma Barajı ise Gökçe Barajı’nın ihtiyaçları karşılayamaz
duruma geldiğinde (25-30) yıl sonra devreye girmek üzere geleceğe bırakılmıştır.
Gökçe Barajı ile İlgili Genel Bilgiler:
Tablo.B.1.2.3: Gökçe Barajı
Drenaj alanı
Akarsu
Tesisin Hisse Ayrımı
Yıllık ort. Akım
Barajdan toplam çekilecek su
İçme suyu
Sulama suyu
Max. Depolama hacmi
Max. Depolama alanı
86.5 km2
Sellimandıra deresi
İçme
ve
Kullanma
Sulama Suyu
%15
69.24 hm3/yıl
43 hm3/yıl
36.6 hm3 /yıl
6.2 hm3/yıl
25.5 hm3
127 ha.
suyu
%85
B.1.3. KÖMÜR
İl sınırları içersinde Sugören, Soğucak, Çukur ve Kurt Köyleri arazisi içersinde linyit
kömürü ocakları ekonomik değeri olamadığı için işletilmemektedir.
B.1.4. DOĞALGAZ
İl sınırlarında Botaş’tan alınan Doğalgazın Armagaz (Arsan Marmara Doğalgaz
Dağıtım) A.Ş tarafından dağıtımı yapılmakta olup altyapı çalışmaları devam etmektedir.
İlimiz sınırları içinde üretim ve ısınma amaçlı doğalgaz kullanımı yapılmaktadır.
Doğalgaz iletimi çelik ve PE borular vasıtası ile yapılmaktadır. İlimizde 2012 yılı itibariyle
64.413 m çelik, 868.815 m PE olmak üzere yaklaşık 933.228 m doğalgaz dağıtım hattı inşa
edilmiştir.Abone Sayısı 60.544 tür.
B.1.5. RÜZGAR
B.1.6. BİYOMAS
60
B.1.7. PETROL
(Bu konular ile ilgili bir çalışma mevcut değildir.)
B.1.8. JEOTERMAL SAHALAR
İlin 12 km batısında ormanlık bir alan içinde yer alan kaplıcalara her türlü ulaşım aracı
bulunmaktadır. Üvezpınar ve Gökçedere köyleri arasındaki bir boğaz içinde yer alan
kaplıcalar her mevsim yemyeşil bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Sıcaklığı (T°C)= 66 °C , toplam
debi (Q)=20 lt/sn’dir. 2.200 metre derinlikten geldiği saptanan termal suların pH derecesi asıl
kaynakta 7.8’dir.
Armutlu sahasında Küpeli, Kaplıca , Gıcık ve Nuri Paşa sıcak su kaynakları vardır.
Sıcaklık (T°C)=54-69 °C arasında değişmekte olup,debisi 5 lt/sn’dir.
Suların pH derecesi asıl kaynakta 7.8’dir ve sular ayrıca radyoaktif özellikler
taşımaktadır. Böylece bu sular çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Faydalı
olduğu hastalıklar;romatizma şekillerinin çoğu,kan sirkülasyonu,hareket sistemiyle ilgili
hastalıklar ,idrar yolları ve safra kesesi taşları,cilt hastalıkları,kadın hastalıkları,genel sinir
sistemi düzenlemesi,siyatik ve her türlü nevralji,çeşitli felçler,adale hastalıkları ve
atrofilleri,iltihaplı ve ağrılı karın hastalıkları,gut,diabet ve şişmanlık gibi metabolizma
hastalıkları,bazı göğüs hastalıklarıdır.
B.2. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
B.2.1. ORMANLAR
Yalova Orman İşletme Müdürlüğü’ nün Armutlu, Taşköprü, Çınarcık ve Yalova
olmak üzere 4 işletme şefliği bulunmakta olup
-Armutlu Orman İşletme Şefliği’nin 14320,9 Ha.,
-Çınarcık Orman İşletme Şefliği’nin 13233,9 Ha.,
-Taşköprü Orman İşletme Şefliği’nin 10236,0 Ha.,
-Yalova Orman İşletme Şefliği’nin 8822,2 Ha. orman alanı bulunmaktadır.
Yalova İli toplam ormanlık alanı 46613,0 ha’dır. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü’
nün genel saha miktarı 79185,5 ha’dır.Yenilenen orman amenajman planlarına göre
ağaçlandırma, rehabilite, imar-islah, erozyon kontrol ve mera çalışmaları ile ilgili sahaların
toplamı 11819 ha olarak belirlenmiştir.
B.2.1.1. ODUN ÜRETİMİNDE AYRILAN TARIM ALANLARI
B.2.2. ÇAYIR VE MERA
Bu konu hakkında geniş bilgi F bölümünde verilmiştir.
B.2.3. SULAK ALANLAR
Hersek Gölü, Marmara Denizinin güney yönünde doğu batı doğrultusunda uzanan
çöküntü bir alanda oluşmuştur. Gölün denizle olan üç bağlantısı eskiden açık bir durumda
iken şu anda kumla kaplı bir durumdadır. Bu girişlerden bir tanesinde metal ızgaralı beton bir
balık tuzağı bulunduğu görülmüş ama şu anda bu tuzak terk edilmiş ve dağılmış durumdadır.
Sahil şeridi boyunca uzanan beton bir set, lagünü denizden ayırmaktadır.
Deniz seviyesinde olan gölün batı yönünde yükseltisi fazla olmayan, üzeri ağaçlık ve
çalılıklarla kaplı olan ve Deniz Üssü komutanlığı sınırları içinde kalan tepelik bir alan
bulunmaktadır. Gölün doğu ve güney kısımları çayırlık ve tarım arazileriyle
çevrelenmiştir.Ortalama göl alanı 150 hektar civarında olup, göl alanı yıllara ve mevsimlere
göre değişiklik göstermektedir.
61
Büyük bir bölümü sığ olan gölün ortalama derinliği 1.5-2 metre civarındadır. Gölü
besleyen yüzeysel tatlı su kaynağı bulunmamaktadır. Yeraltı suyu beslenimi olduğu tahmin
edilmektedir. Göl ekolojik yönden ötrofik ( bol gıdalı ) bir göl olup, su içi bitkileri
bakımından oldukça zengindir. Gölün özellikle batı kesimlerinde sazlık alanlar dikkat
çekmiştir.
Su ürünleri açısından önem taşıyan gölde kefal,levrek,pisi,gümüş,dil ve ispari gibi
balık türlerin yaşadığı öğrenilmiştir.Başta bu özellikler olmak üzere alanın biyolojik çeşitlilik
açısından son derece zengin olduğu ve önem arz ettiği gözlenmiştir.
Hersek Gölü Anadolu’ya Kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde bulunması, uygun
iklim koşulları ve besin maddeleri yönünden oldukça zengin oluşu değişik türden kalabalık
kuş gruplarına beslenme, kışlama ve barınma olanağı sağlamaktadır.
Yapılan gözlemler neticesinde alanda değişik ördek türleri, sakarmeke,batağan, gri
balıkçıl, büyük ve küçük beyaz balıkçıl, alaca balıkçıl,büyük karabatak ve çok sayıda değişik
martı türlerin varlığı tespit edilmiştir. Özellikle alandaki ördek ve balıkçıl popülasyonların
çokluğu dikkat çekmiştir.
Alanın geneli değerlendirildiğinde, başta su kuşları olmak üzere çok çeşitli yaban
hayatı barındırması ve floristik açıdan zengin oluşu ve yukarıda belirtilen diğer özellikleri
nedeniyle sulak alan özelliği taşımaktadır.
Ayrıca, Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesinde (Sulak Alanların
Korunması Hakkındaki Sözleşme) yer alan sulak alan tanımına uygun bir alan olduğu tespit
edilmiştir.
B.2.4. FLORA
B.2.5. FAUNA
B.2.6. MİLLİ PARKLAR, TABİAT PARKLARI TABİAT ANITI VE TABİAT
KORUMA ALANLARI
Bu konu hakkında geniş bilgi M bölümünde verilmiştir.
B.3.
TOPRAK
B.4. SU KAYNAKLARI
B.4.1. İÇME SUYU KAYNAKLARI VE BARAJLAR
Bu konuda B.2 bölümünde bilgi verilmiştir .
B.4.2. YER ALTI SU KAYNAKLARI
B.4.3. AKARSULAR
Derelerde en fazla akış genellikle Şubat, Mart aylarında görülür. Yazın ise debi çok
azdır, fakat yataklarında sürekli su vardır. Beslenme alanlarındaki orman örtüsünün etkisi ve
çeşitli kaynaklar yaz aylarında akışın sürmesine olanak sağlamaktadır. En az akış yaz sonuna
rastlar. Bunların dışında yazları genellikle su bulunmayan dereler de bulunmaktadır. Yalova
sınırları içinde yer alan akarsuları şöyle sıralayabiliriz.
62
1-KOCADERE: Kocadere ve Şenköy güneyindeki sırtlardan doğan dereciklerin
birleşmesiyle oluşur. Kocadere Köyü’nden geçtikten sonra denize dökülür. Bu akarsu adını
taşıdığı ovayı sulamaktadır. Yaz aylarında suyu çok azalmakta ve sulama işlerinde pek
kullanılamamaktadır.
2-KARPUZ DERE (TEŞVİKİYE DERESİ): Gemlik ilçe sınırları içindeki birtakım
dereciklerin SAZLI DERE ve SUDÜŞTÜ DERESİ ile birleşmesiyle meydana gelir. Sağından
ve solundan aldığı birçok derecik ile birleşerek kuzeye doğru akışını sürdürür ve
GÜNGÖRMEZ DERESİ adını alır. Teşvikiye Köyü yakınındaki GÖL DERE ile birleşerek
TEŞVİKİYE DERESİ adını alan bu dere akışı en hızlı olan ve yatağı çakıl ve taşlarla dolu bir
deredir. Paşa Limanı denilen yerde denize dökülür.
3-KORU DERESİ: Hafız Yolu Tepesi ve Çakıllı Tepe sırtlarından çıkan dereciklerin
birleşmesiyle oluşan bu dere Ortaburun Köyü içinden geçerek Çalıca Köyü topraklarının bir
bölümünü de suladıktan sonra Koru Ovası’nda denize dökülmektedir.Bu ova üzerinde Yalova
ekonomisinin yeni bir gelir kaynağı olan çiçekçiliğe ait olan seralar yer almaktadır.
Yalova’nın en eski değirmeni olan ve İbo’nun Değirmeni adı ile bilinen su değirmeni de bu
derenin üzerinde Çınarcık yolunun dereyi kestiği yerde kurulmuştur.
4-SAMANLI DERESİ (SELLİMANDIRA DERESİ): Samanlı Dağları’nın Gemlik ilçesi
sınırları içinde kalan TAŞPINAR, KOLAÇAN TEPE ve BEDESTEN TEPE’den
doğmaktadır. Çevresindeki birçok dereciklerle beslenen ve BEDESTEN DERESİ adı ile il
sınırlarına giren bu dere daha sonra NACAKLI DERE adını alır. Önce batıdan gelen
FERHAT DERESİ ile birleşen ve kuzeye doğru akışını sürdüren, daha sonra da ŞEFTALİ
DERE ve HAVUZ DERE sularını da aldıktan sonra Sellimandıra mevkiinde Kaplıcalar’dan
gelen İSMAİL DERE ile birleşen bu dere SELLİMANDIRA DERESİ adını alır. BU
bölümden itibaren yatağı genişleyen akarsu Yenimahalle, Kadıköy, Samanlı Köyleri ile
Devlet Üretme Çiftliği arazisini sular. Dereağzı denilen yerde SAMANLI DERESİ adı ile
denize dökülür. Samanlı deresi, en geniş ve en uzun akarsu olduğu gibi en bol su taşıyanıdır.
Sellimandıra bölgesinin yukarısında bol miktarda alabalık bulunmaktadır. Nacaklı Deresi
bölümünde ormanlar arasında SUDÜŞEN mevkiinde 30 metrelik bir de şelale bulunmaktadır.
Bu bölge yazın meraklılarının konaklama yeri durumundadır.
Drenin uzunluğu 40 km civarındadır. 81 km2 ‘lik su toplama alanına sahiptir ve Yalova
istasyonundaki ölçümlere göre ortalama debisi 3.953 m3/sn, yıllık ortalama su hacmi ise 120
milyon metreküptür.
5-SAFRAN DERESİ: Bu dere de Gemlik ilçesi sınırları içindeki TAŞPINAR ve BEŞPINAR
tepelerinin kuzey yamaçlarından doğmaktadır. Etrafından birçok dereciklerle beslenir ve
Sarıkaya Boğazı’ndan geçer. Kurtköy sınırları içinde KURTKÖY DERESİ adını aldıktan
sonra Hacımehmet, Safran Köyleri ve şehir topraklarının büyük bir bölümünü suladıktan
sonra ilin içinden PTT binasının yanından denize dökülür. Bu akarsuyun Sarıkaya Boğazı
bölümünde de bol miktarda alabalık bulunmaktadır.
6-BALABAN DERE: Sugören Köyü civarından doğan ve Harita tepe civarından gelen
dereciklerle birleşen Balaban Dere Esadiye Köyü içerisinden geçer. Soğucak Köyü altında
ise Reşadiye Deresi ile birleşir ve Araştırma Enstitüsü sınırları içinde denize dökülür.
Erozyonun fazla olduğu bu dere ile her yıl tarıma elverişli toprakların bir kısmı denize
dökülmektedir.
63
7-ELMALIK DERESİ: Ayıcı Tepe yöresinde doğan bir çok derenin beslediği bu dere
Elmalık Köyü ve Kazımiye Köyü arazisini suladıktan sonra Araştırma Enstitüsü sınırları
içinde denize dökülür.
8-SULTANİYE DERESİ: Gacık Köyü’nün güneyindeki ERİKLİ TEPE’den doğan
dereciklerle beslenir ve etraftan yine birçok derecikler alarak Gacık Deresi adı ile Sultaniye
Köyü’ne kadar gelir. Buradan itibaren Sultaniye Dresi adını alır ve Çiftlikköy’den geçerek
denize dökülür. Yazın kurumaktadır.
9-KILIÇ DERESİ: Dumanlı Tepe’den akan dereciklerin Burhaniye Deresi ve Laledere ile
birleşmesinden meydana gelmektedir. Taşköprü civarında Çatal Burun mevkiinde denize
dökülür. Bu da temmuz ve ağustos aylarında kurumaktadır.
B.4.4. GÖLLER VE GÖLETLER
B.5. MİNERAL KAYNAKLAR
B.5.1. SANAYİ MADENLERİ ,
B.5.2. METALİK MADENLER
B.5.3. ENERJİ MADENLERİ
(İlimizde bu tür madenler bulunmamaktadır)
B.5.4. TAŞ OCAKLARI NİZAMNAMESİNE TABİ OLAN DOĞAL
MALZEMELER
İlimizde Taş Oocakları Nizannamesine tabii olan Doğal Malzemeler mevcut olup
ÇED Yönetmeliği Kapsamında listesi T.6 Çevresel Etki Değerlendirmesi bölümünde
verilmiştir.
KAYNAKLAR :
1-Meteoroloji Müdürlüğü
2-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3-Yalova Belediyesi
4-Orman İşletme Müdürlüğü
5-Armagaz (Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım)
6-DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
(C) .HAVA (ATMOSFER VE İKLİM )
C.1.
İKLİM VE HAVA
Marmara Bölgesinin doğu kısmında yer alan bu bölge MAKRO-KLİMA tipi olarak
Akdeniz iklim kuşağı içinde yer bulunmaktadır. Bu iklim tipinin etkisi bilhassa yazın alanını
genişletmekte ve Türkiye’nin büyük bir kısmını içine almakla birlikte, bölgesel farklar
kendini hissettirmektedir. Bu şekilde Yalova ve çevresi, Marmara Geçiş tipi veya Marmara
iklimi olarak vasıflandırılan bölgesel iklim tipine girmektedir. Buna ek olarak bu tip içinde
coğrafi etkenler, lokal farkların olacağı doğaldır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve bol
yağışlıdır.
C.1.1. DOĞAL DEĞİŞKENLER
64
C.1.1.1. RÜZGAR
Yalova İlinde 2011 yılında ölçülen yıllık ortalama rüzgar hızı 1.7 m/sn, En hızlı esen
rüzgarın yönü yıllık olarak NNW’dir. En hızlı esen rüzgarın hızı yıllık olarak 14,4 m/s’dir.
Tablo C.1.1.1 2011 yılı Aylık Maksimumum ve Ortalama Rüzgar Hızı
Aylık Maksimum Rüzgar hızı(m_sec) ve Yönü
İSTASYON ADI/NO: YALOVA
YIL/AY
1
2
2011
9,5WNW
/ 17119
3
4
5
9,3/W 13,7/WNW 16,0/W
6
7,2/N
7
7,9/NW
8
10,1/NW
9
10.1/NW
10
11
Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec)
İSTASYON ADI/NO: YALOVA
YIL/AY
1
/ 17119
2
3
4
5
2011
1,5
1.6
1.7 1.7
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
6
1.4
7
1.4
8
1.5
9
1.5
10
1.3
11
1.4
12
1.3
1.7
NOT:1 – Saniyedeki hızı; 10.8-17.1 metre arasındaki rüzgarlar kuvvetli rüzgar,
17,2 metre ve daha fazla olan rüzgarlar fırtına olarak değerlendirilir.
(N)Kuzey,(NNE) Kuzey KuzeyDoğu,(NE) KuzeyDoğu,(ENE)Doğu KuzeyDoğu,(E) Doğu,(ESE)
DoğuGüney Doğu,
(SE)Güneydoğu, (SSE)GüneyGüneyDoğu, (S)Güney,(SSW) Güney GüneyBatı,(SW)GüneyBatı ,
(WSW)BatıGüney Batı,(W)Batı,(WNW) BatıKuzeyBatı,(NW)KuzeyBatı,(NNW)Kuzey
KuzeyBatı,
C.1.1.2.BASINÇ
Yalova İlinde 2011 yılında ölçülen aylık en yüksek yerel basınç değeri 1025,0
hPA’dır, en düşük aylık yerel basınç değeri ise 1010.3 hPA’dır . Ortalama Yerel Basınç
değeri 1009,3 hPa’dır.
Tablo C.1.1.2. Aylık Ortalama Basınç (hPa)
YIL/AY 1
2
3
4
5
6
2011
1019,7
1017,2
1021,9
1014,1
1015,0
7
1012,3
8
1009,3
9
1012,5
10
1014,7
11
1019,2
12
1025,0
1019,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
C.1.1.3. NEM
Tablo C.1.1.3 Aylık Ortalama Nisbi Nem (%)
YIL/AY
2011
1
2
78,8
3
76,9
4
78,2
5
79,3
6
79,1
7
70,4
8
66,2
9
67,2
10
69,8
12
8,7/ENE 9,9/NNE 10,6/ENE 14,4/ESE
11
75,3
12
76,9
71,0
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
NYİ Nedir?
Normalleştirilmiş Yağış İndeksi metodu, yağış eksikliğinin farklı zaman dilimleri (1,3,
6, 9,12, 24 ve 48 aylık) içerisindeki değişkenliğini dikkate alabilen bir kuraklık indeksidir. En
az 30 yıl süreli periyotta aylık yağış dizileri hazırlanır. NYİ değerlerinin normalize edilmesi
sonucu seçilen zaman dilimi içerisinde kurak ve nemli dönemler tespit edilir.
Kuraklığın izlenmesi açısından yağıştaki eksikliğin farklı zaman dilimleri içinde
kantitatif olarak ifade edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yağış eksikliğinin farklı su
kaynaklarına olan etkisinin ne kadar sürede hissedilebileceği mantığına göre, analizde 1,3, 6,
9, 12 ve 24 aylık zaman dilimleri seçilebilir. Örneğin aylık toplam yağışta meydana
65
gelebilecek eksilme toprak nem düzeyine hemen etki ettiği halde yeraltı sularına, nehirlere,
göllere daha geç etki eder.6,9 ve 12 aylık zaman dilimlerindeki bir kuraklık durumu akarsu
ve göllere, 24 aylık dilimdeki kuraklık ise yer altı sularına etkisini izlemek bakımından tercih
edilir.
NYİ indeks değerleri
NYİ Değerleri
2<
1.5 ile 1.99
1.0 ile 1.49
0 ile 0.99
0 ile -0.99
-1 ile -1.49
-1.50 ile -1.99
< -2.00
Kuraklık Kategorisi
Aşırı nemli
Çok nemli
Orta nemli
Hafif Nemli
Hafif kuraklık
Orta derecede kuraklık
Şiddetli kuraklık
Çok şiddetli kuraklık
İndeksin sıfırın altına düştüğü ilk ay kuraklık başlangıcı olarak kabul edilirken
indeksin pozitif değere yükseldiği ay kuraklığın bitimi olarak kabul edilmektedir.
Örneğin Yalova iline ait grafik haritalardan 3 aylıkta 1984 yılının 9. ayından 1985
yılının 9. ayına kadar kurak bir periyot yaşanmıştır. Bunun anlamı bahsi geçen tarım yılında
tarım açısından kurak bir yıl yaşanmıştır diyebiliriz. Buna karşılık 1996 yılının 4. ayından
1998 yılının 12. ayına kadar devam eden nemli bir periyot vardır. 12 Aylık grafik haritada ise
1993 yılı 8. ayından 1995 yılı 1. ayına kadar kurak bir dönem yaşanmış ve muhtemelen bu
dönemde akarsu ve göl sularında bir azalma olmuştur diyebiliriz. Buna karşılık 1980 yılının
11. ayında başlayıp 1982 yılının 9. ayına kadar devam eden nemli dönem grafik haritalardan
görülebilir.
66
Şekil C.1.1.3.1: Normalleştirilmiş Yağış İndeks Değerlerinin Farklı Zaman Dilimlerinde
Değişimi Gösteren Grafik (1 Aylık ve 3 Aylık)
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
67
Şekil C.1.1.3.2: Normalleştirilmiş Yağış İndeks Değerlerinin Farklı Zaman Dilimlerinde
Değişimi Gösteren Grafik (12 Aylık ve 24 Aylık)
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
C.1.1.4. SICAKLIK
Yalova İlinde 2011 yılına ait sıcaklık ortalaması yıllık 14.1 oC olup, aylık en yüksek
sıcaklık değeri 35.8o C ile Ağustos ayında, en düşük değeri ise -1.8o C olarak Şubat ayında
ölçülmüştür.
Tablo C.1.1.4 2011 yılı Aylık ortlama sıcaklık
Aylık Ortalama Sıcaklık (°C)
YIL/AY
1
2011
2
6,5
3
4
6,1
7,7
5
10,0
6
15,8
7
8
21,5
25,6
9
23,5
10
21,4
11
14,0
12
7,9
8,8
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
C.1.1.5.BUHARLAŞMA
Yalova İlinde 2011 yılına ait maksimum buharlaşma değeri 157.2 mm (Temmuz),
Aylık minimum buharlaşma değeri 17.2 mm (Kasım) olarak ölçülmüştür.
C.1.1.6. YAĞIŞLAR
Tablo C.1.1.6 2011 yılı Aylık Toplam Yağış
YIL/AY
2011
1
2
56,5
3
13,9
4
42,8
5
57,7
6
34,9
7
24,1
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
68
8
22,5
9
6,2
10
6,0
11
45,4
12
13,2
88,2
C.1.1.6.1. YAĞMUR
Yalova İlinde 2011 yılında ortalama toplam yağış miktarı 323,2. mm olarak
kaydedilmiş olup; En az yağışlı ay 6,0 mm ile Eylül ayı, en fazla yağış alan ay ise 88,2 mm
ile Aralık ayı olmuştur. 2011 yılı yağışlı gün sayısı 111 olarak tespit edilmiştir.
C.1.1.6.2.KAR ,DOLU,SİS VE KIRAĞI
Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı yıllık 5,0; Ortalama kar örtülü Günler Sayısı yıllık
olarak 1,0; En yüksek kar örtüsü kalınlığı Mart ayında 1.0 cm, Yıllık Sisli günler sayısı 2
gün,Yıllık kırağılı günler sayısı 18 gündür.
C.1.1.7. SELLER
C.1.1.8.KURAKLIK,
C.1.1.9.MİKROKLİMA
Bu konular ile ilgili mevcut veriler Tablo C.1.1.9 de verilmiştir.
Bilindiği üzere uzun yıllar meteorolojik verilerin ortalamalarının belirlenmesinde bir
yıl ait verinin ortalamaları etkileme katsayısı çok düşük kalacağından; çevre durum raporunun
geçmiş yıllardaki tanımlamalarında mevsimsel olark herhangi bir değişikliğe gerek
duyulmamakla birlikte Yalova iline ait 2011 yılı Meteorolojik Parametreler aşağıda
verilmektedir.
Tablo C.1.1.9 Yalova İline Ait 2011 Yılı Meteorolojik Parametreler
Aylık Ort.
Sıcaklık
( oC )
Aylık Ort.
Basınç
(Mb)
Aylık Ort.
Nem
(%)
Ocak
6,5
1019.4
78,8
Aylık
Toplam
Yağış
( mm )
56,5
Şubat
6,1
1017.0
76,9
13,9
NE
137
Mart
7,7
1022.0
78,2
42,8
NE
131
Nisan
10,0
1014.2
79,3
57,7
ENE
102
Mayıs
15,8
1015.1
79,1
34,9
NW
95
Haziran
21,5
1012.4
70,4
24,1
NW
103
Temmuz
25,6
1009.6
66,2
22,5
ESE
96
Ağustos
23,5
1012.6
67,2
6,2
ENE
135
Eylül
21,4
1014.5
69,8
6,0
SE
143
Ekim
14,0
1019.1
75,3
45,4
SE
124
Kasım
7,9
1025.0
76,9
13,2
SE
183
Aralık
8,8
71,0
88,2
ESE
144
1019.5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2011 yılı
69
Aylık
Hakim
Rüzgar
Aylık Hakim
Rüzgar
Yönü/Esme
Sayısı
SE
126
C.1.2. YAPAY ETMENLER
C.1.2.1.PLANSIZ KENTLEŞME
C.1.2.2.YEŞİL ALANLAR
C.1.2.3.ISINMADA KULLANILAN YAKITLAR
“Yalova İli Hava Kirliliği Çalışması”nda [2004] Yalova Merkez, Çiftlikköy ve
Taşköprü İlçelerinde kullanılan katı yakıt olarak odun, yerli kömür, ithal kömür ve sıvı yakıt
olarak ta mazot ve fuel-oil olduğu; ilk sırayı %58 oranı ile odun, ikinci sırayı %23 ile Mazot,
daha Sonra % 7 Yerli kömür ile %6 ithal kömürün aldığı belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada
ise Yalova İli Merkez İlçesinde kullanılan yakıtlarda ilk sırayı %72,6 ile kömürün (Bunun
%70’ini ithal kömür, %30’nu yerli kömür oluşturmaktadır.), 2. sırayı %26.3 ile odunun,daha
sonra %1,1 ile mazot’un yer aldığı tespit edilmiştir. Yalova ilinde kullanılan yakıt türleri
oransal bazda büyük değişiklik göstermiştir. Ekonomik koşullar kullanılan yakıt türünün
belirlenmesinde etken rol oynamaktadır. İthal kömürün yüksek kalorifik değere sahip olması
bu yakıt türünün daha fazla tercih edilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca ilimizde ısınmada
doğalgaz kulanımı da artmakta olup aşağıdaki değerlere doğalgaz oranı katılmamıştır.
Tablo C.1.2.3.1 : Yalova İlinde Kullanılan Toplam Yakıt Miktarları
YALOVA İLİ VE İLCELERİNDE 2011 YILINDA SATILAN YERLİ VE İTHAL KÖMÜR
ÇİZELGESİ
SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA
VAKFININ
DAGITMIŞ OLDUĞU
KÖMÜR MİKTARI
FİR.SAT.KÖM.
MİK.
İTHAL
(Ton)
FİR.SAT.KÖM.
MİK.
YERLİ
(Ton)
ARMUTLU İLÇESİNDE
1.100,000
200,000
200,000
195,000
400,000
300,000
3.116,275
112,895
109,810
39,900
194,160
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE
SATILAN TOPLAM KÖMÜR
2.395,000
3.603,040
0,000
İL VE İLCENİN ADI
1
2
3
4
5
6
YALOVA İLİNDE
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNDE
ALTINOVA İLÇESİNDE
TERMAL İLÇESİNDE
ÇINARÇIK İLÇESİNDE
2010 YILI İÇERSİNDE YALOVA İLİNDE
TOPLAM SATILAN KÖMÜR MİKTARI
5.998,040 TON
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
70
Şekil C.1.2.3.1. Yalova İli Merkez İlçe Mahalleler Bazında Evsel Isınmada Kullanılan
Yakıtlardan Kaynaklanan Emisyon Miktarları
İstasyon:YALOVA
Tarih
Minimum
Periyodik: 01.01.2011 - 31.12.2011
PM10
R.HIZI
R. YONU
H. SIC.
B. NEM
H. BAS.
SO2
µg/m3
m/s
Deg
°
%
mb
µg/m3
7
1,1
15
2
42,6
999
1
06.12.2011
28.12.2011
12.02.2011
19.02.2011
01.09.2011
MinDate
18.10.2011 27.11.2011
MinTime
Maximum
MaxDate
MaxTime
Avg
Num
Data[%]
STD
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
113
5,5
340
24
83,8
1035
36
12.01.2011
17.08.2011
23.02.2011
27.12.2011
21.01.2011
20.01.2011 09.03.2011
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
40
2,1
193
16
67,4
1015
13
309
345
345
331
345
345
151
84
94
94
90
94
94
41
16,6
0,6
52,2
4,9
7,9
6,5
8,9
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
71
C.1.2.4.ENDÜSTRİYEL EMİSYONLAR
Tablo C.1.2.4.1: Emisyon İznine tabi tesisler
SIRA
NO
1
2
TESİSİN ADI
AKSA AKRİLİK KİMYA
SAN. A.Ş.
AKKİM KİMYA SANAYİ
İLÇE
ÇİFTLİKKÖY
Ek-8'dekiyeri
/grubu
ÜRETİMİ
Akrilik elyaf Üretimi Enerji Üretimi
Karbon elyaf üretimi
A-HKKY Ek.4madde:7.9.c.
Emisyon İzin Belgesi
tarihi
BAŞVURU
DURUMU
Dosya Bakanlıkta
GFB MÜRACAAT
EDİLDİ
GFB MÜRACAAT
EDİLDİ
ÇİFTLİKKÖY
YUKARI AKKİM
(İNORGANİK TESİSLER)
A-HKKY
SKHKKY Ek-8.4.1.a
31.08.2010
GFB MÜRACAAT
EDİLDİ
3
AKKİM KİMYA SANAYİ
ÇİFTLİKKÖY
AŞAĞI AKKİM
(ORGANİK TESİSLER)
5
BAHADIR İNŞ. VE MADENCİLİK
MERKEZ
Kalsit Madeni ve Mıcır üretimi
EK-8 Liste B.2.2
Ek-5.C.1
16.01.2007
6
ERSUR TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇİFTLİKKÖY
İplik Üretimi ve boyama
EK-3 Liste B.10.10
ve Madde 43.CC
10.05.2006
7
NUH BETON
KADIKÖY
Hazır Beton Üretimi
Ek.7.2.13
27.02.2008
UYGUNLUK
BAŞVURU
8
BURSA BETON
MERKEZ
Hazır Beton
Ek:8 Liste B.2.12
20.05.2009
UYGUNLUK VAR
GFB VAR
UYFGUNLUK VAR
Dosya Bakanlıkta
--GFB VAR
9
KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ.ve BETON
ALTINOVA
Hazır Beton
Ek:8.B.2.12
19.02.2008
10
MANTAŞ MANTAR ÜRETİM VE PAZ.
MERKEZ
Kara salyangozu üretimi
Ek: 8 B.1.2.a
09.01.2007
11
Özel İdare Müd. Taş ocağı ve
Asfalt Plent tesisi
12
ERC MAKİNA VE KİMYA
SAN. LTD. ŞTİ.
ÇİFTLİKKÖY
Formik Asit Üretimi
Ek:8.B.4.1.a, 4.1.g
04.06.2009
13
YALOVA MEZBAHASI
MERKEZ
Et üretimi
Ek.8.B.7.2.b
27.02.2009
14
AKTOPS
ÇİFTLİKKÖY
akrilik tops ve bumps üretimi
4.1.g/10.10/10,11
20.05.2009
15
NUH BETON ALTINOVA TESİSİ
ALTINOVA
Hazır beton üretimi
B.2.12
06.03.2009
16
AÇILIM İNŞ. TİC. SAN. LTD.
ALTINOVA
Asfalt Plent Tesisi
Ek.8.B.2.1,2.14
25.09.2009
GFB YOK
ÇİFTLİKKÖY
Asfalt Plent tesisi
Ek.8.B.2.1,2.14
03.03.2009
GFB YOK
17
ZORLU ENERJİ
ALTINOVA
Kojenerasyon Santrali
Ek.8 B. 1.4.
22.10.2009
18
CEMRE BLOK ÖN İMALAT TESİSİ
ALTINOVA
Gemi Blok İmalatı
Ek.8.B. 3.18
08.01.2010
19
BEŞİKTAŞ GEMİ A.Ş.
ALTINOVA
Gemi Yapımı
Ek.8 B. 3.18 – 3.19
19.01.2010
72
MUAF
GFB VAR
GFB YOK
GFB YOK
ÇEVRE İZNİ VAR
GFB YOK
Uygunluk için
başvurusu devam
ediyor.
20
GÜRER İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
21
KARAYOLLARI GÜNEYKÖY KALETEPE MEVKİ
TAŞ OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ
22
AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş. AKSA SANTRALİ
23
ÇİFTLİKKÖY
Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi
Ek.8 B.2.1-2.2a-2.2.b
20.01.2010
GFB YOK
GFB YOK
MERKEZ
Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi
Ek.8 B.2.1-2.2a-2.2.b
25.01.2010
Elektrik ve Buhar Üretimi
Ek.8 B- 1.4
16.02.2010
AGRANA FRUİT İSTANBUL GIDA SAN.VE TİC. A.Ş. ALTINOVA
Meyve Suyu ve Meyve Püresi
Ek.8 B.1.2.a ve 7.4
18.02.2010
24
GÜRER İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MERKEZ
Kalsit Madeni ve Mıcır Üretimi
Ek.8 B.2.1-2.2a-2.2.b
17.03.2010
25
ÖZYAHYAOĞLU TAVUKCULUK TARIM GIDA
İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALTINOVA
Tavuk Yetiştiriciliği ve Yumurta Üretimi
Ek.8 B.7.1.a
13.04.2010
GFB MÜRACAAT
ÇİFTLİKKÖY
GFB YOK
GFB YOK
MUAF
GFB YOK
26
TÜRKOĞLU GEMİ İNŞA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALTINOVA
Gemi Yapımı
Ek.8 B.3.18-3.19
14.05.2010
27
İPEK KAĞIT SAN.VE TİC. A.Ş.
ALTINOVA
Temizlik Kağıdı Üretimi
Ek.8 B.1.2.b ve 6.2
29.06.2010
28
CEMRE MÜHENDİSLİK
ALTINOVA
Yeni Gemi İnşası
Ek.8 B. 3.18 ve 3.19
12.11.2010
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
73
GFB YOK
Çevre İznine
müracaat edecek
C.1.2.5.TRAFİKTEN KAYNAKLANAN EMİSYONLAR
Tablo C.1.2.5.1. Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar
S.No Firma Adı
Emisyon Ölçümü Yapılan Araç Sayısı
1
MİTAŞ OTOMOTİV
4.834
2
ERDEĞER OTOMOTİV
532
3
KAROTO OTOMOTİV
994
4
ÖZENLER OTOMOTİV
5
TÜVTÜRK MUAYENE İST. 5.769
6
DERMAN OTO
2.590
275
TOPLAM
14.994 Araca Egzoz Emisyon Ölçümü Yapıldı.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
C.2. HAVAYI KİRLETİCİ GAZLAR VE KAYNAKLAR
C.2.1.2011 Yılı İstasyon Raporu
Tablo C.2.1 : Merkez İlçe 2011 Yılı İstasyon Raporu
PM10
SO2
Hava
Sýicakligi
Ruzgar
Yonu
Ruzgar Hizi
Bagil Nem
Hava
Basinci
µg/m³
µg/m³
°C
Derece
m/s
%
mbar
03.01.2011 00:00
48
15
261
1,9
69,6
1011
04.01.2011 00:00
16
12
195
3,1
76,5
1018
05.01.2011 00:00
33
13
263
3,5
66,8
1022
06.01.2011 00:00
34
13
18
136
1,7
69,7
1025
07.01.2011 00:00
44
13
17
135
1,4
73,7
1028
12.01.2011 00:00
38
23
17
340
3,2
52,3
1018
13.01.2011 00:00
72
22
221
1,8
72,6
1016
14.01.2011 00:00
95
21
120
1,4
75,2
1016
15.01.2011 00:00
100
22
160
1,6
75,3
1018
16.01.2011 00:00
40
20
115
2,2
74,7
1019
17.01.2011 00:00
33
19
213
2,4
77,3
1027
18.01.2011 00:00
63
20
17
206
1,5
75,8
1025
19.01.2011 00:00
76
20
16
146
1,4
75,7
1022
20.01.2011 00:00
113
23
16
241
1,3
72,9
1018
21.01.2011 00:00
73
36
188
2,3
55,3
1019
22.01.2011 00:00
56
30
296
2,1
56,9
1017
23.01.2011 00:00
25
22
142
2,7
65,4
1013
Tarih
01.01.2011 00:00
02.01.2011 00:00
08.01.2011 00:00
09.01.2011 00:00
10.01.2011 00:00
11.01.2011 00:00
17
24.01.2011 00:00
29
20
216
2,2
81,8
1013
25.01.2011 00:00
18
19
216
2,7
79
1009
26.01.2011 00:00
29
20
17
236
2,1
75,8
1013
27.01.2011 00:00
43
20
17
76
1,8
69,7
1018
28.01.2011 00:00
68
24
16
247
2,1
56
1018
29.01.2011 00:00
23
20
224
3,9
71,3
1016
30.01.2011 00:00
28
19
17
189
3,1
74
1018
31.01.2011 00:00
39
20
17
140
1,8
62,2
1020
01.02.2011 00:00
31
19
17
218
2,1
67,5
1023
02.02.2011 00:00
56
20
16
243
1,7
71,5
1023
03.02.2011 00:00
74
22
15
282
2
63,5
1021
04.02.2011 00:00
48
20
241
3,5
63,5
1022
05.02.2011 00:00
73
21
16
194
1,8
72,6
1025
23
15
34
3,4
42,6
1011
06.02.2011 00:00
07.02.2011 00:00
08.02.2011 00:00
09.02.2011 00:00
10.02.2011 00:00
11.02.2011 00:00
12.02.2011 00:00
13.02.2011 00:00
14.02.2011 00:00
15.02.2011 00:00
44
23
18
225
2,7
66,4
1011
16.02.2011 00:00
31
23
17
247
2,8
61
1017
17.02.2011 00:00
66
24
16
219
1,4
61,2
1017
18.02.2011 00:00
80
27
17
224
1,6
54,2
1012
19.02.2011 00:00
46
24
17
205
2
65,4
999
20.02.2011 00:00
22
21
17
190
2,8
78,4
1009
21.02.2011 00:00
56
21
17
244
1,7
70,7
1016
22.02.2011 00:00
80
24
17
194
1,4
78,6
1010
23.02.2011 00:00
60
25
18
161
1,2
83,8
1011
24.02.2011 00:00
22
25
22
204
2,9
81,6
1014
25.02.2011 00:00
15
24
21
188
2,9
83,2
1013
26.02.2011 00:00
19
22
19
200
3,9
77,5
1018
27.02.2011 00:00
29
21
18
216
4
75,9
1018
28.02.2011 00:00
26
22
19
229
3,5
73
1021
01.03.2011 00:00
28
22
19
236
3,3
72,4
1027
02.03.2011 00:00
32
22
19
243
3,2
69,3
1031
03.03.2011 00:00
41
25
21
247
3,6
63,2
1029
04.03.2011 00:00
38
23
20
234
2,8
66
1029
08.03.2011 00:00
16
20
14
218
5
73,1
1020
09.03.2011 00:00
16
20
15
176
5,5
76,9
1016
10.03.2011 00:00
25
20
15
87
3,3
77,5
1019
11.03.2011 00:00
43
21
16
94
1,9
67,2
1022
05.03.2011 00:00
06.03.2011 00:00
07.03.2011 00:00
75
12.03.2011 00:00
13.03.2011 00:00
14.03.2011 00:00
15.03.2011 00:00
81
22
18
129
1,5
56,7
1024
16.03.2011 00:00
80
22
18
144
1,5
56,2
1022
17.03.2011 00:00
84
22
18
219
1,2
59,5
1018
18.03.2011 00:00
40
22
18
194
1,3
78,1
1015
19.03.2011 00:00
27
22
17
175
1,9
83,1
1015
20.03.2011 00:00
17
22
18
197
1,9
80,8
1018
21.03.2011 00:00
24
22
18
205
3,1
74,6
1023
22.03.2011 00:00
38
22
18
205
3,2
68,5
1028
23.03.2011 00:00
46
22
18
210
2,3
62,1
1026
24.03.2011 00:00
69
22
18
137
1,4
70,7
1024
25.03.2011 00:00
64
22
18
148
1,8
61,7
1023
26.03.2011 00:00
54
22
18
83
3
44,4
1016
27.03.2011 00:00
27
22
18
76
3,2
45,6
1016
28.03.2011 00:00
66
22
17
139
1,6
79,1
1019
29.03.2011 00:00
49
23
18
159
1,5
66
1016
30.03.2011 00:00
31
23
17
193
1,6
72,2
1016
31.03.2011 00:00
40
23
17
188
1,6
77,1
1020
01.04.2011 00:00
32
17
235
1,8
79,3
1020
02.04.2011 00:00
21
17
165
1,8
82,5
1013
03.04.2011 00:00
12
17
90
2,6
82,4
1010
04.04.2011 00:00
18
17
164
2,2
80,9
1014
05.04.2011 00:00
44
17
134
1,4
76,7
1016
06.04.2011 00:00
38
17
171
1,5
78,7
1018
07.04.2011 00:00
72
17
163
1,6
69,4
1018
08.04.2011 00:00
49
17
147
3
61,2
1008
09.04.2011 00:00
29
17
174
2,2
61,7
1006
10.04.2011 00:00
28
17
164
2,3
64,7
1009
11.04.2011 00:00
21
17
188
2,5
58
1012
12.04.2011 00:00
23
17
106
2,1
60,9
1014
13.04.2011 00:00
42
17
88
2,4
48,7
1009
14.04.2011 00:00
32
17
102
2,7
60,7
1006
15.04.2011 00:00
35
17
98
2,9
60,2
1011
16.04.2011 00:00
37
17
227
2,1
65,9
1017
17.04.2011 00:00
27
17
246
3,4
60,5
1019
18.04.2011 00:00
22
16
212
2,6
80,5
1012
19.04.2011 00:00
24
17
150
1,8
80,2
1009
20.04.2011 00:00
31
17
115
2
77,5
1013
21.04.2011 00:00
35
17
248
2,8
57,1
1021
22.04.2011 00:00
36
17
176
2,5
64
1018
23.04.2011 00:00
29
17
211
2,1
63,9
1017
24.04.2011 00:00
32
17
141
1,9
71,5
1019
25.04.2011 00:00
34
17
228
2,4
67,8
1019
26.04.2011 00:00
36
17
216
2
68,2
1015
27.04.2011 00:00
41
17
188
1,4
79,8
1012
76
28.04.2011 00:00
40
18
148
1,6
82,3
1009
29.04.2011 00:00
23
18
152
2
77,5
1007
30.04.2011 00:00
51
17
146
1,5
76,3
1008
01.05.2011 00:00
59
17
232
1,4
69
1008
02.05.2011 00:00
58
18
199
1,3
72,5
1007
03.05.2011 00:00
80
18
230
1,3
73,3
1007
04.05.2011 00:00
42
18
132
1,6
79,8
1003
05.05.2011 00:00
24
18
151
2,1
82,7
1013
06.05.2011 00:00
27
17
206
2,3
72,7
1022
07.05.2011 00:00
34
17
198
2,2
65,4
1022
08.05.2011 00:00
37
17
181
2
66,6
1016
17
217
1,9
69,2
1019
09.05.2011 00:00
10.05.2011 00:00
35
17
203
2,2
68,4
1018
11.05.2011 00:00
34
17
201
2,2
69,3
1013
12.05.2011 00:00
23
18
210
2
74,8
1010
13.05.2011 00:00
35
17
144
1,7
75,9
1014
14.05.2011 00:00
45
18
125
1,6
72,2
1015
15.05.2011 00:00
53
18
138
1,7
72,3
1015
16.05.2011 00:00
50
18
194
1,4
53,7
1014
17.05.2011 00:00
48
18
245
1,7
56,5
1015
18.05.2011 00:00
42
18
163
1,8
74,2
1016
19.05.2011 00:00
42
18
145
1,4
79
1015
20.05.2011 00:00
47
18
148
1,5
78,1
1015
21.05.2011 00:00
48
18
183
1,7
72,5
1016
22.05.2011 00:00
36
18
194
1,9
66,7
1017
23.05.2011 00:00
34
18
167
2
65,7
1017
24.05.2011 00:00
41
18
219
1,8
68,6
1017
25.05.2011 00:00
38
18
201
1,7
67,7
1015
26.05.2011 00:00
46
18
187
2
68,5
1016
27.05.2011 00:00
38
18
223
1,8
72,5
1015
28.05.2011 00:00
31
18
193
1,4
78,5
1011
29.05.2011 00:00
32
18
110
1,5
75,7
1011
30.05.2011 00:00
35
18
173
1,7
70,6
1014
19
205
1,3
75,6
1014
31.05.2011 00:00
01.06.2011 00:00
47
18
190
1,7
73,7
1013
02.06.2011 00:00
37
18
134
1,8
72,6
1013
03.06.2011 00:00
46
18
146
1,8
69,9
1014
04.06.2011 00:00
42
18
178
2
70,4
1014
05.06.2011 00:00
39
18
151
2
57,2
1013
20
180
2
64,7
1013
06.06.2011 00:00
07.06.2011 00:00
41
18
204
2
65,4
1013
08.06.2011 00:00
49
18
173
1,7
65,2
1012
09.06.2011 00:00
60
18
218
2
51
1006
10.06.2011 00:00
52
18
181
1,5
69,4
1003
11.06.2011 00:00
28
18
105
2,5
71,6
1005
12.06.2011 00:00
22
18
181
2,1
72,7
1007
13.06.2011 00:00
29
18
187
1,7
72,2
1009
77
14.06.2011 00:00
36
18
173
1,9
72,4
1011
15.06.2011 00:00
32
18
163
2
69,6
1013
16.06.2011 00:00
33
18
233
1,7
73,4
1014
17.06.2011 00:00
36
18
212
1,7
72,1
1014
18.06.2011 00:00
34
18
217
1,9
71,2
1013
19.06.2011 00:00
38
18
135
2,1
71,4
1010
20.06.2011 00:00
38
18
198
2,1
69,8
1010
21.06.2011 00:00
27
18
211
2,4
64,1
1017
22.06.2011 00:00
32
18
215
2,4
59,4
1018
23.06.2011 00:00
31
18
198
2,2
57,7
1016
24.06.2011 00:00
33
18
188
1,9
64,1
1012
25.06.2011 00:00
34
18
176
2,1
66,3
1008
26.06.2011 00:00
18
18
182
2,9
61,5
1012
27.06.2011 00:00
21
18
160
2
57,2
1012
28.06.2011 00:00
25
18
125
2,4
54,4
1008
29.06.2011 00:00
27
18
188
2
60,9
1007
30.06.2011 00:00
31
18
150
2,2
56,3
1009
01.07.2011 00:00
26
18
188
2,2
57,3
1007
02.07.2011 00:00
26
18
145
1,8
71,6
1009
03.07.2011 00:00
33
18
212
1,6
61,8
1007
04.07.2011 00:00
28
18
172
2,5
70,2
1010
05.07.2011 00:00
25
18
164
2
58,4
1010
06.07.2011 00:00
36
19
196
2,2
59,3
1007
07.07.2011 00:00
41
19
145
2
58,6
1011
08.07.2011 00:00
38
18
207
2,1
57,9
1014
09.07.2011 00:00
40
18
191
2,1
62,8
1017
10.07.2011 00:00
32
18
197
2,1
64,3
1015
11.07.2011 00:00
35
19
215
2
65,1
1012
12.07.2011 00:00
43
19
226
1,9
67,8
1010
13.07.2011 00:00
33
19
169
2,1
68,2
1010
14.07.2011 00:00
39
19
200
2,1
71,6
1011
15.07.2011 00:00
36
19
203
2,2
67,5
1012
16.07.2011 00:00
41
20
181
2,1
65,4
1011
17.07.2011 00:00
53
19
179
1,8
55,5
1006
18.07.2011 00:00
44
19
187
2,1
64
1004
19.07.2011 00:00
44
19
193
2
58,7
1006
20.07.2011 00:00
52
19
184
1,9
70,2
1004
21.07.2011 00:00
52
19
231
2,5
63,7
999
22.07.2011 00:00
34
19
234
2,1
56,3
1005
23.07.2011 00:00
30
19
242
2,1
49,9
1007
24.07.2011 00:00
36
19
224
2
56,2
1003
25.07.2011 00:00
40
19
158
2
69,6
1002
26.07.2011 00:00
48
19
187
1,7
61,2
1008
27.07.2011 00:00
38
19
156
2,1
53,7
1014
28.07.2011 00:00
45
19
212
2,4
60
1012
29.07.2011 00:00
40
19
195
2,4
71
1005
30.07.2011 00:00
45
19
115
2
71,1
1004
78
31.07.2011 00:00
39
19
211
2,1
66,4
1007
01.08.2011 00:00
30
19
201
2,1
64,8
1007
02.08.2011 00:00
32
19
186
2
67,7
1009
03.08.2011 00:00
30
19
210
1,8
69,5
1012
04.08.2011 00:00
30
19
196
2
65,7
1012
05.08.2011 00:00
29
19
240
2,3
60,1
1011
06.08.2011 00:00
24
19
233
2,4
62
1012
07.08.2011 00:00
28
19
234
2
63,5
1012
08.08.2011 00:00
35
19
230
1,9
64,9
1012
09.08.2011 00:00
35
19
174
1,9
67,7
1009
10.08.2011 00:00
32
6
23
217
2
70,3
1006
11.08.2011 00:00
23
5
21
99
2,9
75,7
1007
12.08.2011 00:00
5
19
127
4
75,1
1008
13.08.2011 00:00
6
21
161
2,3
66,9
1007
14.08.2011 00:00
6
22
200
1,8
65,8
1008
15.08.2011 00:00
6
23
192
1,8
63,2
1009
16.08.2011 00:00
7
23
169
1,9
61,3
1010
17.08.2011 00:00
7
24
205
1,8
58,2
1011
18.08.2011 00:00
7
23
238
2,2
65,1
1015
19.08.2011 00:00
7
22
263
1,9
62,2
1016
20.08.2011 00:00
7
21
206
2,1
65,8
1015
21.08.2011 00:00
7
22
201
2,1
66,3
1015
22.08.2011 00:00
7
23
243
2
62,3
1016
23.08.2011 00:00
7
21
210
2,1
63
1017
24.08.2011 00:00
8
23
230
2
64,1
1015
25.08.2011 00:00
8
23
246
2
61,8
1015
26.08.2011 00:00
8
23
269
2,2
65,4
1015
27.08.2011 00:00
8
23
245
2
67,5
1014
28.08.2011 00:00
8
22
223
1,9
68,4
1012
29.08.2011 00:00
8
23
196
2
69,2
1009
30.08.2011 00:00
8
21
179
1,9
71,7
1008
31.08.2011 00:00
9
22
187
1,7
59,4
1010
01.09.2011 00:00
1
22
160
1,8
57,7
1011
02.09.2011 00:00
1
23
187
1,8
57,5
1011
03.09.2011 00:00
2
22
189
2,1
65
1011
04.09.2011 00:00
2
23
267
2
65,4
1016
05.09.2011 00:00
2
21
243
2,3
63,4
1017
06.09.2011 00:00
37
2
21
183
2,1
69,3
1015
07.09.2011 00:00
35
2
22
243
2,1
65
1011
08.09.2011 00:00
35
2
21
209
2
67,7
1007
09.09.2011 00:00
45
2
21
216
1,5
65,2
1008
10.09.2011 00:00
38
2
22
200
2,1
59,5
1016
11.09.2011 00:00
27
2
21
189
2,1
57,7
1017
12.09.2011 00:00
30
2
21
191
2,2
60,8
1013
13.09.2011 00:00
40
3
21
236
1,6
68,3
1012
14.09.2011 00:00
40
3
21
191
1,8
68,2
1012
15.09.2011 00:00
36
3
21
201
2
72,9
1012
79
16.09.2011 00:00
45
3
22
236
1,8
68,6
1013
17.09.2011 00:00
42
3
23
203
1,9
61,9
1013
18.09.2011 00:00
41
3
22
208
2
61,8
1011
19.09.2011 00:00
44
4
21
240
2,3
72,4
1011
20.09.2011 00:00
48
4
20
243
1,8
70,2
1014
21.09.2011 00:00
50
4
21
255
1,9
71,7
1009
22.09.2011 00:00
41
4
21
168
1,7
78,1
1006
23.09.2011 00:00
33
4
21
204
1,8
71,6
1009
24.09.2011 00:00
45
4
19
140
1,8
72
1013
25.09.2011 00:00
49
5
20
197
2,3
68
1019
26.09.2011 00:00
38
5
19
262
2,3
60,5
1022
27.09.2011 00:00
39
5
19
237
2,1
63,5
1022
28.09.2011 00:00
34
5
18
217
2
70,1
1020
29.09.2011 00:00
45
5
18
263
1,8
70,1
1018
30.09.2011 00:00
22
5
16
197
2
75,8
1019
01.10.2011 00:00
24
16
240
1,6
68
1021
02.10.2011 00:00
30
16
222
1,8
66,3
1017
03.10.2011 00:00
36
17
235
2
64,9
1021
04.10.2011 00:00
43
15
206
1,7
66,7
1020
05.10.2011 00:00
60
15
215
1,5
66,1
1019
06.10.2011 00:00
58
16
171
1,6
64,8
1018
07.10.2011 00:00
62
17
249
1,6
66,6
1013
08.10.2011 00:00
54
22
72
2,7
48
1008
09.10.2011 00:00
21
19
225
2,2
70,7
1003
10.10.2011 00:00
17
17
177
1,8
82,7
1005
11.10.2011 00:00
19
15
172
1,9
77,2
1008
12.10.2011 00:00
25
15
108
2,2
75
1011
13.10.2011 00:00
41
16
92
2,1
68,3
1015
14.10.2011 00:00
31
13
276
1,7
79,5
1019
15.10.2011 00:00
24
11
255
1,9
80,7
1022
16.10.2011 00:00
14
10
190
2,7
76,5
1018
17.10.2011 00:00
15
8
69
3,4
70,5
1014
18.10.2011 00:00
7
5
40
3,5
71,3
1018
19.10.2011 00:00
28
9
79
3
59,2
1024
20.10.2011 00:00
52
12
204
2,4
59,8
1022
21.10.2011 00:00
75
11
278
1,3
66,4
1020
22.10.2011 00:00
50
12
229
1,9
72,2
1021
23.10.2011 00:00
36
13
270
1,9
71
1021
24.10.2011 00:00
48
13
244
1,9
72,7
1019
25.10.2011 00:00
46
14
256
1,5
75,3
1020
26.10.2011 00:00
32
13
256
2,5
64,3
1023
27.10.2011 00:00
26
12
256
2,8
55,3
1026
28.10.2011 00:00
34
11
263
2,3
65,2
1027
29.10.2011 00:00
30
11
268
2,2
66,4
1026
30.10.2011 00:00
39
11
269
1,8
62,5
1024
31.10.2011 00:00
46
11
253
1,7
70,6
1022
01.11.2011 00:00
51
9
215
1,7
72,8
1020
80
02.11.2011 00:00
60
9
232
1,5
72,5
1020
03.11.2011 00:00
42
8
243
1,5
77,7
1019
04.11.2011 00:00
51
9
207
1,7
73,4
1021
05.11.2011 00:00
46
9
243
1,7
71,8
1022
06.11.2011 00:00
42
10
224
1,8
71,6
1025
07.11.2011 00:00
31
9
263
2,1
68,7
1029
08.11.2011 00:00
40
7
209
1,7
71,1
1029
09.11.2011 00:00
54
8
119
2,1
75,8
1022
10.11.2011 00:00
10
244
1,6
75,4
1018
11.11.2011 00:00
8
223
2,6
70,1
1025
12.11.2011 00:00
6
269
2,7
62,7
1030
13.11.2011 00:00
6
273
2,7
60,6
1028
14.11.2011 00:00
8
259
3,3
58,9
1022
15.11.2011 00:00
8
261
2,3
67,2
1017
16.11.2011 00:00
33
8
254
2,2
70,3
1020
17.11.2011 00:00
38
6
249
1,7
72,5
1024
4
238
1,6
72,8
1024
18.11.2011 00:00
19.11.2011 00:00
38
5
183
1,6
72,5
1023
20.11.2011 00:00
51
6
189
1,6
77,1
1023
21.11.2011 00:00
64
6
241
1,4
67,7
1024
22.11.2011 00:00
60
5
240
1,5
70,3
1024
23.11.2011 00:00
55
6
280
1,6
71,9
1027
24.11.2011 00:00
35
8
256
2,2
71,3
1030
25.11.2011 00:00
25
6
247
2,8
59,3
1030
26.11.2011 00:00
43
4
215
1,7
67,6
1025
27.11.2011 00:00
48
6
231
1,1
64,6
1026
28.11.2011 00:00
58
5
91
2,2
66,1
1024
29.11.2011 00:00
62
5
256
1,8
61,4
1029
30.11.2011 00:00
66
4
274
1,4
66,5
1026
01.12.2011 00:00
75
3
158
1,5
75,2
1026
02.12.2011 00:00
88
4
269
1,5
70,5
1025
03.12.2011 00:00
91
5
5
270
1,1
67,1
1023
04.12.2011 00:00
79
10
8
192
1,6
48,7
1022
05.12.2011 00:00
44
8
13
81
3,7
45,3
1017
06.12.2011 00:00
37
4
17
15
5,4
44,8
1012
07.12.2011 00:00
14
3
13
101
2,8
69,4
1011
08.12.2011 00:00
25
2
8
140
2,7
77,1
1015
09.12.2011 00:00
23
2
6
83
2,9
63
1025
10.12.2011 00:00
27
5
6
111
3,7
55,3
1025
11.12.2011 00:00
20
9
10
25
3,7
45,3
1024
12.12.2011 00:00
30
20
12
111
3,6
47,1
1024
13.12.2011 00:00
33
20
13
93
3
49,6
1020
14.12.2011 00:00
64
14
12
216
1,6
59,3
1021
15.12.2011 00:00
78
8
10
168
1,2
67,9
1021
16.12.2011 00:00
26
8
11
111
3
62,9
1011
17.12.2011 00:00
25
3
13
92
5,3
52,6
1004
18.12.2011 00:00
15
3
12
107
3,1
70,3
1010
81
19.12.2011 00:00
62
3
11
251
1,3
76,2
1016
20.12.2011 00:00
23
3
13
231
1,7
66,3
1009
21.12.2011 00:00
21
3
10
112
2,2
65,7
1012
22.12.2011 00:00
37
3
9
296
1,7
69,5
1010
23.12.2011 00:00
18
2
7
229
2,6
78,6
1009
24.12.2011 00:00
10
2
3
176
3,6
73,2
1017
25.12.2011 00:00
21
3
3
230
1,8
62,1
1025
26.12.2011 00:00
33
10
3
256
2,3
68,1
1033
27.12.2011 00:00
52
19
3
241
1,9
69,6
1035
28.12.2011 00:00
80
20
2
285
1,1
65,8
1031
29.12.2011 00:00
49
17
3
204
2
54,5
1024
30.12.2011 00:00
57
29
5
237
3,1
55,1
1015
31.12.2011 00:00
50
30
7
291
1,4
63,7
1008
Minimum
7
1
2
15
1,1
42,6
999
MinDate
18.10.2011
01.09.2011
28.12.2011
06.12.2011
27.11.2011
12.02.2011
19.02.2011
MinTime
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Maximum
113
36
24
340
5,5
83,8
1035
MaxDate
20.01.2011
21.01.2011
17.08.2011
12.01.2011
09.03.2011
23.02.2011
27.12.2011
MaxTime
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Avg
40
13
16
193
2,1
67,4
1015
Num
309
151
331
345
345
345
345
Data[%]
84
41
90
94
94
94
94
STD
16,6
8,9
4,9
52,2
0,6
7,9
6,5
C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları
Tabloda yer almaktadır
C.3.
ATMOSFERİK KİRLİLİK
Yalova’da kış boyunca görülen kirlilik ısınmadan kaynaklanmaktadır. Yıl boyu şehir
atmosferinde gözlenen kirlilik ise taşıt emisyonları ve sanayi kaynaklı kirlilik olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo C.3. 1: Şehir havasındaki hedef kirleticiler
Benzene
isopropylbenzene
1,1,1-Trichloroethane
Heptene
Allyl chloride
Carbon tetrachloride
Heptane
Acrylonitrile
1,2-Dichloroethane
Toluen
Chloroform
Trichloroethylene
Ethylbenzene
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichloropropane
p+m xylene
Chlorobenzene
1,3-Dichloropropane
o xylene
Bromoform
Tetrachloroethene
Bromobenzene
Kaynak: Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları
82
Şekil C.3.1. Yalova UOB Ölçümleri
Yalova UOB Ölçümleri 30.10.2001
benzene
80
1-heptene
heptane
70
toluene
ethylbenzene
Konst. (µg/m3)
60
m+p xylene
50
o-xylene
isopropylbenzene
40
acrylonitrile
trichloroethylene
30
tetrachloroethene
20
10
0
AKKİM G1 30.10.2001 AKKİM G2 30.10.2001
Y.Mer.30.10.2001
Y.Mil.Eğ.30.10.2001
Y.Bel.30.10.2001
AKKİM G2 30.10.2001
Yer ve Tarih
Kaynak: Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları
Şekil C.3.2: Yalova UOB Ölçümleri
Yalova UOB Ölçümleri 30.10.2001
benzene
80
1-heptene
heptane
70
toluene
ethylbenzene
Konst. (µg/m3)
60
m+p xylene
50
o-xylene
isopropylbenzene
40
acrylonitrile
30
trichloroethylene
tetrachloroethene
20
10
0
AKKİM G1 30.10.2001
AKKİM G2 30.10.2001
Y.Mer.30.10.2001
Y.Mil.Eğ.30.10.2001
Yer ve Tarih
Kaynak: Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları
83
Y.Bel.30.10.2001
AKKİM G2 30.10.2001
Tablo C.3.2. Ölçüm Sonuçları(Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları)
Kirletici/Yer
Benzene
Heptene
Heptane
Toluene
Ethylbenzene
p+m xylene
o xylene
Isopropylbenzene
Acrylonitrile
Chloroform
1,1,1trichloro ethane
1,2dichloroethane
Carbontetrachloride
Trichloroethylene
Tetrachloroethane
DMİ
13
12
17
16
3
5
4
0.3
MERKEZ
27
5
7
73
10
17
15
1
0.2
0.2
0.9
0.4
0.07
0.2
0.7
3
12.21
AKKİM/AKSA
3
1.63
1.73
12
1.50
4
2
0.3
11
ALTINKUM
4
25
31
11
2
4
3
0.3
19
26
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan “Yalova İli Hava
Kirliliği çalışmasında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1. Şehir merkezinde taşıtlardan gelen UOB kirliliği, hava hareketinin olmadığı
caddelerde dikkat çekecek seviyededir.
2. Sanayi bölgesinde, şehir atmosferinden farklı olarak proseste kullanılan kirleticilere
rastlanılmaktadır.
3. Atmosferik şartlar, özellikle rüzgar süratinin azalması, kirletici konsantrasyonlarının
artmasında en önemli neden olarak görülmektedir.
4. Kirleticilere özgü tek tek sınır değerlerin bulunmaması değerlendirmeyi
zorlaştırmakla beraber, özellikle sanayi bölgeleri yakınında prosesten kaynaklanan
hava kirliliği aralıklı örnekleme süresince görülmemiştir.
84
Şekil C.3.3: Ölçüm Sonuçları
Ozon Ölçümleri 19-30 Temmuz
180
160
19.07.2001
20.07.2001
140
21.07.2001
22.07.2001
23.07.2001
100
24.07.2001
25.07.2001
80
26.07.2001
27.07.2001
60
28.07.2001
40
29.07.2001
30.07.2001
20
0
Saat
(Marmara Üniversitesi-2002)
Şekil C.3.4.Ozon Ölçümleri(Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları)
Ozon Ölçümleri
27 Kasım-10 Aralık
140
27.11.2001
28.11.2001
29.11.2001
30.11.2001
01.12.2001
02.12.2001
03.12.2001
04.12.2001
05.12.2001
06.12.2001
07.12.2001
08.12.2001
09.12.2001
10.12.2001
120
80
60
40
20
0
:15
01
:30
02
:45
04
:00
05
:15
06
:30
07
:45
09
:00
10
:15
11
:30
12
:45
14
:00
15
:15
16
:30
17
:45
19
:00
20
:15
21
:30
22
:
24 45
:00
:00
Konst.(µg/m³)
100
00
Konst.(µg/m³)
120
Saat
85
Şekil C.3.5.Yerleşim ve sanayiden kaynaklanan SO2 emisyonlarının 24 saat ortalama
konsantrasyon maksimumlarının dağılımı.
Kaynak: Marmara Üniversitesi-2002 Ölçüm Sonuçları
C.3.1. OZON TABAKASININ İNCELMESİNİN ETKİLERİ
C.3.2.ASİT YAĞMURLARININ ETKİLERİ
Şekil C.3.2.1. Sınırötesi Taşınma
86
C.4.
HAVA KİRLETİCİLERİNİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
C.4.1.DOĞAL ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
C.4.1.1.SU ÜZERİNDEKİ ETKLERİ
C.4.1.2.TOPRAK ÜZERİNE ETKİLERİ
C.4.1.3. FLORA VE FAUNA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
C.4.1.4.İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
C.4.2. YAPAY ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
C.4.2.1.GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
KAYNAKLAR
:
1- İl Meteoroloji Müdürlüğü
2- İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı
3-“Yalova İli Hava Kirliliği Çalışması” , Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği BölümüYalova İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.
4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(D). SU
D.1. SU KAYNAKLARININ KULLANIMI
D.1.1.YER ALTI SULARI
Yalova ve civarında i temli oluşturan Palezoik yaşlı şist ve mermerler üzerinde
kretaseye ait kalker ve konglemeralar, Eosen yaşlı filiş serileri yer alır. Dere yatakları ve sahil
kesimlerinde ise Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer alır.
Sahada önemli sayılabilecek akarsular ;Balabandere ,Safran Çayı ve Hersek Ovası
konisini oluşturan Yalak dere Taşköprü konisini oluşturan Kılıç deredir. Sahada öneli
sayılabilecek su kaynağı bulunmamaktadır. Mevcut kaynak debileri ise 0.5-1 l/s civarındadır.
Yalova Merkez İlçe ve civarı yeraltısuyu bakımından verimli değildir. Bu sahalarda
yaygın olarak gözlenen filiş serileri, akifer (su taşır) nitelikli birimler değildir. Ancak,
Yalova-Taşköprü ve Hersek Ovaları yer altı suyu bakımından verimli olup,yeraltısuyu
işletmesine elverişli sahalardır. Hersek ve Taşköprü ovalarında yeraltısuyu hareketi güneyden
kuzeye doğru olup, denize boşalmaktadır. Yeraltısuyu beslenimi genellikle beslenme
konilerini oluşturan derelerden süzülme yolu ile olmaktadır.
Yer altı suyu, mevcut ovalarda kalınlığı 80 m’ye varan akifer nitelikli alüvyonlardan
temin edilmektedir.Alüvyonlarda açılmış, derinliği 16-243 m arasında değişen 70 kadar su
kuyusu bulunmaktadır.
Yeraltısuyu beslenmesi ;
Taşköprü ovasında :4.95 hm3/ yıl
Hersek Ovasında
:7.73 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.
Her iki ovada da tuzlu su girişimi dolayısıyla aşırı çekim vardır.
Yeraltısuyu emniyet rezervi ise
;
87
Taşköprü ovasında
Hersek Ovasında
: 2.97 hm3/yıl
:4.63 hm3/yıl olarak belirlenmiştir.
Söz konusu ovalarda yer altı suyu niteliği, kalite bakımından oldukça düşüktür. Sahil
ovaları olmaları nedeniyle tuzlu su girişimi sorunu yaşanmaktadır. Kalitenin düşük olması
nedeniyle içme suyu olarak kullanılması uygun değildir. Organik kirlenme, nitrat ve amonyak
kirliliği mevcuttur. Şehir ve civarında hızla devam eden yerleşim ve sanayileşme yeraltısuyu
kalitesini de olumsuz etkilemektedir.
Hidroloji-Hidrojeoloji:
Yalova İli sınırları dahilinde içinde yer altı suyu taşıyan birçok küçük geçirimli
katman
( akifer ) mevcuttur. Bunlar;
· Vadi tabanlarında ve kıyı deltalarda alüvyon,
· Yalakdere oluşumundaki kireçtaşı ve kumtaşı kayaçları, ( Bunlar merkez
bölgesinde kaynak suyu pınarları oluşturur. )
· Volkanik ve başkalaşmış kayaçlar – bazalt lav akıntıları ve karstik mermer,
· Jeotermal kaynak suyu pınarları
1. Alüvyonlu akiferler : Vadi tabanlarında bulunan alüvyonlar, genellikle akarsuların
geçtiği yerlerin yakınında yoğunlaşan kum ve çakıl odakları ve bantları içerirler. Alüvyonlar,
Kılıç Kili’nin ana kayacı üzerinde yer alır ve ara sıra taban çakıl kayaçlar üzerinde iri kum ve
çakıl çökeltilerine rastlanır. Bu taban çakıl kayaçlar ve alüvyonlu kum ve çakıl tabakası
yeraltı suyu temini için kullanılmaktadır. Vadi tabanlarında ve kıyı deltalarda endüstriyel
kullanıcılara ya da konut gelişmelerine kullanma ve içme suyu sağlayan birçok su kuyusu
vardır. Akarsu yakınlarındaki alüvyonlu akiferlerin tekrar dolumu, başlıca akarsuların taşıdığı
yüzey suları ile gerçekleşirken, taban çakıl kayaçların suyla beslenmesi ise Yalakdere
Oluşumu’nun yeryüzüne çıktığı yüzeyden toplanan sular tarafından sağlanmaktadır.
Alüvyonlu tabakadan sağlanan kuyu suyunun kalitesi aşırı su çekimi dolayısıyla bozulmuş
olabilir. Aşırı su çekimi nedeniyle alüvyonlu deltalarda tatlı suya karışabilecek tuzluluktan
ötürü klorür miktarında artış olabilir. Ayrıca akarsuların alüvyonlu akiferlerin suyla tekrar
dolumunu gerçekleştiren yoğun tarım bölgelerinden geçmesi nedeniyle suyun nitrat, amonyak
ve organik madde içeriğinde de artışlar gözlenebilir.
2. Yalakdere Kireçtaşı Akiferi : Yalakdere Oluşumunda kireçtaşı ve kumtaşı
tabakalarından gelen kaynak suyu pınarları mevcuttur. Sıradağlar üzerinde bu pınarların
beslendiği alan genel olarak küçüktür. Bu yüzden bu kaynak pınarları fazla üretken
değildirler. Bazı köylerde bu suların daha kaliteli olduğu inancıyla bu pınarlardan mevcut
ortak kullanım suyuna ek olarak su alındığı bildirilmektedir. Bu kireçtaşı ve kumtaşı
tabakaları üzerinde yaygın biçimde kentleşme olursa, kentleşmenin getireceği kirlilikten ötürü
yeraltı sularının kirlenme riski artacaktır.
3. Volkanik ve Başkalaşmış Kayaç Akiferleri : Bazalt lav akıntıları, başkalaşmış
kayaçların üzerinde yeralır ve bölgenin güneyinde kalan yüksek alanların büyük bir kısmını
oluşturur. Yağışın büyük bir kısmı akarsulara karışmaktadır. Ancak bir kısmı çatlaklar, tabaka
kesintileri ve bazalt tabakasından aşınmış kalıntı topraklar içinde birikir. Güney bölgelerdeki
yüksek alanlardaki köyler sularını kaynak suyu pınarlarından alırlar. Başkalaşmış kayaç
tabakasının mermer bölümlerinin yeryüzüne çıktığı yerlerde, çözelti ufalanmasının kanıtları
mevcuttur. Bu çözelti ufalanması kaya kütlesinin derinliklerine kadar ulaşıp, geçirgen bir
oluşum oluşturarak az miktarda da olsa su tutabilir.
4. Jeotermal Kaynak Suyu Pınarları : Bölgedeki termal kaynaklar kayaç
kütlesindeki faylardan yüzeye sıcak su gelmesini sağlarlar. Jeotermal enerjinin olası
88
kaynağının Sarısu Oluşumundaki Fıstıklı graniti ya da bazaltların sokulumu olduğu
düşünülmektedir. Bu termal kaynakların Termal tatil yöresine önemli derecede turist
çektiklerinden Yalova Bölgesi için önem taşımaktadırlar. Ayrıca evlere enerji sağlamak ve
önemli sayılara ulaşan pazar bahçeciliği seralarını ısıtmak açısından kullanım potansiyelleride
vardır.
D.1.2. JEOTERMAL KAYNAKLAR
YALOVA VE CİVARININ JEOLOJİSİ-HİDROJEOLOJİSİ
Yalova İzmit’in güneyinde yeralır (Şekil 1.) Marmara iklimi etkisinde bulunan sahada;
yıllık ortalama yağış 757.0 mm, ortalama sıcaklık ise 14.1 ºC’dir. Bölge ekonomik açıdan
gelişmiş olup, turizm, sulu tarım ve sanayi en önemli geçim kaynaklarıdır.
Sahada yaşlıdan gence doğru; Paleozoyik devrine ait çeşitli şist ve mermerler,Triyas’a
ait kırmızı gre ve konglomeralar, Kretase’ye ait kireçtaşı, gremsi kalker ve konglomera,
Eosen devrine ait filiş serisi, Neojen’e ait konglomera, gre, kiltaşı, silttaşı, marn ve en üstte
Kuvaterner’e ait alüvyonlar yer alır.Mağmatik kayaç olarak; lav, tüf ve aglomeralar
mevcuttur (Şekil D.1.2.1 )
Şekil D.1.2.1 : Yalova ve Civarının Jeolojisi
Sahada bulunan derelerin tamamı güney-kuzey yönlü olup, Marmara Denizine
dökülürler. En önemli akarsu Yalakderedir. Ortalama akımı 4.5 m3/s’dir. Bunun dışında,
Laledere, Kazımıye deresi, Balaban dere, Eyrek dere ve Sellimandıra dereleri de diğer
akarsulardır. Saha kaynak yönünden verimli değildir. En verimli kaynakları 20 l/s yi,
ortalama kaynak debileri 1-2 l/s’yeyi geçmez. Sellimandıra deresi vadisinde iki önemli
kaynak vardır. Bunların debileri 20 l/s’dir. Gökçedere ve Üvezpınar köyleri civarında termal
kaynaklar vardır.
Yeraltısuyu taşıyan formasyonlar, alüvyonlardır. Yer yer 80 metreye kadar kalınlığa
sahip olan alüvyonun kum, çakıl ve bunların karışımından oluşan kesimlerinden su almak
mümkündür. Alüvyon dışında Eosen filişinden de bir miktar su alınabilmektedir. Ancak;
verimli değildir.
89
Şekil D.1.2.2:Hidrojeoloji Haritası
D.1.3.AKARSULAR
Yalova ilinde bulunan önemli su kaynakları doğudan batıya doğru sırası ile Laledere
(Kılıç) , Safrandere (Kurtköy) , Sellimandıra Deresi, (Gökçedere) ,Karpuzdere (Teşvikiye)
,Hamamdere (Armutlu) , Yamandere (Kapaklı) ile doğrudan denize ulaşan bir çok küçük
(Balabandere, Korudere , Kocadere vb.) yanderelerdir. Ayrıca İlin doğusunda yer alan
Yalakdere ,Karamürsel İlçesi ile sınır olduktan sonra Hersek ovasında denize mansap
olmaktadır. Yalova İlinin hidrolik potansiyeli aşağıda verilmiştir.
Safrandere (Kurtköy)
:
32,3 hm3 / yıl
Sellimandıra (Gökçedere)
:
63,6 hm3/ yıl
Karpuzdere (Teşvikiye)
:
30,2 hm3/ yıl
Hamamdere (Armutlu)
:
7,2 hm3/ yıl
Yamandere (Kapaklı)
:
10,2 hm3/ yıl
Diğer havzalar
:
198,5 hm3/ yıl
TOPLAM
:
342,0 hm3/ yıl
Safrandere (Kurtköy) Yalova İl merkezinin güneyinde ve Sellimandıra deresinin
hemen doğusunda yer alır. Samanlı Dağları ve Erikli dağlarından kaynaklanan Kurtköy
deresi kuzey yönünde akarak Yalova İl merkezinin içinden geçer ve Marmara Denizine
dökülür. Safran Derenin üzerinde Kurtköy içerisinde yer alan Safrandere-Kurtköy AGİ’daki
yağış alanı 51,5 km2, 1981-1988 yılları arasındaki 8 yıllık gözlem periyodundaki yıllık
ortalama akımı ise 32,3 hm3 ’tür.
90
Safranderenin hemen batısındaki komşu havzayı oluşuran Sellimandıra deresi aynı
coğrafik alandan kaynaklanmkata olup, genelde kuzey yönünde akarak Yalova İl merkezinin
içinden geçerek denize ulaşır. Sellimandıra deresi üzerined Yalova-Gölcük sahil şeridinin
içme kullanma suyu ihtiyacı karşılama amacıyla Gökçe Barajı tesis edilmiştir. Gökçe Baraj
yerindeki Gökçe AGİ’daki yağış alanı 86,5 km2 olup,1969-1980 yılları arasındaki 12 yıllık
ortalama akımı 63,64 hm3 ’tür.
Daha batıda yer alan Karpuzderesi de Armutlu yarımadası boyunca uzanan Samanlı
dağlarından kaynaklanmakta olup, kuzey yönünde akışına devam ederk Çınarcık içe
merkezinin batı ucucndan geçerek denize dökülür. Karpuzderesinin üzerinde ve Teşvikiye
AGİ’daki yağış alanı 46,2 km2 ,1984-1994 yılları arasındaki 9 yıllık gözlem periyodundaki
yıllık ortalama suyu ise 30,2 hm3 ’tür.
Armutlu yarımadasının en uç kesiminde yeralan Hamamderesi yarımadayı oluşturan
yükseltilerden kaynaklandıktan sonra önceleri batı yönünde , daha sonra ise dönüş yaparak
güney yönünde akışına devam ederek Armutlu İlçe merkezinin içinden geçer ve Gemlik
Körfezine dökülür. Hamamderesinin üzerinde Ilıca mevkiinde yeralan Hamamlıdere-Armutlu
AGİ ‘daki yağış alanı 25,3 km ve 1987-1994 yılları arasındaki 8 yıllık gözlemlerine göre
yıllık ortalama 10,2 hm3’tür.
Yalova İli içerisinde üzerlerinde AGİ açılıp gözlemleri bulunan ve potansiyelleri
ortaya konulan akarsulardan başka birçok yandere de mevcuttur.
Mevcut Mevsimlik Debiler
Derelerin yaz ayları debileri düşer veya kururlar.
Tablo D.1.3.1:
Tarih
12.08.1991
01.11.1991
29.11.1991
03.12.1991
17.12.1991
16.01.1992
23.01.1992
08.04.1992
15.04.1992
13.05.1992
19.06.1992
17.07.1992
20.08.1992
Sellimandıra Dere-Gökçe Baraj Çıkışı(Mansap)
Debi Değeri(Q m3/sn)
0,074
0,174
0,570
15,973
1,546
2,908
0,866
4,491
2,090
0,161
0,247
0,167
0,231
Tablo D.1.3.2:Safran Dere-Kurtköy(Orta)
Tarih
09.09.1999
07.10.1999
01.11.1999
Debi(Q m3/yıl)
0,319
0,199
0,227
91
19.11.1999
10.12.1999
05.01.2000
02.02.2000
03.03.2000
23.03.2000
10.04.2000
24.04.2000
11.05.2000
25.05.2000
13.06.2000
07.07.2000
11.08.2000
24.08.2000
12.09.2000
11.10.2000
0,253
0,171
0,795
1,558
1,379
1,855
1,046
2,061
1,152
0,766
0,515
0,465
0,221
2,249
0,253
0,312
Tablo D.1.3.3:Yalak Dere-Ayazma(Mansap)
Tarih
06.10.1998
13.11.1998
07.12.1998
12.01.1999
14.01.1999
04.02.1999
25.02.1999
12.03.1999
20.04.1999
11.05.1999
09.06.1999
08.07.1999
13.10.1999
05.11.1999
23.11.1999
07.12.1999
13.01.2000
03.02.2000
02.03.2000
12.04.2000
21.04.2000
26.05.2000
12.06.2000
19.07.2000
03.08.2000
18.08.2000
04.09.2000
09.10.2000
Debi(Q m3/sn)
0,362
0,724
2,609
1,827
1,670
3,049
10,992
2,044
1,898
1,041
0,493
0,414
0,505
0,537
0,622
0,604
4,122
6,050
3,031
2,150
12,149
2,477
1,294
0,514
0,580
0,137
0,168
0,322
92
D.1.4.GÖLLER ,GÖLETLER VE REZERVUARLAR
D.1.4.1.İÇME SUYU AMAÇLI DEPOLAMA TESİSLER
Gökçe Barajı Karakteristikleri
Bitiş Yılı
Özel Hali
İli
İlçesi
Akarsuyu
Dolgu Tipi
Temelden Yüksekliği
Kret uzunluğu
Gövde hacmi
Rezervuar Hacmi
Rezervuar Alanı
Rezervuar Uzunluğu
Amacı
Drenaj Alanı
Dolusavak Kapasitesi
Sulama Alanı
İçmesuyu Kapasitesi
İdare
:1989
:İçme suyu tesisleri işletmede
:Yalova
:Termal
:Gökçedere (Sellimadıra Dere)
:Kaya
:62.00 m.
:747.06 m.
:1330 x 103 m3
:25500 x 103 m3
:13280 x 102 m3
:2000 m
:İçmesuyu+sulama
:86.50 km2
:496 m3/ s.
:600 ha
:37 hm3/yıl
:DSİ
Armutlu Göleti Karakteristikleri
Bitiş Yılı
Özel Hali
İli
İlçesi
Akarsuyu
Dolgu Tipi
Temelden Yüksekliği
Kret uzunluğu
Gövde hacmi
Rezervuar Hacmi
Rezervuar Alanı
Amacı
Drenaj Alanı
İsale Kapasitesi
Arıtma Kapasitesi
Dolusavak Kapasitesi
İdare
:1999
:İçme suyu tesisleri işletmede
:Yalova
: Armutlu
: Kaledere
:Kaya
:27.00 m.
:99.00 m.
:73 x 103 m3
:480 x 103 m3
:550 x 102 m3
:İçmesuyu
:17.80 km2
: 70 lt/sn
: 70 lt/ s / 6048 m3 / gün
: 85 m3 / s
: İller Bankası
Selimandıra deresi üzerinde Yalova sahil şeridinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak
üzere Gökçe Barajı bulunmaktadır. Armutlu’nun içmesuyu ihtiyacı için İller Bankası
tarafından Hamam Deresi’nin üzerinde de gölet inşası bitirilmiştir.
Ayrıca Kocaeli İli ile sınır oluşturan Yalakdere üzerinde Yalova-Karamürsel sahil
şeridinin mutasavver İçmesuyu ihtiyacının karşılanması Altınova ve Karamürsel İlçeleri
güneyinde yeralan köylerin sulama suyu üst kotlarda sağlamak üzere Yalakdere havzasında
93
İhsaniye, Avcıdere Barajları’nın planlaması onay aşamasında olup, Karadere Barajı’nın
planlaması ve Kınalı Barajı’nın etüdü devam etmektedir.
Gökçe barajının yıllık ortalama suyu 60,68 hm3 ’tür. Bu değer 22,24lt / sn/ km2 ’lik
verime ,1.92 m3 / s debiye ve 701,5 mm’lik akışa eşdeğerdir. Mevcut durumda Gökçe
barajından yılda 38 hm3 su çekilmekte olup yıllık ortalama suyu 60,68 hm3 olan sellimandıra
deresinin % 65 oranında regüle etmektedir. Görüleceği gibi kullanılmayan su miktarı yaklaşık
29 hm3 ’ tür.
Bunun yanında Sellimandıra deresinin 1 km doğusunda yeralan Safran Derenin yıllık
ortalama akımı ise 32 hm3’tür. Bu iki su potansiyelden istifade amacıyla Gökçe Barajı
mansabında ve Sellmandıra deresi üzerinde Harmankaya mevkiinde ikinci bir barajın
projelendirilmesi planlanmıştır. Böylece Sellimandıra deresinin kullanılmayan suları ile
Safranderenin mevcut su potansiyeli bir derivasyon tesisi yardımı ile mevcut Gökçe Barajı
gölüne çevrilerek değerlendirilecektir. Harmankaya barajı yeri ise Gökçe barajının 5 km
menbasındadır. Baraj yerinde talveg kotu 192 m, kret kot 272 m’de baraj yüksekliği 80
m’dir.Baraj yağış alanı 48,2 km2 , depolama hacmi 22,80 hm3’tür. Baraj yerindeki tahmin
ortalama akım ise 33,8 hm3 ’tür. Bu amaçla Gökçe barajının mansabına 1996 yılında 2-125
no.lu Sellimandıra-Gökçe giriş AGİ, açılmış ve gözlemlerine devam etmektedir.
Safrandere’nin Kurtköyün hem üstünde yer alan derivasyon noktasındaki yağış alanı 50
2
km ve yıllık ort. Su miktarı 32,3 hm3 olup, bu suyun / 70 ‘i olan 23 hm3’ü Gökçe barajına
derive edilebilecektir. Böylece önerilen tesisler yardımı ile Sellimandıra ve Safranderenin
hidrolojik potansiyelleri optimum bir şekilde değerlendirilmiş olunacaktır.
D.1.5.DENİZLER
D.2.
DOĞAL DRENAJ SİSTEMLERİ
D.3.
SU KAYNAKLARININ KİRLİLİĞİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ
D.3.1.YER ALTI SULARI VE KİRLİLİK
Bu konuda özel bir çalışma yapılmamıştır ancak deniz ve akarsularda yapılan çalışmaların
bu konuyla da bağlantısı kurulmuştur.
D.3.2.AKARSULARDA KİRLİLİK
Çevre Bakanlığı ile Müdürlüğümüz arasında yapılan bir yıllık çalışma sonucunda aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo D.3.2.1 :Ölçüm Yerleri
Kod
Y-1
Y-2
Y-3
Y-4
Dere Adı
Samanlı Dere
“
“
“
“
Safran Dere
Lokasyon Özellikleri
Baraj su toplama alanı
Yalova içme suyu arıtma tesisi
TİGEM Köprüsü
Yalova Postanesi
Y-5
“
“
Hacı Mehmet Köyü Köprüsü
Y-6
“
“
Kurtköy Alabalık Tesisi
94
Y-7
Balaban Dere
Devlet Karayolundaki köprü
Y-8
“
“
Mezbahane çıkışı
Y-9
“
“
Mantaş deşarjı öncesi
Y-10
Kılıç Dere
Devlet Karayolundaki köprü
Y-11
“
“
Kılıç Köyü çıkışı
Y-12
“
“
Dereköy çıkışı
Y-13
Kara Dere
Y-14
“
“
Altıntaş Mermer Sanayinin 1.km mansabı
2. Fevziye levhasından sonraki köprü altı
Tablo D.3.2.2 :Parametrelerin Değerlendirilmesi
Parametre Samanlı Dere
Elektriksel Gökçedere Barajına
İletkenlik ait değerler sahadaki
en düşük değerlerdir.
Barajdan
itibaren
Akış yolu boyunca
genel bir kirlenme
mevcuttur.
Çözünmüş Gökçedere
Barajındaki yüksek
Oksijen
değerler
akış
aşağısında
düşmektedir.Barajdan
itibaren akış yönünde
bir kirlilik artışı söz
konusudur.
Barajdan itibaren akış
Askıda
yönünde bir önemli
Katı
bir kirlilik atışı söz
Madde
konusu değildir.
Kimyasal
Oksijen
İhtiyacı
Safran Dere
Derenin
özellikle
mansap
kesiminde
bir
kirlilik
söz
konusudur.
Derenin
özellikle
mansap
kesiminde
bir
kirlilik
söz
konusudur.
Menba
kesiminde
düşük olan
değerler orta
kesimde
erozyona ve
kirliliğe
bağlı olarak
yükselmekte
ve mansap
bölümünde
düşmektedir.
Barajdan itibaren akış Özellikle
yönünde önemli bir mansap
kimyasal kirlilik söz kesiminde
95
Balaban Dere
Sahadaki
en
yüksek kirliliğe
maruz
kalan
deredir.
Kılıç Dere
Akış boyunca
çeşitli
kirleticilerin
karışması söz
konusudur.
Kara Dere
Ortalamanın bir
miktar üzerinde
olan değerler
akış boyunca
bir
miktar
yükselmektedir.
Özellikle
Özellikle
Ortalama
derenin
orta mansap
sınırlar
kesiminde bir kesiminde
içerisinde kalan
kirlenme
söz oluşan
bir derede değerler
konusudur.
kirlilik
söz akış boyunca
konusudur.
aynı
kalmaktadır.
Menba
ve orta
yükselen
değerler
bölümünde
düşmektedir.
Dere
kesimde
kimyasal
kesimde Mansapta
en
mansap yüksek değere
oldukça ulaşmaktadır.
her Akış boyunca Dere boyunca
oluşan
kimyasal
havalanma ile kirlilik
aynı
konusudur.
Fosfat
Barajdan itibaren bir
kirlilik
söz
konusudur.
Amonyak
Gökçedere barajından
itibaren yoğun bir
kirlilik artışı söz
konusudur.
Nitrit
Amonyak ile paralel
bir özellik vardır.
Nitrat
Amonyak ve nitrit ile
paralel özellik vardır.
önemli
miktarda
kimyasal
kirlenme söz
konusudur.
Akış
boyunca bir
fosfat
kirliliği söz
konusudur.
Akış
boyunca
genel
bir
kirlenme söz
konusudur.
Amonyak ile
paralel
bir
özellik
vardır.
Amonyak ve
nitrit
ile
paralel
özellik
vardır.
Fe,Zn, B, Dere üzerinde kirlilik Dere
yaratabilecek
üzerinde
Mg
düzeyde
tespit kirlilik
edilmemiştir.
yaratabilecek
düzeyde
tespit
edilmemiştir.
kirlilik
etkisi kendiliğinden derecede
altındadır.
oluşan
bir etkindir.
temizlenme
söz konusudur.
Akış boyunca Genel
bir Akış boyunca
artan bir fosfat fosfat kirliliği kademeli
bir
kirliliği
söz söz konusudur. artış
söz
konusudur.
konusudur.
Yoğun
bir
kirliliğe sahip
olan dere akış
boyunca
da
kirletilmektedir.
Amonyak
ile
paralel
bir
özellik vardır.
Amonyak
ve
nitrit ile paralel
özellik vardır.
Dere üzerinde
kirlilik
yaratabilecek
düzeyde tespit
edilmemiştir.
Akış boyunca Ölçülmüş
genel
bir değerler düşük
kirlenme söz sevilerdedir.
konusudur.
Amonyak ile Akış boyunca
paralel
bir değerler aynı
özellik vardır. seviyede
kalmaktadır.
Mansapta
Akış boyunca
yüksek olan azalmaktadır.
değerler akış
boyunca
azalmaktadır.
Nitrattaki
düşüş
denitrifikasyon
süreci
ile
açıklanabilir.
Dere üzerinde Dere üzerinde
kirlilik
kirlilik
yaratabilecek yaratabilecek
düzeyde tespit düzeyde tespit
edilmemiştir. edilmemiştir.
YALOVA İLİ YÜZEY SU KAYNAKLARININ KİRLİLİK İNCELEMESİ SONUÇ
RAPORU:
Hızlı kentleşme ve sanayileşme hızlı nüfus artışları ve çevre sorunlarını da ortaya
çıkarmaktadır. Yalova İl sınırları içerisinde yer alan derelerin tümü İzmit Körfezi’nin batı
bölgesine sonlanmaktadır. Bu nedenle debilerine bağlı olarak ,az da olsa İzmit Körfezi’nin
kirliliğine katkıları bulunmaktadır.
Bu amaç göz önüne alınarak; Yalova İli sınırları içerisinde yer alan 5 dereye ait
toplam 14 değişik noktadan bir yıl boyunca aylık olarak alınan numuneler Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda çevresel açıdan Yalova İli için önemli genel
özellikler aşağıda sunulmuştur:
96
§
§
§
§
§
§
§
§
Bölge genel olarak denizel iklim etkisinde olup makro-klima tipi Akdeniz iklim
kuşağı içinde yer almaktadır. Bölgede iklim ılık ve nemlidir. Her mevsim yağış alan
bölgede yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer.
Yalova İli’ni de içine alan bölge Bakanlar Kurulu’nun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109
sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” na göre 1.
derecede tehlikeli bölge içinde kalmaktadır. Bölge ve civarı Türkiye’nin en büyük
kırığı olan Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) üzerinde yer alır. Tarih içerisinde Yalova
İli’ni de içine alan Marmara Bölgesi’nde birçok deprem olmuştur. En son olarak 17
Ağustos 1999 yılında 7.4 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.
Yalova İli zengin bir yüzey suyu ağına sahiptir. Yüzey sularını taşıyan dereler
genellikle güney-kuzey doğrultuda uzanırlar. Bu derelerin uzunlukları 40 km’yi
aşmaz ve kendilerine özgü oluşturdukları konilerden Marmara Denizi’ne ulaşırlar.
Bölgede yeralan başlıca derelerden Samanlı Dere, Safran Dere, Balaban Dere, Kılıç
Dere ve Kara Dere sürekli olarak akışa sahip olan dereler olup bu dereler su kirliliği
çalışmalarında esas alınmışlardır.
Samanlı Dere üzerinde DSİ tarafından kurulmuş olan Gökçedere Barajı, içme suyu
(36.2 hm3/yıl) ve sulama suyu (6.8 hm3/yıl) amaçlı olarak planlanmıştır. Ayrıca
Gökçedere Barajı Göleti’nden su alan içme suyu arıtma tesisi bulunmaktadır.
Yeraltısuyu genel olarak dere yataklarını oluşturan alüvyonlarda bulunmaktadır. Yer
altısu hareketi güneyden kuzeye doğru olup denize boşalmaktadır. Bu durum deniz
kıyısı olarak uzanan alüvyon içerisindeki tüm yeraltısuları için gereklidir. Yer altı
suları genel olarak dereleri beslemektedir. Sahile yakın yer altı suyu genellikle
tuzlanma nedeniyle bozulmuştur. Bu suyun içme suyu olarak kullanılması uygun
değildir.
Yalova’da tekstil ve tekstile dayalı Kimya Sanayii oldukça gelişmiş olup, bunlardan
bazıları dünya çapında tesislerdir. İlde bulunan yatırımların büyük bölümü büyük
ölçekli istihdam meydana getiren ve İl ekonomisine katma değer katkısı oldukça
yüksek olan işletmelerden meydana gelmektedir. İlde sanayii kuruluşlarının ülke
çapında büyük ölçekte olmaları , ticaret ve hizmet sektöründe gelişmesini sağlamakta
ve kent yaşamını canlı tutmaktadır. Büyük çaplı endüstriler genel olarak kendilerine
ait arıtma tesislerine sahiptir.
Yalova İli’nden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksular 8 ayrı noktadan denize
deşarj edilmektedir. Özellikle 17 Ağustos depreminin ardından Yalova İli’ndeki
nüfusun büyük kısmı prefabrik konutlara kaydırılmıştır. Bu prefabriklerde yaşayan
21.000 kişinin atıksuları şehir kanalizasyon sistemi ile derin deniz deşarjına
gönderilmektedir. Ancak yine bu yerleşimlerden kaynaklanabilecek sızıntı atıksular
derlerde kirillik meydana getirmektedir.
Yalova İli’nde bulunan yüzeysel su kaynakları kalitesinin belirlenmesi amacına
yönelik olarak, bölgedeki yerleşim yerleri, endüstri kuruluşları ve derelerin mevsimlik
su miktarlarının yanısıra gözle farkedilebilen kirlilik durumları dikkate alınarak ,
çalışma kapsamına alınacak dereler üzerindeki örnekleme noktaları belirlenmiştir.
Samanlı Dere, Safran Dere, Balaban Dere, Kılıç Dere ve Kara Dere olmak üzere
toplam 5 adet derenin çalışma kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu 5
adet dere üzerinde toplam 14 adet örnekleme noktası belirlenmiştir. Haziran 2000Mayıs 2001’e kadar her ay periyodik örnekler alınarak gerçekleştirilen su kirliliği
çalışmaları sonucunda aşağıda sunulmuştur:
Samanlı Dere
§
Samanlı Dere ,Samanlı Dağı eteklerinden doğarak, Yalova İli’nin
batısından İzmit Körfezi ile birleşmektedir. Bu dere Yalova İli’ndeki en
geniş ve en uzun akarsu özelliği taşır. Bu dere üzerinde yeralan
97
Gökçedere Barajı Göleti bölgeye içme suyu sağlaması açısından büyük
önem taşır.
Şekil D.3.2.1 : Yalova – Samanlı Deresi
§
§
Gökçedere Barajı ve kente su temin eden pompa istasyonu tüm kalite
parametreleri açısından uygun durumdadırlar. Ancak pompa
istasyonundan itibaren kalite parametrelerinde belirgin bir düşüş
görülmektedir. Bu durum Samanlı Deresi’ne Gökçedere Barajı’ndan
itibaren çeşitli kirleticilerin karıştığını göstermektedir.
Yalova ve çevresinin içme suyu kaynağını oluşturan Gökçedere Barajı
su kalitesi açısından oldukça iyi durumdadır. Baraj göletinden su alarak
şehre içme suyu dağıtılan arıtma tesisi ise uyguladığı arıtım süreçleri
ile su kalitesini daha iyi kaliteye ulaştırmaktadır. Ancak bu noktadan
itibaren derenin denize ulaşıncaya kadar yoğun evsel atıksu ve tarımsal
kirletici tehditi ltında olduğu görülmektedir. Özellikle derenin denize
boşalım noktasında su oldukça durgunlaşmakta ve taşıdığı kirlticilerin
neredeyse tamamını bu noktaya yığmaktadır. Bu da çevresl ve görsel
olarak oldukça olumsuz bir durum ortaya koymaktadır. Gökçedere
Barajı’ndan itibaren göle karışan kirleticilerin noktasal ve alansal
kaynakları belirlenmeli ve bu kaynakları kirlilikten arındırıcı gerekli
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Suyun denize boşalım noktası ise
temizlenerek suyun doğal akışı için gerekli ortam yaratılmalıdır.
Safran Dere
§
Bu dere Gemlik İlçesi sınırlarında doğmakta, birçok dereciklerle
beslenerek Kurtköy, Hacımehmet ,Safran Köyleri ve şehir
topraklarından geçerek, Yalova İli içerisinden denize dökülmektedir.
Dere üzerinde, Kurtköy alabalık tesisleri çıkışı, derenin menba
kesiminde ulaşılabilen en uç nokta olarak örnekleme noktası olarak
seçilmiştir. Bu noktaya kadar Safran Dere’ye sadece Kurtköy’ün
atıksuları karışmaktadır. Dere üzerinde belirlenen orta nokta
Hacımehmetbey Köyü çıkışı olarak belirlenmiştir. Hacımehmet Köyü
atıksuları ile arada yeralan tarım alanlarından kaynaklanabilecek
kirleticiler menba ve orta kesim arasında dereye karışmaktadır. Dere
denize karışmadan önce Yalova İli sınırları içerisinden geçmektedir.
Yine arada yer alan tarım alanlarından kaynaklanabilecek kirleticiler
ve il sınırlarından itibaren dereye kaçak olarak atılan atıkular ile şehir
kanalizasyon sisteminden olabilecek sızıntılar dereye kirlilik
taşımaktadır.
98
Şekil D.3.2.2 : Yalova – Safran Dere
§
§
Safran Dere’nin menba ve orta kesiminde kalite değerleri ortalama
seviyededir. Ancak özellikle mansap bölümünde dikkate değer bir
kirlenme mevcuttur. Kıyı boyunca çeşitli yerleşim yerlerinin ve küçük
çaplı işletmelerin atıksuları derede öneli bir kirlilik yaratmaktadır.
Genel olarak tüm kirlilik parametreleri açısından kabul edilebilir sınırla
içerisinde olan Safran Dere, Yalova İli’nde nispeten daha az kirlilik
tehditi altında olan derelerden biri olarak dikkati çekmektedir. Ancak
özellikle Yalova İl sınırları içerisinde dereye olabilecek kaçak atıksu
deşarjları ve mevcut kanalizasyon sisteminden dereye olabilecek
sızıntıların önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.
Balaban Dere
§
§
§
Sugören Köyü civarından doğan dere Esadiye Köyü ve Soğucak
Köyü’nü geçerek Araştırma Enstitüsü sınırları içinde denize dökülür.
Derenin mansap kesimindeki örnekleme noktası Yalova İl sınırının en
uç noktası olarak seçilmiştir.
Balaban Dere çalışma alanında en yüksek kirlilik etkisi alında kalan
deredir. Menbadan mansaba kadar olan hemen her kesimde mevcut
olan endüstri kuruluşlarına ait atıksular derede meydana gelen kirliliğin
temel nedenidir.
Menba kesiminde dahi daha yukarıda yeralan yerleşim yerlerinin atık
sularından yeterince kirlenen Balaban Dere’nin bu noktadan itibaren
çeşitli sanayilerin ve yerleşim yerlerinin atık sularını da içine almasıyla
yoğun kirlilik tehditi altında bulunduğu dikkati çekmektedir. Bugünkü
durumu ile Balaban Dere, Yalova İli’nde en çok kirlilik taşıyan deredir.
Yerleşim yerlerinin atksularının dereye karışma noktaları belirlenerek
gerekli kirlilik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu
sanayi kuruluşlarının arıtma tesislerinin denetlenmesi ve gerekiyorsa
mevcut arıtma tesislerinin iyileştirilmesi gereklidir. Bu konudaki daha
kesin çözüm ise, sanayilerin atık sularının kanalizasyon sistemine dahil
dilerek, dereye atıksu deşarjının yasaklanmasıdır.
99
Şekil D.3.2.3 : Yalova – Balaban Deresi
Kılıç Dere
§
§
Dumanlı Tepe’den akan dereciklerin Burhaniye Deresi ile Laledere ile
birleşmesinden meydan gelen dere Taşköprü civarında Çatal Burun
mevkiinde denize dökülmektedir. Dere üzerindeki ilk örnekleme
noktası olark il sınırları içerisinde menbaya en yakın nokta olarak
ulaşılabilen Dereköy çıkşı seçilmiştir. Bu noktaya kadar olan dereye
tarım alanlarından kynaklanan kirleticiler ve daha yukarıda yer alan
Laledere ve Dereköy yerleşimlerinin atıksuları karışmaktadır. Bir
sonraki ölçüm noktası derenin coğrafik olarak orta noktası olarak
Kılıçköy çıkışı seçilmiştir. Dereköyden sonra kirletici olarak yine
tarımsal kirlenme ve Kılıçköy’ün atıksuları dereye kirlilik taşımaktadır.
Dere üzerindeki son örnekleme noktası ise denize dökülmeden önceki
nokta olarak Devlet Karayolu üzerindeki köprü altı seçilmiştir. Orta ve
mansap arasında dereye kirletici olarak Devlet Karayolu’na paralel
olarak uzanan yerleşim yerlerinin ve depremden sonra kurulan geçici
prefabriklerin atıksuları karışmaktadır.
Kılıç Dere’de menbadan mansaba doğru kirlilik parametrelerinde genel
bir artış söz konusudur. Dere akışı boyunca evsel atıksuların ve
tarımsal kirleticilerin dere üzerine genel anlamda olumsuz etkisi vardır.
Ancak yinede tüm kirlilik parametreleri açısından kabul edilebilir
sınırlar içerisinde kalmaktadır. Genel olarak dere yatağı boyunca
yeralan yerleşim yerlerinin atık sularından ve tarım arazilerinden
kaynaklanan kirleticiler az da olsa kirliliğe neden olmaktadır. Var olan
kirlilik yükünün daha da aşağı çekilebilmesi için dereyi kirleten atıksu
deşarjları gibi noktasal kaynakların kontrol altına alınması gereklidir.
Bu konudaki öncelik ise menba ve orta kesimdeki yerleşim yerlerinden
ziyade dereye daha fazla oranda kirletici veren kıyıya yakın olan
yerleşim yerlerine verilmelidir.
Kara Dere
§
Kara Dere Yalova’nın en doğu kesiminde yer almaktadır. Bursa İi
sınırları içerisinde doğan dere Altınova Beldesi sınırları içinde denize
ulaşmaktadır. Dere üzerinde seçilen iki adet örnekleme noktasından bir
tanesi derenin Yalova İl sınırlarına girişinde, üç kolun birleşiminden
hemen sonra Soğuksu mevkiinden yapılmıştır. Bu noktaya kadar
dereye daha yukarıda kalan tarım alanlarından kaynaklanan atıksular
karışmaktadır. Derenin bu noktadan itibaren denize ulaşıncaya kadar
olan mesafesi kısa olduğundan dere üzerinde orta bir nokta
100
belirlenmemiş ve ikinci nokta olarak denize en yakın bir mesafe
belirlenmiştir. Seçilen iki nokta arasında dereye yerleşim yerlerinden
§
kaynaklanan atıksular, tarımsal alanlardan kaynaklanan kirleticilerle
beraber, b ölgede bulunan mermer işlem faaliyetlerinden kaynaklanan
kirleticiler karışmaktadır.
§ Kara Dere içinde menbadan mansaba doğru genel bir kirlilik artışında
sözedilebilir. Ancak bu derede dikkati çeken en önemli nokta mansap
kesiminde Askıda Katı Madde(AKM) içeriğindeki büyük artıştır.
Dereye atıksularını veren mermer
işleme faaliyetleri mansap
kesiminde büyük bir kirlilik yaratmaktadır.
Genel olarak Kara Dere için kirliliğin belirlenen menba örnekleme noktasından önce
var olduğu söylenebilir. Bu noktaya kadar daha yukarılarda yeralan gerek Bursa ve gerekse
Yalova İli’ne ait yerleşimlerin atık suları dereyi kirletmektedir. Yalova İl sınırlarından
itibaren dere su kalitesini AKM parametresi dışında korumaktadır.
Şekil D.3.2.4 : Çalışma Alanı
D.3.3.GÖLLER, GÖLETLER VE REZERVUARLARDA KİRLİLİK
İlimiz sınırlarında yapay göl olarak Gökçedere Baraj Göleti bulunmaktadır. Ölçüm
değerleri yukarıda verilmiştir.
101
Şekil D.3.3.1 : Yalova – Gökçedere Baraj gölü
D.3.4.DENİZLERDE KİRLİLİK
Şekil D.3.4.1 : Yalova- Kıyı Şeridi
D.3.4.1.YALOVA KIYILARININ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ
Haziran ve Eylül 2000 ile Mart ve Temmuz 2001 tarihlerinde 11 ayrı örnekleme
noktasında ölçüm ve örneklemeler yapılmıştır (Şekil 5.1). Körfezin batısının orta bölgesinde
seçilen nokta referans istasyonu olarak tanımlanmıştır. Diğer örnekleme noktaları deşarj
bölgelerine yakın toplam derinlikleri en fazla 25 m. olan 8 kıyı (1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7 ve 8 no.’lu
istasyonlar) ve toplam derinlikleri 100 m’nin üzerinde olan (9 ve 10 no.’lu istasyonlar) 2 açık
noktadan seçilmiştir. Açık istasyonlardan birisi körfezin batı bölümünde (9 no.’lu istasyon),
diğeri körfezin orta bölgesindedir (8 no.’lu istasyon) (Bkz. Tablo D.3.4.1.1 ). Tablo D.3.4.1.2
ve Tablo D.3.4.1.4’de ise istasyonlardaki yüzey ile 10 m derinlik arasında yapılan ölçüm ve
örneklerin analizinden elde edilen sıcaklık ve ÇO ölçümlerinin sonuçlarının ortalamaları
alınmış ve bu değerler üst su değerleri olarak verilmiştir. Tablo D.3.4.1.5’de aynı şekilde
102
kirletici parametrelerin üst su değerleri yer almaktadır. 20 m ve altından alınan örneklerin
analiz ve ölçüm sonuçlarının ortalamaları ise alt su değerleri olarak Tablo D.3.4.1.3 de
verilmiştir. Tablo D.3.4.1.3 deki 2, 6, 7 no.’lu istasyonlardaki değerler 20 m.’den alınan, 9,
10 no.’lu istasyonlardaki ve referans istasyonundaki değerler 30 –50 m arasından alınan
örneklerin analiz sonuçlarının ortalamasıdır.
Harita D.3.4.1.1 : Yalova İli
103
Tablo D.3.4.1.1 : Yalova Merkez İlçe Deniz Suyu Numune Sonuçları
Numune Alma Noktaları
Numune Alma Tarihi
T.C.
F.C.
F.S.
Araştırma Halk Plajı
Akasya Park Plajı
Su Ürünleri
Tatil Park
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
01.06.2011 (Sezon
Öncesi)
15.06.2011
18
24
233
1100
525
170
36
33
116
105
61
22
18
13
29
10
12
3
287
65
31
15
7
18
29.06.2011
686
162
600
1100
133
224
115
42
20
240
85
316
13.07.2011
22
20
7
20
16
10
17
9
13
205
68
42
27.07.2011
875
400
100
596
210
21
491
209
19
300
96
99
10.08.2011
23
20
153
16
13
230
48
20
177
8
7
98
24.08.2011
1133
605
77
1270
640
153
100
82
216
29
25
90
07.09.2011
1248
400
633
29
12
470
1100
320
315
30
15
18
:Total Koliform
:Fecal Koliform
:Fecal Streptokok
klavuz değer kirlilik sınırı : 1000 zorunlu değer kirlilik sınırı 10000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 200 zorunlu değer kirlilik sınırı 2000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 100 zorunlu değer kirlilik sınırı 1000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü 2011
Tablo D.3.4.1.2 : Çiftlikköy İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
Numune Alma Noktaları
Numune Alma
Tarihi
01.06.2011
(Sezon Öncesi)
15.06.2011
29.06.2011
13.07.2011
27.07.2011
Halk Plajı
Başkent 3 Sitesi
Aydınkent - Ceylankent Sahili
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
140
1604
1664
680
74
505
400
145
15
207
1600
540
47
42
90
53
48
57
877
43
774
90
25
108
28
87
375
25
28
38
21
13
30
4
3
36
171
40
5
196
24
196
24
10
10.08.2011
43
22
86
886
105
10
215
10
10
72
05.09.2011
1124
683
470
1055
407
84
28
10
16
07.09.2011
1220
355
370
143
87
10
60
14
7
T.C.
F.C.
F.S.
:Total Koliform
:Fecal Koliform
:Fecal Streptokok
klavuz değer kirlilik sınırı : 1000 zorunlu değer kirlilik sınırı 10000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 200 zorunlu değer kirlilik sınırı 2000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 100 zorunlu değer kirlilik sınırı 1000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü 2011
105
Tablo D.3.4.1.3 : Çınarcık İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
Numune
Alma Tarihi
Kumluk Deniz
Feneri plajı
T.C
F.C
F.S
01.06.2011
(Sezon
Öncesi)
15.06.2011
37
29.06.2011
Numune Alma Noktaları
Üçreisler Özenler
Kumluk Maviş Plajı
Mevkii
T.C
F.C
F.S
T.C F.C F.S
20
175
6
4
15
144
6
4
18
27
7
13.07.2011
13
12
22
8
27.07.2011
539
41
100
10.08.2011
8
6
24.08.2011
38
07.09.2011
8
T.C.
F.C.
F.S.
Taşliman Mevkii
Deveboynu Mevkii
EsenköyBeldesi
Çamlıdere Mevkii
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
T.C
F.C
F.S
22
8
63
16
3
19
5
9
62
24
5
3
120
6
2
5
14
20
5
3
2
8
10
3
4
8
23
36
3
12
18
10
16
318
3
16
360
7
3
7
2
8
4
10
6
6
14
10
18
15
13
14
14
6
8
216
19
59
169
12
9
504
20
25
600
28
17
100
8
4
4
8
5
7
6
4
30
6
4
342
4
3
360
3
12
69
14
2
15
7
5
13
25
36
8
5
27
5
5
60
5
8
64
5
92
6
5
13
6
8
32
10
12
25
3
7
7
8
3
26
:Total Koliform
:Fecal Koliform
:Fecal Streptokok
8
klavuz değer kirlilik sınırı : 1000 zorunlu değer kirlilik sınırı 10000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 200 zorunlu değer kirlilik sınırı 2000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 100 zorunlu değer kirlilik sınırı 1000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü 2011
106
Tablo D.3.4.1.4 : Armutlu İlçesi Deniz Suyu Numune Sonuçları
Numune Alma Noktaları
Numune Alma
Tarihi
Fıstıklı Sahili
F.S
T.C
8
130
190
45
7
107
21
138
10.08.2011
4
4
24.08.2011
08.09.2011
7
10
6
9
127
23
01.06.2011
(Sezon Öncesi)
15.06.2011
29.06.2011
13.07.2011
27.07.2011
T.C.
F.C.
F.S.
T.C
F.C
3
Yılandar Mevkii
36
21
133
:Total Koliform
:Fecal Koliform
:Fecal Streptokok
74
310
80
23
MİT Kampı
F.C
F.S
T.C
F.C
11
6
870
12
1100
469
70
23
8
24
58
560
53
163
400
341
164
200
83
22
385
199
212
7
10
135
6
4
240
221
144
10
8
4
8
31
24
12
8
9
6
29
227
10
472
840
921
F.S
200
İhlas Armutlu Tatil Köyü
(Mavi Bayrak İzlem Noktası)
T.C
F.C
F.S
14
7
26
6
14
18
236
24
100
33
4
5
21
4
3
16
563
6
140
8
30
300
9
16
klavuz değer kirlilik sınırı : 1000 zorunlu değer kirlilik sınırı 10000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 200 zorunlu değer kirlilik sınırı 2000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
klavuz değer kirlilik sınırı : 100 zorunlu değer kirlilik sınırı 1000 (Denize girmek yasaklanmalıdır.)
Kaynak: İl Sağlık Müdürlüğü 2011
107
D.4.
SU VE KIYI YÖNETİMİ ,STRATEJİ VE POLİTİKALAR
D.5.
SU KAYNAKLARINDA KİRLİLİK ETKENLERİ
D.5.1.TUZLULUK
D.5.2.ZEHİRLİ GAZLAR
D.5.3.AZOT VE FOSFORUN YOL AÇTIĞI KİRLİLİK
D.5.4.AĞIR METALLER VE İZ ELEMENTLER
D.5.5.ZEHİRLİ ORGANİK BİLEŞİKLER
D.5.5.1. SİYANÜRLER
D.5.5.2. PETROL VE TÜREVLERİ
D.5.5.3.POLİKLORO NAFTALİNLER VE BİFENİLLER
D.5.5.4.PESTİSİTLER VE SU KİRLİLİĞİ
D.5.5.5.GÜBRELER VE SU KİRLİLİĞİ
D.5.5.6.DETERJANLAR VE SU KİRLİLİĞİ
D.5.6.ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDELER
D.5.7.PATOJENLER
D.5.8.ASKIDA KATI MADDELER
D.5.9.RADYOAKTİF KİRLETİCİLER VE SU KİRLİLİĞİ
(Bu konu başlıkları hakkında yukarıdaki tablolarda bilgi verilmiştir)
KAYNAKLAR:
1-DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
2-Endüstriyel Atıksuların Yalova-Topçular Kıyısal Su Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
Projesi Sonuç Raporu-TÜBİTAK-MAM –Kasım 2001.
3-Yalova İli Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlilik İncelemesi Raporu, Çevre Bakanlığı
Referans laboratuarı-Yalova İl Çevre Müdürlüğü.
4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
5-Yalova İl Sağlık Müdürlüğü
(E). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIM
E.1.GENEL TOPRAK YAPISI
Yüzölçümü 839 kilometrekare olan Yalova İli’nin yerel yapısı paleozoik ve
mezozoiyaşlı tortul tabakalardan oluşmaktadır. Hafif metamorfizme olmuş, genellikle
geçirimsiz olan bu yapı bazen sert, bazen çatlaklı kalkerleri kapsamaktadır. Kıyılar alüviyal
ve genç alüviyal, yamaçlar kireçli rendzina, orman ve makilikler kireçsiz kahve renkli orman
toprakları ile kaplıdır.
Alt bölge toplam arazisinin %7.53’ü Alüvyal topraklar, %5.11’i Kahverengi orman
toprakları, %67.49’u Kireçsiz kahverengi orman toprakları, %3.36’sı Kolüvyal topraklar,
%12.46’sı Rendzinalar, %3.25’i diğer toprak sınıflarındandır.
E.2.TOPRAK KİRLİLİĞİ
Toprak kirliliği konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, D bölümüne anlatılan su
kaynaklarında yapılan çalışmada; su kaynaklarındaki kirliliğin bir nedeninin de tarım
çalışmalarında kullanılan pestisit , insektisid ve toprağa atılan bazı atıklardan kaynaklandığı
belirlenmiştir.
E.3. ARAZİ
E.3.1. ARAZİ VARLIĞI
E.3.1.1.ARAZİ SINIFLARI
1.
2.
3.
4.
5.
%
Alt Bölge toplam arazisinin;
Sınıf Topraklar % 7,53
Sınıf Topraklar % 5.91
Sınıf Topraklar % 67,49
Sınıf Topraklar % 3.36
Sınıf Topraklar % 12.46
3.25’ü Diğer toprak sınıflarındandır.
E.3.1.2 KULLANMA DURUMU
Toplam tarım alanı 221,738 dekar ‘dır. Arazi dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo E.3.1.2.1 : Arazi kullanım miktarı
TARLA ÜRÜNLERİ
MEYVE ÜRÜNLERİ
ZEYTİN
SEBZE
EKİM
ALANI
(DEKAR)
45365
29300
35075
10328
ÜRETİM
MİKTARI
(TON)
23063
35252
6900
39082
109
SÜS BİTKİLERİ
10146
TOPLAM İŞLENEN
ALAN
130214
MUHTELİF
Kaynak: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(2011)
Tablo E.3.1.2.2 : Sulanan Alanların Sulama Biçimleri 2011 Yılı
Tablo: İl Özel İdaresi Sulama Alanlarına Ait Bilgiler
Tesis Sayısı
Sulama Kaynağı Türü
(Adet)
Sulama Göleti
4
Yer Üstü Suları
27
Tablo: İlin 2011 Yılı Devlet Su İşleri Sulama Alanlarına Ait Bilgiler
Adet
Baraj Sayısı
1
Gölet Sayısı
4
Kaynak: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(2011)
E.3.2 ARAZİ PROBLEMLERİ
Yalova’da eğim çoğunlukla %12’nin üzerinde ve doğal örtü de nispeten tahrip edilmiş
olduğundan toprakların % 75.7’si erozyondan şiddetli şekilde etkilenmiştir. Dolayısıyla
toprakların büyük çoğunluğu sığ veya çok sığdır. Ayrıca sarp eğimli 3384 hektarlık kısımda
kayalık vardır. Toprakların 2804 hektarında drenaj yetersiz, 772 hektarında bozuktur. Buralar
çoğunlukla tarım alanıdır.
KAYNAKLAR
:
1- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
(F) .FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER
F.1. EKOSİSTEM TİPLERİ
F.1.1. ORMANLAR
F.1.1. 1. ORMANLARIN EKOLOJİK YAPISI
MTA Enstitüsünün hazırladığı 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası’na göre;
Yalova ve Çınarcık Orman İşletme Şefliklerinin kuzey kısmı ile doğu kısmı miosen, güney
kısmı ise paleozoik devrine aittir. Yer yer volkanik safhalara rastlanır. Paleozoik devri
oluşumu genellikle sismik bir bünye meydana getirir. Ana kayalar rusubi kalker olup,
bunların bölünmesinden kumlu killi topraklar oluşmuştur. İklim bakımından Marmara’nın
güneyinde yer alması sebebiyle bu bölgenin iklim tipi özellikleri görülmektedir. Ortalama
sıcaklık vejetasyon döneminde 17,2C,ortalama yağış 48,2 mm., ortalama nisbi nem %
75,2dir.
110
Armutlu Orman İşletme Şefliği arazisi paleozoik l. Zamanın silüriyen ve devoniyen
devirlerine, ikinci zamanın üst ve alt kretase katlarında ve ve yer yer lll. Zamanın numilitik
devrinin eosen serisi oluşuklarından oluşmaktadır. Çoğunluk kuartz ve gnays anakayası
hakimdir. Oluşum şekillerine göre ve bulunuş oranlarına göre % 34 tortul, %44 metamorfik
ve %22 püskürük kayaların oluşturduğu İşletme Şefliği toprakları da esmer orman toprağı,
kahverengi orman toprağı ve alüvyal topraklardan oluşur. Arazi engebesi çoğunlukla %21-60
meyillidir. Bakı güney yönüne daha çoktur. İşletme Şefliği Marmara Bölgesi’nin güney
doğusundadır. 0-921 m. arasında rakım göstermektedir. Bölgenin özellikle anakayası yüzeye
çıkan çok taşlı toprak yapısı, şistli olan yerlerde orman alanlarının maki örtüsüne geçişini
hızlandırmaktadır.
F.1.1.2. İLİN ORMAN ENVANTERİ
Yalova Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki ormanların tümü devlet ormanıdır.Ormanların
Alan dökümü; 35.958,2 Ha.sı normal koru, 10.654,8 Ha.sı bozuk korudur.
Tablo F.1.1.2.1: Ormanların Ağaç Cinslerine göre dağılımı
Yalova Ormanları
Sahilçamı
Fıstıkçamı
Kızılcam
Kayın
Meşe
Kestane
Ihlamur
Karışık Yapraklılar
% 0,2
% 1,0
% 0,7
%24,3
%29,4
% 4,4
% 0,8
%39,2
Çınarcık Ormanları
Sahil Çamı
Fıstıkçamı
Karaçam
Kayın
Meşe
Kestane
Ihlamur
Çınar
Diğer Yapraklılar
Karışık yapraklılar
İbreli yapraklı karışık
% 3,7
% 2,1
% 0,4
%26,4
% 2,9
% 0,8
% 0,3
% 0,4
% 0,5
%59,1
% 2,9
Armutlu Ormanları
Kızılcam
Fıstıkçamı
Sahilçamı
Karaçam
Kayın
Meşe
Diğer Yapraklılar
Karışık ibreli
Karışık yapraklılar
% 1,1
% 12,6
% 16,6
% 15,8
% 8,6
% 18,4
% 14,4
% 0,9
% 5,5
111
İbreli yapraklı karışık
% 6,1
Taşköprü Ormanları
Kızılcam
Fıstıkçamı
Sahilçamı
Karaçam
Kayın
Meşe
Gürgen
Ihlamur
Diğer Yapraklılar
Karışık ibreli
Karışık yapraklılar
İbreli yapraklı karışık
% 2,7
% 0,5
% 1,1
% 0,2
%11,1
% 27,0
% 0,3
% 0,8
%13,4
% 2,5
%34,1
% 6,3
Kaynak: Orman İşletme Müdürlüğü (2011 yılı)
Tablo F.1.1.2.2.2007-2008-2009-2010-2011 Yılları itibariyle Devlet Ormanlarından Üretilen
Orman Ürünleri Miktarı
2007
2008
2009
2010
2011
Tomruk
5.226
4.821
2.897
3.847
3.438
Tel Direk
Maden Direk
424
954
114
174
155
Sanayi Odunu
4.761
3.416
3.150
4.764
8.780
Kağıtlık Odun
14.427
9.308
15.870
8.714
11.043
Lif Yonga
23.008
18.551
20.245
22.988
30.344
Odunu
Sırık
17
16
26
Dikili
9.879,154
11.838,85
13.748,831
16.246
24.868
Satış(DKGH)
Yakacak Odun
37226 ster
25.757 ster
27.849 ster
33.831 23.182 ster
ster
Tablo F.1.1.2.3.2011 Yılı İtibariyle Devlet Ormanlarından Üretilen Tali Orman Ürünleri
Miktarı
ÜRÜN ADI
BİRİMİ
MİKTARI
Eğrelti Otu
Kg
14.650
Ruskus Otu
Kg
17.700
Sarmaşık
Kg
21.000
Karayemiş
Kg
1.200
Diğer Gövde Dal
Kg
1.158.000
Boş Kozalak
Kg
24.000
Kocayemiş
Kg
600
Diğer Otlar
Kg
3.150
Fıstıkçamı Kozalağı
Kg
14.000
Ihlamur tomurcuk
Kg
Defne Yaprağı
Kg
1.211.000
Erika Kökü
Kg
72
Kocayemiş Yaprağı
Kg
Ihlamur Çiçeği
Kg
300
112
Karayemiş
Taflan Yaprağı
Çalı Süpürgesi
Kuzu Göbeği Mantarı
Kg
Kg
Kg
Kg
1.200
3.500
21
500
F.1.1.3.ORMAN VARLIĞININ YARARLARI
Yalova Orman alanlarının iklim üzerine etkileri, toprak ve toprak verimliliğinin
korunması, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi, sağlık, iş alanı ve geçim kaynağı,
savunma ve güvenlik v.b. konularda yararları hakkında yapılmış bir proje bulunmamaktadaır.
Ancak rekreasyon alanları olarak,
Taşköprü işletme şefliğinde, Esadiye, Arapkuyusu, Geyikdere, Höyüktepe, İstihkamtepe,
Koyungölleri, Laledere-Soğuksu piknik ve mesire yeri, Çınarcık ilçesi Teşvikiye köyü Kent
Ormanı, Hasanbaba, Bakacak, Erikli Yaylası, Karlık, Kestanelik, Şelale, Üç Resiler piknik
mesire yeri. Armutlu İlçesinde; Fıstıklı, Çalıdere mesire yeri, Yalova İşletme Şefliğinde
Kapalı Çınar, Üverpınar ve Yenimahalle piknik ve mesire yeri bulunmaktadır.
F.1.1.4. ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYET KONULAR
- 2011 yılında Orman Kadastro çalışmaları ile ilgili olarak Altınova Merkez, Karadere,
Çavuşçiftliği, Çukurköy, Laledere, İlyasköy, Dereköy, Geyikdere, Tavşanlı, Kaytazdere, Subaşı,
Tokmak, Soğuksu’da 6831 sayılı Kanuna göre aplikasyon ve 2/B çalışması programlanmış olup,
Çukurköy’de tamamlanmış. Diğer köylerde çalışmalar devam etmektedir.
-Kadastrosu tamamlanmış orman alanı miktarı 41538 ha.
-Çukurköy’de 2/B ile orman sınırı dışına yapılmış ancak ilana çıkmış, henüz
kesinleşmemiştir.
-Şimdiye kadar 2/B ile orman sınırı dışına çıkarılan alan 2011 ha.
-Tescili yapılmış ve tahsise alınan orman alanı 16009 ha.
-Tapulu kesim adedi 35 olup dikili hacmi 454 m3 tür.
-6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerine göre 15 adet 11,7 ha. arazi
kullanma izni verilmiştir.
113
F.1.2.ÇAYIR VE MERALAR
Tablo F.1.2.1 : Yalova İlinde Mera Alanlar
İLÇESİ
KÖY
MİKTARI (DA)
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ TOPLAMI
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY
ÇİFTLIKKÖY TOPLAMI
TERMAL
TERMAL
TERMAL
TERMALTOPLAMI
ARMUTLU
ARMUTLU TOPLAMI
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA TOPLAMI
YALOVA İLİ TOPLAM
MERA ALANI
KAZİMİYE
SAMANLI
SUGÖREN
KİRAZLI
571,7
43,3
48,3
26,9
690,2
75.7
476.1
1741,7
287,3
339,7
484,7
107,0
197,9
533,1
4243,2
865.8
14.1
284.6
1164,5
358.3
358,3
31.8
37.1
15.9
204.3
576.8
66
27.9
959,8
7416,0
DENIZÇALI
KABAKLI
GACIK
LALEDERE
DEREKOY
ÇUKURKOY
İLYAS KÖY
Merkez
KILIÇ
AKKÖY
YENIMAHALLE
Merkez
MECİDİYEKÖY
AHMEDİYE
SOĞUKSU
ÇAVUŞÇİFLİĞİ
KARADERE
SUBAŞI
TAVŞANLI
HERSEK
MERA ISLAH ÇALIŞMALARI
Çiftlikköy ilçesi Gacık köyünde ve Merkez Kazimiye Köyünde toplam 2.460dekar
alanda mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmıştır.
F.1.3. SULAK ALANLAR
F.1.4. DİĞER ALANLAR (STEPLER VB.)
F.2. FLORA
F.2.1. HABİTAT VE TOPLULUKLARI
F.2.2.TÜRLER VE POPÜLASYONLARI
Yalova İlinde yapılan arazi gözlemleri ve literatüre göre yapılan çalışma sonucunda
İlin daha çok Akdeniz Floristik Bölge’sinin etkisi altında kaldığı gözlenmiştir. Yalova İlinde
Chenopodium, Lacturaserriola, Cichoriuminthybus ve Centaureasolstitialis türleri tahrip
edilmiş alanlarda yaşamaktadır. Ekolojik toleransı fazla olan bu türler kozmopolittir. Yalova
114
ilinde kozmopolit türlerin oluşturduğu bitkilere ilave olarak park, bahçe ve tarla yabani otların
oluşturduğu genellikle tek tel veya çok yıllık otsu türler ile karakterize edilen bir vejetasyon
hakimdir.
Tablo F.2.1 :Bölge Florası
Türler
Selaginellaceae
IsoetesolympicaA.Braun
Ranunculaceae
Consolidaorientalis (Gay)
Schröd.
AdonisflammeaJacq.
Ranunculas
constantinopolitianus (DC.)
d’Urv
Papaveraceae
Glauciumcorniculatum (L.)
Rud. Ssp. Corniculatum
PapaverlacerumPopov.
HypecoumimberbeSibth.&S
m
Cruciferae
Sinapisarvensis L.
Lepidiumperfoliatum L.
Cardariadraba (L.)Desv.
Ssp. Draba
Thlaspiarvense L.
ErysimumcrassipesFisch. &
Caryophyllaceae
Minuartiahybrida (Vill.)
Schischk. Ssp. Hybrida
Silene
vulgaris(Moench)GarckeCo
mmutataCoode&Cullen
Polygonacaeae
PolygonumcognatumMeissn.
Chenopodiaceae
Chenopodiumfoliosum
(Moench) Aschers
Chenopodiummurale L .
Hypericaeae
Hypericumcalycinum L .
ViciacraccaL.ssp.
gerardiGaudinPurpurascens
(DC.) Ser.
Trifoliumalpestre L.
Posaceae
Türkçe /
Yöresel isim
Nispi
Bolluk
Tehlike
Kategorisi
Endemiz FTC
m
Bölge
Habitat
-
3
-
-
Geniş
Sulak
yayılışlı alanlar
Morçiçek
3
-
-
Kandamlası
3
-
-
Düğünçiçeği
2
-
-
Geniş
yayılışlı
Geniş
yayılışlı
Geniş
yayılışlı
Boynuzlu
gelincik
3
-
-
Geniş
Yol
yayılışlı kenarı
Gelincik
3
-
-
Yavruağzı
3
-
-
Geniş
yayılışlı
Geniş
yayılışlı
Hardalotu
Tereotu
Kediotu
4
4
3
-
-
“
“
“
“
“
“
-
4
3
-
-
“
“
“
“
-
3
-
-
“
Salkım çiçeği
3
-
-
“
“
Keçimemesi
4
-
-
“
“
Iştır
3
-
-
Yol
kenarı
Yol
kenarı
Nemli yerler
Yol
kenarı
Yol
kenarı
“
“
“
Iştır
3
-
-
“
“
Binbirdelik
otu
Fiğ
3
-
-
“
“
3
-
-
“
“
Üçgül
3
-
-
“
“
115
Rubusidaeus L .
Potentillarecta L .
Umbelliferae
Eryngiumcampestre L. Var.
campestre
Echinophoratenuifolia L. Ssp.
Böğürtlen
Beşparmak
otu
2
4
-
-
Devedikeni
3
-
-
Çördük
4
Tavşankulağı
3
Melekotu
“
“
“
“
“
-
Ir.Tur.El
-
-
Geniş
Taşlık
yayılışlı alanlar
2
-
-
-
2
-
-
Avr.Nemli
Sib El. Yerler
Akd.El. Yol
Kenarı
Compositae
Inulagermanica L.
Anduzotu
2
-
-
FilagoericocephalaGuss.
-
3
-
-
Tusslago farfara L.
Anthemistinctoria L. Var
pallida DC.
Artemisiavulgaris L.
Circiumvulgare (Sav) Ten.
Kabalak
Papatya
3
4
-
-
Yavşan
Kazankulpu
3
1
-
-
“
“
CarduusnutansL.ssp. Nutans.
Deve dikeni
3
-
-
“
Centaureasolstitialis L. Ssp.
Solstitialis
CentaureaibericaTrevex.
Sprengel
CentaureatriumfettiAll Grup A
4
-
-
“
2
-
-
“
3
-
-
“
3
-
-
“
Crupinastrum (moris) Vis.
Xeranthemumannum L.
Peygamber
çiçeği
Peygamber
çiçeği
Peygamber
çiçeği
Peygamber
çiçeği
Dağ karanfili
2
4
-
-
Picrishieracioioides L.
-
2
-
-
Pilosellahoppeana (Schultes)
C.H.&F.W. Schultz var.
Pilisquama(NP) Sell&West
Lactucaserriola L.
-
3
-
-
Yabani marul 4
-
-
Scariolaviminea (L) F. W.
Schmidt
Taraxacumbutteri Van Soest
-
2
-
-
Karahindiba
3
-
-
Sibthorpiana (Guss.) Tutin
Bubleuruminteredium
Poriot
Angelicasylvestris L. Var.
sylvestris
Tordyliumapulum L.
CentauradepressaBieb.
116
-
“
“
Avr.Sib.El
Geniş
yayılışlı
“
“
Yol
Kenarı
Yol
kenarları
“
“
“
Deniz
kenarları
Yol
kenarı
Makilik
Maki
açıklıkları
Makilik
Yol
Kenarı
Makilik
Makilik
“
İranTur. El.
Av.Yol
Sib. El. kenarı
Geniş
Makilik
yayılışlı
Av.Sib. El.
Geniş
yayılışlı
Geniş
yayılışlı
Maki
açıklıkları
Yol
kenarı
Yol
kenarı
Crepisfoetida L. Ssp.
Rhoeadifolia (Bieb) Celak
Campanulaceae
CampanulaIyrata Lam. Ssp.
Lyrata
Campanulapersifolia L.
Tüylü konak
4
-
-
Geniş
Yol
yayılışlı kenarı
Çıngırakotu
1
-
-
Çıngırakotu
2
-
-
Anchusaazurea Miller var.
Sığırdili
4
-
-
Geniş
yayılışlı
Av.-Sib.
El.
Geniş
yayılışlı
Scrophulariaceae
Verbascumphoenicum L.
Sığırkuyruğu
2
-
-
Veronicaanagallis-aquatica L.
Mineçiçeği
2
-
-
Labiatae
Ajugaorientalis L.
Mayasılotu
3
-
-
Scutellariahastifolia L.
Kalkantaç
3
-
-
Lamiumgarganicum L. Ssp.
LaevigatumArcangeli
Marrubiumvulgare L.
Ballıbaba
3
-
-
Bozot
3
-
-
MarrubiumastracaniumJacq.ssp.
“
Astracanium
Thymusroegneri C. Koch
Kekik
3
-
-
2
-
-
Salviaverticillata L. Ssp.
Verticillata
Adaçayı
2
-
-
Salviaverticillata L. Ssp.
Amasiaca (Freyn&Bornm)
Bornm.
Euphorbiaceae
Euphorbiavalerianifolia Lam.
Adaçayı
2
-
-
İan-Tur.
El.
Yol
Kenarı
Sütleğen
2
-
-
Euphorbiaaleppica L.
Sütleğen
3
-
-
Akd. El Yol
Kenarı
Geniş
“
yayılışlı
Yabani Soğan 3
-
-
Akd. El.
“
Yabani Soğan 2
-
-
Ir.Tur.El
“
Brom
4
-
-
“
AlopecurusmyosuroidesHudson Tilki Kuyruğu 3
var. Tonsus (Blanchheex.Boiss)
R. Mill.
Alopecurussetarioides Gren.
Tilki Kuyruğu 3
-
-
Geniş
yayılışlı
Avr.Sib. El.
-
-
Liliaceae
Alliumpaniculatum L. Ssp.
Paniculatum
AlliummyrianthumBoiss.
Gramineae
BromusintermediusGuss.
117
Yol
kenarı
Maki
açıklıkları
Yol
kenarı
Geniş
Yol
yayılışlı kenarı
Nemli
alanlar
Geniş
yayılışlı
Avr-Sib.
El.
Avr-Sib.
El.
Geniş
yayılışlı
“
Çalılık
Deniz
Kenarı
Orman
Yol
kenarı
“
Avr-Sib. Yol
El.
Kenarı
“
“
“
Akd.El. Nemli
Alanlar
Arundodonax L.
Kargı
3
-
-
Bromusarvensis L.
Brom
4
-
-
Geniş
“
Yayılışlı
“
Yol
Kenarı
F.3. FAUNA
Nisbi Bolluk: 1)Çok nadir 2)Nadir
3)Orta derecede nadir
4)Bol
5)Çok bol
Endemizm: Türkiye; kıtalar arası geçiş bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle
endemik bitkiler bakımından çok zengindir. Ülkemizde tesbit edilen toplam 2383 endemik tür
toplam bitki türlerinin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Bunların 946 tanesi Akdeniz
Fitocoğrafik Bölgesi elemanıdır.
Bern Sözleşmesi ile Koruma Altına Alınan Türler
Bern Sözleşmesi ile 9/1/1984 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş uluslararası
bir sözleşme olup, amacı nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle göçmen
olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaşam ortamlarının
korunması ve bu konuda birden fazla devletin işbirliğini geliştirmektedir. Bern sözleşmesine
göre kesin olarak koruma altına alınan flora türlerinin kasıtlı olarak koparılması, toplanması,
kesilmesi veya köklenmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Flora listesinde yer alan türler Bern
Sözleşmesi ve Sekretaryasının son düzenlemelerine göre gözden geçirilmiş olup, bu
sözleşmeye göre koruma altına alınmış tür bulunmamaktadır.
F.3.1.HABİTAT VE TOPLULUKLARI
Günümüzde Yalova ili ve çevresinde yaban hayatı habitatları insan etkileri nedeniyle
gitgide daralmakta ve yaban hayatının yaşama alanları gün geçtikçe sınırlanmaktadır.
Yalova ilinde arazi çalışması ve literatür taraması sonucu belirlenen yaban hayvanları
aşağıda verilmiştir.
F.3.2. TÜRLER VE POPİLASYONLARI
F.3.2.1.KARASAL TÜRLER VE POPÜLASYONLARI
MEMELİLER (MAMALIA)
Tablo. F.3.2.1.1: KEMİRGENLER (RODENTIA)
Latince ismi
Türkçe ismi Bern sözleşmesi
SORICIDAE
Sorex minutus
Cüce fare
ERINACEIDAE
Erinaceus concolor Kirpi **
X
SPALACIDAE
Spalax leucodon
Körfare
MURIDAE
Rattus rattus
Sıçan
Mus musculus
Ev faresi
Tablo. F.3.2.1.2: YIRTICI HAYVANLAR
Latince ismi
Türkçe ismi Bern Söz.
Canis lupus
Kurt
Canis aureus
Çakal
118
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Meles meles
Martes martes
Urcus arctos
Tilki*
Gelincik*
X
Porsuk
Ağaç sansarı
Boz ayı*
X
SÜRÜNGENLER (REPTİLİA)
Tablo. F.3.2.1.3: KERTENKELELER (LACERTİLİA)
Familya
Latince ismi
Türkçe ismi
GEKKONIDAE
Crytodactylus
İnce
parmaklı
kotschyi
kele
AGAMIDAE
Agama stellio
Dikenli keler
LACERTIDAE
Lacerta saxicola
Kaya
kertenkelesi
Tablo. F.3.2.1.4 : YILANLAR (SERPENTES)
Familya
Latince ismi
Türkçe ismi
Colubridae
Coluber caspius
Ok yılanı
Typhlopidae
Typhlops
Kör yılan
vermicularis
Viperidae
vipera ammodytes
Boynuzlu
engerek
Bern sözleşmesi
X
X
X
Bern Söz.
X
X
X
Tablo. F.3.2.1.5: KAPLUMBAĞALAR (TESTUDİNES)
Familya
Latince ismi
Türkçe ismi
Emydidae
Emys orbicularis Benekli
kaplumbağa
Testudinidae
Testudo graeca
Adi tospağa
Bern Söz.
X
X
ÇİFT YAŞAMLILAR (AMPHIBIA)
Tablo. F.3.2.1.6 : KURBAĞALAR (ANURA)
Familya
Latince ismi
Türkçe ismi
Ronidae
Rana ridibunda
Ova kurbağası
Ronidae
Rana macrocnemis Uludağ kurbağası
Bufonidae
Bufo bufo
Siğilli kurbağa
Bufonidae
Bufo viridis
Gece kurbağası
Pelobatidae
Pelobates syriacus Toprak kurbağası
Bern Söz.
X
X
X
X
X
Tablo. F.3.2.1.7 : SEMENDERLER (URODELA)
Familya
Latince ismi
Türkçe ismi
Bern Söz.
Salamandridae
Triturus vulgaris
Küçük semender
X
Salamandridae
Triturus cristatus Pürtüklü semender X
Tablo. F.3.2.1.8 : KUŞLAR (AVES)
Familya
Latince ismi
COLUMBIDAE Steptopelia turtur
ALAUDIDAE
Melanocorypha
calandra
HIRUNDINIDA Hirundo rustica
Türkçe ismi
Üveyik
Boğmaklı
toygar**
Kır kırlangıcı
119
Bern sözleşmesi Red Data
X
A.4
X
X
-
E
TURDIDAE
CORVIDAE
STURNIDAE
LARIDAE
PASSERIDAE
Turdus pilaris
Pica pica
Corvus monedula
Sturnus vulgaris
Larus argentatus
Passer domesticus
Tarla ardıcı**
Saksağan***
Küçük karga***
Sığırcık**
Gümişi martı**
Serçe**
X
-
F.3.2.2. AQUATİK TÜRLER VE POPÜLASYONLARI
MARMARA DENİZİ’NDE YAŞAYAN TÜR SAYILARI
Gruplar
Alg
Hydrozoa
Polychaeta
Mollusca
Amphipoda
Decapoda
Bryozoa
Echinodermata
Ascidia
Balıklar
415
38
83
210
39
26
47
44
14
160
Algler
Alcidium helminthochortan
Gelidium spp.
Gigartina cicularia
Gracilaria verrucosa
Omurgasızlar
Aurelia aurita
Mytilus spp.
Chamelea gallina
Corallium rubrum
Ostrea edulis
Rapana thomasiana
Penaeus spp.
Parapenaeus spp.
Paleomon spp.
Hamarus gammarus
Sepia officinalis
Dophnia pulex
Phyllophora nervosa
Porphyra leucosticta
Cystoseria spp.
Ulva rigida
Deniz anası
Midye
Kum midyesi (Beyaz)
Kırmızı mercan
İstiridye
Deniz salyangozu
Karides
İstakoz
Mürrekkep balığı
Su piresi
Yalova Kıyılarında En Çok Görülen Fitoplankton Grupları ve Bazı Türleri
Diatom
Actino sp.
Chaetoceros decipiens
Coscinodiscus sp.
Coscinodiscus oculus-iridis
Coscinodiscus radiatus
Dactyliosen antarcticus
Dithylum brightwelli
120
-
Fragilaria cylindrus
Fragilaria islandica
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Melosira sp.
Melosira monilioformis
Melosira nummuloides
Nitzschia closterium
Nitzschia seriata
Rhizosolenia alata
Rhizosolenia calcar-avis
Rhizosolenia deliculata
Rhizosolenia hebeteta
Rhizosolenia setigera
Thalassiosira sp.
Thalassiosira decipiens
Thalassiora hyalina
Thalassiothrix nitzschioides
Skeletonema costatum
Striatella unipunctata
Dinoflagellat
Blastodinium sp.
Ceratium bucephalum
Ceratium furca
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium reticulatum
Ceratium tripos
Dinophysis acuminata
Dinophysis acuata
Dinophysis caudata
Dinophysis hastata
Exuviella baltica
Exuviella compressa
Gonyaulax sp.
Gonyaulax polyedra
Gymnodinium sp.
Gymnodinium splendes
Noctilica scintillans
Peridinium sp.
Peridinium claudicans
Peridinium depressum
Peridinium leonis
Peridinium oblongum
Peridinium steinii
Peridiniopsis trocdedinium
Phalacroma rodundata
Plectodinium nucleovalvatum
Podolampas elegans
Prorocentrum micans
Pyrocystis psedonoctilica
Oxytoxum sp.
121
Oxytoxum milneri
Silikoflagellat
Dictyhota fibula
Dictyhota speculum
Tablo F.3.2.2.1 :BALIKLAR (PISCES)
TÜRLER
Lamna nasus
Schyliorinus canicula
Squatina squatina
Torpedo torpedo
Sardina pilchardus
Sardinella aurita
Sprattus sprattus
Engraulis encrasicolus
Conger conger
Lepadogaster
lepadogaster
Lithognathus
mormyrus
Zeus faber
Atherina hepsetus
Mallus surmuletus
Smaris alcedo
Acipenser stellatus
BERN SÖZ. HABİTAT
Epipelajik
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Epipelajik
Epipelajik
Epipelajik
Epipelajik
Demersal (kayalık)
Demersal (kayalık)
TÜRKÇE İSİM
Dikburunlu karkarias
Kedibalığı
Keler
Çarpan
Sardunya
Büyük sardalya
Çaça
Hamsi
Mıgrı
Yapışkanbalık
-
Demersal (kayalık)
Mırmır
X
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Epipelajik
Demersal(kumlu-taşlık)
Demersal
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Mugil cephalus
Raja miraletus
Mallus barbatus
Boops boops
Pagrus pagrus
Sparus aurata
-
Gadus meralangus
Diplorus annularis
Lichia amia
Obloda melanura
Sciane umbra
Trigia lucerna
Slolea vulgaris
Dentex dentex
Arnoglossus rhombus
Labrus bergyita
Schopthalmus
rhombus
diplodus vulgaris
Coris julis
Seranellus cabrilla
Scorpaena porcus
-
Epipelajik
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Semi-pelajık
Demersal (Kumlu-çamurlu)
Demersal(Kumlu-çamurlukayalık)
Demersal
Demersal(denizçayırı)
Epipelajik
Demersal (kayalık)
Demersal (kayalık)
Demersal (kumlu-çamurlu)
Demersal (kumlu-çamurlu)
Demersal (kayalık)
Demersal (kumlu)
Demersal (kayalık)
Demersal (kumlu)
Dülger
Gümüş
Tekir
İzmarit
Marmara
balığı
Kefal
Vatoz
Barbunya
Küpez
Mercan
Çipura
-
Demersal (kayalık)
Demersal (kayalık)
Demersal (kayalık)
1-800 m
122
mersin
Mezgit
İspararoz
Akya
Melanura
İşkine (Eşkine)
Kırlangıç
Dil
Sinargit
Pisi
Lapin
Kalkan
Karagöz
Gelincik Balığı
Hani Balığı
İskorpit
Yukarıdaki tablolara göre yanlarında (*) ile gösterilen türler belli zamanlarda avlanılmasına
izin verilen türlerdir. Yanlarında (**) ile gösterilen türler Orman Bakanlığı Milli Parklar ve
Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğünün 1996-1997 Av Dönemi Merkez Komisyonu
kararı ile koruma altına alınmıştır. Yanlarında (***) ile gösterilen türler avlanabilen türlerdir.
A.1
Nesli tehlikede olanlar
A.2
Şiddetli tehdit altında olanlar
A.3
Tehdit altındakiler
A.4
Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler
B kategorileri
Geçici transit türler
X
ile gösterilen türler Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.
Yukarıdaki bu sınıflamaya göre bölgede potansiyel olarak tehlike sinyali veren Üveyik
türü olduğu söylenebilir. Bu durum bölgeye has olmayıp, yurdumuzda konaklayan göçmen
kuşlar ve bir çok yerel tür içinde söz konusudur. Zira doğal yaşama ortamlarının zarar
görmesi , aşırı ve kontrolsüz avlanma, ticari amaçlarla yumurta ve yavruların doğadan
koparılması gibi sebeplerle yurdumuzdaki ve daha genel anlamda dünyada insan
yerleşimlerinin arttığı ve koruma önlemlerinin alınmadığı her bölgede kuş populasyonları her
geçen gün daha fazla zarar görmektedir. Bununla beraber bu türler üzerine zararlı herhangi bir
etki bulunmamaktadır.
Marmara Denizi’nde çamurlu ortamın 40-50 m derinde olması ve dalgaların denizi
fazla bulandırmaması, 10-30 m derinlikte zemini çoğunun deniz çayırları ve yoğun bitki
örtüsü meydana getirmesi gibi hususlar yumuşak zemini seven, yosunlar otlar ve çayırlar
çamur içinde yaşayabilen ve omurgasızlar ile beslenen balık türlerini çekmiştir. (tekir, kefal,
pisi,dil vb.).Karadenizde olan Kalkan balığı , kıyılara kadar girmiş olmasına rağmen, ancak
ufak bir yaşama alanı bulabilmiştir. Yalova bölgesinin sığ bir kıta platformu üzerinde yer
alması nedeni ile deniz içi bitki formasyonları bol bulunur ve balıklar için besin maddesi olur.
Bu özellik geçiş dönemlerinde göçmen balık sürülerini Yalova kıyılarına çekmekte ve
sürülerin bu bölgede bir süre kalmalarına neden olmaktadır. Yine yerli balıkların (demersal
balıklar) kayalık kıyı noktalarında gelişmesine imkan verilmektedir. Bu doğal koşulların bu
derece iyi olmasına rağmen 1950’li yıllardan sonra aşırı ve yanlış avlanma, kirlilik yükünün
artması vb bilinen ve bilinmeyen nedenlerden dolayı balık popülasyonlarında azalma
gözlenmektedir. Balıkların ortaya çıkan yeni koşullar nedeni ile göç yollarını değiştirmesine
neden olmaktadır. Bölge iç sular ve göller açısından zengin değildir. Bölge sularında koruma
altında yalnızca Bern Sözleşmesi ek liste 111’de yer alan Acipenser stellatus (Marmara
mersin balığı) bulunmaktadır. Ancak bu faaliyette bu tür üzerine avlanma ve vb. Gibi zararlı
bir etki bulunmamaktadır. Bununla beraber Armutlu Belediyesi’nin kanalizasyon şebekesinin
hızla tamamlanması ile atık su sorunu çözüme kavuşacağından sahile yakın konutların atık
sularını kontrolsüz olarak denize boşaltmaları ve kıyı kirlenmesine sebep olmaları
engellenmiş olacaktır. Ayrıca mevcut istinat duvarı önüne konulacak olan doğal kaya dolgusu
balıkların üremesi ve diğer deniz canlıları için uygun bir habitat haline gelecektir.
F.3.3.HAYVAN YAŞAMA HAKLARI
F.3.3.1. EVCİL HAYVANLAR
F.3.3.1.1. SAHİPLİ HAYVANLAR
İl düzeyindeki sahipli hayvanların kuduz hastalığından korunması için yılın her
döneminde tüm İl genelinde İl Tarım Müdürlüğü tarafından kuduz aşılama kampanyaları
yapılmaktadır.
123
İl düzeyindeki sahipli hayvanların Yalova Belediyesi sınırlarında ikamet eden
vatandaşlar bakamadıkları köpekleri kendi istekleriyle ve taahhütname alarak Yalova
Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Rehabilatasyon Merkezimize bırakmaktadır. Bu
hayvanlar aşılanıp, kısırlaştırılıp sahiplendiriliyor.
Toplam 158 adet sahipli köpek kabulü yapıldı.
F.3.3.1.2. SAHİPSİZ HAYVANLAR
Sahipsiz hayvanların barındırılması, kısırlaştırılması ve de aşılama işlemleri il ve ilçe
belediyelerince yürütülmektedir.
İL GENELİNDE . BAŞIBOŞ HAYVANLARLA VE KUDUZLA MÜCADELE
3285 sayılı kanunun 159. maddesi gereği uygulanıyor.
1.1. Sokak köpekleri ile mücadele
Son yıllarda Sağlık, İçişleri, Tarım, Çevre ve Turizm Bakanlıkları belediyelerin salgın
hastalık olan kuduzla mücadele ederek başıboş köpekleri zehirleyerek veya silahlarla
öldürmek yerine, toplama merkezlerinde aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme yapılarak bir
mücadele izlenmesi istenerek bunlarla ilgili genelgeler yayınlandı. 04.03.2003 tarihinde
İçişleri Bakanlığı bir genelge göndererek, tüm belediyelerin sokak hayvanları ile mücadelede
koruma iyileştirme ve rehabilitasyon sağlayan barınaklar kuracaklarını, buraların
çalıştırılması sırasında sahipli evcil hayvanlara da veterinerlik hizmeti verecek şekilde
yapılandırmaları gerektiğini bildirildi.
Mahalli idarelerin, bu konuda azami hassasiyeti göstererek, gereğini yapmaları ve
genelge hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği konusunda özel ve genel teftişlerde
değerlendirileceği belirtildi, bu nedenle gerekli özeni göstermeleri istendi.
Sokak köpekleri ile mücadelede Yalova Belediyesi tüm bu genelge hükümlerini
yayınlanmadan önce yerine getirdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, Hizmet Masalarına
direkt yapılan şikayetleri veya 153 numaralı telefonla yapılan şikayetleri 24 saat içerisinde
şikayet sahibine ulaşarak problemi çözmektedir.
01.01.2011/31.12.2011 tarihleri arasında 589 adet Hizmet Masasından Başıboş köpek
rehabilitasyonu şikayeti değerlendirilip 357 adet köpek, ekiplerimiz program dahilinde cadde
ve sokakları günlük olarak dolaşıp kontrol ederek (rutin çalışma) 200 adet köpek, toplam 557
adet köpek yakaladı.
124
F.3.3.2. NESLİ TEHLİKEDE OLAN VE OLMASI MUHTEMEL OLAN EVCİL
HAYVANLAR
İl düzeyinde nesli tehlikede olan ve olması muhtemel evcil hayvanlar ile yaban
hayvanlarının; türleri, sayıları ve bunların korunmasına yönelik alınan tedbirler ile ilgili
çalışmalar başlatılmıştır.
İl hayvanları koruma kurulu kararı;
Sokak hayvanları iyileştirme merkezi kurma ver var olanların aktif hizmet vermesi
için acil ihtiyaçların tespiti ve temin edilmesi; belediyelerce hayvan barınakları oluşturulması
yoluna gidilmesine; barınaklarda yapılan tüm iş ve işlemlerin İl Orman ve Su İşleri
Müdürlüğüne bildirilmesi, barınak kurmak için mali desteğin 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunun 19. maddesi gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığından İl Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü aracılığı ile istenilmesine ve kurulan barıınakların İl Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü ekiplerince denetlenmesine , denetimde İl Tarım Müdürlüğü Veteriner
Hekimlerinden yardım alınmasına;
Yalova Merkez Belediye Başkanlığına ait barınak haricinde barınak bulunmamaktadır.
Belediyelerin barınak talebi olmamıştır.
F.3.3.3.HAYVAN HAKLARI İHLALİ
5199 Sayılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu Uygulamaları : İlimiz
Hayvanları Koruma Kurulu kurulmuştur. Yalova ve Armutlu Belediyeleri’nin bünyesinde
kurulan geçici hayvan barınağında sahipsiz sokak hayvanları rehabilite edilip
kısırlaştırılmaktadır. Bu hayvanlar sahiplendirilmeye çalışılmaktadır. Çınarcık ve Çiftlikköy
Belediye Başkanları da kısırlaştırma yapmak üzere binalarının yapımına başlamışlardır.
Sahiplendirilemeyen sokak hayvanları markalanarak en kısa sürede alındıkları mevzideki
ortamına geri bırakılmaktadır.Yasal zorunluluğu olduğu halde Geçici Hayvan Barınaklarını
kurmayan diğer belediyelerimizde kısırlaştırma çalışmaları da yapıldığından problemler
devam etmektedir
Yalova Belediyesinde 2011 yılı küpe takılan ve rehabilite edilen köpek sayısı 314,
rehabilite edilen kedi sayısı 215 tir.
a)Yalova İl Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
b)Armutlu İlçe Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
c)Çınarcık İlçe Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
d)Termal İlçe Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
e)Çiftlikköy İlçe Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
f)Altınova İlçe Akşam Sanat Okulu ve Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlükleri ile birlikte 2005 Yılından itibaren ilimiz ve ilçe merkezlerinde ve
ilçelerinde 19 adet Avcı Eğitimi Kursu açılmış olup bu kurslarda eğitim gören toplam 872
avcı adayımıza kurs bitirme sertifikası verilmiştir. İl Müdürlüğümüzde bu güne kadar 496
kişiye avcılık belgesi verilmiştir.
F.3.3.4.VALİLİKLER,
İŞBİRLİĞİ
BELEDİYELER
VE
GÖNÜLLÜ
KURULUŞLARLA
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 15 ve 16 ıncı maddesi gereğince
125
-Yalova Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 20.02.2007 tarih ve 2 nolu kararı;
Sokak hayvanları ile mücadele süreklilik ve devamlılık isteyen bir işlemdir.bu yüzden
ilimizdeki belediyelerin yasadaki şekliyle bu işle ilgili organize olma zorunluluğu vardır
1-İlçe belediyelerinin sokak hayvanlarını kısırlaştırmak için büro kurmaları ve
veteriner hekim istihdam etmeleri gerektiği,
2-Belediyelerin bünyelerindeki sokak hayvanlarını tespit etmelerini ve bununla ilgili
kısırlaştırma programları hazırlamaları,
3-Belediyelerin sorumluluk alanlarındaki sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt altına
almaları,
4-İlimizdeki yukarıdaki konularda yapılabilecekleri belirlemek üzere ,Yalova
Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden Turhan GÖKHAN, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan
Sağlığından Saffet YILDIZ ,Yalova Çevre ve Orman İl Müdürlüğü mühendisi Hakan SÖNMEZ
den oluşan üç kişilik komisyon kurulmasına karar verilmiştir.
-Yalova Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 30.10.2008 tarih ve 6 nolu kararı;
İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip koruma
sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık, on yıllık planlar yapmak İl Hayvanları
Koruma Kurulunun görevlerinden sayılmıştır. Buna göre;
YILLIK PLAN:
1- Toplu köpek ve kedi kısırlaştırması çalışmaları düzenlenmesi,
2- Bakımevinde hayvanların yemek ve su ihtiyacının karşılanmasında kullanılan kapların
paslanmaz, temizlenebilir ve metal malzemeden alınması,
3- Bakımevinde bahçe düzeni ve görüntü kirliliğine karşı ağaçlandırma ve peyzaj işlemlerinin
hızlandırılması,
4- Ameliyathane ve karantina ünitelerinin düzenlenmesi (kırık vakalarına müdahale
edilebilmesi için gerekli donanım ve malzeme alımı),
5- Bakımevinde ölen hayvanların Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bertarafı
için çalışma yapılması,
6- Bakımevinde çalışan personelin aşı ve sağlık muayenelerinin periyodik olarak yapılması,
7- Dış paraziter kontrol ve uyuz tedavisine yönelik yeteri kadar banyo havuzunun yapılması,
8- Bakımevi personelinin ve hayvan toplama ekibinin tek tip elbise, eldiven, çizme ve maske
gibi gerekli ihtiyaçlarının sağlanması,
9- Yetersiz ve dengesiz beslenen hayvanların yemek miktarı ve kalitesinin arttırılması,
10- Kayıt sisteminin, Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmesi,
11- Bakımevinde Cumartesi –Pazar ve tatil günleri (sahiplendirme yetkisine sahip) görevli
veteriner hekim bulunmasının sağlanması,
12- Yavrular ve yavrulu anneler için düzenli ve ayrı bir yer yapılması,
5 YILLIK PLAN:
1- Mevcut bakımevlerinin günün koşullarına ve barınak kriterlerine uygun olarak
geliştirilmesi,
2- Ameliyathaneye kırık vakalarının operatif tedavisine yönelik röntgen cihazı ve tıbbi
ekipmanların alınması,
3- Karantina için, Yönetmeliğe uygun olarak çevreden izole edilmiş bir yer yapılması,
4- Bakımevinde kısırlaştırılan, aşılanan, kayıt işlemleri tamamlanan hayvanlara alındıkları
ortama bırakılmadan önce küpe takılması,
5- İl merkezindeki petshop ve hayvan satışı yapan yerlerin eğitim, ruhsat ve denetim-kontrol
mekanizmasının işler hale getirilmesi,
126
6- Hayvan ölüleri için hayvan mezarlığı yapılması,
7- Acil müdahaleler için yeterli donamıma sahip bir araç ve personel ekibinin oluşturulması,
8- Bakımevi çalışanlarının gönüllü, hayvan sever ve eğitimli olmalarına yönelik çalışmaların
yapılması,
9- Bakımevinde hayvanların beslenmesi için ek mama kullanılması,
10- Bakımevi girişine sahiplendirilecek hayvanlar için yer yapımı,
11- Ücretsiz alo barınak telefon hattı kurulması,
12- Sahipli köpek ve kedilerin acil vakalarının resmi tatil günlerine rastlayan durumlarda
tedavi işlemlerinin Geçici Bakımevlerinde yapılabilmesi,
13- İlçelerin tamamında sokak hayvanları için geçici bakımevlerinin kurulması,
10 YILLIK PLAN:
1- Hayvan sevgisi, hayvan sağlığı gibi konularda uzman kişiler ve gönüllü kuruluşlar ile
hayvan severlere yönelik barınak haberleri ve TV yayınının hayata geçirilmesi ve bu yayının
haftalık programlar şeklinde devam ettirilmesi,
2- Bakımevinde özellikle öğrencilere yönelik hayvan sevgisini aşılayıcı ve öğretici çalışmalar
için uygun bir yer hazırlanması ve bilgilendirme çalışmaları yapılması,
3- Hafta sonları geçici bakımevini ziyarete gelecek hayvan sever ve gönüllü kuruluşlar ile
öğrenciler için dinlenme yeri yapılması,
4- Bakımevine gelir getirecek yardımlar için gönüllü kuruluş, vakıf ve vatandaşlardan maddi
ve manevi destek sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
F.4. HASSAS YÖRELER
-6 Eylül 1982 gün ve 17804 sayılı Resmi Gazetede yapılan ilana göre Termal Kaplıca İşletme
sınırları içinde 104 hektarlık alan kamu mülkiyetinde bulunmakta olup 16.12.2006 tarih ve
26378 sayılı Resmi Gazetede Yalova Termal Turizm Merkezi sınır genişletilmesi
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımızca 1/25.000 ölçekli imar planı hazırlanarak
yasal prosedürler çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur.
- 16.12.2006 ve 17804 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen Armutlu Termal Turizm Merkezi.
1/25.000 ölçekli imar planı Bakanlığımızca hazırlanmıştır.
* Hassas Yöreler Kapsamına Giren F.4 Bölümdeki Alanlar İçin İstenen Bilgiler
1.Alanın Resmi Adı: Termal Turizm Merkezi ile Armutlu Termal Turizm Merkezi
2.Coğrafi Konumu ve Koordinatları (Rakım vb. bilgiler dahil )
3.Alanı
3.1.Toplam Alanı ( km2 )
3.2.Kara Yüzeyi ( km2 )
3.3.Su Yüzeyi ( km2 )
3.4.Kıyı Uzunluğu ( m ) :114 km
4.Alanın Açıklamalı Tanıtımı
-Ülkemizin yüzölçümü en küçük ili olan Yalova topraklarının tamamı nitelikli ve işlenebilir
durumdadır. İlimizin %60’ı birinci sınıf ormanlarla kaplı ve Marmara bölgesinin temiz hava
ve oksijen deposudur. İlimizin üç tarafı denizlerle çevrili olup, 114 km. lik sahil bandıyla da
bir yarımada konumundadır.
İl Özel İdarelerinin 5302 Sayılı Kanunu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun yürürlüğe
girmesinden sonra 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planını demokratik katılım metotlarla
hazırlayıp, onaylamak suretiyle ilk uygulamaya koyan il Yalova’dır.
127
Bu bağlamda İlimizin doğusu yani Armutlu yarımadasının tamamı organik tarım ve eko
turizmi geliştirme bölgesi olarak planlanmıştır.
Bu planda 16.12.2006 tarihinde ilan edilen Armutlu/Termal Turizm Merkezi, 900.52 ha. bir
alanda örnek avlak sahası; 21.00 ha alanda A tipi mesire yeri ve Kent Ormanı; 50.00 ha alan
Delmece ve Karlık yaylası, Yayla Turizmi gelişim bölgesi olarak işaretlenmiştir.
Ayrıca ilimizin üç tarafı denizle çevrili olup, Güney Marmara’nın en bakir ve temiz koyları
bu bölgededir. Armutlu burnunda İhlas Tatil Köyü plajı 2008 yılında Mavi Bayrak sahibi
olmuştur. Armutlu ilçemizin Kapaklı köyü eski Osmanlı mimarisi evleriyle ünlü bir balıkçı
köyüdür. Sahilde bulunan Fıstıklı ve Kapaklı köyleri balıkçılığın yanında pansiyonculuk,
Samanlı dağları eteğinde bulunan Hayriye, Mecidiye ve Selimiye köyleri ise fıstık toplama,
zeytincilik, hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlarlar.
Delmece yaylasındaki geleneksel mimari yapı, geleneksel (yeme-içme, giyim) kültürel yaşam
bölgenin flora, fauna ve yaban hayatı yönünden zenginliği, büyük metropol kentlere ulaşım
kolaylığı dikkate alınarak, Çınarcık ilçemize bağlı Teşvikiye beldesinin bulunduğu vadiden
itibaren, Armutlu yarımadasının tamamının KTKGB (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi) ilan edilmesi hususunda Bakanlığımıza Valiliğimizce yazı yazılmış ancak
Bakanlığımızca bu aşamada kabul edilmemiştir.
5.Yasal Konumu : 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat
Kanunu
F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar
F.4.1.1. 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu
Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”,
“Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”
Milli Parklar, bilimsel ve estetik bakımdan, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii
ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat
parçalarıdır.
Tabiat Parkları, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü
içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır.İlimizde şehir merkezine en
yakın ve kolaylıkla ulaşılabilecek yer olarak Yalova elmalık köyünde 10,0 ha alan ile Yalova
Termal yolul üzerinde yine 10 ,0 ha alan Tabiat Parkları çalışması başlatılmıştır.
Tabiat Anıtı, tabii ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel
değerlere sahip milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.
Tabiat Koruma Alanları, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye
maruz ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği
seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim
amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarıdır.
Yöredeki mevcut Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları sıralanarak, yapılmışsa envanterine yönelik bilgilerin (*) bölümünde belirtildiği gibi
verilmesi gerekmektedir.
128
F.4.1.2. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca
Belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme
Alanları”
Yaban hayatı koruma ve yerleştirme sahası Yalova-Elmalık Sülün Yerleştirme Sahası
ve Yalova Termal Muhafaza Ormanı’dır.
Hasanbaba korusu: Çınarcık ilçesine 4-5 km uzaklıktadır. Koruda piknik yapmak için
oturma yerleri , içme suyu, ocaklar gibi tesisler bulunmaktadır.
Kaplıca alanları: Kaplıcaların bulunduğu alan Yalova’ya 12 km uzaklıkta olup Üvezpınar ile Gökçedere Köyleri arasında kalmaktadır. Bu yöredeki konaklama tesisleri yanında
Üçkardeşler adıyla bilinen bir mesire yeri mevcuttur
F.4.1.3. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2. Maddesinin
“a - Tanımlar” Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde “Kültür Varlıkları”,
“Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” Olarak Tanımlanan ve Aynı
Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı
Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve
Tescili Yapılan Alanlar
Bölüm G.1.2’de verilmiştir.
F.4.1.4. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve
Üreme Sahaları
F.4.1.5. 4/9/1988 Tarihli ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve 23742 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde
Tanımlanan Alanlar
F.4.1.6. 2/11/1986 Tarihli ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49. Maddesinde Tanımlanan “Hassas Kirlenme
Bölgeleri”
F.4.1.7. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu
Tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Olarak Tespit ve İlan Edilen
Alanlar
F.4.1.8. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar
F.4.1.9. 6831 Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler
F.4.1.10. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar
F.4.1.11. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanunda Belirtilen Alanlar
F.4.1.12. 4342 Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar
F.4.1.13. 30.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde Belirtilen Alanlar
F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli
Alanlar
F.4.2.1. 20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”
(BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan “Önemli
Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri,
“Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları”
F.4.2.2. 12/6/1981 Tarih ve 17368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona
Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar
129
F.4.2.2.1. 23/10/1988 Tarihli ve 19968 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” Gereği Ülkemizde
“Özel Koruma Alanı” Olarak Belirlenmiş Alanlar
F.4.2.2.2. 13/9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Tarafından Yayımlanmış Olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip
100 Kıyısal Tarihi Sit” Listesinde Yer Alan Alanlar
F.4.2.2.3. Cenova Deklerasyonu’nun 17. Maddesinde Yer Alan “Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal
Alanlar
F.4.2.3. 14/2/1983 Tarih ve 17959 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi” nin 1. ve 2.
Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına
Alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve
Doğal Alanlar
Hersek Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi
F.4.2.4. 17/05/1994 Tarih ve 21937 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe
Giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca
Koruma Altına Alınmış Alanlar
F.4.3. Korunması Gereken Alanlar
F.4.3.1. Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak
Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri
Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.)
F.4.3.2. Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve
Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı
Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının
Tamamı
F.4.3.3. Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya
Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme
Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları
Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular,
Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren
Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler
F.4.3.4. Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları
F.4.3.5. Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya
Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan
Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz
Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar
F.4.3.6. Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın
Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine
Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar
130
Tablo.F.4.3.6.1. İl Müdürlüğümüz dahilindeki mesire yerleri
MESİRE YERİ TEKLİF RAPORU
A- TEKLİF SAHANIN
TEŞVİKİYE A TİPİ MESİRE YERİ-ÇINARCIK -YALOVA
ALANI
: 24.12 Ha
MEVKİİ
: Kum Plaj
TİPİ
: Mesire yeri A Tipi
TESCİL TARİHİ
: 05.04.2007 tarihli onay
1/25.000 ÖLÇ.PAFTANO
: Bursa-G22-dl
BÖLME NO
: 6 (829 parsel)
MÜLKİYET DURUMU
: Orman
•
ULAŞIM
: Yalova =22 km
Çınarcık= 4.5km
Teşvikiye Beldesi 2 km Kocadere Bel:2 km Asfalt yol.
MEVCUT ALT YAPI TES-KAP : Yol,su,elektrik mevcuttur. Kanalizasyon, arıtma tesisi
mevcut değildir.
MEVCUT ÜST YAPI TES-KAP:Büfe,WC
İŞLETME ŞEKLİ
: Teşvikiye A Tipi Mesire Yeri yeri 26/04/2010 da ihale edilmiş olup
SS Teşvikiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işletmeciliğini yapmaktadır. Piknik ve plaj
amaçlı kullanım
Delmece Yaylası piknik Mesire yeri
DELMECE YAYLASI A TİPİ MESİRE YERİ-ÇINARCIK -ARMUTLU
ALANI
: 19,76 Ha
MEVKİİ
: Delmece Yaylası
TİPİ
: Mesire yeri A Tipi
TESCİL TARİHİ
: 13.03.2009 tarihli onay
1/25.000 ÖLÇ.PAFTANO
: Bursa-G22-d4
BÖLME NO
: Çınarcık 271, Armutlu 107
MÜLKİYET DURUMU
: Orman
•
ULAŞIM
: Yalova =37 km
Çınarcık= 20 km Armutlu : 28
MEVCUT ALT YAPI TES-KAP : Tesis Yok Doğal haldedir
İŞLETME ŞEKLİ
Delmece A tipi Mesire Yeri yeri 22/02/2010 da ihale
edilmiş olup YATUB ( Yalova Turizm Birliği ) işletmeciliğini yapmaktadır.
KAYNAKLAR
:
1-Orman İşletme Müdürlüğü
2-Yalova Belediye Başkanlığı
131
(G). TURİZM
G.1. ve G.1.1.
YÖRENİN TURİSTİK VE DOĞAL DEĞERLERİ
TERMAL KAPLICALARI: Roma ve Bizans dönemi eserlerinden olan Yalova Termal Kaplıcaları,
İl merkezine 12 km mesafede olup, kaplıca tesisleri içerisinde Sultan banyo Valide banyo-Kurşunlu
banyo ve köylü hamamı gibi tarihi banyolar mevcuttur.Tarihi kurşunlu hamamı içinde sauna suyu
olarak adlandırılan şifalı sular mevcuttur.Kaplıca suları sindirim sistemi hastalıkları, romatizmal
hastalıklar ve metabolizma hastalıklarında etkilidir.Tesis bünyesinde bulunan Çınar ve Çamlık
Otellerinde konaklama yapılabilmektedir.
ARMUTLU KAPLICALARI: Kaplıca, ilçe merkezinin 2.5 Km kuzeyinde olup, Armutlu Kaplıcaları
Yalova’ya 52 Km. mesafededir. Kaplıca bölgesinde; Otel, Restoran, Türk Hamamı, Masaj Salonları,
Jakuzi ve Kapalı Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Banyo ve içme kürlerine uygun olarak kaplıca suları
banyo, içme ve çamur olarak uygulandığı gibi sudan çıkan gazlar teneffüs yoluyla da uygulanır.
Armutlu kaplıcaları, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar sınıfına girmektedir. Kaplıcalar kalbin
işlemesinde, asidin vücuttan atılmasında, sinirler üzerinde, iltihabi hastalıklarda, mide ve bağırsak
hastalıklarında, yaraların iyileşmesinde, karaciğerin düzenli çalışmasında, hormonların
düzenlenmesinde ve irder söktürücü olarak yararlar sağlar.
KARACA ARBORETUM (CANLI AĞAÇ MÜZESİ) : 1980 yılında TEMA Vakfı kurucusu
Hayrettin KARACA tarafından kurulmuştur. Yalova- Termal karayolu üzerinde, İl merkezine 5 Km
mesafede Peyzaj ağırlıklı, koleksiyon bir arboretum karakterinde olup, 135.000 m2 lik bir alanda tesis
edilmiştir. İçerisinde 3 kaya bahçeleri, bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler,
Türkiye olmak üzere, Asya Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya kıtaları ve yeni Zelanda’dan bitki
örnekleri yanında, Türkiye’nin endemik bitki örnekleri mevcuttur. Arboretum içerisinde tahminen 5
bin odunsu, bir o kadarda otsu rizomlu ve soğanlı bitki mevcuttur.
DELMECE YAYLASI: İlimizin önemli yaylaları; Kocadere ve Teşvikiye beldelerinin güneyinde yer
alan Erikli ve Delmece yaylalarıdır. Delmece yaylası içerisinde Yalova’nın tek doğal Göl’ü “Dipsiz
Göl” adı ile bilinen krater göl’ü bulunmaktadır. Bu yaylalar büyük oranda; çam , meşe, kestane, ve
ıhlamur ağaçlarından oluşan ormanlarla kaplıdır. Yaylalara ulaşım ise Teşvikiye beldesinden ayrılan
asfalt yolla yapılmaktadır.
SUDÜŞEN ŞELALESİ: Üvezpınar köyünde 8 km mesafede bulunan Şelale ve çevresi eşsiz doğal
güzelliklere sahiptir. Şelaleye giden yol, mükemmel bir doğa yürüyüş (Trekking) parkuru olup, yaz
aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelale’ye çıkan yol
güzergahında eşsiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası mevcuttur ki, bu güzergah foto safari,
doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.
ERİKLİ ŞELALESİ: Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesinden Delmece Yaylasına çıkılan yol üzerinde
bulunmaktadır. Erikli Şelaleleri eşsiz doğa güzellikleri ile kamp kurmak ve Trekking yapmak
isteyenler için harika bir mekandır.
VALİDE HAMAM: Termal Kaplıca bünyesinde bulunan hamam, Bizans kralı konstantinos
tarafından 6 kubbeli olarak yaptırılmıştır. Geriye 3 kubbesi kalan hamam Osmanlı döneminde Sultan l.
Abdülmecit tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğü için Valide Hamam adını almıştır.
Banyonun buharlı oda bölümünde mermer üzerinde Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır.
ÜÇ AZİZE KARDEŞLER: Roma Döneminde yaşayan ve Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı
yıllarda “Menedora, Metrodora ve Nymphodora” isimli 3 kız kardeş Termal Kaplıcaları civarındaki
tepelere yerleşmişlerdir. Günleri ibadetle geçen ve çevredeki insanlara birçok iyilikler yapan kız
kardeşler kaplıcalara gelen hastaları da iyileştirmeleriyle ün salmışlar. Bu durum zamanla onların
saygınlıklarını artırmış ve tanınmalarını sağlamıştır. Koyu bir putperest olan Roma İmparatoru
Galerius bu durumdan rahatsız olmuş ve yöre valisi Fronto’yu kız kardeşlerin Hırıstiyanlığı terk
etmeleri konusunda görevlendirmiştir. Kız kardeşler bunu şiddetle reddetmişlerdir. Bunun üzerine 3
kız kardeş burada işkence edilerek öldürülmüşlerdir.
132
Yöre halkı bu duruma çok üzülmüş ve 3 kız kardeşe duydukları saygı ve sevgiyi göstermek için kız
kardeşlerin mezarlarını hep ziyaret etmişler ve zamanla burası “ 3 Azize Kardeşler” adıyla bir
ziyaretgah haline gelmiştir
YALOVA AÇIK HAVA MÜZESİ: 29 Ekim 2003 tarihinde açılan müzede, Roma, Bizans ve
Osmanlı Dönemine ait eserler yer almaktadır. Ayrıca Yalova’nın çeşitli yörelerinde bulunan eserlerin
maketleri de müzede sergilenmektedir.
EL SANATLARI: İlimiz Sugören Köyünde el sanatları çok gelişmiştir. Sugören Köyünde dokunan
ipek halılar kalitesi ve dokuması ile İstanbul ve Avrupa’da birçok alıcı bulmaktadır.
Ayrıca İlimiz Güneyköy’de de Kafkas Halıcılığı çok gelişmiştir. Güney Köyde yaşayan Kafkas
kökenli vatandaşlarımız gümüşten ve boynuzdan yapılma bir çok hediyelik eşyalar da üretmektedirler.
Üretilen bu hediyelik eşyalar özellikle yerli ve Arap turistlerden rağbet görmektedir.
HASAN BABA KORUSU (ÇINARCIK): Termal ve Çınarcık ilçeleri arasında ve Çınarcık
sırtlarında bulunan Hasan Baba piknik ve mesire yeri geniş bir alana yayılmış olup, meşe, kestane ve
ıhlamur ağaçlarıyla kaplı, denize nazır, foto safari yapılabilecek doğal güzellikler içermektedir. Ayrıca
bu alanda doğal ortamda Geyik koruma alanı mevcuttur. Hasan Baba mesire yerinde, içme suyu ve
yeme- içme hizmeti sunan Restoran bulunmaktadır.
KAMP KARAVAN TURİZMİ: Yalova kamp ve karavan turizmine elverişlidir. Özellikle doğal
güzelliklere sahip kıyılarda, Üvezpınar ve Kurtköy bölgesi ve İl merkezi kıyı şeridinde gençlere
yönelik doğal değerleri koruyarak kamp yapma olanağı vardır. Ayrıca Çiftlikköy ilçemizde MERTUR Camping adında bir tesis bulunmaktadır.
AV TURİZMİ: Yalova hem kara hem de su avcılığı bakımından önemli bir konumdadır. İl, doğal
yapısı nedeniyle çeşitli hayvan türlerinin yaşamasına olanak vermektedir. Bu yüzden av turizmi cazip
bir hal almaktadır. Bıldırcın ve üveyik avı bol miktarda yapılmaktadır.
DENİZ TURİZMİ: Çınarcık İlçesi Kum Plajı, Esenköy ve Armutlu sahilleri, denize girmek için en
çok tercih edilen sahil bandıdır. Buralar kumsalı, konaklama ve altyapısıyla en düzenli plajlar
mevcuttur.
TARİHİ ÇINARLI YOL: İlimiz Termal yolu ve yolun her iki yanında Atatürk Dönemine ait tarihi
çınar ağaçları koruma altına alınmış ve yol yapım çalışmaları ile çınar ağaçlarının bakımı sağlanmıştır.
MAĞARA TURİZMİ: İlimizde tespit edilen mağaraların başında Soğucak Köyü’nün hemen
üstündeki traverten sahadaki mağaralar gelmektedir. Ayrıca Kurtköy Bölgesinde araştırmaya değer
mağaralar bulunmaktadır.
YAT TURİZMİ: İlimiz Merkezinde yapımı sürdürülen yat limanı 240 yat kapasiteli olup, iç ve dış
turizme hizmet etmek üzere projelendirilmiştir.Yat limanının hizmete girmesi ile Yalova’da ve
bölgemizde yat turizmine dayalı önemli bir pazar oluşturacaktır.
YALOVA’DA ÇİÇEKÇİLİK: Yalova’da süs bitkileri üreticiliği ülke genelinde önem taşımaktadır.
Ülkemizde üretilen kesme çiçeklerin 1/5 ‘inden fazlasını Yalova karşılamaktadır.
Yalova’da süs bitkileri yetiştiriciliği 4 kısımda toplanır.
1-Salon süs bitkileri
2-Bahçe ve çevre düzenlemesinde kullanılan ağaçlar
3-Soğanlı ve Rizomlu süs bitkileri
4-Kesme çiçekçilik
EKO-TURİZM:
133
İlimiz, dünyada sanayi toplumların giderek daha çok aradığı alternatif turizm olanaklarına, yani doğal
ortamda doğal beslenme ve yaşama arzusunun yükseldiği potansiyelle, %60’a yakın yeşil alana sahip
olan Yalova’da organik tarım yapılmakta olup, aynı zamanda Armutlu ilçesi Hayriye, Mecidiye ve
Selimiye köylerinde eko-tarım ve turizmciliğine başlanılmıştır.
G.1.1.1.KONUM:
Yalova Termal Kaplıcaları
6 Eylül 1982 gün ve 17804 sayılı Resmi Gazete ile Yalova Termal kaplıca işletme sınırları
içindeki 104 hektarlık alan turizm merkezi ilan edilmiş ve 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı
Resmi Gazetede” Termal Turizm Merkezi sınır genişletilmesi” ile ilgili Karar yayınlanmış
olup, Bakanlığımızca hazırlanan 1/25.000 ölçekli plan yürürlüğe konulmuştur.
Armutlu Termal Kaplıcaları
16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “Yalova Armutlu Termal
Turizm Merkezi “ilan edilmiş olup, Bakanlığımızca hazırlanan 1/25.000 ölçekli plan
yürürlüktedir.
Tablo G.1.1.1.1 Doğal Değerleri
D
Doğal Değerler
Yalova Termal Kaplıcaları ve Sudüşen
Şelalesi
Armutlu Kaplıcaları
Delmece Yaylası ve Çifte Şelaleler
Karlık Yaylası ve Çaldere Şelalesi
Konum
Termal İlçesi
Armutlu
Çınarcık/Teşvikiye
Çınarcık/Esenköy
134
Hasanbaba Korusu
Kurtköy Kapılı-Çınar Mesire Yeri
D İstihkam Tepe Mesire Yeri
Höyük Tepe Mesire Yeri
Çınarcık
Yalova/Kurtköy
Yalova/Elmalık Köyü
Yalova/Sugören Köyü
G.1.1.2.FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
G.1.1.2 Fiziki Özellikler
839 km2’lik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11’lik bölümü kaplayan Yalova’nın
denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası ise Samanlı Dağlarının 926 metreye ulaşan
Beşpınar Tepesidir. Yüksek platoları, ovaları, vadileri, akarsuları, kıyı şekilleri, yemyeşil
dağları ve çam ormanları ile süslü yaylaları vardır. Yalova makro klima iklimi ve bereketli
toprakları ile tarım ve çiçekçilik konusunda ön planda bulunmaktadır.
TERMAL KAPLICALARI
Türkiye'nin 1.derece önemli ve öncelikli kaplıcalarından olan Termal Kaplıcaları
Yalova’ya 12 km mesafede, sularının sıcaklığı asıl kaynakta 60-65 C, içme kaynağında 64 C
ve göz kaynağında ise 59 C’dir. Sıcaklığı bu derecelerin altına düşmeyen kaynaklar
hipotermal sulardandır. Hafif kükürt kokulu berrak sular, sıcakken hoş içimli, soğuduğunda
kekremsi tatlıdır. PH derecesi 7.8 olan kaynak suları radyoaktif özellikler taşımaktadır.
ARMUTLU KAPLICALARI
16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sınırları belirtilen
Armutlu Kaplıcaları alanı, Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir.
Yalova il merkezine 52 km uzaklıkta olan kaplıca çevresi ağaç ve makilerle kaplı bir vadide,
dere yatağı boyuna sıralanmış çok sayıda kaynaktan oluşmaktadır. Armutlu kaplıcalarında
suyun sıcaklığı 57-73 0C, ph değerleri 6.2 - 6.5, akış hızı ise 10 lt/sn dir.
KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI – SİT ALANLARI
1. Yalova Merkezde Değirmen: (Yalova İli, Merkez Bahçelievler
Mahallesi, 31 Pafta, 2310 Ada, 7 parselde bulunan Eski Değirmen;
İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun
4.8.2000 tarih ve 5744 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
2. Yalova Merkezde Halk Eğitim Merkezi: (Yalova İli, Merkez, 1 pafta,
34 Ada, 9 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi Binası’nın
Cumhuriyet Dönemi mimari özellik taşıdığı için, İstanbul II Nolu
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 19.1.1996 tarih ve
3998 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
3. Safran Köyü’nde Değirmen: (Yalova İli, Merkez Safran Köyü, 4
pafta, 398 parselde bulunan eski Değirmen; İstanbul II Nolu Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 6.8.1998 tarih ve 4886 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
135
4. Sugören Köyü’nde Çeşme: (Yalova İli, Merkez, Sugören Köyü, 31
pafta, 19481949 parseller ile 1947 parselin önündeki çeşmeler;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.1.2003
tarih ve 9607 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
5. Hersek Köyü’nde Ahmet Paşa Hamamı: (Yalova İli, Altınova İlçesi,
Hersek Köyü 4 pafta, 103 parselde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa
Hamamı; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun
18.3.1989 tarih ve 451 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
6. Hersek Köyü’nde Hersekzade Ahmet Paşa Camii: (Yalova İli,
Altınova İlçesi,
Hersek Köyü, 9 pafta, 222 parselde bulunan
Hersekzade Ahmet Paşa Camii;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu’nun 18.3.1989 tarih ve 451 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
7. Hersek Köyü’nde Çeşme: (Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, 9
pafta, 222 parselde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Camii; Bursa
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 18.3.1989 tarih ve
451 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
8. Hersek Köyü’nde 19. ve 20.y.y.ait Mezarlık: (Yalova İli, Altınova
İlçesi, Hersek Köyü, 4 pafta, 97 parselde bulunan 19.ve 20.yüzyıla
ait Mezarlık; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 26.11.1991 tarih ve 2760 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
9. Tavşanlı Köyü, Acıçeşme Mevkii’nde Bizans Dönemi Kalıntıları:
(Yalova İli,
Altınova İlçesi, Tavşanlı Köyü, Acı Çeşme Mevkii, 32 T
II c pafta, 1258 parselde çıkan Bizans Dönemi Kalıntıları; İstanbul II
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih
ve 4966 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
10.
Armutlu’da Armutlu İskele Camii: (Yalova İli, Armutlu İlçesi,
Sahil Caddesi,
İskele Mevkii’nde 50 L III d imar paftası içinde yer
alan İskele Camii; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
11.
Armutlu’da Eski Kitabeli Çeşme; (Yalova İli, Armutlu İlçesi,
Sahil Caddesi,
İskele Mevkii’nde 50 L III d imar paftası içinde yer
alan Eski Kitabeli Çeşme;
İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı
ile tescil edilmiştir.)
12.
Armutlu’da Eski Camii(Hacı Ali Paşa Cami): (Yalova İli,
Armutlu İlçesi, 50 L 1c harita no.da kayıtlı 25 pafta, 4474 parselde
bulunan Eski Camii; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 10.3.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
13.
Armutlu’da Köprü: (Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L 1c harita
no.da kayıtlı meydanda Armutlu Deresi üstünde bulunan Köprü;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.3.1990
tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
14.
Armutlu’da Yeni Hamam: (Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L 1c
harita no.da kayıtlı 25 pafta, 4206 parselde bulunan Yeni Hamam;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.3.1990
tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
136
15.
Armutlu’da Çeşme: (Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L 1c harita
no.da kayıtlı Kaplıca Caddesi 5989 parsel önünde bulunan Çeşme;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.3.1990
tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
16.
Armutlu’da Eski Hamam: (Yalova İli, Armutlu İlçesi, Yalova Armutlu Yolu üzeri Armutlu’ya 3 km. uzaklıkta sıcak su kaynağında
bulunan Eski Hamam;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 10.3.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
17.
Esenköy’de Koza İşletme Binası: (Yalova İli, Armutlu İlçesi,
Esenköy,
Bülbülderesi Mevkii’nde, 9 pafta, 60 parselde bulunan
Koza İşletme Binası;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’nun 11.7.1995 tarih ve 4532 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
18.
Koruköy’de Yapı: (Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koruköy’de, 25
pafta, 1441 parselde bulunan Yapı; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.4.1988 tarih ve 262 sayılı kararı
ile tescil edilmiştir.)
19.
Koruköy’de Yapı ile birlikte Camii+ Çevredeki Ağaçlar: (Yalova
İli, Çınarcık İlçesi, Koruköy’de, 25 pafta, 1441 parselde bulunan Yapı
ile birlikte Camii +
Çevredeki Ağaçlar; İstanbul II Nolu Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.8.1990 tarih ve 2540 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
20.
Koruköy’de Fırın: (Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koruköy’de
bulunan Fırın;
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun 16.1.1982 tarih 13457 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
21.
Kocadere Köyü’nde Yapı Kalıntıları: (Yalova İlçesi, Çınarcık
İlçesi, Kocadere Köyü, 3 pafta, 341–342–343 parseller üzerinde yer
alan (341 parsel) Yapı Kalıntıları; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.6.1989 tarih ve 1366 sayılı kararı
ile tescil edilmiştir.)
22.
Taşköprü Beldesinde Taşköprü: (Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
Taşköprü Köyü, Köyaltı Mevkii’nde bulunan Taşköprü; İstanbul II
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2.3.1993 tarih ve
3026 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
23.
Gacık Köyü’nde Hamam: (Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık
Köyü, 23 pafta, 936 parselde bulunan Hamam; İstanbul II Nolu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.4.1992 tarih ve
2845 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
24.
Çiftlikköy’de Karakilise: (Yalova İli, Çiftlikköy sahilinde bulunan
Karakilise; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
30.9.1962 tarih ve1930 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
25.
Kabaklı Köyü’nde Kabaklı Camii (Muratağa Camii): (Yalova İli,
Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyü’nde bulunan Kabaklı Camii (Muratağa
Camii); Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun
28.6.2001 tarih ve 8544 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
26.
Termal Suşehri’nde Büyük Gazino Binası: (Yalova İli, Termal
Su Şehri’nde bulunan Büyük Gazino Binası; Gayrimenkul Eski
Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971
sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
137
27.
Termal Suşehri’nde bulunan Sinema: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan sinema; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek
Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
28.
Termal Suşehri’nde Kaynak ve Çevresi: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Kaynak ve Çevresi; Gayrimenkul Eski Eserler
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
29.
Termal Suşehri’nde Valide Hamamı: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Valide Hamamı; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar
Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile
tescil edilmiştir.)
30.
Termal Suşehri’nde Çınar Otel: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Çınar Otel; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar
Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı karar ile
tescil edilmiştir.)
31.
Termal Suşehri’nde Köprü: (Yalova İli, Termal Su Şehri’nde
bulunan Köprü;
Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu
tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
32.
Termal Suşehri’nde Kurşunlu Hamam: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Kurşunlu Hamam; Gayrimenkul Eski Eserler
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 4.5.1983 tarih ve 14971 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
33.
Termal Suşehri’nde Büyük Otel: Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan büyük Otel; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar
Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile
tescil edilmiştir.)
34.
Termal Suşehri’nde Exedra (Yarım yuvarlak yapı): (Yalova İli,
Termal Su Şehri’nde bulunan Exedra; Gayrimenkul Eski Eserler
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
35.
Termal Suşehri’nde Yaver Köşkü: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Yaver Köşkü (No:193); Gayrimenkul Eski Eserler
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
36.
Termal Suşehri’nde Atatürk Köşkü: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde bulunan Atatürk Köşkü (No:193); Gayrimenkul Eski
Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 14.5.1983 tarih ve 14971
sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
37.
Termal Suşehri’nde Termal Otel: (Yalova İli, Termal Su
Şehri’nde 1–2–9–1415–16 pafta, 397 parselde bulunan Termal
Otel; Ulusal Mimarlık Yarışmasıyla elde edilmiş olması nedeniyle;
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6.12.2001
tarih ve 8817 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
38.
Yalova’da Yürüyen Köşk: (Yalova İli Merkez’de bulunan
Yürüyen Köşk “Atatürk
Köşkü”; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar
Yüksek Kurulu tarafından 12.7.1980 tarih ve 12238 sayılı kararı ile
tescil edilmiştir.)
138
39.
Çınarcık-Teşvikiye Antik Su Sistemi: (Çınarcık-Teşvikiye’de
Roma dönemine ait
Antik Su Sistemi; Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından
11.06.2006 tarih ve 1556 sayılı karar ile tescil edilmiştir.)
40.
Yalova, Merkez İlçe-Güneyköy'de Bina : (Yalova İli, Merkez
İlçe, Güneyköy, Köyiçi mevkiinde 14 pafta, 1176 parselde yer alan
bina, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından 25.01.2007 tarih ve 2100 sayılı kararı ile tescil
edilmiştir.)
41.
Tigem Atatürk Köşkü : (İlimiz merkez ilçe Bahçelievler
mahallesi sınırları dahilinde 23 pafta, 2 ada, 8 nolu parselde bulunan
ve Ulu Önder Atatürk ile özdeşleşen Atatürk köşklerinden olan
"Tigem Atatürk Köşkü"; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından 20.11.2007 gün ve 193 sayılı kararı ile 1. grup
yapı olarak tescil edilmiştir.)
42.
Güneyköy Sultan Reşat Çeşmesi: Yalova İli, Merkez İlçesi,
Güneyköy, 13 pafta, 1091 parselde bulunan mülkiyeti köy tüzel
kişiliğine ait olan “ Mehmet Reşat Han Çeşmesi” sanatsal ve tarihi
değeri nedeniyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun
09.09.2008 tarih 530 sayılı kararı tescil edilmiştir.
43.
Şenköy’de Kilise Kalıntısı:Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Şenköy,
Engere Mevkii, 2 pafta, 116 parselde bulunan Kilise Kalıntısı ve
Yakın Çevresi 184 dönüm 482 m2 alan İstanbul II Nolu Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 19.6.1997 tarih ve 4519
sayılı kararı ile, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil
edilmiştir.
44.
Çobankale Kale Kalıntıları 3.derece ARKEOLOJİK Sit: Yalova İli,
Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mah. 1/25 000 ölçekli
H22c2-H23dI pafta ve 1/1 000 ölçekli orman kadastroda yer alan
Çobankale Kale kalıntıları 3.derece Arkeolojik Sit olarak Bursa Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 14.1.2004 tarih ve
10273 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
45.
Çobankale Kaya Anıtı 3. derece ARKEOLOJİK Sit: Yalova İli,
Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mah. 1/25 000 ölçekli H
22 c 2-H 23 dI pafta ve 1/1000 ölçekli orman kadastroda yer alan
Çobankale Kaya Anıtı 3.derece Arkeolojik Sit olarak Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 16.4.2004 tarih ve
10461 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
46.
Termal Suşehri 1.derece Doğal, Arkeolojik
ve Tarihi Sit:
Yalova İli, Termal İlçesi Su Şehri’nde, 397 parselde bulunan Kaynak
ve Çevresi (Kabtay), Valide Hamam, Çınar Otel, Köprü, Kurşunlu
Hamam (No: 210), Büyük Lokanta Binası (Gökçedere Köyü), Büyük
Otel, Exedra (İtfaiye binası arkasındaki bina), Yaver Köşkü
(No:193), Atatürk Köşkü (No.193); İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.1.1996 tarih ve 3995-1-2-3 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.
47.
Hersek Köyü (Dil Burnu) Hellenopolis 2.derece ARKEOLOJİK
Sit: Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü’nün doğusunda yer alan
28 rakımlı tepe ve çevresi, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları
139
Koruma Bölge Kurulu’nun 15.7.2009 tarih ve 966 sayılı kararı ile
tescil edilmiştir.
48.
Soğucak Köyü’nde Mağara: Yalova İli, Merkez Soğucak Köyü
sınırları içindeki Kalıcı Konutlar alanında bulunan Mağara; İstanbul II
Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 4.8.2000 tarih ve
5726 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
49.
Altınova Soğuksu Kaya Bloğu: Yalova ili, Altınova İlçesi,
Soğuksu Köyü sınırları içinde 22 pafta, 700-701 parselde bulanan
kaya bloğu Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu
tarafından 14.5.2005 tarih ve 556 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
50.
Hersek Köyü Lagün Gölü: Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek
Köyü doğusunda, 199 parselde yer alan Lagün Gölü; 1.Derece Doğal
Sit olarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından
5.11.2004 tarih ve 202 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
51.
Termal Suşehri’nde Çınar Oteli önündeki Doğu Çınarı: Yalova
İli, Termal İlçesi, Çınar Oteli önünde bulunan Çınar Ağacı;
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından
14.5.1983 tarih ve 14971 sayılı kararı ile Anıt Ağaç olarak tescil
edilmiştir.
52.
Termal Yolu üzerindeki Çınar Ağaçları (Çınarlı Hıyaban):
Yalova-Termal yolu üzerindeki Çınar Ağaçları; İstanbul II Nolu Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 14.5.1997 tarih ve 4491
sayılı kararı ile “Korunması Gereken Anıt Ağaçlar” olarak tescil
edilmiştir.
53.
Termal Suşehri’nde bulunan Çınar Ağaçları: Yalova İli, Termal
İlçesi, Termal Kaplıca Tesisleri İşletmesinin yer aldığı 1.Derece
Arkeolojik-Doğal Sit alanında yer alan 1-2-9-14-15-16 pafta, 397
parselde mevcut bulunan 7 adet Çınar Ağacı; Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.10.2001 tarih ve 8738 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir. Kadıköy - Termal Belediyesi sınırları
içerisinde kalan Çınar Ağaçları: (Yalova İli, Yalova-Termal Yolu
güzergâhında bulunan çınar ağaçlarından Kadıköy ve Termal
Belediyesi sınırları içerisinde kalan çınar ağaçları da “Kent Dokusunu
Tamamlayan, Kent İmajına Etkisi Olan Grup Ağaçlar” kapsamında
İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından
15.4.1999 tarih ve 5137 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)
54.
Gacık Köyü içindeki Çınar Ağacı: Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
Gacık Köyü, Köyiçi Mevkii’nde, 23 pafta, 936 parsel ve 1011
parselde bulunan 2 adet Çınar Ağacı; Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu’nun 14.1.2004 tarih ve 10272 sayılı kararı
ile Anıt Ağaç olarak tescil edilmiştir.
55.
Sugören Köyü’nde Çınar Ağaçları: Yalova İli, Merkez, Sugören
Köyü, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 7 adet Çınar Ağacı ile İlköğretim
alanı ve Sağlık Ocağı alanı olan, 3 pafta, 1981 parselde bulunan 5
adet Çınar Ağacı; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 31.1.2003 tarih ve 9607 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
56.
Safran Köyü’nde Çınar Ağacı: Yalova İli, Merkez Safran Köyü,
4 pafta, 398 parselde bulunan Çınar Ağacı; İstanbul II Nolu Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 6.8.1998 tarih ve 4886 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.
140
57.
Armutlu İlçesi Sahilindeki Çınar Ağacı: Yalova İli, Armutlu
İlçesi, Sahil Caddesi, İskele Mevkii’nde 50 L III d imar paftası içinde
yer alan 3 adet Çınar Ağacı; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı
ile tescil edilmiştir.
58.
Kurtköy Çınar Ağaçları: Yalova İli, Merkez Kurtköy, sit dışı
Devlet ormanı mülkiyetinde, kapılı çınar mesire yerinde bulunan 3
adet çınar ağacı “anıt ağaç” olarak
Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 04.03.2008 tarih ve 317 sayılı
kararıyla tescil edilmiştir.
59.
Esadiye Köyü Çınar Ağacı: Yalova İli, Merkez İlçe, Esadiye
Köyü, 142 ada, 14 parselde yer alan Esadiye Köyü tüzel kişiliği
mülkiyetindeki çınar ağacı “anıt ağaç” olarak Kocaeli Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 08.10.2008 tarih ve 589
sayılı kararıyla tescil edilmiştir.
60.
Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri: (Yalova İli, Altınova
İlçesi, Hersek Köyü sınırları içinde 82 parsel üzerinde 400 44’ 24’’ N
290 30’ 48’’ koordinatlarında
bulunan mülkiyeti Kıyı Emniyet
Müdürlüğüne ait olan Deniz Feneri Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 967 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
61.
Altınova Hersek Köyü Kargir Ev: (Yalova İli, Altınova İlçesi,
Hersek Köyü sınırları içinde 200 parselde bulunan mülkiyeti İstanbul
Darülacezesine ait olan kargir yapı Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih 969 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir)
62.
Armutlu Bozburun Feneri: (Yalova İli, Armutlu İlçesi, 1 pafta, 1
parselde bulunan Bozburun Feneri, Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.08.2009 tarih 1015 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.)
63.
Altınova Hersek Köyü Sualtı Kalıntıları: (Yalova İli, Altınova
İlçesi, Hersek Köyü sınırları içinde 82 parselin kuzeyinde, deniz
kenarında ve su altında bulunan kalıntılar Kocaeli Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 968 sayılı
kararı ile tescil edilmiştir.
64.
Yalova Merkezde Hükümet Konağı: (Yalova İli, Merkez İlçesi,
Süleymanbey Mahallesi 5 pafta, 41 ada sit dışında bulunan yıkılmış
Yalova Hükümet Konağı Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerine ve Cumhuriyetin ilk dönemlerine tanıklık etmesi
sebebiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 09.12.2009 tarih 1199 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Sivil Mimari Örneği: (24 adet)
Armutlu İlçesinde 24 adet sivil mimari örneği Konut; (Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L
1charita no.da kayıtlı 4860 – 4861 – 4862, 4859, 4866, 4864, 4692, 4699, 4731, 4694, 4688,
4686, 4749, 4744, 4752, 4753, 4758, 4759 – 4760, 4582 – 4583, 4574 – 4575, 4576 – 4577,
4656 – 4657, 4166, 4253, 4257, 4244 parselde bulunan Sivil Mimari Örneği Konutlar; Bursa
141
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.3.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile
tescil edilmiştir.)
Açık Hava Müzesi
Şehit Ömer Faydalı Bulvarı Sanat Sokağı köşesinde Valilik Makamı’nın 03.07.2002
tarih ve 352 sayılı Olur’ları ile Açık Hava Müzesi kurulmuştur.
6000 yıllık geçmişe sahip olan İlimizin çeşitli yerlerinde çıkan ve değişik yerlerde
muhafaza edilen tarihi eserlerin toplanarak sergilendiği güzel bir mekân oluşturulmuştur. 29
Ekim 2003 tarihinde açılan müzede Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait eserler yer
almaktadır. Ayrıca Yalova’nın çeşitli yörelerinde bulunan eserlerin maketleri de
bulunmaktadır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan Açık Hava Müzesi; Bursa Müzesi
uzman elemanları tarafından dizayn edilmiş ve şu anda İlimizde çeşitli tarihlerde çıkarılan
2005 yıl sonu itibariyle mevcut 46 adet tarihi eserlerin envanter bilgileri hazırlanmıştır.
Yalova Belediyesi personeline zimmetle teslim edilen eserler 24 saat koruma altında
olup, mesai saatleri içerisinde ziyaret etmek mümkündür
Termal Atatürk Köşkü (Milli Saraylar):
Bina kargirdir ve iki katlıdır. Arazinin eğimine uygun olarak inşa edilmiştir.1929
yılında yapımına başlanıp, kısa sürede tamamlanmıştır. Yapının dış cephesinde herhangi bir
süsleme öğesine rastlanmaz. Giriş cephesi Art- Deco özelliklerine sahiptir. İç mekânda
tavandaki alçı süslemeler ve mobilyalarda geç rokoko ve ampir uslup izlenir. Binanın iç
dekorasyonunda yer alan mobilyalar Dolmabahçe Sarayından getirilmiştir.
Köşk ziyarete açıktır.
Yürüyen Köşk (Yalova Belediyesi):
Köşkün hemen yanındaki Ulu Çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan
ile karşılaşan Atatürk bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli bahçıvan
ağacın dallarının uzamış olmasından dolayı binanın çatı ve duvarına dayanarak binaya zarar
vereceğini söyler. Atatürk, bu cevabı hiç sevmez ve düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir
verir:
“Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak.”
Görev İstanbul Belediye’sine intikal eder. Belediye Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi
sorumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar yanına aldığı teknik elemanlarıyla
Yalova’ya gelerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak
büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay
rayları döşenir. Santim, santim çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtularak
bina 4.80 m. civarında kaydırılır. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde
tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacıda kesilmekten kurtulur.
O günden beri köşkün adı “YÜRÜYEN KÖŞK” olarak kalmıştır. Kültür Bakanlığı
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.07.1980 gün ve 12238 sayılı
kararı ile, korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları arasında sayılmış ve tescili
yapılmıştır.
142
Karaca Arboretum Canlı Ağaç Müzesi (Hayrettin Karaca)
Karaca Arboretuma 1976 yılında Sn. Hayrettin Karaca tarafından bir ev bahçesi olarak
başlanmıştır. 1980 yılında gelişmeler ve Sn. Karaca’nın konu üzerine ilgisi yoğunlaştığından,
kendisi tarafından Arboretuma dönüştürülmeye karar verilmiştir. Arboretum 13,5 hektar arazi
üzerinde kurulu bugün yaklaşık 7000 civarında değişik bitki tür, alttür, varyete ve kültür
formunu barındırmaktadır.
Karaca Arboretum Türkiye’nin ilk özel Arboretumudur. Dikkate değer koleksiyonları
Acer, Prunus, Malas, Magnolia, Quercus, Betula, Pinus, ağabeyes, Picea cinslerine ait önemli
birçok tür ve kültür formunu barındırmaktadır.
Yöresel Yemekler
MİLFÖYLÜ YALOVA KEBABI: (1 porsiyon)
Malzemeler:
20 gr. kaşar
150 gr. kemiksiz kuzu eti
1 adet orta boy domates
1 diş sarımsak
1 adet sivri biber
2 adet taze soğan
50 gr. soya sosu
2 adet defneyaprağı
60 gr. milföy hamuru
Yeteri kadar tuz, kimyon, karabiber
YAPILIŞI:
Kemiksiz kuzu eti jülyen doğranır. Teflon bir tavada yağsız sote edilir. Et suyu çekince
tereyağı ilave edilir. Diğer malzemelerle ilave edilerek yavaş ateşte iyice demlendirilir.
Milföy yuvarlak tabak biçiminde açılır, kıyısı kıvrılarak fırında pişirilir. Piştikten sonra servis
tabağına alınarak sote yapılmış kebabımızı milföyün içine koyarak üzerine kaşar serpilip
servis edilir.
YALOVA KÖFTESİ: (5 porsiyon)
Malzemeler:
400 gr. koyun kıyması
3 adet yumurta
1 kalın dilim bayat ekmek
2 orta boy soğan
Yarım su bardağı kaşar
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 çorba kaşığı sadeyağ veya margarin
½ bardak süt
2 çorba kaşığı un
1 adet yeşil salata
143
YAPILIŞI:
Uygun boyda bir kabın içine konulan kıyma, rendelenmiş soğan suyu, ekmek içi, tuz,
karabiber, rendelenmiş Hindistan cevizi ve iki yumurtanın sarısı konularak iyice karıştırılır.
Bu karışmış malzeme bir kere daha kıyma makinesinden çekilir. İri iri parçalara ayrılır.
Yuvarlanır, ortası çukurlaştırılır. Yağlanmış tepsiye dizilir. Kıymanın çukur kısmına
hazırlamış olduğumuz krema doldurulur orta hararetli fırında yarım saatten fazla pişirilir.
Üstünün kızarması makbuldür.
Kremanın yapılması:
Ufak tencereye yağ konulur, eritilir. Az un eklenir, bir dakika kadar kavrulur. Süt ilave
edilerek koyulaşıncaya kadar telle karıştırılır ve ateşten indirilerek, yumurta, tuz, rendelenmiş
kaşar peyniri eklenir. Çok ince kıyılmış yeşil salata konularak itina ile karıştırılır.
TERMAL SARMA (1 porsiyon)
Malzemeler:
120 gr. iki parçaya bölünmüş biftek
50 gr. margarin
100 gr. kuru soğan
30 2 gr. karabiber 2 gr. karabiber
YAPILIŞI:
Biftekler ince bir şekilde dövülür. Soğan ve mantar margarin ile sote edilir. Tuz ve karabiber
ilave edilir. Dövülmüş bifteklere birer kaşık ilave edilerek sarılır. Kürdan ile tutturulur.
Teflon tavada margarin ile kızartılır. Çukur bir kaba alınıp et kızarttığımız tavada sosu yapılır.
Kızartılan bifteklerin üzerine ilave edilerek bir taşım kaynatılır. Servis tabağına alınarak
yanında patates kroket, tereyağında domates soslu spagetti ile servis edilir.
TERMAL TATLISI (1 porsiyon)
Malzemeler:
Krep hamuru için:
15gr. Un
1 ad. Yumurta
3 gr. çiçek yağı
1 gr. tuz
1 gr. şeker
İçi ve Sosu:
50 gr. elma marmelâdı
5 gr. kavrulmuş nüverde
50 gr. vişne reçeli
5 gr. nişasta
50 gr. Su
YAPILIŞI:
Bir çukur kaba un, süt, yumurta, çiçek yağı, tuz ve şeker ilave edilerek krema kıvamı alacak
şekilde karıştırılır. Teflon tavada pişirilir. Hazırlanan krep soğutularak üzerine elma
marmelâdı sürülür. Kavrulmuş nüverde fıstıklar kırılıp krepe serpilir. Rulo şeklinde sarılır.
Çapraz bir şekilde kesilerek, kesik kısımları üste gelecek şekilde servis tabağına yerleştirilir.
Vişne reçeli su ve nişasta kaynatılarak kreplerin üzerine ilave edilerek servise sunulur.
144
YAPRAK PİDESİ:
Malzemeler:
Yoğurt 1 su bardağı
Soğan 1 bağ
Su 1 su bardağı
Mısır Unu 2 su bardağı
Asma Yaprağı 20 adet
Ayçiçeği yağı 1 çorba kaşığı
Nane ½ bağ tuz
YAPILIŞI:
Yoğurdu su ve tuz ile çırparak karıştırıp ayranı hazırlayın (ayranın ekşi olması tercih
edilir).Yaprakları yıkayıp süzdürün. Naneyi ince ince kıyın. Taze soğanları ayıklayıp ince
ince doğrayın. Ayrana mısır ununu, tuzu, naneyi ve soğanı katıp karıştırarak bir harç
hazırlayın. Bir tavayı ayçiçeği yağı ile yağlayın. Üzerine bir sıra yaprak dizin. Hazırladığınız
harcı 2 cm. kalınlığı olacak biçimde altı iyice kızarıncaya kadar pişirin. Tavanın ağzına biraz
daha geniş bir tabak kapatıp yaprak pidesini ters çevirin. Tavaya kaydırıp diğer yanına da
kızartın. Ateşten alıp dilimleyerek servis yapın.
Tablo G.1.2.1 Yerel Etkinlikler, Belirli Gün ve Haftalar
Adı
Kutlama Tarihi
Süre
Yapıldığı Yer
7 gün
Yalova Merkez
14- 17 Nisan
1 hafta
23 Nisan Törenleri
(Merkez ve İlçeler)
Akköy Şehitlerini Anma Günü
26 Nisan
1 gün
Akköy/Termal
Kocadere Şehitlerini Anma Günü
29 Nisan
1 gün
Kocadere /Çınarcık
10 Haziran
1 gün
Fevziye
Köyü/Altınova
3 Temmuz
1 gün
Tavşanlı/Altınova
30 gün
Yalova Merkez ve
İlçeler
2 gün
Termal İlçesi
2 gün
Çınarcık İlçesi
30 Eylül 3
Arası
Uluslararası Çiçekçilik Fuarı
Uluslararası Yalova
Kültür Şenliği
Çocuk
Yağlı Güreş Yarışmaları
Tavşanlı Şehitlerini Anma Günü
ve
Ekim
TUFAG Uluslararası Altın Karanfil 29Haziran – 6
Halk Oyunları Şenliği
Temmuz
YAFEM
Şöleni
Türk
Boyları
Kültür 06 – 12 Temmuz
Kuzey Kafkas Kültür Şöleni
Termal
Belediyesi
Şenlikleri
17 – 24 Temmuz
Kurtuluş 19- 20 Temmuz
Çınarcık Altın Çınar Festivali
18- 20 Ağustos
Şenköy Kızılcık Şenliği
Ağustos Ayının İlk 1 gün
145
Şenköy/Çınarcık
Cuması
Delmece Yayla Şenlikleri
Haziran
3.Haftası
ayının
Kadırga Şenlikleri
Temmuz ayının 2. hft
1 gün
Delmece
Yaylası/Çınarcık
2 gün
Çınarcık
G.1.2.KÜLTÜREL DEĞERLER
G.1.2.1.Folklor
Yöresel anlamda kendine ait bir folklorik oyunu bulunmamakla birlikte Uluslararası
platformda tüm Anadolu’nun değişik yörelerden oyunları sergilenebilmektedir.
G.1.2.2.El Sanatları
Merkeze bağlı Güney Köy’de gümüşten takı yapılmakla birlikte boynuz ile gümüş işlenip
üzerine de natürel mercan ve firuze gibi taşlar kullanılarak çeşitli takılarla birlikte süs eşyaları
yapılmaktadır. Ürünlerde kullanılan teknik yaldız el işçiliğidir.
El sanatlarında yörede halıcılıkta ekonomide önemli yer tutmaktadır. Merkez Güneyköy’de
yün halı, Sugören Köyü’nde İpek Halı dokunmaktadır. Sugören köyünde halı dokumacılığı
büyük bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Köyde dokunan ipek halıların kalitesi ve dokumu
İstanbul ve Avrupa’da birçok alıcı bulmaktadır. Santimetreye atılan düğüm açısından ünlü
İran halıları ile boy ölçüşebilecek kalitede halılar dokunmaktadır. Köyde bu amaçla pek çok
tezgâhlar bulunmaktadır. Köyün genç kadınları ve kızları bu alana rağbet etmekte ve geçim
kaynağını temin etmektedirler
146
G.2.TURİZM ÇEŞİTLERİ
Tablo G.2.1 Turizm Sektörüne Genel Bakış
TURİZM SEKTÖRÜNE AİT BİLGİLER (2011 YILI)
TURİZM SEKTÖRÜNE AİT BİLGİLER (2011 yıl
sonu itibariyle)
TOPLAM
MERKEZ
ALTINOVA
ARMUTLU
ÇİFTLİKKÖY
ÇINARCIK
TERMAL
TES.KONAKLAYAN TURİST SAYISI
106315
33581
11560
4767
2532
335
53540
TURİZM İŞL.BELGELİ TESİS SAYISI
7
2
2
1
2
PANSİYON
1
2 YILDIZLI
1
1
4 YILDIZLI
2
1
5 YILDIZLI
1
1
BUTİK OTEL
1
1
ÖZEL BELGELİ
TURİZM İŞL.BELG.TESİS YATAK
KAPASİTESİ
1
1
İLİMİZ İŞL.BELG.VE BEL.BELG.
1
3 YILDIZLI
670
84
21
19
1
129
45
412
SEYAHAT ACENTASI SAYISI
BELEDİYELERE AİT OTEL VE
PANSİYON SAYISI
BELEDİYELERE AİT OTEL Ve
PANSİYON YATAK KAPASİTESİ
77
11
3
22
1
31
16
5006
709
359
614
80
1789
1455
TURİZM İŞL.BELG.LOKANTA
EĞLENCE YERLERİ
1
KAPLICA SAYISI
2
1
1
1
1
148
1
DOĞA TURİZM ALANLARI
NOT:Turist rakamları işletme belgeli ve
nitelikli belediye belgeli tesislerce gönderilen
geceleme formlarından elde
edilmektedir.
6
1
Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-2011
149
3
2
G.3. VE G.4.
TURİSTİK ALTYAPI VE TURİST SAYISI
- İlimizde 6 adet işletme belgeli otel, 1 adet işletme belgeli pansiyon ve 1 adet de turizm işletme
belgeli müstakil eğlence yeri faaliyet göstermektedir.
- Çiftlikköy ve Çınarcık İlçelerimizin kıyı kesiminde yüzlerce ikinci konut bulunmaktadır. Bu alanlar
geçmişte planlı bir şekilde turizm konaklama tesislerine ayrılmış olsaydı, ekonomik açıdan İl’in
kalkınmasına katkı sağlanmış olacak ve çevresel açıdan da çok daha iyi bir görünüm kazanılacaktı.
- Yalova, coğrafi konumu itibariyle stratejik öneme sahip bir yerleşim alanıdır. İstanbul, İzmit ve
Bursa gibi sanayi ve ticaret alanında güç merkezleri olan üç büyük yerleşimin ortasında yer
almaktadır. Yalova’dan otobüs ile Türkiye’nin her yerine ulaşım mümkün, ayrıca Yalova’dan
İstanbul Kabataş ve Kartal’a düzenli olarak deniz otobüsü, Yenikapı ve Pendik’e arabalı deniz
otobüsü, Topçular’dan Eskihisar’a araba vapuru seferleri yapılmaktadır. İlimiz Merkezinde yapımı
bitirilen yat limanı 240 yat kapasiteli olup, iç ve dış turizme hizmet etmek üzere projelendirilmiştir.
Yat limanının hizmete girmesi ile Yalova’da ve bölgemizde yat turizmine dayalı önemli bir Pazar
oluşmaktadır. Yat limanı deniz dolgusu ve inşaatı tamamlanan işletme ihalesi yapılmış olup, ihaleyi
Koç Grubu Şirketler Topluluğuna bağlı SETUR firması kazanmıştır.
- Yalova’nın tek doğal gölü, Kocadere Köyü’nün güneyindeki Delmece Yaylası civarında bulunan ve
Dipsiz Göl adı ile bilinen krater gölüdür. Termal İlçesi’nde yapay Gökçe Baraj Gölü ve Armutlu’da
yapay gölet bulunmaktadır.
150
Tablo G.2.2
YALOVA İLİ VE İLÇELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN BELEDİYE BELGELİ TESİSLER
( KONAKLAMA TESİSLERİ)
KARACA APART OTEL
İLÇESİ
TELEFON
FAKS
TÜRÜ
SINIFI
OTEL
1. SINIF
9
26
OTEL
1. SINIF
14
46
OTEL
1. SINIF
15
30
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757036
2. EVİM APART OZEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757559
3. YAĞMUR OTEL
YENİMAHALLE KÖYÜ
TERMAL
6791249
4. SARAY OTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757133
6757240
OTEL
1. SINIF
28
56
5. DİAMOND OTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757647
6758032
OTEL
1. SINIF
45
80
6. AZİM OTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757066
6757221
OTEL
2. SINIF
15
25
7. DİNANA OTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757293
6757293
OTEL
2. SINIF
35
80
8. GREEN GARDEN
YENİMAHALLE KÖYÜ
TERMAL
6791151
6791207
OTEL
1. SINIF
80
260
9. ATAY MOTEL
GÖKÇEDERE MAH. CAMİ SOK.
TERMAL
6757699
MOTEL
3. SINIF
8
20
10. KERİM APART OTEL
GÖKÇEDERE MAH. ATATÜRK CAD.
TERMAL
6757395
MOTEL
3. SINIF
11
30
11. ÇİĞDEM MOTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6758206
OTEL
1. SINIF
26
52
12. SARAY MOTEL
ÜVEZPINAR MAH.
TERMAL
6757345
OTEL
1. SINIF
80
260
13. ÇINAR PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757331
MOTEL
1. SINIF
16
25
14. ÜMİT PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757289
1. SINIF
16
45
15. ÇAĞLAR MOTEL
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757128
10
20
16. RIZA PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757111
1. SINIF
10
25
17. ARZUM PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757399
1. SINIF
14
26
18. BAŞARAN PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6757763
MOTEL
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
1. SINIF
20
36
151
6757561
6757345
K
K
MART
ADRESİ
ŞUBAT
TESİSİN ADI
OCAK
SIRA
NO.
YATA
ODA
K
SAYIS SAYIS
I
I
YEREL
TURİZM
SEZONU
NEDENİYL
E
TESİSLERİ
N KAPALI
OLDUĞU
AYLAR
K
19. AYDIN PANSİYON
GÖKÇEDERE MAH.
TERMAL
6758090
20. THERMAL PARK OTEL
21. ÖNCÜ HOTEL
GÖKÇEDERE MAH.
YALI CAD. NO:13
TERMAL
MERKEZ
6757100
8116030
6757442
8116031
PANSİYO
N
PANSİYO
N
OTEL
22. KIRGIZ OTEL
İSTİKLAL CD.NO:25
MERKEZ
812 05 48
YOK
23. OTEL 2000
YALI CD.NO:6
MERKEZ
814 15 52
YOK
24. OTEL ÇİFTÇİ - 1
CUMHURİYET CD.NO:1/D
MERKEZ
814 11 67
25. ÖZŞEREF HOTEL
YALI CD.NO:19
MERKEZ
26. FATİH OTEL
CUMHURİYET CD.NO:27
MERKEZ
27. YALOVA OTEL
RÜSTEMPAŞA MAH.PARK SK.NO:2
28. OTEL ÇİFTÇİ - 2
29. HOTEL ÜLKE
30. HOTEL ÖZÜDOĞRU
1. SINIF
23
53
1. SINIF
1.SINIF
80
18
260
36
OTEL
2. SINIF
10
25
OTEL
1.SINIF
17
40
811 3145
OTEL
2. SINIF
17
30
814 11 34
YOK
OTEL
1.SINIF
23
52
814 95 14
814 3069
OTEL
1.SINIF
32
65
MERKEZ
814 43 54
YOK
OTEL
1.SINIF
22
30
CUMHURİYET CD.HUZUR SK.NO:8
MERKEZ
814 22 36
8113606
OTEL
2. SINIF
42
80
YALI CD.NO:17
MERKEZ
814 16 80
8111144
HOTEL
13
30
10
30
16
30
65
130
2. SINIF
18
36
A. SINIFI
3. SINIF
18
18
45
50
K
K
K
3. SINIF
8
21
K
K
K
OTEL
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
OTEL
2. SINIF
21
49
3. SINIF
20
60
K
K
K
3. SINIF
14
30
K
K
K
3. SINIF
10
30
K
K
K
3. SINIF
30
60
K
K
K
2. SINIF
29
61
OTEL
PANSİYO
N
3. SINIF
42
150
K
K
K
3. SINIF
20
40
K
K
K
YALI CD.NO:30
MERKEZ
812 63 05
8126317
HACIFAZLIOĞLU
31. PANSİYON
RÜSTEMPAŞAMH.HUZUR SK..NO:10
MERKEZ
812 24 68
YOK
32. UYGULAMA OTELİ
ŞEHİT ÖMER FAYDALI CD.NO:38
MERKEZ
811 59 08
8115908
ERDİNÇ İNŞ. TURİZM
33. VE LMT.ŞTİ.
YALI CD.NO:8
MERKEZ
814 40 99
YOK
34. BOSTANCIOĞLU PANSİYON
35. CANLI BALIK OTEL
RÜSTEMPAŞA MH.İSMET ACAR CD.NO:7
V.AKI CD. İSKELE KARŞISI
MERKEZ
811 48 98-99
245 12 96
8114899
ÇINARCIK
ÇINARCIK
2451164 –
0539 969 28
36
ÇINARCIK
245 24 60
ESENTEPE OTEL
TAŞLİMAN MH. DENİZ SK.N: 6
36.
37. ÇINARCIK OTEL
38.
39.
40.
41.
KILIÇASLAN OTEL
V.AKI CD. EMİRGAN NO: 81
İMBAT OTEL
V.AKI CD NO: 20 ÇINARCIK
YALI OTEL
BARBOROS CD. DENİZ SK.
REİS OTEL
V.AKI CD. NO: 3 ÇINARCIK
42. YENİCE OTEL
43. NİLTON OTEL
44.
V.AKI CD NO: 27 ÇINARCIK
SEVİNÇ OTEL
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
245 10 26
245 10 43
245 80 80
V.AKI CD NİLTON ÇARŞISI YANI
ÇINARCIK
245 10 94
V.AKI CD. İSKELE SOK.
ÇINARCIK
152
2461920
245 14 49
ÇINARCIK
245 10 15
PANSİYO
N
KAMU
KUR.
OTEL
PANSİYO
N
OTEL
PANSİYO
N
245 20 59
CAMLIK CD. PINAR SK. NO: 19
HOTEL
2458080
2
YILDIZLI
TÜRKAN MOTEL
HARMANLAR MH. GÜL SK. NO: 9
46. MİMOZA PANSİYON
V.AKI CD. EMİRGAN SOK.NO: 26
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
SEFA PANSİYON
V.AKI CD. NO: 129
SERKAN PANSİYON
V.AKI CD KARANFİL SK.NO:7
FERAH PANSİYON
V.AKI CD. KARANFİL SK.NO:5
MEYDAN PANSİYON
V.AKI CD NO: 7
ÖZKIĞILI PANSİYON
V.AKI CD. EMİRGAN SOK.NO:4
NARİN PANSİYON
V.AKI CD. AKASYA SK.NO: 3
GEZER PANSİYON
V.AKI CD. GÜL SK. NO: 5 ÇINARCIK
MASAL EVİ PANSİYON
HARMANLAR MH. V.AKI CD. NO: 81/1
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
0535 414 10
21
245 10 76
PANSİYO
N
OTEL
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
PANSİYO
N
245 10 37
245 11 13
2455119
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
ÇINARCIK
246 04 12
245 13 95
245 52 73
2455477
3,SINIF
13
36
K
K
K
3. SINIF
35
80
K
K
K
3. SINIF
26
100
K
K
K
3. SINIF
25
65
K
K
K
3. SINIF
20
57
K
K
K
3. SINIF
15
34
K
K
K
3. SINIF
32
80
K
K
K
3. SINIF
21
63
K
K
K
3. SINIF
19
40
K
K
K
3.SINIF
11
27
K
K
K
Pansiyon
3.SINIF
32
64
Pansiyon
3.SINIF
35
80
Motel
Pansiyon
Otel
Pansiyon
Motel
3.SINIF
35
50
360
60
57
K
K
K
1. SINIF
2. SINIF
2. SINIF
16
14
116
30
22
K
K
K
K
K
K
Hotel
PANSİYO
N
PANSİYO
N
OTEL
Otel
Otel
OTEL
1.SINIF
55
80
3.SINIF
12
30
3.SINIF
7
55
16
60
18
28
110
25
130
36
55. MAWİSH TATİL KÖYÜ
KARŞIYAKA MH. SAHİL CD. NO:11 TEŞVİKİYE
ÇIN/Teşvikiye
56. EYLÜL PANSİYON
KARŞIYAKA MH. YEŞİM SK. NO:15
ÇIN/Teşvikiye
57.
58.
59.
60.
61.
KARŞIYAKA MH. SAHİL CD. NO:21
LİMAN MH.YALOVA CD.NO:269
SELVİLİ ÇİFTLİK MEVKİİ NO:12/A
CUM. MAH. HARMANLAR MEVKİİ NO:197
CUM. MAH. MENEKŞE CAD. NO:26
İZMİT KARAYOLU GAZİ ABDULLAH ERBAŞ CD.
NO:309
HÜRRİYET MAH. YÜKSEL DEMİRCİ İŞ MRK.KAT
4
HÜRRİYET MAH. YÜKSEL DEMİRCİ İŞ
MRK.NO:33
İPEK KAĞIT FAB. YANI TOKMAK KÖYÜ
TOPÇULAR KARŞISI FERİBOT İSKELESİ
TOPÇULAR KARŞISI FERİBOT İSKELESİ
MERKEZ MH.DEVLET KARAYOLU CD.65/A
ÇIN/Teşvikiye
ÇIN/Esenköy
Çın/Koru
Çın/Koru
Çın/Koru
0226/245010
0
0226/241414
1
0226/246161
7
2436660
2495555
2495757
2455760
ÇİFTLİKKÖY
3514989
ALTINOVA
4613351
4613321
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
ALTINOVA
KAYTAZDERE/AL-
4612210
462 96 91
3532464
4500009
4628277
4612210
4629118
69. DALYAN PANSİYON
KARŞIYAKA MAH.DEREAĞZI SOKAK NO:31
ARMUTLU
5314087
Pansiyon
15
30
K
K
K
70. HACIBEY OTEL
BAYIR MAH.KORDONBOYU CAD.NO:6
ARMUTLU
5310237
Otel
14
28
K
K
K
71. GENİŞ PANSİYON
BAYIR MAH.İĞDEALTI SOK.NO:1
ARMUTLU
5314158
Pansiyon
16
26
K
K
K
72. MOTEL-MODEL
BAYIR MAH.MAHMUT CEVHER CAD.NO:19
ARMUTLU
5314010
Otel
15
30
K
K
K
TEŞVİKİYE APART MOTEL
KAYA PANSİYON
HARBİŞ OTEL
İREM PANSİYON
AMEDAUS MOTEL
62. MER-TUR HOTEL-CAMPİNG
63. AZRA PANSİYON
64.
65.
66.
67.
68.
ALTINOVA PANSİYON
PELİD ART OTEL
BATUHAN OTEL
DOĞAN OTEL
TURUVA TURİZM
153
2495556
2495757
4628290
2.SINIF
2.SINIF
2.SINIF
73. DENİZ MOTEL
BAYIR MAH.FUAT DOĞU PAŞA CAD.NO:8
ARMUTLU
5314022
Motel
20
74. ÖZER PANSİYON
BAYIR MAH.KORDONBOYO CAD.NO:2/A
ARMUTLU
5314034
pansiyon
75. ERDİLLİ TERMAL OTEL
KAPLICALAR MEVKİİ
ARMUTLU
5314125
Otel
76. MİRAY APART OTEL
KARŞIYAKA MAH. KURTULUŞ CAD.
ARMUTLU
Otel
3. SINIF
77. VİRAJ MOTEL
BAYIR MAH. YILANDAR CAD. NO:156
ARMUTLU
Motel
3. SINIF
TOPLAM
40
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
15
30
101
270
30
120
2019
5006
40
Tablo G.3.1 İLİMİZDE BULUNAN İŞLETME BELGELİ TESİSLER (2011 Eylül Ayı İtibariyle)
İşletme Belgeli tesisn Adı,Adresi
Sınıf
Grubu
1
KONAKLAMA TESİSLERİ
BEST WESTERN ELEGANCE
OTELİ
[email protected]
ALTINOVA
2
LİMAK THERMAL BUTİQUE
HOTEL Gökçedere Mh.Kaplıcalar
Kümesi No:28-29-31-32
3
GRAND BEYZADE OTEL
Yalova/Bursa Karayolu üzeri 8 km
Soğucak Mevkii/Yalova
****
4
THERMALİUM WELLNESS PARK
OTEL Termal/Yalova
5
6
Belge Tarihi,
Telefon No. Nosu
Oda
Adet
Yat
Adet
Lokanta Kişi
S.
Sayı
Bar
Disco
Yüzme
Havuz
SezonlukSürekli
****
46566224656611
16.12.1997-7033
60
129
1
300
Var
-
Var
Sürekli
Butik Otel
67578006757820
13.01.2010-12209
48
96
1
100
Var
-
Var
Sürekli
83149998314777
23.06.2010-12448
35
70
2
150
Var
Var
Var
Sürekli
*****
6758200
6758155
22.04.2009
11841
88
200
1
625
Var
Var
Sürekli
YALOVA KAPLICALARI İŞLETME
İDARESİ Termal/YALOVA
Özel
Belgeli
6757400
14.11.2008 11650
80
200
2
350
Var
Sürekli
ÖZÜDOĞRU OTEL Yalı Cad.No:3o
Yalova
**
8126305
8126306
02.03.2007
10
30
154
Var
Sürekli
7
NİLGÜN PANSİYON Vali Akı
Cad.No:7 Çınarcık
8
GRAND YAYLA MÜST.EĞLENCE İşletme
5326138463
YERİ Kaytazdere Beldesi/Altınova Belgeli Lok. 4629711
7790
1.sınıf
2451929
13.12.1978/1614
TOPLAM
25
346
45
-
-
Sezonluk
1
190
Sürekli
770
Tablo G.4.1.1 İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE KONAKLAYAN 2011 YILI TURİST SAYILARI
2011 YILI TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERDE KONAKLAYAN TURİST SAYILARI
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
Tesisin Adı
Limak Thermal
Botique Hotel
Thermalium
Wellness Park Otel
518
722
581
588
524
474
1236
476
709
794
967
1037
8626
999
1611
1182
1430
1332
1514
2541
478
1149
896
1103
1393
15628
B.W.Elegance Otel
930
1177
1084
674
731
1220
1754
379
942
636
671
557
10755
Grand Beyzade Otel
86
85
69
11
5
6
38
5
207
208
228
310
1258
Yalova Kapl. İşl.İda.
1572
1804
1561
1669
1582
1432
2236
832
1736
1489
1550
1716
19179
Özüdoğru Otel
291
432
405
273
290
314
451
283
397
230
325
481
4172
33
183
71
48
4993
8439
2524
5188
Nilgün Pansiyon
TOPLAM: 4396
5831
4882
4645
4464
155
335
4253
4844
5494
59953
Tablo G.4.1.2
SIRA
NO
1
2
3
İLİMİZDE FAALİYETTE BULUNAN SEYAHAT ACENTALARI
ADI
İspir Turizm Seyahat Acentası
Kurtuluş Sk.
Çağıloğlu İşhanı No:2/2
YALOVA
Nuren Tur Seyahat Acentası
Fatih Cd. No:33/1 YALOVA
Oba Turizm Seyahat Acentası
Mrk:Huzur Sk. Balkan İşhanı No:19-B
Şube:Nalbantoğlu Mh.Atatürk Cd. Çataloğlu
İşhanı No.55 K:3 Osmangazi/BURSA
BELGE ALIŞ GRUBU TELEFON
TAR.
25.08.2005
A
8112703
5106
FAX
03.03.2006
5221
18.10.1985
8112703
A
8123020-8121717
8114100
A
8141342-8130126
8120325
1420
Alhayat Tour Seyahat Acentası
10.10.1995
A
8128068-8138991
8147004
5
Yalı
Cd.Varol İşhanı
No:18 Kat:1 3023
No:1Yalova
Şubeler:Fevzi Çakmak Cd.Mantıcı Sk.Kısmet
İş Hanı No:22 Osmangazi/BURSA; Sultan
Orhan
Mh.
Menzil
Han
Cd.No:58
Gebze/KOCAELİ
Güdenoğulları Turizm Sey.Ac.
10.02.1998
A
8139365
8110741
7
8
9
[email protected]
www.nur-en.com
[email protected]
[email protected]
8112138
4
6
E-MAİL
Arabacılar Sk. No:29/2 YALOVA
3804
İsem Turizm Seyh.Ac.
Fatih Cd.No:40
YALOVA
Kaspi Turizm Seyahat Acentası
Süleymanbey Mh.Kıbrıs Sk.Ata Apt.No:22/B
İşcan Turizm Seyahat Ac.
Cumhuriyet
Cd.Huzur
Sk.No:13/36
YALOVA
İşaret Turizm Seyahat Ac.
26.04.1999
4193
06.02.2008
5749
16.05.1994
2678
A
8143480
8137358
A
8115250
8115251
C
8142827
03.02.1998
C
8145793
156
8136253
[email protected]
[email protected]
Fatih Cd.İmar Sk.No:1/B YALOVA
Müderris Turizm Sey.Ac.
Fatih Cd.Rauf Orbay Sk.No:2/F YALOVA
Toraman Turizm Seyahat Ac.
Uğur
Mumcu
Kültür
MerkeziKat:4
YALOVA
3772
20.11.1998
4245
05.03.1996
1825
Antis Turizm Seyahat Acentası
Cumhuriyet Cd. Yağcı İşhanı K:2
No:19
YALOVA
Tebessüm Turizm Seyh.Ac.
Belediye dükkanları No:4
İskele Meydanı/Çınarcık
Armutlu Turizm Seyahat Acentası
Karşıyaka Mh. Zafer Cd.İhlas Tatil Köyü
21.Blok 1.Bodrum No:4 Armutlu/YALOVA
FXG Tours Turizm Seyahat Acentası
Süleymanbey Mh. Arabacılar Sk. Doğansoy
Pasajı No:51 D:1 YALOVA
The Green Thermal Tourism
Bahçelievler Mh. Fatih Cd. Rauf Orbay Sk.
No:2/A-B
17
Talih 77 Turizm Seyahat Acentası
Tavşanlı Altı Handere Mevkii
Topçular/Altınova
18
10
11
12
13
14
15
16
19
C
8133187
C
8147831
8128455
8140494
20.02.2006
4127
C
8139127
8139127
09.11.2005
5155
C
2452567
10.06.2008
5914
C
5311000
22.07.2008
5954
A
8110140
11.11.2008
6047
A
8113131
03.06.2010
6520
A
4656622
Tavaf Turizm Seyahat Acentası
06.06.2011
Akşemsettin Mh.Akdeniz Cd.No:48/1 Nur 6930
Apt.
Fatih/İSTANBUL
Şube:Rüstempaşa
Mh.
Hürriyet
Sk.
No:3/Yalova
Turmatik Turizm Seyahat Acentası
10.10.2011
A
A
157
8137289
5311003
www.ihlasarmutlu.com
Süleymanbey Mh. İstiklal Cd. No:42/D
77100 Merkez/Yalova
7079
20
Dareyn Turizm Seyahat Acentası
Kurtuluş Sk. Eyyüpoğlu İşhanı No:7
YALOVA
31.10.2011
4094
A
21
Asfar Turizm Seyahat Acentası
Rüstempaşa Mh. Dere Sk. Yazıcı Han No:6/A
Yalova
29.11.2011
7113
A
Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-2011
158
Tablo G.4.1.3 RESTAURANT VE EĞLENCE YERLERİ
NİTELİKLİ
LOKANTALAR
Tel:
Sohbet Restorant
Merkez
0226/8111818
Merkez
0226/8123186
Merkez
0226/8144349-8128792
Merkez
0226/8143748
Merkez
0226/8149326
Termal
0226/8144973
0532/2755013
Çınarcık
0226/2451746
Asrın Kardeşler
Çiftlikköy
0226/3529052
Basrioğlu Tesisleri
Çiftlikköy
0226/3526674
Coşkun Balık
Çiftlikköy
0226/3532246-47
Çel-Tur Alabalık Tesisleri
Elmalık Köyü
0532/38370090532/3465943
Dört Mevsim Alabalık Tes.
Kurtköy
0532/5425324
Esenköy Şelale Alabalık Tes.
Esenköy/Çınarcık
0226/2438383
0532/7215184
Yıldız 2 Pide
Acarlar
Merkez 2 Lokantası
Divan Antep Sofrası
Harputoğlu Tesisleri
Liman Restorant
159
G.5. Turizm ekonomisi
- İlimizde turizme yönelik tesisler yeterli düzeyde bulunmamaktadır. İlin turizm potansiyeli özellikle
termal, deniz ve doğa turizmine yapılacak ilave tesisler ile bir taraftan istihdam alanların açılması,
diğer taraftan turizmden beklenen gelirin elde edilmesi açısından çok önemlidir.
G.6. Turizm çevre ilişkisi
- Turizm amaçlı doğanın planlı ve plansız kullanımı mutlaka doğayı etkiler. Bu nedenle çevrenin ve
turizmin geleceğe yönelik olarak sürdürülebilirliğini sağlaması için turizmin çevreyi ve çevredeki
insanı merkez alan planlı bir şekilde gelişim yönü çizmesi gerekmektedir. Turizmin varlığı,
dolayısıyla insanın doğayla bütünleşmesi, varlığı bozulmamış bir çevreye bağlıdır. Bu da kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halkın çevre konusunda duyarlı olması ve işbirliğine gitmesi
ile mümkün olur.
KAYNAKLAR
:
1-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2011 yılı)
(H).TARIM VE HAYVANCILIK
H.1. GENEL TARIMSAL YAPI
Tarım yapılan arazilerin % 29’u tarla alanı, % 20’si meyve alanı, % 17’si zeytin alanı,
% 3’ü sebze (açıkta) alanı, % 1’i sebze (örtü altı) alanı, % 0,1’i kesme çiçek (açıkta) alanı, %
1’i kesme çiçek (örtü altı) alanı, % 1’i iç mekan ve dış mekan süs bitkileri alanı, % 1’i de
kavaklık ve söğütlüktür.
İlimiz 221.738 dekar tarım alanında yaklaşık 5778 çiftçi ailesi tarımla uğraşmaktadır.
İlimizin tarım geliri daha çok meyvecilik, çiçekçilik ve seracılığa dayanmaktadır. İlde önemli
tarımsal faaliyetlerden biri süs bitkileri yetiştiriciliğidir. Ülkemizde üretilen kesme çiçeğin
1/3’ünü karşılayan ilimizde, yaklaşık 600 çiftçi 4.526 dekar alanda süs bitkileri üretmektedir.
İhracat gelirleri açısından önemli bir yere sahip olan kesme çiçek üretimi yılda ortalama 144
milyon adettir. İç ve dış mekan süs bitkileri üretimi ise yılda yaklaşık olarak 13 milyon adet
gerçekleştirilmektedir.
Hububat üretiminde buğday ilk sırada gelmektedir. Yem bitkileri üretiminde fiğ, sebze
üretiminde hıyar ilk sırada yer almaktadır. Meyve üretiminde ise kivi, elma, zeytin ve şeftali
üretimi ilk sıralardadır.
Tablo H.1.1 : Yalova İli Genel Arazi Dağılımı
YALOVA İLİ MERKEZ VE İLÇELERİ GENEL RAKAMLAR (dekar)
MERKEZ ALTINOVA ARMUTLU CINARCIK CIFTLIKKOY TERMALTOPLAM
Koy Sayısı
Bld. Sayısı
Nüfusu
Yüz Olçümü
-Orman
-Çayır-Mera
11
2
86.091
164.000
67.268
683
13
4
22.801
95.000
33.090
971
5
1
7.858
238.000
144.699
359
160
3
5
21.650
188.000
81.558
0
9
2
24.789
117.000
29.103
4.759
2
1
5.404
45.000
40.000
1.172
43
15
168.593
847.000
395.718
7.944
Tarım Dısi
Tarım Alanı
Tarla (Nadas
Dahil)
Sebze (Sera
Dahil)
Meyve (Bag
Dahil)
Bag
Zeytin
Kavak-Söğut
Kullanılmayan
H.2.
45.000
51.049
13.570
47.369
50.000
42.943
42.120
12.680
37.055
47.316
1.000
2.828
188.745
204.185
15.400
13.010
3.670
736
21.789
900
55.505
7.649
2.474
192
820
3.708
728
15.571
10.000
18.310
1.027
2.482
10.874
750
43.443
50
2.000
200
15.800
40
1.000
890
11.685
26.378
23
11.653
3.090
3
5.549
120
96
10.849
30
300
50
100
240
32.864
1.166
55.636
TARIMSAL ÜRETİM
Tablo H.2.1 Tarımsal Üretim
Cinsi
ARMUT
AYVA
ELMA GOLDEN
ELMA
STARKİNG
ELMA
GRANNYSMİTH
ELMA DİĞER
ERİK
KİRAZ
ŞEFTALİ
NEKTALİN
ŞEFTALİ DİĞER
VİŞNE
CEVİZ
KESTANE
DUT
İNCİR
KİVİ
NAR
TRABZON
HURMASI
FINDIK
ÜZÜM
5.527.000FINDIK
ZEYTİN
SOFRALIK
Ekiliş
Miktarı
dekar
2252
323
1780
3545
Üretim
Miktarı
(Ton)
(Tahmini)
4750
926
1513,4
2162
Cinsi
BUĞDAY
ARPA
MISIR SİLAJ
FASULYE KURU
Ekiliş
Miktarı
dekar
Üretim Miktarı
(Ton) (Tahmini)
19741
11701
2094
230
6578,25
3641
6605,6
32,4
3414
2019 FİĞ OT
3671
2637,65
260
1415
3314
2525
703,5
2201
1165
4960
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK
AYÇİÇEĞİ ÇEREZ
YULAF
YULAF( YEŞİL OT)
730
50
5251
1357
91,25
6,25
1083
2171
2408
25
9005
11077
2797
36
958
1328
170
505,7
5
92.080.000
88.808.400
30.000
60,95
12.190.000
7
0
3725
10
310
247,55
267,25
7847,5
15
613,5
Karanfil
Gül (Kesme)
Gypsohilla
Kasımpatı
(Krizantem)
Fresia
Şebboy
Glayöl
Orkide
63,55
126,4
20
16,5
14.265.300
4.395.000
2.000.000
243.500
15
1.935.000
50
75
15
ÇİÇEK
ADEDİ
1.480.000
5.527.000
1.050.000
40
177
35075
Lale
86,325 Lilyum (Zambak)
130 Lilianthus
Gerbera
6900
161
224.004.200
Tablo H.2.1 Tarımsal Üretim (Devamı)
Ekiliş Miktarı
dekar
Cinsi
Üretim Miktarı (Ton)
(Tahmini)
ENGİNAR
228
424,5
LAHANA BEYAZ
143
436
LAHANA KIRMIZI
45
142,5
LAHANA KARAYAPRAK
35
72,5
LAHANA BRÜKSEL
18
42
MARUL GÖBEKLİ
85
132,5
MARUL KIVIRCIK
300
510
1303
3052,5
144
187,1
PIRASA
76
118
KABAK SAKIZ
85
338,5
KABAK BAL
145
657,5
HIYAR SOFRALIK
107
282,44
1184
18164
PATLICAN
237
721,5
BAMYA
905
525
DOMATES
464
2060,5
DOMATES (SERA)
135
1610
BİBER
237
443,5
KAVUN
210
1095
KARPUZ
486
2164
FASULYE TAZE
860
1115
FASULYE TAZE (SERA)
140
347
BAKLA TAZE
780
1039
BEZELYE TAZE
880
514,4
73
138,8
SEMİZOTU (SERA)
600
1804
BİBER SERA
106
237
MARUL KIVIRCIK (SERA)
ISPANAK
HIYAR SOFRALIK (SERA)
BROKOLİ
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2011
H.2.1. BİTKİSEL ÜRETİM
İl sınırları içinde 221,738 dekar tarım alanında 5.778 çiftçi ailesi tarımla
uğraşmaktadır. Tarım yapılan arazilerin
H.2.1.1.TARLA BİTKİLERİ
Tablo H.2.1.1.1 Tarla Bitkileri Üretim Alanı, Üretim Miktarı ve Ürünün Değerlendirilmesi
Bitki Adı
Üretim Alanı
(da.)
Üretim Metodu
Üretim
Miktarı
(Ton)
BUĞDAY
19741
Tohum
6578,25
ARPA
11701
Tohum
3640,75
162
Ürünün Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
Unlu mamullerin üretiminde
değerlendirilmektedir:
Hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir.
2094
Tohum
6605,6
Tohum
FASULYE
230
KURU
Tohum
FİĞ OT
3671
AYÇİÇEĞİ
730
fide
YAĞLIK
AYÇİÇEĞİ
50
fide
ÇEREZ
Tohum
YULAF
5251
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2011
32,4
MISIR SİLAJ
Hayvan yemi olarak değerlendirilmekte ve
pazarlanmaktadır.
Yemeklik olarak kullanılmaktadır
2637,65
91,25
Hayvan yemi olarak kullnaılmaktadır
Yağlık olarak kullanılmaktadır
6,25
Çerezlik olarak kullanılmaktadır
1083
Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır
H.2.1.1.1.BUĞDAYGİLLER
Tablo H.2.1.1.1.1 : Buğdaygiller
Bitki Adı
Üretim
Alanı
(da.)
Üretim
Miktarı
(Ton)
Üretim Metodu
BUĞDAY
19741
Tohum
6578,25
ARPA
11701
Tohum
3640,75
YULAF
5251
Tohum
1083
Ürünün Değerlendirilmesi
ve Pazarlanması
Unlu mamullerin üretiminde
değerlendirilmektedir:
Hayvan yemi olarak
değerlendirilmektedir.
Hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2011
H.2.1.1.2.BAKLAGİLLER
Tablo H.2.1.1.2.1. : Baklagiller
Bitki Adı
BAKLA
KURU
FASULYE
KURU
FASULYE
TAZE
Üretim
Alanı
(da.)
Üretim Metodu
Üretim
Miktarı
(Ton)
200
Tohum
40
230
Tohum
32,4
Ürünün Değerlendirilmesi
ve Pazarlanması
Yemeklik ve tohumluk olarak
kullanılmaktadır
Yemeklik olarak kullanılmaktadır
Tohum
1000
1463
Yemeklik olarak kullanılmaktadır
BAKLA TAZE
780
Tohum
1039
BEZELYE
TAZE
880
Tohum
514,4
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2011
163
Yemeklik olarak kullanılmaktadır
Yemeklik olarak kullanılmaktadır
H.2.1.1.3.YEM BİTKİLERİ
Tablo H.2.1.1.3.1: Yem bitkileri
Bitki Adı
Üretim
Alanı
(da.)
Üretim
Miktarı
(Ton)
Üretim Metodu
Ürünün Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
FİĞ OT
3671
Tohum
2637,65
Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır
MISIR SİLAJ
2094
Tohum
6605,6
Hayvan yemi olarak kullanılmaktadır
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.2.1.1.4.ENDÜSTRİYEL BİTKİLER
Tablo H.2.1.1.4.1 : Endüstriyel Bitkiler
Bitki Adı
Üretim
Alanı
(da.)
Üretim
Miktarı
(Ton)
Üretim Metodu
AYÇİÇEĞİ
730
fide
YAĞLIK
AYÇİÇEĞİ
50
fide
ÇEREZ
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
Ürünün Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
91,25
6,25
Yağlık olarak kullanılmaktadır
Çerezlik olarak kullanılmaktadır
H.2.1.2.1. MEYVE ÜRETİMİ
Tablo H.2.1.2.1.1: Meyve Üretimi
Bitki Adı
ARMUT
Üretim
Alanı
(da.)
Üretim Metodu
Üretim
Miktarı
(Ton)
2252
fidan
4750
323
fidan
926
ELMA GOLDEN
1780
fidan
1513,4
ELMA
STARKİNG
3545
fidan
2162
ELMA
GRANNYSMİTH
3414
fidan
2019
260
fidan
703,5
ERİK
1415
fidan
2201
KİRAZ
3314
fidan
1165
ŞEFTALİ
NEKTALİN
2525
fidan
4960
ŞEFTALİ
DİĞER
2408
fidan
2797
AYVA
ELMA DİĞER
164
Ürünün
Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
Yemeklik ve yağlık
olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
VİŞNE
2509005
fidan
36
CEVİZ
11077
fidan
958
DUT
7
fidan
247,55
İNCİR
0
fidan
267,25
KİVİ
3725
fidan
7847,5
NAR
10
fidan
15
TRABZON
HURMASI
310
fidan
613,5
ÜZÜM
177
fidan
130
35075
fidan
6900
160
fide
250
ZEYTİN
SOFRALIK
ÇİLEK
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir
Yemeklik olarak
değerlendirilmektedir.
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.2.1.2.2. SEBZE ÜRETİMİ
Tablo H.2.1.2.2.1: Sebze Üretimi
Bitki Adı
Üretim
Alanı
(da.)
ENGİNAR
228
LAHANA
BEYAZ
LAHANA
KIRMIZI
LAHANA
KARAYAPRAK
LAHANA
BRÜKSEL
MARUL
GÖBEKLİ
MARUL
KIVIRCIK
MARUL
KIVIRCIK
(SERA)
ISPANAK
143
45
35
18
85
300
Üretim
Miktarı
(Ton)
424,5
Tohum ve fide
436
Tohum ve fide
142,5
Tohum ve fide
72,5
Tohum ve fide
42
Tohum ve fide
132,5
Fide
510
Fide
1303
3052,5
fide
144
PIRASA
76
KABAK SAKIZ
85
KABAK BAL
Üretim Metodu
145
187,1
Ürünün Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
118 Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
338,5 Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
657,5 Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
fide
fide
Tohum ve fide
Tohum ve fide
165
HIYAR
SOFRALIK
HIYAR
SOFRALIK
(SERA)
PATLICAN
107
Tohum ve fide
1184
282,44
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
18164
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
721,5
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Taze olarak sofralarda
tüketilmektedir.
Tohum ve fide
237
BAMYA
905
DOMATES
464
DOMATES
(SERA)
BİBER
135
KAVUN
210
KARPUZ
486
FASULYE
TAZE
FASULYE
TAZE (SERA)
BAKLA TAZE
860
BEZELYE
TAZE
BROKOLİ
880
SEMİZOTU
(SERA)
BİBER (SERA)
600
237
140
780
73
106
Tohum ve fide
525
tohum
2060,5
Tohum ve fide
1610
Tohum ve fide
443,5
Tohum ve fide
1095
Tohum ve fide
2164
Tohum ve fide
1115
Tohum ve fide
347
Tohum ve fide
1039
tohum
514,4
tohum
138,8
Tohum ve fide
1804
Tohum ve fide
237
Tohum ve fide
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.2.1.2.3. SÜS BİTKİLERİ
Tablo H.2.1.2.3.1 : Süs Bitkileri
Bitki Adı
GÜL
KARANFİL
Üretim
Alanı Üretim Metodu
(da.)
505,7
170
GYSOPHİLLA 15
ANEMON
3
ORKİDE
16,5
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Üretim Miktarı
(Adet)
88.808.400
92.080.000
530.000
150.000
rizom.
243.500
166
Ürünün
Değerlendirilmesi ve
Pazarlanması
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
LİSİANTHUS
GLAYÖL
FRESİA
LALE
ŞEBBOY
GERBERA
STARLİÇE
LİLYUM
KASIMPATI
SOLİ
75
20
63,55
15
126,4
15
2
50
60,95
3
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Yumru ile üretim
yapılmaktadır.
Soğan ile üretim
yapılmaktadır
Soğan ile üretim
yapılmaktadır
Soğan ile üretim
yapılmaktadır
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Soğan ile üretim
yapılmaktadır
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
Fide ile üretim
yapılmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
İç ve dış piyasalarda
tüketicinin talebine
sunulmaktadır.
5.527.000
2.000.000
14.265.300
1.935.000
4.395.000
1.050.000
20.000
1.480.000
12.190.000
1.200.000
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.2.2. HAYVANSAL ÜRETİM.
H.2.2.1. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
H.2.2.2. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
H.2.2.3. KÜMES HAYVANCILIĞI ( KANATLI ÜRETİMİ)
Tablo H.2.2.1 :İlimizde Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim
Sıra
Ürünün Adı
No
Cinsi
Sayısı
1
Kırmızı Et
2
Kültür Balıkları
Yerli
1.602
3
Süt
Büyük Baş Melez
3.602
4
Tavuk eti
Kültür
5.414
5
Yumurta (1000 adet)
Büyük Baş Toplam
10618
6
Deniz Balıkları
Küçükbaş
Koyun
Keçi
Küçük Baş Toplam
14.034
4.082
18.116
7
8
9
Diğer Deniz Ürünleri
Bal
Üretim Miktarı
(ton, adet veya
litre)
500 ton
34,5 ton
17.000 litre
65 ton
23.401.000 adet
4581,9
ton
167,7 ton
240,827 ton
Yapağı
7,5 ton
Kanatlı
Arı Kovanı
127.204
18.147
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
167
İlimizdeki bölgeler göre hayvancılık özellikle ormanlık alanların az olduğu bölgelerde
yapılmaktadır.İşletmelerin %98 ‘i Aile İşletmeciliği şeklinde olup hayvan mevcudu 4 ila 5
arasındadır.Son zamanlarda özellikle 5 adet tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurulmuş olup
hayvancılığın geliştirilmesi ve teşviki sağlanmaya çalışılmaktadır. İlimizden Yurt dışına
hayvan ve hayvan maddesi sevkı yapılmamaktadır. Üretilen etler il içinde tüketilmekte olup
süt satışı da ildeki mevcut Süt İşleme tesislerinde işlenip tüketilmektedir. Özellikle
Kooperatif olan köyler Büyük süt işletmelerine sütlerini satmaktadırlar.Atıklarda özellikle
diğer illere satılmaktadır.
İlimizdeki küçükbaş hayvancılık olarak genelde Kıvırcık ırkı koyunlar ve kıl
Keçiciliği yapılmaktadır. Özellikle Armutlu İlçemizin dağlık ve ormanlık bölgelerinde Kıl
keçiciliği yapılmaktadır.Son yılda
İlimiz Merkez Köylerinden Esadiye Köyünde
Koyunculuğu geliştirmek için Tarımsal kalkınma Kooperatifi kurulmuş olup hayvan seçimi
işlemlerine başlanmıştır.
Kümes hayvancılığı olarakta ilimizde 7 adet işletme mevcut olup bunların 5 adedi
Yumurta tavukçuluğu bir taneside fason olarak etçi tavukçuluk yapmaktadır. Bir adette deve
kuşu işletmemiz mevcuttur.
İlimizde özellikle son yıllarda arı yetiştiriciliği hızla gelişmekte olup toplam 116 adet
arıcılık işletmesi bulunmaktadır.bunların 93 adeti gezginci arıcı işletmesi 23 adeti sabit
arıcılık işletmesi 2 adette ana arıcılık işletmesi bulunmaktadır.
H.2.2.4. SU ÜRÜNLERİ
Tablo H.2.2.4.1 Su Ürünleri
H.2,2,4, SU ÜRÜNLERİ
İŞLETME SAYISI
5
ÜRETİM KAPASİTESİ
(TOPLAM)
133 ton/yıl
ÜRÜNLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
VE PAZARLANMASI
Kendi tesislerinde değerlendirme ve
iç pazara sunum
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.2.2.5 KÜRK HAYVANCILIĞI
İlimizde Kürk Hayvancılığı yapılmamaktadır.
H.2.2.6. ARICILIK VE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ
18147 arı kovanı mevcuttur.Bunlardan 220 tanesi eski usuldur.
İlimizde ipekböcekçiliği yapılmamaktadır.
H.3. ORGANİK TARIM
2011 Yılında 12 köyde 29 çiftçi 662,39 dekar alanda organik ürün üretmiştir. Meyve olarak
armut, ayva, badem, ceviz, çilek, dut, elma, erik, ıhlamur, incir, kayısı, kiraz, kivi, şeftali,
üzüm, vişne, zeytin ürünlerinde toplam 10106 kg ürün üretilmiştir.Sebze olarak bamya, biber,
domates, mısır, fasulye, barbunya, hıyar, kabak, karpuz, kavun, patlıcan, enginar, roka, soğan,
tere, fesleğen, maydonoz, dereotu, ısırgan ürünlerinde 236550 kg ürün üretilmiştir.Ayrıca 9
arıcı 800 kovanda 11000 kg organik bal üretmiştir.
168
H.4. TARIMSAL İŞLETMELER
Tablo H.4.1.: İlde Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Sayıları
Ürün Grupları
Adet
Tahıl, Un ve Unlu Mamuller
66
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
134
Hazır Yemek ve Yemek Fabrikası (Tabldot ) 12
Süt ve Süt Ürünleri
24
Et ve Et Ürünleri
10
Meyve ve Sebze İşleme
10
Bitkisel Yağ ve Margarin
4
Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler 2
Yumurta ve Yumurta Ürünleri
1
Balık ve Diğer Su Ürünleri
1
Şekerli Mamuller
7
Kuruyemiş ve Çerezler
1
Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri
8
Aromalar ve Katkı Maddeleri
1
281
TOPLAM
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -2011
H.4.1. KAMU İŞLETMELERİ
İlimizdeki kamu işletmeleri TİGEM ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğüdür.
H.4.2. ÖZEL İŞLETMELER
İlimizdeki özel işletmeler büyük oranda Süs Bitkileri yetiştirmektedir. Hayvancılık
yapılan işletmelerde ise süt sığırcılığı yapılmakta olup, sürü içindeki erkek hayvanlar ve
ekonomik değerini kaybeden hayvanlar et üretiminde değerlendirilmektedir.
H.5. TARIMSAL FAALİYETLER
-Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (33 Adet)
-Ziraat Odaları (2 adet)
-Üretici birlikleri (6 adet)
-Tarım Kredi Kooperatifi
İlimizde tarımsal amaçlı faaliyet göstermektedir.
H.5.1. PESTİSİT KULLANIMI
Tablo H.5.1.1: 2009-2011 Yıllarında İl Sınırları İçinde Kullanılmakta Olan Zirai Mücadele
İlaçlarının Yıllık Tüketimi
YIL
KİMYASALIN ADI
2009
İnsektisitler
Akarisitler
Kışlık ve Yazlık Yağlar
Herbisitler
Fungusitler
MİKTARI (TON)
46,2
2,90
94,46
0,37
169
KULLANILAN ALAN
(HA)
21000
2010
2011
Rodentisitler
Nematosit ve Fumigantlar
Diğerleri (Demir)
Toplam
4,35
13,00
5,50
166,78
İnsektisitler
Akarisitler
Kışlık ve Yazlık Yağlar
Herbisitler
Fungusitler
Rodentisitler
Nematosit ve Fumigantlar
Diğerleri (Demir)
Toplam
İnsektisitler
Akarisitler
Kışlık ve yazlık yağlar
Herbisitler
Fungusitler
Rodendisitler
Nematasit ve Fumigantlar
Diğerleri (demir)
Toplam
30,57
1,01
65,97
0,37
4,37
15,27
5,50
123,06
20.519
4.403
15.900
1.325
81.710
1
370
5.500
129,728 Ton
21000
21 Hektar
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
H.5.2.GÜBRE KULLANIMI
Tablo H.5.2.1: Yalova İli Sınırları İçerisimde 2009-2011 Yıllarındaki Kimyevi Gübre
Tüketim Miktarları(Ton)
GÜBRENİN CİNSİ
2009 YILI
2010 YILI
A.Sülfat (%21)
208,75
226.5
284.6
Can
102,75
88.25
52.5
A.Nitrat (%33)
582,95
586.5
585.54
259
266.3
249.65
Tsp
14,65
6.2
Dap
99,4
174.1
147.75
Komp.(20.20.0)
285,1
225.7
215.6
Komp.15.15.15
118,15
131.6
162.55
Üre(%46)
Komp.(15.15.15%1zn) -
2011 YILI
2.5
-
-
Potasyum Nitrat
31,545
51.525
45.975
Potasyum Sülfat
18,725
9.95
22.42
Kalsiyum Nitrat
-
-
6.25
1.722,02
1.766.625
Toplam
1.775.335
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-2011
ALTERNATİF ÜRÜNLER VE ÖNERİ ÜRÜN ALANLARI
Organik tarımın yaygınlaştırılması ve mevzuata uygun yapılması,süs bitkileri
üretiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi, jeotermal enerjinin tarımsal üretimde
kullanılabilmesi,sulanan tarım alanlarının artırılması, kalite standardizasyonu, depolama,
170
ambalajlama konusunda destek ve teşvik, pazarlama kanallarının iyileştirilmesi; kivi,
ıhlamur, çilek ve zeytinde organik üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi
ALTERNATİF ZİRAİ MÜCADELE GÜBRELEME ÖNERİLERİ
Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımını kullanımını engellemeye yönelik eğitim
çalışmaları yapılmalıdır.Gübre ve ilaç kullanımı analiz sonuçlarına dayandırılmalıdır.Zirai
ilaç ve suni gübre kullanımı teknik eleman raporu doğrultusunda yapılmalıdır.Üreticiler zirai
mücadelede biyolojik mücadeleye teşvik edilmelidir
H.5.3. TOPRAK KULLANIMI
Tablo H.5.3.1 : Tarımsal Alanların Sınıfsal Dağılımı
I. Sınıf
(ha)
Toplam
MERKEZ
İLÇE
II. Sınıf
(ha)
III. Sınıf
(ha)
1786,485
3248,933
2419,975
565,282
830,571
564,677
1530,467
608,464
318,940
ALTINOVA
ARMUTLU
IV. Sınıf
(ha)
V. Sınıf
(ha)
221,638
VI. Sınıf
(ha)
VII. Sınıf
(ha)
13655,404
2852,161
2982,087
540,801
3405,047
574,252
643,553
297,526
221,638
ÇINARCIK
212,677
60,270
585,949
387,525
649,690
ÇİFTLİKKÖY
850,826
761,488
91,706
5722,238
384,097
TERMAL
157,700
66,137
250,239
584,255
336,494
VIII.
Sınıf
(ha)
Kaynak: İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAYNAK:
- İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
(I). MADENCİLİK
I.1. MADEN KANUNUNA TABİ OLAN MADENLER VE DOĞAL MALZEMELER
I.1.1. SANAYİ MADENLERİ
I.1.2. METALİK MADENLER
Yalova ili sınırları içerisinde metalik maden potansiyeli bulunmamaktadır.
I.1.3. ENERJİ MADENLERİ
I.1.4. MADEN KANUNUNA TABİ OLAN DOĞAL MALZEMELER
Valiliğimize rapor sunan kurum/kuruluşlar ile ; İlimizde Mahalli Çevre Kurulu’nca
Çevresel Etkileri Önemlidir/Önemsizdir kararı verilen ÇED Ön Araştırmasına tabi
faaliyetlere ilişkin liste Bölüm T.6 ‘da verilmiştir.
I.2. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN YAPILDIĞI YERLERİN ÖZELLİKLERİ
Söz konusu ocaklar koruma alanları dışında işletilmektedir.
171
I.3. CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
Yalova ilinde cevher zenginleştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
I.4. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
İl genelinde taş ocağı faaliyetleri açık işletmecilik yöntemi ile çalışmakta olup
herhangi bir yer altı faaliyeti yapılmadığından ocak sahalarında zemin problemi ve göçük gibi
durumlar söz konusu değildir. Herhangi bir yer altı suyu açığa çıkması durumu yoktur. Hava
kirliliğini önlemeye yönelik; taşıma yapan kamyonların üstünün örtülmesi, ocak içinde
hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi, savurma yapılmadan doldurma boşaltma
yapılması, taşıma sırasında oluşacak tozu azaltmak amacıyla sulama yapılması gibi önlemler
alınmaktadır.
Kırma Eleme Tesisi olan ocaklarda, 08.07.2009 tarih ve 40174 Sayılı Bakanlığımız
yazısına istinaden tesiste toz kaynağı olan her bir ünitenin (bunker, kırıcılar, elekler, bantlar)
kapalı ortam içerisinde alınacağı ve kapalı ortam içerisine alınan ünitelere toz indirgeme
sistemi (torbalı filtre) kurulacağı taahhüt ettirilmektedir.
Personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları sonucu oluşacak evsel nitelikli atıksular
“Lağım Mecrası İnşası Mümkün olmayan yerlerde yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik
uyarınca sızdırmasız fosseptiklerde biriktirilmekte, vidanjörle alınarak ilgili Belediyenin
göstereceği yerlere boşaltılmaktadır.
Ocakların işletilmesi sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanıldığında , çalışma
durdurularak Müze Müdürlüğüne haber verileceği ÇED Ön Araştırma Raporlarında taahhüt
edilmektedir.
I.5. MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCUNDA ARAZİ KAZANIM AMACIYLA
YAPILAN REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI
İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı
alınacak önlemler kapsamında saha düzenlenerek ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları
yapılmaktadır.
KAYNAK :
1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(J).ENERJİ
Bu bölümle ilgili geniş bilgi B bölümünde verilmiştir.
J.1. BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI
J.1.1. TAŞKÖMÜRÜ
J.1.2. LİNYİT
İl sınırları içersinde Sugören, Soğucak, Çukur ve Kurt Köyleri arazisi içersinde linyit
kömürü ocakları ekonomik değeri olamadığı için işletilmemektedir.
J.1.3 ASFALTİT
2011 yılında İlimizde asfaltit ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz kayıtlarında herhangi
bir veri bulunmamaktadır
172
J.1.4. BİTÜMLÜ ŞİST
2011 yılında İlimizde bitümlü şişt rezervi ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz
kayıtlarında herhangi bir veri bulunmamaktadır
J.1.5 HAMPETROL
2011 yılında İlimizde ham petrol rezervi ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz kayıtlarında
herhangi bir veri bulunmamaktadır.
J.1.6. DOĞALGAZ
İlimiz sınırları içinde üretim ve ısınma amaçlı doğalgaz kullanımı yapılmaktadır. 2011
yılında Konut ve Isınma Amaçlı Abone Bağlantı Anlaşma oranı %98,27 iken, Mal ve Hizmet
Üretim Amaçlı Abone Bağlantı Anlaşma oranı %1,73 tür. Doğalgaz iletimi çelik ve PE
borular vasıtası ile yapılmaktadır.
J.1.7. NÜKLEER KAYNAKLAR (URANYUM VE TORYUM )
2011 yılında İlimizde uranyum ve toryum ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz
kayıtlarında herhangi bir veri bulunmamaktadır.
J.1.8. ORMAN
Yalova ilinde odun hammaddesine dayalı büyük kapasiteli sanayi sektörü
bulunmadığından çoğunlukla odun, yakacak amaçlı kullanılmaktadır.
Yalova’ ya doğalgazın gelmesi sonucunda odun tüketiminde azalma olmaktadır.
J.1.9 HİDROLİK
Yalova İlinin hidrolik potansiyeli aşağıda verilmiştir.
Safrandere (Kurtköy)
:
32,3 hm3 / yıl
Sellimandıra (Gökçedere) :
63,6 hm3/ yıl
Karpuzdere (Teşvikiye)
:
30,2 hm3/ yıl
Hamamdere (Armutlu)
:
7,2 hm3/ yıl
Yamandere (Kapaklı)
:
10,2 hm3/ yıl
Diğer havzalar
:
198,5 hm3/ yıl
TOPLAM
:
342,0 hm3/ yıl
J.1.10 JEOTERMAL
Bölgedeki termal kaynaklar kayaç kütlesindeki faylardan yüzeye sıcak su gelmesini
sağlarlar. Jeotermal enerjinin olası kaynağının Sarısu Oluşumundaki Fıstıklı graniti ya da
bazaltların sokulumu olduğu düşünülmektedir. Bu termal kaynakların Termal tatil yöresine
önemli derecede turist çektiklerinden Yalova Bölgesi için önem taşımaktadırlar. Ayrıca evlere
enerji sağlamak ve önemli sayılara ulaşan pazar bahçeciliği seralarını ısıtmak açısından
kullanım potansiyelleride vardır.
J.1.11 GÜNEŞ
2010 yılında Sosyal Amaçlı Krediler Kapsamında Güneş Enerji Su Isıtma Sistemi
Projesi için 56.700 TL ödenek gelmiştir. Uygulama da Esadiye köyü (6 kişi), Çukurköy
173
Köyü (19 kişi), Dereköy Köyü(6 kişi), Sugören Köyü (11 kişi) olmak üzere toplam 42 ünite
56.700 TL kredi dağıtılmıştır. 2010 Yılında İl Müdürlüğümüze 56.700 TL ödenek gelmiştir.
J.1.12 RÜZGAR
2009 yılında rüzgar enerjisinden yararlanmaya yönelik olarak 4 firma tarafından
yapılan ÇED Başvuruları sonuçlanmış olup, güçleri toplamı 212,4 MW’dır. 2010 yılı
içerisinde rüzgar enerjisine yönelik ÇED başvurusu bulunmamaktadır. 2011 yılı içerisinde
güçleri toplamı 45 MW’lık ve rüzgar enerjisine yönelik olarak 2 firma tarafından yapılan
ÇED başvuruları bulunmaktadır.
J.1.13. BİYOKÜTLE
2011 yılında İlinizde biyokütle enerjisi üretimi ve tüketimine yönelik herhangi bir
çalışma ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz kayıtlarında herhangi bir veri bulunmamaktadır.
J.2.İKİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI
J.2.1.TERMİK ENERJİ
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş Doğalgaz Kojenerasyon
Santrali; Altınova ilçesi, Tokmak köyünde bulunan İpek Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş
tesislerinin elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere, tesis sınırları içersinde 16MW
kurulu gücündedir.
Yararlanılan Diğer Elektrik Enerjisi Kaynakları Ve Üreten Kuruluşlar Bölüm K.5.1
de verilmiştir.
J.2.2. HİDROLİK ENERJİ
J.2.3.NÜKLEER ENERJİ
2011 yılında İlinizde nükleer enerji santralı kurulmasına yönelik İl Müdürlüğümüz
kayıtlarında veri bulunmamaktadır.
J.2.4 YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
J.3. ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
İlimize ait 2011 yılı itibariyle enerji tüketim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo J.3.1: 2011 Yılı İtibariyle Abone Sayıları ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimleri
SEKTÖR
KODU
ABONE SAYILARI VE ELEKTRİK TÜKETİMLERİ
(2011-YILLIK DEĞER)
ANA
SEKTÖR
DAĞITIM ŞİRKETİ
ABONE
TÜKETİM
(kWh)
TARIM, ORMANCILIK, AVCILIK, BALIKÇILIK ve HAYVANCILIK
1.137
2.018.338
0100-A
Tarımsal Sulama
1.097
1.707.798
0100-B
Ormancılık, Avcılık, Balıkçılık, Hayvancılık
40
310.540
1.351
131.305.699
0100
02001400
T.SULAMA
SANAYİ TESİSLERİ
174
DİĞER
0200
Maden Kömürü ve Linyit Üretim Tesisleri
SANAYİ
0
0
0300
Maden Kömürü ve Linyit Dışı Üretim Tesisleri
SANAYİ
2
2.838.926
0400
Gıda, Meşrubat, İçki, Tütün Sanayii
SANAYİ
6
787.870
0500
Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii
SANAYİ
10
300.392
0600
Ağaç İşleri ve Kağıt Sanayii
SANAYİ
7
99.737.788
0700
Kauçuk, Lastik ve Plastik Sanayii
SANAYİ
4
4.885.406
Kimya Sanayii
SANAYİ
2
481.769
0900
Toprak ve Çimento Sanayii
SANAYİ
9
827.553
1000
Demir-Çelik Üretimi ve İşleme Sanayii
SANAYİ
4
9.203
1100
Demir Dışı Metal Üretimi ve İşleme Sanayii
SANAYİ
0
0
1200
Makina, Elektrikli Aletler, Ulaşım Araçları İmalatı
SANAYİ
10
6.673.878
1300
Organize ve Diğer Sanayi Tesisleri
SANAYİ
38
8.670.844
1400
İnşaat, Bayındırlık
SANAYİ
1.259
6.092.070
1500
KAMU ve İDARİ HİZMET SEKTÖRÜ
879
73.053.772
0800-A
1500-A
Resmi Daireler
R.DAİRE
379
10.165.160
1500-B
Hastane, Banka, Vakıf, Okul, Kooperatif vb.
TİCARET
2
82.134
1500-C
Köy ve Diğer Halk Hizmetleri
498
62.806.478
10.858
53.415.059
10.619
52.234.758
AYDINLATMA
12
67.643
DİĞER
227
1.112.658
95
666.695
1600
DİĞER
TİCARETHANE, TURİZM ve DİĞER FAALİYETLER
1600-A
Ticarethane, Yazıhane, Turizm, El Sanatları vb.
1600-B
İbadethaneler
1600-C
Diğer Faaliyetler
1700
TİCARET
ULAŞIM, TAŞIMA ve HABERLEŞME
1700-A
Ulaşım-Taşıma
TİCARET
1
3.221
1700-B
Haberleşme
TİCARET
94
663.474
AYDINLATMA
633
12.499.331
107.360
155.270.797
1800
GENEL AYDINLATMA
1900
MESKEN İÇİ HİZMETLER
1900-A
Mesken ve Mesken İçi Hizmetler
MESKEN
107.359
155.266.924
1900-B
Mesken Dışı
TİCARET
1
3.873
TOPLAM
122.313 428.229.691
Kaynak: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yalova İl Müdürlüğü (2011 yılı)
175
J.4. ENERJİ TASARRUFU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yalova İl Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan
bölgelerde Kaçak Takip Servis’i personelleri tarafından düzenli olarak kaçak kontrolleri
yapılmakta, kontrol esnasında abonelere elektriği daha tasarruflu kullanmaları için gerekli
uyarılar yapılmaktadır.
KAYNAK :
1- UEDAŞ Müessese Müdürlüğü
2-ARMAGAZ A.Ş.
3-DSİ Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü
(K).SANAYİİ VE TEKNOLOJİ
K.1. İL SANAYİNİN GELİŞİMİ, YER SEÇİMİ SÜREÇLERİ VE BUNU ETKİLEYEN
ETKENLER
Ülkemizde Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji Bölge, Endüstri Bölgesi ile Küçük
Sanayi Sitesi gibi, küçük, orta ve büyük sanayi işletmelerinin kurulacağı sanayi alanların yer
seçimleri, bu konuda çıkarılmış ilgili kanunlar ve bu kanunlara dayanılarak Bakanlığımızca
Resmi Gazete’de yayımlanan Yer Seçimi Yönetmeliklerine göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca yapılmaktadır.
Yalova İlinde de yukarıda tanımlanan türde bir sanayi bölgesi ya da sitesi inşa
edilmesi konusunda müracaat, talep gelmesi halinde, yine yukarıda belirtildiği üzere, ilgili
Kanunları ve uygulamaya konulan yönetmeliklerine göre, ilgili Bakanlık temsilcilerinden
oluşturulan komisyonlar marifeti ile incelenmekte ve değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayinin yukarıda tanımlanan türde bir
yapılanma modeli ile ortaya çıkan yer seçimi taleplerini, ilgili Kanunlar ve yer seçimi
yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, yine oluşturulan komisyonlar yada ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından alınan yazılı görüşleri doğrultusunda belirlemektedir. Bu görüşlerin
değerlendirmesi olumsuz ya da olumlu ise buna göre işlem tesis etmektedir.
Bunun dışında Yalova' da, Özel İdare Kanunu ve Belediyeler Kanunu hükümlerine
göre hazırlanmış, onaylanarak 08.06.2007 tarihinden itibaren kesinleşerek uygulamaya
konulmuş, Yalova 1/25.000 ölçekli Çevre Düzen Planı bulunmakta olup, söz konusu planda
da sanayinin gelişimine uygun düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda sanayi alanları
işaretlenmiştir. Söz konusu Ç.D.P' nında Yalova'nın doğusu, geçmişten gelen mevcut sanayi
yapılanması da dikkate alınarak sanayi alanı olarak işaretlenmiş, sanayinin gelişiminin bu
bölgede olacağı plan notlarına işlenmiştir.
İlde plastik, tekstil, elyaf, mermer, kimya, dondurulmuş gıda, kağıt ürünleri, ambalaj
ve otomotiv yedek parçası konusunda üretim yapan sanayi kuruluşları faaliyetlerini
sürdürmektedir. İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarının iş kollarına göre dağılımı şu
şekildedir. Tekstil sektöründe 5, konfeksiyon sektöründe 9, kimya sektöründe 3, enerji
sektöründe 1, kağıt sektöründe 2, plastik sektöründe 4, inşaat sektöründe (hazır beton tesisi
olarak) 4, gıda sektöründe 11, mermer, maden ve seramikte 10 adet büyük sanayi işletmesi
mevcuttur. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre, İlde bulunan büyük ölçekli
sanayi kuruluşları ile konfeksiyon dikim atölyelerinin sayısı; 17’si gerçek, 117’si tüzel olmak
üzere toplam 134’tür.
Yalova’da; Çiftlikköy/Taşköprü Sanayi Sitesi ve Merkez/Kirazlı Sanayi Sitesi olmak
üzere toplu işyeri niteliğinde inşa edilmiş iki adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu iki
küçük sanayi sitesinde yaklaşık 800 küçük sanayi işletmesi faaliyet göstermektedir. Bunun
yanı sıra Altınova İlçesinde 26 İşyerli Konfeksiyoncular Küçük Sanayi sitesi (Bakanlığımız
kredisi ile inşa edilmiştir), Çiftlikköy İlçesinde 2012 yılında inşaatı tamamlanacak 60 işyerli
ve Taşköprü Beldesinde 14 işyerli küçük sanayi siteleri bulunmaktadır.
176
Altınova İlçesi’nde Tersaneler Bölgesinde 40 tersane için yaklaşık 4 km lik bir sahil
şeridi ayrılmıştır. Bu alanda yatırım yapan tersanelerden 24 adedi inşaat işlemlerini bitirmiş,
sanayi sicil belgelerini alarak üretime başlamıştır. Diğerleri de dolgu ve inşaat işlemlerine
devam etmektedir. Bu proje tamamlandığında yan sanayi ile birlikte 20.000 kişiye iş imkânı
sağlanması ve ülke ekonomisine yaklaşık olarak yıllık 3 Milyar $ katma değer sağlanması
öngörülmektedir. Bu bölge dışında 6 adet tersane ayrıca bulunmaktadır. Bunlardan 4’ ü
faaliyettedir.
Yalova'daki sanayi kuruluşları kendi sahalarında ülkemizin en önemli kapasiteye
sahip büyük ölçekli kuruluşlarıdır. İl de önemli ölçü de istihdam yaratır ve il ekonomisine
katkıda bulunurlar. Yalova 'da her hangi bir kamu yatırımı yoktur. Tekstil ve kimya
sanayinde faaliyet gösteren bu yatırımların tümü özel sektöre aittir.
K.2.
GENEL ANLAMDA SANAYİ GRUPLANDIRILMASI
İlimizde Merkez Bursa Yolu 4. km. Kirazlı Mevkiinde 550 işyerli S.S. Yalova
Sanatkârları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi sorumluluğunda inşa edilmiş, 2000 yılından
itibaren bölümler halinde faaliyete açılmış, günümüzde iş yerlerinin tamamı bitirilmiş sanayi
sitesi, yine Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesinde S.S. Çiftlikköy Toplu İşyeri Yapı
kooperatifi sorumluluğunda inşa edilmiş, 1985 yılında işletmeye açılmış, 375 işyerli sanayi
sitesi bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, Altınova İlçesi Hersek Mevkiinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının kredi desteği ile inşasına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında tamamlanmıştır.
26 işyerli S.S. Yalova Konfeksiyoncular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine hak
sahiplerinin taşınması beklenmektedir. Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi Handere
Mevkiinde, 14 işyerli orta ölçekli sanayiciler için, S.S. Yalova orta ölçekli sanayiciler küçük
sanayi sitesi yapı kooperatifin sorumluluğunda olmak üzere inşa edilmiştir. Bir kısmı
faaliyete geçmiştir.
Yalova 'da Çiftlikköy İlçesinde Çiçekçilik OSB bulunmakta olup, Bakanlık kredi
desteği ile müteşebbis heyet finansman katkısı ve sorumluluğunda inşa edilmektedir.
Kamulaştırma işlemleri % 65 seviyesinde tamamlanmıştır. Kalan kamulaştırma işlemleri için
6.056.000,00 TL ödenek bulunmaktadır. Bu miktarın kalan kamulaştırmaya ı yeteceği
düşünülmektedir. 02.11.2011 tarihli KHK’de yapılan değişiklikle 02 Mayıs 2012 tarihine
kadar tarımsal OSB kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne devir
edilecektir..
Yalova merkez Elmalık köyü yolu üzerinde Yalova Bilişim OSB projesi bulunmakta
olup, yer seçimi tamamlanmıştır. Bakanlıkça Ağustos 2011 ayında kamu Yararı kararı
verilmiş olup, 2942 sayılı Kanuna göre kamulaştırması yapılacaktır. Bakanlığımız yatırım
programında yer almaktadır. Projenin kamulaştırma ile ilgili finansmanı , Yalova Belediyesi,
İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanmaktadır. Alt ve üst yapı
yatırımları için Bakanlığımızca kredi sağlanacaktır. Proje ile ilgili sekretarya çalışmaları
Yalova Belediyesi tarafından yapılmaktadır.
Yalova İl merkezi ile 5 ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden İşleri
Genel Müdürlüğünce ruhsata bağlanmış madenler bulunmakta olup, bunlar merkezde
Güneyköy, Çiftlikköy İlçesinde Taşköprü Beldesi ile Kılıç ve Denizçalı köylerinde, Altınova
İlçesinde Havuzdere ve Karadere köylerinde, Çınarcık İlçesinde Teşvikiye Beldesi civarında,
Armutlu İlçesinde ise Narlı ve Fıstıklı bölgesinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.
3213 sayılı Maden Kanunu gereği l(a) kapsamındaki madenler ile ilgili ruhsatlar İl
Özel İdare tarafından verildiğinden bu tür ruhsatların (taş ve kum ocağı gibi) bilgisi İl Özel
İdaresinden alınması gerekmektedir.
177
Harita K.2.1: İldeki Sanayi alanı
Kaynak: Yalova Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (2011 yılı)
178
Harita K.2.2: İldeki Sanayi alanı
Kaynak: Yalova Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (2011 yılı)
179
Yalova İlinde 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş Yalova Ticaret ve sanayi Odası
bulunmakta olup, bu Odaya kayıtlı Firma/Üye sayısının yıllara göre gelişimi aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Tablo K.2.1: Kayıt Yaptıran Üyeler İstatistiği (Meslek Grubuna Göre)
GRUP
0101
0202
0303
0404
0505
0606
0707
0808
0909
1010
1111
1212
1313
1414
MESLEK GRUBU AÇIKLAMASI
HAKİKİ
ŞAHIS
Gıda İmalatçıları
İnşaatçılar
Gıda ve Temizlik Malzemeleri Satıcıları
Süs Bitkileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Konfeksiyon-Ayakkabı Satış Mağazaları
Dayanıklı Tüketim
Yapı Malzeme Satıcıları
Turizm Hizmet
Otomotiv - Akaryakıt
Mali ve Mesleki Hizmetler
Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Metal Sanayi
Ağaç Ürünleri ve Madencilik
Tekstil ve Kimya Sanayi
TOPLAMLAR:
54
286
132
70
107
117
139
99
107
116
117
67
46
35
1492
HÜKMİ
ŞAHIS
134
626
295
125
71
120
191
119
340
247
213
279
125
160
3045
TOPLAM
Kaynak:Yalova Ticaret ve Sanayi Odası -2011
Tablo K.2.2: Kayıt Yaptıran Üyeler İstatistiği (Firma Tipine Göre)
Firma Tipi Tanımı
Adet
ANONİM SİRKET
284
ADİ KOMANDİT SİRKET
1
İ.D.T
4
KOLLEKTİF ŞİRKET
30
KOMANDİT ŞİRKET
3
KOOPERATİF
321
LİMİTED ŞİRKET
2398
ŞAHIS ŞİRKETİ
1492
DİĞER-ECZACI
2
DERNEK
1
VAKIF
1
Toplam:
4537
Kaynak:Yalova Ticaret ve Sanayi Odası -2011
Tablo K.2.3: Yalova İli Kayıtlı Firmaların Sektörlerine Göre Dağılımı
İLDEKİ TOPLAM ÜRETİCİ ŞİRKET
SAYISI
FİRMA SAYISI (ADET)
(2011)
MERKEZ İL
MERKEZ İL DIŞI
Gıda İmalatçıları
106
82
Süs Bitkileri
79
116
180
188
912
427
195
178
237
330
218
447
363
330
346
171
195
4537
Metal Sanayi
125
221
Ağaç Ürünleri ve Madencilik
103
69
Tekstil ve Kimya Sanayi
106
88
TOPLAM
Kaynak: Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (2011)
519
576
K.2.1.YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASINA KAYITLI FAALİYET
GÖSTEREN FİRMALARA AİT GENEL BİLGİLER
Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1.492 gerçek kişi,3.045 tüzel kişi olmak
üzere toplam 4537 firma, Şirket ve tüzel kişilik bulunmaktadır. Bunlardan üretime yönelik
faaliyet gösteren işletmelerinin genel durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo K.2.1.1: Son Yıl İtibariyle Sanayi Sicil Belgesi Alan Önemli Firmaların Özet
Bilgileri Tablosu
YALOVA İLİNDA SANAYİ SİCİL BELGESİ ALAN İŞYERLERİ 2011 YILI SONU İTİBARİYLE
ÇALIŞAN
SAN SİCİL
ORTALAMA
VERİLDİĞİ
PERSONEL
TARİH
SAYISI
1
AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ AŞ.
511 017
06.01.1997
259
TEKSTİL
2
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ AŞ.
Miralay Şefik Bey Sok. Akhan
No:15/17GümüşsuyuTaksim/İST.
Denizçalı Köyü Mevkii Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA
509 656
10.03.1997
859
TEKSTİL
3
MANTAŞ MANTAR ÜRETİM VE
TURİZM TİCARET AŞ.
Yeni Bursa Yolu 8. Km.Soğucak Köyü Altı
YALOVA
511 072
16.04.1997
107
DONDURULM
UŞ
SALYANGOZ
ETİ (GIDA)
4
SCA PACKAGİNG AMBALAJ SAN. VE
TİC. AŞ.
Kaytazdere Beldesi Balcı Mevkii
Altınova / YALOVA
502 846
29.04.1997
65
OLUKLU
MUKAVA
(SANAYİ)
5
KAYNAK GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Taşköprü Köyü Dökmetepe Mevkii
Çiftlikköy/YALOVA
8
DONDURULM
UŞ BİBERDOMATES
(GIDA)
S.NO
FİRMA ADI VE ADRESİ
SAN
SİCİL
NO
506 017
181
07.10.2009
ÜRETİM
KONUSU
6
SEBAHATTİN İBRAAM - BULUT
PLASTİK
Kirazlı S.S. Metalciler bölümü NO:38
YALOVA
506 040
04.06.1997
2
POLİETİLEN
PLASTİK
BOYASI
(SANAYİ)
7
İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET AŞ
Tokmak Köyü Kavak Mevkii Altınova /
YALOVA
504 357
12.06.1997
354
KAĞIIT
PEÇETE
(SANAİ)
8
ZEKİ DUMANTEPE İstanbul Cad.
No:187 YALOVA
Taşköprü Sanayi Sitesi 1. Yol Keresteciler
Böl. No:3 Çİftlikköy/YALOVA
502 386
03.07.1997
9
ÇAM KERESTE
(SANAYİ)
9
AYDIN BAYIR-AKTİF ASANSÖRLERİ
Bursa Yolu Mezbaha Karşısı
Şehit
Ömer Faydalı Cad. No:111/A
YALOVA
511 483
20.08.1997
7
ASANSÖR
(SANAYİ)
10
EVCİ PLAST- EVCİ PLASTİK SAN. VE
TİC. LTD ŞTİ.
Soğucak Köyü Balabandere Mevkii 7. Km.
YALOVA
510 956
18.12.1997
48
PVC KAPI,
PENCERE
PROFİLİ
(SANAYİ)
11
ALSAŞ DONDURULMUŞ GIDA
ÜRETİM SAN. VE TİC. AŞ.
Ankara Devlet Yolu 24. Km. Kartal /
İSTANBUL
Hürriyet Mah. 4. Sok.
Altınova /
YALOVA
515 221
18.09.1998
7
DERİN
DONDURMA
(GIDA)
12
ECE DAYANIKLI TÜKETİM MAL. İML.
VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 1. Yol No.120
Çiftlikköy / YALOVA
542 648
16.11.1998
6
GARAJ VİNCİ
(SANAYİ)
13
TOL-MER TOLON MERMER SAN VE
TİCARET LTD ŞTİ
Kabaklı sapağı karşısı No 140 Kılıçköyü
/ YALOVA
540 710
18.06.1999
1
MEMRMER
KUPA KAİDESİ
(SANAYİ)
14
KAYALAR DEKARASYON VE İNŞ.
MALZ.SAN.TİC. PAZ. LTD ŞTİ
Soğucak köyü Karadere Mevkii Değirmen
Sok. No:175 YALOVA
Meteoroloji Sok. Can Apt. No:47/A
YALOVA
517 646
01.10.1999
6
MERMERİT
DUŞ TEKNESİ
(SANAYİ)
15
AY-KA ELEKTRİK SAN. VE TİC.
İTHALAT İHRACAT LTD ŞTİ
Sultaniye Köyü
Çiftlikköy / YALOVA
İstanbul Cad. Morgül Sok. No:7 YALOVA
519 596
30.03.2000
46
ELEKTRİK
PİRİZİ
(SANAYİ)
16
BAŞARAN ORMAN ÜRÜNLERİ
İNŞAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZ.
SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.
Merkez Mah. Subaşı Beldesi İzmit Yolu
Altınova / YALOVA
529 014
09.06.2000
14
KERESTE
182
17
İZZET YILGÖR KÜÇÜKBAYRAKTAR
(YILGÖR TEKNİK )
Yeni Bursa Yolu 6. Km. YALOVA
529 548
05.02.2001
6
HİDROLİK
KRİKO
(SANAYİ)
18
TAŞER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ
VE TİCARET LTD ŞTİ
Taşköprü Küçük sanayi Sitesi Üstü
Çiftlikköy /YALOVA
533 928
23.02.2001
24
AHŞAP PALET
(SANAYİ)
19
U.S. DIŞ TİCARET LTD ŞTİ.
Tavşanlı Beldesi
Altınova / YALOVA
530 902
09.08.2001
80
TEKSTİL
20
AHMET BAGATAR
Güney Köy
YALOVA
529 837
17.09.2001
6
MICIR
(SANAYİ)
21
ENKAY MAKINA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Taşköprü sanayi Sitesi 1Yol No: 54
Çiftlikköy/ YALOVA
530 213
12.12.2001
15
GARAJ VİNCİ
(SANAYİ)
22
YALOVA MERVE KONFEK. TEKSTİL
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Cad. Dereağzı Liman Sok. No:6
YALOVA
530 214
26.12.2001
80
TEKSTİL
23
PROCATH TIBBI ÜRÜNLER SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
Musa Gündüz Cad. No:26 Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA
533 911
04.11.2002
17
TIBBİ
MALZEMELER
24
ÖNCE TEKSTİL İNŞAAT TURİZM VE
OTO. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Kurtköy Yolu Üzeri Hacımehmet Köyü
YALOVA
525 833
17.03.2003
30
TEKSTİL
538 410
03.09.2003
8
KARTON
MASURA
(SANAYİ)
539 026
22.09.2003
15
PVC
DOĞRAMA
27
YALOVA PLASTİK AMBALAJ SAN. VE
TİC. LTD ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 2. Cad. No:95
Çiftlikköy / YALOVA
532 024
22.10.2003
8
PLASTİK
(SANAYİ)
28
BİLGEN GÜNEŞ ENERJİSİ MİMARLIK
MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Balabandere Mevkii 89 Parsel Özzaim
Mobilya Yanı Soğucak/YALOVA
533 923
27.05.2004
8
GÜNEŞ
ENERJİSİ
(SANAYİ)
25
26
MARKOTEKS MARMARA KONİK
TEKSTİL VE YARDIMCI MADDELER
SAN. VE TİC. AŞ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 1. Yol No:98-100
Çiftlikköy/YALOVA
YAZGAN ALÜMİNYUM-PLASTİK
DOĞ. SAN. VE TİC.LTD ŞTİ.
Kirazlı Sanayi Sitesi No:51-52-53
YALOVA Rüstempaşa Cad.No:6
YALOVA
183
29
SANTES SANAYİ TESİSLERİ
MAKİNALARI İMAL MONTAJ SAN.
VE TİC. LTD ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 3. Yol No:59
Çiftlikköy / YALOVA Hürriyet So
30
KOZA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 1. Yol No:116
Çiftlikköy / YALOVA
533926
31
B.M.T BAHADIR MADEN HAFRİYAT
NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
Güney Köyü
YALOVA
533 830
32
YALOVA LAMİNANT SANAYİ
TİCARET LTD ŞTİ
Kirazlı Altı Yeni Sanayi Sitesi No:77
YALOVA
533 821
33
ÜÇLER MAKİNA - OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
Taşköprü Sanayi Sitesi 5. Yol No: 44
Çiftlikköy/YALOVA
93
MUHTELİF
SANAYİ
KAZANLARI
(SANAYİ)
14
SANDIK TİPİ
SANAYİ
ÇUVALI
(SANAYİ)
34
MICIR (MADEN
SANAYİ)
30.03.2009
29
MOBİLYA
LAMİNAT
(SANAYİ)
534 353
18.11.2004
28
MAKİNA
PARÇALARI
(SANAYİ)
34
SULTAN MUTFAK MOBİLYA VE
KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
Taşköprü Sanayi Sitesi 5. Yol No:19
Çiftlikköy / YA
537 726
11.02.2005
6
YAPIŞTIRICI
TUTKAL
SANAYİ
35
SARIKAYA HURDACILIK İNŞAAT
NAK. TAAH VE TİC LTD ŞTİ
Çavuşçiftliği köyü Altı No:12
Altınova/YALOVA
546 185
29.11.2005
7
METAL ATIK
SANAYİ
36
ÖNAY İNŞAAT TAAHHÜT TİC.
İTHALAT VE İHRACAT LTD. ŞTİ.
İzmit Yolu Cad. No:24 Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA
546 543
12.12.2005
8
BETON BORU
(İNŞAAT
SANAYİ)
546 994
15.02.2010
23
GRANİT
PARKE TAŞI
(SANAYİ)
547 216
02.01.2006
7
GÜNEŞ
ENERJİSİ
(SANAYİ)
549 031
17.03.2006
4
MERMER
(SANAYİ)
3
BOYA
BADANA
RULOSU
(İNŞAAT
SANAYİ)
37
38
39
40
DENİZ MADENCİLİK İNŞAAT SU VE
PETROL ÜRÜNLERİ İTH. İHRAC.
SAN.VE TİC. A.Ş. Yalova Şubesi
Fıstıklı Köyü Çiftlik Mevkii Armutlu
/YALOVA Batı
YALOVA ERSAN ISI GÜNEŞ ENERJİSİ
SİSTEMLERİ SIHHI TESİSAT İNŞ. DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ.
Kirazlı Sanayi Sitesi D Blok No:17
YALOVA
TUTMAÇLI MERMER GRANİT
MADENCİLİK NAKLİYE İNŞAAT
MALZEMELERİ GIDA SAN. VE
TİC.LTD ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 6. Yol No:19-21-23MARMARA RULO İNŞAAT TEKSTİL
PLASTİK MALZ.
PAZ. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
Gökçedere Mah. Kışla Sok. Arap Camii
Altı Termal/YALOVA
540 903
549 539
184
17.06.2004
28.06.2004
15.10.2004
30.03.2006
41
AGRANA FRUİT İSTANBUL GIDA
SANAYİ VE TİCARET AŞ.
Kaytazdere Beldesi Altınova /
YALOVA
533 870
07.04.2006
28
GIDA
42
ERSUR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD
ŞTİ. Yalova Şubesi
Denizçalı Köyü Mevki Taşköprü
çiftlikköy/YALOVA
550 874
04.05.2006
138
AKRELİK TOPS
(TEKSTİL)
43
OKUYANLAR BAŞAK PETROL
ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. LTD
ŞTİ.
Kirazlı Sanayi Sitesi No:62 YALOVA
550 897
7
MUTFAKBANYO
DOLABI
(SANAYİ)
44
MUSTAFA BALTA TAŞOCAĞI VE
MICIR İŞLETMESİ
Kılıç Köy-Kabaklı Köyü Yolu Üzeri
Taşocağı No:9 Çiftlikköy/YALOVA
551 803
08.06.2006
3
MICIR
(SANAYİ)
45
BENO PLASTİK AMBALAJ VE KALIP
SAN. TİC. LTD ŞTİ.
O.Ö.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi Taşköprü -Ç.Köy/YALOVA
531 812
29.08.2006
125
PLASTİK
(SANAYİ)
46
YALOVA SAFRAN TEKSTİL SAN. VE
TİC. LTD ŞTİ.
Çiftlik Mah. Atatürk Cad. Huzur Sok.No:
Çiftlikköy/YALOVA
554 172
03.10.2006
104
TEKSTİL
47
BALKAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
VE DENİZ.SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Hürriyet mah. 2. sok. No:11/2
Altınova/YALOVA
555 889
4
DENİZALTI
BATARYA
(AKÜ) KUTUSU
(SANAYİ)
48
BİR-SU GIDA SANAYİ VE TİCARET
LTD ŞTİ.
Kemerköprü Cad. Subaşı Beldesi Altınova
/ YALOVA
510 574
12
GIDA
49
ERC KİMYA VE MAKİNA SAN.VE TİC.
LTD. ŞTİ.
Taşköprü-Kılıç köyü Yolu 1. Km.
Çiftlikköy/YALOVA
556 487
13.03.2007
20
SODYUM
SÜLFAT
(KİMYA
SANAYİ)
50
YALO FOOD TİCARET VE SANAYİ AŞ.
Kılıç Köyü Ova Mevkii No:153.
Çiftlikköy/YALOVA
556 872
03.04.2007
1
DONDURULM
UŞ GIDA
51
AYTEN LATİF – YAĞMUR PLASTİK
Taşköprü Sanayi Sitesi 3. Yol No:155.
Çiftlikköy/YALOVA
558 311
13.06.2007
2
PLASTİK
GRANÜL
(SANAYİ)
52
CAN KAPTAN GEMİ İNŞAA YATÇILIK
NAKLİYE TUR. TIP TEKST. PLAST.
MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Taşköprü Beldesi Musagündüz Cad.
No:26/B K:2 Çiftlikköy/YALOVA
4
HİDROFİLİK
ÜROLOJİK
KETETLERİ
(SANAYİ)
561 090
185
05.05.2006
02.02.2007
06.02.2007
10.12.2007
53
SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK
TUR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Yalova
Şub.
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Parsel
No:493-494-495-495 Altınova/YALOVA
561 529
09.01.2008
111
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
54
YAŞARSAN GEMİ İNŞAA SAN. VE TİC.
LTD ŞTİ.
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Tersane
Alanı Parsel No:A19 Altınova/YALOVA
561 595
11.01.2008
37
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
55
SELTAŞ DENİZCİLİK SAN. VE TİC.AŞ.
YALOVA ŞUBESİ.
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Tersaneler
Bölgesi Parsel No:A15
Altınova/YALOVA
561 724
22.01.2008
53
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
56
ÖZATA YAT İNŞA ÇEKEK BAK. SAN.
VE TİC. LTD ŞTİ. YALOVA ŞU.
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Parsel No:30
Altınova/YALOVA
561 939
24.12.2010
35
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
57
CEMRE MÜHENDİSLİK GEMİ İNŞAAT
SAN.VE TİC. LTD ŞTİ
ALTINOVA/YALOVA
İMALAT ATÖLYESİ ŞUBESİ
Hersek Köyü 6/1 Nolu Pafta Parsel No: 682
Altınova/YALOVA
562 595
26.02.2008
24
ÇELİK
KONSTRÜKSİY
ON İMALATI
(SANAİ)
58
KATASA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD
ŞTİ.
Taşköprü Sanayi Sitesi 1. Yol Sonu
Çiftlikköy/YALOVA
562 832
06.03.2008
37
SİMLİ İPLİK
(TEKSTİL)
59
BURSA BETON SAN. VE TİC. AŞ.
YALOVA KUZEY TESİSLERİ ŞUBESİ
Bursa Karayolu 6. Km. Soğucak Köyü
Balabandere Mevkii YALOVA
563 274
19.03.2008
19
HAZIR BETON
(İNŞAAT
SANAYİ)
60
AK-KİM KİMYA SAN. VE TİC. AŞ.
YALOVA ŞUBESİ
Denizçalı Köyü Taşköprü Mevkii
Çiftlikköy/YALOVA
563 776
03.04.2008
329
KİMYASAL
ÜRÜNLER
(SANAYİ)
61
YALOVA ÇİFTCAM SAN. VE TİC. LTD
ŞTİ
Yeni Bursa Yolu No:118 YALOVA
Kirazlı S.S.Marangozlar Bölüü N0:8-9
563 954
09.04.2008
6
ÇİFT CAM
(SANAYİ)
564 793
05.05.2008
43
MERMER
(SANAYİ)
564 799
05.05.2008
59
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
565 323
20.05.2008
14
ŞOKLANMIŞ
GIDA (GIDA)
62
63
64
ALTINTAŞ MERMER VE
TERSANECİLİK SAN. TİC. AŞ. Altınova
Şu.
Hürriyet Mah. Çamurluk Mevkii No:10
altınova/YALOVA
ALTINTAŞ MERMER VE
TERSANECİLİK SAN. TİC. AŞ. Hersek
Şu
Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi Parsel
No:A-22 Altınova/YALOVA
KUTUP KONSERVE VE
DONDURULMUŞ GIDA SAN. VE TİC.
LTD ŞTİ.
Balkaya Mevkii Hacımehmet Köyü
YALOVA
186
65
YALOVA GÖKÇE TEKSTİL SANAYİ
PAZ. TİC. LTD ŞTİ.
Yeni Bursa Yolu G.O. Paşa Mah.
Şehitbihicarettin Cad. Bila No İnci Plaza
YALOVA
566 715
25.06.2008
19
TRİKO
TEKSTİL
66
OKAYTAŞ MADENCİLİK MÜHEN. İNŞ.
OTOM. SAN. TİC. LTD ŞTİ
Kirazlı Sanayi Sitesi 2.Yol F-1 Blok Yanı
No:1-2-3-4-5 YALOVA
566 766
19.07.2010
25
SAÇ-BAKIRPİM (SANAYİ)
67
NACİ SELİMOĞLU DENİZ İŞLETM. VE
TİC. AŞ. YALOVA ŞÜBESİ
Tersaneler Bölgesi Parsel No:A-2
Çavuşçiftliği Altınova/YALOVA
567 074
04.07.2008
17
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
68
PLASTEK PLASTİK VE KİMYA
ENDÜSTR. LTD ŞTİ.-YALOVA ŞÜBESİ
Balabandere Mevkii Yalova-Bursa
Karayolu 3.Km. YALOVA
567 124
08.07.2008
6
PVC FİLM
69
ALMET METAL ENDÜSTRİ TİC.AŞ.
Bursa Karayolu 4.Km. Total Benzinlik
Yanı. YALOVA
567 664
24.07.2008
23
METAL
(SANAYİ)
70
KOCATEPE DENİZCİLİK VE GEMİ
İNŞA SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Parsel No A7
Bila No Altınova/YALOVA
567 676
24.07.2008
44
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
71
MERKO GIDA SAN. VE TİC. AŞ.
ŞUBESİ
Kaytazdere köyü Altınova/YALOVA
567 866
01.08.2008
38
DONDURULM
UŞ GIDA
72
NUH BETON (YALOVA MERKEZ) AŞ.
Yalova Hazırbeton Tesisi Kadıköy Beldesi
Kamberbaba Mevkii YALOVA
568 392
22.04.2010
13
HAZIR BETON
(İNŞAAT
SANAYİ)
73
TÜRKOĞLU GEMİ İNŞAA SAN. VE
TİC. LTD ŞTİ.
Altınova Tersaneler Bölgesi Parsel No B-6
Bila No Altınova/YALOVA
568681
28.08.2008
45
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
74
PİGAR KİMYA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
YALOVA ŞUBESİ
Yeni Mahalle Köyü 120 Ada 28 Nolu
Parselde Bila Numaralı Termal/YALOVA
569 038
04.09.2008
5
ŞAMPUAN
(KOZMETİK)
75
ABDURAHMAN YAYLA - YAYLA
KOLTUK
Cumhuriyet Cad.Feza Sok. No:2
YALOVA
569 146
08.09.2008
2
KOLTUK
(MOBİLYA)
76
SAVAŞ YILDIZ - SAVAŞ MATBAASI
Mimar Sinan Cad. Kıbrıs Sok. No:8A
YALOVA
569 230
09.09.2008
2
MATBAA
İŞLERİ
187
77
MUZAFFER KARADENİZ–ÇAĞLAYAN
MOBİLYA VE DOĞRAMA SA
Taşköprü Sanayi Sitesi 5. Yol No:54
Çiftlikköy/YALOVA
569 278
10.09.2008
2
KAPI
(MOBİLYA)
78
CEMRE MÜHENDİSLİK GEMİ İNŞAAT
SAN.VE TİC. LTD ŞTİ
Altınova/YALOVA TESANE ŞUBESİ
Hersek Köyü Kumluk Mevkii Tersaneler
Bölgesi B 12 Parsel Bila Numaralı
Tersane Altınova/YALOVA
569 630
16.09.2008
45
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
79
METİN DAĞ - DAĞ MOBİLYA
Kirazlı Sanayi Sitesi Marangozcular
Bölümü No:93-95 YALOVA
569 865
22.09.2008
3
KAPI
(MOBİLYA)
80
Açılım İnşaat Tic ve San.Ltd.Şti.
Çavuşciftliği Köyü Selvi Cıvarı Mevkii,
Pafta 10 Parsel 291
570 976
10.11.2008
40
HAZIR BETON
(İNŞAAT
SANAYİ)
81
HATSAN İnş.Madencilik Tur.Gemi İnşa ve
Deniz Nak.San.ve Tic.A.Ş.
571901.00
Hersek Mevkii A 20 Parsel Altınova
15
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
82
Girgin Kale Denizcilik Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Hersek Kumluk Mevkii C 5 Parsel
Altınova
34
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
83
Promaks Proje ve Makine Sanayi ve
tic.Ltd.Şti.
Taşköprü KSS.5 Yol No:17
43
PASLANMAZ
ÇELİK
(SANAYİ)
84
Aykın Tersanecilik Taşımacılık İnşaat
San.Tic.Ltd.Şti.
572710.00
Hersek Kumluk Mevkii A 4 Parsel Altınova
30.12.2008
4
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
85
Özelsan Pompa Teks.Mak.ve Yedek
Par.İml.San.Tic.Ltd.Şti.
Taşköprü KSS.2 Yol No:12128
573127
13.01.2009
4
DOZAJ
POMPASI
(SANAYİ)
86
KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE
BETON SAN.VE TİC A.Ş.
Tokmak Köyü Art Otel Karşısı
Altınova/YALOVA
573335
19.01.2009
24
HAZIR BETON
(İNŞAAT
SANAYİ)
87
SEZER TEKSTİL (FUAT SEZER)
Gökçedere Mah.Kışla
Cad.No:29/TERMAL-YALOVA
573479
23.01.2009
7
TEKSTİL
88
SARIGÜL YAPI MALZEMELERİ
İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Hürriyet Mah. Eski İzmit Yolu Kemerköprü
Mevkii No:9 ALTINOVA/YALOVA
573935
09.02.2009
3
PARKE TAŞI
(SANAYİ)
571899
572012.00
188
05.12.2008
05.12.2008
15.12.2008
89
ASİL TEKSTİL (HÜLYA YILDIRIM)
Mehmet Akif Ersoy Mah.Yonca Cad.No:21 ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
574128
01.07.2010
36
TEKSTİL
90
DEFNE GIDA İNŞAAT VE TAAHHÜT
SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Kirazlı
Sanayi Sit. 1. Giriş Üstü/YALOVA
574297
23.02.2009
21
DONDURMA
(GIDA)
91
ÇAKIRLAR TERSANE İŞLETMECİLİĞİ
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Hersek
Köyü Kumluk Mevkii Tersaneler Bölgesi
C-4 Parsel ALTINOVA/YALOVA
574855
09.03.2009
39
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
92
BAYRAK DENİZCİLİK TAŞIMACILIK,
TEMSİLCİLİK A.Ş.Topcular İskelesi Yanı
Denizçalı Köyü Topcular Mevkii
ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
575106
16.03.2009
1
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
93
YALOVA GİYİM SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
Rahmi Üstel Cad.
No:49 Kat:1 /YALOVA
575325
20.03.2009
30
TEKSTİL
94
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
Taşköprü-Çiftlikköy/YALOVA
575618
01.04.2009
76
KAMU
KURULUŞU
(MOBİLYA )
95
İSMAİL FIRAT FIRAT İNŞAAT VE
YAPI MALZEMELERİ)
Cumhuriyet
Mah.Devlet Yolu Üzeri Altınova/YALOVA
575756
06.04.2009
4
DEMİR
BOYAMA
96
ARİF KALKAVANOĞULLARI
GEMİCİLİK A.Ş Hersek Köyü Kumluk
Mevkii Tersaneler Bölgesi A/18 PARSEL
ALTINOVA/YALOVA
575807
07.04.2009
60
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
97
BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA A.Ş. Hersek
Köyü Tersaneler Bölgesi Tersaneler
Cad.Parsel No: A-10
ALTINOVA/YALOVA
576013
14.04.2009
1099
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
98
BOĞAZİÇİ TERSANECİLİK GEMİ
İNŞA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tavşanlı Altı İskele Yolu Boğaziçi Cad.No:
28 ALTINOVA/YALOVA
576155
16.04.2009
30
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
99
KARES MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK
VE TİCARET LTD.ŞTİ. Soğucak Köyü
No: 125 /YALOVA
576215
20.04.2009
5
OTO DİŞLİSİ
(SANAYİ)
576298
39925
30
KOZMETİK
AMBALAJ
(SANAYİ)
VK KİMYA KOZMETİK AMBALAJ
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
100 LTD.ŞTİ.
Kadıköy Beldesi Merkez Mah.Termal
Cad.No: 162 TERMAL/YALOVA
189
ALKIM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
101 Yalova-İzmit Karayolu 6. Km. Aydın 6
karşısı ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
576364
24.04.2009
44
TEKSTİL
N-T GRUP TEKSTİL KONFEKSİYON
İNŞ. TAAH. İTH. İHR.SAN.LDT.ŞTİ
102
Sultaniye Mah. Bayrak Cad. No:1/1
ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
577818
08.06.2009
32
TEKSTİL
ALTINOVA TERSANELERİ İMALAT
İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ HERSEK
103
KÖYÜ TERSANELER BÖLGESİ A-11
PARSEL ALTINOVA-YALOVA
578211
22.06.2009
33
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
DÜZGİT YALOVA GEMİİ İNŞA
SANAYİ A.Ş. Cumhuriyet Mah.Ova
104
Mevkii Tersaneler Bölgesi A:14 Altınova /
YALOVA
578627
08.07.2009
20
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
MAX İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
105 Gaziosmanoaşa Mah.No: 676/5 Bursa Yolu
3. Km. YALOVA
578673
10.07.2009
1
GIDA (BAL,
REÇEL
İMALATI)
10
GEMİ İNŞAA
BAKIM
ONARIM(TERS
ANECİLİK)
2
REKLAM
SANAYİ
TABELA
ÜRETİMİ
KURBAN GEMİ İNŞAA İNŞAAT
TAAHHÜT TURİZM ORMAN
106 ÜRÜNLERİ SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Hersek Köyü Kumluk MevkiiTersaneler
Bölgesi B-7 Parsel Altınova /YALOVA
SAMET BAYKARA
107 Kirazlı Sanayi Sitesi B-1 Blok No: 30
YALOVA
578771
578884
15.07.2009
21.07.2009
META DENİZCİLİK GEMİ İNŞAA
MÜHENDİSLİJK MİMARLIK ÇELİK
KONSTRÜKSİYON İNŞAAT YAPI
108
MALZEMELERİ İTHALAT VE
İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Kirazlı
Sanayi Sitesi B3 Blok No:1 YALOVA
579639
31.08.2009
11
ÇELİK
KONSTRÜKSİY
ON İMALATI
(SANAİ)
LOKUMHANE GIDA İMALAT SANAYİ
109 VE TİCARET LTD.ŞTİ. Yeni Bursa Yolu
No:4 YALOVA
580344
07.10.2009
4
LOKUM (GIDA
SANAYİ)
MURAT KADİR MALÇIK (ENDÜSTRİ
MAKİNA MÜHENDİSLİK) Taşköprü
110
Sanayi Sit. 2.Yol No: 61
ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
581977
04.01.2010
18
ÇELİK
KONSTRÜKSİY
ON İMALATI
(SANAİ)
DEN-TA DENİZCİLİK TİCARET VE
SANAYİ LTD.ŞTİ.(YALOVA ŞB.) Hersek
111
Köyü Kumluk Mevkii, Terfsaneler Bölgesi
A-13 Parsel Altınova/YALOVA
581983
04.01.2010
46
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
190
CİHANGİR ŞENGEL (ALP
112 MADENCİLİK) Bursa Yolu 5.Km. Büyük
Karatepe Mevkii YALOVA
KISMET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT
NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
113
Kaytazdere Beldesi Narlımeşe Cad.No:8
ALTINOVA/YALOVA
YÜKSEL TERSANECİLİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
114 Hersek köyü Kumluk Mevkii Altınova
Tersaneler BölgesiB-8 Parsel
Altınova/YALOVA
ÖZKANOĞLU MAKİNE ÇELİK
KONS.İNŞ.NAK.OTO.GIDA TARIM
HAY.SAN VE TİC.PAZARLAMA
115
LTD.ŞTİ.
Taşköprü Sanayi sitesi 2.Yol C Blok No:71
Çiftlikköy/YALOVA
PAŞAKÖY SÜT VE GIDA ÜRÜNLERİ
İNŞAAT ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
116
Yalova-Bursa Karayolu 4.Km Kirazlı
mevki YALOVA
YALOVA GÜR-ER İNŞAAT TAAHHÜT
VE TİCARET LTD.ŞTİ.
117
Kılıç Köyü Yolu üzeri 2.Km.TaşköprüÇiftlikköy/YALOVA
MERSİN TROPİKAL MEYVELER DIŞ
TİCARET SANAYİ( YALOVA ŞUBESİ)
118 LTD.ŞTİ.
Subaşı Beldesi Merkez Mah. Kemerköprü
Cad. No. 32 ALTINOVA/YALOVA
YALOVA GÜR-ER İNŞAAT TAAHHÜT
VE TİCARET
119 (GÜNEY MADEN OCAĞI TESİSLERİ
ŞUBESİ) LTD.ŞTİ.
Güney köy YALOVA
HAS-PEK PALET VE
AMB.ÜR.NAK.İNŞ.TAAH.GIDA
OTO.İTH.İHR.ORM.ÜR.PAZ.TİC.LTD.ŞT
120
İ.
Yalova-İzmit Yolu 10.Km.No:44 TaşköprüÇiftlikköy/YALOVA
582051
07.01.2010
6
MADEN
(KU,ÇAKIL)
582244
18.01.2010
8
HAZIR
MUTFAK
DOLABI
ÜTİTESİ
(ORMAN
ÜRÜNLERİ)
582344
19.01.2010
4
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
582530
29.01.2010
15
ELEKTROKİM.YÖN.KAP
LAMA TES.
583060
23.02.2010
10
GIDA
14
KIRMA TAŞMICIR
İMALATI(MAD
EN)
9
MEYVE
PAKETLEME
(GIDA
SANAYİ)
10
KIRMA TAŞMICIR
İMALATI(MAD
EN)
583246
583291
583597
02.03.2010
04.03.2010
15.03.2010
583717
18.03.2010
18
AHŞAP PALET
VE
AMB.SANDIĞI
(MOBİLYA)
NUH BETON (ALTINOVA TESİSİ) AŞ.
Altınova Hazırbeton Tesisi Havuzdere
121
Köyü Harmalar Mevkii
Altınova-YALOVA
584640
22.04.2010
10
HAZIR BETON
(İNŞAAT
SANAYİ)
KORU AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.(YALOVA ŞB.)
122 Kıranlar Mevkii Koru beldesi Hürriyet
Mh.Parsel 2290 Pafta
Çınarcık -YALOVA
585195
12.05.2010
3
AHŞAP SAP
(MOBİLYA)
191
AKILLIOĞLU İTHALAT İHRACAT
PAZ.MİM.İNŞ.VE TAAH. LTD.ŞTİ.
123 Kılıçköy Yolu 2.Km.No:152 Kılıçova
Mevkii
Çiftlikköy -YALOVA
585306
20.05.2010
12
BİTKİ
ÇAYI,MARMEL
AT ÜRETİMİ
(GIDA
SANAYİ)
ASRIN KARDEŞLER UN VE UNLU
MAM.GIDA
124 İNŞ.TEKS.TURZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
M.Akif Ersoy Mh.Yonca Cd.No:2
Ç.Köy/YALOVA
586261
28.06.2010
27
UNLU MAM.
VE EKMEK
(GIDA)
ZEKİ PARLAYAN- PARLAYAN
MOBİLYA
125
Kirazkı Sanayi Sitesi Marangozlar bölümü
No:13-14 YALOVA
586466
06.07.2010
2
MOBİLYA
İMALATI
DOĞAN GÜRBÜZ-PROSES TİCARET ,
İMALAT,MÜHENDİSLİK(PROSES126 T.İ.M.)
Taşköprü Sanayi Sitesi 5.yol No:2
Taşköprü-ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
586759
16.07.2010
6
KARTUŞ
FİLTRE
İMALATI
(TIBBİ ÜRÜN)
EROL ŞENKAYA - ERNEŞE
DENİZCİLİK
127
Tersaneler Bölgesi C-6 Parsel
Altınova-YALOVA
586824
20.07.2010
16
GEMİ İNŞAA
(SANAYİ)
NESOS GIDA SANAYİ VE TİCARET
AŞ.
128
Merkez Mah.Kemerköprü cad.No:22
Subaşı ALTINOVA/YALOVA
588547
19.10.2010
12
GIDA SANAYİ
588568
20.10.2010
5
GEMİ-İNŞAA
589331
08.12.2010
25
GEMİ-İNŞAA
129
130
131
132
133
ICT YAT SANAYİ TURİZM VE
TİCARET AŞ.(YALOVA ŞUBESİ)
-32T.IC PAFTA 101 ADA 4 PARSEL
TAVŞANLIALTINOVA/YALOVA(İŞYERİ ADRESİ)
-KOŞUYOLU MÜTEVELLİ ÇEŞME
CD.ATAYURT SİT.NO:D.BLOK
NO:35D/1 ÜSKÜDAR-İST.(BÜRO
ADRESİ)
ALTINOVA YAT İNŞAACILAR SANAYİ
VE TİCARET(YALOVA ŞUBESİ) A.Ş.
HERSEK KÖYÜ KUMLUK MEVKİİ
SEFİNE-ÖZATA TERSANELERİ YANI
ALTINOVA/YALOVA
YALOVA TEKNİK ALÜMİNYUM
PLAS.DOĞ.İNŞ.PET.NAK.TUR.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Yalova Bursa Yolu Üzeri 3.Km. Kirazlı
Mevkii No:151 YALOVA
METMA MOBİLYA ELK. BİL. TEK.
HİZ. TAŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
(Rüstempaşa Mah. Fatih. Cad. Hürriyet
Sok. Pirinç Apt No:26/A Yalova
GİSAN ALTINOVA GEMİ İNŞ SAN.
TİC. A.Ş.
Hersek mevkii Özel Sektör Tersaneler Böl.
A5 Parsel Altınova YALOVA
KARPAK PAKETLEME SAN. PAZ. A.Ş.
134 Yalova Şubesi Yalova Karamürsel Yolu
Çavuşçiftliği Köy Altınova YALOVA
589455
14.12.2010
41
ALÜMİNYUMPLASTİK
DOĞR.-CAM
YAPIMI
590653
09.02.2011
8
ELEKTRONİK
SANAYİ
590961
22.02.2011
8
GEMİ İNŞAA
591550
18.03.2011
5
GIDA
AROMATİK
ÇAY
192
135
136
137
138
139
ALKAŞ BORU SAN. TİC. A.Ş. Yalova
Bursa Yolu 15. km Sugören Köyü Bağevler
Mevkii Yalova
ET-SE HAYVANCILIK ET VE ET
ÜRÜNLERİ GIDA YEMEK HİZ. TAR.
ÜR. İTH. İHR. LTD. ŞTİ Mehmet Afif
Ersoy Cad. Yıldız Sok. No:1 Çiftlikköy
Yalova
SOYTEZ META SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kirazlı köyü Dışbudaklık Mevki Bila No
YALOVA
BİSKİM KİMYASAL ÜR. İT. İHR. TİC.
SAN. LTD. ŞTİ Hersek Köyü Altı
Konfeksiyoncular Sit G Blok No:4 Altınova
YALOVA
YAPIN İNŞ. ÇELİK KONS. İM. TEKS.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ İzmit Yalova
Karayolu Üzeri Çavuşçiftliği Altı Altınova
YALOVA
591735
25.03.2011
57
CTP BORU
İMALATI
593397
26.05.2011
1
GIDA
594177
28.06.2011
17
METAL
İMALATI
594279
30.06.2011
5
KİMYA
594478
12.07.2011
71
ÇELİK
İMALATI
140
ASMAZ ENERJİ İLE. İNŞ. TAAH. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. Kandere O.Ö.S.S No:10
Topçular Taşköprü Çiftlikköy YALOVA
595477
25.08.2011
9
PREFABRİK
AHŞAP YAPI
141
MİMAKS KİMYA VE DIŞ TİCARET
LTD. ŞTİ YALOVA ŞUBESİ Kirazlı San.
Sit. 4. Cad. B2 Blok No:26 YALOVA
595682
13.09.2011
4
KİMYA
SANAYİ
142
MİNEL İTH. İHR. KOZ. GIDA. TAR.
HAY. TUR. SAN. TİC. A.Ş. Şose Altı
Süpürgelik Mevki Sugören YALOVA
596027
29.09.2011
1
DONDURULMUŞ GIDA
143
SAKARYA EMİR TEKSTİL SAN. TİC.
LTD. ŞTİ. İsmetpaşa Mah. Atatürk Bulvarı
No:92 YALOVA
596486
25.10.2011
86
TEKSTİL
596527
27.10.2011
5
PLASTİK
596776
15.11.2011
3
ORMAN
ÜRÜNLERİ
596818
17.11.2011
25
OTOMOTİV
144
145
146
SUPERFOS AMBALAJ SAN. TİC. LTD.
ŞTİ. YALOVA ŞUBESİ S.S. O.Ö. K.S.S
Yapı Koop. Ankara Mevkii Taşköprü
Çiftikköy YALOVA
HARPUTOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ
SAATÇİLİK GIDA PLAS. DAN. TİC.
A.Ş. Kirazlı San. Sit. Marangozlar Bölümü
F4 Blok No:35-37 YALOVA
İHLAS MOTOR A.Ş. Yalova Şubesi İhlas
Evleri Mah. Şinasi Sok No:13 Çiftlikköy
YALOVA
Kaynak: Yalova Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (2011 yılı)
193
K.3. SANAYİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
Tablo K.3.1: Sanayi Tesisleri, Sektörü, Yeri, Kuruluş yılı, Sermaye Durumu, Üretim Kapasitesi, İstihdam
Şirketin Adı
Sektörü
Yeri
Hukuki Statü
(Kamu/ Özel)
AKKİM Kimya San.
A. Ş.
AKSA Akrilik
Kimya San. A.Ş.
AKTOPS Tekstil
San.A. Ş.
BALKAN
End.Ür.San.Ltd Şti.
YALOVA Safran
Teks.Ltd Şti.
Cemre Tersanesi
Beşiktaş Tersanesi
Kimya
Çiftlikköy
Özel
Tekstil
Çiftlikköy
Özel
Tekstil
Çiftlikköy
Özel
Plastik
Altınova
Özel
Konf.
Çiftlikköy
Özel
Tekstil
Altınova
Özel
Altınova
Özel
Gemi İnşaa
ÖNAY inşaat Taah.
Ltd Şti.
Altıntaş Mermer
San. Tic. A.Ş.
Evci Plastik San.
Tic. A. Ş.
İnşaat
Çiftlikköy
Özel
Maden
Altınova
Özel
Plastik
Merkez
Özel
İpek Kağıt A.Ş.
Kâğıt
Altınova
Özel
Mantaş Mantar A.Ş.
Gıda
Merkez
Özel
SCA Packagıng A.Ş.
Ambalaj
Altınova
Özel
ERSUR Tekstil San.
A. Ş.
Tekstil
Çiftlikköy
Özel
197
7
196
8
198
5
200
5
200
6
200
7
200
7
199
7
199
6
198
2
199
6
197
9
199
6
197
4
194
Sermaye
Üretim
İstihdam
Durumu•
Kapasitesi
Taah Öden Kurulu
Fiili Mem İşçi
hüt
miş Kapasit Kapasi ur
(TL) (mily
esi
te
on
338757
Kimya
500 339558 Ton
93
236
Ton
Sanayi
1772554
Akrilik
1.000 250000 Ton
261
598
Ton
Elyaf
79626
İplik
72347 Ton
26
233
Ton
Üretimi
Akü
400.00
400771
9584 Adet
2
3
0
Adet
Kutusu
Bayan
94800
50.000 225792 Adet
3
101
Adet
Elbise
Kur Üretim
uluş Konusu
yılı
Gemi
436203
4
Gemi
Beton
Büz.
Mermer
Plastik
Boru
Kağıt
Ürünleri
Gıda
Maddesi
Kâğıt
Ambalaj
İplik
Üretimi
Toplam
329
859
259
5
104
2 Adet
20
25
45
95865 106550 DWT
17730
DWT
164
935
1099
250.00
459320 Adet
0
52710
Adet
4
4
8
3 Adet
200
261420 m2
161600
m2
17
26
43
12.900
2411 Ton
2261 Ton
10
38
48
8.000
56400 Ton
34557
Ton
167
187
354
400.00
0
1250 Ton
846 Ton
8
99
107
9.966.0
00
36668 Ton
24557
Ton
25
40
65
1.000
9974 Ton
1460 Ton
18
120
138
TOPL
AM
Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ( 2011 yılı)
195
784
1847
3096
K.4.SANAYİ GRUPLARINA GÖRE İŞYERİ SAYILARI VE İSTİHDAM DURUMU
Tablo K.4.1: İstihdam Durumu
Aktif İş Arayan Aralık Erkek
Sonu İtibariyle
Vasıflı
2290
Vasıfsız
1442
Toplam
3732
Genel Toplam
7234
Kadın
2162
1340
3502
Kaynak: Türkiye İş Kurumu Yalova İl Müdürlüğü (2011 Yılı)
Sektör İtibariyle İlimizde 1+ İstihdamlı İşyerleri ve Çalıştırdıkları İşçi Sayıları :
Sektör Adı
:
Çalışan Sayısı :
İşyeri Sayısı :
Hizmet Sektörü
7268
536
Sanayi Sektörü
10113
380
Tarım Sektörü
782
57
TOPLAM
18.163
973
Yalova Ticaret ve Sanayi Odasına ve Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıtlı işyerleri ve kuruluşların
faaliyet konularına göre dağılımı aşağıda tablo olarak verilmiştir.
Tablo K.4.2: Yalova İlinde Faaliyet Gösteren İş Yerlerinin Konularına Göre Dağılımı
Birim
Tic. Ve
San.Od
Ayakkabı Malzeme, İmalat ve Satıcıları
adet
27
Bankacılar
adet
27
Bilgisayar, Bilg.Sarf Malzeme Satıcıları
adet
48
Boya ve Yangın Söndürme Malzemeleri İmalatçıları ve
Satıcıları
adet
3
Camcılar
adet
2
Canlı Hayvan Ticaret ve Komisyoncuları
adet
19
Çadır İmalatçıları ve Yorgancılar
adet
0
Çiçekçi ve Baharatçılar
adet
124
Demir,Saç Profil ve Metal San. Ürünleri
adet
55
Döşemeciler ve Mobilya İmalatçıları
adet
49
Eczacılar,Ecza. Dep.ve Laboratuarları
adet
3
Elektrikli Cihaz ve Malzemecileri
adet
3
Elektrikli ev Aletleri,Bilgisayar Satıcıları
adet
74
Emlak Komisyoncuları
adet
71
Et-Balık,Et ve Balık Ürünleri Kesimlik Kümes Hayvanı
Ticareti
adet
28
Fırıncılar
adet
53
Fotağraf ve Fotağraf Malz. Satıcıları
adet
5
Gıda Maddeleri İmalatçıları
adet
173
Gıda Maddeleri Toptan Ticareti
adet
173
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri
adet
95
Gözlükçüler,Antikacılar ve Hediyelik Eşya Satıcıları
adet
19
Halıcılar
adet
13
Her Nevi Müşavirlik Hizmetleri
adet
5
Her Nevi Proje İşleri
adet
42
Her Türlü Sigortacılık İşleri
adet
67
Hırdavatçılar
adet
46
Hurdacılar
adet
10
İnşaat Demir ve Çeliği Ticareti
adet
80
İnşaat Malzemesi İmalatçıları
adet
6
İnşaat Malzemesi Satıcıları
adet
87
İnşaat Müteahhitleri
adet
658
İthalat,İhracat ve Gümrük Komisyoncuları
adet
1
Kamu Bayındırlık Yapım İşleri
adet
0
Keresteciler
adet
64
Kırtasiyeciler
adet
14
Kimyevi Madde ve Kolonya İmalatçıları
adet
21
Kitap,Dergi,Gazete ve Büro Malzemeleri
adet
7
Konfeksiyoncular
adet
107
Kuru Temizleyiciler
adet
2
Kuyumcular
adet
30
Lokanta,Pasta hane ve Kıraathaneler
adet
122
Madenciler,Petrol Arayıcı ve İstihsalcileri
adet
39
Mahrukatçılar (Yakacak Odun Vb.)
adet
10
Makine ve Madeni Eşya,Çelik Konstüriksiyon,Diğer İmalatlar
ve Tamir
adet
60
197
Marangoz ve Doğramacılar
adet
44
Matbaacı ve Mücellitler
adet
13
Mefruşatçılar
adet
19
Meyve ve Sebze Toptan Ticareti ve Müteahhitleri
adet
22
Motorlu Taşıt ve Yedek Parça Satıcıları
adet
107
Nakliyeciler
adet
113
Nalburiyeciler
adet
13
Orman Ürünleri
adet
59
Otelciler
adet
88
Oto Lastığı Ticareti
adet
4
Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları
adet
34
Petrol ve Müştakları
adet
105
Reklamcılar,Halkla İlişkiler ve İletişim Hiz.
adet
8
Sair Taahhhhüt İşleri
adet
0
Saraciye İmalatçıları
adet
0
Seyahat Acentaları ve Otobüs İşletmeleri
adet
42
Sinema ve Eğlence Yerleri
adet
6
Süt ve Süt Ürünleri İmalat ve Toptan Tic.
adet
12
Telekominikasyon ve Elektrik Malzemeleri İthalat, İhracat ve
Ticareti
adet
107
Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Satıcıları
adet
15
Tıbbı Cihaz Satıcıları ve Özel Hast.
adet
52
Toprak Mahsulleri Satıcıları
adet
12
Tuhafiyeciler
adet
4
Tüccar Terziler
adet
0
Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları
adet
23
Züccaciye ve Mutfak Levazımatı
adet
29
Diğer İşletmeler
adet
1038
TOPLAM
adet
4511
Kaynak:Yalova Ticaret ve Sanayi Odası -2011
198
Tablo K.4.3: Yalova İli İmalat Sanayi Firma Adedi ve İstihdam Sayısı
YATIRIM MALI ÜRTEN
SERMAYELR
ARA MALI ÜRETEN SANAYİLER
TÜKETİM MALI
ÜRETEN
SANAYİLER
İMALAT SANAYİ KOLLARI
2011
Firma Adeti
İstihdam
(Kişi)
Gıda ve İçecek ve Tütün
ürünleri imalatı
39
673
Tekstil, Giyim, Deri ve
İlgili ürünlerin imalatı
16
733
TOPLAM
55
1406
0
0
7
1331
21
573
0
0
17
246
TOPLAM
45
2150
Ana metal sanayii imalatı
27
855
Bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin imalatı
2
58
Elektrikli teçhizat imalatı
13
132
Başka yerde
sınıflandırılmamış makine
ve ekipman imalatı
7
57
Ulaşım araçlarının imalatı
62
2223
Diğer imalatlar
53
1152
TOPLAM
164
4477
264
8033
Kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri
Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı
Ağaçve Kağıt ürünleri
imalatı
Temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı
Kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı
GENEL TOPLAM
Kaynaklar: Türkiye İş Kurumu verileri (2011 yılı)
Tablo K.4.4: Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi Özet Bilgiler
TAŞKÖPRÜ KSS ÖZET BİLGİLER
Mevcut dükkan sayısı
Faal Dükkan sayısı
ADET
378
285
199
Çalışan Kişi sayısı
745
Kooperatifte çalışan kişi sayısı
4
Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ( 2011 yılı)
Tablo K.4.5: Taşköprü Küçük Sanayi Sitesi
İŞ KOLU
İŞ KOLU
ADET
Akü imalatçısı
1
Ambalaj Çember İmalatçısı
1
Ambalaj Sandık İmalatı
Bakkal
2
1
Bitkisel Çay İmalatçısı
Bobinajcılar
2
2
Bütangaz Bayii
Çelik Konstrüksüyoncular
1
3
Dekortaş İmalatçıları
Dökümcüler
1
1
Döşemeci(Koltuk)
Ekmek Fırını İmalatçıları
1
3
Elek.Tes.MIz. İmalatçıları
Hurdacı
5
3
ş Makinesi Tamircileri
3
Jut Çuval İmalatçıları
Marangoz ve Mobilyacılar
Torna ve Tesviyeci
ADET
101
22
Kamyon Tamircileri
8
Mermerciler
Elek.Tes.MIz. İmalatçıları
7
5
Keresteciler
OtoKaborta ve Boya
5
5
Çelik Konstrüksüyoncular
Ekmek Fırını İmalatçıları
3
3
Hurdacı
İş Makinesi Tamircileri
3
3
Yıkama Yağlamacılar
Bobinaja lar
3
2
Bitkisel Çay İmalatçısı
Jut Çuval İmalatçıları
2
2
2
Kahvehane
2
Kahvehane
Kamyon kasası İmalatçıları
2
2
Kamyon kasası İmalatçıları
2
Kamyon Tamircileri
8
Lokanta
Oto Makas Tamiri
2
2
Karton Konik ;lmalatçısı
Keresteciler
1
5
Rektefeciler
2
Kimyasal Madde
Lokanta
1
2
Yedek Parçacılar
Pompa ve Enjektörcü
2
2
Ambalaj Sandık İmalatı
Seramikçiler
2
2
Marangoz ve Mobilyacılar
101
Mermerciler
7
Traktör Tamircisi
2
Naylon Poşetçiler
2
Pimapenciler
2
Oto Elektrikçi
2
Oto Elektrikçi
2
Oto Lift İmalatı
Oto Makas Tamiri
1
2
Naylon Poşetçiler
2
Oto Rot Balans
1
Akü imalatçısı
Ambalaj Çember İmalatçısı
1
1
OtoKaborta ve Boya
5
Bakkal
1
Pimapenciler
2
Bütangaz Bayii
1
Pompa ve Enjektörcü
2
Dekortaş İmalatçıları
1
Rektefeciler
2
Dökümcüler
1
Seramikçiler
2
Döşemeci(Koltuk)
Sıcak Demirci
1
Karton Konik ;İmalatçısı
1
1
Sıcak Lastik Kaplamacısı
Sobacılar
1
1
Sıcak Lastik Kaplamacısı
1
Terzi Makasçısı
1
Oto Rot Balans
Oto Lift İmalatı
1
1
200
Torna ve Tesviyeci
Traktör Tamircisi
Yedek Parçacılar
Yıkama Yağlamacılar
Toplam
22
2
2
3
215
Sıcak Demirci
1
Sobacılar
Terzi Makasçısı
Kimyasal Madde
1
1
1
Toplam
215
Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ( 2011 yılı)
Tablo K.4.6: Kirazlı Küçük Sanayi Sitesi Özet Bilgiler
KİRAZLI KSS ÖZET BİLGİLER
ADET
Mevcut dükkan sayısı
712
Faal Dükkan sayısı
482
Boş Dükkan Sayısı
230
Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ( 2011 yılı)
Tablo K.4.7: Kirazlı Küçük Sanayi Sitesi İş Kolu, İşyeri Alanı, Adet, Toplam Alan
Sıra No
İş Kolu
İş Yeri Alanı m²
Adet
Toplam
m²
21000
600
2680
10640
21700
4240
60860
Ağaç İşleri
100
210
Mermerciler
100
6
Oto Elektrik
67
40
Oto Kaporta /Boya
80
133
Oto Tamir/ Torna
100
217
Yedek parça
40
106
TOPLAM İŞ YERİ SAYISI
712
Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ( 2011 yılı)
1
2
3
4
5
6
Alan
K.5. SANAYİ GRUPLARINA GÖRE ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE ENERJİ KULLANIMI
Tablo K.5.1.Yararlanılan Elektrik Enerjisi Kaynakları Ve Üreten Kuruluşlar
Bilgi alınan
Sanayi
Tesisi
Aksa Akrilik
Kimya A.Ş.
Aksa Akrilik
Kimya A.Ş.
Aksa Akrilik
Kimya A.Ş.
Yararlanılan
Elektrik
Santrali
Kaynağının
Adı
Akenerji
Elektrik
Üretim A.Ş.
Akenerji
Elektrik
Üretim A.Ş.
Akenerji
Elektrik
Üretim A.Ş.
Türü
(Hidroel
ektrik/
Termik)
Sahiplik
Durumu
(TEAŞ/Ayrıcalık
lı
şirketler/Otopro
düktörler/Teaş'ı
n Bağlı Ort.
Termik
Akenerji Elektrik
Üretim A.Ş.
Termik
(Kömür)
Akenerji Elektrik
Üretim A.Ş.
Termik
(Kömür)
Akenerji Elektrik
Üretim A.Ş.
Safhası
(İşletme/
İnşaat/P
roje)
Halen
İşletmed
edir.
Halen
İşletmed
edir.
Halen
İşletmed
edir.
201
Kurulu İşletmeye
Güç
Açılış
(Kwh/ Tarihi
Yıl)
59,5
MW
25 MW
75 MW
1991
Yılından
itibaren
kademeli
olarak
Kuruluş Uzaklığı
Yeri
(Km/Met
re)
Çiftlikköy
YALOVA
Çiftlikköy
10.01.2012 YALOVA
Çiftlikköy
YALOVA
AKSA
Tesisleri
İçi
AKSA
Tesisleri
İçi
AKSA
Tesisleri
İçi
Ak-tops
Tekstil
Sanayi A.Ş.
Aksa Enerji
Santrali
(Gaz
Türbinleri
/Buhar
Türbinleri)
Sca
Packagıng
Amb.San.ve.
Tic.A.Ş.
Ersur Tekstil
San.ve
Aksa Enerji
Tic.Ltd.Şti.
Santrali
elektrik üretim
şirketi/ barasına
bağlı grup
şirketlerine
termikelektrik ve buhar
kojenera enerjisi satışı
syon
yapılmaktadır.
Enerji Kullanan
işletme Uludağ
Edaş Uludağ
Elektrik Dağıtım
A.Ş.
Termik
Beno Plastik
Ambalaj ve
Kalıp San.
Tic.Ltd.Şti.
Doğalga
AkKim Kimya Aksa Akrilik z
San.ve
Kimya
Çevrimli
Tic.A.Ş.
San.A.Ş.
Santral
Kaynak:
- TEİAŞ (2011 yılı)
- Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (2011 yılı)
işletmed
e
658.38
0.000
(30.12.
2011
tarihi
itibariyl
e)
~300
30/04/2009 YALOVA metre
Otoprodüktör
960x12
=
Sanayi
11.520
Altınova
İşletmesi Kwh
18.05.1995 YALOVA
168750
00
Tekstil
Kwh/Yıl 06.02.2006 Yalova
Enerji Kullanan
işletme Uludağ
Edaş Uludağ
Elektrik Dağıtım
A.Ş.
İşletmed
e
Otoprodüktör
İşletme
34.250
Kwh
Tablo K.5.2.Santraller ve Yararlanılan Elektrik Kaynağının Adı
YALOVA-AKSA SANTRALI
Elektrik kaynağının adı
: Doğalgaz – Kömür
Sahiplik Durumu
: Özel
Safhası
: İşletmede
Kurulu Güç
: 159,5 MW
İşletmeye Açılış Tarihi
: 27.11.1992 Gaz Türbini I
29.04.1993 Gaz Türbini II
30.12.2011 Kömür Santrali I
26.03.2012 Kömür Santrali II
Kaynak: TEİAŞ (2011 yılı)
202
1977
Enerji
nakil
hattından
800mt
13 Km.
Aksa
Akrilik
Kimya
A.Ş.’ye
uzaklıklar
;
Ak-Kim
İnorganik
Tesisler:
Denizçal 1000 m.
ı Köyü
Ak-Kim
Taşköpr Organik
ü Mevkii Tesisler:
Yalova
bitişik
K.6.SANAYİDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI VE ALINAN ÖNLEMLER
K.6.1. SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ
Yalova İlinde Emisyon izin Belgesi alan kuruluşlara ait liste C.1.2.4.Endüstriyel Emisyonlar
bölümünde gösterilmiştir.
K.6.2. SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN SU KİRLİLİĞİ
Tablo K.6.2.1.Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği
NO TESİS ADI
ADRESİ
DEŞARJ
YERİ
ALTINTAŞ
MERMER
SAN. ve
TİC.A.Ş
Çamurluk
Mevkii
No.10
Altınova
Dere
Denizçalı
köyü
Taşköprü
mevkii
Marmara
Denizi
2
AKKİM
KİMYA SAN.ve
TİC.A.Ş
(İNORG)
Taşköprü
Mevkii
(Aksa
Yanı)
Marmara
Denizi
3
AKKİM
KİMYA SAN.ve
TİC.A.Ş
(ORG)
1
5
6
8
DEBİ
m3/gün
İç İzleme
Numune
Alma Aralığı
52
2 ayda bir
13.04.2007
13.04.2012
90
2 ayda bir
13.04.2007
13.04.2012
130
2 ayda bir
Tablo 10.110.7
30.04.2007
30.04.2012
6500
15 günde bir
05.05.2010
05.05.2015
4500
15 günde bir
25.10.2011
25.10.2016
1100
15 günde bir
02.03.2011
02.03.2016
<50
4 ayda bir
27.07.2011
(GFB)
<50
4 ayda bir
Tablo 14.12
Marmara
Denizi
Darlık
Deresi
Selüloz ,kağıt
vb. sanayi
Tablo 13.7
Denizçalı
AK-TOPSköyü
ERSUR
TEKSTİL SAN. Çiftlikköy
Marmara
Denizi
Tekstil Sanayi
Tekstil Sanayi
Tablo 10.1
SCA
PACKAGING
Kaytazdere Marmara
Beldesi
Denizi
Altınova
Selüloz,kağıt
karton vb.
Tablo 13.6
KİBSAŞ
KARADENİZ
İNŞ. VE
BETON SAN.
VE TİC.A.Ş.
Kaytazdere Darlık
Beldesi
Deresi
Altınova
Maden Sanayi
(Çimento, taş
kırma, toprak
sanayi vb)
Tablo 7. 5
7
İZİN TARİHİ
(SKKY)
02.04.2007
02.04.2012
Denizçalı
Köyü
Karamürse
l Yolu
13.km
Tokmak
İPEK KAĞIT
SAN.ve TİC.A.Ş Köyü
Altınova
AKSA
4
SKKY’YE
GÖRE
SEKTÖRÜ
STANDART
DEĞER
Maden Sanayi
(Çimento, taş
kırma, toprak
sanayi vb)
Tablo 7. 5
Karışık Endr.
Atıksuların (K.
ve B. Ölçekli
Org. San.
Bölgesi)
Tablo 19
Kimya Sanayi
203
K.6.3.SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN TOPRAK KİRLİLİĞİ
Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
K.6.4.SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
K.6.5.SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
İlimizde bulunan sanayi tesislerinin atıkları ilgili belediyeler tarafından alınarak bertaraf
edilmektedir.Tehlikeli Atık Üreten Tesisler Listesi Tablo K.6.5.1 ‘da verilmiş olup, tesisler Tehlikeli
atıklarını Yönetmeliğe uygun olarak bertaraf etmekte ve bildirimlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
yapmaktadırlar.
Tablo K.6.5.1 : İlimizde Tehlikeli Atık Üreten Tesisler
TESİS
TESİS ADI
ADRES BİLGİLERİ
TELEFON
NO
FAKS NO
226 3532545
3533307
226 3532545
2263533307
226 461 50 70
226 461 50 80
02264615000
02264615018
02264613040
02264612514
2263532545
2263532218
2268153300
2263532539
462 97 90
462 97 92
2624592023
2624592042
GÜNEYKÖY YALOVA
2268326323
0.226.832 63
24
Güneyköy Taşocakları Mevkii
Yalova
0.226.832 60
71
0.226.832 63
24
02263532637
02263533603
2263532366
353 38 76
02263514276
02263528000
NO
1
AKSA AKRİLİK KİMYA
SAN.A.Ş.
2
2
AKSACA KARBON
ELYAF A.Ş.
ALTINOVA
TERSANELERİ İMALAT
İTHALAT V E İHRACAT
LTD ŞT
3
4
ALTINTAŞ MERMER VE
TER. SAN. TİC. A.Ş.
ALTINTAŞ MERMER VE
TERSANECİLİK
SAN.TİC.A.Ş. (MERMER
TESİSİ)
5
6
7
Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.
Ak-kim Kimya San. ve
Tic. A.Ş. Yalova Tesisi
Akçansa Çimento San.
ve Tic. A.Ş. Yalova Tesisi
8
9
10
11
12
13
AÇILIM İNŞAAT ASFALT
PLANT TESİSİ
B.M.T.BAHADIR
MADENCİLİK HAFRİYAT
NAKL.İNŞ.TAAH.SAN.VE
TİC. LTD.ŞTİ.
BAHADIR İNŞAAT ve
MADENCİLİK - AHMET
BAĞATAR
BARIŞ PETROL ÜRÜN
SA VE TİC.LTD.ŞTİ.
LTD.ŞTİ. Yalova
BENO PLASTİK
AMBALAJ VE KALIP
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BEYAZTAŞ PETROL
TAAH ÜT VE TİCARET
YALOVA - KARAMÜRSEL
YOLU 13. KM TAŞKÖPRÜ
YALOVA
YALOVA - KARAMÜRSEL
YOLU 13. KM TAŞKÖPRÜ
YALOVA
HERSEK KÖYÜ
TERSANELER BÖLGESİ A-11
PARSEL YALOVA
HERSEK TERSANELER
BÖLGESİ A-21
ALTINOVA/YALOVA
HÜRRİYET MAHALLESİ 2.
SOK. NO: 10
Taşköprü Mevkii
Çiftlikköy/Yalova
Denizçalı Köyü Taşköprü
Mevkii Çiftlikköy Yalova
Balıcı Mevkii Kaytazdere
Beldesi Altınova YALOVA
Çavuşçiftliği Köyü Selvicivarı
Mevkii 19 pafta 291 parsel
İzmit-Yalova Devlet Yolu Üzeri
Altınova/YALOVA
Aksa Fabrikası Karşısı
Taşköprü Çiftlikköy Yalova
yalova sanayiciler sitesi
handere mevkii no:4 taşköprü
yalova
AYDIN 6 SİTE KARŞISI
YALOVA-İZMİTYOLU 6KM
204
LT D.ŞTİ.
14
15
BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA
A.Ş.
BOĞAZİÇİ
TERSANECİLİ K GEMİ
İNŞA SAN VE TİC A.Ş.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BURSA BETON SAN. VE
TİC.A.Ş. YALOVA
KUZEY TESİSLERİ ŞB.
CEMRE MÜHENDİSLİK
GEMİ İNŞA SAN. VE
TİC. A.Ş.GEMİ İNŞA
YAN SAN. BLOK ÖN
İMALAT TESİSİ
CEMRE MÜHENDİSLİK
GEMİ İNŞA SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.TERSANE
ŞUBESİ
Cihangir ŞENGEL Alp
Madencilik Üretim Kum
Taş Altyapı Hizmetleri
DEN-TA DENİZCİLİK
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Yalova Şubesi
DERMAN OTOMOTİV
İMALAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
DÜZGİT YALOVA GEMİ
İNŞA SAN. A.Ş.
ENKAY MAKİNA SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ERC KİM.VE
MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ERDEĞER MOTORLU
ARAÇ LAR VE
İNŞ.SAN.T İC.
A.Ş.YALOVA
ERDOĞAN USTA
TERSANECİLİK TURİZM
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
ERSUR TEKS.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.YALOVA
Ş.B.
ESEY PETROL İNŞAAT
T URİZM VE OTOMOTİV
SA N.TİC.LTD.ŞTİ.
EVCİ PLAST EVCİ
PLASTİK SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
GEZER PETROL
TİC.ORT.
GULF MARINE DENİZ
ARAÇLARI İMALAT
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
32
33
GÜVEN PETROL KOLL.
ŞTİ.
GİSAN ALTINOVA GEMİ
İNŞA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ÇİFTLİKKÖY
Tersaneler Bölgesi Tersaneler
Caddesi No:A10 Parsel
Altınova/YALOVA
ACI ÇEŞME MEVKİ BOĞAZİÇİ
CD. No:18 TAVŞANLI
BELDESİ ALTINOVA
YALOVA-BURSA KARAYOLU
6.KM SOĞUCAK KÖYÜ
BALABANDERE MEVKİİ
YALOVA
HERSEK KÖYÜ GİRİŞİ 6/1
PAFTA 642 PARSEL
ALTINOVA / YALOVA
TERSANELER BÖLGESİ B1112 PARSEL
ALTINOVA/YALOVA
Yalova Bursa Yolu 5.Km.
Büyükkara Tepe Mevki
YALOVA
Kumluk Mevkii Hersek Köyü
Tersaneler Bölgesi A-13 Parsel
Altınova/YALOVA
Yeni Bursa Yolu 3. Km. No:
116 Yalova
A 14 TERSANELER BÖLGESİ
ALTINOVA
TAŞKÖPRÜ SAN.SİT.1.YOL
NO:52 ÇİFTLİKKÖY YALOVA
KILIÇ TAŞKÖPRÜ YOLU 1.KM
ÇİFTLİKKÖY YALOVA
KIIÇKÖY ŞAKŞAK MEVKİ
İZMİT YOLU ÇİFTLİKKÖY
KAPAKLI KÖYÜ
KABAMERSİN MEVKİİ
ARMUTLU - YALOVA
DENİZÇALI KÖYÜ MEVKİİ
TAŞKÖPRÜ ÇİFTLİKKÖY
YALOVA
TOPÇU ÇİFTLİĞİ MEVKİ
DENİZÇALI KÖYÜ
ÇİFTLİKKÖY YALOVA
SOĞUCAK
KÖYÜ,BALABANDERE
MEVKİİ 7.KM. YALOVA
TERMAL YOLU NO:21
MERKEZ
HERSEK TERSANELER
BÖLGESİ ALTINOVA
YALOVA
YALOVA İZMİT KARAYOLU
TAŞKÖPRÜ MEVKİİ
ÇİFTLİKKÖY YALOVA
HERSEK MEVKİİ ÖZEL
SEKTÖR TERSANELERİ
BÖLGESİ A-5 PARSEL
205
02264615151
02264615176
0 226 465 62
00
0 226 465 61
12
2268314253
2268314254
2264613005
2264614341
2264613005
2264614341
0 226 825 38
31
0 226 825 38
31
02264615252
02264615260
2268253290
2268253291
0226 4615522
0226 461 5232
2263532265
2263532706
2263572266
2263572299
02263517350
02263517184
2265333231
2265333544
2263533200
2263532577
0226 3532244
0226 3532515
02268314175
02268314242
8136520
8144978
2264613903
2264613999
226 353 21 05
353 20 22
2264615274
2264615275
ŞİRKETİ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
HAT-SAN İNŞAAT
MADENCİLİK TURİZM
GEMİ İNŞAA VE DENİZ
NAKLİYAT SAN. VE TİC.
A.Ş.
KAROTO OTOMOTİV
TİCARET SANAYİ A.Ş.
YALOVA ŞUBE
KAZİMİYE PETROL
ÜRÜNLERİ VE SÜS
BİTKİLERİ TİC. ÖZCAN
AR
KOCATEPE DENİZCİLİK
VE GEMİ İNŞA SAN TİC
LTD ŞTİ
Karadeniz İnşaat Beton
San. ve Tic. AŞ. Yalova
Tesisi
Karayolları 14. Bölge
Müd. 147. Şube Şef.
Cankurtaran Bakım Evi
Yalova
KİM-PA KİM.MAD.VE PE
TROL ÜRÜN.PAZ.SA
N.VE TİC.LTD.ŞTİ
LİMAK İNŞ. SAN. VE
TİC. A.Ş. YALOVA
TERMAL BÜYÜK OTEL
VE BÜYÜK GAZİNO
İNŞAATI
MARKOTEKS
MARMARA KONİK
TEKSTİL VE YARDIMCI
MAD.SAN.VE TİC. A.Ş.
MUSTAFA BALTA TAŞ
OCAĞI-KIRMA ELEME
TESİSİ
44
45
46
47
48
NUH BETON A.Ş.
YALOVA
NUR CENNET PETROL
TU RİSTİK TES.GIDA
İNŞ.OTO SAN.VE Tic.
YALOVA
ONURLU OTOMOTİV
İNŞA AT SANAYİ VE TİC
ARET LTD.ŞTİ. Yalova
Şubesi
PETSA PETROL VE
TURİ ZM SANAYİ VE
TİC LTD.ŞTİ. Yalova
PROCATH TIBBİ
ÜRÜNLER SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
49
50
S.S. Bursa Eczacılar Ütd.
Koop. Yalova Şubesi
SADE KARDEŞLER
OTOM. SAN. İTH. İHR.
TUR. TİC. LTD. ŞTİ
YALOVA
ALTINOVA / YALOVA
TERSANELER BÖLGESİ A-20
PARSEL ALTINOVA/YALOVA
2264615020
2264615021
FEVZİÇAKMAK MH.YENİ
BURA YOLU 2.KM. / YALOVA
02268113304
02268113351
2268248242
2268248242
2264615142
2264615147
Tokmak Köyü Girişi
Altınova/Yalova
02264628282
0226 462 82
83
147.Şube Şefliği Cankurtaran
Bakımevi Yalova
02268285246
02247572431
tavşanlı beldesi devlet yolu altı
altınova yalova
02264656343
02264656229
Gökçedere Mah. Termal
YALOVA
6757586
-
2263533050
2263533242
02263572080
02263572178
02268337466
02268337467
YENİ BURSA YOLU 2 . KM
YALOVA
02268113898
02268113899
Yalova İzmit Yolu 8. Km.
Çiftlikköy/YALOVA
02263517306
02263514210
02263532758
02263532759
2263533784
2263533336
226 814 22 98
226 814 22 93
0226 352 50
50
02263528853
ELMLIK YOLU KAZİMİYE
KÖYÜ YALOVA
HERSEK KÖYÜ KUMLUK
MEVKİİ BİLA NO
ALTINOVA/YALOVA
SANAYİ ÇAR.1.YOL NO.98100 TAŞKÖPRÜ YALOVA
KILIÇKÖYÜ-KABAKLI KÖYÜ
YYOLU ÜZERİ TAŞOCAĞI
NO:9 ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
ÖZDEN MAHALLESİ
KAMBERBABA MEVKİİ
KADIKÖY / YALOVA
Yalova-İzmit Karayolu 8. Km.
Taşköprü Yalova
TAŞKÖPRÜ BELDESİ MUSA
GÜNDÜZ CD. NO: 48/1
ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
Kazım Karabekir mah.Şehit
Ömer Faydalı Cd. No: 145/A
Yalova
İzmit Karayolu Üzeri 2. Km. Bp
Sade Petrol
206
51
52
53
54
SANTES SANAYİ
TESİSLERİ MAKİNALARI
İMAL MONTAJ SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
SARAY PETROL
AKARYAKIT TURİZM VE
NAKL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SCA PACKAGİNG
AMBALAJ SAN.VE
TİC.A.Ş.
SEFİNE DENİZCİLİK
TERSANECİLİK TURİZM
SAN. VE TİC. A.Ş.
55
56
57
58
59
60
61
SELTAŞ DENİZCİLİK
SAN. VE TİC.A.Ş.
SERHAT OTO YIKAMA
VE YAĞLAMA YALOVA
ŞUBESİ
SS ALTINOVA
KAYTAZDERE
KAMYONCULAR
KOOPERATİFİ
AKARYAKIT
İSTASYONU (PETROL
OFİSİ)
SS. TAŞKÖPRÜ
TANKER
KAMYONCULARI
MOTORLU TAŞIYICILAR
KOOPERATİFİ
TEİAŞ 2. İLETİM TESİS
VE İŞLETME GRUP
MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA
TRAFO MERKEZİ
TUNAİŞ İNŞAAT
MADENC İLİK TİCARET
VE SANAYİ LTD ŞTİ.
YALOVA
TURHAN TRANSPORT
NAK LİYAT VE TİC.KOL
L.ŞTİ.TUR.UYS.OR .
YALOVA
62
63
Tunalı Madeni Yağ Tic.
TÜRKOĞLU GEMİ
İNŞAA SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
64
US DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
65
USTALAR OTOMOTİV
66
67
68
VK KİMYA
KOZM.AMB.LOJ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
VOPAK TERMİNAL
MARMARA DEPOLAMA
HİZM.VE TİC.A.Ş.
YALOVA ŞUBESİ
YALOVA DEVLET
HASTANESİ
ORTA ÖLÇEKLİLER SANAYİ
SİTESİ NO.13-TOPÇULARHANDERE-YALOVA
DENİZ EĞİTİM KOMUTANLIĞI
YANI KAYTAZDERE BELDESİ
ALTINOVA/YALOVA
02263533118
02263532808
0226 462 83
00
0226 462 83
70
2264628950
2264628951
02264612617
02264612619
2264615177
2264615177
Kirazlı San. Sit. No: 76-78
Merkez/YALOVA
02268253524
02268253319
DEVLET KARAYOLU SCA
KARŞISI KaytazdereALTINOVA/YALOVA
2264628274
2264629747
SANAYİ SİTESİ 1.YOL
ÇAYDERE MEVKİ TAŞKÖPRÜ
BELDESİ ÇİFTLİKKÖY /
YALOVA
0 226 353 31
94
0 226 353 31
51
ÇİFTLİK MAH. ATATÜRK
CAD. ÇİFTLİKKÖY YALOVA
02263526201
02263526201
ÇAYDERE SK.AKKİM ARKASI
MERKEZ MAH.TAŞKÖPRÜ
ÇİFTLİKKÖY
0226 3532520
2263532521
2268131926
2268141940
02268253817
02268253817
2264615200
2264615210
2264656860
2264656511
8253296
8131703
2266791319
2266791316
2263533858
2263533859
0.226.8115200
0.226.8115230
BALCI MEVKİİ KAYTAZDERE
BELDESİ ALTINOVA YALOVA
TERSANELER BÖLGESİ
HERSEK KÖYÜ KUMLUK
MEVKİİ ALTINOVA / YALOVA
KUMLUK MEVKİİ
TERSANELER BÖLG.A 15
PARSEL HERSEK KÖYÜ
ALTINOVA/YALOVA
YALOVA BURSA YOLU
MERKEZ No:83 Yalova
Kirazlı San. Sit. C-3 Blok No:
43-44 Merkez / Yalova
ALTINOVA TERSANELER
BÖL.B-6 ALTINOVA/YALOVA
TAVŞANLI BELDESİ
ALTINOVA YALOVA
C.3 BLOK 14 KİRAZLI SANAYİ
SİTE MERKEZ / YALOVA
ESKİ TERMAL YOLU YENİ
MAHALLE KÖYÜ G22 D1D4B
PAFTA 120 ADA 28 PARSEL
TERMAL YALOVA
YALOVA KARAMÜRSEL
KARAYOLU 13. KM.
TAŞKÖPRÜ
ÇİFTLİKKÖY/YALOVA
İZMİT KARAYOLU 3. KM.
YALOVA
207
BAŞTABİPLİĞİ
69
70
71
72
73
74
75
76
YALOVA DOĞU
OTOMOTİV MAKİNA
MÜH.GID.İNŞ.T
EM.HİZ.ÇEV.TEK.PLA.S
YALOVA GÜR-ER
İNŞAAT TAAH. VE TİC.
LTD. ŞTİ. (DENİZÇALI)
YALOVA GÜR-ER
İNŞAAT TAAH.VE
TİC.LTD. ŞTİ.
(TAŞKÖPRÜ)
YALOVA GÜRER
İNŞAAT TAAH. TİC.
LTD.ŞTİ.(GÜNEYKÖY)
YALOVA MİTAŞ
OTOMOTİ V VE YEDEK
PARÇA
PAZ.SAN.TİC.LTD.
YALOVA PETROL
ÜRÜNLE Rİ GIDA
TURİZM S ANAYİ VE
TİC.LTD
YALOVA PLASTİK
AMBAL AJ SAN.VE
TİC.LT D.ŞTİ.
YALOVA UZMANLAR
SAĞLIK HİZ.SAN.PAZ.T
İC. A.Ş.
77
78
YALOVA İL TELEKOM
MÜDÜRLÜĞÜ
YAPIN İNŞAAT ÇELİK
KONSTRÜKSİYON
İML.TEKS.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
79
80
81
82
YAŞARSAN GEMİ
İNŞAA SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ZORLU ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
YALOVA TESİSİ
suat meydan- ufakar
petrol
ÇAKIRLAR TERSANE
İŞLETMECİLİĞİ SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
83
84
85
86
ÖMER SEFA KUTLUAY
ÖNAY İNŞAAT
TAAHHÜT TİC.İTH.VE
İHR.LTD.ŞTİ.
ÖZATA YAT İNŞA
ÇEK.BAK.ONR.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.YALOVA
Ş.B.
ÖZEL UZMANLAR FİZİK
TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON
MERKEZİ YALOVA
A-BLOK 37.38.39.40 37. 40
KİRAZLI SANAYİ SİTES
MERKEZ
DENİZÇALI YOLU ÜZERİ
TOPÇULAR MEVKİ
ÇİFTLİKKÖY – YALOVA
-
-
0226 814 68
51
02268146851
KILIÇKÖYÜ YOLU ÜZERİ 2.
KM TAŞKÖPRÜ YALOVA
0226 3533434
02263533435
YUMURTA TEPE MEVKİİ
GÜNEYKÖY YALOVA
0226 8326363
02263533435
YALOVA BURSA YOLU ÜZERİ
NO:308 YALOVA
02268130300
02268130010
SAHİL M. İZMİT YOLU ÜZERİ
3. KM. ÇİFTLİKKÖY YALOVA
2263525959
2263525882
02263533134
02263532976
02268112244
0226 8137324
0224 555 19
45
0224 555 19
30
2264612168
2264612209
2264615050
2264615060
02264628900
02264628899
02262441315
02262441315
0226 465 6608
- 461 5091
0226 465 6609
2268253158
2268253166
2263533806
02263533808
KUMLUK MEV.30.PARSEL
HERSEK KÖYÜ ALTINOVA
YALOVA
2264612496
2264612499
İZMİT YOLU ÜZERİ SAHİL
MAH. NO:81 ÇİFTLİKKÖY
0226 352 77
66
0226 352 00
00
SEMA S. NO:12
0 226 811 15
0226 811 43
SANAYİ SİTESİ 2.YOL 95
TAŞKÖPRÜ ÇİFTLİKKÖY
FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEHİT
ÖMER FAYDALI CD. FIRIN
SOK. NO:33 YALOVA
RÜSTEM PAŞA MH.FATİH
CD.ŞEFİKA SK. No:8 77104
YALOVA
YALOVA-İZMİT KARAYOLU
ÜZERİ ÇAVUŞÇİFTLİĞİ ALTI
ALTINOVA/YALOVA
HERSEK KÖYU KUMLUK
MEVKII TERSANE A LANI A19 PARSEL ALTINOVA
YALOVA
İPEKKAĞIT FABRİKASI İÇİ
TOKMAKKÖYÜ ALTINOVA
YALOVA
merkez cad. no : 63 teşvikiye
beldesi çınarcık yalova
HERSEK KÖYÜ KUMLUK
Mevki Tersaneler Bölgesi C-4
Parsel ALTINOVA /YALOVA
SHELL BAYİİ YENİ BURSA
YOLU MERKEZ YALOVA
İZMİT YOLU CAD. NO:28
TAŞKÖPRÜ ÇİFTLİKKÖY
YALOVA
87
ÖZEL YALOVA MERKEZ
208
S AĞLIK HİZMETLERİ
RÜSTEMPAŞA M. MERKEZ
SAN.VE TİC.A.Ş.
88
ÖZENLER OTO ÖZEL
KİRAZLI SANAYİ SİTESİ A1
RENAULT SERVİSİ
BLOK NO:67/69 YALOVA
89
ÜÇLER MAKİNA
YALOVA SANAYİCİLER
OTOMOTİV SAN.VE
SİTESİ HANDERE MEVKİİ
TİC.LTD.ŞTİ.
NO:11 YALOVA
90
İPEK KAĞIT SAN.VE
TOKMAKKÖYÜ KAVAK
TİC.A.Ş.
MEVKİİ ALTINOVA YALOVA
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
15
33
226 825 32 00
226 825 32 01
2263532825
2263533124
2264628523
2264629055
K.7.SANAYİ TESİSLERİNİN ACİL DURUM PLANI
İlimizdeki tüm sanayi kuruluşlarının Acil Eylem Planları bulunmaktadır.
KAYNAKLAR
:
1- Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
2- İşkur İl Müdürlüğü
3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
4- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
5-TEİAŞ Bölge Müdürlüğü
(L). ALTYAPI,ULAŞIM VE HABERLEŞME
L.1.ALTYAPI
L.1.1.TEMİZ SU SİSTEMİ
Yalova Belediyesi temiz su ihtiyacını 1989 yılından bu yana Gökçe Barajından temin etmektedir.
Yeşil Körfez Su Birliği tarafından işletilen arıtma tesisi, diğer birlik üyesi Belediyeler ve abonelerine
içmesuyu standartlarına uygun su sağlamaktadır. İçme suyu arıtma tesisi 1200 lt/sn kapasiteli olup;
havalandırma, kimyasal madde ile çöktürme , filtrasyon ve klorlama ünitelerinden oluşmaktadır. Baraj
kapasitesi 25.000.000 m3’tür ve baraj için 60 yıl ömür öngörülmektedir.
İçme suyu arıtma tesisinden Yalova Belediyesi şebekesine günlük 25.000 m3 su iletilmektedir.
İletilen suyun içerisindeki mineral miktarları TS- 266 ve WHO’ nun standartlarına uygunluk sağlamaktadır.
Mevsime göre değişen mineraller: Toplam çözünmüş madde (TDS= 80-250 mg/ lt), Mg ( 7-10 mg/lt), Ca (
30-40 mg/lt), Al ( 0.02-0,1 mg/lt), Fe (0,01-0,05 mg/lt),, NO3 (0,1-0,7 mg/lt), Si( 3-4,5 mg/lt), PO4 (0,1-0,7
mg/lt) , SO4 (20-40 mg/lt), Sertlik ( 7-15 ˚ Fs) şeklindedir.
Şehir içmesuyu şebekesi Çelik isale hatları, CTP, Asbest, PVC ve HDPE cinsi borulardan
oluşmaktadır ve tüm şebeke yaklaşık 220 km’ dir.
L.1.2.ATIK SU SİSTEMİ, KANALİZASYON VE ARITMA SİSTEMİ
Yalova Merkez, Çiftlikköy, Termal, Taşköprü ve Kadıköy Belediyelerinin imar plan sınırları
içerinden kaynaklanan evsel atıksuların getirdiği kirlilik yükünün artması ve mevcut ön arıtmanın çok
yetersiz olması, evsel atıksuyun biyolojik yöntem ile arıtılmasını gerekli duruma getirmiştir.
Bu gereklilik nedeniyle İslam Kalkınma Bankası ile İller Bankası arasında imzalanan anlaşma ile
finansmanı sağlanan ‘‘Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ’’ ihalesi yapılmış olup 2006 yılı
içerisinde tesis ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
209
Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Kadıköy ve Termal Belediyeleri bir araya gelerek Yalova İleri
Biyolojik Atısu Arıtma Tesisi ile kolektör ve şebeke hatlarının işletilmesi amacıyla Yalova Atıksu ve
Kanalizasyon İşletmeleri Birliği (YASKİ)’ni 21/ 06/ 2006 tarih ve 2006/ 10635 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kurmuştur.
Tesis, Yalova Belediyesi sınırları içerisinde, Bahçelievler Mahallesi, 22 Pafta, 317 Ada, 9 Parsel
üzerinde bulunmaktadır.
Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Kaba Izgaralar, Giriş Pompa İstasyonu, Kaba ve
İnce Izgaralar, Havalandırmalı Kum Tutucu, Fosfor Giderimi için Anaerobik Bio-P Tankı, Karbon ve Azot
Giderimi için Oksik ve Anoksik Tanklar, Son Çökeltim Tankları, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa
İstasyonu, Havalandırmalı Çamur Depolama Tankı ve Çamur Susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.
İller Bankası tarafından imalatı tamamlanan Yalova (Merkez), Taşköprü, ve Kadıköy ,Termal Ortak
Atık Su Arıtma Tesisi 09.12.2011 tarihinde YASKİ Birlik Başkanlığına devredilmiştir.Tesisin bakım ve
işletme hizmetleri devir tarihinden itibaren birlik tarafından yürütülmektedir.
Yalova İli kanalizasyon şebeke hatları Ø1600mm ile Ø200mm, çapları arasında değişen yaklaşık
350 km beton borudan oluşmaktadır.
L.1.3. YEŞİL ALANLAR
Yalova İli kent merkezinde Yalova Belediyesi sınırları ile halkın hizmetine sunulmuş, 428.000 m2
yeşil alan mevcuttur. Yalova Merkez nüfusu 98.000 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Yalova Merkez’de
kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,37 m2’dir. (Bu miktar, Yalova kenti geneline yansımamaktadır. Sadece
kent merkezindeki miktardır.)
L.1.4.ELEKTRİK İLETİM HATLARI
L.1.5.DOĞALGAZ BORU HATLARI
Tablo L.1.5.1: Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin Faaliyet Bilgileri
a)
- Kullanım Alanları:
tim,
Resmi Daireler, Sanayi
- Nakledilme Şekli: Çelik ve polietilen hat
- Abone Sayısı:
60,544
b)
- Hatların
Uzunluğu;
Polietilen:
Çelik:
- Boru Çapları:
- Kompresör
İstasyonları:
- Doğal gaz
miktarı;
Mesken:
868.815
64.413
Polietilen; Ø20, Ø32, Ø40, Ø63, Ø90, Ø125
Çelik; 2”, 4”, 6”, 8”
58
89,090,097
210
Ticaret:
6,807,405
Resmi Daire:
7,323,754
Sanayi:
169,343,786
Diğer:
- Kullanıldığı
yerler;
0
Mesken:
58,715
Ticaret:
1304
Resmi Daire:
508
Sanayi:
17
Diğer:
0
Kaynak: Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
L.2.ULAŞIM
L.2.1.KARAYOLLARI
L.2.1.1.KARAYOLLARI GENEL
Tablo L.2.1.1.1: Yalova Yol Ağı (km)
Yolun Cinsi
Satıh Cinsleri –Asfalt Betonu Toplam
Bölünmüş Yol
Devlet Yolu
17
17
17
İl Yolu
85
85
9
TOPLAM
102
102
26
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü-2011
Tablo L.2.1.1.2: Yalova ili sınırları içinde geçen devlet yollarının toplamı
17 km
85 km
102 km
Devlet yolu uzunluğu
İl yolu uzunluğu
TOPLAM
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü (2011 yılı)
Tablo L.2.1.1.3: Yıllık Hareket Halindeki Taşıt Sayısı
Güzergah
Otomobil
Orta Yüklü Ticari
Araç
Otobüs
Kamyo
n
Tır
Toplam
Yalova
Orhangazi
21528
1352
914
4376
2749
30919
Yalova Çınarcık
1863
70
98
-
2031
(Yalova-Kocaeli
İl sınırı)-YalovaBursa İl Sınırı)
19651
832
4392
2724
28984
1385
Kaynak : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve 14. Bölge Müdürlüğü (2011 yılı)
L.2.1.2.ULAŞIM PLANLAMASI
L.2.1.3.TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ
Belediyemiz tarafından toplu taşıma hizmeti verilmemektedir.
Kent içi taşımacılıkta toplu taşım sistemi olarak 167 adet Ticari Tahditli Plakalı araç
kullanılmaktadır. Söz konusu araçlarda yakıt olarak motorin kullanılmakta olup yıllık yakıt miktarı ortalama
211
1.036.068 Litredir.323 S plaka öğrenci servis aracı bulunmakta olup yıllık yakıt miktarı ortalama 2.100.000
Litredir
L.2.1.4.KENT İÇİ YOLLAR
Parke yollar % 36,Asfalt yollar % 36,Sathi kaplama asfalt yollar % 14 ve Stabilize yollar %14 ’dir.
Toplam Planlanan alan 2700 hektar olup, 440 hektarı trafik yolları, 294 hektarı yaya yoludur. Trafik
Yollarının Toplam Planlanan alana oranı %16, Yaya Yollarının Toplam Planlanan alana oranı ise %11’dir.
L.2.1.5.ARAÇ SAYILARI
Tablo L.2.1.5.1 : Araç Sayıları
Motorlu Araçlara Ait Bilgiler
Mot
orsik
let
Araç
3708
Sayısı
Araç
Cinsi
H.Oto
Mini
büs
18629
1107
Otobüs
Kam
yone
t
Kamyon
Traktör
1119
7459
1327
1959
Çekici
Özel
Amaç
lı
Tan
ker
Arazi
Taşıtı
94
121
92
292
Motorsuz Araçlara Ait Bilgiler
Römork
24
Yarı Römork
131
Genel Toplam
155
Kaynak:Emniyet Müdürlüğü (2011 yılı)
L.2.2. DEMİRYOLLARI
L.2.3.DENİZ,GÖL,NEHİR TAŞIMACILIĞI
İlimizde Eskihisar-Topçular arasında Arabalı Vapurlar ile taşıt(otomobil, kamyon, otobüs vs.) ve yolcu
taşımacılığı, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesine ait Hızlı Feribot ile Yenikapı-Yalova arasında
araç(otomobil-minibüs))-yolcu taşımacılığı, deniz otobüsleri ile Kartal-Yalova arasında yolcu taşımacılığı
sağlanmaktadır.
L.2.3.1.LİMANLAR
İlimiz Liman Sınırları içerisinde Yükleme ve boşaltma limanı olmadığından herhangi bir yük taşıma
olmamıştır. Balıkçı Barınaklarında denize sintine boşaltılmamakta ve deniz kirliliği oluşmamaktadır.
İlimiz Merkezinde Marina (Yat Limanı) yapılmış olup hizmete girmiştir.. Yalova Liman Başkanlığı
sorumluluk sahasında bulunan Balıkçı Barınakları ve İskeleler aşağıya çıkartılmıştır.
YALOVA :İDO Yolcu İSKELESİ (Eski Ş.Hatları İskelesi)
İDO Hızlı Feribot İskelesi
Yalova Balıkçı Barınağı
Yalova Dereağzı Balıkçı Barınağı
ÇINARCIK:Çınarcık Balıkçı Barınağı
İDO Yolcu İskelesi (Eski Ş.Hatları İskelesi)
Koruköy Balıkçı Barınağı
Enğere-Kocadere İskelesi
ESENKÖY: Esenköy Balıkçı Barınağı
212
Tablo L.2.3.1.1 : Yalova İlinde Bulunan Limanlar
Limanın Adı
Bağlı Olduğu
Liman
Başkanlığı
Liman
İşletmecisi
Belediye ve
Sınırlı Sorumlu
Balıkçılar Koop.
Su Ürünleri
Kooperatifi
Su Ürünleri
Kooperatifi
Belediye ve
Sınırlı Sorumlu
Balıkçılar Koop.
Yalova Balıkçı Barınağı
Yalova
Çınarcık Balıkçı Barınağı
Yalova
Esenköy Balıkçı Barınağı
Yalova
Armutlu Balıkçı Barınağı
Yalova
Fıstıklı Balıkçı Barınağı
Gemlik
Kooperatif
AKSA
İzmit
AKSA Akrilik
Kimya San. A.Ş.
İstanbul Elyaf
İzmit
İstanbul Elyaf
Akçansa
İzmit
Akçansa Çimento
San.ve Tic.A.Ş.
Kartal Deniz Otobüsleri
ve Şehir Hatları
Çınarcık İskelesi
İstanbul Bölge
Müdürlüğü
İstanbul Bölge
Müdürlüğü
İstanbul Bölge
Müdürlüğü
İstanbul Bölge
Müdürlüğü
İstanbul Bölge
Müdürlüğü
Armutlu İskelesi
Gemlik
Feribot İskelesi
Topçular Arabalı Vapur
İskelesi
Esenköy İskelesi
Limanın
Türü
Balıkçı
Barınağı
Limanın
Adresi
Merkez
Balıkçı
Barınağı
Balıkçı
Barınağı
Taşliman Mah.
Esenköy
Balıkçı
Barınağı
Dereağzı
(Rıhtım)
Balıkçı
Barınağı
İskele
(Dolfin) /
Liman
İşletmesi
İskele/
Liman
İşletmesi
İskele/
Liman
İşletmesi
Fıstıklı
Fabrika sahasıTaşköprü
Fabrika SahasıTaşköprü
SCA Fab.
Arkası Tesis
Sahası Altınova
İDO
İskele
Heykel
İDO
İskele
Merkez
İDO
İskele
Topçular
İDO
İskele
Esenköy
İDO
İskele
Çınarcık
İDO, Deniz
İşletmeleri ve
Belediye Bşk.
İskele
Armutlu
L.2.3.2.TAŞIMACILIK
Tablo L.2.3.2.1: Devlet ve İl Yolları Üzerindeki Seyir ve Taşımalar (Trafik Yükü)
Otoyol, Devlet ve İl Yolları
üzerinde Seyir ve Taşımalar
( Trafik Yükü)
Taşıt ( adet-km)
Devlet Yolu
Otoyol
Toplam
435248
0
435248
Yük ( ton-km)
Devlet Yolu
Otoyol
Toplam
1107266
0
1107266
Devlet Yolu
Otoyol
Toplam
1191974
0
1191974
Yolcu ( kişi-km)
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü (2011 yılı)
213
Tablo L.2.3.2.2: Devlet Yolları Yıllık Ortalama Günlük Trafik Bilgileri
Yalova-Orhangazi (Bursa İl Sınırı)
Otomobil
21528
Otobüs
Orta Yüklü Tic.Araç
914
1352
Kamyon
4376
Treyler
2749
TOPLAM :
30919
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü (2011yılı)
Karamürsel-(Orhangazi-İznik) Ayr.
Otomobil
392
Otobüs
Orta Yüklü Tic.Araç
80
1
Kamyon
77
Treyler
TOPLAM :
7
557
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü (2011yılı)
Tablo L.2.3.2.3: Devlet yolları Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri
K.K.K
NO
DİLİM
NO
575-01 Bursa-
UZUNL SAYIM TOPLA
UK KM TÜRÜ M
YOGT
Taşıt/G
ün
17
OTSS3
OTOM ORTA OTOBÜS
OBİL YÜKL
Ü
TİCA
Rİ
TAŞIT
30919
21528 1352
KAMYON KYM+
RÖMORK,
ÇEKİCİ+YA
RI
RÖMORK
914
4376 2749
Yalova)
İl sn.(YalovaÇınarcık)
ayr.
Kaynak : Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü (2011 yılı)
G.TRAF : Güzergah Trafiği
OTSS1 : Otomatik Taşıt Sınıflandırma Sayımı
TAHMİN : Projeksiyon
Tablo L.2.3.2.4: Yolların Yıllık Taşımacılıkta (insan ve yük) Kullanılması
Taşıt
İnsan
Yük
435.248 adet
1.191.974 adet
1.107.266 ton
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü (2011 yılı)
L.2.4.HAVAYOLLARI
İlimizde Taşköprü ilçesinde sadece askeriyeye ait bir hava alanı bulunmaktadır.
214
AĞIR
TAŞIT
YÜZDE
Sİ
8,9
L.3.HABERLEŞME
Tablo L.3.1 : Haberleşme
D) HABERLEŞME
Toplam Santral Kapasitesi
146.177
Toplam Abone Sayısı
57.731
Şebeke Durumu
Kartlı Ankesör
380
Teleks Abone
0
ISDN Abone
18
Kaynak:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-2011 yılı
Tablo L.3.2: Telefon Şebekeleri
SANTRAL ADI
YALOVA
ÇINARCIK
ÇİFTLİKKÖY
KADIKÖY
KAZİMİYE
KORUKÖY
ESENKÖY
TAŞKÖPRÜ
KAPLICA
SUGÖREN
ÇUKURKÖY
SOĞUCAK
KILIÇ
ŞENKÖY
GÜNEY
KİRAZLI
YALI
TEŞVİKİYE
SAFRAN
SULTANİYE
AKKÖY
ALAN
FEVZİYE
ALTINOVA
TAVŞANLI
ARMUTLU
FISTIKLI
KAPAKLI
ELMAKENT
YENİMHALLE
KURTKÖY
GACIK
SUBAŞI
TELEFON ŞEBEKESİ YÜZDESİ
YER ALTI(%)
HAVA(%)
80
20
85
15
80
20
75
25
70
30
20
80
60
40
40
60
50
50
100
20
80
70
30
10
90
100
100
60
40
100
100
5
95
80
20
80
20
60
40
10
90
60
40
60
40
50
50
50
50
40
60
100
100
100
70
30
90
10
215
L.4.İLİN PLAN DURUMU
Yalova Valiliği İl Özel İdaresi ve Yalova Belediye Başkanlığı arasında, Yalova İli 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı yapımına ilişkin işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu protokol, 4856 sayılı Çevre ve
Orman Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a dayanılarak Bakanlıkça 5 Mayıs 2004 tarih ve
2544-22666 sayılı Genelge ile Valiliğe verilmiş olan yetki ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6.
maddesiyle İl Belediyesi ve İl Özel İdaresine verilen görev ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Söz
konusu protokol, Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarih ve 168 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.
1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına, planlama alanı Yalova ili sınırlarının tamamını kapsamakta
olup, planlama sınırları içine Yalova ilinde yer alan toplam 6 ilçe ve 15 belediye ile bunlara bağlı köyler
girmektedir. İlgili plan, Yalova ilinin mevcut olanak, potansiyel ve kaynaklarının tespiti, gerek sosyoekonomik yapı deseninin, gerekse mekansal arazi kullanım durumunun bir bütün içinde incelenerek, yapılan
araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında, 2025 yılı hedef alınarak ve il sınırlarının tamamını
kapsayacak şekilde Yalova ilinin ülkesel ve bölgesel konumu ile önemi göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır.
Yalova Valiliği İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/25.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı, Belediye Meclisinin 09.02.2007 tarih, 58 sayılı kararıyla onanmış olup, 26.02.200727.03.2007 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili
18. maddesinin (c) bendine göre incelenen ve İl Özel İdaresi ile ortaklaşa hazırlanan Çevre Düzeni Planı’na
yapılan itiraz dilekçeleri, İmar ve B ayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık ve Köye Yönelik
Hizmetler Komisyonu ve Belediyemiz İmar Komisyonu ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda tek tek
incelenerek değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisi’nin 08.06.2007 tarih, 270 sayılı kararı ile plan
kesinleşmiştir.
Belediye sınrılarımız içerisinde herhangi bir sit alanımız olmadığından dolayı koruma amaçlı imar
planımız bulunmamaktadır.
L.5.İLDEKİ BAZ İSTASYONLARI
Elektronik teknoloji hızla gelişmesini sürdürerek topluma yaşamı kolaylaştırıcı yönde yararlı
hizmetler vermeye devam ettikçe Elektromanyetik kirlilik’ de hızla artacaktır. Geleceğin sağlıklı kuşağını
geliştirmek ve toplumun sağlığını korumak, Elektromanyetik Kirliliği kontrol ve olumsuz etkilerini
minimuma indirmek açısından önem taşımaktadır.
12.07.2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 KHz-60 GHz frekans Bandında
çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit
Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği şikayetlerin
değerlendirilmesi Telekomünikasyon Kurumunun yetki ve sorumluluğundadır.
İlimizde baz istasyonları kaynaklı tartışmalara aydınlık kazandırabilmek amacıyla İl
Müdürlüğümüzce hazırlanan proje kapsamında, Sakarya Üniversitesine ilk planda kurulu baz istasyonları
civarında ölçümler ardından da İl merkezinde cadde ve sokakları kapsayan genel Elektromanyetik Kirlilik
taraması yaptırılmıştır. Ayrıca, Radyo ve TV yayın envanterleri civarında ve şehir merkezlerinde bazı trafo
civarlarında da EMK araştırması yapılarak Yalova İlinde gerek düşük gerekse de yüksek frekanslarda
Elektromanyetik Kirliliğin genel bir görüntüsü elde edilmiştir. Bu araştırma çerçevesinde yapılan
ölçümlerde İlimizde Elektromanyetik kirliliğin önemsiz bir boyutta olduğu görülmüştür.
216
Şekil L.5.1:Elektromagnetik Kirlilik Haritası
Tablo L.5.1 :Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü Tarafından İletilen Ve
Mahalli Çevre Kurulunda Görüşülen Baz İstasyonları
Sıra No
1
2
3
4
5
6
Adres
Fatih Cd. Bahçelievler Mh. No: 91-10
İstanbul Cd. Çınarlı Cami Sokak Arslan Ap. No:29
Karadeniz Cd. İsmetpaşa Mh. No: 4
Tokmak Mevki İpek Kağıt Fab. yanı
Ceylankent Tatil Sitesi
Azmak Mevki Derealtı -Armutlu
7
8
Bahçelievler Mahallesi , Pafta 28 Ada 370 Parsel 247
Bahçelievler Mahallesi Pafta 12 Ada 338 Parsel 22
9
Süleymanbey Mahallesi Pafta 6 Ada 55 Parsel 74 (hatipoğlu iş
Hanı)
10
Süleymanbey Mahallesi Ada 268 Parsel 55
11
Süleymanbey Mahallesi Pafta 8 Ada 321 Parsel 124
12
Fevziçakmak Mahallesi Pafta 29 Ada 113 Parsel 36
Operatör
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
AVEA
AVEA
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
AVEA
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
AVEA
13
14
Gaziosmanpaşa Mahallesi Pafta 49 Parsel 212 Parsel 23
M. Kemal Paşa Mah. Eser Sokak ile osmaniye Sokağın kesiştiği
AVEA
yerdeki arsa 77 ada 14 Parsel
15
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
Bahçelievler Mah. GaziOsman Paşa Cad. Donanma Sokak No: 7 KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
Yüzyıl Ap.
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
16
Fevziçakmak Mah. Radar Cad. Binlik Su Deposu Yanı
217
17
Bahçelievler Mahallesi , Pafta 28 Ada 370 Parsel 247
18
Denizçalı Köyü Topçuçiftliği Mevkii Pafta 1/4 Parsel 1004
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
AVEA
19
20
21
22
Sahil Mahallesi Pafta 2/1 Parsel 1017
İzmit TopçularYolu üzeri Ceylankent Sitesi Çiftlikköy
İzmit Yalova yolu üzeri Çiftlikköy TT
Kazım Karabekir Mah. (Yeşilova Mah. Belediye Park lanı Radyo
vericisi yanı-Kadıköy/Yalova
Yeşilova Mah. Kadıköy Sırt Yolu Çiftlik Evi
Üvezpınar Mahallesi Köy içi Mevkii Parsel 346
Altınova Belediyesi su deposu (Cumhuriyet Mah. Subaşı cad.)
AVEA
AVEA
AVEA
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
AVEA
AVEA
AVEA
Çınarcık TT
Yeni Bursa Yolu Sanayi Sitesi Temizlik Binası yanı
Süleymanbey mah. Yalı Cad. No:30
Kaytazdere Beldesi SCA Fabrikası Arkasında
Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi ,Yanıklık Mevkii, 6/1 pafta ,3138
parselde
Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi ,Çalıdere Mevkii, 22 pafta
,2531 parselde
Altınova İlçesi, Kaytazdere Beldesi 32 pafta, 300 ada, 1 parselde
Altınova İlçesi, Subaşı Deprem Konutları
Altınova İlçesi, Örencik Köyü, 103 ada no ,69 parselde
Termal İlçesi, Akköy, Kavacık Mevkii, 9 pafta, 289 parselde
(Şahin Tepesi)
Çınarcık İlçesi, Koru Köy, Köy civarı Mevkii, 20 pafta, 1294
parselde (su deposu yanı)
Çınarcık İlçesi, Koru Köyü, Çiftlik Mevki, 15 pafta, 1001
parselde
Çınarcık İlçesi, Esenköy , Köyüstü mevki, 11/1 pafta, 1260 ada,
3 parselde
Armutlu İlçesi, Koyun Ağılı Mevkii, 18 pafta, 921 parselde
Çınarcık İlçesi, Vali Akı Cad. Karanfil Sokak, No:5 Ferah
Pansiyon
İlimiz, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mah. 25. Sokak Altınova Su
Deposu yanında
İlimiz, Çınarcık İlçesi, Üçreisler Tepesi , Mersinlik mevkiinde
Merkez İlçesi, Cumhuriyet Cad. Aliler Kavşağı, Çınarcık Yol
Ayrımı, Sardunya Cafe üzerinde
Altınova İlçesi, Subaşı Kalıcı Deprem Konutları T.T. yanında
Merkez İlçesi , Süleymanbey Mah. Zabıta Müdürlüğü Binası
arkasında
Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Spor Cad. Muammer
Aksoy Sk. No:3 adresinde
Merkez İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Cumhuriyet
Caddesi,Yıldız Sokak No:10
Merkez İlçesi , Fatih Cad. No:16 ‘da
Çınarcık İlçesi, Üçreisler mevkiinde
Çınarcık İlçesi, Özcan Kamping, Teşvikiye Sahil Kum Plajı
AVEA
TURKCELL
VODAFONE
TURKCELL
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
218
TURKCELL
TURKCELL
VODAFONE
TURKCELL
TURKCELL
AVEA
AVEA
AVEA
AVEA
AVEA
AVEA
TURKCELL
AVEA
İPTAL
AVEA
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
TURKCELL
KAYITLARDA
RASTLANMAMIŞTIR
TURKCELL
VODAFONE
TURKCELL
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
adresinde
Armutlu İlçesi, Dereağzı Mevkii 4. Cadde adresinde
Armutlu İlçesi, Koyunağılı Mevkii Yalıüstü adresinde
Çiftlikköy İlçesi, Aydınkent Mer-Tur Otel Deposu üzerinde
Armutlu İlçesi, Tavşantepe Mevkii İhlas Evleri Yolu Nazarkent
tatil Sitesi yanında
Altınova İlçesi, Tavşanlı Köyü Dipgölcük Mevkii Pafta:9
Parsel:324
Merkez İlçesi, Gazipaşa Cad. Belediye Park alanı Kristal Büfe
Yanında
Merkez İlçesi, Yaşar Okuyan Bulvarı eski Cad. No:4
Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mah. Gaffar Okan Cad. No:83
Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi Emekevler Mah. Yeniferibot
Yolu adresinde
Merkez İlçesi, Yeşilova Mah. Megateknik’e ait Verici
Kulelerinde
VODAFONE
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
İPTAL
Armutlu İlçesi, İhlas Evleri çatısında
Merkez İlçesi, Yalova Belediyesi Hizmet Binası çatısında
Merkez İlçesi Süleymanbey Mah. Barış Manço Açık Hava
Tiyatrosu üzerinde
Çiftlikköy İlçesi Sahil Mah. Yalı Cad. No:24 Altın Apt. üzerinde
Merkez İlçe Kazimiye köyü 3 pafta 183 parsel
Esenköy Beldesi 6. Parsel Çalıdere Mevkii Çınarcık
Bahçelievler mah. Spor Cad. Muammer Aksoy Sok.
Yalova Spor Kulb Kirazlı Sanayi sitesi Çevtem T yanı
Subaşı Konutları Yanı Merkez Mah. Cumhuriyet Cad.
Bursa Yolu 8.km Su Deposu yanı
K.Karabekir Mh. 565 Ada 1 Parsel Makine İkmal Parkı
Hasanbaba Belediye Mezbahalar Mevki Çınarcık
Teşvikiye Beld İstiklal Mah. İstiklal Cad. No: 40/2 Çınarcık
İstanbul Cad. BP Benzin İstasyonn 150 m yakn Kurul.Direk
Taşliman Sahil Cad.Rüzgar Sokak Kesişimi Ayd.Direği Çınarcık
Harmanlar Mah.Vali Akın Cad.Üçreisler Kanaliz Deşarj Pompa
Binası Çınarcık
AVEA
AVEA
Örencik Köyü 103 Ada 69 Parsel Turkcell Kulesi YanıAltınova
Pafta 5 Parsel 960 Mezarlık Mevkii Kadıköy Merkez
Pafta 5 Parsel 574 Mezarlık Mevkii Top SahasıYanı Kılıç köyü
Merkez
VODAFONE
AVEA
Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-2011 yılı
KAYNAKLAR
:
1-Yalova Belediyesi
2-Karayolları Genel Müdürlüğü
3-İl Emniyet Müdürlüğü
4- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
5-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
6- Armagaz A.Ş.
219
TURKCELL
TURKCELL
VODAFONE
AVEA
AVEA
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
AVEA
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
TURKCELL
AVEA
(M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS
M.1.KENTSEL VE KIRSAL PLANLAMA
Doğal özelliklerin kent formuna etkileri; Türkiye’de ve dünyada coğrafi konum, daima kent
yerleşmeler üzerinde etkin olmuştur. Belli bir coğrafya için ulaşılabilirlik de önemli bir kıstas olarak
karşımıza çıkmaktadır. Diğer merkezlerde bağlantı şehirlerin daha hızlı geliştikleri gözlenmektedir.
Planlama kavramı bir anlamda koruma/ kullanma dengesini sağlamak ve bunu kamu lehine yönlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Planlamaya altlık oluşturan çeşitli basamaklar ve bunlar bir ön çalışma/ ön fizibilite olarak
değerlendirilmektedir.
Bu kavramlar;
-Jeolojik yapı,
-Mülkiyet yapısı,
-İklim durumu,
-Toprak yapısı,
-Ulaşılabilirlik,
Nüfus ve geleceğe yönelik projeksiyon,
-İdari bölünüş,
-Arazi kullanım çalışması ( sektörel bazda dağılımlar ) vs. gibi çeşitli faktörleri içermektedir.
Jeolojik Yapı; taşkına maruz alanları, zemin emniyet gerilmesini, kaç metrede sağlam zemine
ulaşılabildiğini, istinad duvarlarını, yerleşilebilir/ l yerleşilemez alanların tespitini, temel kullanımları ve
fayda / maliyet analizleri neticesinde yoğunluk kararlarını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Topoğrafya ; konut formunu belirleyen bir faktör olup, planlamada özellikle ulaşım ve inşaat
aşamasında hafriyat ve alt yapı çözümleri açısından önem kazanmaktadır. (Örn. Taşıt yollarının % 15 eğimi
geçmemesi gerekmektedir.) Ancak zemin ön seviyesi açısından değerlendirildiğinde, yüksek alanların
genelde daha sağlam zemin yapısına sahip olduğu (özellikle deniz kıyısı kentlerde) ve zemin altı otopark
kullanımlarına olanak sağladığı fakat hafriyat ve istinad gibi kavramlar açısından ekonomik külfiyet
getirdiği söylenebilir.
İklim Yapısı; kent makroformuna bina yönlenmeleri (genellikle istenen güney doğu / güney batı
istikameti ) , ısı yalıtımı, çatı eğimi yine ulaşılabilirlik ve eğim (buzlanma vs.) hakim rüzgar yönü ve şehirsel
hava sirkülasyonu (hava koridorları) , sıcak şehirlerde merkezlerde binaların akşam saatlerinde sıcak hava
yayması, trafik , büyük otopark alanlarının ve asfaltın ısınması vs. psikolojik faktörler yaratmaktadır.
Toprak Yapısı; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan toprak analiz haritaları, 1. 2. 3. 4.
5. 6. sınıf tarım toprakları, 1. ve 2. sınıf topraklar üzerinde yerleşilemez durumu, yine zeytinlik alanlarının
korunmasına ilişkin kanun, mera alanlarının korunması, orman kadastral paftaları üzerinde yer alan Devlet
Ormanları, Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kurulu üzerinde etkin olduğu tarihsel değerler ve sit
alanları yerleşime kapalı alanlardır.
Mülkiyet Yapısı; ortalama parsel büyüklükleri, raiç m2 değerleri, mülkiyeti çevreleyen sınırlardaki
mevcut oluşumlar (gelişme, konut mu, sanayi mi, hizmet sektörü) destekleyici mi yoksa engelleyici mi (rant
pozitif mi, negatif mi etkileniyor). Özel mülkiyet, kamu mülkiyeti gibi kavramlar. Yine olaya tersten
bakılırsa bugün Yalova’da 2 kat imarla inşaat sektörü / vatandaş (özel mülkiyet) nasıl gelişebilecektir? Gibi
birbirini etkileyen / dengeleyen bir kavramlar bütünüdür.
220
Ulaşılabilirlik ; Günümüz dünyasında gerek bilişim anlamında, gerek pazarlamada, gerek
demokrasilerde gerekse fiziki / kentsel gelişim anlamında ulaşılabilirlik büyük önem kazanmıştır. Kişisel
veya toplumsal gelişmeler tüm imkanlardan haberdar olma ve bunun gereklerini yerine getirebilmekle
mümkün olmaktadır.
Özellikle 1980 sonrası Türkiye’de büyük gelişmeler yaşanmış ve tarım / sanayi dengesi giderek
sanayileşme ve bununla beraber hizmet sektörüne doğru yönelmeler göstermiştir.
Günümüzde ulaşılabilirlik özellikle ana arterlerle kısa zamanda ) ve ulaşılan noktada kalabilme
(otopark ) kapasitesi) özellikle hizmet sektörü açısından büyük önem taşımaktadır.
Yine büyük sanayi tesislerinin ana arterleri üzerinde yer seçtiklerini gözlemlemekteyiz.
Ulaşılamayan noktaların gerek yönetim anlamda, gerekse ekonomik anlamda, gerekse yerleşme / kent
anlamında denetimimiz dışında olduğu bir gerçektir.
Bu gün için deniz, hava, kara taşımacılığına, metre kavramı da eklenmiştir. Bu durum ulaşım
pazarında kamu lehine bir gelişme olmuştur.
M.1.1.KENTSEL ALANLAR
M.1.1.1.DOĞAL ÖZELLİKLERİN KENT FORMUNA ETKİLERİ
M.1.1.2.KENTSEL BÜYÜME DESENİ
Kentlerin canlı birer organizma olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
binlerce parametre bulunmaktadır.
Kentsel gelişmeleri etkileyen
Kentsel gelişme için en önemli saptama geçmişten geleceğe bir köprü kurmaktan geçmektedir. Tüm
mevcut kentsel fonksiyonların yer seçimlerinin kapasitelerinin, etkinliklerinin saptandığı bir arazi kullanım
çalışması ve bunu destekleyen anket çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Bugün için Yalova’da yaşanmış bir deprem gerçeği bulunmaktadır. Canlı organizma olan kent bir
evrim geçirmektedir. Merkezde büyük bir boşalma gerçekleşmiş ve vatandaşlar mücavir alanlara doğru
yönlenmişlerdir.
Yalova İli genelinde gerçekleştirilen revizyon imar planları yoğunluk azaltımına gidilmiştir. Bugün
Belediye olarak planlı / güvenli gelişme alanları planlanmaktadır. Toplu Konut Alanı ile ilgili olarak
(Elmalık-Kazımiye) çalışmalar devam etmektedir.
Organize Sanayi Yazılım Bölgesi Yalova için büyük bir adımdır. Büyük firmalarla temasa geçilmiş
ve yatırımlar bölgeye yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Başarıya ulaşıldığı taktirde önemli bir merkez
yaratılacak, bir nevi serbest bölge oluşturulacaktır. Yalova-Bursa yolu üzerinde yer alan sanayi sitesi de
önemli bir ekonomik yatırım / etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Planlı Kentsel Gelişme Alanları :
3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyeler bir önceki yıl içerisinde verilen inşat ruhsat sayısına
tekamül edecek şekilde ,planlanmış ve alt yapısı hazırlanmış gelişme konut alanlarını rezerv olarak
hazırlamakla yükümlüdürler.
Yalova İli genelinde, Elmalık-Kazımiye bölgesinde gerçekleştirilen Toplu Konut Alanı, İsmetpaşa
Mahallesinin güney kısımları, Gaziosmanpaşa Mahallesinin güney kısımları, Bağlarbaşı Mahallesinin
güney-batı sırtları ve Kazımkarabekir Mahallesinin güney kısımları, planlı gelişme konut alanı olarak
ayrılmış bölgelerdir.
Kentsel Alanlarda Yoğunluk :
Kentsel yoğunluk 2001 yılında gerçekleştirilen Revizyon İmar Planları ile düşünülmüştür.
221
Kentsel Yenileme Alanları:
İlimiz genelinde koruma amaçlı imar plan çalışması bulunmamaktadır. Bununla beraber ; tüm
Türkiye’de olduğu gibi, İlimizde de ruhsatsız yapılaşma söz konusudur. Bu tip yapılaşmalar kent
çeperlerinde ve hazine arazileri üzerinde gerçekleşmektedir. Bu bölgeler için ıslah imar planları
gerçekleştirilecektir, ancak şu an için kanuni süreç buna izin vermemektedir.
M.1.1.3.PLANLI KENTSEL GELİŞME ALANLARI
YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (2025) KARARLARI
PLANLAMA ALANI GENEL ARAZİ KULLANIM KARARLARI
Yalova İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı planlama çalışmalarına başlamadan önce ilgili kurum ve
kuruluşlardan alınan veriler, yerinde yapılan arazi çalışmaları ve belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla
yapılan görüşme ve toplantılar sonucunda yapılan mevcut durum, potansiyel, olanak tespitleri ve sentez
çalışmaları ile planlamaya altlık oluşturacak veriler tespit edilmiş, bu veriler ışığında planlama aşamasına
geçilmiştir. Mevcut durum, potansiyeller, eşikler, yatırımlar, talepler, mevcut imar planları, ilgili kurum ve
kuruluş görüşleri, Yalova İl Stratejik Planı, Yalova Belediyesi Stratejik Planı, İl gelişme planları, İl Tarım
Master Planı vb. veriler planlama ilkeleri ve gereklilikleri neticesinde değerlendirilerek 1/25.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı kararları oluşturulmuştur.
1/25.000 ölçekli Yalova İl Çevre Düzeni planı çalışmaları sürdürülürken bu planla eş zamanlı
gerçekleştirilen ve planın mekansal anlamda uygulamaya geçmesindeki araçlardan birisi olan İl Stratejik
Planı çalışmalarının temel misyon, vizyon, ilke, stratejik amaç ve hedefleri de planla bir bütün olarak
değerlendirilmiş, bu konuda sürdürülen çalışmalarda özel sektör temsilcisi olarak planlama ekibinde yer
alınmıştır.
Yalova İl Çevre Düzeni Planı Çalışmaları yapılırken yakın bölgesi içinde ve etkileşim alanı içinde kalan
İstanbul, İzmit, Bursa gibi önemli yerleşme merkezlerinin üst ölçekli plan kararları incelenmiş, bu planlarla
bütünlük ve uyum sağlanmaya çalışılmış, söz konusu planların hazırlayıcıları ile görüş alışverişlerinde
bulunulmuş ve plan hazırlanma sürecindeki toplantılardan bazılarına da özellikle İstanbul Üst Ölçekli Planı
çalışmasını yürüten ekipten kişiler katılmışlardır.
Planlama alanı içinde önemli verilerden birisi olan mevcut yapılaşma alanları ve daha önce onaylanmış alt
ölçekli planlarla ilgili kararlar verilirken; bu planlar çevre düzeni planına işlenmesi gerekli direk bir veri
olarak kabul edilmemiş olup, çevre düzeni planının temel hedef, ilke ve stratejileri ile uyumu irdelenerek ve
ilgili kurum ve kuruluş görüşleri de dikkate alınarak plan kararları oluşturulmuştur.
Yalova İli’nin planlama hedef ve ilkelerine göre mekansal gelişim stratejileri özetle aşağıdaki gibidir:
§
Tüm kentsel sektörlerin dengeli gelişiminin sağlanması ve sektörlerde uzmanlaşma.
§
Sanayi sektöründe ihtisas OSB’leri, tersane alanları, küçük sanayi sitelerinin planlanması ile altyapı
maliyetini azaltan, ihtisaslaşmış, çevreye duyarlı sanayi gelişimi.
§
Gelişen sanayi ve kentsel servislerin kontrollü gelişimi
§
Tarım ve orman alanı potansiyellerinin tarım, ekolojik turizm ve doğa turizmi sektörlerinde korumakullanma dengesi içerisinde gelişimi
§
Turizm sektöründe sağlık-termal, eko turizm, yayla turizmi, doğa turizmi, inanç turizmi, yat turizmi
vb. konularda çeşitlenme ve ihtisaslaşma
§
İkinci konutların turizm amaçlı veya daimi ikametgah amaçlı kullanımı
§
Kıyı kulanımının çeşitlendirilmesi ve deniz ile olan ilişkinin güçlendirilmesi
§
Merkez işlevlerinin ve kentsel servislerin güçlendirilmesi ve ilde dengeli dağılımı
§
Kentsel ve bölgesel sosyal donatı alanlarının planlama alanı içerisinde dengeli dağılımı
222
§
Arkeolojik, doğal, tarihi değerlerin korunarak, turizm potansiyeli olarak geliştirilmesi.
§
Karayolu, denizyolu, havayolu bağlantılarının güçlendirilmesi
§
Kırsal yerleşmelere turizme yönelik işlevler yüklenmesi
Planlama alanı bütünündeki öneri mekansal kullanım değerleri aşağıdaki gibidir.
Tablo M.1.1.3.1: Yalova İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekansal Kullanım Değerleri
KULLANIMLAR
ALAN (ha)
%
KONUT YERLEŞME ALANLARI
KENTSEL YERLEŞİK KONUT ALANLARI
Düşük Yoğunluk (50-100 k/ha)
1116.74
1.32
Orta Yoğunluk (100-150 k/ha)
817.36
0.97
Yüksek Yoğunluk (150-200 k/ha)
256.68
0.30
2190.78
2.59
KENTSEL YERLEŞİK KONUT ALANLARI TOPLAMI
KENTSEL GELİŞME KONUT ALANLARI
Düşük Yoğunluk (50-100 k/ha)
4553.43
5.38
Orta Yoğunluk (100-150 k/ha)
1686.60
1.99
KENTSEL GELİŞME KONUT ALANLARI TOPLAMI
6240.03
7.37
KIRSAL YERLEŞME VE GELİŞME KONUT ALANLARI
1648.32
1.94
ARA TOPLAM
10079.13
11.90
KENTSEL SERVİS, ÇALIŞMA,
SANAYİ VE DEPOLAMA ALANLARI
262.38
0.31
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB)
62.00
0.07
SANAYİ ALANLARI
128.87
0.15
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (KSS)
34.78
0.04
DEPOLAMA ALANLARI (D)
21.65
0.03
TARIMSAL DEPOLAMA ALANLARI (TD)
KENTSEL SERVİS ALANLARI (KSA)
1520.47
1.80
299.93
0.35
TERSANE ALANLARI (TS)
ARA TOPLAM
2330.08
2.75
TURİZM VE REKREASYON ALANLARI
TURİZM TESİS ALANLARI (TTA)
829.46
0.98
TURİZM + KONUT YERLEŞME ALANLARI
468.03
0.55
TURİZM TESİS ALANLARI-YAYLA TURİZMİ (YT)
144.40
0.17
TERCİHLİ KULLANIM ALANLARI (TKA)
117.91
0.14
GÜNÜBİRLİK VE REKREASYON ALANLARI
122.93
0.15
ARA TOPLAM
1682.73
1.99
BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIŞLARI
KENTSEL SOSYAL DONATI ALANLARI
ARBORETUM ALANLARI
5.14
0.01
FUAR, PANAYIR, FESTİVAL ALANLARI
63.56
0.08
BÜYÜK KENTSEL YEŞİL ALANLAR
301.45
0.36
MESİRE ALANLARI
100.42
0.12
KENTSEL VE BÖLGESEL BÜYÜK SPOR ALANLARI
63.23
0.07
KENTSEL VE BÖLGESEL SAĞLIK TESİSLERİ
4.94
0.01
KENTSEL VE BÖLGESEL EĞİTİM ALANLARI
175.32
0.21
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZLERİ (AR-GE)
189.91
0.22
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TGM)
7.60
0.01
MEZARLIK
10.5
0.01
BÜYÜK ALAN KUL. GERK. KAMU TES. ALANLARI
57.69
0.07
223
ARA TOPLAM
TARIM ALANLARI
MUTLAK TARIM ALANLARI
ORGANİK TARIM ALANLARI
DİĞER TARIM ALANLARI
SERA ALANLARI
ORMAN ALANLARI
ORMAN ALANLARI
AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR
AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR
DİĞER ARAZİ KULLANIM ALANLARI
ASKERİ ALANLAR
KORUMA ALANLARI
SİT ALANLARI
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK
DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR
MAKİLİK, FUNDALIK, ÇALILIK ALANLAR (MF)
DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR (DKKA)
MERA ALANLARI
MERA (TESCİLLİ) ALANLARI (MT)
ARA TOPLAM
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
TERMİNAL ALANLARI
ARITMA TESİS ALANLARI
GÖLLER-BARAJLAR
YOLLAR
ARA TOPLAM
PLANSIZ ALANLAR
GENEL TOPLAM
Kaynak: İl Özel İdaresi
979.76
1.17
1274.76
796.18
11278.60
275.21
1.51
0.94
13.32
0.32
48609.62
57.39
203.22
0.24
689.92
0.81
408.33
0.48
1063.54
103.77
2487.14
394.11
67584.40
1.26
0.12
2.94
0.47
79.80
9.90
29.15
230.15
1500.25
1769.45
583.05
84700.00
0.01
0.03
0.27
1.77
2.08
0.69
100.00
Yalova İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kentsel ve kırsal alanlara ilişkin planlama
kararları aşağıda verilmiştir.
·
Konut Yerleşme Alanları
Kentsel Konut Yerleşme ve Gelişme Alanları
İl bütününde kentsel konut yerleşme ve gelişme alanları belirlenirken; mevcut yapılaşma durumları, doğal
eşikler, yerleşilebilirlik analizleri ve projeksiyon nüfusları ile mevcut imar planları çevre düzeni planının
temel amaç, hedef ve stratejileri ile plan bütünlüğü kapsamında değerlendirilerek irdelenmiş bu doğrultuda
gelişme alan ve yoğunlukları belirlenmiştir.
Bu alanlar ağırlıklı olarak konut alanları ve konut alanları için gerekli sosyal donatı ve kentsel altyapı
alanlarını kapsamaktadır.
Toplam kentsel yerleşik konut alanları 2190.78 ha, kentsel gelişme konut alanları ise 6240.03 ha olarak
planlanmıştır.
Kentsel yerleşik konut alanlarında düşük yoğunluk, orta yoğunluk ve yüksek yoğunluk olmak üzere 3 farklı
yoğunluk bulunmaktadır.
Kentsel gelişme konut alanlarında ise düşük yoğunluk ve orta yoğunluk olmak üzere 2 farklı yoğunluk
önerisi yapılmıştır.
224
Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanları
İl bütününde kırsal yerleşme ve gelişme alanları mevcut durum, doğal eşikler, yerleşilebilirlik analizleri ve
projeksiyon nüfusları kapsamında değerlendirilmiş, gelişme alan ve yoğunlukları belirlenmiştir.
Bu alanlar kırsal konut alanları ve donatı alanlarını kapsamaktadır.
Kırsal konut yerleşme ve gelişme alanları planda toplam 1648.32 ha olup düşük yoğunluklu olarak
planlanmıştır.
·
Kentsel Servis, Çalışma, Sanayi ve Depolama Alanları
Planlama alanı içerisinde toplam 2330,08 ha alan kentsel servis, çalışma, sanayi ve depolama alanı olarak
planlanmıştır.
Yalova İl Stratejik planı ekonomik sektör amaç ve hedeflerinde de belirtilen “İl’in mevcut sanayi varlığının
korunması ve ekolojik dengeyi koruyarak yüksek katma değer yaratacak yeni sanayi alanlarını belirlenmesi
ve yatırımlarla ilgili girişimlerin hızlandırılması; belirlenen alanların dışında gelişigüzel sanayileşmenin
ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği” amacı doğrultusunda planlama alanı içerisinde
mümkün olduğunca dağılmadan bir bütünlük arz eden ve birbirleriyle devamlı etkileşim içerisinde olacak
nitelikli kentsel servis, çalışma, sanayi ve depolama alanlarına ilişkin yerseçim kararları verilmiştir.
Bu türdeki alanlar özellikle Yalova Merkez yerleşmenin doğusunda Çiftlikköy-Taşköprü-Tavşanlı-AltınovaHersek arasındaki bölgede ve arka kısımlarda yer almaktadır.
Bu alanlara ilişkin kararlar aşağıdaki gibidir.
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
İl’de mevcut yatırım kararı bulunan Bilişim Organize Sanayi Bölgesi ve Çiçekçilik Organize Sanayi
Bölgeleri planlama kararları belirlenirken göz önünde bulundurulmuştur. Bu türde ihtisaslaşmış organize
sanayi bölgelerinin İl’de yer alması planlama ilke ve hedefleri kapsamında uygun bir plan yaklaşımı olarak
kabul edilmiştir.
Bilişim ve Çiçekçilik OSB alanlarının yerseçimleri ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş ve
planlama-altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu organize sanayi bölgeleri Yalova İli ekonomisi için çok
büyük önem arz etmektedir. Dünyada son yıllarda internet, elektronik fon transferi ve elektronik ticaretin
gelişmesi, bilgi ve bilginin iletişiminin önem kazanmasına yol açmıştır. Türkiye’nin rekabet gücünün
arttırılmasına yönelik çalışmalar, yazılım sektörünün geliştirilmesi girişimleri, en önemli finans, ihracat ve
ithalat merkezi İstanbul’a yakınlığı ve coğrafi üstünlüğü dikkate alınarak, Yalova ekonomisinin bilişim
sektöründen pay almasının fizibil olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca Yalova İl Stratejik Plan amaç-hedefleri kapsamında “Bilişim Organize Sanayi Bölgesi projesinin
hayata geçirilmesi için her türlü destek ve girişimde bulunulması, projenin Gemi ve Yat İnşaat Tersaneleri
Bölgesi Projesi’ne paralel olarak gemi elektroniği ve teknolojisi ile ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde
geliştirilmesi” yer almakta olup, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerde belirlenmiştir.
Bu veriler kapsamında ve Bilişim OSB’nin Yalova ekonomisine sağlayacağı ekonomik pay ve istihdamın ne
kadar önemli olduğunu da dikkate alınarak alan çevre düzeni planında merkez ilçede Bilişim OSB alanı
olarak planlanmıştır.
Yalova’da kesme ve saksılı, iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi ülke ekonomisinde önemli bir paya
sahiptir. Yalova İl Stratejik Plan amaç-hedefleri kapsamında “Süs bitkileri sektörünün, teknolojik
gelişmelere paralel olarak geliştirilmesi ve Yalova’nın kısa vadede ulusal, uzun vadede uluslararası alanda
bir pazarlama merkezi haline getirilmesi” yer almakta olup, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerde
belirlenmiştir. Yalova İli’nin çiçekçilik sektöründe bir marka olmasını sağlamak amacıyla yatırım
çalışmaları kapsamına alınan ve yer seçimi belirlenen Çiftlikköy ilçesinde yer alan Çiçekçilik OSB çevre
düzeni planında bu yönde planlanmıştır. Bu alanın kuzeybatısında bulunan bölge Çiçekçilik OSB Alanı için
gelişme alanı olarak önerilmiştir.
Planlama alanı içerisinde toplam 262,38 ha alan OSB alanları olarak planlanmıştır.
225
Sanayi Alanları
Yalova’da büyük sanayi alanları planlama alanının ağırlıklı olarak kuzeydoğusunda yoğunlaşmıştır. Bunlar
ülke ekonomisine büyük girdiler sağlayan önemli sanayi kuruluşlarıdır. Planlama sentez verileri, stratejik
plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ağır sanayi alanlarını mümkün olduğunca belli bir bölgede toplayarak
organize bir şekilde bir arada bulunmaları öngörülmüştür. Bu durum hem sanayi alanları için altyapı
maliyetini azaltacak hem de çevreye daha duyarlı bir sanayi gelişiminin oluşmasını sağlayacaktır.
Taşköprü’de bulunan askeri hava alanının doğusundaki mevcut sanayi alanlarını ile yine mevcuttaki İzmitBursa yolu üzerinde planlama alanının kuzey doğu ucunda İpek Kağıt ve SCA Packing vb. sanayi alanları
planlara işlenmiştir.
Mevcut sanayi alanları dışında ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucu ileride yatırım yapması olası
sanayi kuruluşları için de İl’de sanayi gelişimine imkan sağlayacak alanlar olarak Taşköprü’de bulunan
askeri hava alanının kuzeyi ile Çiftlikköy’de Çiçekçilik OSB alanının kuzeyi sanayi alanı olarak
önerilmiştir. Bu alanlar ulaşım bağlantıları, fiziksel yapısı, konumu ve diğer sanayi ve yan sektörlerle olan
yakınlığı vb. nedenleriyle planlama ilke ve hedefleri çerçevesinde değerlendirildiğinde uygun bir yerseçimi
kararı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu alanlar dışında nitelikli sanayi gelişmesi önerilmemiştir. Planlama alanı içerisinde toplam sanayi alanı
62,00 ha’dır.
Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
Mevcut Kirazlı ve Taşköprü Küçük Sanayi Siteleri dışında İl’de yatırım kararı bulunan biri Taşköprü’de
diğerleri de Hersek ve Tavşanlı’da olmak üzere 3 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Kendi içlerinde
organize haraketleriyle sağladıkları düşük altyapı maliyeti, çevreye daha duyarlı bir sanayi oluşumu,
ekonomiye sağlayacağı katma değer ve istihdam bu alanların planlamada Küçük Sanayi Siteleri olarak
planmasında etken olmuştur.
Planlama alanı içerisinde toplam Küçük Sanayi Sitesi alanı 128,87 hektardır.
Depolama (D) ve Tarımsal Depolama (TD) Alanları
Bu alanlar sanayi ve tarımın gelişmesiyle ortaya çıkacak depolama, paketleme, transfer hizmetlerini
karşılamaya dönük olarak uygun alanlarda planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde toplam 34.78 hektar depolama, 21.65 ha da tarımsal depolama alanı planlanmıştır.
Kentsel Servis Alanları (KSA)
Planlama alanı içerisinde gelişecek sanayi, tersane, turizm ve yerleşme alanları beraberinde kentsel teknik,
sosyal, kültürel, ticari, yeşil alan ihtiyaçları ile sanayi ve tersane alanları için gerekli yan hizmet alanları
ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Bu nedenlerle tersane ve sanayi alanları gerisinde veya çevresinde, belli yol
güzergahlarında gerekli büyüklükte alanlar kentsel servis alanları olarak planlanmıştır. Özellikle Topçular
iskelesi Altıova, Hersek Burnu arasındaki bölgede denizle Yalova İzmit karayolu arasında kalan tersane
olarak gelişimi düşünülen kısımların arkasında kalan bölgeler ağırlıklı olarak kentsel servis alanları olarak
planlanmıştır.
Bunun yanı sıra İlde ihtiyaç duyulacak, birbirleriyle uyumlu olarak bir takım imalat, depolama vb.
kullanımlar ile yerleri bu ölçekte kestirilemeyen bazı sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulacak kentsel
servis alanları planlamada ayrılmıştır.
Bu türdeki alanlar yine ağırlıklı olarak Yalova Merkez yerleşmesinin doğusunda Tavşanlı-Altınova-Hersek
arasındaki bölgede, tersane alanları olarak planlanan alanların arka kısımlarında, Yalova-İzmit yolu
güzergahında Çiftlikköy-Kılıç Köyü civarında ve Yalova –Bursa yolu güzergahında önerilmiştir.
Bu alanlar içerisinde konut dışı kentsel çalışma alanı niteliğindeki tesisler, ticari amaçlı yapılar, resmi ve
sosyal tesisler, eğitim ve sağlık tesisleri, pazarlama alanları, içerisinde motel lokanta da bulunabilen
akaryakıt satış ve bakım istasyonları, LPG ve doğalgaz ikmal istasyonları, 1593 sayılı yasa ve ilgili
yönetmeliğine uygun olarak dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike
yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların, tarımsal ürünlerin
226
bitkisel ve hayvansal mamul hale getirilmelerini sağlayan entegre veya entegre nitelikte olmayan
imalathanelerin yapılabileceği alanlardır. Bu alanlarda nitelikli sanayi ve konut yerleşme alanları yer
alamayacaktır.
Planlama alanı içerisinde toplam 1520.47 ha kentsel servis alanı bulunmaktadır.
Tersane Alanları
Planlama alanı ve İl sınırları içinde Taşköpü Belediyesi ile Tavşanlı Belediyesi sınırında yer alan Topçular
İskelesi ile Hersek Burnu arasında kalan bölümde tersane kurulması amaçlı yapılan çalışmalar ve belediyeler
ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış dolgu ve uygulama imar planları bulunmaktadır. Bu
planların onayı aşamasında konu ile ilgili kurumların görüş ve önerileri dikkate alınarak alt ölçekli planlar
onaylanmıştır.
Deniz ve kara tarafında yapılacak tersane alanları ile ilgili olarak yapılan değerlendirme ve irdelemede; bu
alanların ve yatırımların yaratacağı istihdam ve getireceği kentsel hizmetler sayesinde il ekonomisine ve
ülke ekonomisine sağlayacağı büyük katkılar dikkate alınarak onaylı alt ölçekli planları değerlendirilmiş,
plan bütünlüğü içinde yakın çevresi ile bütünlüğü sağlanmış çevre düzeni planı içinde plan kararları
oluşturulmuştur.
Bölgede kurulması düşünülen tersane bölgesinin dünyanın en büyük ikinci tersane bölgesi olacağı ifade
edilmektedir.
Tersane alanlarının deniz ve çevresel anlamda etkileri konusunda ilgili kurumların görüşlerine uyulması, bu
türdeki alan ve tesislere dönük hazırlanacak ÇED raporlarında belirtilen önlemlerin alınması, uygun işletme
ve teknolojilerin seçimi ile çevreye olumsuz etkileri olmayacaktır.
“Tersane alanlarıyla ilgili gerekli idari prosedürün tamamlanarak; altyapı çalışmalarının en kısa zamanda
bitirilmesi ve üretim faaliyetine geçilmesinin sağlanması; üretim sırasında çevreye zarar verilmemesi için
gerekli tedbirlerin alınması” İl Stratejik Plan amaç ve hedefleri arasında da yer almaktadır. 1999 depremi
sonrası nüfus ve ekonomik kayıplara uğrayan Yalova, tersane alanları ile hem istihdam yapısını arttıracak
hemde ekonomik rekabet ortamında kendini gösterecektir. Bu alanların arka kısmında yine bu alanlarla
bağlantılı kentsel servis alanları önerilmiştir. Söz konusu plan kararlarının oluşturulmasında dikkate alınan
diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ve oldukça uzun (8333 km) bir sahil şeridine sahip ülkemizde bu avantajlardan
ulusal ve uluslar arası bazda yeterince yararlanılamamaktadır. Denizyolları ile ulaşımın geliştirilmesi ve
gemi sanayinin gelişmesi ulusal kalkınma için gerekli koşullardan birisidir. Bu nedenle bu yönde
çalışmaların artırılması, gemi inşa sektörünün gelişmesi için bu sektöre desteğin artırılması, buna paralel
olarak da yeni tersanelerin yapılması, tersanelerin yapılmasının yanı sıra, limanlarında yapılması ihtiyaç ve
zorunlulukları bulunmaktadır.
Denizyolu taşımacılığı karayoluna göre oldukça ucuz olmasına rağmen, ülkemizde deniz taşımacılığının
yük ve yolcu taşımacılığındaki payı sürekli azalmaktadır. Denizyollarının ulaşımdaki payının artırılması için
yük ve yolcu gemilerinin yenilenmesi ve sayılarının artırılması, bunun için de tersane sayısının ülke
genelinde artırılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu sayede hem ülkede gerekli olacak gemilerin yine
ülkemizde üretilmesinin yanısıra kurulacak tersanelerde yurt dışına yapılacak gemiler sayesinde ülke
ekonomisine oldukça yüksek döviz sağlanmış olacaktır. Gerek ülke ekonomisine sağlayacağı katkı, gerekse
kendi içinde ve özellikle yan sektörlerinde yaratacağı istihdam ile tersane yatırımlarının mümkün olduğunca
çabuk faaliyete geçirilmesi gereği bulunmaktadır. Yine bölge içinde bu konuda avantajlı bir konuma
gelmek, benzer ülkelerle yarışabilmek ve dünyada bu konuda gerekli payı alabilmek için de gemi inşatersane alanlarının ve yeni limanların bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapılacak tesisler beraberinde oldukça fazla sayıda iş kolunu destekleyecektir. Ekonomik
gelişme ve istihdam olanakları kısıtlı, yüzölçümü oldukça küçük Yalova ilindeki bu türdeki gelişmelerle
birlikte, İl sınırları içinde Tavşanlı-Hersek Burnu arasında kalan ve tersane gelişimine uygun bir alan olarak
tespit edilen bölgedeki yapılacak tersane yatırımları ve beraberinde gelecek yan sanayideki yaratılacak
istihdam sayesinde ülke ekonomisine sağlayacağı katkının yanı sıra İl’in ekonomisi için de oldukça yüksek
bir girdi oluşturacak ve özellikle deprem sonrası bölgenin gelişmesinde motor görevi görecektir.
227
Bu kapsamda söz konusu bölgede yakın dönemde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili belediyelerce
onaylanmış alt ölçekli dolgu ve uygulama imar planları bulunmaktadır. Bu planların bulunduğu bölge
Taşköprü-Tavşanlı sınırında yer alan Topçular İskelesinin olduğu bölgeden Altınova İlçesindeki Hersek
Burnuna kadar uzanmaktadır. Özellikle bu bölümde 4.5 km. uzunluğundaki dolgu imar planı bütüncül olarak
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Söz konusu planlar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde, tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da
görüşleri doğrultusunda onaylanmış olup planla getirilen kararların sürdürülebilir kalkınma ve istihdama,
ülke ve bölgenin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunacağı bu yönüyle kamu yararına bir uygulama
niteliği taşıdığı belirlenmiştir.
İlgili planlar hazırlanırken plana, yer seçimine ve bölgeye ilişkin ilgili kurumların görüşleri alınmış olup bu
görüşlerde;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün görüşünde, “Belirtilen dolgu
malzemesinin taşınması sırasında geri sahadaki tarım arazilerine zarar verilmemesi için gerekli önlemler
alınmak koşuluyla; tersane alanı yol ve yeşil alanla tarım alanlarından ayrıldığı için ve tersane alanından
kara yönünde yolun dışında kalan eğim farkından dolayı herhangi bir dere akıntısı ve sıvı atık
verilemeyeceği için ulaşım bakımından tersane alanının tarım alanlarına ve Hersek Deltası’na olumsuz bir
etkisinin söz konusu olmayacaktır.” denilmiştir. Yine kıyı kenar çizgisinin kara tarafından kalan kısmındaki
toprak kullanım sınıfının A 3.1, A 4.1, IIw, IIIw,VIII şeklinde gruplandırılabildiği, arazinin hemen hemen
düz eğimli ve deniz seviyesine yakın olması nedeniyle hem drenaj problemi hem de tuzlama sorunu olduğu,
dolayısıyla kıyı kenar çizgisinden belli bir mesafede bulunan toprakların tarıma elverişli olmadığı, gerek
dolgu alanı, gerekse de geri planda kullanılacak olan alanların tarımsal alan olarak kayıp sayılmayacağı
belirtilmiştir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslar arası öneme sahip
sulak alanlar hakkındaki sözleşmenin (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) uygulanmasına yönelik olarak “Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği’ni” çıkardığı, bu yönetmeliğin “Ramsar Sözleşmesi” çerçevesinde sulak
alanlarla, ulusal sulak alanları kapsadığı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 136 sulak
alan ilan edildiği, Hersek Gölü ve Deltasının bu listede yer almadığı belirlenmiştir. Ayrıca yönetmeliği
yayımlayan ve uygulamasından sorumlu olan Çevre ve Orman Bakanlığı’nca dava konusu faaliyet alanı için
hazırlanmış olan iki adet ÇED raporuna ÇED olumlu belgesi verilmiştir.
İlgili görüş ve raporlarda gerçekte Hersek Gölü ve Hersek Deltasının faaliyet alanından yeteri kadar uzakta
olduğu için dolgu alanı, tersane inşaları ve yan sanayi tesislerinden etkilenmeyeceği, İzmit Körfezi’nin en
kirli kısmının Dilovası sahilleri ve Dil Deresi’nin körfeze döküldüğü sahil şeridi olduğu, bu kısmın dava
konusu alanın hemen karşısında olup akıntılarla tersane amaçlı dolgu alanına doğru taşındığı, dolgu alanında
yapılan ölçümlerle civa ve diğer ağır metal konsantrasyonlarının limitlerin üstünde bulunduğu, civa besin
zincirine girerek insana kadar ulaşan son derece tehlikeli bir ağır metal olduğundan bu derece kirlenmiş bir
su yatağının “Su ürünleri istihsal sahası” olarak düşünülmesinin mümkün olmadığı, Yalak Dere’nin su
ürünleri istihsal sahası olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi denize açıldığı nokta ve
yakınlarında herhangi bir içme ve kullanma suyu temininin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.
Deprem kuşağı ve fay hattı konusunda ilgili planlar hazırlanırken “İmar Planı’na Esas Jeolojik –
Jeomorfolojik Etüt Raporu”nun hazırlanmış, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
elemanlarınca incelenip uygun bulunarak onaylanmıştır.
1999 depreminden sonra Marmara Fay sisteminin yerli ve yabancı pek çok bilimsel kuruluş ve bilim adamı
tarafından incelendiği, bu incelemelerde Hersek Deltası üzerinde fay kırılması olmadığı; fayın Hersek’te
batıya doğru iki kola ayrılarak gittiği, ancak bu durumun Altınova’daki deprem tehlikesine etki edecek bir
unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanmış olup, bu incelemelerden de anlaşılacağı gibi
önlemlerin alınması şartıyla tersane inşasına fay hattının engel teşkil etmeyeceği belirlenmiştir.
Tersane alanı ve deniz dolgusunun çevresel, ekonomik ve denize olan etkilerinin Çevre ve Orman
Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki
Değerlendirilmesi Olumlu” kararı verilmiştir. Rapor yönetmeliklere, gerekli kurum ve kuruluşların
görüşlerine ve halkın katılım toplantısı prosedürüne göre uygun hazırlanmış olup, gerekli duyarlılığın
228
gösterilmesi durumunda gemi sanayinin ve denizcilik sektörünün geliştirilmesinin çevre ya da doğal
kaynaklar ile bir karşıtlık içermediği, gemi tersanelerinin bacasız sanayiler olduğu, boya vb. işlemler kapalı
atölyelerde yapılacağından atmosferin kirlenmeyeceği, bu nedenle arkada kalan meskun bölgelerle, tarım
alanlarının etkilenmeyeceği, körfeze herhangi bir atık deşarj edilmeyeceği belirtilmiştir.
Bölgede yapılacak tersane ve bağlantılı faaliyetler ve yatırımlar ülke ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma,
istihdam ve AB standartlarının yakalanması açısından olumlu olacağı ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinde
de bulunduğu konum itibariyle bir uygunsuzluk yaratmadığı, plan notlarına, ÇED Raporuna ve Deprem
Yönetmeliğine uyularak yapılacağı için çevreye, denize, ekolojik dengeye, tarımsal alanlar ve Hersek
Deltası üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı anlaşılmaktadır.
Tersane alanlarının bölgeye yaklaşık 15-20 bin kişilik bir istihdam getireceği, yan sektörlerle birlikte bu
rakamın çok daha artacağı 3-4 katına kadar çıkacağı tahmin edilmektedir.
Çevre düzeni planı kapsamında bölgedeki plan kararları üretilirken bu hususlar ile onaylı planlar da göz
önünde bulundurularak; bölgenin plan bütünü içinde çevresiyle bütünlüğü sağlanmış, ulaşım bağlantıları
düşünülmüş, beraberinde bölgeye gelecek yan tesisler için gerekli alan düzenlemeleri (kentsel servisçalışma alanları düzenlemeleri) yapılmış ve yine bölgede oluşacak istihdamla birlikte bölgeye gelecek ek
nüfusun yerleşeceği konut alanları plan bütünlüğü içinde düşünülmüştür.
Planlama alanı içerisinde toplam 299.93 ha alan tersane alanları olarak ayrılmıştır.
·
Turizm ve Rekreasyon Alanları
Planlama alanı içerisinde toplam 1664,93 ha alan turizm ve rekreasyon alanları olarak planlanmıştır. Bu
alanlara ilişkin kararlar aşağıdaki gibidir.
Turizm Tesis Alanları (TTA)
İl’de turizmi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik nitelikli turizm tesislerinin gelişebilmesi için özellikle
Yalova merkezin batısında Yalova kıyı kesiminde, Termal, Çınarcık, Teşvikiye, ve Armutlu
yerleşmelerinde, mevcut potansiyeller doğrultusunda turizm tesis alanları planlanmıştır.
“Yalova Termal Turizm Merkezi” ve “Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi” 4957/2634 sayılı Turizm
Teşvik Kanunu uyarınca, 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilmiştir.
“Yalova Termal Turizm Merkezi” ve “Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi” içerisinde öncelikli olarak
turizm yatırımcılarına tahsise konu olabilecek kamu arazilerine yönelik ve kısmi olarak Kültür ve Turizm
Bakanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları 4957/2634 sayılı kanunun 7. maddesi
uyarınca onaylanmıştır. Onaylanan planlar Yalova İl Çevre Düzeni Planına aktarılmıştır.
Planlama alanı içerisindeki sınırları işaretlenmiş “Yalova Termal Turizm Merkezi” ve “Yalova Armutlu
Termal Turizm Merkezi”nde “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm
Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” koşulları geçerli
olduğundan, bu kapsamdaki alanlarda plan onamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılacaktır.
Planda bu alanlar için plan bütünlüğü açısından plan kararları oluşturulmuş olup söz konusu sınırlar
içerisindeki planlar ilgili mevzuat hükümleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandıktan
sonra yürürlüğe girecektir.
Planlama alanı içerisinde toplam turizm tesis alanı 829.46 ha’dır.
Turizm + Konut Yerleşme Alanları
Yalova her zaman çevre yerleşimlerle olan ulaşılabilirliği, doğal güzellikleri ve potansiyelleri ile ikinci
konut gelişimine sahne olmuştur. Gelecek dönemde bölgesel baz da da Yalova bölge içinde özellikle
İstanbul için bir sayfiye merkezi özelliği kazanacaktır. Bu bağlamda İl’de sahile yakın kesimlerdeki
yerleşmeler de yazın veya sürekli kullanıma dönük konut talepleri giderek artacaktır ve bu durum da
kaçınılmaz olup planlamada dikkate alınması gerekli önemli bir veridir. Bunun yanı sıra bu türdeki konutlar
her ne kadar planlama dilinde II. konut diye tabir edilse de, özellikle Yalova’nın konumu ve yapısı ile bu
konutların şimdiki ve gelecekteki kullanım amaçları düşünüldüğünde II. konut diye bir ayrımın yapılmasının
çok anlamlı olmayacağı düşünülmüştür. Öyleki sürekli (yaz-kış) oturulan konutlarla, sadece yazın kullanılan
konutlar çoğu yerde iç içe bir durumdadır. Bunun yanı sıra söz konusu gelişme ile birlikte turizm tesisi
229
gelişmeleri ve bu yöndeki talepler de çoğalacaktır. Planda mevcut potansiyellerin değerlendirilmesiyle
gelişecek turizm faaliyetleri nedeniyle bu alanların ikinci konut özelliğini koruyacağı öngörülmüştür. Bu
nedenle ağırlıklı olarak Yalova merkezin batısında kıyı bölgelerde, Teşvikiye, Kocadere, Şenköy, Esenköy
ve Armutlu’da mevcut konut yapılaşmalarının da yer aldığı kısımlarda turizm + konut yerleşme alanları
planlanmıştır. Ancak boş kısımlarda öncelikli olarak turizmin gelişimine dönük olarak bu alanlar turizm
tesis alanları olarak planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde turizm+ konut yerleşme alanları toplam 468,03 ha’dır.
Yayla Turizmi (YT) Alanları
Yayla turizmi İl’de önemli bir paya sahiptir. Delmece ve Ovacık yaylaları ile Armutlu yarımadasında
İhsaniye Mah., Sazaklık Mevkii, Lütfiyeköy Mevkii alanları sahip oldukları doğal güzellikleri ile yayla
turizmi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Planlamada turizm çeşitliliğinin arttırılması hedefi ile bu
alanlar kırsal turizm nitelikli Turizm Tesis Alanları-Yayla Turizmi alanları olarak planlanmıştır.
Bu alanlarda kırsal turizmin ve yayla turizminin geliştirilmesine dönük “Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen Kırsal Turizm Tesisleri başlığı altındaki
kullanımlar; alternatif turizme dönük doğal hayatı korumaya ve geliştirmeye yönelik, ülke ve yöre kültürünü
tanıtıcı faaliyet ve düzenlemeler içeren, doğal yaşama ve çiftlik hayatına aktif katılımın sağlanabildiği EkoKırsal-Agro Turizm niteliğinde soft turizm kullanımları yer alacaktır.
Turizm tesis kapsamında yayla evi, çiftlik evi,butik oteller,günübirlik tesisler , küçük çiftlik işletmeleri,
organik tarım alanları, folklorik (yöresel), eko-park alanları, binicilik ve bisiklet turları, foto safari, doğal ve
organik ürün üretimine katılım gibi aktiviteler, doğal ve organik gıdalara yönelik satış birimleri, işletme ve
yönetim birimleri, geleneksel pazarlar, eğitim merkezi, el yapımı ürünler ile doğal ürünlere yönelik
atölyeler, hobi bahçeleri, sağlıklı yaşam tesisleri, spor tesisleri, at-biniş parkurları, at çiftliği, bisiklet
güzergahları ve at-bisiklet kiralama birimleri yer alabilecektir .
Planlama alanı içerisinde yayla turizmi alanları toplam 144,40 ha’dır.
Tercihli Kullanım Alanları (TKA)
Termal İlçesi’nin Gökçe Barajı Koruma kuşakları içerisinde, turizm merkezi sınırları kapsamında kalan
turizm tesis alanları ve diğer yapılaşmaların olduğu alanlar planda tercihli kullanım alanı olarak
planlanmıştır. Planda bu kullanımın Termal’de yaşayan yerli halkın, yatımcıların ve gelecek yerli ve yabancı
turistin taleplerini karşılayacak farklı büyüklükte nitelikli otel, motel, butik otel, pansiyon, apart otel gibi
çeşitli kullanımlarının gelişimini sağlayarak turizmin gelişmesine etken olacağı öngörülmektedir. Bu
alanlarda konut veya turizm tesisi yapılabilinecektir.
Su Toplama Havzaları, Yeraltı Kaynakları Ve Koruma Kuşaklarına İlişkin Hükümlere Uyulacaktır.
Planlama alanında toplam 117,91 ha alan tercihli kullanım alanı olarak planlanmıştır.
Günübirlik Rekreasyon Alanları
Planda kıyı kesiminde plaj, yeşil alan, spor alanı, eğlence, dinlenme ve yeme-içme gibi günübirlik ihtiyaçları
karşılamaya yönelik alanlar Yalova’da yaşayanların veya gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin deniz ve
kıyı ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla günübirlik rekreasyon alanları olarak planlanmıştır.
Günübirlik-rekreasyon alanları planda toplam 122.93 ha’dır.
Mesire Alanları
Yalova’nın sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri turizm ve rekreasyon için önemli bir potansiyel teşkil
etmektedir. Orman içi yüyüş yolları, bisiklet parkurları, yaylaları, gölleri önemli turizm odakları
oluşturmaktadır.
Mesire alanı olarak planlanan alanlar;
·
·
Armutlu’da gölet alanı ve çevresinde
Karlık, Delmece ve Ovacık yaylasında
230
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Erikli Şelalesi ve Kent ormanı alanında
Esenköy’de orman içinde
Termal’de orman içinde
Gacık’da Murat Tepe mevkiinde
Armutlu gölü ve çevresi
Çaldere Şelalesi ve çevresi
Hasanbaba Piknik alanı ve çevresi
Dipsiz Göller ve çevresi
Gökçe Barajı ve çevresi
Kurtköy orman içinde
Burhaniye köyü orman içinde
Sarıkaya mesire alanında
Seyir terası olarak planlanan alanlar;
· Kale tepe
· Pilav tepe
· Dumanlı tepe
· Karlık tepe
Planlama alanı içerisinde mesire alanları noktasal veya alansal olarak gösterilmiştir. Bu alanlara ait ayrıntılı
düzenlemlerin alt ölçekli planlarda yapılacağı öngörülmektedir.
Bisiklet Yolları-Doğa Yürüyüş Parkurları-Turizm Seyir Yolları
Altınova İlçesi Hersek Köyünden başlayıp, Armutlu İlçesinde tamamlanan 127 km Yeşil-Mavi Yol
uzunluğu, 62 km bağlantı yolları ile toplam 189 km’yi bulan ve çeşitli tarihi, turistik ve doğal değerleri
bünyesinde barındıran bir projedir. Alternatif turizmi geliştirmeye yönelik önemli bir projedir. Proje
kapsamında düzenlenen doğa yürüyüş parkurları ve turizm seyir yolları birçok seyir noktasını, kaplıcaları,
organik tarım havzalarını, yayla ve şelaleleri, arkeolojik ve doğal değerleri içinde barındıran zengin bir
potansiyele sahiptir.
Yeşil-Mavi Yol Projesi kapsamındaki güzergahlar ve konaklama, seyir noktaları aşağıdaki gibidir.
·
Hersek (Hersek Camii ve Gölü), Altınova Merkez, Subaşı, Soğuksu, Çobankale ve Ballı Kaya,
Karadere, Fevziye (Fevziye Güreşleri), Tevfikiye, Aktoprak, Sermayeci, Burhaniye, Sugören,
Güneyköy, Güneyköy- Beşpınarlar Tepesi
·
Karadere-İlyasköy- Denizçalı-Kabaklı-Taşköprü
·
Burhaniye-Çukurköy- Dereköy-Laledere-Gacık-Çiftlikköy
·
Sugören-Elmalık-Kirazlı-Yalova Merkez-Yürüyen Köşk
·
Gacık-Elmalık-Kirazlı-Yalova Merkez-Yürüyen Köşk
·
Güneyköy-Kurtköy-Kapılı Çınarlar
·
Kurtköy-Yenimahalle- Kadıköy-Çınarlı Yol- Karaca Arboretum, Samanlı-Yalova Merkez
·
Yenimahalle-Gökçedere Barajı-Termal-Termal Kaplıcaları-Atatürk Köşkü-Sudüşen Şelalesi
·
Termal-Ortaburun-Çınarcık-Teşvikiye-Hasanbaba-Erikli Çifte Şelaleler-Erikli Kent OrmanıKarlık Yaylası-Dipsiz Göller-Delmece Yaylası-Onno Tunç Anıtı-Selimiye-Hayriye-Narlı
·
Kapaklı-Hayriye
·
Mecidiye-Hayriye-Narlı
·
Armutlu-Mecidiye-Fıstıklı
·
Erikli Çifte Şelaleler-Erikli Kent Ormanı-Karlık Yaylası-Dipsiz Göller-Esenköy Şelalesi
Planda şematik olarak gösterimi yapılan doğa yürüyüş parkuru ve turizm seyir yolları; TeşvikiyeHasanbaba-Erikli Çifte Şelaleler-Erikli Kent Ormanı-Karlık Yaylası-Dipsiz Göller-Delmece Yaylası, Erikli
Çifte Şelaleler-Erikli Kent Ormanı-Karlık Yaylası-Dipsiz Göller-Esenköy Şelalesi, Sugören-Elmalık,
Sugören- Burhaniye, Kurtköy-Güneyköy ve Sermayeci-Aktoprak, Çaldere Şelalesidir. Yukarıda
231
güzergahları belirtilen ancak planda gösterilemeyen doğa yürüyüş parkuru ve turizm seyir yolları ile ilgili
düzenlemeler yapılabilir.
·
Büyük ve Açık Alan Kullanışları
Planlama alanı içerisinde toplam 1034.29 ha alan kentsel sosyal donatı alanları, tarım, orman,
ağaçlandırılacak alan, askeri alan,bugünkü arazi kullanımı devam ettirilerek doğal karakteri korunacak
alanlar; makilik-fundalık ve mera alanları olarak planlanmıştır. Bu alanlara ilişkin kararlar aşağıdaki gibidir.
Kentsel-Bölgesel Sosyal Donatı Alanları
Planlama alanı içerisinde kentsel sosyal donatı alanları toplamı 1034,29 ha’dır.Planda belli bir büyüklüğe
ulaşan bazı sosyal donatı alanalrı gösterilmiş olup, alt ölçekli planda gereksinim olan sosyal donatı alanları
ilgili mevzuat gereğince planlarda ayrılacaktır.
Arboretum Alanları
Yalova-Termal karayolu üzerinde bulunan, koleksiyon bir arboretum karakterinde olan alan içerisinde kaya
bahçeleri, bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bonsai bitki
koleksiyonları vb. örnekler vardır. Başta Türkiye olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avusturalya
kıtaları ve Yeni Zelanda'dan bitki örnekleri yanında, Türkiye'nin endemik bitki örnekleri mevcuttur.
Çiçekçilik ve bitki-tarım araştırmaları ile önemli bir paya ve gelişime sahip İl’de bu alan korunarak planda
Arboretum Alanı olarak belirtilmiştir.
Planlama alanı içerisinde arboretum alanı toplam 5,14 ha’dır.
Fuar, Panayır ve Festival Alanları
Yalova’da gelişecek sanayi, turizm, tarım ve bunlara bağlı hizmetler sektöründe fuar ve festival
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için planda Çiçekçilik OSB alanının kuzeyinde ve Yalova Merkezin
doğusunda fuar alanları planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde fuar alanı 63.56 ha’dır.
Büyük Kentsel Yeşil Alanlar
Bu alanlar kente veya bölgeye hizmet edecek büyük yeşil alanlardır.
Planlama alanı içerisinde büyük kentsel yeşil alanlar 305.15 ha olarak planlanmıştır.
Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları
Bu alanlar kente veya bölgeye hizmet edecek, içerisinde farklı spor tesislerinin yer alabileceği alanlardır.
Planlama alanı içerisinde golf alanı da dahil olmak üzere toplam spor alanı 122,13 ha olarak planlanmıştır.
Kentsel ve Bölgesel Sağlık Tesisleri
Bu alanlar kente veya bölgeye hizmet edecek sağlık tesis alanlarıdır.
Planlama alanı içerisinde toplam sağlık tesisi alanı 4.94 ha olarak planlanmıştır.
Kentsel ve Bölgesel Eğitim Alanları
Bu alanlar kente veya bölgeye hizmet edecek eğitim alanlarıdır. Bu alanlarda eğitim,araştırma-bilgi üretime
dönük kullanımlar yer alabilecektir. Yalova merkez’de 2, Çiftlikköy’de 3 adet olmak üzere toplam 5 adet ve
175,32 ha eğitim tesisi planlanmıştır.
Araştırma Geliştirme Merkezleri (AR-GE)
Bu alanlar tarımsal ve bahçe kültürleri araştırmalarının yapılabilmesi ve Yalova’nın çiçekçilik ve tarım
ürünleri konusunda ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla Yalova merkez de 189.91 ha olarak planlanmıştır.
Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TGM)
Bilişim sektöründe uzmanlaşmanın sağlanması ve gelişiminin ivme kazanması için gerekli teknoloji
geliştirme merkezi Yalova’da Bilişim OSB’nin batısında 7,60 ha olarak planlanmıştır.
232
Kongre Merkezleri
Yalova’da gelişecek sanayi, turizm, tarım ve bunlara bağlı hizmetler sektörünün gereksinimi olan
kongrelerin düzenlenebileceği alanlar merkezde planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde ayrılan kongre merkezi alanı 6.33 ha’dır.
Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Tesis Alanları
Bu alanlarda belli bir büyüklükte kente veya bölgeye hizmet eden kamu tesis alanları yer alamktadır. Yine
afete yönelik koordinasyon, yönetim, altyapı alanları bu alanlara dahildir.
Planlama alanı içerisinde toplam büyüklüğü 53.79 hektardır.
·
Tarım Alanları
Yalova İli Çevre Düzeni Planı’na esas olacak tarımsal alanlar ve arazi kullanım durumunun tespiti ilgili ve
yetkili kurum olan Tarım İl Müdürlüğü tarafından leke çalışması ile belirlenmiştir. İlgili Müdürlük’çe
ayrıntılı çalışmaların alt ölçekli planlama çalışmaları sırasında yapılabileceği ve bu aşamada Kurumlarından
görüş alınması gerektiği, böylece daha ayrıntılı ve sağlıklı bir değerlendirme ve tespit ile görüşün
verilebileceği, tarımsal alan sınıflamasının yapılabileceği belirtilmiştir.
Planda gösterilen-gösterilmeyen tarım alanları için alt ölçekli planlarda ilgili yasal mevzuat kapsamında
Tarım İl müdürlüğünden görüş alınacak olup bu doğrultuda tarımsal sınıflama yapılacak ve uygun olanlarda
plan notlarında belirtilen hususlarda dikkate alınarak ifraz ve yapılaşma koşulları belirlenecektir. Yine
planda yerleşme veya gelişme alanları lekesi içinde kalan veya plan ölçeği gereği belli bir büyüklüğün
altında olduğu için gösterilemeyen tarımsal alanlar alt ölçekli planlarda gösterilecektir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle planda 5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu” belirlenen
tarımsal alan sınıflaması bu ölçekte tam olarak yapılmamış/yapılamamış olup ayrıntıya inilmeden genel
kararların üretilmesinin daha sağlıklı olacağı yönünde plan yaklaşımı uygun görülmüştür.
Tarım alanalrında;
· Organik tarım havza sınırı içerisindeki tarım ve orman alanlarında, organik tarımın geliştirilmesine
yönelik uygulamalar yapılacak, bu alanların korunmasına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır.
· Planda gösterilen veya alt ölçekli planlar hazırlanırken mutlak tarım alanları, organik tarım alanları ile
diğer tarım alanlarında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Tarım İl Müdürlüğü’nce belirlenecek mutlak
tarım arazileri, özel ürün arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal niteliği korunacak alanlardır. Bu
alanlar tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, tüm tarım alanlarında, tarım dışı amaçla
kullanılmasına dair talepler için “İl Toprak Koruma Kurulu”nun uygun görüşünün alınması
gerekmekte olup yapı sahiplerince yapının amacı dışında kullanılmayacağına dair taahhütte
bulunulması zorunludur.
· İlgili bakanlık ve ya kuruluş tarafından hazırlanacak olan tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve
projelerine uyulacaktır.
· Tarım alanlarının korunup, ürün çeşitliliği ve verimliliğinin geliştirilmesi temel esastır. Bu amaçla
tarım ana planı hazırlanıp, organize tarım bölgeleri organize besicilik ve hayvancılık bölgeleri
oluşturulması, tarım ve hayvancılık borsaları kurulması, sunulabilir tarım arazilerinin miktarının
artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışma
yürütülecek, DSİ genel müdürlüğünün sulama proje ve uygulamaları ile çelişen yerleşim ve kullanım
kararları üretilmeyecektir.
· Planda ifade edilen tarım alanları gösterimi şematik olup plan paftası üzerinden ölçü alınarak işlem
tertip edilemez. Tarım alanlarında yapılacak olan ifraz, tevhid, satış, vb. işlemler ile tarım dışı arazi
kullanım talepleri, ilgili uzman kurum/kuruluşlardan alınacak görüşler ve Tarım İl Müdürlüğünce
yerinde yapılacak etütlerde ulaşılacak sonuç doğrultusunda değerlendirilecektir.
· Tarımsal amaç dışındaki faaliyet taleplerinde; yapılacak faaliyetin niteliği, bu faaliyetten dolayı çevre
arazilerde meydana gelecek muhtemel toprak kaymaları ve arazi bozulmaları ile bu olumsuzlukları
233
giderici tedbirlere yönelik toprak koruma projelerinin hazırlanması esastır. Toprak koruma projesine
gereksinim olup olmadığına ve projenin içeriğine ilgili uzman kurum/kuruluş tarafında arazi ve/veya
toprak etütleri yapılarak karar verilir.
· Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında
kullanılamaz. Tarımsal nitelikli alanların korunması amacıyla her türlü önlemin alınması esas olup her
tür ve ölçekteki planlama çalışması öncesi Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığından “tarım dışı amaçla
kullanıma uygundur” görüşü alınması zorunludur. Bu görüşün alınmadığı alanlarda hiçbir suretle
planlama yapılamaz. Yapılaşma kararı verilemez.
Yapılaşma ve Parsel Koşulları
· Bu Alanlarda; 5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve “15.12.2005 tarih ve
26024 sayılı Resmi Gazete’de “Yayımlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Yapılaşma koşulları, parsel büyüklükleri vb. konular
aşağıdaki hususlar ile, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurularak alt ölçekli
planlar veya tarımsal arazi kullanım planlarında belirlenecektir.
· Ancak planda tarımsal alanlar olarak ayrılmış olan alanlarda, 5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi
Kullanımı Kanunu” ve “15.12.2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de “Yayımlanan Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine uyulması, yapılacak her
türlü parsel büyüklüğü ve yapı için Tarım ve Köy İşleri bakanlığı-Tarım İl Müdürlüğü’nün veya İl
Toprak Koruma Kurulu’nun uygun görüşünün ve gerekli diğer izinlerin alınması koşulları ile plan
notlarında belirtilen koşullarda yapılaşmaya izin verilir.
Planlamada ekili, dikili tarım alanları, sulu tarım alanları ile nitelikli tarım alanları koruma kullanma ilkesi
çerçevesinde mutlak tarım alanları olarak işaretlenmiş ve 1274.76 ha olarak planlanmıştır.
Tarım İl Müdürlüğü ve İl Turizm Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; Teşvikiye idari
sınırının batısındaki tüm tarım ve orman alanları tarımsal üretimi geliştirmek ve çeşitlendirmek için organik
tarım havzası olarak belirlenmiştir. Organik tarım alanları planda toplam 796,18 ha’dır. Bu alanlar
içerisine orman alanlarında yapılacak organik tarım alanları dahil değildir.
Sera alanları ağırlıklı olarak Koru belediyesi çevresinde Kadıköy-Yalova yolu üzerinde ve Kazimiye köyü
ve çevresinde yoğunlaşmış olup toplam 275,21 ha’dır.
Planda diğer tarım alanları olarak gösterilen alanları genellikle kuru tarım arazileri oluşturmaktadır ve 11340
ha olarak planlanmıştır.
·
Orman Alanları
Planlama alanı içerisinde toplam 48608.15 ha orman alanı bulunmaktadır. Orman kullanımları içinde kalan
parçalı ve fazla büyük olmayan 2B’ye tabi bazı alanlar da plan bütünlüğü açısından planda orman kullanımı
içine dahil edilmiştir. Bu alanlarla ilgili mevcut ve yapılacak yasal düzenlemeler geçerli olacaktır.
Bu ölçekte gösterilmeyen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2b’ye tabi alanlarla ilgili alt ölçekli planlarda
gerekli tespit ve gösterim yapılacak ve bu alanlar ilgili kurumların görüşü ve yasal mevzuat dikkate alınarak
düzenlenecektir.
Plan sınırları içinde kalan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2b’ maddesine tabi alanlardaki mülkiyet sorunları
çözülüp yasal süreç tamamlanmadan ve ilgili kurumdan gerekli görüş-izin alınmadan uygulama yapılamaz.
·
Ağaçlandırılacak Alanlar
Planlama alanı içeriside toplam 203,22 ha ağaçlandırılacak alan planlanmıştır.
·
Askeri Alanlar
Planlama alanı içerisinde muhtelif bölgelerde toplam 719.92 ha alan askeri alan olarak düzenlenmiştir.
234
·
Sit Alanları
Yalova kent merkezinde ve özellikle ilçelerinde pek çok arkeolojik, doğal ve tarihi sit alanları ile birçok
tescilli sivil mimari örneği yapılar ve tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır. Çobankale kale kalıntıları ve kaya
anıtı, tarihi Helenopolis kenti, Hersek Gölü ve Termal Su Şehri İl’deki önemli sit alanlarındandır. Hersek
Gölü korunması gerekli sulak alan niteliğindedir.
Planlama alanı içeriside arkeolojik, doğal, tarihi ve karma sit alanları toplam 408.33 ha’dır.
·
Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilerek Doğal Karakteri Korunacak Alanlar
Bu alanlar makilik-fundalık-çalılık alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, mera alanları ve tescilli mera
alanlarından oluşmaktadır.
Bu alanlar topoğrafyası, flora ve faunasıyla bugünkü arazi kullanımının (tarım, maki, funda, ağaçlık, çalılık,
sazlık, bataklık vb) devam ettirileceği alanlardır. Bu alanlarda izinsiz, mevzuata aykırı yapılmış yapılar yer
alamaz.
Bu alanlarda varsa tarımsal kullanım, doğal bitki örtüsü ve ekolojik yapı korunacaktır. Bu bölgelerde
tarımsal olarak kullanılan alanlar için “tarım alanları” koşulları geçerlidir. Varsa orman statüsündeki alanlar
için “orman alanları” koşulları geçerlidir.
Tescilli mera alanları sınırlaması, tespiti ve tescili yapılmış mera alanlarıdır Mera olarak tescilli olan
alanlarda 4342 sayılı kanuna göre uygulama yapılacaktır. Bu alanların mera, orman veya tarım alanı
olmaması durumunda çevre düzeni planı değişikliği yapılarak farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu alanlarda
4342 sayılı Mera Yasası uyarınca uygulama yapılacaktır. Ancak, ÇED uygulaması gerektiren yatırım
istemleri için, tahsis amacı değişikliği söz konusu olduğunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın görüşü
alınacaktır.
Planda mera alanları olarak gösterilen alanlar tarımsal alanlarda olduğu gibi Tarım İl Müdürlüğü görüşüne
göre lekesel olarak ayrılmış alanlar olup alt ölçekli planlarda ilgili kurum görüşleri ve ayrıntılı çalışmalar
doğrultusunda kesin arazi sınıflaması yapılacaktır.
Planda Makilik, fundalık, çalılık alanlar 1063,54 ha, doğal karakteri korunacak alanlar 103.77 ha, mera
alanları 2487,14 ha ve tescilli mera alanları da 394,11 ha olarak planlanmıştır.
·
Kentsel Teknik Altyapı Alanları
Planlama alanı içerisinde toplam 1769,45 ha alan kentsel teknik altyapı alanları olarak planlanmıştır.
Planlama alanı doğusunda Denizçalı Köyünün olduğu kısımda daha önce ilgili kurum ve kuruluş görüşleri
alınarak yer seçimi ve projelendirmesi yapılmış olan ve bölgedeki belediyelerin ve yerleşmelerin bu yöndeki
ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çöp toplama tasfiye alanı-katı atık depolama alanı niteliğindeki teknik
altyapı alanı yer almaktadır. Bu alan planlamada da çöp toplama tasfiye alanı olarak işaretlenmiştir. Yine
ayrıca Armutlu’nun olduğu kısımda aynı amaçla çöp toplama tasfiye alanı ayrılmıştır.
Armutlu, Çınarcık, Yalova ve Subaşı’ndaki yer seçimleri yapılmış terminal alanları planda gösterilmiş olup
toplam büyüklükleri 9.90 ha’dır.
Yine arıtma tesis alanları Armutlu, Çınarcık, Kadıköy, Termal, Yalova merkez ve Hersek’de toplam 29.15
ha olarak planlanmıştır.
Göller ve barajlar planlama alanı içerisinde 230.15 ha alanı kaplamaktadır.
Planlama alanı içerisinde ana ulaşım sistemi şu şekildedir;
·
Otoyol: Hersek otoyol proje taslağı planlara işlenmiş, gerekli yol bağlantıları yapılmıştır.
·
İzmit-Bursa karayolu ve Armutlu-Yalova karayolu geçişleri ile İzmit-Yalova Devlet Yoluna
alternatif güzergah çalışması kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış Kılavuz Yol
235
Planı
da
(Yalova-Bursa
yolundan
doğuya
Kirazlı-Elmalık-Gacık-Laledere-DereköyÇukurköy…hattı) planlara işlenmiştir. Bunlar planlama alanının toplayıcı ana yol sistemini yani
ulaşım sisteminin ana omurgasını oluşturmaktadır.
·
Bilişim OSB, Çiçekçilik OSB ve bunların getirdiği diğer hizmet alanları planlama alanında Yalova
merkezin güneydoğu kısmında planlanmış olup ulaşım bağlantıları bu alanları çevreleyen bir sitemle
çözülmüştür. Bu kapsamda İzmit-Bursa karayoluna asılan ikinci bir yol bağlantısı önerilmiştir.
·
Tersane alanları ile gerisinde bu fonksiyona hizmet edecek olan Kentsel Servis Alanlarının İzmitYalova Karayolu ve Hersek Otoyolu ile bağlantısını sağlayacak Altınova Merkez, Çavuşçiftlik ve
Tavşanlı noktalarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
·
Termal ilçe merkezi yol bağlantısını güçlendirmek için Yalova Merkez ve Çınarcık-Armutlu
güzergah bağlantıları toplayıcı ana yol olarak düzenlenmiştir.
·
Bunların dışında kent içi yollar birinci ve ikinci derece, kırsal yerleşme bağlantıları ve orman yolları
da üçüncü derece yollar olarak planlanmıştır.
M.1.1.4.KENTSEL ALANLARDA YOĞUNLUK
M.1.1.5.KENTSEL YENİLEME ALANLARI
17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde Yalova’da konutların% 18’inin yıkıldığı veya ağır hasar
gördüğü tespit edilmiştir. Depremde etkilenen toplam nüfus 33 820 kişi, yıkık/ağır hasar hasarlı hane sayısı
3805 , bu hanelerde yaşayan sayısı ise 14.687 civarındadır. Bu nüfusun Yalova İli toplam kentsel nüfusa
oranı ise yaklaşık % 13,3 dür.
Yalova İl merkezinde konutların % 16’sı yıkık/ ağır hasarlı, % 14 ‘ü orta hasarlı , % 25’ i az hasarlı
ve % 45’i hasarsızdır. Yıkık /ağır hasarlı ve orta hasarlı konutların toplam içindeki oranı % 30 gibi yüksek
bir orana ulaşmaktadır.
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremden sonra gerek Yalova İli
merkez yerleşmesinde gerekse bağlı diğer yerleşme birimlerinde büyük çaplı hasarlar meydana gelmiştir.
Felaketin boyutunun hayli yüksek olmasının nedenleri arasında en önemlileri olarak ülkesel ve bölgesel
ölçekte bilimsel araştırma ve tespitlere dayalı bir planlama ve uygulama bütünlüğü olmamasının yanı sıra
kentsel yerleşmelere bazında da gerek planlamadaki gerekse yerel yönetimlerdeki hatalı karar ve
uygulamalar gösterilebilir.
1930 yılında Atatürk’ün isteği ile İstanbul İline bağlanan Yalova daha sonra 5 Haziran 1995’de İl
haline gelmiştir. Bununla birlikte Bursa İlinin Gemlik İlçesine bağlı Armutlu Beldesi ile Kocaeli’nin
Karamürsel İlçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldeleri İl sınırları içine alınmıştır. Yalova İli,
altı ilçe ve onbeş belediyeden oluşmuştur.
Bunlar: Yalova Merkez İlçe
Kadıköy Beldesi,
Çifttlikköy İlçesi,
Taşköprü Beldesi,
Altınova İlçesi,
Kaytazdere Beldesi,
Subaşı Beldesi,
Tavşanlı Beldesi,
Termal İlçesi,
Çınarcık İlçesi,
Esenköy Beldesi,
236
Koru Beldesi,
Teşvikiye Beldesi,
Kocadere Beldesi,
Armutlu İlçesi
Nüfus: Yerleşmenin 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 78210’dur Deprem sonrası yapılan son
nüfus sayımına göre ise 69568 olarak çıkmıştır. Yerleşmenin 1975-2010 arası nüfus gelişimi aşağıdaki
gibidir. 2011 dönemi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre il nüfusu
206.535’tir.
Tablo M.1.1.5.1 :Nüfus Sayımı Sonuçları (1975-2011)
YILLAR
NÜFUS
1975
27289
1980
41823
1985
53837
1990
65823
1995*
74450
1997
78210
2000
69568
2007
87372**
2008
91047**
2009
92166**
2010
203741
2011
206535**
Kaynak:TUİK Nüfus Sayımı Sonuçları
*1995 yılı nüfusu 1990-1997 yılları sayım sonuçlarına göre bulunmuştur.
**Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı Sonuçları
Yalova nüfus projeksiyonları yapılırken dört farklı yönteme göre yapılmıştır. Bunlar üssel yöntem,
en küçük kareler yöntemi, bileşik faiz yöntemi ve aritmetik yöntemdir.
Yalova’da deprem sonrası, depreme bağlı olarak göçlerinde etkisiyle nüfusta bir azalma söz konusu
olmuştur. Bu nedenle mevcut nüfusa göre yapılan projeksiyonlar sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. 19802000 yılları nüfus değerleri baz alınarak yapılan projeksiyonlar sonucunda 2015 yılı ortalama nüfus değeri
98600 kişi olarak bulunmuştur.
Ancak deprem sonrası Yalova’dan başka yerlere giden nüfusun tekrar buraya dönme eğilimleri de
dikkate alınarak, nüfus projeksiyonlarının 2000 yılı nüfusu dikkate alınmadan daha önceki 1975-995 arası
dönem dikkate alınarak yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu veriler doğrultusunda yapılan nüfus
projeksiyonu sonucunda yerleşmenin 2015 yılı nüfusu ortalama 165000 olarak çıkmaktadır.
Planlamada projeksiyon nüfusu olarak 150000 nüfus kabulünün yapılması doğru bir yaklaşım
olacaktır.
237
ARAZİ KULLANIM KARARLARI
Yalova’da yakın dönemde 1986,1990 yıllarında İller Bankası Genel Müdürlüğünce, 1995 yılında ise
yerleşmenin İl olmasıyla birlikte idari değişimin getireceği mekandaki yansımalar dikkate alınarak
belediyece imar planı revizyonu çalışmaları yapılmıştır.
1995 yılında yapılan planlama çalışması revizyon şeklinde ele alınmış değişen koşullar göz önünde
bulundurularak özellikle kamu kurumları ve diğer sosyal donatı alanları için alanlar ayrılması amacının ön
planda olduğu bir çalışma yapılmıştır. Planlama alanı toplam 1500 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. 3 Tip
yoğunluk önerisi getirilmiş olup yaklaşık 220 000 nüfusun yerleşmesi öngörülmüştür. Ancak bu planlarda da
sosyal donatı alanlarının olması gerekenden çok daha az olduğu saptanmıştır. 1995 Yılından bu yana geçen
süre içinde ise uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar imar planı değişiklikleri ile çözümlenmiştir.
Özellikle yapılaşma ve kentsel gelişmelerin yoğun olduğu bölgelerde, deprem sonrasında mevcut
planların işlevini kaybetmesiyle, kentsel gelişme ve yapılaşma konusunda yönlendirici ve düzenleyici bir
belgenin olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıların bir an önce aşılması, deprem sonrası yeniden yapılanma
sürecinin hızlandırılması gereği doğmuştur.
Deprem sonrası Yalova’da yıkımların ve kayıpların bu denli yüksek olmasının en büyük
nedenlerinden birisi hatalı yer seçimi kararları ve zemine uygun yapılaşma şeklinin olmamasıdır.Bu nedenle
deprem sonrası yerleşme alanları bütününde detaylı olarak hazırlanan jeolojik etüd çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan sonuçların imar planlarına yansıtılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Rapor sonuçlarına göre
konut alanlarında yapılaşma 2 kat ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca raporda belirtilen ve yapılaşma sırasında
alınması gerekli tedbirler planlar ve plan notlarına aktarılmıştır.
Jeolojik etüt raporları doğrultusunda MİA ve ticaret alanlarında ise plan notlarında yazılı gerekli
şartların yerine getirilmesi koşuluyla 4 kata kadar yapılaşma önerisi getirilmiştir.
Yerleşmenin İl olmasından dolayı özellikle resmi-idari tesisler konusunda, gerekse kentin gereksinim
duyduğu ve mevcut imar planlarında eksikliği bulunan sosyal-donatı (Pazar alanı, resmi kurum alanı,
belediye hizmet alanı, kültürel tesis, halk eğitim merkezi,sağlık tesisi, eğitim tesisleri vb.) alanları için
uygun konumlarda mülkiyet yapısı ve yapılaşmanın elverdiği ölçüde alanlar ayrılmıştır.
Meskun ve planlı bölge içerisindeki ana ulaşım sistemi korunmuş gerekli görülen yerlerde açık veya
kapalı otopark alanları önerilmiştir.
Yerleşmenin en önemli yol bağlantısı olan İzmit-Bursa yol geçişi ile kent içine bağlantı sağlayan
yolların oluşturduğu kavşaklarda yeni düzenleme projeleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Mülkiyet yapıları ve mevcut fiziki oluşumlar ile plan arasındaki bazı uyumsuzluklar mümkün
olduğunca giderilmeye çalışılmış, uygulama aşamasında ortaya çıkan problemler konusunda imar planında
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Onanlı imar planları dahilinde kalan Samanlı mevkiinde, Çınarcık yolu ile Samanlı deresi arasında
kalan ve büyük oranda yapılaşmamış olan bölge mevcut durum, mülkiyet yapısı, uygulama zorlukları vb.
hususlar da dikkate alınarak yeniden irdelenmiş ve yeni bir planlama önerisi getirilmiştir. Bu kapsamda
ulaşım belli bir sistematik ve kademeleşmeye oturtulmuş, sosyal donatı alanları ile konut alanları dengeli
olarak ve burada yaşayacak nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kent merkezinden kopuk ve Denizçalı mevkiinde bulunan yapılaşmış ve planlama kararları genelde
korunmuş kat yükseklikleri-yoğunluklar jeolojik raporlar doğrultusunda yeniden belirlenmiştir.
238
Yerleşme bütününde gelecek dönemde nüfusun mekanda yerleşimi ve dağılımı için alternatif
yerleşim alanları planlaması söz konusudur.
Onanlı imar planlarında konut gelişme alanları olarak planlanan alanlar aynen kabul edilmiştir.
Yerleşme genelinde eski imar planı karlarındaki yoğunlukların azalmasından dolayı artan nüfusun konut
alanı ihtiyacını karşılanması için mekanda daha çok alan ayrılması gereği bulunmaktadır. Buna dönük
olarak belediyece Kazımiye-Elmalık köyleri arasında kalan bölgelerde toplu konut alanı planlaması
yapılmıştır. Bu alan yaklaşık 80 ha. Büyüklüğünde ve 8000 civarı nüfusu barındırabilecektir.
Mevcut gelişme ve eski imar planlarında önerilen gelişme alanları dışında ,özellikle güney ve batı
kesimlerde tarım alanları, çok eğimli alanlar ve jeolojik sakıncalı alanlar vb. eşikler nedeniyle alternatif ilave
gelişme alanları bulmak hayli güçtür.
Onanlı imar planlarında gelişme alanı olarak gösterilen alanlar ve toplu konut alanı olarak önerilen
alan dışında konut gelişme alanı olarak , Kazımiye ve Elmalık köyleri arasında önerilen toplu konut alanı ile
mevcut planlı bölge arası birleştirilmiş yine toplu konut alanı olarak önerilen alanlarla organize yazılım
sanayii olarak önerilen bölgeler arası gelişme konut alanları olarak planlanmıştır. Bu bölgelerde kalan tarım
alanları tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak korunmuştur. Yine bu alanlarda toplam 170 ha. İlave
gelişme alanı planlanmış olup, toplam 12500 nüfus barındırabilecektir.
Yerleşmenin güney kısımlarında kalan ve pasif-aktif heyelan alanı olması nedeniyle planlama
sınırları dışarısında tutulmuş alanlarda mevcutta çok sayıda konut yapılaşması yer almaktadır. Bu alanlarda
yüzeyde 1.5-2 m. Civarı akma olduğu alt kısımların ise sağlam zemin olduğu belirtilmektedir. Bu bölgelerle
ilgili yeni jeolojik etüd çalışmaları yapılmakta olup, etüdler sonucunda gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla
yapılaşmaya izin verilmesi durumunda bu alanlarda da alternatif gelişme alanları olabilecektir.
Planlama sınırları içerisinde toplam 650 hektar büyüklüğünde konut alanı önerilmiştir. Ortalama 200
kişi/ha yoğunlukta toplam 130.000 kişi bu alanlarda yaşayabilecektir.
Sosyal donatı alanlarında mevcut planlı bölgelerde yoğunlukların azalmasıyla meydana gelecek olan
kişi başı kullanım miktarının artışının yanı sıra, ilave alanlarda da ihtiyacı karşılamaya dönük sosyal donatı
alanları ayrılmıştır. Planlama sınırları içerisinde konut alanı büyüklük, nüfus ve yoğunluk aşağıdaki gibidir:
Tablo M.1.1.5.2 : Konut Alanı Büyüklük , Nüfus ve Yoğunluğu
TOPLAM KONUT
NET ALAN
ORT. EMSAL
2
ALANI (m )
6500000
6500000*0,80=5200000m2 0,60
KONUT SAYISI
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ
TOPLAM
NÜFUS
312000/100=31200 4,2
131000
TOPLAM
İNŞAAT ALANI
3120000
BRÜT YOĞ.
20 KİŞİ/HA
M.1.1.6.ENDÜSTRİ ALANLARDA YER SEÇİMİ
M.1.1.7.TARİHİ,KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK VE TURİSTİK ÖZELLİKLİ ALANLAR
Bu konu ile ilgili bilgiler G.1 Yörenin Turistik Değerleri bölümünde verilmiştir.
M.1.2.KIRSAL ALANLAR
M.1.2.1.KIRSAL YERLEŞME DESENİ
239
M.1.2.2.ARAZİ MÜLKİYETİ
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR
Tablo M.1.2.2.1: Hazineye ait taşınmazlar
YALOVA İLİ MERKEZ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN
HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR
MAHALLE/KÖY
ADEDİ
HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ
Bağlarbaşı Mahallesi
98
341.436,28
Bahçelievler Mahallesi
57
1.035.190,56
Fevziçakmak Mahallesi
9
8.788,94
234
399.172,13
Rüstempaşa Mahallesi
15
3.775,44
Süleymanbey Mahallesi
22
1.080.825,07
Elmalık Köyü
265
1.867.360,48
Esadiye Köyü
81
693.933,93
158
1.370.186,66
Hacımehmet Köyü
21
104.616,64
Kadıköy Beldesi
29
133.930,25
Kazimiye Köyü
52
444.425,24
162
647.620,08
Kurtköy Köyü
57
489.821,44
Safran Köyü
81
390.470,95
Samanlı köyü
62
560.629,24
Soğucak Köyü
213
1.355.522,72
Sugören Köyü
1.049
6.321.426,90
TOPLAM
2.665
17.249.132,95
Gaziosmanpaşa Mahallesi
Güneyköy Köyü
Kirazlı Köyü
Kaynak: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü (2011 yılı)
M.2.ALTYAPI
M.3.BİNALAR VE YAPI ÇEŞİTLERİ
M.3.1.KAMU BİNALARI
M.3.2.OKULLAR
İLİMİZE BAĞLI ANAOKULU-İLKÖĞRETİM -ORTAÖĞRETİM BİLGİLERİ
Tablo M.3.2.1: Anaokulu Bilgileri
S.
NO
1
İLÇE
ADI
Merkez
2
Merkez
OKUL ADI
ADRESİ
Gaziosmanpaşa
Anaokulu
Zübeyde Hanım
Gaziosmanpaşa Anaokulu /Yalova
Bağlarbaşı Mh. Aydoğan Cd. Yalova
240
KAPASİTESİ
RESMİ
ÖZEL
137
X
-
93
X
-
3
Altınova
Anaokulu
Piyalepaşa Anaokulu
4
Merkez
Aydede Anaokulu
5
6
Altınova
Altınova
7
Çınarcık
8
Çiftlikköy
9
Merkez
10
Merkez
11
Armutlu
Geyikdere Anaokulu
Kaytazdere
Anaokulu
Çiçek Yuvası
Anaokulu
Ragıp Naile Saraç
Anaokulu
Özel Popüler
Çocuklar Anaokulu
Özel Kartopu
Anaokulu
Vilayetler Birliği
Hafize Sakız
Anaokulu
Özel İlkyaz
Anaokulu
Özel Benim Okulum
Anaokulu
12
Merkez
13
Merkez
14
Çiftlikköy
Eğitim Merkezi Altınova/Yalova
Gaziosmanpaşa Mah.Tuna Cad. No:3
Yalova
Geyikdere Köyü Altınova
Kaytazdere Altınova/Yalova
Çiçek Yuvası Anaokulu ÇınarcıkYalova
Çiftlik Mh.Stadyum Cd. Martı Sk
No:2 Çiftlikköy-Yalova
İsmetpaşa Mh Ceylan SokNo:21
Yalova
Yeşilova Mh.Yunus Emre Cd.No:17
Yalova
Karşıyaka Mah.Zafer
Cad.No:15 Armutlu/YALOVA
Özden Mah.Rahman Sk.No:5 Yalova
Özden Mah. İhlas Sk. No:8
YALOVA
Özel Mavi Ayışığı
Anaokulu
Mehmet Akif Ersoy Mh.Namık
Kemal Cd.Kılıç Sok:No 29
Çiftlikköy Yalova
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü(2011 Yılı)
67
X
-
79
X
-
17
X
-
77
X
-
70
X
-
67
x
-
7
-
X
16
-
X
12
X
-
25
-
X
16
X
16
-
X
Tablo M.3.2.2:İlköğretim Bilgiler
S.
NO
1
İLÇE
ADI
Merkez
OKUL ADI
ADRESİ
Zübeyde Hanım İÖO
2
Merkez
Kadıköy İÖO
3
Merkez
Şaban Temuge İÖO
4
5
Merkez
Merkez
Gaziosmanpaşa İÖO
Öğretmen Yusuf Ziya
İÖO
Bağlarbaşı Mh.Kurtulmuş
Cd.No:11-Yalova
Kadıköy İlköğretim Okulu
Yalova
Bağlarbaşı Mh.Millet
Cd.Koyuncu Sk.No:23 Yalova
GOP Mh. 3.Sokak No:1 Yalova
Şehit Ömer Faydalı Bulvarı
Mehmet Durmam Cd.No:1
Yalova
İstanbul Cad.No:118 Yalova
Cumhuriyet Caddesi No:33
Yalova
Mustafa Kemal Paşa
Mah.Akdeniz Cd. No:91 Yalova
Müfettiş Hamdi Girgin İÖO
Yalova
İsmetppaşa Mh. Girne Cd.No:86
Yalova
Spor Sk.No:38 Yalova
Safran Köyü Yalova
Sugören Köyü Yalova
6
7
Merkez
Merkez
Saffet Çam İÖO
Atatürk İÖO
8
Merkez
Rahmi Tokay İÖO
9
Merkez
Müf.Hamdi Girgin İÖO
10
Merkez
11
12
13
Merkez
Merkez
Merkez
14
Merkez
15
Merkez
16
Merkez
İsmetpaşa Mazlum
Palabıyık iöo
Bahçelievler İÖO
Safran İÖO
Sugören İsmet Koçhan
İöo
Orgl Selahattin
RisaletDemircioğluİÖO
Elmalık Salim Delen
İÖO
Samanlı Rebia
Şenavçen İÖO
Bahçelievler Mh.Külttür Yalova
Elmalık Köyü Yalova
Samanlı Köyü Yalova
241
KAPASİTESİ
RESMİ
ÖZEL
713
X
-
182
X
-
398
X
-
1291
X
-
861
X
-
1185
X
-
1366
X
-
354
X
-
403
X
-
525
X
-
670
144
X
X
-
174
X
-
626
X
-
204
X
-
123
X
-
17
18
Merkez
Merkez
19
Merkez
20
Merkez
21
22
23
24
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Hacımehmet İÖO
700.Yıl Osmangazi
İÖO
75.Yıl Mehmet Akif
Ersoy İÖO
75.Yıl Ziya Gökalp
İÖO
Rasim Koçal İÖO
Kurtköy İÖO
Kirazlı İÖO
Cumhuriyet İÖO
25
Merkez
Kardelen İÖO
26
Merkez
Milli Piyango İÖO ve
İş Okulu
27
Merkez
Hüseyin Alkaş İÖO
28
Merkez
29
Merkez
İbni Sina Otistik Eğitim
Merkezi
Özel Yalova İÖO
30
31
Merkez
Merkez
Özel Bahçeşehir İÖO
Özel Yücebilgili İÖO
32
Altınova
Hürriyet İÖO
33
Altınova
Subaşı İÖO
34
Altınova
Tavşanlı Şehitlik İÖO
35
36
Altınova
Altınova
Fevziye Sözdinler İÖO
Piyalepaşa İÖO
37
Altınova
Tokmak İÖO
38
Altınova
39
Altınova
40
Altınova
Kaytazdere Tedaş
Tekstil İÖO
Fatih Sultan Mehmet
İÖO
Vakıfbank İÖO
41
Altınova
Hacı Ali Saruhan İÖO
42
Armutlu
43
44
45
Armutlu
Armutlu
Armutlu
Armutlu Avukat Necati
Toker İöo
Fıstıklı İÖO
Kapaklı İÖO
Armutlu İstiklal İÖO
46
Çınarcık
Hüdaverdi Aydın İÖO
47
Çınarcık
Koruköy İÖO
48
Çınarcık
Esenköy İÖO
49
Çınarcık
50
Çınarcık
Teşvikiye Cumhuriyet
İÖO
Kocadere İÖO
Hacımehmet Köyü Yalova
İsmetpaşa Mh. M.T.Rasim Koçal
Cd.No:164 Yalova
Kadıköy Beldesi Yeşilova Mah.
Yalova
Kanberbaba Mevkii Ahmet
Yesevi Cd. Özden Mh Yalova
Elmalık Köyü Yalova
Kurtköy-Yalova
Kirazlı Köyü-Yalova
Bağlarbaşı Mah.Eski Bursa
Cd.No:1 Yalova
Soğucak Köyü Kalıcı KonutlarYalova
İsmet Paşam Mh.Milis Teğmen
Rasim Koçal Çömlek Mevki
Yalova
Kazım Karabekir Mah.Kamber
Baba Yolu Yalova
Bahçelievler Mh.Şehit Ömer
Faydalı Cd No:238/1 Yalova
GOP Mah. Karadeniz Cad.
No:121 Yalova
Kabaktepe Mevkii Yalova
Fevzi Çakmak Mh. Radar yolu
Bilali Habeş Camii Arkası
Yalova
Hürriyet Mh.Sağlık Ocağı yanı
Altınova-Yalova
Merkez Mh.Atatürk Cd.36.Sk
No:2 Subaşı Beldesi Altınova
Tavşanlı Şehitlik İÖO AltınovaYalova
Fevziye Köyü Altınova-Yalova
Pİyalepaşa İlköğretim Okulu
Altınova-Yalova
Tokmak İlköğretim Okulu
Altınova-Yalova
Merkez Mh Kırkpınar Cad.No:11
Altınova-Yalova
Çavuşçiftliği Köyü AltınovaYalova
Vakıfbank İlköğretim Okulu
Altınova-Yalova
Hacı Ali Saruhan İÖO Kalıcı
konutlar Altınova-Yalova
Karşıyaka Mh. Okul Cd.No:40
Armutlu-Yalova
Fıstıklı Köyü Armutlu-Yalova
Kapaklı Köyü Armutlu-Yalova
Bayır Mh Beşselviler Sk İskele
Mevki Armutlu-Yalova
Gazi Süleyman Aslan CaddesiÇınarcık-Yalova
Koruköy İlköğretim OkuluÇınarcık-Yalova
Esenköy İlköğretim OkuluÇınarcık-Yalova
Teşvikiye Beldesi ÇınarcıkYalova
Kocadere İlköğretim Okulu
242
9
X
-
615
X
-
964
X
-
821
X
-
22
15
22
X
X
X
-
810
X
-
299
X
-
116
X
-
334
X
-
26
X
-
133
-
X
223
-
X
434
-
X
387
X
-
161
X
-
323
X
-
92
X
-
445
X
-
96
X
-
216
X
-
124
X
-
300
X
-
530
X
-
416
X
-
143
97
X
X
-
219
X
-
481
X
-
292
X
-
268
X
-
163
X
-
139
X
-
51
Çınarcık
52
Çınarcık
Şenköy Şehit Ünal
Akalın İÖO
Çınarcık İÖO
53
Çınarcık
Gülkent İÖO
54
Çınarcık
55
Çınarcık
56
Çiftlikköy
Çınarcık Füruzan Kınal
İöo
Atatürk Bilim Sanat
Merkezi
Gaziabdurrahman İÖO
57
Çiftlikköy
Taşköprü İÖO
58
Çiftlikköy
59
Çiftlikköy
60
Çiftlikköy
Sultaniye Şehit
Baçeretttin Özgür iöo
GSD Eğitim Vakfı
Çiftlikköy İÖO
Kılıç İÖO
61
62
Çiftlikköy
Çiftlikköy
63
64
Termal
Termal
65
66
Termal
Termal
Çukurköy İÖO
75.Yıl Namık Kemal
İÖO
Akköy İÖO
Yenimahalle İÖO
Üvezpınar İÖO
Termal Yeni Yaşam Yatılı
Bölge İÖO
Çınarcık-Yalova
Şenköy Şehit Ünal İlköğretim
Okulu Çınarcık-Yalova
Hasanbaba Mevkii ÇınarcıkYalova
Çalıca Kalıcı Konutlar ÇınarcıkYalova
Çınarcık Füruzan Kınal İÖO Vali
Akı Cd.Çınarcık-Yalova
Natoyolu altı Çınarcık-Yalova
Sahil Mh Kumsal Cd Okul Sk No
2 Çiftlikköy -Yalova
Okul Cd.No:1 TaşköprüÇiftlikköy-Yalova
Sultaniye Şehit Baçerettin Özgür
İÖO-Çiftlikköy-Yalova
Çiftlik Mah.Stadyum Cad.Ezgi
sok.No:10-Çiftlikköy-Yalova
Kılıç İlköğretim Okulu
Çiftlikköy-Yalova
Çukurköy Çiftlikköy-Yalova
Gacık Köyü AŞAĞI Gacık
Mh.Çiftlikköy-Yalova
Akköy-Termal –Yalova
Yenimahalle Köyü TermalYalova
Üvezpınar Mah.Termal-Yalova
Gökçedere Mh. Termal /Yalova
10
X
-
131
X
-
425
X
-
246
X
-
72
X
-
1129
X
-
419
X
-
238
X
-
752
X
-
121
X
-
32
X
-
157
X
-
111
X
-
102
X
-
93
X
-
98
X
-
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2011Yılı)
Tablo M.3.2.3: Lise Ve Dengi Okullar
S.
N
1
2
İLÇE
ADI
Merkez
Merkez
3
Merkez
4
5
Merkez
Merkez
6
Merkez
7
Merkez
8
Merkez
9
Merkez
10
Merkez
11
Merkez
12
Merkez
13
Merkez
OKUL ADI
ADRESİ
Yalova Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet
Lisesi
Şehit Osman Altunkuyu
Anadolu Lisesi
Yalova Fen Lisesi
Anadolu Öğretmen
Lisesi
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
Ticaret Meslek Lisesi
Fatih Cad.Spor Sk.No:20 Yalova
GOP Mah. GOP Cad.3.Sk.No:3
Yalova
Şehit Osman Altunkuyu Anadolu
Lisesi Samanlı Köyü Yalova
Yalova Fen Lisesi Termal-Yalova
Safran Köyü –Yalova
Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Mrk E.Sabri Aytaşman
Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Kaşgarlı Mahmut
Ticaret Meslek Lisesi
Özel Bahçeşehir Koleji
Bahçelievler Mah.Fatih Cad.Kültür
Sk Yalova
Özden Mah. Eski Kadıköy Yolu
Üzeri Yalova
Gökçedere Mh.Termal Yolu Fen
Lisesi Yanı Termal-Yalova
Kazım Karabekir Mah. Yalova
Bahçelievler Mh.Fatih Cd.Kültür Sk.
No: 1 Yalova
GOP Mh.Tuna Caddesi Sonu Yanı
Yalova
Bağlarbaşı Mah.Safran Yolu-Yalova
Kabaktepe Mevkii Yalova
243
KAPASİTESİ
RESMİ
ÖZEL
1516
X
-
1008
X
-
737
X
-
249
X
-
383
X
-
238
X
-
990
X
1101
X
-
271
X
-
622
X
-
1836
X
-
218
X
41
-
-
X
14
Merkez
Özel Yalovam Lisesi
15
Altınova
Altınova Bülent
Özyürük Çok Programlı
Lisesi
Tersane Girişimcileri
A.Ş. Denizcilik
Anadolu Meslek Lisesi
Armutlu Dr.Enver Ören
Çok Programlı Lisesi
Gazi Mustafa Kemal
Sağlık Meslek Lisesi
Çınarcık Çok Programlı
Lisesi
Aksa Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Çiftlikköy Atatürk
Anadolu Lisesi
Çiftlikköy Mustafa
Kemal Lisesi
16
17
Altınova
Armutlu
GOP Mah. Karadeniz Cad. No:121
Yalova
Altınova Bülent Özyürük Çok
Programlı Lisesi Altınova-Yalova
131
-
X
335
X
-
269
X
248
X
-
286
X
-
558
X
-
400
X
-
556
X
-
550
X
-
Çavuşçiftliği Mevkii Altınova
Armutlu Dr.Enver Ören Çok
Programlı Lisesi Armutlu-Yalova
18 Çınarcık
Çınarcık yolu Petko Çeşmesi Mevkii
Çınarcık-Yalova
19 Çınarcık
Çınarcık Çok Programlı Lisesi
Çınarcık-Yalova
20 Çiftlikkö
Taşköprü Beldesi Raif Dinçkök Cad.
y
Zambak Sk N:2 Çiftlikköy Yalova
21 Çiftlikkö
Çiftlik Mah.Stadyum Cd.Martı Sk.
y
No:4 Çiftlikköy-Yalova
22 Çiftlikkö
M.Akif Ersoy Mh.M.Akif Ersoy Cd
y
Kahraman Sk No:47 ÇiftlikköyYalova
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2011 Yılı)
Tablo M.3.2.4:İlimizde Mevcut Bulunan Yatılı Ve Pansiyonlu Okulların Durumu
S.N
OKUL ADI
1
2
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Esvet Sabri Aytaşman Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
Yalova Fen Lisesi
Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi
3
4
OKULUN
KAPASİTESİ
53
66
RESMİ
ÖZEL
X
X
-
162
84
X
X
-
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2011 Yılı)
Tablo M.3.2.5:İlimizde Bulunan Özel Yurtlar
S.NO
YURDUN ADI
ADRESİ
8
Özel Elif Yükseköğretim Kız ve
Erkek Öğrenci Yurdu
Özel Emirbayırı Ortaöğretim Erkek
Öğrenci Yurdu
Özel Nergis-İnci Yükseköğretim
Erkek Öğrenci Yurdu
Özel Tuna Yükseköğretim Erkek
Öğrenci Yurdu
Özel İlkem Yükseköğretim Kız ve
Erkek Öğrenci Yurdu
Özel Topçular Ortaöğretim Erkek
Öğrenci Yurdu
Özel Çiftlikköy Ortaöğretim Kız
Öğrenci Yurdu
Özel Reyhan Yüksek Öğretim Kız
Öğrenci Yurdu
Bağlarbaşı Mh.Vatan Caddesi Nar Sk
No:15 Yalova
Kazım Karabekir Mh. Doruk Sk No:5
Emirbayırı Yalova
Fevzi Çakmak Mh.Bursa Yolu No:14
Kat:1 Yalova
Gaziosmanpaşa Mah. Yenidoğan
Cd.No:39 Yalova
Bağlarbaşı Mah.Mavi Sok.(Yüksek
Okulu Yanı)No:5 Yalova
Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi
Atatürk Cad.No:54 Altınova Yalova
Alı Faffar Okkan Cd.No:129
Çiftlikköy /Yalova
Kazım Karabekir Mahallesi Rahmi
Üstel Cad. No:8 Yalova
9
Özel Radar Yükseköğretim Erkek
Öğrenci Yurdu.
Bağlarbaşı Mahallesi Fazilet Sokak
No:3 Yalova
1
2
3
4
5
6
7
244
KAPASİTESİ
251
69
79
63
142
65
79
80
59
10
Özel Mina Yükseköğretim Erkek
Öğrenci Yurdu
Bağlarbaşı Mahallesi Yunus Emre
Sokak No:1 Yalova
42
Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2011Yılı)
M.3.3.HASTANELER VE SAĞLIK TESİSLERİ
Bu konu ile ilgili bilgiler R.1 Temel Sağlık Hizmetleri bölümünde verilmiştir.
M.3.4.SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER
-15.02.2008 tarihlerinde İl Özel İdaresi Binası karşısında;Yalova Belediyesi ve AKKÖK Şirketler
Grubu’nca içinde 600 kişilik konser salonu , alışveriş merkezi ve sinemanın bulunduğu bir kültür
merkezinin temeli atılmıştır.
M.3.5.ENDÜSTRİYEL YAPILAR
M.3.6.GÖÇER VE HAREKETLİ BARINAKLAR
M.3.7.OTEL, MOTEL VE TURİZM AMAÇLI DİĞER YAPILAR
Bu konu ile ilgili bilgiler G.1 Yörenin Turistik Değerleri bölümünde verilmiştir.
M.3.8.BÜROLAR VE DÜKKANLAR
M.3.9.KIRSAL ALANDA YAPILAŞMA
M.3.10.YEREL MİMARİ ÖZELLİKLER
M.3.11.BİNA YAPIMINDA KULLANILAN YEREL MATERYALLER
M.4.SOSYO-EKONOMİK YAPI
M.4.1. İŞ ALANLARI VE İŞSİZLİK
M.4.2.GÖÇLER
İlde, göçe neden olan etkenler; başta 1999 depremi olmak üzere, nüfus artışı ve geleneksel yaşam
tarzının bozulması, yetersiz kazanç, daha çok kazanmak, çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak, eğitim,
sağlık, kültür hizmetlerinden yararlanma ve daha iyi bir yaşam standardına erişmek olarak sıralanabilir. Her
ne kadar bu tür nedenlerden dolayı ilde göç görülsede genel olarak göç alan bir ildir. Yalova İli’nin 2010 yılı
verilerine göre aldığı göç 10455, verdiği göç 10984, net göç 529 ve net göç hızı ‰ -2,59’dır.
M.4.3.GÖÇEBE İŞÇİLER (MEVSİMLİK)
M.4.4.KENT TOPRAĞININ MÜLKİYET DAĞILIMI
M.4.5.KONUT YAPIM SÜREÇLERİ
M.4.6.GECEKONDU ISLAH VE ÖNLEME BÖLGELERİ
M.5.YERLEŞİM YERLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
245
M.5.1.GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ
M.5.2. BİNALARDA SES İZOLASYONU
M.5.3.HAVAALANLARI VE ÇEVRESİNDE OLUŞTURULAN GÜRÜLTÜ ZONLARI
M.5.4.TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ
M.5.5.KENTSEL ATIKLAR
Bu konu ile ilgili bilgiler N. Atıklar bölümünde verilmiştir.
M.5.6.BİNALARDA ISI YALITIMI
Bu konuda bir bilgi edinilememiştir.
M.6.NÜFUS
M.6.1.NÜFUSUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
İlin Merkez İlçe dahil toplam 6 İlçesi, 9 Beldesi ve 44 köyü bulunmaktadır. Merkez İlçede 1
(Kadıköy), Altınova’da 3 ( Kaytazdere, Tavşanlı ve Subaşı), Çınarcık’ta 4 (Koruköy,Esenköy,Kocadere,
Teşvikiye) ve Çiftlikköy’de 1 (Taşköprü) Belde Belediyesi bulunmaktadır.
Tablo M.6.1.1 : 2011 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
YALOVA İLİ MERKEZ KÖYLER
Belde/Köy
Toplam
Erkek
Kadın
Şehir
Elmalık
Esadiye
Güneyköy
Hacımehmet
100.863
1.772
138
419
813
49.982
902
71
195
410
50.881
870
67
224
403
(B) Kadıköy
Kazımiye
Kirazlı
Kurtköy
Safran
Samanlı
Soğucak
Sugören
Bucak toplamı
5.589
2.351
758
526
1.431
2.163
422
1.753
18.135
2.750
1.196
378
266
726
1.058
215
874
9.041
2.839
1.155
380
260
705
1.105
207
879
9.094
ALTINOVA İLÇESİ MERKEZ VE KÖYLERİ
Şehir
Toplam
Erkek
4634
2573
Kadın
2 2061
0
246
Ahmediye
Aktoprak
Çavuşçiftliği
Fevziye
Geyikdere
Havuzdere
Hersek
Karadere
(B) Kaytazdere
Örencik
Sermayecik
Soğuksu
(B) Subaşı
(B) Tavşanlı
Tevfikiye
Tokmak
Bucak toplamı
199
77
951
246
508
191
290
138
5.151
127
239
592
5.531
2.586
113
1.113
18.052
100
37
466
134
253
94
154
73
2.545
60
118
305
2.816
1.309
55
540
9.059
99
40
485
112
255
97
136
65
2.606
67
121
287
2.715
1.277
58
573
8.993
ARMUTLU İLÇESİ MERKEZ VE KÖYLER
Toplam
Erkek
Kadın
Şehir
5197
2592
2605
Fıstıklı
1327
664
663
Hayriye
122
64
58
Kapaklı
833
433
400
Mecidiye
250
122
128
Selimiye
94
51
43
2626
1334
1292
Bucak toplamı
ÇINARCIK İLÇESİ MERKEZ,BUCAK VE KÖYLERİ
Toplam
Erkek
Kadın
11567
5585
5982
830
421
409
Esenköy
2447
1267
1180
Kocadere
1418
730
688
Koru
5275
2627
2648
Ortaburun
262
136
126
Şenköy
503
247
256
2186
1141
1045
12921
6569
6352
Şehir
Çalıca
Teşvikiye
Bucak toplamı
247
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ MERKEZ,BUCAK VE KÖYLERİ
Toplam
Erkek
Kadın
Şehir
18538
9160
9378
Gacık
2718
1337
1381
Burhaniye
155
76
79
Çukurköy
595
290
305
Denizçalı
304
152
152
Dereköy
238
122
116
İlyasköy
473
234
239
Kabaklı
157
77
80
Laledere
316
171
145
Taşköprü
3237
1642
1595
Kılıç
Bucak toplamı
909
480
429
6384
3244
3140
TERMAL İLÇESİ MERKEZ VE KÖYLERİ
Toplam
Erkek
Kadın
Şehir
2082
1028
1054
Akköy
1.707
879
828
Yenimahalle
1111
552
559
Bucak toplamı
2818
1431
1387
206.535
102.935
İl Toplamı
103.600
Kaynak: TUİK-2011
248
Şekil M.6.1.1 : İlin Şehir – Köy Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu
M.6.2.NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Tablo M.6.2.1: İlçelere göre şehir ve köy nüfusu
2000 YILI
TOPLAM
NÜFUS
ŞEHİR
NÜFUSU
KÖY
NÜFUSU
I.ALT BÖLGE
II.ALT BÖLGE
III.ALT BÖLGE
Altınova
Çiftlikköy
Toplam
Merkez
Termal
Toplam
Armutlu
Çınarcık
Toplam
ERKEK
11.632
13.741
25.373
59.023
2.459
61.482
3.926
12.154
16.080
KADIN
11.054
13.899
24.953
2.441
62.416
3.897
12.334
16.231
TOPLAM
22.686
27.640
50.326
118.998
4.900
123.898
7.823
24.488
32.311
ERKEK
2.573
9.160
11.733
49.982
1.028
51.010
2.592
5.585
8.177
KADIN
2.061
9.378
11.439
50.881
1.054
51.935
2.605
5.982
8.587
TOPLAM
4.634
18.538
23.172
100.863
2.082
102.945
5.197
11.567
16.764
ERKEK
9.059
4.581
13.640
9.041
1.431
10.472
1.334
6.569
7.903
KADIN
8.993
4.521
13.514
9.094
1.387
10.481
1.292
6.352
7.644
TOPLAM
18.052
9.102
27.154
18.135
2.818
20.953
2.626
12.921
15.547
59.975
Kaynak:TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi- 2011
249
Şekil M.6.2.1:Yalova İli genel nüfusu ve alt gruplara göre dağılımı.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
TOPLAM NÜFUS
50.000
ŞEHİR NÜFUSU
40.000
KÖY NÜFUSU
30.000
20.000
10.000
0
I.ALT BÖLGE
II.ALT BÖLGE
III.ALT BÖLGE
M.6.3.İL VE İLÇELERİN NÜFUS YOĞUNLUKLARI
Tablo M.6.2.2:İlçelere göre şehir ve köy nüfusu, yıllık nüfus artışı
250
Tablo M.6.2.3 : İlçelere göre şehir ve köy nüfusu, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu
M.6.4.NÜFUSUN DEĞİŞİM ORANI
Tablo M.6.4.1:Nüfusun Değişim Oranı
KAYNAKLAR
:
1-İl Özel İdaresi
2-TUİK
3-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4-Deftedarlık Milli Emlak Müdürlüğü
251
(N).ATIKLAR
N.1.EVSEL KATI ATIKLAR
Yalova Belediyesi mücavir alan içersinde toplan on mahallede; 45535 mesken, 3985
ticarethane, 195 adet resmi kurum bulunmaktadır. (tablo 1)
MAHALLE
MESKEN TİCARETHANE
BAHÇELİEVLER
7599
551
RÜSTEMPAŞA
3524
930
SÜLEYMANBEY
4349
1241
FEVZİÇAKMAK
7135
619
İSMETPAŞA
4609
104
MUSTAFA KEMAL PAŞA 2239
55
KAZIM KARABEKİR
5253
71
GAZİ OSMAN PAŞA
3781
235
BAĞLARBAŞI
6153
163
PAŞAKENT
893
16
RESMİ
KURUM
33
11
31
13
25
4
28
24
25
1
TOPLAM
45535
3985
195
Tablo N.1.1: Yalova Belediyesi Mesken Ticarethane ve Resmi kurum sayıları
Toplanan çöpler Yalova İli Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB)
tarafından işletilen düzenli depolama sahasında bertaraf edilmektedir.Toplanan çöp miktarı
kışlık ortalama 90 ton/gün, yazın 110 ton/gün olmaktadır.
Katı atıklar belediyemizce program dahilinde düzenli olarak toplanmakta ve Düzenli
Depolama Alanına kontrollü bir şekilde transferi sağlanmaktadır. Ayrıca 24/06/2007
tarihinden itibaren Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden yapılan üçlü
protokolle kaynağında ayırma işlemi yapılmakta, ambalaj atıklarının geridönüşümü
sağlanarak düzenli depolama tesisine iletilmesi önlenmektedir.
Evsel katı atıklarının kaynağını çok büyük oranda meskenler oluşturmakta, ticaret
hanelerde oluşan evsel atık miktarı daha azdır. Belediyemizce işyerleri için yaptığımız
uygulama ile havaleli ambalaj atıkları geri dönüşüm toplama sistemine dahil edilerek,
yeniden kazanılmaktadır.
Aşağıda tabloda belediye sınırları içersinde toplanan katı atık ile ilgili olarak yapılan
katı atık analizi sunulmuştur.
KATI ATIK BİLEŞENLERİ
GELİR SEVİYESİ
DÜŞÜK ORTA YÜKSEK ÇARŞI
252
ORTALA
MA
%
%
%
%
%
57,5
8,2
28
49,7
34,8
8,7
58,7
32,6
4,3
4,5
6,8
48,4
36,3
5,2
0,5
7,8
53,6
28,0
11,6
0,1
5,3
ORGANİK ATIKLAR
GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLAR
KÜL
TEHLİKELİ ATIKLAR
DİĞER YANABİLEN ATIKLAR
DİĞER YANABİLEN HACİMLİ
ATIKLAR
2,2
1,8
0
1,8
0,6
Tablo N.1.2: Yalova Belediyesi katı atık analiz değerleri
1,1
KATI ATIK ANALİZİ
100
80
60
40
20
0
%
%
%
%
%
DÜŞÜK
ORTA
YÜKSEK
ÇARŞI
ORTALAMA
GELİR SEVİYESİ
ORGANİK ATIKLAR
GERİ DÖNÜŞEBİLEN ATIKLAR
KÜL
TEHLİKELİ ATIKLAR
DİĞER YANABİLEN ATIKLAR
DİĞER YANABİLEN HACİMLİ ATIKLAR
Şekil N.1.2: Yalova Belediyesi katı atık analiz değerleri
Yalova kent merkezinin yaz döneminde nufüsu 120000 civarında olmakta, ilin turizm
ve diğer merkezi illere geçiş yolu olma özelliğinden artan değişken bir popülasyon trendi
çizmektedir. Bunun sonucunda katı atık kompozisyonunda organik ve geri dönüşebilen
atıkların miktarca artacağı öngörülmüştür.
253
N.2.TEHLİKELİ ATIKLAR
Tablo N.2.1. Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi Alanlar
Araç Plakası
Firma Adı
Geçerlilik Tarihi
S.S. Taşköprü Tanker 77 DF 705
21.03.2015
Kamyon Motorlu
77 DP 651
Taşıyıcılar Kooperatif 77 AZ 406
77 AF 772
77 DP 259
77 AU 014
77 AU 119
77 AY 532
77 AV 264
77 DV 246
Akdem Temizlik Ürn. 77 DN 958
30.04.2013
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
Tablo N.2.2. Tehlikeli Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi Alanlar
Araç Sahibinin Adı
Araç Plakası
Geçerlilik Tarihi
YAKUP UZUN
77 DF 705
21.03.2015
EKREM KAMBUR
77 DP 651
08.06.2014
S.S. Taşköprü Tanker 77 AZ 406
Kamyon Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi
S.S. Taşköprü Tanker 77 AF 772
Kamyon Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi
MEHMET KAMBUR 77 DP 259
08.06.2014
NAFİZ EKE
77 AU 014
08.06.2014
AYŞE UZUN
77 AU 119
08.06.2014
08.06.2014
08.06.2014
254
ORHAN ÖZYER
77 AY 532
08.06.2014
NURİ İSPAOĞLU
77 AV 264
08.06.2014
AHMET KARA
77 DV 246
21.03.2015
MİKTAT AKDAĞ
77 DN 958
30.04.2013
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
N.3.ÖZEL ATIKLAR
N.3.1 TIBBİ ATIKLARI:
İlimizde hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından tıbbi atıklar esel atıklardan ayrı olarak
toplanmaktadır. Tıbbi atıkların miktarı aylık ortalama olarak aşağıdadır. Toplanan tıbbi
atıklar enfeksiyöz, patalojik, kesici, delici aletleri kapsamaktadır.
Tablo:N.3.1 Tıbbi Atık Miktarları
SIRA
NO.
ADI
CİNSİ
TOPLAM KG
1 BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA A.Ş.
ÖZEL KURULUŞ
2 BOĞAZİÇİ TERSANECİLİK
ÖZEL KURULUŞ
9,750
3 CEMRE MÜHENDİSLİK GEMİ
ÖZEL KURULUŞ
32,600
4 DÜZGİT YALOVA GEMİ İNŞA SAN.
ÖZEL KURULUŞ
1,330
5 İPEK KAĞIT
ÖZEL KURULUŞ
163,365
6 SEFİNE DENİZCİLİK
ÖZEL KURULUŞ
9,550
7 YALOVA ALTINOVA 1 NOLU A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
28,015
8 YALOVA ALTINOVA 2 NOLU A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
28,035
9 YALOVA ALTINOVA KAYTAZDERE A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
5,555
10 YALOVA ALTINOVA SUBAŞI A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
13,740
11 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI A.S.M.
YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET
12 HASTANESİ
AİLE SAĞ.MER.
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
26,810
13 DİŞ HEKİMİ HASAN TÜZÜN
MUAYENEHANE
14 DR. ATİLLA PEHLİVAN
MUAYENEHANE
3,880
15 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
24,710
16 YALOVA ÇINARCIK KÖYİÇİ A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
82,800
17 YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
40,330
18 YALOVA KORU ÇALICA A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
27,070
19 YALOVA KORU KORUKÖY A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
24,670
20 ACİL ŞİFA SAĞLIK KABİNİ
SAĞLIK MERKEZİ
19,600
21 AKKİM KİMYA SAN.A.Ş.
ÖZEL KURULUŞ
29,245
22 AKSA AKRİLİK ELYAF FAB.
ANADOLU KALKINMA VAKFI ÇOCUK
23 YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KURULUŞ
127,370
24 ATAKENT HASTANESİ
ÖZEL HASTANE
KURUM BİRİMLERİ
255
46,070
514,655
18,680
0,000
8.437,495
25 BEYAZ KLİNİK
SAĞLIK MERKEZİ
21,605
26 DİŞ HEKİMİ AYHAN ÖZGÜR
MUAYENEHANE
7,335
27 DİŞ HEKİMİ BAHAR ÇELİKEL
MUAYENEHANE
52,990
28 DİŞ HEKİMİ ERDİNÇ YEŞİLKAYA
MUAYENEHANE
0,000
29 DİŞ HEKİMİ ERKAL IŞIK
MUAYENEHANE
4,120
30 DİŞ HEKİMİ ERKAN KAYA
MUAYENEHANE
45,530
31 DİŞ HEKİMİ ERSOY ÇELİKYÜREK
MUAYENEHANE
8,160
32 DİŞ HEKİMİ GÖKHAN BİNGÖL
MUAYENEHANE
26,930
33 DİŞ HEKİMİ HALİT ZİYA İNCİ
MUAYENEHANE
6,655
34 DİŞ HEKİMİ HÜLYA AKTÜRK
MUAYENEHANE
3,755
35 DİŞ HEKİMİ İNCİ AKERSOY
MUAYENEHANE
103,290
36 DİŞ HEKİMİ İNCİLA SEZGİN
MUAYENEHANE
6,115
37 DİŞ HEKİMİ M. BESTE ERİŞKİN
MUAYENEHANE
23,475
38 DİŞ HEKİMİ M.BÜLENT SOLMAZ
MUAYENEHANE
2,820
39 DİŞ HEKİMİ M.MERAL DİNÇER
MUAYENEHANE
69,255
40 DİŞ HEKİMİ MEHMET EMİN USMAN
MUAYENEHANE
14,315
41 DİŞ HEKİMİ MELTEM VELİAĞAGİL
MUAYENEHANE
86,795
42 DİŞ HEKİMİ MÜRŞİT SİLAHTAROĞLU
MUAYENEHANE
5,085
43 DİŞ HEKİMİ MUZAFFER YILDIZ
MUAYENEHANE
8,690
44 DİŞ HEKİMİ NİHAL KAYA
MUAYENEHANE
4,560
45 DİŞ HEKİMİ OĞUZ ÖZKAN
MUAYENEHANE
2,830
46 DİŞ HEKİMİ ÖMER AKPINAR
MUAYENEHANE
47,861
47 DİŞ HEKİMİ ÖMER DEMİRBAŞ
MUAYENEHANE
2,040
48 DİŞ HEKİMİ ÖZCAN ÇAKIR
MUAYENEHANE
5,945
49 DİŞ HEKİMİ SERDAR UZUNOĞULLARI
MUAYENEHANE
76,895
50 DİŞ HEKİMİ YALÇIN ATAÇ
MUAYENEHANE
12,660
51 DİŞ HEKİMİ YUSUF GÜRSOY
MUAYENEHANE
3,905
52 ELMALIK DİYALİZ MERKEZİ
DİYALİZ MERKEZİ
10.331,240
53 FMC DİYALİZ FRESENİUS
11.247,970
54 HEMO DİYALİZ ÜNİTESİ
DİYALİZ MERKEZİ
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
55 İLK YARDIM SAĞLIK KABİNİ
SAĞLIK MERKEZİ
28,875
56 KIZILAY KAN İSTASYONU
MİLLİ PİYANGO BAKIM VE
57 REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK MERKEZİ
689,515
KURUM BİRİMLERİ
0,000
58 OP.DR. HALİL KUDDAR
MUAYENEHANE
3,210
59 ÖZEL YALOVA ORTAKLAR
REON SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANLAR
60 ÖZEL FTR MERKEZİ
SHÇEK YALOVA HUZUREVİ YAŞLI BAK. VE
61 REH. MRKZ.
SAĞLIK MERKEZİ
23,785
SAĞLIK MERKEZİ
964,705
62 UZMANLAR ÖZEL YALOVA HASTANESİ
63 YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ÖZEL HASTANE
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
64 YALOVA BAHÇELİEVLER A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
65 YALOVA BELEDİYESİ
66 YALOVA DEVLET HASTANESİ
BELEDİYE
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
67 YALOVA DİYALİZ HASTALARI
DİYALİZ HASTASI
68 YALOVA FEVZİ ÇAKMAK A.S.M
AİLE SAĞ.MER.
73,320
69 YALOVA FUAT ZİLELİOĞLU A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
152,520
KURUM BİRİMLERİ
256
15.243,855
2,930
30.603,945
3.584,800
210,630
6,140
58.554,335
4.696,160
70 YALOVA GAZİ A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
177,740
71 YALOVA GAZİ OSMAN PAŞA A.S.M.
193,215
73 YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE SAĞ.MER.
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
74 YALOVA KAZIM KARABEKİR A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
95,685
75 YALOVA ÖZDİLEK A.V.M.
ÖZEL KURULUŞ
6,120
76 YALOVA ÖZEL SAĞLIK KABİNİ
SAĞLIK MERKEZİ
14,490
77 YALOVA SAFRAN A.S.M.
AİLE SAĞ.MER.
20,225
78 YALOVA SÜLEYMANBEY A.S.M.
YALOVA UĞUR TIBBİ TAHLİL
79 LABORATUVARI
YALOVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR
80 VE SPOR DAİRESİ BŞK.
AİLE SAĞ.MER.
35,055
TIP LABORATUVARI
RESMİ HASTANE & SAĞLIK
KURULUŞLARI
50,780
72 YALOVA HAVA MEYDAN K.LIĞI
TOPLAM MİKTAR
39,610
3.487,175
22,380
150.929,351
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2011
N.3.2 ATIK YAĞLAR:
N.3.3. BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIK YAĞLAR
Belediyemiz sınırlarında bulunan ve bitkisel atık yağ üretebilecek lokanta , fastfood, yemek sanayi gibi işletmelere bu konuda bilgi verilerek konunun önemi anlatılmıştır.
Belediyemiz sınırlarınada bu çalışmayı yapmak isteyen lisanslı geri kazanım tesisleri ve
bitkisel atık yağ toplayıcılarına destek olunmaktadır. 2011 yılında merkezde bulunan
işletmelerden atık yağ taşıyıcıları marifetiyle 23000 lt atık kızartmalık bitkisel yağ
toplanmıştır.
N.3.4. PİL VE AKÜLER
Yalova Belediyesinin sorumlu olduğu alan kapsamında, halkın yoğun olduğu ,resmi
kurum, okul, hastane, muhtarlık binaları, ana cadde ve işlek sokaklar, stadyum, kent meydanı,
iskele gibi yerlerde toplam 74 noktada atık pil toplama kutusu bulunmaktadır. İç ve dış mekan
kumbarası olmak üzere iki tip kumbara kullanılmaktadır. Atık piler konusunda yetkilendiril
miş kuruluş olan TAP ile 04/12/2007 tarihinde yapılan protokol 2012 yılı sonuna kadar
uzatılmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle 264 kg atık pil bertaraf edilmek üzere TAP’a teslim
edilmiştir.
Kaynak : Yalova Belediyesi-2011
N.3.5. CİPS VE DİĞER YAKMA FIRINLARINDAN KAYNAKLANAN KÜLLER
N.3.6. TARAMA ÇAMURLARI
N.3.7. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLAR
Yalova Belediyesi elektrikli ve elektronik atıklar için 2009 yılında Lisanslı Geri
kazanım Firması EXITCOM ile yapılan protokol gereği elektrikli ve elektronik atıkların
kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımını hedeflemektedir.
Belediye hizmet binasının otoparkına yerleştirilen geri dönüşüm konteynırında geçici
depolama yapılmaktadır.. Bu kapsamda Muhtarlık Binaları, Karanfil Ev Binaları, , Adliye
257
Sarayı, Jandarma Alay Komutanlığı, , ve okullarımıza verilen toplama kutularında biriken
kullanılmış piller ve diğer elektronik atıklar toplanmaktadır.
Atık Türü
Elektronik Atık
Monitör
Kondansatör
Atık pil
kg
960
372
124
264
Kaynak : Yalova Belediyesi-2011
N.3.8. KULLANIM ÖMRÜ BİTMİŞ ARAÇLAR
N.4. DİĞER ATIKLAR
N.4.1. AMBALAJ ATIKLARI
Yalova belediyesinin sınırları içersinde seçilen pilot bölgelerde 24.08.2011 tarihli
Ambalaj Atıkları
Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ve değerlendirilmesi için Yalova
Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Ambalaj Atığı Yönetim Planı
doğrultusunda ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak
alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,düzenli depolama sahasına giden atığın miktarının
azaltılması amacıyla;kullanılmış ambalajların (cam, metal, plastik, içecek kartonları,kağıt ve
karton,ahşap ) kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması hususunda koordinasyon
görevini sürdürmektedir. İki lisanslı firma ile yapılan protokolle program doğrultusunda
poşetli ve kumbaralı sistemle toplama yapılmaktadır
Bu protokol çerçevesinde ilimizin tamamı 4 bölgeye ayrılarak programlanmış olup,
1.etap Bahçelievler Mahallesi, Paşakent Mahallesi ve 2. etap Rüstempaşa Mahallesi,
Süleymanbey Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi–1. Kısım çalışmalarına 2006 yılında
başlanılmıştır. 2007 yılında bu bölgelerdeki çalışmaların devam etmesiyle birlikte, 3. etap
olan Gazi Osman Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
çalışmalarına geçilmiştir.
Kapı kapı dolaşılarak yapılan tanıtım ve bilgilendirmeler sonucunda Bahçelievler
Mahallesinde poşetli toplama yöntemi, Paşakent Mahallesinde ise kumbara ile toplama
yöntemi uygun görülmüştür. 2. etaba ek olarak, uygulama yapılan etaplarda bulunmayan
mahallelerde 2007 yılının mart ayında toplu konut alanları ve site gibi yerleşim yerlerine 23
adet geri kazanım kumbarası yerleştirilmiş ve 783 hanenin daha uygulamaya katılması
sağlanmıştır. 3. etap çalışmalarında; Gazi Osman Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ nde kaynakta ayrı toplama geri kazanım kumbarası ve poşetli
toplama sistemi bir arada uygulanmaktadır. 2009 Eylül ayında Yalova 4.Etap projesi
başlangıcı yapılmıştır.
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BÖLGE
MAHALLE
NİSAN 2006
1. ETAP
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
PAŞAKENT MAHALLESİ
EKİM 2006
2. ETAP
RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ
SÜLEYMANBEY MAHALLESİ
FEVZİÇAKMAK
MAHALLESİ-1.KISIM
(İSTANBUL CD-Ş.ÖMER FAYDALI CD ARASI)
258
EYLÜL 2007
3. ETAP
GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ
İSMETPAŞA MAHALLESİ
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ
EYLÜL 2009
4.ETAP
KALAN BÖLGELER
Tablo N.4.1.1: Yalova Geri Dönüşüm Çalışması
2011 yılı içerinde lisanslı firmalar tarafından yaklaşık
toplanmıştır.
905 ton
ambalaj atığı
Nisan 2006’dan 2011 yılı sonuna kadar kaynağında ayrı toplanan malzeme miktarı
6.320.496 kg’ dır. Bu süre içinde aylara göre toplanan malzeme miktarı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
PLASTİK
PLASTİK
PLASTİK
PLASTİK
METAL
METAL
KARIŞIK/Ambalaj Atığı
KAĞIT KARTON
CAM
AHŞAP
AMBALAJ CİNSİ
Polietilen (PE)
Polietilen terftalat (PET)
Polipropilen (PP)
Polivinilklörür (PVC)
Alüminyum
Çelik-Teneke
KARIŞIK/Ambalaj Atığı
Kağıt Karton
Cam
Ahşap
TOPLAM
Toplam(kg)
664.471
17.660
305.012
1.150
480
116.170
3.618.753
1.574.470
10.580
11.750
6.320.496
Tablo N.4.1.2: Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (2011)
Toplanan ambalaj atıkları işletimi ÇEVTEM firması tarafından yapılan, Yalova
Belediyesi’ne ait Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisinde türlerine göre ayrılmaktadır. 2000
yılında ÇEVKO Vakfı, ECHO ve UNDP işbirliği ile Yalova’ya tek vardiya da 6 ton kapasiteli
küçük ölçekli “Ambalaj Atıkları Ayırma Tesisi” kurulmuştur. Bu tesiste ambalaj atıkları 4
personel tarafından türlerine göre ayrılarak, geri dönüşüm sanayilerine belgeli olarak satışları
gerçekleştirilmektedir.
2009 Haziran’da belediye nezlinde toplama yapan lisanslı firma sayısı ikiye çıkmıştır.
Taşköprü Sanayi Sitesi Altında konumlu ÖZDEĞER Atık Yönetimi Tic.Ltd.Şti. ile protokol
yapılarak geridönüşüm faaliyetleri devam edilmektedir. 2011 yılında her iki firmanın aylık
olarak topladığı atık miktarları tablo 6’da gösterilmiştir.
Ambalaj Çeşiti
Plastik
Metal
Karışık
Kağıt
Cam
Ahşap
% Oran
0,156
0,019
0,573
0,249
0,002
0,002
Tablo N.4.1.2: Toplanan Ambalaj Atık Miktarı Oranları (2011)
259
Ayrıştırma tesisin yanı sıra Ambalaj Atıkları Kaynakta Ayrı Toplama çalışmaları kapsamında
şehir merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Mahaçkale Parkı girişinde, Türkiye’de
ilk defa uygulaması yapılan bir geri kazanım eğitim merkezi kurulmuştur. Özellikle
ilköğretim öğrencilerinin eğitim ve bilgilendirilmesine katkıda bulunması amacıyla yapılan
bu merkezde geri kazanım kumbaraları, eğitim materyalleri bulunmakta ve değişik
zamanlarda
öğrencilere
yönelik
eğitim
çalışmaları
ve
tiyatro
etkinlikleri
gerçekleştirilmektedir.
Belediye sorumluluk alanı içersinde ambalaj üretimi yapan firma bulunmamaktadır.
Belediye sorumluluk alanı içersinde ambalaj lara dolum yapan işletme bulunmamaktadır.
Belediye sorumluluk alanı içersinde lisanslı firmalar Sarıkaya Hurdacılık İnşaat
Nakliye Taahhüt Tic.Şti. ve Özdeğer Atık Yönetimi Ltd. Şti tarafından geri dönüşüm
malzemelerini düzenli olarak program dahilinde toplayarak sisteme katmaktadır.
Firmaların Adresleri
SARIKAYA Sarı Kayalar Cumhuriyet Mah. Ak Petrol Karşısı No:42 Altınova/Yalova
T: +90(0226) 461 24 55 F: +90(0226) 461 24 5
ÖZDEĞER İzmit Yolu 10.km AKSA FAB. Karşısı Taşköprü / YALOVA Tel: 0226
353 34 17
.
Firmaların satışını gerçekleştirdiği yerler:
·
TANRIKULU GERİDÖNÜŞÜM LTD. ŞTİ. (KAĞIT KARTON)
San Mah. Mezbane Cad. No:53 İzmit /KOCAELİ
TEL: 0262 335 12 88
AYLIK ORTALAMA SATIŞ 25ton/ay KAĞIT /KARTON
· İSMET GEYİK HURDA TİCARET ( Plastik, P.E., PP, PS)
Orkant Sitesi Begonya 3 Kat 1 Organgazi/ BURSA
TEL: 0535 774 65 26
GERİ DÖNÜŞÜM ALINAN SATIŞ NOKTALARI
·
·
·
·
·
·
KİPA
FİDANLAR ALIŞVERİŞ MAĞAZALARI
MİGROS
BİM
ŞOK
DİASA
260
·
·
KİLER
DİĞER SATIŞ NOKTALARI VE DÜKKANLAR
AMBALAJ TOPLAMA SİSTEMİ
Belediyemizce yüklenici firmaya düzenli olarak program dahilinde haftanın belirli gün
ve saatlerinde geri dönüşüm toplama aracı ile toplama yapılmakta, evlerden ise dağılan geri
dönüşüm torbaları ile poşetle toplama sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca muhtelif bölgelerde
konulan amblaj atıkları kumbaraları ile toplama yapılmaktadır.
N.4.2. HAYVAN KADAVRALARI
İlimizde mezbahasında imhası gereken kadavralar gömülerek bertaraf edilmektedir.
N.4.3. MEZBAHA ATIKLARI
İlimiz mezbahasında oluşan katı atıklar gömülerek bertaraf edilmektedir.
N.5.ATIK YÖNETİMİ
Yalova ve çevresindeki belediyelerde oluşan katı atıklar, hâlihazırda vahşi depolama
olarak nitelendirilen, sızıntı suları ve depo gazı için herhangi bir önlem alınmamış açık
arazilere dökülmekteydi. Ancak sanayileşme ve gerçekleşen göçler nedeniyle bölge
nüfusunda önemli artış meydana gelmiştir. Söz konusu nüfus artışı beraberinde önemli
sorunları da gündeme getirmiştir. Katı atıklar (çöp) da bu sorunlardan biridir. Yalova ve
çevresindeki belediyelerin katı atık problemine çözüm getirmek amacıyla 2000 yılında YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği)
kurulmuştur.
Yalova Merkez Belediyesi, Kadıköy, Çiftlikköy, Taşköprü, Altınova, Kaytazdere,
Subaşı, Tavşanlı, Termal, Çınarcık, Kocadere, Koru, Teşvikiye Belediyeleri ve İl Özel İdaresi
Birliğin kurucu üyeleridir. Armutlu, Esenköy Belediyeleri 2005 yılında birliğe üye
olmuşlardır.
Birliğin amacı: birliği oluşturan yerel idarelerin yapmakla görevli ve yükümlü
oldukları fakat maddi ve teknik imkânlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine
getiremedikleri veya yerine getirmelerinde güçlük çektikleri; çöp ve katı atıkların toplanması,
imhası veya değerlendirilmesi ile belirlenecek öncelik sırasına göre diğer alt yapı
çalışmalarını ve hizmetlerini, bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımı,
onarımı ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlamaktır.
N.6. KATI ATIKLARIN MİKTAR VE KOMPOZİSYONU
Yalova Belediyesi sınırlarında toplanan katı atıkların karakterizasyonunun
belirlenmesi için sosyo ekonomik yönden farklı üç bölgeden toplanan katı atıklardan
numuneler alınarak karakterizasyon çalışması yapılmıştır.
Tablo N.6.1: Yalova Belediyesi 2011 Kış Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu
mutfak
plastik
Bahçelievler %
Merkez %
57
72,15 75
71,09
3
3,80 5
4,74
261
MKP
34
2,5
%
39,08
2,87
Ort. Kg
55,33
3,50
Ort. %
60,77
3,80
poşet
cam
elektronik
kağıt
yanabilir
metal
kül
toplam kg
4
2,5
1
4,5
6,5
0,5
0
79
5,06 6
3,16 1
1,27 0
5,70 5
8,23 7
0,63 0,5
0
6
100,00 105,5
5,69
0,95
0,00
4,74
6,64
0,47
5,69
100,00
4
3
0
4,5
9
0
30
87
4,60
3,45
0,00
5,17
10,34
0,00
34,48
100,00
4,67
2,17
0,33
4,67
7,50
0,33
12,00
90,50
5,12
2,52
0,42
5,20
8,40
0,37
13,39
100,00
Kaynak: Yalova Belediyesi
Yapılan karakterizasyon çalışması neticesinde yeni teknolojilerin kullanılması durumunda da
düzenli depolanma ihtiyacının ortadan kalkmayacağı anlaşılmıştır.
Mevcut veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Yalova İli katı atık miktarı için çeşitli
öngörülerde bulunulmuştur.
Tablo N.6.2: Yalova İli 2007–2029 Yılları Arası Toplanabilecek Atık Miktarları
Yıl
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Yalova Merkez
Kış
Yaz
Ton/gün Ton/gün
83
104
86
108
89
111
92
115
96
119
99
122
102
126
106
131
110
135
114
140
118
145
122
151
126
156
130
162
135
168
139
175
144
182
149
189
154
197
160
205
166
213
172
222
178
231
Bucak+Köyler
Ton/yıl
Ton/gün Ton/yıl
32.552
33.638
34.761
35.920
37.155
38.433
39.754
41.121
42.536
44.122
45.634
47.263
48.939
50.664
52.543
54.479
56.478
58.539
60.663
62.979
65.373
67.848
70.404
44
46
48
50
52
54
57
59
62
65
68
72
75
79
83
87
91
96
101
106
112
116
124
Kaynak: Yalova Belediyesi
262
16.114
16.794
17.501
18.239
19.045
19.886
20.765
21.682
22.640
23.739
24.892
26.100
27.368
28.696
30.148
31.674
33.277
34.960
36.729
38.662
40.698
42.463
45.095
Toplam
Ton/yıl
48.667
50.432
52.262
54.159
56.200
58.319
60.519
62.803
65.175
67.861
70.526
73.363
76.307
79.360
82.691
86.154
89.754
93.499
97.392
101.641
106.070
110.31
115.499
N.7. KATI ATIKLARIN BİRİKTİRİLMESİ, TOPLANMASI, TAŞINMASI VE
AKTARMA MERKEZLERİ
Belediyemiz mevcut on mahalle ve mücavir alan içersindeki köylerde düzenli
program dahilinde katı atık toplama hizmetini düzenli olarak vermektedir. Bu amaçla merkez
iki mahallenin dışındaki tüm bölglerde konteynerla toplama sistemi uygulanmakta, toplama
sıklığı haftada iki gün olarak yapılmaktadır. Diğer iki mahallede ise mevcut yoğunluktan
dolayı saatli çöp toplama sistemi uygulanmaktadır.
Sistemimizde 240 lt, 440 lt, 360 lt, 660 lt, plastik konteynerlar ile 400 lt’lik galvaniz
konteynerlar bulunmaktadır. Atık toplayan araçlarımız tamamen hidrolik sıkıştırmalı olup
kapsiteleri 7m3 ,13m3 ve 15m3 lük araçlardır.
Geridönüşüm toplayan araçlar ise ÇEVKO VAKFI’nın belirlemiş olduğu standart dış
giydirmelere sahip kapalı kasa kamyonet olarak hizmet vermektedir.
Yalova Belediyesince toplanan atıklar doğrudfan düzenli depolama tesisine nakil
edilmektedir. Belediyemizce işletilen yada kullanılan bir aktarma istasyonu
bulunmamaktadır.
N.8. ATIKLARIN BERTARAF YÖNTEMLERİ
N.8.1. KATI ATIKLARIN DEPOLANMASI
İlimiz Denizçalı köyü Handere Mevkiindeki Yalova Katı Atık Düzenli Depolama
Sahasının Çevre ve Orman Bakanlığının 20.04.2006 gün ve 188 sayılı ÇED oluru ile 49
yıllığına kesin izni alınmış ve 10.05.2006 tarihinde saha teslim alınarak inşaatına
başlanmıştır. 99.500 m2 ve 3 Lot olarak projelendirilen Yalova Katı Atık Düzenli Depolama
Sahasının tamamlanan 19.472,07 m2 lik 1.Lot’u 08.09.2008 tarihinde işletmeye açılmıştır.
Denizçalı köyü Handere Mevkiindeki Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası G-22-c-09c-4-a, G-22-c-09-c-4-b paftalarında; X = 451450 – 452050 Y= 4502700 – 4503100
koordinatları arasında yeralmaktadır. Tesis inşaasında kullanılan taban izolasyonu
malzemeleri; geomembran, geotekstil ve bentonit tir. Depolama alanı geçirimsizlik tabakası
üzerinde teşkil edilmiş olan sızıntı suyu toplama sistemi; çakıl drenaj tabakası, sızıntı suyu
toplama boruları, ana kollektör, sızıntı suyu kontrol bacaları ve sızıntı suyu deposundan
oluşmaktadır. Depolama alanı tabanı geçirimsizlik tabakası üzerine 30 cm. kalınlığında çakıl
drenaj malzemesi serilmiş, bu tabaka kalınlığı toplama boruları üzerinde 60 cm olmuştur.
Sızıntı suyu toplama boruları HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) 200 mm. çaplı ve vadi
yamacı boyunca 15 metrede bir yerleştirilerek ana toplama borusuna bağlanmıştır. Ana
toplama borusu HDPE 400 mm. çapındadır. 1000 m3 lük 20 x 20 m. lik boyutlarında ve
toplam 400 m2m bir alan üzerinde 2,5 metre yüksekliğinde sızıntı suyu toplama havuzu
bulunmaktadır. Sızıntı suyunun depo sahasına geri devri yapılmamaktadır. Sızıntı suyu
toplama havuzunun geçirimsizliği geomembran la sağlanmıştır. Sızıntı suyu depolama
havuzunda toplanan sızıntı suyu tankerler vasıtası ile Altınova da bulunan Atıksu arıtma
tesisine taşınmaktadır. Depo sahası baca gazı pasif sistemle toplanmakta olup, baca gazının
debisi ve kompozisyonu ölçülmemektedir. Tek lot olarak işletilen tesise evsel nitelikli katı
atıklar haricinde atık kabul edilmemektedir.
263
N.8.2.ATIKLARIN YAKILMASI
N.8.3.KOMPOST
N.9.ATIKLARIN GERİ KAZANIM VE DEĞERLENDİRMESİ
N.10. ATIKLARIN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
Yalova ili düzenli depolama alanının çevreye olabilecek olumsuz etkilerin bertarafı için
çeşitli önlemler alınmıştır. Koku, toz, saha görünümü, gürültü, uçuşan ve bertaraf olan atıklar
ve haşarat vb. olumsuz etkiler için aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.
Koku Kontrolü :Koku kontrolü sağlamak için;
§
§
§
Toprak örtüsü her günün sonunda depolanan atıkların üzerine yayılmaktadır.
Yüzey sularının atık depolama alanlarının üzerinde birikmesi önlenmektedir.
Süzüntü suyu sistemlerinin bakımları sürekli olarak yapılmaktadır.
Toz Kontrolü; Çalışan personelin sağlığı ve etkin çalışma şartları için kişisel koruyucu
ekipmanlar ve diğer toz kontrol çalışmaları sürekli olarak yürütülmektedir.
Saha Görünümü; Depolama sahasının girişine yerleştirilecek uyarı ve tanıtım tabelaları
bakımlıdır ve üzerlerinde işletme kuralları belirtilmektedir. Giriş yolu ve depolama sahası
dışındaki alanlarda peyzaj çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.
Etrafa Saçılan ve Uçuşan Atıklar
Bu tür atıkların kontrolü için:
§
§
§
§
§
Atıklar depolanırken geniş olmayan bir çalışma yüzeyi kullanılmaktadır.
Atık hücresi doldukça üzeri toprakla örtülmektedir.
Günlük depolama çalışmaları o günkü hakim rüzgar yönüne göre yapılmaktadır.
Saçılan atıklar günlük olarak toplatılmaktadır.
Çalışılan alanda geçici paravanlar kullanılarak uçuşan atıklar kontrol
edilmektedir.
Lastiklerin Temizlenmesi; Atık taşıyan ve sahada çalışan araçlar sahadan çıkarken lastik
yıkama ünitesinden geçerek lastikleri temizlenmektedir.
Haşarat Kontrolü; Haşarat kontrolünde günlük toprak örtünün örtülmesi çok önemlidir.
Sivrisinek üremesini önlemek için saha üzerinde durgun su birikintisi oluşmaması
sağlanmakta ve depolama sahası düzenli olarak ilaçlanmaktadır.
Yangına Karşı Önlemler
Sahada kullanılan araç, iş makinesinde ve idari binalarda uygun büyüklüklerde ve
tiplerde yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulmaktadır.
Bir acil durum planı oluşturularak idari binalarda merkezi yerlere asılmış ve
çalışanlara bu konuda eğitim verilmiştir.
264
En yakındaki polis, hastane, itfaiye birliklerinin telefonları idari binalarda herkes
tarafından görülebilecek bir yere asılmıştır.
KAYNAKLAR
:
1-Yalova Belediyesi
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(O).GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM
O.1.GÜRÜLTÜ
İnsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan, istenmeyen seslere gürültü denir.
Gürültü, tüm insanları hatta hayvanları tehdit eden bir çevre kirliliğidir.
Ses, titreşim yapan bir kaynaktan hava basıncındaki değişmelere neden olan ve insanda işitme
duyusunu uyaran fiziksel bir olaydır. Sesin şiddeti ise kulak kepçesine ulaşan sesin şiddetin
tanımlamaktadır. Desibel(dB) ile ölçülür. Frekans ise ses dalgalarının birim zamanındaki
titreşim sayısıdır ve birimi Hertz (Hz)’dir. Ses basınç seviyesinin ölçümüne yardımcı olan
eğri, uluslar arası düzende (A) harfi ile belirtildiği için gürültü birimi olarak da dB(A)
kullanılır. Desibel çizgisinde 0 değeri sağlıklı insan kulağının işitebileceği en düşük ses
seviyesi tanımlanmaktadır. Kulak 0 – 140 dB arasında sesleri algılamaktadır.
Çeşitli nitelikteki istenmeyen sesler, yaşanılan çevrenin doğal güzelliğini bozmakta, çevreyi
kirletmektedir. Gürültünün insan sağlına olan olumsuz etkileri, hava kirliliği, su kirliliği kadar
önem taşır.
O.1.1.GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI
O.1.1.1.TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ
Toplumdaki gürültü kaynaklarından en önemlilerinden biri de trafik gürültüsüdür.
Karayolu taşımacılığının günden güne artması, çeşitli kara nakil vasıtalarının büyük ölçüde
kullanılması, trafik gürültüsünün şiddetini arttırmıştır.
Ülkemizde her türlü taşıtın izin verilebilir üst gürültü sınırları, 2872 sayılı Çevre
Kanunu Çerçevesinde çıkarılan, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
İlimizde trafik, gürültünün ana kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle İzmit – Yalova ve
Yalova – Bursa Karayolu üzeri ile çevrelerinde gürültü daha yoğundur. Bu yollardaki trafiğin
yoğunluğu, büyük araçların fazlalığı; gürültüyü arttırmaktadır. Şehir merkezimizde de cadde
ve sokaklarda trafiğin yoğun olmasından gürültü; sahil şeridinde ve diğer yerleşim alanlarına
göre daha yüksek çıkmıştır. İlimizde yapılan gürültü ölçümleri sonucunda mahalleler bazında
ve genel olmak üzere gürültü ölçüm haritaları çıkarılmıştır. Ayrıca “Gürültü Ölçüm
Haritası”nın çıkarılma çalışması Çiftlikköy İlçesi içinde yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar
sonucunda İlimizin gürültü kaynağının Trafik olduğu tespit edilmiştir.
(Mahalleler bazında, genel ve Çiftlikköy gürültü ölçüm haritaları sırayla verilecek)
O.1.1.2 ENDÜSTRİ GÜRÜLTÜSÜ
Yalova’da endüstri kaynaklı gürültü kirliliği mevcut değildir. Bunun başlıca nedeni ise
sanayi kuruluşlarının il merkezinin dışında Yalova – İzmit Karayolu üzerinde toplanmış
olmasıdır. Sanayi kuruluşlarının mekân içi gürültü sorunları ise çözülmüştür.
265
O.1.1.3.İNŞAAT GÜRÜLTÜSÜ
İlimizde inşaat kaynaklı ciddi bir gürültü kirliliğinden bahsedilemez. Zaman zaman
inşaatlardan kaynaklanan gürültü kirliliği oluşmakta ancak sürekli olmayıp hazır beton
kullanımında ortaya çıkan gürültü kirliliği ile sınırlıdır. Bu durumlarda da zaman ayarı ve
halkın uyarılması alınabilecek tedbirler olarak düşünülmektedir.
O.1.1.4.YERLEŞİM ALANLARINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜLER
Bu gürültü kaynağını da trafik başta olmak üzere, seyyar satıcılar, eğlence amaçlı
işletmeler, bilinçsiz kişiler oluşturmaktadır. İlimiz bu açıdan da şanslı sayılabilir. Yapılan
ölçümler sonucunda bu kaynağın oluşturduğu gürültünün yüksek boyutta olmadığı
gözlenmiştir. İlimizde 2002-2003 yılları içerisinde gürültü haritalarının çıkarılması
çalışmaları sırasında 9 mahallenin 31 noktasında ölçüm yapılmıştır. Yapılan bu ölçüm
ortalamaları aşağıda verilmiştir.
Tablo O.1.1.4.1 : Gürültü Ölçüm Ortalamaları
1.
2.
3.
4.
MAHALLELER
ÖLÇÜLEN DEĞER(dB)
Rüstempaşa Mahallesi
Vapur İskelesi-Heykel Önü
70.1
Cumhuriyet Cad.-Fatih Cad.Kavşağı
68.7
Rüstempaşa Cad.-Kartal Sokak Kavşağı
65.4
Şair Nedim Sokak-Malazgirt Cad. Kavşağı
62.3
5.
6.
7.
8.
Süleymanbey Mahallesi
İstanbul Cad.- Sefabey Sokak Kavşağı
Mimar Sinan Cad.-Pazar Yeri Kavşağı
Metoroloji Müd. Önü
Arabacılar Sokak-İstiklal Sokak Kavşağı
64.2
66.3
69.2
62.4
Fevzi Çakmak Mahallesi
9. Dörtyol
10. Bağlaraltı Cad. –Kar Sokak Kavşağı
11. İstanbul Cad.-Çınaraltı Cami Civarı
72.3
65.4
64.4
Gaziosmanpaşa Mahallesi
12. G.O.P Mah. İlköğretim Okulu Civarı
13. Endüstri Meslek Lisesi Civarı
14. Gaziosmanpaşa Cami Civarı
62
59.7
57.3
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
15. Mezbahane Önü
16. Kemer Köprü Caddesi
17. Yeni Doğan Cad. Civarı
68.7
58.3
56.4
Bağlarbaşı Mahallesi
18. Malazgirt Cad.- Vatan Cad. Kavşağı
19. Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu Civarı
20. Eski Bursa Yolu-Palmiye Sokak Kavşağı
64.4
56.4
57.3
266
Kazım Karabekir Mahallesi
21. Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü
22. Emir Bayırı Civarı
23. Termal Yolu – Su Deposu
24. İspinoz Sokak- Kaçkar Sokak Kavşağı
61.4
61.2
59.5
59.8
Bahçelievler Mahallesi
25. Tigem- Fatih Cad. Kavşağı
26. Donanma Gazinosu
27. Belediye Çay Bahçesi
28. Spor Sokak- Marmara Cad. Kavşağı
60.4
57.8
52.3
52
İsmet Paşa Mahallesi
29. Yalova Çiftlikköy Işıklar
30. Elmalık Yolu (Çömlek Mevkii)
31. Girne Cad.- Marmara Sokak Kavşağı
74.2
59.4
58.2
O.1.1.5.HAVAALANLARI YAKININDA OLUŞAN GÜRÜLTÜ
İlimizde havaalanı bulunmamaktadır.
O.1.2. GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE
O.1.3.GÜRÜLTÜNÜN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
O.1.3.1.GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
Köyden kente göçlerin de etkisiyle şehirlerde nüfus artışı kaçınılmaz olmuştur.
Gürültüye duyarlı hastaneler, okullar kontrolsüz yapılaşmalar sonucunda şehir içinde
kalmıştır. İlimizde planlı yapılaşma düşüncesi ile gürültü etkilerini en aza indirebilmek için
sanayinin ve çeşitli işletmelerin belli bölgelerde toplanması planlanmakta, yol kenarlarından
belli mesafeler bırakılarak tampon bölge oluşturulması hedeflenmektedir. Çevrenin
ağaçlandırılması çalışmalarına da hız verilmiştir.
O.1.3.2GÜRÜLTÜNÜN SOSYAL ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ
Gürültü; strese ve konsantrasyon bozukluğuna sebep olarak dikkatsizliğe, bunun
sonucunda da iş veriminin düşmesine, çeşitli iş kazalarının meydana gelmesine, zaman
kaybına ve gelir düşmesine neden olmaktadır. İlimizde gürültü kaynağını oluşturan trafiğin
etkilerini azaltmak için trafik akışı düzenlenmektedir. Kamyon vb. büyük araçların ara
sokaklara girişleri saatlerle kontrol altına alınmış; şehir içi trafik geliş ve gidiş ayrı olmak
üzere farklı hatlardan sağlanmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak olan İstanbul İzmir Yolu, şehir
içine girecek araç sayısını ciddi oranda azaltacaktır.
O.1.4.GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
O.1.4.1.FİZİKSEL ETKİLERİ
Gürültünün fiziksel olarak en önemli etkisi işitme öğelerinin hasar görmesidir. İşitme
sisteminin bir bölümünde meydana gelen hasar nedeniyle işitme duyusunda kaybolmalar veya
bozulmalar oluşur. Yüksek düzeyde bir sesin, iç kulak yapılarına gelerek bunların fizyolojik
limitleri aşması ve kulağı tahrip etmesi muhtemeldir. Geçici veya sürekli işitme kaybı iç
267
kulaktaki ince tüy hücrelerinde meydana gelir. Akut şekildeki tesirler, kulak zarında çok
yüksek ve ani gürültüler neticesinde meydana gelir.
O.1.4.2.FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Vücudun fizyolojik davranışlarının bozulmasıyla ortaya çıkan etkileridir. Standartların
üzerinde aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış oranını,
solunum sayısını, kan basıncını artırmakta, göz bebeklerinde büyümeye, bulantıya, kusmaya,
baş dönmesine ve denge duyusunun kaybolmasına neden olur.
Uzun süreli gürültülü ortamlarda yaşayan insanlarda gözlenen ise; sürekli yüksek sesle
konuşmak zorunluluğunun yarattığı öksürük, ses kısıklığı, boğazda tahriş ve ağrılardır.
O.1.4.3.PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Yorgun ve sinirlilik hali olarak ortaya çıkan etkiler, psikolojik etkilerdir. Davranış
bozuklukları, sıkılma, genel rahatsızlık duygusu, konsantrasyon bozukluğu, uyku
düzensizlikleri, ve stres bu etkilerin en belirgin olanlarıdır.
O.1.4.4.PERFORMANS ETKİLERİ
İş veriminin düşmesi, işitilen seslerin anlaşılmamasından dolayı ortaya çıkan etkiler
performans etkileridir. Çalışmaya karşı isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, okuduğunu
anlayamama ve konuşulanı anlayamama bunların başında gelmektedir.
O.2.TİTREŞİM
İlimizde titreşim ölçümü ve değerlendirilmesi çalışması yapılmamıştır.
KAYNAKLAR
1- Gürültü Kontrol Yönetmeliği
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çalışmaları
3- Gürültü El Kitabı ( Ramazan SODAN )
(P).AFETLER
P.1. DOĞAL AFETLER
P.1.1.DEPREMLER
Bir doğa olayı olan deprem; yerküre içerisinde biriken elastiki deformasyon
enerjisinin,kayaçların kırılma direncini aşması sonucunda ,kayaçların kırılması ve bu kırılma
hareketlerinin oluşturduğu elastiki dalgaların yeryüzünde yarattığı titreşim hareketidir.
Depremin büyüklüğü (magnitüf);deprem anında açığa çıkan sismik enerjinin sayısal bir
ölçüsüdür. Şiddeti ise; depremin insanlar,yapılar ve toprak üzerindeki etkisinin ölçüsü
olup,sadece depremin büyüklüğüne değil,merkez üssünden uzaklığa ve zemin özelliklerine
bağlıdır.
Daha sade bir anlatımla deprem,yerin derinliklerinde biriken enerjinin boşalması
sonucunda ortaya çıkan sismik dalgaların yeryüzünde meydana getirdiği sarsıntılar olarak
tanımlanmaktadır. Bunlar her yerde meydana gelen doğal olaylar olmayıp,yeryüzünün aktif
fay zonları denen kuşakları içerisinde meydana gelmektedir.
268
17 AĞUSTOS DEPREMİ
17 Ağustos 1999 Salı günü ,saat 03.02’de Kuzey Anadoplu Fay Zonu üzerinde,merkez
üssü Kocaeli’nin yaklaşık 11 km kadar güneyinde Gölcük yakınlarında olan bir deprem
olmuştur. Tüm Marmara Bölgesi’ni etkileyen bu depremin büyüklüğü moment magnitüd
olarak Mw=7.4 büyüklüğündedir. Hissedilme süresi yaklaşık 45-50 sn. Olan bu
deprem,(KAFZ) Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Gölyaka ile Hersek Burnunu geçecek şekilde
bir kırık oluşturmuştur.
17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, Adapazarı, İzmit, Yalova, Bolu, İstanbul,
Bursa,Tekirdağ,Eskişehir ve Zonguldak illeri ve bunların civarındaki yerleşim birimlerini
etkilemiş,çok büyük can kayıplarına ,yapılarda yıkımlara ve ağır hasarlara neden olmuştur.
Deprem;karada İzmit Körfezi ile Düzce’nin güneybatısı arasında yaklaşık 130 km.
uzunluğunda yüzey kırığı oluşturmuş olup,kırık üzerinde maksimum 5 metre dolayında sağyanal yer değiştirmeler meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 15 km. olarak
belirlenmiştir.
12 Kasım 1999’da KAF Zonunda Gölyaka’dan itibaren yaklaşık 40 km dolayında bir
kırık oluşturan ve büyüklüğü Mw=7.2 olan bir yıkıcı deprem olmuştur. Yaklaşık 5 metre
dolayında sağ-yanal atılımlı olan bu depremde de birçok insanımız yaşamını kaybetmiş ve
çok sayıda bina kullanılamaz duruma gelmiştir.
P.1.1.1.DURUM SAPTAMASI
Türkiye Dünya’nın üç büyük deprem kuşağından biri olan Alp-Himalaya Deprem
Kuşağı’nda yeralmaktadır. Depremler Türkiye’de;Avrasya,Afrika ve Arap kıtaları arasındaki
tektonik süreçlere bağlı olarak meydana gelen diri faylar boyunca oluşurlar. Anadolu’nun
büyük bir kısmının yer aldığı Anadolu levhası,Avrasya levhasının küçük bir bölümüdür.
Türkiye’nin bulunduğu bölgede büyük levhalar arasında küçük
birçok levhanın
olması,Türkiye’nin büyük bir bölümünün deprem kuşağı içinde yer almasına neden olmuştur.
Ülkemizde yıkıcı depremlere yol açabilecek çok sayıda diri (aktif) fay vardır. Jeolojik
yapı gereği Kuvaterner’den (yaklaşık 1 milyon yıl) beri hareket ettiği kabul edilen faylar “diri
faylar” olarak tanımlanmaktadır.
Yüzölçümünün % 92’si (%45İ 1. Derece, %26’sı 2.derece),nüfusunun % 95’i ve
sanayisinin % 98’ideprem bölgesinde olan Türkiye’de son yüzyılda magnitüdü (büyüklüğü)
5.0’dan büyük olan toplam 130 deprem olmuştur. Bu depremlerde yaklaşık 80 bin kişi
yaşamını kaybederken,150 bin kişi yaralanmış ve 600 bin konut hasara uğramıştır.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999depremlerinin yolaçtığı felaketler,onbinlerce insanın
yaşamını yitirmesine ,yaralanmasına,binlercesinin sakat kalmasına yolaçmış,300 bin
civarında konut ve işyeri kullanılamaz hale gelmiş ve bir milyon civarında yuttaşımız
barınaksız kalmıştır.
Marmara Depreminin üzerinde oluştuğu KAFZ,Bingöl-Karıova’dan başlayıp,Kuzey
Anadolu dağları boyunca ilerleyip Marmara bölgesine ve Ege Denizi’ne kadar devam
etmektedir. Uzunluğu yaklaşık 1200 km olan KAFZ ,sağ yönlü,yanal atımlı diri bir fay
olup,hareket hızı yaklaşık 20 mm/yıl düzeyindedir.KAFZ tek bir kırık olmayıp,pekçok faydan
oluşan geniş bir kuşaktır. Bu kuşağın eni birkaç yüz metre ile 3-5 km arasında değişmektedir.
Bu kuşakta değişik uzunlukta birçok fay yeralmaktadır. Karlıova’dan Bolu’ya kadar olan tek
bir genel hat boyunca uzanan KAFZ ,Bolu’nun batısından başlayarak doğu-batı uzanımlı
kollara ayrılmaktadır. Kuzey kolun İzmit-Mürefte arasında,Marmara denizi içindeki uzanımı
uzun süredir tartışma konusu olmuş,bu konuda değişik modeller ileri sürülmüştür.
Günümüzde,halen ,kuzey kolun Marmara denizi içindeki uzanımı araştırma konusudur.
269
KAFZ üzerinde 1912 Şarköy-Mürefte(Mw:7.4) , 1939 Erzincan (Mw:8.0) ,1942 NiksarErbaa (Mw:7.0),1943 Ladik (Mw:7.6),1944 Çerkeş-Gerede-Bolu (Mw:7.5), 1957 Abant
(Mw:6.8), 1967 Adapazarı-Mudurnu(Mw:7.1) ve 1992 Erzincan (Mw:6.8) depremleri
olmuştur. 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri gözönüne alındığında ,1912
Şarköy-Mürefte depremi ve 12 Kasım Düzce depremi dışındaki depremlerin doğudan batıya
doğru zincirleme bir oluşum süreci gösterdiği anlaşılmaktadır. Büyüklüğü 7 civarında olan bu
depremlerdeki sıralanış,KAFZ üzerinde doğudan batıya doğru bir sonraki oluşacak olan
depreme yoğun gerilme aktarması yapıldığını göstermektedir.
Bir doğa olayı olan depremin engellenmesinin mümkün olmadığı herkes tarafından
kabullenilmiş bir gerçektir. Depremlerin önceden belirlenmesi,ne zaman,nerede ve ne kadar
büyüklükte olacağının saptanmasıyla mümkündür. Depremlerin önceden belirleme
çalışmalarında değişkenlikleri izleyebilecek teknolojiler olmasına karşın,ne zaman olabileceği
konusunda bilimsel yetersizlikler vardır. Doğanın ve depremlerin karmaşıklığı,bu konuda
daha somut sonuçlara ulaşılmasını geciktirmekte ve bunun çözümü için daha fazla bilgiye ve
teknolojinin gelişmesine gereksinim duyulmaktadır.
P.1.1.2.HASARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE NEDENLERİ
A-DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE YAYINIM ÖZELLİKLERİ
Depremin aletsel büyüklüğü,depremin kaynak parametreleri açısından hasarda başta
gelen etkendir.Bunun yanısıra,ivme değerinin büyük oluşu,odak derinliğinin sığlığı hasarı
arttırıcı unsurlar içindedir.
Yayınım özellikleri ise deprem sırasında faylanma boyunca oluşan elastik dalgaların
yayınım özelikleri ile ilgilidir. Özellikle doğrultu atımlı faylarda yayınımın doğrultusunda
hasar çok fazla olmaktadır. 17 Ağustos 1999 depreminde Adapazarı,Gölcük,Değirmendere,
Halıdere, Yalova ve Çınarcık yerleşim alanlarındaki hasarın büyüklüğünün bir nedeni de
budur.
B-ZEMİN KOŞULLARI
Deprem bölgesinde yapılan saha gözlemleri yapı hasarlarında zeminin dinamik ve
jeolojik özelliklerinin belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.
Bu durum özellikle Gölcük,İzmit,Yalova,Sapanca,Adapazarı ve Akyazı’da gözlenmiştir.
Ölümle sonuçlanan hasarlar fay boyunca 20-200 m. genişliğindeki fiziksel deformasyon zonu
(yüzey kırığı) ile bataklık ve dayanımsız zeminler olan pekişmemiş çakıl-kum-milden
oluşan,yeni alüvyon zeminler üzerinde gerçekleşmiştir. Fayın yüzey kırığına çok yakın
mesafede,hatta doğrudan fay kırığı üzerinde bulunmasına rağmen,deprem sarsıntılarından
daha az etkilenen sağlam zeminlerdeki yapıların çoğunda ölümcül hasar olmamıştır. Buna
karşın,depremin merkez üssü ve faydan uzakta olan,zayıf zeminlerin çoğunda toplu ölümle
sonuçlanan yıkıntılar oluşmuştur.
Yalova yerleşim alanı ve yakın çevresinde genç alüvyon çökelleri bulunmaktadır. Bu
çökeller özellikle Yalova merkezi,Safrandere ve Mandıra derenin taşıdığı kırıntıların
Marmara Denizi’ne ulaştığı delta üzerinde yer almaktadır. Bu birimde yeraltı suyu seviyesi
yüzeye yakındır. Depremin Yalova’da büyük bir can ve mal kaybına neden olmasının en
önemli nedeni zeminin bu özellikleri dikkate alınmadan yapılaşmaya gidilmesidir.
Deprem sırasında yerel zemin tabakalrının statik ve dinamik davranış özelliklerinin
yapısal hasar üzerindeki etkisi önemlidir.Yapıların deprem kuvvetlerine karşı tasarımında
270
üzerinde bulundukları zemin tabakalarının hakim periyot,büyütme düzeyi,sıvılaşma riski gibi
dinamik özelliklerinin dikkate alınması gerekmektedir.
C-YAPI ÖZELLİKLERİ
17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri,Marmara Bölgesinin çok geniş bölümünde
yapılarda yıkımlara ve hasarlara yol açmıştır. Doğuda Bolu’dan başlayarak Adapazarı ve
İzmit’e kadar ,Marmara Denizi’nin güneyinde Gölcük,Yalova,Çınarcık’a,kuzeyinde ise
İstanbul
(Avcılar,
Zeytinburnu,
Bakırköy,
Bahçelievler,
Yeşilköy,
Florya,
Küçükçekmece,Silivri......) ve Tekirdağ ‘a kadar uzanan bölgede gözlenen yıkımlar ve
hasarlar can kayıplarının büyük olmasına neden olmuştur.
Binalardaki ağır yapısal hasarın ve yıkımların neredeyse tümü,çok katlı betonarme
binalarda meydana gelmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin büyük çoğunluğu,kat döşemelerinin
birbirinin üstüne göçmesi sonucu ezilerek can vermişlerdir.
Hasarların Nedenleri;
· Yapılar,deprem hareketinin yatay ivmesine karşı yeterli dayanıklılığı göstermemiştir.
· Projeye göre imalat yapmamak veya yanlış yapmak şeklindeki uygulamalar ve uygun
malzemelerin doğru biçimde kullanılmaması,yapım aşamasında zorunlu ve gerekli
deneylerin yapılmamasıdır.
· Kolon kiriş birleşimlerinde ankraj eksikliği,özellikle kolon demirlerinin ankraj
eksikliğinden doğan hasarlar görülmüştür. Etriyelerin yeterli sıklıkta yapılmaması,kirişkolon düğüm bölgelerinde hemen hemen hiç etriyenin bulunmaması ve donatıların
kenetlenme boylarının yeterli olmamasıdır.
· Binalardaki hasarların bir diğer nedeni,ara kat yapılmasından kaynaklanan “kısa kolon “
problemidir.
· Çok katlı bitişik nizam binalar deprem sırasında birbirlerini etkileyerek hasara neden
olmuştur.
P.1.1.3.DEPREM ANI YATAY VE DÜŞEY YER DEĞİŞTİRMELER
Deprem sırasında oluşan deprem anı yer değiştirmeleri topoğrafyada yatay ve düşey
yer değiştirmeler biçiminde görülmektedir.17 Ağustos 1999 depreminde oluşan yatay ve
düşey yer değiştirmeler;130 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde en büyük değerine
ulaşmakta,yüzey kırığından uzaklaştıkça azalmakta ve Sapanca Gölü merkez olmak üzere
yaklaşık 300 km yarıçaplı bölgede etkili olduğu görülmektedir. Bu bölgenin kenarlarında
birkaç santimetre olan ani yer yatay hareket bölge merkezine yaklaştıkça artmakta ve +/- 240
cm. Değerine ulaşmaktadır.
Deprem anı düşey yer değiştirmeler incelendiğinde;Hersek Deltası batısından Sapanca
Gölü’nün doğusuna kadar olan bölgede fayın kuzeyi güneyine göre çöktüğü görülmüştür.
Fayın kuzey ve güneyindeki noktalar arasında toplam düşey yer değiştirme 0-150 cm.
Arasında,Kavaklı/Gölcük güney-doğusunda lokal olarak 250 cm olarak belirlenmiştir.
Sapanca Gölünün doğusundan itibaren yüzey kırığının doğu ucu olan Eften Gölüne (Gölyaka)
kadar olan bölgede,fayın güneyinin kuzeyine göre çöktüğü ,düşey yer değiştirmenin yüzey
kırığı yakınlarında yaklaşık 20-30 cm. Olduğu saptanmıştır.
P.1.1.4.CAN KAYIPLARI, YAPI HASARLARI VE KENTİN GELECEĞİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2000 tarihli hasar
tespit durumu aşağıdaki tablo P.1.1.4.1’de görülmektedir:
271
Tablo P.1.1.4.1 :Hasar Tespit Durumu
İller
İZMİT
ADAPAZARI
YALOVA
BOLU
DÜZCE
İSTANBUL
BURSA
ESKİŞEHİR
KARABÜK
ZONGULDAK
TOPLAM
İşyeri
Konut
Yıkık/Ağır
Hasarlı
Hasarlı
Orta
Hasarlı
Az
Yıkık/Ağır
Hasarlı
Hasarlı
Orta
Hasarlı
Az
33.830
23.967
13.723
2.532
12.505
3.052
63
99
40.553
17.757
14.507
5.745
9.084
15.100
434
111
74
286
103.651
45.111
24.423
11.879
5.425
10.952
14.065
940
314
99
691
113.899
5.475
5.069
750
218
2.444
448
5
19
5.726
3.576
1.154
757
2.094
2.430
19
8
1
14.429
4
15.868
6.122
2.349
1.885
784
1.381
1.943
68
22
1
8
14.563
91
89.962
Yıkım ve hasarlardan doğrudan etkilenen insan sayısı 1 milyon 500 bini bulmaktadır.
Yalova kent planında 1 ve 2 olarak tanımlanan alanlar kentteki en yoğun yapılaşmanın
olduğu Bahçelievler ve Rüstemoaşa mahalleri içinde kalmaktadır. Hacımehmet Ovası içinde
eskiden elma bahçeleri olan ve 1982’de imara açılan bölgedir.
Bahçelievler mahallesindeki toplam 609 binanın 482’si hasar görmüştür. Toplam yapı
stoğunun % 79.2 ‘si hasar gören mahalledeki hasarsız olan 127 bina toplam binalara oranı %
20.8’dir. Toplam 609 binadaki konut sayısı 7420 olup,nüfus sayısı (ortalama konut nüfusu
4.5) 30 bin civarındadır. Çok az sayıda bina dışında tamamen 5,6 katlı binaların olduğu
mahalledeki 7420 konutun 5800’ü hasar görmüştür.
Tablo P.1.1.4.2 : Bahçelievler mahallesindeki (Planda 1 olarak işaretli) 609 adet binanın
hasar dağılımı
Yıkık
Ağı Hasar
Orta Hasar
Az Hasar
Hasarsız
TOPLAM
Bina Sayısı
33
73
160
216
127
609
Yüzde Oranı
% 5.4
%12
% 26.3
% 35.5
% 20.8
% 100
Hacımehmet Ovası’ndaki toplam 186 binanın 117 ‘si yıkık ağır hasar,18’i orta hasar,
18’i az hasar görmüştür. Yıkık ve hasar görmüş binaların oranı % 82.3’dür. Hacımehmet
Ovası’ndaki bu binaların tamamı 5 ve 6 katlı yapılardır. Ova içinde az sayıda bulunan ve eski
yıllarda yapılmış olan 1 ve 2 katlı köy yapısı ayakta kalmıştır.
Tablo P.1.1.4.3 : -Yalova Hacımehmet Ovası’ndaki 186 adet binanın hasar dağılımı
Yıkık
Ağır Hasar
Orta Hasar
Az Hasar
Hasarsız
TOPLAM
Bina Sayısı
68
49
18
18
33
186
Yüzde Oranı
% 36.6
% 26.3
% 9.7
%9.7
%17.7
%100
272
Yalova- Çiftlikköy Ceylankent Hasar Gözlemi
Sitedeki ağır hasar ve çökmeler sonucu 95 kişi yaşamını yitirmiştir. Deniz kenarında dolgu
zeminlere inşa edilen Ceylankent,4-5 katlı 9 ayrı yapı bloğu ile 2 katlı 60 villadan oluşan bir
sitedir.
1-
60 daireli (zemin + 4 kat) A1 blok ağır hasar görmüştür.
Kolonlar kesilmiş,kirişler kırılımış ve duvarların bir kısmı yıkılmıştır.
260 daireli /zemin + 4 kat ) A2 blok ağır hasar görmüştür.
Kolonlar kesilmiş,kirişler kırılmış ve duvarların bir kısmı yıkılmıştır.
360 daireli ( zemin + 4 kat) A3 bloğun yarısı çökmüş diğer yarısı ise ağır hasar
görmüştür.Can kaybı.
460 daireli yarısı 4 kat,diğer yarısı 5 kat olan A4 blok ağır hasar görmüştür.
540 daireli (Zemin + 3 kat) A5 blok hafif hasar görmüştür.
Sıvalarda ve duvarlarda çatlaklar vardır.
660 daireli (zemin + 4 kat) A6 blok hafif hasar görmüştür.
Sıvalarda ve duvarlarda çatlaklıklar vardır.
760 daireli ( zemin+ 4 kat) A7 bloğun yarısı çökmüş,diğer yarısı da
çerçevelerden kesilmiş,duvarlar yıkılmıştır.
Ceylankent sitesinde çökme ve ağır hasar nedeniyle 300 daire oturulamaz hale gelmiş,can
kayıpları olmuştur.
Yalova-Taşköprü Kahraman Kent Hasar Gözlemi
Kahraman Kent sitesinde ağır hasar ve çökme nedeniyle 240 daire oturulamaz hale
gelmiş,onlarca insan yaşamını yitirmiştir.
Deniz kenarında dolgu zeminlere inşa edilen Kahramankent ,2,3,4 ve 5 katlı yapı
bloklarından oluşan bir sitedir.
1-
23-
4567-
40 daireli (zemin +3 kat) A blok ağır hasara uğramıştır.
Zemin kattaki kolonlar ve kirişler kesilmiş,etriye bağlantılarında sıklaştırma
yapılmamıştır.
60 daireli zemin+4 katlı A1 bloğun 2 katı tamamen çökmüş,2 kişi yaşamını
yitirmiş.
40 daireli zemin+ 3 katlı B blok kısmen çökmüş,beş girişli binanın bir girişinin
alt katı tamamen çökmüş,diğer dört girişe ait dairelerin kolonları kesilmiş,kirişler
kırılmıştır.
Zemin+2 katlı Otel Aksatürk tamamen çökmüştür.
60 daireli zemin+ 3 katlı B1 bloğun zemin katı tamamen çökmüştür.
40 daireli zemin +3 katlı D bloğun zemin katı tamamen çökmüştür.
40 daireli zemin + 3 katlı C bloğun bir köşesinin iki dairesi çökmüş, 1 kat
kısmen çökmüştür.
P.1.1.5. YIKIK, AĞIR VE ORTA HASARLI KONUTLARIN MÜLKİYET DAĞILIMI
Görüşme yapılan 59.844 hane halkından 43.523’nün konutları yıkık,orta ve ağır hasarlı
olduğu anlaşılmıştır(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü’nün
yürüttüğü çalışmalara göre).
273
Tablo P.1.1.5.1 : Bolu,Kocaeli,Sakarya ve Yalova illerinde konutun hasar durumuna göre hane
halkı mülkiyet durumu
Orta hasarlı hane sayısı
Yıkık-Ağır hasarlı hane
Toplam hane sayısı
Mal sahibi Kiracı
Lojman
Hisseli
TOPLAM
11.134
14.002
25.136
148
180
328
654
770
1.424
20.012
23.511
43.523
8.076
8.559
16.635
Tablo P.1.1.5.2: Yalova Bölgesinde bulunan geçici prefabrik konutlar
BÖLGE
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
7.Bölge
8.Bölge
9/B.Bölge
10. Bölge
12.Bölge
13/A .Bölge
13/B. Bölge
13/C .Bölge
14. Bölge
15. Bölge
YER
KONUT SAYISI
Çınarcık Yolu
288
Çınarcık Yolu
446
Çiftlikköy
634
Çınarcık-Kocadere
236
Çınarcık-Hasanbaba
254
Çınarcık Yolu
446
Çiftlikköy
422
Bursa Yolu
996
Çiftlikköy
214
Çiftlikköy
686
Çiftlikköy
396
Taşköprü
168
Altınova Hersek
30
Toplam
5216
Bölgede kalıcı konut çalışmaları kısmen tamamlanmış ve kısmen devam etmektedir. Çalıca
(1618), Subaşı (3000) ve Soğucak (858) bölgelerinde toplam 5476 kalıcı konut planlanmış
P.1.2.HEYELAN VE ÇIĞLAR
Kurumumuzca meydana gelebilecek çığ ve heyelan olaylarından sonra müdahale
etmek amacıyla Yalova İli Afetler Acil Yardım Planında yer alan Kurtarma ve Yıkıntıları
Kaldırma Hizmet Grubu ile Kara – Hava Ulaşım Hizmetleri Grubu görevlendirilmiştir
P.1.2.1.HEYELAN BÖLGELERİ:
Tablo P.1.2.1.1 : Heyelan Bölgeleri
İLÇESİ
Çiftlikköy İlçesi,
Camibayırı Mevkii
Çiftlikköy İlçesi – Kılıç Köyü,
Şakşak Mevkii, 12 pafta,
1180 - 1181 sayılı parseller
JEOLOJİK ETÜT
RAPORU TARİHİ
08.05.1983
Aralık – 1996
AFETE MARUZ BÖLGE
BAKANLAR KURULU
KARARI
---
20.08.1997 tarih ve 97 / 9895
sayılı
AFETZEDE
SAYISI
AÇIKLAMALAR
18 konut
Konut sahipleri tarafından Bursa
İdare Mahkemelerinde davalar
açılmıştır.
Taşınmaz Hazineye kayıtlı olup,
Milli Savunma Bakanlığı’na
tahsislidir.
---
Bakanlar Kurulu Kararı.
Çiftlikköy İlçesi,
Laledere Köyü,
Aşağı Mahalle Mevkii
14.03.1998
Çiftlikköy İlçesi,
Karaçalılık Mevkii
27.09.1998
02.06.1998 tarih ve 98 / 11456
sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı.
05.03.1999 tarih ve 99 / 12542
sayılı
274
3 konut
4 konut
Bakanlar Kurulu Kararı.
05.03.1999 tarih ve 99 / 12542 1 konut
sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı.
05.03.1999 tarih ve 99 / 12542
1 konut
sayılı
Çiftlikköy İlçesi,
Camibayırı Mevkii
09.11.1998
Çiftlikköy İlçesi
Gacık Köyü,
Aşağı Mahalle Mevkii
05.01.1999
Çınarcık İlçesi,
Hasanbaba Mahallesi,
Samsun Sokak
12.12.1997
02.06.1998 tarih ve 98 /
11456
sayılı
Bakanlar
Kurulu Kararı.
Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi,
Gözdekent Tatil Sitesi
08.09.2008
16.02.2009 tarih ve 2009 / 66 adet dubleks Tapuda şerh konuldu ve gerekli
14683
sayılı
Bakanlar
villa
ilan yapıldı. Alan dahilinde
Kurulu Kararı.
alınması gerekli önlemler Koru
Belediyesine bildirildi.
Altınova İlçesi,
Havuzdere Köyü
14.11.1991
20.12.1993 tarih ve 93 /
5204 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı.
50 konut
1 işyeri
Altınova İlçesi,
Kaytazdere Beldesi
Ocak – 1997
05.03.1999 tarih ve 99 /
12556
sayılı
Bakanlar
Kurulu Kararı.
---
Altınova İlçesi,
Subaşı Beldesi
11.12.1997
22.11.2000 tarih ve 2000 /
1705 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı.
---
Termal İlçesi,
Akköy Köyiçi Mevkii
Termal İlçesi,
Şahin Tepesi Mevkii
17.12.1984
---
10 konut
25.10.2004
22.04.2005 tarih ve 2005 /
8775 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı.
1 konut
Merkez – Kirazlı Köyü,
Bağlar Mevkii
26.05.1998
Merkez – Elmalık Köyü,
Köyiçi Mevkii
26.05.1998
2 katlı konut yıktırılmış.
Konutta ikamet ediliyor.
Bakanlar Kurulu Kararı.
25.02.1999 tarihli ve 99 / 12498
29 konut
Konutlarda ikamet ediliyor..
Subaşı Bölgesinde artan
kalıcı konutlardan haksahibi
afetzedelere
27
konut,
1 işyeri verildi.
Alan dahilinde konut
bulunmuyor.
Alan dahilinde konut
bulunmuyor.
1 konut
konutlar yıktırıldı.
3 konut
Sözkonusu Afete Maruz Bölge
sınırları dahilinde 22 konut
bulunmaktadır.
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
25.02.1999 tarih ve 99 /
12498 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı.
Merkez – Mustafakemalpaşa
Mahallesi, Mandıra Sırtı
Mevkii, Serap ve Seçme Sokak
04.03.1998
Merkez Soğuksu Köyü,
Sıcaksu ve Balabandere Mevkii
19.03.2002
Merkez – Elmalık Köyü,
Yenimahalle Mevkii
28.03.2005
28.06.2005 tarih ve 2005 /
9116 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı.
1 konut
Merkez – Kadıköy,
Çevrekent Sitesi
24.06.2005
07.11.2005 tarih ve 2005 /
9620 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı.
---
Yalova – Merkez
Bağlarbaşı Mahallesi, Tan
Sokak
15.01.2007
13.04.2007 tarih ve 2007 /
12005
sayılı
Bakanlar
Kurulu Kararı.
2 konut
02.06.1998 tarih ve 98 /
11456
sayılı
Bakanlar
Kurulu Kararı.
19 konut
07.06.2002 tarih ve 2002 / 4354 7 konut
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
275
Konutlarda ikamet
devam ediliyor.
edilmeye
Üst
kısımdaki
konutları
etkilememesi
için
site
sakinlerince alanda sondajlı ve
şev stabilitesine dayalı etüt
yapılarak
drenaj
tedbirleri
alınması sonrası istinat duvarı
yapılması istendi.
Yıkımları yapıldı.
P.1.2.2.TOPRAK KAYMASI
Tablo P.1.2.2.1 : Toprak Kayması
İLÇE
KÖY MAHALLE
Merkez
MEVKİİ
Gaziosmanpaşa Yalova-Bursa
karayolu
altında bulunan
12.Bölge
prefabrike
konutları
İNCELEME
SONUCU
ÖNLEM
Prefabrike
konutlara doğru
toprağın
basamaklı-ondüleli
şekilde kayarak
dört prefabrik
konuta dayandığı
ve duvarları
içeriye doğru
çökerterek
kullanılamaz
duruma
getirmiştir.
Akan toprağın
temizlenebilmesi
için konutlar
kaldırılarak
gerekli önlemler
alınmalıdır.
P.1.3.SELLER
1-2-3 Aralık 2001 tarihinde İlimizin Çınarcık İlçesine bağlı Teşvikiye, Esenköy ve
Kocadere Beldeleri ile Armutlu İlçemizde tahribat olmuş , can kaybı olmamakla birlikte mal
kaybı ve beldelerdeki ekili , dikili alanlarla ve altyapıda hasarlar meydana gelmiştir.
ÇINARCIK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HASARLAR
Çınarlı Dere mevkiinde bulunan ve kum-çakıl deposu olarak kullanılan şahsa ait
şantiye binalarının ve stok malzemelerinin zarar görmüştür.Çınarcık İlçesini Teşvikiye ve
Kocadere Beldelerine bağlayan sahil yolu ve Köy içi ana yolları toplam 5 km. uzunluğundaki
bir kısmı sel suları ile tahrip olmuş ve hezeyanın getirdiği Orman’da bulunan maktaların
büyük bir bölümü yollara dağılarak kullanılamaz hale gelmiştir.Çınarcık İlçesi sahil yolunda
bulunan kıyı boyu istinat duvarı (1 km.lik bölümü ile burada bulunan Elma ve Zeytin
bahçelerinin büyük bir bölümü hasar görmüştür.Eğitim ve öğretim aksamıştır.Çınarcık İlçe
belediyesine ait Garaj ve garajda bulunan araçları hasar görmüştür.
ÇINARCIK İLÇESİ TEŞVİKİYE BELDESİNDE MEYDANA GELEN HASARLAR
Teşvikiye Beldesi içinde bulunan ve Çınarcık ile Armutlu ilçe yolunu bağlayan
karayollarına ait köprü tamamen yıkılmıştır.Belediye Düğün Salonu yıkılmıştır.Mescidi
Rahman Camii kısmen yıkılmış,kullanılamayacak duruma gelmiştir.Köy Hizmetlerinin
yaptırdığı iki mahalleyi bağlayan köprü yıkılmıştır.Belediye hizmet binası ağır hasar
görmüştür.2 adet bakkal , 1 adet büfe ve 2 adet işyeri yıkılmıştır.3 ev , 1 baraka ağır hasar
görmüş, 1 adet sera ve 7 adet ahır yıkılmıştır. Çınarcık-Teşvikiye karayolu hasar
görmüştür.Belde içinde bulunan su şebekesi (7 km) patlamıştır.Dereboyundaki elektrik
direkleri tamamen devrilmiş, belde içindeki 3km. asfalt yol hasar , Nato yolu köprüsü ayakları
hafif hasar görmüştür.Yayla Yolunu beldeye bağlayan köprü yıkılmıştır.Su dinlendirme tesisi
arızalanmıştır.
Çapana mevkiinde bulunan 2 km’lik yol, istinat duvarları ve yaya kaldırımları hasar
görmüştür.
276
KOCADERE BELDESİNDE MEYDANA GELEN HASARLAR
800 metrelik Pimaş boruları hasar görmüştür. Kocadere Beldesini Yalı mahallesine
bağlayan köprü yıkılmış ,Kocadere Beldesi sahil yolunun 1 km’lik bölümü hasar görmüştür.
ARMUTLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HASARLAR
Merkez Bayır Mahallesinde bir balıkçı motoru kaybolmuş ,Merkez’de üç marangoz
atölyesinin hasar gördüğü ,bir sitenin bodrum katı 1 metre suyla dolduğu,şahsa ait inşaat
malzemesi deposundaki mozaik ve mermer tozu sürüklendiği tespit edilmiştir.
P.1.4.ORMAN VE OTLAK VE SAZLIK YANGINLARI
Orman yangınlarının 2001 yılından itibaren dağılımları şöyledir:
Tablo P.1.4. Son On Yıllık Orman Yangınları
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011
Yangın
10
4
15
7
2
5
12
7
14
3
4
adedi
Yanan
Alan
24,4
4
52,05 32,84 1,01 1,1 9,25 2,4 342,34 0,41 1,8
(ha)
Bu yangınların nedeni; 10 adedi anız, 1 adedi sigara, 12 adedi ihmal – dikkatsizlik, 4
adedi enerji nakil hattı, 2 adedi kaza, 53 adedi nedeni bilinmeyen ve 1 adedi yıldırım olarak
tespit edilmiş olup yangınlar genelde ibreli ormanlarda (kızılçam, sahilçamı, karaçam)
meydana gelmiştir. Yangın söndürmede genellikle doğrudan mücadele yöntemi
uygulanmaktadır. Yangın önleme amaçlı olarak; Tazdağ, Kaletepe ve Reşadiye yangın
gözetleme kulesi, Taşköprü, Kocadere, Hayriye ve Kaplıca (Armutlu) Arazözlü Yangın ilk
müdahale ekibi bulunmakta, emniyet amaçlı 113 Km. yangın emniyet yolu bulunmaktadır.
P.1.5. ORMANLAR ÜZERİNDE BİYOTİK VEYA ABİYOTİK FAKTÖRLERİN
ETKİLERİ
Ormanlarda çevre faktörleri (kar, rüzgar, devriği, böcek zararı) sonucu oluşan etkilerin
son on yıllık dağılımları şöyledir:
Tablo P.1.5. Son On Yıllık Ormanlarda Çevre faktörleri Etkileri
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Etkilene
200 1.184 186
603
15
55
187 1.484 2.210
55
n alan
(ha.)
Zarar
16.04
26.71
1.077 1.665
140
220 2.984
1.805 2.326
Miktarı 1.450
7
1
(m³)
Ormanları böcek zararından korumak için biyolojik ve mekanik mücadele yöntemleri
kullanılmaktadır.
277
P.1.6.FIRTINALAR
Kurumumuzda bu yönde bir kayıt olmayıp; Fırtına sonrası oluşabilecek afetlere yönelik olarak
Yalova İli Afetler Acil Yardım Planına göre hareket edilecektir.
P.2. DİĞER AFETLER
P.2.1.RADYOAKTİF MADDELER
Kurumumuzda bu yönde bir kayıt bulunmamaktadır. İlimizde bir fabrikada iki adet
pm-147 kaynağı ayrıca radyografi çalışmaları yapmak üzere lisans almış kuruluşlar ilimiz
hudutları içerisinde zaman zaman taşınabilir radyasyon kaynakları karayolu ile taşınmaktadır.
Yalova İli Endüstriyel kazalar Planı kapsamında görev alacak ekiplere Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından Radyasyondan Korunma,
Radyasyon Kazalarına Müdahale konularında eğitim verilmiştir.
P.2.2.DENİZE DÖKÜLEN PETROL VE DİĞER TEHLİKELİ ATIKLAR
Kurumumuzda bu yönde bir kayıt bulunmamaktadır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 69. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 53.
maddesi uyarınca 5312 sayılı Kanun ve uygulama Yönetmeliğine ve Türk Arama Kurtarma
Yönetmeliğine göre Yalova İli coğrafi sınırları içerisinde gemi ve diğer deniz araçları ile kıyı
tesislerinde kaynaklanacak ikinci seviyede tanımlanan kazanın büyülüğüne göre, Yalova ili
veya bölge bazında her türlü deniz araçları ve kıyı tesislerinden kaynaklanan kazalara
müdahale etmek, deniz kirliliğinin yayılmasına karşı önlem almak, Kirliliğin çevreye vereceği
zararı enaza indirmek ve deniz ekolojisini korumak amacıyla uygulanacak müdahale ve
mücadele esas ve usullerini belirleyerek yöntem ve organizasyon oluşturmayı kapsayan “
Yalova İli Deniz Müdahale Planı” hazırlanmıştır.
P.2.3.TEHLİKELİ MADDELER
Kurumumuzca tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve kullanılması sırasında meydana
gelebilecek kazalardan sonra müdahale etmek amacıyla Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı
kapsamında Endüstriyel Kazalara Acil Durum Planı hazırlanmış ve Müdahale grupları
oluşturulmuştur.
P.3.AFETLERİN ETKİLERİ VE YARDIM TEDBİRLERİ
Afet Yönetim Merkezi tarafından 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 69.
maddesine istinaden Yalova İlinin mülki hudutları içinde genel hayatı etkileyecek boyutta
deprem, su baskını, toprak kayması, büyük yangınlar, nükleer ve kimyasal sızıntı ve salgın
hastalık gibi afetlerin meydana gelmesi durumunda afete maruz kalanların kurtarılması ve
halkın yaşam şartlarının düzeltilmesi ve tekrar eski düzeyine getirilmesini sağlayacak
tedbirleri önceden almak ve afet sırasında süratle reaksiyon göstererek uygulanacak harekat
tarzları ile doğal afet öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirleri kapsayan “Yalova İli Afetler
Acil Yardım Planı”,
278
(a)
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
(b)
5215 Sayılı Belediye Kanunu
(c)
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ,
(d)
Yalova Valiliği Afet Yönetim Merkezi Yönergesi
(e)
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu ve Yönetmeliği
esaslarına göre hazırlanmıştır.
P.3.1.AFET ACİL BİRİMLERİ
Meydana gelebilecek afetlerden sonra Arama Kurtarma konusunda müdahale etmek amacıyla
İlimizde Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı kapsamında Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi oluşturulmuş ve bu oluşum içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dışında
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) ve Türkiye Arama Kurtarma Dernekleri
Federasyonuna bağlı Yalova K-77 Arama Kurtarma Derneği ekiplerine de görev verilmiştir.
Îl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Personel Durumu
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında ki Kanun 18. Maddesine istinaden 22.10.2009 tarih ve 4433/230 sayılı Valilik
Olur’u ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurulmuştur.
5902 Sayılı Kanun ile İl Sivil Savunma Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân İl
Müdürlüğünün Afet İşleri Birimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne devredilmiştir.
§
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
§
Deprem, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü
§
İl Afet ve Acil Durum Merkezi ve Müdahale Şube Müdürlüğü
kurulmuştur.
1 İl Müdürü, 3 Şube Müdürü, 3 Şef, 10 Arama Kurtarma Teknisyeni 6 Enformasyon
Memuru 9 Mühendis, 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 Tabip, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Eğitim
Uzmanı, 1 Sağlık Memuru, 2 VHKİ, 1 Muhasebeci, 1 Ambar Memuru, 1 Satınalma
Memuru, 2 Santral Memuru, 2 Şoför ve 1 hizmetli ve 3 işçi (Telsiz Nöbet personeli )olmak
üzere toplam 52 kadrosu bulunmakta olup, 41 kadro dolu, 11 kadro ise münhaldır.
P.3.2.YANGIN KONTROL VE ÖNLEME TEDBİRLERİ
Hangi yangının ne boyuta ulaşacağı önceden tespit edilemediğinden orman
yangınlarında temel esas yangın önleme tedbirleri ve yangın çıktıktan sonra yangına erken
müdahaledir. Önleme tedbirleri olarak yangın gözetleme kulesi, arazözlü yangın ilk müdahale
279
ekibi, emniyet amaçlı 113 km yangın emniyet yolu bulunmaktadır. Olası bir yangın
durumunda yangının nasıl kontrol edileceği ile ilgili her yıl yangın eylem planı yapılmaktadır.
P.3.3.İLKYARDIM SERVİSLERİ
İlimizde meydana gelebilecek bir afet sonrasında sağlık çalışmaları Yalova İli Afetler
Acil Yardım Planında yer alan İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu bünyesinde
yürüteceklerdir. Hizmet grubu bünyesinde İlk Yardım ve Ambulans Servisi, Hastaneler
Servisi, Temel Sağlık Hizmetleri Servisi ile Ölüleri Tespit ve Gömme Servisi bulunmaktadır.
Günlük olaylarda İlk Yardım Servis hizmetleri 112 Ambulans Servisi, Hastane Acil
Servisi ve Sağlık Ocakları tarafından yürütülmektedir.
P.3.4.AFETZEDELER VE MÜLTECİLERİN YENİDEN İSKANI
Meydana gelebilecek bir afet sonrasında afetzedelere ilişkin iskan hizmetleri Yalova İli
Afetler Acil Yardım Planında yer alan Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu
tarafından yürütülecektir.
Tablo P.3.4.1: Yalova İli Afetler Acil Yardım Planında yer alan Çadırkent Alanları
TİGEM Atatürk Tarım
Çadırkent Alanı
İşletmeleri Müdürlüğü Arazisi
(Dereağzı Mevkii)
[İmar Planlarındaki
değişiklikler doğrultusunda
Arboretum ( Yalova
güncel çadır kent ve geçici
Belediyesi )
iskân alanlarına yönelik
İmar planlarındaki açık
çalışmalar
alanlar
sürdürülmektedir]
Dereağzı Mevki
Merkez / YALOVA
Merkez / YALOVA
Merkez / YALOVA
Çadırkent Alanı
Çadırkent Alanı
Çadırkent Alanı
Tablo P.3.4.2: Yalova İli Afetler Acil Yardım Planında yer alan Geçici İskân Olarak
Kullanılabilecek Tesisler
BAĞLI
OLDUĞU
KURUM
Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Arş.
Ens.
TİGEM
TESİSİN ADI
Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez
Araştırma
Enstitüsü
Misafirhanesi
Yalova Belediyesi
YABELTAŞ A.Ş
ADRESİ
Merkez /
YALOVA
Dereağzı
Mevki
Merkez /
280
TLF-FAKS
226 8142520
Dahili 1254
226 8123064
226 8123016
ODA
ÖZELLİKLE
Rİ
Misafirhane
2 kişilik
85
Apart
YATAK
KAPASİ
TESİ
52
300
YALOVA
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Sağlık
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
Milli Eğitim
Bakanlığı Esenköy
Hizmet İçi Eğitim
Tesisleri
Esenköy/Çı
narcık /
YALOVA
Milli Eğitim
Bakanlığı Yalova
Anadolu ve
Otelcilik ve
Turizm Meslek
Lisesi Uygulama
Oteli
Merkez /
YALOVA
Yalova Termal
Kaplıcaları İşletme
İdaresi
Yalova Termal
Kaplıcaları İşletme
İdaresi
Apart Daire
400
Uygulama
Oteli
85 Oda 140
226 6757400
226 6757408
Çamlık Otel
83 oda 166
226 6757400
226 6757408
Çınar Otel
18 oda 36
226 2438283
226 2438286
226 8115907
226 8115908
Termal/
YALOVA
Termal/
YALOVA
Ayrıca mülteciler ile ilgili her türlü iş ve işlemler Yalova Valiliği tarafından
yürütülmektedir.
P.3.5.TEHLİKELİ VE ZEHİRLİ MADDELERİN SINIRLARARASI TAŞINIMI İÇİN ALINAN
TEDBİRLER
Kurumumuzca tehlikeli maddelerin , taşınması ve kullanılması sırasında meydana
gelebilecek kazalardan sonra müdahale etmek amacıyla Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı
kapsamında Endüstriyel Kazalara Acil Durum Planı hazırlanmış ve Müdahale grupları
oluşturulmuştur.
P.3.6.AFETLER VE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yalova İlinin mülki hudutları içinde genel
hayatı etkileyecek boyutta deprem, su baskını, toprak kayması, büyük yangınlar, nükleer ve
kimyasal sızıntı ve salgın hastalık gibi afetlerin meydana gelmesi durumunda afete maruz
kalanların kurtarılması ve halkın yaşam şartlarının düzeltilmesi ve tekrar eski düzeyine
getirilmesini sağlayacak tedbirleri önceden almak ve afet sırasında süratle reaksiyon
göstererek uygulanacak harekat tarzları ile doğal afet öncesinde ve sonrasında alınacak
tedbirleri kapsayan “Yalova İli Afetler Acil Yardım Planı” hazırlanmıştır.
Kurumumuzca tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve kullanılması sırasında
meydana gelebilecek kazalardan sonra müdahale etmek amacıyla Yalova İli Afetler Acil
Yardım Planı kapsamında “Endüstriyel Kazalara Acil Durum Planı “hazırlanmıştır. Plan
Kapsamında Tesislerde bulunan kimyasal maddeler ile karayolunda taşınan maddelerle ilgili
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları hazırlanmış ilgili birimlere verilmiştir.
281
KAYNAKLAR
:
2-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
3- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
4-Yalova Orman İşletme Müdürlüğü
(R ).SAĞLIK VE ÇEVRE
R.1.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
R.1.1.SAĞLIK KURUMLARININ DAĞILIMI
1
3 (1
Devl
et
1Öz
el,
1Ün
v.)
1
1
4
1
1
1
3
11
1
3
4
1
6
4
1
27
1
1
1
1
1
6
1
1
2
ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ
İSTASYONU
1
1
TSM(TOPLUM
SAĞLIĞI
MERKEZİ)
DİYALİZ
MERKEZİ
3 (2
Özel)
ASM (AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ)
ALTINOVA
ARMUTLU
ÇINARCIK
ÇİFTLİKKÖY
TERMAL
TOPLAM
1
AÇSAP
MERKEZİ
MERKEZ
HALK SAĞLIĞI
LABORATUARI
SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE ADI
YATAKLI
TEDAVİ
KURUMLARI
VEREM SAVAŞ
DİSPANSERİ
Tablo R.1.1.1: Sağlık kurumlarının dağılımı
1
8
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
Tablo R.1.1.2: Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatan Hasta Ve Yapılan Ameliyat
Yataklı
Tedavi
Kurumunun
Adı
Yalova Devlet
Hastanesi
Özel Yalova
Hastanesi
Özel Atakent
Hastanesi
Yatak
Yatan Hasta
kapasitesi
Sayısı (Kişi)
(kişi/Yatak)
Doktor
Sayısı (Kişi)
Ameliyat
Sayısı
(Adet/yıl)
Yatak İşgal
Oranı (%)
206
14283
94(76Uzman
18 Pratisyen)
17575
%75
69
7385
29
2828
%71
31
2279
23
1906
%55
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
282
R.1.2.BULAŞICI HASTALIKLAR
0
1-4
Yaş
5-9
Yaş
10-14
Yaş
15-24
Yaş
25-44
Yaş
45-64
Yaş
65+
Yaş
Topla
m
Serum
Hepatit
(hepatit
B)
Kuduz
Riskli
Temas
Vaka
Vaka
Vaka
Vaka
Vaka
Vaka
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
Bulaşıcı
Sarılık
(hepatit
A)
Brusellosis
Amipli
Dizanteri
Sifiliz
Kıza
mık
Boğmaca
Yaş
Grpla
rı
Kızıl
Tablo R.1.2.1 : Bulaşıcı Hastalıklar
Vaka
Vaka
Vaka
1
1
1
1
19
24
37
27
53
14
32
7
96
51
72
38
30
17
339
178
1
5
2
1
3
4
1
8
6
5
3
2
1
3
3
3
1
2
8
9
1
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
R.1.2.1.İÇME VE KULLANMA SULARI
Tablo R.1.2.1.1 : İçme ve Kullanma Suyu Numune Sonuçları
Numune Türü
Kontrol İzlemi
(BakteriyolojikKimyasal)
Su Numune Sayısı
Olumlu
Olumsuz
282
176
106
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
R.1.2.2.DENİZLER
Deniz Suyu Numune Sonuçları
Tablo R.1.2.1.2 : Deniz Suyu Numune Sonuçları
Su Numune Sayısı
144
Olumlu
94
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
283
Olumsuz
50
2
R.1.2.3.ZOONOZ HASTALIKLAR
R.1.3.GIDA HİJYENİ
Tablo R.1.3.1: Gıda Hijyeni
ALINAN
NUMUNE
CİNSİ
MARUL
ARMUT
ELMA
ŞEFTALİ
BİBER
BAL
ALKOLLÜ
İÇECEK
KURUYEMİŞ
YEMEK
REÇEL
EKMEK
KAŞAR
PEYNİRİ
TEREYAĞI
YOĞURT
KIYMA
TAVUK
YUMURTA
ÇAY
HIYAR
KİRAZ
GIDA
TAKVİYESİ
TAZE
FASULYE
KAVURMA
GENEL
TOPLAM
YAPILAN
MUAYENE
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
FİZİKSEL
KİMYASAL
OLUMLU
5
2
10
6
4
VE 11
OLUMSUZ
TOPLAM
1
6
2
10
9
4
12
3
1
3
3
MİKROBİYOLOJİK
MİKROBİYOLOJİK
KİMYASAL
KİMYASAL
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
FİZİKSEL
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
KİMYASAL
18
16
18
9
2
18
16
24
12
2
KİMYASAL
6
3
3
3
1
1
3
3
2
2
8
1
9
4
4
1
8
1
10
4
4
3
1
4
2
2
18
160
MİKROBİYOLOJİK
VE KİMYASAL
142
Kaynak : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2011 yılı)
284
R.1.4.AŞILAMA ÇALIŞMALARI
Tablo R.1.4.1 : Aşılama Çalışmaları
YAŞ
DBT
0-11 ay
Gebe
10224
POLİO KKK
6013
BCG
2509
Hepatit Td
B
Aşısı
6136
2900
2537
PPD
TT
430
1528
Diğer
Tetanoz
3
6207
Kaynak:İl Sağlık Müdürlüğü-2011
R.1.5.BEBEK ÖLÜMLERİ
Tablo R.1.5.1 : Bebek ölüm hızları
YILLAR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ORAN (%0)
8,20
6,51
9,55
8,04
7,70
6,20
8,8
Bebek Ölüm Nedenleri
- Kardiak Arrest
- Prematürite
- Konjenital Anomali
- Sepsis
- Hidrosefali
- Solunum Dolaşım Yetmezliği
R.1.6.ÖLÜMLERİN HASTALIK, YAŞ VE CİNS GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Tablo R.1.6.1 :Ölümlerin Yaş Ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı
İL
Cins 0 Yaş
Erk.
Yalova Kad.
Top.
1-4
Yaş
5-9
Yaş
8
11
19
10-14 15-24 25-44 45-49 50-64
Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş
3
12
11
129
2
12
7
47
5
24
18
176
Ölümlerin Sebepleri :
- Kalp Yetmezliği
- Kansere Bağlı Ölümler
- Solunum Dolaşım Yetmezliği
- Myokard Enfarktüsü
- Kardiopulmoner Arrest
R.1.7.AİLE PLANLAMASI ÇALIŞMALARI
Tablo R.1.7.1 : 2011 yılı yapılan aile planlaması çalışmaları
Hap
2613
Kondom
7149
Cerrahi Yöntem
80
RİA
533
285
65+ TOPLAM
Yaş
360
523
396
475
756
998
R.2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ZARARLARINDAN OLUŞAN SAĞLIK RİSKLERİ
R.2.1. KENTSEL HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
R.2.2. SU KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
R.2.3. ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
R.2.4. GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
R.2.5. PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
R.2.6. İYONİZE RADYASYONDAN KORUNMA
R.2.7. BAZ İSTASYONLARINDAN YAYILAN RADYASYONUN İNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNE ETKİLERİ
KAYNAKLAR:
1-İl Sağlık Müdürlüğü
2- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
S.ÇEVRE EĞİTİMİ
S.1.KAMU KURULUŞLARININ ÇEVRE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ
21.Yüzyıla girmeye sadece iki yıl gibi çok kısa bir zaman kaldı. Ancak insanlık yeni
bir yüzyıla büyük umutlarla hatta umutlarla değil,büyük endişe ve sorunlarla giriyor.
Savaşlar,soykırımlar,kitle imha silahları ve savaşları,işgaller ve zulümler ve bütün bunlara ek
olarak,sadece doğayı değil tüm insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunları.
Uzun yıllar çevre ile uyumlu bir yaşam sürdüren ve yaklaşık 150 yıl öncesine kadar
tüketici ve bozucu etkinliklerde bulunmayan insanlar,hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin
hızla kirlenmesi ve bozulması tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu sınırsız tehlikenin
boyutunu da 30-35 yıl önce fark edebilmişlerdir. Çevre sorunlarına neden olan uygulamalara
karşı ilk tepkisel ve kitlesel hareketler ise 1960 yıllarında ortaya çıkmıştır. 113 ülkenin
temsilcileri ilk kez Stockholm da BM Dünya Çevre Zirvesinde bir araya gelerek çevre
sorunlarını ayrıntılı bir şekilde görüşmüşlerdir. Bu konferansın çevre bilincinin gelişmesi ve
özellikle de devletlerin çevre mevzuatlarının oluşması ve gelişmesine müspet katkıları
olmuştur.
Stockholm da Çevre Zirvesini 1975 de uygulamaya konan “Uluslararası Çevre Eğitimi
Programı” izlemiştir. 1977 yılında ise Tiflis de yapılan konferans ile çevre eğitiminin temel
hedefleri ile amaçları yürürlüğe konulmuştur.
Çevre eğitiminde en önemli aşama ülke vatandaşlarını kısa zamanda “Çevre OkurYazar” yapmaktır. Doğal,tarihi,kültürel çevreyi koruyan,olumlu davranış değişiklikleri
gösteren,duyarlı ve her şeyden önce çevre konusuna sevgiyle yaklaşan kuşaklar yetiştirmek
temel amaçlardandır.
286
Çevre eğitimini sadece okullara konulan çevre dersleriyle sınırlamakta doğru değildir.
Hedef bütün kesimlere ulaşmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmaktır. Bu konuda ortaya
atılmış bir sürü tez bulunmaktadır. Ancak kağıtlara yazılmış,bir köşede
unutulmuş,insanlarımıza hiç bir faydası olmayan bu tezlerin varlığı,çevre sorunlarına da hiç
bir katkı sağlamamaktadır.
Örgün ve yaygın eğitimde bir tarafta okullarda okuyan çocuklarımıza ve gençliğimize
uzanırken,yaygın eğitimde ise tüm kamu oyunu eğitim altına almak gerekmektedir. Bu konuda
her türlü imkan ve aracı kullanmaktan kaçınılmamalıdır. Temel felsefe ise,çevre bilincini
artırıcı ve sonuçta çevre korumaya neden olacak her şeyden yararlanmaktır.
Çevre eğitiminin kurumsallaşması sırasında ve özellikle uygulamada karşılaşılan bazı
sorunları sıralayıp,sonra çözüm önerilerine gelmek istiyorum.
n
n
n
n
n
n
Çevre eğitimi verecek nitelikte eğitici ve öğretmenlerin yeterli sayıda yetiştirilmemiş
olması.
İlköğretimde “çevre,sağlık,trafik” dersleri ile,liselerdeki “Çevre ve İnsan” dersinin
kapsamının ve özellikle ilköğretimde bu ders için ayrılan zamanın az olması.
Çevre eğitiminin klasik öğretim yöntemleri ile verilmeye çalışılması,ezberlemeye
yönelten teorik yönün ağır basması,yerinde göstererek uygulamaya dayanmayan eğitim
ve öğretimin olmaması.
Yüksek öğretimde çevre bilimi programlarından çok,çevre mühendisi programlarına
ağırlık verilmesi,bunun farklı sonuçlarının yanı sıra,öğretmen yetiştirme açısından sorun
yaratması.
Çevre eğitiminin yaygın eğitim kapsamında ele alınmasında önemli yerleri ve işlevleri
olan gönüllü kuruluşların yeterince teşvik edilmemesi ve koordinasyon sağlanamaması.
Kitle iletişim araçlarında özellikle çocuklara,gençlere ve ev hanımlarına yönelik
programlarda çevre eğitimine yeterince önem verilmemesi.
Önerebileceğimiz çözümler ise şöyle özetilebilir;
Etkin grupların yanı sıra kadınların,gençlerin,yerel halkın,hükümet dışı
örgütlerin,işçilerin,ticaret birliklerinin,yerel otoritelerin,iş ve endüstri çevrelerinin,bilim ve
teknoloji çevrelerinin,çiftçilerin vs.. rolünün güçlendirilmesi gerekmektedir.
Çevre
Bakanlığının
sürekli
kurumlarından
biri
olan
“Mahalli
Çevre
Kurullarının”görevlerinden biride çevre konusunda eğitici faaliyetler düzenlemektir. “Evrensel
Düşün,Yerel Davran” ilkesi çerçevesinde Mahalli Çevre Kurulları verilen bu görevleri yerine
getirmeli bunu yerel eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmelidirler. En kısa
zamanda Yalova İli Mahalli Çevre Kuruluda toplanarak Yalova da bu konuda neler yapılabiliri
tartışmalıdır. Kamu kuruluşlarının yanı sıra Gönüllü Çevre Örgütleri ile iş çevrelerinden alınan
maddi ve manevi destekler bir araya getirilerek gerek örgün gerekse yaygın eğitim amacıyla
kullanılmalıdır.
Çevre sorunlarının sektörel düzeyde ele alınmasına paralel olarak çevre eğitiminin de
sektörel düzeyde ele alınması tartışılmalıdır. Çevre sorunları ile doğrudan ilişkili olan
Turizm,Ulaştırma,Tarım,Madencilik,Enerji ve Sanayi sektörleri,çevre eğitiminde doğrudan
görevli olmalı ve sorumluluk yüklenmelidir. Çevre Bakanlığı bu eğitimin koordinatörü olarak
mevzuatla yaptırım gücüne ulaştırılmalıdır. Bu husus Bakanlıklar arası yapılabileceği gibi
yerel düzeyde de yapılabilir. Seri şekilde ilgili kurum ve kuruluşların eğitim birimleri bir araya
getirilerek veya yeniden oluşturularak bir program dahilinde hareket edilebilir.
Gönüllü kuruluşların üyeleri çevre eğitimine tabi tutulmalı ve bu kuruluşların
faaliyetleri teşvik edilmelidir. Bu kuruluşların toplantı ve yayın yapmaları,eğitim projeleri
287
Çevre Bakanlığı tarafından somut bir biçimde desteklenmeli,yetişkin kitleyi hedefleyen yaygın
eğitimin özellikle Gönüllü Kuruluşlara yaptırılması sağlanmalıdır.
Üniversitelerde Çevre Bilimi Bölümleri ya da Programları açılmalı,bu bölümlerde
mühendis,tekniker,ara insan gücünde elemanların yetiştirilmesinin yanı sıra çevre eğitimine
temel oluşturacak bilimsel bilgi üretilmeli, orta öğretim kurumlarında çevre eğitimi verecek
öğretmenler yetiştirilmelidir.
İlköğretime “Çevre,Sağlık,Trafik ve Okuma “ dersi veren Eğitim Fakültelerinin Sınıf
Öğretmenliği Bölümü programlarında “Çevre Eğitimi” dersine de yer verilmelidir.
İlköğretim ve liselerde öncelikle şu anda çevre eğitimi vermekte olan
öğretmenler,ardından bütün öğretmenler çevre eğitimi konusunda hizmet içi eğitime
alınmalıdırlar.
Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak çevre eğitimiyle ilgili kaynak,araç-gereç ve
finansman desteği sağlanmalıdır.
Yazılı Basın,Radyo ve Televizyonlarla protokol hazırlanmalı,yazılı basının
yöneticileri,köşe yazarları ve muhabirlerine gerekli metaryaller verilerek hizmete
sunulmalıdır.
Medya çevre konusunda eğitici ve tanıtıcı programlar üretmeye teşvik edilmeli ve
bunları yayınlamayı bir görev saymalıdır.
Çevre eğitimi,toplumsal kesimler arasında (özel-kamu) çevre ile ilgili konularda eğitici
ve oto kontrolü geliştirici nitelik taşımalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı çevre izciliğini özendirmek için sıkı
işbirliğine gitmelidirler.
Topluma bir çevre ahlakı formasyonu verilmedikçe çevre eğitimi sonuçsuz kalacaktır.
Manevi kültürel değerlerimizden ve törelerimizden çevre eğitiminin tüm aşamalarında
yararlanılmalıdır.
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu kaynakları yerel yönetimlere araç-gereç dağıtmak
yerine çevre eğitiminin plan,proje,burs ve uygulamalarına yönelik olarak kullanılmalıdır.
Çevre Bakanlığı’nın görev ve yetkileri dahilinde olması gereken ancak diğer
Bakanlıklarda bulunan yetkilerin Çevre Bakanlığı’na devredilmesi zaman kaybedilmeden
gerçekleştirilmelidir.
Artık bütün bu bilgilerin ışığı altında, çevre eğitimi konusunu yerel bazda ele
alıp,Yalova da yapabileceklerimizi sıralayabiliriz.
Yalova da Merkeze bağlı üç ilkokul,15 ilköğretim okulu,11 lise ve dengi okul,7 özel
okul ile Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Merkeze bağlı okullardan başlanarak kısa
zaman içinde tüm ilçelerde bulunan okullara şamil olmak üzere bir Çevre Eğitimi” seferberliği
başlatılmalıdır. Bu seferberlik yalnız iki İl Müdürlüğünün(İl Çevre ve İl Milli Eğitim)
imkanlarıyla yapılamayacağına göre,Yalova da bulunan tüm kurum ve kuruluşlarında bu
kutsal görevde rol almaları ve tüm imkanlarını birleştirmeleri gerekmektedir. Böyle bir
beraberlik kararı ancak İl Mahalli Çevre Kurulun da veya İl Koordinasyon Kurulun da
alınabilir. Hiç vakit kaybetmeden bu iki kurul ilk toplantısında bu konuya esas bağlayıcı
288
kararlar almaları gerekmektedir. Örgün Eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim ve İl Çevre
Müdürlüğü koordinasyon ve sekreterya görevlerini üstlenirlerken,yaygın eğitimde İl Çevre
Müdürlüğü ile diğer Çevre Vakıfları ve Dernekleri ortaklaşa plan ve programlarını
gerçekleştirebilirler. Ayrıca İlimizde mevcut sanayi kuruluşlarının çevre ile ilgili birimleriyle
birlikte hareket edilerek,o kuruluşların imkanları eşliğinde, orada çalışan personelle çevre
eğitimi konusunda çalışmalar başlatabilir.
Yukarıda çözüm önerilerinde bahsettiğimiz diğer bir konu çevre sorunlarının sektörel
düzeyde ele alınmasına paralel olarak çevre eğitiminin de sektörel düzeyde ele alınması dır.
Çevre sorunları ile doğrudan ilişkili olan Turizm, Ulaştırma, Tarım, Madencilik,
Enerji,Sanayi sektörleri ile Belediyelerde çevre ve çevre eğitimi ile ilgili birimlerinin bir araya
gelerek Çevre Müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaların başlatılması gerekmektedir. İşin
başlangıcında bu sektörlerin ilgili elemanlarının katılacağı bir komisyonunun oluşturulması ve
çevre eğitimine esas olmak üzere çevre-çevre sorunları vs.. gibi konularda nelerin
yapılabileceği tartışılmalıdır.
Yalova da bulunan çevreyle ilgili gönüllü kuruluşların bu konuda yapabilecekleri
tartışılmalı ve yetişkin kitleyi hedefleyen yaygın eğitimde özellikle bu kuruluşlar
desteklenmelidir.
İl Çevre Müdürlüğü,yerel yazılı basın yetkilileri,köşe yazarları ve muhabirleriyle ayda
bir toplanmalı,çevreyle ilgili yapılan çalışmalar anlatılmalı ve çözüm önerileri dinlenmelidir.
Yazılı basına kullanacağı materyallerin verilmesinden sonra bu materyallerin yaygın eğitimde
kullanılması teşvik edilmelidir. Ayrıca yerel televizyon ve radyo yetkilileri,sunucuları ve
muhabirleriyle de bu tür toplantılar düzenlenmelidir. Çevre ile ilgili görsel basının kullanacağı
belgeseller,filmler,slaytlar temin edilerek,bu kuruluşların yayınlarında kullanılmasına ve kamu
oyuna ulaştırılmasına yardımcı olunmalıdır.
Çevre eğitiminin ilk aşaması; çevrenin ve çevre sorunlarının ne olduğunu anlatmak ve
bu sorunların çözülmemesi halinde gelecek kuşakları nelerin beklediğini acı da olsa gözler
önüne sermektir. Bu eğitim programı da ancak görsel iletişim araçlarıyla yapılacağından
görsel basının burada rolü büyüktür. Yalova da bu tür kuruluşların olmaması eğitim açısından
bir noksanlıktır. Fakat yukarıda bahsettiğimiz gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılarak bu telafi edilebilir.
5 Haziran 2003 Dünya Çevre Gününde İzcilerle Birlikte Çevre Temizliği yapıldı ve
“Yalova ve Çevre” konulu konferans düzenlendi. Dünya Sağlık Günü (7 Nisan) ile ilgili
olarak Uğur Mumcu Tiyatro Salonunda ilköğretim öğrencilerine “Çevre ve Sağlık” hakkında
sunum Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiş ve Müdürlüğümüzün maddi ve manevi
katkılarıyla hazırlattırılan “Yürüyen Köşk” tiyatro oyununun güncellenmiş haliyle gösterimi
yapılmıştır.
S.2. ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLARI VE FAALİYETLERİ
S.2.1. ÇEVRE VAKIFLARI
S.2.2. ÇEVRE DERNEKLERİ
S.2.3. ÇEVRE İLE İLGİLİ FEDERASYONLAR
289
T.ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA
Çevre politikaları,20.Yüzyılda doğal kaynakların kendini yenileyememe ve tükenmesi
tehlikesi ile ön plana çıktı. Hızlı sanayileşme,doğal kaynakların sınırsız mal kabul
edilmesi,fiyatlandırılmaması gibi nedenlerle gerekli çözümler bulunamadı.
Çevre politikalarının uygulanmasında planlama en önemli araçtır. Ekonomik-Sosyal
planlama ile fiziki planlamaların bir arada kullanılması zorunludur. Korunacak ekolojik
sistemler,koruma bölgeleri,doğal kaynakların kullanım amaçları, taşıma kapasiteleri,
Ekonomik ve sosyal hedefler,Doğal kaynak kullanım hedefleri ile ekonomik-sosyal hedeflerin
uyumlaştırılması,Fiziki plan hazırlamada yetki kargaşasına son vermek, Modern tekniklerin
kullanılması, Kıyı,göl ve nehir yönetimi konusunda sistemler geliştirilmesi ve su havzalarının
birer yönetime kavuşturulması gibi önemli konular planlama ve yönetimin vazgeçilmez
hedefleri olmalıdır.
Su kalitesi,hava kalitesi,gürültünün azaltılması,katı atık yönetimi,doğal ve yapay
afetlerle başa çıkmak,enerji,radyasyon ve toksin etkili katı atıkların yönetimi,termal kirlenme
gibi önemli çevre konuları ve/veya çevre sorunlarıyla ilgili yönetimler ve politikalar hemen
tespit edilmeli ve hayata geçirilmelidir.
Çevre yönetimleri ulusal ve yerel olarak ayrılsalar da yerel yönetimlerin ağırlığı her
zaman hissedilmektedir. Çevre sorunlarının ulusal boyutları,yerel sorunların aşılamaması ve
planlama yetersizliği sonucunda artmakta,merkezi yönetimler ne yapacaklarını
şaşırmaktadırlar.
Çevre duyarlı planların yapılması,yetki kargaşasına son verilmesi,çevre haklarının
insan haklarının en önemli unsuru haline getirilmesi “Kirleten Öder” ilkesi yerine “Kullanan
Öder” “Kirleten eski haline getirir” ilkelerinin benimsenmesi,doğal kaynak kullanım
miktarı/doğal kaynağın üreme miktarı= < 1(1’den küçük) olması gibi kriterler düşünülmeli ve
uygulanmalıdır.
T.1
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN VE ÇEVRESEL TAHRİBATIN ÖNLENMESİ
T.2
DOĞAL KAYNAKLARIN EKOLOJİK DENGELER ESAS ALINARAK
VERİMLİ KULLANIMI,KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
T.3
EKONOMİK VE SOSYAL FAALİYETLERİN SONUÇLARININ ÇEVRENİN
TAŞIMA KAPASİTESİNİ AŞMAYACAK BİÇİMDE PLANLANMASI
T.4
ÇEVRENİN
SAĞLANMASI
İNSAN-PSİKOSOSYAL
İHTİYAÇLARIYLA
T.5
ÇEVRE DUYARLI ARAZİ KULLANIMI PLANLANMASI
T.6
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
UYUMUNUN
Ülke nüfusunun yaklaşık %25’ini ve sanayiinin %70’ini barındıran,tüm yüzölçümün
290
ise sadece %9’luk bir bölümünü kaplayan Marmara Bölgesinde ki nüfus artışı ile buna bağlı
olarak ortaya çıkan hızlı kentleşme ve sanayileşmenin sonucu,Marmara Denizi özellikle 60’lı
yılların ikinci yarısından sonra belirginleşen bir kirlenme dönemine girmiştir. 1980’li yıllardan
bu yana Marmara’nın sahil bölgelerindeki hızlı yapılaşma,buna paralel olarak gelişen turizm
ve artan nüfus oranının katkısı ile ilk aşamada Marmara Denizi’ne bağlı Haliç ve
körfezlerden,daha sonra da kıyı şeridinden başlayarak kıta sahanlığına doğru hızla ilerleyen bir
kirlenme ve bunun sonucu olarak da deniz eko-sisteminde geniş çaplı doğal denge
bozukluklarına yol açmıştır.
İstanbul-İzmit-Bursa üçgeni kirlenmenin en bariz görüldüğü yerlerdir. Bu üç ilin
ortasında kalan Yalova doğal zenginliklerini korumakta,bir soluk alma merkezi olma hüviyeti
kazanabilme mücadelesinde çok zorlanmaktadır.
Bu kirliliklerden nasibini alan Yalova’nın daha fazla kirlenmemesi için; yapılan ve
yapılması gereken şeyleri ortaya koyarak, tüm kamu ve özel kuruluşların katkısını
sağlayarak,ciddi denetim mekanizmaları kurarak, çevreye duyarlı sivil toplum örgütlerini
çevre korumaya kanalize ederek bir çok şey başarılabilir.
Yalova İli ve çevresinden kaynaklanan evsel atıksular toplam atıksu kirliliğinin
(evsel+endüstriyel) yaklaşık %71’i kadar bir yer tutmaktadır. Bu nedenle evsel atıksuların bir
an önce arıtılması büyük bir önem taşımaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il
merkezine bir biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşasına bir an evvel başlanmalıdır.
Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konuda Yalova çevresinde bulunan
küçük yerleşim yerlerinin atıksu sorunlarının giderilmesi konusudur. Özellikle bu konuda
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde denenmiş ve uygulanmış olan “Düşük Masraflı
Atıksu Arıtma Teknolojileri” nin Yalova’ya bağlı küçük yerleşim birimlerine uygulanmasında
büyük yarar vardır.
Marmara Denizi havzasında artan nüfus yoğunluğuna ve sanayileşmeye paralel olarak
bölgede önemli çevre sorunları oluşmuştur. Marmara Denizinin bir parçası olan İzmit Körfezi
yoğun bir endüstriyel faaliyet ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle bölgede en fazla
atıksu deşarjı yapılmaktadır. İzmit Körfezinde oluşan bu kirlilik belirli şartlarda Marmara
Denizine taşınmaktadır. Marmara Denizine dolayısıyla Yalova kıyılarına gerek komşu
denizlerden gerekse Yalova’dan yıllardan beri taşınan evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu
deşarj edilen organik, inorganik ve zehirli (toksin) maddeler su kalitesinin bozulmasına neden
olmuşlardır.
Yalova İli sınırları içerisinde yer alan endüstriyel kuruluşların sayıları azdır ve bu kuruluşların
büyük kısmı arıtım ünitelerini faaliyete geçirmişlerdir. Ancak şehir kanalizasyon suları
Marmara genelinde olduğu gibi hiç bir işleme tutulmadan doğrudan denize verilmektedir.
Bölgedeki sanayi kuruluşları proses ve kullanma sularını körfezin yüzey sularına
vermektedirler. Bunların dışında Yalova (Topçular iskelesi) deniz ulaşımında önemli bir yer
tutmaktadır. Bu nedenle bölge deniz ve kara taşımacılığından dolayı da büyük ölçüde
kirlenmeye maruz kalmaktadır.
Sonuç olarak Marmara Denizi ülkemizin kirlenme riski en fazla olan su ortamı
durumundadır. Marmara’nın kirlenmesi ulusal ve uluslararası boyutları olan karmaşık bir yapı
göstermektedir. Bu yüzden Marmara Denizi’nde kirlenme kontrolü çalışmaları, çeşitli
yönleriyle ve Marmara Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu eylem planı ile
Marmara’nın kullanım amaçlarına uygun arıtım ve kontrol stratejileri belirlenerek Marmara
Yerel Çevre Konseyi tarafından uygulanması sağlanmalıdır. Yalova kıyıları ve dolayısıyla
İzmit Körfezinin tek başına ele alınması sorunu çözmeyecektir. Eğer körfezde tüm atıkları
durdursak bile, körfezin su kalitesi bugünkü Marmara Denizi su kalitesi düzeyinde olacaktır.
291
Belediyelerin arıtma tesisi konusunda oldukça yetersiz kalması, şehir atıksu arıtma tesisleri ile
ilgili yatırımların acilen yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yalova yöresinde mevcut kirlilik
durumunu ve kirlilik içinde evsel ısınma, sanayi ve trafikten gelen katkıları belirlemek için
TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi - Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü ve
Yalova İl Çevre Müdürlüğü işbirliği ile iki aşamalı bir çalışmaya başlanılmıştır. Bu şartlar
altında Yalova Merkezde maksimumu 1000µg/m3 olan bir dağılım elde edilmiştir. Partikül
Madde değerlerinin SO2 ile birlikte insan üzerindeki direkt etkisinin arttığı göz önüne alınırsa
bu durumdan çıkarılan sonuç; meteorolojik şartlara bağlı olarak (yüksek basınca bağlı
inversiyon ve rüzgarda azalma) evsel ısınma nedeni ile sırasıyla Merkez, Çiftlikköy ve
Taşköprü’de ciddi PM10 kirlenmesi potansiyeli olduğu sonucuna varılmıştır.
Sanayiinin yoğun olduğu Taşköprü bölgesinde zaman zaman sanayi kaynaklı
emisyonların çevre sağlığı açısından ciddi ve tehditkar boyutlara ulaştığı gözlemlenmektedir.
Ancak ;Sanayi kuruluşları civarında mevcut olabilecek kirleticiler, toplanan filtre örnekleri
analizleri ve alınan gaz örneklerindeki buharlaşan hidrokarbonların laboratuar analizleri
devam etmektedir.
Evsel ısınma, trafik ve sanayi katkılarının bağıl olarak karşılaştırılması için yaz dönemi
çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Kış dönemi kirliliğin büyük ölçüde linyit ve
odun kullanımından ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Çalışma sırasında, il sınırları içinde
kullanılan yakıtların miktarının ve kalitesinin tespit edilmesi bu konuda kayıtların olmaması
nedeni ile mümkün olmamıştır. Bu nedenle anket ve istatistik yolu ile sonuca gidilmiştir. Bu
ise bilimsel bir yaklaşım olarak geçerli olsa da, yakıt kontrolü için pratik bir yol olmayıp,
belirsizlikler içermektedir. Bu nedenle, İl Çevre Müdürlüğünün en kısa zamanda, belediyelerle
işbirliği içine giderek, öncelikle yakıt satışlarının izlemesi ve kayıt altına alması
gerekmektedir. Buradan hareketle, yakıt cinslerinde iyileştirmeye gidilmesini sağlayacak
tedbirlerin alınmasında fayda görülmektedir. Ölçümler sırasında, bazı binalardan diğerlerine
göre çok fazla miktarda duman çıktığı görülmüştür. Bu gibi binaların tespit edilerek sorunun
araştırılması, yanma sisteminin iyileştirilmesi, yanmadan sorumlu kişilerin eğitimi konularına
dikkat edilmelidir.
Yalova İlinin yeraltı suyu potansiyeli olarak Hersek(Altınova) ve Taşköprü sahil
ovaları yer almaktadır. Her iki ova da uzun yıllar yapılan gözlemler sonucunda yer altı su
beslenimi Taşköprü ovasında 4.95 hm3/yıl,Hersek ovasında ise 7.73 hm3/yıl olarak
bulunmuştur. Ancak her iki ovada aşırı çekimler nedeniyle tuzlu su girişimi mevcut olup,bu
durum Hersek ovasında 3-3.5 Km’ye,Taşköprü ovasında ise 1.5-2 Km’ye ulaşmıştır. Bu gün
için Taşköprü ovasında 5.7 hm3/yıl Hersek ovasında ise 7.8 hm3/yıl çekim yapılmaktadır.
Her iki ovada yeraltı suyu kalitesi genellikle bozulmuş ve içme suyu olarak
kullanılmaya uygun değildir. Ovalarda hızla devam eden düzensiz yapılaşma ve sanayileşme
çabaları yer altı su kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Yörede bu iki ovanın dışında
kayda değer büyüklükte yer altı su potansiyeli mevcut olmayıp,lokal ve küçük çapta önemsiz
alanlar bulunmaktadır.
Yalova ilinde hızlı kentleşme, sanayileşme ve turizm alanları tarımsal alanlar üzerine
olumsuz rol oynamaktadır. Tarım alanlarının %25 inde sulu tarım %75 inde ise kuru tarım
yapılmaktadır. Bu tarım alanların %71 i tarla bitkileri %28 bağ-bahçe ve %1.1 inde süs
bitkileri tarımı yapılmaktadır.
İnsan faaliyetleri neticesinde toprağın tabii yapısının bozulması, fiziksel, kimyasal ve
biyolojik bileşiminin menfi yönde değişmesi ve toprağın yerinde kullanılmaması verimli tarım
arazileri için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Turistik yapılaşmalar,Fosseptik muhtevaların
boşaltılması,Sıvı atıkların toprağa verilerek uzaklaştırılması ,Tarım koruma ilaçların toprakta
birikmesi,Gübreli ziraat yapılması, Partikül ve aerosol halindeki hava kirleticilerin toprakta
292
birikerek toprağı kirletmesi ,Sulama sonunda topraktaki su miktarının artması Dere
kenarlarından ve burada bulunan meyve bahçelerinden kum çakıl alınması sebeplerinden
dolayı tarım arazilerimiz yoğun bir bozulma ve elden çıkma ile karşı karşıyadır. Toprak
kirliliğini önlemek ve tarım arazilerini korumak amacıyla şu tedbirler alınmalıdır:
-Kentsel ve turistik alan planlamalarında tarım dışı alanların kullanımı sağlanmalıdır.
-Turistik yapılaşmalarla öncelikle belirlenmiş kapasite kullanım limitlerine bağlı
kalınmalı ve imar planı değişiklikleriyle özellikle sulama yatırımı yapılmış alanlarda
genişlemelerine izin verilmemelidir.
- Kullanım ve yanlış planlamadan kaynaklanan toprak sorunlarının sürekli izlenmesi
sağlanmalıdır.
-Taş ocaklarına ruhsat verilirken tazminat alınıp arazi tahribatının düzeltilerek tekrar
eski haline getirilmesi sağlanmalıdır.
-Faaliyetlerin tarım dışı araziye kaydırılması ilke olarak kabul edilmelidir.
-Erken ve aşırı otlama önlenmelidir
-Kirlenmiş sularla sulama yapılması önlenmelidir.
-Zirai mücadele ve veteriner hekimlikte kullanılan ilaçta sorunların
boyutları tespit edilmeli gerekli tedbirler alınarak çiftçi ve teknik elamanların
eğitimine önem verilmelidir.
-Bitki hastalık ve zararları ile mücadele programlarında öncelikle biyolojik
mücadele yöntemleri geliştirilmelidir.
-“Tarımsal sit alanı” kavramı gündeme gelmelidir.
İlimiz katı atık konusunda yeni arayışlar ve projeler üretme aşaması içerisindedir.
Diğer belediyelerde olduğu gibi ,Yalova Merkez ve İlçe Belediyeleri de Katı atık
Yönetmeliğinde kendilerine verilen toplama ve taşıma işlemlerini yaparlarken değerlendirme
ve depolama işlemlerini bazı nedenlerden dolayı yerine getirememenin
sıkıntısını
yaşamaktadırlar.
Yalova ' da on üç belediyenin katılımı ile Yalova İli Yerel Yönetimler Katı Atık
Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Çöp alanı için iki
alternatif alan tespit edilmiş ve ÇED çalışmalarına başlanılmıştır. Mevcut çöplüklerin bir
çoğu insan ve çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Gökçe Baraj Havzasını tehdit
eden atıksular konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. Bu nedenle çevre kriterlerine uymayan
çöplükler kapatılmalıdır. Diğer çöplüklerde kontrol altına alınıp etrafının çitle çevrilmesi
durumunda geçici çözüm olacaktır.
İnsanın varlığı ve geleceği için gerekli olan hava,su,toprak ve enerji
kaynaklarının korunması,kullanma ilkelerine göre kullanılması çevre ahlakı anlayışı
çerçevesinde adaletli ve dengeli bir şekilde olmalıdır.
Tabiattaki bitki ve hayvan gen kaynaklarının tahribini önleyen,bu kaynakların
yenilenmesine ve gelişmesine imkan veren tarım ve sanayi politikaları benimsenmelidir.
Doğal kaynakların tahribine neden olan düzensiz şehirleşme,yerleşme,sanayileşme,aşırı gübre
ve zirai mücadele ilacı kullanılması önlenmeli,katı ve zehirli atıkların bertaraf edilmesi hedef
alınmalıdır.
Atılacak her adımda,verilecek her kararda,parlamentodan il yönetimlerine ve yerel
yönetimlere kadar,biyolojik yapı ve çevre konusunda yetkili uzmanların,sivil toplum
kuruluşlarının oluru alınmalı ve her aşamada aktif olarak bu kararlara katılmalıdır.I,II ve III.
Sınıf tarım arazilerinin yerleşme,madencilik,altyapı yatırımları ve toprağın sanayide
hammadde olarak kullanılması vs.. nedenlerle zarar görmesi ve yok edilmesi önlenmelidir.Dağ
ekosistemleri ve yaylalardaki plansız yapılaşma ve yolların genişletilmesi
293
önlenmelidir.1/25.000 ölçekli nazım planlarında kum,taş ve maden ocakları açılabilecek
alanlar çevresel etkileri dikkate alarak belirlenmeli,bu alanların dışında ocak açılmasına izin
verilmemelidir. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacak eşgüdüm izleme-denetleme
birimi tarafından;
Kum ve taş ocaklarının nazım plan esasları çerçevesinde görüş raporları verilmeli,
Ocakların sayıları ve izin süreleri izlenmeli,
Kapanan ocakların doğal yapıyla uyumlu iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
Kıyı kenar çizgileri belirlenmeli,her türlü kıyı kullanımında bu çizgilerin gözetilmesi
sağlanmalıdır.
Kıyı,göl ve denizlerden
kum ve kömür alma önlenmeli,caydırıcı yaptırımlar
güçlendirilmeli,çevre suçlularına hürriyeti bağlayıcı cezalar verilmeli ve denetleme
mekanizmaları tam işlemelidir.
Başta yerel yönetimler olmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları çevre sorunları
yönünden faaliyetleri nedeniyle sorumlu ve yükümlü tutulmalı,bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesinde yöneticileri birinci derecede sorumlu olmalıdırlar.
TabloT.6.1: Çed Olumlu Kararı Verilen Faaliyetler Listesi
Faaliyet
Sahibi
Faaliyet
Cinsi
Proje Yeri
1.ALT YAPI YATIRIMLARI
a.Enerji Yatırımları
1 AKEL YALOVA Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrali
2 AKEL YALOVA Yalova Kojenerasyon Sant.
Enh
3 Akenerji Elektrik Yalova İli, Taşköprü
Üretim A.Ş.
Beldesi, Denizçalı mevkii , 1/
2 pafta, 1080, 869, 523 no’lu
parseller üzerinde
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
4 Aksa Akrilik
Kimya Sanayi
Denizçalı Köyü Mevkiinde
A.Ş. “
b.Turizm ve konut Yatırımları
TATİL KÖYÜ PROJESİ
1 İHLAS
HOLDİNG A.Ş.
c.Kıyı Yatırımları
Yalova Merkez
1 DLH
İlimiz Altınova İlçesi mülki
2 Yalova-Altınova
Tersane
sınırları içerisinde , batıda
Girişimcileri San. Çavuşçiftliği Köyü, doğuda
ve Tic.
ise Hersek Burnu’na kadar
olan (Çavuşçiftliği-SubaşıHersek) 4,5 km’lik sahil
şeridinde
3 Bayrak Denizcilik İlimiz, Çiftlikköy İlçesi,
Taşımacılık
Denizçalı Mevkiinde
Temsilcilik ve Tic.
A.Ş.
4 Sefine Denizcilik İlimiz, Altınova İlçesi,
Tur. San. ve Tic.
Hersek köyü Kumluk
Ltd. Şti
Mevkiinde
294
Karar tarihi
ÇED
Yönetmeliği
08.05.2001
2182-5531
06.05.2002
Yalova
LİSTE I
Kojenerasyo
n Santrali
2037-6710
Bakanlığımız
10.11.2005 tarih ve
02/7191 sayılı yazısı
LİSTE I
645 MW
İthal Kömür
Yakıtlı
Kojenerasy
on Santrali
Bakanlığımız
28.03.2008 tarih
19276 sayılı yazısı
LİSTE I/29
Yat limanı
Deniz
Dolgusu ve
Tersane
Alanı
ve
18.02.2000/667
-1744
LİSTE I
03.10.1996
Bakanlığımız
08.08.2005 tarih ve
4648-45287 sayılı yazısı
Tersane
LİSTE I
07.09.2005 tarih ve
5483-50694 sayılı yazısı
Tersane
LİSTE I
Bakanlığımız
19.12.2005 tarih ve
01/8169 sayılı yazısı
5
6
7
8
Boğaziçi
Tersanecilik Gemi
İnşa. San. ve Tic.
A.Ş
Bosfor Gemi ve
Yat San. Ltd. Şti.
Yalova İli, Altınova İlçesi
Tavşanlı Beldesi sınırları
içerisinde
Tersane
Altınova İlçesi, Tavşanlı
Gemi İnşa
Beldesi, Dipgölcük Kamışlık Tesisi
Mevkii
GEMAK Gemi
Altınova İlçesi Tavşanlı
İnşaat San. ve Tic. Beldesi Dipgölcük Mevkii
A.Ş.
1-2 pafta, 117 numaralı
parsel, 2 pafta 8 numaralı
parselde
YalovaYalova İli, Altınova İlçesi,
TersanecilikTavşanlı Beldesi, Dipgölcük
Denizcilik San.
Kamışlık Mevkii 3 no’lu
Tic. Ltd. Şti.
pafta, 45 no’lu parselde
LİSTE I
Bakanlığımız
17.02.2006 tarih ve
01/1121 sayılı yazısı
LİSTE I
Bakanlığımız
14.09.2006 tarih ve
291/7596-44529 sayılı
yazı
Bakanlığımız
18.09.2006 tarih ve
01/298-7652/44797
sayılı yazı
Tersane
LİSTE I
Gemi İnşa
Tesisi
LİSTE I
24.12.2007 tarih ve
13740/71364 sayılı
yazısı
14.05.2008 tarih ve
1091/3699 sa.yaz.
9
Aksa Liman
Genişletme
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
Denizçalı Köyü Mevkiinde
Liman
Genişletme
LİSTE I
10
DLH İNŞAATI
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
SMS Gemi İnşa
San. A.Ş
YAT LİMANI
LİSTE I/27e
03.10.1996/124
3-1903/6468
Gemi İnşa Tersanesi
Ek:1
Yalova İli, Altınova
İlçesi,Tavşanlı beldesi
12
ICT Yat
san.Tur.Tic. A.Ş
Gemi İnşa Tersanesi
Ek:1
13
Yalova Gemi
Tersanecilik San.
ve Tic. Ltd
Öz-ata yat inşa
çekek ve onarım
sançve tic. A.Ş.
SS Altınova Yat
İnşacılar A.Ş.
Tersane ve Dolgu Alanı
Projesi
Ek:1
Bakanlığımız
28.10.2009
tarih ve
8472/61297
sayılı yazısı
Bakanlığımız
25.03.2010
tarih ve
2755/18293
sayılı yazısı
28.07.2010
tarih ve
Tersane tesisi
Ek:1
25.08.2010
tarih ve
Yalova İli, Altınova
İlçesi
Tersane
Ek:1
25.08.2010
tarih ve
Yalova İli, Altınova
İlçesi
16.09.2010
tarih ve
Yalova İli, Çiftlikköy
İlçesi
11
14
15
Yalova Gemi
Gemi İhtisas Organize
İhtisas Organize
sanayi
Sanayi Bölgesi
2.ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR
a.Sanayi Tesisleri
Çiftlikköy İlçesi Kılıçköyü
1 İhlas Motor A.Ş.
Şakşak Mevkii
20
2
3
Yalova Gemi
Gemi İhtisas Organize
İhtisas Organize
sanayi
Sanayi Bölgesi
AKSA AKRİLİK Karbon Elyaf Tesisi
KİMYA SANAYİ
A.Ş.
295
Ek:1
Yalova İli, Altınova
İlçesi,Tavşanlı beldesi
Yalova İli, Altınova
İlçesi,Tavşanlı beld
Motorlu
LİSTE I
Araç Montaj
Ve Boyama
Tesisi
Ek:1
16.09.2010
tarih ve
Bakanlığımız
05.12.2007 tarih ve
68166 sayılı yazısı
LİSTE I
Yalova İli, Çiftlikköy
İlçesi, Denizçalı Köyü
Mevkiinde
Bakanlığımız
05.05.2009
tarih ve
Yalova İli, Çiftlikköy
İlçesi
3198/27110
sayılı yazısı
Kapasite artışı
LİSTE I
Bakanlığımız
10.06.2009
tarih ve
4201/34232
sayılı yazısı
Yalova İli, Çiftlikköy
İlçesi,Taşköprü beldesi
b.Atık KimyaTesisleri
1 Yalova Belediye
Başkanlığı
Yalova İli çiftlikköy İlçesi,
Denizçalı köyü hudutları
LİSTE I
Bakanlığımız
29.11.2005 tarih ve 7668
sayılı yazısı
Yalova Belediye
Başkanlığı
Yalova İli çiftlikköy İlçesi,
Denizçalı köyü hudutları
Katı Atık
Düzenli
Depolama
Alanı
Katı Atık
Düzenli
Depolama
Alanı
LİSTE I
Bakanlığımız
14.03.2008 tarih ve
15921 sayılı yazısı
4
2
Aktops tekstil
c.Tarım ve Gıda
yok
d.Petrol ve Madencilik
Yok
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tablo T.6.2: Çed Ön Araştırma Raporuna Tabii Faaliyetler
ÇED ÖN ARAŞTIRMA RAPORUNA TABİİ FAALİYETLER
Faaliyet Sahibi
Faaliyet Cinsi
ÇED Yönetmeliği
Karar tarihi
1.ALT YAPI YATIRIMLARI
a.Enerji Yatırımları
Zorlu Enerji İpek Kağıt
1 Kojenerasyon Santarli
Şakar Madencilik Otomotiv İnş.
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
2
b.Turizm ve Konut Yatırımları
1
Afa-Erkut-Afaprefabrik İş
Ortaklığı ve Ertay İnşaat
2 San.Tic.Ltd.Şti.
Best-Western Elegance Resort
3
Bahar Art Otel
4
Toplu Konut İdaresi
5
İhlas Holding A.Ş.
Armutlu
6
TOKİ Yalova İli, Merkez İlçesi,
Hacımehmet Köyü
7
TOKİ Merkez İlçesi, Hacımehmet
Köyü mevkiinde
8
ÇED Yönetmeliği 17. 02.07.2004 tarih ve 34526 sayılı
madde
Bakanlık yazısı
12.07.2006 tarih ve 33725 sayılı
Bakanlık yazısı.
ÇED Yönetmeliğinin
Biyodizel Üretim Tesisi 17. Maddesi
Kojenerasyon Santrali
Toplu Halde
Projelendirilen Konut
16/e
Turizm Konaklama
Tesisi
Turizm Konaklama
Tesisi
28.02.2002-02
08.04.2003 tarih ve 157 sayılı
Yazımız.
07.05.2003 tarih ve 222 sayılı
EK-II 27. Madde
Yazımız.
ÇED Yönetmeliğinin 06.10.2004 tarih ve 52889 sayılı
17. Maddesi
Bakanlık yazısı
EK-II 27. Madde
696 adet toplu konut
Armutlu Tatil Köyü
Kapasite Artırımı” (340
Adet)
Yalova-Hacımehmet 1.
Bölge Toplu Konut”
(468 adet)
Yalova-Merkez II.
Toplu Konut Projesi”ne
(684 konut)
ÇED Yönetmeliğinin 06.01.2006 tarih ve 03/113 sayılı
17. Maddesi
Bakanlık yazısı
ÇED Yönetmeliğinin
24.08.2006 tarih ve 0217. Maddesi
6928/40843 sayılı yazı
ÇED Yönetmeliğinin
01.09.2006 tarih ve 0117. Maddesi
7149/42228 sayılı yazı
296
c.Kıyı Yatırımları
Armutlu ilçesi, Yılanlar Mevkii
16/j
Hayri Mit İnşaat ve Tekstil San. ve
Kıyı Dolgusu
1 Tic.
18/b
2 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş İskele
Gök Denizcilik Tic. Ltd. Şti.
İskele-Rıhtım
EK-II 20/e Madde
3
İDO A.Ş.
İskele ve Rıhtım
EK-II 20/e. Madde
4
Gökdeniz Denizcilik Turizm iç ve
ÇED Yönetmeliğinin
Dip tarama
17. Maddesi
5 Dış Tic.A.Ş.
S.S. Altınova Yat İnşacılar A.Ş.
ÇED Yönetmeliğinin
Yat Çekek Yeri
17. Maddesi
6
Çiftlikköy Belediye Başkanlığı
Gacık Deresi Dalgakıran ÇED Yönetmeliğinin
İnşaatı
17. Maddesi
7
Grup ICT Yatçılık San. ve Tic.
ÇED Yönetmeliğinin
A.Ş. Altınova İlçesi, Tavşanlı
17. Maddesi
Beldesi Dipgölcük
Yat İmalatı, Bakım8
Onarım Tesisi
Yalova İli, Merkez İlçesi,
ÇED Yönetmeliğinin
Yalova Belediyesi Sahil
Süleymanbey Mahallesinde
17. Maddesi
Dolgu İnşaatı Projesi
9
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü- Çınarcık
ÇED Yönetmeliğinin
İlçesi, Teşvikiye Beldesi
Teşvikiye Deresi Islahı 17. Maddesi
10
Bayrak Denizcilik Taşımacılık
Temsilcilik ve Tic. A.Ş. İlimiz,
Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü
Deniz Ortamında
ÇED Yönetmeliğinin
Tarama
17. Maddesi
11 Mevkii’nde
Çınarcık Taşliman
Kıyı Dolgu
12
Sefine tersanecilik
Dip tarama
13
Armutlu Balıkçı Barınağı
14
Yalova Tersane girişimcileri
15
Gulf Marine Deniz Araçları İmalat
16 Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Cemre Mühendislik Gemi ve
17 İnşaat Sn.Tic.
Yalova Belediyesi
18
2.ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR
a.Sanayi Yatırımları
AK-KİM Kim. San. ve Tic. A.Ş.
1 Çiftlikköy İlçesi-Taşköprü mevki
2 İ. Hakkı GÜLTEKİN
SCA Packaking San ve Tic. A.Ş.
3
İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
4
AKSA Akrilik Kim. San ve Tic.
5 A.Ş.
AKAL Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
6
Yalova Elyaf ve İplik San. ve Tic.
7 A.Ş.
Dip tarama
Çelik kontrüksiyon
Projesi
Ön İmalat tesiisi
İlave sahil dolgu alanı
27.03.2000-03
27.06.2002-06
29.01.2003 tarih ve 01/623-1483
sayılı Bakanlık yazısı
11.04.2003 tarih ve 167 sayılı
Yazımız.
21.10.2004 tarih ve 7629 sayılı
Bakanlık yazısı.
07.04.2005 tarih ve 01/1732
sayılı Bakanlık yazısı
06.07.2006 tarih ve 32519sayılı
Bakanlık yazısı
17.08.2006 tarih ve 10-669339836 sayılı yazı
11.10.2006 tarih ve 428412/49330 sayılı yazı
20.02.2007 tarih ve 1734-10084
sayılı yazı
13.04.2007 tarih ve 08-9/393622083 sayılı yazı
06.08.2007 tarih 8553-43977
sayılı yazı
29.08.2007 tarih 9384-43125
ÇED Yönetmeliğinin
sayılı yazı
17. Maddesi
06.11.2007 tarih 12074 sayılı
ÇED Yönetmeliğinin
yazı
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin 02.05.2008 de çed gerekli
17. Maddesi
değildir kararı verildi.
ÇED Yönetmeliğinin 05.06.2008 de çed gerekli
17. Maddesi
değildir kararı verildi.
ÇED Yönetmeliğinin 08.07.2008 de çed gerekli
17. Maddesi
değildir kararı verildi.
ÇED Yönetmeliğinin 03.12.2008-10 Çed gerekli
17. Maddesi
değildir.
Hidrojen Peroksit
1
Sucuk İmalatı
3/a
Oluklu Mukavva İmalatı ÇED Yönetmeliği
Madde 18
Temizlik Kağıdı
ÇED Yönetmeliği
Madde 18
Akrilik Elyaf
ÇED Yönetmeliği
Madde 18
İplik Üretimi
ÇED Yönetmeliği
Madde 18
Elyaf ve İplik Üretimi ÇED Yönetmeliği
Madde 18
297
18.04.1996-01
12.07.1996-02
12.07.1996-02
30.09.1998-09
12.04.1999-04
12.04.1999-04
31.05.2000-05
AK-KİM Organik Tesisleri
Metilaminler Ünitesi
AK-KİM İnorganik Tesisleri
Monoklorasetik Asit
Ünitesi
ÇED Yönetmeliği
Madde 18
ÇED Yönetmeliği
Madde 18
8
9
Kibsaş Karadeniz İnş.ve Beton
10 San.ve Tic. A.Ş.
Mantaş Mantar Üretim ve Turizm
11 Tic. A.Ş.
AKSA Akrilik ve Kim. San. A.Ş.
12
AKSA Akrilik ve Kim. San. A.Ş.
13
Açılım İnşaat Ticaret ve Sanayi
Ltd. Şti
14
Aksa Akrilik Kimya san.A.Ş
15
b.Atık ve Kimya tesisleri
28.06.2001-04
28.06.2001-04
03.03.2003 tarih ve 01/1106 3203
sayılı Bakanlık yazısı
31.07.2003 tarih ve 381 sayılı
Yazımız.
31.12.2004 tarih ve 8953-2522
sayılı Bakanlık yazısı.
31.08.2005 tarih ve 02/529449378 sayılı Bakanlık yazısı
29.05.2008 de Çed gerekli
ÇED Yönetmeliğinin
değildir kararı verildi.
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
30.10.2008-8 Çed gerekli değildir
Hazır Beton santrali
EK-II 35. Madde
ÇED Yönetmeliği
16. Madde
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
Kapasite Artırımı
Modernizasyon ve
Kapasite Arttırımı
Modernizasyon ve
Kapasite Arttırımı
Asfalt Plent Tesisi
Karbon Elyaf pilot
üretim tesisi
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Esenköy beldesi “Atıksu
Arıtma Tesisi”
16/d
30.04.2002-04
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Çınarcık-KocadereTeşvikiye “Ortak Atıksu
Arıtma Tesisi”
16/d
30.04.2002-04
1
2
AKKİM Kim. San ve Tic. A.Ş.
3
AKKİM Kim. San ve Tic. A.Ş.
4 Çiftlikköy İlçesi-Denizçalı
(YAKAB)Yalova İli, Çiftlikköy
İlçesi, Denizçalı
5 Handere Mevkii
EKE Kimya Temizlik Ürünleri
6 San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yalova Belediye Başkanlığınca
7
ERC Makine ve Kimya Sanayi
8 Ltd. Şti
c.Tarım ve Gıda Tesisleri
Kimyasal Madde Üretim ÇED Yönetmeliğinin
Tesisi Kapasite Arttırımı 17. Maddesi
Sodyum Perkarbonat
ÇED Yönetmeliğinin
Üretim tesisi
17. Maddesi
Katı Atık Düzenli
Depolama Tesisi Tevsii ÇED Yönetmeliğinin
Projesi
17. Maddesi
Temizlik Ürünleri
ÇED Yönetmeliğinin
Üretim Tesisi
17. Maddesi
Yalova İleri Biyolojik ÇED Yönetmeliğinin
Atıksu Arıtma Tesisi
17. Maddesi
Formik Asit Üretim
ÇED Yönetmeliğinin
Tesisi
17. Maddesi
Kaynak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
Sebze-Meyve ve 784
Taşköprü Beldesi, Dökmetepe
ton/yıl Su ürünleri
İşleme Tesisi
1 Mevkii,
d.Petrol ve Madencilik Projeleri
1 Sevgi TAŞ Ltd. Şti.
2 Karayolları Genel Müdürlüğü
3 Sadık ERBAY
4 Köy Hizmetleri Safran Köyü
5 Köy Hizmetleri Esadiye Köyü
6 Köy Hizmetleri Taşköprü
Köy Hizmetleri Ortaburun
7
8 Köy Hizmetleri Şenköy
9 Adem ÜNLÜ Kabaklı Köyü
10 Havuzdere Köy Tüzel Kişiliği
14.01.2005 tarih ve 232-2967
sayılı Bakanlık yazısı.
18.07.2005 tarih ve 02/415040938 sayılı Bakanlık yazısı
05.03.2006 tarih ve 05/1674
sayılı Bakanlık yazısı
26.05.2006 tarih ve 3834/25964
sayılı Bakanlık yazısı
24.05.2006 tarih ve 3729/25111
sayılı Bakanlık yazısı
30.06.2006 tarih ve 5029/31489
sayılı Bakanlık yazısı
05.06.2007 tarih ve 239.99ÇED Yönetmeliğinin
6037/32334 sayılı yazı
17. Maddesi
18
Kum ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
18
18
18
18
15.11.1996-04
25.12.1996
24.04.1997-01
30.04.1998-04
30.04.1998-04
30.04.1998-04
30.04.1998-04
Çevresel Etkileri
Önemlidir-18
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
18
18
18
298
30.04.1998-04
30.04.1998-04
30.04.1998-04
Sabahattin DEMİRBİLEK
Taş Ocağı
30.07.1997 30.11.1998-11
Çevresel Etkileri
Önemlidir-18
11
Sabahattin DEMİRBİLEK
Kırma Eleme
30.07.1999
12
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Taş Ocağı
27.03.2000-03
Çevresel Etkileri
Önemlidir-18
13
14
15
16
17
18
19
20
Havuzdere Köy Tüzel KişiliğiHavuzdere
Yalova Belediyesi-Taşköprü
İller bankası 2. Bölge Müdürlüğü
Tavşanlı Belediyesi
Yazıcılar Kum-çakıl Ltd. Şti.
Yalova Belediyesi
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
Türkkaletepe
Tras Taş Ocağı
18
27.06.2000-06
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Taş Ocağı
Kum-Çakıl Ocağı
Taş Ocağı
Kırma-eleme
Taş Ocağı
18
18
18
18
18
18
18
27.06.2000-06
21.09.2000-09
27.02.2001-02
29.08.2001-08
28.09.2001-09
28.12.2001-12
30.04.2002-04
Taş Ocağı
18
30.04.2002-04
21
Kaytazdere Belediyesi- Kurttepe
22 Mevki
Kil Ocağı
23 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
Ahmet BAĞATAR
Taş Ocağı
24
Gür Yapı İnş. Taah. Tic. Ve San.
Taş Ocağı
25 A.Ş.
Gür Yapı İnş. Taah. Tic. Ve San.
Taş Ocağı kapasite
26 A.Ş.
Madkim Maden ve Kimya San. ve Zeolit madeni Ocak
Tic. Ltd. Şti.
İşletmeciliği
27
Karayolları 14. Bölge Müd
Kaletepe Taş Ocağı ve
Konkasör
28 Güneyköy Kaletepe mevkii
Küre Madencilik San. ve Dış Tic.
Ltd
Şti. Sermayeci Köyü Kılıç
Zeolit Madeni
29 Altınova
Köy Hizmetleri Yalova İl
Taş Ocağı ve Asfalt
Plent Tesisi
30 Müdürlüğü-Kılıç Yolu
Köy Hizmetleri Yalova İl
Müdürlüğü-Burhaniye- Çiftlikköy Stabilize Malzeme
Ocağı
31 İlçesi
Yurt-Oğlu İnş. Taah. Nak. Tur.
Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Andezit Ocağı ve
Kırma-Eleme Tesisi
32 Altınova İlçesi-Havuzdere
Deniz Madencilik İnş. Su ve Petrol
Ürünleri San.
Tic. A.Ş -Merkez İlçesi, Kurtköy Mermer ve Andezit
Ocağı
33 Köyü, Beştepe Mevkii
Karon Organizasyon İth. İhr.
Müm. Ve Taah. Ltd. Şti.
34 Altınova İlçesi-Geyikdere Köyü Puzolanik Kayaç Ocağı
Cihangir ŞENGEL-MerkezTaş Ocağı
35 Sugören Köyü
Deniz Madencilik İnş. Su ve Petrol
Ürünleri San.
Tic. A.Ş Armutlu ilçesi-Fıstıklı
Granit Mermer Ocağı
36 Köyü
EK-II
34/e
12.07.2002 tarih ve 03/3303madde
EK-II
34/e
madde
07.11.2002 tarih ve 03/5994
EK-II
34/e
madde
11.11.2002 tarih ve 03/6062
ÇED Yönetmeliği
16.madde
03.04.2003 tarih ve 144 sayılı
EK-II
madde
EK-II
madde
34/e
07.05.2003 tarih ve 221 sayılı
34/e
ÇED Yönetmeliği 18.
Mad.
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
30.07.2003 tarih ve 378 sayılı
01.03.2004 tarih ve 9533 sayılı
Bakanlık yazısı
30.07.2004 tarih ve 40938 sayılı
Bakanlık yazısı
ÇED Yönetmeliğinin 30.07.2004 tarih ve 40938 sayılı
17. Maddesi
Bakanlık yazısı
ÇED Yönetmeliğinin 23.03.2005 tarih ve 03/145817. Maddesi
16075 sayılı Bakanlık yazısı.
ÇED Yönetmeliğinin 15.04.2005 tarih ve 03/1894
17. Maddesi
sayılı Bakanlık yazısı.
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
20.05.2005 tarih ve 03/263028755 sayılı Bakanlık yazısı
06.07.2005 tarih ve 03/375638317 sayılı Bakanlık yazısı
ÇED Yönetmeliğinin 08.07.2005 tarih ve 03/388417. Maddesi
39253 sayılı Bakanlık yazısı
299
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Yurt-Mert İnş. Nak. Haf. Mad.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÇED Yönetmeliğinin
Altınova İlçesi-Ayazma Köyü
Mıcır ve Kırmataş Ocağı 17. Maddesi
Karon Organizasyon İth. İhr.
Müm. Ve Taah. Ltd. Şti. Çiflikköy
ÇED Yönetmeliğinin
ilçesi Denizçalı köyü
Puzolanik Kayaç Ocağı 17. Maddesi
Can-Mert Mad. San. ve Tic.
Ltd.Şti.
Altınova İlçesi Tavşanlı Belediyesi Puzolanik Kayaç (Tras) ÇED Yönetmeliğinin
(Denizçalı)
Ocağı
17. Maddesi
Yurt Mert İnş. Nak. Haf. Mad.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
ÇED Yönetmeliğinin
Altınova İlçesi Tavşanlı Köyü
Doğaltaş-Mermer Ocağı 17. Maddesi
Arif YAZICI
ÇED Yönetmeliğinin
Altınova İlçesi Çavuşçiftliği Köyü Kum-Çakıl Ocağı
17. Maddesi
Cihangir ŞENGEL
Yalova İli, Merkez İlçesi, Safran
ÇED Yönetmeliğinin
Köyünde
Kum Ocağı
17. Maddesi
Tavşanlı Belediye Başkanlığı
Yalova İli, Altınova İlçesi,
ÇED Yönetmeliğinin
Tavşanlı Beldesi
Andezit Ocağı
17. Maddesi
Gürer İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti.
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi,
Kalker Ocağı ve Kırma ÇED Yönetmeliğinin
Kabaklı köyü
Eleme Tesisi
17. Maddesi
Rıfat ELBİR Yalova İli,
ÇED Yönetmeliğinin
Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı köyü
Andezit Ocağı
17. Maddesi
Musa ÖZCAN
ÇED Yönetmeliğinin
Andezit Ocağı
17. Maddesi
Gürer İnş. Taah. ve Tic. Ltd.Şti.
Kumtaşı Ocağı
47
ÇED Yönetmeliğinin
17. Maddesi
Şevket AKSOY
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Kalker Ocağı ve Kırma ÇED Yönetmeliğinin
Eleme Tesisi
17. Maddesi
Deniz Madencilik Yalova İli,
ÇED Yönetmeliğinin
Armutlu İlçesi, Mecidiye Köyü
17. Maddesi
Granit Ocağı
Musa ÖZCAN Yalova İli, Merkez
ÇED Yönetmeliğinin
Kalker Ocağı ve Kırma
İlçesi, Soğucak Köyü
17. Maddesi
Eleme Tesisi
Tevfik Burak ARARAD
ÇED Yönetmeliğinin
Kalker Ocağı ve KırmaÇiftlikköy İlçesi, Kabaklı köyü
17. Maddesi
Eleme Tesisi Projesi
Şen Yapı Malz. Paz. İnş. ve Tic.
ÇED Yönetmeliğinin
Ltd Şti. Çınarcık İlçesi, Esenköy Diyabaz Ocağı ve
17. Maddesi
Beldesi, Arnavutköy civarında
Kırma-Eleme Tesisi
Olimineral Endüstriyel Hammadde
San. İç ve Dış A.Ş.-Armutlu İlçesi,
Fıstıklı Köyü, Büyükyılanlı
ÇED Yönetmeliğinin
Mevkii, Bayır Mahallesi
Granadiyorit Ocağı
17. Maddesi
Bahadır Madencilik
Har.İnş.Tah.San.Güney köyü
ÇED Yönetmeliğinin
Doğandere
Kalker ocağı
17. Maddesi
Tenocak Mad. Nak. Trz. ve San.
ÇED Yönetmeliğinin
Ltd.Şti.17. Maddesi
Yalova İli, Altınova İlçesi,
Kaytazdere beldesinde
Tras Ocağı
Terra Mad. Enj. Kay. Yapı.Turz.
ÇED Yönetmeliğinin
San. ve Tic. Ltd. Şti. -Yalova İli,
17. Maddesi
Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyü
Metakumtaşı Ocağı
Dağıstan Mad. Harf. Nak.
Kalker Ocağı ve Kırma ÇED Yönetmeliğinin
300
27.09.2005 tarih ve 03/598254419 sayılı Bakanlık yazısı
10.10.2005 tarih ve 03/638457112 sayılı Bakanlık yazısı
12.10.2005 tarih ve 03/641657618 sayılı Bakanlık yazısı
09.11.2005 tarih ve 03/712662374 sayılı Bakanlık yazısı
10.11.2005 tarih ve 03/718662760 sayılı Bakanlık yazısı
19.01.2006 tarih ve 02-315/2594
sayılı Bakanlık yazısı
10.02.2006 tarih ve 1000/7278
sayılı Bakanlık yazısı.
16.02.2006 tarih ve 1107/7837
sayılı Bakanlık yazısı.
13.04.2006 tarih ve 2532/18310
sayılı Bakanlık yazısı
25.05.2006 tarih ve 3778/25456
sayılı Bakanlık yazısı.
14.07.2006 tarih ve 33963 sayılı
Bakanlık yazısı.
04.07.2006 tarih ve 31908 sayılı
Bakanlık yazısı.
27.07.2006 tarih ve 02-5986/
36157 sayılı yazısı
11.08.2006 tarih ve 026484/38990 sayılı yazı
17.10.2006 tarih ve 028642/50762 sayılı yazı
26.10.2006 tarih ve 028732/52393 sayılı yazı
21.02.2007 tarih ve 1777/10320
sayılı yazı
22.05.2007 tarih ve 08-9/5325
sayılı yazı
24.05.2007 tarih ve 5518/29756
sayılı yazı
29.05.2007 tarih ve 5710/30658
sayılı yazı
22.05.2007 tarih ve 5350/29144
59
60
61
62
63
İnş.Taah. Ltd. Şti. -Yalova İli,
Eleme Tesisi
Merkez İlçesi, Güneyköyü
Alkan Madencilik Tavşanlı Köyü
Taş Ocağı ve Kırma
Eleme Tesisi
Yurt Mert İnş. Nak. Haf. Mad.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kullanılacak
Altınova İlçesi Tavşanlı Köyü
pat.mad.değ.
Can-Mert Mad. San. ve Tic.
Ltd.Şti.
Puzolanik Kayaç (Tras)
Altınova İlçesi Tavşanlı Belediyesi Ocağı
(Denizçalı)
Patlatma
Bahadır Madencilik
Har.İnş.Tah.San.Güney köyü
Doğandere
Kalker ocağı kap.artımı
Çihangir Şengel
Yıkama Eleme
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
17. Maddesi
sayılı yazı
30.07.2007 tarih 8235-42608
ÇED Yönetmeliğinin
sayılı yazı
17. Maddesi
02.11.2007 tarih -11747760262
ÇED Yönetmeliğinin
sayılı yazı
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin 14.02.2008 tarih ve 1210-9300
17. Maddesi
sayılı yazısı.
09.06.2008 tarih ve 08-9/5325
ÇED Yönetmeliğinin
sayılı yazı
17. Maddesi
ÇED Yönetmeliğinin 13.11.2008-9 Çed gerekli
17. Maddesi
değildir.
Tablo 6.3. 2010 -2011Yıllarında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-II Liste)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı
ERC Kimya
Kapaklı Taş Ocağı Karayolları 14.bölge
US DIŞ Tic
Gürer 3405 ÇED GEREKLİDİR
Karayolları güneyköy
Tavşanlı Belediyesi Taş ocağı
Cihangir şengel kapasite artışı
Gürer güneyköy
İpek Kağıt
Akkim Sodyum Metabisülfit kapasite artışı
Karar Tarihi
14.01.2010
03.02.2010
18.02.2010
22.02.2010
23.06.2010
30.07.2010
13.09.2010
03.11.2010
02.12.2010
04.03.2011
Nuhtel Makine Ltd.Şti.
Tuna İş Madencilik Mermer ocağı kapasite
artışı
Bursa Ulaştırma Bölge Müd. Armutlu İskele
Armutlu Belediyesi Jeotermal Merkezi
Isıtma sitemi
Aksa Akrilik Kimya A.Ş. Liman Dolgu Alanı
30.03.2011
15.09.2011
26.10.2011
31.10.2011
30.11.2011
Sonuç
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR
Kaynak : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tablo 6.4. 2010 – 2011 Yılında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-I Liste)
N Adı
o
1 ICT Yat san.Tur.Tic.
A.Ş
Konusu
Karar Tarihi
Sonuç
Gemi İnşa Tersanesi
Ek:1
2
Yalova Gemi
Tersanecilik San. ve
Tic. Ltd
Tersane ve Dolgu Alanı Projesi
Ek:1
3
Öz-ata yat inşa
çekek ve onarım
Tersane tesisi
Ek:1
Bakanlığımız
25.03.2010 tarih ve
2755/18253 sayılı
yazısı
Bakanlığımız
28.07.2010 tarih ve
7507/45678 sayılı
yaısı
Bakanlığımız
25.08.2010 tarih ve
301
sançve tic. A.Ş.
8480/51160 sayılı
yazısı
4
SS Altınova Yat
İnşacılar A.Ş.
Tersane
Ek:1
Bakanlığımız
25.08.2010 tarih ve
8480/51161 sayılı
yazısı
5
İMEAK GESAD
Yalova Gemi İhtisas Organize San.
Bölgesi
Ek:1
Bakanlığımız
16.09.2010 tarih ve
9107/55082 sayılı
yazısı
6
Aksa Akrilik Kimya
San. A.Ş.
Karbon Elyaf Üretim Tesisi
Kapasite Artışı
Ek:1
7
Yalova Gür-Er İnş.
Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kumtaşı Ocağı ve Kırma Eleme
Tesisi Kapasite Artımı
Ek:1
Bakanlığımız
01.08.2011 tarih ve
904 sayılı yazısı
Bakanlığımız
08.09.2011 tarih ve
2231 sayılı yazısı
Kaynak : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tablo 6.5. 2010 -2011Yılında Sonuçlanan Çed Müracaatları ( Ek-II Liste) Olumsuzlar
No
Adı
Konusu
Sonuç
Yıl
1
Yalova Gür-Er İnş. Taah.
Ve Tic. Ltd. Şti
Red
2010
2
Yalova Gür-Er İnş. Taah.
Ve Tic. Ltd. Şti
Red
2010
3
Mermer (Kalsit) Ocağı ve
Konkasör Tesisi’nin alanının
genişletilmesi ve Kırma Eleme
Tesisi Kapasite artışı
Kumtaşı Ocağı Alan
Genişletilmesi ve Kapasite
Artırımı
Hazır Beton Tesisi
Kalker Ocağı Ve Kırma Eleme
Tesisi açılması
Kibsaş Karbeton
B.M.T Bahadır Madencilik
Haf. Nak.. İnş. Taah. San.
Tic. Ltd. Şti.
ERC Kimya ve Makine San. Sodyum Bisülfat Üretim Tesisi
Tic. Ltd. Şti.
açılması
Red
Red
2010
2010
Red
2011
4
5
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
302
Tablo 6.6. Çed Olumlu Belgesi Alacak Faaliyetler Devam Edenler
ÇED OLUMLU BELGESİ ALACAK FAALİYETLER DEVAM EDENLER
SIRA FAALİYET
NO
SAHİBİ
1
Recep Ekşi
2
Deniz
Madencilik
3
Vopak
Depolama
FAALİYET
CİNSİ
ÇED
ÇED OLUMLU
YÖNETMELİĞİ BELGESİ
LİSTE I-II
TARİH VE
SAYISI
Yat İnşa ve,
Ek:1
Bakım Onarım
Tersanes
Granit
Ek:1
ocağı,Kırma.el.
beton sant.
Kapasite artımı
Kimyasal
Ek:1
Depolama
15.09.2009 HKT
yapıldı.
Kapsam bel.
Duyuru yapıldı
19.10.2010
tarihinde Halkın
Katılımı yapıldı
Süreç
durduruldu.
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
303
DİĞER
ÖZELLİLKLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
7 045 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content