close

Enter

Log in using OpenID

ME (MJ/kg KM) - Ali Vaiz Garipoğlu

embedDownload
ENERJİ METABOLİZMASI
Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü,
SAMSUN-2013


Tüm enerji formları ısı enerjisine dönüşebildiğinden besleme
çalışmalarında temel enerji birimi olarak ISI ENERJİSİ
kullanılmaktadır.
Isı enerjisi birimi olarak kullanılan KALORİ (cal) 1 g suyun
sıcaklığını 14.5 C' den 15.5 C' ye çıkarmak için gerekli enerji miktarı
olarak kabul edilmektedir.

1000 cal= 1 kcal, 1000 kcal= Therm veya megakalori

1 kcal: 4.18 joule



Hayvanlar enerji kaynağı olarak vücuda alınan besin
maddelerinin molekülleri arasında depo edilen “kimyasal
enerji” ya da “moleküler enerji”den faydalanır. Bu enerji
molekülleri tutan bağların parçalanmasıyla serbest kalır ve bu
arda bir miktar ısı açığa çıkar.
Ortaya çıkan bu ısı biyolojik olaylarda kullanılmamakta,sadece
vücut sıcaklığının korunmasında yararlanılmaktadır.
Vücutta kullanılan enerji her basamağı özel enzimlerle
denetlenen bir dizi reaksiyonlar sonucunda yavaş bir şekilde
açığa çıkar.

Canlılar yemlerden açığa çıkartılan enerjinin ısıya
dönüşerek büyük ölçüde kaybolmasını önleyen bir
mekanizmaya ihtiyaç duyar.. Bu mekanizma:
AT-P-P-P
ATP (2 yüksek enerjili fosfat bağı)
AD-P-P
ADP (1 yüksek enerjili fosfat bağı)
AM-P
AMP (1 düşük enerjili fosfat bağı)
ENERJİ DAĞILIMI
Dışkı ile atılan enerji
Gazla ve idrarla atılan enerji
ISI ARTIŞI
BİR SIĞIRDA ENERJİNİN
KULLANIM ORANLARI
• Yemdeki TE 100 kabul
edilirse
DIŞKI ENERJİSİ
%30
ISI ENERJİSİ
%20
GAZLARDAKİ ENERJİ
%5
İDRARDAKİ ENERJİ
%5
YAŞAMA PAYI
ENERJİSİ
%20
VERİM PAYI ENERJİSİ
%20
TOPLAM (BRÜT) ENERJİ
Yemlerin tam oksidasyonları sonucu açığa çıkan ısının
toplamı olarak tanımlanan Toplam Enerji (TE) bomb
kalorimetresinde ölçülür.
Karbonhidratlar
4.10 kcal/g
Proteinler
5.65 kcal/g
Yağlar
9.45 kcal/g
BOMB KALORİMETRESİ
Otomatik karıştırıcı
Yakma
kabloları
Termometre
İzole edilmiş kap
Bomba
Isı
ᅱÖrnek kabı
Su
TOPLAM (BRÜT) ENERJİ
• TE içerikleri sindirim ve
metabolizma sırasındaki MISIR
kayıpları vermediği için
yemlerin gerçek enerji
değerlerini göstermez.
SAMA
N
Çok iyi TE= 4.4
bir
kcal/g
enerji
yemi
Kötü
kaliteli
yem
TE=4.5
kcal/g
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (SE)
SE= TE-Dışkı enerjisi
Dışkı ile kaybolan enerji
Sütle beslenen hayvanlarda
% 10
Kalitesiz kaba yemle beslenen hayvanlarda
% 60
1.
Görünen SE
2.
Gerçek SE (Endojen kaynaklı kayıplar dikkate alınır)
ENDOJEN KAYIPLAR=????????
SE klasik sindirim denemeleri veya naylon torba tekniği gibi daha gelişmiş metotlarla
belirlenebilir.
PROBLEM
Bir koyun 1.5 kg kuru ot tüketiyor
Otun enerji değeri: 4.5 kcal/g KM
Dışkı miktarı: 0.5 kg
Dışkının enerji değeri: 4 kcal/g KM
Otun KM içeriği: %90
Dışkının KM içeriği: % 60
Hayvanın aldığı SE toplamı=???????? kcal
Otun SE değeri: ???????????? kcal/g
METABOLİZE EDİLEBİLİR ENERJİ
(ME)
ME= TE - (DIŞKI+İDRAR+GAZ ENERJİSİ)
Rumende üretilen gazların büyük bir ksımını metan oluşturur.
Yemin yapısına ve yem tüketimine bağlı olarak gazla (metan) kaybolan
enerji TE’nin % 3-10’u arasında değişir.
Düşük kaliteli yemlerin kullanılması durumunda gazlarla olan kayıp
ARTMAKTADIR.
Yem tüketimi arttıkça gazlarla olan kayıp AZALMAKTADIR.
Yaşama payı düzeyinde beslemede gazlarla olan kayıp TE’nin % 8’i
Yüksek düzeyde beslemede gazlarla olan kayıp TE’nin % 6-7’si
METABOLİZE EDİLEBİLİR ENERJİ
(ME)
İdrarla kaybolan enerji ÜRE, HİPPURİK ASİT, KREATİNİN,
ALLANTOYİN gibi N'lu bileşiklerle GLUKORONATLAR ve SİTRİK
ASİT gibi N's,z bileşiklerde bulunur.
Gazlardaki enerji ise METAN, H2 ve H2S gazlarında bulunur.
Gazlarla (özellikle metan) kaybolan enerji yaşama payı düzeyinde TE'
nin % 8'i iken besleme düzeyi yükseldikçe % 6-7'ye düşebilmektedir.
ME DEĞERLERİ (Ruminantlarda)
KABA YEMLER
0.8 X SE
DANE YEMLER
0.85 X SE
KÜSPELER
0.79 X SE
Yem tüketimindeki artışın ME üzerindeki olumsuz
etkisi düşük kaliteli yemlerde oldukça belirgin olup,
ruminantlarda yem tüketiminin 2 katına çıkması ME
değerini % 10 düşürür.
YEM TÜKETİMİNİN ARTMASI ME DEĞERİNİ
NEDEN DÜŞÜRÜR?
ÖNDEN 3. SIRADA DUVAR KENARINDAKİ ÖĞRENCİ
Yemin ME Değerlerini Etkileyen Faktörler:
1. Hayvanın türü
Ruminantlarda tek midelilere göre ME değeri (aynı yem için) tek midelilere göre DÜŞÜKTÜR. NEDEN?????????? (2.
sırada kapı tarafındaki ilk öğrenci)
2. Vücudun N dengesi
Yemlerle alınan amino asitlerin protein sentezinde kullanılıp kullanılmamasına veya idrarla atılıp atılmamasına göre yemlerin
ME değeri değişir.
3. Yemlerin hazırlanması
Kaba yemlerin öğütülmesi dışkı kayıplarını azaltırken, gaz üretimini artırır ve dolayısyla enerji kayıplarında denge sağlar.
4. Yenen yem miktarı
Fazla yem tüketimi dışkı kayıplarını artırır, gazlarla olan kaybı azaltır.
Yem tüketimindeki artışa bağlı olarak meydana gelen dışkı kayıpları sindirilebilirliği yüksek yemlerde daha DÜŞÜKTÜR.
5. ME'nin vücutta kullanılma amacı
6. Rasyonun dengesi
Dengeli rasyonların ME değerleri dengesiz rasyonlara göre YÜKSEKTİR. NEDEN?????? ( Sınıfın en arkasındaki bayan
öğrenci)
7. Yemin sindirilebilirlik derecesi
Yemlerin SE değerleri düştükçe, ME değerleri de düşer. NEDEN???
BAZI YEMLERİN ME DEĞERLERİ
(kcal/kg Kuru Madde)
KAYIP KAYNAKLARI
YEM
HAYVAN
TÜRÜ
TE
MISIR
TOSUN
?
MISIR
TAVUK
?
BUĞDAY
TAVUK
?
ARPA
TAVUK
?
BUĞDAY
KEPEĞİ
SIĞIR
?
BAKLAGİL
KURU
OTU
SIĞIR
?
SAMAN
KOYUN
?
DIŞKI
İDRAR
GAZLAR
ME
BAZI YEMLERİN ME DEĞERLERİ
(kcal/kg Kuru Madde)
KAYIP KAYNAKLARI
YEM
HAYVAN
TÜRÜ
TE
DIŞKI
İDRAR
GAZLAR
ME
MISIR
TOSUN
4510
680
194
304
3333
MISIR
TAVUK
4422
528
-
3894
BUĞDAY
TAVUK
4334
682
-
3652
ARPA
TAVUK
4356
1166
-
3190
BUĞDAY
KEPEĞİ
SIĞIR
4532
1437
240
339
2517
YONCA
KURU
OTU
SIĞIR
4200
1880
240
290
1790
SAMAN
MISIR
SİLAJI
KOYUN
SIĞIR
4345
4340
2676
1380
42
190
229
290
1398
2480
Kullanılma Amaçlarına Göre ME'den
Yararlanma Oranları
ME'den yararlanma oranı, %
ME KAYNAĞI
YEM VEYA BESİN
MADDESİ
YAŞAMA PAYI İÇİN
SEMİRME İÇİN
GLİKOZ (Rumende)
?
?
GLİKOZ (Abomasumda)
?
?
ASETİK ASİT
PROPİYONİK ASİT
BÜTİRİK ASİT
KURU ÇAVDAR OTU
(körpe)
KURU ÇAVDAR OTU
(olgun)
MISIR
Kullanılma Amaçlarına Göre ME'den
Yararlanma Oranları
ME'den yararlanma oranı, %
ME KAYNAĞI
YEM VEYA BESİN
MADDESİ
YAŞAMA PAYI İÇİN
SEMİRME İÇİN
GLİKOZ (Rumende)
94
54
GLİKOZ (Abomasumda)
100
72
ASETİK ASİT
59
33
PROPİYONİK ASİT
86
56
BÜTİRİK ASİT
76
62
KURU ÇAVDAR OTU
(körpe)
78
52
KURU ÇAVDAR OTU
(olgun)
74
34
MISIR
78
59
ME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
1. ME değerleri her yem için sabit kalmaktadır.
2. yeni bilgilere rahatlıkla adapte edilebilir.
3. Ölçülebilir parametrelere dayanmaktadır.
4. Diğer sistemlere göre hayavnın verimini daha iyi bir
şekilde belirtir.
ME Değerinin Belirlenmesinde
Kullanılan Yöntemler
IN VİVO YÖNTEMLER
İN VİTRO YÖNTEMLER
İN SACCO YÖNTEMLER
Klasik sindirim denemesi
Rutin laboratuar analizleri
Kanüllü hayvanlarla
yürütülen naylon torba
tekniği
Enzimatik metot
Gaz üretim tekniği
IN VİVO YÖNTEMLER
Klasik Sindirim Denemesi
Canlı hayvan üzerinde yapılan sindirim denemeleriyle
belirlenen sindirilebilir besin maddeleri temel
alınarak yemlerin ME değerleri tespit edilmektedir.
ME (MJ/kg KM)= 0.0152 SHP + 0.0342 SHY + 0.0128 SHS + 0.0159 NÖM
SHP: Sindirilebilir ham protein
SHY: Sindirilebilir ham yağ
SHS: Sindirilebilir ham selüloz
MJ: Megajoule, KM: Kuru madde
IN VİTRO YÖNTEMLER
Kimyasal analiz değerlerinden yararlanılarak
hesaplama yapılır.
Kesif yemlerde
ME (kcal/kg OM)= 3260 + 0.455 HP + 0.0128 SHS + 3.517 HY-4.037 HS
HP: (g/kg OM), HY: (g/kg OM), HK: (g /kg OM)
Not:OM’de hesaplanan ME nin kg yemde belirlenmesi için belirlenen ME değerinin karmanın
OM düzeyi ile çarpılması gerekir.
Kaba yemlerde:
ME (kcal/kg KM)= 3381.9-19.98 NDF
ME (kcal/kg KM)= 2764.4-102.73 ADL
ME (kcal/kg KM)= 3464.7 – 58.10 ADF + 27.99 Selüloz
IN VİTRO YÖNTEMLER
Enzimatik Yöntem
Yemler önce çeşitli enzimlerle muamele edilip daha
sonra organik madde, kuru madde ve ham kül
içerikleri kullanılarak ME değerleri tespit edilir.
Silajda
ME (MJ/ kg KM)= 14.27- (0.00234 HP + 0.0147 HK + 0.012 selüloz)
IN VİTRO YÖNTEMLER
Gaz üretim yöntemi
Yemler laboratuar ortamında rumen sıvısı ile özel
tüpler içersinde muamele edilmekte ve belli süre
oluşan gaz miktarları ölçülerek çeşitli eşitlikler
yardımıyla ME değerleri hesaplanmaktadır.
Karma yem ve ham maddeler için)
ME (MJ/kg KM)= 1.06 + 0.157 GÜ + 0.00884 HP + 0.022 HY – 0.008 HK
Kaba yemler için:
ME (MJ/kg KM)= 2.20 + 0.136 GÜ + 0.0574 HP
GÜ: Gaz üretimi (24 saatlik inkübasyon süresince 200 mg yem KM'si başına oluşan gaz
hacmi
HK: Ham kül
IN SACCO YÖNTEMLER
Kanül takılmış hayvanlar kullanılarak yemler 48
süreyle rumende inkübe edilmekte (bekletilmekte) ve
bu süre sonunda yıkanan ve kurutulan yemlerde
bulunan besin madde içeriklerinden faydalanılarak
ME değerleri hesaplanmaktadır.
ME (MJ/kg KM)= 2.27563 + 0.1073 KM (kaba yemler için)
ENZİM TEKNİĞİ, GAZ ÜRETİM TEKNİĞİ İLE HESAPLANAN
ME DEĞERLERİNİN NRC VERİLERİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI*
YEMLER
ENZİM TEKNİĞİ
ME
(Mcal/kg)
GAZ ÜRETİM TEKNİĞİ
ME
NRC 1988 Değerleri
ME
(Mcal/kg)
(Mcal/kg)
YULAF
2.08
2.88
2.49-3.02
ARPA
2.39
3.06
3.11-3.29
MISIR
2.39
2.94
3.12-3.51
BUĞDAY
2.30
2.45
3.47-3.51
YONCA
1.60
1.79
2.00-2.49
ÇAYIR OTU
1.88
1.85
1.47-2.85
SOYA
KÜSPESİ
1.88
2.25
3.29-3.42
PTK
1.74
2.09
2.71-3.02
AÇK
1.84
2.13
1.51-2.85
* Çerçi ve ark., (2003)
ENERJİ FORMÜLLERİ İLE İLGİLİ DAHA GENİŞ
BİLGİ İÇİN
http://www.muratgorgulu.com.tr/altekran.asp?id=97
NET ENERJİ (NE)
SADECE RUMİN
İÇİN GEÇE
NE = ME – (ISI ARTIŞI+FERMANTASYON ISISI)
NE enerjinin yaşama payı ve farklı verim
çeşitleri için kullanılan kısmıdır.
NET ENERJİ (NE)
Yemlerin sindirilip metabolize edilmeleri sırasında
dışkı, idrar ve gaz kayıplarından ayrı olarak ısı
şeklinde de büyük enerji kayıpları olmaktadır. Bu
kayıplara ISI ARTIŞI veya “YEMLERİN
SPESİFİK DİNAMİK AKSİYONU” denir.
Isı artışının kaynakları
- Ruminantların sindirim sistemlerinde bulunan MO
faaliyeti
-Metabolizma sırasında meydana gelen kayıplar
-Yemlerin çiğnenmesi ve sindirim kanalında ileri
sürülmesi sırasında meydana gelen ısı artışı.
NE YAŞAMA PAYI İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASINDA EN YÜKSEK
ETKİNLİKLE KULLANILIR.
NE süt verimi (üretimi) için yaşama payına
yakın etkinlikle kullanılır.
NE büyüme için daha az etkinlikle
kullanılır.
ISI ARTIŞINI ETKİLEYEN BAZI
FAKTÖRLER
-Kalitesiz proteinlerle ya da dengeli olmayan amino asit karışımları ile beslenen tek midelilerde
bir çok amino asit okside olur ve bu durumda ısı artışı yükselir.
-
Mg ve P gibi metabolizmada gerekli olan esansiyel besin maddesi eksikliğinde metabolizma
arzulandığı gibi gelişmediğinden daha fazla ısı açığa çıkar.
-
Öğün sayısının artması durumunda ısı artışı azalmaktadır.
-
Ruminantlarda düşük düzeylerde protein ile beslemede veya bitkisel protein yerine üre
kullanılması durumunda ısı üretimi azalır.
-
Rasyonda yağ içeriğinin artması ile yağın ekstra kalorik etkisinden dolayı ısı artışı azalır.
-
BU DURUMDA SICAK HAVALARDA SICAKLIK STRESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ
AMACI İLE RASYONDAKİ YAĞ İÇERİĞİNİN ARTIRILMASI VEYA SELÜLOZ
İÇERİĞİNİN AZALTILMASI GEREKİR.
ISI ARTIŞI HANGİ DURUMLARDA HAYVAN
İÇİN YARARLI HANGİ DURUMLARDA
ZARARLI OLABİLİR?
ÖNDEN 3. SIRANIN KAPIDAN İTİBAREN 3. ÖĞRENCİ
ISI ARTIŞI soğuk havalarda hayvanın ısınmasını
sağladığından (termogenesis) yararlıdır.
Ancak ISI ARTIŞI sıcaklık stresi durumunda zarar
verici duruma gelir ve vücuttan atılması gerekir ve
bunun için de ilave enerji gerekir.
BAZAL METABOLİZMA (BM)
Dinlenme durumunda olup iş yapmayan ve verim
vermeyen aç bir hayvanın, solunum, dolaşım, bazı
salgı maddelerinin yapımı gibi hayatsal faaliyetlerini
sürdürmesine yönelik olarak vücudunda meydana
gelen metabolik olayların tümüne birden BAZAL
METABOLİZMA denir.
BAZAL METABOLİZMA
TAM DİNLENME HALİNDEKİ BİR HAYVANIN
POST ABZORTİF DURUMUNDA VE NÖTR
ÇEVRE SICAKLIĞINDA SAÇTIĞI ISI MİKTARI
BAZAL METABOLİZMA (BM)
Herhangi bir verimi olmayan ve iş yapmayan aç bir
hayvanda kalp çalışması ve solunum gibi bazı hayati
fonksiyonların yürütülmesi için bir miktar enerjiye
ihtiyaç vardır.
Hayvanların yaşayabilmesi için kullanılan ve ısıya
dönüşerek vücuttan ayrılan enerji miktarına BAZAL
METABOLİZMA adı verilir.
BAZAL METABOLİZMANIN
ÖLÇÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
-
Tam bir dinlenme hali
Hayvanlarda bunu sağlamak çok zordur. O nedenle ölçümler hem ayakta, hem de yataken yapılır
ve 12'şer saate göre standartlaştırılır) (Atlar bu konuda istisnadır. NEDEN???)
-
Post-abzortif durumun sağlanması
BM' nin ölçülebilmesi için hayvana yedirilen tüm yemlerin sindirilip kana geçtiği durumun
beklenmesi gerekir. Bu süre kanatlılarda 2 gün sürdüğü halde ruminantlarda 8-10 gün
sürebilmektedir. O nedenle ruminantlşarda BM ölçümü oldukça zordur.
-
Nötr çevre sıcaklığı
Ölçümler vücut sıcaklığını korumak için herhangi bir doku parçalanmasının olmayacağı, BM
hızını artırmayacak çevre sıcaklıklarında yapılmalıdır. Bu süre tavuklar için 28 C iken,
tavşanlarda 27-28 C'dir.
-
Daha önceki besleme durumu
BM ölçümü yapılacak hayvanların özellikle protein ve enerji bakımından dengeli beslenmeleri
gerekir. NEDEN????? (Önden 3. sıradaki kapı tarafından 3. öğrenci)
BAZAL METABOLİZMA (BM)
BM “saatte m2 vücut yüzeyine düşen kilokalori” şeklinde belirtilir.
Ancak vücut yüzeyinin ölçülmesi zor olduğundan araştırıcılar vücut yüzeyini vücut ağırlığının
kesirli kuvvetlerini kullanarak hesaplamaya yönelmişlerdir.
Bu amaçla hayvan türlerine göre 0.62 ile 0.82 arasında değişen farklı üssel sayılar
kullanılmaktadır. Ancak bu amaçla genelde 0.75 değeri kullanılmaktadır. Başka bir deyişle
vücut yüzeyi canlı ağırlığın 0.75. kuvveti olarak belirlenmektedir.
A: Vücut yüzeyi
W: Canlı ağırlık (kg)
A = W0.75
Bu değere (W0.75 ) aynı zamanda METABOLİK VÜCUT AĞIRLIĞI (MVA) adı verilir.
BAZAL METABOLİZMA (BM)
Herhangi bir hayvan türü için BM hızı da MVA'nın yine
hayvan türlerine göre değişen (tavuklar için 67, koyunlarda
61, et sığırlarında, süt sığırlarında 100) bazı katsayılarla
çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Genelde tüm hayvan
türleri için ortalama bir değer olarak 70 kullanılmaktadır.
BM (kcal)= 70 x W0.75
BM'yı Etkileyen Faktörler
1. Yaş
Doğumdan sonraki 2 yıl en yüksek düzeyde olup daha sonra azalır.
2. Cinsiyet
Erkeklerde BM daha yüksektir.
3. Isı artışı
4. Çevre sıcaklığı
5. Hastalıklar
6. Kas çalışması
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
ME (Mcal/Kg KM) = 1.01 SE - 0.45 (ME=Metabolik enerji)
ME (Mcal/Kg KM) = 0.82 SE
NEm (Mcal/Kg KM) = 1.37 × ME – 0.138 × ME2+ 0.0105 × ME3– 1.12 (NEm=Net Enerji
Yaşama payı)
NEg(Mcal/Kg KM) = 1.42 × ME – 0.174 × ME2 + 0.0122 × ME3 – 1.65 (NEg=Net Enerji canlı
ağırlık kazancı)
NEl (Mcal/Kg KM)= 0.5557 SE – 0.12
1 Mcal=4.184 MJ
BAZI YEM KAYNAKLARININ NET ENERJİ
LAKTASYON İÇERİKLERİ (Mcal/kg)
(NRC (1989) ve NRC (2001) verilerinin karşılaştırılması)
YEM
NRC,
1989
NRC,
2001
NRC,
1989'UN
YÜZDESİ
YONCA
0,68
0,62
91,2
MISIR
SİLAJI
0,73
0,71
ARPA
0,88
MELAS
İÇ YAĞI
YEM
NRC,
1989
NRC,
2001
NRC, 1989'UN
YÜZDESİ
BUĞDAY
0,71
0,76
107,0
97,3
SOYA
KÜSPESİ-44
0,88
0,96
109,1
0,84
95,5
MISIR (DANE)
0,89
0,91
102,2
0.78
0,81
103.8
MISIR
GLUTENİ
0,87
0,78
89,7
2,65
2,45
92,5
BİTKİSEL YAĞ
2,65
2,56
96,6
SÜT SIĞIRLARINDA NET ENERJİ
YAŞAMA PAYI İHTİYAÇLARI
Yaşama payı NE (Mcal/gün) ihtiyacı= 0.08 * W0,75
W= Vücut ağırlığı (kg)
W0,75 = Metabolik vücut ağırlığı
Her 1 km yürüme mesafesi için 0,00045 Mcal/kg CA ilave yapılır. Günde 2 km yürüyen 600
kg'lık bir inek günde 0.54 Mcal ilave enerjiye ihtiyaç duyar.
Gebeliğin 190-279. günleri arasında bir Holstein ineğin YP enerji ihtiyacı 2.5-3.7 Mcal/gün
civarında artar. Gebeliğin diğer dönemlerinde ek bir enerjiye ihtiyaç duyulmaz.
ÖRNEK:
600 kg ağırlığındaki bir Holstein ırkı sığırın Yaşama Payı NE ihtiyacı
0,08 x 6000,75 = 9,68 Mcal/gün = 9,68 x 4,18= 40,46 MJ/gün
(1Mcal=4,18 MJ)
600 kg CA'taki Süt İneğinin Günlük
Enerji İhtiyaçları
SÜT VERİMİ
(%4 YAĞLI)
KM, kg
NEL, MJ
HP, g
g HP/MJ
Kuruda
9-10
45-53
1000-1200
22
10 kg
12
67
1260
19
15 kg
14
83
1665
20
20 kg
15-16
99
2070
21
25 kg
17-18
115
2475
22
30 kg
19-20
131
2880
22
35 kg
21
146
3285
23
YUMURTA TAVUKLARININ
GÜNLÜK ENERJİ İHTİYAÇLARI
YUMURTA VERİMİ,%
50
60
70
80
90
kcal
CANLI
AĞIRLIK, kg
1
192
205
217
229
242
1.5
239
251
264
276
289
2
280
292
305
317
330
2.5
321
333
346
358
371
3
358
370
383
395
408
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
64
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content