close

Enter

Log in using OpenID

Aan de bewoner(s) van dit pand Utrechtseweg 68 Arnhem

embedDownload
Postbus 50, 6920 AB Duiven
Bezoekadres
Aan de bewoner(s) van dit pand
Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
www.liander.nl
Datum
19 januari 2015
Betreft
Gasstoring in uw wijk
Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 19 januari heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over de gasstoring in
uw wijk. Voor de klanten die geen Nederlands spreken, hebben wij die brief laten vertalen naar
het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Zie bijlage.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
Gemeente Velsen
drs. Jan van Oorschot
directeur Klant en Markt
Franc M. Weerwind
burgemeester
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Dear Sir/Madam,
We are pleased to inform you that yesterday we again managed to reconnect some homes in the
area to the gas main. You may now have gas but still have received this letter. In this letter the
Local Authority of Velsen and Liander are writing to inform you of the latest developments.
Part of the gas main has now been cleaned
Last weekend some 75 Liander fitters worked hard – including at night – to carry out repair work.
As a result good use was quickly made during the day of the suction truck with which the gas
main is cleaned. You can obtain the most recent details about the number of homes connected
from the information point and at www.liander.nl.
Be careful when using electrical appliances
Please would you continue to be careful with the use of electricity or appliances that consume a
lot of power. To prevent a power outage in the area, we are provisionally not supplying any
electric heaters. The heaters that are returned by occupiers who have been reconnected to the
gas main will go only to people who need care or assistance. The Red Cross blankets are still
available from our information point.
We are doing out utmost to restore the gas supply to your home
Liander is continuing to work hard to restore the gas supply to your home or property as soon as
possible. At the moment we cannot yet say when that will be. As soon as your home can be
reconnected, a Liander fitter will call by your home. The fitter will check and vent your gas pipes.
He will then check all gas appliances for possible faults. Finally our fitter will turn your gas valve
back on and you will be able to use your gas supply again. For safety reasons you must not do
this yourself. So always leave your gas valve off. Our fitter will turn the valve on for you. It would
help us if you make sure your meter cupboard is accessible so that the fitters can get to the gas
meter more easily. If you do this we will be able to reconnect everyone more quickly.
If you are not at home
If you are not at home when our fitters call by to disconnect or connect the gas that is not a
problem. They will leave you a letter giving further instructions. Read these instructions carefully.
Do not turn your gas valve on yourself. This must be done by a Liander fitter.
The Mayor of Velsen has issued an emergency ordinance with which Liander employees can gain
access to those dwellings that they need to enter to disconnect or connect the gas. This will be
done with the careful assistance of the Local Authority, police and a locksmith to fit a new lock.
This will only be done if it is absolutely necessary; we will of course first try every means of
contacting the occupiers or their key-holders. If you are the occupier of a home where a new lock
has been fitted contact Velsen Local Authority on 0255-567200. This telephone number will be
answered day and night.
If you have any other queries, come along to our information point or call 0800 9009
(Liander)
Liander and the Local Authority would like to express their appreciation for the patience and heartwarming response in the area. For information about compensation, shower facilities and other
practical matters, please read our previous letters. If you have any other queries about the loss of
gas or this letter, please come along to our information point near numbers 59 to 73
Stratingplantsoen. It is open every day between 09.00 am and 09.00 pm. You’ll also find details of
our progress at www.liander.nl.
For more information you can go the Velsen Local Authority website at www.velsen.nl and call the
local authority information number: 0255-567200.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Szanowni Państwo,
Cieszymy się, mogąc poinformować Państwa, że wczoraj firma Liander ponownie podłączyła do
sieci gazowej część mieszkań w dzielnicy. Możliwe jest więc, że w chwili otrzymania tego listu
mają już Państwo gaz. Niniejszym listem władze gminy Velsen i firma Liander pragną
poinformować Państwa o rozwoju sytuacji.
Oczyszczono część głównego gazociągu
W ubiegły weekend około 75 monterów z firmy Liander pracowało bez wytchnienia - również nocą
- nad usunięciem awarii. Dzięki temu specjalistyczny pojazd ssąco-płuczący, wykorzystywany do
czyszczenia głównego gazociągu, mógł w ciągu dnia pracować szybko i skutecznie. W punkcie
informacyjnym i na stronie www.liander.nl dostępne są najnowsze informacje na temat liczby
podłączonych mieszkań.
Nadal wskazana ostrożność z urządzeniami elektrycznymi
Prosimy, aby w dalszym ciągu ostrożnie korzystać z energii elektrycznej i urządzeń zużywających
dużo prądu. Aby uniknąć przeciążenia sieci energetycznej i awarii prądu w dzielnicy, chwilowo
wstrzymaliśmy wydawanie grzejników elektrycznych. Grzejniki oddawane przez mieszkańców
ponownie podłączonych do sieci gazowej będą udostępniane tylko osobom wymagającym
pomocy lub opieki. Koce z Czerwonego Krzyża są nadal dostępne w punkcie informacyjnym.
Robimy co w naszej mocy w celu przywrócenia dostaw gazu
Liander nadal pracuje z całych sił, aby jak najszybciej przywrócić dostawy gazu również
w Państwa mieszkaniu lub budynku. W tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, kiedy
to nastąpi. Gdy tylko możliwe będzie ponowne podłączenie mieszkania, przyjdzie do Państwa
monter z firmy Liander. Monter skontroluje i odpowietrzy przewody gazowe w mieszkaniu.
Następnie sprawdzi wszystkie urządzenia gazowe pod kątem możliwych usterek. Na koniec
monter z firmy Liander otworzy ponownie główny zawór gazu i będą mogli Państwo znowu
korzystać z gazu. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno robić tego samemu. Główny zawór
gazu powinien więc pozostać zamknięty dopóki monter z firmy Liander go u Państwa nie otworzy.
Mogą Państwo pomóc nam przez uprzątnięcie szafki licznikowej, aby ułatwić monterom dostęp do
gazomierza. Dzięki temu będziemy mogli szybciej podłączyć wszystkie mieszkania.
Gdy nikogo nie ma w domu
Jeżeli nie będzie Państwa w domu, gdy nasi monterzy przyjdą odłączyć lub podłączyć gaz, nie
stanowi to problemu. Zostawimy wtedy list z dalszymi instrukcjami. Prosimy o uważne
przeczytanie tych instrukcji. Nie odkręcaj samodzielnie zaworu gazu. Może zrobić to tylko monter
z firmy Liander.
Burmistrz gminy Velsen wydał zarządzenie kryzysowe, upoważniające monterów z firmy Liander
do wejścia do mieszkań, w których konieczne jest odłączenie lub przyłączenie gazu. Odbywa się
to pod czujnym okiem władz gminy, policji i ślusarza, który wstawia nowy zamek, i tylko wtedy,
gdy jest to absolutnie konieczne. Oczywiście najpierw staramy się na wszystkie możliwe sposoby
skontaktować z lokatorami lub właścicielami mieszkania albo z osobami, którym powierzyli oni
klucze. Mieszkają Państwo w domu, gdzie wstawiono nowy zamek? Prosimy o kontakt
z władzami gminy Velsen pod numerem 0255-567200. Telefon ten jest czynny przez całą dobę.
Jeszcze jakieś pytania? Przyjdź do naszego punktu informacyjnego lub zadzwoń pod nr
0800 9009 (Liander)
Firma Liander i władze gminy pragną wyrazić uznanie za cierpliwość i życzliwe reakcje
mieszkańców dzielnicy. Informacje na temat rekompensaty finansowej, możliwości skorzystania
z prysznica i innych kwestii praktycznych zawarliśmy w naszych poprzednich listach. Jeżeli mają
Państwo inne pytania na temat awarii lub treści tego listu, zapraszamy do naszego punktu
informacyjnego na Stratingplantsoen na wysokości numerów 59 – 73, codziennie w godzinach od
09.00 do 21.00. Najnowsze informacje o aktualnej sytuacji znajdą Państwo na stronie
www.liander.nl.
Dodatkowe informacje można uzyskać także przez całą dobę w Urzędzie Gminy Velsen przez
stronę internetową www.velsen.nl i dzwoniąc na infolinię gminy: 0255-567200.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Sayın Bay, Bayan,
Liander’ın dün tekrar semtteki konutların bir kısmını doğalgaz şebekesine bağladığı haberini
sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu arada tekrar doğalgazınız olduğu hâlde bu mektubu
almış olabilirsiniz. Bu mektup aracılığıyla Velsen Belediyesi ve Liander sizi son gelişmelerden
haberdar ediyorlar.
Doğalgaz ana boru hattının bir kısmının temizliği tamamlanmıştır
Geçtiğimiz hafta sonu Liander’ın yaklaşık 75 yetkili servis elemanı tarafından -gece saatlerinde
de- fazla mesai yapılarak sıkı bir biçimde çalışmalara devam edilmiş ve tamirat çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde doğalgaz ana boru hattının temizlenmesi için kullanılan emici
temizlik aracından gün içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde yararlanılabilmiştir. Şebekeye bağlanan
güncel konut sayısına ilişkin bilgileri bilgilendirme merkezinden öğrenebilir ve www.liander.nl
adresinde bulabilirsiniz.
Elektrikli cihazları fazla kullanmamaya devam ediniz
Elektrik tüketimi veyahut fazla elektrik harcayan cihazların kullanımı konusunda aynı duyarlılığı
göstermeye devam etmenizi rica ederiz. Semtteki elektriğin kesilmesini önlemek üzere şimdilik
elektrikli soba dağıtımı yapmayacağız. Tekrar doğalgaz şebekesine bağlanan sakinler tarafından
iade edilen sobalar, sadece bakıma veya yardıma muhtaç olan insanlara verilecektir.
Bilgilendirme noktamızdan hâlâ Kırmızı Haç battaniyesi temin edinilebilir.
Konutunuza tekrar doğalgaz verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz
Liander, sizin konut veya binanıza da bir an evvel doğalgaz sağlamak için var gücüyle çalışmaya
devam ediyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini şu anda henüz söyleyemiyoruz. Konutunuz
şebekeye bağlanabildiğinde Liander’ın bir yetkili servis elemanı bu amaçla evinize uğrayacaktır.
Yetkili servis elemanı doğalgaz borularınızı kontrol edecek ve içindeki havayı boşaltacak,
ardından da olası arızalar açışından tüm doğalgaz cihazlarını kontrol edecektir. Son olarak ise
Liander yetkili servis elemanı doğalgaz ana vanasını tekrar açacaktır. Ondan sonra doğalgaz
tesisatınızı tekrar kullanabileceksiniz. Güvenlik nedeniyle bunu kendiniz yapamazsınız. Yani
doğalgaz ana vanasını her hâlükârda kapalı tutunuz. Liander yetkili servis elemanı vanayı sizin
için açacaktır. Yetkili servis elemanlarının daha rahat bir şekilde doğalgaz sayacına ulaşabilmeleri
için sayaç dolabının önünü açmak suretiyle yardımcı olabilirsiniz. Böylece daha hızlı bir şekilde
herkesi bağlayabiliriz.
Evde değilseniz
Yetkili servis elemanlarımız doğalgazı kapatıp açmaya geldiklerinde evde olmamanız sorun
değildir. Kendileri bu durumda ayrıntılı talimatlar içeren bir mektup bırakacaklardır. Bu talimatları
dikkatlice okuyunuz. Doğalgaz ana vanasını kendiniz açmayınız. Bunun Liander’dan gelecek olan
yetkili servis elemanları tarafından yapılması gerekmektedir.
Velsen Belediye Başkanının çıkardığı bir acil yönetmeliğe dayanarak Liander çalışanları
doğalgazın kapatılıp açılması için girilmesi gereken konutlara girebilmektedirler. Bu husus
belediye yetkilileri, polis ve -yeni bir kilidin takılması açısından- bir çilingirin refakatinde büyük bir
özenle gerçekleşmektedir. Konutlara ancak kesinlikle kaçınılmaz olması hâlinde girilmektedir.
Doğal olarak önce sakinlerle veyahut bunların anahtar bıraktıkları kişilerle irtibata geçmek için
elimizden geleni yapacağız. Yeni bir kilit takılan bir evin sakini misiniz? O hâlde Velsen
Belediyesiyle irtibata geçiniz: 0255-567200. Bu telefon hattına gece gündüz ulaşabilirsiniz.
Başkaca sorularınız var mı? Bilgilendirme noktamıza geliniz veyahut 0800 9009’a telefon
ediniz (Liander)
Liander ve Belediye, semtin göstermiş olduğu sabır ve cana yakın tepkilerden dolayı takdir ve
teşekkürlerini dile getirmek istiyor. Telafiler, duş alma imkânları ve diğer pratik işlerle ilgili olan
bilgileri önceki mektuplarımızda okuyabilirsiniz. Kesinti hakkında veya bu mektupla ilgili başkaca
sorularınız var mı? O hâlde Stratingsplantsoen’da No: 59 – 73 hizasında bulunan bilgilendirme
noktamıza geliniz. Her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında buraya gelebilirsiniz. Son durumla ilgili
olarak bilgi edinmek için ayrıca www.liander.nl adresine bakabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek için aynı zamanda gece gündüz www.velsen.nl adresindeki web sayfası
aracılığıyla ve Belediyeye ait 0255-567200 nolu bilgilendirme hattına telefon ederek Velsen
Belediyesine ulaşabilirsiniz.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
‫الموضوع‬
‫تمت إعادة توصيل جزء من المنازل على شبكة الغاز‬
‫سيدي العزيز‪ ،‬سيدتي العزيزة‪،‬‬
‫يسرنا أن نخبركم أن ‪ Liander‬عادت توصّل األمس جزءاً من منازل الحي على شبكة الغاز‪ .‬من الممكن أن تتلقى هذه الرسالة ومسكنك‬
‫موصّل على الغاز من جديد‪ .‬في هذه الرسالة تحيطك بلدية فالسن و‪ Liander‬علما ً بآخر تطورات األوضاع‪.‬‬
‫جزء من أنبوب الغاز الرئيسي نظيف من جديد‬
‫في يومي السبت واألحد الماضيين استمر حوالي ‪ 75‬تقنيا ً عامالً لدى ‪ Liander‬في إجهاد أنفسهم – ليال كذلك – وقاموا بأعمال إصالحية‪.‬‬
‫نتيجة لذلك كان بإمكان عربة المص المستعملة لتنظيف أنبوب الغاز الرئيسي أن تقوم بعملها نهاراً بصفة أسرع وأحسن‪ .‬تجدون أحدث‬
‫المعلومات حول عدد المنازل الموصلة لدى نقطة االستعالم‪ .‬كما نطلعكم على التطورات عبر‬
‫‪.www.liander.nl/gasstoringvelsen‬‬
‫ابق متحفظا ً في استخدام األجهزة الكهربائية‬
‫نطلب منك أن تبقى متحفظا ً في استخدام الكهرباء أو األجهزة التي تتطلب الكثير من الكهرباء‪ .‬من أجل تجنب انقطاع الكهرباء في الحي ال‬
‫نصدر مدافئ كهربائية اآلن‪ .‬أما المدافئ التي يُرجعها السكان الذين يتمتعون بالغاز من جديد فهي مخصصة لمن يحتاج إلى الرعاية أو‬
‫المساعدة‪ .‬ما يزال يمكن الحصول على أغطية الصليب األحمر من نقطة االستعالم‪.‬‬
‫نبذل قصارى جهدنا في سبيل إرجاع الغاز إلى منزلك‬
‫ما تزال تبذل ‪ Liander‬كل مجهوداتها في سبيل توصيل مسكنك أو بنايتك كذلك على الغاز بأسرع وقت ممكن‪ .‬ال نستطيع أن نخبركم‬
‫بالتحديد متى سوف تحصلون على الغاز من جديد‪ .‬بمجرد أن يكون من الممكن توصيل مسكنك على الغاز يأتي إليك التقني العامل لدى‬
‫‪ Liander‬لهذا الغرض‪ .‬يراجع التقني أنابيب الغاز في مسكنك ويزيل الهواء منها‪ .‬بعد ذلك يفحص كل أجهزة الغاز على أعطال محتملة‪.‬‬
‫وأخيراً يفتح التقني العامل لدى ‪ Liander‬صمام الغاز الرئيسي ويمكن لك أن تستعمل الغاز من جديد‪ .‬ال يجوز لك أن تفعله بنفسك بسبب‬
‫اعتبارات أمنية‪ .‬لهذا فدَ عْ صمام الغاز الرئيسي دائما ً مغلقا ً فسوف يفتحه التقني العامل لدى ‪ .Liander‬سيساعدنا لو سهّلت الدخول إلى‬
‫صندوق عداد الغاز حتى يتمكن للتقنيين من الوصول إليه بسهولة‪ .‬بهذه الطريقة نستطيع إعادة توصيل كل منزل بشكل أسرع‪.‬‬
‫عندما ال تتواجد في المنزل‬
‫في حالة غيابك عندما يأتي التقنيون العاملون لدينا لتوصيل الغاز أو إغالقه‪ ،‬ال يشكل ذلك مشكلة فسوف يتركون لك رسالة فيها تعليمات‪.‬‬
‫يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية‪ .‬ال تفتح صمام الغاز بنفسك فيتعين أن يقوم به تقني عامل لدى ‪.Liander‬‬
‫أصدر رئيس بلدية فالسن أمراً مؤقتا ً يسمح بموجبه لموظفي ‪ Liander‬أن يدخلوا تلك المنازل التي ال يُستغنى عن دخولها من أجل توصيل‬
‫الغاز أو إغالقه‪ .‬يقام بذلك تحت إشراف دقيق من البلدية والشرطة وصانع األقفال لوضع قفل جديد‪ .‬وال يحدث ذلك إال في حالة ضرورة‬
‫ً‬
‫وديعة‪ .‬هل أنت‬
‫مُلحة وبطبيعة الحال نحاول أوال وقبل كل شيء أن نتصل عبر كل الوسائل الممكنة بالسكان أو بمن تركوا عنده المفتاح‬
‫ساكن في منزل تم تجهيزه بقفل جديد؟ في هذه الحالة يرجى االتصال ببلدية فالسن عبر رقم الهاتف ‪( 0255-567200‬يمكن االتصال به‬
‫ليال ونهارا)‪.‬‬
‫هل ما زالت لديك أسئلة؟ قم بزيارة نقطة االستعالم أو اتصل برقم ‪0800 9009‬‬
‫تود ‪ Liander‬والبلدية أن يعبرا عن تقديرهما للصبر والردود المعزية في الحي‪ .‬للمزيد من المعلومات حول التعويض وإمكانية االستحمام‬
‫وأمور عملية أخرى يرجى قراءة رسائلنا السابقة‪ .‬هل لديك تساؤالت حول العطل أو هذه الرسالة؟ ال تتردد في زيارة نقطة االستعالم في‬
‫ساحة ‪ Stratingsplantsoen‬قريب من رقم الدار ‪ .73-59‬يمكنك التوجه إليها يوميا ً من الساعة ‪ 09.00‬إلى ‪ .21.00‬للحصول على‬
‫معلومات بخصوص الوضع الحالي يمكنك أيضا زيارة الموقع على األنترنت‪.www.liander.nl :‬‬
‫كما يمكنك الحصول على معلومات في موقع البلدية على األنترنت‪ www.velsen.nl :‬ويمكنك أيضا االتصال بخط االستعالم البلدي عبر‬
‫رقم الهاتف ‪.0255-567200‬‬
‫‪Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.‬‬
‫‪NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.‬‬
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
355 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content