close

Enter

Log in using OpenID

0 - Akkayalar

embedDownload
www.akkayalar.com.tr
Firmamız 1987 yılında aile firması olarak kurulmuş ve alınan aile kararı ile iki ortaklı olarak 12.Mart.1997 yılında Akkayalar
Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşmuş olarak konveyör sektöründe yoluna
devam etmektedir.
Kuruluş amacımız yığın taşıma endüstrisinde kullanılan bantlı bantsız aktarma ve götürücü tabir ettiğimiz konveyör
taşıma sistemlerinin imali ve bunlara ait yedek parçalarını da üreterek yurt içi ve yurt dışındaki son kullanıcılara,
mühendislik firmalarına ve makine imalatçılarına pazarlamaktır. Firmamız yönetim anlayışıyla bilinçli ve uzman
kadrosuyla üretime uygun teknolojik makine parkı ile yurt içinde yurt dışında kaliteyi ön planda tutarak Pazar payımızı
en üst seviyeye çıkarmak hedefimiz olmuş ve olmaya devam edecektir.
AKKAYALAR MAKİNA, kuruluşundan buyana yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları üzerine
çalışmaktadır. Firmamız olarak kaliteli ürün üreterek bakımlı çalışma ortamında 24 Ay – 36 Ay garantisiyle üretimi
olan bant makaralarının arkasında duran yurtiçi lideri firma konumunda bulunmaktayız.. - AKKAYALAR MAKİNA, sürekli
geliştirmekte olduğu ürün kalitesiyle bu alanda uygulama yapan Ekipman Üreticilerinin önde gelenleriyle, Mühendislik
Firmalarıyla ve Son Kullanıcı gruplarla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmaktadır.
AKKAYALAR MAKİNA yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları olan ruloları/makaraları, rulo şaselerini,
tamburlarını ürettiği gibi bunların yedekleri olan rulman yatakları, şaselerin; yan, orta ayakları, bağlantı parçaları, ruloların
üzerlerine takılan kauçuk diskler, tambur millerini flanja bağlayan konik sıkmalı pensler, rink federler gibi diğer yan
ekipmanları da bünyesi altında bulunduran bir aksam üreticisidir.
AKKAYALAR MAKİNA konveyör ve sistemi dışında bir imalat işine girmemekte, aksam üretim işine odaklanmayı
tercih etmektedir. Bu tercih de bizim pazara ve kendi alanlarında büyük yada küçük ölçekli konveyör üreticisi, sistem
mühendisi veya gerçek son kullanıcılar olan müşterilerimize değer katmamızı sağlamaktadır.
1
www.akkayalar.com.tr
2
www.akkayalar.com.tr
KONVEYÖR SİSTEMİ
Bantlı konveyörler, büyük miktarlarda katı malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay ve belli sınırlar içersinde
eğimli olarak iletilmesinde kullanılan taşıma sistemleridir. Sabit ve hareketli olmak üzere iki tipte imal edilirler. Alttaki
şekilde bantlı konveyörün başlıca elemanları gösterilmiştir.
İletme bandı(1), taşıma şasesi(2) üzerine monte edilmiş olan taşıma makaraları(3) üzerinde hareket etmektedir. Tahrik
kuvveti tek veya çift tahrik tamburu(4) vasıtasıyla sürtünme sonucu bant üzerine nakledilir. Sürtünmeyi sağlayabilmek
için, bant bir gergi/kuyruk tamburunun(5) yardımı ile ön gerilmeye tabi tutulur. Bandın mal ile doldurulmasını, doldurma istasyonu(6) sağlar. Alt dönüş rulosu(7) iletme bandının düzgün gitmesini sağlar ve alt tarafta sarkmasını
engeller. Üst ayar istasyonu(8) ve alt ayar istasyonu(9) uzun metrajlı bantlarda bandın kaymasını engeller. Saptırma
tamburları(10) iletme bandının tamburlara iyi sarmasını sağlar. Ağırlık gergi tamburu(11) ise yine uzun metrajlı konveyörlerde bandın gerginliğini sağlar. Ayrıca uzun metrajlı bantlarda bandın gezmesini/kaymasını engellemek için üst
yönlendirme(12), alt yönlendirme istasyonu(13) kullanılmaktadır. Bandın hareket tertipleri ve bant temizleyicileri
bandın düzgün bir hareketi için birçok tesislerde gerekli olmaktadır. Bantlı konveyörler ile kuru veya ıslak her türlü
malzeme taşınması, özellikle kum, sinter kok, tas gibi aşındırıcı ( abrazif ) malzemeler için çok elverişlidir. Eğimli olarak
malzeme naklinde malzemeye bağlı olarak kullanılabilecek eğim ortalaması 20° ‘ yi geçmemelidir. Çalışma sıcaklığı
olarak, bantlı konveyörler 100-125 ° C sıcaklığa, özel sentetik bantlı olanlar 150° C sıcaklığa ve soğuk ortamlarda ise
-45°C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir. Asgari 3 - 5 metrelik seyyar konveyörlerden birkaç yüz metrelik sabit tesis
konveyörlerine kadar muhtelif boylarda ve özelliklerde konveyörler yapılmaktadır.
Ayrıca konveyörleri birbirlerine yükleme yapacak şekilde çalıştırmak suretiyle malzemenin iletim mesafesini birkaç
kilometreye çıkarmak mümkündür. Bantlı konveyörlerin naklettikleri malzeme debisi, seyyar bantlardaki saatte birkaç
tondan, 3.2 metre genişliğindeki bantlarla 15.000 tona ulaşabilmektedir.
Konveyör sistemini taşıyan çerçeve basit bir kiriş konstrüksiyondan ibarettir. Bu bakımdan bantlı konveyör hafif dağlık
arazide, nehir üzerinden ve tünelden malzeme nakline de çok elverişlidir.
3
1
2
8
9
5
7
10
10
4
10
10
11
BANTLI KONVEYÖRLERİN KULLANILDIGI YERLER
1.
1. Maden Ocakları
Maden kuyularında ham maddenin ve cevherin üretilmesinde
işletme ekonomisinin en önemli faktörü malzeme naklidir. Bu
halde gerekli olan malzeme nakli maden kuyusundan tasfiye
edilinceye kadar, arada kırma, öğütme, eleme, yıkama, konsantrasyon işlemleri ve artıklarında nakli ilave edilmek üzere bir
seri işlemden ibarettir. Bundan sonra elde edilen malzemenin
işletme içinde depolanması ve karayolu, demiryolu veya gemiyle
nakledilmesi için söz konusu araçlara yüklenmesidir.
2. Enerji Santralleri
Modern enerji santrallerinde malzeme depolama ve nakil problemi önemle göz önüne alınan noktalardan biridir. Gerçekten
bantlı konveyörler kömürün vagon veya gemilerden bunkerlere
naklinde kullanılabilecek tek metot olarak kullanılmaktadır. Bir ana konveyör ve yan tevzi konveyörleri ile kömürün
sahaya kolaylıkla tevzii ve depo edilmesi ve tekrar bunkerlere sevki mümkündür. Bu işlemler içinde yine en uygun olan
bantlı konveyörlerdir
3
www.akkayalar.com.tr
3. Çimento Fabrikaları ve Beton Hazırlama Santralleri
Çimento Fabrikaları ve Beton Hazırlama Santrallerinde agreganın hazırlanması, depolanması ve silolara nakillerinde
konveyörlere ihtiyaç vardır. İlgili ürünlerin çok kısa zamanda ve devamlı olarak nakledilmesini sağlar.
4. Liman Yükleme ve Boşaltma Tesisleri
Limanlarda maden cevheri, kömür, tahıl v.b. gibi malzemenin yükleme ve boşaltılmasında malzeme naklinin büyük
tonajlarda ve en kısa zamanda yapılması istenir. Bu sebepten liman isletmelerinde sabit ve hareketli bantlı konveyörler
kullanılmaktadır.
5. Diğer Kullanma Yerleri
Bantlı konveyörler ayrıca, baraj, yol, köprü v.s. gibi inşaatlarda hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde kullanılmaktadır.
Ayrıca dökümhanelerde döküm kumunun nakil, hazırlama, kalıplama makinelerine tevzii ve tekrar kum hazırlama tesisine dönüsünü sağlamak için kullanılır.
ŞASELER
Taşıyıcı makaralar Üst Taşıyıcı ve Alt Dönüş makaraları adıyla ikiye ayrılırlar
• Üst taşıyıcı makaraları (Bant kayışın yüklü şeridini taşırlar) en basit halde genişliği banttan daha büyük olan silindirik
bir rulodan ibarettir. Bu tip düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde veya besleyici bantlarda
kullanılır. İletme (transfer) makinelerine yerleştirilmiş dar kayışlı (B= 300-400 mm) götürücülerde çok seyrek olarak
kullanılırlar.
• Diğer bir uygulama ise V açılı ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olarak tertiplenen makara gruplarıdır. Bu şekilde bandın
taşıma kapasitesi arttırılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak yatay bir rulo ve her iki yanda da yatayla açı yapan birer
rulo içeren üçlü taşıyıcı makara grupları 20º ile 45º arasında kullanılmaktadır. Yan makaralarının eğiminin artması ile
kapasite de artmaktadır. Günümüzde en geniş bantlarda bile standart üçlü makara grubu kullanılmaktadır.
Makaralar genelde çelik konstrüksiyon bir şasi üzerinde kullanılırlar. Makaraları taşıyan bu şasi bant şasisine cıvatalarla
bağlanır. Makaraların bant hareketine dik yönde ayarlanabilmesi için makara şasisi üzerindeki delikler oval yapılırlar.
Makara şasisinin tasarımı makaraların kolayca sökülüp takılmasına imkân verecek şekilde olmalıdır. Ağır malzemelerin
taşıyan geniş bantlarda makara şasisinin yeteri kadar dayanıklı olmasına dikkat etmelidir.
Alt dönüş makaraları (kayışın boş dönüş şeridini taşırlar) genellikle tekli düz tip olurlar fakat (B > 1200 mm) daha
büyük sistemlerde birden fazla makaralı olabilirler.
4
www.akkayalar.com.tr
Bantlı konveyörlerde makaraların iki önemli görevleri vardır:
• Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda baş banda mesnetlik etmek,
• Gerektiği zaman banda oluk şekli vermek.
Kayış, tek-makaralı (ya da düz) avara taşıyıcılar üzerinde düz olarak yürür; ancak, çok-makaralı avaralar üzerinden
geçerken oluklanır. Dökme yük taşımak üzere tasarlanmış götürücüler genellikle oluklu makaralarla donanmışlardır.
Bu makara takımlarında, yan makaralar 10° - 45° arasında bir açıyla yerleştirilmişlerdir. Düz makaralı üst taşıyıcılar
(avaralar), yalnız boşaltma pulluklu ve düşük kapasiteli (25 m3/sa e kadar) kayışlı götürücülerle büyük kütleli malzemeler taşıyan geniş kayışlı götürücülerde kullanılırlar.
Merkezleme Düzenekleri/ Yönlendirme İstasyonları:
Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak şarttır. Bandın yana kaçması
malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine neden olacaktır. Düz makaralarda bandın merkezlenmesi
kolaydır.
Aşağıdaki noktalar bandın yana kaçma ihtimalini arttırırlar:
• Eğim açısı artması,
• Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması,
• Merkezden kaçık yükleme,
• Malzemenin yığılması,
• Bant hızının yüksek olması
• Bandın makaraya iyi oturmaması,
• Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi
• Malzemenin tamburlara ve makaralara yapışması
• Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgar etkisi,
• Bant kayışının ek yerinin düzgün yapılmamış olması,
• Bandın rijit olması nedeniyle orta makaraya
oturmaması,
• Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik
olarak yerleştirilmemiş olması,
• Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam
olmaması.
Bandın ortadan sevki için alınacak konstrüktif önlemler şunlardır :
a) Yan makaralar bandın hareket yönünde 1.5º ile 3º
arasında eğimli yerleştirilmesi,
b) Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılması,
c) Sabit kılavuz makaraları kullanılır. Yan kılavuzlar bant
şasisinin kenarına tespit edilmiş olup, bandın kenarına
temas ederek bandın yana doğru hareketini sınırlar. Bant
kenarlarında aşınmaya neden olacağından uzun bantlı konveyörlerde kullanılmaması tavsiye edilir.
d) Kılavuz makara grupları kullanılması. Kayışın makaralar
üzerinden kaçmasını önlemek üzere çeşitli biçimlerde
özel “bant kılavuzlama istasyonları” kullanılır. Bu makaralar,
bant merkezlemesini otomatik olarak yaparlar. Bir bant
kılavuzlama istasyonu (ya da söylendiği gibi bir kendiliğinden
-merkezleyici), bant eksenden kaçtığı zaman, bandın kenarı
kılavuz makarasına hafif bir basınçla değer. Bu etki, bant
kılavuzlama makara takımının şasisini, götürücünün boyuna
eksenine göre, belli bir açı kadar döndürür. Makara takımının
bu durumu, bandı zıt yöne döndüren, yani merkezleyen bir
kuvvet doğurur. Bant merkezlendiği zaman, kılavuz makara
takımını da kendiliğinden ilk durumuna getirir.
5
3 LÜ GRUP ALT YÖNLENDİRME
Düz kılavuzlama makaraları da, yüklü ve boş
şeritler için, yukarıda tanıtılan biçimde çalışırlar.
Alt ve üst yönlendirme istasyonları sistemdeki üst
ve alt istasyonların arasına takılırlar. Onların ölçülerinde imal edilip onlarla aynı dizayna sahiptirler.
Rulo merkezi ve istasyon bağlantı merkezleri aynı
olmalıdır..
www.akkayalar.com.tr
FORM
B
400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
N
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
-
-
P
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
D
60
89
108
60
89
108
133
60
89
108
133
89
108
133
89
108
133
159
108
133
159
133
159
133
159
133
159
133
159
e
700
800
950
1150
1350
1600
1800
2000
2200
2400
h1
62
75
85
62
75
85
100
62
75
85
100
75
85
100
75
85
100
130
85
100
130
100
130
100
130
100
130
100
130
h2
L1
L2
L3
A
C
F
k
500
250
160
80
100
120
25
25
30
70
70
65
30
30
45
600
315
200
750
380
250
950
465
315
100
120
140
160
180
200
30
35
40
65
50
85
90
45
50
55
60
1150
600
380
1400
700
465
1600
800
530
1800
900
600
2000
1000
670
2200
1150
750
6
www.akkayalar.com.tr
RULOLAR
Konveyör makaralarının hizmet verme (dayanma) ömrü, minimum dirençlerde bile en az birkaç yıl olmak zorundadır.
Makaraların hizmet verme (dayanma) ömrünü birçok faktör belirler. Bunlar kısaca; yüklenen yükün baskısı(ağırlığı),
ruloların boyu, rulmanın karakteristik özelliği ve cinsi, faydalı sızdırmazlık keçesi ve düzenli bakım.
AKKAYALAR MAKİNA konveyör sisteminde kullanılmak üzere müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda hazırladığı veya
hazır olan projelere göre aşağıda belirtilen tiplerde ve özelliklerde bant ruloları/makaraları yapmaktadır.
MALZEME ÖZELLİKLERİ:
BORU; DIN 2458 normuna uygun St-37,2 kalite dikişli çelik boru kullanmaktayız. Ençok kullandığımız boru çapları ø
60, 63, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 139, 159 mm ve boru et kalınlıkları ise 3 ve 9 mm arasındadır.
RULMAN: TS 6269 Standartlarında 6200 ile 6300 serili C3-C4 boşluklu rulmanlar olup, bakım gerektirmeyen kendinden yağlamalı ve çift taraflı toza karşı korumalı kapaklı olmalıdır.
RULMAN YATAKLARI; Ereğli üretimi HRP A1 Kalite saçtan firmamızda soğuk derin çekme olarak imal edilmiş olup, 3
ile 5 mm et kalınlıkta ağır hizmete dayanıklı ve kaynaklanabilir tiptir. Yataklar borulara otomatik olarak ve çevresel iki
taraflı aynı anda kaynakla birleştirilir.
MİL; Ç 1050-Ç 1040 ,Ç 1010 kalite soğuk çekme boydan boya J6 hassas toleraslı tip malzeme olup ø 20, 25, 30, 40
mm ölçülerinde olur
SIZDIRMAZLIK; Su ve Toz sızdırmazlıkları firmamızın argesi kapsamında geliştirmiş olduğu ve firmamızın Patenti altında bulunan %100 suya ve toza karşı korumalı tip 1mm saç üzerine nitril kauçuk kaplamalı çift dudaklı
sızdırmazlık özelliği olan keçelerle dizayn edilmekte. ayrıca 150-180º C ısıya dayanıklı tip polyamid 6-66 kalite çok
kanallı labirentlerde kullanılarak ruloların çalışma ömürleri 24 -36 aya çıkarılmıştır.
RULO BORUSU GÖVDE KORUMA
Bütün rulolarımız korozyona karşı elektro statik toz boya fırınlama sistemiyle, 60-90 mikron kalınlığında
boyanmaktadır. Müşterilerimizin isteği ve projeleri kapsamında olmak üzere elektro galvaniz, Poliüretan kaplama,
Kauçuk Kaplamada yapılmaktadır.
KONTROL
Taşıyıcı makaraların endüstriyel kullanışlığının kapsamlı biçimde değerlendirilmesi için en az 10 taşıyıcı makaranın en
az 1000 saatlik çalışma ile çeşitli yüklere tabi tutularak sürekli çalışma testinden geçirilmesi gerekir. Bu kontrol, yatak
yuvalarının yatak kalitesi ve üretim kalitesi ve her bir elemanın ve bütünün incelenmesine imkan sağlar. Yeni taşıyıcı
makaraların geliştirilmesi için sürekli çalıştırma testi tavsiye edilir ve bu testler, üretici ile operatör arasında iletişimle
gerçekleştirilmelidir.
Ruloların DIN 22112-3 normuna göre; Makara Boyutları, Mil uçlarının anahtar yüzeyleri, Eksenel Hareketlilik, Baskı
Dayanıklılığı, Aksiyal direnç kontrolü testleri, Salgı Testi, Sızdırmazlık Testi (Su ve Toz Sızdırmazlık Testi) yapılması
gerekmektedir. Yapılacak bu testler üretici ile kullanıcı arasında şartnameye ve talebe bağlı anlaşma ile gerçekleştirilir.
Firmamız taşıyıcı makaraların imalatını DIN 22112-1 ve DIN 22112-2 normlarına göre yapmaktadır. İmalatı bitmiş
olan ruloları DIN 22112-3 normuna göre; Makara Boyutlarını, Mil uçlarının anahtar yüzeylerini, Eksenel Hareketlilik
Testini, Baskı Dayanıklılığı Testini, Aksiyal direnç kontrolü testini, Salgı Testini, Sızdırmazlık Testini (%100 Su ve Toz
Sızdırmazlık Testi) yapmaktadır. Firmamız yaptığı bu testleri siz değerli müşterilerimizin talebine göre raporlandırıp
sunmaktadır.
7
www.akkayalar.com.tr
Ø 60 - Ø 63 mm RULO DETAYLARI
Bant Eni
B mm
Mil Çapı
d mm
Rulman
e
Roll
2 Rolls
3 Rolls
L1
f
g
L2
f
g
300
20
6204
14
380
17
13
200
13
9
400
20
6204
14
500
17
13
250
13
9
20
6204
14
18
13
315
9
6205
17
13
25
600
16
12
20
6204
14
18
13
380
9
6205
17
13
25
750
16
12
500
650
8
L3
f
g
160
13
9
13
9
16
12
13
9
16
12
200
250
www.akkayalar.com.tr
Ø 76 - Ø 89 - Ø 102 - Ø 108 - Ø 114 - Ø 127 Ø 133 mm RULOLAR
Bant Eni
B mm
400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Mil Çapı
d mm
Rulman
e
20
6204
14
20
6204
14
25
6205
18
20
6204
14
25
6205
18
20
6204
14
25
6205
18
20
6204
14
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
20
6204
25
6205
25
6305
30
6206
22
20
6204
14
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
25
6305
30
6206
30
6306
18
L1
Roll
f
g
L2
2 Rolls
f
g
L3
3 Rolls
f
G
500
17
13
250
13
9
160
13
9
600
17
13
315
13
9
13
9
750
950
1150
17
17
17
13
13
13
380
465
600
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
200
250
315
380
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
13
9
16
12
22
14
18
18
1400
17
13
700
465
1600
17
13
800
530
1800
17
13
900
16
12
600
16
12
2000
17
13
1000
16
12
670
16
12
2200
17
13
1100
16
12
750
16
12
22
18
22
18
22
18
22
9
www.akkayalar.com.tr
Ø 159 mm RULOLAR
Bant
Eni
B mm
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Mil Çapı
d mm
Rulman
e
L1
20
6204
14
25
6205
18
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
40
6308
25
6205
25
6305
30
6206
30
6306
40
6308
22
22
12
9
16
12
17
13
465
1150
17
13
600
16
12
380
16
12
1400
17
13
700
16
12
465
16
12
17
13
800
16
12
530
16
12
19
15
17
13
900
16
12
600
16
12
19
15
17
13
1000
16
12
670
16
12
19
15
17
13
1100
16
12
750
16
12
19
15
1600
1800
32
6306
40
6308
32
18
6308
16
315
G
13
18
30
40
9
3 Rolls
f
950
32
6206
6306
13
L3
18
30
30
g
22
6205
6305
2 Rolls
f
18
6305
6206
L2
22
25
25
g
18
25
30
Roll
f
18
22
22
32
2000
2200
10
www.akkayalar.com.tr
KAUÇUK KAPLI RULOLAR
Siz Müşterilerimizin proje ve isteklerine göre istenilen
kalınlıkta ve desende sıcak olarak vulkanize kaplama
yapılmaktadır. Siyah NBR kauçuğun yanında beyaz kauçuk,
kaplama da yapılır. Proje isteklerine göre değişik renkte
poliüretan kaplamalı ruloda yapılmaktadır.
POLYAMİD, PASLANMAZ MAKARALAR;
Aşınma, sertlik, aside dayanıklılık korozyona karşı koyma ve mıknatıslanma istenmeyen özel
projelerde veya buna benzer özelliklerdeki konveyörlerde polyamidden veya paslanmaz
çelik malzemeden imal edilmiş rulolar kullanılır. Projenize ve isteğinize uygun ölçülerde
paslanmaz, polyamid, derlin, polietilen ve kestamid bant makaraları imalatı tarafımızca
yapılmaktadır.
ZİNCİR TAHRİKLİ BANT RULOSU:
Konveyör sisteminde bant makaralarının kenarına tek veya iki taraflı olarak takılan dişlilerin
zincirlerle birbirine bağlayan ve hareketlendiren makaraları siz müşterilerimizin projelerine
uygun olarak imal etmekteyiz. Çeşitli çap ve dişli ölçülerinde imalatımız yapılmaktadır. Rulo
dişlilerinin zincirler yardımıyla birbirine bağlandığı konveyörlerde, eğer rulo dişli eksenleri
arasında kaçıklıklar varsa, bu durumda zincirlerin kopmasına kadar ciddi tasarım ve imalat
problemlerinden bahsetmek mümkün olur. Bu nedenle rulo dişlilerinin aynı eksende olmasına
dikkat edilmelidir. Bu ruloların özellikle dişli imalatları oldukça önemlidir. Doğru malzeme seçimi, doğru yüzey işlemleri ve gerektiği miktarda sertlik değeri konusunda hassas olunmalıdır.
ASİDİK ORTAMA DAYANIKLI RULOLAR:
Asidik ortama dayanıklı (şeker, gübre ve çimento fabrikalarında) sulu ortamlarda ve hafif
sistemlerde çalışan rulolarda kullanılmak üzere özel projeye uygun çaptaki borulara uygun
çaptaki rulmanlara göre dizayn edilmiş plastik malzemeden imal edilen rulman yatakları ile
montajlanmış bant makaraları siz müşterilerimizin kullanımına firma garantimiz kapsamında
sunulmaktadır.
MONORAY MAKARALAR
Monoray taşıma sistemleri maden ocaklarında, çimento fabrikalarında veya malzeme taşıma
sistemlerinde kullanılan araba türü kovaların araba tekeri olarak. Ayrıca tavan vinçlerinde
de yürüme tekeri olarak kullanılmaktadır. Projeye göre çeşitli çap ve ölçülerde imalatı
yapılmakta olup, siz müşterilerimizin kullanıma sunulmaktadır.
DARBE RULOLARI
Darbe ruloları, uç taraflardan disklerin kaymasını engellemek için destek halkalarıyla sabitlenmiş çeşitli ölçülerdeki
şok emici lastik kaplı darbe disklerinin bağlı olduğu ana gövdesi çelik olan bir bant rulosundan oluşur.
Darbe ruloları normalde döküş şutlarının, transfer noktalarındaki şutların altına gelen bölümlerde, emilmesi gereken
yük darbelerinin emilmesi ve bu sayede bantta ve taşınan malzemede meydana gelebilecek hasar ve bozulmalara
karşı koruyuculuğun artırılması amacıyla kullanılırlar.
Taşıyıcı rulonun çapına uygun ölçülerde olması gerekir ki bantta dalgalanma yapmasın. Çelik rulonun üstüne özel
makinede sıkı bir şekilde takılmak suretiyle imal edilir. Çelik rulonun boyunca yan yana takılırlar.
Diskler DIN 53479 normuna uygun olarak 65 ±5 Shore A sertlikte siyah kauçuktan uygun kalıplarda basılmak suretiyle üretilmektedir.
11
www.akkayalar.com.tr
B
L
400
160
D1
108
133
133
108
500
200
133
133
108
650
250
133
133
108
800
315
133
133
108
1000
380
133
133
159
108
133
1200
465
D
D2
60
83
89
108
60
83
89
108
60
83
89
108
60
83
89
108
60
83
89
108
60
83
89
108
530
89
108
159
133
600
89
108
159
133
1800
670
159
89
108
133
89
2000
750
108
159
159
108
128
193,7
159
2200
800
a
c
20
14
168
186
20
20
20
14
208
14
258
14
323
219,1
b2
30
22,5
35
26
226
30
22,5
232
35
26
276
30
22,5
282
35
30
20
14
25
18
20
14
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
40
32
25
18
108
128
30
22
153
40
10
t
10
Z Adet
4
6
10
5
10
7
26
10
6
22,5
12,5
9
7,5
8
10
10
35
26
406
30
22,5
412
35
26
5
10
491
30
22,5
12,5
14
497
35
26
35
26
10
10
14
388
12
10
10
12
556
538
562
608
632
35
26
10
10
16
678
802
35
26
10
10
18
35
26
15
20
5
18
760
810
133
s
2,5
341
25
193,7
193,7
b1
473
133
1600
e
133
159
1400
d
32
784
10
40
30
40
30
834
45
12
19
10
33,7
10
24
www.akkayalar.com.tr
DİSKLİ ALT DÖNÜŞ RULOLARI
Bandın düzgün gidişi taşınan malzemenin cinsine göre özellikle de bu malzeme yapışkan ise etkilenebilir ve bu
nedenle bandın yüzeyine kolaylıkla yapışabilir. Bu durumda bandı destekleyen dönüş rulolarının üstünde malzeme
kalıntısı olacaktır ve bu, rulonun üzerinde düzensiz malzeme birikimine yol açacaktır. Bunun sonucunda, yalnızca
bandın aşınması ve hasar görmesine değil, aynı zamanda yönlendiren kuvvetlerin değişimi sonucu bandın normal
takip yolunun sapmasına yol açacaktır. Diskli dönüş ruloları bant yüzeyinde belirli durumlarda oluşan malzeme
birikiminin engellenmesinde oldukça büyük rol oynar. Normalde bant merkezinde bulunan malzeme birikimini
parçalayan alanda ve rulonun merkez bölgesinde aralıklarla yerleştirilmiş sivri uçlu diskler bulunur. Diskli dönüş
ruloları bant gerdirme elemanları olarak kullanılmamalıdır.
Helis Diskli Diziliş
Rulonun ortasından kenarına doğru hareketle dönüş yaparak bandın yüzeyindeki
yapışmış malzemeleri temizleme yapar. Kauçuk diskli oldukları gibi rulo üzerine helis
olarak metal sarımlı olanları da imal edilmektedir.
Darbe ve Dönüş Diskli Diziliş
Darbe tipi diskler rulonun başlarında bitişik, Dönüş tipi diskler ise merkezi bölgede
aralıklarla ve kaymalarını engellemek içinde ara burçlarla birbirlerine desteklenerek
yerleştirilmişlerdir. Ağır hizmet koşullarında kullanılırlar.
İkili sistem diziliş
İkili sistem alt dönüşlerde V dizayn formatında dönüş şase setleri için düşünülmüştür.
Geniş bantlı konveyörlere uygun bir şekilde karakteristik oransal ölçülerde veya
istenilen ölçüde tasarlanabilirler.
Dönüş Diskli Diziliş
Sivri uçlu dönüş tipi diskler merkezi bölgede aralıklarla, kenar bölgelerde ise
gruplar halinde yerleştirilmiştir. Yine aynı şekilde disklerin kaymasını engellemek için ara burçlarla birbirlerine desteklenmişlerdir.
Orta kapasite bantlı konveyörlerde kullanılırlar.
13
www.akkayalar.com.tr
B
L
D1
108
400
500
133
133
108
500
600
133
133
108
650
750
133
133
108
800
950
133
133
108
1000
1150
133
133
159
108
1200
1400
133
133
159
1400
1600
1600
1800
1800
2000
133
159
133
159
133
159
133
2000
2200
159
159
193,7
D
60
a
c
d
e
b
p
m
s
Z Adet
508
532
20
14
35
2x45
2x70
4x85
7
608
632
20
14
35
2x35
2x105
4x95
9
758
784
20
14
35
2x35
2x105
4x135
9
25
18
20
14
35
2x67,5
2x105
5x135
10
25
18
20
14
35
2x65
2x140
6x135
13
25
18
35
2x55
2x140
8x135
15
35
2x52,5
2x175
9x135
18
35
2x50
2x210
10x135
21
35
2x50
2x175
12x135
21
35
2x82,5
2x175
13x135
22
35
2x95
2x245
14x135
27
89
60
89
60
89
60
958
984
89
60
1158
1184
89
60
1403
1434
89
89
1608
1634
89
1808
1834
89
2008
2034
89
2208
2234
108
159
193,7
2200
2500
108
193,7
193,7
219,1
2508
133
20
14
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
25
18
30
22
30
22
40
32
40
32
2534
159
14
www.akkayalar.com.tr
TAMBURLAR
AKKAYALAR MAKİNA konveyör sisteminde kullanılmak üzere müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda hazırladığı veya
hazır olan projelere göre aşağıda belirtilen tiplerde de bant tamburları yapmaktadır.
Tahrik Tamburu
Bant kayışına hareket veren tamburdur. Bandın başına takılır. Bant boyunun uzun
olması halinde bir bant tesisinde birden fazla tahrik tamburu kullanılabilir. Tambur
gövde borusunun üzerine iyi kavrayabilmesi için kauçuk kaplama yapılır. Sökülebilir
milli olup pens sistemi ile tambur borusuna bağlanır.
Kuyruk / Gerdirme Tamburu
Bant boyunun kısa olması durumunda kayışının sonuna kuyruk tamburu olarak takılır
ve gerdirme sistemi tamburun miline bağlanır. Bant boyunun uzun olması durumunda ise kuyruk tamburu olarak sona takıldığı gibi bant gergi sistemi içinde ağırlık
mekanizmaları ile beraber kullanılır. Genellikle tambur gövde borusunun üzerine
kauçuk kaplama yapılmaz. Sökülebilir milli olup pens sistemi ile tambur borusuna
bağlanır.
Saptırma Tamburu
Tahrik ve kuyruk tamburlarına göre daha küçük çaplı olurlar. Görevleri ise bandın gergi
ve tahrik tamburlarına sarılmalarını, yönlendirilmelerini sağlamaktır. Sökülebilir milli
olup pens sistemi ile tambur borusuna bağlanır.
Çubuklu Temizleme Tamburu
Çubuklu tamburlar sistemde genellikle kuyruk kısmına takıldıkları gibi tahrik tamburu
olarakta kullanılabilirler. Yan flanjların üzerine yerleştirilmiş olan çubuklar sayesinde
bandın yüzeyine yapışmış olan yabancı maddeleri temizlemede kullanılır. Sökülebilir
milli olup pens sistemi ile tambur flanşına bağlanır.
Elavatör Tahrik ve Kuyruk Tamburları
Elavatör sistemlerinde kullanılmak üzere projeye göre istenen çap ve boylarda imalat yapılmaktadır. Sökülebilir milli
olup pens sistemi ile tambur borusuna bağlanır.
15
www.akkayalar.com.tr
AKKAYALAR MAKİNA bant tamburları başlıca şunları kapsar:
Tambur gövdesi:
Ø600 mm ve üzerinde çaplı borular Ereğli üretimi St 37,2 - St 52 kalite saçtan çapa ve
projeye uygun kalınlıklarda silindirde kıvırma yöntemiyle, Ø 600 mm den küçük çaplı borular
10 -15 mm gibi kalınlıklarda olmak üzere imal edilmiş DIN 2448 çelik çekme borular
kullanılmaktadır. Tambur borularının dış yüzeyleri üzerinin 3/2 baş kısımlarına 1º koniklik
verilerek bandın gezmesi, kayması önlenmiş olacaktır. Tambur borularının çapları; taşıyacağı
yüke göre hesaplanmış bandın genişliğine ve uzunluğuna göre 190 mm ile 1400 mm
arasındaki çaplarda ve 400 mm ile 3000 mm’ye kadar boyutsal genişlikte imal edilmektedir.
Lastik kaplama:
Daha çok tahrik tamburlarında kullanılır. Kavramanın daha iyi olması için 10-25 mm
kalınlıklarda, 65 ± 5 Shore sertlikte kaplanıp taşlanır, baklava veya çavuş desen açılır. Projeye
uygun çeşitli sertlik değerlerine göre sıcak vulkanize olarak imal edilir. Ayrıca isteğe bağlı
olarak seramik kaplamada mevcuttur.
Seramik kaplama:
Aşınmaya karşı seramik en yaygın şekilde konveyör bantlarının tamburlarında
kullanılmaktadır. Elmas sertliğinde olan endüstriyel seramik aşınmamakta olup işletme ömrü
8-10 yıldır. Kavraması mükemmel olup (lastik kaplamanın 2 katı) patinaj problemini ve bant
aşınmalarını ortadan kaldırır, tambur çapları küçültülebilir, çift tahrik tamburlu sistemler
tek tambura dönüştürülebilir, tahrik profilleri bandı ortalar, bant yanal olarak gezinmez ve
ortalamak için ayrıca bir önlem almaya gerek kalmaz.
Miller:
Tahrik milleri tek veya çift tahrikli millerdir. Kuyruk, gergi ve saptırma tamburlarında ise
bağlantı yataklarına göre standartlara uygun hassasiyette işlenerek imal edilirler. Miller
Ç1050 - Ç4140 kalite olup, balanssız ve tüm yüzeyler işlenmiş olarak montaj edilmektedir.
Konveyörün çalışma şartlarına bağlı olarak milin kaliteleri, boyları ve çapları da değişmektedir.
Sıkma pensleri:
Milin tambur borusuna flanj yardımıyla bağlanmasını sağlar. İki parçalı ve birbirine konik
sıkmalı olarak imal edilip iç bölümü mili kavramakta dış bölüm ise flanşa kaynatılmaktadır.
Firmamızın üretimi olan şapkalı ve düz tipleri mevcuttur. Ø40 mm kalınlığındaki millerden
başlayıp Ø230mm kalınlığa kadar çıkmaktadır.
Flanjlar:
Tambur borusunu konik sıkmalı penslere bağlanmasını sağlar. St 37,2 – St 52 kalite saçtan
çapa ve projeye uygun kalınlıklarda işlenerek pense ve boruya kaynakla birleştirilir.
Korozyon koruma:
Boyama işlemi kauçuk kaplama yapılmayan yüzeylere ve yanlardaki flanjlara uygulanır.
Milin açıkta kalan uçları paslanmaya karşı geçici olarak koruyucu yağla yağlanıp korunur.
Genel: Bütün tamburların statik “Salınım” balansları firmamızca alınmakta olup, Dinamik balansları istek üzerine yapılır.
16
www.akkayalar.com.tr
TAHRİK TAMBURU
B
L
e
300
400
600
400
500
700
500
600
830
D
A
d1
d2
d3
ı
a
bxt
190
215
240
270
320
215
240
270
320
400
240
270
320
780
780
810
810
850
880
910
910
950
950
1040
1080
1110
1140
1175
1140
1175
1140
1175
1170
1200
1240
1240
1270
1240
1270
1300
1270
1300
1335
1300
1335
1370
1400
1440
1470
1440
1470
1500
1500
1535
1570
1535
1570
1610
1570
1610
1645
40
40
50
50
60
40
50
50
60
60
50
60
70
80
90
80
90
80
90
40
50
60
60
70
60
70
80
70
80
90
80
90
100
50
60
70
60
70
80
80
90
100
90
100
110
100
110
125
50
50
60
60
70
50
60
60
70
70
60
70
80
90
100
90
100
90
100
50
60
70
70
80
70
80
90
80
90
100
90
100
110
60
70
80
70
80
90
90
100
110
100
110
120
110
120
140
35
35
45
45
55
35
45
45
55
55
45
55
65
75
80
75
80
75
80
35
45
55
55
65
55
65
75
65
75
85
75
85
95
45
55
65
55
65
75
75
85
95
85
95
105
95
105
110
80
80
110
110
120
80
110
110
120
120
110
120
140
140
160
140
160
140
160
80
110
120
120
140
120
140
140
140
140
160
140
160
160
110
120
140
120
140
140
140
160
160
160
160
180
160
180
200
38
38
48,5
48,5
59
38
48,5
48,5
59
59
48,5
59
69
79,5
85
79,5
85
79,5
85
38
48,5
59
59
69
59
69
79,5
69
79,5
89
79,5
89
99
48,5
59
69
59
69
79,5
79,5
89
99
89
99
109
99
109
124
10x8
10x8
14x9
14x9
16x10
10x8
14x9
14x9
16x10
16x10
14x9
16x10
18x11
20x12
22x14
20x12
22x14
20x12
22x14
10x8
14x9
16x10
16x10
18x11
16x10
18x11
20x12
18x11
20x12
22x14
20x12
22x14
25x14
14x9
16x10
18x11
16x10
18x11
20x12
20x12
22x14
25x14
22x14
25x14
28x16
25x14
28x16
28x16
400
500
630
320
400
650
750
990
500
630
800
400
500
800
950
1190
630
800
1000
17
Gn
(kg)
35,9
35,9
49,8
56,4
73,6
45,5
57,2
64,9
84,2
109,4
65
86,1
110,4
154,4
160
184,8
214,3
250
266,5
87,2
96,9
111
145
162,7
177,3
197,1
212,9
273,2
289
307,5
382,2
400,8
441,9
155,4
171,8
191,4
209,3
213,1
249,1
339,4
360,2
395,5
360,2
395,5
538,5
690,5
716,9
767,6
Yatak
SN509
SN509
SN511
SN511
SN513
SN509
SN511
SN511
SN513
SN513
SN511
SN513
SN516
SN518
SN520
SN518
SN520
SN518
SN520
SN509
SN511
SN513
SN513
SN516
SN513
SN516
SN518
SN516
SN518
SN520
SN518
SN520
SN522
SN511
SN513
SN516
SN513
SN516
SN518
SN518
SN520
SN522
SN520
SN522
SN524
SN522
SN524
SN528
www.akkayalar.com.tr
TAHRİK TAMBURU
B
L
e
D
400
500
630
1000
1150
1390
800
1000
1250
500
630
1200
1400
1650
800
1000
1250
500
630
1400
1600
1850
800
1000
1250
A
d1
d2
d3
ı
a
bxt
1670
1700
1735
1770
1810
1770
1810
1845
1770
1810
1845
1810
1845
1875
1845
1875
1905
1960
1995
2010
2040
2010
2040
2070
2040
2070
2110
2110
2120
2140
2160
2195
2210
2240
2240
2270
2310
2270
2210
2320
2310
2320
2340
70
80
90
100
110
100
110
125
100
110
125
110
125
135
125
135
140
80
90
100
110
100
110
125
110
125
135
135
140
160
80
90
100
110
110
125
135
125
135
140
135
140
160
80
90
100
110
120
110
120
140
110
120
140
120
140
150
140
150
160
90
100
110
120
110
120
140
120
140
150
150
160
180
90
100
110
120
120
140
150
140
150
160
150
160
180
65
75
85
95
105
95
105
110
95
105
110
105
110
120
110
120
130
75
85
95
105
95
105
110
105
110
120
120
130
140
75
85
95
105
105
110
120
110
120
130
120
130
140
140
140
160
160
180
160
180
200
160
180
200
180
200
220
200
220
220
140
160
160
180
160
180
200
180
200
220
220
220
240
140
160
160
180
180
200
220
200
220
220
220
220
240
69
79,5
89
99
109
99
109
124
99
109
124
109
124
132
124
132
137
79,5
89
99
109
99
109
124
109
124
132
132
137
148
79,5
89
99
109
109
124
132
124
132
137
132
137
148
18x11
20x12
22x14
25x14
28x16
25x14
28x16
28x16
25x14
28x16
28x16
28x16
28x16
32x18
28x16
32x18
32x18
20x12
22x14
25x14
28x16
25x14
28x16
28x16
28x16
28x16
32x18
32x18
32x18
36x20
20x12
22x14
25x14
28x16
28x16
28x16
32x18
28x16
32x18
32x18
32x18
32x18
36x20
18
Gn
(kg)
219,3
239,4
307,3
340,4
369,7
449,6
479
536,1
580,6
609,9
667,1
811,4
868,6
910,3
1122,1
1163,6
1326,7
326,7
353,1
515,8
549
664,3
697,4
763
927
992,6
1039
1323,3
1446,9
1541
557,8
585,4
746,7
780,8
1079,8
1155,5
1201,8
1421,3
1467,6
1513,5
1892,4
1938,3
2039,9
Yatak
SN516
SN518
SN520
SN522
SN524
SN522
SN524
SN528
SN522
SN524
SN528
SN524
SN528
SN530
SN528
SN530
SN532
SN518
SN520
SN522
SN524
SN522
SN524
SN528
SN524
SN528
SN530
SN530
SN532
SN532
SN518
SN520
SN522
SN524
SN524
SN528
SN530
SN528
SN530
SN532
SN530
SN532
SN532
www.akkayalar.com.tr
TAHRİK TAMBURU
B
L
e
D
500
630
1600
1800
2050
800
1000
1250
500
630
1800
2000
2250
800
1000
1250
500
630
2000
2200
2450
800
1000
1250
500
630
2200
2400
2650
800
1000
1250
A
d1
d2
d3
ı
a
bxt
2360
2395
2410
2440
2440
2470
2510
2470
2510
2520
2510
2520
2540
2560
2595
2610
2640
2670
2710
2670
2710
2710
2720
2760
2795
2810
2840
2870
2910
2870
2910
2910
2920
2995
3010
3040
3070
3110
3120
3070
3110
3110
3120
80
90
100
110
110
125
135
125
135
140
135
140
160
80
90
100
110
125
135
125
135
135
140
80
90
100
110
125
135
125
135
135
140
90
100
110
125
135
140
125
135
135
140
90
100
110
120
120
140
150
140
150
160
150
160
180
90
100
110
120
140
150
140
150
150
160
90
100
110
120
140
150
140
150
150
160
100
110
120
140
150
160
140
150
150
160
75
85
95
105
105
110
120
110
120
130
120
130
140
75
85
95
105
110
120
110
120
120
130
75
85
95
105
110
120
110
120
120
130
85
95
105
110
120
130
110
120
120
130
140
160
160
180
180
200
220
200
220
220
220
220
240
140
160
160
180
200
220
200
220
220
220
140
160
160
180
200
220
200
220
220
220
160
160
180
200
220
220
200
220
220
220
79,5
89
99
109
109
124
132
124
132
137
132
137
148
79,5
89
99
109
124
132
124
132
132
137
79,5
89
99
109
124
132
124
132
132
137
89
99
109
124
132
137
124
132
132
137
20x12
22x14
25x14
28x16
28x16
28x16
32x18
28x16
32x18
32x18
32x18
32x18
36x20
20x12
22x14
25x14
28x16
28x16
32x18
28x16
32x18
32x18
32x18
20x12
22x14
25x14
28x16
28x16
32x18
28x16
32x18
32x18
32x18
22x14
25x14
28x16
28x16
32x18
32x18
28x16
32x18
32x18
32x18
19
Gn
(kg)
657,4
687,3
873,8
910,7
1150,6
1232,7
1282,6
1511,1
1561
1610,7
2062,3
2112
2261,9
719,3
751,6
953,5
993,3
1340,4
1393,9
1639,1
1692,5
2112,1
2285,7
719,3
751,6
953,5
993,3
1340,4
1393,9
1639,1
1692,5
2112,1
2285,7
751,6
953,5
993,3
1081,8
1135,3
2285,7
1081,8
1135,3
2112,1
2285,7
Yatak
SN518
SN520
SN522
SN524
SN524
SN528
SN530
SN528
SN530
SN532
SN530
SN532
SN532
SN518
SN520
SN522
SN524
SN528
SN530
SN528
SN530
SN530
SN532
SN518
SN520
SN522
SN524
SN528
SN530
SN528
SN530
SN530
SN532
SN520
SN522
SN524
SN528
SN530
SN532
SN528
SN530
SN530
SN532
www.akkayalar.com.tr
GERGİ TAMBURLARI
B
L
e
300
400
600
400
500
700
500
600
830
D
A
d1
d2
165
190
215
240
270
190
215
240
270
320
400
215
240
270
320
670
680
680
680
690
780
780
780
790
790
810
910
910
920
940
920
940
950
970
950
970
1070
1080
1100
1110
1100
1110
1110
1130
1130
1150
1150
1160
1270
1280
1300
1310
1310
1330
1310
1330
1330
1350
1350
1360
30
40
40
40
50
40
40
40
50
50
60
40
40
50
60
50
60
70
80
70
80
40
50
60
70
60
70
70
80
80
90
90
100
40
50
60
70
70
80
70
80
80
90
90
100
40
50
50
50
60
50
50
50
60
60
70
50
50
60
70
60
70
80
90
80
90
50
60
70
80
70
80
80
90
90
100
100
110
50
60
70
80
80
90
80
90
90
100
100
110
400
500
630
240
270
320
650
750
990
400
500
630
800
240
270
320
800
950
1190
400
500
630
800
20
Gn
(kg)
25
35
39
42
55
41
45
49
64
72
107
51
56
72
93
110
122
166
201
232
244
66
85
109
123
142
158
193
207
283
298
391
430
78
101
128
145
187
203
227
243
333
351
459
500
Yatak
UCT 206
UCT 208
UCT 208
UCT 208
UCT 210
UCT 208
UCT 208
UCT 208
UCT 210
UCT 210
UCT 212
UCT 208
UCT 208
UCT 210
UCT 212
UCT 210
UCT 212
UCT 214
UCT 216
UCT 214
UCT 216
UCT 208
UCT 210
UCT 212
UCT 214
UCT 212
UCT 214
UCT 214
UCT 216
UCT 216
UCT 218
UCT 218
SNH 522
UCT 208
UCT 210
UCT 212
UCT214
UCT214
UCT 216
UCT214
UCT 216
UCT 216
UCT 218
UCT 218
SNH 522
www.akkayalar.com.tr
GERGİ TAMBURLARI
B
L
e
D
270
320
1000
1150
1390
400
500
630
800
270
320
400
1200
1400
1650
500
630
800
1000
400
500
1400
1600
1830
630
800
1000
A
d1
d2
1470
1480
1500
1510
1530
1550
1550
1560
1560
1570
1560
1570
1730
1740
1740
1760
1770
1790
1810
1820
1820
1830
1820
1830
1830
1850
1940
1950
1970
1990
1990
2000
2010
2000
2010
2010
2030
2050
40
50
60
70
80
90
90
100
100
110
100
110
40
50
50
60
70
80
90
100
100
110
100
110
110
125
60
70
80
90
90
100
110
100
110
110
125
135
50
60
70
80
90
100
100
110
110
120
110
120
50
60
60
70
80
90
100
110
110
120
110
120
120
130
70
80
90
100
100
110
120
110
120
120
130
150
21
Gn
(kg)
104
116
147
166
233
253
298
328
437
463
568
593
121
135
150
170
249
270
344
377
503
533
652
681
911
943
287
305
432
456
551
578
616
829
859
1.076
1.109
1.182
Yatak
UCT 208
UCT 210
UCT 212
UCT 214
UCT 216
UCT 218
UCT 218
SNH 522
SNH 522
SNH 524
SNH 522
SNH 524
UCT 208
UCT 210
UCT 210
UCT 212
UCT 214
UCT 216
UCT 218
SNH 522
SNH 522
SNH 524
SNH 522
SNH 524
SNH 524
SNH 528
UCT 212
UCT 214
UCT 216
UCT 218
UCT 218
SNH 522
SNH 524
SNH 522
SNH 524
SNH 524
SNH 528
SNH 530
www.akkayalar.com.tr
GERGİ TAMBURLARI
B
L
e
D
500
630
1600
1800
2100
800
1000
500
630
1800
2000
2300
800
1000
500
630
2000
2200
2500
800
1000
A
d1
d2
2240
2260
2270
2280
2280
2300
2280
2300
2320
2440
80
90
100
110
110
125
110
125
135
80
90
100
110
120
120
130
120
130
150
90
Gn
(kg)
511
539
715
748
945
983
1.177
1.215
1.297
557
Yatak
UCT 216
UCT 218
SNH 522
SNH 524
SNH 524
SNH 528
SNH 524
SNH 528
SNH 530
UCT 216
2460
90
100
587
UCT 218
2470
100
110
778
SNH 522
2480
110
120
814
SNH 524
2480
110
120
1.016
SNH 524
2500
125
130
1.056
SNH 528
2500
125
130
1.313
SNH 528
2520
135
150
1.403
SNH 530
2640
80
90
629
UCT 216
2660
90
100
662
UCT 218
2670
100
110
841
SNH 522
2680
110
120
880
SNH 524
2680
110
120
1.095
SNH 524
2700
125
130
1.138
SNH 528
2700
125
130
1.569
SNH 528
2720
135
150
1.665
SNH 530
22
www.akkayalar.com.tr
RULMAN YATAKLARI
ETEKLİ TİP
SKIRTED TYPE
Rulman yatakları Ereğli mamulü HRP A1 kalite derin çekmeye uygun 2, 3, 4,
5 mm kalınlıkta saçlardan firmamızın bünyesinde ki preslerimizde kalıplarda
basılarak üretilmektedir. Ø60, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 139, 159
mm çaplarındaki borulara ve 6204, 6205, 6206, 6305, 6306, 6308 rulman
ölçülerine uygun imal edilmektedir. Düz tip ve etekli tip olmak üzere iki
tip yatak bulunmaktadır. Etekli tipler yalnızca 2 mm kalınlığında olmakta ve
satış amaçlı üretilmektedir. Satışlarımızda rulman yatak takımları 4 parçadan
oluşmaktadır. Bunlar
• Boru çapına ve kullanılacak rulmana uygun sac yatak,
• Kullanılacak rulmana uygun olarak polyamid 6 malzemeden imal edilmiş
180-200°C sıcaklığa dayanıklı iç ve dış labirent takımı,
• Tozun ve suyun girmesini engelleyici metal toz kapağı,
• Mil çapına uygun plastik toz kapağı.
DÜZ TİP
STRAIGHT
TYPE
Rulman yatağı
ölçü tablosu
BORU
RULMAN ÖLÇÜSÜ
YATAK ÖLÇÜSÜ
TiPi
KOD
76 mm
6204 (20x47 mm)
76x2 mm
ETEKLİ / SKIRTED
76-TK
89 mm
6204 (20x47 mm)
89x2 mm
ETEKLİ / SKIRTED
89-TK
102 mm
6204 (20x47 mm)
102x2 mm
ETEKLİ / SKIRTED
102-TK
108 mm
6204 (20x47 mm)
108x2 mm
ETEKLİ / SKIRTED
108-TK
114 mm
6204 (20x47 mm)
114x2 mm
ETEKLİ / SKIRTED
114-TK
60 mm
6204 (20x47 mm)
60x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
60/2-DZ
76 mm
6204 (20x47 mm)
76x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
76/2-DZ
89 mm
6204 (20x47 mm)
89x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
89/2-DZ
102 mm
6204 (20x47 mm)
102x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
102/2-DZ
108 mm
6204 (20x47 mm)
108x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
108/2-DZ
114 mm
6204 (20x47 mm)
114x2 mm
DÜZ / STRAIGHT
114/2-DZ
60 mm
6204 (20x47 mm)
60x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
60/3-DZ
76 mm
6204 (20x47 mm)
76x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
76/3-DZ
89 mm
6204 (20x47 mm)
89x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
89/3-DZ
102 mm
6204 (20x47 mm)
102x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
102/3-DZ
108 mm
6204 (20x47 mm)
108x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
108/3-DZ
114 mm
6204 (20x47 mm)
114x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
114/3-DZ
127 mm
6204 (20x47 mm)
127x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
127/3-DZ
133 mm
6204 (20x47 mm)
133x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
133/3-DZ
159 mm
6204 (20x47 mm)
159x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
159/3-DZ
76 mm
6205 (25x52 mm)
76x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
76/3-DZ
89 mm
6205 (25x52 mm)
89x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
89/3-DZ
102 mm
6205 (25x52 mm)
102x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
102/3-DZ
108 mm
6205 (25x52 mm)
108x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
108/3-DZ
114 mm
6205 (25x52 mm)
114x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
114/3-DZ
127 mm
6205 (25x52 mm)
127x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
127/3-DZ
133 mm
6205 (25x52 mm)
133x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
133/3-DZ
159 mm
6205 (25x52 mm)
159x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
159/3-DZ
89 mm
6206 (30x62 mm)
89x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
89/3-DZ
102 mm
6206 (30x62 mm)
102x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
102/3-DZ
108 mm
6206 (30x62 mm)
108x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
108/3-DZ
114 mm
6206 (30x62 mm)
114x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
114/3-DZ
127 mm
6206 (30x62 mm)
127x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
127/3-DZ
133 mm
6206 (30x62 mm)
133x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
133/3-DZ
159 mm
6206 (30x62 mm)
159x3 mm
DÜZ / STRAIGHT
159/3-DZ
23
www.akkayalar.com.tr
KAUÇUK DİSKLER
Taşıma Konveyörlerinde kullanılmakta olan Darbe
diskleri, Dönüş diskleri, Helis tipi diskler, Takozlar,
Helezon lastikleri, Silgi lastikleri, Sıyırıcı lastikleri, Elek
Fitilleri, Bant Ekleme metal parçaları ihtiyaçlarınızı
firmamızdan sipariş edebilirsiniz. Lütfen sipariş
etmeden önce güncel fiyatlarımızı isteyiniz.
KAUÇUK DİSKLERİN TABLOSU
KULLANILACAĞI
RULONUN ÇAPI
DİSKİN İÇ ÇAPI
DİSKİN DIŞ ÇAPI
DİSKİN KALINLIĞI
DİSKİN TİPİ
Ø 60 mm
Ø 60 mm
Ø 60 mm
Ø 60 mm
Ø 60 mm
Ø 76 mm
Ø 76 mm
Ø 76 mm
Ø 89 mm
Ø 89 mm
Ø 89 mm
Ø 108 mm
Ø 108 mm
Ø 114 mm
Ø 56 mm
Ø 56 mm
Ø 56 mm
Ø 56 mm
Ø 56 mm
Ø 72 mm
Ø 72 mm
Ø 72 mm
Ø 85 mm
Ø 85 mm
Ø 85 mm
Ø 104 mm
Ø 104 mm
Ø 110 mm
Ø 89 mm
Ø 89 mm
Ø 108 mm
Ø 114 mm
Ø 133 mm
Ø 102 mm
Ø 108 mm
Ø 133 mm
Ø 114 mm
Ø 133 mm
Ø 159 mm
Ø 159 mm
Ø 180 mm
Ø 159 mm
35 mm
40 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
35 mm
DARBE/DÖNÜŞ
DARBE
DARBE/DÖNÜŞ
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
DARBE
Firmamızdan konik sıkmalı penslerden isteminiz için; aşağıdaki
kodları kullanabilirsiniz.
Milin çapı
Düz Tip Pens Kodu
Şapkalı Tip Pens Kodu
Ø 40 mm
Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 55 mm
Ø 60 mm
Ø 65 mm
Ø 70 mm
Ø 75 mm
Ø 80 mm
Ø 85 mm
Ø 90 mm
Ø 95 mm
Ø 100 mm
Ø 105 mm
Ø 110 mm
Ø 115 mm
Ø 120 mm
Ø 125 mm
Ø 130 mm
Ø 135 mm
Ø 140 mm
Ø 145 mm
Ø 150 mm
Ø 155 mm
Ø 160 mm
Ø 165 mm
Ø 170 mm
Ø 175 mm
Ø 180 mm
2517/40 PD
2517/45 PD
2517/50 PD
2517/55 PD
3020/60 PD
3020/65 PD
3020/70 PD
3020/75 PD
3535/80 PD
3535/85 PD
3535/90 PD
3535/95 PD
4040/100 PD
4040/105 PD
4545/110 PD
4545/115 PD
5050/120 PD
5050/125 PD
5050/130 PD
5050/135 PD
2517/40 PŞ
2517/45 PŞ
2517/50 PŞ
2517/55 PŞ
3020/60 PŞ
3020/65 PŞ
3020/70 PŞ
3020/75 PŞ
3535/80 PŞ
3535/85 PŞ
3535/90 PŞ
3535/95 PŞ
4040/100 PŞ
4040/105 PŞ
4040/110 PŞ
4040/155 PŞ
4545/120 PŞ
4545/125 PŞ
4545/130 PŞ
4545/135 PŞ
4545/140 PŞ
4545/145 PŞ
5050/150 PŞ
5050/155 PŞ
5050/160 PŞ
5050/165 PŞ
5050/170 PŞ
5555/175 PŞ
5555/180 PŞ
TAMBUR YEDEKLERİ
Tambur milini tambur borusuna bağlamada
kullanılan iki parçalı konik sistem sıkma
pensleri Ç1050 kalite millerden firmamızda
üretimi yapılmaktadır. Firmamızda üretimini
yaptığımız tamburlarda kullandığımız gibi satışını
da yapmaktayız. Ø40 mm çap kalınlığındaki
millerden başlayıp Ø230mm kalınlığa kadar
çıkmaktadır. Şapkalı ve düz tip olmak üzere İki
tipi mevcuttur. Ağır şartlar ortamında çalışacak
ve büyük çaplı tamburlar için önerimiz şapkalı
tipin kullanılmasıdır.
24
www.akkayalar.com.tr
KONİK KİLİT SİSTEMLERİ:
Çeşitli aktarma elemanlarının “kasnaklar, tamburlar, tekerlekler, dişliler, silindirler vb.” millere bağlanmasında kama
gerektirmeden sabitlenmesinde kullanılan konik kilit sistemlerinin çeşitli çaplarda olmak üzere satışımız bulunmaktadır.
ELEVATÖR KOVALARI
En yaygın elevatör türü kovalı olanıdır. Tahıldan kireç taşına kadar birçok dökme
yükün taşınmasında kullanılır. Tahıl, kum, kömür ve benzeri taneli ürünleri
yığınlardan silo veya taşıma konveyörlerine dikey yada yatay aktarma sistemi
ile taşımada kullanılır. Günümüzde en çok bantlı elevatörler kullanılmaktadır.
Firmamız Elavatörün ölçüsüne ve taşıma kapasitesine bağlı olarak değişen ölçülerde kova imalatını yapmaktadır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz ve 6114 kalite
sıvamalık saçtan ve kaynak birleştirmeli,özel ölçülü el yapımı olarak imal edilebilmektedir. Cıvata delikleri farklı ölçülerde yapılabilir.
ŞASE YEDEKLERİ
Bant makaralarını sistemde çalışmasını sağlayan şaselerin/istasyonların yedekleri olan yan ayak, orta ayak, bayrak,
şase bağlantı parçası ve alt dönüş rulo bağlantı ayaklarının da projelere uygun ölçü ve kalınlıklarda imalatı yapılmakta
olup firmamızda kullandığımız gibi satışta yapılmaktadır.
25
www.akkayalar.com.tr
KUYRUK TAMBURU SİPARİŞ FORMU
TAHRİK TAMBURU SİPARİŞ FORMU
26
www.akkayalar.com.tr
RULO SİPARİŞ FORMU
Rulo Ölçüleri / Roller Size
A
BORU BOYU
B
TÜM MİLİN BOYU
C
BORUNUN ÇAPI
D
MİLİN ÇAPI
TİP NO
MİKTAR
Mil Detayları / Shaft Details
BAŞ KISIM 1
E
F
G
BAŞ KISIM 2
E
F
G
E
G
D
G
E
D
G
D
E
F
Type 1
Type 5
Type 9
E
E
Type 2
Type 6
G
Type 10
E
E
G
D
G
G
D
E
D
F
D
G
D
G
D
E
F
Type 3
Type 7
Type 4
F
C
A
Type 8
D
G
D
E
G
D
E
Type 11
KLAVUZ RULOSU
Bu sayfanın kopyasını alınız, sonra +90 312 385 33 26 fax numaramıza, [email protected] veya
[email protected] adresine yollayınız. Bütün rulolar siparişe göre yapılır. Lütfen liste ölçüleri ve seri numarasını
belirtiniz.
27
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
6 340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content