close

Enter

Log in using OpenID

19 Şubat 2015 Perşembe - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Gülyaz: ‘Tarih talanýna
karþý koruma önemli’
Kar yaðýþý ve þiddetli ayaz Çarþamba Pazarý’ný olumsuz etkiledi.
Pazarda kara kýþ
* HABERÝ 10’DA
Nevþehir Müze
Müdürü Arkeolog
Murat Ertuðrul
Gülyaz’ýn
konuþmacý olarak
yer aldýðý ‘Doðal ve
Arkeolojik
Özellikleriyle
Kapadokya’ konulu
söyleþi dün Çorum
Müzesi’nde
gerçekleþti.
Programda konuþan
Murat Gülyaz, tarih
talanýna karþý
eserlerin korunmasý
gerektiðini söyledi.
* HABERÝ 11’DE
Gülyaz, tarih talanýna karþý eserlerin korunmasý gerektiðini söyledi.
ÇORUM
19 ÞUBAT 2015 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Okullarda güvenlik artacak
Vali Ahmet Kara, Cumhuriyet
Anadolu Lisesi'nde yaþanan kýz
kaçýrma teþebbüsünün ardýndan
okulda incelemede bulundu.
* HABERÝ 10’DA
Okuldan kýz kaçýrmaya teþebbüs
eden genç hýrsýzlýktan tutuklandý
Þehit eþinin tayin
talebi yerine geldi
AK Parti
Ekonomi
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý
Çorum
Milletvekili
Cahit Baðcý,
geçtiðimiz
günlerde
Aydýn'da
þehit düþen
Astsubay
Cahit Baðcý
Emrah
Ünalan'ýn eþinin taleplerini
yerine getirdi.
* HABERÝ 5’DE
Çorum'da girdiði sýnýfta kýz
arkadaþýný silah tehdidiyle
okuldan çýkarmak istediði iddia
edilen lise öðrencisi, "otomobil
hýrsýzlýðý" suçundan tutuklandý.
* HABERÝ 10’DA
Miras yüzünden
babasýný öldürdü
Çorum'da zihinsel engelli olduðu
ileri sürülen þahýs, miras
yüzünden tartýþtýðý babasýný
býçaklayarak öldürdü.
* HABERÝ 3’DE
Yol kenarýnda
ölü bulundu
Çorum'un
Osmancýk
ilçesinde
emekli
bir
arzuhalci,
yol
kenarýnda
ölü olarak
bulundu.
* HABERÝ
3’DE
Vali Kara, idareci, öðretmen, öðrenci ve velilere geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Türkoðlu’ndan su ve turizm için öneriler
19. Dönem
Çorum
Milletvekili
Adnan
Türkoðlu,
Çorum’un
içme suyu ve
turizm
sorunlarýna
dikkat çekeret,
bir dizi
önerilerde
bulundu.
* HABERÝ
2’DE 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum’un içme suyu ve turizm sorunlarýna dikkat çekeret, bir dizi önerilerde bulundu.
AK Parti’nin ilk kadýn Milletvekili Aday Adayý Fatma Çöpür, baþvusunu basýn toplantýsýyla yaptý
‘Söz milletin, karar milletin’
Mustafa Aksan
Okullar iki
gün tatil
Çorum'da yoðun kar yaðýþý
nedeniyle Bayat ve Kargý hariç il
genelinde okullar iki gün tatil
edildi. Öte yandan Çorum’da
146 köy yolunun kapalý olduðu
bildirildi.
* HABERÝ 14’DE
AK Parti’ye
Milletvekili
Aday adayý
olarak müracat
eden ilk kadýn
aday Fatma
Çöpür, AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday
Adaylýðý’ný
kendisini
destekleyenleri
n de katýldrýðý
basýn
toplantýsýyla
açýkladý.
* HABERÝ 6’DA
Projenin uygulayýcýsý Mahmut Atalay Gençlik Merkezi oldu.
Ecdada 100 Bin
Mektup Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlýðý,
Çanakkale ve Sarýkamýþ
Muharebelerinin 100. yýlýnda
100 Bin Mektup Projesi baþlattý.
* HABERÝ 2’DE
Dualarla
uðurladýk
Haber
Yönetmenimiz Gülesin
Aðbal
Demirer’in
annesi, Yazý
Ýþleri
Müdürümüz
Mustafa
Demirer’in
kayýnvalidesi Ceyhun
Ceyhun Aðbal
Aðbal (74)
dün öðle namazýný müteakiben
Ulucamii’de kýlýnan cenaze
namazýnýn ardýndan ebediyete
uðurlandý.
* HABERÝ 10’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Türkoðlu’ndan su ve turizm için öneriler
1
EMRE KUT
9. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum’un içme suyu ve turizm sorunlarýna dikkat çekeret, bir dizi önerilerde bulundu.
Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Türkoðlu Apart'ta dün sabah basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya Demokrat Parti Ýl Baþkaný Mehmet Ünal, Merkez Ýlçe Baþkaný Þaban Siyakuþ, Manþet gazetesi Yazarý Lokman Erdoðan, yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Çorum'un içme suyu ve turizm sorunlarýna dikkat
çeken Türkoðlu, kentin uzun vadede su sýkýntýsý ile karþý karþýya kalacaðýný, 50 yýl su ihtiyacý olmayacaðý açýklanýrken, 50 günlük su rezervinin ortaya çýktýðýný söyledi.
'50 YILLIK DEÐÝL, 50 GÜNLÜK SUYUMUZ
VAR'
Su için önerilerini sýralayan Türkoðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü; "1994-1995 yýllarý arasýnda Çorum'un içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Yeni hayat ve Hatap Barajý'ný faaliyete geçirildi. Çorum'un nüfusu o yýllarda 110 bindi. Þimdi ise 230 bin nüfusa sahip. Ýlçe ve köylerden günlük gelenlerle beraber bu rakam 250 bine tekabül etmektedir. Yani bu þu gerçeði ortaya çýkarýyor, nüfusumuzda yüzde 120 artýþ söz konusu. O günlerde ihalelerini benim yaptýrdýðým Hatap,
Koçhisar, Obruk barajlarýný tamamlayýp Yeni hayat Barajý'ný bitirmiþtik ve Çorum'a suyunu vermiþtik. Kamuoyu iyi hatýrlar ki, 1995 yýllarýnda koleradan 70 kiþi vefat etmiþti. Ben milletvekili iken siyaseti bir yana býrakýp dönemin Çorum Belediye Baþkaný Sayýn Arif Ersoy'la el ele verip büyük çabalarla sorunun çözümü için
çalýþtýk.
TÜRKOÐLU'NUN SUYA DAÝR ÖNERÝLERÝ
Þanlýosman, Cemilbey, Deðirmendere Kultak,
Tanrývermiþ, Kýnýk, Serban baraj ve göletleri duruyor.
Koparan Deresi'ni Yenihayat'a baðlýyorlar. Buna gerek
yok. Hatap ve Yenihayat Alaca yolunda baðlanýyor. Koparan'dan oraya kadar kendi geliyor. Oradan baðlansaydý, hiç olmazsa tünel yapýmýna gerek yoktu, israf olmazdý. Koçhisar Barajý'ndan Hatap Barajý'na içme suyu
baðlamayý düþünenler Küre belini pompalayan Koçhisar'ýn suyunu basarak ancak getirebilirler. Halbuki Þanlý Osman- Cemilbey Barajý yapýlýrsa Koçhisar'dan Cemilbey'e kadar su kendi cazibesi ile geliyor ve oradan
içme suyu takviyesi daha masrafsýz olur. Yukarýda bahsettiðim barajlarýn projeleri bana yetiþmedi, benden
sonra bitirildiðini umuyorum.
oranýna göre 300 metre yükseklikte. Çatak-Obruk arasýna üç havuz ve pompa yapýlýrsa üç aþamalý olarak Çatak'a kadar bu su gelir, ve Çatak'dan da Çorum'a bu suyu pompalarýz. Bir nevi enerji tasarrufunda da bulunmuþ oluruz. Derinçay, Cemilbey, Alaca Çayý, Çekerek
ýrmaðý, Yeþilýrmak, Kýzýlýrmak, birbirine baðlanýr. Sulama içme suyu içinr Koçhisar'dan Hatap'a su basýlacak
diyenlere söylüyorum. Koçhisar'dan su buraya yani Cemilbey'e zaten kendiliðinden geliyor. Cemilbey, Molla
Hasan Barajý yapýlsa Küre beline pompa koymadan doðal yollarla kendiliðinden gelir."
'TURÝZM PASTASINDAN YETERLÝ PAYI
ALAMIYORUZ'
Hititler'in baþkenti olan güzel Çorum'un turizm
pastasýndan pay alamamasýnýn Çorumlular'ý üzdüðünü,
bunun için gayret sarf edilerek güzel çalýþmalar ve projeler hazýrlanmasý gerektiðini belirten Türkoðlu, þöyle
devam etti:
'TURÝZM ÝÇÝN EKÝP VE ORGANÝZASYON
ÞART'
"Turzim için iyi bir ekip ve organizasyon olmalýdýr. Bu ekip arkadaþlarý günü birlik olan gezilerde yerli
ve yabancý turistlere güzel Çorum'un turizm ve kültürel
zenginliklerini çok iyi bir þekilde tanýtmalýdýr insanlar
artýk Anadolu'da yöresel yemeklerden tadýyor, otantik
yerlerde konaklamak istiyor. Dolayýsýyla yayla, doða ve
av turizmine aðýrlýk verilmesi gerçeði ortaya çýkýlmaktadýr. Bunu þu þekilde sýralýya biliriz. Mesela, Ankara'dan Çorum'a hareket eden bir turist kafilesi sabah
kahvaltýsýný Sungurlu'da yaparak Boðazkale-Hattuþa ve
Alacahöyük'ü gezdikten sonra öðle yemeðini Alaca'da
yemeli, yemekten sonra Zile yolu üzerinden Ortaköy,
Þapinova, Ýncesu kanyonunu görmeli. Akþam konaklamasý için Çorum'a gelmeli. Çorum'da Hýdýrlýk'ta bulunan inanç turizmi devrneye girmeli. (Kerebigazi, Yusuf-u Bahri ve Suheyb-ý Rumi, Ubeyd-i Gazi, Çerkez
Þeyhi Ömer Lütfi Efendi, Hýdýrlýk Þeyhi Abbas Külahi
Efendi)
19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum’un içme suyu ve turizm sorunlarýna dikkat çekeret, bir dizi önerilerde bulundu.
'Evde temizlik hizmeti' profesyonelleþiyor
Ç
orum Belediyesi
tarafýndan
baþlatýlan 60 yaþ
üstü kimsesiz ve
ihtiyaç sahibi
vatandaþlara yönelik
'Evde Temizlik
Hizmeti' personeline
iletiþim semineri
verildi.
Belediye Basýn
Birimi'nden yapýlan
açýklamaya göre,
Sosyal Hizmet
Uzmaný Aysun
Tonbul tarafýndan
verilen eðitimde,
temizlik hizmeti
veren bayanlara
çeþitli tavsiyelerde
bulunuldu.
Kadýnlarýn temizliði
gittikleri evlerde
Çorum Belediyesi'ni
temsil ettikleri, bu
nedenle çok daha
dikkatli hareket
etmeleri gerektiðinin
altýný çizen Aysun
Tonbul, "Profesyonel
bir ekip çalýþma
arkadaþlarýna 'haným'
diye hitap eder.
Sizlerde birbirinize
böyle hitap edin.
Yaþlý teyzelerin size
bakýþý deðiþecektir.
Yaptýðýnýz iþ kutsal
ama bu iþe "hayýr"
yapýyorum diye
deðil, onlar vatandaþ
olduðu için bu
hizmeti almaya hak
kazanýyor
düþüncesiyle bakýn."
dedi.
Yaþlýlarýn
sohbeti çok
sevdiðine vurgu
yapan Sosyal Hizmet
Uzmaný Aysun
Tonbul, "Onlar sizin
temizlik yapmanýzý
deðil de sohbet
etmenizi isterlerse,
KALE VE VELÝPAÞA HANI
Çorum'un el sanatlarý müzesinin ve istimlâký yapýlmýþ Çorum Kalesi'nin içindeki evler boþaltýlmýþ. Buraya kafeteryalar, lokantalar, el sanatlarý teþhir ve satýþ
yerleri yapýlmasý için restorasyon yapýlacaðýný duydum.
Ayrýca Veli Paþa Haný süratle turizme açýlmalý.
ÝLÇELER ÝÇÝN ÖNERÝLER
Akþamý Çorum'da geçiren turist kafilesi ertesi sabah Osmancýk Koyunbaba Türbesi ve köprüsü ve Kargý'yý ziyaret ettikten sonra öðle yemeðine Obruk Barajý
Bunlarýn en sonuncusu olan Obruk Barajý Çorum
kenarýnda olan Oðuzlar'da yemeli ve turizmden çok þey
bekleyen Ýskilip ve Bayat'ý
gezerek Ankara'ya ulaþmalý. Ýstanbul'dan gelen
turist kafilesi ise Kargý,
Osmancýk'a ve Ýskilip üzerinden Çorum merkeze,
Ortaköy-Alaca Boðazkale-Sungurlu üzerinden Ankara ve Ýstanbul'a dönmeli. Ayrýca av ve yayla turizmi Çorum Valiliði'nce
deðerlendiriilmeli"
Türkoðlu, 7 Haziran
seçimlerinde aday adayý
olan siyasipartilerin aday
adaylarýna baþarý dileklerini iletti.
Türkoðlu Apart’ta düzenlenen toplantýya DP yöneticileri katýldý.
SU ÝÇÝN NÝHAÝ ÇÖZÜM
Ecdada 100 Bin Mektup Projesi
G
Projenin uygulayýcýsý Mahmut Atalay Gençlik Merkezi oldu.
oluþturduðumuz
mektup formuna
duygularýný
aktarabilecekler.
Çanakkale Zaferi
ile Sarýkamýþ Harekâtý
konu baþlýklarý altýnda
düzenlenecek
yarýþmanýn baþvuru
formu ile yarýþmaya
iliþkin gerekli bilgilere
www.gsb.gov.tr internet
sitesinden veya Çorum
Mahmut Atalay
Gençlik Merkezinden
ulaþýlabilecek.
Yarýþma 11 – 14 /
15 – 18 / 19 - 29 yaþ
grubu olmak üzere 3
farklý kategoride
yapýlacak.”
Yarýþmada
dereceye girenlere
bakanlýk tarafýndan þu
ödüller verilecek;
1.Ultrabook ve
bakanlýk kitap seti, 2.
dizüstü bilgisayar ve
bakanlýk kitap seti, 3.
akýllý telefon ve
bakanlýk kitap seti.
Ayrýca yazdýklarý
mektupla ilk 100’e
giren gençler, Gençlik
ve Spor Bakanlýðý
tarafýndan düzenlenen
projelere katýlmada
öncelik hakkýna sahip
olacak.
Bunlara ek olarak
Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü Mahmut
Atalay Gençlik
Merkezi il bazýnda ilk
3’e giren katýlýmcýlara
sürpriz hediyeler
verecek.
Geçtiðimiz yýl
ikincisi düzenlenen
yarýþmada 60 bin
mektup yazýlmýþ ve
dereceye giren gençler,
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan
tarafýndan kabul
edilmiþti. Çorum’dan
da Anadolu Öðretmen
Lisesi öðrencilerinden
Asena Beyza Biçer
Türkiye 2.’si olarak
bizleri gururlandýrmýþtý.
Yarýþmanýn
sonuçlarý ise
www.gsb.gov.tr ve
http://www.gsb.gov.tr/r/
GenclerdenEcdadaMek
tup sitesinden
duyurulacak.”(Haber
Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
ençlik ve Spor
Bakanlýðý,
Çanakkale ve
Sarýkamýþ
Muharebelerinin 100.
yýlýnda 100 Bin Mektup
Projesi baþlattý.
Çorum’da Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü Mahmut
Atalay Gençlik
Merkezi projenin
uygulayýcýsý oldu.
Gençlik Merkezi
Müdürü Mehmet Týðlý,
projeyle ilgili bilgileri
aktardý:
“Çanakkale ve
Sarýkamýþ’ý Anmanýn
100. yýlýnda 100 bin
Mektup sloganýyla
hayata geçirilen
‘Gençlerden Ecdada
Mektup Yarýþmasý’
kapsamýnda gençler,
ecdada seslenebilme
imkâný bulacak. Milli
ve manevi duygularý
canlý tutmayý
amaçlayan etkinliðin
bir parçasý olmak
isteyen gençler,
mektuplarýný 27 Mart
tarihine kadar Gençlik
ve Spor Bakanlýðýnýn
internet adresine
ulaþtýrabilecekler. Bu
imkâný olmayan
gençler Gençlik
Merkezi olarak
'Evde Temizlik Hizmeti' personeline iletiþim semineri verildi.
Eðitimde temizlik hizmeti veren bayanlara çeþitli tavsiyelerde bulunuldu
onlara olumsuz
cevap verin. Çünkü
siz, temizliðe fazla
zaman ayýramayýp
sohbete koyulursanýz
asýl iþinizi de
yapmamýþ
olursunuz"
uyarýsýnda bulundu.
Evde temizlik
hizmeti veren
personel, temizlik
için gittikleri bazý
evlerde agresif
tavýrlarla
karþýlaþtýklarýný
hatýrlatmalarý
üzerine ise Aysun
Tonbul, "Gittiðiniz
evlerde yapacaðýnýz
iþler belli.
Kurallarýnýzdan taviz
vermeyin. Bu
sýkýntýlarý da daha
sonra üstlerinizi
aktarýn. Olumsuz bir
durumla
karþýlaþtýðýnýzda
tartýþmaya girmeyin"
dedi.
350 yaþlýya
evde temizlik
hizmeti
Çorum
Belediyesi tarafýndan
yürütülen evde
temizlik hizmetleri
hakkýnda açýklama
yapan Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, "4 yýldan
beri evde temizlik
hizmeti projesini
yürütüyoruz. Halen,
350 yaþlýmýza bu
hizmeti
veriyoruz.Yaþlýlarýmý
zdan yoðun talep
var. Her gün en az
10 ev temizliyoruz."
dedi.
Gül, "Sayýn
Belediye
Baþkanýmýz ve bizler
projeyi çok
önemsiyoruz. Sosyal
bir belediye olmanýn
tüm gereklerini
yerine getirmeye
çalýþýyoruz." diye
konuþtu.(Haber
Merkezi)
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Miras yüzünden
babasýný öldürdü
Ç
orum'da zihinsel engelli
olduðu ileri sürülen þahýs,
miras yüzünden tartýþtýðý
babasýný býçaklayarak öldürdü.
Olay, gece geç saatlerde
Boðazkale ilçesine baðlý Evci
köyünde meydana geldi.
Ýddiaya göre, zihinsel engelli
raporu bulunan ve zaman
zaman sara nöbeti geçiren S. E.
(35), saat 11.30 sýralarýnda evde
babasýndan tarlalarý üzerine
geçirmesini istedi. Bu talebe
olumsuz yanýt veren baba Yaþar
E. (70) ile oðlu arasýnda
tartýþma çýktý. Tartýþma sýrasýnda
öfkelenen S. E., yanýnda
bulunan býçakla babasýný
yaraladý. Aðýr yaralanan baba
Yaþar E. olay yerinde hayatýný
kaybetti. Babasýnýn ölümüne
yol açan S.E. olay sonrasý
jandarma tarafýndan gözaltýna
alýndý. Baba Yaþar E.'nin
cenazesi cumhuriyet savcýsýnýn
incelemesinin ardýndan Ankara
Adli Týp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruþturma
Yol kenarýnda ölü bulundu
Ç
orum'un Osmancýk ilçesinde emekli
bir arzuhalci, yol kenarýnda ölü olarak bulundu.
san'a (64) ait olduðu tespit edilen ceset Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kýsa bir süre önce
kalp rahatsýzlýðý sebebiyle hastanede
tedavi gördüðü öðrenilen Mustafa
Aksan'ýn vücudunun herhangi bir yerinde darp izine rastlanmazken cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, gece yarýsý yol
kenarýnda birisinin hareketsiz yattýðýný gören vatandaþlar olayý polis ekiplerine bildirdi. Yapýlan ihbarý deðerlendiren polis
ekipleri yerde hareketsiz þekilde yatan kiþinin öldüðünü belirledi.
Adliyeden emekli olduktan sonra arzuhalcilik yapmaya baþlayan Mustafa Ak-
Mustafa Aksan
Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)
‘2014 yýlýnda þap
hastalýðý görülmedi’
G
ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen Hayvan Saðlýðý Deðerlendirme
Toplantýsý'nda, Çorum'da bin önceki yýl yüksek düzeyde tespit edilen þap hastalýðýna 2014 yýlýnda rastlanýlmadýðý vurgulandý.
Müdürlük Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen
toplantýda, 2014 deðerlendirmesi yapýlýrken, 2015
planlarý da yetkililer tarafýndan masaya yatýrýldý.
Geçtiðimiz günlerde düzenlenen toplantýda Þube
Müdürü Erkal Gedikli tarafýndan yapýlan deðerlendirmede; Bakanlýðýn hayvan hastalýk ve zararlýlarý ile
mücadelede 2014 yýlýndan itibaren risk bazlý stratejik
plan uygulamaya konulduðu, bu çerçevede Çorum'da
plan hazýrlanarak uygulandýðýný ve yapýlan þap hastalýðý ile mücadelenin baþarýya ulaþtýðýný belirterek, geçen yýllarda 25 mihrak çýktýðý halde 1 yýl buyunca ilimizde hastalýk görülmediði bildirildi.
Erkal Gedikli
Erkal Gedikli açýklamasýnda ayrýca daha önceki
küpeleme ve kayýt, hayvan hareketleri, hastalýk izleyýllarda Çorum'da görülmeyen, ancak 2014 yýlýnda
me çalýþmalarý, gýda güvenliði, eðitimler ve sertifikasgörülen Kuduz ve LSD hastalýklarý ile yoðun mücadeyon, su ürünleri, hayvan yetiþtiriciliði ve refahý ile itle edildiði, 22 kuduz ve 6 LSD hastalýðý ile karþýlaþýlhalat ve ihracat konusunda görüþ alýþveriþinde buludýðý ve baþarýlý bir mücadele yapýlarak kýsa zamanda
nuldu. (Haber Merkezi)
salgýn oluþmadan üstesinden gelindiðini söyledi.
Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda 2015 yýlý
programýnýn ayný kararlýlýkla devam ettirilmesi gerektiðinin vurgulandýðý
toplantýda, Þap aþýlamasýnýn 16 Þubat 2015 tarihinde tüm ilde baþlatýlmasý ve
1 aylýk sürede tamamlanmasý, LSD hastalýðý ile
mücadelenin ise hemen
akabinde 1 Nisan 2015 tarihinde baþlatýlarak yine 1
ay içerisinde tamamlanmasýna karar verildi.
Toplantýda ayrýca büHayvan Saðlýðý Deðerlendirme Toplantýsý düzenlendi.
yükbaþ ve küçükbaþ hayvan
Tarladan sofraya gýda güvenliði
O
rganik Tarým Ve Güvenli Gýda Derbaðlantýlý olarak taraflara sorumluluklar
neði Baþkan Vekili Fatma Çakýr, Bityüklemektedir.
ki koruma ürünleri yaygýn ifadesi ile zirai
Gümrük ve ticaret bakanlýðýnca yürürmücadele ilaçlarýnýn önerilme, uygulama
lüðe konulan yeni hal yasasýna göre meyve
ve kayýt altýna alýnmasý ile ilgili
ve sebzelerle arz ve talep derinliði bulunan
03.12.2014 tarih ve 29194 sayýlý Resmi
diðer ürünler kayýt altýna alýnmasý gerekGazete'de yayýnlanan yönetmeliðin 3 Þumektedir. Yasa bu konuda baþta gümrük ve
bat 2015 tarihinde yürürlüðe girdiðini bilticaret bakanlýðý olmak üzere belediyelere
dirdi.
hal esnafýna pazarcýlara ve üreticilere belirTarladan sofraya gýda güvenliðinin
li görevler yüklemektedir. Ürettiði ürünün
saðlanmasýný, tüketicilerin yedikleri meygüvenliðinden üreticiler sorumludur. Üretive ve sebzelerin sýhhatinden emin olmaciler bu yönetmenlikte ön görülen üretici
larýný amaçlayan Gýda Tarým ve hayvankayýt defterini tutarak kullandýklarý ilaçlarý
cýlýk Bakanlýðý'nca yürütülecek yönetmeiþlemek ve bir kopyasýný ürün alýcýsýna verFatma Çakýr
liðin hal yasasý ile de baðlantýlý olarak tamek durumundadýrlar. Böylece geriye döraflara sorumluluklar yüklediðini belirten
nük izlenebilirliðin saðlanmasý düþünülÇakýr, açýklamasýnda þu bilgileri verdi:
mektedir. Kaydý tutulacak ürünlerin ve reçeteye tabi
ilaçlarýn listesi her yýl bakanlýk web sitesinde yayýnlana"Yönetmelik bitki ve bitkisel ürünlere arýz olan zacaktýr.
rarlý organizmalarýn teþhisi, kullanýlacak ilaçlarýn tavsiyesi bitkilerin üretim yeri ve depolarda talimatlar ve tavYönetmelikle en büyük sorumluluk ise bitki korusiyeler doðrultusunda uygulanmasý yapýlan uygulamalama ürünlerini satan bayilere verilmiþtir. Bunlar bu ürünrýn kayýt altýna alýnmasý ve gýda güvenliði açýsýndan izleri reçetelendirerek üretici defterlerine iþleyecek ve solenebilirliðini kapsýyor.
rumlu olacaklardýr. Üreticilerimizin pazarlama sýrasýnda
sýkýntýya düþmeden mallarýný pazarlayabilmeleri tüketiTarladan sofraya gýda güvenliðinin saðlanmasýný,
cilerimizin ise güvenli gýda tüketilmeleri için uygulamatüketicilerin yedikleri meyve ve sebzelerin sýhhatinden
da özellikle resmi kuruluþlarýn yardýmcý olmalarýný baemin olmalarýný amaçlayan gýda tarým ve hayvancýlýk
yilerimizin titizlik göstermelerini halkýmýzýn saðlýðý açýbakanlýðýnca yürütülecek yönetmelik hal yasasý ile de
sýndan önemli görmekteyiz."(Haber Merkezi)
3
Yozgat’tan Çorum’a gelen yolcu otobüsü yolda kaldý.
Yolcu otobüsü yolda kaldý
Y
ozgat’ta iki gündür etkili olan kar ve tipi sebebiyle 80 köy yolu ulaþýma kapandý.
Yozgat’ta iki gündür etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Ýl genelinde 80 köy yolu ulaþýma kapanýrken, çok sayýda araç ise yolda kaldý.
Yozgat’tan Çorum’a giden bir yolcu otobüsünün hava tüplerinin donmasý sonucu yolda kaldý. Yolda kalan bir TIR þoförü ise 16 saattir yolda beklediðini
söyledi. Yozgat þehir merkezinde ise Emin Kurt yönetimindeki 31 ABL 04 plakalý bir kamyonet, yoldaki buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki aðaçlara çarparak karþý yola devrildi. Kazada Emin Kurt ve kar-
deþi Mehmet Kurt yaralandý. Yaralýlar Yozgat Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kar yaðýþý sebebiyle Karayollarý ve Belediye
ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalýþmasý
yaptý. Ýl Özel Ýdare ekipleri ise kapanan köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþma baþlattý. Kar yaðýþýna ise en çok çocuklar sevindi. Kýzak kayan çocuklar karýn tadýný çýkardý.
Kar kalýnlýðýný ölçen bir vatandaþ 22 santim
kar yaðdýðýný belirterek, “Uzun süredir kar yaðmýyordu. Son iki gündür çok güzel kar yaðýyor.Kar
yaðmazsa yazýn su sýkýntýsý yaþarýz” dedi.(ÝHA)
Ç
Önceki gece saat 04,30'da yaþanan feci kazada
21 yaþýndaki araç sürücü E.K. ve 42 yaþýndaki S.K.
olay yerinde hayatýný kaybederken, Ý.K. (43) ve
M.K. (10) ise Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi)
Park halindeki kamyona
çarptý, 2 ölü-2 yaralý
orum Sungurlu istikametinde seyreden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sazdeðirmeni Köyü mevkiinde yol kenarýnda
park halindeki kamyona çarptý. Sürücü ve araçta bulunan bir yolcunun daha hayatýný kaybettiði kazada,
diðer iki yolcuda aðýr þekilde yaralandý.
Dikkatsizlik
can aldý, 1 ölü
4 yaralý
Ç
orum Laçin Karayolu’nun 20. kilometresinde yaþanan trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 4 kiþi aðýr yaralandý.
Jandarma ekipleri tarafýndan dikkatsizlik ve tedbirsizlik ifadeleri ile kayda geçen kazada, C.C.E.’nin (28)
kullandýðý araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yol
kenarýndaki aðaca çarptý.
Kazada araç sürücüsü ile birlikte yolcu olarak araçta bulunan G.Ç. (23), Ö.S. (38), A.E. (33) ve U.Y. (34)
aðýr yaralý olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne kaldýrýldý. Sürücü C.C.E kaldýrýldýðý hastanede tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybederken, diðer yaralýlarýn durumunun da aðýr olduðu bildirildi. (Haber Merkezi)
Otostop yaparak
bindikleri araçta
kaza yaptýlar
U
lukavak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda 3 araçta bulunan 3 yolcu yaralanýrken, sürücü firar etti.
Yaþanan trafik kazasý ile ilgili soruþturma
yapan emniyet güçlerine ifade veren yolcular,
araç sürücüsünü tanýmadýklarýný, otostop yaparak durdurduklarý araçla yolculuk ettiklerini
söyledi.
34 TU 3478 plakalý araç sürücüsünün isminin H.G. (41) olduðunu tespit eden polis, kaçan
sürücünün yakalanmasý için çalýþma baþlattý.
Direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara
çarparak durabilen araçtaki yolcular, tedavi edilmek üzere Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldü. (Haber Merkezi)
Anteni
Genç kýza
otomobil
ayarlarken
çatýdan düþtü U çarptý
A
laca’da yaþanan kazada, anteni ayarlamak için çatýya çýkan bir kiþi çatýdan düþtü.
43 yaþýndaki M.Y. televizyon izlerken bozulan anteni ayarlamak için merdivenle çatýya çýktý. Üzerinde çalýþtýðý merdivenin devrilmesiyle, bir anda yere yýðýlan
M.Y. yakýnlarýnýn müdahalesiyle hastaneye götürülerek,
tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesi bulunmadýðý öðrenilen talihsiz adam, tedavisinin ardýndan hastaneden taburcu edildi. (Haber Merkezi)
lukavak Mahallesi Eþref hoca Caddesi
üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda
otomobilin çarptýðý 19 yaþýndaki S.D. isimli
genç kýz aðýr yaralandý.
Bayan sürücü A.G.'nin (37) kullandýðý 01
UM 490 plakalý otomobil, dün 17,00 sularýnda
yaþanan kazada, 19 yaþýndaki genç kýza çarparak, aðýr yaralanmasýna neden oldu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan genç kýzýn hayatý tehlikesinin
bulunduðu öðrenildi. (Haber Merkezi)
Toplu ulaþýmda
memnuniyet araþtýrmasý
E
dirne Belediyesi, 17 ilden alýnan istatistiklere
göre yapýlan çalýþma sonucunda toplu ulaþýmda mükemmellikte ikinci sýrada
yer aldý.
Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi toplu taþýma
hizmetlerini yürüten ÝETT
Genel Müdürlüðü önderliðinde Star Araþtýrma ve
Denetim Firmasýnca 2014
yýlýnýn sonunda gerçekleþtirilen Toplu Ulaþým Mükemmellik Endeksi çalýþ-
malarýnýn sonucunda, 17 il
arasýnda Edirne Belediyesi
2'nci sýrada yer aldý.
Afyonkarahisar, Aksaray, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne,
Erzincan, Isparta, Karabük,
Kütahya, Rize, Sinop, Tokat, Uþak ve Yozgat illerinin deðerlendirmeye alýndýðý çalýþmada, tüm kriterlerde ortalamanýn üstünde
puan alan Edirne Belediyesi, iki ayrý kriterde de en
yüksek puaný alan il belediyesi oldu.
Hizmet kalitesinin
yükseltilmesi amacýyla bu
yýl çeþitli düzenlemelerin
yaný sýra mesafeye göre ücretlendirme ile finansal caziplik kriterinde de önemli
adýmlar atmak suretiyle
2015 yýlý için yapýlacak deðerlendirme de Edirne Belediyesi olarak birinciliðin
hedeflendiði
belirtildi.(ÝHA)
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Kent Konseyi Kadýn Meclisi
kadýna þiddeti lanetledi
‘Býrakýn kadýný, uðradýðý þiddeti
bile malzeme yapabiliyorlar’
Ç
EROL TAÞKAN
yazýk ki kadýnlar bu yoldaki mücadelelerinde
yalnýz býrakýlmaktadýrlar. Bu durum bize þunu
gösteriyor ki kadýnlarýn bu sorunu aþabilmeleri için
birlik, beraberlik ve dayanýþma içinde olmalarý
gerekmektedir. Çünkü her an herhangi birimiz buna
benzer bir saldýrý sonucu canýmýzdan olabiliriz.
Ancak ne yazýk ki durum bu kadar vahim iken
görüyoruz ki bazý çevreler bu son derece acý durumu
politize etmeye çalýþýyor ve olayý baþka mecralara
sürüklemek ýstiyorlar. Bu tür yanlýþ çabalar oldukça
çirkin ve üzücü olup toplumsal barýþý bozmaya
yönelik bölücü bir pozisyona bürünmektedir.
Maalesef tüm kadýnlarýn bu gibi durumlarda birlik
ve beraberlik içersinde olmasý gerekirken birileri bu
olayý politika malzemesi yapmaya çalýþarak
kadýnlarýn ortak acýsýný araçsallaþtýrmak
istemektedir.
Oysa ki dini, ýrký, mezhebi, ideolojisi ne olursa
olsun, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadýnlar her
an tehdit altýndadýr ve ne yazýk ki böyle gidecek
olursa da hep tehdit altýnda olmaya devam edecektir.
Zira siyasi görüþlerimizi onurumuzdan ve
çanýmýzdan üstün gördüðümüz sürece patrimonyal
bir zihniyetin maþasý olmaya devam eden, siyasete
malzeme olmaktan öteye bir þey yapmýþ olmayýz.
Ayrýca toplumumuzda ne zaman buna benzer
kötü bir olay meydana gelse her kesimden insan
medyada ,okulda, sokakta kýsacasý her yerde þu özlü
sözü sarfeder" Kadýnlarý eðitmek þart". Sanki
kadýnlarý taciz eden ve öldüren erkek deðil de
kadýnmýþ gibi.
Tekrarlana tekrarlana içi
boþaltýlmýþ bu cümleyi
kullanan ahaliye
sesleniyoruz. "Gelin
kadýný bir kere
eðiteceksek erkeði on
kere eðitimden
geçirelim. "Çünkü kadýn
gerek eðitim gerekse
ekonomik açýdan ne
kadar güçlü olursa olsun
sahip olduðu bu
özellikler onu bir erkeðin
þiddetinden vetacizinden
koruyamýyor.
Bugün buradan kent
konseyi kadýn meclisi
olarak tüm kadýnlara
Kadýn Meclis Baþkaný Þaheste Uçar, kadýna þiddete dikkat çekti.
sesleniyoruz-bu ortak
sorunumuzu aþmak için
birbirimize daha sýk,
kenetlenmeliyiz ve
toplumu eðitme
konusunda aktif rol
almalýyýz. Özellikle þunu
söylemek isteriz ki baþka
Özgecanlar'ýn hayatý
karamasýn istiyorsak,
erkek çocuklarýmýzý daha
iyi eðitelim, onlara
kadýnlarýn da insan ve en
az onlar kadar insanca
yaþamayý hakettiðini
öðretelim.
Unutulmamalýdýr ki
Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclis Baþkaný Þaheste
kadýn bilinçli olursa,
Uçar ve meclis üyesi kadýnlar, Özgecan’ý andý.
toplum da bilinçli olur.”
orum Kent Konseyi Kadýn Meclis Baþkaný
Þaheste Uçar ve meclis üyesi kadýnlar,
Özgecan’ýn yaþadýðý drama tepki gösteren bir basýn
açýklamasý yaptý. Velipaþa Kadýn Kültür
Merkezi’nde düzenledikleri basýn toplantýsý ile
yaþananlara tepki gösteren Uçar, Özgecan’ýn baþýna
gelenlerin ve sonrasýnda yaþananlarýn ibret dolu
olduðuna dikkat çekerek, kadýný her türlü konunun
malzemesi olarak görenlerin, kadýna yapýlan þiddeti
bile sömürüp malzeme olarak kullanmaktan geri
durmadýðýna iþaret etti.
Kadýna þiddet uygulayan erkeklerin korkak ev
cesaretsiz insanlar olduðunu ifade eden Þaheste
Uçar, “Gözü dönmüþ sapkýn zihniyetli bir zavallý
tarafýndan katledilen Özgecan'a Allah'tan rahmet,
ailesine sabýr ve metanet diliyoruz. Aslan ailesinin
baþýna gelen bu elim olayýn müsebbibi olan caniyi
esefle kýnýyoruz.Son zamanlarda gerek ülkemizde
ve gerekse dünyada çocuk ve kadýn istismarý
yanýsýra cinayetlerini de oldukça sýk duyar olduk.
Oldukça üzücü bir o kadar da yaralayýcý bu olaylar
gösteriyor ki kendilerine erkek diyen bazý sapýk
ruhlu ve zavallý "insanlar" zavallý olduklarý kadar da
korkaktýrlar. Zira sadece kadýn ve çocuklara güçleri
yetiyor.” diye konuþtu.
Uçar, Velipaþa Kadýn Kültür Merkezi’nde
düzenlediði basýn toplantýsýnda þunlarý kaydetti;
“Gerek ülkemizde gerekse dünyada maalesef kadýna
yönelik bu tür çirkin saldýrýlar vuku bulmakta ve ne
Özgecan için karanfil daðýttýlar
S
ungurlu Fen Lisesi
öðrencileri,
Mersin’in Tarsus ilçesinde
vahþice öldürülen Özgecan Aslan için sessiz kalmadý.
Sungurlu Fen Lisesi
öðrencileri Özgecan Aslan için karanfil daðýtarak, bu tür acý olaylarýn
bir daha yaþanmamasýný
diledi.
Sungurlu Fen Lisesi Müdürü Ahmet Yandým, "Özgecan kýzýmýzýn
yaþadýðý vahþet, herkes
gibi bizleri de derinden
etkiledi. Ne yapýp edip,
ülkemizde yaþanan bu
tür þiddet olaylarýnýn
önüne geçmeliyiz, sevgi
temasýný tekrar canlandýrmalýyýz. Özgecan’ýn
yaþadýðý bu talihsiz olay
hiçbir zaman aklýmýzdan
çýkmayacak, belki de
toplumumuzun özlediði
ve beklediði manevi deðerlere tekrar kavuþmasý
açýsýndan bir fýrsat olacaktýr" dedi.
Yandým, "Öðrencilerimiz bu konuya duyarlýlýk göstererek, kamu
kuruluþlarý, özel sektör
ve þehir merkezindeki
bayanlara karanfil daðýttýlar" dedi.(ÝHA)
OBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Olaðan Toplantýsý’nda Özgecan için saygý duruþunda bulunuldu.
Kadýn giriþimciler Özgecan'ý unutmadý
Ç
orum Ticaret ve
Sanayi Odasý
bünyesinde faaliyet
gösteren TOBB Ýl
Kadýn Giriþimciler
Kurulu Olaðan Toplantýsý, 18 Þubat Çarþamba günü gerçekleþtirildi. Toplantýda;
Mersin'de canice öldürülen Özgecan Aslan için bir dakikalýk
saygý duruþunda bulunuldu.
TOBB Ýl Kadýn
Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, kadýnlarýn her gün kötü bir
olayla karþý karþýya
geldiðini söyledi.
Kepçeli, Özgecan
Aslan'ýn hunharca
öldürüldüðünü belirterek, "Hepinizin bildiði üzere geçtiðimiz
günlerde Özgecan
Kadýn Giriþimciler Kurulu olaðan toplantýsýnda gündem maddeleri görüþüldü.
kýzýmýzý hunharca
öldürdüler. Katiller
sadece onu öldürmekle kalmayýp, hayatýnýn baharýnda bir
genç kýzýmýzý öldürmekle
kalmayýp,
milyonlarca kadýnýn,
annenin, hemcinsimizin yüreðini yaraladýlar. Umarým insanlýk dýþý olaylarla
bir daha karþýlaþmayýz" dedi.
Kepçeli, toplantýya katýlan iþ kadýnlarýný üzücü olaya
kayýtsýz kalmamak
ve tepkilerini göstermek adýna baþta Özgecan Aslan olmak
üzere katledilen bütün kadýnlar adýna
saygý duruþunda bu-
lunmaya davet etti.
Kadýn Giriþimciler Kurulu olaðan
toplantýsý, saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan gündem maddelerinin
görüþülmesi ile devam
etti.(Haber
Merkezi)
Öðrenci Meclisi vahþeti kýnadý
Ç
EMRE KUT
orum Ýl Öðrenci
Meclisi, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice öldürülen
Özgecan Aslan için
sessiz kalmadý.
Anadolu Atatürk
Lisesi önünde basýn
açýklamasý yapan il
öðrenci meclisi temsilcileri, bu tür acý
olaylarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulundu.
Ýl Öðrenci Meclisi Baþkaný Talha
Demiral, masum bir
genç kýzýn yakýlarak
katledilmesinin vahþet olduðunu belirterek, suçlularýn dahi
ateþle cezalandýrýlmasýnýn sadece Allah'a mahsus olduðunu söyledi.
Demiral, yakýlarak katledilmenin tarifsiz bir ölüm þekli
olduðunu belirterek,
"Anadolu'da ‘Allah
sýralý ölüm versin’
duasý edilirken, bir
ailenin gencecik evlatlarýný, üstelik bu
þekilde kaybetmesi
bizlerin
yüreðine
oturmuþ bir kor gibi
içimizi yakmaktadýr.
Ýl Öðrenci Meclisi Baþkaný Talha Demiral, basýn açýklamasý yaptý.
Çorum Ýl Öðrenci Meclisi, Mersin'in Tarsus ilçesinde
vahþice öldürülen Özgecan Aslan için sessiz kalmadý.
Ýnsanlýk çerçevesinin
dýþýnda kalmýþ bu
davranýþ üzerinde
yetkililer düþünmeli,
eðitim ve ceza adaleti sisteminin etkinliði
noktasýnda derinlemesine bir takým de-
ðerlendirmeler ve çalýþmalar yapýlmalýdýr.
" dedi.
'Ýdam cezasý kadýn cinayetlerini azaltmaz'
C
Sungurlu Fen Lisesi öðrencileri, karanfil daðýttý.
Öðrenciler Özgecan Aslan için karanfil daðýtarak,
bu tür acý olaylarýn bir daha yaþanmamasýný diledi.
HP Çorum Milletvekili Av. Tufan
Köse,
dün
TBMM Genel Kurulu'nda Özgecan Aslan
cinayeti üzerine söz
aldý. Ýþlenen suçu þiddetle kýnadýðýný belirten Köse, CHP grubu
adýna yaptýðý konuþmada, idam cezasýnýn
kadýn cinayetlerini
azaltmadýðýný savundu.
Köse, konuþmasýnda þöyle dedi: "Ýþlenen suçu nefretle kýnýyorum. Kadýna karþý þiddetin her türünü
de hem teþhir etmeliyiz hem de toplum
olarak kýnamalýyýz diye düþünüyorum. 'Ça-
Av. Tufan Köse
lýþan kadýn fuhþa hazýrlýk yapar, Dekolte
giyene tecavüz ederler, Hamile kadýnýn
sokakta dolaþmasý
terbiyesizliktir.' sözle-
ri gerek ünlü ilahiyatçýlar tarafýndan gerekse devletin televizyonu TRT tarafýndan zaman zaman dillendirildiði bir dönem ya-
þýyoruz. Bu anlamda,
bu tür sözleri söyleyenlerin kutsanmamasý, önemsenmemesi ve devletin de, bu
tür sözleri eden -ilahiyatçý da olsa- kiþilere
gerekli cezai müeyyideleri uygulamasý gerekmektedir.
Böyle bir suçun
dahi idam cezasýna
gerekçe olmasýný da
biz kabul etmiyoruz.
Ýdam cezasýnýn uygulandýðý birçok ülkede
bu ve benzeri suçlarýn
azalmadýðýný, Çin'de,
Hindistan'da, Afganistan'da en çok tecavüz suçlarýnýn iþlendiðini
de
biliyoruz."(Haber Merkezi)
Þehit eþinin tayin
talebi yerine geldi
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
AK
Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili Cahit
Baðcý, geçtiðimiz
günlerde Aydýn'da þehit
düþen Astsubay Emrah
Ünalan'ýn eþinin
taleplerini yerine
getirdi.
Eskiþehir doðumlu
ve Saðlýk Bakanlýðý
Personeli olan þehit eþi
Gül Ünalan, Kargý
köyünde yaþayan
kayýnvalide ve
kayýnpederini yalnýz
býrakmak istemediðini
belirterek, Baðcý'dan
Çorum'a tayininin
yapýlmasýný istemiþti.
Cahit Baðcý
Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu
ile görüþen Baðcý, Gül
Ünalan'ýn tayinini
Çorum'a aldýrdý. Baðcý,
yaptýðý açýklamada,
"Bu vesileyle þehit
ailemizin acýsýný
paylaþtýðýmý tekrar
ifade etmek istiyorum.
Bundan sonraki
yaþamýnda Gül
hanýmefendinin ve
evladýnýn daima
yanýnda olacaðýz.
Amacýmýz az da olsa
acýlarýný
unutturabilmek ve bu
süreçte onlara yardýmcý
olmak" dedi.(Haber
Merkezi)
‘Omuz omuza çalýþacaðýz’
M
illiyetçi
Hareket Partisi
Ýl Baþkaný Bekir
Çetin, MHP Merkez
Ýlçe Baþkaný Sinan
Özcan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri MHP
eski Ýl Baþkaný
Hüseyin Esenyel'i
ziyaret etti.
Milliyetçi
Hareket Partisi Ýl
Baþkaný Bekir Çetin,
partilerine emek
MHP yöneticileri HP eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel'i ziyaret etti.
vermiþ büyükleri
ziyaret ettiklerini
belirterek, "MHP
için omuz omuza
çalýþacaðýz" dedi.
Ziyaretten
duyduðu mutluluðu
dile getiren Hüseyin
Esenyel ise,
"MHP'nin baþarýsý
için elimizden geleni
yapacaðýz. 2015
seçimleri Türkiye
genelinde sürpriz bir
seçim olacak.
Ýktidara tek baþýmýza
adayýz" diye
konuþtu.(Haber
Merkezi)
Obezite Birimi’nin çalýþmalarýna plaket
Saðlýk
Bakanlýðý'nca
yürütülen'Türkiye
Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Hayat
Programý' kapsamýnda
09-10 Þubat 2015
tarihlerinde
katýlýmlarýyla Ankara
Rixos Otel'de
'Fiziksel Aktivite
Çalýþtayý' düzenlendi.
Çalýþtaya, Çorum'u
temsilen Diyetisyen
Fatma Süheyla
Baþdemir katýldý.
Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu
Baþkanlýðý'nýn 2014
Saðlýklý Beslenme ve
Hareket Yýlý 'Saðlýklý
Yaþam Yürüyüþleri'
kapsamýnda
gösterdiði üstün
çabalardan dolayý
Türkiye Halk Saðlýðý
Kurumu Baþkaný
Prof. Dr. Seçil Özkan
tarafýndan her ilden
katýlýmcýlarýn
bulunduðu Fiziksel
Aktivite Çalýþtayý'nda
plaket sunumu
gerçekleþtirildi.
Çorum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü'ne
baðlý "Saðlýklý Yaþam
Merkezi"nde; Halk
Saðlýðý Müdürü
Dr.Ahmet Barýþ, Halk
Saðlýðý Müdür
Yardýmcýsý Uzm. Dr.
Özlem Terzi, Bulaþýcý
Olmayan Hastalýklar
Programlar Kanser
Þube Müdürü Dr.
Sevil Dirlik Zaman,
Toplum Saðlýðý
Merkezi Sorumlu
Hekimi Dr. Süleyman
Akif Yýldýrým ve
Obezite Birimi
personelinin
katýlýmýyla plaket
töreni yapýldý.
Halk Saðlýðý
Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Obezite
Birimi'nin Halk
Saðlýðý
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi çalýþmalarý ile plaket aldý.
Kültür sohbetlerinin
konuðu Rektör olacak
Ç
orum Valiliði himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce düzenlenen 'Kültür
Sohbetleri'ninr buhaftaki konuðu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan
olacak.
Yarýn
saat:
19.00'da Ulu Camii
yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eser
Kütüphanesi'nde 'Ýllerin Geliþiminde Üniversitelerin rolü ve
Önemi' konulu sohbet
gerçekleþtirilecek.(Haber Merkezi)
Reha Metin Alkan
Müdürlüðü'nün temel
taþý olduðunu belirtti.
Barýþ, Çorum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü'ne
verilen plaketi; ekip
ruhu içerisinde,
gayretli ve özverili
çalýþmalarýndan
dolayý Obezite Birimi
çalýþanlarýna teslim
ederek, her bir
personele ayrý ayrý
teþekkür etti.
Barýþ, 2015
yýlýnda da 'Saðlýklý
Yaþam
Yürüyüþleri'nin ve
'Obezite' ile mücadele
çalýþmalarýnýn devam
edeceðini belirterek,
personelin
motivasyonunu
artýrarak her zaman
iþbirliði ve takým ruhu
içerisinde
çalýþmalarýn
süreceðini
kaydetti.(Haber
Merkezi)
Özgür-Der’de
seminer
Ö
zgür-Der Çorum Þubesinin ‘Güncel Hayatta
Kur'an-ý Kerim'in Yüklediði Sorumluluklar’ adý
altýnda düzenlediði seminerler devam ediyor.
21 Þubat 2015 Cumartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek olan seminere Faruk Sildir ve Hüseyin
Çaðlar konuþmacý olarak katýlacak.
Seminerde 'Ensar Olma Sorumluluðumuz' konusu altýnda þu alt baþlýklar deðerlendirilecek:
-Kur'an'a Göre Ýnfak-Zekat-Ensar ve Muhacir
Kavramlarý.
-Uzaktaki ve Yakýndaki Muhacirlere Karþý Türkiyeli Müslümanlar Yeterince Ensar Olabiliyor mu?
-Muhacir ve Mustezaflarla Dayanýþmak Ýçin Neler Yapýlabilir?
-Türkiye'nin Dýþ Politikasý ve Eleþtirilerin Deðerlendirilmesi.(Haber Merkezi)
5
Çorum Tabip Odasý yönetimi AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi
Bekiroðlu'nu ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundu.
‘Saðlýkta iyileþme
hekimlerle olacak’
Ç
orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve
yönetim kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný
Avukat Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundu.
AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu, Tabip Odasý'nýn
çalýþmalarý ilgi ve takdirle takip ettiklerini kaydettiði ziyarette, göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Tabip Odasý'na yaptýðýný belirterek, AK Parti ile birlikte saðlýkta yakalanan yükseliþin herkes tarafýndan
bilindiðini, 7 Haziran seçimleriyle birlikte halkýn
müreffeh seviyesinin daha da yükseleceðini dile getirdi.
Bekiroðlu, saðlýkta yapýlan ilerlemelerin hekimlerle birlikte olacaðýnýn bilincinde olduklarýný,
kamu hizmeti yapan hekimlerin katkýsýnýn yadsýnamaz olduðuna vurgu yaparak, hekimlere ve saðlýk
çalýþanlarýna yönelik yaþanan þiddeti de her zaman
kýnadýklarýný ve asla yaþanmamasýný temenni ettiklerini belirtti. (Haber Merkezi)
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Tabip Odasý MHP'yi kutladý
M. ALÝ. CEYLAN
Ç
orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak,
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir
Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Dün saat 17.45'de parti
merkezinde gerçekleþtirilen
ziyarete Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katýldý.
Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak, MHP
Yönetim Kurullu Üyelerini
tebrik ederek, saðlýkta zaman zaman meydana gelen
þiddete deðindi.
MHP Ýl Baþkaný Bekir
Çetin ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, saðlýkta þiddete karþý
olduklarýný ve þiddetle kýnadýklarýný söyledi.
Çorum Kamu Sen Ýl Temsilcisi, þube baþkanlarý ve il baþkanlarý TÜRKAV'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
'TÜRKAV üyeleri Kamu Sen'li olmak zorunda’
Ç
orum Kamu Sen Ýl
Temsilcisi, þube baþkanlarý ve il baþkanlarý
TÜRKAV'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, TÜRKAV
Çorum Ýl Baþkanlýðý ve yönetim kuruluna seçilenleri
tebrik ederek, "TÜRKAV
yönetiminde yer alan arkadaþlarýn her biri kendi ku-
rumlarýnda saygýn kiþilikleri ile kendilerini kabul ettirmiþtir. Bu deðerli arkadaþlarýmýzýn TÜRKAV'da görev almasý bu güzel kurum
için de bir þanstýr diye düþünüyorum." dedi.
TÜRKAV Ýl Baþkaný
Mehmet Ferit Erkün ise,
"Ýçinde bulunmaktan her
zaman onur duyduðum Kamu Sen'in sayýn yöneticile-
ri bizi þereflendirdi. Bu güzel ziyaretten dolayý kendilerine þahsým ve yönetim
kurulumuz adýna teþekkür
ederim. Þurasý bilinmelidir
ki, TÜRKAV'a üye olan
herkes Kamu Sen'li olmak
zorundadýr. Aksi takdirde
yollarýný bizden ayýrsýnlar.
Bu mesaj iletilmesi gereken yere gitmiþtir umarým."
Diye konuþtu.(Haber Merkezi)
6 PERÞEMBE
AK Parti’nin ilk kadýn Milletvekili Aday Adayý Fatma
Çöpür, baþvusunu basýn toplantýsýyla yaptý
www.corumhakimiyet.net
19 ÞUBAT 2015
‘Söz milletin, karar milletin’
EROL TAÞKAN
AK
Parti’ye
Milletvekili
Aday adayý olarak müracat eden ilk kadýn aday Fatma Çöpür, AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adaylýðý’ný kendisini destekleyenlerin de katýldrýðý basýn
toplantýsýyla açýkladý. “Söz milletin, karar milletin.” diyer Fatma
Çöpür, adaletli bir hayat paylaþýmýný oluþturmanýn yolunun kadýnýn elinden geçtiðini ifade etti.
AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe
Baþkan Yardýmcýlarý’nýn da yer aldýðý basýn toplanrtýsýnda, özgeçmiþine dair bilgiler veren Fatma Çöpür, “Doðduðum, büyüdüðüm, yaþadýðým ve sevdalýsý olduðum þehrime ve insanlarýna faydalý olmak
için bu ulvi göreve talip oldum.
Önce milletinin, sonra vicdanýnýn
sesine kulak vererek, ortak idealleri olan vataný ve milleti için ayný
ortak sýzýyý yüreðinde hissederek,
kader ortaklýðý yapmýþ, ak kadrolarla aziz milletimize hizmetkar
olmak için çýktýðým bu yolda Rabbim mahcup etmesin.” diye konuþtu.
Son günlerde gündemde olyan kadýna þiddet konusuna da deðinen Fatma Çöpür, kadýnýn toplum ve siyasetteki rolüne vurgu
yaptý.
AK Parti Çorum Milletvekili
Aday Adayý Fatma Çöpür, açýklamasýnda þunlarý ifade etti; “1966
yýlýnda Çorum'da doðdum. Çorum
Ýmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten
sonra 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi Fizik öðretmenliðinde Lisans eðitimimi tamamladým.
Atom Fiziði üzerine Yüksek Lisansýmý yaptým. Mezunu ve mensubu olmaktan onur duyduðum
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde 23 yýl görev yaptým. Evli ve
bir kýz çocuðu annesiyim.
Hepinizin malumu olduðu
üzere; Kadýnýn yükü her geçen
gün farklýlaþarak, üzerine yeni sorumluluklar ekleyerek bu günlere
geldi. Annelik rolünün deðiþmemesine raðmen, toplumda farklý
roller edinen kadýnýn statüsü önem
kazanmaya baþladý. Gerek yasal
düzenlemeler gerekse ekonomik
özgürlüðünü kazanma imkânlarýnýn artmasý, bu konuda giderek artan bilinç düzeyi, kadýný toplumda
önemli bir aktör haline getirdi. Ticaret erbabý, politikacý, sanatçý,
yönetici, statüsü yüksek bir meslek sahibi, bilim kadýný gibi rollere
sahip olmaya baþlayan kadýnýn,
ataerkil bir toplumda kadýna bakýþý deðiþtirmeye baþlamasýna vesile
oldu. Toplumun her zaman ona
yakýþtýrdýðý zarafet, masumiyet,
þefkat, yumuþaklýk, merhamet,
sevgi duygularýnýn dýþýnda ciddiyeti, disiplini, idealleri, rekabet
gücü, öz güveni olan kadýn, kendini göstererek kendine bir alan açtý.
Bu durum toplumda bazen bir direniþi de beraberinde getirdi. Kadýnýn kazandýðý sosyal statü, kendi
kendine yetebilme becerisi henüz
tam olarak kabul görmemekle beraber kadýný cesaretlendirici, toplumu bilinçlendirici çalýþmalara
hýz verilmesi, bu konudaki bilinçlenmeyi de arttýrdý.
Çünkü kadýnýn 'Ben de varým.' demesi bir rakip olarak ortaya çýkmasý deðil, tam tersine hayatýn zorluklarýna çözüm bularak daha huzurlu bir ortamýn oluþmasýný
saðlama isteðinden ibaretti. Bu yüreði ve bu cesareti bize veren Yeni
Türkiye'nin en büyük mimarý ve
bu büyük davanýn en öndeki neferi; Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'dýr ki kendisini þahsým ve partim adýna bir kez
daha saygýyla selamlýyorum.
Bunun içindir ki ben de bu
gün kimseye rakip olarak deðil, bu
kutlu ve sorumluluðu büyük yolda
''Ben de Varým ''deme cesaretini
sizlerin desteðiyle gösterdim.
Rabbim yüzümüzü de yolumuz gibi ak eylesin. Güçlü kadýn, idealleri olan, kararlý, kendinden emin,
zeki, çözüm odaklý, mücadeleci
kadýn olarak tanýmlanýr. Çalýþma
hayatýnýn getirdiði zorluklarý aþabilen, rekabet gücü olan, toplumsal statü kazanmýþ, özgüveni geliþmiþ kadýn ayný zamanda toplumsal
refahýn artmasýna da büyük bir
katký sunar.
Güçlü kadýn erkeðin yaptýðý
her iþte bir rakip olarak karþýsýnda
dimdik ayakta duran kadýn deðil,
yaratýlýþýnda var olan yetenekleri;
gün yüzüne çýkaran, sorumluluk
almaya talip olan, toplumda görülen açýklarý kapatmakta üzerine
düþen görevi almaktan çekinmeyen ve bundan dolayý da saygý duyulan, takdir edilen bir kadýndýr.
Bir eþ, bir anne olma özelliði ona
yaratýlýþýnda verilmiþ olan en üstün özelliklerdir.
Kimseden rol çalmadan ancak toplumsal ihtiyaçlara cevap
veren, adaletli bir hayat paylaþýmýný oluþturmak bizim elimizde. Kadýna þiddetin engellenmesi, daha
dinamik bir sosyal hayatýn oluþmasý ancak hayatýn her safhasýnda
güçlü kadýnlarýn sayýsýnýn çoðalmasý ile mümkün olur.
Çünkü; þiddet, bir saðlýk sorunu, halk saðlýðý sorunudur. Aslýnda yaþananlarý anlatmada bu
ifade yetersiz bile kalmaktadýr. Bu
bir cinnet halidir, sosyal hayatta
cinnet yaþýyoruz. Sorun çok boyutlu ve karmaþýk olduðundan, çözüm yollarýnýn da çeþitli olmasý
gerekir. Patolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik ve daha birçok, sorunun sadece yargýsal yollarla, ceza hukuku araçlarýyla çözülmesi
beklenemez, beklenmemelidir.
Kadýna þiddetin her geçen
gün maalesef arttýðý ülkemizde 25
yýla yakýn kamu memuriyetim süresince elde ettiðim bilgi ve tecrübelerimle Edirne'den Kars'a kadar
ezilen ,þiddete maruz kalan kadýnlarýmýzýn sessiz çýðlýklarýna ses
vermek için bu gün 'Ben de varým
'diyorum.
Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Ve en son yaþadýðýmýz Özgecan kýzýmýzýn acýsýyla bu korkunç
olaylarda son bulsun. Yaþadýðýmýz
bu en son vahþet olayýnda da her
zaman olduðu gibi bir kez daha
karalý duruþuyla ve isabetli kararlarýyla tüm kadýnlarýmýzýn yanýnda
olduðunu tekrar tekrar bize gösteren Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet
Davutoðlu'na da þahsým ve bütün
þiddete uðramýþ kadýnlar adýna
þükranlarýmý arz ediyorum. Söz
milletin, karar milletin, yetki milletin, egemenlik milletindir. Sandýk milletin önüne gelir, millet hür
vicdanýyla orada söyleyeceðini
söyler. Allah izin verirse, nefesimiz yettikçe demokrasi diyerek,
kardeþlik diyerek, yeniden büyük
Türkiye diyerek þehrimize ve insanýmýza hizmet etmeye þahsýma
yetki verilirse talibim. Rabbim iþimizi kolay kýlsýn.
Hiç þüphe yok ki; siyaset
yapmak, aday olmak, elini taþýn
altýna koymak, bir siyasi anlayýþa
gönül vermek kadar, ayný zamanda da cesaret iþidir. Aday adaylýðým konusunda beni
yüreklendiren deðerli
büyüklerime, teþkilat
mensuplarýmýza, kýymetli
hemþerilerime,deðerli dostlarýma
ve sabýrla beni dinleme nezaketi gösteren
siz deðerli misafirlerimize þükranlarýmý sunarým. Yeni Türkiye
sevdasýyla 2023'ler
den ,2071'lere durmak
Yok yola devam ''ediyor; hep beraber, omuz
omuza ben de varým
diyor, hepinize saygýlar sunuyorum.”
Berat Uzun’dan ziyaretler
AK
Parti Milletvekili Aday Adayý
Berat Uzun, Buharaevler
Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan'ý ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Erdoðan, Milletvekilliði
yolunda Berat Uzun'a
baþarýlar dileyerek, muhtarlara destek olacak
genç ve bilgili vekil
adaylarýnýn önemine dikkat çekti.
Berat Uzun ise,
muhtarlýk makamýnýn
önemine deðindi. Yerel
demokrasinin önemli unsurlarýndan olan muhtarlýk makamýnýn,
halkýn þikayetlerini iletebileceði
ilk makamlardan birisi olduðunu
ifade etti.
Uzun, mahalle muhtarlarýnýn
þikayet ve sorunlarýný her zaman
dinleyecekleri ve çözümlerinin takipçisi olacaklarýný kaydetti. Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Der-
neði Baþkaný Hacý Koca, AK Parti Milletvekili Aday Adayý Berat
Uzun'u ziyaret etti.
Hacý Koca, Merkez Köy
Muhtarlarý'nýn desteðinin tam olduðunu belirterek, genç ve bilgili
bir vekil adayýný görmenin kendilerini mutlu ettiðini söyledi.
Uzun'un baþarýlý olacaðýna
inandýðýný belirten Koca, çýktýðý
bu yolda deneyimlerini ve bilgisi-
ni Çorum'a aktaracaðýna inandýðýný söyledi.
Uzun, Ýlim Yayma Cemiyeti
Yönetim Kurulu Baþkaný ve Yönetim Kurulu'nun diðer üyelerini
de ziyaret ederek destek istedi.
Uzun, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'ý da
makamýnda ziyaret etti.(Haber
Merkezi)
TSO’da kendilerini tanýttýlar
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adaylarý Dr. Yaþar Uðurlu ve Berat Uzun, TSO’yu ziyaret etti.
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday Adaylarý Dr.
Yaþar Uðurlu ve
Berat Uzun, TSO’yu
ziyaret ederek, yetki
verilmesi durumunda
yapacaklarý
çalýþmalar hakkýnda
bilgiler verdi.
TSO Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin de
hazýr bulunduðu
ziyarette konuþan AK
Parti Milletvekili
Aday Adayý Berat
Uzun, 'Çorum için ne
yapabilirim'
düþüncesi ile arayýþa
girdiðini, daha sonra
yaptýðý istiþarelerle
milletvekili aday
adayý olduðunu
söyledi.
Genç yaþýna
raðmen uzun yýllar
siyasetin merkezinde
önemli görevler
aldýðýný ve AK Parti
Ankara Ýl
Baþkanlýðý'nda
edindiði siyasi bilgi
ve tecrübeleri
memleketi için
kullanmayý
düþündüðünü belirten
Uzun, bu kapsamda
Çorum'da bir dizi
ziyaretlerde
bulunduðunu
kaydetti.
AK Parti
Milletvekili Aday
Adayý Dr. Yaþar Uður
da, Çorum'un üreten,
geliþen, dinamik bir
þehir olduðunu
belirterek, "Ýlimizin
geliþimine katký
saðlamak amacýyla
AK Parti'den
milletvekili aday
adayý oldum" dedi.
Kendisinin
psikolog ve ayný
zamanda bir eðitimci
olduðunu belirten Dr.
Uðurlu, bu alandaki
bilgi ve birikimlerini,
Çorum'un ve
Türkiye'nin
kalkýnmasý için
siyaset arenasýnda
kullanmayý istediðini
vurguladý.
TSO Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal
da, milletvekili aday
adaylarý Berat Uzun
ve Dr. Yaþar
Uðurlu'ya
çalýþmalarýnda
baþarýlar
dilemiþtir.(Haber
Merkezi)
Aday adaylarý kendilerini tanýtýyor.
Kaymakcan Rektör’ü ziyaret etti
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday Adayý Prof. Dr.
Recep Kaymakcan,
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret etti.
Kaymakcan’ýn
ziyaretinde Ýskilip
Belediye Baþkaný
Recep Çatma
baþkanlýðýnda bir heyet
hazýr bulundu.
Kaymakcan,
Rektör Prof. Dr.
Alkan’dan üniversitede
yaþanan geliþmeler
hakkýnda bilgiler alarak
olumlu geliþmeleri
yakýndan ve ilgiyle
takip ettiðini, yapýlan
çalýþmalarýn övgüye ve
takdire deðer olduðunu
söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan ise
Yüksek Öðrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüðü
döneminde AK Parti
Çorum Milletvekili
Aday Adayý Prof. Dr.
Recep Kaymakcan ile
birçok karþýlýklý iþ
birliði yaptýklarýný ve
ayný þekilde yine birçok
anlaþmaya imza
attýklarýný, çalýþtýklarý
dönem itibarýyla ilimize
ve ilçemize yapýlacak
yurtlarla ilgili projeler
ve çalýþmalarla ilgili
her zaman büyük
destek saðladýklarýný
kaydetti.
Kulalý, Çatma’yý ziyaret etti
7
Haziran 2015
milletvekilliði
seçimlerinde AK Parti
Milletvekili Aday
Adayý olmak için
görevinden istifa eden
EÜAÞ Genel Müdür
Yardýmcýsý Nurettin
Kulalý, Ýskilip
Belediye Baþkaný
Recep Çatma'yý
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyaretten
duyduðu
memnuniyetini dile
getiren Baþkan Çatma,
Nurettin Kulalý'ya
milletvekilliði aday
adaylýðý sürecinde
baþarýlar diledi.(Haber
Merkezi)
Nurettin Kulalý, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti.
Vahit Býçak, Ahmet Hakan'ýn Konuðu oldu
Parti
AK
Anakara
Milletvekili Aday
Adayý
hemþehrimiz
Prof.Dr.Vahit
Býçak, CNN Turk
televizyonunda
yayýnlanan Ahmet
Hakan ile Tarafsýz
Bölge programýna
konuk oldu.
Programda
Ahmet Hakan
sordu, Vahit Býçak
yanýtladý.
Gündemin sýcak
konularý ve en
tartýþmalý
baþlýklarýnýn
tartýþýldýðý Ahmet
Hakan ile Tarafsýz
Bölge dün akþam
21:00'de CNN
Türk ekranlarýnda
yayýnlandý.(Haber
Merkezi)
Vahit Býçak
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Genel Müdür Cumhuriyet
Anadolu Lisesi’ni övdü
illi Eðitim BaM
kanlýðý Öðretmen Yetiþtirme ve
Geliþtirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yýlmaz,
Cumhuriyet
Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Resmi temaslar
dolayýsýyla bulunduðu Samsun'dan Ankara'ya geçerken Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden
Doç.Dr. Ali Yýlmaz, ''
Güzide Ýlimiz Ço-
rum'un güzide okulu
Cumhuriyet Anadolu
Lisesi'ne yapmýþ olduðum kýsa ziyaretimde gördüðüm misafirperverlik beni ziyadesiyle memnun etmiþtir.'' dedi.
Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürü
Doç. Dr. Ali Yýlmaz, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Akademik hayatýna Çorum Eðitim
Enstitüsü öðrencisi
olarak baþladýðýný belirten Yýlmaz, Çorum'un kendisi için
özel bir anlam taþýdýðýný belirtti.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yeni
bir vizyonla kurum
kültürü oluþturma çabalarýný ve bu doðrultuda atýlan somut
adýmlarý takdirle karþýladýðýný belirten Yýlmaz, çalýþmalarýndan
dolayý Okul Müdürü
Þule Toksoy ve okul
öðretmenlerine teþekkür etti.(Haber Merkezi)
Uslu AFAD’ýn
törenine katýldý
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
AFAD tarafýndan düzenlenen 22 Lojistik Merkezi'nin açýlýþ törenine katýldý. Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Baþbakan
Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ve çok sayýda bakan
ve milletvekilinin de katýldýðý törende, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan açýlýþ konuþmasý yaptý.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
AFAD çalýþmalarý ile ilgili
yaptýðý çalýþmalarý þu sözleriyle aktardý, "AFAD'ýyla, Kýzýlay'ý, STK'larla el
ele atýlan bu adým, Van'daki o felaketi bir an önce ortadan kaldýrma imkânýný
bize saðladý. Bunlarýn yanýnda TOKÝ çok kýsa zamanda orada 17 bin civarýnda konut inþa etmek suretiyle adeta yeni þehirler
inþa edildi. Van'da bu böyleydi, Edremit'te böyleydi,
Erciþ'te böyleydi. Ben göl
demiyorum, Van Denizi'ne
nazýr þehirler inþa ettik ve
bundan dolayý da iftihar
ediyoruz. Bunun kadrini
kýymetini bilmeyenler olabilir, ama biz, 'at denize
balýk bilmezse, Halik bilir'
dedik ve adýmýmýzý böyle
attýk. Devlet sorumluluðunu bilen bir anlayýþla biz
buna yaklaþtýk ve elimizden gelen bütün imkânlarla seferber olduk. Þu anda
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
AFAD tarafýndan düzenlenen 22 Lojistik Merkezi'nin açýlýþ törenine katýldý.
Törende Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan açýlýþ konuþmasý yaptý.
AFAD'ýn bu merkezlerin
toplam sayýsý 27. Diðer 5
ilimizdeki merkezler de inþallah yýl sonuna kadar
hizmete girmiþ olacak. Ta-
mamý eski rakamla 300
trilyon liralýk bir yatýrým
olan bu lojistik merkezler
sayesinde, herhangi bir
afet veya acil durum anýn-
da, o bölgedeki insanlarýmýza en süratli þekilde yardým eli uzatýlmasý mümkün
olacak." (Haber Merkezi)
Uslu, TBMM Güvenlik Kurulu
Toplantýsý’na baþkanlýk etti
T
ürkiye Büyük Millet
Meclisi Güvenlik
Koordinasyon Kurulu
toplantýsý AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Baþkanlýðýnda
yapýldý. TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunda, yapýlan çalýþmalar
ve alýnacak önlemler deðerlendirildi.
Gündeme geçilmeden önce bir önceki toplantýda alýnan kararlar
doðrultusunda yapýlan
çalýþmalar tek tek ele alýnarak deðerlendirildi.
Toplantýda; Meclis Kütüphanesi'nden faydalanmak isteyen kurum dýþý
araþtýrmacýlarýn baþvurularýný internet üzerinden yapmasý, tüm araç
ve yaka kartlarýnýn man-
yetik okuyuculu olarak
25. dönem için hazýrlanmasý, tüm otoparklarýn
giriþlerine
manyetik
okuyuculu kartlarla girilecek þekilde bariyer yapýlmasý, yeni düzenlemeler ile ilgili alýnan kararlar doðrultusunda Güvenlik Yönetmeliðinin
Divan'a sunulmasý için
hazýrlýklarýn tamamlanmasý, Genel Kurul çalýþ-
Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsý yapýldý.
ma saatlerinde hizmet ve
ziyaret
amaçlý
TBMM'ye gelenlerin giriþ-çýkýþ düzenlemeleri
ile ilgili kararlar alýndý.
Ayrýca TBMM yerleþkesine giriþ tahdit konulmasý ya da tahditlerin
kaldýrýlmasý talepleri deðerlendirildi. Önceki alýnan karar doðrultusunda
TBMM Basýn Toplantý
Salonu'nda milletvekilleri ile birlikte kürsüye
çýkan veya kürsüde konuþma yapan ziyaretçilere de tahdit kararý alýndý.
Toplantýya; TBMM
Genel Sekreteri Dr. Ýrfan
Neziroðlu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar
Çiftçi, Koruma Daire
Baþkaný Mehmet Ali
Keskinkýlýç, Destek Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Baþkan Yardýmcýlarý, Sivil Savunma
Uzmaný Mahmut Pulcuoðlu katýldý. (Haber
Merkezi)
7
Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri cami programlarýna katýlýyor.
Kýz ÝHL öðrencileri cami programlarýnda
K
ýz Anadolu
Ýmam Hatip
Lisesi öðrencileri,
hitabet
uygulamalarý dersi
çerçevesinde her
hafta Perþembe
günleri 11.00-12.00
saatleri arasýnda
Alaca'da bulunan
camilerde vaaz
programlarý
gerçekleþtiriyor.
Hitabet
uygulamalarý dersi
öðretmeni Sami
Arslan tarafýndan
uygulamasý
gerçekleþtirilen
programlarda
öðrenciler tüm
geçmiþlerimizin
ruhuna baðýþlamak
üzere 6 öðrenci
tarafýndan Yasin-i
Þerif okutulurken,
iki öðrenci
tarafýndan ise
haftanýn vaaz
konusu iþleniyor.
Koro eþliðinde
ilahilerle renklenen
programlar, rutin
olarak her hafta
eðitim öðretim
sezonunun sonuna
kadar farklý
camilerde devam
edecek.
Bayan
cemaatin ihtiyaç
duyduðu ve
bayanlar tarafýndan
daha rahat dile
getirileceðini
düþündükleri
konularýn iþlendiði
Alaca'da bulunan camilerde vaaz programlarý gerçekleþtiriliyor.
programlarda,
anne-babalarýn,
eþlerin birbirlerine
karþý görevleri,
miras hukuku ve
tesettür konularý
hakkýnda bilgiler
veriliyor.
Konuyla ilgili
açýklama yapan
Sami Arslan,
buradaki amacýn
Kýz Ýmam Hatip
Lisesi
öðrencilerinin
cemaat karþýsýnda
kendilerini ifade
etmelerini
saðlamak olduðunu
söyledi.
Özellikle
bayan
kardeþlerimizin
Cuma'ya gidip
vaazlardan istifade
edemediklerini dile
getiren Arslan,
"Kýz
öðrencilerimizle
her hafta farklý
camilerimizde vaaz
programlarý
düzenleyerek bu
açýðý bir nebzede
olsa kapatmayý
hedefliyoruz.
Yapýlan bu
çalýþmalarda
bizlere destek
veren Kýz Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
Müdürü Seval
Konar'a teþekkür
ediyoruz." diye
konuþtu.(Haber
Merkezi)
Tarým cenneti iller açýklandý
T
ürkiye’de toplam iþlenen tarým
alaný 20 milyon 578 bin 638
hektar olarak açýklandý. En fazla
iþlenen tarým alanýnda Konya ilk
sýrada, Rize ise son sýrada yer aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü
Mehmet Salih Uras, Türkiye’nin
2013 yýlýnda toplam iþlenen tarým
alanýnýn 20 milyon 578 bin 638
hektar olduðunu söyledi. En fazla
iþlenen tarým alanýna sahip ilin
Konya olduðunu belirten Uras,
bölge müdürlüklerine baðlý Þanlýurfa’nýn iller sýralamasýnda 3. sýrada, Diyarbakýr’ýn ise 7. sýrada yer
aldýðýný söyledi.
"DÝYARBAKIR’DA 1
MÝLYON 76 BÝN TON BUÐDAY ELDE EDÝLDÝ"
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Diyarbakýr Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kent genelinde 6 milyon
147 bin dekar alanda tarým arazi
olduðunu ifade ederek, 3 milyon
876 bin dekar alanda buðday, 520
bin dekar alanda arpa, 435 bin dekar alanda mercimek, 199 bin dekar alanda mýsýr, 396 bin dekar
alanda pamuk, 54 bin dekar alanda
nohut, 21 bin 341 dekar alanda çeltik üretildiðini söyledi. Geçtiðimiz
yýl yaþanan olumsuz hava koþullarýna raðmen Diyarbakýr’da ciddi
bir etkilenme meydana gelmediðini aktaran Atalar, çok cüzi bir kayýpla 1 milyon 76 bin ton buðday
elde edildiðini belirtti. Atalar, 162
bin ton arpa, 98 bin ton mercimek,
229 bin ton mýsýr, 191 bin ton pamuk hasadýnýn yapýldýðýnýn bilgisini verdi. Diyarbakýr’ýn Türkiye’de
ekmeklik buðday üretiminde ikinci
sýrada olduðunu aktaran Atalar, arpada 10’ncu, kýrmýzý mercimekte
ise 2’nci sýrada yer aldýðýný söyledi.
Atalar, Diyarbakýr’da 2015
tarým sezonunda ciddi bir artýþýn
yaþanacaðýnýn bilgisini de verdi.
KONYA ÝLK SIRADA
TÜÝK verilerine göre, Konya
1 milyon 863 bin 264 hektar toplam iþlenen tarým alanýyla ilk sýrada yer alýrken, Konya’yý 1 milyon
171 bin 486 hektar ile Ankara, 1
milyon 105 bin 111 hektar ile Þanlýurfa izledi. Rize 748 hektar alaný
ile son sýrada yer alýrken, Rize’yi 6
bin 594 hektar ile Yalova, 11 bin
231 hektar ile Düzce izledi. Diðer
illerin toplam iþlenen tarým alanlarý hektar olarak þöyle:
Sivas 793 bin 882, Yozgat
592 bin 809, Kayseri 589 bin 787,
Diyarbakýr 576 bin 64, Eskiþehir
569 bin 204, Çorum 542 bin 143,
Afyonkarahisar 452 bin 495, Adana 409 bin 403, Aksaray 382 bin
38, Kýrþehir 379 bin 938, Aðrý 359
bin 285, Erzurum 357 bin 839, Balýkesir 329 bin 837, Van 323 bin
348, Tekirdað 311 bin 162, Manisa
310 bin 262, Kütahya 309 bin 253,
Nevþehir 308 bin 209, Karaman
305 bin 275, Kýrýkkale 302 bin
600, Antalya 293 bin 410, Kahramanmaraþ 290 bin 359, Tokat 289
bin 933, Denizli 286 bin 361, Edirne 286 bin 228, Mardin 283 bin
630, Samsun 275 bin 673, Mersin
275 bin 191, Muþ 264 bin 489,
Niðde 247 bin 788, Çanakkale 225
bin 871, Bursa 223 bin 218, Uþak
222 bin 750, Amasya 217 bin 319,
Kars 210 bin 949, Kýrklareli 209
bin 515, Çankýrý 205 bin 175, Malatya 199 bin 745, Adýyaman 199
bin 593, Ýzmir 181 bin 809, Isparta
172 bin 546, Hatay 170 bin 632,
Gaziantep 162 bin 137, Aydýn 151
bin 681, Burdur 149 bin 782, Kastamonu 139 bin 466, Elazýð 133
bin 906, Erzincan 129 bin 151, Bitlis 128 bin 502, Bolu 117 bin 302,
Muðla 114 bin 179, Bayburt 108
bin 243, Batman 107 bin 473, Þýrnak 99 bin 327, Osmaniye 99 bin
161, Sakarya 97 bin 665, Sinop 90
bin 188, Bilecik 76 bin 391, Kocaeli 72 bin 532, Ýstanbul 68 bin 192,
Iðdýr 64 bin 659, Gümüþhane 64
bin 466, Siirt 59 bin 735, Tunceli
59 bin 497, Ardahan 58 bin 794,
Karabük 49 bin 531, Kilis 46 bin
599, Giresun 43 bin 977, Bartýn 38
bin 117, Bingöl 31 bin 104, Zonguldak 30 bin 621, Hakkari 29 bin
445, Ordu 28 bin 87, Trabzon 18
bin 054, Artvin 15 bin 230, Düzce
11 bin 231, Yalova 6 bin 594, Rize
748.(ÝHA)
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Bazen içini boþaltmak ister insan / Bir
dost merhaba deyiverse çok rahatlar inan
*
Ölüm var, dirilme var / Öncesinde, sonrasýnda gerilme var
*
Yeni emekli oldu, hemen açtý bir dükkân
/ Dedim, burasý iþ yapmaz içe girmeden toparlan / Biraz bozuldu, belki de içinden dedi,
ne anlarsýn sen / Hâlbuki kâðýt, kalem, defter
sattým, daha ilkokuldayken / Þimdi geçerken
gördüm yazýyor camýnda 'satýlýk devren' /
Kendi kendime dedim, tükenmeden üç kuruþluk sermayen / Bu iþ masa baþýnda memurluk
yapmaya benzemez iyi öðren / Öðrendi mi,
öðrenmedi mi zaman gösterir þimdilik bilemem /
*
Az-a sormuþlar, 'neye gidiyorsun?' diye
çoða demiþ / Çoða sormuþlar, 'nereden geli-
Not Defterimden 7
yorsun?' diye, azdan demiþ
*
*
Oðul,
Dikkat et, sakýn ha deðerin
Makam dediðin nedir ki, olsa
eksilmesin / Bir eksilirse bir daha
da olur olmasa da / Lakin adamtelafi edemezsin
lýk çok önemlidir insanda / Bunu
kaybetme sakýn hayatýnýn hiçbir
*
alanýnda
Çizgiler vardýr ince, çizgiler
*
vardýr kalýn / Aman dikkat et, o
çizgileri aþma sakýn
Dedi:
*
Daha düne kadar meyhaneMahir ODABAÞI
lerde
sabahladým / Rabbim hidaMilli Eðitim Müdürlüðü
Sen'sin Rahim, Sen'sin RahSivil Savunma Uzmaný
yet
verdi,
þimdi camilere kaydým
man / San'a emanet olanlarý ko/ Ömür sermayemi boþa harcamýlaydýr kayýrman
þým, yeni anladým / Aðladým…
*
Aðladým… Aðladým…
Ýnsanlar vardýr melek / Ýnsanlar vardýr
*
þeytan / Bazen zor olur ayýrman
Düne ait ne varsa at çöpe ve bir daha ka*
rýþtýrma / Ama bugüne dikkat et, sakýn necaAna yoðun bakýmda, baba mezarda / Ka- set karýþtýrma
der gecikir mi hiç, Allah yazarda
*
Gönül yorgun, beden yorgun / Az-lar çok
konuþtu, söz artýk çoðunluðun
*
Düne ait ne hatam varsa attým çöplüðe,
sakýn karýþtýrma / Ama bugünüme çok dikkat
ediyorum, necaset bulaþtýrma
*
Öyle bir geçer ki zaman / Dönüp bakarsýn
da hiç anlaman
*
Bazen insan, yaþadýklarýmý çoktan unuttum der / Hâlbuki silik bir nokta her daim devam eder
*
Utanma duygusu özümüzde var / O duygu giderse ar yerinden fýrlar
*
Ayný Allah'a, ayný peygambere inanýrýz /
ne acýdýr ki, dünya menfaati için bir bir ayaðý-
Sigara içenlerin diþ saðlýðý tehlikede!
S
"Bebeklerde ilk bir
Prof. Dr. Narin, doðumsal kalp hastalýklarýnýn
tedavisinde bebeklerde ilk bir ayýn önemli
olduðunu belirtti.
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi
Derneði Baþkaný Prof. Dr. Nazmi Narin, doðumsal
kalp hastalýklarýnýn tedavisinde yenidoðanda ilk bir
ayýn önemli olduðunu belirterek, "Bebek doðduktan sonraki ilk ayda aile uyanýk olmalý, bebeði iyi
takip etmeli" dedi.
Çocuk kalp hastalýklarý uzmaný Narin, AA
muhabirine yaptýðý açýklamada, 7-14 Þubat tarihlerinin Dünya Doðumsal Kalp Hastalýklarý
Farkýndalýk Haftasý olduðunu, doðumdan itibaren
ortaya çýkan veya öncesinde de saptanan kalp
hastalýklarýna karþý duyarlýlýk oluþturmak, minik
kalplerin saðlýðýna kavuþmasýna destek olmak
amacýyla bu haftada çeþitli etkinlikler düzenlendiðini söyledi.
Doðumsal kalp hastalýðý görülme sýklýðýnýn
Türkiye'de yaklaþýk yüzde 1 olduðunu belirten
Narin, taný konulan kalp hastalýklarýnýn yüzde
98'inin Türkiye'de tedavi edilebildiðine dikkati
çekti.
Narin, hamilelikte ilaç kullanýlmasý, radyasyon, gebelik sýrasýnda travmaya maruz kalmak,
ciddi bir hastalýk geçirmek ve genetik nedenlerin
doðuþtan kalp hastalýklarýna yol açtýðýný, hastalýðýn
anne rahminde þekillendiðini belirterek, þunlarý
kaydetti:
"Þekillenmenin büyük çoðunluðu hamileliðin
ilk 3 ayýnda olur. Gebeliðin ilk 3 trimesterinde
(gebelikte her 3 aylýk döneme verilen ad) sorun
olmasa bile son trimesterde kalp hastalýðý
karþýmýza gelebilir. En saðlýklý tespiti 16-22 haftalarý arasýnda yapabiliriz. Bazý rahatsýzlýklara anne
rahmindeyken müdahale etmemiz gerekir, örneðin
ritim sorunlarýna. Bu nedenle gebenin takip
edilmesi önemli. Bazýlarýna da doðar doðmaz
müdahale edebiliriz. Örneðin, ritim sorunu, kalp
deliði, darlýk, yetmezlik gibi sorunlara. Bir günlük
bebeðe bile tedavi uygulanabiliyor. Bebek doðduktan sonraki ilk ayda ve bazý türlerde ilk bir haftada
aile uyanýk olmalý, bebeði iyi takip etmeli. Bebekte
aðlamanýn yanýnda bir morluk varsa, solunumu
yetersizse, özellikle prematüre ve erken doðan
bebeklerde nefes alýrken nefesi duruyorsa,
beslenirken terliyorsa, yoruluyorsa, bunlar
hastalýðýný önemli iþaretleri. Ýlk hafta atlanan, gözden kaçan þeyler, hastanýn hayatýnýn kaybýna kadar
gidecek kötü sonuçlara yol açabilir."
"Anne adayý, stresi azaltacak"
Prof. Dr. Narin, gebenin rahmindeki bebeði
iyi koruyarak kalp hastalýklarýnýn önlenmesine
büyük katký saðlayabileceðinin altýný çizdi.
Gebelik sýrasýnda dikkati edilmesi gerekenlere deðinen Narin, "Anne adayý, stresi azaltacak,
iyi beslenecek, sigara, alkol, uyuþturucu ve ilaç
kullanmayacak. Eðer belli bir hastalýðý varsa
hamilelik öncesi bunun etkilerini deðerlendirecek.
Hastalýðýn hamilelik sýrasýnda iyi bir takibi yapýlmalý. Özellikle saðlýk sisteminin bu kadar geliþtiði
bir ortamda iyi bir kadýn doðumcu tercih edilmeli"
þeklinde konuþtu.
Doðuþtan kalp hastalýklarýnýn tedavisinde
Türkiye'nin iyi bir yerde olduðunu vurgulayan
Narin, özellikle giriþimsel tedavi yöntemleri
alanýnda yetiþmiþ çok iyi bir kadro bulunduðunu
kaydetti.
Narin, kalp hastalýlarýnýn yüzde 60'ýnýn giriþimsel, geriye kalanýnýn ise cerrahi olarak tedavi
edilebildiðini sözlerine ekledi.
(AA)
igara içenlerde diþ eti iltihabý ve diþi çevreleyen
dokularýn iltihabý, içmeyenlere oranla daha þiddetli olduðu araþtýrmada kanýtlanmýþtýr
Günümüzde sigaranýn zararlarýnýn herkes tarafýndan bilinmekte olduðunu ifade eden Dt. Sevgen
Eralp, "Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre
"sigara içmek" dünya çapýnda bir problemdir ve 3
yetiþkinden biri sigara içmektedir.
Dünyada 5,4 milyon insan yani her 6 saniyede
bir kiþi tütün tüketimi sebebiyle hayatýný kaybetmektedir. Ülkemizde bu oranýn trafik, terör ve iþ
kazasýna baðlý diðer ölümlerin toplamýndan 5 kat
daha fazla olduðu bilinmektedir. Sigara, önlenebilir ölüm nedenleri arasýnda birinci sýrada yer almaktadýr. Sigaranýn sistemik olarak vücuda girmesiyle birlikte problemler yavaþ yavaþ ilerlemekteyken, direk olarak etkileri aðýz içinde kendini daha
hýzlý bir þekilde göstermeye baþlar.
Sigaranýn içinde bulunan ve zararlý olduðu tespit edilen 4 binden fazla madde vardýr. Bunlar aðýz
kimyasýný etkileyerek aþýrý mikrobiyal plak (diþ
üzerinde artýk birikimi) oluþumuna sebep olurlar.
Bununla birlikte sigara içen kiþiler, oluþan kötü
aðýz kokusu ile de sigara içtikleri süre boyunca yaþamak zorunda kalýrlar. Bunun yaný sýra sigaranýn
aðýz içine verdiði en basit zarar, dilde tat alma duyusunda bozulma olmasýdýr. Sigara içen bireyler
zamanla yediði içtiði yiyeceklerden ve içeceklerden keyif alamaz hale gelirler" diye konuþtu.
Sigara içenlerde gingivitis (diþ eti iltihabý) ve
periodontitisin (diþi çevreleyen dokularýn iltihabý),
içmeyenlere oranla daha þiddetli olduðunun birçok
araþtýrmada kanýtlandýðýný kaydeden Eralp, "Sigara
kullanýmý ile oluþan mikrobiyal diþ plaðý, diþ etindeki iltihap belirtilerini baskýlayarak diþ eti kanamasýný azaltýr. Ayrýca diþin destek kemiðinde kayýplar, diþ etinin iltihaplanmasý ve diþ kaybý sýklýðý,
sigara kullananlarda artar. Diþ etinin savunma sistemini baskýlayarak, bakterilere karþý korunmasýz
bir hale getirir. Kanama belirtisi de olmadýðý için
her þey normal görünebilir, böylece hastalýklarýn
erken teþhisini ve hýzlý tedavisini engeller.
Kötü aðýz kokusu, diþlerde ve dil yüzeyinde
renklenme, aþýrý diþ taþý birikimi, diþ eti iltihabý, diþ
kaybý, dilde tat alma duyusunda azalma ve kemik
kaybý gibi sonuçlar bir yana, sigaranýn yine aðýz
içinde sebep olduðu fakat asla kabul edilemeyecek
bir zararý daha vardýr. Daha önce de söylediðim gibi içeriðinde 4 binden fazla zararlý madde bulunan
sigaranýn, aðýz kanseri oluþmasýnda risk faktörü olduðu bilinmektedir. Þöyle ki aðýz kanserlerinin
yüzde 75'inde sigara ve alkol kullanýmý olduðu kanýtlanmýþtýr.
Aðýz kanserlerinde aðýz içinde aðrýsýz þiþlikler,
doku kaybýna baðlý olarak geçmeyen aðrýlar, kanama odaklarý, kýrmýzý-beyaz yaralý bölgeler ve sonuç olarak aðýz açmada zorluklar görülebilir. Aðýz
ve yüz bölgesinde bu tarz deðiþiklikler fark eden
bireyler ilk olarak diþ hekimine muayene olmalýdýrlar.
Tüm bu istatistikler ve veriler aslýnda, sigara
içmenin ne kadar zararlý olduðunu gözler önüne
sermek için yeterli iken, maalesef alýþkanlýk ve
yoksunluk sendromu adý altýnda bir türlü sigarayý
býrakamayan büyük bir kesim var. Sigaranýn ölümcül risklerinin var olduðunu özümseyemeyen bir
kiþiye, aðýz ve diþ saðlýðýnýn ne kadar zarar gördüðünü anlatmak daha da zor olabilir. Dolayýsýyla gerekiyorsa, profesyonel hekim desteði alarak sigarayý býrakmak da bir tercih olabilir. Saðlýklý bir vücut
ve ferah bir nefes, saðlýklý bir gülüþ ve saðlýklý diþ
ve diþetlerine kavuþma beklentisi, sigara kullanýmýný býrakmak için yeterli bir motivasyon olabilir"
þeklinde konuþtu.
(ÝHA)
Yaþlanma ise 25-30 yaþ arasýnda baþlar. Bu yaþlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde yarar var.Çok ince olan boyun derisi çabuk kýrýþýr.Bu nedenle yüze uygulanan nemlendirici krem nazik
dokunuþlarla boyuna uygulanmalýdýr.Göz çevresi için
de nemlendiricinizi parmak uçlarýnýzla hafifçe yedirerek
sürmelisiniz.
Kötü Beslenme Hýzlý Yaþlandýrýr
Saðlýksýz ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz
etkilediði gibi cildinde hýzlý yaþlanmasýna neden olur.
Tek yönlü beslenme çok yanlýþ, ihtiyacýnýz olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalýsýnýz. Bu nedenle dengeli ve
saðlýklý beslenmenizde fayda var.Sofranýzda lifli gýdalarýn aðýrlýklý olmasýna özen gösterin.Þekeri ve tuzu mutlaka azaltýn.Sýk sýk sebze ve meyve tüketin.A,E ve C vitaminlerini sýklýkla tercih edin.vitamin A hücresel aktiviteyi düzenler, cildin aþýrý kalýnlaþmasýný ve pigmentasyonu önler.Ayrýca bu vitaminler cilt yaþlanmasý ile savaþýrlar.Mutlaka günde en az 8 bardak su için.
(ÝHA)
Pürüzsüz cilt için nelere dikkat edilmeli?
D
ermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata
Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.
Herkes saðlýklý ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak
ister.Zamanýn ve hayatýn getirdiði lekeler, sivilceler, kýrýþýklýklar ya da sarkmalarýn tamamen önüne geçemesek
de cilt bakýmýnda bazý noktalara dikkat edersek erteleyebilir ya da azaltabiliriz.
Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata
Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.
Saðlýklý, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak
için günlük hayatta dikkat etmemiz gereken bazý basit
kurallar vardýr.
Buhar Banyosundan Uzak Durun
Cilt bakýmý ve temizliði denildiðinde akla ilk gelen yüzü çok yýkamak ve yüze buhar banyosu uygulamak gelir.Ancak buhar banyosu yüzü aþýrý ýsýtýr bu nedenle de cildin asit ve su dengesi bozulur.Bu durum da
cilt egzamasýna zemin hazýrlar.Bunun dýþýnda buhar verdikçe cilt gözenekleri daha çok açýlýr.Cildinizin özelliðini bilmeden (Kuru mu,hassas mý,çok yaðlý mý ,allerjik
mi ?) rast gele nemlendirici kullanmakta doðru deðildir.
Yüzü Çok Sýk Yýkamak
Yüzünüzü çok yýkamak yanlýþtýr.Çünkü cilt daha
kendi yaðýný tolere etmeden siz tekrar yýkarsanýz,bu sefer cildinizin kurumasýna neden olursunuz.Ayrýca klima
da cilt kuruluðuna neden olabilir.Bunu engellemek için
gün içinde nemlendirici sürmenizde fayda var.
Sabun Seçimi
Cilt bakýmý bebeklik döneminden itibaren yapýlmalýdýr.Cilt tipinize uygun doðal olan sabunla yüzünüzü
yýkamalýsýnýz. Ýyi dinlendirilmiþ, fazla kloru alýnmýþ bir
su da bir toniktir.Nemlendirici olarak da hiçbir þey yoksa bir acý badem sütü, badem yaðý kullanabilirsiniz.Badem sütüyle de makyajýnýzý temizleyebilirsiniz.
Yaþlanma 25-30 Yaþ Arasýnda Baþlar
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
9
"Unutkanlýk" sinsi baþlayan ve geliþen bir hastalýk
N
öroloji Uzmaný Dr. Recep Toprak,
bilgisayar ve cep telefonunun yoðun
kullanýmýnýn unutkanlýðý erken yaþlara
çeken etkenlerin baþýnda geldiðini belirtti.
Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji
Bölümü’nden Uz. Dr. Recep Toprak, vatandaþlara unutkanlýk konusunda uyarýlarda bulundu. Unutkanlýðýn, hafýzada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çaðýrýlmasýnda yaþanan güçlükler olarak tanýmlanabileceðini belirten Toprak, “Beyinde yaklaþýk elli milyar kadar hücre bulunmaktadýr ve bu hücreler birbirleriyle hep iletiþim halindedir. Ýnsan yaþlandýkça beyin
de yaþlanýr ve hücre kaybýna uðrar. Bu da
biliþsel fonksiyonlarýmýzýn eskisi gibi
güçlü olmasýný engeller. Ancak bilgi ve
beceriler sürekli yenilendiðinde ve tekrarlandýðýnda hafýzada kalmasý ve hatýrlanmasý daha kolay olur. Aksi takdirde kullanýlmayan bilgiler bellekten zamanla silinir” dedi.
“TELEFON VE BÝLGÝSAYAR
KULLANIRKEN MOLA VERÝLMELÝ”
Unutkanlýklarýn kiþinin günlük yaþam aktivitelerini, performansýný ve sosyal düzenini bozmadýðý sürece büyük bir
sorun oluþturmadýðýna dikkat çeken Toprak, “Bunlardan birisinde aksama olduðunda sorunlar baþlar ve mutlak tedavi
edilmesi gerekir. Unutkanlýk genelde ileri
yaþýn sorunlarý olarak görülse de günümüzde artýk genç yaþlarda da rastlanmaktadýr. Bunun en büyük sebebi geçenlerin
akýllý telefon ve bilgisayar baþýnda fazla
vakit geçirmeleri olduðu söylenebilir. Bilgisayar ve akýllý telefonlarýn yoðun kullanýmý depresyon, anksiyete, yoðunluk,
stres, kaygý, gereksiz birçok bilgi, uyku
bozukluklarý B12-D3 vitamin ve folik asit
eksiklikleri, tiroid hormon bozukluklarý,
kafa travmalarý, düzensiz yaþam tarzý,
yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý ve çevresel
toksik maddelere maruz kalma gibi konulara neden olabilir” diye konuþtu.
“MUTLAKA DOKTORA BAÞVURULMALI”
Her unutkanlýðýn bunama anlamýna
gelmediðine de iþaret eden Toprak, “Bunamadan þüphelenilmesi için unutkanlýðýn yanýnda öðrenme, oryantasyon, dil
fonksiyonlarý, kiþilik deðiþiklikleri gibi
diðer biliþsel fonksiyonlardan en az bir tanesinde daha bozukluk olmalý ve bu bozukluklar hastanýn sosyal ve iþ hayatýný etkileyebilecek kadar þiddetli olmalýdýr. Bu
durumda uzman doktora baþvurmak gerekir” dedi.
“SÝNSÝ BAÞLAYAN VE GELÝÞEN
BÝR HASTALIK”
Unutkanlýðýn sinsi baþladýðýna ve erken dönemlerde hasta ve yakýnlarý tarafýndan kolayca fark edilmeyebileceðini anlatan Toprak, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Hastalar erken dönemde önce basit
þeyler unutmaya baþlar, ancak bu durum
pek dikkate alýnmaz. Ýlerleyen zamanlarda kiþinin biliþsel fonksiyonlardaki bozulma günlük yaþam aktivitelerini bozmaya
ya da performansýný düþürmeye baþladýðýnda önem kazanýr ve o dönemlerde doktora baþvurulur. Unutkanlýðýn erken fark
edilmesi önemlidir, çünkü bazý unutkanlýklarýn erken dönemde tespit edilmesiyle
tamamen tedavi edilebilir. Hatta basit þeylerin unutulduðu fark edildiðinde checkup yaptýrýlmasýnda büyük yarar olacaktýr.
"Elektronik
baðýmlýlýk"
çaðýmýzýn
hastalýðý
Dar elbiseler kýsýrlýk yapýyor
S
on zamanlarýn modasý dar kýyafetlerin saðlýk üzerinde olumsuz etkileri olduðu belirtildi.
Dar kýyafet giyen kiþilerde kýsýrlýk, genital bölgede enfeksiyon, reflü,
sinir sýkýþmalarý, dolaþým bozukluðu,
varis ve selülit gibi birçok rahatsýzlýk
görülebileceðine dikkat çekildi.
K
ullanýmý giderek yaygýnlaþan akýllý telefonlar ve taþýnabilir bilgisayarlardaki
oyunlarýn çocuklarda baðýmlýlýða neden
olduðu ve bu baðýmlýlýðýn yaratýcý zekayý
körelttiði bildirildi.
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eðitim
Fakültesi Eðitim Bilimleri Bölümü Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, AA muhabirine
yaptýðý açýklamada, elektronik baðýmlýlýðýn
çaðýn en önemli hastalýklarýndan biri
olduðunu, bu sorunun hem çocuklarda hem
de yetiþkinlerde üst düzeye çýktýðýný söyledi.
Bu baðýmlýlýðýn çocuklarda daha yaygýn
olarak görülmeye baþlandýðýna dikkati çeken
Dilci, "Bu durum, her þeyden önce çocuðun
ders dinleme alýþkanlýðýný sabote edecek
duruma gelmiþ durumda. Çocuðun dikkati
daðýlmakta, ilgili derse yoðunlaþamamakta"
dedi.
"Elektronik baðýmlýlýk" ve "internet
baðýmlýlýðý"nýn çocuðun arkadaþlarýyla kuracaðý iliþkileri de olumsuz etkilediðini belirten
Dilci, eskiden çocuklarýn bilgisayar oyunlarý
yerine dýþarýda arkadaþlarýyla oyun kurduðunu, yapboz ve benzeri yaratýcýlýk ve
zeka gerektiren oyunlar oynadýðýný veya
müzik aleti çalmaya yöneldiðini dile getirdi.
Dilci, son dönemde somut oyunlarýn
yerini sanal oyunlarýn aldýðýna iþaret ederek,
þöyle devam etti:
"Elektronik oyunlar ve bu oyunlara
baðýmlýlýk çocuðun yaratýcýlýðýný tehlikeye
düþürüyor hatta elektronik baðýmlýlýk yaratýcý
zekayý köreltiyor. Elektronik oyunlarda daha
önceden planlanan her þey hazýr olarak
sunulduðu için çocuk, birkaç hamlede sonuca gidiyor. Yani çocuk, yönlendiren deðil,
takip eden konumunda. Çocuk takip eden
konumunda olduðu için de beyin ve zihinsel
geliþimi olumsuz etkileniyor. Diðer türlü,
çocuk kendi oyuncaklarýný kendisi yaparsa,
bu oyuncaklar eþliðinde oynadýðý oyunlarda
daha yaratýcý olur. 'Bunu ben yaptým' þeklinde
yeni bir nesneyi organize etme veya ortaya
çýkarmanýn verdiði hazla öz güveni artar,
kiþiliði geliþmiþ olur."
- "Elektronik baðýmlýlýk, biliþsel geliþimi de olumsuz etkiliyor"
Doç. Dr. Dilci, elektronik baðýmlýlýðýn
ve sanal ortamda oyun oynamanýn çocuklarý
yalnýzlýða ve iletiþimsizliðe ittiðini de vurguladý.
Elektronik baðýmlýlýkla beraber çocuklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamada yetersiz
kaldýðýný ve özgüven eksikliði yaþadýðýný
anlatan Dilci, "Özgüven eksikliði olan
çocuklar da hayatta baþarýlý olamýyor. Bu
nedenle elektronik baðýmlýlýk, ayný zamanda
çocuðun biliþsel geliþimini de olumsuz etkiliyor. Çocuk, fazla kimseyle konuþmadýðý
için konuþma güçlüðü çekiyor, duygusal söz
varlýðý zedeleniyor ve söz daðarcýðý giderek
fakirleþiyor. Ýletiþim kurmakta zorlanan
çocuk, agresif oluyor ve sert bir tutum
takýnýyor" diye konuþtu.
Bu durumun toplumsal saðlýðý tehdit
edecek ve toplumsal kimliði zafiyete uðratacak bir noktaya geldiðini savunan Dilci,
"Aileler, çocuklarý ortaokula gidene kadar
onlarý akýllý telefonlardan uzak tutmalý. Ýlla
telefon gerekliyse dokunmatik özelliði olamayan, basit telefonlarýn iletiþim aracý olarak
kullanýlmasýný öneriyoruz" uyarýsýnda bulundu.
(AA)
Check-up yaptýrýldýðýnda normal bellek
performans ölçümü yapýlmýþ olur ve bu
da ileride oluþabilecek bellek bozukluklarý için referans olup erken tanýyý saðlayacaktýr”. (ÝHA)
“ERKEKLERDE KISIRLIÐA YOL AÇABÝLÝYOR”
Boðaz enfeksiyonunda
gizli tehlike
"A
ileler akut romatizmal ateþle
karþýlaþmamak için çocuklarýnýn boðaz enfeksiyonlarýný
hafife almamalý, tedavi yoluna baþvurmalýdýr."
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Týp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Kaþifoðlu, çocuklarda sýklýkla kýþ aylarýnda görülen boðaz enfeksiyonlarýndan bazýlarýnýn kalp romatizmasýna neden olabileceði uyarýsýnda bulundu.
Kaþifoðlu, AA muhabirine yaptýðý
açýklamada, soðuk havalarda sýk görülen
boðaz enfeksiyonlarýnýn bir bölümünün
akut romatizmal ateþ hastalýðýna yol açabildiðini söyledi.
Akut romatizmal ateþin daha çok
kýþ aylarýnda, artan boðaz enfeksiyonlarýna baðlý olarak, sýklýkla da 5-15 yaþlarýndaki çocuklarda oluþtuðunu anlatan Kaþifoðlu, þöyle devam etti:
"Akut romatizmal ateþin yol açtýðý
klinik tablo oldukça dikkat çekicidir.
Hastalarda boðaz enfeksiyonunu takiben
2-3 hafta içinde gezici eklem iltihabýna
baðlý eklemlerde aðrýnýn yaný sýra þiþlik
görülebilir. 'Kore' denilen istemsiz hareketler ve bazen ciltte kýzarýklýk gibi bulgular da olabilir. Akut romatizmal ateþte
en korkulan tablo, enfeksiyon etkeni olan
mikroorganizmanýn kalp kapakçýklarýna
yerleþerek yapýsal bozulmaya yani kalp
romatizmasýna yol açmasýdýr. Bu durum,
Ý
kalp kapaðýnda hasar, eriþkin yaþlarda
kalpte ritim bozukluklarý ve artmýþ pýhtýlaþma nedenli beyin damarlarýnýn týkanmasý ile felç geliþmesine de neden olabilir. Bu yüzden aileler, akut romatizmal
ateþle karþýlaþmamak için çocuklarýnýn
boðaz enfeksiyonlarýný hafife almamalý,
tedavi yoluna baþvurmalýdýr."
- "Akut romatizmal ateþ, kolay ulaþýlabilen ilaçlarla tedavi edilebilir"
Boðaz enfeksiyonlarýnda, doktor
tavsiyesi antibiyotikler kullanýlmasýnýn
önemini vurgulayan Kaþifoðlu, uygun tedavi gören çocuklarda akut romatizmal
ateþ riskinin çok düþük olduðunu kaydetti.
Akut romatizmal ateþe yol açan
mikroorganizmanýn, diðer enfeksiyon etkenlerinden ayýrt edilebilmesi için çocuklarda görülen boðaz enfeksiyonlarýnda mutlaka "boðaz kültürü" alýnmasý gerektiðine iþaret eden Kaþifoðlu, "Boðaz
kültürü, kalp romatizmasýna yol açan
mikroorganizmayý göstermezse sadece
kan testine bakýlýp uzun süreli ve gereksiz penisilin tedavisi verilmesinin anlamý
olmayacaktýr. Farkýna varýlmazsa çok
ciddi sonuçlara yol açabilen akut romatizmal ateþin, kolay ulaþýlabilen ilaçlarla
tedavi edilebildiði ancak tanýnýn doðru
konulmasýnýn tedavinin temel taþý olduðu
unutulmamalýdýr" diye konuþtu.
(AA)
Menopozda hormon
tedavisine dikkat!
ngiliz bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre hormon tedavisi gören
kadýnlarda yumurtalýk kanseri riski tedavi olmayanlara göre yüzde 40 daha yüksek.
Menopozda hormon tedavisinin
yumurtalýk kanseri riskini artýrabileceði
belirlendi.
Ýngiliz bilim adamlarý, yumurtalýk
kanserine yakalanan 21 bin 488 Amerikalý, Avrupalý ve Avustralyalý kadýný kapsayan 52 araþtýrmanýn sonuçlarýný incele-
di.
Araþtýrma, menopozun olumsuz etkilerini gidermek için 50 yaþýndan itibaren 5 yýl hormon tedavisi görenlerin yumurtalýk kanserine yakalanma riskinin
bu tedaviyi almayanlardan yüzde 40 fazla olduðunu ortaya koydu.
Tedavi süresi uzadýkça riskin arttýðýný belirten bilim adamlarý, hormon takviyesi býrakýldýðýnda riskin de yýllar içinde azaldýðýna dikkati çekti.
Araþtýrmanýn sonuçlarý "The Lancet" dergisinde yayýmlandý.
ABD'de 2002'de yapýlan geniþ çaplý bir araþtýrma, menopozda hormon tedavisinin meme kanseri riskini artýrdýðýný ve birçok saðlýk uzmanýnýn iddiasýnýn
aksine kalp krizinden korumadýðýný göstermiþti. Bu araþtýrmadan sonra bazý ülkelerde hormon tedavisi görenlerin sayýsý oldukça azalmýþtý.
(AA)
Son zamanlarda estetik amaçla
vücudu saran dar kýyafetlerin tercih
edildiðini ve bunun genel vücut saðlýðý ile ilgili olumsuz etkileri olduðunu
söyleyen Medicana Konya Hastanesi
Üroloji Uzmaný Op. Dr. Ümit Özdemir, “Erkek üreme saðlýðýyla ilgili dar
çamaþýrlarýn etkileri nedir diye düþünürsek, erkek üreme organlarý olan
yumurtalýklarýn daha yukarý kaymasýna, bu da testislerin ýsýsýnýn artmasýna
neden olmakta. Bunun sonucunda da
testislerde olan üreme hücrelerinin
kalitesi, hareketi, þekil bozukluðu ve
sayýca azalmasý söz konusu olmakta.
Bu da erkek kýsýrlýðý olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Günümüzde erkek kýsýrlýðýnýn giderek artmasýný düþünürsek,
dar çamaþýr giymeye baðlý olarak da
ciddi anlamda üreme hücrelerinin kalitesinin bozulmasý kýsýrlýkta ciddi anlamda artýþa neden olmaktadýr” dedi.
“SELÜLÝT OLUÞUMUNA
NEDEN OLABÝLÝYOR”
Kadýn Hastalýklarý Doðum ve
Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Jule Esen
ise, konuyla ilgili þunlarý söyledi:
“Kadýnlarda damarlarýn baský altýnda
kalmasýna baðlý olarak damar duvarýnýn zarar görmesi ve varis geliþimi,
genital bölgedeki havalanmanýn azalmasý, buna baðlý olarak da kokulu vajinal enfeksiyonlarýn ortaya çýkmasý,
bir takým Sistit (idrar kesesi iltihabý)
gibi enfeksiyonlarýn ortaya çýkmasý
olasýdýr. Gastrit, reflü gibi hastalýklara
neden olabiliyor. Baðýrsak problemlerine yol açabiliyor. Baðýrsaklarda az
çalýþmaya, kabýzlýk problemlerine neden olabiliyor. Ani baygýnlýklar ortaya
çýkabiliyor dar pantolon giymekle birlikte. Yanlýþ nefes alma, diyaframdan
nefes alamama gibi problemlere neden olabiliyor. Selülit oluþumuna neden olabiliyor. Yani güzelliklerinin
bozulmasýna neden olabiliyor.”
“HAMÝLELER ÝLK ÜÇ AYDAN SONRA GENÝÞ KIYAFETLER GÝYMELÝ”
Gebelerde, dar giyinmenin birtakým zararlarý olduðunu vurgulayan
Op.Dr. Jule Esen, “Dar giyinmek gebelikte bebeðin geliþim bozukluklarýna bebeðin hareketlerinin kýsýtlanmasýna, anne adayýnýn yetersiz oksijen
alýmýna da neden olabiliyor. Ýlk 3 aya
kadar gebelik döneminde eski kýyafetlerin giyilebileceðini fakat 3 aydan
sonra bebeðin geliþimine de uygun
yer hazýrlayacak olan geniþ kýyafetlerin giyilmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandý.
“KIYAFETLER CÝLDE 1-2
SANTÝM UZAK OLMALI”
Kan dolaþýmýnýn saðlanmasý, sinir fonksiyonlarýnýn normal þekilde
devam edebilmesi için kýyafetlerin
cilde 1-2 santim uzak olmasý gerektiðini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Mehmet Portakal, “Çok dar olduðu zaman o bölgede kan dolaþýmý da sinirlerin normal
çalýþmasý da etkilenebiliyor. Böyle olduðunda diyelim dar bir kýyafet giydiniz, damarda dolaþým zorlandýðý için
özellikle aþaðýdan yukarýya doðru kan
dolaþýmý zorlandýðý için dolaþým bozukluklarý, varis daha sýk karþýlaþtýðýmýz problemlerdir. Kemeriniz çok sýk
olur ya da bel basen bölgesinde çok
dar bir kýyafet giydiðiniz zaman bu
bölgeden geçen özellikle sinir sýkýþmalarýndan sonra bacaðýmýzda aðrý,
uyuþmayla seyreden bazý sinir sýkýþmalarýna baðlý problemlerle çok sýk
karþýlaþýyoruz. Bunda özellikle kemerin çok sýk olmamasý, arka cebimize
özellikle çok büyük miktarda aðýrlýk
taþýyacak cüzdan gibi cisimlerin konmamasýný öneriyoruz. Bacaðýnýzda
aðrý varsa uyuþma varsa, dolaþým bozukluðu varsa özellikle sýký kemerler
yerine pantolonunuzun daha rahat giyilmesi için aský kullanabilirsiniz”
þeklinde konuþtu.
Portakal, ortaya çýkan rahatsýzlýklarýn tedavileri hakkýnda þunlarý
söyledi: “Bacaklarýnda dolaþým bozukluðu olanlarýn, bacaklarýnda uyuþma yaþayanlarýn, yürürken kýsa mesafelerde dinlenme ihtiyacý hissedenlerin ‘belde bir sinir sýkýþmasý mý var,
yoksa dolaþým bozukluðuna sebep
olan baþka bir durum mu var’ bunlarla ilgili muhakkak bir kontrol edilmelerinde fayda var. Bunlarýn tedavisinde, fizik tedavi yöntemleri, dolaþýmý
düzenleyen oksijen, ozon tedavisi gibi veya ödemi azaltan hacamat, sülük
tedavileri, çok deðiþik fizik tedavi
yöntemleri uygulanabilir. Çünkü lenfatik drenaj ’vücudumuzda biriken
ödemlerin atýlmasýný saðlayan hücre
ve dokulara besin taþýyan beyaz kan
dolaþýmý’ bizim için çok önemli. Yine
bölgesel enjeksiyonlar, özellikle nöralterapi, proloterapi, akupunktur tedavisi çok sýk baþvurduðumuz ve baþarýlý sonuçlar aldýðýmýz tedavi yöntemleridir.”(ÝHA9
10 PERÞEMBE
Dualarla uðurladýk
www.corumhakimiyet.net
19 ÞUBAT 2015
RECEP MEBET
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
aber Yönetmenimiz Gülesin
Bekiroðlu, Müftü Mehmet Aþýk,
Aðbal Demirer’in annesi, Yazý
Basýn Ýlan Kurumu Þube Müdürü
Ýþleri Müdürümüz Mustafa DemiOsman Bolluk, Çorum Gazeteciler
rer’in kayýnvalidesi Ceyhun Aðbal
Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, ga(74) dün öðle namazýný müteakiben
zetemiz yönetici ve çalýþanlarý, bazý
Ulucamii’de kýlýnan cenaze namadaire müdürleri, siyasi parti ve sivil
zýnýn ardýndan ebediyete uðurlandý.
toplum kuruluþu temsilcileri, sanaEski müteahhitlerden Abdullah
yici ve iþadamlarý, Çorum basýn caAðbal’ýn eþi, PTT Baþmüdürlümiasýnýn temsilcileri ile çok sayýda
ðü’nden emekli Cemal Aðbal, Ýsvatandaþ katýldý.
tanbul’da Danýþmanlýk Þirketi’nde
Çorum Milletvekili Aday
Ceyhun Aðbal
çalýþan Kenan Aðbal ve Çorum BeAdaylarýnýn
da hazýr bulunduðu cenalediyesi çalýþanlarýndan Salih Aðbal ile Gülze namazýný Ulucamii Ýmam Hatibi Hafýz
süm Özata ve Gülesin Aðbal Demirer’in anneMustafa Gökmen kýldýrdý. Cenaze namazýnýn
si, mesai arkadaþlarýmýzdan Enise Aðbal’ýn baardýndan Ceyhun Aðbal için helâllik dilendi.
baannesi olan Ceyhun Aðbal geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirmiþti.
Dualar eþliðinde son yolculuðuna uðurlaDUALARLA EBEDÝYETE UÐURLAN- nan Aðbal’ýn cenazesi, Ulu Mezarlýk’ta topraða verildi.
DI
HAKÝMÝYET AÝLESÝ olarak Ceyhun AðMerhumenin cenazesine Çorum Belediye
bal’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm
Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi
sevenlerine
sabr-ý cemil diliyoruz.
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel
H
Kar yaðýþý ve þiddetli ayaz Çarþamba Pazarý’ný olumsuz etkiledi.
PAZAR FÝLESÝ
Pazarda kara kýþ
DENÝZ URAL
Ç
Ceyhun Aðbal’ýn cenazesi dün Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan dualarla ebediyete uðurlandý.
Okullarda güvenlik artacak
V
ali Ahmet Kara,
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yaþanan
kýz kaçýrma teþebbüsünün ardýndan okulda incelemede bulundu.
Yaþanan olayla ilgili Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý ve
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük'ten bilgi alan Vali Kara, çocuklarýn güvenliðinin
saðlanmasýnýn devletin
öncelikli görevi olduðunu belirterek, "Zaman
zaman güvenlik sorunlarý yaþandýðýný görmekteyiz. Okullarýmýzý daha
güvenli hale getirmek
bizim öncelikli görevimiz. En kýsa sürede
okullarýmýzdaki güvenlik tedbirlerini bir kez
daha ele alacaðýmýz ge-
Ç
Vali Kara, idareci, öðretmen, öðrenci ve velilere geçmiþ olsun dileklerini iletti.
niþ kapsamlý bir toplantý
birleri almak. Bundan
di.
yapacaðýz. Amacýmýz,
sonra ilimizde böyle
Vali Kara, öðretokullarýmýzda güvenlik
üzücü olaylarýn yaþanmen, öðrenci ve velilere
sorununa yol açan etmamasýný temenni edigeçmiþ olsun dileklerini
kenleri belirleyerek, güyorum. Bizler olayýn tailetti.
venli bir eðitim öðretim
kipçisi olarak gerekli
ortamý saðlayacak tedtedbirleri alacaðýz." De-
Okuldan kýz kaçýrmaya teþebbüs
eden genç hýrsýzlýktan tutuklandý
orum'da girdiði sýnýfta kýz arkadaþýný siolduðunu ve onu okuldan almak için gittiðini
lah tehdidiyle okuldan çýkarmak istediði
savunduðu öðrenildi.
iddia edilen lise öðrencisi, "otomobil hýrsýzlýHakim, ifadeler sonrasýnda F.E'nin "siðý" suçundan tutuklandý.
lahla tehdit, kýz kaçýrmaya teþebbüs" suçlaÜçtutlar Mahallesi'ndeki bir liseye elinrýndan, yaþý ve eylemi kendi rýzasýyla sona
erdirmesi gerekçesiyle serbest býrakýlmasýna,
de tabancayla giren 14 yaþýndaki F.E'nin, kýz
olay yerinden uzaklaþtýðý aracý çalmak suöðrencinin ders gördüðü sýnýftan dýþarý çýkçundan tutuklanmasýna karar verdi.
masýný istemesi ancak baþarýlý olamayýnca
Maðdur kýzýn ailesinden koruma talebi
baþka iki öðrenciyi yanýna alarak bir araca binip uzaklaþmasý iddiasýyla ilgili yürütülen soÇocuk Þube Müdürlüðünde olayla ilgili
ifadesine baþvurulan G.S'nin ise þüphelinin
ruþturma tamamlandý.
silahla
sýnýfa girerek kendisini dýþarý çýkartUzun süren ikna çabalarýnýn ardýndan
F.E.
mak istediðini söyleyerek þikayetçi olduðu,
polise teslim olan F.E, Çocuk Þube MüdürlüG.S'nin
ailesinin
de ifadeler sonrasýnda cumhuriyet
ðü ekiplerince ifadesine baþvurulmak üzere adliyeye
savcýlýðýndan kýzlarý için koruma talebinde bulunduksevk edildi. Cumhuriyet savcýlýðýnca ifadesi alýnan
larý öðrenildi.(A.A.)
F.E, buradan mahkemeye çýkarýldý. Hakim karþýsýnda
bir kez daha ifade veren þüphelinin, öðrenci kýza aþýk
arþamba
Pazarý’ný
kara kýþ esir aldý.
Yer yer
tipiye dönüþen
kar yaðýþý
nedeniyle
pazarda alýþveriþ
açýsýndan durgun
bir gün yaþandý.
Evinin
sebze ve meyve
ihtiyacýný
karþýlamak
isteyen bazý
vatandaþlar,
soðuk ve yaðýþlý
havayara raðmen
Terminal yanýnda
kurulan
Çarþamba
Pazarý’nýn
yolunu tuttu.
Olumsuz
hava koþullarý
nedeniyle
satýþlarda
durgunluk
yaþandýðýný
belirten esnaf,
kar yaðýþýna
raðmen pazar
alanýnda
temizleme ve
tuzlama
çalýþmasý
yapýlmamasýný
eleþtirdiler.
Esnaf, pazar alanýnda temizleme ve tuzlama çalýþmasý yapýlmamasýný eleþtirdi.
Bazý vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý.
ÜRÜN
FÝYATI (kg)
Mandalina
: 0,50 Kr
Portakal
: 75 Kr
Elma
: 1 TL
Ayva
: 2 TL
Muz
: 3 TL
C. Hurmasý
: 1,5 TL
Kivi
: 3 TL
Patates
: 1 TL
Soðan
: 1 TL
Domates
: 2 TL
Kabak
: 2 TL
Bal Kabaðý
: 1,5 TL
Karnýbahar
: 2 TL
Brokoli
: 1,5 TL
Kýrmýzý Lahana
: 1 TL
Salatalýk
: 3 TL
Patlýcan
: 1,5 TL
Pýrasa
: 2 TL
Lahana
: 2,5 TL
Marul
: 1,5 TL
Turp
: 1 TL
Limon
: 1,5 TL
Maydanoz
: 1 TL
Havuç
: 1 TL
Sarýmsak
: 7 TL
Kestane
: 8 TL
Kültür Mantarý
: 3 TL
Yumurta (Koli)
: 6 TL
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
11
Gülyaz: ‘Tarih talanýna
karþý koruma önemli’
Nevþehir
Müze Müdürü
Arkeolog Murat
Ertuðrul Gülyaz,
doðal ve arkeolojik
özellikleriyle
Kapadokya’yý
anlattý.
RECEP MEBET
Ç
orum Valiliði Kültür ve Turizm
Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi
iþbirliðinde düzenlenen ‘Hitit Söyleþi
Günleri’ devam ediyor.
Nevþehir Müze Müdürü Arkeolog Murat Ertuðrul Gülyaz’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý ‘Doðal ve Arkeolojik Özellikleriyle Kapadokya’
konulu söyleþi dün Çorum Müzesi’nde gerçekleþti.
Müze konferans salonunda düzenlenen söyleþiye Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek,
bazý kazý baþkanlarý ve akademisyenler, daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
Sunuculuðunu Osman Yüztgenç’in yaptýðý programýn açýþ konuþmasýný yapan Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, ‘Hitit Söyleþi
Günleri’nin içeriði hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Yapýlan sunumlarýn ardýndan
kürsüye gelen Arkeolog Murat Ertuðrul Gülyaz, tarih talanýna karþý eserleGülyaz, tarih talanýna karþý eserlerin korunmasý gerektiðini söyledi. rin korunmasý gerektiðini söyledi.
Kapadokya yöresinin
tarihi ve doðal güzelliklerini anlatan Murat Ertuðrul
Gülyaz, bölgede gerçekleþtirdikleri arkeolojik çalýþmalardan da bahsetti.
Bölgedeki tarihi mekanlarýn restorasyonu için
dünyanýn farklý ülkelerinden ünlü uzmanlarý bir araya getirerek ‘Rüya Takýmý’
oluþturduklarýný belirten
Gülyaz, bu sayede aslýna
uygun düzenlemeler yaptýklarýný kaydetti.
‘Güzel Atlar Ülkesi’
Sunuculuðunu Osman Yüztgenç’in yaptýðý program Müze Salonu’nda gerçekleþti. olarak nitelendirilen Kapadokya’nýn tarihte güzel atlarýn yetiþtirildiði bir yer
olduðunu dile getiren Gülyaz, “Yaptýðým araþtýrmalar neticesinde Kapadokya
kelimesinin ‘Aþaðý Þehir’
anlamýna geldiðini tespit
ettim” dedi.
Yöredeki en ilginç
yerleþim yerlerinin yeraltý
kentleri olduðunu ifade
eden Gülyaz, “Bölgede
250’ye yakýn yeraltý yerleþim yeri mevcut” diye konuþtu.
Gülyaz, sunumunun
ardýndan izleyenlerin konuyla ilgili sorularýný cevapladý.
Selçuk Gümüþ’ün sahibi olduðu Öz Karadeniz Ekmek Fýrýný, ilk þubesini Yazýçarþý’da açtý.
Öz Karadeniz Ekmek
Yazýçarþý’ya þube açtý
RECEP MEBET
S
elçuk Gümüþ’ün
sahibi olduðu Öz
Karadeniz Ekmek
Fýrýný, ilk þubesini
Yazýçarþý’da hizmete
sundu.
Ulukavak
Mahallesi Çiftlik
Çayýrý 5. Sokak Ýkbal
Kent karþýsý numara
13’te faaliyet
gösteren Öz
Karadeniz Ekmek
Fýrýný, Çorum Halk
Eðitimi Merkezi yaný
Akpýnar Caddesi
numara 4/B’de þube
açtý.
‘Karadeniz’den
gelen lezzet’
sloganýyla Çorum
halkýnýn hizmetinde
olduklarýný belirten
Selçuk Gümüþ,
meþhur Trabzon
Vakfýkebir ekmeði
baþta olmak üzere
mýsýr ekmeði, tam
Öz Karadeniz Ekmek’in þubesi Halk Eðitimi Merkezi yaný Akpýnar Caddesi numara 4/B’de hizmette.
buðday ekmeði,
katkýsýz ve tamamen doðal olduðunun altýný çizdi.
kepek ekmeði ve çavdar ekmeði gibi lezzetleri
Bu nedenle satýþa sunduklarý ekmeklerin bir hafta
müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi.
boyunca tazeleðini koruduðunu vurgulayan
Geleneksel ekmek çeþitlerinin yaný sýra
Gümüþ, “Meþhur Karadeniz ekmeklerimizin
peksimet gibi çorbalýk ekmek kýrýntýsý da
tadýna varmak isteyenlere Buharaevler, Mimar
ürünlerinin arasýnda yer aldýðýný anlatan Gümüþ,
Sinan, Bahçelievler Mahalleleri, Milönü,
“Ekmeklerimizi odun ateþinde piþiriyoruz” dedi.
Bahabey ve Fatih Caddeleri’ndeki bayilerimiz ve
“Un, tuz, su ve ekþi maya dýþýnda malzeme
Yazýçarþý’daki þubemizle de hizmet veriyoruz”
kullanmýyoruz” diyen Gümüþ, tüm ekmeklerinin
diye konuþtu.
Albaraka’dan hat yarýþ-
Programa Nevþehir Müze Müdürü Arkeolog Murat Ertuðrul Gülyaz konuþmacý olarak katýldý.
RECEP MEBET
A
lbaraka Türk Katýlým Bankasý tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Uluslararasý Hat Yarýþmasý’na baþvurular sürüyor.
Bu yýl 4.’sü düzenlenen yarýþma hakkýnda açýklama yapan Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahþi, hat
sanatýný yaygýnlaþtýrmayý ve geliþimine katkýda bulunmayý amaçladýklarýný söyledi.
Baþvurularýn 2 Mart 2015 tarihine kadar kabul
edileceðini anlatan Fahrettin Yahþi, açýklamasýnda þu
ifadelere yer verdi:
“Albaraka, 2015'te kutlayacaðý 30. yýlýnda da kültür sanat alanýndaki köklü medeniyetimizi geleceðe taþýma gayesi ile hat sanatýna verdiði desteði sürdürüyor.
Hat sanatýnýn merkezi olan ülkemizde dünyanýn en ünlü hattatlarýný tekrar buluþturarak hat sanatýnýn uluslararasý alanda geliþimini de desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz hat sanatcýlarýna destek vererek,
yeni eserler ve yeni sanatcýlarýn ortaya çýkmasýna vesile olmak.”
Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesi iþbirliðinde düzenlenen ‘Hitit Söyleþi Günleri’ devam ediyor.
Horan ve Yetim’den ziyaret
RECEP MEBET
Ç
orum Belediyesi eski Baþkan Yardýmcýsý Orhan Horan ve Belediye Meclisi eski Üyesi Ahmet Yetim
önceki gün gazetemizi ziyaret ettiler.
Spor Yönetmenimiz
Halil Öztürk’ün evsahipliðindeki ziyarette konuþan Orhan
Horan, “Çorum Hakimiyet
Gazetesi’nin 25. yaþýný kutluyor, yayýn hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz” dedi.
Nezaket ziyaretinden
duyduðu memnuniyeti dile
getiren Halil Öztürk ise misafirlerine teþekkür etti.
ruluþ yýldönümünü tebrik etti.
Akbýyýk, tebrik mesajýnda “25. yýlýný kutlayan Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýný tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
KUTLAMA MESAJI
Ayrýca Haber Merkezimizi telefonla arayan Çorum
Belediyesi’nden emekli Bekir Akbýyýk, gazetemizin ku-
Orhan Horan ve Ahmet Yetim önceki gün gazetemizi ziyaret ettiler.
TOPLAM ÖDÜL 362 BÝN 500 TL
Þartnamede yapýlan yarýþmanýn amacýnýn ‘Ýslâm
medeniyetinin en önemli sanatlarýndan biri olan hattýn
yaþatýlmasý, geliþtirilmesi, teþviki, yaygýnlaþtýrýlmasý ve
ortak bir zevkin teessüsüdür’ ifadesi yer aldý.
‘Ýnfak’ konulu yarýþma ile ilgili yapýlan açýklamada ise þu bilgiler yer aldý:
“Jüri üyeliklerini Prof. Uður Derman, Hasan Çelebi, Mehmed Özçay, Davut Bektaþ, Ali Toy, Prof. Dr. M.
Hüsrev Subaþý ve Yrd. Doç. Dr. Savaþ Çevik’in yapacaðý yarýþmanýn sonuçlarý 20 Nisan 2015 tarihinde açýklanacak.
Albaraka’nýn, ‘Hat Yarýþmasý’ için belirlediði toplam ödül tutarý 362 bin 500 TL. Kategorilerine göre yarýþmanýn birincilerine 30, ikincilere 20, üçüncülere ise
15’er bin TL para ödülü verilecek.
Ayrýca ‘Serbest Kategori’ dalýyla 30 bin TL ve
‘Albaraka Özel Ödülü’ verilecek. Bu kategoride yazmak isteyen katýlýmcý, þartnamede zikredilen konu ve
metinlere baðlý kalmadan, istediði ölçüde bir eseri gönderebilecek.
Bununla birlikte dereceye giremeyen eserlerden
jürinin uygun göreceði eserlere 7 bin 500 TL tutarýnda
teþvik ödülü verilecek. Bu ödüller karþýlýðýnda söz konusu tüm eserler, ilgili 10. maddede açýklandýðý üzere
Albaraka Türk Hat Koleksiyonu’na alýnacak.
Yarýþma hakkýnda detaylý bilgi Albaraka Çorum
Þubesi’nin yaný sýra www.albarakahat.com sitesinden
de edinilebilecek.”
Uluslararasý Hat Yarýþmasý’na baþvurular sürüyor.
DÜZELTME
G
azetemizin dünki sayýsýnda ‘Okul bahçesinde motosiklet yandý’ baþlýklý haberimize konu olan hadisenin 75. Yýl Cumhuriyet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde
deðil, bahçe duvarý yanýndaki otoparkta meydana geldiði belirtildi.
Alev alan motosikletin bir öðrenciye ait
olduðunu doðrulayan yetkililer, yangýnýn büyümeden söndürülmesinde emeði geçenlere
teþekkür ettiler.
12 PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Alzheimer hastalýðýnda
D vitamininin önemi
Gazze yardým bekliyor
Ý
HH Ýnsani Yardým Vakfý, abluka ve saldýrýlar nedeniyle hayatýn adeta durma noktasýna
geldiði Gazze için yeni bir insani yardým
kampanyasý baþlattý.
2007 yýlýndan bu yana Ýsrail’in ablukasý
altýnda bulunan Gazze'de hayat adeta durma
noktasýna geldi. Ýsrail’in Ramazan ayýnda
Gazze’ye gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn ardýndan yerle bir olan þehir yeniden ayaða kalkmaya çalýþýrken uluslar arasý toplum tarafýndan verilen yardým sözlerinin tutulmamasý nedeniyle insani kriz daha da büyüdü.
Abluka nedeniyle elektrik, su, ilaç, gýda
ve yakýtýn tükendiði þehirde çocuklar için giysi, çocuk bezleri ve çocuk mamalarý; aileler
için de barýnacaklarý bir yer, battaniye, ýsýtýcý
soba ve temizlik malzemelerine ihtiyaç var.
70 bin Filistinli aile okullara sýðýnabilir
BM Filistinli Mültecilere Yardým Kuruluþu (UNRWA) tarafýndan yapýlan açýklamada, Gazze’de ev onarýmý ve kira katkýsý amacýyla verilen nakit para yardýmlarýnýn, kaynaklardaki ciddi eksiklik nedeniyle durma
noktasýna geldiði bildirildi. UNRWA açýklamasýnda, geçtiðimiz yýl Kahire’de yapýlan zirvede taahhüt edilen yardýmlarýn “hiçbirinin”
Gazze’ye ulaþmamýþ olmasý nedeniyle söz
konusu nakit yardýmlarýnýn durdurulduðu ifade edildi. Gidecek yeri olmayan 65 ila 70 bin
Filistinli ailenin Gazze’de okullara sýðýnacaðý
öngörülüyor.
Geçtiðimiz yaz yaþanan saldýrýlar nedeniyle Gazze’de 96 binden fazla ailenin evleri
ya yýkýldý ya da hasar gördü.
“Burasý Gazze” kampanyasý
Araþtýrmalara göre, alzaymýr hastalýðýnýn tedavisinde D
vitamini büyük önem taþýyor.
Bazý üniversitelerden bir
grup bilim insaný, laboratuvar
deneyleri sonucu D vitamininin
alzaymýr hastalýðýný tedavi edici
etkisi bulunduðu sonucuna ulaþtý.
Çalýþmanýn yürütücülerinden Ýstanbul Bilim Üniversitesi
Týp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Oytun Erbaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 2010
yýlýndan bu yana fareler üzerinde
"rafine þeker"in etkilerini araþtýrdýklarýný söyledi.
Proje grubunda, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Dilek
Taþkýran ve Prof. Dr. Altuð Yavaþoðlu, Gaziosmanpaþa Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Dürdane
Aksoy, Kilis Devlet Hastanesinden Dr. Mustafa Saðcan ve Turhal Devlet Hastanesinden Dr.
Volkan Solmaz'ýn da bulunduðunu belirten Erbaþ, deneysel sýçanlarda yaklaþýk iki ay rafine
þeker kullandýklarýný anlattý.
Deneyde, 8 hafta sonunda
sýçanlarýn gösterdiði davranýþlarý
inceledikleri bilgisini veren Erbaþ, "Uzun dönem rafine þeker
alan bu hayvanlarýn karaciðerlerinde yaðlanma olduðunu gözlemledik. Deneyimizde ayrýca bu
sýçanlarda ciddi bir bellek bozulmasý meydana geldi yani alzay-
Ambargo ve saldýrýlar nedeniyle harabeye dönen Gazze, söz konusu sorunu aþabilmesi için þimdi yardýmlarýnýzý bekliyor. 2009 yýlýnda Gazze’de ofis açarak buradaki insani
yardým ve kalkýnmaya yönelik faaliyetlerine
hýz veren ÝHH, Gazze için "Burasý Gazze"
sloganýyla yeni bir yardým kampanyasý baþlatýyor.
Kampanyaya destek için
Kampanyaya destek olmak için; ÝHH
Genel Merkezine veya temsilciliklerimize gelerek, 0(212) 631 21 21 nolu telefon numaramýzý arayarak ya da online baðýþ yöntemi ile
baðýþ yapabilirsiniz.
Aryrýca cep telefonlarýndan "GAZZE"
yazýp 3072'ye göndererek 5 TL baðýþta bulunabilirsiniz.
PKK'nýn son kararý HDP'nin
planlarýný alt üst etti
Tüm Türkiye Abdullah Öcalan ve PKK’dan ‘Silahlara elveda’
müjdesi beklerken Kandil’den gelen soðuk açýklamalar hayal kýrýklýðýna yol açtý.
AK Parti hükümetinin baþýndan beri büyük bir çaba ve sabýrla yürüttüðü, Çoðu HDP’linin ve Abdullah Öcalan’ýn da sahip çýktýðý çözüm
süreciyle ilgili olarak Kandil’in ‘Mücadele için silahlarý býrakmayýz’
tavrý, süreci týkayacak mý bilinmez ama son tablo insanlarý umutsuzluða sürükledi.
UMUTLAR TÜKENDÝ MÝ?
Abdullah Öcalan’ýn yazdýðý ve HDP’liler tarafýndan Kandil’e
ulaþtýrýlan ‘silah yerine siyasetle mücadele edelim’ uyarýsý PKK’nýn silahlý kanadý tarafýndan reddedildi. Peki bu reddediliþle birlikte ümitler
tükendi mi? Elbetteki hayýr!
SON HEDEF NEVRUZ'DA SÝLAHLARIN BIRAKILMASI
HDP’nin açýklamadýðý, Öcalan’ýn bizzat kaleme aldýðý ve Kandil’e ulaþtýrýlan mektup 2013 yýlýnda kutlanan Nevruz Bayramý’ndaki
mektubun daha da detaylandýrýlmýþ haliydi. Mektubun temeli, PKK silahlý mücadele yerine siyasi mücadeleye dayanýyordu. Kandil, siyasi
mücadeleyi reddetmesi þimdilik bir müzakere aracý olarak kullanýlýyor.
Yani hiçbir þey tükenmiþ deðil. Müzakereler devam ederken silah býrakma çaðrýsý 21 Mart’taki Nevruz’a ertelendi. Son hedef, bu Nevruz’da ‘silahý býrak siyaset yap’ çaðrýsýnýn tekrar edilmesi.
PKK'NIN SON TAVRI HDP'YE BÜYÜK ZARAR VERECEK
Hala silahý bir iktidar aracý olarak Kandil ve PKK, siyasetten korkuyor, ‘silah olmadan yok olacaðý’ endiþesi taþýyor. Aslýnda PKK’nýn
bu tavrý HDP’nin de 7 Haziran’da yapýlacak olan genel seçimlerde baraj altýnda kalmasýna da sebep olabilir. Eðer PKK, Öcalan’ýn çaðrýsýna
olumlu yaklaþsaydý, en azýndan seçimler öncesi güzel bir hava yakalanmýþ olacaktý. Selahattin Demirtaþ’ýn 10 Aðustos 2014’te yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yakaladýðý baþarýnýn bir benzeri bu seçimlerde de yakalanabilirdi. Çünkü huzurlu bir ortamda yapýlmasý muhtemel bir seçimde HDP, daha önceki seçimlerdekinin aksine batýdan oy
alabilecek ‘aday profili’yle seçim barajýný geçebilirdi.
H
si görürsünüz. Bu, ýþýk kirliliðidir. Iþýk kirliliði, enerji kaybý demektir.
Boþa giden elektrik enerjisidir. Bu, her vatandaþý ilgilendirir. Bu durum,
çevreye ve bilimsel astronomi çalýþmalarýna zarar vermektedir. Iþýk
kirliliði, çözümü yerel olan bir dünya meselesidir. Bütün geliþmiþ ülkeler ýþýk kirliliðini önlemeye çalýþýyor" dedi.
Yoðun ýþýk kirliliði olan þehirlerde vatandaþlarýn, bilhassa öðrencilerin gökyüzünü keþfedebilmeleri için karanlýk gök yüzü parklarý projelerinin sürdürüldüðünü belirten Prof. Dr. Zeki Aslan, "Karanlýk gök
yüzü parký, insanlarýn, özellikle öðrencilerin þehir ýþýklarýndan uzakta,
yýldýzlý gök yüzünü seyretmeleri, gök yüzünü tanýmalarý ve fotoðraflarý
çekmeleri için kurulmaktadýr. Kurulan parklar bütün Türkiye’ye hizmet
verecektir. Gökbilimine meraklý herkes, özellikle öðrenciler yararlanacaktýr. Teleskopu olan karanlýk gök yüzü parkýna gelip semayý,
yýldýzlarý, gök taþý yaðmuru gibi diðer gök olaylarýný izleyebilecek,
fotoðraf çekebilecektir. Karanlýk gök yüzü parkýna kurulacak teleskopu
da kullanabilecektir” diye konuþtu.
Türkiye’nin ýþýk kirliliði haritasýný çýkaracaklarýný söyleyen Aslan,
“Þu an için hedefimiz bütün Türkiye’nin ýþýk kirliliði haritasýný çýkarmak. Yapýlan çalýþmalarýn hangi aþamada olduðunu görmek için
http://www.isikkirliligi.org/index.php/harita adresindeki harita incelenebilir. Iþýk kirliliðini önlemek için kanun çýkarma teþebbüsleri var.
Bursa da incelendi. Bursa’daki sonuçlar, her þehirde olduðu gibi yüksek
derecede ýþýk kirliliðinin varlýðýna iþaret ediyor” dedi.
Hava ve çevreden
sonra, ýþýk kirliliði
ava ve çevre kirliliðinden sonra þimdi de ýþýk kirliliði dünyanýn
baþýna bela oldu.
Türkiye’nin bir çok þehrinde ýþýk kirliliði ölçümü yapýlýrken,
Bursa’nýn da yoðun ýþýk kirliliði altýnda olduðu bildirildi.
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öðretim
üyelerinden Doç. Dr. Bülent Aslan ve Türkiye’de ýþýk kirliliði hakkýnda
çalýþmalarý baþlatan Prof. Dr. Zeki Aslan, ýþýk kirliliðinin küresel bir
mesele olduðunu söyledi. Prof. Zeki Aslan, "Þehirlerde gece gökyüzüne
baktýðýnýz zaman yýldýzlý gök kubbe yerine yýldýzsýz parlak ýþýk kubbe-
BURSA’YA ÝKÝ KARANLIK GÖK YÜZÜ PARKI
KURULACAK
Aslan, Bursa’ya iki karanlýk gök yüzü parký kurulmasýnýn planlandýðýný bildirdi. Aslan, bunun için Keles yakýnýndaki Kendir yaylasý
ve Mustafakemalpaþa’nýn Týrnova köyünde incelemelerin sürdüðü bilgisini verdi.(Haber7)
mýra benzer bir bunama ortaya
çýktýðýný gözlemledik" dedi.
Erbaþ, "Metabolik Sendrom
ve Obezitesi Olan Farelerde Oluþan Alzaymýrý D Vitamini Tedavisi Önleyebilir mi?" konulu çalýþmadaki asýl amaçlarýnýn, yüksek miktarda rafine þekerin beyni
etkileyerek bu organda birtakým
deðiþiklikler yaptýðýný ve nöronlarda yýkýma yol açtýðýný ortaya
koymak olduðunu vurguladý.
Bu doðrultuda deneyi sürdürdüklerini dile getiren Erbaþ,
"Yüksek miktarda rafine þeker
verilen farelerde alzaymýra benzer bunama tespit ettik. Farelere
D vitamini tedavisi verdiðimizde
ise alzaymýr bulgularýnýn tedavi
edilebileceðini bulduk. Vatandaþlarýn mutlaka D vitamini düzeyine baktýrmasý, deðerleri düþükse de dýþarýdan almasý gerekiyor. Özellikle kýþ aylarýnda bu
yapýlmalý çünkü yaz aylarýnda D
vitaminini güneþten aldýðýmýz
için böyle bir sorun çok görülmüyor" diye konuþtu.
D vitamininin, alzaymýrý
önlemeye yardýmcý olduðunu
tespit ettiklerini aktaran Erbaþ,
deneysel bulgularýnýn ayrýca klinik çalýþmalarla desteklenmesi
gerektiðini belirtti.
Erbaþ, çalýþmalarýnýn sonucunun uluslararasý prestijli Life
Science dergisinde yayýmlandýðýný sözlerine ekledi.
(AA)
Kolay doðum
için egzersiz önerisi
P
rof. Dr. Çoksevim, "Yürüyüþler sayesinde anne doðumu daha rahat
ve kolay gerçekleþtirir" dedi.
Egzersizin vücudun esnekliðini
ve dayanýklýlýðýný artýrdýðý, gebelik sürecinde yapýlan yürüyüþ egzersizinin
de doðumun daha kolay gerçekleþmesini saðladýðý bildirildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Týp
Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çoksevim, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, egzersizle sporun birbirinden ayýrt
edilmesi gerektiðini, sporun belli bir
alaný, sahasý, kurallarý, kýyafeti, süresi,
detayý olduðunu; diðer taraftan yarým
saatlik yürüyüþün bile egzersiz olarak
kabul edilebildiðini söyledi.
Saðlýklý ve dinamik bir yaþam
için egzersizin gerekli olduðunu dile
getiren Çoksevim, gebelik döneminde
anne adaylarýnýn da hafif egzersizler
yapabileceklerini belirtti
Çoksevim, egzersiz için kiþinin
ilk olarak kalp atým sayýsýný, kan basýncýný ve vücut sýcaklýðýný bilmesi gerektiðine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:
"Nabýz yarým saatlik bir yürüyüþte ne kadar artýyor bunu tespit etmeliyiz. Anne adayý farklý bir yük taþýyor
ayrýca fonksiyonlarý açýsýndan farklýlýklar söz konusu. Endokrin sistemi,
dolaþým sistemi önemli derecede deðiþiyor. Kalbinde önemli derecede bir
direnç oluþuyor. Bu farklýlaþma karþýsýnda egzersizler anne adayýný doðuma
hazýrlar. Egzersize gebeliðin ilk 3 aylýk döneminde baþlamamak lazým
çünkü bu dönem bebeðin oluþum safhasýdýr. Bu dönemi sakin ve saðlýklý
geçiren anne artýk egzersize baþlayabi-
lir. Bu egzersizler hafif olmalý, ani iniþ
ve çýkýþlar olmamalý."
- En ideal egzersiz yürüyüþ
Ýnsan için yürümenin temel bir
egzersiz olduðuna iþaret eden Çoksevim, "Doðan bir bebek zamanla emeklemeyi daha sonra da yürümeyi öðrenir. Bu, bizim vazgeçilmez egzersizimizdir. Egzersiz sayesinde vücudun
esnekliði ve dayanýklýlýðý artýyor. Bir
anne adayý için en ideal egzersiz yürüyüþtür. Yürüyüþler sayesinde anne doðumu daha rahat ve kolay gerçekleþtirir. Bir gebe, müsabakalara hazýrlanýyor gibi aðýr salon egzersizleri deðil,
hafif egzersizler yapmalý. Yürüyüþleri
de gebeler, kendilerini dinleyerek, nabýz sayýlarýný, harcadýklarý eforu bilerek yapmalýlar" diye konuþtu.
Prof. Dr. Çoksevim, egzersizin
insaný hayata yeniden baðladýðýný ve
bir yenilenme saðladýðýný vurgulayarak, gebelerin özellikle alt ve bel egzersizleri yapýlabileceklerini, bunlarý
da kendilerini yormadan, travmaya
uðramadan yapmalarý gerektiðini kaydetti.
Egzersizlerin doðum zamanýna
kadar devam edebileceðini anlatan
Çoksevim, þöyle devam etti:
"Annelerimizin, ninelerimizin
tarlada doðurduklarýna dair anýlar dinleriz. Anne tarlada çalýþýyordur, o ana
kadar egzersiz yapmýþtýr. Doðal olarak
da o zamanýn imkanlarýnda kendi baþýna bu doðumu kolayca gerçekleþtirmiþtir. Bir annenin doðumda kullandýðý güç, yaklaþýk 1,5 ton civarýnda. Annelerimizi uyguladýklarý bu güçten dolayý bir dünya þampiyonu olarak adlandýrabiliriz."
(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Haydi Abbas
Takvim Yapraðý
(Hýdýrlýk Þeyhi Abbas Külahi)
Hicri Kamerî:29 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:6 Þubat 1430 Kasým:104
2015
19
ÞUBAT
Ýbrâhîm bin Edhem Hazretlerinin
vefâtý (779) - Ýctimâ vakti: 01:47 Yardým Sevenler Haftasý - Güneþ,
Balýk (Hût) Burcu'nda
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.59
06.25
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.01 AKÞAM 17.25
14.55 YATSI
18.44
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzil-evvel
ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile
14.25'de ilk defa, Asya kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
ERMAN ECZANESÝ
NACÝYE SARI
(TEL: 227 11 20)
ULUKAVAK MH TARAKÇI
8.SOK. 32/A - ULUKAVAK
SAÐLIK OCAÐI YANI ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI
SAÐLIK ECZANESÝ
MERAL ÖZTÜRK
(TEL: 213 50 71)
YAVRUTURNA MH.
UÐUR MUMCU CD.
NO:147/B - ASKERLÝK
ÞUBESÝ ÜSTÜ
niz, derviþ sayýlýrsýnýz. Bir çocuk Çile'ye nasýl katKüçücüktüm onu tanýdýðýmda. Zayýf, narin, uzun
lanýr sonra?
boylu, beli tevazu ile hep eðilmekten biraz kamburumsu. Öylesine sessiz, mahzun geçerdi arada bir bizim
-Çile nedir ki ana?
sokaktan. Yaþlý yarý bedeni bir elindeki bastona öyle-Hani insan bir þeyi aþk derecesinde çok sever
sine yüklenmiþ ki, çeksen bir anda düþüp yuvarlanaona kavuþmak için her zahmete katlanýp her þeyden
cak sanki! Göðsüne dek uzanan akça sakalý, ince esvazgeçer ya…
mer yüzünü süsleyen iri gözlüðü, kahverengi uzun
-Canýndan bile mi?
cübbe, altýnda kolsuz abasýyla sevimli bir masal kah-Canýndan bile.
ramanýný hatýrlatýrdý hep bana. Büyükler o geçerken
hep hürmetle ayaða kalkýp bir elleri kalpleri üzerin de
-Peki can gidince geriye ne kalýr ki ana?
selamlar, biz çocuklar koþar, munis sadýk pisipisiler,
-Ne kalmaz ki..Derviþ, aþýk kýsmý asýl o zaman
misali dokunur sürtünürdük ona. O, merhaba Mevla
Mustafa ÖZÇATALBAÞ
eriþir en büyük muradýna! Onlar Hak aþýklarýdýr oðul
nýn günahsýzlarý, lanelerin (yuvalarýn) sabileri, diye diHak.
ye baþýmýzý okþar sýrtýmýzý sývazlardý.
-Hak?
Bir keresinde yine anam gururlanarak;
-Hak, Allah'týr..
-Biliyor musun ula, teyzen (el aldý) bu Abbas Külahi'den.
Yine bir gün Hýdýrlýk ziyaretgahýnda dolaþýrken anam;
dedi.
-Bak oðul þu Cami berisi þadýrvan gerisinde gördüðün þu
-Niye ana, teyzemin eli yok muydu ki?
köhne yapý var ya o, Hýdýrlýk Þeyhi Abbas Efendi'nin evidir.
-Olmaz mý oðlum bu baþka, Þeyh o þeyh.
Orada yaþar ailesiyle.
-Nasýl yani?
Alt üst baþýnda Hz Muhammet ashablarýndan Kerep -i Ga-Abbas Efendi gibiler önceleri bizler gibi düz insanken bað- zi, Suheyb-i Rumi Hazretlerinin türbeleri. Gerisi hepten mezarlýk
görüyorsun
ya.
lanýp bir þeyhe el alýp tekkeye kapanýrlar.
-Ýyi de gündüz hadi neyse gece yarýsý, aniden kapý çalýnsa,
-El alma ne ana?
-Derin çok ince bir mesele oðul, nasýl ifade edeyim sana. insan, mezarlarýn birinden biri hortladý da kapýya dayandý sanýr,
Hani mektebe gidenler her gün ders görür ödev yaparlar ya. So- çýldýrýr!
-Olur mu hiç öyle oðul, onlar bu dünya ile baðýný koparnunda da imtihan, lisans, doktora, prof, alim ehli, kürsü rahle
mýþlar. Ayrýca tekrar dirildiklerinde bu mezarda olmayacaklar.
sahibi olurlar ya.
Büyüyüp okuya öðrene anladým ki, ölülerden deðil asýl diriler-Ben de derviþ þeyh olacaðým ben de ben de..
den gelir zarar.
diye tutturunca
Þeyh Abbas Külahi gibiler, ölmeden önce ölmek gibi bir merte-Çocuklar olmaz oðul, sizler zaten günahsýz melekler gibisibeye ulaþmýþlar! Ben i aþýp bize varmýþlar.
"Kepçe kulak" lakabý travmalara neden olabilir
Doç.Dr. Güven, çocuklara okul çaðý döneminde arkadaþlarý tarafýndan ''kepçe
kulak''lakabýnýn takýlmasýnýn
ve bu þekilde anýlmasýnýn çocuklarda psikolojik travmalara neden olabilir.
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Uzmaný
Doç.Dr.Erdem Güven,''Doðum sonrasý kulak kýkýrdaðýnýn kývrýmlarýnýn tam olarak
oluþmamasý genel olarak
“Kepçe Kulak” olarak adlandýrýlabilir. Kulaðýn yapýsýný
oluþturan kývrýmlar temel olarak doðumdan sonra ilk 5-6
yaþlarýna kadar oluþmaktadýr.''dedi.
p ''Tam olarak bilinmeyen nedenlerden dolayý kulak
kývrýmlarýnýn yeterince oluþmamasý sonucu kulaklar baþýn her iki yanýnda dýþarý doðru çýkýk bir þekilde konumlanýrlar. Kepçe kulak rahatsýzlýðýnýn bazý çeþitlerinde ailevi
nedenler bulunabilmektedir.
Genetik geçiþi direk olarak
gösterilmemekle birlikte ailede bulunmasý çocuklarda da
bir yatkýnlýk oluþturabilmektedir.” Diyen Doç.Dr.Erdem
Güven, açýklamasýný þöyle
sürdürdü; “Kepçe kulak rahatsýzlýðý genel olarak fonksiyonel ve iþitsel bir bozukluða
yol açmamaktadýr. Bazý sendromik durumlarda dýþ kulak
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
yolu geliþim bozukluklarý eþlik edebildiðinden dolayý
fonksiyonel rahatsýzlýklar bulunabilmektedir. Ancak toplumda rastlanýlan kepçe kulak
bozukluklarýnda iþitmeyle ilgili bir eksiklik veya kayýp
görülmemektedir.
Genellikle çocuklarla
birlikte anýlan bu durum en
erken kaç yaþýnda tedavi edilebilir? Operasyon için ideal
denilebilecek bir yaþ var mý-
Bir Kadir Eren vardý
dýr? sorularýnýn cevaplarý; Tarafýmýzdan tavsiye edilen ideal tedavi yaþý kulak geliþiminin tamamlandýðý dönem
olan, ilkokula baþlamadan önce 5,5- 6 yaþ civarýdýr. Bunun
nedeni okulda çocuklarýn arkadaþlarý tarafýndan sosyal
travmaya uðramasýný engellemek, çocuðun kendine olan
güveninin
kaybolmasýnýn
önüne geçilmesi için erken
yaþta operasyonun yapýlmasý
önerilmektedir.
2.7926
Tefekkür
Kimdi Kadir Eren?
diyerek kitaplarý silah olarak tarif ve
Bu aziz ismi ancak benim gibi altmýþ Dünyamýz tasvip ederdi. Görevini Çanakkale de
devam
ettirdi. Ýdareciliklerde bulundu.
yaþýna gelenler bilebilir ve bu aziz insaný
Sonra bir ihtiyaç ortaya çýktý.
bilenler, ismini duyduðu zaman:
Öðretmenlerimizin
bir sosyal kuruluþa
"Ahhhhhh " çekmekten edemezler.
ihtiyacý vardý. Görüþüldü ve konuþuldu.
Edebiyat öðretmeni idi.
Sonunda:
Sadece bu mu?
"Eðitimciler Birliði Vakfý" adý altýnda
Hayýr.
bütün öðretmenlerimiz toplandý.
Raþit
Yücel
Sadece bu deðil. Aksiyoner bir dava
Bu hareket büyük bir kaynaþmaya
rasityü[email protected]
adamý idi. Yetmiþli yýllarýn baþýnda Çorum corumhakimiyet.
net vesile oldu. Kadir Eren bu kuruþun genel
Ýmam Hatip Lisesinde çalýþtý.
baþkaný seçildi. Aktif hizmetler yapýlýyordu.
Öðrenciyi sever, öðrenci de onu bir abi
Türkiye bir yandan anarþi ile mücadele
seviyesinde severdi. Amcam oðlu Ahmet Yücel,
ederken, bir yandan nur talebeleri tam bir ittifak
Merhum kardeþim Þaban Döðen, Diyanet Ýþleri
içine girmiþlerdi.
Baþkanlýðý eski hac iþleri baþkaný Mustafa
Cemaati birlikteliðin altýn yýllarý yaþanýyordu.
Çalýþkan ve ismini sayamayacaðým bir çok isim.
Bazý yamuk düþünceliler bu hali hazmedeHepsi onun gayreti ile Risale-i Nurlar ile müþerref
memiþlerdi. 1977 seçimlerinde Kadir Eren Adalet
olmuþlardýr. Merhum Osman Demirci hocaya ilk
Partisinde milletvekili adayý oldu ve az bir fark ile
konferansý verdirmiþti Çorum’da. Bu faal hareketmilletvekilliðini kaybetti.
lerini hazmedemeyenler onun tayinini çýkarttýlar.
Öðrenciler ayaða kalkmýþtý. Bu tayini protesto
Ama kader onu daha ehemmiyetli hizmetlerde
etmek için harekete geçecekleri an Kadir bey buna
istihdam edecekti. Daha sonra adalet Partisi azýnlýk
müsaade etmedi. Tayini çýkýp Çorumdan ayrýlýrken
hükümeti kurdu. Milli Eðitim Bakanlýðýna
terminale nerede ise okulun bütün öðrencileri
Merhum Orhan Cemal Fersoy getirilmiþti. Kadir
uðurlamaða gelmiþlerdi.
Eren o zaman Öðretmen Okullarý Genel
Sevgi insaný idi. Çekinmek bilmez, yorulmak
Müdürlüðüne, genel müdür yardýmcýlýðýna atandý.
bilmez, hizmetten kaçmazdý.
O zaman bu okullar Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý
idi. Hayatýn diðer alanlarýndaki baþarýsýný burada
Cebinden nurlarý eksik etmezdi.
da gösterdi Kadir Eren.
"Kardeþim Nur talebesinin silahý daima yanýn
(Sürecek)
da olmalýdýr"
2.7934
2.4552
2.4556
Gram
ALIÞ
95,39
SATIÞ
95,43
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7126
19 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1-Bayburt"tan gelme, Abdullah AÐBAL"ýn eþi Cemal, Kenan ve Salih AÐBAL,
Gülsüm ÖZATA ve Gülesin DEMÝRER"in
anneleri, Ceyhun AÐBAL .
2-Salur köyünden gelme, Ahmet ERENER"in eþi, Osman, Gülþen, Asiye, Zeliha,
Yusuf ve Nuray ERENER"in anneleri Kezzik ERENER.
3-Ali Osman SARI' nýn kardeþi, Berber
Esnafýndan Abdurrahman SARI' nýn halasý;
Hacer SARI .
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Okullar iki gün tatil
orum'da yoðun kar yaðýþý nedeniyle Bayat
Ç
ve Kargý hariç il genelinde okullar iki gün
tatil edildi.
Valilik’ten yapýlan açýklamada þu bilgilere
yer verildi: “Ýlimiz genelinde etkili kar yaðýþý
nedeniyle Kargý ve Bayat Ýlçeleri hariç tüm il
genelinde eðitim ve öðretim 19-20 Þubat 2015
tarihlerinde 2 gün süre ile tatil edilmiþtir. Ayrýca Engelli ve Hamile personel 2 gün süreyle
idari izinli sayýlacaktýr.” (Haber Merkezi)
Valilik toplantý ve miting
alanlarýný güncelledi
V
alilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan açýklamada, Çorum Valiliði tarafýndan toplantý ve miting alanlarý ile ilgili güncellenen bilgiler kamouyuna duyuruldu.
“2911 sayýlý Toplantý ve
Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'nun
6. maddesi ile Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu'nun
Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 3. maddesi gereðince; Ýlimiz Merkezinde 2015 yýlýnda
yapýlacak " Açýk Hava Toplantý
Alanlarý ve Gösteri Yürüyüþ Güzergâhlarý", "Toplanma ve Daðýlma Yerleri", " Afiþ ve Pankart
Asýlacak Yerler" Çorum Valiliðinin 13.02.2014 tarihli ve 1475
sayýlý Olurlarý ile güncellenmiþ
olup, aþaðýya çýkarýlmýþtýr.” üst
baþlýklý ifade ile yapýlan açýklamada, miting alanlarýnýn sýnýr tarifleri, daðýlma güzergahlarý ile
pankart ve afiþ asýlabilecek noktalar belirtildi.
7 Haziran seçimleri öncesinde tekrar güncellenen yeni
düzenleme ýþýðýnda Çorum’da
miting alanlarý daðýlma yönleri
þu þekilde ifade edildi;
1 Nolu Toplantý ve Yürüyüþ Güzergahý
Toplanma Alaný: Ýnönü
Caddesine açýlan Hürriyet So-
Ý
www.corumhakimiyet.net
kak köþesinde bulunan Nazarlar
Tavukçuluk ile tam karþýda bulunan Konak Yün Pazarý, Kubbeli Cadde giriþi, Merih sokak
giriþi ile Ýnönü caddesi, Kubbeli
Cami yanýnda bulunan Kubbeli
sokak giriþi, Bolat ticaret ve tam
karþýda bulunan DP Parfümüm
arasýnda kalan alan,
Yürüyüþ Güzergahý:Toplanma alaný çýkýþýndan baþlayýp,
mitin alaný olan Abide meydaný
arasýnda kalan Ýnönü Caddesi,
Miting Alaný:Ýnönü Caddesi Otel Anitta köþesi ile karþýda
bulunan Cengiz Topel Caddesi,
Anýt ve Müze Sokaklar ile Tedaþ
binasý ile Anitta benzinliði arasýnda kalan Abide Meydaný,
Daðýlma yönleri: Ýnönü
Caddesi, Cengiz Topel Caddesi,
Müze ve Anýt sokaklar, Ankara
yolu Tuzcular Kavþaðý, Fevzi
Çakmak ve Sanayi Caddeleri,
2 Nolu Toplantý e Gösteri
Yürüyüþ Güzergahý
Toplanma Alaný: Fatih
Caddesi, Albayrak Caddesi ve
Eþref Hoca Caddesinin kesiþtiði
Anadolu Lisesi Kavþaðý
Yürüyüþ Güzergahý: Fatih
Caddesini takiben Hamit Kaplan
Caddesi ve Stadyum önüne kadar olan güzergah,
Miting Alaný:Hamit Kaplan
Caddesi Adil Candemir Güreþ
Eðitim Merkezi karþýsý Devlet
Tiyatro Salonu önü, Stat sokak
ve Bayýndýr sokak giriþi arasýnda
kalan Stadyum önü,
Daðýlma yönleri:Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayýndýr ve
Stad Sokaklar,
3 Nolu Toplantý e Gösteri
Yürüyüþ Güzergahý
Miting Alaný: Yeni Sanayi
ÝYC’den hayýrlý
olsun ziyaretleri
Ýlim yayma Cemiyeti AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu’nu kutladý.
Ý
lim yayma
Cemiyeti Çorum
Þube Baþkaný
Avukat Mehmet
Þube Müdürü Ali Bolat, Ýskilip Mesleki
Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý'dan konu
ile ilgili bilgi aldý.
Ýskilip Mesleki
Eðitim Merkezine kayýtlý olarak çalýþmalarýný sürdüren usta adaylarý, 12 ayrý alanda, 19
farklý dalda gerçekleþtirilen uygulama sýnavlarýnda hünerlerini sergiliyor. 35 usta adayýnýn
katýldýðý pratik ve uygulama sýnavlarý 27 eylül tarihine kadar devam edecek, yapýlan
deðerlendirmelerde baþarýlý olan usta adaylarý-
Afiþ ve Pankart asýlacak
yerler
ÝYC yönetimi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç’ý ziyaret etti.
Çorum
Valiliðinin
13.02.2015 tarihli ve 1475 sayýlý
olurlarý ile Ýlimiz merkezinde
tespiti yapýlan (250) adet Bilboard, ( 96 ) adet Kuleboard olmak
üzere toplam (346) adet yere afiþ
ve pankart asýlmasý ve yapýþtýrýlmasý uygun görülmüþtür. Ýlgililere ve halkýmýza duyurulur.
(Haber Merkezi)
na mart ayýnda yapýlacak törenle belgeleri
taktim edilecek.
Yapýlan sýnavlarý
yerinde izleyen Ýskilip
Kaymakamý Þuayip
Gürsoy, konu ile ilgili
yaptýðý deðerlendirmede, öncelikle ilçeye katký saðlayacak istihdam
ve iþ gücünün geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarý önemsediklerini
ve imkanlar ölçüsünde
destek olduklarýný belirtti.
Gürsoy, bu kapsamda ilçemizde, KOSGEB'le yapýlan görüþmeler ýþýðýnda, ilçedeki
Ýskilip Ýlçe Kaymakamý Þuayib Gürsoy, yetkililerden bilgi aldý.
müteþebbislere yardýmcý olmak, onlara yol
gösterip, öncülük yapmak amacý ile Giriþimcilik Kursu düzenlediklerini belirterek bu kursu baþarý ile bitiren giriþimci adaylarýnýn KOSGEB'den karþýlýksýz hibe desteði alabildiðini,
bunun da kendi iþyerlerini kurmak isteyen giriþimciler için önemli
bir katký olduðunu belirtti,
Ayrýca Ýlçe sosyal
yardýmlaþma vakfýnýn
da giriþimcilere çok cazip imkanlar sunduðunu belirterek, Mesleki
Eðitim Merkezi'nden
ustalýk belgesi alanlara
bu hususun kapsamlý
þekilde anlatýlmasýný istedi. Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Mustafa Selvi
de ilçede istihdam oluþturacak her faaliyetin,
yanýnda olduklarýný belirterek gerek Ýskilip
Mesleki Eðitim Merkezi, gerekse Halk Eðitim
Merkezi kanalý ile mesleki kurslara önem ve
öncelik vermeye devam edeceklerini belirtti.
Ýskilip Mesleki
Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý da konuþmasýnda, iþ piyasasýna
kazandýrdýklarý usta sayýlarýndaki artýþýn istihdam ve giriþimcilik adýna önemli bir potansiyel olduðunu belirterek,
farklý alanlarda faaliyet
gösteren ustalarýn kendi
iþletmelerini açmak
için fýrsatlarý iyi deðerlendirmelerini, özellikle þu dönemde gerek hibe þeklinde gerek teþvik gerekse faizsiz kredileri deðerlendirmeleri
gerektiðini
söyledi.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Mesleki Eðitim Merkezi ziyaret edildi.
Kamu Hastaneleri
Birliði Genel
Sekreteri Dr Ömer
Sobacý, AK Parti Ýl
Caddesi ile Farabi Caddesi üzerinde bulunan Akþemseddin Camiinin arkasýnda kalan Farabi
Caddesi, Hamit Cami sokak ve
Hayat sokaklarýn arasýnda kalan
ve minibüs duraðý olarak kullanýlan Eski Rus Pazarý,
Daðýlma yönleri: Ýskilip
Caddesi, Sanayi Caddesi , Farabi Caddesi Hayat, Ömür ve Hamit Camii Sokaklar,
Ýþ piyasasýna usta yetiþiyor
skilip Mesleki Eðitim
Merkez Müdürlüðüne Kayýtlý olarak eðitimlerine devam eden
Usta adaylarýnýn Pratik
sýnavlarý devam ediyor.
Farklý alanlarda hem
yazýlý hem de uygulamalý sýnava tabi tutulan
usta adaylarýnýn sýnavlarý 27 Þubat tarihine
kadar devam edecek.
Önceki gün yapýlan pratik uygulama sýnavlarýný yerinde görmek üzere Ýskilip Ýlçe
Kaymakamý Þuayib
Gürsoy, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa
Selvi ve Milli Eðitim
Karadað, Hitit
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
ÝYC yönetimi Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
ÝYC yönetimi Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Uzm.Dr. Ömer Sobacý’yý ziyaret etti.
Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu ve Ak
Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Av. Yaþar
Anaç'ý ziyaret etti.
Hitit
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
kendisini ziyaret
eden ÝYC heyetiyle
üniversite
çalýþmalarý
hakkýnda sohbet
etti. Karadað ve
ekibini baþarýlý
çalýþmalarýndan
dolayý kutladýðýný
ifade eden Rektör
Alkan, ziyaret
nedeniyle de
teþekkür etti.
Ziyaret
turlarýna Kamu
Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri
Opr. Dr. Ömer
Sobacý ile devam
eden ÝYC Baþkaný
Mehmet Karadað
ve
beraberindekiler,
AK Parti Ýl
Baþkaný Avukat
Rumi Bekiroðlu ve
Merkez Ýlçe
Baþkaný Yaþar
Anaç'ý da ziyaret
ederek, yeni
görevlerini
kutlayarak baþarý
dileklerini paylaþtý.
(Haber Merkezi)
Þahiner’den eðitime destek
H
ürriyet Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencileri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i ziyaret etti.
Ziyarette öðrenciler okullarýna
gitmek için bozuk
merdivenleri kullanmak zorunda kaldýklarý, bu yüzden
de sýk sýk düþtüklerini belirterek Baþkan
Þahiner’den
yardým istedi.
Baþkan Þahiner’de öðrencileri
öperek duyarlýklarýndan dolayý tebrik
edip isteklerinin yerine getirilmesi konusunda Fen iþleri
birimine konuyla ilgili çalýþma yapýlmasý talimatýný verdi.
Belediye Baþkanýmýzla konuþarak yardým talebinde
bulunduk diyen öðrenciler ise, “Baþkanýmýz bizimle çok
yakinen ilgilendi.
Çok mutlu olduk.
Kendisine çok teþekkür ederiz” dediler.(ÝHA)
Hürriyet Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencileri Baþkan Þahiner’i ziyaret etti.
Baþkan Þahiner, öðrencilerin taleplerini dinledi.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
15
Özel eðitim öðretmenlerine
‘Davranýþ Analizi” eðitimi
O
tistik çocuklarýn
eðitim
gördüðü
Çorum Özel Eðitim
Uygulama Merkezi'nin
öðretmenlerine Uygulamalý Davranýþ Analizi
eðitimi verildi. Rehberlik Araþtýrma Merkezi
uzmanlarýndan Ýbrahim
Eren tarafýndan verilen
eðitim seminerinde,
Uygulamalý Davranýþ
Analizi yöntemi, davranýþ deðiþtirme ve davranýþ
bozukluklarýnýn
kontrolünde etkililiði
bilimsel olarak kanýtlanmýþ birkaç baþlýca
yöntemden birisi olduðunu söyledi.
Otizm tarifi ile sunumuna baþlayan Ýbrahim Eren, sistemin çocuklarýn eðitimine dönük katký ve uygulama
tekniklerini aktardýðý
sunumunda þunlarý dile
getirdi, "Otizm nörobiyolojik ve genetik kökenli olduðu düþünülen
bir geliþimsel rahatsýzlýktýr.18 aylýktan itibaren iletiþim becerilerinin artmasý gereken yýllarda belirtileri ortaya
çýkmaya baþlayan bir
sosyal etkileþim bozukluðudur. Konuþmanýn
gecikmesi, göz kontaðý
kuramama ve iletiþim
becerilerinde gerilik ve
stretoip hareketlerin de
gözlenebildiði belirtileri olan bu durumda eðer
erken taný ve yoðun
özel eðitim ile büyük
bir ilerleme ve düzelme
gözlenebilir. Bu noktada en önemli görev çocuklarýnda bu durumdan þüphelenen anne
babalarýn vakit geçirmeden biz uzmana danýþmalarý ve çocuklarýnýn geliþimlerinin test
ettirmeleri olacaktýr.”
Ýngilizce yazýlýþýnýn ilk harflerinden oluþan ABA kelimesi ile de
bilinen
Uygulamalý
Davranýþ Analizi yöntemi, davranýþ deðiþtirme
ve davranýþ bozukluklarýnýn kontrolünde etkililiði bilimsel olarak kanýtlanmýþ birkaç baþlýca
yöntemden birisidir.
Yöntemin temel mantýðý psikolojide Davranýþçý Kuram olarak da bilinen psikoloji kuramýna
dayanmaktadýr. Uygulamalý Davranýþ Analizi’nde amaç bir davranýþý etkileyen temel deðiþkenleri tespit etmek
ve bu deðiþkenler arasýnda farklý kombinasyonlar geliþtirerek davranýþa þekil vermeyi ve
onu kontrol etmeyi
amaçlar. Günümüzde
siyasetten reklama, eðitimden spora birçok
alanda uygulama alaný
bulunan bu yöntemin
bireyleri ve kitleleri harekete geçirmede ve onlarý kontrol etmede kullanýldýðý bilinmektedir.
Yöntemin temel
mantýðý insan davranýþlarý harekete geçiren etmenlerin ayrýntýlý bir
gözleminin yapýlmasý
ve bunlarýn bazý temel
kavramlar içerisinde
parametreleri ile oynanmasý sonucunda yönlendirilmesi oluþturur.
Bu kavramlarýn baþlýcalarýný pekiþtirme, ödül,
ceza, mola, sönme oluþturmaktadýr. Her bir temel kavramýn alt basamaklarý olan diðer alt
kavramlar ile davranýþýn öncesindeki uyaran
ve davranýþý izleyen
tepkinin insan davranýþlarý üzerindeki etkisi
analiz edilerek davranýþ
üzerinde hangi yönde
etkide bulunduðu saptanýr. Saptanan etkinin
yönü, sýklýðý, yoðunluðu, þiddeti ve süresi tespit edilerek bu etkinin
istenilen yöne kanalize
edilebilmesi için hangi
kavrama ait müdahalede bulunulacaðýma karar verilir.
Uygulamalý Davranýþ Analizi yöntemi
otizm gibi sosyal etkileþim problemi yaþayan
çocuklarda ve bireylerde özellikle sýklýkla
gözlenen
davranýþ
problemlerinin rehabilite edilmesinde etkendir.
Çünkü yöntemin temel
mantýðý davranýþlarý
gözlerken duygu ve düþünce gibi gözlenemeyen soyut durumlarý
analize katmayarak sadece davranýþýn gözlenebilir ve ölçülebilir kýsýmlarý ele almasý nedeniyledir. Otizm özellikleri taþýyan ir çocuðun
gösterdiði bazý davranýþlarýnýn bizim için anlamsýz olduðunu düþündüðümüz hareket ve
tepkilerin bu çerçevede
ele alýp çalýþtýðýmýzda
uygulama etkisini göstermektedir." (Haber
Merkezi)
H
Ç
orum Ticaret
Borsasý Yönetim
Kurulu üyeleri, Ziraat
Odasý’ný ziyaret etti.
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ
ziyarette tekrar Ziraat
Odasý Baþkanlýðýna
seçilen Mehmet
Sayan’ý kutlayarak
çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Farklý kulvarlarda
görev yapsalar da ortak
paydalarýnýn Çorum
olduðunu dile getiren
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ,
kentte tarým ve
hayvancýlýðýn geliþmesi
noktasýnda Ziraat
Odasý ile her türlü
iþbirliði yapmaya hazýr
olduklarýný
belirtti.(ÝHA)
Ticaret Borsasý ve Ziraat Odasý iþbirliði yapacak.
Akpýnar eyleme katýldý
Ý
Çorum Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde eðitim semineri düzenlendi.
Öðretmenlere ygulamalý Davranýþ Analizi eðitimi verildi.
Öðrencilere çevre mesajý
asan Çelebi Ýmam
Hatip Ortaokulu
Çevre Koruma Kulübü
öðrencileri, Atýk Pil
Toplama Kampanyasý
kapsamýnda Bayat
Borsa Sayan’ý kutladý
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Odasý’ný ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü'yü makamýnda
ziyaret etti.
Öðrencilerin
yaptýðý ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren ve eðitimin
önemine deðinen Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü, çevre konusunda
Hasan Çelebi Ýmam Hatip Ortaokulu Çevre Koruma
Kulübü öðrencileri Baþkan Ünlü’yü ziyaret etti.
Baþkan Külcü, öðrencilere önemli mesajlar verdi.
da önemli mesajlar
verdi. Doðal çevrenin
korunmasýnýn kýrmýzý
çizgileri olduðunu
belirten Baþkan Ünlü,
"Bayat doðal
güzellikleriyle ön plana
çýkan bir ilçedir. Bizler
Bayat Belediyesi olarak,
sizlerin ihtiyaçlarýný
gözeterek, doðal
kaynaklarýn korunmasý
için çok büyük çaba sarf
ediyoruz. Bugüne kadar
çalýþmalarýmýzý, çevre
hassasiyetimizi ön
planda tutarak yürüttük,
bundan sonra da ayný
bilinçle devam edeceðiz.
Var olan kaynaklarýn
korunmasý ve en
elveriþli yöntemlerle
kullanýmlarý bugüne
kadar hep önceliðimiz
oldu. Her zaman ifade
ediyoruz, doðal
güzelliklerin ve çevrenin
korunmasý bizim
kýrmýzýçizgimizdir.
Hiçbir zaman, çeþitli
menfaatler uðruna,
çevreye zararý olan bir
çalýþmaya müsaade
etmedik, bundan sonra
da etmeyeceðiz diyerek.
Duyarlý kampanyadan
dolayý, Hasan Çelebi
Ýmam Hatip Ortaokulu
Çevre Koruma Kulübü
öðrencilerine teþekkür
ederim" dedi.(Haber
Merkezi)
ç Güvenlik Yasa
Tasarýsi’nýn geri
çekilmesi için
Ýstanbul Çaðlayan
Adliyesi’nde
baþlatýlan ‘Adalet
Nöbeti’,
Diyarbakýr’da
gerçekleþtirilen
yürüyüþ ve Türkiye
Barolar Birliði
tarafýndan
yürütülen TBMM
mesaisi ile devam
eden eylemler
dizisinin son
ayaðýnýn, Ankara
Barosu
öncülüðünde
Baþkent’te
yapýldýðý bildirildi.
Ankara
Barosu’nun
çaðrýsýyla Adalet
Sarayý önünde bir
araya gelen avukat
ve baro baþkanlarý,
Ýç Güvenlik
Paketi’nin geri
çekilmesi için
Meclis’e yürüdü.
Çorum
Barosu’ndan
yapýlan açýklamada
þu ifadeler yer
aldý:“Hukuksuzluð
a karþý mesleki
dayanýþmanýn
güçlü þekilde
sergilendiði
Ankara buluþmasýna Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar da katýldý.
yürüyüþe ev sahibi
Ankara Barosu
Baþkaný Av. Hakan
Canduran ile
Yönetim Kurulu
Üyeleri tam kadro
katýlýrken, Türkiye
Barolar Birliði
Baþkaný Av. Metin
Feyzioðlu, Ýstanbul
Barosu Baþkaný Av.
Ümit Kocasakal,
Ýzmir Barosu
Baþkaný Av. Aydýn
Özcan, Antalya
Barosu Baþkaný Av.
Alper Tunga
Bacanlý, Aydýn
Barosu Baþkaný Av.
Gökhan Bozkurt,
Çorum Barosu
Baþkaný Av. Altan
Akpýnar, Denizli
Barosu Baþkaný Av.
Müjdat Ýlhan,
Diyarbakýr Barosu
Baþkaný Av. Tahir
Elçi, Muðla Barosu
Baþkaný Av.
Cumhur Özen,
Sinop Barosu
Baþkaný Av. Hicran
Kandemir, Trabzon
Barosu Baþkaný Av.
Orhan Öngöz,
Zonguldak Barosu
Baþkaný Av.
Ýbrahim Kerem
Ertem ile Adana
Barosu, Bursa
Barosu, Eskiþehir
Barosu, Gaziantep
Barosu, Hatay
Barosu, Isparta
Barosu, Mersin
Barosu, Osmaniye
Barosu, Mardin
Barosu, Samsun
Barosu, Tekirdað
Barosu yönetim
kurulu üyeleri ve
temsilcileri ile çok
sayýda milletvekili
ve sivil toplum
örgütü temsilcileri
de katýlarak destek
verdi.
Yürüyüþ
sonrasý Türkiye
barolar Birliðine
Geçen Av.Altan
Akpýnar, Türkiye
Barolar Birliði
Baþkaný Av. Metin
Feyzoðlu, Aydýn
Baro Baþkaný,
Elazýð Baro
Baþkaný ve Antalya
Baro Baþkaný ile
bir süre ülke
Ssorunlarý
hakkýnda sohbet
etti.”
Ankara Barosu’nun çaðrýsýyla Adalet Sarayý önünde bir araya gelen avukat ve
baro baþkanlarý, Ýç Güvenlik Paketi’nin geri çekilmesi için Meclis’e yürüdü.
16 PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Vatan Partisi'nden ilk mesaj
Ý
þçi Partisi
olaðanüstü
kongresinde ismini
Vatan Partisi olarak
deðiþtirdi.
Vatan Partisi
Merkez Ýlçe Yöneticisi
Ergün Eseryaðar,
yaptýðý açýklamada,
Vatan Partisi7nin
halkýn iktidarýný
kurmak için yola
çýktýðýný belirterek,
özetle þöyle dedi:
"Cumhuriyet
ruhunu yeniden
vatanseverliði
coþkuyu, devrimciliði,
milliyetçiliði,
halkýçýlýðý, sosyalistliði
partimize katýlan yeni
halk kitleleriyle iktidar
olma yeminiyle söz
vererek görevini Vatan
Partisi'ne devir etti.
Hoþ geldin Vatan
Ýþçi Partisi olaðanüstü kongresinde
ismini Vatan Partisi olarak deðiþtirdi.
Partisi. Cumhuriyetin,
altý ok'un, Mustafa
Kemal Atatürk'ün
kuvayi milliye partisi
hoþ geldin. Ulusal
sanayici, milli tüccara,
siftahsýz dükkânýný
kapatan esnafýmýzýn
çarþýlarý
þenlendireceðiz.
Ekonominin çarklarýný
çalýþtýracaðýz üreten
birleþen Türkiye'yi
yaratacaðýz.
Milliyetçiler, halkçýlar,
sosyalistler,
devrimciler, milli
kahraman gazilerimiz.
Ýktidar sahiplerinin
karanlýk ideolojilerini
sulta sanatlarýný, kaçak
saraylarýný yýkmak için
gerçek bir iktidar
artarnatifi olarak 7
Haziran 2015 yýlýnda
yapýlacak
milletvekilliði
seçimlerinde Halk
iktidarýný kurmak için
Vatan Partisi'nde
Birleþtik. Daha büyük
hedefler için Haydi
Çorumlu
Hemþerilerim Sýra
Sizde"(Haber
Merkezi)
Eðitim Sen’den kýnama
E
ðitim Sen Þube
Baþkaný Mehmet
Öztürk, Cumhuriyet
Anadolu Lisesi'nde
yaþanan kýz kaçýrma
teþebbüsünü kýnadý.
Öztürk, yaptýðý
açýklamada, þöyle dedi:
"17 Þubat Salý günü
Cumhuriyet Lisesi'nde
elinde tabanca ile 14
yaþýndaki bir öðrenci
3.kattaki sýnýfa girip bir
kýz öðrencinin kendisi
ile birlikte gelmesini
istemiþ, ancak bunu
baþaramayýnca
sýnýftaki iki öðrenciyi
rehin alarak okuldan
kaçýrmýþtý. Güvenlik
güçlerinin bu kaçýrma
olayýný gerçekleþtiren
kiþiye yönelik ikna
çabalarý ve müdahalesi
sonucu öðrenciler
baþarýlý bir þekilde
kurtarýlmýþtý.
Yaþanan bu olay
öncelikle öðrenciler
üzerinde büyük bir
tedirginliðe yol
açmýþtýr. Ancak olayýn
daha da büyümemesi ve
büyük zararlar
gelmemesi herkesi
biraz olsun
rahatlatmýþtýr. Öncelikle
olarak 14 yaþýnda bir
çocuðun elinde silahla
okul basmasý, silah
çekmesi büyük bir
olaydýr. O yaþta okulda
olmasý gereken bir
çocuk elinde silah
olmasý, çevreyi tehdit
etmesi herkesin
öncelikle de siyasi
iktidarýn ve Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn
düþünmesi gereken bir
olgudur. Çocuk yaþtaki
bir kiþi bu silah ile okul
basýp kýz kaçýrmak
istemesi eðitim
düzeyimizin, toplumsal
hoþgörümüzün
sýnýrlarýný çizmiþtir.
Toplumda diyalogla
çözülemeyen sorunlar
kaba kuvvetle
çözülmeye
çalýþmaktadýr. Bu tür
olaylarý yaratan
toplumsal nedenler
ortadan kaldýrýlmadan
benzer olaylar ortaya
çýkacaktýr. Okullarda
yaþanan olaylar
güvenlikçi yaklaþýmlar
ile çözülemez.
Toplumsal yaþamdaki
hoþgörü eksikliði,
birbirini anlamayý
ortadan kaldýran
ötekileþtirici dil, eðitim
sistemindeki ciddi
sorunlar ve tabiki
bunlarý üreten siyasaltoplumsal sistem
sýkýntýnýn merkezidir.
Milyonlarca çocuk ve
gencimiz geleceðe
güvenle
bakamamasýnýn
önündeki engeller
ortadan kaldýrýlmalý ve
onlarýn birlikte yaþam
kültürünü
zenginleþtirecek
zihinsel dünyalarý
yeniden kurulmalýdýr.
Bu olayýn ve
benzerlerinin
okullarýmýzda bir daha
yaþanmamasýný diliyor,
baþta bu talihsiz olayý
yaþayan
öðrencilerimize, onlarýn
ailelerini,
öðretmenlerine, okul
personeline geçmiþ
olsun diyoruz."(Haber
Merkezi)
M
getiren Yýldýrým,
hazýrlanan Mesleki ve
Teknik Eðitim Strateji
Belgesi ve eylem
planýnýn uygulanmaya
baþladýðýný vurguladý.
Eylem planýna göre,
mesleki ve teknik
eðitimde kalite güvence
sisteminin kurulacaðýný
ifade eden Yýldýrým,
böylece okullarýn belli
standardýn üzerinde
kalmasý ve bu standardý
taahhüt etmelerine
iliþkin çalýþma
yapýlacaðýný ve okullarýn
dýþ denetçilere
açýlacaðýný belirterek,
"akredite"ye dayalý bir
sistemin kurma
çalýþmalarýný da
sürdürdüklerini bildirdi.
Yýldýrým, (28 Þubat
süreciyle getirilen)
üniversiteye giriþte
katsayý uygulamasýnýn
2009'da kaldýrýlmasýnýn
ardýndan mesleki ve
teknik eðitimi tercih
eden öðrenci sayýsýnda
büyük artýþ yaþandýðýna
dikkati çekerek,
"2009'dan itibaren yüzde
27'lere düþen mesleki ve
teknik eðitim öðrenci
oraný, katsayýnýn
kaldýrýlmasýnýn ardýndan
kademeli olarak artarak,
geçen eðitim-öðretim
yýlýnda yüzde 54'e ulaþtý.
Böylece Türkiye,
mesleki ve teknik
eðitimde okullaþma
oranýnda, yüzde 46 olan
OECD ortalamasýnýn
üzerine çýktý" dedi.
TEOG sonuçlarýna göre
mesleki ve teknik
eðitimi tercih eden
öðrenci sayýsýnýn 20142015 döneminde 638
bine ulaþtýðýný bildiren
Yýldýrým, mesleki ve
teknik liselerin, kýsa
vadede meslek edinmek
isteyenler için deðil,
ayný zamanda
üniversiteye devam
etmek isteyenler için de
fýrsatlar içerdiðini ifade
etti.
Meslek lisesi 9. ve
10. sýnýf öðrencilerinin
fizik, kimya, matematik
ve biyoloji derslerini
zorunlu olarak, 11. ve
12. sýnýf öðrencilerinin
de seçmeli olarak
alabildiðini; teknik lisesi
öðrencilerinin de bu
dersleri 4 yýl boyunca
zorunlu olarak
aldýklarýný bildiren
Yýldýrým, böylece lise
eðitiminin ardýndan
üniversiteye gitmek
isteyen öðrencilerin
akademik eðitimine de
destek verildiðini
kaydetti.
Yýldýrým, yapýlan
araþtýrmalara göre,
mesleki ve teknik eðitim
mezunu ve sektörde
çalýþan öðrencilerin
okulda edindikleri
becerilerden
memnuniyet oranýnýn
yüzde 80 düzeyinde,
sektörün öðrencilerden
memnuniyetinin ise
yüzde 70'in üzerine
çýktýðýný bildirdi.
Mehmet Öztürk
Eðitim 3 boyutlu olacak
illi Eðitim
Bakanlýðý (MEB)
Mesleki ve Teknik
Eðitim Genel Müdürü
Osman Yýldýrým,
üniversiteye giriþte (28
Þubat süreciyle birlikte)
getirilen katsayý
uygulamasýnýn 2009'da
kaldýrýlmasýyla, mesleki
ve teknik eðitime devam
eden öðrenci oranýnýn
yüzde 27'den yüzde 54'e
çýktýðýný bildirdi.
MEB Basýn ve
Halkla Ýliþkiler
Müþavirliði'nce Sakýp
Sabancý Basýn
Merkezi'nde düzenlenen
toplantýya katýlan
Yýldýrým, gazetecilere
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi.
Mesleki ve teknik
eðitim okullarýnda 20142015 eðitim öðretim
yýlýnda 3 bin 296 okul
ve 1 milyon 875 bin 599
öðrencinin bulunduðunu
belirten Yýldýrým,
mezunlarýn iþgücüne
katýlým oranýnýn yüzde
65 düzeyinde olduðunu
dile getirdi. Yýldýrým,
mesleki ve teknik lise
mezunlarýnýn yüzde 2530'unun üniversiteye
devam ettiðini söyledi.
Mesleki ve teknik
eðitimde geçen yýl
yapýlan düzenlemeyle
22 okul çeþidinin
"mesleki ve teknik
anadolu lisesi" altýnda
birleþtirildiðini dile
Hayýrsever iþadamý Ýsmail Kakaç, yaptýrdýðý okulunu ziyaret etti.
Ýsmail Kakaç yaptýrdýðý
okulunu ziyaret etti
H
ayýrsever
iþadamý Ýsmail
Kakaç, yaptýrdýðý
okulunu ziyaret
ederek, yeni göreve
baþlayan Okul
Müdürü Ender
Özcan Özçakýr’ý
görevi nedeniyle
kutladý.
Ziyarette, okula
saðladýðý
desteklerden dolayý
Ýsmail Kakaç’a
teþekkür eden
Özçakýr, hayýrsever
iþadamlarýnýn
eðitime verdiði
desteðin önemini
vurguladý. Özçakýr,
"Ýlkokullar gelecek
nesli yetiþtiren
kurumlardýr.
Ziyarette, okula saðladýðý desteklerden dolayý Ýsmail Kakaç’a teþekkür edildi.
Okuldaki eðitimin
kalitesi de
geleceðimizi
þekillendiren en
önemli etkendir.
Eðitim insaný
sevmek ve deðer
vermekle baþlar.
Öncelikli amacýmýz
çocuklarýmýza bu
duygularý
aþýlayabilmek."
dedi.
Sýnýflarý da
ziyaret ederek,
öðrencilerle sohbet
ederek onlarýn
sorularýný
cevaplandýran
Kakaç, desteðinin
devam edeceðini
ifade etti. (Haber
Lisesi (Ýþitme Engelliler Lisesi) öð-
rencileri Anvatar
Otel sponsorluðun-
da havuz keyfi
yaptýlar. Etkinliðe
okul öðretmenlerinden Fatih Kekeç
nezaretinde katýlan
Biliþim Teknolojileri Bölümü öðrencileri, eðlenceli bir
gün geçirdiler.
Çorum Özel
Eðitim Meslek Lisesi öðretmenleri
ve okul idaresi baþta Anvatar Otel
Genel Müdürü Osman Duvar olmak
üzere tüm Anvatar
Otel çalýþanlarýna
engellilere karþý
yapmýþ olduklarý
bu duyarlý davranýþtan dolayý teþekkür etti.(Haber
Merkezi)
Engellilerin havuz keyfi
orum Özel
ÇEðitim
Meslek
EÐÝTÝME 3.
BOYUT GELÝYOR
Osman Yýldýrým,
Milli Eðitim Bakaný
Nabi Avcý'nýn 1. eðitim
öðretim dönemi
karnelerini daðýttýðý
Kýzýlcahamam Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde ayný anda 3D
Laboratuvarýnýn açýlýþýný
da yaptýðýný
anýmsatarak, "Burada
mesleki ve teknik
eðitimde 3 boyutlu
materyal hazýrlama
projesini tüm alanlar için
yaygýnlaþtýrýp video
olarak tüm okullara
yaygýnlaþtýracaðýz.
Bundan sonra tüm
meslek liselerinde 3
boyutlu eðitim
materyalleri
kullanýlacak. Bu
eðitimler bir perde
üzerinde üç boyutlu
görüntülerle
verildiðinden gerçekten
de sinema keyfi veriyor
ve öðrencilerin
motivasyonunu da
arttýrýyor" dedi.
Genel Müdür
Yýldýrým, proje
kapsamýnda bir ekip
kurulacaðýný ve
öðretmenlere eðitimler
verileceðini sözlerine
ekledi.(AA)
Merkezi)
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencileri havuz keyfi yaptý.
Öðrenciler eðlenceli bir gün geçirirken, bu fýrsatý saðlayan otel yetkililerine teþekkür ettiler.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
17
HIRDAVAT,SIHHI TESÝSAT,ELEKTRÝK VE BOYA MALZEMESÝ SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK
BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU
HASTANELERÝ KURUMU
2015 YILI HIRDA VAT,SIHHÝ TESÝSAT,ELEKTRÝK VE BOYA MALZEMESÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu
Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2015/16894
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Gülabibey Mah.Millet MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü vemiktarý
b) Teslim yeri
Ali Osman Kýyak esnaf
temsilcilerini ziyaret etti
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday Adayý Ali
Osman Kýyak,
Sungurlu’da esnaf
odalarýný ziyaret etti.
sýrasýyla Sungurlu
Esnaf ve Sanatkarlarý
Odasý, Motorlu
Taþýyýcýlar Kooperatifi,
Terziler, Berberler,
Lokantacýlar ve
Kahveciler Odasý ve
Ziraat Odasý’ný ziyaret
eden Kýyak, STK
yöneticileri ile sohbet
ederek, esnaftan
görüþleri hakkýnda
bilgi aldý.
Esnaf baþta olmak
üzere toplumun tüm
kesimlerinin
sorunlarýnýn çözümü
için elinden gelen tüm
çalýþmalarý
sergileyeceðini aktaran
Ali Osman Kýyak,
esnafýn gösterdiði
ilgiden memnun
olduðunu ifade ettiði
konuþmalarýnda, bu
ilgiyi karþýlýksýz
býrakmayacaðýný
vurguladý.
Ziyaretlerde esnaf
temsilcileri, özellikle
Sungurlu’dan
milletvekili çýkarmak
istediklerini dile
getirerek,
Sungurlu’nun listede
yer almasý isteklerini
dile getirdiler.
AK Parti
Milletvekili Aday
Adayý Ali Osman
Kýyak, STK
temsilcilerinden, bu
taleplerini gür bir
þekilde ifade
etmelerini ve seslerini
duyurmalarýný istedi.
(Haber Merkezi)
c) Teslim tarihi
3- Ýhalenin
: 2015 YILI HIRDAVAT,SIHHÝ TESÝSA,ELEKTÝRÝK VE BOYA
MALZEMESÝ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer iilan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
: Genel Sekreterliðimiz ve baðlý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
Ve Araþtýrma Hastanesi, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi,
Çorum Aðýz Ve Diþ Saðlýðý Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi,
Bayat Devlet Hastanesi, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi,
Kargý Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancýk
Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi ambarlarýna ilgili
hastanenin talebi doðrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
: Sözleþme imzalamasýna müteakiben, idarelerin isteði
doðrultusunda peyderpey yüklenici tarafýndan teslim
edilecektir.
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu ( Gülabibey
Mah. Cemilbey Cad. No : 81 ÇORUM )
b) Tarihi ve saati
: 16.03.2015 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yapnrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu be gelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglar: fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve
açýklamalarý içeren doküman:
Ýstekliler; en geç ihale saatine her bir kaleme ayrý ayrý numune vereceklerdir.Ayrýca numunelerin üzerinde
firma adý ve hangi kaleme ait olduðu (kalem numarasý) yazýlmalýdýr.* Numuneler kutu içerisinde teslim
edilecek ve ihale sýra numarasýna göre sýralanacaktýr.» Malzeme, orjinal ambalajýnda teslim edilmelidir.»
Numunenin teknik þartnameye uygunluk aþamasýnda denenmesi veya kullanýlmasý halinde numune için
ayrýca ücret ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.,
2.. 3., 4., 5., 6., 38., 39., 40., 41., 47., 57., 58., 59., 60., 61., 78 , 79., 80., 110., 122., 140., 146., 147., 148.,
149., 150., 151., 152., 153., 154., 156., 159., 161., 162., 164., 166., 167., 170., 171., 174., 176., 177.,
178., 179., 188., 189.kýsýmlarýnda %l(Bir
) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37
ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR83 0001
2009 3120 0005 0001 19 iban numaralý hesaba para
yatýrýlacaktýr.adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali
Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi,
ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 27470) www.bik.gov.tr
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10
parsel de kayýtlý 848,93 m2
arasa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
24 ÞUBAT
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Demir III Klorür alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 206
Ada No, 88 Parsel No, 2
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
26 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüðü
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Bilecik ve Çorum illerinde 2
adet Sel Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
27 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüðü
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Çorum ilinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama Projesi
Yapýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421 Ada
No, 40 Parsel No, A zemin 2
baðýmsýz bölümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15, 16
ve 18. maddesi uyarýnca
yapýlacak imar uygulamalarý
ile tescil harici alanlarýn
tescili, plankote ve hali hazýr
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ) Halkalý Atakent
Mahallesi 221. Sokak No: 5
Halkalý-Küçükçekmece /
Ýstanbul
Saat: 11.30
***
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7 parsel
de kayýtlý 1.025,29 m2
miktarlý arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
Eti, Ulukavak’a tur þansý vermedi: 2-1
18 PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
U 19 Final Grubunda þampiyonluk turuna çýkan Ulukavakspor takipçisi
Eti Lisesi’ne 2-1 yenilince þampiyonluk turunu erteledi. Eti Lisesi ise
bu galibiyetle umutlarýný son iki maça taþýdý.
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Celal Bayraklý,
Furkan Alagöz, Yunus Dursun .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR :
Gazican, Serkan, Umut, Seydi, Berkan,
Cem, Hamdican, Rýza, Erdem, Recai,
Emre .
ULUKAVAKSPOR : Ömer Þahin,
Kerim (Onur), Miraç, Kahraman, Seydi,
Ömer Karaman, Enver, Tunahan,
Ahmet, Emre, Ümit .
GOLLER : 22. dak. Enver
(Ulukavakspor), 40. dak. Rýza, 73. dak.
Recai (Eti Lisesi Gençlikspor).
Çorumspor, Özel Ýdare’ye
ikinci yarýda patladý: 4-1
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Tahsin Samet Av-
cý, Arslan Iðnak.
ÇORUMSPOR : Mücahit, Ýsmail (Can Muhammed), Mehmet Aksoy, Ercan, Mehmet Kýzýl, Ahmet,
Mustafa Çelenk, Yunus (Samet), Oktay, Mustafa Karaköse, Ö. Gökhan..
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Zekeriya, Abdurrahman,
Emre Karatay, Sefa, Emre Somuncu, Fahri, Semih, Ýbrahim (Hüseyin), Tunahan (Hamza), Sadýk, Yasin .
GOLLER : 20. dak. Salih (Ýl Özel Ýdarespor), 52.
dak. Mustafa Çelenk, 73. ve 76. dakikalarda Oktay, 84.
dak. Muhammet Can (Çorumspor),
U
YÜKSEL BASAR
19 Final Grubunda þampiyonluðun
iki güçlü adayý Ulukavakspor ile Eti
Lisesi Gençlikspor arasýndaki maçtan 21’lik galibiyetle ayrýlan Eti Lisesi umutlarýný son iki maça taþýdý.
Final Grubunda ilk üç maçýndan galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk yolunda
büyük avantaj yakalayan Ulukavakspor
dün Eti Lisesi karþýsýnda galip gelerek
þampiyonluk turunu atmayý amaçlýyordu. Eti Lisesi ise rakibini yenerek umutlarýný son iki haftaya taþýmak amacýndaydý.
Maça etkili baþlayan Ulukavakspor
22. dakikada Emre’nin attýðý golle rakibi
önünde 1-0 öne geçti. Karla kaplý zeminde oynanan maçýn ilk yarýnýn son dakikalarýnda rakip kaleye baský kuran Eti Lisesi 40. dakikada Rýza’nýn attýðý golle skoru 1-1 yaptý ve devre bu skorla tamamlandý.
Ýkinci yarýda Eti Lisesi kazanmak
zorunda olduðu maçta tüm hatlarý ile galibiyet için yüklendi ve kurduðu bu baský
73. dakikada Recai’nin attýðý golle rakibi
önünde 2-1 üstünlüðü yakaladý.
Oldukça aðýr saha þartlarýna raðmen
iki takýmýnda büyük bir mücadele verdiði maçýn son dakikalarýnda iki takýmýn
çabasý baþka gol getirmeyince sahadan
2-1 galip ayrýlan Eti Lisesi puanýný 7’ye
çýkartýrken Ulukavakspor 9 puanda kaldý.
HARUN AKKAYA
U
19 Final Grubunda
dördüncü haftanýn
ilk maçýnda Çorumspor,
Ýl Özel Ýdarespor önünde
son bölümdeki baskýsý
ile bulduðu gollerle 4-1
galip gelerek dördüncü
maçýnda ilk galibiyetini
aldý.
Final Grubu ilk maçýnda rakibini yenen Ýl
Özel Ýdarespor kadrosundaki futbolcularýn bir
bölümünü Çorum Belediyespor Akademi takýmýna vermesinin ardýndan güç kaybetti. Dün 1
nolu sahada oynanan
karla kaplý zeminde Özel
Ýdarespor rakibi önünde
maça tempolu baþladý ve
20. dakikada Salih’in attýðý golle öne geçti. Ýlk
yarýyý bu golle önde tamamlayan Özel Ýdarespor önünde Çorumspor
ikinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Mustafa Çelenk’le skoru eþitledi.
Sonraki bölümde
iki takým arasýnda gidip
gelen maçýn 73 ve 76.
dakikalarýnda Oktay peþ
peþe iki gol bularak Çorumspor’u 3-1 öne geçirdi. Maçta son golü Can
Muhammet attý ve sahadan 4-1 galip ayrýlan Çorumspor üçüncü maçýnda ilk galibiyetini alarak
4 puana yükselirken Ýl
Özel Ýdarespor üç puanda kaldý.
T
uzlaspor deplasmanda karþýlaþtýðý ligin güçlü ekiplerinden
Niðde Belediyespor'u 3-0 maðlup
etti. Maçýn gollerini Okan Duran,
Erdem Koçal ve Mehmet Aleaaddinoðlu kaydetti. Mavi-beyazlý ekip
için çok önemli bir maç olan bu
karþýlaþmada Baþkan Ahmet Çabuk
ve Tuzlaspor'lu yöneticiler tam
kadro olarak Niðde tribünlerinde
yerlerini aldýlar. Baþkan Çabuk bu
çok önemli maçtan alýnan 3 puandan dolayý futbolcularý tek tek tebrik etti.
Kýrýkhan play-off hedefi
için kazanmaya geliyor
Kýrýkhanspor pazar günü Çorum Belediyespor önünde play-off hedefi için üç puan mücadelesi verecek
K
ýrýkhanspor Teknik
Direktörü Mehmet
Çetin play-off hedefine
ulaþmak için Çorum Belediyspor maçýný kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi.
Mehmet Çetin, geçtiðimiz hafta sonu kendi
sahalarýnda oynadýklarý
Gaziosmanpaþa maçýný
kazanarak play-off þanslarýný devam ettirdiklerini
belirterek ‘Bu hafta sonu
deplasmanda oynayacaðýmýz Çorum Belediyespor maçýný kazanarak rövanþý almak ve yükseliþimizi devam ettirmek istiyoruz’ dedi.
Takým olarak uzun
bir aranýn ardýndan kendi
saha ve seyircisi önünde
bir maça çýktýklarýný belirten Teknik Direktör
Mehmet Çetin ‘Gaziosmanpaþa maçýnda zaman
zaman zorlandýðýmýz anlar oldu. Ancak maçtan
üç puanla ayrýldýðýmýz
için mutluyuz.
Maçta taraftarýmýzý
yanýmýzda gördüðümüz
için mutlu olduk. Ayrýca
zeminde bozuk olduðu
için oyunumuzu olumsuz
etkiledi, Eksiklerimize
karþýn alýnan galibiyet takýma moral oldu.
Bu hafta sonu Ço-
Basketbol Ýhtisas : 41 - Gençlikspor : 19
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ser-
kan Demirdöken .
BASKETBOL ÝHTÝSAS :
Özgür,
Deniz, Mücahit, Çaðatay, Harun, Sercan,
Alperen Leblebici, Olcan, Alperen Karataþ, Talha, Mehmet .
Genç Ülker : 60 -Ýl Özel Ýdare: 53
GENÇ ÜLKER BASKETBOL :
Onurcan, Doðukan, Mehmetcan, Oðulcan, Ozan, Ahmet, Muhammed, Rafican,
Hakan.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Buðra,
Taha, Gökhan, Burak Ölçer, Emrehan,
Ýsmail, Yýlmaz, Oytun, Sami, Burak Kazak, Berkay, Ataberk .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 21-15. 2. Periyot: 11-11.
3. Periyot: 13-12, 4. Periyot: 15-15
rum Belediyespor ile
deplasmanda karþýlaþacaðýz. Rakibimiz de playoff mücadelesi veriyor.
Ancak takým olarak çok
iyi durumdayýz. Deplasmanda oynayacaðýmýz
maç zorlu ve çekiþmeli
geçecektir. Bu maçý kazanarak hem ligdeki çýkýþýmýzý devam ettirmek
hemde play-off yolundaki engeli aþmak istiyoruz’
dedi.
Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný Çamlýk
tesislerinde ve stadyumda sürdüren Kýrýkhanspor’da cezalý Volkan dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor.
‘Kimse
havamýzý
bozamaz’
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol’da mücadele sürüyor
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Dursun Uðral, Ýbra-
L
iseli Gençler futsal
il birinciliðine bugün oynanacak üç
maçla devam edilecek.
Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda bugün oynanacak maçlarýn programý
þöyle:
Saat 10.00 Ýskilip
Daniþment Anadolu
Lisesi - Mehmetcik
Anadolu Lisesi.
Saat 11.00 Bayat
Lisesi - Hasanpaþa
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi.
Saat 12.00 Çamlýca Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi- Ýskilip
Akþemseddin Anadolu
Çorumspor, Ýl Özel Ýdarespor önünde
ikinci yarýdaki golleriyle 4-1 yenerek
Tuzla yönetimi tam kadro Niðde’de
him Coþkun.
Gençler
Futsal’da
üç maç var
GENÇLÝKSPOR : Taha, Burak, Alpaslan, Mertcan, Tarýk, Emre, Çaðatay,
Ýsmail, Buðra, Hakan .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 10-1. 2. Periyot: 5-8
3. Periyot: 15-6, 4. Periyot:11-4.
Ligin ikinci yarýsýndaki performansý ile büyük bir
çýkýþ yapan Batman Petrolspor Teknik Direktörü
Erdal Alparslan play-off hedefiyle kazanmaya
devam edeceklerini söyledi
P
etrolspor A.Þ. Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, ligde hedeflerinin play-off olduðunu belirterek: “Ligde
düþen takýmlar belli gibi. Artýk herkes play-off’a oynuyor. Bu yarýþta üst sýralara çýkmaya devam edeceðiz”
dedi.
“TARAFTARIMIZ YALNIZ BIRAKMAZ”
Kýrmýzý-beyazlýlarda Ýstanbulspor karþýlaþmasýnýn
hazýrlýklarý dün baþladý. Ýdman önce futbolcularla konuþan Teknik Direktör Erdal Alpaslan, seri galibiyetlerin
devamýný getireceklerini söyledi. Maçýn seyircisiz olmasýndan dolayý üzüldüklerini belirten Alpaslan: “Elbette
futbolcularýmýz sahada iþlerine bakacak. Maçý taraftarýmýzýn önünde oynamak isterdik. Ýnþallah bundan sonraki maçlarýmýzý seyircisiz oynamayacaðýz. Taraftarýmýzýn
cezalý duruma düþmesine üzüldük. Ancak onlarýn stadýn
etrafýnda takýma destek vereceðine inanýyorum” dedi.
“KÝMSE HAVAMIZI BOZAMAZ”
Hiçbir rakibin takýmýn havasýný bozmasýna izin
vermeyeceklerini de ifade eden Alpaslan, þöyle devam
etti: “Takýmda cezalý futbolcumuz yok. Ufak-tefek sakatlýðý olan futbolcularýmýz var. Onlar da hafta içi toparlanýr. Ligde bir maç alan yukarýya, bir maç kaybeden
aþaðýya iniyor. Ýstanbulspor maçý da bizim için altý puan
deðerinde. Bizim maðlubiyet diye bir lüksümüz yok.
Çünkü ilk yarýda çok puan kaybettik. Ýkinci yarýda toparlandýk. Seri galibiyetlerle bu arayý kapatacaðýz. Hiçbir rakip takýmýn havasýný bozamaz.”
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
SATILIK SAFKAN SÝVAS
KANGAL YAVRULARI
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Ýrtibat Tel: 0 554 645 69 36
ÇÝFTLÝÐÝMÝZE KAHYA
ALINACAKTIR
Un makineleri imalat sektöründe
çalýþtýrýlmak üzere makine imalatýna hakim
USTA VASFINDA
KAYNAKCILAR
ALINACAKTIR
Þehir Pastanesi’nde çalýþtýrýlmak
üzere garson, kalfa ve çýraklar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
Þehir Pastanesi’ne yapýlmasý
gerekmektedir.
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði’nin olaðan genel kurulu 08.03.2015 pazar günü saat 11.00’de dernek lokalinde yapýlacaktýr. Çoðunluk
saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1- Açýlýþ ve yoklama
2- Divan teþekkülü
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý
5- Tahmini bütçenin görüþülmesi
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanýþ
(Ç.HAK:496)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa BOZKUÞ
Ercan oðlu 1998 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:466)
(Ç.HAK:470)
(Ç.HAK:422)
Aþaðý San. Tarým Cad. halen faal
bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle
devren satýlýktýr.
0 532 470 33 35-0 535 772 59 09
Bay-Bayan Eleman
Alýnacaktýr
Baþer Makina
Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
250 11 11
Kiralýk Dükkan
Azapahmet Sokaðý ile Gazi 3. Sok.
cepheli, giriþi 150 m2, asma katý
140 m2, bodrum 170 m2 olan çift
cepheli dükkan kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
Aranan þartlar;
* Meslek Lisesi, Teknik Lise
ve/veya ön lisans ilgili
bölüm mezunu,
* Erkek adaylar için askerliðini
yapmýþ,
* Sigara kullanmayan,
* En fazla 35 yaþýnda,
Ýsteklilerin aþaðýda verilen
adrese “CV”leri ile birlikte
þahsen müracaat etmeleri rica
olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
(Ç.HAK:414)
Hünkar Cafe
Adres: Bahabey Cad. (Kadýn Kültür Merkezi,
Eski Cumartesi Pazarý yeri)
Tel: 0 533 574 34 27
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Autocat
programý kullanabilen Lazer
programcýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Makina Teknik
Ressamlarý
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan
eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:465)
(Ç.HAK:468)
ELEMAN
ARANIYOR
Adres: Ankara yolu 5. km.
ÇORUM
ÝDEAL HOME
Elemanlar Alýnacaktýr
Eleman Aranýyor
Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM
225 61 77
Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii
Oto Galericiler Sitesi Karþýsý
Tel: 224 44 14
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* 35-45 yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel
* 20-30 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan
personeller
* 20-30 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time
personeller alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ.’de
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA
elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ELEMAN ARANIYOR ÞOFÖRLER ARANIYOR
Ticaret Meslek Lisesi mezunu ön
muhasebeden anlayan BAY-BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Paslanmaz ve Aleminyum Korkuluk iþinden
anlayan KALFA-ÇIRAK-USTA alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Paslanmaz
K.S.S. 23. Cad. 22. Sok. No: 64
0 532 601 04 98
E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ
ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA
SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR
CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ
ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ CAD. NO 33
(ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI)
TEL :0 364 224 18 19
AKKENT TOKÝ’de Daðýtým Elemaný SATILIK LÜKS
Aranýyor
SATILIK DAÝRE
DAÝRE
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý’nda
doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat,
3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel:
0 537 377 01 86
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:473)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
KARAALEMDAR ÝNÞ.MALZ.TÝC.VE SAN A.Þ
Tel: 0(364) 224 84 84 (pbx)
(Ç.HAK:464)
Tel: 0 532 286 36 15
MUHASEBE DEPARTMANI VE
SHOWROOMDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
(Ç.HAK:443)
Buharaevler 5. caddede park
manzaralý daireler sahibinden
satýlýktýr.
Devren Satýlýk Oto
Yýkama Dükkaný
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:472)
Satýlýk
Daireler
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
Bahabey Caddesi’nde yüksek cirolu
Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný.
Mür. Tel: 0 532 614 75 04
(Ç.HAK:452)
ÞAMLI YAPI ÝNÞAAT SAN. TÝC. A.Þ.
ÞAMLIOÐLU DÖVÝZ TÝC. A.Þ.
ÝHTÝÞAMLI ALTIN MÜCEVHERAT TÝC.
SAN. A.Þ.
Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun
Þirketimizin ve Düðün Salonumuzun
Elektrik sistemlerinden sorumlu olacak
Askerlikle iliþkisi olmayan
Elektrik Teknikeri alýnacaktýr
Müracaat edecek adaylarýn þahsen
baþvurmalarý gerekmektedir
(Ç.HAK:471)
(Ç.HAK:460)
MUHASEBE bölümünde görevlendirilmek
üzere BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr.
Aþaðýdaki özellikler öncelikli tercih
sebebidir.
* Diksiyonu düzgün olmak,
* Baylar için askerliðini yapmýþ olmak,
* Yabancý dil, bilgisayar, vb. konularda
deneyimli olmak,
* Uzun süreli çalýþabilecek durumda
olmak,
* 35 yaþýný doldurmamýþ olmak,
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
ELEKTRÝK DEVREN SATILIK
KURUYEMÝÞ
TEKNÝKERÝ
DÜKKANI
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:453)
ELEMAN
ALINACAKTIR
PÝRAMÝT MAKÝNA
Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak
No: 3/A ÇORUM
Tel: 230 12 02-0 532 453 42 96
(Ç.HAK:438)
(Ç.HAK:457)
(Ç.HAK:448)
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.
(Ç.HAK:269)
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE
FAALÝYETTE BULUNAN ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE
DEVAMLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE,
ZÝRAAT, TARIM ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN
ZÝRAAÝ ALET VE EKÝPMANLARINI,
BALYA MAKÝNASINI KULLANABÝLEN,
TARLA SULAMA,YONCA VE SLAJDAN ANLAYAN
DÝÐER MAHSÜL EKÝMÝNDE TECRÜBELÝ
ASKERLÝKLE SORUNU OLMAYIP,
40 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI
ÇÝFTLÝÐÝMÝZÝN TARIMSAL FAALÝYETLERÝNÝ
ORGANÝZE EDEBÝLECEK ÇÝFTLÝK KAHYASI
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:246)
KAYNAKCI
ELEMANLARI
ARANIYOR
(Ç.HAK:458)
(Ç.HAK:456)
Çorum’da yetiþtirdiðimiz
safkan erkek ve diþi kangal
yavrularý sahibinden satýlýktýr.
(Ç.HAK:455)
19
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Arda Güngör Türkiye ikincisi
Tarýk Demir
Finallerde
O
Bilardo’da 3 Band Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum adýna katýlan Arda Güngör ikinci olarak
Gençler Avrupa Bilardo Þampiyonasýnda ülkemizi temsil etmeye hak kazandý.
HALÝL ÖZTÜRK
T
Gençler 3 Band’ta Türkiye ikincisi olan Arda Güngör
ödü töreninde kürsüde birinci olan sporcuyla
ürkiye 3 Bant Bilardo Þampiyonasýnda Çorum Beden
Eðitimi Öðretmenlerispor adýna mücadele
eden Arda Güngör
gençler kategorisinde
ikinci olarak gümüþ
madalya kazandý ve
milli takýmda forma
giymeye hak kazandý.
Arda Güngör
Türkiye Þampiyonasý
1. Kademe müsabakalarý sonunda finalde kaybederek ikinci
oldu ve gümüþ madalyanýn sahibi oldu.
Bilardo Ýl Temsilcisi
Emrah Taç Arda Güngör’ün bu kazandýð ý
baþarýsý ile Nisan
ayýnda yapýlacak olan
U 17 ve U 21 Gençler
Avrupa 3 Bant Bilardo Þampiyonasý’nda
ülkemizi ve ilimizi
temsil edeceðini söyledi.
Beden Eðitimi
Öðretmenlerispor
Kulübü Baþkaný Baki
Aygün’da kulüpleri
adýna katýldýðý müsabakalar sonunda ikinci olarak Avrupa
Þampiyonasý’nda
mücadele etmeye hak
kazanan Arda Güngör
ile kulüp Bilardo Sorumlusu Emrah Taç’ý
bu baþarýsýndan dolayý kutladý ve baþarýlarýn devamýný diledi.
Kar üstünde
zevkli çift kale
Rýfký hocaya saldýrý!. .
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý
Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý kýsa süreli çift kale ile devam etti. Önceki akþamdan buyana devam eden kar yaðýþý nedeniyle karla kaplý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar.
Toplu olarak yapýlan koþu ile baþlayan antrenman daha sonra yaklaþýk bir saat süren çift kale maçla sona erdi.
Karýn tipi þeklinde yaðmasý nedeniyle teknik direktör Yavuz
Ýncedal çalýþmayý kýsa tuttu. Karla kaplý zeminde oynanan
çift kalede futbolcularýn oldukça keyifli olduklarý gözlendi.
Çorum Belediyespor Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek.
HARUN AKKAYA
orum Belediyespor’un dünki çalýþmasý sonunda
futbolculardan bazýlarý antrenör Rýfký Ekenler’e
saldýrdý. Antrenmanýn bitiminde futbolculardan Turgay
ve Berat Ali organize yaptýlar ve aniden Rýfký Ekenler’e
saldýrarak kar üzerine yatýrdýlar. Ne olduðunu anlayamayan Rýfký hoca kar üzerinde epeyce yuvarlandýktan
sonra Turgay ve Berat Rýfký hocayý býraktýlar. Kar üzerinde bu þaka saldýrýnýn ardýndan Rýfký hoca bir sonraki
antrenmanda bu yaptýklarýnýn öcünün alacaðýný belirterek Turgay ve Berat Ali’ye göz doða verdi. Karla kaplý
zeminde þakalaþma antrenman boyunca sürdü.
D
ün 1 nolu sentetik çim
sahada oynanan U 19
Final Grubu maçlarý öncesinde çizgi açma çalýþmasý
yapýldý.
Gün boyu yaðan yoður kar yaðýþý nedeniyle U
19 Final Grubu maçlarý
öncesinde saha görevlileri
zeminde çizgileri açmak
için erken mesai yaptýlar.
Judocular Ünye’de
madalya arayacak
J
udocular hafta sonunda
Türkiye
Gençler Þampiyonasý
için Ordu Ünye’de
mindere çýkacak. Þampiyonada Çorum’dan
yedi sporcu madalya
mücadelesi verecek.
Bugün yapýlacak
teknik toplantý ile baþlayacak Türkiye Þampiyonasý 20-22 Þubat’ta yapýlacak müsabakalar ile sona erecek. Çorum kafilesinde Hüseyin Üstündað
baþkanlýðýnda antrenör
Hakan Taþtan ile birlikte Spor lisesinden
bayanlar 52 Kg’da
Merve Taþ, Sedanur
Ýçaðasý, 57 Kg’da Sü-
meyra Aykaç, 63
Kg’da Zahide Köksal,
erkeklerde Spor Lisesi’ndenh 60 Kg’da Sa-
met Marým, Endüstri
Meslek Lisesi’nden
Serhat Mirza ve Bilge
Kaan Ticaret Meslek
Yönetim AF için toplandý
Çizgi
açma
çalýþmasý
HARUN AKKAYA
ÖZGÜR ARZOÐLU
3000 metrede üçüncü olan Tarýk Demir madalya töreni
sonunda Beden Eðitimi Öðretmenleriyle birlikte
PERÞEMBE 19 ÞUBAT 2015
Ç
Ç
Arda Güngör ödül töreni sonunda
ikincilik kupasýyla
kullu Yýldýzlar Kros
Grup birinciliðinde
üç Çorumlu atlet Türkiye
finallerine katýlmaya hak
kazandý.
Dünki gazetemizde
bu haberi okudunuz. Ancak gece geç saatlerde
Halit Kýlýç hocamýzdan
gelen güzel haber üzerine
yukarda görülen fotoðrafý
çýkartmak zorunda kaldýk. Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Tarýk Demir
3000 metrede üçüncü
olarak Türkiye finallerine
katýlmaya hak kazandý.
Dün yayýnlayamadýðýmýz bu genç atletim
fotoðrafýný bugün yayýnlýyoruz.
Lisesi’nden 73 Kg’da
Murat Karakaya madalya mücadelesi verecekler,
Ýki hafta önce alt yapýyla antrenmana gönderilen Mehmet
Akif, Utku, Sefa Akýn ve Ali Kireþ’in cezasýnýn
Ç
Görevliler çizgi üzerindeki
karlarý temizledikten sonra
maçýn hakemleri sahaya
çýkarak uygun dedikten
sonra maçlar karla kaplý
zemin üzerinde oynandý.
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor’da iki hafta önce
Yönetim tarafýndan alt yapýyla antrenmanla çýkma cezasý verilen dört futbolcunun affedilmesi için yönetim kurulu
dün akþam toplandý.
Mehmet Akif, Utku, Sefa Akýn ve
Ali Kireþ iki hafta önce teknik heyetin raporu doðrultusunda yönetim tarafýndan
5’er bin lira para ve alt yapýyla antrenma-
na çýkma cezasý verilmiþti.
Dört futbolcunun geçen süreçteki
tutumlarý nedeniyle teknik heyetin olumlu
rapor verdiði bu nedenle yönetim kurulunun cezanýn affedilmesini gündeme aldýðý
öðrenildi. Dün akþam yapýlan toplantýda
bu dört futbolcunun cezasýnýn görüþüldüðü ve affedilmeleri halinde bugünden itibaren yeniden A takýmla birlikte çalýþmalara çýkabilecekleri öðrenildi.
Raketler Çek Cumhuriyeti’nden bir madalya ile döndü
M
asa Tenisi milli takýmý Çek Cumhuriyeti’nde çift erkeklerde bronz madalya kazanýrken byük katýlýmýn
olduðu turnuvada Dünya Þampiyonasý öncesinde büyük bir tecrübe
kazandý.
Çorum Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Beden Eðitimi Öðretmeni Ali Korkmaz’ýn
milli takým antrenörü
olarak görev yaptýðý turnuva 11-15 Þubat tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin Hodanin bölgesinde yapýldý. JuniorCadet Cezch Open turnuvasýna 38 ülkeden
305 yýldýz ve 305 genç
kategorisinde sporcu
katýldý.
Avrupa ülkelerinin
yaný sýra Asya’dan da
çok sayýda sporcunun
katýldýðý
turnuvanýn
Dünya Þampiyonasý düzeyinde geçtiðini belirten milli takým antrenörü Ali Korkmaz, böyle-
sine önemli bir turnuvada sporcularýn büyük
kazanýmlarý olduðunu
söyledi.
Dört farklý kategoride turnuvada mücadele ettiklerini belirten
Korkmaz çift erkekler
kategorisinde yarý final
maçýnda Çek Cumhuriyeti ve Avusturyalý rakiplerine 3-2 yenilen
milli takýmýn finale yükselme þansýný kaçýrdýðýný söyledi. Üçüncülük
maçýný kazanan genç erkeklerin ise üçüncü olarak bronz madalya aldýðýný belirten Ali Korkmaz, genç bayanlar kategorisinde ise Simay
Kulakçeken’in ilk sekize girdiðini madalya
maçýnda ise Japon rakibine yenilerek beþinci
olduðunu belirtti.
Turnuvanýn sporcular açýsýndan son derece verimli geçtiðini
belirten Korkmaz, bu
turnuvada kazanýlan
tecrübelerle birlikte çalýþmalarýný devam ettirerek daha baþarýlý sonuçlara imza atacaklarýna inandýðýný sözlerine
ekledi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content