close

Enter

Log in using OpenID

Bağımsız Denetim Raporu

embedDownload
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON
PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
01.01.-30.06.2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
DİPNOTLARI
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
ÖZET KOSOLİDE KAR VE ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .....................................................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ...............................................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ........................................................................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ.............................................................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR
FİNANSAL BORÇLAR ..............................................................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .........................................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .............................................................................................................................................
STOKLAR ...................................................................................................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER.. ..............................................................................................
CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR VE BORÇLAR.......................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ..............................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .................................................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ............................................................................................................................
ŞEREFİYE ...................................................................................................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR .............................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .............................................................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ..........................................................................................
HASILAT.....................................................................................................................................................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER ..............................................................................................
FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ ................................................................................................................................
DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ .......................................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) ...............................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ ............................................................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .........................................................
FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) ...............................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ...........................................................................................................
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dipnot
Referansları
(Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş)
30.06.2014
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31.12.2013
5
6
40.643.459
2.109.910
42
32.717.546
5.788.054
489.811
8-9
9
81.431
7.939.201
590.000
4.482.216
8
1.308.456
960.527
23.434.330
3.515.821
283.358
1.010.383
-29.030
13.784.270
6.391.436
730.747
431.982
24.124.959
144.595
15.591.342
--
13
14
4.833.803
859
450.000
14.177.580
-453
450.000
14.724.410
16
15
25
3.096.325
874.754
547.043
-12.347
404.132
64.768.418
48.308.888
10
11
12
6
8
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.
I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıkları
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Paylara İlişkin Primler / İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları / Kayıpları
- Diğer Kazanç / Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dipnot
Referansları
(Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş)
30.06.2014
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31.12.2013
7
7
24.626.746
13.329.018
321.518
13.483.433
6.836.577
26.883
8-9
9
18
18.180
6.899.773
218.561
-4.364.609
220.006
4.727
76.597
796.659
283.358
2.093
20.628
843.188
815.093
311.165
1.038.753
1.328.437
211.404
-142.952
7
2.649.680
1.074.113
1.084.254
58.954
18
25
1.216.410
359.157
655.501
369.799
19
19
37.491.992
37.491.992
22.250.000
7.120.331
33.741.201
33.741.201
21.000.000
4.870.331
19
19
2.068.490
(327.321)
2.068.490
13.543
19
19
19
52.792
380.837
5.408.000
538.863
-229.913
2.185.105
3.373.819
64.768.418
48.308.888
8
11
18
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.
II. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yeniden
Düzenlenmiş
Dipnot
Referansları
(Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş)
01.01.30.06.2014
(Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş)
01.01.30.06.2013
20
20
12.402.041
(9.533.726)
15.454.942
(10.589.777)
2.868.315
4.865.165
(2.081.871)
(556.155)
(156.258)
661.256
97.819
(1.001.139)
(493.009)
(62.890)
498.633
(527.604)
833.106
3.279.156
437.241
(241)
182.358
(11)
1.270.106
3.461.503
148.126
(664.348)
73
(924.813)
753.884
2.536.763
(215.021)
(283.358)
68.337
(309.574)
(378.299)
68.725
538.863
2.227.189
--(426.080)
85.216
(900.000)
180.000
74.387
(14.877)
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR / (ZARAR)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
22
22
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
23
23
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
25
25
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Diğer kapsamlı gelir:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişime ilişkin vergi gideri
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yabancı para çevrim farkları
24
24
24
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Dönem Karı / Zararının Dağılımı
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
26
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.
52.792
--
(288.072)
(660.490)
250.791
1.566.699
538.863
2.227.189
0,0250
0,0250
0,1379
0,1379
III. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç /
Kayıpları
Diğer Kazanç/(Kayıplar)
2.788.490
48.218
Birikmiş Karlar
Ödenmiş
Sermaye
16.000.000
Paylara İlişkin
Primler / İskontolar
--
-5.000.000
-------
---4.870.331
-----
----(900.000)
180.000
---
------59.510
--
---------
--86.828
------
30 Haziran 2013 itibariyle bakiyeler
21.000.000
4.870.331
2.068.490
107.728
--
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
21.000.000
4.870.331
2.068.490
13.543
--
-1.250.000
------
---2.250.000
-----
---
--------
(340.864)
--
----52.792
---
22.250.000
7.120.331
2.068.490
(327.321)
52.792
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Sermaye artışı-nakit
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere aktarım
Hisse senedi ihraç primleri
Binalar üzerindeki yeniden değerleme değer artış iptali
Binalar üzerindeki yeniden değerleme değer artış iptalinin vergi etkisi
Aktüeryal kazanç/(kayıp) değişim
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Sermaye artışı
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklere aktarım
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Yabancı para çevrim farkı
Aktüeryal kazanç/(kayıp) değişim
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014 itibariyle bakiye
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan
Geçmiş Yıllar Kar
Kısıtlanmış Yedekler
/ (Zararları)
-143.085
1.709.286
Net dönem
karı/zararı
562.647
Toplam
Özkaynaklar
21.251.726
562.647
-(86.828)
------
(562.647)
---900.000
(180.000)
(59.510)
1.566.699
-5.000.000
-4.870.331
---1.566.699
229.913
2.185.105
2.227.189
32.688.756
229.913
2.185.105
3.373.819
33.741.201
---
3.373.819
-(150.924)
-----
(3.373.819)
---(52.792)
340.864
250.791
-1.250.000
-2.250.000
--250.791
380.837
5.408.000
538.863
37.491.992
150.924
--
IV. NAKİT AKIM TABLOSU
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
Yeniden
Düzenlenmiş
(Bağımsız
(Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş)
Geçmemiş)
Dipnot
Referansları
30.06.2014
30.06.2013
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
(10.800.241)
38.156
753.884
2.536.763
9
9
760.610
944.251
(249.211)
(18.607)
(105.707)
834
(27.390)
(43.967)
25.817
303.933
514.319
(138.815)
15.019
(12.577)
-7.383
(105.033)
(21.355)
18
18
134.829
99.761
95.902
(50.910)
(11.499.642)
489.769
(9.650.060)
(2.771.352)
(4.329.559)
2.526.693
2.234.867
(2.312.699)
1.500
(4.189.994)
(411.892)
259.626
1.713.135
314.926
(9.985.148)
(815.093)
527.997
(489.841)
19
19
16
(751.537)
441.476
(383.305)
(1.068.788)
(144.595)
1.250.000
2.250.000
(3.096.325)
9.103.100
(906.046)
138.815
--5.000.000
4.870.331
--
8
7.820.842
7.820.842
(1.727.291)
(1.727.291)
(3.730.936)
7.413.965
52.792
--
(3.678.144)
7.413.965
Vergi Öncesi Net Dönem Karı
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar
ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
-Amortisman ve itfa gideri
-Sabit kıymet çıkışlarına ilişkin amortisman ve itfa gideri
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-Şüpheli alacaklar karşılığı
-Kur farkı geliri
-Kur farkı gideri
-Alacak reeskontu
-Borç reeskontu
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı
-İptal edilen izin karşılıkları
İşletme sermayesindeki değişimler:
-Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-Vergi Ödemeleri/iadeleri
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
IMM Network'ün maddi ve maddi olmayan duran varlıkları
Diğer uzun vadeli finansal varlık girişleri
Sermaye artışı
Hisse senedi ihraç primleri
Şerefiye
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri/ (çıkışları), net
14-15
14-15
8
7
10
9
9
25
14-15
14-15
14-15
Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) (A+B+C)
D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
E. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
5
5.788.054
1.948.963
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler A+B+C+D+E
5
2.109.910
9.362.928
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.
(*): Yukarıdaki mali tablolar Yönetim Kurulu tarafından 11.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.
1
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Say Reklamcılık” veya “Ana
Ortaklık”) 1989 yılında şahıs firması olarak Mehmet Bülent GÜLDOĞAN tarafından kurulmuştur.
İzmir’de faaliyetine başlayan Şirket, 24.01.1992 tarihinden itibaren Ercan GÜLDOĞAN, Erkan
GÜLDOĞAN ve M. Bülent GÜLDOĞAN ortaklığında Say Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
ünvanı ile faaliyetine devam etmiştir. Şirket, 27.08.2004 tarihinden itibaren nevi değişikliği yaparak Say
Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanını almıştır.
Şirket, bina ve açık alanların tüm görsel iletişim ürünlerinin tasarlaması (Kurumsal Kimlik Uygulaması),
üretimi ve montajının gerçekleştirilmesi, iç ve dış mekanlarda mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü
çelik ve betonarme yapı imalatı, alımı, satımı ile ilgili proje taahhüt işlerini yürütmektedir.
Şirket’in üretim tesisleri İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gölcük Mevkii'ndedir. 830 ve 842
parsellerde bulunan toplam 16.975 m² arazi üzerinde kurulu fabrikanın 10.850 m²’si kapalı alandır.
Fabrikada metalform, alüminyum, akrilik, ahşap, termoform, vakum, yaş boya, toz boya, cila ve folyo
bölümleri mevcuttur.
Şirket’in İstanbul’da yönetim, satış ve pazarlama bölümlerinin de olduğu bir şubesi bulunmaktadır.
2005 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi akreditasyonunun alınması ile başlayan Entegre Yönetim
ve Kalite Standardizasyon çalışmalarında Şirket, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği akreditasyonlarını da alarak, bu üçlü standardizasyona sahip sektöründeki nadir
firmalardan biri olmuştur.
Şirket, ilişkili kuruluşları Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Plaka
Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile beraber, perakende satış zincirlerinin kurumsal kimlik,
mobilya ve dekorasyon dönüşümlerinde anahtar teslim hizmet sunabilen bir firma olma özelliğinin yanı
sıra inşaat işlerinde de nitelikli projelere imza atan bir firma özelliği taşımaktadır.
31.08.2012 tarih ve 2012-12 sayılı yönetim kurulu kararı ile; 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı
içerisinde olmak üzere Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 16.000.000.-TL’den 21.000.000 TL’ye
artırılmasına ve artırılan 5.000.000 TL’lik sermayeyi temsil eden B Gurubu hamiline yazılı 1 TL nominal
değerli payların, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak İMKB Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda halka arz edilmesine karar verilmiş olup, 2,20 TL satış fiyatıyla 24 ve 25 Haziran 2013
tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa’da “sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi” suretiyle
gerçekleştirilen halka arz işleminde, ihraç edilen payların tamamı satılarak birincil piyasa işlemi
sonlandırılmıştır. Şirket hisseleri hali hazırda Gelişen işletmeler Piyasası’nda işlem görmektedir.
Şirket, 20.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile 21.000.000 TL olan sermayesinin 22.250.000 TL’ye
artırılmasına ve bu artırımın halka arz edilecek 1.250.000 TL nominal değerli payla karşılanmasına karar
vermiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2014 tarihli 19 sayılı belgesi ile Şirket’in 80.000.000 TL kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 21.000.000 TL’den 22.250.000 TL’ye arttırılması nedeniyle ihraç ve
halka arz edilecek 1.250.000 TL nominal değerli payların kurul kaydına alındığı bildirilmiştir.
2
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Şirket 16.05.2014 tarihi itibarıyla Almanya’da bulunan IMM Network GmbH’ye %100 oranında iştirak
etmiştir.
30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirket’in personel sayısı ortalama 170 kişidir (31.12.2013:208).
Ana Ortaklık nezdinde 30.06.2014 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen bağlı ortaklık konsolide edilmektedir:
Bağlı ortaklık
IMM Network GmbH
Ülke
Almanya
Etkin ortaklık oranı%
100
Say Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ana Ortaklık”) ve yukarıda adı geçen bağlı ortaklığı birlikte
“Grup” olarak ifade edilmektedir. Grup’a dahil kuruluşun fiili faaliyet konuları aşağıda açıklanmıştır:
Bağlı ortaklık:
IMM Network GmbH
Şirket, 1999 yılında Almaya’da kurulmuştur. Açık Hava Reklamcılığı sektöründe proje yönetim ve
kurumsal kimlik uygulamaları faaliyetlerinde bulunan şirket, başta Mercedes-Benz, Seat, Lamborghini,
Shell, Fiat, Philip Morris, Alfa Romeo, Allianz, Citroen, Iveco, Bosch, Lancia, Texaco ve Chevrolet
olmak üzere Avrupa bölgesindeki Kurumsal Kimlik Uygulamalarında Proje Yönetimi hizmeti
sunmaktadır.
IMM Network GmbH tedarik zinciri yönetimini daha verimli bir yapıya kavuşturacak ve müşterilere eş
zamanlı enformasyon sağlayabilecek 8 kişiden oluşan pos-ition.net proje yönetimi yazılımına sahip bir
proje yönetim şirketidir.
IMM Network, Say Reklamcılık’ın bağlı ortağı olduktan sonra Avrupa’da 18 ülkede Franchise ağı
geliştirmeyi planlamaktadır.
Şirket’in %100 hissesi 16 Mayıs 2014’te Say Reklamcılık tarafından satın alınmıştır.
30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirket’in personel sayısı ortalama 43 kişidir.
3
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan ve yürürlüğe girmiş olan Türkiye
Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, finansal tablolarda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK
tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
Finansal tablolar ve tamamlayıcı notları, SPK tarafından açıklanan raporlama formatlarına uygun olarak
sunulmuştur.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, varlıklar için ödenen tutar esas
alınmaktadır. Şirket’in 30.06.2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide bilançosu, bu tarihte sona
eren yıla ait özet konsolide kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile özet konsolide
finansal tabloları tamamlayıcı dipnotlar,11.08.2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
2.1.1. Geçerli ve raporlama para birimi
Grup’un finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Grup’un geçerli
para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade
edilmiştir.
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Mali Tablolarının Çevrimi
Yabancı Bağlı Ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Türk Lirası’na
çevrilmiştir. Yabancı Bağlı Ortaklıkların gelir ve giderleri ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmiştir. Dönem başındaki net varlıkların yeniden çevrilmesi ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya
çıkan kur farkları özkaynaklar dahilindeki yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir.
4
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara
yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce
meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla
düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait
karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu
dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.3. Konsolidasyon Esasları
Konsolide mali tablolar Dipnot 1’de açıklanan bağlı ortaklığın mali tablolarını kapsamaktadır.
Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide
edilmiştir. Ana ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklığında sahip olduğu payların defter değeri bağlı
ortaklığın öz sermaye hesapları ile karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer
durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirleri arasındaki bakiyeleri, mal ve hizmet alış ve satışları
ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil olmak üzere birbirleriyle olan işlemler neticesinde oluşmuş
gelir ve giderler karşılıklı elimine edilmiştir.
IMM Network, Say Reklam’ın kontrolü altında olduğundan, ilişikteki mali tablolarda %100 birleştirme
uygulanmış olup, azınlık payı hesaplanmamıştır.
30.06.2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık nezdinde tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen
ortaklığın ünvanı ve bu ortaklıktaki etkin hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık
IMM Network GmbH
Sermaye içindeki etkin hisse oranı
(%)
31.06.2014
31.12.2013
100,00
--
IMM Network GmbH 16.05.2014 tarihi itibarıyla iktisap edilmiş olup 30.06.2014 tarihli finansal
tablolarda 30.06.2014 tarihli bilanço değeri ve son iki aylık gelir tablosu ile konsolide edilmiştir.
2.4. İşletmenin sürekliliği
Grup finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır
5
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 30.06.2014 tarihi itibarıyla bilançosunu
31.12.2013 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile; 01.01.-31.12.2013 dönemine ilişkin kar veya zarar
ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve özkaynaklar değişim tablosunu 01.01.30.06.2013 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına
ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Grup, 30.06.2013 tarihli
finansal durum tablosunda net dönem karı içinde gösterdiği ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş 59.510 TL
tutarındaki aktüeryal kaybı ve geçmiş yıllar karları içinde gösterdiği ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş
48.218 TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı tarihli finansal durum tablosunda kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler hesabının altında diğer kazanç/kayıplar
fonu içerisine sınıflandırmıştır.
SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31.03.2013
tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım
rehberi yayınlanmıştır.
Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar
yapılmıştır. Grup’un 30.06.2013 tarihli finansal durum tablosunda ve 30.06.2013 tarihi itibarıyla sona
eren döneme ilişkin kar veya zarar tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
i)
Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan 308.572 TL tutarındaki iskonto gelirleri ve 116.260 TL
tutarındaki kur farkı gelirleri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine, 4.902 TL tutarındaki menkul
kıymet satış gelirler yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisine,
ii)
Finansman giderleri hesap grubunda bulunan 236.300 TL tutarındaki kur farkı giderleri ve 182.184
TL tutarındaki iskonto giderleri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine, 11 TL tutarındaki finansal
yatırım değer düşüklüğü yatırım faaliyetlerinden giderler içerisine sınıflandırılmıştır.
iii) Esas faaliyetlerden elde edilen diğer gelirler içerisindeki 13.559 TL tutarındaki sabit kıymet satış
geliri ve 163.897 TL tutarındaki kira geliri yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisine sınfıandırılmıştır.
6
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 01.07.2014 tarihi itibarıyla geçerli
yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı
olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 Dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’de
Yıllık İyileştirmeler’ yayımlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bu standart, yorum ve değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi bulunmamaktadır.
7
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6. Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları (devamı)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını
yapacaktır.
itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi
erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
KGK tarafından yayınlanmış ilke ve kararlar
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi
itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bu standart, yorum ve değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi bulunmamaktadır.
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 16.05.2014 tarihinde IMM
Network GmbH’nin %100’ünü 4.261.350 TL (1.500.000 EURO) bedelle iktisap etmiştir.
8
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Dipnot 2.3’te açıklandığı üzere, bağlı ortaklığın finansal bilgileri, Grup’un yönetimsel yaklaşımı
çerçevesinde hazırlanan bölümlere göre raporlama bilgilerine, tam konsolidasyon yöntemi (%100 olarak)
ile dahil edilmiştir.
Aşağıdaki 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar içerisinde raporlanan
“konsolide gelirler”, coğrafi bölgeler arası gelirleri içermektedir.
Gelir Tablosu
Türkiye
Almanya
Toplam
8.543.545
(5.595.866)
3.858.496
(3.937.860)
12.402.041
(9.533.726)
2.947.679
(79.364)
2.868.315
(1.767.281)
(382.531)
(156.258)
200.403
(314.590)
(173.624)
-558.672
(2.081.871)
(556.155)
(156.258)
759.075
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)
842.012
(8.906)
833.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler), net
437.000
--
437.000
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı /
(Zararı)
1.279.012
(8.906)
1.270.106
Finansman Gelirleri / (Giderleri), net
(501.752)
(14.470)
(516.222)
777.260
(23.376)
753.884
(283.358)
68.337
---
(283.358)
68.337
562.239
(23.376)
538.863
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / (Giderler), net
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar /
(Zarar)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Geliri / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Dönem Karı / (Zararı)
9
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.06.2014
31.12.2013
6.186
1.015
2.646
--
1.353.474
1.847
476.511
95.076
-175.801
1.071.479
5.325
1.856.015
1.018
2.851.571
--
2.109.910
5.788.054
Hisse senetleri
Özel ve kamu kesimi borçlanma araçları
Hisse senetleri değer düşüklüğü
Yatırım fonu
---42
149.700
360.511
(20.400)
--
Toplam
42
489.811
Nakit
TL Kasası
EURO Kasası
Bankalar
Vadesiz Mevduat – TL
Vadesiz Mevduat – USD
Vadesiz Mevduat – EURO
Vadesiz Mevduat – GBP
B tipi likit fonlar
Repolar
6.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli:
Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlıklar:
Uzun Vadeli:
IMM Network SAS, Soufflenheim, Fransa (*)
IMM Network Italya Srl, Roma, Italya (*)
30.06.2014
Oranı
%
TL
100
100
31.12.2013
Oranı
%
TL
115.676
28.919
---
144.595
--
Grup açısından önemli ekonomik faaliyetleri olmamasından dolayı ilgili şirketler konsolidasyona dahil
edilmemiştir.
(*)
10
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
FİNANSAL BORÇLAR
Kısa vade
Kısa vadeli krediler
- TL
- EURO
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
- TL
- EURO
Faiz tahakkuku
Uzun vade
Uzun vadeli krediler
- TL
- EURO
30.06.2014
31.12.2013
12.541.437
633.184
6.663.573
74.547
246.971
154.397
26.883
-173.004
13.650.536
6.863.460
130.896
943.217
58.954
1.074.113
58.954
13.496.139
336.901
208.541
162.668
162.668
162.668
40.667
6.690.456
30.473
28.481
-----
14.570.252
6.749.410
--
--
Banka kredilerinin vadesel dökümü aşağıdaki gibidir:
0- 12 ay
1-2 yıl
2-3 yıl
3-4 yıl
4-5 yıl
5-6 yıl
6-7yıl
11
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 9)
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Promaya Proje Tas. Mimar. Müh. San. ve Tic. A.Ş.
Münir Güldoğan
30.06.2014
31.12.2013
69.771
3.872
7.788
----
81.431
--
--
590.000
--
590.000
1.308.456
--
1.308.456
--
4.833.803
--
4.833.803
--
b) İlişkili taraflardan ticari alacak senetleri (Dipnot 9)
Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
c) İlişkili taraflardan diğer alacaklar (kısa vade)
Plaka Mobilya Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
d) İlişkili taraflardan diğer alacaklar (uzun vade)
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
(*)
Say Reklam 30.06.2014 tarihli yönetim kurulu kararına göre Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San.
ve Tic. A.Ş.’ye iştirak etmek için görüşmelere başlamış olup, ilgili bakiye iştirak avansı olarak Ateş Çelik’e
verilmiştir. 17.07.2014 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamasında da
belirtildiği üzere ortaklık payı ve iştirak bedelinin tespitine ilişkin süreç devam etmektedir.
(*)
12
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
c) İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 9)
30.06.2014
31.12.2013
Promaya Danışmanlık ve Ekon. Araş. Ltd. Şti.
18.180
--
18.180
--
2.794
1.933
2.093
--
4.727
2.093
01.0130.06.2014
01.0131.12.2013
-593.950
49.800
51.558
1.496.333
1.235.200
643.750
2.783.091
1.244.090
10.021.749
1.244.090
10.021.749
-1.350
1.000
--
1.350
1.000
d) Ortaklara borçlar
Mahmut Güldoğan
Metin Arısan
e) İlişkili taraflara satışlar:
Ateş Çelik İnşaat Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş
Plaka Mobilya A.Ş.
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
f) İlişkili taraflardan alımlar:
Plaka Mobilya A.Ş.
g) İlişkili taraflardan pazarlama satış ve dağıtım giderleri:
Promaya Proje Yönetimi A.Ş
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
13
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
h) İlişkili taraflardan genel yönetim giderleri:
Ateş Çelik İnşaat Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş
Plaka Mobilya A.Ş.
Promaya Proje Yönetimi A.Ş
01.0130.06.2014
01.0131.12.2013
----
452
1.049
200
--
452
-215.285
9.000
10.678
--
18.000
390.454
11.847
20.339
13.200
234.963
453.840
-702
--
713
41.255
1.387
702
43.355
---
127.750
258.250
--
386.000
ı) İlişkili taraflardan diğer faaliyet gelirleri:
Ateş Çelik İnşaat Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş
Plaka Mobilya A.Ş.
Promaya Proje Yönetimi A.Ş.
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Münir Güldoğan
i) İlişkili taraflardan genel üretim giderleri:
Ateş Çelik İnşaat Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş.
Plaka Mobilya A.Ş.
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
j) İlişkili taraflardan genel hizmet üretim giderleri:
Ateş Çelik İnşaat Taah. Proje Müh. San. ve Tic. A.Ş.
Afg Proje Mühendislik Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
14
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
k) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarına
sağlanan faydalar
01.01.-30.06.2014 tarihinde sona eren dönemde ödenen maaş ve ücretler toplam 100.807 TL (01.01.-31.12.2013:
100.763 TL)’dir.
9.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar - Kısa vade
Alıcılar
-Üçüncü şahıslar
- İlişkili taraflar (Dipnot 8)
- Şüpheli alacaklar
Alacak senetleri
-Üçüncü şahıslar
- İlişkili taraflar (Dipnot 8)
Ertelenmiş finansman gideri (-)
Şüpheli alacak karşılığı(-)
30.06.2014
31.12.2013
7.644.315
81.431
2.054.986
3.514.924
-185.714
325.927
--
1.042.300
590.000
10.106.659
5.332.938
(31.041)
(2.054.986)
(75.008)
(185.714)
8.020.632
5.072.216
Şüpheli ticari alacaklar karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
01.01.30.06.2014
01.0131.12.2013
Dönem başı
Dönem içinde ayrılan karşılık
Konusu kalmayan karşılıklar
Kur ve yabancı para çevirim farkı
IMM Network’ün konsolidasyon etkisi
185.714
56.999
--1.812.273
159.096
37.833
(36.085)
24.870
--
Dönem sonu bakiye
2.054.986
185.714
15
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Alacak senetlerinin vadesel detayı aşağıdadır:
Vadesi gelen alacaklar
1 - 3 ay arası vadeli alacaklar
4 - 6 ay arası vadeli alacaklar
7 -12 ay vadeli alacaklar
30.06.2014
31.12.2013
315.000
10.927
---
122.100
573.900
582.300
354.000
325.927
1.632.300
6.314.042
18.180
3.995.319
--
620.231
429.607
6.952.453
4.424.926
(34.500)
(60.317)
6.917.953
4.364.609
502.331
117.900
429.607
--
620.231
429.607
Ticari Borçlar - Kısa Vade
Satıcılar
-Üçüncü şahıslar
-İlişkili taraflar (Dipnot 8)
Borç Senetleri
-Üçüncü şahıslar
Ertelenmiş finansman geliri (-)
Borç senetlerinin vadesel detayı aşağıdadır:
1 - 3 ay arası vadeli borçlar
3 - 6 ay arası vadeli borçlar
16
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. STOKLAR
İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Diğer stoklar
30.06.2014
31.12.2013
6.706.757
14.729.306
1.998.267
3.933.065
9.842.712
8.493
23.434.330
13.784.270
3.414.405
101.416
6.292.120
99.316
3.515.821
6.391.436
Stoklar üzerindeki sigorta teminat bedeli 5.000.000 TL’dir.
11. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler:
Kısa vade
Verilen avanslar
Gelecek aylara ait giderler
Verilen avansların detayı aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
Zekisan Yapı Market Metal Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kıta Mobilya Demir Çel. İnş. Dek. Reklam San. İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti.
Diğer
1.627.275
1.439.655
347.475
3.414.405
Ertelenmiş Gelirler:
Ertelenmiş Gelirler
Alınan avanslar
30.06.2014
31.12.2013
796.659
843.188
796.659
843.188
17
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12. CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR VE BORÇLAR
Kısa vade
Peşin ödenen vergi ve fonlar
30.06.2014
31.12.2013
283.358
730.747
283.358
730.747
13. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yatırım amaçlı gayrimenkuller İzmir, Karşıyaka’daki 1 adet daireden oluşmaktadır.
Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullerini mali tablolarında Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile ölçmüştür.
30.06.2014 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller 28.02.2014 tarihli değerleme raporuna bağlı
olarak gerçeğe uygun değeri ile gösterilmiştir.
Grup’un sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller için, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrımenkul
değerleme yetkisi almış olan Arves Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 28.02.2014
tarihinde değerleme raporu hazırlanmıştır. Sözkonusu değerleme işlemleri sonucu yatırım amaçlı
gayrimenkullerin net defter değerleri ile değerleme tutarları arasındaki ilişki 14 nolu dipnotta
açıklanmaktadır.
Gerçeğe uygun değerdeki değişiklikten kaynaklanan kazançlar oluştuğu dönemde gelir tablosuyla
ilişkilendirilmiştir.
Gayrimenkul
Eksper Şirketi
cinsi
Bina
Arves Gayrimenkul
Değerleme ve Danışmanlık
A.Ş.
31.12.2013 31.12.2013 30.06.2014
Değer
Gerçeğe
Gerçeğe
artış /
uygun
uygun
değeri
değeri
(azalış)
Eksper
rapor tarihi
31.12.2013
Net defter
değeri
28.02.2014
409.841
40.159
450.000
450.000
409.841
40.159
450.000
450.000
18
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet değeri
Arsa
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Finansal kiralama ile alınan
makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Finansal kiralama ile alınan
makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
31.12.2013
Girişler
Çıkışlar
Transfer
IMM
Network 30.06.2014
1.075.000
353.421
13.210.998
3.118.766
------135.000 (259.594)
---359.797
-- 1.075.000
-353.421
-- 13.210.998
-- 3.353.969
332.122
873.772
778.548
578.264
--
--222.860 (125.904)
17.853
---4.397
--
---(359.797)
--
20.320.891
380.110 (385.498)
--
135.999
2.123.771
1.766.201
8.966
-427.873
-150.519 (123.307)
--5.997
----
144.965
2.551.644
1.799.410
184.281
724.520
652.073
9.636
11.553
-275.204 (125.904)
52.947
-21.847
--
---(5.997)
-90.777
852.304
--
195.834
964.597
1.557.324
25.486
5.596.481
948.909 (249.211)
--
943.081
7.239.260
14.724.410
-199.489
901.848
---
332.122
1.170.217
1.698.249
218.467
4.397
1.101.337 21.416.840
14.177.580
19
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maliyet değeri
Arsa
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar (*)
Makina ve teçhizat
Finansal kiralama ile alınan makine
ve teçhizatlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar (**)
Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Finansal kiralama ile alınan makine
ve teçhizatlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
31.12.2012
Girişler
Çıkışlar
Transfer
31.12.2013
1.075.000
233.007
9.039.403
2.998.322
-120.414
744.824
259.259
---(138.815)
--3.426.771
--
1.075.000
353.421
13.210.998
3.118.766
496.016
922.160
739.056
1.039.018
2.387.753
-100.250
39.492
578.264
--
(163.894)
-(148.638)
----- (1.039.018)
-- (2.387.753)
332.122
873.772
778.548
578.264
--
18.929.735
1.842.503
(451.347)
--
20.320.891
123.358
393.757
1.701.407
12.641
742.602
203.609
--(138.815)
-987.412
--
135.999
2.123.771
1.766.201
209.897
761.882
602.013
987.410
42.673
53.676
50.060
9.638
(68.289)
(91.038)
---
---(987.412)
184.281
724.520
652.073
9.636
4.779.724
1.114.899
(298.142)
--
5.596.481
14.150.011
14.724.410
Şirket fabrika binası ve batarkat ofisleri 830 ve 842 parseller üzerinde yer almakta olup, 842 no’lu
parsel Şirket ortaklarından Ercan GÜLDOĞAN tarafından 1996 yılında satın alınmış ve yapılan
operasyonel kiralama sözleşmesi uyarınca, süresiz ve koşulsuz olarak Şirket’e kiralanmıştır. Ayrıca söz
konusu parselin satışa konu olması halinde rüçhan hakkının Şirket’e ait olduğu sözleşme de açıkça hükme
bağlanmış olup, 06 Haziran 2013 tarihinde Şirket tarafından 900.000 TL’ye satın alınmıştır. Söz konusu
tutar, 02 Mart 2012 tarihinde Güney Batı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından
hazırlanan değerleme raporuna istinaden önceki dönemlerde oluşturulan değerleme fonundan düşülerek
mali tablolara yansıtılmıştır.
(*)
20
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
(**)
Yapılmakta olan yatırımlar hesabı, Say Reklam’ın 2010 yılı nisan ayında projelendirerek yapımına
başladığı yönetim binası revizyonu ile ek idari ofisler, yemekhane, personel müştemilatları ve fabrikanın
üretim hatlarının verim ile kapasitesinin arttırılması amacıyla yapılan yatırımları kapsamaktadır.
31.12.2013 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Sabit kıymetler üzerindeki sigorta teminat bedelleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Sigorta
Teminat
Tutarı
Binalar
Demirbaşlar
3.500.000
2.500.000
6.000.000
Arsa, araziler ve binaların detayı yıllar itibarıyla aşağıdaki şekildedir:
Arsa ve Araziler
İzmir-Hıdırcılar 152 parsel zeytinlik
İzmir-Gölcük 841 parsel zeytinli bağ
İzmir-Gölcük 840 parsel zeytinli bağ
Binalar
İzmir-Gölcük 842 parsel fabrika binası
İzmir-Gölcük 830 parsel fabrika binası
30.06.2014
31.12.2013
Net Defter
Değeri
Net Defter
Değeri
290.000
480.000
305.000
290.000
480.000
305.000
1.075.000
1.075.000
3.282.581
7.376.773
3.336.965
7.750.262
10.659.354
11.087.227
21
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait maddi duran ve maddi olmayan varlıklarla
ilişkilendirilen ve gider hesaplarında gösterilen amortisman ve itfa payları aşağıdaki gibidir:
Satılan malın maliyeti
Genel yönetim giderleri
30.06.2014
30.06.2013
731.639
212.612
316.600
197.719
944.251
514.319
Grup’un arsa ve binaları aşağıdaki bankalar tarafından ipotek/rehin altına alınmıştır.
Banka Adı
Türkiye İş Bankası (1. derece)
Türkiye İş Bankası (2. derece)
Türkiye İş Bankası (Serbest)
30.06.2014
31.12.2013
6.300.000
3.000.000
637.000
6.300.000
3.000.000
637.000
9.937.000
9.937.000
22
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31.12.2012
Maliyet değeri
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar (*)
Birikmiş itfa payı
Haklar
Diğer maddi olmayan duran
varlıklar
Net defter değeri
Girişler 31.12.2013
Girişler
IMM
Network
30.06.2014
--
--
14.845
14.845
--
14.845
153.260
--
153.260
3.195 1.223.308
1.379.763
168.105
--
168.105
3.195 1.223.308
1.394.608
14.402
161
14.563
81
--
14.644
131.094
10.101
141.195
51.239
312.776
505.210
145.496
10.262
155.758
51.320
312.776
519.854
22.609
12.347
(*)
874.754
2014 yılında ilk defa konsolidasyona dahil edilen IMM Network’ün sahip olduğu bilgisayar yazılımı ile
ilgilidir.
16. ŞEREFİYE
30.06.2014 tarihi itibarıyla şerefiye hesabı aşağıdaki gibidir:
IMM Network GMBH - Almanya
İktisap maliyeti (16.05.2014)
İktisap edilen özkaynak pay değeri (-)
Pozitif şerefiye
4.261.350
(1.357.210)
2.904.140
23
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Grup tarafından açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:
Dava/İcra Konusu
30.06.2014
31.12.2013
Dava/İcra
Dava/İcra
Sayısı
Tutar Sayısı
Tutar
Çek (*)
Fatura
Bono (*)
1
2
1
13.534
5.016
100.000
1
2
1
13.534
5.016
100.000
Toplam
4
118.550
4
118.550
(*)
Söz konusu alacaklara ilişkin olarak karar kesinleşmiş olup, tahsil imkanı kalmamıştır.
b)
Grup aleyhine açılmış ve devam eden dava ve icra takipleri:
Dava/İcra Konusu
Kıdem, ihbar ve izin tazminatı
Rücu davası
İş kazası
Sigorta primi
Toplam
31.12.2013
30.06.2014
Dava/İcra
Dava/İcra
Sayısı
Tutar Sayısı
Tutar
4
44.268
5
56.464
--------1
1.300
1
1.300
5
45.568
6
57.764
24
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
c)
A.
B.
C.
D.
Grup’un Teminat/Rehin/İpotek (TRİ) pozisyonu aşağıdadır:
Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'ler
Bağlı Ortaklığı adına vermiş olduğu TRİ'ler
Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler
Diğer TRİ'ler
- Ortaklar lehine verilen
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine verilen TRİ'ler (*)
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ'ler
30.06.2014
31.12.2013
13.978.060
--
12.922.157
--
-7.500.000
-7.500.000
--
7.500.000
7.500.000
--
--
21.478.060
20.422.157
Grup'un ilişkili kuruluşlarından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
lehine verilmek üzere Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ve Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında 16.07.2013 tarihinde "Satıp Geri Kiralama Yöntemi" ile 30.000.000.-TL
tutarlı 10 yıl vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen kredi sözleşmesine konu
olmak üzere Şirket ortaklarından Mahmut Güldoğan'a ait dolaşımda olmayan A Grubu 2.500.000.-TL
nominal değerli ve dolaşımda olmayan B grubu 1.000.000.-TL nominal değerli paylar, Ercan Güldoğan’a
ait dolaşımda olmayan A grubu 1.000.000.-TL nominal değerli ve dolaşımda olmayan B grubu
1.000.000.-TL nominal değerli paylar ve Erkan Güldoğan’a ait dolaşımda olmayan B grubu 2.000.000.TL nominal değerli olmak üzere toplam 7.500.000 TL nominal pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye
rehin olarak Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de depo edilmiştir.
(*)
25
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
İpotekler:
Banka adı
Türkiye İş Bankası (1. derece)
Türkiye İş Bankası (2. derece)
Türkiye İş Bankası (Serbest)
Cinsi Para cinsi
Taşınmaz
Taşınmaz
Taşınmaz
TL
TL
TL
30.06.2014
31.12.2013
6.300.000
3.000.000
637.000
6.300.000
3.000.000
637.000
9.937.000
9.937.000
Teminatlar:
Verilen teminatın cinsi
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat senedi
Teminat çeki
Yabancı Para
Cinsi
Yabancı Para
Tutarı
30.06.2014 TL
Tutarı
TL
ABD $
EURO
TL
3.866.267
5.000
53.838
8.483
3.866.267
10.617
155.693
8.483
Toplam
Verilen teminatın cinsi
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat senedi
4.041.060
Yabancı Para
Cinsi
Yabancı Para
Tutarı
31.12.2013 TL
Tutarı
TL
ABD $
EURO
2.919.727
5.000
18.647
2.919.727
10.672
54.758
Toplam
d)
2.985.157
Şirket tarafından alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:
Alınan teminatın cinsi
Teminat çeki
Teminat senedi
Toplam
Para cinsi
30.06.2014
31.12.2013
TL
TL
1.079.824
309.826
1.079.824
209.826
1.389.650
1.289.650
26
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar
Personele borçlar
Sosyal güvenlik ve vergi borçları
30.06.2014
31.12.2013
135.226
83.335
137.411
82.595
218.561
220.006
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalara ilişkin karşılıklar kullanılmayan izin karşılıklarından
oluşmaktadır.
Kullanılmayan izin hakları
311.165
211.404
311.165
211.404
Kullanılmayan izin hakları karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içerisindeki artış
211.404
99.761
74.920
136.484
Toplam
311.165
211.404
27
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı
30.06.2014
31.12.2013
1.216.410
655.501
1.216.410
655.501
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 sayılı ve
25.08.1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili
bilanço tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, 30.06.2014 tarihi itibarıyla 3.438,22 TL/yıl tavanına
tabidir (31.12.2013: 3.254,44 TL/yıl).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”),
şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel oranı ifade eder. 30.06.2014 tarihi itibarıyla karşılıklar yıllık%7 enflasyon oranı ve %9,25 iskonto
oranı varsayımına göre, %2,10 (31.12.203: %2,10) reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal Fark
Toplam
30.06.2014
30.06.2013
655.501
74.195
60.634
426.080
473.935
35.268
60.634
(74.387)
1.216.410
495.450
28
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a. Ödenmiş sermaye
30.06.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibarıyla Grup’un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
30.06.2014
%
Pay Tutarı
Erkan Güldoğan (*)
Ercan Güldoğan (*)
Mahmut Güldoğan (*)
Münir Güldoğan
Emre Güldoğan
Tahir Başaloğlu
Murat Özel
Metin Arısan
Halka açık kısım
31.12.2013
% Pay Tutarı
29,72
20,39
20,39
0,60
0,60
0,06
0,07
0,07
28,10
6.611.200
4.537.600
4.537.600
134.400
134.400
12.800
16.000
16.000
6.250.000
31,48
21,61
21,61
0,64
0,64
0,06
0,08
0,08
23,80
6.611.200
4.537.600
4.537.600
134.400
134.400
12.800
16.000
16.000
5.000.000
100
22.250.000
100
21.000.000
Şirket’in 22.250.000,-TL’lik sermayesinin 10.000.000.- TL’si imtiyazlı A Grubu hisselerden,
12.250.000,- TL’lik kısmı B Grubu hisselerden oluşmaktadır. A Grubu imtiyazlı hisselerin 4.132.000
adedi Erkan Güldoğan’a, 2.836.000 adedi Mahmut Güldoğan‘a, 2.836.000 adedi Ercan Güldoğan.’a,
84.000.- adedi Münir Güldoğan’a, 84.000 adedi Emre Güldoğan’a ve 8.000 adedi Tahir
Basaloğlu’na,10.000 adedi Murat Özel’e,10.000 adedi Metin Arısan’a aittir. B Grubu imtiyazı
bulunmayan payların 2.479.200.- adedi Erkan Güldoğan’a, 1.701.600 adedi Mahmut
Güldoğan’a,1.701.600 adedi Ercan Güldoğan’a, 50.400 adedi Münir Güldoğan’a, 50.400 adedi Emre
Güldoğan’a, 6.000 adedi Murat Özel’e, 6.000 adedi Metin Arısan’a, 4.800 adedi ise Tahir Başaloğlu’na
ait olup, 6.250.000 adedi ise halka açık kısımdan oluşmaktadır.
Şirket, 20.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile 21.000.000 TL olan sermayesini 22.250.000 TL’ye
artırılmasına ve bu artırımın halka arz edilecek 1.250.000 TL nominal değerli payla karşılanmasına karar
vermiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2014 tarihli 19 sayılı belgesi ile Şirket’in 80.000.000 TL kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 21.000.000 TL’den 22.250.000 TL’ye arttırılması nedeniyle ihraç ve
halka arz edilecek 1.250.000 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alındığı bildirilmiştir.
Şirket ortaklarından Mahmut Güldoğan'a ait dolaşımda olmayan A Grubu 2.500.000.-TL nominal
değerli ve dolaşımda olmayan B grubu 1.000.000.-TL nominal değerli paylar, Ercan Güldoğan’a ait
dolaşımda olmayan A grubu 1.000.000.-TL nominal değerli ve dolaşımda olmayan B grubu 1.000.000.TL nominal değerli paylar ve Erkan Güldoğan’a ait dolaşımda olmayan B grubu 2.000.000.-TL nominal
değerli olmak üzere toplam 7.500.000 TL nominal pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'ye rehin olarak
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de depo edilmiştir.
(*)
29
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
a. Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler ve geçmiş yıl karları
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre
birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın
%5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın
%10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece
sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
30.06.2014 31.12.2013
Yasal yedek akçe
Geçmiş yıl karı/( zararları)
Olağanüstü yedekler
b.
380.837
229.913
380.837
229.913
4.276.795
1.131.205
1.053.900
1.131.205
5.408.000
2.185.105
Paylara ilişkin primler / iskontolar
Finansal tablolarda yer alan hisse senetleri ihraç primleri, Şirket’in ilk kuruluşundan sonraki sermaye
artışlarında ihraç edilen hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde bir bedelle ihraç edilmeleri sonucu,
ihraç bedeli ile nominal değeri arasındaki farktan oluşmaktadır.
Paylara ilişkin primler / iskontolar
7.120.331
4.870.331
7.120.331
4.870.331
30
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
c.
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları
30.06.2014
31.12.2013
2.068.490
2.068.490
2.068.490
2.068.490
(327.321)
13.543
(327.321)
13.543
52.792
--
52.792
--
01.0130.06.2014
01.0130.06.2014
7.594.446
4.904.523
108.911
12.607.880
12.809.598
2.580.481
64.863
15.454.942
Satıştan iadeler (-)
(205.839)
--
Satış gelirleri (net)
12.402.041
15.454.942
Satışların maliyeti
(9.533.726)
(10.589.777)
2.868.315
4.865.165
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları / kayıpları
d.
Diğer kazanç/ kayıplar
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
e.
Yabancı para çevrim farkları
Yabancı para çevrim farkları
20. HASILAT
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Brüt satışlar
Brüt Kar
31
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20. HASILAT (devamı)
01.01.30.06.2014
01.01.30.06.2013
11.101.399
349.680
247.828
800.062
-108.911
10.622.994
1.532.977
215.996
3.003.420
14.692
64.863
12.607.880
15.454.942
(205.839)
--
Satış gelirleri
12.402.041
15.454.942
Açıkhava Kurumsal Reklamcılık Satışları
İnşaat Taahhüt Satışları
Hurda Satışları
Ticari Malzeme Satışları
Hizmet Satışları
(8.651.577)
(226.796)
(160.737)
(494.616)
--
(6.743.659)
(990.341)
(139.539)
(2.713.136)
(3.102)
Satışların maliyeti
(9.533.726)
(10.589.777)
2.868.315
4.865.165
Açıkhava Kurumsal Reklamcılık Satışları
İnşaat Taahhüt Satışları
Hurda Satışları
Ticari Malzeme Satışları
Hizmet Satışları
Diğer Gelirler
Satıştan iadeler (-)
21. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Sabit kıymet satış geliri
Kira geliri
Menkul kıymet satış geliri
Finansal yatırım değer düşüklüğü
252.771
108.058
76.412
13.559
163.897
4.902
437.241
182.358
241
11
241
11
32
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22. FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ)
Faiz geliri
Faiz ve komisyon giderleri
Teminat mektubu giderleri
Diğer
01.0130.06.2014
01.01.30.06.2013
148.126
73
148.126
73
570.183
33.531
60.634
858.398
22.036
44.379
664.348
924.813
23. DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ
Şirket’in kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları aşağıdaki gibidir:
Diğer Kapsamlı Gelir
Duran varlıklar değer artış fonu
Aktüeryal kazanç/(kayıplar)
Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)
Yabancı para çevrim farkları
01.0130.06.2014
01.0130.06.2013
-(426.080)
85.216
52.792
(900.000)
74.387
165.123
--
(288.072)
(660.490)
33
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20’dir.
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının
temettü olarak;
•
•
•
Gerçek kişilere
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere,
Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere,
Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar, üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i, Kurumlar
Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.
34
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
01.0130.06.2014
01.0130.06.2013
Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi gideri / (geliri)
(283.358)
68.337
(378.299)
68.725
Toplam vergi gideri / (geliri)
(215.021)
(309.574)
30.06.2014
187.886
(34.333)
31.12.2013
34.333
329.318
153.553
363.651
68.337
85.216
174.982
188.669
153.553
363.651
Dönemler arası ertelenmiş vergi mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi varlıkları /(yükümlülükleri), net cari dönem
Ertelenmiş vergi varlıkları /(yükümlülükleri), net dönembaşı (-)
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)- Diğer Kapsamlı Gelir
35
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(devamı)
Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki “zamanlama farklılıkları”nın bilanço
yöntemine göre, vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları suretiyle hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Söz
konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, Tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama
dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Bilanço tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenen vergi
Toplam geçici farklar varlıkları/(yükümlülükleri)
30.06.2014
31.12.2013
30.06.2014
31.12.2013
Ticari alacaklar reeskontu
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin hakkı karşılığı
Kredi faiz tahakkuku
Şüpheli alacaklar karşılığı
Kur farkı geliri düzeltmesi
Diğer
Ticari borçlar reeskontu
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı arasındaki
net fark
Kur farkı gideri düzeltmesi
Değer artış fonları ertelenmiş vergi karşılığı
31.041
1.216.410
311.165
-298.150
-351.078
(34.500)
75.008
655.501
211.404
19.373
423.062
-3.928
(60.317)
6.208
243.282
62.233
-59.630
-70.215
(6.899)
15.002
131.100
42.281
3.875
84.612
-785
(12.063)
527.366
-(2.583.440)
632.386
(27.390)
(2.583.440)
105.475
-(352.258)
126.477
(5.478)
(352.258)
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
2.735.210
(2.617.940)
2.020.662
(2.671.147)
547.043
(359.157)
404.132
(369.799)
187.886
34.333
Ertelenen vergi varlıkları / yükümlülükleri,
net
36
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25. PAY BAŞINA KAZANÇ
Net Dönem Karı/(Zararı) (TL)
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi
Hisse Başına Kar/(Zarar) (TL)
01.0130.06.2014
01.01.30.06.2013
538.863
21.530.822
0,0250
2.227.189
16.150.685
0,1379
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kredi riski
Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir.
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
30.06.2014
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardak Finansal
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
i Mevduat yatırımlar
Raporlama tarihi itibarıyla maruz
kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
81.431
7.939.201
1.308.456
4.833.953
1.926.908
144.637
--
--
--
--
--
--
81.431
7.939.201
1.308.456
4.833.953
1.926.908
144.637
--
--
--
--
--
--
---
2.054.986
(2.054.986)
---
74.642
(74.642)
---
---
37
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kredi riski (devamı)
31.12.2013
Raporlama tarihi itibarıyla maruz
kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
590.000 4.482.216
Bankalardaki Finansal
Mevduat yatırımlar
--
29.030
5.785.408
489.811
--
--
--
--
--
590.000 4.482.216
--
29.030
5.785.408
489.811
--
--
--
--
-- 237.348
-- (237.348)
---
---
--
--
--
-- 185.714
-- (185.714)
Döviz kuru riski
Grup, ağırlıklı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Say Reklam’a ait ABD$ ve EURO cinsinden borçlu veya
alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kur riskine
maruz kalmaktadır.
Bilanço tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para varlıklar ve borçlarının döviz tutarı ve TL karşılıkları aşağıdaki
gibidir:
Varlıklar
Yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu
30.06.2014
31.12.2013
939.518
(880.582)
2.903.874
(450.485)
58.936
2.453.389
38
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Döviz kuru riski (devamı)
31.12.2013
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları
dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL
Karşılığı
ABD
Doları
EUR
GBP
550.799
--
179.438
8.833
250.934
870
53.256
26.341
--137.785
1.200
939.518
2.070
----------939.518
2.070
212.987
1.116
84.305
-494.081 153.329
-791.373 154.445
--89.209
-----89.209
-880.582 154.445
---------58.936 (152.375)
--(78.850) (153.575)
---------
-46.764
279.458
-----279.458
72.830
29.152
58.267
-160.249
-30.848
--30.848
191.097
--35.174
-----35.174
----
----88.361
----35.174
41.597
-----
35.174
-----
--------
39
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Döviz kuru riski (devamı)
31.12.2013
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları
dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı Türev araçların Net Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL
Karşılığı
ABD
Doları
EUR
GBP
1.037.266
87.059
289.956
--
1.862.358
2.495
632.050
290
-4.250
2.903.874
-----2.903.874
10.913
-439.572
-450.485
-----450.485
-----2.453.389
--2.449.139
-----
-1.200
90.754
-----90.754
1.558
-151.179
-575
922.581
-----922.581
2.584
-39.813
--290
-----290
----
152.737
-----152.737
42.397
-----42.397
--------
----(61.983)
----880.184
----290
(63.183)
-----
879.609
-----
290
-----
40
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Döviz kuru riski (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2013
Kar/(Zarar)
Yabancı
paranın değer
kazanması
Yabancı
paranın değer
kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
kazanması
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
32.355
(32.355)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
--3- ABD Doları net etki (1+2)
32.355
(32.355)
EUR’nun kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
(134.023)
134.023
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
--6- EUR net etki (4+5)
(134.023)
134.023
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- GBP döviz net varlık/yükümlülüğü
(7.469)
7.469
8- GBP döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
--9- GBP Varlıkları Net etki (7+8)
(7.469)
7.469
Toplam(3+6+9)
109.136
(109.136)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31.12.2013
Kar/(Zarar)
Yabancı
paranın değer
kazanması
Yabancı
paranın değer
kaybetmesi
Yabancı
paranın değer
kaybetmesi
(32.355)
-(32.355)
32.355
-32.355
134.023
-134.023
(134.023)
-(134.023)
7.469
-7.469
109.136
(7.469)
-(7.469)
(109.136)
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
kazanması
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(13.229)
13.229
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
--(13.229)
13.229
3- ABD Doları net etki (1+2)
EUR’nun kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
258.466
(258.466)
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
--258.466
(258.466)
6- EUR net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- GBP döviz net varlık/yükümlülüğü
62
(62)
8- GBP döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
--62
(62)
9- GBP Varlıkları Net etki (7+8)
Toplam(3+6+9)
245.299
(245.299)
Yabancı
paranın değer
kaybetmesi
(13.229)
-(13.229)
13.229
-13.229
258.466
-258.466
(258.466)
-(258.466)
62
-62
245.299
(62)
-(62)
(245.299)
41
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Sermaye risk yönetimi
Grup sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından
değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut
olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması
amaçlanmaktadır.
Bilanço tarihleri itibarıyla net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net finansal borç
Özkaynaklar
Eksi: Değerleme fonu
Yatırılan sermaye
Net Finansal Borç/Yatırılan Sermaye Oranı
30.06.2014
31.12.2013
14.724.649
(2.109.910)
12.614.739
37.491.992
(2.068.490)
48.038.241
6.922.414
(5.788.054)
1.134.360
33.741.201
(2.068.490)
32.807.071
26%
3%
Finansal enstrümanların makul değeri
Makul bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi
şekilde belirlenir.
Finansal enstrümanların tahmini makul bedelleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme metotları kullanılarak tespit edilmiştir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin
yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa
işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı
değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir.
42
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber makul değeri yansıttığı
öngörülmektedir.
Finansal varlıkların makul değerinin, ilgili varlıkların kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilir.
Parasal borçlar
Banka kredileri ve diğer parasal borçların makul bedellerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle kayıtlı
değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir.
Ticari borçlar makul değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönemsonu kurundan çevrilir ve bundan dolayı makul bedelleri
kayıtlı değerlerine yaklaşır. Banka kredilerinin kayıtlı değerleri ile tahakkuk etmiş faizlerinin makul
değerlere yaklaştığı tahmin edilmektedir.
27. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇECESİNDEKİ AÇIKLAMAMLAR)
Grup’un finansal araçlarının kayıtlı değerleri makul değerlerini yansıtmaktadır. Grup’un spekülatif amaçlı
finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların
alımsatımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup’un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren
şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir),
kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
43
Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Say Reklamcılık, 10.07.2014 tarihinde alınan 14 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile 30.000.000 TL'ye kadar
bir yıl içerisinde farklı vadelerde bir veya bir defadan fazla olmak üzere, Türk Lirası cinsinden yurt içinde
halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere değişken faizli, bono ve/veya tahvil ihraç
edilmesine karar vermiştir. Söz konusu bono ve/veya tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na
yapılan başvuru 24.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content