close

Enter

Log in using OpenID

2013 yıl sonu finansal dipnotlar

embedDownload
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na;
Giriş
1. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte”Grup”)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte
sona eren yıla ait konsolide kapsamlı kar veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir
tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli
muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Konsolide finansal tablolarla ilgili olarak grup yönetiminin sorumluluğu
2. Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için
konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan
bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere
uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, grup yönetimi
tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün
olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
4. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
5. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçek konsolide
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve konsolide nakit
akımlarını, TMS (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşü etkilememekle birlikte dikkat çekilmek istenen diğer husus
6. Grup’un 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız
denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim
kuruluşu, 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak 12 Nisan 2013 tarihli
bağımsız denetim raporunda şartlı görüş bildirmiştir. (Not 41)
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu
tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiş olup,
Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören
şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren
sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin
yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Aynı kanunun 398. maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun
grubu tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk
yönetimini gerçekleştirebilmek için 378’inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi
kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan,
esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte,
yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup
Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi
kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında
bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır.
Bununla birlikte, Grup, söz konusu komiteyi kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır.
Komite 2013 yılında Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik
olarak dört defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
İstanbul, 11 Mart 2014
HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(A member of HLB International)
Hayati Ecer- YMM
Sorumlu Denetçi
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Yeniden Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2012
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
55.678.433
48.005.315
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
3.576.242
6.123.634
Finansal Yatırımlar
7
-
-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10
22.777.838
16.151.068
Diğer Alacaklar
11
253.940
333.746
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
13
22.117.419
20.889.331
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacaklar
15
-
-
Peşin Ödenmiş Giderler
26
4.605.904
323.741
51.558
180.495
2.295.532
4.003.300
55.568.141
51.503.838
26.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
26
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11
31.793
Finansal Yatırımlar
7
-
-
Maddi Duran Varlıklar
18
51.931.967
48.861.585
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
598.974
470.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35
2.985.325
1.942.298
Diğer Duran Varlıklar
26
20.082
203.429
111.246.574
99.509.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
Yeniden Düzenlenmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
44.619.189
21.497.046
6.340.168
31.232.177
15.093.918
2.685.739
10
13.221.003
-
11.059.762
-
11
26
35
15
22
26
1.299.186
2.261.786
-
1.263.894
1.128.864
-
8
28.728.683
21.332.588
26.177.560
19.909.278
24
35
22
371.295
4.889.294
2.135.506
227.330
4.536.680
1.504.272
ÖZKAYNAKLAR
37.898.702
42.099.416
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.905.760
41.816.043
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8
8
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıplar
- Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir veya Giderler
- Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
27
27
27
30.000.000
1.865.909
12.961
30.000.000
1.865.909
12.961
27
27
15.795.116
(58.226)
15.779.423
(49.909)
27
27
27
27
179.497
379.054
(6.612.077)
(3.656.474)
440.682
379.054
(6.419.754)
(192.323)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
(7.058)
283.373
111.246.574
99.509.153
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
01.01.-31.12.2013
Yeniden Düzenlenmiş
Önceki Dönem
01.01.-31.12.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
28
103.602.575
85.034.619
Satışların Maliyeti (-)
28
(84.033.072)
(74.537.921)
BRÜT KAR/(ZARAR)
28
19.569.503
10.496.698
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
(7.071.871)
(4.541.595)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29
(11.822.328)
(8.588.425)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)
29
-
-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri
31
1.333.253
2.761.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-)
31
(312.728)
(196.651)
1.695.829
(68.169)
-
-
1.695.829
(68.169)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)
Finansman Gelirleri
32
6.624.133
5.279.548
Finansman Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/(ZARARI)
33
(12.941.073)
(6.401.918)
(4.621.111)
(1.190.539)
(3.253)
673.302
900.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)
(3.951.062)
(290.077)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)
-
-
(3.951.062)
(290.077)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
35
35
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
(294.588)
(97.754)
Ana Ortaklık Payları
36
(3.656.474)
(192.323)
Pay Başına Kazanç
36
(0,122)
(0,006)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
36
(0,122)
(0,006)
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Cari Dönem
01.01.-31.12.2013
Yeniden Düzenlenmiş
Önceki Dönem
01.01.-31.12.2012
(3.951.062)
(290.077)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
5.902
(165.245)
15.693
(206.556)
-
-
(8.317)
-
-
-
-
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden
Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir
Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin
Vergiler
-
-
(1.474)
41.311
-
-
(261.185)
241.142
(261.185)
241.142
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
-
-
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
-
-
(255.283)
75.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(4.206.346)
(214.180)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
(294.588)
(3.911.758)
78.298
(292.478)
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
Duran Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma
Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden
Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir
Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
Kar
veya
Zararda
Yeniden Kar
veya
Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Sınıflandırılacak
Birikmiş
Diğer
Gelir ve Giderler
Kapsamlı
Gelir
ve
Giderler
Dipnot
Referansları
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 İtibariyle Bakiyeler
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin
Düzeltmeler
Net Dönem Karı
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana
Gelen Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan
İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
2
31.12.2012 İtibariyle Bakiyeler
CARİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin
Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana
Gelen Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan
İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
31.12.2013 İtibariyle Bakiyeler
2
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Aktüeryal
Pay İhraç
Düzeltme Kayıp/(Kaza Primleri/İskon
Farkları
nç) Fonu
toları
(16.424)
Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme
ve Ölçüm
Kazanç/Kayıpları
Diğer
Kazanç/Kayıplar
Yabancı Para
Çevirim Farkları
Yeniden Değerleme
ve Sınıflandırma
Kazanç/Kayıpları
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar Net Dönem
Kar/Zararları Karı/Zararı
Ana Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Özkaynaklar
36.530.562
24.000.000
1.865.909
7.182
16.090.776
-
258.761
-
379.054
(405.338)
(6.014.416)
36.165.504
365.058
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.000.000
-
-
5.779
-
(311.353)
-
-
181.921
-
-
-
(6.014.416)
-
(192.323)
6.014.416
-
(192.323)
(162.917)
6.005.779
-
(97.754)
16.069
-
(290.077)
(146.848)
6.005.779
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000.000
1.865.909
(49.909)
12.961
15.779.423
-
440.682
-
379.054
(6.419.754)
(192.323)
41.816.043
283.373
42.099.416
30.000.000
1.865.909
(49.909)
12.961
15.779.423
-
440.682
-
379.054
(6.419.754)
(192.323)
41.816.043
283.373
42.099.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8.317)
-
-
15.693
-
-
(261.185)
-
-
-
(192.323)
-
192.323
(3.656.474)
-
(3.910.283)
-
(294.588)
-
(4.204.871)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.157
4.157
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000.000
1.865.909
(58.226)
12.961
15.795.116
-
179.497
-
379.054
(6.612.077)
(3.656.474)
37.905.760
(7.058)
37.898.702
(33.485)
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Cari Dönem
01.01.-31.12.2013
Yeniden Düzenlenmiş
Önceki Dönem
01.01.-31.12.2012
(3.951.062)
(290.077)
1.968.790
294.588
(108.530)
139.912
1.869.276
95.244
(243.548)
(670.049)
631.234
1.688.429
97.754
29.425
10.669
(837.395)
(900.462)
-
25.855
(201.657)
(8.416.240)
(1.228.088)
(4.282.163)
1.707.768
2.196.533
35.292
183.347
631.234
1.132.922
128.937
(3.521.623)
(1.017.311)
7.814.459
(4.106.654)
(68.597)
7.967
(27.076)
-
(7.884.603)
(1.120.492)
(5.697.250)
105.211
(261.185)
(3.831.396)
319.166
181.921
(5.853.225)
(3.330.309)
11.480.867
(290.431)
(4.684.777)
6.000.000
(81.685)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
11.190.436
1.233.538
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
(2.547.392)
(3.217.263)
Dipnot
Referansları
,
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem net karı/(zararı)
36
Dönem net kar / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları düzeltmeleri (+)
Ana ortaklık dışı zarar/(kar)
Projelerde tamamlanma derecesi yöntemi ile ilgili düzeltmeler,net
Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltmeleri (+)
Kullanılmamış İzin Karşılığı Gideri (+)
Şüpheli alacak karşılık gideri (+)
Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
Vergi gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kar/Zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
18,19
27
24
24
10,11
32,33
31
35
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış/azalış
Stoklardaki azalış/(artış)
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
Diğer duran varlıklardaki artış/azalış
Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki değişim
10,11
13
26
10
11
26
26
35
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Yabancı para çevrim farkı değişimi
18,19
18,19
27
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
Sermaye artışı
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim
8
27
27
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
6
6.123.634
9.340.897
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
6
3.576.242
6.123.634
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
İÇİNDEKİLER
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .................................................................... 1
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ............................................................. 2
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ ..................................................................................................................... 18
4. İŞ ORTAKLIKLARI.................................................................................................................................. 18
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...................................................................................................... 18
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .......................................................................................................... 21
7. FİNANSAL YATIRIMLAR ...................................................................................................................... 21
8. FİNANSAL BORÇLAR ............................................................................................................................ 21
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................................................................. 23
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................... 23
11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .......................................................................................................... 24
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR ............................................ 25
13. STOKLAR ............................................................................................................................................... 25
14. CANLI VARLIKLAR.............................................................................................................................. 25
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR ............................................. 25
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ........................................................... 25
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .......................................................................................... 25
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR ............................................................................................................. 26
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ........................................................................................ 29
20. ŞEREFİYE ............................................................................................................................................... 29
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI .................................................................................................. 29
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ....................................................... 30
23. TAAHHÜTLER ....................................................................................................................................... 31
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR ........................................................................................ 32
25. EMEKLİLİK PLANLARI ....................................................................................................................... 33
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................................................... 33
27. ÖZKAYNAKLAR ................................................................................................................................... 33
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ ............................................................................................ 36
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ................................................................................................................. 37
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................... 38
31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER .............................................................................. 40
32. FİNANSAL GELİRLER .......................................................................................................................... 40
33. FİNANSAL GİDERLER ......................................................................................................................... 40
34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR DURDURULAN FAALİYETLER . 41
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ......................................................................................... 41
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..................................................................................................................... 43
37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI..................................................................................................... 43
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ................... 44
39. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) ...................................................... 52
40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ................................................................................ 53
41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR ................................................................................................................................................... 53
HLB SAYYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”), 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket ve bağlı
ortaklıkları (“Grup”), busbar kanal sistemleri, iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemlerin ve
malzemelerin üretilmesi, enerji nakil hatları, taşıyıcı sistemler, hat, saha, bina, bölge topraklamaları, kablo
taşıyıcı sistemler, kablo taşıyıcıları, çeşitli kablo birleştirme, ayırma, bağlantı ve taşınması, çeşitli projelerde
uygulanabilecek özel taşıyıcı ve çelik konstrüksiyon birleştirme ve sabitleştirme sistemlerini üretmek ve tasarım,
proje yönetimi, elektrik ve mekanik, taahhüt hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir.
Grup’un yönetim merkezi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39-41 Tuzla,
İSTANBUL adresinde olup, şubesi bulunmamaktadır. Ayrıca Grup’un Velioğlu Organize Sanayi Bölgesi
Mahallesi, 1.Cadde, 6 ve 7 Sokak, Çaycuma, ZONGULDAK adresinde üretim tesisi bulunmaktadır.
Grup’un Beştepe Mahallesi, Mertebe Sokak No:26/2 Ankara adresinde bir ofisi, Dubai’de bir temsilciliği,
Kazakistan Cumhuriyeti’nde showroomu ve Katar’da irtibat ofisi bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 30.000.000 TL olan grup sermayesinin % 65,81’i halka açıktır. Grup’un ana
ortağı Kardeş ailesidir (Not 27).
Grup kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL dir.
Şirket hisse senetleri 11.05.2003 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar;
31.12.2013
Şirketin İsmi
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Gersan-R Zao
Faaliyet Alanı
Elektromekanik
Elektrik Malzemeleri
31.12.2012
Şirketin İsmi
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Gersan-R Zao
Faaliyet Alanı
Elektromekanik
Elektrik Malzemeleri
Grup bünyesinde 31.12.2013 tarihinde sona eren ara dönem içinde ortalama 347 kişi istihdam edilmiştir.
Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması
İlişik konsolide finansal tablolar, yayınlanmak üzere 11.03.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Şirket finansal tabloları genel kurulda onaylanmadıkça
kesinleşmediğinden, şirket genel kurulu finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir.
1
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Grup muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türk Lirası (TL) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayımlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak
hazırlamaktadır. Bu konsolide tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların, Türk Lirası’nın genel
satın alma gücüyle yeniden düzeltilmesini de içeren Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan
TMS/TFRS’ye uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’’ (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Grup 31.12.2012
geçmiş dönem finansal tablolarını, ilgili ‘’Tebliğ’’e göre sınıflandırmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGMDSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan, KGMDSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)
esas alınacaktır.
Grup’un işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiş ve konsolide tablolarını TL’ye
yuvarlanmış olarak sunmaktadır.
31 Aralık 2004 yılı konsolide finansal tabloları enflasyon düzeltmesinin sona erdiği 31 Aralık 2004 tarihindeki
paranın satın alma gücüne göre düzeltilmiş olup, bu tarihten sonraki dönemler için enflasyon düzeltmesine
başvurulmamıştır.
Grup’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değişiklikler bulunmamaktadır.
Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden
ifade edilmiştir.
Grup’un Rusya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Ruble’dir. Şirket’in Türkiye’de
faaliyet gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi ise TL’dir.
UMS 21 “Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”ne göre konsolidasyonda Grup’un yabancı ülkelerdeki
iştiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise
dönemde gerçekleşen ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya
çıkan kur farkları özkaynaklar içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
RUS Rublesi
31.12.2013
Dönem Sonu Dönem Ortalaması
0,06478
0,05935
31.12.2012
Dönem Sonu
Dönem Ortalaması
0,05808
0,057251
2
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek finansal
tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda
cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır. Bu
sınıflandırmalar aşağıda açıklanmıştır:
i) 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançoda “diğer dönen varlıklar” içerisinde sınıflandırılan, 323.741 TL
tutarındaki peşin ödenmiş giderler “peşin ödenmiş giderler” hesabına sınıflandırılmıştır.
ii) 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançoda “diger dönen varlıklar” içerisinde sınıflandırılan, 180.495 TL
tutarındaki pesin ödenen vergiler ve fonlar “cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar” hesabına sınıflandırılmıstır.
iii) 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançoda “finansal borçlar” içerisinde sınıflandırılan, 2.685.739 TL “uzun
vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları” hesabına sınıflandırılmıstır.
ıv) 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançoda “diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde sınıflandırılan,
1.128.864 TL tutarındaki alınan avanslar “ertelenmiş gelirler” hesabına sınıflandırılmıştır.
Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına Son Verilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK mevzuatına uygun
finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden
başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.
Netleştirme / Mahsup
Konsolide finansal tablolardaki varlık ve yükümlülükler UMS/UFRS kapsamında izin verilen ve zorunlu haller
dışında birbirinden mahsup edilmemiştir. Gelir ve gider kalemleri de ancak UMS/UFRS kapsamında
öngörülmesi halinde birbirinden mahsup edilmiş, aksi halde mahsup edilmemiştir.
Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları
Şirket, KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar,
değişiklikler ve yorumlar
TMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu”: diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; 1 Temmuz
2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli
değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde kar veya zarar
tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi
kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez.
3
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TMS 19’daki değişiklik: “Çalışanlara sağlanan faydalar”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman
maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür.
TFRS 1’deki değişiklikler, “Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması”: devlet kredileri;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik,
Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet
kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS 20’e ilaveler
getirerek, daha önce TFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS hazırlayanlara
tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
TFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul
Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS finansal tabloları
hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
TFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10,11 ve 12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki
dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış
işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma
zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır.
Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi içinde altı başlığı içerir. Bu değişiklikler:
• TFRS 1, “Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması”
• TMS 1, “Finansal tabloların sunumu”
• TMS 16, “Maddi duran varlıklar”
• TMS 32, “Finansal Araçlar; Sunumları”
• TMS 34, “Ara dönem finansal raporlama”
TFRS 10,”Konsolide finsansal tablolar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü bulunan bir şirketin
konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların
belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasların belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller
hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir.
Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle
iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik
olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
TFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal düzenlemeleri yerine müşterek
anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek
faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip
olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri
muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla
ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal
konsolidasyona izin verilmemektedir.
TFRS 12, “Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 12, müşterek anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar
ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını
belirlemiştir.
4
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TFRS 13, “Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını
yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini
TFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. TFRS ve Amerika GKGMS ile arasında
uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar
getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
TMS 27 (revize 2011), “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS 27’de yer alıp şimdi TFRS 10’da yer alan kontrol tanımı
dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir.
TMS 28 (revize 2011), “İştirakler ve iş ortaklıkları”; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS 11’in yayımlanmasına müteakip TMS 28 (düzeltme 2011) iş
ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
TFRYK 20, “Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj”; 1 Ocak 2013 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden
işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu
yorumlama, TFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir
bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de
gerektirebilir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan
standartlar ve değişiklikler
TMS 32’deki değişiklik, “Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2014 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS 32 ‘Finansal
Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
TFRS 10, 12 ve TMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım
işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu
yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine
olanak sağlamıştır. TFRS 12’de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
TMS 36’daki değişiklik, “Varlıklarda değer düşüklüğü” geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer
düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları
düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
TMS 39’daki değişiklik “Finansal Araçlar”: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü – türev araçların devredilmesi; 1
Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının
değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
TFRYK 21 – TMS 37, “Zorunlu vergiler”; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye
ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
5
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve
ölçümü ile ilgili TMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer
olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken;
borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS
39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı
devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği
durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmen artık kar veya zarar tablosuna değil, diğer kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
TFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi
faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından
tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız
hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan standartlarda değişiklik
getirmiştir:
• TFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”
• TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
• TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
• TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar”
• TFRS 9, “Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler”
• TMS 39, “Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm”
• TFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”
• TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
• TFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
• TMS 16, “Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar”
• TFRS 9, “Finansal Araçlar: TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler”
• TMS 39, “Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm”
Konsolidasyon Esasları
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri
çerçevesinde % 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya
yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Grup, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve
operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından
pay alır. Şirket’in, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona
tabi tutulmuştur.
6
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Konsolidasyon Esasları (devamı)
Bağlı Ortaklık 1 : Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bağlı Ortaklık”)
sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70’ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz
konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70’dir.
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., elektromekanik ve inşaat taahhüt konularında
faaliyet göstermektedir.
Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39-41 Tuzla, İSTANBUL adresinde
faaliyet göstermektedir.
31.12.2013 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Şirketin Ünvanı
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi
Ticaret A.Ş.
Sermayesi Nominal İştirak Tutarı (TL)
1.000.000
700.000
İştirak Oranı (%)
70
Bağlı Ortaklık 2 : Gersan-R Zao / Rusya
Şirket, 11.08.2009 tarihinde, Gersan-R Zao / Rusya (“Bağlı Ortaklık”) sermayesini temsil eden hisse
senetlerinin % 90’ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel
kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 90’dir.
Gersan-R Zao / Rusya, busbar, kablo taşıyıcı sistemleri üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
Bağlı Ortaklık, 236008 Russia, Kaliningrad, Leningradskaya Ulitsa 4 Deutsches adresinde faaliyet
göstermektedir.
31.12.2012 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse
oranı aşağıda gösterilmiştir:
Şirketin Ünvanı
Gersan-R Zao / Rusya
Sermayesi Nominal İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
2.736.281
2.462.653
90
Grup’un, kuruluş işlemleri 14.03.2011 tamamlanan Gersan Elektric Qatar W.L.L unvanlı ve 1.000.000 USD
sermayeli şirket için Qatar Emirliği tarafından Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilecek uygun fabrika arsası
beklenmektedir. İlgili ülke mevzuatı gereği arsa tahsisinden itibaren bir buçuk yıl içerisinde söz konusu
sermayenin ödenmesi gerekmektedir.
Söz konusu bağlı ortaklığın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyeti bulunmamaktadır. Bilanço tarihinden sonra
ise fabrika binası için arsa tahsis edilmesine bağlı olarak üretim tesisi kurulması ve faaliyete geçmesi
öngörülmektedir. Bu nedenle, ekli konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Grup söz konusu şirkete %90 oranında iştirak etmiş olup, herhangi bir sermaye taahhüt ödemesi yapmamıştır.
Bağlı ortaklığın adresi; Ibn ABD Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha, The State Of Qatar’dır.
7
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
B. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu düzenleme esasları
Tam Konsolidasyon Yöntemi:
Şirket’in ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan toplama
işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı
indirilmiştir.
- Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı
ortaklıkların ödenmiş sermayesi yer almamaktadır.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu
kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide
bilançonun özkaynak hesap grubundan sonra “Azınlık Payları” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
- Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar ilke
olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme maliyeti üzerinden
gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan tutarları üzerinden
konsolide bilançoda yer almıştır.
- Şirket’ in ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış
tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların stoklarına
ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından doğan kar, konsolide finansal tablolarda stoklardan
düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden
düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir
ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup edilmiştir.
- Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine
tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karından sonra “Azınlık Payları”
hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
- Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.
Grup’un finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal
tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını etkileyecek nitelikte muhasebe politikalarında
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Uygulanan muhasebe politikalarında yakın gelecekte bir değişiklik
öngörülmemektedir.
C. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Bir muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde; gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik
olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki dönemlere ilişkin
karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana
geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir.
Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler
8
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar (Devamı)
yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce
hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
UMS/UFRS kapsamında muhasebe politikaları; konsolide finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında
işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır.
Hasılat
Satış gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş
olması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket tarafından
elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, satılmış ürün ya da tamamlanmış hizmetin satış
vergisi hariç faturalanmış değerinden, iadeler ve komisyonların indirilmiş şeklini gösterir (Not 28).
Grup tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra güvenilir tahminlerde
bulunabileceği kabul edilir:
(a) Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları,
(b) Hizmet bedeli,
(c) Ödeme şekli ve koşulları.
Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya
çıkarsa, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kayda alınmış
hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır.
Faiz gelirleri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden
kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların
alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir. Grup’un gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkları ve vadesine
kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.
9
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın
tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile
ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer
düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal
varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya
birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir
bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü
hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak
şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış,
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
10
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer
finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Finansal kiralamalar
Kiracı Durumunda Grup
Finansal Kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj
veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte
indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak
gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir
tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı
ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
Faaliyet Kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kiralaması
olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir
tablosuna gider olarak kaydedilir.
11
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kiralayan durumunda Grup
Faaliyet Kiralaması
Faaliyet kiralaması sonucunda elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide gelir
tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
Stoklar
İşin normal akışı içinde satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ya da üretim sürecinde ya da
hizmet sunumunda kullanılacak madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıkların gösterildiği kalemdir.
Verilen sipariş avansları ilgili stok muhasebeleştirilinceye kadar diğer dönen varlıklar olarak sınıflandırılır.
Stoklar, maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın
alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direk işçilik giderleri gibi, üretimle
doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde
katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.
Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının
indirilmesiyle elde edilir. Stoklar finansal tablolarda, kullanımları veya satış sonucu elde edilmesi beklenen
tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde,
stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak
yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini
kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı
durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü
tutarı ile sınırlıdır (Not 13).
Stokların maliyetinin hesaplanmasında “ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi” kullanılmaktadır.
Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer Dönen/Duran Varlık
Bilançoda yer alan diğer varlık sınıflarına girmeyen, gelecek aylara/yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları,
peşin ödenen vergiler ve fonlar, sipariş avansları, iş avansları, personel avansları, devreden KDV, diğer KDV,
indirilen KDV, sayım tesellüm noksanları, diğer çeşitli dönen/duran varlıklar gibi hesaplar Diğer Dönen/Duran
Varlıklar kaleminde raporlanır (Not 26).
Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler
Gelecek aylara ait (ertelenmiş) gelirler ve diğer gider tahakkukları, sayım tesellüm fazlaları, diğer çeşitli borç ve
yükümlülükler gibi kalemler burada raporlanır (Not 26).
Maddi Duran Varlıklar
Grup’un, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, başkalarına kiraya verilmek (gayrimenkuller
dışındaki duran varlıklar için) veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden
fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri maliyet modeli çerçevesinde, maliyet değerleriyle ifade edilmektedir.
12
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi
duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın
kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluştukları dönemde gider olarak gelir
tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik
bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.
Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların atıl
durumda bulundukları dönemde de amortisman ayrılmaya devam edilir.
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır ve
gerektiğinde düzeltme işlemi yapılmaktadır (Not 18).
Maliyet Yöntemi
Maddi duran varlıklarda raporlanan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme
aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete
yasal harçlar da dahil edilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç
veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, ayrı olarak elde edilen bilgisayar yazılımları ve kullanım lisanlarından
oluşmaktadır.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. İşletme içerisinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklar
bulunmamaktadır.
13
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)
Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar
elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi olmayan
duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa,
varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır.
Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi
uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir
tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri
düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer
düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede
gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma Maliyetleri ve Alınan Krediler
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma
maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir (Not 8).
Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un konsolide finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Grup’un mali durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi
olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Grup’un konsolide finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para
cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye
çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden
çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:
- Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine
dahil edilen kur farkları,
- Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe
politikaları Not 38’de açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden
kaynaklanan kur farkları,
14
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kur Değişiminin Etkileri (devamı)
Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden
kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
Hisse Başına Kazanç- Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının; sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç/zarar
miktarı ise, sürdürülen faaliyetlerden dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki zaman ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
Hisse başına kazancın hesaplanmasında, düzeltme yapılmasını gerekli kılacak imtiyazlı hisse veya seyreltme
etkisi olan potansiyel hisse bulunmamaktadır (Not 36).
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile konsolide finansal tabloların yayınlanması için onaylandığı
tarih arasında, Grup lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Düzeltme yapılıp yapılmamasına göre,
iki tür durum tanımlanmaktadır:
- bilanço sonrası düzeltme gerektiren olaylar; bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin
kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlar,
- ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası düzeltme
gerektirmeyen olaylar)
İlişikteki konsolide finansal tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda alınmıştır
ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir (Not 40).
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Koşullu Yükümlülükler
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Şirketten çıkmalarının muhtemel olması ve
yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin ediliyor olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılıklar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi
tarafından yapılan en gerçekçi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü
değerine indirmek için iskonto edilir.
Koşullu Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha
fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek
olan yükümlülükler koşullu yükümlülükler olarak değerlendirilir ve finansal tablolara yansıtılmazlar. Çünkü
yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali
bulunmamakta veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Grup ekonomik fayda
içeren kaynakların işletmeden çıkmaları ihtimali çok uzak olmadıkça, koşullu yükümlülüklerini konsolide
finansal tablo dipnotlarında göstermektedir.
15
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Koşullu Yükümlülükler (devamı)
Koşullu Varlıklar
Grupta geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koşullu varlık
olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girişi kesin değil ise koşullu
varlıklar konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve
tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilmekte ve
raporlanmaktadır (Not 22).
İlişkili Taraflar
Grup’un ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları
kapsamaktadır. Ekteki konsolide finansal tablolarda Grup’un hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip
olunan şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar
olarak tanımlanmıştır.
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:
i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
- Grup’u kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da
- Grup ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere);
- Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya Grup üzerinde ortak kontrole sahip
olması;
iii) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;
iv) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
v) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
vi) Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
vii) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v) maddelerinde
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme
olması; veya
viii)
Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir (Not 37).
16
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa konsolide
finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar
elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması
sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir
vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme
niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da
satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe
uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde
bulundurulur.
17
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
D. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır
(Not 24).
Nakit Akımının Raporlanması
Grup net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım
tablolarını düzenlemektedir. Konsolide nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve
finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akımları,
Grup’un finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit
benzeri değerler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek
likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
E. Önemli Muhasebe Değerleme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle
gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar
Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile
farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve
gerçekleştikleri dönem konsolide gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Bulunmamaktadır.
4. İŞ ORTAKLIKLARI
Bulunmamaktadır.
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yönetim muhasebesi açısından Grup elektrik malzemeleri ve elektromekanik taahhüt olmak üzere iki faaliyet
grubuna ayrılmıştır. Bu ayırımlar, aşağıda belirtilen bölümlere göre finansal raporlamada temel oluşturmaktadır.
18
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
31.12.2013
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Elektromekanik
Elektrik Malzemeleri Taahhüt
108.199.442
2.364.023
(88.851.605)
(1.833.638)
19.347.837
530.385
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
(6.960.889)
6.652.170
(308.719)
Toplam
103.602.576
(84.033.073)
19.569.503
(11.822.328)
(5.297.922)
1.359.976
(312.608)
(1.818.297)
17.625
(119)
44.348
(44.348)
(11.822.328)
(7.071.871)
1.333.253
(312.727)
Faaliyet Karı/Zararı
3.274.955
(1.270.406)
(308.719)
1.695.830
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
6.608.615
(12.915.016)
15.518
(26.057)
-
6.624.133
(12.941.073)
(3.031.446)
(1.280.945)
(308.719)
(4.621.110)
(3.253)
381.154
292.148
-
(3.253)
673.302
NET DÖNEM KARI/ZARARI
(2.653.545)
(988.797)
(308.719)
(3.951.061)
Yatırım Harcamaları (giderleri)
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.149.542
542.315
5.393
-
-
5.154.935
542.315
Toplam Yatırım Harcamaları
5.691.857
5.393
-
5.697.250
Amortisman Giderleri
İtfa Payları
1.857.202
95.566
16.022
-
-
1.873.224
95.566
130.356.963
130.356.963
3.434.515
3.434.515
(22.544.904)
(22.544.904)
111.246.574
111.246.574
Türkiye
Rusya
Eliminasyonlar
Toplam
106.138.408
116.333.715
5.697.250
4.425.057
17.457.763
-
(6.960.889)
(22.544.904)
-
103.602.576
111.246.574
5.697.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
Coğrafi Bölümler
31.12.2013
Net Satışlar
Bölümlere Göre Varlıklar
Yatırım Harcamaları
19
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Elektrik
Malzemeleri
Elektromekanik
Taahhüt
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
84.197.361
(73.855.512)
10.341.849
4.032.916
(3.769.956)
262.960
(3.195.658
3.087.547
(108.111)
Toplam
85.034.619
(74.537.921)
10.496.698
(8.588.425)
(4.020.526)
2.739.298
(196.634)
(572.269)
73.707
(17)
51.200
(51.201)
-
(8.588.425)
(4.541.595)
2.761.804
(196.651)
Faaliyet Karı/Zararı
275.562
(235.619)
(1)
(681.069)
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
5.278.536
(6.398.992)
1.012
(2.926)
-
5.279.548
(6.401.918)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(844.894)
(237.533)
108.112
1.190.539)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
873.428
27.034
-
900.462
NET DÖNEM KARI/ZARARI
28.534
(210.499)
(1)
2.728.358
Yatırım Harcamaları (giderleri)
Maddi Duran Varlıklar
3.551.945
10.045
(108.111)
3.453.879
377.517
-
-
377.517
Toplam Yatırım Harcamaları
3.929.462
10.045
(108.111)
3.831.396
Amortisman Giderleri
İtfa Payları
1.610.040
61.271
(17.118)
-
-
(1.627.158)
(61.271)
110.240.066
110.240.066
3.021.828
3.021.828
(13.752.741)
(13.752.741)
99.509.153
99.509.153
Türkiye
85.697.197
102.835.720
2.378.103
Rusya Federasyonu
2.533.080
10.426.174
1.561.404
Toplam
Eliminasyonlar
(3.195.658)
(13.752.741)
(108.111)
Toplam
85.034.619
99.509.153
3.831.396
31.12.2012
Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
Coğrafi Bölümler
31 Aralık 2012
Net Satışlar
Bölümlere Göre Varlıklar
Yatırım Harcamaları
20
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.12.2013
42.690
279.246
3.254.306
3.576.242
Kasa
Banka
- Vadeli Mevduat
- Vadesiz Mevduat
Vadesiz çekler
Diğer Nakit ve Nakit Benzerleri
Toplam
31.12.2012
34.120
4.488.887
1.596.127
4.500
6.123.634
Şirketin 31.12.2013 tarihi itibariyle banka hesaplarında bloke mevduat bulunmamaktadır.
Vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
TL
USD
EUR
Toplam Vadeli Mevduat
Faiz Oranı (%)
2,30
31.12.2013 Faiz Oranı (%)
6,99 - 7,54
279.246
279.246
31.12.2012
4.488.887
4.488.887
Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır).
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır).
8. FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
31.12.2012
31.12.2013
Banka Kredileri
TL Krediler
USD Krediler
EUR Krediler
Faiz Tahakkuku
Toplam
Ortalama Faiz
Oranı (%)
6,25
3,84 -6,00
1,69-3,10
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Toplam
TL Tutarı
641.229
20.677.410
178.407
21.497.046
6.340.168
27.837.214
Ortalama Faiz
Oranı (%)
3,2 - 8
3,10
TL Tutarı
13.722.480
1.371.438
15.093.918
2.685.739
17.779.657
21
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
8. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
31.12.2012
31.12.2013
Banka Kredileri
TL Krediler
EUR Krediler
Ortalama Faiz
Oranı (%)
6,25
1,69-3,10
TL Tutarı
3.480.000
17.852.587
TL Finansal Kiralama Borçları
EUR Finansal Kiralama Borçları
Toplam
Ortalama Faiz
Oranı (%)
3,69
TL Tutarı
19.909.278
-
-
21.332.587
19.909.278
Finansal Kiralama Borçlarının Detayı
Finansal Kiralama Borçları, finansal kiralama yolu ile iktisap edilen taşıtlar nedeniyle ödenecek tutarlardan
bilanço tarihi itibariyle ödenmeyen kısımları göstermektedir.
a) Kiralama konusu her bir varlık türü için, bilanço tarihi itibariyle net kayıtlı değeri:
Net Değerler
Taşıtlar (net)
31.12.2013
-
31.12.2012
-
b) Asgari kira ödemelerinin toplamı ve bugünkü değeri
31.12.2013
Asgari kira ödemeleri tutarı
-EUR cinsinden finansal kiralamalar
-TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
Ödemelerin bugünkü değeri
-EUR cinsinden finansal kiralamalar
-TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
31.12.2012
Asgari kira ödemeleri tutarı
-EUR cinsinden finansal kiralamalar
-TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
Ödemelerin bugünkü değeri
-EUR cinsinden finansal kiralamalar
-TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
TL
< 1 yıl
TL
1yıl – 4 yıl
TL
Toplam
-
-
-
-
-
-
TL
< 1 yıl
TL
1yıl – 4 yıl
TL
Toplam
1.350
1.350
-
1.350
1.350
702
702
-
702
702
22
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri
Şüpheli Ticari Alacaklar
Eksi: Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Toplamı
31.12.2013
22.432.380
475.874
(130.416)
4.847.845
(4.847.845)
22.777.838
31.12.2012
15.519.161
646.039
(14.132)
3.283.246
(3.283.246)
16.151.068
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar: (devamı)
31.12.2013 tarihi itibariyle TL, Eur ve ABD Doları cinsinden kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan
tahakkuk etmemiş finansman geliri için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı sırasıyla yıllık % 6,10, %
0,15 ve % 0,26’dır.
(*) Alıcıların vade detayı aşağıdaki gibidir:
Alıcılar
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 2 Aya Kadar Olan Alacaklar
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Alacaklar
Toplam
(**) Alacak senetlerinin vade detayı aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
12.797.151
4.592.131
5.043.099
22.432.380
31.12.2012
5.058.952
8.920.796
1.539.413
15.519.161
Alacak Senetleri
Vadesi 6 Aya Kadar Olan Alacak Senetleri
Vadesi 1 Yıla Kadar Olan Alacak Senetleri
Toplam
(***) Şüpheli Ticari Alacakların hareketi aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
475.874
475.874
31.12.2012
596.039
50.000
646.039
31.12.2013
3.283.246
1.654.456
(89.857)
4.847.845
31.12.2012
3.841.561
(558.315)
3.283.246
Dönem Başı
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık
Eksi: Dönem İçinde Tahsil Edilen
Dönem Sonu
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.
23
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
b) Ticari Borçlar:
Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
Diğer Ticari Borçlar
Toplam
31.12.2013
11.583.082
(35.172)
1.673.093
13.221.003
31.12.2012
9.556.290
(3.463)
1.506.935
11.059.762
31.12.2013 tarihi itibariyle EUR ve ABD Doları cinsinden kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk
etmemiş finansman gideri için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı sırasıyla yıllık % 0,25, % 0,27’dir.
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
b) Ticari Borçlar: (devamı)
(*) Satıcılara olan borçların vade detayı aşağıdaki gibidir:
Satıcılar
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Vadesi 2 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Ticari Borçlar
Toplam
31.12.2013
9.155.949
1.198.475
1.228.659
11.583.082
31.12.2012
2.574.657
3.467.887
3.513.746
9.556.290
31.12.2013
-
31.12.2012
-
(**) Borç senetlerinin vade detayı aşağıdaki gibidir:
Borç Senetleri
Vadesi 2 Aya Kadar Olan Borç Senetleri
Toplam
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
Ticari borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.
11. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a) Diğer Alacaklar:
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Toplam
31.12.2013
253.940
253.940
31.12.2012
333.746
333.746
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
31.12.2013
31.793
31.793
31.12.2012
26.449
26.449
24
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
b) Diğer Borçlar:
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Personele Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Toplam
31.12.2013
551.645
324.937
422.604
1.299.186
31.12.2012
514.428
8.843
378.937
361.686
1.263.894
Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer borçların yaşlandırılması ve likidite riski analizi Dipnot
38’de detaylı olarak açıklanmıştır.
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
13. STOKLAR
31.12.2013
11.997.867
1.818.511
3.689.575
4.421.865
189.601
22.117.419
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamul
Mamuller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Toplam
31.12.2012
14.305.988
881.597
3.513.089
1.909.741
278.916
20.889.331
Stoklar maliyet bedeli ile değerlenmiştir. Cari yıl içerisinde giderleştirilen hammadde ve malzeme maliyeti tutarı
33.775.431 TL’dir (Not 28) (31.12.2012: 31.990.055 TL).
14. CANLI VARLIKLAR
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
25
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR
1.1.2013
31.12.2013
Çıkış
Maliyet Bedeli
Açılış Bakiyesi
İlaveler
TransferDeğer Artışı Kapanış Bakiyesi
Arsalar
12.933.991
156.409
13.090.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
628.023
75.368
703.391
Binalar
22.091.861
2.763.691
24.855.552
Tesis, Makine ve Cihazlar (*) 8.747.553
1.288.502
- 9.825.106
19.861.161
Taşıtlar
-Satınalımlar
570.268
63.864 (28.995)
605.137
-Finansal Kiralama
103.903
103.903
Demirbaşlar
1.637.389
108.440 (295.050)
1.450.779
Özel Maliyetler
756.483
18.388
774.871
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.432.000
680.273
- (9.825.106)
287.167
Toplam
56.901.471
5.154.935 (324.045)
61.732.361
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
(55.344)
(48.309)
(103.653)
Binalar
(541.596)
(402.835)
(944.431)
Tesis, Makine ve Cihazlar
(5.509.604) (1.143.701)
(6.653.305)
Taşıtlar
-Satınalımlar
(283.671)
(99.157)
28.995
(353.833)
-Finansal Kiralama
(103.904)
(8.610)
(112.514)
Demirbaşlar
(977.384)
(122.325)
83.721
(1.015.988)
Özel Maliyetler
(568.383)
(48.287)
(616.670)
Toplam
(8.039.886) (1.873.224)
112.716
(9.800.394)
Maddi Duran Varlıklar, net
48.861.585
51.931.967
26
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
1.1.2012
Maliyet Bedeli
Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar (*)
Taşıtlar
-Satınalımlar
-Finansal Kiralama
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
-Satınalımlar
-Finansal Kiralama
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
Maddi Duran Varlıklar, net
Açılış Bakiyesi
12.686.590
300.740
20.368.755
7.184.974
547.269
185.650
1.151.578
723.626
10.553.602
53.702.784
31.12.2012
İlaveler
327.283
1.556.135
280.805
169.419
108.731
32.857
978.649
3.453.879
(23.649)
(31.695)
(85.555)
(456.041)
(4.819.739)
(774.711)
(293.127)
(102.324)
(166.528)
(17.401)
(779.085)
(198.299)
(521.696)
(46.687)
(6.689.379) (1.627.158)
47.013.405
Çıkış
Transfer Değer Artışı Kapanış Bakiyesi
(364.599)
612.000
12.933.991
628.023
710.726 (543.755)
22.091.861
(95.270) 1.377.044
8.747.553
(146.420)
570.268
(81.747)
103.903
377.080
1.637.389
756.483
- (2.100.251)
9.432.000
(323.437)
68.245
56.901.471
84.846
111.780
80.025
276.651
-
-
(55.344)
(541.596)
(5.509.604)
(283.671)
(103.904)
(977.384)
(568.383)
(8.039.886)
48.861.585
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıtlar (Finansal Kiralama)
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
20 - 50
3 - 20
4-5
4-5
3 - 20
3 - 10
31.12.2013 tarihi itibariyle arsa ve binalar üzerinde 26.000.000 TL tutarındaki kısmı 2. derece olmak üzere
toplam 53.400.000 TL ve 10.000.000 USD ipotek bulunmaktadır.
Cari yıl amortisman giderlerinin toplamı 1.873.224 TL’dir (2012: 1.627.158 TL). Bu tutarın 1.700.573 TL (2012:
1.367.494 TL) tutarındaki kısmı satışların maliyetine (Not 28), - TL (2012:4.520 TL) tutarındaki kısmı araştırma ve
geliştirme giderlerine (Not 29), 118.511 TL (2012: 151.098 TL) pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine (Not 29) ve
54.140 TL (2012: 104.046 TL) genel yönetim giderlerine (Not 29) dahil edilmiştir.
31.12.2013 tarihi itibari ile maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta teminat tutarı 66.551.785 TL (31.12.2012:
85.256.258 TL)’ dir.
27
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
31.12.2012
Grup söz konusu maddi duran varlıklarını (arsa, bina) yeniden değerlemeye tabi tutmuş olup gerçeğe uygun
değerlerindeki değişimleri ekli konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. Bu değerleme ile ilgili detay bilgi aşağıdaki
gibidir:
Grup İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan bina ve arsasını, Grup ile ilişkisi olmayan SPK lisanslı bağımsız ekspertiz şirketi olan Eva Gayrimenkul
Değerleme Danışmanlık A.Ş.’ne değerletmiştir. Grup yönetimi, söz konusu değerleme şirketlerinin konu ile ilgili
mesleki birikime sahip ve söz konusu gayrimenkullerin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgileri bulunduğunu
düşünmektedir.
Yapılan değerlemede, Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 01 Mart 2013 tarihli
ekspertiz raporunda, Grup İstanbul Anadolu yakası Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsanın değeri Emsal Yaklaşımı
ve Maliyet Yaklaşımına göre 12.807.000 TL ve binanın değeri Emsal Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı Analizine
göre 4.274.000 TL olarak; ; Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bina ve arsasının değeri
Emsal Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımına göre 15.641.000 TL takdir edilmiştir.
28
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet Bedeli
Haklar
Ar-Ge (Teknik Bilgi)
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam
Birikmiş İtfa Payları (-)
Haklar
Ar-Ge (Teknik Bilgi)
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam
Maddi Varlıklar, net
1.1.2013
Açılış
Bakiyesi
193.249
322.263
244.547
760.059
(138.338)
(4.411)
(147.233)
(289.982)
470.077
İlaveler
90.940
123.419
327.956
542.315
Çıkış
(322.263)
(322.263)
Transfer
-
(20.592)
(7.171)
(67.803)
(95.566)
4.411
4.411
-
31.12.2013
Kapanış
Bakiyesi
284.189
123.419
572.503
980.111
(158.930)
(7.171)
(215.036)
(381.137)
598.974
Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programları ve kullanım lisanslarından oluşmaktadır.
Cari yıl itfa payı giderlerinin toplamı 95.566 TL’dir (2012: 61.271 TL). Bu tutarın 7.171 TL (2012: 7.504 TL)
tutarındaki kısmı satışların maliyetine (Not 28), - TL (2012: 33.474 TL) araştırma ve geliştirme giderlerine,
3.775 TL (2012: 2.336 TL) pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine (Not 29) ve 84.620 TL (2012: 17.958 TL)
genel yönetim giderlerine (Not 29) dahil edilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Haklar
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Teknik Bilgi)
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3 - 15
15
3 - 15
20. ŞEREFİYE
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
29
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
Uzun Vadeli Borç Karşılıkları
Tazminat Dava Karşılığı
Diğer Dava Karşılığı
Toplam
31.12.2013
2.135.506
2.135.506
31.12.2012
1.504.272
1.504.272
(*) Karşı tarafı Graziadio C.S.P.A. firması olan ihtilaf konusu ile ilgili olarak, hukuksal süreç Grup lehine
sonuçlanmıştır.
23. TAAHHÜTLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat –
Toplam TL
Rehin – İpotekler)
Karşılıkları
EUR
TL
USD
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
110.567.181
11.824.392
7.237.823
64.076.515
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110.567.181
11.824.392
7.237.823
64.076.515
30
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
23. TAAHHÜTLER (devamı)
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat –
Rehin – İpotekler)
31.12.2012
Toplam TL
Karşılıkları
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin
amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
EUR
TL
99.756.235 11.552.680 10.418.267
54.661.789
USD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.756.235 11.552.680 10.418.267
54.661.789
Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin grup’un özkaynaklarına oran 31.12.2013 tarihi itibariyle %0’dır
(31.12.2012 tarihi itibariyle %0).
31.12.2013 ve 2012 tarihleri itibariyle verilen TRİ’lerin türleri itibariyle toplam dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
31.12.2013
31.12.2012
Teminat, Rehin
ve İpotekler
Teminatlar
Rehinler
İpotekler
Toplam
Toplam TL
Karşılıkları
35.824.181
0
74.743.000
110.567.181
USD
1.824.392
EUR
7.237.823
10.000.000
11.824.392
7.237.823
Toplam TL
TL Karşılıkları
USD
EUR
TL
10.676.515
28.530.235 1.552.680 10.418.267 1.261.789
0
53.400.000
71.226.000 10.000.000
- 53.400.000
64.076.515
99.756.235 11.552.680 10.418.267 54.661.789
Faaliyet Kiralaması Anlaşmaları
Kiracı durumunda Grup
Kiralama sözleşmeleri:
- Kiralama sözleşmesi fabrika ve bir bölümü ofis olarak kullanılan bina ile ilgilidir. Kiralama dönemi 2003
yılında başlamış olup, taraflarca fesh edilmeyip 10 yıllık dönemler itibariyle uzatılmaktadır. Tüm faaliyet
kiralamaları Grup’un yenileme hakkını kullanması durumunda piyasa şartlarına göre koşulların yeniden gözden
geçirilmesine ilişkin bir ibare taşır. Grup’un kiralama dönemi sonunda kiraladığı varlığı satın alma hakkı yoktur.
- Diğer kiralama sözleşmeleri yurtdışındaki ofis ve showroom olarak kullanılan binalar ile ilgilidir. Kiralama
dönemleri 2011 yılında başlamış olup, taraflarca fesh edilmeyip 1 yıllık dönemler itibariyle uzatılmaktadır. Tüm
faaliyet kiralamaları Grup’un yenileme hakkını kullanması durumunda piyasa şartlarına göre koşulların yeniden
gözden geçirilmesine ilişkin bir ibare taşır. Grup’un kiralama dönemi sonunda kiraladığı varlığı satın alma hakkı
yoktur.
31
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
23. TAAHHÜTLER (devamı)
Kiralayan durumunda Grup
Faaliyet kiralamalarının kiralama dönemi 2012 - 2013 yılları arasında olup fabrika binası kiralamaları ile
ilgilidir. Tüm operasyonel kiralamalar kiracının yenileme hakkını kullanması durumunda piyasa şartlarına göre
koşulların yeniden gözden geçirilmesine ilişkin bir ibare taşır. Kiracının kiralama dönemi sonunda kiraladığı
varlığı satın alma hakkı yoktur.
Grup’un 31.12.2013 tarihi itibariyle faaliyet kiralamasından elde ettiği kira geliri 39.000 TL’dir
(31.12.2012:24.000 TL).
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
31.12.2013
371.295
Kıdem Tazminatı Karşılığı
31.12.2012
227.330
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için
20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline
kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar
aşağıda belirtilmiştir:
Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık 5 beklenen artış oranı ve 8,5. iskonto oranı varsayımına göre, yaklaşık 3,33
gerçek iskonto oranı ve aşağıdaki emekli olma varsayımlarına göre hesaplanmıştır. (31 Aralık 2012: Sırasıyla % 5,
% 8,5 ve % 3,33).
31.12.2013
3,33
90
Yıllık iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)
31.12.2012
3,33
90
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda
karşılıklar, geleceğe ilişkin çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanmaktadır.
Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.354 TL
tavan tutarı dikkate alınmıştır. (31.12.2012: 3.129 TL)
32
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak İtibariyle Karşılık
İşten Ayrılmalar Nedeniyle İptal Edilen Karşılık Tutarı (-)
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık
Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp (*)
Dönem Sonu
31.12.2013
227.330
(992)
136.615
8.342
371.295
31.12.2012
278.345
(122.538)
29.425
42.098
227.330
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 8.342 TL (2012: 42.098 TL) tutarındaki aktüeryal kayıp, diğer kapsamlı gelir
tablosunda muhasebeleştirilmiştir.
Hizmet maliyeti ve faiz maliyeti toplamı, genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
25. EMEKLİLİK PLANLARI
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Verilen SiparişAvansları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
4.445.616
160.288
4.605.904
323.741
323.741
Diğer Dönen Varlıklar
Verilen Avansları
Devreden KDV
Diğer KDV
İş Avansları
Taşeronlara Verilen Avanslar
Toplam
31.12.2013
933.235
345.313
1.016.984
2.295.532
31.12.2012
471.067
640.145
1.032.906
850.559
1.008.623
4.003.300
Diğer Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar İçin Verilen Avanslar
Toplam
31.12.2013
20.082
20.082
31.12.2012
203.429
203.429
Ertelenmiş Gelirler
31.12.2013
31.12.2012
Alınan Avanslar
Diğer Yükümlülükler
Toplam
2.261.786
2.261.786
1.128.864
1.128.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır.)
33
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
27. ÖZKAYNAKLAR
a) Sermaye
Sermayedarlar
31.12.2013
Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)
31.12.2012
Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)
Yüksel Kardeş
31,17
9.348.703
31,17
9.348.703
Halka Açık Kısım
65,81
19.744.148
65,81
19.744.148
Diğer Gerçek Kişiler
3,02
907.149
3,02
907.149
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
100
30.000.000
1.865.909
100
30.000.000
1.865.909
Toplam
100
31.865.909
100
31.865.909
Grup sermayesinin halka açık olan kısmı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ nda (İMKB) işlem görmektedir.
Grup kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL’dir.
Sermaye düzeltmesi farkları, ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre
düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.
Grup’un ödenmiş sermayesi, tarihi değerle 30.000.000 TL’dir. (31.12.2012: 30.000.000 TL) Bu sermaye, her biri 1
TL nominal değerde 30.000.000 adet paya bölünmüştür. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
b) Sermaye Düzeltme Farkları
Finansal tablolarda tüm özkaynak kalemleri yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmek zorundadır.
UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar
ise ilgili bulunduğu kalemle ilişkilendirilir. İlişik konsolide finansal tablolarda sermaye düzeltme farklarının
tamamı ödenmiş sermayeden kaynaklanan sermaye düzeltmesi farklarından oluşmaktadır.
31.12.2013
1.865.909
31.12.2012
1.865.909
31.12.2013
12.961
31.12.2012
12.961
31.12.2013
(58.226)
(58.226)
31.12.2012
(49.909)
(49.909)
Duran Varlık Değer Artış Fonu
31.12.2013
15.795.116
31.12.2012
15.779.423
Toplam
15.795.116
15.779.423
Sermaye Düzeltme Farkları
c) Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
d) Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp Fonu
Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp Fonu
Toplam
e) Değer Artış Fonları
34
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
f) Yabancı Para Çevrim Farkları
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.12.2013
179.497
31.12.2012
440.682
31.12.2013
379.054
31.12.2012
379.054
g) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1. Tertip Yasal Yedek Akçe
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında
ayrılır.
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal
tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda
izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise
sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal yedekler, Statü yedekleri,
Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları”
hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece
bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri” nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri” nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”,
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
h) Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)
31.12.2013
(6.612.077)
(6.612.077)
Geçmiş Yıllar Kar/( Zararları)
Toplam
31.12.2012
(6.419.754)
(6.419.754)
35
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
27-ÖZKAYNAKLAR (devamı)
i) Azınlık Payları
Grup’un azınlık paylarına ilişkin detayı 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31.12.2013
31.12.2012
1 Ocak Bakiyesi
283.373
365.058
İlaveler
4.157
16.069
Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) Payı
(294.588)
(97.754)
Toplam
(7.058)
283.373
Kar Dağıtımı
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan dönem zararı 2.909.432 TL (31 Aralık 2012:
1.797.624 TL), kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarı 1.865.909 TL (31 Aralık 2012:
1.865.909 TL) olup detayları aşağıdaki gibidir:
Özkaynak Kalemleri
Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Hisse Senedi İhraç Primleri
Yasal Yedekleri
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)
Dönem Kar / (Zararı)
31.12.2013
30.000.000
1.865.909
12.961
379.054
(5.920.695)
(2.909.432)
31.12.2012
30.000.000
1.865.909
12.961
384.549
(4.123.071)
(1.797.624)
36
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satış Gelirleri (net)
Yurt İçi Satış Gelirleri
Yurtdışı Satış Gelirleri
Diğer Gelirler
Toplam Gelirler
Satıştan İadeler (-)
Diğer İndirimler (-)
Satış Gelirleri, net
Satışların Maliyeti (-)
Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Amortisman Giderleri
İtfa ve Tükenme Payları
Yarı Mamul Değişimi
Dönem Başı Yarı Mamul Stoku
Dönem Sonu Yarı Mamul Stoku (-)
Mamul Değişimi
Dönem Başı Mamul Stoku
Dönem Sonu Mamul Stoku (-)
I – Satılan Mamul Maliyeti
II – Satılan Ticari Mal Maliyeti
Dönem Başı Stok
Dönem İçi Stok Alımları
Dönem Sonu Stok (-)
III - Satılan Hizmet Maliyeti
IV- Diğer Satışların Maliyeti
Satışların Maliyeti ( I+II+III+IV)
01.01.-31.12.2013
61.353.739
41.620.970
914.495
103.889.204
01.01.-31.12.2012
42.556.684
42.748.905
85.305.589
(261.803)
(24.826)
103.602.575
(247.979)
(22.991)
85.034.619
01.01.-31.12.2013
33.775.431
4.684.602
6.461.267
1.700.573
7.171
(1.026.414)
881.597
(1.358.514)
(947.408)
3.513.089
(3.605.206)
44.655.222
37.499.625
1.909.741
37.722.030
(2.132.146)
1.833.638
44.587
84.033.072
01.01.-31.12.2012
31.990.055
4.213.478
8.839.049
1.367.494
7.504
205.347
1.086.944
(881.597)
191.904
3.704.993
(3.513.089)
46.814.831
24.432.176
2.132.146
24.209.771
(1.909.741)
3.290.914
74.537.921
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
01.01.-31.12.2013
7.071.871
11.822.328
18.894.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Toplam
01.01.-31.12.2012
8.588.425
4.541.595
13.130.020
37
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (devamı)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
2.411.598
1.938.104
1.824.706
894.622
852.058
517.783
507.026
378.532
375.907
313.316
219.832
177.436
130.595
118.511
113.947
94.173
90.409
52.648
50.530
42.475
39.804
34.750
22.775
5.867
5.468
5.368
7.171
596.917
11.822.328
1.607.931
993.891
1.693.745
768.584
672.640
181.427
473.765
392.404
273.805
147.675
158.963
176.296
151.098
130.775
79.567
106.125
28.992
42.776
236
43.227
48.890
18.160
27.444
4.434
3.120
2.336
360.119
8.588.425
İhracat Giderleri
Komisyon Giderleri
Personel Giderleri
Rusya Satış Giderleri
Dubai İrtibat Bürosu Giderleri
Kira Giderleri
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri
Katar Showroom Giderleri
Nakliye Giderleri
Fuar Katılım Giderleri
Araç Giderleri
Matbaa Giderleri
Tanıtım Giderleri
Amortisman Giderleri
Sigorta Giderleri
Seyahat ve Konaklama Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Bakım Onarım Giderleri
Kargo Giderleri
Yemek Giderleri
Temsil Ağırlama Giderleri
Vergi,Resim ve Harç Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Haberleşme Giderleri
Küçük Demirbaş Giderleri
Elektrik,Su ve Isınma Giderleri
İtfa Payı Giderleri
Diğer Giderler
Toplam
38
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (devamı)
Genel Yönetim Giderleri (-)
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
Personel Giderleri
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Kira Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Amortisman Giderleri
Banka Giderleri
Temsil Ağırlama Giderleri
Vergi,Resim ve Harç Giderleri
Haberleşme Giderleri
Aidat Giderleri
Sigorta Giderleri
Araç Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Yemek Giderleri
Bakım Onarım Giderleri
Tse Giderleri
Kargo Giderleri
Elektrik,Su ve Isınma Giderleri
Matbaa Giderleri
Küçük Demirbaş Giderleri
Seyahat ve Konaklama Giderleri
Sosyal Yardım Gideri
Nakliye Giderleri
Kotasyon Gideri
Sanayi ve Ticaret Odası Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri
Noter Giderleri
Temizlik Giderleri
Bilgi İşlem Giderleri
Mahkeme Giderleri
Komisyon Giderleri
Abonelik Giderleri
İtfa Payı Giderleri
Diğer Giderler
1.814.626
1.869.276
503.596
389.988
215.328
209.585
54.140
117.186
116.583
108.448
105.536
88.082
79.039
66.472
63.906
61.248
60.163
45.494
45.192
44.870
41.238
32.755
29.073
10.500
10.422
7.500
7.161
139.912
4.773
4.746
3.743
1.820
821
84.620
634.028
2.122.943
84.272
397.790
181.350
251.207
104.046
69.498
107.722
195.291
73.109
89.023
41.806
114.558
36.842
8.354
102.834
14.299
24.986
40.655
14.549
26.426
46.234
20.000
1.756
24.012
13.420
29.425
13.139
9.916
14.155
27.013
20.801
17.957
202.207
Toplam
7.071.871
4.541.595
39
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31.12.2013
3.639.332
253.875
7.171
139.912
507.026
2.411.598
313.316
897.014
10.185.426
18.354.671
Personel Giderleri
Amortisman Giderleri
İtfa Payı Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri
Danışmanlık Giderleri
İhracat Giderleri
Fuar Katılım Giderleri
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Diğer
Toplam
31.12.2012
3.816.688
255.144
20.293
29.425
251.207
1.607.931
273.805
579.217
6.296.310
13.130.020
31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gelirlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
Diğer Faaliyet Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Önceki dönem gelirleri
Diğer Gelir ve Karlar
Toplam
01.01.-31.12.2013
240.276
8.484
1.084.493
1.333.253
01.01.-31.12.2012
837.395
1.924.409
2.761.804
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Karşılık Giderleri (-)
Diğer Gider ve Zararlar (-)
Toplam
01.01.-31.12.2013
27.221
285.507
312.728
01.01.-31.12.2012
196.651
196.651
01.01.-31.12.2013
121.600
6.502.533
6.624.133
01.01.-31.12.2012
592.496
4.687.052
5.279.548
01.01.-31.12.2013
288.593
1.919.084
10.733.396
12.941.073
01.01.-31.12.2012
188.701
2.152.146
4.061.071
6.401.918
32. FİNANSAL GELİRLER
Faiz Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
Toplam
33. FİNANSAL GİDERLER
Teminat Mektubu Komisyonları (-)
Faiz Giderleri (-)
Finansal Kiralama Faiz Giderleri (-)
Kur Farkı Giderleri (-)
Toplam
40
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR DURDURULAN FAALİYETLER
Bulunmamaktadır. (2012: Bulunmamaktadır.)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
01.01.-31.12.2013
(3.253)
673.302
670.049
Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı Geliri / (Gideri)
Toplam
01.01-31.12.2012
900.462
900.462
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 31.12.2013 tarihi itibariyle % 20’dir. (31.12.2012: % 20). Bu oran,
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri
%15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait
olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi
miktarları değişebilir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 dönemleri itibariyle, vergi öncesi kar üzerine yasal vergi uygulanarak bulunan
vergi gideri ile ilişikte konsolide gelir tablosundaki toplam vergi karşılığı arasındaki mutabakat aşağıdaki
gibidir:
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Vergilendirilebilir Kar/(Zarar)
Geçerli Olan Kurumlar Vergisi Oranı
Hesaplanan Vergi
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+)
İndirimler ve İstisnalar (-)
AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanuna Göre)
Diğer İndirimler (-)
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları (-)
Diğer
Yasal Vergi Oranı ile hesaplanan vergi geliri (*)
31.12.2013
31.12.2012
(2.909.432)
(2.909.432)
0,20
(581.886)
(504.941)
2.539.805
2.539.805
(447.528)
(332.148)
673.302
(1.190.539)
(1.190.539)
0,20
238.108
(30.562)
432.538
432.538
230.797
29.581
900.462
41
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş Varlık Ve Yükümlülükler
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği’ne göre yeniden
düzenlenmesi sonucunda oluşan değerler ile yasal kayıtlar arasındaki geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, değişik raporlama dönemlerinde
muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre
hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20’dır. (2012: %20)
Ertelenen Vergi
Varlıkları /(Yükümlülükleri)
Geçici Farklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Şüpheli Alacak Karşılık Düzeltmesi (*)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Kayıtlı Değerleri ile Vergi Matrahları Arasındaki
Fark
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2012
371.295
2.735.651
227.330
866.375
74.259
547.130
45.466
173.275
884.372
884.527
176.872
176.903
918.266
130.416
14.132
183.653
26.083
2.826
3.463
374.069
9.251.778
14.926.475
56.098
245.116
7.417.601
160
9.711.339
693
74.815
1.850.355
2.985.293
11.220
49.024
1.483.520
33
1.942.267
(19.683.656)
(19.769.211)
(3.936.732)
(3.953.843)
(3.772.270)
(2.864.540)
(754.454)
(572.908)
(1.026.796)
(35.172)
(3.463)
(205.359)
(7.034)
(693)
(14.132)
(44.581)
(2.824)
(8.914)
(24.532.026)
(9.605.551)
(904)
(702)
(22.683.401)
(12.972.062)
(4.906.404)
(1.921.111)
(182)
(140)
(4.536.680)
(2.594.413)
Yıllara Sari Gider Düzeltmesi
Tahakkuk Etmemiş Faiz Gideri
Önceki Dönem Tahakkuk Etmemiş Faiz Geliri
İptali
Kur Farkı Gideri
Kullanılmamış Mali Zararlar
Diğer Geçici Farklar
Toplam
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Arsa ve Binanın Değerlemesi
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların
Kayıtlı Değerleri ile Vergi Matrahları Arasındaki
Fark
Yıllara Sari Gelir Düzeltmesi
Tahakkuk Etmemiş Faiz Geliri
Önceki Dönem Tahakkuk Etmemiş Faiz Gideri
İptali
Banka Faiz Geliri
Diğer Geçici Farklar
Toplam
Ertelenen Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü), net
Döneme Ait Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Bina ve Arsanın Değer Artış Fonundan Mahsup
Edilen Tutar
Döneme Ait Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
673.302
673.302
42
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:
2013
(2.594.382)
673.302
(31)
(1.921.111)
Dönem Başı
Cari Dönem Gelir Tablosuna Borç / (Alacak) Kaydı
Değer Artış Fonuna Alacak Kaydedilen
Aktüeryal (Kazanç)/Kayıp Fonu
Dönem Sonu
2012
(3.572.115)
900.462
68.851
8.420
(2.594.382)
(*) Grup’un 31.12.2013 tarihi itibari ile 4.847.845 TL olan şüpheli alacak karşılığının 2.112.194 TL’si yasal
kayıtlarda gider kabul edilebilir nitelikte olduğu için, ertelenmiş vergiye bu iki tutar arasındaki fark, yani yasal
kayıtlarda karşılık ayrılmayan tutar olan 2.735.651 TL konu edilmiştir.
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Net Dönem Karı / (Zararı)
Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Sayısı
Hisse Başına Düşen Kar /(Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Düşen Kar / (Zarar)
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012
(3.656.474)
(192.323)
30.000.000
30.000.000
(0,122)
(0,006)
(0,122)
(0,006)
37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Ticari Alacaklar ve Borçlar
Bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır).
01.01.- 31.12.2013 ve 01.01.-31.12.2012 dönemlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmamaktadır.
Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Toplam
01.01.-31.12.2013
865.934
865.934
01.01.-31.12.2012
764.127
764.127
İlişkili taraflarla ilgili olarak verilen teminat bulunmamaktadır. (31.12.2012: Bulunmamaktadır).
43
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun
sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir,
sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Grup, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç / özsermaye oranını kullanarak izlemektedir.
Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin
toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
Grup’un cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.
Kredi Riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup
yönetimi bu riskleri, bir önceki dönemde olduğu gibi, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Grup,
müşterilerinden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin
kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne
alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Grup’un türev finansal araçları bulunmamaktadır
(31.12.2012: Bulunmamaktadır). 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle
maruz kalınan kredi riski aşağıdaki gibidir:
44
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski (devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Cari Dönem
İlişkili
Taraf
Nakit ve Nakit Benzerleri
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
Bankalardaki
Mevduat ve Likit
Fonlar
Diğer
Taraf
Vadesi 3 Aydan
Kısa Olan Çek ve
Senetler
Toplam
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
22.777.838
-
253.940
3.576.242
-
26.608.020
-
-
-
-
-
-
-
-
22.777.838
-
253.940
3.576.242
-
26.608.020
-
-
-
-
-
-
-
-
4.847.845
(4.847.845)
-
-
-
-
4.847.845
(4.847.845)
-
-
-
-
-
-
-
45
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski (devamı)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Alacaklar
Önceki Dönem
İlişkili
Taraf
Nakit ve Nakit Benzerleri
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
Bankalardaki
Mevduat ve Likit
Fonlar
Diğer
Taraf
Vadesi 3 Aydan
Kısa Olan Çek ve
Senetler
Toplam
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
16.151.068
-
360.195
-
6.085.014
-
4.500
22.600.777
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri (2)
-
16.151.068
-
360.195
6.085.014
4.500
22.600.777
-
-
-
-
-
-
-
-
3.283.246
-
-
-
-
3.283.246
-
(3.283.246)
-
-
-
-
(3.283.246)
-
-
-
-
-
-
-
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(2) Ticari alacakların tamamı müşterilerden olan senetli ve senetsiz alacaklardan oluşmaktadır. Şirket yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir
sorun ile karşılaşılmayacağını öngörmektedir.
46
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kredi Riski (devamı)
Vadesi Geçmiş ve Değer Düşüklüğüne Uğramış Varlıklar:
Alacaklar
Cari Dönem
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş geçmiş
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
217.530
4.630.315
Alacaklar
Önceki Dönem
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
357.927
2.925.319
-
Likidite Riski
Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç
vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Grup yönetimi, bir önceki dönemde olduğu gibi,
yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet bulundurarak ve yeterli kredi imkanları yoluyla, likidite riskini
asgari seviyede tutmaktadır. Grup likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca
belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Grup’un türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Likidite riskine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:
Cari Dönem
Sözleşme uyarınca
nakit
Sözleşme uyarınca
vadeler
Defter Değeri
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)
3 aydan kısa
(I)
3-12 ay arası
(II)
1-5 yıl arası
(III)
5 yıldan uzun
(IV)
Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler
57.349.823
57.349.823
26.113.083
9.901.152
21.332.588
-
Banka kredileri
42.829.634
42.829.634
11.595.894
9.901.152
21.332.588
-
Ticari borçlar
13.221.003
13.221.003
13.221.003
-
-
-
Diğer borçlar
1.299.186
1.299.186
1.296.186
-
-
-
47
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Önceki Dönem
Sözleşme uyarınca nakit
Sözleşme uyarınca
vadeler
Defter Değeri
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)
3 aydan kısa
(I)
3-12 ay arası
(II)
1-5 yıl arası
(III)
5 yıldan uzun
(IV)
Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler
50.012.591
50.012.591
15.760.339
14.342.974
19.909.278
-
Banka kredileri
37.688.935
37.688.935
3.436.683
14.342.974
19.909.278
-
Ticari borçlar
11.059.762
11.059.762
11.059.762
-
-
-
Diğer borçlar
1.263.894
1.263.894
1.263.894
-
-
-
Piyasa Riski
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir.
Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.
Grup, yurtdışı alımlarının bulunması ve kredi borçlarının bir kısmının döviz cinsinden olması sebebiyle kur
riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu risk, önceki yıllarda olduğu gibi Grup yönetimince takip edilmekte ve
Grup’un döviz pozisyonu ve kur değişimlerinin finansal etkileri takip edilmektedir.
48
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Yabancı Para Riski
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
Cari Dönem
TL Karşılığı
USD
EUR
Önceki Dönem
GBP TL Karşılığı
USD
EUR
GBP
13.938.307
3.263.593
5.261.425
1.269.287
922.475
188.817
27
16.772.793
3.069.871
9.233.610
1.696.027
133.078
19.255
436
275.958
4.951.219
22.429.078
10.281
2.296.380
8.837.373
86.503
17.046
1.214.840
27
224.550
3.682
1.059.497
579.442
21.126.711 11.512.761
92.693
11.304
256.330
436
275.958
275.958
10.281
10.281
86.503
86.503
-
3.682
3.682
92.693
92.693
-
7. Toplam Varlıklar (4+6)
8. Ticari Borçlar
9. Finansal Yükümlülükler
10. Parasal Olmayan Diğer
Yükümlülükler
11. Kısa Vadeli Yükümlükler
12. Finansal Yükümlülükler
13. Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.705.037
2.290.124
27.017.579
8.847.654
978.374
9.688.146
1.301.343
68.783
2.159.090
27
-
21.351.261 11.516.443
3.133.416 1.501.618
9.583.644 5.376.217
349.023
194.171
-
436
-
796.963
311.277
30.104.666 10.977.797
17.852.587
17.852.587
-
45.157
2.273.031
6.079.546
6.079.546
-
668.378
13.385.439
23.917.858
23.917.858
313.083
7.190.918
-
46.892
241.063
10.170.455
10.170.455
-
14. Toplam Yükümlülükler (12+13)
15. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (8-14)
16. Parasal Kalemler Net Yabancı
Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu
17. İhracat
18. İthalat
(3.539.972) 10.977.797
8.352.576
-
37.303.297
7.190.918
10.411.518
-
26.245.009 (2.130.143)
(7.051.233)
27 (15.952.036)
4.325.525 (10.062.495)
436
(29.958.389) (4.135.808)
21.688.663 11.971.171
5.154.760 2.853.302
(7.196.127)
258
27 (16.792.255) 4.051.802 (10.212.293)
- 42.746.858 23.880.252
- 14.667.988 8.089.468
69.949
436
-
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal
Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
6. Duran Varlıklar
224.550
224.550
49
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Yabancı Para Riski (devamı)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Cari Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer
değer
değer kazanması
değer kazanması
kaybetmesi
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
(454.636)
454.636
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(454.636)
454.636
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
(2.070.595)
2.070.595
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
(2.070.595)
2.070.595
6- EUR Net Etki (4+5)
-
-
GBP’nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
9
(9)
7- GBP net varlık/yükümlülüğü
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
9
(9)
9- GBP Net Etki (7+8)
-
-
TOPLAM (3+6+9)
-
-
(2.525.222)
2.525.222
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Önceki Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer
değer
değer kazanması
değer kazanması
kaybetmesi
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
771.068
(771.068)
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
771.068
(771.068)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
(2.366.397)
2.366.397
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
(2.366.397)
2.366.397
6- EUR Net Etki (4+5)
-
-
GBP’nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
125
(125)
7- GBP net varlık/yükümlülüğü
8- GBP riskinden korunan kısım (-)
125
(125)
9- GBP Net Etki (7+8)
-
-
TOPLAM (3+6+9)
-
-
(1.595.204)
1.595.204
Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge
etmemektedir.
50
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların ve finansal borçların gerçeğe uygun
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında veya ödemelerinde dalgalanmalara yol açması,
Şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket imzaladığı kredi sözleşmeleri
nedeniyle de faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Daha önce kamuya duyurulan ve bilanço
dipnotlarında yer alan finansal yükümlülüklerin tamamı sehven sabit faizli olarak yazılmıştır.
Şirketin kullandığı banka kredilerine bağlı olarak 2013 ve 2012 yıllarında değişken faizli
yükümlülükleri de bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibi
belirtilmiştir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan
varlıklar
Finansal varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Cari Dönem
Önceki Dönem
3.576.242
25.310.742
6.123.634
16.964.589
17.518.892
18.038.607
Gup’un değişken faizli mevduat ve kredisi bulunmaktadır.
Fiyat Riski
Grup’un bilançosunda alım-satım amaçlı finansal varlık olarak sınıfladığı hisse senetleri bulunmadığından
dolayı fiyat riski mevcut değildir. (31.12.2012: Bulunmamaktadır).
51
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
39. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ
ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
İtfa edilmiş
değerlerden
gösterilen diğer
Satılmaya hazır
Gerçeğe uygun
değer farkları
kar / (zarar)’a
İtfa edilmiş
değerlerden
gösterilen diğer
Gerçeğe uygun
31.Ara.13 finansal varlıklar Krediler ve alacaklar finansal varlıklar yansıtılan finansal finansal yükümlülükler Kayıtlı değer
Finansal varlıklar
- 3.576.242
Nakit ve nakit benzerleri
3.576.242
- 22.777.838
Ticari alacaklar
22.777.838
3.576.242
22.777.838
6
10
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
31.Ara.12
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
değer Dipnot
-
-
-
-
42.829.634 42.829.634
13.221.003 13.221.003
42.829.634
13.221.003
8
10
6.123.634
-
16.151.068
-
-
-
- 6.123.634
- 16.151.068
-
6.123.634
16.151.068
-
6
10
7
-
-
-
-
35.003.196 35.003.196
11.059.762 11.059.762
35.003.196
11.059.762
8
10
52
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
31.12.2013
Bulunmamaktadır.
41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Grup’un 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi başka
bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2012
tarihli konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak ise 12 Nisan 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı
görüş bildirmiştir.
Şartlı görüşün dayanağı ise, Grubun 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarında yer alan senetsiz ticari
alacaklarının 10.099.638 TL'lık kısmı ile senetsiz ticari borçların 2.922.316 TL'si için doğrulama
alınamadığı şeklinde olup, 31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolarda ise, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına
göre, senetsiz ticari alacaklar için yeterli düzeyde doğrulama alınmıştır.
53
HLB SAYGIN
Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 746 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content