close

Enter

Log in using OpenID

Tüzel Kişiler İçin Danışmanlık ve Bilirkişilik Başvuru Formu

embedDownload
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 1 / 6
BAŞVURU KATEGORİSİ / APPLICATION CATEGORY
Danışman
Consultant
Bilirkişi
Expert
Danışman ve Bilirkişi
Consultant and Expert
BELGELENDİRME
Certification
DENEY/TEST
Testing
KALİBRASYON
Calibration
MUAYENE VE GÖZETİM
Inspection and Surveillance
CE İŞARETİ
CE Marking
HİZMET ALANI/ SERVICE AREA
ULAŞIM VE LOJİSTİK*
Transportation and Logistics
EĞİTİM
Education
BAŞVURU ŞARTLARI / APPLICATION CONDITIONS
- Başvuru yaptığı hizmet alanı/alanlarında TSE’nin ilgili alandaki hizmeti ile ilgili eğitimi almış olmak.
- Başvuru yaptığı hizmet alanı/alanlarına iş tecrübesine sahip olmak (Bu tecrübe ilgili alan/alanlarda üretim,
hizmet, denetim, danışmanlık, vb. faaliyetleri kapsar).
- Must have received relevant training of TSE in the related field concerning the service area/areas of the application.
- Must possess professional experience concerning the service area/areas of the application (this experience shall
include activities such as manufacturing, service, inspection, consultancy, etc. in the related field/fields)
*Yurt içinde gerçekleştirilen ve yasal alanlarda zorunluluk içeren hizmetler hariç olmak üzere
(except the services carried out inland and having legal obligation)
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 2 / 6
BÖLÜM 1 /SECTION 1: TÜZEL KİŞİ BİLGİLERİ / LEGAL ENTITY INFORMATION
KURULUŞ UNVANI /
NAME OF ENTITY
FAALİYET ALANI/ FIELD OF
ACTIVITY
KURULUŞ TEMSİLCİSİNİN ADI
SOYADI / NAME AND SURNAME
OF THE REPRESENTATIVE OF
ENTITY
KURULUŞ TEMSİLCİSİNİN TC
KİMLİK NO’SU/ IDENTITY
NUMBER OF THE
REPRESENTATIVE OF ENTITY
KURULUŞUN MERKEZ ADRESİ
/ ADDRESS*
WEB SİTESİ / WEBSITE
E-POSTA/ E-MAIL
TEL / TEL
FAKS / FAX
KAYITLI OLDUĞU TİCARET
ODASI / CHAMBER OF
COMMERCE REGISTRATION
TİCARET SİCİL NO’SU /
COMMERCIAL REGISTRATION
NUMBER
VERGİ DAİRESİ / TAX OFFICE
VERGİ NO’SU / TAX
IDENTIFICATION NUMBER
*
Kuruluş yurt dışı merkezli ise lütfen yurt dışındaki merkez adresini ve Türkiye’deki merkez şube adresini yazınız. / If
the entity is not based in Turkey, please write both the central address and the address of the organization’s head office
in Turkey.
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 3 / 6
BÖLÜM 2 / SECTION 2: DANIŞMANLIK VE BİLİRKİŞİLİK DENEYİMİ / CONSULTANCY AND
EXPERTISE EXPERIENCE
Daha önce başka kuruluşlara, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilmiş ise, bu bölümü doldurunuz.
Please fill in this section if you have taken charge in prior consultancy and expertise services.
Kuruluş/Organization
Sektör/Sector
Çalışma
Süresi/Working Time
Konusu/Subjects
BÖLÜM 3 / SECTION 3: REFERANSLAR / REFERENCES
Kuruluş hakkında bilgi alınabilecek üç kişi ile ilgili aşağıdaki bölümü doldurunuz.
Please fill in the following section about three references to obtain information about the entity.
Adı ve Soyadı
Name and Surname
Adresi
Address
Telefonu
Phone
Mesleği / Ünvanı
Occupation / Title
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 4 / 6
EKLER / ANNEXES*
(1) Ticaret Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
(2) Başvuru sahibi kuruluş için temsil ve imza yetkisi
olan kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) ve Kimlik
Fotokopileri
(3) Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve
son sermaye yapısını gösteren)
(4) Oda Kayıt Belgesi
(5) Vergi Levhası
(6) Hizmet alanından işaretlenmiş her hizmet için iş
bağlantılarını gösterir bir fizibilite raporu.
(1) Commercial Registration Certificate or
Certificate of Activitiy
(2) List of authorized signatures of the people
owning the authority to represent and sign for the
applicant organization and Copies of
Identification Cards
(3) Trade Registry Gazette (showing
establishment, title, joint venture and final capital
structure)
(4) Chamber Registration Certificate
(5) Tax Sheet
(6) Feasibility Study Showing Work Connections
For Each Service Marked in The Services Section.
*Söz konusu belgeler Türkiye’de yer alan firmalar için istenmektedir. Yurt dışından başvuracak firmalar, istenen
belgelerin kendi ülkesinde birebir karşılığı olmaması durumunda ilgili belgelerin yerine kullanılabilecek muadillerini
ibraz etmelidir. /These documents are requested for the domestic companies in Turkey. The companies applying
from abroad, should present the eqilavent documents if the identical ones are non applicable in the related
country.
Başvuruda bulunan kuruluş temsilcisi olarak, bu
formdaki bilgilerin doğruluğunu ve Türk
Standardları Enstitüsü tarafından belirlenmiş ilgili
dokümanların gereklerine uyacağımı beyan
ederim.
I, as the representative of the applying entity, declare to
guarantee the accuracy of the information provided in this
form and to comply with the requirements of the relevant
documents which have been established by Turkish Standards
Institution.
KURULUŞ TEMSİLCİSİNİN ADI-SOYADI
İMZA
NAME OF REPRESANTATIVE OF ENTITY
SIGNATURE
…. / …. / 20....
…. / …. / 20....
Başvurular takdir hakları ve Enstitü menfaatleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Formu
dolduran Danışman ve/veya Bilirkişi adayları ile sözleşme yapma/yapmama kararı TSE Başkanı tarafından
verilir. / Applications will be evaluated according to the judicial discretion and interests of the Institution Signing a
contract with candidate Consultant and/or Expert who filled out the form will be decided by TSE President.
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 5 / 6
TAAHHÜTNAME
TSE Tarafından Danışman veya Bilirkişi Çalıştırılması ile Gerçek ve Tüzel Kişilerle İşbirliği
Tesis Edilmesi Hakkında Yönerge ve Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmet Sözleşmesi
hükümlerine, ilgili TSE sistem dokümanlarına, Yönergelerine, TSE mevzuatının şartlarına uymayı,
Kurum etiği ve kurallarına bağlı kalacağımı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Danışmanlık
veya Bilirkişilik Hizmet Sözleşmesi imzalamadan TSE faaliyetleri ile ilgili danışmanlık veya
bilirkişilik yapmayacağımı, danışmanlık veya bilirkişilik yaptığım kuruluşlarda son 2 (iki) yılda
TSE adına inceleme/tetkik yapmadığımı ve TSE ile Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmet
Sözleşmesi imzaladığım tarihten itibaren danışmanlık veya bilirkişilik hizmeti verdiğim tüm
kuruluşlara inceleme/tetkik yapmayacağımı, böyle bir ilişkimin olması durumunda bunu TSE’ye
derhal beyan edeceğimi ve Dış İnceleme Uzmanı/Dış Tetkik Görevlisi olarak görevlendirilmem
durumunda ilgili görevi üstlenmeyeceğimi, beyan ve taahhüt ederim.
Bu taahhütnameden doğan anlaşmazlıklarda görev yeri mahkemeleri ile birlikte Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleri de yetkilidir.
Adı ve Soyadı
:
Tarih
: …./…./……
İmza
:
TÜZEL KİŞİLER İÇİN DANIŞMAN VE BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU
CONSULTANT AND EXPERT APPLICATION FORM
Doküman No: 2
Yayın Tarihi:09/04/2014
Rev. Date: 21/05/2014
Rev. No : 01
Page: 6 / 6
COVENANT
I declare and undertake that I shall comply with the provisions of the “Directive regarding
the employment of the consultant or expert by TSE and establishing the cooperation with natural
and legal entities and service contract for consultancy or expertise” and relevant system documents,
directives and regulation of TSE, shall abide by the rules and ethics of the Institution, shall not
conduct consultancy or expertise in the scope of TSE’s activities before I sign “Service Contract for
consultancy or expertise” with TSE, I have not performed any inspection/audit services on behalf of
TSE at the organizations in which I have carried out consultancy and expertise services for last two
(2) years, shall not perform any inspection/audit services for all such organizations that I took part
after the date of the signing the service contract for consultancy and expertise with TSE, shall
inform TSE immediately if such a case occurs and shall not take over the relevant duty If I am
assigned as External Inspection Expert / External Auditory such cases.
In case of disputes arising out of this letter of commitment, local courts together with
Ankara courts and also enforcement offices are authorized.
Name and Surname :
Date
: …./…./……
Signature
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
453 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content