CACHEID=6fe9724a-c0d0-4b5b-8a83-2f9675094e7e;İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

VEKÂLETNAME / POWER OF ATTORNEY
VEKİL / APPOINTED : 1. Av. Metehan Karaduman : T.C. ID No. : 36595478412
Istanbul Bar Reg.
2. Av. Mahir Özer
Istanbul Bar Reg.
3. Av. Gülşen Özer
Istanbul Bar Reg.
: 24305
: T.C. ID No. : 53875598448
: 37101
: T.C. ID No. : 42358108168
: 34561
4. Av. Evrim İlke Erdem
: T.C. ID No. : 61870118776
Istanbul Bar Reg.
5. Av. Cesur Ferit Akkaya
Istanbul Bar Reg.
6. Av. Didem Dundar
Istanbul Bar Reg.
: 42265
: T.C ID No : 13253133562
: 43443
: T.C ID No : 26726289956
: 46502
Address: Eğitim Mah. Poyraz Sok. Sadıkoğlu Plaza 5 No:12 Hasanpaşa Kadıköy – Istanbul
Şimdiye kadar leyh ve aleyhimde açılmış ve bundan
sonra da açılabilecek olan bilumum dava ve takiplerden
dolayı T.C Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve
müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve
derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her
sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi
korumaya, bunun için münasip göreceği muameleleri
yapmaya, davalar açmaya, açılmış davaları takibe, her
nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili
mercilere vermeye, , tanık, bilirkişi göstermeye, karşı
taraftan gösterilenleri reddetmeye, protesto, ihbarname
keşidesine, keşide olunanlara karşılık vermeye, and
içme önerisinde bulunmaya, reddi hakim talebinde
bulunmaya, keşif yaptırmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve
hacizler yaptırmaya ve kaldırmaya, icra dairelerinde,
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet
dairelerinin tümünde işleri takibe ve gerekli işlemleri
yaptırmaya, murafaaya, temyizi davaya, kararın
düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma
isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek
duruşmalara katılmaya, vergi ve sigorta teftişlerinde
hazır bulunmaya, defter ve kayıtları ibraz, teslim ve
tesellüme, tebellüğe, itiraz ve temyiz komisyonlarında
da temsile, mahkemeler ve icra dairelerinde takdir
olunacak vekalet ücretleri ile giderleri almaya,
muvafakat nameleri imzaya, her türlü evrakı teslim,
tesellüm ve tebellüğe; davadan feragate, davayı kabule;
sulh ve ibraya; ahzu kabza; icabında başkalarını da
tevkile, teşrik ve azle; bırlıkte ve ayrı ayrı harekete
mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu
avukatlarından Av. Metehan Karaduman, Av.
Mahir Özer, Av. Gülşen Özer, Av. Melda Öktem,
Av. Yiğit Belli, Av. Evrim İlke Erdem, Av Cesur
Ferit Akkaya, Av. Didem Dundar’ı genel vekil ve
nasp ve tayin ettim.
I appoint attorney from the Istanbul Bar Association
Av. Metehan Karaduman, Av. Mahir Özer, Av.
Gülşen Özer, Av. Melda Öktem, Av. Yiğit Belli,
Av. Evrim İlke Erdem, Av Cesur Ferit Akkaya,
Av. Didem Dundar; to act solely or jointly as
attorney, to represent me before courts, councils,
offices, insititutions and commissions of the Republic
of Turkey, with the titles and under the conditions of
claimant, defendant and third person, to protect my
rights and intereests, to carry out transactions necessary
for this end, bring actions, to follow suited cases, to
submit any kind of petitions and documents to
concerned authorities with their own signature, to serve
and receive notifications, to assign witnesses and
expert witnesses, to reject to ones assigned by opposite
parties, to make protests, written warnings and written
notifications and to answer them, to propose to swear ,
to request the rejecting of judges, to have surveys done,
to have cautionary and executive measures and
sequestrations carried out, to follow and carry out
transactions in execution offices, supreme courts, state
councils, supreme councils of public account and all
other governmental offices, to attend hearings, to
appeal to cases, to request the amendment of decrees,
to carry out the transaction of being kept exempt from
sessions, to attend to sessions which will be held in
absentia, to be present in tax and insurance inspections,
to show, deliver and receive books and records,
representation in objection and appeal commissions, to
receive charges and fees of attorneys assessed by
courts and execution offices,to sign certificates of
consent, to waive or accept suits, to appoint third
parties as attorney if necessary, to make them partners
or discharge or release them, to receive money.
VEKİL EDEN /APPOİNTED BY:
TARİH/DATE:
İMZA/ SİGNATURE :
YER/PLACE :