close

Enter

Log in using OpenID

(17 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
‘Ýslam medeniyeti
tefekkürü öne çýkarýr’
'Ýslam Medeniyetinin
Dinamikleri' konulu
konferansta konuþan
GOP Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Kadir
Özköse, Ýslam
medeniyetinin tüm
dünyaya yayýlmýþ kadim
bir medeniyet olduðunu
söyledi.
* HABERÝ 5’DE
Kadir Özköse
Azerbaycan Milletvekili Paþayeva, Ýl Genel Meclisi’nin misafiri oldu
‘Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ýn gücüdür’
Ahýska Türkleri'nin
Sürgünü'nün 70. Yýl
Sempozyumu için Çorum'a
gelen Azerbaycan Milletvekili
Ganire Paþayeva, Ýl Genel
Meclisi'nin konuðu oldu. Meclis
üyelerine anlamlý bir konuþma
ile seslenen Paþayeva, Türk
Milleti üzerinde oynanan
oyunlarý samimi ifadelerle dile
getirdiði konuþmasýnda,
"Türkiye'nin gücü, ayný
zamanda Azerbaycan'ýn
gücüdür.” dedi.
Azerbaycan
Milletvekili
Ganire
Paþayeva, Ýl
Genel
Meclisi’nde
konuþtu.
* HABERÝ 4’DE
ÇORUM
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:3263)
17 KASIM 2014 PAZARTESÝ
LPG 2,19
“LPG UYGUN YOLLAR UZUN”
DEVLET HASTANESÝ CÝVARI PARK KARÞISI ÇORUM
YANDIK!
Çorum’un Bayat ilçesine baðlý
Çukuröz köyünde geçtiðimiz cuma
gecesi çýkan yangýnda bir köy
konaðý ile birlikte 29 ev kül oldu.
Facianýn eþiðinden dönülen köyde
34 yýl önce de yangýn çýktýðý ve
yaklaþýk 20 evin kül olduðu öðrenildi.
* HABERÝ 11’DE
Bem Bir Sen
Çorum Þube
Baþkaný
Burhan
Þahin, hafta
sonu
gerçekleþtirilen genel
kurulda
tekrar seçildi.
‘Yaralar en kýsa
sürede sarýlacak’
* HABERÝ 6’DA
Galibi Vakfý Ýbadethanesi
ve Külliyesi dualarla açýldý
Burhan Þahin
güven tazeledi
* HABERÝ 6’DA
Çorum’dan
ayrýlýrken
felaketi öðrenen
Afet Ýþleri’nden
Sorumlu
Baþbakan
Yardýmcýsý
Numan
Kurtulmuþ,
yaralarýn en kýsa
sürede
sarýlacaðý
mesajýný verdi.
Gâlibî Vakfý kurucusu merhum Hacý Gâlip Hasan Kuþçuoðlu dualarla yâd edil-
* HABERÝ
4’DE
Burhan Þahin
Çukuröz köyünde 29 ev tamamen kullanýlamaz hale geldi.
Numan Kurtulmuþ
‘Paralel vesayete
geçit yok’
Vali’den yeni ev sözü
Vali
Ahmet
Kara, dün
çýkan
yangýnda
20 evin kül
olduðu
Bayat’ýn
Çukurözü
köyünü
ziyaret
etti.
Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Numan Kurtulmuþ, 12 yýldýr
apoletli vesayetle mücadele
ettiklerini, þimdiki mücadelenin
ise görünmez vesayet olduðunu
belirterek, "Hiç bir vesayete
müsade etmediðimiz gibi paralel
vesayete de asla müsade
etmeyeceðiz." dedi.
* HABERÝ 2’DE
Karadeniz’de güç
gösterisi baþlýyor
Samsun Otoshow Fuarý 18-23 Kasým’da
Çorum Valisi Ahmet Kara, dün çýkan yangýnda 20 evin kül olduðu Bayat’ýn Çukurözü köyünü ziyaret
Peugeot 308’e
renkli tanýtým
* HABERÝ 10’DA
Yangýndan dram çýktý
Çorum’un
Bayat
ilçesinde
dün
29 evin
kül olduðu
yangýnýn
altýndan bir
aile dramý
çýktý.
* HABERÝ 9’DA
* SAYFA 9’DA
* HABERÝ
6’DA
Yeni Peugeot 308 tanýtýldý.
Çorum’un Bayat ilçesinde dün 29 evin kül olduðu yangýnýn altýndan bir aile dramý çýktý.
* HABERÝ
7’DE
Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, yeni Hyundai i20’yi tanýttý.
Yeni Hyundai i20
görücüye çýktý
* HABERÝ 10’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
‘Paralel vesayete geçit yok’
EROL TAÞKAN
B
aþbakan Yardýmcýsý
Prof. Dr. Numan
Kurtulmuþ, 12 yýldýr
apoletli vesayetle mücadele ettiklerini, þimdiki
mücadelenin ise görünmez vesayet olduðunu
belirterek, "Hiç bir vesayete müsade etmediðimiz gibi paralel vesayete
de asla müsade etmeyeceðiz." dedi.
Anitta Otel'de Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Yeni
Türkiye konulu konferansta konuþan Numan
Kurtulmuþ, Türkiye'nin
karanlýktan kurtulup, Yeni Türkiye'nin önünün
açýldýðýný belirterek, vesayetle mücadelede daha
zor bir döneme girildiðini Türkiye'de açýk bir askeri darbe olmayacaðýný,
ancak gizli kapaklý darbeler için nice unsurlarýn
da beklediðinin de unutulmamasý gerektiðini
söyledi.
Kurtulmuþ, yeni
Türkiye sözünün, bugün
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin resmi bir politikasý haline geldiðini
belirterek, ülkenin ete
kemiðe bürünerek, yeni
Türkiye istikametinde
bir yolculuða çýktýðýný
söyledi.
Yeni Türkiye'nin,
uzun yýllardýr çekilen büyük sýkýntýlarýn, ýstýrap
ve çilelerin sonucu dile
getirilen bir temenni olduðunu vurgulayan Kurtulmuþ, "Bu eski Türkiye, yeni Türkiye lafý, laf
olsun diye söylenmiþ bir
þey deðildir. Yeni Türkiye özlemi, tabir olarak
Yeni Türkiye; uzun yýllar
çekilen büyük sýkýntýla-
rýn, büyük ýstýraplarýn,
büyük çilelerin sonucu
dile getirilen bir temenniydi. Yýllardýr bu temenniyi çeþitli alanlarda
dile getirdik. Çok þükür
artýk yeni Türkiye'nin,
herkesin dilinde olmasý
fevkalade önemlidir" dedi.
Yeni Türkiye ile ilgili konuþmasýný devam
ettiren Kurtulmuþ, konuþmasýna þöyle devam
etti; "Eski Türkiye, çok
eskilere gidersek daha
karanlýk. Eski Türkiye'den kastýmýz, devletin
baþka telden çaldýðý, milletin baþka telden çaldýðý
bir Türkiye idi. Artýk
devletin de milletin de
ayný istikamete baktýðý
bir Türkiye'yi konuþuyoruz. Üstadýn dediði gibi
'hükümet dediðin çatýk
kaþlý bir zattan ibaretti'.
Devlet, þehirlerde bulunanlar için 'aman ha içine
girilmeyecek soðuk bir
kamu binasý', köylerde
yaþayanlar için de jandarmadan ibaretti. Türkiye'de bunun doðal sonucu olarak da devlet, milletine karþý yan gözle bakan, milletine güvenmeyen bir zihniyete sahipti.
Milletten sadece uzaklaþmak deðil, milleti terbiye etmek, milleti gerektiði zaman adam etmek, bunun için de milleti cezalandýrmak gerekiyordu. Bundan daha
10-15 sene evvel 18 yaþýndaki kýzýn baþörtüsünden korkan bir devlet
vardý.
Türkiye'de, yeni
Türkiye istikametindeki
en önemli deðiþim nedir,
son 12 yýllýk AK Parti iktidarýnýn yapmayý baþardýðý deðiþiklikler nedir
Numan Kurtulmuþ
derseniz? Sizlere yollardan, köprülerden, savunma sanayiden bahsetmeyeceðim. Çok þükür bunlar da oldu. Bir devlet
için en zor þey devletin
zihniyetinin deðiþmesidir. Amiyane tabirle söylüyorum, devletin zihniyetini deðiþtirmek, deveye hendek atlatmaktan
daha zordur. Türkiye'de
devletin zihniyeti deðiþti.
Türkiye'de devlet, ceberut devletten kerim devlete doðru yol almaya
baþladý. Bu önemli ve tarihi bir deðiþimdir.
Türkiye'de elitlerin
egemenliðinden milletin
egemenliðine geçildi.
Bunun en somut örneði
2014 yýlýnda milletin oylarýyla cumhurbaþkanýnýn seçilmesidir.
Her ilde nereye gidersek gidelim vali orada, milletvekili orada, fýrýndan ekmek alan belediye baþkaný orada. Devletle millet bütünleþti.
Bundan sonra kim iktidara gelirse gelsin, ne
olursa olsun millet adýna
iþ yapanlar, milletin arasýnda olmaya mecbur.
Bu büyük bir mesafedir.
Baþörtüsü yasaðý bu
milleti adam etmek için
8 mm Laminat
Parke iþçilik
dahil m2
Ýthal Duvar Kaðýdý m2
11,00¨
Yerli Duvar Kaðýdý m2
8,00¨
NELER YAPIYORUZ?
Alçý
Alçýpan
Boya
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý
TV Üniteleri
TV Ünitesi
Uygulamamýz
*
*
*
*
*
*
*
*
Gergi Tavan Sistemleri
Mobilya Ýç Dizayn
Asma Tavan
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým
Tamirat Tadilat
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
26,00¨
Referanslarýmýz:
Numan Kurtulmuþ, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Yeni Türkiye konulu konferansta konuþtu.
meden elde ettiði kamu
gücünü kullanarak milletin seçtiklerine karþý birtakým kumpaslar yapmaya çalýþtý. Ýþte bu anlamda örtülü vesayetlerle
mücadele etmek inanýn
ki daha zor bir iþtir.
Kurduklarý kumpaslara müsaade etmeyeceðiz ve onlarýn emrinde
olmayacaðýz. Vesayetle
mücadelede daha zor bir
döneme giriyoruz. Türkiye'de açýk bir askeri darbe olmayacak ancak gizli kapaklý darbeler için
nice unsurlarýn da beklediðini de unutmayýn. Onlarla mücadele etmenin
yolu, milletin verdiði so-
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
KIÞ LASTÝKLERÝNDE
KAMPANYA
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:3266)
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
ama onlar artýk çok marjinal. Onlarýn borusu ötmüyor bu memlekette.
Bu memlekette artýk milletin dediðinden baþka
hiçbir þey olmuyor, olmayacaktýr.
Ýstanbul'da camileri
nalbant yapan, camileri
ahýr yapan, Anadolu'nun
birçok yerinde samanlýk
yapan Cumhuriyet Halk
Partisi'nden, Allah'a çok
þükür kendi genel merkezinde mescit açmaya
mecbur kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne
geldik. Ýþte yeni Türkiye
bu. Herkes milletin istikametini takip etmek zorundadýr."
B
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
öncelikli hedefimizdir
ama bütün siyasi partilerin boynunun borcudur.
Eðer siyaset yeni bir anayasa yaparak Türkiye'nin, yeni Türkiye istikametinde ilerlemesindeki engellerini, son tortularýný kaldýramazsa
inanýn þimdiye kadar yapýlarýn tümü heba olabilir.
Býrakýn zoraki modernleþmeyi, bir müzisyen zaman zaman çýkýyor ve 'arabesk müzik
çað dýþý müziktir' diyor,
milletin müziðine, milletin dinlediklerine takýlanlar, milletin giydiklerine
takýlanlar yine oluyor
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü
kaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez ÝlYeni Türkiye konferansýnýn açýlýþ
çe Baþkaný Mustafa Köse, STK ve
konuþmasýnda, devletle milletin ayný
kamu murumu temsilcileri ile çok saistikamet ve hedefte buluþtuðunu , yayýda vatandaþýn katýldýðý konferansta,
saklý bir Türkiye'den özgürlüklerin yaYeni Türkiye hedeflerini millete güþandýðý bir Türkiye'ye ulaþýldýðýný söyvenerek koyduklarýný aktaran Külcü,
ledi.
Türkiye'nin üç kuruþa muhtaç durumdan, dýþ politikada sözü ve önerisinin
"Askere çaðrý yapanlarýn yönettiði
olmadýðý günlerden bu günlere ulaþýlbir demokrasimiz vardý" diyen Külcü,
dýðýný anlattý.
Anitta Otel'de yoðun bir katýlýmla gerçekleþen konferansta eski Türkiye ile
Ýktidar elitlerinin sandýktan çýYeni Türkiye kýyaslamasýný yaptý.
kanlara yol vermediðine iþaret eden
Muzaffer Külcü
Külcü, Türkiye'nin askeri görev davet
Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum
eden yöneticiler tarafýndan yönetildiðini, namerMilletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektöde muhtaç durumu düþürdüklerini söyledi.
rü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþ-
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset,
* Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi
B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar,
* Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel
Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül
Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
rumluluða sahip çýkmak
ve milletin dýþýnda kimseye boyun eðmemektir.
Mevcut Anayasa
yamalý bohçaya döndü.
Her iktidar Anayasa deðiþtirme konusunda bir
ölçüde kararlýlýk gösterdi. 2010'daki Anayasa referandumu önemli bir
adýmdý ama yeterli bir
adým deðildi. Türkiye'nin
bütün sorunlarýný çözmek üzere gerçekten iyi
çalýþýlmýþ ve üzerinde ittifak edilmiþ baþkanlýk
sistemli yeni bir anayasayý yapmak siyasetin boynunun borcudur. AK Parti'nin boynunun borcudur
demiyorum. Evet bizim
‘Devletle millet ayný
noktaya bakar oldu’
(Ç.HAK:3243)
(Ç.HAK:3259)
*
*
*
*
*
*
*
konulmuþtur, sakal yasaðý bu milleti adam etmek
için
konulmuþtur.
TRT'nin radyosundan iki
yýl boyunca Türk Sanat
Musikisi dinlenemedi.
Avni Anýl'larý, Safiye Ayla'larý dinlemek mümkün
deðildi. Çünkü adam olmamýz için Beethoven'ý
dinlememiz gerekiyordu,
Bach'ý dinlememiz lazýmdý ve inanýn bunlar
çalýndý bu ülkenin radyosunda. Halka tepeden inme modernleþmeyi batýlýlaþma diye zorla uygulamaya çalýþtýrlar.
En önemli mücadeleden birisi de vesayetle
mücadeleydi. Gücünü
milletten almayan herhangi
bir
güç,
TBMM'den gücünü almýyorsa bu bir vesayettir.
Türkiye 12 yýlda görünür
vesayetlerle mücadele
etti, apoletli vesayetlerle
mücadele etti. Þimdi
önümüzde 2023'e kadar
olan sürede daha zor, daha tehlikeli bir vesayet
türüyle mücadele ediyoruz. O da görünmez vesayettir. Görünmez vesayetlerle mücadele ediyoruz. HSYK seçimleriyle
birlikte bir kere daha ortaya çýktý ki Türkiye'de
devletin içerisine odaklanmýþ birtakým çevrelerin ne kadar önemli güçler elde ettiðini hep beraber gördük. 17 Aralýk ve
25 Aralýk operasyonlarýnda Türkiye'nin nasýl
bir türbülansa sokulmak
istendiðine hep beraber
þahit olduk. Gezi olaylarýnda da benzer þekilde.
Vazgeçmiþ olduklarýný
düþünmeyin.
Birileri
milletin kendisine vermediði gücü, yani iktidar
olmadan, iktidara getiril-
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
(BASIN:10000)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
3
4
Burhan Þahin güven tazeledi
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
EROL TAÞKAN
lan protokol konuþmalarýnýn ardýndan tek liste ile
em Bir Sen Çorum
seçime
gidildi.
Þube Baþkaný Burhan Þahin, hafta sonu
Mevcut Baþkan Burgerçekleþtirilen genel kuhan Þahin'in güven tazelerulda tekrar seçildi.
diði genel kurulda, yönetim þu isimlerden oluþtu;
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde yapýlan genel
Yönetim Kurulu:
kurula, Bem Bir Sen GeBurhan Þahin, Yakup Fýnnel Baþkaný hemþehrimiz
dýkçý, Veli Singer, MustaMürsel Turbay, Memur
fa Toydemir, Selami ÖzSen Ýl Baþkaný Ahmet
yýlmaz.
Burhan Þahin
Saatçi, Amasya Bem Bir
Denetim Kurulu: ErSen Baþkaný Sadi Güven, Memur
dal Civelek, Hasan Köylü, Ertuðrul
Sen'e baðlý bazý sendikalarýn baþkanTahtakýlýç.
larý ve sendika üyeleri katýldý.
Disiplin Kurulu: Selim Karaca,
Diyanet Sen Çorum Þube BaþÖmer Yýldýz, Paþa Enver Baysa.
kaný Ali Yýldýz'ýn divan baþkanlýðýný
Üst Kurul Delegeleri: Burhan
gerçekleþtirdiði genel kurulda yapýÞahin, Yakup Fýndýkçý, Veli Singer.
B
‘Taþeron sömürünün yeni adý’
B
em Bir Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, taþeronlaþma sisteminin sömürü sistemi olduðunu belirterek, "Bu sistem ülkenin deðerleriyle uyuþmaz. Taþeronlaþma sistemi emek ve alýn teri sömürüsünün yeni adýdýr." dedi.
Bem Bir Sen Çorum Þubesi'nin
genel kuruluna katýlan Mürsel Turbay, üyelerinin haklarýnýn kazanýmý
için her platformda mücadele ettikle-
rini ve bu mücadeleyi de yüreklerini
ortaya koyarak yaptýklarýný söyledi.
Geçmiþ dönemlerde ortaya konulan mücadele azminin, bugünün
imkanlarý ile birleþtirilerek devam etmesi gerektiðini söyleyen Turbay,
kardeþi kardeþe düþürmek isteyen siyasilerin, terör örgütünün temsilcisi
gibi hareket ederek, halký sokaða çaðýrýp, insanlarýn ölümüne sebep olduklarýný ifade etti.
Bem Bir Sen Çorum Þubesi Genel Kurulu Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde yapýldý.
"Deðerlerimiz, birlikteliðimizin
mayasý olmalýdýr." diyen Mürsel Turbay, kavga ile çözüm olmayacaðýný,
kavgalarýn yaþandýðý dönemlerde her
zaman ülkenin kaybettiðini bildirdi.
Taþeronlaþma sisteminin emek
ve sömürü sisteminin yeni adý olduðuna iþaret eden Turbay, emekçilerin
patronlarýn sömürme ve kazanma hýrsýna ve taþeronun insiyatifine terk
edilemeyeceðini söyledi.
Mürsel Turbay
Azerbaycan Milletvekili Paþayeva, Ýl Genel Meclisi’nin misafiri oldu
‘Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ýn gücüdür’
EROL TAÞKAN
A
hýska Türkleri'nin Sürgünü'nün 70.
Yýl Sempozyumu için Çorum'a gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paþayeva, Ýl Genel Meclisi'nin konuðu oldu. Meclis üyelerine anlamlý bir konuþma ile seslenen Paþayeva, Türk Milleti
üzerinde oynanan oyunlarý samimi ifadelerle dile getirdiði konuþmasýnda, "Türkiye'nin gücü, ayný zamanda Azerbaycan'ýn gücüdür. Bu coðrafyada baþkalarýnýn oyun kurucu olmasýna müsade etmemeliyiz. Ayný yurdun, ayný milletin evlatlarý olarak birbirimize daha çok sahip
çýkýp, güçlerimizi birlikte ortaya koyabilmeliyiz." dedi.
Azerbaycan'ýn Milli Ses Sanatçýsý
Nuriye Hüseyinova ile birlikte meclisi
ziyaret ederek, toplantýya katýlan Paþayeva, meclis üyelerinde ayakta alkýþlanarak
karþýlandý.
Bayat'ýn Çukuröz Köyü'nde yaþanan yangýn felaketi için geçmiþ olsun dileðinde bulunan Ýl Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya'nýn davetiyle kürsüye gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire
Paþayeva, "Bizler ayný yurdun insanlarý
ve ayný milletin evlatlarý olarak birbirimizi tanýyamazsak, birbirimizi sahiplenemeyiz. Sýrf Müslüman ve Türk olduðu için dünyanýn dört bir yanýnda zulüm
gören kardeþlerimizin imdadýna yetiþebilmek için birlik içinde olmamýz kaçýnýlmazdýr. Ancak bu þekilde zulmün karþýsýnda güçlü olarak durabiliriz." diye
konuþtu.
Ermeniler'in Azerbaycan'da uyguladýðý soykýrým ve iþgalle ilgili de bilgiler aktaran Paþayeva, Ermeniler'in Azerbaycan topraklarýnýn % 20'sini iþgal ettiðini, 8 milyonluk nüfusun bir milyonunu
da göçe zorladýðýný söyledi.
"Türk ve Müslüman olmamýzýn bedelini ödüyoruz." sözleriyle yaþananlarý
özetleyen Paþayeva, uluslararasý camianýn sadece sözde ifadeler kullandýðýný,
Ermenistan'a hiç bir baský e yaptýrým uygulamadýðýný dile getirdi.
Büyük acýlar ve mücadelelerin sonunda baðýmsýzlýðýný kazanan Azerbaycan'ýn Allah'ýn yardýmýyla tüm acýlarýna
raðmen kalkýndýðýný, Türkiye'nin varlýðý
ile her zaman gurur ve güvence duyduklarýný vurguladýðý konuþmasýnda, "Türk
dünyasýnýn yaþadýðý coðrafya üzerinde
baþkalarýnýn oyun kurmasýna ve milletimize tuzaklar hazýrlamasýna fýrsat vermemeliyiz ve oynanan oyunlarýn farkýnda olmalýyýz. Gençlerimizi bu bilinç ve
birliktelik þuuruyla yetiþtirmeliyiz. Oluþturulmaya çalýþýlan mezhep kavgalarýný
fakredemezsek, hepimiz bu ateþin içinde
yanarýz. Kanýmýz ayný, dinimiz ayný, Allah'ýmýz ayný. Gerisi tamamen teferruattýr. Detaylara takýlarak birbirimizi sevmezsek ve kýþkýrtmalara kapýlýrsak, bunun acýsýný da eziyetini de yine bizler çekeriz. O zaman kimse gelip bizim yaramýzý sarmaz, yine bizler birbirimizin yaralarýný sarmak için koþarýz." dedi.
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paþayeva, Ýl Genel Meclisi’nde konuþtu.
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Ümmeti bölüp
birbirine
düþürmeyelim
Siyasi ve sosyal bir terim olarak ümmet,
Hz. Peygamber (s.a.) zamanýnda ve Medine
döneminde “bir anayasaya baðlý farklý inanç ve
etnisitelere mensup vatandaþlar topluluðu”
olarak gerçekleþmiþtir. Meþhur Medine
Vesikasý'nda (Sahîfede, Anayasada), bu
anayasaya baðlý olan muhacir ve ensardan
oluþan Müslümanlar, müþrikler ve Yahudiler
“baþkalarýndan ayrý bir ümmet” olarak
tanýmlanmýþtýr.
Dinî terim olarak ümmet, yurtlarý, soylarý,
mezhepleri ve tarikatlarý farklý da olsa ayný dine
baðlý olan insanlar topluluðudur.
Dinî manada ümmet kavramýný daha
geniþ tutanlar, “Peygamberimizin son
peygamber ve davetinin de bütün insanlýða
yönelik olduðunu” göz önüne almýþlar ve bu
davetten sonra bütün insanlar; bir kýsmý icabet
etmiþ, diðer kýsmý da davet edilmekte olan
“Muhammed ümmetidir” demiþlerdir.
Bir önceki yazýmda, Ýslam’ý
yorumlamada cumhurdan ayrýlan, meþru
yönetime isyan eden gruplarýn hak ve
sorumluluklarýný açýklamýþtým. Buna göre:
Cumhurun (mesela bugün için Ehl-i
sünnetin diyelim) Ýslam anlayýþýndan ayrýlan,
birçok inanç ve amel konularýnda farklý
açýklamalar ve uygulamalar yapan
Müslümanlarý cumhurun, kendi mezhebine
zorla sokma haklarý yoktur.
Onlara düþünce ve inanç hürriyeti
tanýnacak, meþru yönetim ile yurt savunmasýna
katýlmalarý halinde sonuçlar eþit paylaþýlacak,
camilere ve mescitlere girip ibadete katýlmalarý
engellenmeyecek, silahlý isyana
baþvurmadýklarý sürece onlara
dokunulmayacaktý.
Ve þüphesiz olarak onlar da “Müslüman
ve Muhammed ümmetine dahil” kabul
ediliyorlardý.
Durum ve hüküm bu ise, bu konularda
ittifak varsa soru þudur:
Ümmet ve ülke içinde her bir mezheb
kendi inanç ve deðerlerini muhafaza
edebilecek, hatta –aksine görüþler varsa dapropagandasýný yapabilecek, þiddete ve silaha
baþvurmadýkça kimsenin din ve mezheb
hürriyeti kýsýtlanmayacak ise Ýslam toplumunda
“sosyo-kültürel manada bir çoðulculuk” vardýr
denemez mi?
Ben bu soruya müspet cevap veriyorum.
Aslýnda bu manada bir çoðulculuk, ayný
ülkenin vatandaþlýðýný paylaþan farklý din
mensuplarý için de mevcuttur. Ýslam tarihi
boyunca Ýslam ülkesinde gayr-i müslimler de
bulunmuþ, onlara temel insan haklarý tanýnmýþ,
Müslümanlar ile aralarýnda komþuluk, ortaklýk,
arkadaþlýk, tek yönlü de olsa evlilik ve
hýsýmlýk… iliþkileri olmuþtur.
Ýkinci soru þudur:
Müslümanlar, din ve mezheb bakýmýndan
farklý olanlarla sosyal ve kýsmen kültürel hayatý
paylaþýrken din, mezheb ve ortak olmayan
çýkarlarýný nasýl koruyacaklardýr?
Ýþte bu sorunun cevabý aranýrken; yani
korumak için tedbirler alýnýrken aþýrýlýklara
kaçýldýðýnda birlik ve dirlik bozulmakta,
farklýlarýn arasýndaki iliþki kin ve nefretle
kirlenmekte, baðlar kopmakta, ümmet
paramparça olmakta, ümmetin farklý gruplarý
düþmaný býrakýp birbiri ile savaþmakta, bu da
düþmanýn ekmeðine yað olmaktadýr.
Ben çoðunluðun mezhebi olan ehl-i
Sünnet mensubu bir Müslümaným; ama farklý
din ve mezheb mensuplarýna hakaret etmeden,
onlara atýp tutmadan, ortak baðlarýmýza zarar
vermeden de dinimi ve mezhebimi
koruyabileceðimi düþünüyorum, düþünmenin
ötesinde uyguluyorum. Koruma ve usulünce
hakka davet baþkadýr, dýþlama, nefret ettirme ve
düþman etme baþkadýr; bu ikincisinin meþru
olmadýðý kanaatindeyim.
Kargý AK Parti Recep Bolpaça dedi
AK
Parti Kargý Ýlçe
kongresi
tamamlandý. Ýki listenin yarýþtýðý kongrede Recep
Bolpaça Ýlçe Baþkanlýðý'na seçildi.
AK Parti Ýlçe Baþ-
kanlýðý binasýnda yapýlan
kongreye AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdari Amiri Salim
Uslu, Ak Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen ve çok sayýda partili
katýlýdý.
Kongrede Ýlçe Baþkanlýðý için tekrar aday
olan Mustafa Akpýnar bir
açýlýþ konuþmasý yaptý.
Kongreye gelen herkese
AK Parti Kargý Ýlçe kongresi tamamlandý. Ýki listenin yarýþtýðý
kongrede Recep Bolpaça Ýlçe Baþkanlýðý'na seçildi.
Milletvekili Ganire Paþayeva, Ýl Genel Meclisi’ni konuðu oldu.
teþekkür ederek konuþmasýna baþlayan Akpýnar,
kongrenin bir hizmet yarýþý olduðunu belirterek,
diðer aday Recep Bolpaça’ya da baþarýlar diledi.
TBMM Ýdari Amiri
ve Çorum Milletvekili
Salim Uslu ise davanýn,
koltukta kimin oturacaðýndan daha önemli olduðunu belirterek seçimden
sonra birlik ve beraberlik
çaðrýsý yaptý.
Burada iki ayrý liste
var diyen Uslu, "Kim öndedir, kim arkadadýr bilmiyorum ama bu demokratik bir yarýþtýr. Kan davasýný dönmemelidir. Akþam 17.00’de sandýklar
açýldýktan sonra buradan
kardeþçe çýkýp birbirimizi
kucaklayýp yolumuza devam edeceðiz. Bu koltuk-
larda kimin oturacaðýndan daha önemlidir bu dava, bu koltuklarda kimin
oturacaðýndan
daha
önemlidir bu kavga. Nefsimizi ayaklar altýna almaya mecburuz. Burada
mualifte olsa herkez bu
davanýn bir ferdidir, neferidir’’ diye konuþtu.
Ýlçe Baþkanlýða aday
olan Recep Bolpaça ise,
"Ben ve ekibim bu hizmeti daha iyi þekilde yapacaðýmýza olan inancýmýzdan dolayý adaylýða
talip olduk. Mevcut baþkanýmýzý hiçbir zaman
eleþtirmedik. Sadece bu
hizmeti daha iyi bir þekilde yapacaðýmýza olan
inancýmýzla talip olduk.
Bu bir hizmet yarýþýdýr.
Galip veya malup olmamalýdýr. Tüm delegeleri-
Kongre AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý binasýnda yapýldý.
mizin bunu göz önüne
17.00’de oy kullanma iþça ise AK Parti Kargý Ýlçe
alarak oy kullanmalarýný
lemlerinin sona ermesinBaþkaný seçilmiþ oldu.
rica ediyorum" dedi.
den sonra sandýklar açýldý.
AK Parti Ýlçe Baþ6 delegenin kullandýðý
Konuþmalardan
kanlýðý'na seçilen Recep
oyun geçersiz sayýldýðý
sonra seçimlere geçildi.
Bolpaça, seçim sonuçlarýkongrede mevcut baþkan
401 delegenin bulunduðu
nýn açýklanmasýnýn ardýnMustafa Akpýnar 150 oyÝlçede genel kurula 338
dan partililere hitaben bir
da kalýrken 182 delegenin
delege katýldý. Saat
teþekkür konuþmasý yapoyunu alan Recep Bolpa-
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Ýslam medeniyeti tefekkürü öne çýkarýr’
M.ALÝ. CEYLAN
en büyük özelliðin, insana ve evrene bakýþ
açýsý olduðunu belirten Özköse, Ýslam meaðrý Eðitim Vakfý'nýn düzenlediði 'Ýsdeniyetinde kurallarýn dayatýcý olmadýðýný,
lam Medeniyetinin Dinamikleri' konuher þeyin güzellikle yapýldýðýný söyledi.
lu konferans gerçekleþtirildi.
Prof. Dr. Özköse, Ýslam medeniyetinKonferansýn konuþmacý konuðu Tokat
de temel noktanýn tefekkür olduðunu belirGazi Osman Paþa Üniversitesi Ýlahiyat Faterek, "Bu kadim medeniyet rahmani ve
kültesi Dekaný Prof. Dr. Kadir Özköse, Ýsþeytani olaný birbirinden ayýran, tefekkürü
lam medeniyetinin tüm dünyaya yayýlmýþ
öne çýkaran bir anlayýþý benimsemiþtir. Bu
kadim bir medeniyet olduðunu söyledi.
nedenle tefekkür anlayýþý çok önemlidir."
Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Sadedi.
lonu'nda düzenlenen 'Ýslam Medeniyetinin
Ýslam medeniyetinde gelenek ve geleDinamikleri' konulu konferansta konuþan
ceði
ayýrmanýn mümkün olmayacaðýný vurDekan Prof. Dr. Özköse, Ýslam medeniyetigulayan Özköse, "Ýslam medeniyeti kesinKadir Özköse
nin temel felsefesini özetledi. Konferansa
likle bir ütopya deðil. Çünkü daha önce yaBelediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,
þanmýþ ve gerçekleþmiþtir. Ýslam medeniyeti, dünyanýn
Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz, bazý okul
bütün coðrafyalarýna ulaþmýþ kadim bir medeniyettir."
müdürleri, ilahiyat öðrencileri ile vakýf üyeleri katýldý.
diye konuþtu.
Ýslam medeniyetini diðer medeniyetlerden ayýran
Ç
Rektör’e teþekkür ettiler
H
itit Üniversitesi ev
sahipliðinde T.C.
Dýþiþleri Bakanlýðý, T.C.
Baþbakanlýk Yurtdýþý
Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi,
ÇTSO Baþkanlýðý ve
Dünya Ahýska Türkleri
Birliði iþbirliði ile gerçekleþtirilen “Sürgünün
70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri Uluslararasý
Sempozyumu”na katýlmak üzere Çorum’a gelen Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB)
Genel Baþkaný Ziyatdin
Kassanov ve yönetim
kurulu üyeleri Rektör
Prof. Dr. Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette DATÜB
Koordinatörü ve Baþkan
Yardýmcýsý Sadýr Eybov,
DATÜB Baþkan Yardýmcýsý ve Gürcistan
Temsilcisi Ýsmail Mo-
Dünya Ahýska Türkleri Birliði yöneticileri Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
lidze, Ýsmihan Kassanov
dikkat çekti. Kassanov,
olmasý ve bilgi birikimiile Yusuf Basatov hazýr
bu anlamda üniversiteni insanlýðýn faydasýna
bulundular.
nin göstermiþ olduðu
sunmasý gerektiðini vurduyarlýlýktan
dolayý
guladý.
DATÜB’ün önceRektör Alkan’a teþekkür
likli hedefleri arasýnda
Rektör Alkan, ünietti.
Ahýska Türklerinin milli
versitelerin bulunduklakültürünü geliþtirmek ve
Ahýska Türklerinin
rý þehir ve bölgede her
kendi aralarýnda birlik
yaþadýklarýnýn çok trajik
anlamda geliþimin önve beraberliklerini kuvolduðunu ve üniversite
cüsü, lokomotifi olmavetlendirmek olduðunu
ev sahipliðinde düzenlelarý gerektiðini belirtebelirten DATÜB Genel
nen sempozyumda korek, Hitit ÜniversiteBaþkaný Ziyatdin Kassanunun çok farklý boyutsi’nin bu ve benzeri etnov, Ahýska Türklerinin
larýnýn ele alýndýðýný bekinlikleri gerçekleþtiryaþadýðý sürgünün uluslirten Rektör Alkan, armeye hýzla devam edelararasý düzeyde ele
týk üniversitelerin topceðini ifade etti.(Haber
alýnmasýnýn önemine
lumla her anlamda iç içe
Merkezi)
Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn düzenlediði 'Ýslam Medeniyetinin Dinamikleri' konulu konferans gerçekleþtirildi.
Uluslararasý Öðrenci Festivali'ne hazýrlýk
H
itit Üniversitesi Aktif
Yaþam Kulübü 2.
Uluslararasý Öðrenci Festivali'nin hazýrlýklarýna
baþladý. Bu sene çeþitli
öðrenci deðiþim programlarý ile Hitit Üniversitesi'ne gelen yabancý uyruklu öðrencilerin ve Aktif Yaþam Kulübü Üyelerinin katýlýmýyla Veli Paþa
Konaðý Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi'nde ilk
toplantý yapýldý. Toplantýya katýlan çok sayýda yabancý uyruklu öðrenci ile
tanýþma ve kaynaþma ortamý saðlandý. Öðrencilere festival hakkýnda fikir
sahibi olabilmeleri için
geçen sene ilki düzenlenen Uluslararasý Öðrenci
Festivali'nin videolarý izletildi.
1. Uluslararasý Öðrenci Festivali'nde de yer
alan Mushfig Abdullayev
yaptýðý konuþmada '' Geçen sene provalarda ve
sahnede çok keyifli dakikalar geçirdik, oldukça
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü 2. Uluslararasý
Öðrenci Festivali'nin hazýrlýklarýna baþladý.
samimi bir ortamdý. Gümaný Doc. Dr. Cemil
nýzda size yardýmcý olzel arkadaþlýklar kurduk
Hakyemez'e ve Aktif Yamak ve hayatýnýzda her
ve dil, din, ýrk fark etþam Kulübüne her þey
daim hatýrlayacaðýnýz gümeksizin tek yürek oliçin teþekkür ediyorum. ''
zel bir Çorum anýsý býrakduk. En güzel þekliyle
dedi.
maktýr. Ayrýca bu progkültürümüzü sizlere tanýtramdan sonra ülkenize
Daha sonra yabancý
mak için elimizden geleni
döndüðünüzde 'Çorum'da
uyruklu öðrencilerin soyaptýk. Festival'de katkýne yaptýnýz? ' sorusuna
rularýný cevaplayan Aktif
larý olan Hitit Üniversitegururla kendi kültürümüYaþam Kulübü Yönetim
si Rektörü Prof. Dr. Reha
zü tanýttýk diyebileceksiKurulu Baþkaný Ahmet
Metin ALKAN' a ve Akniz." Diye konuþtu.(HaRecep Ceylan, "Amacýtif Yaþam Kulübü DanýþberMerkezi)
mýz kültürünüzü tanýtma-
VEFAT VE TEÞEKKÜR
ACI KAYBIMIZ
HÜSEYÝN DAMAR
5 KASIM 2014 TARÝHÝNDE BÝZLRÝ DERÝN ACILAR ÝÇÝNDE BIRAKARAK EBEDÝYETE UÐURLADIÐIMIZ
BABAMIZIN CENAZESÝNE BÝZZAT KATILAN, ZÝYARETLERÝ ÝLE BÝZLERÝ YALNIZ BIRAKMAYAN, ÇORUM
ÝÇÝ VE ÇORUM DIÞINDAN TELEFON ÝLE ARAYAN, GAZETE ÝLANLARI ÝLE BAÞSAÐLIÐI DÝLEYEN TÜM
AKRABALARIMIZA DOSTLARIMIZA YAKINLARIMIZA SONSUZ TEÞEKKÜRLERÝMÝZÝ SUNARIZ.
EVLATLARI
TURAN DAMAR-AHMET DAMAR-TURGAY DAMAR-NEBAHAT DAMAR MERDE
29 ev kül oldu
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
Ç
Çorum’un Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde yangýn çýktý.
Evleri yanan köylüler göz yaþýnaboðuldu.
orum’un Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde geçtiðimiz cuma gecesi çýkan yangýnda bir
köy konaðý ile birlikte 29
ev kül oldu. Facianýn eþiðinden dönülen köyde 34
yýl önce de yangýn çýktýðý
ve yaklaþýk 20 evin kül olduðu öðrenildi.
Ýddialara göre, köy
imamýnýn evinde akþam
saat 20.00 sularýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý
yangýn çýktý. Rüzgarýn da
etkisiyle büyüyen yangýn
diðer evlere sýçradý. Yangýn büyümesi üzerine köylüler jandarma ve itfaiye
ekiplerine haber verdi. Ýhbar üzerine köye çok sayýda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ancak köyün daðlýk bir
alanda olmasý nedeniyle itfaiye ekipleri köye ulaþmakta güçlük çekti. Ankara, Çorum, Çankýrý, Amasya ve Kastamonu ve çevre
ilçelerden gelen 11 itfaiye
ve 9 arazöz ile çok sayýda
personel yangýna müdahale etti. 120 haneli köyün
önemli bir bölümünde etkili olan yangýn yaklaþýk
11 saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýndý. Halen dumanlarýn yükseldiði soðutma çalýþmalarý devam ediyor.
KÖYLÜLER GÖZYAÞLARINA HAKÝM
OLAMADI
Çukuröz köyünde 29 ev tamamen kullanýlamaz hale geldi.
Yangýn sonrasý köy harabeye döndü.
Çukuröz köyündeki
yangýnýn faturasý aðýr oldu.
Facianýn eþiðinden dönülen yangýnda havanýn aydýnlamaya baþlamasýyla
yangýnýn büyüklüðü de ortaya çýktý. Gece alevler yüzünden evlerine yaklaþamayan köylüler sabah olduðunda ise yanan evlerinin yanýna gelerek gözyaþlarýna boðuldu. Yangýndan
geriye gözyaþý ve kül yýðýnlarý kaldý. Yangýnda her
þeylerini kaybeden Sadýk
Ceylan ve Mustafa Ceylan
isimli baba-oðul, tahýl ambarlarýnda bulunan kýsmen
zarar gören buðdaylarýný
çuvalla topladý. Diðer yandan kýsa bir süre önce hacdan dönen Döne Can isimli kadýn ise aðýtlar yakarak,
“60 yýllýk baba ocaðýmýz
yandý küldü. Allah'ým bu
ne acý diyerek” gözyaþý
döktü. Kemal Bircan adlý
köylü de, evinin iki kez
yandýðýný söyleyerek, uzun
süre yanan evinin enkazý
yanýnda oturarak aðladý.
VALÝ YARDIMCISI HAMDÝ BOLAT
OLAY YERÝNE GELDÝ
Olayýn duyulmasýnýn
ardýndan Vali Yardýmcýsý
Hamdi Bolat köye geldi.
Yangýnla ilgili yaptýðý
açýklamada, 120 haneli
Çukuröz köyünde imam
lojmanýnda çýkan yangýnýn
kýsa sürede büyüyerek
çevresindeki evlere sýçradýðýný söyledi. Aralarýnda
köy konaðýnýn da bulunduðu 29 evin tamamen yandýðýný ifade eden Bolat, tek
tesellinin can kaybý ve yaralanma yaþanmamasý olduðunu dile getirdi. Kontrol altýna alýnan yangýnda
soðutma çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden Bolat, “Kýzýlay bölgeye çadýr
gönderdi. Acý bir olay, yaralar sarýlacak. Devlet tüm
imkanlarýný seferber edecek” dedi.
KIZILAY ÇADIR
GÖNDERDÝ
Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, köyü ziyaret etti.
Ýl Afet Acil Durum
Müdürlüðü’nün giriþimleri
Ankara’dan dün gece yola
çýkan Kýzýlay kamyonu sabah saatlerinde Çukuröz
köyüne geldi. Türk Kýzýlayý tarafýndan evi yanan aileler için gönderilen 30
adet çadýr evi yanan ailelere daðýtýldý. Kýzýlay tarafýndan afet bölgesine gönderilen kaymanda bulunan
mutfakta ise yangýnzedelere yemek verilecek.(ÝHA)
Rüzgarýn da etkisiyle büyüyen yangýn diðer evlere sýçradý. Yangýn büyümesi
üzerine köylüler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ç
‘Yaralar en kýsa
sürede sarýlacak’
orum Belediyesi tarafýndan düzenleðýnmalarý için hazýrlanacak. Saðlýk ekiplenen “Yeni Türkiye” konulu konferanrimizde baþýndan beri olay yerinde 2 amsa konuþmacý olarak katýlmak üzere dün
bulans, 2 doktor ve 5 personel ile çalýþmaÇorum’a gelen ve geceyi burada geçiren
larýný sürdürüyorlar. Yine bugün itibarýyla
Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ,
köye konteynýrlar getirilecek. Bu konteyÇorum'un Bayat ilçesine baðlý Çukuröz
nýrlar kýsa sürede hizmete hazýr hale getiriköyünde meydana gelen köy yangýnýna
lerek vatandaþlarýmýzý çadýrda yaþamaktan
iliþkin açýklamalarda bulundu.
kurtarmalarý saðlanmýþ olacak" þeklinde
konuþtu.
Kayseriye gitmek üzere Çorum’dan
ayrýlýrken otel çýkýþýnda gazetecilere kýsa
Çorum Valisi Ahmet Kara’nýn koorbir açýklama yapan Afet Ýþleri’nden Sodinasyonunda ilk andan itibaren tüm ekiprumlu Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurlerinin üzerine düþen sorumluluklarý yerine
tulmuþ, “Bayat Ýlçemize baðlý Çukuröz
getirdiðini kaydeden Baþbakan Yardýmcýsý
Numan Kurtulmuþ
köyünde dün akþam gece saatlerinde baþNuman Kurtulmuþ, “Bundan sonra artýk
layan yangýn maalesef o köydeki 29 evin
yaralarý sarma vaktidir. Ýnþallah hiçbir vatamamen yanmasýna neden oldu. Köy ulaþýlmasý zor,
tandaþýmýz bu süreçte maðdur olmayacak kendilerine
uzak bir mesafede ama buna raðmen ekiplerimiz mümbugün öðle saatlerinden yemek ve barýnma imkanlarý
kün olduðu kadar erken saatte ulaþmaya gayret ettiler”
hazýrlanacak ve öðlenden itibaren de sýcak yemek imkadedi.
nýna kavuþmuþ olacaklar. Yangýn nedeniyle evlerinden
Þu an itibarýyla yangýnýn bütünü ile kontrol altýna
ayrýlmýþ olmalarý baþlý baþýna üzüntü verici bir olaydýr
alýndýðýný ifade eden Numan Kurtulmuþ, “Yaklaþýk 120
ancak en kýsa süre içersin de gerekenler yapýlacak týr.
personelimiz ilk andan itibaren yangýn söndürme faaliSonuçta sevindirici olan yangýnda hiçbir can kaybý olyetlerin de yer alýyor. Hem AFAD hem Orman Bakanlýmamýþ hiç kimse de yaralanmamýþtýr. Köyün eski haline
ðý hem de ildeki diðer kuruluþlar bütün imkanlarýyla
yangýn yerindeler, bundan sonra yangýnýn ortaya çýkartgelmesi için gerekli tüm çalýþmalar yapýlacaktýr. Geçmiþ
mýþ olduðu zararý ve tahribatý gidermek için gayret gösolsun diliyorum, vatandaþlarýmýza bütün gücümüzle
terecekler. köyümüze 30 çadýr gönderildi, akþama kadar
yanlarýnda olduðumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelebu çadýrlar kurularak maðdur olan vatandaþlarýmýzýn sýrini kullandý.(ÝHA)
Vali’den yeni ev sözü
V
ali Ahmet Kara,
dün çýkan yangýnda
20 evin kül olduðu Bayat’ýn Çukurözü köyünü
ziyaret etti.
Çukurözü köyündeki yangýn mahalinde
incelemelerde bulunan
Vali Ahmet Kara çalýþmalar hakkýnda ilçe
kaymakamý Ýdris Akça
ve Ýl Afet Acil Durum
Müdürü Elvan Kaya’dan bilgi aldý.
Evi yanan ailelerle
bir araya gelerek sorunlarýný dinleyen Vali Ahmet Kara, yangýnda evlerini kaybeden köylülerin yaralarýnýn en kýsa
sürede sarýlacaðýný söyledi.
Yanan evlerin yerine yenilerinin yapýlacaðýný dile getiren Kara,
“Evleriniz yerine gelir
hiç merak etmeyin.
Ümidinizi kaybetmeyin.
Afet iþlerinden sorumlu
baþbakan yardýmcýmýzda buradaydý. Baþbakan
yardýmcýmýz da buradaki geliþmeleri yakýndan
takip etti. Bunlarýn hepsi
yerine gelir hepinizin
yaralarýný sararýz. Evler
yerine gelir. Daha güzelleri yapýlýr. Problem deðil. Sevindiðimiz tek
þey can kaybý mal kaybý
olmamasý. Can kaybý olsaydý bu bizi üzerdi.
Mal her zaman yerine
gelir. Kaybýmýz olur mu
Çorum Valisi Ahmet Kara, dün çýkan yangýnda 20 evin
kül olduðu Bayat’ýn Çukurözü köyünü ziyaret etti.
Kýzýlay bölgede çadýr kurdu.
olur. Çoluðumuzun, çocuðumuzun oturduðu
yerleri kaybettik ve þuan
dýþarýdan kaldýk. Belki
birkaç gün çadýrlarda,
konteynýrlarda kalacaksýnýz ama. Devlet en kýsa sürede evlerinizin ye-
nisini yapýp size teslim
edecektir. Bu bir afettir.
Henüz nedenini bilmiyoruz. Çalýþmalar sonunda tespit edilir. Evlerinizin yerine yenisini
yaparýz. Bu devlet sözüdür. Hasar tespitleri ya-
pýldýktan sonra gereðini
yapacaðýz. Soðutma çalýþmalarý devam edecek.
Allah beterinden korusun bir daha böyle afetler vermesin. Yenisini
yaparýz” dedi.(ÝHA)
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Allah kimseyi yakmasýn’
Ç
orum’un Bayat ilçesinde dün 29 evin kül
olduðu yangýnýn altýndan
bir aile dramý çýktý.
Yangýnda evi ve
bakkalýný kaybeden Bayram ve Kamile Akkuþ
çiftçi 6 çocuðuyla birlikte
ortada kaldý. Rahatsýzlýðý
nedeniyle çalýþamayan
Bayram Akkuþ, hayýrseverlerden uzanacak yardým elini bekliyor.
Ýlçeye baðlý Çukuröz
köyünde dün akþam saat
20.00 sularýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý
yangýn çýktý. Rüzgarýn da
etkisiyle büyüyen yangýn
köydeki evlere sýçradý.
Yangýn büyümesi üzerine
köylüler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ýhbar üzerine köye Çorum, Çankýrý, Kastamonu,
Amasya ve Ankara ile
çevre ilçelerden çok sayýda itfaiye aracý ile Orman
Ýþletme Müdürlüðüne ait
arazözler yönlendirildi.
Yaklaþýk 10 saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol
altýna alýnan yangýnda
Bayram Akkuþ’un evi de
kül oldu.
Facianýn eþiðinden
dönülen yangýnda Akkuþ’un evi yaný sýra ekmek teknesinin Baba
Bayram Akkuþ, “Yangýnýn olduðu sýrada sadece
çocuklarýný ve eþimi kurtarabildim. Evimin yaný
sýra bakkalým da yandý.
Geçimimi oradan saðlý-
Çorum’un Bayat ilçesinde dün 29 evin kül olduðu yangýnýn altýndan bir aile dramý çýktý.
yordum. Hastayým çalýþamýyorum. Demir eksikliði, Akdeniz ateþi rahatsýzlýðým var. Her ay düzenli
olarak kontrollere gidiyordum. Þu an saðlýktan
yararlanacaðým mý bilmiyorum. Çünkü bakkalýmý
da kaybettim. Baðkurumu
yatýramayacaðým için. 6
çocuðum var. 4’ü okula
gidiyor. Yetkililerden yardým talep ediyoruz. Allah
rýzasý için. B bizim isyanýmýz deðil, sadece devletimizden isteðimiz. Köyümüzün 29-30 evi yandý.
Ben çocuklarým kendim
için deðil çocuklarým için
istiyorum. Önümüz kýþ.
Duracak yerimiz yok. Allah’ým kimseyi yakmasýn” dedi.
Eþi Kamile Akkuþ,
6 çocukla ortada kaldýklarýný belirterek, “Yangýn sýrasýnda yorganýmýzý dahi
alamadýk. Çocuklarýmýzý
dahi alamadýk” diye konuþtu. Anne Akkuþ, kendileri için deðil, kýzlarý
Ýlknur (9), Nurcihan (8),
Nurbatu (7), Nisanur (6),
Sedanur (4), Deryanur (2)
için uzanacak yardým eli
beklediklerini dile getirdi.(ÝHA)
Þeker sektörünün sorunlarýna çözüm arayýþý
T
ürk-Ýþ Çorum Ýl
Temsilcisi ve
Þeker-Ýþ Þube Baþkaný
Sefer Kahraman, þeker
sektörünün sorunlarýný
TBMM'ye taþýmak
amacýyla AK Parti
Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý ile
görüþtü.
Sefer Kahraman,
AK Parti Çorum
Milletvekili, TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý'yý ziyaret
ederek, hem AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýlýðý görevine
getirilmesinden dolayý
tebrik etti, hem de
sektörün ve
çalýþanlarýn sorunlarýný
iletti.
Kahraman,
Milletvekili Cahit
Baðcý ile þeker
sanayinin baþlýca
sorunlarý hakkýnda 10
Kasým Pazartesi günü
Çorum'da bir görüþme
yapmýþtý. Bu
görüþmenin devamý
Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,
geçtiðimiz cuma akþamý Bayat Çukuröz
Köyünde 29 evi kül edip kullanýlamaz hale getiren
yangýnýn ardýndan bölgeye gitti.
Sabahýn ilk ýþýklarýyla yola çýkýp köydeki
hemþerilerinin yardýmýna koþtuðunu belirten Baðcý,
bölgeye ulaþan AFAD ve Kýzýlay temsilcileriyle
görüþerek yangýnla ilgili bilgi aldýðýný ve oluþan
hasarý nasýl onarabileceklerini ve halk için neler
yapabileceklerini görüþtüðünü bildirdi.
Milletvekili Baðcý’nýn ziyaretine Bayat
Kaymakamý Ýdris Akça, Bayat Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya,
AFAD ve Kýzýlay temsilcileri eþlik etti.
Yangýnda evi küle dönen hemþerileriyle tek tek
ilgilendiðini ve kurulan Kýzýlay çadýrlarýný yakýndan
incelediðini belirten Milletvekili Baðcý; "Baþta
Bayat, Ýskilip, Çorum, Amasya, Çankýrý ve Ankara
belediyelerimiz ve Orman Bölge Müdürlüðü’nden
gelen Ýtfaiye ve arazözler yangýnýn yayýlmasýný
önlemek için çaba sarf ettiler. Van'dan konteynerler
yola çýktý, yaralarýn en kýsa sürede sarýlmasý için
gerekli giriþimleri yapmak üzere konu hakkýnda 18
Kasým 2014 Salý günü günü Sayýn Baþbakanýmýza
bilgi vereceðiz. Acýlar dindirilecek, maðduriyetler en
kýsa zamanda giderilecek, yaralar sarýlacak. AFAD
ve Türk Kýzýlay’ý büyük bir titizlik ve hýzla
çadýrlarýný ve ünitelerini kuruyor. Hemþerilerimizin
acýsýný paylaþýyoruz. Yalnýz deðilsiniz, yanýnýzdayýz,
çok büyük geçmiþ olsun." dedi.(Haber Merkezi)
CHP yangýn bölgesinde
C
olarak 14 Kasým Cuma
günü AK Parti Genel
Merkezi'ndeki
makamýnda Baðcý'yý
ziyaret eden
Kahraman, þeker
sanayinin ve Çorum
Þeker Fabrikasý'nýn
sorunlarýný da içeren,
baþta özelleþtirme
konusu, geçici
mevsimlik olarak
çalýþan iþçilerin kadro
sorunu, fabrikalardaki
eleman yetersizliði gibi
ana baþlýklar olmak
üzere Þeker-Ýþ Genel
Merkezi'nce
hazýrlanmýþ kapsamlý
bir dosyayý kendilerine
takdim etti.
Milletvekili Baðcý
ise, dosyayý
Ekonomiden Sorumlu
Genel Baþkan Mehmet
Muþ ile diðer genel
baþkan yardýmcýlarýna
ileteceðini, ekonomi
birimi olarak
önümüzdeki günlerde
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu ile bir
toplantý yapacaklarýný,
bu toplantýda þeker
sektörünün sorunlarýný
gündeme aldýrmak için
çaba göstereceðini
bildirdi.
Kahraman'a
ziyareti nedeniyle
teþekkür eden Baðcý,
þeker sektörünün ve
çalýþanlarýn
sorunlarýnýn takipçisi
olduklarýný kaydetti.
Kahraman da, tüm
þeker sektörü ve
çalýþanlar adýna
Milletvekili Cahit
Baðcý'ya teþekkür
TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'ya
kutlama ziyaretleri
sürüyor.
AK Parti
Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý ve
NATOPA Asamblesi
Üyeliði görevine
getirilen Baðcý'ya
kutlama ziyaretleri
devam ediyor.
Bolu Abant Ýzzet
Baysal Üniversitesi
Öðretim Üyesi
hemþerimiz Yrd. Doç
Dr. Zübeyir Bulut,
Baðcý'yý ziyaret
ederek tebrik etti.
Þehit yakýnlarý ve gazilere çipli taþýt kartý
ehit yakýnlarý ve gazilerin
Þ
belediye ve belediyeler
tarafýndan yetki verilen þirketlere
ait þehir içi toplu taþýma
hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanmasýný saðlayan kartlar
yenilendi.
Çorum Þehit Aileleri ve
Gaziler Derneði Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Dilmen, yeni
çipli kartlarýn adreslere gelmeye
baþladýðýný söyledi.
(Haber Merkezi)
AK
YÜKSEL BASAR
Baðcý'ya kutlama ziyaretleri sürüyor
Parti Çorum
AKMilletvekili
Baðcý yangýnzedelerin acýsýný paylaþtý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, yangýn bölgesine giderek bilgi aldý.
HP Tunceli
Milletvekili Kamer
Genç ve Çorum
Milletvekili Tufan Köse,
geçtiðimiz cuma akþamý
Bayat Çukuröz Köyünde
29 evi kül edip
kullanýlamaz hale getiren
yangýnýn ardýndan
bölgeye gitti.
CHP Milletvekilleri
Genç ve Köse,
yangýnzede ailelerin
yaralarýnýn sarýlmasýna
yönelik yapýlan
çalýþmalarý incelediler.
Genç ve Köse, Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü ile AFAD Müdürü
Elvan Kaya’dan son
durum hakkýnda bilgi
aldýlar. CHP’li vekiller
yangýnzedelere geçmiþ
olsun dileklerini ilettiler.
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve Çorum Milletvekili
Tufan Köse, yangýn yerine gitti.
Osmancýk Fen Lisesi Meclis’te
O
smancýk Ömer
Derindere Fen
Lisesi öðrencileri
Ankara'ya tanýma
programlarý
çerçevesinde AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
Türkiye Büyük
Millet Meclisi Bütçe
ve Plan Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý'yý
ziyaret etti.
Baðcý,
Osmancýk Ömer
Derindere Fen Lisesi
öðrencilerini meclis
bahçesinde karþýladý.
Öðrenciler Baðcý'ya
çiçek verdi.
Baðcý, daha
sonra öðrencilere
genel kurul salonunu
gezdirdikten sonra
meclisin birimlerini
tanýttý. Onlara
tavsiyelerde
bulunarak ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getirdi. Gezinin
kafile baþkanlýðýný
Okul Müdürü Kerem
Köroðlu üstlendi.
Osmancýk Ömer Derindere Fen Lisesi öðrencileri
Ankara’da Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
Tebrik ziyareti
Þehir içi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanmasýný saðlayan kartlar yenilendi.
Öte yandan AK
Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýlýðý
görevine getirilen
Baðcý'ya kutlama
ziyaretleri devam
ediyor. Bolu Abant
Ýzzet Baysal
Üniversitesi Öðretim
Üyesi hemþerimiz
Yrd. Doç Dr. Zübeyir
Bulut, Baðcý'yý
ziyaret ederek tebrik
etti.
Milletvekili Baðcý, öðrencilere meclisin birimleri hakkýnda bilgi verdi.
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
‘Emine haným daha dünkü çocuk’
C
HP'den ayrýlarak Anadolu
Partisi'ni kuran Emine
Ülker Tarhan, ana muhalefete
en büyük muhalefeti yaptý.
Partide, tabandan yönetime
kadar her yer karýþtý.
"ONUN BUNUN
YELLEMESÝNE GÝDEREK..."
dille eleþtirdi. Çorum'da Hacý
Bektaþi Veli Vakfý'nýn
düzenlediði Aþure Günü'ne
katýlan Genç, "Emine Haným
daha dünkü çocuk. Onun bunun
yellemesine giderek önce
partiden ayrýldý sonra da parti
kurdu. Ama baþarýlý olmasý
sýfýr." dedi.
CHP Tunceli Milletvekili
Kamer Genç, Emine Ülker
Tarhan'ýn CHP'den ayrýlarak
yeni bir parti kurmasýný sert bir
Genç, açýklamasýný þöyle
sürdürdü: "Üstelik partinin
"TEPEDEN ÝNME VEKÝL
OLDUN, SONRA DA..."
amblemi bile Anap'a özenerek
yapýlmýþ. Tepeden inme vekil
oldun ve sonra da partine sýrt
çevirdin. Böyle politikacý
olmaz! Kendilerinde keramet
var sanýyorlar. Grup Baþkanlýðý
yaptýðý dönemde kendisine çok
yardýmcý oldum. Partisine
büyük yanlýþ yaptý. Ama sonu
hüsranla bitecektir!"(Yaygýn
Basýn)
TOBB Kadýn ve Genç
Giriþimciler kurullarý seçime gidiyor
T
ürkiye Odalar ve
Borsalar Birliði'nin
(TOBB) öncülüðünde,
Oda ve Borsalarýn bünyesinde yapýlandýrýlan ve
81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Ýl Kadýn ve
Genç Giriþimciler Kurullarýnda yeni seçim dönemi baþladý. TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler
Kurulu ve Genç Giriþimciler Kurulu icra komitelerini ve baþkanlarýný seçmek için 25 Aralýk 2014
perþembe günü sandýk
baþýna gidecek. TOBB,
güçlü bir temsil için her
ile oda ve borsalarýn
meclis üyesi kadar kontenjan ayýrdý. Bu kapsamda Çorum'daki Kadýn
Giriþimciler ve Genç Giriþimciler Kurulundaki
üye sayýsýnýn da 55 olmasý hedefleniyor.
Ýl kuruluna üye olacak kadýn giriþimcilerin
ticaret siciline kayýtlý,
gerçek kiþi tacir veya tüzel kiþilerin ortaðý, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya
murahhas azasý, giriþimcilik konusunda çalýþmalar yürüten üniversite öðrencileri, öðretim görevlileri veya öðretim üyeleri ile gerçek kiþiler olmasý gerekiyor.
Ýl Kuruluna üye olacak genç giriþimcilerin
ise, 18 yaþýndan gün almýþ, kýrk yaþýndan ise
gün almamýþ olmasý, ticaret siciline kayýtlý, gerçek kiþi tacir veya tüzel
kiþilerin ortaðý, yönetim
kurulu üyesi, yöneticisi,
genel müdürü veya murahhas azasý olmasý seçim kriterlerini oluþturuyor.
Seçmen listesine girecek Kurul üye kayýtlarýnýn gerçekleþebilmesi
için, Ýl Kadýn Giriþimciler Kurul Üyesi adayýnýn
EMRE KUT
U
TSO Baþkaný Baþaranhýncal baþkanlýðýnda çalýþmalar deðerlendirildi.
mut Gönüllüleri projesi
kapsamýnda CHP Ýl Teþkilatý
iki gün süreli eðitime alýndý.
Parti binasýnda
gerçekleþtirilen eðitime CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas, CHP
Umut Gönüllüleri Eðitimcisi
Yýldýrým Kaya ve Berkay Aydýn,
CHP yönetim kurulu ile parti
üyeleri katýldý.
Eðitim çalýþmasýnýn
baþlangýcýnda konuþan CHP Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas, Kemal
Kýlýçdaroðlu'nun Genel Baþkan
olduðu ilk zamandan bugüne
kadar eðitime önem verdiðini
belirterek, "Bu yapýlan eðitim
2015 seçimleri ile ilgili deðildir.
Yaklaþýk 3 yýldýr süren bir
eðitimdir. Alýnan eðitimlerin
neticesinde partililerimiz Umut
Gönülleri olarak görev
yapacaklar." dedi.
CHP Umut Gönüllüleri
Eðitimcisi Yýldýrým Kaya ise,
proje kapsamýnda Türkiye de
dört bir yanda eðitim seferberliði
baþlattýklarýný söyledi. Eðitim
seferberliðinde öncelikle
eðitmenlerin eðitim aldýklarýný
ifade eden Kaya, "Ne kadar az
eðitimli insan olursa mevcut
iktidar o kadar uzun iktidarda
kalýr. Burada yönetim, halkla
iletiþim kurma gibi konularý ele
alacaðýz. Eðitimin sonunda
partililerimiz bulunduklarý il,
ilçe, köy ya da mahallelerdeki
sorunlarý çözme ve sorunlarý
gidermeye çalýþacaklar." diye
konuþtu.
KOAH hakkýnda bilmediklerimiz
Ç
Çorum'daki Kadýn Giriþimciler ve Genç Giriþimciler
Kurulundaki üye sayýsýnýn da 55 olmasý hedefleniyor.
www.kadingirisimcigesi ile birlikte en geç 22
sip Üyesi Aykut Kolaðasý
ler.org.tr adresinde ve Ýl
Aralýk 2014 Pazartesi akile Kadýn Giriþimciler
Genç Giriþimciler Kurul
þamý mesai bitimine kaKurulu Baþkaný Yasemin
Üyesi
adayýnýn
dar Oda'ya baþvuruda buKepçeli ve Genç Giriwww.gencgirisimcilunabilecekler. Seçimler
þimciler Kurulu Baþkaný
ler.org.tr adresinde buluise 25 Aralýk 2014 PerElvan Can Çabuk'un yaný
nan formu eksiksiz dolþembe günü saat 10.00
sýra her iki kurulun da
durmasý ve 24 Kasým
ile 16.00 arasýnda Oda
üyelerinin katýldýðý top2014 Pazartesi günü meMeclis Salonu'nda yapýlantýda seçimler için yasai bitimine kadar Oda'ya
lacak.
pýlmasý gereken hazýrlýkteslim etmesi gerekiyor.
lar masaya yatýrýldý.
Çorum Ticaret ve
TOBB Çorum KaSanayi Odasý Yönetim
TSO Baþkaný Baþadýn Giriþimciler Kurulu
Kurulu Baþkaný Çetin
ranhýncal, seçimlerin ÇoÝcra Komitesi ve TOBB
Baþaranhýncal, komite
rum ve ülkemizde genç
Çorum Genç Giriþimciseçimleri öncesi KGK ve
giriþimciliðin ve kadýn
ler Kurulu Ýcra KomiteGGK Üyeleri ile bir aragiriþimciliðin daha fazla
si'ne aday olmak isteyenya geldi. TSO Yönetim
benimsenmesine vesile
ler bir dilekçe ve ekinde
Kurulu Baþkan Yardýmolmasý temennisinde buaday olabilme þartýný
cýsý Fikret Tepençelik,
lundu.(Haber Merkezi)
destekleyen adli sicil belYönetim Kurulu Muha-
Ýþ güvenliði için 3 ay süre
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, halen iþ güvenliði sözleþmesi yapmayan iþyerlerine 3 ay süre tanýndýðýný söyledi. Kýlýç, 3 ay içerisinde sözleþme yapýlmasý halinde geçmiþe dönük cezai müeyyidelerin
uygulanmayacaðýný kaydetti.
Ýþ yerlerinin, iþ saðlýðý ve güvenliði
hizmeti alma ve iþ güvenliði uzmaný bulundurma zorunluluðunun 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Yalçýn
Kýlýç, iþ yerlerinin, 'tehlikeli', 'çok tehlikeli'
ve 'az tehlikeli' olarak sýnýflandýrýldýðýný ifade etti.
Türkiye'de tehlikeli ve çok tehlikeli iþ
yeri sayýsýnýn yaklaþýk 680 bin civarýnda ol-
duðunu vurgulayan Kýlýç, "1 Ocak 2014'ten
yani yasanýn tam anlamýyla yürürlüðe girdiðinden bugüne yaklaþýk 205 bin iþyeri, iþ
güvenliði veya iþ saðlýðý uzmanýndan hizmet alýmý konusunda sözleþme yaptý ama
470 bin iþ yerinde halen iþ güvenliði ve iþ
saðlýðý uzmanýndan hizmet alýnmasýyla ilgili sözleþme yapýlmýþ deðil. Bu çok büyük
ve çarpýcý bir rakam. Bu iþ yerlerinin 1
Ocak 2014'ten itibaren 10 aylýk birikmiþ
borçlarý var. Eðer iþ güvenliði uzmaný ile iþ
saðlýðý uzmanýyla 3 ay içerisinde sözleþme
yapýlýrsa geçmiþe dönük cezai müeyyideler
Yalçýn Kýlýç
uygulanmayacak. Böylece farklýndalýk konusunun bizzat iþverenler tarafýndan yerine
getirilmesi önem arz ediyor" dedi.Haber Merkezi
Göktepe'den aidat borcu uyarýsý
Ç
CHP Teþkilatý eðitimde
Umut Gönüllüleri projesi kapsamýnda CHP Ýl Teþkilatý iki gün süreli eðitime alýndý.
orum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý
Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe, oda
üyelerini aidat borcu ile ilgili uyardý.
6552 Sayýlý Torba Yasa ile oda aidat
borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan
Göktepe, "Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn
gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden
yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen
hükümlerden yararlanmak isteyen üyelerimizin 30 Kasým 2014 tarihine kadar
Oda Genel Sekreterliði'ne baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir" dedi.
Aidat borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizinin alýnmayacaðýný
dile getiren Göktepe, "5362 Sayýlý Esnaf
ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 61. maddesine istinaden, süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için esnaf ve sanatkarlar ilam hükmünde olup
icra dairelerince yerine getirilmesi kanun
gereði mecburi hale gelmiþtir. Aidat
borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi alýnmayacaktýr. Ayrýca aidat
borçlarýný kredi kartý ile ödeyebilirsiniz.
Yasa gereði yýllýk aidatýný ödemeyen üyelere, ödeme yapýlýncaya kadar
Oda tarafýndan yapýlacak hizmetler ile
düzenlenecek belgeler verilememektedir" ifadelerine yer verdi.(Haber Merkezi)
Hikmet Göktepe
orum Özel
Hastanesi Göðüs
Hastalýklarý Uzmaný
Dr. Þengül Uysal,
Türkiye'de bulunan
3-5 milyona yakýn
Kronik Obstrüktif
Akciðer Hastalýðý
(KOAH) hastasýnýn
sadece 300-500
bininin kendisinde
hastalýk olduðunu
bildiðini belirterek,
“Toplumun KOAH
konusunda yeterli
bilgiye sahip
olmamasý, hastalýðýn
erken tanýsýný ve
etkin tedavisini
güçleþtirmektedir"
dedi.
KOAH'la ilgili
açýklama yapan
Uysal, 20 Kasým
Dünya KOAH Günü
olmasý sebebiyle tüm
dünya çapýnda
etkinlikler gerçekleþtirileceðini
hatýrlatarak, KOAH
hastalýðýnýn dünyada
4. ölüm nedeni
olmasýna karþýn,
kamuoyu ve hekimler
tarafýndan yeterince
bilinmeyen, yeterince
teþhis edilemeyen ve
genellikle yanlýþ
tedavi edilen bir
hastalýk olduðunu
söyledi.
KOAH'ýn;
zararlý gaz ve
partiküllere karþý
havayolu ve
akciðerin artmýþ
kronik inflamatuvar
yanýtý ile iliþkili ve
genellikle, ilerleyici
özellikteki ,kalýcý
hava akýmý
kýsýtlanmasý ile
karakterize, yaygýn,
önlenebilir ve tedavi
edilebilir bir hastalýk
olduðunu dile getiren
Dr. Uysal, “KOAH
oluþumunda en
önemli risk faktörleri
tütün kullanýmý, ev
içi hava kirliliði
(özellikle evlerde
kullanýlan odun,
tezek, kök benzeri
yakýtlardan çýkan
duman) çeþitli gaz ve
tozlara çevresel veya
mesleki maruziyettir.
Bu hastalýk çok
önemli bir saðlýk
sorunu olmasýna
raðmen ne yazýk ki
Çorum Özel Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný
Dr. Þengül Uysal, KOAH hakkýnda bilgi verdi.
kamuoyu tarafýndan
yeterince iyi
tanýnmamaktadýr"
diye konuþtu.
Alevlenmelerin
ve komorbiditelerin
þiddetine daha da
katkýda bulunan
hastalýðýn en sýk
görülen semptomlarý
ise nefes darlýðý,
kronik öksürük ve
balgam çýkarma
olarak bilindiðini
anlatan Uysal, þunlarý
söyledi;
“Dünya Saðlýk
Örgütü verilerine
göre, KOAH tüm
dünyada yaklaþýk 50
milyon insaný
etkilemekte ve her yýl
3 milyon kiþi bu
hastalýk nedeniyle
ölmektedir. Yine
dünya saðlýk örgütü
2030'da KOAH'ýn
tüm dünyada en
önemli ölüm
nedenleri arasýnda
üçüncü sýrada
olacaðýný
öngörmektedir. Ek
olarak, son çalýþmalar
dünyada KOAH'lý
hastalarýn ancak
yüzde 25-50'sinin
taný aldýðýný
göstermiþtir.
Türkiye
verilerine göre,
ülkemizdeki en
önemli ölüm
nedenleri arasýnda
üçüncü sýrada olan
KOAH'ýn görülme
sýklýðý 40 yaþ üstü
yetiþkinlerde yüzde
20 oranýndadýr.
‘Türkiye'de 40
yaþýný geçmiþ her 5
kiþiden birinde
KOAH hastasý’
Türkiye'de 10
KOAH hastasýnýn biri
doktora baþvurmuþ
ve doðru taný
alabilmiþ , bu demek
oluyor ki ülkemizde
bulunan 3-5 milyona
yakýn KOAH'lý
hastanýn sadece 300500 bini kendisinde
hastalýk olduðunu
bilmektedir.
Toplumun KOAH
konusunda yeterli
bilgiye sahip
olmamasý, hastalýðýn
erken tanýsýný ve
etkin tedavisini
güçleþtirmektedir.
Oysa basit ve aðrýsýz
bir test olan 'nefes
ölçüm testi' ile kiþinin
KOAH olup olmadýðý
kolayca
saptanabilmektedir.
‘KOAH'ýn erken
tanýsý önemli’
40 yaþ üstü,
sigara içmekte olan
veya meslek icabý ya
da çevresel ortam
gereði tozlu
ortamlarda bulunan
kiþilerde seyirli
öksürük, balgam ve
nefes darlýðý
yakýnmalarýndan en
az birinin bulunmasý
halinde, kiþinin bir
göðüs hastalýklarý
hekimi tarafýndan
görülüp 'nefes ölçüm
testini' yaptýrmasý
gerekir.”
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
9
Karadeniz’de güç
gösterisi baþlýyor
Samsun Otoshow Fuarý 18-23 Kasým’da
Karadeniz Bölgesi ticaretine katký saðlamayý
hedefleyen ‘Samsun Oto
Show Fuarý’ yarýn açýlýyor.
Çorumlu otomotiv tutkunlarýnýn da merakla beklediði fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) ve
Samsun Otomotiv Yetkili
Satýcýlarý (SOYS) Derneði’nin iþbirliðiyle düzenlenen fuar, 23 Kasým 2014 tarihine kadar sürecek.
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nin iþletmesini
üstlenen TÜYAP tarafýndan organize edilen fuarý Karadeniz bölgesi ve komþu ülkelerden yaklaþýk 100 bin
kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek ilk fuar olan Samsun Oto Show Fuarý’na, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Kia, Mercedes, Nissan, Seat, Skoda, Toyota, Volvo ve Volkswagen gibi
binek otomobil markalarýnýn yaný sýra ticari araç üreten markalar da katýlacak. Sektörün renkli ve görkemli fuarlarýndan biri olacak Samsun Oto Show Fuarý’nda, önde gelen otomobil markalarýnýn yaný sýra
otomobil aksesuarlarý markalarý da yer alacak.
Fuarla ilgili açýklamalarda bulunan TÜYAP Fu-
arcýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlhan Ersözlü, þu
bilgileri verdi:
“TÜYAP’ýn Ýstanbul,
Bursa, Konya, Adana ve
Diyarbakýr’ýn ardýndan
Türkiye’de iþletimini üstlendiði altýncý fuar merkezi olan TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm Karadeniz
Bölgesi’nin ekonomik,
sosyal ve kültürel hayatýna katkýda bulunacak fuarlar düzenleyeceðiz. Samsun baþta olmak üzere bölgenin üretim, istihdam ve ihracatýna önemli katkýlar
saðlayacak bu fuarlara, sadece Türkiye’den deðil Karadeniz’deki komþu ülkeler de dahil olmak üzere 100
binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ýlk fuarýmýz da,
büyük bir ilgi ve heyecanla beklenen Samsun Oto
Show Fuarý olacak.
Karadeniz’in en büyük fuar alanýna sahip olan
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, nitelikli alt
yapýsý, klimatize edilmiþ sergi salonlarý, otoparklarý ve
konferans salonlarý ile Türkiye’de fuarcýlýk sektörüne,
bölge fuarcýlýðýna ve ülkeler arasý ticaretin geliþmesine önemli katkýlar saðlayacak. TÜYAP Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi’nde 2015 yýlýnda inþaat, mobilyadekorasyon, kitap, tarým, gýda konularýnda fuarlar düzenlenecek.”
Karadeniz Bölgesi ticaretine katký saðlamayý hedefleyen ‘Samsun Oto Show Fuarý’ yarýn açýlýyor.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
BMW 3.16 Ý
1998
Chevrolet Cruze 1.6 LT Pls 2012
Citroen Nemo 1.4 HDICom2012
Fiat Albea 1.4 Fire Dynamc 2006
Fiat Doblo 1.9 JTD
2003
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Palio 1.3 Multijet Dyn 2004
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012
Ford Fiesta 1.25
2001
Ford Focus 1.6 Comfort
2011
Ford Mondeo 2.0 Trend
2006
Ford Mondeo 2.0 TDCI Trd2009
Honda HR-V 4WD
2003
Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004
Opel Corsa 1.3 CDTIEnjoy 2008
Opel Omega 2.5 Elegance 2000
Opel Tigra 1.6 Comfort
1996
Opel Vectra 2.0 CD
1998
Peugeot 207 1.6 VTÝ Allure 2012
Peugeot 306 Griffe
1998
Renault 12 STW
1990
Renault 19 Europa1.6 RNE 1998
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.4 RTA
2001
Fiyatý (TL)
25 bin
36 bin
26 bin
13 bin
14 bin
18 bin 500
31 bin
16 bin
29 bin
14 bin
36 bin
26 bin
41 bin
29 bin
21 bin
36 bin
22 bin 500
10 bin
18 bin
37 bin
12 bin 500
7 bin
12 bin 500
10 bin
18 bin
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 2.0 RXT 2000
Renault Megane 1.6 RXT 2001
Renault Symbol 1.2 Authen 2012
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Favorit LX
1993
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin 1.6
1994
Toyota Corolla 1.6 XL
1993
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1997
Toyota Corolla 1.4 Special 2002
Toyota Corolla 1.4 Terra 2004
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007
Volkswagen Golf 1.6 Comf 1998
Volkswagen Golf 1.4 TSI 2007
Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006
15 bin 500
23 bin
18 bin
22 bin
28 bin 500
7 bin 500
6 bin
8 bin
7 bin 500
14 bin
17 bin
18 bin 500
24 bin
29 bin
21 bin
35 bin
36 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2008
44 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
VW Transporter Cityvan 2009
42 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
17 KASIM 2014
Yeni Hyundai i20
görücüye çýktý
RECEP MEBET
Otomobil tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði
etkinliðe Karataþ Otomotiv Genel Müdürü Özcan
Eriþen, Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý,
Servis Müdürü Lokman Örskaya, Satýþ Danýþmaný
Mehmet Gençkurt ile Hyundai müþterileri katýldý.
Düzenlenen programda yeni
Hyundai i20 hakkýnda bilgi veren
Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý,
“Hyundai’nin gözde modellerinden
i20’yi yenilenen yüzüyle
müþterilerimizin beðenisine
sunuyoruz” dedi.
Yeni tasarýmýyla beðeni
toplayan i20’nin geniþ mekaný ve
yepyeni teknolojik özellikleriyle
dikkat çektiðini belirten Ýbrahim Saçmacý, “Hyundai’nin geleneksel
tasarým çizgisinin kullanýldýðý yeni
i20’yi, benzinli ve dizel motor
seçenekleri ile satýþa sunuyoruz” diye
konuþtu.
Yeni i20’nin özelliklerinden
bahseden Saçmacý, açýklamalarýný
þöyle sürdürdü:
“Hyundai Assan, Bsegmentindeki tüm dengeleri
deðiþtirecek yeni modeli i20'nin seri
Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, yeni Hyundai i20’yi tanýttý.
üretimine baþladý.
Almanya’da
tasarlanan ve geliþtirilen
yeni i20, otomobil
tutkunlarýnýn
beklentilerine uygun
olarak Hyundai’nin
Ýzmit’teki fabrikasýnda
Türk iþçisinin emeðiyle
üretiliyor.
Hyundai’ i20, iki
benzinli bir de dizel motor
seçeneði ile satýn
alýnabilecek. 1.2 lt
benzinli ve 1.4 lt dizel
motorlar sadece manuel
þanzýmanla sunulurken 1.4
lt benzinli motor ise
yalnýzca otomatik
Hyundai’nin yenilenen modeli ‘i20’ Çorum’da görücüye çýktý.
þanzýman ile satýn
alýnabilecek. 2015 yýlý
içerisinde ise 1.0 lt turbo
beslemeli motor da i20
ürün gamýnda yer alacak.
Ýki farklý donaným
seviyesine sahip olan
i20’de açýlabilir cam tavan
sunulacak.
Artýrýlan kalitesi,
geniþ mekaný ve yepyeni
teknolojik özellikleriyle
dikkat çeken yeni i20,
benzinli ve dizel
motorlarýyla hem genç
kullanýcýlar hem de aileler
için ideal çözüm olarak
öne çýkýyor. Hyundai’nin
Tanýtým etkinliði Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv’de gerçekleþti.
karakteristik tasarým
felsefesi ‘Fluidic
Sculpture 2.0 - Akýcý
Tasarým’, yeni i20’yle
beraber bambaþka bir
boyuta geçiþ yapýyor.
Hyundai için tasarým
anlamýnda yeni bir çaðýn
baþlangýcýný simgeleyen
yeni i20, estetik çizgileri,
zarif hatlarý ve modern
yapýsýyla B segmentinin
en þýk temsilcisi olma
iddiasýný ortaya koyuyor.
Yeni i20’yi yakýndan
görmek, test etmek ve
detaylý bilgi almak isteyen
herkesi Ankara Yolu 3.
kilometrede hizmet veren
Karataþ Otomotiv
Hyundai Plaza’ya
bekliyoruz.”
Düzenlenen etkinliðe katýlanlar yeni Hyundai i20’yi test etti.
Hyundai’nin yenilenen modeli ‘i20’ Çorum’da
görücüye çýktý.
Yeni i20 tanýtým kokteyli önceki gün Hyundai
yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv’de gerçekleþti.
Sunucu-oyuncu Ümit Erdim’in eþlik ettiði ekip dün Karataþ Otomotiv’e konuk oldu.
Peugeot 308’e
renkli tanýtým
Yýlýn otomobili, yýlýn sürücüsünü arýyor
RECEP MEBET
Yeni Peugeot 308’in tanýtýmý için Türkiye’yi
gezen maceracý ekip Çorum’a geldi.
Sunucu-oyuncu Ümit Erdim’in eþlik ettiði
ekip dün Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ
Otomotiv’e konuk oldu.
Karataþ Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný
Erol Karadaþ, Genel Müdür Özcan Eriþen,
Peugeot Satýþ Bölge Müdürü Aydýn Yýldýrým,
Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Satýþ Danýþmanlarý
Ýsmail Karabýyýk ve Ýlker Aksungur’un da hazýr
bulunduðu ziyarette plaza içinde ve dýþýnda çekim
yapan misafir ekip, yeni 308’i test eden
Çorumlular’la söyleþi yaptýlar.
Volkan Iþýk Akademi üyeleriyle test
sürüþüne çýkan otomobil tutkunlarý, hediye
çekiliþine de katýldýlar.
Çorum’un tarihi ve turistik mekanlarýný da
görüntüleyen Peugeot Türkiye ekibi, renkli
sunumlarýnýn yaný sýra sokak röportajlarý da
gerçekleþtirdiler.
Organizasyonla ilgili yapýlan açýklamada þu
bilgilere yer verildi:
sloganýyla bir çalýþma baþlattýk.
20 Aralýk 2014 tarihine kadar plazamýzda
gerçekleþecek test sürüþüne katýlan herkes yeni
Peugeot 308 dahil, 308 adet sürpriz hediyeden
birine sahip olma þansý yakalayacak.
Test sürüþüne katýlan Peugeot tutkunlarý 1
adet yeni Peugeot 308, 7 adet iPhone 6, 50 adet
iPad Mini ve 250 adet Bluetooth kulaklýk
çekiliþine katýlabilecek.
Yeni 308’i yakýndan görmek, test etmek,
çekiliþe katýlmak ve detaylý bilgi almak isteyen
herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren
Karataþ Otomotiv’e davet ediyoruz.”
BÝR DEPO YAKITLA EDÝRNE’DEN
ARDAHAN’A
“Peugeot, Türkiye'de bir kez daha son derece
iddialý bir yakýt tüketim testi gerçekleþtirdi. 130
beygir gücündeki yeni turbo benzinli PureTech
motorunun verimliliði ve yakýt ekonomisi
Türkiye yol þartlarýnda ispat etmek üzere Volkan
Iþýk Akademi ve TOSFED ile yola çýktýk. Yeni
Peugeot 308 1.2l 130 hp PureTech benzinli motor
ile gerçekleþtirilen test ile Edirne'den Ardahan'a
en düþük yakýt tüketimini elde ederek ulaþmak
hedeflendi. Peugeot 308 1.2l 130 hp PureTech
Test sürüþüne katýlanlara çekiliþ kuponu hediye edildi.
manuel þanzýmanlý
Allure versiyonu ile,
100 kilometrede
ortalama 3,2 litrelik
tüketim deðeri ile
Edirne'den Ardahan'a
1.718 kilometre geride
býrakýldý.
Volkan Iþýk
Akademi tarafýndan
düzenlenen bu testin
ardýndan toplam 1.718
km geride býrakýldý. Bu
test ile Peugeot 308 yeni
3 silindirli benzinli
PureTech motoru ile ne
kadar ekonomik tüketim
sonuçlarýna imza
atabileceðini rahatlýkla
ispatlamýþ oldu. Cam
tavanlý Allure versiyonu
(Peugeot 308 ürün
Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, yeni Peugeot 308’i tanýttý.
gamýnýn en aðýr
versiyonu) olduðu halde
53 lt'lik yakýt deposu
olan Peugeot 308 bu
sonuçla bir depo
benzinle 1.718 km'yi
geride býrakabileceðini
ortaya koydu. Yeni
Peugeot 308, bu test
sürüþü ile güvenli ve
konforlu olmasýnýn
yanýsýra yakýt
tasarrufunu ve avantajlý
kullaným ekonomisini
de kanýtladý.
HEDÝYE
ÇEKÝLÝÞÝ ve
SÜRPRÝZLER
Sahip olduðu
özelliklerle dünyada
‘Yýlýn Otomobili’ olarak
seçilen Yeni Peugeot
308’i tanýtmak amacýyla
‘Yýlýn Otomobili, Yýlýn
Sürücüsünü Arýyor’
Hyundai’nin gözde modellerinden i20, yenilenen yüzüyle müþterilerin beðenisine sunuldu.
Ümit Erdim, Karataþ Otomotiv yönetici ve çalýþanlarýyla fotoðraf çektirdi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
11
Gâlibî Vakfý Külliyesi dualarla açýldý
RECEP MEBET
Gâlibî Þeyhi
Ali Yetkin Þekerci
Gâlibî Vakfý Ýbadethanesi ve Külliyesi önceki gün Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde açýldý.
Öðle namazýný müteakiben gerçekleþen açýlýþa Gâlibî Tarikatý Þeyhi Ali Yetkin Þekerci, Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen tarikat müritleri ve Çorum halký katýldý.
Gâlibî Vakfý kurucusu merhum Hacý
Gâlip Hasan Kuþçuoðlu’nun da dualarla
yâd edildiði programda açýþ konuþmasýný
Þeyh Ali Yetkin Þekerci yaptý.
Gâlibî Piri Kuþçuoðlu’nun memleketi Çorum’u ziyaret etmekten duyduðu
mutluluðu dile getiren Gâlibî Þeyhi Þekerci, Çorumlu derviþlere ve açýlýþa katý-
lan vatandaþlara hitaben yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:
‘NÝYETÝMÝZ ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK’
“Kötü bir niyetimiz yok. Niyetimiz
testiyi taþýmak, testiyi kýrmak deðil. Allah, testiyi kýranlarý da ýslah etsin. Almýþ
olduðumuz sancaðý hak yolunda taþýyýp
Peygamberimizin Liva’ül Hamd Sancaðý
ile birlikte dalgalandýracaðýz. Çok güzel
bir yoldayýz, gelecek daha güzel olacak
inþaallah. Bütün cihan Müslümanlýðý
Gâlibîler’den öðrenecek. Ýnternet üzerinden yayýna baþlayan sitemiz kýsa sürede
binlerce takipçiye ulaþtý. Bu da güzel bir
yolda ilerlediðimizi gösteriyor.
Bu mâbed yapýlýrken Efendimiz öyle heyecanlýydý ki. Hastalýðýna raðmen tüm inþaa safhasýný yakinen takip etti.
Gönül isterdi ki bu mutlu
günümüzde Efendimiz de
yanýmýzda olsaydý. Efendimizin yolunda yürüyecek ve
yeryüzünde eþi benzeri olmayan Gâlibî Eðitim ve
Kültür Sarayý’ný Ankara’da
yapacaðýz. Efendimizin ismini taþýyacak bu eseri tüm
cihan görecek. 14 Aralýk’ta
Ýstanbul’da ‘Þeb-i Aruz’ merasimi
düzenleyeceðiz,
Efendimiz’in Hakk’ýn huzuruna çýkýþýný bayram gibi
kutlayacaðýz.
Gâlibî Vakfý kurucusu merhum Hacý Gâlip Hasan Kuþçuoðlu dualarla yâd edildi.
Öðle namazý sonrasý baþlayan program dualarla sona erdi.
Çorumlu Evliyalar için de dualar edildi.
‘ÞÝARIMIZDA YAN
GELÝP YATMAK YOK’
Bizim þiarýmýzda yan
gelip yatmak yok. Allah’ýn
rahmetinden istiyoruz. O zaman gece namazlarýný ihmal
etmeyelim. Gece namazý,
insanýn
miracý,
kiþiyi
Hakk’a ulaþtýran bir ibadettir. Alnýmýzý secdeye koyup
gözyaþý dökelim. Af dileyelim, sýkýntýlar için yardým
niyaz edelim. Allah, ümmetin birliðini muhafaza eylesin.
Külliyemizin
inþaa
edildiði bu mekanda üç
mürþidin ayak izi var. Dergahýmýz’ýn sultaný, kurucusu
bu eserin mimarý. Bir sene
gibi bir zamanda tamamlanan bu kubbe altýnda hep
birlikte Allah’ý zikredeceðiz. Allah dilerse olmayacak
þey yok. En büyük projelerimizden olan Gâlibî Sarayý/Mabedi’ni en kýsa zamanda hayata geçireceðiz.”
Merhum tarikat büyüklerinin kabirlerinin ziyareti
ile devam eden programda
Çorum Evliyalarý için dualar
edildi.
Gâlibî Vakfý ve faaliyetlerinin de tanýtýldýðý açýlýþ, yemek ikramý ve dualarla sona erdi.
Eðitim-Sen ‘Temsilciler
Meclisi Toplantýsý’ önceki gün
Dalgýçlar Otel’de gerçekleþti.
‘Eðitim sistemi dikiþ tutmuyor’
Mehmet Öztürk
RECEP MEBET
Toplantýda ülke ve dünya gündemine dair deðerlendirmeler de yapýldý.
Eðitim-Sen Çorum
Þubesi tarafýndan düzenlenen
‘Temsilciler
Meclisi Toplantýsý’ önceki gün Dalgýçlar Otel’de
gerçekleþti.
Cemal Gülcihan’ýn
sunuculuðunu yaptýðý
toplantýnýn açýþ konuþmasýný Eðitim-Sen Þube
Baþkaný Mehmet Öztürk
yaptý.
Ülke ve dünya gündemine dair deðerlendirmeler
yapan
Mehmet Öztürk, AK
Düzenlenen toplantýya sendika temsilcileri aileleriyle birlikte katýldý.
Parti
hükûmetinin
eðitim
politikalarýný
eleþtirdi.
Ýdari
atamalar
sonucunda 17 bin eðitim
yöneticisinden 14 binin
görevden
alýndýðýný
belirten Öztürk, “Eðitim
sistemi dikiþ tutmaz hale
geldi” dedi.
Enflasyon ve iþsizlikle birlikte sermaye ve
faiz
lobisinin
güçlendiðini
anlatan
Öztürk, “Ýstikrar sürsün,
Türkiye büyüsün masalý
Toplantýda eðitim sistemiyle ilgili eleþtiriler dile getirildi.
çöktü” diye konuþtu.
“ A K P ’ n i n
demokrasi balonu da patladý.
demokrasi balonu patladý” diyen Öztürk, konuþYap-boz tahtasýna dönüþen eðitim sistemi
masýnda þu ifadelere yer verdi:
dikiþ tutmaz hale geldi. Ýdari atamalar sonucunda
“Ortadoðu halklarý zulümden bezdi. IÞÝD,
17 bin eðitim yöneticisinden 14 bini görevden
kanser gibi bu coðrafyaya yayýlýyor. Birileri
alýndý. Ýktidar, kendisine biat edecek isimleri
Ortadoðu’yu yeniden þekillendirmeye çalýþýyor.
göreve getirdi. Dini figürler kullanýlarak yeni bir
Bu süreçte IÞÝD’e direnen halklarý selamlýyorum.
eðitim sistemi hayata geçiriliyor.
AKP toplumun alt kesimlerine din-iman, üst
Türkiye’de sendika-vesayet iliþkisi hakim
kesimlerine ise han-hamam siyaseti yapýyor.
oldu. Eðitim-Sen ise tüm bunlara karþý mücadeEnflasyon ve iþsizlikle birlikte sermaye ve faiz
lesini sürdürüyor.”
lobisinin güçlendi. Sermayenin sömürü düzeni
Kahvaltýyla devam eden toplantýnýn ikinci
kendi zenginlerini yükseltiyor. Ýstikrar sürsün,
bölümünde sendika temsilcilerinin görüþ ve önerTürkiye büyüsün masalý çöktü. AKP’nin
ileri ele alýndý.
Ahmet Fikret Keleþ vefat etti
Gâlibî Vakfý Ýbadethanesi ve Külliyesi önceki gün Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde açýldý.
Eski Þekerbank Müdürlerinden, Giriþim Doðaltaþ
Sahibi Müjdat Keleþ’in babasý Ahmet Fikret Keleþ (89)
vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müte-
akip Ulucami’de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan
Çiftlik Mezarlýðýnda topraða verilecek.
Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
12 PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Hurdacýlar yer istiyor
HURÞÝT BOZKURT
A
þaðý Sanayi’de
bulunan hurdacýlar
kendilerine yer
gösterilmesini istiyor.
Çorum
Belediyesi’nin
hurdacýlarý bulunduklarý
yerlerden kaldýrma
giriþimi olduðunu
belirten hurdacýlar,
esnafa yer
gösterilmemesi
nedeniyle maðduriyet
yaþadýklarýný ifade ettiler.
Osmancýk çiçeklerle süsleniyor
O
Osmancýk Belediyesi tarafýndan bölünmüþ yollar ve
kavþaklardaki refüjler mevsim çiçekleri ile süsleniyor.
Osmancýk Belediyesi'nin kýþ hazýrlýklarý devam ediyor.
smancýk
Belediyesi
tarafýndan bölünmüþ
yollar ve
kavþaklardaki refüjler
mevsim çiçekleri ile
süsleniyor.
Osmancýk
Belediyesi'nin kýþ
hazýrlýklarý devam
ediyor. Fen Ýþleri
Müdürlüðü Park ve
Bahçeler Birimi kýþ
hazýrlýklarý
kapsamýnda
yeþillendirme
çalýþmalarýna baþladý.
Ýlçedeki
bölünmüþ yollarýn
refüjleri ile saat
kulesi çevresi ve
döner kavþaklara
mevsim çiçekleri
dikildi.
Farklý renklerde
dikilen çiçekler ilçeye
ayrý bir güzellik
katarken
yeþillendirme
çalýþmalarýnýn devam
edeceði
bildirildi.(Haber
Merkezi)
Kaldýrýmlar yenileniyor
O
smancýk
Belediyesi sýcak
asfalt çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýnýn
ardýndan kaldýrým
düzenlemelerine hýz
verdi.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, ilçe
merkezindeki yaya
yollarýnýn tamamen
yenileneceðini söyledi.
Kaldýrýmlarýn
yayalarýn daha rahat
kullanabileceði
standartlarda
düzenleneceðini ifade
eden Karataþ
"Ýlçemizde alt yapý
çalýþmalarý ve sýcak
asfalt çalýþmalarýný
tamamlamýþ
bulunuyoruz. Sýcak
asfaltýn ardýndan
yoðunluðumuzu çevre
düzenlemelerine
verdik. Bu kapsamda
ilçe merkezinde
kaldýrýmlarý tamamen
yenileyerek yayalarýn
daha rahat
kullanabileceði
standartlara
getiriyoruz. Böylelikle
kaldýrýmlar hem daha
kullanýþlý hale geliyor
hem de þehrin
dokusuna uyan
modern bir görünüme
kavuþuyor. Tabi her
zamanki çalýþma
düzenimiz olarak bu
çalýþmayý da
yoðunluðun en yüksek
Osmancýk Belediyesi sýcak asfalt çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn
ardýndan kaldýrým düzenlemelerine hýz verdi.
Ýlçe merkezindeki yaya yollarýnýn tamamen yenileniyor.
olduðu ilçe
merkezinden baþladýk.
Çalýþmalarýmýz Adnan
Menderes Caddesinde
devam ediyor.
Kullaným önceliðine
göre çalýþmalarýmýzý
sürdüreceðiz" dedi.
GÖRME
ENGELLÝLER ÝÇÝN
KABARTMA ÞERÝT
Kaldýrým
çalýþmalarý yapýlýrken
engelliler için hayatý
kolaylaþtýracak
standartlara da dikkat
ettiklerini ifade eden
Karataþ "Yaya
yollarýnýn en önemli
standardý da herkesin
kullanabileceði þekilde
tasarlanmasýdýr. Bu
nedenle engelli
vatandaþlarýmýzý da
düþünerek kaldýrým
çalýþmalarýný
standartlara uygun
þekilde yapýyoruz.
Görme engelli
vatandaþlarýmýz için
kabartma sarý þeritler
ve tekerlekli sandalye
için kaldýrýma çýkýþ
yollarýna özen
gösteriyoruz." diye
konuþtu.(Haber
Merkezi)
Adalet sarayýnýn
yer teslimi yapýldý
Osmancýk Adalet Sarayý Projesi’nin inþaat þantiyesi kurulmaya baþlandý.
Ý
hale aþamasýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan
yüklenici firmaya teslim edilen Osmancýk
Adalet Sarayý Projesi’nin inþaat þantiyesi
kurulmaya baþlandý.
Adalet Bakanlýðý tarafýndan ihalesi
tamamlanarak sözleþmesinin imzalanmasýndan
sonra yer teslimi yapýlan Osmancýk Adalet
Sarayý Projesi inþaatý þantiye alaný kurulma
çalýþmalarýna baþlandý. Þantiyenin kurulacaðý
alana Osmancýk Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüðü ekipleri tarafýndan,
su ve kanalizasyon hattý baðlandý.
Eski Cezaevi binasýnýn yerine kurulacak
olan þantiye için bina içinde temizlik ve
düzenleme çalýþmalarý yapýlýrken, ihaleyi
kazanan merkezi Ankara’da olan yüklenici
firma Çakan Grup’un idari birimlerinin ve
yöneticilerinin kalacaðý prefabrik bina
kurulacaðý bildirildi.
Ýhale sözleþmesinin imzalanmasýnýn
ardýndan yeri teslim edilen Osmancýk Adalet
Sarayý Projesi inþaatýnýn tamamlanma süresi
320 günde tamamlanarak geçici teslimi
saðlanacak. Yeni Osmancýk Adalet Sarayý bin
200 metrekare bina oturum alaný ile Bodrum,
zemin ve +1 kat olacak bina bünyesinde 5
mahkeme, 2 duruþma salonu, 5 hakim odasý, 4
mahkeme kalemi, 3 savcý odasý, 2 savcýlýk
kalemi, 1 avukat bekleme salonu ile Ýcra
müdürlüðü ve Ýlçe Seçim Müdürlüðü de
bulunacak. Tamamý 2 bin 900 metrekare
üzerine oturacak olan Osmancýk Adalet
Sarayýnýn kullaným alanýnda otopark ve yeþil
alan üzerinde vatandaþýn dinlenebileceði
þekilde yapýlacak.
Yapýlacak yeni Osmancýk Adalet Sarayý
Osmancýk ile birlikte Dodurga ve Laçin
ilçelerine de hizmet verecek.(ÝHA)
Osmancýk’ta okullara ziyaret
illi Eðitim Müdürü
M
Seyit Ali Büyük,
Osmancýk’ta yatýlý okullarý ziyaret etti. Ýlk olarak
Osmancýk Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatýlý Bölge
Ortaokulu’nu
ziyaret
eden Büyük, burada öðrencilerle sohbet etti, yatakhanelerini inceledi ve
baþarý durumlarýný sordu.
Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Kadir Songüt,
Gazi Yýldýrým, Yahya
Çoban ve Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere’nin de eþlik ettiði ziyarette okul
yemekleri ile ilgili bilgi
alan Büyük, öðrencilerle
hatýra fotoðrafý çektirdi.
MEM heyeti ziyaretlerini Ömer Derindere Fen
Lisesi ile tamamladý.
Bu arada her ay bir
ilçede toplanarak Çorum’da eðitim sorunlarý
ve tecrübe paylaþýmý
için bir araya gelen Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü müdür, müdür
yardýmcýlarý ve þube
müdürleri kasým ayý
toplantýsýný
Osmancýk’ta gerçekleþtirdi.
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Öðretmenevi’nde yapýlan toplantýya Müdür Yardýmcýlarý
Kadir Songüt, Yahya
Çoban ve Gazi Yýldýrým’la birlikte maarif
müfettiþleri baþkan ve
baþkan yardýmcýsý, ilçe
milli eðitim müdürleri
ve þube müdürleri katýldý. Her ilçenin aylýk faaliyet raporlarý ile ilgili
sunumlarýn
yapýldýðý
toplantýya ev sahipliði
yapan
OsmancýkÝlçe
Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere ve Þube
Müdürü Medet Sezgen
konuklarla yakýndan ilgilendi. TEOG sýnavlarýndaki kurallar ve prensip
kararlar ile birlikte hayat
boyu öðrenme, hijyen
eðitimi ile ilgili tecrübe
paylaþýmý ve okullar hayat olsun projesi konusunda görüþ alýþveriþinde
bulunuldu.(Haber
Merkezi)
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Osmancýk’ta okullarý ziyaret etti.
Büyük, öðrencilerle sohbet etti.
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü müdür, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri kasým ayý toplantýsýný Osmancýk’ta gerçekleþtirdi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
Býyýða sakala dair
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:24 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:4 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:10
2014
17
KASIM
Sultan Vahîdeddin Hân'ýn yurt dýþýna
çýkarýlmasý (1922) - Þarköy ve
Mürefte'nin kurtuluþlarý (1922)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.49
06.18
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.32 AKÞAM 16.33
14.07 YATSI
17.55
Müminin alâmeti güler yüzdür.
Münafýðýn alâmeti çatýk kaþlý
olmaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd
"Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
13
A
rada bir ciddi, aðýr, insaný geren gündemden sýyrýlmaditler, savaþ sahneleri, kanlý cesetlerle! Bir denizin ya da
lý insan. Hayata bakmalý, küçük þeylere, bahçeye,
bir göðün maviliklerinde gözlerimizi yýkamak, sonra
topraða, yapraða, ayakkabýsýnýn ucuna mesela, ceketinin
belleðimizi, evet imkân olsa da, belleðimizi silebilsek!
düðmesine… Sonra soðuk bir havada yürürken, nefesini
Haydi, hiç olmazsa arada bir göðe bakalým! Unutalým il
burnuna doðru üfleyip keyifle buhar çýkarmalý. Yaðmur
kongresini, mebus seçimlerini, kim kazanmýþlarý, kim
yaðdýðýnda, sokakta yürürken ayakkabýsýnýn ucu suya batne demiþleri… Yapraklar sararmýþ, topraðýn üstünde almalý insanýn. Pazar yerlerinde dolaþmalý, maydanozlar,
týn sarýsý bir halý gibi, sonbahar gelmiþ de geçiyor
marullar, sonra üzümler, ince uzun sivri biberler, sarý kabak!… Gel þu son baharýn son günlerinde, altýn sarýsý
vunlar arasýnda yýkamalý gözlerini. Bunlarý neden mi söyyapraklara basarak, aðaçlar arasýnda, çið düþmüþ isli bir
lüyorum? Gündem o kadar aðýr ki, insanlar ceketlerinin
sabah vakti yürüyelim… Ayakkabýlarýmýz çamur olsun,
yakasýndan tutup birbirini sarsýyor, içinden bin türlü hesap
avuçlarýmýz biraz üþüsün… Bak kýþ geliyor, iki gündür
geçen bakýþlar!... Sonra konuþuyorlar, konuþuyorlar, kogökyüzü karanlýktý, yaðmur ha bre yaðdý durdu…
nuþuyorlar, alýyorlar satýyorlar, çekiyorlar, çekiþtiriyorBen ne yazacaktým, bak nereye geldim! Vazgeçtim,
lar… Ne de hýzlý, ne de asabi nefes alýp veriyoruz bu çaðbugün ciddi bir konuya temas etmeyeceðim, kurtarmada. Oysa insan rahat nefes almalý, aðýr aðýr, aheste ahesyacaðým dünyayý, kimseye bir þey öðretmeyeceðim, tate, ýslýk çalarak yürümeli, sakin konuþmalý, ipek sesiyle!
rihten de dem vurmayacaðým, kimseyi uyarmayacaðým.
Kelimeler kýrýcý, kimi zaman kaba, cümleler imalý, konuþProf. Dr. Alâattin Karaca
Burnuma doðru nefesimi hohlayýp buharýna bakacaðým,
malar âhenksiz ve sert vurgulu, buyurgan, saldýrgan… Bir
Muðla Sýtký Koçman Ünv.
þu serin gecede sokaða çýkacaðým, yýldýzlarý seyredecegün, yine alýp satarken, birini o koltuktan kaydýrýp, diðeEdebiyat Fakültesi Muðla.
ðim, nemli ýslak kaldýrýmlarda yürüyeceðim… Sonra
rini oturturken, içimizden bin türlü hesap yaparken, ansýdönüp, yataðýnda mýþýl mýþýl uyuyan küçük oðlumun
zýn Ölüm Meleði'nin ensemize kondurduðu soðuk bir
saçlarýný okþayacaðým…
öpücükle, geriye bitmemiþ bir çok hesap býrakarak göçüp
gideceðiz iþte!
Hey Bünyamin, "Puslu Kýtalar Atlasý"ndaki Bünyamin, in cin uykuOnun için durmalý insan, dinlenmeli, dinlemeli, hem kendini, hem ev- da, gel bu gece yarýsý bana yoldaþ ol! Muhteris Ebrehe'lere inat, "Nukûþreni, mezarlýklarda, servilerin arasýnda yürüyüp mezar taþlarýnýn kitabele- ý suver-i âleme" "mestâne" bakalým, bir "özge temâþâ" eyleyelim… Hey
rini okumalý… Denizlerin ufkuna bakmalý! Turgut Uyar'ý anýmsadým bak Bünyamin, Ýbrahim'i de çaðýr, "hani o putlarý deviren adam" yok mu? Evet,
þimdi. "Göðe Bakma Duraðý" adlý þiirini. Ne diyordu "acemi þair"? "Dur- o da gelsin bu gece! Gelsin de,"içimizdeki putlarý" devirelim. Þimdi çomadan harcadýðýmýz þu gözlerimi al kurtar!", "Göðe Bakalým!".. Ahhh ook eski zamanlarda, derviþler toplanýyor, çatýsýna yaðmur yaðan bir köy
gözlerimizi, gözlerimizi harcayýp duruyoruz her gün kirlenmiþ gazete sayevinde!
falarýyla, kan sýzan televizyon ekranlarýyla! Ölüm haberleri, kavgalar, teh-
Yanlýþ beslenme risk oluþturuyor
"Çocuklarda yanlýþ beslenme insülin direnci için risk faktörü"
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Birgül Kýrel, fazla televizyon seyretme,
bilgisayar ve internet baþýnda çok fazla zaman geçirme ve benzeri aktivitelerin çocukluk çaðýnda þiþmanlýk ve insülin direnci için
baþlýca risk faktörleri arasýnda yer aldýðýný
söyledi.
Prof. Dr. Kýrel yaptýðý açýklamada, diyabetin, kan þekeri yüksekliði yanýnda baþka
enerji, sývý, tuz dengesi bozukluklarýnýn, damar ve organ hastalýklarýnýn ortaya çýktýðý yaþam boyu devam eden bir hastalýk olduðunu
belirterek, kan þekeri yüksekliðinin kontrol
altýna alýnamamasýnýn acil, ölümle sonuçlanabilecek komaya neden olabileceðini bildirdi.
Uzun sürede bu hastalarda kalp, damar
hastalýklarý, inme, körlükle sonuçlanan görme kaybý, el ve ayaklarda uyuþma, güçsüzlük, ayaklarda iyileþmeyen yaralar, böbrek
yetersizliðinin geliþtiðini ifade eden Prof. Dr.
Kýrel, diyabetlilerin yüzde 10-20'sinin böbrek
yetersizliði nedeniyle hayatlarýný kaybetme
riski taþýdýðýný kaydetti.
"TÝP 1 DÝYABETÝN SEBEBÝ BÝLÝNMEMEKTEDÝR"
Prof. Dr. Kýrel, diyabetin ortaya çýkýþ
nedenine göre tiplerinin bulunduðunu anýmsatarak, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Çocuklarda, yenidoðan döneminden
itibaren baþlayan ve genetik olarak pankreas
bezinin genetik bozukluklarýna baðlý aðýr veya hafif formlarý olduðu gibi çocukluk çaðýn-
da ortaya çýkan baþka formlarý vardýr. Tip bir
diyabet, tüm dünyada çocukluk yaþ grubunda
en yaygýn görülen kronik enerji hastalýðýdýr.
Bu hastalarda genetik ve pek çok çevresel
faktör, vücudun kendi baðýþýklýk sisteminin
pankreas bezini harap etmesine ve insülin
hormonunun yapýlamamasýna neden olur.
Pankreas bezinde yeterli veya hiç insülin yapýlamaz. Bu hastalarda yaþam, eksik olan insülinin enjeksiyon yoluyla kullanýlmasýna baðýmlýdýr. Tip 1 diyabetin sebebi bilinmemektedir. Belirgin bir kalýtsal geçiþ tanýmlanmamýþtýr. Ailede bir bireyde tip 1 diyabet varsa,
çocuklar yüzde 2-4 oranýnda diyabet açýsýndan risk altýndadýr. Deðiþen çevresel faktörlerin etkisi ile sýklýðý 5 yaþ altýndaki çocuklarda
giderek artmaktadýr. Ülkemizde, Sosyal Güvenli Kurumu verilerinden yapýlan bir araþtýrmada 0-18 yaþ grubunda 17 bin 175, tip 1 diyabetli çocuk olduðu, bu çocuklarýn yüzde
40'ýnýn 10-14 yaþ grubunda olduðu, yýllýk yeni taný alan diyabetli çocuk sayýsýnýn ise 2 bin
465 olduðu bildirilmektedir."
"TÝP 1 DÝYABETLÝLERÝN AKSÝNE
TÝP 2 DÝYABETLÝ ÇOCUKLARIN YÜZDE
85'Ý ÞÝÞMANDIR"
Saðlýklý bir çocukta tip 1 diyabetin çok
su içme, çok idrara çýkma, daha önce tuvalet
eðitimini tamamlamýþ çocukta idrar kaçýrma,
çok yemek yemesine raðmen devamlý kilo
kaybý gibi bulgular ile ani ve hýzlý olarak baþladýðýna deðinen Prof. Dr. Kýrel, þunlarý söyledi:
"Bu çocuklar nadiren ergenlik öncesi
vajinal mantar enfeksiyonlarý, tekrarlayan cilt
enfeksiyonlarý, huzursuzluk ve okul baþarýsýnda azalma, büyüme çaðýndakilerde kilo
kaybý ve kilo alamama gibi acil olmayan bul-
gular ile baþvururlar. Taný ve tedavide gecikilir ise koma ve ölümle sonuçlanýr. Tip 1 diyabeti önceden belirleme ve önleme yanýnda
hastalýktan tümüyle kurtulmak için yapay
pankreas, kök hücre araþtýrmalarý sürse de henüz bu konularda uygulanabilir baþarý saðlanamamýþtýr. Tip 2 diyabet ise eriþkinde en sýk
görülen diyabettir. Çocuklarda tip 2 diyabet
üç dekad önce tanýmlanmýþtýr. Ergenlikte, en
sýk olarak 13-14 yaþ civarýnda karþýmýza çýkar. Tip 1 diyabetlilerin aksine tip 2 diyabetli
çocuklarýn yüzde 85'i þiþmandýr. Tip 2 diyabet sýklýðý çocuklarda dünyanýn her yerinde
olduðu gibi ülkemizde de þiþmanlýðýn artýþýna
paralel olarak artmaktadýr."
"SERVÝS ÞOFÖRLERÝNÝN DÝYABET
KONUSUNDA EÐÝTÝLMELERÝ GEREKLÝ"
Prof. Dr. Kýrel, anne sütü alamama, mama ile beslenme, erken ek gýdalara baþlanmasý, yanlýþ, aþýrý ve dengesiz olarak yaðlý ve þekerli yiyecekler ile beslenme,
oyun alanlarýnýn kalmamasý, evde ve okulda spor olanaklarýnýn
olmamasý, aþýrý ders yükü, fazla
televizyon seyretme, bilgisayar
ve internet baþýnda fazla zaman
harcama ve benzeri faktörler çocukluk çaðýnda þiþmanlýk ve insülin direnci için baþlýca risk
faktörleri arasýnda yer aldýðýný
belirtti.
Çoðu okul çaðýnda olan
diyabetik çocuklarýn okullarda
uygun ana ve ara öðünlerinin
saðlanmasý gerektiðine deðinen
Prof. Dr. Kýrel, þu ifadelere yer
Gram
verdi:
"Uygun koþullarda insülin saklanmasý,
insülin enjeksiyonu yapacak ortam ve olanaklarýn saðlanmasý ve acil durumlarda müdahale edebilecek saðlýk personeli, okul hemþiresi bulunmasý ve çocukla sürekli beraber
olan öðretmenlerin, servis þoförlerinin diyabet konusunda eðitilmeleri gereklidir. Çocuklarda tip 2 diyabetin önlenmesi ve tedavisinde en önemli unsur; aile ve yakýn çevre ile iþ
birliði yapýlarak ailenin sosyo kültürel yapýsý,
çevrenin imkanlarý ve çocuðun yaþýna uygun
kalýcý yaþam tarzý deðiþikliði ile kilo alýmýnýn
engellenmesi ve kilo kaybý saðlamak ve fizik
aktiviteyi artýrmaktýr. Bu konularda duyarlýlýðýn saðlanmasý için aile ve okuldan baþlayarak toplumda saðlýklý beslenme ve diyet ve fizik aktivite alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý
konusunda eðitim ve uygulama programlarý
baþlatýlmalýdýr."
2.7938
2.7941
2.2440
2.2443
ALIÞ
83,27
SATIÞ
83.30
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7046
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
METEOROLOJÝ
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
VEFAT EDENLER
1- Merhum öðretmen Ýbrahim Yelen’in eþi
Gülsüm Yelen.
2- Mecitözü Alancýk Köyü’nden gelme Elvan
BÝlgener.
3- Kireçocaðý Köyü’nden Kadir Yýlmaz.
4- Daðkarapýnar Köyü’nden Osman Bolat.
5- Göcenovacýðý Köyü’nden Osman Öz.
6- Mecitözü Kuyucak Köyü’nden Zeynep
Arslan.
7- Yakuparpa Köyü’nden Ahmer Kýr.
8- Atçalý Köyü’nden Dudu Zorlu.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
CHP Mescidi…2
Kendisini tebrik ettim..
Tefekkür
Daha sonra bir vesile ile telofonla- Dünyamýz
þýrýz..
Son olaðan üstü kongre de en yüksek oy alarak partinin idari kadrosunda
yer almasý CHP’nin içinde bulunan insanlarýn Ýhsan beye teveccühü dini anlam da önemlidir.
CHP’nin yeni bir açýlým yapýp mil- Raþit Yücel
letin deðerleri ile barýþmasý þarttýr.
rasityü[email protected]
Yoksa eski anlayýþ ile gittiði zaman corumhakimiyet. net
kýyamete kadar tek baþýna iktidara gelmesi mümkün deðildir.
Deðil genel merkezde bütün teþkilatlarýnda mescid olmalýdýr..
Bu partinin dinden uzak görüntüsü
kendilerine daima puan kaybettirecektir..
Bu memleketin yüzde doksan dokuzu Müslüman’dýr.
Benim tanýdýðým birçok kimse
CHP’li olduðu halde beþ vakit namazlarýný kýlarlar..
Ýçinizde kýlmayan çok olabilir..
(Son)
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
Ü
‘Kýbrýs’a gereken
özen gösterilmeli’
lkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Behurbaþkaný Rauf Denktaþ’ýn, “Bu toprakkir Özsaçmacý, Kuzey Kýbrýs Türk
lar senin için yeþerirken burada, Atalarýn
Cumhuriyeti’nin kuruluþ yýldönümü nededestanlarý inilderken sularda, Kim demiþ
niyle mesaj yayýmladý.
ki yabancýsýn ey Türkoðlu bu yurtta. Bu
toprakta emeðin yok, çekil buradan kim
Özsaçmacý mesajýnda; “Baðýmsýzlýk ve
demiþ?” dizelerinde de milletimizin bu
hürriyet tutkusu tarih boyunca milletimizin
davada ne kadar haklý olduðunu bir kez
en belirgin özelliklerinin baþýnda gelmiþtir.
daha görmek mümkündür. Zira, Kuzey
Þanlý Türk tarihi milletimizin ne kadar korKýbrýs Türk Cumhuriyeti bu husustaki iskusuz, mücadeleci, hürriyetine düþkün ve
tikrarýný 15 Kasým 1983 tarihinden bu
gururlu olduðunun bir kanýtýdýr. Kýbrýslý
yana hukuka baðlý ve baðýmsýzlýða dayaTürk kardeþlerimizin yýllarca vermiþ olduðu
lý dýþ politikasýyla ispat etmektedir. Bu
baðýmsýzlýk mücadelesini 15 Kasým 1983 tabakýmdan, Türk dýþ politikasýnda da düþ
rihinde kutlu bir zaferle neticelendirmesi de
politikalarýna derhal son verilmek suretiyle Kýbrýs’a gereken özenin gösterilmeBekir Özsaçmacý
bu kutlu tabiatýn ve inancýn eseridir.
si gerekmektedir. Yavru vatan Kýbrýs’ýn,
15 Kasým 1983 tarihi tüm dünyaya Türk’ün þanlý
Türklüðünden
ödün
vermeyen dik duruþu, Enosis’e karduruþunu ve milletimizin hürriyet aþkýný bir kez daha
þý mücadelede þehit düþen kardeþlerimizin bizlere miragöstermiþtir. Bu tarihte Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyesýdýr.
ti’nin sadece baðýmsýzlýðýný ilan etmemiþ, milletimize
KKTC'nin baðýmsýzlýðýnýn 31. yýldönümünde baþbirlik ve beraberliðinin gücünü anýmsatmýþ, birliðimizde
ta KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ olmak
gözü olanlara korku salarken Türk dünyasýna umut aþýüzere tüm þehitlerimize Allah’tan rahmet diler, baþta
lamýþtýr. Öz vatan topraðý Kýbrýs’ta iki halkýn da kendi
Kýbrýs Türkleri olmak üzere tüm milletimizi azminden
milli deðerlerini koruyarak huzur ve güven içinde yaþadolayý bir kez daha kutlar, saygýlar sunarýz.” dedi. (Hamaya ve kendi kendilerini yönetmeye haklarý vardýr.
ber Merkezi)
Ömrünü Kýbrýs’a adayan Kuzey Kýbrýs Kurucu Cum-
Ankara Devlet Tiyatrosu Horoz Adam ve Korsan adlý çocuk oyununu sahneleyecek.
Horoz Adam ve Korsan
A
nkara Devlet
Tiyatrosu Horoz Adam ve Korsan adlý çocuk oyununu sahneleyecek.
Sevim Ak'ýn
yazdýðý, Servet Aybar'ýn oyunlaþtýrdýðý çocuk oyunu, 1
perde sahnelenecek. 21 Kasým Cuma ve 22 Kasým
Cumartesi günü
Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek oyunun biletleri 2 liradan
DTS giþelerinde
satýþa sunuldu. Biletler
Oyun þöyle
özetleniyor; "Herkesten farklý ,Herkesinkine benzer
Bir öyküm var. Benim öyküm, Sessizlikten
doðan
Gürül gürül bir ses
Engeller içinden
çýkan Yalýn bir
senfoni."(Haber
Merkezi)
Þair-Yazar Halit Yýldýrým Atatürk Anadolu Lisesi’nin konuðu oldu.
Þair-Yazar Halit Yýldýrým
öðrencilerin konuðu oldu
Þ
air-Yazar Halit
Yýldýrým Atatürk
Anadolu Lisesi’nin
konuðu oldu.
Yýldýrým, Kültür
Edebiyat Kulübü ve
Yazarlar Grubu’nun
daveti üzerine okul
tiyatro salonunda
öðrencilerle söyleþi
yaptý. Halit
Yýldýrým'dan önce
sahneye yine bir
yazar olan Atatürk
Anadolu Lisesi
Edebiyat Öðretmeni
Nihat Örs çýktý. Örs,
konuþmasýnda
sanatçý ve
akademisyenleri
okula davet ederek ne
yapmaya çalýþtýklarýný
anlattý. Ardýndan Halit
Yýldýrým'a davete
icabet ettiði için
teþekkür etti.
Programda Halit
Yýldýrým'a ait bir þiir
öðrenciler tarafýndan
seslendirildi.
Bir slaytla
misafir þairin hayatý
öðrencilere izletildi.
Daha sonra sahnede
yerini alan konuk,
þair ve yazar olmanýn
püf noktalarýný
anlatýrken, özellikle
okumanýn gereði
üzerende durdu.
Okumadan yazar veya
þair olunamayacaðý,
hatta iyi bir insan da
olunamayacaðýný dile
getirdi.
Sýra
bestekarlýðýna gelince
udu ile kendi
bestelediði bir eserini
seslendirdi. Salonda
yoðun bir alkýþ ve "bir
daha" sesleri dikkat
çekti.
Okul Müdürü
Halit Güneþ
tarafýndan tebrik
edilen sanatçýya
günün hatýrasýna bir
de plaket
verildi.(Haber
Merkezi)
Halit Yýldýrým, udu ile kendi bestelediði bir eserini seslendirdi.
Okul Müdürü Halit Güneþ tarafýndan tebrik edilen sanatçýya
günün hatýrasýna bir de plaket verildi.
Denizbank’tan Ýsbir’e plaket
enizbank
D
Çorum Þube
Müdürü Ebru Gül
Sevim Ak'ýn yazdýðý, Servet Aybar'ýn oyunlaþtýrdýðý çocuk oyunu, 1 perde sahnelenecek.
Dava süreleri kýsalacak
D
www.corumhakimiyet.net
17 KASIM 2014
ava sürelerini kýsaltmak için yargýda da iyileþtirmeye gidiliyor. Ýþte 2015’te baþlayacak uygulamalar:
miras gibi konularda birçok anlaþmazlýðý mahkemeye
düþmeden çözmüþtü.
1 Ocak 2015'te devreye girecek istinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ile Yargýtay arasýnda tampon görevi yapacak. Ceza davalarýnýn yüzde 91’inin, hukuk davalarýnýn ise yüzde 89’unun istinaf mahkemelerinde sonuçlandýrýlmasý hedefleniyor. 15 büyükþehirde faaliyet
gösterecek mahkemelere 7 bin hâkim ve savcý atanacak.
Þimdiye kadar 12 pilot ilde uygulanan Satürn Projesi'yle; bir vatandaþ, savcýlýða þikâyet aþamasýndan baþlayarak, soruþturmanýn ne kadar süreceðini, davanýn ilk
derece mahkemesindeki tamamlanma zamanlamasýný
bilecek. Eðer dava, verilen azami sürede bitirilemezse,
vatandaþa hem gerekçeli açýklama yapýlacak hem de telafi uygulamasýna gidilecek.
Bazý anlaþmazlýklarýn mahkemeye taþýnmadan çözümünü saðlayan ‘arabuluculuk’ sistemi yaygýnlaþýyor.
Arabulucu olmak isteyenlerin baþvurularý 17 Kasým-5
Aralýk tarihleri arasýnda alýnacak. 20 Aralýk’taki sýnavdan 75 ve üzeri puan alanlar mülakata çaðrýlacak. ‘Modern Kadý’ olarak adlandýrýlan arabulucular, bugüne kadar iþçi-iþveren, nafaka miktarý, borç-alacak, iþ kazalarý,
Sesli ve Görüntülü Biliþim Sistemi tüm mahkemelerde yaygýnlaþacak. UYAP’la uyum ‘Uzaktan ifade’yle
mümkün olduðu için yargý süreci hýzlanacak. Hükümet’in üzerinde durduðu bir baþka adým da ‘elektronik
tebligat’ uygulamasý. Danýþtay kararý geç ulaþtýðý için
Manisa’da 6 bin zeytin aðacýnýn kesilmesi önlenememiþti.(Akþam)
ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝ:
ARABULUCUK SÝSTEMÝ YAYGINLAÞIYOR
MAHKEMELERE ZAMAN AYARI
ELEKTRONÝK TEBLÝGAT
Çömüz ve Müdür
Yardýmcýsý Gamze
Öztürk, Ortaköy
Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir’e
nezaket ziyaretinde
bulundu.
Çömüz ve
Öztürk ziyarette,
Denizbank Genel
Müdürü Hakan
Ateþ tarafýndan
Baþkan Ýsbir’e
gönderilen baþarý
plaketini kendisine
verdiler.
Genel Müdür
Hakan Ateþ’in iþ
yoðunluðu
nedeniyle Ýsbir’in
ziyaretine
gelemediðini fakat
Ortaköy’ün
geliþmesi adýna
yaptýðý çalýþmalarý
takdirle
karþýladýðýný ifade
eden Þube Müdürü
Ebru Gül Çömüz,
Uzun yýllar
bankacýlýk
Denizbank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz ve Müdür Yardýmcýsý Gamze
Öztürk, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir’e nezaket ziyaretinde bulundu.
görevinde
bulunduðum için,
Sayýn Baþkaným
Taner Ýsbir’i
tanýyoruz. Göreve
geldiðinde de
hayýrlý olsun
ziyaretinde
bulunmuþtuk.
Ortaköy
Baþkanýmýzýn
baþarýlý
çalýþmalarýný
Denizbank
Müdürlüðü’ne
ilettik. Genel
Müdürümüzle
Belediye
Baþkanýmzýn
yöresine yapacaðý
hizmetleri karþýlýklý
koordinasyon ve
güçlü iþbirliði ile
saðlayacaðýz.” dedi.
Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir
de, Denizbank
Genel Müdürü
Hakan Ateþ’e
göstermiþ olduðu
nazik
davranýþýndan
dolayý teþekkür
ederek, “Biz de
Denizbank ailesi ile
birlikte güçlü
iþbirliðinden yana
olacaðýz.” dedi
Baþkan Ýsbir,
Çömüz ve Öztürk’e
günün anýsýna
Ortaköy’ün
simgelerinden
sayýlan el dokumasý
çanta ve çorap
hediye etti. (Haber
Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
15
BOSNA HERSEK
B
Aliya Ýzzet Begoviç'in kabri
Mostar Kapýsý
Aleperen Tekkesi
osna Hersek, yakýn tarihimizin en kanlý savaþlarýndan birisini yaþamýþ bir coðrafya.
1992-1995 yýllarý arasýnda dünyanýn gözü
önünde, Avrupa'nýn burnunun dibinde Müslüman halka uygulan vahþet, soykýrým unutulacak gibi deðil. Hiçbir askeri gücü olmayan buradaki masum sivil halk, acýmazca Sýrp askerlerinin elinde vahþetin, sapýklýðýn sýnýrlarýnýn
zorlandýðý bir savaþ yaþadýlar. O günlerde bu
vahþeti anlatan gazetelere ve televizyonlardaki
haberlere bakamýyordum. Ýkinci gün Mostar'a
giderken bize eþlik eden Boþnak rehberimizin
ifadesiyle: " Bizi Allah kurtardý" sözü durumu
anlatmak için yeterli sanýrým. Bugün Saraybosna'nýn her tarafýnda bu orantýsýz savaþýn izlerini görmeniz mümkün. Þehirde çok sayýda þehitlik var. Efsane Lider Aliya Ýzzet Begoviç'in
mütevazi kabri de þehir merkezindeki mezarlýklardan bir tanesinde halkýyla iç içe.
Bosna Hersek yýllardýr dünyada görmeyi
hayal ettiðim yerlerin baþýndaydý. Yaklaþýk üç
ay önce eþimle birlikte planladýðým Bosna gezisi geçen hafta gerçekleþtirdik. Çok þükür hiçbir aksaklýk yaþamadan, her þey planladýðým
gibi oldu. 15 dakikalýk bir rötarla 08.05 gibi
Samsun'dan Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný için havalandýk. Yaklaþýk 20 dakika sonra Çorum üzerinden uçarken pencereden Erciyes'in muhteþem görüntüsü bizi büyüledi.
Ýstanbul'dan tam saatinde, 10.45'te havalanan uçaðýmýz 1.5 saatlik uçuþ sonrasýnda Saraybosna Havalimanýna indi. Kalacaðýmýz otelin servisi çýkýþta bizi karþýladý. Sempatik servis
þoförümüz Boþnak Rýza Bey kýrýk Türkçesiyle
yol boyunca gördüðümüz önemli yerleri (Parlamento binasý, Kütüphane, Türkiye ve diðer
Ýslam ülkeleri tarafýndan yaptýrýlan yada restore edilen camileri, diðer büyük binalarý, Birinci Dünya savaþýnýn baþlamasýna sebep olan
Avusturya- Macaristan prensinin öldürüldüðü
yer olan Latin Köprüsü vs.) Otelimizde daha
önce yazýþtýðýmýz güleryüzlü personel tarafýndan karþýlandýk. Kýsa bir dinlenmenin ardýndan
hemen çok yakýnýmýzda yer alan Saraybosna'nýn simgesi Sebil'den baþlayarak Baþçarþýyý
gezdik.
Osmanlýnýn izlerini taþýyan bu þirin çarþý
küçük sokaklarda özellikle el iþçiliði ürünlerin
satýldýðý dükkanlar bize Anadolu'nun bir köþesinde dolaþtýðýmýz hissini yaþatýyor. Çok sayýda Türkçe konuþan insanlarla karþýlaþýyorsunuz zaten. Gazi Hüsrev Bey Camii Dikkat çeken Osmanlý eserlerinden. (Bu þirin ecdad yadigarý, Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey
tarafýndan 1531 yýlýnda Mimar Sinan'a yaptýrýlmýþ, savaþ sýrasýnda Sýrplarýn hedefi olmuþ, Suudi Arabistan tarafýndan aslýna uygun olarak
restore ettirilmiþ).
Biraz sonra acýktýðýmýzý hissedince Bosna'nýn meþhur lezzetlerinden yarým porsiyon
köfte (Cevabi) yedik. Daha sonra Boþnak böreði (Burek) için de yer kalsýn istedik. Sonra
þehri dolaþmaya devam ettik. Bosna Hersek
Kütüphanesi gösteriþli mimarisiyle dikkat çekiti. Þehrin ortasýndan geçen nehrin kenarýnda
banklara oturan genç, yaþlý insanlar, durakta
araç bekleyen yolcular ve tur kafilelerinin arasýndan bir süre ilerledik.
Gözümüz yokuþ çýkmayý çekmediði için
bir taksi çevirerek Aliya Ýzzet Begoviç'in kabrinin bulunduðu þehitliðe geçtik. Yaþanan anýlarý hatýrlatan bir manzara ile karþýlaþtýk. Beyaz
mermer mezar taþlarýnýn sýra sýra dizili olduðu
þehitliðin ortasýnda Aliya Ýzzet Begoviç'in kabri yer alýyor. Çok sayýda genç insanýn þehit olduðu savaþýn belgesi bu þehitlikler, Saraybosna'nýn baþka yerlerinde de karþýmýza çýkýyor.
Aliya Ýzzet Begoviç'in mütevazi anýt mezarýnýn baþýnda saygý nöbeti duran bir asker bizi oldukça duygulandýrýyor. Bu hoþgörü timsali bilge insaný rahmetle anýyoruz.
Þehitliðin üst tarafýnda bir binada yer alan
Türk Bayraðý dikkatimiz çekti ve biraz yokuþ
çýkarak oraya ulaþtýðýmýzda bu binanýn Mevle-
vihane olduðunu gördük.
GEZÝ
Þehre hakim bir noktada
NOTLARI
çok güzel bir manzarasý
olan bu mekanýn bahçesinde TRT Avaz için Saraybosna
Ünivesitesi'nden Türkolog bir hoca
ile yapýlan röportajý çeken bir ekiple karþýlaþtýk.
Orada bu ekibe yardýmcý
olan bir kiþiyle tanýþtýðýmýzda Saraybosna'da mimarlýk okuyan Elazýðlý
Sadýk isimli bir Türk vatandaþý olduðunu öðrendik. Bize ikram ettiði
meyve suyunun çok makbule geçtiðini belirtmek
isterim.
Saraybosna'nýn %55'ini Müslümanlar, geri kalan %40'lýk nüfusu ise Sýrp ve Hýrvatlarýn
oluþturduðu Hristiyan halk oluþturuyor. Þehirde gezerken camiler kadar çok sayýda kilise
görmek mümkün. Bunlardan Saraybosna Katedrali ve Sýrp Ortodoks Kilisesi en dikkat çekici olanlarýndan.
Ýkinci gün Mostar'a gitmek için hazýrlanýyoruz. Rehberimiz Adnan ve genç þoförümüz
Nadir sabah 09.00'da önceden konuþtuðumuz
gibi bizi almak için otele geldiler. Yol üzerinde
Sýrplarýn attýðý havan topuyla çok sayýda sivilin
hayatýný kaybettiði Markale pazar yerinin
önünden geçtik. Pazar þimdilik eski günlerine
dönmüþ gibi gözüküyor. 600 000 nüfuslu Saraybosna'nýn çýkýþýnda Mostar yoluna döndük.
Otobana girince yolun kýsalacaðýný düþünerek
sevindim. Otobaný bir Türk firmasýnýn yaptýðýný öðrendik. Çok sayýda tünelde geçtikten sonra otobandan çýkýp tekrar tek þeritli ve bol virajlý eski yola girdik. Otoban 2017 de bitecekmiþ.
Yol boyunca saðlý sollu pek çok küçük yerleþim alanlarýndan sonbaharýn renkleri içerinde
devam ettik. Evler genellikle dik çatýlý yapýlmýþ, özellikle göl kenarlarýndaki evlerin yansýmalarý çok þirin gözüküyor. Zaman zaman
yaðmur yaðýyor. Yine camiler kiliseler, Hristiyan ve Müslüman mezarlýklarý bazen yan yana çok ulusluðun sembolleri. Suyun bol olduðu
bu coðrafyada her taraf nehirlerle dolu. Bazý
yerlerde baraj gölleri ve özellikle Mostar'a yaklaþtýkça çok sayýda balýk çiftlikleri dikkat çekiyor.
Mostar giriþinde karþý yoldan gelen ve
pazar yerine giden yoðun bir araç trafiði dikkatimizi çekiyor. Þehre giriþte arka tarafta þehre
hakim bir kayalýk üzerindeki kocaman bir haç
görenleri þaþýrtýyor. Sanki Hristiyan hakimiyetinde bir bölgeye gelmiþiz gibi bir algý oluþuyor
ve provakatif bir proje olduðu anlaþýlýyor. Ayný
manzarayý daha önce Makedonya gezimiz sýrasýnda Üsküpte de görmüþtüm. Rehberimiz yetersiz Türkçesiyle böyle durumun gündeme
gelmesi üzerine Ailya Ýzzet Begoviç'in konuya
yaklaþýmýný anlatýyor. Hikaye þöyle:
Bosna Savaþý esnasýnda, Osmanlý yadigârý
Mostar Köprüsü'nün bulunduðu Mostar þehrinde Hýrvat komutanla görüþen Aliya Ýzzetbegoviç'e, komutan, tehdit havasýnda daðýn tepesine
dikilen devasa büyüklükteki haç'ý göstererek
"Bak, biz haçý nasýl diktik. Þimdi sizin hilâlden
daha yukarýda bir haçýmýz var. Bunu kaldýrmaya gücünüz yeter mi?" diye manalý bir soru sorar. Aliya Ýzzetbegoviç de, bu söz karþýsýnda
meseleyi gülümseyerek geçiþtirir, "Hele bir
gün geceye dönsün" der.
Akþam karanlýðý basýnca da onu dýþarýya
davet edip þahadet parmaðýný göðe kaldýrarak
tüyleri diken diken eden þu sözleri söyler: "Sayýn komutan, þimdi sen de bir semaya bakýver!
Þu hilâli ve yýldýzý görüyor musunuz? Senin
onlarý yok etmeye gücün yeter mi? Ne kadar
yükseklere haç dikseniz de onu geçemezsiniz
ve asla onu oradan da indiremezsiniz. Onlar semada olduðu müddetçe biz de inþallah varlýðýmýzý devam ettireceðiz!.."
Mostar'dan önce 15. Yüzyýlda kurulan
Alperenler Tekkesi'ni ziyaret etmek üzere Blagay'a geçiyoruz. Tekke, Kadiri, Rufai, Nakþibendi ve Halveti tarikatlarýna ev sahipliði yapmýþ müthiþ bir mekan. Yüksekçe bir kayanýn
altýndaki kayadan çýkan kocaman bir nehir,
rengi ve berraklýðý ile insaný büyülüyor. Burasý
manevi yönden þarj olmak için eþi bulunmaz
bir yer. Eren Sarý Saltuk'un medfun olduðu türbe, ibadet odalarý, misafirhane, mutfak, iç avlu,
hamamlýk ve abdesthane bölümlerinden oluþuyor. Bahçede çay içerken oradaki görevlinin
okuduðu ezan ile manevi hava tam olarak kendisini hissettiriyor.
Alperenler Tekkesi
Artýk Mostar'a gitmenin zamaný geliyor.
Yolda çok sayýda üzüm baðlarý yanýndan geçerek Mostar'a ulaþýyoruz. Doðruca tarihi köprüyü görmek için vakit kaybetmeden ilerliyoruz.
Köprünün giriþi ziyaretçilerle dolu ve rengarenk. Karþý tarafa geçip uygun bir açýdan görmeye çalýþýyoruz. Sonbaharýn sarý, kýrmýzý
renkleriyle daha da güzelleþmiþ ortam ve tarihi
köprü son derece estetik gözüküyor. Köprüyü
seyretmeye doyamazken savaþ yýllarýnda Müslümanlarýn baðlantýsýný kesmek için bombalandýðý sahne gözümde canlanýyor. Allah bir daha
o günleri yaþatmasýn diye dua ediyoruz.
Mostar Köprüsü' nün eski hâline uygun
olarak yeniden inþasý çalýþmalarý 1997'de baþladý. Köprünün temel beden duvarlarý ve zemin
güçlendirilmesini Yapý Merkezi ve taþ kemer
inþaatýný Türk þirketi olan üstlendi. Bombardýmandan ve suyun içinde bozulmaya uðramýþ
taþlar yapýda kullanýlamadýðýndan, orijinal taþlarýn çýkarýldýðý, günümüzde kapalý olan taþ
ocaðý tekrardan bu iþ için açýlýp, ayný ocaktan
çýkarýlan taþlar köprünün yapýmýnda kullanýldý.
Orijinal modele sadýk kalan þirket, köprünün
temellerini de saðlamlaþtýrdý. 30 metre uzunluðundaki, 24 metre yüksekliðindeki köprünün
kemerindeki çalýþma Haziran 2002'de baþladý.
Kilit taþý Aðustos 2003'te yerine konuldu.
Ýnþaatý tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarýnda Türkiye' nin de bulunduðu çok sayýda
devletin temsilcilerinin hazýr bulunduðu bir törenle, Ýngiliz Prensi Charles tarafýndan 23
Temmuz 2004 tarihinde açýldý. Açýlýþý, çok sayýda televizyon ekibi naklen yayýnla seyircilerine ulaþtýrdý. Mostar Köprüsü, eski Mostar
þehriyle birlikte 2005 yýlýnda Dünya Miras Listesi'ne eklenmiþtir.
Sanki Cennetten bir köþe hissi veren Mostar'ýn tarihi sokaklarýný dolaþýrken Türkiye Baþkonsolosluðunu gördük. Saraybosna'ya 2,5 saatlik bir mesafede olduðumuz için fazla vakit
kaybetmeden geri dönüþe geçtik. Yolda Jablanica bölgesinde bir lokomotif dikkatimizi çekti ve durduk. Ýlginç bir hikayesi olduðunu öðrendim:
II. Dünya Savaþý sýrasýnda 1943, Neretva
Savaþý'nda Jablanica, Tito'nun liderliðindeki
bir grup Partizan tarafýndan Almanlara karþý
baþarýlý bir savunmaya sahne olmuþ. Askerin
geri çekilme ihtimalini ortadan kaldýrmak için
nehir üzerindeki bir demiryolu köprüsü Tito tarafýndan yýktýrýlmýþ. Bu olayýn anýsýna bir park
ve anýt bulunuyor. Köprü bölümü ve lokomotif
hala nehir geçidinde duruyor.
Saraybosna'ya akþam ulaþýnca Baþçarþýyý
dolaþmaya ve alýþveriþ yapmaya vaktimiz oluyor. Gazi Hüsrev Bey Camiini bir kez daha ziyaret ediyoruz.
Pazar sabahý havalimanýna geçmeden önce bir saatlik vaktimizi yine Baþçarþýyý gezerek
deðerlendiriyoruz. Bir anda Sýrp Ortodoks Kilisesinin çan sesleri ile irkiliyoruz. Derin düþüncelere dalýyorum…
Bosna Hersek mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tarihi baðlarýmýz var. Yeme içme
bizden daha ucuz. Para birimi KM 1.6 TL cývarýnda. Türkçe konuþan çok sayýda insanla karþýlaþýyorsunuz ancak alýþveriþ yaparken birazcýk Ýngilizceye ihtiyaç duyduðumuz yerler de
olduðunu belirtmek isterim. Saygýlarýmla.
16 PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Destekleme kurslarýnda
haksýzlýklar var’
T
Çorum Final Dergisi Dershanesi öðrencisi Selen Ünlü, Türkiye Geneli
TEOG deneme sýnavýnda 700 puanla Türkiye birincisi oldu.
Çorum Final’den TEOG baþarýsý
orum Final Dergisi
Ç
Dershanesi öðrencisi Selen
Ünlü, 60 bin öðrencinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen
Türkiye Geneli TEOG deneme
sýnavýnda 700 puanla Türkiye
birincisi oldu.
Çorum Final Dergisi
Deshaneleri Müdürü M. Emin
Karlý, 8-9 kasým tarihlerinde
Final Dergisi Dershaneleri
tarafýndan yapýlan Türkiye
Geneli Teog sýnavýnda büyük
baþarý saðlayan öðrencileri Selen
Ünlü’yü tebrik etti. Karlý ayrýca,
bu sýnavda 21 öðrencilerinin ilk
1000 içinde yer aldýðýný da
kaydederek, “Öðrencilerimize ve
emeði geçen bütün
öðretmenlerimize teþekkür eder
baþarýlarýnýn devamýný dileriz.”
dedi. (Haber Merkezi)
Selen Ünlü
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli
(20 kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Kat 5
Saat: 11.00
***
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Tomografi cihazýna uygun
kesit baþýna X ýþýn tüpü
kullanýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 11.00
***
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri
No:3 Çorum
Saat: 10.00
***
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Malzemesiz genel
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Mimar Sinan
Mah. 8. Cad. No: 5
Çorum)
Saat: 10.00
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik
Sistemleri parça dahil
bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org.
San. Böl. 1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve
Çorum illerinde yapýlacak
olan konut ve sosyal
donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama
projeleri hazýrlanmasý 4,
paket danýþmanlýk hizmet
alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý
iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik
(1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110
Çorum
Saat: 10.00
***
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk
Kültür ve Spor Daire
Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no
74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
ürk Eðitim Sen Þube Baþkaný Sesaat, yýllýk ise 72 saat ders verilecektir.
lim Aydýn, destekleme kurslarýnda
Hafta sonlarý yapýlan kurslar ise her
haksýz uygulamalar var.
gün en fazla 8 saat olacak biçimde düzenlenmiþtir. Fakat kurslarýn düzenlenTüm illerde olduðu gibi Çorum'da
diði saatlerde görevlendirilen memur
da Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý
ve yardýmcý hizmetliler göz ardý edilresmî örgün ve yaygýn eðitim kurumlamiþtir. Kurs merkezlerinin ýsýnma, terýnda öðrenim gören istekli öðrenci ve
mizlik, aydýnlatma, kýrtasiye ve bu
kursiyerlere yönelik olarak verilecek
kapsamdaki giderleri Bakanlýkça, merolan destekleme ve yetiþtirme kurslarýkezlerde çalýþtýrýlacak yardýmcý personýn baþlatýldýðýný belirten Aydýn, açýklanel sayýsýnýn yeterli olmamasý durumasýnda þöyle dedi; " Bu kurslarda gömunda ihtiyaç hizmet alýmý yoluyla
rev almak isteyen öðretmenler dilekçekarþýlanýr." Denmesine raðmen okullalerini vererek derslere baþlatýlmýþlardýr
Selim Aydýn
rýmýzda görevlendirilecek hizmetli ve
Fakat okullarda dersler baþvuru yapan
memurlarýn ne kadar ücret almalarý gerektiði çözülöðretmenler arasýnda eþit oranda paylaþýlmamýþ,
memiþtir. Yani siz okulu açtýracaksýnýz, temizlik
okul müdürleri ders daðýtýmlarýnda adaletsiz uyguyaptýracaksýnýz bunun karþýlýðýnda hiçbir ücret ödelamalara imza atmýþlardýr. Bir an evvel okul mümeyeceksiniz.bunun kabul edilebilir bir tarafý yokdürleri ders daðýlýmlarýný öðretmenler arasýnda aytur. Aksi takdirde bu arkadaþlarý çalýþtýramazsýnýz.
rým yapmadan eþit bir þekilde düzenlemeleri gerekYetkililer derhal bu konuyu çözerek maðduriyetlemektedir.
ri gidermelidir.
Yayýnlanan yönergeye göre ücretsiz olan kursKurslarda görev alan yönetici , öðretmen, melar, hafta içi saat 22.00`ye kadar eðitim verilebilemur ve hizmetli olmak üzere eðitim çalýþanlarýnýn
cektir. Ayrýca hafta sonu, yarýyýl ve yaz tatillerinde
maðduriyetleri giderilirse ancak olumlu sonuçlar
de devam edecek olan kurslarda dönemlik en az 36
alýnabilir.” (Haber Merkezi)
Ebola’ya karþý umut verici ilaç yok
D
SÖ uzmaný Friede
Ebola'ya karþý henüz umut verici bir ilacýn olmadýðýný söyledi
Dünya Saðlýk Örgütü'nden Ebola aþýsý
üzerinde çalýþan uzman
Martin Friede, "Elimizde hazýrda umut verici
çok ilaç yok" dedi.
BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basýn
toplantýsýnda konuþan
Friede, Ebola hastalarýnýn su kaybýnýn aðýzdan
sývý alýmý ya da serum
ile giderilmesinin tedaviye katký saðladýðýný
söyledi.
Ebola ile mücadelede insanlarýn tedaviye
cevap verip vermediði
DSÖ uzmaný Friede Ebola'ya karþý henüz umut verici bir ilacýn olmadýðýný söyledi
kanýtlanmayan birçok
yöntemi denediðini ifade eden Friede, "Ýnsanlarýn gümüþten, yeþil çaya pek çok yöntem kul-
landýðýný duyuyoruz"
dedi.
Uzmanlarýn Ebola
ile mücadelede pek çok
deneysel müdahale üze-
rinde çalýþtýklarýný söyleyen Freide, "Elimizde
hazýrda umut verici çok
ilaç yok" ifadesini kullandý. (TRTHaber)
Sigara içenlere bir kötü haber daha
S
igaradan kansere yakalanan kiþilere kötü bir
haber daha Amerikalý bilim adamlarýndan geldi.Sigaranýn kansere yol açtýðý
biliniyor ancak yeni bir
araþtýrma, günde en az 20
sigara içen ve kanseri yenenlerin ikinci kez bu hastalýða yakalanma riskinin
arttýðýný gösterdi.
Amerikalý
bilim
adamlarý, 2 bin 552 akciðer, 6 bin 386 mesane, 3
bin 179 böbrek kanseri
hastasý ile beyninde tümör
bulunan 2 bin 967 kiþinin
saðlýk verilerini inceledi.
Erken teþhis sayesinde 5 yýl hayatta kalan, diðer bir deyiþle kanseri yenen tiryakilerin tekrar bu
hastalýða yakalanma riskinin sigara içmeyenlerden 5
kat fazla olduðu belirlendi.
Riskin, nispeten az da olsa,
sigarayý býrakmýþ kiþilerde
de arttýðý görüldü.
Bununla beraber kan-
Günde en az 20 sigara içen ve kanseri yenenlerin
ikinci kez bu hastalýða yakalanma riskinin arttýðýný gösterdi.
ser teþhisinden sonra sigaraya devam etmenin ölüm
riskini de artýrdýðý ortaya
çýktý.
Bilim adamlarýndan
Meredith S. Shiels, sigara
nedeniyle kansere yakalananlar tedaviler sayesinde
kanseri yense de tütün kullanýmýnýn ikinci kez hasta-
lýða yakalanma riskini artýrdýðýný belirtti. Shiels,
saðlýk yetkililerinin özellikle kanseri atlatanlara sigarayý býrakmanýn önemini
hatýrlatmalarý gerektiðini
vurguladý.
Araþtýrmanýn sonuçlarý "Journal of Clinical
Oncology" dergisinde ya-
yýmlandý.
California Kanseri
Önleme Enstitüsü'nün geçen yýl yayýmladýðý rapor,
kanser teþhisinden sonra
sigara içmeye devam eden
ya da baþlayanlarýn ölüm
riskinin yüzde 59 fazla olduðunu ortaya koymuþtu.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
Genel Kurul’da Baþkan’dan
Türkiye Þampiyonasý sözü
17
Türkiye Güreþ Federasyonu’nun cumartesi günü yapýlan Mali Genel Kurulu’na katýlan Çorum
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve beraberindekiler Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya’dan Çorum’a
bir Türkiye Þampiyonasý sözü aldýlar.
T
ürkiye Güreþ Federasyonu’nun Mali Genel Kurulu cumartesi günü Ankara’da yapýldý. Genel Kurul’a Çorum Belediyespor’un
beþ delegesi ile birlikte Gençlikspor’un iki ve
birde Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer katýldýlar.
Genel Kurul’da Federasyon Denetleme
Kurulu üyeside olan Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri
Mustafa Özbayram, Hasan Özer Gökmen,
Mustafa Ercan ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin
Teke katýldýlar.
Mali Genel Kurul sonrasýnda Çorum delegeleri Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza
Yerlikaya ile birlikte yemekte bir araya geldiler. Bu sýrada Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
Çorum’a büyük bir organize talebinde bulundu. Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya’da
Çorum’un gerek genel kurula gösterdiði ilgi
gerekse güreþte yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla
bu organizeyi hakettiðini belirterek bir Türkiye Þampiyonasý’nýn Çorum’da yapýlacaðýný
söyledi. Yerlikaya, kategorisi konusunun teknik kurullar tarafýndan belirleneceðini söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’de organizenin baþarýlý geçmesi için ellerinden gelen
desteði vereceklerini belirterek Yerlikaya’ya
teþekkür etti.
Özel Ýdare, Kültür önünde
ikinci yarýda farka gitti: 4-1
SAHA: 1 No’lu Dýþ Saha
HAKEMLER: Furkan Alagöz, Em-
re Alagöz, Fatih Derviþoðlu.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Onur,
Oðuzhan, Yasin, Sefa, Emrecan, Fahri,
Tunahan, Semih (Furkancan), Burak (Ýbrahim Enes), Sadýk, Serdal (Kenan).
H.E.KÜLTÜRSPOR: Eren, Onur
Salman, Samet, Sefa, Vedat, Onur Kýlýç
(Ethem), Yasin (Esat), Bilal (F.Ahmet),
Eyüp, Burak, Ensar.
GOLLER: 33. dak. Burak, 50. ve
52. dakikalarda Serdal, 75. dak. Tunahan
(Ýl Özel Ýdare). 66. dak. Ethem (H.E.Kültür).
U 19 Liginde mücadele dört maçla baþladý
Osmancýk, Alaca’yý
Furkan’la geçti:2-0
SAHA: Osmancýk Ýlçe.
HAKEMLER : Mehmet
Zeki Sevim, Baran Avcý, Ýbrahim Çaðýl.
OSMANCIKSPOR:Taner, Ertuðrul, Kürþat, (Cengiz), Selim, Furkan,
(Emre), Fýrat Eren (Osman), Gürkan,
Hakan, Yasin, Mücahit, Abdulkadir.
ALACA BELEDÝYESPOR :
Oðuzhan, Mustafa, Mehmet, Mustafa
Kýlýç, Seyit, Onur, (Rüstem) , Samet ,
Atakan, Mustafa Gürsu, (Talha), Furkan,
Abdulhamit, (Gökhan).
GOLLER : 10. (penaltýdan) ve 73.
dakikalada Furkan ( Osmancýkspor ).
Cumartesi günü Ankara’da yapýlan Güreþ Federasyonu Mali Genel
Kuruluna katýlan Çorum delegeleri Dünya ve Avrupa Þampiyonu milli
güreþçi hemþehrimiz Nazmi Avluca ile birlikte sohbet ederken görülüyor
Geliþim Liginde dün
Belediyespor’un konuðu
lider Trabzonspor’du
Çorum delegeleri Genel Kurul sonunda Güreþ Federasyonu Baþkaný
Hamza Yerlikaya ile yemekte bir araya gelerek Çorum’a büyükler kategorisinde bir Türkiye Þampiyonasýnýn sözünü aldýlar
Tek puan U 17’den
Liginde Çorum Belediyespor
Çorum Belediyespor U 16: 0 Geliþim
dün grup lideri Trabzonspor ile Çoyaptýðý iki maçtan bir puan çýkarTrabzonspor U 16
: 3 rum’da
tabildi. Cumartesi günü rakibine U 14 ve
SAHA: Mimar Sinan Sahasý .
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk,
Onur Alagöz.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 : Elvan,
Mücahit, Özgür, N. Serkan, Berkay, Onur, Zafer, Barýþ,
Fatih, Muhammet, F. Furkan, Dursun, R. Kürþat, F.
Emre, Emircan, Emre, Hakan.
TRABZONSPOR U 16 : Seçkin, Miraç Can,
Mustafa Can, Ýsmail, Abdullah, Murat Cem, Tayyip,
Anýl, A. Hakan, Abdulkadir, Cafer, Ömer Can,
Doðukan, Talha, Batuhan, Murathan, Ali Osman,
Serkan.
GOLLER: 30. ve 48. dakikalarda Cafer, 68. dak.
U 15 kategorilerinde maðlup olan Çorum Belediyespor dün Mimar Sinan sahasýndaki ilk maçta U 16 kategorisinde
Trabzonspor karþýsýnda ilk dakikalarda
ili mücadele ett. Ýlk yarýnýn sonlarýnda 10 maðlup duruma düþen Çorum Belediyespor ikinci yarýda kalesinde iki gol daha görerek sahadan 3-0 maðlup ayrýlarak
haftayý puansýz kapattý.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan
ikinci maçta Çorum Belediyespor ve
Trabzonspor U 17 takýmlarý puan mücadelesi verdiler. Oldukça zorlu mücadele-
ye sahne olan maçýn ilk yarýnýn son dakikasýnda Trabzonspor Þefik’in attýðý golle
maçta 1-0 öne geçti.
Ýkinci yarýda beraberlik için baský
kuran Çorum Belediyespor 71. dakikada
Batuhan’ýn attýðý golle skoru 1-1 yaptý.
Maçýn kalan bölümlerinde iki takýmýnda
çabasý sonuç vermeyince takýmlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar.
U 19 Erzurum’a yenildi
Geliþin U 19 liginde ise Çorum Belediyespor dün konuk ettiði Erzurum Büyükþehir Belediyespor’a son dakikalarda
yediði gollerle 2-0 maðlup olarak bu haftayýda puansýz kapattý.
Çorum Belediyespor U 17: 1
Trabzonspor U 17
:1
SAHA: Mimar Sinan Sahasý .
HAKEMLER: Ahmet Ecevit,
Onur Alagöz..
Mehmet Tuðluk,
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 17 :
Eti, Çimento’yu son
dakikada vurdu: 1-0
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Ercan Davarcýoðlu, Berkant Arman.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazican, Ogün, Umut, Seydi Eren, Berkan,
Rýza (Ertan), Hamdi, Serkan (Metehan),
Erkan, Recai, Emre.
ÇÝMENTOSPOR : Osman Çýnar,
Furkan, Osman Murat, Serhat, Erdem
(Furkan Mert), Serkan, Emre, Alptuð
(Mustafa), Onur (Samet), Mert, Nurullah.
GOL : 87. dak. Umut (Eti Lisesi
Gençlikspor).
Ýskilip derbisi yine 2-2
SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya,.
HAKEMLER : Ömür Soyutemiz,
Abdullah Akkoyun, Tarýk Bozkurt.
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Çaðatay,
Ender, Fatih, (Berkay ) , Tolga, Salih, Sezai, Mustafa, (Soner), Mücahit, (Ahmet),
Remzi, Uður, Onur.
ÝSKÝLÝPSPOR : Ahmet,
Cumaali,
(Oktay), Þahin, Özkan, Arif, Sercan,
Remzi, Hakan, (Soner), Mehmet, Kemal, Faruk.
GOLLER: 11. dak. Faruk, 90+1.
dak. Remzi (Ýskilipspor), 53. dak. Sezai,
90+1. dak. Remzi (Ýskilipgücüspor).
Ertuðrul,
Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar, Özkan, Nebi, Ýbrahim,
Hasan Alperen, Okan, Batuhan, Yavuz Burak,
Muhammet, Emre, M. Atakan, Oðuzhan, Emre, Þahin,
A. Furkan, Abdulkadir .
TRABZONSPOR U 17 : Alper, Kerem Celil,
Abdurrahim, Berkay Burak, Rýzvan, Ali Berkay,
Doðukan, Alihan, Selim, Furkan Ödemiþ, Furkan
Tütüncü, Kerem, Umut, M. Emin, Ý. Tunç, Mert Nuri,
Þefik, Alperen.
GOLLER: 42. dak. Þefik (Trabzonspor). 71. dak.
Batuhan (Çorum Belediyespor).
Lider’e güç yetmedi
G
Trabzonspor U 14
:3
Çorum Belediyespor U 14: 0
eliþim Liginde cumartesi günü tüm kategorilerde lider Trab-
zonspor’la deplasmanda
karþýlaþan Çorum Belediyespor rakibine U 14’de
SAHA: Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri.
HAKEMLER: Zafer Gayretli, Murat
Ertan Demirci.
Baþeðmez,
TRABZONSPOR U 14 :
Arda, Emirhan, Onur
Emre, Bora, Kadir, Emirkan, Batýnay, Buðra, Ýsmail
Cem, Yaser, Hakan, Turgay, Metehan, Eren, Fehmi Taha, Nurullah, Eren, Ahmet Ali.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Caner, Batuhan, Haþim, Berkay, Memduh, Eren, Murat, Doðukan,
Mertcan, Kenan, Eray M. Emin, Mehmetcan, Alihan,
Rýdvan, Ozan Eþref, M. Serkan. .
Trabzonspor U 15
:7
Çorum Belediyespor U 15: 0
SAHA: Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri.
HAKEMLER: Murat Kasap, Yakup Bulut, Özkan
Akaydýn .
TRABZONSPOR U 15 : Muzaffer Cem, Murat,
Oðuzhan, Furkan,Yiðit, M. Vefa, Ekrem, Enes Furkan,
Erdem, Sefa, Tunahan, Kaan, Batuhan, Faruk Can,
Ulaþ, Alperen, Batuhan Gören, Eyüphan.
ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 : Akýn, Y. Emirhan, Deniz Mert, H. Yusuf, Niyazi, Alaaddin, Metehan,
E. Berkay, Eren, Cemalettin, Batuhan, Yunus Emre, Abdullah, Aslan, F. Serkan, Kamil Can.
3-0, U 15’de ise 7-0 yenilmekten kurtulamadý.
Mehmet Ali Yýlmaz
Tesislerinde oynanan ilk
maçta U 14 kategorisinde
Trabzonspor karþýsýnda
Çorum Belediyespor çok
iyi bir mücadele verdi.
Güçlü rakibi önünde ilk
yarýyý 2-0 maðlup tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar tecrübeli rakibine
ikinci yarýda bir gol þansý
verdi ve maçý 3-0 kaybetti.
Bu maçýn ardýndan
ise U 15 kategorisinde
Çorum
Belediyespor
güçlü rakibi önünde ilk
yarýda yine iyi mücadele
etti. Samsun’da ilk yarýyý
1-1 berabere tamamlayan
ancak peþ peþe yediði
gollerin ardýndan oyun-
dan düþmesi ve farklý
maðlup olma sýkýntýsýný
Trabzon’da da yaþadý. Ýlk
yarýnýn son dakikalarýnda
yediði golle devreyi 2-0
maðlup tamamlayan temsilcimiz ikinci yarýnýn baþýnda gelen üçüncü golden sonra maçtan koptu
ve rakibine 7-0 maðlup
olmaktan kurtulamadý.
Ulukavak, Turhal’da istediðini aldý: 1-1
18 PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
BAL temsilcimiz Ulukavakspor, Turhalspor deplasmanýnda 16. dakikada yediði golle
maðlup duruma düþtü. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda kazanýlan penaltýyý Bülent gole çevirdi
ve skoru 1-1 yaptý. Ýkinci yarýda rakibine fazla gol pozisyonu vermeyen Ulukavakspor
sahadan 1-1 berabere ayrýlarak bir puanla Çorum’a döndü.
SAHA: Turhal Ýlçe .
HAKEMLER: Musa Onur Küçük, Özkan Gündüz,
Zahit Yanýlmaz .
TURHALSPOR : Halil Samet, Uður, Muhammet,
Ahmet, Hüseyin Gazi, Þahin, Hamit, Yunus, Barýþ, Oktay, Miraç.
ULUKAVAKSPOR : Akýn Ögüt, Recep, Onur
(Ümit), Yusuf, Hüseyin (Arif Anýl), Fatih (Tuncay), Sedat Serhat, Emre, A. Sefa, Mehmet Ali, Bülent.
GOLLER: 16. dak. Miraç (Turhalspor), 45. (penaltýdan) dakikada Bülent (Ulukavakspor).
B
ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ulukavakspor,
Turhalspor deplasmanýndan 1-1’lik beraberlik ve bir
puanla dönerek istediðini aldý.
Geçen hafta sahasýnda Yeni Amasyaspor’a yenile-
rek haftayý puansýz kapatan Ulukavakspor Turhalspor
deplasmanýnda maça etkili baþladý. Ancak sakatlýktan dolayý on kiþi mücadele ederken bir anlýk pozisyon hatasýndan sol kanattan Miraç topla ceza sahasýna girdi ve düzgün bir vuruþla topu Ulukavakspor aðlarýna göndererek
takýmýný 1-0 öne geçirdi.
Ýlk yarýnýn son dakikasýnda geliþen Ulukavakspor
ataðýnda ceza sahasý içinde Yusuf’un rövaþata vuruþunda
savunma topu elle kesince hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Bülent topu aðlara göndererek skoru
1-1 yaptý.
Ýkinci yarýda ev sahibi takým baskýlý görünsede savunmada Bülent’in hava toplarýndaki etkili oyunu ile rakibini gol izni vermeyen Ulukavakspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrýldý ve bir puanla Çorum’a döndü. Bu sonuçla Turhalspor 10 puana, Ulukavkaspor ise 9 puana yük-
Zirvedekiler yeniþemedi: 1-1
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER: Celal Bayraklý,
Erdoðan Yandým .
Mahmut Selçok,
HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Barýþ (Sefa),
Alper, Sedat, Abdulmelik, Eftal, Anýl, Mustafa, Ömer
Faruk (Arif)(Hurþit), Veysel, Ali Uyar.
OSMANCIKSPOR : Erdem, Y. Emre, Serkan
Özata, Mustafa Alat, Emre, Ýlker, Serkan Çaðýrgan,
Mehmet (Emrah Akyüz), Mustafa Veran, Selkan (E.
Halil), Erol (Furkan Karakuþ).
KIRMIZI KART: Erol (kulübeden).
GOLLER: 3. dak. Mustafa (Hitit Gençlikspor), 6.
(penaltýdan) dak. Mustafa Veran (Osmancýkspor).
. Amatör Küme’de ilk iki hafta sonunda ilk iki sýrada
yer alan Osmancýkspor ile Hitit Gençlikspor arasýndaki maçta takýmlar ilk altý dakika içinde attýklarý birer
golle sahadan 1-1 berabere
ve birer puanla ayrýldýlar.
Maça iki takýmda tempolu baþladý. Henüz 3. dakikada orta alandan savunma
arkasýna atýlan uzun topla
hareketlenen Mustafa çaprazdan kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda uzak köþeye
plaseledi ve takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçiren
golü attý. Bu golden üç dakika sonra sol kanattan geliþen Osmancýkspor ataðýnda
Maç sonunda yaþanan gerilim Emniyet güçlerince büyümeden önlendi
1
Kültür, Osmancýk’da
son nefeste güldü: 2-3
OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Barýþ,
Eren, Rýdvan, Timur, Taner (Melih), Serdar, Emre (Ersin), Burhan (Talha), Selim, Yavuz.
HE KÜLTÜRSPOR : Muhammer, Samet,
Vedat, Emrah, Bünyamin, Emre, Eyüp, Sefa
(Esat), Can, Burak (Onur), Bilal (Emre Topuz)
GOLLER: 16. ve 85. dakikalarda Yavuz
(Osmancýk Belediyespor), 56. dak. Bünyamin,
61. dak. Can, 90+3. dak. Eyüp (HE Kültürspor).
1.
Küme’da alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Osmancýk Belediyespor sahasýnda HE Kültürspor’a
son dakika golüyle 3-2 yenildi.
Maçýn ilk yarýsýný Yavuz’un attýðý golle Osmancýk Belediyespor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Kültürspor Bünyamin ve Can’ýn attýðý gollerle 2-1 öne geçti. Son dakikalarda Yavuz takýmýnýn ve kendisinin ikinci golünü atarak skoru 2-2 yaptý. Uzatma dakikalarýnda Kültürspor Eyüp’le üçüncü golü bularak maçý 3-2 kazanmayý baþardý. Osmancýk Belediyespor geçen
hafta Ýskilip deplasmanýnda son dakikada kazandýðý üç puaný
bu hafta sahasýnda Kültürspor önünde kaybetti. Bu sonuçla
Kültürspor 6 puana yükselirken Ýskilipspor bir puanda kaldý,
Özel Ýdare, Ýskilip’e gol yaðdýrdý
Murat Karasu
1.
Küme’de Ýl özel Ýdarespor, Ýsrkilipspor’u 7-0
gibi farklý skorla yenerek hem bu sezonki ilk
galibiyetini aldý hemde en farklý skoruna imza attý.
Maça oldukça hýzlý baþlayan Ýl Özel Ýdarespor
3. dakikada Vasfi’nin attýðý golle öne geçti. Ýlk yarýda üstünlüðünü sürdüren Özel Ýdare 20. ve 37. dakikalarda Latif’in attýðý gollerle rakibi önünde ilk
yarýyý 3-0 öhde tamamladý.
Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Latif ve Vasfi
ile birer gol daha bularak 5-0 öne geçen Özel Ýdarespor son bölümde Ýsmail ve Murat’la farký yedi-
ne çýkardý. Sahadan 7-0 galip ayrýlan Ýl Özel Ýdarespor üç puanýn sahibi olurken Ýskilipspor haftayý
puansýz kapattý.
SAHA: 1 Nolu Sen-
tetik .
HAKEMLER:
Özkan Kaya, Ý.Sefa Kandemirli, Abdullah Akkoyun.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Yasin, Erkan, Alpaslan, Sezer, Mustafa
Gümüþ (Murat), Selahat-
tin, Ýsmail, Mustafa Dönmez (Yücel), Latif (Sadýk), Yaþarcan, Vasfi.
ÝSKÝLÝPSPOR : Ýsmail, Sercan, Osman
(Arif), Ahmet Metehan,
Ahmet Halim, Murat (Fatih), Muhammet, Yunus,
Furkan, Emre (Kemal),
Hasan.
KIRMIZI KART:
83. dak. Furkan (Ýskilipspor).
GOLLER: 3. ve 54.
dakikalarda Vasfi, 20. 37.
ve 52. dakikalarda Latif,
75. dak. Ýsmail, 76. dak.
Murat (Ýl Özel Ýdarespor).
Çimento, Eti’ye tek attý üçü kaptý: 1-0
Harun AKKAYA
1.
Amatör Küme’de
þampiyonluk mücadelesi veren iki takým Eti
Lisesi ile Çimentospor
arasýndaki maçtan Çimentospor ilk dakikalarda frikikten Hakan’ýn attýðý golle üç puaný alarak
yoluna kayýpsýz devam
etti.
1 nolu sentetik çim
sahada oynanan maçta
Çimentospor orta sahada
rakibine üstünlük saðlarken kanatlarý iyi kullandý.
18. dakikada uzak mesafeden kazanýlan frikik atýþýnda Hakan’ýn güzel vuruþundan kazandýðý golle
öne geçen Çimentospor
ilk yarýda rakibine gol izni vermedi ve ilk yarýyý 10 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda Eti Lisesi beraberlik için baský
kurdu. Final paslarýnda
baþarýlý olamayan Eti Lisesi ani geliþen Çimentospor ataklarýnda da kalesinde tehlikeler yaþadý.
Son dakikalarý oldukça
heyecanlý geçen maçta
Eti Lisesi uzatmalarda iki
kez savunma ve kaleci
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
(Ç.HAK:959)
SAHA: Osmancýk Ýlçe .
HAKEMLER: Hakan Kaya, Doðan Metin,
Aslan Iðnak .
Erol çalýmlarla son çizgiden ceza sahasýna girdiði anda
düþürüldü. Ýçerde dýþarda tartýþmalarýnýn yapýldýðý pozisyonda maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý
kullanan Mustafa topu aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý.
Ýlk dakikalardaki tempolu geçen mücadelede Osmancýkspor rakip kalede daha fazla görünen takým oldu.
Orta alanda mücadele yüksek tempoda devam etti. Zaman zaman gerilimlerin yaþandýðý maçýn ikinci yarýsýnda Osmancýkspor yine rakip kalede etkili olurken son
vuruþlarda baþarýlý olamadý. Hitit Gençlikspor ise ani
ataklarla etkili olmaya çalýþtý.
Maçýn son dakikalarýnda kulübelerde yaþanan gerilim üzerine Osmancýkspor’da oyundan çýkan Erol kýrmýzý kart görürken kýrmýzý beyazlý takýmýn idareciside
oyundan atýldý. Maçta baþka gol olmayýnca takýmlar
üçüncü maçlarýndan beraberlikle ayrýlarak birer puanla
haftayý kapattýlar.
SAHA: 1 Nolu Sentetik .
HAKEMLER: Yüksel Basar, Mah-
mut Selçok, Erdoðan Yandým .
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Özkan, Ýsmail, Okan, S. Eren, Ercan, Sadýk,
Ersin (Taylan), Barýþ (Cemal), Rýza, Recai, Umut (Raif).
anlaþmazlýðýnda araya
girmeyi baþaramayýnca
ÇÝMENTOSPOR : Samet, Emre,
Alpaslan, M. Caner, Yunus, Hasan Manici (Hasan Öztürk), Doðancan (Hasan Erdal), Serdar, Yusuf, Bünyamin (Metehan), Hakan.
GOL: 18. dak. Hakan (Çimentospor).
sahadan tek golle üç puaný alarak ayrýlan Çimen-
tospor ikinci maçýnda
ikinci galibiyetini aldý.
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SATILIK KIYMETLÝ MÜLK
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
850
yataklý
yeni
hastane
karþýsýnda
Hastane
Gale
ricile
r
Hitit Ü
nivers
itesi Y
erleþk
e Alan
ý
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Sa
týlý
k Pýn
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Bayrak Hafriyat
Erdal Keþci
Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 48
0 532 441 07 21
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
(Ç.HAK:2702)
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý,
Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Askerliðini yapmýþ tercihimizdir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
0-544-327 22 55
Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere
22-29 yaþ arasý Dönerci, Kebapcý,
(Ç.HAK:3245)
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
Kasap Kalfasý aranýyor.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
Satýlýk Ruhsatlý
Satýlýk
Kýymetli Mülk TABANCA
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
Satýlýk
KÝRALIK
Halk
DÜKKAN
Otobüsü
0 533 516 24 93
Mür. Tel:
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
(Ç.HAK:3139)
(Ç.HAK:3257)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve
temizlik iþlerine bakabilecek bayan
eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3034)
(Ç.HAK:3238)
Bayan Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3252)
0 533 736 87 87
0 533 771 08 18
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
Sahibinden çok temiz krom
ve altýn kaplama CZ 75 (Çek
16) ruhsatlý silah satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 601 04 98
(Ç.HAK:3226)
(Ç.HAK:3250)
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
SAHÝBÝNDEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
SATILIK
(Ç.HAK:3172)
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SATILIK ARAÇLAR
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:3253)
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Muhasebe bürosunda
çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli Bay muhasebe
elemaný alýnacaktýr.
Mür. Tel: 213 18 81
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3265)
ELEMAN ARANIYOR
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
0 542 248 95 25
ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
Eleman Aranýyor
SATILIK
(Ç.HAK:3104)
Sahibinden öðrenci paketli Transit 16+1
Jumbo tek teker minibüs 2011 model
Mür. Tel: 0 535 653 64 64
BALABAN MAKÝNA
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 75. Sokak
No: 6
Tel: 234 92 79-0 532 796 90 73
2012 model çok temiz
1 adet dijital tam otomatik çevirmeli
tomruk arabasý (3 çizmeli)
1 adet 100’lük dik gövde
1 adet 80’lik markul
1 adet bileme
(Ç.HAK:3237)
Kiralýk
S Plaka
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 20-35 yaþ arasý tecrübeli KAYNAKCI
ve TORNACI elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:3240)
* Küçük Sanayi Sitesinde 400 m2 kiralýk
dükkan. 4. Cad. No: 25’de depo ve
iþyerine uygundur.
* Buharaevler Mah. 240 m2 güney doðu
cephe dubleks daire satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 824 44 00
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:3249)
(Ç.HAK:3084)
(Ç.HAK:3264)
Kiralýk Dükkan ve
Satýlýk Dubleks Daire
(Ç.HAK:3100)
(Ç.HAK:1740)
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
(Ç.HAK:3261)
Mür. Tel:
0 532 568 96 24
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
(Ç.HAK:3194)
a
Ko r Sa
leji ðlýk
S
Otoima
(Ç.HAK:3208)
Pafta 31
Ada 3839
Parsel 1
19
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
SATILIK
* Sanayi sitesinde 461 m2-246 m2, 2 adet
dükkan.
* Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda
2523 m2 sanayi arsasý.
* Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi,
konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve
beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla
birlikte satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 49 21
Mahkumlara teþekkür
Ç
Ýkinci yarý taraftarlar arasýnda
Ç
orum Belediyespor’un dün Tutap
Þekerspor ile oynadýðý
maçýn ikinci yarýsýný
protokolün bir kýsmý
maraton tribününde taraftarlar arasýnda izlediler.
Maçýn devre arasýnda Belediyespor Baþ-
kaný Zeki Gül, Cumhuriyet Baþsavcý vekili
Ozan Kaya, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Belediyespor
Mali As Baþkaný Fatih
Özcan, kale arkasý tribünde bulunan ve ilk
kez Belediyespor maçýný izlemek üzere gelen
Çorum Cezaevindeki
hükümlülere teþekkür
etmek için onlarýn bulunduðu bölümü gittiler.
Gül ve beraberindekiler daha sonra
maraton
tribünü
önünden geçerek yeniden kapalý tribüne
gelirken taraftarlar-
dan gelen istek üzerine
geri döndüler ve maraton tribününde taraftarlar arasýnda maçýn ikinci
yarýsýný izlediler.
orum
Belediyespor’un dün Cezaevinde kalan mahkumlar
da destek verdi. Son dönemde hiç yapýlmayan
bir uygulamayla Cumhuriyet Baþsavcý vekili
Ozan Kaya’nýn organizesiyle Cezaevinde kalan
yaklaþýk 100 kadar mahkum Þekerspor maçýnda
Belediyespor’a destek
verdiler. Maçýn bitiþinin
ardýndan ise açýk tribünde maçý izleyen protokol
üyeleri bu taraftarlarýn
önüne giderek verdikleri
destekten dolayý teþekkür
ettiler ve onlarla birlikte
hatýra fotoðrafý çekindiler.
PAZARTESÝ 17 KASIM 2014
Futbolculara üç gün izin
Ç
orum Belediyespor’da dün oynanan Tutap Þekerspor maçýndan sonra üç gün izin verildi. Bu
hafta sonu Bozüyükspor maçýný
oynamadan üç puan alacak kýrmlýzý siyahlý takým20 Kasým perþembe
günü öðleden sonra yapacaðý çalýþmaya kadar izinli. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal, perþembe gününden itibaren Batman Petrol maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný
söyledi.
ÞEKER’imiz ikinci yarýda düþtü
Çorum Belediyespor ilk yarýsýnda saç baþ yoldurduðu Þekerspor maçýnýn ikinci yarýsýndaki baskýsý
sonucunda Burak ve Çaðlar’ýn ayaklarýndan bulduðu iki golle sahadan 2-0 galip ayrýlarak kötü gidiþe
son verdi. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sezon ilk kez bir maçý iki farklý skorla kazandý. Bu galibiyetle
Belediyespor puan sýralamasýnda beþ basamak birden yükseldi.
Ç
orum Belediyespor
komadan Þekerspor
önünde ikinci yarýdaki
baskýlý futbolu ile 2-0’lýk
galibiyetle çýktý. Ligde bir
türlü istikrarý yakalayamayan geçen haftada
Tuzlaspor deplasmanýndan 5-1’lýk farklý maðlubiyetle dönerek büyük bir
moral bozukluðu yaþayan
Belediyespor dün grupta
alt sýralardan kurtulma
mücadelesi veren Tutap
Þekerspor önünde ilk yarýda yine saç baþ yoldurdu.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Tuzlaspor
maçýndan farklý olarak
hücumda sað kanatta A.
Buðra’ya orta alanda ise
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor - Tutap Þekerspor
Batman Petrolspor- Darýca Gençlerbirliði
Kýrýkhanspor - Manavgatspor
Kýzýlcabölükspor - Çatalcaspor
Tire 1922 - Ýstanbulspor
Bursa Nilüferspor - Tuzlaspor
Sebat Proje Akçaabat - Niðde Belediye
Zonguldak Kömürspor - Adliyespor : 1-0
: 2-0
: 1-1
: 1-0
: 0-2
: 3-0
: 1-1
:
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Zonguldakspor
2 Darýca Gençler
3 Tuzlaspor
4 Tire 1922
5 Ýstanbulspor
6 Çorum Belediye
7 Manavgatspor
8 Bursa Nilüfer
9 Adliyespor
10 Kýrýkhanspor
11 Niðde Belediye
12 Çatalcaspor
13 Kýzýlcabölük
14 Batman Petrol
15 Akçaabat FK
16 Tutap Þekerspor
17 Gaziosmanpaþa
18
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
11
11
12
12
12
7
6
6
7
5
4
5
2
4
4
4
4
4
3
2
2
1
0
5
6
5
2
4
6
2
10
4
4
3
3
3
4
4
3
4
0
0
0
1
3
3
2
5
0
3
4
4
5
5
4
5
7
7
12
16
14
22
21
14
13
17
12
18
13
13
13
11
13
9
10
8
0
6
3
10
11
9
13
10
7
14
12
11
13
14
15
15
23
15
36
Gelecek hafta maç programý:
26
24
23
23
19
18
17
16
16
16
15
15
15
13
10
9
7
0
22 KasýmCumartesi :
Çatalcaspor - Sebat Proje Trabzon.
23 KasýmPazar :
Bozüyükspor - Çorum Belediyespor.
Batman Petrolspor - Gaziosmanpaþa.
Tutap Þekerspor - Bursa Nilüferspor.
Niðde Belediyespor - Zonguldak Kömürspor.
Darýca Gençlerbirliði - Manavgatspor.
Ýstanbulspor - Kýrýkhanspor.
Adliyespor - Tire 1922spor.
Tuzlaspor - Kýzýlcabölükspor.
Oðuzhan Yalçýn’a forma
verdi. Beklendiði gibi yedi futbolcu ile kapanan ve
maçý soðutmaya çalýþan
rakibi önünde bu sezonki
en büyük sýkýntýsý kanatlarý bir türlü istediðimi gibi kullanamayan Belediyespor’da bu maçta Buðra sað kanattan önceki
haftalara göre daha etkili
olurken sol kanatta Murathan yine kayýplarý oynadý.
Kapanan rakibi açmak için Buðra’nýn önüne attýðý toplara umut
baðlayan kýrmýzý siyahlý
takým geçen sezonki duran top etkinliðini bu sezon hiç kullanamadý. Duran toplarda etkili olamayan kýrmýzý siyahlýlarda
umut karambollere kaldý.
Ýlk yarýda rakip kalede ilk
etkili ataðý 19. dakikada
Oðuzhan’ýn mükemmel
füzesi ile bulan Belediyespor uzatma dakikalarýnda ise rakip kale alaný
içindeki karambollerde
son vuruþu yapamayýnca
devre golsüz berabere bitti.
Ýkinci yarýda Murathan-Ali Kireþ deðiþikliði
ile baþlayan Belediyespor
hücumda daha etkili olmaya ve rakibe baský
yapmaya baþladý. Bu
baský 60. dakikada Sefa’nýn getirdiði Burak’ýn
sonlandýrdýðý golle sonuçlandý. Öne geçtikten
sonra açýlan rakibi önün-
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Eray ..............................5
Akýn..............................5
(90+2. dak. Osman .......)
Nedim...........................5
Sefa...............................5
Murathan......................2
(46. dak. Ali Kireþ ......4)
Furkan ..........................5
Oðuzhan .......................6
Burak............................5
A. Buðra.......................6
(84. dak. Okan ............4)
Çaðlar...........................4
TUTAP ÞEKERSPOR
Ercan ............................6
Mustafa ........................6
Eyüp .............................6
Mehmet ........................4
Orhan............................5
Abdulkadir ...................4
Hasan............................4
(83. dak. Burak .............)
Ýlhami ...........................3
(56. dak. Tarýk.............3)
Yahya............................6
Soner ............................4
Hami.............................3
STAT : Niðde 5 Þubat.
SARI KART: Eray, Akýn, A. Buðra (Çorum
Belediyespor), Mustafa (Tutap Þekerspor).
KIRMIZI KART: 71. dak. Mehmet (Tutap Þeker)
GOLLER : 60. dak. Burak, 88. dak. Çaðlar (Çorum
Belediyespor).
Mehmet Güngör, Harun
Daðdeviren, Gökhan Coþar.
HAKEMLER :
de maçý erken kopartacak
pozisyonlar bulan Belediyespor tedirginliði üzerinden bir türlü atamadý.
71. dakikada konuk takýmdan Mehmet üç dakika içinde iki sarý kart görerek on kiþi kalmasýnýn
ardýndan iyice rahatlayan
Belediyespor yine organize olmakta zorlandý.
Son bölümde risk
alarak öne çýkan Þekerspor savunmasýnda boþluklar bulan Belediyespor
fiziksel olarak topu götür-
mekte zorlandýðý gözlendi. Yüreklerin aðza geldiði 67. dakikada pozisyondan sonra Belediyespor
son dakikalarda Çaðlar’ýn ayaðýndan bulduðu
ikinci golle maçý 2-0 kazanarak bu sezon ilk kez
iki gollü ve farklý galibiyet alarak oynamadan kazanacaðý Bozüyükspor
maçý öncesinde büyük
moral buldu.
Karþýlaþmayý Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ile birlikte yaklaþýk
1200 civarýnda Çorum
Belediyespor taraftarý izledi.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
19. dakikada sað kanattan Buðra sað kanattan
ceza sahasýna girmeden
ortaya çýkardý savunmadan seken topa yaklaþýk
25 metreden Oðuzhan geliþine mükemmel vurdu
kaleci Ercan son anda topu köþeden kornere çelerek gole izin vermedi.
33. dakikada sað kanattan yine Buðra hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topa ön direkte
Çaðlar’dan önce kaleci
son anda ayak koyarak
topu kornere attý.
35. dakikada sol kanattan Sefa son çizgiye
kadar indi yerden ortaya
çýkardý Burak kaleye vurdu ancak Buðra’ya pas
oldu onun vuruþunda kaleci ile arasýnda gidip gelen top auta gitti.
38. dakikada sað kanattan kullanýlan korner
atýþýnda Belediyespor savunmasý tek futbolcuyu
seyretti Yahya penaltý
noktasýna yakýn noktada
rövaþata ile kaleye gönderdiði top üstten az farkla auta gitti.
45+2. dakikada sað
kanattan kazanýlan korner
atýþýnda savunmadan seken topa ceza yayý üze-
2-0
rinden Sefa geliþine sert
vurdu top çizgi üzerinden
savunmadan geri geldi.
45+5. dakikada sol
kanattan kullanýlan korner atýþýnda rakip altý pas
içerisinde ayaklarda gezen topa dört Belediyespor’lu futbolcu vurdu ancak topu aðlara göndermeyi baþaramayýnca savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
Ýlk yarý golsüz berarebere sona erdi.
50. dakikada sol kanattan kullanýlan korner
atýþýnda yine savunmadan
seken topa yine yayýn
üzerinden sert vurdu yandan az farkla aut.
59. dakikada sað kanattan bu kez Eray’la gelen Çorum Belediyespor
ataðýnda kaleciden seken
topa altý pasta müsait durumda Çaðlar çok kötü
vurdu yandan aut.
60. dakikada Çorum
Belediyespor’u rahatlatan gol geldi. Sol kanattan Ali Kireþ’in savunma
arkasýna attýðý topla Sefa
hareketlendi son çizgiye
indi yerden ortaya penaltý
noktasýna çýkardýðý topa
Burak ayak içi ile düzgün
bir vuruþ yaparak topu
köþeden aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.
67. dakikada konuk
takým maçtaki en net pozisyonu buldu. Korner
atýþýnda altý pas içinde
Yahya yine bom boþ durumda kafayý vurdu kaleci Fatih’in tokatladýðý top
kaleye yöneldi çizgi üzerinde kaptan Nedim topu
uzaklaþtýrarak rakibine
beraberlik þansýný vermedi.
86. dakikada sol kanattan Oðuzhan’ýn kullandýðý faul atýþýnda altý
pas üzerinde Çaðlar müsait durumda kafayý vurdu top yan direkten geri
geldi savunma tehlikeyi
uzaklaþtýrdý.
88. dakikada bir anlamda maçý bitiren gol
geldi. Bu dakikada sol
kanattan Furkan topla hareketlendi son çizgiye inmeden yerden ortaya çýkardýðý topu Çaðlar önüne aldý kaleciden çalýmla
sýyrýldýktan sonra topu
uzak köþeden aðlara göndererek takýmýný 2-0 öne
geçirdi.
90+4. dakikada yine
sol kanattan Furkan çalýmlarla ceza sahasýna
girdi ortaya çýkardýðý topa
yayýn üzerinde Çaðlar
ayak içiyle sert vurdu top
üstten auta gitti.
Maçta Çorum Belediyespor’un 2-0 üstünlüðü ile sona erdi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
18 091 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content