close

Enter

Log in using OpenID

T.C. Resmî Gazete

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
26 Eylül 2014
CUMA
Sayı : 29131
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM
ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ
ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı
Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l)
bendinde yer alan “bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Adalet Bakanlığından:
—— • ——
ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM
ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı
Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) Staj Merkezi: Adli yargı için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare
mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 72. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE
SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı elemanı ve eğitim kurumuna yapılacak
ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme
imzalamış olan eğitim kurumlarını,
b) Kurumsal sözleşme kapsamında görev yapan eğiticileri, asistanları ve aile sağlığı
elemanlarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe,
sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
b) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı
merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,
c) Aylık başarı yüzdesi: Asistan ve aile sağlığı elemanının, o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapması gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine orantısının yüz ile çarpımı,
ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında
belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta
uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişileri,
e) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği
hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
f) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden
fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim
aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşunu,
g) Eğitim kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi
veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini,
ğ) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık
hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana
çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı,
adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık
hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
h) Geçici asistan: Asistanın yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında
bulunamadığı sürede yerine bakan asistanı,
ı) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer
nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan aile sağlığı elemanını,
i) Geçici eğitici: Eğiticinin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında
bulunamadığı sürede yerine bakan eğiticiyi,
j) Gezici sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Kurumca belirlenen usûl ve
esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
k) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
l) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
m) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
n) Tavan ücret: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan
ücreti,
o) Yerinde sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre
giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,
ifade eder.
Kurumsal sözleşme esasları
MADDE 5 – (1) Eğitim kurumları ile yapılacak olan kurumsal sözleşme Ek-1’e göre
düzenlenir. Bu sözleşmeleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
ile imzalamaya ve sözleşmeyi sona erdirmeye Kurum yetkilidir. Kurum sözleşme yapma yetkisini valiliklere devredebilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili kuruma; tıpta uzmanlık eğitimi yerleştirme dönemlerinde, tahsis edilen aile hekimliği uzmanı asistan kontenjanı
kadar, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi kontenjanı
tahsis edilir.
(2) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak
olan eğitici, asistan ile aile sağlığı elemanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve Kuruma
bildirilir. Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici
faaliyet yasağı bakımından kendi mevzuatına tabidir.
(3) Eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimleri, eğitim faaliyetleri
haricindeki iş ve işlemleri ile fiziki ve teknik şartlar bakımından 24/12/2010 tarihli ve
2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması
Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında yapılan denetimlere tabidir.
Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluk, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını temin etmek amacıyla ilgili eğitim kurumuna bildirilir ve eksiklik veya uygunsuzluğun
giderilmesi için onbeş gün süre tanınır. Sürenin sonunda aynı uygunsuz durumun devamı halinde ikinci ihtar yapılarak yine onbeş gün süre verilir. Üçüncü kez yapılan denetimde de aynı
durumun devam ettiği tespit edilir ise kurumsal sözleşme Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
(4) Eğitim aile hekimliği birimleri ile bu birimlerde görevli asistan ve aile sağlığı elemanlarının hafta içi çalışma süresi, kırk saatten az olmamak kaydıyla 25/1/2013 tarihli ve 28539
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan usul
ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Eğitim aile sağlığı merkezi, asistanlar ve aile sağlığı elemanları tarafından nöbet tutulması suretiyle hafta içi çalışma süresine ilave olarak cumartesi
günleri de sekiz saat hizmete açık tutulur. Bu durumda cumartesi günleri için çalışma saatleri;
çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına
uygun olarak eğitim kurumunca teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır.
Eğitim faaliyetleri sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir. Ancak eğitici haftalık asgari on saat eğitim
aile sağlığı merkezlerinde hizmet verir.
(5) Eğitim aile sağlığı merkezindeki birimlerde bir eğitici en fazla on birimin (asistanın)
sorumluluğunu üstlenebilir. Eğitim kurumunda birden fazla eğiticinin bulunduğu hallerde birimlerin (asistanların) sorumluluğu eğiticiler arasında paylaştırılır.
(6) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık
izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede eğitim kurumunca
öncelikle aynı eğitim aile sağlığı merkezinde çalışanlar arasından olmak üzere görevlendirme
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
yapılır. Eğitim aile hekimliği birimleri için ise aynı aile sağlığı merkezindeki diğer eğitim aile
hekimliği birimlerinden görevlendirme yapılır. Bu fıkraya göre yapılan görevlendirmeler en
geç ilgilinin birimini boşalttığı tarihte müdürlüğe bildirilir.
(7) Asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanması, istifa etmesi ve
diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda birim müdürlüğe devredilir.
Bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti doğrudan eğitici tarafından verilebilir.
Müdürlüğe devir edilen bu birimlere sekiz ay süre ile eğitim kurumunun hakları korunarak
müdürlükçe görevlendirme yapılır ve bu birimler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan sekiz aylık sürenin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan
kurumsal sözleşmeden doğan haklar sona erer.
(8) Eğitim kurumları ile yapılacak sözleşmenin süresi iki yıl olup, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşmenin feshine ilişkin iki ay öncesine kadar yazılı bir bildirimin yapılmaması durumunda sözleşme kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Eğitim kurumu ile yapılan
kurumsal sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi durumunda müdürlükçe gerekli tedbirler
alınır.
Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler
MADDE 6 – (1) Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı, görev yapacak asistan
için açılan birime yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği birim
sayısına göre;
a) Bir birim için, kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL,
b) İki ila üç birim için, kayıtlı kişi başına 4,5 (dört lira elli kuruş) TL,
c) Dört ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 4 (dört) TL,
ç) Birden fazla eğitim aile sağlığı merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında toplam
6 ve üzeri eğitim aile hekimliği birimi için ise kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL
esas alınır.
(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödeme
bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaplara aktarır. Aktarılacak tutar her halükarda üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında döner
sermaye bütçesinden yapılacak ödemelerden az olamaz.
(3) Kurumca yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen
eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca ilgili
kurum bütçesinden, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek
ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeleri ise bu maddenin ikinci fıkrası
uyarınca aktarılan tutarlardan karşılanmak suretiyle ilgili kurumun döner sermaye bütçesinden
peşin olarak ödenir.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
b) Eğitim kurumunca, Kurum tarafından yapılacak ödemelerden öncelikle asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeleri ay sonunda 5258 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi uyarınca döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemeler sırasında mahsup edilir.
c) Bu maddede belirtilen ödemeden yararlanan personele, ayrıca 4/1/1961 tarihli ve
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı
hariç) uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz.
(4) Hizmet verilen eğitim aile sağlığı merkezinin veya biriminin kira, elektrik, su, yakıt,
telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya ve
benzeri giderleri ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır.
(5) Laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici ve yerinde sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır.
(6) 5 inci maddenin yedinci fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birim/merkez
için eğitim kurumuna herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği birimi için, birimin açıldığı tarihten itibaren kayıtlı kişi sayısı 2800’e ulaşana kadar en fazla sekiz ay boyunca 2800 kayıtlı kişi üzerinden ödeme yapılır.
Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler
MADDE 7 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre
ödeme yapılır.
(2) Asistana 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan;
a) Kayıtlı kişiler için;
1) Gebeler için (3) katsayısı,
2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,
4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,
5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,
esas alınarak asistan için ödemeye esas puan hesaplanır. Puan hesaplanırken kayıtlı kişiler katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısı ile çarpılır. Bu puanlar toplanarak ödemeye esas toplam puan bulunur. Bu puanın (1,38)
değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. 4000 üzeri kayıtlı
kişi için ödeme yapılmaz.
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
b) Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan
eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca
tavan ücretin yüzde 2,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.
(3) Eğiticiye 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan;
eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana
yapılan ödemeden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti
yapıldıktan sonra elde edilen toplam tutarın, Ek-2’de yer alan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. Eğitim kurumunca,
asistan sayısının yetersizliği nedeniyle sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde
ilk sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile
hekimliği birimi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği ayı
takip eden aydan itibaren bu hesaplama yöntemi değiştirilir. Bu hesaplama yöntemi ilk birimin
açılışından itibaren sekiz ay süre ile geçerli olur. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü
fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 3,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler
için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.
(4) Aile sağlığı elemanı için 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba
aktarılan tutardan; ikinci fıkranın (a) bendindeki puan hesaplama yöntemi uygulanarak ödemeye esas puan hesaplanır. Bu puanın (0,44) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır ancak 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz. Cumartesi
günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2’si
tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.
(5) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve birimlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığında; bu
kişilere birinci fıkra uyarınca yapılması gereken ödemelerin, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde fazla
olan kısmın % 50’si çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak sadece görev yapan geçici eğitici,
asistan ve aile sağlığı elemanına ödenir.
(6) Eğitim kurumuna bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına istinaden
ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak kayıtlı kişi ödemesi 2800’e
tamamlanan kişi için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.
Asistan ve aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler
MADDE 8 – (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi
için ayrı ayrı başarı yüzdesine göre eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan her bir asistandan 7 nci maddenin ikinci fıkrasına, her bir aile sağlığı elemanından 7 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan brüt ücretin;
a) Aylık başarı yüzdesi, % 98 - % 97 ise % 2’si,
b) Aylık başarı yüzdesi % 96 - % 95 ise % 4’ü,
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
c) Aylık başarı yüzdesi % 94 - % 90 ise % 6’sı,
ç) Aylık başarı yüzdesi % 89 - %85 ise % 8’i,
d) Aylık başarı yüzdesi, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,
esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için
ayrı ayrı değerlendirilerek asistana ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeden düşülür.
(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve
kesintilerin usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.
(3) Köy veya mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî
idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar
düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.
(4) Bu madde uyarınca asistanlardan yapılacak kesintilerin toplamı, 7 nci maddenin
ikinci fıkrası uyarınca, aile sağlığı elemanlarından yapılacak kesintilerin toplamı ise 7 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.
(5) Asistan ve aile sağlığı elemanından bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak
kesintiler ile 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hesaplamalar nedeniyle eğiticilere yapılacak ödemelerde oluşabilecek azalış miktarı eğitim kurumuna yapılacak ödemeden düşülür.
Bu madde uyarınca eğitim kurumundan yapılacak kesintilerin toplamı, eğitim kurumuna ödenecek brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.
(6) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki tüm kesintiler eğitim kurumunca yapılır.
(7) Eğitim aile sağlığı merkezi olmayan aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren eğitim
aile hekimliği birimlerinin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro
malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, laboratuvar, tetkik, sarf malzemesi ile benzeri
giderleri için eğitim kurumuna ödenmesi gereken tutardan müdürlük tarafından kesinti yapılarak ilgililere ödenir.
Diğer hususlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Türk Lirası tutarlar
ile 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan değişken katsayılar tavan ücrette
yapılan artış oranında artırılır.
(3) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi
yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilir ve asistanlara, eğiticilere, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN
MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin madde başlığındaki “komisyonluğu” ibaresi “komisyonu” olarak ve 3 üncü fıkrasındaki
“komisyonluğuna” ibaresi “komisyonuna” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek
onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün esaslı çalışma yapmak üzere Oda
Yönetim Kurulunca atanacak Oda Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör
ve Oda personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki konulara ilişkin olarak,
mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde uzmanlık ve
müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem bütçesi ile yetkilendirmek,”
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“ş) Oda amaç ve görevleri doğrultusunda; basın toplantısı, basın açıklaması, basınla
görüşme gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmak,
t) 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun uyarınca meslek mensupluğu ruhsat
belgesi almaya hak kazanan meslek mensuplarının; 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet
konularına ilişkin hak ve yetkileri kullanırlarken uymaları gereken mesleki ve etik kurallar,
ürettikleri mesleki çıktıların vizelenmesi, zorunlu mesleki eğitimlere katılmaları konularında
uymaları gereken usul ve esasların belirlendiği ve meslek mensupluğu ruhsat belgesi Odadan
teslim alınırken veya eski ruhsat belgelerinin yıllık vizeleri yapılırken bir defaya mahsus olmak
üzere Odaya vermek zorunda oldukları taahhütname esaslarını belirlemek,
u) Oda üyelerinin ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında
gelişmelerini sağlamak amacıyla; mesleki temel eğitim, serbest meslek mensupluğuna hazırlama, mesleki geliştirme ve mesleki uzmanlık eğitimlerini yapmak,
ü) Oda Yönetim Kurulu kararlarının; noter tasdikli karar defterine kalemle yazılması
veya bilgisayar ortamında yazılıp çıktısının karar defterine yapıştırılması, karar ve eklerinin
üyelerce imzalanması, gerektiğinde karar eklerinin özel dosyada tarih ve karar numara sırasına
göre ve karar defterinin eki olarak muhafaza etmek suretiyle alınmasını sağlamak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Yürütme kurulunda görev almamış Oda Yönetim Kurulu Üyeleri,
mesleki uygulama, yayın-tanıtım, medya, sosyal ilişkiler ve mesleki eğitim konularında görev
alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca alınan karar
doğrultusunda belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin 12/1/2011
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59 – (1) Şubelerin ayrı bütçesi bulunmayıp Oda bütçesi içinde düzenlenir.
Oda Yönetim Kurulu şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur.
(2) Şubelerin giderleri, Oda bütçesinin şubeler gider faslından karşılanır.
(3) Şubeler para tahsilâtını, Oda Yönetim Kurulunun belirlediği konularda vereceği
yetkiye dayanarak Odaca teslim edilen üç örnekli tahsilat makbuzları ile yapabilir. Şubelerin
tahsil edeceği gelirler Oda Genel Merkez hesaplarında toplanır. Şubeler elde ettikleri gelirlerden
hiçbir şekilde harcama yapamazlar. Şubelerin kasa limitini aşan gelirler o gün içinde ya da
kasa defterine şerh verilerek ertesi gün sabah şubenin banka hesabına yatırılır.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
(4) Şubeler, kasa defteri tutulmasından ve günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme dökümü cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarının takip eden ayın beşinci günü mesai bitimi
sonuna kadar Oda merkezine gönderilmesinden sorumludurlar.
(5) Oda Yönetim Kurulunca, şube merkezlerinin bulunduğu yerdeki herhangi bir banka
şubesi ile doğrudan veya resmi yazı ile ilişki kurarak vadesiz hesap açar ve şubeye bu hesabı
kullanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde temsilciliklerde de
aynı yöntemle banka hesabı açılabilir.
(6) Şubeler, bu hesaplara gönderilen avanslardan harcama yapabilir. Şubelere gönderilecek avans miktarı; Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı, şubenin yapacağı etkinlik ve harcama
kaleminin önemi, şubeler için ayrılan gider bütçe ödeneklerinin mevcut durumu dikkate alınarak Oda Genel Merkezi tarafından değerlendirilerek belirlenir ve gönderilir.
(7) Temsilciliklerin yapacakları faaliyetler Oda Genel merkezince değerlendirildikten
sonra uygun görülmesi halinde doğrudan Oda Genel Merkezince harcama yapılabilir.
(8) Şubeler ile uygun bulunması halinde temsilciliklerde demirbaş alımları ile personel
atamaları ve çıkarmaları ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ve verilecek yetkiye dayanarak yapılabilir.
(9) Şube gelir ve giderleri, Oda Genel Merkezinden muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme ve denetleme işlemleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Şubeler için Oda merkezince üç örnekli tahsilat makbuzları bastırılarak gönderilir.
Bu makbuzların birinci örneği ilgilisine verilir. İkinci örneği Şube merkezinde saklanır. Üçüncü
örneği ve dip koçanı Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir.
b) Harcama belgeleri iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır, sureti Şube merkezinde saklanır.
c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilir, suretleri Şube merkezinde saklanır.
ç) Tüm muhasebe belgeleri her ay Odaya, en geç bir sonraki ayın beşinci günü mesai
bitimine kadar eksiksiz gönderilir.
(10) Oda Yönetim Kurulu, bu maddenin uygulamasında beraberliğin sağlanması için
tebliğ yayımlayabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birlik, Oda ve Şube Yönetim Kurulunun asil üyelerinden, Denetim ve Onur Kurulu asil ve
yedek üyelerinden temsilci atanmaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Oda ve şube organları üyeleri ile Oda çalışmaları için görevlendirilen üyelere ve
üçüncü kişilere; görevleri nedeniyle ikamet ettikleri il sınırları dışına gitmeleri halinde, Oda
Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda harcırah ve yolluk ödenir. Oda Yönetim Kuruluna
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
katılacak delegeler, doğal delegeler, TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile
adaylara geldikleri iller dikkate alınarak Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda yolluk
ve benzeri giderler Oda bütçesinin ilgili bölümlerinden karşılanarak ödenebilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç
halinde ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenir. Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu
fazla harcama, Genel Kurulun onayına sunulur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/7/2006
26226
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-
Tarihi
Sayısı
10/9/2008
14/6/2012
26993
28323
—— • ——
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/2)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı
belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan
5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim
uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun bir şekilde
doldurulması ve Ek-2’de yer alan belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.
İnceleme
MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan gözetim belgesi başvuru formu ve Ek-2’de belirtilen
belgelerin Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesini müteakip gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.
Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde beş ve daha az
bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın
ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel
Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda başvuru sahibinin, bu Tebliğ konusu eşya
için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduğunda tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu
hususu belgelendiren ilgili belgeleri Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletmesi
zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
Ekonomi Bakanlığından:
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
—— • ——
2015 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2014/20)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu
oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki ve
taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret
ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde
bulundurularak değerlendirmeye alınacaktır.
Başvurular
MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu
belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya
miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;
a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 30 gün
içinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar,
Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın [email protected]
elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı
gönderilmeyecek olup, 2015 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut
Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ
MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/28)
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21)
hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan
Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”
uyarınca, Türkmenistan menşeli bazı tekstil ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan Menşeli
Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010
tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife
Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı “Türkmenistan Menşeli Bazı
Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve tanımı belirtilen Türkmenistan menşeli eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep
toplama yöntemiyle yapılacaktır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde, ek-1’de yer alan “İthal Lisansı Başvuru Formu” ile ek-2’de yer
alan “Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler”i tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi
Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. On iş günü içerisinde
yapılamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve
kayıt numarası esas alınacaktır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda, söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru
süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(4) Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. Tarife kontenjanına başvuruların, her bir G.T.P için ayrı ayrı yapılması zorunlu olup, başvurulan her bir G.T.P için ayrı ithal
lisansı düzenlenir.
(5) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan “İthal Lisansı Başvuru Formu” ile ek-2’de yer alan “Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler” ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Tarife kontenjanı dağıtımı
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, öncelikli olarak söz konusu ürünü üretimlerinde
girdi olarak kullanan firmalara dağıtılır.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife
kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise
dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, 2012, 2013 yılları ile 2014 yılı ilk altı
ayına ait ithalat performansı, üretim, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sarfiyatlar, istihdam ve ödenen/tahakkuk eden vergiler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı
düzenlenir.
(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma
nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha
olarak düzenlenir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası
gümrük beyannamesine eklenir.
(3) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına
alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi
ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.
İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca
(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/1/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
İthal lisansı devri
MADDE 8 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma
ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden
düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni
ithal lisansı düzenlenebilir.
(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete
ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı
firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.
(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya
bildirilir.
İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal
lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine
ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü
içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iadesi
zorunludur.
Yetki
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı
(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer Mevzuat Hükümleri
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın
ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
26 Eylül 2014
CUMA
Sayı : 29131
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/118
HÜKÜM ÖZETİDİR
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesince; Fadıl ve Hadice oğlu 1985 Laskiye doğumlu
HÜSEYİN FADIL FAYDO hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 19/12/2012 tarih 2012/118 esas 2012/283 karar sayılı ilamı ile 3 YIL 4
AY Hapis ve 1.660.00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, suçta kullanılan 31 AZ 335
plakalı aracın iyi niyetli 3. Kişiye ait olduğu anlaşıldığından müsaderesine yer olmadığına karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
8395
—— • ——

Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2013/141
KARAR NO : 2014/554
DAVACI
: K.H.
KATILAN
: Vasfi ATASOY
SANIK
: SUAT SUNA, Fethi ve Melahat oğlu 25.09.1980 Doğ. Parklarda yatar
kalkar,
SUÇ
: HIRSIZLIK
SUÇ TARİHİ : 06.11.2012
Sanığın subut bulan eylemine uyan TCK. 141/1,53/1-a maddesi gereğince neticeten 1 yıl
hapis ve belirli haklardan yoksun bırakılmasına dair hüküm sanığın bütün aramalara rağmen
bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar
verilmiş olmakla, 7201 sayılı kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk
çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmış
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya göndereceği
dilekçe ile veya zabıt katibine bulunacağı beyanla Yargıtay nezdinde temyiz talebinde
bulunabileceğine, aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
8422
26/9/14
ORTA SAYFA
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN
TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı mülkiyetinde bulunan Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 198
ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Agah Ateş Mah.
Muhsin Alataş Cad. No: 12 adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına vermiş/
göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 24.10.2014 günü saat 14:30’da Türk
Kızılayı Hereke Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
8642/1-1
—— • ——
TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Erciş Şeker Fabrikasından:
2014-2015 Kampanyasında Yer silosunda mevcut bulunan 45.000 Ton pancarın 800-1200 m
mesafeye taşınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/122534
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası
b) Adresi
: Van Yolu 9. Km. Erciş/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05-06
2 - İhale konusu hizmetin
a) Adı, niteliği ve miktarı : Yer silosunda mevcut bulunan 45.000 Ton pancarın 8001200 m mesafeye taşınması, Süresi yaklaşık 60 gün
sürecektir.
b) yapılacağı yer
: Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 09/10/2014 Perşembe günü saat 14:00
4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 09/10/2014, saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
8643/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
MUHTELİF ARAÇ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN
AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA
MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.
ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE
TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE
TESCİL ETTİRİLECEKTİR.
MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ
PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME,
MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİZEL MOTOR İLE TEKNE MOTORU, PVC
VE PLASTİK MALZEME, TEZGAH, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, PİK, JENERATÖR,
KOMPRESÖR, MANGANLI DEMİR ÇELİK, SONDAJ BORUSU, SÖKÜMÜ EKONOMİK
OLMAYAN MALZEMELER, KURŞUN, ATELYE ARTIĞI MALZEME, DOLGU LASTİKLİ
TANK TEKERLERİ, ÇAMUR POMPASI HURDASI, MOTORBİSİKLET, TIR YER
DORSESİ, GALVANİZLİ HALAT, AKÜ, PRESLİK DEMİR ÇELİK V.S. MALZEME
HURDALARI.
İHALE TARİHİ
14 EKİM 2014
17 EKİM 2014
21 EKİM 2014
24 EKİM 2014
30 EKİM 2014
İHALE SAATİ
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
İHALE YERİ
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ
MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE
SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA
BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.
İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP
YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU
PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR.
DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT
EDİLEBİLİR.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
ALİAĞA HUR. MD.
KIRIKKALE HUR. MD.
SEYMEN HUR. MD.
: 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216
: 02326251120/128-129-130
: 03182242898
: 02623413797/124-126
8604/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/120261
1 - İdarenin :
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : TCDD 4. Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası
Alp-Geçit istasyonları arasında, 1350 adet Gerilim Almalı Makineli Ray Alın Kaynağı
yaptırılması hizmet satın alınması işi.
3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 21/10/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL.
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12
nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8601/1-1
—————
LOKOMOTİFLERDEKİ APU SİSTEMLERİ İÇİN BAKIM VE
ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No
: 2014/120284
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000
0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı : Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde
bulunan 27 adet DE 33000 tipi, 18 adet DE 22000 tipi olmak üzere toplam 45 adet Lokomotifde
bulunan APU Sistemlerinin (Yardımcı güç ünitelerinin) malzeme dahil tamir ve bakımları için
hizmet satın alınması işi.
3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 22/10/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda)
5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12
nolu oda) temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
8603/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
LABORATUVAR SİSTEMLERİ VE MOBİLYASI, KİMYASAL MADDE DEPOSU
VE ÇEKER OCAK ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Uludağ Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacını karşılamak
amacıyla;
Muhtelif cins ve miktarda laboratuvar malzemesi, kimyasal saklama dolabı ve 35 adet
çeker ocak, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins
ve Miktardaki Laboratuvar Sistemleri ve Mobilyası, Kimyasal Madde Deposu ve Çeker
Ocak Alımı (İhale Evrak Bedelleri)
KISIM
ÖLÇÜ
İHALE EVRAK
NO
MALZEMENİN ADI
BİRİMİ
MİKTAR
BEDELLERİ
Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvar
1
130.-TL
Detayı Malzeme İcmal
Sistemleri ve Mobilyası
Listesinde belirtilmiştir.
2
Kimyasal Madde Deposu Dolapları
100.-TL
3
Çeker Ocak
Adet
35
130.-TL
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların,
yukarda belirtilen ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 13.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu her bir kısım malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
8639/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR
E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
1 - Teşekkülün;
a) Adres
: AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/Kahramanmaraş
b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği ve Türü
Miktarı
İhale Kayıt
No
1 - Dörtlü Körüklü
Rulo Lastiği İmali
50.000 Adet
2014/117303
b) Teslim yeri
c) Teslim Tarihi
Dosya No
TER-AEL
2014-394
Şartname
Bedeli
İhale
Tarihi
90,00-TL
23/10/2014
: AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
: Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler
belirtecektir.
: Açık İhale Usulü.
d) İhale usulü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AEL İşletme Müd. İhale salonu.
b) Tarihi ve Saati
: Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00
c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube
Müdürlüğü
4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin
İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.
4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini)
bedelini
- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913
Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve
vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen
adresten temin edilebilir.
- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan
kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.)
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel
Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
8553/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessese Müdürlüğümüz Lastik Tekerlekli Yükleyici Kiralanması hizmet alımı işi açık
ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 45500
Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin a) : -
1-
İhale
Niteliği-Türü-Mitarı
Kayıt No
Müessese Müdürlüğü Dereköy Torbalama
ve Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar
Tesislerinde
ve
Stok
Sahalarında
(gerektiğinde Müessesemizin diğer iş
yerlerinde) ürün (kömür, termik nitelikli
ürünler, bant altlarında biriken kömürler
2014 vb.) yüklenmesi ve düzenlenmesi,
118693
tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların
yüklenmesi,
çevre
düzenlenmelerin
yapılması ve buna benzer yükleme
işlerinin saatlik kira bedeli karşılığında
4550 saat lastik tekerlekli yükleyici ile
yapılması hizmet alımı işi.
b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
d) İhale usulü
3 - İhalenin Yapılacağı yer
Dosya
No
İhale Tarih
ve Saati
2014 1764
09.10.2014
350
14:00
İş günü
Süre
ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.
İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
Açık ihale
ELİ
Müessesesi
Müdürlüğü
Komisyon
Odası
Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.
5 - No. 111 45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı
(1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir
Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale
dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
8536/1-1
:
:
:
:
Sayfa : 32
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
İZMİR İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası'nda üretilen Süt,
Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile
Mayalandırma Sanatları Fabrikası'nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu,
vb. ile Şarap çeşitlerinin İzmir İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman
Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği'ne göre açık
eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %16 iskonto
oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.
1 - İdarenin
a) Adres
: Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazimahallesi
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 2110170 - 0312 2110117
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
Yenimahalle/Ankara
d) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
e) İhale Şartnamesinin temin
edileceği yer ve ücreti
: www.aoc.gov.tr
: A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100,00,-TL
Posta Yoluyla 150,00,-TL
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Takribi:
İzmir
İli
2.000.000,00,-TL'lik
Anadolu
Süt
ve
Yakası
Süt
için;
Mamülleri
Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası
ürünlerinin
İzmir
İlinde
bayilik,
Satış
ve
Pazarlama Hizmeti
b) İşin Süresi
: Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 3
yıldır.
c) Muhammen Bedel
: KDV'siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve
Süt
Mamülleri
Fabrikası
ve
Mayalandırma
Sanatları Fabrikası ürünleri için %16 iskonto
d) Geçici Teminat
: 60.000,00,-TL
e) Kati Teminat
: 120.000,00,-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve Saati
: 13/10/2014 - 15:00
c) Teklif mektuplarının en son
teslim tarihi, saati, teslim yeri
: 13/10/2014 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret
Şubesi
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.
8475/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
ADANA İLİ BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası'nda üretilen Süt,
Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Peynir Çeşitleri (Kaşar, Dil, Beyaz Peynir vb.), Dondurma vb. ile
Mayalandırma Sanatları Fabrikası'nda üretilen Bal, Domates Suyu, Meyve Suları, Sirke, Turşu,
vb. ile Şarap çeşitlerinin Adana İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, Atatürk Orman
Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği'ne göre açık
eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %16 iskonto
oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.
1 - İdarenin
a)Adres
: Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazimahallesi
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 2110170 - 0312 2110117
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
Yenimahalle/Ankara
d) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
e) İhale Şartnamesinin temin
edileceği yer ve ücreti
: www.aoc.gov.tr
: A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100,00,-TL
Posta Yoluyla 150,00,-TL
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Takribi:
Adana
İli
2.000.000,00-TL'lik
Anadolu
Süt
ve
Yakası
Süt
için;
Mamülleri
Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası
ürünlerinin
Adana
İlinde
bayilik,
Satış
ve
Pazarlama Hizmeti
b) İşin Süresi
: Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 3
yıldır.
c) Muhammen Bedel
: KDV'siz Fabrika Çıkış Fiyatı üzerinden, Süt ve
Süt
Mamülleri
Fabrikası
ve
Mayalandırma
Sanatları Fabrikası ürünleri için %16 iskonto
d) Geçici Teminat
: 60.000,00,-TL
e) Kati Teminat
: 120.000,00,-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası
b) Tarihi ve Saati
: 14/10/2014 - 15:00
c) Teklif mektuplarının en son
teslim tarihi, saati, teslim yeri
: 14/10/2014 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret
Şubesi
AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek
en uygun bedeli tespitte serbesttir.
8474/1-1
Sayfa : 34
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/İhale kayıt numarası : 1) 2014/121098
2) 2014/121105
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı KurupelitAtakum / SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
Faks: 0( 362) 457 60 21
: [email protected]
: --: 1) Dermatolojik Tedavi Amaçlı Puva ve
Darbant-UVB Kombine Tedavi Kabini,
1 Adet (Komple)
2) Üst Düzey 4D (Real Time) Renkli
Doppler Ultrasonografi, 1 Adet (Komple)
: 1) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı,
2) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı,
c) Teslim tarihi
: 1 nci ve 2 nci sıradaki cihazlar Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim
günü
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin :
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma
Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN
b) Tarihi ve saati
: 1) 16/10/2014 Saat : 14:00
2) 16/10/2014 Saat : 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire
Başkanlığının
Ziraat
Bankası
Üniversite
Bürosu
nezdinde
bulunan
TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.”
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge; )
8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
8596/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE
SCADA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:
Müteşşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep
Organize Sanayi Bölgesi GAZİANTEP 5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE
SCADA İşi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - İDARENİN
a) Adresi
: I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7
Şehitkamil / GAZİANTEP
b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0342- 337 11 01 - 09 Fax: 0342- 337 13 71
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected], [email protected]
2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN
a) Niteliği Türü ve Miktarı
: GAZİANTEP 5. KISIM OSB ELEKTRİK DAĞITIM
ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir.
b) Yapılacağı Yer
: 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
c) İşin Süresi
: 540 takvim günü.
3 - İHALENİN
a) Yapılacağı Yer
: I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7
Şehitkamil / GAZİANTEP
b) Tarih ve Saati
: 14.10.2014 Saat : 14:00
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye
katılım dilekçesi.
b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş
Bitirme)
İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1,
GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar
benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin % 20’si
oranında benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az % 80’ini
tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000
(Yediyüzellibin) AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir.
5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname
c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form
örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form
örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.
d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç
olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin
taşınmadığına dair yazılı taahhütname.
f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.
g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.
h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme
tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.
ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.
Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü
12.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki
gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille”
kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı
bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye ‘de Dışişleri
Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.
6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı
adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabii değildir. İhale
komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine
yapmakta serbesttir.
8463/3-2
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
SANTRİFÜJ POMPA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: SANTRİFÜJ POMPA alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi
kapsamında
hazırlanan
Kurumumuz
yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/118162
Dosya no
: 1421519
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı
: SANTRİFÜJ POMPA (3 adet)
b) Teslim yeri
: BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA
VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE
TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM
AMBARIDIR.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip montaj dahil 6 aydır.
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satın Alma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 13.10.2014 Pazartesi günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1 - TSE,
4.2.2 - ISO 9001, ISO 18001
4.2.3 - CE belgeleri
(ISO 9001 Kalite Sistem Belgesini veren kuruluşun akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşu olduğuna dair, Türk Akreditasyon Kurumundan (‘TÜRKAK’dan) alınacak bir yazı ile
teyit edilmesi gerekmektedir.)
4.2.4 - Sanayi Bakanlığından alınacak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.2.5 - Elektro-pompalar kanıtlanmış bir tasarımın ürünü olacaktır. Üreticiler tasarımı
kanıtlanmış ürünün benzer koşullarda en az 5 (beş) yıl uygun çalıştığını kanıtlamalıdırlar.
Üreticiler bu konumda olan pompa tesislerinin listesini teklifle birlikte vereceklerdir.
4.2.6 - Önerilen elektro-pompa ve diğer ekipmanlara ait garanti edilen teknik belge bilgi
ve kataloglar teklifle birlikte verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8622/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA,
AKILLI DURAK SİSTEMİ, AKILLI KART VE ARAÇ İÇİ BİLGİLENDİRME, GÜZERGÂH
VE ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ VE ARAÇ İÇİNİ VE DIŞINI GÖREBİLEN
KAMERA SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE OLUŞTURULACAK
SİSTEMİN 10 YIL BOYUNCA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPILACAKTIR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:
1 - İşin Konusu: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışan ve
çalışacak olan tüm toplu taşıma araçlarında (otobüs, raylı sistem vb.) Toplu Taşıma Elektronik
Ücret Toplama, Akıllı Durak Sistemi, Akıllı Kart ve Araç İçi Bilgilendirme, Güzergâh ve Araç
Takip Sistemleri ve Araç İçini ve Dışını Görebilen Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve
oluşturulacak sistemin 10 yıl boyunca işletilmesi işi yapılacaktır.
2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri arasında
(İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:7 46100
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satın Alma Birimi’nde görebilecek ve 500,00 TL. (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası
Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli
olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir.
İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
3 - İhale, 09/10/2014 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’da, Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25
Belediye Hizmet Binası Kat:2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35 a. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve
40. Maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre 10 yıllığına ihale edilecektir.
4 - Bu işin muhammen bedeli 19.767.500,00 TL (%18 KDV Hariç) olup, muhammen
bedelin % 3 (yüzdeüç) oranında (593.025,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak
geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri
gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.
5 - İstekliler bu işin ödenmesine esas olmak üzere, KDV dahil toplam toplu taşıma hasılatı
üzerinden belirlenen % 4 (yüzdedört) komisyon oranı üzerinden eksiltme yaparak teklif
vereceklerdir. Tekliflerde indirim oranı değil doğrudan işin bedeli için teklif edilen komisyon
oranı belirtilecektir.
6 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;
1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat
için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı tarihten en
fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)
b. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir)
ay öncesinde alınmış)
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması
halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son
sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son
durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.
5. İstekli; Türkiye’de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 2 (iki) Büyükşehir
Belediyesi’nde elektronik ücret toplama sisteminin işletmenliğini yapmış olmalıdır. İstekli
teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş
yaptığına dair belgelerini, referans listesi ile beraber tekliflerinde sunacaklardır.
6. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını
içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
7. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay
öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına
koyacaktır.
8. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki
bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.
9. İdari şartnamenin 6.maddesindeki geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya
banka teminat mektubu verilecektir.
10. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak
girişim beyannamesini verilecektir.
11. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri içeren
ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince düzenlenmemiş
belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir.
12. İsteklinin ortak girişim olması halinde, geçici, kesin teminat miktarı ortaklık oranına
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
6. İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 09/10/2014 Perşembe günü saat
15:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Belediye Hizmet Binası Kat:2
46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir.
7. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan
firmalar huzurunda açılacaktır.
8. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur.
9. İstekliler, ihale konusu işin kurulumu ve işletimini idari şartname ve sözleşmede
belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleştirecek olup, yüklenici tüm masraflarına karşılık
olarak, toplanan günlük ciro üzerinden yüzde oranında, kapalı teklif usulü pay eksiltmesi teklifi
yapacaklardır.
10. Toplanan günlük ciro, KDV dahil fiyatlardan oluştuğundan talep edilecek pay için
yapılacak teklife KDV dahil olacak,
11. Teklifler Türkçe olarak verilecektir.
12. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.
8634/1/1-1
—————
İPTAL İLANI
18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırlarında çalışan ve çalışacak olan tüm toplu taşıma
araçlarında (otobüs, raylı sistem vb.) Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama, Akıllı Durak
Sistemi, Akıllı Kart ve Araç İçi Bilgilendirme, Güzergâh ve Araç Takip Sistemleri ve Araç İçini
ve Dışını Görebilen Kamera Sistemlerinin Kurulumu ve oluşturulacak sistemin 10 yıl boyunca
işletilmesi işi” ihalesi iptal edilmiştir.
İlan olunur.
8634/2/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
BUSKİ D13 SU DEPOSUNA YAPILACAK OLAN HES KAPSAMINDA (1.2MW)
UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, SANTRAL
BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuz, taahhüdünde bulunan BUSKİ D13 su deposuna yapılacak olan HES' in;
uygulama projelerini, santral binasını ve inşaat işlerini yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200
Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 283) Kuruluşumuzun Satın Alma ve
Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü' ne müracaat edilerek, bedelsiz
temin edilebilir.
3 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 02 Ekim 2014 Perşembe günü Saat 14.30'a kadar yukarıdaki adreste Genel
Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden
dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, anılan ihale
TEMSAN Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve
İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.
8660/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5223
Karar Tarihi: 18/09/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/09/2014 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından
önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 4. çeyreği için 15,81 TL/MWh
olarak onaylanmasına,
Karar verilmiştir.
8657/1-1
—— • ——
Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden:
LAPSEKİ HÜKÜMET KONAĞI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLAN METNİ
Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen Lapseki Hükümet Konağı Mimari Proje
Yarışması 04.06.2014 tarih ve 29020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.
Ön seçim aşamasına 29 başvuru yapılarak, başvuruların tamamı değerlendirmeye alınmış
ve 01-02 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan inceleme sonrasında 6 ekibe davet mektubu
gönderilmiştir.
Son teslim tarihinde iletilen 6 proje; 06-07 Eylül 2014 tarihlerinde jüri heyetince
değerlendirmeye alınarak;
1.’lik Ödülü
Özgür Bingöl (Ekip Başı)
2.’lik Ödülü
Ferhat Hacıalibeyoğlu (Ekip Başı)
3.’lük Ödülü
Sevince Bayrak Göktaş (Ekip Başı)
Eşdeğer Mansiyon
Arman Tolga Akdoğan(Ekip Başı)
Eşdeğer Mansiyon
Burak Pelenk(Ekip Başı)
Eşdeğer Mansiyon
Murat Şanal (Ekip Başı)
Olarak derecelendirilmiştir.
8648/1-1
Sayfa : 44
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı
Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere
Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular
şahsen yapılacaktır.
1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları
sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri
özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan
onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir
dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri
gerekmektedir.
2 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından
denklik belgesinin alınmış olması şarttır.
3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve
2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.
Profesör
Doçent
BİRİMKadro Kadro Kadro Kadro
ANABİLİM DALI Adedi Derece Adedi Derece
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
Elektronik ve
Haberleşme Müh.
1
1
Elektronik ve
Haberleşme Müh.
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İnşaat
Mühendisliği
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
Mühendisliği
1
1
1
1
1
1
1
alanında
Gelişme iktisadı alanında doçent olup,
bankacılık ve finans piyasaları ile
kalkınma ilişkisi alanında çalışmaları
olmak
Nano gözenekli malzemelerin moleküler
1
modellenmesi
olmak
1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1
1
Şehir ve Bölge
Planlama
TÜRK MUS. DEVLET KONSERV.
1
1
Müzikoloji
1
3
DEPREM MÜH. VE AFET YÖN. ENST.
1
TOPLAM
Yapı İşletmesi bilişimi
çalışmaları olmak
yönetimi konularında çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
Mimarlık
Elektromagnetik saçılma problemleri,
dalga yayılımı ve mikrodalga tekniği
alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Dalgacık dönüşümü ve uygulamaları
alanında çalışmaları olmak
"Yönetim ve Organizasyon" bilim
dalında Doçent ünvanı almış olup,
girişimcilik, staratejik yönetim, yenilik
1
İşletme
Mühendisliği
Kimya
Mühendisliği
Aranan Nitelikler
4
1
alanında
çalışmaları
Proje ve yapım yönetimi alanında
çalışmaları olmak.
Bölge ve stratejik planlama alanında
çalışmaları olmak
Dini müzik ve müzik tarihi alanlarında
çalışmaları olmak
Geçirgen
ortamların
dinamik
davranışlarının
poroelastisite
ile
modellenmesi alanında çalışmaları olmak
6
8638/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 460 ada, 17 parsel üzerindeki 834313 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7. ve 10. fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret
Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2014 tarih ve 28993 Resmi
Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1157 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1157 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/1/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 696 ada, 166 parsel üzerindeki 840358 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b), (d),(e) bentleri, 5.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrasının (ç) bendi, 6.
maddesinin 3., 4. ve 6. fıkraları ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil
No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/2/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 691 ada, 152 parsel üzerindeki 792217 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, 6. maddesinin 2.
fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16.
maddesinin 6., 7. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret
Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24304 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/3/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 543 ada, 26 parsel üzerindeki 805316 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/4/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 633 ada, 162 parsel üzerindeki 839300 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b) ve (e) bentleri, 5.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret
Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24309 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/5/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 1003 ada, 20 parsel üzerindeki 805792 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16.
maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958
Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24312 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/6/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 172 ada, 6 parsel üzerindeki 805447 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24314 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/7/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 173 ada, 8 parsel üzerindeki 802707 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24316 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/8/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 168 ada, 26 parsel üzerindeki 749163 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin 1.
ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi,
6. maddesinin 5. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda
Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161),
sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24318 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/9/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 805 ada, 104 parsel üzerindeki 739194 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24319 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/10/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 813 ada, 142 parsel üzerindeki 739243 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6. maddesinin 1.
ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi,
5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24320 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/11/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 568 ada, 148 parsel üzerindeki 741032 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24322 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/12/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 468 ada, 31 parsel üzerindeki 744494 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24323 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/13/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya İli, Ilgın İlçesi, 685 ada, 47 parsel üzerindeki 750062 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil
No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu
denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24324 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/14/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 68 ada, 77 parsel üzerindeki 774243 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24325 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
8602/15/1-1
—————
Arba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya İli, Beyşehir İlçesi, 435 ada, 800 parsel üzerindeki 888301 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrası (c), (d), (e), (g) bentleri ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (k), (l) ve (o) bentleri ile 6.
maddesinin 4. ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37870 Ticaret
Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1218 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arba
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Mustafa ARIÇELİK (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171), Selahattin BABADAĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:65738), sorumlu denetim elemanları Vahap KETEN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17631, Oda Sicil No:47176), Hasan VATANSEVER
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7840, Oda Sicil No:20025), Binnaz Eylem
AYDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22054, Oda Sicil No:29518) ve
Mustafa ARIÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
10.09.2014 tarihli ve 24326 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/16/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/20903
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Gelir İdaresi Başkanlığı/Aydın
Adı
Vergi Dairesi Başkanlığı/İnsan
İl/İlçe
Aydın-Merkez
Bulv. No: 2 Aydın
Tel-Faks
02562135099 - 02562134793
09100
E-Mail
[email protected]
Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Grup Müdürlüğü
Adresi
Posta Kodu
Ramazanpaşa Mah. Egemenlik
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kamil Şükrü Aydoğan (Aydoğanlar
Adı/Unvanı
Mimarlık)
Şekerhane Mah. Bostancıpınarı Cad.
Adresi
No: 46/2 Alanya/Antalya
T.C. Kimlik No.
11116632528
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Tic. Sicil: 17828 - 17737
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8640/1-1
Sayfa : 54
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/57451
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Türkiye Petrolleri A.O. Batman
Bölge Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri A.O. Batman
Bölge Müdürlüğü
Batman
İl/İlçe
Batman
Tel-Faks
4882132710
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
M-DAY Gıda İnş. Eğit. Tem. Tur.
Adı/Unvanı
Danş. San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi
Kooperatifler Mh. Cami Sk. Onur
No: 3 Ofis/Diyarbakır
Apt. No: 3 Ofis/Diyarbakır
29495235414
Vergi Kimlik/
6090413883
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
Yavuz Acar
Kooperatifler Mh. Cami Sk. Onur Apt.
T.C. Kimlik No.
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Diyarbakır
21653
(18)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
(X)
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8659/1/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/57451
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Türkiye Petrolleri A.O. Batman
Bölge Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri A.O. Batman
Bölge Müdürlüğü
Batman
İl/İlçe
Batman
Tel-Faks
4882132710
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mahmut Acar
Kooperatifler Mh. Cami Sk. Onur Apt.
Adresi
No: 3 Ofis/Diyarbakır
T.C. Kimlik No.
29510234972
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Diyarbakır
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(18)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
(X)
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8659/2/1-1
Sayfa : 56
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
İhale kayıt numarası alınmamıştır.
2. Yasaklama Kararı Veren
Adalet Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Ceza İnfaz Kurumları ile
Adı
İl/İlçe
Ankara/Çankaya
Bakanlıklar
Tel-Faks
0 312 414 79 11 - 12
6100
E-Mail
[email protected]
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Daire Başkanlığı
Milli Müdafa Cad. No. 20
Adresi
Posta Kodu
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Hatice Topraksoy
Numune Hastanesi B Blok 1. Kat
Adresi
Sıhhıye/Ankara
T.C. Kimlik No.
18301057500
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8635/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İhale kayıt numarası alınmamıştır.
Adalet Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Ceza İnfaz Kurumları ile
Adı
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
İl/İlçe
Ankara/Çankaya
Bakanlıklar
Tel-Faks
0 312 414 79 11 - 12
6100
E-Mail
[email protected]
Daire Başkanlığı
Adresi
Posta Kodu
Milli Müdafa Cad. No. 20
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Zorlular Yemek Sanayi ve Ticaret
Adı/Unvanı
Limited Şirketi
Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu
Adresi
No: 75/A Ünye/Ordu
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
9990420928
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Ünye Ticaret ve Sanayi Odası
3560
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8636/1-1
Sayfa : 58
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
İller Bankası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/95432
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İller Bankası Anonim
Şirketi Konya Bölge
Müdürlüğü
İl/İlçe
Konya
Adresi
Ahmet Hilmi Nalçacı
Cad. No: 20
Tel-Faks
0 (332) 235 40 93 - 0 (332) 235 40 94
Posta Kodu
42001
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Era İnşaat ve Ticaret
Limited Şirketi
Saffet Aydın
Mehmet Can Özer
Adresi
Kurtuluş Mah. Atatürk
Cad. Gülbahçesi Sitesi A
Blok No: 8 Seyhan/Adana
Kurtuluş Mah. Atatürk
Cad. Gülbahçesi Sitesi A
Blok No: 8 Seyhan/Adana
Cemalpaşa Mah.
Çubukçu Apt. No: 3
Seyhan/Adana
27872364818
50419174304
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
3370000315
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Adana Ticaret Odası
Adana Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
10624
13221
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8658/1-1
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :20/11/2013-89
Karar tarihi ve No
:20/11/2013-2084
Toplantı Yeri
MUĞLA
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Dere Köyü, Darıözü-Fırnaz (Çadırlı) Mevkii’nde bulunan antik
kalıntıların tesciline ilişkin Kurulumuzca alınan 18.09.2013 tarih ve 1920 sayılı Kararda yapılan
maddi hatanın düzeltilmesi isteğine ilişkin, Fethiye Müze Müdürlüğünün 30.10.2013 tarih ve
43210214-050.01.04-1542 sayılı yazısı, 18.11.2013 tarihli Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri
ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Dere Köyü, Darıözü-Fırnaz (Çadırlı) Mevkii’nde bulunan antik
kalıntıların tesciline ilişkin Kurulumuzca alınan 18.09.2013 tarih ve 1920 sayılı Karar eki 1/7500
ölçekli haritada koruma derecesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı iken, karar metninde
sadece I. Derece Arkeolojik Sit Alanı belirtildiğinden, yapılan maddi hatanın düzeltilerek, koruma
derecesinin I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzeltilmesine karar verildi.
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
8600/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
26 Eylül 2014 – Sayı : 29131
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek
Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj
Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
— Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)
— 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2014/20)
— Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/28)
— Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
1
1
2
10
13
16
18
18
25
26
43
62
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
4 653 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content