close

Enter

Log in using OpenID

13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete Antalya İli

embedDownload
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet DURNA (Denetçi No: 11467, Oda Sicil No:
4104) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin
17.11.2014 tarihli ve E. 2014/1185 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ahmet DURNA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
09.12.2014 tarihli ve 32927 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
11151/1/1-1
—————
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, 228 ada, 8 parsel üzerindeki 564499 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431,
Oda Sicil No: 26890) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare
Mahkemesinin 25.07.2014 tarihli ve E. 2014/975 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı
itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 24.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No:
2014/6254 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair
kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işleminin yürütülmesi 09.12.2014 tarihli ve 32926 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
11151/2/1-1
—————
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 16 parsel üzerindeki 636119 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014
tarihli ve E. 2014/979 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması
isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 1. Kurulun 24.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6248 sayılı kararı ile kabul
edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava
konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nevzat Kemal
ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
09.12.2014 tarihli ve 32924 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
11151/3/1-1
—————
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014
tarihli ve E. 2014/1068 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması
isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 1. Kurulun 25.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6249 sayılı kararı ile kabul
edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava
konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nevzat Kemal
ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
09.12.2014 tarihli ve 32925 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
11151/4/1-1
—————
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1079 ada, 20 parsel üzerindeki 655468 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014
tarihli ve E. 2014/977 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması
isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 1. Kurulun 24.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6251 sayılı kararı ile kabul
edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava
konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nevzat Kemal
ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
09.12.2014 tarihli ve 32923 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
11151/5/1-1
—————
12.11.2014 tarihli ve 28500 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Nevzat Kemal
ATABEYOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil
No:26890) ile ilgili dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin ilanda sehven
yazılan “Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF” ifadesinin
çıkarılarak “Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 4141 parsel üzerindeki 643076 YİBF” ifadesinin
eklenmesi, “02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmi Gazete ilanı ile” ifadesinin çıkarılarak
“02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile” ifadesinin eklenmesi, 05.12.2014
tarihli ve 32675 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
11150/1-1
11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete
30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ölçüm Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737)”, ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine
“Hayrettin SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil
No:13737)” ifadesinin eklenmesi 03.12.2014 tarihli ve 32300 sayılı Makam Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10981/1/1-1
—————
30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Ünal Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile ilgili ilanda sehven yazılan “İlhan SUCAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:56809)” ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine “İhsan SUCAR’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809)” ifadesinin eklenmesi 02.12.2014 tarihli
ve 32187 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10981/2/1-1
30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete
Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 1 ada, 472 parsel üzerindeki 729844 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 640191 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına
kayıtlı 752 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mustafa Kemal YILDIZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10563, Oda Sicil No:10674), Yaşar YALÇIN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13783, Oda Sicil No:3266), Mehmet BÜYÜKBEKTAŞ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63665), Muhammet Lütfi DEĞER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79498) ve Özge GÜMÜŞLÜ’nün (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37170) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31232 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/1/1-1
—————
Alf Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 21 pafta, 114 ada, 15 parsel üzerindeki 899601 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 706679 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 1577 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alf Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hasan Alhan KAYHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:19762, Oda Sicil No:35394), Doğan Hilmi ÖZSOY (Mimar, Proje Ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20082, Oda Sicil No:18328) ve Yunus KUYUMCU’nun (İnşaat
Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.Kimlik No:52273037290) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31198 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/2/1-1
—————
BST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 7 pafta, 12641 parsel üzerindeki 252808 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 583105 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına
kayıtlı 561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BST Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Adnan ARAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11544, Oda Sicil No:29893) ve Mustafa Adil ÖZKIVANÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:23843) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31197 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/3/1-1
—————
İdayapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 85/1 pafta, 774 ada, 57 parsel üzerindeki 644114 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b)
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 627135 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 696 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdayapı Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İsmail AKARÇAY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9691, Oda Sicil No:12024) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31196 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/4/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772420 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965,
Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan
ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31228 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/5/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772419 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965,
Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan
ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31229 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/6/1-1
—————
Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel
üzerindeki 772543 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 7773 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 989 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Ender KESKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17965,
Oda Sicil No:58383),Ömer BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:24398, Oda Sicil No:64655), sorumlu denetim elemanları Avşar ÇELEBİ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:791, Oda Sicil No:10398) ve Hakan
ELDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:83000) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 24.11.2014 tarihli ve 31228,
31229 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 989
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alangu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 989
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
24.11.2014 tarihli ve 31225 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/7/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841240 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret
Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem
UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil
No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem
GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785)
ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31253 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/8/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840961 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.07.2014 tarih ve 6098
sayılı, 24.11.2014 tarih ve 31253 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31254 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/9/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841237 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31248 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/10/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840974 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31245 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/11/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840952 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31240 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/12/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758828 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),
(g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi,
16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret
Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem
UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil
No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31195 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/13/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758814 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),
(g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi,
16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret
Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem
UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil
No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31193 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/14/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 840968 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31190 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/15/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841239 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31189 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/16/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C20A-3B pafta, 3290 parsel üzerindeki
758789 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),
(g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi,
16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret
Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem
UZUNCA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil
No:48459), sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Nihal GÜNER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88970), Abdulkadir GÜRLER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) ve Hüseyin YAMAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71979) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31188 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/17/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841241 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Adem UZUNCA
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459),
sorumlu denetim elemanları Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17585, Oda Sicil No:25015), Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706), Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785 ve Abdulkadir
GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.11.2014 tarihli ve 31254
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31251 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/18/1-1
—————
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel
üzerindeki 749480 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Çağrı
ÖZDEMİROĞLU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:57439), Selçuk BERKOL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658), Ünal SARIHAN (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4398), sorumlu denetim elemanları Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Mehmet
Akif ÖZEKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7858, Oda Sicil
No:13349), Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda
Sicil No:3715), Gürer CÜCE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4739),
Selçuk BERKOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:4658) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arşipel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.11.2013 tarihli ve
28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31256 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/19/1-1
—————
Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C-15C-3C pafta, 3107 parsel üzerindeki 763767 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16.
maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10222 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Timur ÇİÇEK(İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20746), Ramazan Cem ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:66804), sorumlu denetim elemanları Bilal ÇEVİKER (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17117, Oda Sicil No:12594), Ahmet ÖZKAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17043, Oda Sicil No:26638), Mehmet
KUTLUTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14865, Oda Sicil
No:242141), Timur ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20746), Kaan
ÇAÇARON (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89824), Derya ATALAY
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85299) ve Orçin HAZIR’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87397) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31187 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/20/1-1
—————
Muğla ili, Merkez ilçesi, 3/1 pafta, 946 parsel üzerindeki 750906 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim HUZ (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda Sicil No:31852), Deniz SEVİNÇLİ
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39705), sorumlu denetim elemanı
İbrahim HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Oda Sicil No:16340, Oda
Sicil No:31852) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31235 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/21/1-1
—————
1124 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlularının denetim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin 10.07.2014 tarihli ve 29056
sayılı Resmi Gazete ilanında kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet İhsan ATEŞ’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82554)hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilerek yerine Herdem
DOĞRUL’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45313) denetim faaliyetlerinin aynı
süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31230 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/22/1-1
—————
Kastamonu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, 259 ada, 32 parsel üzerindeki 858299 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında, Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında, 16. maddesinin 10.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4352 Ticaret Sicil No ile
Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 1226 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Recep MOR (Şirket Ortağı, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67945), Ahmet Cevdet UYANIK ( Şirket Ortağı,
İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69311), sorumlu denetim elemanları Ayşe
Aynur TÜMER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14338, Oda Sicil No:
64308), Ali TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17440,
Oda Sicil No:3405), İsmail Fatih KARAMEHMETO (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:73059), Taşkın DAŞDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:82906) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/23/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
son fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Can AKDOĞAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17833, Oda Sicil No:38236) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli
ve 31233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/24/1-1
—————
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 304 ada, 234 parsel üzerindeki 563292 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9.
maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No
ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay
Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya
KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil
No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31132 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/25/1-1
—————
Tuna Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, 5/14 pafta, 2475 ada, 11 parsel üzerindeki 762056 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575115 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 505 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuna Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayşe Sevgi ŞENOL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6884, Oda Sicil No: 32690), Selma ÇEŞMECİ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2963, Oda Sicil No:30926) ve Abdullah
TOPCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66921) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/26/1-1
—————
Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 57 pafta, 2753 ada, 58 parsel üzerindeki 905268 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 637937, Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı Denetim Ltd. Şti’ ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet KARADAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 15303, Oda Sicil No: 7831), Muammer ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15338, Oda Sicil No: 7728), Cevat AYBET (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1504, Oda Sicil No: 5205), Bülent KARAASLAN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47910) ve Özcan DURMAZ’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 28574163242) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.01.2011 tarihli ve 27806
sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Safran Yapı
Denetim Ltd. Şti’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 792 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31134 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/27/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1137 ada, 6 parsel üzerindeki 627897 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
6998, Oda Sicil No: 16378), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Vahap KIRAN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76016) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31135 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/28/1-1
—————
Kapaklı Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 31K2C2B pafta, 499 ada, 12 parsel üzerindeki 913757
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4435 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1972 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapaklı
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf TOTU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13277, Oda Sicil No: 6206), Şükrü GÜNDOĞAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1153, Oda Sicil No: 27334), Şener
ÇAPİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15734, Oda Sicil No:
9111), Ekrem SAVERİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4019,
Oda Sicil No: 3807) ve Gökhan SOYASLAN’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol
Elemanı, T.C. NO: 59929034900) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31136 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/29/1-1
—————
754758 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Aydın Barış Yapı
Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İbrahim Özgür TUFAN
(Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) hakkında
uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal
edilmesi, 24.11.2014 tarihli ve 31137 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/30/1-1
—————
Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 30K3C pafta, 1850 ada, 12 parsel üzerindeki 866342
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638, Ticaret Sicil No ile
Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No:32053), Kamil İzzet UZUN
(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10550, Oda Sicil No: 10343),
Salim Bingöl ÖZADAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1403, Oda Sicil No: 12128), Halil İŞGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16199, Oda Sicil No: 14758), Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12984, Oda Sicil No: 28095), Hakan OKUŞ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74032) ve Ali Kemal GÜNAY’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 29887852076) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.04.2014 tarihli ve 28964
sayılı, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31138 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/31/1-1
—————
Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4763 ada, 19 parsel üzerindeki 672759 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 3.
Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5, 6, 7, ve 9. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 67210 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı
907 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Vecihi OLUT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
3005, Oda Sicil No:1658), Şinasi GÜNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 3575, Oda Sicil No: 14967) sorumlu denetim elemanları Kadriye SOYKUT
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11985, Oda Sicil No: 5294), Şinasi
GÜNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3575, Oda Sicil No:
14967) ve İlhan SUCAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56809)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31139 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/32/1-1
—————
Ölçüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Rize İli, Ardeşen İlçesi, F45C-10.B.2B Ld pafta, 53 ada, 221 parsel üzerindeki 712769
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7367 Ticaret Sicil No ile Rize
Ticaret Odasına kayıtlı 1233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçüm Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin
SAĞBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737),
sorumlu denetim elemanları Mehmet ÇOLAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17135, Oda Sicil No:15396), Hamit PİRİM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15490, Oda Sicil No:18434), Hayrettin SAĞBAŞ’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17547, Oda Sicil No:17737) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31140 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/33/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Melik Atilla ŞENGÜL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87389) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31141 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/34/1-1
—————
Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Karabük İli, Safranbolu İlçesi, 121 ada, 10 parsel üzerindeki 891992 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (e) öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 5898-6893 Ticaret Sicil No ile Karabük Ticaret Odasına kayıtlı
1561 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Betonarme Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Cafer ÇELİKÖRS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
19533, Oda Sicil No: 5592), Nermin KAYNAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 12587) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31143 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/35/1-1
—————
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.1B pafta, 126 ada, 67 parsel üzerindeki 548622 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile
9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Ahmet
İBİŞOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11611, Oda Sicil
No: 4688) ve Bekir ASLAN’ın ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 6416, Oda Sicil No: 14087) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve
28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31144 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/36/1-1
—————
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 405 ada, 82 parsel üzerindeki 556011 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile
9.maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18564 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Enver PEHLİVANOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13077, Oda Sicil No: 2331), Metiner KARAMAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14544, Oda Sicil No: 26019), Kemal ERTUNÇ
( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12146, Oda Sicil No: 4294)
ve Ahmet US’un ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14304, Oda
Sicil No: 26742) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.07.2013 tarihli ve
28696 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.11.2014 tarihli ve 31142 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10514/37/1-1
27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No:
6193) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2014/944 esasına kayden Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, 17.10.2014 tarihli ve E. 2014/944 - K. 2014/1460 sayılı karar ile
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.11.2014
tarihli ve 30476 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10371/1/1-1
—————
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fikret
KILIÇKAYA (Denetçi No: 12402, Oda Sicil No: 11828) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 22.10.2014 tarihli ve E.2014/1746 sayılı
kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden,
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fikret KILIÇKAYA hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 15.11.2014 tarih ve 30512 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
10371/2/1-1
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada, 4 parsel üzerindeki 115849
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Den-Yap Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176, Oda
Sicil No: 6823) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare
Mahkemesinin 23.10.2014 tarihli ve E.2014/691-K.2014/1299 sayılı kararı ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Mustafa OSANÇ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.11.2014 tarihli ve
30890 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10393/1/1-1
—————
Malatya İli, Merkez İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 730 ada, 14 nolu parsel üzerindeki
891002 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen My Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Mimar Sayim ALAGÖZ (Denetçi No: 24420, Oda Sicil No: 15861)
tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/909 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 12.09.2014 tarihli ve E.2014/909-K.2014/1234 sayılı karar ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Sayim ALAGÖZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.11.2014 tarihli ve
30892 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10393/2/1-1
22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Kontrol Elemanı, Mimar Derya OĞUZ (Oda Sicil No: 28739)
tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1645 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1645-K.2014/994 sayılı karar ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Derya OĞUZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29627
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10235/1/1-1
—————
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje
ve Uygulama Denetçisi, Mimar Haldun ALPTEKİN (Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693)
tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1649 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1649-K.2014/998 sayılı karar ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Haldun ALPTEKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve
29623 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10235/2/1-1
—————
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje
ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hüseyin GÖZAY (Denetçi No: 18418, Oda Sicil
No: 25090) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1644 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1644-K.2014/993 sayılı
karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı
Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin GÖZAY hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi
06.11.2014 tarihli ve 29624 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10235/3/1-1
—————
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
Kontrol Elemanı, Mimar Mehmet Ruhi YÜKSEL (Oda Sicil No: 17778) tarafından, Ankara
10. İdare Mahkemesinin 2013/1646 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
23.09.2014 tarihli ve E.2013/1646-K.2014/995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Ruhi
YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29625
sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10235/4/1-1
—————
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret
Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.
Şti. tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2013/1648 esasına kayden Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, 23.09.2014 tarihli ve E.2013/1648-K.2014/997 sayılı karar ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete
ilanı ile Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işlemi 06.11.2014 tarihli ve 29628 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10235/5/1-1
—————
Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği gereği;
Kapsam Yapı Lab. İnş. Tur. Kır. Rek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Fatih Mah. Pazaryolu Cad.
No:101/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,
Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 15.11.2011 tarih ve 411/1 sayılı kararı ile
verilen 333 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin
firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10236/1/1-1
—————
Genel Müdürlük Makamının 11.11.2014 tarih ve 30054 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği gereği;
Özidaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Blv. No:64 B
Blok 4. Bodrum Kat(İstanbul İl Özel İdaresi Binası) Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan
yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK)
10.01.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ile verilen 231 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve
kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi,
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 04.11.2014 tarih ve 488/6 nolu kararı ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10236/2/1-1
12.11.2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi
İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25.07.2014
tarihli ve E.2014/976 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması
isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazının Ankara Bölge İdare
Mahkemesi 1. Kurulun 11.09.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/6007 sayılı kararı ile kabul
edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava
konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve
28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş
olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.10.2014 tarihli ve 28500 sayılı Makam Olur’u
ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9981/1-1
09.11.2014 tarih ve 29170 sayılı Resmi Gazete
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Şevki Kemal
SEZİK (Denetçi No: 17691, Oda Sicil No: 19009) tarafından, Ankara 10. İdare
Mahkemesinin 2013/1647 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 23.09.2014
tarihli ve E.2013/1647-K.2014/996 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şevki Kemal
SEZİK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.10.2014 tarihli ve 28938 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
9858/1-1
02.11.2014 tarih ve 29163 sayılı Resmi Gazete
4708 SayılıYapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim
Komisyonu Başkanlığının 13.10.2014 tarihli ve 487/6 no’lukararına istinaden; Proje ve
Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Dursun AYDIN’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan
eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş
olması nedeniyle, 3819 belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi
Dursun AYDIN’ın Denetçi Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza
iade edilmesi ve belge iptali hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe
konulması uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9597/1-1
—————
16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılıResmi Gazete’de yer alan Doğu Trakya Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Oğuzhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 90967)” ifadesinin çıkarılarak “Oğuzhan CEYHAN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90967)” ifadesinin eklenmesi, 20.10.2014 tarihli
ve 27983 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9598/1/1-1
—————
16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılıResmi Gazete’de yer alan ÖzfenYapı Denetim Ltd.
Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Nihat DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 6914, Oda Sicil No: 13199)”ifadesinin çıkarılarak “Nihad
DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6914, Oda Sicil
No:13199)” ifadesinin eklenmesi, 20.10.2014 tarihli ve 27982 sayılı Makam Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9598/2/1-1
—————
Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ninProje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Tahir ÖZDEMİR
(Denetçi No: 10481; Oda Sicil No: 7432) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
Ankara 11.İdare Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1445 sayılı kararı ile ‘‘dava
konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve
28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 10481; Oda Sicil No:
7432) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve
27382 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9599/1/1-1
—————
Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı
Denetim Ltd. Şti.’ninProje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ali BEKTAŞOĞLU
(Denetçi No: 17765; Oda Sicil No: 6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1444 sayılı kararıile ‘‘dava
konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve
28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 17765; Oda Sicil No:
6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve
27388 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9599/2/1-1
—————
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 18J-3B pafta, 25 parsel üzerindeki
829498 YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen 1021 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip
Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninkuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 10.09.2014 tarihli ve
E.2014/1274 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ
(Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işleminin yürütülmesi, 13.10.2014 tarih ve 27391 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9599/3/1-1
—————
16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılıResmi Gazete’de yer alan İsmail TANRISEVER ile
ilgili ilanda sehven yazılan “08.01.2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı
ile”ifadesinin çıkarılarak “13.07.2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmi Gazete ilanıile” ifadesinin
eklenmesi 20.10.2014 tarihli ve 27984 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9599/4/1-1
17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli,Muratpaşa İlçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan(Eski unvanı
Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet
EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 05.08.2014 tarihli ve E.2014/1044 sayılı kararı ile
‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih
ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864)
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 25.09.2014 tarih ve 26117
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9073/1/1-1
—————
Antalya İli,Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan(Eski unvanı
Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet
EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 05.08.2014 tarihli ve E.2014/1044 sayılı kararı ile
‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarih
ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda Sicil No: 36864)
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 25.09.2014 tarih ve 25950
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9073/2/1-1
—————
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 568 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Hüseyin Can BAŞER (Denetçi No:
786, Oda Sicil No: 25134) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12.İdare
Mahkemesi’nin 25.07.2014 tarihli ve E.2014/869 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Hüseyin Can BAŞER (Denetçi No: 786, Oda Sicil No: 25134) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi, 25.09.2014 tarih ve 26115 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
9073/3/1-1
—————
16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete
Yeniçağ YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 16-LIII pafta, 7091 parsel üzerindeki 900234 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesi (c) fıkrası ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 28.madde (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 2606 Ticaret Sicil No ile Burhaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1837 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Yeniçağ Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hurşit
KORKMAZ’ın(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23266, Oda
Sicil No: 69879) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25381 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/1/1-1
—————
Rumeli YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, 194 ada, 11 parsel üzerindeki 897791
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Samet SARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No:15794) ve Abdulhadi
YUSUFOĞLU’nun (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik
No:28319021332) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.07.2014 tarihli ve 29056
sayılı, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25380 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/2/1-1
—————
Şena Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski ÜnvanıŞena Yapı Denetim Proje ve Müş.Ltd.Şti.)’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2C pafta, 424 ada, 5 parsel üzerindeki 822238
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ( a), (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile
Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 76 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim
Ltd.Şti.(Eski ÜnvanıŞena Yapı Denetim Proje ve Müş.Ltd.Şti.) ile sorumlu denetim
elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458,
Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No:8998), Mesut Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21828, Oda Sicil No:47116), Seyfettin BAŞBUĞ
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No:15694), Nahid
YARDIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19154, Oda Sicil No:11317)
ve Halit FANSA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64299)denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.05.2014 tarihli ve 29016
sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 76 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.(Eski Ünvanı ŞenaYapı
Denetim Proje ve Müş. Ltd.Şti.)’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve
izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı
denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.”
hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince
denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25382 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/3/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel
(eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765943 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b) bentleri,
4. fıkrasının (c), (ç), (d), (l),(o) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla
Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil
DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU
(İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin
KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:
5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990), Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman
KÖSE’nin(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25383 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/4/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel
(eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765944 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b), (c), (ç),
(d), (l), (o) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı
1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluşortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda
Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No: 5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990),
Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda
Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25384 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/5/1-1
—————
DenizkentYapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel
(eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765937 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 9. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (l), (o)
bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluşortağı veya
yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil
No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No: 5798), Ahmet Semih ELDEK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No: 21436), Latif SAV
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064, Oda Sicil No:13990),
Hakan DOĞRU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18922, Oda
Sicil No:25550), Hacı İsmail YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7548, Oda Sicil No:3850) ve Osman KÖSE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:29949) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25386 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/6/1-1
—————
DenizkentYapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Köyü Hisar Mevkii, N19D06C2B pafta, 5491 parsel
üzerindeki 765810 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin (c)
ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l)
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret
Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluşortağı veya yetkilisi Ahmet Semih ELDEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436), Hüseyin KARACASULU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Halil
DÜDÜKÇÜ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31215), İsmail KUYUCU
(İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:44476), sorumlu denetim elemanları Hüseyin
KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil
No:5798), Latif SAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21064,
Oda Sicil No:13990) ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:80263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25388 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/7/1-1
—————
YPS YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Beldesi, N19B44A pafta, 136 ada, 16 parsel(YDS
kaydında 112 ada,3 parsel) üzerindeki 897453 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin
5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (ğ), (l) ve (ı) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4867 Ticaret Sicil No ile Milas Ticaret Odasına kayıtlı
1422 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip YPS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Tayfun Murat KUTSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:20165, Oda Sicil No:20012), Cenk YALÇIN (Makine Mühendisi, Oda Sicil
No:82470), sorumlu denetim elemanları Sema ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15223, Oda Sicil No:22151) ve Serkan KANAT’ın(İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59867) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.09.2014 tarihli ve 25387 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/8/1-1
—————
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’deyer alan 19 Mayıs Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Samsun İli, Terme İlçesi, 216 ada, 100 parsel
üzerindeki 838262 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda sehven yazılan “Hacı Emin CANGÜL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin
çıkarılarak “Hacı Emin CANGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1888, Oda Sicil No:13660)”ifadesinin eklenmesi, 22.09.2014 tarihli ve 25484 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/9/1-1
—————
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’deyer alan 19 Mayıs Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Samsun İli, İlkadım İlçesi, 7280 ada, 12 parsel
üzerindeki 888443 YİBF nolu yapıile ilgili ilanda sehven yazılan “Hacı Emin CANGÜL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin
çıkarılarak “Hacı Emin CANGÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1888, Oda Sicil No:13660)” ifadesinin eklenmesi, 22.09.2014 tarihli ve 25485 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/10/1-1
—————
ABS YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 522322
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu yapı denetim izin belgesine sahip ABS Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa BAŞKAN ( Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda Sicil No:7921), Aydın ÖZYAĞCI (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5160, Oda Sicil No:4126), Ahmet Atay
KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838),
Sedat Fırat EĞREK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70466) ve Ali
ATEŞ’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43961) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
ABS Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26976 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/11/1-1
—————
Şena YapıDenetim Ltd.Şti. ’nin (Eski Ünvanı ŞenaYapı Denetim Proje ve Müş.
Ltd.Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Sülaymanpaşa İlçesi, 79 pafta, 2914 ada, 275 parsel üzerindeki 608325
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15396 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje veMüş. Ltd.Şti.) ile sorumlu denetim
elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458,
Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No:8998), Mesut Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21828, Oda Sicil No:47116), Seyfettin
BAŞBUĞ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No:15694),
Nahid YARDIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19154, Oda Sicil
No:11317), Adnan ULUTAŞ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9991, Oda Sicil No:12263), Ahmet KANTER (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13091, Oda Sicil No:68207), Adnan TÜRKEN (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434), İsmail Cem ACAR
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11895, Oda Sicil No:6047),
Leyla ŞENER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:921, Odası
Sicil No:4384), Tarık HORUS (İnşaat Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69477),
Muharrem ÖZKAYRAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19610), Tayfun
UZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79054), Yağız MANAP’ın (Elektrik
Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47534) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şena YapıDenetim Ltd.Şti. ’nin (Eski Ünvanı ŞenaYapı Denetim Proje ve Müş.
Ltd.Şti.)’nin yapı denetim izin belgesi 19.09.2014 tarih ve 25382 sayılı Bakanlık Makam
Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas
sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi,
Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26977 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/12/1-1
—————
Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 32K3D pafta, 177 ada, 3 parsel üzerindeki 882651 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4591 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Doğu Trakya
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hayri SEZGİN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23505, Oda Sicil No:28468), Yurduşen YÖNLÜ
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16094, Oda Sicil No:40898), Oğuzhan
CEYLAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90967) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26978 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/13/1-1
—————
Antakya Elit Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Antakya İlçesi, 03.B.3C pafta, 3375 parsel üzerindeki 923293 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendindeki hükümlerde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12511 Ticaret Sicil No ile Hatay Ticaret
Odasına kayıtlı 1628 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Antakya Elit Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Cafer Tacettin GÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:78718), sorumlu denetim elemanları Mehmet KALAYCIOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14873, Oda Sicil No:18675), Bekir BALIKÇI
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15041, Oda Sicil No:26767),
Hamit ÖZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24037) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26979 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/14/1-1
—————
Öz Fen YapıDenetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, 5605 parsel üzerindeki 124624 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkraları, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (e) ve (1)
bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8916 Ticaret Sicil
No ile Hatay Ticaret Odasına kayıtlı 417 nolu yapıdenetim izin belgesine sahip Öz Fen Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağıveya yetkilisi Nezir GÜNAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6749, Oda Sicil No:28565) sorumlu denetim elemanları
Nihat DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6914, Oda Sicil
No:13199), Kadir ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59151)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun yapıdenetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26980 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/15/1-1
—————
646459 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Şena-3 Yapı
Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Servet ŞAHANER ( Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No: 8989, Oda Sicil No: 22838) hakkında
uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal
edilmesi, 08.10.2014 tarihli ve 26981 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/16/1-1
—————
ÜnlügülYapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bartın İli, Merkez İlçesi, 74 ada, 53 parsel üzerindeki 837821 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 7. maddesinin 2.
Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4035 Ticaret Sicil No ile Bartın
Ticaret Odasına kayıtlı 1257 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ünlügül Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluşortağı veya yetkilisi Necmi ÜNLÜ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18343, Oda Sicil No:19883), AbdulvahitGÜL
(Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17531, Oda Sicil
No:11592), sorumlu denetim elemanları Kemalettin TURPCU ( Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13056, Oda Sicil No: 8509), İzzet BORAN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14268, Oda Sicil No: 8728), Mesut
AKSEZER (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 4966), Emire Belma
SAMANCIOĞLU ( Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12108), Murat ÇAKILLIK’ın
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 8215) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı
denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve
26982 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/17/1-1
—————
DenaşYalova Yapı Denetim Ltd.Şti..’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Merkez ilçesi, 484 ada, 32 parsel üzerindeki, 577369 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 noluyapı
denetim izin belgesine sahip Denaş Yalova YapıDenetim Ltd.Şti ile sorumlu denetim
elemanlarıHüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda
Sicil No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM’un(Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
DenaşYalova Yapı Denetim Ltd.Şti..’ninizin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden
oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26983 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/18/1-1
—————
Prokon YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 533 ada, 1 parsel üzerindeki 662854 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815
noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları AbdullatifGÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004,
Oda Sicil No: 25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No:10238), Sedat KESKİN (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65122), Yasin AKÇAY’ın(Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953
sayılı Resmi Gazete İlanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarihli ve 26984 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/19/1-1
—————
Seza YapıDenetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bitlis İli, Tatvan İlçesi, 26.26.MB pafta, 286 ada, 172 parsel üzerindeki 808458 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve
(ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4034 Ticaret Sicil No ile
Tatvan Ticaret Odasına kayıtlı 1275 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Seza Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Kenan ŞAHSUVAROĞLU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17968, Oda Sicil No:29044), Nihat
KARŞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5950, Oda Sicil No:14815,
sorumlu denetim elemanları Nail ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12134, Oda Sicil No:20717), Kenan ŞAHSUVAROĞLU (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17968, Oda Sicil No:29044), Nihat KARŞİT
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5950, Oda Sicil No:14815), Renas
GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:91486) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
08.10.2014 tarihli ve 26985 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9131/20/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş’nin denetim sorumluluğunda bulunan 691026
YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’deilan edilen
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş ve sorumluları hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulmasıişlemlerinin iptal edilmesi,
02.10.2014 tarihli ve 26818 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9132/1/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş’nin denetim sorumluluğunda bulunan 688337
YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 18.09.2014 tarihli ve 29123 sayılı Resmi Gazete’deilan edilen
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş ve sorumluları hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulmasıişlemlerinin iptal edilmesi,
02.10.2014 tarihli ve 26843 Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9132/2/1-1
—————
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapıdenetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1935 dosya nolu ÖZGEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Samsun ilinde faaliyet gösteren 1602 dosya nolu REFORM Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Edirne ilinde faaliyet gösteren 1598 dosya nolu HERON Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 934 dosya nolu ÇELEBİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Sakarya ilinde faaliyet gösteren 836 dosya nolu YENİ SAKARYA YapıDenetim Ltd.
Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 08.10.2014 tarih ve
53676558/020/26989sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
9129/1/1-1
—————
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 08.10.2014 tarih ve
53676558/020/26993sayılı Makam Olur’una istinaden,
Ankara ilinde faaliyet gösteren 460 dosya nolu VİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İzmir ilinde faaliyet gösteren 621 dosya nolu ATADEN YapıDenetim Ltd. Şti.,
Van ilinde faaliyet gösteren 2093 dosya nolu EREK Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 880 dosya nolu SAYDAM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin
Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
9129/2/1-1
—————
Samsun İli, İlkadımİlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1021 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2014 tarihli ve
E.2014/408 sayılı“yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımız, Ankara Bölge
İdare Mahkemesinin 07.08.2014 tarihli ve YD İtiraz No:2014/5198 sayılı kararı ile kabul
edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulmasıkararının kaldırılmasına”
hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılıResmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan
dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 174 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi
Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 30.09.2014 tarih ve 26622 sayılı Makam Olur’u ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9128/1-1
—————
Samsun İli, İlkadımİlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498
YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin kuruluş ortağı veya
yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152,
Oda Sicil No: 13887) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15.
İdare Mahkemesinin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı “yürütmenin
durdurulması”kararına karşı vaki itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 06.08.2014
tarihli ve YD İtiraz No:2014/5167 sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve
zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına”hükmedildiğinden, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152, Oda Sicil No:
13887) hakkında, 08.01.2014 tarih ve 28876 sayılıResmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan
dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 179 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu
durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi
Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 30.09.2014 tarih ve 26623 sayılı Makam Olur’u ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
9130/1-1
03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete
Artvin İli, Şavşat İlçesi, 102 ada, 10 parsel üzerindeki 834949 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 1300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 E Yapı Denetim Ltd. Şti.
de Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Feyyaz VANLI tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 06.08.2014 tarih ve E.2013/761 sayılı
kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” hükmedildiği bu karara karşı davacı
tarafından yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 04.09.2014 tarihli ve
2014/5754 Y.D İtiraz nolu kararı ile davacının itirazının kabulüne ve dava konusu işlemin
“yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Feyyaz VANLI (Denetçi No:
1986, Oda Sicil No: 4255) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi,
29.09.2014 tarih ve 26274 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8906/1-1
26.09.2014 tarih ve 29131 sayılı Resmi Gazete
Arslanyener Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 460 ada, 17 parsel üzerindeki 834313 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin
4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2014 tarih ve 28993
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan, 1157 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek,
1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
10.09.2014 tarihli ve 24300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/1/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 696 ada, 166 parsel üzerindeki 840358 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b), (d),(e) bentleri,
5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrasının (ç) bendi, 6.
maddesinin 3., 4. ve 6. fıkraları ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda
Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24302 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/2/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 691 ada, 152 parsel üzerindeki 792217 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, 6.
maddesinin 2. fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının
(ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil
No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24304 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/3/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 543 ada, 26 parsel üzerindeki 805316 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendi, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24305 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/4/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 633 ada, 162 parsel üzerindeki 839300 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b) ve (e) bentleri,
5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 16. maddesinin 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24309 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/5/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 1003 ada, 20 parsel üzerindeki 805792 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16.
maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958
Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan
YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı
Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24312 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8602/6/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 172 ada, 6 parsel üzerindeki 805447 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24314 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/7/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 173 ada, 8 parsel üzerindeki 802707 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24316 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/8/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 168 ada, 26 parsel üzerindeki 749163 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 6. maddesinin 5. ve 6. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24318 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/9/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 805 ada, 104 parsel üzerindeki 739194 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6.,
7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil
No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24319 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/10/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 813 ada, 142 parsel üzerindeki 739243 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendi, 6.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. ve 6. fıkraları, 16.
maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958
Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan
YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı
Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24320 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/11/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 568 ada, 148 parsel üzerindeki 741032 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6.,
7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil
No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24322 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/12/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 468 ada, 31 parsel üzerindeki 744494 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24323 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/13/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya İli, Ilgın İlçesi, 685 ada, 47 parsel üzerindeki 750062 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6., 7., 8. ve 10. fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167,
Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24324 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/14/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 68 ada, 77 parsel üzerindeki 774243 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 16. maddesinin 6., 7., 8. ve
10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161), sorumlu denetim elemanı Mehmet
ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.09.2014 tarihli ve
24300 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli ve 24325 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
8602/15/1-1
—————
Arba Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya İli, Beyşehir İlçesi, 435 ada, 800 parsel üzerindeki 888301 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrası (c), (d), (e), (g)
bentleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e), (k), (l)
ve (o) bentleri ile 6. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 37870 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1218 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Arba Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı veya yetkilisi Mustafa
ARIÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171), Selahattin
BABADAĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65738), sorumlu denetim
elemanları Vahap KETEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17631, Oda Sicil No:47176), Hasan VATANSEVER (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7840, Oda Sicil No:20025), Binnaz Eylem AYDOĞDU (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22054, Oda Sicil No:29518) ve Mustafa ARIÇELİK’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79171) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.09.2014 tarihli
ve 24326 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur. 8602/16/1-1
▲
18.09.2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete
Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne İli, Havsa İlçesi, 8 Pafta, 153 Ada, 52 Parsel üzerindeki 923049 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7115-10073 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına
kayıtlı 1031 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Saadettin SÖNMEZOCAK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 20002, Oda Sicil No: 13976), Murat TOSUN (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), Ahmet YALÇINKAYA
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17533, Oda Sicil No: 27134) ve Sezer
SARANLI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41915) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve
22919 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/1/1-1
—————
2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop İli, Gerze İlçesi, 17 pafta, 5 ada, 18 parsel üzerindeki 816482 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı
1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18239, Oda Sicil No: 47105), sorumlu denetim elemanları Osman GÜLERYÜZ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Murat
ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20226, Oda Sicil No:37988),
Vedat ALÇIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15035, Oda
Sicil No: 9658), Tahsin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20242, Oda Sicil No:84672), Cafer SUNGUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:8845, Oda Sicil No:4977) ve Yalçın ÖZTÜRK’ün (İnşaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:23975545932) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli ve 28663
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22921 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/2/1-1
—————
2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sinop İli, Merkez İlçesi, 8 pafta, 28 ada, 29 parsel üzerindeki 804685 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1519 Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı
1045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2 M Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Osman GÜLERYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18239, Oda Sicil No: 47105), sorumlu denetim elemanları Osman GÜLERYÜZ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18239, Oda Sicil No: 47105), Murat
ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20226, Oda Sicil No:37988),
Vedat ALÇIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15035, Oda
Sicil No: 9658), Tahsin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20242, Oda Sicil No:84672), Cafer SUNGUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:8845, Oda Sicil No:4977) ve Emrah KÖŞTEOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84497) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 31.05.2013 tarihli ve 28663
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22949 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/3/1-1
—————
Analiz İki Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin (Eski Ünvanı Evrim Yapı Denetim Ltd. Şti.)
denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Mamak İlçesi, 36073 ada, 5 parsel üzerindeki 753554 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 249328 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 845 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Analiz İki Yapı Denetimi Ltd. Şti. (Eski
Ünvanı Evrim Yapı Denetim Ltd. Şti.)’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22950 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/4/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 422 ada, 1 parsel üzerindeki 648746 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdullatif
GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No:
25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 10354, Oda Sicil No:10238), Özcan ALEMDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 56385) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22953 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/5/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 4811 parsel üzerindeki, 688266 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda
Sicil No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Vedat BALCI (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11149, Oda Sicil No: 18514), Tuğrul KUM (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Yaşar DEMİRER’in (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11968) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22954 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/6/1-1
—————
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 160 ada, 5 parsel üzerindeki 555889555890 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5 ve 6.
maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile
Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Murat ÜLKER’in (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22955 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/7/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 691026 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesi, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 9. Maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil
No:16776), Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105,
Oda Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116),
Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924),
Hulusi TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil
No:34719), sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Maksut
KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776) ve
Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58494) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli
ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22956 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/8/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1860 ada, 303 parsel üzerindeki 688337 nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesi, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil
No:16776), Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105,
Oda Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116),
Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil No:10924),
Hulusi TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil
No:34719), sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda Sicil No:16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Maksut
KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil No:16776) ve
Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58494) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli
ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22957 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/9/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3.maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Mehmet Önal KARAKAYA’nın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21232, Oda Sicil No: 66261)denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli
ve 22958 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/10/1-1
—————
İmar Yapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246D2YA pafta, 9219 ada, 8 parsel üzerindeki 939917 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları,
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575566 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 500 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmar Yapı Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Alişan ARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13843, Oda Sicil No:17596), Öznur ÇEVİK (Mimar, Proje Ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9615, Oda Sicil No:17181) ve Serkan TONYALI’nın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68564) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.08.2014 tarihli ve 22962 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/11/1-1
—————
21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Şafak Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İbrahim ÇAVUŞ (Makina Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:31891)” ifadesinin çıkarılarak “İbrahim ÇAVUŞ (Makina Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47125)” ifadesinin eklenmesi, 25.08.2014 tarihli ve 23065
sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8339/12/1-1
—————
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 461 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski unvanı
Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti..’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi
Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 16.07.2014 tarihli ve E.2014/944 sayılı kararı
ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 27.02.2014
tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No:
6193) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 29.08.2014 tarih ve
23533 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8336/1/1-1
—————
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4040 ada, 15 parsel üzerindeki 188276 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 568985 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 492 no’lu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 20.05.2014 tarihli ve E.2013/890K.2014/797 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 26.06.2013
tarihli ve 28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeni Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.08.2014 tarih ve 23491 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8336/2/1-1
—————
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 169 ada, 4 parsel üzerindeki 115849
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 153 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Den-
Yap Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik
Mühendisi Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176, Oda Sicil No: 6823) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 10.07.2014 tarihli ve E.2014/691
sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden,
19.12.2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa OSANÇ (Denetçi No: 6176,
Oda Sicil No: 6823) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi,
29.08.2014 tarih ve 23532 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8336/3/1-1
—————
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel
üzerindeki 143008 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil No:65085) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2014 tarih ve
E.2013/854-K.2014/711 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
03.04.2013 tarih ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülşen İKİBUDAK (Oda Sicil
No:65085) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.08.2014 tarih ve 23531
Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8336/4/1-1
—————
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 10736 ada, 13 parsel üzerindeki 281033 YİBF (B Blok)
nolu inşaatın denetimini üstlenen 94600-Mrkz Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karşıyaka Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.07.2014
tarihli ve E.2014/1092 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Karşıyaka Yapı
Denetim Ltd. Şti hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
29.08.2014 tarih ve 23520 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8336/5/1-1
—————
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel
üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Şirket Müdürü, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi
Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi No: 675, Oda Sicil No: 8446) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 30.05.2014 tarihli ve E.2014/461
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar
verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun
09.07.2014 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2014/4716 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin
durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava
sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 26.06.2013 tarihli ve 28689
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa Ekmel UYSAL hakkında tesis edilmiş olan geçici
durdurma işleminin yürütülmesi 29.08.2014 tarihli ve 23522 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
8336/6/1-1
—————
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 05.09.2014 tarih ve
53676558/020/23851 sayılı Makam Olur'una istinaden,
Antalya ilinde faaliyet gösteren 457 dosya nolu ADALYA ARTI Yapı Denetim A.Ş.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 1693 dosya nolu HERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Konya ilinde faaliyet gösteren 975 dosya nolu SUDE Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 901 dosya nolu KOCAELİ IŞIK Yapı Denetim
Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin
Belgeleri iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.
8335/1-1
—————
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Antalya ilinde faaliyet gösteren 2168 dosya nolu AKGÜVERCİN Yapı Denetim Ltd.
Şti.,2020 dosya nolu BİR NUMARA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 541 dosya nolu ORTA
AKDENİZ Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2013 dosya nolu ÇESTA Yapı Denetim Ltd. Şti., ve
915 dosya nolu ŞENA-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1372 dosya nolu MİM-AS Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Artvin ilinde faaliyet gösteren 1112 dosya nolu ŞİLYA Yapı Denetim Merkezi Hiz. Ltd.
Şti.,
Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1102 dosya nolu ENAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Mersin ilinde faaliyet gösteren 1024 dosya nolu MERSİN NOVA Yapı Denetim Ltd.
Şti. ve 1012 dosya nolu MERSİN TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 798 dosya nolu ARTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 653 dosya nolu FRİGYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 423 dosya nolu GÜNEYDOĞU ANADOLU Yapı
Denetim Müh. Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 239 dosya nolu ACS Yapı Denetim A.Ş,’lerine ait Yapı
Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.09.2014 tarih ve 53676558/020/23850 sayılı
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
8335/2/1-1
13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete
Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19B20A3C pafta, 930 Ada, 4 parsel üzerindeki 872207
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 noluyapı denetim izin belgesine sahip Rumeli Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülay Hatice İNCE (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21328, Oda Sicil No: 7686), Samet ŞARKIŞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No: 15794), Mustafa
Bülent GÜRAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2176, Oda Sicil No:
14853) ve Muzaffer POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42284)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23642 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/1/1-1
—————
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisiİlçesi, 12-13-15 pafta, 11316 parsel üzerindeki 835880
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 noluyapı denetim izin belgesine sahip Tekniker Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No: 7514), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No: 23579), Mustafa
Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda
Sicil No: 26055), İbrahim ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14226, Oda Sicil No: 40751) ve Mehmet ÖZDOĞAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 79806) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23643 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/2/1-1
—————
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşaİlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları AvidanYILMAZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13388, Oda Sicil No:36066), Yasemin ARTAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5776, Oda Sicil No:21979), Mahmut EMRE
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11401, Oda Sicil No:10293),
Mehmet Kemal TUTAL (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14453, Oda Sicil No:9379), Atilla FİLİZ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11661, Oda Sicil No:5577), Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Mahmut Murat
YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8460, Oda Sicil No:30719),
Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8622, Oda Sicil
No:25994), Mehmet ÇAPARLAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71242),
Ufuk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73047), Veysel Nuri
ÇENGEL ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84431), Fatih KULABER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78007), Kemal AKTAŞ’ın (Makina
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88181) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 18.07.2014 tarihli ve 29064
sayılı, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim
Ltd. Şti.’ninaynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali”başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23649 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
8288/3/1-1
—————
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 Ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 noluyapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Yakup
İNCE (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6376, Oda Sicil No:
11490), Metin SÜALP (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6915,
Oda Sicil No: 4302), Mehmet ÖZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10044, Oda Sicil No: 20452), Mustafa SABUNCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 31289), Ömür GÖKÇE’nin(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 60436) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 03.09.2014 tarihli ve
23649 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23644 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/4/1-1
—————
Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 29LIB pafta, 172 ada, 4 parsel üzerindeki 660427 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 noluyapı denetim izin belgesine sahip Asa Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2241, Oda Sicil No:28950), Turan TAŞKIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16192, Oda Sicil No:27845), Cemal
AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:534, Oda Sicil
No:26463), Hakan BOZOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13060, Oda
Sicil No:24918) ve Eyüp Caner GÖRGÜN’ün(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77296) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.03.2014 tarihli ve 28947
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23645 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/5/1-1
—————
19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun İli, Terme İlçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Birsen KARAHASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4226, Oda
Sicil No:4242), Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1888, Oda Sicil No:13660), Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:65148), sorumlu denetim elemanları Hasan ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5595, Oda Sicil No:15289) ve Elif AKMEŞE’nin (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:34398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23646 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/6/1-1
—————
19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Samsun İli, İlkadımİlçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162
noluyapı denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda
Sicil No:13660), Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65148),
sorumlu denetim elemanı Hasan ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5595, Oda Sicil No:15289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23648 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/7/1-1
—————
Ertaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 530 ada, 26 parsel üzerindeki 771579
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1273 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 164 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Ertaş Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mete YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13224, Oda Sicil No:5114), Turgut ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4342, Oda Sicil No:41995), Mert ÜNAL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43735), Serdar ALTIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:66913), Hakan TÜRKSEVEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:46243) ve Oğuz ÜRKMEZ’in (YapıDenetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol
Elemanı, T.C. Kimlik No:58129430192) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23650 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/8/1-1
—————
Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında, 3. maddesinin 2.
paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının
(b) ve (c) bentlerinde, 6. maddesinin 1. fıkrasında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına
kayıtlı 958 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt YapıDenetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet CİNGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:78944), Vural ALTUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78523)
sorumlu denetim elemanları Ali OBA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:747, Oda Sicil No:9144) ve Ata KAYIŞOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23212, Oda Sicil No:7858) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve
23651 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/9/1-1
—————
Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 102 ada, 124 parsel üzerindeki 816469 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (g) fıkralarında, 3.
maddesinin 2. paragrafında, 9. maddesinin 5. Paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının b ve c bentlerinde, 6. maddesinin 1.
ve 5. fıkralarında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 noluYapı Denetim
İzin Belgesine sahip Cıngıloğlu YapıDenetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan
CINGILOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52794), Derya
CINGILOĞLU (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35544), sorumlu denetim elemanları
Ekrem YILDIZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10072, Oda Sicil
No:5719), Musa ATEŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11640, Oda Sicil No:13321), Enver UĞUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:22661, Oda Sicil No:7897), Erol BOZKURT (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16721, Oda Sicil No:10213), Latif TANER
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46818) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23652
sayılıOluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/10/1-1
—————
557243 YİBF noluyapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı
Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER
(ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS
kaydında 23245 nolu Uygulama Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve
23653 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/11/1-1
—————
538528 YİBF noluyapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı
Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER
(ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS
kaydında 23245 nolu Uygulama Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve 23654
sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/12/1-1
—————
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIIID pafta, 856 ada, 5 parsel üzerindeki 825385
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Erman
Tahsin ER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2089, Oda Sicil No:21725),
Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81198) ve Muzaffer
KANDEMİR’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73503) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23656 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/13/1-1
—————
Ertaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19b20a2c pafta, 845 ada, 1 parsel üzerindeki 828815
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3654 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1432 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Ertaş 2 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Hamdi KARATAŞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16112, Oda Sicil No:36706), Ferit
TUNALIBERBERLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2381, Oda Sicil
No:31728), Murat ÖZGÜLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44232) ve
Eda SERİN (KELEŞ)’in (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik
No:69634048796) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23659 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/14/1-1
—————
Doğukent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 631 ada, 18 parsel üzerindeki 891105
YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4843 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1652 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğukent
YapıDenetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları AbdulresulKadir AKYILDIZ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13122, Oda Sicil No:25947) ve Güray
GÜNER’in(İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:53875112002)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23662 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
8288/15/1-1
05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki
239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’luYapı Denetim İzin Belgesine sahip
Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman
GAYRETLİ(Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara
3.İdare Mahkemesi’nin 11.06.2014 tarih ve E.2013/1842-K.2014/899 sayılı kararıile “dava
konusu işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944)
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve 6570 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8021/1/1-1
—————
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 31LID pafta, 948 Ada, 12 Parsel üzerindeki 149518
YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen 527601 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına
kayıtlı 407 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.07.2014 tarihli ve
E:2013/1124-K.2014/1236 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”hükmedildiğinden,
08.06.2014 tarih ve 28671 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Vatan Yapı Denetim Ltd. Şti.
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.08.2014 tarih ve 6520 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8021/2/1-1
—————
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 4103 parsel üzerindeki 144199 YİBF
noluinşaatın denetimini üstlenen 420 no’lu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Askule Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Selma İNCEKARA (Oda Sicil
No:8205, Denetçi No:6956) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare
Mahkemesi’nin 20.05.2014 tarih ve E.2013/1063-K.2014/796 sayılı kararı ile “dava konusu
işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 25.05.2013 tarih ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Selma İNCEKARA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 08.08.2014 tarih ve
6571 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
8021/3/1-1
15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete
Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844
YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Ali KARALI
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin
25.06.2014 tarihli ve E.2014/796 sayılı kararıile “yürütmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Ali KARALI (Denetçi No:13977, Oda Sicil
No:33977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 04.08.2014 tarih
ve 6379 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7355/1-1
—————
2 M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Osman GÜLERYÜZ (Denetçi No: 18239, Oda Sicil No: 47105) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 11.06.2014 tarihli ve
E.2013/1345-K.2014/698 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman GÜLERYÜZ hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 24.07.2014 tarihli ve 6266 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7356/1-1
14.08.2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2104 ada, 7 parsel üzerindeki 609934 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6998, Oda Sicil No: 16378), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238), Yasin AKÇAY (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64235) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon YapıDenetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6296 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/1/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 515 ada, 17 parsel üzerindeki 655911 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No:14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM’un(Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli
ve 28870 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6297 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/2/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 426 ada, 5 parsel üzerindeki 606758 YİBFnolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No:14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67401) ve Harun BAKKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:60545) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli
ve 28870 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6298 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/3/1-1
—————
Model Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, 98 pafta, 809 ada, 15 parsel üzerindeki 881237 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 609554 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 645 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Model Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanlarıÜnsal ÇİDAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13339, Oda Sicil No:6073), Hakkı Erdem ALTUNBOZAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16176, Oda Sicil No:27561) ve Nevzat KARABULUT’un(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23652) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve
6299 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/4/1-1
—————
BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Silivri İlçesi, 1518 ada (Eski 97 ada), 1 parsel (Eski 265 parsel) üzerindeki
514575 YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 444680 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 28 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip BMM Birleşik
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Filiz ÖLÇER (Mimar, Proje Ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9530, Oda Sicil No:6962), Kadir SOYDAŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13807, Oda Sicil No:43130), Nilay ÖNER
(Makina Mühendisi, Proje Ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8165, Oda Sicil No:25111),
İlyas AKAR (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54284), Sinan
HORATA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84159) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/5/1-1
—————
223737 YİBF noluyapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Bilkent Yapı
Denetim A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin
02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10786, Oda Sicil No: 6160) hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi,
31.07.2014 tarihli ve 6301 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/6/1-1
—————
Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555816 YİBF (A Blok)
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nindenetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6302 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/7/1-1
—————
Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF (B Blok) nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi ile 6.maddesinin
4.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarıSafinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720), Bora TOKAY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11396, Oda Sicil No: 8555), Ömer Ali ACAR
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399),
Ragıp ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12212, Oda
Sicil No: 18993), Ramazan CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
7741, Oda Sicil No: 11663) ve Mustan ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 60554) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6303 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/8/1-1
—————
Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF (C Blok) nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) fıkrası, Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendi ile 6.maddesinin
4.fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51594-53873 Ticaret Sicil No
ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 681 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Safinaz KUZUCU (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720), Bora TOKAY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11396, Oda Sicil No: 8555), Ömer Ali ACAR
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399),
Ragıp ÇETİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12212, Oda
Sicil No: 18993), Ramazan CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
7741, Oda Sicil No: 11663) ve MustanÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 60554) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.07.2014 tarih ve 6302
sayılı, 31.07.2014 tarih ve 6303 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6304 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/9/1-1
—————
Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6604 ada, 5 parsel üzerindeki 261418 YİBF (A Blok) nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56671 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 416 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanlarıFahrettin SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 6510, Oda Sicil No:12027), Ali VURAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 6422, Oda Sicil No: 9293), Koray ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 61681) ve İbrahim Deniz ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 58874) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6305 sayılıOluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/10/1-1
—————
Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Belediyesi, 2770 parsel üzerindeki 118129 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya
Ticaret Odasına kayıtlı 140 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Suat UZEL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2162, Oda Sicil No:15999), NurittinCANTÜRK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5479, Oda Sicil No: 8444), Abidin
BAŞKURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8935, Oda Sicil
No: 19369), Dilaver EKŞİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
7470, Oda Sicil No: 11484), Güven YALÇINKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2165, Oda Sicil No: 14266), Ali AYAYDINGİL’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.10.2011 tarihli
ve 28085 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6306 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/11/1-1
—————
Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 111 ada, 18 parsel üzerindeki 685814 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2607 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı
831 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Kocaeli MTM Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket
ortağı veya yetkilisi Razinihan HACET (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
14928), SerbülentKOÇ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33922),
sorumlu denetim elemanları Mehmet Mustafa Yener ÖNCEL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14122, Oda Sicil No: 5915), Haluk GÖZTEPE (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10738, Oda Sicil No: 16692), Sedat
Yavuz ALIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1623, Oda Sicil No:
15966), İsmail ÖZÖNER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
11883, Oda Sicil No:7487),İrfan KOLAYLI (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12871, Oda Sicil No:19810), Zafer YAPRAKÇI (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63746), Razinihan HACET (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:14928), Ünal AKTAŞ (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 6105), Yılsev YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50415) ve
SerbülentKOÇ’un (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, OdasıSicil No: 33922) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 31.07.2014 tarihli ve 6307 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7328/12/1-1
09.08.2014 tarih ve 29083 sayılı Resmi Gazete
Malatya İli, Merkez İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 730 ada, 14 parsel üzerindeki 891002
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen My Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, Mimar Sayim ALAGÖZ (Denetçi No: 24420, Oda Sicil No: 15861) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.06.2014 tarihli ve
E.2014/909 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sayim ALAGÖZ
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 23.07.2014 tarihli ve 6217
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7260/1-1
03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete
06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Avcılar İlçesi,
M.Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan 404484-352066 ticaret sicil no ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 184 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Standart Yapı Denetim
Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Güngör BERK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2533, Oda Sicil No:28083), Ayla ÇETİNER (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1435, Oda Sicil No:16586), Hüseyin KALYONCU (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699), İbrahim
Metin ŞIK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1844, Oda Sicil
No:4142), İbrahim Zafer YAZGIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46957)
ve Mazhar UYUMLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60748)
hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Bakanlık Makamının 10.08.2012
tarihli ve 5992 sayılı Oluru ile iptal edilmiş ve 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi
Gazetede ilan edilmiştir. Bakanlığımızca yeniden yapılan inceleme neticesinde 404484352066 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 184 nolu yapı denetim izin
belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Güngör
BERK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2533, Oda Sicil No:28083), Ayla
ÇETİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1435, Oda Sicil No:16586) ve
Mazhar UYUMLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60748) hakkındaki 1
(bir) yıllık ceza süresinden 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yer alan
işlemin iptali ilanına kadar çekilen 347 günlük ceza süresinin düşülerek, 19 (Ondokuz) gün
süre ile, İsmail AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:1925,
Oda Sicil No:35080), Cenk ÖZARSLAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:24430) ve Selahattin ÖZKIR’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:37039) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli
ve 6086 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
7067/1/1-1
—————
İzmir ili, Bayındır ilçesi, 1231-J pafta, 645 ada, 3 parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan sorumlu denetim elemanı Fatma KIR’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56167) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının
21.07.2014 tarihli ve 6087 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/2/1-1
—————
Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 210 pafta, 3064 ada, 5 parsel üzerindeki 606244 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136783-MERKEZ-11445 Ticaret Sicil No ile
İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 167, Oda Sicil No:34100), Süleyman YENİŞEHİRLİ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2781, Oda Sicil No:9240), Mehmet
Cumhur CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13690, Oda
Sicil No:17054) ve Şemsi Cem GÜNEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:75485) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6088 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/3/1-1
—————
Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 19.M.2 pafta, 3568 ada, 1 parsel üzerindeki 599830 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136783-MERKEZ-11445 Ticaret Sicil No ile
İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 167, Oda Sicil No:34100), Süleyman YENİŞEHİRLİ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2781, Oda Sicil No:9240), Suat ÖZKAN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2893, Oda Sicil No:5737),
Edip KARAKUŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7640, Oda
Sicil No:14782), Mehmet Cumhur CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) ve Sadrettin Sinan ATAMAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14870) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 04.01.2012 tarihli ve 78
sayılı, 21.07.2014 tarihli ve 6088 sayılı Makam Olurları ile iki defa durdurulan, 844 nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin, aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti
üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 844 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile
birlikte Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6089
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/4/1-1
—————
Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 19M-II pafta, 3443 ada, 21 parsel üzerindeki 592785 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136783-MERKEZ-11445 Ticaret Sicil No ile
İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Avrasya 35 Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Ali GÜNGÖR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 167, Oda Sicil No:34100), Süleyman YENİŞEHİRLİ
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2781, Oda Sicil No:9240), Ali BAŞARAN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17450, Oda Sicil No:20900),
Edip KARAKUŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7640, Oda
Sicil No:14782), Mustafa MUTLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7841,
Oda Sicil No:8825), Nurettin DÖNMEZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:13812) ve Şaban YAHYAPAŞA’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:23405) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 21.07.2014 tarihli ve 6089
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6090 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/5/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ömer GÖKSU’nun (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11234, Oda Sicil No:30691) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli
ve 6091 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/6/1-1
—————
Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli İli, Kale İlçesi, 321 ada, 3 parsel üzerindeki 597924 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 413 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Kadir SÜYÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6968, Oda Sicil No:19899), Ahmet KAYKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 6984, Oda Sicil No:19178), İbrahim KAVCAR (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6940, Oda Sicil No:23562), Ferruh AKINCI
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9441, Oda Sicil No:8414),
İbrahim TAŞ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69665), Mücahit KAYKIN
(Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32665) ve Fehmi YILMAZ’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67975) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hizmet Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 05.11.2011 tarihli ve
28106 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6092 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/7/1-1
—————
Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 12 pafta, 401 ada, 4 parsel üzerindeki 250402 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mustafa Vedat ESEN ( İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5263, Oda Sicil No: 8520), Ali ÖKSÜZ ( Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12726, Oda Sicil No: 52984), Hamza ÖZTEN (Makina
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17524, Oda Sicil No: 21626), Hasan
SEZER (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20795, Oda Sicil
No:11417), İsmail GÜNDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14013,
Oda Sicil No:26113), Süleyman KÜÇÜKKIRCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:9003, Oda Sicil No:18731), Hasan Erdinç DAĞGEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:68846), Emin BÖLÜKBAŞI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:71356) ve Hakan YİĞİT’in (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:58908) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6093 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/8/1-1
—————
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 Ada, 78 parsel üzerindeki 866402
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile
Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No:8113), Yavuz Sadi BATUK (Makina Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3841, Oda Sicil No: 15565), Fahri GÜRSOY
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9306, Oda Sicil No:10849) ve Gökhan
YEŞİLDAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86532) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarihli ve
29045 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6094 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/9/1-1
—————
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Düzce İli, Akçakoca İlçesi, 388 ada 24 parsel üzerindeki 118030 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 28. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı
233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İsa YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:411, Oda Sicil No: 19297) sorumlu denetim elemanları Reşat ŞANDA (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6536, Oda Sicil No: 21143), Halim Kamil
ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246, Oda Sicil No: 7147),
Abdullah HÜDAVERDİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5725, Oda Sicil No:4537), Faruk KARAGÖZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi
No:8827, Oda Sicil No: 15726), Sezgin KOÇAK (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69774) ve Ergin YARIMOKKA’nın (Elektrik Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31142) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.01.2012 tarihli
ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6095 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/10/1-1
—————
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, 160 ada, 4 parsel üzerindeki 555887555888 (yapı tektir) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun .
maddesinin (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6.
maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3652-4139 Ticaret Sicil No ile
edremit Ticaret Odasına kayıtlı 122 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Efeler Yapı
Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Murat ÜLKER’in (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4146, Oda Sicil No: 16235) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Öz Efeler Yapı Denetim A.Ş’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve 28736
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6096 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/11/1-1
—————
Balıkesir İkiz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, 22 M II pafta, 4756 ada, 3 parsel üzerindeki 821583 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun . maddesinin (c) ve (g) bendi ile
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 15678 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 1438 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir İkiz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları İsmail ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5518, Oda
Sicil No: 17908) ve Mustafa KAVAS’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
23872) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve 6097 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/12/1-1
—————
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C4C Pafta, 1239 parsel üzerindeki
736908 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c)
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ve 4. fıkrasının
(c), (d) ve (l) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil
No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Hasan BAYSEL’
in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86576) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.07.2014 tarihli ve
6098 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/13/1-1
—————
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile ilgili ilanda sehven yazılan “04.07.2013 tarihli ve 5553 sayılı” ifadesinin çıkarılarak
“04.07.2014 tarihli ve 5553 sayılı” ifadesinin eklenmesi, 21.07.2014 tarihli ve 6150 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/14/1-1
—————
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Özfen Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “04.07.2013 tarihli ve 5552 sayılı” ifadesinin
çıkarılarak “04.07.2014 tarihli ve 5552 sayılı” ifadesinin eklenmesi ifadesinin eklenmesi,
21.07.2014 tarihli ve 6151 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/15/1-1
—————
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Şark Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile ilgili ilanda sehven yazılan “04.07.2013 tarihli ve 5551 sayılı” ifadesinin çıkarılarak
“04.07.2014 tarihli ve 5551 sayılı” ifadesinin eklenmesi, 21.07.2014 tarihli ve 6152 sayılı
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/16/1-1
—————
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Yeşil Vadi Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “04.07.2013 tarihli ve 5549 sayılı” ifadesinin
çıkarılarak “04.07.2014 tarihli ve 5549 sayılı” ifadesinin eklenmesi, 21.07.2014 tarihli ve
6153 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/17/1-1
—————
18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Yeşil Vadi Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “04.07.2013 tarihli ve 5548 sayılı” ifadesinin
çıkarılarak “04.07.2014 tarihli ve 5548 sayılı” ifadesinin eklenmesi, 21.07.2014 tarihli ve
6154 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
7067/18/1-1
—————
Kernek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nde sorumlu denetim elemanı olarak görev alan Proje ve
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Salih KARADENİZ (Denetçi No: 21395, Oda Sicil
No: 60564) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin
11.06.2014 tarihli ve E.2014/571 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Salih KARADENİZ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
21.07.2014 tarihli ve 6149 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
7066/1-1
24.07.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel
üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayşe Süheyla ANGIN (Denetçi No: 13907, Oda
Sicil No: 14326) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2013/1136 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 07.03.2014 tarihli ve E.2013/1136-K.2014/168 sayılı
karar ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Ayşe Süheyla ANGIN hakkında, 14.02.2014
tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama
işleminin geriye kalan 132 günlük kısmı 16.07.2014 tarihli ve 5977 sayılı Makam Olur’u ile
uygulamaya konulmuştur.
İlgililere duyurulur.
6765/1-1
21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete
Helin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5509 Ticaret Sicil No ile
Mardin Ticaret Odasına kayıtlı 997 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Helin Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gazi YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20945, Oda Sicil No:36639), Kazım AKSOY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17335, Oda Sicil No:47892), sorumlu
denetim elemanları Gazi YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20945, Oda Sicil No:36639), Şeyhmus SAVUNCU (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20590, Oda Sicil No:31092), Murat YOLAL (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12648, Oda Sicil No:25928), Rıdvan
KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18704, Oda Sicil No:33134),
Serkan SAĞLAM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84915) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5790 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/1/1-1
—————
Akka Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 2768 ada, 4 parsel üzerindeki 928874
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 38322 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1557 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akka Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Naci BEKTAŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22318, Oda Sicil No: 9568), Filiz KOCAKAYA (Mimar,
Kontrol Elemanı, Sicil No:39057) sorumlu denetim elemanları Mustafa İLHAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19274, Oda Sicil No:7352), Ömer AYDIN’ın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21783, Oda Sicil No: 46816)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5791 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/2/1-1
—————
Hunat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 40-47 pafta, 818 ada, 10 parsel üzerindeki 787519 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35597 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 985 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hunat Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zeynep Sıla CİNGİTAŞ (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41158), Gülçin DEMİRTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18019, Oda Sicil No:33420) sorumlu denetim elemanları Reşat
TÜRKMENOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17636, Oda
Sicil No: 22730), Gülçin DEMİRTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18019, Oda Sicil No:33420) ve Nihat KOÇOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:88033) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5792 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/3/1-1
—————
Özay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya İli, Ereğli İlçesi, 176 ada, 15 parsel üzerindeki 903262 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.fıkrası ile 4. fıkrasının (e) ve (l)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6005 Ticaret Sicil No ile Konya
Ereğli Ticaret Odasına kayıtlı 1732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özay Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa Mürşit KARA (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23286, Oda Sicil No: 15909), sorumlu denetim
elemanları Mustafa Mürşit KARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:23286, Oda Sicil No: 15909), Derya BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:20298, Oda Sicil No:58722) ve Sabri BAŞYEMENİCİ’nin (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23356) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5793 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/4/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1860 ada, 303 parsel üzerindeki 688337 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil
No:16776),Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda
Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Hulusi
TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil
No:34719), Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil
No:10924) sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 5105, Oda Sicil No: 16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 754, Oda Sicil No: 34118), Maksut
KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 766, Oda Sicil No: 16776) ve
Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58494) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli
ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5794 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/5/1-1
—————
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2810 ada, 6 parsel üzerindeki 691026 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49421 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 48nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Maksut KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:766, Oda Sicil
No:16776),Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5105, Oda
Sicil No:16398), Nejdet ELPEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:978, Oda Sicil No:10954), Ferruh GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:781, Oda Sicil No:8614), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:754, Oda Sicil No:34118), Mehmet GÜVEN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:95, Oda Sicil No:12116), Hulusi
TURAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:755, Oda Sicil
No:34719), Ahmet KAFA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:94, Oda Sicil
No:10924) sorumlu denetim elemanları Behçet ERDOĞDU (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 5105, Oda Sicil No: 16398), Mehmet İskender TANAYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 754, Oda Sicil No: 34118), Maksut
KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 766, Oda Sicil No: 16776) ve
Cüneyt ŞENGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58494) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli
ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5795 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/6/1-1
—————
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2B pafta, 585 ada, 7 parsel üzerindeki 546048
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Süleyman
AYGEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12947, Odası Sicil No: 10637),
Eşref YÜZSÜREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1460, Oda Sicil No:
30975), Ali Haydar EKMEKYAPAR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14528, Oda Sicil No: 6485), Tayfun ÜKE (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14047, Oda Sicil No: 28976), Mehmet SALMAN (Makina
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi Denetçi No:6905, Oda Sicil No: 8739), Uğur
BULUT, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76439), Canip Yıldırım
ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71584), Asaf AKYOL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81198), İbrahim ÇAVUŞ’un (Makina Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31891) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5796 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/7/1-1
—————
Büyükşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 5 pafta, 8522 parsel üzerindeki 134527 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 447279/394861 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 77 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Büyükşehir Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali YÜCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5108, Oda Sicil No:7463), Hakan DABAĞOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1150, Oda Sicil No:28860) ve Adnan ŞEN’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:30811) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5797 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/8/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766397 (B
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:49241) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5798 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/9/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766461 (C
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209) ve H.Ahmet ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:28608 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5799 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/10/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766471 (D
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209) ve Ender ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:72069) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 11.07.2014 tarihli ve 5798,
5799 sayılı Makam Olurları ile iki defa durdurulan, 552 nolu yapı denetim izin belgesine
sahip Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması
ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı
denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.”
hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince
denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi
Gazete’de ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5800 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/11/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 768714 (F
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:49241) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve
5800 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5801 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/12/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766476 (E-R
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209), Erkan GÜNBAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:49241) ve Ali DEMİRCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:69618) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve
5800 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5802 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/13/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766481 (N
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209), Tayfun YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:69373), Fatih Gürkan MAVİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:67927), Emre MOLLAHÜSEYİNOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:81250), Ali DEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69618) ve
Yavuz GÜRTUNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:40330) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve
5800 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5803 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/14/1-1
—————
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 23b-3b pafta, 1011 ada, 6 parsel üzerindeki 766385 (A
Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577953-525535 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 552 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimarca
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gonca ÖKTEMAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15245, Oda Sicil No:22873), Bülent ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12492, Oda Sicil No:30723), Galip
KARAMEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20561, Oda
Sicil No:55888), Sevdanur TOPAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16187, Oda Sicil No:13209) ve Erkan GÜNBAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:49241) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Mimarca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.07.2014 tarihli ve
5800 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5804 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/15/1-1
—————
Meriç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 1464 ada, 11 parsel üzerindeki 733223
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6674 Ticaret Sicil No ile
Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 829 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Meriç Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kadir İBİŞDAYI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2472, Oda Sicil No:12353), İsmail BAYOL (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12910, Oda Sicil No:39274), Ezel
KUNDAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11311, Oda Sicil
No:16146), Nevzat GÜVEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13709, Oda Sicil No: 8326), Mehmet ÖZGÜNSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:14021, Oda Sicil No:15749), Kamil AYDIN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19925, Oda Sicil No:24808), Zihni ŞAHİN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43806), İbrahim BARUT’un (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12480) ve Semet KOMAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:36222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5805 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/16/1-1
—————
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVC30LII pafta, 444 ada, 8 parsel üzerindeki 646459
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Yasemin ARTAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293),
Haşim BAŞKAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6251, Oda
Sicil No: 37172), Servet ŞAHANER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 8989, Oda Sicil No: 22838), Çetin KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5487, Oda Sicil No: 9829), Fikret KILIÇKAYA (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi (01.11.2011 tarihinde YDS’de ünvanı Proje ve Uygulama
Denetçisi olarak güncellenmiştir.), Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Mahmut Murat
YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8460, Oda Sicil No: 30719),
Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8622, Oda Sicil
No:25994), Bahtiyar SARIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:3550),
Hakan OKUŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74032), Fatih KULABER
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78007) ve Kemal AKTAŞ’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88181) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5806 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/17/1-1
—————
Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVD pafta, 333 ada, 3 parsel üzerindeki 795975
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Mete GİRGİNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 2236, Oda Sicil No: 46673), Hasan KIRCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8350, Oda Sicil No: 12477) ve Can ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88730) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5807 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/18/1-1
—————
Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 618654 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 741 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Barbaros ÖNER (Şirket müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:61910), sorumlu denetim elemanları Turgut AYARCI (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11278, Oda Sicil No:11296), Murat
TATARER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14449, Oda Sicil No:9482),
Handan KURŞUN (ŞENCAN) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18546,
Oda Sicil No:18367), Mehmet BAKİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4002, Oda Sicil No:3510), Seyfettin AKBULAK (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7714, Oda Sicil No: 18750) ve Oğuz GÜRER’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68568) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c)
ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 585894 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Bahadır ÖNER (Şirket müdürü, Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31992), sorumlu denetim elemanları Halil Ayhan
GÜLEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16108, Oda Sicil
No:24525), Ali İlker ÖNEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20369, Oda
Sicil No:67141), Rıdvan GÜNGÖR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:11712, Oda Sicil No:36232), Handan KURŞUN (ŞENCAN) (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18546, Oda Sicil No:18367), Seyfettin AKBULAK (Makina
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7714, Oda Sicil No: 18750) ve Oğuz
GÜRER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68568) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgelerinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 11.07.2014 tarihli ve 5808 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6548/19/1-1
—————
Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, G24B23A3A pafta, 182 ada, 1 nolu
parsel üzerindeki 653716 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 26530 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E.B.A. Yapı
Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/1775 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2014 tarihli ve E.2012/1775-K.2014/462 sayılı
karar ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında,
02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu
yasaklama işleminin geriye kalan 199 günlük kısmı 14.07.2014 tarihli ve 5864 sayılı Makam
Olur’u ile uygulamaya konulmuştur.
İlgililere duyurulur.
6547/1-1
18.07.2014 tarih ve 29064 sayılı Resmi Gazete
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Erzurum ilinde faaliyet gösteren 2191 dosya nolu BİLGECAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1944 dosya nolu JK LİMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,
743 dosya nolu KÜRESEL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 82 dosya nolu A Yapı Denetim Hiz.
Ltd. Şti.,
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 816 dosya nolu MÜHENDİS Yapı Denetim Ltd. Şti.,
807 dosya nolu GÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 583 dosya nolu AYINTAP Yapı Denetim
Ltd. Şti.,
Aydın ilinde faaliyet gösteren 718 dosya nolu EFE Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Adana ilinde faaliyet gösteren 489 dosya nolu AK-TEKNİK Yapı Denetim Merkezi
Hiz. Ltd. Şti.,
Denizli ilinde faaliyet gösteren 446 dosya nolu BİRLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Ankara ilinde faaliyet gösteren 390 dosya nolu TEMELLİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Manisa ilinde faaliyet gösteren 1005 dosya nolu SİMYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 683 dosya nolu ŞENA-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.
Sakarya ilinde faaliyet gösteren 118 dosya nolu ZEKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait
Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 08.07.2014 tarih ve 5664 sayılı Olur'u ile
geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
6313/1/1-1
—————
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 08.07.2014 tarih ve 5666 sayılı
Makam Olur’una istinaden,
Şti.,
Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 579 dosya nolu ÇANAKKALE Yapı Denetim Ltd.
Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 1427 dosya nolu POLATKAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Manisa ilinde faaliyet gösteren 1707 dosya nolu KİLİT TAŞI Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin
Belgeleri iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6313/2/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577324 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004,
Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5488, Oda Sicil No: 33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No:10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5541 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/1/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577327 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004,
Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5488, Oda Sicil No:33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No:10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5542 Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/2/1-1
—————
Emir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, 19K-1D pafta, 4216 ada, 7 parsel üzerindeki 653737
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 31969 Ticaret Sicil No ile
Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 894 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emir Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Ali KAÇMAZ (Şirket Müdürü,
İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15745, Oda Sicil No:25167),
sorumlu denetim elemanları Serap ASLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17874, Oda Sicil No:60625), Selma TURGAY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15073, Oda Sicil No:9061), Hatice SÖNMEZ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19151, Oda Sicil No:41584) ve Evrim
ALDEMİR (DEMİR)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55924) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5543 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/3/1-1
—————
Denge Yapı Denetim ve Müşavirlik Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Menderes İlçesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, 220 ada, 9 parsel üzerindeki
279307 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 155825 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 71 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı
Denetim ve Müşavirlik Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fikret SAYLAM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5756, Oda Sicil No:23945), Enver KIYAK
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:498, Oda Sicil No:27121),
Asım TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1219, Oda Sicil No:13684),
Atilla ERGÜVEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:478, Oda
Sicil No:7419), Hamza DEVECİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4992, Oda Sicil No:29347), Bedrettin KAHRAMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:48932), Mehmet ÜLKER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:52030), Hasan GÖKBULUT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14074)
ve Soner ODABAŞI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31197) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5544 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/4/1-1
—————
Rasyonel (Eski Ünvanı Met-Sa) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
İzmir İli, Torbalı İlçesi, 236 ada, 21 parsel üzerindeki 258580 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) fıkrasında ve 6. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 130947 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 663 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rasyonel (Eski Ünvanı Met-Sa)
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Sabri TOPÇU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2601, Oda Sicil No:32703) ve Muammer TÜRKMEN’in
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6238, Oda Sicil No:20294)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Rasyonel (Eski Ünvanı Met-Sa) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi,
27.04.2011 tarihli ve 27917 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve
5545 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/5/1-1
—————
Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LID (YDS kaydında F19B25B3A) pafta, 676 ada, 9
parsel üzerindeki 916109 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4591
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Adnan
KAVUKÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23532, Oda Sicil No:8302),
Hayri SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23505, Oda
Sicil No:28468), Yurduşen YÖNLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:16094, Oda Sicil No:40898) ve Selçuk YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:96243) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5546 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/6/1-1
—————
Şarel Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Konak İlçesi, 13916 ada, 3 parsel üzerindeki 108642 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b), (c), (d), ve (g) fıkraları ve 3.
maddesinin son fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 4.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 19619 Ticaret Sicil No ile Denizli
Ticaret Odasına kayıtlı 202 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şarel Yapı Denetim
Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Nezih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:28615), sorumlu denetim elemanları Bedriye BAYDİL (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5273, Oda Sicil No:4723), Nevzat Zekeriya AKYURT
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3091, Oda Sicil No:24240), Hasan
ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9246, Oda Sicil No:24131) ve
Rahmi ŞEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elamanı, Oda Sicil No:3233) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şarel Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve
27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5547 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/7/1-1
—————
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (B Blok) üzerindeki 594881
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No: 3249), Fazıl TAŞTAN (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6200, Oda Sicil No: 5123), Fırat
MALTAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18764, Odası Sicil
No: 31459), İhsan BİRİNCİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:124, Oda Sicil No: 7069), Fikret Necip ÖZIŞIKYILMAZ (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14198, Oda Sicil No: 16773), Enis UĞRASIZOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13940, Odası Sicil No: 13899), Bülent
AYTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13674, Oda Sicil No:
35443), Seyhan HAS YARDIMLI (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15492), Hüseyin
ALICIGÜZEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77162), Gökhan
YEŞİLDAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86532), Mehmet Ceyhun
ZELZELE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73715), Bahadır Bortaçin
OZAN (Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41742), Zeynel AYDIN (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28840) ve Eren GENÇER’in (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51065), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.07.2013 tarihli ve 5548 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/8/1-1
—————
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (C Blok) üzerindeki 579733
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No: 3249), Bayezid Hamit ULUSEMRE
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5717, Oda Sicil No: 3865),
İhsan BİRİNCİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:124, Oda Sicil
No:7069), Gökay ULUGERGERLİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7374, Oda Sicil No: 46568), Enis UĞRASIZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13940, Odası Sicil No: 13899), Bülent AYTEKİN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13674, Oda Sicil No:35443), Volkan SUKUT (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74315), Gökhan YEŞİLDAL (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86532), Mehmet Ceyhun ZELZELE (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73715), Bahadır Bortaçin OZAN (Makina Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41742), Zeynel AYDIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:28840) ve Eren GENÇER’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:51065) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 04.07.2013 tarihli ve 5549 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/9/1-1
—————
Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (A Blok) üzerindeki 594879
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No:3249), Fazıl TAŞTAN (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6200, Oda Sicil No:5123), Fırat
MALTAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18764, Oda Sicil
No:31459), İhsan BİRİNCİ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:124, Oda Sicil No:7069), Fikret Necip ÖZIŞIKYILMAZ (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14198, Oda Sicil No:16773), Enis UĞRASIZOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13940, Oda Sicil No:13899), Bülent AYTEKİN
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13674, Oda Sicil No:35443), Turan
TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27845), Behiç ERDİM (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38257), Fikri TEKİN (Makina Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81123), Zeynel AYDIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 28840) ve Eren GENÇER’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:51065)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 04.07.2014 tarihli ve 5548,
5549 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa durdurulan 802 nolu yapı denetim
izin belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti
üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 802 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile
birlikte Resmi Gazetede ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5550 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/10/1-1
—————
Şark Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 115 ada, 13 parsel üzerindeki 685258 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23344 Ticaret Sicil No ile
Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1092 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şark Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim TARANCI (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:35423), Mehmet Sinan AKSAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88802), sorumlu denetim elemanları Vehbi LAÇİN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18283, Oda Sicil No:33050), Rojda BALKAŞ (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17790, Oda Sicil No:24945), Mehmet KOCABAŞ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8409, Oda Sicil No:30144) ve
İbrahim TARANCI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35423) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 04.07.2013 tarihli ve 5551 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/11/1-1
—————
Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45408 ada 3 parsel üzerindeki 627023 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 157521 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 214 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 04.07.2013 tarihli ve 5552 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/12/1-1
—————
Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Manisa İli, Merkez İlçesi, 1927 ada, 11 parsel üzerindeki 902745 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesi 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 12810 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi İbrahim Özgür TUFAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57702),
sorumlu denetim elemanları Fatma CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 13902, Oda Sicil No:26637), Güner AKDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3193 Oda Sicil No:5253) ve Mehmet Cemil KERTMEN’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57054) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.07.2013 tarihli ve 5553 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/13/1-1
—————
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Belediyesi, F19B20B pafta, 655 ada, 5 parsel
üzerindeki 884567 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa
Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1038, Oda
Sicil No: 26055), Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15528,
Oda Sicil No: 15009) ve Serdar AYDIN’ın (İnşaat Teknisyeni, Yardımcı Kontrol Elemanı,
T.C.Kimlik No:53206046006) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5554 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/14/1-1
—————
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Belediyesi, F19B20A2C pafta, 170 ada, 1 parsel
üzerindeki 670312 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa
Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1038, Oda
Sicil No: 26055), Nurettin KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 15568, Oda Sicil No: 74155), İbrahim ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 14226, Oda Sicil No: 40751), Uğur BULUT (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76439), Yücel DEĞER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 68437) ve Davut KAYMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 71705) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5555 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/15/1-1
—————
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIID pafta, 972 ada, 19 parsel üzerindeki 763427
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Haşim BAŞKAN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6251, Oda Sicil No: 37172), Çetin
KAYA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5487, Oda Sicil No:
9829), Salih BENGİSU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
11797, Oda Sicil No: 36587), Suat ÜNSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 18955, Oda Sicil No: 32347), Eflatun GÜNERİ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1402, Oda Sicil No: 12715), Mahmut Murat YILMAZ
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8460, Oda Sicil No: 30719), Mustafa
SABUNCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31289), Ali Raif
ERGÜL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31218) ve Mustafa
CANTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 8490) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5556 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/16/1-1
—————
Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 246DY-1A pafta, 8854 ada, 12 parsel üzerindeki 828047
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626125 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 707 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Etik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hikmet OKÇU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6623, Oda Sicil No:13692), Bilsen OTO (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9130, Oda Sicil No: 16602) ve Emre KELEŞ’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarih ve 5557 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/17/1-1
—————
Solmaz Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Merkez İlçesi, 3/1 pafta, 946 parsel üzerindeki 750906 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5352 Ticaret Sicil No ile Muğla
Ticaret Odasına kayıtlı 1026 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Solmaz Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa SARAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 4825, Oda Sicil No: 8031), Necati ARADAŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 456, Oda Sicil No: 13097), Selman KAÇAR’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78481) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5558 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/18/1-1
—————
Adakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 19 pafta, 384 ada, 6 parsel üzerindeki 743807 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18884-26619 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 841 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adakent Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanı Mehmet EBREM’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 15319, Oda Sicil No:12097) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Adakent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve
28926 sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.07.2014 tarihli ve 5559 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6315/19/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, 391 ada, 5 parsel üzerindeki 738372 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından,
Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2013/1929 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, 22.05.2014 tarihli ve E.2013/1929-K.2014/610 sayılı karar ile “dava konusu işlemin
iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali
Osman KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.07.2014 tarihli ve
5662 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6314/1/1-1
—————
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498
YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk
Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15.
İdare Mahkemesi’nin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/408 sayılı kararı ile “yürütmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi, 08.07.2014 tarih ve 5661 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
6314/2/1-1
—————
Sakarya ili, Serdivan İlçesi, 520 ada, 8 parsel üzerindeki 240771 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 617 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin
04.06.2014 tarihli ve E.2014/571 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ufuk Yapı
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi,
03.07.2014 tarih ve 5516 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
6314/3/1-1
—————
Antalya İli, Kepez İlçesi, 2109 ada, 15 parsel üzerindeki 124142 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim
A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Adem ÜNALDI tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 25.04.2014 tarihli ve
E.2013/918-K.2014/792 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Adem ÜNALDI (Denetçi No:3012; Oda Sicil No: 9247) hakkında tesis edilmiş
olan geçici durdurma işlemi 11.07.2014 tarih ve 5812 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6523/1/1-1
—————
Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 19.K.3 pafta, 1789 ada, 6 parsel üzerindeki 743138 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen SH Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Kemal ERSÖZ (Denetçi No: 14579, Oda Sicil No: 11367) tarafından, Ankara 17.
İdare Mahkemesinin 2013/540 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
31.03.2014 tarihli ve E.2013/540-K.2014/385 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemal ERSÖZ
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.07.2014 tarihli ve 5772 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6523/2/1-1
—————
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5038 Ada, 33 Parsel üzerindeki 585637
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 60535 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına
kayıtlı 545 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı veya yetkilisi Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Murat REİS (Denetçi No:
8260, Oda Sicil No: 12094) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare
Mahkemesi’nin 31.03.2014 tarihli ve E:2013/654-K.2014/397 sayılı kararı “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Murat REİS (Denetçi No: 8260, Oda Sicil No: 12094) hakkında tesis edilmiş olan geçici
durdurma işlemi 10.07.2014 tarih ve 5771 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6523/3/1-1
—————
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki 639416
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, Mimar, Mustafa AKIN (Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli ve
E.2013/2253-K.2014/973 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden,
03.04.2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa AKIN hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.07.2014 tarih ve 5770 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6523/4/1-1
13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı Resmi Gazete
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya
yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İsmail TANRISEVER (Denetçi No: 14152,
Oda Sicil No: 13887) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare
Mahkemesi’nin 06.06.2014 tarihli ve E.2014/767 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile İsmail TANRISEVER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütülmesi 03.07.2014 tarihli ve 5517 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
6099/1-1
—————
Genel Müdürlük Makamının 02.07.2014 tarih ve 5473 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği gereği;
Gökçay Jeofizik İnş. ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Bahçelievler Mah. 1811. Sok.
No: 15 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez
Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 13.06.2012 tarih ve 427/4 sayılı kararı ile verilen 373
nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK)
16.05.2014 tarih ve 480/7 nolu kararı ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
6100/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No:
19792) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2013/1928 esasına kayden Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, 22.05.2014 tarihli ve E.2013/1928-K.2014/609 sayılı karar ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Ali Osman KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi
02.07.2014 tarihli ve 5440 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6101/1/1-1
—————
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 29.05.2014 tarihli ve
E.2013/2035-K.2014/974 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden,
11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2014 tarih ve 5439 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
6101/2/1-1
10.07.2014 tarih ve 29056 sayılı Resmi Gazete
Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 2941 parsel üzerindeki 882127 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23. maddesinin 10. ve 13.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile
İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez
Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve
5312 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/1/1-1
—————
Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 1629 parsel üzerindeki 903200 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23. maddesinin 10. ve 13.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13042-14003 Ticaret Sicil No ile
İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez
Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip CERİTBİNMEZ’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.05.2014 tarih ve 4237
sayılı, 30.06.2014 tarih ve 5312 sayılı Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan, 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Körfez Yapı
Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin
belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1667 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5313 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/2/1-1
—————
Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, 68/7-4 pafta, 5119 parsel üzerindeki 889918 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bentleri ile 23.
maddesinin 10. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1304214003 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Edip CERİTBİNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86503) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asi Körfez Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 30.06.2014
tarihli ve 5313 sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5314 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/3/1-1
—————
Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Buca İlçesi, 7534 ada, 23 nolu parsel üzerindeki 186419 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013 tarih ve 28827
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5315 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/4/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 25578 ada, 2 parsel üzerindeki 163864 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkraları ile 5.maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 2137, Oda Sicil No: 19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.06.2014 tarih ve 29045
sayılı Resmi Gazete İlanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5316 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/5/1-1
—————
Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, F19B25D16 pafta, 136 ada, 11 parsel
üzerindeki 862904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülay Hatice İNCE
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21328, Oda Sicil No: 7686), Samet
ŞARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16156, Oda Sicil
No:15794), Necat ÖZBEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40804)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5317 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/6/1-1
—————
533993 YİBF nolu yapı ile ilgili olarak 477 Nolu Yapı Denetimi İzin Belgesine sahip
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin
durdurulmasına ilişkin 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete ilanında Atilla
AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol elemanı, Oda Sicil No: 95974) hakkında uygulanan
denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin kaldırılarak,
yerine Aydın ATİLLA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:16053) denetim
faaliyetlerinin aynı süre ile durdurulması, durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5318 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/7/1-1
—————
790290 YİBF nolu (A Blok) yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Efdal Cenan
DURUKTUNA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:89869) hakkında
uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması işleminin
iptal edilmesi, 30.06.2014 tarihli ve 5319 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/8/1-1
—————
Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B4B pafta, 699 ada, 21 parsel üzerindeki 876275
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6415 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emine Belgin BERKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15553, Oda Sicil No:13999), Hasan EREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:723, Oda Sicil No:5237) ve Erdoğan CAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56951) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 01.08.2013 tarihli ve 28725
sayılı, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 143 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Boyut Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5320 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5998/9/1-1
—————
3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 4135 ada, 4 parsel üzerindeki 916646 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23260 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret
Odasına kayıtlı 1124 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 LER Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Serdar Hamza ÖNAL (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil
No:44810), Mehmet İhsan ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82554),
sorumlu denetim elemanları Erdoğan ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14233, Oda Sicil No:26061) ve Nesrin KAYA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:46142) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5321 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/10/1-1
—————
Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Beldesi, F19B25D2D pafta, 166 ada, 19
parsel üzerindeki 889235 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil
GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil
No:23370), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514,
Oda Sicil No:23188) ve Kerem OKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:90401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5322 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/11/1-1
—————
Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ve ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29K2C pafta, 714 ada, 7 parsel üzerindeki 138894 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 497977- 445559 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapıt
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı İsmail BALCI’nın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:225, Oda Sicil No:39806) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Atay KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838) ve Hakan YILMAZ’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59443) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve
26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, ABS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli
ve 5323 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/12/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577318 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004,
Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5488, Oda Sicil No: 33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5324 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/13/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1527 ada, 7 parsel üzerindeki 577321 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004,
Oda Sicil No: 25192), Osman TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5488, Oda Sicil No: 33542), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5325 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/14/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 1293 ada, 7 parsel üzerindeki 631180 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11004,
Oda Sicil No: 25192), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16182, Oda Sicil No: 43093), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No:10238) ve Vahap KIRAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:76016) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5326 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/15/1-1
—————
Rize Beta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Rize İli, Ardeşen İlçesi, 2728LD pafta, 10 ada, 849 parsel üzerindeki 739341 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7361 Ticaret Sicil No ile Rize Ticaret
Odasına kayıtlı 1235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rize Beta Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Beyhan SAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16376, Oda Sicil No:38021), Tamer SAROĞLU (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67507), sorumlu denetim elemanı Sedat
TAŞPINAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17883, Oda Sicil
No:28578) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5327 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/16/1-1
—————
Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-4A Pafta, 254 ada, 1 parsel üzerindeki 931071 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3248 Ticaret Sicil No ile Siirt
Ticaret Odasına kayıtlı 1178 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tillo Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20418, Oda Sicil No:55619), sorumlu denetim elemanları Süleyman
SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17653, Oda Sicil No: 31884)
ve Hadi GÜÇ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90210) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5328 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/17/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1772 Ada, 16 Parsel üzerindeki 266874 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Özge SEVİNDİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve
28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5329 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/18/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 986 ada, 27 parsel üzerindeki 569727 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7663, Oda Sicil No:17591) ve Gürsel YEŞİLYURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:55216) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve
28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5330 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/19/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 987 Ada, 9 Parsel üzerindeki 190645 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve
28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5331 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/20/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1117 Ada, 4 Parsel üzerindeki 265267 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Macit PALAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7663, Oda Sicil No:17591), Mustafa PINAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:799, Oda Sicil No:10365) ve Özge SEVİNDİM’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67311) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.06.2013 tarihli ve
28689 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.06.2014 tarihli ve 5332 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5998/21/1-1
—————
Hatay İli, Antakya İlçesi, 31L3A pafta, 2347 parsel üzerindeki 125008 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen 60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman
ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 21.05.2014 tarihli ve E.2014/90 sayılı kararı
ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarih
ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Osman
ÇİNÇİNOĞLU (Denetçi No: 3448, Oda Sicil No: 8466) hakkında tesis edilmiş olan geçici
durdurma işleminin yürütmesi 27.06.2014 tarih ve 5310 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
5999/1-1
29.06.2014 tarih ve 29045 sayılı Resmi Gazete
Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Buca İlçesi, 467 ada, 90 parsel üzerindeki 228604 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı, (b) ve (c) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12771 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret
Odasına kayıtlı 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ülkü KAYAALP’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5436, Oda Sicil No:9174) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 29.06.2011 tarihli ve 27979
sayılı, 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 451 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Derya Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5059 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/1/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Aliağa İlçesi, 389 ada, 12 parsel üzerindeki 719740 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Osman KINACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6434, Oda Sicil No:24219), Ahmet Erdal BALKANLI (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13191, Oda Sicil No:14702), Rıdvan
BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019),
Yıldırım TOKAT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9596, Oda
Sicil No:5033), Mehmet POLAT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11596, Oda Sicil No:3762) ve Birinci Gürcan TURNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:14940) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve
28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5058 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
5581/2/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-IIA pafta, 25902 ada, 6 parsel üzerindeki 578660 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/3/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 344 ada, 8 parsel üzerindeki 579609 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137,
Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 12.06.2008 tarihli ve 1797
sayılı, 18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici
olarak durdurulan, 408 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli
27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen
sona erdirilerek, 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi,
Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5061 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/4/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 612 parsel üzerindeki 255679 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137,
Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz)
ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 18.06.2014 tarihli ve 5061
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5062 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/5/1-1
—————
Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Urla İlçesi, 975 ada, 84 parsel üzerindeki 538349 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 806 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Nuri Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:5568, Oda Sicil No:7285), Mustafa Edip Erdal YAPAR (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11349, Oda Sicil No:67614), Nurdan ERMİN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12467, Oda Sicil No:9739), Mustafa BÖREKÇİ
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4065, Oda Sicil No:2616),
Ahmet KAPTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4190, Oda
Sicil No:7432), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14351, Oda Sicil No:29423), Ömür YÜKSEL(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:69245) ve Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:53499) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere
göre denetlemediğinden ötürü, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı, 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 806 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti
üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 806 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014
tarihli ve 5063 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/6/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 6 parsel üzerindeki 556611 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5064 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/7/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 7 parsel üzerindeki 556606 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5065 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/8/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 7 parsel üzerindeki 235882 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168),
Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi
ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442),
Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Ali BUCAK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda Sicil No:25419), Taşmehmet
ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6570, Oda Sicil
No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63586), Bora
AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan SAY’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5067 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/9/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 6 parsel üzerindeki 235867 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı
Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168),
Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi
ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442),
Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil No:7389), Ali BUCAK (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda Sicil No:25419), Taşmehmet
ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6570, Oda Sicil
No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63586), Bora
AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan SAY’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5066 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/10/1-1
—————
Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DT4A pafta, 1354 ada, 8 parsel üzerindeki 280922
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376) ve Altan
KOCAALP’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil
No:7942) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5042 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/11/1-1
—————
Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DS3b pafta, 1607 ada, 3 parsel üzerindeki 513378
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376), Altan KOCAALP (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil No:7942) ve Murat
BECERİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58509) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 11.07.2013 tarih ve 5842
sayılı ve 18.06.2014 tarihli ve 5042 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/12/1-1
—————
Yıldız Yapı Denetimi Ltd. Şti. ve Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 346 ada, 3 (sonrasında 15) nolu parsel üzerindeki yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 566897/514479 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı
Denetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nurten ÇELİK (DENİZER) (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9690, Oda Sicil No: 10715) ve Necmettin Kürşat
BOYACIOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67025) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetim sorumluluğunu üstlendiği inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2.maddesinin (c), (g) ve (h) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği
anlaşılan 648217 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 808 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fedai
ERGÜVEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10281, Oda Sicil
No:6430), Emine Belgin BERKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
15553, Oda Sicil No: 13999), Ferudun DÜNDAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15919, Oda Sicil No: 5755), Mahmut KAMAR (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9147, Oda Sicil No: 11922), Yaşar Serdar YILDIZ
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21931, Oda Sicil No: 9099),
Erhan ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59668), Asım
AKSOY(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74724), Emir KORKUT (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67444), Hakan KÖMEK (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32928) ve Tansu IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 58767) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.10.2009 tarih ve 27368
sayılı ve 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulmuş olan, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı
Denetimi Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5044 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/13/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Belediyesi 426 ada 17 parsel üzerindeki, 591629 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski
Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ömer KOCADAĞ’ın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5057sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/14/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A
Blok) 256148 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin
(a), (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
11271, Oda Sicil No: 3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5458, Oda Sicil No: 10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 12445, Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305), Akif Emin ERCİYES (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 65345), Esra EDİS (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 31510) ve İsmail YILDIZ’ın (Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No:41200)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5054 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/15/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı: Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (B
Blok) 256150 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin
(a), (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
11271, Oda Sicil No: 3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:5458, Oda Sicil No: 10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 12445, Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305) ve Esra EDİS’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 31510) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5055 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/16/1-1
—————
Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, F19C12A1B pafta, 2592 ada, 6 parsel üzerindeki 799067
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 13388, Odası Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Mazhar VARDARLI (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No: 28095) ve Tayfun
BAHAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63109) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5056 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/17/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30L2A pafta, 354 Ada, 2 parsel üzerindeki 118089 ve
250722 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şakir
SEZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil No: 23896) ve
Başak TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61670), denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5053 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/18/1-1
—————
Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30.L.1.C pafta, 163 ada, 23 parsel üzerindeki 868579 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4927 Ticaret Sicil No ile
Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sağlam
Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin Enis MALKARA
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1506, Oda Sicil No: 6919), İsmail AYAN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4938,Oda Sicil No: 22539),
Şefik EKER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1547, Oda Sicil No: 29930)
ve Ahmet KURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11769) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801
sayılı, 01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan 87 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı
Denetim A.Ş. ’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi
Gazete’de ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5052 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/19/1-1
—————
Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 602 Ada, 13 parsel üzerindeki
557229 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10461 Ticaret Sicil No ile
Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Ömer Faruk YANAR (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5002, Oda Sicil No: 7446), Burhan
Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda
Sicil No: 9039), Vedat GÜNBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8146,
Oda Sicil No: 10921) ve Uğur YAVÇINBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:65885) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 27.02.2014 tarih ve 28926
sayılı, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan 754 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5050 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/20/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Belediyesi, 527 Ada, 1 parsel üzerindeki 511110
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a),(d) ve (e)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No
ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı
Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Selçuk
SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda
Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5049 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/21/1-1
—————
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 26.30.C pafta, 464 ada, 128 parsel üzerindeki 850890 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile
Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No: 8113), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4866, Oda Sicil No: 56715) ve Mümin DEMİRTAŞ’ın
(İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Eleman, TC No: 24059504920)denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801
sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan 892 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 892
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki
durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014
tarihli ve 5051 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/22/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 624 Ada, 6 parsel üzerindeki 656523 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının a, b ve d bendleri, 5.
maddesinin 4. Fıkrasının (l) bendi, 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda
Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Lamih YAZAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9000, Oda Sicil No:12158), İhsan NAZİK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9796, Oda Sicil No:12924) ve Emine
BEYKONT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82138) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5048 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/23/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 606 Ada, 9 Parsel üzerindeki 760014 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (a), (b) ve (d) bendlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına
kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5047 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/24/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 21 İ II pafta, 7779 ada, 35 parsel üzerindeki 711293 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ve 15.
maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065
Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu
denetim elemanları Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956,
Oda Sicil No:20059) ve Fuat İŞLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:74275) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5046 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/25/1-1
—————
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Yüreğir İlçesi, 18 S IV pafta, 11089 Ada, 34 Parsel üzerindeki 766355 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda
Sicil No:20516) sorumlu denetim elemanı Üzeyir DEMİRBAŞ’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14993, Oda Sicil No:9535) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve
28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5045 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/26/1-1
22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete
15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi,
Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 parsel üzerindeki yapı ile ilgili
denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmet KAHYA (İnşaat Mühendisi
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560), Mesut KÖSEBAŞKAN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070),
Nurettin GÜZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil
No:15533), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400,
Oda Sicil No:5437), Emin BALCI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14717, Oda Sicil No:28648), Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Turhan DEMİRBAĞ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485), Nuri AKSU
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104),
Sertaç İbrahim BAYÜLKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72299),
Vehbi Ersan ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72617) ve Behçet
Zorbey YURTÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75281)
Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin
“yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına istinaden,
dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve cezaları
kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen şekil eksikliği
Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan 632038
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmet KAHYA
(İnşaat Mühendisi Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560), Kadir
Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437),
Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945,
Oda Sicil No:10339) ve Sertaç İbrahim BAYÜLKEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:72299) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 358 günlük
ceza süresinin düşülerek 7 (yedi) gün süre ile, Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Emin BALCI (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648) ve Turhan
DEMİRBAĞ’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6394, Oda
Sicil No:3485) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 349 günlük ceza
süresinin düşülerek 16 (onaltı) gün süre ile, Nuri AKSU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104) ceza süresinden yürütmeyi
durdurma ilanına kadar çekilen 180 günlük ceza süresinin düşülerek 185 (yüzseksenbeş) gün
süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Nurettin GÜZEL, Vehbi Ersan ERDEM ve Behçet Zorbey
YURTÇU’nun İdare Mahkemelerince hükmedilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararının ilan
edildiği tarihte ceza sürelerini tamamlamış olmaları nedeniyle denetim faaliyetinin geçici
olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi
Bakanlık Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4930 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
5382/1/1-1
—————
15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi,
Mehmet Akif Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 parsel üzerindeki
yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret
Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vehbi Ersan ERDEM
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72617), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Nurettin GÜZEL (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) ve Mesut
KÖSEBAŞKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda
Sicil No:33070) Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava
konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme
kararlarına istinaden, dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi
durdurulmuş ve cezaları kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen
şekil eksikliği Bakanlığımızca giderildiğinden geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye
uğrayan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Vehbi Ersan ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72617) ve Nurettin
GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533)
ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 319 günlük ceza süresinin
düşülerek 46 (kırkaltı) gün süre ile, Kadir Doğan ÖZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ceza süresinden yürütmeyi durdurma
ilanına kadar çekilen 349 günlük ceza süresinin düşülerek 16 (altı) gün süre ile Mesut
KÖSEBAŞKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda
Sicil No:33070) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 358 günlük ceza
süresinin düşülerek 7 (yedi) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının
13.06.2014 tarihli ve 4931 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
5382/2/1-1
—————
15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Maltepe İlçesi,
Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel
(eski 7,8,9 parseller) üzerindeki (A Blok) yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı
725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Ali Rıza DEMİR (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536), Emrah
GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 72951), Kadir Doğan ÖZAL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ve Halil
ÇOŞKUN’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, Oda Sicil
No:11137) Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava
konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme
kararlarına istinaden dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi
durdurulmuş ve cezaları kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen
şekil eksikliği Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye
uğrayan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ceza süresinden ilgi
yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 288 günlük ceza süresinin düşülerek 77
(yetmişyedi) gün süre ile, sorumlu denetim elemanları Mesut KÖSEBAŞKAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) ceza
süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 218 günlük ceza süresinin düşülerek
147 (yüzkırkyedi) gün süre ile, Mustafa Necati NEŞE (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) ve Ali Rıza DEMİR’in (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) ceza
süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 286 günlük ceza süresinin düşülerek 79
(yetmişdokuz) gün süre ile, Emrah GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil
No: 72951), Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400,
Oda Sicil No:5437) ve Halil ÇOŞKUN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar
çekilen 308 günlük ceza süresinin düşülerek 57 (elliyedi) gün süre ile denetim faaliyetlerinin
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
13.06.2014 tarihli ve 4930, 13.06.2014 tarihli ve 4931 sayılı Makam Olurları ile
denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulan 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Öztaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin
belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4932 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5382/3/1-1
—————
15.10.2011 tarihli 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul İli, Maltepe İlçesi,
Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel
(eski 7,8,9 parseller) üzerindeki (B Blok) yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulan 632038 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı
725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Kadir Doğan ÖZAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12400, Oda Sicil No:5437), Halil ÇOŞKUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137), Mesut KÖSEBAŞKAN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Emrah GÜRBÜZ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 72951), ve Mustafa Necati NEŞE’nin
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339)
Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin
“yürütmesinin durdurulmasına” ve “iptaline” hükmedilmiştir. Mahkeme kararlarına istinaden
dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve cezaları
kesintiye uğramıştır. Anılan mahkeme kararlarına gerekçe gösterilen şekil eksikliği
Bakanlığımızca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezaları kesintiye uğrayan 632038
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Halil ÇOŞKUN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) ve
Mesut KÖSEBAŞKAN’ın ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 288
günlük ceza süresinin düşülerek 77 (yetmişyedi) gün süre ile, Kadir Doğan ÖZAL’ın (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) ceza süresinden
yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 344 günlük ceza süresinin düşülerek 21 (yirmibir)
gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Emrah GÜRBÜZ’ün (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 72951) ceza süresinden yürütmeyi durdurma
ilanına kadar çekilen 308 günlük ceza süresinin düşülerek 57 (elliyedi) gün süre ile denetim
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Mustafa Necati NEŞE’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) İdare Mahkemelerince hükmedilen yürütmeyi
durdurma ve iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle
denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi,
Öztaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.06.2014 tarihli ve 4932
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.06.2014 tarihli ve 4933 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5382/4/1-1
18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014
tarihli ve E.2013/1955-K.2014/369 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve
Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil
No:13638) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.06.2014 tarih ve 4748 sayılı
Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5207/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 12 parsel üzerindeki 633575 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı
815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Özcan ALEMDAR
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56385) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4750 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/1/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 13 parsel üzerindeki 633583 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı
815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 11004, Oda Sicil No: 25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16182, Oda Sicil No: 43093) ve Özcan
ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56385) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4751 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/2/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 210 ada, 6 parsel üzerindeki 575582 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004,
Oda Sicil No: 25192), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14861, Oda Sicil No: 21610),Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), Şaban ERYILMAZ (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12268, Oda Sicil No: 20341), Ömer ÖZZAİM
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70581) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4752 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/3/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, 35 pafta, 8135 parsel
üzerindeki 99168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (d) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
448672-396254 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4710, Oda Sicil
No:19495) ve Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012
tarihli ve 28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4756 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/4/1-1
—————
E Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 16 pafta, 1955 parsel üzerindeki 206009 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 559098-506680 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 464 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Şakir ÜNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 1848, Oda Sicil No:12672), Mustafa ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1849, Oda Sicil No:18475), Sema AKDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 11416, Oda Sicil No:16681) ve Adnan BUHARALI’nın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40136) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4754 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/5/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6621 ada, 6 parsel üzerindeki 231999 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Hüseyin TALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:61417) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53803-56079 Ticaret Sicil No
ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 788 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turay Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Asuman ŞENER (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7494, Oda Sicil No:11857), Hüseyin ALTAY (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Hasan Can OKTAY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2452, Oda Sicil No:29573) ve Sevim
TURGUT (VURAL)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73482) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de
ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli
ve 4755 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/6/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 14 parsel üzerindeki 530374 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Hüseyin DİRİCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:46331) ve Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4753 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/7/1-1
—————
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/1 pafta, 748 ada, 330 parsel üzerindeki 115616 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuri ÇETİN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) ve Ahmet ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6330, Oda Sicil No:21318)denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4758 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/8/1-1
—————
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28.L.III. pafta, 1437 ada, 8 parsel üzerindeki 119584 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4201, Oda Sicil No:21329), Fikret KADEMLİOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5222, Oda Sicil No:11386) ve Serdar
YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57537) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve
29001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4757 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/9/1-1
—————
Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 1698 ada, 1 parsel üzerindeki 872549 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2547 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 1133 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Cesar ÇETİNER (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 75472) sorumlu denetim elemanları Cengiz ÇALI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3245, Oda Sicil No:12776), Şeyhmus AYDIN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18391, Oda Sicil No:24201 ) ve Bişar
YAZMALAR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:
51367718008) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4761 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/10/1-1
—————
Körfez Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Havran İlçesi, 34 23 Bc pafta, 221 ada, 41 parsel üzerindeki 882674 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları
ile 9. maddesi ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ile 6.
maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5202 Ticaret Sicil No ile
Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 875 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez Ada Yapı
Denetim Ltd. Şti . ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmiye BAYRAKTAR HALKALI
(Şirket Müdürü, Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15046, Oda Sicil No:
20157), sorumlu denetim elemanları Necmiye BAYRAKTAR HALKALI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15046, Oda Sicil No: 20157), Zeki SÖNMEZ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7876, Oda Sicil No: 14422) ve Ahmet
DİKAL’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı T.C. Kimlik No: 61258333708)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4760 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/11/1-1
—————
Balıkesir Gül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 62 pafta, 238 ada, 5 parsel üzerindeki 828065 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) bendi
ile 9. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ve
6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10244 Ticaret Sicil No ile
Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1532 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Gül
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ficel ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda Sicil No: 37982) sorumlu denetim
elemanları Ficel ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda
Sicil No: 37982) ve Zahide GÖKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil
No: 40365) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4759 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5206/12/1-1
▲
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30L3 pafta, 704 ada, 28 parsel üzerindeki 106018 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Ahmet ATEŞ (Denetçi No:6330, Oda Sicil No: 21318)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014
tarih ve E.2013/1648-K.2014/652 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı Ahmet ATEŞ
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 04.06.2014 tarih ve 4685 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5091/1/1-1
—————
Birikim Yapı Denetim A.Ş.‟nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz
KONAN (Oda Sicil No: 55333) hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile tesis edilmiş işlemlerle ilgili olarak, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.10.2008 tarih
ve E.2008/2001 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararı doğrultusunda
söz konusu işlemlerin yürütmesi 17.12.2008 tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
durdurulmuş, aynı Mahkemenin 15.01.2009 tarihli ve E.2008/2001-K.2009/46 sayılı “dava
konusu işlemin iptali” kararı doğrultusunda 13.02.2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile adı geçen hakkındaki işlemler iptal edilmiştir.
İptal Kararı’na karşı Bakanlığımızca yapılan temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay
6. Dairesinin 09.06.2009 tarihli ve E.2009/1791-K.2009/7034 sayılı kararı ile zikredilen
Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. “Bozma Kararı” doğrultusunda, ilgili
hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlatılan 17.12.2008
tarihli ve 27083 sayılı Resmi Gazete ilanı kesintiye uğrayan işlemin kaldığı yerden devam
edilmesine 16.10.2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete ilanı ile başlanılmıştır.
Danıştay 6. Dairesinin “Bozma Kararı” üzerine Ankara 10.İdare Mahkemesinin
16.12.2009 tarihli ve E.2009/2116-K.2009/2325 sayılı direnme kararı ile tekrar “İptal Kararı”
verildiğinden adı geçenle ilgili olarak, Oğuz KONAN hakkında 11.07.2008 tarihli ve 26933
sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen işlem 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile iptal edilmiştir.
Ankara 10. İdare Mahkemesinin ‘Israrlı İptal Kararı’na” karşı Bakanlığımızca yapılan
temyiz talebi yerinde görülerek, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11.12.2013 tarihli
ve E.2010/823-K.2013/4468 sayılı kararı ile zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına karar
verilmiş olup, “Bozma Kararı” doğrultusunda, Oğuz KONAN hakkında mahkeme kararlarının
uygulanması ile geri alınan dava konusu geçici faaliyet durdurma işleminin yeniden
uygulamaya konulması 04.06.2014 tarih ve 4684 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5091/2/1-1
—————
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 134 ada, 10 parsel üzerindeki 642868 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Hersek Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Musa İZCİ (Denetçi No: 15954, Oda Sicil No: 23692) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulun 16.04.2014 tarihli ve Y.D.
İtiraz No: 2014/2170 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Musa İZCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 05.06.2014
tarihli ve 4713 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
5091/3/1-1
—————
Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Tire İlçesi, 57 ada, 13 parsel üzerindeki 542425 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4674 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5092/1/1-1
—————
05.04.2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İzmir ili, Dikili ilçesi, Salihler
Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Osman AKKOCAOĞLU, Ali KARALI, Gürsun
ÖZEN, Mustafa Kemal HIZAL ve Birol YILDIRIM’ın Bakanlığımız aleyhine açtıkları
davalarda, ilgili İdare Mahkemelerince dava konusu işlemin “yürütmesinin durdurulmasına”
ve “işlemin iptaline” hükmedildiğinden” 19.01.2013 tarihli 28533 sayılı, 13.12.2012 tarihli
28496 sayılı, 22.03.2013 tarihli 28595 sayılı, 21.08.2013 tarihli 28742 sayılı, 02.01.2014
tarihli 28870 sayılı, 09.05.2013 tarihli 28642 sayılı, 10.04.2013 tarihli 28614 sayılı ve
27.11.2013 tarihli 28834 sayılı Resmi Gazete ilanları ile dava konusu işlemin dava açan
kişilerle ilgili kısmının yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiştir. Anılan yürütmeyi durdurma
ve iptal kararlarına gerekçe gösterilen işlem eksikliği giderildiğinden, geçici faaliyet
durdurma cezaları kesintiye uğrayan Osman AKKOCAOĞLU’nun (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3022, Oda Sicil No:12221) ceza süresinden yürütmeyi
durdurma ilanına kadar çekilen 289 günlük ceza süresinin düşülerek 76 (yetmişaltı) gün süre
ile, Ali KARALI’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13977,
Oda Sicil No:33977) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 252 günlük
ceza süresinin düşülerek 113 (yüzonüç) gün süre ile, Gürsun ÖZEN’in (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) ceza süresinden
yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 252 günlük ceza süresinin düşülerek 113 (yüzonüç)
gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, Mustafa Kemal HIZAL’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) ceza süresinden
yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 351 günlük ceza süresinin düşülerek 14 (ondört)
gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birol YILDIRIM’ın (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603) İdare Mahkemesince
hükmedilen iptal kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle
denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4675 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5092/2/1-1
—————
Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir ili, Buca ilçesi, 210-1a pafta, 50057 ada, 4 parsel üzerindeki 512608 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd, Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 11782, Oda Sicil No:26155), sorumlu denetim elemanları Mehmet
Gündüz ÜNLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9750, Oda Sicil No:4534),
Nurettin YAZICIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4414, Oda Sicil
No: 1204) ve Baykal ÇAYGÖZ' ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:17814)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 02.09.2010 tarih ve 27690
sayılı, 05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 565 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4679 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
5092/3/1-1
—————
Boyut Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 6181 ada, 16 parsel üzerindeki 520044 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111854-MRK Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 744 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları M. Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil No:29571), Vahit AYDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13387, Oda Sicil No:9261) ve Emirhan YAZGAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58806) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve
4678 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5092/4/1-1
—————
MKM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tokat İli, Reşadiye İlçesi, 204 ada, 31 parsel üzerindeki 751724 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2498 Ticaret Sicil No ile Niksar Ticaret
Odasına kayıtlı 1362 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MKM Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Korkmaz TASLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 17954, Oda Sicil No: 43111), Mustafa ÖZLÜ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17310, Oda Sicil No: 5991), sorumlu denetim elemanları
Korkmaz TASLAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17954,
Oda Sicil No: 43111), Mustafa ÖZLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
17310, Oda Sicil No: 5991), Metin ÇELİKDELEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 17460, Oda Sicil No: 13067), Osman YEDİYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 76613) ve Okan GELBAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 86331) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4677 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5092/5/1-1
—————
Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Manisa İli, Salihli İlçesi, 2522 ada, 9 parsel üzerindeki 670873 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin, 4. fıkrasının ve (l) bendindeki hükümlerde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12882 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret
Odasına kayıtlı 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fehmi Levent ONGUNER (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 41233), sorumlu denetim elemanları Namık İSTANBULLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10076, Oda Sicil No: 28762), Aytaç SAVAŞ
OVA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16912, Oda Sicil No: 23072),
Abdullah Veysel ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80382) ve Barış
İLBAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43028) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.04.2012 tarih ve 28255
sayılı, 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alanlı Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 1176 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 04.06.2014 tarihli ve 4676 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5092/6/1-1
04.06.2014 tarih ve 29020 sayılı Resmi Gazete
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115
parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket Müdürü, Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi No:675, Oda Sicil No: 8446) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli ve
E.2013/1227-K.2014/765 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mustafa Ekmel UYSAL (Denetçi
No:675, Oda Sicil No: 8446) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.05.2014
tarih ve 4269 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4726/1/1-1
—————
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
Kontrol Elemanı Mimar Mehmet Ruhi YÜKSEL (Oda Sicil No: 17778) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarih ve
E.2013/1646 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Mehmet Ruhi
YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih
ve 4386 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
—————
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 34378 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret
Odasına kayıtlı 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Tek Yapı Denetim Ltd.
Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin
24.04.2014 tarih ve E.2013/1648 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4387 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4726/2/1-1
—————
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje
ve Uygulama Denetçisi Mimar Haldun ALPTEKİN (Denetçi No: 17206, Oda Sicil No: 2693)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014
tarih ve E.2013/1649 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Haldun ALPTEKİN
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4388
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4726/3/1-1
—————
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje
ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin GÖZAY (Denetçi No: 18418, Oda Sicil
No: 25090) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin
24.04.2014 tarih ve E.2013/1644 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı
Hüseyin GÖZAY hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi
26.05.2014 tarih ve 4389 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4726/4/1-1
—————
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı Mimar Derya OĞUZ (Oda Sicil No:28739)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014
tarih ve E.2013/1645 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarih ve 28696 sayılı Resmi Gazete ilanı Derya OĞUZ
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.05.2014 tarih ve 4390
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4726/5/1-1
—————
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115
parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 730 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine
Mühendisi Hüseyin ÇAĞLI tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara
13. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli ve E.2013/1231-K.2014/764 sayılı kararı ile
“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin ÇAĞLI (Denetçi
No: 13544, Oda Sicil No: 5045) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi
27.05.2014 tarih ve 4441 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4725/1-1
—————
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Tahtakuşlar Köyü, 36 27 E pafta, 1115
parsel üzerindeki 553460 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim
Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi
Mustafa TEKİN (Denetçi No: 14071, Oda Sicil No: 27325) tarafından, Ankara 13. İdare
Mahkemesinin 2013/1228 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 24.04.2014
tarihli ve E.2013/1228-K.2014/767 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mustafa TEKİN
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 26.05.2014 tarihli ve 4401 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4724/1-1
31.05.2014 tarih ve 29016 sayılı Resmi Gazete
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826964 (A Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4225 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/1/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826974 (A1 Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4226 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/2/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826980 (A2 Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4225,
4226 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 1482 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti
üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1482 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
21.05.2014 tarihli ve 4227 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/3/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826979 (A3 Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227
sayılı Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4228 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/4/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826985 (B Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227
sayılı Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4229 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/5/1-1
—————
Metod Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20 pafta, 597 ada, 15 parsel üzerindeki 826990 (B1 Blok)
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 20923 Ticaret Sicil No ile
Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1482 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metod Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülşen ÖZLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15882, Oda Sicil No:14727) ve Turgut KARAAĞAÇ’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22711, Oda Sicil No:19209) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 21.05.2014 tarihli ve 4227
sayılı Makam Oluru ile yapı denetim izin belgesi iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4230 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/6/1-1
—————
Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bornova İlçesi, 4665 ada, 3 parsel üzerindeki 13029 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 94041 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı
113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Kamil ÜRE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1740, Oda Sicil No:9703), İsmail KARAYALI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1781, Oda Sicil No:23424), Birol ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5066, Oda Sicil No:34903), Cemil KAYA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2027, Oda Sicil No:15536) ve Mehmet
GÜNDOĞAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1941, Oda
Sicil No:1829) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere
göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı, 19.12.2013 tarihli ve 28856
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 113 nolu
yapı denetim izin belgesine sahip Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 113
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
21.05.2014 tarihli ve 4233 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/7/1-1
—————
SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 22 pafta, 60 ada, 4 parsel üzerindeki 621956 (A Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18855-26590 Ticaret Sicil No ile Sakarya
Ticaret Odasına kayıtlı 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SAKARYA YAPIKON
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Banu KAHYALI ÜNSALDIK
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19961, Oda Sicil No:26531) ve Özcan
ALKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4388, Oda Sicil No:9519)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4231 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/8/1-1
—————
SAKARYA YAPIKON Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 22 pafta, 60 ada, 4 parsel üzerindeki 621968 (B Blok) YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18855-26590 Ticaret Sicil No ile Sakarya
Ticaret Odasına kayıtlı 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip SAKARYA YAPIKON
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Banu KAHYALI ÜNSALDIK (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19961, Oda Sicil No:26531) ve Özcan ALKAN’ın
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4388, Oda Sicil No:9519) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 04.10.2013 tarihli ve 8147
sayılı, 21.05.2014 tarihli ve 4213 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici
olarak durdurulan, 839 nolu yapı denetim izin belgesine sahip SAKARYA YAPIKON Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 839 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4232 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4640/9/1-1
—————
Met Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, 32 pafta, 95 ada, 185 parsel üzerindeki 615667 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6389 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret
Odasına kayıtlı 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Aliye LENGERLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 13795, Oda Sicil No: 8976), Haluk EKİNCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5434, Oda Sicil No: 20113) ve Bekir İZMİRLİ’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81840) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.06.2013 tarih ve 28684
sayılı, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa
geçici olarak durdurulan, 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Teknik Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 699 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4234 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/10/1-1
—————
Asi Körfez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti..’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi, Reyhanlı Belediyesi, 6968 Parsel üzerindeki 903196 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrası ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (a) ve (l) bendleri, 23.
maddesinin 10. ve 13. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1304214003 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 1667 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Asi Körfez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Edip
CERİTBİNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elamanı, Oda Sicil No:86503) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/11/1-1
—————
Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.
Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3B pafta, 661 ada, 2 parsel üzerindeki 619252
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim
Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.) ile sorumlu denetim
elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458,
Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No: 8998), Gazi TORUN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8982, Oda Sicil No: 14250), Hüseyin Erdem K. KAVLAK
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5174, Oda Sicil No: 16715), Seyfettin
BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No: 15694),
Volkan Talat KALAFAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80853) ve Murat
SEZEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66161) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 21.05.2014 tarihli
ve 4235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/12/1-1
—————
Şena Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd.
Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2C pafta, 434 Ada, 9 parsel üzerindeki 713338
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10394 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 76 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena Yapı Denetim
Ltd.Şti. (Eski Ünvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.) ile sorumlu denetim
elemanları Sedat KARABULUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11458,
Oda Sicil No: 8144), Mehmet Fahri ÇELİKER (İnşaat Mühendisi , Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15567, Oda Sicil No: 8998), Ahmet KANTER (Makina Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13091, Oda Sicil No: 68207), Mehmet IŞIKSAL
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16318, Oda Sicil No: 40122), Onur
BERK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20205, Oda Sicil No: 50932),
Volkan Talat KALAFAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80853) ve Boran
ALPASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68390) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.05.2014 tarihli ve 4236 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4640/13/1-1
—————
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 1220 ada, 10 nolu parsel
üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 566524-514106 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 509 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti.
tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2012/134 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, 16.04.2014 tarihli ve E.2012/134-K.2014/545 sayılı karar ile “dava konusu
işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.12.2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.05.2014
tarihli ve 3877 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere
duyurulur.
4639/1-1
29.05.2014 tarih ve 29014 sayılı Resmi Gazete
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Beldesi, 27.I.2.D pafta, 138 ada, 14 parsel üzerindeki
768654 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1012 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Mersin Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama
Denetçisi, Makine Mühendisi, Şevki Kemal SEZİK tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış
olan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli ve E.2013/1647 sayılı kararı
ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.07.2013 tarihli ve 28696 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine
Mühendisi, Şevki Kemal SEZİK (Denetçi No:17691, Oda Sicil No:19009) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 20.05.2014 tarih ve 4201 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4525/1-1
22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete
Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu
yapının denetimini üstlenen 1277 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin
17.04.2014 tarihli ve E.2014/701 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve
Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Güler ELBİSTANLI (Oda Sicil No:40367, Denetçi
No:21633) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 09.05.2014 tarih
ve 3876 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4312/1-1
17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşailçesi, 4753 ada, 6 parsel üzerindeki 564269 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapıdenetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3907 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/1/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski
ÜnvanıOlimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY
(AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil
No:36251), Nermin ÖZGÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11998, Oda
Sicil No:19831), Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11271, Oda Sicil No:3551), Ahmet DURNA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11467, Oda Sicil No:4104), Varol YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4961, Oda Sicil No:6091), İsmet EREN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864), Cengiz
ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No:
6193), Mustafa Arman ALTAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:60909),
Mürsel ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:69800), Fatih BAKACAK
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:67963),Uğur KEPEZLİOĞLU (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:61080) ve Yalçın KAPLAN’ın (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:37477) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve
3908 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/2/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1260 ada 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski
ÜnvanıOlimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY
(AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil
No:36251), Nermin ÖZGÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11998, Oda
Sicil No:19831), Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11271, Oda Sicil No:3551), Ahmet DURNA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11467, Oda Sicil No:4104), Necmeddin İĞCİOĞLU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7866, Oda Sicil No:2237), İsmet EREN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864),
Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda
Sicil No: 6193), Devrim KELEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64422) ve
Fatih BAKACAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:67963) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve
3909 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/3/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 1260 ada 29 parsel üzerindeki 263464 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski
ÜnvanıOlimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülcan AY
(AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12445, Oda Sicil
No:36251), Süheyla BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11271, Oda Sicil No:3551), Varol YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4961, Oda Sicil No:6091) ve Cengiz ERGİN’in (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve
3910 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/4/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Çolaklı Belediyesi, 217 ada, 1 parsel üzerindeki 281225
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile
9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile
Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Salih ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:792, Oda Sicil No:36067), Bayram KÜÇÜK (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35541), Abdurrahman OKUTAN (Elektrik
Mühendisi,
Kontrol
Elemanı,
Oda
Sicil
No:14136)
veZekeriye
Fuat
PAZARBAŞI’nın(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24654) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şelale YapıDenetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3911 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/5/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 563875
YİBF nolu (B Blok) yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
ve (g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039
Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine
sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Salih ERSOY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:792, Oda Sicil No:36067) ve Bayram
KÜÇÜK’ün(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35541) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şelale YapıDenetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3912 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/6/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 506860
YİBF nolu (C Blok) yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
ve (g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039
Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu YapıDenetim İzin Belgesine
sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan MEKTEPLİOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15719, Oda Sicil No:33510) ve Murat
DÜZENLİ’nin(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60002) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şelale YapıDenetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3913 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/7/1-1
—————
Manavgat Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sarılar Belediyesi, 608 ada, 14 parsel üzerindeki 280205
YİBF nolu (A Blok) yapıyı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile
Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 314 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Manavgat Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erkan AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4262, Oda Sicil No:6384), Zuhal GÖKSEL (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4281, Oda Sicil No:15403), Tayyar AKIN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1646, Oda Sicil No:7466) ve İlker TEŞTEK’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71401) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret
Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahipŞelale Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Erkan MEKTEPLİOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15719, Oda Sicil No:33510) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Manavgat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 01.11.2013 tarihli ve
28808 sayılı Resmi Gazete ilanıile, Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninyapı denetim izin belgesi
07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve
3914 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4196/8/1-1
—————
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII-III pafta, 726 ada, 864 parsel
üzerindeki 533993 YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6.
maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile
Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluşortağı veya yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda Sicil No: 10788), Osman
SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Oda Sicil No: 22281),
Özlem TÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54228) ve Atilla AYDIN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No: 95974) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli
ve 28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3915 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/9/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593181 YİBFnolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın(İnşaat
Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3916 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/10/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593189 YİBFnolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
YapıDenetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat
Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3917 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/11/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 523 ada, 2 parsel üzerindeki 593191 YİBF nolu (C Blok)
yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
YapıDenetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238) ve Selçuk BALCI’nın (İnşaat
Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3918 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/12/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Merkez İlçesi, 516 ada, 6 parsel üzerindeki 623404 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve YapıDenetim
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mithat ÖMÜR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil No: 21610),
Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No:
10238), İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6998, Oda Sicil No: 16378), Vahap KIRAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:76016) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3919 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/13/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 30KIB-30KIC pafta, 251 ada, 3 parsel üzerindeki 77309
ve 268621 YİBF nolu (yapıtektir) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 noluYapı Denetim İzin
Belgesine sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34
YapıDenetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Namık Kemal AYDIN’ın (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4032, Oda Sicil No: 18752) denetim
faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması,kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanıile, Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin
belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için,
uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde
tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma
cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma
kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında
Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi
Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının
13.05.2014 tarihli ve 3920 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4196/14/1-1
—————
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki, 23091 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret
Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu YapıDenetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanlarıHanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4201, Oda Sicil No:21329), Tayfun KAYRIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:519, Oda Sicil No:14059) ve Gökhan ÖZYÜMLÜ’nün(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61214) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapıdenetim izin belgesi 30.04.2014 tarihli ve 3561
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3921 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/15/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 2019 ada, 2 parsel üzerindeki, 626850 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda
Sicil No: 17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No: 14189), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un(Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3922 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/16/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Merkez ilçesi, 484 ada, 23 parsel üzerindeki, 621212 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetimİzin
Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin
ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5642, Oda Sicil No: 17115), Ali
CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189),
Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda
Sicil No:34719) ve Tuğrul KUM’un(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67401) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3923 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/17/1-1
—————
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818475
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne
Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 08.06.2013 tarihli ve 28671
sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 1149
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DetaYapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek,
1149 noluYapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
13.05.2014 tarihli ve 3924 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/18/1-1
—————
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818479
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne
Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3925 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/19/1-1
—————
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818492
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne
Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3926 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/20/1-1
—————
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Edirne ili, Merkez ilçesi, E17D07B4C pafta, 2436 ada, 2 parsel üzerindeki 818656
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 7120-10078 Ticaret Sicil No ile Edirne
Ticaret Odasına kayıtlı 1149 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Reha GÜLER’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17355, Oda Sicil No:13985) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Deta Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.05.2014 tarihli ve 3924
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3927 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/21/1-1
—————
641249 YİBF noluyapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Mezon Yapı
Denetim Ltd.Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Erol NURCAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No:20123) hakkında
uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3928 sayılı Makam Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/22/1-1
—————
59893 YİBF noluyapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Seçkin Yapı
Denetim A.Ş. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin
02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 33316-35414 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı
Denetim A.Ş. ile Şükrü ŞENDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4292, Oda Sicil No:16025), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1567, Oda Sicil No:17506) ve Coşkun ÖZDEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:52904) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli
ve 3929 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/23/1-1
—————
Sismik Yapı Denetimi San. veTic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, AkbükBelediyesi, 29RIIc pafta, 573 ada, 1 parsel üzerindeki
187040 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile
Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı
Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Gürdal AKGÜNGÖR’ün
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4999, Oda Sicil No:2511), denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz ) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sismik Yapı Denetimi San. veTic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2014
tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarihli ve 3930 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4196/24/1-1
15.05.2014 tarih ve 28997 sayılı Resmi Gazete
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında“Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2137 dosya nolu METOD 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Aydın ilinde faaliyet gösteren 1929 dosya nolu KARAHAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 829 dosya nolu MERİÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 327 dosya nolu ŞEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerineait
Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 3558 sayılı Olur'u ile
geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
4047/1/1-1
—————
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.04.2014 tarih ve 3559 sayılı
Makam Olur’una istinaden,
Edirne ilinde faaliyet gösteren 1149 dosya nolu DETA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 636 dosya nolu İZMİT PRO DEN Yapı Denetim Ltd.
Şti. ve 729 dosya nolu BERTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Muğla ilinde faaliyet gösteren 1422 dosya nolu YPS Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 130 dosya nolu BİYAD Yapı Denetim A.Ş.,
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1681 dosya nolu AKAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 805 dosya nolu MOMENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Amasya ilinde faaliyet gösteren 1061 dosya nolu MELTEM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve
1186 dosya nolu ÖZÇİMEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerininYapı Denetim Sistemi üzerinden
tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4047/2/1-1
—————
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 5 pafta, 2783 parsel üzerindeki 38911 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4201,
Oda Sicil No:21329), Tayfun KAYRIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:519, Oda Sicil No:14059), Deniz DAĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:62222), Önder HİLALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:55653) ve Kısmet NAYIR DAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:57577) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli ve 28454
sayılı, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim
Ltd.Şti.’ninaynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”başlıklı
8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli
27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen
sona erdirilerek, 6nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4048/1/1-1
—————
Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, 1823 ada, 6 parsel üzerindeki 160291 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 41 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ömer YAVUZ (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:454, Oda Sicil No:24295) sorumlu denetim elemanları
Ahmet Gürdal AKGÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4999, Oda
Sicil No:2511), Burhanettin ÇİVİCİ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:457,
Oda Sicil No:16432), Mustafa TOK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:452, Oda Sicil No:3285), Ahmet CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13670, Oda Sicil No:31117), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:458, Oda Sicil No:33252), Hasan ASLAN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8163, Oda Sicil No:16761), Ömer
YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:454, Oda Sicil No:
24295), Ayhan ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52482), Talat
ÖZTAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:6311), Alper DEMİR (İnşaat
Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70023), Muharrem Murat ESMER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62443) ve Hüseyin DOĞAN’ın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11425) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013
tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3562 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4048/2/1-1
—————
Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli Merkez İlçe, 111 pafta, 1519 ada, 3 parsel üzerindeki 774088 YİBF nolu
yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) ve (ı)fıkraları
ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12581 Ticaret Sicil No ile
Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ÖzegeYapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet ATAR (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28536) sorumlu denetim elemanları Erkan
ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14037, Oda Sicil No:7020),
Yüksel KARSU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2151, Oda Sicil
No:11091), Hanefi Mehmet MISIRLI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13136, Oda Sicil No:812) ve İbrahim VURANEL’in (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7616, Oda Sicil No:9770) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli
ve 3563 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4048/3/1-1
—————
Işık Güvenli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin(Eski Ünvanı Işık Güvenli Yapı Denetim A.Ş.)
denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 163 pafta, 6332 ada, 6 parsel üzerindeki 108792 YİBF nolu
yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 6.
maddesinin 1. fıkrasında, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6.
maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 510432 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 383 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işık
Güvenli Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Ünvanı Işık Güvenli Yapı Denetim A.Ş.) ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Kamil ÖZCAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7010, Oda Sicil No:10610) ve sorumlu denetim elemanı Nihal SEVİN’in(Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1238, Oda Sicil No:9377) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli
ve 3564 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4048/4/1-1
—————
Odak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 432 ada, 68 parsel (YDS kaydında 13
parsel) üzerindeki 74945 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, YapıDenetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin
6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40924 Ticaret
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 252 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Odak
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şükrü ERDEM (Kuruluş Ortağı, Şirket
Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3417, Oda Sicil No:25210),
Zuhal MEKİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3300, Oda Sicil
No:16252), Ali İhsan TÜRKMEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1716, Oda Sicil No:9976), Musa TÜRKER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4278, Oda Sicil No:2966) ve Mustafa KILIÇ’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56849) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3565 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4048/5/1-1
—————
Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30L-4B pafta, 120 Ada, 39 parsel üzerindeki 157740 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 497977-445559 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 353 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapıt
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Şadi ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8135, Oda Sicil No: 15886), Ergin BAŞAR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3395, Odası Sicil No: 5933) ve Ahmet
DURMUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Sicil No: 59308) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve
26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3566 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4048/6/1-1
—————
Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Erzurum İli, Oltu İlçesi, 2627-D pafta, 376 ada, 1 parsel üzerindeki 802162 YİBF YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15045-21023 Ticaret Sicil No ile
Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ÖzkarYapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fatih ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 71353), Hakan SONKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:22195, Oda Sicil No:56170) sorumlu denetim elemanları Mehmet
EREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19033, Oda Sicil No:31702), Halil
ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13489, Oda Sicil No: 11081),
Hakan SONKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22195, Oda
Sicil No: 56170) ve Onur AYDIN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:90753) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3567 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4048/7/1-1
—————
04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılıResmi Gazete ilanı ile Bolu ili, Merkez ilçesi,
Köprücüler Köyü, 07.b pafta, 601 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulan 4421 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı320
nolu yapı denetim izin belgesine sahip Bolu YapıDenetim Mühendislik Hiz. ve
Müş.Ltd.Şti.’nin Bakanlığımız aleyhine açtığı dava sonucunda verilen“iptal kararı”
doğrultusunda, 14.09.2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava konusu işlem
iptal edilmiştir. Anılan iptal kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim
Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Bolu Yapı Denetim
Mühendislik Hiz. ve Müş.Ltd.Şti. hakkında verilen Ankara 3. İdare Mahkemesinin
16.05.2013 tarihli ve E.2011/2700-K.2013/937 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının
uygulanması ile geri alınan geçici faaliyet durdurma işleminin adı geçen kuruluşun yapı
denetim izin belgesinin iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde tekerrüre esas sayılmak üzere yeniden uygulamaya
konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek Bakanlık nezdinde tutulan
yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3568 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4048/8/1-1
—————
Genel Müdürlük Makamının 02.05.2014 tarih ve 3609 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği gereği;
Tuğla ve Kiremit San. Der. Yapı End.Araş. ve Gel. İkt. İşletmesi’nin GersanSanayi
Sitesi 2308. Sok. No:24 ErgaziYenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi
laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 05.08.2010 tarih ve 320
sayılıkararı ile verilen 211 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun(MYDK) 04.04.2014 tarih ve 477/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4053/1-1
—————
2.01.2013 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş olan “Genel Müdürlük
Makamının 16.12.20013 tarih ve 9963 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;
CEYTEST İnşaat Beton ve Çelik Çekme Test Lab. İşletme San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin
Silahtarağa Mah. Karadeniz Cad. No:35/A Eyüp/İSTANBUL adresinde bulunan yapı
malzemesi laboratuvarının, İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 21.11.2013 tarih
ve 34-2013-105 sayılı kararı ile; 66 nolu“Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı
veren sözleşme tek taraflıolarak fesih edilmesi” işleminin; İstanbul 8.İdare Mahkemesinin
Esas No: 2013/2560 ve 21.01.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Genel
Müdürlük Makamının 30.04.2014 tarih ve 3594 sayılı Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
4054/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Bodrum İlçesi, KonacıkBeldesi, N18C24A1A pafta, 130 parsel üzerindeki
762843 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f)
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ğ) ve
(ı)bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile
Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erdener BOSTANCI (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5000, Oda Sicil No:10936) ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No: 80263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.01.2014 tarihli ve 28870
sayılı ve 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 1130 noluYapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3636 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4055/1/1-1
—————
Egem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Merkez İlçesi, 15N-1 pafta, 136 ada, 16 parsel üzerindeki 754023 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) fıkraları ile
YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 4. fıkrasının (ç), (ğ)ve (ı)
bentleri ve 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10222
Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Egem Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet ÖZKAN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17043, Oda Sicil No: 26638) ve
Ramazan Cem ATEŞ’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3637 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4055/2/1-1
—————
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII pafta, 1046 ada, 5 parsel üzerindeki
229606 ve 570730 (yapı tektir.) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477
noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 61488) sorumlu denetim elemanları Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda Sicil No: 10788), Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Oda Sicil No: 22281) ve Erkan KAYIN’ın(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61488) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli
ve 28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3638 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/3/1-1
—————
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII pafta, 701 ada, 809 parsel üzerindeki
264794 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına
kayıtlı 477 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 61488) sorumlu denetim elemanları Şahin ERGÜN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8613, Oda Sicil No: 13320) ve Osman SALKIM’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Oda Sicil No: 22281) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli
ve 28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3639 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/4/1-1
—————
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Tekniker Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Karaağaç Beldesi, F19B24B2B pafta, 315 ada, 16 parsel
üzerindeki 102737 YİBF noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 noluYapı Denetim İzin
Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çiler
ASİL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5680, Oda Sicil No: 17468), Fahri
ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1511, Oda Sicil No: 12763) ve
Metin ARSLAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45138) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker
YapıDenetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Yıldız YALÇINLAR’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No:7514) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların
YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.03.2014 tarih ve 28932
sayılı ve 13.03.2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3640 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
4055/5/1-1
—————
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, 51KIIIb pafta, 8908 parsel
üzerindeki 83919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6422
Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 210 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf Kamil
KUTLUOĞLU ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2584, Oda Sicil No:
5871) ve Mehmet Zafer KEBABÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
2348, Oda Sicil No: 28034) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014
tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için,
uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde
tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma
cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma
kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi
Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının
05.05.2014 tarihli ve 3641 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/6/1-1
—————
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 654 ada, 6 parsel üzerindeki 621498 YİBF nolu yapıyı4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:2975, Oda Sicil No:10680), Atilla DÜLGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786) ve EsafKARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:71192)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3642 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/7/1-1
—————
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1394 ada, 6 parsel üzerindeki 662122 YİBF nolu
yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Remzi ÖNDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456) ve Nilüfer Fatma KOÇASLAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81664) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3643 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/8/1-1
—————
Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1690 ada, 5 parsel üzerindeki 645811 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12015 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı
828 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Gönül ÖZHAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3267, Oda Sicil No:15249), sorumlu denetim elemanları Orhan KIRAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3001, Oda Sicil No:3421), Yusuf BAYRAM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14442, Oda Sicil No:19417) ve Özkan
KARAGEYİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82406) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3644 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/9/1-1
—————
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Merkez İlçesi, 140 pafta, 825 ada, 106 parsel üzerindeki 606625 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın
Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim
Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve
28777 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3645 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/10/1-1
—————
Sismik Yapı Denetimi San. veTic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, 972 ada, 2 parsel üzerindeki 223677 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 41 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Gürdal AKGÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4999, Oda Sicil No:2511), Burhanettin ÇİVİCİ(İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:457, Oda Sicil No:16432), Ali Yücel BAŞER (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No:24052) ve Engin
ZAFER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18011) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sismik Yapı Denetimi San. veTic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2014
tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3646 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/11/1-1
—————
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Merkez İlçesi, 140 pafta, 825 ada, 106 parsel üzerindeki 606627 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın
Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim
Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve
28777 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3647 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
4055/12/1-1
11.05.2014 tarih ve 28997 sayılı Resmi Gazete
İPTAL İLANI
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 14 pafta, 245 ada, 3 parsel üzerindeki 621569 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen Ataer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninProje ve Uygulama Denetçisi,
İnşaat Mühendisi Ayşe ÖZDİL (Denetçi No: 13838, Oda Sicil No: 34489) tarafından, Ankara
18. İdare Mahkemesinin 2013/1260 esasına kayden açılmış olan davada, 10.04.2014 tarihli ve
E.2013/1260-K.2014/600 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ayşe ÖZDİL hakkında tesis edilmiş
olan geçici durdurma işlemi 29.04.2014 tarihli ve 3541 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3965/1-1
10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Bezirci köyü, H19.6.17c pafta, 1096 parsel üzerindeki
140794 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninkuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket Müdürü, Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oğuz ERAKKUŞ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan
davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 14.02.2014 tarihli ve E.2013/1045-K.2014/78 sayılı
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Oğuz ERAKKUŞ (Denetçi No:
2956, oda Sicil No: 25967) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.05.2014
tarih ve 3606 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3923/1/1-1
—————
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Bezirci köyü, H19.6.17c pafta, 1096 parsel üzerindeki
140794 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ninProje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü
TOZLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare
Mahkemesi’nin 14.02.2014 tarihli ve E.2013/1219-K.2014/82 sayılı kararı ile “dava konusu
işlemin iptaline”hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Lütfü TOZLU (Denetçi No:902, Oda Sicil
No:10259) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.05.2014 tarih ve 3605 sayılı
Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3923/2/1-1
—————
Kırşehir İli, Mucur İlçesi, 681 ada, 5 parsel üzerindeki 698301 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 4267 Ticaret Sicil No ile Kırşehir Ticaret Odasına kayıtlı1131 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Seka Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 7. İdare
Mahkemesinin 2014/9 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 08.04.2014
tarihli ve E.2014/9 sayılı karar ile‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarihli ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile SekaYapı
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
30.04.2014 tarihli ve 3595 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
3922/1/1-1
—————
Sakarya İli, Karasu İlçesi, AşağıAziziye Mahallesi, 20M3A pafta, 146 ada, 8 parsel
üzerindeki 709348 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ada Detay Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Hasan ÖZKUZUKIRAN (Denetçi No: 20863,
Oda Sicil No: 16378) tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 2013/1194 esasına
kaydenBakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 05.02.2014 tarihli ve E.2013/1194K.2014/159 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”hükmedildiğinden, 01.08.2013
tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hasan ÖZKUZUKIRAN hakkında tesis edilmiş
olan geçici durdurma işlemi 02.05.2014 tarihli ve 3603 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3922/2/1-1
—————
Denizli İli, Merkez İlçesi, Akkonak Mahallesi, 384 ada, 1 parsel üzerindeki 611250
YİBFnolu inşaatın denetimini üstlenen Denge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ramazan YÜCEL (Denetçi No: 9450, Oda Sicil No: 23053)
tarafından, Ankara 15.İdare Mahkemesinin 2013/706 esasına kaydenBakanlığımız aleyhine
açılmış olan davada, 14.02.2014 tarihli ve E.2013/706-K.2014/83 sayılı karar ile “dava
konusu işlemin iptaline”hükmedildiğinden, 19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Ramazan YÜCEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.05.2014
tarihli ve 3604 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3922/3/1-1
—————
26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılıResmi Gazete’de yer alan Adnan TÜRKEN (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434) ile ilgili
ilanda sehven yazılan “28.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete ilanı” ifadesinin
çıkarılması ve bu ifadenin yerine “19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete
ilanı”ifadesinin eklenmesi, 02.05.2014 tarihli ve 3602 sayılı Makam Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3921/1-1
7.05.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete
Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Kuşcenneti Köyü, H20a22d.d pafta, 349 parsel üzerindeki
248836 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen SigmaYapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Mimar İbrahim Sabri TAR (Denetçi No: 2976, Oda Sicil No: 12892)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 11.03.2014
tarihli ve E.2013/1849 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
İbrahim Sabri TAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
24.04.2014 tarihli ve 3431 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
3725/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, 908 ada, 1 parsel üzerindeki 837024 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 5.
maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1.
fıkrasının (ğ) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrasının (ç) bendi, 6.
maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip ArslanyenerYapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil
No:61036) ve Serkan YENER’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3404 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/1/1-1
—————
Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Seydişehir ilçesi, 38 ada, 64 parsel üzerindeki 745991 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (c), (d), (e) ve (f)
bentleri, 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3.
maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi, 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7. ve
10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile
Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Arslanyener
Yapı DenetimLtd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) sorumlu denetim elemanları Mehmet
GÜMÜŞEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14024, Oda Sicil No:13145),
Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil
No:22849), Hüseyin ATALAY (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13154) ve
MehmetÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3405 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/2/1-1
—————
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Çine İlçesi, 29-K-1-b pafta, 290 ada, 32 parsel üzerindeki 76502 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın
Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim
Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Yalçın YAŞAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No: 7033), Soner ÇETİN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:889, Oda Sicil No:10220) ve TarkansZorlu
KOŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:58199) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve
28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3406 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/3/1-1
—————
Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Seferhisarİlçesi, 3117 ada, 11 parsel üzerindeki 557243 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 806 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluşortağı veya yetkilisi Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK) (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:53499), sorumlu denetim elemanları Behiye ALTUĞ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Nuri
Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5568, Oda Sicil
No:7285), Nurdan ERMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12467, Oda
Sicil No:9739) ve Mehmet Ergenekon KURT’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:23969) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3407 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/4/1-1
—————
Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30KIIA (YDS kaydında 16 pafta) pafta, 257 ada, 18
parsel üzerindeki 77303 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Oluşum 34 YapıDenetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necla AYDINTÜRK
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4849, Oda Sicil No:27129), sorumlu
denetim elemanları Namık Kemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4032, Oda Sicil No:18752), Nazif KÖRHASAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1633, Oda Sicil No:17928) ve Çetin GÜNGÖR’ün (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56242) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve
28953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3408 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/5/1-1
—————
Diyarkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 109 ada, 1 parsel üzerindeki 685587 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 23258 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret
Odasına kayıtlı 1139 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Diyarkent Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kadriye OKAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10192, Oda Sicil No:9117), Mustafa ETİZ (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10173, Oda Sicil No:31988), Mustafa Yaşam ÇELİK
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20833, Oda Sicil No:29019),
Ferhat DENGİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78618) ve Yunus
BAYANCUK’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79271) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3409 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/6/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Merkez ilçesi, M19b-4.I pafta, 423 parsel üzerindeki 141349 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile KuşadasıTicaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.
ile sorumlu denetim elemanı Nazmi ÖCAL’ın(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1608, Oda Sicil No:4690) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3410 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/7/1-1
—————
Ada Yapı Denetim Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Kuşadası ilçesi, 19-L-1-a pafta, 1858 ada, 10 parsel üzerindeki 88761 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2845-3251 Ticaret Sicil No ile
Kuşadası Ticaret Odasına kayıtlı 79 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Ada Yapı
Denetim Hiz.Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şeniz EVGAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12549, Oda Sicil No:13242), Ahmet YILDIRIM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1420, Oda Sicil No:15725) ve Barış
SELÇUK’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48611) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.07.2012 tarihli 28366 sayılı
ve 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici
olarak durdurulan, 79 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Yapı Denetim
Hiz.Tic.Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 79 noluYapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3411 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
3724/8/1-1
—————
DST Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 246 pafta, 687 ada, 7 parsel üzerindeki 225146 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 577351 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 528 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DST Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Füsun KORKMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:8060, Oda Sicil No:8341), İsmail BALCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:225, Oda Sicil No:39806), Kadir ATMACA (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3857, Oda Sicil No:20958), Kemal VAROL (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70151) ve Levent SAVAŞKAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32435) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3412 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/9/1-1
—————
Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Esenyurtilçesi, 801 ada, 2 parsel üzerindeki 654504 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 353398 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına
kayıtlı 804 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Mustafa Erol ÖZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12790, Oda Sicil No:6377), Yusuf ARPACI (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11471, Oda Sicil No:7477), Şafak ŞEN (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4770, Oda Sicil No:32503), Dursun ÇABUK (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13088, Oda Sicil No:20295) ve Remzi
ALTINSOY’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20983) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3413 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/10/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya ili, Döşemealtıilçesi, 278 ada 16 parsel üzerindeki 557907 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 461 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos)
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski ÜnvanıOlimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninyapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve
3447 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/11/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, ÇolaklıBelediyesi, 508 ada, 8 parsel üzerindeki 280191
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve
9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile
Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bayram KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı,Oda Sicil No:35541), Abdurrahman OKUTAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı,Oda Sicil No:14136) ve Zekeriye Fuat PAZARBAŞI’nın (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24654) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3448 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/12/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Belediyesi, 576 ada, 16 parsel üzerindeki 272788
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e)
fıkraları ile 9. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil
No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bayram KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35541), Abdurrahman OKUTAN (Elektrik Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14136) ve ZekeriyeFuat PAZARBAŞI’nın (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24654) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 21.02.2014 tarihli 1404 sayılı
ve 24.04.2014 tarihli 3448 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan, 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
aynı Kanunun“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli
27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen
sona erdirilerek, 732 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi,
Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3449 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
3724/13/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 995 ada, 12 parsel üzerindeki 502296 YİBF nolu
yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarıile 9.
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile
Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Murat DÜZENLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:60002), Abdurrahman OKUTAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:14136) ve Zekeriye Fuat PAZARBAŞI’nın (Makine Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:24654) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.04.2014 tarihli ve 3449
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3450 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/14/1-1
—————
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side Belediyesi, 743 ada, 1 parsel üzerindeki 282814 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahipŞelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.04.2014 tarihli ve 3449
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3451 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/15/1-1
—————
Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşailçesi, 3341 ada, 1 parsel üzerindeki 89842 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29
noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Mustafa Yılmaz TOPKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6370, Oda Sicil No:2154), Feyzi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:773, Oda Sicil No:29937), Ekrem ÇANCI (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:204, Oda Sicil No:27444), Mehmet ÖZTEKİN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43954) ve Nadire ZEYBEKOĞLU’nun (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:33439) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3452 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/16/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşailçesi, 1780 ada, 42 parsel üzerindeki 520413 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) fıkrası ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinin 7. fıkrası ile 23. maddesinin 6. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı
DenetimLtd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Adnan GÜNAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2550, Oda Sicil No:25086) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3453 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/17/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük Belediyesi, 107 ada, 3 parsel üzerindeki 552982
YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun(İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.03.2014 tarihli 28929 sayılı
ve 06.04.2014 tarihli 28964 Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan, 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
aynıKanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli
27858 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen
sona erdirilerek, 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi,
Bakanlık Makamının 24.04.2014 tarihli ve 3454 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3724/18/1-1
▲
3.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete
Sakarya İli, Pamukova İlçesi, 50L-IA pafta, 9212 parselüzerindeki 283090 YİBF nolu,
Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 30L-3 pafta, 502 ada, 432 parsel üzerindeki 283115 YİBF nolu,
Sakarya İli, Sapancaİlçesi, 30L-I C pafta, 31 ada, 168 parsel üzerindeki 283233 YİBF nolu,
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, 9 pafta, 2461 parsel üzerindeki 283274 YİBF nolu, Sakarya İli,
Akyazı İlçesi, 30.K.1.A pafta, 2898 parsel üzerindeki 283288 YİBF nolu, Sakarya İli, Akyazı
İlçesi, 14 pafta, 145 ada, 4 parsel üzerindeki 283356 YİBF nolu ve Sakarya İli, Akyazı İlçesi,
28 pafta, 78 ada, 11 parsel üzerindeki 283378 YİBF nolu inşaatların denetimini üstlenen
15183 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 369 no’lu YapıDenetim İzin
Belgesine sahip Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş. San. Tic. Ltd.Şti. tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 15.01.2014 tarih ve
E.2013/242-K.2014/21 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
27.07.2012 tarih ve 28366 sayılıResmi Gazete ilanı ile Kocaeli Müh. Mim. Yapı Denetim İnş.
San. Tic. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.04.2014 tarih ve
3327 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
3665/1/1-1
—————
İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen 108089 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı616 no’lu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 26.03.2014 tarihli ve E. 2013/1505
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden,
01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Sinan GÜMÜŞ (Denetçi No:10516, Oda Sicil No:29089) hakkında tesis edilmiş
olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 18.04.2014 tarih ve 3326 sayılı Makam Olur’u ile
durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
3665/2/1-1
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete
12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti durdurulan ve 8
nolu Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiş olan 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti. tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 19.09.2008 tarihli ve
E.2008/1418 sayılı “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararına istinaden
12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı Makam Oluru ile 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd.Şti. hakkında
tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi durdurulmuş ve 13.01.2009 tarihli ve 27109 sayılı
Resmi Gazetede ilan edilmiştir.
Ankara 4.İdare Mahkemesinin 12.02.2009 tarihli ve E.2008/1418-K.2009/228 sayılı
“dava konusu işlemin iptali” kararı doğrultusunda, 12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılıMakam
Oluru ile tesis edilen işlemler iptal edilmiş ve 02.04.2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmi
Gazetede ilan edilmiştir.
Bakanlığımızın temyiz talebi neticesinde Danıştay 6. Dairenin 18.11.2011 tarihli ve
E.2010/5014-K.2011/4532 sayılı kararı ile Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.06.2008 tarihli
ve 1768 sayılı Makam Oluru ile tesis edilen işlemlerin iptaline dair kararının bozulmasına
hükmedilmiştir.
Bozma kararına müteakip Ankara 4. İdare Mahkemesince yeniden yapılan yargılama
neticesinde bozma kararına uyularak, Bakanlığımız lehine 12.12.2013 tarihli ve E.2013/1706K.2013/1582 sayılı karar ile “davanın reddine”hükmedilmiş olup, anılan bu karar ile evvelce
verilen Mahkeme Kararlarının uygulanma gereği ve davacı 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd. Şti.
lehine olan neticeler ortadan kalkmıştır.
Bu nedenle, 8 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3 H Yapı Denetimi Tic. Ltd.
Şti.’nin davaya konu edilen 12.06.2008 tarihli ve 1768 sayılı işlemde yer alan geçici faaliyet
durdurma cezalarıdışında, 28.10.2004 tarihli ve 25627 sayılı, 28.10.2010 tarihli ve 27743
sayılıResmi Gazetelerde ilan edilen 2 (iki) adet geçici faaliyet durdurma cezası da
bulunduğundan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki“Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 3 H YapıDenetimi Tic. Ltd. Şti.’nin 8 noluYapı
Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3190 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/1/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B3D pafta, 1376 ada, 11 parsel
üzerindeki 156785 YİBF nolu yapıyı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (d) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu YapıDenetim İzin Belgesine
sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa Kemal
EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil
No:29571) ve Devrim Rıfat KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:64209) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı)ay süre ile
geçici olarak durdurulması
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ahmet Atay KARAKAŞ’ın(İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6672, Oda Sicil No:5838) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile,Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin
belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için,
uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde
tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma
cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma
kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi
Gazetede ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının
15.04.2014 tarihli ve 3191 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/2/1-1
—————
Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 31KIIIA pafta, 338 ada, 1 parsel
üzerindeki 172902 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (d) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8525 Ticaret Sicil
No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup
Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fahri KURTULUŞ (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7231, Oda Sicil No:15931), sorumlu denetim
elemanlarıZafer ALPONAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6261, Oda
Sicil No:19381) ve Sadık ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:60652) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Grup YapıgüçlerYapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli
ve 28607 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3192 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/3/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbulİli, Pendik İlçesi, 238EF-IVC pafta, 4520 ada, 20 parsel üzerindeki 135342
YİBFnolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-396254 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı
Denetim Hiz.Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Cevat PAMUK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6268, Oda Sicil No:11713), Mehmet Ali Kibar
TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4667, Oda Sicil No: 6525) ve
Selami İlker ASYALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57442) denetim
faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve
28301 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3193 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/4/1-1
—————
Gonca YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli İli, Merkez İlçesi, 5774 ada, 16 parsel üzerindeki 706053 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 26206 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 803 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Şafak CANKORUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18582, Oda Sicil No:22263), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:458, Oda Sicil No:33252) ve Zeynep ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61864) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 16.03.2013 tarih ve 28589
sayılı, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa
geçici olarak durdurulan, 803 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gonca Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 803 noluYapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3194 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
3481/5/1-1
—————
Ölçü Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 231 pafta, 2124 ada, 2 parsel üzerindeki 247449 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 596658-544240 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 618 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Ölçü Teknik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kenan GEDİKOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9965, Oda Sicil No:25292), Çiğdem DARICI (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9721, Oda Sicil No:16999), Ayla ERGİN (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4577, Oda Sicil No:4802) ve Hulusi TATAR’ın(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25531) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3195
sayılıOluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/6/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 27322 Ticaret Sicil No ile Denizli
Ticaret Odasına kayıtlı 1498 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgay ÜÇYILDIZ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21856, Oda Sicil No:13626), sorumlu denetim
elemanıTahsin SARIKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 21778, Oda Sicil No:33289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan
ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması,Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3196 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/7/1-1
—————
08.01.2012 tarihli 28167 sayılı ve 22.03.2012 tarihli 28241 Resmi Gazete ilanları ile
İzmir ili, Tire ilçesi, Karateke Köyü, YolüstüMevkii, 30 pafta, 651 parsel üzerindeki yapı ile
ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Mustafa MUTLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7841, Oda Sicil No:8825), Mehmet Cumhur
CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054),
Celal GÜMÜŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63124) ve Mustafa Kemal
HIZAL’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109)
Bakanlığımız aleyhine açtıkları davalarda, ilgili idare mahkemelerince “dava konusu işlemin
yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden” 24.10.2012 tarihli 28451 sayılı, 24.11.2012
tarihli 28477 sayılı, 29.12.2012 tarihli 28512 sayılı ve 03.07.2013 tarihli 28696 sayılıResmi
Gazete ilanları ile dava konusu işlemin dava açan kişilerle ilgili kısmının yürütmesi
durdurulmuştur. Anılan yürütmeyi durdurma kararlarına gerekçe gösterilen işlem eksikliği il
yapıdenetim komisyonunca giderildiğinden, geçici faaliyet durdurma cezalarıkesintiye
uğrayan Mustafa MUTLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7841,
Oda Sicil No:8825) ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 290 günlük
ceza süresinin düşülerek 75 (yetmişbeş) gün süre ile,Mehmet Cumhur CENGİZ’in (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13690, Oda Sicil No:17054) ceza süresinden
yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 321 günlük ceza süresinin düşülerek 44 (kırkdört)
gün süre ile, Celal GÜMÜŞ’ün(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63124) ceza
süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 282 günlük ceza süresinin düşülerek 83
(seksenüç) gün süre ile denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mustafa Kemal HIZAL’ın İdare
Mahkemesince hükmedilen yürütmeyi durdurma kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini
tamamlamış olması nedeniyle denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işleminin
Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi Bakanlık Makamının
15.04.2014 tarihli ve 3197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/8/1-1
—————
29.06.2011 tarihli ve 27979 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi,
24 pafta, 5057 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 3 (üç) ay süre ile geçici
olarak durdurulan Adnan TÜRKEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434) Bakanlığımız aleyhine açtığı dava sonucunda verilen
“iptal kararı” doğrultusunda, 28.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava
konusu işlem iptal edilmiştir. Anılan iptal kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği il yapı
denetim komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Adnan TÜRKEN
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6417, Oda Sicil No:5434)
hakkında verilen Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.11.2012 tarihli ve E.2012/305K.2012/1575 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması ile geri alınan geçici
faaliyet durdurma işleminin yeniden uygulamaya konulması, ancak söz konusu mahkeme
kararının ilan edildiği tarihte ceza süresini tamamlamış olması nedeniyle denetim faaliyetinin
geçici olarak durdurulması işleminin Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi Bakanlık Makamının 15.04.2014 tarihli ve 3198 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3481/9/1-1
17.04.2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazete
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 687590 YİBF
nolu (A Blok) yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Akyıldız Yapı Denetim Ltd.
Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 24.10.2013
tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Salih BERBER (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4457, Oda Sicil No: 32920) hakkında uygulanan denetim
faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi,
08.04.2014 tarihli ve 2980 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3213/1-1
16.04.2014 tarih ve 28974 sayılı Resmi Gazete
Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3505 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına
kayıtlı 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli YapıDenetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516), Kamil BENLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:84002) sorumlu denetim elemanları Fahrettin ÜSTÜNDAĞ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17823, Oda Sicil No:12516), Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17743, Oda Sicil No:11624), Binnur YILMAZ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16875, Oda Sicil No:30527), Kamil
BENLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84002) ve Ufuk UZUNKAYA’nın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34816) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli
ve 2911 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/1/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin
(ı) fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin (h) fıkrası,5. maddesinin
4. fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 11896
Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gülbin TORUN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) ve Hüseyin Emre
POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640) denetim faaliyetlerinin,
aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması,durdurma
kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 13.03.2014 tarihli ve 28940
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 1512
nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninaynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek,
1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
04.04.2014 tarihli ve 2912 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/2/1-1
—————
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30LIII pafta, 48 Ada, 16 parsel üzerindeki 104218 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Salih BERBER’in (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4457, Oda Sicil No: 32920) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapıdenetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve
26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2913 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/3/1-1
—————
ABS YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Beldesi , F19C04A3A pafta, 330 Ada, 9 parsel
üzerindeki 157731 YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 noluYapı Denetim İzin Belgesine
sahip ABS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa BAŞKAN
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda Sicil No: 7921), Ahmet Atay
KARATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6672, Oda Sicil No: 5838)
ve Mehmet EKİN’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43451) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
ABS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2014 tarihli ve 2620
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanıyapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2914 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/4/1-1
—————
ABS YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 521 ada, 8 parsel üzerindeki 220165 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve
(e)fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet Atay KARATAŞ’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6672, Oda Sicil No: 5838) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
ABS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2014 tarihli ve 2620
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanıyapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2921 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/5/1-1
—————
Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 25L-IB pafta, 32375 Ada, 47 Parsel üzerindeki 576147 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97621 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 346 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Organize Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali BENLİ(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1043, Oda Sicil No:5200) sorumlu denetim elemanları Sefer YILMAZ
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3054, Oda Sicil No:10505),
Nihal ÇOBANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1251, Oda Sicil
No:13732), Halil GÜLDEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1009, Oda Sicil No:30376), Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:3990, Oda Sicil No:22623) ve Sunay GÜLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 51798) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2915 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/6/1-1
—————
Egemen YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 21M-4d Pafta, 34043 Ada, 9 Parsel üzerindeki 527303
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132809 Ticaret Sicil No
ileİzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Egemen Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Egemen HAZAR (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Odası Sicil No:53856) sorumlu denetim elemanları Necip ÜNAL (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:958, Oda Sicil No:7505), Mustafa Yılmaz İZMEN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:960, Oda Sicil No:3962), Sait
BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil
No:5253), Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11700, Oda Sicil No:1887), Mehmet GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:3569, Oda Sicil No:21880) ve Hakkı ÇEVİREN’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:57674) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2916 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/7/1-1
—————
Egemen YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 21M-4d Pafta, 34043 Ada, 10 Parsel üzerindeki 527313
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 132809 Ticaret Sicil No
ileİzmir Ticaret Odasına kayıtlı 715 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Egemen Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Egemen HAZAR (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Odası Sicil No:53856) sorumlu denetim elemanları Necip ÜNAL (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:958, Oda Sicil No:7505), Mustafa Yılmaz İZMEN
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:960, Oda Sicil No:3962), Sait
BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12329, Oda Sicil
No:5253), Erbil SİREL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11700, Oda Sicil No:1887), Mehmet GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:3569, Oda Sicil No:21880) ve Hakkı ÇEVİREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:57674) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.04.2013 tarihli 3865 sayılı
ve 04.04.2014 tarihli 2916 sayılı Makam Olurlarıile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 715 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egemen Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 715 noluYapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2917 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/8/1-1
—————
Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231-J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109446-Merkez Ticaret Sicil No
ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İhsan TAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4817, Oda Sicil No:14861), İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No:23775), Hüseyin
KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil
No:5798), Mustafa GÜNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1414, Oda
Sicil No:6814), Nuri ÖCAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6669, Oda Sicil No:16795), HalilullahErtuğrul ELÇİOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6639, Oda Sicil No:8547), Gülgün ÖNDEŞ (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:51898), Uğur GÜNDOĞDU (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52871) ve Sercan SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:69171) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.07.2008 tarihli 26932 sayılı
ve 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete ilanlarıile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik
YapıDenetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin
belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 365 noluYapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2918 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/9/1-1
—————
Ferzan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfaİli, Merkez İlçesi, 4146 ada, 16 parsel üzerindeki 905189 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11009 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 1742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip FerzanYapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi AbdulhekimŞAHİN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24604, Oda Sicil No: 66176) sorumlu denetim
elemanları AbdulhekimŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
24604, Oda Sicil No: 66176) ve Fatma ŞAHİN’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol
Elemanı, T.C.NO:71221054080) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve 2919 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/10/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29L-IVb pafta, 278 ada, 8 parsel üzerindeki 154372
YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No
ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa SAFRANCILAR (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545), Mustafa
Kemal EMÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:779, Oda Sicil
No:29571), Devrim Rıfat KAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:64209) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),
(c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil
No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahipŞafak
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), GülçinPürnur ÖCAL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Süleyman
AYGEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12947, Oda Sicil No:10637),
Emrah AYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70714), Muzaffer
KANDEMİR’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73503) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninyapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanıile, Şafak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninyapı denetim izin belgesi
26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete ilanıile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 04.04.2014 tarihli ve
2920 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
3127/11/1-1
12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete
İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 616 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd.
Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin
13.03.2014 tarihli ve E.2014/1225 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sar-Ar Yapı
Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi,
04.04.2014 tarih ve 2922 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2938/1/1-1
—————
İzmir İli, Buca İlçesi, 50144 ada, 11 parsel üzerindeki 637788 YİBF nolu yapının
denetimini üstlenen 616 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sar-Ar Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 13.03.2014 tarihli ve
E.2014/340 sayılı kararı ile “yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2013
tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet
ERDEM (Oda Sicil No:26888) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi, 02.04.2014 tarih ve 2853 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2938/2/1-1
—————
Hatay İli, Antakya İlçesi, 32L2D pafta,7897 parsel üzerindeki 670996 YİBF nolu
inşaatın denetimini üstlenen 10657-11699 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına
kayıtlı 619 no’luYapı Denetim İzin Belgesine sahip Defne Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin
Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Reşat AYDINLI (Denetçi No:533, Oda
Sicil No:10919) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare
Mahkemesi’nin 24.02.2014 tarihli ve E. 2014/214 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
yürütmesinin durdurulmasına”hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Reşat AYDINLI (Denetçi
No:533, Oda Sicil No:10919) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi 02.04.2014 tarih ve 2854 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2939/1-1
09.04.2014 tarih ve 28967 sayılı Resmi Gazete
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Zeynel ERDOĞAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5399, Oda Sicil No:12578) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 31.03.2014 tarihli
ve 2733 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ali Kaya KÖYMEN’in (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13597, Oda Sicil No:3384) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli
ve 2610 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/1/1-1
—————
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Marmara Ereğli ilçesi, YeniçiftlikBeldesi, 19 pafta, 7140 parsel üzerindeki
112077 YİBF noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),
(c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6422 Ticaret Sicil
No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 210 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutluoğlu
Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf Kamil KUTLUOĞLU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2584, Oda Sicil No:5871), Mehmet Zafer
KEBABÇI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2348, Oda Sicil No:28034)
ve Uğur DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2581, Oda
Sicil No:24792) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 12.06.2008 tarihli 1795 sayılı
ve 25.03.2014 tarihli 2476 sayılı Makam Olurlarıile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 210 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutluoğlu Mühendislik Yapı
Denetim A.Ş.’nin aynı Kanunun“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 210 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2611 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/2/1-1
—————
Flanş Yapı Denetim Ltd.Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Kadınhanı ilçesi, 303 ada, 14 parsel üzerindeki 779903 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrasının (d) ve (ı) bentleri
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile
16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37720 Ticaret
Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1344 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Flanş
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim ÖKMEN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23284, Oda Sicil No:55504), Namık ALTAS
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17165, Oda Sicil No:49117) sorumlu
denetim elemanları Namık ALTAS (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17165, Oda Sicil No:49117) ve Emine TÜMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:78962) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz)
ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2612 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/3/1-1
—————
Aygün YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 1321 ada, 32 parsel üzerindeki 624926 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanlarıAtilla DÜLGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7301, Oda Sicil No:34786) ve Serdar ARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:85221) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2613 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/4/1-1
—————
Aygün YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Derince ilçesi, 4641 ada, 21 parsel üzerindeki 639177 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Remzi ÖNDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11699, Oda Sicil No:22456), Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680) ve Elif AKILLİ’nin(İnşaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C.NO:38092318598) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2614 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/5/1-1
—————
Aygün YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1436 ada, 25 parsel üzerindeki 644076 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Atilla DÜLGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7301, Oda Sicil No:34786), Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680) ve Elif AKILLİ’nin(İnşaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C.NO:38092318598) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2615 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/6/1-1
—————
Aygün YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Derince ilçesi, 1604 ada, 20 parsel üzerindeki 646179 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Remzi ÖNDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11699, Oda Sicil No:22456), Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680) ve İbrahim Hakan KASIM’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı,T.C.NO:27374401660) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2616 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/7/1-1
—————
Aygün YapıDenetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Derince ilçesi, 2985 ada, 1 parsel üzerindeki 664529 YİBF noluyapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 234 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Remzi ÖNDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11699, Oda Sicil No:22456), Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680) ve Ramazan AKINCI’nın(İnşaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:27146143200) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2617 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/8/1-1
—————
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Merkez ilçesi, Kumbağ Beldesi, 14 pafta, 2622 parsel üzerindeki 121517
YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret
Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanı Hanife Nuray ÖZTÜRK’ün(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4201, Oda Sicil No:21329) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2618 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/9/1-1
—————
Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Erzurum ili, Uzundere ilçesi, 19.L.2c-19L.2d pafta, 104 ada, 49 parsel üzerindeki
797733 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),
(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15045-21023 Ticaret
Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fatih ÖZTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71353), Hasan SONKAYA (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22195, Oda Sicil No:56170) sorumlu denetim
elemanları Halil ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13489, Oda
Sicil No:11081), Hasan SONKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:22195, Oda Sicil No:56170), Aydın ERGEZER (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15827, Oda Sicil No:5906) ve Özge AKBULUT’un (inşaat
Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:46417045180) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.04.2012 tarihli 28268 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 999 nolu Yapı
Denetimİzin Belgesine sahip Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti
üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı ResmiGazete’de
yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 999 noluYapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014
tarihli ve 2619 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/10/1-1
—————
Doğan YapıDenetim
sorumluluğunda bulunan;
Ltd.Şti.
ve
ABS
Yapı
Denetim
Ltd.Şti.’nin
denetim
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı Beldesi, 167 ada, 3 parsel üzerindeki 277692
YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522396 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Emirhan ÖZKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 13172, Oda Sicil No: 13472) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2072 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 548 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mustafa BAŞKAN’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11322, Oda Sicil No:7921) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.02.2014 tarihli 28926 ve
13.03.2014 tarihli 28940 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğan Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.08.2013 tarihli 28725 sayılı
ve 24.10.2013 tarihli 28801 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ABS Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 548 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2620 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/11/1-1
—————
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Asıl Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 29MIV pafta, 970 Ada, 5 parsel üzerindeki 250288 YİBF nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Kemal KESTANE’nin (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 559 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mustafa DOĞANIŞIK’ın(Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9491, Oda Sicil No:8195) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapıdenetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve
27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 27.03.2014 tarihli ve 2621 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2783/12/1-1
—————
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ve Ertas Yapıt Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 30KIV pafta, 1527 ada, 16 parsel üzerindeki 152173 YİBF
noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6422 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 210 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutluoğlu Mühendislik
Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf Kamil KUTLUOĞLU (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2584, Oda Sicil No:5871), Ahmet Hamdi CANAN
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2582, Oda Sicil No:22657) ve Ali
ÖZDURAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:32795) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c),
(d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10641 Ticaret Sicil No
ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No:5889), Selahattin KESER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1294, Oda Sicil No:8173), Ferit
TUNALIBERBER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2381, Oda Sicil
No:31728) ve Saim ÜNAL’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67362)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2476 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/1/1-1
—————
Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kastamonu ili, Araç ilçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (f) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4372 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına
kayıtlı 1225 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Yusuf Furkan HACAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:44839) sorumlu denetim elemanlarıAli BEKTAŞOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17765, Oda Sicil No:6109), Tahir ÖZDEMİR (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10481, Oda Sicil No:7432), Kenan
UGURLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17309, Oda Sicil No:9259),
Remzi EKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10391, Oda Sicil
No:34216), Şeref HakkıÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17766,
Oda Sicil No:41876), Furkan ÖMERREİSOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:91688) ve Fatma Betül CEBECİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:87217) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2477 sayılıOluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/2/1-1
—————
Medine Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Mersin ili, Yenişehir ilçesi, 17-H-2 pafta, 5411 ada, 2 parsel üzerindeki 777762 YİBF
noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkraları ve 3. maddesinin 2. paragrafı ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34544 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret
Odasına kayıtlı 981 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Medine Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16834, Oda Sicil No:20697), Muhammed Erdal ERSÖZ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17345, Oda Sicil No:39879) sorumlu
denetim elemanları İbrahim ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:16834, Oda Sicil No:20697), Ergun GÜNSÜR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15941, Oda Sicil No:1881), Aytekin ÖZKANOĞLU (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20911, Oda Sicil No:17173), Vedat
YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18069, Oda Sicil No:24008)
ve Nurettin EKE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:13724) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2478 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/3/1-1
—————
Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 89 pafta, 2957 ada, 203 parsel üzerindeki 527381 YİBF
noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122 Ticaret Sicil No
ileİstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semati BİNGÖL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8568, Oda Sicil No:20371), Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307) ve Egemen TOKAT’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:72645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2479 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/4/1-1
—————
Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 89 pafta, 2957 ada, 203 parsel üzerindeki 528961 YİBF
noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semati BİNGÖL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8568, Oda Sicil No:20371), Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307) ve Egemen TOKAT’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:72645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2480 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/5/1-1
—————
Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 89 pafta, 2957 ada, 203 parsel üzerindeki 528967 YİBF
noluyapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 576122 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Semati BİNGÖL (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8568, Oda Sicil No:20371) ve Ateş TEKİN’in (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12150, Oda Sicil No:8307) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 25.03.2014 tarihli 2479 ve
2480 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 529
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik YapıDenetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 529
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
25.03.2014 tarihli ve 2481 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/6/1-1
—————
Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743317 YİBF nolu (A
Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 155645 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 109 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sofuoğlu Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necati SOFUOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11128, Oda Sicil No:25392) sorumlu denetim
elemanlarıRahmi AKSAKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1521, Oda Sicil No:37539), Faruk ÇELEBİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1551, Oda Sicil No:6730), Necati SOFUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11128, Oda Sicil No:25392), Aşır EROĞLU (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6932, Oda Sicil No:10599), Yakup DEMİR
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6501, Oda Sicil No:16500),
Lütfi SAVCI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13862), Eray YILDIRIM
(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84708) ve İlke KARATAŞ’ın (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46408) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2482 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/7/1-1
—————
Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 61127 ada, 11 parsel üzerindeki 743311 YİBF nolu (B
Blok) yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 155645 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 109 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Sofuoğlu Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necati SOFUOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11128, Oda Sicil No:25392) sorumlu denetim
elemanlarıRahmi AKSAKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1521, Oda Sicil No:37539), Faruk ÇELEBİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1551, Oda Sicil No:6730), Necati SOFUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11128, Oda Sicil No:25392), Aşır EROĞLU (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6932, Oda Sicil No:10599), Yakup DEMİR
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6501, Oda Sicil No:16500) ve
Lütfi SAVCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13862) denetim
faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2483 sayılıOluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/8/1-1
—————
Begün Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Konya ili, Karatay ilçesi, 25998 ada, 8 parsel üzerindeki 785386 YİBF nolu yapıyı,
4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 37514 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına
kayıtlı 1009 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Begün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Hüseyin KOYUNCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18008, Oda Sicil No:24586), Nihal Zehra İLERİ(İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21879, Oda Sicil No:51125), Bedri GÜNEY (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16578, Oda Sicil No:32249) sorumlu denetim elemanları
Hüseyin KOYUNCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18008,
Oda Sicil No:24586), Saniye HÜRGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19321, Oda Sicil No:25328) ve Birten ATEŞ’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:35338) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2484 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/9/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, 236 ada, 16 parsel üzerindeki 745606 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinin 5. ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip GedikcanYapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059), Cemil
HEDBE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7871, Oda Sicil
No:11933) ve Erdinç ÖZKAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60539)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2485 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/10/1-1
—————
MCE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 150 pafta, 1469 ada, 4 parsel üzerindeki 580637 YİBF
noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 651621 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 810 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip MCE Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Zeki KÜÇÜKTUNÇ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:848, Oda Sicil No:9894), Onur TORUN (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71752) ve Ahmet YÜZBAŞI’nın(İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:76941) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2486 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/11/1-1
—————
Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya ili, Serdivan İlçesi, 520 ada, 8 parsel üzerindeki 240771 YİBF nolu yapıyı4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 7210 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 617 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı
Derya TAYMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13825, Oda Sicil
No:13549) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2487 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/12/1-1
—————
Etik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul ili, Kağıthaneilçesi, 247DY-IVB pafta, 6544 ada, 33 parsel üzerindeki 658567
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626125 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 707 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Etik Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süleyman KÜÇÜK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:777, Oda Sicil No:13864), Erkut ÇETİNTÜRK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13195, Oda Sicil No:7221), Bilsen
OTO (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9130, Oda Sicil No:16602), Bahri
TEMELTAŞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13037, Oda Sicil
No:32342) ve Alper PALALI’nın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70062)
denetim faaliyetlerinin, denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2488 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/13/1-1
—————
ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırovailçesi, 1459 ada, 11 parsel üzerindeki 548553 YİBF nolu(A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret
Odasına kayıtlı 871 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağıveya yetkilisi Şevket ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14892, Oda Sicil No:29134) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2489 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/14/1-1
—————
ETK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırovailçesi, 1459 ada, 11 parsel üzerindeki 260347 YİBF nolu(B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11974 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret
Odasına kayıtlı 871 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip ETK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağıveya yetkilisi Şevket ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14892, Oda Sicil No:29134) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
ETK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2490 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/15/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, 172 ada 1 parsel üzerindeki, 165670 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 13 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:294, Oda Sicil No: 7982), Mustafa BİLGİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:295, Oda Sicil No:3296), Mehmet GÖLCÜ (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5351, Oda Sicil No:14807) ve Ali Cem
ATASOY’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65984) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşmasıhalinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2491 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/16/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, 172 ada 2 parsel üzerindeki, 165672 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 13 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:294, Oda Sicil No: 7982), Mustafa BİLGİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:295, Oda Sicil No:3296), Mehmet GÖLCÜ (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5351, Oda Sicil No:14807) ve Ali Cem ATASOY’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65984) denetim faaliyetlerinin,
aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2492 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/17/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kaş ilçesi, 172 ada 3 parsel üzerindeki, 165673 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile sorumlu denetim elemanları İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:294, Oda Sicil No: 7982) ve Ali Cem ATASOY’un(İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:65984) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Asturem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli ve
28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2493 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/18/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Kemer İlçesi, 123 ada 13 parsel üzerindeki, 231825 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168) ve Hüseyin
TALAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61417) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2494 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/19/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 384 ada, 8 parsel üzerindeki, 226603 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kamil SAZAK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6152, Oda Sicil No:18737), Yalçın KUM (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No: 14168), Rasim
Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846,
Oda Sicil No:19204), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:1357, Oda Sicil No:18207) ve Hüseyin TALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:61417) denetim faaliyetlerinin, aynıKanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2495 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/20/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 220 ada, 10 parsel üzerindeki 231325 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 noluYapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522) ve Umut TORLAK’ın(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68175) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2496 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/21/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 117 ada 11 parsel üzerindeki 230236 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı
DenetimLtd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Feral SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ) (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613) ve Umut
TORLAK’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68175) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2497 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/22/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) YapıDenetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşailçesi, 4840 ada, 10 parsel üzerindeki, 231082 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 6. maddesi
ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534
nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Feral SÜRÜCÜOĞLU (CENGİZ) (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6565, Oda Sicil No:16613) ve Sedat ASLAN’ın(İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59895) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’deilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Astan (Eski ÜnvanıÖzgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı
denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından
birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının
tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.
maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı
yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2512 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/23/1-1
—————
Talya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7645 ada, 8 parsel üzerindeki 144703 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42867-45062 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 428 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Talya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2498 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/24/1-1
—————
Talya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 7645 ada, 8 parsel üzerindeki 144721 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 42867-45062 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 428 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Talya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2499 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/25/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşailçesi, 4448 ada, 5 parsel üzerindeki 664100 YİBF noluyapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve
2500 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/26/1-1
—————
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nindenetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 682 ada, 13 parsel üzerindeki 216137 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı) fıkraları, 6. maddesi,
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin proje denetimi
aşaması bölümünün (a) fıkrası, yapım aşaması bölümünün (b) fıkrasında ve 7. maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya
Ticaret Odasına kayıtlı 372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KukMühendislik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Durmuş Ali AKDAĞ (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi Denetçi No:5423, Oda Sicil No:17830), Semra AKKURT (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6342, Oda Sicil No:31379), Temel ERTÜRK (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6668, Oda Sicil No:14430), Mustafa
ERCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6601, Oda Sicil
No:21638), Adnan ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52702),
Nureddin ZAMBAK (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60615) ve Ahmet
AL’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37770) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.11.2013
tarihli ve 28827 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici
durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapıdenetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılıYapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanıyapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2501 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/27/1-1
—————
15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılıResmi Gazete ilanı ile Antalya ili, Kemer İlçesi, 262
ada, 5 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulan 39746-41952 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 372nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ninBakanlığımız
aleyhine açtığı dava sonucunda verilen “iptal kararı”doğrultusunda, 19.04.2013 tarihli ve
28623 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. Anılan iptal kararına
gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine
ortadan kaldırıldığından Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında verilen Ankara 11.
İdare Mahkemesinin 25.12.2012 tarihli ve E.2011/2480-K.2012/2136 sayılı “dava konusu
işlemin iptali” kararının uygulanması ile geri alınan geçici faaliyet durdurma işleminin adı
geçen kuruluşun yapı denetim izin belgesinin iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma
cezalarından birinin uygulamasının kaldırılmasıhalinde tekerrüre esas sayılmak üzere yeniden
uygulamaya konulması, bu durumun ResmiGazete’de ilan ettirilerek Bakanlık nezdinde
tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, Bakanlık Makamının 25.03.2014 tarihli ve 2502
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2784/28/1-1
29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi
Cahit GÜREL (Denetçi No:2026, Oda Sicil No:19502) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E. 2013/222K.2013/1947 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2012
tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cahit
GÜREL (Denetçi No:2026, Oda Sicil No:19502) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma
işlemi 20.03.2014 tarih ve 2312 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2511/2/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan
KOMAN (Oda Sicil No:79805) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11.
İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E. 2013/224-K.2013/1948 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan KOMAN (Oda Sicil No:79805) hakkında
tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.03.2014 tarih ve 2313 sayılı Makam Olur’u ile
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2511/3/1-1
26.03.2014 tarih ve 28953 sayılı Resmi Gazete
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, 34LIVB pafta, 117 ada, 112 parsel üzerindeki 119337 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi
Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çiler ASİL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5680, Oda Sicil No:17468), Salih BERBER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4457, Oda Sicil No:32920), Fahri
ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No:12763) ve
Sebahattin ÇİÇEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19058) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 514717-462299 Ticaret Sicil No
ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil
Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659) ve Sönmez AKGÜN’ün
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:471, Oda Sicil No:12862)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile, Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı
denetim izin belgesi 06.08.2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği
için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık
nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet
durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici
durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden
Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının
14.03.2014 tarihli ve 2123 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/1/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oluşum 34 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, 29LIC pafta, 920 ada, 10 parsel üzerindeki 118148 YİBF
nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751-165837 Ticaret Sicil No
ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özel Girişim
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Mustafa SAFRANCILAR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1253, Oda Sicil No:30545),
Şakir SEZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil
No:23896) ve Başak TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:61670) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c)
ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 549994 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Engin DİLEK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5016, Oda Sicil No:2920), Namık Kemal AYDIN (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4032, Oda Sicil No: 18752), İsmail SOYDEMİR
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4188, Oda Sicil No:22688) ve Çetin
GÜNGÖR’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56242) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.03.2010 tarihli 27512 sayılı
ve 17.06.2011 tarihli 27967 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oluşum 34 Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2124 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/2/1-1
—————
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar beldesi, 25C1A pafta, 236 ada, 13 parsel
üzerindeki 665290 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan
ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil
No:14691), Müştak ÖNDÜL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12638, Oda
Sicil No:8415) ve Ethem ÖĞREDİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:75306) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 31.05.2013 tarihli 28663 sayılı
ve 27.02.2014 tarihli 28926 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2125 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/3/1-1
—————
STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 5465 ada, 1 parsel üzerindeki 883284
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35612 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip STF Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Tamer ERDİNÇ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18076, Oda Sicil No:30891) sorumlu denetim elemanı
Savaş BATIR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21901, Oda
Sicil No:47169) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2126 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/4/1-1
—————
Kıdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 706-473 pafta, 6914 ada, 1 parsel üzerindeki 691374 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 35473 Ticaret Sicil No ile
Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1484 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kıdem Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan SAY (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16803, Oda Sicil No:14106), Mustafa KALAYCIGİL (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17975, Oda Sicil No:61226) sorumlu
denetim elemanları Ahmet ÇETİNÇAĞLAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18217, Oda Sicil No:58277), Nihat AKSELİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:21413) ve Volkan ÇINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:76042) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2127 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/5/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 219 ada, 37 parsel üzerindeki 791463 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret
Odasına kayıtlı 1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479),
Yusuf ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil
No:22373) sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105) ve Ahmet DEMİR’in (İnşaat
Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:37828984212) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2128 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/6/1-1
—————
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NIII pafta, 729 ada, 272 parsel
üzerindeki 576988 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasının (1) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657
Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY
(Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil
No:21428) sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), Levent GÜRLEK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12745, Oda Sicil No:70528) ve Hamza Barış UZUN’un
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72245) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve
28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2129 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/7/1-1
—————
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NI pafta, 1050 ada, 13 parsel üzerindeki
539896 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendi ve
6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13657 Ticaret Sicil No ile
Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY (Şirket Müdürü,
Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428)
sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:9912, Oda Sicil No:1899), Metin ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7377, Oda Sicil No:12647) ve Arbel BÜYÜKYILDIZ (AYDEMİR) (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74952) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve
28607 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2130 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/8/1-1
—————
Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 6 parsel üzerindeki 530260 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Halim Kamil ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246,
Oda Sicil No: 7147), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:70421), Fikret ÇOLAK (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı , Oda Sicil No:41499)
ve Ömer Halim BERBEROĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:73815) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2131 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/9/1-1
—————
Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 3724 nolu parsel üzerindeki 635851 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14861, Oda Sicil No: 21610), Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 10354, Oda Sicil No: 10238), İsmail ZENGİN (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6998, Oda Sicil No: 16378), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15954, Oda Sicil No: 23692) ve Yasin AKÇAY’ın
(Makina Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64235) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 20.11.2013 tarihli 28827 sayılı
ve 02.12.2013 tarihli 28839 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/10/1-1
—————
Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (A Blok) üzerindeki 707645 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında,
3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret
Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762),
Fatma Özen ÇERENÇE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil
No:16084) sorumlu denetim elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve
Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61946)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/11/1-1
—————
Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında,
3. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6., 7. ve 9. maddelerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret
Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Melih KOÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36762),
Fatma Özen ÇERENÇE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18703, Oda Sicil
No:16084) sorumlu denetim elemanları Neşe ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11740, Oda Sicil No: 16835), Hasan EKŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9097, Oda Sicil No:33420), Mehmet ÖZERK (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11686, Oda Sicil No: 14701) ve
Kamuran ENSARİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61946)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 14.03.2014 tarihli ve 2134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2347/12/1-1
—————
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil No: 13638) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 14.02.2014 tarihli ve
E.2013/1955 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yüksel SUBAŞI
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.03.2014 tarihli ve 2109
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2348/1-1
—————
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 819 ada, 7 parsel üzerindeki
239363 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 508 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Çaykara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman
GAYRETLİ (Oda Sicil No:61944) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3.
İdare Mahkemesi’nin 18.02.2014 tarih ve E.2013/1842 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi
Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Abdurrahman GAYRETLİ (Oda Sicil
No:61944) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 18.03.2014
tarih ve 2257 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2346/1/1-1
—————
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, 30L-3A pafta, 1077 ada, 1 parsel
üzerindeki 625398 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 891 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Güzel Nizip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi, Doğan DOĞAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4.
İdare Mahkemesi’nin 18.12.2013 tarihli ve E.2013/792-K.2013/1621 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmi Gazete
ilanı ile Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Doğan DOĞAN (Denetçi No: 3614, Oda
Sicil No: 19948) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2258
sayılı Olur ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/2/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve
E.2013/220-K.2013/1946 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No:2773, Oda Sicil No:7768) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2259 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/3/1-1
—————
Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel
üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no’lu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2013 tarih ve E.
2013/219-K.2013/1949 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Nuriddin BALATLI (Denetçi No:16211, Oda Sicil No:12368) hakkında tesis
edilmiş olan geçici durdurma işlemi 18.03.2014 tarih ve 2261 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2346/4/1-1
—————
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1848 dosya nolu BEŞEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1302 dosya nolu ZONGULDAK Yapı Denetimi Ltd.
Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.03.2014 tarih ve 2120
sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
2349/1/1-1
—————
Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1239 dosya nolu SANAÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmiş olması nedeniyle 14.03.2014 tarih ve 2121 sayılı
Makam Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye
işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
2349/2/1-1
20.03.2014 tarih ve 28947 sayılı Resmi Gazete
72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 17.01.2007 tarihli ve 96 sayılı
Oluru ile iptal edilmiş olan Birikim Yapı Denetim A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 16.07.2007 tarihli ve E.2007/815 sayılı
kararına istinaden 14.08.2007 tarihli ve 1784 sayılı Makam Oluru ile Birikim Yapı Denetim
A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işleminin yürütmesi
durdurulmuş ve 19.08.2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.
Bakanlığımızın temyiz talebi neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
27.05.2013 tarihli ve E.2009/1681-K.2013/2118 sayılı bozma kararı ile, evvelce verilen
Mahkeme Kararlarının uygulanma gereği ve davacı Birikim Yapı Denetim A.Ş. lehine olan
neticeler ortadan kalktığından, 72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı
Denetim A.Ş.’nin, davaya konu edilen 17.01.2007 tarihli ve 96 sayılı işlemde yer alan geçici
faaliyet durdurma cezaları dışında, 05.05.2007 tarihli 26513 sayılı, 11.07.2008 tarihli 26933
sayılı, 04.08.2008 tarihli 26957 sayılı ve 23.03.2010 tarihli 27530 sayılı Resmi Gazete’lerde
ilan edilen 4 (dört) adet geçici faaliyet durdurma cezası da bulunduğundan 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü
gereğince Birikim Yapı Denetim A.Ş.’nin 72 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1945 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/1/1-1
—————
Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 169 pafta, 1428 ada, 2 parsel üzerindeki 685727 YİBF
üzerindeki nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına
kayıtlı 45 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:856, Oda Sicil No:15843), Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:855, Oda Sicil No:8096) sorumlu denetim
elemanları Yahya İlker BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3065, Oda
Sicil No:4369) ve Serkan AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62694)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/2/1-1
—————
Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF üzerindeki nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi İsmail Hamdi TAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 856,
Oda Sicil No: 15843), Olcay Hasan NİĞDELİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 855, Oda Sicil No: 8096) sorumlu denetim elemanları Yahya İlker
BERK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3065, Oda Sicil No: 4369) ve
Ahmet TOPRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 18160) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1947 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/3/1-1
—————
Ar-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 126 pafta, 1780 ada, 7 parsel üzerindeki 554503 YİBF
üzerindeki nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4126 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına
kayıtlı 877 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ar-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Önal AKÇAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 8229, Oda Sicil No: 12013), Füsün ATAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 14533, Oda Sicil No: 26738), sorumlu denetim elemanları Şaziye
Aynur KARAMANOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14026, Oda
Sicil No: 10350), Bekir Erkan KOŞVAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
19177, Oda Sicil No: 2436) ve Mustafa BİNDAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda
Sicil No: 29664) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1948 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/4/1-1
—————
ASA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 43 pafta, 240 Ada, 94 parsel üzerindeki 766036 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASA Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No:16677), Sadık DAVARCI (İnşaat
Mühendisi , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2241, Oda Sicil No:28950) ve Eyüp
Caner GÖRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 77296) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.06.2013 tarihli 5641 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1729 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASA Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1949 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/5/1-1
—————
Mehmet Dilbaz Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45029 ada 19 parsel üzerindeki 507113 YİBF üzerindeki
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 159374 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mehmet Dilbaz
Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet AKGÜN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2867, Oda Sicil No:9355), Gülseven Zuhal
EREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2731, Oda Sicil No:5049) ve
Mehmet DİLBAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2978, Oda
Sicil No:7856) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1950 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/6/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Torbalı İlçesi, 531 Ada, 6 Parsel üzerindeki 565474 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Barış ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13093, Oda Sicil No:7530), Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019), Mehmet Hüdai KINDIROĞLU (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7244, Oda Sicil No:11457), Osman KINACI
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6434, Oda Sicil No:24219) ve
İbrahim Metin BEKMEZCİ’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10448, Oda Sicil No:1785) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1951 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/7/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259343 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1952 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/8/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259337 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1953 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/9/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259344 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1954 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/10/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259364 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1955 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/11/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259365 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1956 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/12/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259336 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1957 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/13/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259332 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1958 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/14/1-1
—————
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19L-III pafta, 1982 ada, 1 parsel üzerindeki 259331 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3323 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret
Odasına kayıtlı 138 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.
ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mustafa TİRYAKİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:524, Oda Sicil No:15459) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fay Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.01.2010 tarihli ve
27475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1959 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/15/1-1
—————
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 54 pafta, 645 Ada, 58 parsel üzerindeki 104291 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali Kibar TURAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 4667, Oda Sicil No: 6525), Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 4710, Oda Sicil No:19495), Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
M.T.M. Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 tarihli ve
28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1960 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/16/1-1
—————
Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 150 Pafta, 1490 Ada, 22 Parsel
üzerindeki 256438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 5. maddesi, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları
Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç) ve (d) bendlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 575434 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Hakkı
AKGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393) ve
Ayhun ÜNSEL’in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60960)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 04.08.2008 tarihli ve
26957 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1961 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/17/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Menderes İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 31 ada, 3 parsel üzerindeki 610724
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İbrahim Civan Metin ALTAY (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5604, Oda Sicil No:23775), İhsan TAN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4817, Oda Sicil No:14861), Hüseyin
KARACASULU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil
No:5798), Tufan SELÇUK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:14163, Oda Sicil No:11243), Haydar DOĞAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7667, Oda Sicil No:17266) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1962 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/18/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Tire İlçesi, İpekçiler Mahallesi, 31L-3C pafta,1107 ada, 1 parsel üzerindeki
730428 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında ve 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret
Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1963 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/19/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Refet Bele Mahallesi, 21L-2B pafta, 42448 ada, 35 parsel
üzerindeki 746935 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 10.03.2014 tarihli 1962 ve
1963 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş
olan 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı
Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde
yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son
verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1964 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/20/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 21L-2C pafta, 43347 ada, 1
parsel üzerindeki 769153 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1965 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/21/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Refet Bele Mahallesi, 21M-1A pafta, 42383 ada, 7 parsel
üzerindeki 769177 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan
135458 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Harput Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın
(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1966 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/22/1-1
—————
Harput Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Tire İlçesi, 4 Eylül Mahallesi, 20L-1B pafta, 1236 ada, 15 parsel üzerindeki
769823 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 135458 Ticaret
Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 768 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Harput
Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Fatih ERBAŞ’ın (Mimar, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:41774) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Harput Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 10.03.2014 tarihli ve 1964
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1967 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/23/1-1
—————
Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, General Kazım Özalp Mahallesi, 41996 ada, 11 parsel
üzerindeki 283183 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 25601 Ticaret Sicil
No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 610 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavikent
Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Bilal Ahmet ERTEM (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10711, Oda Sicil No:26518), Ekrem AKTAŞ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7884, Oda Sicil No:36558),
Metin COZA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021),
Hasan AK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10611, Oda Sicil
No:20176), Erol GÜNGÜR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12410, Oda Sicil No:34301), Erol ÖNER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13174, Oda Sicil No:8006), Ferit DALGIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70356) ve Hakan GENÇTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:44131) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Mavikent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.08.2013 tarihli
ve 28736 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1968 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/24/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin
5. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ali ALTUNYAPRAK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67000) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1969 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/25/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878493 YİBF nolu (A4 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1970 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/26/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878499 YİBF nolu (A5 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1971 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/27/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878507 YİBF nolu (A6 Blok) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (f) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:79902), sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.03.2014 tarihli ve 28929
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin
devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 10.03.2014 tarihli ve 1972 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2176/28/1-1
16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3.,4.,5., ve 6.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana
Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 4804, Oda Sicil No: 20516), sorumlu denetim elemanları İbrahim ÖZENSOY
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12143, Oda Sicil No:17316 )
ve Vehbi Can KOCA’ nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı ,Oda Sicil No: 83888 )
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1833 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2044/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF
nolu inşaatın denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No:
19792) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin
07.02.2014 tarihli ve E.2013/1928 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin
durdurulmasına" hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile
Ali Osman KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi
07.03.2014 tarih ve 1901 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2043/1/1-1
—————
Siirt İli, Merkez İlçesi, 391 ada, 5 parsel üzerindeki 738372 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat
Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No: 6605, Oda Sicil No: 19792) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 07.02.2014 tarihli ve
E.2013/1929 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına"
hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ali Osman
KILIÇKAYA hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 07.03.2014
tarih ve 1902 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2043/2/1-1
—————
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel
üzerindeki 554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no'lu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 06.02.2014
tarih ve E.2013/1354-K.2014/83 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline"
hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama
Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331)
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.03.2014 tarih ve 1903 sayılı Makam
Olur'u ile iptal edilmiştir. .
İlgililere duyurulur.
2043/3/1-1
14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete
02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Orta Akdeniz Yapı
Denetim Hiz.Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “297 günlük ceza süresinin” ifadesinin
çıkarılması ve bu ifadenin yerine “288 günlük ceza süresinin” ifadesinin eklenmesi,
07.03.2014 tarihli ve 1904 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1973/1/1-1
—————
08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gaba Yapı Denetim
Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya ili,
Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF nolu yapı ile
ilgili ilanda “Ayşe Suzan YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77959)” ifadesinden sonra sehven yazılmayan “denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması” ifadesinin eklenmesi,
11.03.2014 tarihli ve 2041 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1973/2/1-1
13.03.2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 104J pafta, 1388 ada, 2 parsel üzerindeki 808825 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 6. maddesinin 2., 3., 4.
fıkraları ve 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime
GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387)
sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:16956, Oda Sicil No:20059) ve Hamza DUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 27644) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1722 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/1/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana ili, Çukurova ilçesi, 20 İ III pafta 7808 ada ve 27 parsel üzerindeki 775843 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına
kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,
9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 29.01.2013 tarihli 595 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1722 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı
Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin
iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim
kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve
26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim
faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1723 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/2/1-1
—————
İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, L17b-18a-2d pafta, 181 ada, 1 parsel üzerindeki 703293
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan Cevat ŞARBALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:20291) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre
ile durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli
ve 1724 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/3/1-1
—————
Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 2831 Ada, 1 Parsel üzerindeki 684772 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda
Sicil No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda
Sicil No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Dilek TERCAN’ın (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35201) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1725 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/4/1-1
—————
Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 313 Ada, 7 Parsel üzerindeki 628814 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ve 3. maddesi ile
Yapı Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 55681 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 389 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Necmettin UZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3618, Oda Sicil
No:9446), Dilek ERDEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6301, Oda Sicil
No:16071) sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3035, Oda Sicil No: 17308) ve Nurdoğan IŞIK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61662) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 07.05.2013 tarihli 4260 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1725 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burdent Yapı Denetim
Tic.Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 389 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1726 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/5/1-1
—————
Çap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 32JIII pafta, 862 Ada, 7 parsel üzerindeki 273391 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9083 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret
Odasına kayıtlı 635 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çap Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali POLATKAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi
Denetçi No: 8339, Oda Sicil No: 6039), Nuray KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 5585, Oda Sicil No: 10895), Nazif KÖRHASAN (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1633, Oda Sicil No: 17928) ve Burak KÖRHASAN’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No:62340) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve
1727 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/6/1-1
—————
Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B20B1C pafta, 705 Ada, 29 parsel üzerindeki
262221 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),
(d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574814-522336
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 504 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Doğan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Emirhan ÖZKAN
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13172, Oda Sicil No: 13472), Hasan İlhan
DİNÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13671, Oda Sicil No: 24767)
ve Tuncay COŞKUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66365) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1728 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/7/1-1
—————
Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 Ada, 26 parsel üzerindeki
746701 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No: 16677), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi ,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 534, Oda Sicil No:26463) ve Salih Levent
KAÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 53267) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli
ve 1729 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/8/1-1
—————
Tekniker Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 687 ada, 6 parsel üzerindeki 736780 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile
Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker
Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514), Mustafa Kemal
KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil
No:26055), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:84, Oda Sicil No:23579), Nurettin KAMARLI (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15568, Oda Sicil No:74155), Tayfun KUŞLUOĞLU
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11453, Oda Sicil No:5264),
Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15528, Oda Sicil
No:15009), Kenan ÇANKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60250),
Gülşah BASKIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23715) ve Kenan
ACAR’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Konrol Elemanı, T.C. Kimlik
No:38116762116) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1730 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/9/1-1
—————
Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 11B3A pafta, 2559 ada, 2 parsel
üzerindeki 754758 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12734
Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Metin ATALAY
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:20439), İbrahim Özgür TUFAN (Şirket
Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57702) sorumlu denetim
elemanları Hüseyin AVGAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:352, Oda Sicil No: 34757), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877), Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424), Mehmet Çetin AKÇORA
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12317, Oda Sicil No:1590),
Çetin MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15543, Oda
Sicil No: 20513), Selim ZAİMOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:69434), Selim KAVURMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:20270) ve Engin KOCAMAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67314) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve
28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1731 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/10/1-1
—————
Apaydın Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki
888952 ve 888976 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaşılan 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim
İzin Belgesine sahip Apaydın Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mahmut
KILIÇ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67669) sorumlu
denetim elemanları Hülya BEYAZ TUNÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:19205, Oda Sicil No:31989), Nurcan DALGIÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11508, Oda Sicil No:39074) ve Adnan DEVEDURĞA’nın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93922) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve
1732 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/11/1-1
—————
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir
Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile Hakkı AKBIYIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11523, Oda
Sicil No: 33472), Yavuz ÇÖĞÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12886, Oda Sicil No:31945), Mustafa Kemal HIZAL (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109), Ali KARALI (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13977, Oda Sicil No:33977), Tevfik DURU (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8717, Oda Sicil No: 705) ve Ümit
İRİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66479) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve 28762
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1733 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/12/1-1
—————
Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, 29L1A pafta, 616 ada, 17 parsel
üzerindeki 800399 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şaban Haluk UZEL
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), Halil
GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil
No:23370), Kazım DUMAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3681, Oda Sicil No:253314), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4514 Oda Sicil No:23188) ve Hilal AYDAN’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:39224066776 ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2013 tarihli ve 28808
sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş olan 465
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 465
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
05.03.2014 tarihli ve 1734 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/13/1-1
—————
Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855439 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret
Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1735 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/14/1-1
—————
Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 91 ada 30 parsel üzerindeki 855447 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret
Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:79640), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Gülbin TORUN’un (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1736 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/15/1-1
—————
Günay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çorum ili, Merkez ilçesi, 19K3B pafta, 3704 ada 122 parsel üzerindeki 872408 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (f)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11888 Ticaret Sicil No ile Çorum
Ticaret Odasına kayıtlı 1250 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Günay Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Günay ÇİMEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:17352, Oda Sicil No:41781), Veli UĞURLU (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19702, Oda Sicil No:50852) sorumlu denetim elemanları
Oya ERGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13592, Oda Sicil No:16478)
ve Erdoğan KOÇDAR’ın (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12286, Oda Sicil No:9301) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6
(altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1737 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/16/1-1
—————
Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ankara Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e) ve (g) fıkrası ile
6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit
Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda
Sicil No: 31230), Nihat SERTTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 333,
Oda Sicil No: 2263), Meral GÖKSU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 2268, Oda Sicil No: 21557), Selçuk TEKİNDAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4611, Oda Sicil No: 3395) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (h) fıkralarında
öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 237658 Ticaret Sicil No ile Ankara
Ticaret Odasına kayıtlı 698 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Erdem Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet ÇALIŞ (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66319) sorumlu denetim elemanları Uğur
GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8815, Oda Sicil No: 28127),
Osman KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7319, Oda Sicil
No: 45316), Dursun ERDOĞAN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2031,
Oda Sicil No: 14572), Ruhi KÖKSAL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 9477, Oda Sicil No: 12702), İbrahim GÜVEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7747, Oda Sicil No: 5982) ve Mustafa ŞAHİN’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67418) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1738 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/17/1-1
—————
Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (e), ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 97899 Ticaret Sicil No ile
Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Barış OYMAN (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48549) sorumlu denetim elemanları Raşit
Şemsettin ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6473, Oda
Sicil No: 31230) ve Vural AKTEPE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
60452) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 26.04.2007 tarihli 993 sayılı
ve 05.03.2014 tarihli 1738 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim
Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali”
başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun
denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011
tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin
tamamen sona erdirilerek, 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal
edilmesi, Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarihli ve 1739 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/18/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 517828 YİBF
nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ve
sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 02.01.2014 tarihli
ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Asuman DURKAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:7650, Oda Sicil No:6875) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin
1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 05.03.2014 tarihli ve
1740 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1924/19/1-1
—————
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Troya-17 Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin
çıkarılarak, “Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı” ifadesinin eklenmesi, 04.03.2014 tarihli ve
1694 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1923/1-1
08.03.2014 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete
Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 191 ada, 2 parsel üzerindeki 509735 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 9. maddesi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin (j) fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 6039 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 732
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şelale Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1404 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/1/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 3 parsel üzerindeki 161292 nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı) fıkraları ile
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım aşaması
bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret
Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba
Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696) ve Abdullah Ender TAŞ’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile
Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), Necdet GÜCAVLI
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12941, Oda Sicil No:10366) ve Ayşe
Suzan AKIŞOĞLU (YILDIRIM)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:77959) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1405 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/2/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290
YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve (ı)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin yapım
aşaması bölümünün (b) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813
Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757, Oda Sicil No:9560), Sevim ŞAKAR (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin
ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264),
Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25577) ve Abdullah Ender
TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g)
ve (ı) fıkralarındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12529 Ticaret Sicil No ile
Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLCAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7256, Oda Sicil No:3756), Kerim MAT (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7862, Oda Sicil No:20273), İlhan ARAS (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7140, Oda Sicil No:14762) ve Ayşe Suzan
YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959) kuruluşların Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 18.06.2011 tarihli 27968 sayılı
Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti bir defa geçici olarak durdurulan, 21.02.2014 tarihli
ve 1405 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan,
392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun
“Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan
“...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 392
nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
21.02.2014 tarihli ve 1406 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/3/1-1
—————
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kepez ilçesi, 2380 ada, 3 parsel üzerindeki 166668 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 184813 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 392 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Hasan AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:757,
Oda Sicil No:9560), Hikmet KARABEY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15507, Oda Sicil No:40018), Sevim ŞAKAR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:15563, Oda Sicil No:13696), Mehmet Ergin ÖZDEMİR (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8784, Oda Sicil No:29264), Mustafa Zühtü
ÖZADALI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19939) ve Abdullah Ender
TAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39267) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 21.02.2014 tarihli ve 1406
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 21.02.2014 tarihli ve 1407 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1755/4/1-1
—————
Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile MTR Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel
üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetiminde görev alan Kontrol Elemanı, İnşaat
Mühendisi İsmail Selçuk YILMAZ (Oda Sicil No:57643) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 06.02.2014 tarih ve E.2013/1693 sayılı kararı
ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.11.2013 tarih
ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi İsmail Selçuk
YILMAZ (Oda Sicil No:57643) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi 27.02.2014 tarih ve 1568 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1756/1-1
05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete
Tekniker Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kapaklı Beldesi, F19B20B pafta, 655 ada, 6 parsel
üzerindeki 884579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055
Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Tekniker Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız
YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8836, Oda Sicil No:7514),
Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1038, Oda Sicil No:26055), Nihat ŞENOL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15528, Oda Sicil No:15009) ve Serdar AYDIN’ın (İnşaat Teknisyeni, Yardımcı
Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:53206046006) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1469 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/1/1-1
—————
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muş İli, Merkez İlçesi, 67 ada, 137 parsel üzerindeki 784336 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3640 Ticaret Sicil No ile Muş Ticaret Odasına kayıtlı
1400 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Method Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş
ortağı veya yetkilisi Ali EROL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:36479), Yusuf
ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1583, Oda Sicil No:22373),
sorumlu denetim elemanları Osman ŞENGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1679, Oda Sicil No:19089), Emine GÜNERİ (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10419, Oda Sicil No:15105), Necmettin KAYA (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11605, Oda Sicil No:49584) ve Cemal
AKTAŞ’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10686, Oda Sicil
No:8700) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Method Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 24.10.2013 tarihli ve
28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1468 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/2/1-1
—————
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/4 pafta, 1192 ada, 6 parsel üzerindeki 118616 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı
Denetim Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Nuri ÇETİN ( Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1511, Oda Sicil No:12763) ve Sebahattin ÇİÇEK (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19058) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli
ve 26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1467 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/3/1-1
—————
My Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Malatya İli, Merkez İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 730 ada, 14 parsel üzerindeki 891002
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16257 Ticaret Sicil No ile
Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1799 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip My Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Gülsüm AKKAYA (Şirket Müdürü,
Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52654, sorumlu denetim elemanları
Sayim ALAGÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24420, Oda Sicil
No:15861), Necdet DEMİRAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10334,
Oda Sicil No:7572), Ömer Lütfi KUNDUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:14813, Oda Sicil No:15722) ve Serdar İNCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:95748) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1466 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/4/1-1
—————
Boyut Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29KIIC pafta, 715 ada, 11 parsel üzerindeki 166059
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6415 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 143 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Boyut Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ayşe Nilüfer SAKALLIOĞLU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5007, Oda Sicil No:15175), Hasan EREN (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:723, Oda Sicil No:5237), Hilmi
ÖZÜPEK(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:705, Oda Sicil
No:15624) ve Ahmet Rasim SAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:53467) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1464 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/5/1-1
—————
Yılbay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 2659 ada, 17 parsel üzerindeki 866411 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2544 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret
Odasına kayıtlı 953 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yılbay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi İbrahim Halil YILMAZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72781), sorumlu denetim elemanları Pınar ASARKAYA
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10474, Oda Sicil No:29454), Sinan
KONCAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17777, Oda Sicil
No:60022), İbrahim Halil ÖNCEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49935)
ve Mehmet ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90565) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/6/1-1
—————
Koza Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, Karahayıt Beldesi, 115 ada, 8 parsel üzerindeki 858564 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22724 Ticaret Sicil No ile
Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 442 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Koza Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ali DAĞDEVİREN (Makine Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2741, Oda Sicil No:25395), sorumlu denetim
elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7947, Oda Sicil No:3778), Güzeyde KAÇAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14278, Oda Sicil No:19293), Nilgün ZEYTİNCİ SÖZER (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7821, Oda Sicil No:35170), Mehmet Cengiz
DEMİRCİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2702, Oda Sicil
No:9349), Hakan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:95692) ve
Mustafa Kürşat YILMAZ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:45118) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/7/1-1
—————
Mega Yapı Denetimi San. ve Tic.A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 404 ada, 12 parsel üzerindeki 138304 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18684 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına
kayıtlı 158 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetimi San. ve Tic.A.Ş. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Ahmet Yüksel KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:973, Oda Sicil No:1955), sorumlu denetim elemanları Sabahattin İLGEN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6609, Oda Sicil No:21966) ve Barlas ÇİNİ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59505) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve
1462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/8/1-1
—————
Mars Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 1 pafta, 268 ada, 1 parsel üzerindeki 150413 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22556 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 434 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mars Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Rabiye ÖTNÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4401, Oda Sicil No:11910), Ali PAKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6610, Oda Sicil No: 25443) ve Erol Eylem KAPLAN’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57592) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1461 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/9/1-1
—————
MYB Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 639 ada, 33 parsel üzerindeki 572906 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e), (g) ve (ı) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10561 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret
Odasına kayıtlı 666 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MYB Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları İbrahim ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6050, Oda Sicil No:24165), Sait AKSÜYEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3070, Oda Sicil No:8431), Jale BAŞÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13202, Oda Sicil No:12996), Sabahattin SERTEL (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10752, Oda Sicil No:6111), Mehmet YILDIZ
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9779, Oda Sicil No:9575) ve
Aydın KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67093) denetim
faaliyetinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/10/1-1
—————
Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 1729 ada, 13 parsel üzerindeki 797200 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17328-25392 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 631 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No:8469), Güler CEBE (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:16363, Oda Sicil No:19704) ve Firdevs SAK’ın (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:16304508524) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de
ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1457 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/11/1-1
—————
Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, 5 pafta, 778 parsel üzerindeki 550672 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16408 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına
kayıtlı 478 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Yapı Denetim Merkezi Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Abidin AKTAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Deneçisi,
Denetçi No:1542, Oda Sicil No:15494) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1459 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/12/1-1
—————
CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 5529 ada, 8 parsel üzerindeki 650258 nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esasa göre
denetlemediği anlaşılan 11959 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CME Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Arif YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil
No:28329), Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13556, Oda
Sicil No:8543), Demet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11289, Oda Sicil No:4098), Aydın İNSEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9562, Oda Sicil No:16236), Erol ÇITAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15459, Oda Sicil No:27218) ve Hasan Ziya GÜLAY’ın
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69302) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
CME Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 28870
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1458 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/13/1-1
—————
Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 1981 ada, 5 parsel üzerindeki 794391 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 17328-25392 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret
Odasına kayıtlı 631 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Teknik Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No:8469), Ömer Faruk ÇALIKOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10189, Oda Sicil No:14998), İsmail YILMAZ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10064, Oda Sicil No:10011) ve
Ersin ENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84316) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1456 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
1650/14/1-1
—————
Reha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 3201 ada, 13 parsel üzerindeki 818969 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a), (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10929 Ticaret Sicil No ile
Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reha Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ömer Faruk ALAY (Şirket Müdürü, İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70715) ve sorumlu denetim elemanları Mehmet
AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13556, Oda Sicil No:8543 ),
Ahmet Erhan EREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17448,
Oda Sicil No:59379 ), Taylan Özgür FELEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 71290) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve 1475 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/15/1-1
—————
Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 759 ada, 9 parsel üzerindeki 805469 YİBF üzerindeki nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10997 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret
Odasına kayıtlı 961 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arte Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Nuri GÜNEŞ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18464, Oda Sicil No: 47917) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.2014 tarihli ve
1474 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/16/1-1
—————
Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Karaburun İlçesi, 354 ada, 3 parsel üzerindeki 538528 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 806
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:53499), Celal YÜCEBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:592 Oda Sicil No:7767), Sinan RUSÇUKLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:53110) ve sorumlu denetim elemanları Nuri Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5568, Oda Sicil No:7285), Mustafa Edip Erdal YAPAR
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11349, Oda Sicil No:67614),
Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda
Sicil No:29423), Nurdan ERMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12467,
Oda Sicil No:9739), Mustafa BÖREKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4065, Oda Sicil No:2616), Ahmet KAPTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4190, Oda Sicil No:7432), Ömür YÜKSEL’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:69245) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli ve 1473
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/17/1-1
—————
Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Konak İlçesi, 2312 ada, 17 parsel üzerindeki 532831 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasındaki öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 565
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11782, Oda Sicil No:26155), Mehmet Gündüz ÜNLÜ (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9750, Oda Sicil No:4534), Müşerref Esin ÖZGÜNEŞ’in (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16122, Oda Sicil No:15505) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli ve 1472
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/18/1-1
—————
İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Selçuk İlçesi, 217 Pafta, 3132 ada, 9 parsel üzerindeki 612345 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 76510 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 422 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ali İrfan SÖZER (Mimar, Proje Ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 6563, Oda Sicil No: 3062), Mustafa Ünal ÖZTOPRAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 6493, Oda Sicil No: 17088), Levent ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6458, Oda Sicil No:19260 ), Erkan ŞAFAK (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5452, Oda Sicil No: 31923), Seyit Battal
ÖZEL’ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67215) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli
ve 1471 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/19/1-1
—————
Pro 4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Aliağa İlçesi, 414 ada, 16 parsel üzerindeki 810668 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160729 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına
kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro 4D Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Recep BİÇİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4524, Oda Sicil No:17363), Mustafa Reşit ERKIZAN (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16658, Oda Sicil No:8422),Bülent BEGİLLER (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20320, Oda Sicil No:8436), Görkem ÖZER’in
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin
Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 24.02.014 tarihli
ve 1470 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1650/20/1-1
▲
02.03.2014 tarih ve 28929 sayılı Resmi Gazete
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Beldesi, 174 ada,3 parsel üzerindeki 113031 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında ve
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 27. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 55758 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 395
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya
yetkilisi Ali ÖZLÜTIRAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:16623, Oda Sicil No:49409) ve Necdet DURSUN’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7571, Oda Sicil No:12099) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Pramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 16.03.2013 tarihli ve 28589
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1328 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/1/1-1
—————
Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Muğla İli, Merkez İlçesi, Kötekli Mahallesi, 3 pafta, 988 parsel üzerindeki 756550
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g)
fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (1)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla
Ticaret Odasına kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin KARACASULU (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4007, Oda Sicil No:5798), Cüneyt ŞAHİNOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18809, Oda Sicil No:58596), Erdener
BOSTANCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5000, Oda Sicil No:10936)
ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80263) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1329 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/2/1-1
—————
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 16 parsel üzerindeki 636119 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Hüseyin ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda
Sicil No:17115), Ali CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770,
Oda Sicil No:14189), Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1431, Oda Sicil No: 26890), Halil KUTLU (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil No:34719), Tuğrul KUM (Makine
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) ve Onur UZ’un (İnşaat Teknikeri,
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:73162097904) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1330 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/3/1-1
—————
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 2648 ada, 7 parsel üzerindeki 525679 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 5219 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 869 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Halim Kamil ŞIKMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13246,
Oda Sicil No: 7147), Saim Yüksel KURTUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:331, Oda Sicil No:11176), Emre AÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 70421) ve Ümüt KARAKUŞ’ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
71357) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Hersek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 08.01.2014 tarihli ve 28876
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1331 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/4/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878475 YİBF nolu (A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.
maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret
Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1332 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/5/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878480 YİBF nolu (A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a), (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6.
maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret
Sicil No ile Nevşehir Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:79902) sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658) ve Habip ARI’nın
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1333 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/6/1-1
—————
AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1506 ada, 9 parsel üzerindeki
878489 YİBF nolu (A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
maddesinin (a) ve (f) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6908 Ticaret Sicil No ile Nevşehir
Ticaret Odasına kayıtlı 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Arif ECE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:77367), Murat SEÇİLMİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79902)
sorumlu denetim elemanları Tahsin YILDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:20596, Oda Sicil No:14658), Habip ARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:21457, Oda Sicil No:13333) ve Hayati ŞENELDİR’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14239) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim
İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede
ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 19.02.2014 tarihli 1332 ve
1333 sayılı Bakanlık Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak durdurulmuş
olan 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AFM Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı
Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde
yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son
verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 1546 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1334 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/7/1-1
—————
AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42142 ada, 4 parsel üzerindeki 881718 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 351617 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına
kayıtlı 1750 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Ahmet BURSALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:15108, Oda Sicil No:16448), Turgay ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:23592, Oda Sicil No:63273), Aytaç IŞIKDEMİR (Elektrik Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23527, Oda Sicil No:38731), Bedriye ÇİMEN
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5, Oda Sicil No:14629),
Kamil SÖNMEZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69671) ve Savaş
ÇAKIR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO:16537085588) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1335 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/8/1-1
—————
Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, 1228 ada, 4 parsel üzerindeki 96856 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Feyzi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:773, Oda Sicil No:29937) ve Duygu KAYA (KONDAKÇI)’nın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61080) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1336 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/9/1-1
—————
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, Göynük Belediyesi, 101 ada, 2 parsel üzerindeki 191543
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 36484-38618 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 288 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdurrahim ULUADAOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3562, Oda Sicil No:13714), Zekiye YAĞCI
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7969, Oda Sicil No:15772), Hüseyin
ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Bekir
ARI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5921, Oda Sicil No:6063), Mehmet
KOLAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63228), Ömer Serkan
KOÇYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60985) ve Korkut AZERİ’nin
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64854) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Dinamik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 11.09.2013 tarihli ve
28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1337 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/10/1-1
—————
Mezon Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Evrenseki Belediyesi, 202 ada, 1 parsel üzerindeki 641249
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 51201-53480 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 656 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mezon Yapı
Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Erol NURCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12366, Oda Sicil No:20123), Fehmi Gündüz SOKULLU
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9489, Oda Sicil No:11020), Ali Koray
GÜNDOĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78001), Rahmi ÜZÜMCÜ
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10157) ve Nesrin SOKULLU’nun (Mimar,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11491) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1338 sayılı Oluru
ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/11/1-1
—————
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Elmalı ilçesi, 124 ada, 129 parsel üzerindeki 272765 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26.maddesinin 7. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 53378-55656 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 736
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti ile sorumlu denetim
elemanları Fethi ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7294, Oda Sicil
No:22787), Şevket AŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6551, Oda Sicil
No:6416) ve Ali İhsan ÇELİKNALÇA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:8125) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak
iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Candaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 17.07.2013 tarihli ve 28710
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi,
belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki
hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge
iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1339 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/12/1-1
—————
Bilkent Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Serik ilçesi, Belek Belediyesi, 486 parsel üzerindeki 223737 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 213198 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 487 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilkent Yapı Denetim A.Ş. ile
sorumlu denetim elemanları Celalettin NARİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:10786, Oda Sicil No:6160) ve Ali Mete TÜRKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70293) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1340 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/13/1-1
—————
Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Akseki ilçesi, Cevizli Belediyesi, 233 ada, 3 parsel üzerindeki 533547 YİBF
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi ve Yapı
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim
faaliyetinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi
ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 19.02.2014 tarihli ve 1341 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
1561/14/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, 5915 ada, 11 parsel üzerindeki 530673 YİBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret
Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Hüseyin Can BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:786, Oda Sicil No:25134), İsmail YÜKSEK (Elektrik Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12249, Oda Sicil No:9758), Yakup AYDINOĞLU
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8090, Oda Sicil No:8522),
Selçuk SARIMEHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420,
Oda Sicil No:19818), Harun ARIDICI (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:45079) ve Murat ÇELİKTAN’ın (İnşaat M