close

Enter

Log in using OpenID

silivri ceza infaz kurumu öğrenci i.k.m aday tespit

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI
ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
CEZA ĠNFAZ KURUMLARI ĠNFAZ KORUMA MEMURU (ERKEK) ÖĞRENCĠ ALIMI
ADAY TESPĠT LĠSTESĠ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün16/06/2014 gün ve 6144725620-903.01-4514/99318 sayılı sınav ilan yazıları ile 695 erkek, 20 Bayan infaz ve koruma memuru
kadrosu için sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere komisyonlara Bakan Olur'u ile yetki verildiğine dair
yazılarında;
Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için toplam 50 erkek infaz koruma memuru öğrenci alımıyla
ilgili sınav izni Komisyonumuza verilmekle,Öğrenci Ġnfaz ve Koruma Memuru alımı için merkezi
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla ENYÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE ĠLAN
EDĠLEN KADRO SAYISININ 5 KATI ADAY ÇAĞRILACAKTIR ( 50 X 5 = 250 ) maddesi
gereğince baĢvuruda bulunan adaylara ait aday tespit listesi aĢağıda açıklanmıĢtır.
AĢağıdaki listede isimleri karĢısında KABUL yazılı olan adayların 15 TEMMUZ
2014 günü saat 09.00 da yapılacak olan BOY KĠLO ÖLÇÜMÜ ĠÇĠN GiriĢ Belgesi ve Nüfus
Cüzdanları ile (giriĢ belgesi olmayan adayların aday numaralarını listeden tespit ederek kimlikleri ile
birlikte )
AYRICA; ekte belirtilen EK 3 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE
ARŞİV
ARAŞTIRMASI
FORMUNDAN
BİLGİSAYAR
ORTAMINDA
DOLDURULMUŞ OLARAK 4 ADET,
YİNE EKTE
BULUNAN
YAZILMAK SURETİYLE
DİLEKÇE ÖRNEĞİNİN EL YAZISI İLE
BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞINDA HAZIR BULUNMALARI,
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilan olunur. 11/07/2014
ADI
SOYADI
ÖĞRENĠM DURUMU
791
OSMAN
KAN
LĠSE
91,12847
KABUL
2
327
BĠLAL NAMANGANĠ
GEDĠK
TEKNĠK LĠSE
88,25785
KABUL
3
259
EMRE
KURU
LĠSE
87,61885
KABUL
4
120
CĠHAD
GÜNEġ
MESLEK LĠSESĠ
87,35039
KABUL
5
149
ADEM
ÖZCAN
LĠSE
87,29566
KABUL
6
293
VELĠ
SEYREK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
87,01772
KABUL
SIRA
NO
ADAY
NO
1
MRK.SNV KABUL
PUANI
RET
Sayfa 1 / 31
7
143
ALĠEKBER
GÖKÇE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,75582
KABUL
8
963
MUSTAFA
TEKĠN
LĠSE
86,60715
KABUL
9
521
ÖZKAN
ÖZDEMĠR
LĠSE
86,22923
KABUL
10
1080
BEHLÜL BĠLAL
SEZER
LĠSE
86,21637
KABUL
11
1196
OĞUZHAN
ODABAġI
LĠSE
86,19067
KABUL
12
666
YAKUP
KUTAN
LĠSE
86,08215
KABUL
13
564
ALĠ
KALAYCI
MESLEK LĠSESĠ
86,07668
KABUL
14
1063
AHMET
ALTUNTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
86,0732
KABUL
15
372
FATĠH
BOZTARLA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
85,96885
KABUL
16
205
ĠSMETULLAH
YĠĞĠT
LĠSE
85,85772
KABUL
17
140
AHMET
YARDIMCI
LĠSE
85,67614
KABUL
18
449
EROL
YERLĠ
MESLEK LĠSESĠ
85,6095
KABUL
19
493
ĠRFAN
KARLIDAĞ
LĠSE
85,5312
KABUL
20
1042
RESUL
DÜZEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
85,43454
KABUL
21
576
ATĠLLA
ĠLBUĞA
LĠSE
85,25514
KABUL
22
910
EMRAH
YAĞMURLU
LĠSE
85,13281
KABUL
23
566
MAHMUT
YEġĠLKAYA
LĠSE
85,07165
KABUL
24
1152
ÇAĞDAġ
CANKI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,59208
KABUL
25
582
BĠLAL
BULUT
LĠSE
84,42289
KABUL
26
621
FATĠH
KARADEMĠR
LĠSE
84,18014
KABUL
27
491
CĠHAT
GÜNGÖR
LĠSE
84,14587
KABUL
28
292
NEVZAT
DUMAN
LĠSE
84,0997
KABUL
29
361
BURHAN
ÇELĠK
LĠSE
83,76247
KABUL
30
490
HASAN
KAVAL
LĠSE
83,72582
KABUL
31
1157
MEHMET
MEHLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,47163
KABUL
32
832
MÜġERREF
YANĞLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,37488
KABUL
33
415
SALĠH
ÇENGEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,36137
KABUL
34
845
EBUBEKĠR
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,11992
KABUL
35
261
MURAT
YAġAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,08994
KABUL
36
260
GÖKHAN
GÜNEY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,05404
KABUL
37
164
ERHAN
DAĞDELEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,94364
KABUL
38
976
FATĠH
CEYLAN
LĠSE
82,79171
KABUL
39
1105
METĠN
KAYAR
LĠSE
82,77124
KABUL
40
479
AHMET
ANDAÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,75577
KABUL
41
1166
MUSTAFA
AZAR
LĠSE
82,69818
KABUL
42
326
SERHAT BAHADIR
BAġARAN
ADALET MESLEK LISESI
82,5392
KABUL
43
17
SERCAN
KÜÇÜK
LĠSE
82,40402
KABUL
44
1230
OKAN
ATAY
LĠSE
82,39855
KABUL
45
688
MUSTAFA ANIL
ALTINTAġ
LĠSE
82,32454
KABUL
46
213
SELÇUK
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,31134
KABUL
47
709
HAKAN
ġEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,24525
KABUL
48
1238
EROL
ÇETĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,23346
KABUL
49
1167
BAKĠ
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,13519
KABUL
Sayfa 2 / 31
50
776
ġAKĠR
KAYIKCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,08232
KABUL
51
1003
ġAHĠN
TUNÇOL
MESLEK LĠSESĠ
81,99897
KABUL
52
1236
RECEP
ÖNAL
MESLEK LĠSESĠ
81,96898
KABUL
53
146
NĠMET
BAHADUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,95515
KABUL
54
25
KADĠR
ALTUNTAġ
MESLEK LĠSESĠ
81,91424
KABUL
55
128
MEHMET SERDAR
KINALI
LĠSE
81,84451
KABUL
56
1229
MENDUH
SANIR
LĠSE
81,81119
KABUL
57
516
MUSTAFA
KARADOĞAN
LĠSE
81,77787
KABUL
58
77
MUZAFFER
TAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,69017
KABUL
59
417
NUMAN
AKYOL
LĠSE
81,59105
KABUL
60
649
ĠBRAHĠM
BAZU
MESLEK LĠSESĠ
81,5544
KABUL
61
1051
EROL
ÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
81,55226
KABUL
62
296
MUHAMMED
DAMAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,5075
KABUL
63
241
ĠSMAĠL
ÇATAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,48974
KABUL
64
50
MÜRSEL
YÜKSEL
LĠSE
81,46849
KABUL
65
116
MUHAMMET
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,43072
KABUL
66
1191
ĠSMAĠL
DĠLEKÇĠ
LĠSE
81,32784
KABUL
67
700
ĠSMAĠL
ÇOLAK
LĠSE
81,29024
KABUL
68
1010
KEMAL
YILMAZ
LĠSE
81,21836
KABUL
69
1040
TURAN
UZUN
MESLEK LĠSESĠ
81,16029
KABUL
70
387
EMRE
KARĞIN
LĠSE
81,14102
KABUL
71
359
CEM
ÇELEBĠ
LĠSE
81,14102
KABUL
72
880
TAHA YUNUS
ALPASLAN
LĠSE
81,08961
KABUL
73
1012
CENGĠZ
BOSTANCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,01063
KABUL
74
614
MEHMET
CANDAN
LĠSE
80,99394
KABUL
75
1235
ERHAN
TĠRYAKĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,98307
KABUL
76
8
ÖMÜR
GÜLTEKĠN
LĠSE
80,95729
KABUL
77
183
EREN
TAġTEMÜRLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,95142
KABUL
78
1203
ZAFER
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,93702
KABUL
79
1223
GÖKHAN
ÖMRAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,92597
KABUL
80
1019
HAMĠT
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,90901
KABUL
81
794
GÖKHAN
ĠNCE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,88462
KABUL
82
726
SEZAYĠR
ATEġ
LĠSE
80,77904
KABUL
83
1073
ENES
GÜN
LĠSE
80,77689
KABUL
84
271
MEHMET
BOZTARLA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,75861
KABUL
85
691
ZAFER
GÜLMEZ
LĠSE
80,75547
KABUL
86
228
GÖKHAN
YILDIZ
TEKNĠK LĠSE
80,74905
KABUL
87
946
SELMAN
AKKUġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,74284
KABUL
88
888
BARIġ
DEMĠR
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
80,74134
KABUL
89
208
FATĠH
GÖKYOL
LĠSE
80,71787
KABUL
90
411
ERDOĞAN
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,71253
KABUL
91
474
MUSA
COġANAY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,71002
KABUL
92
297
HAKAN
YIKILMAZ
LĠSE
80,68455
KABUL
Sayfa 3 / 31
93
118
ERSOY
YAMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
94
760
GAZĠ
DOĞAN
LĠSE
95
1228
SERKAN
ġENEL
96
656
KAġĠF
97
301
98
80,63166
KABUL
80,631
KABUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,61923
KABUL
BOZ
LĠSE
80,60935
KABUL
HÜSEYĠN
TEKDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,5932
KABUL
837
TURGAY
KÜTÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,58727
KABUL
99
753
SUAT
ATAÇER
LĠSE
80,55675
KABUL
100
484
MUSA
ATAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,51547
KABUL
101
672
HALĠL ĠBRAHĠM
KILIÇ
LĠSE
80,50416
KABUL
102
549
OKTAY
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,47441
KABUL
103
950
CAN
DOĞAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,45353
KABUL
104
742
BERAT
DERELĠ
LĠSE
80,43228
KABUL
105
717
FATĠH
DAĞ
LĠSE
80,42157
KABUL
106
632
MUHAMMED
KARAASLAN
LĠSE
80,41301
KABUL
107
533
METE
YAVUZ
LĠSE
80,39563
KABUL
108
862
BÜLENT
KORKUT
LĠSE
80,39468
KABUL
109
400
ĠLYAS
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,35233
KABUL
110
921
MUSTAFA
KÖKSAL
LĠSE
80,33875
KABUL
111
65
ĠSA
TAġÇI
LĠSE
80,33019
KABUL
112
231
GÖKHAN
YAHġĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,29888
KABUL
113
273
SAMĠ
YALÇINÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,23812
KABUL
114
609
ORHAN
ÇETĠN
LĠSE
80,22071
KABUL
115
900
MEHMET
SAFĠ
LĠSE
80,21857
KABUL
116
78
EMRULLAH
ġĠPAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,18072
KABUL
117
215
RAMAZAN
KARAARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,07242
KABUL
118
497
RECEP ALĠ
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,0274
KABUL
119
1225
ġERAFETTĠN
SUR
LĠSE
79,97892
KABUL
120
611
AHMET
DOĞAN
LĠSE
79,96725
KABUL
121
76
SĠNAN
AKKAYA
LĠSE
79,94464
KABUL
122
127
KADĠR
ELĠKARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,9178
KABUL
123
938
YAKUP
KIVRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,87733
KABUL
124
1076
FURKAN
KEKLĠK
LĠSE
79,87491
KABUL
125
692
ONUR
SEYYAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,87446
KABUL
126
882
ABDULLAH ONUR
YEġĠL
TEKNĠK LĠSE
79,83731
KABUL
127
1125
NURETTĠN
SOLMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,80553
KABUL
128
1164
MURAT
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,77613
KABUL
129
331
SĠNAN
ġENEL
MESLEK LĠSESĠ
79,76115
KABUL
130
681
ADEM
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,7572
KABUL
131
1187
SEYFULLAH
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,69131
KABUL
132
195
AYHAN
SÜZEN
MESLEK LĠSESĠ
79,6869
KABUL
133
981
NURULLAH
KOÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,66389
KABUL
134
1068
YAKUP
MOĞULTAY
LĠSE
79,62478
KABUL
135
181
BAYRAM
KANGAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,62346
KABUL
136
1195
SAVAġ
SĠYAHTAġ
LĠSE
79,58385
KABUL
Sayfa 4 / 31
137
854
MEHMET
ÇUHADAR
LĠSE
79,57195
KABUL
138
93
YASĠN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,52818
KABUL
139
1044
YAKUP
TOK
LĠSE
79,49794
KABUL
140
782
ERDĠ
AKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,49228
KABUL
141
1149
FERHAN
ġAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,48438
KABUL
142
151
OKAN
USTAOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,47015
KABUL
143
488
YALÇIN
GÜNDÜZ
LĠSE
79,46581
KABUL
144
646
HASAN
ARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,45637
KABUL
145
815
SĠNAN
ĠNCĠMET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,44336
KABUL
146
103
SELĠM
TUÇ
LĠSE
79,42702
KABUL
147
56
AHMET
YELCĠ
LĠSE
79,42488
KABUL
148
1227
SERDAR
KAYNAR
LĠSE
79,40346
KABUL
149
531
YASĠN
AR
LĠSE
79,35181
KABUL
150
756
HAKAN
PARLAK
LĠSE
79,35086
KABUL
151
357
BURAK
ÖRÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,33762
KABUL
152
778
YUSUF
ÖNÜL
LĠSE
79,33468
KABUL
153
185
EMRE
USALIR
LĠSE
79,31754
KABUL
154
96
SERDAL
SARIBURUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,31218
KABUL
155
366
BĠLAL
HATĠBOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,29719
KABUL
156
222
HÜSEYĠN
ĠĞDE
LĠSE
79,27994
KABUL
157
413
SERKAN
TATAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,25734
KABUL
158
84
MUHAMMET
KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,23517
KABUL
159
1005
ASLAN
KÖSEF
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,22143
KABUL
160
291
CAHĠT BURAK
KAVAS
LĠSE
79,21663
KABUL
161
251
FATĠH
BĠRDAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,1971
KABUL
162
1217
MEHMET
AYGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,18948
KABUL
163
254
ġEVKĠ
ÜNVEREN
MESLEK LĠSESĠ
79,17784
KABUL
164
38
MUSTAFA
GÜNAYDIN
LĠSE
79,14453
KABUL
165
997
BURAK
ELVAN
LĠSE
79,12739
KABUL
166
980
AYDIN
NERGĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,11511
KABUL
167
438
ERDOĞAN
ÖZDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,10327
KABUL
168
30
ĠBRAHĠM
KOÇ
LĠSE
79,09312
KABUL
169
52
UĞUR
BAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,0289
KABUL
170
1132
SERHAT
KAPTAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,0166
KABUL
171
276
ÖMER
ÇALIġ
LĠSE
78,99531
KABUL
172
961
SĠNAN
BARIġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,98196
KABUL
173
416
ĠRFAN
TORĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,97545
KABUL
174
966
ALĠ
ARKAÇ
LĠSE
78,96532
KABUL
175
219
VOLKAN
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,95454
KABUL
176
107
MEHMET
EFE
LĠSE
78,91915
KABUL
177
929
SEZGĠN
GÜREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,90562
KABUL
178
734
YUNUS
YILMAZ
LĠSE
78,87607
KABUL
179
597
UĞUR
KAYAALP
LĠSE
78,86965
KABUL
180
988
VOLKAN
AġKIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,85905
KABUL
Sayfa 5 / 31
181
394
ALĠ
ASLANTAġ
LĠSE
78,8299
KABUL
182
640
ĠDRĠS
YEġĠLYURT
LĠSE
78,82895
KABUL
183
1045
YASĠN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,82789
KABUL
184
633
MUSTAFA
KABA
MESLEK LĠSESĠ
78,82562
KABUL
185
1171
ĠLKAY
AYDIN
LĠSE
78,8042
KABUL
186
1000
VOLKAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,79338
KABUL
187
277
KAMĠL
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,79214
KABUL
188
1037
MEHMET
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,78095
KABUL
189
602
ORHAN
POLAT
LĠSE
78,77207
KABUL
190
235
SĠNAN
SAVAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,74419
KABUL
191
1237
HABĠP
AYDEMĠR
LĠSE
78,74185
KABUL
192
485
MEHMET
EREL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,71506
KABUL
193
379
MUTLU
ÇAKIR
LĠSE
78,70424
KABUL
194
784
FEYAZ
BUDAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,69959
KABUL
195
1011
LOKMAN
TOP
LĠSE
78,65379
KABUL
196
410
SELÇUK
GEÇKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,64721
KABUL
197
453
ABDULRAHĠM
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,64523
KABUL
198
374
MEHMET FATĠH
CANA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,63872
KABUL
199
1204
SEFER
MARUL
LĠSE
78,6119
KABUL
200
1221
ONUR
SAKA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,59434
KABUL
201
69
MUSTAFA
GÜRBÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,56889
KABUL
202
109
ĠBRAHĠM
AKILLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,55191
KABUL
203
714
HÜSEYĠN
ALVER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,52707
KABUL
204
1173
VEYSĠ
IġIK
LĠSE
78,52289
KABUL
205
136
SONER
KARAKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,51661
KABUL
206
1207
FERĠT
BOLATKOL
LĠSE
78,511
KABUL
207
266
SERHAT
TAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,49906
KABUL
208
1023
ALĠ OSMAN
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,47051
KABUL
209
123
ĠBRAHĠM
FĠDAN
LĠSE
78,46268
KABUL
210
209
RAMAZAN
TUTUġ
LĠSE
78,44008
KABUL
211
1014
MUSTAFA
AKCAN
LĠSE
78,42937
KABUL
212
645
RIDVAN
ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,41424
KABUL
213
165
YILMAZ
MIZRAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,41013
KABUL
214
1178
SAĠT
DANIġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,40487
KABUL
215
236
HÜSEYĠN
CENK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,40181
KABUL
216
28
SELÇUK
ÇETĠN
LĠSE
78,40033
KABUL
217
446
GÖKHAN
OLGUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,37795
KABUL
218
200
BENHÜR
ġENOCAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,3594
KABUL
219
689
BURAK
ZENGĠN
MESLEK LĠSESĠ
78,35845
KABUL
220
1057
CELAL
TEKE
LĠSE
78,34464
KABUL
221
34
ARMAĞAN
KOKAL
LĠSE
78,34131
KABUL
222
1035
ĠLYAS
ÖZLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,33849
KABUL
223
608
SERKAN
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,31304
KABUL
224
673
ĠLYAS
DAĞ
MESLEK LĠSESĠ
78,28967
KABUL
Sayfa 6 / 31
225
1056
SÜLEYMAN
ÇAĞLIYAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,26412
KABUL
226
913
ĠSMAĠL
ÖRS
MESLEK LĠSESĠ
78,25111
KABUL
227
309
HARUN
YARDIM
LĠSE
78,21994
KABUL
228
1131
MUSTAFA
SARIKAYA
LĠSE
78,18876
KABUL
229
287
SONER
ODABAġ
LĠSE
78,13402
KABUL
230
591
ALĠ
DEMĠRKIRAN
LĠSE
78,13307
KABUL
231
557
ABDURRAHMAN
CANSUZ
LĠSE
78,1276
KABUL
232
1266
SAVAġ
ACAR
LĠSE
78,11903
KABUL
233
290
KEREM
GÜNGÖR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,10952
KABUL
234
1084
ÖMER
ATEġ
MESLEK LĠSESĠ
78,10927
KABUL
235
684
YAKUP
YILDIRIM
LĠSE
78,10618
KABUL
236
389
VAHĠT
KINOG
LĠSE
78,10403
KABUL
237
425
MUHAMMET ENSAR
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
78,09214
KABUL
238
751
SELĠM
DURMUġ
LĠSE
78,06643
KABUL
239
881
YUSUF
AKSU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,04161
KABUL
240
36
FATĠH
BAYRAM
LĠSE
78,02883
KABUL
241
155
MEHMET
OKCU
LĠSE
78,01479
KABUL
242
985
ĠSMAĠL
PEKDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,99004
KABUL
243
972
DÜNDAR
YĠĞEN
MESLEK LĠSESĠ
77,98361
KABUL
244
67
YUNUS EMRE
YAZICI
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
77,93785
KABUL
245
130
ALĠ NAĠM
ÜZER
LĠSE
77,857
KABUL
246
42
ÖMERFARUK
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,85559
KABUL
247
10
UĞUR
SEZEN
LĠSE
77,83868
KABUL
248
887
METEHAN
COġKUN
LĠSE
77,83439
KABUL
249
1190
MEMDUH MURTEZA
BENLĠ
LĠSE
77,83011
KABUL
250
932
ÖZKAN
EROL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,80214
KABUL
251
1060
MUHSĠN
EKĠNCĠ
MESLEK LĠSESĠ
77,80108
RET
252
87
EMRAH
AKGÖL
LĠSE
77,79893
RET
253
745
HASAN
BEK
LĠSE
77,79893
RET
254
676
KADĠR
KAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,74391
RET
255
1039
SALĠH
AZGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,72383
RET
256
1233
CĠHAN
VAROL
LĠSE
77,71421
RET
257
574
ĠSMAĠL
KARAKOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,70094
RET
258
701
DENĠZ
USTA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,68595
RET
259
577
MEHMETSALĠH
AYDAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,68397
RET
260
848
ÖMER
ACAR
LĠSE
77,66257
RET
261
965
MURAT
ÖZKAN
LĠSE
77,66042
RET
262
766
YAKUP
ÖZDERE
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
77,64354
RET
263
593
ABĠDĠN
GÜLġEN
LĠSE
77,61854
RET
264
639
SABRĠ
TAġDELEN
MESLEK LĠSESĠ
77,6164
RET
265
163
MUHLĠS
PERÇĠN
LĠSE
77,6164
RET
266
532
ĠSMAĠL
KARAKUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,61356
RET
Sayfa 7 / 31
267
398
KENAN
ALTIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,60113
RET
268
775
OZAN
ACUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,59067
RET
269
5
FATĠH
ATAMIġ
LĠSE
77,57665
RET
270
61
FATĠH
TUNCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,57173
RET
271
60
ENES
AYDUĞAN
LĠSE
77,57023
RET
272
798
HARUN
POSTALLI
LĠSE
77,57023
RET
273
572
UĞUR
ġAHĠN
LĠSE
77,56594
RET
274
835
EMRAH
ÇETĠNKAYA
LĠSE
77,5638
RET
275
730
MUSTAFA
KARABULUT
LĠSE
77,54999
RET
276
166
ZÜBEYĠR
ALTUNKAYA
MESLEK LĠSESĠ
77,53905
RET
277
931
MURAT
ġEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,5378
RET
278
823
KEREM
KURT
LĠSE
77,53477
RET
279
893
SAMET
ĠREN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,53386
RET
280
214
SAMET
AKYEL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,51547
RET
281
1209
VEDAT
ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,49145
RET
282
419
BAYRAM
KILIÇ
MESLEK LĠSESĠ
77,49074
RET
283
947
ERHAN
ĠNAN
LĠSE
77,48978
RET
284
619
FARUK
POLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,4804
RET
285
690
YEMLĠHA
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,47448
RET
286
1193
FERHAT
GÖÇER
LĠSE
77,4736
RET
287
844
HALĠL ĠBRAHĠM
TĠRYAKĠOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,46995
RET
288
526
MUSTAFA
AYGÜN
LĠSE
77,45742
RET
289
1151
GÖKHAN
IġIK
LĠSE
77,45004
RET
290
350
CĠHAN
ARAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,43404
RET
291
196
MUHAMMET
GÜRGENCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,41057
RET
292
158
MEHMET ZEKĠ
BIÇAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,39163
RET
293
598
TARIK
BORA
MESLEK LĠSESĠ
77,37912
RET
294
907
GÖKHAN
ġAHĠN
LĠSE
77,37484
RET
295
199
ALĠ CAN
KURTAĞA
TEKNĠK LĠSE
77,35008
RET
296
191
EMRAH
BEYTER
LĠSE
77,34794
RET
297
563
OKTAY
GÜNDOĞDU
LĠSE
77,33295
RET
298
378
AYKUT
UÇUNGAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,33226
RET
299
1232
YALÇIN
KEMĠK
LĠSE
77,32652
RET
300
418
BAKĠ
TÜRKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,31588
RET
301
643
UĞUR
YILDIRIM
LĠSE
77,31248
RET
302
737
MEHMET
ÇETĠNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,30681
RET
303
220
BEREKET
FIRAT
LĠSE
77,30606
RET
304
1093
HASAN TAHSĠN
AKYÜZ
LĠSE
77,30177
RET
305
599
RECEP
ERDEN
LĠSE
77,29106
RET
306
373
HAMDĠ
CÖMERT
LĠSE
77,28464
RET
307
991
MURAT
GÜRLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,27347
RET
MUHARREM
TACĠKAYAN
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
77,2644
RET
EMRE
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,25293
RET
308
29
309
1004
Sayfa 8 / 31
310
24
MEHMET ġAKĠR
ACAR
MESLEK LĠSESĠ
77,25227
RET
311
695
SADIK
BAYRAM
MESLEK LĠSESĠ
77,25132
RET
77,23954
RET
312
787
MEHMET
GÜRSOY
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
313
1077
ALĠ SERTUĞ
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,23501
RET
314
1269
MUHAMMED MUSTAFA
BEKĠR
GÖKÇE
LĠSE
77,21586
RET
315
658
SEYHAN
IġIK
LĠSE
77,19325
RET
316
1074
CENGĠZHAN
ÖZEL
LĠSE
77,14613
RET
317
779
OZAN
AKAR
LĠSE
77,11709
RET
318
132
MÜSLÜM
ÇĠMAN
LĠSE
77,11495
RET
319
706
BEDREDDĠN
CAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,11115
RET
320
506
AKIN
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,09732
RET
321
660
ERCAN
EKġĠOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
77,09234
RET
322
896
ÖNDER
ÖZTOSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,07838
RET
323
1122
FERHAT DOĞAN
ĠSKENDEROĞLU
LĠSE
77,07735
RET
324
454
ERSĠN
ĠBĠġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,07308
RET
325
677
EMRE
GÜNAL
MESLEK LĠSESĠ
77,06664
RET
326
968
AHMET
ÖZKAN
LĠSE
77,05902
RET
327
461
MUZAFFER
PEKER
MESLEK LĠSESĠ(4
YILLIK)
77,05474
RET
328
18
ÖMÜR
KAYA
LĠSE
77,05474
RET
329
473
ÖZGÜR
BOYRAZ
LĠSE
77,0526
RET
330
147
SĠNAN
ÇAKIR
LĠSE
77,04403
RET
331
232
HAKAN
GÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,03794
RET
332
1116
NURULLAH
BEKĠROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,02354
RET
333
225
EMRE
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,0125
RET
334
711
DURSUN ALĠ
ANAHTAR
LĠSE
76,99476
RET
335
1054
ALĠ
TAġLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,97659
RET
336
440
UFUK
PARLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,97659
RET
337
58
RECEP
KARAGÖL
LĠSE
76,97525
RET
338
41
MEHMET
HAMĠTOĞLU
LĠSE
76,96454
RET
339
283
KERĠM
AKBAġ
LĠSE
76,9624
RET
340
627
VURAL
DEMĠRTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,95766
RET
341
622
YILMAZ
ERATĠK
LĠSE
76,94312
RET
342
811
RECEP
TURAN
MESLEK LĠSESĠ
76,93765
RET
343
876
ÖMER FARUK
HATĠPOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,93418
RET
344
409
SERKAN
SEVĠNÇ
LĠSE
76,92051
RET
345
885
AHMET
ġAHĠN
LĠSE
76,91956
RET
346
333
FATĠH MEHMET
ÇETĠN
LĠSE
76,90552
RET
347
511
ERKAN
KARABAYIR
LĠSE
76,89362
RET
348
1158
HÜSEYĠN
TÜRK
MESLEK LĠSESĠ
76,88196
RET
349
984
MUSTAFA
GÜRBÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,87934
RET
350
914
ġAHATAY
KOÇ
TEKNĠK LĠSE
76,87434
RET
351
1174
KAMURAN
KARAKOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,86889
RET
Sayfa 9 / 31
352
952
UYGAR
COġKUN
LĠSE
76,86268
RET
353
305
YASĠN
ESEN
TEKNĠK LĠSE
76,85078
RET
354
898
FURKAN
CAN
MESLEK LĠSESĠ
76,85078
RET
355
679
MUHAMMED ALĠ
GÜZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,83693
RET
356
1246
HALĠL ĠBRAHĠM
GÜZEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,83437
RET
357
39
ALPARSLAN
AKYÜZ
LĠSE
76,83246
RET
358
884
HALĠL
DENĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,82253
RET
359
920
BÜNYAMĠN
DURGUT
LĠSE
76,81961
RET
360
648
OKAN
KURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,80498
RET
361
360
SELĠM
KÖMÜRCÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,79057
RET
362
821
ADEM
MAVĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,78604
RET
363
470
ZAFER
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,77953
RET
364
1212
SĠNAN
AKDOĞAN
TEKNĠK LĠSE
76,76368
RET
365
113
AHMET
GÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,76132
RET
366
212
SONER
GÖNER
LĠSE
76,75511
RET
367
1099
HAKAN
AYDIN
LĠSE
76,75083
RET
368
1117
TUGAY
KÖMÜRKARA
LĠSE
76,7444
RET
369
244
SEMĠH
KILIÇ
LĠSE
76,73916
RET
370
785
OSMAN
KÜLEKCĠOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
76,73155
RET
371
936
MEHMET
KINA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,72864
RET
372
1189
MAZHAR
ARIK
LĠSE
76,72727
RET
373
268
SERKAN
ÇALIK
LĠSE
76,72727
RET
374
1121
SĠNAN
ĠLHAN
ADALET MESLEK Y.O.
76,67577
RET
375
247
SERHAT
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,67182
RET
376
1078
ĠBRAHĠM
YILMAZ
LĠSE
76,66824
RET
377
1201
SUAT
SERTEL
LĠSE
76,66491
RET
378
1139
SERKAN
KABAKCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,66223
RET
379
967
MEHMET
KÖKEN
LĠSE
76,64992
RET
380
243
MUSTAFA
BADEMLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,63789
RET
381
455
BEKĠR
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,62685
RET
382
1245
MUSTAFA
AKSOY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,62093
RET
383
1179
NURULLAH
KARA
LĠSE
76,61779
RET
384
713
YILDIRIM
BEYAZĠT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,61442
RET
385
408
MURAT
HALĠS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,60397
RET
386
1242
ġEYHMUS
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,59746
RET
387
141
DOĞUġ
BALTACI
LĠSE
76,58543
RET
388
973
AYTAÇ
SÖZEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,57852
RET
389
494
YASĠN
ARICI
MESLEK LĠSESĠ
76,5759
RET
390
343
YUNUS
DEREBAġI
MESLEK LĠSESĠ
76,55639
RET
391
535
EMRE
KIRIMLI
LĠSE
76,51998
RET
392
211
ERAY
BABUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,50468
RET
393
45
MURAT ESER
KARALAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,50218
RET
394
267
HÜSEYĠN
NACAR
LĠSE
76,50165
RET
Sayfa 10 / 31
395
1226
CĠHAN
LALEOĞLU
LĠSE
76,47595
RET
396
551
MEHMET
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,45977
RET
397
703
OSMAN NURĠ
CEYLAN
LĠSE
76,45548
RET
398
457
FATĠH
KURTARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,45524
RET
399
323
AHMET
SĠZOR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,45385
RET
400
284
ABDULLAH
ERSÖZ
MESLEK LĠSESĠ
76,44906
RET
401
1085
ERDAL
ERDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,42726
RET
76,41539
RET
76,40888
RET
ADALET MESLEK Y.O.
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
BÖL
402
1007
KADĠR
DURMAN
403
616
OSMAN
SOLMAZ
404
964
ĠBRAHĠM
HATUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,38982
RET
405
1170
DOĞAN
BĠROĞUL
LĠSE
76,38147
RET
406
365
DURMUġ
AKPOLAT
LĠSE
76,37718
RET
407
53
FIRAT
YALVAÇ
LĠSE
76,36314
RET
408
443
ZEKĠ
EROL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,36289
RET
409
1021
SAMET
AY
LĠSE
76,35029
RET
410
1046
AHMET
ANLAMA
TEKNĠK LĠSE
76,34387
RET
411
407
MUSTAFA
AYDIN
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
76,31912
RET
412
527
HULĠSĠ
BAHÇALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,31813
RET
413
358
CĠHAT
GENÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,3136
RET
414
659
NECMETTĠN
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,30512
RET
415
1208
ABDULKADĠR
ALTINIġIK
MESLEK LĠSESĠ
76,30198
RET
416
1252
CEMAL SOYSAL
SÜRMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,29664
RET
417
534
MUSTAFA
KARAYILAN
LĠSE
76,28151
RET
418
541
SALĠH
COġKUN
LĠSE
76,28151
RET
419
642
SELĠM
ARTAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,28026
RET
420
924
FATĠH
TOKUR
LĠSE
76,2708
RET
421
203
HÜSEYĠN
TUNCER
LĠSE
76,26652
RET
422
816
YEMLĠHA
ġEKER
LĠSE
76,25795
RET
423
1081
YAKUP
DEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
76,24177
RET
424
586
OSMAN
ACISU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,23726
RET
425
1145
RIDVAN
YILDIRIM
LĠSE
76,23534
RET
426
1127
YEMLĠHA OSMAN
KILINÇ
LĠSE
76,23225
RET
427
683
MEHMET ZAHĠD
KARAKAġ
MESLEK LĠSESĠ
76,22035
RET
428
977
NUMAN CELAL
ÖZALP
LĠSE
76,21392
RET
429
110
ABDULKADĠR
TEMĠZKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,20787
RET
430
229
SERVET
GÖKÇE
LĠSE
76,18917
RET
431
49
HASAN
BULUT
LĠSE
76,16871
RET
432
937
YALÇIN
DĠKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,15895
RET
433
439
MEHMET
ESEN
LĠSE
76,1549
RET
434
207
TOLGA
YUMRUTEPE
LĠSE
76,13658
RET
435
1017
SĠNAN
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,13381
RET
436
444
KENAN
EMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,12758
RET
Sayfa 11 / 31
437
544
HACI YUSUF
DEMĠRBAY
LĠSE
76,1204
RET
438
520
SEÇKĠN
FĠDAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,1191
RET
76,11456
RET
76,112
RET
76,1054
RET
439
662
HALĠL
SAYIL
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
440
956
MEHMET
TÜRKEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
441
306
DURSUN
ĠSLAM
LĠSE
442
828
TUFAN
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,10213
RET
443
738
ABDÜLHAMĠT
ÇETĠN
LĠSE
76,10112
RET
444
7
MUHARREM
YĠĞĠTER
LĠSE
76,09898
RET
445
265
AYDIN
SOYLU
LĠSE
76,09469
RET
446
1072
ERCAN
TEMÜROĞLU
MESLEK LĠSESĠ
76,07756
RET
447
227
MAHMUT
ÇAYIRBAġI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,07407
RET
448
1022
UĞUR
GÜL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,07215
RET
449
852
ENGĠN
ÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
76,06566
RET
450
895
SEYFETTĠN
KAÇAKOĞLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06367
RET
451
137
ENES
ÇEBĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,06367
RET
452
911
ÖMER FARUK
GERGĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,05639
RET
453
475
ABDULLAH
YAZGI
LĠSE
76,03781
RET
454
867
FAHRETTĠN
ALDIRMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,03683
RET
455
369
HÜSEYĠN
AĞCA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76,02421
RET
456
252
EMRAH
SOYSAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,02126
RET
457
263
HABĠB ÖZKAN
ARIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,00232
RET
458
40
ARĠF
YĠĞĠTALP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76,00035
RET
459
909
ADĠL
AKDEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
75,99593
RET
460
829
UĞUR
MANAS
LĠSE
75,99593
RET
461
134
YUSUF
TOKGÖZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,98024
RET
462
650
METĠN
KARAġIN
LĠSE
75,97546
RET
463
380
HALĠT
KORUCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,96247
RET
464
404
YUNUS EMRE
ÇAKMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,94945
RET
465
1097
MUSTAFA
TEġTEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,94153
RET
466
1136
HÜSEYĠN COġKUN
CURE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,94097
RET
467
329
OSMAN
ERÇOBAN
LĠSE
75,93572
RET
468
851
NAĠF
ÜNLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,93249
RET
469
192
ĠLTER
SEÇER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,91987
RET
470
792
ANIL
YÜKSEL
TEKNĠK LĠSE
75,91858
RET
471
1154
MEHMET
ġAHĠN
LĠSE
75,91644
RET
472
873
YUSUF
AKDEMĠR
LĠSE
75,91548
RET
473
839
HAKAN
ALATAġ
MESLEK LĠSESĠ
75,9143
RET
474
926
MURAT
BOZKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,90507
RET
475
255
YAVUZ
TÜREDĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,8881
RET
476
31
AYTAÇ
KARAKOÇ
LĠSE
75,88312
RET
477
100
KAYAHAN
ġENGÜL
TEKNĠK LĠSE
75,85409
RET
AYDENĠZ
ADALET MESLEK Y.O.
75,83129
RET
478
75
KADĠR
Sayfa 12 / 31
479
504
OĞUZ
DEVECĠOĞLU
LĠSE
75,82838
RET
480
1094
YUNUS
PERĠHAN
LĠSE
75,81434
RET
481
663
SEZGĠN
OLCA
MESLEK LĠSESĠ
75,81006
RET
482
79
MURAT
ERGÜN
LĠSE
75,80791
RET
483
1070
RAMAZAN
BAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,7948
RET
484
669
RIDVAN ENES
SÖZEN
LĠSE
75,79078
RET
485
764
RAMAZAN
AKKUġLU
LĠSE
75,78435
RET
486
704
GÜROL
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,76797
RET
487
935
ÇAĞRI ÖZGÜR
KIRKBINAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,75042
RET
488
820
NAZĠM
TĠRYAKĠ
LĠSE
75,73176
RET
489
951
ÜMĠT
ÖZBEK
LĠSE
75,70915
RET
490
167
MESUT
LAFCI
LĠSE
75,70272
RET
491
652
MUSTAFA
BAKAR
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
BÖL
75,70267
RET
492
1025
SAVAġ
KARA
LĠSE
75,70058
RET
493
414
MÜCAHĠT
BERK
LĠSE
75,68559
RET
494
806
KENAN
ER
LĠSE
75,67583
RET
495
258
EMRE
KARABAL
TEKNĠK LĠSE
75,66512
RET
496
1250
MURAT
BÖGREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,65514
RET
497
1231
FIRAT
BARIġ
LĠSE
75,65441
RET
498
915
CÜNEYT
AYDOĞAN
LĠSE
75,64894
RET
499
381
YUNUS
ERKAN
MESLEK LĠSESĠ
75,64251
RET
500
83
SELAMĠ
ġAHĠN
LĠSE
75,6318
RET
501
180
SAMET
DURAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,61331
RET
502
861
ĠBRAHĠM
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,61075
RET
503
435
ZAKĠR
ÖZTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
75,61038
RET
504
960
MEHMET
GÖKÇE
LĠSE
75,59206
RET
505
623
ERHAN
GÜVERCĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,58333
RET
506
767
HÜSEYĠN
GARPASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,57683
RET
507
217
HAġĠM
OKCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,56834
RET
508
234
FERZENDE
KAYA
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
75,56242
RET
509
390
MÜCAHĠT
BEKTAġ
LĠSE
75,55779
RET
510
47
FETHĠ
DĠKĠLĠTAġ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,55426
RET
511
226
MEHMET
BAġASLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,55335
RET
512
826
MEHMET
KOLSUZ
LĠSE
75,54589
RET
513
383
ĠDRĠS
TAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,54374
RET
514
81
MUHAMMET
GÜN
MESLEK LĠSESĠ
75,5416
RET
515
771
OSMAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,54092
RET
516
733
EBUHÜREYRE
AVCISOY
LĠSE
75,53946
RET
517
307
FATĠH
GÜLEÇOĞLU
LĠSE
75,53946
RET
518
1118
SUAT
ÇETĠN
LĠSE
75,53304
RET
519
430
SEYYĠD HABĠP
SARIKAYA
LĠSE
75,52233
RET
520
923
SURURĠ MUSTAFA
AYHANDAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,51745
RET
Sayfa 13 / 31
521
94
CEBRAĠL
AĞIN
MESLEK LĠSESĠ
75,50186
RET
522
871
MERT
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,49978
RET
523
278
FERHAT
ġUBAġI
LĠSE
75,49972
RET
524
370
ĠLYAS FATĠH
KAMURAY
LĠSE
75,4633
RET
525
993
AHMET
GÖKHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,44992
RET
526
492
YUSUF ALĠ
TERZĠOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
75,4407
RET
527
152
OGÜN
UZUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,44004
RET
528
948
ALĠ
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,43716
RET
529
654
ĠSMAĠL
YĠĞĠT
MESLEK LĠSESĠ
75,43213
RET
75,42868
RET
530
1248
CENGĠZHAN
KURUOĞLU
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
531
1243
HASAN
YILDIRIM
LĠSE
75,42784
RET
532
133
TALHA
ÇORUH
TEKNĠK LĠSE
75,41809
RET
533
1048
YUSUF
SARI
LĠSE
75,41809
RET
534
97
EMRAH
GÖNÜL
LĠSE
75,39667
RET
535
722
ANIL
UÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,39278
RET
536
386
OSMAN
KILIÇARSLAN
LĠSE
75,39238
RET
537
958
SELVER
KOCAGÖZ
LĠSE
75,38596
RET
538
385
EMRAH
IġIK
LĠSE
75,38167
RET
539
870
HÜSEYĠN
YILMAZ
LĠSE
75,37644
RET
540
1172
ORHAN
OKġAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,37384
RET
541
1218
MUSA
KIRAN
LĠSE
75,36882
RET
542
1150
MUSTAFA ALĠ
GÜLTEKĠN
LĠSE
75,36335
RET
543
1239
YUSUF
SÜR
LĠSE
75,35478
RET
544
179
ÖZKAN
TURMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,34386
RET
545
1155
OKAN
KURT
MESLEK LĠSESĠ
75,3386
RET
546
1090
MEHMET
TOK
MESLEK LĠSESĠ
75,33646
RET
547
655
MEHMET ġĠRĠN
GÜRBÜZ
LĠSE
75,33003
RET
548
328
UĞUR
BALKAYA
LĠSE
75,32361
RET
549
853
HAKAN
YILDIRIM
LĠSE
75,31718
RET
550
66
ALĠ
DAVULCU
LĠSE
75,31718
RET
551
355
AHMET
TAġA
LĠSE
75,31075
RET
552
367
UĞUR
GÜNEġ
LĠSE
75,29695
RET
553
807
ERDĠ MURAT
DAĞ
LĠSE
75,27862
RET
554
732
MUHAMMED
ASLAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,27532
RET
555
1102
YILMAZ
ÜNVERDĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,26752
RET
556
1258
OSMAN
SAĞDIÇ
MESLEK LĠSESĠ
75,26673
RET
557
13
MESUT
GÜNDOĞAN
LĠSE
75,25816
RET
558
1036
HÜSEYĠN
ġAHĠN
LĠSE
75,25816
RET
559
426
UĞUR
LEYLEK
LĠSE
75,24959
RET
560
699
MAHMUT
NACAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,24661
RET
561
525
FATĠH
KONCA
LĠSE
75,24531
RET
562
1153
ÇAĞRI
ÇELĠK
TEKNĠK LĠSE
75,24316
RET
563
176
ALĠ
BACAK
MESLEK LĠSESĠ
75,22912
RET
Sayfa 14 / 31
564
1148
OĞUZ
TÜREKLĠ
MESLEK LĠSESĠ
565
567
CAN
ġENTÜRK
566
377
ALĠ
567
865
568
75,22698
RET
LĠSE
75,2227
RET
GÜRBÜZ
LĠSE
75,2227
RET
ERKUT
ÖZDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,22116
RET
562
GÖKHAN
ÖZCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,21663
RET
569
613
BEKĠR
TĠRYAKĠ
MESLEK LĠSESĠ
75,20437
RET
570
431
HÜSEYĠN
GÖLGE
MESLEK LĠSESĠ
75,20009
RET
571
459
GÖKHAN
ALPTEKĠN
LĠSE
75,18724
RET
572
71
SERCAN
KARTAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
75,17814
RET
573
708
RIDVAN
YÜCEL
MESLEK LĠSESĠ
75,16249
RET
574
233
MUSTAFA
YAKIġAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,1533
RET
575
1213
YASĠN
TANYERĠ
MESLEK LĠSESĠ
75,12607
RET
576
518
ĠSMAĠL
TEPE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,12332
RET
577
423
HAMZA
KABATAġ
LĠSE
75,11632
RET
578
1219
MEHMET CEMAL
ÖZTÜRK
LĠSE
75,0949
RET
579
57
BEKĠR
TOPAK
LĠSE
75,0949
RET
580
43
ĠSMAĠL
PĠLAVCI
TEKNĠK LĠSE
75,0799
RET
581
1183
BÜLENT
BAKIRTAġ
LĠSE
75,07776
RET
582
248
HASAN
EKĠN
LĠSE
75,07562
RET
583
505
ĠSMAĠL
ÖZER
LĠSE
75,07562
RET
584
1240
NURĠ DĠNÇER
ġAHĠN
MESLEK LĠSESĠ
75,07443
RET
585
1088
TURGUT
KARADAĞLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,06
RET
586
678
DENĠZ
KOYUNCU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,04106
RET
587
1067
ERTUĞRUL
BĠNALĠ
LĠSE
75,00994
RET
588
996
OSMAN
KURD
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75,00713
RET
589
536
MEHMET
DEMĠR
LĠSE
75,00565
RET
590
178
ĠSA
ĠNCEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,9947
RET
591
731
ADEM
KIYIKOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,98366
RET
592
846
SEFA
ERBĠL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,96926
RET
593
448
AHMET
CEVHER
LĠSE
74,96067
RET
594
860
DENĠZ
GÜNDOĞDĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,95957
RET
595
822
ALĠ
KILIÇ
LĠSE
74,9521
RET
596
644
YUSUF
GÜVEN
LĠSE
74,94996
RET
597
460
EYÜP
YILDIRIM
LĠSE
74,93806
RET
598
1123
EKREM
ORHAN
LĠSE
74,93592
RET
599
101
GÖKHAN
ÇINAR
LĠSE
74,93283
RET
600
579
MEHMET
AKYILDIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,92548
RET
601
1030
MUSTAFA
MADEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,92548
RET
602
282
DOĞAN
KUġTEKĠN
LĠSE
74,91879
RET
603
810
ÜMĠT
ÖZTEN
LĠSE
74,91236
RET
604
971
YAġAR
GÜLER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,90535
RET
605
98
MURAT
PAÇAMAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,90382
RET
606
434
OSMAN
MENTEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,9014
RET
607
51
VOLKAN
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
74,90046
RET
Sayfa 15 / 31
608
800
VEYSEL
KIZIL
MESLEK LĠSESĠ
74,89618
RET
609
550
ENES
KÜÇÜK
LĠSE
74,88333
RET
610
866
NURULLAH
AKYOL
LĠSE
74,88118
RET
611
106
HÜSEYĠN
PAK
LĠSE
74,87904
RET
612
1202
ÖZKAN
BĠLGĠN
TEKNĠK LĠSE
74,87047
RET
613
405
UĞUR
DALGIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,85446
RET
614
943
FATĠH
ER
LĠSE
74,83287
RET
615
552
FATĠH MEHMET
AKÇAY
LĠSE
74,8243
RET
616
1064
MEHMET NURĠ
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,81658
RET
617
1009
ĠDRĠS
ASAĞLI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,8119
RET
618
16
AHMET
DÜZGÖR
LĠSE
74,8017
RET
619
859
GANĠ
ÇAMKERTEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,79961
RET
620
555
ABDULLAH
TÜRKMEN
LĠSE
74,79955
RET
621
578
ONUR
DENĠZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,79567
RET
622
319
YASĠN
AKDERE
LĠSE
74,78884
RET
623
1096
ALĠ
KELEġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,78265
RET
624
246
ĠBRAHĠM HALĠL
KURT
LĠSE
74,77266
RET
625
1041
HÜSEYĠN
KISACIK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,77022
RET
626
757
SALĠH
TAġ
LĠSE
74,75886
RET
627
671
ADEM
ALTUNTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,7572
RET
628
1047
CÜNEYT
BOZTAġ
LĠSE
74,75124
RET
629
393
KURTULUġ
DEĞER
LĠSE
74,75029
RET
630
804
OĞUZHAN
YILDIRIM
LĠSE
74,74363
RET
631
1249
ADEM
PASLANMAZ
LĠSE
74,74149
RET
632
744
AZĠZ
KAYĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,73973
RET
633
402
ÖZKAN
TOKAÇ
MESLEK LĠSESĠ
74,72007
RET
634
580
CANER
AZĠZOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,71479
RET
635
1062
ALĠ
AVCI
LĠSE
74,71269
RET
636
1215
ĠSMAĠL
BAġARAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,69783
RET
637
500
ARSLAN
KURT
LĠSE
74,68461
RET
638
1087
MEHMET
MART
LĠSE
74,68246
RET
639
114
AHMET
KARAKAYA
LĠSE
74,67818
RET
640
843
HASAN
SERÇE
LĠSE
74,67604
RET
641
953
SELMANĠ
HÜNDUR
LĠSE
74,67604
RET
642
741
ABDULLAH
KALAY
TEKNĠK LĠSE
74,66533
RET
643
338
EMĠN
GÖRMÜġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,66193
RET
644
1265
YAKUP
ÖĞÜT
MESLEK LĠSESĠ
74,64819
RET
645
238
ĠRFAN
BĠLĠR
LĠSE
74,64058
RET
646
856
ĠBRAHĠM
ATALAN
LĠSE
74,63415
RET
647
72
HAMĠT
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,628
RET
648
1156
FEYZULLAH
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,62551
RET
649
1134
FUZULĠ
ġEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,57966
RET
650
995
HALĠL ĠBRAHĠM
PEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,55817
RET
651
1267
SEYFETTĠN
KILIÇ
LĠSE
74,55252
RET
Sayfa 16 / 31
652
102
YAVUZTÜRK
YALÇIN
LĠSE
74,5461
RET
653
1214
BĠLAL
ÇATIKKAYA
LĠSE
74,54181
RET
654
1029
YUNUS
KIR
MESLEK LĠSESĠ
74,53539
RET
655
879
NĠHAT
YILDIZ
LĠSE
74,53539
RET
656
707
ARĠF
TAġDEMĠR
TEKNĠK LĠSE
74,53539
RET
657
64
GÖKHAN
ÖZTÜRK
LĠSE
74,5311
RET
658
216
AHMET ALPEREN
TAġKIN
MESLEK LĠSESĠ
74,52896
RET
659
20
ÜMMET
POLAT
LĠSE
74,52682
RET
660
44
AYETULLAH
HANSU
LĠSE
74,52253
RET
661
433
FEDAD
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,52244
RET
662
91
FATĠH
ÖZMEN
LĠSE
74,50849
RET
663
1146
HÜSEYĠN
ATAK
LĠSE
74,49564
RET
664
395
GÖRKEM
GÖKSAL
LĠSE
74,48707
RET
665
1194
SEZGĠN
YILMAZ
LĠSE
74,46994
RET
666
517
ERAY
CAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,43387
RET
667
693
ĠLKER
LAFÇI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,42797
RET
668
1049
MEHMET
BAYRAK
MESLEK LĠSESĠ
74,42472
RET
669
571
MUSTAFA
EREN
MESLEK LĠSESĠ
74,4183
RET
670
763
UFUK
ENGĠN
LĠSE
74,41401
RET
671
944
ÖMER FARUK
HÜNDUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,412
RET
672
625
MEHMET
KESKĠN
LĠSE
74,4033
RET
673
26
ÜMĠT
SARIYAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,40154
RET
674
1220
SEMĠH YÜCEL
SALTALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,39306
RET
675
878
CĠHAN
ÖZTÜRK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,39181
RET
676
313
ONUR
AYDIN
LĠSE
74,38831
RET
677
894
MEHMET ALĠ
YILMAZ
LĠSE
74,38617
RET
678
813
GÜVEN
ULGU
LĠSE
74,38069
RET
679
801
ALPER SAMET
SARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,37014
RET
680
175
HASAN
KAYRA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,36823
RET
681
299
ALĠ
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
74,35713
RET
682
719
MEHMET
BAġEYMEZ
LĠSE
74,35499
RET
683
974
ÖMER FARUK
KÖKLÜ
LĠSE
74,34642
RET
684
174
MEHMET ĠHSAN
SEVER
LĠSE
74,33357
RET
685
303
ĠSMAĠL
DURMUġ
LĠSE
74,32167
RET
686
558
ÇAĞLAR
KABADAYI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,31964
RET
687
139
SAVAġ
BAĞUÇ
LĠSE
74,31953
RET
688
68
HALĠS
AYRA
MESLEK LĠSESĠ
74,3131
RET
689
777
ALĠ HAYDAR
KUTAY
LĠSE
74,30668
RET
690
542
SERHAT
YAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,30034
RET
691
1198
SEFA
KARAKAYA
MESLEK LĠSESĠ
74,30025
RET
692
6
BAYRAM
AYCĠBĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,29522
RET
693
592
YAKUP
ÖZGÖKÇE
LĠSE
74,29478
RET
694
88
FATĠH
TOPCĠ
MESLEK LĠSESĠ
74,29264
RET
695
2
ĠBRAHĠM HALĠL
ÖZTÜRK
LĠSE
74,28835
RET
Sayfa 17 / 31
696
469
TOLGA
SOYDAġ
MESLEK LĠSESĠ
74,28407
RET
697
308
MUSTAFA
MUTANOĞLU
LĠSE
74,28193
RET
698
886
MUSTAFA
ÖZLEN
MESLEK LĠSESĠ
74,2755
RET
699
289
CENGĠZ
ÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,27233
RET
700
169
ENGĠN
MAÇĠN
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
BÖL
74,26641
RET
701
1184
ĠBRAHĠM
BAKIRCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,24886
RET
702
546
ERġEN
ÜREK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,24689
RET
703
831
ÜNAL
BÜYÜK
LĠSE
74,24218
RET
704
515
RECEP
DĠLBER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,22795
RET
705
162
MUHAMMET
KOÇ
LĠSE
74,21101
RET
706
636
ġABAN
DERMAN
MESLEK LĠSESĠ
74,20886
RET
707
1177
LEVENT
VURAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,19658
RET
708
955
ERDEM
KARAKURT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,19402
RET
709
1256
GÜRBÜZ
AKSAKAL
LĠSE
74,19173
RET
710
897
METĠN
DETSELĠ
LĠSE
74,18745
RET
711
193
ONUR
GÖZÜBÜYÜK
TEKNĠK LĠSE
74,18745
RET
712
245
ĠSA
GÖKMEN
LĠSE
74,17555
RET
713
942
SEDAT
ÜNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,17172
RET
714
783
KENAN
YÜKSEL
MESLEK LĠSESĠ
74,16698
RET
715
747
SÜLEYMAN HĠLMĠ
TAġTEMĠR
LĠSE
74,1477
RET
716
59
FERHAT
DÜZEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,128
RET
717
316
MUSTAFA
ÖZBAYSAR
LĠSE
74,12723
RET
718
131
CÜNEYT
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,11768
RET
719
786
HÜSEYĠN
ATAN
MESLEK LĠSESĠ
74,11438
RET
720
197
FERĠT CAN
MAZLUM
LĠSE
74,09725
RET
721
758
ERDĠ
CAN
LĠSE
74,09082
RET
722
548
FURKAN
GÖĞTEPE
LĠSE
74,08868
RET
723
396
MÜSLÜM
HANEDAR
LĠSE
74,08749
RET
724
930
ZAFER
YILMAZ
LĠSE
74,08654
RET
725
559
EMRAH
ÖZ
LĠSE
74,0725
RET
726
1255
MEHMET
AKKOÇ
LĠSE
74,0725
RET
727
135
TURAN
KALAYCI
LĠSE
74,06083
RET
728
1247
ÜMĠT
ÖNDER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,05633
RET
729
507
ERHAN
KÖSE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,04596
RET
730
352
TURGUT
CĠNGE
LĠSE
74,03394
RET
731
891
ERDOĞAN
ZEYTUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,03089
RET
732
990
ATAULLAH
ERKENAY
LĠSE
74,02633
RET
733
824
AHMET
MÜLAYĠM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74,0224
RET
734
223
MUHAMMET RAġĠT
TÜRKLÜ
MESLEK LĠSESĠ
74,008
RET
735
399
ADEM
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,00453
RET
736
1168
FATĠH
KAYA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74,00326
RET
737
1206
METEHAN
KAYIRAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,99696
RET
738
437
RECEP
BĠLĠR
TEKNĠK LĠSE
73,99634
RET
Sayfa 18 / 31
739
615
HALĠL
AY
LĠSE
73,9942
RET
740
712
MUSTAFA
ÖZLÜ
LĠSE
73,98134
RET
741
664
ĠRFAN
DAĞ
LĠSE
73,96945
RET
742
795
SÜLEYMAN
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,96303
RET
743
998
HÜSEYĠN
GÜNEġ
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
73,94804
RET
744
403
ÖMER
SEFERCĠK
MESLEK LĠSESĠ
73,94684
RET
745
1144
ÖZGÜR
SAKMAK
TEKNĠK LĠSE
73,94041
RET
746
631
ABDULLAH
GÜLCE
LĠSE
73,93827
RET
747
1043
CENGĠZ
TOPLUOĞLU
LĠSE
73,93613
RET
748
1112
MEHMET
BOYNUYOĞUN
LĠSE
73,92542
RET
749
902
AHMET
ÖZDENOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,91214
RET
750
727
HAKAN
GÖKBULUT
MESLEK LĠSESĠ
73,90067
RET
751
1188
SEZER
DÜGEROĞLU
LĠSE
73,89757
RET
752
769
BEKĠR
KAPLAN
LĠSE
73,8921
RET
753
635
BAHADIR
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,87623
RET
754
9
METĠN
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
73,86521
RET
755
773
FIRAT
ALTINMAKAS
LĠSE
73,86092
RET
756
471
YASĠN
DEVECĠ
LĠSE
73,85878
RET
757
653
SELVER
ALKAPTAN
MESLEK LĠSESĠ
73,8545
RET
758
729
FERDĠ
CESUR
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
73,8423
RET
759
868
ENES
KAVRUT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,84045
RET
760
311
MUHĠTTĠN ÖMER
TOKAT
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,83854
RET
761
1052
MUSTAFA
AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,8358
RET
762
1160
ĠSMAĠL
GES
LĠSE
73,83094
RET
763
1197
AYDIN
AKAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,82739
RET
764
190
MUSTAFA
ÇÖPLÜ
LĠSE
73,79548
RET
765
1119
SERHAT
ĠLHAN
LĠSE
73,79119
RET
766
1224
EMRAH
BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,77898
RET
767
334
HAMZA
ġAYĠR
LĠSE
73,7643
RET
768
1015
ĠSMAĠL
GENÇ
LĠSE
73,75573
RET
769
630
YUSUF
SEVĠN
LĠSE
73,75049
RET
770
1124
HAMZA
ÇAKIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,74505
RET
771
583
ĠBRAHĠM
UĞURLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,7346
RET
772
499
ÖMER
KARA
LĠSE
73,7236
RET
773
320
MEHMET
SEZER
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,6974
RET
774
1002
HĠKMET
ACUN
LĠSE
73,68267
RET
775
1033
YAVUZ
NAMLI
LĠSE
73,6741
RET
776
590
SĠNAN
ERĠġ
LĠSE
73,67196
RET
777
1082
MEHMET
SEKĠTAġ
LĠSE
73,66768
RET
778
697
MEHMET
SOYLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,66023
RET
779
1211
HALĠL
TURGUT
MESLEK LĠSESĠ
73,65578
RET
780
428
FERHAT
AVCI
LĠSE
73,65054
RET
Sayfa 19 / 31
781
808
BARIġ
KAYA
TEKNĠK LĠSE
73,64293
RET
782
456
EMRE
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,62886
RET
783
939
MUSA
YURTTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,62886
RET
784
838
ERDĠNÇ
KAHVECĠ
MESLEK LĠSESĠ
73,62579
RET
785
1200
ERDOĞAN
ASLAN
LĠSE
73,6108
RET
786
788
ĠBRAHĠM
ġAHĠN
LĠSE
73,5989
RET
787
249
BUĞRA
TURAL
LĠSE
73,59676
RET
788
682
MEHMET
COġKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,59493
RET
789
1205
BEYTULLAH
BOLAT
LĠSE
73,56463
RET
790
1163
MAHMUT
AKGÜN
MESLEK LĠSESĠ
73,56344
RET
791
115
YAġAR
ÖCAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,55055
RET
792
601
RECEP
DEMĠR
LĠSE
73,54416
RET
793
275
ĠSA
ELBĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,53102
RET
794
281
NĠHAT
SU
LĠSE
73,52155
RET
795
341
ERCAN
YILMAZ
LĠSE
73,51727
RET
796
999
EROL
AKTÜRK
MESLEK LĠSESĠ
73,51513
RET
797
154
AHMET
ARABACI
MESLEK LĠSESĠ
73,5087
RET
798
560
HARUN
ERTAġ
LĠSE
73,5087
RET
799
478
SĠNAN
MODALI
LĠSE
73,50656
RET
800
641
MEHMET SIDDIK
SARIDAĞ
LĠSE
73,50346
RET
801
509
EROL
AKGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,4971
RET
802
540
ALĠ CAN
ALBAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,48525
RET
803
450
HÜSEYĠN
BALCI
LĠSE
73,48204
RET
804
1128
NĠZAMETTĠN
ALICI
MESLEK LĠSESĠ
73,46777
RET
805
270
VAKKAS
KARA
MESLEK LĠSESĠ
73,46253
RET
806
262
MUSTAFA
ÖNEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,45725
RET
807
789
ALPER
SEVĠM
LĠSE
73,43683
RET
808
324
MUSTAFA
TÜTEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,43575
RET
809
620
ERDAL
SAYILIR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,43377
RET
810
157
ENDER
TOMBUL
LĠSE
73,43135
RET
811
765
MURAT
PELĠT
LĠSE
73,42707
RET
812
581
ESER
DÜġÜNCELĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,42332
RET
813
3
ġERAFETTĠN
GÜVEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,41878
RET
814
724
MUHSĠN
ÖZBEK
LĠSE
73,40351
RET
815
1143
KORAY
ACAR
MESLEK LĠSESĠ
73,40041
RET
816
95
EMRE
TAġDEMĠR
LĠSE
73,39922
RET
817
401
FAYSAL
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,38627
RET
818
600
SADULLAH
BAZMAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,38485
RET
819
1098
AHMET ZEKĠ
USLU
TEKNĠK LĠSE
73,37662
RET
820
596
SERKAN
GÜNAYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,37242
RET
821
1260
DURDU MEHMET
TAġKIN
LĠSE
73,36805
RET
822
302
FERĠT
SĠĞĠNÇ
LĠSE
73,35948
RET
823
1053
SERHAT
ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,34895
RET
824
206
NĠHAT
GÜLLÜOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,3423
RET
Sayfa 20 / 31
825
1142
MESUT
ÇULLUK
LĠSE
73,31545
RET
826
22
SELÇUK
SOYDEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,30852
RET
827
465
ADEM
BOZKURT
MESLEK LĠSESĠ
73,30688
RET
828
288
SĠNAN
AVCI
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,30359
RET
829
406
MUSTAFA
AġCI
LĠSE
73,30141
RET
830
125
FURKAN
ERGÜL
TEKNĠK LĠSE
73,2907
RET
831
237
SELĠM CĠHAD
GENÇTÜRK
LĠSE
73,2907
RET
832
23
ERTUĞRUL
COġKUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,2876
RET
833
1271
TAYFUN
KUġ
LĠSE
73,27452
RET
834
565
MEHMET
AKKOYUN
MESLEK LĠSESĠ
73,27357
RET
835
607
EMRE
KIRMIZIGÜL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,27141
RET
836
442
ÜNAL
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,27064
RET
837
1028
EMRAH
GÖL
LĠSE
73,26714
RET
838
864
HASAN
ÇOLAK
LĠSE
73,26714
RET
839
1257
MURAT
KONYA
LĠSE
73,26595
RET
840
530
HĠLMĠ
ÜNAL
LĠSE
73,26381
RET
841
768
SERCAN
ÖZÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
73,2531
RET
842
1107
MEHMET
ÖZBEK
MESLEK LĠSESĠ
73,25
RET
843
153
BARIġ
ÇAĞLAYAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,24914
RET
844
925
ABDULLAH
MEHMETOĞLU
TEKNĠK LĠSE
73,24882
RET
845
279
ĠLKBEY FATĠH
PĠRGAĠP
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,24578
RET
846
256
AYDIN
KOÇHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,24578
RET
847
353
GÖKHAN
YORGANCI
LĠSE
73,24239
RET
848
836
ENGĠN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,23796
RET
849
1181
KÜRġAT
BULUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,20929
RET
850
14
ATAKAN
ÖZDĠLEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,19883
RET
851
754
YÜKSEL
KUTLUKTEMUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,18937
RET
852
698
ZAFER
BUDAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,18765
RET
853
89
ALĠ EKBER
SEVĠNDĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,18348
RET
854
809
FERHAT
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,16944
RET
855
376
MUHARREM
DEMĠREL
LĠSE
73,15766
RET
856
27
ABDULLAH
ERYILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,15642
RET
857
508
GÜNDÜZ KUBĠLAY
GÖKSU
LĠSE
73,13173
RET
858
850
MEHMET FERHAT
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,12703
RET
859
1075
ĠLHAN
ALBAYRAK
MESLEK LĠSESĠ
73,11673
RET
860
257
AHMET
KURTULUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,10356
RET
861
124
ABDULLAH
GÖKMEN
TEKNĠK LĠSE
73,09198
RET
862
73
RAFET
GÜLER
LĠSE
73,0877
RET
863
674
ADEM
ALA
LĠSE
73,0877
RET
73,08206
RET
864
970
BURAK
ÜNDAR
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
865
790
ENES
ġAHĠN
LĠSE
73,06628
RET
866
1169
REFĠK
BAKIRTAġ
LĠSE
73,05866
RET
867
827
AYHAN
BOZKURT
MESLEK LĠSESĠ
73,05771
RET
Sayfa 21 / 31
868
979
ÖZEN
SAYIM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
73,05221
RET
869
1199
MURAT
ASLAN
LĠSE
73,05128
RET
870
280
KERĠM
ÇAKKAL
LĠSE
73,0501
RET
871
19
ÜNAL
BAKIġÇI
LĠSE
73,047
RET
872
637
FERĠT
ARAS
YÜK.ÖGR.(2 YIL)
BILGISAYAR
BÖL
73,03826
RET
873
1071
CENGĠZHAN
TEKECĠ
MESLEK LĠSESĠ
73,02653
RET
874
916
HĠKMET
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
73,0063
RET
875
554
OKTAY
KARABOĞA
LĠSE
73,00083
RET
876
501
FATĠH
YAVUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,99329
RET
877
198
ġABAN
SAĞ
MESLEK LĠSESĠ
72,99107
RET
878
928
MEHMET
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,98934
RET
879
384
MEHMET
VARSAK
LĠSE
72,97941
RET
880
315
MEHMET
KĠZĠR
LĠSE
72,97608
RET
881
610
ĠSKENDER
ĠġERĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,97542
RET
882
1059
ERDEM
CANDAN
LĠSE
72,97394
RET
883
1162
HÜSEYĠN
BURHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,94693
RET
72,94495
RET
884
1066
FERHAN
YÜNÇEK
ADALET MESLEK Y.O.
885
1069
SEZAĠ
CAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,93273
RET
886
556
HAKAN
KULTA
LĠSE
72,92872
RET
887
1259
ABDULLAH
FIRTINA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,92404
RET
888
161
SERKAN
ÇETĠN
LĠSE
72,92015
RET
889
312
MÜKAĠL
MERAL
LĠSE
72,91159
RET
890
874
SAMET
YAZICI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,90452
RET
891
890
ERSĠN
KARDAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,90302
RET
892
62
ERGĠN
KURUCA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,90254
RET
893
336
ĠDRĠS
ÇĠMAN
LĠSE
72,89873
RET
894
983
HAYDAR GÖKHAN
KAYA
LĠSE
72,89659
RET
895
570
UĞUR
KELLEYAN
TEKNĠK LĠSE
72,88588
RET
72,88374
RET
896
537
MÜCAHĠT
KARAKOLLU
MESLEK LĠSESĠ(4
YILLIK)
897
687
FERHAT
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,88105
RET
898
356
EMRE
GÜL
LĠSE
72,86756
RET
899
589
SELĠM
ALBAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,85256
RET
900
204
MUZAFFER
YILDIRIM
LĠSE
72,85042
RET
901
429
MEHMET
DEMĠR
LĠSE
72,84614
RET
902
892
DOĞAN
AKTAġ
LĠSE
72,844
RET
903
420
MURAT
ġENGÜL
LĠSE
72,81282
RET
904
351
HARUN
PEKSOY
LĠSE
72,81282
RET
905
569
BEDRĠ
AYKAÇ
LĠSE
72,81282
RET
906
626
HÜSEYĠN
AY
TEKNĠK LĠSE
72,80639
RET
907
982
ÇAĞATAY
KAMĠġ
LĠSE
72,79783
RET
908
239
DOĞAN
KARTAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,79681
RET
909
1120
MEHMET
BODUR
LĠSE
72,76451
RET
Sayfa 22 / 31
910
1263
HAKAN
BEDĠR
LĠSE
911
108
OKAN
ALBAYRAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
912
224
BAMSI BEYREK
BALCI
913
487
TOLGA
914
1234
915
72,75808
RET
72,7329
RET
LĠSE
72,72262
RET
SAMANLI
MESLEK LĠSESĠ
72,72048
RET
GÜVEN
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,71001
RET
144
FATĠH
TOSUN
LĠSE
72,70977
RET
916
4
ÖMER
TUNÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,69897
RET
917
817
ERCAN
DOĞU
LĠSE
72,67859
RET
918
122
KADĠR
KARAGÜN
MESLEK LĠSESĠ
72,67859
RET
919
1079
MAHMUT
ÇAVUġOĞLU
LĠSE
72,67859
RET
920
447
SERCAN
SARISAKAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66702
RET
921
330
MEHMET
ÇĠÇEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66504
RET
922
80
AHMET
BĠRDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,66504
RET
923
595
YUNUS
YEġĠLFĠDAN
LĠSE
72,66146
RET
924
987
SÜLEYMAN
OKCU
MESLEK LĠSESĠ
72,64313
RET
925
1210
MAHMUT
ACAR
LĠSE
72,63671
RET
926
752
FERDĠ
SOYLU
LĠSE
72,63028
RET
927
889
BURAK
SARIÇAM
LĠSE
72,626
RET
928
46
AZĠZ
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,62461
RET
929
545
ÖMÜRCAN
DĠLBER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,6037
RET
930
332
FĠKRET
ELÇĠOĞLU
LĠSE
72,60339
RET
931
568
GÖKHAN EREN
TATAR
LĠSE
72,59268
RET
932
992
SACĠT
KARABAYIR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,57827
RET
933
1055
HASAN
BOYNUEĞRĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,56649
RET
934
512
SALĠH
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,56523
RET
935
528
MURAT
DURSUN
LĠSE
72,55936
RET
936
99
FARUK
UYSAL
MESLEK LĠSESĠ
72,55722
RET
937
685
BURAK
SORGUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,55478
RET
938
1261
MEHMET AKĠF
TUĞRUL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,5528
RET
939
148
ĠBRAHĠM HALĠL
ÇETĠN
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
72,5528
RET
940
194
ÜMRAN
ALKAN
LĠSE
72,5496
RET
941
721
ĠLYAS
BENEK
MESLEK LĠSESĠ
72,54865
RET
942
918
FARUK
YAġAR
LĠSE
72,54222
RET
943
755
RAMAZAN
MERCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,51887
RET
944
186
YAVUZ SELĠM
TUZTAġ
LĠSE
72,51319
RET
945
749
ÖZKAN
KILIÇASLAN
LĠSE
72,50891
RET
946
661
MUSTAFA
ġĠMġEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,4954
RET
947
189
MEHMET
BULUT
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
72,4954
RET
948
675
EMRAH
GÖRGÜLÜ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,4954
RET
949
605
BURAK
TĠRYAKĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,49343
RET
950
1034
ÖZGÜR
KONTAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,48844
RET
951
392
ONUR
YĠĞĠT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,48553
RET
Sayfa 23 / 31
952
1032
ĠBRAHĠM
AKAY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,47054
RET
953
1176
BEKĠR
ATASEVER
LĠSE
72,46274
RET
954
922
ÖZGÜR
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,44904
RET
955
668
ÖMER
KARAOĞLU
LĠSE
72,44774
RET
956
529
TALĠP
TOPAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,44056
RET
957
1264
SELÇUK
BAKIRHAN
LĠSE
72,43275
RET
958
1027
OKTAY
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
72,42942
RET
959
746
TURGUT
ÖRK
LĠSE
72,42728
RET
960
48
SAMET
ÖZÇELĠK
LĠSE
72,41014
RET
961
1161
ALĠ ONUR
KAYLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,40861
RET
962
903
ERHAN
ġĠMġEK
MESLEK LĠSESĠ
72,39182
RET
963
849
ADEM
CANBULAT
LĠSE
72,38753
RET
964
441
MUSTAFA
BĠLGĠN
MESLEK LĠSESĠ
72,38325
RET
965
1180
FERDĠ
AYKAR
LĠSE
72,37682
RET
966
949
OSMAN
YILDIZ
LĠSE
72,37254
RET
967
748
SERHAD
KARATAġ
TEKNĠK LĠSE
72,3704
RET
968
142
ABĠT
IġIK
TEKNĠK LĠSE
72,36611
RET
969
877
ÖKKEġ
TAġKIN
LĠSE
72,34136
RET
970
112
SELÇUK
BAYRAM
LĠSE
72,33494
RET
971
451
ENES
TÜRK
LĠSE
72,33494
RET
972
1024
ERHAN
ÖZTÜRK
LĠSE
72,32851
RET
973
803
RASĠM
ÇALIġKAN
LĠSE
72,32423
RET
974
342
BURHAN
AÇIKGÖZ
MESLEK LĠSESĠ
72,30804
RET
975
805
ĠBRAHĠM
KELEK
MESLEK LĠSESĠ
72,30709
RET
976
1103
KADĠR
BAHÇE
LĠSE
72,3059
RET
977
391
CĠHAT
BEKTAġ
MESLEK LĠSESĠ
72,30162
RET
978
941
TURGUT
SARISAKAL
LĠSE
72,29948
RET
979
743
BĠLAL
KARABIYIK
LĠSE
72,28781
RET
980
314
NEYTULLAH
ATLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,265
RET
981
286
AHMET
AKARSU
LĠSE
72,25973
RET
982
899
MUSTAFA
ÜNSAL
LĠSE
72,2426
RET
983
510
MUSTAFA
SÖNMEZ
LĠSE
72,24045
RET
984
348
SERDAR
AKYÜZ
LĠSE
72,23403
RET
985
1135
HAKAN
KAYALAR
LĠSE
72,22546
RET
986
847
SĠNAN
DEMĠR
LĠSE
72,21903
RET
987
740
HÜSEYĠN BAHADIR
KAÇAR
LĠSE
72,21047
RET
988
917
ĠBRAHĠM
AVCI
LĠSE
72,20714
RET
989
1140
RAMAZAN
ERTUĞRUL
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
72,20365
RET
990
1058
SAMET
KABADAYI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,19911
RET
991
340
ENES
OKUMUġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,19458
RET
992
1111
DAVUT
ÇUKDAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,18866
RET
993
1020
SEFER
IġIK
MESLEK LĠSESĠ
72,18239
RET
994
1244
YUNUS
BÖRTA
LĠSE
72,17382
RET
Sayfa 24 / 31
995
1126
MUSTAFA
ÇETĠN
MESLEK LĠSESĠ
72,17382
RET
996
725
ONUR
DOĞRU
MESLEK LĠSESĠ
72,16953
RET
997
665
EREN
ARSLAN
MESLEK LĠSESĠ
72,16953
RET
998
770
FATĠH
USTA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,16518
RET
999
647
FATĠH
ULUYÜREK
LĠSE
72,16311
RET
1000
117
ġERĠF
GEZEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,16097
RET
1001
986
ADNAN
ÜZÜM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,1567
RET
1002
242
MÜRTEZA
GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,13776
RET
1003
720
YUSUF
ERDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,12987
RET
1004
715
AHMET
BAYTEKĠN
MESLEK LĠSESĠ
72,12979
RET
1005
750
ĠHSAN
GÜNGÖR
LĠSE
72,12336
RET
1006
201
AHMET
ÖZGÜNDÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,12138
RET
1007
927
FATĠH
AVCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,11429
RET
1008
321
ONUR
AKKAYA
MESLEK LĠSESĠ
72,1117
RET
1009
382
CANER
PEKER
LĠSE
72,10956
RET
1010
858
ORHAN
KELEġ
MESLEK LĠSESĠ
72,10837
RET
1011
480
YUSUF
KARAKOYUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,10383
RET
1012
818
FATĠH SAVAġ
TOPUZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,09255
RET
1013
905
YAġAR
SÜNGÜ
MESLEK LĠSESĠ
72,08576
RET
1014
694
ĠKRAMĠ
AKYÜZ
LĠSE
72,07719
RET
1015
604
YUNUS
BAġKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
72,06898
RET
1016
978
RECEP
ER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,06793
RET
1017
735
ÇETĠN
SAĞLAM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,06398
RET
1018
489
SEDAT UTKU
ĠNCE
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,05945
RET
1019
830
MAHMUT
DURSUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,05294
RET
1020
1254
EMRE
KURTOĞLU
LĠSE
72,04388
RET
1021
1129
IġITAN
TAHTA
LĠSE
72,03959
RET
1022
477
GÖKHAN
BOYACI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
72,034
RET
1023
310
MUSTAFA
SAKA
LĠSE
72,03317
RET
1024
855
YAHYA
ÖZ
TEKNĠK LĠSE
72,02888
RET
1025
1001
SONER
DENĠZ
MESLEK LĠSESĠ
72,01484
RET
1026
354
YUNUS
YETĠġ
LĠSE
72,00627
RET
1027
364
EYYÜP
DAġKIN
MESLEK LĠSESĠ
71,98914
RET
1028
337
EMĠN
ATAK
LĠSE
71,98485
RET
1029
739
TAYYĠB
JURNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,97916
RET
1030
184
TEMEL
REĠS
LĠSE
71,96986
RET
1031
368
SUAT
KARDAġ
LĠSE
71,94939
RET
1032
187
ĠBRAHĠM HALĠL
KARACA
MESLEK LĠSESĠ
71,94939
RET
1033
202
TARIK
ÇENGEL
MESLEK LĠSESĠ
71,93654
RET
1034
1222
LÜTFĠ
DEĞĠRMENCĠ
LĠSE
71,93226
RET
1035
759
ERCAN
KOÇ
LĠSE
71,92464
RET
1036
145
MURAT
KIRAN
MESLEK LĠSESĠ
71,92369
RET
1037
606
OKTAY
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
71,91393
RET
1038
495
HĠKMET
HANCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,91328
RET
Sayfa 25 / 31
1039
1113
YUSUF
AKSÜZEK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,91015
RET
71,90933
RET
1040
1091
HÜSEYĠN
KELEPÇE
ADALET MESLEK Y.O.
1041
126
AġKIN
EKĠN
LĠSE
71,90537
RET
1042
833
UFUK
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,89829
RET
1043
670
YAVUZ
UZUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,8833
RET
1044
723
BARIġ
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,88062
RET
1045
933
CELAL
DOĞAN
LĠSE
71,87847
RET
1046
522
KURTULUġ
ERDOĞAN
MESLEK LĠSESĠ
71,87419
RET
1047
172
ÖZGÜR
GERÇEK
LĠSE
71,87419
RET
1048
617
GÖKHAN
TOPUZ
MESLEK LĠSESĠ
71,84849
RET
1049
1026
SEDAT
EYĠOĞLU
LĠSE
71,81945
RET
1050
539
MEHMET
DUVAHAN
LĠSE
71,80446
RET
71,80045
RET
1051
1104
YASĠN
YILMAZ
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
1052
111
YUNUS
GENCER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,79512
RET
1053
1273
MUHAMMED
ÇOLAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,79453
RET
1054
472
KEMAL
ÖZTÜNÇ
ADALET MESLEK Y.O.
71,78861
RET
1055
1086
ġAHĠN
ERDOĞAN
LĠSE
71,77328
RET
1056
736
AHMET
BOZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,73121
RET
1057
1109
BEKĠR
DAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,73121
RET
1058
272
AHMET
SÜRGÜN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,71029
RET
1059
85
YILDIRIM EMĠN
FARIMAZ
LĠSE
71,7045
RET
1060
171
MUHAMMED RAġĠT
KAYNAR
LĠSE
71,67452
RET
1061
468
CAFER
BALCIOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,67119
RET
1062
344
FATĠH
YÜCE
LĠSE
71,66262
RET
1063
1
SATI
KARASET
MESLEK LĠSESĠ
71,66048
RET
1064
105
SERDAL
POLATTAġ
LĠSE
71,65191
RET
1065
962
KORAY
KAYMAK
LĠSE
71,64334
RET
1066
1133
SERHAN
KELKĠT
MESLEK LĠSESĠ
71,6262
RET
1067
954
YALIN
KARAKOYUN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,62094
RET
1068
1110
NURETTĠN
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,61246
RET
1069
1130
TUĞRUL
DOĞAN
MESLEK LĠSESĠ
71,61002
RET
1070
575
SAMET
ALBAYRAK
MESLEK LĠSESĠ
71,60145
RET
1071
159
HASAN
AKBULUT
MESLEK LĠSESĠ
71,59931
RET
1072
1013
HEDYETTULLAH
KAPLAN
LĠSE
71,59289
RET
1073
547
FIRAT ALĠCAN
BELĠYE
LĠSE
71,58003
RET
1074
1083
KASIM
ÇĠFTÇĠ
LĠSE
71,57789
RET
1075
230
ġAHĠN
BÜYÜKDERE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,55633
RET
1076
638
MEHMET
KARPINAR
LĠSE
71,54243
RET
1077
869
AHMET FEHĠM
AYDIN
MESLEK LĠSESĠ
71,54029
RET
1078
156
ĠBRAHĠM
BAHCECĠ
LĠSE
71,52958
RET
1079
906
FATĠH
ZENCĠRCĠ
LĠSE
71,52411
RET
1080
502
HASAN
ORHAN
LĠSE
71,51126
RET
Sayfa 26 / 31
1081
883
SAFA
BAġDEMĠR
MESLEK LĠSESĠ
71,50269
RET
1082
834
FATĠH
KAHRAMAN
TEKNĠK LĠSE
71,50173
RET
1083
458
HARUN
BENLĠ
MESLEK LĠSESĠ
71,50055
RET
1084
975
ENVER
BAYRAKTAR
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
71,48522
RET
1085
634
SERHAT
GÜRLEK
LĠSE
71,47365
RET
1086
1182
OĞUZHAN
YAġAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
71,46967
RET
1087
585
GÖKHAN
HAMZA
LĠSE
71,46723
RET
1088
989
ZAFER
ÖNAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,4434
RET
1089
1159
MUSTAFA
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,44084
RET
1090
486
EMRE
EREN
LĠSE
71,43391
RET
1091
519
YAVUZ
ACARTABAK
LĠSE
71,43391
RET
1092
523
ÖMER FARUK
YILMAZ
LĠSE
71,43177
RET
1093
716
SONER
YILDIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41993
RET
1094
959
KADĠR
YALÇIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41795
RET
1095
463
GÖKHAN
GANĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,41145
RET
1096
573
AHMET
AYAS
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,39843
RET
1097
919
MAHMUT
TEMEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,39645
RET
1098
1241
BĠLAL
SAYEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,38995
RET
1099
584
YĠĞĠT
DOST
MESLEK LĠSESĠ
71,3856
RET
1100
274
SEZAĠ
ġAHĠN
LĠSE
71,36846
RET
1101
269
VEYSEL
BAYTEKĠN
LĠSE
71,36846
RET
1102
86
OZAN
ERDAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,35404
RET
1103
250
TOLGAHAN
UĞURER
MESLEK LĠSESĠ
71,35228
RET
1104
221
ĠSMAĠL
KORKMAZ
LĠSE
71,35228
RET
1105
32
BARIġ
DEMĠRTAġ
LĠSE
71,333
RET
1106
657
VEYSEL
ERGĠN
LĠSE
71,31587
RET
1107
362
UĞUR
GÜNDOĞDU
LĠSE
71,30397
RET
1108
872
ADEM
KATIRCI
MESLEK LĠSESĠ
71,29968
RET
1109
15
MÜKAYĠL
YILDIZ
MESLEK LĠSESĠ
71,29326
RET
1110
857
SELÇUK
AKIN
LĠSE
71,28469
RET
1111
295
HAKAN
TOPCUOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,28224
RET
1112
388
YUNUS
UÇARMAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,27376
RET
1113
325
SEDAT
ALTINTAġ
LĠSE
71,27279
RET
1114
543
YAVUZ SELĠM
ÜNLÜ
LĠSE
71,26637
RET
1115
70
ĠBRAHĠM
AY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,25679
RET
1116
1008
ERDĠ
BAYRAM
LĠSE
71,2547
RET
1117
422
ENGĠN
AKÇAY
MESLEK LĠSESĠ
71,25137
RET
1118
168
HÜSEYĠN YASĠN
ASAROĞLU
LĠSE
71,24709
RET
1119
588
SELMAN
KAYABAġI
LĠSE
71,23209
RET
1120
1138
MUSTAFA
ALEMDAR
MESLEK LĠSESĠ
71,22662
RET
1121
264
ĠBRAHĠM
PARLAK
MESLEK LĠSESĠ
71,21805
RET
1122
210
ALAADDĠN
HAMZA
LĠSE
71,17188
RET
1123
796
LÜTFULLAH
ÖZDEMĠR
LĠSE
71,17188
RET
Sayfa 27 / 31
1124
55
NĠHAT
BORCEKLĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,16802
RET
1125
347
YUNUS
AKGÜL
MESLEK LĠSESĠ
71,16332
RET
1126
594
ÖZGÜR
MERT
LĠSE
71,16117
RET
1127
1251
BEYTĠ
DEMĠR
LĠSE
71,12357
RET
1128
514
ĠSMET
KALKAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,10865
RET
1129
462
SAMET
YILDIRIM
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,10865
RET
1130
1038
SEMAĠ
ÜNAL
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
71,1047
RET
1131
1268
BURAK
DÜNDAR
LĠSE
71,10215
RET
1132
612
ĠRFAN
GÜVEN
MESLEK LĠSESĠ
71,09144
RET
1133
945
YUSUF
DOĞANÇAY
LĠSE
71,08811
RET
1134
476
SALĠH
ġENTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,08123
RET
1135
345
SEMĠH
ÇELĠK
MESLEK LĠSESĠ
71,07526
RET
1136
177
HÜSEYĠN
ÇĠNĠBULAK
LĠSE
71,06883
RET
1137
940
ERKAN
KÜÇÜKKAYA
LĠSE
71,06027
RET
1138
452
OSMAN
ULUDAĞ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
71,05125
RET
1139
21
ĠSMAĠL
KARADUMAN
LĠSE
71,04194
RET
1140
1050
KUBĠLAY
ÇETĠNKAYA
LĠSE
71,02481
RET
1141
240
ÖMER
TÜRKER
LĠSE
71,00862
RET
1142
762
MUHAMMET
ÖLMEZ
LĠSE
71,00648
RET
1143
1141
TAYFUN
KALIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,99641
RET
1144
538
GÖKHAN
TOY
LĠSE
70,99363
RET
1145
1114
YASĠN
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,98595
RET
1146
774
GÜRKAN
ALDEMĠR
LĠSE
70,97649
RET
1147
912
EYÜP
GÖK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,97155
RET
1148
298
OKAN
ÇELEBĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,96701
RET
1149
680
ÖDÜL
BAYRAKCI
LĠSE
70,9615
RET
70,95597
RET
1150
728
SONER
GÜNDÜZ
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
1151
82
ALPEREN
BIYIKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,954
RET
1152
969
SERVET
OĞUZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,93308
RET
1153
498
SERCAN
ALBAY
LĠSE
70,91628
RET
1154
412
EMRAH
ġEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,91612
RET
1155
92
SELÇUK
DEMĠRTAġ
MESLEK LĠSESĠ
70,89486
RET
1156
1065
FURKAN
BALCI
MESLEK LĠSESĠ
70,89272
RET
1157
436
ADEM
AKAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,89265
RET
1158
1089
RAMAZAN
ARIGÜL
LĠSE
70,88082
RET
1159
696
ABDÜLKADĠR
TÖMEK
LĠSE
70,86797
RET
1160
812
ABDULLAH
AKYOL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,86192
RET
1161
561
SELMAN
DEMĠRHAN
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
70,86069
RET
1162
317
ESAT
DOĞANAY
LĠSE
70,83037
RET
1163
799
ARĠF
AYDIN
LĠSE
70,82608
RET
1164
841
BURHAN
ASILSOY
LĠSE
70,82394
RET
Sayfa 28 / 31
1165
1016
ALĠ
KUDUOĞLU
LĠSE
70,81752
RET
1166
335
GÖKHAN
GÖKÇE
LĠSE
70,81537
RET
1167
253
MUHAMMET
ÇĠMEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,79103
RET
1168
772
AHMET
KÜÇÜKBAġ
LĠSE
70,78848
RET
1169
318
SERCAN
ÇAKMAKLI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,78435
RET
1170
718
KAMĠL
TÜYLÜ
LĠSE
70,77777
RET
1171
119
RAMAZAN
DOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,74307
RET
1172
346
SERDAR
TOLGA
LĠSE
70,74017
RET
1173
761
SĠNAN
KARASU
LĠSE
70,73589
RET
1174
1061
TARIK
BULUT
TEKNĠK LĠSE
70,72303
RET
1175
1185
SADETTĠN
BEKTAġ
TEKNĠK LĠSE
70,70899
RET
1176
424
MEHMET
AYDINER
LĠSE
70,69186
RET
1177
934
MEHMET
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,6871
RET
1178
1006
ĠBRAHĠM ALPER
TARĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,67467
RET
1179
173
EMRE
AKDOĞAN
LĠSE
70,67044
RET
70,65968
RET
1180
482
OSMAN
YILDIZ
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
1181
1100
KEMAL
KĠBAR
LĠSE
70,65426
RET
1182
363
MEHMET
ASLAN
LĠSE
70,65211
RET
1183
994
ÇAĞLAR
BORAZAN
MESLEK LĠSESĠ
70,65211
RET
1184
371
ANIL
SAF
LĠSE
70,64355
RET
1185
840
EMRE
AKCĠVAN
LĠSE
70,63926
RET
1186
629
MUSTAFA
ARI
MESLEK LĠSESĠ
70,63807
RET
1187
780
KENAN
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,63621
RET
1188
74
ÜZEYĠR
AKAR
MESLEK LĠSESĠ
70,62951
RET
1189
908
ADEM
AKPOLAT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,60879
RET
1190
1018
SÜLEYMAN
GÖL
LĠSE
70,60594
RET
1191
483
KEREM
TEKĠT
LĠSE
70,59738
RET
1192
188
EYÜP
ACAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,58985
RET
1193
294
FATĠH
USTA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,58985
RET
1194
793
HALĠL ĠBRAHĠM
BABUR
LĠSE
70,58119
RET
1195
524
ZEKERĠYA
BAġAR
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
70,55987
RET
1196
170
SERKAN
KEġEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,54744
RET
1197
1186
BURAK
ġĠMġEK
TEKNĠK LĠSE
70,52646
RET
1198
603
BAHADIR
AYAR
LĠSE
70,52431
RET
1199
427
MURAT
ĠLHAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,52397
RET
1200
624
SABRĠ
KABAġ
LĠSE
70,52003
RET
1201
1270
SERKAN
GÜÇLÜ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,51925
RET
1202
300
HULUSĠ
AKPINAR
LĠSE
70,50718
RET
1203
150
OSMAN
SEZGĠN
MESLEK LĠSESĠ
70,48671
RET
1204
339
ÖZKAN
ARSLANTAġ
MESLEK LĠSESĠ
70,48671
RET
1205
513
MEHMET
AYDIN
MESLEK LĠSESĠ
70,48243
RET
1206
397
HAKAN
BEGEN
LĠSE
70,476
RET
Sayfa 29 / 31
1207
553
SEYFULLAH
CAN
MESLEK LĠSESĠ
1208
1216
HALĠL ĠBRAHĠM
SAĞDIÇ
1209
825
HAKAN
1210
797
1211
70,476
RET
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,46913
RET
MERCAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,43973
RET
MĠTHAT
SEMĠZ
LĠSE
70,41365
RET
1095
ÖMER FARUK
KARAGÖZ
ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ
ÖNLĠSAN
70,40836
RET
1212
705
SELÇUK
ANBARCI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,40522
RET
1213
54
ARĠF
ÖZTÜRK
LĠSE
70,40508
RET
1214
218
ADEM
EMDĠ
MESLEK LĠSESĠ
70,4008
RET
1215
322
ABDULLAH
BATĠ
LĠSE
70,39437
RET
1216
375
MEHMET
CANSIZ
MESLEK LĠSESĠ
70,38795
RET
1217
1031
ALĠ
BOġAL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,38686
RET
1218
63
AHMET
GÜNGÖR
LĠSE
70,38152
RET
1219
1108
ALĠ
EROĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,37385
RET
1220
686
SELÇUK
DURSUN
MESLEK LĠSESĠ
70,37081
RET
1221
421
HÜSEYĠN
ĠNCE
MESLEK LĠSESĠ BĠLGĠSAYAR
70,36748
RET
1222
160
ĠBRAHĠM
UZUNOĞLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,36339
RET
1223
121
MÜJDAT
ÖZĠÇ
LĠSE
70,35249
RET
1224
651
MUHAMMED
GÜNGÖR
LĠSE
70,34606
RET
1225
37
MEHMET
BAYRAK
MESLEK LĠSESĠ
70,34273
RET
1226
875
AHMET
YAġADUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,32295
RET
1227
445
EMRE
ġENGÜL
LĠSE
70,31917
RET
1228
587
SÜLEYMAN
ġEN
LĠSE
70,3106
RET
1229
467
FATĠH
KUL
LĠSE
70,30846
RET
1230
863
MÜCAHĠT
ÜNAL
MESLEK LĠSESĠ
70,30632
RET
1231
1137
ÖNDER
MEYDAN
LĠSE
70,29775
RET
1232
496
ALĠ KEMAL
PEKER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,29297
RET
1233
1262
ALĠ
ASLAN
LĠSE
70,28799
RET
1234
904
ÖMER
BAZ
TEKNĠK LĠSE
70,27942
RET
1235
1272
FATĠH
TUNCA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,27775
RET
1236
710
ĠBRAHĠM
TOKTAY
LĠSE
70,27514
RET
1237
129
AKIN
KOÇ
MESLEK LĠSESĠ
70,26015
RET
1238
1165
YASĠN
KOCAMAN
LĠSE
70,26015
RET
1239
35
ATAY
DEĞĠRMENCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,25312
RET
1240
628
FATĠH AHMET
EKMEKYAPAR
LĠSE
70,24944
RET
1241
138
EYÜP
ĠNAN
MESLEK LĠSESĠ
70,23658
RET
1242
304
TURAP
PAġAHAN
MESLEK LĠSESĠ
70,23325
RET
1243
12
YUNUS
CANEL
LĠSE
70,23016
RET
1244
464
YUSUF
ÖZER
LĠSE
70,18923
RET
1245
182
METĠN
ġAHĠN
LĠSE
70,18708
RET
1246
349
RIDVAN
DERECĠK
LĠSE
70,16138
RET
1247
11
RĠDVAN
BAKAR
LĠSE
70,15377
RET
1248
842
ERDĠ
KOÇAN
LĠSE
70,15281
RET
Sayfa 30 / 31
1249
781
HÜSEYĠN
TAġ
LĠSE
70,13996
RET
1250
466
BAYRAM EREN
ODABAġOĞLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,13071
RET
1251
33
MÜCAHĠT
KAYMAZ
LĠSE
70,12592
RET
1252
618
RIDVAN
ERTAġ
LĠSE
70,12378
RET
1253
481
NURULLAH
YILMAZ
MESLEK LĠSESĠ
70,12164
RET
1254
901
ERSĠN
AKIN
LĠSE
70,11949
RET
1255
814
OKTAY
KARASU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,10498
RET
1256
1147
FATĠH
SEVĠNÇ
LĠSE
70,09903
RET
1257
802
UĞUR CAN
SARIKOCALAR
TEKNĠK LĠSE
70,0926
RET
1258
1175
AHMET
YILMAZ
LĠSE
70,08618
RET
1259
285
ORHAN
TEKĠN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
70,06634
RET
1260
1101
CÜNEYT
ORTACA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,0391
RET
1261
957
ġÜKRÜ
ÖZCAN
MESLEK LĠSESĠ
70,03668
RET
1262
702
DURSUN
KARAGÖZ
MESLEK LĠSESĠ
70,02168
RET
1263
432
ALPARSLAN
YILAR
LĠSE
70,01526
RET
1264
1092
ABDULHAMĠT
UÇAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
70,00517
RET
1265
1253
YUNUS
GÖKSU
LĠSE
70,0024
RET
1266
667
MURAT
ÇAVDAR
LĠSE
77,26845 YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1267
819
KAHRAMAN
DEMĠRCĠ
LĠSE
73,59676 YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1268
1269
1115
1192
ENGĠN
ALĠ
TUTUM
EYÜPOĞLU
LĠSE
LĠSE
70,8744 YAġ ġARTI TAġIMIYOR
70,78848 YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1270
1106
MUHAMMET ALĠ
ASA
MESLEK LĠSESĠ
70,05072 YAġ ġARTI TAġIMIYOR
1271
104
SERTAÇ
KESĠCĠLER
MESLEK LĠSESĠ
66,99874 TAġIMIYOR
1272
90
MESUT
ÖZKĠġĠ
LĠSE
65,98062 TAġIMIYOR
1273
503
SADIK
KARADUMAN
MESLEK LĠSESĠ
56,28423 TAġIMIYOR
BaĢkan
Üye
KPPS/YAZILI ġARTINI
KPPS/YAZILI ġARTINI
KPPS/YAZILI ġARTINI
Üye
Sayfa 31 / 31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
57
File Size
1 860 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content