close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

embedDownload
T.C.
SĠVAS VALĠLĠĞĠ
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
2014 – 2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
1
Temmuz–2014
2014
FAALĠYET KONUSU
S.N
FAALĠYET TARĠHĠ
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014- 2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları;
1- Temel Eğitim Kurumlarına Öğrenci Kayıtları;
2- TEOG sınav sonuçlarına gore (sınavlı-sınavsız) ortaöğretim kurumlarına
öğrenci kayıtları.
Haziran 2014 tarihinden
itibaren baĢlar
04 – 28 Ağustos 2014
tarihleri arası
(Bakanlıkça belirlenecek
takvime göre)
Teknik Lise;
a) Tercih ve baĢvuruların alınması
b) Tercih ve baĢvuruların okul müdürlüklerince e-okul sistemine giriĢ
iĢlemlerinin yapılması
1
c) YerleĢtirme sonuçlarının açıklanması
d) E-okul sisteminde yerleĢtirme/kayıt iĢlemlerinin yapılması
e) BoĢ kontenjanların açıklanması ve okul müdürlüklerince yerleĢtirme
puanları dikkate alınarak e-okul sisteminde kayıtların yapılması
Meslek Lisesi;
a) Tercih ve baĢvuruların alınması
b) Tercih ve baĢvuruların okul müdürlüklerince e-okul sistemine giriĢ
iĢlemlerinin yapılması
c) YerleĢtirme sonuçlarının açıklanması
d) E-okul sisteminde alana geçiĢ yerleĢtirme/kayıt iĢlemlerinin yapılması
e) BoĢ kontenjanların açıklanması ve okul müdürlüklerince yerleĢtirme
puanları dikkate alınarak e-okul sisteminde kayıtların yapılması
Teknik Lise ve Meslek Lisesi;
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine gore; Anne ve/veya babasına ait
çalıĢır durumda bir iĢ yeri olup anne veya baba mesleği ile ilgili Alana veya
geçiĢ Ģartlarını taĢıması kaydıyla Teknik lisenin ilgili alanına kayıt yaptırmak
isteyenlerin kontenjana bakılmaksızın e-okul sisteminde kayıtlarının yapılması
2
3
Ramazan Bayramı
a)Meslekî Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınav
Müracatları
b) Meslekî Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
4
Bireysel Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesi
5
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve BaĢlaması
31 Temmuz –
08 Ağustos 2014
06 Ağustos 2014 (saat
17.00’a kadar)
11-21 Ağustos 2014
(saat 17.00’a kadar)
22 Ağustos 2014
25-28 Ağustos 2014
(saat 17.00’a kadar)
01-05 Eylül 2014
(saat 17.00’a kadar)
08-12 Eylül 2014
(saat 17.00’a kadar)
27 Temmuz 2014 Pazar
günü saat 13:00'da
baĢlar; 30 Temmuz
2014 ÇarĢamba günü
akĢamı sona erer.
01-31 Temmuz 2014
02 Eylül 2014’de baĢlar
21 Eylül 2014’de sona
erer.
01 Eylül 2014
31 Ekim 2014
01 Eylül 2014
2
Temmuz–2014
6
7
8
9
Halk Eğitimi Merkezlerinde 2014-2015 Öğretim Yılı Kursiyer Kayıtlarının
BaĢlaması (kurumdan ve internet üzerinden)
Okul Öncesi, Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Eylül Dönemi Mesleki
ÇalıĢmaları
a)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
b)Temel Eğitim Kurumlarında
c) Ortaöğretim Kurumlarında
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
Öncesi Öğretmenler Kurulu
Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu l.
Toplantısı
01 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
01-12 Eylül 2014
01-12 Eylül 2014
01 Eylül 2014
01-05 Eylül 2014
10
4 Eylül Sivas Kongresi 95. Yıldönümü Kutlamaları
02 - 04 Eylül 2014
11
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu
01 – 12 Eylül 2014
12
a) Halk Eğitimi Merkezi Kadrolu Öğretmen ve Kadrolu Usta Öğreticilerin
Seminer ÇalıĢmaları
b) Halk Eğitimi Merkezi Kadrosuz Usta Öğreticilerin Seminer ÇalıĢmaları
c) HEM Öğretmenleri ve Usta Öğreticilerinin Alan Tarama ÇalıĢmaları
Eğitim Bölgeleri Zümre BaĢkanları Kurulu
a)Temel Eğitim Kurumlarında
b)Ortaöğretim Kurumlarında
01 - 26 Eylül 2014
14
Ġlçe Zümre BaĢkanları Kurulu
08 Eylül 2014
01-12 Eylül 2014
01-12 Eylül 2014
15
Ġl Zümre BaĢkanları Kurulu
01-12 Eylül 2014
13
23
Okul Zümre Öğretmenler Kurulu
a)Temel Eğitim Kurumlarında
b)Ortaöğretim Kurumlarında
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, YetiĢkinler Teknik Eğitim Merkezleri,
Endüstri, Pratik Sanat Okulları, Kız Teknik Öğretim OlgunlaĢma Enstitüleri ile
Pratik Kız Sanat Okulları Öğretmenlerinin AraĢtırma ve Atölye Hazırlık
ÇalıĢmaları
Okulöncesi, Ġlkokul Birinci Sınıf, Ortaokul ve Ġmam Hatip Ortaokullarının
5.Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından TaĢımalı Ġlköğretim Bilgi Formu (Ek-1)
ve “TaĢımalı Ġlköğretim Ġstatistik ve Ödenek Formu” (Ek-2) e-okul Sistemine
GiriĢinin Yapılması ve Onaylanması.
TaĢımalı Ġlköğretim Servis Araçları ġoförlerine Uyacakları Kurallar ve
Gösterecekleri DavranıĢlar Konusunda Emniyet Müdürlüğü ĠĢbirliği ile Eğitim
Verilmesi
Sene BaĢı Öğretmenler Kurulu
a)Temel Eğitim Kurumlarında
b)Ortaöğretim Kurumlarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde
c) Mesleki Eğitim Merkezlerinde
Konaklama, Yiyecek Ġçecek ve Kat Hizmetleri Alanı Olan Kurumlarda;
a) ĠĢletmelerde Beceri Eğitimin Sona Ermesi
b) Yıl Sonu Beceri Sınavları
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılının BaĢlaması
24
Ġlköğretim Haftası
15-19 Eylül 2014
25
26
27
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Kurulu
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrencilerin Teorik Eğitime BaĢlaması
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Ekders Ücret Onaylarının Teslim
Edilmesi
22 Eylül 2014
22 Eylül 2014
16
17
18
19
20
21
22
01-12 Eylül 2014
01-12 Eylül 2014
08 - 12 Eylül 2014
08 - 12 Eylül 2014
Eylül 2014 ayının ikinci
Haftası
Eylül 2014 ayının ikinci
Haftası
11-12 Eylül 2014
11-12 Eylül 2014
26 Eylül 2014
14 Eylül 2014
22 –25 Eylül 2014
15 Eylül 2014
22 -26 Eylül 2014
3
Temmuz–2014
28
29
30
31
32
Ġl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve ĠĢbirliği Komisyonu 1.
Toplantısı
Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu
Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarına Ait Ġstatistik (Öğrenci, Personel, Bina
Bilgileri vb.) Veri GiriĢleri
Tüm Ġlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Meclisleri ve Öğrenci Meclisi
Seçimleri;
a) Okul Meclislerinin OluĢturulması,
b) Ġlçe Öğrenci Meclisi BaĢkanlığı Seçimi,
c) Ġl Öğrenci Meclisi BaĢkanlığı Seçimi.
Ġlköğretim Öğrencilerini Hayata Hazırlama ve Mesleki Yönlendirme
ÇalıĢmalarının Okullarda BaĢlatılması
33
Kurban Bayramı
34
Temel Eğitim Kurumlarının Onarım Tekliflerinin Sisteme Girilmesi
2015 Yılı Ġçin Açılması Ġstenilen Hizmetiçi Kurs ve Seminer Ġsimlerinin Okul
Müdürlükleri Tarafından Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi
Konaklama, Yiyecek Ġçecek ve Kat Hizmetleri Alanı Olan Kurumlarda 20142015 Eğitim Öğretim Yılının BaĢlaması (9. ve 10. Sınıflar Hariç)
BoĢ Kontenjanı Bulunan Ortaöğretim Kurumu Pansiyonlarına Mahalli
Sınavla Alınacak Öğrencilere ĠliĢkin Takvim;
1) Açık Kontenjanların Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi
2) BaĢvuruların Yapılması
3) Sınav Tarihi
4) Sınav Sonuçlarının Açıklanması (Asil ve Yedek Listelerin Ġlan
Edilmesi)
5) Asil Liste Kayıtları
6) Yedek Liste Kayıtları
7) Açık Kalan Kontenjanların Ġlanı
8) Sınav BaĢvurularının Yapılması
9) Sınav Tarihi
10) Sınav Sonucunda Sıralama Listelerinin tespiti ve Ġlanı
11) Sınav Sonucuna Göre Kayıtların Yapılması
35
36
37
38
Bilim ve Sanat Merkezine 2014-2015 Öğretim Yılı Öğrenci Seçme
Takvimi;
a- Tanılama iĢlemleri ile ilgili üst yazı, Uygulama kılavuzu, tanılama
takviminin, gözlem formlarının ve yetenek alanı baĢvuru formlarının
okullara gönderilmesi
b- Tanılama kapsamındaki öğrencilerin öğretmenleri ve okuldan bir
yöneticiye seminer verilmesi
c- Gözlem formlarının, yetenek baĢvuru formlarının Sivas Bilim ve Sanat
Merkezine Gönderilmesi
d- ĠĠlkokullarca aday gösterilen öğrencilerin Grup Testine ve yetenek
sınavına giriĢ belgelerinin okullarına gönderilmesi
e- Grup Testinin Yapılması
f- Bireysel Değerlendirme ve yetenek sınavı giriĢ belgelerinin okullara
gönderilmesi
g- Bireysel Değerlendirme ve yetenek sınavının yapılması
h- Bireysel Değerlendirme ve yetenek sınavı sonuçlarına gore sıralı
öğrenci listesinin MEB Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi
i- Bakanlıktan gelen sonucun okullara duyurulması
j- Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
22- 26 Eylül 2014
26 Eylül 2014
01 Ekim 2014
tarihinden itibaren
01-10 Ekim 2014
06-09 Kasım 2014
01 Aralık 2014
01 Ekim 2014
03 Ekim 2014 Cuma
saat 13:00'de baĢlar, 07
Ekim 2014 Salı akĢamı
sona erer.
01-24 Ekim 2014
01 - 31 Ekim 2014
20 Ekim 2014
Bursluluk Yatılılık
Komisyonunun kararı
sonucu takvim
belirlenecektir.
20-24 Ekim 2014
10-14 Kasım 2014
23-27 ġubat 2015
16-20 Mart 2015
06 Nisan 2015
20-24 Nisan 2015
04 Mayıs-20 Haziran
2015
22 Haziran-17 Temmuz
2015
03-14 Ağustos 2015
24 Ağustos-04 Eylül
2014
4
Temmuz–2014
39
40
41
42
Cumhuriyet Bayramı
Ortaöğretim Kurumları Sorumluluk Sınavları
Atatürk Haftası
Öğretmenler Günü
43
TEOG Sınavları
44
TEOG Mazeret Sınavları
45
Meslekî Eğitim Merkezlerinde KıĢ Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınav
Müracatları
46
Her Tür ve Derece Okullarda Veli Toplantısı
47
Ġl Milli Eğitim DanıĢma Kurulu (1.Dönem)
28 Ekim 2014 Salı saat
13:00'da baĢlar,
29 Ekim 2014 ÇarĢamba
akĢamı sona erer.
01-30 Kasım 2014
07-11 Kasım 2014
24 Kasım 2014
Bakanlık Tarafından
Belirlenecek
Bakanlık Tarafından
Belirlenecek
01-31 Aralık 2014
Okul Müdürlüklerince
Belirlenecektir.
Tarih Daha Sonra
Belirlenecektir
2015
52
YılbaĢı Tatili
Saklama Süreli Standart Dosyalar, Devlet ArĢiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik’in 12.nci maddesi hükmüne göre önceki yıla (2014) ait dosyaları
uygunluk kontrolünden geçirilerek, birim arĢivine devredilmesi
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Ek ders ücret Onaylarının Teslim
Edilmesi
Özel Öğretim Kurumlarında Ücretlerin Tespiti, Ġlanı ve Ġnternet Ortamında
Bakanlığın Sistemine ĠĢlenilmesi
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrencilerin SözleĢmelerinin
Ġmzalanması
53
Ġlçe Hayat boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve ĠĢbirliği Komisyonu
Birinci Toplantısı
48
49
50
51
54
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrencilerinin Yarıyıl Tatili
55
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Öğretmenlerin Yarıyıl Tatili
56
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. kanaat döneminin sona ermesi
57
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyıl Tatili
58
59
60
Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından I. Dönem TaĢınır Taleplerinin Sisteme
Girilmesi;
a) Sistem üzerinden taleplerin girilmesi ve onaylanması,
b) Okul/Kurum taleplerinin inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra
onaylanması,
c) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
d) Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
e) Ġlgili Genel Müdürlüklerce taleplerin gerekli koordine sağlanarak
değerlendirilmesi
Mesleki Eğitim Merkezlerinde KıĢ Dönemi Sınav Öncesi ve ll.Dönem BaĢı
Öğretmenler Kurulu
Mesleki Eğitim Merkezlerinde KıĢ Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
01 Ocak 2015 PerĢembe
02-31 Ocak 2015
02 – 23 Ocak 2015
02 Mart-29 Mayıs 2015
02-31 Ocak 2015
05-09 Ocak 2015
09 Ocak 2015 Cuma
AkĢam baĢlar,
15 ġubat 2015 Pazar
akĢamı sona erer.
12 Ocak 2015 baĢlar,
25 Ocak 2015 sona erer.
23 Ocak 2015 Cuma
26 Ocak 2015
06 ġubat 2015
ġubat – Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Sürekli
26 Ocak 2015
27 Ocak-15 ġubat 2015
5
Temmuz–2014
61
62
63
64
65
66
67
Eğitim Bölgeleri Müdürler Kurulu
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Kanaat Döneminin BaĢlaması
Halk Eğitimi ve Hayat boyu öğrenme Planlama Komisyonu 2.Toplantısı
II. Dönem Okul Zümre Öğretmenler Kurulu;
a) Temel Eğitim Kurumları
b) Ortaöğretim Kurumları
II. Dönem Öğretmenler Kurulu;
a) Temel Eğitim Kurumlarında;
b) Ortaöğretim Kurumlarında;
c) Halk Eğitim Merkezlerinde;
Eğitim Bölgeleri Zümre BaĢkanları Kurulu
a)Temel Eğitim Kurumları
b)Ortaöğretim Kurumları
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrencilerin II. Yarı Yıla BaĢlaması
Ġl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve ĠĢbirliği Komisyonu 2.nci
Toplantısı
68
Ġlköğretim Kurumları Standartları Veri GiriĢleri
69
Çanakkale Zaferi Yıldönümü ve ġehitleri Anma Günü
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Yaz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınav
Müracatları
Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili;
a) Temel Eğitim Kurumlarında
b) Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında.
(Bayram tatili konusunda Bakanlığımızdan gelecek talimatlar doğrultusunda
hareket edilecektir.)
Konaklama, Yiyecek Ġçecek ve Kat Hizmetleri Alanı Olan Kurumlarda ;
a) II. Kanaat döneminin sona ermesi (9. Sınıflar hariç),
b) 10.ve 11.sınıf öğrencilerin iĢletmelerde beceri eğitimi.
70
71
72
73
05 ġubat 2015
09 ġubat 2015
09-13 ġubat 2015
12-13 ġubat 2015
09-12 ġubat 2015
16-17 ġubat 2015
09-13 ġubat 2015
09-13 ġubat 2015
11 ġubat 2015
11 ġubat 2015
16 ġubat 2015
23-26 ġubat 2015
Bakanlık Tarafından
Belirlenecek
18 Mart 2015 ÇarĢamba
01-30 Nisan 2015
01-30 Nisan 2015
23-24 Nisan 2015
23 Nisan 2015
24 Nisan 2015
11 Mayıs-18 Eylül 2015
Bakanlık Tarafından
Belirlenecek
Bakanlık Tarafından
Belirlenecek
74
TEOG Sınavları
75
TEOG Mazeret Sınavları
76
Emek ve DayanıĢma Günü Tatili
01 Mayıs 2015 Cuma
77
ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi Gören 12. Sınıf Öğrencilerinden Meslek Eğitimi
Öğretim Programlarının En Az % 80'ini Tamamlamayanlar Ġçin Okulda Telafi
Eğitimi
04-29 Mayıs 2015
78
Okul/Kurum I.Dönem TaĢınır Taleplerinin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünce
Değerlendirilerek Onaylanması
04-29 Mayıs 2015
79
80
81
82
83
84
85
Ġlköğretim Öğrencilerini Hayata Hazırlama Mesleki Yönlendirme Ġlçe
Düzeyinde Değerlendirme Toplantısı
Engelliler Haftası
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 2015-2016 Öğretim Yılı Ücret Tespiti
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
(Bayram Tatili konusunda Bakanlığımızdan gelecek talimatlar doğrultusunda
hareket edilecektir.)
Okul Öncesi ġenlikleri
Halk Eğitim Merkezlerince Açılan Kursların Yıl Sonu Sergileri
Temel Eğitim Kurumlarında 2015–2016 Öğretim Yılı Ġçin Öğrenci
KayıtlarınınBaĢlaması
04 Mayıs 2015
10-16 Mayıs 2015
11-22 Mayıs 2015
19 Mayıs 2015
21-29 Mayıs 2015
01-05 Haziran 2015
Haziran 2015 tarihinden
Bakanlıkça belirlenecek
6
Temmuz–2014
91
92
93
94
95
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yıl Sonu ve Yaz Dönemi Kalfalık-Ustalık
Sınavları Öncesi Öğretmenler Kurulu
Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak öğrencilerin teorik eğitiminin sona ermesi
ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi Gören 11. ve 12’inci Sınıf Öğrencilerinden
Meslek Eğitimi Öğretim Programlarının En Az % 80'ini Tamamlayanlar Ġçin
Yıl Sonu Beceri Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu
Yıl Sonu Ġlköğretim Kurumları ġube Öğretmenler Kurulu
ĠĢletmelerde Meslek Eğitimi Gören 11. ve 12’inci Sınıf Öğrencilerinden
Meslek Eğitimi Öğretim Programlarının En Az % 80'ini Tamamlayanlar Ġçin
Yıl Sonu Beceri Sınavları
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaz dönemi “Kalfalık ve Ustalık” Sınavı
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Ders Yılının Sona Ermesi
Merkez Halk Eğitimi Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu 3. Toplantısı
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Ġl DanıĢma Kurulu
Temel Eğitim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarında Mesleki ÇalıĢmalar
96
Halk Eğitim Merkezlerinde Kısa Süreli Yaz Kursları ve Spor Etkinlikleri
97
99
100
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Ön Kayıt BaĢvuruları
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik
Alanlarına GeçiĢ ġartlarını TaĢıyan 9.Sınıf Öğrencileri ile 9. Sınıftan 10. Sınıfa
Geçen Öğrencilerin E-Okul Üzerinden Kendi Okuluna BaĢvuruları
Ortaöğretim Kurumları Yılsonu Zümre Öğretmenler Kurulu
Ortaöğretim Yılsonu Eğitim Bölgesi Zümre BaĢkanları Kurulu
101
Ġlçe Zümre BaĢkanları Kurulu
15-30 Haziran 2015
15-30 Haziran 2015
15-30 Haziran 2015
102
Ġl Zümre BaĢkanları Kurulu
15-30 Haziran 2015
103
104
105
Eğitim Bölgelerinde Yılsonu Müdürler Kurulu
Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı
Ġlköğretim Kurumlarında Yılsonu Öğretmenler Kurulu
106
TEOG ve Özel Yetenekle Öğrenci Alan Okullarımızın Sınav Takvimi
107
Ġl Milli Eğitim DanıĢma Kurulu II. Dönem Toplantısı
16 Haziran 2015
18 Haziran 2015
25-26 Haziran 2015
Bakanlıkça Belirlenecek
Takvime Göre
Tarih Daha Sonra
Belirlenecektir
86
87
88
89
90
98
108
109
110
Temel Eğitim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları, Yaygın Eğitim Kurumları ve
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğretmenlerin Tatile Girmesi
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınav
Müracatları
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yaz dönemi Çırak öğrencilerin SözleĢmelerinin
Ġmzalanması
111
Ramazan Bayramı Tatili
112
Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından II. Dönem TaĢınır Taleplerinin Sisteme
Girilmesi;
a) Sistem üzerinden taleplerin girilmesi ve onaylanması,
b) Okul/Kurum taleplerinin inceleme ve değerlendirme yapıldıktan
sonra onaylanması,
c) Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
d) Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
e) Ġlgili Genel Müdürlüklerce taleplerin gerekli koordine sağlanarak
değerlendirilmesi
5 Haziran 2015
5 Haziran 2015
08 Haziran 2015
08-10 Haziran 2015
08-10 Haziran 2015
08-30 Haziran 2015
12 Haziran 2015
12 Haziran 2015
15 Haziran 2015
15-30 Haziran 2015
15 Haziran 2015
28 Ağustos 2015
Bakanlık Takvimi
Bakanlıkça belirlenecek
takvime göre
01 Temmuz 2015
01-31 Temmuz 2015
01 Temmuz 2015 baĢlar,
30 Eylül 2015 sona erer.
16 Temmuz 2015
PerĢembe saat
13:00'da baĢlar;
19 Temmuz 2015
Pazar sona erer.
Ağustos – Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Sürekli
7
Temmuz–2014
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Ġlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve ĠĢbirliği Komisyonu II.
Toplantısı
30 Ağustos Zafer Bayramı
2015–2016 Öğretim Yılı Ortaöğretim Kurumlarında Elektronik Ortamda
Öğrenci Kayıtları
2015–2016 Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve BaĢlaması
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
Öncesi Öğretmenler Kurul Toplantısı
Temel Eğitim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları ve Halk Eğitim
Merkezlerinde Öğretmenlerin Mesleki ÇalıĢmaları
4 Eylül Sivas Kongresi Yıldönümü Kutlamaları
Meslekî Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Kalfalık ve Ustalık Sınavları
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2015–2016 Öğretim Yılının
BaĢlaması
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Sene BaĢı Öğretmenler Kurulu ve Okul Zümre
Toplantıları
Çırak Öğrencilerin 2015-2016 Öğretim Yılı Teorik Eğitimlerinin BaĢlaması
18 Ağustos 2015
30 Ağustos 2015
Bakanlıkça Belirlenecek
Takvime Göre
01 Eylül 2015
02-20 Eylül 2015
01 - 11 Eylül 2015
02 - 04 Eylül 2015
02 - 20 Eylül 2015
14 Eylül 2015
21-22 Eylül 2015
28 Eylül 2015
AÇIKLAMALAR:
A) YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARINDA;
1-Mesleki Eğitim Merkezlerinde:
a) Bu çalıĢma takviminde belirtilmeyen özel günler için konuyla ilgili mevzuat hükümlerince hareket edilir.
b) 32 Haftalık teorik eğitim süresinde kısaltma yapmamak kaydıyla Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun
teklifi ile Valilik yıllık çalıĢma takviminde değiĢiklik yapabilir.
c) Açık öğretim Okullarının çalıĢma takvimi Bakanlıkça (ilgili okulca) düzenlenmekte olup Bakanlık takvimi
esas alınacaktır.
d) ġubat, Haziran ve Eylül aylarında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavlarında ihtiyaç duyulması halinde bir
sonraki ay içinde de sınava devam edilebilir. Tüm dönemlerde gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri de
sınav gerçekleĢecek Ģekilde sınav programı hazırlanır.
2-Halk Eğitim Merkezlerinde;
e) Kursiyer kayıtları ve alan çalıĢmaları yıl süresince devam eder. Eylül, Ekim, Kasım aylarında
yoğunlaĢtırılır.
f) Kursiyerlerin ve öğretmen/usta öğreticilerin ortak talepleri halinde kurslar yarıyıl tatilinde de devam eder.
g) Programdaki toplantı ve sergi tarihleri üzerinde bölgesel Ģartlara göre Ġl Halk Eğitimi Planlama
Kurullarınca düzenleme yapılabilir.
h) “Dünya Okuma Yazma Günü “ 08 Eylül’de Halk Eğitim Merkezlerince kutlanır.
B) ÖRGÜN EĞĠTĠM VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARINDA;
1- Pratik Kız Sanat Okullarında; kayıtların sürekli olması esastır. Okulun Ģartlarına göre yaz ayları da dâhil olmak
üzere yılın her ayında yeni kurs grupları oluĢturularak kayıt yapılabilir.
2- Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Çocuk sayısının en az 20 olması ve istekli öğretmenin bulunması halinde, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün
teklifi ve Valiliğin onayı ile yaz tatilinde de eğitime devam edilir.
b) Anaokulu ücretleri, ücret belirleme komisyonu tarafından tespit edilir.
c) Fiziki kapasitenin müsait olması halinde öğretim yılı içinde de çocukların kayıt-kabul iĢlemlerine devam
edilir.
d) Özel günler ve bayramlarda çocukların yaĢlarına, geliĢimlerine ve eğitim ilkelerine uygun olarak gösteri
niteliği taĢımayan, sınıf içi faaliyetler ile çeĢitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.
8
Temmuz–2014
3-Ġmam-Hatip Liselerinde; 13 Ekim “Ġmam-Hatip Okullarının kuruluĢ yıldönümü” olarak kutlanır.
4-Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarında, 14–18 Ekim tarihleri arasında “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Haftası”
olarak kutlanır.
5-Bütün eğitim ve öğretim kurumlarında, 15 Mayıs “Aile Günü” olarak kutlanır.
6-Bütün derslerin öğretimini Türkçe yapan özel okulların kayıt-kabulleri benzeri resmi okulların kayıt kabullerine
göre yapılır.
7-Özel Türk Ġlköğretim okulları ile bünyesinde anaokulları ve ana sınıflarına, aday kaydı ile bu öğrencilerin seçimi
ve kesin kayıtları ile ilgili iĢ ve iĢlemler, özel yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
8-Bu çalıĢma takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar ve benzeri günler, ilköğretim, lise ve dengi okullar
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde;
a)-Ġl ve ilçelerde genel kutlama programı dâhilinde eğitim bölgesi ve okullar dâhilinde planlama yapılarak kutlanır.
b)-Her okul ve kurum, bu günlere ait kutlamaları bünyelerinde yapacaktır.
9-Özel yönetmeliği bulunan resmi ve özel okullarda kayıt-kabul iĢlemleri ilgili yönetmelik ve genelgeler
hükümlerine göre yapılır.
10-Öğretmenler Kurulu Toplantıları; Okulların ders programları ve eğitim süreçlerine göre Okul Müdürlüklerince
planlanan ders saatleri dıĢında yapılması esastır. Ancak ikili eğitim yapan okullar Milli Eğitim müdürlüğüne bilgi
vermek Ģartıyla yarım gün öğretim yapabilir. ÇalıĢma takviminde belirtilen süreler içinde eğitim ve öğretimi
aksatmayacak biçimde yapılır.
11- Açık Ortaokul, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim ile ilgili iĢ ve iĢlemler, ilgili Yönerge
doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yürütülecektir.
12- Okullar, Mesailerini kısa gün ve uzun gün programına uyarak uygulayacaklardır.
C ) ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARINDA:
1-Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi ile Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılması gereken kurul
ve toplantılar, ekteki çalıĢma takvimine uygun olarak yapılacaktır.
2-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 25/06/2012 tarihli ve 69 sayılı yazısı ekinde yer
alan açıklamalar ve “ĠLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ”ne gore, Haftalık Ders
Çizelgeleri düzenlenecek olup, okul giriĢ-çıkıĢ vakit çizelgeleri tanzim edilecektir.
T.C.
SĠVAS VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞĠTĠM BÖLGELERĠ VE EĞĠTĠM KURULLARI YÖNERGESĠ
TEMEL EĞĠTĠM KURUMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ 2014-2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
ÇALIġMA TAKVĠMĠ
S.N
FAALĠYETĠN KONUSU
DAYANAĞI
1
04.09.2014 -1.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ MÜDÜRLER KURULU [102]
(Eğt.Böl.Yön.(18/1-2)
2
05. 09. 2014 - ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU BAġKANLARININ SEÇĠMĠ [107]
(Ġlköğ.Kur.Yön.95)
3
05.09.2014 - OKUL ZÜMRE BAġKANLAR KURULUNUN OLUġTURULMASI [106]
(Eğt.Böl.Yön.(14/1)
4
08.09.2014 -1.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLARI KURULU [104]
(Eğt.Bölg.Yön.16/2-3)
5
09.09.2014 (Sabah)- 1.DÖNEM OKUL ZÜMRE BAġKANLARI KURULU [106)
(Eğt.Böl.Yön.(14/3)
6
09.09.2014 (Öğle) 1 .DÖNEM OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU [106]
(Ġlköğrt.Kur.Yön.95)
9
Temmuz–2014
7
11-12.09.2014 -1.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU[105]
(Ġlköğ.Ku.Yö.94/1)
8
15-19.09.2014 -OKULLARDA AYLIK VE ZORUNLU EK DERS SAATĠ ALTINDA DERSE
GĠRENLERĠN BĠLDĠRĠMĠ
( Ücret Kar.( 20. Mad.)
9
10.10.2014 -1.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ OKUL ZÜMRE BAġKANLAR KURULU[104]
(Eğt.Böl.Yö. 14/12,16/3)
10
27.10.2014 -EĞĠTĠM BÖLGESĠ DANIġMA KURULU [103]
(Eğt.Böl.Yön.(17/2)
11
30.10.2014 -1.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
12
28.11.2014 -1.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
13
29.12.2014 -1.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
14
05.02.2015 -2.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ MÜDÜRLER KURULU [102]
(Eğt.Böl.Yö.(18/1-2)
15
11.02.2015- 2.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLAR KURULU [104]
(Eğt.Böl.Yö.(16/2.-3.)
16
12.02.2015-2.DÖNEM OKUL ZÜMRE BAġKANLARI KURULU[106]
(Eğt.Böl.Yö.(14/3)
17
13.02.2015 -2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU [107]
(Ġlköğrt.Kur.Yön.95)
18
16-17.02.2015-2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU [105]
(Ġlköğ.Ku.Yö.94/1)
19
02.03.2015-2.DÖNEM EĞĠTĠM BÖLGESĠ OKUL ZÜMRE BAġKANLAR KURULU [104]
(Eğt.Böl.Yö.14/1-2,16/3)
20
04.03.2015-2.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
21
17.04.2015-2.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
22
15.05.2015-2.DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
23
08-10.06.2015-YILSONU ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU [108]
(Ġlköğ.Ku.Yö.47/c)
24
16.06.2015-YILSONU EĞĠTĠM BÖLGESĠ MÜDÜRLER KURULU [102]
Eğt.Böl.Yö.(18/1-2)
25
17.06.2015-YILSONU EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLARI KURULU [104]
(Eğt.Böl.Yö.(16/2.-3.)
26
18.06.2015-YILSONU OKUL ZÜMRE BAġKANLARI KURULU [104]
(Eğt.Böl.Yö.(14/3.)
27
19.06.2015 -YILSONU OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU [107]
(Ġlköğrt.Kur.Yön.95)
28
25-26.06.2015-YILSONU ÖĞRETMENLER KURULU [105]
(Ġlköğ.Ku.Yö.94/1)
29
29.06.2015-YILSONU EĞĠTĠM BÖLGESĠ OKUL ZÜMRE BAġKANLAR KURULU [104]
(Eğt.Böl.Yö.14/1-2,16/3)
(Ġlköğ.Ku.Yö.96)
10
Temmuz–2014
TOPLANTI TUTANAĞI
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/05/2014 tarihli ve 2014/11 sayılı
Genelgesi doğrultusunda, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ÇalıĢma Takvimi, oluĢturulan komisyon
tarafından yukarıda belirtildiği Ģekilde hazırlanarak, oy birliği ile imza altına alınmıĢtır.
BaĢkan
(imza)
Aydın YILMAZ
Müdür Yardımcısı
Üye
(imza)
Ali ÖZTOPRAK
Maarif Müf.BĢk.Yrd.
Üye
(imza)
Ahmet GÜLYAġAR
Mustafa Kemal Atatürk METAL
Md.
Üye
(imza)
Ahmet YILMAZ
Fen Lisesi Md.
Üye
(imza)
Nihat MAZLUM
Halk Eğt.Mrk.Md.
Üye
(imza)
Aysel ġENLEN
KarĢıyaka METAL.Md.
Üye
(imza)
Turan GÖRGÜLÜ
Abdussamed Bal And.ĠHL.Md.
Üye
(imza)
Tuncay BARAL
Cemalettin Yılmaz METAL.Md.
Üye
(imza)
Eyyup TANYILDIZ
Kongre And.Lisesi Md.
Üye
(imza)
Harun KAYA
Sultan ġehir METAL.Md.
Üye
(imza)
Cemal DALCI
Atatürk METAL Md.
Üye
(imza)
ġeref ÇETĠNDAĞ
Ahmet Ayık Spor Lisesi Md.
Üye
(imza)
Ramiz DUMLU
Muzaffer Sarısözen GSL Md.
Üye
(imza)
Kadir COġKUN
GaziosmanpaĢa Ġlkokulu Md.
Üye
(imza)
Ahmet YILMAZ
Hasan Vardar Ortaokulu Md.
Üye
(imza)
Ġ.Hakkı KOYUN
MEM Mebbis Yöneticisi
Üye
(imza)
Mehmet KÖMÜR
Rehberlik ve AraĢ.Mrk.Md.
Üye
(imza)
Bahattin ÖZDEMĠR
Sivas BĠLSEM Md.
Üye
(imza)
Ali SUR
Dr.Sadık Ahmet Mes.E.M.Md.
Üye
(imza)
Enver YILDIZ
Ahmet Kutsi Tecer Özel
Eğt.Mes.Eğt.Mrk.Md.
Üye
(imza)
Ġsmail AYHAN
Sivas Özel Eğt.Uyg.Mrk. Md.
Üye
(imza)
Fatih TOPRAK
Zübeyde Hanım Anaokulu Md.
Üye
(imza)
M.RüĢtü AĞADAYI
Özel ġifaiye Sağ.Mes.L.Md.
11
Temmuz–2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
625 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content