close

Enter

Log in using OpenID

Şirin Çocuklar Aralık 2014 Yarım Günlük Plan

embedDownload
MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH: Aralık
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
ÖĞRETMEN ADI:
AYLAR
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
ARALIK
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini
söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya
da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar
nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü,
uzunluğunu, dokusunu, kokusunu, sesini, tadını, yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir
eşleştirir. Nesne/varlıkları şekline, büyüklüğüne, sesine kullanım amaçlarına göre eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline,
sesine, büyüklüğüne, dokusuna, yapıldığı malzemeye ve kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengini, şeklini,
büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini kokusunu, tadını, yapıldığı malzemeyi ve kullanım amaçlarını ayırt eder,
karşılaştırır.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine şekline,
büyüklüğüne, uzunluğuna, miktarına, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye ve kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengini şeklini,
büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler. Mekânda konum alır Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını
söyler.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik
şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok
üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün
bir örüntü oluşturur.)
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara
böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası
sonuçlarını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile
ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. (Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi,
birleşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve
mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve
sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcükleri anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile
ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına
anlatır. Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin
sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Şiir öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.
Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunana yazılı materyaller hakkında
konuşur.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber
eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Bir yükseklikten atlar. Belli
bir yüksekliğe tırmanır. Belli bir yüksekliğe zıplar. Tırmanılan yükseklikten iner.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma,
başlama, durma ile ilgili denge hareketleri yapar.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri
kontrol eder. Koşarak duran topa ayakla vurur. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar Farklı boyut ve ağırlıktaki
nesneleri hedefe atar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri
takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak
resim yapar. Nesneleri kopartır, yırtar, gerer, çeker, sıkar, açar, kapar, döndürür. Malzemelere elleriyle şekil
verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri üst üste dizer.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları
kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. Basit dans
adımları yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Saçını tarar. Dişini fırçalar. Elini,
yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar. Ayakkabı
bağcıklarını çözer, bağlar.)
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları özenli
kullanır, toplar, katlar, yerleştirir.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer, içer. Öğün
zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.)
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır. (Göstergeleri: Beslenme sırasında
uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini
tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Herhangi bir tehlike ve kaza anında
yardım ister.)
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla
ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının
duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla
gösterir.)
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan
bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların
belirlenmesindeki düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ve kurallar çeliştiğinde
kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.)
KAVRAMLAR
RENK: Yeşil-Sarı-Mavi-Kırmızı
GEOMETRİK ŞEKİL: Üçgen-Kenar-Köşe
BOYUT:
MİKTAR:
YÖN/MEKÂNDA KONUM: Sağ-Sol, Uzak-Yakın
SAYI/SAYMA: 1-2-3-4-5
SAYI: 5-6
DUYU: Sert-Yumuşak
DUYGU: Mutlu
ZIT: Aynı-Farklı, Canlı-Cansız, Kirli-Temiz, Ağır-Hafif, Aydınlık-Karanlık
ZAMAN: Mevsim (Kış),Önce-Sonra, Gün-Hafta-Ay-Yıl, Gece-Gündüz
AYIN DEĞERİ: Yardımlaşma-Dayanışma-İş Birliği
BELİRLİ GÜN VE
ALAN GEZİLERİ
AİLE KATILIMI
HAFTALAR
Yeni Yıl (31 Aralık-1
Postaneye gezi
Kışlık kıyafetler beraber düzenlenebilir.
Ocak)
yapılır.
Daha önce gidilen tatil resimlerine bakılır. Kış tatillerinin
resimleri ile yaz tatillerinin resimleri ayrılır.
Çocukları mutlu eden sözcükler anne ve babalara
gönderilerek daha çok kullanmaları önerilir.
Ailece türkü dinlenebilir.
Kedi incelemeleri yapılır.
Evdeki makinelerin tespit edilip kullanım amaçları
konuşulması tavsiye edilir.
Evdeki üçgen nesneler beraberce bulunabilir.
Evdeki yeşil nesneler bulunabilir.
Çiftlik gezisi yapılabilir.
DEĞERLENDİRME:
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 01.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kaç Kurtul Bu Ağdan” isimli bütünleştirilmiş sanat, oyun büyük grup ve bireysel etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KAÇ KURTUL BU AĞDAN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-OYUN (Büyük Grup, Bireysel Etkinliği)
YAŞ GRUBU:48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini
ayarlar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır,)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve
ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
MATERYALLER:
Makas, yapıştırıcı, Şirin Çocuklar 3.
SÖZCÜK: Örümcek, örümcek ağı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
01.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Şirin Çocuklar 3, 31. sayfadaki örümcek bacakları kesilerek
katlanır. Sayfadaki örümcek de kesilir ve bacakları eklenir.
Oluşturulan bu örümcek 30. sayfadaki örümcek ağına
yapıştırılır. Çocuklarla “Örümcek” parmak oyunu oynanır.
Bir anne örümcek duvara tırmanmış
Yağmur yağmış, şimşek çakmış
Onu fırlatmış.
Bir baba örümcek duvara tırmanmış
Yağmur yağmış, şimşek çakmış
Onu fırlatmış.
Bir çocuk örümcek duvara tırmanmış
Yağmur yağmış, şimşek çakmış
Onu fırlatmış.
Parmak oyunu için hareketler çocuklarla beraber bulunur. Son
olarak öğretmen sınıf zeminine kocaman bir örümcek ağı
çizer. Hareketli bir müzik açar ve çocukların ağa basmadan
dans etmelerini ister. Dansı sırasında ağa basan çocuk elenir.
(Farklı özellikteki örümcek çalışmaları sanat faaliyeti olarak
yapılabilir.)
AİLE KATILIMI:
Öğrenilen parmak oyunu evde ailece söylenebilir.
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Örümceklerle ilgili neler söylemek istersin?
 Dans sırasında ağa dokunmamak zor muydu?
 Gerçek bir örümcek gördün mü? Nerede?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 02.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kış Da Nedir?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe ve fen bireysel ve büyük grup etkinliği
“Çiziyorum” isimli okuma yazmaya hazırlık çalışması bireysel ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KIŞ DA NEDİR?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN-TÜRKÇE (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik
hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik
oluşturur.)
Dil GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı
sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Sohbete
katılır.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, makas, farklı görseller, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: Kış (Mevsim)
UYARLAMA:
02.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Kış diye bir şey duyup duymadıkları çocukları sorulur. Cevapları alınarak
eksikler tamamlanır. Farklı mevsimlerle ilgili görseller, kışlık kıyafetlerin de
olduğu dergiler dağıtılır. Çocukların resimleri incelemeleri ve kış mevsimi ile
ilgili olduğunu düşündüklerini panoda önceden hazırlanmış kar tanesinin
etrafına asmaları istenir. Her çocuk asmak istediği kadar görsel asar ve bu
şekilde bir kavram haritası oluşturularak üzerine sohbet edilir. Daha sonra
Şirin Çocuklar 4, 2-3. sayfaları çalışılır.
“KIŞ
Gök kararmış, yerler beyaz
Her gece eser ayaz
Buzlandı şimdi ırmak, dere
Takalım hemen atkı, bere
Lapa, lapa beyaz kar
Lapa lapa kar yağar” şiiri çocuklara öğretmen tarafından okunur ve aşağıdaki
bilmeceler çocuklara sorulur.
Gelirim yağmurumla karımla
Atkıyı bereyi taktırırım size
Ben gelince sokaklarınız döner bembeyaz bir kilime
Ben hangi mevsimim sizce? (Kış)
Dam üstünde takur tukur,
Sandım kızlar kilim dokur (Dolu)
Şekere benzer tadı yok,
Havada uçar kanadı yok (Kar)
(Kış mevsimi ile ilgili boyama sayfası tamamlanabilir. Kış ile ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Kışlık kıyafetler beraber düzenlenebilir.
DEĞERLENDİRME:
 Kış mevsiminin özellikleri nelerdir?
 Kışın evinizde nasıl ısınıyorsunuz?
 Kış mevsimini seviyor musunuz? Neden?
 Siz hiç kardan adam yaptınız mı?
ÇİZİYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Bireysel ve Küçük Grup Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem
kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte
çizer.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, kalem.
SÖZCÜK: Zikzak, dalgalı, düz, eğri
KAVRAMLAR:
02.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar ikişerli grup hâlinde oturtulur. Önlerine A3 büyüklüğünde kâğıtlar ve
çeşitli renklerde kalem boyalar verilir. Bu kalem boyalarla kâğıtlarına çeşitli
çizgiler çizmeleri istenir. Düz-eğri, zikzak, dalgalı vb. Çizgilerin herhangi bir
formda olması beklenmemelidir.
Şirin Çocuklar 4, 5-6-7. sayfaları açılarak çizgi çalışmaları tamamlanır. Bu
sırada çocukların kalem tutma becerileriyle ilgili gözlemler yapılır. Kitap
çalışması bittikten sonra çeşitli formlarda çizgiler yere çizilerek üzerinde
çift ayak ve tek ayak zıplama çalışması yapılır.
(Çocuklar birbirleri için çizgi çalışması hazırlayabilirler.)
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğin en çok hangi kısmından keyif aldınız?

Sizin için zorlayıcı bir etkinlik miydi? Neden?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 03.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Etkinlik Zamanı
“Spor Yapıyorum” isimli oyun ve okuma yazmaya hazırlık büyük grup etkinliği
“Sarı Sarı Sapsarı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SPOR YAPIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Bireysel Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra
yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi
söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini
bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler
doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda
koşar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin
anlamını kavrar.
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar güne sabah sporu ile başlarlar. Öğretmen rehberliğinde çeşitli
yürüme ve koşma hareketleri yaparlar. Vücutlarını ısıtırlar. Daha sonra
çember olarak bulundukları yere oturarak düzenli nefes alıp vererek
nefeslerini kontrol ederler. Bu sırada da sporun insana ne gibi faydaları
olduğu ve bu sabah vücutlarının hangi kısımlarını çalıştırdıklarını söylerler.
Daha sonra masalara geçerek Şirin Çocuklar 4, 4. sayfası açılır. Bu sayfada
gördükleri varlıkların hangilerinin spor yapabildikleri ve hareket
edebildikleri hakkında konuşulur. Hareket edebilen, nefes alabilen,
beslenmeye ihtiyacı olan varlıklara canlı dediğimiz hakkında bilgi verdikten
sonra canlılarla cansızlar arasında karşılaştırma yapılır. Sohbetin sonunda
oyun hamuru verilerek canlı ve cansız varlıkları çalışırlar.
(Canlı-cansız kavramı ile ilgili animasyon izlenebilir. Canlıların özellikleri
hareketlerle gösterilebilir. Cansız varlıkların duruşları taklit edilebilir.)
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
MATERYALLER:
Oyun hamuru, Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Canlı-cansız
UYARLAMA:
03.12.2014
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Sınıfımızdaki canlı varlıkları söyler misin?
 Canlılar nefes alır mı?
 Bitkiler canlı mıdır?
SARI SARI SAPSARI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (bütünleştirilmiş büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını
yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar. (Göstergeler: Nesne/varlıkları rengine göre
gruplar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını
kavrar. (Göstergeleri: Dinlediklerini / izlediklerini
açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
MATERYALLER:
Sarı renkte krepon ve elişi kâğıtları, sarı renkte oyun
hamurları, sarı renkte pul ve boncuklar, sarı renkte
rafya ve ipler, makas, yapıştırıcı, resim kâğıdı, DVD.
SÖZCÜK: Toplama, gruplama
KAVRAMLAR:
Renk: Sarı
UYARLAMA:
03.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
SARI
Bal sarı güneş sarı
Patatesle Mısır Sarı
Balı yapan minik arı
O da sever sarıları
Sarı sarı limonlar
Şekerle tatlanmışlar
Soğuk suya karışıp
Sarı limonata olmuşlar
Şiir hep birlikte söylenirken sınıfta bulunan sarı renkli nesneler
toplanarak masaya yerleştirilir. Toplama işi bitince masada ki
nesneleri isimleri söylenir ve bunlar başka sarı renkte neler
bildiğimiz hakkında sohbet edilir. Toplanan nesneler boş bir sepete
yerleştirildikten sonra masaya sarı renkte krepon ve elişi kâğıtları,
sarı renkte oyun hamurları, sarı renkte pul ve boncuklar, sarı
renkte rafya ve ipler, makas, yapıştırıcı, resim kâğıdı koyulur.
Öğrenciler 5 kişilik gruplara ayrılır. Malzemeleri bir süre
inceledikten sonra ne yapmak istediklerine karar verirler ve kararı
doğrultusunda etkinliğine başlarlar. Tamamlanan etkinlikler okul
içinde sergilenir. Serginin ismi öğrencilerle birlikte tespit edilir.
Her grup eserinin yanında durarak ziyaretçilere bilgi verir. Şirin
Çocuklar 4, sayfa 8 çalışılır.
(Sadece sarı renk kullanarak resim çalışması yapılabilir. Sarı ile ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Bugün hangi renkle yakından ilgilendik?
 Sarı renkli neler görüyorsun?
 Güneş sarı olmasaydı ne renk olmasını isterdin?
 Kıyafetinde sarı renk olan arkadaşlarının ismini söyler misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 04.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Aslan Geliyor Kaplan Geliyor Tıp” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, okuma yazmaya hazırlık ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ASLAN GELİYOR KAPLAN GELİYOR TIP
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE VE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Sözcüklerin sonunda yer alan
sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler
üretir. Şiir öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.
Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü
sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili
olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla
gösterir.
(Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu
sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz
duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
MATERYALLER:
Çeşitli resimler.
SÖZCÜK ve KAVRAMLAR: A sesi
UYARLAMA:
04.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Şirin Çocuklar 4, sayfa 10 çalışılarak a sesi ile başlayan kelimelere
çocukların dikkati çekilir. Aslan, kaplan, balon, tren, soğan resimleri
çocuklara gösterilir ve kelimeler birkaç kez tekrarlanır. Çocuklara
kelimelerin başındaki a sesi sezdirilmeye çalışılır. A sesini fark eden
çocuklarla a sesi ile başlayan kelimeleri bulmaya çalışılır. Aslan, ayna,
araba, atkı, ayakkabı kelimelerinin resimleri ara ara çocuklara
gösterilerek ipuçları verilir. Kelime bulmaca oyunu bittikten sonra
öğretmen “Aslan geliyor kaplan geliyor tıp.” çocuklara ilk konuşanın veya
gülenin oyunu kaybedeceğini söyler. Gerekirse yönerge tekrarlanarak
oyun tekrar başlatılır. Tıp oyunu sona erince çocuklara topla kahkaha
oyunu oynayacakları söylenir. Öğretmen topu havaya atar. Bütün çocuklar
top havadayken kahkaha atar. Öğretmen topu yakaladığında tüm çocuklar
susar. Oyunun sonunda tıp oyunu ile topla kahkaha oyunu arasındaki
benzerlikler ve farklılıklar konuşulur. Hangisini sevip sevmediklerine dair
fikirleri alınır.
(a sesi biten insan isimleri-hayvan isimleri-nesne isimleri bulmaca
oyunları oynanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Evde a sesi ile başlayan nesnelerin tespiti yapılabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlik sırasında neler yaptık?
 Bu etkinliği sevdiniz mi?
 Daha önce öğrendiğimiz başka sesler oldu mu?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 05.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hoplarız Zıplarız” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun, sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
HOPLARIZ-ZIPLARIZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-TÜRKÇE-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili
olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla
gösterir.
(Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını
olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla
gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma
hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları
açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş
zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili
kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.)
MATERYALLER:
Örtü, Şirin Çocuklar 4, siyah-lacivert-açık
mavi fon kartonu, makas, yapıştırıcı, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: Gece-gündüz
Zıt: Aydınlık-karanlık
UYARLAMA:
Kaynaştırma eğitimi kapsamında fiziksel
yetersizliği olan çocuğumuz varsa böyle bir
oyunu onun sınıfta bulunduğu sırada
uygulamamalıyız.
05.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Şirin Çocuklar 4, sayfa 16 ve 22 çalışılarak etkinliğe başlanır. Çocuklarla gece ve
gündüz gökyüzünde gördüklerimiz, gece neler yaparız, gündüz neler yaparız
hakkında sohbet edilir. “Işıkları yakmaya ne zaman ihtiyaç duyarız? Gündüz
ışıkları yakmak doğru bir davranış mıdır?” soruları da tartışılır.
Öğretmen “Çocuklara sizlerle bir oyun oynayacağız” der. Çocuklar sınıf içinde
dağınık yerleşirler. “Hop hop hoplarız. Zıp zıp zıplarız. Gece olunca erken
yatarız.” şarkısını söyleyerek zıplarlar ve yere kapanırlar. Öğretmen bir çocuğun
üzerini örtü ile örter. Çocuklar ayağa kalkarlar ve kimin üzerinin örtülü olduğunu
bulmaya çalışırlar. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder. Sıkılma ve
yorulmalar başlayınca çocuklarla sınıfa minderlerin üzerine geçilir. Öğretmen
çocuklara “Benim bir salkım üzümüm var/yarısı ak yarısı kara.” bilmecesini sorar.
Bilmecenin cevabını alınca gece ve gündüz hakkında sohbet edilir. (Geceleri
genellikle neler yapılır? Gündüzleri neler yapılır?)
Çocuklar masalara davet edilir. İsteyene açık mavi fon kartonu (dörtte biri)
isteyene lacivert veya siyah fon kartonu verilir. Gece çalışmak isteyen çocuklar
koyu renk fon kartonunu üzerine hazır kesilmiş ay ve yıldızları yapıştırırlar.
Gündüz çalışmak isteyen çocuklar güneş ve bulutlar yapıştırırlar. İsteyen
çocuklar kendisi de çizebilirler.
“GECE-GÜNDÜZ
Güneş batıp gidince/Ülkemize gelir her gece
Kararır her yer/Yanar sokak lambaları
Çıkar ay dede, ışıldatır her yanı
Uyumalı vakit geçmeden
Okulum var sabah erkenden
Geceyle gündüz arkadaş gibi
Nöbet tutan iki dost sanki” şiiri okunarak etkinlik sona erdirilir.
(Gece gündüz resimleri incelenebilir, tasarruf hakkında bir afiş hazırlanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Oyunu sevdiniz mi?
 Oyunu oynarken en çok ne zaman yoruldunuz?
 Evde geceleri neler yaparsınız?
 Dinlenmediğinizde neler olabilir.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 08.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“5 Tane Mobil Yaptık” isimli bütünleştirilmiş matematik, sanat küçük ve büyük grup etkinliği
“Hayvanlar, Yavruları ve Evleri” isimli bütünleştirilmiş Türkçe ve fen büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
5 TANE MOBİL YAPTIK
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-SANAT (Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer
ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi
gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu
söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü
sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için
kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir
işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için
çaba gösterir.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Sayı: 5
UYARLAMA:
08.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen,
5 civciv geziyor
Hepsi de yemek istiyor
Yem versek biz onlara
Doyarlar mı acaba şiirini okur. Şiirde kaç civcivden bahsediliyor diyerek
çocukların dikkatini 5 rakamına çeker.
Çocuklarla sınıfta bir 5 merkezi oluşturulur. Çocuklar seçtikleri bir
oyuncaktan 5 adet bulup bu merkeze yerleştirirler. Örneğin 5 tane
oyuncak tabak, 5 tane blok, 5 tane, Lego gibi. Merkez oluşturulduktan
sonra farklı büyüklüklerde 5 rakamları çocuklara dağıtılır. Çocuklardan 5
kişilik gruplar oluşturulur. 1. grup 5 rakamının içini yırtma-yapıştırma
tekniği ile 2. grup boyayarak, 3. grup eva süngerlerini kesip yapıştırarak,
4. grup yuvarlama tekniği ile 5 grupta pullarla tamamlar. Her grubun 5
rakamını öğreten iple alt alta yapıştırarak 5 adet mobil elde edilir. Sınıfa
asılır. Şirin Çocuklar 4, sayfa 12-13 çalışılır. 5 rakamı ile ilgili pandomim
çalışılır.
(1-2-3-4-5 rakamları ve sayı değerleri yapboz şeklinde eşleştirilebilir.
5 ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir. Animasyon seyredilebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlik sırasında neler yaptık?
 Bu etkinliği sevdiniz mi?
 Sınıfta nerelerde 5 rakamını görüyorsunuz.
HAYVANLAR, YAVRULARI VE EVLERİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük Kas Kullanımı Gerektiren Hareketleri
Yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir
eşleştirir.)
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini Yaratıcı Yollarla İfade Eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla
ifade eder.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini
ayarlar.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder
ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve
sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler
kullanır.)
08.12.2014
ÖĞRENİM SÜRECİ
Çocuklar halka biçiminde yere otururlar. Halkanın içine çiftlik
hayvanlarının figürleri yerleştirilir (İnek-koyun-at-eşek-keçitavuk-horoz) bu hayvanların isimleri söylenir ve Ali Babanın
Bir Çiftliği Var isimli şarkı söylenir.
Bu hayvanları yavrularının figürleri tek tek ortaya çıkarılarak
eşleştirme yapılır (İneğin yavrusuna buzağı-koyunun yavrusuna
kuzu-atın yavrusuna tay-eşeğin yavrusuna sıpa-keçinin
yavrusuna oğlak-tavuğun yavrusuna civciv).
Bu hayvanların hepsine birden çiftlik hayvanları denir,
açıklaması yapıldıktan sonra bu hayvanlarla ilgili çocuklara
bildikleri şarkılar olup olmadığı sorulur. Bilinen şarkılar
söylenir. Bu hayvanları taklitleri yapılır.
Çiftlikte Hayvanların yavruları ile birlikte yaşadıkları ayrı ayrı
evleri olduğu söylenir. Koyun kuzusuyla ağılda at –tay, eşeksıpa ahırda; tavuk horoz ve civcivlerin kümeste yaşadıkları
anlatılır. Çocuklara çiftlik-çiftlik hayvanları-yavruları ve evleri
ile ilgili görseller izlettirilir. Hayvanlarla ilgili bir hikâye kitabı
okunur. Hikâyeden sonra hayvanlar ve yavruları birbirinden
farklı uzaklıklara yerleştirilir. Hangi hayvanın yavrusuna uzak
ya da yakın durdurduğu tespit edilir. Uzak ve yakın kavramı ile
ilgili pandomim izlenir.
Şirin Çocuklar 4, sayfa 11 çalışılır.
(Hayvan sesleri dinlenebilir. Hangi hayvana ait oldukları
bulunabilir. Hayvan maskeleri çalışılabilir.)
MATERYALLER:
Çiftlik-çiftlik hayvanları-yavruları ve evleri ile ilgili görseller,
hikâye kitabı, DVD.
SÖZCÜK: Çiftlik
KAVRAMLAR:
Yön/Mekân Kavramı: Uzak-yakın
AİLE KATILIMI:
Çocukları ile birlikte bir çiftliğe geziye gitmeleri önerilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten hoşlandın mı?
 En çok sevdiğin çiftlik hayvanının yavrusunu ve evinin
ismini söyle.
 Çiftlik hayvanlarını ve yavrularını gördün mü?
 Sana en yakın oturan arkadaşın kim?
 Sana en uzak oturan arkadaşın kim?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 09.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kendinde 3 Değişiklik Yap” isimli bütünleştirilmiş oyun, okuma yazmaya hazırlık büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KENDİNDE 3 DEĞİŞİKLİK YAP
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru
tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen
nitelikte çizer.)
BİLİŞŞEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini
çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Aynı-farklı
UYARLAMA:
09.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa girdiğinde üzerinde olan 3 aksesuarı (küpelerini,
fularını, yüzüğünü çıkardıktan sonra çocuklara “Kendimde 3 değişiklik
yaptım, acaba neleri değiştirdim?” diye sorar. Çocuklar öğretmeni
inceleyerek değişiklikleri bulmaya çalışırlar. Bu oyunun sonunda
çocuklar ikişerli olarak eşleştirilirler. Çocuklar birbirlerini inceledikten
sonra arkalarını dönerek kendilerinde 3 değişiklik yaparlar. Tekrar
eşler birbirlerine dönerek farklılıkları bulurlar. Oyun paralel gruplar
hâlinde veya sıra ile oynanır. Çocuklar ikişerli olarak eşleştirilir. Her
gruptaki çocuğa bir resmin 2 farklı versiyonu verilir. Aralarındaki 5
farkı eşleriyle bulmaya çalışırlar. Çalışmanın sonunda Şirin Çocuklar 4
açılır, sayfa 9 çalışılır.
(Çocuklara bireysel olarak 2 resim sunularak resimler arasındaki 5
farklılığı bulmaları istenebilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Eve etkinlik planının bir örneği gönderilir. Ailece kendinde 3 değişiklik
yap oyunu oynanması önerilir.
DEĞERLENDİRME:
 Oyunu sevdin mi?
 Bu tür bulmacalardan hoşlanır mısın?
 Daha önce böyle bir bulmaca çözmüş müydün?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 10.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Ağaçları Tanıyorum” isimli bütünleştirilmiş fen ve Türkçe büyük grup etkinliği,

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
AĞAÇLARI TANIYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-FEN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini
çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları
rengini şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu,
sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, ayırt
eder, karşılaştırır.)
Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri
fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak
kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.)
MATERYALLER:
Çeşitli ağaç resimleri, Şirin Çocuklar 4.
SÖZCÜK: Ağaçlar
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
10.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğrencilerle birlikte bahçeye çıkılır. Bahçede olan ağaçlar incelenir.
Toprağa nasıl tutundukları, dallarının uzunluğu vb. özellikleri hakkında
konuşulur.
Sınıfa gelindiğinde öğretmen ağaçların büyümek için hava, su, toprak ve
güneş ışına ihtiyaçları olduğunu anlatır.
Çevremizde bulunan ağaçlar ile ilgili görseller incelenir. Çam, kestane,
çınar, zeytin gibi ağaç çeşitleri olduğu bu ağaçların bazılarının meyve
verdiği bazılarının vermediği, bazı ağaçların sonbaharda yapraklarını
döktüğü bazılarının ise dökmediği hakkında bilgi verilir. Çocuklara sen bir
ağaç olsaydın… Cümlesini tamamlamaları söylenir. Çocuklar olmak
istedikleri ağacın özelliklerini anlatırlar. Sohbetimiz sona erince
öğretmen yere gövdesi, dalları belirgin olan büyük bir ağaç resmi çizer.
Ağacın bölümleri çocuklarla birlikte tartışılır. Hangi kısmında hangi
hayvanların yaşayabileceği hakkında konuşulur. Ağaçların ne işe yaradığı,
insanların ağaçlardan nasıl yararlandığı konuşulur. Ağaçlardan yapılmış
araç gereçlere örnekler verilir. Çocuklar olmak istedikleri hayvanı
seçerler. O hayvan gibi hareket ederek ağaç resmi üzerinde yerlerini
alırlar. Öğretmen bazı hayvanları hatırlatabilir kim olmak ister... vb.
sorularla. Ağaç olmak isteyen olursa fırsat verilir. Öğretmen; “Her şeyin
çok güzel olduğu, hayvanların çok rahat ve güzel yaşadığı bir yağmur
ormanında yaşıyoruz. Ama görüyor musunuz gövdede bir şey oluyor,
birileri onu kesiyor.” der. “Ağaçlar birer birer yere düşerler. Öğretmen;
etrafa bir bakar mısınız, hiç ağaç kalmadı. Ağaçsız yaşayabilir misiniz?”
der. Her hayvan neden ağaçsız yaşanamayacağını anlatır. Çocuklar bu
durumda ne yapılabilir fikrini tartışırlar. Ormandan gitme fikri çoğunluk
kazanırsa öğretmen farklı fikirlere yönlendirmelidir. Öğretmen, yeni bir
ormanın nasıl yapılabileceğini sorar. Alınan yanıtlarla yeniden bir orman
yapılır. Ormanları korumak için neler yapılabilir, tartışılır.
Şirin Çocuklar 4, sayfa 17 çalışılır.
(Okula yakın ağaçlık bir alana gezi düzenlenip ağaçlar incelenebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Toprakta yetişen canlılara ne isim veriyoruz?
 Ağaç çeşitlerini söyler misin?
 Meyve veren ağaçlar nelerdir?
 Ormanlar yok olursa ne olur?
 Bu etkinliğimizde neler yaptık?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 11.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kolye Yapalım” isimli bütünleştirilmiş sanat ve matematik büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KOLYE YAPALIM
Etkinlik Türü: SANAT-MATEMATİK (Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri
değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok
üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik
bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü
oluşturur.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
11.12.2014
ÖĞRENİM SÜRECİ
Öğretmen çocukları 3 gruba ayırır. 1. gruba mavi-ikinci
gruba sarı-üçüncü gruba kırmızı Legolar dağıtılır.
Çocuklara “Bir trenimiz var, trenin vagonları sarıkırmızı ve maviye boyanmış. Yalnız vagonlar 1 sarı-1
kırmızı-1 mavi diye sıralanmış.” denir. Çocuklar
gruplarındaki renklere göre sırayla treni oluştururlar.
Trenimiz tamamlandıktan sonra öğretmen çocuklara
“Bugün annelerimiz için kolye yapalım mı?” der.
Çocuklar masalara otururlar. Önlerine mavi-sarı-kırmızı
renklerinde boncuklar ve ip verilir. Çocuklara 1 sarı-1
kırmızı-1 mavi örüntüsü verilerek anneleri için kolye
çalışmaları söylenir.
Şirin Çocuklar 4, sayfa 18 yapılır.
Tren sarı-kırmızı-mavi renkli dikdörtgen biçiminde
kesilmek üzere hazırlanan kartonlarla da çalışılabilir.
Renklerle ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
MATERYALLER:
Mavi-sarı-kırmızı renkli boncuklar, ip, Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK: Örüntü
KAVRAMLAR:
Renk: Mavi-sarı-kırmızı
AİLE KATILIMI:
Evde çatal-kaşık-bıçak örüntüsü çalışılması ailelere
önerilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten hoşlandın mı?
 Kolyeyi bitirmek zor oldu mu?
 Evde annenin buna benzer bir kolyesi var mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 12.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Ben Kaç Kiloyum?” isimli bütünleştirilmiş matematik ve sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BEN KAÇ KİLOYUM?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
12.12.2014
MATERYALLER:
Terazi, baskül, kantar kendileri veya resimleri, ağırlığını
ölçebileceğimiz çeşitli nesneler, Şirin Çocuklar 4, DVD.
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfa bir tartı getirilir. Çocukların kiloları ölçülür. Daha
sonra bu tartıyla sınıftaki başka nelerin kilosunu
ölçebileceğimiz hakkında konuşulur. Nesnelerin ağırlığını
tahmin etmesini isteriz. Elleriyle kaldırarak nesnelerin
ağırlığını veya hafifliğini belirlemeye çalıştıktan sonra
kilosunu ölçtüğümüz nesnelerden ağır ve hafif olanları
ayırırız. Ağır merkezi ve hafif merkezi oluştururuz.
Ağırlık ölçen araçlar tanıtılır. Terazi, kantar, baskül vb.
Resimleri boyanarak ağır-hafif afişi hazırlanır. Ağır-hafif
afişine ağır olabileceğini düşündüğümüz fil, aslan ve hafif
olabileceğini düşündüğümüz fare, kuş gibi hayvanların veya
karpuz gibi ağır ve kiraz gibi hafif olabileceğini
düşündüğümüz meyvelerin resimlerini çeşitli dergilerden
kesip yapıştırırız. Panoya asılır.
Şirin Çocuklar 4, sayfa 19 çalışılır.
(Sınıfa terazi, çeşitli meyve ve sebzeler getirilerek Pazar
yeri kurulabilir. Pazarcıların davranışları üzerine bir drama
çalışması yapılabilir. (Dramanın içinde meyve ve sebzeler
mutlaka ağırlıkları ölçülerek satılır.) Kavramlarla ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Ağır-hafif
AİLE KATILIMI:
Çocukların kilo ile alışveriş yapabilecekleri bir yere
götürülmeleri önerilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikte neler yaptık?
 En eğlenceli bölümü hangisiydi?
 Başka neler yapabilirdik?
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer.
(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan
birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını
tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını
söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve
mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 15.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kış Geldi…” isimli bütünleştirilmiş büyük grup ve bireysel fen, sanat, Türkçe etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KIŞ GELDİ…
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN-SANAT-TÜRKÇE (Büyük Grup ve Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre
cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, birleşik cümle
kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik
şekillerde katlar.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4.
SÖZCÜK: Kardan adam
KAVRAMLAR:
Zaman: Kış
UYARLAMA:
15.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Havaların da soğumaya başlamasıyla beraber yeni bir mevsimin de geldiği
hatırlatılır ve kış mevsiminde neleri sevdikleri sorulur. Şirin Çocuklar 4, 3031. sayfası çalışılır. Öğretmen bu kardan adamın canının çok sıkıldığını
söyleyerek hikâye başlatır ve sırayla çocukların katılımı ile hikâye tamamlanır.
“KIŞ
Gök kararmış, yerler beyaz
Her gece eser ayaz
Buzlandı şimdi ırmak, dere
Takalım hemen atkı, bere
Lapa, lapa beyaz kar
Lapa lapa kar yağar” şiiri çocuklara öğretmen tarafından okunur ve aşağıdaki
bilmeceler çocuklara sorulur.
Gelirim yağmurumla karımla
Atkıyı bereyi taktırırım size
Ben gelince sokaklarınız döner bembeyaz bir kilime
Ben hangi mevsimim sizce? (Kış)
Dam üstünde takur tukur,
Sandım kızlar kilim dokur (Dolu)
Şekere benzer tadı yok,
Havada uçar kanadı yok (Kar)
(Kardan adam için atkı tasarlanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Kış yürüyüşü yapılabilir.
DEĞERLENDİRME:

Bu etkinliğin en çok hangi kısmından keyif aldınız?

Eğer bir kardan adam olsaydınız kimlerle arkadaşlık yapar, neler
oynamayı hayal ederdiniz?

Kardan adam yapmak için neler gereklidir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 16.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Beraber Yapıyoruz” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BERABER YAPIYORUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE VE SANAT ÇALIŞMASI (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik
sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla
ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
16.12.2014
ÖĞRENİM SÜRECİ
Öğretmen çocuklara “Bugün size kurabiye yapmak istiyorum ama
siz çok kalabalıksınız hepinize kurabiye yapmam çok zor. Bana
yardım eder misiniz?” diye sorar. Çocuklar ellerini yıkar,
bonelerini takar. Öğretmen malzemeleri masanın üzerine
yerleştirir ve çocuklar sırayla malzemeleri yoğuracakları kabın
içine koyarlar. Öğretmen yoğurma işlemini yaptıktan sonra her
çocuğa bir parça hamur verir. Çocuklar hamura ister elleriyle
ister kalıplarla şekil verirler. Kurabiyeler şeklini aldıkça tepsiye
dizilir. Sonunda fırında pişirilir. Fırında pişerken öğretmen
çocuklara “Bana yardım etmeseydiniz ne olurdu? İşimiz bu kadar
çabuk biter miydi?” sorularını sorar. Yardımlaşma ve işbirliği ile
ilgili konuşulur. Konuyla ilgili bir hikâye okunur. Hikâyeden sonra
fırında pişen kurabiyeler çocuklarla birlikte yenir.
(“Okulda birbirimize hangi konularda yardım ederiz?” sorusuna
cevap aranır. Bu konu ile ilgili resimler incelenir. Sınıfı
düzenlerken, grup oyunlarında, proje çalışmalarında işbirliği
içinde çalışır birbirimize yardım ederiz.)
MATERYALLER:
Un şeker yağ yumurta kabartma tozu, pastel-kuru boyalar.
SÖZCÜK: Yardımlaşma-işbirliği
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Okulda ve evde neleri beraber yapıyoruz?
 Beraber çalışmak zevkli mi?
 Beraber çalışırken nelere sinirleniyor, kızıyorsun?
 Bu sorunları nasıl çözebiliriz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 17.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yardım Eder Misiniz?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun küçük ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YARDIM EDER MİSİNİZ?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-OYUN (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini
özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın
dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle
ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili
sorulara cevap verir.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve
kazalardan korur.
17.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Şirin Çocuklar 4, sayfa 23 açılır ve resim hakkında sohbet edilir. Resimdeki
çocukların neler yaptıkları, tehlikeli olabilecek durumlar hakkında
konuşularak görsel materyalin incelenmesine rehberlik edilir. Önerilen
seçenekler değerlendirilir, uygulanıp uygulanamayacağı tartışılır. Etkinlik
sayfası yönergeler doğrultusunda tamamlanır.
Herhangi bir tehlike anında ya da yardıma ihtiyaç duyduğumuz anlarda
yetişkin birinden yardım istememiz gerektiği üzerinde durulur.
Yaralı Çocuk drama çalışması yapılır. Çocuklar ikişerli olarak gruplanır.
Çocuklardan biri oyun oynarken düşer ve yaralanır. Arkadaşına
hissettiklerini, duygularını ve neye ihtiyacı olduğunu söyler. Arkadaşı ona
yardımcı olmak için kime, neye ihtiyaç duyacağını belirler ve oyun özgün
olarak devam ettirilir.
(Sağlık merkezine veya itfaiyeye gezi düzenlenebilir.)
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım
ister.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
“Evde tehlikeli olabilecek davranışlar belirlenip hakkında konuşunuz.” notu
evlere gönderilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikten hoşlandın mı?
 Hiç yaralandın mı?
 Yardıma ihtiyaç duyduğunda kendini nasıl hissedersin?
 Okulda tehlikeli olabilecek durumlar nelerdir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 18.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“6 (Altı)” isimli bütünleştirilmiş matematik, sanat, müzik, oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
6 (ALTI)
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-SANAT-MÜZİK-OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) 18.12.2014
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer
ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi
gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu
söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri
toplar. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik
şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak
resim yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için
kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin
yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi
zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
MATERYALLER:
6 rakamı artık materyaller, Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Sayı: 6
UYARLAMA:
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar u biçiminde otururlar. Sınıfın cam ve duvarlarına 6 rakamı asılır.
6 rakamı not kâğıtlarına yazılarak farklı merkezlere ve sınıfın farklı
yerlerine dağınık olarak yerleştirilir. Çocuklara sınıfta gördüğümüz
herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorulur. Eğer asılı olan rakamları
fark ettilerse 1’den 6’ya kadar sayma çalışması yapılır. Eğer böyle bir
farkındalık olmadıysa “Say Bak” isimli şarkıyı hatırlayan olup olmadığını
hatırlayanlarla birlikte şarkının söyleneceği ifade edilir. Şarkı bittikten
sonra çocuklara çeşitli yerlerde asılı olan rakamın 6 olduğu söylenir.
Çocuklara 6 ile ilgili bir oyun oynanacağı söylenir. Sınıfın değişik
yerlerinde saklı bulunan 6 rakamlarını bulup getirmeleri anlatılır. En çok
6 rakamını bulup getiren çocuğa 6 yıldızdan oluşan bir taç takılır. Bu
oyunun bitiminde sanat merkezine gidilerek 6 afişi hazırlanır. Afişte 6
rakamının içi kırpık eva süngeri, karton, elişi kâğıtları vb. ile doldurulur.
Rakamın yanına da 6 adet top-çiçek-kamyon vb. resimleri yapıştırılabilir.
Şirin Çocuklar 4, sayfa 14-15-24 çalışılır.
(Her çocuğa 6 tane boncuk verilir ve saymaları istenebilir. Çocuklar 6
boncuğu ipe dizerek kolye yapabilirler. 6 ile ilgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir. Animasyon seyredilebilir.)
AİLE KATILIMI:
Eve gönderilen çalışma kâğıtlarında evde 6 tane bulunan nesneleri tespit
etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME:
 1-2-3-4-5-6 rakamları gösterilir, aralarından hangisi 6’tir?
 6 tane Lego getirir misin?
 Sınıftaki 6 rakamlarını gösterir misin?
 1’den 6’ya kadar sayar mısın? Soruları ile değerlendirme yapılabilir.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 19.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sağımda, Solumda” isimli bütünleştirilmiş oyun, okuma yazmaya hazırlık büyük grup etkinliği
“Çok Sağlıklıyım” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, müzik, oyun bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SAĞIMDA-SOLUMDA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN SANAT VE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili
yönergeleri uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu
söyler.)
MATERYALLER:
Sandalye, oyuncak, yüz boyası, DVD, Şirin
Çocuklar 4.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Yön/Mekânda Konum: Sağ, sol, baş
UYARLAMA:
19.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Topuk Burun isimli oyunun şarkısı söylenir.
“Topuk burun (2) sıçra sıçra dur
Sağ eller, sol eller şimdi dizler çift eller
Sağ kollardan girelim sende oyna arkadaş
Sol kollardan girelim sen de oyna arkadaş
Sağ eller sol eller şimdi dizler çift eller”
Oyun sözlere uygun olarak bir kez oynanır. Oyun bitiminde bir kez daha şarkı
söylenir ve “Sağ eller!” denildiğinde oyun durur ve her öğrenci elini havada
tutar. Her öğrencinin eli kontrol edilir, hepsinin sağ eli havada olan öğrenciler
tebrik edilir ve her öğrencinin sağ elinin üstüne kırmızı yüz boyası ile bir yıldız
çizilir. Oyun devam ettirilir “Sol eller!” denildiğinde aynı davranışlar
tekrarlanır ve bu kez sol elin üstüne mavi yüz boyası ile bir daire çizilir. Oyun
sonunda “Sağ elimde hangi resim var?” diye sorulur ve o eller havaya kaldırılır.
Aynı soru sol el içinde sorulur. “Oyunu bir kez daha oynayalım ama bu kez
hepimiz doğru elimizi kaldıralım olur mu?” diye sorulur ve oyun bir kez daha
oynanır.
Yan yana 3 sandalye konulur. Ortadaki sandalye boş kalır. Kenarda kalan
sandalyelerin üzerine birer oyuncak/Lego vb. obje yerleştirilir. Öğrenciler tek
tek ortadaki sandalyeye otururlar ve “Sağında ne, solunda ne var?” ya da
“Kırmızı Lego hangi tarafta?” gibi sorular sorulur. Etkinlik sonunda sağ-sol
kavramı ile ilgili pandomim çalışması izlenir ve sağa dönüş sola dönüşü gösteren
trafik levhası tamamlanır. Şirin çocuklar 4, sayfa 25-26 çalışılır.
(Sağ elimde beş parmak şarkısı söylenebilir. Yazının yönü gösterilebilir.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Velilere aşağıdaki not gönderilebilir.
“Evimizdeki eşyaları inceleyelim. Masanın sağında ne var bulalım. Diğer eşyalar
içinde sağında ve solunda ne var bulma çalışması yapalım.”
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikten hoşlandın mı?
 Oyun hoşuna gitti mi?
 Sağ elini sallar mısın?
 Sol elini masaya vurur musun?
ÇOK SAĞLIKLIYIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-MÜZİK-OYUN (Bütünleştirilmiş Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 AY
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Dişini fırçalar. Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet
gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek
ve içecekleri yeterli miktarda yer, içer. Öğün zamanlarında
yemek yemeye çaba gösterir.)
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç gereçleri
kullanır.
(Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri
kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler. Sağlığına
dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını
korumak için gerekenleri yapar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.)
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Göstergeleri: Ağırlığını
bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile
ilgili denge hareketleri yapar.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı
ardına yapar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri:
19.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sohbet düzeninde minderlere oturulur. “Ellerim Tombik
Tombik” isimli şarkı uygun hareketler eşliğinde söylenir.
Kirlenmek ve temizlenmek hakkında öğrencilerin ne
düşündüğü sorulur. “Kirlenince sağlıklı olur muyuz?” sorusu
sorulur ve sağlıklı olmak için neler yapmamız gerektiği
hakkında sohbet edilir.
“Kişisel temizlik denilince aklımıza acaba neler gelir?”
sorusu ile saç taramak, banyo yapmak, elleri ve yüzü
yıkamak, tuvaletten önce ve sonra elleri yıkamak,
yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak, dişleri
fırçalamak konusuna dikkat çekilir. “Sağlıklı olmak için
kişisel temizliğimizin dışında nelere dikkat etmeliyiz?”
sorusu sorularak konu beslenmeye ve kahvaltıda neler
yediğimize kaydırılır. Kahvaltıda yediklerimizin bizi
güçlendireceğinden bahsedilir. Şirin çocuklar 4, sayfa 27
çalışılır.
Kitap çalışmasından sonra “Sağlıklı olmanın önemli bir şartı
da spor yapmaktır.” diyen öğretmen çocukları step
yapmaya davet eder. Step tahtaları oyun alanına
yerleştirilir. Uygun bir müzik eşliğinde önce ısınma
hareketleri yapılır. Daha sonra hep birlikte step yapılır.
(Sağlıklı olmak için yapılması gerekenler ile ilgili resimler
kullanılarak bir kavram haritası oluşturulabilir. Kavramlarla
ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
Konuşma sırasında göz teması kurar ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.)
MATERYALLER:
Boyama sayfası, pastel boya, Şirin Çocuklar 4, DVD.
SÖZCÜK: Sağlık, bakım
KAVRAMLAR:
Zıt: Kirli-temiz
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Yapılan etkinlik ailelere anlatılır ve konu ile ilgili sohbet
etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Hangi konu hakkında sohbet etmiştik?
 Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız?
 Elimizi yüzümüzü kendi başımıza yıkayabilir miyiz?
 Evde hangi temizlik kurallarını uyguluyoruz?
 Step yapmayı sevdin mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 22.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Üçgen” isimli bireysel matematik etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ÜÇGEN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin
ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini
söyler. Geometrik şekillere benzeyen
nesneleri gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir.)
22.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara üçgen şekli, kenar ve köşe kavramı vurgulanarak anlatılır. Daha
sonra her çocuğa sırayla bir avuç boncuk, 6 parça pipet verilir. Bunlarla
üçgenler oluşturmaları istenir. Oluşturdukları her üçgeni de bir nesneye
örneğin bir dilim pasta, benzetmeleri istenir. Öğretmen her çocuğa farklı
boyut ve özelliklerde üçgen dağıtır ve bunlarla bir kompozisyon oluşturmaları
istenir. Şirin Çocuklar 4, sayfa 20 çalışılır. Üçgenler boyanarak atına ulaşan
şövalye ile ilgili bir hikâye uydurulur. Öğretmen çocukların söyledikleri
cümleleri yazar. Tüm çocuklar cümlelerini tamamlayınca öğretmen yazdıklarını
çocuklara geri okur.
(Üç çocuğa uçları bağlanmış bir ip verilir ve üçgen oluşturmaları istenebilir.
Üçgen ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, boncuk, pipet, karton
üçgenler, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Şekil: Üçgen
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Evdeki üçgen nesneler beraberce bulunabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Odanızda üçgene benzeyen bir nesne var mı?
 Eğer bir eşyanızın şeklini üçgenle değiştirmek isteseydiniz hangi nesne
olurdu?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 23.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yeni Yıl Kartı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, müzik, gezi bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YENİ YIL KARTI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-MÜZİK-GEZİ (Bütünleştirilmiş Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
23.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden
söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi
kurar.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu,
düşünce ve hayallerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark
eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar
ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri
anlamına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul
ifadeler kullanır.)
MATERYALLER:
Hikâye kitabı, takvim, şarkılar, DVD.
SÖZCÜK: Postahane, postacı, mektup
KAVRAMLAR:
Zaman: Ay, mevsim
Her çocuğun sohbete katılması sağlanmalıdır.
UYARLAMA:
Çocukların u biçiminde oturmaları sağlanır.
2014 yılının aralık ayı ile biteceği 2014 yılının ocak ayı ile
başlayacağı takvim kullanılarak gösterilir. Bir yılda tam 12 ay ve 4
mevsim olduğu söylenir. Ayların ve mevsimlerin isimleri söylenir
(ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül,
ekim, kasım, aralık/ilkbahar-yaz-sonbahar-kış).
Çocuklarla yeni yıl kartı hazırlanır. Postaneye gezi düzenlenir. Bak
Postacı Geliyor isimli şarkı söylenir. Postacıların yaptıkları işler
hakkında sohbet edilir. Yeni yıl kartları evlere postalanır. Okula
dönülür.
Yeni yıl
Yeni yıl yeni yıl, yeni yeni yeni yıl
Hoş geldin bize (2)
Neler getirdin hani sepetin
Ben bir çocuğum senden diliyorum
Mutluluk barış sağlık ve huzur
Getir dağıt tüm ülkeme
(Çocuklarla takvim yapılabilir. Kavramlarla ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Şarkıların sözleri evlere gönderilerek evde tekrar etmeleri
istenir.
DEĞERLENDİRME:
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 24.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Benim Hikâyem” isimli bütünleştirilmiş sanat, Türkçe bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BENİM HİKÂYEM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-TÜRKÇE (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar,
kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte
çizer.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün
yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini
doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin
tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 4, boya kalemleri.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
24.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Şirin Çocuklar 4, sayfa 29 açılır. Resim incelenir. Yağmurluk, balık,
güneş, kuş, erkek çocuk resimleri ile ilgili konuşulur. Sayfadaki
resimler boyanır. Bu resimlerle ilgili bir öykü oluşturabilmek için
çocuğa bir isim bulunur. Çocuğun diğer obje ve varlıklarla nasıl bir
ilişkisi olduğu tartışılır. Çocukların söyledikleri öğretmen tarafından
not alınır. Hikâyenin belli bölümlerinde tıkanıklık yaşanırsa öğretmen
kilit cümlelerle hikâyeyi yönlendirebilir. Hikâyenin sonunda öğretmen
notlarını çocuklara okur. “Şimdi sizinle Kırmızı Balık Gölde şarkısını
söyleyelim. Bakalım şarkı ile resim arasında nasıl benzerlikler
göreceğiz.” der.
“Kırmızı balık kıvrıla kıvrıla yüzüyor
Balıkçı hasan geliyor oltasını atıyor
Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme
Balıkçı hasan gelecek sepetine atacak
Kırmızı balık kaç kaç “ şarkı ile resimler arasındaki benzerlik
konuşulduktan sonra Kırmızı Balık müzikli halka oyunu oynanır.
(Çocuklar kendi yazdıkları hikâye ile drama çalışması yapabilirler.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizde hangi malzemeleri kullandık?
 Hikâye yazmayı seviyor musun?
 Kırmızı balık oyununu daha önce oynadın mı?
 Sen hiç balığa gittin mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 25.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Bu Kim? Bu Ne?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BU KİM? BU NE?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-TÜRKÇE (Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru
cümlesi, birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri
doğru kullanır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla
ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile
ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili
sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini
başkalarına anlatır. Dinledikleri/izlediklerini resim,
müzik, drama, şiir öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün
yollarla ifade eder.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini
söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek
durumu inceler. Gerçek durumla tahminini
karşılaştırır.)
MATERYALLER:
Örgü ören kedi, balık, top, yüzen bir çocuk ve uçan bir
tavşan resmi, Şirin Çocuklar 4.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
25.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocukları ikişerli olarak eşleştirir. Eşlerden birine sıra ile
örgü ören kedi, balık, top, yüzen bir çocuk ve uçan bir tavşan resmi
verir. Öğretmen oyunun adının “Bu kim/Bu ne?” olduğunu söyledikten
sonra eşler arkadaşlarına ellerindeki resmin ne olduğunu göstermeden
ister kelimelerle ister davranışlarla anlatmaya çalışır. Diğer çocuk,
anlatılanlar doğrultusunda nesneyi tahmin etmeye çalışırlar. Resimler
bilinemezse bilmeceler sorulabilir. Örneğin;
Evin küçüğü,
Anne-babanın biriciği. (Çocuk)
Uzun kulaklı,
Kısa kuyruklu (Tavşan)
Arşın ayaklı,
Burma bıyıklı (Tavşan)
Karada bayılır, Suda ayılır (Balık)
Horul horul uyur
Mırıl mırıl konuşur (Kedi)
Yük üstünde, yünlü yumak (Kedi)
Oyunun sonunda resimdekiler bulunduktan sonra resimleri
arkadaşlarına gösteren çocuklar bu resimleri panoya asarlar. Şirin
Çocuklar 4, sayfa 28 açılır. Çocuklar resimlerle ilgili bildikleri bir
öyküyü şiiri veya şarkıyı söyler. Hangilerinin gerçek hangilerinin
imkânsız olduğu hakkında konuşulur.
(Resimlerden yola çıkılarak bir hikâye oluşturulabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikte neler yaptık?
 Bu etkinliği sevdin mi?
 Bu resimlerden hangisine sahipsin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 26.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yeşil Timsah” isimli bütünleştirilmiş sanat, fen büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YEŞİL TİMSAH
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-FEN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları
gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın şeklini,
büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri yapıştırır.)
MATERYALLER:
Pipet, yumurta kutusu, el işi kâğıdı, yapıştırıcı,
DVD.
SÖZCÜK: Timsah
KAVRAMLAR:
Renk: Yeşil
UYARLAMA:
26.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfın duvarlarına asılmış farklı timsah resimleri çocukları karşılar. Çocuklara
resimleri incelemeleri için zaman tanınır. Masalara geçen çocuklarla
timsahlarla ilgili sohbet edilir. Bugün timsah yapmayı düşündüğünü ancak
yardıma ihtiyacı olduğunu belirtir öğretmen ve yumurta kutularını, pipetleri
göstererek bunlarla nasıl timsah yapabilecekleri konusunda fikirlerini alır.
Daha sonra her çocuğa yumurta kutusunda uzun ince dikdörtgen bir parça
verilir. Çocuklar yeşil sulu boya ile parçayı boyarlar. Baş kısmına V şeklinde iki
pipet takılır. Pipetlere de irili ufaklı üçgenler takılarak dişler tamamlanır.
Daha sonra timsah yürüyüşü taklit edilir. Öğretmen bir müzik açarak
“Timsahlar eğer dans edebilseydi nasıl dans ederdi?” sorusunu sorarak
çocukları dansa davet eder.
(Sınıftaki yeşil renkli nesneler bulunabilir. Yeşil ile ilgili interaktif etkinlikler
uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Evdeki yeşil nesneler bulunabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Bana Yeşil renkli bir sebze söyleyebilir misin?
 Odana yeşil renkli bir eşya almak gerekse, bu renk ne isterdin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 29.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Dünya’nın Doğum Günü” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, müzik büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
DÜNYA’NIN DOĞUM GÜNÜ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: Türkçe-Müzik (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞŞEL GELİŞİM
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun
şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini
açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmayı sürdürür. Sohbete katılır.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla
ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini
resim, müzik, drama, şiir öykü gibi çeşitli yollarla
sergiler.)
MATERYALLER:
Dünya maketi.
SÖZCÜK: Yeni yıl
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
29.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfa bir Dünya maketi getirilir. Bu maket üzerinde ülkemiz
bulunur. Dünyanın güneş etrafında döndüğü, güneşin çok büyük
olduğu ve bu dönüşün tam 365 gün sürdüğü, bu 365 güne 1 yıl
denildiği hakkında sohbet edilir. Bir yılda 12 ay vardır ve her ayı
günler oluşturur. Biz şimdi aralık ayındayız ve Aralık ayının 30.
günündeyiz, denir. Öğretmen “Herkesin bir doğum günü olduğu gibi
dünyamızın da bir doğum günü var. Yarın akşam dünyamız 1 yaş daha
büyüyecek. Dünyamızın yaşı artık 2014 olacak. Her yıl 31 Aralıkta
bir yıl biter, yeni bir yıl başlar.” diyerek yeni yıl ile ilgili açıklamalar
yapar.
Yeni Yıl şarkısı söylenir.
Yeni yıl (4)
Eski yıl sona erdi
Bizlere kutlu olsun
Yepyeni bir yıl geldi
Yeni yıl (4)
Bu yıl olsun mutlu bir yıl
Sizlere kutlu olsun
Bu yıl olsun hey hey
Öğrencilerin kitap merkezinden seçeceği bir hikâye okunur. Hikâye
sonunda sohbet edilir ve şarkı yeniden söylenir.
(Dünyanın güneş etrafında dönüşü ile ilgili görseller hazırlanıp
birlikte izlenir. 30 Aralık tarihli resimler boyanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Dünyanın doğum gününe ne diyoruz?
 Dünyamız doğum gününde büyüdü mü küçüldü mü?
 Hangi aydayız?
 Aralık ayının hangi günündeyiz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 30.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Acil Telefonlar” isimli bütünleştirilmiş fen, Türkçe, sanat büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ACİL TELEFONLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN-SANAT-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları
özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir
eşleştirir. Nesne/varlıkları sesine göre ayırt
eder, eşleştirir.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve
kazalardan korur.
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak
için yapılması gerekenleri söyler.)
30.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Yangın çıktığında ya da polise ihtiyaç olduğunda, ambulans çağırmak
gerektiğinde aramaları gereken telefon numaralarını bilip bilmedikleri sorulur.
Bu numaraları bilmenin neden önemli olduğu sorulur. Daha sonra kura ile 3
gruba ayrılır. Her grup itfaiye aracı, polis aracı ve ambulans süslerler.
Süslenen araçlara iple ilgili telefon numaraları asılır ve mobil olarak sınıfa
asılır. DVD’den bu araçların sesleri dinlenerek hangi araca ait olduğu
bilinmeye çalışılır. Çalışmanın sonunda çocuklar ikişerli gruplandırılır ve
eşlerden biri itfaiyeci olur. Evinde yangın çıkan kişi itfaiyeyi arayarak evinde
yangın çıktığını haber verir. Öğretmen grupların aralarında dolaşarak
konuşmaları dinler.
(İtfaiye merkezine gezi düzenlenebilir.)
MATERYALLER:
Atık materyal, yapıştırıcı, araba figürleri,
DVD.
SÖZCÜK: Acil durum, itfaiye, polis, ambulans
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
Gerekli telefon numaraları ilgili araç resimleri boyanıp evde görünür bir yere
asılabilir.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinliğin en önemli kısmı sizce neresiydi? Neden?
 Tehlikeli durumlarda kimlerden ve nasıl yardım isteyebiliriz?
 Bu tehlikeleri yaşamamak için neler yapabiliriz?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 31.12.2014
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yeni Yıla Hoş Geldin Partisi” isimli bütünleştirilmiş sanat, müzik, oyun, Türkçe büyük grup etkinliği
“Takvim” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YENİ YILA HOŞ GELDİN PARTİSİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-MÜZİK-OYUN-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı
sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını
bekler.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla
ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini
resim, müzik, drama, şiir öykü gibi çeşitli yollarla
sergiler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser,
yapıştırır.)
31.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar bir büyük bir küçük daireler keserek kardan adamlar
yaparlar. Öğretmen de önceden kar tanesi figürleri hazırlamıştır.
Sınıf kardan adam ve kar taneleri figürleri ile çocuklarla birlikte
süslenir.
Çocukların sevdiği müzikler eşliğinde dans edilir. Eğer isterlerse
sandalye kapmaca oynanır.
Sınıfa davet edilen bir veli yardımıyla mısır patlatılır ve patlatılan bu
mısırlar çocukların renkli kâğıtlardan yaptığı külahlarla çocuklara
dağıtılır.
Yeni yıl şarkısı söylenir.
Çocuklara yeni yılda 1 yaş daha büyüyecekleri anlatılır. Büyüyünce ne
yapmak istedikleri sorulur. Şirin Çocuklar 6, sayfa 21 çalışılır.
Çocuklara “Takvim nedir, ne işe yarar?” soruları sorulur.
(Hoş geldin 2014 yazılı bir afiş çocuklarla birlikte hazırlanabilir.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve
ritim eşliğinde dans eder.)
MATERYALLER:
Mısır patlatma makinesi, mısır, renkli kâğıtlar, kardan
adam için farklı büyüklüklerde çizilmiş daireler, artık
materyaller yapıştırıcılar, sandalye, Şirin Çocuklar 4,
DVD.
SÖZCÜK: Büyümek, yeni yıl
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Aileler yeni yıl partisine katılabilir, önceden bilgilendirilmelidirler.
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimize nasıl hazırlandık?
 Sınıfı süslemek hoşunuza gitti mi?
 Dans etmeyi seviyor musun?
 Mısır patlatmak güzel miydi?
TAKVİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni
şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi
doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri
istenilen nitelikte çizer.)
BİLİŞŞEL GELİŞİM
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri
tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Zaman ile ilgili kavramları anlamına
uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların
işlevlerini açıklar.)
MATERYALLER:
Duvar takvimi masa takvimi
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: Gün-hafta-ay-yıl
UYARLAMA:
31.12.2014
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara “Bugün günlerden ne?” diye sorulur. Bu sorudan yola çıkarak
haftanın günleri sayılır. Çocukların günlerle ilgili farkındalıkları tespit
edilir. “Alışveriş merkezlerinde, dükkânların vitrinlerinde bir değişiklik
var mı?” diye sorulur. Eğer ışıklandırılıp süslendikleri gibi cevaplar
alınırsa nedenleri konuşulur. “Yeni yıl ne demek? Bir yılda kaç ay var?
Ayların isimlerini sayalım mı? Acaba sen hangi ayda ve yılda doğdun?”
gibi sorularla yeni yıl kavramı açılır. Sohbetten sonra çocuklara masa,
duvar takvimleri gösterilir ve incelemeleri sağlanır. Takvimin zaman
gösteren bir araç olduğu söylenir ve çocuklar masalara davet edilirler.
4 mevsim resimlerinden birini boyarlar. 4 mevsim resimleri (ilkbaharyaz-sonbahar-kış şeklinde) gruplanarak zımbalanır ve altına ilgili ayların
takvimleri öğretmen katkısı olarak yapıştırılır. Böylece yeni yıl
takvimleri elde edilmiş olur.
(Zaman bildiren araçlardan bir gruba saat bir gruba takvim
yaptırılabilir. Yeni yıl şarkısı söylenebilir.)
AİLE KATILIMI:
Ailelerden çocukları ile birlikte mukavva kutudan saat yapmaları
istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Doğduğun ayın ismini hatırlıyor musun?
 Hangi yıl doğmuştun?
 1 yılda kaç mevsim var?
 Evinizde takvim var mı?
 Takvimde neler vardır?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content