close

Enter

Log in using OpenID

Şube Müdürü (Teknik) B - Orman Genel Müdürlüğü

embedDownload
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
EKİM 2014
ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK)
B
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C.KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 100 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
6831 SAYILI ORMAN KANUNU ve
İKİNCİL MEVZUATI
1.
4.
Rehabilitasyon çalışmalarında serpme
usulü ile tohum ekim yönteminin en fazla uygulandığı bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel Ağaçlandırma
B) Özel Fidanlık
C) Özel İmar – İhya
D) Özel Erozyon Kontrolü
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
2.
5.
Meşcere haritasında kesikli mavi çizgiler, aşağıdakilerden hangisini sembolize
eder?
A) Sulu dereler
B) Kanallar
C) Kuru dereler
D) Pınarlar
Aşağıda belirtilen ormanlık alanlardan
hangisi özel ağaçlandırmaya konu edilemez?
6.
A) Amenajman planında ve aktüelde verimli ormanlık alan olarak görülen yerler
B) Amenajman planında bozuk ormanlık
alan olarak görünmesine rağmen aktüelde OT olarak görülen alanlar
C) Amenajman planında ve aktüelde bozuk
orman vasfında olan yerler
D) Amenajman planında ve aktüelde OT
olarak görülen alanlar
Sabit sürücünün RAM'den farkı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bilgiye erişim hızı açısından RAM’dan
çok daha hızlıdır.
B) Uzun süre saklanmak istenen bilgiler
için kullanılır.
C) Bilgisayarın kapalı olduğu anlarda bilgilerin saklanması için kullanılır.
D) Verilere erişim hızı, RAM'a göre oldukça düşüktür.
7.
3.
Özel ağaçlandırma çalışmalarında hibe /
kredi tahsisi aşağıdaki proje türlerinden
hangisine yapılamaz?
İşçi ile toprak işlemede, toprak işleme
derinliği ve teras genişliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bir ortamdaki pH değerinin 7 değerinde
olması aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
A) Ortamın nötr olduğunu gösterir. Bu yapraklı fidanlar için iyi bir değerdir.
B) Ortamın alkali olduğunu gösterir. Bu ibreli fidanlar için iyi bir değerdir.
C) Ortamın bazik olduğunu gösterir. Bu
yapraklı fidanlar için iyi bir değerdir.
D) Ortamın nötr olduğunu gösterir. Bu ibreli fidanlar için iyi bir değerdir.
A) 20 - 30 cm derinlik, 60 - 70 cm genişlik
B) 25 - 35 cm derinlik, 50 - 60 cm genişlik
C) 35 - 40 cm derinlik, 50 - 70 cm genişlik
D) 35 - 40 cm derinlik, 60 - 80 cm genişlik
1
8.
Ekim yastıklarında bitkiler çimleninceye
kadar günün hangi saatlerinde sulama
yapılmalıdır?
11. Traktör yolunda azami eğim, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Geceleri
B) Sabah güneşi doğmadan
C) Günün sıcak saatlerinde
D) Günün her saatinde
9.
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
Dava ve icra takip defterlerinde kesin
olarak sonuçlanan ve kararları infaz
edilen davalara ve icra takiplerine ait
kayıtların kapatılması hususu ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
12. Aşağıdakilerden hangisi Orman Genel
Müdürlüğü Makine İşletme Talimatı’na
göre hizmet vasıtaları aylık işletme ve
sarf cetvellerinin tutulmasının amaçlarından biri değildir?
A) Teşkilattaki hizmet vasıtalarının direkt
işletme masraflarını takip ederek makinaların verimlilik etütlerini ve verilen
ödeneklerin takip ve kontrolünü yapmak
B) Tamir ve bakım masraflarının kontrolünü yapmak
C) Sarf edilen yakıt ve yağ miktarını toplu
olarak görmek
D) Hizmet vasıtalarının teknik değerlerinin
bilinmesini sağlamak
A) Avukat olan birimlerde, avukat tarafından imza edilerek kapatılır.
B) Avukat olan birimlerde, birim amiri tarafından imza edilerek kapatılır.
C) Avukat olmayan birimlerde, orman işletme şefi tarafından imza edilerek kapatılır.
D) Avukat olmayan birimlerde, orman işletme müdürü tarafından imza edilerek
kapatılır.
10. 3628 sayılı Kanun kapsamında mal bildirimi zamanı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
13. Müsadereli emvalin işletme müdürlüğünce satışı yapılması halinde, satış komisyonunda aşağıdakilerden hangileri
bulunur?
A) Göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgeler ile birlikte
B) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda iki ay içinde
C) Görevi sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde
D) Seçim ile gelinen görevlerde seçimin
kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde
A) İşletme müdürü, muhasebe yetkilisi, ilgili orman işletme şefi
B) İşletme müdürü, işletme avukatı, muhasebe yetkilisi
C) İşletme müdürü, işletme avukatı, ilgili
orman işletme şefi
D) İşletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, ilgili orman işletme şefi
2
14. Üretim işlerinin dağıtılmasında, 6831
sayılı Orman Kanunu’nun hangi maddesinde belirtilen esaslara göre hareket
edilir?
18. Orman alanlarının tescil işlemleri aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından
yapılmaktadır?
A) Orman Bölge Müdürlüğü
B) Tapu Kadastro ve Sicil Müdürlükleri
C) Orman İşletme Müdürlükleri
D) Orman Kadastro Komisyonları
A) 30. madde
B) 33. madde
C) 34. madde
D) 40. madde
19. Defne bitkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Üretimde esas alınan ilke, bitkinin
ikinci yıllık sürgünlerinin üretimidir.
B) Yeterli potansiyele sahip sahalar eşit
üretim
amaçlanarak
üç
parsele
ayrılacaktır.
C) Her yıl bir parselinde olmak üzere
dönüşümlü olarak üretim gerçekleştirilecektir.
D) Üretimde her ocakta bir kök bırakılarak
diğer kökler kök sürgünü esas alınarak
tıraşlanacaktır.
15. Orman Kanunu’nun 16. ve 17. maddelerine istinaden verilen izinlerde, izin başlangıç tarihi aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) İzin olurunun verildiği tarihtir.
B) Saha tesliminin yapıldığı tarihtir.
C) Taahhütnamenin alındığı tarihtir.
D) İzin sahibinin imzası alınarak izinle ilgili tebligatın yapıldığı tarihtir.
20. Aşağıdaki mesire yerlerinden hangisinde günübirlik kullanım imkanı ile birlikte gecelemeye de imkan sağlanmaktadır?
16. Maden arama ruhsatı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından verilir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Orman Genel Müdürlüğü
C) DSİ Genel Müdürlüğü
D) Maden İşleri Genel Müdürlüğü
A) A Tipi Mesire Yeri
B) B Tipi Mesire Yeri
C) C Tipi Mesire Yeri
D) D Tipi Mesire Yeri
21. Aşağıdakilerden hangisi amenajman
planlarının düzenlenmesi aşamalarından biri değildir?
17. Türkiye, bulunduğu coğrafyaya göre
hangi 3 derecelik projeksiyonlara girmektedir?
A) Planların denetimi
B) Planın uygulanması
C) Arazi çalışmaları
D) Ara ve son hasılat tablolarının düzenlenmesi
A) 27-30-33-36-39-42-45
B) 24-27-30-33-36-39-42
C) 30-33-36-39-42
D) 27-30-33-36-39
3
22. Aşağıdakilerden hangisi meşcere gelişme
çağlarından biri değildir?
26. Orman yangınlarını söndürmede kullanılan kimyasal söndürücüler ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Gençlik ve sıklık
B) İnce ağaçlık
C) Orta ağaçlık
D) Kapalılık
A) Bitki ve hayvanlar için zehirli olmamalı
B) Kullanılan araç metallerini aşındırmamalı
C) Her türlü vejetasyona yapışmamalı
D) Makul derecede ucuz olmalı
23. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik nitelikli krediler arasında yer almaz?
27. Aşağıdakilerden hangisi bir mantar
hastalığıdır?
A) Fenni arıcılık
B) Süt sığırcılığı
C) Güneş enerjili su ısıtma sistemi
D) Halıcılık
A) Çam kese böceği
B) Kestane dal kanseri
C) Odun arısı
D) Çam sürgün bükücüsü
24. Aşağıdakilerden hangisi sosyal nitelikli
kredilerden değildir?
28. Ormanlardaki zararlı böceklerin hayat döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dam örtülüğü
B) Halıcılık
C) Isıtma pişirme araçları
D) Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri
A) Pupa
B) Yumurta - Tırtıl - Pupa - Ergin
C) Pupa - Tırtıl
D) Yumurta - Pupa - Tırtıl
29. Tohum transferinde aşağıda belirtilen
hususlardan hangisi önemli değildir?
25. Orman yangınlarında üçten fazla helikopter çalıştırıldığında, helikopter yakıt
ikmaline ne zaman inmelidir?
A) Tohum transfer edilecek bölgedeki
ağaçların boyları en az 25 metre olmalıdır.
B) Tohum transferinde bakı her zaman göz
önünde tutulmalıdır.
C) Tohum transferinde yatay mesafe en
fazla 100-150 km olmalıdır.
D) Tohum meşceresi olmadığı durumlarda
vejetasyon süresi ile ayrılmış olan bitişik alt rejyonlar arasında yapılmalıdır.
A) Üç saatte bir yakıt ikmali yapılmalıdır.
B) Yangının seyrine göre sıra ile yakıt ikmali yapılmalıdır.
C) Yakıtının 1/3’ü kaldığında yakıt ikmali
yapılmalıdır.
D) İki helikopterin birlikte yakıt ikmali yapılmalıdır.
4
30. Ormancılık faaliyetleri ile toprağın sıkışması aşağıdaki olumsuzluklardan
hangisine neden olmaz?
33.
Kanunların belirli hükümlerinin
Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile
Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açmak
II. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve başkanını atamak
III. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyelerini seçmek
IV. TBMM’yi gerektiğinde toplantıya
çağırmak
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir?
I.
A) Suyun toprağa sızmasının zorlaşmasına
B) Yüzeysel akışa geçen su miktarının
oransal olarak düşmesine
C) Mikroorganizma faaliyetlerinin yavaşlamasına
D) Besin döngüsünün yavaşlamasına
T.C. ANAYASASI
31. T.C. Anayasası’na göre Anayasa’da
başkaca bir hüküm yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar yeter sayısıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
A) Üye tam sayısının beşte üçünün bir fazlasından az olamaz.
B) Üye tam sayısının beşte ikisinin bir fazlasından az olamaz.
C) Üye tam sayısının dörtte ikisinin bir fazlasından az olamaz.
D) Üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
34. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cumhurbaşkanının görev süresinin
dolmasından önceki 60 gün içinde makamın herhangi bir sebeple boşalması
halinde boşalmayı takip eden 60 gün
içinde
B) Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 30 gün sonra veya görev süresinin dolmasından 10 gün önce
C) Cumhurbaşkanın görev süresinin dolmasından 20 gün önce veya makamın
boşalmasından 10 gün sonra
D) Cumhurbaşkanının görev süresinin
dolmasından önceki 30 gün içinde makamın herhangi bir sebeple boşalması
halinde boşalmayı takip eden 30 gün
içinde
32. T.C. Anayasası’na göre cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Kararlar ve emirler aleyhine yalnızca
Yargıtaya başvurulur.
B) Kararlar ve emirler aleyhine Danıştaya
başvurulur.
C) Kararlar ve emirler aleyhine yalnızca
Anayasa Mahkemesine başvurulur.
D) Kararlar ve emirler aleyhine Anayasa
Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamaz.
5
35. T.C. Anayasası’na göre sıkıyönetim ve
olağanüstü haller saklı kalmak üzere
aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu tarafından kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
38. Devlet memurluğundan üç defa çekilen
memur ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 6 ay süreyle devlet memuru olamaz.
B) 1 yıl süreyle devlet memuru olamaz.
C) 3 yıl süreyle devlet memuru olamaz.
D) Bir daha devlet memuru olamaz.
A) Siyasi haklar ve ödevler
B) Kişinin hakları ve ödevleri
C) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
D) Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre bir mali yıl içinde ödül verilecek
memur sayısı, ilgili kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?
39. Aşağıdakilerden hangisinin görevden
uzaklaştırma yetkisi bulunmamaktadır?
A) Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri
B) Şube Müdürü
C) Vali
D) Atamaya Yetkili Amirler
A) Yüzde 2
B) Binde 1
C) Binde 5
D) Binde 10
37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre disiplin ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre devlet memurunun kasıt, kusur,
ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerinden
ödenmesi esastır?
A) Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.
B) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş
tarihini takip eden ay başında uygulanır.
C) Aynı olaydan dolayı memur hakkında
ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını
durdurur.
D) Memurun Ceza Kanunu’na göre mahkum olmaması hali, ayrıca disiplin cezası uygulanmasına engel olmaz.
A) Zarara uğratılmış malın fiyatının yarısı
ödenir.
B) Zarara uğratılmış malın rayiç bedelinin
yarısı ödenir.
C) Zarara uğratılmış malın rayiç bedelinin
iki katı ödenir.
D) Zarara uğratılmış malın rayiç bedeli
ödenir.
6
3234 SAYILI OGM TEŞKİLAT ve
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
44.
I.
II.
41. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına girer?
III.
IV.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma
Dairesi Başkanlığı
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre yukarıdakilerden hangileri danışma ve denetim birimlerindendir?
A) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
B) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi
Başkanlığı
C) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
D) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
42. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından; Bölge Müdürlüğü ve
Müdürlüklerinin kurulmasında ve kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi
yetkilidir?
45. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre Genel Müdürlük için gerekli araç,
gereç ve malzemenin temini ile ilgili
hizmetleri yürütmek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına girmektedir?
A) Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan
B) Başbakan
C) Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
D) Bakan
A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
B) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
C) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı
D) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
43. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek, aşağıdaki birimlerden hangisinin görevleri arasına
girmektedir?
46. Aşağıdakilerden hangisi 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre Genel
Müdürlüğün ana hizmet birimlerinden
biri değildir?
A) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi
Başkanlığı
B) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
C) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
D) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
B) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
C) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
D) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
7
47. 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
göre “Orman köylerinde odun ve odun
dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak” aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görev alanına girer?
50. 5018 sayılı Kanun’a göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin
hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
A) İdari sorumluluk
B) Mali ve cezai sorumluluk
C) Mali sorumluluk
D) Cezai sorumluluk
A) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı
B) Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
C) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
D) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
51. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu’na göre kendisine kamu idaresi bütçesinden ödenek tahsis
edilen ve harcama yetkisi bulunan birime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
48. Orman Genel Müdürlüğünün insan gücü planlaması aşağıdaki daire başkanlıklarının hangisi tarafından yapılmaktadır?
A) Muhasebe Birimi
B) Harcama Birimi
C) Mali Hizmetler Birimi
D) Destek Hizmetleri Birimi
A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
B) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
C) Personel Dairesi Başkanlığı
D) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
52. 5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu
zararları ve para cezaları kaç yıl sonra
zamanaşımına uğrar?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve
KONTROL KANUNU
49. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya
hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin
işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi
ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini aşağıdakilerden
hangisi yürütür?
53. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlileri
tarafından yürütülmez?
A) İşin yaptırılması
B) Mal veya hizmetin alınması
C) Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesi
D) Hak sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğunun araştırılması
A) Harcama yetkilisi
B) Gerçekleştirme görevlisi
C) Mali kontrol yetkilisi
D) Muhasebe yetkilisi
8
4735 SAYILI KAMU İHALE
SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER
KAMU GÖREVLİLERİNİN
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
54. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre
mücbir sebep olarak kabul edilebilecek
hallerden biri değildir?
57. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre soruşturma izni verilmesi
konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal afetler
B) Kanuni grev
C) Genel salgın hastalık
D) Olağanüstü hal ilânı
A) Soruşturma izni; şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya
çıkabilecek konuları kapsar.
B) Soruşturma sırasında izin verilen olay
ve konudan tamamen ayrı veya farklı
bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil
ortaya çıktığında yeniden izin alınması
zorunlu değildir.
C) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
D) Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını
Cumhuriyet Başsavcılığına, hakkında
inceleme yapılan memur veya diğer
kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye
bildirir.
55. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na göre zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin izni ile sözleşme
bir başkasına devredilebilir?
A) İhale Komisyonu
B) Maliye Bakanlığı
C) İhale Yetkilisi
D) Kamu İhale Kurulu
58. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’a göre ön inceleme yapmakla görevlendirilen kişiler, aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?
56. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapım işlerinde; niteliği itibariyle iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için
birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda yapılır?
A) Ön inceleme yapanlar, ön inceleme yaptığı sürece savcıların yetkilerine sahiptir.
B) Ön inceleme yapanlar, ön inceleme yaptığı sürece kurumunda bulunduğu makamın yetkisini kullanır.
C) Ön inceleme yapanlar, Bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir.
D) Ön inceleme yapanlar, ön inceleme yaptığı sürece valilerin yetkilerine sahiptir.
A) Toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme
B) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme
C) Karma sözleşme
D) Münferit sözleşme
9
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
59. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre
bu kanun kapsamında teminat olarak
kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam ve şeklini
tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
62. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir?
A) Tedavüldeki Türk parası ve banka çekleri
B) Yabancı para
C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları
D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen
Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine
düzenlenen belgeler
A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Başbakanlık
D) Maliye Bakanlığı
60. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre
uçak, harp gemisi, harp mühimmatı,
elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayisi ile ilgili faaliyetler ve
bunlara ait her türlü yedek parça alımı;
barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri özelliği bulunan yapım işleri için
hangi usulle ihale yapılabilir?
63. Aşağıdakilerden hangisi bütün isteklilerin teklif verebildiği bir ihale usulüdür?
A) Kapalı teklif
B) Belli istekliler arasında kapalı teklif
C) Yarışma usulü
D) Açık ihale usulü
A) Kapalı teklif usulü
B) Açık teklif usulü
C) Belli istekliler arasında kapalı teklif
usulü
D) Serbest piyasa usulü
61. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlerdendir?
64. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sıralanan tebligat
yöntemlerinden biri değildir?
A) Taşınmazın kiraya verilmesi
B) Temizlik hizmeti alımı
C) Demirbaş alımı
D) Danışmanlık hizmeti alımı
A) Faksla yapılan tebligat
B) Kargo ile yapılan tebligat
C) Elektronik ortamda yapılan tebligat
D) İmza karşılığı elden yapılan tebligat
10
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ
KULLANILMASINA DAİR KANUN
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI
KANUNU
65. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
67.
A) İnceleme ve karara bağlamanın esas ve
usulleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi
iç tüzüğünde gösterilir.
B) İlgili kamu kurum veya kuruluşları,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
Komisyonunca gönderilen dilekçeleri
otuz gün içinde cevaplandırır.
C) Dilekçe konusu ile ilgili olmayan bir
idari makama verilmesi durumunda bu
makam tarafından dilekçe sahibine dilekçe iade edilir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması
altmış gün içinde sonuçlandırılır.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgelerde,
gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte
olanlar birlikte bulunuyorsa kurum ve
kuruluşlar aşağıdaki yollardan hangisini
izler?
A) Bilgi isteminde bulunana hiçbir bilgi
verilmez.
B) Verilecek olan belgelerdeki gizli bilgilerin açıklanmayacağına dair evrak imzalatılarak bilgiler verilebilir.
C) İstenen bilgiler içerisinden gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.
D) Bu durumda başvuru dilekçesi yok
hükmündedir.
68. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırladıkları
raporu her yıl hangi ayın sonuna kadar
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
gönderir?
66. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre, TBMM Dilekçe Komisyonunca kurum ve kuruluşlara gönderilen dilekçeler kaç gün içinde
cevaplandırılır?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
A) Ocak
B) Şubat
C) Mart
D) Nisan
11
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
KANUNU
71. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işin durdurulması ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
69. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren, iş yerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla her bir çalışanı ve çalışan
temsilcilerini iş yerinin özelliklerine göre
bilgilendirir.
Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
işverene uygulanan ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına
itiraz edebilir.
B) İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.
C) Mahkeme, itirazı öncelikle görüşür ve
altı iş günü içinde karara bağlar.
D) Mahkeme kararı, işin durdurulmasını
etkilemez.
A) 1.000 TL
B) 2.000 TL
C) 3.000 TL
D) 5.000 TL
4857 SAYILI İŞ KANUNU
72. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın
işçilere bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için günde verilen toplam
bir buçuk saatlik süt izni süresinin hangi
saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını aşağıdakilerden hangisi belirler?
70. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan
kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve
belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali halinde hafif, orta ve ağır ihtar olarak kayda
alınması ile yetki belgelerinin geçerliliğinin doğrudan veya ihtar puanları esas
alınarak askıya alınması ve iptaline dair
usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi
tarafından belirlenir?
A) İşçinin kendisi
B) İşveren
C) Sendika temsilcisi
D) İş yeri izin kurulu
73. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçinin ihbar öneli kaç haftadır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Sağlık Bakanlığı
12
74. 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen
süreli fesihlerde, bildirim süreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
76. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurları arasında sayılmamıştır?
A) Yol masrafı
B) Yemek masrafı
C) Yevmiye (Gündelik)
D) Aile masrafı
A) Kanunda belirtilen fesih süreleri sözleşmeler ile artırılabilir.
B) İşveren, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir.
C) Bildirim şartına uymayan işveren, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
D) Bildirim şartına uymayan işçi, bildirim
süresine ilişkin ücretin yarısı tutarında
tazminat ödemek zorundadır.
77. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Kanuna göre sürekli görev harcırahının
hesaplanmasında başlangıç noktası olarak dikkate alınacak yerlerden biri değildir?
A) İlk defa veya yeniden memuriyete
atanma halinde, atama sırasında fiilen
bulunduğu yer
B) Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yeri
C) Geçici görevle başka yerde bulundukları
sırada başka yere atananlara, geçici görev yeri
D) Vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev
yeri
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
75. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
geçici görev ile başka bir yere görevlendirilenler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
A) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler, bu müddetleri veya
gündelik miktarını artırmaya neden
olamaz.
B) İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün
için 2/3 oranında gündelik ödenir.
C) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında
aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa
180 günden fazla gündelik verilemez.
D) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 1/3 oranında gündelik
ödenir.
78. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre
resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağıdının boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200×297
B) 200×298
C) 210×297
D) 210×298
13
79. Resmi yazışmalarda “metin” bölümüyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Metne, ilginin son satırından itibaren iki
aralık bırakılarak başlanır.
B) Paragraf başlarına, yazı alanının 1,50
cm içerisinden başlanır.
C) Paragraf başı yapılmadığı durumlarda
paragraflar arasında, bir satır aralığı
boşluk bırakılır.
D) Metin içinde geçen sayılar rakamla
ve/veya yazıyla yazılabilir.
80. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazıların “imza” bölümü ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan
boşluğa atılır.
B) Metnin bitiminden itibaren bir-üç aralık
boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak
olan makam sahibinin adı, soyadı ve
unvanı yazılır.
C) Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “imza yetkileri yönergesi”ne uyularak seçilir.
D) İmza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri
büyük yazılır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
14
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin
de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında
kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak
ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye
kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden
önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın
başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere
adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda
soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının
bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR.
Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
9. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü
kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon
başkanına teslim etmeleri gerekir.
10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
579 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content