close

Enter

Log in using OpenID

(B) Kitapçığı - Maliye Bakanlığı

embedDownload
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI
(19 EKİM 2014)
(B)
Kitapçığı
Aday No :
Adı Soyadı :
SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde
salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz.
2. Kitapçığın üzerine adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız.
3. Test cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik
numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve belirlenmiş alanı imzalayınız.
4. Bu testin tamamı (80) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır.
5. Test kitapçıkları (A) ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla test kitapçıklarının
cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Test kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan
alana doğru olarak işaretlemeyi ve kodlamayı unutmayınız. Aksi takdirde cevap kağıdınız
değerlendirmeye alınmaz.
6. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o
soruya verilen cevap yanlış sayılır.
7. Yanlış cevap, doğru cevap sayısını etkilemez.
8. Adı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan
aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır.
9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve
buruşturulmayacaktır.
10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle
işaretleyiniz.
11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır.
12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
tutunuz.
13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin
verilmeyecektir.
14. Sınavın bitimine 15 dakika kala adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.
15. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim
ediniz.
16. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre
hareket ediniz.
BAŞARILAR DİLERİZ.
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
1- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Maliye
Bakanlığının
Ana
Hizmet
Birimlerinden değildir?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
5- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında yer
alan Defterdarlık birimlerinden değildir?
A) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
B) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
C) Muhasebat Genel Müdürlüğü
D) Milli Emlak Genel Müdürlüğü
A) Muhasebat birimleri
B) Gelir birimleri
C) Personel Müdürlüğü
D) Milli emlak birimleri
2- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
hükümleri
uyarınca,
aşağıdakilerden
hangisi
Maliye
Bakanlığının
Yardımcı
Hizmet
Birimlerinden değildir?
6- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, Bakanlıkta özel önem
ve öncelik taşıyan konularda Bakana
yardımcı olmak üzere kaç tane Bakanlık
Müşaviri görevlendirilebilir?
A) Personel Genel Müdürlüğü
B) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
C) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D) Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
7- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Personel
Genel
Müdürlüğünün
görevlerinden değildir?
3- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Maliye Bakanlığının Danışma ve Denetim
Birimlerinden değildir?
A) Bakanlık personelinin atama, nakil,
özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri
yapmak
B) Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin
görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve
tenkisini sağlamak
C) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek
kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük,
kararname ve yönetmelik tasarılarını
hazırlamak
D) Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak
A) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat
Genel Müdürlüğü
B) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
C) Bakanlık Müşavirleri
D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
4- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi
Maliye Bakanlığının Bağlı Kuruluşlarından
değildir?
A) Gelir İdaresi Başkanlığı
B) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
C) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi
Başkanlığı
D) Kefalet Sandığı
1
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
8- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa
göre, kurum ve kuruluşlar bilgi edinme
başvurusu üzerine, istenilen bilgi ve
belgeye erişimi hangi süre içerisinde
sağlamak zorundadır?
12- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, aşağıdakilerden hangisi
siyasi haklar ve ödevlerden değildir?
A) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette
bulunma hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Parti kurma, partilere girme ve
partilerden ayrılma hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı
A) 15 gün
B) 15 iş günü
C) 30 iş günü
D) 30 gün
9-
19.EKİM.2014 Saat:10.00
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğe göre, bilgi edinme
başvurusu aşağıda belirtilen usullerden
hangisi aracılığı ile yapılır?
13- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, Cumhurbaşkanının
görev süresi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) 7 yıl
B) 6 yıl
C) 5 yıl
D) 4 yıl
A) Yalnızca elektronik ortamda
B) Sözlü olarak
C) Sadece yazılı olarak
D) Yazılı veya elektronik olarak
14- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, yürütme yetkisi ve
görevi, Anayasa ve kanunlara uygun olarak
aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine
getirilir?
10- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, aşağıdakilerden hangisi
kişinin hakları ve ödevlerinden değildir?
A) Din ve vicdan hürriyeti
B) Kişi hürriyeti ve güvenliği
C) Özel hayatın gizliliği ve korunması
D) Eğitim ve öğrenim hakkı
A) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Cumhurbaşkanı ve Başbakan
D) Bakanlar Kurulu
11- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, aşağıdakilerden hangisi
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden
değildir?
15- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sına göre, Türk milleti adına
kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Dilekçe hakkı
B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
C) Çalışma hakkı ve ödevi
D) Sendika kurma hakkı
A) Cumhurbaşkanına
B) Türkiye Büyük Millet Meclisine
C) Bakanlar Kuruluna
D) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğüne
2
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
16- Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı
kalmak üzere, 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, aşağıdaki
başlıklar altında yer alanlardan hangisi,
Bakanlar
Kurulu
tarafından
kanun
hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
20- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, üst ve
aynı
makamlara
yazılan
yazılar
aşağıdakilerden hangisiyle bitirilir?
A) Arz ve rica ederim
B) Rica ederim
C) Arz ederim
D) Takdim ederim
A) Temel Hak ve Hürriyetler
B) Kişinin Hakları ve Ödevleri
C) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
D) Siyasî Haklar ve Ödevler
21- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, (A)
İl’i Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, (A)
İl’i Valiliği İmza Yetki Yönergesi ile
kendisine verilen imza yetkisi çerçevesinde
(B) İl’i Defterdarlığına gönderilecek olan
bir yazıyı aşağıdakilerden hangisi adına
imza eder?
17- Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri,
egemenlik, kanun önünde eşitlik gibi
konuları düzenleyen maddelerin tümü 2709
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının
hangi kısmında yer almıştır?
A) Genel Esaslar
B) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
C) Temel Haklar ve Ödevler
D) Devletin Temel Organları
A) Bakan a.
B) Vali a.
C) Müsteşar a.
D) Defterdar a.
18- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre,
bilgisayarda yazılan yazıda yazı tipi ve
karakter boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
223071
sayılı
Dilekçe
Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanuna göre, kamu
kurum ve kuruluşları, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca
gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde
cevaplandırmak zorundadır?
A) Times New Roman – 12 karakter
B) Calibri – 10 karakter
C) Times New Roman – 10 karakter
D) Calibri – 12 karakter
A) 30 gün
B) 30 iş günü
C) 60 iş günü
D) 60 gün
19- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre,
yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da
karşılık olduğunu veya bazı belgelere
başvurulması gereken bölüme ne ad verilir?
233071
sayılı
Dilekçe
Hakkının
Kullanılmasına
Dair
Kanuna
göre,
aşağıdakilerden hangisi incelenemeyecek
dilekçelerden değildir?
A) Gönderilen makam
B) İlgi
C) Metin
D) Konu
A) Gönderilen makamda hata olanlar
B) Yargı mercilerinin görevine giren
konularla ilgili olanlar
C) Dilekçede bulunması zorunlu olan
şartlarından birini taşımayanlar
D) Belli konuyu ihtiva etmeyenler
3
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
24- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanuna göre,
Defterdarlıkta görevli bir memurun
Personel Müdürü hakkında, etik davranış
ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu
iddiasıyla
yaptığı
başvuruyu
aşağıdakilerden hangisi değerlendirir?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
28- 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat
caiz değildir
B) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen
yapılır
C) Muhatap yerine kendisine tebliğ
yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran
onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz
bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır
D) Kendisine tebliğ yapılacak şahıs
adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile
aynı konutta oturan kişilere veya
hizmetçilerinden birine yapılır
A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
B) İl Disiplin Kurulu
C) Etik Komisyonu
D) Yüksek Disiplin Kurulu
25- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanuna göre, Kamu
Görevlileri Etik Kurulu kendisine şikâyet
veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular
üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı
en geç hangi süre içinde sonuçlandırmak
zorundadır?
29- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve
Görev Esasları Hakkında Kanuna göre,
Başbakana yardım etmek ve Bakanlar
Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere kaç
Başbakan Yardımcısı görevlendirilebilir?
A) 15 iş günü
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
A) Hükümetin oluşumu
siyasetinin yürütülmesinin
sayıda
B) 3
C) 4
D) 5
26- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve
Görev Esasları Hakkında Kanuna göre,
Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet
birimi aşağıdakilerden hangisidir?
ve genel
gerektirdiği
30- 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve
Görev Esasları Hakkında Kanuna göre,
müstakil daire başkanlığı kurulması,
kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları
ne ile düzenlenir?
A) Müsteşarlık
B) Şube Müdürlüğü
C) Daire Başkanlığı
D) Genel Müdürlük
A) Bakan Onayı
B) Bakanlar Kurulu Kararı
C) Kanun
D) Yönetmelik
27- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, ilanen
tebliğe karar veren merci aksine bir karar
vermedikçe ilanen tebliğ, son ilan
tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış
sayılır?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
4
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
31- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet
memurlarına sağlanan genel haklardan
değildir?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
35Aşağıdakilerden
hangisi
Mal
Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmeliğe göre mal bildirimine konu
teşkil etmez?
A) İzin
B) Emeklilik
C) Çekilme
D) Basına bilgi ve demeç verme
A) Kendilerine aylık ödenenlerin net
aylık tutarının beş katından fazla bulunan
otomobili
B) Kendilerine aylık ödenenlerin net
aylık tutarının beş katından fazla bulunan
borcu
C) Kendilerine aylık ödenenlerin net
aylık tutarının beş katından az bulunan
altın ve mücevheratı
D) Taşınmaz mallar
32- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet
memurlarının ödev ve sorumluluklarından
değildir?
A) Yurt dışında davranış
B) Kovuşturma ve yargılama
C) Mal bildirimi
D) Sadakat
36Mal
Bildiriminde
Bulunulması
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
mal bildirimlerinin yenilenme süresi ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
33- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre,
kamu
görevleri
hakkında
aşağıdakilerden hangisi İllerde basına
doğrudan bilgi ve demeç verebilir?
A) Sonu (0) ile biten yılların Ocak ayı
sonuna kadar
B) Sonu (5) ile biten yılların Mart ayı
sonuna kadar
C) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların Ocak
ayı sonuna kadar
D) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların Şubat
ayı sonuna kadar
A) Malmüdürü
B) Kaymakam
C) Vali
D) Defterdar
34- Devlet Memurlarının Şikayet ve
Müracaatları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
37- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurlarının görev ve
sorumluluklarına
ilişkin
aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şikayet hakkında karar verme yetkisi
şikayet edilenin ilk amirine aittir
B) Şikayetler sadece yazı ile en yakın
amirden başlanarak silsile yolu ile ve
şikayet edilen amirler atlanarak yapılır
C) Devlet memurları sadece kurumları
ile ilgili resmi işlerinden dolayı müracaat
hakkına sahiptirler
D) Şikayette bulunan ve şikayet edilen
memurlar yetkili amirlerce verilen
kararlara karşı bir defaya mahsus olmak
üzere kararın kendilerine tebliğini
izleyen 10 gün içinde bir üst mercie
itiraz edebilirler
A) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir
suretle yerine getirilmez
B) Konusu suç teşkil eden emir için amir
yazılı emir verir ise, memur bunu
yapmaya mecburdur
C) Devlet memuru amirinden aldığı
emri, Anayasa, kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine aykırı görürse,
yerine getirmez. Aykırılığı emri verene
bildirir
D) Konusu suç teşkil etmiyorsa ve amir
emrinde ısrar ederek bu emrini yazı ile
yenilerse, memur bu emri yapmağa
mecburdur
5
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
38- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur
olan çocukları, yasaklanan faaliyette
bulunan memurlar bu durumu kaç gün
içinde
bağlı
bulundukları
kuruma
bildirmek zorundadırlar?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
42- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet
memurlarının ödev ve sorumluluklarından
biridir?
A) Mal bildirimi
B) Müracaat, şikayet ve dava açma
C) Güvenlik
D) Kovuşturma ve yargılama
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 30 gün
43- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet
memurlarına sağlanan genel haklardan
biridir?
39- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet
Memurları
Kanununda
belirtilen
yasaklardan değildir?
A) Davranış ve işbirliği
B) Kişisel sorumluluk ve zarar
C) Hediye alma, menfaat sağlama
D) Uygulamayı isteme
A) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
B) Gizli bilgileri açıklama yasağı
C) İsnat ve iftiralara karşı koruma yasağı
D) Grev yasağı
44- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurunun kasıt, kusur,
ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare
zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili
memur tarafından hangi bedel üzerinden
ödenmesi esastır?
40Ankara
Defterdarlığı
Polatlı
Malmüdürlüğünde görevli Memur (A)
hakkındaki şikayetlerin, garaz veya
mücerret hakaret için, uydurma bir suç
isnadı sonucu yapıldığı soruşturma sonucu
anlaşıldığı
takdirde,
kamu
davası
açılmasını Cumhuriyet Savcılığından kim
isteyebilir?
A) Zarara uğrayan malın alındığı tarihteki
fatura bedeli üzerinden
B) Rayiç bedel üzerinden
C) Zarara uğrayan malın alındığı tarihteki
fatura bedeline, amortisman bedeli ilave
edilmek suretiyle
D) Amortisman bedeli üzerinden
A) Polatlı Malmüdürü
B) Polatlı Cumhuriyet Savcısı
C) Polatlı Kaymakamı
D) Ankara Valisi
41- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurları "Asli Devlet
Memurluğuna" atandıktan sonra en geç
hangi süre içerisinde kurumlarınca
düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin
huzurunda yemin ederler?
45- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurları kamu hizmetleri
ile ilgili gizli bilgileri, aşağıdakilerden
hangisinin
yazılı
izni
olmadıkça
açıklayamazlar?
A) Bakan
B) Müsteşar
C) Vali
D) Genel Müdür
A) 3 ay
B) 2 ay
C) 1 ay
D) 15 gün
6
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
46- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet
Memurları
Kanununda
belirtilen
yasaklardandır?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
50- Bir göreve ilk defa veya yeniden
atananlardan belge ile isbatı mümkün
zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda belirtilen
süreler içinde işe başlamayanlar hangi süre
ile Devlet memuru olarak istihdam
edilemezler?
A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
B) Kovuşturma ve yargılama
C) Sendika kurma
D) Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki
verilen mahaller dışına çıkarılmaması
A) 3 yıl
B) 2 yıl
C) 18 ay
D) 1 yıl
47- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, adaylık devresi içinde eğitimlerde
başarılı olan adaylar, aşağıdakilerden
hangisinin teklifi üzerine asli Devlet
memurluğuna atanırlar?
51Ankara
Defterdarlığı
Personel
Müdürlüğünde Memur olarak görev
yapmakta olan Bay (A), talebi
doğrultusunda,
Şereflikoçhisar
Malmüdürlüğüne
aynı
unvanla
atanmasına ilişkin 29/09/2014 tarihli
Valilik Makamı onayını 01/10/2014
tarihinde tebellüğ ederek aynı tarihte
görevinden ayrılmıştır. Bay (A)’nın, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,
yeni görev yerine en geç hangi tarihte
başlaması gerekir?
A) Daire amiri
B) Sicil amiri
C) Disiplin amiri
D) Atamaya yetkili amir
48- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aynı yerdeki göreve atananlar yeni
görevine
ne
zaman
başlamak
zorundadırlar?
A) Tebliğ edildiği gün
B) Tebliğ tarihini izleyen iş günü
C) Tebliğ tarihini izleyen 2 gün
D) Tebliğ tarihinden itibaren 15 inci
günü izleyen iş günü
A) 16/10/2014
B) 02/10/2014
C) 01/10/2014
D) 15/10/2014
52- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, yabancı memleketlerin resmi
kurumları veya uluslararası kuruluşlarda
kurumlarının muvafakati ile görev alacak
memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her
üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek
kaydıyla) memuriyetleri süresince ne
kadar aylıksız izin verilebilir?
49- Bir göreve ilk defa veya yeniden
atananlardan belge ile isbatı mümkün
zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda belirtilen
süreler içinde işe başlamayanlarla ilgili
nasıl bir işlem yapılır?
A) 10 günlük süre verilir
B) 2 ay süre verilir
C) Atamaları iptal edilir
D) Atama yenilenir
Yabancı Memleket-Uluslararası Kuruluş
A) 5 yıl
10 yıl
B) 5 yıl
11 yıl
C) 10 yıl
20 yıl
D) 10 yıl
21 yıl
7
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
53- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıda belirtilen boş kadrolardan
hangisine açıktan vekil atanamaz?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
57- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
B) Eczacılık
C) Mimarlık
D) Vaizlik
A) Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi
ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık
kadrolarının
boşalması
halinde
bu
kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren
vekalet aylığı verilmemek suretiyle
memurlar arasından atama yapılabilir
B) Açıktan vekil olarak atananlara, bir
yılda yirmi günü geçmemek üzere
çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin
verilir
C) Devlet memurları, iki defadan fazla
olmamak üzere memurluktan kendi
istekleriyle çekilebilirler
D) Öğretmenlere, okul ve enstitü
müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı
görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir
54- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, kadrosu kaldırılan memurlar en geç
hangi süre içerisinde kendi kurumlarında
niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar?
A) 1 ay
B) 45 gün
C) 3 ay
D) 6 ay
55- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memuru iken muvazzaf
askerlik hizmetini yapmak üzere silah
altına alınanlardan askerlik görevini
tamamlayıp
memuriyete
dönmek
isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç
gün içinde kurumlarına başvurmak ve
kurumları da başvurma tarihinden itibaren
azami kaç gün içinde ilgilileri göreve
başlatmak zorundadırlar?
58- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, memurların haftalık çalışma süresi
genel olarak kaç saattir?
A) 35 saat
B) 40 saat
C) 45 saat
D) 48 saat
A) 15 gün - 30 gün
B) 30 gün – 30 gün
C) 30 gün – 45 gün
D) 45 gün – 30 gün
59- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, memurların çalışma saatleri ile ilgili
olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çalışma süreleri, Cumartesi ve Pazar
günleri tatil olmak üzere düzenlenir
B) Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda
hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini
Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak
tespit edebilir
C) Günlük çalışmanın başlama ve bitme
saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin
ve hizmetin özelliklerine göre merkezde
bağlı veya ilgili olunan Bakan tarafından
tespit olunur
D) Engelli memurlara isteği dışında gece
nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
56- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurlarına, aşağıdaki
görevlerden hangisi bir arada verilemez?
A) Vekalet görevi
B) İkinci görev
C) Ders görevi
D) Vekalet ve ders görevi birlikte
8
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
60- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, memurlara, amirlerinin muvafakati ile
bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,
mazeretleri sebebiyle verilebilecek 10
günlük
mazeret
iznini
aşağıdaki
yetkililerden hangisi veremez?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
64- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, Devlet memurlarına beş hizmet yılını
tamamlamaları
ve istekleri
halinde
memuriyetleri
süresince iki
defada
kullanılmak üzere en fazla ne kadar süre ile
aylıksız izin verilebilir?
A) Atamaya yetkili amir
B) Vali
C) Kaymakam
D) Malmüdürü
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 18 ay
D) 2 yıl
61- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığa yakalanan memura ilk seferinde
en fazla kaç aya kadar hastalık izni
verilebilir?
65- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, mazeret izinlerinden olan süt izni ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Kadın memura doğumdan itibaren ilk
altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde
bir buçuk saat süt izni verilir
B) Süt izninin hangi saatler arasında
kullanılacağına memurun amiri karar verir
C) Kadın memura analık izin süresinin
bitiminden itibaren ilk altı ay günde iki
saat, ikinci altı ay günde bir saat süt izni
verilir
D) Kadın memura analık izin süresinin
bitiminden itibaren ilk altı ay günde üç
saat, ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt
izni verilir
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
62- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, yıllık izinlerin kullanılması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Öğretmenlere yaz tatilleri haricinde
hastalık ve diğer mazeretlerden dolayı izin
verilmez
B) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlara
maruz kalan memurlara iki yılda bir, bir
aylık sağlık izni verilir
C) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada
kullanılamaz
D) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki
yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer
66- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, memurlara verilebilecek mazeret
iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kadın memura çocuğunu emzirmesi için
analık izin süresinin bitim tarihinden ilk altı
ayda günde üç saat, ikinci altı ayda ise,
günde bir buçuk saat süt izni verilir
B) Memura, eşinin kardeşinin vefat etmesi
halinde yedi gün izin verilir
C) Kadın memura doğumdan önce üç hafta,
doğumdan sonra sekiz hafta analık izni
verilir
D) Memura, çocuğunun evlenmesi halinde
yedi gün izin verilir
63- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, erkek memura karısının doğum
yapması halinde isteği üzerine kaç gün
mazeret izni verilir?
A) 10 gün
B) 7 gün
C) 5 gün
D) 3 gün
9
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
67- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, görevi sırasında veya görevinden
dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan
veya bir meslek hastalığına tutulan memur,
aşağıdakilerin hangisinden yararlanabilir?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
71- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre,
aylıktan
kesme
cezası
ile
cezalandırılanlar kaç yıl süre ile daire
başkanı ve üstü kadrolara atanamazlar?
A) 5 yıl
B) 6 yıl
C) 8 yıl
D) 10 yıl
A) 3 ay aylıklı izin verilir
B) 6 ay sağlık izni verilir
C) 12 ay aylıklı izin verilir
D) İyileşinceye kadar izinli sayılır
72- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası ile cezalandırılan Defterdarlık
Personel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni Bay (A), bu cezaya karşı
itirazını nereye yapmalıdır?
68- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, annesinin hastalığı nedeniyle toplam
6 ay refakat izni kullanan memur (A),
annesinin hastalığını gerekçe göstererek
aylıksız izin talebinde bulunmaktadır.
Memur (A)’ya en fazla kaç ay aylıksız izin
verilebilir?
A) İl Valisine
B) Maliye Bakanına
C) Yüksek Disiplin Kuruluna
D) İl Disiplin Kuruluna
A) 6 ay
B) 12 ay
C) 18 ay
D) 24 ay
73- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, uyarma cezası ile cezalandırılan
memur bu cezanın uygulanmasından kaç
yıl sonra özlük dosyasından silinmesi için
atamaya yetkili amire başvurabilir?
69- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre, aylıksız izin süresinin bitiminden
önce mazereti gerektiren sebebin ortadan
kalkması halinde kaç gün içinde göreve
dönülmesi zorunludur?
A) 3 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) Hiçbir zaman
A) İzleyen iş günü
B) 3 gün
C) 5 gün
D) 10 gün
74- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda,
disiplin
cezalarına
karşı
yapılacak
itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğinden
itibaren kaç gündür?
70- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirtilen izin
türlerinden birisi değildir?
A) Yıllık izin
B) İdari izin
C) Aylıksız izin
D) Refakat izni
A) 30 gün
B) 15 gün
C) 10 gün
D) 7 gün
10
B
Görevde Yükselme Sınavı (Memur)
75- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri
işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin
işlendiği tarihten itibaren aşağıda belirtilen
hangi sürede ceza verme yetkisi
zamanaşımına uğrar?
19.EKİM.2014 Saat:10.00
79- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda
disiplin cezaları ne zaman hüküm ifade
eder?
A) Verildiği tarihten bir yıl sonra
B) Verildiği tarihten bir ay sonra
C) Verildiği tarihten itibaren
D) Verildiği tarihten 10 gün sonra
A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) 1 ay
80- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda,
memura disiplin cezası verilmeden önce,
savunmasını yapması için verilmesi
gereken asgari süre aşağıdakilerden
hangisidir?
76- I- Uyarma
II- Kınama
III- Aylıktan kesme
IV- Kademe ilerlemesinin durdurulması
V- Devlet memurluğundan çıkarma
A) 7 iş günü
B) 7 gün
C) 10 iş günü
D) 10 gün
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
göre yukarıdaki disiplin cezalarından
hangileri için idari
yargı
yoluna
başvurulabilir?
A) Yalnız I
B) I-II
C) III-IV-V
D) I-II-III-IV-V
TEST BİTTİ
77- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları
kim tarafından verilir?
A) Disiplin kurulu
B) Disiplin amirleri
C) Kurum amiri
D) Yüksek disiplin kurulu
78- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
yer alan disiplin hükümleri doğrultusunda
Devlet memurluğundan çıkarma cezası
aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A) Atamaya yetkili amir
B) Disiplin amiri
C) Disiplin kurulu
D) Yüksek disiplin kurulu
11
B
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content