close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Programlama Vize Soruları

embedDownload
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
1. ARA SINAVI
ÇOKTAN SEÇMELĠ CEVAPLAR
Her soru 3 puan değerindedir. YanlıĢ doğruyu götürmeyecektir. Toplam 30puan.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımı oluşturan temel bileşenlerden değildir?
a) Veri
b) İnsan
c) Donanım
d) Belge
e) Program
2. Yazılım sistemleri boyuta göre kaç sınıfa ayrılır ?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
d) Şelale Modeli
e) Sarmal Model
3. Aşağıdakilerden hangisi bir Yazılım süreç modeli değildir?
a) V Modeli
b) Cocomo Modeli c) Prototipleme
Modeli
4. Bir temel sürece ilişkin işlevleri yerine getirmek amacıyla kullanılan yöntemler "belirtim yöntemleri" olarak
adlandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Belirtim Yöntemlerinin sınıflarından birisidir?
a) Tasarım
b) Planlama
c) Donanım
d) Mantık
e) Veri Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım projesinde yer alacak bir kişinin olası görev tanımlarından olamaz?
a) Programcı
b) Sistem Yöneticisi c) Eğitmen
d) Bilg. Ağ Uzmanı e) Bakım Mühendisi
6. Aşağıdakilerden hangisi proje maliyet kestirim yöntemlerinden işlev noktaları yönteminde, problem bilgi
ortamının incelenmesi için kullanılan ölçüm parametrelerinden biri değildir?
a) Kullanıcı sayısı
b) Kullanıcı girdi
c) Dışsal arayüz
d) Kullanıcı sorgu
e) Kütük sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
7. Proje maliyet kestirim yöntemlerinden işlev noktaları yönteminde, genel sistem özelliğine göre sistemin
beklenilen uygulama zorluğu için ilave bir teknik karmaşıklık faktörü hesaplanır. Aşağıdakilerden hangisi teknik
karmaşıklık faktörünü verir? (DI: Toplam Etki Derecesi)
a) 0,65 + 0,1 x DI
b) 0,75 + 0,01 x DI c) 0,65 x 0,01 x DI d) 0,65 + 0,01 x DI e) 0,65 - 0,1 x DI
8. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım proje planında yer almaz?
a) Satış Planı
b) Eğitim Planı
c) Kaynak Yönetim
Planı
d) Proje Zaman-İş
Planı
e) Bakım Planı
9. Süreç/İşlem modelleme yöntemleri, geliştirilecek sistemin süreç ya da işlemlerini ve bu süreçler arasındaki
ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu modelleme yöntemlerinden
birisidir?
a) Veri Tabanı
b) Akış Diyagramı c) Kaba Kod
d) Veri Akış
e) Veri-Süreç
Yönetim Sistemi
Diyagramları
Tabloları
10. Nesne ilişki şemalarında belirtilen nesne özelliklerinin ayrıntılı tanımları Veri Sözlüğünde yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi doğru tanımlanmış bir veri sözlüğü gösterimidir?
a) tc no = [ % 11d] b) not>=50
c) ad!=(büyük harf) d) tarih=dd/mm/yyyy e) yas=*3 basamak*
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
1. ARA SINAVI
DOĞRU/YANLIġ CEVAPLAR
Her soru 2 puan değerindedir. Toplam 20 puan.
[ D ] / [ Y ] Veri akış diyagramı , gerek bilgi sistemi süreçleri, gerek veri akışları gerekse bilgi kaynakları ve bilgi
depoları için ayrıntılar içermektedir.
2. [ D ] / [ Y ] Örnekleme yöntemi, bir topluluk içerisinden, sistematik yolla temsili bir örnek alma olarak tanımlanır.
Amaç, veri toplama hızını arttırmak ve verilerdeki çelişkileri önlemektir.
3. [ D ] / [ Y ] İşlev nokta sayısı farklı ölçüm parametrelerinde kullanılabilir: üretkenlik, kalite, maliyet.
4. [ D ] / [ Y ] Bir C programında yazılan kod satır sayısı, assembler dilinde yazıldığında satır sayısı azalır.
5. [ D ] / [ Y ] Sistem yazılım kullanıcı yordamları, metin düzenleyiciler, derleyiciler, hata ayıklayıcılar, nesne
kökenli programlama araçları, görsel programlama platformları türündeki programlama araçları yazılım
geliştirmede kullanılan çözümleme ve tasarım araçlardır.
6. [ D ] / [ Y ] Tasarım aşaması biten yazılım projesinin kodlama, sınama ve kurma çalışmalarının yapıldığı aşama
gerçekleştirim aşamasıdır.
7. [ D ] / [ Y ] Barok modelin zayıf tarafı, içerisindeki aşamalarda belgeleme kısmının olmamasıdır.
8. [ D ] / [ Y ] V modelinin sol tarafı üretim, sağ tarafı ise sınama işlevleri ile ilgilidir. Model aynı zamanda sınama
işlemlerinde hata bulma durumunda nereye dönüleceğini de belirtmektedir.
9. [ D ] / [ Y ] Yazılımın kodlanma ve sınanma işlemleri Spiral (Helezonik, Sarma) modelde Çağlayan (Şelale)
modele göre daha geç başlar.
10. [ D ] / [ Y ] Bilgisayar Yazılım Mühendisliği 1960 yılında NATO tarafından “Software Engineering” isimli
konferansta ortaya çıkan yeni bir kavram ve yeni bir mühendislik alanı olmuştur.
1.
KISA CEVAPLAR
Her soru 6 puan değerindedir. Cevaplarınız en az bir cümle, en fazla bir paragraf olsun. Toplam 30 puan.
1.
2.
3.
Spiral (Helezonik, Sarmal) modeli tanımlayınız, özelliklerini belirtiniz. Yararlarını ve aksak yönlerini açıklayınız.
Kullanıcı için ara ürün çıkardığı ve sürekli geri besleme aldığı için avantajlıdır. Yazılımın kodlanma ve sınanması
diğer modellere daha erken başlar. Proje değişiklikleri daha kolay adapte edilebilir.Projeyi izlemek daha etkili ve
kolaydır.
Modelin maliyeti yüksektir. Kurallar ve protokoller etkin bir şekilde tanımlanmalıdır.
Yazılım mühendisi ile programcı arasındaki farklılığı belirtiniz.
 Yazılım mühendisi bir programcı değildir. Ancak programcının tüm yeteneklerine sahiptir.
 Programcı, ağırlıklı olarak kodlama, sınama ve kurulma işi ile ilgilenir.
 Yazılım mühendisinin işi daha çok insanlarla ilişkiyi gerektirir.
 Yazılım mühendisi yazılımın daha çok mantıksal boyutuyla ilgilenir.
Yazılım yaşam döngüsünün temel adımlarını açıklayınız.
 Planlama aşaması: Proje kaynak gereksinimlerinin çıkarıldığı ve proje planının oluşturulduğu kısımdır.
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
1. ARA SINAVI

4.
5.
Çözümleme aşaması: Mevcut sistemin incelendiği ve sorunların çözümlenerek mantıksal modelin
kurulduğu kısımdır.
 Tasarım aşaması: Belirlenen gereksinimlere karşılık gelen yazılım veya bilgi sisteminin temel yapısının
oluşturulduğu kısımdır.
 Gerçekleştirim aşaması: Tasarımı biten yazılım kodlandığı, sınandığı ve kurulduğu kısımdır.
 Kullanım ve bakım aşaması: Kurulan yazılım ile ilgili hata giderme ve yeni eklentilerin yapıldığı kısımdır.
Gereksinim verisi toplama yöntemleri nelerdir, açıklayınız.
 Soru Sorma
 Karşılıklı Görüşme: Yapısal bir tarzda sorulan sorularla gereksinimler hk. genel ve özel bilgiler alınır.
 Anket Uygulaması: Kullanıcının çok olduğu durumlarda kullanılır.
 Psikolojik Türetme Teknikleri: Özellikle, belirsizliğin fazla olduğu ve zayıf yapılı ortamlarda,psikolojiye
dayalı yöntemlerle gereksinimler hk. bilgiler elde edinilir.
 İstatistiksel Teknikler: Verinin yoğun ve veri hacminin yüksek olduğu ortamlarda, verinin özelliklerini
belirlemek amacıyla istatistiksel teknikler kullanılır. Bu yöntemlerden en çok bilinen ikisi Örnekleme
Yöntemi ve PIRA Modelidir.
Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Proje planlama aşamasında yapılması gereken
çalışmaları özetleyiniz.
Proje planlama aşamasında yapılması gereken çalışmalar:
 Proje kaynaklarının belirlenmesi,
 Proje maliyetlerinin kestirilmesi,
 Proje ekip yapısının oluşturulması,
 Ayrıntılı proje planı yapılması,
 Projenin izlenmesi
biçiminde özetlenebilir.
BOġLUK DOLDURMA SORULAR
Her soru 5 puan değerindedir. Cevaplarınız en az bir cümle, en fazla bir paragraf olsun. Toplam 20 puan.
Prototip Modelleme temel zayıf yönü, kaynak maliyetlerinin kestirimindeki zayıflığıdır. Bir prototip çalışmasının ne
kadar süreceği, ne kadar iş yükü gerektireceği kolayca kestirilememekte ve dolayısıyla yönetimi zorlaşmaktadır.
Metedoloji bir bilgisayar yazılım tasarım projesi ya da yazılımın yaşam döngüsü aşamaları boyunca kullanılan ve
birbiriyle uyumlu yöntemler bütününü içerir.
Sistem ile çevre arasındaki iletişimi belirleyen gereksinimlere işlevsel gereksinimler denilir. Örneğin hangi koşullarda
bir kişiye mesai parası ödenmeyeceği gibi.
Veri nesnesi varlığının diğer veri nesneleri ile olan ilişkisinin belirtilmesi amacıyla her bir veri nesnesini tek olarak
belirleyen bir belirteç (anahtar) kullanılır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content