close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Programlama Vize Soruları

embedDownload
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
1. ARA SINAVI
Sınav Tarihi:
A.S. Ġlk Harfleri:
No:
19 MART 2014, 15.00
/
Ġmza:
LÜTFEN SORU ve CEVAP KÂĞIDINA ADINIZIN ve SOYADINIZIN BAŞ HARFLERİNİ YAZINIZ.
SINAV SÜRESİNCE DERSLE İLGİLİ TÜM NOTLAR ve CEP TELEFONLARI KAPALI OLACAKTIR.
ÇOKTAN SEÇMELĠ SORULAR
Her soru 3 puan değerindedir. YanlıĢ doğruyu götürmeyecektir. Toplam 30puan.
1. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımı oluşturan temel bileşenlerden değildir?
a) Veri
b) İnsan
c) Donanım
d) Belge
e) Program
2. Yazılım sistemleri boyuta göre kaç sınıfa ayrılır ?
a) 3
b) 4
c) 5
3. Aşağıdakilerden hangisi bir Yazılım süreç modeli değildir?
a) V Modeli
b) Cocomo Modeli c) Prototipleme
Modeli
d) 6
e) 7
d) Şelale Modeli
e) Sarmal Model
4. Bir temel sürece ilişkin işlevleri yerine getirmek amacıyla kullanılan yöntemler "belirtim yöntemleri" olarak
adlandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Belirtim Yöntemlerinin sınıflarından birisidir?
a) Tasarım
b) Planlama
c) Donanım
d) Mantık
e) Veri Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
Yöntemleri
5. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım projesinde yer alacak bir kişinin olası görev tanımlarından olamaz?
a) Programcı
b) Sistem Yöneticisi c) Eğitmen
d) Bilg. Ağ Uzmanı e) Bakım Mühendisi
6. Aşağıdakilerden hangisi proje maliyet kestirim yöntemlerinden işlev noktaları yönteminde, problem bilgi
ortamının incelenmesi için kullanılan ölçüm parametrelerinden biri değildir?
a) Kullanıcı sayısı
b) Kullanıcı girdi
c) Dışsal arayüz
d) Kullanıcı sorgu
e) Kütük sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
7. Proje maliyet kestirim yöntemlerinden işlev noktaları yönteminde, genel sistem özelliğine göre sistemin
beklenilen uygulama zorluğu için ilave bir teknik karmaşıklık faktörü hesaplanır. Aşağıdakilerden hangisi teknik
karmaşıklık faktörünü verir? (DI: Toplam Etki Derecesi)
a) 0,65 + 0,1 x DI
b) 0,75 + 0,01 x DI c) 0,65 x 0,01 x DI d) 0,65 + 0,01 x DI e) 0,65 - 0,1 x DI
8. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım proje planında yer almaz?
a) Satış Planı
b) Eğitim Planı
c) Kaynak Yönetim
Planı
d) Proje Zaman-İş
Planı
e) Bakım Planı
9. Süreç/İşlem modelleme yöntemleri, geliştirilecek sistemin süreç ya da işlemlerini ve bu süreçler arasındaki
ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu modelleme yöntemlerinden
birisidir?
a) Veri Tabanı
b) Akış Diyagramı c) Kaba Kod
d) Veri Akış
e) Veri-Süreç
Yönetim Sistemi
Diyagramları
Tabloları
10. Nesne ilişki şemalarında belirtilen nesne özelliklerinin ayrıntılı tanımları Veri Sözlüğünde yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi doğru tanımlanmış bir veri sözlüğü gösterimidir?
a) tc no = [ % 11d] b) not>=50
c) ad!=(büyük harf) d) tarih=dd/mm/yyyy e) yas=*3 basamak*
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ
1. ARA SINAVI
DOĞRU/YANLIġ SORULAR
Her soru 2 puan değerindedir. Toplam 20 puan.
[ D ] / [ Y ] Veri akış diyagramı , gerek bilgi sistemi süreçleri, gerek veri akışları gerekse bilgi kaynakları ve bilgi
depoları için ayrıntılar içermektedir.
2. [ D ] / [ Y ] Örnekleme yöntemi, bir topluluk içerisinden, sistematik yolla temsili bir örnek alma olarak tanımlanır.
Amaç, veri toplama hızını arttırmak ve verilerdeki çelişkileri önlemektir.
3. [ D ] / [ Y ] İşlev nokta sayısı farklı ölçüm parametrelerinde kullanılabilir: üretkenlik, kalite, maliyet.
4. [ D ] / [ Y ] Bir C programında yazılan kod satır sayısı, assembler dilinde yazıldığında satır sayısı azalır.
5. [ D ] / [ Y ] Sistem yazılım kullanıcı yordamları, metin düzenleyiciler, derleyiciler, hata ayıklayıcılar, nesne
kökenli programlama araçları, görsel programlama platformları türündeki programlama araçları yazılım
geliştirmede kullanılan çözümleme ve tasarım araçlardır.
6. [ D ] / [ Y ] Tasarım aşaması biten yazılım projesinin kodlama, sınama ve kurma çalışmalarının yapıldığı aşama
gerçekleştirim aşamasıdır.
7. [ D ] / [ Y ] Barok modelin zayıf tarafı, içerisindeki aşamalarda belgeleme kısmının olmamasıdır.
8. [ D ] / [ Y ] V modelinin sol tarafı üretim, sağ tarafı ise sınama işlevleri ile ilgilidir. Model aynı zamanda sınama
işlemlerinde hata bulma durumunda nereye dönüleceğini de belirtmektedir.
9. [ D ] / [ Y ] Yazılımın kodlanma ve sınanma işlemleri, Spiral (Helezonik, Sarma) modelde Çağlayan (Şelale)
modele göre daha geç başlar.
10. [ D ] / [ Y ] Bilgisayar Yazılım Mühendisliği 1960 yılında NATO tarafından “Software Engineering” isimli
konferansta ortaya çıkan yeni bir kavram ve yeni bir mühendislik alanı olmuştur.
1.
KISA CEVAPLI SORULAR
Her soru 6 puan değerindedir. Cevaplarınız en az bir cümle, en fazla bir paragraf olsun. Toplam 30 puan.
1.
2.
3.
4.
5.
Spiral (Helezonik, Sarmal) modeli tanımlayınız, özelliklerini belirtiniz. Yararlarını ve aksak yönlerini açıklayınız.
Yazılım mühendisi ile programcı arasındaki farklılığı belirtiniz.
Yazılım yaşam döngüsünün temel adımlarını açıklayınız.
Gereksinim verisi toplama yöntemleri nelerdir, açıklayınız.
Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Proje planlama aşamasında yapılması gereken
çalışmaları özetleyiniz.
BOġLUK DOLDURMA SORULAR
Her soru 5 puan değerindedir. Cevaplarınız en az bir cümle, en fazla bir paragraf olsun. Toplam 20 puan.
....................................... temel zayıf yönü, kaynak maliyetlerinin kestirimindeki zayıflığıdır. Bir ............. çalışmasının
ne kadar süreceği, ne kadar iş yükü gerektireceği kolayca kestirilememekte ve dolayısıyla yönetimi zorlaşmaktadır.
...................... bir bilgisayar yazılım tasarım projesi ya da yazılımın yaşam döngüsü aşamaları boyunca kullanılan ve
birbiriyle uyumlu yöntemler bütününü içerir.
......... ile ......... arasındaki iletişimi belirleyen gereksinimlere işlevsel gereksinimler denilir. Örneğin hangi koşullarda
bir kişiye mesai parası ödenmeyeceği gibi.
Veri nesnesi varlığının diğer veri nesneleri ile olan ilişkisinin belirtilmesi amacıyla her bir veri nesnesini tek olarak
belirleyen bir ........................ kullanılır.
Sınav Süresi : 40 dk’dır.
Başarılar U.Y.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content